Sunteți pe pagina 1din 106

Coordonatorul colectiei: dr.

LEONARD GAVRILIU MICA BIBLIOTECA DE PSIHOLOGIE

Redactor de carte: MARIA STANCIU

Conceptia grafica a copertei colectiei: VENIAMIN & VENIAMIN


FRIEDA FORDHAM
Tehnoredactare computerizata: LILIANA KIPPER

INTRODUCERE
IN PSIHOLOGIA
LUI C.G. JUNG
Traducere, eseu introductiv
si note dc dr.
LEONARD GAVRILIU

ISBN 973-98377-0-0
agig
EDITURA IRI 1998
CUPRINS

Ediţia originală a apărut în Marea De la psihanaliză la psihologia analitică,


Britanie, eseu introductiv de dr. LEONARD GAVRILIU . . . . 7
Notă editorială de CA. MACE......................................... 37
sub titlul An Introduction to Jung's Psychology,
Cuvânt înainte de C.G. JUNG................................................... 41
la Editura Penguin Books Ltd., Londra, 1991 Prefaţă de FRIEDA FORDHAM......................................... 45
Capitolul 1. Preambul................................................................. 49
Capitolul 2. Tipuri psihologice ................................................ 63
Capitolul 3. Arhetipuri ale inconştientului colectiv .. 81
Capitolul 4. Religie şi proces de individuaţie ..... 103
© Toate drepturile pentru traducerea în limba româr
Capitolul 5. Psihoterapie............................................................ 118
sunt rezervate Editurii IRI Capitolul 6. Visele şi interpretarea lor....................... 131
Capitolul 7. Psihologie şi educaţie ............................ 142
Capitolul 8. Jung despre sine însuşi: schiţă biografică
......................................................................................................157
Glosar.......................................................................................... 181
Notă bibliografică................................................................ 185
Lista institutelor jungiene ........................................................ 194
Privire panoramică asupra ediţiei de „Opere
complete" („Gesammelte Werke") de C.G.
Jung apărută la
Walter-Verlag.în perioada 1971-1990......................... 195
Indice de nume........................................................................... 203
DE LA PSIHANALIZĂ LA
PSIHOLOGIA ANALITICĂ

Ruptura dintre Sigmund Freud şi Cari Gustav Jung,


survenită în 1913, şi prin care „triumviratul
psihanalitic" (Freud, Adler, Jung) s-a dizolvat pentru
totdeauna, este explicată pe multe pagini şi nu fără
năduf în opusculul Zur Geschichte der psychoanalitischen
1
Bewegung (1914) . După mai bine de un deceniu, când
Freud îşi va regăsi calmul necesar, („SelbstdarsteUung",
2
1925) , relatarea va fi laconică şi rece, ca de fapt
divers: „Jung a încercat o interpretare în alt sens a faptelor pe
care se baza psihanaliza, o interpretare in abstracto,
impersonală şi anistorică, prin care el spera să fie
scutit de recunoaşterea sexualităţii infantile şi a
complexului lui Oedip, ca şi de necesitatea analizei
3
copilăriei" . Fiu al unui pastor elveţian aproape ateu, el
însuşi torturat în preadolescentă de întrebări demo-
nice cu privire la textele biblice, Jung a păşit în cele
din urmă pe calea căinţei iluminate, restauratoare,
trăită ca o revanşă contra tatălui său, care practica
religia ca pe o meserie oarecare, ca un mijloc de
câştigare a subzistenţei. în faţa ateismului ireversibil
al lui Freud, care îi va fi evocat spectrul tatălui
detestat, a cărui moarte (în 1896) mama sa o primise ca pe
o izbăvire, Jung şi-a asumat o misiune apostolică:
creştinarea psihanalizei. El a început prin a revizui în
acest sens conceptul freudian de libido (Wandlungen und
7
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
Symbole derLibido, 1911,1912), atrăgându-şi neîntârziat ale lui Freud şi ale şcolii sale, are aceeaşi importanţă
dizgraţia „marelui pontif al mişcării psihanaliste. funcţională ca şi conceptul de energie al lui Robert
Această adevărată querelle de la libido, cum inspirat o Meyer în domeniul fizicii." Iar în nota 32 din subsolul
4
denumeşte Charles Baudouin , s-a soldat cu conturarea paginii ţine să precizeze: „Corectând ideea
unei noi orientări psihanalitice, psihologia analitică conservării energiei în conformitate cu teoria
(Analytische Psychologie), termen care, luat ca atare, cunoaşterii, s-ar putea observa că această imagine
se deosebeşte de psihanaliză ca numele Sigmund este proiecţia unei proiecţii endopsihice a
6
Freud de Freud Sigmund. în conţinut, însă, metamorfozelor echivalente ale libidoului" . Mai
deosebirile sunt uneori sensibile, începând cu rolul departe va arăta că, deoarece la Freud libidoul este
diferit atribuit sexualităţii şi terminând cu structura totuna cu instinctul sexual, el, Jung, înţelege să
psihicului şi determinismul psihologic. Charles lărgească în mod absolut acest concept care, în forma
Baudouin a putut totuşi reliefa numeroase sa restrânsă, ar incomoda punctul de vedere genetic şi n-ar
similitudini (deghizate) cu teoria freudiană. Dacă putea explica toate maladiile psihice. „Numai un
avem în vedere faptul că până şi conceptul de concept genetic al libidoului, care depăşeşte în toate
inconştient colectiv a fost fundamentat în realitate de Freud, direcţiile sexualitatea actuală (sau sexualitatea
5
în Totem şi tabu (1912) , am putea afirma că psihologia descriptivă), permite să se aplice teoria freudiană a
analitică a lui Jung este, în linii mari, cea mai reuşită libidoului în cazurile de psihoză"... Studiind paranoia,
pastişă a psihanalizei lui Freud. Freud — notează tangenţial Jung — s-a lăsat antrenat
Cu toate acestea, cea mai izbitoare deosebire între psihanaliza de particularităţile bolii dincolo de conceptul său
lui Freud şi psihologia analitică a lui Jung constă în primitiv de libido, întrebuinţând în acest caz acelaşi
aceea că, în timp ce primul concepea o teorie elastică, termen de libido pentru funcţia realului, ceea ce este în
mereu deschisă în faţa faptelor, cel de al doilea nu dezacord cu punctul său de vedere din cele „Trei
7
ostenea să alerge după fapte care să ilustreze o studii" . „Deci — conchide Jung — atunci când, aici sau în altă
teorie dogmatică malgrelui, inaptă de schimbări parte, vorbesc de «libido», este vorba întotdeauna de
veritabile. Despre freudism nu-ţi poţi face o idee conceptul genetic care augmentează sexualitatea
exactă decât parcurgând întreaga operă, pe când despre actuală (das Rezentsexuelle) cu o cantitate nedeterminată
8
Jung îţi poţi face o imagine destul de completă dacă de libido elementar desexualizat" . Freud (1914) va
citeşti fie şi o singură carte mai cuprinzătoare din considera această „metamorfoză" drept o concesie
cele scrise după disidenţa din 1913. făcută teologiei şi misticii religioase, edificarea unui
A. DESEXUALIZAREA LIBIDOULUI. Aşa cum Freud „nou sistem etico-religios" care, cu toată invocarea
a lărgit conceptul de sexualitate şi 1-a echivalat cu faptelor, în realitate le desfigura sau ocolea datele concrete ale
conceptul energetic de libido, a cărui economie psihanalizei. „Toate reformele întreprinse de Jung în
(deplasare, blocare, transformare) urma să explice psihanaliză — observă Freud — pornesc de la intenţia
întreaga gamă de comportamente individuale, în de a înlătura scandalosul din complexul familial, de a
autore -laţiile şi heterorelaţiile unui individ dat, Jung a nu mai regăsi acest scandalos în religie şi etică.
procedat la „lărgirea" conceptului de libido, operaţie Libidoul sexual a fost înlocuit printr-o noţiune
care, din punct de vedere logic, constă de fapt dintr-o abstractă, despre care se poate afirma că rămâne la fel
comprimare a sferei acordate sexualităţii. de misterioasă şi de neînţeles atât pentru înţelepţi cât
Trecând la „desexualizarea libidoului", Jung face şi pentru nătărăi. Complexul lui Oedip era gândit doar
referinţă şi la unele schimbări, aduse în acest sens pe plan «simbolic», mama semnificând aici inaccesibilul la
conceptului de către Freud însuşi. „Se poate spune — care, în interesul dezvoltării civilizaţiei, trebuie să se
scrie el — că în domeniul biologiei conceptul de renunţe; tatăl, care în mitul lui Oedip este ucis, este
libido, aşa cum este acesta dezvoltat în ultimele acum tatăl «interior» («inerliche» Vater), de care ne-am
lucrări emancipat spre a fi independenţi. Celelalte elemente
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
ale reprezentărilor sexuale vor suferi şi ele desigur, dintre energia fizică şi cea psihică, rămâne să se
cu timpul, răstălmăciri similare. în locul conflictului postuleze existenţa unei energii psihice speciale, la rândul ei
între năzuinţele erotice contrare Eului şi tendinţa de imposibil de separat de energia biologică (energia vitală), ca
afirmare a Eului (Ichbehauptung) intră în scenă conflictul speţă aparte a energiei universale (teză vitalistă). De
dintre «ţelul vieţii» şi «inerţia psihică»; conştiinţa aceea, arată Jung în a sa Energetik der Seele, „am propus
vinovăţiei ar corespunde la nevrotici reproşului de a să se desemneze această energie vitală, admisă prin
nu-şi fi atins ţelul vieţii. A fost edificat în felul acesta ipoteză, şi ţinând cont de uzajul psihologic pe care
un nou sistem religios şi etic care, întocmai ca îl avem în vedere, cu termenul de libido, pentru a o
sistemul adlerian, a necesitat răstălmăcirea, diferenţia astfel de un concept universal de energie,
deformarea sau lichidarea rezultatelor reale ale psihanalizei. în rezervând biologiei şi psihologiei dreptul de a-şi
12
realitate, au fost percepute din simfonia devenirii universale doar construi propriile lor concepte" .
unele tonuri de sus caracteristice civilizaţiei şi nu s-a Demersul pare dictat de pure considerente
aplecat urechea la melodia impulsiei, cu forţa ei originară ştiinţifice şi, cum remarcă Raymond Hostie, i-a
9
de neînfrânt" . Riposta lui Freud nu era departe de derutat pe unii cercetători, care s-au grăbit să-1
adevăr. Dar şi opoziţia lui Jung a avut ecoul ei pozitiv, considere pe Jung materialist şi scientist, în timp ce
determinându-1 pe Freud să facă, mai târziu, dis- alţii îi lipeau cele mai contradictorii etichete: teist, ateist, gnostic,
tincţie între libido ca investiţie energetică pe care Eul 13
agnostic, idealist, materialist . Jung, însă, chiar şi pe acest
o distribuie obiectelor tendinţelor (impulsiilor) teren al tratării energetiste a psihicului, nu pregetă să-
sexuale şi interes ca investiţie energetică privind toate 14
şi afirme idealismul şi misticismul . Afirmând că este o
celelalte manifestări cu sursa în „instinctele de prejudecată ridicolă să se susţină că existenţa nu
10
conservare" . este decât materială, el aderă la un idealism de tip
Dezvoltând concepţia unei psihologii energetice, Berkeley, scriind: „Am putea [...] tot aşa de bine să
în care se intersectează idei din Pierre Janet, Th. afirmăm că existenţa fizică nu este decât o simplă
Lipps, L.W. Stern, N. de Groot sau L. Busse (Geist undKorper, deducţie, deoarece nu ştim nimic despre materie
1903), Jung susţine că această psihologie este finalistă decât în măsura în care percepem imagini psihice" .
15

în esenţa ei, admiţând o desfăşurare inversă a După părerea sa, atât noţiunea de energie cât şi
fenomenelor, de la efect la cauză, în sensul că o aceea de conservare şi de transformare a acesteia
energie ar servi de bază transformării fenomenelor, s- reprezintă o „imagine ancestrală" care somnolează
ar menţine constantă în ele şi, în cele din urmă, ar în inconştientul colectiv, deoarece, argumentează el
produce, prin entropie, o stare de echilibru general. S- în spiritul metodei sale mito-poietice, „conform
ar urma, deci, o direcţie diferită (scop), care ar concepţiilor vechi, această forţă este sufletul însuşi;
asculta invariabil (şi ireversibil) de legea diferenţei noţiunea imor-talităţii acestuia comportă conservarea,
nivelului de potenţial. Concepţie care, de fapt, iar în ideea budistă şi primitivă a metempsihozei
mistifică ideea de finalitate. (migraţia sufletelor) se regăseşte aptitudinea sa
Psihicul (Psyche) este considerat un sistem energetic relativ nelimitată de metamorfozare legată de durata sa
16
închis, care include un fel de subsisteme numite complexe, com- infinită" . Concluzia este una iraţionalistă: omul
17
puse dintr-un element central, de natură afectivă, şi trebuie să se lase ghidat de inconştient .
dintr-un mare număr de asociaţii secundare, La Jung, prin urmare, „desexualizarea" libidoului este secon-
constelate. „Masa energetică" poate fi evaluată dată, ca de un corolar, de „dematerializarea"
atât după numărul constelaţiilor provocate de acestuia, ceea ce se observă clar atunci când el
elementul central, cât şi după frecvenţa şi arată că prin energie psihică înţelege doar intensitatea
intensitatea relativă a „indicelui de tulburare" sau a procesului psihic, valoarea sa psihologică, valoare care
„complexului"". Cum, însă — argumentează Jung — nu corespunde „forţei determinante a numitului proces,
se poate demonstra relaţia de echivalenţă care se
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZA LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

exprimă în efecte («randamente») psihice precise. Nu aceasta, Jung polemizează cu Freud care —susţine el
concep libidoul ca o forţă psihică — va simţi el nevoia — a încercat să explice inconştientul pornind de la
să nuanţeze — (...) Nu ipostaziez noţiunea de energie, ci lumea exterioară, fapt care presupune o dependenţă
o utilizez spre a desemna intensităţi sau valori" .
18 cauzală a inconştientului de conştient., Jn-conştientul
B. STRUCTURA „SUFLETULUI". Protagonist al modului preexistă dintotdeauna — va ţine el să precizeze —,
de expresie simbolic şi propriu omului primitiv, fiind predispoziţia funcţională ereditară. Conştiinţa
22
căruia el îi face adesea apologia, Jung preferă să este un vlăstar tardiv al sufletului inconştient" .
vorbească de „suflet" sau de „Psyche", mai degrabă Concluzie care, în general, nouă ni se pare corectă,
decât de psihic. între un termen şi altul, însă, el nu minus idealismul.
pune semnul egalităţii: „în cursul cercetărilor mele în linii mari, Jung descrie trei straturi sau „trepte ale sufletului":
m-am simţit îndemnat să fac o deosebire conceptuală a)Conştiinţa, prin care — arată el — „înţeleg
între suflet şi Psiche. Prin Psiche înţeleg —va preciza Jung punerea în
— totalitatea proceselor psihice, atât a celor conştiente cât relaţie a conţinuturilor psihice cu Eul; există
şi a celor inconştiente. Prin suflet, în schimb, înţeleg conştiinţă în măsura
23
un complex funcţional determinat şi limitat care ar în care ea este percepută ca atare de Eu" .
putea fi mai bine determinat de termenul Primitivii cei mai
19
«personalitate»" . Deplângând punctul de vedere al rudimentari abia dacă posedă o specie de
psihologiei obiective, care ar ignora realitatea, dată şi conştiinţă difuză a exis
ireductibilă, a „sufletului", Jung se declară adeptul tenţei şi universului (Alibewusstsein), care de fapt
încurajării unei „psihologii cu suflet", adică al unei este o conştiinţă
teorii a sufletului bazată pe postulatul unui spirit de grup. în rest, domneşte o egalitate psihică
autonom. „Impopularitatea unei asemenea întreprinderi originară, „o anumită
— arată el — nu trebuie să ne sperie, ipoteza Spiritului naivitate puerilă care înclină cel mai mult pe om
nefiind cu nimic mai fantastică decât aceea a către prejudecata
24
Materiei" .
20 egalităţii structurii psihologice şi a identităţii" .
Pe scurt, după Jung sufletul uman nu vine pe lume Această „preju
tabula rasa, ci sub formă de. creier gata structurat, decată" se întinde la primitivi nu numai asupra
„înnăscut", care înscrie în el istoria unei serii de oamenilor, ci şi
strămoşi infinită. Pe această realitate primordială, asupra obiectelor din natură (animale, plante,
magmatică, se plantează personalitatea individuală, fluvii, munţi etc),
printr-un proces psihologic de individuaţie (în contact toate având ceva din psihologia omului, inclusiv vorbirea.
cu mediul, educaţia), dar în indisolubilă legătură cu Omul
ceea ce este denumit „funcţia transcendentă, care modern, desigur, are o conştiinţă individuală,
determină liniile individuale de dezvoltare ce nu ar dar aceasta este o
putea fi atinse doar pe calea normelor vieţii colective cucerire de dată foarte recentă şi este extrem
(...). Individuaţia se află mai mult sau mai puţin în de fragilă. Aşa se
opoziţie cu norma colectivă, căci ea este separare şi explică, spune Jung, că psihologia este o ştiinţă
diferenţiere de general şi constituire a particularului, empirică aflată încă
dar nu o particularitate căutată, ci una întemeiată aprioric în scutece. „Ar fi o nebunie să ne iluzionăm că
21
în dispoziţia subiectului" . Cu alte cuvinte, individuaţia am atins vreun pisc
reprezintă o lărgire a sferei conştientului, dar în strânsă — scrie el. Conştiinţa noastră contemporană
dependenţă de rezervorul imens de experienţă nu este decât un
25
reprezentat de inconştient. în legătură cu copilaş care abia începe să spună «eu»" . Deci
conştiinţa este un
strat cu totul epidermic şi evanescent.
b)Inconştientul personal, strat care cuprinde
toate achiziţiile
vieţii personale (lucruri uitate, refulări, percepţii,
gânduri şi senti
mente subliminale), precum şi o serie de acte
automate, gesturi, ex
presii faciale^tc. Este stratul superficial al
inconştientului, purtând
amprenta experienţei individului.
c)Inconştientul colectiv, strat al Psyche alcătuit
dintr-o serie
de conţinuturi impersonale, posibilităţi
congenitale de funcţionare
a psihicului în general, constând în primul rând
din structura eredi
tară a creierului, reprezentată de „conexiuni
mitologice", de motive
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

şi imagini care se reproduc fără încetare la toţi inconştientul personal, ci include şi sfera onirică a
oamenii, în afara tradiţiei sau a mi graţiei istorice. individului. Este un fel de alter ego enigmatic, sumbru,
Acest strat abisal al inconştientului nu este numai un arhetip mai de suprafaţă totuşi, un fel de vestibul
general uman, ci şi general animal, sediu al arheti- spre adâncurile inconştientului colectiv, dar şi un element
purilor, al Sinelui. „Şinele individual — spune Jung — este parte, antitetic al virtuţilor individului, compus din refulări
porţiune sau reprezentant al unui fel de flux (un soi de ladă de ecarisaj).
psihologic care există pretutindeni şi în toate fiinţele, Anima şi animus, care reflectă într-un fel
cu nuanţe particulare, şi care renaşte mereu cu fiece bisexualitatea constituţională a embrionului, constituie
fiinţă. Din timpurile cele mai îndepărtate, acest mod constelaţii de arhetipuri antinomice, a căror
înnăscut de a acţiona se numeşte instinct; pentru emergenţă are loc în perioada pubertăţii şi care
modul de aprehensiune psihică a obiectului, am propus
reprezintă figurile mitice ale părinţilor. Anima este
numele de arhetip (...). Arhetipul este o formă
arhetipul feminin instalat în textura inconştientului
simbolică, intrând în funcţiune peste tot unde nu există
individului de sex masculin, pe când animus este arhetipul
încă nici un concept conştient, sau când raţiuni
26 masculin brodat pe canavaua individului de sex feminin. Cu cât
exterioare sau interioare îl fac imposibil" . Toate ideile
este mai puterincă influenţa exercitată de imaginea
şi reprezentările cele mai impresionante ale
părinţilor, arată Jung, cu atât imaginea fiinţei iubite va
umanităţii, susţine Jung, se trag din arhetipuri. Nu 31
fi substitutul pozitiv sau negativ al acestora . De
numai reprezentările religioase, ci şi cele ştiinţifice,
exemplu, anima, ca orice arhetip — explicitează
filosofice şi morale nu fac decât să traducă în afară
„lumea interioară", în variante adaptative Baudouin — „antrenează franjuri de mit şi de
neînsemnate operate de conştiinţă . La această
27 primitivitate; ea este captată de implicaţii intime,
schemă de ansamblu a structurii „sufletului" se infantile, sexuale, care fac din ea o noţiune
adaugă structuri parcelare, ambigui, cu semnificaţie psihanalitică în sens strict; se poate spune, în acest
particulară în funcţionarea întregului sistem (persona, sens, că este legată, pe de o parte, de o imagine a
Eul, umbra), precum şi două arhetipuri antinomice (anima, mamei, iar, pe de altă parte, de o idee sau ideal de
32
animus), toate având un rol mai mult sau mai puţin femeie, aşa cum o concepe fiecare bărbat" .
definit în dinamica programată ereditar a devenirii Sexualitatea îşi are, astfel, boxa ei aparte în
psihicului. complexul arhitectonic al „sufletului". în rest, se mai
Persona reprezintă un complex funcţional descriu patru funcţii fundamentale, două raţionale şi
constituit din motive de adaptare sau de comoditate alte două iraţionale (gândirea şi sentimentul, intuiţia şi
şi care, fără a se confunda cu individualitatea, este o senzaţia), ca forme distincte de manifestare a libidoului.
atitudine exterioară, caracteristică desigur, dar Voinţa şi atenţia i se par lui Jung „fenomene psihice
raportată exclusiv la lumea din afară. „Persona — scrie secundare". Voinţa, de exemplu, prin care se
Jolande Jacobi — este un compromis între individ şi desemnează o cantitate oarecare de energie aflată la
societate, privind aparenţele pe care le afişează dispoziţia conştiinţei şi pusă în mişcare de motivaţia
28
individul" . După Charles Baudouin, persona, fără a se conştientă, este „un fenomen psihologic care îşi
putea vorbi de o suprapunere absolută, corespunde datorează existenţa culturii şi educaţiei morale. Ea
29
cu Supraeul descris de Freud . Eul, la rându-i, este un lipseşte în bună măsură din mentalitatea primitivă" .
33

complex de reprezentări fixat „în centrul câmpului Jung a procedat şi la o transpunere grafică a
conştiinţei", subiect al conştiinţei individului, distinct acestor piese structurale ierarhice, zonale, ale sufletului:
de Şinele acestuia, care alcătuieşte „subiectul totalităţii
sufletului" (Psyche), inclusiv inconştientul, „mărime
30
ideală care înţelege Eul în el însuşi" . Umbra, pe de
altă parte, pare a fi un termen metaforic nu numai
pentru
DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

De pe poziţiile unui monism idealist, Jung


afirmă că „tot acest organism psihic corespunde întocmai
corpului care, desigur, este întotdeauna variabil în
individualitatea sa, dar care, de altfel, prin toate
trăsăturile sale umane generale, este corpul uman
în genere şi care, în dezvoltarea şi structura sa,
posedă încă vii elemente care îl leagă de animalele
nevertebrate şi, ca termen final, de protozoare. Din
punct de vedere teoretic — subliniază el — ar trebui
să fie posibilă degajarea inconştientului colectiv nu
numai din psihologia viermelui, ci şi din aceea a
34
celulei" .
Din perspectiva psihologiei sale abisale mistice, Jung duce
până la ultimele consecinţe imaginabile cunoscuta
lege biogenetică fundamentală a lui Ernst Haeckel. De
asemenea, introducând arhetipurile anima şi animus, el
exprimă, în felul său, faptul real -că fiecare organism
sexuat include, într-o formă neevoluată, principiul
sexual opus (în etapa de nediferenţiere a gonadei,
după cum este cunoscut, embrionul este hermafrodit,
procesul de dezvoltare unisexuată desfă-şurându-se la
un moment dat, dar păstrându-se rudimente organice
1.Senzaţia Zona A ale sexului a cărui dezvoltare a fost inhibată; în
2.Gândirea anumite condiţii poate avea loc, chiar într-un stadiu avansat de
3.Intuiţia maturizare, fenomenul de reversie sexuală, de unde dramele
4.Sentimentul transsexualismului şi homosexualităţii). Toate aceste
ZonaB
5.Eul, fenomene naturale sunt însă judecate cu consecvenţă
prin prisma creaţionismului supranatural. Combătând
Voinţ
concepţia freudiană a genezei naturale a psihicului,
a ZonaC care dă câştig de cauză conştiinţei, Jung crede că
6.Amintiri „tocmai punctul de vedere contrar este acela al gândirii
7.Contribuţii tradiţionale, un soi de psihologie arhaică, psihologie care,
subiective ZonaD intuind inestimabila comoară de experienţe obscure
8.Afecte ascunse sub pragul conştiinţei individuale şi efemere,
9.Irupţii nu priveşte sufletul individului decât în dependenţă de
un sistem cosmic spiritual. Pentru ea nu este o simplă
10.Inconştient
ipoteză, ci o axiomă faptul că acest sistem este o
personal
entitate dotată cu voinţă şi cu conştiinţă, fiind chiar o
11.Inconştient fiinţă care se numeşte Dumnezeu — şi care devine în
colectiv acest fel chintesenţa întregii realităţi. Dumnezeu este
fiinţa cea mai reală, prima causa, singura cauză graţie
35
căreia poate fi explicat sufletul" . în lumina acestei
concepţii, psihologia analitică a lui Jung devine o
predică pentru extazul mistic, pentru contopirea
iraţională cu primitivismul, cu magia şi superstiţia, cu
instinctele „infailibile", cu impulsiile
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
36
abisale, cu era miturilor obscure . „A te recunoaşte modern Jung susţine că finalitatea nu are în ea nimic
— spune Jung — este a face în mod voluntar o cauzal, că nu comportă nici o idee de cauză, fiind —
declaraţie de faliment, este un gen nou de legământ scrie el —„imposibil să se conceapă că determinarea
de sărăcie spirituală şi abstinenţă, este însăşi ar fi în acelaşi timp cauzală şi finală. Această
renunţarea, încă şi mai dureroasă, la gloria deşartă a contradicţie intolerabilă nu provine decât din proiecţia
sfinţeniei, care întotdeauna este sancţiunea istoriei. ilicită şi nechibzuită în obiect a unui simplu mod de a
Păcatul lui Prometeu este de a fi rămas fără istorie. De vedea lucrurile (...). Principiul cauzalităţii —
asemenea, păcat este şi dezvoltarea conştiinţei de accentuează el — suportă fără contradicţie inversiunea sa
37
sine" . Pentru Jung, cucerirea personalităţii totale logică, dar nu acelaşi lucru se petrece cu faptele şi,
este cufundarea totală, frenetică, în animalitate. de aceea, finalitatea şi cauzalitatea sunt incompatibile
39
„Copilul... — spune el —, care nu are decât un picior în în obiect" . Se trage numaidecât concluzia că
lumea conştiinţei, care nu este încă siluit şi finalitatea şi cauzalitatea reprezintă două modalităţi
antinomice de interpretare, una progresivă, cealaltă
înregimentat, dispune întotdeauna de flerul necesar
regresivă (reducţio ad causam) şi, dată fiind
pentru a conversa amical cu «animalul din el»;
contradicţia lor insolubilă, nu pot fi ambele acceptate
această din urmă expresie trezeşte în spiritul nostru un
ca adevărate.
dezgust profund. «Acel animal din noi» este totuşi cât
Disocierea operată de Jung între cauzalitate şi
se poate de natural şi nu este mai abominabil decât
finalitate nu rezistă criticii. Enunţurile sale unilaterale
animalele care trăiesc în natura ambiantă şi care
şi simplificatoare exclud corelaţia multiplă, complexă,
îndeplinesc în mod fidel voinţa Creatorului, ceea ce
dintre cauzalitate şi finalitate, ignoră circuitele
noi nu am putea pretinde, în ceea ce ne priveşte. (...)
interacţionale cauză-efect şi contravin realităţii
Animalele sunt cu adevărat ele însele. Animalul şi
conexiunii inverse (feedback), pusă în evidenţă de mai
planta sunt pentru mine înseşi simbolurile fiinţei
38 demult, pentru ca azi să fie certificată de cibernetică
pioase" . Asemenea idei atestă nu numai idealism
şi teoria sistemelor.
mistic, ci şi un iraţionalism cu deschideri în imprevizibil,
Teoria modernă a determinismului, dimpotrivă,
care 1-a determinat, în 1933, să primească investitura defineşte finalitatea în contextul raporturilor de cauzalitate,
de preşedinte al Societăţii germane de psihoterapie, finalitatea reflectând tendinţa de autoreglare şi de
în locul lui Ernst Kretschmer, care demisionase. autoconservare a sistemelor funcţionale complexe şi
C. NEGAREA FINALISTĂ A CAUZALITĂŢII hipercomplexe, biologice şi sociale, în cazul în care
PSIHOLOGICE. Jung profesează o concepţie de interacţiunile dintre cauze şi condiţii îşi păstrează o
extracţie neotomistă cu privire la determinism. El stabilitate relativă, neintervenind factori perturbatori
porneşte de la premisa că divinitatea este primum movens de primă importanţă.
(causa prima sau causa causarum incausata), care imprimă Jacques Moreau denunţă ca neştiinţific aşa-zisul
existenţei o desfăşurare dinainte stabilită, prevăzută într- „determinism normativ", care implică abateri spre
un plan secret. finalism în sensul de înfăptuire la scară macro- şi
Admiţând o causa prima, este logic ca Jung să microcosmică a unor planuri prestabilite. „A afirma —
respingă cauzalitatea naturală, care nu ar face decât spune el — că determinismul transmite un sens
să provoace tot felul de deviaţii şi perturbaţii în fenomenului biologic, spre exemplu, nu implică faptul
sistemul vectorial divin. în a sa Energetik der Seele, Jung că ar exista vreun scop dinainte stabilit (...). A fortiori nu
consideră că este inadmisibil să se vorbească de există nici un indiciu că determinismul ar fi un mijloc
„cauză finală", acesta fiind un concept hibrid, generat de de realizare a vreunui plan grandios. Nici un plan,
confuzia punctelor de vedere cauzal şi finalist. Este însă, nu este conceput fără concursul activ al
40
combătută ideea lui Wilhelm Wundt, după care determinismului generator" . Demonstrarea elegantă,
punctul de vedere finalist nu este decât inversul de către P.K. Anohin, a faptului că orice reflex
celui cauzal. Dar, mai presus de toate, este atacată condiţionat anticipează şi înregistrarea biochimică a
concepţia cauzalistă a lui Freud (reducţio ad causam). informaţiei şi a semnificaţiei sale, într-o ordine care
exprimă direcţia proceselor reale, dă organismului
posibilitatea de a prevedea
LEONARD GAVRILIU
DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
evenimente care încă nu s-au produs, dar care se vor
menţine mereu pe poziţia disjuncţiei dintre finalitate şi
produce în virtutea legăturilor esenţiale, stabile şi
cauzalitate. După decenii, el încă va mai susţine că o
repetabile dintre acestea. „Proiectarea" acţiunii, ca
explicaţie prin cauze poate fi relativ satisfăcătoare din
scop, are loc tocmai pe baza includerii în structura
punct de vedere ştiinţific, pe când din punct de vedere
organismului a unui lanţ cauzal, cu inerţia sa
psihologic (?!) ea rămâne insuficientă în sine, deoarece
suficientă. Din anacronic, comportamentul devine în cazul acesta
„nu ne spune nimic asupra intenţiei pe care aceasta se
diacronic, reflectarea anticipată fiind condiţia specifică a 44
41 sprijină" . Necesitând interacţiunea, raporturile
sistemelor cu autoreglare . Expunând punctul de
plurivoce dintre interior şi exterior, inele cauzale
vedere cibernetic, care implică structura-litatea,
interne şi interacţiunea lor cu inelele cauzale externe,
funcţionalitatea şi determinismul, într-o viziune
Jung va adânci de predilecţie un determinism intrapsihic de
conexionistă, dinamică şi monistă, I. Tudosescu găseşte
factură marcat finalistă. Pentru el, ideea, de exemplu,
că finalitatea (ca orientare spre viitor a unor sisteme)
este, în general, „o mărime fundamentală care există a
este o expresie a cauzalităţii imanente. Finalitatea
priori. Ea deţine această ultimă calitate de la stadiul ei
este în acest fel înţeleasă ca predeterminare obiectivă
anterior, imaginea primordială simbolică, pe când
proprie, şi nu ca predestinare; ca tendinţă internă
calităţile secundare, de abstracţie şi de derivare, îi vin
către echilibru a structurilor, şi nu ca program de
de la elaborarea raţională pe care imaginea
dezvoltare automată imprimat de o causa causarum
primordială le suferă în scopul adaptării la nevoile
incausata, ca la Jung. „Interpretată ca expresie a
raţiunii. Imaginea primordială este o dimensiune
repetabilităţii condiţiilor, a ordinii constante în succesiunea
psihologică reînnoită pretutindeni şi întotdeauna într-o
genetică a fenomenelor — arată filosoful român —,
formă autohtonă... Ideea este o mărime psihologică
finalitatea nu se disociază de cauzalitate (subl. L.G.), ci se
care determină nu numai gândirea, ci, de asemenea,
manifestă ca o modalitate specifică a lanţurilor
sub formă de idee practică, sentimentul... Primum movens
cauzale, în care schema şirului efectelor se
pentru atitudinea introvertită, ideea este un produs
structurează anterior acţiunii cauzelor care le determină, 45
pentru atitudinea extravertită" . Această concepţie
potrivit unor modele de codificare informaţională înglobate
42 specială a lui Jung este poate singura căreia i se
structural în cauze" . Lipseşte însă de aici precizarea,
potriveşte învinuirea de determinism intrapsihic,
absolut necesară, a direcţiei echilibrării (lacună care
„după care cauza tuturor actelor psihice este tot de
poate fi semnalată şi la alţi autori). Finalitatea este
ordin psihic şi se află în interiorul subiectului",
prin definiţie proprie sistemelor care tind spre echilibrul
învinuire pe care, în mod cu totul eronat, Paul Popescu-Neveanu
anabolic, determinat cauzal de propria lor structură
i-o aducea lui Freud, care, scrie autorul citat, „denaturează
asimilatoare, spre deosebire de sistemele care tind 46
lucrurile în mod monstruos" . Practic vorbind, Jung îşi
spre echilibrul catabolic şi cărora nu le este proprie
trădează adesea concepţia finalistă, descriind şi
finalitatea, ci, am spune, fatalitatea. Se vorbeşte de
explicând faptele într-un mod determinist-cauzal, dar
sisteme de decizie care îşi pot alege scopul,
fără a renunţa totuşi la principalul său punct de vedere
înţelegând prin acestea în primul rând pe oameni. Dar
interpretativ. Analiza deterministă a cunoscutului său
alegerea unui scop nu este un act de liber arbitru nedeterminat, ci
caz clinic, tânărul ofiţer care suferea de cardialgii, de o
rezultatul posibil al interconexiunilor dinamice dintr-
senzaţie de strangulare şi de dureri acute în călcâiul
un lanţ cauzal mai lung sau mai scurt. „Libertatea
stâng, „fără a avea nici o idee despre cauza acestora", ne
sistemelor de decizie evoluate — notează Mariana
descoperă fără greutate atât cauza exterioară
Beliş — nu provine din ignoranţă sau dintr-o inspiraţie
(eficientă) cât şi condiţiile care au favorizat efectul
aleatorie. Ea este libertate coordonată de un bloc logic
(simptomele): (1) despărţirea de fata iubită, care se
cu posibilităţi ridicate de prelucrare a informaţiei, ceea
logodeşte cu altul; (2) lipsa de rezistenţă interioară,
ce permite individului să-şi urmărească starea optimală,
43 moliciunea, deprinderea cu răsfăţul, cu satisfacerea
în concordanţă cu cea a semenilor săi" . Aşadar,
tuturor capriciilor, datorate educaţiei sentimentale
finalitate şi determinism cauzal nu se exclud. Cu toate
primite din partea unei mame isterice. Jung, însă, în
acestea, pe plan teoretic, Jung se va
loc să se ocupe de aceste elemente reale,
DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
LEONARD GAVRILIU
52
urmăreşte o ceţoasă pistă onirică (pacientul a visat că Freud-Adler , primul un extravertit, al doilea un
introvertit, plină de o anumită savoare, face în
1-a muşcat un şarpe de picior), ne reaminteşte de
acelaşi timp câteva consideraţii de notabil
fabula biblică cu Eva şi cu mărul edenic, apoi
rafinament psihologic în legătură cu personalitatea
conchide: „Visul cu şarpele ne dezvăluie un fragment
celor doi titani ai psihanalizei.)
dintr-o activitate psihică care nu are nimic comun cu
Caracteristicile găsite pentru cele două tipuri
individualitatea modernă a subiectului (...)• Motivul
fundamentale, cât şi pentru cele opt tipuri derivate
şarpelui nu este cu siguranţă o achiziţie a sa, căci
(„funcţionale"), în urma „titrării" funcţiunilor
visele cu şerpi sunt frecvente, chiar la locuitorii marilor
psihologice fundamentale (tipurile: logic extravertit,
oraşe, care poate n-au avut niciodată ocazia să vadă
47 sentimental extravertit, senzitiv extravertit, intuitiv extravertit, res-
vreunul" . Determinismul devine în acest fel mitologic şi îi
pectiv logic introvertit, sentimental introvertit, senzitiv
oferă lui Jung prilejul unor retrospective poetice până
introvertit şi intuitiv introvertit) se confirmă la oamenii
la erele revolute, arhaice, ale umanităţii. „Explicaţia în
reali ca fapte de personalitate bine stabilite, cu
întregime raţională a unui obiect real — (deci nu pur şi
nuanţele şi „ecuaţiile personale" de rigoare, ca în
simplu presupus) — este o utopie sau un ideal. Numai orice tipologie umană.
obiectul ipotetic poate fi integral explicat de logică,
Se pune, însă, întrebarea: ce anume determină
deoarece el cuprinde încă de la început doar ceea ce a cristalizarea acestor structuri tipologice, care în unele
48
pus în el gândirea logică" . Este o invitaţie la un cazuri se polarizează net, pe când în multe altele abia
Einfuhlung iraţionalist şi panteist, demers în care Jung dacă sunt discernabile, gradele de tranziţie fiind
se întâlneşte, în afară de Bergson (care este unul dintre confundabile?
maeştrii săi), cu Edmund W. Sinnicott, care încearcă să Jung ne dă un răspuns plin de ambiguităţi, foarte
fuzioneze în noţiunea de scop „valorile spirituale, aproape de dialectica reală a fenomenului.
49
sufletul şi pe Dumnezeu" . Autenticitatea faptelor abordate îi impune, parcă,
D. TIPOLOGIA IUNGIANĂ. Din toată psihologia lui mai multă rigoare ştiinţifică în concepţie, adică
Jung, tipologia este incontestabil piesa de maximă circumspecţie dialectică. Individul uman, arată el,
rezistenţă, alături, poate, de descrierea penetrantă şi posedă amândouă aceste mecanisme atitudinale, ca
50
comprehensivă a vârstelor omului . „Tipologia lui „expresie a ritmului său vital" (bioritm, am spune azi), şi
Jung — scrie cu îndreptăţire Nicolae Mărgineanu — e numai predominanţa relativă a unuia sau altuia, a
fără îndoială cea mai cunoscută şi populară. Noţiunea extraversiunii sau a intra versiunii, determină tipul.
de introver-siune şi extroversiune (sic!) şi tipurile Evenimente exterioare şi predispoziţia interioară
legate de variaţiile ei dihotomice au intrat în limbajul de favorizează cel mai adesea un mecanism, în timp ce
51
toate zilele" . celălalt este stăvilit. De unde predominanţa unuia din
53
Tipologia jungiană este o magistrală dezvoltare a ele .
concepţiei unui precursor englez în această materie, Nu se rămâne, totuşi, la aceste consideraţii
Furneaux Jordan, a cărui scriere de bază, Character as preliminare, care sunt foarte rezonabile. Arătând mai
Seen in Body and Parentage (London, 1896), este, de departe că între cele două tipuri generale de atitudine
altminteri, pe larg prezentată de beneficiarul ei. există un contrast atât de izbitor încât până şi cei ce
De remarcat în mod deosebit este faptul că, de n-au nimic de-a face cu psihologia le pot deosebi cu
această dată, Jung dă prioritate nu fanteziei uşurinţă, şi că aceste tipuri se întâlnesc în toate
speculative, ci datelor de observaţie clinică, pe care le păturile unei populaţii, indiferent de profesiune, sex,
clasifică şi le corelează cu acurateţe. Desigur, se mai educaţia primită etc, Jung afirmă că acestea „îşi
fac din abundenţă şi reflecţii mai mult de folclorist, datorează cu siguranţă existenţa unei cauze
etnolog, istoric al culturii sau literat (a se vedea, de exemplu, inconştiente instinctuale. Opoziţia tipurilor, ca
paralela dintre „instinctul apolinic" şi „instinctul fenomen psihologic general, trebuie deci să aibă, într-
54
dionisiac"), însă astfel de „marginalii", chiar dacă un fel oarecare, antecedente biologice" . Dovada? „în
uneori întrec măsura, nu subminează cu totul fondul una şi aceeaşi familie, unul dintre copii este introvertit,
ştiinţific al problemei. (Ba chiar, în paranteză fie spus,
antiteza
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
al doilea extravertit" (ibidem). Iar mai departe: „Doi copii din una socializare diferenţiată a indivizilor, în cadrul dialecticii
şi aceeaşi mamă pot să manifeste foarte de timpuriu raporturilor interindividuale. „Ereditatea şi mediul —
cele două tipuri opuse, fără a se putea constata nici spune Zazzo — nu ajung să explice formarea unei
cea mai mică schimbare în atitudinea mamei. N-aş individualităţi, dar, totuşi, individualitatea nu scapă
vrea deloc să subestimez importanţa incalculabilă a unei explicaţii de ordin ştiinţific (...). De obicei se
influenţelor parentale, totuşi constatarea noastră ne apelează la gemenii identici pentru a se dovedi identitatea lor. Eu
obligă să conchidem, neapărat, că tocmai în le-am cerut o dovadă de nonidentitate, care pare să
predispoziţiunea copilului trebuie căutat factorul sfideze determinismul ereditate-mediu. Critica mea
55
decisiv" . adresată metodei clasice a gemenilor implică, prin
în celebrele sale Definiţii, care au rolul de a-i autentifica urmare, pe un plan mai general, o critică opusă
61
viziunea, concepţia, înlăturând zgura contradicţiilor şi concepţiei determinismului în psihologie" . Cercetările
„intruziunilor", Jung precizează că o atitudine lui Zazzo, la ale căror concluzii teza jungiană a
înseamnă pentru dânsul o predispoziţie a Psyche de a ineităţii extraversiunii şi introversiunii nu rezistă, şi-
acţiona într-o direcţie sau alta, „de a fi predispus la au avut corespondentele lor în psihanaliză (H.S.
un lucru determinat, inclusiv inconştient, ceea ce Sullivan, Patrick Mullahy, Angelo Hesnard).
înseamnă însă să ai a priori o direcţie spre un scop S-au găsit totuşi psihologi care să încerce să
56
determinat, inconştient sau nu" . Astfel că Paul demonstreze, via et arte, natura ereditară a tipologiei
62
Popescu-Neveanu notează corect că introversiunea descrise de Jung . Alţii s-au mulţumit să verifice
şi extraversiunea reprezintă la Jung direcţiile experimental ipoteza implantării profunde a celor
predominante în care se manifestă elanul abisal şi se două tipuri de atitudine, cu caracteristicile lor
exprimă în structura emoţional-vo-luntară a principale, în realitatea somatică şi fiziologică a
57
individului . Capul de afiş îl deţin, este clar, „cauzele organismului, ipoteză plauzibilă, după părerea
58
interioare, de ordin constituţional" . noastră. D.W. Corcoran, de exemplu, a găsit că inten-
După opinia noastră, concepţia jungiană a sitatea salivaţiei la introvertiţi, în cazul stimulării
predeterminării biologice şi chiar „transcendentale" a receptorului gustativ cu patru picături de suc de
extraversiunii şi introversiunii (apriorism) se găseşte lămâie, este în mod semnificativ mai mare decât la
total infirmată de rezultatele cercetărilor lui Rene extravertiţi. Eysenck & Eysenck (op. cit.) au găsit o
Zazzo, în legătură cu individuaţia somatică şi psihică a corelaţie marcat negativă între extraversiune şi
cuplurilor de gemeni univitelini, rezultate care converg salivaţie la excitarea limbii cu suc citric natural, pe
cu acelea obţinute şi de alţi cercetători, între care când corelaţia nu este semnificativă dacă se utilizează
A.R. Luria. Studiind după o metodă a gemenilor un substitut sintetic al sucului. Edgar Howarth şi
59
perfecţionată, preluată de la Arnold Gesell , procesul de Nicholas F. Skinner au revizuit în mod critic aceste experimente,
formare a unor personalităţi distincte sau, cum se găsind exagerate disproporţiile raportate până atunci
exprimă autorul, procesul de individuaţie a gemenilor şi încheind cu concluzia că „este prematură adoptarea
identici, Rene Zazzo ajunge să clarifice „paradoxul reacţiei salivare la zeama de lămâie ca instrument de
63
gemenilor monozigoţi crescuţi împreună". Diferenţierea măsurare a personalităţii" .
acestor organisme, iniţial identice, începe din uter, în ceea ce ne priveşte, am observa că asemenea
unde poziţia diferită a embrionilor nu rămâne fără reacţii nu pot face în nici un caz discriminarea între o
consecinţe, ducând la efecte care se pot prelungi pe parcursul însuşire nativă şi una dobândită (cum gândesc H.J.
întregii ontogeneze. în anumite condiţii, arată psihologul Eysenck şi colab.), chiar dacă ar putea constitui
francez, „efectele eredităţii asupra genezei mijloace cu totul exacte de diagnosticare şi de
60
comportamentului uman pot fi practic nule" . Revizuind evaluare cantitativă a tipurilor extravertit şi introvertit.
conceptele, să le zicem „etanşe", incomunicante, de Dacă structurile aferente însuşirilor genuine sunt date prin
ereditate şi mediu, Zazzo accentuează rolul definiţie, pe de altă parte, nu se poate dobândi nici o
considerabil al relaţiilor inter-personale şi ceea ce însuşire în afara înscrierii acesteia, cum nata est, într-o
el denumeşte micromediu, ca formă de structură funcţională de apartenenţă somatică
(nervoasă etc.) şi, prin
LEONARD GAVRIL1U DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
urmare, este firesc să poată fi detectată la nivel era, de altfel, preşedinte onorific al Societăţii. „Ca
fiziologic şi, cu mijloace adecvate, chiar măsurată. toată lumea pe atunci — scrie Anthony Stevens —,
învăţarea poate modifica (şi, în realitate, modifică) [Jung] fusese impresionat de fulgerătoarea
structurile submicroscopice, biochimice, care stau la baza ascensiune a lui Hitler şi înţelesese că dictatorul ar fi
determinării comportamentului interior, determinând captat o formă extraordinară de energie din
astfel determinantul şi apoi, după efectuarea schimbării, 66
inconştientul teutonic" , în noua sa calitate, Jung a fost
trecând din nou în situaţia de structură determinată, obligat să conlucreze îndeaproape, timp de şase ani,
în interacţiune continuă, plurivocă, cu ansamblul cu profesorul M.H. Goring, văr al cunoscutului mareşal,
intrasistemic şi extrasistemic (mediul, în special căci el devenise totodată şi redactorul-şef al revistei
complexul de relaţii sociale, socio-culturale), rolurile oficiale a Societăţii, Zentralblatt fiir Psychotherapie. în
alternând la infinit, după concepţia unui determinism paginile acesteia, M.H. Goring le cerea psihoterapeuţilor
lato scnsu (Mario Bunge). nu numai să studieze cu luare aminte Mein Kampfa lui
E. C.G. JUNG ŞI NAZISMUL. Este cu totul Hitler, ci să şi aşeze la baza întregii lor activităţi
surprinzător faptul că valoroasa Introduction fo Jung's acea „Biblie" a nazismului.
Psyhology de Frieda Fordham, deşi cuprinde un capitol O imagine de ansamblu asupra climatului politic şi
consacrat biografiei lui Jung (cel mai lung capitol al ideologic la care a trebuit să se adapteze Jung găsim
cărţii), trece cu totul sub tăcere un episod important într-un Appendix la The History of Psychiatry de Franz G.
din viaţa acestuia: ceea ce Charles Baudouin numeşte 67
Alexander şi Sheldon T. Selesnik . Sub titlul Jung and the
„aventura germană" (1930—1939) a lui Jung. Acelaşi National Socialists, citim aici că noua „Deutsche
autor, compatriot al lui Jung, este însă de părere că Allgemeine Ărztliche Gesellschaft fiir Psychotherapie",
acuzaţia de rasism şi de raliere la fascism este o precum şi organul de presă al acesteia au acceptat în
calomnie şi că, în realitate, Jung nu era nici rasist şi cu mod public concepţia socio-politică instaurată în
atât mai puţin nazist: „Eşti rasist dacă constaţi că un Germania hitleristă. M.H. Goring a anunţat această
64
negru este negru?" în apărarea lui Jung au sărit mulţi alţii. schimbare încă din primul număr al revistei de după
6 1
în monografia pe care i-o consacră " , Anthony Stevens înscăunarea lui Jung. „Această Asociaţie — «decreta»
caută chiar să înlăture cu totul eşafodajul acuzaţiei profesorul Goring — are misiunea de a-i organiza pe
de nazism, într-un capitol intitulat ,,Aza-zisul toţi medicii germani în spiritul guvernului naţional-
antisemitism al lui Jung". Autorul citează pasaje socialist, (...) în special pe acei medici care doresc să
elocvente din corespondenţa lui Jung din acei ani, practice psihiatria în conformitate cu
precum şi mărturiile unor evrei care l-au cunoscut «Weltanschauung»-ul naţional-socialiştilor" (Mitteilung
îndeaproape, între care editorul său Gerhard Adler şi des Reichsfiihrers der Deutschen Allgemeinen Arztlichen
credincioasa-i secretară Aniela Jaffe. Reiese că, Gessellschaft fur Psychotherapie, în „Zentralblatt fur
dimpotrivă, Jung a acţionat, pe cât i-a stat în putinţă, Psychotherapie", 6, 1933, pp. 140-141). în acelaşi număr
în favoarea evreilor şi că, în ceea ce priveşte de revistă, Jung a semnat o declaraţie introductivă la
manifestările sale pronaziste, cel puţin uneori i-a fost „comunicarea" prof. Goring, în care, între altele, afirmă
forţată mâna. că „deosebirile reale şi bine cunoscute dintre
Să vedem, însă, care sunt faptele şi cum pot fi ele psihologia germanică şi ebraică nu ar mai putea fi
interpretate, în 1933, când Hitler a preluat puterea, estompate, iar de pe urma acestei delimitări ştiinţa
marele psihiatru Ernst Kretschmer (1888-1964) a are numai de beneficiat" („Zentralblatt fur
demisionat din funcţia de preşedinte al Societăţii Psychotherapie", nr. cit., p. 139). într-un număr
Generale Medicale Germane de Psihoterapie, ulterior al publicaţiei pe care o conducea, Jung nu a
societate care, nu mai departe de anul 1931, îşi axase pregetat să insereze un atac veche-ment la adresa vederilor
lucrările pe dezbaterea problematicii viselor, ca un omagiu adus lui Freud privitoare la luarea în considerare a surselor din
lui Sigmund Freud, cu prilejul aniversării a 75 de ani de copilărie ale nevrozelor. Tot aici — notează F.G.
la naşterea acestuia. Locul lui Kretschmer a fost Alexander şi S.T. Selesnik — Jung atacă şi „teoria
ocupat imediat de Jung, care încă din anul 1930 iudaică" a lui
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

Alfred Adler referitoare la „voinţa de putere" ca mlaştină de tip infantil. în acelaşi timp, vocea mea
element de bază al comportamentului uman. Comparând avertizatoare a fost suspectată de antisemitism.
propriul său accent pus pe potentele creatoare ale Suspiciunea aceasta mi se trage de la Freud. El a
inconştientului cu concepţiile aşa-zis hedoniste ale lui cunoscut sufletul german tot atât de puţin pe cât l-au
Freud (Lustprinzip), Jung îi acuză atât pe Freud cât şi pe cunoscut idolatrii săi germani. Au învăţat ei ceva din
Adler că nu văd nimic altceva decât zonele puternica apariţie în istorie a naţional-socialismului, la
întunecate ale naturii omului. Popularitatea de care se care întreaga lume priveşte cu ochi căscaţi de uimire?
bucura metoda psihanalitică a lui Freud el o atribuia Unde au fost tensiunea fără precedent şi avântul,
faptului că acesta subaprecia personalitatea atunci când naţional-socialismul încă nu exista? Au stat
pacienţilor, că „îl lovea pe pacient în punctul său pitite în sufletul german, în abisurile sale, care sunt cu totul
vulnerabil, pentru ca, prin aceasta, să dobândească cu altceva decât un coş de hârtii umplut cu dorinţele
68
uşurinţă superioritatea" . Profitând de situaţia ce i se infantile nerealizate şi cu resentimente de familie
ivise, de a-şi „înfunda" adversarii întru psihanaliză, Jung neonorate. O mişcare care a pus stăpânire pe o
intentează mai departe un fel de proces evreilor (şi întreagă naţiune trebuie să se infiltreze în fiece per-
69
implicit, ba chiar şi explicit, lui Freud), minimalizând soană" . Nimeni n-ar mai putea nega ca din aceste
„inconştientul colectiv" iudaic şi exaltând arianismul rânduri răzbat indubitabile sentimente idolatre la
ca pe un nebănuit izvor de creativitate. „Evreii —scrie adresa nazismului. Probabil că nici arderea pe rug a
70
el — au în comun cu femeile faptul că, fiind mai slabi cărţilor sale, la Berlin, de către nazişti , nu-1 va fi
din punct de vedere fizic, trebuie să ţintească punctele afectat mai adânc pe Freud decât această apostazie
de minimă rezistenţă din apărarea adversarului şi, în repetată venită din partea unui fost discipol al său, în
virtutea acestei tehnici, care i-a dominat de secole, ei dispun care odinioară investise multe speranţe. Se pare, însă,
de scuturi excelente în zonele în care ceilalţi văd maximum că nu era nicidecum antisemit, ci, dimpotrivă, filosemit,
de vulnerabilitate... Dată fiind cultura lor străveche, sentiment cu rădăcini în familia sa: bunicul său dinspre
sunt capabili ca într-un mod cu totul conştient, până şi mamă, teologul Samuel Preiswerk, era încredinţat că
în cel mai prietenos şi tolerant mediu, să se lase în în rai se vorbeşte ebraica!
voia năravurilor ce îi caracterizează, în timp ce noi Anthony Stevens susţine că, spre sfârşitul lui
suntem prea tineri ca să ne facem «iluzii» despre noi 1934, Jung şi-a dat seamă că energia ancestrală a
înşine... Evreul, un nomad cultural, nu a creat şi germanilor era „canalizată în direcţii rele şi
71
probabil că nu va crea niciodată propriile sale forme patologice" . Fapt este că abia în 1939 s-a retras el
de cultură, deoarece toate instinctele şi înzestrările lui din importanta funcţie pe care o ocupase în 1933 şi,
depind de naţiunea-gazdă, mai mult sau mai puţin în consecinţă, avea să afle că şi propriile-i cărţi sunt
civilizată. Inconştientul arian are un potenţial mai arse de nazişti în public.
ridicat decât inconştientul iudaic; este un avantaj şi Trebuie Jung iremediabil condamnat? Roland
totodată şi un dezavantaj al tinereţii noastre, care Jaccard crede că nu: „Jung a fost mult mai puţin
încă nu s-a desprins total de barbarie (...). Spiritul implicat în nazism decât alţi gânditori. Heidegger în
inconştient al arianului înglobează tensiuni şi elemente special. Dar, pe când intelectualii francezi îl venerează pe
creatoare care rămân să se împlinească în viitor. Este acesta, ei se arată intransigenţi şi adesea nedrepţi
72
periculos şi inadmisibil ca aceste forţe creatoare să faţă de Jung. Două măsuri. De ce?" .
fie devalorizate, spunându-se despre ele că sunt un F. CONCLUZII. Cari Gustav Jung, căruia Charles
romantism infantil... După părerea mea, a fost o eroare Baudouin îi atribuie meritul (iluzoriu, credem noi) de
a psihologiei mondiale din zilele noastre faptul că a a fi „reintegrat în psihanaliza materialistă de ieri
73
aplicat fără discernământ categoriile ebraice — care (aluzie la Freud!) «sufletul» odinioară refulat" şi căruia
nici măcar pentru toţi evreii nu sunt valabile — la un compatriot al său îi acordă laurii de explorator al
74
germani şi la slavii creştini. Cel mai valoros secret al „psihismului ca totalitate" , a fost în realitate un promotor al
personalităţii germanului, sufletul său intuitiv mito-poieticii şi al indeterminismului în psihologie. Pe
creator, a fost declarat o banală bună dreptate
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ
a putut Bertrand Russell să afirme că psihologia analitică captativă interior-exterior. Maladiile psihice grave se
este în stare să producă „an anarchical race ofByrons explică, spune Jung, prin închiderea acestui sistem, numai
orHitlers". relativ închis, care este psihicul. „Cu cât sistemul
Aşa-numita „prospectivă" (fortificarea conştiinţei) nu psihologic este mai închis — arată el —, cu atât se
este la Jung decât un simplu ecou al finalităţii manifestă mai curând fenomenul de entropie. Vedem
psihanalizei freudiene. Psihiatrul elveţian nu era acest lucru adesea în tulburările mentale caracterizate
interesat atât de domesticirea inconştientului cât de printr-o izolare intensivă faţă de anturaj. Ceea ce numim
condiţionarea conştiinţei în vederea acceptării unei abrutizam afectivă în demenţa precoce, sau
guvernări a iraţionalului. în pofida unor aspecte schizofrenie, trebuie probabil să considerăm a fi un fe-
obscure ale operei sale, în care răzbat trăiri de veritabil nomen de entropie. în acelaşi fel, de asemenea,
borderline, Jung rămâne însă în istoria psihologiei prin trebuie să înţelegem fenomenele degenerative dezvoltate în
contribuţii de o certă valoare ştiinţifică. Să le atitudinile psihologice care, cu timpul, duc la ruperea oricărei
enumerăm: a) Descrierea tipurilor fundamentale de legături cu lumea exterioară" .
76

atitudine umană (extravertit, introvertit), pornind de e)Jung — remarcă J. Piaget — a văzut bine că
la cercetarea timp de aproape două decenii (cu simbolismul
ajutorul „experimentului asociativ verbal" şi al oniric constă dintr-un fel de limbaj primitiv, „ceea
testelor proiective) a atitudinii oamenilor faţă de ce corespunde
„obiect", adică faţă de lumea obiectivă: „Introvertitul deci constatărilor noastre cu privire la jocul
se comportă abstractiv faţă de obiect, fiind tot timpul simbolic, şi el a avut
preocupat să abstragă libidoul din el, aşa ca şi cum ar meritul de a studia şi de a arăta marea
avea de învins o forţă enormă intrinsecă obiectului. generalitate a anumitor sim
Extravertitul, în schimb, se comportă pozitiv faţă de boluri. Dar, fără nici o dovadă (...) din generalitate
obiect. El afirmă importanţa acestuia până într-atât a dedus concluzia
încât îşi raportează constant atitudinea subiectivă la caracterului înnăscut al acestor simboluri şi
75
obiect şi şi-o orientează după el" . Introvertitul este un inte- teoria arhetipurilor
77
riorizat, iar extrovertitul contrariul acestuia, un ereditare" .
vânător de senzaţii exterioare. f)A încercat să pătrundă substructurile filogenetice
b)Observarea şi descrierea unor trăsături exacte ale
ale vârstelor psihicului, straturile abisale primordiale. Când Edward
omului, prin prisma problematicii psihologice a Glover,
evoluţiei ontogene- scormonind — cum singur recunoaşte — „în
tice a omului (în copilărie, arată, el, constituim o cenuşa răcită a vechii
problemă pentru 78
controverse dintre Freud şi Jung" , afirmă în
alţii, în tinereţe şi în anii maturităţii ne punem concluzie că Jung arc
probleme, pentru ca 79
doar „stofa unui bun psiholog al conştientului" , el
la bătrâneţe să redevenim o problemă a formulează o
celorlalţi). abilă injurie de polemist întru apărarea
c)Dezvoltarea în sens experimental a metodei freudismului, întrucât nu
asociaţiilor, există mai mare jignire pentru un psiholog abisalist
pornind de la antecedente descoperite de Francis decât contestarea
Galton (1879) şi calităţii de psiholog abisalist. Ceea ce Jung a fost
Wilhelm Wundt. Cu precauţiile necesare, cu certitudine.
metoda (care are două g)Last butnotleast, prin cercetările sale de împătimit
tăişuri) este utilizată şi în criminalistică. alchimist
d) A introdus în teoria psihologică (secondându-1, al secolului XX, Jung a pus degetul, nu îndeajuns de
între alţii, conştient însă,
pe G.T. Fechner) noţiunea de entropie, elaborată de pe un mare adevăr: spiritul este de căutat în
Rudolf Clausius fenomenele chimice şi
şi, după el, de Josiah Gibbs. Jung a anticipat astfel o electrochimice din neuroni şi din spaţiile sinaptice
idee, de cir şi parasinaptice.
culaţie curentă astăzi, că psihicul reprezintă un sistem „Arhetipurile" sale sunt înscrise în anatomia creierului:
cu autoreglare „Das
antientropică, opunându-se izolării şi conservând în acest kollektive Unbewusste ist die gewaltige geistige Erbmasse
mod struc dcr
tura şi integralitatea funcţională a organismului, prin Menschheitsentwicklung, wiedergeboren in jeder
interacţiunea individuellen
0
Himstruktur'® .
Impresia de fascinantă bogăţie a operei lui Jung
vine de la extensiunea şi diversitatea epicii sale
mitologice şi de la imensul travaliu de interpretare
comparatistă, ceea ce îl situează mereu dincolo
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

de graniţele psihologiei. Depozitar al unor sexuellen («desexualisierten») Triebkrăften weg,


welche die Wirklishkeits- funktion eigendich und regelmassig
stocuri uriaşe de informaţie privind filosofia,
unterhalten" (ibidem).
istoria religiilor, teologia, spiritismul, alchimia, 9
Sigmund Freud, „începuturile mişcării psihanalitice", op.
magia, miturile şi simbolistica mai multor culturi cit, pp. 76-77.
10
(a făcut, în scopuri documentare, călătorii pe Sigmund Freud, Introducere în psihanaliză. Prelegeri de
continentele unde putea fi studiată civilizaţia psihanaliză.
Psihopatologia vieţii cotidiene, traducere, studiu introductiv şi note
primitivă), Jung — arată J.Brown — este mai degrabă un de dr. Leonard
metafizician, teoria sa fiind „mai mult un sistem metafizic decât o Gavriliu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, p.
81
şcoală de psihologie ştiinţifică" . Aceeaşi părere o 339.
11
împărtăşeşte Curt Boenheim, care spune că „Jung may be C.G. Jung, L'energetique psychique, Georg & Co, Geneve, 1956,
2 pp. 28-29.
called the philosopher among modern psychologists'^ . Cele câteva 12
Op. cit.,p. 35.
mari descoperiri ale sale sunt însă de ajuns spre a-i fixa un 13
R. Hostie, Du Mythe a la Religion. La psychologie analytique de
loc distinct în istoria psihologiei. C.G. Jung, Desclee de Brouwer, Bruges, Paris, 1955.
14
A se vedea C.G. Jung, L'energetique psychique, op. cit.
15
Dr. LEONARD GAVRILIU „Wir konnten im Gegenteil ebenso gut sagen, dass die physische
Existenz eine blosse Schlussfolgerung sei, da wir von der Materie nur insoweit
etwas wissen, als wir psychische Bilder wahrnehmen" (C.G. Jung, Psychologie
und Religion, în Grundwerk, voi. 4, Walter-Verlag, Olten und Freiburg im
Brisgau, 1989, p. 18).
NOTE 16
C .G. Jung, L 'inconscient dans la vie psychique et pathologique , Payot,
1 Paris, p. 116.
Sigmund Freud, „începuturile mişcării psihanalitice", în 17
Op. cit.,p. 186.
Opere IV, 18
C.G. Jung, Tipuri psihologice, traducere din germană de
traducere, avanprefaţă şi note de dr. Leonard Gavriliu, cu o Viorica
prefaţă postumă Nişcov, Editura Humanitas, 1997, p. 494..
19
de acad. Vasile Pavelcu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996. O p . c i t . ,p .5 1 2 .
2 211
Sigmund Freud, „Autobiografie", traducere, cuvânt introductiv, C .G . J un g ,L'h o m m e a ia d e c o u v e rte d e so n ă m e . S tru c tu r e
două e t fo n c t io nd e 1 ' i n c o n s c i e n tP, a y o t , P a ris , 1 9 6 7 , p . 4 2 .
21
capitole adiţionale şi note de dr, Leonard Gavriliu, Editura C .G . J u n g ,T i p u r i p s ih o l o g i c ep, . 4 8 8 .
22
Ştiinţifică, Bucureşti, C . G . J u n g L, ' h o m m eâ l a d e c o u v e r t e d e s o n ă mp e p ., 4 8 - 4 9 .
23
1993. E u c u m a ju s c u l ă ,
C . G . J u n g T, i p u r i p s ih o lo g ic pe ,. 4 5 6 . ( G r a f i e m
3
Op. cit., p. 74. spre
4
Charles Baudouin, L 'wuvre de Jung et la psychologie complexe, Payot, a -1 d ife r en ţia d e pr o n u m e le p e r so n a l eu .)
24
Paris, 1963, p. 198. C . G . J u n g , L ' h o m m e ă l a d e c o u v e r t e d e s o n âpm . 5e9, .
25
5 O p . c i t. ,p . 6 1 .
Sigmund Freud, Totem şi tabu, în Opere I, traducere, cuvânt 26
C . G . J u n g T, y p c s p s y c h o lo g i q u eLs i, b r a i r ie d e l ' U n i v e r s i te , G e n e v e ,
introductiv
1958,p.371.
şi note de dr. Leonard Gavriliu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 27
C . G . J u n g P, r o b le m e s d e l' â m e m o d e r B n eu,c h e t C h a s te l- C o r r e â , 1 9 6 0 ,
1991.
6 p p .3 7 - 38 .
C.G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido. 28
J o l a n d e J a c o b iL, a p s y c h o lo g i e d e C .G . J u nDg ,e l a c h a u x & N ie s t l e ,
Beitrăge zur N e u c h â t e l , P a ris , 1 9 5 0 , p . 3 0 .
Entwicklungsgeschichte des Denkens (1912), Deutscher Taschenbuch Verlag 29
C h a r le s B a u d o u i no ,p . c it . ,p . 3 5 4 . A u t o r u l s t a b i l e ş t e ş i a l t e
GmbH & Co. KG, Miinchen, 1991, p. 132. co resp on
7
Sigmund Freud, Trei studii privind teoria sexualităţii, d e n ţ e , o b s e r v â n d to t o d a t ă c ă in s ta n ţ e le p s ih ic e d e s c r is e d e J u n g n u
în Opere III, s u n t , t o tu ş i,
traducere, eseu introductiv şi note de dr. Leonard Gavriliu, s im p le c a lc h ie ri d u p ă c e le d e s c r is e d e F r e u d (p p . 3 5 5 - 3 6 1 ).
30
Editura Ştiinţifică, C.G. Jung, Tipuri psihologice, p. 461.
31
Bucureşti, 1994. C.G. Jung, La Dialectique du Moi et de l'Inconscient, Gallimard, Paris,
8
C.G. Jung, Wandlungen und Symbole derLibido.p. 142. Mai 1951, autocitare în Problemes de l'âme moderne, p. 52.
departe
Jung scrie, încă şi mai edificator: „Wenn ich sage, ein Kranker
nehme seine
Libido von der Aussenwelt weg, um die Innerwelt damit zu besetzen, so meine
ich nicht, er nehme bloss die libidinosen Zuschiisse zur Wirklichkeitsfunktion
weg; sondern er nimmt, nach meiner Auffassung, noch von jenen nicht mehr

32
LEONARD GAVRILIU DE LA PSIHANALIZĂ LA PSIHOLOGIA ANALITICĂ

32 Response to Lemon Juice as a Measure oflntroversion, în „Perception & Motor


C h a rl e s B a u d o u i no, p . c i t ., p . 1 8 7 . Skills",24, 1967.
33 63
C .G . J u ng ,T ip u ri p s ih o l o g ic ep, . 5 2 1 . E . H o w a r t h , N . F . S k i n nSearl,i v a t i o n a s a P s y c h o l o g i c a l I n d i c a t o r o f
34
C . G . J u n g , „ D i e S t r u k t u r d e r S e e l e " , Sî ene l e n p r o b l e m e d e r In t r o v e r s i o n ,î n „ T h e J o u rn a l o f P s y c h o l o g y " , v . 7 3 , S e c . H a l f , N o v . 1 9 6 9 ,
G e g e n w a r t ,D e u t s c h e r T a s c h e n b u c h V e r l a g , M u n c h e n , 1 9 9 1 , p . 1 0 7 . pp. 227-228.
35 64
C . G . J u n gL, ' h o m m ea l a c t e c o u v e r t e d e s o n â m p .e ,4 9 . C h a rl e s B a u d o u i no, p . c i t ., p . 2 7 .
36 65
O p . c i t . ,p p . 3 2 8 - 3 2 9 . A n th o n y S te v e n Js ,u n g , tr a d u c e r e d e O a n a V la d , E d i tu r a H u m a n i t a s ,
37
C . G . J u n g ,P r o b l e m e s d e I' â m e m o d e r npe., 1 6 7 . 1996.
38 66
C . G . J u n g ,L 'h o m m eâ l a d e c o u v e r t e d e s o n â m pe ., 3 3 4 . Op.c/t.,p. 172.
39 67
C . G . J u n g ,L ' e n e r g e ti q u e p s y c h i q u pe ,p . 2 1 - 2 2 . F r a n z G . A l e x a n d e r , S h e l d o n T . S e le Ts nhiek ,H i s t o r y o f P s y c h ia t r y ,
40
J . M o re au ,P r o b l e m es et p s e u d o -p r ob le m e s d u d e t e r m i ni sm e p h y si q u e , H arper & R ow , Publishers, N ew Y ork , 1966 .
68
b i o lo g i q u e e t p s y c h o l o g i q uM
e ,a s s o n , P a ri s , 1 9 6 4 , p . 2 1 9 . C.G. Jung, Zur Gegenwărtigen Lage der
41
P . K . A n o h in ,R e f le c t a r e a a n t ic i p a t iv ă a r e a l i t ăîţnii „, P ro b l e m e Psychotherapie, în
„Z e ntra lb latt fu r P sy ch oth e rap ie ", 7, 19 34 , p . 1 1, ap ud F .G . A lex a nd e r,
de
S .T . S e l e s n i k o, p . c i t ., p . 4 0 8 .
fi lo so f ie " ,7 , 1 9 6 2 . 69
O p . c i t. ,p . 9 .
42 70
I. Tudosescu,D e te rm inism ul şi ştiin ţa,
E ditura Ş tiin ţific ă, A flâ n d d es p re a c ea s tă b a rb a rie, F re u d a s p u s , cu o
Bu cu reşti, a m ar ă iro n ie :
1 97 1, pp . 9 2-9 3. „ F a c e m p r o g r e s e , n u g lu m ă ! . . . î n e v u l m e d i u m - a r f i a r s p e r u g
43 ch ia r pe m in e ,
M ariana B eliş,M eca nism ele in te lig e nţe i, Ed itu ra Ştiin ţifică
în c a r n e ş i o a s e , p e c â n d în p r e z e n t s e m u lţ u m e s c s ă - m i a r d ă
şi E nci
c ă r ţ i le " . S u r o r i l e
c lop e d ic ă , B u c u re şti, 1 9 7 8 , p . 1 18 .
44 lu i , t o t u ş i , c a r e n u p u t u s e r ă p ă r ă s i V i e n a , a u f o s t a r s e , î n 1 9 4 2 ,
C .G . Ju n g ,P ro b le m es d e I 'â m e m o d e rn e,p. 114. la A us c hw itz .
45
C .G . Jung,T ype s psy chologiques,p.43 0. (A se ved ea şiT ipuri 71
A n th o n y S t e v e n so ,p . c i t . ,p . 1 7 2 .
72
psiho R o la n d J a c c a r d , „ J u n g e t l e n a z i s m e " , î n „ L e M o n d e " , 3 1 a o u t, 1 9 8 0 .
73
logice , p. 473.) C h a r le s B a u d o u i nJ ,u n g , h o m m e c o n c r eLt e, D i s q u e V e r t , B r u x e l l e s ,
46
Paul Popescu-Neveanu, Tipuri de activitate nervoasă superioară 1955 .
74
la om, F . - L . M u e lle rL, a p s y c h o lo g ie c o n te m p o r a in P aey, o t, P a r is , 1 9 6 0 , p . 4 8 .
75
E d itu ra A ca d e m ie i , B uc u re şti, 19 61 , p p. 58 şi 5 9 . T ip u r i p s i h o l o g ic pe ,. 3 5 8 .
47 76
C .G . Jun g, „D ie S truk tu r d er S ee le ", p . 10 7. C . G . J u n g L, ' e n e r g e t i q u e p s y c h i q upe. , 4 6 .
48 77
C . G . Ju n g , P ro b le m e s d e I 'â m e m o d e rn e,
p. 23. J . P i a g e t , B . I n h e l d ePr s, i h o l o g i a c o p i l u l uEi ,d i t u r a D i d a c t i c ă
49
E .W . Sinn ic o tt,L a biolog ie de l'e sp rit,G allim a rd , P aris, 19 57 , p. 9 . şi
50
C.G . Jung, Essa is de psychologie analytique, Librairie Stock, Paris, P e d a g o g ică , B u c u reş t i, 1 9 7 0 , p. 54 .
78
1931. E . G lo v e r F , r e u d o u J u n g ?P, . U . F . , 1 9 5 4 , p . 4 .
79
51 O p . c i t . ,p . 1 5 9 .
N i co la e M ă rg in ea n u Psiho , lo gia pe rso an ei,S ib iu , 1 94 4, p. 3 47 . 80
52 C .G . J un g , „ D ie S tr u k tu r d e r S e e le " , p . 1 1 3 .
C . G . J u n g ,T y p e s p s y c h o l o g i q u e s , p p6 .1 - 6 4 . 81
53 J . A . C . B r o w nF, r e u d u n d t h e P o s t - F r e u d i aPnes n, g u i n B o o k s ,
O p . ci t ., p p . 6 ş i 8 .
54 B a ltim ore , M aryla nd , 1 96 7 , p. 43 .
O p . ci t ., p . 3 2 4 . 82
55 C u r t B o e n h e i mf n, t r o d u c t i o n t o P r e s e n t D a y P s y c h oSl ot agpyl,e s P r e s s ,
O p . ci t .,p . 3 2 5
56 London, 1946, p. 63.
O p . c i t. ,p . 4 1 4 . A s e v e d e a şTii p u r i p s i h o lo g i c ep, . 4 4 8 .
57
P a u l P o p e s c u - N e v e a n uo ,p . c i t . , p p . 6 0 - 6 1 .
58
N i c o la e M ă r g i n e a n uo,p . c i t ., p . 3 4 9 .
59
„ G e s e ll — s p u n e R . Z a z z o — m - a f ă c u t s ă în ţ e l e g c ă
g e m e n ii c o n
sti tu ie u n d isp o z itiv e x p e ri m e n ta l d e p rim ă im p o rt a n ţ a , o m e t o d ă
in c o m p a r a b ilă
î n p s ih o l o g i e "(L e s j u m e a u x , l e c o u p l e e t l a p e r s o nvnoe i, . 2 , L 'i n d i v i d u a ti o n
p s y c h o l o g i q u e P, . U .F . , P a ri s , 1 9 6 0 , p . 2 7 0 ).
60
R e n e Z a z z o ,o p . c it ., v o i . 1 , p . 4 5 .
61
O p . c i t. ,v o i. I I, p p . 7 0 4 - 7 0 5 .
62
H .J . E y s e n c k , 7 7 iIn e h e r ita n c e o f E x tr a v e r si o n -In tr o v e rs io„njAnct a
P s y c h o l o g i c a " , A m s t e rd a m , 1 2 ,1 9 5 6 ; S .B . G . E y s e n c k , H .J . E y sSeanl iv c ka, r y
NOTA EDITORIALĂ

Colecţiile de psihologie ale editurii se împart în


două categorii. Există o serie generală care cuprinde
orice prezintă interes psihologic, de la, să spunem,
cartea lui Katz intitulată Animale şi oameni, şi până la
cartea lui Zweig intitulată Muncitorul britanic. Cealaltă
categorie are un scop mai special, anume să prezinte
gândirea marilor psihologi potrivit cu principiul „Să-i
permitem omului să vorbească despre el însuşi sau cel
puţin prin intermediul unui interpret autorizat", în studiul
William James de Margaret Knight, psihologul american James
vorbeşte, în general, în numele său. în prezentul
volum, Cari Gustav Jung vorbeşte prin vocea unui
interpret demn de toată încrederea. Este primul dintr-
o suită de volume consacrate acelui gen de psihologie
descris în cataloage editoriale şi oriunde în altă parter
drept „psihanaliză".
Termenul „psihanaliză" este de obicei folosit spre
a desemna toate acele fapte şi teorii prezentate în
operele lui Freud, Jung şi Adler, inclusiv operele
asociaţilor, discipolilor şi legatarilor lor intelectuali.
Termenul este uzitat în felul acesta, în pofida recomandărilor
insistente că ar trebui aplicat numai teoriei şi
practicii lui Freud şi a discipolilor săi şi că teoria şi
practica lui Jung ar trebui numită „psihologie
analitică", iar teoria şi practica lui Adler ar trebui numită
„psihologie individuală". Fără îndoială că lucrurile nu se
vor schimba atâta vreme cât cineva nu va propune o
denumire nouă care să convină unui gen atât de
distinct de speciile sale.
37
CA. MACE NOTĂ EDITORIALĂ

„Psihanaliza" în acest sens mai larg de spirit, tipul de spirit nonsectarist, un tip
este un termen care acoperă atât un înclinat spre acele studii ştiinţifice care
ansamblu de teorii cât şi un sunt mai intim legate de natura
ansamblu de practici. Doctrina omenească şi nutresc un interes
cea mai distinctă, comună aparte pentru cea mai curioasă
tuturor teoriilor numite psiha- dintre curiozităţile spiritului uman
nalitice, spune că spiritul, Psyche —simbolism, mitologie şi religie
sau personalitatea omului, are —, fără a fi totuşi dispus să-şi
componente atât conştiente cât revoce „curiozităţile" ca pe nişte
şi inconştiente şi că numai cu simple curiozităţi şi fără a
referinţă la sursele inconştiente consimţi să catalogheze întreaga
ale motivaţiei putem da o literatură despre religie la rubrica
1
explicaţie comportamentului de simple „iluzii omeneşti". O
omului şi stărilor sale conştiente. astfel de revelaţie nu ar fi
Ceea ce este comun în practica surprinzătoare, întrucât Jung
şcolilor psihanalitice (în acelaşi însuşi combină asemenea
sens larg al termenului dispoziţie nesectară cu curiozităţi
„psihanaliză") este utilizarea de adâncime şi cu atracţii la fel de
unor tehnici speciale de scoatere profunde. El nu este în nici un caz
la lumina zilei a acestor factori răspunzător de gâlcevile
sectariste. Cu modestia şi cu
inconştienţi. Tehnicile, ca şi
toleranţa care îl caracterizează, el
teoriile, diferă, dar ele sunt,
se mulţumeşte să atribuie mult
toate, în mod categoric opuse tehnicilor
din ceea ce este distinctiv pentru punctul
care se bazează pe medicamente,
său de vedere nu unei intuiţii
sugestie hipnotică sau pe orice alt
superioare native, ci influenţei
procedeu care nu cere deplina şi
propriului său tip de spirit şi de
libera cooperare a subiectului
castă spirituală.
căruia i se aplică tehnica
în această Introducere,
respectivă. Practica psihanalizei
gândirea sa este în mod fericit şi
a rezultat din tratamentul bolii
adecvat prezentată de un
mentale, fără a rămâne la
interpret care, ca şi Jung însuşi,
acesta, iar temelia comună
nu are chef de polemici partizane
tuturor şcolilor psihanalitice este, şi nici un interes special în
probabil, faptul că succesul trata- privinţa mai puţin savuroaselor
mentului depinde, în ultima curiozităţi ale inconştientului, ci o
instanţă, de propriul profundă şi cu totul insaţiabilă
autodiagnostic al pacientului curiozitate referitoare la
(asistat) şi de propria sa autoexprimarea umană, dacă o
reabilitare (asistată). asemenea autoexprimare capătă
într-o privinţă, practica 2
forma vreunei imemoriale mandala , a unui
primează asupra teoriei, atâta 3
poem de Donne sau a celei mai
timp cât teoriile au răsărit în recente manifestări a vreunui
primul rând din fapte puse în mistic contemporan. Cititorul se
lumină de practica terapeutică. poate bucura de toate calităţile
Aceste teorii au fost, cu toate captivante ale acestei expuneri
acestea, extinse şi îmbogăţite cu introductive, cu satisfacţia
material provenit din domeniul suplimentară de a şti că ea este
antropologiei, din studierea autentică. Cartea are bunul de tipar
mitologiilor şi din multe alte chiar de la Jung şi recomandarea
surse. Ca în toate problemele de sa personală.
mare interes pentru om,
controversa a fost ascuţită. Au CA. MACE
existat momente în care Profesor de psihologie,
observatorul simpatetic din afară Birkbeck College
a trăit teama ca nu cumva
discuţia ştiinţifică să degenereze
într-o lamentabilă gâlceava
sectară. Dar acest pericol, dacă
nu cumva a şi trecut, este pe cale
să treacă repede. în unele
privinţe, atât teoriile cât şi
practicile diverselor şcoli
psihanalitice continuă să fie în
divergenţă, dar există, de ase-
menea, un spor de toleranţă şi
de înţelegere mutuală.
Teoriile diferite ale
diferitelor şcoli corespund unor
trebuinţe diferite. O trecere în
revistă a şcolilor de avangardă
ne poate arăta că proporţia de
jungieni, freudieni, adlerieni etc.
variază în mod semnificativ în
diferitele sectoare ale publicului educat.
Ne putem hazarda să presupunem
că aceia care găsesc cea mai
multă iluminare în scrierile lui
Jung fac ei înşişi parte dintr-o
anumită castă sau tip
NOTE
CUVÂNT ÎNAINTE
1
Referire la Sigmund Freud, care şi-a intitulat una
din cărţile sale despre
religie Viitorul unei iluzii (1927). (Nota trad.)^
2
Termen sanscrit care înseamnă cerc. în budism
şi tantrism, schemă
colorată simbolic, care imaginează universul aşa cum
îl concepe cosmogonia
indiană. (Nota trad.)
' John Donne (1573-1631), ecleziast, filosof şi
poet englez. Crescut în spiritul catolicismului, a trecut
printr-o criză religioasă la capătul căreia a devenit anglican
înfocat. A scris, între altele, Ofthe Progress ofthe Soul (1601), şi
Holy Sonnets(\6\H). (Nota trad.)
Doamna Frieda Fordham şi-a asumat
sarcina deloc uşoară de a realiza un rezumat
lizibil al tuturor variatelor melc încercări de mai
bună şi mai cuprinzătoare înţelegere a
psihicului omenesc. Cum cu nu pot susţine că
am ajuns la vreo teorie definitivă care să
explice toate sau măcar principala parte din
complexităţile psihice, opera mea constă
dintr-o scrie de abordări diferite sau, cum am
putea să o numim, un sondaj pe ocolite în domeniul unor
factori necunoscuţi. Aceasta face mai degrabă
dificilă o expunere lămurită şi simplă a ideilor
mele. Mai mult, întotdeauna m-am simţit întru
totul dator să nu scap din vedere faptul că
psihicul nu se dezvăluie pe sine doar în
cabinetul de consultaţie al doctorului, ci mai
presus de toate în lumea largă, precum şi în
adâncurile istoriei. Ceea ce medicul observă
din manifestările psihice este o parte
infinitezimală din lumea psihică şi, pe
deasupra, adesea deformată de condiţiile
patologice. Am fost întotdeauna convins că un
tablou corect al psihicului (Psy-che) ar putea fi
obţinut doar prin metoda comparativă. Dar
marele dezavantaj al unei asemenea metode
este faptul că nu poate fi evitată acumularea de
material comparativ, ceea ce face ca profanul
să rămână perplex şi să-şi piardă paşii în
labirintul paralelelor.
Sarcina autoarei ar fi fost mult mai simplă
dacă ea s-ar fi aflat în posesia unei teorii nete,
1
ca point de depart , şi a unor materiale cazuistice
bine definite, fără digresiuni în imensul domeniu
al psihologiei generale. Aceasta din urmă,
totuşi, mi se pare a constitui
C.G. JUNG

singura bază sigură şi o măsură pentru evaluarea


fenomenelor patologice, aşa cum anatomia şi fiziologia
sunt o precondiţie indispensabilă pentru aspectul lor
patologic. Tot aşa cum anatomia umană are în spatele ei
o lungă evoluţie, psihologia omului modern depinde de
rădăcinile sale istorice şi poate fi judecată doar prin MULŢUMIRI
variantele sale etnologice. De aceea operele mele
oferă nenumărate posibilităţi de abatere a atenţiei
cititorului cu consideraţii de felul acesta. Sunt extrem de îndatorat domnilor
în aceste circumstanţe, oarecum dificile, autoarea Routledge şi Kegan Paul, domnilor Collins,
a reuşit totuşi să se ferească de toate capcanele care Fundaţiei Bollingen şi Editurii Pantheon
ar fi dus-o la formularea de afirmaţii false. Ea a Books pentru generoasa permisiune de a face
realizat o corectă şi desăvârşită expunere a aspectelor extrase întinse din The Collected Works of C.G. Jung
principale ale operei mele psihologice. îi sunt îndatorat pentru şi din Memories, Dreams, Reflections.
această cărticică admirabilă.

C.G. JUNG Ktisnacht'Zurich,


septembrie 1952

NOTE

1
NOTA AUTORULUI
în limba franceză, în textul original = punct de pornire. (Nota trad.)

Citatele şi referinţele sunt date mai


ales din The Collected Works of C.G. Jung, noua
ediţie în limba engleză, publicată din 1953
şi acum aproape completă. (Este abreviată
în această carte cu iniţialele C.W.) O listă a
întregului conţinut este dată la sfârşitul
acestui volum, laolaltă cu informaţia despre
alte scrieri ale lui Jung care au fost citate.
PREFAŢA

De când introducerea mea în psihologia lui Jung a fost pu-


blicată pentru prima dată, în 1953, a apărut o
considerabilă cantitate de material nou: mai multe
cărţi ale lui Jung au fost pentru prima dată traduse în
limba engleză, multe cărţi cu totul noi pe teme de
psihologie, precum şi o scriere semiautobiografică
intitulată Memories, Drcams, Reflections.
Mi s-a sugerat, de aceea, că ar fi de dorit să-mi
completez introducerea şi să o aduc la zi. Am ezitat să
o fac, din varii motive, cel mai important fiind faptul că
am lucrat pe manuscrisul original cu profesorul Jung şi
cu soţia sa, făcând schimbări acolo unde ei au crezut
că acestea sunt de dorit, formularea finală având
deplina lor aprobare.
Este dificil să condensezi şi să simplifici fără
deformări şi nu doresc să încerc simplificarea în cazul
1
unor cărţi noi atât de importante ca Aion şi Mysterium
Coniuctionis, fără posibilitatea unei aprobări din partea
profesorului Jung, mai ales dat fiind faptul că el nu
era prea favorabil în ceea ce priveşte popularizările
operei sale.
Am avut, de fapt, acces la o parte din opera
nepublicată, în timp ce lucram la introducerea mea
originală şi, deşi nu fac în mod special referire la ea, a
influenţat ceea ce am scris. în afară de aceasta, multe
dintre ultimele cărţi sunt scurte — Answer to Jotr,
3 5
Synchronicity , Flying Saucers? şi The Undiscovered Seif — şi
absolut accesibile cititorului inteligent. Autobiografia a
prezentat ceva cu totul nou, în orice caz, la care se putea
face referire cu mai puţină precauţie.
45
FRIEDA FORDHAM PREFAŢĂ

Aceasta a pus în lumină semnificaţia NOTE


şi scopul operei lui Jung şi motivul
pentru care ea se dezvoltă într-un fel 1
C.W.,vol.9,parteaaII-a.
şi nu în altul. Autobiografia face 2
C.W.,vol. 11
comprehensibil ceea ce pentru mulţi 3
C.W.,vol.8.
4
este obscur şi greu de înţeles: de C.W.,vol. 10.
5
exemplu, motivul pentru care Jung a C.W.,vol. 10.
6
risipit atâta timp pentru cercetarea unui Memories, Drearns, Reflections, p. 211
domeniu demodat cum este alchimia. Oare ce (U.S. edn, p. 222).
lucru extraordinar va fi văzut el în
alchimie?
în consecinţă, m-am decis să
refac nota iniţială privind biografia,
utilizând în acest scop noul material,
precum şi cunoştinţele mele cu
privire la profesorul Jung. Nu toată
lumea va fi de acord cu opţiunile
mele privind materialul şi cu tabloul
care reiese de aici. Personalitatea lui
Jung a avut o mulţime de faţete, iar
cei care l-au cunoscut au descoperit
aspecte diferite, făcându-şi despre el
propria lor imagine preferată.
Am constatat că, şi dacă au
trecut cinci ani de la moartea sa,
este foarte greu să ai un suficient
simţ al distanţei ca să scrii despre
dânsul cu rezonabilă obiectivitate.
Descrierea mea finală ignoră în mod
inevitabil multe lucruri, în special
latura mai pământeană a naturii
sale. Calităţile mamei sale, descrise
de el (pe care le-am amintit în noul
capitol al cărţii mele), doar cu uşoare
modificări pot fi luate drept
caracteristica laturii sale lumeşti:
umor, ospitalitate, faptul că îi plăceau
mâncărurile bune şi vinul, precum şi
capacitatea unei conversaţii
fascinante. Dragostea sa pentru
tradiţie şi darul său de a fi aproape mistic
în mijlocul celor de la ţară erau, de
asemenea, trăsături încântătoare ale
personalităţii sale.
Am acceptat viziunea lui Jung că
el şi opera sa sunt laturi indivizibile.
„Viaţa mea este ceea ce am făcut,
opera mea ştiinţifică; una este
inseparabilă de cealaltă. Opera este
6
expresia dezvoltării mele interioare..." .
Am încercat, de asemenea, să arăt
(cum el însuşi a făcut-o) că opera sa
a început în copilărie; a fost, cum ar fi
spus el, prefigurată atunci.
Noi toţi îi datorăm mult doamnei
Aniela Jaffe pentru faptul că a făcut
tot ce-i stătea în putinţă pentru
continuarea autobiografiei. Sunt
sigură că, tot atât de mult ca şi
ajutorul ei practic, calitatea interesului
ei a fost un factor important în stimularea
necesarei energii şi a interesului lui Jung
de a-şi produce memoriile.

F.F.
aprilie
1966
Capitolul 1

PREAMBUL

în acest capitol încerc să schiţez în linii generale


psihologia lui C.G. Jung. A întreprinde o asemenea simplificare
parc a fi totuna cu a desena o hartă a lumii pe o foaie de
hârtie: schiţa ne împărtăşeşte tot atât de puţin despre
adevărata natură a psihologiei cum face harta despre
mările şi continentele de pe globul nostru terestru. La
urma urmei, harta este un început, un cadru în care pot fi situate
ultimele descoperiri: dacă desenul parc înceţoşat,
confuz, poate că o etapă ulterioară a călătoriei îl va
face mai clar; sugerez ca acest prim capitol să fie
citit în această perspectivă şi, dacă este necesar,
cititorul să revină la el.
Psihologia lui Jung se bazează în primul rând pe
experienţa sa privind oamenii: normali, nevrotici şi
psihotici. Nu este un fel de psihopatologie, deşi ţine
scama de materialul empiric al patologiei, ci teoriile
sale sunt, cum el însuşi nc-o spune, „sugestii şi
încercări de formulare a unei noi psihologii ştiinţifice
întemeiate în primul rând pe experienţa nemijlocită cu
1
fiinţele umane" . Nu există formule simple la care
această experienţă să poată fi redusă; a o focaliza într-
un punct conduce la un spor de claritate, dar reţeaua
relaţiilor din care constă activitatea psihică este
pierdută din vedere. Căutarea preciziei în definirea
experienţei mentale o jefuieşte pe aceasta de multe
ce-i aparţin de la natură.
Vorbind despre spirit şi activitatea mentală, Jung
a ales termenii Psyche şi psihic mai degrabă decât
spirit şi mental, deoarece
49
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
acestea din urmă sunt asociate în special cu La acestea putem adăuga că realitatea psihică ni
conştiinţa, în timp ce Psyche şi psihic sunt termeni se impune pe multiple căi; există chiar boli produse în
folosiţi cu referire atât la conştiinţă cât şi la mod psihic, care au toate aparenţele de a fi „pur
inconştient. Aşa-numitele fenomene inconştiente sunt psihice" şi care până în prezent se dovedesc a nu
de obicei nerecunoscute de cei afectaţi de ele şi nu au avea nici o cauză organică, de la dramaticele paralizii
nici o conexiune cu Eul. Dacă ele intră cu forţa în isterice şi cecitate psihică până la durerile de cap,
conştiinţă — de exemplu, sub forma unei explozii tulburări gastrice şi o mulţime de alte indispoziţii
emoţionale disproporţionate în raport cu cauza sa minore. Pe de altă parte, orice face omul îşi are
aparentă —, sunt în general inexplicabile cuiva care nu începuturile în Psyche, este ceva ce el tocmai a
cunoaşte nimic despre natura motivaţiei inconştiente. gândit sau "poate a văzut într-un vis sau într-o viziune.
„Nu ştiu ce este cu mine", spunem. Manifetările Propriile noastre speranţe şi temeri pot fi întruchipate
inconştiente nu se limitează la patologic, oamenii în „realităţi" recognoscibile pentru ceilalţi, sau pot fi
normali fiind în permanenţă puşi în mişcare de „pur imaginare", dar bucuria sau anxietatea pe care
2
motive despre care ei sunt în totală necunoştinţă . ele le aduc sunt aceleaşi în fiecare caz —, ceea ce
Aspectele inconştiente ale psihicului sunt diferite trăim este real pentru noi, dacă nu pentru ceilalţi
de cele conştiente, dar sunt compensatorii faţă de oameni, având propria lor validitate, egală, în diferite
conştient. Potrivit concepţiei lui Jung, sufletul conştient forme, cu „realitatea" general recunoscută.
„provine din psihicul inconştient, care este mai vechi Această atitudine faţă de realitatea psihicului
decât el şi care funcţionează împreună cu el sau chiar contrastează puternic cu aceea la care Jung adesea se
3 5
în pofida lui" . De altfel, spre deosebire de cei care referă ca la „atitudinea depreciativă" . Susţinătorii
consideră spiritul ca pe o manifestare secundară, un acestui punct de vedere minimalizează în
epifenomen, „un duh în maşină", Jung insistă asupra permanenţă manifestările psihice, în special trăirile
realităţii psihicului, acesta nefiind mai puţin real decât care nu pot fi lesne conectate cu evenimentele exterioare,
fizicul, având propria sa structură, fiind subiect al referindu-se la ele în sens peiorativ ca la o „pură imaginaţie"
propriilor sale legi. sau „simplă subiectivitate"; Jung, pe de altă parte,
„Tot ceea ce trăiesc este psihic. Chiar şi durerea acordă procesului psihic intern o valoare egală cu
fizică este o imagine psihică a cărei experienţă o am; aceea a celui din afară sau environmental.
impresiile mele senzoriale — cu tot ceea ce îmi Concepţia lui Jung despre psihic este aceea
impune ca lume de obiecte impenetrabile care ocupă despre un sistem dinamic, în continuă mişcare şi
spaţiul — sunt imagini psihice şi numai acestea totodată autoreglator; el numeşte libido energia
6
constituie experienţa mea imediată, căci ele singure psihică generală . Conceptul de libido nu trebuie gândit ca
sunt obiectele nemijlocite ale conştiinţei mele. Psihicul implicând o forţă ca atare, ceva mai mult decât
meu chiar transformă şi falsifică realitatea şi el face conceptul de energie din fizică; el este pur şi simplu
aceasta în asemenea măsură încât trebuie să recurg o cale convenabilă de a descrie fenomenele observate.
la mijloace artificiale spre a determina ce lucruri se Libidoul curge între doi poli opuşi; o analogie ar
deosebesc de mine însumi. Atunci descopăr că un putea fi făcută aici cu diastola şi sistola inimii, ori o
sunet este o vibraţie a aerului de cutare şi cutare comparaţie cu polii pozitiv şi negativ ai unui circuit
frecvenţă sau că o culoare este o undă optică de electric. Jung se referă de obicei la polii opuşi ca la
cutare şi cutare lungime. într-adevăr, suntem atât de „contrarii". Cu cât este mai mare tensiunea dintre perechea de
înfăşuraţi de imagini psihice încât nu putem penetra contrarii, cu atât mai mare este energia; fără contrarii nu
nicidecum esenţa lucrurilor exterioare nouă. întreaga există nici o energie manifestă. La niveluri diferite, pot
noastră cunoaştere constă din substanţa psihicului fi enumerate mai multe contrarii; de exemplu,
(Psyche) care, din cauză că este singura nemijlocită, progresia, adică mişcarea înainte a energiei, şi
este reală la modul superlativ. Aici, în acest caz, este regresia, retragerea acesteia, conştiinţa şi
o realitate pe care psihologul o poate denumi, anume inconştientul, extraver-siunea şi introversiunea,
4
realitatea psihică" . gândirea şi simţirea etc. Contrariile au o
50
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
funcţie reglatoare (după cum a descoperit Heraclit, cu de a găsi o ieşire, are loc o retragere din viaţă, ca în
multe secole în urmă), iar atunci când se ajunge la unele stări psiho-tice; avem de-a face cu regresia
7
extremă, libidoul trece în contrariul său . Un exemplu patologică, diferită de regresia normală, care este o
simplu în această privinţă este de găsit în modul în necesitate a vieţii. Un om nu este o maşină care se
care o atitudine ajunsă la extremă se va transforma poate adapta continuu şi sigur la mediul său; el
treptat în ceva cu totul diferit: furia violentă este trebuie să fie în armonie şi cu el însuşi, adică să se
succedată de calm, iar ura nu rareori se schimbă la adapteze la propria sa lume interioară. „Dimpotrivă, el
sfârşit în simpatie. Pentru Jung funcţia reglatoare a nu se poate adapta la lumea sa interioară, realizând
contrariilor este inerentă naturii umane şi esenţială armonia cu sine, decât atunci când este adaptat la condiţiile
pentru înţelegerea funcţionării psihicului. de mediu" .
y

Mişcarea naturală a libidoului este înainte şi Libidoul este energie naturală şi serveşte înainte
înapoi, încât aproape că ne-am putea gândi la de toate scopurile vieţii, dar o anumită cantitate
mişcarea mareei. Jung numeşte progresie mişcarea excedentară din cea cerută de instincte poate fi
înainte, care satisface cerinţele conştientului, şi rcsrcsie convertită în operă productivă şi utilizată în scopuri
mişcarea înapoi, care satisface cerinţele culturale. Această îndrumare a energiei devine înainte
inconştientului. Progresia priveşte adaptarea activă la de toate posibilă prin transferarea ei la ceva de o
mediu, iar regresia adaptarea la nevoile interioare. natură similară, la obiectul interesului instinctiv.
De aceea regresia (contrar unor puncte de vedere) Transferul, însă, nu poate fi efectuat printr-un simplu
este într-adevăr în mod normal un pol opus progresiei, act de voinţă, ci este realizat pe căi ocolite. După o
ca somnul faţă de starea de veghe, atâta timp cât perioadă de gestaţie în inconştient, are loc
libidoul funcţionează nestânjenit, adică potrivit legii producerea unui simbol care poate să atragă libidoul
enantiodromici, când trebuie, în cele din urmă, să se şi care astfel serveşte drept canal care schimbă
transforme brusc într-o mişcare progresivă. Regresia cursul său natural. Simbolul nu este niciodată conceput
poate fi înţeleasă, între altele, ca o întoarcere la starea în mod conştient, dar de obicei apare ca o revelaţie
de visare (drenmy state), după o perioadă de concentrată sau intuiţie, adesea în vise.
şi dirijată activitate mentală, sau poate 11 înţeleasă ca Ca exemplu de transfer al energiei de la un scop
o reîntoarcere la un stadiu timpuriu de dezvoltare; instinctiv la unul cultural, Jung citează ceremonialul de
acestea, însă. nu sunt în mod necesar „lucruri rele"', primăvară la primitivii din tribul Watschandis, care
ba mai degrabă pot fi privite ca faze de restaurare — sapă o gaură în pământ, o înconjoară cu tufe,
..reculer pour mieux suuter'^. în cazul tentativei de a forţa obţinând astfel o imitaţie a organului genital al femeii,
libidoul să intre într-un canal rigid, ori dacă ca după aceea să danseze în jurul găurii, cu suliţele
represiunea a creat o barieră sau dacă, dintr-un motiv ţinute în faţă spre a simula penisul în stare de
sau altul, adaptarea conştientă a eşuat (poate din erecţie. „Pe când dansează în cerc, ei îşi înfig suliţele
cauză că circumstanţele exterioare au devenit prea în gaură, strigând: «Pulli nira, pulli nira, wataka!» («Nu
dificile), naturala mişcare înainte devine imposibilă. o groapă, nu o groapă, ci o p...!»). în timpul
Libidoul curge, în acest caz, înapoi în inconştient, care ceremoniei nici unui participant nu-i este permis să
va deveni în cele din urmă supraîncărcat cu energie 10
privească la o femeie"' . Dansul, care are loc primăvara,
care caută o ieşire. Probabil că inconştientul se va are o extraordinară încărcătură semantică.
infiltra atunci în conştiinţă, ca joc al imaginaţiei sau Dansatorii, prin mişcările şi strigătele lor, intră în
ca simptom nevrotic, dacă nu se va manifesta sub extaz; ei participă la un act magic, fertilizarea
formă de comportament infantil sau chiar animal. Pământului-femeie, pe când celelalte femei sunt
Poate chiar să împovăreze conştiinţa, încât să aibă loc ţinute departe, aşa încât libidoul să nu se risipească
o explozie violentă sau dezvoltarea unei psihoze; în sexualitatea obişnuită. Gaura în pământ nu este
dacă se întâmplă lucrul acesta, este ca şi cum un baraj chiar un substitut al organului genital feminin, ci un
s-ar prăbuşi şi întregul ţinut ar fi inundat, în cazurile simbol care reprezintă ideea de Pământ-femeie care
extreme, când eşuează complet încercarea libidoului are nevoie de fertilizare, fiind simbolul care operează
transmutaţia libidoului.
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Ar fi aici de notat că peste tot în opera sa conştient în permanenţă. Uit sau reprim ceea ce nu-
Jung foloseşte cuvântul „simbol" într-un mod bine mi place sau ceeace nu este socialmente acceptabil.(Refulare
definit, făcând distincţie între„simbol" şi „semn": înseamnă o mai mult sau mai puţin deliberată şi
un semn este un substitut sau o reprezentare a continuă retragere a atenţiei, aşa încât ideea,
lucrului real, pe când un simbol este purtătorul unei sentimentul, întâmplarea sortite reprimării sunt în
semnificaţii mai largi şi exprimă un fapt psihic care nu poate cele din urmă expulzate din conştiinţă şi suntem incapabili
fi formulat mai exact. Gaura în pământ a celor din tribul să ni le reamintim. Suprimarea — care este uneori
Watschandis poate fi privită ca o reprezentare a confundată cu refularea — este necesara retragere a
organului genital al femeii, dar are şi o semnificaţie atenţiei de la unele lucruri, aşa încât putem fi atenţi
mai profundă; este mai mult decât un semn, este şi la altele, dar în acest caz ele pot fi reamintite după
un simbol. vrere). Am, de asemenea, percepţii senzoriale
Există o strânsă asociere între sexualitate şi insuficient de puternice ca să ajungă la conştiinţă şi
cultivarea pământului la oamenii primitivi, în timp ce trăiesc multe lucruri doar parţial înţelese sau de care
multe alte mari acţiuni, cum sunt vânatul, pescuitul, nu devin pe deplin conştient. Aceste percepţii
războiul etc. sunt pregătite prin dansuri şi ceremonii subliminale, laolaltă cu amintirile reprimate sau
magice care în mod clar au scopul de a direcţiona uitate, alcătuiesc un fel de ţară a umbrelor care se
libidoul în activitatea necesară. Detaliile cu care astfel întinde între Eu şi inconştient şi care poate — de fapt
de ceremonii sunt puse în scenă arată cât de necesară ar trebui —să aparţină Eului; dar, ca să recurgem la
este devierea energiei naturale de la cursul ei. altă metaforă, aceasta este o ţară care nu este mereu
Transmutarea libidoului cu ajutorul simbolurilor, acoperită de mare şi care poate fi recuperată. Jung
spune Jung, a avut loc din zorii civilizaţiei şi se numeşte această ţară a umbrelor inconştient personal,
datorează la ceva foarte adânc înrădăcinat în natura ca să-1 distingă de inconştientul colectiv, prin care el
umană. în decursul timpului noi am reuşit să detaşăm o desemnează acea latură a psihicului care este
anumită cantitate de energie de la instinct şi am inconştientă în deplinul sens al termenului.
dezvoltat, de asemenea, voinţa, dar aceasta este mai Inconştientul personal aparţine individului; el este
puţin puternică decât ne place să credem şi încă mai format din impulsiile şi dorinţele sale infantile
avem nevoie de puterea transmuta-ţională a refulate, din percepţii subliminale şi dintr-o puzderie
simbolului. Jung numeşte uneori aceasta „funcţie de trăiri uitate; acest inconştient îi aparţine doar sieşi.
transcendentală". Amintirile din inconştientul personal, deşi nu se
Viziunea lui Jung cu privire la inconştient este găsesc cu totul sub controlul voinţei, pot, atunci când
mai pozitivă decât aceea care vede în acesta un refularea slăbeşte (ca, de exemplu, în somn) să fie
simplu depozit a orice este inadmisibil, a orice este rechemate; uneori ele revin din proprie iniţiativă;
infantil — ba chiar animal —în noi înşine, a tot ceea câteodată o asociaţie întâmplătoare sau un şoc le va
ce dorim să dăm uitării. Aceste lucruri, e adevărat, au scoate la lumină; alteori apar oarecum deghizate în
devenit inconştiente, iar mare parte din ceea ce vise şi fantazări; alteori, îndeosebi dacă provoacă
apare în conştiinţă este haotic şi inform, dar perturbaţii, ca în nevroză, ele trebuie „dezgropate".
inconştientul este matricea conştiinţei şi în el sunt de Metoda lui Jung de a ajunge la aceste amintiri este
găsit germenii unor noi posibilităţi de viaţă. Latura analitică şi va fi discutată mai târziu ceva mai detaliat.
conştientă a psihicului ar putea fi comparată cu o în stadiile de început ale operei sale el utiliza ceea ce este
1
insulă care se ridică din mare, căreia îi vedem numai cunoscut drept „teste de asociaţie" ' spre a ajunge la
partea de deasupra apei, pe când un domeniu necunoscut aceste amintiri. Testele de asociaţie au dezvăluit o
mult mai vast se întinde dedesubt, acesta putând fi asemuit particularitate a structurii psihice, anume tendinţa
cu inconştientul. ideilor de a se asocia în jurul unor nuclee de bază;
Insula este Eul, cunoaşterea, acel „eu" care aceste idei asociate — colorate afectiv — Jung le-a numit complexe.
voieşte, centrul conştiinţei. Dar ceea ce aparţine 55
conştiinţei, ceea ce cunosc despre mine şi despre
lume şi pot direcţiona şi controla nu este pe deplin
54
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
Nucleul este un fel de magnet psihologic; el are nu o puteau face decât în forma altor procese mentale;
valoare energetică şi atrage în mod automat la sine şi deşi aceste procese pot deveni conştiente doar prin
ideile, proporţional cu energia sa. Nucleul unui experienţa individuală şi, drept urmare, apar ca
complex are două componente — una dispoziţională, achiziţii individuale, ele sunt cu toate acestea urme
alta environmentală —, ceea ce înseamnă că este preexistente care sunt pur şi simplu «împlinite» de
determinat nu numai de experienţă, ci şi de modul experienţa individuală. Probabil că orice trăire
individului de a reacţiona la experienţă. «impresionantă» este tocmai o astfel de irupţie într-o
11
Un complex poate fi conştient, ceea ce înseamnă că veche matcă în prealabil inconştientă" ' .
avem cunoştinţă de el; sau poate fi parţial conştient, Această tendinţă, am putea spune această
caz în care cunoaştem ceva despre el, dar nu suntem necesitate de a sesiza şi trăi viaţa într-un mod
pe deplin conştienţi de natura sa; sau poate fi condiţionat de istoria trecută a umanităţii, Jung o
inconştient, caz în care nu avem deloc cunoştinţă numeşte arhetipală, iar arhetipurile sunt „forme
despre existenţa sa. în ultimele două cazuri şi în înnăscute, a priori, de «intuiţie»... de percepţie şi
special atunci când complexul este inconştient, acesta aprehensiune... întocmai după cum instinctele îl incită
pare a se comporta ca o persoană independentă, iar pe om la un mod de existenţă specific uman, tot aşa
ideile şi afectele axate pe ci intră şi ies din conştiinţă arhetipurile forţează căile sale de percepţie şi
17
într-un mod incontrolabil. Deşi este oarecum artificial înţelegere în tipare specific umane" .
să faci vreo distincţie netă când se descriu conţinuturi Arhetipurile sunt inconştiente şi de aceea nu pot
psihice, putem spune că există complexe care ţin de fi decât postulate, dar noi devenim conştienţi de ele
inconştientul personal şi altele care ţin de prin anumite imagini tipice care se reiterează în
inconştientul colectiv, un tărâm al Psyche care este Psyche. Jung le-a numit într-o vreme „imagini primordiale" (o
12
comun întregii umanităţi . expresie luata de la Jacob Burckhardt). dar mai târziu a ajuns să
Inconştientul colectiv este un strat mai adânc al folosească termenul arhetip într-o accepţiune mai
inconştientului decât inconştientul personal; el este largă, spre a ţine seama atât de aspectele conştiente
substanţa necunoscută din care apare conştiinţa cât şi de cele inconştiente.
noastră. Putem deduce existenţa sa în parte din ob- Putem îndrăzni să presupunem că imaginile
servarea comportamentului instinctiv, instinctele fiind definite drept primordiale, adică arhetipurile, s-au format ele însele
13
impulsuri la acţiune fără motivaţie conştientă , sau, pe parcursul a mii de ani, când creierul uman şi
mai precis — deoarece există multe acţiuni motivate conştiinţa omenească ieşeau dintr-o stare animală,
în mod inconştient care sunt cu totul personale şi dar că reprezentările lor, adică imaginile arhetipale,
abia dacă merită să fie numite instinctive —, o cu toate că au o calitate primordială, sunt modificate
acţiune instinctivă este moştenită şi inconştientă şi are sau deformate în concordanţă cu era în care apar.
14
loc „în mod uniform şi cu regularitate" . Instinctele Unele, în special acelea care trădează o schimbare
sunt, în general, recunoscute; dar nu tot aşa stau importantă în economia psihică, apar într-o formă
lucrurile cu faptul că, atunci când suntem obligaţi să abstractă sau geometrică, cum sunt pătratul, cercul
ne asigurăm în linii mari acţiunea în circumstanţe ori roata şi, fie ca atare, fie combinate într-un mod
specifice, sesizăm şi trăim viaţa într-un fel care a fost mai mult sau mai puţin elaborat, constituie un simbol
determinat de istoria noastră. Prin aceasta Jung nu tipic şi deosebit de important. Lucrul acesta va fi
vrea să spună că experienţa ca atare este moştenită, discutat pe larg într-un alt capitol. Altele se prezintă
ci mai degrabă că creierul însuşi a fost modelat şi ca forme omeneşti sau semiomeneşti, forme de zei şi
influenţat de experienţele din trecutul îndepărtat al zeiţe, pitici şi uriaşi, ori apar ca animale şi plante
umanităţii. Dar, „deşi moştenirea noastră constă din reale sau fantastice, cum avem exemple nenumărate
5
circuite fiziologice' , totuşi aceste circuite au fost în mitologie.
trasate de procese mentale ale strămoşilor noştri. Arhetipurile sunt trăite ca emoţii sau ca imagini,
Dacă ele ajungeau din nou la conştiinţă în cazul iar efectul lor este deosebit de vizibil în situaţii umane
individului, tipice şi pline de tâlc, cum
56 57
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

sunt naşterea şi moartea, triumful asupra ar fi răsăritul şi apusul soarelui sau venirea
obstacolelor naturale, stadiide tranziţie ale vieţii ca primăverii cu nî treaga ei viaţă şi fertilitate, dar în
pubertatea, marile primejdii sau trăirile care viziunea lui Jung ele sunt mult mai mult decât aceasta,
inspiră teamă. în aceste împrejurări, o imagine sunt expresia modului în care omul trăieşte aceste
arhetipală care s-ar fi putut contura în peşterile din lucruri. Răsăritul soarelui devine în acest caz naşterea
18
Auvergrie va apărea adesea în visele celui mai modern Zeului-erou din apa mării. El îşi mână rădvanul pe cer,
dintre oameni. dar de cealaltă parte a orizontului îl aşteaptă o mare
De marea problemă a viselor şi a interpretării cotoroanţă care, seara, îl devorează. în burta
viselor ne vom ocupa în ultimul capitol, aşa încât aici zmeoaicei el călătoreşte prin adâncurile mării şi, după
este suficient să spunem că Jung consideră visele o înspăimântătoare luptă cu balaurul nopţii,
drept produse naturale şi spontane ale psihicului, care dimineaţa renaşte. Aceasta este o explicaţie mitică a
merită a fi luate în serios şi care produc un efect procesului fizic al răsăritului şi asfinţitului soarelui,
propriu, chiar dacă acesta nu este nici sesizat şi nici dar conţinutul emoţional face din mit mai mult decât
înţeles. Limbajul visului e simbolic şi face în aceasta. Oamenii primitivi nu fac o netă deosebită între
21
permanenţă uz de analogii, fiind de aceea adesea obscur ei înşişi şi mediul lor, ei trăind în ceea ce L.evy-Bruhl
sau în aparenţă lipsit de semnificaţie. numeşte participation mytique, ceea ce înseamnă că ceea
Existenţa inconştientului colectiv poate fi ce se întâmplă în afară se întâmplă şi înăuntru, şi
dedusă la omul normal din evidentele urme ale viceversa. De aceea mitul este o expresie a ceea ce se
imaginilor mitologice din visele sale, imagini despre întâmplă în ei când răsare soarele, călătoreşte pe cer
care el nu are nici o cunoaştere conştientă prealabilă. şi este pierdut din ochi la căderea nopţii, precum şi
22
Uneori este dificil să dovedeşti că nu a existat reflecţia şi explicaţia acestor evenimente .
vreodată o astfel de cunoaştere (putem totdeauna Deoarece miturile sunt expresia nemijlocită a
y
spune că a existat posibilitatea cripto-mneziei' ), dar în inconştientului colectiv, ele se găsesc în forme similare
unele tulburări mentale avem o uimitoare dezvoltare a la toate popoarele şi în toate epocile, iar când omul îşi
imagisticii mitologice, care niciodată nu ar putea fi pierde capacitatea de mitizare el îşi pierde contactul cu
explicată prin experienţa proprie a individului. forţele creatoare ale fiinţei sale. Religia, poezia,
Jung dă în această privinţă, ca exemplu, cazul folclorul şi basmele cu zâne depind, aşadar, de una şi
unui pacient dintr-un spital psihiatric, de care el s-a aceeaşi capacitate. Figurile centrale din toate religiile
ocupat în anul 1906. Este vorba de un alienat care uneori era sunt arhetipale, dar, ca şi în mit, la modelarea
foarte agitat, dar care în perioadele sale de linişte descria materialului a participat conştiinţa. în cultele primitive
viziuni ciudate şi producea imagini simbolice şi idei lucrul acesta are loc în mai mică măsură decât în
ieşite din comun. Abia în 1910 au putut fi clarificate religiile superioare, mai dezvoltate, aşa încât natura lor
aceste simboluri, când Jung a dat peste un papirus grecesc care arhetipală este mai clară. Expresia cea mai directă a
fusese recent descifrat şi care se ocupa de un inconştientului colectiv este de găsit atunci când
material similar. Pacientul fusese internat cu câţiva arhetipurile, ca imagini primordiale, apar în vise, în
ani înainte ca textul papirusului să apară, ceea ce stări de spirit neobişnuite sau în fantazări psihotice.
20
exclude posibilitatea criptomneziei . în aceste cazuri imaginile arhetipale par să aibă o
Jung a consacrat mult timp studierii miturilor, deoarece el le putere şi o energie proprii — ele se mişcă şi vorbesc,
consideră expresii fundamentale ale naturii umane. percep şi au scopuri —, ne fascinează şi ne conduc la
Când un mit este făurit şi exprimat în cuvinte, este acţiuni cu totul împotriva intenţiei noastre conştiente.
adevărat că 1-a modelat conştiinţa, dar spiritul mitului Ele inspiră atât creaţie cât şi distrugere, o operă de
— imboldul creator reprezentat de el, simţământul artă sau o explozie de gloată în delir, deoarece sunt „tezaurul
căruia îi dă expresie şi pe care îl evocă şi, în mare parte, ascuns la care umanitatea a aspirat din când în când şi din care
chiar tematica lui — vine de la inconştientul colectiv. şi-a plăsmuit zeii şi demonii şi toate acele gânduri
Este adevărat că miturile par adesea încercări de a puternice şi convingătoare fără de care omul
explica evenimente naturale, cum încetează să
58
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
2
23
fie om" . De aceea inconştientul, în viziunea lui Dovezile privind existenţa inconştientului sunt în prezent
numeroase; ele se bazează pe studierea rezultatelor la testele de
Jung, nu este pur şi simplu o pivniţă în care omul
asociaţie, pe tehnica psihanalitică a asociaţiei libere, pe
îşi depune vechiturile, ci sursa con ş tiinţei şi a spiritului materialul furnizat de hipnoză, narcoză, analiza viselor etc, pe
creator sau distructiv al umanităţii. studierea unor fenomene ca dubla personalitate, tulburări
A încerca să defineşti inconştientul colectiv este funcţionale şi disocierea dintre tulburările mentale şi nervoase.
Nu am socotit necesar să includem aici toate acestea, dar
a încerca imposibilul, întrucât nu putem avea nici o
cititorilor interesaţi le recomandăm lucrarea lui Jung On the Nature
cunoştinţă, nici despre frontierele şi nici despre ofthe Psyche (C.W., voi. 8).
adevărata sa natură; tot ceea ce putem face este să-i A
Conscious, Unconscious, and InJividuation (C.W., voi. 9, part I),
observăm manifestările, să le descriem şi să paragr. 502.
4
încercăm să le înţelegem în măsura posibilului, o Basic Postulate* of Analitical Psychology (C.W., voi 9, paragr. 680.
5
„a nothing-but attitude". în textul original. (Nota trad.).
mare parte din opera lui Jung fiind consacrată acestei 6
Termenul latin libido nu are nicidecum o semnificaţie
sarcini. Despre arhetipuri el spune: ..Bineînţeles, nici exclusiv sexuală
chiar gândirea noastră nu le poate sesiza cu claritate, (deşi este frecvent folosit cu acest sens), ci are sensul general
24
întrucât nicicând nu ca lc-a inventat" . Cu toate acestea, a de dorinţă, nă
zuinţă, impuls.
fost posibilă izolarea a diferite figuri, care apar în vise 7
„Bătrânul Heraclit. care a fost într-adevăr un foarte marc
şi în fantazări şi care dovedesc a avea o semnificaţie înţelept, a
tipică pentru fiinţele umane, putând fi corelate cu descoperit cea mai minunată dintre toate Icuile psihologice:
paralele istorice şi mituri din întreaga lume; pe funcţia reuiatoKre
acestea Jung, după o muncă de cercetare de mare a contrariilor... o curgere în sens opus, prin care el înţelegea că
mai devreme
acurateţe, le-a descris ca pe arhetipurile principale sau mai târziu orice lucru se transformă în opusul său." (Two
care afectează gândirea şi comportamentul oamenilor, Essays on Analy-
numindu-lc persanii, umbra, anima şi animus, bătrânul ticul Psychology, C.W., voi. 7, paragr. 1 1 1 ) .
s
înţelept, pământul-muma şi Şinele. în limba france/ă, în textul original = a-şi lua avânt spre a
sări mai bine. (Nota trad.)
Aici trebuie iarăşi să reamintim, dacă avem în 9
On Psychic F.ncrgyiC.W., voi. 8, paragr. 75).
vedere arhetipurile inconştientului colectiv, că în spirit 111
On Psychic Energy (CAV., voi. 8, paragr. 83).
11
nu există compartimente etanşe şi că până şi The Psychological Foundations of Beliefs in Spirits (C.W.. voi. 8.
arhetipurile pot avea un aspect personal. Imaginea anima, de paragr. 592): ,.| Existenţa| unor complexe poate li lesne
demonstrată cu ajutorul
exemplu, este condiţionată atât de multimilenara
experimentului asociaţiei. Procedeul este simplu.
experienţă a bărbaţilor cu femeia cât şi de experienţa Experimentatorul îi spune un
personală a bărbatului cu o femeie sau mai multe cuvânt persoanei testate, iar aceasta reacţionează cât mai
femei. Unele arhetipuri, însă, sunt mai mult colective decât repede posibil, rostind
personale, iar altele, ca persona şi umbra, au un element personal primul cuvânt care îi trece prin minte. Timpul de reacţie este
cronometrat.
mai extins. Lucrul acesta va deveni limpede atunci când aceste Ne-am aştepta ca la toate cuvintele simple să se răspundă cam
arhetipuri vor fi descrise mai în detaliu, dar mai întâi trebuie cu aceeaşi viteză
să spunem ceva despre structura spiritului conştient. şi ca numai cuvintele «dificile» să fie urmate de o reacţie
prelungită. în realitate
lucrurile nu stau aşa. Există timpi de reacţie neaşteptat de lungi la
cuvinte extrem
NOTE de simple, în timp ce la cuvinte dificile se poate da un
răspuns foarte rapid.
1
Cuvântul înainte al lui Jung la cartea Jolandei Jacobi The Psychology Investigaţia riguroasă arată că timpii de reacţie prelungiţi au
ofC.G. Jung, New Haven and London, 1962. loc, în general,
atunci când cuvântul-stimul se dovedeşte de un conţinut cu o
tonalitate puternic
emoţională... Conţinuturile colorate emoţional au de-a face cu
lucruri pe care
persoana testată ar vrea să le ţină în secret — lucruri dureroase
pe care ea le-a
reprimat, unele dintre ele fiindu-i necunoscute chiar şi... sieşi".
12
Ca să fim riguroşi, unele complexe aparţin ambelor
domenii. Un com
plex matern, de exemplu,este personal în măsură în care se
raportează la mama
personală, dar este colectiv dacă se raportează la mama
arhetipală.
13
Instinct and the Unconscious (C.W., voi. 8, paragr. 265).
14
Ibid., paragr. 273.
15
„physiological paths",în textul original. (Nota trad.)

61
FRIEDA FORDHAM
16

17
O n Psy ch ic E ne rg y,pa ra gr. 10 0. Capitolul 2
Instin c t a nd th e U nc on sci ou s, pa ra gr. 27 0.
18

19
Provincie care include Masivul central, francez, al A lpilor. (Nota trad.) TIPURI PSIHOLOGICE
C rip tom ne zie — ceva citit, văzut sau au zit şi care, fiind
u itat, e ste ma i
tâ rziu re p ro d u s în m o d in co n ştie n t.
20
7 7ie S tw c ture of th e P sy ch e( C.W ., v oi. 8 , para gr . 31 9).
21
Lucien Levy-B ruh l (1857-193 9), soc iolog francez, cuno scut
în spec ial
în leg ătu ră cu conc epţia sa refe ritoare la g ândirea p relogică a
om ulu i prim itiv.
Scrieri principale :Fu ncţiile m in tale în soc ie tă ţile in ferio are (19 10 ) şi
M e nta
lita tea prim itivă(1922). (Nota trad.)
22
Pentru dezv oltarea aceste ide i şi pen tru e xem ple privin d
cee a ce poate
în se m n a pa rtic ip a re a m isti căîn p ra c tic a a c tu a lă , c iti to ru lu i i se Contribuţia lui Jung la psihologia spiritului conştient
re co m a nd ă este în mare măsură cuprinsă în cartea sa Tipuri
B ef o re P h ilo so p h y d eH e n r i F r an k fo rt e t a lii (P e l i ca n B o o k s, 1 9 4 9 ). psihologice. încercarea de a clasifica fiinţele umane după tip
2?
T wo Essay s on An alytica l P sy ch ologpara y, gr . 10 5.
24 are o lungă istorie; sunt aproape două mii de ani de
Ibidem , p aragr. 1 19 . Pen tru o m a i cup rinzătoa re discu ţie
p rivind a rhe tip urile şi inco n ştien tu l cole ctiv, citito rulu i i se când medicul grec Galen a căutat să distingă la oameni
re co m a nd ă C .W ., voi. 9, pa rt I. patru deosebiri temperamentale fundamentale, iar
termenii săi descriptivi (deşi naivi din punct de vedere
psihologic) - sanguinul, flegmaticul, colericul şi
melancolicul - au trecut în limbajul comun. Au existat
diferite încercări care, luând în considerare
cunoaşterea modernă, au aspirat la o mai precisă
formulare — de exemplu, încercarea lui Kretschmer —,
iar clasificarea de către Jung a oamenilor, în extra-
vertiţi şi introvertiţi, a ajuns să fie larg cunoscută, dacă
nu pe deplin înţeleasă. Jung distinge două atitudini
diferite faţă de viaţă, două moduri de a reacţiona la
împrejurări, pe care el le găseşte suficient de
pronunţate şi de răspândite încât să le descrie ca fiind
tipice:
„Există o întreagă clasă de oameni - spune el -,
care în momentul reacţiei faţă de o situaţie dată,
mai întâi dau puţin îndărăt, ca la un neauzit «Nu», ca
numai după aceea să fie capabili să reacţioneze; şi
există o altă clasă de oameni care, în aceeaşi situaţie,
pornesc înainte cu o acţiune imediată, în aparenţă
încredinţaţi că comportamentul lor este în mod vădit
corect. FVima clasă ar fi, în consecinţă, caracterizată
de o anumită relaţie negativă cu obiectul, iar cealaltă
de o relaţie pozitivă... Prima clasă corespunde atitudinii
1
introvertite, iar cea de-a doua atitudinii extravertite" .
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
Atitudinea extravertită este caracterizată atitudine. Atitudinea freudiană este extravertită,
printr-o revărsare exterioară a libidoul ui, prin interesul deoarece plasează fatorii determinanţi ai
faţă de evenimente, oameni şi lucruri, prin relaţia cu caracterului în oameni şi evenimente din afară.
acestea şi dependenţa de ele; când această atitudine îi Atitudinea adieri ană este intravertită, deoarece
este proprie cuiva, Jung îl descrie sau o descrie ca pe un tip pune accentul pe importanţa atitudinii interne, pe
extravertit. Acest tip este motivat de factori din afară şi „voinţa de putere". Atitudinea jun-g iană poate fi
este în marc măsură influenţat de mediu. Tipul calificată drept introvertită, de vreme ce factorii
extravertit este sociabil şi sigur de sine în ambianţe care îl interesează cel mai mult pe Jung aparţin
nefamiliarc. El sau ea sunt, în general. în buni termeni lumii interioare şi în special „inconştientului
cu lumea şi, chiar când sunt în dc/.acord cu ea, pot li colectiv".
totuşi descrişi ca legaţi de lume, întrucât în loc să se In încercarea de a împărţi fiinţele umane în
retragă (cum tinde să facă tipul opus), ei preferă să tipuri recognos-cibile, Jung se ocupă în principal cu
argumenteze şi să se certe sau încearcă să o psihologia conştiinţei; când o persoană este
remodeleze pe potriva propriului lor tipar. descrisă fie ca extravertită, fie ca introvertită,
Atitudinea introvertită, dimpotrivă, este una de aceasta înseamnă că atitudinea sa conştientă
retragere; libidoul se revarsă înlăuntru, se obişnuită este fie una, fie cea laltă. O atitudine
concentrează asupra unor factori subiecti v i , iar oscilantă ar include în m od egal atât extraversiuneacât şi
influenţa predominantă este ..necesitate interioară". introversiunea, dar adesea se întâmplă că o
Când această atitudine este obişnuită, Jung vorbeşte atitudine se dezvoltă, iar cealaltă rămâne
despre un „tip introvertit". Acest tip este lipsit de inconştientă. Nimeni, însă, nu trăieştecomplet o
încrederea în sine în relaţia cu oamenii şi lucrurile, atitudine sau alta, ci manifestă câteodată atitudinea
tinde să fie ncsociabil şi preferă reflecţia în locul acti- inconştientă, deşi într-un mod atenuat.
vităţii. Fiecare tip îl subapreciază pe celălalt, văzând De exemplu, un bărbat care în mod normal
mai degrabă negativul decât calit ăţile pozitive ale este mai degrabă calm şi retras - adică introvertit -
atitudinii opuse, fapt care a condus în cele din urmă la poate desfăşura o ativitate consi derabilă şi poate
neînţelegeri şi chiar. în decursul timpului, la formularea de arăta entuziasm faţă de ceva care îl interesează
filosofii antagoniste, la psihologii aflate în conflict şi la valori şi realmente, fără a fi totuşi atât de legat de
moduri de viaţă diferite. ambianţa sa ca un extra v ertit. El îi va face capul
în Occident, noi preferăm atitudinea extravertită, calendar despre păsări exotice cuiva carenu este
descriind-o în termeni favorabili ca fiind deloc interesat de aşa ceva sau îi va arăta o colecţie
2
concurenţială . bine adaptată etc, în timp ce de manuscrise vechi unui musafir plictisit care nu
atitudinea introvertită este calificată drept egocentrică poate înţelege ce vede el în asemenea nimicuri.
şi chiar morbidă; pe de altă parte, în Orient, cel puţin Diferenţierea în atitudine adesea pare să
până nu demult, atitudinea introvertită a fost înceapă foarte detimpuriu în viaţă; de fapt, există
prevalentă. Pe această bază putem explica dezvoltarea temeiuri să se considere că ea poatefi înnăscută.
materială şi tehnică a emisferei Occidentale, în în aceeaşi familie se pot găsi atât copii
contrast cu sărăcia materială, dar şi cu mai marca extravertiţi, cât şi introvertiţi, situaţie uneori
dezvoltare spirituală a Orientului. nefericită pentru cei din urmă, care tindsă fie puşi
în Tipuri psihologice, Jung urmăreşte influenţa pe în umbră de fraţii şi surorile lor sociabile:
plan istoric a celor două atitudini, modul în care este „Cel mai timpuriu semn de extraversiune la
afectat discursul filosofic şi dezvoltarea religiei; el copil este rapida sa adaptare la mediu, atenţia
urmăreşte efetele acestora asupra poeziei, esteticii şi, ieşită din comun pe care o arată faţă de obiecte, în
în sfârşit, asupra psihologiei. în această viziune, special efectului său asupra acestora.
deosebirea dintre „şcolile psihologice"', în special Circumspecţia faţă de obiecte este foarte mică;
dintre acelea ale lui Freud, Adler şi propria-i şcoală, se copilul se mişcă şi trăieşte printre ele cu încredere.
bazează pe această deosebire de El le percepe de timpuriu, dar la întâmplare. în
aparenţă el se dezvoltă mai repede decât un copil
64
introvertit, deoarece este mai puţin precaut şi, de
obicei, nu-i este teamă. în aparenţă,
65
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
de asemenea, nu simte nici o barieră între sine şi convingerile momentului, tinzând astfel să fie oarecum
obiecte şi de aceea se poate juca cu ele liber, convenţionali în raţionamentele lor; dar sunt, cu toate
învăţând cu ajutorul lor. îşi împinge cu încântare acestea, oamenii cei mai utili şi absolut necesari
iniţiativele până la extremă şi îşi asumă riscuri. Orice pentru orice viaţă în comun.
3
lucru necunoscut i se pare ademenitor" . Adulţii introvertiţi, pe de altă parte, nu iubesc
Acesta este tipul de copil iubit atât de către societatea şi se simt stingheri şi pierduţi în marile
părinţi cât şi de către învăţători. Se spune despre el adunări. Ei sunt impresionabili şi le este teamă să nu
că este „bine adaptat" şi adesea este considerat mai pară ridicoli, adesea părând incapabili să înveţe cum
„strălucit" decât e în realitate, din cauza dezvoltării sale să se comporte în situaţii sociale: sunt neîndemânatici
precoce şi a capacităţii de a face bună impresie. sau sunt prea sinceri, ori scrupuloşi şi de o ridicolă
Copilul introvertit este timid şi ezitant. Lui îi politeţe. Tind să fie hiper-conştiincioşi, pesimişti şi
displac situaţiile noi şi se apropie de obiectele noi cu critici, păstrându-şi întotdeauna pentru ei înşişi cele
circumspecţie şi câteodată cu frică. Preferă să se mai bune calităţi, aşa încât, fireşte, sunt lesne rău
joace singur, având mai degrabă un singur prieten înţeleşi.
decât mai mulţi. Din cauza răspânditei preferinţe întrucât îşi pot demonstra darurile numai în
pentru extraver-siune, astfel de copii introvertiţi le anturaje pline de simpatie, au mai puţin succes decât
cauzează adesea anxietate părinţilor, pe când ei sunt colegii lor extravertiţi; cu toate acestea, deoarece nu-
la fel de „normali" şi de inteligenţi ca şi celălalt tip de şi cheltuiesc energia încercând să-i impresioneze pe
copil. Ei sunt meditativi şi adesea au o bogată viaţă ceilalţi sau risipind-o în activităţi sociale, ei adesea
imaginativă. Au cea mai mare nevoie de timp pentru a- posedă cunoştinţe ieşite din comun sau dezvoltă vreun
şi dezvolta mai puţin evidentele lor înzestrări şi a talent care depăşeşte standardele.
învăţa să se simtă acasă în lume. Introvertiţii se simt la largul lor în singurătate sau
Adultul extravertit este sociabil; el merge în întâmpinarea în grupuri mici şi familiare; preferă propriile lor gânduri
celorlalţi şi este interesat de oricine şi de orice. îi plac conversaţiei şi cărţilor, precum şi ocupaţiile liniştite
organizaţiile, grupurile, întrunirile comunitare şi unei activităţi zgomotoase. Propria lor judecată este
partidele, fiind de obicei activ şi, în general, util; este mai importantă pentru dânşii decât opinia general
tipul care face să meargă viaţa noastră economică şi acceptată; unui introvertit îi va repugna lectura unei
socială. Intelectualii extravertiţi au calităţi similare şi cărţi populare şi va deprecia orice este aclamat de
se simt excelent lucrând cu ceilalţi, fiind cadre mulţime. Această independenţă de judecată şi lipsă
didactice sau făcând să circule într-un fel oarecare de convenţionalitate pot fi valoroase dacă sunt corect
cunoştinţele lor; buna lor relaţie cu lumea îi ajută să înţelese şi utilizate; în pofida lipsei lor de farmec
facă în mod efectiv lucrul acesta. social, introvertiţii îşi fac adesea prieteni loiali şi plini
Extravertiţii tind să fie atât optimişti cât şi de înţelegere.
entuziaşti, deşi entuziasmul lor nu durează prea mult. Din păcate, cele două tipuri se înţeleg greşit unul
Acelaşi lucru este adevărat despre relaţiile lor cu pe altul şi tind să vadă doar slăbiciunea celuilalt, aşa
ceilalţi oameni, care se fac şi se desfac la fel de uşor încât pentru extravertit introvertitul este egoist şi
şi de repede. greu de cap, pe când introvertitul crede că
Slăbiciunea extravertiţilor constă în tendinţa către extravertitul este superficial şi nesincer.
superficialitate şi în trebuinţa de a face bună impresie; Este limpede că aceste deosebiri în atitudine pot
nimic nu-i bucură mai mult decât audienţa la public. cauza neînţelegeri şi dificultăţi în căsătorie, cu toate
Nu le place singurătatea, cred că reflecţia este că, lucru destul de straniu, există o pronunţată tendinţă ca
morbidă, iar lucrul acesta, laolaltă cu lipsa de autocri- un tip să se căsătoreasă cu opusul său. Fiecare speră
tică, îi face mai atractivi pentru străini decât pentru în secret că celălalt va avea grijă de partea din viaţă
familia lor sau pentru anturajul imediat, unde ei pot fi pe care o găseşte neatrăgătoare; bărbatul liniştit şi
văzuţi fără mască. Deoarece sunt bine adaptaţi la meditativ îşi găseşte o soţie plină de viaţă şi practică,
societate, de obicei acceptă moravurile şi în stare să reglementeze activităţile sociale care
favorizează afacerea sau cariera lui profesională,
67
FRIEDA PORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

pe când o femeie timidă şi retrasă îl atrage pe un Când o reacţie este obişnuită putem vorbi de tip.
bărbat prea fericit să-şi lase acasă, în siguranţă, De exemplu, există oameni care în mod evident
soţia, pe când el se cufundă în lume. Totul merge gândesc mai mult decât alţii, oameni care îşi folosesc
bine atâta timp cât principala lor grijă este adaptarea gândirea spre a lua decizii, oameni cărora le place să-
lor înşişi la multele trebuinţe ale vieţii, stabilirea unei şi imagineze lucrurile şi care privesc gândirea ca pe
cariere, întemeierea unei familii şi dobândirea unei cel mai important atribut al fiinţelor omeneşti. Aceşti
poziţii financiare sigure. Dacă se mulţumesc să oameni pot fi fie extravertiţi, fie introvertiţi, iar lucrul
rămână la acest nivel, căsătoria lor poate fi (cel puţin acesta va influenţa modul lor de a gândi şi tematica
în aparenţă) una ideală, dar dacă încearcă o armonie gândirii lor. Reflecţia gânditorului extravertit este
4
reală sau o mai deplină convieţuire , atunci apar orientată spre lumea exterioară. El este interesat de
dificultăţi - „fiecare vorbeşte un limbaj diferit... valoarea fapte şi de materie, iar dacă se interesează de idei,
5
unuia este negarea valorii celuilalt" . acestea vor fi derivate din tradiţie sau din spiritul
Ei încep să critice fiecare în parte interesele epocii; ele se vor naşte din ceea ce este în general
celuilalt (sau aşa-numita lipsă de interes) şi pe cunoscut ca „realitate". Aceasta este ceea ce în mod
prietenii celuilalt; unul caută să-1 împingă pe celălalt obişnuit se recunoaşte a fi gândire, dar, cu toate
la activitate sau deplânge cu amărăciune agitaţia acestea, aşa cum subliniază Jung, există un alt mod
partenerului; fiecare se simte neînţeles, ceea ce de gândire, care cu greu poate fi negat:
poate fi prilej de autocompătimire sau de căutare a „Ajung la acest alt mod de gândire în felul următor:
cuiva care să aibă necesara simpatie şi înţelegere când gândurile mele se ocupă de un obiect concret
sau cel puţin aparenţa acestora. Pe neobservate, sau de o idee generală în aşa fel încât cursul gândirii
dezbinarea creşte şi cele două tipuri încep a se opune mele mă conduce în cele din urmă la obiectul meu, acest
unul celuilalt. proces intelectual nu este singurul act care are loc în mine în acel
Uneori toleranţa şi încercarea de a recunoaşte moment. Voi neglija toate acele posibile senzaţii şi
valorile celuilalt va arunca o punte de legătură, cel sentimente care devin perceptibile ca
puţin temporar, dar adesea rezultatul este un violent acompaniament mai mult sau mai puţin perturbator
şi neplăcut război, purtat în cea mai deplină intimitate .
6
al şirului gândurilor mele, punând pur şi simplu
Soluţia reală a acestei probleme constă în accentul pe faptul că însuşi acest proces al gândirii
dezvoltarea cuprinzătoare a personalităţii fiecăruia, purcede de la date obiective şi tinde din nou să atingă
care în multe cazuri nu poate fi realizată decât cu stările obiectului, nu fără o constantă relaţie cu
9
asistenţă psihologică. subiectul. Această relaţie este conditio sine qua non , fără
Făcând distincţie între extravertit şi introvertit de care nici un proces de gândire, oricare ar fi el, nu ar
nu acoperim toate deosebirile de personalitate care pot fi putea să aibă loc. Chiar dacă procesul meu de gândire este
observate. Introvestitul dă înapoi şi ezită într-un anumit îndreptat, pe cât posibil, spre date obiective, cu toate acestea el este
fel, nu în mod necesar în felul în care o face orice alt procesul meu subiectiv şi nu pot nici să scap de amestecul
introvertit. Extravertitul îşi face relaţiile cu lumea prin subiectiv şi nici să mă dispensez de el. în ciuda
intelectul său, prin sentimentele, percepţiile faptului că încerc tot ce-mi stă în putinţă spre a da o
senzoriale şi intuiţiile sale. Fiecare, în lupta pentru direcţie cu totul obiectivă trenului gândirii mele, chiar
existenţă, utilizează în mod instinctiv ceea ce Jung şi atunci nu pot exclude procesul subiectiv paralel cu
numeşte „cea mai dezvoltată funcţie a sa" .
7
participarea sa atotcuprinzătoare fără a stinge însăşi
Există patru funcţii, consideră el, funcţii de care scânteia vieţii din gândirea mea. Acest proces
ne folosim în orientarea noastră în lume (şi, de subiectiv paralel are o tendinţă naturală, numai în
asemenea, în propria noastră lume interioară): mod relativ evitabilă, de a subiectiviza faptele
senzaţia, care este percepţie prin simţurile noastre; obiective, adică de a le asimila cu subiectul. Ori de
gândirea, care dă semnificaţie şi inteligenţă; sentimentul, câte ori valoarea fundamentală îi este dată procesului
care cântăreşte şi evaluează; şi intuiţia, care ne subiectiv, are loc acel mod de gândire care se opune
vorbeşte despre viitoarele posibilităţi şi ne dă gândirii extravertite, anume acea orientare pur
informaţia despre atmosfera care înconjoară întreaga 69
8
experienţă .
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

subiectivă a gândirii pe care am numit-o Aceasta îl poate conduce la situaţii echivoce, din
introvertită. Din această orientare diferită ia cauză că îşi asumă adagiul că „scopul scuză
naştere o gândire care nu este determinată nicide mijloacele". El crede că este raţional şilogic, dar
fapte obiective şi nici nu este îndreptatăspre date de fapt suprimă tot ceea ce nu intră în schema sa
obiective, o gândire, în consecinţă, care purcede din date sau refuză să o recunoască. îi displace iraţionalul
subiective şi este orientată spre idei subiective sau şi totodată îi este teamă de el, îşi reprimă emoţia şi
10
spre fapte cu un caracter subiectiv" . sentimentele, Unde să devină glacial şi lipsit de
A spune că o idee este subiectivă este adesea înţelegere pentru slăbiciunea omenească. Arată
un reproş, dar aceasta înseamnă a pierde din vedere indiferenţă faţă de arta prieteniei şi a relaţiilor cu
faptul că nu este posibilă nici o gândire fără gânditor ceilalţi oameni şi adesea este tiranul familiei. îşi poate
şi că participarea sa la aceasta este responsabilă sacrifica prietenii şi familia pe altarul principiilor sale,
pentru forma ei finală. fără cea mai mică idee despre ceea ce face —, totul
Meritele gândirii extravertite — anume a sa fiind spre binele lor. Acest tip de bărbat tinde să aibă
„natură-terestră", concentrarea sa asupra obiectelor iubiri nefericite, refulân-du-şi sentimentele care par
şi disciplina pe care aceasta o impune — este în acelaşi să-1 domine cu o violenţă care îi scapă de sub control
timp limita sa; ea devine mult prea uşor legată de şi se ataşează de femei nepotrivite. Pe deasupra,
fapte, nu poate vedea dincolo de ele şi nu se suferă de capriciile iraţionale pe care nu le admite şi
eliberează în scopul stabilirii unei idei abstracte. Ea se se îndoieşte de credinţele sale, pe care le înăbuşă cu
împovărează cu o mulţime de material indigest şi caută să fanatism. Adesea are un puternic simţ al datoriei, iar
scape din această dilemă prin simplificări artificiale, formulele sale de viaţă pot include mult din ceea ce
prin inventarea de formule şi concepte care dau este bun, chiar nobil, dar modul său de a le pune în
coerenţă la ceea ce în realitate este neconectat. practică este lipsit de căldură, de toleranţă şi de acele
Un gânditor creator ca Charles Darwin, care este un excelent calităţi care refuză să intre în scheme şi formule.
exemplu de gânditor extravertit, a putut pune ordine şi da Gândirea sa, totuşi, este pozitivă, produce ceva,
semnificaţie masei de fapte pe care le-a adunat, dar fie noi fapte, fie noi concepţii:
acolo unde ideea creatoare lipseşte, gânditorul o „Chiar când analizează, ea construieşte, deoarece
compensează prin producerea de noi şi noi fapte, trece întotdeauna dincolo de analiză, la o nouă
până când se face un munte de material, adesea de combinaţie... Este, în orice caz, caracteristic faptul că
11
o valoare îndoielnică . nu este niciodată absolut depreciativă sau
Când viaţa unui individ este în principal guvernată distructivă, ci întotdeauna substituie o valoare nouă
de gândire şi acţiunile sale sunt de obicei rezultatul uneia care este demolată. Această calitate se datorează
unui motiv luat în considerare pe plan intelectual, el poate fi faptului că gândirea este principalul canal în care curge
13
numit pe drept un tip gânditor. Tipul pur este de găsit mai energia tipului gânditor" .
frecvent printre bărbaţi decât printre femei, a căror Spre deosebire de extravertit, tipul gânditorului introvertit nu
gândire este de obicei una de natură intuitivă. Acest este interesat de fapte, ci de idei; principala valoare a acestui tip de
12
tip „concepe lucrurile" şi ajunge la concluzii bazate pe gândire constă în viziunile noi pe care le prezintă.
date obiective, pe ceea ce el numeşte „fapte". Lui îi Jung spune despre gândirea introvertită:
place logica şi ordinea şi e amator de inventarea unor „Nu faptele exterioare sunt ţelul şi originea
formule clare care să-i exprime vederile. El îşi bazează acestei gândiri, cu toate că introvertitului i-ar plăcea
viaţa pe principii şi i-ar plăcea să-i vadă pe ceilalţi că adesea ca lucrurile să pară că stau aşa... Gândirea
fac la fel. Ori de câte ori este posibil, familia sa, introvertită formulează întrebări şi creează teorii; ea
prietenii şi colaboratorii sunt incluşi în a sa „schemă deschide perspective şi produce intuiţii, dar în prezenţa
de viaţă", el având tendinţa fermă de a crede că faptelor manifestă o atitudine rezervată. Ca exemple
formulele lui reprezintă adevărul absolut, aşa încât ilustrative ele au valoarea lor, dar nu trebuie să
devine o datorie morală să le impună acestora prevaleze. Faptele sunt adunate ca dovadă sau
opiniile sale.
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

ca exemple pentru o teorie, însă niciodată de dragul Simţământul este adesea confundat cu emoţia şi,
lor... Adevărata sa putere creatoare este dovedită de de fapt, însuşi Jung vorbeşte uneori de acestea
faptul că această gândire poate de asemenea crea aproape ca şi cum ele ar fi unul şi acelaşi lucru, dar
acea idee care, deşi nu este prezentă în fapte atunci când le clarifică el spune în mod explicit că
exterioare, este totuşi cea mai nimerită, expresia lor orice funcţie poate conduce la o emoţie şi că emoţia ca
14
abstractă" . atare nu este funcţia. Nici simţământul nu este un fel
Tipul gânditorului introvertit este interesat de realitatea inte- de gândire încâlcită, cum este înclinat să creadă tipul
rioară, nu de cea exterioară. Ceea ce este important gânditor; simţământul este funcţia prin care sunt
pentru dânsul este dezvoltarea şi prezentarea „imaginii cântărite valorile, prin care aceste valori sunt
primordiale" şi modelarea acesteia într-o idee. acceptate sau refuzate.
Aceasta are pentru dânsul o putere constrângătoare; Jung vorbeşte atât de „judecăţi afective" cât şi de
el are o noţiune vagă cu privire la faptul că ideea „situaţii afective"; domeniul simţământului le include
poate fi de folos lumii, uneori chiar convingerea că şi pe unele şi pe celelalte, dar în ultimul caz suntem
aceasta ar putea fi salvată doar dacă ar cunoaşte-o, mai aproape de capătul emoţional al scalei, deşi
dar acestea sunt consideraţii secundare şi nu de elementul evaluare intră şi el aici. într-o „situaţie
vitală importanţă pentru dânsul. afectivă" evaluăm, adică judecăm atmosfera şi ne
Văzut din afară, gânditorul introvertit este de comportăm în concordanţă cu ea. Femeile sunt de
obicei un caracter incontestabil excentric. Din cauza obicei experte în aceasta, dar există şi bărbaţi care
preocupării sale pentru realităţile interioare el nu prea sunt tipuri afective. Ei se comportă cel mai bine în
dă sau nu dă deloc atenţie relaţiilor sale cu lumea. El situaţiile în care importante sunt relaţiile personale;
nu ţine socoteală de cele ce se petrec şi nu înţelege intermediarii de orice fel, de la diplomaţi la
cum gândesc sau simt ceilalţi oameni; este fie timid şi comercianţi, au nevoie de o afectivitate bine
tăcut în compania lor, fie face vreo remarcă dezvoltată.
nepotrivită. Profesorul distrat este exemplul tipic de Sentimentul şi gândirea se duşmănesc reciproc.
gânditor introvertit. Un fapt-divers amuzant cu privire la „în ştiinţă, unde gândirea este principala funcţie...
Schopenhauer ilustrează bine caracteristica acestuia: celui mai mic microb trebuie să i se acorde aceeaşi
19
se spune că el stătea pierdut în gânduri, în mijlocul concentrare a gândirii ca şi soarelui" . Sentimentul
unui răzor din parcul oraşului, când un grădinar a ţipat dezaprobă însă lucrul acesta şi insistă asupra
la el, vrând să ştie ce face acolo. „A — spuse recunoaşterii deosebirii lor de valoare.
15
Schopenhauer —, ar fi bine dacă aş şti!" Sentimentul este o funcţie raţională; în mod
Punctul cel mai slab al ambelor tipuri de gânditor normal, cineva nu simte că un lucru are valoare într-
este funcţia lor afectivă neglijată şi subdezvoltată. Ca un moment şi că este lipsit de valoare în momentul
să înţelegem ce sens dă Jung termenului simţământ următor; tipurile afective au o schemă ordonată a
este necesar să facem distincţie între diferitele lucrurilor, o ierarhie a valorilor pe care o menţin şi un
moduri în care este folosit termenul: a simţi cald sau puternic simţ al istoriei şi tradiţiei. Sentimentul este o
rece este o impresie senzorială; a simţi că se va funcţie discriminaţi vă, iar acolo unde este sărac sau
întâmpla ceva, că cineva te înşală (sau a avea vreo absent găsim — ca în exemplul extrem al gândirii
trăire asemănătoare) se referă la o „presimţire" sau extravertite — o enormă acumulare de fapte, unele de
intuiţie; când, însă, cineva spune „îmi pare rău" sau valoare, iar altele ^omplet lipsite de valoare.
1
„simt că e rău" sau „simt că e bine", are loc o evaluare Sentimentu priveşte în special relaţiile umane şi
a unei trăiri colorate emoţional. în acest sens valoarea (sau lipsa de valoare) a oamenilor,
16
utilizează Jung termenul simţământ când vorbeşte de comportamentul lor unii faţă de alţii. De aceea nu este
17
o „funcţie afectivă" : surprinzător că reprezintă un element important în
„Când gândim, o facem spre a judeca sau a trage o concluzie, multe religii şi îndeosebi în creştinism şi budism.
iar când simţim, o facem spre a ataşa o valoare 73
18
convenabilă la ceva" .
72
FRIEDA PORDHAM INTRODUCERE tN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
Când simţământul are prioritate asupra celorlalte religie, în poezie şi muzică, iar, dacă are prilejul, într-o
funcţii, putem vorbi de tipul afectiv, iar când tipul este extraordinară jertfire de sine.
extravertit, simţământul va fi guvernat de mediu Tipul afectiv introvertit este neadaptabil. El sau ea este decon-
şi acomodat la acesta; acest tip este mai frecvent printre femei certant de genuin(ă) şi dacă este vreodată forţat(ă) să
decât printre bărbaţi. joace un rol, se poate prăbuşi, din care cauză este
Tipul afectiv extravertit este bine adaptat la lume, uneori descris ca schizoid(ă). în cercuri intime, însă, de
preţuind în mare ceea ce este în general de preţuit şi care astfel de oameni sunt ataşaţi de puternice legături
neavând nici o dificultate în a se armoniza cu epoca şi emoţionale, valoarea lor este bine cunoscută, ei fă-
mediuP său. Lucrul acesta este deosebit de vizibil atunci cându-şi prieteni constanţi şi de încredere.
când femeia se căsătoreşte, întrucât ea alege întot- Ce înţelege Jung prin afectivitate este adesea
deauna un soţ cât se poate de potrivit, încât s-ar putea greşit înţeles; nu există însă îndoieli în privinţa a ceea
crede că şi-a plănuit întru totul alegerea, pe când, de ce înţelege el prin senzaţie: este ceea ce ne devine
21
fapt, ea se îndrăgosteşte absolut sincer de bărbatul accesibil prin simţuri . Ca percepţie senzorială,
„nimerit". senzaţia este dependentă de obiectul care cauzează
Ea este interesată în special de relaţiile personale senzaţia şi, de asemenea, de recipient. în cazul de mai sus — în
şi are adesea tact şi farmec, aplanând situaţiile dificile care accentul este pus pe obiect — spunem că senzaţia este
şi potolind apele învolburate; ea este aceea care face extravertită. Când senzaţia are prioritate, în loc de a
posibilă viaţa socială şi de familie. Este, fireşte, o seconda pur şi simplu o altă funcţie, putem vorbi de un
bună gazdă şi se simte cu totul acasă în grupuri, în tip senzorial. La acest tip nici o senzaţie obiectivă nu
mari reuniuni şi în orice activitate socială şi publică. este exclusă; la alte tipuri, în special la intuitiv, mare
Tipul afectiv care constată o nenorocire sau injustiţie parte din ceea ce percep senzorial abia dacă ajunge la
conştiinţă; de exemplu, intuitivii adesea uită că au
are, de obicei, reala dorinţă de a ajuta, iar mare parte
corp, ei simt că aproape ar putea zbura.
din munca socială cu rezultate excelente se bazează
Tipul senzorial ia orice lucru aşa cum acesta vine,
pe această funcţie. La cota sa maximă este plină de
trăiesc lucrurile aşa cum sunt ele, nici mai mult, nici mai
înţelegere, săritoare la nevoie şi şarmantă; la cota cea
puţin; nici o imaginaţie nu le aureolează experienţele,
mai de jos este superficială şi nesinceră. Atâta timp
nici un gând nu încearcă să privească mai adânc în ele
cât simţirea ei rămâne personală aceasta este
sau să le exploreze misterele: o cazma este o cazma;
autentică, dar dacă este împinsă la extreme devine
nici nu este făcută vreo reală evaluare; ceea ce
nerealistă şi artificială, pierzându-şi căldura
contează este vigoarea şi plăcerea senzaţiei.
omenească naturală şi lăsând impresia de poză şi
Acest tip este, deci, iraţional; este prea puţină
falsitate.
logică în experienţa simţurilor şi exact acelaşi lucru
Tipul afectiv introvertit este guvernat de factori subiectivi, fiind poate genera o senzaţie diferită în momente diferite.
în aparenţă foarte diferit de extra vestitul cald, Tipul acesta este adesea, însă, în mod greşit socotit
prietenos, dând adesea impresia glacialităţii; în raţional, întrucât insistenţa pe fapte şi calmul, ba chiar
realitate acest tip câştigă în intensitate prinlipsa sa de temperamentul flegmatic dau falsa impresie de rezonabilitate.
expresie şi pe drept cuvânt se poate spune despre el Tipurile senzoriale sunt adesea oameni facili, spirituali, cu o mare
că „apele liniştite sunt adânci". în timp ce par capacitate de desfătare, dar riscul lor constă în
rezervaţi, oamenii de acest tip culeg de obicei multă supraestimarea simţurilor, aşa încât pot degenera într-un
simpatie şi înţelegere de la prietenii intimi şi de la sibaritism lipsit de scrupule sau într-o neostoită căutare a
oricine se află în suferinţă sau nevoie. La femeia de plăcerii, în însetarea pentru noi palpitaţii.
acest tip afectiv sentimentele faţă de copii sunt Când tipul este extravertit, important este obiectul care pro-
adesea ascunse; ea nu este expansivă, dar iubirea ei voacă senzaţia, iar când este introvertit, mai importantă
pasionată devine vizibilă în cazul în care copilul se este senzaţia
îmbolnăveşte grav sau dacă este separată în vreunfel
75
de dânsul. Tipul afectiv introvertit se exprimă de
asemenea în
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
trăită, iar obiectele sunt secundare sau chiar nu bazată pe loialitate faţă de perspectiva sa
contează deloc. Mulţi artişti şi muzicieni exemplifică intuitivă. Pentru el a nu „profită de o şansă" este a
acest din urmă tip; arta contemporană, cu înaltul ei fi pur şi simplu fricos sau prost.
grad de subiectivitate, izvorăşte din senzaţia Dezavantajul acestui tip de om este că el seamănă, dar
introvertită, cu un amestec de sentiment. niciodată nu recoltează. El îşi risipeşte viaţa în
Majoritatea celor de tipul senzorial introvertit, posibilităţi, în timp ce alţii se bucură de fructele
care suferă de dificultatea caracteristică energiei şi iniţiativei lui. îi este aproape imposibil să
introvertitului în ceea ce priveşte exprimarea de sine, ducă un lucru până la capăt sau cel puţin dincolo de
sunt extrem de greu de înţeles. Ei sunt copleşiţi de punctul în care succesul este sigur. Fireşte, relaţiile
impresii şi au nevoie de timp ca să le asimileze, adesea sale personale sunt extrem de slabe; îi vine greu să se
fiind preocupaţi de imagini din inconştientul colectiv. lipească de o femeie, iar casa devine repede pentru el
Nici măcar precisa observare a realităţii nu opreşte o închisoare. Pe de altă parte, aşa cum nevasta unui
factorul subiectiv de la lucru: astfel de oameni nu pot asemenea bărbat a spus o dată, viaţa cu el nu este
vedea autobuze sau tramvaie fără a se gândi la aprigi niciodată plicticoasă.
dragoni, copacii au pentru ei feţe, iar obiectele Intuitivul extravertit arată interes pentru ceea ce
neanimate capătă viaţă; ei cred că văd oameni de pe numim de obicei lumea realităţii; intuitivul introvertit
altă lume şi au bizare experienţe cu „strigoi". este preocupat de inconştientul colectiv, de fondul
Funcţia opusă senzaţiei este intuiţia, deşi, ca şi întunecat al trăirii, de tot ceea ce este subiectiv,
senzaţia, este o funcţie iraţională. „Intuiţia — spune straniu şi neobişnuit pentru extravertit:
Jung — este percepţia unor realităţi necunoscute „Natura deosebită a intuiţiei introvertite, cînd i se
conştiinţei şi care circulă via inconştient". Este totuşi dă prioritate... produce un tip special de bărbat,
mai mult decât o simplă percepţie, deoarece este un anume visătorul mistic şi vizionar, pe de o parte,
proces activ creator care captează situaţia şi încearcă capriciosul fantast şi artist, pe de altă parte. Ultimul
să o schimb în concordanţă cu viziunea sa. Are ar putea fi considerat cazul normal, întrucât la acest
capacitatea de a inspira şi în orice „situaţie blocată tip există tendinţa generală de a se limita la
fără speranţă lucrează în mod automat în sensul unei caracterul perceptiv al intuiţiei. De obicei intuitivul se
soluţii pe care nici o altă funcţie n-ar putea s-o opreşte la percepţie; percepţia este principala sa
22
descopere" . Ori de câte ori o judecată sau un problemă şi — în cazul unui artist creator — fasonarea
diagnostic sunt de făcut pe dibuite intră în joc intuiţia. percepţiei. Capriciosul, însă, se mulţumeşte cu
Oameni de ştiinţă şi medici, inventatori, unele clase intuiţia, prin care el însuşi este fasonat şi
de oameni de afaceri şi politicieni, judecători şi determinat" .
24

generali, toţi trebuie să facă uneori uz de această Acesta este tipul care are vedenii, revelaţii de
facultate, la fel, desigur, ca şi oamenii obişnuiţi: natură religioasă sau cosmică, vise profetice sau
„Oriunde ai de-a face cu condiţii necunoscute, fantazări supraterestre, care sunt tot atât de reale pentru
unde nu există valori şi concepte stabilite, vei depinde dânsul cum erau Dumnezeu şi Diavolul pentru omul
23
de acea facultate a intuiţiei" . medieval. Asemenea oameni par foarte excentrici în zilele
Tipul intuitiv extravestit trăieşte mai ales prin noastre, aproape nebuni, cum de fapt şi sunt, în afară
această facultate a intuiţiei; importantă pentru el de cazurile în care găsesc o cale de a-şi conecta la
este sfera posibilului. Acestui tip (bărbat sau femeie) viaţă trăirile lor. Aceasta înseamnă găsirea unei forme
îi displace cu totul orice este familiar, sigur sau bine de expresie adecvate, ceva autorizat de colectivitate,
stabilit. El nu are respectul datinii şi adesea este de nu pur şi simplu trăirea din fantazări. Ei pot uneori să
nestăpânit când simte mireasma a ceva nou; orice este sacrificat pe facă aceasta găsind sau chiar formând un grup în care
altarul viitorului. Nici religia şi nici legea nu sunt viziunea lor să aibă o oarecare valoare. în comunităţile
sacrosancte, aşa încât el arată ca un aventurier primitive aceşti oameni aveau valoare şi impuneau
barbar; dar are de fapt propria-i moralitate respect — ei au stofa din care au fost croiţi profeţii
Israelului —, dar, cu excepţia misticilor din
comunităţile religioase, nu prea este loc pentru ei în
lumea de azi. De obicei ei
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

nu fac vâlvă în ceea ce priveşte trăirile lor sau extrem de diferenţiate ar face uz de trei funcţii.
formează secte ezoterice sau mici grupuri interesate Includerea celei de a patra funcţii ţine de ceea ce Jung
de „viaţa de dincolo". îndeobşte ei par mai degrabă a numit procesul de individuaţie şi de reconcilierea
ciudaţi şi total inofensivi, dar dacă sunt apucaţi de tendinţelor opuse ale naturii cuiva; dar spre a
viziunea lor interioară devin posedaţi de o forţă care îi înţelege ce înseamnă aceasta, este mai întâi necesar
influenţează în bine sau în rău şi care este foarte să luăm în considerare mai în detaliu conceptele lui
contagioasă: atât convertirea religioasă cât şi violenţa Jung referitoare la inconştientul personal şi colectiv.
gloatei încep în felul acesta.
Intuitivul se mulţumeşte de regulă cu percepţia
şi, dacă se întâmplă să fie un artist creator, se NOTE
limitează la fasonarea percepţiei; va picta „într-o
1
dezordine irizată, îmbrăţişând atât semnificativul cât „Psychological Theory of Types", Modern Man in Search of a Soul,
şi banalul, atât graţiosul cât şi grotescul". William p.98(C.W.,vol.6).
2
25 „as outgoing", în textul original. (Nota trad.)
Blake este un bun exemplu de intuitiv introvertit, care a fost 3
„Psychological Types" (lecture), Contributions to Analytical Psycho-
atât pictor şi gravor cât şi poet. logy, p. 303 (cf. C.W. 6, in preparation).
4
Deoarece natura umană nu este nicidecum „a fuller companionship", în textul original. (Nota trad.)
5
simplă, rareori găsim tipul absolut pur; adesea funcţia 6
Two Essays, paragr. 80.
principală este destul de clară spre a califica persoana Ibidem, paragr. 168-169.
7
„întocmai aşa cum leul îşi doboară duşmanul sau prada
respectivă un gânditor, un intuitiv şi aşa mai departe, dar cu laba din faţă,
aceasta este secondată de altă funcţie, care modifică în care rezidă puterea sa, şi nu cu coada ca crocodilul, tot aşa
şi estompează tabloul. De fapt, Jung se referă la a sa reacţiile noastre
descriere a tipurilor ca la „o familie de portrete obişnuite sunt în mod normal caracterizate prin aplicarea celei
26
întrucâtva galtonescă" , deoarece natura umană mai demne de
încredere şi mai eficiente funcţii de care dispun em; aceasta este o
refuză să fie clasificată într-un mod precis şi simplu. Cu expresie a
toate acestea, conceptul de tip are o mare valoare puterii noastre. Totuşi, lucrul acesta nu ne fereşte de a
practică şi este de ajutor în înţelegerea relaţiilor reacţiona în unele cazuri
personale şi în educaţie. Este util pentru soţi să într-un mod care dezvăluie slăbiciunea noastră specifică.
Predominarea unei
înţeleagă că partenerul lor „funcţionează" într-un mod
funcţii ne face să construim sau să căutăm anumite situaţii, în
diferit şi nu este pur şi simplu prostănac, după cum timp ce pe altele
cadrelor didactice le este util să înţeleagă că un copil le evităm, având în consecinţă experienţe care ne sunt
introvertit, de exemplu, nu este nefericit sau particulare, diferite de
neadaptat dacă nu ia parte la activităţi cu aceeaşi acelea ale altor oameni. «Un bărbat inteligent se va adapta la
lume prin inteli
însufleţire ca elevii extravertiţi, iar psihoterapeutului îi
genţa sa şi nu în maniera unui pugilist de trei parale, chiar
este de folos în tratarea pacientului său. Foarte adesea dacă într-o anumită
nevroticii îşi dezvoltă o funcţie în aşa măsură încât o împrejurare, pradă furiei, el poate face uz de pumn»."
duc la perfecţiune, celelalte fiind vrând-nevrând („Psychological Theory
neglijate; intuitivii, de exemplu, neglizează de obicei of Types", Modern Man in Search of a Soul, p. 101 (cf. C.W., 6).
8
Psychological Types (1923), p. 568. (Intuiţia — spune Jung —
senzaţia şi, în consecinţă, propriile lor corpuri, aşa
este per
încât se îmbolnăvesc fiziceşte; tipurile de gânditori cepţie via inconştientul).
neglijează afectivitatea şi astfel intră în serioase 9
în 1. la tină, în textul original = condiţie absolut necesară.
încurcături acolo unde relaţiile personale sunt (Nota trad.)
10
importante. Sănătatea mentală (şi uneori fizică) Psychological Types, pp. 430-431.
11
Nu este de trecut cu vederea faptul curios că, în pofida
depinde, deci, de dezvoltarea funcţiei neglijate, aşa
acestui comen
încât personalitatea să poată deveni mai aproape de tariu care vrea să insinueze că Darwin nu este creator, în
întreg. aceeaşi frază (care
Cei mai mulţi oameni utilizează o funcţie (sau constituie întregul comentariu) el este numit cât se poate de clar „a creative
modificarea ei), oamenii mai complicaţi utilizează thinker". (Nota trad.)
12
„This type «thinks things out»", în textul original, într-o
două funcţii, iar personalităţile
aliteraţie
intraductibilă. (Nota trad.)
13
Psychological Types, <p.-442.

79
FRIEDA FORDHAM
14
Ibidem,pp. 480-^81. Capitolul 3
15
F u n d a m e n t a ] P s y c h o l o g i c a l C o n c e p t i (1
o n9s 3 5 ) .
ARHETIPURI ALE
16
„ fe e li n g " ,î n t e x tu l o rig i n a l. (N o t a t ra d .)
17
„ fe e li n g fu n c ti o n "î ,n t e x tu l o rig i n a l (N o t a t ra d .)
INCONŞTIENTULUI COLECTIV
18
„ P s y ch o l o g i c a l T h e o r y o f T y p eM s "o, d e m M a n i n S e a r c h o f a S o u l
p . 1 0 5 ( c f . C .W ., 6 ).
19
F u n d a m e n t a l P s y c h o l o g i c a l C o n c e p ti o n s .
20
î n l im b a f r a n c e z ă î n t e x t u l o r i g in am l i=l i e u . (N o t a t r a d . )
21
„it is that which reaches us through the senses", în textul original. (Nota
tra d .)
22
P s y c h o l o g i c a l T y p e sp,. 4 6 3 .
23
F u n d a m e n t a l P s y c h o l o g i c a l C o n c e p ti opn. s 1, 3 .
24
P s y c h o l o g i c a l T y p e sp,. 5 0 8 .
25
W ill ia m B la k e ( 1 7 5 7 - 1 8 2 7 ) , a rt i s t p la s ti c ş i p o e t e n g le z c u
s tr ă m o ş i
i rla n d e z i . A p u b l i c a tn î 1 7 8 9 , c u a j u t o r u l s o ţ i e i s a l e , c e l e b rSeolneg s
o f ln n o - Dezvoltarea unei atitudini, fie extravertite, fie
c e n c e , c a p o d o p e r ă a p o e z ie i b r i ta n ic e , u r m a t e î n 1 7 9 S4o ndges introvertite, şi a unei funcţii este parte a procesului de
o fE x p e r i en c e .
A ilustratC a rte a lui Io vşi D ivin a C om e die dD e an te , p re cu m şi p ro pr iile -i viaţă, a adaptării noastre la lume, imprimându-i
că rţ i. pecetea noastră. în afară de cazul vreunei interferenţe
(N o ta tra d .)
26
puternice, noi ne dezvoltăm pe direcţiile care ne sunt
F r a n c i s G a lt o n ( 1 8 2 2 - 1 9 1 1 ) , f i z i o l o g ş i a n t r o p o l o g cele mai accesibile, însă de asemenea ne place „să
en gle z, fon da to r păşim cu dreptul". Aceasta înseamnă că de obicei ne
a l e u g e n ie i. A in tro d u s m e to d a sta tist ic ă în st u d iu l e re d it ă ţii şi în
a n tro p o lo g ie , dezvoltăm funcţia cea mai bună, fie ea gândirea sau
f o r m u lâ n d ş i o l e g e c a r e î i p o a r t ă n u m e l e . P r e c u r s o r a l t e s t e l o r intuiţia, afectivitatea sau senzaţia, pentru ca în acelaşi
psih olog ice. timp să avem o puternică tendinţă de a ne conforma
(N o ta tra d .) la ceea ce se aşteaptă de la noi, răspunzând la
educaţie şi la presiunea socială, comportându-ne într-
un mod acceptat. în acest proces, mult din ceea ce
aparţine de drept personalităţii se pierde sau mai
degrabă nu se pierde, ci pur şi simplu a fost împins în
inconştient; în termeni psihologici, a fost refulat. Copiii
mici, lăsaţi să se comporte în mod natural, sunt
adesea senzuali, hrăpăreţi şi agresivi, manifestând
toate tendinţele de care adultul care a fost, se presupune,
educat este scutit. Dar eroarea celor mai mulţi educatori,
părinţi, profesori, ca şi a altora, este de a crede că ei
au schimbat realmente natura copiilor, pe când tot
ceea ce s-a întâmplat este că tendinţele dezagreabile
sau rudimentare au fost împinse în culise şi uitate, cu
toate că trăiesc mai departe în adult. Această uitare
este adesea atât de reuşită încât ajungem să credem
că suntem exact cum ni se pare că suntem, ceea ce
uneori duce la rezultate dezastruoase. Tendinţele
refulate ţin de ceea ce Jung numeşte inconştient
personal şi, departe de a fi fost
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
îndepărtate, cum s-ar putea spera, ele par să fie ospitalitatea doamnei Cutare, soţia vicarului, par să
bălării trecute cu vederea, care cresc impetuos în provină din bunătatea ei naturală nemărginită, dar în
vreun colţ uitat al grădinii. realitate ea a adoptat aceste maniere când s-a
Procesul de civilizare a fiinţei umane duce la un măritat, încredinţată fiind că „o soţie de vicar trebuie
compromis între sine şi societate şi la confecţionarea să fie prietena oricui are nevoie de ea". într-o anumită
unei măşti în spatele căreia trăiesc cei mai mulţi măsură lucrul acesta este adevărat, oamenii îşi aleg
oameni. Jung numeşte această mascăpersona, nume rolul pentru care se simt cei mai potriviţi şi, în această
dat măştilor purtate odinioară de actorii din antichitate măsură, persona este individuală, dar niciodată nu
1
spre a semnifica rolul jucat de ei . Dar nu numai actorii îndeplinesc este bărbatul sau femeia în întregime. Natura umană
un rol; un bărbat care se apucă de o afacere sau nu este compactă, cu toate că în simţirea unui rol ea
îmbrăţişează o profesie, trebuie să apară astfel şi este, din cauza aceasta, în
0 femeie care se căsătoreşte sau optează pentru o mod inevitabil falsificată.
carieră, cu toţii Persona, însă, este o necesitate; prin ea ne
adoptă într-o anumită măsură caracteristicile
legăm de lumea noastră. Ea operează o simplificare în
aşteptate de la ei în
contactele noastre, arătându-ne ceea ce putem
poziţia pe care şi-au ales-o; este necesar să faci în
aştepta de la ceilalţi oameni şi, în general, îi face
felul acesta dacă
plăcuţi, aşa cum hainele bune înfrumuseţează
vrei să ai succes. Un om de afaceri va încerca să
corpuri urâte.
apară (şi chiar să
Oamenii care neglijează dezvoltarea personei tind
fie) puternic şi energic, un bărbat care profesează o
să fie lipsiţi de tact, îi ofensează pe ceilalţi şi au
meserie intelec
dificultăţi în fixarea lor în lume. Există însă întotdeauna
tuală va încerca să pară inteligent, iar un servitor va
pericolul de a-1 identifica pe cineva cu rolul îndeplinit,
căuta să pară
un pericol care nu este evident atunci când rolul este
corect; o femeie care optează pentru o profesie în ziua
de azi nu are unul pozitiv şi i se potriveşte bine persoanei în cauză.
nevoie să pară numai inteligentă, ci şi bine Spunem totuşi adesea, cu oarecare îngrijorare, „el îşi
îmbrăcată, iar unei soţii joacă rolul" sau „ea nu-i în realitate ceea ce pare",
1se cere să fie amfitrioană, mamă, partener de viaţă şi întrucât cel puţin în parte suntem conştienţi de
orice altceva pericolul de a trăi într-un fel care nu reflectă natura
cere poziţia soţului. noastră reală. Poate surveni 6 criză care necesită
„Societatea aşteaptă şi se înţelege ca trebuie să flexibilitate sau un mod de reacţie cu totul nou; sau se
aştepte ca fiecare individ să-şi joace cât mai bine poate ajunge la o situaţie umană în care lipsa de
răspuns emoţional genuin din partea individului
posibil rolul distribuit, aşa încât bărbatul care este 3
înseamnă tragedie. Elisabeth Bowen descrie o asemenea
preot [...] trebuie întotdeauna [...] să joace rolul de
situaţie în The Death of the Heart, unde adulţii din
preot în mod ireproşabil. Societatea cere lucrul acesta
povestire sunt atât de fixaţi în rolurile lor convenţionale
ca pe un fel de garanţie: fiecare trebuie să stea la
încât eşuează cu totul în ceea ce priveşte înţelegerea
postul său, aici cizmarul, dincolo poetul. Nici unuia nu i
trebuinţelor unei adolescente sensibile. Un alt pericol
se cere să fie şi una şi alta [...], ceea ce ar fi
este acela că o persona prea rigidă înseamnă o
«suspect». Un atare bărbat ar fi «diferit» de ceilalţi
completă negare a restului personalităţii, a tuturor
oameni, unul pe care nu te poţi bizui întru totul. în
acelor aspecte care au fost legate de inconştientul
lumea academică ar fi diletant, în politică o cantitate
personal sau aparţin inconştientului colectiv.
«imprevizibilă», în religie un liber-cugetător, pe scurt,
Jung numeşte umbră acea altă latură a noastră
ar fi mereu suspectat de faptul că nu inspiră încredere
care este de găsit în inconştientul personal. Umbra
şi de incompetenţă, din cauză că societatea este este fiinţa inferioară din noi înşine, aceea care doreşte
convinsă că numai cizmarul şi nu poetul poate să facă tot ceea ce ne interzicem, care este orice noi
2
meşteri pantofi" . nu suntem, acel Mister Hyde faţă de al nostru Dr.
Persona este un fenomen colectiv, o faţetă a 4
Jekyll . Facem o aluzie la această personalitate străină
personalităţii care ar putea la fel de bine să aparţină atunci când, după ce am fost
altcuiva, dar este adesea greşit înţeleasă ca
individualitate. Actorul sau artistul cu plete lungi şi
costumaţie neglijentă este privit ca un unicat — o
personalitate—, în timp ce adesea, de fapt, pur şi
simplu a adoptat pieptănătura şi vestimanţia tuturor
celorlalţi artişti din grupul său. Bunăvoinţa şi 82
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

stăpâniţi de o emoţie sau copleşiţi de furie, ne el, umbră fără soare şi nici umbra (în sensul de
scuzăm spunând „n-am fost eu însumi" sau inconştient personal) fără lumina conştiinţei. De fapt,
„realmente nu ştiu ce mi-a venit". Ceeace „a venit" a stă în natura lucrurilor să fie luminăşi întuneric, soare
fost, de fapt, umbra, primitivul, partea animală şi ne - şi umbră. Umbra este inevitabilă şi omul este
controlată din noi înşine. Umbra, de asemenea, incomplet fără ea. Superstiţia susţine că omul fără
personifică Şinele: când ne displace cu totul cineva, în umbră (folosind cuvintele în sensul lor obişnuit) este
special dacă este vorba de o anti patie iraţională, ar fi însuşi diavolul, pe când noiînşine suntem prudenţi cu
de suspectat faptul că ne repugnă în realitate o cineva care pare „prea bun ca să fie ade v ărat", ca şi
trăsătură proprie pe care o găsim în persoana cum am recunoaşte în mod instinctiv că natura umană
celuilalt. are nevoie de miasma a puţină păcătoşenie.
Jung, ca medic la care oamenii vin când se găsesc
I do not Iove thee, Dr Fell. The
în suferinţă, a ajuns la concluzia că este la fel de inutil
reason why I cannot teii. But this
alone I know full well, I do not să nege umbra pe cât este de inutil să o refuleze cu
5
Iove thee, Dr Fell. totul. Omul trebuie, în concepţia lui Jung,să găsească o
modalitate de a trăi cu latura sa întunecată; de fapt,
Umbra apare în vise, personificată într-o fiinţă sănătatea sa mentală şi fizică depinde adesea de
inferioară sau foarte primitivă, în cineva cu trăsături aceasta. A accepta umbra implică un considerabil efort
neplăcute sau în cineva pentrucare avem repulsie. moral şi adesea părăsirea unor idealuri îndrăgite, dar
Umbra este inconştientul personal; reprezintă numai pentru că idealurile au fost înălţate preasus sau
toate acele dorinţe şi emoţii necivilizate care sunt au fost bazate pe o iluzie. A încerca să trăim ca oameni
incompatibile cu standardele so c iale şi idealul nostru de mai buni şi mai nobili decât suntem ne angajează într-o
personalitate, tot ceea ce ne ruşinează, tot ceea ce nu ipocrizie şi amăgire fără capăt şi ne impune o atare
dorim să cunoştem despre noi. Urmează de aici că cu tensiune încât adesea ne prăbuşim şi devenim mai răi
cât societatea în care trăim este mai lipsită de orizont decât a trebuit să fim. Iritabilitatea şi lipsa de
şi mai restrictivă, cu atât umbra noastră va fi mai toleranţă a hipervirtuosului este bine cunoscută; viaţa
mare. sexuală a câte unui foarte respectabil cetăţean este
Umbra, din moment ce este inconştientul, nu uneori senzaţională, aşa cum arată ziarele, iar crima
poate fi accesib ilă prin metodele obişnuite ale apare în cele mai neaşteptate locuri; toateacestea sunt
educaţiei; ea a rămas în mare parte aceeaşi ca în manifestări ale umbrei. Fără îndoială, cere curaj moral
copilărie, când acţiunile noastre erau pur impulsive. A spre a înţelege că aceste aspecte ale naturii umane
rămas probabil în mare parte aceeaşi de când omul a pot sta la pândă (şi, probabil, aşa şi este) în interiorul
păşit pentru prima dată pe pământ, pentru că umbra nostru, dar este consolator faptul că o dată ce lucrurile
este omul natural, adică instinctual. sunt cunoscute şi privite drept în faţă, există cel puţin
Umbra este, de asemenea, ceva mai mult decât oarecare posibilitate de a le schimba, pe când în
inconştientul personal; ea este inconştient personal în inconştient nimic nu se schimbă. Un bărbat care îşi
măsura în care priveşte propriile noastre slăbiciuni şi urăşte inconştient soţia atâtde mult încât doreşte să o
simţăminte, dar din moment ce este comună ucidă poate realmente face aceasta într-unacces de furie,
umanităţii se poate spune, de asemenea, că este un asemenea situaţii fiind cunoscute; dacă, însă, şi-ar fi
fenomen colectiv. Aspectul colectiv al umbrei este recunoscut în prealabil simţămintele violente, ar fi
înfăţişat ca demon, vrăjitoare sau ceva asemănător. avut putinţa fie să lupte cu ele, fie să încerce să
Alegând termenul umbra ca să descrie aceste aspecte schimbe situaţia care le provoacă.
ale inconştientului, Jung are în vedere mai mult decât în timp ce o anumită refulare este o necesitate în
pur şi simplu să sugereze ceva, în linii generale,
viaţa socială, pericolul refulării umbrei este acela că în
întunecat şi vag. Nu există, subliniază
inconştient ea pare să dobândească putere, aşa încât
84 atunci când vine momentul să apară (ceea ce, de
obicei, se întâmplă), este mai periculoasă şi mai
capabilă
85
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

să copleşească restul personalităţii care, altfel, ar probabilităţile, trăsături feminine, în afară de o mai
putea să acţioneze ca un obstacol salutar. Lucrul vădită „efemi-nare" a bărbatului. Această feminitate
acesta este adevărat în special în pri vinţa acelor latentă a bărbatului este, însă,numai un aspect al
aspecte ale umbrei care se manifestă atunci când sufletului său feminin, a sa anima. „O imagine
mulţimile răsculate şi oameni în aparenţă paşnici se colectivă moştenită a femeii există în inconştientul
comportă într-un mod distructiv, dând dovadă de o bărbatului — spune Jung —, cu ajutorul căreia el
6
înspăimântătoare barbarie. pricepe natura femeii" .
„Umbra — spune Jung — este o problemă morală Dar numai femeia ca fenomen general o pricepe
care provoacă întregul Eu al personalităţii"; este, pe bărbatul pe această cale, deoarece imaginea este un
deasupra, o problemă socială de o imensă importanţă, arhetip, o reprezentare a străvechii experienţe a
ce nu ar trebui subestimată. Nimeni nu este capabil să bărbatului cu femeia, şi deşi multe femei se vor
înţeleagă clar umbra fără o considerabilă tărie morală conforma, cel puţin în aparenţă, acestei imagini, în nici
şi fără o anumită reorientare a normelor şi ideilor sale. un chip aceasta nu reprezintă caracterul real al unei
Jung lasă să se înţeleagă că nici o mântuire nu este femei individuale.
posibilă fără toleranţă şi iubire, atitudini care s-au Imaginea devine conştientă şi tangibilă doar prin
dovedit rodnice în tratamentul renegatului social, dar pe contactele efective cu femeia pe care bărbatul le are în
care de obicei nu ne gândim să le aplicăm, într-o cursul vieţii sale. Prima şi cea mai importantă
manieră constructivă, la noi înşine. experienţă cu femeia îi vine de la mama sa, iar această
După ce am descris cu o oarecare extensie experienţă este cea mai puternică în modelarea şi
domeniul umbrei, putem acum păşi mai adânc în influenţarea sa: există bărbaţi care niciodată nu
inconştient — de fapt în inconştientul colectiv —, dar, reuşesc să se elibereze de puterea ei fascinantă. Dar
înainte de a merge mai departe, este necesar să experienţa copilului are un marcat caracter subiectiv; nu
facem distincţie între bărbaţi, pe de o parte, şi femei, pe numai modul în care se comportă mama, ci şi modul în
de altă parte. Până acum termenul „om" a fost utilizat care el simte că ea se comportă are importanţă. Imaginea
cu uşurinţă în descrierea atât a bărbatului cât şi a mamei sale aşa cum aceasta se prezintă în orice copil
femeii, deoarece fiecare sex are în mod egal o persona şi o nu este un portret fidel al ei, ci este conturat şi colorat
umbră, singura deosebire fiind aceea că umbra bărba- de capacitatea nativă de producere a unei imagini a
tului este personificată printr-un alt bărbat, iar umbra femeii, — anima.
femeii prin altă femeie. Am şi arătat că inconştientul Imaginea aceasta este proiectată pe diversele
completează punctul de vedere conştient; mergând femei care îl atrag pe bărbat în cursul vieţii lui. Fără
mai departe în această direcţie, să spunem că îndoială că aceasta conduce la o confuzie continuă,
inconştientul unui bărbat conţine un element deoarece cei mai mulţi bărbaţi nu sunt conştienţi de
complementar feminin şi că acela al femeii conţine faptul că proiectează propriul lor portret interior al
unul masculin. Aceste elemente Jung le numeşte femeii pe cineva care diferă foarte mult; cele mai
anima şi, respectiv, animus. Poate părea paradoxal să multe aventuri amoroase inexplicabile şi marea
arătăm că bărbatul nu este în întregime bărbat şi nici majoritate a căsătoriilor dezastruoase apar în felul
femeia în întregime femeie, cu toate că este absolut acesta. Din nefericire, proiecţia nu este ceva ce
comună experienţa de a găsi trăsături feminine şi poate fi controlat în mod raţional; nu bărbatul face
masculine la una şi aceeaşi persoană. Celmai masculin proiecţii, ci ele i se impun. „Fiecare mamă şi fiecare
dintre bărbaţi va arăta adesea o surprinzătoare gingăşie iubit este forţat(ă) să devină vehiculul şi întruparea
faţă de copii sau faţă de cineva slab sau bolnav; acestei omniprezente şi veşnic tinere imagini, care
7
bărbaţi puternici îşi scapă de sub control emoţia în corespunde celei mai profunde realităţi din om".
intimitate şi pot fi atât sentimentali cât şi iraţionali; Această imagine a femeii, prin faptul că este un
bărbaţi curajoşi sunt uneori îngroziţi de situaţii cu arhetip al inconştientului colectiv, are atribute care
totul inofensive, iar unii au o surprinzătoare intuiţie apar şi reapar de-a lungul epocilor, ori de câte ori
sau darul de a simţi sentimentele celorlalţi oameni. bărbaţii descriu femei care sunt importante pentru
Toate acestea sunt, după toate dânşii. De la o eră la alta imaginea poate fi uşor
modificată
87
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
sau schimbată, dar unele caracteristici se pare că tot aşa de total capricioasă ca femeia în a cărei
rămân aproape constante; anima are o calitate formă este întotdeauna personificată, iar spre ao
dincolo de timp, ea arată adesea tânără, deşi în descrie Jung alege de obicei un mod de abordare mitologic şi
1
spatele ei există întotdeauna evocarea anilor de expe- dramatic care evocă „procesul de viaţă al Psyche" ' cu
rienţă. Ea este înţeleaptă, dar nu formidabil de mult mai multă acurateţe decât orice formulă ştiin-
înţeleaptă; e mai degrabă acel „ceva uimitor de ţifică abstractă.
semnificativ care ţine de ea, o cunoaştere tainică sau Anima se exprimă în viaţa bărbatului nu numai în
8
o sagacitate latentă" . Adesea este conectată cu proiecţia asupra femeilor şi în activitatea creatoare,
pământul sau cu apa şi poate fi înzestrată cu o mare ci în fantazări, stări de spirit, presentimente şi explozii
putere. Este, de asemenea, bilaterală sau are două emoţionale. Un vechi text chinezesc spune că atunci
aspecte, unul luminos şi celălalt întunecat, când bărbatul se trezeşte dimineaţa abătut sau în
corespunzând diferitelor însuşiri şi tipuri ale femeilor; proastă dispoziţie este vorba de sufletul său feminin,
pe de o parte puritatea, bunătatea, nobila figură ca de de anima sa. Ea îi perturbă încercarea de a se
zeiţă, pe de altă parte prostituata, seducătoarea sau concentra, şoptindu-i la ureche idei absurde, stricându-
vrăjitoarea. Acest aspect întunecat i se prezintă cel i ziua prin zămislirea confuzului, a senzaţiei neplăcute
mai probabil atunci când bărbatul şi-a reprimat că ceva nu este în regulă cu dânsul pe plan trupesc,
natura sa feminină, când el subestimează însuşirile când nu-i bântuie somnul cu vedenii seducătoare; un
feminine sau tratează femeile cu dispreţ sau bărbat posedat de anima este pradă unei emoţii
nepăsare. Uneori îi apare feerică şi cu caracter de incontrolabile.
zână care are puterea să-i ademenească pe bărbaţi de Animus la femei este duplicatul animei la bărbaţi.
la munca sau din casele lor, întocmai ca sirenele din El pare a fi (ca şi anima) derivat din trei rădăcini:
vechime sau duplicatele lor moderne. Ea apare imaginea colectivă a bărbatului moştenită de femeie;
pururea în mit şi în literatură ca zeiţă şi ca „femeie propria ei experienţă cu masculinitatea procurată de
fatală", „The face [hatlaunched a thousandships",„La Belle Dame contactele cu bărbaţii în cursul vieţii sale; principiul
Sans Mergi" sau, în basme, ca naiadă, ondină sau nimfă masculin aflat în ea în stare de latenţă.
care îl momeşte pe bărbat sub apă, unde ea trăieşte Principiul masculin — adică elementul masculin din
în aşa fel încât el trebuie să o iubească veşnic sau să femeie — şi-a găsit o expresie extrem de pozitivă în
fie înecat. activităţile femeilor în anii de război, când s-a văzut
Puterea irezistibilă a animei se datorează imaginii clar că ele au putut îndeplini în mod adecvat
sale care este un arhetip al inconştientului colectiv, majoritatea funcţiilor rezervate anterior bărbaţilor. Dar
care este proiectată pe orice femeie care oferă cel numai o situaţie anormală scoate în lume asemenea
mai mic cârlig de care portretul ei să fie agăţat. Jung o manifestări; există o mişcare contemporană în
consideră sufletul bărbatului, nu suflet în sensul favoarea unei mai largi game de activităţi pentru
creştin, ca esenţă a personalităţii şi cu atributul femei, dar, în general, această activitate este mai bine
u
imortalităţii, ci ,,suflet" aşa cum îl concep primitivii, exprimată într-un milieu domestic sau în unul întrucâtva legat
13
adică o parte a personalităţii. Spre a evita confuzia, de acesta, adică învăţământ, nursing , muncă socială
aşadar, Jung foloseşte termenul anima în loc de suflet; etc. „Relaţiile personale sunt, de regulă, mai
pe plan psihologic aceasta implică „recunoaşterea importante şi mai interesante pentru ea decât faptele
existenţei unui semicon-ştient psihic complex, care obiective şi interconexiunile acestora. Domeniile largi
9
are parţial autonomie funcţională" . ale comerţului, politicii, tehnologiei şi ştiinţei, întregul
Anima vehiculează valori spirituale şi astfel tărâm al spiritului masculin aplicat ea îl surghiuneşte
imaginea ei este proiectată nu numai asupra zeiţelor în penumbra conştiinţei; în timp ce, pe de altă parte,
păgâne, ci şi asupra Sfintei Fecioare însăşi, fiind însă dezvoltă o minuţioasă conştiinţă a relaţiilor personale,
şi aproape de natură şi încărcată emoţional. Ea este ale căror nenumărate nuanţe scapă de obicei în
14
„haoticul imbold de viaţă", seducătoarea, „Doamna întregime bărbatului" .
10
mea Sufletul" , dar şi nurlia care îi ispiteşte pe bărbaţi
89
să iubească şi să dispere, ducându-i la activitate
creatoare sau la pieire. Este de fapt
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
Cu alte cuvinte, este de obicei (chiar dacă nu educaţie: «Oamenii au făcut dintotdeauna aşa» sau
18
totdeauna) cazul ca gândirea femeii şi «Toată lumea ştiecăe bine aşa»" .
15
afectivitatea bărbatului să aparţină sferei in - Judecata critică este uneori îndreptată spre
conştientului. Anima producestări de spirit, animus femeia însăşi, ca o conştiinţă supraactivă,
produce opinii, bazându-se pe supoziţii inconştiente în insuflându-i un sentiment de inferioritateşi înăbuşindu-i
loc de idei realmenteconştiente şi direcţionate conştient. iniţiativa. Alteori este îndreptată spre oamenii din anturajul
Aşa cum mama este primul suport al imaginii animei pentru ei, într-un mod total distructiv şi fără discernământ. Ea îşi
băiat, tot aşa tatăl întruchipează imaginea animusului va critica atunci vecinii, va sfâşia în bucăţi caracterele
pentru fată, iar această combinaţie pare a exercita o unor străini fără a dispune de nici cea mai mică
profundă şi statornică fascinaţie asupra spiritului ei, dovadă sau va face remarci defăimătoare cu privire la
aşa încât, în loc să gândească şî să acţioneze pentru familia ei sau la oamenii cu care lucrează, motivând că
sine, ea îşi citează în permanenţă tatăl şi procedează „le vrea binele". „Eu cred atunci când spun că o cazma
în maniera tatălui ei, chiar şi târziu în viaţă. este o cazma" sau „Nu cred că le fac rău" sunt afirmaţii
în cursul dezvoltării normale, animus se tipice pentru animus. O femeie inteligentă şi educată
proiectează pe multe figuri bărbăteşti şi, ca urmare a este exact în aceeaşi măsură victima puterii
acestei proiecţii, femeia ia drept admis faptul că animusului cum este şi sora ei mai puţin educată.
bărbatul este aşa cum îl vede ea (adică în chip de Aceasta din urmă va da citate din ziare sau se va
animus), fiindu-i aproape imposibil să-1 accepte aşa referi la un vag grup de oameni numiţi „ei", spre a-şi
cum este el în realitate. Această atitudine poate fi susţine convingerile: „Ei spun că aşa este" sau „Am văzut
foarte stânjenitoare în relaţiile personale, care merg asta în ziar" — în timp ce cealaltă se va încrede în vreo
bine doar atât timp cât bărbatul se conformează autoritate: Universitatea, Biserica, Statul sau poate o carte ori un
presupunerilor pe care femeia le face în privinţa lui. document istoric. în ambele cazuri, dacă opinia este
Animus poate fi personificat ca figură masculină, de la pusă sub semnul întrebării, ea va argumenta şi va
cea mai primitivă la cea mai spiritualizată, depinzând deveni dogmatică. Această latură a femeii doreşte cu
ardoare puterea şi, oricât de delicată şi adaptabilă ar
de stadiul de dezvoltare a femeii. El îi poate apărea
fi în viaţa de zi cu zi, devine tiranică şi agresivă de
chiar în vise sub chipul unui băiat, iar adesea îl aude
îndată ce al ei animus ridică fruntea, orbindu-i orice
pur şi simplu ca pe o voce.
raţiune. Din cauza activităţii acestui animus îi este
Altă particularitate a acestui animus, atât de
realmente greu unei femei să gândească imparţial. Ea
distinct de anima, care este întotdeauna văzută ca o
are nevoie să fie mereu în gardă în ceea ce priveşte
femeie, este tendinţa de a se exprima ca grup de
16 vocea interioară care îi spune neîncetat că „ar trebui
bărbaţi . Să-1 citez pe Jung:
să fie aşa" ori că „ei trebuie să facă cutare" şi care o
„Animus este mai degrabă ca o obşte de taţi sau
]1 împiedică să vadă lucrurile cum sunt ele în realitate.
de demnitari cu o anumită fire care emit, ex cathedra ,
Animus are, însă, o funcţie pozitivă; sunt
judecăţi incontestabile, «raţionale». Dacă examinăm momente în care o femeie are trebuinţă de curajul şi
mai îndeaproape aceste judecăţi exacte, vedem că agresivitatea reprezentate de acesta, iar el îi este util
sunt în mare măsură ziceri şi opinii adunate laolaltă, dacă ea este precaută; opiniile produse de el sunt
mai mult sau mai puţin inconştient, din copilărie şi prea generale şi, prin urmare, inaplicabile la orice
comprimate într-un canon al adevărului banal, al situaţie particulară, dar dacă femeia încearcă
justiţiei şi înţelepciunii, un compendiu de prejudecăţi realmente să le înţeleagă în mod critic, atunci poate
care, ori de câte ori lipseşte o judecată conştientă şi găsi ceva de valoare în ele. Animus o poate de fapt
competentă (cum nu de puţin ori se întâmplă), obligă stimula să caute informaţie şi adevăr şi o conduce la
instantaneu la opinie. Uneori aceste opinii iau forma o activitate orientată spre un scop bine precizat,
aşa-numitului bun-simţ comun, sănătos, alteori apar dacă ea poate învăţa să-1 cunoască şi îi delimitează
ca principii care seamănă cu o parodie de sfera de acţiune.
FRIEDA FORDHAM
IT
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
Atât animus cât şi anima sunt mediatori şi nu pot fi mobilizate exact când doreşte s-o
între spiritul conştient şi cel inconştient, iar facă. Acelaşi lucru este adevărat despre femeile
dacă sunt personificaţi în fantazări, vise sau care pot lua iniţiativa sau dezvolta gânduri care
viziuni, constituie o ocazie de a înţelege câte ceva din le aparţin într-un sens personal, dar care niciodată
ceea ce până acum a fost inconştient. Jung, aşa cum nu posedă ca pe al lor propriu acel aspect al spiritului
am şi spus, ia visele în serios. Ele sunt „vocea masculin care aparţine inconştientului colectiv şi
naturii", şi nu doar o voce, deoarece au şi un efect care se manifestă ca ceva dincolo de ceea ce este pur
asupra noastră. Visele cele mai bizare şi în personal.
aparenţă lipsite de semnificaţie pot de obicei să fie Cu toate acestea, oricine a învăţat să cunoască
înţelese dacă sunt corect interpretate şi li se dă întrucâtva anima sau animus va fi dobândit atât
consideraţia cuvenită, pe când unele prezintă un cunoaşterea de sine cât şi despre forţele care pun
tablou atât de clar încât nu-i prea greu să sesizezi ceva în acţiune celelalte fiinţe umane; el sau ea vor fi
din semnificaţia lor, dacă eşti pregătit să o faci. sondat câte ceva din adâncurile inconştientului
Dacă studiem cu atenţie figurile dintr-o viziune sau colectiv, dar vor fi departe de a fi epuizat acest imens
dintr-un vis şi notăm orice corespondenţă cu ocean care este, pe cât ştim, nemărginit. Nu se
oameni deja cunoscuţi, cu figuri din mituri şi poezie pune problema drenării inconştientului sau a lim-
sau cu caractere din cărţi sau piese de teatru, pezirii conţinuturilor sale. Arhetipurile care răsar
putem culege vreo idee privind semnificaţia pentru din el sunt nenumărate şi tot ceea ce putem face
noi a figurii din vis şi avem o sugestie în legătură este sa le delimităm şi să le facem familiare în
19
cu influenţa sa inconştientă . măsura posibilului pe acelea care par a avea cea
Este aici un imens câştig, deoarece mai mare semnificaţie şi cea mai mare influenţă
personalitatea devine mai liberă şi mai puţin asupra noastră.
supusă influenţelor iraţionale şi invizibile. Mai După anima şi animus, cele două arhetipuri
mult, relaţiile cu ceilalţi oameni devin mai care s-ar putea să devină influente în viaţa
lesnicioase, întrucât ei pot fi văzuţi aşa cum sunt, individului sunt acelea ale bătrânului înţelept şi
în loc de figuri pe care le-am drapat în plăsmuirile marii mume. Jung numeşte uneori bătrânul înţelept
noastre şi le-am înzestrat cu orice caracteristică un arhetip al semnificaţiei, dar pentru că el apare în
posibilă şi imposibilă, adică pe care ne-am variate forme — de exemplu, ca rege sau erou,
proiectat noi înşine. vraci sau mântuitor —, trebuie, desigur, să luăm
Influenţa exercitată de anima şi animus este termenul „semnificaţie" în sensul său cel mai larg.
mult mai greu de sesizat decât aceea exercitată de Acest arhetip reprezintă un serios pericol
persona sau umbra. Cei mai mulţi cunosc pe câte pentru personalitate, deoarece atunci când el este
cineva care este atât de total o „persona" încât e trezit omul poate lesne ajunge la credinţa că el
imposibil să nu-i prevezi actele, iar umbra este posedă realmente „mana", puterea magică, după
suficient de băgăreaţă spre a fi recunoscută când se cât se pare, şi înţelepciunea pe care aceasta o
arată. Animus şi anima sunt, însă, evazive şi numai deţine. Este ca şi cum fascinaţia animei s-ar fi
unii oameni pot înţelege ce semnifică ele. Nici transferat acestei figuri, iar cel posedat de ea s-ar
una din ele nu poate fi complet integrată în simţi el însuşi înzestrat cu marea (poate ezoterica)
conştiinţă; ceva din ele rămâne întotdeauna înţelepciune, cu puteri profetice, cu darul vindecării
învăluit în mister, în întunecosul tărâm al incon- şi aşa mai departe. Un astfel de om poate chiar să
ştientului colectiv. Un bărbat, de exemplu, prin facă discipoli, întrucât, extinzându-şi
faptul că acceptă şi învaţă să-şi cunoască anima, conştientizarea inconştientului peste acest punct, de
poate deveni mai receptiv, sau îşi poate dezvolta fapt el a mers mai departe decât ceilalţi; de altfel,
intuiţia sau afectivitatea, dar nu poate poseda el într-un arhetip există o putere de nebiruit, pe care
însuşi acele însuşiri care sunt proiectate asupra oamenii o simt intuitiv şi nu-i pot rezista cu uşurinţă.
zeiţelor sau asupra Sfintei Fecioare. Ele pot fi Ei sunt fascinaţi de ceea ce el spune, chiar dacă
prezente la el ca milă, bunăvoinţă, influenţă bene- din punct de vedere logic adesea aceste spuse se
fică, creativitate, şi aşa mai departe; dar ele nu se dovedesc incomprehensibile. Dar puterea poate fi distructivă
supun realmente voinţei lui — ba funcţionează şi îl poate sili pe om să acţioneze dincolo de
uneori chiar împotriva voinţei sale — forţele şi
92 93
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
capacitatea sa; în realitate el nu posedă de acel monstru al imaginii primordiale, care de fapt
22
înţelepciunea, care este de fapt o voce din este ceea ce aproape că i se întâmplă" .
inconştient, şi trebuie să se supună criticii şi înţelegerii Sentimentul de a fi asemenea divinităţii, de a fi
conştiente, pentru ca adevărata sa valoare să devină supraom, care este un rezultat al inflaţiei, este o
accesibilă. Dacă omul crede că dă glas propriilor sale iluzie. Putem, pe o durată de timp scurtă, să avem un
gânduri şi că dă expresie propriilor sale puteri, când, curaj fenomenal sau să fim nespus de înţelepţi sau de
în realitate, orice idee răsare din inconştient, el este în iertători, dar lucrul acesta este ceva „dincolo de noi
pericol de a fi megaloman. (Nebunul care se crede înşine", ceva ce noi nu putem comanda după voie. Nu
rege sau în comunicare cu mai-marii pământului înţelegem cu adevărat forţele care pun în mişcare în
este un exem-plu-limită de felul acesta.) Dacă, însă, felul acesta fiinţele umane, iar o atitudine de umilinţă în
omul poate „asculta" liniştit vocea inconştientului şi faţa lor este absolut necesară. Dar dacă Eul poate
înţelege că puterea funcţionează prin el — fără ca el renunţa la ceva din propria-i omnipotenţă, o poziţie
să fie controlat de ea —, atunci el este pe calea unei poate fi găsită undeva între acea conştiinţă cu
autentice dezvoltări a personalităţii. valorile ei greu câştigate şi inconştientul cu vitalitatea
Arhetipul marii mume acţionează în mod paralel şi puterea sa, aşa încât poate să apară un nou centru
asupra femeii. Oricine e posedată de această figură al personalităţii, diferit prin natura sa de Eul-centru.
ajunge să creadă despre sine că este înzestrată cu o Jung numeşte acest nou centru al personalităţii
23
nemărginită capacitate de iubire şi înţelegere, de „Şinele" .
ajutorare şi protecţie şi doreşte să se pună în serviciul Eul — spune el — poate fi privit doar ca un centru
celorlalţi. Ea poate, însă, să fie şi foarte distructivă, al conştientului, iar dacă încearcă să-şi adauge
stăruind (deşi nu în mod necesar pe faţă) asupra conţinuturile inconştientului (cu alte cuvinte,
faptului că toţi cei care intră în raza ei de influenţă conţinuturi colective, nu inconştientul personal sau um-
sunt „copiii ei", şi, prin urmare, neajutoraţi şi bra, care aparţin Eului), el este în pericol de a se
dependenţi într-o oarecare măsură de dânsa. Această distruge, ca o ambarcaţiune supraîncărcată care se
tiranie subtilă, dacă este dusă la extrem, poate scufundă. Şinele, însă, poate include atât conştientul
demoraliza şi distruge personalitatea celorlalţi. cât şi inconştientul. El pare a acţiona oarecum ca un
Jung numeşte posedarea de către aceste magnet faţă de elementele disparate ale
arhetipuri „inflaţie", arătând că persoana astfel personalităţii şi faţă de procesele inconştientului, fiind
posedată a fost, ca să zicem aşa, aţâţată de ceva centrul acestei totalităţi, aşa după cum Eul este
prea puternic în comparaţie cu sine, ceva ce nu este centrul conştiinţei, deoarece este funcţia care unifică
20
nicidecum personal, ci colectiv. în scrierea lui H.G. Wells , elementele opuse din bărbat şi femeie, conştiinţa şi
Christina Alberta 's Father, avem un bun exemplu de inconştientul, binele şi răul, masculinul şi femininul etc,
asemenea inflaţie, deşi aceasta nu s-a produs printr-o iar făcând lucrul acesta le transmută. Spre a reuşi
extensie a conştiinţei şi asimilarea animei, ci prin lucrul acesta este necesară acceptarea a ceea ce
ceea ce Jung pe bună dreptate numeşte „o invazie este inferior în natura cuiva, ca şi a ceea ce este
din partea inconştientului colectiv": „Mr Preemby, o iraţional şi haotic.
personalitate insignifiantă, descoperă că el este în Starea aceasta poate fi atinsă de o persoană
21
realitate reincarnarea lui Sargon, Regele Regilor . în mod matură fără efort considerabil; aceasta implică
fericit, geniul autorului îl scapă pe bietul Sargon de suferinţă, deoarece spiritul occidental, spre deosebire
odinioară de o absurditate patologică şi chiar îi dă de cel oriental, nu tolerează cu uşurinţă paradoxurile.
cititorului şansa de a aprecia tragica şi etema Pentru indian, „orice lucru, înălţător sau josnic, este în
semnificaţie a acestui deplorabil scandal. Mr Preemby, subiectul (transcendental)", adică în ceea ce Jung
literalmente o nulitate, identifică în persona sa numeşte Şinele. în gândirea chineză, conceptul de
punctul de intersecţie al tuturor epocilor, trecute şi Tao este de asemenea atotcuprinzător, iar creşterea
viitoare. Această cunoaştere nu este prea scump Florii de Aur sau a Spiritului Nemuritor al corpului
cumpărată la preţul unei mici demenţe, cu condiţia ca (scopul suprem al practicii Yoga chineze) depinde de
Preemby să nu fie în final devorat interacţiunea egală a forţelor luminii (Yang) şi a
24
forţelor întunericului (Yinj .
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Contactul cu spiritul oriental a fost acela care această stare a dezvoltării. Pentru mulţi oameni
i-a dezvăluit lui Jung multe dintre secretele lucrul acesta este suficient spre a se elibera ei
inconştientului şi 1-a condus la formularea, în Secretul Florii înşişi de dependenţa lor infantilă incon ştientă,
de Aur, a conceptului Şinele. Dar el nu ne sugerează să spre a se despovăra de un simptom chinuitor prin
imităm în vreun fel Orientul, întrucât dacă am proceda recunoaşterea cauzelor acestuia sau spre a realiza o nou ă şi mai
astfel am deveni ridicoli, ca şi cum am încerca să satisfăcătoare adaptare la viaţă. Dar există oameni
purtăm zilnic un fastuos costum de bal mascat. „Acel obligaţi să ţină seama întru totulde inconştient,
instrument făurit cu trudă, voinţa"; iar vastul corp de oameni care trebuie să găsească o cale de a-şi
cunoştinţe în mod laborios achiziţionat de fizician, cunoaşte şi accepta viaţa alături de aceea a conştiinţei
chimist, savantul în ştiinţe naturale, şi aşa mai şi care de fapt trebuie să o integreze în aşa fel încât
departe, nu este de aruncat prosteşte peste bord. personalitatea lor să fie un întreg. Căci, în mod
„Ştiinţa este unealta spiritului occidental şi cu ea paradoxal, Şinele este nu doar centrul, ci reprezintă
putem deschide mai multe uşi decât cu mâna goală... întregul om, ceea ce făureşte unitatea din
Ea ne întunecă privirea doar atunci când pretinde că contradicţiile naturii sale, din tot ce este simţit ca bun
înţelegerea pe care ne-o împărtăşeşte este singura şi din tot ce este simţit ca rău, masculinitate şi
modalitate existentă. Orientul ne propovăduieşte feminitate, cele patru funcţii — gândire, afectivitate,
alta, mai largă, mai profundă, cât şi o înţelegere senzaţie şi intuiţie —, conştientul şi inconştientul.
superioară, înţelegerea prin intermediul vieţii... „Şinele — spune Jung — nu este doar centrul, ci şi
Eroarea obişnuită a omului occidental, atunci când se circumferinţa care îmbrăţişează atât conştientul cât şi
confruntă cu această problemă a preluării ideilor inconştientul; el este centrul acestei totalităţi, exact după
27
Orientului este aceea de a ... [întoarce] spatele ştiinţei cum Eul este centrul spiritului conştient" .
şi, ademenit de ocultismul oriental, să ia practicile Experienţa Sinelui este arhetipală şi aceasta este
Yoga ad litteram, devenind nişte jalnici imitatori. înfăţişată în vise şi viziuni de multe şi variate imagini,
(Teosofia este exemplul nostru cel mai bun în toate acestea putând fi numite arhetipuri ale Sinelui. Celor
această privinţă)" .
25
nefamiliarizaţi cu limbajul viselor toată această lungă
Jung clarifică faptul că Şinele nu este un soi de varietate de imagini poate să li se pară confuză, dar
conştiinţă universală care, în realitate, nu este decât trebuie să ne reamintim că inconştientul nu este
un alt nume dat inconştientului. Conceptul constă mai niciodată precis, în felul în care este obligată
degrabă, de pe o parte, în conştientizarea naturii conştiinţa să fie.
noastre unice, iar, pe de altă parte, în conştientizarea „Dacă [ea vorbeşte] de soare şi identifică în el
relaţiei noastre intime cu viaţa, nu doar umană, ci şi leul, regele, hoarda de aur păzită de dragon sau
animală şi vegetală, ba chiar şi aceea a materiei puterea care dă viaţă şi sănătate omului, ea nu este nici
neorganice şi a cosmosului însuşi. Şinele generează una, nici alta, ci un al treilea lucru necunoscut, care îşi găseşte o
un sentiment al „unităţii" şi al reconcilierii cu viat?., expresie mai mult sau mai puţin adecvată în aceste
care în prezent poate fi acceptată aşa cum este, nu comparaţii, cu toate că — spre perpetua vexaţie a
aşa cum trebuie să fie. intelectului — ea rămâne necunoscută şi de nefixat
28
„Este ca şi cum călăuzirea vieţii ar fi trecut într- într-o formulă" .
un centru invizibil... [iar acolo are loc] eliberarea de Copilul este frecvent un simbol al Sinelui, uneori copil divin
compulsie şi imposibila responsabilitate, care sunt inevitabilele sau magic, alteori o figură obişnuită sau chiar un golan.
26
rezultate ale unei participation mystique" . Preocuparea permanentă a mitului şi folclorului în ceea
Jung a urmărit cu atenţie creşterea acestui nou ce priveşte tema copil şi locul important ocupat de
centru al personalităţii, la nenumăraţi pacienţi ai săi, acest motiv în multe religii, în special în creştinism,
înainte de a încerca să-1 definească în felul acesta. aruncă o lumină puternică asupra semnificaţiei
Nu ar trebui să se creadă, însă, că oricine doreşte să copilului ca simbol al Sinelui. La cealaltă extremă se
se supună procesului analizei are această trăire sau situează figurile lui Christos şi Budha, care, în
atinge concepţia lui Jung, sunt cele mai

96
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
diferenţiate expresii ale arhetipului Sinelui la care a activă", care este o tehnică de „intensă concentrare
29
ajuns până azi umanitatea . pe fundalul conştiinţei, care se perfecţionează numai
31
în vise, Şinele se poate, de asemenea, dezvolta după o lungă practică" . Iată un exemplu dintr-o
dintr-un animal sau dintr-un ou; el şi-a găsit expresie lungă secvenţă oferită de o pacientă:
ca figură hermafrodită (simbol clar al plenitudinii) sau, „Căţărându-mă pe munte, am ajuns într-un loc
pe de altă parte, ca o „comoară greu de găsit". în unde am văzut şapte stânci roşii în faţa mea, câte
acest caz este adesea un juvaer (mai ales un şapte la stânga şi la dreapta şi alte şapte în spate.
diamant sau o perlă), o floare, un ou sau un glob de Stăteam în mijlocul acestui pătrat. Stâncile erau teşite
aur, un potir de aur. Figuri geometrice cum sunt ca nişte trepte. Am încercat să urc pe cele patru stânci
cercul, roata, pătratul şi orice este cvadruplu, de la de lângă mine. Făcând-o, am descoperit că aceste
crucea cu patru braţe egale la simbolul domestic al stânci erau soclurile a patrii statui de zei îngropaţi cu
celor patru nuci aranjate pe o farfurie, apar astfel în capul în jos în pământ. Le-am dezgropat şi le-am
mod frecvent ca simboluri ale Sinelui. aranjat în aşa fel încât să mă aflu în mijlocul lor.
Aceste figuri aranjate concentric sunt adesea Deodată ele s-au înclinat una spre alta până ce
cunoscute ca „mandale". Mandala este un termen capetele lor s-au atins, formând un fel de baltă
sanscrit care înseamnă cerc magic, simbolismul său deasupra mea. M-am simţit doborâtă la pământ şi am
incluzând toate figurile orânduite concentric, toate spus: «Cădeţi peste mine, dacă aşa trebuie! Sunt
structurile radiale sau sferice şi toate cercurile sau obosită». Atunci am văzut că dincolo de ele,
pătratele care au un punct central. Este unul din cele încercuindu-i pe cei patru zei, se formase un cerc de
mai vechi simboluri religioase (cea mai veche formă foc. După o vreme, m-am ridicat de la pământ şi am
de acest fel cunoscută fiind roata soarelui) şi pot fi răsturnat statuile zeilor. în locul lor au crescut patru
găsite peste tot în lume. în Orient, mandala (a cărei copaci, iar flăcări albastre au sărit din cercul de foc şi
formă este fixată de tradiţie) este folosită în mod au început să ardă frunzişul copacilor. Văzând
ritual, în Yoga lamaistă şi tantrică, ca un auxiliar al aceasta, am spus: «Asta nu trebuie să se întâmple.
contemplaţiei. Există şi mandale creştine, datând din Trebuie să mă arunc eu însămi în foc, aşa încât
evul mediu timpuriu, mandala care ni-1 arată pe frunzele să nu fie arse». Atunci am păşit în foc. Copacii
:
Christos în centru, cu cei patru evanghelişti şi s-au făcut nevăzuţi, iar cercul de foc s a strâns într-o
simbolurile lor în punctele cardinale. Istoriceşte, imensă flacără albastră care m-a ridicat de la
32
mandala a servit ca simbol reprezentând natura pământ" .
divinităţii, atât spre a o clarifica din punct de vedere Nu este posibil să pătrundem pe deplin
filosofic cât şi în scopul adorării. semnificaţia acestor viziuni, dar cititorul va recunoaşte
Jung a descoperit că simbolismul mandalei cel puţin ideea unui punct central cuprins de efort şi
apărea în mod spontan în vise şi în viziunile multora care acceptă pericolul, observând totodată că
30
dintre pacienţii săi . Apariţia sa era de neînţeles pentru pătratul şi cercul sunt forme importante.
ei, dar era de obicei însoţită de un puternic simţământ O viziune mai abstractă este aceea a orologiului
de armonie şi pace. Mandala era uneori desenată sau lumii, care a fost înregistrată de un tânăr intelectual,
pictată, caz în care adesea ia o formă geometrică venit la Jung cu o nevroză severă. Fapt interesant
abstractă, iar alteori apare ca o viziune (fie în reverie, este că acest tânăr a fost văzut de Jung doar pentru
fie în vis) sau dansând. Dacă dansează, mandala îl un scurt interviu, după care el i-a înregistrat visele şi
şochează pe vizionar prin bizarerie, el trebuie să-şi trăirile vizuale pe parcursul a cinci luni, prin intermediul
amintească de multele exemple de dansuri ritualice sau chiar unei eleve — o doctoriţă începătoare —, după care a
de dansuri populare, în care are loc o rotire în jurul unui punct continuat singur observaţiile, pe durata altor trei luni.
central, cu retragerea în patru colţuri şi avansarea spre Posibilitatea influenţei lui Jung asupra materialului
centru. Viziunile mandalei pot avea loc ca rezultat a produs de tânăr a fost astfel redusă la un minimum.
ceea ce Jung numeşte „imaginaţie Viziunea cu pricina este următoarea;
„Un cerc vertical şi altul orizontal, având un
centru comun... Suportul lor este o pasăre neagră.
Cercul vertical este un disc albastru
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

cu marginea albă, divizat în 4 x 8 = 32 secţiuni. d e „ s h o rt s t o ri e s " p r e c u m E n c o u n t e r s (1 9 2 3 ) , T h e C a t J u m p s(1 9 3 4 ) , T h e


Un ac se roteşte peste ele. Cercul orizontal are D e m o n L o v e r(1 9 4 5 ) , m u l t e d i n tr e e l e a n t o l o g a t eAî nD a r k D a y a n d O t h e r
patru culori. Pe el stau patru omuleţi cu penduluri, iar S t o r i e s (1 9 6 5 ) . (N o t a tr a d . )
4

de jur-împrejur cercul [de aur]" .


33 î n D r . J e k y l l a n d M r . H y d(1 e 9 8 6 ) d e R o b e rt L . S t e v e n s o n , u n m e d i c
d e sc o p e r ă c ă u n d ro g îi tr a n sfo rm ă în m o d m o n str u o s
Această viziune producea un simţământ de
p e r so n a lita t e a . în ip o sta z a
sublimă armonie în pacient şi prezintă un atare
d e M r . H y d e e l e st e c a p a b il d e c r im ă . R e p e ta r e a „ m e t a m o r f o z e i"
interes, încât a constituit obiectul unei cercetări face tot m a i
34
îndelungate pentru Jung . d if ic il ă r e v e n ir e a la p e r s o n a li ta t e a in iţ ia lă . E s t e o a le g o r ie
Dar simbolismul mandalei poate fi, de asemenea, mai simplu r e f e r i to a r e l a b i n e le
şi mai puţin dramatic decât în aceste două exemple: ş i r ă u l e x i s t e tn în o ri c e o m . (N o t a t r a d . )
visarea unui scuar cu o fântână arteziană la mijloc şi 5
„ N u t e p o t iu b i , D r . F e ll ./M o ti v u l n u ţ i -1 p o t s p u n e ./D a r
oameni care se plimbă în jurul fântânii, sau a unui scuar s i n g u r u l lu c r u
cu un strat de flori la mijloc, sau visarea ceva la fel de banal p e c a r e î l ş t i u b i n e d e t o t , / N u t e p o t i u b i , D r . F e l l " . ( N o t a t r a d .)
6
poate avea o semnificaţie similară, deşi impactul T w o E s s a y s o n A n a l y t i c a l P s y c h o l o pg ay r, a g r . 3 0 1 .
7
asupra autorului visului poate să fie nu fie la fel de A io n ( C . W . , v o i . 9 , p a rt.II ), p a r a g r . 2 4 .
8

puternic. „ A r c h e t y p e s o f t h e C o l l e c t i v e U n c o n s c i o u s ' ( C . W . , v o i . 9I,) ,p a rt


p a ra g r. 6 4 .
Jung a ajuns la concluzia că aceste din urmă trăiri 9
T w o E s s a y s ,p a ra g r. 3 0 2 .
legate de modelul mandalei sunt tipice pentru oamenii care nu mai 10
„A rchetyp es of the Colle ctive U nscons cious" , paragr. 64.
sunt capabili să proiecteze imaginea divină — adică 1
' E x p r e s ie a p o e t u l u i e lv e ţi a n C a ri S p it te l e r , c i ta At ăi o nîn,
să-1 găsească pe Dumnezeu undeva în afara lor înşile p a rag r. 2 5 .
35
— fiind astfel în pericol de inflaţie . împrejmuirile 12
Ib id e m .
rotunde sau pătrate par să aibă funcţia unor pereţi 13
A c e s t t e rm en n, u r s in g ,d e c â t ă v a v r e m e î n p ă m â n t e n it , în
magic proteguitori, prevenind o explozie, dezintegrare, p o fi d a id io -
protejând un scop interior. Există o similaritate a lor cu s i n c r a z i e i p e c a r e i -o p r o v o a c ă f il o lo g u l u i G e o r g e P r u t e a n u
locurile sacre care, în timpurile de demult, erau făcute (rea cţie n orm ală ,
să-1 protejeze pe Dumnezeu (sic! — notă L.G.), dar pe care o înţe leg e m p re a b ine ), ac op eră azi p ro fesii şi
faptul semnificativ cu privire la mandala modernă este înd eletniciri cu m su nt
acela că numai rareori are un zeu în centru, având în în grijito a rele şi e d u c at oa re le din cre şe , din c ă m in e le -spita l, su rorile
ca re fa c p ar te
schimb o diversitate de simboluri sau chiar fiinţe
d i n p e r so n a lu l s a n it a r s p i ta li c e s c , p re c u m şi în g r ijit o a re le
omeneşti. în consecinţă, o mandala modernă este „o
d o m e s t ic e a l e u n o r
confesare involuntară a unei condiţii mentale speciale. b o l n a v i i n c a p a b i l i d e a c t e l e e le m e n t a r e a l e s u p r a v i e ţ u i r i i . ( N o t a
în mandala nu există nici o divinitate şi nici vreo supu- trad .)
nere faţă de aceasta sau reconcilierea cu ea. Locul 14
T w o E s s a y s o n A n a l y t i c a l P s y c h o lo pg ay r, a g r . 3 3 0 .
36
zeităţii pare să fie luat de totalitatea omului" . 15
„ m a n 's f e e l i n g a n d e m o t io nîn " , t e x t u l o ri g i n a l . (N o t a t ra d .)
16
U n e x e m p l u f o a r t e n im e r i t în a c e a s t ă p r i v i n ţ ă g ă si m î n
ro m an u l lu i
H . G . W e l l s ,C h r i s t i n a A lb e r t a 's F a th e r .
NOTE 17
în l i m b a l a t i n ăn,î t e x t u l o ri g in a l . (N o t a t r a d . )
18
1 T w o E s s a y s ,p a ra g r. 3 3 2 .
Machiajul de azi este, în definitiv, tot o persona, adică o mască 19
Pro b le m a în ţe le g e rii şi in te rp r e tă rii v i se lo r e ste t ra ta tă p e
perfec
la rg în c a p i
ţionată. (Nota trad.) to lu l 6 .
2
Two Essays on Analytical Psychology, paragr. 305. 20
H e rb e rt G e o rg e W e ll s (1 8 6 6 - 1 9 4 4 ), s c ri it o r e n g l e z , a u t o r a l a rh i c u
3
Elisabeth Bowen (n. 1899), prozatoare britanică n o s c u t u l u i ro m a n f a n t a s t Ti ch e In v i s i b l e M a n( 1 8 9 7 ) ş i a r o m a n u l u i l a
cunoscută nu numai fel d e
pentru romanele sale,între care şi cel citat (1938), ci şi pentru o
f a n t a s t i cT h e T i m e M a c h i n (e1 8 9 5 ) . A a n t i c i p a t p ă ş i r e a o m u l u i p e
serie de volume
l u n ă (T h e
100 First M e n in th e M oo n1,9 0 1 ). Pe r so n a lita t e c o m p le x ă , a fo s t u n a d e p t
a l so c ia
l is m u l u i. (N o ta tra d .)
21
S a rg o n II , r e g e a l A s i ri e i (7 2 2 - 7 0 5 Î .C h r .) , c u c e ri t o r a l B a b i l o n u lu i
ş i C i p r u l u i. (N o t a t ra d .)

101
FRIED A F ORD HAM
22

23
T w o E ss a y s ,pa r ag r . 2 8 4 . Capitolul 4
Te rm en ul „ Şine le" nu e ste fo lo sit d e Ju ng c a în
vo rbire a de to ate zile le , RELIGIE ŞI PROCES DE
ci într-un sens propriu Orientului, unde, ca Atm an, P uruş a,
Brahm an, a constituit INDIVIDUAŢIE
din vr em ur i im em oriale un concept filosofic fam iliar.în gândireahind us ă
Şinele
e s t e p rin c i p iu l s u p re m , s u p re m a u n i taa tfeii n ţ e i .
24
C f. R . W il h el m , inT h e S e c r e t o f t h e G o ld e n F lo w(1er9 6 2 ), pp . 1 1 -1 2 .
25
C o m m e n t a r y o nT h e S e c r e t o f t h e G o l d e n F l o w(eCr. W ., v o i . 1 3 ) ,
p arag rafele 2 -3.
26
Ib id e m , p a r a g r . 7 7 - 7 8 .
27
P s y c h o l o g y a n d A l c h e m( yC .W ., v o i . 1 2 ) , p a r a g r . 4 4 .
2S
„ T h e P s y c h o l o g y o f th e C h il d A rh e t y p e " ( C . W . , v o i . 9 ,I ),p aprta-
ragr. 267.
29
P s y ch o l o g y an d A l c h e m py ,a ra g r. 2 2 . „ Pu t e m v e d e a l u c ru l a c es t a d i n Studierea arhetipurilor inconştientului colectiv 1-a
a n v e r g u r a ş i s u b s t a n ţ a d e c l a r a ţ i il o r f ă c u t e d e s p r e C h r is t o s : e le condus pe Jung la unele concluzii interesante, una din cele mai
se acordă cu importante fiind aceea că omul posedă ceea ce el descrie
fe n o m e n o lo g ia p sih o lo g ic ă a S in e lu i în tr-o m ă su r ă n e o b işn u it d e ca pe o „funcţie religioasă naturală". Sănătatea şi
m a r e , d e şi n u stabilitatea psihică a omului depind de expri marea
i n c lu d to a t e a s p e c t e le a c e s t u i a r h e ti p ." N u t re b u i e s ă s e c r e a d ă adecvată a acestei funcţii, exact în măsura de care
c ă a c e a s tă a f ir depind de exprimarea instinctelor. Această concluzie
m a ţ i e im p l i c ă a lt c e v a d e c â t u n f a p t p s ih o lo g ic , a n u m e fa p t u l c ă este în directă contradicţie cu acelea care văd religia ca
i n c o n ş t ie n t u l 1
pe o iluzie , ca pe o evadare din realitatesau ca pe o slăbiciune
p r o d u c e im a g in i c u u n c a ra c te r c re ş tin ş i b u d is t. A c e s t a sp e c t v a fi
de copil. Atât de răspândită a devenit această atitudine,
d i sc u t a t m a i
chiar dacă nu este conştientizată, încât aproape că am
d e p a rt e , în c a p i t o lu l c o n s a c r a t p s i h o l o g i e i ş i r e l i g ie i .
30
The Se cr et o f th e G old en F low er W ,ilh e lm şi Ju n g . O s e rie d e 4 ( X )
pierdut din vedere rolul important al religiei în istoria
de noastră, intensitatea emoţiei generate de aceasta,
vise , în c are apare sim bolism ul m andalei, sunt studiate P sychology
în and Alch em y. imensa energie canalizată de religieîn arte, în zidirea
31
T w o E s s a y s o n A n a l y t i c a l P s y c h o l o pg ay r, a g r . 3 6 6 . de superbe edificii, în educaţie şi învăţământ, în grija
32
Ib id e m . pentru cei slabi, bolnavi şi sărmani. Minunatele
33
„ P s y c h o l o g y a n d R e l i g i o n " (C .W ., v o i . 1 1 ) , p a ra g r. 1 1 1 . catedrale şi marile biserici care împodobesc chiar şi
34

35
A s e v e d e a şP i s y c h o lo g y a n d A l c h e m y . mărunte cătune stau dovadă despre influenţa sa din
A s e v e d e a , m a i s u s , d e fi n i r e a a c e s t u i t e r m e n . (N o t a tra d .) trecut, întocmai după cum ascunzătorile unor preoţi şi
36
„Ps y ch olog y and R eligion ", p arag r. 13 9. poreclele hughenoţilor amintesc de aspectele sinistre
ale spiritului religios, de fanatismul său şi de cruda
stăruinţă întru perse c utarea tuturor celor care nu-i
îm părtăşesc dogm ele.
Ne considerăm azi m ai raţionali şi mai toleranţi, ori
mai degrabă ne-am considerat aşa până când au
apărut acele versiuni mo derne ale persecuţiei
religioase, deghizate în necesităţi politice. Nueste
deloc un secret faptul că în Germania, de exemplu,
„spiritul religios" s-a exprimat aproape făţiş ca un cult
al lui Wotan, cu toate
103
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

auxiliarele sale păgâne, furnizând ceva din acea înzestrează cu noi stimulente pentru realizarea lor,
2
energie care a infiltrat mişcarea nazistă , întocmai cum, arătând totodată ce mijloace sunt necesare în
7
de asemenea, un „spirit religios" s-a opus acestei mişcări, această direcţie" .
dar există în noi o tendinţă statornică de a ne disocia O asemenea religie, cu toată nobleţea scopului
de asemenea stări de lucruri. Suntem siguri că nu ne- ei, ar eşua în satisfacerea celei mai adânci trebuinţe
ar putea angaja pe noi. Jung aminteşte, însă, că aceste umane, anume raportarea în egală măsură a omului
mişcări sunt manifestări ale inconştientului colectiv, interior la cel exterior. O trăsătură esenţială a religiei
care este comun pentru întreaga umanitate. Mai mult, este de a da expresie conştientă arhetipurilor; nici un
„arhetipurile inconştientului pot fi dovedite empiric a fi sistem raţional nu are succes în această direcţie şi de
3
echivalentul dogmelor religioase" , corespunzând ideilor aceea „adevărurile" religioase sunt întotdeauna
religioase arhicunoscute. (Prin aceasta nu trebuie să paradoxale. Dacă religia încearcă să evite paradoxul,
se înţeleagă că inconştientul produce realmente dogme ea pur şi simplu slăbeşte.
religioase, acestea fiind produsul gândirii conştiente, care Jung defineşte religia ca pe „o atitudine specială
prelucrează şi rafinează materia primă a a spiritului care ar putea fi exprimată în concordanţă
inconştientului.) cu folosirea originală a cuvântului religio, care
Prin studierea arhetipurilor inconştientului colectiv, înseamnă o atentă luare în considerare şi respectare a
descoperim că omul posedă o „funcţie religioasă" şi anumitor factori dinamici, concepuţi ca «puteri»:
că aceasta îl influenţează în felul ei tot aşa de spirite, demoni, zei, legi, idealuri sau orice nume a dat omul unor
astfel de factori în lumea sa, pe care i-a găsit destul de
puternic cum o fac instinctele sexualităţii şi
puternici, periculoşi sau utili spre a-i lua cu grijă în
agresivitatea. Omul primitiv este tot atât de ocupat
considerare, sau destul de măreţi, frumoşi şi plini de
cu exprimarea acestei funcţii —formarea de simboluri 8
semnificaţie spre a-i idolatriza smerit şi a-i iubi" .
şi edificarea unei religii — pe cât de ocupat este cu
Cuvântul-cheie din această definiţie este
fabricarea ceramicii, vânătoare, pescuit şi satisfacerea
„dinamic"; tocmai dinamismul funcţiei religioase face
celorlalte trebuinţe de bază ale sale; în pofida
ca încercarea de a o explicita să fie atât inutilă cât şi
atitudinii moderne de denigrare, bărbaţii şi femeile
periculoasă. Acest dinamism s-a exprimat în trecut în
sunt exact tot atât de natural religioşi ca
marile mişcări de prozelitism, în cruciade, războaie
întotdeauna. Cu toate acestea, mare parte din energia
religioase şi persecuţii, în vânătoarea de eretici şi
care odinioară se consuma în ritual şi datină religioasă,
vrăjitoare, precum şi în eforturile creatoare care i-au dus pe
acum îşi află expresia în crezuri politice sau este irosită
oameni la construirea de gigantice morminte şi locuri de
în culte particulare, când nu este consacrată la ceva închinăciune umplute cu tot felul de tezaure. Astăzi
din afară, cum este strădania de a cunoaşte. „Un om mare parte din această energie îşi găseşte expresia
4
de ştiinţă nu are crez — spune William James —, dar în diverse „isme": comunism, nazism, fascism etc, îi
caracterul său este evlavios", în timp ce Julian îmboldeşte pe oameni la entuziasme periculoase sau
5
Huxley susţine cu toată seriozitatea că ar trebui să se risipeşte în culte împrumutate fără discernământ
6
avem o religie bazată pe evoluţie : „... umanismul din Orient. Superstiţia este răspândită în pofida
evoluţionist mi se pare capabil a deveni germenul educaţiei generale, iar persecuţia în variate grade de
unei noi religii, care să nu înlocuiască în mod necesar cruzime şi intoleranţa sunt peste tot prezente.
religiile existente, ci să le suplimenteze. Rămâne de Ceea ce religia organizată a încercat întotdeauna să
văzut cum poate fi dezvoltat acest germen, spre a-i facă, cu mai . mult sau mai puţin succes, a fost să
realiza cadrul intelectual, rămâne de văzut cum să asigure forme satisfăcătoare pentru acele trebuinţe
devină inspiratoare ideile sale şi a-i asigura o largă umane profunde care acum îşi găsesc o expresie atât
difuzare. Mai presus de toate, ar fi necesar să de periculoasă sau de banală şi să exprime „procesul
justificăm ideile prin fapte, spre a găsi zonele de viu al inconştientului sub forma unei drame a căinţei,
9
frustrare şi a arăta unde să fie reduse; să arătăm sacrificiului şi mântuirii" . Dogmă, crez şi ritual sunt
cum cercetarea în domeniul posibilităţilor umane forme cristalizate ale trăirii
ne
105
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

religioase originale, prelucrate şi rafinate, uneori secole Trăirea imaginii-Dumnezeu, ca arhetip al Sinelui
de-a rândul, până când au căpătat formele în care le este cea mai esenţială şi totodată cea mai
cunoaştem azi. în felul acesta au fost instituite canale copleşitoare imagine pe care o poate trăi omul şi,
care controlează nesupusele şi arbitrarele influenţe fără vreo ancoră care s-o reţină, dispare. Dogma îi dă
„supranaturale". O biserică puternică îi protejează pe fratelui Nikolas această ancoră. De altfel, expresia
oameni de forţa totală a unei trăiri care poate fi arhetipului depinde de conştiinţa receptoare; acesta
devastatoare; în loc să fie încătuşaţi de inconştientul poate fi dezvoltat şi rafinat mereu, cum a fost în cele mai
colectiv, ei pot participa la un ritual care îl exprimă în mod mari religii ale lumii, sau poate fi relativ simplu şi arhaic,
suficient ca să-1 „purifice" prin reflecţie. ca în cultele mai primitive.
Ceea ce poate însemna experienţa originală este Acest arhetip poate să şi distrugă cu totul o
cu strălucire înregistrat pentru noi în Biblie, în cărţile conştiinţă slabă, aşa încât rezultatul să fie nu o
profeţilor şi în relatarea, de exemplu, a convertirii lui dezvoltare religioasă, ci nebunia sau o manifestare
Saul. După ce Saul a văzut acea lumină vie ce patologică, ca la femeia care crede că ea este făcută
strălucea din ceruri şi a auzit o voce spunându-i să repete miracolul naşterii din fecioară sau ca
„Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?', el a devenit orb bătrânul ramolit care întreabă pe oricine întâlneşte
trei zile, neputând nici mânca şi nici bea, iar începând dacă sunt „mântuiţi".
cu vindecarea sa întreaga viaţă i s-a schimbat. A sugera că există factori psihici care corespund
Jung ilustrează efortul experienţei religioase figurilor divine şi că există chiar elemente analoage în
„imediate" prin povestea elveţianului mistic sihăstrit, absurdităţile nebunului şi în trăirile misticului poate fi
„binecuvântatul frate Nikolas von der Fliie". Fratele (şi adesea este) luat drept o depreciere a acestuia din
Nikolas a avut o „viziune a Treimii" atât de urmă şi chiar o „urmă de blasfemie", cu toate că sun-
îngrozitoare încât întreaga lui faţă s-a modificat, iar tem pregătiţi să acceptăm că „geniul este vecin cu
înfăţişarea sa îi speria pe oameni. El însuşi era nebunia". Jung, însă, departe de a minimaliza
preocupat de viziunea avută şi făcea ample cercetări experienţa religioasă, nu numai că demonstrează
privind natura ei şi chiar a pictat-o pe peretele chiliei existenţa funcţiei religioase la indivizi şi deschide
sale. O pictură contemporană din biserica parohiei calea înţelegerii acesteia „prin raţiune, ca şi prin
Sachseln ne arată că era vorba de o mandala, divizată sentiment", dar subliniază că „este prima sarcină a
în şase, cu chipul lui Dumnezeu încoronat în centru. oricărei educaţii (a adulţilor) de a propaga arhetipul
Este limpede că nu avem de-a face cu viziunea imaginii-Dumnezeu — sau a emanaţiilor şi efectelor
originală terifiantă, ci cu o dezvoltare din aceasta. acesteia — la spiritul conştient"''.
Fratele Nikolas, după cum spune Jung, în strădania de Aceasta este ceea ce încearcă să facă educaţia
a reda trăirea sa originală într-o formă tangibilă, creştină, dar „atitudinea occidentală, cu accentul ei
„ajunsese în mod inevitabil... la concluzia că trebuie să pus pe obiect, tinde să fixeze idealul — Christos — în
fi privit cu uimire la Sfânta Trinitate însăşi —acea aspectele sale exterioare şi astfel să-1 smulgă
12
summum bo-num, iubire veşnică. Acesteia i se împotrivea misterioasei sale relaţii cu omul interior" .
versiunea «expurgată» existentă în prezent la Această atitudine este aceea care, proiectând tot
Sachseln... Această viziune, fără îndoială ceea ce este bun pe figura îndepărtată a lui
înspăimântătoare şi peste măsură de Dumnezeu, iar tot ceea ce este rău pe figura încă şi
perturbatoare,... a necesitat, fireşte, un lung travaliu mai îndepărtată a Diavolului, văduveşte psihicul de
de asimilare în scopul de a se încadra în structura valoarea şi semnificaţia sa şi conduce, pe de o parte,
totală a Psyche şi a restabili astfel balanţa psihică la o supraevaluare a conştiinţei, iar pe de altă parte, la
dezechilibrată. Fratele Klaus a căzut la învoială cu zeificarea unor abstracţii ca Statul. Mai mult, crez şi
trăirea sa pe baza dogmei, pe atunci tare ca stânca; ritual au devenit atât de elaborate şi de rafinate încât
iar dogma şi-a dovedit forţa de asimilare prin ele nu mai exprimă starea psihică a omului de rând,
transformarea a ceva înfiorător de viu într-o frumoasă iar religia s-a congelat în forme exterioare şi formalităţi.
10
abstracţie a ideii de Treime" .
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Omul are nevoie să trăiască imaginea-zeu în „Intrând noaptea în biserică, a descoperit că


interiorul său şi să simtă corespondenţa acesteia cu întregul perete cu balconul pentru cor se prăbuşise.
formele pe care religia sa i le oferă. Dacă aceasta nu Altarul şi ruinele erau acoperite de viţă de vie plină
14
se întâmplă, există un clivaj în natura sa; în exterior el de struguri, iar luna strălucea prin spărtură" .
poate fi civilizat, dar în interior este un barbar cârmuit de un zeu Acest vis este pictural şi simbolic şi, amintindu-
arhaic. ne de caracterul simbolic şi analogic al visului, nu
„Nu numai individul, ci suma totală a vieţilor este prea greu să înţelegem că expresia exterioară a
individuale ale unui popor dovedeşte adevărul acestei credinţei — adică Biserica — este în prăbuşire şi că
rivalităţi. Marile evenimente ale lumii noastre, aşa ceva „natural" se strecoară în ea. Viţa de vie a fost
cum sunt ele plănuite şi executate de om, nu un simbol creştin timpuriu — „Sunt butuc de viţă de
reprezintă spiritul creştinismului, ci mai degrabă pe vie, iar voi sunteţi ramurile"; a fost, de asemenea, un
simbol important al cultului orgiastic al zeului Pan.
acela al unui curat păgânism. Aceste lucruri îşi au
Luna dă un aer romantic şi uşor misterios întregului
originea într-o condiţie psihică rămasă arhaică şi care
tablou; odinioară a fost considerată zeu sau zeiţă şi a
nici pe departe nu a fost atinsă de creştinism. Biserica
fost venerată ca atare şi este important să ne
admite, nu chiar fără temei, faptul că semel credidisse (o
amintim lucrul acesta.
dată am crezut) lasă o anumită urmă; dar nimic din
în aceste analogii am făcut o aluzie la ceea ce
aceste urme nu este de văzut în mersul
înseamnă acest vis pentru autorul său; iată şi un
evenimentelor. Civilizaţia creştină s-a dovedit
altul, care zugrăveşte încă şi mai clar o stare de spirit în
găunoasă într-o măsură terifiantă: ea este întru totul
discordanţă cu o concepţie raţională modernă, vis trăit
poleită pe dinafară, dar omul interior a rămas neatins 15
de una dintre pacientele mele , o femeie de vârstă
şi, prin urmare, neschimbat. Sufletul său este în
mijlocie, cultivată:
dezacord cu credinţele sale exterioare; în sufletul său
„Era un spaţiu împrejmuit, însă gol. în centru, la
creştinul nu este în pas cu dezvoltările exterioare. în- pământ, ardea un foc mic, din care se ridica un fir de
tr-adevăr, totul este de găsit în afară — în imagine şi fum. Stăteam în genunchi în faţa focului şi, plecându-mi
în cuvânt, în Biserică şi Biblie —, niciodată înăuntru. capul, cântam ritmic: «Dumnezeu este în fum,
înăuntru domnesc zeii arhaici, supremi ca în vechime; Dumnezeu este în fum»".
aceasta înseamnă că acea corespondenţă cu cea mai Există, de asemenea, vise care indică direcţia
îndepărtată imagine-Dumnezeu este nedezvoltată din opusă şi care pot demonstra unui agnostic dovedit
lipsă de cultură psihologică şi că, prin urmare, s-a (dacă el vrea să bage de seamă) că el este în realitate
înţepenit în păgânism. Educaţia creştină a făcut tot un credincios în inima sa, sau care conduc pe un renegat înapoi
ceea ce este omeneşte posibil, dar nu îndeajuns. Prea la credinţa pe care a părăsit-o. Multe nevroze pot fi
puţini oameni au trăit imaginea divină ca pe o vindecate dacă nevroticul poate găsi calea îndărăt la
posesiune interioară a propriilor lor suflete. Christos se Biserica de care aparţine sau dacă se lasă convertit la
întâlneşte cu ei doar din afara sufletului, niciodată din credinţă; dar aceste soluţii nu pot fi impuse, ele
interiorul lui; iată de ce întunecatul păgânism încă trebuie să răsară din nevoia interioară a acelei per-
mai domneşte aici, un păgânism care, azi într-o formă soane particulare şi din conştientizarea şi înţelegerea
atât de zgomotoasă încât nu mai poate fi negat şi acelei nevoi. Dacă, totuşi, sănătatea mentală a
într-o mult prea banală deghizare, biruie lumea aşa- individului şi progresul civilizaţiei depind într-o atât de
13
zisei culturi creştine" . mare măsură de expresia convenabilă a funcţiei
Acest inconştient păgân, care a influenţat, de religioase, ce soluţie există pentru cei care nu se pot
asemenea, literatura şi arta noastră, s-a exprimat întoarce la Biserică sau care găsesc în „drama
clar în vise, cu mult înainte de a deveni vizibil în creştină" o expresie nesatisfăcătoare pentru
acţiune. Un preot, de exemplu, îndoindu-se întrucâtva trebuinţele lor?
de credinţa sa, a avut următorul vis: Jung a găsit răspunsul la această întrebare cu
timpul, acesta fiind emanaţia a ani şi ani de muncă cu
pacienţii, iar pentru a-1
FRIEDA PORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

descrie a împrumutat termenul „individuaţie". egale de ambele părţi. Amândouă sunt aspecte ale
Există, a descoperitel, un număr relativ mare de vieţii. Conştiinţa şi-ar apăra cauza şi s-ar proteja pe sine,
oameni care, în timp ce suntsupuşi curei psihanalitice în iar haoticeivieţi a inconştientului i s-ar da şansa de a avea
sensul obişnuit al cuvântului, fie că stăruie în şi ea propria-i cale, pe cât posibil. Ceea ce înseamnă
continuarea tratamentului, „a discuţiei dialectice dintre conflict deschis şi în acelaşi timp colaborare liberă.
16
spiritul conştient şi inconştient" , fie o continuă pe Este, în mod evident, calea pe care ar trebui s-o
cont propriu, departe de analist. Aceştia sunt oameni urmeze viaţa umană. Este vechiul joc al ciocanului şi
maturi şi care nu „se agaţă" de psihanalistul lor de nicovalei: între ele fie-rul-pacient este făurit într-un
teama acelui special ataşament numit, în termeni indestructibil tot, un „individ". Este ceea ce, în linii
17 19
psihologici, „transfer" ; este mai degrabă ca şi cum mari, înţeleg prin procesul de individuaţie" .
ei ar fi în căutarea inconştientă şi totuşi neabătută a Omul total este un individ, dar nu un individualist, ceea ce în-
unui ţel, care până la urmă se defineşte ea însăşi ca o seamnă a fi egocentric şi este adesea o scuză pentru
căutare a totalităţii — acea misterioasă entitate a dezvolta particularităţi pe socoteala celorlalţi
„omul total" — şi care necesită făurirea unei verigi oameni sau pentru a se comporta în mod egoist.
între conştient şi aspectele inconştiente ale Psyche. Persoana individuată, pe de altă parte, acceptându-şi
Experienţa ar putea fi definită, de asemenea, ca inconştientul, în timp ce rămâne conştientă de
găsire interioară a lui Dumnezeu sau ca trăire deplină personalitatea sa unică, şi-a înţeles frăţietatea cu
a arhetipului Sine. toate fiinţele vii, ba chiar şi cu materia anorganică şi
Este o stare care nu poate fi atinsă fără suferinţă cosmosul însuşi.
şi care necesită acceptarea liberă a multor lucruri „No man is an Iland, intire ofitselfe; every man is a peece of
care sunt evitate de bărbatul sau de femeia de rând; the Continent, a part of the mâine; ifa Clod bee washed away by
analiza nu este singura cale de a atinge ţelul, dar este the sea, Europe in the lesse, as well as ifa Promontorie were, as well
o cale care atacă foarte bine dilema modernă. as ifa Mannor of thy friends or thinc own were; any man's death
Această dilemă este rezumată în pasajul deja citat în diminishes me, because I am involved in Mankind; and therefore
20
capitolul 3: never send to know for whom the beli tolls; it tolls for thee" .
„în mandala [modernă] nu există nici o divinitate Individuaţia nu este în mod obişnuit un scop sau
şi nici vreo supunere faţă de aceasta sau reconcilierea un ideal pentru cei foarte tineri, ci mai degrabă pentru
cu ea. Locul zeităţii pare să fie luat de totalitatea persoana matură sau pentru cei care au fost împinşi
18
omului" . de o boală gravă, de o nevroză sau de vreo experienţă
Procesul de individuaţie este un proces care se ieşită din comun să-şi părăsească drumul sigur
dezvoltă treptat în cursul vieţii persoanei, mai vizibil obişnuit, spre a căuta un nou mod de viaţă. Lucrul
în cea de a doua jumătate a vieţii şi, deşi a fost acesta nu li se întâmplă rareori oamenilor de vârstă
observat de Jung la „pacienţi", nu trebuie să îl mijlocie, care au avut succes în alegerea carierei şi în
considerăm un fenomen nevrotic sau patologic. care deodată s-a trezit un sentiment al vidului şi al
A fi întreg înseamnă a te găsi reconciliat cu acele lipsei de semnificaţie a vieţii. Un astfel de caz este în
laturi ale personalităţii care nu au fost luate în seamă; detaliu descris de Jung în Integrarea personalităţii.
acestea sunt adesea, dar nu întotdeauna inferioare, Jung consideră că este extrem de important să
deoarece există oameni care nu trăiesc pe măsura diferenţieze ceea ce el numeşte „stadiile vieţii". Prima
inerentelor lor posibilităţi. Nici unul dintre cei care realmente jumătate el o compară cu dimineaţa, când soarele
caută totalitatea nu-şi poate dezvolta intelectul cu pare a se ridica deasupra liniei orizontului, urcând
preţul reprimării inconştientului, iar, pe de altă parte, încet la zenit; a doua jumătate o compară cu după-
nu poate trăi într-o stare mai mult sau mai puţin amiaza, când soarele, completându-şi curba, coboară
inconştientă. şi, în final, dispare. Ceea ce este propriu dimineţii
„Conştientul şi inconştientul nu formează un tot vieţii nu este pentru celălalt stadiu,
atunci când unul dintre ambele este suprimat sau
prejudiciat de către celălalt. Dacă trebuie să
rivalizeze, să fie cel puţin o luptă cinstită, cu drepturi
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

al după-amiezii. Tânărul bărbat are nevoie să se călătorul trebuie să se întâlnească mai întâi cu
stabilească el însuşi în lume, să-şi găsească o soţie umbra lui şi să înveţe să trăiască cu această
potrivită, să-şi întemeieze o familie, iar tânăra formidabilă şi adesea terifiantă latură a sa: nu
femeie trebuie să se mărite, să aibă copii şi să-şi există totalitate fără recunoaşterea părţilor opuse.
îndeplinească obligaţiile sociale, conform poziţiei Se va întâlni, de asemenea, cu arhetipurile
sale. Fiecare trebuie să se concentreze asupra unui inconştientului colectiv şi va avea de înfruntat
aspect al personalităţii proprii: în cazulbărbatului, pericolul sucombării în faţa fascinaţiei lor
dezvoltarea intelectului sau a unei meserii practice, iarîn cazul deosebite. Dacă este norocos, va avea acces în final
femeii sacrificarea acelor daruri şi calităţi care i-ar la „comoara greu de atins", diamantul, Floarea de
permite să se evidenţieze în lume cum i se cere. Aur, lapislazuli sau orice nume şi aspect vafi fost
De la amândoi se cere utilitate, eficienţă şi adaptare ales spre a desemna arhetipul totalităţii, Şinele.
socială, iar energia lor trebuie orientată în acest mod. Atingerea scopului nu poate fi certă, existând
Societatea noastră se bazează pe cunoaşterea ştiinţi- prea multe elemente de hazard pe parcurs:
fică şi îndemânare tehnică, iar pentru a le dobândi „Deşi totul este trăit sub formă imagistică,
bărbaţii sunt în mod inevitabil obligaţi să se dezvolte adică pe plan simbolic, nu este nicidecum vorba de pericole
unilateral, ascuţindu-şi spiritul conştient şi reprimându- imaginare, ci de riscuri extrem de reale de care poate
şi instinctualitatea. Din nefericire, şi de lafemei se depinde soarta întregii vieţi. Pericolul principal
aşteaptă adesea să urmeze aceeaşi cale, aşa încât este acela de a sucomba în faţa influenţei
ambele sexe plătesc un preţ mare pentru dezvoltarea fascinante a arhetipurilor. Dacă riscăm, putem
lor conştientă. Celor mai mulţi tineri li se pare cu putinţă ajunge la un impas fie într-o situaţie simbolică, fie
21
să plătească acest preţ, deşi chiar şi printre aceştia în identificarea cu o personalitate arhetipală" .
22
există unii cărora nu le vine la socoteală să-şi neglijeze Lucrul acesta a şi fost descris ca inflaţie .
natura reală şi care, dacă o fac, eşuează şi se Inconştientul poate fi cunoscut doar prin
îmbolnăvesc; pentru mulţi oameni, însă, în cea de a experienţă, caz în care nu mai este inconştient în
doua jumătate a vieţii, devine imperativă înţelegerea adevăratul înţeles al cuvântului, ci se prezintă ca
acelor laturi ale lor pe care, în lupta pentruexistenţă şi în idei, fantazări, vise şi viziuni bizare, neobişnuite,
urmărirea ambiţiei sau plăcerii, le-au refulat fără milă. haotice şi aparent lipsite de sens, care apar din când în
Există o importantă creştere a cazurilor de depresie când sau năpădesc asupra persoanei ca un torent. Oricine
psihică şi de perturbare nervoasă în jurul vârstei de trăieşte lucrul acesta poate încerca teama de a
patruzeci de ani, când ambiţia tinereţii nu mai satisface, înnebuni, fapt pentru care prezenţa unui analist —
iar idealurile şi valorile care au fost îndrăgite nu mai par cineva care a văzut asemenea lucruri întâmplându-
a avea aceeaşi strălucire şi importanţă. se mai înainte şi ştie că nu copleşesc în mod
Problema celei de a doua jumătăţi a vieţii este de a necesar sau permanent conştiinţa, mai mult,
găsi o nouă semnificaţie şi un nou scop al existenţei, cineva care poate face analogii şi poate spune cu
iar acestea, lucru destul de straniu, sunt în mod optim convingere că „oamenii au trecut prin aceasta şi au
găsite în latura neglijată, inferioară şi subdezvoltată a avut de câştigat ceva valoros din experienţă" —
personalităţii. Mulţi oameni, totuşi, nu pot face faţă poate avea un efect calmant şi util.
unei asemenea posibilităţi şi preferă să se agate de „Elucidarea psihologică a acestor imagini, care nu
valorile tinereţii şi chiar să le dea curs în mod pot fi trecute sub tăcere sau ignorate orbeşte,
exagerat; pentru ei conceptul de individuaţie nu conduce în mod logic în profunzimile
poate avea sens. fenomenologiei religioase. Istoria religiei, în sensul
Procesul de individuaţie este descris uneori ca o ei cel mai larg (incluzând, deci, mitologia, folclorul
călătorie psihologică; el poate fi un drum întortocheat şi şi psihologia primitivilor) este o trezorerie de forme
alunecos, putând să pară câteodată o învârtire în arhetipale din care doctorul poate extrage paralele utile şi
cerc; experienţa a arătat, însă, că o descriere mai comparaţii clarificatoare în scopul de a calma şi lu-
adevărată ar fi aceea a spiralei. în această călătorie mina conştiinţa aflată în încurcătură. Este absolut
necesar de a suplini aceste imagini fantastice care
apar atât de stranii şi de ameninţătoare
113
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
în faţa ochiului, cu un fel de context, aşa încât să le chiar pe acelea ale Sinelui, fără o dezvoltare
23
facem mai inteligibile" . corespunzătoare a personalităţii; este ca şi cum ceva
Jung utilizează mult paralelele mitologice în ar înflori noaptea şi s-ar usca ziua, fără a produce
acest scop; el a descoperit, de asemenea, neaşteptata seminţe. Pe câtă vreme persoana care a început de
afinitate dintre simbolismul visului individual şi alchimia voie., sau de nevoie, să păşească pe această cale
universală. trebuie să cultive cu grijă orice apare aici straniu,
Alchimia este popular privită ca un nonsens de grotesc sau frumos. Ea trebuie să-şi prelucreze
ordinul superstiţiei sau cel puţin ca un curios materialul, să-1 descrie, să-1 zugrăvească sau să-1
interludiu care precede dezvoltarea chimiei ştiinţifice. modeleze, străduindu-se prin toate mijloacele să-i
Abia dacă este cunoscut faptul că ea a fost luată în dea o formă în care acesta să poată fi contemplat şi
serios de oameni ca Toma d'Aquino, Isaac Newton şi studiat, iar semnificaţia lui ascunsă să se poată
Robert Boyle şi că a avut importante legături atât cu discerne. în felul acesta, munca psihanalistului poate fi
filosofi a medievală cât şi cu religia. Alchimistul este comparată cu opera alchimistului, iar transformarea
definit ca unul care vrea să facă aur şi, desigur, au pe care o speră va veni aproximativ ca în
fost mulţi de tipul acesta, dar au existat şi mulţi alţii transmutaţia alchimică.
—oameni cu spirit înalt, inteligenţi — pentru care Jung a făcut, de asemenea, uz de analogii luate
procesele chimice din Orient, în special din China, în munca şi în
pe care le studiau erau, în linii mari, simbolice, iar scopul avut în scrierile sale. A făcut-o, de fapt, ca urmare a contactului cu
vedere era nu crearea aurului, ci descoperirea pietrei filosofale. Richard Wilhelm, sinologul care cel dintâi 1-a condus la
Această misterioasă piatră — care conţine întregul formularea conceptului de individuaţie şi în colaborare
secret al „artei" cu care a publicat Secretul Florii de Aur. în această carte, a
—era, pe de o parte, produsul muncii lor, iar, pe de fost explorată paralela riguroasă între metoda
altă parte, un misticismului chinezesc şi trăirile pacienţilor porniţi pe
dar al lui Dumnezeu, fără de care alchimia nu ar fi calea individuaţiei. Filosofia chineză, pe care se
putut exista; ea bazează metoda de meditaţie descrisă în textul cărţii,
deţine un spirit şi era în acelaşi timp considerată a fi este, „într-o anumită măsură, proprietatea comună a
spiritul însuşi. tuturor tendinţelor filosofice chineşti. Ea este clădită
Căutându-1, alchimistul se străduia să elibereze pe premisa că întregul cosmos şi omul, în ultimă
spiritul pe care îl analiză, ascultă de aceeaşi lege; că omul este un
credea ascuns în materie şi, făcând lucrul acesta, microcosm şi că nu este separat de macrocosm prin
păstra puntea de bariere fixe. Exact aceleaşi legi îi favorizează pe unul
legătură cu natura — adică cu psihicul inconştient — şi pe celălalt, aceeaşi cale conducând de la unul la
pe care Bise altul. Psyche şi cosmosul sunt pentru fiecare lumea
rica, cu accentul pus pe păcat, o distrugea în interioară şi lumea exterioară. Aşadar, omul
permanenţă. participă prin natură la toate evenimentele cosmice şi
Alchimiştii se credeau buni creştini, dar se este, atât înăuntru, cât şi în afară, întreţesut cu ele.
asemuiau cu mulţi moderni, preferând cunoaşterea Tao, apoi Calea, guvernează omul exact cum o face
26
prin propria lor experienţă, mai degrabă decât să natura invizibilă şi vizibilă (cerul şi pământul)" .
accepte prin credinţă ceea ce pretinde tradiţia. Ei „Tao, indivizibilul, Marele Unu, generează două
utilizau procesele lor chimice spre a favoriza viziuni şi îşi principii opuse ale realităţii, întunericul şi lumina, yin şi
înregistrau experienţele în simboluri care au multe yang", iar meditaţia din Florea de Aur priveşte metoda de
24 27
contrapartide în visele de azi . reconciliere a acestor contrarii .
Sunt şi alte paralele de trasat între procesul Ce se poate însă spune despre persoana care a
alchimic şi cel psihanalitic, deşi acesta din urmă nu trecut prin marea încercare a procesului de
are nevoie de cuptoare şi retorte, dar „[când un individuaţie? în această privinţă Jung spune: „Este ca
pacient visează că] o oală este pusă pe foc, este de şi când râul care a curs spre a se pierde în leneşi
ştiut că o transformare este pe cale de a se curenţi laterali îşi găseşte deodată drumul îndărăt la
25
produce" . propria-i matcă, ca şi
Nu este însă prea simplu să ai vise remarcabile
sau trăiri stranii; există vise pline de o fantezie
luxuriantă, fără nici un rezultat pozitiv, ba, de fapt, cu
totul dimpotrivă. Oricine poate trăi arhetipurile în vise,
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

când piatra ce zace pe sămânţa care încolţeşte a fost d in C o n t in e n t , e s t e o p a r te a în tre g u lu i; da c ă u n b u lg ă r e d e


p ă m â n t e sm u l s d e m a r e , E u r o p a s e î m p u ţ in e a z ă , c a ş i c u m a r F i
înlăturată, aşa încât mlădiţa îşi poate începe fireasca-i
28 v o rb a d e u n P r o m o n t o r iu , d e u c anste l al pr ie te nilo r tă i sa u a l t ău ;
creştere" . m o ar tea o ric ă rui o m m ă dim inu ea ză , că ci su n t pa rte in te gra n tă a
Personalitatea este eliberată, vindecată, transformată U m a nită ţii; şi de ac e ea nu tr eb u ie n iciod ată să în treb i p cen in tr
e u
şi devine individ în deplinul sens al cuvântului, dar b a te c l op o t u l; e l b a te p e n tr u ti ne ."
21
totuşi nu individualist. „ A rh e ty p es o f t he C o lle c ti v e U n co n s c io u s " , p a ra g r. 8 2T, hael n dn t e -
g r a t io n of th e P e r so na li tpy., 9 0 .
22
A s e v e d e a g l o s a r u l d e l a f in a l u l c ă r ţ i i. ( N o t a t r a d .)
23
P s y c h o l o g y a n d A l c h e m py a, r a g r . 3 8 .
24

NOTE C i r c a 4 0 0 a s e m e n e a v is e s u n t s t u d i a t e d e J u nPg s îync h o l o g y a n d


Alchem 25
.
1
y Th e In te g ra ti o n o f th e P e rs o n a l ity
26
p . ,9 4 . W i l h e l m ,
Aluzie străvezie la Sigmund Freud, autorul cunoscutei cărţi 21 28
i n T h e S e c r e t o f t h e G o ld efino w e r (1 9 6 2 ) , p . 1 1 . Ibidem, p. 64.
Die Zukunft
„The Development of Personality" (C.W., 17), paragr. 317.
einer Illusion (1927). (Nota trad.)
2
Tineretul nazist german celebra solstiţiul prin sacrificarea de
oi. Un preot
evanghelic, îmbrăcat în uniformă S.A. şi purtând cizme cu carâmb
înalt, într-un
discurs funebru, îi dădea brânci defunctului în călătoria lui
spre Hades şi îl
îndrepta spre Walhalla, vatra lui Siegried şi a lui Baldur, eroii. Cf.
„Wotan"
(C.W., 10),paragr. 397, n. 16.
3
Psychology and Alchemy, paragr. 20.
4
William James a scris,între altele, cartea intitulatăTfce Will
to Believe.
(Nota trad.)
5
Julian Sorell Huxley, biolog englez, primul director al UNESCO
(1946-1948), este şi autorul volumului intitulat Soviet Genetics
and World
Science (1949).
6
Citat dintr-o serie de convorbiri radiofonice intitulate „The Process of
Evolution", publicate în The Listener, 22 November 1951.
7
Ibidem.
8
Psychology and Religion, paragr. 8.
9
Ibidem, paragr. 82.
10
„Archetypes of the Collective Unconscious", paragr. 12, 17.
11
Psychology and Alchemy, paragr. 14.
12
Ibidem, paragr. 8.
13
Ibidem, paragr. 12.
14
Ibidem, paragr. 170.
15
Inadvertenţă care atestă faptul, de altfel în mod
pregnant mărturisit în
prefaţă, că Frieda Fordham „had worked through the original
manuscript with
Professor Jung and his wife". (Nota trad.)
16
Psychology and Alchemy, paragr. 3.
17
A se vedea capitolul 5.
18
Psychology and Religion, paragr. 139.
19
„Conscious, Unconscious, and Individuation" (C.W., 9, I), paragr.
522-523.
20
D e v o t io n s u p o n E m e r g e n t O c c a s i o 1n s6 (2 4 ), N r . X V I IJ, o h n D o n n e .
„ M e i u no m n u e s te o In s u lă c a r e s ă - şi a ju n g ă s i e ş i ; o r ic e o m e s t e
o b u c ă ţi c ă

11 6
P INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Capitolul 5 extravertită, deoarece el consideră că prima


cauză a nevrozei este frustrarea impulsiei
PSIHOTERAPIE sexuale infantile (utilizând termenul „sexual"
în sensul cel mai larg), care în mod necesar
apare din afară. Adler, pe de altă parte, pune
accentul pe impulsia internă a puterii, care, după
experienţa sa, determină nevroza atunci când
„scapă de sub control" şi interferează cu
funcţionarea socială normală a individului.
„în mod cert [spune Jung] nu mi s-ar fi
întâmplat niciodată să abandonez poteca lui Freud
dacă nu aş fi dat peste fapte care m-au silit la
modificări. Acelaşi lucru este adevărat despre relaţia
Psihoterapia este tratamentul spiritului sau mai mea cu punctul de vedere adlerian [...], abia dacă
degrabă al Psyche, prin metode psihologice. este necesar să adaug că socot că adevărul
Psihoterapia a ajuns să fie identificată în mintea propriilor mele vederi deviaţioniste este la fel de
publicului cu „psihanaliza", termen făurit de Freud şi relativ şi că mă simt... pur şi simplu exponentul unei
4
care, vorbind în mod strict, s-ar aplica doar metodei alte dispoziţii" .
sale, care explică simptomele psihice prin refularea Jung nu neglijează nici impulsia sexuală şi nici
impulsiilor sexuale infantile; aceasta implică voinţa de putere, dacă acestea sunt factori care
1
raportarea nevrozelor la rădăcinile lor din copilărie . operează în nevroze, dar găseşte că punctul de
O altă metodă larg utilizată, anume aceea a lui vedere freudian sau adlerian sunt de obicei mai
Alfred Adler, explică nevroza în termenii impulsiei potrivite pentru tineri. în acest stadiu al vieţii
2
puterii , care apare ca o încercare de a compensa bărbatul sau femeia trebuie să dea instinctelor
sentimentul de inferioritate şi este cunoscută ca importanţa cuvenită şi totuşi să le permită să func-
„Psihologie individuală". ţioneze într-un mod acceptat de societate;
3
Jung utilizează termenul Psihologie analitică sexualitatea şi trebuinţa de autoafirmare sunt impulsii
spre a-şi descrie propriul său mod de abordare, care primare în această perioadă. Succesul material şi
este nu numai o metodă de vindecare, ci şi de monden şi mai ales succesul intelectual este
dezvoltare a personalităţii prin procesul de indi- adesea dobândit cu preţul impulsiei sexuale, iar
viduaţie. întrucât, însă, individuaţia nu este scopul când lucrul acesta cauzează o nevroză, de cel mai
tuturor celor care caută asistenţa psihologică, iar în mare ajutor este, probabil, interpretarea dificultăţilor
multe cazuri sunt indicate obiective mai limitate, în termenii surselor lor din sexualitatea infantilă. Pe
tratamentul variază în concordanţă cu vârsta, de altă parte, persoana lipsită de succes, care
starea dezvoltării şi temperamentul pacienţilor săi, încearcă să-şi compenseze insuccesul prin
nefiind neglijate nici impulsia sexuală şi nici voinţa autoafirmare, trebuie să înţeleagă natura fictivă a
de putere, dacă acestea sunt factori în instituirea ţelurilor sale.
nevrozei. în acelaşi timp, Jung nu pierde niciodată din
El consideră că punctele de vedere divergente vedere elementele constructive pe care el ştie că le
referitoare la „corecta" metodă de psihoterapie îşi poate găsi întotdeauna într-o nevroză. A căuta doar
au originea, în mare parte, în punctele de vedere în îndărăt şi în jos — adică a căuta traumele din
mare măsură diferite ale extravertitului şi copilărie — poate avea mai degrabă un efect
introvertitului. Văzută în această lumină, psihologia distructiv decât terapeutic, motiv pentru care Jung
lui Freud ar fi nu este niciodată mulţumit să găsească pur şi
simplu cauzele tulburării. Un excelent exemplu
privitor la această metodă dublă de examinare a
nevrozei este de găsit în cazul unui tânăr care a
venit la Jung ca să fie tratat pentru homosexualitate,
una din cauzele acesteia fiind o relaţie prea strânsă cu
mama sa. Tânărul a avut două vise, unul care a
precedat primul său
119
FRIEDA FORDHAM l- INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C,G. JUNG
interviu, iar celălalt imediat după aceea, deşi în homosexuale) şi dat unei femei. Este adevărat
interviu nu s-a făcutnici o tentativă de analiză că această doamnă în vârstă are înfăţişare de
de vise. Iată visele; mamă, dar s-ar putea trage concluzia căera, în
1)Mă aflu într-o impunătoare catedrală, într- consecinţă, o simplă regresiune — adică dorinţa
o lumină slabă, pentru relaţia incestuoasă cu mama —, însă visul
misterioasă. Mi se spune că este catedrala de la se încheie cu o notă pozitivă, frumoasa muzică de
Lourdes. în mijloc orgă, lăsându-i tânărului sentimentul de armonie şi de
este un puţ adânc, întunecos, în care trebuie linişte. Este de aceea justificată ideea că punerea
să cobor. inelului în degetul doamnei arăta un pas înainte
2)Mă aflu într-o măreaţă catedrală gotică. La spre o atitudine heterosexuală mai degrabă decât
altar, un preot. spre una homosexuală. De fapt acesta s-a dovedit a
Stau înaintea lui, cu prietenul meu, ţinând în fi cazul, iar aceste vise au arătat, aşadar,
mână o figurină de posibilitaea unei dezvoltări desfăşurate într-o
fildeş japoneză, cu sentimentul că aceasta va atmosferă sănătoasă. A fi urmărit doar cauzele
fi botezată. Deodată acestei nevroze ar fi însemnat să fie neglijate şi
apare o femeie în vârstă, scoate inelul de poate chiar distruse forţele inconştiente operante
9
frăţie (fratemity ring) de în cură .
pe degetul prietenului meu şi îl pune pe al ei. Când oameni mai în vârstă (deci acei care trec
Prietenului meu îi este de patruzeci de ani) devin nevrotici, ei au nevoie de
teamă că lucrul acesta îl poate cumva lega de un tratament cu totul diferit de acela aplicat
ea. în acelaşi moment, tinerilor. Lucrul acesta este adevărat mai ales în cazul
însă, se aude o minunată muzică de orgă. în care viaţa lor a cunoscut un rezonabil succes în
Despre aceste vise Jung spune: momentul dezvoltării nevrozei. Există, apoi, un tip
„Ele înfăţişează situaţia pacientului într-o de pacient de vârstă mijlocie care nu este nevrotic
lumină extrem de favorabilă, una care este de-a în sensul obişnuit al termenului, dar care pur şi
dreptul stranie pentru spiritul conştient, aducând în simplu găseşte viaţa lipsită de sens. Aceasta nu
acelaşi timp în banala situaţie medicală un aspect în este o nevroză ce poate fi definită clinic, dar care
mod unic acordat la particularităţile mentale ale ar putea fi foarte bine descrisă ca „nevroză
autorului viselor şi capabil în felul acesta să generală a epocii noastre". O bună treime din
tensioneze interesele sale estetice, intelectuale şi pacienţii lui Jung provin din această clasă de
religioase faţă de tonul mai ridicat al concertului. persoane şi de aceea este firesc ca speciala sa
Nici că ar putea fi imaginate condiţii mai bune contribuţie la psihoterapie să fie văzută cu toată
5
pentru tratament" . claritatea în relaţie cu acest tip de cazuri.
Pentru o analiză detaliată a acestor vise în concepţia lui Jung, orice nevroză are un
6
cititorului i se recomand opera lui Jung , dar chiar şi scop; nevroza este o tentativă de compensare a
cineva necalificat în interpretarea viselor poate capta ceva atitudinii unilaterale faţă de viaţă, după cum este şi
din atmosfera şi semnificaţia lor. Referirea la o voce, ca să zicem aşa, care atrage atenţia asupra
7
vindecare, adică la Lourdes , locul vindecării, este laturii personalităţii care a fost neglijată sau
neîndoielnică, iar sugestia că, înainte de refulată.
schimbare, trebuie să i se facă faţă unei corvoade „Simptomele nevrozei nu sunt simple efecte ale unor
este de asemenea clară. Se pare, de asemenea, că cauze îndepărtate din trecut, fie «sexualitatea
întreaga experienţă este de luat într-un spirit infantilă», fie impulsia infantilă spre putere; ele
religios, ceea ce este într-un izbitor contrast cu sunt, de asemenea, încercări în sensul unei noi
obişnuitele asociaţii sordide ale homosexualităţii, în sinteze a vieţii, încercări nereuşite, făcute pe
cel de al doilea vis, tânărul asocia figurina de ivoriu nerăsuflate, dar încercări totuşi, cu un sâmbure de
8 10
cu membrum virile , iar botezul acestuia cu ritul israelit al valoare şi semnificaţie" . Aici apare contribuţia
circumciziei, un „soi de botez". S-ar zice că organul deosebită a lui Jung la psihoterapie: în primul rând,
sexual trebuie botezat; cu alte cuvinte, să fie dedicat stăruinţa sa că nevroza n-ar putea fi privită ca fiind
unui scop nou, mai ales pentru că la ceremonie este ceva cu totul negativ, ci ceva ce poate fi înţeles, o
prezent un preot. Aici Jung face mai multe analogii cu aluzie la noi posibilităţi de dezvoltare
riturile de iniţiere, toate acestea-având scopul de a-i
îndruma pe tineri de la starea infantilă spre
participarea la lumea adultă. în cele din urmă,
inelul este luat de la prieten (acela cu care
avusese legături
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

putând fi găsită în ea; în al doilea rând concepţia cu totul incapabil de a se elibera singur. Multe maladii inexplicabile,
sa că, pe lângă acelea ale sexualităţii şi dureri de cap, febre etc. sunt nevrotice. Putem cita, de exemplu, cazul
autoafirmării, există în natura umană alte importante unui bărbat care suferea de o febră ridicată, care a
impulsii şi că, în a doua jumătate a vieţii, există revenit la normalimediat după ce a fost în stare să
impulsia culturală sau spirituală, de o mai mare se confeseze pe deplin asupra unui secret tenebros şi
12
importanţă decât celelalte două. O altă distincţie uitat . Confesiunea este, de fapt, de primă importanţă în
făcută de Jung este aceea că factorii cauzali ai orice tratament psihanalitic:
nevrozei sunt de găsit atât în prezent cât şi în trecut „Primele începuturi ale oricărui tratament analitic
(trecutul este semnificativ numai dacă are în mod clar al sufletului — spune Jung — sunt de găsit în
un efect asupra prezentului) şi în eşecul libidoului de a prototipul acestuia, spovedania, întrucât, însă,
împinge persoana dincolo de obstacol, către un nou acestea două nu au o legătură cauzală directă, ci mai
stadiu de dezvoltare. Există momente în care orice ex- degrabă cresc dintr-o rădăcină psihică iraţională
plicaţii raţionale sau încercări conştiente de adaptare comună, este greu pentru un străin să înţeleagă
eşuează şi în care singura speranţă este captarea imediat relaţia dintre activitatea de bază a psihanalizei
energiei inconştientului şi descătuşarea de noi surse de şi instituţia religioasă a spovedaniei. O dată ce spiritul
viaţă. Ne-am şi referit la aceasta în capitolul consacrat uman a izbutit să inventeze ideea de păcat, omul a
11
individuaţiei şi la care vom reveni ca la un proces de recurs la tăinuirea psihică; sau, în limbaj analitic, are
13
primă importanţă atât în înţelegerea psihologiei loc refularea" .
analitice cât şi în evaluarea contribuţiei acestuia la Rădăcina psihică comună constă în faptul că
viaţă. Este însă necesar ca, în prealabil, să descriem oamenii ascund unele lucruri şi, procedând în felul
mai în detaliu procesul terapeutic general. acesta, ei se alienează de comunitate. Ceea ce este
Nevroza este o categorie aparte de tulburare psihică, ascuns tinde să fie tot ce este „urât, imperfect şi stupid
care interferează cu viaţa şi adesea cu sănătatea în noi înşine", aşa încât secretul este împovărat de
persoanei care suferă de aceasta. în viziunea lui Jung, vinovăţie, fie că este sau nu ceva realmente rău din
nevroza este cauzată de un conflict între două tendinţe; punctul de vedere al moralităţii obişnuite. De fapt o
una dintre acestea se exprimă în mod conştient, cea- formă de ascundere, care poate avea cel mai dăunător
laltă printr-un complex desprins din conştiinţă şi efect, este adesea practicată ca o virtute, anume
ducând o existenţă independentă, însă inconştientă. ascunderea emoţiei. în ambele cazuri, însă, trebuie să
Acest complex poate să fi fost sau nu conştient mai fim rezervaţi; unele secrete sunt necesare pentru
înainte; fapt este că nevroticul nu ştie că el există; dar dezvoltarea noastră ca indivizi şi ne fereşte de
el este stânjenitor, fie prin apariţia sa inoportună în dizolarea în inconştientul vieţii comunităţii, iar
conştiinţă, fie prin faptul că atrage la sine energia, controlul emoţiei este necesar şi dezirabil dacă are
aşa încât este din ce în ce mai puţin disponibil pentru loc într-un mod corect. Cumpătarea ca virtute pur
o activitate conştientă şi direcţionată. Nevroza se privată conduce la bine cunoscutele dispoziţii proaste
14
poate manifesta într-un mod extrem de temperat, noi şi la iritabilitatea supervirtuosului" . Aceasta, de
toţi suferind, într-o anumită măsură, de o asemenea asemenea, vatămă relaţiile personale, ducând la
tulburare; cele mai multe dintre lapsusurile noastre glacialitate acolo unde ar trebui să fie căldură, la un fals
verbale sau de memorie, înţelegeri eronate a ceea ce aer de superioritate sau la o armonie călduţă.
am auzit sau citit, sau aşa-numitele halucinaţii Cumpătarea, de fapt, necesită a fi practicată în
mnezice, când în mod greşit credem că am făcut sau scopuri sociale sau religioase, nu în scopul automăririi
nu am făcut ceva, sunt nevrotice în ceea ce priveşte sau din frică.
originea lor. La cealaltă extremă se situează cazurile O confesare deplină, adică „nu pur şi simplu
dramatice de pierdere a memoriei, paraliziile isterice, recunoaşterea intelectuală a faptelor, cu capul, ci
orbirea, surditatea etc, adică o serie de condiţii fizice confirmarea lor cu inima şi reala eliberare a emoţiei
15
pentru care nu există cauză trasabilă fizic, între care reprimate" , poate avea un extraordinar efect curativ, în special
mulţimea anxietăţilor şi obsesiilor, de care sărmanul în cazul oamenilor necomplicaţi. Dar, din nefericire,
nevrotic este confesarea nu este o problemă simplă, deoarece
personalitatea
*
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
confesorului joacă un rol important în obţinerea în pacient o fiinţă umană egală cu el şi că, dacă este
efectului pozitiv. De asemenea, în mod frecvent se necesar, ar trebui să se manifeste o francheţe
întâmplă că, deşi pacientul este în aparenţă reciprocă între ei şi că orice suferinţă se cere
vindecat, în măsura în care simptomele sale au fost împărtăşită. Din această relaţie a doi oameni apar
îndepărtate prin confesiune sau le înţelege originea rezultate terapeutice pe care nici o simplă
şi semnificaţia, el persistă în continuarea explicaţie nu le-ar putea realiza.
tratamentului, chiar dacă nu mai există o vădită Aceeaşi relaţie umană face ca personalitatea
necesitate pentru aceasta. El nu o poate face fără psihanalistului să fie atât de importantă în
acela care îl tratează. obţinerea alinării cu ajutorul confesiunii. Se poate,
S-a descoperit (iar lucrul acesta constituie de asemenea, întâmpla ca pacientul să devină
contribuţia deosebită a lui Freud) că acest obstinat conştient de partea desprinsă din personalitatea
ataşament faţă de psihanalist este rezultatul sa — un complex autonom — şi totuşi să aibă cea
transferării unor sentimente care odinioară erau mai mare dificultate în integrarea acesteia, din
adresate părinţilor, sau, în termeni psihologici, moment ce aceasta exprimă ceva absolut
„imaginea mnezică a tatălui sau a mamei, cu contradictoriu pentru personalitatea conştientă. în
accentul ei afectiv, este transferată la psihanalist", această privinţă, înţelegerea şi simpatia din partea
fapt pentru care fenomenului i s-a dat numele de „transfer". psihanalistului au cea mai mare importanţă, ajutând
Pacientul s-a infantilizat sau a fost aşa tot timpul, dar la întărirea puterilor conştiinţei, până când ea
el reprimă acest fapt; acum el încearcă să devine capabilă să asimileze factorul perturbator.
reproducă cu psihanalistul situaţiile familiale din Pacientul nu „rămâne singur în bătălia sa cu aceste
copilărie. Cel mai adesea psihanalistul reprezintă puteri elementare, ci cineva în care el are încredere îi întinde
părintele de sex opus, dar şi relaţiile frate-soră, mâna, dându-i tăria morală de a combate tirania
tată-fiu şi mamă-fiică pot să apară aici. în această 16
emoţiei necontrolate" . Dacă, însă, se pune
fază, multe dintre cele refulate pot să iasă la lumină, problema acestei relaţii strânse, este de cea mai
după cum pot avea loc multe fantazări, în special mare importanţă ca psihanalistul însuşi să fi fost mai
fantazări pe tema incestului. De aceea nu este 17
întâi psihanalizat , deoarece el nu poate ajuta altă
surprinzător faptul că acestea au rămas inconştiente persoană să depăşească un stadiu pe care el însuşi
şi că nu este lesne să devii conştient de astfel de nu 1-a atins. Psihanalistul trebuie să-şi cunoască
conţinuturi sau de alte lucruri dezgustătoare ce pot ieşi propria-i umbră şi să aibă o reală experienţă în
la iveală. Forţele care devin active pe parcursul acestui privinţa forţelor inconştiente, el care acum îl ajută
stadiu al analizei sunt predominant erotice, dar se pot pe pacientul său să facă faţă unor asemenea forţe.
activa şi acelea numite de Adler „voinţa de pu- El nu poate vindeca alţi oameni încercând să evite
tere". Pacientul face în acest caz uz de tentativa sa propriile-i dificultăţi; e necesar ca mai întâi să se
puerilă de a domina situaţia şi de a-şi exploata vindece pe sine. împărtăşind trăirile pacienţilor săi,
nevroza pentru a căpăta importanţă. Pacientul el riscă să fie infectat de boala lor (întocmai aşa după
conştientizează aceste lucruri doar prin cum un medic poate fi infectat de o boală fizică) şi
„interpretarea transferului", adică prin explicarea a are nevoie de întreaga stabilitate pe care i-o poate
ceea ce se întâmplă în relaţia sa cu analistul, iar aduce autocunoaşterea.
această explicaţie are nevoie de o împrospătare în în toate discuţiile sale pe tema psihoterapiei,
fiecare stadiu, deoarece, în mod firesc, transferul Jung pune accentul pe faptul că aceasta se
se dezvoltă şi se modifică. bazează pe relaţia dintre două fiinţe umane;
„Explicaţie" este poate un termen înşelător acesta este lucrul important în raport cu care toate
pentru a descrie ceea ce este atât o metodă cât şi teoriile şi metodele sunt secundare. Psihanalistul
un proces, deoarece emoţiile sunt profund implicate. nu se poate uneori opri să creadă că cutare sau
Transferul nu poate fi descifrat; el pare a fi trăit cutare curs al lucrurilor ar fi cel mai bun pentru
împreună cu psihanalistul. Deşi limitări sunt pacient, dar el nu are nici un drept de a-şi impune
impuse de condiţiile cabinetului de consultaţii, vederile; treaba sa este să-1 ajute pe pacient să
precum şi restricţii legate de orele fixe de ajungă la acea stare în care el poate descoperi
tratament, Jung insistă asupra faptului că analistul pentru sine modul de a trăi, dându-i necesarul
ar trebui să vadă impuls de
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

a-1 pune în practică. Teoriile şi metodele sunt doar auxiliare în Dar pentru oameni care au mai mult decât capacitatea medie, oameni
drumul spre acest scop. care niciodată nu găsesc că este greu să obţină
Există multe etape la care tratamentul psihologic succese şi să-şi aducă a lor contribuţie la efortul
poate ajunge la capăt: atunci când, de exemplu, umanităţii, pentru ei compulsia morală de a nu fi
simptomele neplăcute au dispărut; atunci când s-a altceva decât normali înseamnă patul lui Procust,
ajuns la o satisfăcătoare dezvoltare a stării infantile sau ucigătoare şi insuportabilă plictiseală, un infern al
20
când s-a realizat o nouă şi mai bună adaptare la viaţă; sterilităţii şi disperării" .
sau atunci când a fost realizat un conţinut psihic Atât aceşti oameni cât şi cei ale căror dificultăţi
esenţial, în afară de cel inconştient, şi s-a dat un nou principale constau în a fi ajuns la un „impas", adesea
elan de viaţă. Dar există oameni care nu găsesc o au citit mult, au gândit profund şi au explorat toate
satisfacţie finală în aceste soluţii şi care fie că îşi posibilităţile oferite de religie şi filosofie; ei cunosc
continuă munca cu psihanalistul, fie revin la acesta toate răspunsurile pe care le poate da conştiinţa.
mai târziu, mânaţi de dorinţa aprofundării înţelegerii Tocmai aici aduce Jung cea mai importantă contribuţie
şi a continuării dezvoltării. Există, de asemenea, a sa la psihoterapie.
oameni mai mult sau mai puţin normali care, intrând în „Nu am de oferit o filosofie a vieţii gata făcută...
a doua jumătate a vieţii, sunt nesatisfăcuţi şi, Nu ştiu ce să-i spun pacientului când el mă întreabă:
incapabili de a-şi găsi liniştea pe căi obişnuite, se «Ce mă sfătuiţi? Ce să fac?» Nu ştiu. Ştiu un singur
orientează spre psihanaliză spre a vedea dacă nu le lucru: atunci când conştiinţa mea nu mai vede nici un
poate oferi o soluţie pentru dificultăţile pe care le drum posibil în faţă şi, prin urmare, e înşelată, psihicul
întâmpină. Aceştia sunt oamenii pentru care ţelul meu inconştient va reacţiona la insuportabilul
21
individuaţiei este o necesitate, iar procesul impas" .
psihoterapeutic obişnuit aproape că nu-i interesează. Această ajungere în impas este o situaţie umană
De fapt, Jung numeşte acest stadiu al psihanalizei o atât de familiară şi s-a repetat atât de des în istoria
„discuţie dialectică între spiritul conştient şi inconştient, omenirii încât a devenit tema multor basme şi a mitului
o dezvoltare sau o înaintare către un ţel sau final a tip „Sesam deschide-te!", în care o poartă ferecată se
cărui natură absconsă mi-a atras atenţia ani de-a deschide la nişte cuvinte magice, sau un drum tăinuit
18
rândul" . Cei mai mulţi dintre pacienţii la care se aplică se dezvăluie cu ajutorul vreunui animal sau creaturi
aceasta sunt bine adaptaţi şi adesea îşi duc viaţa cu stranii salutare. „A fi înşelat" este unul din acele evenimente
succes; mulţi dintre ei au trecut printr-o formă oarecare tipice „care în cursul timpului au evocat reacţii tipice şi
19
de psihoterapie, „cu rezultate parţiale sau negative" , iar 22
compensări" . De aceea este cu totul probabil că, atunci
cei mai mulţi se plâng de vid sufletesc şi de lipsă de când această situaţie psihică se repetă în viaţa
semnificaţie a vieţii lor, sau spun despre ei înşişi că se omului modern, inconştientul său va reacţiona la
simt „înşelaţi" sau că nu au nici o idee despre ceea ce aceasta cu un vis de un tip similar.
ar putea să facă sau unde să se ducă. Există adesea Scopul terapiei la acest stadiu este ca pacientul
oameni capabili şi inteligenţi pentru care normalitatea să-şi exploreze posibilităţile latente, să descopere ce
nu înseamnă nimic; de fapt nevroza lor (dacă o putem
fel de persoană este în realitate şi să înveţe să
numi aşa) constă în „normalitatea" lor, iar trebuinţa
trăiască în mod corespunzător. Psihanalistul trebuie,
lor cea mai profundă este aceea de a fi capabili să
aşadar, să lase de-o parte orice idei preconcepute
trăiască „vieţi anormale".
despre cum ar trebui să se dezvolte pacientul său,
„A fi o fiinţă umană normală este probabil cel mai
accentul nefiind pus pe „tratament", ci pe relaţia dintre
folositor şi convenabil lucru pe care îl putem gândi; dar
psihanalist şi pacient, deoarece nimeni nu cunoaşte
însăşi noţiunea de „fiinţă umană normală", ca şi
răspunsul şi nici nu poate prezice rezultatul.
conceptul de adaptare, implică o limitare la medie... A fi
„normal" este scopul ideal pentru cel care nu are succes, pentru toţi „în nici un fel — spune Jung — tratamentul nu poate fi altceva
cei care sunt întotdeauna sub nivelul general de decât produsul influenţei mutuale, în care îşi aduc
adaptare. contribuţia întreaga fiinţă a doctorului cât şi aceea a
23
pacientului" .
126
FRIEDA FORDHAM

„între doctor şi pacient există, aşadar, factori î INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

impoderabili care produc o transformare mutuală. în NOTE


acest proces, personalitatea mai puternică şi mai
stabilă va decide rezultatul final. Am văzut multe 1
Când Jung şi-a dezvoltat propria sa abordare,în
cazuri în care pacientul 1-a asimilat pe doctor, contrast cu aceea a lui
sfidând orice teorie şi intenţiile profesionale ale Freud, lucrul acesta era corect, astfel încât a fost exprimat în
acestuia din urmă... Stadiul transformării se bazează această formă. Mai
24 recent, şcoala freudiană, îndeosebi acea ramură a ei
pe aceste fapte" .
influenţată de opera
Jung a comparat această întâlnire a două
Melaniei Klein, a ajuns să ţină seama de dificultăţile
personalităţi cu contactul a două substanţe chimice;
înfrânării impulsiilor
dacă are loc vreo reacţie, amândouă sunt agresive ale sugarului, ca de cauze mai importante ale
transformate. Nu este vorba nicidecum de o analogie nevrozei.
fantezistă sau vagă, deoarece aceasta constituie o 2
„drive forpower", în textul original. Adler, însă, se referă
parte din baza cercetărilor lui Jung în domeniul direct la acea
25
alchimiei . Acest proces (adică acea transformare Wille zur Macht (voinţă de putere) a lui Nietzsche, despre
mutuală) cere tot atât de la psihanalist pe cât îi dă care declară că
pacientului, aceeaşi onestitate şi perseverenţă, exprimă acelaşi lucru ca şi în concepţia sa. (Nota trad.)
3
aceeaşi disponibilitate la schimbare; iar lucrul Spre a se evita confuzia cu termenul „Analitic Psychology" al
lui
acesta îi pune probleme dificile, deoarece, în ultimă
G.F. Stout (distinct de acela de Analytical Psychology), psihologia lui Jung
instanţă, întotdeauna propria personalitate a
a
artistului, mai degrabă decât metoda sau tehnica, este fost recent rebotezată „psihologie complexă". Termenul
factorul determinant. „psihologie analitică"
Dacă problema pacientului este una religioasă, este, însă, mai bine cunoscut şi, de fapt, de uz curent. Stout
atunci psihanalistul trebuie să facă faţă propriilor utilizează termenul
sale probleme religioase, ba mai mult, trebuie să „analitic" într-un sens diferit.
4
fie capabil să le discute în mod franc cu pacientul. 5
„The aims of Psychotherapy" (C.W., 16), paragr. 69-70.
Dacă preocuparea pacientului este una de Two Essays on Analytical Psychology, paragr. 167, 175, 182.
6
Ibidem, paragr. 165-183.
dezvoltare culturală superioară, atunci psihanalistul 7
Lourdes este chiar şi în zilele noastre Maglavitul
trebuie şi să el să se dezvolte în această direcţie.
Franţei (în realitate,
„Psihoterapia — spune Jung — transcende originile sale Maglavitul a încercat să fie un Lourdes al României!).
medicale şi încetează de a fi pur şi simplu o metodă (Nota trad.)
de tratare a bolnavului. Ea tratează acum sănătatea 8
în limba latină, în textul original = penisul. (Nota trad.)
9
sau ceva ce are un drept moral la sănătate psihică, a N.B. Putem adăuga că dezvoltarea schiţată în vise nu
cărei boală este cel mult suferinţa care ne chinuie se produce imediat
pe noi toţi" .
26 sau cu uşurinţă şi că, fără semnul pozitiv oferit de ele, au
existat perioade în
Primele etape ale analizei se ocupă, în linii mari,
timpul tratamentului când cel mai greu cuvânt de spus îl avea
cu problemele personale şi, deci, cu inconştientul
pesimismul.
personal, dar ultima etapă, în care individul necesită 10
Two Essays on Analytical Psychology, paragr. 67.
a-şi găsi locul în viaţa generaţiilor, atinge incon- 1
' Capitolul 4, intitulat, în textul original, Religion and the
ştientul colectiv, şi tocmai teoria lui Jung a Individuation Process. (Nota trad.)
12
inconştientului colectiv şi a celui personal Two Essays on Analytical Psychology.
13
deosebeşte psihologia sa de toate celelalte. „Problems of Modern Psychotherapy" (C.W., 16), paragr. 123-
124.
14
Ibidem, paragr. 130.
15
Ibidem, paragr. 134.
16
„The Therapeutic Value of Abreaction" (C.W., 16), paragr. 270.
17
Jung a fost acela care cel dintâi a înţeles clar lucrul
acesta, iar Freud
a fost imediat de acord.
18
Psychology and Alchemy, paragr. 3.
19
„The Aims of Psychotherapy" (C.W., 16), paragr. 83.
20
„ P r o b le m s o f M o d er n P sy c h o th e ra p y " (C . W ., 1 6 ) , p a ra g r. 1 6 1 .
21
„T he A im s of P syc ho th erap y" , p arag r. 84 .
22
Ib id em , p arag r. 8 5.

128 129
>■■

FRIED A FO RD H A M
23
„ P r o b le m s o f Capit
M o d e rn olul
P sy ch o th e ra p y "
, p aragr. 1 63. 6
VISELE ŞI
24
/b id e /n ,
parag r. 1 6 4-
165.
25
INTERPR
C f. „ T h e
P sy ch o lo g y o f ETAREA
th e
T ra n sf e ra n c e " LOR
(C .W ., 1 6 ).
26
„P ro b lem s o f
M odem
P sy c h o th e ra p y "
, paragr. 174.

Am
spus multe
despre vise
în
capitolele
precedente
, probabil
destule
spre a
arăta ce
importanţă
le dă Jung
ca
manifestar
e a acti-
vităţii
psihice.
Visul —
spune el — ar
trebui „privit
cu cuvenita
seriozitate
ca o
realitate de
adaptat
atitudinii
conştiente
ca un
factor
codeterminant
1
", iar
experienţa
i-a arătat
că „dacă
medităm
asupra unui
vis suficient
de lung şi
de complet,
dacă îl
purtăm
pretutinden
i cu noi şi îl
învârtim pe
toate
părţile,
aproape
întotdeaun
a iese ceva
2
din el" .
Un vis
este un
produs
psihic
involuntar
şi spontan,
o voce a
naturii; iar
de obicei
este obscur
şi greu de
înţeles,
deoarece
se exprimă
în
simboluri şi
imagini
picturale, ca
scrisul din
cele mai
vechi
timpuri sau
ca textele
produse
uneori cu
plăcere de
copii, în
care
desenele
înlocuiesc
cuvinte
importante.
în
încercarea
de a înţe-
lege limbajul
oniric (dream-
language),
Jung
foloseşte
metoda
amplificării,
care poate
fi
comparată
în unele
privinţe cu
modul în
care
filologul
descifrează
inscripţii şi
scrieri în
limbi
uitate.
Primul
pas în
înţelegerea
unui vis,
consideră
el, este să-i
stabileşti
contextul.
Aceasta
înseamnă
descâlcirea
reţelei lui
de relaţii cu
autorul
visului şi
viaţa
acestuia,
descoperire
a
semnificaţie
i diferitelor
imagini
prezentate
de vis. De
exemplu, în
vis poate
să apară
mama
cuiva;
desigur,
oricine are
o idee
despre
ceea ce
implică
mama, dar
pentru
fiecare
persoană
imaginea
mamei este
diferită, iar
semnificaţia
acestei
imagini
chiar va
varia din
când în
când. Ideea
de mamă
poate
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

fi asociată pentru unii cu iubirea, cu atitudinea lor cu autorul visului şi posibilele influenţe asupra
grijulie şi protectoare, iar pentru alţii cu puterea, acestuia. în cel de al doilea caz, figurile din vis sunt considerate
furia sau frustrarea, aşa încât semnificaţiavisului a reprezenta aspecteale personalităţii autorului visului.
axat pe imaginea mamei poate varia în mod Depinde de circumstanţele momentului pe care
corespunzător. Pe cât e cu putinţă, fiecare imagine latură va fi pus accentul. O femeiecare îşi visează
sau simbol trebuiesucit şi răsucit până când semnificaţia sa tatăl poate avea de înfruntat o problemă legată de
pentru autorul visului este stabilită cât mai exact posibil acesta sau de relaţiile ei cu dânsul, sau poate fi nevoită să
şi interpretul este în măsură să înţeleagă ce recunoască principiul masculin (personificat de tată) în
înseamnă visul. Vedem de aici că Jung nu dispune de o ea însăşi. în general, aspectul subiectiv al viselor
metodă bine stabilită de interpretare a viselor (nu se poate devine mai important în etapele mai târzii ale
spune, de exemplu, cum fac cărţile de vise, că dacă visezi analizei, când au fost identificate şi înţelese
pisici negre înseamnă noroc), întrucât fiecare vis este problemele personale.
considerat o expresie directă a inconştientului celui Unele vise au o semnificaţie suprapersonală;
care visează şi poate fi înţeles doar prin această asemenea vise sunt adesea pline de viaţă, fac uz de
prismă. simboluri surprinzătoare şi chiar incomprehensibile, iar
Modul lui Jung de a trata visele diferă de metoda relaţiile lor cu autorul visului sunt greu de urmărit. Pe
3
asociaţiei libere , care, după cum spune el, ajută la acestea Jung le categoriseşte drept vise colective, iar
descoperirea complexelor, complexele nefiind, însă, în spre a le înţelege este necesar să se facă adesea uz
mod necesar legate de vise; libera asociaţie duce, de de analogii istorice şi mitologice care să ne spună ce
fapt, departe de vis. semnificaţie aveau acele simboluri pentru oamenii din
„Când cineva visează o «masă de brad», nu este de timpuri îndepărtate. Poate părea bizar, la o primă
ajuns pentru el spre a o asocia cu masa lui de scris, abordare, să credem că acestea ar putea avea vreo
care poate să nu fie făcută din scândură de brad.
relevanţă pentru noi; am rupt-o cu trecutul în aşa
Presupunând că nimic altceva nu i se întâmplă
măsură încât este greu să înţelegem că experienţele
autorului visului, această blocare are o semnificaţie
unor oameni din vechime mai pot avea semnificaţie
obiectivă, arătând că o anumită obscuritate domneşte
pentru noi. Cu toate acestea, aşa stau lucrurile; pe plan
în imediata vecinătate a imaginii onirice, lucru care dă
inconştient noi încă mai gândim ca strămoşii noştri
de bănuit. Ne-am aştepta ca el să aibă o mulţime de
îndepărtaţi, iar a înţelege lucrul acesta este a ne
asociaţii cu privire la masa de brad, iar faptul că nu aşa
aprofunda experienţa, a ne deschide noi posibilităţi, a
stau lucrurile este în sine semnificativ. în asemenea
căpăta stabilitatea şi vigoarea care ne vin de la
cazuri mă întorc la imagine şi de obicei îi spun
descoperirea rădăcinilor noastre.
pacientului: «Să presupunem că nu am nici o idee
despre ceea ce înseamnă cuvintele masă de brad. Descrie Este greu să facem o distincţie clară între visele
acest obiect în aşa fel încât să nu se poată să nu personale şi colective fără a intra în detaliile
înţeleg despre ce este vorba». în acest fel avem grijă problemei mai mult decât e cu putinţă aici. în orice caz,
să stabilim aproape întregul context al imaginii întocmai ca în viaţă, nu există nici o linie de
onirice. După ce am făcut lucrul acesta pentru toate demarcaţie netă între cele două categorii de vise.
imaginile din vis, suntem gata pentru aventura Orice gândim sau facem în registrul capacităţii
4
interpretării" . O serie de vise este o bază mai personale are o semnificaţie pentru ceilalţi oameni sau
satisfăcătoare pentru interpretare decât un singur vis, îi influenţează; pe de altă parte, aparţinem de ase-
deoarece tema pe care o prezintă inconştientul devine menea epocii noastre şi unui milieu' care ne
mai clară, imaginile importante sunt subliniate prin modelează, fie că o vrem, fie că nu. Strict vorbind, un
repetiţie, iar erorile de interpretare suntcorectate de visul vis personal este generat de inconştientul personal şi
următor. Visele pot fi interpretate la nivel obiectiv sau la nivel este legat de aspectele personale ale vieţii autoru lui
subiectiv, în primul caz, visul este raportat la ceea ce visului: visele privind propria sa familie, prietenii
se petrece în mediu; oamenii care apar în vis sunt şi întâmplările zilnice sunt vise de această natură.
luaţi ca reali, fiind analizate relaţiile

132
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
6
Un vis colectiv, însă, va prezenta arhetipuri din alte şapte vaci, slabe, foarte urâte şi sfrijite: n-am mai
inconştientul colectiv şi are semnificaţie atât pentru văzut altele aşa de urâte în toată ţara Egiptului. Vacile
autorul visului cât şi pentru ceilalţi oameni. Există cele sfrijite şi slabe au mâncat pe cele şapte vaci
probabil cititori care au povestit un astfel de vis la dintâi, care erau grase. Ele au intrat înpântecele lor, fără să
masa de mic-dejun şi care au observat efectul său se poată cunoaşte că intraseră în pântecele lor; şi
asupra ascultătorilor, deoarece arhetipurile au înfăţişarea lor era tot aşa de urâtă ca mai înainte. Şi
întotdeauna un anumit impact asupra oamenilor. Un vis m-am deşteptat. Şi am văzut în visul meu, iată, şi şapte
colectiv are, însă, o semnificaţie mult maimare decât spice pline şi frumoasecare creşteau pe acelaşi pai. Şi
efectul dramatic imediat pe care îl poate avea. Oamenii primitivi iată, după ele au răsărit şapte spice goale, subţiri, arse
recunosc în mod instinctiv deosebirea dintre aceste de vântul de răsărit. Spicele subţiri au înghiţit pe cele
două categorii de vise, persona le şi colective, descriindu-le şapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor,
8
drept vise micişi vise mari, preţuindu-le pe acestea din dar nimeni nu mi le-a putut explica".
urmă, pentru că adesea ele deschid surse de Atât boabele cât şi vacile au o semnificaţie
cunoaştere care altfel ar rămâne închise. Un exem plu înfricoşătoare pentru egipteni, exprimată în miturile şi
interesant este dat de Rasmussen, într-o carte despre cerem oniile lor religioase, o semnificaţie simbolică
eschimoşii de la pol, unde un membru al tribului a avut o dincolo de cea cotidiană (hrană, moarte, naştere, re
viziune în vis şi, ascul tând de aceasta, i-a călăuzit pe creaţie etc.) şi, ca atare, arhetipală
9
. Interpretarea dată
ceilalţi printre gheţuri undeva undeau găsit hrană şi viselor de către Iosif pare a fi intuitivă; mai înainte
adăpost, întocmai cum prezisese visul. Unii, însă, (când a fost consultat de paharnicul şi brutarul
pierzându-şi credinţa în timpul călătoriei, s-au întors şi au faraonului) el spusese că „interpretările suntale lui
pierit acolo de foame, fapt de asemenea prezis. 10
Dumnezeu" , iar acum spune: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care
Visul colectiv a fost foarte preţuit în antichitate, va da un răspuns bun lui faraon!" Iarmai apoi: „Visul lui
când s-a acceptat că are o natură oraculară, iar faraon înseamnă un singur lucru: Dumnezeu a arătat mai
avertismentele sale erau luate înserios. Aceste vise şi dinainte lui faraon ce are să facă. Cele şapte vaci
interpretarea lor ne apar azi caiind f fanteziste; există, cu frumoase înseamnă şapte ani; şi celeşapte spice
toate acestea, unele paralele cu principiile de frumoase înseamnă şapte ani: este un singur vis"
11
.
interpretare de care facem uz în prezent. Visul Azi am face o afirmaţie similară despre materialul
faraonului, înregistrat în Geneza(41) şi interpretarea visului, deoarece, aşa cum am arătat în capitolele
sa de către Iosif, este un vis colectiv de acest tip: „Şi precedente, inconştientul foloseşte în permanenţă
7
s-a întâmplat că după doi ani faraon a visat un vis" . simboluri diferite pentru ceea ce conştiinţa consideră a
Visele regelui erau de supremă importanţă pentru
fi unul şi acelaşi lucru.
popor, căci faraon era atât zeu cât şi reprezentant al
Iosif continuă:
ţării printre zei. El eraintermediarul oficial între zei şi
„Cele şapte vaci sfrijite şi urâte care se suiau după
popor, aşa încât visele sale erau unfel de voce a zeului
cele dintâi înseamnă şapte ani; şi cele şapte spice goale,
propagată la popor. Se pare, însă, că nu era nece sar ca
arse de vântul de răsărit,vor fi şapte ani de foamete.
faraon să-şi interpreteze el însuşi visele, căci în acest
Astfel, după cum am spus lui faraon, Dumnezeu a
caz a trimis după magi care, din păcate, nu au putut
arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vin şapte ani de
înţelege m esajul. Atunci faraon a trimis după Iosif,
mare belşug în toată ţara Egiptului. După ei vor veni
care mai înainte îşi dovedisemeşteşugul de tălmaci de
şapte ani de foamete, aşa că se va uita tot belşugul
vise- în interpretarea viselor a doi slujitori ai lui faraon.
acesta în ţara Egiptului şi foa metea va topi ţara.
„Şi faraon i-a spus lui Iosif: «în visul meu, iată că
Foamea aceasta care va urma va fi aşa de mare că nu
stăteam pe malul râului. Şi deodată şapte vaci grase la
trup şi frumoase s-au suit din râu şi au început să pască se va mai cunoaşte belşugul în ţară. Cât priveşte faptul
printre trestii. După ele, iată, s-au suit că visul s-a repetat de două ori lui faraon, înseamnă că
lucrul este hotărât din
135
FRIEDA FORDHAM f INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
partea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu Se va grăbi mod cu totul iresponsabil. Nu-i deloc nevoie să te
12
să-1 aducă laîndeplinire" . simţi inferior". Inconştientul îi atrăgea atenţia
Am şi spus că o serie de vise este mai lesne asupra unei relaţii bazate peo viziune idealistă a
de înţeles decât un singur vis şi, în acelaşi mod, vedem tatălui, viziun e care seopunea m aturizării fiului.
azi că visele importante sunt repetate dacă nu au Visele procedează, însă,şi altfel; dacă de obicei
fost înţelese sau dacă e nevoie să fie accentuate. subapreciem p e c in eva, se p oate să avem un vis
Povestea biblică se sfârşeşte cu planul lui Iosif extrem d e m ăgu litor la ad resa sa, să-1 vedem, de
de combatere a crizei şi cu acceptarea acestuia de exemplu, într-o poziţie mult mai înaltă decât aceea pe
către faraon. Succesiunea evenimentelor a arătat cât de care o ocupă în realitate, sau făcând ceva cu uşurinţă
corectă a fost interpretarea sa, totul petre-cându- şi măiestrie, într-u n dom eniu un d e ştim c ă este
se ca în prezicerea onirică. inc om p eten t şinedibaci.
Pentru omul din vechime visul era trimis de Visele, de asemenea, aduc în lumină conflicte
Dumnezeu şi, pe când Biserica încă mai admite ascunse, dezvăl uind trăsături de caracter
această posibilitate (doar cu foarte mare prudenţă şi necun oscu te, ca atunci când o persoană blândă,
rezervându-şi dreptul de arbitru în materie), opinia inofensivă visează că se dedă la acte de violenţă, sau
populară de azi a depreciat în aşa măsură acest un ascet visează orgii sexuale. Cel m ai frec vent,
fel de activitate psihică încât adesea crede că visele însă, limbajul visului estemai puţin direct. Există, de
sunt pur şi simplu rezultatul unor cauze fizice, cum exemplu, o mulţime de simboluri sexuale bine
ar fi somnul într-o poziţie inconfortabilă sau ghif- cunoscute în mitologie şi în vise: „taur, m ăgar, rodie,
tuirea înainte de a merge la culcare. Unele vise, e copită de c al, dans, c a să nu m enţion ăm d ecât
14
adevărat, pot fi raportate la asemenea cauze câteva" .
(dacă, de exemplu, visăm că umblăm prin zăpadă Uneori visele exprim ă dorinţe ascunse, dar este
15
şi ne trezim să tragem plapuma care a alunecat de prea simplu săle clasăm pe toate la această rubrică .
pe noi), dar adesea este slabă legătură între stimul Visul-„dorinţă" este de obiceiuşor de identificat;
şi forma pe care o ia visul, aşa încât nu este o atunci când, de exem plu, flăm ândul visează că
explicaţie a visului care să fie reală. O altă credinţă m ăn âncă un prân z copios sau c ând cel în setat
cu totul comună este că visele reproduc evenimente visează că ved e apă m in erală g azoasă.
din ziua respectivă, mai ales dacă acestea au fost Există şi vise cu bătaie lungă sau „prospective".
importante şi izbitoare. Un examen atent arată, însă, într-adevăr, este ca şi cum spaţiul şi timpul ar fi
că rareori visele repetă cu exactitate creaţia conştiinţei noastre, deci relative, iar
evenimentele; ele adaugă sau omit câte ceva, incon ştientul nu lucrează con form ac estor concep te.
rotunjesc experienţa sau pot avea un caracter Un exemplu simplu de vis „prospectiv" este acela al trezirii
compensator. Tendinţa de a compensa atitudinea din som n şi îm brăcării, p e când în realitate încă m ai
conştientă este o caracteristică importantă a visului dorm i în pat, iar ceasornicul deştep tător sună; d ar
şi trebuie luată întotdeauna în calcul atunci când există vise şi m ai frapante d ec ât acesta, ca acela al
încercăm să-1 înţelegem. Ca exemplu în această femeii care trebuia să se mute într-un cartier necu -
privinţă, Jung citează visul unui tânăr care şi-a visat noscut şi care a visat totul despre casa în care urm a
tatăl în stare de ebrietate. Tatăl real era departe de să locuiască, în cel mai mic am ănunt, inclusiv
a se îmbăta şi, potrivit spuselor fiului, avea mai m otivul pentru care actualii proprie tari o părăseau.
degrabă un comportament ideal. Tânărul avea cu el Astfel de vise nu sunt rare; Osbert Sitw ell, în auto -
relaţii excelente, prea bune, de fapt, aşa încât biografia sa, relatează unele exem ple interesante,
admiraţia sa faţă de tată îl oprea să aibă necesara dar neîncrederea noastră în acest gen de activitate
încredere în sine însuşi şi să-şi dezvolte o psihică ne face de obicei să le taxăm drep t „pură
13
personalitate independentă . în cazul acesta visul ducea coin cidenţă".
la extrema cealaltă, arătându-1 pe tată în cea mai Câteod ată visele p ar a fi clare avertism en te cu
nefavorabilă lumină. Era aproape ca şi cum visul privire la un pericol, ca acela, de exemplu, al unui
ar fi spus; „La urma urmei, el nu-i chiar atât de alpinist care a visat că se căţăra tot mai sus, pentru
extraordinar şi se poate comporta într-un ca apoi să piară vesel, călcând în gol. S-ar crede
137
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
că asemenea vis ar putea face ca până şi cea mai puţin Cele mai frapante vise sunt acelea care par să
superstiţioasă persoană să îngheţe în faţa acestei răsară în mod spontan din inconştient, prezentând
perspective, pe când bărbatul respectiv pur şi simplu ceva absolut straniu, cu o vivacitate care reţine
a râs. Nu mult după aceea el s-a prăpădit în munţi, atenţia. Uneori acestea par să exprime o tendinţă a
16
un prieten văzându-1 realmente cum calcă în gol . Visul inconştientului care vizează completa schimbare a
pe tema morţii, însă, nu indică în mod necesar un atitudinii conştiente, visele putând fi atât de
accident fatal; există şi morţi simbolice, nu neapărat impresionante încât autorul lor de fapt se schimbă prin
fizice, aşa cum poeţii ştiu prea bine, — moare anul, moare acele trăiri, fără a fi necesară o interpretare. Un
cântecul, îndrăgostitul moare de dragoste, iar misticul exemplu este următorul vis al unei femei evoluate din
moare trăind: punct de vedere intelectual, aflată în pragul vârstei
mijlocii:
Leave nothing of myself in me;
Let me so read thy life that I „Mă aflu într-un templu pustiu. La un capăt văd o
17
Unto all life of mine may die . gigantică statuie a zeului. Cu mine este un preot înalt
în anteriu. Atmosfera este egipteană sau
Numai o cunoaştere a autorului visului şi a chinezească. Păşim pe imensa pardoseală goală către
circumstanţelor sale imediate ne va arăta pe ce statuia din capăt. Ori de câte ori fac câţiva paşi, cad
latură este de pus accentul. în faţă, iar preotul strigă la zeu că că eu vin plină de
Uneori visele reproduc lucruri văzute, auzite sau căinţă şi mă spovedeşte cu voce tare. înaintarea
citite cu mult timp înainte şi apoi uitate, ori evocă noastră este înceată şi solemnă, dar în sinea mea sunt
trăiri îndepărtate. Adesea este greu de stabilit dacă foarte sceptică în privinţa a tot ce se întâmplă. Mă
este realmente rechemată o amintire pierdută sau gândesc că ritualul este excentric şi că zeul de acolo
dacă trăirea a avut realmente loc, dar lucrul acesta nu are mare nu-i decât o statuie de piatră. Ajungem, în sfârşit, la
importanţă practică; relevant este de ce autorul el. De fiecare parte sunt trepte. Le urcăm şi ne găsim
visului a avut un astfel de vis tocmai în acel moment în spatele altarului. O dată ajunşi aici şi înainte de a
şi de ce a simţit el că are acea experienţă părăsi templul, mă întorc să mai privesc statuia şi, pe
particulară. când o privesc, ea se întoarce încet şi mă priveşte. Mă
Curios este faptul că prieteni apropiaţi sau membri prosternez cu reală smerenie şi devoţiune în cele din
ai aceleiaşi familii, îndeosebi soţ şi soţie sau părinţi şi urmă, deoarece cu adevărat sunt în prezenţa unui zeu
copii, vor visa acelaşi vis, fără ca mai înainte să fi iertător de păcate, care îşi revarsă graţia asupra mea.
vorbit unul cu altul. încă şi mai curios este faptul că Cineva spune: «E un truc, o maşinărie care întoarce
uneori copiii au vise despre problemele părinţilor lor, statuia». Simt însă cu patimă că poate fi un truc să
deşi acestea le-au fost ascunse cu grijă. Visul nu este roteşti o statuie de piatră, dar că am totuşi de-a face
de obicei transparent, ci simbolic şi pitoresc. Un un zeu, iar eu l-am trăit ca pe o experienţă personală.
exemplu curios este visul a trei fete care aveau o Părăsesc locul cu sentimentul de a fi iluminată,
mamă extrem de devotată: spăsită şi fericită" .
19

„Apropiindu-se de pubertate, ele şi-au mărturisit Visul este valoros pentru practica psihanalitică,
ruşinate una alteia că, de ani de zile, sufereau din întrucât ne oferă un tablou al condiţiilor interioare şi
cauza unor vise îngrozitoare despre [mama lor]. adesea şi exterioare, de care autorul visului nu are
Visau despre ea că este o hârcă sau o fiară pri- cunoştinţă. Primul vis pe care un pacient îl aduce la
mejdioasă şi nu puteau deloc înţelege lucrul acesta, analiză este un sumar al problemelor sale şi chiar o
din moment ce mama lor era atât de drăguţă şi pe aluzie la modul în care acestea pot fi rezolvate. Tocmai acest
de-a-ntregul devotată lor. După câţiva ani mama lor 20
aspect prospectiv al viselor , între altele, îl face pe Jung să
şi-a pierdut minţile, iar în nebunia ei... se ţâra în
insiste asupra faptului că ele nu vor fi utilizate doar
patru labe şi imita grohăitul porcilor, lătratul câinilor şi
18 în scopuri reductive (for reductive purposes); ceea ce
mormăitul urşilor" .
înseamnă că visele nu doar descoperă amintiri uitate
138 şi dificultăţi din prezent, ci, în special în cazul viselor
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

de individuaţie (individuation dreams), par să aibă în NOTE


vedere un scop. La începutul psihanalizării, visele 1
sunt adesea relativ simple şi clare, având un efect imediat. „ Th e Pr a ctic ai U se o f D r ea m -A n aly sis" ( C.W ., 1 6) , para gr. 33 1.
2
„ Th e A im s o f P sy ch othe ra py " (C .W ., 1 6), pa ra gr. 86 .
Pe măsură ce analiza îşi urmează cursul, visele de 3
în „a so cia ţia lib eră ", u n la n ţ d e aso c iaţii în tâm plă toa re
obicei devin mai complicate şi mai greu de înţeles. în es te urm a t o ri
acest stadiu îşi fac adesea apariţia temele mitologice un de po ate c on du ce ac esta.
şi devine necesar un cadru mai larg decât acela al 4
„ T h e P ra c ti c a i U se o f D re a m - A n a ly s is " , p a ra g r. 3 2 0 -3 2 1 .
5
experienţei personale a autorului viselor şi asociaţiilor 6
în li m b a f ra nc ez ă , în te x tu l o rig ina l m=ilieu . (N o ta trad .)
sale. Uneori acesta nu are asociaţii semnificative şi nu J un g c i te a ză m u lte a se m e ne a vise în di fe rite le sa le
lu c ră ri, a n a lizâ n d
poate găsi nici o relaţie cu situaţia onirică; tocmai aici
o se ri e d i n tre e le în „A S tu d y in t h e P ro c e s s o f In d i v id u a tio n " (C . W1 ., ). 9 ,
pot fi de folos paralelele mitologice. Acestea vor pune 7
G eneza, 41, 1, înB iblia sa u S fâ nta S criptu ră , V ech iu l şi N o ul
de obicei în lumină semnificaţia colectivă a visului, iar Te sta
relevanţa acesteia faţă de autorul visului poate fi după m e nt, G u te B o tsch aft Ve rl ag, Di llen bu rg , 19 90 , p. 4 4. (N o ta tr ad .)
8
aceea dezvoltată. 9
G en eza, 4 1, 16 -24 op , . ci t. (N o ta tr ad .)
Jung nu impune niciodată pacientului o O siris era zeul egiptean a l gr â ne lor. E xistau şi tau ri sa c ri ca re îi
erau
interpretare. El chiar consideră că este mai important
d e di ca ţi şi c are erau p re d e stin a ţi să fie ve ne ra ţi c a z ei. C f. J.G .
pentru autorul visului să-şi înţeleagă propriul vis decât F ra ze r, Th e
pentru psihanalist, în timp ce, în mod ideal, interpretarea ar fi G o ld e n B o u g h .
rezultatul unei reflecţii mutuale şi al acordului reciproc, 10
G en ez a, 4 0, 8, op . c it ., p. 4 3. ( No ta trad .)
11
în mare parte lucrul acesta constă în a-i ajuta pe G en ez a, 4 1, 25 , 26 , op . c it ., p. 44 . ( No ta tra d.)
12
pacienţi să se ocupe de propriul lor material G en e z a , 4 1 , 2 7 -3 2 , o p . ci t., p p . 4 4 -4 5 . ( N o ta tra d .)
13
„ Th e Pra c tic a i U se o f D rea m -A n al y sis", pa ra gr. 3 35 .
inconştient, ei fiind încurajaţi să-şi înregistreze cu 14
Ibide m , pa ragr . 34 0.
grijă visele şi chiar să le ilustreze în tablouri sau 15
Aluzie la concep ţia lui S. Fre ud desp re vis ca îm plin ire a
modele de ceară sau argilă, fără ca pentru aceasta să unei dorinţe.
fie necesar talentul artistic; de fapt, mai bine este ca (N ota trad.)
16
treaba aceasta să fie făcută la modul naiv, ceea ce „The Pra cticai Use of D ream -A nalysis" (C.W ., 16), paragr. 323-324.
17
duce la o mai puţin probabilă falsificare a relatării. Ex- Richard Crashaw, „Upon the B ook and Picture of the Seraphical Saint
presiile inconştientului sunt adesea foarte primitive, Teresa". Traducerea versurilor: „Nu lăsa nim ic din mine însum i în
m ine. / Lasă-mă
iar puterea lor se pierde dacă încercarea de a le fixa în
să-ţi citesc v ia ţa p e care / a ş p u tea , în în treag a m ea via ţă , să
concepte estetice este exagerată. Continuând să sim t cum m oare" .
lucreze cu visele în modul acesta, pacientul (deşi este 18
„ Ch il d De ve lop m e nt a nd E du ca tion " (C .W . , 1 7), pa ra gr .1 07 .
19
întotdeauna posibil să omită implicaţii neplăcute) îşi C f . M i ch ae l F o rd h a m N , e w D e v e lo p m en t in A n a ly tic a l P sy c h o lo g y
poate dezvolta independenţa şi poate învăţa, într-o (L o nd on, 19 57 ), p. 6 .
20
măsură oarecare, să-şi înţeleagă inconştientul. El face Se pare că aceasta este urmarea intrării conştiente a
pacientului în jocul
mai reale fantazările care îl pun în mişcare şi le
psihanalitic: el îşi com plică nu atâ t visu l cât relatarea visului, spre
cunoaşte mai bine, în esenţa lor. Chiar şi simpla a-i da de lucru
pictare a visului poate avea efect, vindecând o dispoziţie p sihan alistu lui, cee a ce nu se poa te să nu- 1 am uze în se c ret pe
nefericită sau reducând o stare de tensiune. Prin activa pa cien t. Pe de
cooperare de acest fel, pericolul de a pluti fără ţel pe o al tă pa rte, în „za ţu l" orică ru i vi s se pot citi c âte -n lun ă şi-n ste le,
nemărginită mare a fanteziei este evitat, iar visele în to cm a i ca
în z a ţu l d e ca fe a d e sfă şu ra t p e p ere ţii ce şcu ţe i. (N o ta tra d.)
devin nu numai surse de informaţie, ci şi de putere 21
„înd oc trin a re a" p a cie n tu l u i d ev in e ev id e n tă .
creatoare.
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Capitolul 7 nerezolvată. Ei trebuiau fie să se acomodeze


împreună, fie să se despartă. Au ales ultima
PSIHOLOGIE ŞI EDUCAŢIE soluţie şi i-au explicat copilei că ea nu va pleca
cu totul de la unul dintre ei, ci va avea două
cămine în viitor. Deşi lucrul acesta părea departe de
un aranjament ideal, alinarea copilului de a se vedea eliberat
de temerile sale vagi şi de intuiri a fost atât de mare
încât în scurtă vreme s-a însănătoşit şi a fost capabil să
2
se întoarcă la şcoală .
Identitatea de idei în familii este uneori izbitor
de clară, caz în care fiecare membru este ecoul
opiniei celorlalţi şi împărtăşeşte simpatiile şi
antipatiile acestora, pe când identitatea inconştientă a
Jung a adus o contribuţie demnă de interes în copiilor şi părinţilor este mai puţin evidentă şi apare
ceea ce priveşte înţelegerea dezvoltării copilului, de obicei doar în vise şi prin intermediul unor teste,
demonstrând, cu ajutorul testelor de asociaţie, cât de cum sunt cele de asociaţie. Influenţa inconştientă a
strâns legată este psihologia unui copil de aceea a părinţilor îl poate împovăra pe copil, stânje-nindu-i
părinţilor săi. Ba chiar o întreagă familie poate avea dezvoltarea; de exemplu, o femeie nesatisfăcută de
reacţii în mod frapant similare. Copiii, aşa cum am şi soţul ei poate în mod inconştient canaliza asupra fiului
văzut, pot avea vise care reflectă problemele părinţilor, iar ei emoţia care în mod normal trebuia să se adreseze
tulburările nervoase sau de comportament pot fi tatălui acestuia, iar tatăl poate fi realmente
adesea raportate la dificultăţi ale părinţilor, cu grijă îndrăgostit de fiica lui, prevenind cu gelozie orice
ascunse copilului. Dacă părinţii îşi rezolvă problemele influenţă străină în viaţa ei. Povestea vieţii scriitoarei
3
sau dacă, uneori, pur şi simplu îşi dezvăluie dificultăţile Elizabeth Barret Browning este un bun, dacă nu
şi le împărtăşesc cu francheţe copilului (fireşte, în aşa extrem, exemplu de dezvoltare a unei asemenea situaţii.
fel încât acesta, băiat sau fată, să le poată înţelege), Mr. Barrett utiliza orice mijloc permis unui tată
nervozitatea copilului sau recalcitranţa sa va dispărea 4
victorian de a-şi împiedica fiica să se căsătorească,
1
adesea ca prin magie . dar un părinte modern poate şi el produce acelaşi
Jung descrie cazul unei fete în vârstă de nouă ani, care efect, deşi într-un mod mai puţin evident şi cu totul
luni de-a rândul a fost hipotermică şi nu era capabilă inconştient de ceea ce face. Practica psihanalitică este
să frecventeze şcoala, deşi nici o cauză nu a putut fi plină de tineri şi tinere care nu au fost înţărcaţi de la
găsită pentru starea ei. Părinţii erau nefericiţi şi al părinţilor lor Psyche şi care, astfel, nu pot trăi ca
doreau să divorţeze, dar nu se puteau decide să facă nişte adulţi. Jung a mers atât de departe încât să
realmente acest pas. Ei erau siguri că fetiţa nu ştia spună că este de puţin folos să tratezi o problemă a
nimic despre aceasta şi că nu-şi făcea nici o grijă. copilului fără ca părinţii să caute în acelaşi timp să-şi
Visele copilei, totuşi, au arătat că ea avea ştiinţă de clarifice propriile lor dificultăţi, dar adepţii săi au
situaţie şi a mărturisit că ori de câte ori tatăl ei pleca modificat întrucâtva acest punct de vedere,
de acasă (cum uneori făcea, în interes de afaceri) ei îi constatând că este posibil să dezvolţi şi să fortifici
era teamă că nu se va mai întoarce niciodată. A conştiinţa copilului, aşa încât acesta să poată deveni
observat, de asemenea, că mama ei era atunci mai într-o anumită măsură un individ capabil de a rezista
fericită. Părinţii au înţeles în cele din urmă că îşi 5
unor influenţa dăunătoare .
îmbolnăveau copilul prin faptul că îşi lăsau
O consecinţă practică pentru părinţi a acestei
problema
influenţe inconştiente asupra copiilor este faptul că
personalitatea părinţilor va avea un efect cu mult mai mare
în modelarea caracterului copilului decât orice
precepte morale; ceea ce spun este mai puţin
important decât
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.O. JUNO
6
ceea ce fac . Nu este o idee nouă, ci mai degrabă un Poate că viaţa mea a fost doar vis
Visat prin mine de spiritele altora
exemplu de înţelepciune antică în mod remarcabil
confirmată de ştiinţa modernă. Urmează de aici că
spune Harry, în timp ce încearcă să înţeleagă ce s-a
părinţii, în special părinţii aşa-numiţilor „copii
petrecut cu dânsul. în piesă, T.S. Eliot arată ceva din
neadaptaţi", chiar dacă neadaptarea este doar uşoară,
influenţele ascunse, dar puternice care au acţionat
pot învăţa multe despre ei înşişi şi viaţa lor interioară,
asupra sa ca rezultat al eşecului părinţilor lor de a
cu mare folos, întrucât influenţa a ceea ce nu este
face faţă propriei lor patimi şi violenţei:
cunoscut este mult mai nefastă decât aceea a ce
cunoşti. Şapte ani l-am păstrat,
Copiii trăiesc adesea unele aspecte ale De dragul viitorului, strigoi nemulţumit,
personalităţii părinţilor lor care au fost refulate sau pe în propria sa casă...
care circumstanţele le-au împiedicat să se dezvolte. în Forţându-1 la procreaţie pe un refractar
cazul din urmă influenţa părinţilor este adesea
conştientă sau semiconştientă, iar greşelile la care spune mama lui Harry despre soţul ei. Iar mai
conduce pot fi văzute, cel puţin de către alţi oameni, departe:
dacă nu de cei în cauză; când, de exemplu, părinţii
Doream să am fii, dacă nu puteam
spun „dorim ca el să aibă educaţia care nouă ne-a
avea soţ, Apoi l-am lăsat să plece.
lipsit", indiferent dacă felul de educaţie la care ei se
gândesc este potrivit sau nu pentru copilul lor, lucrul Iar Harry spune:
acesta poate avea ca rezultat eşecul acestuia la liceu „Cred că lucrurile care sunt considerate de la sine
sau la universitate. Când, însă, un părinte şi-a înţelese acasă fac o mai adâncă impresie asupra
reprimat instinctul sexual este prea puţin limpede de copiilor decât cele ce le sunt spuse".
ce fiica ar trebui să fie o „dementă" sau fiul un Ceea ce este important, dacă este ca progenitura
dezmăţat. într-un fel sau altul (şi numai o atentă şi să se dezvolte în mod satisfăcător, este ca părinţii să
detaliată examinare a istoriei vieţii cuiva va arăta 7
accepte viaţa şi să o trăiască cât mai din plin cu putinţă,
cum are loc lucrul acesta), energia tendinţei inconşti- iar dacă intervine frustrarea, cum adesea este
ente refulate a acţionat pe nenumărate căi spre a-1 inevitabil, ei să fie cinstiţi cu ei înşişi şi să o
împinge pe copil pe un drum de care părintele se teme recunoască. Secretul, lucrurile ascunse, rufele
cel mai mult şi, în acelaşti timp, îl socoate cel mai de dorit. murdare din şifonier, asta doare.
Că această influenţă inconştientă poate lucra în întocmai aşa cum este vital pentru părinţi să-şi
modul cel mai bizar şi terifiant, vedem din The Family trăiască viaţa cât mai din plin cu putinţă şi să
Reunion a lui T.S. Eliot. Aici influenţa este mai degrabă aprofundeze la maximum înţelegerea lor înşişi, la fel
colectivă decât personală, fiind înfăţişată ca un de important este pentru profesori şi educatori să facă
blestem al familiei, ca un destin. Lordul Monchensy la fel. Când copiii se duc la şcoală, învăţătorii şi
dorea să-şi ucidă soţia, dar a fost oprit de la aceasta de profesorii lor devin, pe durata orelor de clasă,
propria-i slăbiciune şi de hotărârea femeii pe care o substituţi ai părinţilor, copiii transferând asupra
iubea. Fiul său Harry se convinge că a acţionat din cadrului didactic ceva din simţămintele pe care le au
dorinţa inconştientă de a-şi ucide propria-i soţie, pentru părinţi şi fiind, la rândul lor, influenţaţi de
împingând-o peste bordul pachebotului cu care personalităţile oamenilor şcolii. Această relaţie
călătoreau. Harry este urmărit de întrebări chinuitoare, mutuală este de o mai mare importanţă decât orice
de temeri, de vedenii care merg mult mai departe de metodă de predare, iar capacitatea copilului de a
sentimentul de vinovăţie la care se aşteptase, şi numai învăţa este mereu stingherită dacă relaţia nu este
când se întoarce la casa părintească află secretul satisfăcătoare. Pe de altă parte, dacă profesorii doresc
trecutului său şi, eliberat prin această cunoaştere, cu adevărat să fie educatori, să-i ajute pe copii
poate să-şi trăiască propria-i viaţă.
145
FR1EDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
să se dezvolte în mod satisfăcător în bărbaţi şi de viaţă şi faţă de ei înşişi. Am putea adăuga că
femei şi nu pur şi simplu să-i „îndoape cu politicienii şi toţi cei preocupaţi de oameni, de
cunoştinţe", vor avea realmente succesnumai dacă legislaţie şi de elaborarea concepţiilor politice vor
ei înşişi au personalităţi sănătoase. Nici o predică, fie fi mai puţin înclinaţi să facă greşeli primejdioase
ea şi bine ticluită, nici un principiu, fie el şi valabil, nici dacă îşi vor înţelege mai bine atât propriile motive
o tehnică dibace şi nici un auxiliar mecanic nu poate cât şi dinamica naturii umane. în prezent o asemenea
înlocui influenţa unei personalităţi armonioase. cunoaştere este de obicei folosită în mod negativ,
Profesorii nu se pot aştepta să fie „indivizi întregi", în adică pentru a exploata situaţiile, mai degrabă decât
8
sensul de a fi individuaţi cel puţin, până când nu ating în mod pozitiv.
mijlocul vieţii sau mai târziu, dar ei trebuie să trăiască Asemenea considerente l-au condus pe Jung la ideea că
normal şi cât mai din plin posibil, să-şi extindă adulţii au tot atât de marc nevoie de educaţie ca şi
cunoaşterea de sine pe cât de departe o pot face, ca să copiii, deşi educaţia la care se gândeşte el este
evite proiectarea complexelor lor asupra copiilor pe diferită de aceea pe care o dau şcolile.
care îi au în grijă; altfel îşi irosesc energia şi „în prezent — spune Jung — noi îi educăm pe
denaturează năzuinţele celor mai impresionabili dintre oameni doar până la punctul în care ei îşi pot câştiga
elevii lor. existenţa şi se căsătoresc; după aceasta educaţia
Efectul dăunător al unei personalităţi încetează cu totul, de parcă s-ar fi dobândit un
supraanxioase sau pervertite este de obicei foarte vizibil,
echipament mental complet. Soluţionarea tuturor
iar copilul poate reacţiona (şi de obicei o face) contra
problemelor complicate de viaţă care mai rămân este
unor asemenea influenţe, pe când proiecţia unui
lăsată la discreţia — şi ignoranţa —individului.
complex este mai subtilă. De exemplu, o profesoară
9 Nenumărate căsătorii nechibzuite şi nefericite, nenu-
nemăritată, care nu a scos-o la capăt cu al ei animus ,
mărate decepţii profesionale se datorează exclusiv
poate exagera valoarea realizării intelectuale, imprimându-i
acestei lipse de educaţie a adulţilor. O mulţime de
elevei sale un sentiment de inferioritate cu specific
bărbaţi şi de femei îşi risipesc astfel viaţa într-o
feminin, care va fi pentru aceasta o permanentă 10
completă ignorare a celor mai importante lucruri" .
dificultate în viaţa de mai târziu. Lucrul acesta nu se
Am şi văzut, de exemplu, cum extravertitul şi
va întâmpla, desigur, cu acele fete care sunt sigure de valoarea
introvertitul se înţeleg greşit unul pe celălalt şi cum
feminităţii lor, ci numai atunci când terenul este deja
relaţiile lor personale sunt complicate de atitudinile
pregătit de o relaţie timpurie a copilei cu o mamă
care nu a reuşit să se dezvolte satisfăcător. lor diferite faţă de viaţă. Este clar că o anumită
Complexele profesorilor ies mult în evidenţă şi în înţelegere a acestei deosebiri de bază ar fi
veşnica argumentare pro şi contra disciplinei. Profesorul folositoare, în special pentru introvertit, care, din
infantil, realmente incapabil să exercite o disciplină cauza popularităţii generale a atitudinii extravertite,
fermă, adesea slăveşte libertatea, ridicând-o la rang este în pericol de a se simţi inferior sau de a fi acuzat
de principiu, pe când alţii, îmboldiţi de voinţa de de nesociabilitate, egocentrism şi chiar morbiditate în
putere sau din cauză că s-au identificat cu vreo figură cazul în care doreşte să fie singur (sau singură).
autori ţaristă, insistă asupra necesităţii celor mai Introvertiţii ar alege profesii care să nu-i oblige să
stricte reguli şi pedepse. Asemenea oameni se ceartă iasă din reticenţa lor naturală şi posturi de muncă
şi chiar îşi pun în practică ideile, fără vreo reală luare în unde reflecţia este mai importantă decât rapiditatea
considerare a temeiniciei lor, uneori cu consecinţe deciziilor. Extravertiţii, pe de altă parte, nu ar alege
dintre cele mai nefericite. La drept vorbind, însă, poziţii solitare sau posturi de muncă unde trebuie să fii
există cu siguranţă mulţi profesori care pot lua şi care singur. în pofida caracterului vădit al acestor lucruri şi
iau în considerare aceste lucruri într-un mod lipsit de a faptului că majoritatea oamenilor posedă întrucâtva
prejudecăţi. asemenea cunoştinţe despre ei înşişi, este surprinzător
Părinţi şi cadre didactice, dată fiind influenţa lor cât de adesea ei se lasă forţaţi de circumstanţe sau de
asupra viitoarelor generaţii, au cea mai mare nevoie tradiţii să accepte o poziţie neconvenabilă. Soţi şi soţii
de o atitudine sănătoasă faţă ar putea, de asemenea, să fie

146
FRIEDA FORDHAM
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
mai toleranţi dacă înţeleg că au de-a face cu ceva
aşa încât este măgulitor pentru ele să şi le dezvolte,
inerent atunci când atitudinea partenerului diferă de
iar uneori o şi fac cu vârf şi îndesat, devenind
a sa.
bărbăţoaie (masculine women), adică femei guvernate de
O oarecare înţelegere a efectului a ceea ce
animus mai degrabă decât femei care fac uz de calităţile
numim anima şi animus este deosebit de utilă în
bărbăteşti spre a-şi îmbogăţi feminitatea.
relaţiile personale. Când, de exemplu, un bărbat face
Dacă este hiperdominată de animus, femeia va fi
o presupunere senzaţională despre o femeie, ori
mereu turbulentă cu remarcile ei pripite, cu
viceversa, este din cauză că anima sau animus se
comportamentul ei agresiv şi cu opiniile ei obstinate.
proiectează asupra celeilalte persoane. Dacă
Gesticulaţia acestor femei, care are întotdeauna în spatele
presupunerea este măgulitoare, probabil că nu se va
ei forţa motrice emanată de animus, exprimă aspectul
obiecta (exceptându-i pe prietenii şi rudele care
inconştient al naturii lor şi adesea depreciază sau
exclamă „nu ştiu ce-o fi văzând la ea"), dar când este
dau uitării acele calităţi feminine care sunt absolut
critică sau depreciatoare, persoana în cauză de obicei
necesare unei vieţi echilibrate şi sănătoase.
ripostează. Nenumărate certuri între soţ şi soţie îşi au
Integrarea animei şi animusului în viaţa
cauza în aceste neînţelegeri. Dispoziţiile şi exploziile
conştientă — adică a acelor aspecte ale celor două
emoţionale produse la un bărbat de anima sunt
arhetipuri care pot fi integrate — conduce la
iraţionale şi foarte supărătoare pentru o femeie care
posibilitatea unui nou mod de relaţie între bărbaţi şi
nu le înţelege. Unele au darul instinctiv de a pricepe
femei. în loc ca fiecare să joace roluri
că dispoziţia sufletească este cu totul neglijată şi că
complementare, ei devin parteneri egali. într-un fel
nu se raportează la cele spuse sau la acte, pe când
lucrul acesta cere mai mult de la ei, pentru că atâta
altele sunt dominate de propriul animus şi doresc să
vreme cât fiecare era mulţumit să se fixeze pe poziţia
demonstreze că bărbatul e ticălos sau că se comportă
sa viaţa putea decurge lin, deşi exista întotdeauna
nebuneşte. La primul motiv de ceartă, amândoi se
pericolul unor influenţe disrup-tive din inconştient.
scufundă în inconştient şi se poate întâmpla orice.
Acum trebuie, cumva, să-i îngăduie mai mult celuilalt,
Dacă bărbatul nu înţelege că posedă imaginea
cedându-i ceva din teritoriul său special; sunt însă mai
anima în el, va tinde să o proiecteze pe femeile cu
eliberaţi de inconştientul iraţional perturbator sau cel
care are de-a face şi, îndeosebi dacă latura sa
puţin îl recunosc drept ceea ce este. Această
afectivă este subdezvoltată, el se lasă cu uşurinţă
dezvoltare a personalităţii conduce la posibilitatea
fascinat. Uneori combinarea circumstanţelor îl împinge
unei noi relaţii bărbat-femeie, iar în căsătorie la un
literalmente în braţele seducătoarei şi, dacă este cu
parteneriat care să evolueze dincolo de biologicul
adevărat cucerit, nu va mai şti ce face şi chiar îşi va
pur, putând fi împărtăşite alte ţeluri, dincolo de
ruina cariera de dragul ei. Aceasta este tema foarte
satisfacerea instinctului sexual şi creşterea copiilor.
multor filme şi romane şi nu e nevoie să mai stăruim
Avem indicii că o dezvoltare de felul acesta este deja
asupra faptului că reprezintă un factor mereu prezent
destul de răspândită; bărbaţii împărtăşesc îndeletniciri
în viaţă. Poate că proiecţia animei nu poate fi retrasă
feminine într-un mod aproape de neimaginat în urmă
pentru moment, poate că este ceva preţios pentru
cu două decenii, după cum nu este o raritate pentru
bărbat şi care nu poate fi realizat altfel, dar el ar
femei să aibă preocupări în afara familiei şi să lucreze
trebui să înţeleagă ce forţe îl posedă, aşa încât 11
în afara casei . Astfel de dezvoltări s-au produs, însă,
experienţa să-i poată servi la propria-i dezvoltare şi nu
mai ales din necesitate decât dintr-o dorinţă conştientă
pur şi simplu să distrugă ceea ce a creat până în acel
de extindere a personalităţii. Este adevărat că
moment. Bărbaţii tind să deprecieze calităţile
feministele au optat pentru dezvoltarea laturii lor
feminine, aşa încât le este foarte greu să accepte că
masculine, dar procedând astfel şi-au surghiunit
acestea sunt şi elemente ale propriei lor personalităţi.
feminitatea în inconştient, aşa încât pur şi simplu au
Cu toate acestea, numai dezvoltând această latură a
inversat lucrurile, în loc să-şi extindă conştiinţa. Şi
lor pot ei deveni relativ imuni la aspectele mai
pentru că bărbaţii şi femeile nu sunt în deplină
distructive ale influenţei exercitate de anima. Femeile,
cunoştinţă de ceea ce fac, există întotdeauna o
pe de altă parte, tind să exagereze valoarea şi
importanţa atributelor masculine,
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

anumită nelinişte în ceea ce priveşte progresul lor şi o psihologiceşte, crezând că au făcut tot ce era
15
neputinţă din partea societăţii de a ţine pasul. necesar, orbi în faţa naturii reale a umbrei lor. De fapt cea
Din nefericire, nu există soluţie comodă pentru mai comprehensivă cunoaştere a psihologiei poate
această dilemă, iar lacuna din cunoaşterea şi conştiinţa lăsa personalitatea neschimbată, relaţia cu un
16
adulţilor nu poate fi acoperită prin audierea câtorva prelegeri psihanalist , ca şi voinţa de dezvoltare fiind adesea
sau citirea unor cărţi de psihologie. Cunoaşterea poate fi necesare spre a genera o schimbare reală.
chiar un impediment, folosită ca defensă împotriva Psihanaliza, ca metodă de educaţie aplicată
experienţei, ca o scuză pentru evitarea dificultăţilor oamenilor normali, nu poate spera să-şi arate efectele
care, dacă ar fi acceptate, ar conduce la dezvoltarea decât cu încetul şi într-un număr relativ limitat de
personalităţii sau la justificarea unei atitudini pesimiste faţă cazuri. Jung ca medic, obişnuit să se ocupe de
de viaţă. Nu sunt rare cazurile în care auzim oameni indivizi (termenul este aici utilizat în sensul său
care ştiu ceva psihologie punându-şi eşecurile pe obişnuit şi nu în cel specializat), nu se lasă speriat de
seama modului în care au fost desconsideraţi în aceasta.
copilărie! Dacă ar fi mai puţin orbi, ar putea să vadă „Toate începuturile — spune el — sunt neînsemnate. De aceea
că acea gravă desconsiderare putea adesea fi punctul de nu trebuie să ne ferim să tratăm cu răbdare şi
start pentru propria lor dezvoltare ca indivizi, pur şi simplu conştiincios indivizi obscuri, chiar dacă scopul către
pentru că făcea dezagreabilă dependenţa de părinţi; care năzuim pare îndepărtat şi inaccesibil. Dar un scop
ba chiar şi o afecţiune conciliantă poate produce putem atinge, iar acel scop este de a dezvolta şi de a aduce la
17
această reacţie împotriva efectelor sale inhibitoare. Am putea maturitate personalităţi individuale" .
cita o mulţime de bărbaţi şi femei cu faimă, care au Cunoaşterea intelectuală nu trebuie însă demisă
triumfat asupra copilăriei lor nefericite, transformând ca inutilă, în special dacă îi stimulează pe oameni, cum
dificultăţile într-un model de viaţă în aşa fel încât să adesea o face, să privească mai departe şi mai adânc
devină forţa motrice şi materialul succesului lor. în ei înşişi; ea ne poate, de asemenea, arăta unde pot să
12
Biografia marelui educator Froebel este remarcabilă în apară cel mai probabil dificultăţi şi unde este nevoie
acest sens. de dezvoltare. Cunoaşterea poate, pe de altă parte, să-
Jung ilustrează limitele simplei cunoaşteri a i determine pe oameni să reexamineze lucrurile pe
psihologiei cu povestea unui tânăr nevrotic care a care le-au considerat de la sine înţelese; după cum le
venit la el cu un întreg dosar al cazului său., Aici — poate trezi simţul valorilor, arătându-le că puterea
spunea tânărul în mod efectiv — se află geneza şi creatoare a imaginaţiei nu aparţine exclusiv artiştilor
semnificaţia nevrozei mele; puteţi să-mi spuneţi de şi scriitorilor. Importanţa deosebită a psihanalizei
ce, cu toate că mă înţeleg pe mine însumi atât de este aceea că demonstrează că inconştientul este o
total, simptomele mele persistă? De ce nu m-am forţă de luat în considerare, permiţându-ne să-i dăm
vindecat?" expresie în circumstanţe ţinute sub control şi ajutându-
Din discuţia cu tânărul a reieşit faptul că, deşi nu ne să găsim un canal pentru libido, atunci când cele
prea avea bani, el îşi petrecea adesea iarna la St. obişnuite sunt obturate; ea ajunge, de asemenea, la izvoarele
13
Moritz sau în Sud. „Cum e cu putinţă?' a întrebat Jung. S- adânci ale spiritului religios.
a vădit că o prietenă a lui, o modestă profesoară, îi O anumită cunoaştere şi trăire a inconştientului
plătea acele vacanţe, iar când Jung i-a arătat că aran- colectiv este, de asemenea, absolut necesară, dacă vrem
jamentul nu prea era cinstit, tânărul i-a precizat cu să înţelegem acele forţe care, în epoca noastră, au
indignare că totul fusese bine pus la punct şi că ea era pus în mişcare mari mase de bărbaţi şi femei care şi-
absolut de acord ca el să petreacă acele vacanţe pe au lepădat normele civilizate şi au acţionat într-un mod
cheltuiala ei. Tânărul era cu totul incapabil să înţeleagă brutal şi înspăimântător. Naţiunile sunt formate din
că exploata afecţiunea femeii pentru dânsul şi că bărbaţi şi femei ca elemente separate, iar studiul
această atitudine egoistă şi infantilă avea ceva de-a individului ne arată, „ca într-o epru-betă", forţele care
14
face cu persistenţa nevrozei sale . Oamenii adesea îl pun în mişcare; „psihopatologia meselor îşi are
18
acceptă acele slăbiciuni pe care le pot eticheta rădăcinile în psihologia individului" . Dar într-o mare
mulţime de
150
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

oameni nu intră în calcul doar calităţile indivizilor — în timp ce primitivitatea din el o lasă nedomesticită
acestea servesc doar la diferenţiere, nu la unificarea şi agitată de constrângeri. Iar el, neînţelegând cât de
lor —, ci contează mai degrabă ceea ce le este comun primitiv este în realitate, se poartă ca unul care habar
tuturor, anume arhetipurile. Când acelaşi arhetip este n-are că în buzunarele sale duce dinamită disimulată
activ într-un număr de oameni, acesta îi grupează ca o în inofensive ţigarete. Orice slăbeşte reprimarea
forţă magnetică şi îi îmboldeşte să treacă la acte poate duce la o explozie de violenţă sau are ca
iraţionale. Mai mult, pentru ca un grup să-şi păstreze rezultat un comportament haotic, în încercarea
fiinţa, el trebuie să solicite adaptarea fiecăruia dintre inconştientului de a compensa atitudinea conştientă
membrii săi, aşa încât deosebirile devin un deza- hipercivilizată şi unilaterală.
vantaj, cultivate fiind calităţile medii. Rezultă că, cu Când viaţa este bine rânduită şi disciplinată,
cât mai mare este grupul, cu atât el devine mai inconştientul compensator se va manifesta în mod
stupid; chiar şi o adunare de oameni extrem de haotic, dar când domneşte dezordinea, cum s-a
inteligenţi va acţiona la un nivel de inteligenţă mult întâmplat întrucâtva după război şi în mult mai mare
mai scăzut decât acela al membrilor săi luaţi măsură în perioadele revoluţionare, inconştientul
individual, iar Jung a spus o dată, sarcastic, că o sută caută să intervină compensator prin producerea de simboluri
19
de capete inteligente se însumează într-un hidrocefal . ale ordinii, iar omul începe să tânjească după o stare de
în 1928, el scria; lucruri aşezată şi ordonată. Dar, în loc să înţeleagă că
„Admiraţia noastră pentru marile organizaţii inconştientul său doreşte ca lucrul acesta să se
păleşte de îndată ce devenim conştienţi de cealaltă manifeste în propria sa viaţă în primul rând, el îl
faţă a minunii: înspăimântătoarea acumulare şi proiectează asupra guvernanţilor şi liderilor care
accentuare a tot ce este primitiv în om şi inevitabila
promit o nouă ordine, indiferent de modul în care
distrugere a individualităţii sale, în interesele
acea ordine urmează a fi obţinută şi, astfel, trece de
monstruozităţii care este de fapt orice mare
la o extremă la cealaltă, motivat şi posedat de
organizaţie. Omul de azi, care seamănă mai mult sau
arhetipurile inconştientului.
mai puţin cu idealul colectiv, şi-a împietrit inima într-
„Dacă... mişcarea compensatorie a
o cavernă a crimelor, cum cu uşurinţă poate fi
inconştientului nu este integrată în conştiinţa
dovedit prin analiza inconştientului său, chiar dacă el
individului, aceasta conduce la nevroză sau chiar la
însuşi nu este câtuşi de puţin tulburat de acesta. Şi, în
psihoză, iar acelaşi lucru se aplică la colectivitate.
măsura în care el este în mod normal «adaptat» la
Desigur, ceva trebuie să fie în neregulă cu atitudinea
mediul său, este adevărat că infamia cea mai mare din
conştientă pentru ca o mişcare compensatorie de
partea grupului său nu-1 va tulbura, atâta timp cât
majoritatea camarazilor săi cred neclintit în acest fel să fie posibilă; ceva trebuie să fie greşit sau
20
moralitatea exaltată a organizaţiei lor sociale" . exagerat, deoarece numai o conştiinţă vinovată poate
Sunt cuvinte tari, dar evenimentele care au urmat provoca o contramişcare din partea inconştientului.
au arătat câtă dreptate, din păcate, a avut Jung .
21 Se înţelege, nenumărate lucruri mergeau prost, cum
Dată fiind dezvoltarea ştiinţei aplicate în ultimul ştiţi, iar opiniile sunt cu totul împărţită în privinţa
secol, progresul material al omului a fost rapid, dar el aceasta. Care este opinia corectă, vom vederea doar
s-a îndepărtat în mod periculos de rădăcinile sale din ex effectu; aceasta înseamnă că putem descoperi ce
sol. Cu cât copacul este mai înalt, cu atât mai adânci defecte are conştiinţa epocii noastre numai observând
23
trebuie să fie rădăcinile, dar omul modem are prea puţine ce reacţie provoacă din partea inconştientului" .
22
relaţii cu natura , aşa încât a devenit primejdios de Tocmai această tânjire după ordine şi dificultatea
instabil şi victimă a oricărei furtuni. Mai mult, de a tolera stările de tensiune îi face pe oameni să
organizarea noastră socială cu legile ei — scrise şi suporte formele totalitare de guvernare care sfârşesc
nescrise — şi cu sistemul ei de educaţie, reprimă prin a-i înrobi, reducând individul la o simplă rotiţă
natura sa inconştientă instinctivă şi îl civilizează pe într-o maşină. Pe de altă parte:
dinafară,
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

, Adevărata democraţie — spune Jung — este o opoziţiei îndârjite a tatălui ei, s-a căsătrit cu marele poet Robert
înaltă instituţie psihologică, instituţie care ţine Browning, cu şase ani mai tânăr decât ea şi cu care avea să-şi
seama de natura umană aşa cum este ea şi are în petreacă viaţa mai ales în Italia. (Nota trad.)
4
vedere necesitatea conflictului în interiorul Epoca reginei Victoria (1837-1901) era cunoscută
24 pentru rigorismul
frontierelor sale naţionale" .
ei moral. (Nota trad.)
Cu alte cuvinte, nici completa anarhie şi nici 5
Cf. Michael Fordham, The Life of Childhood (London, 1944),
completa ordine nu sunt posibile atâta timp cât natura
pp. 131- 132.
umană rămâne ceea ce este şi singura stare 6
„what they say is less important than what they are", în textul
sănătoasă a lucrurilor este una care permite oarecare original.
conflict şi dezordine, precum şi oarecare ordine şi Este un lucru asupra căruia au foarte serios de meditat acele feţe
disciplină. bisericeşti care
Dezvoltarea conştiinţei individuale şi integrarea de se iluzionează cu ideea că faptele lor au o mai mică influenţă
către individ a conţinuturilor inconştiente sunt asupra credincio
singurele garanţii reale împotriva posedării de către şilor pe care-i păstoresc decât au spusele lor, pe când lucrurile
arhetipuri şi, în consecinţă, împotriva periculoaselor stau exact invers:
mişcări de masă. Un arhetip, ca orice fenomen enoriaşii fac ce face popa, nu ce spune popa! (Nota trad.)
7
Ceea ce se înţelege aici prin „a trăi din plin" este mai
inconştient, are două feţe: el poate produce efecte
degrabă acceptarea
complet opuse, poate fi rău sau bun, distructiv sau
decât evitarea experienţei. De exemplu, există oameni care amână
constructiv. Aspectele pe care le prezintă depind în
căsătoria pe
mare măsură de atitudinea conştientă şi de efectele motiv că „nu şi-o pot permite", mult timp după ce aceasta a
acesteia asupra capacităţii individului de înţelegere încetat să mai fie
şi de evaluare morală. o precauţiune, iar viaţa altora este paralizată de teama a
„Integrarea conţinuturilor inconştiente este un ceea ce vor crede
act individual de realizare, de înţelegere, de evaluare oamenii despre actele lor.
8
morală. Este o sarcină extrem de dificilă, care cere un A se vedea termenul individuaţieîn glosar. (Nota trad.)
9
grad înalt de responsabilitate etică. Numai relativ 10
A se vedea termenul în glosar. (Nota trad.)
puţini indivizi se presupune a fi capabili de asemenea „Child Development and Education" (C.W., 17), paragr. 109.
11

realizare, iar ei nu sunt liderii politici, ci liderii morali Desigur, au existat întotdeauna secţiuni ale comunităţii
în care munca
ai umanităţii. Menţinerea şi dezvoltarea în
25 femeilor în afara casei a fost mai degrabă regulă, decât excepţie,
continuare a civilizaţiei depinde de asemenea indivizi" .
dar erau cazuri
Dar chiar dacă numai puţini indivizi sunt capabili speciale, nu pattern general al societăţii.
de o astfel de dezvoltare, restul nu sunt scutiţi de a 12
Friedrich Froebel (1782-1852), pedagog german, discipol al lui
face încercarea. De fapt este clar că fiecare, chiar şi Pestalozzi, iniţiatorul grădiniţelor de copii. (Nota trad.)
numai pentru propria-i securitate, ar trebui să facă 13
Staţiune turistică elveţiană, renumită şi pentru
un efort oarecare de a-şi cunoaşte şi înţelege practicarea sporturilor
inconştientul. de iarnă. (Nota trad.)
14
Caz relatat în „Basic Postulates of Analytical Psychology", paragr. 685,
şi în „Analytical Psychology and Education" (C.W., 17),
paragr. 182.
NOTE 15
A se vedea termenul la glosar. (Nota trad.)
16
1
Este de înţeles ca tagma psihanaliştilor să-şi apere
„The Familial Constellations", Collected Papers on Analytical astfel interesele
Psychology, pp. 119-132 (cf. C.W., 2). pecuniare, cum o fac şi alte tagme. în realitate, o serioasă
2
„Analytical Psychology and Education" (C.W., 17), paragr. 216-219. aprofundare a psiholo
3
Elizabeth Bănet Browning (1806-1861), poetă engleză de giei, fie şi prin studiu individual, face posibilă o autoanaliză cu
mare sensi certe calităţi
bilitate, traducătoare a lui Eschil (Prometheus Bound, 1835). în 1846, în
curative, cu condiţia inserţiei familiale şi socioprofesionale.
pofida
(Nota trad.)
17
154 „Psychotherapy Today" (C.W., 16), paragr. 229.
18
„The Fight with the Shadow" (C.W., 10), paragr. 445.
19
în pofida capului mare, hidrocefalul are prea puţină
substanţă cerebrală,
aceasta fiind atrofiată, înlocuită de lichidul cefalorahidian.
Deficitul intelectual
este uneori sever, mergând până la idioţie. (Nota trad.)

155
F R IE D A F O R D H A M
20
T w o E s s a y s o n A n a ly t i c a l P s y c h o lpo ag ry a, g r . 2 4 0 . Capitolul 8
21
C e e a c e n u 1 - a îm p i e d i c a t , t o t u ş i, p e J u n g s ă s e r a l i e z e ,
fie ş i n um ai JUNG DESPRE SINE ÎNSUŞI:
te m p o ra r ( 1 9 3 3 - 1 9 3 9s)t ,a t u lu in a z is t a l lu i H itle r (a se v e d e a e s e u l in tr o d u c tiv ) .
( N o t a tr a d . ) SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ
22
A fir m a ţi e fa c ilă , s o fis tic ă , p r in n a tu r ă în ţ e le g â n d u - s e ,în m a n ie r ă
„p ăşu-
n i s tă " , p e i s a ju l c a m p e s t r u s a u m o n t a n e t c . în r e a li t a t e , n i c i o d a t ă o m u l
n u a fo st
în re la ţii m ai s t rân s e c u n a tu ra d e c â t as tă z i, câ n d o şi c u n o a ş t e m ai
profu nd .
D in p ă c a t e , în s ă , a d e s e a t e h n ic a r e a liz a tă d e on m u ti, liz
p rai re a le g i lo r
n a tu ra le ,
e s te o te h n ică n e fa s tă , dis tru c tiv ă . (N o ta tra d .)
23
„T h e F igh t w it h th e S h a d o w ", p ara g r. 4 4 8 .
24
I b id e m ,p a r a g r . 4 5 6 .
25
I b id e m ,p a r a g r . 4 5 1 .

Către sfârşitul vieţii sale, la sugestia unor


prieteni, Jung s-a decis să-şi scrie autobiografia, ori
mai degrabă a vorbit liber despre trecutul său
prietenei şi secretarei sale Aniela Jaffe, iar ea a luat
note care pot, eventual, să ducă la redactarea unei
cărţi. în scurt timp, însă, Jung a devenit realmente preocupat
de memoriile sale, care l-au acaparat în aşa măsură încât
nu a mai fost nevoie de imbolduri din afară. Pentru el,
cum a şi scris-o limpede, însemna foarte mult aparte-
nenţa la Elveţia, ţară cu o tradiţie atât de bogată,
precum şi faptul că trăise în secolul XX, caracterizat
de fermentaţia a noi idei şi de rapida dezvoltare a
cunoaşterii ştiinţifice, după cum a însemnat foarte mult
faptul că a fost educat în sau în împrejurimile
istoricului oraş Basel. El a arătat cum s-a putut simţi
aproape mistic în acel ţinut şi cum copilăria sa
singuratică şi casa părintească întrucâtva nefericită l-
au afectat pentru întreaga viaţă.
Psihologia sa, aşa cum s-a dezvoltat ea, a avut
multe de spus despre contrarii, despre spirit şi materie,
fiind clar faptul că el a fost foarte de timpuriu
conştient de aceste contrarii, deoarece tatăl şi mama
sa, în loc să fie împreună într-o armonie cel puţin
tolerabilă, erau dezbinaţi, iar devotamentul lui Jung
se împărţea între cei doi. Mama sa era extravertită şi
rudimentară; tatăl său, introvertit, era un pastor pios
care se străduia să trăiască în concordanţă cu
credinţa în Christos, dar era în permanenţă torturat
de îndoieli cu privire la convingerile sale. Aceşti doi
oameni incompatibili au păstrat forma
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

exterioară a mariajului lor, cum cerea convenţia, dar erau raportate la Dumnezeu, el socotind că până şi visele sale
eforturile lor de a convieţui erau un eşec, iar Jung — erau mesaje de la Dumnezeu, credinţă care 1-a dus
copil sensibil, inteligent — era conştient de lucrul uneori la acute conflicte morale.
acesta. Vieţile lor reprezentau acele polarităţi, spirit şi Existau, de asemenea, contradicţii tulburătoare în
materie, care aveau să-1 preocupe mai târziu în tabloul religios care îi era prezentat. Familia trăia la
viaţă, iar influenţele variate şi conflictuale absorbite Laufen, mai sus de cascada Rinului, unde se pare că
de el în casa părintească s-au manifestat în ceea ce mulţi se înecau. Aceasta însenina înmormântări, la
Jung a descris drept „personalităţile mele numărul 1 şi care oficia tatăl lui Jung, o mulţime de bărbaţi
numărul 2". Numărul 1 înseamnă personalitatea conşti- îmbrăcaţi în negru şi femei bocitoare, gropi săpate în
entă, numărul 2 cea inconştientă, dar este uşor de pământ, unde erau coborâte nişte cutii de lemn.
înţeles că ele puteau fi descrise, de asemenea, ca Explicaţia pe care o primea micul Cari Gustav era că
maternă şi paternă, pe plan simbolic — mama-natură Iisus îl lua pe cineva la el. Acest „îl lua", însă, nu părea
şi tatăl ceresc. atât de confortabil pe cât s-ar fi putut crede şi îl
Poate că rândurile scrise de Jung despre mama sa vor prezenta pe Domnul Iisus într-o lumină îndoielnică,
clarifica .mai bine lucrul acesta: cum făcea rugăciunea învăţată de la
„Mama a fost pentru mine o mamă excelentă.
Avea o căldură sinceră, animalică, gătea minunat şi
Desfă-ţi aripile, Doamne Iisuse,
era foarte sociabilă şi plăcută. Era extrem de inimoasă blajin Şi ia la tine puişorul, copilul
şi gata să asculte pe oricine, îi plăcea conversaţia, iar tău.
sporovăială ei era ca voiosul murmur de izvor. Avea un Dacă Satana ar vrea să-1
cert talent literar, gust artistic şi profunzime. Dar devoreze, Răul nu va birui,
această calitate nu se manifesta niciodată în mod Deci îngerii să cânte!
adecvat, ci rămânea ascunsă dedesubtul unei
înfăţişări de femeie bătrână binevoitoare, durdulie, nespus El nu avea deloc chef să fie luat de Domnul Iisus.
de ospitalieră şi cu un nesecat simţ al umorului. Erau şi alte enigme; de ce Dumnezeu aranjează în aşa
Admitea orice opinie convenţională pe care o persoană fel lucrurile încât în mod inevitabil Adam şi Eva să nu-i
era obligată să le aibă, dar mai apoi personalitatea ei dea ascultare? De ce a ordonat el ca tatăl să-şi ucidă
2
inconştientă îşi făcea deodată apariţia şi ceea ce fiul? Mult mai târziu în viaţă, Jung a rezolvat aceste
3
contradicţii în Răspuns lui Iov ; în copilăria sa astfel
spunea de obicei mă zguduia până în adâncul
1 de întrebări reprezentau o parte din materialul
fiinţei" .
viselor, fantazărilor şi jocurilor sale solitare,
Nu există o descriere comparabilă referitoare la
amestecate cu problemele puse de căsătoria
tatăl său, care se arăta a fi un bărbat plin de
nefericită a părinţilor lui.
contradicţii şi care, pierzându-şi credinţa, nu avea
Această căsătorie nefericită 1-a afectat pe Jung
curajul să-şi regândească poziţia, agăţându-se de for-
tot atât de profund şi durabil ca şi ambianţa
mula „trebuie nu să gândeşti... trebuie să crezi".
religioasă în care s-a dezvoltat şi a fost responsabilă
în pofida acestei neputinţe, influenţa sa asupra
pentru concepţia sa, susţinută ani în şir, că numai dacă
fiului a fost durabilă. încă din copilărie, Jung şi-a
părinţii şi-ar rezolva propriile probleme acelea ale
asumat misiunea de a restaura credinţa tatălui său
copiilor s-ar rezolva în mod automat.
(despre care el ne vorbeşte) şi strădaniile sale de a da
Deşi din punctul de vedere al spectatorului tatăl
sens unei doctrine cu care tatăl său nu-1 putuse ajuta
lui Jung a fost un incapabil şi un ratat, iar moartea sa, în
îl vor urmări întreaga viaţă şi vor influenţa în mod
1896, a fost în multe privinţe o uşurare pentru familia sa, el
semnificativ dezvoltarea psihologiei sale. Probabil că a avut o influenţă puternică asupra vieţii fiului său. în
trebuie să ţinem seama şi de faptul că opt dintre primii ani de viaţă ai acestuia el a îndeplinit
unchii săi au fost şi ei preoţi, aşa încât tradiţiile şi
atmosfera bisericii elveţiene au dominat într-un mod
cu totul pregnant ambianţa sa. Toate evenimentele
importante din copilăria lui Jung
FRffiDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

şi rolul de mamă, îndeosebi în timpul unei rupturi zgomotoase... A fost ca şi cum m-ar fi atins
în căsătorie, când Jung avea vreo patru ani, iar răsuflarea unei imense lumi de stele şi spaţiu
mama sa se găsea în spital. Această dispariţie nemărginit". Nu s-ar fi putut exprima în felul acesta pe
4
temporară a mamei sale 1-a convins pe Jung de atunci — ne spune el —, dar aşa simţise .
faptul că nu se putea bizui pe ea, o atitudine faţă între şaptesprezece şi nouăsprezece ani, Jung a
de femei despre care el spune că nu a pierdut-o niciodată descoperit filosofia, iar „pâcla dilemei [sale] s-a risipit". El a putut
cu totul, deşi nici o experienţă ulterioară nu o confirmă. vedea că problemele care îl chinuiseră, cele cu
Tatăl, pe de altă parte, deşi neputincios, era absolut privire la natură şi lume, Dumnezeu şi viaţă fuseseră
demn de încredere. Ei (tatăl şi fiul) dormeau în aceeaşi puse, că se luptase cu ele mai înainte şi că „multe
încăpere, tatăl îl ducea în braţe şi îi cânta, era dintre intuiţiile mele aveau analoage istorice". A fost
generos şi binevoitor. Era însă şi iritabil, capricios şi atras de Pitagora, Heraclit, Empedocle şi Platon, iar
ipohondru şi, mai ales către sfârşitul vieţii, avea perioade când a ajuns la filosofii secolului al XlX-lea, a descoperit că
de depresie. ideile lui Schopenhauer aveau din partea sa o
Când Jung a mai crescut, spiritul său neliniştit şi „aprobare totală". A continuat să mediteze asupra
iscoditor s-a orientat către tatăl său spre a primi naturii lui Dumnezeu şi se întreba de ce Lumea,
răspunsuri la multele întrebări despre Dumnezeu şi creaţia Sa, era atât de imperfectă, atât de coruptă,
viaţa oamenilor care îl frământau, dar nu a primit nici atât de vrednică de milă, dar în acelaşi timp simţea că
un ajutor. Uneori reuşea să provoace o discuţie, dar de Dumnezeu era pentru el „una dintre cele mai certe şi
5
cele mai multe ori se izbea de formula „gândeşti prea mai nemijlocite experienţe" , o convingere bazată pe
mult!". Nici educaţia primită în afara casei nu 1-a diferite evenimente interioare din copilărie.
ajutat. Jung a început prin a frecventa şcoala din sat, unde Până la vârsta de nouă ani, Jung a fost copil unic,
a fost destul de fericit în compania celorlalţi băieţi, dar sora sa, născută atunci, nu a avut mare rol în
bucurându-1 îndeletnicirile ţărăneşti pe care le viaţa lui; ea era plăpândă şi a murit de mică. Se juca
urmăreau împreună, dar la vârsta de zece ani a fost singur prin acareturile şi livezile vicariatului, trăind o
trimis la gimnaziul din Basel, unde şi-a petrecut cei bogată viaţă imaginară, care îşi găsea expresia în
mai plicticoşi şi nesuferiţi ani ai vieţii. vise, în jocuri rituale şi în sculptarea unui totem care a
Profesorii erau cât se poate de insensibili, fost ascuns în căpriorii mansardei.
învăţământul era prozaic, iar Jung — trecut de ei cu Unul din visele sale din copilărie şi-1 amintea în
vederea ca un oarecare şi mai degrabă ca un şcolar cele mai mici amănunte şi 1-a preocupat toată viaţa pe
6
dificil — era privit ca o ciudăţenie de către băieţi, Jung. Avea între trei şi patru ani când a visat
care îi dădeau porecla de „părintele Avraam". următoarele:
Jung făcuse propriile sale cercetări în modesta „Vicariatul avea o poziţie răzleaţă, în apropiere
bibliotecă a tatălui său, aşa încât era informat asupra de castelul Laufen, iar acolo, în spatele fermei paracliserului, se
unor subiecte cu totul străine de sfera de interes a întindea o mare pajişte. în vis mă găseam pe această
colegilor săi; aceştia, însă, aveau cunoştinţe asupra pajişte. Deodată am descoperit în pământ o gaură
lumii rafinate, deoarece proveneau din case de oameni neagră, rectangulară, pietruită. Nu o văzusem
bogaţi sau cel puţin înstăriţi şi îl făceau pe Jung niciodată înainte. Am alergat plin de curiozitate şi am
dureros de conştient de sărăcia părinţilor săi, pentru privit înăuntru şi am văzut o scară de piatră ducând în
care se simţea personal răspunzător. O mare jos. Şovăind şi cu frică, am coborât. în adânc era un
amărăciune a trăit el atunci când un profesor 1-a cadru de uşă boltit acoperit de o perdea verde. Era o
acuzat de fraudă cu privire la o probă scrisă pe o temă perdea mare, groasă, făcută, lucrată dintr-un
care îl interesase şi pentru care realmente muncise material care semăna cu brocartul şi care arăta foarte
foarte mult; profesorul susţinea mereu că a copiat şi a somptuos. Curios să văd ce se putea ascunce în
rămas surd la toate protestele. Mâhnirea şi furia sa — spate, am dat-o la o parte. Am văzut în faţa mea, în
ne spune Jung —ameninţau să iasă de sub control şi lumina slabă, o cameră rectangulară, lungă de vreo
deodată „a fost ca şi cum o uşă capitonată s-ar fi zece
închis asupra unei încăperi
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
7
metri . Tavanul, din cuburi de piatră, era arcuit. Pe jos, nedesluşite despre afinitatea lor cu revelaţia mea
11
dale de piatră, iar în mijloc un covor roşu, de la intrare originală" , anume cu visul referitor la falus.
şi până la un podium. Pe acest podium se ridica un Două experienţe din anii de şcoală ai lui Jung
minunat tron de aur. Nu sunt sigur, dar poate că o arată în mod uimitor direcţiile pe care le-a luat
pernă roşie se găsea pe locul de şezut. Era un tron viitoarea sa dezvoltare. Prima se raportează la un
măreţ, un adevărat tron regal, ca în basme. Ceva episod nevrotic: când avea aproape doisprezece ani a
stătea pe acesta, la început am crezut că este un fost doborât la pământ, în timp ce ieşea de la şcoală,
trunchi de copac de 4-5 metri înălţime şi cam de vreo lovindu-se cu capul de pavaj. Accidentul a declanşat o
jumătate de metru grosime. Era ceva uriaş, care serie de crize uşoare care, spre bucuria lui, l-au scutit
aproape că atingea tavanul. Dar avea o compoziţie de şcoală mai multe luni. Asta nu numai din cauză că
ciudată: era făcut din piele şi carne, fără veşminte, ura şcoala, simţindu-se acolo plictisit şi frustrat, ci şi
iar sus era ceva rotund ca un cap, fără faţă şi fără pentru că îi plăcea singurătatea şi hoinăreala în
păr. Chiar în vârful capului era un singur ochi care mijlocul naturii. Al său „sătuc scăldat de lumina
privea fix în sus. Camera era destul de luminată, deşi soarelui sau acoperit de nori mânaţi de vânt" era
nu existau ferestre şi nici vreo sursă de lumină. pentru dânsul „lumea lui Dumnezeu, orânduită astfel
12
Deasupra capului, însă, era un nimb strălucitor. Acel de El şi plină de înţelesuri tainice" . Cei mai mulţi
lucru nu se mişca, deşi aveam sentimentul că în orice oameni, simţea el, se înstrăinaseră de lumea aceasta
clipă se putea târî de pe tron ca un vierme, venind şi o priveau doar dintr-un punct de vedere utilitar şi,
spre mine. Eram paralizat de groază. în acel moment din cauză că nu le putea comunica propriile sale
am auzit de afară, deasupra mea, vocea mamei mele. sentimente, oamenii îl făceau să se simtă însingurat.
Ea striga «da, uită-te bine la el, e mâncătorul de într-o zi, însă, îl auzi din întâmplare pe tatăl său
oameni!» Asta m-a înfricoşat şi mai tare şi m-am trezit vorbind despre sumbrele perspective de viitor ale
transpirat şi băgat în toţi sperieţii. Mai multe nopţi la fiului său, dată fiind ruinarea sănătăţii acestuia.
rând mi-a fost frică să merg la culcare, pentru că mă Faptul acesta a fost de ajuns pentru Jung pentru ca el
aşteptam că voi visa la fel" .
8 să înceapă să lupte contra crizelor sale; curând s-a
Este mai mult decât probabil că visul a dobândit vindecat şi s-a întors la şcoală cu o nouă fervoare,
de-a lungul timpului unele dintre detaliile sale prea trezindu-se cu regularitate la ora 5 dimineaţa ca să
9
elaborate , dar cu toate că recunoaştem lucrul acesta, studieze înainte de a merge acolo.
A doua experienţă priveşte un conflict dureros
el este totuşi frapant şi arată că Jung avea vise
10 care a avut loc în cel de al doisprezecelea an de viaţă;
neobişnuite chiar şi la o vârstă foarte fragedă .
el a devenit conştient de încărcătura compulsivă a unui
Numai după trecerea a mulţi ani de atunci va
gând nefast şi terifiant pe care ţi—1 îngădui. Acest
recunoaşte el în acel „obiect" falusul, iar ceea ce 1-a
„gând", transformat într-o fantazare în care
impresionat cel mai mult a fost caracterul divin conferit
Dumnezeu îşi făcea nevoile pe noul şi strălucitorul
acestuia. De ce, se întreba el, poate un băieţaş să aibă
acoperiş al catedralei din Basel, făcându-1 ţăndări,
intuiţii similare cu acelea ale popoarelor din vechime, care
abia dacă l-ar fi afectat pe un şcolar de rând, pe când
au instituit falusul ca obiect de cult şi l-au înzestrat cu
lui Jung i-a provocat nopţi de insomnie şi zile
caracteristici extraordinare? Răspunsul său la această
chinuitoare înainte de a fi putut, în cele din urmă, să-şi
întrebare este cuprins în conceptele de arhetip şi de
permită conştientizarea gândului. Până atunci doar
inconştient colectiv. El ne dă, de asemenea, o cheie a simţise că un gând interzis îi dădea târcoale.
imagisticii atunci când ne spune că a putut citi foarte Lanţul de raţionamente care, până la urmă, 1-a
de timpuriu şi că a învăţat latineşte la şase ani, dar condus la înţelegerea conştientă a acestuia era
mult mai înainte era extrem de interesat de pozele pe neobişnuit, însă tipic. El a invocat Biblia şi în special
care mama sa i le arăta într-o carte veche intitulată povestea lui Adam şi a Evei. El a ajuns la concluzia că
Orbis Pictus. Această carte, o prezentare a religiilor Dumnezeu a dorit ca el să aibă acel gând, întocmai
exotice, era ilustrată cu chipuri de zei orientali, în cum trebuie să fi dorit ca ei să păcătuiască, în
special Brahma, Vişnu şi Siva, iar Jung spune că pofida faptului că le
avea „simţăminte
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
poruncise să n-o facă. îngăduindu-şi acea fantazare, el timp pentru ciudăţeniile spiritualismului, iar teza sa
îndeplinise voinţa lui Dumnezeu, iar această concluzie de doctort era tocmai pe această temă. Ocultismul 1-
i-a adus de îndată liniştea. Era convins că avusese o a preocupat întreaga viaţă, iar coincidenţele fantastice
trăire nemijlocită a divinului şi a graţiei lui Dumnezeu 14
şi fenomenele poltergeist par a se fi îngrămădit în jurul
şi dorea din tot sufletul să-i împărtăşească tatălui său lui într-un mod uluitor. Monografia sa Sincronicitatea: un
lucrul acesta, însă niciodată nu a îndrăznit să o facă. Mai 15
principiu de conexiune acauzală , publicată în limba
târziu a scris: engleză în 1955, este o încercare de explicare ştiinţifică
„Simbolismul trăirilor mele din copilărie şi a unor astfel de fenomene.
brutalitatea imagisticii mă tulburau îngrozitor... Cine 16
Teza sa de doctorat este studiul unui tânăr medium,
mă făcea să gândesc că Dumnezeu îşi distruge cunoscut prin intermediul unora dintre rudele sale şi
biserica Sa într-un mod atât de abominabil? La un ale cărui şedinţe le-a frecventat câtva timp. în
moment dat m-am întrebat dacă nu cumva era opera transele ei, tânăra fată părea posedată de
diavolului. Căci niciodată nu m-am îndoit că numai personalitatea unui bărbat mult mai în vârstă şi mai
Dumnezeu sau diavolul puteau vorbi sau acţiona astfel. cultivat, iar concluzia lui Jung este că acesta
Eram sigur că nu eu inventasem acele gânduri şi reprezenta un aspect al propriei personalităţi a fetei
imagini./Au fost experienţe cruciale ale vieţii mele... care se zbătea să fie recunoscut, idee pe care el a
Am recunoscut că aveam de găsit răspunsul în Sinea dezvoltat-o în opera sa de mai târziu.
mea cea mai profundă, că eram singur în faţa lui Jung a constatat că psihicul era neglijat în
Dumnezeu şi că numai Dumnezeu îmi putea pune manualele şi cursurile sale de medicină, iar lucrul
13
acele probleme înspăimântătoare" . acesta i s-a părut o lacună importantă, neacoperită
Către sfârşitul anilor de studii liceale a început să nici de prelegerile de psihiatrie. Dar atunci când, în
se dezvolte interesul lui Jung pentru ştiinţă. La orizont sfârşit, a cunoscut studiile de psihiatrie ale lui Krafft-
se contura problema viitoarei sale cariere. Unchii săi 17
Ebing , acestea au fost pentru el ca o revelaţaie şi a
socoteau ca indiscutabilă opţiunea pentru teologie, dar înţeles că trebuie să devină psihiatru. Prietenii şi
tatăl său nu dorea să-1 vadă preot. Propriile sale profesorii săi au fost dezamăgiţi de această aparent
pasiuni din acea vreme îl făceau să încline spre inexplicabilă opţiune. Fusese un student strălucit şi i
ştiinţele naturale, dar trebuia să-şi câştige existenţa, se deschideau perspective largi, pe când psihiatria
iar singurul viitor pe care i-1 oferea ştiinţa era cariera mai era încă un fel de Cenuşăreasă. Avea însă
didactică, deloc atrăgătoare pentru el. convingerea interioară că opţiunea sa era cea bună,
Opţiunea sa a fost, în final, medicina, iar în 1895 iar în decembrie 1900 a devenit asisitent la Spitalul
şi-a început studiile la Universitatea din Basel. S-a de boli mintale Burgholzli din Ziirich.
simţit mai degrabă umilit de obţinerea de către tatăl în memoriile sale, Jung zugrăveşte un tablou mai
său a unei subvenţii, care, totuşi, îl lăsa mai sărac degrabă mohorât al spitalului Burgholzli, o clinică
decât majoritatea studenţilor, dar lucrul acesta pare măruntă, cu personal insuficient; însă şeful acesteia,
să nu fi cântărit prea greu. După moartea tatălui său Eugen Bleuler, era interesat de cercetarea relaţiilor
a fost realmente obligat să muncească spre a-şi putea umane şi a interacţiunii medic-pacient, agreând
plăti studiile — fapt neobişnuit în acea vreme —, dar cercetările care înlesneau înţelegerea acestora. Era
lucrul acesta nu 1-a deranjat şi nu i-a umbrit bucuria acolo o atmosferă intelectuală însufleţită, animată şi
vieţii de student. Ba chiar a dat lecţii de teologie şi de alţi bărbaţi cu un spirit independent.
psihologie la societăţi studenţeşti, şi-a făcut prieteni şi Opera lui Jung s-a dezvoltat în două direcţii. Pe
a citit şi discutat în contradictoriu după plac. de o parte, el a perfecţionat şi utilizat textele de
Descătuşarea sa intelectuală, simţea el, era totală. asociaţie, cu scopul de a descoperi câte ceva din
Jung a muncit din răsputeri şi a fost un student lumea interioară a pacienţilor săi; aceasta era pe
strălucit. Atitudinea sa a devenit mai ştiinţifică şi mai linia a ceea ce se considera procedeu ştiinţific corect.
puţin speculativă, ceea ce înseamnă că a înţeles că Pe de altă parte, l-au interesat bizarele fantazări ale
trebuie să dea mai multă atenţie faptelor, pacienţilor. Era convins că acestea erau pline de
impacientându-i oarecum pe „amicii" săi, filosofii. Şi-a semnificaţie şi căuta analogii care să-i dea o cheie
găsit, totuşi,
FRIEDA FORDHAM P INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

pentru descifrarea lor; era o metodă pe care a Această direcţie, însă, se potrivea în special cu
dezvoltat-o mai târziu şi care în final a ajuns să fie interesul lui Jung pentru religie, pe când interesele
cunoscută sub denumirea de metoda sintetică. lui Freud îl făceau pe acesta să se concentreze
Abordarea sa, respectul său pentru pacienţi ca asupra sexualităţii infantile. De primă importanţă
semeni ai săi, ca şi intuiţia sa pătrunzătoare au pentru Freud în acea vreme era dezvoltarea
produs rezultate interesante şi l-au dus la unele succese complexului lui Oedip, adică dragostea incestuoasă
remarcabile. a băieţelului pentru mama sa şi corelatul său la
Un vânt proaspăt bătea în acea vreme în fată, complexul Electra. Destinul acestei dragoste
psihiatrie, dinspre Viena. Freud îşi publicase irealizabile şi efectul acesteia asupra maturizării
studiile despre isterie şi vise, iar Jung a găsit că ele personalităţii, asupra comportamentului şi, de fapt,
aruncau o lumină clarificatoare şi asupra „formelor asupra oricărui aspect al existenţei era, într-adevăr,
18
de expresie schizofrenice" . în 1907, Jung însuşi a cheia de boltă a psihologiei elaborate de Freud.
1
publicat cartea Psihologia demenţei precoce ^; Freud ajunsese la înţelegerea motivaţiei
aceasta a trezit interesul lui Freud, care 1-a invitat la Viena. inconştiente prin studierea istoriei personale a
întâlnirea a fost extrem de încurajatoare; cei doi bărbaţi au pacienţilor săi. Jung a ajuns la concluzia că trebuie
discutat ore în şir, iar Jung a avut sentimentul că, în mers mai departe şi că trebuie examinată istoria în
sfârşit, a întâlnit pe cineva de o reală importanţă. general. El considera că istoria individuală este
Freud era cu douăzeci de ani mai în vârstă, iar pe iluminată de studierea modului în care s-au
Jung îl simţea ca pe un fiu, dar el era (şi a fost dezvoltat rasa umană şi societatea; de fapt, ci a
întotdeauna) un fiu cu puternice convingeri mers până într-acolo încât să spună că fără istorie
personale, a căror abandonare era prea puţin
nu poate exista nici o psihologic a inconştientului.
probabilă. Jung ne spune că de la început a avut
„Am crescut în atmosfera puternic impregnată
rezerve cu privire la vederile lui Freud, dar că mai
de istorie a Baselului de la sfârşitul secolului al XlX-
degrabă şi le-a ascuns, aşa încât între cei doi s-a
lea — spune ci —şi, mulţumită lecturării filosofilor din
înfiripat o prietenie emoţională durabilă.
antichitate, am dobândit o oarecare cunoaştere a istoriei
Timp de şapte ani Jung a fost puternic implicat
psihologici. Când meditam asupra viselor şi asupra
în mişcarea psihanalitică, iar pe parcursul a patru
conţinuturilor inconştientului, niciodată nu am
ani a fost preşedintele Asociaţiei Psihanalistice 21
făcut-o fără a recurge la comparaţii istorice" .
Internaţionale. Freud a crezut într-o vreme că el ar
2() îl interesau cel mai mult schimbările lente care aveau
fi putut deveni urmaşul său , dar prea era
fundamentală discordanţa dintre cei doi bărbaţi şi loc dc-a lungul secolelor în atitudinile şi modurile de
formaţia lor de bază pentru ca lucrul acesta să se fi gândire ale oamenilor, valurile ca de maree ale
întâmplat. Azi, când dispunem de distanţa civilizaţiei, care urcă şi coboară, el însuşi simţindu-
necesară, este uşor de văzut că principala se prins în acele valuri. Atitudinea generală faţă de
preocupare a lui Freud era structura caracterului religia creştină, ale cărei crezuri dominaseră scena
nevrotic, pe când interesul real al lui Jung se referea lumii timp îndelungat, era în schimbare. Tatăl său
la psihoze sau la tendinţele psihotice manifestate de fusese o victimă a acestei schimbări şi, în
22
oameni în alte privinţe normali. Acestea sunt consecinţă, el şi familia sa suferiseră . Reacţia lui
elementele arhaice din Psyche; în tulburările Jung la aceasta nu a fost ca aceea a multora care s-
mentale acestea covârşesc modurile mai târzii, mai au revoltat, lepădându-se de crezurile creştine;
conştiente sau mai dezvoltate, de gândire şi de dimpotrivă, el a încercat să instituie o nouă atitudine
comportament, dar pot fi şi sursă de energie faţă de ele, una compatibilă cu cunoaşterea
creatoare, cum a arătat Jung. ştiinţifică dominantă şi care să schimbe optica
Jung a descoperit că mitologia este o sursă oamenilor. Propria sa atitudine includea cealaltă
bogată de material arhaic: nu era singurul mare schimbare care agita spiritele, anume
psihanalist care se interesa de acesta în acea atitudinea faţă de sexualitate, căreia iniţiatorul ei,
vreme şi însuşi Freud era absolut conştient de Freud, îi dăduse o mare extindere;
„vestigiile arhaice" ale Psyche, despre care, ca şi
Jung, credea că puteau fi moştenite.
166
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
dar Jung s-a îndepărtat de aceasta, în favoarea a era o atmosferă stimulatoare, de implicare într-o
ceea ce el simţea că este o problemă mai mişcare revoluţionară, intercomunicarea cu colegi
arzătoare, anume problema religiei. mai mult sau mai puţin animaţide aceleaşi idei, iar,
23
După ruptura sa cu Freud, a căutat paralele pe de altă parte, extrema răceală a celor mai mulţi din
istorice şi literare pentru experienţa sa onirică şi de lumea academică faţă de psihanaliză şi critica
fantazare, pentru ca apoi să se întrebe dacă oamenii obtuză a teoriei sexuale ale acesteia, deosebit de
din alte timpuri gândeau sau simţeau ca dânsul, din perceptibilă într-o ţară mică cum este Elveţia şi, în
moment ce aceste gânduri şi simţăminte se opuneau consecinţă, o piedică în calea unei practici private. în
la tot ceea ce era acceptabil în mod convenţional. Era sfârşit, era posibil ca mult mai mulţi străini să vină la
de o vitală importanţă pentru el să găsească consultaţiile lui Jung, decât elveţieni.
24
„prefigurarea istorică a experienţei mele interioare" , După publicarea cărţii Wandlungen und Symbole des
spre a-şi dovedi sieşi că nu se complace pur şi simplu Libido, spune Jung, foştii săi prieteni şi colegi l-au
într-o lume a fanteziei private, ci are unele legături cu părăsit, declarând că el este un mistic, iar cartea sa o
celelalte fiinţe omeneşti, chiar dacă ele aparţin tâmpenie. La sfârşitul anului 1923, a avut mai multe
trecutului. El deja trăise importanţa şi satisfacţia viziuni copleşitoare cu privire la nişte torente puternice
acestui lucru în lectura operei filosofilor. Era, pe de altă care cotropeau Europa nordică, distrugând totul în
parte, trebuinţa umană obişnuită „de a-mi confirma cale. Ca psihiatru, el a interpretat viziunile pe plan
25
ideile" , cu alte cuvinte, de a comunica în mod efectiv personal, temându-se că era ameninţat de un torent
cu contemporanii. Multă vreme el nu a găsit răspunsul de material inconştient, care îl putea copleşi. Cum,
la această problemă, iar când 1-a găsit, i-a venit dintr- însă, războiul a izbucnit în anul următor, el a început
un domeniu neprevăzut şi straniu, anume din studierea să creadă că viziunile sale puteau avea un element
vechilor texte ale alchimiştilor. profetic şi că erau mai mult decât o ameninţare
în cercetările sale, Jung a remarcat revenirea personală. în toţi anii războiului el a avut mereu vise
motivului sexual în mitologie şi religie şi faptul că şi viziuni de felul acesta, care l-au supus unor emoţii
„tema incestului ocupă un loc decisiv aproape în puternice şi unor tensiuni nemaipomenite.
toate cosmogoniile şi în numeroase mituri", trăgând Experienţa interioară a acestor ani şi modul în
de aici concluzii pe care, în cele din urmă, le-a care Jung a prelucrat-o prezintă un interes deosebit,
dezvoltat în opera sa tradusă în limba engleză sub stând la baza tuturor teoriilor şi metodelor sale
titlul Psychology of the Unconscious, publicată iniţial, în psihologice de mai târziu. Era mai mult sau mai puţin
1912, cu titlul Wandlungen und Symbole des Libido. izolat în Elveţia şi, pe deasupra, a descoperit că cele
în aceată carte, el a expus ideea că dorinţa învăţate de la Freud nu-1 puteau ajuta în acea nouă
incestuoasă a fiului faţă de mama sa este mai curând criză. Ştia că îşi asumă un risc, dar a decis să nu
27
spirituală decât biologică şi că năzuinţa de renunţe la nici una din experienţele iraţionale cărora
reîntoarcere în pântecele mamei este stimulată de le făcuse faţă; de fapt era îndoielnic că putuse rezista
dorinţa de re-naştere şi de re-creare a unui nou Sine; întotdeauna în mod satisfăcător acelor trăiri.
cu alte cuvinte, dorinţa incestuoasă nu cere să fie Pe scurt, metoda dezvoltată de el depindea de
pusă în practică, ci deschide calea spre dezvoltarea acceptarea impulsiilor iraţionale, de observarea atentă
26
spirituală . Această viziune era atât de contrară a fiecărei fantazări, viziuni, vis şi idei, oricât de stranii
28
concepţiei lui Freud, încât o ruptură era inevitabilă, iar ar fi fost acestea . Un pas mai departe al metodei era
Jung s-a retras din mişcarea psihanalitică. exprimarea plastică, picturală a viziunilor şi viselor şi
S-a găsit astfel într-o situaţie de mare izolare, prelucrarea conţinutului emoţiilor până când şi ele
accentuată de izbucnirea primului război mondial. A puteau fi cristalizate în formă imagistică. De
demisionat de la Burgholzli şi, câţiva ani mai târziu, a asemenea, Jung se juca cu cubu-leţe şi pietricele
trecut la practica privată. Legătura cu psihanaliza îi pentru copii, cu care construia case, biserici, poduri şi,
adusese atât avantaje cât şi dezavantaje; pe de o eventual, orăşele; aceste „construcţii" au fost înlocuite
parte, mai târziu
FRIEDA FORDHAM w INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
prin sculptarea în piatră, o activitate pe care el imediat despovărat şi calmat. Imaginea îi
o găsea foarte satisfăcătoare şi care constituia o dădea, de asemenea, o oarecare posibilitate de
deschidere spre noi idei şi descoperiri intelectuale. Multe figuri a înţelege ce a provocat emoţia sau ce sem-
din vise reveneau; Jung le dădea nume şi vorbea cu ele nificaţie are aceasta.
chiar şi în starea de veghe, socotind că un nou aspect Din descrierea viselor şi fantazărilor sale şi din
al personalităţii sale încerca să prindă contur şi să picturile pe care ni le-a lăsat, este clar că avea o
devină parte a vieţii sale conştiente, aşa încât neobişnuită capacitate de a exprima imagini care
căuta să dea astfel o mână de ajutor procesului. de obicei sunt blocate sau pierdute în inconştient
Visele din această perioadă erau pline de sau apar doar în vise. Este în ele substanţă pentru
culoare şi bizare, abundau în detalii istorice artă şi poezie şi, cu mai mult talent, Jung ar fi putut lesne
neobişnuite şi evocau locuri încântătoare: se vedea deveni artist sau poet; într-adevăr, unele dintre scrierile
şezând pe un scaun auriu stil Renaissance, în faţa sale, în special acelea în care este vorba despre
unei mese de smarald; un porumbel se preschimba natură, au calităţi poetice. Cu toate acestea,
în copil şi vorbea; imaginile unor cavaleri cruciaţi se calificarea şi exersarea l-au condus la crearea unei
mişcau de pe pietrele lor de mormânt, înviind; psihologii care a recunoscut că aceste impulsii
fiinţe înaripate în formă de peşti zburau pe cer; el inconştiente şi elementare sunt exprimate în forme
cobora în peşteri subterane, descoperind acolo un religioase, atâta timp cât religia este vie. O religie care a devenit
erou mort şi soarele nou-năs-cut care se înălţa din lipsită de semnificaţie pentru majoritatea oamenilor
apele mării. A tălmăci aceste vise este a-ţi reaminti este o religie care a divorţat de conţinuturile
29
de „Kubla Khan" , deoarece ele au calităţi poetice. inconştiente, o religie în care formele care ar trebui
Nu-i de mirare că Jung a fost într-o vreme tentat să le exprime s-au rigidizat.
să vadă în ele o artă.
După 1917, fluxul de vise şi viziuni a dispărut
O femeie apărută în visele lui încerca să-1
treptat, iar Jung a avut timp şi energie pentru a
convingă că aşa stăteau lucrurile; ea era
examina asociaţiile evocate de ele, punând
seducătoare şi perfidă, iar Jung polemiza aprig cu
întrucâtva ordine în haos. El a ajuns la concluzia că
dânsa, susţinând că îl interesează ştiinţa şi nu
materialul are un caracter similar cu acela produs de alienatul
arta. Este adevărat că ceea ce făcea el pe atunci cu
mintal, dar că era totodată „matricea unei imaginaţii
greu putea fi numit ştiinţă, aşa încât Jung admitea
mito-poietice care a dispărut din epoca noastră
compromisul, numind-o tablou după natură. 30
raţională" , adică nu mai este valorizată. Ca să-şi
Această altă latură a sa (reprezentată de femeile
relateze experienţele într-un mod pe înţelesul
din vise) argumenta cu ilogicitatea considerată de
gândirii curente, era necesar ca ele să fie prezentate
el a fi tipică pentru femei, iar el era pus în
oarecum ştiinţific. Tocmai de aceea păstrase el cu
încurcătură de modul în care o personalitate femi-
nină, parte a sa, căuta să i se impună cu forţa. Cu grijă înregistrările fiecărei imagini şi, în măsura
toate acestea, a acceptat acest mod al psihicului posibilului, le clasificase.
inconştient de a i se prezenta, adică, printr-o A petrecut — spune el — patruzeci şi cinci de
personificare, iar mai târziu a numit „anima" ani spre a studia propriul inconştient şi pe acela al
această trăire. pacienţilor săi, dezvoltându-şi teoria. A încercat, de
Conversaţia cu imaginile visului era metoda asemenea, să „înţeleagă imaginile din viaţa reală".
pusă la punct de Jung în materie de autoanaliză: în Aceasta înseamnă că nu le privea pur şi simplu ca
felul acesta el încerca să le conecteze cu pe nişte imagini pe jumătate curioase, pe jumătate
conştientul; în acelaşi timp, le lua îndeajuns de în fascinante, în felul în care tindem să tratăm visele şi
serios pentru a le permite să modifice punctul de viziunile şi că nici nu era mulţumit cu studierea şi
vedere conştient, dacă lucrul acesta părea necesar. clasificarea lor. El le privea ca reprezentând şi
Făcea, de asemenea, eforturi de evocare a vehiculând un potenţial creator, încercând totodată
imagisticii, îndeosebi atunci când se găsea el însuşi să găsească moduri adecvate de utilizare a lor.
într-o stare de inexplicabilă tulburare; descoperise 171
că dacă putea cristaliza o imagine, adică dacă
găsea o reprezentare psihică pentru emoţia sa, era
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Povestea „înţelegerii imaginilor de viaţă" este întrebarea „Ce avem de făcut cu inconştientul?' A
totuşi, în afară de opera sa, o poveste privată, doua, Psycho-logical Types (1921), îşi are originea în
confidenţială. Când a fost publicată autobiografia lui trebuinţa lui Jung de a înţelege şi defini deosebirea
Jung, ea a fost criticată pentru lipsa de material dintre el şi Freud. In On Psychic Energy (1928), pe care el
personal, pentru faptul că spune puţin sau nimic o considera deosebit de importantă, Jung formulează
despre relaţiile sale personale şi despre numeroşii teoria sa cu privire la libido; el dorea să scape de
oameni interesanţi pe care i-a întâlnit şi cunoscut în teoriile privind instinctele sexuale, agresivităţii,
cursul lungii sale vieţi, dar această omisiune (deşi este foamei etc. sau mai degrabă să le unifice sub
regretabilă) a fost în mare măsură deliberată, spre a conceptul de impulsie. în acea perioadă s-a înfiripat
menaja sentimentele celor încă în viaţă şi a-şi feri prietenia lui Jung cu sinologul Richard Wilhelm, care 1-a iniţiat
familia de strălucirea ieftină a unei publicităţi în gândirea şi mistica chineză, precum şi în alchimie,
nedorite. Este, de asemenea, adevărat că Psyche era în care el a găsit o paralelă cu propriile-i trăiri.
pentru el de o importanţă precumpănitoare. „Eşti Colaborarea cu Wilhelm a dus la scrierea cărţii The
interesat doar de inconştientul colectiv", i-a spus o Secret of the Golden Flower( 1929), în care Jung dezvoltă
dată soţia sa, nu fără a zâmbi, deşi uneori nu ar fi propria-i experienţă de producere a formelor
putut privi lucrul acesta cu tot atâta resemnare. „mandale" şi o raportează la sistemul chinez de
Emma Jung a fost o femeie remarcabilă, care a dezvoltare spirituală.
izbutit să se adapteze la personalitatea soţului ei, fără Această carte se situează la celălalt capăt al
a-şi pierde propria-i personalitate. Fusese o fată spectrului faţă de On Psychic Energy, dar amândouă au
frumoasă şi avea un admirabil simţ al umorului, ceea fost încercări de a găsi principii unificatoare, de a
ce i-a fost de folos în multe situaţii din viaţă. în primii pune ordine în experienţa haotică acumulată de Jung.
ani ai căsătoriei lor s-a devotat, într-un mod cu totul în 1928, Jung a avut un vis care 1-a pus în mare
33
elveţian, misiunii ei de soţie şi de mamă; au avut încurcătură . Visul se termină cu închiderea sa în
cinci copii. S-a confesat că a fost un mare efort pentru curtea unei clădiri medievale, similară unui palat
ea să-şi dezvolte intelectul şi sa fie părtaşă la munca ducal din Italia nordică. Un ţăran care era cu dânsul a
soţului ei, ca mai târziu, dar a fost un efort care a exclamat de îndată ce poarta cea mare s-a închis cu
meritat osteneala, mult apreciat nu numai de soţul ei, zgomot: „Iat-ne zăvorâţi în veacul şaptişpe!" Gândul
ci şi de mulţi alţii. Ea primea pacienţii, ţinea conferinţe imediat al lui Jung a fost: „De-acum vom zăcea aici ani
şi conducea seminarii la Institutul jungian din Zu'rich şi ani!", dar s-a consolat cu reflecţia că vor ieşi de
şi, de asemenea, conversa cu vizitatori veniţi din acolo, fie şi după mai mulţi ani.
întreaga lume. Merită să arătăm că făcuse lucrul După acest vis el s-a „cufundat în grele tomuri
acesta şi cu mult înainte de cel de al doilea război de istorie a omenirii, religiei şi filosofiei", fără a găsi
mondial; în zilele noastre nu este neobişnuit pentru o ceva care să-1 ajute în descifrarea celor visate. Mult
femeie să-şi schimbe modelul de viaţă în felul acesta mai târziu ne spune că a înţeles că se referea la alchimie,
şi o face relativ uşor, însă pe atunci era foarte greu, în care a fost la apogeul ei în secolul al XVII-lea. El citise într-
special în Elveţia, unde chiar şi în prezent femeile nu adevăr, cartea lui Silberer, Probleme ale misticismului
au drept de vot. şi simbolismul acestuia, publicată în 1917, dar „o
Mai mult, a efectuat o anumită cercetare uitase" — un comentariu cam naiv din partea cuiva
31
extensivă privind legenda Graal-ului , care din păcate a care înţelesese că nimic nu este vreodată realmente
rămas incompletă la moartea ei, în 1955. Moartea sa uitat. Oricum, după ce a fost fascinat de licărirea
a fost o pierdere, nu numai pentru soţ şi întreaga alchimiei chineze, în care îl iniţiase Wilhelm, Jung s-a
familie, care acum cuprindea nepoţi şi strănepoţi, ci şi cufundat cu totul în studierea alchimiei în general,
pentru prieteni şi expacienţi din toată lumea. cerându-i unui librar din Miinchen să-i trimită toate
34
„Modelarea de imagini" şi înţelegerea lor ni le cărţile [pe această temă — notă L.G] de care dispunea .
dau cărţi şi articole, începând din anul 1916. Prima lucrare, The
32
Relations bet-ween the Ego and the Unconscious (1916) ,
cuprinde răspunsul la
172
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

Poate că „cufundat cu totul" nu prea este vederile lui Freud despre sexualitate ca nefiind „nimic altceva decât
expresia potrivită, întrucât tratatele de alchimie sunt sex"; este mult prea facil să gândeşti despre religie că
obscure, încâlcite, alchimiştii dorind să-şi deghizeze nu este „nimic altceva decât proiecţie". Nu aşa gândea
ştiinţa, aşa încât să nu poată fi transmisă decât celor Jung, deoarece el era conştient de realitatea şi
iniţiaţi. Dacă Jung are totuşi dreptate, atunci vitalitatea psihicului (of the psyche) şi de misterul său
obscuritatea şi particularitatea textelor este permanent, în pofida luminii pe care psihologia
explicabilă pe alte baze; părerea sa este că textele dinamică a aruncat-o asupra sa.
sunt expresia fantazărilor inconştiente, adică a în timpul vieţii sale Jung a călătorit foarte mult.
matricei imaginaţiei mito-poietice, la care ne-am şi Era un bun lingvist şi a ţinut conferinţe în alte ţări
referit. europene, în Anglia şi America. Prima sa călătorie a
Jung a studiat textele alchimiste printr-o viziune fost aceea din U.S.A., împreună cu Freud, în 1909, iar
37
filologică, de parcă ar fi fost scrise într-o limbă mai târziu a făcut acolo el singur mai multe vizite .
necunoscută şi, procedând astfel, el a descoperit că: în una dintre aceste călătorii (ca urmare a
„Experienţa alchimiştilor era, într-un sens, experienţa interesului său pentru alte culturi) a vizitat New Mexico, spre
mea, iar lumea lor era lumea mea... Am dat din a-i studia pe indienii din tribul Pueblo. S-a vădit a avea
întâmplare peste duplicatul istoric al psihologiei mele darul comunicării cu oamenii primitivi într-un mod care
privind inconştientul. Posibilitatea unei comparaţii cu atingea nivelul cel mai de jos al înţelegerii, pier-
alchimia şi neîntreruptul lanţ intelectual care duce zându-se el însuşi în atmosfera celor de baştină.
îndărăt la Gnosticism au dat substanţă psihologiei Despre indienii Pueblo spunea: „A fost uimitor pentru
35
mele" . mine să văd cum emoţiile indianului se schimbă
Avem aici cheia nu numai a preocupării lui Jung atunci când vorbeşte de ideile lui religioase, în viaţa
pentru acest subiect special, ci şi a conceptului său de obişnuită el arată un grad de autocontrol şi de
inconştient colectiv, anume că fantazările inconştiente demnitate care se învecinează cu impasibilitatea
sunt universale şi pot să apară în orice perioadă, în fatalistă. Dar când vorbeşte de lucruri care ţin de
forme mai mult sau mai puţin similare. Ele sunt, de misterele sale, el este apucat de o surprinzătoare
38
altfel, baza expresiei religioase. Jung a dezvoltat emoţie, pe care nu o poate ascunde" .
această temă mai târziu, în Psihologie şi religie (1938) Despre Africa de Nord, pe care a vizitat-o în 1920, el a scris:
şi în Paracelsica (1942). „întâlnirea mea cu [acea] cultură pur şi simplu m-a
3y
Demonstrând rolul inconştientului în expresia copleşit" . El a observat că în spatele aparentei
religioasă, scopul lui Jung a fost să arate semnificaţia apatii şi al calmului oriental al oamenilor se găsea o
a ceea ce, în lumina ştiinţei moderne, a devenit pentru nelinişte şi o agitaţie pe care nu şi le putea explica.
atât de mulţi lipsit de semnificaţie. Dogma Trinităţii, Călătoria din 1920, ca şi evenimentele de mai târziu,
simbolismul liturgic şi figura lui Christos însuşi pot fi i-au confirmat această percepţie. El ne dă o descriere
înţelese, în această lumină, ca exprimând aspecte vie a unei călătorii în interiorul continentului, cu
40
esenţiale ale psihicului uman, esenţiale deoarece, reminiscenţe din Andre Gide , însă absolut original în stil;
dacă li se permite să rămână inconştiente, omul nu el face observaţii dintr-un punct de vedere neobişnuit
este realmente întreg. Procesul de a deveni întreg, şi este capabil să ne transmită vivacitatea impresiilor
adică acela al conştientizării inconştientului, Jung îl sale.
consideră conceptul central al psihologiei sale şi îl Despre Kenya şi Uganda, pe care le-a vizitat mai
36
numeşte proces de indi-vjduafie . Psihologie şi religie, târziu (1925) şi unde intenţia sa a fost aceea de a
Răspuns lui Iov, Aion şi Mysterium Coniunctionis sunt studia „reacţia europeanului la condiţiile primitive", el
principalele cărţi în care Jung elaborează aceste idei şi a scris că „au atins orice posibil punct sensibil din
41
pe care le consideră a fi contribuţiile sale cu adevărat propria mea psihologie" . El a înţeles că în taină dorea
importante. El simţea că o reevaluare a creştinismului să evadeze din Europa şi că se afla în căutarea unei
era esenţială pentru omul occidental, dar viziunea sa laturi a sa pe care o pierduse. Nu ne spune că a găsit-
despre acesta ca o proiecţie a Psyche nu este lesne o cu adevărat, dar a găsit un sens
de asimilat. El însuşi s-a referit adesea la
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG
acelei „linişti a eternului început, lumea aşa cum a Ca majoritatea europenilor cultivaţi, Jung a
42
fost dintotdeauna, în starea de nonfiinţă" .1-a vizitat alte ţări ale continentului. A cunoscut Marea
43
bucurat pe oameni şi a găsit că Mount Elgonera Britanie atât prin vizite făcute prie tenilor cât şi fiind
blagoslovit, iar mai târziu a arătat mâhnire faţă de invitat să ţină conferinţe sau să conducă seminarii.
44
dezvoltarea printre ei a mişcării Mau-Mau. într-un an a fost în Cornwall şi 1-a impresionat
în 1938, guvernul britanic al Indiei 1-a invitat puternic coasta Atlan ticului, stâncile negre şi
să participe la a 25-a aniversare a Universităţii din valurile oceanului care le biciuia necontenit.
Calcutta, Jung acceptând bucuros această ocazie de a Este interesant de notat faptul că, în pofida
vedea cu ochii săi câte ceva din ţara a cărei cultură şi interesului puternic faţă de istoria creştinismului,
religie îl interesau de atâta vreme. Fusese mai de Jung n-a mers niciodată la Roma.Omisiunea a fost
mult impresionat de modul în care natura psihologică a deliberată; simţea că va fi atât de copleşit de atmos -
răului a fost integrată în viaţa spirituală indiană şi era fera locului încât să nu mai fie capabil să reziste
profund convins de valoarea înţelepciunii orientale, asociaţiilor pe care i le-ar fi evocat Roma. Cum de
aşa încât posibilitatea de a trăi la faţa locului lucrul pot oamenii să viziteze un asemenea loc în acelaşi
acesta nu era de ratat. Cu toate acestea, el a fost fel cum se duc la Paris sau la Londra? Pentru el ar
prudent în abordarea acestei culturi exotice, extrem fi fost imposibil, căci la fiecare pas ar fi fost zguduit
de diferite, fiind decis să găsească aici propriul său până în adâncurile fiinţei. Tot ce a putut face a fost
adevăr, aşa încât i-a evitat cu grijă pe toţi acei „holy să privească Roma de pe puntea unui vas care
men", cu excepţia unui guru al gazdei sale, naviga spre Neapole şi să o vadă ca pe „vatra încă
maharajahul din Mysore; cu acest bărbat el a avut aprinsă şi fumegândă din care s-au răspândit vechile
lungi convorbiri. Indienii, crede Jung, au integrat aşa- culturi, îngrădită în rădăcinişul încâlcit al evului
45
numitul „rău" fără a-i „pierde înfăţişarea" , spre 49
mediu creştin şi occidental". Câţiva ani mai târziu,
deosebire de „creştin [care] luptă pentru bine şi cade pe când cumpăra bilete spre a merge, în sfârşit,
46
pradă răului" , dar care, procedând astfel, şi-a acolo, a leşinat. Niciodată nu a mai încercat să
pierdut energia generată de conflict şi tensiune. viziteze Roma.
Pare să fi fost mai impresionat de budism decât Toate acestea ne dau portretul unui om maidegrabă
de religia hindusă. Templele budiste şi ritualurile l-au ciudat, ceea ce nu se vădea pentru un observator de
emoţionat profund şi a reflectat asupra similarităţilor şi rând; adevărat, Jung era capricios, dar de obicei el
deosebirilor dintre Budha şi Christos, reflecţii pe care se retrăgea în biblioteca sa sau înrefugiul său rustic
le-a rezumat în comentariul: „Budha este cea mai de la Bollingen, un sătuc la capătul estic al Lacului
completă fiinţă umană. El este o personalitate Ziirich. Ar fi refuzat să vadă oameni sau îi trata
istorică şi de aceea mai uşor de înţeles de oameni. foarte degajat, vorbind despre ceea ce îl interesa pe moment,
Christos este în acelaşi timp om istoric şi Dumnezeu şi indiferent de problema pentru care ei veniseră; era
47
de aceea mult mai greu de înţeles" . El are puţine de opusul prieteniei şi interesului pentrupacient pe
spus asupra peisajului indian, dar continentul 1-a care le dovedise altădată, în special când era
afectat profund, aşa încât a fost recunoscător pentru vorba de studenţi şi de umili oameni din popor. în
posibilitatea de a se retrage zece zile într-un spital de anii din urmă ai vieţii sale, vizitatorii, chiarşi cei care nu
disenterici, pe care 1-a descris ca pe „o insulă erau în mod special interesaţi depsihologie, erau
binecuvântată în mijlocul unei mări sălbatice de frapaţi de sentimentul pe care li-1 transmitea,
48
impresii noi" , iar la întoarcerea acasă nici măcar n-a acela de a fi cu adevărat un mare om.
coborât pe ţărm să viziteze oraşul Bombay, deşi găsise Era înalt, bine proporţionat, destul de arătos,
că Ceylonul are un farmec extraordinar. Se pare că s- mulţi, atât bărbaţi cât şi femei, îl găseau foarte
a reîntors la studiul alchimiei (care îl preocupa în acel atrăgător; şi-a făcut câţiva prieteni devotaţi, deşi
timp) cu mare uşurare şi că doar mult mai târziu a niciodată nu a reuşit să aibă un corp de discipoli,
asimilat efectele vizitei sale în India. ca Freud. Lucrul acesta era în parte deliberat, iar în parte se
datora dificultăţii de a se descurca cu bărbaţ ii, care
probabil este de raportatla complexităţile relaţiei cu tatăl
său. Ne spune despre sine că avea
FRIEDA FORDHAM INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG

şi nu avea nevoie de ceilalţi oameni şi că uneori stări sufleteşti. Totul în acest vis pare o invenţie tardivă,
era tulburat de cruzimea trăită în el însuşi, de impregnată „ideologic". Cu totul fenomenală este însă
demonul care îl împingea la cunoaştere sau la ecmnezia scriitorului septuagenar Octavian Paler care, în
ziua de 16 noiembrie 1997, afirma sus şi tare pe micul
vreo activitate creatoare, indiferent de
ecran al „Antenei 1" că îşi aminteşte perfect că, exact la vârsta de 3
sentimentele celorlalţi. Putea trăi doar aşa cum
ani şi două luni, a trăit într-o livadă, timp de o jumătate de oră,
era impulsionat lăuntric să trăiască, nu se putea
angoasa singurătăţii (!) (Nota trad.)
realmente adapta la ceilalţi oameni şi îi lovea uneori 10
Naivitate oarecum amuzantă a Friedei Fordham. (Nota
fără să o fi dorit, făcându-şi în felul acesta duşmani. trad.)
Cu toate acestea, bătrâneţea sa a fost 11
Memories, Dreams, Reflections, p. 31.
satisfăcătoare; erau momente în care era sigur că 12
Ibidem ,p.l4.
nimeni nu înţelegea ce a încercat să spună, momente n
Ibidem,p. 57.
în care critica era inadmisibilă, precum şi momente în 14
Ad litteram, „spirit zurbagiu" = credinţă în existenţa unor
care îl biruia singurătatea, în pofida faptului că era duhuri rele
iubit şi admirat de o mulţime de prieteni. A putut, care fac zgomot într-o casă, ba chiar aruncă cu pietre în
totuşi, să scrie cu sinceritate despre sine: „Sunt geamuri, deplasează
satisfăcut de cursul luat de viaţa mea... Sunt uimit, mobilele, provoacă incendii etc. Sf. Augustin ar fi trimis un preot
deziluzionat, mulţumit de mine. Sunt abătut, deprimat, care să alunge
entuziast. Sunt toate acestea deodată şi nu pot face astfel de spirite dintr-o casă din Numidia. (Nota trad.)
15
Synchronicity: An Acausal Connecting Principie (C.W., 8).
suma... [Deşi] în pofida tuturor incertitudinilor simt o 16
On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena:
soliditate fundamentală a întregii existenţe şi o conti-
A Psychiatric Study (C.W., 1).
nuitate în modul meu de a fiinţa... Viaţa este — sau 17
Richard Krafft-Ebing (1840-1902), psihiastru german, autor al unei
are — sens şi lipsă de sens. Cultiv speranţa anxioasă
50 cunoscute monografii intitulată Psihopatia sexua/â(1886). (Nota
că sensul va predomina şi că va câştiga bătălia" . trad.)
A murit în 1961, la vârsta de 85 de ani, după ce a 18
Schizofrenia este termenul modern pentru Dementia Praecox. în
creat nu numai o psihologie, ci şi propria-i versiune a termeni populari, înseamnă personalitate scindată.
mitului creştin. 19
The Psychology of dementia Praecox, în textul original. (Nota trad.)
20
„ t h e n e x t l e a d e r "î,n t e x t u l o r i g i n a l . „ V o i a m — a r a t ă S .
Fre ud — să
NOTE tr a n s f e r a c e a s t ă a u t o r it a te u n u i b ă rb a t m a i tâ n ă r , c a r e , d u p ă
în d e p ă rt a r e a m e a ,
1 s ă f i tr e b u it s ă -m i s u c c e a d ă î n m o d n a t u(ra Isl"
to ri a m i ş c ă ri i
Memories, Dreams, Reflections, p. 58.
2 p si h a n a liitc e , î n
Avraam şi Isac.
3 O pe re IV , tra d u c e re d e d r. L e o n a r d G a v riliu , E d itu r a Ş t iin ţ ific ă ,
C.W.,vol. 11 (1952).
4 B u c u r e şti , 1 9 9 6 ,
Memories, Dreams, Reflections, p. 73.
5 p . 6 0 ) . (N o t a t r a d . )
Ibidem.p. 70. 21
6 M e m o r i e s , D r e a m s , R e f l e c t i o nps. , 1 5 6 .
Fapt de-a dreptul fenomenal, ca să nu spunem 22
A ce e a şi „dr a m ă " c a şi în fa m ilia lui Luc ian B la ga , c are ne
neverosimil, dacă avem
în vedere faptul că până şi zguduitoare trăiri în stare de veghe sp u n e de sp re
rămân complet t a t ă l s ă u c ă e r a u n p r e o at re„ l i g i o s ". (N o t a tra d .)
23
nememorate la această vârstă, când Psyche este o structură C e e a ce Freu d n um e şte „a p o sta zia e lv e ţia n ă" , s-a p rod u s
fragilă, în formare. de clara tiv în c ă
7
„about thirty feet long", în textul original. (Nota trad.) din 1 9 1 2 , cu p rile jul un e i v iz it e p e co n t p ro priu a lu i Ju n g în A m e ric a, a n în c a re
8
Memories, Dreams, Reflections, pp. 25-26. a a p ă r u t ş i m a si v u l s ă u s t u dWiua n d lu n g e n u nd S y m b o l e d e r Li b idîno ,
9
într-adevăr, este exclus ca un copil de 3-4 ani să aibă c a re e l
imagini onirice „ d e s e x u a liz e a z ă " l ib id o u l . ( N o ta t r a d .)
24
de o geometrie atâ t de precisă, precum şi noţiuni exacte de Memories, Dreams, Reflections, p. 192.
25
metrologie vulgară, Ibidem, p. 92.
26
ca să nu mai vorbim de definirea ca de psiholog Deosebirea de punct de vedere poate fi explicată prin
introspecţionist a propriilor faptul că Freud
studia fantazările incestuoase cu raportare la anii micii
178 copilării, adică î nainte
de vârsta de şase ani sau în jurul acestei vârste, pe când Jung se
ocupa de dorin
ţele incestuoase ale adultului.

179
FR IE D A FO R D H A M
27
E x a c t în a c e e a ş i p e r io a d ă t r ă ia ş i L u c ia n B la g a e x a lt ă r i
ir a ţ io n a l is t e
GLOSAR
in t e n s e , c e e a c e e s t e in t e r e s a n t p e n t r u c e i d o i p r o t a g o n i ş t i a i
co n c e p t u lu i d e
in c o n ş t ie n t c o le c t iv ( a s e v e d e a L e o n a r dInGcaovnrşiliu t ie,n t u l în
v iz iu n e a lu i
L u c ia n B l a gEa d, it u r a IR I, B u c u r e ş t i , 1 9 9 7 ) . ( N o t a t r a d .)
28
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f le c pt io
. 1n7s 9, .
29
î m p ă r a t m o n g o l , f o n d a t o r a l d in a s t ie i Y u a n d i n C h i n a ( n .
a p ro x . în
1 2 1 5 , d ec ed a t în 1 2 9 4 ). T itlu al u n u i p o e m ce le b ru s cris d e p o etu l e n g lez S a m u el
T a y l o r C o l e r id g e . ( N o t a t r a d . )
30
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f le c pt io
. 1n8s 1, .
31
V a s d in c ar e ar finmc aâ t Iis u s C h r is t o s la C in a c e a d e t a in ă ş i
în c a r e
afect, emoţie (a se vedea pp. 55-56)
Io s if d in A r im a t e ia a r fi c o le c t a t s â n g e le s c u r s d in t o r a c e le
M â n t u it o r u lu i c r u analiză reductivă: reducere sau întoarcere a
c i f i c a t , d u p ă c e a c e s t a a f o s t îm p u n s c u s u l iţ a d e u n c r u c ia t . manifestărilor psihice la
(N o ta tra d .) sursa lor originară (a se vedea pp. 139-140)
32
T it lu ri în lim b a e n g le z ă , c a în C .W ., cu d a t a p u b lic ă r ii anima: latură feminină inconştientă a bărbatului (a se
o r ig in a le în E lv e ţ ia . vedea pp. 86-89) animus: latură masculină inconştientă a
33
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f le c pt iop n. s1, 9 3 ş i u r m . femeii (a se vedea pp. 89-92) arhetip: conţinut al
34
A s e v e d e a c a p it o lu l 4 . inconştientului colectiv, care este duplicatul
35
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f le c pt io
. 1n9s 6, . psihologic al instinctului. Este folosit şi într-o
36
I b i d e m p, . 2 0 0 . accepţiune mai
37
Ju n g a f o s t in v it a t , in d e p e n d e n t d e F r e u d , s ă puţin strictă spre a desemna o imagine sau un simbol
c o n f e r e n ţ ie z e la C la r k colectiv
U n iv e r s it y d e s p r e e x p e r im e n t e le s a le d e a s o c ia ţ ie . A m â n d o i a u (a se vedea pp. 56-60) colectiv: conţinuturi psihice care
p r im it u n t it lu sunt comune mai multor indivizi. Când
o n o r if ic . acestea sunt inconştiente sunt numite
38
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f le c pt io
. 2n3s 5, . inconştient colectiv (a se
39
I b i d e m , p2.3 0 . vedea pp. 54-55).
40
R eferire în sp ec ia l la c Vartea
o ya ge a u C o ng deo A nd re G id e . (N o ta trad .).
41 complex: un grup de idei asociate, modulate afectiv (a se vedea pp. 55-56).
M em ories, Dreams, Reflections, pp. 255-256.
42 criptomnezie: ceva văzut, auzit sau citit, dar uitat, pentru
Ibidem , p.240.
43 ca mai târziu
Vulcan stins din Africa Orientală, situat la frontiera
dintre Kenya şi să fie reprodus fără conştientizarea sursei (a se
U ganda, cu înălţim ea de 4321 m . (N ota trad.) vedea p. 58) Eu: centru al spiritului conştient (a se
44
Societate secretă a băştinaşilor din Kenya, creată în 1948 vedea p. 54) enantiodromie: concepţie potrivit căreia orice
de către Jomo lucru trece în opusul său
Kenyata. A organizat num eroase m asacre în rândurile albilor (a se vedea p. 52) extraversiune: orientarea libidoului
colonialişti. (Nota către obiecte din afară (a se vedea
trad.) [Jung se referă la însoţitorii săi din această călătorie, însă pp.63,64).
fără a-i num i: fantezie: activitate imaginativă (a se vedea p. 59).
unul dintre aceştia a fost Dr. H . G odw in Baynes, care m ai târziu hidrocefalie: distensie a cavităţilor creierului prin
a fondat psiho acumularea de fluid,
logia jungiană în Anglia; a m ai fost şi M iss Ruth Bailey, care a ceea ce duce la o creştere a volumului craniului
devenit prietena (a se vedea
pe viaţă a fam iliei şi a avut grijă de Jung la bătrâneţe] (N otă pp. 152-155).
Frieda Fordham ).
45
M e m o r i e s , D r e a m s , R e f l e c pt ipo.n 2s 5, 7 - 2 5 8 . 181
46
I b id e m , p2.5 8 .
47
/bidem,p.261.
48
/fcidem,p.262.
49
/Wcfem,p.268.
50
Ibidem, pp. 329-230.

180
GLOSAR GLOSAR
inconştient personal:amintiri, traumă: vătămare psihică (ase
dorinţe, emoţii etc. refulate, vedea p. 119).
precum şi umbra: latu ra in con ştien tă
percepţii subliminale de „n atu rală" a fiinţei u m an e
natură personală (a se vedea pp. (a se ved ea pp. 83 -86)
55,81) individ: integrarea întregii
personalităţi(a se vedea pp.107-108) N.B. Termenii de mai sus sunt
individuaţie:procesul princare se definiţi în sensul în care sunt ei, în
devine individ(a se vedea pp.109-111) general, utilizaţi de către C.G. Jung.
[Am adăugat în acest glosar,
inflaţie: gonflare morbidă a unor întocmit de Frieda Fordham, termenii
arhetipuri cum sunt bătrânul inflaţie şi intuiţie. (Nota trad.)
înţelept
sau marea mumă, caz în
care subiecţii se pot crede
Dumnezeu,
Sfânta Fecioară etc. (a se
vedea p. 113) instinct: impuls
determinat în mod inconştient
sau acţiune colectivă
(a se vedea pp. 56-57)
introversiune: orientarea libidoului asupra
unor obiecte interioare (a se
vedea p. 64) intuiţie: percepţie
a unor realităţi necunoscute
conştiinţei, care circulă
pe ruta inconştientului (a se
vedea p. 76) libido: energie
psihică (a se vedea pp. 51-53)
nevroză: tulburare a Psyche
cauzată de un conflict
inconştient, în care
Eul rămâne relativ intact (a
se vedea pp. 118-124)
participaţie mistică: termen introdus
de Levy-Bruhl pentru o conexiune
psihologică specială cu
obiectul, în care subiectul este
incapabil
să se diferenţieze clar de
obiect (a se vedea pp. 59,62)
persona: faţetă a personalităţii
orientată spre lume şi prin care
are loc
relaţia cu mediul (a se
vedea pp. 82-83) proiecţie:
transpunere a unui proces subiectiv într-un
obiect (a se vedea
p.87)
psihic: ceea ce aparţine la Psyche
(a se vedea pp. 49-50) psihoză:
invadare a conştientului de către
conţinuturi inconştiente, aşa
încât Eul este parţial sau
total copleşit. Ceea ce în
mod obişnuit
se numeşte nebunie (a se
vedea pp. 52-53)
Psyche: un postulat necesar care
defineşte substanţa
subiectivă a psihologiei şi
care, ca atare, include
conştientul şi inconştientul
(a se vedea pp. 49 şi urm.)
refulare: retragere mai mult sau
mai puţin deliberată a atenţiei de
la o
trăire dezagreabilă,
cauzând excluderea
acesteia din conştiinţă,
aşa încât nu mai poate fi
evocată după voinţă (a se vedea
p. 55) schizoid: personalitate
scindată, introvertită, care însă
nu este alienată
(a se vedea p. 75) simbol: expresie
a ceva relativ necunoscut, care nu poate fi
transmis în
alt mod (a se vedea pp. 53-54)
Sine: centrul totalităţii Eului şi
inconştientului şksau sinteza
Eului şi
inconştientului (a se vedea
pp. 95-99)
NOTĂ BIBLIOGRAFICĂ

Scrierile lui Jung sunt citate, în general, potrivit numerelor de


paragraf din The Collected Works, la care se adaugă alte
câteva cărţi enumerate la sfârşitul acestei note..

THE COLLECTED WORKS OF C.G. JUNG

Editate de Gerhard Adler, Michael Fordham şi


Herbert Read; traduse (cu excepţia volumului 2) de
R.F.C. Huli. Publicate la Londra de Editura Routledge &
Kegan Paul, Ltd., şi la New York de Bollingen Foundation
(difuzate de Pantheon Books). Datele publicării iniţiale a
fiecărei opere separate sunt date între paranteze
rotunde, iar acelea ale redactării în paranteze drepte.
Datele multiple indică ediţiile revizuite. Datele care
însoţesc titlurile volumelor sunt acelea ale apariţiei în
The Collected Works.

1. Psychiatric Studies (1957)


On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena
(1902)
On Hysterical Misreading (1904)
Cryptomnesia (1905)On Manie
Mood Disorder (1903)
A Case of Hysterical Stupor in a Prisoner in Detention (1902)
On
Simulated Insanity (1903) A Medical Opinion on a Case of
Simulated Insanity (1904)
185
NOTĂ NOTĂ
BIBLIOGRAFICĂ BIBLIOGRAFICĂ
A Third and Final Opinion on Two Recent Thoughts on
Contradictory Psychiatric Schizophrenia (1957)
Diagnoses (1906) On Schizophrenia (1958)
the Psychological Diagnosis of
Facts (1905)
4. Freud and Psychoanalysis (1961)
2. Experimental Researches (in Freud's Theory of Hysteria: A Reply to
Aschaffenburg (1906)
preparation)
The Freudian Theory of Hysteria (1908)
Translated by Leopold Stein in The Analysis of Dreams (1909)
A Contribution to the Psychology of Rumour
collaboration with Diana Riviere (1910-1911)
On the Significance of Number Dreams
STUDIES IN WORD ASSOCIATION (1910-1911)
Morton Prince, „Mechanism and
(1904-1907) Interpretation of Dreams": A
Criticai Review (1911) On the
The Associations of Normal Subjects (by Criticism of Psychoanalysis (1910)
Conceming Psychoanalysis (1912) The
Jung and Riklin) Theory of Psychoanalysis (1913) General
Experimental Observations on Memory Aspects of Psychoanalysis (1913)
On the Determination of Facts by Psychoanalysis and Neurosis (1916)Some
Psychological Means Crucial Points in Psychoanalysis: The Jung-
An Analysis of the Associations of an Loy Corres-
Epileptic pondence (1914) Prefaces to
The Association Method (1910) „Collected Papers on Analytical
Reaction-Time in Association Experiments Psychology" (1916,
On Disturbances in Reproduction in 1917) The Significance of the Father
Association Experiments
in the Destiny of the Individual
The Significance of Association Experiments
for Psychopathology (1909/1949)
Psychoanalysis and Association Experiments Introduction to Kranefeldt's „Secret Ways of
Association, Dream, and Hysterical the Mind" (1930) Freud and Jung: Contrasts
Symptoms (1929)

PSYCHOPHYSICAL RESEARCHES 5. Symbols of Transformation


(1907-1908) (1956)
On Psychopysical Relations of the Original German version, Wandlungen und
Association Experiment Psychophysical Symbole der Libido, 1911-1912 (=
Investigations with the Galvanometer and Psychology of the Unconscious);
Pneumo- present extensively revised version,
graph in Normal and Insane 1952
Individuals (by Peterson and
Jung) Further Investigations on the
Galvanic Phenomenon and Respi- 6. Psychological Types (in
rations in Norma] and Insanse preparation)
Individuals (by Ricksher and
Jung) Original German version, 1921. For the
1923 translation, still availabe, see p.
3. The Psychogenesis of Mental 154.
Disease (1960)
APPENDICES: Four Papers on
The Psychology of Dementia Praecox (1907) Psychological Typology (1913, 1925, 1931,
The Content of the Psychoses (1908, 1914) 1936)
On Psychological Understanding (1914)
A Criticism of Bleuler's Theory of
Schizophrenic Negativism (1911)
On the Importance of the Unconscious in
Psychopathology (1914)
On the Problem of Psychogenesis in Mental
Disease (1919)
Mental Disease and the Psyche (1928)
On the Psychogenesis of Schizophrenia
(1939)
NOTĂ NOTĂ
BIBLIOGRAFICA BIBLIOGRAFICĂ

7. Two Essays on Analytical Concerning the Archetypes, with Special


Psychology (1953; new reference to the Anima
Concept (19361954)
edition, 1966) Psychological Aspects of the Mother
Archetype (19384954) Concerning
On the Psychology of the Unconscious Rebirth (19404950) The Psychology of
(1917/1926/1943) The Relations the Child Archetype (1940) The
between the Ego and the Unconscious Psychological Aspects of the Kore
(1928) (1941) The Phenomenology of the
Spirit in Fairytales (19454948) On the
APPENDICES (new versions, 1966): Psychology of the Trickster-Figure
(1954) Conscious, Unconscious, and
New Paths in Psychology (1912) Individuation (1939) A Study in the
Process of Individuation (19344950)
The Structure of the Unconscious (1916) Concerning Mandala Symbolism (1950)

8. The Structure and Dynamics of APPENDIX

the Psyche (1960) : Mandalas

On Psychic Energy (1928) (1955) 9.


The Transcendent Function ([1916]/1957)
A Re vie w of The Complex Theory (1934) Part II.
The Significance of Constitution and Heredity
in Psychology (1929) Aion
Psychological Factors Determining Human
Behaviour (1937) (1959)
Instinct and the Unconscious (1919)
The Structure of the Psyche (1927/1931)
On the Nature of the Psyche (1947/1954) RESEARCHES INTO THE
General Aspects of Dream Psychology PHENOMENOLOGY OF THE SELF
(1916/1948) Original German version, 1951
On the Nature of Dreams (19454948)
The Psychological Foundations of Belief in 10. Civilization in Transition
Spirits (1920/1948) (1964)
Spirit and Life (1926)
Basic Postulates of Analytical Psychology The Role of the Unconscious (1918)
(1931) Mind and Earth (19274931)
Analytical Psychology and Weltanschauung Arch aicM an( 1931)
(1928/1931) The Spiritual Problem of M odern M an
(19284931)
The Real and the Surreal (1933)
The Love Problem of a Student (1928)
The Stages of Life (1930-1931)
Woman in Europe (1927)
The Soul and Death (1934) The Meaning of Psychology for M odern
Synchronicity: An Acausal Connecting Man (19334934)
Principie (1952) The State of Psychotherapy Today (1934)
Preface to „Essays on Contemporary Events"
APPENDIX: On Synchronicity (1951) (1946)
W otan (1936)
9. Part I. The Archetypes and After the Catastrophe (1945)
the Collective The Fight with the Shadow (1946)
Epilogue to „Essays on Contemporary
Unconscious (1959) Events" (1946)
The Undiscovered Seif (Present and Future)
Archetypes of the Collective (1957)
Unconscious (19344954) The Concept Flying Saucers: A Modern Myth (1958)
of the Collective Unconscious (1936) A Psychological View of Conscience (1958)
Good and Evil in Anaytical Psychology
(1959)
Introduction to W olff's „Studies in Jungian
Psychology" (1959)
The Swiss Line in the European Spectrum
(1928)
189
NOTĂ NOTĂ
BIBLIOGRAFICĂ BIBLIOGRAFICĂ
Reviews of Keyserling's .America Set Religious Ideas
Free" (1930) and „La in Alchemy
Revolution (1937) Epilogue
Mondiale" (1934) (1944)
Complications of
American Psychology 13. Alchemical Studies (in
(1930) The Dreamlike preparation for 1967)
World of India (1939)
What India Can Teach Commentary on „The Secret of the
Us (1939) Golden Flower" (1929) The Visions of
Zosimos (19384954) Paracelsus as a
APPENDIX: Documents (1933-1938) Spiritual Phenomenon (1942) The Spirit
Mercurius (19344948) The
11. Psychology and Religion: West Philosophical Tree (19454954)
and East (1958) 14. Mysterium Coniunctionis
(1963)
WESTERN RELIGION
AN INQUIRY INTO THE SEPARATION
Psychology and Religion (The Terry AND SYNTHESIS OF PSYCHIC
Lectures) (19384940) OPPOSITES IN ALCHEMY
A Psychological Approach to the Dogma of
the Trinity (19424948) Original German version, 1955-1956
Transformation Symbolism in the Mass
(19424954)
Forewords to White's „God and the 15. The Spirit in Man, Art, and
Unconscious" and
Werblowsky's „Lucifer and Literature (1966)
Prometheus" (1952)
BrotherKlaus(1933)
Psychotherapists or the Clergy Paracelsus (1929)
(1932) Psychoanalysis and the
Cure of Souls (1928) Answerto Job Paracelsus the Physician (1941)
(1952) Sigmund Freud in his Historical Setting
(1932)
EASTERN RELIGION In Memory of Sigmund Freud (1939)
Richard Wilhelm: In Memoriam (1930)
Psychological Commentaries on 'The Tibetan On the Relation of Analytical Psychology to
Book of the Great Liberation' Poetry (1922)
(19394954) and 'The Tibetan Book of Psychology and Literature (19304950)
the Dead' (19354953) „Ulysses" (1932)
Yoga and the West (1936) Picasso (1932)
Foreword to Suzuki's „Introduction to Zen
Buddhism" (1939) 16. The Practice of Psychotherapy
The Psychology of Eastern Meditation (1954; new edition, 1966)
(1943)
The Holy Men of India: Introduction to GENERAL PROBLEMS OF
Zimmer's „Der Weg zum Selbst" PSYCHOTHERAPY Principles
(1944) of Practicai Psychotherapy (1935)
Foreword to the „I Ching" (1950) What îs Psychotherapy? (1935)
Some Aspects of Modern
12. Psychology and Alchemy Psychotherapy (1930)
(1944; new edition in
preparation)
Introduction to the Religious and
Psychological Problems of
Alchemy (1944) Individual Dream
Symbolism in Relation to Alchemy (1936)
NOTĂ NOTĂ BIBLIOGRAFICĂ
BIBLIOGRAFICĂ
The Aims of Psychotherapy CONTRIBUnONS TO ANALYTICAL
(1931) Problems of Modern PSYCHOLOGY, tr. C.F
Psychotherapy (1929) and H.G. Baynes (London and New
Psychotherapy and a York, 1928). FUNDAMENTAL
Philosophy of Life (1943) PSYCHOLOGICAL CONCEPTIONS. A
Medicine and Psychotherapy report
(1945) Psychotherapy Today of Five Lectures, Institute of Medical
(1945) Funamental Questions Psychology, London
of Psychotherapy (1951) 1935 (Privately issued, London,
1936). THE INTEGRATION OF THE
SPECIFIC PROBLEMS OF PERSONALITY, tr. Stanley Dell
PSYCHOTHERAPY (New York and London, 1939).
MEMORIES, DREAMS,
The Terapeutic Value of REFLECTIONS OF C. G. JUNG,
Abreaction (1921/1928) The recorded and edited by Aniela Jaffe;
Practicai Use of Dream- tr. Richard and Clara
Analysis (1934) The Winston (New York and London,
Psychology of the 1963). MDODERN MAN IN SEARCH OF
Transference (1946) A SOUL, tr. W. S. Dell and
C. F. Baynes (London and New York,
APPENDIX: The Realities of Practicai 1933) PSYCHOLOGICAL TYPES, tr. H. G.
Psychotherapy ([1937] added 1966 Baynes (London and New
York, 1923)
17. The Development of THE SECRET OF THE GOLDEN FLOWER,
Personality (1954) in collaboration with • Richard
Wilhelm; tr. C. F. Baynes (New York
Psychic Conflicts in a Child (191M946) and London
Introduction to Wickes's „Analyse der 1931; new edn., 1962).
Kinderseele" (1927/1931)
Child Development and Education (1928)
Analytical Psychology and Education: Three
Lectures (19264946)
The Gifted Child (1943)
The Significance of the Unconscious in
Individual Education (1928)
The Development of Personality (1934)
Marriage as a Psychological Relationship
(1926)

18. Miscellany (in preparation)


POSTHUMOUS AND OTHER

MISCELLANEOUS WORKS

19. Bibliography and Index (in


preparation)
COMPLETE BIBLIOGRAPHY OF C.G.
JUNG'S WRITINGS GENERAL INDEX
TO THE COLLECTED WORKS

ALTE CĂRŢI ALE LUI JUNG


CITATE ÎN PREZENTUL
VOLUM

COLLECTED PAPERS ON
ANALYTICAL PSYCHOLOGY
(London, 1916; 2nd edn., 1917; and
New York, 1920).
INSTITUTE, SOCIETĂŢI ŞI ASOCIAŢII PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA
LA CARE SE POATE FACE INSTRUIREA EDIŢIEI DE „OPERE
ŞI UNDE UNEORI POT FI ARANJATE COMPLETE"
TRATAMENTE CLINICE („GESAMMELTE WERKE")
DE C. G. JUNG, APĂRUTĂ LA
WALTER-VERLAG, OLTEN,
ÎN PERIOADA 1971-1990

ANGLIA Society of Analytical Psychology, 30 Devonshire Cu * sunt notate textele publicate şi de Deutscher
Place, Taschenbuch Verlag, Miinchen (** = extrase)
London,W. 1. ELVEŢIA Institut fur Analytische
Psychologie, Gemeindestrasse 27, 1. Bând (1966, 3, Aufl. 1981): Psychiatrische Studieri
Ziirich 32. U.S.A. New York. New York Institute of the Zur Psychologie und Pathologie sogenannter
C. G. Jung Foundation for okkulter Phănomene
Analytical Psychology Inc., 15 West 44th Street, New (1902)*
York Uber hysterisches Verlesen (1904). Kryptomnesie (1905)
10036. Northern California. Society of Jungian Ober manische Verstimmung (1903) Ein Fall von
Analysts of Northern
hysterischem Stupor bei einer Untersuchungsge-
California, 2472 Clay Street, San Francisco,
California, fangenen(1902)
94115. Southern California. Society of Jungian Uber Simulation von Geistesstorung (1903) Arztliches
Analysts of Southern Gutachten uber einen Fall von Simulation geistiger
California, 1334 Westwood Boulevard, Suite 15, Storung (1904) Obergutachten uber zwei
Los widersprechende psychiatrische
Angeles, California 90024. Membri ai Asociaţiei Gutachten (1906) Zur psychologischen
Internaţionale de Psihologie Analitică Tatbestandsdiagostik (1905)
(grupulri sau indivizi) în:
2. Bând (1979,2. Aufl. 1987): Experimentelle
BELGIA INDIA Unterschungen
FRANŢA ISRAEL Experimentelle Untersuchungen liber die Assoziationen
GERMANIA ITALIA Gesunder
OLANDA AFRICA DE SUD (Mit Franz Riklin) (1904)
Analyse der Assoziationen eines Epileptikers (1905) Uber
Lista analiştilor acreditaţi este publicată das Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationsexpe-
periodic în The Journal of Analytical Psychology, editată de rimente (1905)
London Society of Analytical Psychology.
PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
COMPLETE" PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
COMPLETE"
Experimentelle Beobachtungen tiber das Erinnerungsvermogen
(1905) 4. Bând (1969,3. Aufl. 1985): Freud und die Psychoanalyse
Psychoanalyse und Assoziationsexperiment (1905) Die Hysterielehre Freuds (1906)
Die psychologische Diagnose des Tatbestandes (1905) Die Freudsche Hysterietheorie (1908)
Assoziation, Traum und hysterisches Symptom (1906) Die Traumanalyse (1909)
Die psychopathologische Bedeutung des Assoziationsexpe- Ein Beitrag zur Psychologie des Geriichtes (1910)
rimentes (1906) Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes (1910)
Uber die Reproduktionsstorungen beim Assoziationsexperiment Morton Prince „The Mechanism and Interpretation of Dreams"
(1911)
(1907)
Zur Kritik uber Psychoanalyse (1910)
Die Assoziationsmethode (1910)
Zur Psychoanalyse (1912)
Die familiare Konstellation (1910)
Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie (1913)
tJber die psychophysischen Begleiterscheinungen im Assoziation- Allgemeine Aspekte der Psychoanalyse (1913) Uber
sexperiment (1907) Psychoanalyse (1916)
Psychophysische Untersuchungen mit dem Galvanometer und dem Psychotherapeutische Zeitfragen (Briefwechsel mit R. Loy) (1914)
Pneumographen bei Normalen und Geisteskranken (Mit Vorreden zu „Collected Papers on Analytical Psychology" (1916)
Frederick Peterson) (1907) Die Bedeutung des Vaters fur das Schicksal des Einzelnen (1909)
Weitere Untersuchungen iiber das galvanische Einfuhrung zu W.M. Kranefeldt „Die Psychoanalyse" (1930)
Phănomen, Pneumographen und die Respiration bei Der Gegensatz Freud und Jung (1929, 1969)*
Normalen und Geisteskranken (Jung und Ricksher) (1907)
Statistiches von der Rekrutenaushebung (1906) 5. Bând (1973, 5. Aufl. 1988): Symbole der Wandlung (1952)
Neue Aspekte der Kriminalpsychologie (1908) (Neubearbeitung von „Wandlungen und Symbole der Libido",
Die an der psychiatrischen Klinik in Ziirich 1912*)
gebrăuchlichen psychologischen
Untersuchungsmethoden (1910)
Ein kurzer Uberblick iiber die Komplexlehre (1911)
6. Bând (1960, 15. Aufl. 1986): Psychologische Typen
Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik (1937) (1921)*

3. Bând (1968, 3. Aufl. 1985): Psychogenese der 7. Bând (1964, 4. Aufl. 1989): Zwei Schriften uber die
Geisteskrankheiten analytische Psychologie
Ober die Psychologie des Unbewussten (1943,1966)
Uber die Psychologie der Dementia praecox (1907) Der Inhalt
Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten (1928,
der Psychose (1908) Kritik Uber E. Bleuler: Zur Theorie des 1966)* Anhang: Neue Bahnen der Psychologie (1912), Die
schizophrenen Negati- struktur des
vismus(1911) liber die Bedeutung des Unbewussten in Unbewussten (1916)
der psychopathologie
(1914)
tiber das Problem der Psychogenese bei Geisteskrankheiten (1919)
8. Bând (1967, 15. Aufl. 1987): Die Dynamik des
Geisteskrankheit und Seele (1928) Uber die Psychogenese der Unbewussten
Schizophrenie (1939) Neuere Betrachtungen der Schizophrenie Uber die Energetik der Seele (1928) Die
(1956) Die Schizophrenie (1958) transzendente Funktion (1916)
Allgemeines zur Komplextheorie (1934)
PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
COMPLETE"
COMPLETE"
Das Selbst
Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psy-
Christus, ein Symbol des Selbst
chologie (1929)
Das Zeichen der Fische
Psychologische Determinanten des menschlichen Verhaltens (1936)
Die Prophezeiung des Nostradamus
Instinkt und Unbewusstes (1928) De Struktur der Seele (1928)*
Ober die geschichtliche Bedeutung des Fisches
Theoretische Oberlegungen zum Wesen des Psychischen (1947)
Die Ambivalenz des Fischsymbols
AJlgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes (1928)* Der Fisch in der Alchemie
Vom Wesen der Traume (1945)* Die alchemistische Deutung des Fisches
Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens (1928)*
Allgemeines zur Psychologie der christlich-alchemistischen
Geist und Leben (1926)* Symbolik
Das Grundproblem der gegenwărtigen Gnostische Symbole des Selbst Die
Psychologie (1931)* Analytische psychologie und Struktur und Dynamik des Selbst
Weltanschauung (1931)* Wirklichkeit und Oberwirklichkeit Schlusswort
(1933) Die Lebenswende (1931)* Seele und Tod (1934)*
Şynchronizităt als ein Prinzip akausaler
Zusammenhănge (1952)* Ober Synchronizităt 10. Bând (1974, 4. Aufl. 1986): Zivilisation im Ubergang
(1952)* Ober das Unbewusste (1918 Seele und Erde (1931)* Der
archaische Marsch (1931)* Das Seelenproblem des modernen
Menshen (1928)* Das Liebesproblem des Studenten (1928) Die
9/1. Bând (1876, 6. Aufl. 1985): Die Archetypen und das Frâu in Europa (1927, 1965)
kollektive UnbewuBte Die Bedeutung der Psychologie fur die Gegenwart (1933)*
Ober die Archetypen des kollektiven Unbewussten (1935)* Zur gegenwărtigen Lage der Psychotherapie
Der Begriff des kollektiven Unbewussten (1936)* (1934) Vorwort zu „Aufsătze zur
Ober den Archetypus mit besonderer Beriicksichtigung des Zeitgeschichte" (1946) Wotan (1936)
Animabegriffes (1936)* Nach der Katastrophe (1945) Der Kampf mit dem
Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus (1939)* Ober Schatten (1946) Nachwort zu „Aufsătze zur
Wiedergeburt (1940) Zur Psychologie des Zeitgeschichte" (1946) Gegenwart und Zukunft (1957)Ein
Kindarchetpyus (1940)* Zum psychologischen moderner Mythus: Von Dingen, die am Himmel gesehen
Aspekt der Korefigur (1941)* Zur Phănomenologie werden (1958)
Das Gewissen in psychologischer Sicht (1958) Gut und Bose in
des Geistes im Mărchen (1946) Zur Psychologie der
der analytischen Psychologie (1959)Vorrede zu: Toni Wolff
Tricksterfigur (1954)* Bewussstein, Unbewusstes und „Studien zu C.G. Jungs Psychologie" (1959)Die Bedeutung der
Individuation (1939) Zur Empirie des Individuationsprozesses schweizerischen Linie im Spektrum Europas
(1934) Ober Mandalasymbolik (1938)Mandalas (1955) (1928)
Der Aufgang einer neuen Welt (1930) Ein neues Buch von
9/7/. Bând (1976, 6. Aufl. 1985): Aion. Keyserling „La Revolution mondiale et la
Beitrăger zur Symbolik des Selbst (1951) Das Ich responsabilite de l'esprit" (1934)
Der Schatten Die Syzygie: Anima und Animus Komplikationen der amerikanischen Psychologie (1930)
Die trăumende Welt Indiens (1939) Was Indien
198 uns lehren kann (1939)
199
PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
COMPLETE" COMPLETE"

11. Bând (1963,5. Aufl. 1988): ZurPsychologie westlicher 14/11. Bând (1968,4. Aufl. 1984): Mysterium Coniunctionis
und ostlicher Religion (1955)
Psychologie und Religion (1940)* Rex und Regina
Versuch einer psychologishen Deutung des Adam und Eva
Trinitătsdogmas (1942) Das Wandlungssymbol in der Die Konjunktion
Messe (1942)* Geleitwort zu Victor Withe: Gott und das
Unbewusste (1952) Vorrede zu Zwi Werblowsky: Lucifer und
Prometheus (1952) BruderKlaus(1933)
14/IU. Bând (1971,3. Aufl. 1984): Mysterium
liber die Beziehung der Psychotherape zur Seelsorge (1932)* Coniunctionis, Ergănzungsband (Herausgegeben
Psychoanalyse und Seelsorge (1928)* Antwort auf Hiob (1952)* und kommentiert von Marie-Louise von Franz)
Psychologischer Kommentar zu: Das tibetische Buch der Aurora Consurgens
grossen
Befreiung (1955) 15. Bând (1971, 4. Aufl. 1984): Uber das
Psychologischer Kommentar zum Bardo Thodol (1935)
Yoga und der Westen (1936)
Phănomen des
Vorwort zu Daisetz Teitaro Suzuki: Die groBe Befreiung (1939) Geistes in Kunst und Wissenschaft
Zur Psychologie ostlicher Meditation (1943) Ober den indischen Paracelsus (1929)*
Heiligen. Einfuhrung zu Heinrich Zimmer: Paracelsus als Arzt (1941)
Der Weg zum Selbst (1944) Sigmund Freud als kullturhistorische Erscheinung (1932)*
Vorwort zum I Ging (1950) Sigmund Freud (1939)
Zum Gedăchtnis Richard Wilhelms (1930)
12. Bând (1972, 5. Aufl. 1987): Psychologie und Alchemie Uber die Beziehung der Analytischen Psychologie zum dichterischen
(1944)** Kunstwerk(1922)*
Psychologie und Dichtung (1930
„Ulysses" (1932)*
13. Bând (1978, 2. Aufl. 1982): Studien iiber alchemistishe
Vorstellungen
Kommentar zu „Das Geheimnis der goldenen Bliite" (1929) Die 16. Bând (1958, 4. Aufl. 1984): Praxis der Psychotherapie
Visionen des Zosimos (1938) Paracelsus als geistige Grundsătzliches zur praktischen Psychotherapie
Erscheinung (1942) Der Geist Mercurius (1943) Der (1935)
philosophische Baum (1945) Was ist Psychotherapie? (1935)
Einige Aspekte der modernen Psychotherapie (1930)
Ziele der Psychotherapie (1929)*
14/1. Bând (1968, 4. Aufl. 1984): Mysterium Coniunctionis
Die Probleme der modernen Psychotherapie (1929)*
(1955) Psychotherapie und Weltanschuung (1943)
Die Komponenten der Coniunctio Die Medizin und Psychotherapie (1945)
Paradoxa Die Personifikationen der Die Psychotherapie in der Gegenwart (1945)
Gegensătze
Grundfragen der Psychotherapie (1951)
200 Der therappeutische Weg desAbreagierens (1921)
Die praktische Verwendbarkeit der Traumanalyse (1934)*
Die Psychologie der Ubertragung (1946)*
PRIVIRE PANORAMICĂ ASUPRA EDIŢIEI DE „OPERE
COMPLETE "

17. Bând (1972, 5 Aufl. 1985): Ober die Entwicklung der INDICE DE NUME
Personlichkeit
Uber Konflikte der kindlichen Seele (1910). Einfiihrung zu
Frances G. Wickes, Analyse der Kinderseele" (1923) Die Beteutung
der Analytischen Psychologie fur die Erziehung (1923) Analytische
Psychologie und Erziehung (1926) DerBegabte (1943) Die
Bedeutung des Unbewussten fiir die individuelle Erziehung
(1928)
Vom Werden der Personlichkeit (1934)* Die
Ehe als psychologische Beziehung (1925)*

18/1. Bând (1981): Das symbolische Leben


Ober Grundlagen der analytischen Psychologie (1935)
Symbole und Traumdeutung (1961)* Das symbolische
Leben (1939) Ergănzungen zu GW 1,3,4**
BROWNING, E.B.: 143, 154
18/11. Bând (1981): Das symbolische Leben** ADLER, Alfred: 7, 22, 27, 37, 64, BROWNING, Robert: 155
Ergănzungen zu GW 5, 7-17 65, 118, 119, 129 ADLER, BUDHA: 97, 176 BUNGE,
Gerhard: 185 ALEXANDER, Franz Mario:25 BURCKHARDT,
G.: 26,27, 34 ANOHIN,P.K.: Jacob: 57 BUSSE,L.: 10
19. Bând (1983): Bibliographie 19,33 ASCHAFFENBURG: 187 BYRON, Lord: 29
Die veroffentlichten Schriften von C.G. Jung (Originalwerke AUGUSTIN, Sf.: 179 AVRAAM:
und 176
Ubersetzungen)
Die Gesammelten Werke von C.G. Jung CHRASHAW,
CHRISTOS,
159,176 Iisus:
Richard:
97,98,107,
141
Die seminare von C.G. Jung BAlLEY,Ruth: 180 CLAUSIUS, Rudolf: 30
BAUDOUIN, Charles: 8, 14, 15, COLERIDGE, ST.: 180
20. Bând: Gesamtregister 25,29,32,33,34,35 CORCORAN, D.W.: 24
(noch nicht erschienen) BAYNES,C.F.: 193, 194
BAYNES,H.G.: 180,193,194
BELIŞ, Mariana: 20, 34
Supplementband (1987): Kindertraume BERGSON, Henri: 22
(Herasgegeben von Lorenz Jung und Măria BERKELEY, George: 11 BLAGA, DARWIN, Charles: 70, 79
Meyer-Grass) Vorlesungen 1936-1941. Lucian: 180 DELL, W. Stanley: 194
BLAKE,William:78,80 DONNE, John: 39, 40, 116
BLEULER, Eugen: 165, 187, 198
BOENHEIM,Curt: 31,35
BOWEN, Elisabeth: 83, 100 ELIOT,T.S.: 144, 145
BOYLE,Robert:114 EMPEDOCLE: 161
BROWNJ.A.C: 31,35 EYSENCK,H.J.:25,34
EYSENCK, S.B.G.: 34
INDICE DE NUME INDICE DE NUME

FORDHAM, Frieda: PETERSON, STEVENS, Anthony:


JAFFfi, Anicla:
5, 25, 41, Friderick: 186, 198 26,29,34,35
46,157, 194
116,179,180 PIAGET,Jean:30, STEVENSON, Robert
JAMES, William:
FORDHAM, Michael: 35 PICASO, Pablo: L.: 101 STOUT.G.F.:
37, 104, 116
141,155,185 192 PITAGORA: 129 SULLIVAN, H.S.:
JANET, Pierre: 10
FRANCFORT, Henry: 161 PLATON: 161 24 SUZUKI, Teitaro:
JORDAN, F.: 22
62 POPESCU- 191, 202
JUNG.Emma: 172
FRANZ, Marie- NEVEANU, Paul:
JUNG, Lorenz: 204
Louise von: 203 21,
FRAZER, James G.: K 23,34 THODOL, Bardo:
141 KATZ: 37 PREISWER 202 TOMA
FREUD,Sigmund:7, KENYATA, Jomo: CK, Samuel: D'AQUINO: 114
8,9, 10, 12, 180 29 PRINCE, TUDOSESCU,
21,26,27,28,32,3 KEYSERLING, Morton: 187, Ion: 19, 33
3,34,37,40, Hermann: 190,202 199
64,65,116,118,11 KLEIN, Melanie: PRUTEAN
9,124,141, 166, U.George: VICTORIA, Regina:
129 KRAFFT-
167, 168, 173, EBING, R.: 101 155
175, 177, 179, 165,179
180, 187, 192, W
KRANEFELDT, WELLS, HG.: 94, 101
199, 203 RASMUSSE
W.N.: 187, 199 WERBLOWSKY.Zw
FROEBEL, Friedrich: N: 134 '
KNIGHT, i: 202 WHITE,
150, 155 READ,
Margaret: 37 Victor: 191,202
Herbert: 185
KRETSGHMER, WICKES, Frances
RIKLIN,
Ernst: 18,26,63 G.: 193,204
GALEN, Claudius: 63 Franz: 186,
KUBLAKHAN: WILHELM, Richard:
GALTON, Francis: 197
170, 180 102, 115,
30, 78, 80 RICKSHER:
GAVRILIU, Leonard: 186, 198 116, 173,
32, 179, GESELL, LEVY-BRUHL, RIVIERE, 194,203
Arnold: 24, 34 Lucien: 59,62 Diana: 186 WINSTON,
GIBBS,Josiah: 30 LIPPS,Theodor: RUSSELL, Clara: 194
GIDE, Andre: 175 10 LOY,R.: 187, Bertrand: 29 WINSTON,
GLOVER, Edward: 199 LURIA, A.R.: Richard: 194
31,35 24 WOLLF.Toni:
GORING.M.H.: SAR 190,201
26,27 GROOT, N. de: M GON WUNDT,
10 MACE,C.A.: 5,39 : 94, Wilhelm: 18,30
MARGINEANU, 101
Nicolae: 22, 34 SAU
HAECKEL, MEYER, Robert: L: ZAZZO,
Ernst: 16 8 MEYER- 106 Rene: 24, 34
HEIDEGGER, GRASS, Măria: SCHOPENHAUE ZIMMER,
Martin: 29 204 MOREAU, R, Arthur: 161 Heinrich: 191
HERACLIT: Jaques: 19,33 SELESN1K, ZWEIG,
52,61, 161 MUELLER, F.-L.: Sheldon T.: Şt.: 37
HESNARD, 35 MULLAHY, 26,27,34
Angelo: 24 Patrick: 24 SILBERER,
HITLER,Adolf: Herbert: 173
26,29, 156 N SINNICOTT,
HOSTIE, NEWTON, Edmund W.: 22
Raymond: 11,32 Isaac: 114 SITWELL, Orbert:
HOWARTH,E.: NIETZSCHE, 137 SKINNER,
25,34 HULL, Friedrich: Nicholas F.: 25, 34
R.F.C.: 185 129 STEIN, Leopold:
HUXLEY,Julian NIŞCOV, 186 STERN, L.W.:
: 104, 116 Viorica: 10
NOSTRADA
MUS: 201
INHELDER
.B.: 35
IOSIF: 134, PALER, Octavian:
135, 136 179
ISAC: 178 PARACELSUS.The
ophrastos: 191,
192,2
JACCARD, 02,203
Roland: 29, 35 PAVELC
JACOBI, U, Vasile:
Jolanda: 32
14,33,60
L A E D IT U R IL E IR I Ş I U N IV E R S E N C IC L O P E D IC
AU APĂRUT:

Mircea Seche, Luiza Seche - Dicţionarul de sinonime al limbii române


69.900 lei
Bujor T. Râpeanu, Cristina Corciovescu - Dicţionar de cinema 47.500 lei
îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie 16.000 lei
Larousse - Dicţionar de civilizaţie musulmană 24.900 lei
Larousse - Dicţionar de civilizaţie egipteană 22.500 lei
Larousse - Dicţionar de psihanaliză 24.900 lei
Larousse - Dicţionar de sociologie 10.500 lei
Jacques Derrida - Diseminarea 26.900 lei
Marcel Gauchet - Inconştientul cerebral 14.900 lei
Jeanne Ancelet-Hustache - Meister Eckhart şi mistica renană 17.900 lei
Patricia Hidiroglu - Apa divină 16.900 lei
Franţois Brune - Hristos şi Karma 17.000 lei
G. Dumezil - Zeii suverani ai indoeuropenilor 24.900 lei
Rudolf Steiner - Mistica. Gând uman, gând cosmic 14.900 lei
Rudolf Steiner - Evanghelia după Luca 16.900 lei
Rudolf Steiner - Pragul lumii spirituale 12.900 lei
Rudolf Steiner - Din cronica Akaşa 11.900 lei
W. Shakespeare - Furtuna 6.000 lei
W. Shakespeare - Regele Lear 16.900 lei
Aristotel - Organon (voi. I) 26.900 lei
Th. Ribot - Voinţa şi patologia ei 11.900 lei
Leonard Gavriliu - Inconştientul în viziunea lui Lucian Blaga 14.900 lei
Vasile Tonoiu - în căutarea unei paradigme a complexităţii 11.900 lei
William Golding - Qameni de hârtie 15.900 lei
Petru Creţia - Norii 7.500 lei
Tudor Opriş - Zoologia 14.900 lei
Copacul fermecat - Poveşti 3.500 lei
Luminiţa Bădeliţă - Analiza matematică clasa a XII-a 3.900 lei
Mihai Retegan, Cornel Lungu - 1956 - Explozia 13.900 lei
A. Răduţiu şi L. Gyemânt - Repertoriul izvoarelor statistice
privind Transilvania (1690-1847-) 10.000 lei
M ircea Rebrcan u - Op tim ism ul nostru 3.900 lei
Mircea Rebreanu - Semnificaţia secolului nostru 9.900 lei
Mircea Rebreanu - în spaţiul cultural al Carpaţilor 9.900 lei
Mircea Rebreanu - Gândirea filosofică română 8.900 lei
Michael Crichton - Terminalul uman 10.900 lei
Album - Berthelot si România 27.000 lei

L A E D IT U R IL E IR I Ş I U N IV E R S E N C IC L O P E D IC
VOR APĂREA:
Jeanne Guesne - Corpul spiritual 18.900 lei
Larousse - Dicţionarul spaţiului 32.000 lei
Iris Murdoch - Dilema lui Jackson 24.900 lei
Frieda Fordham - Introducere în psihologia lui C.G. Jung . 19.900 lei
Aristotel - Organon (voi.II) 43.000 lei

C o m a n d â n d p r in p o ş t ă o c a rt e a p ă ru t ă la u n a d in e d it u r ile
IR I sa u U N IV E R S E N C IC L O P E D IC
o b ţ in e ţ i o r e d u c e r e d e :

15%
P e n tru c o m e n z i c u o v a lo a re m a i m a re d e 6 0 0 0 0 le i o b ţin e ţi o
re d u c e re d e :

20%
C o s t u l e x p e d ie rii p rin p o ş t ă e s u p o rt a t d e e d it u r i.

A d r e s a : C P 3 3 -2 , B u c u r e ş ti,
R o m â n ia T e l .: (4 0 1 ) 2 2 2 6 2 8 6
( 4 0 1 ) 2 2 3 1 5 3 0 / i n t. 1 6 0 6 ,1 0 3 0 ,1 4 3 0