Sunteți pe pagina 1din 68

FONDATATN ANUL 1970

ANUL XXXIII, Nr. 350 REVISTA PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI


Numar editat cu sprijinul Ministerului Educa!iei, Cercetarii l?i Tineretului

o ~O@~@!ITfi) @(ill[J[f'@(ill[fi)cctJ
cctJ@ !ITfi)@IT'@
DATE DE CA
Printre noile tipuri de conver- _l:2!ii~:?- compensali e
toare de tensiune in comutalie
lansate de compania National
Semiconductor se numara mo-
LM 3485 _ _••
__
i :sE -::r=vazut cu pro-
~ :::rin limitarea

delele LM2645 (cu plaja tensiu- ie~ire UOUT poate Ii ajustaIIa


nii de intrare 4,50V-30V),
LM3477 (2,95V-36V) ~i LM3485
(pinul 5-AOJ) de la 1,24V pr.IC-
tic pana la valoarea lui U\N'
Q.::~ :z::sula MSOP-8,
~-=
esle recoman-
(4,50V-35V). Circuitul contine un e ement dill - i n PC-uri,
Pentru modelul LM3485 regulator serie' in tehnologie iloare, in
prezentam alaturat schema PFET, poseda 0 sursa de rele- .. 7R :lE '5 ecomunicalii,
tipica de aplicalie recomandata rinl a interna de precizie (2,}o in ale • F ___ ~ entare de la
de producator. Tensiunea de plaja temperaturi lor de lucru). a.nsa;. ,.
Typical Application
V.
4.5Vto 35V

I "'1 c.
IUMAOJ

5
8
ISENSE

AOJ
V.
7
eGATE

LM3485 FB 4
.,..
33 m .If

.,.. 2, 6

OPERATIONAlUl
, CUADRUPlU lMC6484
Amp l ifica t orul
operalional cuadrupl u
. " ,-" " 2-
LMC6484 are intrarile
realizate cu CMOS-
uri, ceea ce ii confera
perfor ma n le
deosebite in ceea ce
prive9te curenlii de
1
intrare :;;i de offset (de
ordinul picoamperilor)
9i rezistenlele de
,.
intrare (de ordinul
teraohmilor).
Circuitul este rea-
lizat in capsula OIL cu >on
2 x 7 pini , avand dispunerea terminalelor
indicata in figura 1. Puterea lui de disi- 3 ' 910
Gein
Trim

palie este de 500 mW, alimentarea d~e­ 9 9511 10k , O. \%


10k, 0.1%
renliala maxima de ± 16V, curentul maxim
10k .
de ie9ire de ±30 mAo iar temperatura 50n 0 . 1'10
maxima de lucru de 150°C. >+--'>N..-~ -A2
Circuitul se fabric a in variantele Trim
~ U,jC6 .( 8'i> .........
LMC6484AI , LMC6484 I :;;i LMC6484M ,
care au amplificarea de semnal mare
(pentru 0 sarcina de 2 kfl) de 84V/mV,
72V1mV, respectiv 60VlmV.
Aceste per/ormanle 11 recomanda pentru utilizarea ca inter/ala (circuite tampon, SOO~ =-
de \nstrumentalie (amplificatoare de masurare, detectoare I redresoare de precizie r ~
In figurile 2 9i 3 sunt date aplicaliile ca amplificator diferenlial 5i , respectiv. arr castig
reglabil.
Menlionam ca datele au fost preluate din revista FUNKAMATEUR nr. 6 2OC~
Suma" c/rllo", SUMAR
Din semnalele dumneavoastra in legatura cu ultimul CONSTRUCTORUL iNCEPATOR .. . . . pag. 4-18
numar - mai ales din numeroasele telefoane pe care Tub fluorescent la acumulator auto
Module mullifunctionale
Ie-am primit din toate zonele tarii - deducem ca TEHNIUM
Punte pentru imperecherea tranzistoarelor
"patrunde" din nou in toate judetele, chiar daca unii dintre dv.
Adaptor ohmmetru
se mai plang ca nu il gasesc sau ca il procura foarte greu. Redresoare ~i multiplicatoare de tensiune
Va reamintim ca revista apare in ultima luna a fiecarui TEHNIUM PC ... .. ........ . ... .. ....... pag. 19-23
trimestru, tirajul este limitat, iar difuzarea in tara se face Sistem surround de mare performanta
doar prin reteaua RODIPET Pentru cei care au probleme AUTOMATIZARI iN LOCUINTA . . .. pag. 24-32
Variato( de pulere
cu procurarea, cel mai sigur este sa-$i faca abonament
Comanda senzoriala
anual prin oficiile pO$tale sau prin intermediul Cod aeces
Editurii "Presa Nalionala". Conectare I deconectare
Ne pare rau ca nu ne-am putut tine de promisiunea de a CONSTRUCTIA NUMARULUI .. .. ... . . .. . . pag. 33-36
lansa Concursul TEHNlUM, perioada de concedii facand Sa realizam un detector de metale
TEHNIUM INTERNET .... ... . . ... . .. .. . . . pag . 37-38
practic imposibila contactarea unor institutii $i societali
Realizarea paginilor de Internet
comerciale care ne-au asigurat verbal de sprijinullor.
ATELIER. . ... pag. 39-46
Tot din motivul de "vacanta", rubrica PO$ta redactiei este Introducere in calculul filtrelor de separare
in acest numar mai restransa. Am primit multe scrisori cu ECONOMISIREA ENERGIEI . _.. __. __ . _.. _pag . 47-49
intreMri $i solicitari ale dv., unele cu propuneri de articole Scheme de becuri economice
interesante, la care va vom raspunde, respectiv pe care Ie LABORATOR .......................... pag. 50-56
Sintetizor de banda continua
vom publica in numerele viitoare. Mai greu este sa procuram
Atentie la diodele detectoare!
schemele pe care ni Ie solicdali, dintre care multe au fost Sa realizam un divizor de trecvenla rapid
deja publicate in revista sau a/manahurile TEHNIUM. in Marirea sensibilitiWi radioreceptoarelor
aceasta privinta avem, totu$i, 0 veste buna. Am descoperit cu simpla detectie
ca un vechi cditor pasionat al revistei TEHNIUM - domnul AUTO-MOTO. . . .. . . . pag . 57 -61
Echilibrarea rolilor
inginer Drago$ Bar/a din Bucure$ti - realizeaza prin firma sa
RADIOAMATORISM . . .... . pag. 62-63
General Partner numeroase CD-uri cu colectii de scheme $i
Generator de semnal
editeaza cataloage (recent a aparut un amplu Catalog de Receptor simplu penlru incepatori
echivalenle). Domnul Barla ne-a vizitat la redactie $i ne-a PO$TA REDACTIEI. ... __ .. ... _... _. __. _. pag. 64-65
promis tot sprijinul pentru a putea solutiona solicitarile dv., REVISTA REVISTELOR . . . . . . . . . . .. pag.67
dar mai ramane problema cautarii prin zecile de mii de
scheme at/ate in portofoliul firmei. Pana una-alta, cei intere- TEHNIUM
Revista pentru constructorii amatori
sati pot sa-I contacteze direct pe domnul ing. Drago$ Barla F!ondata in anul 1970
(telefon 335 28 II) $i suntem convin$i ca ii va ajuta. Anul XXXIII, nr. 350, septembrie 2003
Editor
Printre "amanalii" de la PO$ta redacliei va numarati $i dv., SC Presa Nationala SA
domnule ing. Petre Popovici, care ne-ati rugat sa va trimitem Piala Presei Libere nr. 1, Bucure~ti
o metoda de cositorire a aluminiului. Deocamdata - a$a cum Redactor-$ef: tiz. Alexandru Marculescu
Secretariat - macheta artistica: Ion Iva!,>cu
v-am spus $i la telefon - nu am gasit alta metoda sigura in
Redac,tia: Piata Presei Libere nr. 1,
afara de aceea pentru obiecte mici (curatarea suprafelei $i Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 303
cositorirea sub sacaz topit), publicata in TEHNIUM. Daca Telefon: 224.21.02 Fax: 222.48.32
E-mail: presanationala@yahoo.com
printre citdori exista cineva care cunoa$te 0 astfel de Coresponden.ta
metoda, iI rugam sa ne scrie un articol, care cu siguranta va Revista TEHNIUM, Piata Presei Libere nr. 1
Casu!a Po!,>tala 68, Bucure!,>ti - 33
fi foarte cautat. Abonamente
Dumneavoastrti, domnule Gabriel (soimulascuns@yahoo.com) La oriee oficiu po{)lal (Nr. 4120 din Calalogul Presei Romane)
va va raspunde unul dintre colaboratorii nO$tri speciali$ti in DTP: Clementina Geamba~u
Editorul ~i redaclia i~i declina oriee responsabilitate
audio. Va precizam deocamdata cti e-mail-ul dv. contine doar in privinta opiniilor, recomandarilor $i soluliiJor formulate
doua scheme de AAF, nu trei cum ne scrieli. Ar fi fost mult in revista, aceasta revenind integral autorilor.
mai operativ - $i observalia este general valabila pentru cei ISSN 1224-5925
© Toale drepturile rezervate.
ce ne trim it e-mail-uri - daca ali fi indicat $i un numar de Reproducerea integrala sau partiala este cu desavar$ire
telefon la care sa va contactam. interzisa in absenla aprobarii scrise prealabile a editorului.
TiparuJ Romprint SA
in incheiere, va adresam $i noi 0 intrebare in scop de
sondare: daca redactia TEHNIUM ar intentiona sa scoata Abonamenle la revi~la ~Tehnium" se pot face ~i la sediul SC
PRESA NATIONALA SA, Piala Presei Ubere nr. 1, seclor 1,
ni$te suplimente tematizate, ce domenii v-ar interesa mai Bucure~ti,
oficiul po~tal nr. 33. Relalii suplimentare la teJefaanele:
224.21.02; 223.26.83 sau la FAX 222.48.32
mult?
Conform art. 20S-206C.P, intreaga raspundere juridica penlru
Alexandru Miirculescu canlinutul articalelaf revine exciusiv autorilor acestora.

TEHNIUM septembrie 2003 3


------------------CONSTRUCTORULiNCEPATOR -------------------

FLUORESCENT 10
TUB acumulator auto Pagini realizate de fiz. Alexandru MARCULESCU

Revista TEHNIUM a publicat 20W alimentata la acumulatorul Tra· tubul de 20W este mull mai buna
de·a lungul anilor numeroase bantului. decat cea a unui bec cu incan-
scheme electron ice pentru utilizarea Acum exista In comer! lantern e descenl a avand aGela~i consum de
"neconvenlionala" a tuburilor fluo· cu tuburi fluorescente de puteri mici curen!. Oplional, montajul poate fi
rescente (alimentarea de la alte ten· (6W·8W), alimentate din baterii sau previl.zut ~ i cu un reglaj potenliome-
siun i decal" cea a relelei, la alte acumulatoare Cd·Ni, dar acestea nu tric al consumului de curent (de
frecvenle - inclusiv In curent conti· dau lumina suficient de buna, bateri· pildil., lntre 1,2A ~i 2,5A), implicit ~i
nuu - amorsarea fara starter etc.) , ile sunt scumpe ~i se consuma al gradulu i de iluminare. Atunci cand
dintre care de un succes deosebit repede, acumulatoarele nu ai unde nu avem nevoie decat de 0 ilum inare
s·au bucurat cele care perm it Ie relncarca ~.a.m.d. Avand In ambiantil. "de orientare", dupa ce am
refolosirea tuburilor arse. Chiar daca vedere capacitatea mare a acumu- porn it lampa (Ia consumu l maxim,
un tub "ars" (cu unul sau ambele fi· latoarelor auto (cca 45 Ah), de la pentru amorsare fermil.) putem
lamente lntrerupte sau arse, dar acestea se poate alimenta un tub reduce dupa dorinla consumul / ilu-
care nu a pierdut etamieitatea fluorescent de 20W, care ofera ilu- minarea.
atmosferei sale interioare) are , de minare satisfacatoare Intr·o Gamera Montajul care asigura alimenta-
obicei, capetele pulin lnnegrite, ten· obi~nuita , In cort etc., fara a pericli· rea tubulu i fluorescent de la acumu-
tali a de a·1refolosi 0 buna bucata de ta pornirea motorului dupa 0 lator este un convertor de tensiune
vreme este mare, avand In vedere funGlion?re continua a montajului de avand la baza un oscilator de putere
costul nu tocmai modic al unui tub 4-5 ore. In funclie de schema utiliza- alimentat la 12Vc.c. (practic lntre
nou, durata lui relativ scurta de viala ta, de performanlele tranzistoarelor 10V ~ i 14,5V), care debiteaza pe un
In alimentarea obi~nu ita, dar ~i ~i ale miezului transformatorului - transformator ridicator de tensiune
Imprejurarile nu foarte pretenlioase dar ~i de meticulozitatea opti· (uzual In raportul 1:20-1 :30).
In care se folosesc, de regula, astfel mizarilor experimentale - un montaj Secundarul transformatorului tre-
de montaje. Un exemplu tipic 11 pentru un tub fluorescent de 20W buie sa asigure In gol 0 tensiune de
reprezinta lanternele sau lampile poate consuma, pentru iluminarea varf de cel pulin 200-250V pentru
portabile cu alimentare de la acu· maxima, orientativ lntre 1,8A ~i 2,5A amorsarea sigura a descarcarii In
mulatorul ma~in i i, folosite In ex· de la acumulatorul auto de 12V. tub.
cursii, In locuri unde nu ? patruns Daca se dore~te 0 funclionare mai Oscilatorul poate fi nesimetric
. Inca releaua electrica. Imi aduc lndelungata a lampii, se face 0 sau simetric (cu un singur tranzistor,
aminte cum , prin anii '80, la terasa scurta "pauza" In care se porne~te respectiv cu doua tranzistoare de
din Histria se adunase lumea ca la motorul pentru relncarcarea acumu· putere lucrand In contratimp), iar
urs sa-mi vada lampa cu neon de latorului. Oricum, lumina oferita de frecvenla sa po ate fi joasa (500-

Tr
1
[ R,
2700
2W C,
4700!,F 3 " ,,1
2SV ., ~
~ " +
....,
T,
I' ItA-
I . Ni
I - +
4
:~ C2
0,47.,.
...J... C·
.,-3 ~
----'G.. ~
r N, TF
I F I U 20W
2 ,2pF 3A 12V N2
I
> 160V ... :n

I R2
2700
2W
f' T2

S'r- r-2 -
-

T"T2=KU605 sou 2N305S' Tr- 220V/2xl2V

4 TEHN IUM septembrie 2003


-------------------CONSTRUCTORuLiNCEPATOR~-----------------

5000Hz) sau ultrasonora (20-40 (secliunile N2, N'2' identice, inseri- feromagnetic este de calitate buna
kHz), in funclie de tranzistoarele ate in acela~i sens de bobinare) . De (toroidal sau permalloy), secliunea
disponibile ~i de tipul miezului folosit la fosta infa~urare primara a trans- sa poate fi chiar mai mica. Personal
in transformator. . formatorului - cea de relea - se am incercat tre i transformatoare
Dificultatea abordarii unor astlel preia in acest caz tensiunea inalta diferite, intre 2 x 8,5V ~ i 2 x 12V,
de montaje de catre constructorii necesara pentru alimentarea tubului unul pe pachet de tole din fier-siliciu,
incepatori a constituit-o de regula fluorescent TF. altul pe permalloy ~i altul pe miez
realizarea transformatorului, mai Nu voi relua aici descrierea prin- toroidal, ~i toate au funclionat foarte
ales in cazul oscilatorului asimetric cipiului de funclionare a oscilatoru- bine, singura tatonare experimen-
'cu frecvenla ultrasonora, cand se lui, pe care doritorii il pot gasi in tala necesara fiind optimizarea va-
fo losesc miezuri din ferita. Chiar ~i carlile cu generatoare de lorii condensatorului C2, in plaja
in cazul osci latoarelor de joasa audiofrecvenla, dar se cuvine sa menlionata pe figura, ~i a valorii
frecventa, realizarea transforma- precizez ca in funclionare intervin ~i (comuna) pentru R1 ~i R2.
torului iamane delicata aliit pentru capacitalile "distribuite" intre spirele Fala de schema originala am mai
faptul ca autorii articolelor respec- transformatorului, care nu figureaza facut doua modificari: am fo losit
tive nu dau intotdeauna toate datele pe schema. tranzistoare uzuale, de tip 2N3055
necesare, cat ~i datorita "calitalii" Aceasta schema am copiat-o cu (mai " Iene~e" dedit KU605, dar care
(de
necunoscu-
regula
2
tal a pa-
chetului de "
"
tole folosit. ; .. .;-'
calea succe-
su lui ramane
deschisa
ca peste tot
in electro-
nica - prin
tatonarea ~i
optimizarea
experimen-
tala. Singurul
dezavantaj
este ca dupa
ce l i-a reu~it
un exemplar
foarte bine ,
incercand sa i. ..
faci un al
do ilea
dupa exact ' ..
aceea~i
schema dar cu alte piese - adeseori mulli ani in urma dintr-o revista simi- au mers foarte bin e), iar alimentarea
tatonarea experimental a trebuie lara lui TEHNIUM, dar n:am experi- de 12V am decuplat-o cu conden-
luata de la inceput. mentat-o pana acum. In articolul satorul C1 de 4700 >tF, imbunatalind
Am facut aceasta introducere respectiv se precizau datele simlitor randamentul. Am tatonat
lunga pentru ca ~tiu din experienla infa~urarilor transformatorului astlel: experimental ~i introducerea con-
cu cate intrebari, chiar nemullumiri N1 = 750 spire CuEm 0,4 mm, N2 = densatorului C'3, dar in final am
~i repro~uri este asaltata de obicei N'2 = 21 spire CuEm 0,8-1 mm. Nu renunlat la el, efectullui benefic fiind
redaclia dupa publicarea unui astlel , se precizau natura miezului ~i secli- praftic insignifiant.
de montaj, care se intampla sa nu Ie ' unea sa (ori nu Ie-am notat eu cand In toate cele trei cazuri, cu valori
"iasa" din prima i ncercare construc- mi-am copiat schema). Tranzis- ale lui C2 intre 220nF/250V ~i
torilor incepatori. toarele recomandate erau de tipul 2,2 >tF/250V, am oblinut pentru ilu-
Tot din acelea~i motive propun KU605, iar frecvenla oscilatorului de minarea maxima a tubului de 20W
alaturat (figura 1) 0 schema "clasica" cca 2500 Hz. un consum de curent de cca 2,4A,
~i sigura, pe care am experimenta- Acum, cand talciocurile sunt cu amorsarea ferma a tubului.
t-o cu rezultate bune pe trei tipuri pline cu transformatoare de relea Deoarece am experimentat montajul
dife rite de transformatoare gata con- avand infa~urare secundara dubla, cu tuburi "arse", in prealabil am
fec,tionate de fabrica , ceea ce este foarte u~or sa gase~ti unul cu 2 scurtcircuitat intre ele terminalele
reprezinta un avantaj esenlial pentru x 8V - 2A pana la 2 x 12V - 2A, care fiecarui filament, tocmai pentru a
co nstructorulincepator. se preteaza foarte bine la realizarea asigura amorsarea ferma a descar-
Schema conline un oscilator de acestui montaj. Important este ca carii.
audiofrecve nla simetric, folosind sarma bobinajului secundar sa fie Varianta de cablaj prezentata in
doua tranzistoare de putere suficient de groasa (min imum 0,8 figura 2 corespunde transformatoru-
(imperecheate aproximativ dupa mm diametru), ca secliunile secun- lu i pe miez toroidal, de genul celor
factorul beta), care au fiecare ca darului sa fie identice (sa debiteze in folosite in blocul de alimentare de la
sarcina de col ector cate 0 secliune gol tensiun i riguros egale, intre 8V ~i relea a televizoarelor SPORT, exem-
din infa~ura rea secundara dubla a 12V) ~i ca secliunea2miezului sa fie plarul "nimerit" de mine in talcioc
unui transformator de relea, Tr de cel pulin 5-6 cm . Daca miezul avand insa un secul1dar de 2 x 8,5V

TEHNIUM septembrie 2003 5


- -- - - - -- - CONSTRUCTORUL iNCEPATOR - - - - - - -- -

- 3A. EI are de fapt priza mediana ;;i Cele doua tranzistoare T 1 9i T2, "pi;;te", readucandu-va aminte de
in primar (2 x 11 OV) , de care nu am montate pe radiatoare separate de fenomenul de autoinductie.
avut nevoie, dar in placa de montaj minimum 5W disipalie fiecare, sau in fine, amintesc doar ca si la
am practicat orificiu ;;i pentru pinul pe un radiator comun de minimum acest montaj se poate introduce
respectiv, ramas neconecta!. 10W disipalie (in acest din urma caz foarte u;;or un reglaj (continuu sau
Va cer scuze ea nu am dat la capsulele tranzistoarelor se izoleaza in trepte) al gradului de iluminar?,
redesenat cablajul, dar schema fiind obligatoriu fala de radiator cu folie implicit;;i al consumului de curen!. In
extrem de simpla, sper ca se pot de mica, 9aibe 9i ;;aibe tubulare acest scop, pe unul din firele de ali-
u;;or distinge liniile corespunzatoare izolante pentru 9uruburi) se mentare eu 12V se inseriaza un
pieselor plantate de eele ale amplaseaza pe partea superioara a potenliometru bobinat de 5+6 n, dar
traseelor de cablaj. Vederea este cutiei ce va gazdui montajul. Daca a carui nichelina sa reziste fara
dinspre fata plantata eu piese, deci folosim (preferabil) 0 cutie din tabla, inealzire periculoasa la un curent
circu itele de cablaj sunt vazute prin firele care ies din cutie cate trei, maxim de 2,5A. Un astfel de
"transparenta" . pentru fiecare tranzistor in parte, vor poten\iometru este greu de procu-
Am folosit pentru montaj 0 fi protejate printr-un varni 9 gros din rat,dar poate fi u90r confectiona!.
placuta de sticlotextolit neplacat fibra de sticla sau teflon, pentru ca Ca alternativa, se alege experi-
(sau cu fo lia de cupru indepartata eventuala incalzire a cutiei sa nu Ie mental 0 valoare de rezistenta eon-
prin corodare in clorura ferica). deterioreze izolalia. Evident, in venabila pentru nivelul redus de
Legaturile pe spate, conform pere!ii laterali ai cutiei ;;i pe fundul ei consum/luminozitate, orientativ in
vor fi practicate gauri pentru plaja 1n-4 n, se procura (sau se
schemei, Ie-am facut prin lipituri
autoventila!ie. confec!ioneaza un rezistor bobinat
robuste cu cositor, direct intre termi- Prizele de alimentare cu 12Vc.c., avand aceasta valoare a rezisten!ei,
nalele pieselor. Conform unui vechi respectiv de racordare la tubul fluo- de wattaj corespunzator, dupa care
(dar sanatos) obicei, am "!esut" rescent TF vor fi obligatoriu diferite aeest rezistor se insereaza in
firele de conexiune exterioara prin ca model ;;i marcate corespunzator, circuitul de alimentare cu 12 V,
placa de montaj, pentru a asigura 0 astfel incat sa nu putem racorda din plasand in para lei cu el un comuta-
via!a mai lunga lipiturilor respective. neatenlie acumulatorul la bornele tor pentru a-I putea scurtcircuita (Ia
Transformatorul fiind plantat cu pinii TF sau viceversa. Priza de 12V va porn ire ;;i in func!ionarea normala),
in placa, pe spate am asigurat avea marcata polaritatea (+ ;;i -). respectiv pentru a-I putea readuce
conexiuni voluminoase (supraincar- Pentru toate racordurile exte- in serie cu alimentarea (in regimul
care cu cositor), pentru 0 cat mai rioare se folosesc conductoare litate de consum redus).
buna imobilizare a transformatoru- cu.secliunea de cel pu!in 0,75 mm 2 , Daea montajul nu func\ioneaza
lu i, care este destul de greu. bine izolate. satisfacator (regim instabil, consum
Mare atentie se cere la racor- in timpul funcjionarii, montajul se de curent mare, de peste 3A) in
darea pieselor exterioare, pentru a amplaseaza intr-un loc degajat urma tatonarilor pentru C2 in plaja
nu incurea intre ele firele de conexi- (pentru 0 u;;oara racire), pe un 0,22-2,2~F ;;i pentru R1 = R2 in
une (cam multe ;;i nu tocmai in suport neinflamabil. Nu se vor atinge plaja 220n-1 kn, primullucru de
ordine plasate, dar marcate sugestiv cu mana tranzistoarele in timpul facut este sa se inlocuiasca
pe schema de cablaj). funclionarii, deoarece s-ar putea sa perechea de tranzistoare T1-T2 .

MODULE MULTIFUNCTIONALE
,
Deoarece experimentez frecvent catod, cat ;;i blocul de tensiune con- KY202H, respectiv modelul de triac
- ~i de 0 buna bucata de vreme - tinua joasa necesara pel1tru circuitul KY208B8912, ambele de fabrica!ie
diverse montaje de automatizari, de com and a a portii. Intr-adevar, sovietica, in acela9i tip de capsula).
variatoare de tensiune, jocuri de toate aceste elemente se repeta - Desigur, se pot monta;;i alte tipuri,
lumini etc., care au in partea de uneori perfect identic - la foarte de fabrica!ie romaneasca sau
actionare a consumatorului un tiris- multe scheme 9i, ca atare, este 0 straina, dar este de preferat sa se
tor sau un triac, am ajuns in cele din mare pierdere de vreme ~i de efort foloseasca modele tot de 1OAk 300V,
urma la concluzia ca a9 putea sa Ie asamblezi I dezasamblezi de cu sensibilitali de poarta apropiate
economisi timp pretios daca a9 avea fiecare data cand experimentezi un de cele mentionate.
gata confection ate cate un modul cu nou montaj pe care nu ai intenlia pe Tiristorul, respectiv triacul, au
tiristor, respectiv cu triac, care sa moment sa-I 9i realizezi "pe curat". fost montate pe cate un radiator ter-
cuprinda partile indeob 9te comune A9a am ~i tacut - mi-am realizat mic cu disipalia corespunzatoare
ale acestor montaje. Astfel, fiecare practic cele doua module - ;;i pentru unui curent de sarcina de maximum
modul ar putea sa contina - pe ca avantajele pe care mi Ie-au oferit 5A. La nevoie, cum spuneam, tiris-
langa tiristorul sau triacul de probe, deja m-au incantat, Ie propun spre torul/triacul se pot inlocui la experi-
racordat in exterior (pentru a-I putea analiza 9i decizie ;;i altor construc- mentare cu modelele indicate in
inlocui u;;or cu exemplarul dorit ;;i tori amatori, adresandu-ma cu schema, la fel ;;i radiatoarele.
eventual a-i inlocui radiatorul termic preciidere incepatorilor, fire;;te. Evident, modulele permit ;;i verifi-
in func!i e de necesita!i) - toata Pentru cele doua module am carea rapida, comoda, in cond itii
partea de conectare comoda la folosit exemplare de tiristor, respec- reale de alimentare 9i de sarcina, a
re!ea, intrerupatorul de func!ionare, tiv de triac, din seriile industriale de unor tiristoare sau triace nou-intrate
siguranla fuzibila ~i consumator, cir- 10N400V, cu un curent de amor- in "zest rea" personala.
cuitul R-C de protec!ie impotriva sare sigura de poarta de 10 mA, Conectarea externa la relea a
eventualelor supratensiuni anod- respectiv 30 mA (modelul de tiristor modulelor se face prin doua cor-

6 TEHNIUM septembrie 2003


CONSTRUCTORULINCEPATOR

doane racordate la un ~techer


(eventual prevazute cu banane), iar
conectarea la consumatorul Rs prin
doua cordoane racordate la 0 priza,
eventual chiar realizata artizanal
(doua buc~e prinse intr-o placula de
textolit, cu diametrul interior ~i dis-
tan late intre ele conform dimensiu-
nilor ~techerului standard de relea). OHMEOIUM SIN INVEST" SRL proiecteaza ~i produce:
Aceasta precaulie este deosebit de • aparatura electronica de masura :;;i control pe baza de microcon-
utila pentru a nu confunda intre ele trolere: timere, termostate si ceasuri programabile. contoare pentru
cele doua racorduri, deoarece, cum sali de jocuri electronice, alarme de ma~ina ~i locuin1e. etc .
spunea poetul - "~ i uitarea e • module electronice nemontate (kituri) din gama rlexyKll Tl.I pentru
amatorii de electronica autodidacti: stabilizatoare de tensiune, ter-
scrisa-n legile-omene~ti". marnetre si voltmetre digitale, alarme, ceasuri etc.
Modulele mai au in exterior un InformaW suoliinentare sa pot ob!ine de la sedlul societati1. de la adresa
intrerupator pentru tensiunea de ali- www.onmedlum.ro , sau de la a-mail: OflIC6@OnmeUJum.ro .
mentare de la relea, care se reco- Intreaga ~ami1 de modul~ F exyKlt u4 sa, gase~te ln, mag~ine~~ de
manda sa fie modele robuste, la te,~~~~~\\'~i.s~~fg %~3'fJ'..'lil\1 1~ef1 1~a'x~~~\ ':~IS~M'~2
minimum 5A1250Vc.a., precum ~i un Casuta Po~tala 2-71 Bucure~ti , e-mail: comerclal@ohmedlum.ro
soclu de siguranla fuzibila, aceasta

R3
2,2MO
1
u_ 0,5W
(12V) R2
02 1100
Fl12 2W
(1 N4007)
R. u~

(.;; 1OOOW) 220V

0,
Oz Fl12 A
100Z12 (1 N4007)
r-
I
-, I
C,
O.15/-1F
T 400V
L _.J (rod)
p' C R, F
P
1100 5A
2W

deconectarea alimentarii de
din urma fiind aleasa in relea. Personal am avut de-a
func\ie de montajul experi- face cu condensatoare de
mental. genul lui C2, dar fara rezis-
.' Modulul cu triac (figura tenIa R3 in paralel, care m-au
1) i~i procura tensiunea con- "scuturat" zdravan dupa mai
tinua joasa (12V) pentru mulle zile de la intreruperea
comanda portii din tensiunea alimentarii montajului in care
de retea, prin condensatorul erau inciuse! Oioda 01 rein -
nepoiarizat C2, dioda toarce spre relea alternanlele
redresoare 02 ~i celula de pozitive conduse de R? ~i C2,
stabilizare-filtrare DZ-C3. dar blocate de D2. In fine,
Rezisten!a R2 plasata in grupul C1-R1 constituie cla-
serie cu C2 limiteaza curen- r~'.JjJi$¥fj;~!¥"'I"f¥ sicul circu it de protec\ie la
tul absorbit din retea la valori eventualele supratensiuni
nepericuloase .(maximum ht-:f'-'1F;;E+t-';t4if anod-catod. Condensatorul C1
2A), in situaliile tranzitorii, iar ;.;iti.:.:.;.i.:l';/E§:.;.g!f!tUjfcg","I:Hil..+-+R (0,1-0, 15 ~F) trebuie sa aiM
rezisten\a
paralel in I,"Jtj-jFrjfut1ldtitFtTtfnrh:ttl'~
R3, plasata C2,
pe condensatorul
tensiunea de izola\ie de cel
pulin 400V.
asigura descarcarea acestu-
ia in ciiteva secunde dupa (Continuare in pag. 65)

TEHNIUM septembrie 2003 7


-------------------CONSTRUCTORULINCEPATOR-------------------

_ _ _ PUNTE _ __
- - - - - - -pentru - - - - - - -
_ _iMPERECHEREA _ _
_ TRANZISTOARELOR _ Prof. gr. II Solomon VERNICHESCU

in ultima vreme se folosesc tot mai mari. Ideal ar fi ca masuratorile ~i instrumentul indicator pe diago-
mai mult la construclia amplifica· sa se faca In regimul de lucru dorit nala CO. in bralele AD ~i DB sunt
toarelor de AF etajele finale In con· (~i unele betametre permit aceasta), montate joncliunile emitor-colector
tratimp (push·pull), cu tranzistoare dar atunci schema aparatului se ale celor doua tranzistoa re (T 1 -
complementare pnp ~i npn. inainte complica. npn ~ i T 2 - pnp) Inseriate cu cate 0
de montare, aceste tranzistoare tre· Montajul propus nu este pro- rezistenla de sarcina (R 3, respectiv
buie sortate cu grija, cautandu·se 0 priu-zis un aparat de masura, ci R4)' Oivizorul R1-P-R2 se ajusteaza
pereche cu caracteristici cat mai doar un tester care compara, cu 0 din poten\iometrul P astlel Incat
apropiate, pentru a reduce pe cat foarte buna sensibilitate , doua cursorul C sa fie exact la jumatatea
posibil distorsiunile introduse In eta· tranzistoare complementare, din tensiunii de alimentare. Rezistenlele
jul final. Sortarea se face din tipurile punct de vedere al factorului de R3 ~i R4 , respectiv R5 ~i R6 , vor fi
complementare prin fabricalie (de amplificare In curen!. Schema cat mai riguros egale. Echilibrarea
exemplu, B0 139 - B0 140), masu· reprezinta 0 punte de rezistenle, punlii se face fara tranzistoare, cu
rand la betametru factorul de ampli- avand alimentarea pe diagonala AB bornele C1-E1 ~i respectiv CT E2
ficare in curent, ~. in afara de faptul scurtcircuitate. Acest lucru se obline
ca preclzla acesto r masuratori nu trecand comutatorul K (cu doua
este prea mare, condiliile de secliuni Ka ~i Kb) In pozilia 2. Se
fu nclionare In montaj sunt mult ajusteaza fin din potenliometrul P
diferite de cele din schema astle l Incat instrumentul pus pe
betametrului. Astfel , doua tranzis- scala de 5 mA sa indice zero. Se
toare gasite ca "identice" la trece apoi instrumentul pe un
betametru pot avea factorii de domeniu mai sensibil (1+0,5
amplificare mu lt diferi\i mAl ~i se retu~eaza
cand sunt puse sa ech ilibrul. Com uta-
funclioneze torul K se
la curen\i deschide (poz.
1), instru-
men t ul

- O,S-SmA

c
1.2KO P-1000 1,2KO
1\ 4,5V

'------..... • + 11111111-------'
8 TEHNIUM septembrie 2003
-------------------CONSTRUCTORULiNCEPATOR-------------------

5 mA (eventual 1-2 mAl, puntea liind litatea de 5 mA a instrumentului ~i Montajul permite compararea
astfel pregatita pentru verilicare. numai dupa ce ne-am asigurat ca tranzistoarelor complementare in
Periodic se verilica echilibrul a~a dileren!"le intre tranzistoare sunt
orice condilii de lucru, alegand
cum s-a aratat mai sus. mici, vom comuta pe 1 mA, eventual
lntrerupatorul 12 (de tip buton) 0,5 mAo Cu polaritatea data in li- corespunzator valorile rezistenlelor
se tine inchis numai in timpul citirilor gura, interpretarea citirilor se lace de sarcina (R3' R4) ~i de polarizare
pe instrument. In aceste conditii astlel: (R5' R6)· Acestea vor Ii cat mai
puntea permite sesizarea unor dile- a - indicalie nula sau aproape riguros egale doua cate doua.
rente loarte mid intre rezistenlele nula - tranzistoarele au acela~i beta;
Instrumentul utilizat poate Ii un
conectate la bornele C1 E1 ~i C2E2, b - deviatie pozitiva a acului -
AVO-metru obi~nuit care posed a
respectiv intre joncliunile tranzis- tranzistorul T 1 (npn) are lactorul
toareklr care se com para. Cum beta mai mare (cu atat mai mare cu domenii le de 5 mA ~i 1 mA (eventu-
rezistenlele de polarizare a bazelor cat devialia este mai mare); ala,S mAl curent continuu.
(R5 ~i R6) sunt egale, echilibrul c - devialia acului in sens Consumul de curent fiind mare
punlii va indica identitatea celor doi invers - tranzistorul T 2 (pnp) are
(zed de mAl, intrerupatorul I se
lactori de amplilicare in regimul de beta mai mare; se inverseaza pola-
lucru dat. ritatea instrumentului pentru a apre- deschide dupa terminarea masura-
Verificarile se incep pe sensibi- cia cantitativ dileren!a. torilor.

ADAPTOR OHMMETRU
Elev Radu UNGUREANU

),-
R [ I- R,
)~

D, D2
6+12V
50Hz ~~ i~
~
~

1 c
Il!£F Uo VEO

11- jl/

Cititori i revistei noastre care este nula numai cand (regland R) se Se inlelege ca daca Rma x =
disp un de un polenliomelru elalonal obline R = Rx, valoare ce se cite~te 100 kQ (lin.) vom putea masura
(avand 0 scala gradata, de prelerat pe scala. rezistenlele R ~ 1 OOkQ. Diodele sunt
cat mai liniara) , pot realiza un ohm- Deoarece, in limpul reglajului, obi 9nuite, pentru redresarea la 50
metru - adaptor foarte simplu. tensiunea Uo ~i-ar putea schimba Hz, de exemplu, D1 = D2 = 1N4001.
Schema de principiu este prezen-
semnul, este bine ca masurarea ei Desigur, este de dorit ca R sa aibii
tata in l igura alaturata. Dupa cum se
sa se laca cu un voltmetru electronic un demu ltiplicator pentnu 0 cilire cal
observa, doua detectoare antago-
nice realizate cu diodele D1 ~i D2 digital (VED). Condensatorul C, care mai co recta.
(sortate sa fie identice) au conden- se incarca prin D1 ~i se descarca Tensiunea de alimentare este
satorul de deteclie C = 1~F, comun. prin D2 (reincarcandu-se, eventual, alternativa, de 6-12 vIsa Hz, luala
Tensiu nea continua redresata (Uo) invers) trebuie sa lie, evident, nepo- din secundarul unui transformator
de la borne Ie acestui condensator larizat 9i de calitate cal mai buna. de relea.

TEHNIUM septembrie 2003 9


CONSTRUCTORULINCEPATOR

REDRESOARE
51
, MUlTIPllCATOARE DE TEN51UNE Prof. ing. Emil MARIAN

Redresorul r.eprezinta un montaj electronic a carui 1T


funC!le pnnclpala este transform_area unei tensiuni alter- Um = - / u(t)dt
native intr-o tensiune continua. In urma acestui proces, TO
la born~le de le~lre ale redresorului se obline 0 tensiune
continua pulsatone. Obllnerea unei amplitudini con- Evident ca pentru tensiunea alternativa de retea la
stante a tensiunii continue, la curentul nominal livrat de care semialternanla pozitiva este egala cu cea negativa,
redresor, se face in obllnem:
majoritatea cazurilor prin
amplasarea in paralel cu Um =0
redresorul a unui "rezer- u( t)
vor" de energie electrica, Valoarea efectiva a
si anume un condensator
ce prezinta 0 capacitate
electrica bine definita.
u(t)=U"sin(wt) 1 unei tensiuni alternative
reprezinta 0 tensiune
continua echivalenta,
Pentru a inlelege toate care aplicata la bornele
particularitalile ce privesc unei rezistenle, produce
o tensiune redresata este UEF aceea~i cantitate de cal-
insa necesar sa avem un dura ca ~i tensiunea
punct de plecare foarte alternativa. Matematic
bine definit, ~i anume sa avem relalia universala:
cunoa~tem parametrii
unei tensiuni alternative.
Ea este caracterizata de
~apte parametri princi-
pali, $i anume: forma de
unda, perioada, Cu alte cuvinte, aria
frecvenla, pulsalia, va- delimitata de cele doua
loarea maxima, valoarea T semialternante ale tensi-
medie, valoarea efectiva. unii alternative este
Forma de unda a unei egala cu aria unui drep-
tensiuni alternative Parametrii tensiunii alternative tunghi care are ca baza
reprezinta modul de perioada tensiunii alter-
evolulie in timp a aces- native si inallimea Uel,
teia, definit de 0 func\ie matematica. Spre exemplu, pen- tocmai valoarea efectiva.
tru tensiunea alternativa monofazata de retea care are Toli parametrii caracteristici unei tensiuni alternative
o forma de unda sinusoidala, exista relalia'ma'tematica: sinusoidale sunt explicali in figura 1. Se mai
U(t) = UM sin (wt) men)ioneaza ca toate aparatele de masura pentru ten-
unde UM = valoarea maxima a tensiunii alternative slum alternative ~I curentl alternativi indica valoarea
w = pulsalia, ' efectiva a acestora. Fac exceplie doar unele AMC-uri
t = variabila timp. speciale (AMC = aparat de masura si control), dar la
Perioada T reprezinta timpul in care forma de unda a acestea sunt menlionate caracteristicile speciale (ex.
tensiunii alternative descrie 0 evolulie completa. Pentru voltmetru pentru Indicarea valorilor de varf ale unei ten-
tensiunea sinusoidala de relea, T = 20 ms. siuni alternative etc.), Pentru tensiunea sinusoidala
F~ecvenla f a Linei tensiuni _alternative reprezinta
simetrica (vezi tensiunea alternativa de relea), exista
numarul de oscllatll pe secunda ale acesteia. Pentru relalia (daca rezolvam integrala):
tensiunea alternativa de retea f = 50 Hz. Se
menlioneaza ca intre frecventa ~i perioada exista U ef = UM //2
relatia: f = 1fT. '
Pulsalia unei tensiuni alternative reprezinta viteza Avand clar definiti parametrii caracteristici ai unei
unghiulara repetitiva a acesteia. l ntre pulsalie ~i tensiuni alternative simetrice, cum este cea de la
frecventa exista relalia: releaua de distribulie a energiei electrice (nu exista 0
w = 2nf [rad/s] componenta adiacenta de tensiune continua -> Um = 0)
Valoa~ea maxima a unei tensiuni alternative, UM
rezulta ca apar trei procedee fundamentale de a efectu~
reprezlnta maxlmumul amplitudinii ei in intervalul de 0 redresarea, ~i anume:
perioada. - blocarea unei semialternanle a tensiunii alterna-
Valoarea medie a unei tensi uni alternative Um tive, astfel incat la bornele rezistentei de sarcina sa nu
reprezinta media valorilor instantanee ale acesteia in apara deca! "un grup" de semialternanle pozitive (tens i-
decurs de 0 perioada: une pozltlva pulsatone) sau negative (tensiune negativa
pulsatorie);

10 TEHNIUM septembrie 2003


-------------------CONSTRUCTORULiNCEPATOR ------------------

- realizarea unui artificiu electronic, astlel incat sa potrivit domeniului de lucru I/i tipului de utilizare,
utilizam ambele semialternante ale tensiunii alternative, redresorul mecanic are dezavantajele uzurii rapide a
rezultatul final fiind 0 tensiune continua pulsatorie pozi- componentelor mal/inii electrice de curent continuu
tiva sau negativa; (col ector, perii colectoare etc .) I/i se mai mentioneaza
- realizarea unui montaj electronic mai mult sau mai randamentul global destu l de redus.
putin complex, astlel incat "combinand" succesiunea de Redresoarele cu tuburi electronice se utilizau inainte

TR 0 2
J ....
,
I VI +
L u
u- •
! Rs

,.,. wt
/

Redresor monoalternanfa pentru tensiuni pozitive

TR o
,'''
3
u
wt

u-

Redresor monalternanfa pentru tensiuni negative

semialternante pozitive sau de aparilia dispozitivelor


negative, sa obtinem in final
o multip licare a tensiunii
TR .. 0 1 4 semiconductoare.
fu nctionarea lor
De9i
este
continue pulsatorii, de doua,
trei sau "n" ori, conform } I VI
~
1
+
deosebit de buna , randa-
mentu l electric general
scopului urmarit (cazul mu l-
tiplicatoarelor de tensiune).
'~ redu s al unui tub electronic
a facut ca, treptat, ele sa fie
220V- t - Rs
La realizarea practica a Tnlocuite cu redresoare le
redresorului sau a multipli- 2t! care folosesc dispozitivele
cato rului de tensiune se
pune problema utilizarii unui
dispoz iti v electronic sau
f '" 2
0
".. 2
I' semiconductoare.
Cel mai simplu , practic 9i
uti I redresor se poate con-
mecanic, astlel inca! sa ~ strui folosind dispozitive
reul/ im o~i a bloca o. semi- semicondu ctoare de tip
alternanta a tenSIUnil alter- dloda redresoare. Ea
native, ori a 0 "transforma" Redresor dubla alternanfa reprezinta un dispozitiv
schimMndu-i semnul la cu punct median electronic a carui functie
borne Ie rezistentei de principa la este conductia
sarcina - consumatorul. unidirectionala a curentului
Practica a aratat ca exista trei tip uri de redresoare con- electric. La polarizarea directa (plus la anod I/i minus la
venl ionale, I/i anume: catod) , dioda redresoare prezinta 0 rezistenta electrica
- redresoare mecanice; echivalenta foarte redusa (zeci sau sute de qhmi) 9i
- redresoare cu tuburi electron ice ; permite cu u9urinta trecerea curentului electric. In cazul
- redresoare cu dispozitive semiconductoare. polarizarii inverse (minus la anod 9i plusul la catod),
Redresoarele mecanice prezinta utilitate atunei cand dioda redresoare prezinta 0 rezistenta electrica echiva-
folosim in sistem 0 mal/ina_electrica rotativa, de tip lenta foarte mare (sute de kiloohmi) 9i nu permite tre-
mal/ina de curent continuu. In afara de alte avantaje, cerea curentu lui electric. Ar mai trebui mentionat un

TEHNIUM septembrie 2003 11


------------------CONSTRUCTORULINCEPATOR------------~--~

de alI i parametri, necesari la


5 proiectarea, dimensionarea ~ i in final
realizarea practica a unui redresor.
Oar inainte de a-I construi, trebuie sa
~tim EXACT cum funclioneaza ~ i
care sunt caracteristicile lui defini-
torii.
inainte de a trece la prezentarea
220V- u- principalelor tipuri de redresoare ce
2 fo losesc dispozitive semiconduc-

·f
~
.-!-
'. 4
It
2t
Rs
toare de tip dioda, este necesar a se
face 0 precizare esenliala, ~i anume:
majoritatea redresoarelor sunt pre-
cedate de un transformator electric.
Transformatoru l reprezinta 0 ma~ i na
2. + electrica a carei functie principala
este modificarea ' parametrilor
ene rgiei electrice ' (tens iunea 9i
curentul) astlel incat consumatorul
sa fie alimentat in mod optim.
Redresor dubla alternanta in punte Spre exemp lu: un bec electric de
12 V nu poate fi alimentat direct de
la releaua monofazata de 220 V/50
Hz, deoarece se arde instantaneu.
Trebuie sa reducem tensiunea alter-
6 A .... , D1
~ nativa! Acest lucru iI face transfor-

4
".
V' matorul electric. Afirmatia anterioara
este valabila pentru oriee tip de con-
Uin '" C,
sumator energetic, la care tensiunea

B
J

)'. j";.' de alimentare ~i curentul nominal


sunt elemente foarte bine definite,

,A D2
T
+
C2
-""
ind iferent daca avem reg imul de
curent alternativ sau, in cazu l nostru,
la redresoare, reg imul de curent con-
' .... N
tinuu.

Redresoare monoalternanla
Dublor de tensiune Latour
A~a cum am menjionat anterior,
functionarea unu i redresor mono-
amanunt foarte important, 'ii anume alternqnla implica blocarea unei semial~ernanje a tensiu~ii a l ~ernative de
ca, datorita structurii intrinseci, relea. In figurile 2 'ili 3 sunt prezentate atat schem.ele elec~nce cat 'i' for!:"e le
diodele redresoare polarizate direct de unda ale celor doua tensiuni continue pulsatorll, pozltlva sau negatlva. Se
intra i n stare de conducjie de la anu- remarca insa ca randamentul propriu unu i astfel de tip de redresor este
mite tensiun i, ~i anume 0,6 V pentru foarte redus, iar pu lsaliil e - ripp le - tensiunii continue objinute foarte man.
diodele cu siliciu ~ i 0,2 V pentru Oatorita acestui considerent, redresarea monoalternanla nu se fo lose'ite
diodele cu germaniu. . industrial decat in cazuri cu totul speciale.
Oeci, iata ca nu putem folosl
diodele redresoare oricum, fara a Redresarea dublii alternan\ii
tine cont de parametri i lor de lucru
caracteristici, menlionaji i n orice Acest tip de redresor presupune folosirea unui montaj ~Iectronic ,adecvat,
catalog de diode. La real izarea prac- astlel incat sa utilizam ambele sem ialternanle ale tenslunll alternative. Ce le
tica a unui redresor se vor consu lta doua tipuri semnificative de redresor dubla alternanla sun!:
cataloagele de diode, urmarind in - redresor dubla alternanta cu punct median;
general valori le urmatorilor para- - redresor dubla alternan\a punte (bridge rectifier) . .
metri: Schema electrica a redresoru lui dubla alternanla cu punct med l ~n est~
- In ...., curentu l nom inal al diodei prezentata in figura 4_ Se observa ca transformato~ul TR prezmta doua
redresoare; infa~urari identice, inseriate. Oatorita. acestu i fapt, faja de ,Punctul, median,
- Uin ...., tensiunea inversa pe sarcina pri me~te permanent cele doua semlalternanle pozltlve, rectlflcate de
care 0 suporta dioda; diodele 01 ~ i 02. •
- U do ...., tens iu nea de la bor- Facand 0 analogie mecanica, acest red resor lucreaza ca un moto! cu
nele diodei, atunci cand prin aceas- aprindere prin scanteie in doi timpi. La una dintre semlalternanle (fal~ d~
ta trece curentul nominal; punctul median) conduce 01, iar la cealalta 02. Montajul presupune Insa
- Pdmax ...., puterea disipata realizarea a doua infa'iurari secundare ale transformatoru lUl Tf3 Identlce ca
maxima ce 0 poate exterioriza dioda rezistenla 'ii reactanla, 0 construcjie destul . de pretenj l oasa~ 0 so lulle
(cu sau fara radiator) pentru a evita tehnica 0 reprezinta infa'iurarile secundare de tiP ga let, deci doua bobme ca
incalzirea ei excesiva (urmata evi- doi covrigi del imitate de un pe.rete electrolzolant. Deoa!ece con~trucj l a tra~s­
dent de distrugerea ei). formatorulu i este pretenlioasa, lar el ca 0 componenta electnca reprezlnta 0
Menl ionez ca in catalogul de piesa destu l de scumpa , s-a cam renunlat la acest tiP de redresor, fllnd
diode sunt prezentali ~i 0 mu ll ime inlocuit cu redresorul dubla alternanla punte.

12 TEHNIUM septembrie 2003


CONSTRUCTORULiNCEPATOR------------------

Pentru a urmari lunc\ionarea


montajului de redresare in punte, sa
revedem schema de principiu (fig.
5). Tensiunea alternativa U_ pe care
vrem s-o redresam se ap/ica pe
7
diagonala 1·3, iarrezistenla de
sarcina (consumatorul de cu rent +
continuu), Rs, se conecteaza pe : ~ C2
diagonala 2-4.
Sa presupunem ca prima alter-
nanla a tensiunii U_ este pozitiva
lala de nodul 1. Ea va "deschide" ,
dioda 01, debitand prin rezisten!a de B N
sarcina un curent 11 (sageata 1),
care se va intoarce la inla~urarea
translormatorului prin dioda 03, de Dublor de tensiune Schenkel
asemenea "deschisa". Fata de sem-
nul acestei alternan!e, diodele 02 ~i
04 sunt montate invers, deci ele
raman blocate intreaga sem i-
perioada. Alternan!a urmatoare va Ii
negativa la!a de nodul 1, deci pozi- 8 N(-)
3U
M(+)
tiva tala de nodul 3. Ea va deschide U 2U
diodele 04 ~i 02, debitand prjn
sarcina un curent 12 (sageata 2). In A " C3
" C1
acest caz, diodele 01 ~i 03 sunt blo- 11+ 11+
cate. Oupa 0 perioada completa,
ciciul se repeta in mod analog.
1. ~ 01 Z ~ 1~
~

Se observa (urmarind sage!ile) 02


ca prin rezistenta de sarcina curentul
pastreaza tot timpul acela~i sens de " C2
parcurs. Prin nodul 4 al pun!ii iese 11+
plusul tensiunii redresate, iar prin B
2U
nodul 2 iese minusul. Curentul total
prin consumator va Ii suma curenlilor
11 ~i 12: I = 11 + 12.
Releritor la montajul de
redresare in punte, tacem in conti- Triplor de tensiune Schenkel
nuare cateva precizari de ordin prac-
tic. In primul rand, redresarea este
bialternanta (avantaj). Puntea nece-
sita patru diode identice sau cu para-
metri cat mai apropiati (dezavantaj), 9 A
II
pentru a nu se produce 0 de- ~:+ 11+
simetrizare a tensiunii redresate
ob!jnute.
In compara!ie cu montajul de ~

2~ 01 ~ Z 02 1 ~ 03 Z'S
red res are bialternan!a cu priza
mediana (Iig. 4), diodele din punte II C2 II C4
trebuie sa suporte tensiuni de lucru r ,,+ 11+
pe jumatate (avantaj). Mai precis , B 2U 2U
diodele din punte se aleg cu Uin mai
mare sau egala cu va loa rea maxima 4U
a tens iunii alternative pe care vrem
sa 0 redresam. N(-) M(+)
o alta particularitate a redresarii
in punte este laptul ca in serie cu
rezisten!a de sarcina se alia in per-
manen!a doua diode, deci caderea Cuadruplor de tensiune Schenkel
de tensiune pe jonc\iunile acestora
va Ii dubla lata de montajul din ligu-
ra 4 (dezavantaj) . diode au anodul la capsula (sau
Redresarea in punte este toarte larg raspandita in aparatele industriale. to ate catodul la capsu la), numarul
Men!ionam, de exemplu, produsele I.P.R.S. - Saneasa din seria 1 PM, care de radiatoare necesare este de
admit un curent maxim de 1,2 A (1 PM 05 - 30V, 1 PM 1 - 60V, 1 PM 2 - patru sau doua, doua diode putan·
120V, 1 PM 4 - 240V, 1 PM 6 - 360V) ~i cele din seria 3 PM, de 3,2 A (3 du-se monta pe un radiator comun .
PM 05 - 30V, 3 PM 1 - 60V, 3 PM 2 - 120 V, 3 PM 4 - 240V, 3 PM 6 - 360V Oaca insa se procura diode Ie, doua
etc.). cu anodul la capsula (02, 03) ~i
o problema practica intampinata de constructor la realizarea pun!i lor doua cu catodulla capsula (01, 04),
redresoare este montarea diodelor pe radiatoare. Oaca toate cele patru numarul radiatoarelor se reduce la

TEHNIUM septembrie 2003 13


- - - - -- - - - CONSTRUCTORUL iNCEP.ATOR - - - - - - - - -

doua, 01 ~i 04 pe un radiator, 02 ~i catoare de tensiune se extinde de la vart a tensiunii de intrare Uin. in


03 pe celalalt rad iator. Atenjie, lnsa, cele mai mici tensiuni (35-200 V) , semiperioada urmatoare (minusul la
deoarece direcl pe un radiator avem necesare alimentarii aparatelor borna A ~i plusul la borna B) se
galvanic unul dintre potenjialele ten- electroacustice portabile (radiore- deschide dioda 02 ~i se blocheaza
siuni redresate. ceptoare, televizoare etc.) sau dioda 01. Condensatorul C2 se
aparatelor de masura ~i control inca rca imediat prin intermediul
Multiplicatoare de tensiune (voitmetru numeric, osciloscop etc.), diodei 02, tot la valoarea de varf a
pan a la alimentarea etajelor de pu- tensiunii Uin' in aceasta situalie
Problema objinerii unei tensiuni tere ale radioemilatoarelor (400- am be Ie condensatoare C1 ~i C2
continue lnalte folosind 0 modalitate 1000 W), cu tensiuni pan a la 3000- sunt incarcate la valoarea de varf a
de redresare a unei tensiuni alterna- 4000V. tensiunii de intrare Uin. Oatorita fap-
tive joase, lmpreuna cu un aranja- Multiplicatoarele de tensiune tului ca cele doua condensatoare
ment al schemei electrice a monta- reprezinta celule de red resare- sunt conectate din punct de vedere
jului , a constituit 0 preocupare con- filtrare cu un mod de dispunere a electric in serie, intre punctele M ~i
tinua a proiectanlilor de aparataj diodelor ~i condensatoarelor astfel N se obline dublul valorii tensiunii de
electron ic. Montajele care efec- lncat ambele semiperioade ale ten- varf de intrare: 2Uin . Astfel, prin .-
tueaza acest lucru se numesc multi- siunii alternative de intrare sa fie rezistenla de sarcin a trece un curent
redresate, iar continuu, iar la bornele rezistenlei
In acest caz se obline dublarea tensiun ii de ali-
consuma- mentare iniliale. Practic, insa, multi-
10 torul Rs sa
primeasca la
plicarea de tensiune nu se face cu
factorul 2, ci este vorba de 0 valoare
: N
D1 bornele sale mai mica datorita caderilor de tensi-

i
/" VI o suma de une in direct pe cele doua diode 01
tensiuni ~i 02, in momentul in care fiecare
Uin
('V
C, redresate. dintre ele se afla in stare de con-
Cele mai ducjie(deschise) ~ i datorita caderii
simple mon- de tensiune cauzata de rezistenja
taje de acest interna a sursei de alimentare (de
B
T
,''''' D2
+
C2
tip
dubloarele
sunt

de tensiune.
cele mai multe ori un transformator
de relea, care are 0 putere finita).
Oatorita acestor considerente, con-
I .....
N(-) Exista practic densatoarele C 1 ~i C2 se incarca in
doua vari- mod practic la 0 tensiune cu 0 va-
ante funda- loare mai mica decM dublul valorii
mentale de de varf a tensiunii alternative de
dubloare de relea. in ralionamentul efectuat
Trip/or de tensiune Latour tensiune, 'Ii anterior s-a ign orat ~i curentul prin
a n u m e rezistenja de sarcina Rs' Ea solicita
dublorul un curent care sa afla Intr-o relalie
LATOUR , de proporjionalitate cu energia elec-
prezentat In trica inmagazinata_ in con den-
M(+) figura 6, ~i satoarele C1 ~i C2. In mod practic,
VI ) VI dublorul prin conectarea unor rezistenle de
SCHENKEL , sarcina Rs de valori din ce in ce mai
:tL C, prezentat In mici, tensiunea de ie~ire a multipli-
figura 7. Prin catorului de tensiune scade din ce
montarea In in ce mai mull. Concomitent, carac-
cascada a terul pulsatoriu al tensiunii de ie~ire
doua sau mai se manifesta din ce in ce mai pro-
multe circuite nunlat (un RIPPLE de valori din ce
de acest tip In ce mai mari), deoarece ~i efi-
N(-) se oblin mul- cienla filtrajului tensiunii continue de
tiplicatoarel e ie~ire a multiplicatorului scade cu
de tensiune. cre~terea curentului de sarcina.
Analizand Aceste neajunsuri se pot compensa,
Cuadrup/or de tensiune Latour schema elec- i ntr-o oarecare masura, prin marirea
trica a valorii capacitalilor celor doua con-
dublorului de densatoare C1 'Ii C2. Se
plicatoare de tensiune. Ele au tensiune de tip LATOUR se observa mentioneaza ca in cazul in care
revenit in actualitate, utilizandu-se in ca la bornele de intrare ale montaju- curentul prin rezistenja de sarcina
mod curent, din momentul per- lui , marcate cu A ~i B, se aplica ten- R2 implica amplasarea unor con-
fecjionarii diodelor redresoare cu siunea aiternativa de intrare Uin. Sa densatoare cu capacitali avand va-
siliciu, in ceea ce prive~te perfor- consideram ca prima semiperioada lori foarte mari, este de preferat
manjele definitorii (curent redresat, a tensiunii de intrare are ca polari- folosirea unei scheme de redresare
tensiune inversa de lucru etc.) ~i mai tate plusul la borna A ~i minusul la obi~nuite (cu punct median sau
ales prin reducerea costului lor de born a B. Ca urmare, dioda 01 se punte).
fabricalie. Oomeniul de aplicajie al deschide, iar dioda 02 ramane blo- Schema electrica a dublorului de
diode lor redresoare cu siliciu In cata. Condensatorul C1 se lncarca tensiune de tip SCHENKE L, prezen-
schemele electronice de tip multipli- prin dioda 01 pan a la valoarea de tata In figura 7, contine acela$i

14 TEHNIUM septembrie 2003


-------------------CONSTRUCTORULiNCEPATOR------------------

numar de componente elect rice ca Uvin = 1,41 Uin. Se menlioneaza ca figura 10 se prezinta schema elec-
~ i cea a dublorului de tensiune in cadrul schemelor electrice s-a trica a triplorului de tensiune de tip
LATOUR . Avantajul acestui aranja- notat cu Uin valoarea eficace a ten- LATOUR , iar in figura 11 schema
ment al schemei elect rice il constitu- siunii alternative de intrare. electrica a cvadruplorului de tensi-
ie punctul de masa comun dintre Comparand intre ele cele doua vari- une de acela9i tip. Ca 0 concluzie
infa~ura re a transformatorului de ante de dubloare de tensiune, se generala, se observa ca multi pi i-
relea ~i minusul pornei de ie~ire a remarca faptul ca dublorul carea de tensiune in vederea ali-
multiplicatorului. In ved erea expli- SCHENKEL prezinta dezavantajul mentarii unu i consumator Rs este
citarii funclionarii dublorului de ten- folosirii unui condensator C2 cu ten- cu atat mai eficienta cu cat valorile
siune SCHENKEL, sa presupu nem siunea de lucru mai mare. capacitalilor proprii conden-
ca prima semiperioada a tensiunii Multiplicatoarele de tensiune se satoarelor C sunt mai mari , iar
alte rn ative de intrare are plusul oblin prin completarea schemelor curentul de sarcina mai mic.
conectat la born a _A ~i minusul electrice ale
conectat la borna B. In aceasta situ- ce lor doua
atie, dioda 01 se aflii in stare de blo- dubloare de
care, iar dioda 0 2 se afla in stare de
conduclie. Condensatoarele C1 ~ i
tensiune
prezentate cu
12
C2 afl ate in serie cu dioda 02 se una sau mai
i nca rca fie care la jumatate din va- multe celuie TR C2 +3E
loarea de va rf a tensiunii de intrare. supl imentare +
Uin. La urmatoarea sem iperioada a O-C, ampla-
tensiunii altern ative de intrare sate in
(minusul la borna A ~ i plusul la ace ea~i mo-
borna B), dioda 02 este in stare de dalitate ca ~i +
uin CJ
blocare, iar dioga 01 intra in stare in schema
de conduclie. In aceasta situalie, electrica a Cl
condensatorul C2 ramane incarcat dublorului de
la jumatate din valoarea de varf a la care s-a
tensiunii de intrare Uin, iar dioda 01 plecat. in
produce descarcarea con den- figura 8 este - -3E
satorului C1 9i reincarcarea lu i cu 0 prezentata
tensiune de polaritate inversa fala schema elec-
de cea delinuta inilial, cu valoa rea trica a
de viirf Uin. La aparili a celei de a triplorului de
treia semiperioade a tensiunii alter- tensiune TR + 4E
native (plusul la borna A ~i minusul SC HENKEL.
la born a B), dioda 02 trece din nou Se observa
la starea de conduclie. Concomitent, ca ele-
la borne Ie diodei 01, care se afla in mentele 03-
stare de blocare, exista tensiunea C3 au un +
rv
de intrare Uin plus valoarea de va rf a amplasament
!ensi unii Uin a condensatorului C1. de aceea9i
In consecinla, condensatorul C2 se man ie ra ca 9i
incarca prin dioda 02 cu 0 tensiune dublorul de
a carei valoare c re~te de la Ui j2 tens iune de
pa na la va loarea 2U in . Celelafte acest tip. - 4E
semiperioade care urmeaza nu fac Conden-
altceva decat sa incarce cu energie satorul C3 se
electrica condensatorul C2 pe calea incarca la
menlionata anterior, compensand dublul valorii Triplor $i cuadruplor de tensiune
astfel consumul de energie datorat de va rf a ten-
rezistenlei de sarcina Rs amplasata siunii de
in paralel cu condensatorul C2 . Se intrare, iar la bornele de ie9ire ale Un alt aranjament posibil pentru
menlioneaza ca ~ i i n acest caz multiplicatorului se obline tensiunea a obline multiplicarea unei tensiuni
dublarea de ten si une este doar 3Uin. Amplasand in continuare ele- alternative folosind grupul O-C este
aproximativa, din cauza caderilor de mentele O-C se obline cvadruplorul prezentat in figura 12. Se prezinta
tensiune inevitabile datorate diode- de tensiune SCHENKEL prezentat in doua scheme electrice pentru
lor, rezistenlei interne a transforma- figura 9. Modalitatea de mOdificare triplarea 9i cvadruplarea tensiunii
torului de relea ~i valorii rezistenlei a tensiunii se poate generaliza, alternative Uin-
de sarcina. oblinandu-se prin acest tip de aran- La toate multiplicatoarele de ten-
Analizand cele doua scheme jamente multiplicarea final a dorita a siune prezentate pana acum, la bor-
electrice de dubloare de tensiune se tensiunii iniliale Uin. nele de ie9ire se ob!ine multiplul va-
observa ca pentru cele doua confi- Se menlioneaza ca trebuie sa se lorii de varf a tensiunii alternative din
guralii diferite de montaj se poate l ina cont de tensiunile maxime la care se scad: valoarea caderii de
folosi aceLa~i numar de componente care se inca rca fiecare condensator. tensiune in direct pe diodele 0 aflate
elect rice. In cazul dublorului de ten- in privin!a multiplicatoarelor de ten- in stare de conduclie, ciiderea de
siune SCHENKEL, condensatorul si une de tip LATOUR , printr-un tensiune datorita rezisten!ei interne
C2 trebui e sa aibii insa tensiunea amplasament adecvat al ele- a transformatorului 9i valoarea ce
de lucru cel pu!in egala cu dublul mentelor O-C, rezolvarea problem!li implica relalia de proportionalitate
valorii de va rf a tensiun ii de intrare multiplicarii tensiunii este similara. In care line cont de curentul prin rezis-

TEHNIUM septembrie 2003 15


-------------------CONSTRUCTORULiNCEPATOR -------------------

Vee/Eef 13

--
2,80
TR R ~
Vee
...
V
Ju
: ';e R/R.=O,O/-,
Rs

v/
2,50
+
R • .AT e
'''' -:F V
2,25

~ ---
/ 0,03

1,96

1,68
~V
17
1,40
# V
0,1

If/
dv
1,12

0 ,84
2 5 10 20 50 100 200 1000

Dimensionarea dublorului de tensiune Latour

tenja de sarcina Rs, Sa nu uitam ca in concordanja cu curentul maxim cele mai multe ori in serie cu diodele
multiplicarea tensiunii este rentabila solicitat de consumator. Se observa se mai amplaseaza cate 0 rezis-
doar pentru curenji mici, de ordin).lI ca la dimensionarea elementelor tenIa de limitare a curentului debitat
zecilor, maxim sutelor de mA. In componente ale montajului se jine in sarcina - rezistenja de proteclie -
cazul unor curenti de valori mai cont de rezistenja interna a a carei valoare Sl' adauga la cea
mari, valorile condensatoarelor tre- inlaliurarii translormatorului de calculata anterior. In urma electuarii
buie sa l ie astlel dimensionate incat rejea Iii de rezistenja echivalenta a calculelor pentru dimensionarea
capacitatea echivalenta de ieliire a diode lor in momentul starii de con- elementelor multiplicatorului, valo-
multiplicatorului sa fi e cat mai mare. ducjie a acestora: rile care nu se gasesc direct cu aju-
Chiar Iii in acest caz se oblin ondu- toru l diagramelor se estimeaza prin
lalii destul de mari ale tensiun ii con- R = R2 + (N2)2R1 I (N1)2 + Rd interpolare. Totdeauna se aleg con-
tinue de ieliire. In figura 13 sunt densatoare avand valorile capa-
prezentate 0 serie de diagrame pen- unde citajilor mai mari decat cele ob.linute
tru dimension area practica a R1 , R2 - rezistenja inlaliurari lor i n urma ealculelor. Se mai atrage
dublo rului de tensiune de tip primare Iii secundare ale translor- atenjia ca pentru liecare tip de
LATOUR. Se observa ca, cu cat matorului; schema electrica proprie unui mu lti-
re zistenja de sarcina Rs prezinta N1, N2 - numarul de spire al plicator de tensiune valorile tensiu-
valori mai mici , cu atat valoarea ten- acestora; nilor de lucru ale condensatoarelor
siunii continue objinute la bornele ei , Rd - rezistenja echivalenta a ?i ale diode lor (tensiunea inversa)
deci la bornele multiplicatorului, este diodelor polarizate in sens direct. vor Ii corelate cu tensiunea contin ua
mai red usa. Pentru marirea tensiunii La multiplicatoarele de tensiune de ieliire a aeestuia. Pentru a nu
este necesar ca dimensionarea care lucreazii astlel incat objinem lucra cu condensatoare ?i diode
capacitajii condensatoarelor sa lie tensiuni continue de valori mari , de avand diverse valori pentru tensiuni ,

16 TEHNIUM septembrie 2003


------------------CONSTRUCTORULINCEPATOR-------------------

14a
,
TR +225V

100KO

100KO
BOV

Scheme practice de muftiplicatoare de tensiune (225 V)

deci dimensiuni dilerite, se alege repartiliei tensiunii pe fiecare dioda pentru momentul cand acesta nu
tensiunea de lucru maxima avand (Ia deschidere 9i la blocare). Tot in funclioneaza , servind la descar-
valoarea cel pulin egala cu tensi- acela9i scop, atunci cand tensiunea carea lor. Astlel se evita pericolul
unea maxima de ie9ire a multi plica- continua multiplicata prezinta 0 va- unei electrocutari accidentale in
toruluL loare mare (vezi figura 15 - multipli- momentul in care, multiplicatorul de
in figura 14 sunt prezentate catorul de 3000 V), in serie cu tensiune fiind nealimentat, se fac
doua scheme practice de multiplica- grupul D-C se mai amplaseaza 9i intervenlii diverse in montajul elec-
toare de tensiune utilizate in situali- cate 0 rezistenla de egalizare de tronic. Ca regula generala de lucru
ile celemailrecventedelucru.Se 470 kQ. Acela9i mod de lucru s-a se remarca necesitatea amplasarii
observa 9i prezenla rezistenlelor de prevazut 9i pentru grupul de con- de grupuri RC i n paralel cu diodele
proteclie de SOlliSOW 9i a conden- densatoare inseriate de 220 redresoare, i n momentul cfmd aces-
satoarelor de 10 nF, amplasate in >tF/450V. Rezistenlele amplasate in tea se inseriaza, pentru a rezista la
-para lei cu fiecare dioda redresoare. paralel cu condensatoarele elec- tensiunea inversa maxima de lucru.
Aceasta configuralie a fost trolitice indeplinesc concomitent 9i Procedeul este valabil 9i pentru con-
-------pfevazuta pentru uniformizarea rolul de proteclie a multiplicatorului densatoarele electrolitice inseriate

lN3253 I N3253 1N3253 +1400V


TR 500

5W + 220/"F 25KO
450V lOW
O,OII'F O,OI/" F O,OI/"F

+ 220/"F 25KO
540V 450V lOW
.. 400mA

+ 22Ol'F 25KO
450V lOW
O,OI/"F O,OI/"F O,OI/"F

+ 220/"F 25KO
500 450V lOW

14b 5W lN3253 1N3253 1N3253 -

Scheme practice de multiplicatoare de tensiune (1400 V)

TEHNIUM septembrie 2003 17


- -- -- ----CONSTRUCTORUL iNCEPATOR - - - - - -- --

in vederea amplasarii intr-un montaj taj electronic extrem de util atunci unde
care lucreaza cu tensiuni mari. cand se pune problema oblinerii Ua - tensiunea de ie~ire (V);
Din cele expuse pana acum se unei tensiuni alternative inalte ~i In - curentul nominal (A);
remarca urmatoarele cerinle in pri- exista la dispozilia utilizatorului 0 C - capacitatea condensatorului
vinla utilizarii practice a montajelor sursa de tensiune continua joasa (F).
de tip multiplicator de tensiune: (baterii sau acumulatoare), fapt care De aici se poate calcula foarte
- aceste montaje se folosesc determina utilizarea lui intr-o gama u~or valoarea capacitalii C (atenlie,
atunci cand sunt necesare tensiuni extrem de larga a montajelor elec- in farazi) .
continue de valori ce constituie un tronice. Consider ca, in urma parcurgerii
multiplu al tensiunii alternative exis- o ultima problema pentru con- acestui material, orice constructor
tente i ntr-un montaj electronic; structorii redresoarelor 0 reprezinta de montaje electron ice, amator sau
- curentul livrat de multiplicatorul dimensionarea condensatorului de chiar profesionist, este pe deplin
de tensiune nu depa~e~te ordinul filtraj, astfel incat, la curentul nomi- clarificat i n problema redresarii
sutelor de miliamperi; nal In, tensiunea de ie~ire a unei tensiuni alternative mono-
- montajele de acest tip elimina redresorului sa fie practic constanta, fazate.
dificultatea realizarii practice a unui in ceea ce prive~te amplitudinea. "
transformator ridicator de tensiune; Deoarece marea majoritate a apli- Bibliografie
- multiplicarea de tensi une este caliilor includ 0 redresare dubla ARPAD KELEMEN - Mutatoare,
cu atat mai eficienta cu cat curentul alternanta, ofer constructorilor no~tri Ed. Tehnica, 1974
de sarcina solicitat de consumator o formu la practica de dimensionare, NICOLAE BICHIR - Ma~ini ,
este mai mic. ~i anume: aparate, aclionari ~i automatizari,
Combinat cu un convertor curent Ed . Tehnica, 1992
continuu - curent alternativ, multipli- C = _0,_04_ I.'-C
n XXX - Coleclia revistei TEHN IUM
catorul de tensiune devine un mon- Ua 1980-2002

15 A
TR +300 OY
~ +
...
'" r
J

1 I ~
1+

1
8

f 1100V
~+
A

1.-1
I T Is
''''

25KO
lOW
470KO 470KO 470KO 470KO
+ 22Ol"F 25KO
lN 1764 lN1764 lN1764 1N1764 + 450V lOW

220I"F 25KO
450Y lOW
O,OlI"F 0,011" F O,OlI"F O,OlI"F
1000Y 1000Y 1000V 1000Y
+ 22Ol"F 25KO
450V lOW

DETALIUL A DETALIUL 8

Schema practica a unui multiplicator de tensiune (3000 V)

18 TEHNIUM septembrie 2003


- - - - - - -- -- - --TEHNIUM PC - -- -- - - - - - - --

SISTEM SURROUND
DE MARE v

PERFORMANTA
,
Elevi Florin-Radu GOGIANU
Florin PULBERE

afla intr-un anumit punct in spa\iu.


Este inutil cred sa va spun cat de importanta este A\>a s-a nascut pozilionarea 3D.
Pozilionarea audio· 3D nu s-a
revista TEHN/uM pentru tinerii pasionati de electro- dovedit insa elicace in cazul stereo,
nica. Citeam numere vechi (chiar daca am 16 ani, nu deoarece avea loc 0 "scurgere" de
informalie intre cele doua canale. A
consider vechile articole desuete - dimpotriva), din fost nevoie de apari\ia sistemelor cu
'88- '89, $i ma Tntrebam care sunt motivele (Tn afara 4 boxe plus subwoofer 9i mai apoi
de cele cu 6 canale, 5+ 1. Con-
de lipsa banilor) pentru care revista nu mai este ceea comitent au aparut placi audio capa-
ce a fost. A$a m-am hotarat sa va trimit un articol bile de red area materialului sonor
surround, ajungandu-se astazi la
care, cred eu, se potrive$te noilor tendinte Tn lumea pertorman\e precum auzirea distinc-
sistemelor HI-FI $i a informaticii. Este un articol ta a modului in care proiectilele se
indreapta spre tine in jocuri , sau
destul de complex (montajul adresandu-se Tnsa ama- sculundarea i n efectele sonore de
torilor) $i pentru a nu deveni prea stufos, nu am insis- excep\ie a unor film e precum
tat asupra unor detalii pe care un constructor amator Matrix.
Ascultatorii de muzica nu au lost
cu 0 oarecare experienta Ie poate deduce singur. nici ei uitali. Prin imparjirea materia-
Montajul pe care I-am realizat pe parcurs de un an lului sonor din mp3-uri pe 6 canale
s-a reu\>it eliberarea stresului redarii
a dat rezultate foarte bune, chiar daca pentru teste intregii benzi de frecvenle intr-o
am folosit boxele prietenilor. boxa, sunetu l devenind mai clar dar
\>i mai dinamic, folosindu-se insa \>i
Este la fel de inutil sa va spun ce bucurie mi-ar electe loarte interesante de
produce publica rea articolului. spalializare.
Pentru posesorii de calculatoare
Va multumesc, Florin Gogianu persona le recomandam astfel
realizarea acestui sistem audio. Nu
o data cu dezvoltarea sistemelor Fara a intra in detali i ce lin mai este un sistem extrem de complicat
de calcul personale, industria mUlti- mult de inlormatica, inca de la cum ar parea la prima vedere, dar
media a capatat un avant important. inceputu l anilor '90 s-a i ncercat se adreseaza 1n special audiofililor
Intr-un sistem multimedia pertor- realizarea unui elect psihoacusUc cu ceva experienla in construcliile
mant nu sunt importante doar pu- tridimensional (3D), in doua boxe. In de audiolrecventa. Este inutil sa mai
terea procesorului \>i a placii gralice, acest scop s-au lolosit a\>a-numilii spune m ca va da satislac\ii
un mare rol avand \>i lanlul audio. algoritmi HRTF, sau liltre HRTF pro- deosebite odata terminat.
Daca acum caliva an i posesorii de gramate pe calculator. Aceste Iiltre Stalia are cateva atuuri lala de
calculatoare se mullumeau cu placi lin de timbru \>i de Irecvenla, pentru sistemele ce au invadat piala IT:
audio stereo \>i boxe din plastic ce simularea completa a unei surse - olera un sunet cald, "moale",
numai in normele HI-FI nu se sonore lolosindu-se in plus \>i ampli- deoare ce preamplilicatorul are 1n
incadreaza, noile sisteme 5.1 Dolby tudinea (ITO) dar \>i timpul (110). componenla sa tuburi;
Surrou nd \>i Dolby Pro Logic II lac Astlel s-a descoperit ca daca - distorsiunile sunt ext rem de
standardul stereo sa para desuet. liecarei urechi i se olera informalii mici datorita posibilital ii folosirii unor
Dar in ce consta electul surrouQd procesate ITO, 110 \>i H RTF operalionale pre cum OPA2604,
\>i prin ce este el supe rior coerente, atunci creierul poate fi OPA2134 sau TL072, cel din urma
standardulu i stereo? pacalit sa creada ca sursa audio se l iind mai iettin, insa nu se poate

TEHNIUM septembrie 2003


19
--------------------------TEHNIUMPC--------------------------

1 .--,
I
Placa
audio 5.1
f-s.l ies!ri
r-----1

I
PA-+E.Q PA+EQ PA+fQ PA+fQ PA+fQ PA+fQ

AF-100W AF- AF- AF- AF- AF-


(subwoofer) 25W 25W 25W 25W 25W

4 sateliti+centru

2
RI17 RIIS
4 .7k 4.7k
Rl,g ~
ule lOOk U2.
RI02 TlD72 TLD71
Llo 6
1k ClOD
IOF , Rtl l

10
RIO; RIDS ; }(/
L Gal

22k 10k

RIOI RIO:! R\o4 RIO? CI02


Cl01 VR2A RIlO
lOOk 10k 10k 47nF lOOk 100
1Ok
'vR1A 10F
lOOk
RIDe R101l
22k 10k

compara cu primele , care sunt pro- Placa audio este bine sa fie de ra 2, preamplificatorul conIine u
fesionale ~i su nt probabil printre ultima generalie, gen M-Audio corector de ton Baxandall, care nu
cele mai bune din lume; Revolution sau Audigy II , placi care se pune probleme deosebite ~i nu
- amplificatoarele finale garan- gasesc la majoritatea ofertan\ilor de necesita prezentari. Se poate insa
teaza 0 putere care la majoritatea hardware. Pentru cei care nu de\in 0 observa 0 particularitate: schema
produselor pentru sistemele de cal- astlel de placa sau chiar un calcula- preamplificatorului soar putea op~
cui de pe piala e fictiva (gen 1200W tor, yom descrie intr-un articol viitor aici, insa audiofilii vor fi recunosca-
PMPO! ); un Decodor Surround cu operalionale tori pentru urmatorul elaj care se
- datorita componentelor poate fi care poate fi folosit cu sta\ia. conecteaza la ie~i rea preampl ifica·
considerat un sistem High-End , ce torului. Etajul apare de fapt intr-un
trece cu u~urin\a de standardul 1. Preamplificatorul numar recent al revistei Tehniu m,
HI-FI; fiind crealia domnului inginer
- poate fi folosit ~i de cei care nu Prezinta performanle deosebite Aurelian Mateescu. Montajul este
delin un calculator (e drept, cu per- in special datorita integrate lor profe- aratat in figura 3. Pentru mai multe
for1}lanle mai slabe). sionale cu care este dotat, dar ~i date legate de acest etaj recoman d
In figura 1 este aratata schema tuburilor ce ofera un sunet deosebit citirea articolului din nr. 1, martie
bloc a unui astlel de sistem. de placut. Dupa cum se vede in figu- 2003 al revistei.

20 TEHNIUM septembrie 2003


------------------------- TEHNIUMPC-------------------------

200-400V
3 +Ua
OPA2 134

Out A 8 V+
112 T1
-I n A Ou tB

+ln A - In B

V- 4 +In 8

R12
Main Out 8-Pin DIP, 50-8
4
In
Se va fo losi un transformator se-
P1 parat pentru acest etai, schema ali-
mentatorului fiind publicata In
acela~i articol.
R12 va avea lntre 0 ~i 4,7 kQ,
R14 , R13 lntre 470 ohmi ~i 4,7 kfl,
C8 lntre 0,5 ~i 10 [IF, iar C7 are
50 [.LF/12V.
Se poate opta pentru ampl ifica-
toarele opera\ionale OPA2604, 2134
produ se de divizia Burr-Brown a
firmei Texas Instruments,
sau pentru mai pU1in per-
-ve lormantul TL072 (d is-
pun erea terminalelor,
5 +t5. "'.
identica la OPA2604,
OPA2134 ~i TL072 , este
+ prezentata Tn ligura 4).
C4 Prim ele doua au un THD
tO~F de 0,003%, respect iv
@1GN~.O.:~. >-r-4 Cl C2 C3 +
C6
0,0008%, cu un zgomot
de 10nV rad ical Hz,
+ lOOoF lOOoF lOOoF respecti v 8nV, ~i un slew-
Co tO~F
rate de 25V/[ls, resp ectiv
tO~F
20V/ [ls . TL072 are un
.- 15 THD de 0,003%, zgomot
de 18nV ~ i slew-rate de
-ve

+ Vee

C3
+ c] IOO ~ f

",F
6a CI
r
~
1.Z !J.F

'' F
00503001

""
"I
13 V/[.Ls. Un alt integrat care ar putea Ii lolosit este
NE5532.
De prelerat, aceste integrate se vor introduce
C4 In socluri de loarte buna calitate, evitandu-se
•.I.FT lipirea lor deoarece au In componenla FET-uri ce
"="u se pot distruge u~or daca exista tensi uni reziduale
'Ok pe varful ciocanului de lipi!. Se vor manevra cu
grija, lara a Ii se atinge pinii mai ales In cazul celor
,.
R3 prolesionale, pe care pana ~i sarcinile electrosta-
tice de pe degete Ie pot strapunge.
+ C1 Opera1ionalele se vor alimenta prin l iltrajele din
:I.'22 I1 F ligura 5. Tensiunea de +15V/-15V se va stabiliza
Tn prealabil ~i se va filtra cu condensatoare de

TEHNIUM septembrie 2003 21


-------------------------TEHNIUMPC-------------------------

4700 ~F Stabilizatoarele vor Ii


de buna cal itate deoarece tre·
buie sa ne gandim serios ce
lacem cu integrate de genul
7
OPA2604 . care costa 5·6$ 3~f
bucata ~i care reprezinta totu~i IN Of-_ _ _--jIII---<l_-'3~ IN,
o inyestilie l c.
In nici un caz blocul pream· GND~ ." BoorSTRA"'i-"',----,
plilicatoarelor nu se va alimenta
de la translormatoru l etajului
22k
14 rr'nuF
-1C2
final sau al celui cu tuburi. Se va 11---<1-4-"-.5--j NC OUTl·=--.;.--- - - ·{) roT
lolosi un translormator cu doua STfGND
inla~urari de 15V.
t'- r-----o GND
R2 ..J... ,JP~
L
","
M' 22k
Se vor lolosi componente de
calitate 9i cu toleranle de 1%. H':r
C3
'_-4~-'-4",10'--l MUTE
Lt11-.. NO
S
Cu un cablaj realizat corect pe 0 T
placuta de sticlotextolit ~i un 8
montaj ingrijit, veli obtine un 'f .;>W;J$ NC.
preamplilicator de calitate. a
"'~ J--o
9 15 1:l
Ecranarea cu tabla de aluminiu D1
N4.43 '---
GND
~i lier sau permalloy este prele·
rabila deoarece, a~a cum se va 1---1~ - '-
T \/-
vedea, din cauza blocului de ali· C4
Z2ur A6
mentare pot aparea probleme R5 ...1..- CO
(campurile electromagnetice
fOk /2k
1
2200'F
devin destul de putern ice pen·
tru a inlluenla performantele he BoomSt:eake:
montajului).

Se vor realiza 6 astlel de monta·


je, cate unul pentru liecare canal,
9 ,.. . · u•
OUT
lPIlWEAJ

(vezi ligura 1). -$- "i> tu.


H,C.
IPInIER)

2. Ampl ilicatoru l de putere 1." N.C.


"UTE

Fiecare dintre cei 5 satelili are


•• STAND-9¥
-Va fSltHAll
cate un amplilicator de putere de 7 .u.[SIGNAL!

20W . Rezulta astlel 0 putere total a •• BOOTSTRAP'


N.C.
(i n toate cele 5 boxe) de 100W, pu· •l S\';R'
tere sulicienta pentru un sistem
Home·Theatre. -$- 2
HOH J HUE~TIHG
HtIJER1IWU 1"'PUT
INPUT

STAND~ B'r liMO


A9adar, liecare satelit e dotat cu
cate un circu it integrat LM1875. rAH f:om ;tiO:h"ll, • . '1~
1f:fi1 'D."'JI~ .••
Acest amplilicator e capabil sa
debiteze maximum 30W pe 4
sau 8 ohmi. Este alimentat Schema este redata in ligura 6a, iar capsula cu pinii in l igura 6b.
dilerential la +,·25V. Pentru Integratul dispune de proteclie ,Ia scurtcircu!t intre masa ~i alimentare, p~
Pout=2bw ~i 1=1 kHz, THD=0,015%. ie~ire ~i proteclie la temperatura. Se observa liltraJele de ~ellecare ramura
De asemenea, olera un slew· rate de de alimentare. Se va acorda 0 mare atenI,e dlmenslonarll radlatoarelor.
8V/l-ls. Daca se vor monta toate cele 5 integrate pe acela9i radiator, atunci se vor

22 TEHNI U M septembrie 2003


- - - - -- - - - - -- -TEHNIUM P C - - : - - - - ' - - - - - - - - - - -

Fata stanga Centru Fata dreapta

10

Subwoofer

Spate stanga Spate dreapta

izola cu midi umectata cu vaselina unde integratul este fixat, tot prin cu tabla de fier. Se va acorda 0 mare
siliconica. intermediul unei foile de mica. grija traseelor de masa. in cazul in
Gele 5 amplificatoare se vor ali- Datorita FET-urilor din final, inte- care atmosfera in carcasa devine
menta de la doua transformatoare gratul are 0 viteza de raspun s SR "sufocanta", se va folosi un ventilator
identice ce au in secundar cate deosebit de buna (S R '" 30V/~s) . de carcasa, alimentat la 12V.
doua Infa~urari de 1BV, bobinate cu Poate debita 60W, in funclie de in final , aratam modul in care se
sarma de GuEm cu diametrul de 1,2 voltaj, intr-o rezistenla de 8 sau 4 a\laza boxele (fig. 10).
mm. in primar, sarma va fi de ohmi. Performanlele subwooferului Desig ur, amplificatorul se poate
O,Bmm. Ampl ificatoarele pentru sun!: dota ~i cu alte accesorii (VU-metre,
spate, doua la numar, se vor ali men- - Tensiune de alimentare dubla ind icator de cliping pentru sub-
ta de la un transformator, cele 3 din +,-36V woofer etc.), dar acestea raman la
fala de la cel de-al do ilea transfor- - Impedanla de sarcina: Bohmi latitudinea constructorului. Montajul
mator. Punlile redresoare vor fi de - Impedanla de intrare 20 kU astlel realizat, singura problema
4-6A. - Putere nominala 60W ramasa este achizil ionarea unor in-
Gu rezultate foarte bune se pot - Banda de frecvenle 1BHz- cinte acustice pe masura. Reali zat
folos i transformatoare toroidale care 22kHz, cu atenuare la capete de 3dB corect, chiar daca necesita un oare-
au avantajul de a avea un gabarit - Raport semnallzgomot '" 70dB care efort, amplificatorul va oleri 0
redus. - Distorsiuni: experienla de neuitat In aplicaliile
Pentru subwoofer am decis THD - 0,1% multimedia.
fol osirea circuitului TDA7294 produs TID - 0,03% Dorim sa menlionam cil nu am Ii
de SGS Thomson , de 60W, ali- reuJit sa realizam acest amplificator
mentare diferenliala de +,-36V. Transformtoru l pentru subwoofer lara articolele mai vechi din revi sta
Schema de principiu ~i cablaju l sunt va avea doua Infa~ urari In secundar Tehn ium care au tratat aplicaliile HI -
date i n figura 7, respectiv B. de cate 2BV, cu sarma de 1,2 mm. FI. Ne referim la lucrari teoretice
Tensiunea va fi redresata cu 0 punte care ne-au ajutat enorm ~i care cred
de 8A ~i filtrata de doua conden- ca nu atenueaza cu nimic ideea unui
Pentru un subwoofer de calitate se satoare de 4700 IlF/63V. amplificalor surround.
poate folosi insa schema domnului A~adar, in blocul de alimenlare
Emil Marian, publicata tot In numarul se vor afla 3 transformatoare pentru B/BLIOGRAF/E
1, martie 2003. Dispunerea pinilor la amplificatoarele de putere ~i 2 pen-
TDA7294 este data in figura 9. tru etajele de intrare. Prin folosirea TDA 7294 Datasheet
unor transformatoare toroidale se LM1875 Datasheet
Amplificatorul este dotat cu pro- pot evita problemele de gabarit. OPA 2134, TL0 72, OPA 2604
teclii asemanatoare cu LM1B75. Se Intreg blocul ce conIine siguranle, Datasheet
va fo losi un radiator profilat cu i ntrerupator general (poate printr-un Practica e/ectronistu/ui amator-
dimensiunile de 120 mm pe 140 releu), celule de filtraj, transforma- Capito/u/ 21 "Circuite integrate
mm, cu grosimea de 5 mm in locul toare ~i stabilizatoare se va ecrana neliniare", ing. /MRE SZATMARY

TEHNIUM septembrie 2003 23


- ---------AUTOMATIZARIIN LOCUINTA-- - - -- - - - -

baza stabi lita de divizor, aces a


VARIATOR de PUTERE ramane blocat, deci ~i tranzitorul Tl
este bloca!. Tranzistorul T3 (BC 101'
este in satural ie, fii nd polariza:
Pagini realizate de Cornel ~TEFANESCU direct prin R5 (1,SkQ) blocanc
comanda tiristorului. Cand tensi·
Elementu l principal al montaju- trola unghiul de desch idere al tiris· unea pe condensato rul C1 a atins
lui este un ti ri stor care as igura pu- torului este necesara sincron izarea valoarea ce lei de prag, tranzistoru
terea variabila pe sarcina, i n func! ie ci rcuitul ui de comanda cu tensiunea T2 in cepe sa conduca injectanc
de unghiul de deschidere. Tiristorul alternati va care alimenteaza ti ris- curent in baza tranzistoru lui T1, care
este ali mentat de la releaua mono- toru!. a solulie simpla este alimenta· la randul sau Fntra in conductie
fazica de 220V, i nseriat cu sarcina ~i rea osci latoru lui din tensiunea determinand creiiterea ~i mai mull a
asigu rand conduclia curentului prin redresata dubla alternanja, limitata curentu lui de baza al lui T2.
aceasta la fiecare alternanla a tensi · cu 0 dioda Zenner PL9V1 (sau dOlla Urmeaza un proces de reacjie
unii redresate. Puntea redresoare ~ i diode PL4V7 inseri ate), nefiltrata. In regenerativa iii ambe le tranzistoare
tiristorul sunt alese in functie de loc de 0 rezistenja de putere (pentru se deschid la saturajie, tranzistorul
sarcina coman data. Astfe l,' cu 0 limitarea curentului prin dioda T3 se blocheaza, iar prin rezistenja
punte red resoare de 3A :;;i cu tensi- Zenner) se util izeaza un bec de R6(470Q) se comanda amorsarea
unea minima de lucru de 400V (Ia fel 15W/220V. tiristoru lui. Condensatorul se des-
iii pentru tiristor), se asigura coman· Circuitu l de comanda este un carca prin joncliuni le deschise ale
da une i sarcini de 500W. Montajul oscilator de relaxare in care tranzis- ce lor doua tranzistoare ii i determina
are diverse aplicalii : reglarea inten· torul TUJ este inlocu it de doua blocarea tranz istorului T2, respectiv
sitalii lum inoase a becurilor dintr-o tranzistoare bipolare comp le- T1, circu itu l revenind la starea
locuin!a, reg larea turaliei unu i venti- mentare (BC 177, BC 107). La apli· inil iala (daca tiristoru l nu soar amor·
lator sau a une i ma~in i de gaurit, carea tensiuni i de alimentare, con· sa). Valoarea rezistentei R6 se cal·
incalzirea unei rezistenle, i n dome· densatoru l C1 (100nF) este descar· culeaza astfel incat sa'nu fie depasit
curentu l maxim de
poarta Ip al tiris·
toru lui. Va loa rea
I' 0 lui Ip ii i cea a ten·
!
I '" .. .
siun ii
catod Up sunt
poarta·

~ ~
R2 Rl R6
3~3 ,~

"0
specificate in
foa ia de catalog a

) 02
-,
I ,
I
*I 02f'3~
Q4
~ s ar ci na -<:::1 220, tiristorul ui fo losi!.
Recoman-
dam atenlie la
" j:l3>-SC '"j- ·r-- ~
~ tOOk 1 ;:. ! 3
THYRISTOR
-.- -_'<-=:1 m,
realizarea iii uti-
lizarea montajului,
pentru a nu se pro-
. I I t "- -'k: Q3
·- - I"'! \ Beta, ! duce .accidente.
i ' I 3 i
" os In fi gura 2

I"
Qt
\ 8C l07 este data 0 vari·
"330 b D, anta pos ibila de
lC{) nF
I PLM
cablaj, iar in figu·
ra 3 se indica
I 1 amplasarea com·
ponentelor.

niul fotografic sau pentru arice cat ~i incepe


ech ipament la care forma tensiun ii sa se incarce
de alimentare nu are 0 importanla exponenlia l
foarte mare. prin rezis·
Deschiderea tiristorulu i este tenlele R1 (1 00
asigurata de un generator de impul· kQ) :;;i R2(3,3
su ri avand functia de circui t de kQ) pana la va·
comanda, iar stingerea tiristorulu i loarea tens iun ii
amorsat se face automat la fiecare de prag (6,3V)
trecere prin zero a tensiunii sinu· stabilita de
soidale de alimentare (fig. 1). divizorul rezis·
Deoarece 0 semialternanta a tensiu· tiv R3(160Q),
nii de al imentare are 0 ' durata de R4(330Q). Atat
10ms, pentru a putea comanda pu· timp cat tensi·
terea pe sarc ina intre li mitele unea din em i·
extreme (min im· maxim), comanda torul tranzis'
de amorsare a tiristoru lui trebu ie toru lui T2 este
data cu 0 intiirziere cuprinsa intre mai mica decal
0,5ms ~ i 9,5ms. Pentru a putea con· tensiunea din

24 TEHNIUM septembrie 2003


- - - - - - - - - - AUTOMATIZARIIN LOCUINTA----- - - ---

Senzorul de atingere, realizat cu


minimum de componente, ofera
oilrta\i multiple de utilizare, de la
:::: enzi de pornire I oprire a
_l5elor servomecanisme, pana la
a=-.onarea unei alarme sau circuit de
(OMANDA SENZORIAlA
;F.;.artizare (fig. 1). Montajul utilizeaza + 18V, cu separare prin translorma- aproximativ 40s). Oioda 01 prote-
senzori cu 0 singura borna de intrare, tor, dar, avand consum loarte mic, jeaza intrarea porlii 1B la aplicarea
se utilizeaza contacte mecanice in se poate alimenta ~i dintr-o baterie de tensiun i negative ~ i ajuta la
~ re , deci este fara uzura de 9V; in acest caz mas a montajului descarcarea rapida a condensatoru-
rrecanicii. Senzorui poate avea se conecteaza la pam ant. lui Cl. La atingerea senzorului 0
rse forme ~i marimi, de la un mic La punerea sub tensiune, (oprit) , ie~irea bistabilului (pin 10)
lise de metal la floarea unui cui sau datorita condensatorului C2 (2,2nF), trece in 0 logic, determinand blo-
c:apul unui ~urub, deci se poate ie~irea bistabi lului (pin 10) este in 1 carea porlii 1B, ie~irea (pin 4)
r-asca foarte u~or pentru a comanda logic, validand ie~irea de comanda a raman and in 1 logic indilerent ce
: a1arma. Circuitul utilizat in schema monostabilului. Intrarile p0rlii 1A din semnal de comanda se aplica la
C 4011 sau MMC 4093) este de componen\a monostabilului sunt i n intrarea COM .
CMOS, avand impedan\a loarte 1 logic, deci ie~irea (pin 3) este in 0 a aplica\ie practica a acestui
-are de intrare ~i un logic; la intrarile porlii 1B se gase~te montaj este conectarea la intra rea
:nnsum de curent de ,~

< !lA. ConIine patru 0

. Sl-NU , primele

-
a utilizate in mon-
de monostabil,
1 o.
,M' ,
,
., ~
0'
BC l l1
:omanda sa pro-
~mi nd de la senzorul c
COM '
21 UtA ) l---I,"
3 If
.-...J"" \';
'" ",.
~

."
14 0 11
:le atingere; celelalte G f
140 11
2 .2YI'
Xlua sunt conectate "'''' 1111 4 14 8
- montaj de bistabil ~i
'ialideaza ie~irea cir- ~ ,~
,
~
0'
LEO
curtului. Comanda
v~<j
,
: tabilului este rea-
uata tot prin atingere.
Funclionarea
.,
'M1
.,
'M' '"
ontaju lui se ba-
zeaza pe introdu- c _::::.}--- •
::area brumului de e 11 ~41~'1
J "
-e ea de catre corpul
..nan prin atingerea 0 ",
-~Iui
degetul a contac-
de intrare. ~ "" "\." 1
±~.',",
lJ 1401\
ontajul este alimen-
:a cu tensiune con- J
-.nu a intre +3V ~i

, .. II- -~l, +v~


o tensiune 0 logic prin R2 (4,7 MQ)
~i 0 tensiune 1 logic de la ie~irea
unei alarme de apartament ca sen-
zor lara temporizare. Astlel, intrarea

I II
~ . ,
I--
r;,,- r; ,
bistabilului, deci ie~irea monosta-
bilului (pin 4) este in 1 logic.
COM se va conecta la partea meta-
lica a unei incuietori de tip YALE ,

~ I
CL
Tranzistorul 01 = BCl77 este blo- senzorii pornitloprit (P/O) se
1,.. Oii~ cat, dioda LEO nu lumineaza, mascheaza in tocul u~i i , iar ie~irea
, ie~irea de comanda AL avand AL se conecteaza la montajul de
" ~ poten\ial Ov. alarmare care comandii sem-
~ • La atingerea cu degetul a sen- nalizarea luminoasa $Vsau sonora
zorului COM se introduce sulicient $i/sau comunicatoru l telelonic. In
~a brum pentru ca poarta lA sa acest lei , daca cineva atinge incu-
comute, deci ie$irea sa trece in 1 ietoarea cu mana sau incearca sa
logic, condensatorul Cl (2,2 !IF) introduca 0 cheie , la ie$irea AL
2b tinde sa se comporte ca un scurt- apare 0 tensiune ridicata, aproxima-
, .. G [i"" - ~ J~
circuit, aducand pe intrarea 5 a
porlii 1B un 1 logic, ie~irea com uta
tiv egala cu tensiunea de alimentare
a montajului , care comanda alarma.

IH l n8:h :1~-,,:I• +b
in 0 logic, comandand tranzistorul
01 in satura\ie ~i men\inan.d ie~irea
Oioda 02-LEO poate sa lipseasca
din montaj. iar senzorii Pi a se pot

, rW
l••-I. ·
I J.
E . .: ' _.•j
o
-
D,

• ~
I

-~ ~ -~ ~"
~
. ..! porlii 1A in 1 logic indilerent cum
variaza semnalul pe intrarea COM.
Aceasta stare este menlinutii pan a
la incarcarea condensatoru lui C1 ~ i
inlocui cu contacte mecanice nor-
mal deschise sau comutatoare
comqndate prin camp magnetic etc.
In figura 2 sunt prezentate
• -.• I!:!l
l!..- ~~
este determinata de valorile C1, R2 cablajul ~i planul de implantare cu
(cu valorile din schema s-a ob\inut compon ente.

TEHNIUM septembrie 2003 25


- -- - - - - - -- AUTOMATIZARI iN LOCUINTA - - -- - -:;;;r-- - -

COD
ACCES

1
".
."

..

iwt SW!O
1'1
Il0l, • •
I~
."
OK

••U"" I Mo. ~. ><Uj." )

26 TEHNIUM septembrie 2003


- - - -- - - - -- AUTOMATIZARI iN LOCUINTA - - --------

Montajul (fig. 1) poate funcliona


'"CJependent sau cuplat la un inter-
Alimentarea circuitului (fig. 1)
2Ste cuprinsa intre +3 V ~i + 15 V.
Codul este format din trei cifre plus
: :asta de validare (BV) care poate fi
ata ~i ca buton de sonerie . La
oontaj se poate cupla $i un buton
.:e deschidere (BO) din interior, care
::n apasare declan$eaza comanda
::e aclionare a electromagnetului
sau circuitului de deschidere $i in
3Cel a~i timp resetul schemei. Cu
ce e trei cifre se pot forma maximum
- 000 de combinalii de cod. Tastele
care nu intervin in combinalia codu-
lli sunt validate ca taste capcana. 0
apasare a oricarei taste capcana
..alideaza declan~area alarmei
soneriei) chiar daca a fost introdus
~ erior codul corect. Schema este
:>revazuta cu reset automat dupa
aclionarea circuitului de deschidere
sau soneriei prin diode le 06, 05.
;:ormarea corecta a codului pre-
supune apasarea in ordine a cifrelor
din combinalie , de exemplu pentru
codul 290+BV, prima tasta apasata
este 2, urmata de 9, apoi 0 ~i ultima
BV. Memorarea taste lor apasate se
realizeaza cu patru bistabile 0 ,
ac!ionate pe frontul crescator de
ceas, din doua capsule de tip MMC
4013. 0 dioda LEO semnalizeaza
apasarea unei taste.
Programarea codului se rea-
zeaza cu cate 10 microcontacte
oentru fiecare cifra de cod, inclusiv
<astele capcana. Astfel, pentru
orima cifra (2, in exemplul dat) po-
zilia corespunzatoare din SW 13 va
ON (contact facut). celelalte comu-
:atoare pe pozilia OFF, pentru a
doua cifra (9) pozi!ia corespunza-
toare din SW 14 va fi pe ON, iar
celelalte pe OFF, pentru a treia cifra
(0) pozilia corespunzatoare din SW
15 va fi pe ON, iar celelalte pe OFF,
pentru tastele capcana (care nu fac
parte din cod) pozi!iile corespunza-
toare (290) din SW 16 sunt trecute
2a
pe OFF iar celelalte pe ON .
Apasarea primei cifre din cod se blocheaza, iar ie~irea Q negat circuitul R2 , C2 se activeaza bista-
determina apari!ia unui salt pozitiv 0- prin circuitul R1, C1 , activeaza bista- bilul pentru cifra a treia de cod . Oaca
1 pe intrarea de ceas a primului bilul pentru a doua cifra. La codul a fosttastat corect, diodele 01,
bistabil determinand incarcarea apasarea celei de a doua cifre, bista- 02, 03, 0 4 vor fi blocate, iar la
informaliei log ice prezenta pe bilul corespunzator se incarca cu 1 apasarea butonului BV circuitul de
intrarea OATA (un 1 logic), dioda 01 logic, dioda 02 se blocheaza, iar prin selectare, realizat cu 3 porli $I-NU

TEHNIUM septembrie 2003 27


- - -- - - - - -- AUTOMATIZARI iN LOCUINTA - -- - - -- - - - - - - <

2b) f!1
I!J [;] [;] [;] [;] [;] [;] [;] [;] [;] [;]1
~
D~~

(.;. r
". . II. .~

'" '" '" '" '" ,.. ,., swe sw. SWIO "
'ON(ltl E 10 If!d
" ""

de tip MMC 4093 (4011) va acliona Tncarcarea cu 1 logic a acestuia, dare BV este declan~at
monostabilul (MMC 4098) pentru ie~irea Q negat (pin 12 U2B) trece Tn bilul de aclionare a soneriei, iar
comanda de deschidere, iar prin o logic, ajungand pe intrarile de D5 resetul montajului.
dioda D6 resetul montajului. DATE de la celelalte bistabile ~i pe in tigura 2 sunt
Dacii se apasa 0 citra gre~it, intrarea circuitului de seleclie prin cablajul imp rimat la scara
lrontul pozitiv de pe intrarea de ceas D4 (Tn conduclie). vedere prin transparenta
a bistabilului patru (U2B) determina La apasarea butonului de vali- componente :;;i planul de iim~l lan~

CONECTARE/DECONECTA
Prezentam Tn continuare cateva montaje simple ~i poate Ii realizat prin intermediul alto r tipur
u~or de realizat de comutatoare ON / OFF, utilizand un bistabile.
buton lara relinere, normal deschis. le~irea circuitului T~i in figura 1 este prezentata 0 schema Tn care sa
schimba starea la tiecare apasare a butonului. lizeaza circuitul integrat MMC 4013, care contine
Cea mai simp la schema este realizata cu un bista- bistabile de tip D. Prin conectarea ie~irii nega:e
bil de tip T, care la liecare impuls de tact schimba starea. intrarea de date D se translorma Tn bistabil de ~
Acest tip de bistabil nu este disponibil ca atare, dar Comanda bistabilelor pe intrarile de SET ~i RESET

vec
o
MMC 4013

~ ~1 *Cl
'7
'" 01 +vcc

2." • .lllA-
,.
., Ql Q2
3 1
02
r----i ," 2 Dl clockl
11' P
;;:!:::C3 4iii3 "" :: LED resetl clock2

lOW
R3
110 "
471< Dl reset2

D2
3 setl
2 Q1

1 -o?
1 1IC107 GOO 7 set2

28 TEHNIUM septembrie
AUTOMATIZARI iN LOCUINTA

+vcc:
[" ,

1a)
'"
Ii I-I
W W ••
'"
00 IHl
rel

000 Cj] ~
~
• •• •! U
aD

vee

01 MMC 402 7
21<
;WI
U1A 02 +vcc

Cl
2,7nF
I t===I~S
+- 6 1J
OS
tt:;;-i""fV'-, 02 01
3 Cl ~.::.......o
I __--=~f=j5~
+- •
lK
0 10< " LED
01 cloc k2

res et2
01
clockl
C3
lOCW:
R3
1CO: ".71< 4tQ7
" K2 rese tl

3 J2 Kl
01
1 BCl07 3e t 2 Jl
GND B setl

2
C2 +vcc

gnd

0 0---- o. 0. 001Hl
+vcc
S Ol
" C2

'"
--- _- ,i

2a) ! ~DD .. [;] -. !!


~

u130DO --- DO 0Cj]· -


-c.- ,i
I
- !
- I • !. U
- I •• • .. I•• )
-_._----' gnd

_ pendenta de semnalul de ceas ~i active pe nivel mentare ~i 0 rezistenja de 47kQ-1 OOkD conectata la
" IC 1, deci in schema vor Ii conectate la masii, Daca masii, Transleru l inlormaliei de la intrar~ se lace la tran-
se do re~te un RESET (sau SET) automat la punerea zijia pozitiva (0' 1) a impulsului de ceas. In ligura 1.a sunt
tens iune, intrarea corespunzatoare se conecteaza prezentate cablajul ~i planul de imp lantare a componen-
r-un condensator de 1nF-1 OnF la plusul de ali- telor electron ice.

TEHNIUM septembrie 2003 29


AUTOMATIZARI IN LOCUINTA

Tn figura 2 este prezentata 0 schema in care se uti-


lizeaza circuitul integrat MMC 4027, care conjine doua
bistabile de tip JK. Fiecare bistabil are intrari de semnal:
J,K, SET, RESET, CLOCK. Intrarile SET ~i RESET sunt
independente de intrarea de ceas ~i active pe nivellogic
1 ca ~i in schema prezentata anterior. Nivelurile log ice
de pe intrarile J ~i K determina starea ie~irilor, schim-
barea avand loc pe frontul pozitiv al semnalului de ceas.
Prezentam alaturat tabelul de adevar simplificat pentru
un bistabil de tip JK.

"
3
MMC 4095 MMC 4096

00 +Vcc 00 tVcc

RESET SET RES ET SET

Jl

J2
CLOCK

K1
J1

J2
CLOCK

H1
3a SWI " +vcc

.n TI " ~ I!:!J
H2
"
~ ~
0-
GND 7
K'

Q
0-
GND 7
iG
Q 0•••• .•• ", ~ 1tJ;out
I!:!J

••
0••• •• DO [3 .0' • I!:!J

vee
&W1
2 R2 R4 MMC 4002
1<Xl< 2k
Ul. U1B
J ..~ tVee
2
3 •
1 13 • K-i+'f.ti
4 ~1 1 ~1 01
5 PI P2 B H

".,., 4002 (KHC 4012 ) C G

R1 it): R3 D
47k
3
2 01
"'
C2 Cl 1 BC107 OND 7
l(x)]F ~7nF "'
4
-

Deci, pentru a transforma un bistabil JK intr-un cuitul integrat MMC 4095, care conjine un singur bista-
bistabil T este ~ecesar sa conectam intrarile J ~i K la bil master-slave de tip JK cu intrari multiple (J1, J2, J3
nivelul 1 logic. In figura 2.a sunt prezentate cablajul ~i K1, K2, K3). Funcjionarea este identica cu a circuitul
plan!.!1de implantare a componentelor electron ice. MMC 4027, doar cu precizarea ca intrarile J1-3 ~i K1-3
In figurile 3 \ii 3.a este prezentata schema cu cir- sunt conectate la cate un operator $1. Circuitu l integra:
MMC 4095 se poate inlocui pe cablaj cu circuitul MMC

30 TEHNIUM septembrie 2003


----------AUTOMATIZARI IN LOCUINTA------- - -

R4 "'vee: 114 +vee


"' --l ~ .' ~~

-
~

I .. k ifil E3 ~~ " -_-!J


"
"'If"JJ , .1. "' "' 1!J
:'X. " •• "' .• - -- I• • 1

.."
~
R3 out
4a •••
Ii _I
•• Rl out

~ "~
"
• •
"'
gnd
••
••
• [>10] nd

, care contine tot un bistabil JK cu intrari multiple punerea sub tensiune apare un nivel logic 0 pe intrarea
rsate ~i neinversate, cu funclionare identica. Singura porlii P1 (C1 este descarcat ~i se incarca), ie~irea
ificare necesara este conectarea pinilor J3 ~i K3 conectata la intrarea porlii P2 trece in 1 logic deter-
.care sunt negali) la nivellogic "0" (masa). miniind un 0 logic la ie~irea acesteia, care prin rezis-
ten!a R1 (10kQ-15kQ) se aplica la intrare ~i menline cir-

MMC 4095 .,
iril ~
A !Vee
"'~
,
" ••• ",.•• ~ "l0Ut
0

E
G

••• •• ~
, •• ~ ~ gnd

::--::'f
r...G='ii'T

,J "~
5 •
Q:O 7 C
5a

+vee

MMC 4001

u
"
'"fitFj
c.:;:u 6a
C +vee

~:::::=o;.J
. 1, QGD0' ~
00,i: : ! 011 ~ ca.,~
II F

0' 1111
GIID 7
"F:.I
o~,·l ~ [;J [;J Q
.• ' :·, · .
. - -I_..
II.. _ i 11 rel
l.d
.1\1

6 ,.
[3 •
• Ie]
I.!!I
,
IHI
out

SWl • . L _, • ~1 SW2
a
OCil
gnd

o aM varianta a comutatorulu i ON/OFF este rea- cuitul in stare stabila. Condensatorul C2 (47nF-470nF)
szata cu porli log ice inversoare. in figurile 4 ~i 4.a este se incarca prin R2 (100kQ-220kQ) la nivel logic 1. La 0
_ ezentata schema realizata cu circuitul integrat MMC prima apasare a butonulu i, potenlialul ridicat de tensi-
2, care contine doua porli SAU-NU (NOR) cu patru une se aplica pe intrarea porlii P1 , care com uta ~i deter-
trari. Condensatorul C1 (1 nF-4,7nF) este introdus in mina un "1" logic la ie~irea circuitului, care se transmite
rcuit pentru a realiza reseteul la alimentare. La la intrare prin intermediul rezistorulu i R1. Starea

31
- - -- - - - - - - AUTOMATIZARI iN LOCUINTA-- - - - - - - --

ci rcuitului se menline chiar daca .....----------------------------~


este \inut apasat in continuare
butonul (se creeaza un divizor MMC 4069 7 SW3
rezistiv R1-R2 , dar cum R1 este
mult mai mic dedit R2 , poten- A tVee
lialul pe intrarea portii P1 este la G-fi ,.
nivel ridicat ~i starea stabila ,
este menlinuta. Dupa eliberarea
butonului, condensatorul C2 se
descarca prin rezistorul R2 ~i c
ie~ i rea portii P1 (acum in 0 D

logic). La 0 noue. apasare con- GNI) 7

SWI SW2 SWJ


1• • 1 [• •1 [• • 1

7a
Circuitul integrat MMC 4002 poate Ii inlocuit direct Ct.
circuitul MMC 4012, care contine doua porti ~I-NU CL
1!__::::::!J " =:!1
l!.___ ~3 patru intrari, lara a modilica cablajul.
Schema de ma i sus se poate realiz a ~i c
~~~ alte circuite integrate, cum sunt: MMC 4023 (3

=I-l ~.l l~ ~
porli ~I-NU cu 3 intrari) sau MMC 4025 (3 port
SAU-NU cu 3 intrari) lolosind ace l a~ i cab laj lara
lfl"~ J:l J:l '" J:l '"
,t
!."
re1
,J:] !."
re1
r1
,J:] !." r1 I:J
modilicari (figurile 5 ~i 5.a).
Pentru doua comutatoare se pot utiliza (lara mo-
IH l W ~I W
dilicari i n cablaj) MMC 4001 (4 porti SAU-NU cu 2
intrari) , MMC 4011 (4 porti ~I·NU cu 2 intrari), MMC
L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..... 4093 (4 porti ~I-NU cu 2 intrari trigger Schmitt) , liguri e
densatorul C2 (descarcat) produce un salt negativ de 6 ~i 6.a. Pentru trei comutatoare se pot lolosi circuitele
tensiune pe intrarea P1, determinand comutarea circui- MMC 4069 (6 inversoare), figurile 7 ~i 7.a.
tului in starea inijiala. Tranzistorul de com and a se poate Toate schemele luncjioneaza cu tensiunea de ar
conecta la ie~irea P1 sau P2, in funclie de necesitali. mentare cuprinsa intre +3V ~i + 15 V.

intermodulajie sub 0,1% la puterea de ie~ire de 10 W,


TDA 1512A satisface cerinlele nor-
~i
melor Hi-Fi este compatibil pin cu pin cu TDA 1520B.
distorsiuni de intermodulalie tranzitorii red use ~ i dis-
pune de 0 gama completa de proteclii. Puterea de
Circuitu l se al imenteaza de la 0 sursa asimetrica cu ie~ire este de 20 W pe 0 sarcina de 4 n, la Ua = 33 V,
valoarea Ua = 15-35 V. Circuitul asigura distorsiuni de respectiv de 7 W pe 0 sarcina de 8 n la Ua = 25 V.

r
150pF 8
+U a
TDA 1512A
20kfl
6
6.8~F

~
1 9

f"
4
RS
68 2
2,7n

10~F T N~?2O)p
OU

TDA 1512 A CIRCUlruL IMPR IMAT


20 k.n. I fata plantatUJ

32 TEHNfUM septembrie 2003


----------CONSTRUCTIA NUMARULUI--------- -

-
SA REALIZAM -
UN DETECTOR
DE METALE
Dr. ing. Andrei CIONTU

Desigur Ca articolul de tata nu-~i a prezenta cititorilor principiile


propune un "Know-How" complet descoperirii (detecliei) metalelor
despre un detec- ...-______....;.;.._______.... "ascunse ", prin
tor de metale o.~. mijloace elec-
ultrapertormant, tromagnetice ~i
cu care, cel ce-I L, sa Ie prezinte,
va construi sa R totu~i, cateva
poata desco- GAr 10KO scheme de
c
perL .. comorile L2 principiu ale
regelui Decebal unor detectoare
de la Sarmi- 1 0.51" simple precum
s e get u z a . ~i unele indi-
Scopul articolu- L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J cal;; de rea/i-
lui este mult mai modest, acela de II zare practica.
D

onsomblul bobinelor

I
(sando)

r- - --- - ~- --- -- -- - -- - -- ~
I
I ~f,;- - _ - - _ ..9::.cL_ - -
I
I o
I
I
I
I
I _ __ _ _ _ _ _ __ J
L_

nivelul solului

2 .......... bucale de melal

TEHNIUM septembrie 2003 33


CONSTRUCTIA NUMARULUI

TIPURI DE DETECTOARE DE METALE In ligura 2 este ilustrat principiul detec1iei metale


prin dezechilibrarea campului magnetic. Oin so
Oetectorul de metale lace parte din categoria gene- detectoare lac parte ambele bobine L 1 ~i L2 care
rala a senzorilor electromagnetici. EI reprezinta un cir- axele perpendiculare ( cuplaj magnetic nul ). Cupl
cuit electron ic care lunC\ioneaza dilerit in absenla, lala magnetic devine nenul, lnsa, in prezen1a unei bucat' cie
de prezen1a unui metal, care in er
metal In mediaza pa-
apropjerea sondei trunderea lin'
sale. Intr-o ordine, Mx de camp ma~
poate istorica , tic create de L1 .
poate a simplita1ii A PrJ 0, L2. "Ac\iunea se
principiului de petrece" tot in
lunc1 i onare, meniul auc
detectoarele de Irecven t e
metale (OM) pot Ii (0= oscilator
clasilicate in AF, A=
urmatoarele tipuri: plifi~ator ).
OM cU dezechili- In ligura 3 s
brarea unei punli , prezenta' e
OM cU dezechili- schema boc
brarea campului
magnetic, OM cU 3 principiul de
\ionare al ce
varia\ia Irecven\ei mai raspand '
unui oscilator de RF ~i OM cU circuit PLL (de blocare a de "cautator de ... comori": OM cu varia1ia Irecven
laz\,i). Ooua oscilatoare de RF ( 01 ~i 02 ), avand bo
In ligura 1 se prezinta schema posibila a unui OM cU dilerite ( constructiv, ~i ca parametri), lucreaza to
punte, in care: (daca bobina exploratoare L 1 este departe de or
GAF= generator de audiolrecven1a (de prelerat RC, metal) pe aceea~i Irecven\a ( 11 =12 ), care amest~
avand 1=1-2 kHz ),C= ca~ti AF cU impedan1a 2 kiloohmi , in mixerul Mx, dau "batai" nule, care lasa insensibil a
L 1=bobina exploratoare (sonda) cu care se tatoneaza zorul (casca sau instrumentul de masura). Oaca, lnsa.
locul unde se banuie~te ca exista metal ascuns, L2= inductanla L 1 se modilica in urma apropierii ei de
bobina de relerinla. metal, Irecven\a f1 variaza ~i la ie~irea mixerului, prin
Cu L 1 departe de arice metal, se ajusteaza pozi\ia semnalele de dilerite Irecven1e exista ~i unul de
cursorului poten\iometrului R pentru a avea extinclie in frecven\a minima, f1-l2 ( Irecvenla liltrata de catre FT
ca~ti. Oaca L 1 este apropiata de un metal, inductanla ei Aceasta frecven\a de "bataie" nenula este de do men
variaza, puntea se dezechilibreaza ~i in ca~ti auzim audiolrecvenlei ~i poate fi ascultata in ca~ti sau dil
tonul GAF. Simplu, dar, trebuie sa lim aten1i la ... alarmele false

5,
Vee Stcbilizotor D,
lN4001
1/1
Vo Vi
11~
~
Boterie
~C2
:;: C,
10!,F 220!,P
4
2x2N2222A

R,
10 KO
R2
10KO ] RJ
10KO
R.
1,5MO t
R; 1R6
39KO ~ 39KO R11l
10KO
Rs
10KO
R9
1OKO
L,
L2
.---J L¢
R,o
10 KO T, ~
I'>
~

C,
O.I!,P
-1-.J T2
fl
Ca
10nF
C7
10nP
>---II
T3 L
T, "
I>

T5 L r
T(CS
O,I!,F T( C3
O,I!,F T C6,FT
O,I!,F
R"
10KO

•• T6 r
u
r""l'"''
O,I!,F 10nP
C
T110nP
'2 fC
10nF
9

- 4x2N2222A

34 TEHNIUM septembrie 2003


- - - - - - - - - CONSTRUqlA NUMARULUI - - - - - - - - - - -

32 ohmi. Nivelul sonor se ajusteaza cu


a R9. J\,limentarea este stabilizata la
+5V. In ligura 5 a ~i b se prezinta
desenul cablajului imprimat la scara
1:1 ~i desenul de echipare cu compo-
nel),te a placii.
In ligura 6 este prezentata schema
de principiu a unui DM hibrid, realizat
cu 3 tranzistoare cu elect de camp
(JFET ) ~i un circuit integrat AAF.
Frecvenla comuna de lucru a celor
doua oscilatoare este de 650 kHz.
Tranzistoarele sunt de acela:;;i tip,
2N245 (sau 2N256), iar circuitul inte-
grat, un echivalent al lui 386. Bobina
5 exploratoare L 1 are 20 de spire din
conductor CuEm de 0,3 mm :;;i un
diametru de 27 cm. Ea se va inla~ura
cu 0 loila de aluminiu ~i va Ii rigid izata
pe un suport special prevazut, in ge-
neral, cu un maner lung.
Schema din ligura 7 lolose:;;te un
circuit integrat CMOS de tip MMC4011
(4 porli NAND) lolosite astfel:
N1=oscilator de Irecvenla lixa ( 470
kHz ), N3=oscilator de Irecven\a vari -
abila (bobina exploratoare, L1), N2=
mixer, N4= amplilicator. Amplilicatorul
de AF este redus numai la repetorul pe
b :m:ito:r~r:e~alizatnpncu orice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e tranzistor de de
(TUN).Bobina tip
inductan\a L 1 are 70 de

6
_
.-, 1:
i.;- I
£2~r
1
-
'- - +
C".:J:.
S,
1 +
spire, conductor CuEm
0,3-0 ,6 mm , :;;i
diametru de numai 5 cm.
un

R..
G
S
22 I = L _ _ _ 1k5 101' 9 vT
In ligura 8 se da
schema de principiu a
+-~~-+_-, R, :..L unui DM realizat cu CI
41 I~J ' C rusesc K561LA7
II J (K561 LE3 ), sau echiva-
Urn," 5 V 3 .l( lentul MMC4001, :;;i
ph 410p tranzistorul cu siliciu
+3,25 V 6 KT315 (echivalent BG108).
C" Funclionarea se bazeaza
C, 1n 10, 5+ ~ tot pe varia\ia Irecven\ei
2 _ 1 100", unui oscilator, dar, spre
R, 560 deosebire de DM prezen-
cro~"l 4 tate, la acesta, in calea
To T semnalulu i ( ponderat cu
13p SOn I C'J 20n R2 ) se plaseaza un liltru

~~--+-~ R.
1M ~-~+-~Ir::~=r~~~-l--------------------,
10M

SCHEME PRACTICE DE DETECTOARE DE METALE

Avand in vedere ca primele doua tipuri de DM nu se 1010-


sese, datorita slabei lor sensibilitali, vom prezenta in continuare
-oci scheme mod erne (selectate din multe altele ) de principiu
unor DM avand la baza principiul varialiei Irecvenlei.
Varianta din ligura 4 folose~te 6 tranzistoare de acela~i tip
:ranzistorul de comutalie 2N2222A) . Oscilatorul principal, care
are in compunere bobina exploratoare L2, este realizat cu T1 ,
oscilatoru l de Irecven\a lixa ( 1= 120 kHz) cu T2. Gu tranzis-
Jul T6 este realizat mixerul, iarT5, T3, T4 formeaza un ampli-
'cator de AF. Diluzorul folosit la ie~ire poate avea impedanja de
7

TEHNIUM septembrie 2003 35


- - - -- - ----CONSTRUCTIA N U M A R U L U I - - - - - - - - - -

+9V
8
R, C9 C8
• R3
150KO 47nFT 50!,F T 3,9KO
+ C7
C3 100nF
'--I 4,7nF
I

I
I
I I C, c. 0
I L, I c.
100pF 390pF R2 T,
I
I
I C2 I 10KO
I C5
I I D,
100pF
I
L __ -.J

6"
9 65 10
-sa R2

~1 ?
L1

.98 R2 +

foarte selectiv ( rezonatorul cu cuart Q ). Daca


frecvenja, modificata de prezenja semnalului, iese din
banda de trecere a rezonatoru lui cu cuart, atunci
miliampermetrul din circuitul de col ector indica acest u~urand bobinarea in interiorul sau (dupa transformarea
lucru. Aparatul se pregate~te pentru lucru in mod sim- tubului intr-un tor cu taietura in exterior) a numaru lui de
plu: bobina L1 fiind de parte de sol (in "ae~'), se -regleaza spire necesar. Sobina odata confeclionata se va ecrana
frecvenla ( cu C1 ) astfel ca semnalul sa se transmita electric cu 0 panglica din folie metalica amagnetica
prin rezonatorul cu cuart la baza lui T1. Oscilalia pe (cupru sau aluminiu). Sobina va fi prinsa pe suportul e'
frecvenja de 1 MHz este detectata de dioda D1 (tip fara a se folosi cuie sau ~uruburi din fier, ci numai cu
1N4148) ~i, negativand baza, conduce la Ic=O (acul clei, ra~ina sau prinderi cu nituri din plastic. in [1] se
miliampermetrului la minim). Miliampermetrul trebuie sa
aiba 0 sensibilitate de 0,5-1 mAo Frecvenja de lucru (a recomanda pentru bobina exploratoare ~i 0 bob ina
rezonatorului cu cuart) nu e critica ~i poate fi oricare "retro" de veche factura, bobina "fund de co~" (figura 11 ).
intre 100 ~ i 1100 kHz. Sobina L1 (figura 10) are 20-50 in figura 12 se da desenu l scheletului bobinei, care se va
spire din conductor cu diametrul 0,27 mm , intr-un ecran confecjion a din sticlotextol it neplacat meta lie, eu
circular cu diametrul de 25 cm, din jeava metalica grosimea de 1,6 mm, cu indemanare ~i ...un ferastrau de
nema..9netica (din cupru sau din aluminiu) groasa de 8 taiat metale.
mm. In figura 9 se dau desenul circuitului imprimat ~i
desenul modului de echipare. Bibliografie: l-Revista "Electronique Pratique", nov:
2002, Franta
o ultima observajie se refera la modul practic de 2-Colectia "Popular Electronics", 1980,
confecl ionare a bobinei-sonda, care trebuie prinsa, cat
mai profesional posibil, pe un suport cu coada pentru SUA
u~u rinla manipularii. Pentru a u~ura confeclionarea ei, 3-Coleclia "Elektor Verlag", 1989,
recom and folosirea unui tub PVC flexibil cu diametrul Germania
10-12 mm, care va fi taiat pe generatoare, acest lucru 4-Revista "Radio" 811990,612001, Rusia

36 TEHNIUM septembrie 2003


--------~------------- TEHNIUMINTERNET -----------------------

EAllZAREA paginilor
de INTERNET
Web designer Gabriel·Florian MANEA

Vom continua editarea in cod sursa - i n Notepad, "Site", care va conIine prima pagina care am editat-o
'''lCercand sa conturam forma unui site simplu de web; pana acum index.htm, plus inca 3 pagini intitulate
3Stfel, yom crea pe Desktop un nou Folder numit dupa numele link-urilor din sursa ~i poze.

<H EAD>
<TITLE>Prima pag ina de web<ITITLE>
<lH EAD>
<BODY bgcolor="#ffffOO">
<P align="center">
<font color="blue" size="1S" face="arial">Bine ati venik/lont>
<IP>
<hr width="SO'Yo" align="center" color="red">
<hr><br><br>
<table bgcolor="white" align="center" border="1" bordercolor="green">
<tr>
d>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ahrel="index.htm">Home</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <itd>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ahrel="cv.doc"target="new">CV</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ahref="prieteni.htm">Prieteniimek/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td>
<td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<ahrel="links.htm ">Links<ia>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <itd>
<ltr>
<ltable>
<hr><br>
<center>
<table width="SO'Yo">
-1~~valign="top">Cateva cuvinte des pre mine:
<br><b r>Am 23 de ani ~i cea mai mare pasiune a mea de pana acum este web designul;~tiu sa lucrez in cod
sursa dar ~i cu multe alte editoare de HTML cum ar Ii FrontPage, AceXpert, Dreamwaver precum Ii Flash - care
real izeaza pagini web an imate.
<ltd>
<td>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="gabi.jpg " width="160">
<ltd>
<ltr>
<ltable>
<icenter>
<br>
<hr width="90'Yo" align="center" color="red">
<center>
<table>
<tr>
<td>
<a hrel= .. mailto:gabrielm @go.ro .. >Email :gabrielm @gp.ro</a>
<ltd>
<td>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<script language="JavaScript" type="textljavascript">
<1 --
document.write("U ltima modil icare " + document.lastModil ied) ;
-->
<iscript>
<ltd>

TEHNIUM septembrie 2003 37


-----------------------TEHNIUMINTERNET -----------------------

Codul sursa prezentat mai sus reprezinta neavoastra, pentru a crea 0 legatura intre
Homepage-ul site-ului nostru, cod in care am paginile din director, fo rmand astfel un site.
implementat la sfar~it un script Java care Se observa ca lucram foarte mult cu tabele,
indica ora ~i data ultimei modificari aduse deoarece acestea ne permit 0 mai buna
paginii de web in care este introdus. Atenlie, incadrare in pagina a informaliilor care dorim
sunt scripturi Java care se introduc in interiorul sa Ie publicam pe INTERNET.
tag-ului <HEAD>, altele in interiorul tag-ului Am introdus ~i 0 imagine - fi~ier cu extensia
<META> ~i altele in interiorul tag-ului <BODY> jpg; mai intalnim ~i fi~iere de tip gif - care de
~i cel folosit in exemplul nostru de mai sus se obicei sunt poze animate. Atenlie, nu toate ani-

• E~ f~ y- ,-~ 1"* tl.... ..... c) ~:;'\ ! il ~ :"&_::i'__ ~._~ ~.


, t..rb ..JHThllDeosql_ ~Job ...J~eda .,)Nt:If'tog_ ..J M~ ..JDact 4jyt,.t~ . ~HOME .RO ..
A!Ioieu f:: C;\YJI~O\II5\Oed·;top\S"~e\r.le,d'lm ::J -~~o ;

1(UI .P!~""",,,

Bine ati venit .n


"'.&
HWI,~
111... 0. ........'

eaten CUVU'lle o:kspl"(' rome:

Am 23 de arc si r.ea m~ !llar~ Jlariuru~ II mea de pam in director avem 4 fi~iere:


acorn e;t~ web des'.gnuJ, ~riu ~a lucreJ: it, ('oJ S\!fa dit
ell multe aIte MM ate de lITML cum iI.I fl FrontP18e',
f!
index.htm , prieteni.htm, links.htm
AceXt>erl. DrerullwallCf ptecum si Flash - tare $i gabi.jpg; urmeaza al 5-lea
reahzeau pa:gir;/ web alumiltt:
fi~ier: cv.doc pe care II introduceti
dumneavoastra.

afla in interiorul tag-ului <BODY>. Va reco- maliile pe care Ie intalnim pe INTERNET sunt
mand daca dorili sa introduceli un script care gif-uri animate ; in ultima perioada s-a dezvoltat
afi~eaza in pagina dumneavoastra data ~i ora foarte mult animatia pe Internet cu ajutorul pro-
sa vizita\i adresa de web gramelor firmei Macromedia, in spe\a
http://www.ps.design.go.ro , dati click drepta in Macromedia Flash .
interiorul paginii ~i apoi din meniu selecta\i Dupa ce finaliza\i site-ul dumneavoastra,
op\iunea View Source in care ve\i cauta codul trebuie sa-I gazdui\i pe Internet, iar pentru
pentru scriptul datei $i orei. aceasta aveli nevoie de un cont de web care
Rezultatul codului de mai sus precum ~i sa va ofere 0 adresa de web ~i spaliul de gaz-
fi$ierele din Folderul creat sunt ilustrate mai duire pentru site-ul dumneavoastra. Exista
sus. astfel mai multe portale care va ofera aceste
Tabelul alb din centrul paginii-sus reprezinta servicii gratuit - sau nu chiar gratuit deoarece
un meniu foarte simplu cu 4 link-uri (Iegaturi i!?i includ in paginile dumneavoastra
catre alte pagini web-cele din directorul Site). ferestre publicitare. Doua exemple de servere
Acest meniu II ve\i introduce ~i in fi~ierele pri- web romane!?ti sunt www.home.ro $i
eteni.htm, links.htm, pe care Ie veli crea dum- www.rol.ro.

38 TEHNIUM septembrie 2003


----------------------------ATELIER----------------------------

TRODUCERE
iN CAlCUlUl
ETElElOR
, DE SEPARARE
Ing. Aurelian MATEESCU

(Urmare din nr. trecut) separare pentru incintele cu 3 cai este pozi\ionarea
celor doua frecvenle de taiere, intre woofer 9i midrange
Relele de separare pentru incinte cu 3 caL 9i cea de a doua intre midrange 9i tweeter. Cu cat cele
- rent, introducerea unui alt difuzor i n incinta 9i a inca doua frecvenle de taiere sunt mai departate intre ele, cu
E I relele _de separare nu pare sa creeze 0 problema atat sunt evitate efectele indezirabile ale unor multiple
:IEOSebita. In realitate este 0 problema care introduce 0 interferenle ce apar. De aceea, se considera ca accep-
5E'ie de elemente care sunt dificil de solulionat in mod tabil un minimum de 3 octave intre cele doua frecvenle
:tYespunzator. Poate 9i de aceea mulli speciali9ti con- de til.iere.
scera ca pentru mai mult de doua difuzoare specializate Schemele electrice ale relelelor recomandate pentru
incintele acustice cu 3 cai sunt prezentate i n ligura 9 9i
cuprind relele de ordinul I, II, III 9i IV. Rela\iile de calcul
pentru aceste relele ca 9i tipul de relele au fost selectate
8 luand in considerare faptul ca acestea sunt cele mai uti-

f ~ II ,
lizate de industria de profil 9i recomand ate pentru pro-
ducatorii de serie mica.
Relaliile de calcul au in vedere doua perechi de
frecven\e de taiE;)re de baza, cele mai utilizate in sis-
temele cu 3 cai. In fiecare pereche, frecven\ele sunt alt-
fel dispersate in domeniul de frecvenla al celor 3 difu-
zoare:
a) in primul caz, intre cele doua frecvenle fH (dintre
---lll-I---1~_ _"'-"""

, f~
midrange 9i tweeter) 9i fL (dintre woofer 9i midrange) se
afla 3,4 octave, adica fH/fL = 10. Formulele din acest caz
se aplica pentru valorile 3 kHz/300 Hz. Ele se utilizeaza
pentru configuralia woofer - woofer - midrange cu con
- tweeter cu calota;
b) in al do ilea caz, intre cele doua frecven\e se afJa
o distanla de 3 octave, respectiv fH/fL = 8. Formulele se
aplica pentru 5 kHzl500 Hz, pentru configu ral ii woofer -
midrange cu con mic sau calota - tweeter cu calota.
Aceste formule se pot aplica de asemenea 9i la
perechile de frecvenle 3 kHzl375 Hz (woofer - mid-
woofer-tweeter), 5 kHzl625 Hz 9i 6 kHz/750 Hz (woofer
- midrange cu con mic sau calota - tweeter cu calota
sau con. Pentru alte perechi de frecvenle sau alte tipuri
Variante de circuit pentru de relele trebuie consultate lucrarile lui R. Bullock.
reteaua trece-banda (band pass) Atunci cand fL se afJa in jurul valorii de 300 Hz, va-
lorile inductanlelor sunt mari 9i au pierderi relativ mari.
Valoarea pierderilor este data de relalia:
L = 20 10910 [Rm I (Rs + Rm)], unde:
es:e preferabila utilizarea unei relele de separare active, L = pierderea in inductanla, in dB;
..mata de mai multe amplificatoare de putere, solu\ie ce =
Rm impedanla difuzorului;
::JEnnite 0 rezolvare co recta a multiplelor probleme Rs = rezistenla totala a inductanlei masurata in
egate de rezultatul utilizarii mai multor difuzoare spe- curent continuu.
:;aJizate intr-o singura incinta. La utilizarea relelei pentru 3 cai, ca\>tigul fil trului
l'1eleaua de separare pentru 3 difuzoare nu este 0 trece-banda se va mar; , astfel ca eficienla i n dB a
_ binalie de doua re\ele pentru doua cai, a9a cum midrange-lui va fi:
plist poate sa para la prima vedere. Astfel, pentru Ca9tig midrange = (eficien\a midrange data de pro-
::e e 3 variante de circuit ale unui filtru trece-banda de ducator) + (ca9tigul filtrului trece-banda) - (pierderile in
nul II, prezentate in ligura 8, se oblin 3 caracteristici inductor).
frecvenla complet diferite. Comportarea circuitelor Pentru toate formulele prezentate,
'era datorita problemelor de incarcare mutuala ce apar
a rele legate in cascada. fM = ~fH ·fL
o caracteristica deosebit de importanta la re\elele de

TEHNIUM septembrie 2003 39


- -- - - -- - -- - --ATELlER - - -- - - -- - _- - -

RETELE DE SEPARARE PENTRU 2 cAl


RETEA BUTIERWORTH DE ORO. I E,~TfJi~~~ ~~~~UL IV
Z C = 0,0844 0,1000,Z
L = w
I ZTw.fT L
I
= [
Tw
I 6,28'[T T
0,1688 0,4501· ZT
RETEA LIN KWITZ - RILEY DE ORO. II
L2 = f w
C = 0,0796 0,3183· ZT T
ZTw' fT Ll = f w
.I
T
c = 0,2533 0,3OOO·Z w
C 0,0796 3 Z ·f L3 = f
w T T
2 Z ·f 0,3183 ·Z
w T L
2
=.
f
w c = 0,0563 L =
0,1500 Z
w
T 4 Z ·f 4 f
RETEA BESSEL w T T
BESSEL
C = 0,0912 L = 0,2756 · ZTw 0,0702 0,0862,Z
I ZTw ·fT I f CI L = T\V
T ZTw·fT I f
T
C = 0,0912 0,2756·Z 0,0719 0,4983,Z
C2 L = Tw
2 Z .[ L 2-
- w 2 f
w T ZTw ·fT
fT T

RETEA BUTIERWORTH ORO. II c = 0,2336 L =


0,3583·Z
w
3 Z ·f 3 fT
C = 0,1125 C = 0,1125 w T
I Z~~ 2 Zf 0,0504 0,1463·Z
w T L = w
0,2251· ZT C4 Z ·f 4 f
L = w 0,2251· Z
w T T
I f L = w
T 2 BUTIERWORTH
RETEA CEBA$EV (Q =1) C _ 0,1040 0,1009,Z
C = 0,1 592 1- ZTw .f L = Tw
T 1 f
I ZTw . fT T

0, 1470 0,4 159ZT


L = w
c = 0,1592 2 f
T
2 Z f
w T c = 0,2509 0,2437 ·Z
3 . Z .f L = w
w T 3 f
RETEA BUTIERWORTH ORO. III T

c = 0,0609
L =
0,1723·Z
c = 0,1061 0,1194 ,Z 4 Z ·f 4 f
w
Tw w T
1 ZTw '[T L = T
I f
T LEGENDRE
0,31 83 0,1104
0,2387 ·Z 0,1073 ,Z
L =. w L = Tw
2 f ZTw ·fT I [
T T

c = 0,2122
L =
0,0796 · Z
w
c _ 0, 1246 L =
0,2783,Z
Tw
3 Z ·f 3 [ 2-Z ·f 2 f
w T T Tw T T

40 TEHNIUM septembrie 2003


- - - - -- -- - - -- - - ATELIER - - - -- - -- - - -- --

0,2294·Z
9 c, + L
3
=
f
T
w

0,091 0,2034· Z
C4 L = W
Zw ·fT 4 f
T
GAUSS
C = 0,0767 L = 0,1l16·Z Tw
I ZTw ·fT I f
T
+ 0,3 251 ZT
L = w
2 f
T

c = 0,2235 0,3253· Z
a b 3 Zf
L =
3 f
w
w T T
0,0768 0,1674·Z
C4 L = W
c, Z w· fT 4 f
T
LINEAR PHASE
C = 0,0741
0,1079· ZT
+ - I ZTw ·fT L = W
sou I f
T
- +
0,3853·Z Tw
L2
+
0,2255 0,3285· Z
L = W
Zw·fT 3 f
T

c 0,0632
Zw ·fT
0,1578 · Z w

fT
Ulilizarea formulelor de calcul
Formulele prezentate asigura raspunsul
in frecvenla indicat doar in cawl i n care
sunt intrunite a serie de condilii:
- filtrul are caracteristica de frecvenla
li niara (plata);
+ - raspun sul difuzorului este extins cu
1 ,5-2 octave peste/s ub frecve nla de
taiere ~i are 0 caracteristica de frecvenla
relativ liniara ;
- ambele difuzoare alimentate din
+ ~~--~------------. .~~. .~~~ releaua trece-sus ~i trece-jos radiaza din
+ acela~i plan.
Daca una din aceste condilii nu este
respectat a, rezultate le oblinute in
proiectarea rel elei de separare nu vQr
corespunde cu datele preconizate. In
d acest caz exista doua posibilitali:
- prima metoda este bazata pe incer-
cari succesive: se masoara raspunsul , se
Retele de separare pentru ineinte eu 3 elii mod ifica un element al rel ele i, se
a - de ordinul I masoara din nou ~i din aproape in
b - de ordinul II aproape se cauta oblinerea optimului.
e - de ordinul III Aceasta metoda, de~i pare empirica, .
d - de ordinullV este totu~i metoda utilizata de fabricanlii

TEHNIUM septembrie 2003 41


----------------------------ATELIER----------------------------

Gateva recomandari pot minimiza


+~------....,
6dB/oct.
10 problemele constructorului amator.
1. Referitor la prima cerinja, nu este
imperativ necesar sa avem 0 caracteris-
tica de impedanja plata a difuzorului, dar
daca se poate objine acest lucru, este de
preferat. Acest lucru este benefic ~ i pentru
relajia complexa ce exista intre amplifica-
tor, difuzor ~i cablurile de legatura, pentru
C, amortizarea difuzorului cand caracteristi-
C, ca de impedanja este plata. Pentru aceas-
ta sunt necesare filtre ajutiitoare care sa
linearizeze caracteristica de impedan\a.
-0- Atunci cand adoptali prima metoda speci-
ficata mai sus incepeji prin linearizarea
caracteristicii de impedanlii.
+ ~----II----. 2. Gea de a doua cerinja privind exten-
+ 12dB/oct. sia raspunsului in frecvenja este uneori
foarte greu de respectat ~i depinde de
directivitatea difuzorului, de frecvenja de
tiiiere aleasa, de marimea raspunsului la
frecvenje joase, de tipul ~i panta relelei de
tiiiere.
+ Extensia caracteristicii de frecvenja nu
mai este atat de critica daca panta filtrului
adoptat este suficient de mare: cu cat
panta este mai mare, cu atat extensia
poate fi mai mica. Problemele de directivi-
-b- tate pot fi rezolvate prin alegerea difu-
zoarelor care se completeazii reciproc in
Retea de separare serie cu atenuarea de 6 dBloctava (a) $i 12 dBI privinja directivitajii ~i a extensiei riispun-
octava (b) pentru incinte cu 2 cai sului la frecvenle joase. Un woofer de 12"
(300 mm) diametru va funcliona delectuos
intr-o incinta cu 2 cai chiar cu un tweeter
care va incepe lucrul de la 2.000 Hz, pen-
+~
r)

+
+-'
') -H- tru ca va avea 0 "gaura" mare in caracte-
L2
I J> Tw Ls Cs : IJ> Tw ristica de raspuns masurata in alara axei
sale. Rezolvarea are doua posibilital i:
- se va folosi un midrange sau chiar un
mid-bass + mid-dome

: I~
C5-~ sau
:~ M - se va utiliza un wooler cu diametru
L, C2 sub 10" (250 mm). Studiul pielei va arata
Ls ca incintele cu doua cai sunt in general
C. ~
+ L,.- : echipate cu woolere sub 10". Ghiar uti-
_L. L.
W l,- - +
1- ) -' c'T - rl. MI
r, +
sou
-
lizarea woolerelor de 10" nu este reco-
mandata, de~i exista unele realizari indus-
triale care s-au bucurat de succes.
Incintele cu doua cai evitii cu greu pro-

~
+ blemele de proiectare legate de plasarea
W Irecventei de tiiiere in zona critica a dilu-

6dB/oct.
CJJT

-
LJ -

, 2dB/oct.
zoarelor utilizate, zona in care se alia mo-
dilicari ale caracteristicii de frecvenja sau
de.directivitate. Utilizarea unui program de
optimizare poate fi de mare lolos in
solulionarea acestor probleme.
-0- -b- 11 3. Problemele legate de directivitatea
pe orizontala a difuzorului se pot minimiza
u~or prin utilizarea filtrelor de ordin superi-
Re!ea de separare serie cu atenuarea de 6 dBloctava (a) $i 12 or. 0 verificare la indemiina pentru a
dBloctava (b) pentru incinte cu 3 cai
vedea ca re\eaua de separare a lost
corect optimizata ~i ca cele doua secjiuni
sunt Tn laza se poate face prin inversarea
de incinte deoarece dispunand de aparatura buna, pot ajunge la un polaritajii secjiunii trece-sus :;;i masurarea
raspuns corect, avand in vedere ca se confrunta cu fenomene fizice raspunsului in frecvenja. Daca raspunsul
foarte complexe, exprimate de multe variabile, care Ie lasa pujin in frecvenja masurat inainte de inversare
spajiu de manevra; este relativ plat, dupa inversare va avea 0
- a doua metoda utilizeaza un program de optimizare pe calcu- "cadere" pronunjata in dreptul frecvenlei
lator cu care se poate objine 0 optimizare relativa, ce depinde de cat de tiiiere.
de bun este programul ~i de cali parametri cuprinde.

42 TEHNIUM septembrie 2003


ATELIER

Cu alte cuvinte, se recomanda sa nu se


Z[Q]
12 lucreze in domeniul cuprins intre 350 Hz-
1.500 Hz.
Wooferele de 10"-15" redau vocea mas-
n cui ina cu exagerare in domeniul de frecven\a
200-350 Hz, iar tweeterele cu con sau calo ta
au distorsiun i mari sub 2.000 Hz, de aceea ~i
aceste recomandari nu trebu ie scapate din
vedere.
Re\ele de separare serie. Fara sa
ins istam asupra acestor tipu ri de re\ele de
separare , dupa cum am mai spus, deoarece
unii constructori Ie utilizeaza, yom prezenta
f[Hz] confi gura\ia electrica ~i formulele de calcul
pentru re\elele ce echipeaza incintele cu 2 ~i
3 cai, avand panta de 6 dB/octava ~i res pec-
1 KHz tiv 12 dB/octava (fig. 10 ~i 11).
Caracteristica de impedanta a unui tweeter

z[n]
13
c::l;:
L ~ Tw

Rc
J
f[Hz]

1KHz

Filtru de rejectie RLC $i efectul sau

Relaliile
Z[Q]
de calcul-
relele de sepa-
cJ: rare cu 3 cai

~
1> Tw Relea de ord. I
Rc l Varianta a)
0,1590
. C, =
f[Hz] Z" ·f H
14 C2 =
0,5540
1KHz
ZM ·fM
Filtru RC $i efectul sau asupra curbei de impedanta

Trebu ie men\ionat ca in unele cazuri, de~i raspunsul


recven\a este plat, re\eaua de separare este neopti- L = 0,0458Z"
- ata, astlel ca imaginea stereo este slaba sau necon- , f L = O,1592Z L
_rm a cu realitatea datorita raspunsului polar incorect. M 2 f
I.
La alegerea frecven\e lor de tiiiere mai sunt determi-
-ante ~ i alte elemente in afara celor specificate pana Varianta b)
3CUm:
- se recomanda alegerea lui fT1 (intre woofer ~i C _ 0,1590
- ..drange) in domeniul 200 Hz - 350 Hz; ,- ZH ·fM
L _ 0,0500Z M
,-
- se recomanda alegerea lui fT2 (intre midrange ~i fM
eeter) in domeniul 2.000 Hz-3.500 Hz.

TEHNIUM septembrie 2003 43


--------------------------- ATELIER ----------------------------

c = 0,5070
L2
0,1592· Z L Relea divizoare
2 Z., .f M
Relea de ord. II Rs
(cu inversare de faza la secliunea trece-banda
medii) Rp I J>
Varianta a) 15
0,0791 L =0,3202,Z H ,
,-
C -
ZH ·fH ' fH
T[inch]
C2 =
0,3 236 L2 = 1, 0291 ,ZM I 16
ZM ·fM fM

0,0227 L _ 0,0837 ,ZM I ~


.c
,
C = ,-
fM
u
c
Z M ·f" I 'I
c _ 0,079 1 L = 0,3202 ZL
-
4 - Z .f 4 fL I
J. L
* Caf?tigul sec\iunii trece-banda = 2,08 dB c _ 0,2126 _ 0,0745 ,Zl.
Varianta b) 6 - L6 -
Ca:;;tigul secliunii trece-banda = 2,45 dB ZL ·fL fL
Varianta b)
C = 0,0788 L = 0,3217 ,ZH Caf?tigul secliunii trece-banda = 2,1 dB
, ZH · f" , f
H
0,0980
L, = 0,9320,Z M c,-- L = 0, 1190 . ZH
ZH ·fH ' fH
fM
c, -_ 0,0248 L, = 0,0913 . ZM 0,3459 L _0,0711·Z"
. f C, -- ,-
Z" ·fM M ZH' fH fM
C _ 0,0788 L = 0, 3217.ZI.
4 -
Z L ' fL f 0,0768 L = 0, 0254· ZM
4
L
C3 -- .,
ZM ·f" fM
Relea de ord. III
(trece-tot cu inversarea polarita\ii seC\iunii 0,2793 L _ 0, 3951·Z "
C4 -- 4 -
trece-banda) Z" ·fM fM
Varianta a)
1,061 L _ 0, 2586·ZI.
Ca:;;tigul secliunii trece-banda = 1,6 dB Cs = ,-
C, = 0,0995 L, = 0,1191,ZH ZM ·f" fL
ZH ·fH fH 0,2129 L, = 0,0732· ZL
C6 =
0,3402 L2 = 0,0665 ,ZM ZL ·fL fl.
c2 =
ZH · f" fM Relea de ord. III (trece-tot, polaritate normal a)
0,0683 L , =0,0233'Z M Varianta a)
C, -- Caf?tigul secliunii trece-banda = 0,85 dB
ZM ' fH fM
_ 0,1138 0,1191,Z H
C4 --
0,3128
L4
0,4285 ,ZM C ,- ZH ·fH
~
fH
Z M ·fM fM
L = 0, 2546 · ZL C = _0,,--29_7_6 L = 0, 0598· Z "
1,148 2
C5 = 5
ZH ·f" 2 f
Z " ·f" fL M

44 TEHNIUM septembrie 2003


- - - -- - - -- - - - - ATELIER - -- - - -- -- - - --

0,0765 L3 = 0,0253· ZM Rm
=
ZM ·fM fM 17 I b
0,3475 0,3789.Z M ,
= L4 I
ZM ·fM fM

=
1,068 L = 0,2227·ZL I 0

ZM ·fM 5 f
L
0,2 127
L6
0,0852· ZL I
= fL
<1>;
ZL ·fL
('

(Vezi Tabelu l 2)
I
I I
CD

0
N

I I
<I>A
I
<MO <l>C

<1>55 ;70 ;80;11 0


(Vezi Tabelul 1)

anta b) 0,3843 L = 0,2617 ,ZM


~ti gul = 0,99 dB C3 = 3 f
ZM ·fM M
0, 11 58 0,5834 L = 1,423,ZM
= C4 = 4 f
ZM ·fM M
0,0728 0,0939· .'ZM
L _ 0,634 ,ZM C5 = L5 =
= 2 - ZM ·fM fM
fM
0,0162 L _ 0,0445, ZM
C, = ,-
0,0884 L = 0,0284 ,Z M ZM ·fM fM
= f
ZM ·fM 3
M
C7 =
0,2523 L = 0, 2987 . ZL
ZL ·fL 7 f
L = 0,3395· ZM L
= 4 f 0,567 L = 0, 1502 · ZL
M
C, = 8 f
ZL ·fL L
0,9667 L = 0,2 187 . ZL
= 5 f Relea de ord. IV (trece-tot)
Z" ·fM L

0,2 130 L = 0,0866· ZL Varianta b)


= , f Cfl$tig = 2,84 dB
·fL
ZL L
.ea de ord. IV (trece-tot) 0,0849 L = 0, 1007 .Z"
anta a) C,= , f
Z" ' f" H
~tig ul = 2,28 dB
0,0848 L = 0, 1004,ZH L _ 0,445Z H
= , f 2 -
f,.,
ZH ·fH H

0,1686 L = 0,4469 ,ZH L = 0,2224 . ZM


= 2 r 3 f
ZH' fH H M

TB-INIUM septembrie 2003 45


---------------------------- ATELIER---------------------------

c = 0,5332 1, 273· ZM rare. Acest liltru de rejeclie se lolose~te la diluzoare care


4
nu au lerolluid, lichid cu proprietati magnet ice care are
fM rol de transler termic, dar ~i de a amortiza mecanic
echipajul mobil al diluzorului (midrange cu con sau
c = 0,0799 L = 0,104'Z M calota, tweeter cu con sau calota). In cazul woolerelor,
5 5 f Irecventa de rezonanla scazuta a acestora implica uti-
M lizarea unor bobine cu inductanla loarte mare ~i ca atare
L = 0,0490'Z M se evita utilizarea acestei solul ii.
c6 -- 6 f
Formulele simplilicate care nu implica parametrii
M diluzoarelor in cauza sun\:
C = 0,03003 I I
c = 0,2515 L = 0, 2983'ZL L = 0,02252 I I X C
7 7 f Rc = impedanla nominala a diluzorului
L Cei ce pot ridica 0 curba de impedanta a diluzorului
cu liltru de rejectie pot observa daca aplatizarea (I i-
C = 0,0569 L _ 0,1503'Z L pearizarea) caracteristicii de impedanla este sulicienta.
8 8 -
Z L ·f L fL In caz contrar pot c re~te Rc cu valori de dUe 0,5 ohmi
pana se obline rezultatul dori!.
Relaliile de calcul - relele de separare serie (3 cai) Dupa cum am precizat mai sus, toate bobinele
mobile prezinta 0 cre~tere a impedantei datorita reac-
a) Atenuare 6 dB/oct. (fig . 11.a) tantei inductive a bobinei. Circuitul RC (fig. 14) poate
egaliza aceasta cre~tere a impedantei ~i u~ureaza lucrul
I woolerului sau a midrange-ului in reteaua de separare.
c, = c2-- La calote, acest circuit inmoaie asprimea emisiei.
21tfT, . Z 21tfT, . Z Pentru calculul valorilor practice este necesar sa se
Z cunoasca parametrii diluzorului:
Z C = Le / Rc unde:
L, = L,=
21tfT, 21tfT, Le = inductanta bobinei diluzorului (H)
Rc = 1,25 X RE
b) Atenuare 12 dB/oct. (fig. 11.b) Rc ~ i C sunt numai aproximative ~i vor Ii ajustate prin
masuratori.
Z in general, diluzoarele midrange ~i tweeterele au 0
L3 = c, - elicienla superioara woolerelor 9i din aceasta cauza
21tfT, -.fi 2mT, . Z
presiunea acustica este mai mare ("canta mai tare"),

L -
Z
c = -.fi liind necesara "readucerea lor in Iront", egalizarea
nivelului presiunii sonore cu cea a woolerului. Cel mai
, .-.fi
4
4 - 21tf 21tf,, . Z elicient mod este de a utiliza rezistente i nseriate cu dilu-
T
zorul sau un divizor rezistiv lix sau variabi l (un
potenliometru bobinat). Trebuie sa se aiba in vedere ca
Z in cazul in care, dintr-o eroare, releaua de separare
L5 = c5 --
21tfT, .-.fi "vede" 0 impedanla totala dilerita de cea luata in calcu-
lui retelei, 0 modilicare nedorita po ate aparea la
Z Irecvenl a de taiere. in cazul utilizarii unei rezistente
L - c6-- serie, releaua va Ii recalculata luand in calcul cre~terea
6 - 21tfT, .-.fi 21tf,., . Z imp"edanlei diluzorului.
In cazul util izarii unui divizor rezistiv se mentine la
Unde: IT - Irecvenla de taiere intre wooler ~i midrange; minimum impedanla diluzorului. Valorile uzuale ale divi-
IT 1 - Irecventa de taiere intre midrange ~i tweeter; zorului rezistiv sun\:
Z 2_ impedanta diluzorului pentru care este
calculata releaua. Rs Rp
Dezavantajele atestor tipuri de relele se estom- - 2 dB 2,2 22
peaza i n practica atunci cand amplilicatorul de putere
utilizat are lactorul de amortizare mare 9i cand rezerva - 4 dB 3,3 10
de putere a acestuia este substanliala. - 6 dB 4 ,7 8,2
Circuite de compensare ,?i corec!ie. Examinand
caracteristica de impedanla a unui tweeter cu calota
(fig. 12), vom observa doua aspecte distincte: unde valorile lui Rs 9i Rp sunt date in ohmi. Se vor
- un varf accentuat la Irecvenla de rezonanla, cu utiliza de prelerinl a rezistenle neinductive de putere
aspect de clopot; corespunzatoare (fi g. 15) .
- 0 cre~tere a valorii impedanlei 0 data cu cre~terea Uneori, in practica se utilizeaza ~i alte relele de
valorii Irecvenlei, datorita inductanlei bobinei mobile. coreclie:
Prima anomalie se poate corecta cu ajutorul unui lil- - relea paralela RL pentru corectarea unei caracte-
tru RLC, liltru care poate Ii proiectat pentru orice tip de ristici de Irecvenla crescatoare;
diluzor (wooler, midrange sau tweeter), importanta liind - relea paralela RC pentru coreclia caracteristicii de
cunoasterea acestei caracteristici a diluzorului. Irecvenla coboratoare;
Circuitul RLC (fig. 13), numit ~i liltru de rejeclie, lor- - relea paralela RLC pentru aplatizarea unor porjiuni
mat din inserierea celor 3 componente, elimina electele ale caracteristicii.
rezonantei diluzorulu i alimentat din releaua de sepa-
(Continuare in nr. viitor)

TEH NI U M septembrie 2003


46
- - - -- -- - -- ECONOMISIREA ENERGIEI - -- - - -- -- -

SCHEME
e BECURI ECONOMICE Cornel ~TEFANESCU

Becurile cu consum redus de energie au 0 larga


-asoandire , au durata de viala mare, aproximativ 8000 L
:e ore, cu puteri intre 15W-36W, cu iluminare ~chiva ­
entii becurilor cu incandescenla de 75W-175W. In con-
\Jare prezentam cateva scheme electron ice ridicate drosel
220 v ae
108 becurile prod use de firma HUA YI GRUP, care sunt
mai ieftine decat cele prod use de firme consacrate.
-3. oaza acestor scheme este un oscilator realizat cu
a tranzistoare de tip MX 13001 sau MX 13003, care
eaza pe frecvenla de 30kHz-50kHz . Circuitul de
~ e ~i comanda tranzistoarelor este un transformator
_ . at pe un tor de ferita cu diametrul de 8mm-10mm,
_ D'ei infa~urari. Alimentarea circuitului se realizeaza
1 slancr
redresarea dubla alternanla a tensiunii de relea ~i

..---.-llW
",.
"IN4OO7
P""
v1~,

r~
3
I) I Il003001
••
,.. - •
., D2
'.2
•"'N.O<I1
'3
15
.,
U
~.~C<
ot,7uF

"'
E+E ~u irmfierO,2.Q,5mm
--
;; , C2
47nF
- -

l 2

if i"
3
...
••
aprol.90sp
TUB BEe

'"
-'-- I~ I" 2 C'
3 ~ Q2 II
Il 1 UXI3001 ;~ C3 1\
T1 1,5IIF
TOR FEArrA 2,7nF
C .3
~;:: C'
,
".1uF • ""N'O<"

.7 .2
'.2 "15 2.2

~~

2
Tai NIUM septembrie 2003 47
ECONOMISIREA ENERGIEI

filtrarea cu un condensator de Schema clasica de alimentare 91 este insuficienta pentru ionizarea


3 ,3~F-1 O~F / 400V. Cel mai inUlin it a tuburilor fluorescente (fig_ 1) gazului din starter, contactul acestu-
defect al acestor becuri este intreru- conIine 0 bobina (drosel) L 9i un ia ramanand deschis pana la 0 noua
perea fi lamentelor, circuitul electro- starter (un contact termic, normal repornire a montajului, curentul prin
nic ramanand intact. Acesta se deschis, cu lamela bimetalica intr-un tub cre!;lte, el fiind limitat doar de
po ate utiliza ·Ia alimentarea unor balon de sticla cu gaz inert-neon). inductanla L.
tubu ri cu neon clasice (forma de Tensiunea de amorsare a starteru lui La aceste scheme clasice
baston), dupa ce s-au eliminat este mai mica decat tensiunea pornirea tubului nu' este ferma , el
starterul, condensatorul 9i droselul; relelei, dar mai mare ca tensiunea poate sa clipeasca de cat eva ori
se modifica legaturile pentru ali- de lampa calda. Astfel ca la pana se aprinde, fapt datorat nesin-
mentarea filamentelor tubului din conectarea tensiunii de relea are loc cronizarii deschiderii con tactului

'---422Ov aodu

<lxlN4007
" <=J22Ov soclu

05
22
.
:;jj ~D2

-
'''IN<lOO7
3 J lo,
11 1 MX13Ol3

0'
2,2
08
3901<

t"'- . -
-

TUB lIEe
, ,..Q
l If ,'"
06
880k
S!-
I,p

,.L Ir ,'" ~
2
. ~'
1\

~ ~N<IOO7
3 Q2 09 -:;;
1 MX13003 ~ "003 -.oil 3,9nF
TI
TOR FERITA " ''''F
-
:;; ~ D3
Iij;,.l N~7 Q83

- 1<1
07 R2 ~ "O~ D\
I::: i:' C2<l7nF 22 2,2 22nF

~~

L
E.E cu intrefJel" O, 2-O.5mm
-
---
aprol':. ;,Os p

3
montajul recuperat. Tuburile fluores- ionizarea gazului din starter, lamela starterului cu tensiunea sinusoidala
cente sunt impropriu denumite bimetalica se incalze9te 9i scurtcir- a relelei, el se poate desch ide ori-
tuburi cu neon, i n interior conlin cuiteaza electrozii starterului, deter- unde cand curentul prin inductor (L)
vapori de mercur la presiune minand circulalia curentului prin este zero sau maxim, iar tensiunea
scazuta. Cand se aplica 0 tensiune bobina L 9i filamentele tubului; aces- autoindusa poate sa nu fie suficien-
ridicata capetelor tubului, gazul din tea se incalzesc 9i emit electroni. ta pentru ionizarea totala a tubului,
interior se ionizeaza, producandu-se Cateva momente mai tarziu lamela ceea ce determina repetarea ciclului
amorsarea tubului. In urma descar- bimetalica se race9te 9i intrerupe de pornire de cateva ori. Tot la aces-
carilor electrice se produc radialii circu itul, producand 0 tensiune te scheme exista efectul strobosco-
luminoase, in spectrul ultraviolet, autoindusa mare pe bobina L, sufi- pic, obositor pentru ochiul uman.
dar cu acoperirea interna fluores- cienta pentru amorsarea tubulu i. In Curentul prin tub atinge valoarea
centa a tubului este convertita in acest punct impedanla tubului zero de 50 de ori pe secunda
radialie vizibila. scade spre min im, tensiunea de pe (50Hz), deci gazul se de-ionizeaza

48 TEHNIUM septembrie 2003


- - - - - - - - - - - ECONOMISIREA ENERGIEI---- - - -- - - -

nu mai emite lumina, rezultimd un rezonant serie constituit din C1, C2 C2, frecvenla de lucru este determi-
ic3rit de 50Hz. ~i inductorul L1. Tnainte de amor- nata de dimensiunea ,?i maximumul
Variantele schemelor electro- sarea tubului, frecvenla. de rezo- densitalii fluxului prin miezul trans-
-.ce prezentate Tn continuare elimina nanla a circuitului este determinata formatorului T1 ,?i timpul de eli-
srarterul ,?i inductanla voluminoasa L de valoarea condensatorului C1, minare a sarcinii stocate din tranzis-
circu itul convenlional. Marind care este mult mai mica decat va- tor. Se impune ca aceasta frecvenja
-recvenla de funclionare de la 50Hz loarea condensatorului C2. sa fie pujin mai mare decat
a cateva zeci de kHz se Tensiunea care apare pe C1 este frecvenja de rezonanla a circu itului
r-DUnatalesc ,?i performanlele tubu- cuprinsa Tntre 500V-1 ,2kV, Tn funclie oscilant. La porn ire, curentul supor-
gazul nu mai are timp de de- de valoare ,?i frecvenla la care tat de tranzistoare este de circa 3-5
zare Tntre cicluri ale curentului, lucreaza. ori mai mare decat cel din
:JEterminand ~i un consum redus, o data porn it, tubul se com- funclionare normala, deci se aleg
-arind durata de funclionare ~i eli- porta ca un scurtcircuit pentru con- tranzistoare care suporta acest
- nand efectul stroboscopic. densatorul C1, frecvenla de lucru supracurent. Tranzistoare care pot
uctanla folosita fiind mica, se este acum determinata de conden- functiona foarte bine Tn astlel de
:duc pierderile rezistive ,?i gabaritul. satorul C2, fiind mai mica, deci ,?i scheme electron ice sunt ,?i cele fa-

4 ,-----<=60.""'"

2
.83!IOk . a;

I
01
1 MX13003 'M1

R5
47 R3 -
47
.",-

.,
2.2
c. 02 l1

''''''' """J07 II e.e cu IntreIier O,2.(J,5mm


apto>:.90!:lp
'"
47nF

'"
..
""" I "'" '"
.,p 2
Cl

T1
'"
1 MX13Cm C3
1."'"
TORFERITA 3.'"'
R.
C5 47

470nF

D3
R7 R2
47 IN<007 2.2

Tn figura 2 este prezentata supratensiunea este mai mica, dar bricate de firma SGS-THOMSON:
lIChema electronica a becului eco- suficienta pentru a menline tubul BUL59, BUL 67, BUL 89, BUL 510
le cu puterea de 18W. Circuitul luminos. Tn capsula TO-220.
lIE start este realizat cu R8, C3 ~i Tn funclionare normala, cand In figura 3 este prezentata
~ La punerea sub tensi une, acest tranzistorul este saturat, curentul schema electronica pentru becul cu
=utt injecteaza curent Tn baza circuli! prin transformatorul T1, puterea de 32W (tubul sub forma de
sanzistorului Q2 ~i comanda startul crescand. pana cand miezul se sa- spirala), iar Tn figura 4 schema pen-
atorulu i, care este linut Tn tureaza. In acest punct reaclia din tru cel de 36W.
lalie de reaclia prin transforma- baza se schimba ~i dupa eliminarea Costul inilial ridicat al
T1. Tubul este amorsat de ten- sarcinii stocate Tn joncli.!.mea BE, acestor becuri se recupereaza Tn
-..>ea mare care apare pe conden- tranzistorul se blocheaza. In aceasta timp din reducerea energiei
sarorul C1 (2, 7nF-3,9nF) din circuitul faza, lasand la 0 parte valoarea lui consumate.

~ NIUM septembrie 2003 49


- - - - - - - -- - - - - _ .__ ..•
--- --- -----------------.

--------------------------LABORATOR--------------------------

SINTETIZOR de BANDA CONTINUA III ,

Andrei CIONTU

Sintetizoarele de banda continua sunt acelea la , Sa aplicam principiile enunjate la realizarea unui
care rejeaua de Irecvenje discrete, stabi lizate, de la astlel de sintetizor necesar unui radiotelelon pentru
ie~ i re, se objine prin reglaju l continuu al unui VFO, ~i nu "CITIZENS BAND" (I = 26,965 "' 27,405 MHz).
prin comutari discrete ca la sintetizoarele digitale cu blo- Un astfel de radiotelelon trebuie sa aiba 40 de
care a lazei unui VCO. canale cu pasul de 10kHz.
Schema bloc a unui astlel de sintetizor este data In Daca Ig = 1MHz, este necesar, deci , un divizor de
l igura 1, In care : Irecventa cu N = 100.

~ B
~J,....:;Jr-s...,L
Q, fq fq
-lOI- :N
+ Mxl +Mx 2
N
ORQ DF EF AFTB r-....{F~T~B~Qll---1~ fs
fh

1 ill
ORO = oscilator cu rezonator cu cuarj; Cum B = 27,405 - 26,965 = 0,44 MHz, este nece-
DF = divizor de Irecvenja cu N; sar un impuls Ingust cu durata
EF = etaj de lormare; t·<1/B = 1/0,44 = 2,272 ~IS.
AFTB = ampl ilicator de tip FTB; Se poate alege ti = 1 J.ls , mizand pe componente
MX1 = mixer substractiv; armonice Intre ordinele 27 ~ i 28.
FTBO = FTB cu rezonatoare cu
cuarj; r-~------------------------------------------_,
MX2 = mixer ad itiv; p.mpL relanva
VFO = oscilator cu Irecvenja
reglabila continuu Intre Ihm ~ i IhM.
comp_ spectrala 2
Funcjionarea acestui sintetizor
este simpla ~ i ea se aseamana cu
aceea a unui analizor de spectru. La B
MX1 se aplica simultan un set de sem-
nale armonice. componente le Fourier
dintr-o banda de Irecvenje B din spec-
trul impulsurilor periodice Inguste (de
f
durata ti) de la i e~irea etajului de lor- 4/~
mare (Iigura 2).
Analizand ligura 2 se observa ca
este necesar ca B < 1/ti, In care 1/ti este
lajimea lobului spectral de interes. intre
doua Irecvente Is ad iacente, din intervalul Ism - IsM , Amplilicatoru l FTB cu acord lix trebu ie sa lie destul
ecartu l de Irecvenja (pasul) este de Iq/N. de selectiv ~i de aCE!ea lactoru l de cal itate al circuitului
In urma mixarii la MX1 cu semnalul de Irecvenja Ih sau oscilant trebuie sa lie de 27 ,185 / 0,44 = 61,8 .
la intrarea FTBO rezulta Irecvenja intermediara: Fi ltrul trece-banda cu rezonatoare cu cuarj, de re-
Ii = Is - (Ih M Ih) gula, nu se poate realiza de catre radioamatori, ,?i aces-
Prin Ih s-a jinut cont de nestabilitatea de Irecvenja ta trebuie procurat . Filtrele cu Irecvenja centrala de 10,7
pe termen mediu a oscilatoru lui local (VFO) . MHz sunt loarte raspand ite. Rezu lta ca Irecvenja VFO
Varii nd Ih Intre Ihm ~ i IhM, astlel ca Ii = ct, putem trebu ie sa poata Ii reg lata cat mai lin (demu ltiplicator)
selecta toate liniile spectrale, una cate una, dintre valo- Intre valori le:
ri le Ism ~i IsM, aceasta cu cond ijia ca banda de trecere Ihm =26,965 -10,7 = 16,265 MHz;
a liltrului cu rezonator de cuarj (centrata pe Ii = ct) sa l ie IhM = 27,405 -10,7 = 16,705 MHz.
mai mica de 10kHz. Dupa liltrarea (selecjia) compo- Schemei bloc din ligura 1 ii corespund 0 multitud ine
nentei do rite (a Irecvenjei canalului dorit), la mixerul adi- de scheme de principiu, lunctie de tipurile de circuite
tiv MX2 avem: electron ice alese de catre constructori.
lOUT = Ii + Ih ± Mh = Is - (Ih ± Mh) + Ih ± Mh = Is Avand In vedere ca Tn revista TEHN IUM s-a publ i-
iJeci, la i e~irea MX2 se obtine Irecvenja Is cu sta- cat ~i 0 schema de sintetizor digital pentru CB, cititorii
bilitatea data de ORO, deoarece instab ilitatea de pot lace aeum 0 comparajie Intre eele doua tipuri posi-
Irecvenja a VFO este compensata. ' bile de sintetizoare.

50 TEHNIUM septembrie 2003


c

--------------------------LABORATOR--------------------------

1
Vo
ATENTIE
,
L c, R C
LA DIODELE DETECTOARE!
Y03FGL

Cand trebuie sa realizam un Va = ampli-


uit de deteclie (figura 1) cu tudinea sem- corp de stichl inele colorate
=ioda semiconductoare (D) ~i nalului detectat ~ / de morcoj
em la Intamplare orice dioda din de AF sau VF;

(ono~r~-""I-'f~~tod)
'zestrea" personala, s-ar putea sa 11 = randa-
;re~i m ~i numai Intamplator mentul detecliei.
ionarea ar putea Ii mullumi- Diodele din
Dare. Precizam ca pentru deteclie tabel sunt reco-
se folosesc numai diode cu germ a-
(mai sensibile decat cele cu sili-
I. cu contact punctilorm (metal -
mandate pentru
detectoare
de audio MA(in I -_ _ _ _ _ _ _--'171
N
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J 2
semiconductor), In capsula de sticla radioreceptoare)
ura 2) sau ceramica. Dar nu sau video (1n televizoare) . precum ~i altfel de marcaje sau indicative. pot
cree dioda cu germaniu 1n capsula pentru detectoare MF (discrimina- avea alte aplicalii generale, In
Of: sticla, cu contact punct~orm. este toare de frecvenla In radiorecep- comutalie etc. ~i nu sunt indicate
rcx:ata pentru deteclie. In tabelul toarele pentru UUS). Alte diode, cu pentru deteclie.
aaturat sunt redate
A rase din ca- t R C V,P Vo ~
TIp Marc(]j
'li..Oage) tipurile de KO pF Vet
e recomandate
MHz V
"
;.enn:u deteclie. M"O
In acest tabel,
rile inelelor (din- M111
~ I~ 40 '0 2,2 I 45+50

s:re catod) de identi- RA


e a tipului diodei
tcaeii acesta nu este
M112 -I III-
s::r: pe corpul de sti- 10,7 20 500 0.75+3
ca aI diodei) sunt:
R = ro~u; A =
MI13
~ II-
P = portocaliu; C P
= :::enu~ iu ; V = verde;
= galben; B = bleu.
Parametri i
i M114
(EFOI04)
-I II-
RC 30 3,9 '0 5 40.;.60
I
torului treculi In EFOIOS
~ III-
sunt:
, = Irecvenla
. a la care se
lolosi dioda;
R. C = grupul de
I M116 ~ II- 30+40 3+4 10 0,5+5 34.;.60

ec ie; pentru
oare de ampli-
audio lucrand i
'recvenla de 455
Mtt9
~ II- 10,7 30 300 3 85

valoarea lui C
_ oIa mari de cca 20 MI37
~
PV

III- 39 50 100 , I
ori lala de cea (EF0112)
andata pentru
GBR
nla de 10,7
EFOI03 -I 1111- H 33 330 7 >2,4 34
V1P = ampli- /

nea maxima a BP
........a l ului modulat EFOttO
~ III- 10,7 33 330 I 0,3 30

I. .HIIIUM septembrie 2003 51


-------------------------LABORATOR-------------------------

DIVIZOR
SA REALIZAM UN v

, RAPID
DE FRECVENTA
Y03FGL

Radioelectroni 9tii amatori au este ca la primul intrarea este pe Se recomanda ca C4C3 = 2/5.
adesea nevoie de un divizor al unei baza, iar la al doilea (aviind baza la Corectitudinea funclionan i dlvizoru-
frecvenle ridicate (divizor rapid). masa), intra rea este pe emitor. lui consta in disparilia semnalului de
Aceasta nevoie se resimte, de Schema a doua se recomanda pen- ie9ire la disparilia celui de intrare
exemplu, cu ocazia realizarii unor tru frecvenle ceva mai mari. Ambele (resp_ectarea legii comenzii).
sintetizoare de frecvenla. oscilatoare sunt in regim de osci lalie In fapt, divizorul este un ARF
Divizoarele de frecvenla rapide se stimulata, adica nu exista uOUT, cu 0 reaclie pozitiva (deci , circuit
realizeaza in prezent, de catre daca nu exista uiN ' multi -O) sub pragul de amorsare a
firmele de specialitate, sub forma Divizorul de frecvenla propus oscilaliilor. Aparilia oscilaliilor pe
unor circuite integrate care sunt, este de tip regenerativ, adica pentru frecvenla fOUT este stimulata de
insa, foarte scumpe: cu atiit mai divizarea unei frecvenle fiN cu fac- aplicarea unUi semnal de intrarEl' cu
scumpe cu ciit frecvenla maxima de torul N, trebuie Sa poata fi realizata frecvenla fiN! aflata i ntr-un raport
lucru este mai mare. o mixare armonica. intreg (N) fala de fOUT

1
C, Cs
flN~ ~fOUT
ulN .,......,I-.._--+--.. r ....---t-.....-;r----vUO
UT
T
R

I
flN~
Cs
UIN ~ t--t--(, f H
C1 +-----1 ~ uOUT
OUT
I
Cs +E
HCJ-"-;CJ-..--o
R

-0- -b-

in tigurile 1a 1li 1 b se prezinta Pe liinga funclia de generator in tigurile 2a :;;i 2b se dau


o schema de principiu, foarte simpla pe frecvenla fOUT' tranzistorul T oscilogramele pentru un divizor cu
9i ieftina, necesitiind un singur joaca 9i rolul unUi mixer. Circuitul
tranzistor de RF, care poate realiza oscilant din colector (L, C3' C4) este 2, respectiv 3. Zonele ha9u rate
divizarea sigura a unei frecvenle acordat pe frecvenla tOUT' corespund intervale lor de timp de
ridicate (de ciiteva sute de MHz) Armonica de ordinul N-1 a acestei sincronizare prin injeclie (fazare) a
intr-un raport de 2 piina la 5. frecvenle se amesteca cu fiN 9i oscilatorului stimulat. Daca la dispa-
Schemele din figurile 1a :;;i 1b rezulta: rilia semnalulu i de intrare, cel de
sunt asemanatoare 9i ele amintesc
de un oscilator in 3 puncte cu priza ie9ire persista, i nseamna ca reaclia
fiN - (N-1) fOUT = fOUT
pe condensatoare (Colpitts) 9i baza pozitiva este prea puternica 9i gene-
comuna (BC). Diferenla dintre ele de unde tOUT = fiN / N ratorul este in regim de osci lal ie

52 TEHNIUM septembrie 2003


-------------------------LABORATOR-------------------------

0
-0-
UOUT
=2)

0
1/f OUT
UIN
l/f lN

0
- b-
UOUT
=3)

o
l/f OUT

eo ·mulata, ceea ce nu e corect. Inductanja L a bobinei de Condensatoarele de decu-
- ., atenlie la reg laje (C1, R)! acord: L =43 nH (bobina va avea 5 plare:
Ca un exemplu , sa admitem ca spire CuEm 0,5, cu aer, pe un man- C6 = C7 = 10 + 47nF (cera-
sa divizam cu 2 Irecvenja de drin <I> 3 mm; lungimea bobinei 5,5 mice) ; C2 = 10 + 22 J.lF (tantal) .
MHz. Alegem tranzistorul SF mm). Sobina de inductanja LE din
~ care are It = 0,9 GHz ~i CCSO in ce prive~te alimentarea emitor are 1-3 spire pe mandrin 1,5
=: ,7 pF; CESO = 2 pF; CCEO = 0,9 tranzistorului T, vom alege: mm din aceea~i sarma ca l. Poate
~i lipsi, dar la Irecvenje mai mari
E = 10V; UEM = 0,2E = 2V;
Osci lato rul "stimulat" trebuie ajuta la amorsarea oscilaji ilor.
-ea.zat pe Irecvenja I = 280 MHz ~i UCM = 0,8E = 8V; Ic = 12 mA; R = in privinla reglajulu i, se pro-
'aJianta 1b. 25 kil. cedeaza astfel: alimentand montajul
Alegem : C3 = 4,7 pF > CESO; Cu aceste valori rezulta: (1 b) , se regleaza R la limita ie~i rii
..2 = 2,2 pF + CCEO; C = 2 + 12 pF din oscilajie (disparijia lui uOUT). Se
rer ceramic) RS = UEM/ lc = 1 kil; aplica ulN (pe l iN = 560 MHz!) de la
Cu aceste valori rezulta: lactor un generator de semnal standard, ~i
C R2 = 3R5 =3 kil; se optimizeaza nivelu l lui ulN ~i al
-eaclie cr = ....1. =0,47. Factorul valorii lui C1 astfel ca sa reapara
C4 uOUT, care (repetam!) trebu ie sa
dispara 0 data cu uiN.
-eaclie corect trebuie sa lie 0,4 + Conectand in cascada 2-3 ast-
~ Capacitatea totala de acord : lei de etaje divizoare (bine ecranate
intre ele) , se pot obline divizoare
:2C 3 rapide de ord inul 8·10, ceea ce nu e
+ C = 7,5 pF.
: -C 3 = 1 kil. pujin. E drept ca sunt voluminoase,
dar sun!... ieftine!

NIUM septembrie 2003 53


LABORATOR - - - - - - - - - - - - -
v v

MARIREA SENSI81LITATI
,
RADIORECEPTOARELOR v

CU SIMPlA DETECTIE
,
Andrei CIONTU

Cu exceplia unor aplicalii speciale, radioreceptorul cu simpla metal-semiconductor (joncliunea


deteclie nu se mai folose9te in prezent (mai ales in radiodifuziune). EI Schottky) au aratat ca, daca dioda
a fost insa primul tip de radioreceptor din istoria radiotehnicii, 0 etapa detectoare este polarizata in sens
obligatorie. "Actul de na9tere" al radiocomunicaliilor este celebrul patent direct cu un curent continuu (I) de mica
12 039/02.06.1896 oblinut de Guglielmo Marconi in Anglia, care avea intensitate, sensibilitatea Si poate fi
ca obiect tocmai realizarea unui radioreceptor ceva mai performant varia!a 9i optimizata.
decat al contemporanilor sai. Marconi, prin genialitatea sa, a 9tiut ce sa In figura 2 se prezinta curba ca-
faca pentru aceasta: imbunatalirea detectorului (coherorullui Branly), 0 racteristica pentru aceasta dependenla.
buna priza de pamant, antena cat mai lunga etc. 0 data cu inventarea Pentru cazul din figura 2, valoarea opti-
primului tub electronic amplificator, radioreceptoarele au cunoscut 0 ma pentru I este 75 /lA, iar valoarea
perfeclionare rapida. Totu9i, la aparilia in lume a radiodifuziunii (SUA - optil1].a pentru Si este 2,3 /lAi/lW.
1920, Europa 1921, Romania - 1928), radioreceptoarele perfeclionate In figura 3 se arata cum poate fi
erau foarte scumpe 9i, in lumea radioascultatorilor mai pulin instarili, adaptata la un rad ioreceptor con-
erau foarte raspandite radiorecep-
toarele cu simpla deteclie, cunoscute
ca "rad ioreceptoare cu galena". De ce
"cu galena"? Pentru ca detectorul -
"creierul" - radioreceptorului (figura
2
s. [I'Al
1) era un dispozitiv destul de compli- , !LWJ
cat, format dintr-un cristal de sulfura
de plumb 9i un contact metalic (wol-
fram) cu vartul asculit (0 "microjoncli-
une" Schottky, am spune noi, azi). 2 ""';"" I\.
/
"'
Bunici i sau strabunicii n09tri se
"chinu iau" foarte mult pentru gasirea
unui punct de contact de mare sensi-
bil itate pe suprafala neregulata a ! "- '-
cristalului, tot mutand varful metalic al ...........
---
unui arculel mobil. Era suficienta 0 I
I
mica trepidalie pentru ca totul sa "se
strice" 9i operalia trebuia reluata. I
Astazi, detectoare cu galena nu se I IlI'Al
mai gasesc decat la muzeele tehnice o '00 200 300 400
sau in colecliile particulare ale
radioamatorilor (in sensul larg). Ele
au fost inlocuite de catre diodele
semiconductoare cu contact puncti-
E=1,5V

+i
form, cu germaniu sau siliciu, in cap-
sula de sticla sau de ceramica (cele A
pentru frecvenle din domeniul
microundelor. Pentru aplicaliile con-
3 R,
venlionale de deteclie sau de mixare, D SRF 1,5KO
de regula, diodele nu se polarizeaza.
Un parametru de baza al unei
diode detectoare este sensibi litatea
in curent (Si), definita ca raportul din- c 2,2nF
tre intensitatea curentului redresat
L
(10) 9i puterea de radiofrecvenla apli- R2 100nF
cata (PRF): 500pF
1,5KO

Studii teoretice 9i verificari p


experimentale referitoare la contactul

TEHN IUM septembrie 2003


54
LABORATOR

_ tiona I cu simplii detec\ie (partea


ghid de undd R100
s:angii) 0 polarizare de curent conti-
u. Curentul maxim de polarizare
'll9labil cu R2) este:
4 flan~6

I= E/ (RO+Rl) = I ,5 / 1,5'103= 1 rnA

i n figura 4 este prezentatii DO


sdlema unu i detector de microunde
banda de frecven\e x (1c = 3 cm),
:alizat cu 0 diodii'detectoare (~O) cu
<CIU cu contact punctiform (OKS-
). Experimentiirile au stabilit cii -E
:lOIarizare~ optimii este E = -30V, ,?i 110KO 110KO 56KO
E = O. In acest caz curentul optim OUT
::e polarizare al diodei este: Uo
10nF
1= 30/(56+ 110+110)103 = 108,6 ~ 1on1 1on1 1on1
l,5KO

Pentru acest curent s-a ob\inut


semnalul (in )mpuls) detectat maxim
fi gura 5. In ambele cazuri (E = 0,
::: = - 30V) puterea de RF aplicatii
ectorului a lost aceea,?i, de:

PRF = -26,8 dBm (decibel - miliwatt)


impuls detectat (E=-30V)
adicii:
P RF
10 log - = 26,8 impuls detectat (E=O)
10.3

Din aceasta rel a\ie de definilie a zgomot de fond


::>ec'bel-mili wattului se deduce ca
"=<F = 10.5 .68 W.
Co ncluzia generala este ca
=c.arizarea directa a detectoarelor
:cate fi benefica i n ceea ce prive'?te
-este re a sen sibilita\ii. adica
=-esterea raportului semnal/zgomot. 5
Principiul de func\ionare a acestui
aci metru este ilustrat in figura 1
scnema bloc) ,?i in figu ra 2 (oscilogramele
::e 'unc\ionare) . Capacimetrul , care se vrea
CAPACIMETRU
_ citire directa, este un adaptor la un volt-
~ electronic cu afi$are digitala (VEO) .
= este form at dintr-un generator de impul-
(multivibrator) de frecven\a (f) constan-
DIGITAL SIMPlU
Tony E. KARUNDY
'" . un monostabil (M) care da la ie,?ire
Isuri dreptunghiulare a caror durata (ti) Schema de principiu a capacimetrului trebuie sa permita cali-
:EOlllde liniar de valoarea capacita\ii (C x) brarea sa (reglarea constantei K la valoarea prescrisa) inainte de
::e miisurat.
masuratoare.
Valoarea medie (U o) a tensiunii drep- Schemei bloc din figura 1 ii pot corespunde 0 multitudine de
U1ghiulare (impulsuri) este: scheme de principiu, realizabile cu componente discrete (tranzis-
Uo = U1jfT = Utjl toare). cu circuite integrate sau cu ambele.
Cum U = ct, f = ct ,?i ti = Kl C x rezulta: Pentru oblinerea unei scheme simple ,?i economice, u,?or de rea-
Uo = UfKl C X' iar cu notalia Iizat practic, se propune 0 schema care lolose'?te un singur CI digital
= l1UfK 1 (constanta capacimetrului ,
'E21J, a C = KU '
x o
Evi aent, pentru 0 citire directa a
~ita\i i C x pe scala numerica a VEO, f=ct
ISM necesar ca valoarea constantei K sa GI M VED
putere a lui 10 (caz in care inmul\irea
se lace comod).
De exemplu, daca avem K = 10- 9
rezulta -9 3
C x = 10 Uo (F) = 10 Uo (pF) cu Uo 1
I.

N IUM septembrie 2003 55


------------------------- LABORATOR-------------------------

~i anume "celebrul" CDB400E (sau echivalente). primul ti = (0,05 + 0,95)T rezultii


circuit digital TTL tabricat in Romania.
Schema de principiu este prezentata in figura 3.
= =
U o 5 ~ , 05 + 0,95) 0,25 + 4,75 (V) ~i deci
Cu doua porji din capsula se realizeaza generatorul de
~x = =
10 (0,25 + 4,75) 250 + 4750 (pF)
impulsuri , care are perioada (T) de repetare a impul- In figurile 4a ~i b sunt prezentate desenu l cablaju-
surilor datii de expresia: lui imprimat la scara 1:1 ~i desenul modului de echipare
T = 2(log 3) . R1 C1 = 1,38 R11O-9 (s), cu R1 a pliicii cu componente.
in Q. Nu mai insistiim asupra boxei in care se poate
Dupa diterenjierea impulsurilor (cu R2,C2) se objin introduce acest circuit (tiirii alimentatoru l propriu) ~i care
impulsurile inguste de comanda a monoslabTIului, care poate ti 0 cutie pentru medicamente din masa plasticii.
este realizat cu celelalte doua porti ale CI.

T= I !f=ct
2
..
J=c t

..

3 CJ
10~F r
+5V C.
~7nF
H~H I
r------- ------------------------------7 -- l
I 14 CDB400E I
I r -- - l 5 r----l r --- --, I
I
1
r-r""\.3 I .. I r 2 ,6 i .. I 10 ~8: II I r ~11 : Uo
:Lf-~J
____ J
I ~: I li-_
L ______ J
I~: :,.!!..J
100pF; J
I II
C
:
L
L!d
-
4 I
J VED
1n.:..r f~KO R2 1 L -----
x
RJ) -- -- - -
1"1 20KO ~ 3900

-
Durata impu lsului generat de monosta-
bil este data de relajia:
ti = 1,1 R3 Cx = 429 Cx = K1Cx (s) ,
4
Cx i n F C3 +5V ex
Se recomanda R3 ,,; 500 Q (s-a ales FI ... ...
a::::2I ...
R3 = 390 Q). Constanfa aparatului este: OC4 WR3 R2
>.000000 ~
T
K = - = 10- 9 (FN) Uo
UK 1 .. COB400 :

Rezistenja R1 trebuie sa tie reglatii la .1 0000000


o .

valoarea
R1 = 1554,3Q.
Cl~DC2
Acest lucru este posibil pentru cii Rl
=
Rlmax 2500 Q. .
In privinja limitelor de miisurii, acestea
sunt destul de largi. La un monostabil, dacii
durata (ti) a impulsurilor este reglata in limitele:

56 TEHNIUM septembrie 2003


------------------------AUTO-MOTO-------------------------

Ma numesc Kalman Francisc, sunt inginer mecanic $i am domiciliul in Ale$d, judo Bihor.
-turat va propun in vederea publicarii in revista dumneavoastra un material cu privire la
echilibrarea statica $i dinamica a rotilor.
Dupa cum se $tie, in mi$carea lor de rota tie elementele cinematice ale ma$inilor, datorita
~zechilibrarilor produc vibratii. Aceste vibratii sunt daunatoare pentru celelalte organe de
'"'18sini (subansambluri), producand solicitarea suplimentara a lor. Aceste vibratii duc la: dis-
gerea prematura a rulmentilor, lagarelor, batiurilor, a fundatiilor $i nu in ultimul rand produc
= /u?rea sonora a mediului inconjurator. .
/n prezent pe piata se gasesc 0 serie de aparaturi moderne pentru echilibrari.
Oeoarece pretu/ acestora este destu/ de mare, propun In atentia firme/or mici $i mij/ocii
doua so/utii de echilibrare care nu necesita un efort financiar considerabil.

ECHlllBRAREA ROTllOR
I , ,,.
Kalman FRANCISC

1. Echilibrarea statica lagaruit Tn "L 1" ~i "L2". La extremitatea din stanga se


Echilibrarea statica se considera a fi suficienta Tn fixeaza pe ax un disc gradat "4". Daca montam pe rotor
=ul rotorilor care au turalii mici sau Tn cazul discurilor omasa de comparalie "Mc" la distanla "Rc" fala de cen-
a ::are D / I > 10 (de ex.: turbinele ventilatoarelor, diferite tru, vom constata ca discul se va roti cu un unghi "A" ~i
:.ante etc.). se va opri Tn aceasta "noua" pozilie de echilibru (fig. 3).
• cele ce urmeaza sa consideram ,un rotor disc Putem scrie urmatoarele relalii matematice:
:EZeChilibrat ca Tn figura 1. Lasand rotorulliber, datorita M'a; Mc'b
-=Iui ca centrul sau de greutate "G" nu se afla pe axa M'e'sinA ; Mc'Rc'cos A
:-~ ~ i este deplasat cu excentricitatea "e" (este M'e ; Mc'Rc'ctg A
:EZeChilibrat), el tinde sa ocupe pozilia din figura 1. Pentru ca rotorul sa fie echilibrat static, Tn sens opus
Sa consideram acela~i rotor (fig. 2) montat pe un ax centrului de greutate "G", la distanla ''Rc'' trebuie adau-
• strans Tntre doua conuri, "C1" ~i "C2". Axul "1" este gata 0 masa de echilibrare "Me" (fig. 1), astfel Tncat sa

IT IY
1

Rc

o x

M
G

TEHNIUM septembrie 2003 57


_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTO - MOTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

fie indeplinita
condilia: Rotor
M"e = Me"Rc
dar M"e =
2
Mc"Rc"ctg a
deci Me"Rc =
Mc"Rc"ctg A
Me =Mc"ctg A
(1 )
Cunoscand
4 C3
unghiul "A" (de pe
cadranul gradat),
calculand masa "Me"
cu ajutorul formulei
(1) ~i alegand arbi-
trar distanla "Rc" in
Ll L2 '.
vederea echilibrarii
statice pe axa o-y
(fig. 1) la distanla e
"Rc" se va menta
definitiv masa de
echilibrare "Me". (2
Controlul final al
echilibriirii M
Oupa demonta-
rea masei "Mc" ~i
montarea definitiva a
masei "Me", rotind ~i
apoi oprind discul in
diferite pozilii alese
la intamplare, acesta
nu trebuie sa-~i
schimbe pozilia.

Conditii tehnice
- spaliul de lucru trebuie sa
3 y

/
y,
fie lipsit de curen!i de aer;
- rulmenlii din "L1" ~i "L2"
trebuie sa se roteasca foarte
u~or; _
- ansamblul ax-conuri-disc
gradat trebuie executat precis,
astfel incat sa nu produca ele
insele dezechilibrari;
- tot dispozitivul trebuie pus
la orizontala cu ajutorul nivelei
cu bula de aer;
- discul gradat trebuie sa se
x roteasm u~or pe ax, facilitand
astfel pozitionarea u~oara (fig. 4);
Oj ~ c
- ajustajul Ax-Rulment 2 se
gr adat
va executa astfel incat sa per-
mita montarea-demontarea
Rotor manuala a rulmentului pe ax .
Execulia practica se poate
realiza ca in figura 4 .
. , X1
2. Echilibrarea dinamica
/ Echilibrarea dinam ica este
necesara pentru rotorii la care
Oi l < 10, adica pentru rotorii
lungi.

58 TEHNIUM septembrie 2003


-------------------------AUTO-MOTO-------------------------

Echilibrarea dinamica se poate realiza cu ajutorul =


Mil ml'Rl'w'Z'sinA
2spozitivelor moderne de echilibrat sau pe cale experi- Mi2 = 0 - deoarece axa de oscilalie este cuprinsa in
tala cu ajutorul ma\>inilor de echilibrat dinamic. planul "P2"
sa consideram un rotor dezechilibrat (fig. 5), in care unde: w = viteza unghiulara
= masa rotorului, G = centrul de greutate, XG ~i YG A = unghiul de pozilionare a masei "ml" fala
::::adonatele centrului de greutate. . de 0 axa perpendiculara pe planul Y-O-Z.
Principiul de funclionare a ma\>inilor de echilibrat are Momentul"Mil" avand un caracter variabil, va pro-
a oaza producerea vibraliilor de catre forjele de inerjie duce oscilalia cadrului "C" in jurul axei "Ol-Yl".
107 ~i excentricitatea "e = YG" . Sa cup lam rotorul prin intermediul cuplajului "Cu" de
Acum sa consideram rotorul dezechilibrat (fig. 6) in mecanismul diferenlial "D" de care este fixata masa de
:are alegem doua plane de echilibrare "Pl" ~i "P2", iar comparalie "mc". Acest mecanism diferenlial trebuie sa
nasa rotorului 0 descompunem in masele "ml" \>i "m2", indeplineasca urmatoarele condilii:
3E!numite masede dezechilibru. - sa permita mi\>carea masei de comparalie "mc"
in cele doua plane "Pl" \>i "P2", in vederea echili- de-a lungul axei "O-Z" oferind astfel modificarea dis-
::r.rni, vor trebui plasate masele de echilibrare "Mel" \>i tantei "Ze";
2", la distanlele "Rel" \>i "Re2" fala de axa O-Z \>i - sa se roteasca impreuna cu rotorul, dar in acela\>i

Rotor

4
$urub
fi xare

Rulment 1
Piulita de
Rulrnent 2

Disc
gradat

stringere Batiu
Batiu Ax filetat
(on
fix

sunt opuse maselor de dezechilibru "ml " \>i "m2". timp sa permita rotirea masei de comparalie fala de
I este fixat in lagarele cadrului "C" care poate rotor.
in jurul unei axe Masa de comparalie "mc" va ge-
-Yl" care este nera un moment
ndiculara pe y Me = mc*Rc*w* Zc* sin B
"'(-0-7:' \>i este
aleasa incat sa
5 Rotor
care trebuie sa indeplineasca
condilia:
~nsa, de exem- Mil + Mc = 0
- planul "P2". adica
rimand 0 o x
mc'Rc'Zc'sinB = ml ' Rl ' Z'sinA
o Acum sa manevram mecanismul
_carle de rotalie
_~..·i. masele "m1" YO diferenlial cu ajutorul manetei "dl" in
'rn2- vor genera M.O W----' sensul sa rotim masa de comparalie
de inerjie care "mc" fala de rotor. Vom putea observa
e vectori roti- XO ca la un moment dat se vor reduce
mentele aces- simlitor vibraliile cadrulu i oscilant,
e in raport cu adica am egalat unghiurile A = B.
"ol-Xl " sun!: Manevrand in continuare diferenlialul

- " ' .UM septembrie 2003 59


- - - - - -- - -----AUTO - M O T O - - - - - -- -- - - - -

Fit

R,
Ro to r

M"
R,'
I
Mi2 Mil
01

6 ,,,

In sensu I m ic~orarii sau maririi distanlei "Zc", vom putem spune ca rotorul este echilibrat Tn planul "Pl". in
observa ca pentru 0 pozilie "Zc" cadrul nu mai vibreaza vederea echilibrarii rotorulu i Tn planul "P2", Tntoarcem
(practic oscilajii le s-au redus foarte mUlt) . acesta cu 1800 ~i repetam operaliile descrise mai sus.
Pentru aceasta situajie putem scrie urmatoarea Anularea total a a dezechilibrului esle praclic nerea-
relalie: lizabila. Echilibrarea se face cu un dezechilibru rezidual
mt"Rl"Z = mc"Rc*Zc = Mel"Rel"Z admisibil "Ua", care esle Tn funcjie de: lipul rotorului;
deci: Mel = mc"Rc"Zc I Re1"Z ma~ina din care face parte; turalie; condilii de
Valorile lui "me", Re", "Ze", "Z" se pot masura efectiv, funclionare; prescripliile proiectantului etc.
iar valoarea lui "Rel " se alege arbitrar. Conform standardelor, avem mai multe clase de ca-
Montand masa "Mel" la distanla "Rel" la unghiul "B" litate a echilibriirii, de la G 4000 la G 0,4. in functie de
indicat de bral ul masei "Mc" ~ i In sens opus acesteia, calitatea echilibrarii ~i turalie, cu ajutorul diagramei

Bu(sa eu
( aoal

Ru lmelll Inima de
aotren<lrC
Virf
rolat iv
re g(abil

Ro tor

Rulmenl

5 ur ub

(II (ure ol de
t,,,,,,,,. I P1
(a dru
os d ian I

7
60 TEHNIUM septembrie 2003
-------------------------AUTO-MOTO------------------------

:nexate putem deter- 100 X 10"


- a dezechilibru l 80
s::>ecil ic rezidua l 63
50 G"
-axim "e". Dar e = Ua I
:.1 , unde Ua =
40 6'~
3 1.5 . ~. 0 I
:ezechilib rul rezidual 25 I
isibil 9 • mm; 20
= masa rotorulu i 16
12.5
dl I
I
I

10 X 10 3 ~.t.
Calculan d Ua e • = 8 NO
valoarea oblinuta 0 6.3 .- N I
"Eoartizam i n cele 5
4
a plane de echil i-
:rare.
3.15
2.5 ""'"/00 I I
r
o propunere de 2 I
:a zare practica a 1.6 I
-asinii de echili brat 1.25
IX 10 3
I
_ amic se po ate 800 I i
oecea i n ligura 7. 630 I I I I
- ·orul este l ixat in 500 ,,-V- i I I I
-as na intre varturi ~i 400 I ! I I
315
es:e pus i n m i~care cu
" '" I I

orul curele i de
misie, al inimii de
~en are ~ i al unu i
,.
~

~
25 0
200
160
125 . J:-
I I
I
I

:or electric. Buc~a


z
w
~
10 0
80
"'(l'. . I I
I I
~ I I
asa de compara- "
~
63 I , I ,
:iE peate aluneca u~or
.J
~
50 I I I
::e ouc~a cu canal eli- '"0 40 I I I I
3 1. 5 I I
::::.oal, iar aceasta la ~
25
ul ei poate
~
;;
~
20 • I I
I
,
ca u~o r pe axul i3 16 I -1
ipal. $tiftul filetat 12.5 I I I
'0" 10 I I
_ aJuneca i n cana lul 8
,~ I I I ;
:IE pana practicat i n 6.3
ma~inii ~i daca
<;
5 ~S ! !

~u rubu l de reg laj "'


u
4
3.15
......
,.....
I
r,
:::: >'Om putea modili- I I I
2.5 ,, I I I I I I 'f
:a distanla "Zc" i n 2 I ,0 I I I
ce tot ansamblu l 1.6 I I I / , , I ; ;
3e rote~te cu turalia 1.25 I ..... , ;\. , I I I
I I I I I I I I .'\. ' '\. ' I I
lie regim "n". Pe 0.8 I I I '\. ~'\. I
SDalala exterioara a ,
=-:sei de pe ax este
0.63
0 .5
0.4
I !
I I
I I
I
i I
I
0
0
, """'" ; I
I
,
ucrat un canal eli- I I I ''9' ! I
dal i n care intra 0.315 I I I
,0,25 I ,
:.II filetat 1. Rotind 0.2 I I I I
Jbul de egal izare 0 .16 I I I I I I . ,--"';;:- t
intermediul lurcii 0.125 I I I , I I I I I I I I , ,
0 .1 ,
pozilionare, buc$a I I I I I
, ;
masa de com para-
va executa doua
0.08
0.063
0.05
I
I I I
I I
I I , , ,
I
!
, i I ,
I I
,
I
, , '\. I

I I I I I I 1. I I I I I
1IISC8.ri: 1 - 0 m i ~care 0.04
al ie determinata
30
60
95
150
300 6009~01500 3000 15000.
30 0 00
9S0 0 (
canalul elicoidal ~i
filetat 1; 2 - 0 I
I I I I I I I I I I I I I I
ftlSCare de transla\ie 0.5 1.6 5 16 50 00160 500 1600
:MIerrninata to t de I 2.5 10 25 I 250 1000
:.>a ul el ico idal ~ i M.... XIMUM SERVICE SPEED OF ROTATION
1.
conside rat
-=esara descrierea mai amanun\ita a lenomenelor li- aceasta activitate depinde mu lt de inlelegerea profund a
legate de echilibrari datorita laptului ca succesul i n a acestor lenomene. '

IU M septe m brie 2003 61


- - - - - - -- - -- RADIOAMATORISM - - - - - - - - - - -

Pagini realizate In colaborare cu Federatia


, Romana de Radioamatorism

GENERATOR RO-71 100 Bucure~ti, C.P. 22-50


Tel.lFax: 01-315.55.75
E-mail: yo3kaa@pcnet.pcnet.ro

de SEMNAl yo3kaa@allnet.ro
WEB: www.qsl.netlyo3kaa

Generatorul este realizat cu


doua circuite integrate (ROB 8015 ~i
ROB8122) , iar frecvenla generata +15V 2101.: -I7llk
se poate afi~a fara probleme pe
ace la~i display.
Gama de frecvenle pe care 0
poate furniza montajul est~ cuprinsa
intre 20 Hz ~i 200 kHz. Imparjirea ROB 8015
• .HOp
220k "IQ
decadica a acestui interval se rea· -U,5
p...:~:::::'HI our
10 generator unda dreptung. 16,F.,y1,~-tC::::tHl
lizeaza cu un comutator rotativ cu 4 (~. 9 si dinte de tierastrau
pozilii. Forjand un pic performanlele
aparatului, se poate obline un sem· I 1
nal de frecvenla 1 MHz, dar forma de I
unda va fi distorsionata; in acest caz I
comutatorul de game va avea 5 po- I
zilii. Reglajul fin al frecvenlei in inte- I 1M >Ok I
riorul unei game se realizeaza cu un
simplu potenliometru de 1 MQ. IReelaj Ajustare ~i:metrie +Et: = 15V I C'oneriwlI! in lipu
C:c~a_s.~~tn~l~ _ _ ~ _ _ _ Jb,ueiajuluiderrp(vPftta
Generatorul mai poate furniza ~i
alte forme de unda, cum ar fi undele
dreptunghiulare sau in dinte de fe· 68 pF pentru I ~ 20 kHz - 200 kHz sub 68 pF, forma sinusoidala de la
rastrau ~i chiar 0 modulalie in C. Pentru 0 anum ita valoare a ie~ire capata distorsiuni.
frecvenla. lui C 1 va rezulta fma~/fmin = 11 .•
Ramane la latitudinea construc· D. Mic~orand valoarea lui C 1 Dr. ing. Viorel Alexiu, Y03AJN
torului sa apeleze la toate formele
de unda disponibile.
Nivelul de semnal livrat este de
circa 3Vw in toate cele trei variante de
forma de unda. Alimentarea cablajului
RECEPTOR SIMPL
se va realiza cu +15Vc.c., iar curentul
consumat este in jur de 50 mA.
Pentru sursa de alimentare a
pentru iNCEPATORI
generatorului se recomanda bobina·
rea pe transformatorul comun de Se observa la diferite concursuri joasa frecvenla realizat cu circuitul
relea a unei infa~urari de circa ca participarea radioamatorilor integrat LM386. Amplificarea recep-
18V-, cu sarma de 00,15 mm. Ca receptori este foarte sporadica, torului poate atinge 100 000, adica
stabilizator de tensiune, 0 sursa probabil din lipsa unui aparat de 100 dB. Alimentarea se face din
integrata de genu I 7815 este ideala. receplie adecvat. Construirea unui doua baterii de 4,5 V legate in serie.
Dimensiunile cablajului se vor receptor superheterodina Consumul fara semnal este de cca
alege astfel incat sa completeze depa~e~te posibilitalile unui tanar, 5 mAo Audilia se face in ca~ti de la
etan~ partea superioara a iar aparatele industriale sunt un casetofon portabil sau in difuzor
frecvenlmetrului digital (in partea infe· scu.mpe. de 8Q. Montajul se executa pe 0
rioara a fost plasat cablajul conlinand In ajutorul tinerilor entuzia~ti placa cuprata, iar ~asiul poate fi
numaratorul Irecvenlmetrului). pentru unde scurte se propune construit din tabla de aluminiu, sau
Trasarea cablajului imprimat va schema de fala, care conIine relativ cel mai simplu din placaj de lemn. in
ramane la latitudinea constructorului. puline piese ~i poate contribui la acest caz pe panoul frontal se va lipi
Observafii cu privire la schema insu~irea unor cuno~tinle tehnice o foila de aluminiu, legata la masa,
A. Tensiunile s·au masurat la 0 necesare oricaror radioamatori. pentru eliminarea dezacordului
frecvenla de 120kHz. Receptorul a fost conceput de frecvenle; produs de mana opera-
B. Comutarea gamelor de N1TEV ~i publicat in QST nr.9/2000. torului. Condensatorul variabil ~i
frllcvenla se face prin ajustarea lui Receptorul este cu amplificare potenliometrele se fixeaza direct pe
C 1 care poate avea urmatoarele directa, cu reaclie. Cu el se pot panoul Iron tal.
valeri: recepliona emisiuni CW, SSB sau Dioda de deteclie D1 va fi de tip
68 nF pentru f ~ 20Hz - 200 Hz AM intr·o banda larga de frecvenle. cu germaniu. Condensatoarele elec·
6,8 nF pentru f ~ 200Hz - Primul etaj, cu tranzistorul trolitice pot fi de 25 V, care sunt mai
2000Hz 2N2222, este un amplificator de u~or de procurat de<;.at cele de 35 V,
680 pF pentru f ~ 2000Hz - radiofrecvenla cu reaclie pozitiva. AI propuse in schema. In locul circuitu·
20.000 Hz doilea etaj este un amplificator de lui integral de tip LM386 se poate

TEHNIUM septembrie 2003


62
- - - - - - - - - - - RADIOAMATORISM - - - -- -- -- -- -

lZa arice circuit integrat de 2-4 W. L = 25330/(12C) unde L = mH, va verilica lunclionarea etajului de
5e va alege tipul care are consumul I = MHz, C = pF
audiolrecvenla prin atingerea cu
-am semnal cat mai mic pentru De exemplu, daca capacitatea
degetul a contactului cursorulUl de
economisirea bateriei. Se va mod 111- la potenliometrul de volum .. Se va
condensatorului este de 300 pF, la verilica lunclionarea reacllel. La
:a schema conform celei propuse
care se mai adauga cca 10 pF pen- rotirea potenliometru lui pentru
::l9ntru circuitul integrat respectiv.
tru capacitatea montajului, la
ina are 0 inductan\a de cca 4 reglarea reacliei, la uon punct trebul~
~i consta in 13 spire, cu priza la
Irecvenla minima de 6,5 MHz Induc- sa auzim 0 pocnltura. Se cupleaza
tanla necesara va Ii de 1,93 mHo
Ifil 2. Oiametrul carcasel este de antena ~i rotind conde!1satorul van-
- mm iar lungimea bobinei de 16 Urmeaza sa se calculeze pnn abil trebuie sa se auda multe ~talli.
. C~nductorul folosit va fi de 0,8 tatonari 0 bobina care va ave~ Oaca statiile se aud cu IIUleratun ,
inductanla necesara. Este b,ne sa reaclia lu'nclioneaza. Oaca nu, tre-
diametru , cu izola\ie de email.
se pastreze raportul spirelor de buie mic~orat condensatorul ode
30bina se va monta pe placa 13:2. Formula de calcul a Induc-
::1J!lrata cu capatul rece in jOs. Cu cuplaj cu antena prin scurtarea partll
tanlei unei bobine cu un singur strat rasucite. Staliile CW ~ I SSB se
:ondensatorul variabi l de 150 pF se
asta urrnatoarea: recep\ioneaz~ . cu • eta]ul. de
r putea recep\iona benzile de L = n~· d~ I (45,72 . d + 101,62· I)

r
-adioamatori de 7, 10, 14 ~I 18 MHz. radiolrecvenla Intrat In oscllalle .
::recven\a maxima
:l9Pinde de capacltatea ~------------:=::::::=:-----------------l
~ ............. __
~

'eziduala a conden-
sa"orului variabil ~ i de
':','::" · -.~r;lu..
.', ===--"'.-t--"'--.:It---,
" lH34A 0.01
:apacitatea montajului. -,~ QI ...
. legarea in para IeI ,
1_lpf" 2H2l21A 01 22k

-
L--l.--t;":"~I-;ci<~""""""\L+,t1..!!
:u condensatorul vari- R5 lP flte< '""'-
..
~ "'
a unui condensator
+~:tJ
ci"5o>(

...
lOOk e;
mica de 360 pF, prin-
-un mic intrerupator, - i-:::"""=-~..., 4
• ,""V
1 ?2O~r '

I
se va putea recep\iona ~'"
- banda de 3,5 MHz. ,.
- onul de ac\ionare a r,
_ densatorului variabil
a avea diametrul cat
-ai mare, pentru
rarea acordului.
Se recomanda
:a izarea acordului lin
_ 0 dioda varicap.
- ema acestuia este
:alii in partea stanga -
pe schema recep-
[-copt _ ... <f",.ted, <10""""
lui. Oaca ecartul de I. C1
...."", """"
T..
'1 -•- . ,
..... .....,.<I(~"«oh

:r~_,,,,,
=cven\a nu este suli-
ent, se va utiliza 0
1"""
AN< 5-:--r-\(:,"~..,
a varicap cu cap a- JUKNGeo:w IIIl10010: C14 1.. De lN4004.
1._ Q 0
\N-40Cl. c , , c~.
E
,
3 . wm
rfIIaolarodl ("r); 011'1'", ar. in
t,~~Jr:'~~~~~
• Se. iMoel
... SH \ut
late mai mare, sau se ;J..,0_OI ole. y.-.,60,os

lega doua diode in L.1:;;;;;£;:;E;;;::;;;;~~;;;!...._"':== ___ -::::::=~::;::-:~-;::;;:-:;-::


:;aralel. Antena va avea . Pentru statiile AM reac\ia se va
gimea de 10-15 metn. unde L = mH , d ~i I = cm . . mic~ora pana la dispari\ie .. Punctul
::ondensatorul de cuplaj cu antena d = diametrul mediu al boblnel de lunc\ionare cel mal ~enslbll ~I. cel
se va realiza din doua sarme izolate (egal cu diametrul carcasei plus mai selectiv va II In .,med,a!a
:le 5 cm lungime liecare, rasucite pe diametrul conductorulUl, I = apropiere a punctului de Intrare In
!ungime de cca 2 cm. Se reco~ lungimea bobinei. De exemplu, oscila\ie. . .
""'aI1da montarea condensatorulUl alegem 0 carcasa de 18 mm ~I con- Oaca reac\ia nu apare pe n1CI 0
. bil ~i a potenliometrului acordu~ ductorul de 0,8 mm. Oiametrul Irecvenla, probabil nu a lost legat
fin pe partea de sus a panoulUl mediu va Ii cca 1,9 cm. Cu 13 spire bine tranzistorul. De exemplu, a lost
tal. Jos se vor monta poten- ~i 1= 1,6 cm, inductan\a bobln.el va II inversat colectorul cu emitorul. Oaca
etrele de volum \>i pentru 2446 mHo Aceasta este mal mare montajul nu oscileaza decat pe a!1u~
~ area reacliei. . 0 ca inductanla necesara de 1,93 mHo mite Irecvenle, reac\ia este slaba ~I
Problema cea mai splnoasa este Vom lungi bobina la 2 cm. In acest trebuie mutata priza boblnel cu 0,5-
:sa a condensatorului variabi l de caz vom avea L = 2,103 mHo Se mal 1 spira mai sus.
50 pF, care se flase~te greu. Se mare~te lungimea bobinei la 2,2 cm Bine pus la punct, acest receptor
te utiliza once condensato! ~i vom avea L = 1,966 mH, care este poate da constrU(.:torul~i s~tlslaclll
'abil avand capacitate a maxima aproape de valoarea cautata, . depline. Sa nu uitam ca la Incepu-
e 100-365 pF, dar va trebui mo- Oupa terminarea ~I venllcarea turile radioamatorismulUl se laceau
ta ~i bobina, astfel ca clrc~ltul montajului, se va allment~ apar~t~1 legaturi peste ocean c~ astlel de
'Iant sa aiba Irecven\a minima de cu butoanele de regia] In pozille receptoare doar cu d_oua-trel tuburl
:ca 6,5 MHz (cu conde~satorul mijlocie. Se V~lr v~rilica tenslunlle, electronice ~I cu eml\atoare QRPP.
is). Inductanla necesara se va care trebuie sa alba valonle apropl-
:alcula cu lormula: ate de cele indicate in schema. Se Y05AY

TEHNIUM septembrie 2003 63


-------------PO~TA REDACTIEI-- -- - - --

• Augustin STANCU - Rm. schema pe care li-o oferim este


Viilcea schema unui microfon "CORD-
Mu ljumim pentru felicitari. LESS" (fara cordon), folosit astazi
TEHNIUM fiind "revista constructo- aproape exclusiv la concertele cu
rilor amatori din Romania", noi cre- soli~ti.
dem ca toate schemele electron ice
ce se propun a fi construite ar trebui • Vasile DIACONESCU - Tg.
sa fie insojite de desenul cablajului Jiu.
(scara 1:1) ~i desenul de echipare a In raspunsul anterior va rugam
placii cu componente (Ia orice sa ne scrieji despre succesele dv. in
scara). Dar, ce sa facem daca unii "Iupta electronica cu janjarii", care
din autorii de articole (aillel intere- este schema cea mai eficienta; se
sante) nu ne ofera ~i cablajele? pare ca nu aji repurtat inca nici unul.
Deocamdata, asta e. In ce ne prive~te, nOi, la redaclie, nu
Ne intrebali ce "mai fac fabricile avem posibilitatea de a experimenta
~i uzinele cu specific electronic din schemele propuse de cQlaboratori ~i
Romania". Ce sa va raspundem mergem "pe incredere". In orice caz,
(unele informalii Ie aveli, deja), nu publicam scheme cu erori majore
"supravieluiesc" ~i ele cum pot, ca sau scheme "farse". Cititorii pot cere
to ate ce lelalte fabrici. Conciuzia lamuriri direct autorilor articolelor,
noastra este ca din jara "produca- pentru unele detalii. De exemplu, dv.
toare de electronica", Romania este va puteji adresa direct autoru lui
in prezent (dupa 14 ani). 0 jara "con· principal al lucrarii "365 scheme
sumatoare de electronica". Romania practice cu _CI-CMOS", domnul
nu mai poate, in prezent, sa pro- Aurelian LAZAROIU , in problema
duca competi tiv (nivel tehnologic schemei ce va intereseaza (cu MMC
ridicat, preluri mici) in domeniul 4047). Am rejinut propunerea de a
electronic, iar in colaborarile cu publica in revista un articol despre
investitorii straini, Romania con - deparazitarea auto moderna. Din
tribuie cu ... for!a de munca (mai Federaliei Romane de Radio- nou va uram succes in ... "razboiul"
ales). ~ i toate acestea, i nainte de a amatorism , Sucure~ti, tel. 315 55 contra janlarilor!
intra in ... UE! 75, ing. Vasile CIOSANITA. P S. Daca aveli computer ~i sun-
Ne vom stradui sa reluam rubrica
"SERVICE TEHNIUM".
4,7pF A
• Bogdan DUMITRESCU
Tiirgovi$te 50cm
Dupa cum vezi , nu te "ocolim cu
raspunsul", ~i pentru ca tot am
Inceput cu sfar~itul scrisorii tale,
vrem sa-Ii spunem ca unui tanar de 10pF
18 ani locuind intr-un ora~ incarcat 270n L
de istorie ~i de .. . limba romana, nu 6,8pF
prea suntem dispu~i sa-i acordam
scuze pentru ortografie ~i inco-
erenla. Noi, aici la redaclie, scriem
de 3 ori aceste randuri pana apar in r------+-II--<~t-+,-i I I
revista , iar tu ne trimili ... 0 ciorna de H lnF lnF 1OI'F
scrisoare! ~i acum raspunsurile de
fond. ME
Schema de miniemilator MF
trimisa este 0 "schema reclama" 10KO +1,S.,.3V
pentru circuitul integrat lin iar
MAX2606. Nu ji-o recomandam
pentru simplul motiv ca acest circuit in final IIi punem la dispozijie, teli cuplat la INTERNET, puteli
este foarte scump, iar un miniemija- totu~i, 0 schema de principiu a unui accesa site-ul http: //www.thai-
tor se poate realiza in alte mii de miniemilator ME pe frecvenja de ware.com ~ i veli objine un program
feluri (unele aratate in revista noas- 100 MHz. Tranzistorul Teste de tipul cu 5 frecvenje audio, care, emise
traL SF 181 sau SF 200. ME este un prin difuzoarele computerului,
Intrebari le tale referitoare la microfon cu electret care se gase~te alunga lanjarii, mu~tele ~i chiar gan-
schema sunt, intr-adevar, de "novice in comer! ~i nu costa mull. Sobina dacii. Nu exista, insa, 0 singura
in ale electronicii" ~ i ne gandim ca de inductanja L are 3 spire CuEm 0 frecvenla pentru toate speciile de
un elev de 18 ani ar trebui sa ~t ie de 0,3 mm cu aer, pe un mandrin (ax janjari.
la fizica cum funclioneaza un cilindric) cu diametrul 10 mm. La 0
tranzistor. distanja de 50 m, in curte, semnalul •. Sorin-$tefan GUTE - Bucu-
Daca puterea de emisie este sub emis po ate fi recepjionat cu un re$tl
30 mW, nu este nevoie de autoriza- radioreceptor prevazut cu banda FM Muljumim pentru urarile facute.
lie pentru emilator. II (98+108 MHz). Pentru aceasta Pentru schema combine i aud io
Daca -te pasioneaza sa devii "joaca" utila de emisie-recepjie radio "INTERNATIONAL.:' RC-l00l (Hong
radioamator autorizat, te poli adresa nu trebuie autorizalie. In fond, Kong), v-am trecut pe lista de"soli-

64 TEHNIUM septembrie 2003


-----------PO~TA REDACTIEI--- -- - - - -- --

- ~. Potenliometrele electronics sa ai autorizalie de emisie ~i, • Mihai SUSANU, Str. lon ila
;e :lOt realiza ~i cu alte circuite ints- bineinleles, sa plate~ti 0 taxa (caci Hrisanti nr. 5, Tecuci , solicita
;g;e i n alara de ROM-05. nimic nu se poate lace in Romania schema televizorului color "BILTON"
n principiu , la un casetolon tara taxa) , bineinleles, cu TVA! (Rusia).
striaI nu se poate adapta un Exista, intre 26965 ~i 27405 kHz, 40
arator reversibil de ture cu ali~aj canale de Irecvenla "Ia liber" ("CITI- • lulian POST.4VARU, Str.
al ~i. .. nici nu merita (ar Ii 0 com- ZENS BAND"). Transceiverele pe Tecuciul Nou nr. 160, Tecuci, soli-
<Calie aproape inutila). aceste canale nu au nevoie de taxe cita schemele pentru tel evizor
~i autorizalii pentru a Ii lolosite, cu "Ph ilips Interfunk" (FSQ 85 99 27),
• Mircea B.4RBULESCU - condilia ca emilatorul sa nu aiba 0 pentru rad iocasetolonul "SANWA
~ti putere mai mare de 4 W. 7040" ~i pentru pick-up-ul "AKKOPA
e pui intrebari ~i laci propuneri 203".
-u e ~ i grele! S-o luam pe rand. • Daniel ARON - com. Mitreni,
Do re~ti 0 schema de emisie- judo Ciiliira~i • Sorin-$tefan GUTE, Bucu-
"SCepl ie mai "puternica" (pentru Ne solicili 0 "schema simpla" cu cir- re~ti ,
B-dul luliu Maniu nr. 166, cod
a:xecierea ca cea publicata a lost... cuitul integrat 0765 AC (NEC JAPAN). 77538, BI. 38, Sc. 1, Et. 6, Ap. 25 ,
-.aria", iIi mullumim) . Astlel de Am vrea sa ne scrii ce schema te Sector 6, solicita schema combi nei
ictleme se dau in revista "Radio- intereseaza, ce-ai vrea sa laci cu acest muzicale "INTERNATIONAL:' RC -
unicalii ~i Radioamatorism" a circuit integrat, daca 11 ai lizic! 1001 (Hong Kong).
"Weraliei Romane de Radio-
;;r-.a orism". Abonamentele pe un an Solicitiiri de scheme • Nicolae BUZDUGAN, din
"2 numere) costa 75 000 lei, bani Bucure~ti (telelon 0722438882 ,
::e se pot trimite pe adresa: ZEHRA • Daniel STRUNGARIU, Str. 674.77. 78) ole ra spre vanzare
NA, P.O. Box 22-50 R-71.100. Nalionala nr. 13, BI. G 13, Ap. 21 , coleclia TEHNIUM , ani i
:Kincipiu, pentru lucrul "in eter" cu Boto~ani , solicita schemele pentru 1970-1994.
: stalie de E-R (transceiver) in ben- televizor "BERLINA 2000" ~i pentru
- e de Irecvenle de radioamator tre- video-recorder "BONOSTEC BT 50" Rubrica realizata de
sa Iii radioamator cu indicativ, (Koreea). dr. ing. Andrei CIONTU

(Urmare din pag. 7) placa de sticlotextolit neplacat cu spaliu este perfect justil icata. in
lolie de cupru (sau cu lolia indepar- primul rand , pentru ca se lucreaza
Se observa ca pentru dioda sta- tata prin corodare in clorura lerica). cu tensiunea inalta de relea, care la
toare OZ - de lapt cu rol mai Vederea ests. dinspre lala plantata o prea mare "inghesuiala" a lirelor ~i
de limitare in tensiune - s-a cu piese, deci traseele de conexiune conexiuni lor de pe spate, mai ales in
fIE5 un model aparent supradimen- de pe spate sunt vazute prin "trans- condilii de umiditate excesi va sau
scnat ca putere de disipalie, anume parenl a". lavorizante pentru condens, ne-ar
::IE OW, cu toate ca valoarea medie Pentru mai multa robustel e, putea crea surprize ext rem de
~ = entului preluat de C2 din relea conexiunile sunt lac ute prin lipirea neplacute. N-am sa uit niciodata 0
es:e de sub 100 mA. Aceasta directa cu cositor a terminalelor experienl a personala din perioada
ilEgere se justilica prin laptul ca, pieselor, iar lirele de conexiune mea de "pionierat" in ale electronicii ,
z~ori u , curentul absorbit de C2 externa, marcate sugestiv, sunt cand am "prajit" trei tiristoare (printre
xze cre~te pana la valoarea ma- "Iesute" prin placa de montaj. primele pe care rew;;isem sa Ie
....a permisa de rezistenla de li- Se mai observa ca pentru poarta procur, cu mare dilicu ltate) tocmai
e R2, adica pan a la cca 2A, triacului s-au scos la exterior doua din cauza acestui condens sus-
llllerlSitate pe care - ch iar pentru un cordoane, P ~ i P', primul pentru menl ionat. Facusem pentru un
scurt - s-ar putea sa nu 0 racordarea propriu-zisa la poarta, al coleg de re dacl ie 0 orga de lumini
s.corte 0 dioda stabilizatoare de uz doilea care merge, impreuna cu cor- cu trei canale, echipata cu trei tiris-
JErEral, de pilda una de tip PL 12Z, doanele tensiun ii continue joase toare, care mi-a reu~it foarte bine.
. d puterea maxima de disipalie (U- ~i U+) la blocul extern al circui- Oucandu+o acasa pentru "demon-
1W. tului de comanda a porlii , dilerit de stralie", din nerabdarea (~i ne~tiinla)
fi gura 2 este sugerata 0 posi- la un montaj la altul. amandurora, iarna fiind, am intro-
a varianta de amplasare a S-ar putea parea ca piesele sunt dus-o imediat i n priza, iar tiristoarele
;lIESelor ~i de cablaj pentru acest amplasate cam prea "aerisit", dar au cedat, unul dupa altul. Mi-a tre-
ul, care a fost realizat pe 0 aceasta doar aparenta risipa de buit mult timp sa inleleg de ceo

65
------------------- CONSTRUCTORULINCEPATOR -------------------

in al doilea rand , spalierea nuu mediu de circa 10-20 mA, prin funclie de curentul de menlinere al
u,?ureaza racirea pieselor. intermediul rezistenlei de limitare tiristorului).
Modulul cu tiristor propus este R2. Acest curent inca rca in timp De,?i este strabiHut de un curent
prezentat in figura 3. Se observa ca "rezervorul" de energie reprezentat modest, rezistorul R2 se incalze~te
am optat pentru varianta cea mai de condensatorul C2, cu limitarea la apreciabil, preluand 0 diferenla
raspandita, cand eonsumatorul Rs 12V a tensiunii la bornele sale prin mare de tensiune, motiv pentru care
poate fi aclionat pe durata ambelor intermediul diodei Zenner DZ am recomandat un model cu pu-
semialternanle ale tensiunii de (12V/10W).
terea de disipalie de cel pulin 8W,
relea, aceasta fiind in prealabil Aparent, dioda 01 n-ar fi nece-
pe care I-am montat pe un mic radi-
u, ~--~--~--~=r--~~--~--------------, ator din tabla de aluminiu Tn forma
(12V) R2 D,
15KO Fll2 PH de U, prins in ~uruburi pe placa de
BW (lN4007) + SA/BODY
(rod) (rod)
montaj, cu distanlare de 5-8 mm
R, fala de aceasta (una-doua piulile).
(1000W)
Pe schema de amplasare s-a pre-
u- vazut loc pentru acest radiator, dar
3 ,
0,
100Z12
,- -,
A
C,
1
220V
nu s-au marcat locurile de gauri
pentru ~uruburi, dimensiunile radia-
T O,lJ.j.F
C, KY202H I I <OCN
torului fiind Tn funclie de modelul de
4700~F (rod)
25V
L _.J F rezistor R2 disponibil.
SA
p' c R,
1100 $i in cazul aeestui modul, grupul
P 2W
u. f---+----+----------~~----+---------J
C1-R1 eonstituie eircuitul de pro-
teelie la eventuale supratensiuni
anod-eatod.

4 Varianta de amplasare a pieselor


,?i de eablaj propusa este data in
figura 4, fiind tot cu vedere dinspre
fala plantata cu piese. Observaliile
de la placa modulului cu triac raman
valabile ,?i aici. Adaugam doar ca in
acest caz dioda stabilizatoare DZ a
fost montata orizontal, nu vertical,
dar asta pentru ea nu am avut la dis-
pozilie inca un exemplar de 10DZ12
,?i am folosit un Zenner ITT de tip
ZL 12. Oricum, spaliul permite ,?i
plasarea verticala a unei diode
10DZ12.
in incheiere, suntem datori sa
preeizam ca ambele module,
lucrand cu tensiunea de relea ,?i
avand ,?i sursa de tensiune continua
de 12V Tn contact direct cu unul din
redresata bialternanla (puntea sara, tensiunea care ajunge la R2 polii relelei, prezinta pericol real de
redresoare de putere PR, montata fiind deja de polaritate unica pozi- eleetrocutare daca nu se iau
pe un radiator din aluminiu in forma tiva, datorita redresarii in punte. masurile de proteclie recomandate
de U dimensionat pentru 0 disipalie Prezenla ei se justifica totu,?i prin Tn astlel de situalii. in primul rand , nu
termica buna la un curent mediu aceea ca ea interzice descarcarea se va atinge cu mana montajul (nici
redresat de 4-5A). lui C2 inspre Rs ,?i tiristor (in inter- circuitul extern de comanda a pOrJii)
in aceste condilii, tensiunea con- valele de timp cat tensiunea pul- decat dupa intreruperea tensiunii de
tinua joasa necesara circuitului satorie are valoarea instantanee alimentare de relea. Daca se folo-
extern de comanda a porJii nu se sub 12V), deci propagarea spre tiris-
sese intrerupatoare simple, a,?a cum
mai poate prelua prin eondensator tor a efectului de filtrare al lui C2,
se indica in scheme Ie propuse,
din tensiunea pulsatorie de polari- ceea ce ne-ar putea crea probleme
intreruperea contactului cu releaua
tate constanta. in schimb, se poate cu blocarea tiristorului la trecerea
prelua din aceasta un curent conti- prin zero a tensiunii pulsatorii (In se face scoland ~i '?techerul modu-
lului din priza de relea.

66 TEHNIUM septembrie 2003


Din numarul 271 (decembrie 2002 I ianuarie 2003) al_
evistei franceze Electronique Pratique am seleclionat f\~"
~"'~'s,~;t~~~;~i\i~~=~~~n~:==-
ne~\S1E\.!1"
pentru a va semnala 0 idee care ni s-a parut ingenioasa - I"~
care speram sa va fie de folos celor pasiona\i de mu-
z ca "tare" cu bani pu\ini. Este
orba de articolul "Dublor de pu- Preampli
EG
-
SG . - : - " -........--1
ere pentru ampli HI-FI", autor gauche
2 i
Ampli de
puissance
MG
. Tavernier, In care se propune, I
I
DoubJeur I
onform schemei bloc din figura I
SD.--..~~ Ampli de
. realizarea unui modul dublor Preampli
ED MD
2 puissance
droile
utere (fig. 2) , utilizand doua
amplificatoare HI-FI stereo de 1 : Stereo S1ereo au 4 )(
2 : 4 )(
utere. Cei interesati sunt invitali
1
sa-si procure
acest numar r------------~----------~~~--------------~~--------~
• vz >-r- -.--<= -<> 'v
a revistei- 2 DZ1
>2V
care vor 1.3W
,-+--+---0"
ai gasi Inca DZ2
' 2V
Amplifi- l ,3W
· vz . ~-'---'--C::::J-<> .v
cator HI-FI ED 0-1 1-r--"11 ~

"1
RU '
* voj, 1&x1&
p"
5075W mR, >Ok

e cace ~i
ulte alte
nstruclii
ntante -
sau sa
iteze" EG 0-11-...--'-1
revistei:
.electron-
"1 mR'
p,"
'Ok

ue.com. .,.R'
La rubrica Design Ideas din numarul pe Ajoy Raman din Bangalore, India. Montajul,
uarie 2002 al revistei EON - The Design realizat cu un circuit timer de tip LM556C,
ItIagazine of the Electronics Industry este folose~te legea exponen\iala de Incarcare a
propus amplificatorullogaritmic prezentat ala- unui condensator printr-o rezistenta .
uat (fig.1), autori Jayashree Raghuraman ~i Performanlele foarte bune ale montajului,
r-- - - - - -- -- - - - - - -- - - - - . , ilustrate de autori prin
Vcr reprezentarea grafica a date lor
15V
experimentale (fig. 2) II recomanda
1 pentru utilizare In aparatura de
Ik instrumenta\ie.
1 <- INPUT
v" ~
DIS1 VOLTAG E
I N~;4C
6. Bk 2
THI 0 lS2
1h
R,
9,l k 2 j
L I ,~ £AR fIT OF

W 3
CVl TH 2
RESl LM 556C CV2 11
12
C,
O P ER IMENT~L CAT~

..
ci I
:"
I.,.
] : 0 01
I.,. .' r--2- OUTI RE$2 ~ 220 J.- 0.02

c.....2. TRIl .2... r- Vcr


DUl2 15V
..,
t-- GND TRI2 rL
Ik
R, DC

1
OUTPUT
VOLTAGE "j
2.: +--~-_ __-~
l OOk C2
,
I I.' •
11I ~U"/'t'tILTAI( M
>0
Cauti? - Nu gase:;;ti? - E prea scump? - ... Ai inc(!J<:;_alJJl,;
~ www.trioda.ro CmlY:Xsll
Multimetre, Telecomenzi, Trafo linii, Componente electronice
Cataloage din magazinele din Oradea sau prin po:;;ta:
HlFI SHOP: str.Primariei nr. 48 , tel.: 0259-436.782
CONTACT: str.gelimbarului nr.2, tel.: 0259-267.223
Cod po:;;tal: 410209 ORADEA, Fax: 0259-210.225,
Pret:
, 29 500 lei e-mail: sales@trioda.ro

S-ar putea să vă placă și