Sunteți pe pagina 1din 68

FSNDATA Tr.I nNUL 1g?O

Numdr editat cu sprijinul Ministerului Educafiei, Cercetdrii giTineretului

r

:l

i:::

\

{r€Vlslri j

IRti,n€sTfrlR

uh # fl

HruA

Printre noile

toare de tensiune

tipuri de conver_

in comutatie

fansate de compania Natiodaf

Semiconductor

delefe LM2645

se numdrd mo-

(cu plaja tensiu_

nii

de

intrare

(z,esv-s6V)

4,50V-30V),

9i LM348s

LM34B5

(4,50V-35V).

!-11_317.7

Pentru modelul

prezentdm aldturat schema

tipicd de

de producdtor.

aplicalie recomandatd

Tensiunea de

v*

{.SV tn S$V

LM 3485

te?irq

poate fi

_UOU1

ajustatd

(pinut s-AilJ)

de ta 1,24V prac-

tic pAnd la valoarea fui U,n,.

Circuituf conline

un eldment

Leg{ator serie in tehnologie

PFET,

posedd o sursd de reie-

ril!.a internd de

pfaja temperaturilor de

precizie (2% in

iucru),

Typicaf Applicstisn

nu

necesitd ::Tcensalie

externa Ei este pre ,?z_tI cu pro_

teclie internd prrn limitarea

curentului.

Reaf izat in capsula

l,,tSOp-g,

circuitul LM34BS este recoman-

dat pentru

modemu ri.

aplicalii in pC-uri,

monitoare, in

telecomunica!ii,

aparatura de

alte aparate cu alimentare de la

baterii sau acumulatoare.

?? plf

'."1

V*-

3.3V

Co*

lS pF

OPCRRTIONRTUT CUfIDRUPTU TIUIC6 484

I

Ampfificatorul

gpglational cuadruptu

LMCG 484 are intrdrile

realizate cu CMOS-

uri, ceea ce ii conferd

performante

deosebite in ceea

privegte curentii de

ce

intrare gi de offset

(de

ordinul picoamperilor)

9i

rezisten{ele de

ordinuf

intrare (de

teraohmilor).

Circuitul este rea-

lizat in capsuld DIL cu

2 x 7 pini,

avand dispunerea terminalelor

indicatd in figura 1. puterea lui de disi-

pafie este de 500 mw, alimentarea dife-

renliald maximd de

+16V curentul maxim

iar temperatura

de iegire de +30 mA,

maximd de lucru de 150"C.

circuitul se

fabricd in variantef e

| pi LMC64B4M,

semnal mare

kO) de g4V lmV,

LMC64B4AI, LMC64B4

care au amplificarea de

(pentru o sarcind de Z

72V lmV, respectiv 60V/mV.'

1/zva

1 0k, 0.1 %

4 LMC64B4

1/2VD

VCLT = 1 0OVD

Aceste performanle il recomandi

pentru urilizarea ca interfaJd

(circuite tampon,

de instrumentafie (amplificatoare oe rirasurare, detectoare

sonde etc.) sau in

active g.a.).

I reo'redoare oe prebizi6, tirire

,."nll#""" 2 9i 3 sunt date aplicaliile ca amptifi"it"i oiteldntLi Ei, ,""p""ii", ir-rjriii."tol, simpiu d.c.

aparatura

cu cAgtig

Stimali cititori,

Din semnalele dumneavaastrd

in legdturd cu ultimul

numdr * mai ales din numeroasele telefoane pe care le-am primit din toate zonele ldrii - deducem cd TEHNIUM

"pdtrunde" din nou fn toate judelele, chiar dacd unii dintre dv.

se mai plAng cd nu il gdsesc sau cd fl procurd foarte greu.

Vd reamintim cd revista apare fn ultima lund a fiecdrui trimestru, tirajul este limitat, iar difuzarea fn lard se face

doar prin releaua RODIPET. Pentru cei care au probleme

cu procurarea, cel mai sigur este sd'-gi facd abonament anual prin oficiile pogtale sau prin intermediul Editurii "Presa Na{ionald". Ne pare rdu cd nu ne-am putut line de promisiunea de a lansa Concursul TEHNIUM, perioada de concedii fdcilnd practic imposibild contactarea unor institulii gi societdli comerciale care ne-au asigurat verbal de sprijinul lor. Tot din motivul de "vacanld", rubrica Popta redacliei este in acest numdr mai restrAnsd. Am primit multe scrisori cu

fntrebdri gi solicitdri ale dv., unele cu propuneri de articole interesante, la care vd vom rdspunde, respectiv pe care le vom publica in numerele viitoare. Mai greu esfe sd procurdm

schemele pe care ni le solicitali, dintre care multe au fost deja publicate fn revista sau almanahurile TEHN\tJM. in aceastd privin{d avem, totugi, o veste bund. Am descoperit

cd un vechi cititor pasionat al revistei TEHNIUM - domnul

inginer Dragop Barld din Bucurepti - realizeazd prin firma sa

General Partner numeroase CD-uri cu coleclii de scheme gi

editeazd cataloage (recent a apdrut un amplu Catalog de echivalen[e). Domnul Baild ne-a vizitat la redaclie gi ne-a

promis tot sprijinul pentru a putea soluliona solicitdrile dv., dar mai rdmilne problema cdutdrii prin zecile de mii de

scheme aflate in portofoliul firmei. Pand una-alta, cei intere-

sati pot sd-l contacteze direct pe domnul ing. Dragog Bdrld

(telefon 335 28 1 1) gi suntem convingi cd ii va ajuta. Printre "amAnalii" de la Popta redacliei vd numdra[i pi dv., domnule ing. Petre Popovici, care ne-ali rugat sd vd trimitem o metodd de cositorire a aluminiului. Deocamdatd - a$a cum

v-am spus pi la telefon - nu am gdsit altd metodd sigurd in afard de aceea pentru obiecte mici (curdlarea suprafelei pi

cositorirea sub sacdz topit), publicatd fn TEHNIUM. Dacd printre cititori existd cineva care cunoagfe o astfel de

metodd, il rugdm sd ne scrie un articol, care cu siguranld va

fi foarte cdutat.

Dumneavoastrd, domnule Gabriel (soimulascrJns @ yahoo.com)

vd va rdspunde unul dintre colaboratorii noptri specialigti in

audio. Vd precizdm deocamdatd cd e-maiFul dv. contine doar

doud scheme de AAE nu trei cum ne scrieli. Ar fi fost mult mai operativ - pi observa{ia este general valabild pentru cei

ce ne trimit e-maiLuri - dacd ali fi indicat pi un numdr de

telefon la care sd vd contactdm.

in incheiere, vd adresdm pi noi o intrebare fn scop de sondare: dacd redaclia TEHNIUM ar intenliona sd scoatd nigte suplimente tematizate, ce domenii v-ar interesa mai

mult?

TEHNIUM septembrie 2003

Alexandru Mdrculescu

SUMAFI

CoNSTRUCTORUL iruCepATOR

pag. 4-18

Tub fluorescent la acumulator auto Module multifunctionale Punte pentru imperecherea tranzistoarelor Adaptor ohmmetru Redresoare gi multiplicatoare de tensiune TEHNIUM PC Sistem surround de mare performanta

pag. 19-23

AUTOMATTZARI it'r r-OCUlnrTA

pag 24-32

Variator de putere

Comanda senzoriala

Cod acces

Conectare i deconectare CoNSTRUCTTA NUMARULUT Si realizam un detector de metale

pag 33-36

TEHNIUM INTERNET

pag 37-38

Realizarea paginilor de Internet

ATELIER

lntroducere in calculul filtrelor de separare ECONOMISIREA ENERGIEI Scheme de becuri economice

LABORATOR

pag.39-46

pag. 47-4s

. pag

50-So

Sintetizor de banda continuA Atentie la diodele detectoarel Si realizam un divizor de frecventA rapio Mdrirea sensibilitatii radioreceptoarelor cu simpla detectie

AUTO-MOTO

Echilibrarea rotilor

RADIOAMATORISM

. pag.s7-01

paq O2-G3

Generator de semnal Receptor simplu pentru incepatori

PO$TA REDACTIEI. REVISTA RE\IISTELOR

.pag 64-65

pag OT

TEHNIUM

Revistd pentru constructorii amaton Fondatd in anul 1970

Anul XXX|ll, nr. 350, septennbrie 2003

Editor

SC Presa Nationali SA

Pia[a Presei Libere nr. 1, Bucuresti Redactor-gef : fiz. Alexandru Mirculescu

Secretariat - macheta artisttca; lon lvagcu

fredaclia: Piata Presei Libere nr. 1, Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 303

Telefon: 224.21 .02 Fax: 222.48.32 E-rnail: presanationala @ yahco com Coresponden[a

Revista TEHNIUM, Piafa Presei Libere nr. 1

Cdsula Pogtali 68, Bucuregti - 33

Abonamente

La orice oficiu pogtal (Nr. 4120 din Catalogul Presei RomAne)

DTP: Clementina Geambagu

Editorul si redactia igi declina orice responsabrlitate in privinla opiniilor, recomanddrilor Ei solufiilor formulate Tn revista, aceasta revenind integral autorilor"

tssN 1224-5925

O Toate drepturile rezervate

Reproducerea integralS sau partiala este cu desavArsire interzisa in absenla aprobdrii scrise preatabile a editorului.

Tiparul Romprint SA

Aborramente la revista

PRESA NATIONALA SA, Piata Presei Libere nr. 1

,,Tehnium" se pot face gi la sediul SC

, sector 1 ,

la telefoanele:

Bucuregti, oficiul pogtal nr. 33. Relafii suplimentare

224.21 .02; 223.26.83 sau la FAX 222.48.32

conform art. 205-206c.P,, intreaga raspundere juridicd pentru conlinutul articoieior revine exclusiv autorilor acestora.

3

coNsrRucroRu L iNcE PAron

Pagini realizate de fiz. Alexandru mAnCULESCU

Revista TEHNIUM a

Publicat

de-a lungul anilor numeroase

scheme

electronice pentru utilizarea

"neconvenfionald" a tuburilor fluo-

rescente (alimentarea de la alte ten-

siuni decAt cea a

refelei, la alte

frecvente inclusiv in curent conti-

nuu amors area tdrd starter etc.), dintre care de un succes deosebit

s-au bucurat cele care Permit

refolosirea tuburilor arse. Chiar dacd

un tub "ars" (cu unul sau ambele fi-

lamente intrerupte sau arse, dar

care nu a

pierdut etangeitatea

atmosferei sale interioare) are, de

obicei, capetele pulin innegrite, ten-

talia de a-l refolosi o bund bucatd de

vreme este mare, costul nu tocmai

modic al unui tub

avAnd in vedere

nou, durata lui relativ scurtd de viafd

in alimentarea obignuitd, dar 9i

imprejurdrile nu foarte

in bar-e se

pretenlioase

astfel

folosesc, de reguld,

de montaje. Un exemPlu tiPic il

rep rezinti lanternele sau ldmpile

portabile cu alimentare de

mulatorul maginii, folosite

la acu-

in ex-

cursii, in locuri unde nu ? Pdtruns

incd re{eaua electricd. lmi ad uc

aminte cum,

din Histria se adunase lumea ca la

urs sd-mi vadd lamPa cu neon de

prin anii '80, la terasa

20W alimentatd la acumulatorul Tia- bantului.

Acum existd in corner! lanterne cu tuburi fluorescente de puteri mici (6W-8W), alimentate din baterii sau

acumulatoare Cd-Ni, dar acestea nu dau lumini suficient de bund, bateri-

tubul de 20\''/ este mult

decAt cea

a

-,t-ji

bec

descenta

prevdzut

tric al

ava^ I a:e1asi

$i

cu

consu rn J

-:^:a

'e:

J

2:: l:

?

:

l-:i

curent. Optlcna

Lr

pilda, intre 1,2A $

ile sunt

repede,

le'

se consumd

acumulatoarele nu ai unde

scumpe

gi

al gradului de ilurnira.'C

nu avem nevoie decAt cE

* ='. 7*

**-

::

*2v,

-

reTncdrca g.a.m.d. AvAnd in

ambiantd "de orientare',

pornit lampa

pentru

(la

vedere capacitatea mare a acumu-

latoarelor auto

(cca 45 Ah), de la

acestea se poate alimenta un tub

fluorescent de 20W, care oferd ilu- minare satisfdcdtoare intr-o camerd

obignuitd, in cort etc., fdld q pericli-

ta

po rn irea motorulu i

d t1 Pe

de

funcfion?re continud a montajului

4-5 ore. ln funclie de schema utiliza-

consuffi,,

amorsare ferma r : -,:3 ^

reduce dupd dorinla consunnu -.,r-

minarea. Montajul care asigurd alimenta-

rea tubului fluorescent de la acumu-

o lator este un convertor de tensiune

avAnd la baz6, un oscilator de putere

alimentat la

12Vc.c. (practic intre

ta,

de performanlele tranzistoarelor

gi ale miezului transformatorului -

dar gi de meticulozitatea oPti-

- un moll?i

mizdrilor experimentale

pentru un tub

fluorescent de 20W

poate gonsurna, PPntru iluminarea

maximd, orientativ intre 1,8A 9i 2,5A

de la acumulatorul auto de 12V.

Dacd se doregte o funclionare mai

indelungatd a

ldmPii, se face o

"pauzd" Tn care se porneqte

motorul pentru reincdrcarea acumu-

scurtd

latorului. Oricum, lumina oferitd de

10V gi 14,5V), care debiteazd,

transformator

(uzual in

Pe

un

ridicdtor de tensiune

raportul 1:20-1 :30).

Secundarul transformatorului tre-

buie sd

asigure in gol o tensiune de

vArJ de

qutin 200-250V Pentru

amorsarea sigurd a descdrcdrii in

cef

tub. Oscilatorul poatefi nesimetric

sau simetric (cu un singur tranzistor,

respectiv cu doud tranzistoare

putere lucrAnd

irecventa sa poate f

de

in contratimp),_ iar

i

joasd (500-

4

C2

o,47 +

2,2tf

>1 60V

Tr ,Tz =KU605 sou 2N3055

Tr- 22Av /2x12Y

TF

20w

TEHNIUM septembrie 2003

oNsTRucToRU t- ittcE pAron

p.0.09H4

kHz),

in

sau ultrasonord

(20-40

funcfie de lranzistoarele

disponibile gi de tipul miezului folosit

in transformator.

Dificultatea aborddrii unor astfel

a constituit-o

de

reguie

-mai

de montaje de cdtre constructorii

ince.pdtori-

realizarea transformatorului,

ales in cazul oscilatorului asimetric

cu f recvenla ultrasonord, cAnd se

folosesc miezuri din

in

feritd. Chiar si

joash

cazul oscifatoarelor

de

frecvenle, realizarea transforma-

torului rdmAne deficatd atdt

pentru

I?ptrl cd autorii articolelor respec-

tive nu dau ?ntotdeauna toate

necesare,

(de

reg

cAt Si datorita

u ld

Odtele

,,calitetii"

I

necunoscu-

te)

a

pa-

de

chetului

tole

folosit.

Din fericire,

calea succe-

sului rdmdne

desch isd

(secliunile N2, N'2,

ate in acel?Ei sen5 de

identice, inseri-

bobinare).

De

la fosta infdgurare primard a tians-

formatorului - cea' de relea se

preia in acest caz tensiunea inaltd

neces ard, pentru alimentarea tubului fluorescent TF.

Nu voi ref ua aici descrierea prin-

cipiului

de functionare

care doritorii il

cu

a oscilatoru-

pot gdsi in

d e

sd

luj,

cdrlile

pe

gene raioare-

dar se cuvine

audiofrecvenld,

precizez cd, in function are intervin si

gapagitafile

"distribuite" intre

spirelb

transformatorului, care nu figu reazd,

pe schemd.

Aceastd schemd am copiat-o cu

ca peste tot

in n ica

electro-

p rin

tatonarea gi

optim

i zarea

experimen-

tald.

Singurul

dezavantaj

este cd dupd

ce ti-a reugit

un

exemplar

b in e,

foa rte

incercAnd sd

faci un al

.'+'€ . F1.:-.-FF . -.^re*

-'*-'

**l

.J

g| r

rJ

:

doilea

dupd exact

a c e e a g i

I

schemd dar cu alte piese

- adeseori

mulli ani in urmd dintr-o revistd simi-

n;?rT.t experi-

tatonarea experimentald trebuie

iuatd de la inceput.

Am fdcut aceastd introducere

lungd pentru cg

gtiy din experienfd

nemultumiri

cu cAte intrebdri, chiar

gi reproguri este asaltata de obicei

redaclia dupe publicarea unui astfel

9r rypnlaj,

"iasd"

torilor incepdtori.

care se intAmpld

sd nu le

din

prima incercare construc-

Ict din aceleagi motive propun

aldturat (f ig ura 1 ) o'schemt,,Jasicd"

gi sigurd, pe care am t-o cu rezultate bune

diferite de transformatoare

feclionate de fabricd, deea ce

reprezintd un avantaj

esenlial pentru

constructoru I incepdtor.

Schema

conline un oscilator de

simetric,

de

folosind

putere

dupd

ca

audiofrecvenfd

doud

tranzistoare

(irpergchqale

factorul

beta),

aproximativ'

caie

au f iecare

sarcind de colector cAte o sectiune

din

unui

infdgu

rarea secundard

OuOla

a

transformator de refea, Tr

lard lui TEHNIUM, dar

mentat-o pAnd acum. in artibolul

respectiv se prec izau datele

infdgurdrilor transformatorului astfel:

N1 = 750 spire CuEm 0,4 mm, N2 -

N'2 - 21 spire CuEm O,B-1 mm. Nu

natura miezului gi secfi_

se precvau

unea sa (ori nu fe-am notat eu cAr"id

mr-am copiat

schema). Tranzis-

tipul

toarele recomandate erau de

KU605

,

iar frecventa oscilatorului'de

cca 2500 Hz.

experimenta- Acum, cAnd talciocurile sunt

pe trei tipuri

gata con-

cu transformatoare de retea

secundard du6le,

gdsegti unu I cu 2

x 8V - 2A pAnd la 2\ IZV - ZA, care

se preteazd foarte bine fa realizarea

avAnd infdgurare este foarte ggor sd

pline

acestui montaj.

sdrma

suficient

lmportant este ca

becundar sd fie

(minimum

0,8

bobinajului

de

jroasd

mm diametru), cd secliunile secun-

darului sd fie identice (ie debiteze in

Lensiuni riguros egale, intre BV gi

fib

gg!

12V) gi

ca sectiunea^miezului

sa

de cel pulin 5-6 cmz. Dacd miezul

TEHNIUM septembrie 2003

feromagnetic este de calitate bund

(toroidal

s.aq

.permalloy),

secliunea

sa poate fi chiar mai

am incercat trei transformatoare

diferite, intre 2 x 8,5V

micd. peisonal

gi 2 x

12V,

fier-siliciu,

ul.rul pe pachet de tole din

altul. pg

permaltoy 9i altut pe miei toate au funclionht foarte

tatonare experimen-

opti mizarea va-

'

C2,

gi

in

plaja

a vblo'rii

toroidal, gi

pt[e, stngura

tald

neces ard f iind

lorii condensatorului

menf

iongtd pe figurd,

Ft

(cotrlund) pentru

Ei R2.

Fafa de schema

oiiginald

mai

fdcut doud modif icdr-i: am folosit

am

tranzistoare

2N3055

(mai "leneSe" decAt KU60S, dar care

uzuale,

de tip

I

I

I

I

I

I

au mers foarte

de 12V am decuplat-o cu conden-

satorul C1 de.4700

bine) , iar alimentarea

pF,

imbunatafind

con_

simf itor randamentul. Am tatonat

gxperimental gi introducerea

densatorului C.3, dar in f inal am

renunlat la el, efectuf lui benefic fiind

pra^ctic ins ign ifiant.

f n toate

cele trei cazuri, cu valori

22OnFl250V si

ilLj-

ale lui C2 intre

2,2 yt"Fl250V am oblinut pentru

mtnarea maximd a tubului de 20W

2,4A,

un consum de curent de cca

cu amorsarea fermd a tubului.

Deoarece

cu tuburi

ry

experimentat montajui

prealabil

am

terminalele

pentru

a

"arse", in

scurtcircuitat intre ele

fiecdrui f ilament, tocmai

asigura amorsarea fermd ; descdr_

cdrii.

Varianta de cablaj prezentatd in

figu ra 2

corespunde treinsformatoru_

toroidal, de genul cetor

alime"ntare de la

in

lri pg qiez

folosite in blocul de

refea a televizoarelor

SpORT, exem-

talcioc

avAnd insd un secundar de 2 x g.SV

plarul "r'limerit" de mine

a

- 3A. El are de fapt prizd mediana qi

in primar (2 x 110V), de care nu am

avut nevoie, dar in placa

de montaj

am practicat orificiu gi pentru pirrul

respectiv, rdmas neconectat

VA cer scuze ca nu am" dat la

redesenat cablajul, dar schema fiind

extrern de sirnple, sper ca se pot

u$or distinge liniile corespunzdtoare

pieselor plantate

traseelor de

de cele ale

cablaj, Vederea este

dinspre fafa plantata cu piese. deci circuitele de cablaj sunt vazute prin

"transparentd".

Am folosit pentru montaj o

de sticlotextolit neplacat

indepartata

placuta

(sau cu folia de cupru

prin corodare in ciorura ferice)

Legaturile pe spate, confor'ryr

schemei, le-am facut prin lrpituri

rotruste cu cositor, direct intre termi-

nalele pieselor"

Conform unui vechi

(dar sanatos) obicei, am "tesut"

firele de conexiune exterioara prin

piaca de montaj, pentru a asigirra o viatd mai lunga lipiturilor respective.

Transformatorul fiind plantat cu pini!

in

placa, pe spate am asigurat

conexiuni voluminoase (supraincdr-

care cu cositor), pentru o cAt rnai

bund imobilizare a transformatoru-

lui, care este destul de greu.

Mare atentie se cere

la raccr-

darea pieselor exterioare. pentru a nu incurca intre ele firele de canexi-

une (cam rnulte gi nu tocmai irr

ordine plasate, dar marcate sugestiv

pe scherna de cabl"j).

Deoarece experimentez frecvent

Si

de o buna bucata de vreme

d iverse montaje de automatizlri,

variatoare

de

tensiune,

jocuri

de

lumini etc., care au ?n partea de

actionare a consumatorului un tiris'

in cele din

putea

economisi timp prelios dacd ag fivea gata confecfionate cAte Lln modul cu

for sau

urmd

un triac, am ajuns

la concluzia ca

ag

tiristor, respectiv cu triac, care sa

cuprinda

pa(ile

indeobgte comune

ale acestor montaje. Astfel,

modul ar putea

fiecare

sa contind pe

lAnge

racordat in exterior (pentru a-l puteil

tiristorul sau triacul de probe,

inlocui ugor cu exemplarul dorit gi

a-i inlocui radiatorul terrnic

eventual

in funclie de

necesitaii)

toata

partea de conectare

comoda la

retea, intrerupatorul de functionare.

siguran{d

cuitul

fuzibile

gi

consllffrator, cir-

ie impotriva

R-C de protecf

eventualelor supratensiuni anod-

6

coNSTRUcToRU l incEpAron

Cele doua tratrzistoare J-1 Si T

sepaiate d"e

fiecare. sau

Z,

montate pe radiatoare minimum 5W disipatie

pe un radiatoi' comun de rninimrrsr"r

10W disipatie (in acest din urnrA caz capsulele tranzistoarelor se izol *aza

obligatorru fa\a rje radiator cu fclie

de mica, saibe Si gaibe tubulare

izolante pentru Suruburil se

arnplaseaza pe partea superioara a

cutiei ce va gazdui mcntajLii. Daca

folosirn (preferabil) o cutie din tablA,

f irele care ies din cutie cAte trei,

pentru fiecare tranzistor ln parte, \Jor

fi protejate printr-un varnig gros ciirr

fibra de sticla sau teflon, pentru ca eventuala incSlzire a cutiei sa rlLi l*

dcterio reze iza!ati;:. Eviderit, irr

pere{ii

laterali ai cuttei si

fundui

c;

vor fi

pe

practicate gAuri pentri-i

autoventilatie" Prizele de alinrentarc {:u 12Vc.c.,

respectiv de raccrdare la tubul f iiio- rescent TF vor fl cbligatcriu diferltr:

ca model +i marr:ate corespunzator",

astfe! incAt

si nr: putem racorcla dirr

la b'orn*ie;

neaten!ie acumu!ati";rul

Tf $au viceversa. Prtza cle '! ?V ve

avea marcata pclaritatea i-r- gi -)

Pentru toate rftc0rcjLtrtle ext*:- ricare se fclcsesc conductoare litate

cu sectiunea d* ee I putin fi,7$ nrryt? binp izciate. In timpul funclicn&rii. rncntajuI sc

arnpleseazd intr-ur"l ir:c,Jegajat

{pentru o u$oara i"a*ire}, ile un

suport neinflamabii

f',lLI se vor atinge

cr"l mAna tranzistoarei* ir. tlntpui

functionirii, dtlcarec{: s-ii' fiutea sa

catod. cat si bloct"ll cje ten$lune con"

tinua jnasA necesara pentn"l e ircuititl

de comarida a portii. toate aceste eiemelrie

uneori perfect

multe scherne

icjentic

vrcme si

la

Intr-adevar.

s* repeta

foarte

Si, ca ata.re, este o

de efort

mare pierdere cje

sd le asamblezi / dezasafflnlezi de fiecare cjatd cancJ experinrentezi urr

pe care nLt ai intentia pe

froll montaj

rnornent sA-l Ei realizezi "pe cltrat". A*a am si fdci-rt -- mi-an't realizat

practic cele doua module .- si pentrLt

ca avantajele

pe care mi le-ait oferit

rleja

tnri

incAntet, le propun spre

analiza si decizie si altor ccnstri:c-

m-au

Pentru

arnatori .

precddere incepatori

adresandu-rrr.1 cll

lor, fi regte.

doitd tnodirie anr

cele

fr:iosit exemnlare de tiristor. re$fiec-

iiv de triac, din seriiie indusiriale de

I0A/400V, cu un curent rJe

de poarta ele

arnor"

ln rnA,

sare sigurai

respectiv 30 mA (modeltt! de tiristcr

"piste", readucandu-va aminte de

ferromenul de autcinductie.

In

fine, amintesc dcar ca Si la

*.i {irrt;t; se poate introd UCe

firt$*i

foal't*

LJgor LJn reglaj

ai qraCului

(ccntinuLl saLl

de iiuminare.

fn trept*)

rmplicit si ei ccrrs{Jntr-rlui cJe cLJrent. in

aces:i sr;cp. ps

uilrjl drn frrele cje ali-

rnentare cLr i :l\"t ${:t trtse riaz-A un

potention-ietrir bot-iinAt r:e 5-.fj (). dar

a carui nrcireiiria sa reziste farl

inc6lztre perrcirloasa ia un curent

maxirn de ?.5A.

Un astfel de

potentiometru este greu de procu-

rat, dar poate fi ugor confec{ionat.

Ca alternativa, se alege experi-

mental o valoare cJe rezisten{a con-

venabrla penti'ri rriv*lul redus de

consum/lur.'liflilziti;te. orientativ in

se pracurd (sau se

plaja 1()-,4 I).

ccnfection eaza un rezistor bobinat ;lrrand aceasta valoare a rezistenfei,

rie wattaj

corespunz,itcr, dupd care

ac;est rezistor se insc reazA in

circuitul cje alimentare cu 12 V,

p:i;lsAnC ?n paraiel cu ei un comuta-

lr-.r"penlril

a-t putea scurtcircuita (la

pri-irire si in frrncticnarea normala),

rssLlc;ctiv peniru i+-l putea

readuce

in serie {:.:r-l ;rlimentarea (in regirnul

tit,i::cr rsi-lnl rcii ilsi.

Daca. r'Trr)r'rtajul nu f unctiofre azA

satisfac;ltr-rr' lrcuinr

instabii, consum

iJs curent nr;lr"ri, de peste 3A) in

Lrrma tatonarilcr" pentru C2 in plaja

fi,2?--?,ZpF

plala

pi pcntru Ft1 = R2 irr

220IJ-1kO, prirnui lucru de

se

in loc u iasca

f acut rlst€ sa

il*rechea de tranzistoare T1-T2.

KY?C2!-1, resp*ctrv mcdelul de triac

KY2CBtsB912, arnbele de fabricatie

s{}vretrca, in acelasi tip de capsula).

Desigur, se pot mrinta gi alte

tipuri,

.de

fabricatie roinaneasca sau

strainfi,,Jar este rje

preferat sd: se

fnii:se asca modelel tot de 10A/) 300V.

cu sensrhilititi Ce poarta apropiate

C*: ceir: n'r*rtttonatc.

l-iristcrui, respectiv triacul, flr,l

fcst montate pe cAte un rac|iator ter-

rnic cLr disipaiia corespunzatoare

LJnLJi curent de sarcind de maximun'- 5A La nevoie, curn spuneant, tiris-

tcr.ii/triacul se pot inlocui la expen- rr:entare cu mocJeleie indicate lr'

::,cl'r*nti, la fel Irr'id*r'lt modLrlele

gi

radiatoarele

permit Si vertft-

carea rapida, contodd, Tn condit'

reale d* alin'i*rrtare gi de sarcina Z LJnor t:ristoare sau triace nou-intr3ti.'

in "zestreiJ" personalA.

Ccnectarea

nrrldriiel',,1r ss

externd la retea

?,

face prin cloua r,lr-

doane racorcJate la un $techer

leventual prevazute cu Lrattanei, tar conectarea la consurnatorul Rs prin

doua c*rdoane racordate la o

Priza,

everrtuai chiar re alrzata artizartai

{aoua

huc$e pnnse intr-o plAcuta de

textolit, cu diarrretrul interior si dis- tantate ?ntre ele conforr'r ciimenslLi-

nilor $techerr-rlui

standard cie retea).

Aceasta precautie este de'csebit de utila pentru a ttu confurtda irttre ele

cele dcua

racorduri, cleoarece,

spinlea p*etr-ri

''$i uitarea e

cLlrri

scrisa "n lcgile-omenesti".

Moduiele ntai au irt exterior ull

i.ntrerLrpator"

pentru tetisrunea cle aii-

rrentare de ia retea. care se reco-

nrande sa fte rnodeie rcbilste. la

minimunr 5Ai25CVc a , precllrrl si ut-t soclu de sigurantA fr,rzibila, aceasta

CONSTRUCTORU L iTCEPATON

' SRL proiecteaza si produce:

r anaraturir e lertronicA de masura sr control pe baza de nrici'ocon-

troiele: tirneru:. termostate sr ceasuri prograrnabile,

saii lJe ;,JcLrrr electrcnice" arl,-trrrte

contoal.e petiiru

pet-'1lv

de masini si locuinte etc. -''

krturi) din gailta

{)

rlcdule electi"cnice nenrontatt f

:rn':;:icrii 'Je

inCntetre si

eiectronica autodidacti. stabilizatr.r:rre de tensiune. ter* v'oitnrctr* digitale, aiei'tite, ceasuti etr:.

ir-':icrrr;:tir suplimentare se pot cbtine cJs la sediul societatii cle la adresa

$au de lal **rrall:

intreaga gama de rtiodttle

:' .']t; gAscste ?n rn;:gaeitieie Ce

sp*l;riitate sau pr.r{ ir cen'rarirlaie direct la sediul sclcietatit.

teleflane

f;ix

i-;*sutl F'r.rsil'ii.i U*"'1't i;l;i;rcstt. c'-rt'iall;

!!

{1 2v)

P'

U+

L:

a70Oprr

25V

cJrn r,tffna tiittci air:fi:,ii 1n

functie de.- rnoritajul cKii{:l'r-

mentat

Modulul cu triac ifigura

igi

1

)