P. 1
Tehnium 09-2003

Tehnium 09-2003

|Views: 2,812|Likes:
Published by Catalin Pancescu

More info:

Published by: Catalin Pancescu on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

FSNDATA

Tr.I

nNUL 1g?O

Numdr editat cu sprijinul Ministerului Educafiei, Cercetdrii giTineretului
r :l i:::

\ {r€Vlslri j IRti,n€sTfrlR

uh fl

#

HruA

(4,50V-35V).

Printre noile tipuri de conver_ toare de tensiune in comutatie fansate de compania Natiodaf Semiconductor se numdrd modelefe LM2645 (cu plaja tensiu_ nii de intrare 4,50V-30V), (z,esv-s6V) 9i LM348s !-11_317.7

LM 3485
te?irq _UOU1 poate fi ajustatd (pinut s-AilJ) de ta 1,24V practic pAnd la valoarea fui U,n,. Circuituf conline un eldment Leg{ator serie in tehnologie PFET, posedd o sursd de reieril!.a internd de precizie (2% in pfaja temperaturilor de iucru),
Typicaf Applicstisn

teclie internd prrn limitarea
curentului. Reaf izat in capsula l,,tSOp-g, circuitul LM34BS este recomandat pentru aplicalii in pC-uri, modemu ri. monitoare, in aparatura de telecomunica!ii, alte aparate cu alimentare de la baterii sau acumulatoare.

externa Ei este pre ,?z_tI cu pro_

nu necesitd ::Tcensalie

tipicd de aplicalie recomandatd de producdtor. Tensiunea de

prezentdm aldturat schema

Pentru modelul

LM34B5

v*
{.SV tn S$V

??

plf

V*3.3V

Co*

'."1

lS pF

OPCRRTIONRTUT CUfIDRUPTU TIUIC6 484 I
Ampfificatorul

performante
deosebite

gpglational cuadruptu LMCG 484 are intrdrile realizate cu CMOSuri, ceea ce ii conferd

9i

intrare gi de offset (de ordinul picoamperilor)

privegte curentii de

in ceea

ce

intrare (de

rezisten{ele

de

ordinuf

teraohmilor). lizat in capsuld DIL cu 2 x 7 pini, avand dispunerea terminalelor indicatd in figura 1. puterea lui de disi1

Circuitul este rea-

de iegire de +30 mA, iar
maximd de lucru de 150"C.

pafie este de 500 mw, alimentarea diferenliald maximd de +16V curentul maxim
temperatura

0k,

0.1

%

circuitul se fabricd in variantef e LMC64B4AI, LMC64B4 | pi LMC64B4M, care au amplificarea de semnal mare (pentru o sarcind de Z kO) de g4V lmV,
72V lmV, respectiv 60V/mV.'

1/zva

4

LMC64B4 VCLT

=

1

0OVD

1/2VD

Aceste performanle il recomandi pentru urilizarea ca interfaJd (circuite tampon, sonde etc.) sau in aparatura de instrumentafie (amplificatoare oe rirasurare, detectoare I reo'redoare oe prebizi6, tirire active g.a.). 2 3 sunt date aplicaliile ca amptifi"it"i oiteldntLi Ei, ,""p""ii", ir-rjriii."tol, simpiu d.c. cu cAgtig ,."nll#""" 9i Menlionim cd datele au fost preruate din revista FUNKAMATEUR nr. 6/2009.

Stimali cititori,
Din semnalele dumneavaastrd in legdturd cu ultimul numdr * mai ales din numeroasele telefoane pe care le-am primit din toate zonele ldrii - deducem cd TEHNIUM "pdtrunde" din nou fn toate judelele, chiar dacd unii dintre dv. se mai plAng cd nu il gdsesc sau cd fl procurd foarte greu. Vd reamintim cd revista apare fn ultima lund a fiecdrui trimestru, tirajul este limitat, iar difuzarea fn lard se face doar prin releaua RODIPET. Pentru cei care au probleme cu procurarea, cel mai sigur este sd'-gi facd abonament anual prin oficiile pogtale sau prin intermediul

Editurii "Presa Na{ionald". Ne pare rdu cd nu ne-am putut line de promisiunea de a lansa Concursul TEHNIUM, perioada de concedii fdcilnd practic imposibild contactarea unor institulii gi societdli comerciale care ne-au asigurat verbal de sprijinul lor. Tot din motivul de "vacanld", rubrica Popta redacliei este in acest numdr mai restrAnsd. Am primit multe scrisori cu fntrebdri gi solicitdri ale dv., unele cu propuneri de articole interesante, la care vd vom rdspunde, respectiv pe care le vom publica in numerele viitoare. Mai greu esfe sd procurdm schemele pe care ni le solicitali, dintre care multe au fost deja publicate fn revista sau almanahurile TEHN\tJM. in aceastd privin{d avem, totugi, o veste bund. Am descoperit cd un vechi cititor pasionat al revistei TEHNIUM - domnul inginer Dragop Barld din Bucurepti - realizeazd prin firma sa General Partner numeroase CD-uri cu coleclii de scheme gi editeazd cataloage (recent a apdrut un amplu Catalog de echivalen[e). Domnul Baild ne-a vizitat la redaclie gi ne-a promis tot sprijinul pentru a putea soluliona solicitdrile dv., dar mai rdmilne problema cdutdrii prin zecile de mii de scheme aflate in portofoliul firmei. Pand una-alta, cei interesati pot sd-l contacteze direct pe domnul ing. Dragog Bdrld (telefon 335 28 1 1) gi suntem convingi cd ii va ajuta. Printre "amAnalii" de la Popta redacliei vd numdra[i pi dv., domnule ing. Petre Popovici, care ne-ali rugat sd vd trimitem o metodd de cositorire a aluminiului. Deocamdatd - a$a cum v-am spus pi la telefon - nu am gdsit altd metodd sigurd in afard de aceea pentru obiecte mici (curdlarea suprafelei pi cositorirea sub sacdz topit), publicatd fn TEHNIUM. Dacd printre cititori existd cineva care cunoagfe o astfel de metodd, il rugdm sd ne scrie un articol, care cu siguranld va fi foarte cdutat.
yahoo.com) vd va rdspunde unul dintre colaboratorii noptri specialigti in audio. Vd precizdm deocamdatd cd e-maiFul dv. contine doar doud scheme de AAE nu trei cum ne scrieli. Ar fi fost mult
@

CoNSTRUCTORUL Tub fluorescent la acumulator auto Module multifunctionale Punte pentru imperecherea tranzistoarelor Adaptor ohmmetru Redresoare gi multiplicatoare de tensiune TEHNIUM Sistem surround de mare performanta AUTOMATTZARI it'r Variator de putere Comanda senzoriala Cod acces Conectare i deconectare CoNSTRUCTTA NUMARULUT Si realizam un detector de metale TEHNIUM Realizarea paginilor de Internet

SUMAFI iruCepATOR

pag. 4-18

PC

pag. 19-23

r-OCUlnrTA

pag 24-32

. .

pag 33-36 pag 37-38

INTERNET

ATELIER..

pag.39-46 lntroducere in calculul filtrelor de separare ECONOMISIREA . . pag. 47-4s Scheme de becuri economice

ENERGIEI

LABORATOR
Sintetizor de banda continuA Atentie la diodele detectoarel Si realizam un divizor de frecventA rapio Mdrirea sensibilitatii radioreceptoarelor cu simpla detectie

.

pag 50-So

AUTO-MOTO
Echilibrarea rotilor

.

pag.s7-01

RADIOAMATORISM
Generator de semnal Receptor simplu pentru incepatori PO$TA REVISTA

paq

O2-G3

REDACTIEI. RE\IISTELOR

.pag

64-65

pag OT

TEHNIUM
Revistd pentru constructorii amaton Fondatd in anul 1970 Anul XXX|ll, nr. 350, septennbrie 2003

Editor SC Presa Nationali SA Pia[a Presei Libere nr. 1, Bucuresti
Redactor-gef : fiz. Alexandru Mirculescu Secretariat - macheta artisttca; lon lvagcu

fredaclia: Piata Presei Libere nr. 1, Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 303 Telefon: 224.21 .02 Fax: 222.48.32 E-rnail: presanationala @ yahco com
Coresponden[a

Revista TEHNIUM, Piafa Presei Libere nr. Cdsula Pogtali 68, Bucuregti - 33 Abonamente

1

Dumneavoastrd, domnule Gabriel (soimulascrJns

La orice oficiu pogtal (Nr. 4120 din Catalogul Presei RomAne)

DTP: Clementina Geambagu

Editorul si redactia igi declina orice responsabrlitate in privinla opiniilor, recomanddrilor Ei solufiilor formulate Tn revista, aceasta revenind integral autorilor"

mai operativ - pi observa{ia este general valabild pentru cei ce ne trimit e-maiLuri - dacd ali fi indicat pi un numdr de telefon la care sd vd contactdm. in incheiere, vd adresdm pi noi o intrebare fn scop de sondare: dacd redaclia TEHNIUM ar intenliona sd scoatd nigte suplimente tematizate, ce domenii v-ar interesa mai
mult?

tssN 1224-5925
O Toate drepturile rezervate Reproducerea integralS sau partiala este cu desavArsire interzisa in absenla aprobdrii scrise preatabile a editorului. Tiparul Romprint SA
Aborramente la revista ,,Tehnium" se pot face gi la sediul SC PRESA NATIONALA SA, Piata Presei Libere nr. 1 , sector 1 Bucuregti, oficiul pogtal nr. 33. Relafii suplimentare la telefoanele: 224.21 .02; 223.26.83 sau la FAX 222.48.32
,

Alexandru Mdrculescu

conform art. 205-206c.P,, intreaga raspundere juridicd pentru conlinutul articoieior revine exclusiv autorilor acestora.

TEHNIUM septembrie

2003

3

:3 ^ nu avem nevoie decAt cE reduce dupd dorinla consunnu -. bateri- tubul de 20\''/ este mult decAt cea a -. care debiteazd. durata lui relativ scurtd de viafd a pierdut etangeitatea acestea se poate alimenta un tub fluorescent de 20W.c.. s-au bucurat cele care care nu Permit refolosirea tuburilor arse.m. *2v. dar consumd repede. rea tubului fluorescent de la acumu- Oscilatorul poatefi nesimetric sau simetric (cu un singur tranzistor. acumulatoarele nu ai unde le' reTncdrca g. la terasa din Histria se adunase lumea ca la urs sd-mi vadd lamPa cu neon de poate gonsurna. dar funcfion?re continud a montajului de 4-5 ore.5A de la acumulatorul auto de 12V. capetele pulin innegrite. lumina oferitd de lator este un convertor de tensiune avAnd la baz6. Pe un transformator ridicdtor de tensiune (uzual in raportul 1:20-1 :30)._ iar irecventa sa poate f i joasd (500- C2 TF o. orientativ intre 1.coNsrRucroRu L iNcE PAron Pagini realizate de fiz.2tf >1 60V Tr . ambiantd "de orientare'. dar acestea nu dau lumini suficient de bund.* ='. tentalia de a-l refolosi o bund bucatd de vreme este mare.d. Dacd se doregte o funclionare mai indelungatd a ldmPii. pentru amorsare ferma r : -. Montajul care asigurd alimenta- ta po rn in imprejurdrile nu foarte pretenlioase in bar-e se folosesc.. AvAnd in vedere capacitatea mare a acumulatoarelor auto (cca 45 Ah).5V). (practic intre 10V gi 14.47 + 20w 2. prin anii '80. de reguld. Alexandru mAnCULESCU de-a lungul anilor numeroase scheme electronice pentru utilizarea "neconvenfionald" a tuburilor fluorescente (alimentarea de la alte tensiuni decAt cea a refelei. Optlcna -:^:a prevdzut $i cu Lr 'e: ? tric al consu rn J J l: pilda.Tz =KU605 sou 2N3055 Tr- 22Av /2x12Y 4 TEHNIUM septembrie 2003 . Secundarul transformatorului trebuie sd asigure in gol o tensiune de vArJ de cef qutin 200-250V Pentru amorsarea sigurd a descdrcdrii in tub.un moll?i pentru un tub fluorescent de 20W rep rezinti lanternele sau ldmpile portabile cu alimentare de la acumulatorul maginii.'C I a:e1asi atmosferei sale interioare) are. astfel de montaje. fdld q pericli- : **. respectiv cu doud tranzistoare de putere lucrAnd in contratimp). l-:i :: 7* pornit lampa (la consuffi.). se face o scurtd "pauzd" Tn care se porneqte motorul pentru reincdrcarea acumulatorului. Un exemPlu tiPic il alimentarea obignuitd. Oricum. intre 1. de performanlele tranzistoarelor irea motorulu i d t1 Pe o 9i gi ale miezului transformatorului dar gi de meticulozitatea oPtimizdrilor experimentale .. in locuri unde nu ? Pdtruns incd re{eaua electricd.2A $ 2:: al gradului de ilurnira. de obicei. avAnd in vedere costul nu tocmai modic al unui tub nou. alimentate din baterii sau acumulatoare Cd-Ni. PPntru iluminarea maximd. in cort etc. folosite in excursii. un oscilator de putere alimentat la 12Vc. Chiar dacd un tub "ars" (cu unul sau ambele filamente intrerupte sau arse. ln funclie de schema utilizata. care oferd iluminare satisfdcdtoare intr-o camerd obignuitd.a.8A 9i 2. lmi ad uc aminte cum.r- minarea. Acum existd in corner! lanterne cu tuburi fluorescente de puteri mici (6W-8W). de la ile sunt scumpe gi se curent. la alte frecvente inclusiv in curent dintre care de un succes deosebit Revista TEHNIUM a Publicat 20W alimentatd la acumulatorul Tiabantului.t-ji bec descenta ava^ nuu conti- amors area tdrd starter etc.

permalloy). Chiar si in cazul oscifatoarelor de joash frecvenle. gi toate au funclionht foarte altul. exemplarul "r'limerit" de mine in talcioc avAnd insd un secundar de 2 x g. deea ce sarcind de colector cAte o sectiune din infdgu rarea secundard OuOla a (irpergchqale aproximativ' dupd factorul beta).adeseori 9r rypnlaj.SV lri pg qiez TEHNIUM septembrie 2003 5 . Aceastd schemd am copiat-o cu cdrlile cu luj. de genul cetor cu tuburiry "arse". secliunea sa poate fi chiar mai micd. folosind putere unui transformator de refea. de tip 2N3055 (mai "leneSe" decAt KU60S.5V gi 2 x 12V.t experimentat-o pAnd acum.pdtori. tranzistoare uzuale.rul pe pachet de tole din fier-siliciu.ZA. f simf itor randamentul.21 spire CuEm O. inseri- feromagnetic este de calitate bund (toroidal s. necunoscu- audiofrecvenld. in prealabil 2. De (secliunile N2. Dificultatea aborddrii unor astfel de montaje de cdtre constructorii ince. Ict din aceleagi motive propun aldturat (f ig ura 1 ) o'schemt. calea succesului rdmdne desch isd (de reg u ld te) a pachetului de tole folosit.cea' de relea se preia in acest caz tensiunea inaltd ate in acel?Ei sen5 de bobinare). Am fdcut aceastd introducere lungd pentru cg gtiy din experienfd cu cAte intrebdri.J g| I I I **l r dezavantaj ce ti-a reugit este cd dupd rJ : aceeag dupd exact i doilea rte b in e. scurtcircuitat intre ele terminalele fiecdrui f ilament. iar frecventa oscilatorului'de cca 2500 Hz. pe schemd. ul.a constituit-o de reguie realizarea transformatorului. care se preteazd foarte bine fa realizarea acestui montaj. in plaja menf iongtd pe figurd.. intre 2 x 8.aq . cd secliunile secundarului sd fie identice (ie debiteze in gg! Lensiuni riguros egale. stngura tatonare experimentald neces ard f iind opti mizarea valorii condensatorului ' C2. in artibolul de fabricd.2 yt"Fl250V am oblinut pentru ilLjmtnarea maximd a tubului de 20W un consum de curent de cca 2.calitetii" I neces ard. realizarea transformatorului rdmAne deficatd atdt pentru I?ptrl cd autorii articolelor respective nu dau ?ntotdeauna toate Odtele necesare. descdr_ Varianta de cablaj prezentatd in toroidal. cu valori figu ra 2 corespunde treinsformatoru_ folosite in blocul de alime"ntare de la refea a televizoarelor SpORT. Dacd miezul x 8V .^re* .09H4 sau ultrasonord (20-40 kHz). dar in f inal am renunlat la el. pentru alimentarea tubului fluorescent TF. -. iar alimentarea condensatorul C1 de.8 mm diametru). Singurul in electron ica p rin ca peste tot I I I . dar care tatonarea gi optim i zarea experimentald. care se intAmpld sd nu le "iasd" din prima incercare constructorilor incepdtori. pe care doritorii gene il pot gdsi in raioare. in function are intervin si gapagitafile "distribuite" intre spirelb transformatorului. N2 N'2 . dar n. peisonal am incercat trei transformatoare diferite. chiar nemultumiri gi reproguri este asaltata de obicei redaclia dupe publicarea unui astfel respectiv mulli ani in urmd dintr-o revistd similard lui TEHNIUM. dar se cuvine sd precizez cd. pe care am experimentat-o cu rezultate bune pe trei tipuri diferite de transformatoare gata confeclionate reprezintd un avantaj esenlial pentru constructoru I incepdtor. Am tatonat gxperimental gi introducerea con_ densatorului C.oNsTRucToRU t. F1. Fafa de schema oiiginald am mai fdcut doud modif icdr-i: am folosit (cotrlund) pentru pt[e. Tr suficient de jroasd (minimum 0. faci un al foa un exemplar I incercAnd sd tatonarea experimentald trebuie schemd dar cu alte piese iuatd de la inceput. Din fericire. cu amorsarea fermd a tubului.4 mm.4700 pF. .2A pAnd la 2\ IZV . Nu se precvau natura miezului gi secfi_ unea sa (ori nu fe-am notat eu cAr"id mr-am copiat schema).d e Ft Ei R2.-FF . -mai ales in cazul oscilatorului asimetric cu f recvenla ultrasonord. se prec izau datele pra^ctic ins ign ifiant. cAt Si datorita . caie au f iecare ca doud tranzistoare de Schema conline un oscilator de audiofrecvenfd simetric.:-. efectuf lui benefic fiind au mers foarte bine) . este foarte ggor sd gdsegti unu I cu 2 Acum. Tranzistoarele recomandate erau de tipul KU605 .0.3.Jasicd" gi sigurd. gi a vblo'rii pg permaltoy 9i altut pe miei toroidal. identice. N'2.?rT.ittcE pAron p.'+'€ -'*-' . Deoarece experimentat montajui am ale lui C2 intre 22OnFl250V si n toate cele trei cazuri. in funcfie de lranzistoarele disponibile gi de tipul miezului folosit in transformator.. intre BV gi 12V) gi ca sectiunea^miezului sa fib de cel pulin 5-6 cmz. tocmai pentru a asigura amorsarea fermd . Nu voi ref ua aici descrierea principiului de functionare a oscilatoru- la fosta infdgurare primard a tiansformatorului . care nu figu reazd.B-1 mm. cAnd talciocurile sunt pline cu transformatoare de retea infdgurdrilor transformatorului astfel: N1 = 750 spire CuEm 0. cAnd se folosesc miezuri din feritd. lmportant este ca sdrma bobinajului becundar sd fie avAnd infdgurare secundard du6le.4A. imbunatafind de 12V am decuplat-o cu cdrii.

ca ata. variatoare de tensiune. jocuri de lumini etc..fj ().te.itcr. rdmas neconectat Cele doua tratrzistoare J-1 Si T Z.. In timpul funclicn&rii. sau rnornent sA-l Ei realizezi "pe cltrat". care este destul de greu.2?--?. ps uilrjl drn frrele cje alirnentare cLr i :l\"t ${:t trtse riaz-A un potention-ietrir bot-iinAt r:e 5-. le propun spre analiza si decizie si altor ccnstri:ctnri arnatori .1r ss face prin cloua r. in serie {:. rssLlc. pentri-i (dar sanatos) obicei.Jar este rje preferat sd: se fnii:se asca modelel tot de 10A/) 300V.l rnic cLr disipaiia corespunzatoare LJnLJi rleja m-au incAntet. amintesc dcar ca Si la firt$*i *.. irr pere{ii laterali ai cuttei si pe fundui c.:r-l . dar in placa de montaj am practicat orificiu gi pentru pirrul respectiv. Ca alternativa. izolante pentru Suruburil se irele care ies din cutie cAte trei. respectiv de raccrdare la tubul f iiio- venabrla penti'ri rriv*lul redus de consum/lur. dtlcarec{: s-ii' fiutea sa autoventilatie" Prizele de alinrentarc {:u 12Vc. arnpleseazd intr-ur"l ir:c. ile un iJs curent nr.lr- 5A La nevoie.lLI se vor atinge cr"l mAna tranzistoarei* ir. nrrldriiel'. Eviderit.:. prirnui lucru de f Daca. Prtza cle '! ?V ve avea marcata pclaritatea i-r.cl'r*nti. care au ?n partea de actionare a consumatorului un tiris' d Deoarece experimentez frecvent Si de o buna bucata de vreme catod.cp. curent de sarcind de maximun'tiris- 6 .ltr-rr' lrcuinr instabii. de care nu am avut nevoie. Mare atentie se cere la raccrdarea pieselor exterioare. rotruste cu cositor.i::cr rsi-lnl rcii ilsi. tlntpui functionirii. readucandu-va aminte de ferromenul de autcinductie. la fel gi radiatoarele Irr'id*r'lt modLrlele permit Si vertftcarea rapida. cu un curent rJe arnor" sare sigurai de poarta ele ln rnA. siguran{d fuzibile gi consllffrator.ii/triacul se pot inlocui la expenrr:entare cu mocJeleie indicate lr' ::. cu sensrhilititi Ce poarta apropiate C*: ceir: n'r*rtttonatc. Astfel.'liflilziti. pentru ca eventuala incSlzire a cutiei sa rlLi l* Legaturile pe spate. dar schema fiind foal't* LJgor LJn reglaj (ccntinuLl saLl fn trept*) ai qraCului de iiuminare. s{}vretrca. orientativ in plaja 1()-. respectiv triacul. le-am facut prin lrpituri Am folosit pentru montaj o fi protejate printr-un varnig gros pentru fiecare tranzistor ln parte.mi-an't realizat practic cele doua module . cir- partea de conectare comoda toata la Pentru cele doitd tnodirie anr fr:iosit exemnlare de tiristor. de peste 3A) in Lrrma tatonarilcr" pentru C2 in plaja fi. r'Trr)r'rtajul nu f unctiofre azA satisfac. pentru o cAt rnai bund imobilizare a transformatorului.' in "zestreiJ" personalA.5A.de fabricatie roinaneasca KY2CBtsB912.t. montate pe radiatoare sepaiate d"e minimum 5W disipatie fiecare. Vederea este dinspre fafa plantata cu piese. arnbele de fabricatie in acelasi tip de capsula)..Jegajat {pentru o u$oara i"a*ire}. a carui nrcireiiria sa reziste farl inc6lztre perrcirloasa ia un curent maxirn de ?.lsAnC ?n paraiel cu ei un comutalr-. Tf $au viceversa. A*a am si fdci-rt -.r"penlril a-t putea scurtcircuita (la pri-irire si in frrncticnarea normala). Ccnectarea externd la retea ?.4 I). consum il*rechea de tranzistoare T1-T2.ctiv peniru i+-l putea readuce ac. fiecare modul ar putea sa contind pe lAnge tiristorul sau triacul de probe. Tn condit' reale d* alin'i*rrtare gi de sarcina Z LJnor t:ristoare sau triace nou-intr3ti. se poate introd UCe pieselor plantate de cele ale traseelor de cablaj. rie wattaj corespunz.rlimentarea (in regirnul tit. \Jor ciirr fibra de sticla sau teflon. acut rlst€ sa se in loc u iasca iverse montaje de automatizlri.gi -) Pentru toate rftc0rcjLtrtle ext*:ricare se fclcsesc conductoare litate cu sectiunea d* ee I putin fi. in funclie de necesitaii) cuitul R-C de protecf ie impotriva eventualelor supratensiuni anod- retea. Un astfel de potentiometru este greu de procurat.7$ nrryt? binp izciate. am ajuns in cele din toate aceste eiemelrie s* repeta uneori perfect icjentic la foarte multe scherne Si. Desigur.c. respectiv cu triac. respectiv 30 mA (modeltt! de tiristcr tcr. se pot mrinta gi alte tipuri.lr"ri. sau pe un radiatoi' comun de rninimrrsr"r 10W disipatie (in acest din urnrA caz capsulele tranzistoarelor se izol *aza obligatorru fa\a rje radiator cu fclie de mica. Daca folosirn (preferabil) o cutie din tablA. deci circuitele de cablaj sunt vazute prin "transparentd".lrrand aceasta valoare a rezistenfei. strainfi. . rncntajuI sc suport neinflamabii f'. direct intre terminalele pieselor" Conform unui vechi rescent TF vor fl cbligatcriu diferltr: ca model +i marr:ate corespunzator".re. se alege experimental o valoare cJe rezisten{a con- rmplicit si ei ccrrs{Jntr-rlui cJe cLJrent. - 3A. se pracurd (sau se ccnfection eaza un rezistor bobinat . care sa cuprinda pa(ile indeobgte comune ale acestor montaje.. dar poate fi ugor confec{ionat. este o mare pierdere cje vrcme si de efort sd le asamblezi / dezasafflnlezi de fiecare cjatd cancJ experinrentezi urr froll montaj pe care nLt ai intentia pe de comarida a portii.rul la b'orn*ie.est rezistor se insc reazA in circuitul cje alimentare cu 12 V. resp*ctrv mcdelul de triac tiristor. In fine. din seriiie indusiriale de I0A/400V. fi regte. in aces:i sr. dar marcate sugestiv pe scherna de cabl"j).ZpF pi pcntru Ft1 = R2 irr plala 220IJ-1kO. flr. pentru a nu incurca intre ele firele de canexiune (cam rnulte gi nu tocmai irr ordine plasate. confor'ryr vor fi practicate gAuri dcterio reze iza!ati.i {irrt. curn spuneant. adresandu-rrr. pe spate am asigurat conexiuni voluminoase (supraincdrcare cu cositor). Intr-adevar. f VA cer scuze ca nu am" dat la extrern de sirnple.1 cll precddere incepatori lor.si pentrLt ca avantajele pe care mi le-ait oferit fcst montate pe cAte un rac|iator ter- l-iristcrui. pentru a asigirra o viatd mai lunga lipiturilor respective. racordat in exterior (pentru a-l puteil inlocui ugor cu exemplarul dorit gi eventual a-i inlocui radiatorul terrnic putea economisi timp prelios dacd ag fivea gata confecfionate cAte Lln modul cu urmd la concluzia ca ag for sau un triac. astfe! incAt si nr: putem racorcla dirr neaten!ie acumu!ati". Transformatorul fiind plantat cu pini! in placa. dupd care p:i. El are de fapt prizd mediana qi in primar (2 x 110V). re$fiec- iiv de triac. dar placuta de sticlotextolit neplacat (sau cu folia de cupru indepartata prin corodare in ciorura ferice) schemei. sper ca se pot u$or distinge liniile corespunzdtoare redesenat cablajul. saibe Si gaibe tubulare arnplaseaza pe partea superioara a cutiei ce va gazdui mcntajLii. intrerupatorul de functionare. contodd. cat si bloct"ll cje ten$lune con" tinua jnasA necesara pentn"l e ircuititl KY?C2!-1. am "tesut" firele de conexiune exterioara prin piaca de montaj.a coNSTRUcToRU l incEpAron "piste".

*- deconectarea alimentdrii de re{ea. I | 11011 ''r Rs {. contoal.:gaeitieie Ce intreaga gama de rtiodttle sp*l. dar tara rezistenta R3 in paralel. cleoarece. care rn-au "scuturat" zdravan dupa mai multe zile de la intreruperea alimentarii montajului ?n care erau incluse! Dicda D1 reintoarce spre retea alternanlele pozitive conduse de R? qi C2. Personal am avut de-a face cu condensatcare de genul lr-ri C2. prin condensatorul C2.*sutl teleflane f. cu diarrretrul interior si distantate ?ntre ele conforr'r ciimenslLinilor $techerr-rlui standard cie retea).. aceasta anaraturir e lertronicA de masura sr control pe baza de nrici'ocontroiele: tirneru:. *+ *ventualele plrtin 400V" rezistenta R3.']t.*--* I comanda portii din tensiunae de retea. gAscste ?n rn. r ' SRL proiecteaza si produce: i-. termostate sr ceasuri prograrnabile.r:rre de tensiune. ter* :rn':.JcLrrr electrcnice" arl. cLlrri spinlea p*etr-ri ''$i uitarea scrisa "n lcgile-omenesti". .ntrerLrpator" pentru tetisrunea cle aii- rrentare de ia retea.*-l---l' li -i" -".r{ ir cen'rarirlaie direct la sediul sclcietatit.**<. dar blr-rcate de D2. ceasuti etr:. in srtuafiile tranzitorii.i U*"'1't i. stabilizatr. d iocja nepola rval redresoare DZ gi ceiuia -f stab ilizare re DZ.*.CJ Rezistenta R2 piasata in iltra del .trcarea acestuia in cAteva secunde rJ upa "+ : 1 I t (0. c'-rt'iall.riitate sau pr.-.CONSTRUCTORU L iTCEPATON doane racorcJate la un $techer leventual prevazute cu Lrattanei. a .--.-*G ! Modulul cu triac ifigura I t t 1 I .15 LrF) trebule sa aibA tensiunea de izolatie cie cel supratensir-ini anod-catod. precllrrl si ut-t soclu de sigurantA fr. In fine. '{. 65) TEHNIUM septembrie 2003 7 ./-'\ I l--. tar conectarea la consurnatorul Rs prin doua c*rdoane racordate la o Priza. la minimunr 5Ai25CVc a . care se reconrande sa fte rnodeie rcbilste.rnoritajul cKii{:l'rmentat 1 cJrn r.rsil'ii. everrtuai chiar re alrzata artizartai {aoua huc$e pnnse intr-o plAcuta de textolit.rzibila.e petiiru saii lJe ... !! {1 2v) ( 1 Dt ::^ N4AS 7) I | -.rcstt. -'' pet-'1lv {) rlcdule electi"cnice nenrontatt f krturi) din gailta autodidacti.ii 1n dt++^L.J r* ({ 1000w) 2?Av I 10021? t L: a70Oprr 25V P' U+ {rN40C7i T I I u1 O.r. asigure desc. ir-':icrrr.i. iar !.:tir suplimentare se pot cbtine cJs la sediul societatii cle la adresa $au de lal **rrall: :' .-.ix F'r.- iContinuare in pag... aiei'tite..tffna tiittci air:fi:.."f f t i {L-- serie cLt CZ iimiteaza curentul a[rsori:it d'n retea la v.-trrrte de masini si locuinte etc. Aceasta precautie este de'csebit de utila pentru a ttu confurtda irttre ele cele dcua racorduri.1SgcF 400v R1 (rcd) 1100 Jlv functie de. e Moduiele ntai au irt exterior ull i.. ' tinua j*asa ) igi procu!"e tensiunee con(1 2V) pentr Lt i lI + I ( I {"-.iiori (maximLtRl 2A). .:icrii 'Je eiectronica inCntetre si v'oitnrctr* digitale.. grupul C1-R1 constituie clasicul circuit de protecfie la neperrculoase -t t l' t i h. Condensatorul C1 -.+.. plasilta in i I I paralei pe conrjensatnrul C2.-.l.+t+-+ai.'! -0.

(qi unele betametre permit aceasta). vor fi icare in curent. amplif Montajul propus nu este propriu-zis un aparat de mdsurd. se gi instrum. din punct de vedere al factorului de este p rea mare.entul indicator pe diagonala CD. respectiv R5 gi R6. ll Solomon VERNICHESCU In ultima vreme se folosesc tot amplif ica- mai mult la construc!ia cond if iile d e in montaj sunt mult diferite de cele din schema toarelor de AF etajele finale in contratimp (push-pull). Sortarea se face din tipurile complementare prin fabricaf ie (de exemplu. gr.. cu o doud din poten!iometrul P astfel incAt cursorul C sd fie exact la jumdtatea tensiunii de alimentare. mdsurand la betametru factorul de amplificare in curent.zKQ tltltl I TEHNIUM septembrie 2003 .5V 1. Se ajusteazd. inainte de montare. instrumentul a 'e Q o f 1 . fin din potenfiometrul p toare gdsite ca "identice" betametru pot avea factorii de betametrului. Divizorul Rt -P-RZ se ajusteazd foarte bund sensibilitate. respectiv R+). ldeal ar fi ca misurdtorile sd se facd in regimul de lucru dorit dar atunci schema aparatului complicd. Astfel. Com utatorul K se desch ide (poz. aceste tranzistoare trebuie sortate cu grijri. 8D139 8D140).in afard de faptul ca precizia acestor mdsurdtori nu mai mari.2KQ P. 1 retugeazd ).5 2-pnP I pus pe unc!ioneze la curenti 82 mA) Ei se ech ilib ru | . Schema reprezintd o punte de rezistente. Acest lucru se obf ine trecAnd com utatoru I K (cu doud secliuni Ka gi Kb) in pozifia 2. doud tranzisla TI astfel incAt instrumentu amplificare mult diferili cAnd sunt puse sd f -npn f1 T scala de 5 mA sd indice zero. avAnd alimentarea pe diagonala AB tranzistoare complementare.. func!ionare cAt mai riguros egale. co NSTRUcTo RU l- ilc E pAro n Prof.pnp) Tnseriate cu cAte o rezistente de sarcind (Rg. Se trece apoi instrumentul pe un domeniu mai sensibil (1 *0. ci doar un tester care com pard. Rezistenlele R3 9i R4. pentru a reduce pe cAt posibil distorsiunile introduse in etajul final. g. cdutAndu-se o pereche cu caracteristici cAt mai apropiate. in bralele AD gi DB sunt montate joncfiunile emitor-colector ale celor doud tranzistoare (Tt npn pi Te . cu bornele Ct -Et gi respectiv CZ-EZ scurtcircuitate. cu lranztstoare complementare pnp gi npn. Echilibrarea punfii se face fdrd. lranzistoare.100n 4.

de 6-12 V/50 Hz. este de dorit ca R sd aibd un demultiplicator pentru o citire cAt mai corectd. I se ritatea instrumentului pentru a aprecia cantitativ diferenta. evident. Tensiunea continud redresatd (Uo) de la bornele acestui condensator semnul. D1 . litatea de 5 mA a instrumentului gi numai dupd ce ne-am asigurat cd diferenlele intre tranzistoare sunt Montajul permite comPararea tranzistoarelor complementare in intrerupdtorul 12 (de tip buton) se line inchis numai in timpul citirilor 0. pentru redresarea la 50 Hz. Condensatorul C. nepolarizat gi de calitate cAt mai bund. in aceste conditii (RS. doud detectoare antago- nice realizate cu diodele D1 9i D2 (sortate sd fie identice) au condensatorul de deteclie C .D2= 1N4001. invers) trebuie sd fie. comun.R6).CONSTRUCTORU L INCE PATOR 5 mA (eventual 1-2 mA). echilibrul pun{ii va indica identitatea celor doi factori de amplificare in regimul de lucru dat. Instrumentul utilizat Poate fi un Avo-metru obignuit care Posedd domeniile de 5 mA gi 1 mA (eventual 0. care se incarcd prin D1 gi se descarcd prin D2 (reincdrcAndu-se. interpretarea citirilor se face astfel: mici. de exemplu.) vom putea mdsura rezistenlele R<100k0. respectiv intre joncliunile tranzistoarelor care se comPard. Dupd cum se observd. Acestea vor fi cAt mai puntea permite sesizarea unor dife- renfe foarte rnici intre rezisten!ele conectate la bornele Ct Et gi C2E2. Periodic se verificd echilibrul aga cum s-a ardtat mai sus. riguros egale doud cAte doud. Schema de principiu este prezen- este nuld numai cAnd (reglAnd R) se obline ft = Rx. tensiunea Uo gi-ar putea schimba Se inlelege cd dacd Rmar = 100 kf) (lin.5 mA.indicalie nuld sau aproape nuld . transformator TEHNIUM septembrie 2003 9 I . vom cornuta Pe 1 mA. in timPul reglajului.1ttF. R4) gi de Polarizare pe instrument. Desigur. Diodele sunt obignuite. eventual orice cond itii de lucru. b . din secundarul unui de relea. este bine ca mdsurarea ei sd se facd cu un voltmetru electronic digital (VED).lranzistoarele au acelagi beta.deviatie Pozitivd a acului tranzistorul Tt (npn) are factorul beta mai mare (cu atAt mai mare cu cAt devialia este mai mare). Tensiunea de alimentare este alternativd. Consumul de curent fiind mare deviatia acului in sens tranzistorul TZ (PnP) are beta mai rnare. se inverseazd Pola- c invers (zeci de mA). luatd tatd figura aldturatd.5 mA) curent continuu. Cum rezistentele de polari zare a bazelor (RS gi RO) sunt egale. de Preferat cAt mai liniard). intreruPatorul torilor. pot realiza un ohm- metru Tn adaptor foarte simplu. Cu polaritatea datd in figurd. valoare ce se citeqte pe scald. Deoarece. deschide dupd terminarea mdsurd- Elev Radu UNGUREANU VTD Cititorii revistei noastre care dispun de un potenliometru etalonat (avAnd o scald gradatd. Puntea fiind astfel pregdtita pentru verif icare. eventual. Verificdrile se incep Pe sensibi- a . alegAnd corespunzdtor valorile rezistenlelor de sarcind (Rg.

.).ni. T = 20 ms. oollnem: Um-0 u(r) + I I I u(t):UMsin(ot) Uu U rr care aplicata la bornele unei rezisten{e. Se mai o forma de undd sinusoidald. gi anur'ne se cunoa$tern parametrii unei tensiu'ni alternative. Ea este caract erizata de gapte parametri principali. frecventa. Spre exemplu. teia.i"iiiur"ilb r.r = valoarea n'laximi a tensiunii alternative. Urn. produce aceeagi cantitate de calavem relalia universali: continud Valoarea efectivd a unei tensiuni alternative reprezintd o tensiune echivalentA. ing. si anume un condensator ce prezintd o capacitate eiectricA blne definitd. Se Uef =Uy lJ2 menlione azA cd intre f recvente si perioadd existd relatia: f = 1tT. tensiune TO Tu(t)dt stante a tensiunii continu'e. dura ca gi tensiunea alternativd. gi anume: reprezintd rnaximumul amplitudinii ei ?n intervalul de d blocarea unei semialternanle a tensiunii alternaperioada. Intre pulsalie gi tensiuni de distributiesimetrice. definit de o funclie matematicA. simetricd (vezi tensiunea alternativd de relea). Avand clar definiti parametrii caracteristici ai unei Pulsalia unei tensiuni alternative ^reprezintd viteza alternative cea de unghiulara repetitivd a acesteia. valoa rea efectivd.Zxf [rad/s] rezultd cd apar trei procedee fundamentale de a efectua Valoarea maximd a unei tensiuni alternative. la curentul redresor. Pentru tensiunea alternativd de retea f = 50 Hz. Fac excepfie doar unele AMC-uri (r) = pulsatia. und5. cum este(nu existd la refeaua o a energiei electrice frecvente exista relatia: componentd adiacentd de tensiune continud -+ Urn = 0). Forma de und a a unei terrsiuni alte rnative Pentru a intelege toate particularitalile ce privesc o tensiune redresate este insa necesar se avem un punct de plecare foarte bine definit. la ^^":Y'.on: Um =l continui putsaiorie. se face in no.ot Cu alte cuvinte. speciale (AMC = aparat de mdsurA gi control).n. apard decdt "un grup" de semialternanle pozitive (tensireprezintA media valorilor instantanee ale acesteia in une pozitiva pulsatorie) sau negative (tensiune negativa decurs de o perioada: pu . Pentru siuni alternative etc.pulsatia. existd relatia matematici: mention eazd cd toate aparatele de mdsura pentru tenu(r) siuni alternative gi curenli alternativi indica valoarea unde UH. in urma acestui proces. Emil MARIAN Redresorul reprezintd un montaj electronic a cdrui func{ie principala este transformgrea unei tensiuni alternative ihtr-o tensiune continua. rD . si anume: forma de perioada. Perioada T reprezinta timpul ?n care forma de undd a voltmetru pentru indicarea valorilor de vArf ale unei tentensiunii alternative descrie o evolulie completd. valcarea medie.a coNSTRUcroRU I irucEpAron Prof. acestea sunt menlionate caracteristicile speciale (ex. aria delimitata de cele doui semialternanle ale tensiun egald cu aria unui dreptunghi care are ca bazd ii alte rn ative Parametrii tensiun perioada tensiunii alterrep rezintd modul de native gi inal!imea Uef evolutie ?n timp a acestocmai valoarea efectivd. efectivd a acestora. U1s redresarea.i -am--ptitrolni-. 10 TEHNIUM septembrie 2003 .: pentru tensiunea alternativd de relea. majoritatea cazurilor prin amplasarea in paralel cu redresorul a unut "rezervor" de energie electricd. tive. Pentru tensiunea sinusoidald tensiunea sinusoidal5 de retea. Matematic Uef=i 1 2 qt. astfel TncAt la bornele rezistentei de sarcind sd nu Valoarea rnedie a unei tensiuni alternative.96 care-semialternanla pozitivd este egald cu cea negativd.d"$. ii alternative este lsatorie). eXisti Frecvenla t a unei tensiuni alternative reprezintd relalia (dac d. valoarea maxima. cdre are sinusoidale sunt explicati in figura 1. penTo!i parametrii caracteristici unei tensiuni alternative tru tensiunea alternativd monofazatd de relea. dar la t = vsriabila tirnp. rezolvdm integrala): numarul de oscilalii pe secundd ale acesteia. la bornele de iegire ale redresorului se obline o -OotineiJa-.

Redresoarele cu tuburi electronice se utilizau Tnainte potrivit domeniului de lucru gi tipului de utilizare. Practica a ardtat ci existd trei tipuri de redresoare con. folosim in sistem o magini^ electrici rotativi.redresoare cu tuburi electronice. sd oblinem in final o multiplicare a tensiunii trei sau "n" ori. dioda redresoare prezintd o rezistenld electricd echivalenti foarte mare (sute de kiloohmi) gi nu permite tre- TEHNIUM septembrie 2003 11 ) . Degi f uncf ionarea lor este deosebit de bund. Redresor monoalternanld pentru tensiuni pozitive Redresor monalternanld pentru tensiuni negative semialternan{e pozitive sau negative. schimbAndu-i semnul sarcind bornele rezistentei la Redresor dubld alternantd cu punct median strui folosind dispozitive semiconductoare de tip d iodd red resoare. 9i anume: . practic gi reprezinta un dispozitiv de ventionale. ori a o "transforma" care folosesc dispozitivele sem icond uctoare. dioda redresoare prezintd o rezistenfd electrici echivalentd foarte redusd (zeci sau sute de qhmi) gi permite cu ugurinfd trecerea curentului electric. ln cazul polarizdrii inverse (minus la anod gi plusul la catod). rezultatul final fiind o tensiune continud pulsatorie pozitivd sau negativd.CONSTRUCTORU L INCE PATO R realizarea unui artificiu electronic. Redresoarele mecanice prezintd utilitate atunci cAnd consumatorul.) qi se mai mentioneazd randamentul global destul de redus. Ar mai trebui menlionat un unidrreclionald a curentului La polarizarea directd (plus la anod gi minus la catod). astfel incAt sd reugim ori a bloca o semialternanld a tensiunii alternative. de tip magind de curent continuu. In afard de alte avantaje. de doud. ele sd fie inlocuite cu redresoarele catorului de tensiune se pune problema utilizdrii unui dispozitiv electronic sau mecanic.realizarea unui montaj electronic mai mult sau mai putin complex. . randame nt u I e lectric ge ne ra I redus al unui tub electronic a fdcut ca. continue pulsatorii. astfel incAt sd utilizdm arnbele semialternanfe ale tensiunii alternative. cerea curentului electric.redresoare mecanice. . perii colectoare etc.redresoare cu dispozitive semiconductoare.electric. conform scopului urmdrit (cazul multiplicatoarelor de tensiune). astfel incAt "combinAnd" succesiunea de redresorul mecanic are dezavantajele uzurii rapide a componentelor maginii electrice de curent continuu (colector. E a electronic a cdrui funcfie principald este conduc!ia util redresor se poate con- Cel mai simplu. treptat. La realizarea practicd a redresorului sau a multipli- + RS de aparifia dispozitivelor semiconductoare. .

rectificate de diodele D1 9i D2. gi anume cd. urmdrind in general valorile urmdtorilor parametri: diodele redresoare polari zate direct intrd in stare de conducf ie de la anumite tensiuni.tensiunii continue obfinute foarte mari. indiferent dacd avem regimul de curent alternativ sau. regimul de curent continuu. trebuie sd [f 'l +. Deoarece construcfia trans- formatorului este pretenfioasd. gi anume 0. inseriate. deoarece se arde instantaneu. Datoritd acestui fapt. deci doud bobine ca doi covrigi delimitate de un perete electroizolant. iar el ca o componentd electricd reprezintd o piesd destul de scumpd. Redresoare monoalternantd Dublor de tensiune Latour amdnunt foarte important. Montajul presupune insd realizarea a doud infdgurdri secundare ale transformatoruluiTR identice ca rezistentd si reactantd. /2 . Cele doud tipuri semnificative de redresor dubld alternanld sunt: . gi anume: majoritatea redresoarelor sunt precedate de un transformator electric. Menfionez cd in catalogul de diode sunt prezentafi gi o mullime care o suportd dioda. 12 TEHNIUM septembrie 2003 .t t3 . In figurile 2 gi 3 sunt prezentate atAt schemele electrice cAt 9i formele de undd ale celor doui tensiuni continue pulsatorii.redresor dubld alternantd cu punct median. fiind inlocuit cu redresorul dubli alternantd punte. unctionarea unui redresor monoalternqnld implici blocarea unei semialternante a tensiunii alternative de re{ea. men!ionati in orice catalog de diode. iatd cd nu putem folosi diodele redresoare oricum. Datoritd acestui considerent. U do -+ tensiunea de la bornele diodei. La realizarea practicd a unui redresor se vor consulta cataloagele de diode.ln + curentul nominal al diodei redresoare. fdrd a line cont de parametrii lor de lucru caracteristici. dimension area gi in final i parametri. redresarea monoalternanld nu se folosegte industrial decAt in cazuri cu totul speciale. diodele cu siliciu gi 0. acest redresor lucreazd ca un motor cu aprindere prin scAnteie in doi timpi.2 V pentru diodele cu germaniu. sarcina primegte permanent cele doud semialternanfe pozitive. necesari la TR l* gtirn EXACT cum funcfioneazd gi care sunt caracteristicile lui definitorii. astfel incdt sd utilizim ambele semialternante ale tensiunii alternative. (bridge rectifier). la redresoare. Spre exemplu: un bec electric de 12 V nu poate fi alimentat direct de la releaua monofazatd de 220 V/50 Hz. fald de punctul median. Transformatorul reprezintd o magind electricd energiei electrice (tensiunea Redresor dubld alternanld in punte este modificarea a cdrei funclie principald gi parametrilor curentul) astfel incAt consumatorul sd fie alimentat in mod optim.ripple . este necesar a se face o precizare esenliald. Afirmatia anterioard este valabild pentru orice tip de consumator energetic. "'"' realtzarea practicd a unui redresor. iar pulsaliile . La una dintre semialternanle (fatd de punctul median) conduce D1. f Redresarea dubli alternanfi . pozitivi sau negativd. . Dar inainte de a-l construi. datorita structurii intrinseci. FdcAnd o analogie mecanicd.6 V pentru Aga cum am menlionat anterior.. s-a cam renunfat la acest tip de redresor.t Rs + Inainte de a trece la prezentarea principalelor tipuri de redresoare ce folosesc dispozitive semiconductoare de tip diodd. Pdmax -+ pute rea disipatd rnaximd ce o poate exterioriza dioda (cu sau fard radiator) pentru a evita -) tensiunea inversd pe Acest tip de redresor presupune folosirea unui montaj electronic adecvat. Se remarcd insd cd randamentul propriu unui astfel de tip de redresor este foarte redus. O solulie tehnicd o reprezintd infdgurdrile secundare de tip galet. Se observd cd transformatorul TR prezintd doud infdgurdri identice. iar la cealaltd D2.coNSTRUcToRU l incE pAron de alf proiectarea. Deci. Tn cazul nostru. Trebuie sd reducem tensiunea alternativd! Acest lucru Tl face transformatorul electric. atunci cdnd prin aceasta trece curentul nominal. Uin incdlzirea ei excesivd (urmatd evident de distrugerea ei). o construclie destul de pretenlioasd. la care tensiunea de alimentare gi curentul nomrnal sunt elemente foarte bine def inite.redresor dubld alternanld puntedubld alternan{d cu punct median este Schema electrici a redresorului prezentatd in figura 4.

R.S.3 pM 4 _24ov. ra 4 (dezavantaj). numdrul de radiatoare necesare este de patru sau doud.pM -gq09 gi cete-din seria 3 pM 05-30V 3 1 .2A (1 PM 05-30V 1 pM 1 -60V 1 pM 2_ pM. Redresarea in punte este foarte larg rdspanditd in aparatele industriale. facem in montaju I de Triflor de tensiune Schenkel a tensiunii redresate trebuie sd suporte tensiuni de lucru diodele din punte se aleg cu Uin mai mare sau egald cu valoarea maximd a tensiunii alternative pe care vrem sd o redresdm. In primul rAnd.g pr\a o_ gooV rezistenla de sarcind se afld in permanenld doud diode. D4). de exemplu. Mentiondm.60v. diodele D2 Si D4 sunt montate invers. Mai N(-) M(+) etc. care admit un curent maxim de 1. Fata de sernnul acestei alternan{e. redresarea este bialternan{d (avantaj). doud diode putAndu-se monta pe un radiator comun.In acest caz. se conecteazd pe Sa presupunem cd prima alternanfd a tensiunii U. - practicd intampinatd de constructor la realizarea punlilor . . Ea va "deschide" dioda D1. Dg) gi numdrul radiatoarelor se reduce la TEHNIUM septembrie 2003 13 I . deci pozitivd fala de nodul 3. Dupe o perioadd completd. pe jumdtate (avantaj). O altd particularitate a redresdrii mediand (fig. produsele t. care se va intoarce la infdsurarea transformatorului prin dioda D3. 5).. iar prin nodul 2 iese minusul. de asemenea "deschisd". iar rezistenta de sarcind (consumatorul de curent continuu). doua cu anodul la capsuld (DZ.CONSTRUCTORU L INC E PATO R Pentru vrem s-o redresdm se aplicd pe diagonala 1-3. Se observd (urmdrind sagelile) cd prin rezistenla de sarcind curentul pdstreazd.pe care a urmdri functionarea diagonala 2-4. In comparalie cu montajul de resare bialte rnanld cu prizd. 1 PM 4 . debitAnd prjn sarcind un curent 12 (sdgeata 2). tot tirnpul acelagi sens de parcurs. ciclul se repetd in mod analog. Dublor de tensiune Schenkel N(-) simetrizare ob!1nute. Dacd toate celb patru doud cu catodul la capsula (D1. Puntea necesitd patru diode identice sau cu parametri cAt mai apropiali (dezavantaj). debitAnd prin rezistenla de sarcind un curent | 1 (sdgeata 1 ). Dacd insd se procurd diodele. red continuafe cAteva precizdri de ordin practic. cie 3. Prin nodul 4 al pun{ii iese plusul tensiunii redresate.p.este pozitivd fald de nodul 1 .Q qroblemd redresoare este montarea diodelor pe radiatoare. deci cdderea de tensiune pe joncfiunile acestora va fi dubla fala de montajul din figu- in punte este faptul cd in serie cu Cuadruplor de tensiune Schenkel -. se revedem schema de principiu (f ig.11 + 12.2 A (3 e+OV 1ftV 6__ l?gv. diodele din punte precis. Alternanla urmdto are va f i negativd fafa de nodul 1 . Rs. diode au anodul la capsuld (sau toate catodul la capsuld). Refe montajului de redresare in punte. pentru a nu se produce o de- redresare ritor la in punte.Bdneasa din seria 1 pM. Curentul total prin consumator va f i suma curenlilor 11 gi 12: l. Tensiunea alternativd U. diodele D1 gi D3 sunt blocate. 3 pM 2 i2ov. 4). Ea va deschide diodele D4 gi D2.). deci ele rdmAn blocate intreaga semiperioadd.

D2 gi tive joase. deoarece direct pe un radiaior avem galvanic unul dintre potenlialele ten_ siuni redresate Multiplicatoare de tensiune Problema obfinerii unei tensiuni continue inalte tcitosind o rooJritate de redresare a unei tensiuni afterna_ Qque.numeric. Se considerdm cd prima semiperioadii a tensiunii de intrare are ca polari_ tate plqsul la borna A gi minusul la deschide.a ce privegte performanlele definitorii (curent redresat. A qi qtus_ut la borna el s. AnalizAnd schema eleca borna B.1 D2. insd. celdlalt radiator. intie punctele M si tului cd cele doud condensatoare sunt incdrcate la valoarea de varr a tensiunii de intrare Uin.ge. Condensatorul C1 se incarcei prin dioda D1 pAnd la valoarea de tricd de tensiune. utilizAndu-se de tensiune. pAnd la alimentarea etajelor be pu_ tere ale radioernitdtoarelor (400_ lqqq W). Atenfie. Montajefe care efecj tueaza acest lucru-se numesc multi- Multiplicatoarele de tensiune fgp rezintd celule de redresare_ filtrare cu un mod de dispuneie a diodelor . in momentul in care fiecare dintre ele se afld in stare de con_ ductie (deschise) gi datoritd cdderii plicarea de tensiune nu se face cu facto rul 2. vArf de' intraie. Cele mai bornele sale -) Triplor de tensiune Latour anume dublorul M(+) dubloare de tensiune. gi mentale ante doud undade LATOUR. prin conectarea unor rezistente de sarcind Rs de valori din ce in cb mai mici. ceptoare. practic. a constituit o preocupare con_ tinud a . a tensiunii alternative de relea.) sau ?garatelor de mdsurd gi control (vgltletru . catoare de tensiune se extinde de la :emiperioada urmdtoare (minusul la vArf a tensiunii de intrare Uin. iar sa 4000 v. Ea soli'cita un curent care se afld Tntr-o relafie 9p proporlionalitate cu energia elec_ 6onden_ de vArf. de tensiune cauzatd de rezistenta internd a sursei de alimentare (. in c. impreund cu un aranja_ ment al schemei electrice a moniajului. deoarece $i ef i- satoarele C1 gi C2. iar dioda DZ ramAne bf ocatd. Prin SCH ENKEL. prezen_ T .de eirimultifa N se obtine dublur varoi'ii tensiunii oE AsGi prin rezistenla de sarcind'ii'ece un curent continuu. proiectanfi'lor de' aparataj electronic. D1 g. se aplicd tejnsiunea alternativd de intrarb Uin. Datoritd f"C diodei DZ. mai micd datoritd cdderilor de tensiune in direct pe cele doud diode D1 $. incarcd imediat prin intermediul deschide dioda D2 gi se bloche azd. Se tatri in f igura Schema electricd a dublorului de tensiune de tip SCHENKEL. figura 6. iar la bornele rezistentei sunt conectate din punct de vedere electric in serie. ci este vorba de o valoare C1 Si C2. contine ace las 14 TEHNIUM septembrie 200 j .. osciloscop etc. in ra!ionamentul efectuat Datoritd acestor consiberente. este 'de prefera: folosirea unei scheme de rebresare obignuite (cu punct median sau menf densatoare valorii capacitatilor celor doud con- cregte rea curentului de sarcina Aceste neajunsuri se pot compensa intr-o oarecare mdsura.CONSTRUCTORU L INCEPATO R ?3 p.j. primeasda dubloarele de tensiune. in borna torul R" M(+) in acest caz se obline dubrarea tensiunii consuma. Domeniul de aplicalie al tensiune inversd de lucru etc. tensiunea de iegire a multipli_ catorului de tensiune scade din ce in ce mai mult.i ?4 pp un radiator. prezentat in Si d u b lo r u'l prezentat in figu ra 7. insd. 2Uin.. caracterul pulsatoriu al tensiunii de iesire se manifestd din ce in ce mai pironunfat (un RIPPLE de valori din ce trica inm_ag azinatA in anterior s-a ignorat qi curentul prin rezistenta de -sarcind'R*. revenit ?n actualitate.in aceasta situatie ambele condensatoare C1 Si Ci dioda D1. ciioOa D1 se punte).mentare inifiale. [n mod practic. con_ densatoarele C1 Ei C2 se incarcd in mod practic la o tensiune cu o va_ loare mai mica decat dublul valorii de rele3. Concomitent. marcate cu A gi B. care are o putere cele mai multe ori un transformator finita). Condenbatorul C2 . cascadd N(* montarea Tn a ) de acest tip se oblin multiplicatoarele doud sau mai multe circuite Cuadruplor de tensiune Latour plicatoare schemele electronice de tip multipli- diodelor redresoare cu'siliciu in gles prin reducerea costului'lbr de fSbricafie.gi condensatoarelor astfel rncdt ambele semiperioade ale tensiunii alternative de intrare sd fie redresate. din momentuf perfec!iondrii diodelor redresoare cu siliciu. prin mdrirea cienla filtrajului tensiunii continue de le$tre a multiplicatorului scade cLj in ce mai mari). N( simple montaje de acest tip sunt Existd practic va rif o suma de tensiuni redresate. tefevizoare etc.).. Ca urmare. tot lg valoarea de vArf a tensiunii Uin. Ele au ?n dublorului de tensiune de tip LATOUR se observd cd la bornefe de intrare ale montajului. ioneazd ca in cazul in care curentul prin rezistenta de sarcini R2 implicd arnplasarea unor condensatoare cu capacitali avAnd valori foarte mari. cu tensiuhi panala iooo_ necesare alimentdrii aparatelcii electroacustice portabile'(radiore_ cele mai mici tensiuni (35-200 Vi.) gi mai mod curent.

faptul cd dublorul SCHENKEL prezintd dezavantajul folosirii unui condensator C2 cu tensiunea de lucru mai mare.-. Modalitatea de modificare a - de a obfine multiplicarea unei tensiuni Un alt aranjament Posibil Pentru alternative folosind grupul D-C este prezentat in figura 12. in consecinta. La toate multiplicatoarele de tensiune prezentate pAnd acum. in aceeagi modalitate ca gi electricd a dublorului de la care s:? figura schema plecat. Triplor pi cuadruplor de tensiune de vArf a ten- siunii intrare. existd tensiunea la bornele diodei D1. iar dio$a D1 intrd itt stare de conduc{ie. condensatorul C2 se incarcd prin dioda D2 cu o tensiune a carei valoare cregte de la Uinlz pan+ la valo area 2Ui. Plus valoarea de vArf a C3 au un amplasament de aceea$i dublorul tensiune manierd ca gi mentele D3- acest Conden satorul C3 se incarcd la dublul valorii de de tip. sd Presupunem ante de dubloare de tensiune. Q*lelalte semiperioade care urnreazi nu fac altceva decAt sd incarce cu energie electricd condensatorul C2 pe calea rnenfionatd anterior. condensatorul CZ rdmAne incdrcat la jumdtate din valoarea de vArf a tensiunii de intrare Uin. Multiplicatoarele de tensiune se oblin prin completarea schemelor LATOUR. In I este prezentatd schema elec- -38 a tricd triplorului de tensiune SCHENKEL. care se afld Tn tensiunii U'^ a condensatorului C1. La apari{ia celei de a treia semiperioade a tensiunii alternative (plusul la borna A 9i minusul la borna B). Printr-un amplasament adecvat al elernentelor D-C. AmplasAnd in continuare elementele D-C se obfine cvadruplorul de tensiune SCHENKEL Prezentat in figura 9. electrice ale conectat la borna B. iar la bornele de iegire ale multiplicatorului se obline tensiunea 3Uin. cu valoarea de vArf Uin. iar dioda D1 produce descdrcarea condensatorului C1 gi reincdrcarea lui cu o tensiune de polaritate inversd fatd de cea delinuti inilial. AnalizAnd cele doua scheme electrice de dubloare de tensiune se observd cd pentru ceie doua configuralii diferite de montaj se poate folosi acet_agi numdr de componente electrice. dioda D2 este in stare de blocare.41 Uin. in'cazul dublorului' de ten- de intrare Ui. offiplasate tn +3E limentare tensiunii alternative de intrare (minusul la borna A 9i Plusul la borna B). ComparAnd intre ele cele doud vari- . In Se menfioneazd. Se observd +4E ca ele- stare de blocare. Avantajul acestui aranjament al schemei electrice il constituie punctul de masd comun dintre Uvin RU I tttc EPAro n figura 10 se prezintd schema electri-cd a triplorului de tensiune de tip in cadrul schemelor electrice s-a notat cu Uin valoarea eficace a tensiunii alternative de intrare. In aceastd situ- atie. din cauza cdderilor de tensiune inevitabile datorate diodelor. comPensAnd astfel consumul de energie datorat rezistenlei de sarcind Rs amp_lasatd ?n paralel cu condensatorul C2. rezolvarea problem^ei rnulitiplicdrii tensiunii este similard. dioda D2 trece din nou la starea de conductie. Se menlioneaza cd gi in acest caz dublarea de tensiune este doar aproximativd. in stare de conducfie. dioda D1 se afld in stare de blocare. La urmdtoarea semiPerioadd a C1 celor doud dubloare de tensiune prezentate cu 9i una sau mai sup multe celule D-C. Condensatoarele rem arcl. se ca prrma semiperioadd a tensiunii alternative de intrare are Plusul conectat la borna ^A 9i minusul conduc{ie.1. siune SCHENKEL. Se prezintd obfinAndu-se prin acest tip de aranjamente multiplicarea finald doritd a tensiunii se poate generaliza. iar curentul de sarcind mai mic. In aceasta situalie. cd trebuie sd se care se scad: valoarea cdderii de lorii de vArf a tensiunii alternative din care se Tncarcd fiecare condensator.. Concomitent.. la bornele de iegire se obline multiplul vatensiune in direct pe diodele D aflate lind cont de tensiunile maxime la in privinta multiplicatoarelor de tensiune de tip LATOU R. condensatorul C2 trebuie sd aibd insd tensiunea de lucru cel pulin egald cu dublul valorii de varf a tensiunii de intrare TEHNIUM septembrie 2003 cdderea de tensiune datoritd rezistenlei interne a transformatorului gi valoarea ce implicd rela!ia de propo(ionalitate care fine cont de curentul prin rezis- 15 I . triplarea doud scheme electrice Pentru gi cvadruplarea tensiunii tensiunii inifiale Uin.coNsrRucro gi cea a dublorului de tensiune numdr de componente electrice ca LATOUR. Se menlioneazd cd infdgurarea transformatorului de retea Ei minusul Fornei de iegire a multiplicatorului. iar dioda D2 se afla in stare de C2 aflate in serie cu dioda D2 se incarcd fiecare la jumdtate din valoarea de vArf a tensiunii de intrare Uin. rezistentei interne a transformatorului de retea Ei valorii rezistenfei de sarcind. iar in figura 11 schema electricd a cvadruplorului de tensiune de acelagi tip. Ca o concluzie generald. In vederea explicitarii functiondrii dublorului de tensiune SCHENKEL. alternative Uin. se observd cd multiPlicarea de tensiune in vederea alimentdrii unui consumator Rs este cu atAt mai eficientd cu cAt valorile capacitelilor proprii condensatoarelor C sunt mai mari.

rezistenld de proteclie a cdrei valoare s^e adaugd la cea calculatd anterior.44 1 . In urma efectudrii calculelor pentru dimensionarea elementelor multiplicatorului. Chiar gi in acest caz se oblin ondula!ii destul de maJi ale tensiunii continue de iegire. Pentru mdrirea tensiunii dimensionarea capacitetii condensatoarelor sd fie este necesar ca rezistenta echivalentd a diodelor polarizate in sens direct. Se mai atrage atenlia cd pentru f iecare tip de N1. R2 rezistenta Tnfdgurdrilor primare gi secundare ale transformatorului. unde in sarcind . cu atAt valoarea tensiunii continue obfinute la bornele ei. acestora. deci la bornele multiplicatorului. Sd nu uitdm cd multiplicarea tensiunii este rentabild doar pentru curenti mici. La multiplicatoarele de tensiune care lucreazd astfel incAt oblinem tensiuni continue de valori mari.12 / / 10 0. la dimensionarea elementelor componente ale montajului se line cele mai multe ori in serie cu diodele se mai amplaseazd cAte o rezis- zecilor. Se observd cd.84 20 50 1 00 200 500 Rr *C 1 000 Ixn*pr] Dimensionarea dublorului de tensiune Latour tenla de sarcind Rs. este mai redusd./ / / 0. prin interpolare.CONSTRUCTORU L I NCE PATOR Vcc/Eef 2.zg'' / (N 1)2 + Rd tru dimensionarea practicd a dublorului de tensiune de tip LATOUR.EO R/R a =0.1 1 . In f igura 13 sunt tenld de limitare a curentului debitat infdgurdrii transformatorului cont de rezistenla internd a de relea gi de rezistenta echivalentd a diodelor in momentul stdrii de conduclie a acestora: R . de iegire a acestuia. in cazul unor curenli de valori mai mari. Pentru a nu lucra cu condensatoare gi diode 16 TEHNIUM septembrie 2003 .25 .96 . valorile care nu se gdsesc direct cu ajutorul diagramelor se estimeazd. cu cAt rezistenla de sarcind Rs prezintd prezentate o serie de diagrame pen- R1.01 2.68 / / 1 . Se observd c6. maxim sritelor de mA. de Rd nilor de lucru ale condensatoarelor gi ale diodelor (tensiunea inversd) vor fi corelate cu tensiunea continud av&nd diverse valori pentru tensiuni.R2 + (Nz.03 1./ 0. Totdeauna se aleg condensatoare avAnd valorile capacitdlilor mai mari decAt cele obtinute Tn urma calculelor. N2 numdrul de spire al schemd electricd proprie unui multiplicator de tensiune valorile tensiu- valori mai mici. de ordinUl in concordanld cu curentul maxim solicitat de consumator.001 2.50 0. valorile condensatoarelor trebuie sd fie astfel dimensionate incAt capacitatea echivalentd de iegire a multiplicatorului sd fie cAt mai mare.

pentru a rezista la tensiunea inversd maximd de lucru. in momentul cAnd acestea se ins eriaza. Ca reguld generald de lucru se remarcd necesitatea amplasdrii de grupuri RC in paralel cu diodele pentru momentul cAnd acesta nu uncf io neazd. multiplicatorul de tensiune fiind nealimentat.F 25Kfi 10w 400mA T 450v jsL 5W r I Zzo1tF t 0. 540V z2op. Aceastd configuralie a fost pfevdzutd pentTu uniformizarea repartiliei tensiunii pe fiecare diodd (la deschidere gi la blocare)..A\tF T It t- +5.itrtc E pAro n Q.-1 IV-' Il/' I Hi-J-{l-jF{H O. Astfel se evitd pericolul unei electrocutdri accidentale in momentul in care.0lpF O.01pcF ru 25Kn 10w + iT# t 25Kn 10w N3253 1 N3253 1 N3253 Scheme practice de muttiplicatoare de tensiune (1400 V) TEHNIUM septembrie 2003 17 . servind la descdrcarea lor.r. doud scheme practice de multiplicatoare de tensiune utilizate in situati- ln figura 14 sunt prezentate ile cele mai frecvente de lucru.F 0. Acela$i mod de lucru s-a prevdzut gi pentru grupul de condensatoare inseriate de 220 pF/450V.0 ltt. se alege tensiunea de lucru maximd avAnd valoarea cel pufin egald cu tensiunea maximd de iegire a multiplicatorqlui. Se observd Ei prezenla rezistentelor de protecfie de 500/50W Si a condensatoarelor de 10 nF. intervenlii diverse in montajul electronic.multiplicatorul de 3000 V). Rezistenlele amplasate in paralel cu condensatoarele electrolitice indeplinesc concomitent gi rolul de protecfie a multiplicatorului redresoare.01 1tF +225Y t 150pF 1 00Kn 0. atunci cAnd tensiunea continud multiplicatd prezintd o valoare mare (vezi figura15 .0 1tt"F 0. ?n serie cu grupul D-C se mai amplaseazd gi cAte o rezistenle de egalizare de 470 kfl.O I2zoltF 25Kn 10w ltrF O.01ttF Scheme practice de multiplicatoare de tensiune (22s V ) deci dimensiuni diferite.co N srn u cro RU t. Tot in acelagi scop. se fac f densatoarele electrolitice inseriate Procedeul este valabil gi pentru con- 500 1N3253 1N3253 1N3253 + 1 400V il I. amplasate in paralel cu fiecare diodd redresoare.

formuld practicd de dimensionare. in urma parcurgerii acestui material. O ultimd probfemd pentru con- taj electronic extrem de util atunci cAnd se pune problema obtinerii unei tensiuni alternative inalie gi existd la dispozilia utilizatorului b sursd de tensiune continud joasd unde Ua . cu tensiuni mari. ?ffiator sau cfia. * curentul livrat de multiplicatorul de tensiune nu depdgegte ordinul sutelor de miliamperi. Combinat cu un convertor curent aceste montaje se folosesc structorii redresoarelor o rep rezintd dimensionarea condensatoiului de filtraj. ofer constructorilor nostri o. Din cele expuse pAnd acum se remarcd urmdtoarele cerinfe in privinta utilizery! practice a montajelor de tip multiplicator de tensiune: atunci cdnd sunt necesare tensiuni continue de valori ce constituie un multiplu al tensiunii alternative existente intr-un montaj electronic. in ceea ce privegte amplitudinea. acliondri gi autom atizdri.curentul nominal . profesionist. qp.ar€lte.capacitatea condensatorului nal In. in farazi). Deoarece marea majoritdte a apli- (baterii sau acumulatoare). Bibliografie ARPAD Ed.0 lttF 1 000v 000v 000v 000v 22Op. fapi care determind utifizarea lui intr-o gamd extrem de largd a montajelor -electronice.ONSTRUCTORU L INCE PATO R in vederea amplasdrii intr-un montaj care lucreazd. montajele de acest tip efimind dificultatea realizdrii practice a unui transformator ridicator de tensiune. multipli- C- 0.Colectia revistei TEHNIUM continuu catorul de tensiune devine un mon- .tensiunea de iegire (V).01ttF 1 0.F 25t(0 10w 450V DTTALIUL A DTTAUUL B Schemd practicd a unui multiplicator de tensiune (g000 V) 18 TEHNIUM septembrie 2003 . Tehnicd catiilor includ alternanta.01ttF 1 0. 1980-2002 Ed.04 In ua 22OpF 450V 25K0 10w +70Kn 1N1764 470 Kn 470 Kn 47oKA 1N176+ 22ApF 251(Q 1N1764 1N1764 450v 22Op. este pe deplin clarif icat in problema redresdrii unei tensiuni alternative monofazate.1. Consider ce. sr anume: o redresare KELEMEN Mutatoare. astfel incAt. la curentul nomiredresorului sd fie practic con'stantd. . multiplicarea de tensiune este cLI atAt mai eficientd cu cAt curentul de sarcind solicitat de consumator este mai mic. orice construttor de montaje electronice. 1974 NICOLAE BICHtR Magini.curent alternativ.01pF 1 O. . '(A). tensiunea de iesire a Oubta De aici se poate calcula foarte yggr valoarea capacitelii C (atenfie. Tehnicd.F 10w 25KA 10w 450V 0. 1gg2 XXX .' In C (F).

oferd un sunet cald. in doud boxe. incd de la pedia a cipdtat un avAnt important. Montajul pe care l-am realizat pe parcurs de un an a dat rezultate foarte bune. industria o datd cu dezvoltarea sistemelor Fdr6. 5+1.mult de informaticd. gi md intrebam care sunt motivele (in afard de lipsa banilo) pentru care revista nu mai este ceea ce a fost. din '88-'89. Prin impanirea materialului sonor din mp3-uri pe O canale s-a reusit eliberarea stresului redarii efecte foarte spati alizare. ' Astfei s-l dedcopdrit be 'oaca fiecdrei urechi i se dferi informafii boerente.stereo gi boxe din plastic ce numai in normele Hl-Fl nu se incadreazd. Este inutil sd mai nem ce va da satisfac{ii deosebite odatd terminat. Vd muftumesc. Aceste iiltre !]n de timbru gi de frecvenle. a intra in detalii ce tin mai un mare rol avand gi lanlul audio. pentru simularea cohpletd a unei surse sonore folosindu-se in plus gi amplitudinea (tTD) dar 9i timput 1itOy. Dar in ce consti efectul surround gi prin. noile sisteme 5. Nu este un sistem extrem de complicat cum ar pdrea la prima vedere . poate procesate lTD. aJungAndu-se astdzi performante precum au de cele cu 6 canale. se potrivegte noilor tendinle in lumea sistemelor Hl-Fl gi a informaticii. a unor filme precurn intregii benzi de frecvente intr-o Ascultatorii de muzica nu au fost nici ei uita!i. folosindu-se insa $i inte resante de rsonale Pentru posesorii de calculatoare recoman multi. ani posesorii de calc. c. Esfe la fel de inutil sd vd spun ce bucurie mi-ar produce publicarea articolului. Esfe un articol destul de complex (montajul adresdndu-se insd amatorilor) gi pentru a nu deveni prea stufos.'in aga-numilii algoritmi HRTF. cred eu. "moale". Aga s-a ndscut pozilionarea 3D. Asa m-am hotdrdt sd vd trimit un articol care.sd pard desuet.dimpotrivd). sau filtre Hnrr pro- gramate pe calculator. sunetul devenind mai clar dar 9i mai dinamic. Citeam numere vechi (chiar dacd am lO ani. inceputul anilor '90 s-a incercat fntr-un sistem multimedia perfor. . sp u ddm astfe i tridimensional (3D). Florin Gogianu Pozi!ionarea audio 3D nu s-a surround. atunci creierul poate fi pdcdlit sd creadi cd sursa dudio se componenta sa tuburi. . acest scop s-au folosit pu- realizarea acestui sistem audio. deoarece preamplif icatorul are in Stalia are cAteva atuuri fatd de sistemele ce au invadat piala lT: - distorsiunile sunt extrem de OPA2O04.1 Dotby surround 9i Dolby Pro Logic il fab staldardul stereo. acum caliva terea procesorului gi a mant nu sunt importante doar pldciigrafice. pe boxd. dovedit Tnsd eficace Este inutil cred sd vd spun cdt de importantd este revista TEHNIUM pentru tinerii pasionali de electronicd. A fost nevoie de aparifia sistemelor cu 4 boxe plus subwoofer gi mai apoi in cazul stereo. nu am lnsistat asupra unor detalii pe care un constructor amator cu o oarecare experienla le poate deduce singur. chiar dacd pentru teste am folosit boxele prietenilor.e este el superior Dacd. Concomitent au apArut pldci audio capabile de redarea materialului sonor la deoarece avea loc o "scurgere" de informatie intre cele doud canale. nu consider vechile articole desuete . insd nu se TEHNIUM septembrie 2003 19 j . llD gi Hnff operalionale precum f mici datorite posibilitetii folosirii unor standardului stereo? OPA2134 sau TL072. sau scufundarea in efectele sonore de zirea distinc- exceptie Matrix. cel din urma iind mai ieftin. dar se adrese aze in special audiof ililor cu ceva experienfd in construcliile de audiofrecvente.cu pldci audio.TEHNIUM PC DG MNNG PGNFONMNNTN l Elevi Florin-Radu GOGIANU Florin PULBERE afla intr-un anumit punct in spaliu.realizarea unui efect psihoacustjc de calcul personale.ulatoare se mulfumeau. ta a modului in care proiectilele se indreapte spre tine in jocuri.

vom descrie intr-un articol viitor un Decodor Surround cu operalionale care poate fi folosit cu stafia. cu perforr^nanfe mai slabe). In figura 1 este ardtatd schema bloc a unui astfel de sistem.TEHNIUM PC Placa audio 5. Prezintd pedormanle deosebite in special datoritd integratelor profesionale cu care este dotat. Pentru mai multe date legate de acest etaj recomand citirea articolului din nr. fiind crealia domnului inginer Aurelian Mateescu.1 AF-1OOW (subwoofer) sateliti+centru Rt 17 UlB TLOT? c 100 10 L Bal .FI. gdsesc la majoritatea ofertanlilor de hardware. dar gi tuburilor ce oferd un sunet deosebit de pldcut. martie 2003 al revistei. ultimd generalie. Pentru cei care nu delin o astfel de placd sau chiar un calculator. TEHNIUM septembrie 2003 ra 2.poate fi folosit gi de cei care nu defin un calculator (e drept.datoritd componentelor poate fi considerat un sistem High-End. 1. Montajul este ardtat in figura 3. care sunt profesionale gi sunt probabil printre cele mai bune din lume. la iegirea preamplificatorului. Se poate insd obse rva o particularitate: schema preamplif icatorului s-ar putea opri aici. o putere care la majoritatea produselor pentru sistemele de calcul de pe piatd e fictivd (gen 1200W arnplif - . 1. Revolution sau Audigy ll. gen Placa audio este bine sd fie de M-Audio icatoarele f inale garanteazd. Preamplificatorul . pldci care se I. care nu 20 . preamplificatorul conline un corector de ton Baxandall. Etajul apdre dd fapt intr-un numdr recent al revistei Tehnium. insd audiofilii vor fi recunoscdtori pentru urmdtorul etaj care se conecteazd.ftzA rln t tu t00k R106 ttttRlok Vtt 1A' -'' r00k I lr00 ln F 22k compara cu primele. Dupd cum se vede in figu- pune probleme deosebite Si nu necesitd prezentdri.:' R101 l0L'lk Fi103 10k c1 0t 47nF \. ce trece cu usurintd de standardul H PMPO!).

2 lil >1il ltt lf UU5t-l3r.tdrd. aceste integrate se vor introduce bund. identicd la OPA2O04. ) C5 10p F ct l00nF c2 l00nF c3 100nF c6 10p F 20Vlps. a li se atinge pinii mai ales in cazul celor profesionale. figura 5. cu un zgomot 1OnV radical. iar C7 are 50 trFl12V. TL072 are 0. zgomot de l BnV Si slew-rate de un Yrr.ltl I L*T1EI5 l_ = 0. 2194 produse de divizia Burr-Brown a firmei Texas Instruments.. punerea prezentatd c4 10p F 13H B.0008%. este I TL072 (disterminalelor. Tensiunea de +15V/-15V' se va siabtliza in prealabil gi se va filtra cu condensatoare de ^ in socluri de foarte De preferat. R1 3 intre 470 ohmi gi 4.Hz. Un alt integrat ca re ar putea fi folosit este -f I ?Rl e0r =Jj lfoout lipirea lor deoarece au in componenld FET-uri ce se pot distruge ugor dacd existd tensiuni reziduale pq yarful ciocanului de lipit.F -f 3_V/ps. | .. evitandu-se . Se va folosi un transformator separat pentru acest etaj. se vor manevra cu grij4. de THD de 0. NE5532.calitate. 114. respectiv in f igura 4).003%. respectiv Primele doud au un THD de 0. fiuTft|T * A Vrr _tN -" t _t 2. respectiv BnV gi un slewrate de 25Vlprs. SrJ-B R12 va avea intre 0 Si 4. Se poate opta pentru amplificatoarele operalionale OPA2O04.7 kf). CB intre 0.TEHNIUM P 20fil400V +Ua frut Jr 1 OFA21 :dl I 7 V+ -ln A +ln A 2 ? Out B t) 5 -ln B vMain Out rl +ln B 8-Pin Dtp.5 gi 10 pF. schema alimentatorului fiind publicatd in OPA2134 gi TL072. ope-r4onalele se vor alimentb prin filtrajele din TEHNf UM septembrie 2003 . pe care pAnd gi sarcinile electrostatice de pe degete le pot strdpunge.003%.T ke. gau pentru mai pulin performantu acelagi articol.

'Se va acorda o mare atenfie dimensiondrii radiatoarelor.a /.i atiiidnUre. 5 -Ua tSIGltRL I rUT ISIGilNLI goorSrneP ll . care costd 5-6$ bucata gi care reprezintd totugi o iryestiliel In nici un caz blocul plificatoarelor nu se va alimenta de la transforrnatorul etajului final sau al celui cu tuburi. { \r' lE -Ur lPtrllEll gur /{\ . THD=0. Este alimentat diferenlial la +. atuncl Se vor TEHNIUM septembrie 2003 22 . sND gosrsrrtA !t (tr Ft NC ". (vezi figura 1). Amplificatorul de Putere 1S Hurf 3T#{S-gY lt Fiecare dintre cei 5 sateliti are cAte un amplificator de Putere de 20W.si ptotijclie la temperaiurd. { n ffi Gt{D pldculd de sticlotextolit gi un montaj ingrijit. din cauza blocului de alimentare pot apdrea Probleme l--" Gr. vef i obline un preamplif icator de calitate. Agadar. Ecranarea cu tabld de aluminiu gi fier sau permalloy este Preferabild deoarece. tarrrrt.-25V. rN Pream- +l O' -t rrk +V S + FUll lN. tr debiteze maximum 30W Pe sau B ohmi. Rezultd astfel o putere totald (tn toate cele 5 boxe) de 100W.lnh 1. Cu un cablaj realizat corect Pe o Se vor folosi componente de Hl' G3 ??.f- RF ?2uF (cArnpurile electromagnetice devin destul de puternice Pentru a inf luenla performantele montajului).{D l-Jl= c4 . I FtnrEn I 2. fiecare satelit e dotat cu cAte un circuit integrat LM 1 875.C. 4 oferi un slew-rate de schema este redatd in figura 6a. Stabilizatoarele vor fi de bund calitate deoarece trebuie sd ne gAndim serios ce facern cu integrate de genul OPA2604. 3UR 6 Home-Theatre. BV/ps. Se observd filtrajele de p-e.fL -r2 t ilO}I I}IUEPTTXB IT{UERTITO IHFUT nt 'HPUT STAI{D*BV GIID /tl:l i:tYttirn{itr:tl lt t .UF Ll+ MUTE F.\r's fir.015"1"De asemenea.{J 5T'GNO t\l calitate gi cu toleranle de 1%. cAte unul pentru fiecare canal. Pentru Pout=20w $i f=1kHz.C.C. Dacd se vor monta toate cele 5 integrate pe acelagi radiator. Se va folosi un transformator cu doud Tnfdgurdri de 15V.TEHNIUM PC 4700 pF. ll .fiecare ramurd l.lO l-.vilt tt? rr t1 tuf ff. H6 2?h .CS 2200uF he Ugcrt''tSlethel STBV Se vor realiza 6 astfel de montaje. iar capsula cu pinii in figura 6b. Intetratul dispune de proteclie la scurtcircuit intre masd 9i ?limentare' pe ieiit"". aga cum se va vedea. Puiere suf icientd Pentru un sistem I . Acest amplif icator e caPabil sd k I' .

singura problemd rdmasd este achizilionarea unor incinte acustice pe mdsurd. cele 3 din fa!5 de la cel :de-al doilea transfor- deosebit de bund (SR Poate debita 60W Tn funclie de voltaj. cu grosimea de 5 mm va folosi un radiator prof ilat cu dimensiunile de 120 rnm pe 140 in locul unor transformatoare toroidale se pot evita problemele de gabarit. In primar. integratul are o vitezd de rdspuns SR Cele 5 amplificatoare se vor alimenta de la doud transformatoare identice ce au in secundar cAte doud infdgurdri de 1BV bobinate cu sArm{de CuEm cu diametrul de 1. IMRE SZATMARY Practica electronistului amatorCapitolul 21 "Circuite integrate TEHNIUM septembrie 2003 23 . Amplificatorul este dotat cu protecfii asemdndtoare cu LM1 875. cu atenuare la capete de 3dB .lmpedanfa de sarcind: Sohmi .03% Transformtorul pentru subwoofer va avea doud infdgu rdri in secundar de cAte 28V. cu sArmd de 1.Raport semnallzgomot > 70dB . martie 2003. amplificatorul se poate dota gi cu alte accesorii (Vu-metre. Montajul astfel realizat. Pentru un subwoofer de calitate se poate folosi ?nsd schema domnului Emil Marian. indicator de cliping pentru sub- de BA gi filtratd de doud conden- 1. chiar dacd necesitd un oarecare efort. intrerupdtor general (poate printr-un releu). se va folosi un ventilator agazi boxele (fig. Performanlele subwooferului sunt: cu tabld de fier.AJ"/" TID . mator. doud la numdr. respectiv B. se vor alimenta de la un transformator. fi de Cu rezultate foarte bune se pot folosi transformatoare toroidale care au avantajul de a avea un gabarit redus. OPA 2604 neliniare".lmpedanla de intrare 20 kCl .0. BIBLIOGRAFIE TDA 7294 Datasheet LMl B75 Datasheet Datasheet oPA 2134. ardtdm modulin care se 10).-36V .2 mm. Datorite FET-urilor din final. in cazul in care atmosfera Tn carcasd devine "sufocantd". intr-o rezistenle de I sau 4 ohrni. woofer etc. Se mm.Tensiune de alimentare dubld +. publicatd tot in numdrul Pentru subwoofer am decis . alirnentare diferenliald de +.2 mm. celule de filtraj. ing. transformatoare gi stabilizatoare se va ecrana satoare de 4700 pF/63V. Punfile redresoare vor 4-6A. Prin fol6sirea Dorim sd menliondm cd nu am fi reugit sd realizdm acest amplificator fdrd articolele mai vechi din revista Tehnium care au tratat aplicafiile HlFl. TL072. sArma va f i de 0. de parcasd.Distorsiuni: THD . Amplificatoarele pentru spate. Se va acorda o mare grija traseelor de masd.Putere nominald 60W . de 60W. tot prin intermediul unei foile de micd. Intreg blocul ce conline siguranle. Ne referim la lucrdri teoretice care ne-au ajutat enorm gi care cred ci nu atenueazd cu nimic ideea unui ampl ificator surround. Agadar. alimentat la 12V. folosirea circuitului TDA7294 produs de SGS Thomson.). Realizat corect.TEHNIUM PC H Fata stanga Centru H Fata dreapta Subwocifer Spate stanga Spate dreapta izolacu micd umectatd cu vaselind siliconicd" unde integratul este fixat. amplificatorul va oferi o experienld de neuitat ?n aplicaliile multimedia.-36V. Tensiunea va fi redresatd cu o punte Desigur.8mm. Dispunerea pinilor la TDA7294 este datd in figura 9. in blocul de alimentare se vor afla 3 transformatoare perylru amplificatoarele de putere gi 2fientru etajele de intrare. In final. dar acestea rdmAn la latitudinea constructorului.Banda de frecvenfe l BHz22kHz. Schema de principiu gi cablajul sunt date in f ig ura 7 .

!.t f'] r 1R5 rkg L^**1. gi pentru tiristor). O solulie simpld este alimentatazicd. carea tensiunii de alimentare.-. comanda de amorsare a tiristorului trebuie datd cu o intArziere cuprinsd intre 0. un proces de reactie regenerativd 9i ambele tranzistoare se deschid la saturafie. tranzistorul comanda tiristorului. 1 ).al tenlele R1 (100 kf)) pAnd la va- suri avAnd functia de circuit de cornandd. in tiristorul sunt alese in f unctie db loc de o rezistenfd de putere (pentru sarcina comandatd. circuitul revenind la starea iniliald (dacd tiristorul nu s-ar amorsa). al lui TZ. iar' piin rezisienla R6(470O) se comanild amorsarea tiristorului. pentru a putea comanda pu- tensiunea din 24 TEHNIUM septembrie 2003 . ra 3 se ind icd n iul fotograf ic sau pentru orice echipament la care forma tensiunii de alimentare nu are o importanld foarte mare. de 220V inseriat cu sarcina gi rea oscilatorului din tensiunea asigurAnd conduclia curentului prin redresatd dubl5 alternanld. Puntea redresoare si diode PL4V7 Tnseriate). conincdlzirea unei rezistenle. se asigurd comanCircuitul de comandd este un da unei sarcini de 50CW.Tranzistorul T3 (BC 107) este in saturalie.J ?20v i ) \l.5rns gi 9. f iind pola riza'i direct prin R5 (1 . Montajul oscilator de relaxare in care tranzisare diverse aplicalii: reglarea intentorul TUJ este inlocuit de doud sitalii luminoase a becLrrilor dintr-o tranzistoare_ bipolare complelocuinfd. IHYRISTOR realizarea Si utilizarea montajului.3 ka) gi soidale de alimentare a tensiuni! sinu- nii de alimentare are o duratd Deoarece o semialternanld a t-ensiu- ig..AUTOMATIZARI itrt LOCUINTA bazd. siunii poartdcatod Up sunt specif icate in Recomanla ddm atenlie . iar in figuamplasarea componentelor.l 220v foaia de catalog a tiristorului folosit.espectiv T1 .t'---'1 '--t. iar stingerea tiristorului trecere prin zero amorsat se face automat la fiecare (f Deschide rea tiristorului este asiguratd de un generator de impuf- pnn reztsR2(3. cat gi incepe sd se incarce e{ponen}i. {rI 03 18C107 1 Qn in? In fi gura 2 este datd o variantd posibila de cablaj... pentru a nu se produce^accidente. Valoarea rezistentei R6 se cal- determinand cregterea Si mai muli a de bazd. U rm eazd. stabilite de divizorul rezistiv R3(160C1).torului este necesard sincronizarea terea variabild pe sarcind. nefiltratd.Bkfi) ' blocAnd de divizor. Pentru a putea con- terea pe sarcind intre de 1Oms.. stabilite Pagini realizate de Cornel $TEFANESCU Elementul principal al montajutrola unghiul de deschidere al tirislui este un tiristor care asigurd pu. in domedensatorul C1 (100nF) este descdr- culeazd astfel incAt sd nu fie depdgit curentul maxim de poartd lp al tiris- T3 se bloche azd.. Atat de prag (6. reglarea turaliei unui ventimentare (8C177.*-a'"---. acesta curentului torului. lranzistorul T2 incepe sd conduta injectAnd curent in bazalranzistorului T1 . limitatd aceasta la fiecare alternantd a tensicu o diodd Zenner PL9V1 (sau doqd unii redresate. Valoarea lui lp qi cea a ten- {l( ( sarcina AA I -\---. cu o limitarea curentului prin " dioda punte redresoare de gA Si cu tensiZenner) se utilizeazd un bec de unea minimd de lucru de 400V (la fel 15Wt220V. CAnd tensiunea pe condensatorul C1 a atins valoarea celei de prag .--r --. BC 107).. torul tranzistorului T2 este mai micd decAt timp cAt tensiunea din emiR4(330C)). deci $i tranzitorul T1 este blocat. care la rAndul sdu intrd in conduclie rdmAne blocat. La aplilator sau a unei magini de gdurit.3V) loarea tensiunii limitele extreme (minim-maxim). Tiristorul alternativd care alimenteazd tiriseste alimentat de la reteaua monotorul. in funcfie circuitului de comandd cu tensiunea de unghiul de deschidere...5ms. Condensatorul se descarcd prin joncliunile deschise ale celor doud tranzistoare gi determind bfocarea tranzistorului T2. Astfel.

R2 (cu valorile din schemd s-a obtinut cablajul gi planul de implantare cu componente. Comanda bistabilului este realizatd tot prin atingere. primele doud utilizate in montaj de monostabil. mascheazd in tocul ugii. condensatorul C1(2.! itl I $ a mj TEHNIUM septembrie 2003 [ll$ Aceastd stare este menlinutd pAnd fFt .--I . nu se utilizeazd contacte mecanice Tn {ffiffiffiffpfi $€t$ronlftHt datoritd condensatorului C2 (2. Intrdrile porfii 1A din +18V cu separare prin transformator. bilului (pin 4) este BC cat. iegirea bistabilului (pin 10) trece in 0 logic. aducAnd pe intrarea 5 a po(ii 1B un 1 logic. Astfel. oteia posibiliteil multiple de utilizare.2nF). la intrdrile porfii 1B se gdsegte po{i $l-NU. realizat cu migcare.AUToMATtzAnl Itt LocurrurA un minirnum de coniponente. iit-i I po(ii . dacd cineva atinge incuietoarea cu mAna sau incearcd sd introducd o cheie.7 MO) gi o tensiune 1 logic de la iegirea bistabilului.. Circuitul utilizat in schemd (MMC 4011 sau MMC 4093) este de tip CMOS.7nF "T" \} tz o tensiune 0 logic prin R2 (4.*. r u1B \-l R5 o1 8C177 Ick zeazd pe introducerea brumului de Funcfionarea montajului se ba- Montajul este alimentat cu tensiune con- refea de cdtre corpul uman prin atingerea cu degetul a contactului de intrare. deci iegirea sa trece in 1 inlocui cu contacte mecanice normal deschise sau comutatoare comandate prin cdmp magnetic etc. Dioda D1 protejeazd intrarea po{ii 1B la aplicarea componenla monostabilului sunt in 1 logic. '. descd rcarea rapidd a condensatoru- 3proximativ 40s). c2 2. Tn 0 logic. se poate alimenta gi dintr-o baterie de 9V. iegirea de comandd AL avAnd La atingerea cu degetul a senzorului COM se introduce suficient brum pentru ca poarta 1A sd 177 este blo- in 1 logic. iar senzorii P/O se pot nalizarea luminoasd gi/sau sonold gi/sau comunicatorul telefonic. pand la acfionarea unei alarme sau circuit de avertizare (fig. mecanicd. determinAnd blocarea porlii 18. apare o tensiune ridicatd. iegirea comutd comute. consum de curent de 10 pA.{Ll i iiL. ls L. deci este fdrd uzurd. In f igura 2 sunt prezentate . Sen zorul poate avea diverse forme gi mdrimi. la montajul de alarmare care comandd sem- licd a unei incuietori de tip YALE. La atingerea senzorului O (oprit).2 pF) tinde sd se comporte ca un scurtcircuit. deci iegirea (pin 3) este ?n 0 logic. la iegirea AL este determinatd de valorile C1. iegirea bistabilului (pin 10) este Tn 1 logic. deci iegirea monosta| tinud intre +3V si Tranzistorul Q1 = potenlial 0V. comanda sa provenind de la senzorul de atingere. de la com enzi de pornire I oprire a Senzorul de atingere. comandAnd tranzistorul Q1 in saturalie gi menlinAnd iegirea logic. dar. senzorii pornit/oprit (P/O) se unei alarme de apartament ca senzor fdrd temporizare. Dioda D2-LED poate sd lipseasci 9il montaj. iegirea (pin 4) rdmAndnd Tn 1 logic indiferent ce semnal de comandd se aplicd la O aplicalie practicd a acestui montaj este conectarea la intrarea intrarea COM. intrarea COM se va conecta la partea meta- ry$ rui.+-fr--o-fT. 1).. Confine patru # # 3 cl 1 -----ll t\ ----. La punerea sub tensiune. dioda LED nu lumineaz6. care comandd alarma. avAnd consum foarte mic. celelalte doud sunt conectate in montaj de bistabil gi valideazd iesirea circuitului. Montajul utilizeazd senzori cu o singurd bornd de intrare. de tensiuni negative gi ajutd la lui C1. Jn acest fel. de la un mic disc de metal la floarea unui cui sau capul unui gurub. in acest caz masa montajului se conecteazi la pdmAnt. validAnd iegirea de comandd a monostabilului. deci se poate masca foarte ugor pentru a comanda o alarmd.r l* fa incdrcarea condensatorului C1 gi 1A ?n 1 logic indiferent cum rl'* | ] variazd semnalul pe intrarea COM. avdnd impedanfa foarte mare de intrare gi un diverselor servomecanisme. iar iegirea AL se conecteazd. aproximativ egald cu tensiunea de allmentare a montajului.

1..rrr*****r... sw' '*{ JI '* ""{. I T' tf IL t \' ol toll I t.0$i -T-T L 91 t{{ t{ u? : b rl( t0l( -T-=uf I 'r. lu"l "J }'. 1. / JJ tJJ." ".lF tillrlF f_* il.tt{ ol drrclidcrc I {tf( '{ I i' lDl3r tl L4 | .. L t J J I iltl IJI L_ d'.{ ilt IT l-I I I +y.I- j ca l0 &rt -t+T' t.i t I 0t Iil{ rlt 7..[*1.dL I : flil[[til[H 4 ]'"" [j fitItfffi[ff[.1: F I L 'lswr ! ". ... .Llot ! I .h ta : ru ff . . ? swr td 11 '-{i JI '-. q q I tI I I I t :.j rl r1t .0 \H_. - ott I il{.l{ " ntiuur { br RI: ll 'i.cc UIA ( 013 IF? r5e( T t rl -.ARHA IONERIE RII . rl i"n'H r''" H*.1.{ Jil.AUTOMATIZARI IN LOCUINTA i it r $!l( rtq( ii Rr0 1 50K nt I lrr DI ref R1 r 301( ritl l{t R1 DI ? lN{ r49 t D1 I I *t: u1 lN{ r. nl t0l3l 26 TEHNIUM septembrie 2003 .? *.l{t .0 \--{ .l !iltf( ? ! I d 4 a"l J i" u?t 1E ri l_tl I .:..'{. Jq.ou I J I I H . r:'r-1 uEs I I ffi[rrflffflfl h'""I [[ttrttt.1 u{8 | I \ 4rs /I 0lf l{._J1 Y llr..l In* I I''* I r"* d {\ a\ {T' urcl .. -:g-f tt $ * +YCC t { J I ott lI swl I t.I 1.

pentru a treia cifrd (0) pozilia corespunzdtoare din SW 15 va fi pe ON. pentru tastele capcand (care nu fac parte din cod) poziliile corespunzdtoare (290) din SW 16 sunt trecute pe OFF iar cefelalte pe ON. f. realizat cu 3 poqi $l-NU bilul pentru cifra a treia de cod" Dae* codul a fost tastat corect. pentru prima cifrd (2. iar celelalte pe OFF. dioda D1 bilul pentru a doua cif rd. Apisarea primei cifre din cod determind aparilia unui salt pozitiv 0- ! tta frrqrt d: I filD A'I rrl fr. Memorarea tastelor apdsate se tn: r r tt. C2 se activeaza bista- 1 pe intrarea de ceas a primului bistabil determinAnd incdrcarea informaliei logice prezentd pe intrarea DATA (un 1 logic). celelalte comu- tll Sr c a tft tatoare pe pozifia OFF. e \t U' tg € g. La 1 apesarea celei de a doua cifre. inclusiv . s previzutd cu reset automat dupd actionarea circuitului de deschidere I w UI sau soneriei prin diodele D6. iar iegirea O negat prin circuitul R1. Ll sau circuitului de deschidere gi in acelagi timp resetul schemei. Alimentarea circuitului (fig. urmatd de 9. D5.. iar prin D2. care prin apdsare declangeazd comanda L de aclionare a electromagnetului u f. diodele D1. iar celelalte pe OFF. prima tastd apdsatd este 2. bista- bilul corespunzator se incarcd cu logic. O apdsare a oricirei taste capcand valideazd declangarea alarmei (soneriei) chiar dacd a fost introdus ulterior codul corect. pentru a doua cifrd (9) pozitia corespunzdtoare din SW 14 va fi pe ON. dioda D2 se bloche aze.r rt I td ' se bloche azd.AUTOMATI ZARI Montajul (fig. 1) este cuprinsd intre +3 V gi +'15 V. C1. activeaze bista- circuitul R2. Astfel. Codul este format din trei cifre plus o tastd de validare (BV) care poate fi utilizatd gi ca buton de sonerie. TEHNIUM septembrie 2003 2T . Tastele care nu intervin in combinafia codului sunt validate ca taste capcand. Formarea corectd a codului presupune apdsarea in ordine a cifrelor din combinafie. tt E N tn f. D4 vor fi blocate. de exemplu pentru codul 290+BV. iar la apesarea butonului BV circuitul de selectare. Programarea codului realizeazd cu cAte 10 microcontacte pentru fiecare cifrd de cod. realizeazd cu patru bistabile D. apoi 0 gi ultima BV.o gr ls E t) se trt *v rn< D H tastele capcand. D3. din doud capsule de tip MMC 4013. O diodd LED semnalizeazd apdsarea uneitaste. Schema este lJr J. in exemplul dat) pozilia corespunzdtoare din SW 13 va fi ON (contact fdcut). aclionate pe frontul crescdtor de ceas. 1) poate funcliona independent sau cuplat la un inter- iN LOCUINTA fon. Cu cele trei cifre se pot forma maximum '1000 de combinalii de cod. La montaj se poate cupla gi un buton de deschidere (BD) din interior.

frontul pozitiv de pe intrarea de ceas a bistai:ilului patru (U2B) determind in figura 2 sunt prezentate cablajul imprimat la scara 1 :1 vedere prin transparenld dinspre bilul de aclion are a soneriei.-: H tJ''' l. - .' ri lri f'l'L. iir?Snffi**6r.. l*l:: al i a Trarrl !. uol[*.. . :':. legirea circuitului Tgi schimbd starea la fiecare apdsare a butonului._*]R. 0 logic.r f. circuitul integrat MMC 4013.N+5e'@wffi in continuare cAteva montaje sirnple gi ugor de realizat de comutatoare ON / OFF. in figu ra 1 este prezentatd o schemd Tn care se utilizeazd.i{. !I I t It tl tl LI Dr -I *rtll rimmn tlj hl U srd$ Btd? si{8 le-l brt rtttt i I ffik3 de tip MMC 4093 (401 1) va acliona r-i sus L'J I I Fr IU $o J.i{*iE5if#q$€. care la fiecare impuls de tact schimbd starea. ."'' [11 I dlrn I 8CN i ?vcc 5. 1 logic a acestuia. tJ ri . ajungAnd pe intrdrile de D4 (Tn conducfie). incdrcarea cu monostabilul (MMC 4098) pentru comanda de deschidere. dar fi realizat prin intermediul altor tipuri bistabile.4a**S#g*f!g*s${*+rFr{rffi iN LOCUINTA I I * I I t I I I .rs\ifaissi r. iar Prin dioda D6 resetul montajului. care conline doud bistabile de tip D.1 I. *Fl . {sFf fi ffR * rr-rr r!!r R€ / m€€# poate ffi €€Yffi ffi ff de @'{. Cea mai simpld schemd este realizatd cu un bistabil de tip T.. iar prin D5 resetul montajului.f lll-. Acest tip de bistabil nu este disponibil ca atare.:e8*{Fry5!s*i#is-*f{r$. Comanda bistabilelor pe intrdrile de SET gi RESET este MMC 4013 € QT D1 LED Qr 1 +Vcc Q? clock1 @ clock2 reset2 D? resetl D1 setl Q1 BC1[/ GND 7 set2 re 28 TEHNIUM septembrie 2003 . iegirea Q negat (pin 12 UzB) trece in DATE de la celelalte bistabile gi pe intrarea circuitului de seleclie prin dare BV este declangat monosta- Dacd se apasd o cifrd gregit. til l*l k 6 ". utilizAnd un Prezentdm buton fdrd ref inere.AUTOMATI ZARI i$6a!*g!is*{i. normal deschis.r. [']'n* i'.ri..l --4 trrr i *it**u--.'-ei L-#.j' t:l l?-f rslll lill | | :t tl'" i: n irl. .. Prin conectarea iegirii negate la intrarea de date D se transformd Tn bistabil de tip T. La apdsarea butonului de vali- componente gi planul de implantare.eqwd*B1.

Dacd se doregte un RESET (sau SET) automat la punerea sub tensiune.AUToMATT zfum iru LoculrurA t a) t. printr-un condensator de 1 nF-1OnF la plusul de ali- o rezistenle de 47kA-1 00kC) conectatd la masd.+ srl cl cl sr2 *v cc Errr . in figura 1 . +vcc ffi Dl Lm clock2 resetZ K2 Ql F clockl resetL J2 01 KI J1 B BCttrf set2 GND setl cz s$? r* EFI '-' L?_l il il ir F lr lr tTN *tnrE ftn trj lr lr ir n ir 5r r I I I r il n nn NE llj n[1m I|TI ttrt gnd ffi r I m independentd de semnalul de-cqas gi active pe nivel logic 1. mentare gi TEHNIUM septembrie 2003 . ll t'l n u L'l i: :i t'l tl ir ri Fl frl t1 t--al TI L] un rq: rg EE a w MMC 4421 Q2 1 x. deci in schemd vor fi coneltate la masd. Transferul informafiei de Ia intrare se face la tranzilia pozitive (0-1) a impulsului de ceas.a sunt prezentate cablajul gi planul de implantare a componentelor electronice.. intrarea corespunzdtoare se conecteazd.:lrl - *HnHnF!nntr R7 titi 11 t'l n [.

K2.AUTOMATIZARI IN LOCUINTA in figura 2 este prezentatd o schemd Tn care se utilizeaz6. Fiecare bistabil are intrdri de semnal: J.OCK K1 RESET r1 J. pentru a transforma un bistabil JK intr-un bistabil T este necesar sd conectdm intrdrile J 9i K la nivelul 1 logic. care conline doud bistabile de tip JK. Nivelurile logice de pe intrdrile J gi K determind starea iegirilor. in figurile 3 +i 3. Prezentdm aldturat tabelul de adevdr simplificat pentru un bistabil de tip JK. MMC 4A27 J=0 K=0 J=1 K=1 t' i legirea O rdmAne in starea Tn care era (nu schimbd starea) legirea Q schimbd starea la fiecare impuls de tact J=0 K=1 J=1 K=0 egirea O rdmAne pe "0" dacd era in t(0" sau trece in "0" dacd era in "1" legirea Q rdmflne pe "1" dacd era "1" sau trece in "1" dacd era Tn "0" f MMC 4095 NC I t MMC 4096 +Vcc 5ET CLOCK K1 nc RESET 1 ! +Vcc SET CI. K3). Circuitul integrat MMC 4095 se poate inlocui pe cablaj cu circuitul MMC 30 TEHNIUM septembrie 2003 .K. CLOCK.ID aGNN 7 0 1 o t l:1 lrl ld Ir-Tl EIl E-::-i k 13 fj U *. care conline un singur bistabil master-slave de tip JK cu intrdri multiple (J1 . SET. J2. in figura 2. K1 . Intrdrile SET gi RESET sunt independente de intrarea de ceas gi active pe nivel logic 1 ca gi in schema prezentatd anterior.a sunt prezentate cablajul 9i planuf de implantare a componentelor electronice.a este prezentatd schema cu cir- cuitul integrat MMC 4095.L JC J1 J2 J3 sH r R4 +vcc J3 K2 K3 K2 K3 aGI. Funclionarea este identicd cu a circuitului MMC 4027. RESET. J3. schimbarea avAnd loc pe frontul pozitiv al semnalului de ceas. circuitul integrat MMC 4027. R4 MMC 4OA2 g=ffi A +Vcc 6{fiii H D1 B LED s I nc g 01 rc107 e{D nc Deci. doar cu precizarea cd intrdrile J1-3 gi K1 -3 sunt conectate Ia cdte un operator 91.

-: \: T t. I ffnd L.i i.l'il) .lrtrJ llJ i. conectatd la intrarea porlii P2 trece in 1 logic determinfind un 0 logic la iegirea acesteia.I "uLs rlr Fr l----*.il.l ri i Fl m out trrl gnd O alte variantd a comutatorului ON/OFF este reapo(i logice inversoare. ..! i'. care contine tot un bistabil JK cu intriri multiple inversate gi neinversate.a este prezentatd schema realizatd cu circuitul integrat MMC 4002. f-**3 m k i Vci: R4 +vcc [r-L--_---" . in figurile 4 gi 4.h l... care se transmite la iniiare prin intermediul rezistorului R1. i)r* tr* t c. care comuta qi determinq un "1" logic la iegirea circuitului.'f-l " l-l "'ldna :_*-_: b__li:r ii--_-rl Frlr x .ffi .AUToMATlzAnl im LoculrurA lr f_I rTl rri F . cu f unclion are identicd.{!' snd l.-l i. llli *j sr...i l.*J rE--n Ied ffiFl ir r. iegirea MMC 4095 \.-FGTI i.7nF) este introdus in circuit pentru a realiza reseteul la alimentare. ....= LJ t t rrr r"-t Fr i il li lir ttl i'1 l.-' \-/ i'j ti .i=---.-: f1 iO r-i L__ 8. I M.-rl Eill nut t.. La lizatd cu cuitul Tn stare stabild.....(.. 'r . Singura modificare neces ard.r r1-*-!-r I r I.flrl I :i t4* rTl Hl'1 l{.t +vcc b-J u'rl m out ri I ri | | i lir rlr ul..t l-'l tC td tC .ffi i.t= A***C +vcc MMC I 4 OO1 t Vr:. este conectarea pinilor J3 gi K3 (care sunt negafi) la nivel logic "0" (masd). 'i'o U rr ri tit Fi I: l. La o primd apisare a butonului. Condensatorul C1 (1nF-4.-: 1". Starea TEHNIUM septembrie 2003 31 . care conline doud po{i SAU-NU (NOR) cu patru intrdri. Condensatorul C2 (47nF-470nF) se incarce prin n2 (100kf}-220kC-) Ia nivel logic 1 . potenfialul ridicat de tensiune se aplicd pe intrarea porlii P1.1*1f[ '. care prin rezistenla R1 (10k4-1skfi) se aplicd la intrare $i rnenfine cir- punerea sub tensiune apare un nivel logic 0 pe intrarea portii P1 (C1 este descdrcat gi se Tncarcd).-l :l f:-_::I-- 4096.. .

+Us T ti u densatoru. cu tensiunea de alimentare cuprinsd Tntre +3V $i +15 V. H.1rF :ry ?. Pentru trei comutatoare se pot folosi circuitele MMC 4069 (6 inversoare)..Tranzistorul de comandd se poate conecta la iegirea P1 sau P2.1pF Yffi&"ff gi ffiru g& satisrace cerinfete nor- DA 1512 A 20kfr ff{* 5.t*o* Ll Schema de mai sus se poate realiza gi cu alte circuite integrate. figurile 7 Ei 7. La o noud apdsare con- mI $lrl m $ht2 nn srcs r. distorsiuni de intermodulafie tranzitorii reduse gi dispune de o gamd completd de protecfii. C2 (descdrcat) produce un salt negativ de tensiune pe intrarea P1 . condensatorul C2 se descarcS.1"/" la puterea de iegire de 10 W.ri (figurile 5 gi 5.n Frr l. a modifica cablajul. cum sunt: MMC 4023 (3 porli $l-NU cu 3 intrdri) sau MMC 4025 (3 porli SAU-NU cu 3 intrdri) folosind acelagi cablaj tdrd modificd.J#J lg I ::l f-. melor Hi-Fi este compatibil pin cu pin cu TDA1 5208. b---d Lr I LC i l"--:3 nr] vcc snd F. determinand comutarea circuitului in starea iniliald. potenlialul pe intrarea po(ii P1 este la LOCUINTA MMC 4069 nivel ridicat gi starea stabild l1:: _t1 este menfinutd.-t lr rl ns-I nn L*o*.a). Fl .o ffl .AUTOMATIZARI circuitului se menline chiar dacd este linut apdsat in continuare butonul (se creeazd. Circuitul se alimenteazd. Pentru doud comutatoare se pot utiliza (fara modificdri in cablaj) MMC 4001 (4 porli SAU-NU cu 2 intrdri). fdrd. in funclie de necesiteti.$g' lg-. un divizor rezistiv R1 -R2. care con{ine doud po(i $l-NU cu patru intrdri . figurile 6 qi 6.r'[ij r--r ir :i ii t i H il li F =i f-t Fl n --"J ns t'-t iiJ Hm Circuitul integrat MMC 4002 poate fi ?nlocuit direct cu circuitul MMC 4A12.7 '_ TDA { 1512 fola ptontotfi ] A IIRIU IruL IMPRIMAT 32 TEHNIUM septembrie 2003 .a. intermodulalie sub 0. la U e = 33 V.t ****. prin rezistorul R2 gi B iegirea po{ii P1 (acum in 0 logic). MMC 4093 (4 po{i $l-NU cu 2 intrdri trigger Schmitt).al t5-1 io l*i i*. de la o sursd asimetricd cu valoarea Ua = 15-35 V. MMC 4011 (4 po(i $l-NU cu 2 intrdri). respectiv de 7 W pe o sarcind de 8 fl la Ua = 25 V. dar cum R1 este rnult mai mic decAt R2. Dupd elibe rarea butonului.a.I nJ L----*J I cJ [1 U [.-l f-5] 'ux [. Puterea de iegire este de 20 W pe o sarcind de 4 f). Circuitul asigurd distorsiuni de o.8p F 2200uF TDA Trl 1512 A 0 .r r?i L'r r-r f-t'*arlllli_1. Toate schemele funclioneazd.

l l nivelul solului l'" "Ii. cel ce-l totugi. prin despre un detec' mijloace elector de metale o. sd Ie prezinte.' -JF .5rF tromagnetice gi ultraperformant. cdteva va cons trui sd poatd desc o- peri. ing. comorile scheme principiu de regelui Decebal de Ia Sa rmisegetuza. Sco pul .f' ltBi$i* f "tEYT{ \ bucotd de metol TEHNIUM septembrie 2003 ..coNsrRUcTlA NUMARULUI ffiffi ffi€ffiLffiffiffiffi a$r€ ffi€Y#ffiwffiffi ffiffi $W€Yffifuffi Dr..-'+l I I -*. Andrei CIONTU Desigur cd articolul de tald nu-pi a prezenta cititorilor principiile propune un o'Know-How" complet descoperirii (detecliei) metalelor "ascunse". 9f unele indicalii de reali- onsomblul bobinelor (sondo) r-\-nd=pt . cu care. o'5PF ale unor detectoare simple precum articoluIui esfe mult mai modest. acela de zare practicd.

in prezenla unei bucdli de in figura 2 este ilustrat principiul detecliei metalelor prin dezechilibrarea cArnpului magnetic.amplifi^cator ). dezechilicAmpului magnetic.. care inter- sale. poate istoricd. Dacd L1 este apropiqt?. L"l =bobina explol'atoare (sonda) cu care se tatoneazd locul unde $e bdnuiegte cd existd metal ascuns. Sirnplu. t1-t2 ( frecvenla filtratd de cdtre FTJ ). ?nsd. Aceastd frecvenld de "bdtaie" nenuld este de domeniul audiofrecvenlei gi poate fi ascultatd Tn cdgti sau difuzor.. inductanla. av&nd t=1-Z kHz ). Tn care: ' DH/l nM cu dezechili- cu brarea schema boc !ionare prezentate al ln figura 3 sunt gi principiul de funccelui GAF= generator de audiofrecvenld (de pre{e1at. lpF I tOnf 4x2N2227A + Crt 1 Cs OnF 34 TEHNIUM septembrie 2003 . puntea se dezechilibreazfr qi ?n cdqti auzirn tonul GAn de "ciutdtor de. lntr-o ordine. "Actiunea petrece'u tot se detectoarele clasif de ?n rnetale {DtU) pot fi urmdtoareie tipuri: icate meniul audiofrecven!ei (O= oscilator de AF. A.ti. rnetal) pe aceeagi frecventa ( =f2 ). inductanla L1 se modifici in urma apropierii ei de un metal..comori": DM cu varialia frecvenlei. DIVI cu variaf ia frecvenfei unui oscilator de RF Ei DM cu circuit PLL (de blocare a fazpi). dar. care amestecate care lasd insensibil difuzorul {casca sau instrumentul de mdsurd). Cuplajul rnagnetic devine nenul.$* un metql.RC. p rincipiu lu i de functi0nare. Rro 10K fi Cro 0. pozilia cursorului potenliometrului R pentru a avea extinc{ie Tn cdq. trebuie sd fim atenfi |a. fald detectoare fac parte ambele bobine L1 gi L2 care au axele perpendiculare ( cuplaj magnetic nul ).. Dacd. EI reprezintd un circuit electronic care funcfioneazd diferit Tn absenta. L2bobina de referin{d" Cu Li departe de orice rnetal. gi ca parametri). avAnd bobine diferite { constructiv. trunderea liniilor de cAmp magnetic create de L1 Tn mediazd pd- poate a simplitafii L2. printre f1 frecvenle minimi. frecvenla f1 variaza qi la iegirea rnixerului. alarrnele false ! semnalele de diferite f recvenle existd gi unul de )1 Vcc Stcbilizotor 1 D1 N400 1 Cr C2 Boterie 1Opf 22Oy"F ?x2 N???2A R2 Rs R1 1fiK fi 10K n 10K 0 Lr Cogt. Din sonda de prezenla aprop^ierea sondei metal unui in . sB aiusteazd.CONSTRUCTIA NUMARULUI TIPURI DE DETECTOARE DE METALE Detectorul de metale face parte din categoria general6 a senzorilor electrornagnetici. .C= c6gti AF cu impedanla 2 kiloohmi. L1 metal. in do- brarea unei pun{l. Doud oscilatcare de RF ( 01 gi OZ ). [n figura 1 se prezintd schema posibile a unui DM cu punte. lucreazd totugi {dacd bobina exploratoare L1 este departe de orice ?n mixerul Mx. fnsd.ei varlazd. dau "betei" r'lule.

/ho' l'^:. este realizht cu T1 .4TG V Lr 'ln t f.x3 Ll are T0 de CuEm un lop --r*"r vI . Si tranzistorul cu Siticiir KT315 (echivalent BC10B ). 0. -7 Schema dit figura folosegte un circuit integrat CMOS de tip MMC401 1 v (4 porli NAND) fotoiite astfet: N1=oscilator de frecvenle fixd ( 470 kHz ).'caie are in compunere bobina explorato'are L2. realizat cu 3 tranzistoare cu efect de cAmp (JFET ) Ei un circuit integrat AAF. la acesta. vom prezenta in continuare cinci scheme moderne. Varianta.3-0. In figura S a gi b se prezintd desenul clntalului imprimaf l.fo]-oggFle 6 tranzidtoare de a'celagi tip (tranzistorul de comut?tie 2N2222A). Cr rusesc (K561LE3 K561LA7 p2 ^{h- - 3oi soP it 20n T3 4k7 *z I I Rs c'{ 50.*o'!. In igura B se da T*. dar. d. Bobina exploratoare L1 are 20 de spire din conductor CuErn de 0. in calea sernnalului ( ponderat cu R2 ) se plaseazd un filtru tot pe varialia frecvenfei unui oscilator. Frecvenla comuni de lucru a celor doud oscilatoare este de OS0 kHz. Nivelul sonor se ajuste azd cu R9. T3. schema de principiu a unui DM realizat cu Cl ). cu un mdner lung. iar oscilatorul de frecvenle fixd ( f= QA kHz ) cu T2. (selectate din muite altele ) de principiu I ale unor DM avdnd la b. N2= mixer. N4= amplificator. conductor f inductantd :i!l lli3'J"'l#.:* ^:^ i. iar T5. spre Functionarea se bazeazd M47 7K5 aTAp -fh SCHEME PRACTICE DE DETECTOARE DE METALE AvAnd in vedere cd primele doud tipuri de DM nu se folosesc. datoritd slabei lor sensibiliteli. L1).sv'-tI pn r.3 mm $i un diametru de 27 cm. Amplificatorul de AF este redus numai la repetorul pe em to r'"""'1ff aE * -Rt 7k5 Cn R6 + -l spire.6 mm. N3=oscilator de frecventd variabild' (bobind exploratoare.az4 ptincipiul variafiei frecvenlei. Oscilatorul principal .417 ^^. scara 1:1 gi desenul de echipare cu componeqte a pldcii. Ea se va infdsura cu o foila de aluminiu gi va fi rigidizatd pe un suport special prevdzul.CONSTRUCTIA NUMARULUI 32 ohmi. iar circuitul integrat.r- I.:'*:'r. sau echivalentul MMC4001.T 1t"I deosebire de DM prezentate. Difuzorul folosit la iegire poate avea impedanfa'de rF n TEHNIUM septembrie 2003 . T4 iormeazd un amplificator de AF. Cu tranzistorul TO este realizat mixerul. l+ diametru de numai 5 cm.25 l. $i | +J. Tranzistoarele sunt de acelagi tip. in general.. In figura 6 este prezentatd schema de principiu a unui DM hibrid.in figu ra . {limentarea este stabilizatd la +5V. un echivalent al lui gBO. 2N245 (sau 2N256).

Bobina odatd confeclionatd se va ecrana mitiampbrm'etrul"ui la minim). negativand baza.i. nov' 2002. cu indemanare gi.*l*d folosirea unui tub PVC flexibil cu diametrul Bibliografie: 1 -Revista "Electronique Pratique". ci numai cu .r.f+fZdl Ei. Bobina va fi prinsd pe suportul ei iari a se folosi cuie sau guruburi din fier.i -prbtesional polibil. modifiiata de prezenla.regleazd ir#r"rti j iu Ct ) ibttet ca semnatut si se transmitd ptin rezonbtorul cu cua( la baza lui T1 . acest lucru 36 TEHNIUM sePtembrie 2003 ..5-i mA.-. a u$urinta minipuiarii..gB + R2 +98 foarte .7 nF 00nF Cs 39OpF R2 10K 0 Lltl."un ferdstrdu de grosirnea de O ultimd observatie se referd la modul practic de conieclioniie-i ooniriei-sondd.B: irecvenla de 1 MHz este detectatd de dioda Dl (tlp if. 1 989. 4-Revista "Radio" 811990. cu cuart . bobina "fund de co9" (figura 1 1)' in figura 12 se dd desenul scheletului bobinei. 6/2001 .O.orr. care trebuie pri_nsa.r". Franla 2-Coleclia "Popttlar Electronics". Frecvenla de lucru (a aibd rezonatorului cu cua() nu e criticd gi poate fi oricare irtr. conduce la lc=O (acul uEurAnd bobinarea in interiorul sdu (dupa transformarea tuOutui Tntr-un tor cu tdietura in exterior) a numdrului de spire necesar. Aparatul se pregetegtg pentru lucru in mod simpiu' OoOina Li tiinO'defiarte de sol (Tn "ae{). pe un u?!r?.ei. se. Mi!. con-feclionarea.9K0 C7 1 C3 4.ect v t .27.iampermetrul trebuie sd o sensinititate de 0. care se va coniecliona din sticlotextolit neplacat metalic.n qgnetici lOin cupru sau din. circular cu diametrul de 2s cm. ifi fiquia-g desenul riodului de echiPare. aluminiu) . cu 1. ) Dacd frecvenla. rdgind sau prinderi cu nituri din plastic.=on". 1 984.semnalului. Rusia Germania 10-12 mm . SUA S-Coleclia "Elektor Verlag". intr-un ecran electric cu o panglicd din folie metalicd amagneticd (cupru sau aluminiu). gat suport cu.6 mm.$.' Bobina Ll ruura 19) are 20-50 .mm. care va fi tdiat pe generatoare.9olda pentru r. iese din 'de trecere a rezonatoi'ului cu cua.atunci nanOa mifiampermetrul din circuitul de colector indicd acest iuiru.CONSTRUCTIA NUMARULUI +9V R1 1 50Kn Ce 47 nF I I Cg R3 50pF 3.groasd d9 gi se dau desenul circuitului-imprimat mm. in [1] se recomandd pentru bobina exploratoare 9i o bobind "retro" de veche facturd. Pentru d. din leavd metalicd 8 n. f OO qi-r rOO kHz.9:9il3llu . tdiat metale.pi* din cbnductor cu diametrul 0.

&nbsp.care realizeazd pagini web an imate.</td> <td>&nbsp.write("Ultima modificare " + document.&nbsp.in Notepad. AceXpert.&nbsp.&nbsp.<ahref="cv. plus incd 3 pagini intitulate dupd numele link-urilor din sursd gi poze.&nbsp.htm.htm">Links</a>&nbsp.ro">Email:gabrielm @ go.&nbsp.&nbsp. Florian MANEA Vom continua editarea in cod sursd .TEHNIUM INTERNET Web designer Gabriel.gtiu sd lucrez in cod sursa dar gi cu multe alte editoare de HTML cum ar fi FrontPage.'="green"> <Ir> <td>&nbsp.&nbsp.&nbsp.</td> <td>&nbsp.<ahref="prieteni.&nbsp.&nbsp. astfel.&nbsp.&nbsp.<itd> <td>&nbsp. &n bsp. Dreamwaver precum fi Flash .htm">Home</a>&nbsp.&nbsp. &nbsp.<img src="gabi. </td> <ld> &nbsp. ro4a> </td> <td> &nbsp.&nbsp. <ltr> </center> <iBODY> </HTML> TEHNIUM septembrie 2003 .&nbsp. vom crea pe Desktop un nou Folder numit "Site".htm">Prieteniimei</a>&nbsp.lastModified). incercdnd sd conturdm forma unui site simplu de web.<ahref="links.</td> <llr> </table> <b><br> <center> <table width="807o"> <tr> <td valign="top">CAteva cuvinte despre mine: <br><b>Am 23 de ani gi cea mai mare pasiune a mea de pAnd acum este web designul.<ahref="index.jpg" width="1 60"> </td> </lr> </table> </center> <br> <hr width="90o/o" align="center" color="red"> <center> <table> <tr> <td> <a href="mailto:gabrielm @ go. &nbsp. care va conline prima pagind care am editat-o pdnd acum index. <HTML> <HEAD> <TITLE>Prima pagina de web</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#ffffoo"> <P align="center"> <font color="blue" size="1 8" face="arial">Bine ati venit</font> 4P> <hr width="807o" ali gn="center" color="red"> <b><br><br> <table bgcolor="white" align="center" border="1 " bordercolo.&nbsp.&nbsp.&nbsp. <script langu?g€="JavaScript" type="texVjavascript"> <!-- ll --> </script> </td> document.doc"target="new">CV</a>&nbsp.

gj.design.doc pe care fl introduceli dumneavoastrd.tspr lRgie..ffi - .F0 -J f.'.t I'letProgram* Yhlail :H0M[..rack =g Eil " deo i t ti#l t l [t0\#5 : \. gi gabi. .t* J Agldress l'.ro. : J *'$ -J M-uProiects rx -F --:. Existe astfel rnai rnulte portale care vd oferd aceste servicii gratuit sau nu chiar gratuit deoarece Tqi inciud in pagin ile dumneavoastrd ferestre publicitare. urm eaz6.htm. Se observi cd lucrdm foarte mult cu tabele.htm.ll}''J l-ir'? il [] I 2 i"l : * I 4 figiere: prieteni.if : neavoastrd.home. Am introdus gi o imagine . Tabelul alb din centrul paginii-sus reprezintd un meniu foarte simplu cu 4 link-uri (legaturi cdtre alte pagini web-cele din directorul site). pentru a crea o legdturd intre paginile din director.ps. gramelor firmei Macromedia. links. 38 TEHNIUM sePtembrie 2003 .ro si www. sunt scripturi Java care se introduc in interiorul tag-ului <HEAD>. dali click drepta in interiorul paginii gi apoi din meniu selectali opliunea view source in care veli cduta codul pentru scriptul datei gi orei" sa vizitali adresa de maliile pe care le intalnim pe INTERNET sunt gif-uri animate. flu toate ani- i:i*:i*.jpg. in director avem -i 2 J t uy Cotte.{ri}: irr r'.r-h|esign jJab J t. trebuie sa-l g dzduili pe Internet .TEHNIUM INTERNET Codul sursd prezentat mai sus reprezintd Homepage-ul site-ului nostru. Atenlie.iii i:. Tn speli Dupd ce f inalizali site-ul dumneavoastrd. VA recomand dacd dorili se introduceti un script care afigeazd Tn pagina dumneavoastrd data gi ora web http:/lwww.'{edia J . formAnd astfel un site. altele in interiorul tag-ului <META> gi altele in interiorul tag-ului <BODY> sus se Ei cel folosit ?n exemplul nostru de mai 11.htm index. TTltin r a fiio. pe care le veli crea dum- sd vd ofere o adresd de web gi spaliul de gezduire pentru site-ul dumneavoastrd.ro . Acest meniu Tl veli introduce gi in figierele prieteni.ls Help .i- Tsr-.fiqier cu extensia jpg. ?n ultima perioadd s-a dezvoltat foarte mult animalia pe lnternet cu ajutorul proMacromedia Flash.rol.go. mai intAlnim gi fiEiere de tip gif care de obicei sunt poze animate. Atenlie. cod in care am implementat la sfArqit un script Java care indicd ora 9i data ultimei rnodificdri aduse paginii de web in care este introdus. iatr pentru aceasta aveti nevoie de un cont de web care Rezultatul codului de mai sus precum gi figierele din Folderul creat sunt ilustrate mai SUS.indes l'rtrn {.htm.it:.r* afla ?n interiorul tag-ului <BODY>.De-tktnp\5 ite\.ti':ili=i. links. t"u Edit Uier*r F4vorites HTl"ll."lat*ce crirr:rt* . Doud exemple de servere web romAneqti sunt WWW.J. deoarece acestea ne permit o mai bund Tncadrare Tn pagind a informaliilor care dorim sd le publicdm Pe INTERNET. al 5-lea figier: cv.htm. t-i.

ll. solufie ce permite o rezolvare corectd a multiplelor probleme legate de rezultatul utilizdrii mai multor difuzoare specializate intr-o singurd incintd" sau con. intre cele doud frecvenle fH (dintre midrange gi tweeter) gi fL (dintre woofer gi midrange) se afld 3. Pentru alte perechi de frecvenle sau alte tipuri de refele trebuie consultate lucrdrile lui R. b) ?n al doilea caz Tntre cele doud frecvenle se atld o distanld de 3 octave. trecut) Aparent. Formulele se aplicd pentru 5 kHzlsOO Hz. = rezistenla totald a inductanfei mdsuratd Tn TFHNIUM septembrie 2003 . cele mai utilizate in sistemele cu 3 cdi. In fiecare pereche.20 log16 [Rm / (Rs + Rm)]. intre woofer gi midrange gi cea de a doua Tntre midrange gi tweeter.Aurelian MATEESCU (Urmare din nr.woofer . Valoarea pierderilor este datd de relalia: L . Ele se utilizeazl.(pierderile in inductor). O caracteristicd deoseb. a$a cum sirnplist poate sd pard la prima vedere. Poate gi de aceea mulli specialigti considerd cd pentru nnai mult de doud difuzoare specializate Refele de separare pentru incinte cu 3 cdi" celor doud frecvente de tdiere. Relaliile de calcul pentru aceste relele ca gi tipul de refele au fost selectate IuAnd tn considerare faptul cd acestea sunt cele mai utilizate de industria de profil gi recomandate pentru producdtorii de serie micd.10.tweeter cu calotd Variante de circuit pentru releaua trece-bandd {band pass) pentru configurafia woofer . astfel cd eficienta in dB a midrange-lui va fi: Cagtig midrange = (eficienta midrange datd de producdtor) + {cagtigul filtrului trece-bande) . frecvente de tdigre de bazd. In realitate este o problemd care introduce o serie de elernente care sunt dificil de solulionat in mod corespunzitor. Rs La utilizarea relelei pentru 3 cdi. unde: L . a) Tn prirnul caz. lll gi lV. Comportarea circuiteior diferd datoritd problemelor de Tncdrcare rnutual5 ce apar la filtrele legate ?n cascadd. Atunci cAnd fL se afld ?n jurul valorii de 300 Hz. Astfel.enta complet diferite. valorile inductanfelor sunt mari gi au pierderi relativ mari. Schemele electrice ale relelelor recomandate pentru incintele acustice cu 3 cii sunt prezentate in figura 9 gi cuprind refele de ordinul l.. Rrn = imp€danla difuzorului. Bullock.pierdelda Tn inductanfd. De aceea. Formulele din acest caz se aplicd pentru valorile 3 kHzl300 Hz. respectiv fH/fL = $.ATELIER Ing. pentru configuralii woofer midrange cu con mic sau calotd tweeter cu calotd. Releaua de separare pentru 3 difuzo are nu este o combinalie de doud relele pentru doud cdi.midrange cu con tweeter cu calotd. Cu cAt cele doud frecvente de tdiere sunt mai depdrtate Tntre ele. adicd fH/fL . 5 k{zl625 Hz gi 6 kHzl7SA Hz {woofer midrange cu con mic sau calotd . se oblin 3 caracteristici de frecl. pentru cele 3 variante de circuit ale unui filtru trece-bandd de ordinul ll. curent continuu. introducerea unui alt difuzor ?n incintd gi a incd unei refele^de separare nu pare sd creeze o problemd deosebitd.it de importantd la relelele de este preferabild utilizarea unei refele de separare active. frecvenlele sunt altfel dispersate in domenlul de frecvente al celor 3 difuzoare: separare pentru incintele cu 3 cdi este pozif ionarea Relaliile de calcul au in vedere doud perechi de - Aceste formule se pot aplica de asemenea gi la perechile de frecvente 3 kHzl375 Hz (woofer midwoofer-tweeter). cu atiit sunt evitate efectele indezirabile ale unor multiple intederenfe ce apar.4 octave. urmatd de mai multe amplificatoare de putere. cdgtigul f iltrului trece-bandd se va mdri. Pentru toate formulele prezentate. in dB. se considerd ca acceptabil un minimum de 3 octave intre cele doud frecvenle de tdiere. prezentate in figura 8.

f..2r* C -. 0..2* 500 .Zrw fr 0.2r* T f-t "l ' zr*'fT 0.r..28 .f rw 'T 0.1009.JJ a..2r* 11 \za rI t_.. fT T I-rZ - /.2 w* f.- 0. 0.ATELIER RETELE DE SEPARARE PENTRU 2 CAI RETEA BUTTERWORTH DE ORD.-_ c2 - Zr* I zr*'fT "z f ^T 40 TEHNIUM septembrie 2003 . 592..2257...L592. L3 _w f.3 fr 183 .2251..Zr* \-..2533 ..- L2 56.2w A \/< 0. 5 z 0.3183 T ... J 0. :J LEGENDRE rI -2 zr* 'fT t^..1 194..2r* RETEA BESSEL c.2* fr 0.2 C. J fr aJ463.1592 L1 = | 2.I "r 0..2-..1 246 T "l T t fr 0..zr* fr =0..._ ...2336 "2 0. ll c1 c2 0. .2509 0.1040 .Zrw L1 Cz _ 0.3183 Ll= L2 0.'.1 688 L2 r.7723.4983.0912 ' zr*'fT 0. zWI L2 fr a.1 592 fr 0.1 fr 0.2.f+ z o^o'u' L4 _w 0.Z z* 'fT 0. -4 z.27 \vt -.n =zr*'fT 0.f....zJ 56..2437. z.1 59 2.1125 -3 z .4159.ll 11 ^ aJ r25 u.. 106 I ' zr*'fT 0. lw 0.-. . lll .1414 T L2- fr 0. =# ' zr*'fT 0...2w -2 2. 5 z L.0702 fr T_ \/r t^ 0...=..3 T fr 583. 0.'...1 .1073. I RETELE DE ORDINUL IV LINKW'TZ .27 83..r lJ..Zw r.2122 'fT 0. .2 RETEA BUTTERWORTH ORD.RILEY \.0796. \-...0796 c2 =.RILEY DE ORD.3000.0862-Zr* T 2.2* fr a\za -.f.2387.f-.5 z .1 1 04 L4 0.-- zr* 'fT 0.0844 L1 L I z* .2 ^| vr 0.1 \/{ 0.. a cl -_.07 t 9 "l T fr 0.f_ rw 'T 0.2* fr l- zr*'fT 0. lw ..f rw 'T 0.r c2 -e 0.f-'I'w T ^ T_w t-/ I Z 6... f.0796 =# 0.2r* fr fr 2.1000 .f L3 _w fr RETEA BUTTERWORTH ORD.450 RETEA LINKWITZ..0912 Lr= fr 0...f .L A 1 0. 'fT + z BUTTERWORTH \zr L4 fr fr RETEA CEBA$TV (Q = 1) T t-tz - fr A 0.2r* l- -1 -2 z .

07 0.0769 L4 _w aJ67 4.L wl t- 0. L I 0._-.3 853 ' r1 Vn /' z. [n acest caz existd doud posibilitaf i: .2365 L3 0. t-.1079 . \.de ordinul I b . I 4gl -2 7 ._ fT 0.-. se proiectarea refelei de separaie nu vpr corespunde cu datele precon tzate.2-_. prjma metodd este bazatd pe incer- Dacd una din aceste conditii nu este . _w f_ I lw t^.rdspunsul difuzorului este extins cu 1F-2 octave peste/sub frecvenla tdiere gi are o caracteristicd de frecvente refativ liniard: de arnbele difuzo are alimentate din refeaua trece-sus gi trece-jos radiazd din acelagi plan.3295.L wl 0.2034.07 :- 0. .f "Tw ^T -. 1524 .1 1 L6.2.-) J Z.1 578.2__. degi pare empiricd. _w L I I 11 \JA=- + z ..3253. Aceastd metodd. Lt _w f-I vn r-1 + Z. lw fr 0. se mdsoard din nou gi din apioape Tn aproape se cautd oblinerea optimului. modif = can succestve: se mdsoard rdspunsul._.z_./ | t: 6l Ll L2 -f ' z_ .f-I lw 012255 =- 0.2__ f 'T LINEAR PHASE r1 v1 t zr* fT 4I Ll L2 _ 0.2294.L Tw -4- 0. Zr* ^T a r1 a.3 251.2_. respectatd Relele de separare pentru incinte cu 3 cdi a .L wl 0..L L3 # 'vA t-1 0r*0632 + Z.09 I TW 4c 0.Z__ -IW t^. -1 J Z.de ordinul lV icd un element al relelei.filtrul are caracteristica de frecvente liniard (plata).f* WI GAUSS 4.ATELIER f- \- r_. r fT Utilizarea formulelor de calcul Formulele prezentate asigure rdspunsul in frecventa indicat doar in cazul in care sunt intrunite o serie de condifii: .2. rezultatele obtinute in este totugi rnetoda utilizatd de fabricantii TEHNIUM septembrie 2003 41 .de ordinul lll d .f_I lw 0.2235 \-/J Z.de ordinul ll c .Z^ L I 0.

i a extensiei rdspunsului la frecvenle joase. *o- linearizeze caracteristica de impedanld. 42 TEHNIUM septembrie 2003 . 1zd9/oct. de tipul gi panta relelei de tdiere. Un woofer de 12" (300 mm) diametru va funcfiona defectuos intr-o incintd cu 2 cdi chiar cu un tweeter care va incepe lucrul de la 2. '-4 t^: z foarte greu de respectat gi depinde de directivitatea difuzorului.se va utiliza un woofer cu diametru sub 10" (250 mm). Extensia caracteristicii de frecvenld nu mai este atAt de criticd dacd panta filtrului adoptat este suficient de mare: cu cAt panta este mai mare. ce depinde de cfit de bun este programul gi de cAfi parametri cuprinde. care le lasd pulin spaliu de manevrd.*2ntt C1 :ffi 1 I 1. pentru cd va avea o "gaurd" mare ?n caracteristica de rdspuns rndsuratd Tn atara axei sale. Rezolvarea are doud posibilitdli: . Studiul pielei va ardta cd incintele cu doud cdi sunt in general echipate cu woofere sub -l 0". . or. de frecvenla de tdlere aleasd.ATELIER Cdteva recomanddri pot minimiza 6dBr/oct.e pot rninimiza ugor prin utilizarea filtrelor de ordin superi- sau -o- -b- Relea de separare serie cu atenuarea de 6 dB/octavd (a) pi 12 dB/octavd (b) pentru incinte cu 3 cdi de incinte deoarece dispunAnd de aparaturd bund.se va folosi un midrange sau chiar un mid-bass + mid-dome 6dBr1oct. O verificare la indernAnd pentru a vedea cd releaua de separare a fost corect optimizatd gi cd cele doui secliuni sunt in fazd se poate face prin inversarea polaritdlii secliunii trece-sus gi mdsurarea rdspunsului in frecvente" Dacd rdspunsul ?n frecvente mdsurat inainte de inversare este relativ plat. Problemele de directivitate pot fi rezolvate prin alegerea difuzoarelor care se completeazd reciproc ?n privinla directivitalii . dupd inversare va avea o "cddere" pronunlata Tn dreptul frecvenfei de tAiere. Utilizarea unui prograrn de opti mizare poate fi de mare folos in solulionarea acestor probleme. L1 =.7./T ^fr v2:@ -bRelea de separare serie cu atenuarea de 6 dB/octavd (a) pi 12 dB/ octavd (b) pentru incinte cu 2 cdi frecvente joase. 1zdB/oct. Chiar utilizarea wooferelor de 10" nu este recomandatd. Acest lucru este benefic gi pentru relalia complexd ce existd intre amplificator. Referitor la prima cerinta. lncintele cu doud cdl evitd cu greu problemele de proiectare legate de plasarea frecvenlei de tdiere Tn zona criticd a difuzoarelor utilizate. 3. cu at6t extensia poate fi mai micd. pot ajunge la un rdspuns corect. a doua metodd utilizeazd un program de optimizare pe calculator cu care se poate obfine o optimizare relativd. zond in care se afld rnodificdri ale caracteristicii de frecventa sau de directivitate. este de preferat. nu este imperativ necesar sd avem o caracteristicd de impedanld platd a difuzorului. av&nd Tn vedere cd se confruntd cu fenornene fizice foarte cornplexen exprimate de multe variabile.000 Hz. Problemele legate de directivitatea pe orizontald a difuzorului s. degi existd unele realizdn industriale care s-au bucurat de succes. pentru amortizarea difuzorului cAnd caracteristica de impedanld este platd. de mdrimea rdspunsului la znf-r. Cea de a doua cerinle privind extensia rdspunsului in frecvente este uneori problemele constructorului amator. Pentru aceasta sunt necesare filtre ajutdtoare care sd Atunci cAnd adoptali prima metodd specificatd mai sus incepeli prin linearizarea caracteristicii de impedanld. difuzor gi cablurile de legdturd. dar dacd se poate obfine acest lucru. 2.

deoarece unii constructori le utilizeazd.fM0' 0500 zno r -t TEHNIUM septembrie 2003 .fM0. La alegerea frecvenlelor de tdiere mai sunt determinante gi alte elemente in atara celor specificate pdnd in.500 Hz.S00 Hz.1 590 IHz] zH' fH 1 KHz C. Fdrd sd Caracteristica de impedanld a unui tweeter r[Hz] I KHz Filtru de rejeclie RLC gi efectul sdu Rela[iile de calcul refele de separare cu 3 cei Refea de ord.menfionat cd in unele cazuri. I KHz insistdm asupra acestor tipuri de relele de separare. t_. 10 gi 1 1).000 Hz. se recomandd sd nu se lucreze in domeniul cuprins intre gS0 Hz1. ' l5g0 ZH 'fM _ T.000 Hz-3.- 0. dupi curn am mai spus. ayAnd panta de 6 dB/octavd gi respeitiv 12 dBloctava (fig. de aceea $i aceste recomanddri nu trebuie scdpate din 20a vedere. vom prezenta configuraf ia electricd gi formulele de calcul pentru relelele ce echipeazd incintele cu Z Ei 3 cdi. midrange) in domeniul 20A Hz glegg!.5540 ZM 'fM Filtru RC gi efectul sdu asupra curbei de impedanld Trebuie. Wooferele de 10"-15" redau vocea masculind cu exagerare in domeniul de frecvente 200-350 Hz. 15g2ZL f IL Varianta b) acum: se recomandd se recomandd qlegerqq lui frz (intre midrange tweeter) in domeniul 2.frecvenfd L-l _ r .04592* L2 _ 0.ea _fui - ff1 (intre woofer gi gi 3S0 Hz. refeaua de separare bste neoptimizatd. 1 : 0. Varianta a) Cr= f I 0. \.ATELIER Cu alte cuvinte. Relele de separare serie. astfel cd imaginea stereo este slabd sau necbnformd cu realitatea datoritd rdspunsului polar incorect. iar tweeterele cu con sau calotd au distorsiuni mari sub 2. degi rdspunsut gst_e plat.

ll (cu inversare de fazd.0768 Re[ea de ord. 'f" Lr _0.0.2* t-.3202.zM L. _ 0.-_1 o.0665 .09 13 .07 ll.2M fM zu'f Relea de ord.a233.85 dB \-. lll (trece-tot cu inversarea polaritelii secliunii trece-bande) Varianta a) CAgtigul secliunii trece-bande = 1.ZH fH lL Zt'f t Varianta b) CAgtigul sectiunii trece-bande = 2.2126 t-t r of l-l r 0. : 11 \-.2L fL a. L3 0. 1 190 . \-"n o.4285.2.ZH fH ^' \vr 0.6 dB zM 'fM 012193 ZM 'fM I .r ^ + 0.1 dB ^u -6 0.3046 .r + 0.1 \vr 0. r l-t 0.OJ32.2546. ZM fM ZH' fno 44 TEHNIUM sePtembrie 2003 . _1._1 0.ll9l fH .0248 Zno 'f* r 0.0791 ..0683 L.1 '+ fM v< t\:o ' ^: ._ 0.ZL fL a3442 zH'fnn 0. ' t^.0831 .2129 ut'f t A.2586. 395 1 .9320 . ' t_.ZH fH Z*'fM 1.148 t\zq ^'. L.45 dB Zt'f L^ -a3202.fu t- \zr .3 128 r L1: 0. I 191 ..r I \:r ^ 0.r 0.a791 ' ZH 'fH 0._. L 0.0254.0221 ' Z* 'f* a. -22 .v .) ZM 'fM fu r _ 0.dB = b) Varianta CAgtigul secTiunii trece-bande = 2.0598 ..1 \21 L. lll (trece-tot. ZM L'rfu L Z^'f r-rr /r : 0. 1592 fL .2* t^1 0.. * CAgtigul secliunii trece-bande 2. la secliunea trece-bandd medii) Varianta a) t\zr .ZM L'.ZL Relea divizoare Relea de ord.t \zr __.2. _ J fM c 'r t^ + \-.o98o Z" 'f*..0995 2.0145.zH -.ZM T[inch] fM () ..297 6 \-/^ t_. 0.21 +f t^ ' a- 0.t .ZM fM _0.3459 r ut r 0. 1138 ' r ut r u2 0.Zno Lt.zM fM n t \zr 1 + 0.* 'fn' 0..5o7o L ZM 'fM r LJ.- - r 0.s f.__. polaritate normale) Varianta a) CAgtigul sectiunii trece-bandd = 0.frrn r 0. r t_1 \.0788 Zt'f .061 r rfM0.3211 .2H fH .3211 .. Z.ATELIER a\z.ZL +fL . -67 Z* 'f* r -s T Lo: 0.3 236 Lr _0.0788 r t- Zn' fH "t 0.0291 .

_4.1502.0728 ZM 'fM 0.3 843 zM 'fM 0.zw L.zn Lt-t r -z 0. lV (trece-tot) Varianta a) Cagtigul = 2.1 0.093g . \/< '' a._ ' I 0.zH fH f- r_.3 112 ZM 'fM r _ 0.9667 ZM 'fM r _ 0.347 5 ZM 'fM 1. IV (trece-tot) (_ o. 'fr0.2M fM o L.2l3o \.zL fL Varianta b) C0gtig = 2.2M fM ZM 'fM 0. I 158 ZH 'fH r _0.4469'zn f- \vr .0253.f.2224.445.2M J fM TEHNf UM septembrie 2003 .'.99 dB t1-- tva ^r ^.84 dB fE l\- _.2L fL L6 c6- 0. Refea de ord.2523 .ZM _ 0.0966 . 1696 r _ 0.2127 _4.567 L1 .zM fM f\: L4 _1.2H fH Va L Zr'f^ r Lf -. ' t1 tVr 0.. 1695 Lr 0. 1004 .0445 fM 11 \-/ / a ^' v? f- zr.o r: zr.= 0.28 dB -6 T _ 0. L6 11 r V1 0..' Zt'ft L8 *0. _0.zL _ 0.07 65 L3 _4.2ggl fL fM \-rt t_.2L Zr'f t (' fL Oi I I (Vezi Tabelul 2) I I co C\ I I () SA I +40 O55.0 162 f- 11 \*-.068 ZM 'fM L4 _0. 1007 .2M -:"fM r '? _ 0. u6 -.2927 ZH fH t- \/< t-.2M fM Rm ZM 'fM b co: C.zL L'5 t.0294.634 . -' 0.0848 zn 'fH 0.0884 zM 'fM 0.1 1O sc (Vezi Tabelul 1) O. LM 'fM 0.26TJ .3799._. r zM 'fM L. llgg.21 fL Refea de ord. t' Z^'f 0.ZM L" _ J fM Varianta b) Cagtigul = 0.5 934 . 3395. ' | 0.ATELIER 0.423.0849 ZH 'fH 0. 2lg7 .0852. _0.zH -t-t -r-J t\21 t^. . _ fM .70 i8O. + 11 0.2227.377 4 ^ L.ZM uA L6: -.r t' 0.

Cel mai eficient mod este de a utiliza rezistenle inseriate cu difuzorul sau un divi zor rezistiv f ix sau variabil (un potenliometru bobinat). (fig. 14). acest circuit inmoaie asprimea emisiei. dintr-o eroare.0569 L7 _0. b) Atenuare 12 dB/oct. 0.1).. Jt Znfrr. (fig. presiunea acusticd este mai mare ('cAntd mai tare").relea Paralele RLC Pentru aplatiz area unor Po(iuni . (fig. o modificare nedorile . in cazul utilizdrii unei rezistente serie.utilizarea unor bobine cu inductanfa foarte mare 9i ca atare se evitd utilizarea acestei solulii."tt!ele se estompraitica atunci cand amplificatorul de putere Ltitizat ard fictorul de amortizare mare gi cAnd rezerva de putere a acestuia este substanti?q'-r:^ pea=a Tn circuit. Valorile uzuale ale divizorului rezistiv sunt: i Rs Rp 22 10 Dezavantajele acestor tipuri dq.ATELIER rare.i. Circuitul TC. Examindnd caracteristicf oer impedanld a unui tw6eter cu calotd -2dB -4dB -6dB 2. Z fif.2515 zr-f . releaua de geparare "vede" o impedanld totald diferitd de cea luatd in calculul relelei.Acest filtru de rejeclie se folosegte la difuzoare care Co= 9:s332 ZM'fM Cs= Cu= C7= a. 'in cazul utilizdrii unui divizor rezistiv se menline la minimum impedanla difuzorului.r. ale caracteristicii. tweeter cu con Sau calotd).. viitor) 46 TEHNIUM sePtembrie 2003 . o \-o L8 _0. CircuitJf-nrc (fig. La calote.relea paraleld RC pentru coreclia caracteristicii de f recvente coborAtoare .i oiioritd inductahlei bobinei mobile. "readucerea lor Tn front".02252 lt x c Rc = impedanla nominald a difuzorului Cei ce fot ridiba o curbd de imped?nle a difuzorului cu filtru db rejeclie pot observa daci aplatiz?. prima anomalie se poate corecia cu ajutorul unui filtru ifd. v9m observa doud aspecte distincte: un vArf accentuat la freivenla de rezonanla._..de Jitrr*(*ootei m'diange gay !yv9ete. -Oupa cilm am precizat mai sus.#nlei difuzorului alimentat din releaua de sepa- unde valorile lui Rs gi Rp sunt date in ohmi. toate bobinele mobilei prezintd o cr'egtere I impedanlei.azul wooferelor.g tej-ett!.Le I Rc unde: Le = inductanfa bobinei difuzorului (H) RC = 1.25 X RE Rc Ai i sunt numai aproximative gi vor fi ajustate prin cr= misurdtori.1503.n ^ugeastd cauzd. tittru care podte ti proiectat p.2983. eficien]d superioard woofereior 9i O. in general. ristici de frecvenld crescdtoare..b) L . Z 27tfr.o cre$teie a valorii impedan{ei o datd cu cregterea vatorii frecvlirf. - .3 4.2 3.0.frecvenfa de tdiere intre midrange 9i tweeter. poate apirea la frecvehtu de tdiere. In c.Z Z Znfr.a) Relaliile de calcul a) Atenuare .+ Znfr. de compensare gi borectie. iiino neces ar6. Trebuie sd se aibd in vedere cd in cazul in care. 11. cu aspect de cloPot.rqa (linearizarea) caiacieridticii de impedalt4 este suficientd. pentru care este /2. Formulele simplificate care nu implicd parametrii difuzoarelor in cauzd sunt: Q=0..frecvenla de tdiere intre wggfer 9i m.datoritd reactanlei inductive a bobinei.zM fM 0. Tn practi-ca de utilizeazi gi alte relele de coreclie: ielea paraleld RL pentru corect area unei caracte- . se vor utiliza de preferinfd rezistenTe neinductive de putere corespunzdtoare (fig" 1 5) Urieori. Pentru calculul valorilor practice este necesar sd se cunoascd parametrii difuzorului: C . elimind efectele .. .03003 1t 0.eltru orice tip. lichid cu proprieteli magnetice care are Ls _a. Z Jz Znfr. egalizarea nivelului presiunii sonore cu cea a wooferului.21 fL Zt'f t 6 dB/oct.Z T LJA .valori de cAte 0. in caz contrar pot cregte Rc cu.lucrul w6oferului sau a midrange-utui in releaua dq separare. Z Znf Znfr. importantd fiind iunoagt'erea acestei calacteristici a difuzorului.Z Unde: fa. dar gi de a amortiza mecanic echipajul mobil al difuzorului (lidJange cu con sau cafoti. 12).5 ohmi pAnd se obtine rezultatul dorit. frecveht" de rezonante scdzutd a acestora implicd.poaJe eqdf izaaceastd cregtere a impe{an}ei gi ugureazd. (Continuare in nr. J.formaioin inserierea celor 5 componente.J.l04.0178 ZM 'fM L6 _0. releaua va fi recalculati luAnd in calcul creqterea mppdanlei d ifuzorulu i.impedanla difuzorului calculatd releaua..ZM fM nu au ferofluid.0490.7 8. f+] .2M fM rol de transfer termic.2J3.idrange.2 (frg.. 13).0799 ZM 'fM L4 _T.retele de separare serie (3 cni) cr 1 Znf . difuzoarele midrange gi tweeterele au o . T b3 .. Jt Co= T us cr= Cu= T Z - LJ6 Znfr.Z cr= Lr= 11 Ll= Z Znfr.2L fL . numit Ei filtru d.

I+ c0 3. Alimentarea circuitului be realizeazd' prin redresarea dubld alternanla a tensiunii de relea 9i slarter /hlil{{l07 R8 3tI( . cu puteri ?ntre 15W-36W. care L La baza acestor scheme este un oscilator realizat cu tucreazd pe frecventa de 30kHz-50kHz. du durata de viald mare. cu trei Tnfdsurdri.30Fr{nv I tl Erf cu hrbsfbr 0. In continuare prezentdm cAteva scheme electronice ridicate dupd becurile produse de firma HUAYI GRUR care sunt mult mai ieftine decAt cele produse de firme consacrate.90sp TI TOR FERITA TEHNIUM septembrie 2003 47 . aproximativ 8000 'ore.ECONOMISIREA ENERGIEI Cornel $TEFAI|ESCU Becurile cu consurn redus de energie au o largd rdspAndire.5rnm apror.2{l. Circuitul de reacfie gi cornanda tranzistoarelor este un transformator realizat pe un tor de feritd cu diametrul de Bmm-10mm. cu iluminare ?chivade lenti becurilor cu incandescenla de 75W-175W. doud tranzistoare de tip MX 13001 sau MX 13003.

producAnd o tensiune oriunde cAnd curentul prin inductor (L) este zero sau maxim. TEHNIUM septembrie 2003 48 . Astfel conectarea tensiunii de refea are loc cd la el este insuficientd pentru ionizarea gazului din starter. Tensiunea de amorsare a starterului este mai rnicd decAt tensiunea relelei. Tn acest punct impedanla tubului scade spre minim. obositor pentru ochiul uman. Tot la aceste scheme existd efectul strobosco- a refelei.5mm aprox. acestea se incdlzesc ai emit electroni. Curentul prin tub atinge valoarea zero de 50 de ori pe secundd (50H2). el poate sd clipeascd de cAteva ori pAnd se aprinde. Cel mai intAlnit defect al acestor becuri este intreruperea filamentelor. autoindusd mare pe bobina L. cu lameld bimetalicd intr-un balon de sticld cu gaz inert-neon). lamela bimetalicd se incdlzegte gi scurtcircuiteazd electrozii starterului. CAteva momente mai tArziu lamela cdrilor electrice se produc radialii luminoase. normal a deschis. ceea ce determind repetarea ciclului de pornire de cdteva ori. gazul din interior se ion izea zd. 90sp cente sunt impropriu denumite tuburi cu neon. el se poate deschide starterului cu tensiunea sinusoidald pic. condensatorul gi droselul. iar tensiunea autoindusd poate sd nu fie suficiente pentru ionizarea totald a tubului.9nF T1 TOR FERITA E+ E cu intrefrer 0. circuitul electronic rdmAnAnd intact. dar cu acoperirea internd fluorescentd a tubului este convertitd in radialie vizibile. curentul prin tub cregte. el fiind limitat doar de inductanla L.ECONOMISIREA ENERGIEI f tuburi cu neon clasice (formd de baston).. prod ucAndu-se minAnd circulafia curentului prin bobina L gi filamentele tubului. fapt datorat nesincronizdrii deschiderii contactului 4xlN40O7 2 1 MX1ffi Q1 c6 1ArFl400v 3. deter- scdzutd.3pF-1OpF I 400V. suficientd pentru am6rsarea tubului. dar mai mare ca tensiunea de lampd caldd. 1) conline o bobind (drosel) L gi un starter (un contact termic. tensiunea de pe bimetalicd se rdcegte gi intrerupe clrcuitul. in spectrul ultraviolet. deci gazul se de-ionizeazd. CAnd se aplicd o tensiune ridicatd capetelor tubului. dupd ce s-au eliminat starterul. contactul acestuia rdmAndnd deschis pand la o noud repornire a montajului. Acesta se poate utiliza la alimentarea unor iltrarea cu un condensator de Schema clasicd de alimentare tuburilor f luorescente (f ig. in interior conlin vapori de mercur la presiune amorsarea tubului. La aceste scheme clasice pornirea tubului nu este fermd. 2-0. Tuburile fluores- ionizarea gazului din starter. In urma descdr- montajul recuperat. se modif icd legdturile pentru alimentarea f ilamentelor tubului din 3.

dar suficientd pentru luminos.r. fiind mai micd. mdrind durata de funcfionare Ei eliminAnd efectul stroboscopic. La pornire. iar in figura 4 schema pentru cel de 36W.. reduc pierderile rezistive gi gabaritul. In figura 3 este prezentati schema electronicd pentlu becul cu puterea de 32W (tubul sub formd de spirald). La punerea sub tensiune. bricate de firma SGS-THOMSON: BUL59. C1. tubul se com- funclionare normald. C3 gi R6. se schimbd $i dupe eliminarea in fazd. se portd ca un scurtcircuit pentru condensatorul C1.2-0. gazul nu mai are timp de de- Tensiunea care apare pe C1 este cuprinsd intre 500V-1. BUL 89. deci Si O datd pornit. BUL 510 in capsuld TO-220. nice prezentate in continuare elimind starterul gi inductanla voluminoasd L frecvenla de funclionare de la 50Hz se imbundtdfesc ai performanlele tubu- Marind la cAteva zeci de kHz ionizare intre cicluri ale curentului. TEHNIUM septembrie 2003 49 . Tranzistoare care pot funcliona foarte bine in astfel de scheme electronice sunt Si cele fa- ori mai mare decdt cel din 220v sodu r MXtffi Q1 I c3 1. lui. care este mult mai micd decAt vacondensatorulu C2. Se impune ca aceastd frecvenfd frecvenla de rezonanle a circuitului oscilant. Circuitul de start este realizat cu R8. curentul circuld prin transformatorul T1 . deci se af eg tranzistoare care suportd acesl supracurent. crescAnd^ pand cAnd miezul se satureazd. a menline tubul tranzistorului Q2 gi comandd startul curent Tn baza oscilafie de reaclia prin transformatorul T1 . BUL 67 . Cz din circuitul conven!ional. frecventa de rezonanld a circuitului este determinatd loarea i formatorului T1 Si timpul de eliminare a sarcinii stocate din tranzistg. lisAnd la o parte valoarea lui Costul ini{ial ridicat al recu pereazd. in funclie de valoare gi f recvenla la care lucreazd.SrF c6 lOIF/400V L1 E+E cu intmfier 0. rezultdnd un licdrit de 50H2.7nF-3. care este finut in funcfionare normald. in timp din reducerea energiei acestor becuri se consumate.$rrn aprox. determindnd gi un consum redus.90sp c2 47nF T1 TOR FERITA circuit In figura 2 este prezentatd scherna electronicd a becului economic cu puterea de 18W. cdnd tranzistorul este saturat.2kV. ?n supratensiunea este mai micd. Variantele schemelor electro- gi inductorul L1 . de valoarea condensatorului amorsarea tubului. inainte de rezonant serie constituit din C1. tranzistorul se bf oche azd. [n aceastd sarcinii stocate bazd. frecventa de lucru este determinatd de dimensiunea gi maximumul densitdfii fluxului prin miezul trans- sd ie pulin mai f nnare decAt Inductanla folositd f iind micd. acest injecte azd. frecventa de lucru este acum determinatd de condensatorul C2. Tubul este amorsat de tensiunea mare care apare pe condensatorul C1 (2.gnF) din circuitul oscilatorului. fn acest punct reacfia din joncf i^unea BE.ECONOMISIREA ENER gi nu mai emite lumind. curentul suportat de tranzistoare este de ci rca 3-s C2.

aceasta cu condilia ca banda de trecere a filtrului cu rezonator de cuarf (centratd pe fi = ct) sd fie mai micd de 10 kHz. frn IsM bilitatea datd de ORQ. MX1 . uh divizor de frecventd cu N = 100.mixer substractiv. se obline prin reglajul continuu al unui VFO. EF = etaj de formare.7 = 16.44 .2. deci. Schema bloc a unui astfel de sintetizor este datd in f igura 1 . Se poate alege ti = 1 ps.amplificator de tip FTB. in care 1/tipste ldlimea lobultri spectral de interes. stabilizate.7 = 16. In urma mixdrii la MX1 cu semnalul de frecvenla fh la intrarea FTBQ rezultd frecvenla intermediard: fi = fs . ti<1 cu VFO MX2 -.1 85 I 0. fhM = 27. AFTB . deoarece instabilitatea de Amplificatorul FTB cu acord fix trebuie sd fie destul de selectiv Si de aceea factorul de calitate al circuitului sdu oscilant trebuie sd fie de 27. componentele Fourier dintr-o bandd de frecvenle B din spectrul impulsurilor periodice inguste (de duratd ti) de la iegirea etajului de for1/ti mare (f igu ra 2).272 yts.965 . $pertrala nale armonice. Rezultd cd frecventa VFO trebuie sd poatd fi reglatd cflt mai fin (demultiplicator) intre valorile: fhm * 26.(fh t Afh) + fh + Afh = fs D-ebil la iegirea MX2 se obfine frecvenla fs cu stafrecvente a VFO este compensatd. gi acesta trebuie procurat. Func!ionarea acestui sintetizor este simpld gi ea se aseamdnd cu aceea a unui analizar de spectru. Variind fh intre fhm gi fhM. ORQ = oscilator cu rezonator cu cuar!.965 :27.npl relativa cornp. ecarlul de frecvenlE (pasul) este de fq/N. astfel ca fi .ct. Dacd fg = 1MHz. Cum B = 27. putem selecta toate liniile spectrale.405 . din intervalul fsm fsM. una cAte una. Filtrele cu frecvenfa centrald de 10. AvAnd in vedere cd Tn revista TEHNIUM s-a publicat gi o schemd de sintetizor digital pentru CB. La MX1 se aplicd simultan un set de sem- reglabild continuu intre fhm gi fhM. = cu f recventa .405 MHz) Un astfel de radiotelefon trebuie sd aibd 40 de canale cu pasul de 10 kHz. de reguld.44 MHz.^$.26. Intre doud frecvenle fs adiacente. DF = divizor de frecvenld cu N.ffiixer aditiv.44 = $1 . = FTB cu rezonatoare oscilator lB = 110. ilu se poate realiza de cdtre radioamatori.10 . dintre valorile fsm gi fsM.405 .7 MHz sunt foarte rdspAndite. gi nu prin comutdri discrete ca la sintetizoarele digitale cu blocare a tazei unui VCO. 50 TEHNIUM septembrie 2003 . in care: Se aplicdm principiile enunlate la realizarea unui astfel de sintetizor necesar unui radiotelefon pentru "CITIZENS BAND" (f = 26.(fh tA fh) Prin fh s-a linut cont de nestabilitatea de frecven!5 pe termen mediu a oscilatorului local (VFO). la mixerul aditiv MX2 avern: forrr = fi + fh + Afh = fs . Dupd filtrarea (seleclia) componentei dorite (a frecvenlei canalului dorit). cititorii pot face acum o comparalie intre cele doud tipuri posibile de sintetizoare.10 .965 = 0.705 MHz. m izAnd pe componente arm onice intre ordinele 27 Ei 28.8. funclie de tipurile de circuite electronice alese de cdtre constructori. este necesar. AnalizAnd f igu ra 2 se observd cd este necesar ca B < 1/ti. este necesar un impuls ingust cu durata FTBQ cuar!. Filtrul trece-bandd cu rezonatoare cu cuar!.LABORATOR rU' IU' SINTCTIZOR d'BRNDR CONTINUR Andrei CIONTU Sintetizoarele de bandd continud sunt acelea la care releaua de frecvente discrete.265 MHz. Schemei bloc din figura 1 Ti corespund o multitudine de scheme de principiu. de la iegire.

detecf la care se de i AAI 16 30+40 3+4 10 0. valo area lui C se va mdri de cca 20 cea recomandatd pentru f recventa de 10. gi nu sunt indicate pentru detecfie. pot taloage) tipurile de (extrase din ca- Tip t MHz Vrp Vef Vo V rl % diode recomandate pentrp deteclie. detectorului treculi in tabel sunt: f .7 30 300 3 85 de ori fala de Mt 37 (8F01 12) GBR EFDI 03 39 50 r00 1 I tudinea maximd de intrare.7 MHz.7 semnalului modulat 33 330 1 0. s-ar putea sd gregim gi numai TntArnpldtor f unclionarea ar putea fi mulf umitoare.75+3 R=rogu. C In acest tabel. cu Morcoj de audio (in (figura 2) sau ceramicd. P-portocaliu.4 J4 amplia EFDl 1O | 0.C-grupul tudine audio lucrAnd la frecventa de 455 kHz. ?n capsuld de sticld orice diodi cu germaniu in capsuld indicatd pentru detecfie.3 30 TEHNIUM septembrie 2003 .f recvenla i i Ml EFD 1 14 Parametrii : (rF0 r o+) 06 I I 30 3. Precizdm cd pentru detecfie se fofosesc numai diode cu germaniu (mai sensibile decfit cele cu sili- uctoare (D) gi tudinea nalului detectat Vo = amplisem- corp de sticlo inele colorote de AF sau VF. este avea alte aplicalii generale.LABORATOR Vrp YOSFGL CAnd trebuie sd realizdm un circuit de deteclie (figura 1) cu d iodd sern icond ciu). pentru detectoare de ampli- R. de morcoj Diodele din (onod) (cotod) tabel sunt recomandate pentru detectoare MA radioreceptoare) sau video (in televizoare).5+5 34+60 ie. G-galbeni B=bleu. precum gi pentru detectoare MF (discriminatoare de frecvenle in radioreceptoarele pentru UUS). V1 AA1 19 14. In tabelul aldturat sunt redate punem la intdmplare orice diodd din "zestrea" personald.9 10 5 40 {60 I maximd poate folosi dioda.V=verde. Dar nu de sticld. cu contact punctiform (metal semiconductor). P = 44 33 330 7 >2. Tl = randamentul detecliei.2 II 45 +50 I I Mr t2 10.7 20 I 500 0. 10 2. Tn comutalie etc. KN Ml l0 40 AAI 11 I culorile inelelor (dinspre catod) de identificare a tipului diodei (dacd acesta nu este scris pe corpul de sticld al diodei) sunt: alb. Afte diode. cu contact punctiJorm. c pF R altfel de marcaje sau indicative. A= i I I Ml 13 I =Cehugiu.

Divizorul de''frecvenfd Propus este de tip regenerativ. Ambele oscilatoare sunt Tn regim de oscilalie masd).. foarte scumpe: cu atAt mai f f recvenla. este c5. de unor Schema a doua se recomandd Pentru frecvenle ceva mai mari. inseamnd cd reaclia pozitivd este prea puternicd gi generatorul este in regim de oscilatie de 52 TEHNIUM septembrie 2003 . trebuie sd poatd fi'iealizat6' o mixare armonicd. Dacd la disparilia semnalului de intrare. iar la al doilea (avAnd baza la Pe Se recomandd ca CdlC. tranzistorul T joaca gi rolul [n-ut mixer. sub forma unor circuite integrate care sunt. j:x f our "*{ Lg Jcu uouT f tnr utH fow uouT ft' -c-bPe lAngi funclia de generator gi ieftine. Corectitudinea functiondrfi divizorului constd in disparilia semnalului de scumpe cu cAt frecventa maximd de lucru este mai mare.flN / N oscilogramele pentru un divizor cu 2. af latd intr-un raport intreg (N) fald de fgUT.C4) este f recventa f OUT' acordat Armonica de ordinul N-1 a acestei ln figurile 2a gi 2b se dau divizarea sigurd a unei frecvenle -cAteva sute de MHz) ridicate (de intr-un raport de 2 PAnd la 5. Divizoarele de frecventa rapide se realizeazd. sintetizoare de irmele de specialitate.cvenla fOUf este stimulatd de aplicarea unu-i bemnal de intrare' cu f recvenla f tN. c€l de iegire persistd. de cdtre cu ocazia realizdrii se resimte. necesitAnd un singur iranzistor de RF. adicd nu existd UOUT. Circuitul bscilant din colector (L. la primul intrarea este Aceastd nevoie exemplu. Aparif ia oscilaf iilor pe fre. adicd pentru divizarea unei frecvenle ftn cu factorul N. respectiv 3. care poate realiza in f igurile 1a 9i 1 b se Prezintd o schemd de principiu. in prezent. Cg . iegire la disparilia celui de intrare (resppctarea legii comenzii)" ln fapt. divizorul este un ARF cu o reaclie pozitivd (deci. insd. Schemele din figurile 1a gi 1b sunt asemdndtoare gi ele amintesc de un oscilator in 3 Puncte cu Priza pe condensatoare (Colpitts) 9i baza bomund (BC). intrarea este Pe emitor. stimulatd.t= 215. circuit multi-Q) sub pragul de amorsare a oscila!iilor. Zonele hagurate corespund intervalelor de timP de sincronizare prin injecfie (tazare) a oscilatorului stimulat. Diferenla dintre ele Pe frecvente se amestecd cu flru rezultd: ftru 9i .LABORATOR YO3FGL Radioelectronigtii amatori au adesea nevoie de un divizor al unei f recvente ridicate (divizor rapid). baz6. foarte simpld pe frecventa fOUT.(N-t) fOUT = fOUt unde fOUf . dacd nu existd u1g.

care (repetdm!) trebuie sd dispard o datd cu ulN.A7.2 pF. gi cedeazd astfel: alimentAnd montajul de reaclie o .LABORATOR 1/f w -0u our (N=2) 1/f w -b* U our (N*3) 560 MHz. Alegem: C3 = 4. ceea ce nu e corect. se C2 = 2. CEBO .8E = 8V. nestimulatd.9 GHz Ei CC3O =_1 . lungimea bobinei S. . Capacitatea totald de acord: t.2E = 2V.4 + 0.Factorul c4 de reaclie corect trebuie sd fie 0. R)! Ca un exemplu. atenfie la reglaje (Cf .5pF. Deci. E drept cd sunt voluminoase.5 . UfU = 0. dar sunt. R la limita iegirii din oscilalie (disparifia lui ugUT).7 _pF > Cf gO.^ Bobina de inductanfd LE din mari pro- Oscilatorul "stimulat" trebuie realizat pe frecvenfa f = 280 MHz gi in varianta 1b.o . tnm).7 pF.s de decu(cera- mice) . dar la frecvente mai ajutd^la amorsarea oscilafiilor..2 pF:9CEO. E = 10V. s€ pot obline divizoare rapide de ordinul B-10. C6 = CT = 10 +..U=" R2=r=" = 12 ko se optimizeazd nivelul lui ulN 9i al valorii lui C1 astfel ca sd reapard uOUt. cu aer. Alegem tranzistorul pF. UCU = 0.t trt6= t = 1 kg. sd admitem cd dorim sd divizdm cu 2 frecvenla de BF Inductanla La bobinei de Condensatoarele plare: acord: L = 43 nH (bobina va avea 5 spire CuEm 0.. Cr+C. Se aplicd utN (pe ftN = 560 Ml-{z-l)'de ta un generator de semnal standard. C2 = 10 + 22 ytF (tantal).. CSEO :55 In ce privegte alimentarea tranzistorului I vom alege: 25 kC).lfpF (trimer ceramic) Cu aceste valori rezultd: factor Rs=uEy/lc-1 R2=3R5-3 R1 = (1b). lc = 12 mA. Tntre ele). Poate In privinla reglajului. emitor are 1-3 spire pe mandrin 1. se regleazd.6.s mm din aceeagi sArmd ca L. ceea ce nu e pufin. ieftine! TEHNIUM septembrie 2003 .5. R = Cu aceste valori rezultd: gi lipsi.^ E-U. C = 2 ..47nF 1735 care ft _are = 0. pe un mandrin O 3 mm. Conectdnd in cascadd 2-g astfel de etaje divizoare (bine ecranate j& +c -7.

LABORATOR

(U $MPLN DGTGffIG
1
Andrei CIONTU

ru

Cu exceplia unor aplicalii speciale, radioreceptorul cu simplg Oetecjie nu se inai foloseEtr_ Tn' pre2ent.(*?i ales in radiodifuziune) q.! etapd primul i tost'insd iActul tip de rhOiore'ceptor din istoria radiotehnicii, o patent de nagtere" al radiocomunicaliilor este celebrul oiligatorie. 12 dgglOe.06.1896 oblihut de Guglielmo Marconi in Anglia, care avea
decAt al contemporanilor sdi. Marconi, prin ggniglitatea s?.,,E.$liut ce sd iica pentru iceasta: imbundtdlirea detbctorului (cohe,rorul lui Branly), o

rnetal-semiconductor (joncliunea Schottky) au ardtat ce, dary dioda detectoare este pola rizald in sens
variald gi optimizatd.

direct cu un curent continuu (l) de micd

intensitate, sensibilitatea S; poate fi

ca obiect tocmai realizarea unui-radioreceptor ceva mai peforrnant

nuna p rind, de pdmAnt, anten4'cAt mai lungi etc. O datd cu inventarea

piimuiui tub eiectronic amplificator, ragioieceptoarele au cunoscut o perfeifioniie ripiOa. fotugi,.la aparilia ?n lume'a radiodifuziunii (.SUA T0t0, rrropb tgzl , Rominia -'1 gzb), radiolece.ptoarele pq.rfe^clionate erau foarte scumpe gi, ?n lumea radioascultdtorilor mai pulin instdrifi, erau foarte rdsp&ndite radioreceptoarele cu simpld deteclie, cuno_scute ca "radioreceptoare cu galeni". De ce "cu galend"?. Pentru c6' detectorul * "crei6rul" radioreceptorului (f igura A [pAl ); LmJ 1) era un dispozitiv destul de complicristal de sulfurd cht, format dintr-un de plumb gi un contact metalic (wo!fram) cu vArful asculit (o "microjoncli/ /T\ \ 2 une"' Schottky, am spune noi, azi)' \ \ Bunicii sau strdbunicii noqtri se / "chinuiau" foarte mult pentru gdsirea \ unui punct de contact de mare sensibilitaie pe suprafala neregulatd a cristalului, tot mutAnd vdrful metalic al unui arcule! mobil. Era suf icientd o micd trepidalie pentru ca totul sd "se strice" gi operalia trebuia reluatd. Astdzi, detectoare cu galend nu se mai gdsesc decAt la muzeele tehnice sau in colecliile particulare ale radioamatorilor (Tn sensul larg). Ele au fost inlocuite de cdtre diodele semiconductoare cu contact punctiform, cu germaniu sau siliciu, il .caPsuld de sticte sau de ceramicd (cele
inicroundelor. Pentru aplicaliile convenlionale de deteclie sau de mixare, de leguld, diodele nu se polarize azd. Un parametru de baz6, al unei diode detectoare este sensibilitatea in curent (Si), definitd ca raportul dintre intensit5tea curentului redresat (1.,) gi puterea de radiofrecvenld aplicdta (Ppp):
Si = lo

racteristicE pentru aceasti dependentd. Pentru cazul din figu ra 2, valoarea optimd pentru I este 75 PtA, ia1 yaloarea optinld pentru S; este 2,3 PAIPW" ' in figura 3' se aratd cum Poate fi adaptatd la un radiorecePtor con-

ln figura 2 se Prezintd curba

ca-

\

\

-\
lLrAl

f=

1

,5V

pentru f recvenle din

domeniu

I

1

00nF

/ Pnf (pAlpw)

2+4Kfl

experimentale referitoare la contactul

Studii teoretice

gi

verificdri

54

TEHNIUM septembrie 2003

LABORATOR
venlional cu simple deteclie (partea stAngd) o polarizare de curent continuu. Curentul maxim de polarizare (reglabil cu R2) este:
I

ghid de undd

R 1 00

flongd

= E/(RD+R1)= 1,5/1,5'

1d=

1

mA

schema unui detector de microunde in banda de frecvente x (1" = 3 cm),
realizal cu o diodd detectoare (DD) cu

in figura 4 este prezentati

.r--- p nr

siliciu cu contact punctiform (DKS7M). Experimentdrile au stabilit ci polarizareq optimd este E = -30V Si nu E = 0. In acest caz curentul optim
de polarizare al diodei este:
|

OUT

Us

= 30/(56+1 1 0+1 1 0)1 03 = 108,6 pA

Pentru acest curent s-a obtinut semnalul (in ^impuls) detectat maxim din figura 5. In ambele cazuri (E = 0,

'0''1 'o"T

'o',1

E = - 30V) puterea de RF aplicatd detectorului a fost aceeagi, de:
Pnr = -26,8 dBm (decibel- miliwatt) adicd: 1o log

impuf s detectot

(E=-30V)

l*

p^10-r

= 26,g

f!

E

impuls detectst

(E:0)

polarizarea directd a detectoarelor poate fi beneficd in ceea ce privegte cregterea sensibilitdtii, adicd
cregterea raportului semnal/zgomot.

Din aceastd relatie de definitie a decibel-miliwattului se deduce cd PRtr = 10-5'68 W. Concluzia generald este cd

lo c{

zgomot de fond

"'

Principiul de funcfionare a acestui capacimetru este ilustrat in f igura 1 (schema bloc) qiin figura 2 (oscilogramele
de funcfionare). Capacimetrul, care se vrea

td qi un monostabil (M) care dd la
depin_de liniar

cu citire directd, este un adaptor la un voltmetru electronic cu afigare digitald (VED). El este format dintr-un generator de impulsuri (multivibrator) de frecvenld (f) consianiegire

KARUNDY

impulsuri dreptunghiulare a cdror duratd (t;)

de valoarea capacitdfii (Cy)

de mdsurat.
Valoarea medie (U") a tensiunii dreptunghiulare (impulsuri) ette:

U^=Utiff=Utif
UfKr

CUm U = ct, f ='ct $i t; = 11.lC. rezultd:

K = f/UfKl (coristiinta
rezultd C- ='KU^.

Uo =

C", ihr iu ^ notalia
capacimetrului,

Schemei bloc din figura 1 ii pot corespunde o multitudine de scheme de principiu, realizabile cu componente discrete (tranzistoare), cu circuite integrate sau cu ambele. Pentru oblinerea unei scheme simple gi economice, ugor de realizat practic, se propune o schemd care folosegte un singur Cl digital

mdsurdtoare.

Schema de principiu a capacimetrului trebuie se permite calibrarea sa (reglarea constantei K Ia valoarea prescrisa) inainte de

capacitdfii C* pe scala numericd a VED, este necesar ca valoarea constantei K sd fie o putere a lui 10 (caz in care inmullirea
se face comod).

EviGnt, pEntru

o citire

directd

a

V[D

" voltrtn

De exemblu, dacd avem K = 10-9 (Ff/) rezultd -9" ^ = 1o-9 uo (F) = 103 uo (pF)cu Uo

TEHNIUM septembrie 2003

LABORATOR
si anume "celebrul" CDB400E (sau echivalente), primul circuit digital TTL fabricat in RomAnia. Sch?ma de principiu este prezentatd Tn figura 9. Cu doua po(i din'capsuld se realizeazd generatorul de care are perioada (T) de repetare a impul'mputsuii, de expresia: suiilor datd -3i nr Cr = 1 ,38 Rt 1g-9 (s), cu R1 T = Zf l.g in Q. Dupe diferenlierea impulsurilor (cu R2,92),s9 oblin impulsuiile inguste de comandd a monostabilulut, care esle realizat cl celelalte doud po4i ale Cl. ti = (0,05 +- 0,95)T rezultd Uo = 5 (9,05 - 0,95) - 0,25 - 4,75 (V) Ei deci g; = 103 (0,2s * 4,Ts') = 250 : 4750 (pF) iniigurile 4a gi b sunt prezentate desenul cablajului imprimat la scara 1:1 9i desenul modului de echipare a pldcii cu componente.

'

Nu mai insistdm asupra boxei in care se poate

introduce acest circuit (fara alimentatorul propriu) 9i care poate fi o cutie pentru medicamente din masd plasticd.

T:1 /f

:ct

J:Jt

Cg
10peF

+5V

C+

47nF

T___r
7l
CDB4OOE

f-*-1
I

5

r-€E-]
C2
1

r-----J
tl
cx
R3

J

C1

is lt-

1nF

00pF
R2

20K0

390f1

Durata impulsului generat de monostabil este dati de relafia: ti = 1,1 Rg Cx = 429 Cx = KtCx (s)'

C- Tn'F -A Se recomandd Rs < 500 Q (s-a ales aparatului este: R3 = 390

?.tonstanTa K- '=10-9(F/V)
uKr

o rf

Rezistenfa R1 trebuie s6 fie reglatd la
valoarea

privinla limitelor de mdsurd, . acestea sunt destul db largi. La un monostab!!, dagd
Ourata (ti) a impulsilrilor este reglatd Tn limitele:

Aiest lucru este Posibil Pentru Rl max = 25oo ft' r'ffi\
rr

Rr =

1554,3f)'

cd
35

v

56

TEHNIUM sePtembrie 2003

.. g). Putem scrie urmdtoarele relatii matematice: M*a = Mc*b M*e*sinA = Mc*Rc*cos A M*e = Mc*Rc*ctg A Pentru ca rotorul sd fie echilibrat static. tasdretor oatiuiitor a iinaitiio. iariiu CCHITIBRIIRCN ROilITOR J Kalman FRANCISC 1 I .meror mici si miitocii doud sotuiii cie echitibrare necesitd u'n'etcirt financiar considerabil.titor. vom constata cd discul se va roti cu un unghi . Aceste vibratii duc ta: distrugerea prematurd a ry.i...lAdiro'inn in. Echilibrarea staticd in cele ce urmeaze se consideram un rotor disc dezechilibrat ca in fig ura 1 . sugt.irye.. astfel incat sd in "L1" gi "L2"" La extremitatea din stanga se lY : I I I I X TEHNIUM septembrie 2003 57 . Echilibrarea staticd se considerd a fi suficiente in cazul rotorilor care au turalii mici sau in cazul discurilor la care D ll > 10 (de ex. proaicaia indiiri.gitor. "c1"bi "c2.AUTO I MOTO Md numesc Kalman Francisc. la distanla "Rc" trebuie aOaugatd o masd de echilibrare "Me" (fig. in sens opus centrului de greutate (IG" ..:turbinele ventilatoarelor.'ir'iiiiiHiira"rii'pioiarc poluptrea sonord a mediului i'nco'niuidtorr.mecanic gi am domiciliut in Alegd.:"h.' (este dezechilibrat). jud... Dacd montem pe"rotor o masd de comparalie "Mc" la distanfa . sd considerdm acelagi rotor (fig .i'""{iitiii"rt"rd a tor.A" gi se va opri in aceastd "noue" pozilie de echilibril (fig.. 1). i. Axui .'. magini (subansalmbjuri).A.i. ' ln prezent pP se gdge3g g sgrle de aparaturi moderne pentru echitibrdri... el tinde sd ocupe pozifia din figura 1.i.r. LdsAnd rotorui tiner..1'. 21 montat pe un ax "1" strdns intre doud conuri. datoritd dezechitibrdritor pioduc vibra[il Acesteyibialif iuilaiuiAbar. diferite ldgdruit fixeazd pe ax un disc gradat "4". datorite faptului cd centrul sdu de greutate rrc" nu se afle pe axa o-z $j este deplasat cu excentricitatea . Dupd cum se gtig. Aldturat vd propun in vederea pu'bticdrii ti revisti aiinitavoastrd un iate1at cu privire la echilibrarea stiticd gi dinamicd a ro. Bihor..Rc" fala de centru.t.-ceptaiii6. este rT I volante etc..!ryiner. in pi999r9a i91 de.).li. . Deoarece pretut !i?!? dceitoradste destut d.rotlfie et9ry_entele cinematice ale magini6r.

ajustajul Ax-Rulment 2 se va executa astfel TncAt sd per- mitd montarea-demontarea manuald a rulmentului pe ax. rotind gi apoi oprind discul Tn diferite pozi!ii alese nu trebuie sd-gi schimbe pozilia.ctg A Me = Mc*ctg A (1) Rotor cadranul unghiul CunoscAnd ('A" (de pe gradat). Execulia practicd se poate realiza ca in fig ura 4.spaliul de lucru trebuie sd fie lipsit de curenli de aer. ansarnblul ax-conuri-disc gradat trebuie executat precis. pentru rotorii la care D/l lungi. 2. 58 TEHNIUM septembrie 2003 .AUTO . Echilibrarea dinamicd Echilibrarea dinamicd este necesar6. . . acesta rulmenlii din "L'l " gi "L2" trebuie sd se roteascd foarte u9or. calculAnd masa "Me" cu ajutorul formulei (1) gi alegdnd arbi- trar distanfa "Rc" in vederea echilibrdrii statice pe axa o-y (f "Rc" se va monta def initiv masa de echilibrare "Me". .tot dispozitivul trebuie pus la orizontald cu ajutorul nivelei cu buld de aer.discul gradat trebuie sd se roteascd ugor pe oX.MOTO fie condif ia: Tndeplinitd M*e = Me*Rc M*e = dar Mc"Rc*ctg a deci Me*Rc = Mc*Rc. Condilii tehnice . astfel incAt sd nu producd ele Tnsele dezechilibrdri. ig. facilitAnd Disc gradat astfel pozitionarea ugoard (fig. 1 ) la distanla Controlul final al echilibrdrii Dupd demontarea masei "Mc" Ei montarea definitivd a masei "Me". a). la TntAmplare.

masele "m1" sunt nigte vectori rotitori. 6) in care afegem doud plane de echilibrare "p1" gi "P2". sd cupldm rotorul prin intermediul cuplajului "cu'. la distanlele "Re1" gi "Re2" fala de axa O-Z gi I MOTO Mi1 .. Acum sd considerdm rotorul dezechilibrat (fig. in care M = masa rotorului. timp sd poate rotor. Tn vederea echilibrdrii. Momentele aces- simlitor vibraf iile cadrului oscilant. s).AUTO Echilibrarea dinamicd se poate reariza cu ajutorul dispozitivelor moderne de echilibrat sau pe cale experimentald cu ajutorul maginilor de echilibrat dinamic. Mi1 +Mc-0 Si "m2" vor genera forfe de ine(ie care tor forfe in raport cu axa "O1-Xl" sunt: rotorului. dar ?n acelasi Rotor Rulment 1 Piulita de stringere Rulment 2 Con de stringere Batiu Ion fix Ax filetat care sunt opuse maselor de dezechilibru "m1" gi Rotorul este fixat ?n lagdrele cadrului "c" care oscila Tn jurul unei axe "O 1 -Y1" care este "m2". ManevrAnd in continuare diferentialul mc*Rc*Zc*sinB = m1 *R1 *Z"sinA Acum sd manevrdm mecanismul diferenlial cu ajutorul manetei "d1" Tn sensul sd rotim masa de comparafie "rnc" fala de rotor. ' Momentul "Mi1" avAnd un caracter variabil. vor trebui plasate rnasele de echilibrare "Me1" gi *Me2" .deoarece axa de oscilalie este cuprinsd in pfanul "P2" unde: !\f = viteza unghiulard A . Vom putea observa cd la un moment dat se vor reduce TEHNIUM septembrie 2003 . de mecanismul diferenfial "D" de care este fixatd masa de gomparafie "mc". G = centrur de greutat-e. iar masa rotorului o descompunem Tn masele "rn1" gi "m2". permitd rotirea masei de comparafie fafa de Masa de comparafie "mc" va genera un moment Mc = mc*Rc*w* Zc* sin B perpendiculard pe planul "Y-O-Z" gi este astfel aleasd incAt sd fie cuprinsd. Sd considerdm un rotor dezechilibrat (fig.unghiul de pozilionare a masei "m1" fatd de o axd perpendiculard pe planul y-O-Z.m1*R1*w*Z*sinA Mi2 = Q . sd se roteascd impreund cu rotorul. Acest mecanism diferenlial trebuie sd indeplineascd urmdtoarele conditii: sd permitd migcarea masei de comparalie "mc" de-a lungul axei "o-z oferind astfer modificarea distanfei "Zc". adicd am egalat unghiurile A = B. Principiul de funclionare a maginilor de echilibrat are llbazd producerea vibraliilor de cdtre forfele de inerlie '{Fi" gi excentricitatea "e = YG". v€r produce oscilalia cadrului "c" Tn jurul axei "o1-y1". xG gi yG coordonatele centrului de greutate. in cele doud plane "P'l " gi "p2". rnigcare lmprimdnd o de rotalie in planul "P2". ' denumite mase de dezechilibru . de exempf care trebuie sd ?ndeplineascd condilia: adicd u.

60 TEHNIUM septembrie 2003 . avem mai multe clase de calitate aechilibrdrii. Rc" .AUTO I MOTO in sensul micgo rdrii sau mdririi distanlei "2c". funclionare.Z Me1 = ltlc*Rc*Zc lRel*Z Valorile lui "mc". prescripliile proiectantului etc. Conform standardelor. care este in funclie de: tipul rotorului. iar valo area lui "Re1" se alege arbitrar. de la G 4000 la G 0.fr. Anularea totald a dezechilibrului este practic nerealizabild. rela!ie: Pentru aceastd situalie putem scrie urmdtoarea m1*R1"2 = lrlc*Rc*Zc . turalie. Echilibrarea se face cu un dezechilibru rezidual admisibil "Ua". intoarcem acesta cu 180' gi repetdm operaf iile descrise mai sus.f rrrrsmisre I pz Cadru | rl - /osciiant . In vederea echilibrdrii rotorului in planul "P2". MontAnd masa "Me1" la distanla "Re1" la unghiul "B" indicat de bratul masei "Mc" 9i in sens opus acesteia. cu ajutorul diagramei Su rub Zc Bucsa cu canal elicoid aI Bucsa cu masa de regtaj comparatie Ru[ment Inima de ant r enar e Virf rotaiiv regLabtl Rot or Rulment Stiftfitetat2 S urub Furca egatare A=B pozitionar e de wVAPI t Strf t filetat U(/f 1 [urea de / Y | . "2c". deci: putem Spune cd rotorul este echilibrat in planul "P1".Me1*Re1.4. vom observa cd pentru o pozilie "Zc" cadrul nu mai vibreazd' (practic oscilaliile s-au redus foarte mult). conditii de calitatea echilibrdrii Ei turalie. "2" se pot mdsura efectiv. in funclie de magina din care face parte.

cg c.5 2 1. I I a-rt ce regim "n". s a s 800 630 500 400 250 2OO 315 i. Bucga cu masa de comparatie poate aluneca ugor pe bucaa cu canal eli- ic se poate in figura 7.5 specif ic / M. rezidual maxim "9".i25 c.3 ' 3 4 12.6 3. M = masa rotorului Kg.roo 3ooo lSco0. unde Ua = dezechilibrul rezidual admisibil g . ro 160 F l?5. c4 -.* 12.s fi5 3. al inimii de antrenare gi al unui motor electric. Am considerat aceastd activitate depinde mult de ?nfelegerea profundd a acestor fenomene.25 1-omigcare c.25 a IX IOJ de pand practicat in axul maginii gi dacd rotim gurubul de reglaj Zc vom putea modifi- 2 alunecd in aluneca ugor pe axul principal.2 0. Rotind 0. C: oucsei de pe ax este prelucrat un canal elicoidal in care intrd 0.AUTO I MOTO anexate putem determ ina dezech ilib ru I too x 50 40 31.*\rv\ g500c 1n nc0 migcare stiftul translaf ie Ceterminatd de oanalul elicoidal si ' de 2 tot o 1.5 fr loo fr 80 0'4 r16 .15 inam vedea Rotorul este fixat in magind intre vArfuri gi este pus in migcare cu ajutoru I cu relei de transmisie. $tiftul filetat canalul .6 l.5 ? 1. necesard descrierea mai amdnunfitd a fenomenelor fizice legate de echilibrdri datoritd faptului cd succesul in TEHNIUM septembrie 2003 --- .9 0.315 $urubul de egalizare prin interrnediul furcii de pozilionare. 60 tt. bucga cu masa de comparatie va executa doua migcdri: Stiftul f iletat 1.63 nc:J \rf r 0.0 63 r\ { i 'g /\i tl a \. de rotalie determinatd de canalul elicoidal gi Stiftul filetat 1.so 3oo 6ooe5o. O.j o.i6 c. valoarea oblinutd o repa rtizdm cele doud plane de echilibrare.5 bto xB H 6.5 tos propunere de realizare practicd a maginii de echilibrat d O 2. iar aceasta la rAndul ei poate coidal I2s :20 ?63 t'50 CI40 o 31. in fo'x I 6. Dar e = Ua 80 63 20 f6 25 CalculAndUa=e* M.4 0..15 ca distanfa "Zc" in timp ce tot ansamblul se rotegte cu turaf ia Pe suprafata exterioard a 2. mm.

5 V legate ?n serie.lFax: 01-315. 1BV-. Dr. ing. iar frecvenla generatd vo3kaa@allnet. ci +Ec = 15V + 2?0k {:0k Pe 390 poate furniza montajul estg cuprinsd intre 20 Hz gi 20A kHz. legatd la ntasd. Comutarea gamelor de frqcvente se face prin C^ rdmAne la latitudinea constructorului. I * Tr"r I rutretrxe lRegtai Aiustare sirtrenie 1|e*lai Alustaretriurrg. cd de A 0. ProPUne Trasarea cablajului imPrinnat va A. Generatorul mai Poate furniza gi alte forme de undd.RADIOAMATORISM Pagini realizate fn colaborare cu Federatia Romdni de Radioamatorisrn RO-71 100 Bucuregti.rezul^ta {*ux/fmin : ] li. ind etang partea suPerioard numdritorul recepior iar aparatele scuInpe. Tensiunile s-au mdsurat la o frecven{d de 1ZAkHz. Receptorul a fost -cgncePql .9/2000. MicgorAnd'vd.75 E-mail : yo3kaa @ pcnet.ire capete distorsiuni..pcnet. Al doilea etaj este un amplificator de Nl TEV gi publicat Tn bchema de fa!d. pentiu eliminarea dezacordului frecvenlei produs de m&na opera' torului. Consurnul fdrd sernnal este de cca 5 mA. cu reacf ie. iar gas. Construirea unui Se observd la diferite concursuri participarea radioarnatorilor a frecvbnpbtrului digital (in partea inferioard a fost plasafcablajul conlinAnd frecvenf rnetrului).rat decFt.8 nF Pentru f = 680 pF pentru f = 2000H2 20. lui C 1 C' va-..ro www.000 Hz iui integrat de tip LM386 se Poate 62 TEI-INlUM septembrie 2003 . Condensatoarele electrolitice pot fi de 25 V.*H s 75 d ROB 8015 2 r5 11 31fitt ?!\'cc- t lk 2op .16 . cu sArmd integratd de genul 7815 este ideald. adicd 100 dB" Alimentarea se face din doud baterii de 4.aluminiu. squ cel mai simplu din placaj de lemn.P.cele de 35 V. direct pe Dioda de deteclie D1 va fi de tlP cu germaniu. care sunt mai ugor de procu. Auditia se face tn cdgti de la un casetofon portabil sau ?n difuzor de B().poate fi bonstruit din tabld de aluminiu.55 . . D. in acest caz comutatorul de game va avea 5 Po" zilii" Reglajul fin al frecvenfei in interiorul unei game se realizeazd cu un simplu potenfiometru de t h4f). 11 6 t3 16 ri I decadicd lizeazd. s€ poate obline un semundd va fi distorsionatd.fi"rsofl ri s ROB I generator sinusoidal jg 8122 15 s 2 10n i ogri . probabil din liPsa _unui aParat de ieceplie adecvat. forrna sinusoidald de la ie. Viorel Alexiu. cu un comutator rotativ cu 4 pozifii. valori: r ajustarea lui joasd frecvent# realizat cu circuitul integr"at LM3B6. cu tranzistorul 2N2222.1 5 mm. YOSAJN Nivelul de semnal livrat este de circa 3Vw in toate cele trei variante de formd de undd. cum ar fi undele dreptunghiulare sau Tn dinte de fenal de frecvenld 1 MHz. Montajul se executd Pe o plac5 cupratd. Observalii cu Privire Ia schemd puline piese Ei Poate contribui la indugirea unor cunogtinle tehnice necesare oricdror radioamatori.trl 10 ( Ittc si dinte de l-rerastrau 9 1 3 5. Fo(And un pic perforrnanlele aparatului.tTk i. propuse ?n schemd. care conline relativ QST nr.ro Tel WEB: Generatorul este realizat crl doud circuite integrate (ROB 8015 +i ROBB 122\. RdmAne la latitudinea constrLlctorului sd apeleze la toate forrnele de unda disponibile. superheterod ind ustriale s u nt Tn' ajutorul tinerilor entuziagti pentru unde scurte se . lmParlirea Garna de frecvente Pe care o n fi'. Condensatorul variabil gi potenliometrele se fixeazd. Ca o sursd rece$tori este foarte sPoradicd.22-50 .c. de Recepioru! este c_u arnPlif icare directd. C . Amplificarea receptorului paate atinge 100 000. B. este un amPlificator de radiofrecvenld cu reaclie pozitiva.2AA Hz 2000H2 6. In locul circuittlpanoul frontal. dar forma de a acestui interval se rea- generator unda dreptung. In acest caz pe panoul frontal se va lipi o toila de. care poate avea urmdtoarele 2A0Hz 68 nF pentru f = 20Hz .qsl.n-eUyo3[<aa + lSV se poate afiga tdrd probleme acelagi display. Alirnentarea cablajului se va realiza cu +1SVc. iar curentul consumat este in jur de 50 mA" Pentru sursa de alimentare a generatorului se recomandd bobina- iea pe transformatorul comun de relea a unei infdqurdri de circa stabilizator de tensiune. frerventa semnal 1-+Ec = lSV lSV 3\1v f:ropr t I J /lateia3utui (-'onexiune in lipsa de frerventa rdstrdu gi chiar o 68 pF pentru t = 20 kHz modulalie Tn f recvente.r{ 13r: . Cu el se Pot recepliona emlsiuni CW SSB sau AM ?ntr-o bandd largd de frecvenfePrimul etaj.iul . Dimensiunile cablajului se vor alege astfel TncAt sd cgmp"leteze depagegte posibilitalile unui tAndr.loarea lui U Pentru o anumitd valoare a 1 - 200 kHz sub 68 pf.

tanfei unei bobine cu un singur strat este urnldtoArea: L.5 MHz (cu condensatorul inchis). t5s se va putea recepfiona gi banda de 3. Este bine sd se pdstreze raportul spirelor de 13:2. Se va alege tipul care are consumul fdrd semnal cAt mai mic pentru economisirea bateriei.rG (Ff b rrabtqrcct trG h drn* *-|. Staliile CW gi SSB se receplioneazd cu radiof recventd intrat etajul de in oscilatie. 14 gi 1B MHz. la care se mai adaugi cca 10 pF pen- va verifica funcfionarea etajului de audiofrecvenld prin atingerea cu degetul a contactului cursorului de la potenfiometrul de volum. | = lungimea bobinei. capacitatea montajului. Cu 13 spire gi | = 1. Problema cea mai spinoasd este de voium Si pentru I t" variabil avAnd capacitatea maximd Tntre 100-365 pF.72 'd + 101 . Bine pus la punct.ffiO.rt rc h plcofurodg T* fe to C2 01 S$rrnoth t.5 MHz. rdsucite pe : i ng. Se cupleazd antena gi rotind condensatorul variabil trebuie sd se audd multe stafii.r € 3e cca 2 cm. Se va modifica schema conform celei propuse pentru circuitul integrat respectiv. a 'ealiza din doud sArme izolate :3 : :r -ingime fiecare. Antena va avea ruilstc ttr f /-n metri" Ctr o.9 cm. reaclia func{ioneazd. F uI qunct trebuie sd auzim o pocniturd.446 mH. care trebuie sd aibi valorile apropiate de cele indicate Tn schemd. s€ va utiliza T" J-. pentru Schema acestuia este datd Tn partea stdngd jos pe schema receptorului.5 MHz inductanla necesard. Dupd terminarea gi verificarea cu butoanele de reglaj Tn pozilie montajului. Diametrul mediu va fi cca 1 . 10 de . ll-1.nz .0S. o sd se potenf iometrului pentru reglarea reacliei.966 mH.-- n L \r (-\- at . acest receptor poate da constructorului satisfaclii depline.np tllr tOOlr Volurn tr-un mic cu micd de 360 pF. Jos se vor monta poten- variabii si a O:ncensatorul de cuplaj cu antena ss .2. Dacd ecartul de frecventa nu este sufi- cu o diodd varicap. Dacd montajul nu oscileazd decAt pe anumite frecvenle. la tatondri Frecventa maximd depinde de capacitatea reziduald a conden- radioamatori de 7. Cu condensatorul variabil de 150 pF se frecventa minimd de 6. Aceasta este mai ma!'e ca inductanla necesard de 1. f =MHz. Se recornanoa '. Vom lungi bobina la 2 cm. La mH gi constd la vor putea recepliona benzile spira 2. se va alimenta aparatul o mijlocie. inductanla bobinei va fi 2.iad Dlodrr Ercogt cr lndrcata4 dccind rdrcr of ogccitonoc org h nrlcrolcodn ( *f ): oih. Inductanla necesarS se va calcula cu formula: alegem o carcasd de 18 mm gi conductorul de 0. Se nu uitim cd la inceputurile radioamatorismului se fdceau legdturi peste ocean cu astfel de receptoare doar cu doud-trei tuburi electronice si cu emitdtoare QRPP.. Punctul de funclionare cel mai sensibil gi cel mai selectiv va f i in imediata apropiere a punctului de intrare in Dacd reaclia nu apare pe nici o frecvenla.r€ Cl2 -E'.or 06 fN{o0r. care este aproape de valoarea cdutatd. dacd capacitatea Bobina are o inductanfd de cca 4 in 13 spire. lrebuie micgorat condensatorul de cuplaj cu antena prin scurtarea pa(ii rdsucite. astfel ca circuitul oscilant sd aibd frecvenla minimd de cca 6. probabil nu a fost legat bine tranzistorul.8 mrn.dz l(45. Se fEf4NlUH septembrie 2003 63 .ITOF Cl D2 OJ 5 x lN4laE "i*H tT7 # Ph). sau se vor lega doud diode in paralel. ffi / .8 mm diametru. recornandd Se realizarea acordului fin +ev 1 to Slrte C'!1. Se rnai mdregte lungime.a^bobinei la 2.\ -t-. C=pF De exemplu. Se poate utiliza orice condensator l II " reglarea reac{iei.0O0. ugurarea acordului. r Sca htt * Scc tc*t Vsdere de ros vJder*'o* sus acordului fin pe partea de sus a panoului frontal. cu prizd tru condensatorului este de 300 pF. De exemplu. YO5AY Pentru staf iile AM reaclia se va liometrele cea a condensatorului variabil de 150 pF. iar lungimea bobinei de 16 mm. micgora pAnd Ia disparifie. Conductorul folosit va fi de 0. Se vor verifica tensiunile.6 cm.62'l) nac|*lt Dlodr ltat*try O{D! tr calculeze prin bobind care va avea inductanla neces ard. atc.ct5 5- o diodd varicap cu capacitate mai mare. prinTntrerupdtor. Ol md Ql "'?H r77 v(tjtACE RTCTI. a fost inversat colectorul cu emitorul. satorului variabil gi de capacitatea montajului. Prin legarea in paralel cu condensatorul variabil a unui condensator T.103 rnH.93 mH. va fi de 1. care se gdsegte greu.RADIOAMATORISM utiliza orice circuit integrat de 2-4W.1 1l*10c3. dar va trebui modificatd gi bobina. oscilalie.rntarea condensatorului potentiometrului lungimea de 10-15 undeL=mH. Diametrul carcasei este de 25 mm.51 spird mai sus.|<a to io Rg o'ff^ lOpF 11rO0. reaclia este slabd gi trebuie mutatd priza bobinei cu 0. cient. cu izolalie de email. Formula de calcul a inducUrm eazd. Butonul de acfionare a I condensatoru u va avea diametrul cflt i variabi I mai mare.: rrezl tGxrul C1 Rrpnratlr ff AlPnfir It{$A &01 Atldfo A. De exemplu. L = 253301(f2C) unde L = mH. d$i l=cm d = diametrul mediu al bobinei (egal cu diametrul carcasei plus diametrul conductorului.2 cm gi vom avea L = 1. Dacd ffu. Ciq +&{V Cotlrodr of 05 cn F|r. In acest caz vorn avea L . rotirea Dacd stafiile se aud cu fluierituri. Se va verifica func!ionarea reac!iei.93 mH. Bobina se va monta pe placa cupratd cu capdtul rece in jos.

Dacd puterea de emisie este sub 30 mW nu este nevoie de autorizalie pentru emildtor.INTERNATIONATJ' RC. BucuregJi. Pentru aceastd frecvenle pentru toate speciile de !an!ari. De exemplu. Dar. in prezent.. In orice caz. Tnainte de a intra in. Vasile CIOBANITA. o schemd de principiu a unui In final Tti punem la dispozilie. o ciornd de $i acum rdspunsurile de Schema de miniemitdtor MF trimisd este o "schemd reclamd" pentru simplul rnotiv cd acest circuit este foarte scutnp. Tranzistorul T este de tipttl BF 181 sau BF 2A0... de "novice Intrebdrile tale referitoare la microfon cu electret care se gdsegte in comer! gi nu costd mult. Nu ti-o recomanddm totugi. forfa de muncd (mai ales). I Augustin STANCU Rm. ME este un ware. TEHNIUM fiind "revista constructorilor amatori din RomAnia".. pre!uri mici) in domeniul electronic. iar tu ne trimiti. Noi.. Cititorii pot cere pentru unele detalii. rugarn In rdspunsul anterior vd sante) nu ne oferd gi cablajele? Deocamdatd. folosit astdzi aproape exclusiv la concertele cu soligti. "supraviefuiesc" gi ele cum pot.SERVICE TEHNIUM". sumatoare de electronicd". Federatiei RomAne 315 Radio55 deparazitarea auto modernd. ducd competitiv (nivel tehnologic ridicat. nu avem posibilitatea de a experimenta schemele propuse de co^laboratori gi mergem "pe incredere". cE toate celelalte fabrici.. ce sd facem dacd unii din autorii de articole (altfel intere- Vdlcea t J itt^ Vasile DIACONESCU Tg. puteli cu 5 frecvenle audio. in "lupta electronicd cu lAnlarii". (Hong Kong). asta e. Nu existd. o singurd prin difuzoarele computerului.. Tnsd. dv. La o distanta de 50 m. Ne intrebali ce "mai fac fabricile gi uzinele cu specific electronic din RomAnia". in de amatorism. gi pentru cd tot am inceput cu sfArgitul scrisorii tale. care este schema cea rnai eficientd. v-am trecut pe lista de"soli- 64 TEHNIUM septembrie 2003 . In fond. mugtele gi chiar gAndacii. Concluzia noastrd este cd din lard "producdtoare de electronicd". pe un mandrin (ax cilindric) cu diametrul 10 mm. 75. Din nou vd urdm succes in.. aud io OO1 nu trebuie autorizatie. te pofi adresa 0. Dacd aveti computer gi sun- I Bogdan DUMITRESCU 50cm rdspunsul". semnalul emis poate f i receplionat cu un radioreceptor prevdzut cu banda FM ll (98:1 0B MHz). Tdrgoviqte Dupd cum vezi.. iar in colabordrile cu investitorii strdini.. care.com gi veli obline un program accesa site-ul http: llwww. nu prea suntem dispugi sd-i acorddm scuze pentru ortograf ie gi incoerenld. nu publicdm scheme cu erori majore sau scheme "farse". se pare cd nu ali repurtat Tncd nici unul. "rdzboiul" contra !Anfarilor! PS. RomAnia contribuie cu. un tranzistor. vd puteli adresa direct autorului principal al lucrdrii '1365 scheme ldmuriri direct autorilor articolelor. flu te "ocolim cu de 3 ori aceste rAnduri pAnd apar in revistd.PO$TA REDACTIEI schema pe care ti-o oferim este schema unui microfon "CORDLESS" (fdrd cordon). emise alungd lAnlarii. RomAnia nu mai poate.. ooi credem cd toate schemele electronice ce se propun a fi construite ar trebui sd fie insolite de desenul cablajului (scara J:1) gi desenul de echipare a pldcii cu componente (la orice scard). limba romdnS. RomAnia este in prezent (dupe 1 4 ani). aici la redaclie. iar un miniemile- pentru circuitul integrat liniar MAX2606. un elev de 1B ani ar trebui sd gtie de la fizicd cum f unction eazd. o lard "con- sd ne scrieli despre succesele dv. sd pro- Aurelian LAZAROIU.1 Mullumim pentru urdrile fdcute. noi. M ullu mim pentru felicitdri. UE! Ne vom strddui sd reludm rubrica . teli cuplat la tor se poate realiza in alte mii de feluri (unele ardtate in revista noastrd)^ in ale electronicii" gi ne gAndim cd schemd sunt. la redacfie. Am relinut propunerea de a publica in revistd un articol despre practice cu pl-CMOS". domnul problema schemei ce vd intereseaza (cu MMC 4047). 9i toate acestea. Ce sd vd rdspundem (unele informalii le aveli. deja). Dacd te pasioneazd sd devii radioamator autorizal. tel.thai- INTERNET. scriem scrisoare! fond. I Sorin-$tefan GUTE regti - BLIcLt- 'Joacd" utild de emisie-recepfie radio Pentru schema combinei .3 mm cu aer.. ing. vrem sa-!i spunem cd unui tdndr de 1B ani locuind intr-un ora$ incdrcat de istorie gi de. Bobina de inductanla L are 3 spire CuEm C miniemildtor ME pe frecventa de 100 MHz. Tn curte. intr-adevdr. In ce ne privegte.

N-am sd uit niciodatd o experienld personald din perioada mea de "pionierat" in ale electronicii. 160. bineinfeles.77 . Vederea este dinspre fala plantatd cu piese. Bl. lonild Hrisanti nr.. Rubricd realizatd de dr. Nafionald nr. r Ne solicili o "schemd simpld" cu circuitul integrat D765 AC (NEC JAPAN).. 7) Se observd cd pentru dioda stabilizatoare DZ de fapt cu rol mai placd de sticlotextolit neplacat cu folie de cupru (sau cu folia indepertatd prin corodare in clorurd fericd). bani ce se pot trimite pe adresa: ZEHRA LILIANA. 166. din Bucuregti (telefon 07224388 82. dar aceastd doar aparentd risipd de TEHNIUM seprembrie 2003 65 . sunt "!esute" prin placa de montaj. din nerdbdarea (gi negtiinfa) amAndurora. solicitd schemele pentru televizor "Philips Interfunk" (FSO 85 99 27). Ap. solicitd ZENS BAND"). Piteqti Ne pui ?ntrebdri gi faci propuneri multe gi grele! S-o ludm pe rAnd. Str. de pildd una de tip PL 122. iarnd fiind. Am vrea sd ne scrii ce schemd te intereseazd. Bucu- Solicitdri de scheme r Daniel STRUNGARIU. Poten!iometrele electronice grale se pot realiza gi cu alte circuite inte- sd ai autorizalie de emisie gi.PO$TA REDACTTET citdri". Tecuci. conexiunile sunt fdcute prin lipirea spafiu este perfect justificatd. Sorin-$tefan GUTE. unul dupd altul. an ll 1970-1 994. r Daniel ARON iud. care la o prea mare "inghesuiald" a firelor gi conexiunilor de pe spate. 25. 40 canale de frecvenld "la liber" ("ClTl- industrial nu se poate adapta un numdrdtor reversibil de ture cu afigaj digital 9i. la un Tn afard de ROM-05 casetofon tdrd taxd). In principiu. Mi-a trebuit mult timp sd Tnleleg de ce. "marfd". Ap. echipatd cu trei tiristoare. 1. Str.. Tecuciul Nou nr. str.gi U+) Ia blocul extern al circuitului de comandd a porlii. bineinfeles. P. iti mullumim). Transceiverele pe aceste canale nu au nevoie de taxe 9i autonzalti pentru a fi folosite. P gi P'. S-ar putea pdrea cd piesele sunt bile variantd de amplasare a pieselor Ei de cablaj pentru acest modul. Tecuci. cu mare dificultate) tocmai din cauza acestui condens susmenf ionat. 13. iar firele de conexiune externd. primul pentru racordarea propriu-zisd la poartd. ne-ar putea crea surp rize extrem de nepldcute. 21 . curentul absorbit de C2 poate cregte pAnd la valoarea maximd permisd de rezistenla de limitare R2. Mitreni.. sd pldtegti g t2<" (cdci nimic nu se poate face in Romdnia TVA! Existd. Sector 6. r Mircea BARBULESAU Doregti o schemd de emisierecepJie mti "puteqnica]'_ (ppntru aprecierea cd cea publicatd a fost. Botogani. adicd pAnd la cca 2A. Ducdndu-i-o acasd pentru "demonstrafie". cu condilia ca emifdtorul sd nu aibd o putere mai mare de 4 W. care mi-a reugit foarte bine. tutian PosrAvaRU. diferit de la un montaj la altul. pentru cd se lucreazd cu tensiunea inaltd de refea. Se mai observd cd pentru poarta triacului s-au scos la exterior doud cordoane. solicitd schema combinei muzicale "lNTERNAT|ONAIi' RC 1001 (Hong Kong). tranzitoriu. in figu ra 2 este sugeratd o posi- directd cu cositor a terminalelor pieselor. intensitate pe care . 38. ing. G 1 3. cod 77538. 674. al doilea care merge. 6. cu schema televizorului color "BlLTON" (Rusia). B-dul luliu Maniu nr. Box 22-50 R-71. Andrei CIONTU (Urmare din pag.. In principiu. ?fil introdus-o imediat in prizd. care a fost realtzat pe o amplasate cam prea "aerisit".Cdldragi t . dnume de 10W cu toate cd valoarea medie a curentului preluat de C2 din relea este de sub 100 mA. pentru radiocasetofonul "SANWA 7040" $i pentru pick-up-ul "AKKOPA 203". pentru lucrul "in eter" cu o stalie de E-R (transceiver) in benzile de frecvenle de radioamator trebuie sd fii radioamator cu indicativ. cAnd am "prejit" trei tiristoare (printre doanele tensiunii continue joase (U.7BI oferd spre vAn zare TEHNIUM.chiar pentru un timp scurt s-ar putea sd nu o suporte o diodd stabilizatoare de uz general. ce-ai vrea sd faci cu acest circuit integrat.com. Astfel de scheme se dau in revista "Radiocomunicalii gi Radioamatorism" a Federaf iei RomAne de Radioamatorism". colec!ia t Nicolae BUZDUGAN. Pentru mai multd robustef e.100. Sc. iar tiristoarele au cedat. mai ales Tn mult de limitare in tensiune s-a ales un model aparent supradimensionat ca putere de disipafie. primele pe care reusisem sd le procur. avAnd puterea maximd de disipalie de 1W. intre 26965 gi 27405 kHz . impreund cu cor- condilii de umiditate excesivd sau favorizante pentru condens. deci traseele de conexiune de pe spate sunt vdzute prin "transparen!d". Fdcusem pentru un coleg de redaclie o orgd de lumini cu trei canale. Bl. I Mihai SUSA NU. Abonamentele pe un an (12 numere) costd 75 000 lei.5. ffi?rcate sugestiv. dacd il ai tizicl regti. solicitd schemele pentru televizor "BERLINA 2000" gi pentru video-recorder "BONDSTEC BT 50" (Koreea).O.. Et. In primul rAnd. nici nu meritd (ar fi o complicafie aproape inutila). Aceastd alegere se justificd prin faptul cd.

datoritd redresdrii in punte.tJ. nu vertical. deci propagarea spre tiristor a efectului de filtrare al lui C2. (rod) L al f/ t I/ I -t _J c I l^ Tvl l** I t llo 220V F 5A U- -.1..11tF a: f Dz + ) lt 1oDZr2 :CZ a7O01tF Ky2o2H r f- 25V P. Prezenfa ei se justificd totuqi prin aceea cd ea interzice descdrcarea lui C2 inspre Rs gi tiristor (in intervalele de timp cAt tensiunea Pulsatorie are valoarea instantanee sub 12V). Modulul cu tiristor propus este prezentat in figura 3. prezintd pericol real de electrocutare dacd nu se iau mdsurile de proteclie recornandate ?n astfel de situalii. tensiunea care ajunge la R2 fiind deja de polaritate unicd pozitivd. rezistorul R2 se incdlzegte apreciabil. cu limitarea la 12V a tensiunii la bornele sale prin nuu mediu de circa 10-20 mA.. in primul rAnd. P fi. dar asta pentru cd nu am avut la dispozilie ?ncd un exemplar de 10D212 o ra*-or*l gi am folosit un Zenner ITT de tiP 2L12. cAnd consumatorul Rs poate fi acfionat pe durata ambelor semialternanle ale tensiunii de ref ea. Prin funclie de curentul de menlinere al tiristorului). 66 TEHNIUM septembrie 2003 . Acest curent Tncarcd Tn timP "rezervorul" de energie reprezentat de condensatorul C2. fiind tot cu vedere dinspre fala plantatd cu piese. prins in guruburi pe placa de montaj. spaliul Permite 9i plasarea verticald a unei diode *l ll I ] f ""'--I |r}+ +{tH-€ 10D212. pe care l-am montat pe un mic radiator din tabld de aluminiu in formd de U. ceea ce ne-ar Putea crea Probleme cu blocarea tiristorului la trecerea prin zero a tensiunii pulsatorii (in polii relelei. Dacd se folosesc intrerupdtoare simple. intreruperea contactului cu releaua se face scolAnd 9i gtecherul modulului din priza de refea. Observafiile de la placa modulului cu triac rdmAn valabile gi aici. In schimb. rdcirea pieselor. Se observd cd am optat pentru varianta cea mai rdspAnditd. Pe schema de amplasare s-a prevdzut loc pentru acest radiator. Varianta de amplasare a Pieselor {t gi de cablaj propusd este datd in figura 4. Tn incheiere. montatd pe un radiator din aluminiu ?n formd bialternanf d termicd bund la un curent rnediu redresat de 4-5A). dar nu s-au marcat locurile de gduri pentru guruburi.1iooow) I I N O. ii lucrAnd cu tensiunea de relea gi avAnd gi sursa de tensiune continud de 12V in contact direct cu unul din redresatd (Puntea redresoare de Putere PR. dimensiunile radiatorului fiind Tn funclie de modelul de rezistor R2 disponibil. suntem datori sd preci zdm cd ambele module. i. T2w am recomandat un model cu puterea de disipalie de cel pulin 8W. f. Addugarn doar cd Tn acest caz dioda stabilizatoare DZ a fost montatd orizontal.CONSTRUCTORU L I NCEPATOR In al doilea rAnd.li r i'4i< r r . aceasta f iind Tn prealabil (1 intermediul rezistenlei de limitare R2. cu distanlare de 5-B mm fala de aceasta (una-doud piulile). spaf ierea ugu reazd. in aceste condifii. DZ mare de tensiune. prelu6nd o diferenld intermediul diodei Zenner (12V l10W). tensiunea continud joasd neces ard circuitului extern de comandd a Po(ii nu se mai poate prelua prin condensator din tensiunea pulsatorie de polaritate constantd.. Oricum. Degi este strdbdtut de un curent modest. aSa cum se indicd Tn schemele Propuse. fiu se va atinge cu mAna montajul (nici circuitul extern de comandd a porlii) decAt dupd intreruperea tensiunii de alimentare de refea. motiv pentru care Aparent. $i Tn cazul acestui modul.. se Poate prelua din aceasta un curent conti- de U dimensionat pentru o disipalie sard. gruPul C1-R1 constituie circuitul de protecf ie la eventuale supratensiuni anod-catod. i t r. dioda D1 n-ar fi nece- U+ 2v) r- Dr rsxln niz 8W N+007) (1 R2 l\ ) t PR 8A /6O0v (rod) ( ).

c 'f icatorul logaritmic p rezentat aldtii rai '.02 p.1a n a 7.x c5 C6 nl3* * voir lexte St616o w Rl 't/10 k eficace $i multe alie constru*ti. Tavernie!'. India. folosegte legea exponenfiald de incdrcare a unui condensator printr-o Performanlele foarte bune -# .22 gF R8 22k P ?R4 | 47k iquep!"atiQue"cei'. 2) il recomandd pentru utilizare in aparatura de instrumentafie. Montajur.Din numdrul 271 idecembs'ie Zfi0A r ianueri* fi**#.F our2 rRtZ OUTPUT VOLTAGT . EG M -------n \"--* Ampli droit *-{Fryn I C2 0. realizat cu un circuit timer de tip LM556C. montajului..-.s . # 'evistei franceze Eiecircnique Pratigue &rY'! seiecticnat centru a vd semnaia o iciee care nl s-a pdrut ingenioasd si care sperfim s* v# fie de foios celor pasionafi de rr"ruzicd "tare" cu bani pirtini.' i tll ---' - Ajoy Raman din Bangalore. La ru c rica Design ldeas din numdrul pe ianuarie 2a02 ai revistei EDN The Design A. ale II.E i stereo de putere. Cei inrer*saii sunt invitali sa-Si procure acest num6r al revistei in care vor rnai gdsi ?nca un Arnplificator Hl-Fi s0/25 1 *{ ! 1: 2: Sl*r*c *u 4.1 pF RES 1 LM556C cvz RESz vcc 15V OUTI TRtl cND " f 0.: " . ?n cal. F Oi i1e EleCtrOniCS lndUStry eSte tfr\4JtA(-t! \ 0 roc. autori Jayashree Raghuraman gi 5ir&ri.ere pentru anrpii -i-Fi'=..: E vcc 15V rezistenla. tentante sau sd "viziteze=' g :*ul reviste: \ AA /V. ilustrate de autori p rin rep rezentarea graf icd a datelor experimentale (fig . 1k C1 THz LINEAR FIT OF EXPERIMENTAL DATA 0.. utitizdnci doud amplif icatoare F-i i. conform schemei bioc ciin figura 1 .e se propune. Este rorba de articolui ''Dublor de pu.autor 0. 11..elei:ir . realizarea unui modul dublor de cutere (fig " 2).IPUT VOLIAGE 1 flvl TH 1N914C DIS2 K1 9.

ro . Ai incercat la: .'' r www.223 Cod poqtal: 4lO2O9 ORADEA.ro .: 0259-267 . Trafo linii.2.. Fax: 0259-2IO.':Basegti? .!i?.i:' Pretz 29 500 lei Multimetre.r I ioi - pag.N9. tel. tel.gelimbd"rului rrc.. Componente electronice Cataloage din magazinele din Oradea sau prin poqtd: HIFI SHOP: str.225. 48. Telecomenzi.Primd"riei nr.:#ai.trioda. e-mail: sales@trioda..782 CONTACT: str... ''r :r'' r '-.E prea scump? .: 0259-436.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->