Sunteți pe pagina 1din 24

L 11---

.. o o ......... o ... pag. 2-3


Radioreceptor M F-MA
cu circuite integrate
..... pag. 4-5
Diode zener
lor
Tranzistorul n
CQ-va .. ,'0 o o. pag. 6-7
Antene de'emisie
pentru US UUS
folosite de radioamatori
AUDIO ............ o pag. 8-9
Prr\f"Oc(,u' audio cu
LABORATOR ............. pag, 10-11
Voltmetru cu
autoscalare
SERVICE .............. ". pag. 12-'-13
I itatea
modulelor de baleiaj
vertical
....... o o o pag. 14-'-15
Echipamentul electric al
autovehiculeloL
Terminologie
Carburatorui DAAZ 2108.
de
exploatare
ATELIER ................. pag. 16-17
T emporizator-prel ung itor
de bobinat
(continuare)
o pag. 18-19
Oscilatoare CMOS
VIDEORECORDERE ....... pag. 20-21
Videocasetofoaneie HQ
Hi-Fi
ADRESA

COD 79784, OF, PTT.R, 33,
SECTORUL 1, TELEFON:618, 35 66-617 60 10/2059
1
S-a 22.03.1951 in
ALEXANDRU
n rndurile ce
constructorilor amatori
unui tuner MF-MA performant, rea-
lizat cu circuitul integrat TDA 1220,
circuit cu circuitul integrat
TBA A, dar cu su-
perioare.
Deoarece acest circuit este mai
cunoscut - dar se poate pro-
cura din magazinele de specialitate
- .se va face mai nti o "' ..
a a

SCHEMA BLOC. 4 este
2
+13V
O V
r2
ceramic
--i!L-- stirofl@x
multistrat
polistiren meta lizat
tantal
1980 la revista
la LF.A.-
de domeniile:
automa-
schema bloc a circuitului
integrat terminalelor,
Din se a
distincte, anume,
calea de n
(MF) . calea de n
tudine (MA),' precum un etaj co-
mun, amplificatorul de
MF cuprinde ampiifica-
torul-limitator de interme-
(FI-MF) demodulatorul
(detectorul) MF.
AMPLIFICATORUL LiMITATOR
de are o arhi-
8 9
TDA 1220
r3
-9V
R20
cu
a circuitului integrat T AA 661.
In acest etaj semnalul FI, de 10;7
este amplificat limitat de un
patru amplificatoare Iimita-
toare. de intrare a aces-
tui etaj este n jur de 6,5 kn n para-
lel cu 14 la de 10,7
MHz.' primului etaj este
la pinul 14, realizndu-se
o n c.c.
o Cea
doua intrare a amplificatorului
este la pinul 15, fiind de-
la 14, care la rndul lui
legat din punct de ve-
prin condensatorul
C. O l, C la
rea (pinii 12 13)
schimbarea fazei semnalului
FI cu 900, schimbare func-
detectorului sensibil la
etajul Nivelul semnalu-
la 13 este de aproximativ
DETECTORUL MF un
circuit n folosit ca de-
tector sensibil la cu alte cu-
vinte un detector echilibrat sin-
cron. Semnalul se n
acest etaj prin intermedijJl bobinei
La cu valoarea de 22 spre deo-
sebire de circuituJ integrat TAA 661
unde semnalului se face ca-
pacitiv. Alegerea parametrilor
RO, CO, La
semnalului audio util, n dis-
tOJsiuniie. Pentru reducerea aces-
tora fazei se poate
folosi un circuit dublu acordat, dar
n acest caz nivelul semnalului au-
dio util scade. Tot n scopul
circuitului LO, CO,
RO, este obligatoriu ca de
a bobinei La pe capacitatea
proprie fie peste 30
MHz.
Din cele mai sus, se poate
(46
vedea superioritatea acestui
circuit de a
circuitului TBA 750.
MA este ntr-uctva
cu cea a circuitului
TBA 750 cuprinde
etaje: amplificatorul RF, mixerul, os-
cilatorul local, dispozitivul de; c . .on-
trai automat al (CAA).
AMPLiFICATORUL MIXERUL.
Transferul semnalului de la circuitul
de la pinul 2 al circuitului -
intrarea 'amplificatorului RF - se
n raport subunitar, prin
intermediul bobinei L2, pentru a
realiza o adaptare a im-
de intrare a amplificatoru-
lui RF cu la a
circuitului acordat din Per-
amplificatorului de RF
sunt stabile n jurul
de 30 MHz. Mixerul un
multiplicator dublu echilibrat, iar ie-
de (FI)
la pinul 3, este
direct la bobina filtrului FI.
OSCILATORUL LOCAL este reali-
zat ca un e:taj n cruce,
care la o deter-
de sarcina la pinul 1. Pentru
factorulur de calitate
al circuitului rezonant al oscilatoru-
lui local, cuplajul se face printrans-
formator, la pinul 1 nivelul
lor fiind de aproximativ 100 mV.
etajului se
mai sus de 30 MHz, dar, pen-
tru'b stabilitate de
ile tensiunii de alimentare (+Vcc)
pentru o a dis-
pozitivului CAA (evitarea efectului
de "trre"), este necesar ca pentru
superioare valorii de 10
MHz se realizeze un raport C/L
ridicat.
n cazul diferitelor parti-
culare, la pinul 1 se poate aduce
semnal de la un oscilator extern, cu
758
3 6
test
Y1
TEHNIUM 4/1993
Tensiune audioiesire
Dis tor siuni
Raport semnal zgomot
Distorsiuni
-un circuit acordat
Tensiune audio iesire
Rezis tenta intrare lintre
CcPacitate il'ltrarelintre pinii 16-11J
Rezis tenta iesire
ca nivelul
nalului) fie de 50
ind conectat la +Vcc 1
tor de 1000.
AMPLlFICATORUL DE FI L
TECTORUL. Ampl.ificatorul
este un amplificator de
cu etajul de acordat.
sunt disponibile pinii 6 7 ali-
sarcina detec-
torul de vrf
acesta fiind astfel polarizat
distorsiunile n cazul semna-
lelor puternic modulate. n cazul de-
tectoarelor echilibrate de acest
la apare o de
vei a este
aproximativ dublul FI. Pentru a evita
acestei componente asu-
pra semnalului util, ecranul
L3 se va lega la iar antena de
trebuie ntr-o

CONTROLUL AUTOMAT AL AM-
(CAA sau AGC). Att
L2
14
:3 30+ 30
L4 47-!-16
- 11-
LS 26
L6 2.6
L7 63
-\1-
L8 12
-Il-
L9 60
L 28
L 11
20
Lo 11
TEHNIUM 4/1993
uus
9 15
9 15
12 25
1
O = 125
-1/-
O :: 125
- \I-
a :: 125
o :;125
a =125
a = 100
a =100
N
..-
S-a la 25.02.1949, in Si-
ghetu M
A absolvit Facultatea de Chimie
Industrialii, in 1972;
Este coautor la 34 de sti-
publicate in reviste de
tate de 14
de douii
In 1984 titlul de doctor in
chimie-jizicii;
n. prezent principal la
IePE;
Radioamator (Y05A VN) cu bo-
activitate, att in domeniul con-
ct al traficului;
I
I
ER
LI LOR
OI". ing. IOSif lINGVAY
Diodele Zener sunt dispozitive se-
miconductoare care se caracteri-
prin aceea la polarizare in-
caracteristica U-I
un domeniu cu do-
meniu n care mici de
tensiune le corespund mari
de curent . - domeniu de "stabili-
zare". Caracteristica U-I a
unei diode Zener, cu tipice
ale unor parametri electrici, este
n
cum se pe caracte-
ristica U-I (fig.1), se disting
patru domenii, cum
I - Zona de conduct!e in direct,
ce se ntinde de la tensiunea de
deschidere n direct (V FU) spre ten-
siuni n direct mai mari. n
ca la orice n
caracterizarea se face prin
specificarea curentului n direct (I p)
a de tensiune
toare (V F). Intre doi parametri
.
(1) Vp = VFO + r,, Ir.
n care tensiunea de deschidere
(V FU), pentru siliciu, este de cca
0,65 V, iar f" -
n direct.
Din. puterea de disi-
patle a capsulei este (Pmax,
parametru ce se pentru
fiecare serie de fabricant). La
pe caracteristica di-
(zona 1) a unei diode Zener,
avem puterea de Pd :
(2) p" = IF V F,
care, cu (1),
va da la curentul maxim admisibil
(I pmax):
(3) Pmax = (VF() + r" . IFmax) I Fmax
II - Zona de blocare in direct se
ntinde, ntre O 0,65 V (V FO) se
printr-un curent rezi-
dual mic.
III - de
ntinde O V
dioda ncepe n pol ari-
zare Pentru diodele Zener
mai "profesionale", "se-
ca n
curentul rezidual NU peste
o valoare (lR),
la o tensiune de blocare
(VR).
traduc prin mici de tensiune.
La nceputul acestei zone, fabrican-
definesc, ia tensiunea de "cot"
(VZK), curentul (I ZK),
curent ce este de fapt curentul mi-
nim ce trebuie asigurat prin dispozi-
tiv n regim stabilizator de tensiune.
Prin suprapunerea unui semnal al-
ternativ (de obicei 1 kHz) de
amplitudine peste curentul continuu
fixat I ZK excursiei VZK
se un parametru important
- la "cot":
(4) r zk

'
zk
parametru care "fermitatea
. cotului", respectiv o valoare mare a
acestuia presupune un cot "ferm"
"abrupt".
Punctul de caracterizare clasare
pe clase de tensiune a diodelor Ze-
ner este marcat de fabricant prin
impunerea curentului nominal (I ZT)
la care se pe dispozitiv
tensiunea Zener (VZN). Fa-
n de
beneficiarilor, pe clase de
tensiune de diode Zener
n serii cu clase de precizie de 10;
IV I
-.,..
I
I
\tr
I
I
I
I
I
5 sau 2% seria de valori in-
dicate n normativul
E24. Astfel, o Zener este
n clasa de S%, aceasta n-
la grupa de 10 V exem-
plarele admise au la I ZT - V ZT cu-
prins ntre 9,4 10,6 V. n mod si-
milar la seriile sortate n 10% clasa
de 10 V, exemplare cu VUv
ntre 9 -;- 11 V, iar la cele de 2% n-
tre 9,8 10,2 V.
Desigur VZT, la un curent impus
I ZT este de
fabricantul nu alt-
ceva n foaia de catalog, pe
clase de tensiune V ZT la IzT s-au
cut la 2SoC. cu temperatura
a tensiunii stabilizate la un curent
dat este de fabricant n
catalog se coeficientul
de al tensiunii de stabi-
lizare (!Xvz). La un curent de
(stabilizare) dat, !XVz va-
a tensiunii de stabili-
zare la o a temperaturii,

V
ZT1
V
ZT2
'
V
ZT
(t
1
- t;:;)
(S) avz =
[1/
o
C].
n unele cataloage, tot sub denu-
mirea de "coeficient de tempera-

V
ZT1
- V
ZT2
(6) a=
exprimat n mV/oC.
Gradul de stabilizilre, respectiv
de a lui V ZT n jurul lui Izr,
depinde nu numai de temperatura
capsulei ci de dina-
de respectiv:
V
zt
(7)
Izt
prin suprapunere de sem-
nal alternativ de amplitudine
Desigur puterea de disipare a
capsulei este deci vCi li-
mita curentul maxim (I ZM) pe dispo-
zitiv n regim de stabilizare (zona IV)
astfel:
(8) P dmax = IZM V ZM,
unde VZM este tensiunea cores-
lui IZM
Considernd (Ia rZT suficient de
mic) VU1 = Va, pentru IZM avem;
(9)
I
- Pdmax
ZM -
V
ZT
De fapt I ZM este indicat de
majoritatea cataloagelor.
lD
Valoarea lui IR este n mare
de calitatea mate-
riilor prime folosite de
la realizarea diodei. Cu
ct IR este mai mic la VR/VZK ct
mai mare (de obicei se ia la 0,7) se
gioda este mai
mai
fj il\4r
zr= ill
.Z
IV - Zona de stabilizare: de
stabilizare respectiv pe
care relativ mari de curent se
4
Este important de remarcat
diodele Zener uneori sunt
accidental la puteri mult mai ittari
dect P"max. Pentru asemenea situa-
- care trebuie fie NEREPETI-
TIVE de FOARTE DU-
- fie P!U-
terea accidental
'1n impuls de (de
obicei 10 ms), fie dau grafic pu-
terea de vrf de
(P RSM) de
durata impulsului.
Pentru diverse specit'ice,
au fost concepute puse n fabrica-
de serie diode Zener speciale.
Dintre acestea cele mai semnifica-
tive sunt:
- Diode leneI' termocompensa-
te: se prinavz foarte
mic (de ordinul 10-
6
/
o
C). De obicei
din (cu cazuri-
lor cnd sunt realizate n
au
mare, deci drept pot fi fo-
losite numai se
dintr-un generator de curent con-
stant.
- Diode Zener cu anod (catod)
Zener
serie pOlarizate n Ele
au Rezis-
dinamice I'ZT rZK sunt mai
proaste dect la un Zener simplu de
valoare, nserierii pe
ambele a cte
pn - una n direct n in-
vers.
- Diode lener logaritmlce: pre-
o U-I logarit-
se n special pen-
tru generatoare de amplifi-
catoare logaritmice.
- Diode Zener rapide: se carac-
printr-un timp scurt de co-
n invers (t rr ). Se
n special ca iimitatoare de supra-
tensiuni tranzitorii la unor
componente ce n regim de

- Diode leneI' cu zgomot redus:
se printr-un nivel
al semnalului de zgomot ge-
nerat.
Un parametru important pentru
toate tipurile de diode Zener este

(ambiant), (Rthj-,.) , parametru speci-
fic capsulei care printr-un a Vl
poate tensiunea
I
I
I
I
I
-
1
TEHNIUM 4/1993
-==-EC
+
componentele curen-
tului prin tra'nzistorul blocat res-
pectiv. saturat (Ia un tranzistor pnp
n conexiunea SC -
n regim de tran-
poate fi utilizat n conexiune
(figura 5a) sau n cone-
xiune (figura 5b).
Prin sarcina R curentul
les sau I.EI dat de
deschis
A I
"
I

Tensiunea decolecfor
blocat
Regim de
-12 -6
saturat
a tran-
zistorului este aceea de comutator
Pentru a
acest mod de lucru. ne reamintim
regimurile de ale tran-
zistorului.
Deoarece tranzistorul are
fiecare dintre ele poate
fi direct sau invers, re-
patru moduri de pOlarizare a
tranzistorului, prezentate in tabel.
Semnul tensiunilor a fost conside-
rat pentru un tranzistor pnp.
Regimul activ normal este modul
de lucru cel mai uzual al tranzisto-
rului. iar regimul activ invers (in
care se rolurile emitoru-
lui colectorului) este mai rar utili-
Cele
JCB din
gurnd ca un
tor, acesta este .deschis (figura 3a).
se trece comutatotul K pe
,,2", SE CB
sunt pOlarizate direct, iar cele
diode echivalente JBE J
CB
sunt
deschise (figura 2b). Tranzistorul se
ca un nchis
(figura 3b).
Cel mai adesea, tranzistorul n co-
se n
EC (emitor comun).
Caracteristicile de ale tran-
zistorului pnp n conexiune EC sunt
prezentate n figura 4. Sunt figurate
dreapta de curba puterii
disipate maxim admisibile.
Puterea disipafa
maxim
R
Ing.
s
zat. .
n de tranzis-
torul I'} ultimele regi-
muri de lucru. In regimul de
(ambele pOlarizate invers).
prin tranzistor doar
reziduali de valoare foarte
Tranzistorul se ca un n-
deschis, care ntrerupe
cu!entul prin ,circuit.
Se regimurile de lucru:
- regimul de (punctul A
dincolo de el) n care nu cu-
rent de iar cel de colector este
minim;
Ee
Conexiune normala (N) Conexiune in (I)
In regimul de (ambele
jon<::liuni pOlarizate direct). prin
tranzistor curentul maxim.
Tranzistorul se ca un n-
nchis, permite tre-
cerea curentului prin circuit.
Aceste moduri de lucru se
pot n figura 1. Cnd comu-
tatorul K este pe ,,1", prin re-
zistorul RBI BE este po-
invers ca CB.
Regim de
- regimul activ, unde am-
plificare;
- regimul de (punctul
B) n care o a curentului de
nu mai o
curentului de colector.
tranzistorului n re-
gim de nu este per-
din mai multe motive:
- tranzistorul deschis are o
dere de tensiune la borne (U
CEsat
)
putere;
- la curent de colector zero, ten-
siunea pe dispozitiv nu este
- curentul zero la intrare nu anu-
curentul principal prin tranzis-
tor.
Polarizarea
EB
Polarizarea
jonctiunii ca
Regimul activ normal
Regimul activ invers
Regimul de (blocare)
Regim de
Direct (U
ea
> O)
Invers (U
es
< O)
Invers (U
EEI
< O)
Direct (U
Ea
> O)
Invers (U
CB
< O)
Direct (U
CB
> O)
Invers (U
CB
< O)
Direct (U
CB
> O)
TEHNIUM 4/1993
unde:
ucs=O

Conexiune N)
IEI =
I EBO(1 - aN)
1 - aNal
leBo I CEO rezi-
duali colector-
emitor;
Conexiune (1)
fi
na dintre cele mai .simpie
f.ealizat care un
bun, este aceea
de "Iong wire"
Ea este
din figura
ct fiderul de coborre care de
el. Lungimea L este un multiplu de
antene au efect
de axa efect cu mai
ct sunt mai Lungimea l a lor se
cula cu
L =
n care N este
alege
sunt antene
benzile de
MHz chiar 1,75 MHz, lungimea
este de cel 40 sau 80
n tabela 1 indicate o serie de date n
de la lungi-
mea n dB lungime un-
ghiul Ca antena
Hertz aceste antene se
necta cu bobina circuitului al eta-
jului final prin intermediul unui condensator
cu dielectric sau cu de
2000-5000 deci nu numai ca n fig.
1. Tensiunea lucru a acestui condensator tre-
buie fie cu cel 50% mare dect
aceea din deoarece
a antenei, aceasta ar
voca un
dresorul anodic. se
a prizei pe se
mental, astfel nct intensitatea curentului anodic
al etajului final fie la aducerea la re-
a circuitului respectiv.
Cuplajul optim unor asemenea antene cu
se folosind filtru
"pi" (filtrul Collins). Utilizarea filtrului
o mai adaptare a antenei dar,
lucrul cel mai important este acela el
Il1g.
buie
exemplare din Ten-
Service, nu putem pro-
Se a TEHN M
1970-1991
Grdeanu, Str.
iOA
cod 8700
.:.... Bicaz
amabila scrl-
unele
revista
6
- Maestru ai Sl'1Il'Irt:uiiJ
a ar-
de copios, redu-
cu re-
buie o grosime suficient de mare, de
mm diametru, astfel nct nu se la
dere, mai ales iarna, cnd se poate de
cablu, ngreunndu-I artificial
mult. aceste motive srmele folosite, ca
fi izolate sau nu, nici nu trebuie ntinse p
ca o de deci li se poate
recare seama iarna, cn
foarte frig, se
ntindere a firului putnd mai
cnd pe el se (givraj), care n
De altfel, de astfel de
derente se seama pentru ori
de firul radiant are o lungiflle
mare de metri.
n anul 1954, am folosit
Hertz, una cu firului radiant de circa
iar de circa 20 metri.
acel an o
wire" cu o de aprox. 84 m.
pleca de blocului unde
traversa pe o
pe,ste drum. folosit era izolat, de tipul PL
cU diametrul conductorului masiv de cupru de 1
mm.
Firul trebuia fie izolat, deoarece el trecea
electrice de pe
electric noC\,ptea,
izolate. O rupere a fi
putea scurtcircuita
pe fapt care ar fi ridicat d
nu numai electri
existnd de deterio
sau de De aceea
preferat un conductor cu cauciuc
cum era tip de cablu, tip
de atunci. Antena era aproxima-
America de Sud-Japonia.
n seara am
n de 14
Am uimit de
teau la radioamatori din Brazilia, Argentina
TEHNIUM 4/1993
din alte ale Americii de care mi
deau controalele R8 de sau +20
dB, peste 89. De curiozitate, cu unii am
unele a le spune despre ce este
vorba spre a nu-i
Deci pentru cei care mi controalele 59
+, am con'ectat la vechea mea
Hertz de circa 20 m lungime, cerndu-Ie
dea un nou control.
Unii de abia auzeau cu R856.
Categoric antena long wire excelent.
Ulterior, ncurajat de aceste rezultate, am instalat
o tot long wire, dar cu lungimea de
227 metri din care conductorui aerian avea 205
Tabela I
Datele antenelor lungi monofilare
l.ungirnea
antenei,

"- in dB
n -
2
1 ,1,0 90
2 1,2 54
3 1,3 42
4 1,4 36
6 1,7 30
8 2,1 26
10 2,5 22,5
12 3,0 20
24 7,0 12
metri, folosind tot cablul PLVC, cu diametrul firu-
lui de 1,5 mm. Burta antenei, la mijloc avea cam 2
m.
a doua era aproxima-
tiv America de Nord-Australia.
folosind aceste antene, n-a existat DX carE}
scape nu' cu controale de. ordinul 83, ci
cel 87-8. E drept, puterea etajului
meu final de la era atunci de 400 in-
put n telefonie, ntre 200 800 input n
telegrafie.
Dar cum n mari sunt destul de
scurte, cele procurate mie de aceste antene au
incetat la un moment dat ele. vreo patru
ani de cu mult succes, ntr-o 9-e-
ambele antene s-au givrah Pe conductoa-
rele lor era un de de cu
diametrul de circa 3-4 cm. Anterior an-
tenelor, o serie de probe, la o de
ntins, cu conductorul respectiv' PLVC, care, am
constatat se rupea la o de ntindere de 75
kg/m. La astfel de lungimi de fire, calculasem
ele se vor givra cndva. cu un de
cu diametrul de circa de 2 cm, firele nu
vor mai rezista se vor rupe. De fapt s-a
ntmplat n 1959, cnd givrajul a fost enorm. 8-a
rupt mai nti antena de 127 m care a rezistat
eroic aproape o apoi, cea' de 84 m.
De atunci nu am mai putut reconstrui aceste
antene, deoarece, pe traseul lor o se-
rie de copaci, sub ele, fi
reinstalat, firele s-ar fi printre crengile copa-
S. TEHNIUM
Presei Libere nr. 1 o-

Telefon: 35 66; 617
917 60 20/1182,
TEHNIUM 4/1993
cilor ceea ce
fi fost vnturi sr-
mele chiar
De atunci, am revenit modesta mea
Hertz de cira 20 m lungime, pe care am folosit-o
n 198,3, cnd mi-am instalat
blocului unde locuiesc atena
n paginile revistei, mai de mult, care
excelent.
Oricum, am dat mai multe detalii despre aceste
antene simple long wire, deoarece ele sunt la n-
demna radioamator, rezultate
bune nu sunt dificil de realizat, cu
se de suficient spre a fi instalate
pe
radioamatori din fol.osesc ast-
fel de antene, cu rezultate foarte bune, cu
fie orientate spre anumite pre-

Ele pot pe alte dect cele
cu rezultate suficient de bune, dar,
optim este n DX.
una dintre antenele frecvent folosite de ra-
dioamatori, fiind destul de
de realizat, este sub denumirile
"antena dipol" sau "antena dublet". n
principiu variante deosebindu-se n-
tre ele n ceea ce fiderii de alimentare.
Astfel, antena este din
conductoare orizontale, egale ca lungime, dis-
puse unul n continuarea celuilalt, dar izolate n-
tre ele cu un izolator ceramc. De la fiecare din
conductoare, la de izolator, se
cte un fider. La unul din tipurile de
dublet, fiderii, la exterior, sunt
realiznd o
de circa 72 ohmi. Schema a acestei
antene modul n care se la radioemi-
sunt prezentate n fig. 2. Lungimea fiderului
poate fi oricare. Lungimea a ante-
nei, cu L, din tabela 2, fiind expri-
n metri. Se deduce de aici izolatorul,
sau izolatoarele dintre cele conductoare ra-
diatoare, nu trebuie fie prea mari,
n total mai mult de 5... 8 cm.
fiderii su'nt ntre ei
lolatoare
2SIJ ... 350 pF 350p!
F9W.350Pf
Circuit anodlc
cu izolatoare sub de bare ceramice sau din
material plastic, ori reglete sau chiar bare din
lemn de
n acest caz, fiderilor nu mai este
de cca 72 ohmi ci de cca 500 ohmi, putndu-se
calcula cu formula:
d
Z = 276 log [ohmi]
n care: d dintre conductoarele
'in cm r = raza conductoarelor n cm.
Conductoarele fiderilor pot fi neizolate,
de a le izola
la trecerea n La acest gen.de lun-
gimea lor, L;:, este ea se poate tot
din tabela 1. Cuplarea antenei la se
face inductiv, folosind, ca si la antena dublet des-
mai sus, o cu 2 ... 3 spire, ca
diametru cu aceea a 'oscilar'ft, la
este dar nevoie, fie n se-
rie cu ea condensatoare variabile cu dielec-
tric aer, fie numai unul singur, n paralel,
de banda n care se
De altfel, aceste detalii sunt date tot n tabela
2 iar modul cum se conductoarele
este prezentat n fig. 3.
cu dimensiunile ,indicate, nu
n banda de 21 MHZ, fiind
necesare alte
Din categoria antenelor dipol face parte
acea sub denumirea de "antena dipol
repliat" sau "antena trombon", ori "antena foided
n fig. 4. Lungimea L a acestei
se cu formula L 142,7/f[m).
unde f = n MHz. Fiderul este de ti-
pul cu conductoare paralele, nglobate
n material plastic, cu 300 ohm.
poate pe toate benzile
de radioamatori, pr,ecum n cele de unde ul-
,trascurte, avnd dimensiunile adec-
vate. Are un efect dar nu prea pro-
iar oferit este comparabil -cu cel a
altor antene monofilare, gen Conrad-Windom.
Cuplarea fiderului la se
Tabela 2
.
l.1' D,.
n MHz n m in rn
Acordul
3,5 41,48 20,74 Paralel
7 41,48 20,74 Paralel
14 41,48 20,74 Paralel
28 41,48 20,74 Paralel
.... _-----
7 74 30,50 Para}el
14 30,50 Paralel
28 30,50 Paralel
7
Serie
14
Paralel
28
Serie
-----'
ca la celelalte antene dipol descrise n aces.t
articol.
Nu am utilizat antena dipol, deci,
din propria nu pot spune cum se com-
Oricum, modului de cuplare induc'-
tiv cu a lor pe fiecare
n parte, aceste antene ma
armonice perturbatoare pentru
ile de televiziune, la vecini.

8
expri-
evoluate circuite inte-
au capacitatea de
ce permite n! ....
'int,.:i.-."iJOiO"; de maximum
Din nefericire, asemenea
nu se comerciali-
curent (ele se produc
randa-
specific
1"""::<1117,:'0""" a liniilor

int,:>nrJ:ltc de capaci-
sau
speciale de
acela folosesc un
cvadruplu de cir-
de a
schemei pro-
vom face o
a circuitului inte-
de firma
1
pentru ntrzierea a
semnalelor analogice, sunt:
- capacitatea 512 u.S.;
- de tact, ft 5 ... 500 kHz;
- timpul de ntrziere 0,51 ... 51 ms;
- semna-
lului de intrare fs < 0,5 fi;
-
a semnalului de
intrare 45 kHz;
- tensiunea
a semnalului de
intrare 2,5 Vrms;
- atenuarea de
-3 dB;
- distorsiul1
armonice 1%;
- raportul semnal!
zgomot pentru
ft > 31s -74 dB;
- tensiune de
alimentare
- curent de
--V
oo
=-15V
(-10 ... -18);
alimentare '00=0,3 ...
0,5 mA.
n unor exprese
referitoare la de
a distorsiunilor a raportului sem-
nal/zgomot, putem considera valo-
rile indicate ca fiind ideale. ele
se la un circuit integrat
n afir-
are ca suport faptul att
distorslunile ct raportul semnal!
zgomot sunt puternic de
amplitudinea, forma
factorul de umplere ale semnalului
de tact, precum- de
amplitudinea semnalului de intrare.
n plus, valoarea a rapor-
tului semnalizgomot este
de panta de a 'fil-
trului trece-jos cuplat la liniei
de ntrziere de eventuala
de ponderare n
terminalelor pentru
circuitul integrat TDA 1022P n cap-
Dil cu 16 terminale, este pre-
n figura 1. Privind
ne-am pus ntrebarea
de ce
n cele cteva scheme
pe care le-am avut la pu-
blicate de sau amatori,
cele sunt conectate di-
rect ntre ele. 1n lipsa
detaliate, am aluns
cluzia circuitul integrat
operate
plex), deci cu
cu cele de tact n
In, aceste con
ntre ele, se
nenta de tact la Faptul
aceste apar n toate schem
conectate direct este motivat proba-
bil prin aceea se pe o
mperechere' a celor
(ceea ce, practic, nu este
ntotdeauna valabil). Un indiciu su:'
plimentar circuitul integrat TOA
1J)22P 2x512 u.s. ar fi acela
la unele tipuri de circuite inte-
grate din categoria BBD/CTO,
o ntre codul
de marcare ai acestora
de stocare/ntrziere.
de exemplu, SAD 1024 are 1024 u.S.,
TCA 380 are 2x190 U.S., ROM 064
are 64 u.s. Deci,
nu este
TDA 1022 ar avea 2x512 u.s: Oife':
renta de o unitate se poate explica
prin faptul prima unitate de sto
care dintr-un BBD/CTO nu cQntri-
buie efectiv la realizarea ntrzierii.
cele de mai sus sunt
simple
pe eventualii ai unei do-
detaliate le confir-
.. me/infirme.
Am putea fi de ce am dat
acestui aspect. semni-
celor cum
am . mai sus, cele
eventuale nu sunt perfect
mperecheate, se poate minimaliza
componenta de tact prin balansarea
celor cum se va
vedea mai jos.
Descrierea schemeI. Schema de-
a procesorului audio realizat
cu circuite integrate TOA
1022P este n figura 2 .
. De la bun nceput, spre
deosebire de modul de operare pa-
ralel/multiplexat - prezentat ntr-un
anterior al revistei - n care
de semnal erau
atacate in iar cele de tact n
la modul de operare ba-
este in-
Procesorul. este compus din
patru etaje. cum
- Primul etaj realizat cu tranzis-
torul Ti n de defazor,
are sarcina egal I] circui-
tul de colector de emitor. In acest
fel. Ia bornele celor
de ,se tensiuni egale
n necesare atacului
corect al de semnal ale ce-
lor circuite integrate TOA
1022P.
- Linia de ntrziere
cu circuite integrate
TOA 10.22P, operate
lansat. In aces't scop. de
semnal sunt atacate n
iar de tact n
celor circuite integrate sunt
ntr-un amplificatordiferen-
In schema din figura 2, cele
circuite integrwe TDA 1022P
sunt "inversate" de modul tipic
de folosire n scopul
cu restul montajulu,b alimentat cu
minusul la De asemenea, am
simplificat ,. componentelor
asociate circuituiuJ
r
de varianta
standard, de n
sensul celor anterior, cu pri-
vire la celor se
poate observa introducerea unor
semireglabile ntre pi-
nii 8 12, pentru minimalizarea
componentei de tact, prin balansare.
- Prima a amplificatoru-
lui dubiu de tip Bi-FET
80820 este ntr-o configura-
Jie de amplificator
Prin intermediul lui sunt sumate ie-
celor circuite integrate
de ntrziere, ceea ce are drept con-
eliminarea distorsiunilor ar-
monice de .ordin par a unor zgo-
mote datorate componen-
tei de tact (glitches);
TEHNIUM 4/1
- Ultimul etaj, realizat cu cea
de-a doua a amplificatoru-
lui duplu, este un filtru
trece-jos cu de fi-
la 7,5 kHz panta
de -18 Rolul acestui filtru
este de a elimina reziduurile compo-
nentei de tact, n scopul
rii raportului semnal/zgomot.
Pentru prezentarea unei scheme
desenate ct mai "aerisit", am re-
curs ia o modalitate mai folo-
conexiunile barate cu linii
paralele faptul acestea
conductoare. De
altfel, n dreptul lor cte
numere, ter-
minalelor respective de la fiecare
circuit integrat.
n nu a fost figurat gene-
ratorul de tact, care, n de
procesorului, poate avea
diferite Principial, el
este un generator bifazic de tipul
astabilului, care produce impulsuri
dreptunghiulare n apli-
cate pe de tact 01 02.
Reglaje Pentru
efectuarea de reglaj a
sunt necesare un
nerator de un
voltmetru electronic, un osci!oscop,
punte de a distorsiunilor
armonice 9ventuaiun
Se cursoa-
- atenuarea de
-1 dB.
raportul semnal/zgo-
mot este neponderat el cores-
punde de tact cu 25
kHz, valoare pe care o
ca pentru de cali-
tate. Dublarea de tact
conduce la raportului
semnal/zgomot la aproximativ -76
dB (neponderat). Pentru cei mai pu-
cu aspectele practice
ale folosirii circuitelor integrate
BBD/CTD, valorile pa-
rametrilor mai sus pot fi
considerate ca foarte bune pentru
categorie de dispozitive.
Pentru o evaluare mai a
acestora, mai jos principalii
parametri ai magnetofonului profe-
siona! NAGRA IVL(pentru viteza de
9,5 emis) ai liniei de ntrziere di-
URSA MAJOR SPACE ST A-
TION, unul dintre procesoarele cele
mai n studiourile de
sunet:
rele folosite, balansul corect poate
conduce la o a raportului
semnal/zgomot cu 2... 10 dB.
ntrzierea prin interme-
diul acestui procesor poate varia n-
tre 1 ... 16 milisecunde, pentru care
impulsurilor aplicate pe
de tact 01 02 trebuie
fie ntre 256 kHz mini-
mum 16 kHz. Se folosi-
rea unui preamplificator cu
de 10 ... 20 dB la intrarea procesoru-
lui, pentru a realiza atacul corect, n
vederea raportului sem-
nal/zgomot Prin conectarea
unui condensator n paralel pe re-
de a acestui pream-
piificator, se va realiza simultan o
filtrare trece-jos, pentru evitarea dis-
torsiuniior de Ali-
mentarea montajului se face de ia o
de tensiune stabili-
bine
Aplicatii. n cele cteva materiale
referitoare la efecte sonore, publi-
- banda de
- distorsiuni armonice
NAGRA
30-7000 Hz/3 dB
URSA MAJOR
20-7000 hz/--3 dB
0,15%
- raport semnal/zgomot dBA -- 81 dBA
n timpului de ltr-
ziere relativ mic). Pentru cele
de mai sus, comutatorul S
se va afla n de mijloc, iar
semnalul procesat este preluat de la
OUT!. ...
Profitnd e unui defcfzor
n structura' procesorului (realizat cu
tranzistorul T1), putem foarte
simplu efectul de flanger sau
negativ, n de com-u-
tatorului S. Semireglabilul SR 6 re-
gradul de a flangeru-
lui, care poate atinge valori de peste
50 dB; n aceste profunzi-
mea efectului este
generatorul de tact produce
suri cu se
ger static sau comb filter (filtru
pieptene). generatorul de tact
este de tip veo, controlat de un ge-
nerator de se poate
flanger dinamic, rotor-sound, efecte
Leslie, caracterizate printr-o puter-
de dina-
mism. Pentru aceste efecte, semna-
procesat este prezent la
OUT il.
Concluzii. n acest material s-a
prezentat un procesor audio, reali-
zat Cu - circuitele integrate TDA
1022P operate n dife-
care cu balansa-
la cir-
au condus la ..... htin,Qr"''''
-

INP.
DIV
C520
A
Dr. ing. CONSTANTIN Fiz. EUGENIA
UetoJon
n cele ce vom prezenta
schema de principiu modul de re-
glaj al unui voltmetru digital cu trei
cifre. Avnd la circuitul specia-
lizat C2S0, el

- are 6 game de avnd ca-
petele de de 999V/
99,9V / 9,99V / 999mV / 99,9mV /
9,99mV;
- de intrare Zi cu
1,SMll pe de 1Mn 'n
rest;
- schimbare a scai ei,
tensiunea de intrare
valoarea 0,95 x Ucs sau scade sub
valoar:ea 0,095 x Ucs (unde Ucs re-
valoarea de

- indicare (cu led) a
semnului tensiunii de intrare;
-. modul de lucru -c.a./c.c., co-
mandat normal;
- n modul c.a. (curent alternativ),
banda de (3dB) este
20 Hz -7- 20 k Hz pe toate
automat (cu led) va-
loarea este n sau mili-

- posibilitatea de memo-
rare a la nor-

- este protejat la supratensiune;
.,-- timpul de stabilizare a regimului
termic este de 20 min.
autoscalarea este
tensiunea
9S0V (pe scala de 999V) sau
scade sub 0.95mV (pe scala de
n acest caz eventualele
sunt indicate de C2S0.
ANALIZA

Modul de poate fi n-
pe schema de principiu repre-
n figura 1.
Semnalul de intrare trece prin di-

-SV
vizorul DIV este amplificat de
aplificatorul A. Tensiunea U \ rezul-
este integratului spe-
cializat C2S0, (fiind de AF)
comparatoarelor C1
C2. In regim de nor-
tensiunii U, este n-
n gama: < U\ < 1 V.
Semnalele A B (compatibile
TTl) vor avea, n de
mea lui U" valorile prezentate mai
jos:
1) < U, .:: 0,095V,
A=,,1 B = ,,1 ,
2) < y, < O,9SV
A =,,1 B = ,,0 ,
3) < y,\ < 1V,
A = ,,0 B = ,,0 .
Etajul AST un astabil
comandat care pulsuri cu du-
rata de 0,2 sec 0,4 Hz,
ct timp semnalele A B satisfac
1) 3) de mai sus; cnd
gama de lucru este cea (ca-
zul 2), astabiJul nu Im-
pulsurile generate un
tor reversibil (etajul NR din figura 1)
A1
a f I
onod
B
{
care n sens
A = 1 sau A
= O. Prin scala de 100 V
corespunde semnalului nul la

prelucrare n etajul NR,
semnalele
punctele zecimale ale
, (pentru a permite citirea scalei), di-
vizorul DIV de la intrare (n trei
game avnd factorul de transfer re-
lativ 1/1, 11100, 1/1000) amplifica-
rea lui A (n trei game
toare unor n tensiune
egale cu 1, 10, iOO).
Schema este n
figura 2. Etajul CI 1/1 este realizat
cu integratul TL082 care per-
ridicate n ceea ce
de intrare, stabilitatea
banda de Pro-
la supratensiune este
cu diodele 01, D2. contactele
K4 K5 sunt deschise, factorul de
transfer este 1; pentru K4 nchis
KS deschis el devine 1/100, iar
K4 K5 sunt nchise
JOYSTIC PROG R A
M A B Il
dintr-o o ce
. . poate fj de la orice pereche
de comutatoare.
Ing. CONSTANTIN SCURTU
Propun posesorilor de calcula-
toare personale din seria HC-8S,
TIM-S, sau compatibile care se
n problemele jocu'rilor elec-
tronice pe calculator, realizarea unui
joystick programabil.
Se fiecare joc electronic

bleaz numai
care, frecvent,
cele de
Din analizarea de
se este vorba
interven'tie tastatura
toruiui, n sensul toate
la aceasta, se vor duce
tip cu con-
tacte, care este necesar
cablu cu 13 + 2 fire, care se vor
lipi pe placa cu taste.
Conectorul se va fixa pe car-
10
casa calculatorului, iar n lipsa unui
asemenea conector se pot folosi
trei mufe cu 5 contacte folosite ia
magnetofoane,
n al doilea rnd, trebuie observat
fiecare de
care trebuie dubleze
a calculatoruluL
se la
uneia din ceie cu una din
notate conform <: ....
nn,nf'lnlll a calculatorului
exemplificare.
reCiaSl9SC pe comutatoare n
comanda "DOWN",
oounlJta cu tasta "M" a
se va
asupra perechilor . comutatoare
formnd
C-8, conform tabelului
de programare ce se va aplica la ve-
dere pe joystick.
Deci. Ia fiecare a calculato-
rului corespunde o for-
Articolul de
ideea joystick-urile din dotarea
fabricate de o cu tra-
AF
JUl
AST.
1/1000.
Am preferat comanda lui K4
releu, deoarece n
sim pe post de comutator un
tor_sau integratul 4016 nu a
zultate bune n ceea ce
comportarea n
satoarele C2, C3, C4, CT1
compensarea n f
divizorului de intrare.
Etajul realizat cu a
a lui Tl082 (CI1/2)
un amplificator cu
fixe (An = 1 K1 este
=10 K2 este nchis, A
K3 este nchis). Reglajul
al se cu
P3, P4 PS.
indicarea pola
este prin intermec;fiu
scheme realizate cu C13. Ea
un convertor detector (cu
torul de transfer de circa 1/2)
n punctul 00 o tensiune
oricare ar fi semnul tensi
intrare. de frec
optim n cazul integratului
f3 741, f3 108, R
o de
pa asi
metrizarea convertorului,
pentru tensiuni egale, dar de
opuse, la intrare,
siuni identice n punctul 00.
Semnul este indicat de Iedul
comandat de! CI3 prin
lui R15, T2; tensiunea
trare este Iedul este
stins n caz contrar.
Pentru a compensa factorul
transfer de 1/2 al lui C13, a
trodu.s un amplificator
C14, In punctul 3 te
pentru comanda
trului propriu-zis realizat cu
n domeniu, cu foarte'
cheltuieli pot deveni universale
tilizabile pentru orice
taste de un anume joc.
Am realizat un astfel de joysti
programabil, deci partea
lui CI5 este cu
diodele 09-013, care
brusc tensiunea la intrare
(CI5/11) la valoarea de 3,5V.
Pentru' ca valorile indicate n cu-
rent alternativ fie efective, este
necesar ca factorul de transfer al lui
CI4 fie de 1,11 ori mai mare
de cel din curent continuu; aceasta
se (cnd K6 este deschis)
cu P10.
Toate circuitele C11-C14 au
posibilitatea de reglaj al nulu-
lui, prin intermediul
lor P1, P6, P7, P9.
Voltmetrul CI5 o
standard, n. care reglajul
nul ului (P12) al de
de 999mV (P13). Comutatorul K7
permite memorarea (K7
deschis) sau perma-
(K7 nchis). este reali-
zat cu trei cifre (Ied) cu anod co-
mun, comandate cu tranzistoarele
T37 TS respectiv cu decodificatorul
BCO-7 segmente (realizat cu CI6).
Pentru a asigura de autos-
calare, tensiunea U, este
comparatoarelor CI7/1, C17/2. Ele-
mentele R31, P11 R36, R37, '08,
P14 tensiuni de de
0,9SV respectiv 95mV la
neinversoare ale comparatoarelor.
Pentru a evita fenomenele de auto-
prezente n cazul unei evo-
lente a semnalului la intrare,
comparatoarele au fost transformate
n triggere Schmitt cu R42 R43.
la SE! obtin semnalele A a
(respectiv A a inversarea lor
cu T6, T7).
Circuitul CI8 astabilul
C19, CI8/8 = ,,1"; n plus el asi-

a)permite comanda lui CI9 numai
U, < 9SmV sau U, >
O,95V;
b) scala de este cea de
9,99mV U, < 9S mV, astabilul este
blocat pentru a nu permite
pe o (de
0,999 mV);
c) analog, astabilul este blocat
scala este 999V U\ > 0,95V; de-
scalei este de C520
prin simbolul,,]]]".
Impulsurile generate n cir-
cuitul CI10 care ca
"macaz". Astfel,
U\ < 0,95V (A = 1) CI11
impulsurile la intrarea sa
(.CI11/S); indi-
cat la
unei scalemai sensibile. Impulsurile
sunt generate cnd, pe scala
semnalul Aa = ,,1" b'lo-
astabilul. Analog, U, >
0,9SV (A = O) impulsurile ajung la
intrarea (CI11/4),'
procesul ca mai
sus.
Gupul T8, C9, RSO, R51 are rolul
ntr-o de plastic cu di-
mensiunile de 35 x 100 x 165 mm,
cu cinci comenzi programabile in-
corporate.
perechile de comutatoare
cu 1 x S 1 x 8 mai
sunt montate lED-uri, unul
conectat direct la sursa de +SV, iar
al doilea "se aprinde" la comanda
"AUTOFIRE", ce este de
la un comutator de liniar,
permanent nchis sau permanent
deschis.
Cele cinci perechi de comutatoare
sunt de tipul folo-
sit la televizorul color "ElCROM"
pentru schimbarea benzilor de frec-
considerndu-Ie ca fiind si-
gure n
unei de
K1
P8
P4
K2 R12
P3
K3


(f) R11
de a aduce la zero la
conectarea (scala de
1000 V). Este posibilita-
tea comenzii manuale de trecere pe
scala de 1000 V (prin nchiderea lui
K8).
Semnalele oferite de CI11 (C111/3,
CI11/2, C111/6) adresele
promului CI12 (folosit pentru a eco-
nomisi nu mare de circuite
TTl cu care s-ar putea simula func-
de necesare). Cele 8
01-08 divizorul de
intrare, amplificatorul CI1/2, punc-
tele zecimale ale Iedul
023 care trecerea Ii-
Semnalele generate de acesta,
precum diferitelor elemente
din schema din figura 2, sunt pre-
zentate n tabelul pentru fie-
care de Oiodele
D14-021 au rolul de a proteja de
distrugere promul, deoarece el este
cuplat direct cu integratul 4016 (ali-
mentat cu5V).
REGlAJUl
VOl TMETRUlUI
Reglajul aparatului se face
obligatoriu n ordinea mai
jos. Pentru reglaje este nevoie de un
voltmetru digital profesional (cu 4
cifre), o de tensiune de
20V, un generator de semnale
dreptunghiularecu amplitudinea de
maximum 10V un osciloscop.
(CONTINUARE iN PAG. 12)
SCHEMA DE PRINCIPfU
------------ - - - - - - - - - --
------------ - - - - - - - - - - - - -------
----41
._----------

i
-
I
, "---1 . -
!
6 I 1:>:>"
j /6
i
! I
I
I
I
J O
i
I
I
+'5 V
-----GDN
_ .
1
i - --
..
--
T ABEL DE PROGRAMARE
1
A B C O lE E
I
1 I
1 2 3 4
i5 6
2
O 'W E R ;
T Y
3
A 'S O F G H
6
ss z X C
IV
B
--
TEHNIUM 4/1993
O C B
7 e 9
U I O
"3 I K L
I
N IM CS
AI
O
4
. -
p
5
EN 7
SP
8
DOWN LEFT RIGT UP
Modul de amplasare a perechilor
de comutatoare, tipul comutatoare-
lor, la aprecierea amatorului,
varianta pe care deja am rea-
lizat-o foarte bine,
poate constitui o de por-
nire, avnd ca model fotografia
prototipului realizat.
FIRE
AUTOFIRE
-----fC} + 5 V
11
La receptoarele T. V. alb-negru
distingem tipuri de
module de baleiaj vertical anume:
lEL
l
va bloca se va forma ten.siu
dinte de
- module echipate cu 6 tranzis-
toare, care pot fi de tipuri
(p35782 A, 8, C, D, E la T.V. cu Ci
clasice P11586-000 la T.V. cu CI
cu consum redus de energie);
Ing. NAICU
Circuitul de formare a
dinte de este
R509, R510, C503, CS04, O
cuo tensiune fi
R514 C502.
module echipate cu
TDA 1170S, care pot fi ele
de tipuri (P35315A la T.V. cu 6
Ci clasice P23607-510 la T.V. cu
6 CI cu consum redus de energie).
Modulul de baleiaj vertical eChipat
cu 6 tranzistoare (figura 1), cod
P11586-000, cuprinde 3 etaje:
- osciiatorul format n principal
cu tranzistoarele T501, T502;
- formatorul de tensitme n dinte
de
- amplificatorul prefinal (format
cnd T501 este blocat, T502 va
saturat invers.
presupunem la pornire T501
este saturat iar T502 este blocat.
Tensiunea UHi a lui T502
suma de tensiune
tensiunea de C501) va
cu o
toare. Cnd ea va atinge valoare de
-0,6 V tranzistorul T502 se va des-
chide, tensiunea sa de colector va
ceea ce va determina bloca-
rea lui T501 (salt de tensiune pozitiv
n baza acestuia prin R503). Con-
P23601- 510
din
(TS05,
modulului este ur-
oscilatorul echipat cu
T502 (tranzistoare de tip pnp
impulsuri drep-
de n co-
lui TS02. Prin modul de ale-
gere a rezistoarelor R503 R505,
densatorul C50i se va pe
traseul RS08, R50?, R506, R504,
ceea ce va determina
tensiunii a lui T502, ducnd
tranzistorul blocare. Tensiunea de
colector a lui T502 va ceea
ce se va transmite R503in baza
lui T501, la Ci-
clul se va relua.
01 02 03 04 I 05
!
de
desface
se pune R23
pentru ca U3
voltmetrul de
mai sensibi
n
2) Desfacem
conexiunea
12
tensiunea
la o tensiune de
semn contrar de -1,OOOV la borna 4
U;;- la borna 1.
U(I = Uo)/2
Vom deci, n colectorul lui
T502 diodei DS02) un tren
de impulsuri dreptunghiulara, a
se poate regla din se-
R506.
Oscilatorul este sincronizat din
exterior prin R501 de impulsu-
rile de sincronizare cadre provenite
de ia modulul sincroprocesor.
Impulsurile pozitive din colectorul
lui T502 vor deschide periodic dioda
D502, moment n care C503, C504
vor rapid prin aceasta.
In pauza dintre impulsuri dioda se
sau
pentru ca U7 = O. n
o de
valoare Introducerea sa n
circu se face cu unu din
contactele releului R1. Desfacem

5) C = iOO nF ntre 8
K6 nchise
deschise, U9 = 0,999V.
tensiune n dinte
prin C50S
de preamplificatorui
cu T503, TS04 si finalul T
la nivelul necesar pentru
bobinelor de deflexie pe
De pe R519 (1 n
cu bobinele de deflexie
tensiune de
curentului
flexie prin bobine,. asigurnd
pensarea a deflexiei
dre.
Tensiunea de alimentare a
voltmetrul conectat 1n 3, P5 Cu
din U5 prin R716
de 25V, un curent de
o ba!eiere
Acest de modul BV
cu consum redus cu 3, 4 5
care
Mo-
la +U4
mo-
cu inte-
(cod P23607-510)
3.
toate
necesare pentru produ-
cerea curentului de deflexie necesar
bobinelor de deflexie pe

-, un oscilator sincronizat, de tip
prag;
- un generator de tensiune n
dinte de
- un amplificator de trans-
este sincronizat din
pozitive sosite,
C509, de la mo-
<: I 1'11 f'r,",n ,'A" oc:.n , care ajung pe
pinul 8 al
La al C.1. este o
tensiune de 6,5 V care R501
R502 (semireglabi cu care se re-
constructive di-
mensiunile finale depind de compo-
TEHNIUM 4/1993
proprie a oscilato-
rului) pe R502 (150nF).
Condensatorul C502 se
n momentul cnd tensiunea la pinul
9 al C.1. atinge 4V, sau cnd este
comandat de impulsurile de sincro-
nizare exterioare. Banda de sincro-
nizare. este. de 10%, pro-
prie a oscilatorului tiind la
45Hz (oricum, sub 50 Hz). Plaja de
reglare (din R502) este n-
tre 35-52 Hz.
Circuitul situat ntre pinii ,12
(R567, R50a, C503, C504, R505) for-
generatorul tensiunii n dinte

i nteriorui 12,
se o
siunea pe la
6,5 V.
Astfel, curentul care
C503, C504 si care
mensiunea dintelui de se
cu ajutorul semireglabiiului
RS04 (dimensiune
carea celor condensatoare se
face la curent constant, tensiunea
crescnd liniar.
Rezistorul R508 (ca RS05)
introduce o de liniaritate.
Tensiunea de
la 1 al C.L, se
R506 pinul 10, care este la
inversoare a amplificatoru-
lui final.
La intrarea neinversoare (pinul 1
nentele folosite. Alimentarea se face
la o de +5V,
(bine deoarece
aceste
mai jos cteva con-
necesare n realizarea '
este cu o
LISTA
MATERIALELOR
vor fi chimice
celor marcate
" ,de RPM.
de reglaj vor de
pentru a procedura
de reglaj. Ei fie de
calitate, cu contact stabil al
P35315
BALEIAJ VERTICAL
al C.L) cu un de 2,2 V, se .
circuitul oscilant R509,
C506 CS10.
Amplificatorul final (de putere)
poate livra un curent de max. "' ,6
AII (pinul 4 al C.I.). Prin grupul
R5i0, R511, R512 R513 se
o de C.C., iar prin R513
R512 o de c.a.
Tensiunea la.
nul 4), semnal, este
de c.c.
R514, C508 diferitele
care pot
0501 dublarea im-
pulsului pe cursa de cadre.
Se la pornirea la
oprirea T.V., tensiunea din
cursei inverse de cadre poate
limita de 55V,
C.I., fapt care conduce
rea tranzistoarelor finale interne.
Pentru C. i. TDA 1170 m-
potriva acestor n tim-
pul cursei inverse cadre, se co-
o Zener D502
(PL51Z) cu catodul la pinul 4
anodul la
Modulul se de la +U5
prin R716 (47), tensiune fil-
cu C725, consumul de curent
al modulului fiind de 140mA (Ia o
b.aleiere
n figura ' este
schema BV
C.i. - TDA 1 (cod
T. V. clasic cu 6
Modului se de la +U4
V).
caz se nlocuirea
unui tip dintre aceste module pre-
zentate cu altul, se vQr avea n ve-
dere
- se va verifica este nece-
sau nu inversarea
condensatorului de cuplaj
nele de deflexie V;
- se va verifica este nece-
nu modificarea valorii re-
de alimentare pentru stabi-
lirea unei tensiuni de alimentare co-
recte pentru modulul, respectiv.
Astfel, n ceea ce modu-
lele BV cu 6 tranzistoare
se pOlaritatea
torului de cuplaj cu bobinele de de-
fiexie este cu la
7 al modulului
la 6, invers
lele cu C.I. -
condensatorului
nul 6 modulului minusul
nul
este obliaatc>re
condensatorulu i
de deflexie.
ceea ce
alimentare, se I'n .... <>"",.,:
va nlocui un modul BV cu C.1. cu
alt tip echipat tot cu
modificarea ....
alimentare. lucru se
se modul
cu tranzistoare cu altul echl-
cu tranzistoare.
se va nlocui un
unul cu tranzis-
la 220),
\/a (de
se va introduce
echipat cu
mentare se lIa
cu
acestuia.
de
la
R.
= reieu de 5V.
Pentru comoditate
schema la

semnalele de
direct de la C112.
13
Ing. NAICU
n rndurile de mai jos terminologia echipamen-
tului electric auto, conform standardelor romne
termenilor generali, ct aie celor specifici fiecaruia
dintre cele opt sisteme principale care auto.
Terminologia n domeniul echipamentului electric auto este standar-
la noi in n STAS 10571-76.
TERMENI GENERALI
Pct. Termen
1.
auto
2. Sistem
3. Sistem de alimentare
4. Sistem de pornire

Ansamblul sistemelor montate pe un tip de
autovehicul astfel interconectate, nct
executa anumite privind
utilizarea energiei
electrice pe acesta.
Ansamblu de elemente ale echipamentului
electric auto ntre care una sau mai
multe unitare.
Sistem ce cuprinde elementele pentru
producerea nmagazinarea energiei
electrice pe autovehicul elementele de
semnalzare a ndeplinirii acestor
Sistem ce cuprinde elementele pentru pornirea
motorului cu ardere
5. Sistem de aprindere Sistem ale elemente servesc pentru
aprinderea amestecului carburant n motorul
cu aprindere prin scnteie.
6. Sistem de i.luminare Sistem ale elemente servesc pentru
iluminarea a
autovehiculului.
7. Sistem de
semnalizare
Sistem ale elemente servesc pentru
semnalizarea a
autovehiculelor a manevrelor n
8. Sistem de Sistem ale elemente servesc pentru
control control pe cale a
anumitor ai motorului cu ardere
ai electrice sau ai
autovehicululuL
9. Sistem de Sistem ale elemente servesc pentru
transmiterea energiei electrice pe
autovehicul; asigurnd de curent a
acestuia.
10. Sistem auxiliar Sistem ale elemente servesc ca elemente
auxiliare de securitate, climatizare
sau nu
a autovehiculului
11. Sistem special Sistem ale elemente sunt
echipeze autovehiculul' n cazuri speciale sau

12. Sistem de confort Sistem ale elemente servesc pentru
asigurarea confortului de conducere
nu
a autovehiculului.
13. Tensiunea' Tensiunea care se echipamentul
a ect'!ipamentului electric auto.
14. Tensiune de Tensiunea instantanee la bornele
elementelor de echipament electric auto, n
a acestora.
15. Tensiune de Tensiunea pentru care se definesc
caracteristicile tehnice ale elementului de
echipament electric auto.
ncercare
16. Domeniul tensiunilor Domeniul de tensiuni n limitele
de echipamentul electric auto trebuie
corect. n deexploatare

n continuare termenilor care cele opt
sisteme principale din cadrul electrice.
1. SISTEMUL DE ALIMENTARE
Pct Termen
1. Alternator
14

Generator de curent alternativ echipat cu
redresor, care alimentarea cu energie
a electrice auto.
2. Regulator de
tensiune
Dispozitiv de reglare care, p
intrare tensiunea de la bornele
curentul n de
scopul constante a tensiunii
bornele alternatorului.
3. Baterie de Ansamblul de acumulatoare electrce I
acumulatoare serie, montate n pentru a
la borne o tensiune mai dect
unui singur acumulator.
4. de conectare cu care trebuie fie
alternatorul (sau gene,ratorul) pentru
date de
la tensiunea de ncercare,
asigure la bornele sale chiar tensiunea
ncercare.
5. de

6. de
scurtcircuit
7. de
reglaj a regulatorului
de tensiune
8. de reglai
9. Treapta I de reglaj
Reprezentarea a
rentului debitat de alternator (sau generator)
de pentru anumite
fiind
tensiunea de -ncercare; tensiunea la bor
alternatorului (sau generatorului) este
cu tensiunea de 'n,.'orr<::Irlli;'"
Reprezentarea a curentului
alternator (sau generator) n de
sa, n anumite de at
cnd, este la tensiunea
ncercare; bornele alternatorului (sau
torului) sunt scurtcircuitate.
Reprezentarea a tensiun.ti
reglate la bornele alternatorului de catre i.
regulatorul de tensiune, de
.curentului debitat de alteJnator, n regim '.
stabilizat la a
alternatorului.
Limitele tensiunilor reglate n cadrul
caracteristica de reglaj a regulatorului de
tensiune are o
Termen specific regula..:
toarelor de
de reglaj valorilor
mari ale curentului debitat de alternator.
10; Treapta a II-a
reglaj
de de reglaj valorilor
mici ale curentului debitat de alternator.
11. Compensare Modificarea caracteristicii de reglaj a
re"gulatorului de tensiune n raport cu
temperatura, n sensul tensiunii
reglate cu temperatura.
12. Coeficient de com-
pensare
13. ntreruptor

Deplasarea caracteristicii de reglaj a
regulatorului de tensiune stabilizat termic la o "
n raport cu carac-
teristica de reglaj a regulator dE('
tensiune stabilizat termic la o de
(de obicei temperatura
unei de
de 100 C.
ntreruptor de putere manual,
sau ntrerupe bateriei
acumulatoare la masa autovehiculului.
14. Releu Releu electromagnetic de putere
comandat de la
ntrerupe bateriei de acumulatoare
masa autovehiculului. ---
2. SISTEMUL DE PORNIRE
Pct Termen
1. Demaror
Sinonim: motor
electric de pornire
2. Termostarter

Motor electric de curent continuu,
pentru pornirea motoarelor cu

Dispozitiv care
aspirat de motor prin combustia unui
de aer pentru
pornirii la rece a motoarelor diesel.
3. Bujie cu filament Bujie cu fir rezistiv ce devine
incandescent trecerea unui curent electric de tensiune
care se n cii
TEHNIUM 4/1993
motoarelor cu autoaprindere pentru
porniri; 16r.--
4. Releudemaror Releu ale contacte, cnd sunt excitate,
nchid circuitul principal de alimentare a
demarorului, pornirea
5. n serie cu
a bobine; de aprindere, care, la pornirea
motorului termic, este sau, fiind
rece, are pentru
compensarea tensiunii la bornele
bateriei pe durata pornirii.
2. SISTEMUL DE APRINDERE
Pct. Termen
1. de aprindere Autotransfotmator cu circuit magnetic
deschis, a este de
curent continuu. ntrerupt periodic, destinat
producerii scnteilor electrice n bujiile de
aprindere.
2. Distribuitor de
aprindere
Dispozitiv cu ajutporul se face
conectarea a bobinei
de aprindere la bujii care pentru a
comanda reglajul distribuirea scnteilor la
bujiL
3. Bujie de aprindere Dispozitiv montat n camera de ardere a unui
Sinonm: bujie motor cu aprindere prin scntei n vederea
aprinderii amestecului carburant.
4. Cablu de aprindere Conductor electric de tensiune care
la transmiterep, cu pierderi minime,a
impulsului de tensiune bujie.
5. Cablu de aprindere Cablu de aprindere cu inductivitate
reactiv la care conductorul att drept cablu
de aprindere, ct pentru

6. Magnetou
7. Eclator stanqard
8. Antiparazitare
9. Elementde
antiparaz!tare
10. Rezistor de
antiparazitare
11. Antiparazitare de
apropiere
12. Antiparazitare de

" .... " ....
Generator electric de curent pulsator, cu
inductorul format din
indusul din una sau mai multe bobine.
Dispozitiv destinat sistemelor de
aprindere, din treielectrozi eu
principali unul de amorsare de
astfel nct intre electrozii
principali scnteie de ce
tensiunea dintre ei o
valoare. .
Combaterea 'radio-
electrice produse de proprii
autovehiculului, prin asupra
sursei acestor
Element constructiv surselor de
radioelectrice proprii ale auto-
vehculului n scopul
Rezistor care se n circuitul de
tensiune, de obicei ntre bobina de aprindere
a distribuitorului, n vederea
reducerii nivelului de radioelectrice.
Antiparazitare n primul rnd
de de pe
autovehicule sau din imediata apropiere a
acestora, dar lor.
Antiparazitare n primul rnd
de
autovehiculului consJderat.
13. Dispozitiv de antipa- Set de elemente de antiparazitare destinat
razitare . radioelectrice proprii ale
autovehiculeloL
..
CARBURATORUL DAA 210
ploat re ti
n continuarea carbu-
ratorului care se n echiparea
motoarelor de pe autoturismele
Lada 2108, se vor da cteva
privitoare la exploatare reglare.
Camera de nivel constant
cum s-a n
precedent, la intrarea n carburator,
fluxul combustibilului se divide; o
parte n camera de nivel con-
stant iar se la re-
zervor. a fost pentru a
spori economicitatea a por-
nirea motorului cald. Cum se ex-
aceasta? oprirea motoru-
lui, mai ales pe timp canicular,
temperatura sub poate de-
100-110C. Din acest motiv
presiunea n furtunul de
iar combustibilul este propul-
sat spre motor. Ca rezultat, un
interval de timp de 15-30. minute
de la oprirea motorului, pornirea de-
vine amestecului ex-
cesiv de bogat. Tocmai astfel de si-
este chemat le sis-
temul de retur, a colmatare
sau obturare poate
duce la incidente de pornire.
Asadar, buna stare a
acestui sistem $i reglajul corect al
nivelului combustibilulu! n "Camera
de nivei constant constituie
sele normale a
tor-uluL
nare

ale
nivel
scoaterea capacului, nivelul
combustibiiului n
trebuie se afle la 25-26 mm de
TEHNIUM 4/1993
Dr. ing. MIHAI STRATULAT
de separare a corpului de
capac. se poate face n
oricare din cele comparti-
mente ale camerei, deoarece ele
sunt, de fapt, vase comuni-
cante, unite ntre ele printr-un canal
aflat la baza lor.
reglarea a nivelului,
se nivelul de cteva ori
pentru a ne convinge de stabilitatea
reglajului; nainte de ultima verifi-
care se poate durata de func-
a motorului la 5-6 minute,
pentru a controla astfef
supapei de (poantoul).
Acest detaliu este nedemontabil.
nct se el
pierdut trebuie fie
nlocuit.
Sistemul semlautomat de pornire

Verificarea acestei a carbura-
torului se poate face prin pro-
cedee.
n primul rnd, trebuie se
atunci cnd clapeta de aer este
complet ntre marginea cla-
petei de peretele ca-
merei de trebuie
o de 0,85 mm. Veri-
ficarea se face folosind bare
cilindrice: una cu diametrul de 0,8
mm iar de 0,9 mm. Reglaju!
se face asupra tijei cu
cap sferic se pe prghia
clapetei de folosind fie
o fie o cheie cu
deschidere de 7 mm.
impune demontarea
de motor.
a doua cale este de
jocul
rului,
este comc,let
se ntre C.'J\"/\}--t.::()UU
atunci totul este n
toate un
cale de verificare este
deoarece primul procedeu
impune demontarea carburatorului
de pe motor.
Pentru reglaju!
tei de aer pornirea motorulu},
nu trebuie se demonteze decat
filtrul de aer. Ca scule sunt nece-
sare o o cheie de 8
mm o de 3 mm. Se '
nchide complet clapeta de aer se
cu tija mecanis-
mului de pornire la refuz. n
clapeta de aer tre-
buie ofere o deschidere ntre
marginea ei peretele capacului
carburatorului cu de 3 mm.
Corectarea se face cu ajutorul
bului aflat pe capacul dispozitivului
de pornire care se apoi prin
strngerea
Sistemul de mers in gol
Trebuie se uzina pro-
alege, prin ji-
clorul de al acestui circuit,
dintr-o cuprinznd ji-
ci oare cu diametrul de la 0,39 la
0,45 mm. De aceea, n principiu,
acest jiclor nu poate fi nlocuit dect
cu unul absolut de diametru.
Fiind ncorporat n structura supapei
electromagnetice, cnd aceasta se
trebuie ji-
clorul din supapa veche trebuie
scos montat n cea nu
cumva, cu totul cele
jicloare sunt identice).
Circuitul de accelerare
a acestei
a carburatorului se poate apre-
cia calitativ brusc clapeta
de accelerare observnd
benzina este simultan,
fjn uniform prin cele pulveri-
ale de
este
rea pulverizatoarelor prin
suflare cu aer. Se pot folosi n acest
scop de cupru, tre-
buie ruperea lor ori-
ficiile pieselor Gru-
pul de impune o oa-
recare de demontare,
care riscul ruperii tubului
lor; de aceea, trebuie se
cu
In final
O particularitate a acestei serii de
carburatoare o modul. de
strngere a capacului, la le
se folosesc una
alta Procedeul ur-
evite bazei de
sprijin a elastice
piliturii metalice n carburator. Nu-
mai o astfel de strngere
n timp, fixarea capacu-
lui, de aer
fals n carburator precum a impu-
Din acest motiv
rea circuitului de mers n gol se de-
iar mai
ales jicloarele se la
aceasta contribuind gumele actu-
ale pe care n mod inerent le
benzinele.
o apei
n camera de nivel constant poate
avea extrem de n
locul n care ea se se for-
o de culoare
care coroziunea a
metalului unele canali-
carburatarul din func-

Cel mai adesea se ji-
cloarele cu diametre mai mici de 0,5
mm printre care jiclorul de
al circuitului de mers n gol,
orificiile pulverizatoarelor pompe! de
jicloarele circuitului de
Destul de frecvent se
produce defectarea supapei elec-
tromagnetice de blocare a jiclorului
de mers n gol, ce se evi-
fJe prin
prin aleatorie
a acestui organ.--Constructorul car-
buratoruiui ca n aceste
cazuri posesorul repare
supapa. Pentru aceasta ea se
se prinde cu
a
cu jiclorul
foru! unui
nele de
peL Pentru ca
!it, strngerea. nu se
cu mai mult de. 0,2-0,3 mm.
Jicloarele obtura.te se nu-
mai cu alezoare de diametru,
sau cu un diametru mai mic cu
0,01-0.02 mm.
15

Tempori ator-
DEMiAN PETRU,
Circuitul din figura 1 permite n-
treruperea con-
sumator conectat la un
interval de timp reglabil n trepte
(din 10 n 10 minute), valoarea ma-
putnd ajunge la 90 de
minute.
La conectarea tensiunii de alimen-
tare, R4, RS
r
suri cu perioada de cores-

T2 = 16 T1 = 16 (2R1 + R2) C1 In2
(1.2)
decadic cu de-
codificate (MMC4017) va
impulsurile de tact aplicate pe intra-
rea ClK2 a acestuia va activa una
din decodificate 10 ... 19. Ast-
fel, primul front al
semnalului CARRY-OUT al circuitu-
lui MMC4S16, are loc activarea
du-se astabilului, n conti-
nuare circuitul ntr-o
stare
Valoarea, rezistorului R9 se alege
astfel nct se asigura o
amorsare (pe
ambele a triacuiui.
se un triac de tipul
TB6NS, atunci curentul de amorsare
pe va fi ceva mai mic de 100
mA, deci putem alege R9 = 100n
pentru tensiunea din secundarul
transformatorului de 9 V.
ntruct amorsarea triacului se
aproape de momentul tre-
cerii prin zero a tensiunii
(unghiul de aproape O),
intro-
ca urmare a triacului
este foarte
Este indicat ca cele con-
tacte, K1 K2, unui
comutator, astfel nct atunci
K1 este nchis, K2 fie des-
t:
circuitul integrat MMG4060, care
cuprinde n un
tator un binar asincrdn
de 14
Oscilatorul ca ..elemente
exterioare circuitului integra!-
toarele R4, RS, R10
rele C1, C2, fiind de tipul RC .. Prin
intermediul comutatorului K se pot
asigura valori distincte ale tim-
pului de temporizare.
Semnalul dreptunghiular de la ie-
acestui oscilator (se poate
pune n osei-
latorului tensiunea pe pi-
nul 9) este divizat cu 2
1
' de
ntruct am preluat bitul
cel mai semnificativ al rezultatului
Astfel, nscrierea in
a 2
11
impulsuri, are
trecerea n stare a bitului ce-
lui mai semnificativ, ceea ce deter-
saturarea tranzistorului, deci
blocarea triacului avnd
n figurile 4, 5, 6 snt date dimen-
siunile principalelor repere nece-
sare de bObinat,
precum materialele din care
acestea se Celelalte com-
ponente, ca de fixare, piu-
nu au mai fost figurate expres.
Pentru axele 7 17 s-au folosit la-
provenite de la magnetofoa-
nele MAIAK sau KASTAN. Acestea
se pot (ca motorul de
altfel) de ia magazinele specializate
pentru piese .. de schimb. Aceste la-
snt de "preferat, deoarece snt
autocentrante. De n<;>tat, pentru re-
perul 19, ndoirea linia
i
Lr\
E
-II-.
o
o
o.
10
-
-'
-.
A DE OBINAT
ALEXANDRU ZANCA
} (URMARE DIN HR. 2)
grosime. prin strngerea
"c" mai mult sau mai de
suportul 5 se va realiza o frnare mai
sau mai a discului
15. deci un control al ntinderii sr-
mei de bobinaj (vezi detal'iul A).
La "montarea reperukJi 24 se va
ca axul 23 - ce trebuie
diametrul de 3 mm lungimea
de 260 mm - se deplaseze
n sensul de
De asemenea, axul 7,
montare, trebuie se
dar joc lateral; la nevoie
se unuia din
suporturi.
se va monta pe o de
PAL cu grosimea de 1a mm di-
mensiunile 320 X 220, iar
ce se pe dedesubt se vor
ngropa n
Ca motor se poate folosi un mo-
tor de magnetofon (MAIAK, KAS-
TAN, UNITRA ZK) sau alt tip de
motor, suficient de puternic pentru
scopul propus de preferat, ali-
mentat direct de la de 220
c.a.
Pentru montarea mosorului cu
de bobinat se
astfel: se desface "a" se
scoate axul 17 din 6, se des-
Se stringe sau se
bul "c" (vezi detaliu! A) pentru a
realiza o ntindere a
srmei de bobinaj.
Pentru fixarea carcasei bobinei
pe axul 7, se cum
Se desprinde
22 (din tub de cauciuc sau mipolan)
de pe axul 7 se
cu suportul lui. Se de-
reperul 8 de pe ax, se in-
troduce carcasa bobinei pe axul 7.
Dispozitivele de fixare 8, se
n fel nct bobina
ocupe un loc convenabil pe axul 7.
Se la locul" lui
08 us
rUJ
\1-
Lr\
'L
-.
_. _. _.
-
_. _.
10ap
el> 5,1
74
-
1--. _.
250
re er
P
Ol37
150
170
7
-.
reper 17
Ol 37
-,
_._. _.
-'
_. - 1--
_.
-1
1- .
20

1. reper 24-
I
reper 18
dural i: 1
reper 18
'
textolit
p le x'y
.. --'------.1. * P le x y
textolit
se va reali,za n
opuse: pentru un suport spre
stinga, pentru spre dreapta;
gaura de 3.1 mm se va realiza n su-
portul ce fie montat n
partea iar n suportul din
dreapta gaura va fi de 5 mm. De
asemenea, pe extremitatea reperu-
lui 16 ce vi ne in contact cu reperul
15, se va lipi cu prenandez sau alt
adeziv, o de de 2 mm
TEHNIUM 4/1993
Diametrul rolei 20, va' fi ales func-
de motorului 13 cu ajuto-
'Tul
O 'Nm
0= _-'.!.m'--__
N '
n care: .
D = diametrul rolei 20
Dm = diametrul axului motorului
N
m
= axului motorului
N = axului 7
face "b" se dis-
cui 15 care se introduce mo-
sorul; se introduce pe ax discul 15
se cu "b". Fixarea
mosorului pe ax se face cu ajutorul
dispozitivului tronconic de strn-
gere 8. Axul 17 se introduce n
rele 6 14, ca reperul 16
n contact cu discul 15 ca n
detaliul A, care se strnge
"a".
l errin
se reface axelor cu man-

A fost o 18,
pentru a bobinarea celor c-
teva spire de la-
de bobinare.
se vor unge inaintea
de bobinare cu
ulei de mecanisme fine.
17
S-a la 24.03.1957, in Bu-
Ing. MARINESCU
Acest articol osci-
latoare n de dreptun-
ce pot fi construite cu ele-
mente logice CMOS. Aceste circuite
CMOS avantaje:
- pornire
absolvit Facultatea de
din ca-
cu alt sistem ce
stricte de lucru.
OSCILATOARE LOGICE
nainte de a descrie vreun circuit
particular, cteva cuvinte despre os-
cilatoarele logice pot clarifica even-
ORICE NUMAR PAR
JNVERSOARE SUPLIMENTARE
-:- relativ stabilitate n raport
cu sursei de alimentare;
- pe o de
tensiuni de alimentare (3-;'-15 V);
, - pe o de
de la mai de 1 Hz la
aproape 15 MHz;
- co'nsum mic de putere;
- cu alte fami-
lii logice, inclusiv TTL.
Se vor prezenta cteva oscilatoare
RC oscilatoare cu cristal de
Stabilitatea oscilatoarelor RC
este pentru majoritatea
unele vor
avea nevoie de stabilitatea unui cu-
Cteva dintre aceste
sunt:
- timp nde-
lungat. De exemplu stabilitatea ne-
unui ceas de
este de 12 ppm.
- Cnd elementele logice lu-
la limita parametrilor. Poate
fj de '
tact in .Iimite foarte strnse pentru a'
nu se limitele familiei logice
folosite sau cnd semnalelor
de tact se memoriilor RAM
dinamice sau sistemelor cu registre
de deplasare.
- Generatoarele ratelor: de band
pentru echipamentele de comunica-

- Orice sistem ce trebuie fie
18
V2
tual.ele confuzii.
inversoare n numar Impar
vor oscila sunt legate n inel
(fig. 1). De multe ori se
acest circuit,. deoarece majoritatea
sunt cu osC-
latoarele sinusoidale implementate
cu sau cu amplifica-
toare neinversoare.
Conceptul de decalaj de este
atunci cnd inversoarele
mn n regiunea pe o pe-
att de nct este mult
mai bine circuitul ca fi-
ind format din comutatoare ideale n
timp de propagare finit, dect ca
amplificatoare cu decalaj de de
180
0
Se' vede un ,,1" logic se
n inelul inversoarelor os-

de este deter- .
de ntrzierea de pro-
pagare prin inel este de ur-

unde:
1
f=--
2n Tp
- f - de
(1 )
- Tp - ntrzierea de propagare
printr-o
- n - de
Desigur, aceasta nu este o
de oscilator dar ea
la care
un astfel de oscilator.
n cazul schemei
din figura 1, este puternic depen-
de ntrzierile datorate timpilor
de propagare, temperaturii tensiunii
de alimentare sarcini! externe.
Pentru a se construi un oscilator
stabil, este necesar se adauge
elemente pasive care determine
de minimali-
zeze efectele factorilor enumerati
mai sus.
RC STABILE
2, este prezentat un osci-
lator cu trei inversoare .. Gradul
de umplere al acestui tip de.oscila-
tor este de aproximativ 50% iar frec-
sa de este de
formula:
2R1C ( 0,405R2
R1+R2
0,693)
(2)
o a acestei expresii
este:
f==
2C(0,405Re + 0,693R1)
unde:
(2)
R1R2
Re = ----
R1 R2
(3)
Pot fi utile pentru proiectant ur-
trei cazuri speciale:
0,599
R1+R2=2 atunci f == RC ;
(4)
0,455
- R2 Ri atunci f := __ o
- RC '
(5)
0,722
- R2 Ri atunci f
R1-R
(6) R2<0,01 R
n figura 3 sunt ilustrate formele
de punctele V ()['T Vi din
figura 2.
De notat tensiunea V2 va fi
de diodeie de intrare cnd
Vi este mai mare dect Vcc sau mai
negativ dect masa. n timpul aces-
tei a .ciclului, curentul va
trece prin R2. In toate celelalte mo-
mente ale ciclului, curentul ce trece
prin R2 este minim. Este de aseme-
nea de notat imediat ce V1 trece
peste prag (aproximativ 50% din
tensiunea de alimentare) ,ntrarea
ultimul inversor se
schimbe, V1 se el n di-
de a
se o pozi-
Acest fapt stabilitatea
predictibilitatea
Acest tip de oscilator este .
de sensibil tensiu-
nii de alimentare, pragului
situat la aproximativ 500'Jj c;iin
rea tensiunii de alimentare. Ct
stabil va fj acest tip de oscil
este determinat de de
cu ct va fi mai
cu att va fi mai sta
litatea inyers, cu ct va fi mai ri
cu att se va n
stabilitatea. Aceasta se
faptului ntrzierea p
efectul de prag surit
prinse pe o mai d
ntreaga Stabilitatea va
de asemenea R1 estfl
suficient de mare ca nive.:
leze de a
inversorului CMOS.
OSCILATORUL CU DouA
O de osci4:ator des
losit este cea din figura 4. Si
ce apare la acest tip
este aceea este pos
ca el nu osci!eze. Modificnd
100area'condensatoruiui C1, la limi
se ajunge la schema din figura 5
care n mod sigur nu va oscila.
Aceasta faptul
unele valori ale lui Ci care nu
oscileze.
ntre oscilatorul cu os-
cilatorui cu trei este
primul tip va trebui fie
oscileze de condensator, pe
cnd al doil.ea va oscila ntotdeauna,
condensatorul doar

Deci cu trei va oscila
ntotdeauna, indiferent de valoarea
lui Ci, dar cu nu
va oscila cnd C1 este mic. Singurul
avantaj al oscilatorului cu
de cel cu trei este faptul
un inversor mai
CU UN SINGUR
6, este prezentat un osci-
lator n jurul unui singur trig-
ger Schmitt..
Tensiunea V1 este n
figura 7 ea se ntre cele
praguri al.e_triggerului Schmitt.
Aceste praguri destul n ra-
port cu tensiunea de alimentare,
ceea ce face ca oscilatorul fie
sensibil la tensiunii de ali-
mentare. care nu cer sta-
bilitate nu vor fi deranjate de
sensi bilitate de tensiu-
nea de alimentare. Ne putem
tepta ca pragurilor fie n-
tre 4-5% cnd tensiunea de alimen-
tare ntre 5V 1SV.
CMOS CU CUART
8 este prezentat un osei-
lator- cu care ca e/e-
ment activ un singur inversor
CMOS. Se poate folosi orice
impar de inversoare, dar 1ntrzierea
TEHNIUM
R
Vcc
VOUT
______ ______ -4 ______
VTH
a propagaru prin inel limi-
cea mai ce se
poate
Condensatorul Ci va "trage" cris-,
talul n jos, iar condensatorul C2 l
va "trage" n sus. Rezistorul Ri asi-
calea de curent continuu n ju-
rul inversorului. R1 va fi de ordinul 1
-;- 5MD.
Cu ct R1 este mai mic, cu 'att
mai mult se va reduce factorul de
calitate al
Acest oscilator este prefect stabil
n raport cu sursei de ali-
T ISTO UL
A
1
(URMARE DIN PAG. 5)
aN = coeficientul de amplificare n
curent normal (emitor-colector),
curentul de colector fiind comandat
de cel de emitor;
al = coeficientul de amplificare
invers (colector-emitor), curentul de
emitor fiind comandat de cel de
colector.
Valorile parametrilor IcBo, IEBo, aN
al sunt date n cataloagele de
tranzistoare.
Factorii de amplificare satisfac
aN, al > O, aN > al, iar
termenii care pe IEBO
IcBo sunt mai mari ca unitatea. Deci
n regim de de emitor
colector sunt multipli ai
reziduali satisfac t CN > IEI.
tranzistorul, n conexiune
(1) are de blocare
mai bune dect n conexiune
(N). Acest lucru este foarte
important mai ales la tranzistoarele
cu germaniu, deoarece la cele cu
TEHNIUM 4/1993
siliciu aN (XI scad foarte mult la
valori mici ale prin
tranzistorul blocat (de ordinul
nanoamperilor).
Componentele curentului prin
tranzistorul saturat n conexiune
se n figura 6a,
cazul cnd UEB > O, UCB = O figura
6b, cnd UEB = O UCB > O
(conexiune
Cazul
frontierei dintre regimul activ normal
regimul de (UEB > O
UCB = O), este prezentat n figura 7.
Astfel, regimul de nu este
de aplicarea unor
tensiuni directe' pe EI
poate la un tranzistor i
se sursele de polarizare
pentru n regimul activ
normal.
directe a
emitorului (UEB> O), apare
curentul lE care valoarea
curentului de colector,
le aXlE + leRo = aNlE.
n rezistorului
rentul de colector va a.vea ,,"1"'<:>1'0'0}'
Ee
Ic = ceea ce corespunde
unui curent de emitor Ilo =
Prin
pOlarizare
emitorului
valoare.
In conexiune
valoarea lui
slab de lE. Apare un
Ee
"saturare" a curentului de (',""Iar',',",,,
faptului tensiunea
colectorului
limite foarte mici (..limitarea"
tensiunii pe
Se poate
tensiune
iar "",l,.,,,, ..
colector este numai
elementele din circuHul exterior
Re).

poate considera o
n care
tranzistorul n
utilizarea unor
pOiaritate) .
I
Ing. NAICU
prima n 1985,
VHS-HQ (High Quality) o
a imaginii redate.
se pe baza
a doi parametri: ridicarea nivelului
al albului regenerarea celor
mai fine detalii ale imaginii.
toate videocasetofoanele
VHS de tehno-
logie, care redarea unor
imagini mai contrastate.
De rea-
lizate cu aparatele HQ se pot folosi
nici o pe videocaseto-
toanele din mai vechi
invers, se pot citi cu aparatele HQ
cu modele VHS
mai vechi, dar a beneficia de
introduse de sistemul
HQ (n ceea ce faza inregis:-
semnalelor video).
Mult mai complexe sunt proble-
mele ridicate de inregistarea semna-
lelor audio Hi-Fi cu un videocaseto-
fon.
primul cap
audio.,HI-FI" rotativ
azimut-30
cap rotativ
video
(
azimut
ntrefier 6
cap rot<;1tfy
audio "HI-Fr
(azimut
\ntrefier3J )
iste adiacente
pista video
strat
magnetic
suport de
poliester
si aUdio .. Hi .. Fi"
cre se
sensul de deplasare
@ nregistrare audio}n profunzime" (4 -5 microni)
nregistrare video ula micron) ..
primul cap
audio"HI-fl"ratativ
al capetelor rotat!ve.
video si audio HI .. FI
,
tambur rotativ cu 2 capete
video
tambur rotativ cu 4. capete ,
cap
generala
al doilea cap
l-F j"rotativ
azimut+30
n mod clasic, cel la VHS-ul
"standard", semnalele audio sunt n-
registrate (ca la un magnetofon) cu
ajutorul unui cap magnetic fix, prin
banda mag ne- '
din
Banda este cu o
de defilare de unde provine
calificativul folosit pentru a de-
semna acest tip de nregistrare. Ca-
racteristicile formatului utilizat: 2,34
emis pentru VHS 2,005 emis pen-
tru Video-8 n modelul "standard"
(SP), 'valori reduse la res-
pectiv 1.17 cmls (VHS) 1,005
cmls (Video-8) la modelul Long
Play (LP) al acestor formate.
Valori foarte slabe, comparate cu
cele .ale casetofoanelor audio (4,75
cm/s) n special cu cele ale mag-
netofoanelor (9,5 cmls 19 emis).
ceea ce mai ales de ce
n al videocase-
tofoanelor nu este de
la nivelul audio,
vitezei de rulare mici a benzii.
Astfel, un videocasetofon VHS a
cu 2,34 emis
nu poate
de redare de 10000 Hz, n timp ce
un model utiliznd o
la se la'
5 000-6 000 Hz.
Pentru a aceste n
ceea ce redarea semnalelor
audio de s-au' fo-
losit vitezele relative foarte mari din-
tre capul rotativ banda
4,84 m/s pentru VHS, 3,12 mls pen-
tru Video-8 (n moduISP), de
207 ori mai mare n primul caz (2,34
cmls x 207) de 160 ori'n cel de-al
20
. cap audio
cap' de nregistrare
cmre aJdio "standard"
+sincro
T
12,7rrrn
cap

aldio
audio
32micronl
vioeo
cap audio
cap de nregistrare si
citire audio "standard 1/
+ sincro
video
9 microni
L
sensul de
deplasare
al benzii
pista aJdio"Hi-Fi"
canal stOgi
( az il11Jt -4- 30 )
audio "H i -F i_"
canal dreaofa
(azimut !'"" 30)
audio"H .. Fi
"
canal stnga
( azmut + 30)
,,// /"
b. 4(9 microni (Vi.deO)
/32 microni (audio)
TEHNIUM
doilea (2,005 cmls x 160) dect vi-
teza de defilare a benzii mag-
netice .
. nregistrarea sunetului cu capete
magnetice rotative situate pe tambu-
rul de citire nu mai nici o
dificultate n ceea ce frec-
nalte.
Acest lucru se poate face n
moduri: la VHS recurgnd la capete
audio distincte de capetele video
la Video-8 folosind capetele video
pentru nregistrarea semnalelor au-
dio (prin multiplexare), prin
amestecul semnalelor
toare). Acestea sunt nregistrate
citite n MF de
un n frec-
bun, un foarte bun raport
semnal/zgomot o cres-

Sistemul D-MPX (din limba en-
Depth Multiplex Recorder), cu
nregistrare multipiex n profunzime,
utilizat de VHS "Hi-Fi", folosind
capete rotative specializate,
amplasate pe tamburul de
(rotativ), avnd indepen-
numeroase avantaje.
La nregistrarea "n profunzime",
semnalele video sunt nregistrate la
deasupra semnalelor
"Hi-Fi", care sunt stocate n
grosimea sfratului magnetic.
Pentru aparatele VHS "Hi-Fi", dis-
punerea capetelor rotative audio
, video pe tamburui de al vi-
deocasetofoanelor respective este
astfel nct nregistrarea
semnalelor de capetele audio
"Hi.,.Fi" precede nregistrarea semna-
lelor aplicate capetelor video (figura
1). Se capul audio "Hi-Fi"
rotativ, plasat naintea capului video,
care . semnalele de
ce i sunt aplicate, n
stratul magnetic profund. Acest Iu- .
cru este posibil re-
lative a ntrefierului
prin intensitatea cmpului magnetic
creat.
o
cu "dU pe capul video rotativ
semnalele video peste
semnalele audio "Hi-Fi". O nregis-
trare care nu se face ca precedenta,
n grosimea stratului magnetic,
ci doar la cont de
mai a ntrefierului
de cea mai
(300 kHz) a semnalelor video de n-
registrat (semnale de
de intensitatea cmpului magnetic.
Practic, grosimea (d) a unei astfel
de este de
formula: d = A/4 (unde A este lungi-
mea de cea mai a sem-
nalelor de nregistrat). Lungimea
v
de din A = -f-
(unde v = 4,84 m/s).
Astfel, lungime de
(A) corespunde unei frec-
(1) de 300 kHz, grosimea (d) a
unei astfel de va fi de:
d = 4,84 = 403-10-
6
= 4 .. m.
300-10-\4' ,..
Deci, semnalele video se vor inre-
deasupra semnalelor audio
"HI-FI.
Orientarea azimuturilor diverselor
capete rotative este astfel,
n cazul clasic al VHS-ului, azimutu-
riie capetelor video sunt orientate la
6, n timp ce azimuturile capetelor
audio "Hi-Fi" sunt cu
azimuturile precedente:
ntrefierurilor fiind egale cu30.
modlJatQc
luminanta

lumnanta
intrCf'e video
ire video
[ NREGiSTRARE I
intr2re audio
R+------.......
I3
.. I
amp I lea or
mixer audio
esire au:lio
"normala
!TOn
ardio.Hi-Fi"
II-----......... R
VHS
-l--..J-,-I-.tlt------il------+I---+---.I+I ---fl-----.. .. _ cu capete, iar n figu ra
I 1 2 3 5 6 MH 2b la unul cu patru capete.
U 1 Z ! Se unghiurile az-
O/bil 1'-,8 'mut ale capetelor video audiq
I
I
I
"Hi-Fi" sunt + 6 pentru
capul video (8) -30 pentru al
doilea cap audio ratati\/'
Pistele audio "Hi-Fi" video sunt
centrate uneie n raport cu altele ca
n figura 3. pistelor audio
"Hi-Fi" -(32 este mai dect
cea a pistelor video (49 acestea
fiind separate printr-un de

(CONTINUARE N NR. VIITOR)
S -\!HS -HI-F 1-1-....&..+-1 -,I-t----+r----+
8
'-
:1 ::2 3 4 V
0,627 5,1"
--
MHz
n capetele audio "Hi-Fi"
sunt cu 60.naintea ca-
petelor video rotative. In figura 2a I
se capetelor au- 1
dio "Hi-Fi" rotative la un tambur de : .

0,627 1,4 1,8 I
- semnal de : . semnal de
semnale audio FM (stereo) polarizare
<@- sannale audio PCM
TEHNIUM 4/1$93
21
SEMNE
C O N
L
succesive
niveluri
diafragmei
se ajunge la
se introduce un
a luminii. Den-
a filtru trebuie
nct ulti-
mul nivel de iluminare, dar cu dia-
fragma complet apoi se
reducerea luminii din
n
fiecare asemenea nivel de
iluminare trebuie determinate
elemente:
binar din 'EPROM care va fi
de expunere nece-
expunerea a hr-
fnf'/'\rI1" !:!fi1"1'>
se prin
introducerea n montaj a unui
"auxiliar", n care se n-
date care permit localizarea
cu precizie a adresei. De
exemplu, la adresele 0-199 se in-
troduc date care aprinde-
rea chiar a cifrelor 0-199.
pe intervalul 200-1023 se in-
date care produc aprinderea
reprezentnd adresa
100, cu ultima ne-
rotunjire n minus.
element, timpul de expu-
se experimental
fiecare de iluminare,
nct, pe cu procesul
folosite, se
gri mediu.
ntocmi
modelul celui n care
pe coloane separate, timpul,
adresa datele ce trepuie nscrise
adresa Intre valorile
determinate tabelul se
extrapolare
O a EPROM-ului poate fi
n cazuri:
cnd lumina este foarte
foarte mic nici un impuls
cu emisie
-{---
Anod cu emisie
Dinod
A
Electrod fotoemisiv
.-
!II
Eleclrod de acumulare
A III Electrod de acumulare cu
*
II
Eleclrod de acumulare cu emis1e n sensul

Electrod de acumulare cu
I
3. ELEMENTE DE SIMBOLURI PRINCIPALE UTILIZATE PENTRU TUBURilE
DE MICROUNDE
Simbol Denumire
Forma
Ansamblul tunului de electroni, figurat cu
! Reflector
I
(URMARE DIN Nr. TRECUT)
adresa O nu se nscrie nici o
(toate datele HI, ca ntr-o me-
morie astfel. va fi
complet stins.
n 5-6 adrese nu se
vor nscrie cifre din .cauza preciziei
reduse pe care o
rile foarte scurte. De aceea se va
o linie pentru valorile foarte
mici ale timpilor.
Adreselor mai mari le corespund
timpi mai mari, n exemplul nostru
de la 0,6 la 162 secunde. Maximul
este de 199 secunde. Se ob-
(CONTINUARE N NR. VIITOR) .
..
Fiz. GH. SAlUrA
fiz. EUGENIA
pentru timpi egali sau mai
mari dect 20 secunde se la
zecimilor de a
punctului zecimal ca precizia
fie n mod semnificativ. Evi-
dent n aceste cazuri
cifrelor de cei 2 1/2 se
devenind sute, zeci res-
pectiv (secunde).
EPROM-ul necesar exponometru-
lui va fi programat conform datelor
din tabel. Se poate folosi programa-
torul descris n nr. 8/1992.
Timpul
Adresa Datele Adresa patele
(sec) N n N N+1024 N+1024
O 1024
- 1 - 1025 -
- 2 - 1026 -
- 3 - 1027 -
- 4 - 1028 -
- 5 - 1029 -
- 6 - 1030 -
0,6 7 O. 1031 6
0,7 a O. 1032 7
0,9 9 O. 1034 9
1,0 10 1. 1035 O
1,2 li 1. 1036. 2
Timpul
Adresa Datele Adresa Datele
(sec) N in N N+1024 N+1024
1,4 12 1. 1037 4
"'
0,-
9,8 54 9. 1078 a
10,0 55 O. 1079 O.
10,2 56 O. 1080 2.
10,5 57 O. 1081 5.
19,a 100 9. 1124 8.
20 101 2 1125 o
20 102 2 1126 o
.20 103 2 1127 o
21 104 2 1128 1
162 1023 6 2047 2.
TEHNIUM 4/1993
TEHNiUM 4/1993
.M'!#.n' ... ..,"" .... <h a ;unuu.'!ju:; INTEGRA TE LIN/ARE din apa-
ratura CIRCUITE INTEGRATE LIN/ARE din eu-
TEHN/UM - Circuite Echivalente.
TEHN/UM - Libere n,.. 1, sec-
Editura "Presa S.A.
Tiparul executat
la Imprimeria "Coresi"
Bucuresti
- Copyright Tehnium 1993
23
S.C. "DIASFIN" S.A. are ca
obiect de activitate producerea
comercializarea, la intern ex-
a unei game largi de scule
cu superabrazivi (diamant sinte-
tic, de bor,
cristale de diamant sintetic):
scule prelucrarea
carburilor sinterizate;
scule .pentru prelucrarea
tratate;
scule prelucrarea
sticlei ceramicii;
scule pentru debitat pro-
filat materiale de
. granit,
gresie, lemn, etc.);
scule pentru ndreptat
profilat corpuri din abraziv con-

filiere pentru trefil-at

scule diamantate de uz sto-
matologic.
Spernd ntr-o colabo-
rare n viitor, pen-
tru interesul acordat produselor
noastre.

Tel.
anrellmon nr. sector 2,
Fax: 642 68 35, Tlx: 10466

S-ar putea să vă placă și