Sunteți pe pagina 1din 32

"

12
AcesJ supLimem este rodul mu.llcii (olJ:.tjtil1w./f.D l;adIJ1,:tioal
al revistei Tehnium si al .\'uge.stiilor ji "'cnifa Jiu f)J,I/1ea
colaboratori/or si cititorilop din. illlreaga tura.
Succesul de care s-a bucurat suplimel1lul'revlsJ.eD d:r;di't,aD e
chil'ulcntelor compollemelo/." e1ectrol/ice realizate in tara lJ.esu! IlOtw:e ne-
a obligat sa abordam ace.ast.a formula PlJblicist;ca temati:ut:a. {f.W'(}
ra,:,punde cel mai hil.l.e h'U:J1l.ei (ill(l.( 'L'egl:etuhiJeJ.a gllei bib,Liogj'ujliJ t,r:I/Ilice
, dedicate hobistihJl'.
Domeniu extre.m dg indragil de tillerl: tehnica inregistrarii si redarii
audio de j"alta fida/ilUte ce j(mnea:a tema acestui suplimenc TehniuJIl, re
prezinta Wl de actl'iwte al'amstructaruluD Multi-
tudinea de cOllstructii originale, idei" mOlzutje realizate de colali.oHIf.{.rii si
cititorii nostri. care tradus in marele numar de scri.s(:Jli efi C(i)lllilleUIi
, -
rodul muncii din, domeniul' audio, ne o evaluare a inreresului ma
xim e1:primat fqr.a de acest capitol ctJ polarizea:q, ill specia] atentia
tinerilor,
Sup!imel1lub reflistei TehniWrl) ce H{ fi urmat fara imloclfiJ fii de al-
lele, propune drept' temq; ,r:mzcreta de IIlCI1l realizarea de al.llplificulOure de
co.r.ecJo(JJ:e; ile LOn, filtl:e de f:gf.lLizQw:(::. flCl;(JJ).lplificu-
toare, stabilizatoare de tellsiunectc. I
Continind gralle, de dificultate in realizure, schemelQ propuse
de red,/ctia noastra se {lui in,ccp.atOlilor, cit s!
amutori cu experiema,
MajOiitat('a cOlllpOlir'ntelo/' 'Ulilizute ,w!:11ell1ele ules('
pent11l publiwre sinI ecesihile,; fiind iildigelle saU) arind, il1
JJ,w.duCJiu industriei electronice romal1esti. Si acum spor la lucrUl,'

nparut.executat la I.p',
Mminiatr.\ia Editura "Presa, Liberi"
"
I
I
1
l'
i

Hz
20
30
40
SO
60
80
100
150
200
300
400
SOO
V. = 6 V
,
R3
(2
C'+
471;'- F
Caracteristici )
"'pedanla de mIrare ?,.,41 KOhn.
Intral e .
e Tipul dozel':' eleCl rOJ11agnelJ,,,,
Ca:r acter lstlca'de transfer
e Raport semnalzqomol 'YN'1;> 70 C1B
e THO < O.I"o
e T 10 " '0
, Tl pufI de. CirCUIte mtegl ale tOloo:,IfE'
BM381
BM382
BM387
1303
Caracteristica RIAA
,
d8 Hz
19,3 IOD
+ 18,' 1000
+ 17,' 1 500
+ 17.0 2000
+ 16.1 3000
+-14.5 4000
+ 13.1 5000
+-10.3 6000
+- 8.2 8000
+- 5.5 10000
+- 3.8 IS 000
T 2.6 20000

RS
S1Kn
v_= -6V
d8
0.1

o
1.4
2.6
4.8
6.6
8.2
9.6
11 .9.
13.7
17.2
19.6
.-
3
-'. l'
'.'
v. = 11tV
, ,
\ r '
f! ' li
" 11 J:
1
7,8
1
,-

,tlZ/A-$1.
<:2

_1
C5
1J'F
J

, I

FILTRU DE ZGOMOT
Principiul o. functionare a acestuI' monlaj electronic o o n " , ~ . (1
limitarea temnalelor de audiotrecventa de nivel mic SI cu
.-ctru o. freeYenta situat in.banda 1.5 kHz. regiune in care se
&1__ ztDIIICIIUI de fond si mai ales acel lisli! nedont.
prezent in INWJIU dintre pasajele muzicale inregistrate pe o
banda magnetica.
Se aJimentea:za mon18jul cu U = .. 18 V SI sa aplica la intrarea
acestuia o tensiune sinuSOidala cu amplitudinea U.; 25QmV si
frecventa t; 5 kHz.
Se actioneaza cul sorul potentiometrulUi semilegl&b,l R5 plOlo
I
It,)
''''D.
R1L
) 000

C7 '08 ,iiDr montajului se Obtin. o tensn.n alternativ. ~
e.ceoasi amplitudine cu cea de la ,"trare (250 mV, 5kHz). lJ
Ieriot . de la sursa de semnal sa miCsoreaza U, pina '" Ioarea
de 25mV.
Se actioneaza potentiom,trui semireglabil R15 pin. CInd sern
n'lu' de la iesirea montajului este atenuat cu 20 dB
(U ...... ; 2,5mV).
Se actioneaza potentiometrul reglabil R10. astllt' 'oc.I la
.alinta monlajul ui sa se obtina 25mV.

DE MlCROFON
INI (4
l
O o--tlf---"l +
N
In
oanoa de trecvetlle 30 Hz 20
IcHz
clSttgulla mijlocul benzII" 50 dB
faC10rul de lerectU! a tenSi unII
oe alimenla,e 100 dS II = 12C
HZ J
reZlst enla de Intrar e 100 kohm
de Intrare maJl;tma
300 mVet
Cuf enltJ' de ,eSHe 8 mA
tenSIunea oe leSlle maJ(lma- . 8
Vei
La o tenSiune de .nlrare V = 5 mVet
t i kH2) ,Circuitul p'eamphf,caforu
lUi din figur a I aSigura
uneI tenSiuni de ,eSHe Ve = 1 5 Vet
II .HlI

La intrarea montajuluI se poate aplica semnal de la mlcfQfon
sau de la o doza de chitara a'ltl lno cn, ar pO$lb,lItatea de ml xare
acestor !.entnale J;) rtO potentlometrele P3 Reglalul de ton pe
' - )
2
liecare ramura este de t / 18 dS 13--.20
Hz.
Toate tranllstoa, ele o,n schema sint St4 1':!',"A'liffleriili',H -e3fe" ':
j e 24 V. tensiune staOllizata SI foarte bine filtratal
/

FILTRE
nrformante:,.
feentrJ - 4901-iz (poj,:h:O mau.
R2l
Au s: ,
.
Pentru calculul frecventei cenl "
f < 1 /211 R2 C2

C2=C3=C4/2
lOOkA
-9V
15k.ll.. 15kA
k4 (2
0,01 F O,01Il F

Iesire
ov
FILTRU DE ZGOMOT
Pragul de actionare ,1 filtrul';; de zgomol eSle determlnal de
pozitia cursorului potentiometrului R2. Pozitia dinspre emitorul
tranzistorului T2 corespunde pragului minim de prel! ' ... qrA in-
tfodus de montaj (Ia cea 45dB).
Montajul are urmatoarele performante,
impedanla de intrare Zi 100 kohm
:1
"
tenStunea nomi nal a ce mtrare U, = 400 mV:
banda d" frecventa da lucru t = 25 Hz . 20 kH.:
frecventa de tai ere a filt rului t rece-Ios f 1 o; 1.5 kHz.
atenuarea in lipsa frecventelor malte. A = la do
(reglabila) .
distorsiuni armonicoo tOlale THO < 0.64
L ________
P8.EAMPL1FICATOR DE TON
r. '{enslunea de 'Intrare: 250 mV,
te tenSiunea do iesir, . 1 V.
, ../... frecventele de reGlare a tonuIUl ::;O 200, 3000, 7000. 15000
(Hz. \
".,qomenlul de reglare -+ /,1 5 da.
. Olstorsluni' armonrce pentru "l V !a les-.re In banda 20
20000Hz, O 03,
raport semnal . zgomot 70 dB
Pctentiometrul Pl permite reglaJul fiZi Ologic al",volumulUi


In\j(ci intr. 1
8
" au".
It .. _
M. -.
' .'Pf III'
-
nof
. llllf .. ,.,
lZHff .,."
.... IM
p
SenSibilitatea de intrare a celol dOu"
canale este aceeasI si O\J va depaSI
amplitudinea de Vet. pentru Care la
.....
-.,:IC",.

' [ .. T"", 'lOCUl Of
t ft ars T,
SOt'" '11"=1,"r.o
'actorul de t1istarsiom \va (Jl sob '0:5%
ta poate cobaI; %\p-e.OlJ,l!4l.o ".emn"l
sub 5OOmV).
R7
210k-A.
mufO ,mtr. ::Z.
T1 12 n:&BC41J', BC109
1

/
B SS,LOUDlESS. HISS.RUIBLE

de a. cOler.llll o i e;' te
prezentat alaturat
PE.ntflJ corect ,a de tIP bass ,curba 2,.
nI velul lIecventelof ,oase creste de li U
frecventa de 1 5 kHZ Cu 8 dS Pe nt'u
corect,a de- liP loudness n,vr h,J1 frec 0.'
\lentelOf medII. cu SpeChul
.ntre 200 Hz SI soc:o H:.. scade Cu cea 6
dB Icurba J) Pentru <:orectra de 11p " .'
O,sSlcurba 4) sI nt atenuate .fr ecventel e
Inal lr IRt epl/ltl dO! 1a t 500IJ Hz cu 10
d8. iar tPentr u corectla de tiP .J umble o It
spectlul ,freCventelol este
atenuat ,ncep,nd a l' la fr ecventa de 50
t1L cu 6 dB icuroa Q,l
:Prin unchJderea sau deschi derea corn.
"tatoafelol B uD fi: $l H se ('IlJ tl n Cur
!)ele a ,n d' ac, am. \ c!------:--r-t'----tQ>:::-- ,...
FILTRU
Valoflfe 1recut8 ia schema corespu"o frecventE. centl ..i :e v
425 ht. Pentfu al1e irecvt"ote dorit! se "' OI SChtr1l04 ,Og
\ 'aI QUIE' (:OQQeosatoa,el o, CI C2CQnfcwl' Oateto' din
- o.
I (!'I l.
e, 'e,
32 0.22 .. F
2ll nF
li4
0,1 I' F
10 nf
125
47 of'
4,7 nf
250 22nf
2.2 nf
5\){) 12nF '.2 nF
1000
S,6nF 560 Il f

2,7 n, 270 pF
4000
1,& nF lSOpF
8000
680pf
ii8 pF
lil (j()() 330 pF
pF
I
I
-
i
J..
( fI . 'tI')",
.. -.--r-----------

1
Sursa per mIte ObtInerea uneI tenSlun,
de ... 1" V Fi " " . curent
maxim de 80 mA
Acest dhmemator iJernlo. c: ... C"llt ... .... '. .o!'il SI Uni contmue
reglablle de la 2 la 24 V poate debita un curen.t cu Intensitatea
maxI ma d! ? Il SI r.$te protejat lap
O
L
. J

L
*
R,
C7 200
C5

OV
(6
200
:::80111.
-12V
Pentru a ObtIne o tenSiune vaIi abiJa intre 2V SI U va tr ebUI sa se
foloseasca o dIoda Zener aVInd o tensiune de st abil Izare egala
Cu UI 2
;
\
AMPLIFICATOR
20 W, 4 0 11111
Se va masUla tensIunea de mIjloc Intre masa si
plusul condensatoruiul de pe leSHe (difuzor).
care trebuie sa fie jumatate dan valoarea ten
SIUnll de alimentare aOI Cd 18 V A.ceasta
.'aloare se regleaz3 dIn P I
Se masoara cur entul de ' epaus. care se aJus-
teaza l a valoarea de 40 m A o,n potenllometrul
sem
1r
eglabd P2 monhnduSe rrtlhampermelrul
.n c alectolul tranZISlorulu' 16 ,('1 punCtul notat
cu as.ter ,sc 'n schema
Se masoa ra d Hl nou tenSiun ea de mll'OC SI din
'IOU cur entul oe repa us pIna ce se obtin
.... .j lo'-I e oe 18 V respectIv oe' 40
DATE fEt1NICE
tenSIUf'l e a ae alimentare
ma, 60 V
nom, ndla I,f.. 4
Crm II d lenS'IJned Of'
ali mentat fi' oe 60V
m peaanra ce l()1
05'"
amplificare In tenS'une l'O
dB
senSibIlitatea penul.A p .llefect
nominala 1 4 Vet
Se ajusteaz3 potenl,omel l\J1
s. ern,reglaod P 1 Dina Cl tiO SE"
'wol1 m OOllne Intre masa s. alm3hj r 3
canoa de frecvenla (-3 aBl POZitiva a conaenSatQ1ulU, f!'
20 HZ 110 10 t-I] tecllol,ttC de ,esue C5 jUmatale
ra port seMnat zgomOT
dB
In R,
70 OII' tenSiunea de alimentate a
arnphflcatorulUi Iara semnal
'< oentru o .... aiaare de cuca 30-50
mA Se 00111100eaZ8 apoI Cur -
sorul semlfeQI3b1leiOr P3 SI P4
sp'e
Se ,nleCleaza semnal la Intrare
marina amphl' .. d,nea pina Cind
la forma de unda Incepe
sa se limiteze ApOI se
-------------------- -_._-----_ . . '--
deplaseaza ' cursorul semlre
glaolluluo P3 pina 10 momentul
In carp SlnuSOIOa ae la Ie Sire
alunge sa se limiteze sUpe flol
AceeaSI opef alte se efectueaza
din P4 pentru sem,altPl nanta
negativa
5{) - liN
,
G
,
(

--. _. - ,
aII
Corectiile sint
Aj - .... 12dBI2 \OOH!
"". 10 dB la 1000 H2
A. - ... 12 dB la 12 kH;-
I
.....
aL -_.
"'
,
Iloo.....
J

....
--..
......
10k 111k
CUTA
Ne :1('
OUTB
VB
Of
fU
ii. , ?
R3 RL R 3
3,6kD. 'lOOkQ. 3PkA
INALTE
... _-- ..
\r-f'llFtCARE.

- + 1-18 a6 ia Hz
, Ac z +/- 1'118 la 15 kHz
fF.SE1 :".
'-";" ___ .....1 NUl.. B u-
CH ,il;
__ .. RIU; R7 tii ," fn
..... 1IIItaIa .reztstentel si seMlSC la .
pntel c:aracterisl1Cll d8 frec.:
,.,. ,.,.,4 1ar"<A" t:!J vatlane
lJIdIn. stabileste fre,Q7eDta ID IlUerlGrul-1
In.
'"
...-OUT
I

1
"
O!
32141
14Hr
121Hl

25OH.
SIlO HI
O

O II!
.: rI 4 IlHI
8 lIHl
18 kHz
65
14
Ca
0,&'"
O.2JII'F
O,, jJF
47 n9
22nf'
10 rf'
4,7 nF
202"'"
f.6 ni'
1 tIP
1'1
2
R;
33 kO
33 IUl
33110
Z!On
k.O
'!ii
3Un
3Un
3!) kll
ma 3!llUl
36110
fiR
SOkO
h
21e
fWff2CO
I
MgnUlIUI , introdus QI le1ll0 umt1 8(1'" cIlI ma_' SL-_ :-.1
separare a semnalului In "ua CDmpoMnte ca" II ..... _ :
ilie un stereo, ilO' CI" aii eIeI:t p-aeliseufDu!ll.


I 10 puncta "tlle de lucru. in fiecare din
I liniar, Acestea smt . 11 =31.25 Hz. f2 = 52.5
.H"z; .. '1i2S ... i25OJ (HZ\ i5 ... 5OQ Hz: f6 1 kHz; n = 2 kHz.
.. tt6\kl::W R4
\4 r-''}--+-..i)
\tJ ...
.lltrp.ellrol1M1.o11111aul Z, .. 201l<ohm ,
... O!kohm.
F' .. CI
teQl\ll!DDeIoliJja.teoll1r" dife,entiaia. +<1-15 V. stabilizata.
Guq!Xmftelnrgtbfi /llJlll!.llD 2,SqnA

.-l
f =S2SHt
t = 2S0MZ
f=5 CO t1i
1:: 2k r1.
>; ' -'10 '"

CORECTOI
Performante'
.' 25 22000'"
+ 'l) 'lff " 5dB
'<0''. 50 H, '00 Hz 200 Hz 400 Hz 80a\'fi.
....... 1 5 kHz 3 kH, 6 '3 kl-'r.
.1 ZI 150 kehn-t
Ulifizal pentru corectarea caracte"sl,cji
.. eg"I'Zf"ul "rezentat
alaturat t Ol oseste CirCuIte Integrate de
t,p,,741 Comoonentele au u,matoarele
" alor<
Rt. ro R5.P.7.R9 d 2.2 ko"rn
II ... AS. RI. R10. RI5 R1 3 RIS m tdo
kohm . Rll,..R12 'Il.ohm 1\1. 10
ohrn,
.,. -c!P 1;;2. CS C7 't'::3 '"
11.22 uF' ,,! 10 nA Ci> o 22 nF: C7
.. O; nP. CII ' 680 oF C9 ...... uP;
u.m::. - 500 mV
eClI CII ' SA 74'
elll04 8 . 'I>l""B
U ..... 4 1 , 15 V
EIIALIZ"I
-
_.
-
"IV
l '
_,o ."
tensiunile de.intrare U, = 250 mV.
banda de trecere a semnalelo" 25000 Hz,
Impedanta de mtrare a celor doua Intra'r)l 10().kohm
,mpedanta de les". Z= 100 ohm,
tensiunea de alimentare a montalulul NcC19 '(2'1l1
" yTRARE
raport semnal zgomot : SIN ... 65 dBI
,. distorsiuni armonice nelimaral THD ., 0)r5""
UD '" 0:02"",

100:1, U1l
RI
t 100kll
I H1vel'j
R3
200kll
Iltl,W,e.) ,
CIrcUitul preampli f,cator prezentat aSIgura ur
matoarel e pertormante
banda de frecvente 40 Hz . 20 kHz (liniara),
1.
cistigul 1. miilocui benzii 54 dBr
rezistenta de Ifitrare 27 kohm
t) tenSiunea de Intrare rnaKlma 200 mVe1j
. - r:: urentul de IeSIre :, mA,
R4
510
.n
I tt.DIK'l) ,
,1
I
..,sv
"

..

..
.:t l J
~ ' ------
i ~
(
2
COMPHESOH i OI AMIU
,
T_If __ ...... 8CUIO.8Cl07, SC170, BC171 ele .. ia,
......... dladelint ',.,4, 11114141,
La ... . .-Mi .pHIIIId la ">!f.... oemnalele cu nIveluri
...... lIdN 0,\)4 V ti V, la lui ..... oi)hne lJf1 semnal cu
..,... II, II ....,.. .. 2.4 2,7 v., cu lJf1 taettcr de d,stor
............
1
I
I
f"Ule'lta de 10 II; 'a IU". se obtine fololincl
NIllollle oompone'. elo' om schema '10 acesJi
caz performantele ampHfleatorulUl
T en$lunea ae
4
allme nt.r8 Va 24 'V
0 - ,o0 la 1 kHz :> 15W
p, < O" ' 0 la 40 Hz. kHZ s, t5
"> tOW
U,n". < PO , 10 W 9Q mV\
R".rl .lle :> 100 kOtl'Tl
Raspunsul la 1 a8 pc : 10W 1550000'HZI
Raspunsul la . .; dB Po - 10W.
Curentul rn gOI P - O W, Q,5mA.
R,., ;, .! t 4 ohm
React Ia negat,va 40 dB
TranZistoarele T3 T4 se \10' monta ,pe
,rad,atoafp

I l onz,sloil ele fOlos,te Sint SC413 sau SC109,
Sell sl b,ltlale 1,!> mv 3,5 mV (Cloza
magneti ca ,
Ba'ld. dt !fecere '20 H; 20 kH7
FaCl OI de Olstorlll,.,n, < 03'0
CANAL
STtNGA
CANAL
, DREAPTA
ano
, ,
100kQ
Ion,
IALAN'S
LA
CANAL.
(
AM P LI F I OAT OR . cu,tDA
, - .
, ,


'r;re'. ;; 'I'!lV
,,)1
TN, LOcrt r, '
i
22k.!1l

.1.
1 N'Om
s. 0. '!'5000
fP. e 8 OhIT> (!l'au .,
ia> 'fI'! O " (\ c
IJ-",,,, 215 mV'
" il;A

' ,
" .
!! r
' tl
,1'10f'if
I
' _o
DUBL
STABILIZAT
,,". CU'1SA'
,_. U1SAp!llllJuR1 -ao_'elA2
u.... Q' I *-b."1111 n
-
(ODf{JDn
Df TON
- _...... _ilie '\Irlll"...... oe"o,
,....,te:
.. te"Slunea de &l1",en ... ".< -14 V,
'.jmpe<la"'. "e mllare' : - 1110 kohm.
,.,.iIsIvnH mufn>a Ge mlcale
,
, tlela d. tr.c_ - fii.... 20
kfoq;
OIIIrtlltlilo.
" .. 4& IoV.. ,,- ./.I2Cf9,
'...,GOOHa.II. +110"",
,,,;q2500 1'11. A.. 1-12 CI&
1
CI semnallzgomol
SIN < 70<18:
clilOllPiWAl ..... ",mot-..... ce .. -
.,
"
.. ."

....
, ..
-
....
"7!: ,
b-'

._-_ ..
1''''' ..

TID 1.82'
-

temporizator de lift RE 555 F_nta
IProlunzimu maxima a efactului este
Ode <40 OdB, '8ufiooenta pentru orice
'situatie.
'Dupa veriflcar.a atenta a montajului S8
cupleaza alimentare a prearol'lificato-
ruiui La intrare se aplica un semnal de
audiofrecventa.
Din potentiomatrul P3 se regleaxa
ampli ficarea (dupa donnta). Dupa
aceea se cupleaza alimentara. oscila
torului . In colectorul tranzistorulu. T3 se
conecteaza un voltmetru de curent
continuu. Se constata prezenta OS-
cilatiilor cle foarte joasa frecventa.
Modificarea valorii potentiometrului Pt
tr.bule sa Cluca la modlficar.. peri.
oadei de oscllati. a acului inlltrumen
1ului . Inchizind contactul I trebuie se
obtina o moaular. in amiJlituGiine a
semnalului audio aPti atla intrarea pre.
amplificatorului . Pr unzimea sa re
gleaza, dupa cum a aralel , clin "2.
Pentru a obtina o modulatie .riguros in
ferma de triunghi , se.regleua
fuistantei R.
".ntru a genera Oscilatii de foarte
joasa ,frecventa sa ""osaste un cirouit
Z 7
SS'S
:,
6
4 5
generata H1e intre 1 !li 1-5 Hz.
se poate adapta di_5elor iMtNrnenle
electronice: Ofta, chitara etc. Ctrcuiwl
.ntegrat este asociat cu un tranzislOr
.npn de tipul I!C 107.lntsgratul este
'montat. ea multivlbrator ast.bit (ter-
,minalele 2 si 4; jegate impreuna la Ur\
'condensator de 10 'lJF. C t ). Gama de
frecventa esta de1erminata de .valoarea> '\
1
2
CI

J..
+4> V
condensatoruful CI .
Cu valorile date pe figura rezulta o frec
venta de 6,25 Hz.
Frecventa se poate modifica prin
schimbarea valorii rezistentei Rl (sau
R2) , dar sa preferat procedelJl prezen-
tat pe schema. care consta in schim.
barea tensiunii aplicate pe terminalul 5
circuitului integrat. cu ajutorul poten.
t.or.r ctrului P2 de' tO kohm. '
..... _-__________ ____ ____ _,__-- _23 .....
2'
r
rAMPunCAIO
,.
(N) PUNTE CU TOA 2 0 0 ~
r---,-..,...------.... - __ --_-f,;iiiIII ...... E . 12;-1/.'.
3,5 A
Op
1.Nl,OC1
00 t IBW
d,stgrs,ul'1l " 1'\.
Z. D "<!Om
senSibilltalB de ,nllare = 40mV
E = 12 '4 V pe'1trt... aufomObll )
--- ,- ---- -- ------_.- - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - _ ....
" ",""
..
'A.MI'I.tPICATOB
Perfo,men'le .. "st'CI.
Va: 14.4 V .
p, ..... (Pol. O: 10"4 la 1 lIf't. 7'W
1',.., ... (Pe), tir '''' la 1 kl'1lt: ".4W
U"" .. ", (1'0). O 10 231'11W
"' l V
10

.t<.

.'
( AM'PLIFICATOR
120 W


2t=4 ..
U. e +/_"",,,
THO <. , ....
.-,
.. -
,/
RI CI , D1
4,7IuI 4,711'
CINT
80. ... 5
AI A4 Dl
IOkll 7h
IOA
C3


l,V
IU
"5
10'"
4,1 ...
":'It
A2 C2 D2 0 30.1)4.IN'-
4.710.0 4.7 ... IIIII.aJ!
Montc:l.Jul ra le,ufiia celor cJoua con'" n.<
1o,mattOnaJe S SI O. Folostnd un .. .....,. ideftIc,
se '8!lleaza nivelul zero al tr:I."umentutui,
_.-
STEREO
MontaJui se 'Intre SII
arnphf'CAtorul de put!"e Etectwl creat "te o accentuar.
suplimentara a eteC1ul ul S!eleotonrc
Eahl'T\ = + ,'. 15 V
distorsiuni < 0.5-'
SPATIAL
r--_--_------------......
C3
70fJ
In
--ofI--+--fI:
stnCI a
In
THb SC173
, ,
.'
.'
AMPLIIII:ATIl

Putll&a aol!Airala 25 WJ8 qhm sau 40 Wr4
ohm:'
, Banda de f_ala: 20 90000 Hz ;
Oistor4111ni 0.1 %. inlr. 20 liz SI
, 20000 fir. Ia puterea nominala;

r ..... _ ...,.-. SI V.
CuMIIt ___ o,e A ""fIU 25 W si t,4 II
pMru4GW,
D\I". -"leMN a1enta a montajului, punerea
in functiune este simpla Si se rezuma la:
din Pl (fixal initial in pozitia mediana) se
regleaza tensiu'nea U/2 ,,; 25 V
i din P2 (fixat .mltial cu cursorul spre R22) se
: regleau..cur.nlul de repaus la cea. SO mA.

IIOMTAJUL IN PUNTE
1
1
. l
,i
.. --+-+
REGLAJE,
hecare amplifiCator c!::- t.: o:o (; O ,n
m,", .. tl.1 _nt , sarcina
dU-se ca In llgure
Dupa ce s-au electuat regl&jete se con-
ecteaza teZlstenta de sarCina conform
figurII ,
bl l>ucIo 00 reactie
".,...... "'" avea valorile flguros egale.
ASa""
C) curentul de repaus va valori
IR = IR' - 50 mA
d) tensiunile median. U/ 2 22 V (sau
23 V) vor fi rlgulOS egale (In punctele M
sIM')
1 enSlunea masurata mtre punctele M 51
M nu trebUie sa aepaseasca 30 40
HI-FI
.lO
mV In caz contra,' lie actlone.uill
asupra lUI i'1 jP' '1
tn mOntalul .. defaZOI A10 .:= Al I
R3 = R9, Um = 220 mV pentru
R5';390Ohm
ETAJUL OEfAZOR
1

Perfo1mant. :
banda de frecvente (fara CI . R19. C5,
C12. R38) : 20-30000 Hz - 1 dB :
distorsiuni armonice in banda 20-
. 20000 Hz la 75 W: 0,01% ;
puterea nomIMala : 75 W rezistenta de
sarcina : 8 ohm :
tensiunea de intrare: 1 V
raportul semnal-zgomot > 90 dB :
viteza de raspuns (slew rato) ' > 25 V I
us.
Se reQleaza P2 la valoa rea de 1,5 k. se
In
1
conac IeaZIl O 19I'I!iIIa de ehm. apoi
se f_ con6J<lultta QI suma de
alimentare si se l'I1lISOaIa tWlsluooa de
nul pe _cina; aceasta. nu trebuie sa
depaMlISCa 50-100 mV.
In punOt\JI nCltat p3 schema le se In-
S8t'iau un Ql'npermatru si se re gleaza
curentul de repaus la 50-
ni mA. in cazu! tranrl8tDllrelor 2N3055,
d8 120-150 mA,in OII%ul tranzistoarelo,
1ID6Q7S. B!)249.
Tranzistoarele oompuae finale conec-
tate Intro punc1Gle I,b.c si a.b.c se
111.1 .....
REO'

pot inlocui cu cele desenate alaturi .
Puterea amplificatorului poate li /{Iarlla
pina la 150 W/4 ohm. prin conectarea
in para/el pe fiecare brat al elli.ulul final
cite doua tranzistoare d. put_ seu
folosInd conexiunea -in punte-..

'k . se poate utiliza ca indicatol
el e ;1 _ ,,'. Ordinea aprinderii diode lor
seminifica 2.2 V: 3,5 V: 5.5 V: 6;t> V: 7.7
V. Daca montajul eSI3 uti lizat ca in-
dlOatOI da putere cuplat la bornele unei
sarcini de 4 ohm. el va indica 1;3;7;10
ai 15 W. Tranzistoarele sint BC108 sau
ac 170.
i ,
,
i
>.
t'.
1 AMPLIFICA'TOR
I "CU' TDA, 2030
; I
Pc ::; 2':: ".' 'a 050:0
Po = 30 W la dl.st = 10%
E .. + /. 14V,
Rs = 80hm
1 50 m\l
, ,
1 '
"
(o.t ra re el 1pF
H-....;j
O1; OI.lNI.OO?
., '"
, '-, ',J J
I 01'
. .
IN PUNTE
R6
:2 k!l.
'>
O
...
0+-
JI
1.1.
,
-
"""
0&
>
~
:
t
-1".""
-.)
k : : : t l ~ 4f(=""U!
...
!
l I
....

..
...
"
..
It
~
.'
'. ,
t
' ,
1
f
i
" .

.. :':: ..::-"=-."--: ::;;
I
10,u
w
...
,l"4 _
1
kn
.r "r<<;O-
: 4
2k
Jl.
,', I
'Tlo .
47n Li
I :
: R4
J
q
R7 nI
10k 11
H8
100 k 11
R21
10 kn.
,
,
,
,
(:R19
,'77kl '
.,1.". ,.
,


,
.
,
,
r:R24
L]4.7fl
,
I
R23 :
"lJ"lJ:nm-lW-u:::o . .
ii o III II ru o VI Il !'> (f) o II -1 ::J _
= 1111 .-...t_ 1I1i -1-" 1111 -I- " NC

"W Oo '
c
::1 <:00001 "<;:3 01 " ::1<", 00 " it
o .. _ _ <o -Cl
_

N< o 1'0 < :::J <l
w :::J
:J -' ..... _ fJl
_
;;
o
c
r
J
V> ::t

o Cl
g: (l
::t '!'.
" '3
'" '" "-::t
o -
- '"
3 <>
'" ::t '"
, _.
.E
.......


Q

- E
'" l' ,...
.. 'm IU',urn fini ........
21,0
n

J./f 1
tirl1 ..
rt ... IiI' S .. \B CU tlOI
... li b.lIIl;I m",,"rlid.

'OpF


, !I"UFIC:\T(t1'l
B ' IN,,-
11\1- 2' 7 IN-
''1; ,
3
4 _ 2
3!!7 N
,. '
. \
J
1

S-ar putea să vă placă și