Sunteți pe pagina 1din 25

Cuprins

pag.

Meniu de service la TVC PACIFIC PTV 3604, sasiu CTS AA 1

Tragerea in banda a TVC LG eonstruite pe sasiele 12.4 si 12.5 2

Tragerea in banda a TVC Samsung model CB - 20F42T 4

Samsung CB - 20F42T - 0 alta metoda de tras ill banda 5

Meniu de service la TVC Daewoo 14C5N 6

Tragerea in banda a TVC Imperial DIMFL37M12X700 7

Inlocuirca filtrului cu unda de suprafata (FUS) 8

Defeet la TVe NEI eu TDA 8305A 10

Defect la TVC Nordmende Spectra 872, sasiu F17 10

Tragerea in banda a TVC Schneider CTV21-200 12

Inlocuirea circuitului integrat TD_A 817~ ell TPA 8170 12

Procesorul, un sernn deintrebare 13

Defecte la TVC Sharp DV - 5451 SC 16

Semnalizarea erorilor la·TV Sony, sasiu BE - 3B. 17

Inlocuire trafo linii la TVe Philips 21PT166B/58R 17

Defect de sursa alimentarea sasiului tip IlAK19 18

Defecte, defecte...... 19

Rubriea patitului - Ce poti pati cand te uiti la 0 piesa si pui mana pe alta 20

Revista are 0 plansa atasata eu scheme tv-care sunt incluse In pret, Aceasta plansa contine urmatoarele scheme tv:

Nordmende Spectra S 63, S 72 sasiu F17 Sanyo CEP 2147/TX/PS/PSTX sasiu E2, _

La sediul Redactiei mai sunt disponibile numerele de la 13 la23 ~i Suplimentele nr, 4 si ill. 5.

N umerelede la 13 1a 19 au pretul de 30.000 lei. Numerele de la 20 la 2J au pretul de 50.,000 lei.

Suplimentul ill". 4 contine 15 scheme tv ~i are pretul de 100.000 lei.

Suplimentulnr. 5 coniine peste 300 de meniuri de servica deblocari din mod hotel, anulari de parole, etc. si costa 175.000 lei.

Acestea.se pot comanda prin telefoncu expediere prin po~ta cu plata ramburs, la fiecare colet se mai aduga suma de 10.000 lei .reprezentand o parte din cheltuielile postale, -inc1usiv 1a coletele pentru cei abonati.

ADRESA REDACTIEI:

,

S.C. LEDY S.R.L.

Str. Arnsberg, Nr. 38, Bl. 39, Ap. 23 Alba Iulia ~ 2500, Jud. Alba

Tel: 0258/835855

E-mail: ledydep@yahoo.com

I ~l

j

I j

I

I

J

'I

MENIU DE SERVICE In TVC' PacificPTV3604 sasiu ,CTS AA

Televizorul mcntionat esteechipat.cu:

Microprocesor: SAA 5541PS1M510330, -Memorie: 24C04,

Jungle: STV2246C,

Intrareain meniul- de service.se. face astfel:

- eu televizorul oprit din butonul de retea se.face un strapintre pinul 7 al microprocesorului

si masa an multe situatii este notat cu-SERVICEpeplaca decablaj imprimat). - se porneste televizorul ~i dupacatevasecunde.se inlaturastrapul.

- pe ecranva aparea afisat un ,,s,,intr.,.wl col]

- se apasa tasta OSD de pe telecomanda in felul aeesta afisandu-se meniul de service.

- eu tastele sus 9.! jos se selecteaza optiunea iar cu tastele :> §:i < 'Se modifica valoarea

optiunii

"" memorarease face tot cutasta OSD

iesireadinmeniultdeservieese'face prin oprirea-televizorului-din butonul de retea,

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 ,15 1_6 17 18 19-

-20

21 22 23 24

AFCCOARSE AFCE'lJ'ffi AFCCOARSELP AFCFINELP CVBSA!v1P AGCSTART AGCGAIN

, MANUALC--O"

RCUTOFF ,GCUTOFF BRIGHTNESS ,CONTRAST RGAIN

GGAIN

BGAlN

BELL fJLTER_ APRTHRESH -

HORSHIFT VERT AMP TK'fSHWT

SYiS OPTIONSMENU OPTIONS AFCADJUST AFCLP-ADJ

Nota impor((lnta ! .

Pentru sl,Ule(BGCEUR) t DK~,~lectaJi qp!iupea2,LSYS OPTIONS si.setati-memorati valoarea

O~ pentru sunetin.ambelenorme. '

Bob Nicolae - Cl¥i Napoca

1

Tragerea in banda a TV.CLG constrnite pe sasiele 12.4 ~_i 12.5

Televizoarele construite pe sasiele 12.4 si 12.51ntalnite iil special in modelelede.Lfi CB -14F84X, CB- 20F84X, Blue Sky sau.sub alte denumiri au datmulta bataiede.capIa incercarea de tragere in banda.

Schema penrru sasiele 12.4 si 12.5 a fest publicata In nr. 22 ca 'pJan~·a atasata la revista,

in functie de tipul de -microprocesor si circuitul integratjungle utilizatse ·poa.te race 0

elasificareastfel:

1. Tvrara teletext cu SDA 5521 - A001 ~i NN5699K.

2. Tvfara teletext cuSDA 5521- AOQr~i NN5l_98K.

3. Tv cu teletext eu SDA :5552 - A006 '~i NNS099K.

4. Tv.cu teletext cu SDA :5552 .;. A006§i'NN51.98K., -

. ,,; .: .. _ -'~~- ~ ... \-t~·t '; ... -~. -.' 'j- .'.--~ .

De mentionat ca SDA 5521 -AOOI nu are teletext inclus si SDA5552- AOOl are

teletextinclus, telecomenziie au de obicei ~i tastele de-text la toate modelele dar numai la unele fuetioneaza, Modelele eu teletext au: selector cu sinteza de frecventa, comandat J?e SCL~i SDA, deci cautarea se face cu pIc, cele fiira text au selector cusinteza de tensiune cu cautare Iiniara, VHFl, VHF3, UHF.

Primametoda -care a dat rezultatebune la tras in banda consta In atasarea unei cai separate desunet, personal am utilizat un modul de ca:te' comuna de Schneider DTVI la care am folosit doar partea de sunet.

Acest modul la care se schimba FUS-ul ~j pe caremontam si un convertor de sunet din 6,5 In 5,5, se conecta cu intrareape iesirea seleetorului r~i eu iesirea-Icare trebuie precizat ca furniza direct semnal audio demodulat) pe intrarea circuitului tDA 7056AT prin C124y separand traseul initial de sunetdepepinulHlal circuitului jungle. Acest lucru era po sibil deoarece IDA 7056AT are comanda 'de reglare velum inclusa,

Metoda descrisa este costisitoare ~i timpul alocat este destul de mare.

Pasul urmator a fast facut cands-a reusit intrareacin-meniul de service. Dupa.schimbarea FUS-ului si a normei de sunet din rSG 1il BG+DK avem urmatoarea

situatie:

- '.

Latv cu SDA 5521 - AOO 1 si NN5099K sunetulmerge ok pe BG si Dl<.

La tv ell, SDA 5552 - A006 si NN5198K sunetul'merge OK pe BG si bk. La tv cu SDA 5521 - AOOI ~i NN5198Knu mai merge nici BG, nici Dl(. La tvcuSDA 5552 - A006 si NN5099K nu mail11erge t}icI BG, niei DK.

Deci Iaultimele doua variante laactivarea din meniu a BG+DK, sunetul nu mai

functioneaza pe nici o norma indiferent ce este selectat din meniul tv. _ Solutia pentru ultimele doua cazuri este urmatoarea:

Se schimba FUS-ul cu un K2960.

Se face un strap cat mai seurt intre pinii 19 (IF) $1 21 (QSS) ai circuitului jungle NN5099K sau NN5198K( vezi schemaalaturata) .

. ~ - -.

"::Se echipeaza sasiul ell piesele din circuitul conectatintre pini 27 ~j28 ai circuitului

jungle. R160-1K, R161-560, R165-1KS, RI66-2K7, R169-IK, C161-10nF, C163-47nF, FI05:-6~5-Mi-lz si TII'O-BC'848.

2

)

.1

I

3-

.,

~) \i

.,

·11

!

-l I

I

JI

- ··1!

.it

1

i

.]

1

!

i

1

!

i

I

'.:

J i ~

"TRAGEREA,INBANDA" a TVe SAMSUNG,

-

;tnod'l~rC]lJ. 20F42T' - '_J-

~ _ ,j.: I ) f , . ; 1 : ~

(!.

I '

. ..., • . ~ . -. .', .". " :......_r·~·· ~, . ,- ~.~--- ,'- - '-. "

'Micropr'oc'csor -;- TDA,,935JPSIN2l3J05J6 " ....

M¢morie '.: 414Cbs- ~, I , . , ,

Tragerea in banda, a acest1i{tip·de.'TV-.qare,nu.a.renonna DK se eiecuhi~astfel:

';.... _ '.. ,. .,'. -. -. .' .. 1 --j "', - _. -, 'I' ,,!,".,..".l'~ -?-:=-.. . ." .' (: ~~. I. . - .. ~ .

L ' Prima data se -infra inmeniul' SERVICE en TV tn stand-by.se tasteazII din

telecomanda: 'P;SIZE>SLEE.P>Ol'SPLAY>MENtJ>:rYIll~E;>POW~R:

Pe ecranva apare meniul urmator:

J' ADJUST (in galben)

OPTION 53 00 no 88, (hi alb)", '

.. ~ 02., AbTI},S;r tIp alb) .: -.

RESET ".' (itUl,lb)

., .... ~.,' " ,- . .. ~ _ ',' ~- _rI- •. ,' '. _ l ~ _

SMP-803EW;2002/02I1J r (rin rosu) ~ . .

, . . • ··1···, .. -'.' '

, Cu tasta (ewp- ) se f!lege'- m~!1iul OPTION] se intta.-in -submeniu eu

c .' _ _ • nr;

tasta( V'r) si se vor modifica valorile conform tabelului demai jos: . -

F4nctiile .se ver niodificacu taste le 0:+)j(V - ), iar.derularea.ou CH/:P+-" ·CHlP--

1 .

"FQNCTIE SETARE.GASITk:. SET:ARE'EXE'CtITATA

.1.sisTEM: CI ~ " ~ .. ii· .. ·A]B

oJ

~.

'3.JACK

'4.Z00M

SCART

NOR

SCA:lit

NO}t·

S.AUTO "POWER

s.sm. 'OFF

ON

ON. -

'i.

OFit'

.8 .. uorm. .. ; ON MODE

, /

,

" 9.irKs "OFF;

:J.!KU!GH_ .Q~ .DEVA

, )

~ _- Ii

11.HELP J\ffiNIU

12.NICAM l. OFF m

OFlT .' '-.

.+ I,

. 'OFF~.

13; FLOF

LJSTfFLOF' ~,~ '-

14. TlME- "", ''OFF

lS';V ·Q~F

GV~RD

, ~ 1 - __

2.: .Pasul urmatorconsta in achizitionarea unuf'modul.de sunerparalercucodul X2S-

- _, _.. . - . . - - .:..:.... ..... - - -- -~ ._ ._....... ,

325,~C d,~ fa VI,JACOM deoarece unmodulsimplude tftig.ere in. banda nu este 0 selutie

• - .! .r,··' - _'. - _ :

care sa: rezol ve.pro b 1 ema.microprocesorul rie.a:\{{ili;rSFE5.s pe pJaqa, __

~. J~t:E}NT~J Niu;'schin:t~a~f!ti'ltrttrde"sllpra£ata, ·aeollteceX28,.. 325 5C rezo 1 va problema->

- CQn~Gt%~a ~celtu'i U10QqLse va face in, fel~Qt:Q111J~19r: ali.mel1t~e·a ia: 12V. $t, rI'l:as~~,Jax~puuctele IN ;s.¢'valipi~la~-selehtor' la IF tar .~Oi1T Iapinul 3'·t(blunele intrdele"nie,rge.~p:~~i!iI1, ,

1·8)~tm.i~rQPioces?!:utlJi .D~~~ .. ,.pe~n.~~~ ~fbgrame"I?~}a\l.~~ 1?,o~~i~ti;js,% ,va;, regli."cu 0 surubelnitade l;e-gla] de RF bobJQ~' de rejectiede 38;,9 , dar foarte fiij;., "

" . '. ' - ... Popa Virgit'-- A!ba Julia

-._ !!.J

4

. FLOE

-p- __ - --

_.' ~... -

... I ~

-

"

,

,"

I

i

SAl\1S-UNG,,~-,B', - 20F42T

e .. -': ~ . .J Jr. ;'"J..

- 0 alta metoda de tras in banda

..... - _

_ l_

Microprocesor: TDA 935 IPS!N2/3/0536 Memorie: 24C08

Metoda pe care 0 prezint este total d~ferHf8: de e'ea'ex:puS:8/ in articolul 'precedent si ered ca meri Ui testata celputin teoretic-daca nu chi arpractic, hi unelecazurifiind - totusi un

mod de a rezolva problema', ' ',-,- ! - - .'-, --'-~:' r. ,- '

Metoda este accesibila numai acelor depanatoricare dispun de un programator de

memorii. Pasii care trebuie urrnati' Stint Ul~natoi-i'j: ,. J, "'" .

. , r ~ { " ~~": ': i ... _ -~: .~. . . ~ _ _ - -' .. ,. f , , .I

. 1. Se schimba FUS-lil ell un K2960 sau echivalent,

~, s,? rnemoreaza toate pro~rg!uel,e ,p~ e~lyJe .lior~ple<?~i,~ntuL 3. Se scoate din circuit memoria ~i se monteaza un soclu ..

4, Se salveaza continutul original al memoriei,

5, Se modifies la toate adresele de la :.oQ.o 100 la QOP 163. valoarea initiala.care era 84 eu noua valoare 82 ~i se rescrie memoria eu dumpul modificat.

6, Se rnonteaza memoria in soclu ~i se pomeste televizorul. se _obsetMa,C,a

toate programelc cu sunet 'pe.Dlcfunctioneaza cu sunet.corect. r . ',~

7. Din tastele P+, P- seselecteaza rie:nlfid prograrnele cu-sunetpe-B'G se

intra ill meniul de cautare manuala si se modifies norma din DK ill' BG eli tasta V+ sau V-

si se rnernoreaza, ,

ATENTIE!!! sehimbarea din DK iu'BGeste ireversibila, adic~ se poate schimba din DK In BG dar apoi incercand schimbarea din BO in DK acest 11.1eti1 nu mai este posibil,

. r .. ~ . ... .

practic se pierde norma DK pe programul respectiv, De asemenealacomanda de cautare

a posturilor se pierde norma DK. Deci dupa toate operatiunile demai sus este reeomandat sa se aetiveze functia HOTEL MODE pentru a nu se modifica din greseala norma sau sa nu se mai poata da comanda de cautare manuala sau.automata, "

Aetivarea HOTEL M 0 DE es teprezentata in revi sta nr.21 1a pagina 13. Zona din dU111P cu continutul modificat estc data rnai jos. . c :

.Lungu Gabriel - Alba Iulia

~ } I -.

I .,1.0:;"

82

802 - -62 82
82 - 8 c' 8'"'
.__
82 a,., 32
u,.;.,. B.? ,82 82 U 2 fJ 2 :).2' •.... , . _ •• _ ••.• .1]

82 82 8') 82 82'82 ..• _ __ 1-"1

828282828282 ....• _ []

82"~2 82 22 82 ,8-L •.•... -, ' .•. , • : , _I}

::6 -'S2"tt2' &2.6'2' Il,,z . ,- j , ••• , .'J: ~._ ,,: ..... !J

82 'fYt:E2. )iQ.;;2 82: _, ... -, ...••. _",'",·., .. -",.U Or; 32 32 52 1-1 00 •..• -22Z2:fL,~~22 .. LI

82 {ie 82
[;2 132 B;{
1t2 82 8:';
e2 82 8·'
'-
ti2 8 ._, 8')
6? H2 83-
'~
B2 OD S'A 000100') f:i.2 62 8,2
(00110) 82 82 l32
!)O()1201 82 8 '; 82
OOOlJO} 11'2 82 82
(00140) p .-\ 82 82
1-; &t
000 150) 82- 132, 82
06(160) f-"' 132 EP
, z_
-~~--- B '? 82 - 82 82 8:: 8~ - 'G2"S2 82 :8.2,;:' '8;t_H2

32 32 - 32 3.'2

. I

'-"

I,

1 : _ _,1 I r .-, .i-'

Nota Redactiei: aceas ta metoda 3.1 fast, testata ,111.atelienll- propriu ~,i .sunetul este

impecabil. Autorul acesrui articoleste un-tanar de ... 17,ani;- Felicitari! . f;

- I

.. _. * •

.'~'opa-'n'a' :t"'"'''',u''l 2> 3,:-,

~~' ,. ~, :' ,:, 't:J':'~'", " " . '_

Microprocesor: TDA 9381PSIN1I3S0303

Memorie: 24C08- " .'

Teleeomanda origiJ)ala:,R.,AOAOl

-'

, -

" Intrarca in meniul de service se faceastfel: , '. t: '

~ ' ... !-~.,(~ •..• .,.-: .. ~"., , .. ''-: .-.: .. :'----. "-~'~,;.;,:"-'~-'·-I'''.· ~.-.'~--.~" - ~"--, ". ..'

, : L, Se selecteaza ,pFograrn.).d 9;1 pei,q'l£~; 1:1l1t~fHjJ,r_A.,~,mem9J~H.1p.!Ros.t. '.' .- " - -: ,< .. I ..

2. Din meniu seregleaza sharpness-ul (claritatea) la minim si apoi.se.iese din meniu (apa;s&nd

-~~ ~,Plitas~fl,M~N1f}:lJ'-, '. - ,:'<. ' _ ' " " ,'. ' _

3. Se apasa apoi succesiv pe tastele SKIf{t9§i,~), MOYE(yerde)§iM.ENU._. _

ATENTIE! - aceste 3 taste se apasa succesivcu R~,w:-e t6artesc~rte_ adicamaibine zis foarte

repede. _ ' ' , '

Dad. se dispune d~ tiHe:cdi11~daife serViceCc;hzUil,·tM:e}'la punctul 3 seapasa doar tasta

RED(ro~ie) timp de 10, secunde, ", ,_ " ~~.: '-, ':::: n [,'0 .. .- -'~ : - ,; ~-'

. ,- ~

,. SERVleE .(seris-cll culoare .-to§'ie}" " -" :-""-', '-',

28 A GC .. (scriscu culoare v:eril~,:~i, 0 ,band~, de.>r~~l1,lj,J' I:. ,Defiland prinmeniueu tasta,(P:i;, aN~e!~des,~§l;lElta§tfel: '.

, ! ~' I _' "j . '

I

1

I

.1

I !' I -' ~, ._

. _. .-1 __

,

.! '

-' .

. "

'_ t

;'-'i.: ; . ! - -',"'-

: -1 •

,--

,.':

; ;, .-

. , '

I ~ -._

,'" "

- ..:.' :. ~ , .~ ,

.'

• I - '

r ~ - .-

- .~ -:, ..

'I:

32 WP,:BJ),.Ul~':

\' -, ,3'4- WP~Green 35WPRed 07'BlaekG 05 BlackR

!: .' -. _' I . -.;," ~ I .. "

. I

"_r'l

: Modificarea valorilor se face eti::t~'stel'(~~V+ $iV~.

Memorarea se facecu tasta NORMAL/OK,~la apasarea aeestei tastespare afisat;

" "SERVICE .. ':.

STOP!

Dacasedoreste sa serevina la reglaje seapasa din nou NORMAL/OK.

Dacase .doreste iesirea dinservice, seopreste tv-ul de la butonulde retea dar numai in cazul

'-tri'cate: este 'afi~at·~S TOI{ adi¢a' s-a 'efecwat memorarea. - - . , ': .'

, Pentru tragerea 'in banda se vaschimbadin mehltll de;~s€Nice TIfSystetri in TK.syst~m:~i se va memora cu NORMAL/OK. Se va schimba ~i FUS-ul.

6

Daca totusinu se reusesteintrarea in meniul de servicesi se dispune de un programator de mernorii, se va citi continutul. mernorieisi se va rescrie, modi ficand mai Intai valoarea de la adresa Q3BA din 00 in 01.

Modificarea trebuie facuta pe continutul original si nu en un dump-de ta alt tv pentru a nu apare diferente de reglaje. Salvati mai 11118.1 originalul.

Important! In cazul scrierii memoriei ell Ponyl'rog.recomand repetareaoperatiunii de scriere de? - 3 ori, incaz coutrar va puteti trezi ca rnodificarea nu s-a ·efec,1uatsau datele insorise'nu mai corespund cu continutul original, serierea 5:-a efectuat partial.

Dupa modificarea normei de sunet, din rneniul de.instalare se va selecta SISTEM - EURO pentru norma BG §:i

SISTEM - E/EURO pentru norma DK ~1 se va memora pe fiecare post 111 functie denorma. Acestmeniu de service a fast testat pe un tv DAEWOO 14C5N dar suntferm convins di este

valabil ~i pentru modelele 14C4N ·1;>i.20C4NT.

In ultima vrerneau intrat IIl' tara foarte multe tv echipate cucircuite, gen TDA935.xPS, TDA936x.PS, TDA93 8x PS/N I sau IN 2 lxxxx»:

Trebuie subliniat ca acestecircuite au rol dubluatat de microproccsor cat I;>i de jungle in interiorul lor se face de altfel ,~i stand by-ul.

Din experienta pgt afirrnafsper s:a nu gresesc) di cele cu terrninatia TDA93xixPSiNl/xs.:xx permit selectareatatanormei BG cat ~i DK.

Cdc cu ten11inatiaTDA93xxPS/N2/xxxx uncle.permit BG§i DKunele numai BO §i 1 (difC'I'3 soft-ul din procesor).

in uumarul 19 at revistei la paginal S am prezentat doua scheme, una ell TDA9351PS/N2 ~j una.cu TbA9367PS/Nl.

In nurnarle 20 ~i 21,aJ'D prezentat intrarea in meniul de service la alte douarv-uri cu TDA93xxPS/ Nx/xxxx.

Multurrrescpe.aceasta.cale ruturor depanatorilor care.si-au aduscontributia, direct sau indirect 1a realizarea acestni articol 9i invit pe eei cafe at) date suplirnentare referitoare In tv-utile ech ipate eLL TDA 93xxPSINx/xxxX' sacontribuie 1a realizareaaltorarticole.

, Vasile BrUJilii-LEDYSRL,Alba Julia

Tragerea 10 banda a T~VC IMPERIAL DIMFL37M12X700

Mlcroproccsor: rDA 9JSDPSfN2I2.lb563' Memorie: 24C08

Deoarece 1'1 acest modcl nu am reusit sa intru in meni ul de 'service.ram apelat 13 metoda modificarii direct In continutul memoriei 24C08.

Dupa cevaore de probe am reusit sa gasesg adresele $i valoarea cu care.trebuie modificate pentru a permiteselectia normelor SG ~1 DK din meniul de instalare.

Deci pentru BG+DK se modifica 1,<;1 adresele:

Adresa Valoare pt BG Valoare pt BG+DK

ODS7 01 03

ooeo 01 03

OOF9

01

03

'.'

Se va inlocui ~i FLTS-'lLl ell un K2960 sau echivalent.

Gheorghian I01l(1t '- Sibiu

7

Depanatorul 23

Inlocuirea filtrului cu unda de suprafata (FUS)

Filtrul cu unda de suprafata denumit.prescurtat , FUS, este folosit III marea majoritate a receptoarelorde tv moderne 111 blocul de FL(9~le comuna).

.Aparitia lui a dus 13 reducerea numarului de bobine din calea comuna ~i deci la eliminarea tvuri lor care veneau la reparat cu bobinele din calea comuns date peste cap si cu miezurile crap ate

de catre "speciali~ti".. .

Inlocuirea lui este necesara 111 dona cazuri:

- In cazul In care .se presupuneca este defect (cazuri mai rare, observate mai ales.la FUS-ur_ile de productie ruseasca),

, -111 cazul cand un tv nu functioneaza Cll sunet pe ambele normede sunet BG si DK_.

In celemai multe cazuri televizoarele aduse din afara nu au sunet decat pe norma BG( 5 ; 5 MHz), FUS-ul din aeeste tv atenueaza putemic purtatoarea de sunet de pe norma DK(.6,5MI-Iz)aceasta este de altfel a doua purtatoare de sunet, filtrul actioneaza ills-a asupraprimei purtatoare de sunet care are frecventa mai midi cu 6,5MI-Iz fal~ de purtatoarea de imagine de 38,9MHz din calea comuna cu efect direct asupra cclei de a dona purtatoare de sunet, 0 atenuare a purtatoarei de sunet eu 20dB fata de purtatoarea de imagine este necesara dar daca atenuarea este mult mai mare afecteaza cali tatea sunetu 1 u i.

Deci pentru "tTagerea unui tv in banda" este necesara inlocuirea FUS-ului ~i de la caz la caz, dublareafiltrului de5,5_cli unul de 6,5.(ex. in.cazullui TDA8362, TDA8842, etc) sau atasarea unui convertor de sunet san in eel mai ferieit caz, activarea normei DK din meniul de- service.

Probleme care potaparea In urma schimbari FUS-ului:

- sunetul nu este satisfacator pe norma D~

acest lucru se poate datora faptului di FUS-ldl nu -arecaracteristica corecta deci nu este construit pentru a perrnite trecerea purtatoarei de sunet.pe aceasta norma sau se datoreaza 1111U] convertor de slaba cali tate sau chiar conectarii gresite a acestuia.

In unele cazuri dupa selector exista circuite de.rejectie realizatecu bobine ~i condensatoare si este necesara reajustarea acestora sau in unele cazuri chiar anularea lor. (uneori acestea sunt chiar 111 selector)

-dupa schimbarea FUS-ului, imaginea este "pu_recata"

acest lucru se producemai ales la unele modele de tvgen ITT IDEAL COLOR 3727(vezi

figura). ,

Dupa cumse observa din figura intrarea semnalului fuFUS este simetricaradica pinii deintrare nu sunt legati nici unul la mas a) si.de pe unul' din aQe~;ti pini se ia un semnal prin C204 care este utilizat pentru etajul de RAA(reg_larea automata a amplificariij.fin acest caz notarea pinilor nu

este este cea uzuala, adica 1..:2 intrare, 3 masa I?i 4-5 iesire). .

Montand un FUS de tip K2950 care aredinconstructie intrarea asimetrica, adica pinul2 este coneetat la pinul Jtrnasa) masurat intre pinu12 si 3 are circa zo deohmi, etajul de)lAA nu mai are semnal de reglaj si deci imaginea estei.purecata.;

Daca 11110c de K2_9~0 se monteaza un K2'960 care are intrarea simetrica, defectul de mal sus nu apare.

8

I

",

I

.!

, ,

-Depanatorul 23

..... -

1 I

I I I I I I I

.. !~~~i~:, g~ ~~!~~Ut~~~~~~&,~~:~'«Tl It:.~~ __

.Uncaz maideosebit de imagine "puteeata"la un tv modem s-a datorar defeetariicircuitului integrat din calea comunain urma lipiri FUS-ului cu un ciocan delipit neadecvat.unul dinpinii de intrare FI iii integra t, in elida 9 ohmi -fa.ta: de masa. (circuijul d efectat era un TDAs 8 4 J ·~i - eli entul a venit deja cueldefect de la un -altdepanator care a lncercais~::-J. traga in banda} .

- O'gafa care se poate face 'din. neatentie €ste montarea FUS;...uli.li--~Iata a se verifica das.a capsula metalica a acestuia nu face contactcu traseele metalice dill jurullui .

-imaglne ell calitate nesattsfaclttoaeesi sunet decalat rata de imagine

aeest fenomen.apare incazulmontarii' UI1Ui FNS ell intrare asirnetrica gen K2950 laun tv ell selector eu iesire simetrica sau invers, inloeuirea unui selectorcu iesire sirnetrica cu U11UI cu iesire asimetrica faraa pune 111 acest ultimcaz pinul 2 al FUS-ului la masa.

Din practicaseobservaca.Fflx-urile netate.ou.Gxsoeosunt pentru norma BG.(unele modele 'permit ~j 'sunet pe UK dar nu totdeauna Sfl,rl$Iac.a.1pr).

Ce1e notate eu Kxxxx permit atat BGc.lt si QK.

tele notate ell Jxxxx sunt pentru norma I (6)0. MHz), tot din experientsam constatat ca.aceste

FUS-Uli permit §i B_G+DK. '

. Un FUS-pe care II reccmand.ca foarte-bun este K2960.

in unele televizoaresunt montate douaFl.l'S-uri.si depanatorul.se Intreaba care.trebuie sohimbat.

Sunt doua eazuri: ; _

_ "_, - televizorul are 0 cale de imagine si una de sunet, separate, desigur.se va inlocui FUS-ul de pe calea de: sunet. (ex.vchiar daca este cu rDASJ62 se, observa. ca 'sunetul nu se face P(4t_ acesta, lipseste filtrul de 5,5 MHz)

In unele eazuri nu se observa de lainceput al doilea FUS deoarece blocul de SU11e;t separat poate fiecranat.

-televizorul are .. o cale deimagine §isun~t pentru norma BiG si o. aha, cale desunetpentru norma Franceza sau altenorme, inacest'caz $e;va;~chi:nl1;>aFUSrl;ll_de pecalea de imagine.si sunet

eu norma BG§i desigur tot peaceasta.cale sq- vampnta si convertorul de- sunet. .

Depanatarul 23-

Defect la TVC NEI cu TDA 8305A

Manitestare:

La pornirea tv-ului se aude un zgomat in ZOI').a trafo linii, tensiunea de alimentare a fmalului de linii scade si tranzistorul final de linii se incalzesteputemic.

Se mascara sursa pe sarcina.artificiala si este OK.

Tranzistorul final de linii estebun, trafo linii masurat pe tester indica bun, bobinele de deflexie sunt bune, condensatorul de recuperate sicel de cuplaj eu deflexia sunt de asemenea.bune,

Nu sedepisteaza nici opiesa defects in etajul final linii $i nici un scurt pe tensiunile recuperate. De asemenea etajul drivereste 'btW.·

Se suspecteaza trafo linii ca fi ind defect, cazuri frecventela acest tip de tv, am mai avut cazuri cand testerul nu indica dar era defect.

Se inlocuieste trafo Iinii, dar defectul persista.

Se conecteaza osciloscopul si se constata.ca frecventa semnalului de linii este corecta dar forma acestuia nu ,era co recta, dupasemnalul corect rnai aparea Inca unsemnal cu durata dubla din aceasta cauza finalul de linii se 'incalzea rapid, nefiind comandat cored.

Sernnalul.de comanda linii era distorsionatcluar pe piniil''26 al TDA 83051\ care initial a fost ,·,i,',_','

inlocuit de alt depanator. Se mascara toate piesele din.jurul TDA 8305A care au raj in formarea

impulsului de linii si nu se gaseste niciuna defects.

Mentionez cala un moment datam suspectat si tranzistorul final deIinii BU508DFca,avlnd lin defect aSCUllS si l-am inlocuit cu altul de acclasi.tip dar dintr-un lot.mai recent, rezultatul frind distnrgerea instantanee a douabucati din acestea.cel vechi a rezistat 18' mai rnulte probe.si ill final tv a functionat tot cu el.Asta.aprepo de calitatea noilor piese!' L

Cauza:

Pinu128 al TDA 8305A era "in aer., datorita unei fisuri pe cablaj, in acest pin sunt.conectate piesele prin care se realizeaza faza pe orizontala,

Dupa refacerea traseului, .impulaul de liniiareforma corecta.si tv functioneaza normal.

Vesa Dumitru. - Alba Iulia

Defect la Tv N ordmende Superplanar Spectra 872 Saslu F17

Manifestare :

Televizorul.nu porneste, punctul care indica standby-ul de pe afisajul cucei 4 digiti, palpaie.

Se constata in Ul1na masuratorilor ca sursa este function ala si nuexista nici un scurt nici 'in partea

secundara sau de comanda/master) a sursei. ·,1

Tot in urma masuratorilor se constata ca microprocesoru:l de tip HD404918 se alimenteaza corect,dar nufurnizeazacomanda de iesiredin stand-by din pin-ul 3 prin RR29 tn bazatranzistorului TP48 care se ocupa eu comutarea stand-by oil sau off'prin fumizarea sauintreruperea uneitensiuni

de +8V 111 pinul 8 la TEA2029. .

Cauza ;

A fost depistat ca devalorizat un condensator de 470JlF/IOV plasatin partea care seocupacu resetul procesorul ui -llltre emitorul lui TR78~i masa. Dar-esc saatrag in mod special atentia asupra acestui condensator fiindca nu figureaza in schema de principiu al acestui tip de sasiu F 17 .{vezi schemaalaturata, restul de schema este ill plansaatasata revistei) ,

Striiut loan Florin - Alba Iulia

,

1 ,

10

Depanator al 23:

1 -IS5102 155012- . -et-

~-----'-----------~-

" ,-

'=

!

I I'

I

I

ICD

I

I

i

I

I '

I

II

I

I - -,I

!_...:-',-------------'~----__j

11

l)epttnatorul 23 -

Tragerea in banda a TVC Schneider CTV21 - 200 Sasiu CTU AA

Microprocesor: TDA 9350PS/N2/1105Q.S, CTU23 Memorie: 24C04 W, SMD

JUDgle:TDA 9875A

Acest tip de tv a intrat.se pare 'in carititati foarte mari Iil tara. Sunetul functioneaza penorma J adica pe-6,O MHz.

Nu am reusit inca sa intram In meniul de service dar oricum nu are dedit norma I si BG, am

reusitsa schimbam norrnarnodificand datele la adresele de.norma din memoria 24C04W.

Atentie, langa memoria SMD estelocpentrumontat soclusau memorie normala,

Decipentru tragerea inbanda: -.

Se schimba mai intai PUS-ul.

Se citeste memoria ~i se rescrie eu modificarea Ia unnatoarele.adrese: _

Adresa

Valoarea pentru I

Valoarea pentru BG

OOIEO OOIES 001F9

10 20
10 .QO'
10 20 Deci pentru norma l1a eele 3 adrese avem valoarea 10 ~ipepttu:eO trebuie.rescrisacu valoarea 20. Dupa rescrierea memoriei se verifies dacaprogramele eli sunet pe EG functioneaza, daca este OK pentru nonna DK se monteaza un_cgllvettor desunet pe Pinu138 8,.1 TDA 9350PS, deci nu este nevoie de convertor eu ca1e separate desunet,

Strait! loan Florin - Alba I ulia

A ~ ..' .

Inloculrea elrcuitului integrat TDA8175 ell TDA8170

_

Circuitul integrat TDA8175, folosit in unele tv ca final de cadre este greu de gssit ~i foarte

scurnp (aproape 1.000.000 lei).

Inlocuirea lui cu TDA81 70 este foarte user de realizat si meritaefectuata.. Personal am efectuat-ope un tv LOEWE:DIGITAL 110C91 sasiu C9001. Schema a fost publicata.in Suplimentul nr.Z alrevistei Depanatorul.

Dupa montarealui TDA8170 se muta intra-rea dinspre DPU de la pin 7 al TDA8170 la pin 1, practic rezistorul R566- 4K7 se seoate cu capatul dinspre pinul 7~i se face legatura Ia pinul 1 a1 TDA8170 pe care l-ammontat.

Se modifies urmatoarele valori dupa cum urmeaza pentruajustarea dimensiunii sialiniaritatii:

C574 de lOOOuF se inlocuieste eu 2200uF. R578 de 68 ohmi se inlccuieste cu 5K6. R579 de 10K se inlocuieste cu 12K.

-Se optimizeaza apoi reglajul din meniul de service.

Sorin Ginfa - SC Veritas SRL, Media~

12

I

-j

Depanatorul 23

PROCESORUL, UN SEMN DE INTREBARE

De obicei cartiledc specialitate prezinta doar situatii in-care 0 schema functioneaza normal si se implies in teorii pe cafe foarte putini depanatori -lepatrund, Depanatorul are rievoie de explicatii pentru situatia in careschema-nu functioneaza si deaceea rn ... am ganditsa fac 0 prezentare a posibilelordefecte pentru.un foarte "contestat" circuit electronic careeste procesoruL Am intalnit muIte situatii i.n care clientul venea dela alt depanator OU motivul ca are procesoru! defect, in multe cazuri nuacesta era defect ci.cu totul altceva

De .multe ori ne intrebam, de ce un procesor TIU functioneaza? Defectarea procesorului oeste posibila, insainainte de 'a da acestdiagnostio trebuie verificate daca sunt indeplinite conditiile 'externe pentru caacesta sa poata functiona corect, .

In primulrandtensiunea dealimentare care de obieeieste de 5V (poate avea si altevalori de ex: 3,3V Ia modele le mai recente). 0 gafa pe care 0 fae uneori depanatorii In cazulunor tv ell procesor alimentat la 3,3V este di nucunosc acest lucru ~i lucreazain zona stabilizatorului de 3,3V ferrn convinsi ea tensiunea trebuie sa fie de +SV Efectulimediat se face simtit prin blocarea procesoruluisau chiar prin distrugerea lui. Dinexperienta pol afirma di -un procesor alimentat normal, ell +5Vpoate functiona $i eu o tensiune cuprinsaintre 4,3V$i 5V cu.conditiaca aceastasa fie stabilizata, Un exemplu ar fi la tv Daewco cu proceser DW167MN02 care dupa circa 10- 15 minute nu mairaspunde la telecomanda. Inseriind 0 dioda IN4007 cu tensiunea de alimentare (deci scazand tensiuneala 4,3V)detectul arnintit dispare. Totusi la unele modele de proeesoare

- .

(ex: HD44xxx) tensiuneade alimentareesteoritica. Unele procesoare ali 2-3 pinii de alirnentare,

ex: SDA5255_

- Pentru a puteaexecuta comenzilecorect, procesorul are. nevoie la fiecare alimentare, mai exact lafiecarepomire de o tensiune de RESET.

Tensiunea de reset trebuie.aplicata ill momentul cand tensiunea de alirnentare ajunge lacirea 85% dinvaloarea nominala. Tensiunea poate fi crescatoare dela OV la 5V sau in unele cazuri descrescatoare de la 5V lei OV, cu panta abrupta.

Lipsa saltului tensi unii pe p inul de reset s-e:rnanifesta de ce Ie mai mul teori prin porn irea tv pe un program si apoi priri neexecutarea nici 'unei 00111e11zi sau chiar prin bloearea tv Un defect foarte frecvent 1a unele modele de tv Philips semanifesta astfel: tv functioneaza corectcateva minute dupa care nu mai raspunde la.nici 0 comanda, dacatv este oprit de la butonul deretea si apoi repornit functioneaza din nou operioada oarecare,

Explicatia este urmatoarea: In momentul ' alimentarii procesorul esteresetat corect $i tv functioneaza,: dupa 0 anumita vreme tensi unea de ali mentare a proces orul ui de +5 V care se 0 btin e printr-un stabilizator eli un tranzistor tip BC scade brusc sicreste la valoareanonnala din 1100. Aceasta scadere sicrestereeste insesizabila, deci practic procesorul rarnane :tara tensiunea de alimentare si apoi este alimentat bruse, luerucare sedatoreazajonctiunii imperfecte din tranzistorul

Be. r

In momentul realimentarii procesorul ar trebui resetat din nou, Iucru care nu semai produce, circuitul de reset fiind separat §i tensiunea dealimentare a acestuia nu seade in momentul-in care scade tensiunea pe procesor.

Deei Ia fiecare euplare aalimentarii procesorul trebuie resetat din nou.

UiI alt motiv pentru care -un procesor sta blocat esteoscilatorul. Componentelepasive exteme pot determina acest lucru, Ele se compun din cristalulde quart si unul sau doi condensatori. Verificarea oscilatorului se poate face cuusurinta folosind osciloscopul, '

Un mod de verificare indirectaa oscilatorului consta in verificarea impul suri lor pe pinul SCL de tact undefrecventa este mai mica si se obtine prin divizare din frecventa oscilatorului eu quart- 13

Depanatonul 23, Blocarea comenzilor se poate produce si In cazul in care avem probleme pe panoul de comenzi sau eu traseele de; la acesta spre procesor.

De obicei conexiunea ell tastele se face matriceal (liniisi coloane)

Daca din cauza umezelii sia mizeriei se face 0 conexiune gresita procesorul ,se poate bloca.

Procesorul .nu poate executa doua comenzi primite simultan, astfel daca 0 tasta oeste blocata pe contact inchis Iaapasarea altei taste tv nu poate executa aceasta comanda. Au fostsituatii cand 0 tasta blocata sau cu.depuneri de oxidsau umezealaa dus la blocarea procesorului, Asaca vor trebui verificate toate tastele inclusiv irnpedanta dintre traseele care, vin la taste apropiate.

Uncle procesoare (ca de ex: M34300-230SP ) sunt "blindate" de .diode de- configurare a optiunilor care pot bloca functionareaprocesoruluidaca una din diode se strapunge. De, aceea ele trebuiemasurate CU'WI pin seos si aparatul comutat pe Mohmi. La unele procesoare cqmanda de pe panou se face peun singur pin al procesorului.prin nivele.diferite de tensiune, dacarezistentele din divizorul respectiv rsi modifies valoarea procesorul poate sa nu mai recunoasca comanda respectiva,

Urmatorulpas este verificarea celor doipini ai proeesorului SDA siSCL Cary la unele TV -uri -pot aveatrasee lungi care tree pe Iamemorie ,TXT .jungle, matrice ajungand pana la selector. Tensiunea pe S.C_L, SDA trebuie sa fie de_eirca_4;2V~i sa scada putin la executarea unei cornenzi.

- -

.Sunt cazuri incare tensiunea pe SCL;: SDA poate fi mai mica, 2,5V in functie de tipul de procesor.

Acesti pini lucreaza "open colector., si de aceease vor deconecta de restul schemei pastrandu-se .doar cele_ doua rezistente care due la +SV.Astfel prin vizualizarea pe.osciloscop it celor doua semnale .care la uncle procesoare pot sa apara dupaactionarca unei taste siconectand apoipe rand mernorie ,TXT S:1 toate celelalte blocuri cu. careprecesorul face .schimb de informatie, se poate stabili componenta defecta,

_ Disparitiasemnelor pe- care procesorul le afiseaza atunci cand executa 0 comanda poate fi pusa peseama procesorului insa trebuie verificat mai intai daca pepinii V-SINe si H-SINC exist}! impulsurile de linii si cadre deoarece procesorul are nevoie.de ele pentrua pozitiorra.scrisul pe ecran. Fara unul dincele doua.impulsuri procesorul lucreazanonnal dar nu.apare OSD-ul.

Pinul IDENT al procesorului are un rolimportant in functionarea tv.

In lipsa sernnalului tensiunea pe acest pin are nivel logic 0 ~i procesorul da comauda,deMUTING. La cautarea unui post in momentul cand sa gasit un .semnal pe 'acest pin nivelul urea la 1 logic.procesorul comuta pe viteza micadecautare si mutinguleste.dezactivat. Un defect interesant se.manifesta.astfel. tv functioneaza pe toare programele darfa:r~ sunet, Depanatorulcauta defectul pe partea de sunet lara sa incerce 0 cautare a posturilor caudal; fi vazutca tv nu se opreste pe post, deci constata ca J1U .are IDENT .si actioneaza MUTINGUL, In unele cazuri defect. este chiar procesorul pe.pinul de IDl1NT care "suge" curent, are impedanta micsorata, 0 metoda de salvare a procesorului.consta ~n polarizarea pinului de JDENT priJ!!;.p:o .rezistenta car,e se va tatona astfel incat tensiunea pe pinul delDENT sa creasca fortat peste 3,5V.

Pinul de.Stand By (sau POWER.) are un rol foarte important in testarea unui procesor.Ex: un tv Philips semanifesta astfel: porneste cu unrastru verde faraimagine si farasunet eu dimensiunea pe.verticala redusa sus - jos cu.circa 5 em.

Fara -sa analizezprea mult defectu I, nicinu prea stiam pe moment ce sa cred, schimb rOA36~4 pe cadre.si apoi TDA8362 fara nici Ull rezultat.

Apoidin telecomanda dau comanda.de stand bydar tv-ul nu.se opreste,

, Constatare, procesorulare tensiune. de alimentare zero, s-aintrerupt .siguranta depe bara de j-5V deoarece procesorul avea pinul de alimentare 111 scurt,

Deci prima regula ar fi, verifica, face comanda de stand by,,?

Cele mai multe procesoare au pe pinul de stand by nivel logicO pentru starea de Power .oN~i deci in __ lipsa alimentarii procesorului, tv-ul iesedinstand by.

1,4

' ..

-I 1

I

J

I

I -,

1

Depa;/,l-atoruL23

o gafa grosolana 0 fac unii dcpanatorii atunci cand tv-ul l1U porneste din stand by prin simularea din exterior a comenzii de stand by, tv-ul porneste-si setrezesc ca nu au rastru.tubul este blocat si incep sa caute defectul in partea de finaleeideo SaU.lB circuiail.integrat jungle. In momentul cand au pornit tv-ul cu stand by-ul simulatei uita dial! seos numai tv-ul din stand by nu si procesorul,

Cum procesorul 5e aflain stand by, nivelele de lumina.contrast, etc, sunt.la minim.deci este coreet sa nu fie rastru, Ce sa mai zicem In acest caz de integratele care lucreaza pc magistrala SCL, SDA cum pot ele functiona coreet dad! procesorul nu a iesit din stand by.

o alta conditie care faceca tv sa nu porneasca.dinstand hyestecontinutul incorect al datelor din memorieI es teo eaz ul numa i Ia, anum irepro cesoate). Deci 111 erneria nu es te, defecta dar date le sunt alterate. Sunt cazuri. in. care eoncluziaca datele din .memerie sunt alterate.este gresita. r Ex: Iii un tv construitpe sasiu gen l1AK19, tv-ulporneste din stand by.fararaseu, doarcu 3 linii colorate in parteade sus, cu lungimca de circa 8 em.-

Dad! se deconecteaza pinul dealimentare al memoriei, tv-ul functioneaza eu toate comenzile eorecte dar eu dirnensiunea verticala redusa sussijos.cu.eirca-l O em.

Depanatorul decide ca datele sunt eronate ~i incearca sa reprogrameze memoria.cu.tot felul

de dumpuridar tara succes. .

.Defectul nu se afla in blocul de comenzi ci In blocul de baleiaj vertical, dad: .se mascara tensiunea pe pinul 6 al TDA 8356 (sau TDA 8351) se constata ca lipsesc cei 45V pe acest pill datorita arderii rezistente; de, 100 de chmi prin carese polarizeaza acest pin ..

Uneleprocesoaresunt prevazutecu pin de protectie.Tn cazul incare Ia pornireadin stand by tv-ul functioneaza eu tensiuni marite; culeseca infermatie de: pe rrafclinii sau chiar de pe sursa, procesorul trece hi stand by sau nu iese din stand by.

Un astfel.de.exemplua.fost prezenjatintr-unnumar mai vechila up model recen. de tv Fl}NAl lacare procesorui avea un pin notat SAFETY, datorita faptului ca tensiunea de alimentare afinalelor video' a depasit valoareade 180VajU1l,g2Uldla 190V, pinul de SAFETY9i-a modificat nivelul logic si procesorul a dat comanda de stand by.

Uneori suntern indusi in eroare de anumite particularitati ale unor procesoare.

Ex: televizorul porneste pe programul lsi functioneaza to ate cornenzile mai IWtin Program

UP·~ DOW"N, adica nusepoate apela decat-prograrnul I. ,, __

Cauza: procesorulrespeetiv are particularitatea canu.afiseaza decat programele memorate, in cazul de mai sus fiind memorat numai un prograra.nu se poate cornuta cu UP 9i DO\WNiP,~ altul dedit: daca se memoreaza mai multe _programe.

Ex: la pomireapare rastru ell "pUTiei"daca,se apasa scurttasta de. Program .UP, televizorul trece din program in program si nu semai opreste, deci schimba programele singur ca ~,i cum am tine degetulapasat tot timpul pe butonul de Program UP.

Cauza: la comanda de Program UP,-a-cest-tip de procesor nu se oprestedeeatpe programele pe care estememoratunpost, III lipsa Quai post memorat elschimba programele tot.timpul,

Ex: .televizonrl iese pentru 0 secunda.dinstand by,.~i apoi trece din nou in stand by

Cauza: facilitatea de. blocare a panouluj esteactiva, televizorul nu poate fi pornit dec~t ell telecornanda proprie, daca telecomanda s-a defcctat tejevizorul nu rnai poate f pomit.un exemplu

este chiarun modelde tv Goldstar. .'

Ex: televizorul.nu iesedin stand by.procesorul esteun M343,OQ. - 23QSPutilizat ill tv Megavision

DMQ-203'5. . _'

Acesttip de tviesedinstand.by.in douamoduri, din tasta de POWERq~'pecteleGPma~:i'pa sau tinand butonul de pornire apasat?- 3 secunde, daca.teleeomanda estedefecta sau lipseste ~j nu ;s~ tine butonul de retea apasat mai mult, tv nu iesedin stand.by.

Ing. Stoica Cristinel= Slatina= OLT

1_5

Defecfe'la TVC SHARp· DV-S4S1SC

Microprocesor: SDA20561-A535 Memorie: 24C02

Jungle: MC44002P

It) numerelearrterioare am mal prezenrat doua defeetela acest tip de tv,

Until se manifesta prin pornireatv cu imagine defazata·~i,lncalzirea·exager&ta a tranzistorului final de linii, practic acesta se distruge termic in maxim 1 minnt Canza se datora defectarii memoriei 24C02.

Al doilea defect se manifesta prin nepornirea tv-ului din standby si sedatora unui condensator

C 1 006-22uF.

in continuare va mai prezint IDca' doua defecte la acest tv. Man ifestaree

Ledul de stand by semnalizeaza prin culoarea verde comanda de POWER ON dar etajul final de liniinu porneste.

Cauza:

Inductanta inseriata'cu baza tranzistorului final de Iinii are irnpedanta marita, practicfinalul de linii nu are suficient curent de baza pentru a comuta. In unele eazuri la 0 deoalibrare mai midi a acestei inductante, finalul de linii se incalzeste rapid ~i, se distruge termic.

Manifestare: .

. La pornirea tv apare un rastru eu dimensiuni recluse atat pe orizontala cat.si pe verticala eu

intearceri si cu brum foarte puternic. 'I , I.

Atat tranzistorul final linii cat ~f integratul final cadrese lnealzesc puternicin cateva secunde,

existand riscul de a se defecta rapid.' -

Cauza: J \ '- , - 'l

.Tranzistorul Q703 - BC3J8 este defect.

La acest tv procesarea sernnalelor cat ~i getteratea impulsurilor pentrucomanda etajelor de linii si de cadre se face de catre circuitul integrat M044002(echivalent cuMC44(07) care este comandat pe magistrala de date de catre microprocesor,

in starea de stand by bloeul eu MC44002P nu estealimentat cu +5V

La comanda de P(jWER ON data deprocesor, blocu-l ell MC44002P este alimentat cu +5V, aceasta tensiune regasindu-sesi pe pinul 35dc alimentare al MC44002P.

In cazul defectului de mai sus s-a observat di la iesireadinatand by, tensiunea pe pin:u135 a_l MC44'002 era dear 4,2V cu fluctuatii -in loc de +5V stabilizat. Aceasta tensiune se obtine cu un stabilizator care are ca piesa de baza chiar tranzistorul Q703-BC338. Alimentat eu tensiune mai mica ~i nestabilizata, MC440Q2 genereazasemnale de atac pentru V ~i Hell amplitudine insuficienta si forma incorecta ceea C'e duce la indilz'ireaexcesiva,a finalelor respective.si debi 1a un COnSUI'1l marit-In special pe bara de alimentarea finalului de Iinii.

Un consum exagerat pe aceasta bara face ca tensinnile din secundarul sursei sa scads cu efect siasupra tensiuni de +8V din care se obtine cu ti11l:LM7805 tensiunea de+5V din care se alimenteaza blocul de comenzi.

Tensiunea de·+5V scade si blocul de comenzi poate treee tv In stand by, consumul scade, biocul de comenzi da cornanda de 'POWER QN~-i ciclul se poate rep eta- pana la distrugerea tranzistorului final de linii sau a altei piese. Recomand verificarea tensiunii de alimentare a MC44002cu-sareina artificiala cuplata in locul finalului de linii.

Vasile ssau; LEDY SRL, Alba Iulia

16

Depilnatorul 23

Semualizarea erorilor la TV Senysasiu BE-3B

Identificarea erorilor la sasiul BE-3B se face in unul din doua moduri :

1. rnagistralaocupata (blocata)

2. cornponenteleraspund gresit pe magistrala

in fiecare din acestc situatii soft-ul Tncearca prima data sci realizeze daca magistral a este ocupata si apoi cornunica pe rand ell fiecare componenta comandata bineinteles pe magistrala. Daca 0: componentaeste gasi;ta de procesor ~i soft ca fiind defecta, acest lucru este semnalizat de catre LED-ul de stand-by printr-un anumit numar de palpairi, conform tabelului de maijos

!

Components sau bloc Numa rpalpatr: LED Fatal Errorffv-ul nu mai
defect pornes te)
NVM 2 ... 9 ?
Teletext 10
Jungle 11 ?
Vldeo-sw 12
Tuner 13 ?
Nicam 14
Audio - cant 15 ? Nota!

Se remarca usor ca chiar si in situatia unei defectiuni in tuner( atentie, este suficienta chiarnumai ointrerupere ) televizorul nu maiporneste,

Personal, am gasit de mai rnulte ori intreruperi in tuner care au detenninat procesorul sa nu mai recunoasca tunerul si astfel televizorul nu mal pornea.

"Striiut loan Florin - Alba lulia

. ,

." .... .

Inlocuire trafo Iinii la TVC PHILIPS 21PT166B/S8R

Intrun nurnar mai vechi al .revisteic.amprezentat un defect laacest tip de televizor, defect fiind chiar transformatorul de linii.

La acea vreme recomandam inlocuirea lui cu un HR 7772.

Totodata trebuia modificata valoarea condensatorului de recuperate de la 12nF la 8,2 nF11600V. Cu toate acesteatensiunea de alimentare a etajului final cadre era insuficienta ~j pe ecran aparea 0 usoara intoarcere in partea de sus.

Acest lucru se putea rezolva prin rnarirea tensiunii de alimentare a finalului de linii cu cativa volti, lucru destul de periculos sau prin bobinarea a 3 spire pe miezul traf-ului si inserierea acestei infasurari cu infasurareade alimentare a etajului de cadre.

lata cainsfarsit se produce un traf care. merge faranici 0 modificare.

Acesta este HR 7839.17

i

Manifestate: 'r, ", _ " ,~,- ,

'Iritl'ial" a fost~asj:t tl1~murt' tranzistorul finalIinij . .'D'fP?ii ;lillgcuitea:_ac:esiuia sio ·ve~ifi:c:are. pidjitiiitaJ{t ~t baleiajtlluiorizolltaJ; See PQrpg,~.\y. t~l~,yi;z;,QfP:L e;:4j:!; pre~ei1t~ tensiuni de: aliraentare maimati decaf valorile tidnnaIe.jrrcerb~lidsKscad tensiunea de-alimentare lavaleri 110mili~le~dil1 se1l1:R-'~~laQUul'VR8p:],~af1?itli1Partea}s;~cUtidata"aSUi's~i'd~~n~l1elltaF~"cqP.Si:a._t da"ace'staacfto'heaza, d~;~-c~::!:1~'ill'iri~:~n_'1illid2teb~XLLhea,'~r~::alittJehhhe era tri~.~'pesh~,~v.aI0are'a5 notl1iaHL, ': : , ,

'RlezTstoriiT R823 devalorizat; Aoeasta' 'Go1npo;ien'ia,,(Iarea.ni valoare 'ctitic'b1:, este ex'aGtoea ptine;atese:nxeaza ]Jr~gurde.teferififi:i h'Fstll's'ei "de afiltiem.tkfc .. IllcaztifIl1eu,Tezisfotul' eta devillorlZlat' ouaprox. 3$ .% fa:!a devaloarea no"[[)_in~la eareera de 13 ()I{.? pentur ttlBUrC:lne$cop, de :66t1n, respe~tiv t~l1;siul1e no:gTinal~ge alimelle4iel$OV-peritttl t!aleiaj erizontal;

Am dotitsai'atpag ate:fifi~;;aSllpra,acestei cOl)1j:)()heflte' ,Hindea,'este'jM1 felde,,;ht:lluTlJg?( iniea, ee rastd~tria,catul1hare?'·, ,ctev,tiloriZai'ea ei trept~~! d\iC:el~,o cf:e~tElte.t~11ci, darpel'ic-uJoasa' ate':n.siunilo;r:

de aJiYnevtate.(vezi,schema) , '.'

, V1:l,a§'teptam. CUI altejftefecte'des,presurs:~ §a~$i,tl,lui :llAK19 ; _

. 'SIr/lilt loan, iJiti'ftJn '~ AllJ4; 'l«(ia_

~. l,~:-:JL------__.r:- ': n~ J_ , . .1. '--f r",

\?'~-" .,j, c:=J ~

.. ' TOo/ ! T

..s;:- . ·5&L ..... <I"-----,t_:yL._

•. _,-,l

__ ... "'" .. l>-......n;~---+C

~~p_~-41 __ ------~----------------------~

,....,,','"'!>'------------=----'----=-------,-:----~-'-----,

, I

~iN·~ _- ~·i

_.

Depanatorul 23

Defect de sursa alimentare a sasiului tip l1AK19

Manifestare:

Initial, a fost gasit in scurt tranzistorul final linii. Dupa inlocuirea acestuia si 0 verificare preliminara a baleiajului orizontal, se pomcste televizorul care prezenta tensiuni de alimentare mai mari dedit valorile normale. Incercand sa scad tensiunea de alimentare la valori nominale, din semireglabilul VR80 1, aflat in partea secundara a sursei de alimentare, constat ca acesta actioneaza dar chiar si la minim fiind, tensiunea de alimentare era inca peste valoarea normala.

Cauza:

Rezistorul R823 devalorizat. Aceasta componenta, care are valoare critica, este exact cea prin care se fixeaza pragul de referinta alsursei de alimentare. In cazul meu, rezistorul era devalorizat cu aprox. 35 % fata de valoarea nominala care era de 130K? pentru tubul cinescop de 66cm, respectiv tensiune nominala de alimentare 150V pentru baleiaj orizontal.

Am dorit sa atrag atentia asupra acestei componente , fiindca este un fel de .Jmturuga mica ce rastoarna carul mare" , devalorizarea ei treptata duce la 0 crestere lenta, dar periculoasa a tensiunilor de alimentare.(vezi schema)

Va asteptam cu alte defecte despre sursa sasiului llAK19 .

Striiut loan Florin - Alba lulia .l.'-1r'

C:=J ._

r-

_t

r-- 1 IL- __ ---.Jr ,'.I::.L

\ =:

~~-

SlHi_Y_IN

\

~
+'1V-A
O-IN IK

-IOHI &-1N I'

ISialIIIiU 1-1.
D ~
~ "I i OJ
Ii! Ii! Depanatorul 23

Defecte, defecte .

TVC PIDLIPS GR 90 AX

La seria de tv din gama GR un defect haios este: -difuzorul are impedanta de 16-25 ohmi,

-daca se inlocuieste cuunul de 4 ohmi, tv-ul se va opri dupa un timp, dand defect de sursa, dar

in ea nu estenimic defect, Defectul se datoreaza faptului ca protectia este pe bara de 9Y, adica pe ramura care alimenteaza finalul audio TDA7052.

Deci, se mai intimpla sa nu fie intotdeauna sursa defecta,

I

1

I

TVC NOKIA MONO PLUS 90 DEFECT DE BALEIA.J VERTICAL:

Dimensiune verticals redusa, lipsa 2-3 em sus-jos

Toate componentele bune: rezistente, condensatori, circuit integrat CAUZA:

Ie DOOI-IDA 8362 nu genereaza impulsul Vvrarnpsuficient Piesa defecta: RS 01 = 4M7 situata ling a IC DOOOlla pin 42,

LO~WE90C7

< I

Este foarte asemanator cu schema de <:700Q, se poate lucra dupa ea.

Defect;

Rastru alb rara! imagine si cucursa inversa, are sunet, Cauza:

T423=BC54 7, desi masurat este bun, la inlocuire dispare defectul

TELEFUNKEN 417 A.

MEMORARE:

Prog 1 -> cautare -> acord fin +/- (in acest timp pet. led pilpaie la ch) -> astepti sa tread. pe CH -> se apasa tasta 1 si se tine apasata pina cand punetul dispare (apasarea se face din telecornanda),

B.

PP:

Comenzile de volum.Iumina, G.0111Tast, saturatie pot fi nonnalizate (PP) astfel: (exista indicatie pe digit intre "-9 "si "9" eu trecere prin zero '''-'')

PP parametru

Se apasa concomitent cu tasta PP "->1<-" tastele de + sau - ale parametrului dorit, + pentn .. 1 crestere

- pentru scadere

C.

Daca se apasa PP si +VOL si se pomeste tv-ul de la butonul de reteaatunci se schimba

indicatiile din germana in franceza si invers.

L <=> So = VOLUM H <=>Lu = LUNlINA

F <=>CQ = SATURATIE> C<=>C = CONTRAST (germans D franceza)

Podina Umberto - Baia Mare

r

Depanatoru/23

RUBRICA PATITULUI

,

Ce poti piiti cand te uiti la 0 piesa si pui mana pe alta

Cu ceva tirnp in urma, un client care avea un tv, model mai recent adus din Anglia, echipat doar eu selector pentru UHF si desigur cu sunet pe 6,OMHz rna roaga sa-l fac sa mearga pe 3 benzi si s8.-1 trag in banda.

Examinand tv-ul, constat di avea procesor un PCA84C8401083UK care raspundea la 0 telecomanda P20D8 si culmea nu raspundea la 0 telecomanda P909 care functioneaza pe PCA84C640P 103 O.

Deoarece nu aveam 0 schema eu acest tip de procesor si nu cunosteam configuratia lui, deeid ca trebuie sa schirnb procesorul, cuartul, selectorul, sa montez un comutator de benzi detip LA91 0, sa fac toate conexiunile si traseele de comanda, sa reconfigurez traseele de la butoanele de pe panou care nu corespundeau la noul procesor.

Dupa ce rna inteleg la pre! cu clientul rna apuc de treaba, pun un procesor PCA84C640P/030, schimb cuartul de 9,8304 MHz eli unul de 10 MHz, refae toate configurarile dinjurul procesorului inclusiv partea de butoane, montez selector cuS benzi, montez L-A 791 0 si refae traseele dinspre proeesor si spre comanda selectoruluischimb filtrul de 6,OMHz de linga TDA8361 eu doua filtre de 5,5 ~i 6,5 MHz, mai montez un etaj inversor eu un tranzistor pe pinu141 de stand by pentru di vechiul procesor avea nivelele pe acest pin inversate, adica in POWER OFF avea 0 volti si ill POWER ON avea 4,2 volti, dupa ce rezolv si problema eu eircuitul de muting si apoi retusez putin bobina de demodulare de linga TDA8361, televizorul functioneaza, schimba programele, face volum+I-, cautare, mernorare.etc ... dar nu raspundea la telecomanda P909.

Sehimb telecomanda, senzorul de JR, verific trasee, schimb un procesor, schimb a1 doilea, schimb al treilea, verificsi reverific de mai multe ori totul dar degeaba, telecomanda nu mergea 1;>i gata. Eram ferm convins ca am facut a gam dar nu imi dadeam seama care.

Intr-ozi ii povestesc unui prieten depanator aflat in trecere pe la mine toata patania ~i II rog sa-si arunce ochii diteva minute peste acest tv.

Primullueru care m-a intrebat a fost ee cuart am montat, ii raspund ea unul de 10MHz la care

imi spune, pai cum ea in tv este montat unul de 4 MHz.

Intradevar in tv era montat un cuart de 4 MHz.

Dupa schimbarea cuartului eli unul de 10 MHz, telecomanda functioneaza,

Explicatia nefunctionarii telecornenzii cu: cuar] de 4 MHz consta in faptul ca procesorul are nevoie de 0 frecventa de tact mai mare pentru a decoda comenzile primite de la telecomanda, Explicatia gafei am gasit-o cand am luat cutia in care aveam cuarturi noi noute de 4 MHz, de 10 MHz ~i de 27 MHz, adica m-am uitat la unul de 10 MHz dar In mana am luat unul de 4 MHz si l-am montat fenn convins ca este de 10 MHz rara ea ulterior sa mai verifie acest lucru.

Deei cand teleeomanda nu functioneaza la un tv eu toate ca este buna fiind testata pe alt tv identic si de asemenea receptorul de IR este bun, trebuie verificata si frecventa cristalului de cuart de langa procesor.

lata ce poti pati cand te uiti la 0 piesa §i pui mana pe alta.

Vasile Badild - LED Y SRL, Alba Iulia

20

1

I

s.c, STOIC4 PRI:SfRV S.N.C. ,din Slatina produce ~i comerclallzeaza.

Programator electronic cu 20 canale cu memorie 24C01 !?i PIC12C508 cu receptor de telecornanda.

Programatorul poate fi actionat de orice telecornanda executand doar functia de P +.

Poate f montat la orice TV A/N sau color avand cele 7 conexiuni cunoscute (+12V, +33V, GND, Bl, B3, UIF, VAR).

Poate fj montat mecanic in locul programatorului cu 8 canale de TV A/N

KIT procesor DW167MNO ..

este un montaj menit sa lntocuiasca procesorul din TV Daewoo care Tn acest rnomenteste greu de procurat. Tnlocuirea este sirnpla, ea presupunand In plus doar Tnlocuirea cristalului de cuart. A fast testat In locul lui DW167MN02, 04 !iii 05.

Pentru detalii si comenzi S.C. STOICA PRESERV S.N.C.

>

str. Ec. Teodoroiu, bl. 8, sc. D, ap. 1 Slatina, jud. Olt, tel.Jfax: 0249-433189 e-mail: cristi.srdslink.ro

ar la, TRIODA - Oradea ai ineereat??!!!

l'ELECOMENZI .. piese TV, eleclrocasnice, industriale din sloe $i la comanda

din magazinele din Oradea san prin PO$TA.

~'. I" ' ,

Teleton: 0.259-436.782; 0259-146.782; e-mail: triQda@oradea.iiruc_ro virtual pe INTERNET: www.oradea.iiruc.ro/trioda/

UNIVERS ELECTRONIC SERVICE

TRANSFORMATOARE LINI. TV .COLOR

- Produeem ~i livram prompt din stoe peste 100 tipuri

- Rebobinam oriee model prevazut ell triplor exterior

- Resoclari transfonnatoare linii deficitare

Loc. T A.RNOVA or. 733

jud.ARAD

c- mail: iliu@rdsiink.ro Telefon:

0788/592060 0257/370194

-

asociat ~I

__ KClN __ ELECTRONIC

telecomenzi dedicate si universale, L:..:::;~1

• trafo linn China si HR

• componente electronice 4L dlfuzoare sl boxe

Tel. 0722.368.868; 0722~342ii252 0745.794.894; 021.243.18.74

Tal./Fax: 021.687.39.64; e·mall:bbrom@pcnet.ro