Sunteți pe pagina 1din 38

SURSA STK5422 CI.

AMPLIFICATOR STEREO

2x15 W
prim{ utilizare ar fi casrs{ delaborator, ddori6 dar valorilor deosebie ale tensiunii de iegirc poalc fr utilizati pentru alimentareaunor circuitc sau aparalecc valori de tensiuncpentrualimsntea necesitiascrnenea Schema estcin generalaplicaliatipici a $rsei integrstt STK5422 pinul 2: + 13 V / I A Tensiunide iqire pinul3:+9"5V/1A pinul4:+l2Y ll A pinul 6: + lilY / 05 A pinul l,9,14: mese pinuf 5: 2AY l0,lAnestsbilizatl pinul 7: 13 V / 0,1A

A mplificatorul stcrto cu TDA 2030 este un apara Cldcstinat sonorizirii uncftrcQcri mici, rmdco putcrc dc 2 x 15W estcconsideratlsuficicnti. Pentnra da satidrclii dcplittc ftr utilizare, sc recomandll srnsade alimcntarca ca sAfie stabilizangi forte binc filtratn, pcntru -nFlificatcului a putcadebita(+l-\ l'V I lJA peramrn{. Circuitul integrat TDA 2030 cste un amplificator (monolitic) atdio de pnts, echivalentdin punct dc vedcre fin4ional cu un operalionalplus &iver dc icgire & curent marc.Capsula detip PENTAWATT aripioae dc ricirc cste or giestcconcctata hpinul 3. Rezistonrl R10f asigurn inpedanta dc intrarca circuitrlui (vdoarearccomandati cstefutrc22 lO gi 27 k(l pntru o fun4ionae optimi a eajului dc intrare). Rl02 9i C102stabilesc limitainferioal abenzii de frecvenlA ittte 16Hz gi 30Hz Amplificareasestabilcqte asdel: A= 1+R1O4/R102= l+27Cfff,,lfl50(>37= 31J6 dB CAIRACTER|SNG| TEHNICE

h@na de le$e mrximl pe canal: 15 W; \ Impdutrdeserrin& 4& Brndrde frecrenp ls -3dB: l4Hz+6/0ill2; Coefldent de dbtorduni : lJS% ; Consum msxim le dimentgre difercntial* fJ A / nmut{; Curent ebsorbit ln gol pcremurl: 50 mA; Tendunee condnul dc elimentere (bine flltratl Ei stgbilhr0): (+/.) f5 V.

c105
P l Ol 61q1

u lo l

'"t Rtot

R't

I ilt rnln c1o6 T ;: '"


l-^Rl04

c104

r-fi*
GND P1o2n2o2

+vEE1/+VEEit"{

+VEE P304
GND

"-.+lENb
o-Ll
.VEE

P'rO5/2O5 -vEE1t-VEe.

TRIPLETI PENTRU ETAIE FINALE

FILTRU SSB PE 10.7MHz

De multe ori constructorul amator intimpind Un elementimportantin obginerea unor performange dificultdli datoritd imposibilitdgii realizirii etajuluifinal mullumitoare estefiltrul cucristale formatorde semnal cu cu tranzistoare PNPde putere. Aceastd dificultate poate BLU. Acestaa fost realizatin felul urmitor: s-a mdsurat se elimina folosind un montaj adewat, conform ciruia frecvenla rezonagd cristalelor au fost selecgionate de a gi funcgionarea unui tranzistorde purerede o anumiti doud perechide cristaledupa dupa urmdtorul criteriu: structure sd poatd fi echivalatdde funclionarea altui frecvenp de rezonanli a cristalelor fiecirei perechi sd tranzistor puterede structurdopusd. de diferecu rnaximum Hz, iar diferenlade frewengddintre 50 In fig. l sepoateurmdri un tripler de tip PNPiar in fig. cristaleledin perechidiferite si fie de ordinul a 1,4 2 schema electricda unui triplet de tip NPN. Rezistenga 1,6kHz. Dacddiferenla estede 1.,5kH2, obline un filtru se R6 se amplaseazd obligatoriu,in scopulrealizirii unei cu banda trecere nivelul6 dB) de ordinul aZ,7Wlz. de (la reaclii negative curent,care,de$ireduce puterea In figuraI searatdmodulde conectare cristalelor: de din a es Si tomlea tripletului, prezintdurmdtoarele avantaje: una Qo formeazd din perechile selectate (indiferentcare), - previneambalareatermici a tranzistorului final de iar Q7 gi Qa cealaltd pereche. putere; Pentrua imbunltdli formafronturilorbenziide trecere reduce factorulde distorsiuni THD $i TID; au fost conectateEi cristalelerejectoareQs $i e4 unul reduce posibilitateade aparilie a unor oscilalii pentru frontul anterior,iar celdlaltpentru cel posterior. nedoritein etajul final; Caracteristica filtrului esteceadin fig. 2. reduce diferenlele in ceea ce priveEte timpii de comutalieai celor dou5structuriechivalente NPN gi PNP, imbunetSlindfunclionarea etajului final la frecvenge ridicate. ValoarearezistoruluiRg se calculeazlin funcgie de putereaetajului final, avdndu-se vedere in mnsiderentul debitdrii puterii nominalede cdtre acesta. Tensiunea la bornelerezistoruluiRg trebuiesi fie de cca0,6 + 0,7V, iar in funcgie curentulnominalal etajuluifinalseobline de imediatvaloarea nominal5.

Fig. 1 Fig.2

fQs=foe'r50Hz fos=foo +50H2 fos(foo)=foz(fos) (1,4... 1,6)KHz t

C\._

Fig. 1 Fig.2

><

1d -0i
,I ? . 7 -3 1 k Hz

CURBA TTRA IRISTALE RTJET

l
@ o

(D I] (o

ir
1N/.1 1N/.1/.8

01

G)
;- 5,5k Hz

G)

D?

N r.21-

*KlT-uri electronicel

COMERCIAL

PREAMPLIFICATOR
PENTRU MICROFON mono - (stereo)
fiecare t t'ontajul esteun lanl de 3 etzjede amplificare, IYlavind facor de zgomotfoartemic (factordezgomot total mai mic de 4 dB) gi un factor de amplificarcde 100.Ca sursl de sernnalpentru preamplificator se poare folosi un (cu miclofon cu elecrnet tranzistor J-FET incorporat),cazin carese conegteaztrrcastorul RlOl, sauun microfondinamic, cazin careRl0l sescoatedin montaj.Toare leginrileelectrice (de la microfon la preamplificatorgi de la preanrplificator la mixer saula etajulfrnal) se tenlizeaza cabluecranalSursa cu de alimentarc va conecta montaj printr-o pereche fire se la de torsadate. Impedanta iegircfiind de ordinul a 2J kCr,ace* de prearnplificator poatconecta, principiu, la oriceintrare se fu de LINE sau AUX a unui mixer, corector de ton sau amplificatorfinal. Rl05 gi R106sabilesccurentulde colector lui Tl01 la al cca-100pA, decila curbadeizozgomot l,75 dB. R4eaua de de polarizare lui T102 stabilegte a curentulde colectorla cca" 400pA, decirespecti curbade imzgonot&,1,75 dB.In acesr mod zgomotul total pe Tl0l gi T102 (care asiguri amplificarea) esrc:F = Fl + F2 = 1,75dB + 1,75dB = 3J dB Etajulcu Tl03 estercpetorpe emitor asigur6nd impedanga deiegireredus{ fixatipracticdeR114= 2,4k{2.Arnplificarca sestabileste raportuLA = Rl l0 / Rl06 = 100= 40 dB din Acestmonhj a fost foarteriguros calculatqi experimentar, corespunz6nd cerinplor constructorilorde montajede inaltA fidelitate" CARACTERlsNcl TEHNICE Tensiunea dimentars 6 + 12 V (nomind t 9; de Curent de slimentaremaxim: 5 mA; Amplificarea:lfi) (40 dBX Impedanp de infare 2"2k4; Impedantade iqire: ?dkA; (tensiunea intrare): 2 +5 mV; Sensibilitatea de Bandade fhecvenltr rcdattr: l0 Hz +20 kHz.

VU.METRU 12TREPTE CU

I/U-metrul este cu indicalie optic{, LED-uri, 9i are V caracteristica transferliniar{ (numid de LED-uri dc aprinse estepropo4ionalcu nivelul sernnalului la intrare). de Folosinddoutrasdel de kit-uri sepoatereallzam VU-metru dublupentruaparaorra audiostcreofonictr. Circuitul principal en rcalizenza de conversiasenrnalului intraregi comanda LED-urilor esteun driver specialia\ de nputr M77D (echivalent UAA 180).Acestaareo intrarede cu referinli la caretensiunea stabi[6 din eiterior cu ajutorul este lui P0l. Componentele T03, DZ Ei R05 realizeazi un stabilizatorsimplu de tensiunea cirei valoareesteUZ-UBE. Daci seinlocuiegtedrodaDZ cu alta de tensiunemai mare, atuhciesten@esar se interveni Ei asuprarczistoruluiR06, a deoarece tensiuneamaxim{ de referinli (la pinul 3 al circuitului)nu trebuiesI dep{qeasci 6V. CARACTERISTICI TEI'INICE Nivelulsemnaluluila intrare (incluzAnd gamadereglaj a referinlei gi nivelului): 0,65+ 4Vef; Bandade frecventtra semnaluluila intrare: 2AHz+20kHz; Consummaxim de curenfi 50 mA; Caracteristica de f ansfer: liniari; AfiEajcu 12 LED-uri x 3 mm; Tensiunea continutrde alimentare(bine filtratl): 13+20V (pentruDZdel2Y l0 + IEV (pentru DZ de alttr valoare); Tensiunea continutrde referinftr (pinul 3 al C.t ): 0,6+6V;

streo 02-0024s

9.0001ei

ffiVorEtut"

25

FREAI\{PLIFICATOR COIIII\NDAT ELECTRONIC


R10 V

Y r t,

tlle,' iu* |li


..,

IN

d:,ffi In
P

'

T-ffiFr- 115-

72ffn;
| ??oko

89.

I 037 RgI .:tsJ It"l = TP l

lco

'Un instrument deosebitde util careechipeaztr ampliftcatoarele.Hl-fI cunoscut denumiiea este sub Ce VU-metru. ajutorulacestuia fi sesizage Cu pot pragurite . de intrare'lnsaturatigpgalizarte puterilepe cbteOoua canale stereo, mtrsurate nivelurile stmnalutui. etc. Montajul (fig. 1) permite adaprarea orice ld amglificator aglio. Prygul nivelmaxiin ppstabilegte de se pl. priif intermediul potenliometrului Tranziitorul ire T rolul de amplificare semnalului, a dadi sursa semnal de este insuficientl pentru a provoca-devialia acului instrumentului pintr fa nivelul maxim.Din dolectorul acestuia, semnalul audioseaplictr uneipunliredresoare. Filtrarea* rcaliznazd prin intermeOirilcipaciEtii C4. Lmtrumenrul poatefi unul obiEnuit, utilizit curbnth : ma g n e t o f o a n e .' , . : : : : . -' . , . . . . , . . Io ng. 2 se poate urmiri un exemplu'dercalizarc ( a scalei VU:metrulii, .daci se I rltilizeazd. un : micnirampermetru loga_ritmic
r#; furniza o tensiune st-abilizatilcuprinstrin dom'eniu1\ '

Monti;utpbate inm.entat la o sun:i* po"ia, ::l-; f tie

-.,;., ;t. ,, .',,*lt :',;i;,.r,[l*i jiL:ltr,'*u.


s ,..;;, " :-,-

t10yF .\ orirFry'1okn. ah

t 'r" .l-+''dis ''f4 t.l = 1

#r*ro*'s ,tN

I I
;tt

;s.
VU

-r\

algo

o(*)

+
In cazulfn carg potengiometrulp sc plaseaztr o la distanlii tanltrmai marede 10cmde pllcula montajului mai'mare' sc
recomandiloonectarql' unui condensator electrolitic in paralelcu C2 sauutilizarea unor conexiuniccranate.

' Fl g.3
Comanda electronictr prczintA un.avanraj h$ de net reglajul derolum prinaeeactrporcn$onietrut poiten 9asic plasat oriunde pracriila oriceOlsrairgn Ceamptincaor gi Aii $-A a.qista periolul crlegerii unoi seirnatepinzitare. Montajul prezentat fig I nurirlici probleme tn de6sebite.

dulde modulde implanare oomporientel6r. a oomponentelor. 'dulde'implanrare

lo.ng.,?csieihstrat cablajuiimprimat, in fig. 3 iar

CORECTOR RIAA
I

CORECTOR TON DE

Pentru o auditie de inalti fidelitate,'chiar dacd se utilizeazA discuri de foarte bund calitate sunt necesare coreclii alebenzii audio redate Un .montaj care aproximeazl dbstril de bine o caracteristici coreclie tip RIAA sedii in fig. l, iar curba de de rispuns in fig. 2. In compunereaschemeiintri un Cmplificator ciperalionalt ip 747,ina drruibucli dereaclie negadve sunt conectaredoui celule RC (RaCgSi RsCl) inseriate. Impedanga intrare a preamplificatoruluieste de de 500KQ fiind determinattrin principat de Rr in paralelcu Ra Deasemenea, divizorul Rr-Rz po[arizeazd alimentareacircuituluf integrat de la o sursdsimpld de lZYcs.

II qg: l pste prezentatun corector tip Baxanclall o cu bundeficacitate gamalDHz-Z}KI1rzDupi cumsepoare in vedeain fig.2caracteristica eoreclieprbzintdun puncr de de znro la frecvenla lKHz. I-a fiewenlele mai de loase pl9lc,ryltryrea Ei dezaccentuarea ating l7dB, rcspectiv 13d8. Similar la frecvenlele inalte valoareamaximi este de +l2/.B iar seaminimd de cca.-13dBfap de referinld. Mo-ntajulcontineun amplificator operalionalfip j4l - a clrui buclSde reaclie in sunt'introdusecircuiteiede coreclie tip RC. Pentru o comanda comodd, potenliometrele.sunt varialie liniari a rezistenlei.in cu vedereapistrlrii puritdlii semnaluluise recomandl introducerea intregii relele_ coreclie intr-o cutie de metalic5. Divizorul,Rl-R2 asigurl.polarizarea intrlrii neinversoare,cerea duce la uljlizarea unei surse de cE alimentaresimplede l?Ycr-

ruknbg.

tt

15riF

Fi g:1

Fig. 1

F ig . 2

VU:METRUCU LED.URI

AMPLIFICATORDE 25W
in se Un amplificator putereinteresant va descrie de celece urmeazi.. Poatefurnizao puterede 25W pe o la serealizrazlde o suni sarcinlde8Q dacialimentarea
dubli de t25Vqc. ' [a intrares-a tig prevdgut amplificatoroperalional un 741 prin intermediul cdruia se comandtrdublelii finhli. Alimentarea circuitului integrat se realizeazi prin (Tr intermediul a doui t-ranzistoare gi Tz) montate ca la pe repetoare emitor. in acestfel selimiteazi tensiunea + 15V datoritii stabilizatoarelor parametrice rraloarea de realizatccu R5D1 EiR7D8. Schemapre.anti doui cdi de reaclie negativi, prin intermediulrezistoarelorR[0 gi R3. Ainplificareaglobali a montajului estede 20d8, fiind

it...io=actn-'

12-

de R3/R1. dati in principal raportut rdspuirsului salturile la Peniru iirUunntngirea celula tranzitoriigi a'miriiii stabilitilii s-a prevdzut R16C3 paralel difuzorul. cu in griji se in - [a punerea funcliune va'avea depolarizarea rfinale.
l|,

:'
:l

rePaus finale.Daci curentulde repaus Dace in repaus tranzistoarelor a cire un grup antiparaleldin depdeEte 30mAserraschimba diodele D2 -. D5 prin sortare, aqtfel incit cddereade tensiune dbvin5irai rnicn.':...,,.,:r,'r, si
' -/ - i - "'':.4

i.i

Fi g.3

ooo /

Otr

R? R3O

n@tr;^'B 3,
F' - R7

l,HH'#f

-r II
IJ

i= H,,vt

20n
R',l4 0,h

R16

FH{E# ,':@.9U;
R11

"(-) O

Montajul prczenwt in fi!. I p6ate fi ataEatoricirui amplificator de audiofrecvenp. RealizareapracticS nu ridici probleme,deoarecenu sunt.utilizateoomPonente deosebite. Din rezistenla semireglabili Rl se realizeazl adaptarea nivelul semnaluluiaudio, iar din Rl3 se la rcalizeazd pragul de indicare a limitei de intrare in saturalie. urmaredioda luminiscentl LED5 poate avea Ca de o culoaredeosebitd celelalte. Realizareacablajului se hce conform frgurii 2" iat asamblarea componentelorca in desenuldin fig. 3.

li.

VOLTMETRU DIGITAL
Circuitul ICL 7107 este conceput pentru a misura direct, fiird releaua divizoare de la intrare, tensiunea de t200,0mV sau +2,000V, aceasta prin simplamodificare a rezistenlelor R6, Re gi a condensatorului S-a ales Cl. varianta cu t200,0mV deoarece, prin utilizareaunei relele de diizare, putem miri domeniul de mdsurdla !2V, !20V, t200V sauchiar t2000V. Protejarea intrlrii impotriva tensiunilor accidentale mai mari carepot apdreala intrare sefaceprin mnectarea a doul diodein antiparalel, tipul 8A244,1N4148 de etc. Sursele alimentarede + 5V gi -5V vor fi binefiltrate de gi eventualstabilizate. Cu alimentarea conectati gi intrdrile scurtcircuitate afiEajulva indica 0. Semnul negativva fi afigat50Vodin timp. Din semireglabilulRs secorecteazlvaloarea afigat5 in cazulobgineriiunei alte indicalii decdt0 pe elementele de afigaj. Tensiunilemai mari decit valoareamaximl mdsurati pentru scalarespectivi vor cauzastingerea ultinilor trei digili. Numai 1 sau -l va apdreaafigat. polaritilii Absenga semnalului indicl un numdr pozitiv iar pentru unul negativva apdreasemnulde minus.

GENERATORDE BARETv
in celece urmeazi estedescrisischema modalitatea Ei de realizarea unui $eneratorde bare,extrem de simplu, pentru depanarea televizoarelor. Primul oscilator-lucreazi intr-o gaml de frewenge variabild (condensatorul Q) limita fiind cuprinsi intre 30MHzgi cca.70-80MHz.Pentrugamade frewengepind la 200MHzsefolosesc armonicile, atAtcet estenecesar de a seacoperi cele12 canale TV. Modulareaundeipurtltoarese facecu ajutorul unui montaj de J.F..fioasihecvengd) echipatcu T2. in tuncgie de frecvenla acestuietaj se obgin bare verticale sau orizontale. Bobinele LL, LZ se vor bobina cu sirmi din cupru argintatgi avind un diametrude cca.18-20mm. L1=4 spireC lmm CuAg LZ=Tspire0 lmm CuAg Pentrualimentarese folosegte bateriede 9V. o TransformatorulTr1 se realizeazii o oalS de feritd pe cu diametrulde 14-16mm peo toli demici dimensiuni. sau Primar=75spirep 0,07mm CuEm Secundar=750 spire/ O07mmCuEm Dacdgeneratorulrealizatcu T2 nu funclioneazi, seva inversauna din legiturile transformilorului Tr1. Intrerupitorul K este cel al potenliometrului. La capetele potentiometrului se culege semnalul necesar depandrii circuitelor de J.F. din radioreceptoare gi televizoare.Cu acest montaj se pot face depaniri gi la schimbltoarele de canale (rotatoare), etajelor de frewenld intermediarS, comuni Eidetecgie cale video etc.

gr. bC 93

d1c1b1

1N41/.9

U M c1

6 7 I ei 9 d) 10 11 1? 13 ,IL

ii
e?

rl3

AMPLIFICATOR DE5W

AMPLIFICATOR DE 22W
-t' .. Utilizind o pereche complementaride tpnzistoarede putere (al- al) sepoate realizaun amplificator de putere and o oonfiguralie deoaebitide celeuanala Elementul de comandii mnstituieunopera$onal tip 741.,Peo de sarcinl il <le4oQ montaiulpoate de6ia 6 putereoi22w iircoira4iite alimentlrii delao surstr orplajul dubl5de t3OVoc Deoareoe este galranicpot fi'amplificate semnaleOin gama-ii.50KHz Amplificareagloball estede 20dB daci impedanga generatorului estemult mai mici decit Rz \ Alimentarea circuitului integrat se .realizeazilprin 1 _ intermediul a doui tranzistoare'cu rol de,repetoare a tensiunilor stabilite in baze, prin divizoarele Rl-Rs Ei . Re-Rz Rezulti o tensiune ,de +15V..Sarcina / operalionaluluio formeazl rezistenga Rr. Varialiile de curent prin circuitul integrat sunt preluate de pe rezistengeleR9 ii R10 gi transmise gup forma uiior tensiunivariabilein bazeleiranziitoardlor finale" -. {+;ia

ffi1""
+', [7 100pF -1fi c6loopF
*.-*

Fig..1

o
m o o 7

?s

,,8

R1 40o

l+ O,

13o

l.rcaro; -t-TtgJ
Fi g.3

q1 a{5878

o
de ln celee urmeazleste prezentat amplificator un putere de joasi frewenl5 destinat fi utilizat in . a iadioreceptdare, tel&izoare,magnetofoane in niulte Ei alte aplicalii in care.puterea utill nu'deplEqte5W. Circuitulprezintlo protecgie termiciinterni. Montaju!s pte rcalizape o plilcugl <tgcablajcu dimensiunile 70xrCImm, conformfigurii de mai sus. d un Pentru puterim:limaride lW seva prevedea radiator a prin intermediul douil fixatdecircuitul integrat cablaj Ei guruburi M2J sau 3.

PREAMPLIFICATOR COMANDATDIGITAL
2.21l.o R1

REGt.dI FIZIOLOGIC DE VOLUM


Ca urmare a caracteristicii sensibifitatfacusticii a de urechii umane reglajul de vplum clasig cu un simplu, potenliometru,devinenesatisfr cetor. Efectul det/inepregnantla nivele mici ale volumului joasedevinesupiritoare. c6ndatenuarea frecvengelor printre care S-auciutat diverse compensatorii metode unor prize,pe se mentioneazl Ei-solulia^prevederii poten[iometrul de volum. Intre acestea.gi, masl sunt conectate o,serie de capacittr[i.Rezultathl este mullumitor dar prezinttr douii dezavantaje majore: numirul de prize nu poate fi mai mar,e 2-3 din cauza de unor complicalii tehnologce,deci pre! de cost ridicat gi coreclia se realizeazl in trepte. O solutie de compromisse poate urmlri in figura de mai jos. Intre potengiometre intrarea amplificatorului Ei se cupleaztr relea RC careinfluengeazi semnalulaudio o in fuirqie Oe pozilia cursorului lui P. Pentru iin yglum mare reteauaestepmctic eliminat5din circuit, ia! pentru nivelemici inlluenga atesteiadevineprepondeT1ti. t''.',. i'ih-.' j-:' '1,,: . ', ii-'.

cIl

1/3MHCL069

ln cazutreglajului ctasicdevolum apareun dezavantaj major ca urmarea uzurii potenliometruluiEidecalibr6rii in timp. Aparilia circuitelor integratein tehnologieCMOS a fticut posibiltradoptareaunei solulii intermediare avind la bazl comutatorul cu rezistenge calibrate. Astfel, modificareavalorii rezistenlei sc face cu ajutorul unui @mutator electroniccor.nandat di$tal prin interm.-diula 4su[ taste(creEtedescregtc up4own). Poateluaorice sau valoare intre R gi t5R, in func1icde stareacontactelor electroniccconlinute in circuitul integratCI-2. Se oblin astfel 16valori discreteale amplificirii.

Pentru comanda contacteloretectronicese utilizeazi un numiriitor stangadreaptatip MMC40I93 (CI-3). comutatoruluiKl, ReglajulseefectueazI prin inchiderea pentru miqorare gi K2 pentru miirire. Trecerea de la o valoare la alta se face la fiecare secundl ql urrnare a impulsurilor furnizatede gencratorulde tact realizat cu doul'negatoare(ll5gi l/6) din capsula MMC4069(CI-l). [a inetarea apiisirii tastei (Kt) sau (I(2), schimbarea gi ivi amplificlrii inceteazX sememoreazivaloarearespect p0ntrla aplicareaunei noi comenzi.

lng.$erbanNalcu Fig. 1
1
STK-086

+vcc
c7. 10d63v

T
Fig.2

c1 70

c6 2
R3 2k

Schemaarnplificatorului este datAin fig. 1. Acesta uti[zeazA" in principal un circuit integrat hibrid de tip STK{86. Capsulaqi configuralia pinilor acestuia sunt datein fig. 2. Tensi unea de al i mentare este Yce4ZY. Se poate utiliza o schemdde alimentator diferenlial simplu, ca cel din fig. 3. Putereatotal de iegire estede 70W pe o sarcinA(difuzor) de 8CI Cu o execulie lngrijita cablajul va avea dimensiuni foarte reduse (50 x 45mm), fiindprezentatin frg. 4a -partea plantatA|

c4

I
qa 1 I

Fig.4a
9876543

Fig.4b
21

,''$l
F ig . 3

1234567890

o o ooooooooo
' q-

*-4,gWfffe
o
-c6o<>Q -?cz

t!.
-vcc
aproape de ideal), prezintl inconvenientulincompatibilitegi cu redareamonofonictr.Modulalia monofonicl se obline in generalprin lnsumareamodulatiilor stdngaqi drcapta gi deci multe componentc vor spectrale fi ftrtiritc (pfui la 6dB), iar altple redusesau chiar suprimatc gA. prin interferen De rc,e,aseutrliznaz|

OUT -Vcc dvcc

o-o o

.&'",1 httf, v fs" 8-t" ?"0


-o o-'
O

qipe electronografe obignuite, iar emisiunilestereofonice se poatl fi receptionate gi pe radioreceptoare normale monofonice. Degi compatibilitateaeste numai o ftualie de tranzilie de la ni;te principii tchniccin cun de pirisire la altelenoi, nai bune, ea a dat na{trela multc tificult{i tehnicc. Astfel, deqi capul
(fiind

variante,respectivprocedeul care are la bazi diferenla dc timp (de faz6), cu mi crofoane decal ate, A B , cu vari antel e A B apropi at gi A B indepirtat, gi procedeul de intensitate, cu mi crofoane suprapuse, cu variantele simetric XY (cu varianta parti cul artr X Y stereosoni c) qi asimetric MS.

Cffi)ite intryate sudio

tn Marelui pablic, din ce in ce mai pretenlios in redareaunor progro^, ofu, Jirmele,specializate d-ealert. ritm destul piese Si ac'cesorii'cautdsd ti satisfocd dorinla InlW-un piodaclio de-componente, Desigur, aceste solicitdri se manifestd cu preciidere in findul constructorilor umatori ce doresca yealizo tinluri HI-FI care sd le satisfocii posiunea de constructor Si, in acelasi timp, sd nu Ie solicite foarte mult bugetul. cit Pn4tre Jirmete producdtoarede"circuite integrate audio, afrt preampliftcatoa-re, S! amp[lica' PHILIPS..O prte dinl_l!Todry' putbre, ta an loe defrunte se afld prestigioaso toaregf,e Jirmd olnndezd sele ffisiei lirme ne pyoi,uneinsd Ie pr"ezitd^ fidaAoi nostri cititori,.tn sensulcd i'gr giisi tatele teh' t nice, ichema electyicdde aplicalie gi cablojul imprtmat pentru realizareapractieii. Aciste circuite integrate audiS vor Ji prezentate tn continunre, grupate pe trei categorii, Si aname circuite integrate destinate echipamenteloraudio portabile; circuite integrote aadio montate pe autovehicule; circuite integratepentru aparaturd stalionarii de tnaltd ftdelitate. #e* to o noutate"obsolittd,citiitrttt va gdsi'in cadral acesteipuhlicagii circaiteffigrate audio III'FI de putere'cepot debita de Ia ciliva wagiptnd la 100 */, pe saycinidiferite. _ Silntim convinsicd pin coWini,tA aeestui taf'ttment al':rivistei TEHNIUM venim in infmfinmea numerositorconstyuctoriamotori interesagiSi ifiitori de montaji audio de tnaltd Jidelitate.

"':i

Circuite integratepentru echipe'mente rudio/ audio povtabile


TDA1011/TDA1015 sintamplificatoare com+Uo 226np
patibile pin cu pin ce dispun de urmdtoarele faciiitdli:' O domeniu mare al tensiunii de alimentAre;' O preamplificator gi amplificator de puteie separate.accesibile din exterior; O protecfie termicd] O impedanli de intrare mai mare de 100 kO; O curent de repaus sc6zut, tipic 14 mA la Ua : 12 Yc.c.; O imunitate la semnaleRF; O puterea de iegire pentru distorsiuni totale de maximum ljTa este:

PoUT (w)
2,5 AA

O cu conexiune bootstrap (ambele CI) I 6


I

Ua (v!_

Rs(o)
4
A A

t2

O T'DAI01l cu conexiune bootstrap A 6, 5 16 C lbrd conexiune bootstrap (ambele circuite)

312

TDA TDA1011/ 1015 (FATAPLANTATA) CABI-AJ

TEHIIIUM.SUPL

poitabile, incapsulat pentru tehnologie nat echipamentelor SMD (SURFACEMOUNTED DEVICE). < pentrud,o1 107aeste: Puterea iegire de POUT (mW) 300 500 500 U a (v)
9 t2

destiCircuitul integrat TDA1015T este


Rs (O) 8 l6
JL

cu Posibilitifile circuitului sint aceleagi ale celor dou1 circuite prezentate rnai sus.

ce preamplificator de inregistrEre-redare dispune de control auaut or nat ic lev el c ont r o i p D e a s e iomat-a l a molificirii ( ALC: rnenea, circultul incorporeazi ;i un amplificator dc putcre de circa 2 W oe o sarcindde 4 O la Ua: 9 V. Cir c uit ul e s t ed e s t i n a t casetofoanilorgi radiocasetofoanelor dispune de: ;i

Circuitul integrat rTDAl0l6

este un

O O O G (b (8

stabilizator,de tensiune(2"6 V); p r o t e c l i et e r m i c d g i l a s c u r t c i r c u i t : intrerupitor pentru pozilia stand-by; capsuli fllLl6 cu rudiator interr). poate lucra in regim stereoutilizind doui C.i control automafal nivelului la inregistrare.

STAI'iD-BY

L
REtORi] ?7y'F

47uII i

:r
l J_l

i0 k Jll

1Fr
ltiPiT P

P L A/
F-__----

I I

TDA1016
:cnr 2zFF tl' H.:gi*rf

I I

L
- ir i^F
I

7?20pr

POUT(mW) 150 140 2 x75 2 x35

Ua (V)
45
J

Rs (O)

Observalii montaj in punte montaj in punte / stereo stereo

64
5Z
JL . JZ

4\
J

siuni de alimentare ri:duse 9i putind funcfiona in regim stereo sau mono (in punte). TDA7050 este in capsuli DIL8, iar TDA7050T in capsuliSO-8 pentru tehnologie SMD' < Puterea de ieqire (pentru d1o1 1070)este: /

TDA7050

(T)

utilizindtenesteun amplificator

Circuitul nu necesiti componente externe la functionarea in punte gi asigurd: O funclionarea la tensiuni scezute(pinn la 1,6 V); (3,2 mA la Ua : 3 V); O curent de repaus scirz:ut O ciqtig fix in-tensiune (26 dB in configurafie stereo 9i 32 dB in configurafie mono, la Ua : 3 V 9i Rs : 32 O)'

, TEHNIUM $UPLIMENT

?2A

TDA7052/TDA7053

sintcircuite

ce asiguri o functionare la tensiune scdzltA fdr| a reduce puterea de iegire. TDA7053 confine patru arnplificatoare lucrind in punte, doul cite doui, in capsuld DILI6, iar TDA7052 o pereche de amplificatoare lucrind in punte, in capsuld DIL8. Circuitele asisu16: O proteclie la scurtcircuit; O stabilitatein tot domeniul de funcfionare; O nu necesiti radiator extern; O nu produc zgomote la conectare-deconectare; O ciqtig fix in tensiune:39 dB la Ua: 6 Vc.c., pe o sarcind de 8 O; O nu necesitl comoonenteexterne. Putereade iegire(pintru d,o, < l0%) este:

-.

T::
T DA 0 5 3 7 (foid plantot6)

TIP TDA7O52 TDA7O52 TDA7O53

POUT (W)
I 2 2xl txz

Ua (v)
f)

Rs (o) 8 25 8 25

ll

6
ll

TDA7055Q conline doua amplificatoare in punte ce pot lucra in domeniul de tensiunede la 3 V la 18 V, ceeace il face apt pentru lucrul in montaje alimentatede la relea sau de la baterii. El asiguri: O distorsiunj foarte mici de crossover; O consum redus de energie; O cigtig in tensiune de 40 dB (la Ua : 12 Y, Rs : 8 O); O MUTE: O putere 2 x 6 W la Ua = 12Yc.c. pe Rs: 8 {l}.

220yF

I]R[UITUL IMPRIMAT PENTRU TDA 7055 (f oto ptontoti) Q

TEHNIUM SUPLIMENT

T DA 7056/ T D A 7 0 5 7 Q s i n t ci rcui te i ntegrate cu caracteri sti cd asemSndtoare TDA7055Q.fere MuTE-control, dar cu protecliaiegirilorla scurtcircuit. cu T DA 7056 ig u rio p u te re e i e g i re e 3 W l a U a: 1l V c.c.9i R s: 16O. as d d TDA7057Q asigurd * , la Ua : 11 Vc.c.5i Rs : 16O. {*

'fBAmS fufa ptccort)

IBA 70578 confiqurulie in (fa!o ptanlotd cirfuiidlui stereo, o rnprimd)


"t.:

Circaite integrate de pateye yt pentyr{clriparnente ont&tepe $ffitovehicufe


TmA.l&g&A/TffiA$.#2,S
biie pin cu pin ;i dispun de urmbioaretre facilitdii: p lcrcct;e ,e:n -: ic 6: @ protectia iegirii ia scurtcircuiiir c.a.; s.tanei-b-V peniiu cureirt cie repai-rs liinilit; ) separare ?ntie preampiificator ;i a,inpiilicatcrui c'le pr,itere. irrcuitul TDA. i02{i disounes,uFlin-rentar de: #r consrir,r curent sub i n.i :;-l;ozl'i i;. :rnlu-b\/; de * liniiare a belzii :ransntise capiilil sriperici; 1a . reducerea zgomctulrr; Ce ,casi irr,:r er!a pe lilia ce aiiireentaie: i\-;i5 v\. @ proteci-iasarcii.li 9i proteciie ia -cuoraiensiurre < Putereace ie5irepectru ri1n. 1C9ie-sie:

sinrcircuire co,.npai;-

-,11,_.', :

'i

rl It

i r ct;r lwli
i : ;

: ..*,, i2 i 6.1it
c'

l lli {-, ':./i

i . " . 4 i_ :

l r \r i

iu .:

!4.,i l3

1' : ? |

1-i--,t10iS;\cu iezistenia i i ii'*n.i:ri 'i it 22C[) intre pin:i 3 9i 4. i

A TDA IOXOITDA 1O2O


:il:r-:a'ii::t::!il i;-j::tr: -:1t :r, :ii,.:,r;

itr{fdnlft d.i 3d**i ftdHf, t

si debitezepe sarcini cu impedanJade pin6 la 1,6 O 9i avind posibilitateade a se fixa cigtigul in tensiunedin divizor extern. Circuit elediso un de : -O tensiune de off'set redusi, sub 50 rnV, ce faciliteazd funcI ionareain pu nte l O cigtig reglabil extern: 32-56 dB la funclionare in regim punte gi 26-50 dB in regim stereo (Ua : 14,4 V, Rs : 4 f)); O prbteclie la scurtcircuit in i.a., proteclie termicd, protectia SOAR 9i a sarcinii; O limitarea superioard a benzii de frecvent6; O curent < 2 mA in regim de stand-by; O comoonente externe reduse. TDA1515B dispune suplimentarde: O curent mai mic de 100 uA in stand-bv. ce oermite comanda via circuit TTL; I protec{ia sarcinii in configura{ie punte; O protectia ieqirilor la scurtcircuit la masi in configuralie punte, in c.c. gi c.a.; I protecfia circuitului la alimentare cu polaritate inVersi.

TDA1510VTDA1515B

sintc.L capabla
TDA 1510A TDA1515B

POUT (W)
24 zx I

Ua (V) 14,4 14,4 14,4 14,4

Rs (O)

Observalii punte, cu condensatoa-re pentru bootstrap stereo, cu condensatoare pentru bootstrap stereo, frre condenJtoare pentru bootstfap

2 x12 2 x6

z 4

!,o1,

STAND-BY SWITCH

220nF
1N g :,:
:jt :q: &
!;

I .l
6rcUND 6ROUND
SJ6NAL POWERT

^ c l a s a B c u c i g t i g i n t e n s i u n ef - i x a ti n t e r n , a vi n d u r m i to a r e l e in facilitdli: Q nu necesiti componenteexternein configuraliepunte; C tensiune de offset sub 100 mV; O cigtigin tensiunefixat intern la 26 dB in configuraliepunte (TDAl5l6Q); 20 dB in configuraliestereo(TDA15l6Q); 46 clB in configuraliepunte (TDAI5t8Q); 40 dB in configuraliestereo(TDA15iBQ); O rejecliebund a surseiclealin.lentare; O ieSirile prote.jatein c.c. 5i c.a. cdtrc masb sau sursa <1r a:li nreniare; S proteclie termicd gi la irrver:area polaririlii sursei: O culent consumat ( 100 pA in pczr{ia stand-by, la o ten) 8.5 \, lr pinrrl ll. 'i . i n c @ lacilitate dr: lv{UTE cri te;rsirinea 3-6,4 V la pinul i1. de pcntru elintinaica zgoi-nrttului la conectaiea 5i der;onectarea sursei. i-lurcntul consurnat in starea llUTtr este de 40 mA. 4S intlari inversoare reinvcrsoarei,Jentice; sr E nuurir rninim de cornDonillrre. rsreq TNA151qffOA
punie(mono) in configurufre

TQ4151^6Q./TDAf518Q

sinr ampir'caroarc

f
.F: ira

s ? &

TEHNI.UMSUPLIIIEH'

STAND-BY

2ZAnF
12 12

#
\y

22AnF

10001F
1516Q / T0A15i8q TLIA montoj monc puniei{u!tptuniuiti fn

*f
ITDA1518O TDA1516G slereci configura{ie faid pianiui6,

7 SIGNA POWTR L 6ROJND 6RSJND


1

1516 151Sq, TD,A Q, TDA sterec in configurnfie'

TDAl51?/TDAl519

integratc sint circuitc

pin rr.Jentice cu pin, ca gi paranretriielectrici,cu exceplia ci5tigului in t en siu nein b uci6 inc his l ( 20 c t B per r t r uTDAl517 9 i 4 0 d t ] pentru TI)A1519 traUa - 1e,,4 gi sarcini de 4 0). V Diferenla intre canale este sub I dB, iar rejecfiasurseide mi-

n i m u m 4 3 d B i n i n t c r v a l u l 1 0 0 H z l a 1 0 k H z. C i r cu i tu l .- - .,: p r e \ 'b 7 u i c u t o : i t 6 g a m a c l e p r o t e c l i i , i n c l usi r .'p r o te cl i a .- : Restul lacilitililor sint iclenticecLl 4..' dcscilciri electrostatice. P u t e r c a l i vr a td 5 3 r .r ;r: tircuiteior TDAl5i6Q/TDA15i8Q. csteclt 2 r 6 Vy'la 14.4 V 1i sarcini de 4 {}.

I TDA^'51715i9

-\'

il - o E ?nA 'd
STANT]-BY

/q

1000lJF

Rs2
1519 | TDA IM 1517 ptontufb) STHEMA TABLAJULUI IMFRIMAT(folu

TDA1519A

(B)

medie, cu de sintcircuite putere

et ale fina le in cla s6 B. i deniic epin c u pin. iegi re. Puterea livrati sarcinii este: a 22 (12) W pe o sarcind de 4 O la Ua functionare in punte (monofonie); O 2 x l l (6) W, in aceleaqicondilii, Circuitele asiguri protectie termicd. la

c u ex c epliaputerii de : 14,5 V in fegim de

in regim stereofonic. scurtcircuit in c.c. fi

c.a., protec(ie la inversareapolaritdlii sursei, proteclia sarcinii. De asemenea, necesitdun numir mic de componenteexterne, iar trecereain stand-by conduce la un consum sub 100 prA. Prin stabilirea potenfialului la pinul 8 se oblin urmitoarele stdri de lrincfionare: Us : 0-2 V (I' : 12 ptA) - STAND-BY; Us : 3,3*6,4 - MUTE. Curentul absorbit de la sursd in aceastdstare este de circa 40 mA; Us : 8,5-Ua -. funcfionare normald.

-)

TE}TIIIUM SUFLIIT/IE NT

STAND-BY

IDA1519 A[B)

lsleAtB) TDA

t
TDA1519A(B )

r% n-TT

znnrlI J o'nE?r
IMPRIMAT{ ptoniutd) TDA15194(B) tIRIUITUL fofa PEN]RUMON IAJUL i\ PUNIE SI STEREO

TDA1551Q

este un ampliticator ce

poate livra 2 x 22 W/4 O la 14.4 V in configuralic stereosau 4 x 6 (4 x 11)W/4(2) O la 14,4V in configuralie cvadrofonioi. Circuitul dispune de un bloc de control ce permite schimbul de informafii cu un

I l-l

h,f,ii-tilAnan\

^-r

ei

I E :Jfl "l-l- \"*"*K f" iil1


,22ttF L_ -.-'* | q-

15s1q CIRTUIruLIMPRIMAT TDA PENTRU CoNFIqURATIE ' ( TUADRO) ' STEREO DUBLU

-'tEttNn rfi 8uPEriltEilT

mrcrocontroler al sistemului dln care face oarle (bus I'zC). Blocul de control logic furnizeazd ur, matoareleinformatii: _ .O care can al'a ajuns I a pr agul de dis t or s iune (dct ectord ina mic d e dis t or s iune) : O informalie individuali privind canalul sau cana lele afla te in scur t c ir c uit ; O indicaJie privind atingerea de citre cristal a temperaturii limiti (150"C). Totodata, din exrenor se poate comanda trecerea in urmdtoarele stiri de lucru: O SLEEP MODE, in care curentul de alimentare este de 600 prA (numai BUS-ul de date operali0nal); O MUTE MODE; O FUNCTIONARE NORMALA. Circuitul necesitd un numir redus de comDc)nente externe gi dispune de toatd gama de oroiec_ 1ii. Cig tigu l in re nsiunein buc ld inihis a es r ede 26 dB in montaj punte gi 20 dB in resim cvadro.

TDAI SStQ

t- L

l2c coxtRot
POWER GND IDA 1551Q TDA1551q.CONFiGURATIE DUBLU SEm0

t2c connot

STAND_BY

TDA15510 0NFI6URATIE SERE0


ljIEfl tJHilt siltBl.tftEtrtT

i-,9

TDA1 2Q/TDA1s53 ss Q/TDAIss3AQ sint amplificatoare putere


de stereo, furnizind 2 x 22 W pe o sarcini de 4 O la 14,4i. Cele doud tipuri sint identice.cu eicep1 i a _ f a p t u l u ic i T D A l 5 5 3 Q d i s p u n e g i d e p r o t e c l i a d i fu zo a r e l o r . Circuitele dispun de urmdtoaiele facilitdti: il numdr redus de comoonente externe: O c i g t i gi n t e n s i u n ef i x 4 2 6d B l a 1 4 . 4 y q i 4 O ) ; O protectia sarcinii, protectie termici, proteclie Ia inversarea_pglaritdlii sursei, proteclie la scurtcircuit in c.c. sau c.a.; . O TDAI553AQ incorpoieizi selectareamodului de operare (nrute, stand-by, nornral) la niveluri compatibile cu ale ciicuiteior logice CMOS. O in funclie de tensiuneade la pin 1l se obline funclionarea i n u r m i t o a r e l c r c g i n r u r id e l u c r u : A - Ull: A l - 2 V - - S T A N D - B Y - c u r e n r u l d e a l i m e n ta r e e s t e( 1 0 0 p A . I l l : 1 2 p A - 'p e n n i t e u t i l i z a r e au n u i n r i cr o i n t r c r u p d r o ri c f l i n . B - 1111=- 3.3-6"4 V - lvIt.tTE - pern.rite eliminarea zsoil)otclorlr concctlte-deconcctare. C - U11 > 8,5 \i -- functionar-c normald: S prctectia difuzcrarelcr iinriteazA tensiunea pe sarcind la rnaxirrrunt I \" ?n eventuaiitateacf, olicare dinlre ie;iri este s r u r t c i r c u i t a t A l a m a s d ( v a l a b i l p e n t r u T D A l 5 5 3 Q/l 5 5 3 Ae ) .

TOA 155? Q

TD{1554Q/TI}A1555Q
PO WTR

, 6ND .-&' S U B ST R AT I

SITREC IM 15528 JruCOruTTCURATIT

idc-ntice.TIlA1555O dispunc de detec{ia-disrorsiq.nilt;r aiucu toru! ului bloc suplimentar.I-:r atingereaunui corillcr.'nt djsJe torsiurri de 3,5o/0,acest bloc livreazd la pinul 15 un curcni r i p i c d c 5 0 p A p c n t r u r e d r r c e r c l s c n r n a l n i u i i n j e cta t p ;- i n e,,manda unui procesor de sunct sau al controlului volun'ruluiin curent continr:u. Ciicujtele niai dispun dc garna tie prrrteclti tu;:uaie,ca gi de pcsibilitatea cie funclionare in trei regirnuri (ST'AND-BY, lviUTE, NORMAI-).

sinr circ'ire virtuar

DETEITIE I]ISTORSIUNf
1

ISTAND-BY

,T

o,!2pF

100nF,! T I

TDA 1 s 5 1 Q Q TDA 1555

Rs3

stri.tAi
6ND

]55 TDA 30(A Q) IONFI6URA S TE RE O IN TtrE

15558 IN CONF16UMT]E TDA1554QITDA STEREO DUBLU

10

TEHNIUHSUPLIMNT

DETEIIIE OISTOiSIUNI

STAND-BY

TDA 1554Q TDA 1555 Q

SI

TDA1s5r,Q/ 1s5sQ THcouFtrunATIE, TDA sTEREo

Circuite de putere pentru echipsmente alimentate la relea gi echipamentede inaltd clasd


P
Circuitele integrate care stnt cuprinse in aceastd grupd au parametri tehnici superiori, majoritatea depdsindcerinyeleimpuse de normele de tnaltd fidelitote.
TD A 1013B g s .r^ ..]n .a .m p l i ri c ac er p o a t e ti vra o to putere cuprinse. intre4 gi 10.W5i dispune de: O pre4rnplificator amplificatorseparat; $i 'O controlul volumului in curent continuu intr-un domeniu ma i mar ede 80 dB pen truo te n s i u nd e c o m a n d l .u p .i .rai " i i . e a \/ ? r/.
^: .vl, / y,

o ci gti gi n tensi unen bucl di nchi sade 3g dB ( Ua: ' -"- i Rs : g'Olj O numir redusde componente externe. Circuitul livreazh: :4,2W pe R s: g O, l a U a:.i g V ; IOU T
P O U T : l 0 Wp c R s : 1 6 O , laUa:35V.

lg V,

Tn A

1A 14l a tv -t u

1i' 5,

TDA 1013 B

i"'?#[1
rel+l$r :.Su lirer*r Uit prr

b D,C.

B TDA1013 ilRtUjTUL IMPRIMAT plnniufi) {fafn

::.: .

: j : : : : _ '- _ : :

,...

tr:

...:

:,1 r ,,..,.

:t:'

::

'

'

TDA1512A

c.ompatibilpin cu pin cu TDAl520iI. Circuitul se alimenreazd de. la o sursd asimetrici cu valoarea Ua = 15-35 V. Circuitul asigurd distorsiuni de intermodulalid,sub 0}% la puterea de ie_

satisface cerintele normelor Hi-Fi 9i esre

gire de 10 W, distorsiuni de intermodulalie tranzitorii reduse qi 9i.pln_g,de o gami completi de protecfii. Purerea de iegire este de 20 W pe o_sarcinid" = 33 V, respectiv 7W pe o de 1Q, la Ua sarcrni de 8 O la Ua = 25 V.

IDA 1512 A 5,8tiF

,fitr-

1512A t]RtUIruL ]MPRIMAT plontaid )

destinat utifiznrii in sisteme audio de inaltd receptoareradio gi TV qi siqtemeaudio,digitale. Etajul i111"\.,,, irnal drsp un e pro tec lie t er m ic l qi pr ot ec lie pr in Tunc l i o n a i e a .de . -ri Jomeq tu oe srgu ranld. De as em enea. ir c uit ul int e g r a t c dis_ pune. de un circuit ce eiimind zlornotul de la pornirea"_oprirea amplificatorulu_i prin inhibarea" funcf iond.ii ' fii"i.'o rie rimp stabilira extern, prin "'tu3oioi- valorii aligerea :cu1e qerio,add romponenteior exterioarecircuitului. Circuitui are irej srtri de funciionare oblinute prin pqteniia_ iui apiical ia p inL :l-1 :

TDA1514A ^ ?nalti performanJi

esteun.amplificator:cie putere mare si

U3 < I V -* STAND-By_. Fentru a obline aceastA conciiliedc f unclionare, tensiuneade alimentare este'cupr.inse intre +4.5 \. Si i7 V. Clurentui,consumat aceastestare'estecie anrc:<intatii in 20 mA; U3-2-4Jy-TMUTE: U3 > 5 V funclionare ncrnraid. C i r c u j t u i a-s i s u r d : rapori.semnal-zgomotde minimum g2 dB ia pOLtT : -^O W; 5 0 m-ll @ r ^ v i t e z SC e c r e ; t e r er i c i i c r t d .S ) i 0 V / 1 . r s : s ciStigin rcnsiunein bucji inchisd ln vaioareae 2e ia 46 c-i @ t e r ; s i u n er c z i d u a i d l a i e r i r e r e c i u s i ( c i " r r z :n V;. cce a ".
,J

:tt

'-i i lrson w
;

*T--t
It
/ t ^@ aiih

l i **i l r n..t* L LU Vr

;i
I i. F:r F:r

6801)-EF
*L

'r

n il,xll
r'
r iF

iliRs 'i+r

-'

"ri

?sk

til

i*J

X
?2000F p
-:

*r
*LsA

AFIPLIFJiATOR FI DT .!th HJ iU TDA151/-Afota pionici$t {

i:
1::

"fl8

.::,i.t:1;:;:,:t

--,a:.,X,:,T_,i,=:-a,.r::

'l

rEHrfi$*t!i*JR{r*}rld

permite lunctionarea a doui circuite integratein montaj punte; O gami completd de proteclii; O alimentareade la sursemonopolare sau bipolare. P ute rea de ieg ire ( pent r u Ua: * 27, 5 V, Rs : 8 0) este:

Putereade iegirepentru Ua:

t24Y,

Rs = 4 () este: dror(dB)

(w) POUT

Prin funcfionarea in punte a doud circuite TDAl5l4A poate obline o putere superioard:

se

POUT(w)
100 70 65 ))

Ua (V)

R s (O) 8 l6 8 4 0, 0, 0, 0.

d,o,

+20 + 15

o/o (-60 Vo(-60 va Y60 Va(-60

dB) dB) dB) dB)

T 0 A1 5 1 4 A

r\r,

AMPLIFITATOR HI-FI DE lOOWtU

2XTflA 151/+A

AMpLrFrrAToR HrFr AUDro lruo T"iyru,l|,"i;loo


TDA 1514A

TEHNIUM SUPLIMENT

13

TDA1520B

putere medie, compatibil pin cu pin cu TDA1512A. Circuitul asiguri: la O distorsiuni de intermodulatie reduse (de 0,02o/o P O U T: 10 W), ca gi distorsiuni'armonice reduse; O proteclie termic6;

esteun ampliticator inalti clasi de de

O vitezA de cregtereridicati (6Y/ps); la O tensiune rezidualdL iegire minimd (( Puterea de iesire este:

100 mV).

POUT(w)
25 20

Ua (v) t18 t20

Rs(o)
A

drol (Vc)

0,5Vc 0,5%t

TDA1520

1
^r,oT
HI-FI DE ?5W tU AMPLIFITATOR TDA 1520B

TDAt521

(A)

,ntcsrat d,rui rait csre circurt ur

riante, destir':at. speci:il receptoarelorr"adio gi TV. Clircuitcl. in pot ii alimentate dc ia o'sursd monopolard cu tensiunecuprinsi intle 15 'l 6i 40 V sau o sirrsi L:ipolari cle-i-7,5V la +20 V. {liri uitul asig rrr"S: intre canalede nrinimum T0 .dB; $ separare {D protec{ietenrrici gi la scurtcirciiit; G cigtigfix in ten siu ncCe - 10c iB ( ia Ua: 1- 16 V Si Rs : 8 0 ) ; e blocarea intririi (MUTE) in tinpul pornilii-opririi sursei de alimertare pentru a evita aparilia de zgon-rote rlin accstepe"': r:ioade tranzitorii.

TDA1s21tA)

e
1521(A J TDA

[A?"]

&-tffr^

15 TDA 21IA) TABLAJ TIRCUIT IMPRiMAT MONO O.CONFIGURATIE

STEREo b.'courtaunATlE
THNlUIr,l, SUPLfMENT

T4

destinat cu precidere receptoaielor TV pentru blocul de sunet, avind un domeniu larg al tensiunii de alimentare gi necesitind un numdr redus de componente

TDA2611A

esre

externe. Circuitul are un cigtig in tensiunein buclA inchisd de 38dB(Ua:18V,Rs= 8 O) ti 'dispunede proteclie termici.

TDA26114

' F
I

!v

/+-rIOW AMPLIFITATOR tU TDA 2611A

TDA 26114 FAIA PLANTATA A IMPRIMAT TIRTUITULUI

. TDA2613

TDAls2lA $i estecompatibil pin cu pin cu un canalal aCestui circuit.Circuitulasisure: O blocarea intri'rii la conectareadeconectarea sursei:

este o versiunemono a circuitului

I O Rs = O

protecfie termici 9i la scurtcircuit; cigtig in tensiune in bucld inchisd de 30 dB la Ua = 24 V si 8f,1: corespunde specificaliilor Hi-Fi prev5.z:ute IEC268. de

680/F

t "v

I
TDA2613
A,TpF t d;4lN

l
TDA 2613

DE UTILIZARE PENTRU TDA 2613 STHEMA ALIMENTAM ASIMETRITA SIMETRITA SI DE LA SURSE

!1 * ;:
!i fi
il at * i:

*trTIT\*
n
0,1 pF Us 0
lJ t

1l

__lI

fr

. FATA pLANTATA,ALIME-NTARI TDA 2613 TABLAJULIMmtMAT, ASII.IETRICAH b) SI SIMETRIIA{

*
l

TEI{NI t'i/I.,SUPii MENT

15

MILIVOLTMETRU
Utilizind un montai in Dunte, ace st in stru men t hisoari tensiuni cuPrinse intre 50 mV Ei 500 V Pe 9 scale. De la divizorul rezistiv semnaluleste aplicat unui tranzistorFET, T1. In bralul op us, tran zistoru l FET, T4, are Polarizarc f ix d. Dez ec hilibr ul Pu n l i i , comandat de tensiuneade intrare,este citit pe instrumentul indicator gradat in unitdti de misura. Potentiometrul R15 regleazd iapul de scald, iar potentiometrul R18 regleazd zeroul. R e z i s t e n t e l ed i v i z o r u l u i se aleg prin mdsurare gi inseriere sau se utilizeaza potenliometre semireglabile adecvate. T1-T4 = 8F245; T2-r3 = = B C 1 7 7 i D 1- D 4 1N4148; D5 = D212: D6-Dg = 1N4001 Tensiuneain secundarul transformatoruluieste de 15 V. Becul cu neon TH 0,2 se poate inlocui cu MN8.

XS1*

3,5mA +11V R10 1fl0lI 0-1m


R15 lklI

FU1 0lA

m g* 1ko

sll,.s

I2 9c177

iFlt5
12srn

R9 1ko

!lt"

'fifl

5&yrrnvlSdyrnN

Mo n ta j u l elec t r onic c up l a t c u un voltmetru de 2A kO/V realiz eazau n m iliv olt m et r u u i m p e c d anta d e i n t r ar ede 10 M O , p e n t r u te n si u ni alt er nat iv e. Co n d e n s at or ul t oer mi tetre C' c ere a n u m ai a c om oone n te l o r alternative.Din C2 se face ajust are a co mp ens dr ii f r ec ve n fd a in l 1 00 kHz. in su rsa tr anz is t or ului ' l e s te T c upla t un at enuat o r 1 -1/1 0 -1 /5 0. G ame l e de m ds ur d: 10 m V, 1 00 mV, 1 V , 10 V , 50 V. inc Ma su ra rea epe de la 1 0 H z 9 i ati n g e valoar eade 110 kH z (1 d B ate n u a r e) .

C9 100n

xF
22pF

lDr

t:

I
q,. fter 1 Kn

q
100 Kn

tgol

tsr

t20 fr

2N2222 T7,13,14=

TE H N IU M LAB OR A TOR 1991 :

n Plllllr
Simplitateaschemei, sensibilitateamare a indicatorului de nul si precizia bund a mdsurdtorilor recomande acest montai constructorilorincepatori,precum gi laboratoarelor scolare. de Se remarcd introducerearezistentelor polarizarea inde trdrilor AO (86 Si R7), a condensatoarelor decuplare pentru cele doui surse (C1 $i C2) 9i pentru intr6rileAO (C3 gi C4), precum Si a potenliometrului (offset),cu aiutorul P1 cdruia se face reglajul de zero (se scurtcircuiteaze bornele gi se regleazi P1 astfel incit ambele LED-uri C 9i D la masi sd fie stinse complet). Atunci cind puntea este dezechilibratd,intre C $i D apare o diferenle de potenlial. Aceaste diferenld de potenlial este amplificatdde AO 9i, in consecinld,unul din LED-uri este aprins. La echilibru,punctele C qi D au acelaqipotenlial 9i tensiunea de ieqire a integralului este zero (in raport cu masa), deci ambele LED-uri sint stinse. Sensibilitateaacestui detector de zero fiind foarte mare, precizia echilibrdrii este practic limitatd de finetea potenliometrului. Potenliometrul este prevdzut cu un cadran gradat.

P r 1ko (0-10ko) 0-i100ka) 6(0-1Mo )

c
PrU r_ED1

,-,,2?.J-'.?"; f-l_rlrl+1ltl,lY- '*j


I
r'

45V

45V

r
I

La misurarea tensiunilor alternative se folosesc pentru red resare pa t r u diode montate in punte, avindu-se griji ca fiecare diodd si admita o tensiune inversi mai mare decit cea mai mare tensiune a ltern ativd d e pe scala aparatului (1N4007, F407, 8A159). Rezistorul R. montat in paralel pe instrument $i carc are rolul unui . gunt, este necesar pentru a permite trecerea prin diode a unui curent suficient (de 5 mA ). F un clio na rea ca oh m metru este posibild in trei game de misurd, reglaiul de zero fdcindu-se cu un potenlio metru P=1 0kO . Alimentarease face de la o baterie de 3 V. Pentru un reglaj cit mai fin pe gamele mici de mdsur6.s-au introdus in paralel cu P rezistenlele R4 = 20 O Si R5 = 200 o. Schema a fost proiectate $i realizata practic oentru un instrument de 50 pA gi .RA = 3 kO. P entru co muta rea pe scala doritd se folosesc comutatoareleK, K1, K2, K3 cu dou6 pozitii $i mai multe perechi de contacte. Schema este prezentata pentru situalia cu comutatoarele neapasate (vezi tabelul aldturat). ' . Cind comutatorul K este neapesat, instrume nt ir l mdsoard tensiuni alternative, iar cu K apesat meTEHNIUiI LABORATORI99.I @

soa16 curenli, tensiuni continue si rezistente. Din comutatoareleKi (i = 1, 2,'3) se alege scala pentru curenli sau rezistenle. Etalonarea se face cu aiutorul unui inslrument cit mai precis, verificin-

d u - s e fi e ca r e sca l a i n parte. Se recomanda ca in serie cu valorile standard ale rezistenlelor ce vor fi folosite sd se pund niste poten!iometre (semireglabile) adecvate, care vor u$ura mult etalonarea.

500n

K
Ki ,i-i2'3

2 2

1
aa 4

'10 11

13

t6 b

ll

!*t

enelsp.r

A c e st i nstrumentpoate masura pe gase scal e tensi uni pl nd l a 300 V. lm pedanla ReFE 1O d e i n tra r eeste de aprdxi mati v MO. Tranzi storul T poate fi si de t ipul 2N3_819. R g l a j u l p e fi ecaresci l e se face di n potenti ometrel e 10-R 15, toate d e 5 kO . Pot enl! om e tru l R 19 regl eazazero. Rezistorulh1 care se monteazd are valoarea de 2'2 MO. pr se Transl orrnatorul ( ealizeaze r n '3se Al i rnentarea face cu o sursa stabi l i zatd. unui transformatorde soneri e. b o b i n a rea secundarul ui R 1 0-R 15 au' val oarea maxi md de 5 kO.
f

,__!l-:

D't

VT2

VD3

; . -)-: -

R2
K3 2Yn

1t4n l6 BF2/-5

_J s1b
1g kIr VD1 R17 1,2ko
6ltttA

,rrtI
r1

lm},a

6x 5klt

Cu numai doud tuburi electronice,recuperatecle la un aparat de radio se poate realizao punte RC foarte simpld gi precisa. Se poate veded ci elementul de control al echilibrului este as i g u ra t d e un oc hi m a g i c c u d o u d s e n s i b i l i ti l i (EM4' E Ml 1)' preiedat de un amplific-ator reatizat cu un tub pentod6-dlodg {dub l dd i o dd)t ip E B F 11,E BF 2 1 ,6 n 7 C s a u o p e n to d d si o di od6 ""9"?:fii:#etrul de reglal de 5 ko trebuie sd fie bobinat si de foarte bund calitate. Rezisteniele si condensatoarele etalon trebuie sd fie cu tole' ranla de rhaximurn 1qr.s de calitate (RPIU,MnT 9i, respectiv, $i multistrat). inainte'de montarea rezistentelorEi condensatoareloretalon se face etalonarea potentiometrului (cadranului acestuia)' dupa cum r:rrneaz6: se aleg patru rezisten{e etalon d9 1 kQ' 2 l i 0 ,8 ko 9i 10 k O , c ar e s d mo n te a z di a b o rn e l eC x gi R x cai n 0,50/o). tabel {preciziarecomandatd

P U N T F RC
MasurareaR x se face pri n trecereacomu t at or ului51 in p: zi l i a 0 gi al egereal a 52 a unei pozi ,ti il a c ar e inf luenla asir p'a ochiului magic este rnaximd,iar apoi cu poten!lometrulP se cetermind pozi!ia pentru care urnbraeste maxlma.
R , = R *tal on X l i ndi cel e cadranul ui

Pentru Cx se trece 32 in pozitia 0 9i se face similar determinarea cu 51 gi P .


C* : C "tul on X l i ndi cel e cadran ul ui

Valoarea (kO) rezlslenlel


Rx 1
a

Gradalla cadranulul

Alimentarea se face cu 6,3 V alternativ la lilamente 9i cu 300-350 V tensiune anodici, putind fi utilizate transformatorul gi redresorulacetuiaEiaparat de radio de la care provin tuburile electronice. 1M i: R16
nat

Cx

1+2 1+2
1

t'

8+1 10 10 10 10+2 2 I I 10 10+1 I 10

10 10 I 10 8 2 10 10 8+2 8+1 I 8
I

1+2 2 2
1

0,1 0:2 0,25 0,3 0,375 0,5 0,8 0,9 1 1,11 1,25 1,5 2,0 2,67 4,0 5,0
c,c

nr+

200krZ
.a

"TtI-T{*T,g''

Er-

100i 2\v
A ?\/

1 l!g=+li

1 1

8,0 10.0
TE H NIU M LA B OR A TOR 191 i

Mtc f

MASURAREA R2 u'fsJ TNDUCTANTEL0R


JN

510pF BClW

ffouo ,Hf,
2nF C6

t J

in practica radioamatorilor, foarte des se pune oroblema realizdriisi m5s u rarii uno r ind uctan te (bobine pentru US) cu valcarea cuprinse intre 1,S16 pH. Un aparat simplu, ugor de realizat. destinat rnasurdrii inductantei bobinelor reatizateesie orezentat in figura aldturat6. D upi cum se ob se rvd , s c hema cuo rind e un osciiator pilotat cu un rezonator cuarl, care va debita la iegire un maxim de tensiune alunci cind bobina cu inductanta necunoscuta, in serie cu condensatorul variabil Cv, va rezoaa pe frecvenfa cristalului Q1. Acest maxim de tensiune este redresat orin 'C6; D1 9i filtrat prin C5; R7 Si indicat prin instrument ul a na log ic cu maximum 100 pA'la cao d e scald..

Valoarea lui Q1 nu este critice. Recomand utilizarea unui cuarf cu frecvenla cuprinse intre 6,5 $i 8 MHz. O carecare atentie se va acorda ecndensatorului variabil Cv. Se va urmiri ca exemplarulutilizat sa aibd capacitatea reziduald (valoarea la ,,complet des c his ") c it r nai m ic d. Valoar ea m ax im d (,,completinchis") va fi de pF. Pr ac t ic 180- 220 aceste valori Cv minim si Cv maxim vor determin'a gama valorii de inductanld ce se poate masura cu co n d e n s a t o r u l u i v a r i a b i l Aparatul. poziliile corespunzetoare Calibrareaaparatului se fiecarui etalon in pane. va face introducind intre Aparatul rcalizal cu valobornele Lx bobine cu inrile componentelor din ductanle cunoscute (etaschema acopere domeniul lon) cfe 2,5; 5i 7,5; 10; 12,5 de interes al radioamatoriSi 15 rrH; se manevreazd lor. Pentru cei ce doresc butonul Cv pind la indica- se m e s o a r e i n d u c t a n l e fie maximi a pA-metrului, mai mari de 15 pH se va m ar c ind in jur ul ax ului schirnba Q1 cu un cristal

R1 Jc:

2hrifionp

de 1-3 MHz, iar Cv va fi de 500-1 000 pF $i invers, pentru bobine cu inductanle mai mici de 2 p H , Q 1 v a f i 'd e 1 0 - 1 3 MHz, iar Cv de maximum 80 pF. Desigur, amatorul interesat poate monta Q1 in soclu, iar cu un Cv de 100 pF qi un set de condensatoarelixe de 100 pF

in paralel printr-un comutator va acoperi o plaja muli mai largd de- inductanfe mdsurabile.ln acest caz, pentru tiecare Q1 Si p o z i t i e a co m u ta to r u l u i (condensator paralel cu Cv), axul Cv-ului trebuie recalibrat cu bobine elalon corespunzltoare.

Cuplati cu un frecvenlm e t ru nume ric ca re mdsoard numai pind la 40 VHz. ; t r t a t sonda descrisd aldpermite e xtin de rea V c o meniut ui pin e la 15 0 M H z. Adaptorul este, de fapt, Jn numarator-divizor orin 4. Pentru o funcfionare c o rect a s?nt ne ce sa re tranzistoare cu frecventa r , mi t a fr in ju r d e 1 0 00 M H z (7T 245 , BFT95 , BFY90 sau BFi83, sorlate). S c hema este fo rmatd C i n d ou6 b ista bile d ivizoare prin doi, plus doud a mp lif icat oa re se pa ra10are. Primul bistabil conline tranzistoarele T1-T4. Urmeaza un etai amplificato r -s e parato r re alizat cu tranzistoarele T5-T7. Al d o i l e a circuit b ascu lan t bistabil f olose$te tranzistoarele T8-T11. Semnalul d e ie$ire se cu leg e orintr-un repetor (T12). Dacd semnalul de iesrre este insuficient pentru a activa frecventmetrul. se intercaleazd etaj ampliun f t c a t or st milar ce lui rea li-

z at c u t r anz is t oar ele T5-r7. Pe afisajul frecventme. trului se va putea citi o frecven{dde patru ori mar micd decit cea de la intrar ea adapt or ului. Dec i, pent r u a alla v aloar ea reala a frecventei. cifra in-

dicate se inmulleste cu 4. Tensiunilenu necesitdo stabilizare deosebit6, dar necesitao filtrare bunA. in par a i e l c u c o n d e n s a t o a rele electrolitice,in sursa se vor conecta gi condensatoare de 0,1 pF de tip multistrat.

finnnfr PEffimt FnEEr{.tffi


,

2x?20ft

4ru
T7

?lJ_1kn lko

33oo 1(

TEHNIUiI LABORATOR O '991

Ap a rat ul de m as u ra orezentat alaturat este o o u n t e B C alim enta ta i n ' cu r ent alt er nat i v . Acest tip de aparat are a va n ta lul unei c on stru cti is im ple qi al un e i p re ci z ii s uf ic ient d e
DUNE .

Te n siunea de aud i o frecvenli este generata ech i d e mult iv ibr at or ul pat cu tranzistoarele T2 si T3 . T r anz is t or ulT 1 lucreazdca separatorqi a d a p tor de im P edan ta . l n d i ca t or ul de nul este o ca s c a t elef onic d . Atunci cind relatia de e ch i l i b r u a punt ii es te sa ti sfdc ut d, s em na l u l d i n ca s c i' es t e nul. Se recomandi ca Pote n ti om et r ul P 1 s d fi e d e ti p c u v ar iat ielini a rd a rezistenleigi preferab i l b o binat , P ent r u o ma i bund pr ec iz ie. La bornele Rx se cup l e a z d un r ez is t or 9 i , manevrind butonul Pote n l i o m et r uluiP 1, t on u l va d ev eni la un m o ment dat foarte slab, dovadd cd puntea s-a e ch i l i br at . Avind in vedere faPtu l ce f ac t or ulde m u l ti olicare al fiecarei sub-

R,11a(a

9v

CrlnF

!)
Pz,l krr 40 P4 kst P34k

3x Bt 107 109 108, 171

c{ 47nF

oame est e 10. iar doi reni ul de m asur a se i nti nde int r e 10'' si 1f se poa t e t r ece la et alonarea apar at ului. Mai int ii, Pe Pano! r frontal, in dr ePt ul Potenti o m et r ului. se f ixea26 o bucatd de hi'ti e al ba, m ai gr oasd,de di men siunile10x10cr r . care v a const it ui scala. P e axul Pot ent iom et r - l ui se va f ixa, solidarcu buton ul, un ac indicator. Se pune acum comutator ul Pe Pozllr a 10s, i a r la bor nele Rx se conecteazAo rezlstenl a d e 10 kO , Pr ect zt e pi 1ol0, se regleaza Dctenlio$etrul Pentru ton nul . In acest m om ent pe scale se fixeaza ut: i eper. Se schim ba aPoi vaioarea rezistentei Rx i n toat e subgam a, la fi ecar e nou6 valoar e marcindu- se Pe scalA reperul resPectiv Ditr P2 Ei P3 se fixeaza capetele de scali. P en t r u celelalt e sub' game cont r olul et aloni ri i se f ace Pr in sondaj. La etalonareaaparatul u i pent r u conde'satoare se Procedeaza Ia fel.

OHMMEIRU PENTRU 5UN5B


Tranzi storulva fi de ti pul A C 180,-A9184, AC188' cu ge'Pentru redresarese va folosi o diodd det-ectoare rnani u,i u tensi une i nversi admi sd de 50 V' Oiodete Zener vor fi de tip DZOVB (0'3 W)' Rezistentelesint de 0'25 W. CB are rolul de a gunta rezistenlaintera i;;;;Ui;ru-l a etetentrtui gal vani c, care cre$te.i n . . t im p'

- # a ; ; ; t o u r" e r" Co 9 i c r v o rii d e t i p m v l a rl'' l T : pornrreamar '3-

#?#,'l

ta ,E L F

Rp Rezistenlele 9i Rb se folosesc Pg.ntru pi d6 a mdntal ui ui (pol ari zarei ni ti al a) ' -' Li ri " nJ" toi ut C o" arerol de aci el erar ea com ut ar iit r a- zi storul ui . nb, ns- vor f i exec; ia: = B obi na de $oc nc ai i nfaqurdri l e A- = o"-,i'i'tiei odJerite, iormat din dou6 iumdtati E20 cu utS"H'i,B'rolosi de miezul transformatorului atac al eta'-l'-'iniisrraieJdi n tel evi zorulportabi l " Spor t "' ui - dt-l l i ni i oe cotector are 't7 spire, iar cea dq bazi i mm as--e tiptuET-0,^5 inf rpi;;:"d;t;U;"bifi';a tl^oe ' rea de sarctnan. v" i ' uea 82 de' spi re din sir m i CuEr r i de sarcin6 9i celelaltedoud int^it'c'":' infigutarea ;;.-i"t* ;; ;;;; un si i i i i zol ant di n hi rti e de condensat ot . l! . : --' ootiqitoriu se va pastra sensul de bobinarepentru toate noti nd i nceputuri l e' f6su-rdri l e, ' -i ; r :: i l ;;; unJi ti et ti p E 20 se mai poat e f olosi 9i ur ' cu A L = 630 nH/ sp2' di ; fJi ta i i p oata t8' xtt'

TE HN IU M LA B OR A TOR 1991

M ont ajul din f ig u ri i e s te u n c o n v e rti z o rc o n ti nuu-conti nuu 6 V-12 V gi se adreseaza special posesorilorde auin toturisme ,,Trabant".Principalulavantai il constituie faptul ca se evitd folosirea transformatoarelor, care sint greu de procurat sau de construit, au un gabarit Ei greutate importante. Tranzistoareleutilizate sint dintre tlpurile uzuale. Analizind schema,se poate constata ce acest convrrtizor e ste c ons t it uitdin u rm a to a re l e l o c u ri d i s ti n c te: mul ti vi b un brator format din tranzistoarele gi T2, un etaj de putere T1 co_nstituit T3 9i T4, un triplor de tensiune (diodele D1, cu D2, D3, D4 plus condensatoareleaferente) si 'in final un stabilizatorde tip serie cu tranzistoarele T5, T6, T7. intr-un convertizorca acesta este obligatoriu sd se prevadd pe iegire un stabilizatorde tensiune. Din acest motiv nu b fost su fi c ient doar un d u b l o r, c i a fo s t n e c e s a r u n tri pl or de tensiune; ?n acest caz, tensiunea la intrareastabilizatorului este suficient de ridicati pentru ca stabilizarea fie intr-asi devdr eficient6.

D e asemeneaeste i mportantca C 1, C 2 , C3, C4 ale t r ipl orul ui de tensi une sa ai bd o capaci tateim por t ant 6,cel pufin 2 200 pF, mai ales daci se are in vedere un consum mare. Din potenliometrulP2 = 470 O, liniar, se regleazaval oareatensi uni ipe i egi re;aceastanu este o bligat or iusd f ie 12 V, important este ca diferentade potenlial intre colectorul gi emi torul l ui T5 si fi e de mi ni mum 2,5 V, alt f el nu m ai avem practic efect de stabilizare.Din potentiometrulP1 = 10 kO, l i ni ar, se regl eazapragul de curen t la car e int r i in funcl i une protecl i ael ectroni cd, aceastafi i n d f oar t e ut ild in speci ali n cazul unui scurtci rcui tacci denta l. r ecom andA Se determ.inarea experimentalaa diverselor praguri de aclionare gi apoi regl areapotenl i ometrul uia n ivelul de cur enl l maxim dorit. De indata ce consumul va depdgi aceasti valoare, tranzistorulT5 va fi blocat. Bineinfeles, tranzistoarele T3, T4 9i T5 se vor monta pe radiator,toate trei fiind de tip 2N3055. 2N 3055
t)

T4 2N3055

--}

R7 3Ka

dl

680rr

!.lTl "
220K^ -l f7\T3 Bc loe

rrn iod

t.D

lt BC 178

Circuitul pormite determinarea stdrii logice ,,0"sau ..a i n t r d r i l o r ( i n , , a e r " ) , i t $ i v i z u a l i za r e la o u l su r i l o r :: c m scprta durati (t > 40 ns). I n f u n c J i ed e n i v e l u l d e t e n s i u n ep e vi r fu l ( so n d a )Sse deschid tranzistoarele T1, T4, aprizind LED-urrleccrespunzatoare. Astfel, pentru starea logicd ,,1" se desc h i d e T 1 , i a r p r i n P 11 L E D - u l DL 1 se - a p r i n d e . p e n l - ,,0" lucreazdT4, P12, P'l3 si DL3. Pentru stareanedete-minatd ,,X" se deschid T2, fJ, agrinzind LED-ut DL2 R 6 Pesle 2,2 V pe 51 se aprinde DLl (starea ,,1").poter: a1.7 a l u l i n p u n c t u l 1 s c a d e 9 i p r i n d i o d a D 1 tr a n zi sto a r e l e T2 T3 se blocheazi gi DL2 se stinge. lmpulsurile de scurti durati sint detectate de ceie d o u e m o n o s t a b i l ec a r e p r i n P 1 4 co m a n d a d i o d a D L .l care se va aprinde pentru 0,1 secunde. D4 este de tip 1N4001.P21 si P2z.sinto oarte dintr-un CDB400, iar Pl 1-P16 reprezinta inversoarele unui cDB404E.

TEHNIUM LABORATOF 1991 6

Ac es t dis poz it ive s te fo a rte u ti l p e n tru v i z u a l izarea sta r ilor logic e la c i rc u i te l e T T L . N u p o a te _ fiu ti l i zat pentru viiualizarea stdrilor circuitelor CMOS' deoai e ce c ur ent ul r ela ti v m a re d e i n tra re d u c e i n mod cert la deteriorarea acestora. dis i Fu nc lionar ea p o z i ti v u l ue s te fo a rte s i mp l S$i nu ma i nec es it i ex pli c a fi i .L ED -u l ,,L " i n d i c d s ta re a l og i cd LO W la int r ar e ,i a r L E D -u l ,,H "s ta re aH IGH . U l t-i mul LE D indic d u n s e mn a l a l te rn a ti vl a i n trare 9i este foarte util pentru detectareaimpulsurilorscurte. i Ci rc uit ul s es iz eazAmp u l s u rid e c i te v a z e c i d e n anose cu nde s au c hiar m a i s c u rte . p Mont ajul s e r eal i z e a z a e o p l d c u td d e c i rc u i t i mi p ri m at gi s e inc or p o re a z An tr-u n s ti l o u s a u u n pi x, , b e unde s e c onec te a z a c u a i u to ru l u n o r fi re p r evazu te c u c lem e. la a l i me n ta re ac i rc u i l u l u i v e ri f i cat.

r 20

01C

26 l.to

Vcc

tDBl*121

.{.(

R2 5V5Z R3

0v

0-10v E,

unui li:xmetrupentru .masiSchemaal5turatdpermite realizarea rarea ilumindriiin plaia orientativd0 + 1 000 lx, folosind ca instr;ment indicator un voitrnetrude iensiune continue cu 10 V la ca' de scal?i. Operationaluleste in configuralie de amplificator inversor c' ca alimentai'esimetricd,avind paiticularitatea tensiunea conlin'i 3 de intrare este constantA, oblinuti prin intermediul divizorui-' R B 2 - R 3 s i a l c e l u l e id e s t a b i i i z a r e 1 =D 1 ; c u p i e se i ed i n e xe m p i numeric'considerat,tensiunea aplicatd intririi inversoareeste de cca 0,1 V. Elementulfotosensibilil constituie fotorezistenlaFR, plasata ;' bucla de reaclie negativd.Prin varialia niveluluide iluminare ambiant, fotorezi'stenla igi modificd rezistenta electri-c6 (scade c' cresterea iluminirii gi viceversa);in consecinfd,ci$tigul in tenvariazdborespunzitor,determinindvariasiune al amolificatorLilui tia tensiunii de iegire, indicata de voltmetru. ' care are pentru 1rDe exernolu.dacd utilizdm o totorezistenta nrita domeniuiui de ilurninarepropus (1S lx), rezistenlade cca : kO, iar in conditii de intuneric cca 1 Mfi, cistigul in tensiune a' rnontaiului,dat de relalia Gr= -FR/Ra,variazd aproximativ int!'e -1 kfi/10 ko = -0.1 si -1 Mo/10 ko = -100. Prin urmare,instrum e n t u l v a i n d i c a U = - 0 , 1 '0 , 1 V = - 0 , 0 1 V p e n tr u i l u m i n a r e a m a x i m d d e t F l x . r e s p e c t i vU = - 1 0 0 '0 , 1 V = - 1 0 V' p e n tr u FF in intuneric.in finai sb impune etalonareascalei prin comparalie Daci se utilizeaza un voltmetru cu alta indicatie la cap de scala s sau dacd se doreEteun ait domeniu de iluminare,fotorezistenla de tensiuneadiferenfiald alimentarese aleg in mod corespunzator De exemplu, peniru un voltmetrude 12 Vcc, tensiuneade alimentare se vi lua de t15 V, pentru a line cont de saturaliaoperalionalului la ieEire.

A D A P T OR PENT RU APARATE DF M A SURA


.

Cu un mi ni rnum de P i ese se p o a te transformaun mi l i ampermetru obi gnui t i ntr-un mi croamperrnetru . Schema di n f i guri P rezi nti l a b o r nel e a-b o sensi bi l i tate de circa 90 pA. Si ngurul regl ai constd i n stabi l i re a punctul ui de zero, cu i ntrarea cu i n scurtci rcui t, aj utorulpotenti ome trul ui P . S chemaare un consL!m cu re dus si functi oneaza o tensi une de d e a l i mentare 9 V P i nd l a 7,5 V . S e recomande sortarea cel 0r douii tranzistoarepentru parametri p e ci t posi bl l egal i (l bo $i B ).

i:l

q
l:::'::;t-l-1:H:::+:|jj::::j:::.:::!..-.1]i]:]rj:::::.:]|.j:]:.;i-..G..i:rjj-.':i'-t,G

TE H NIU M LA B OR A TOR 1991

din figurd transpune curentul slab de la intrare ^Montajul curent mai puternic, lo, mdsurat de instrumentul 'uinrr-un Dacd instrumentul indicd.. cap de scala lo : 50 pA, la atunci se pot bbf ine domeniile: .R:l n lr ],1 ] , lo : tot 5 o : 5 P A;

NAN0A!4P6RI'4
+9V
Io

,R: 0 rz 1
.R 10 :

[1fr,

lo =

I ooo 5o

:5oo nA;

ro

p. ] g. to: lofro

5o= 5onA'

_,lgl"llio_Tetrul P4 este accesibildin exterior pentru re_ zero at apararutui, care esrediferit pe fibcaredin_ flr'S,JJJ,": Es,tq recomandabil jnstrumentul sd aib6 o rezisca pA internaR; cit mai atttet{in soecial ^tenfa domeniutui coboritddeoarbce rn czvut de 5.0nA), tensiunea diferbnlidld de intrare_-se reflectdputernicasuprainstrumentului,' proOu_ cind dificultdfla adi.rcerealazero. i t

BETAN/IETRU CU CTTIRE DIRECTi


Montaiul aldturat este destinat mdsur6riifactorului de amplificare in curent, B (beta) 9i a curentului reziduat ICBO pentru tranztstoarelenpn gi pnp de micd putere. principatut avantaj al sdu il consti_ Pz F f tuie citirea direct6 si li-rzero niard a valorilor beti pe scata unui miliampermetru uzual (0,0S-S mA, respectiv 0,06-6 mA). care r poate fi eventual c6l existent in AVO-metrul de 19t care dispune amatorul. in a c e st caz, mon taiu l se poate realiza sub foimd de adaptor, incluzind gi sursa diferenlialdde alimentare. ,Zero"), prin manevrarea S chema comp letd de potenliometrelorpj+p3 si pnnctpru este datd in fipr o_ . r - as gura 1, unde sint precizate pnLt-ztsa,ur ar ea prin trecerea lui gi rolurile celor trbi comuK3 in pozitia ,,8" Si citirea tatoare. Astfel, tipul de pe instiument. structurd (pnp sau nonl a Aranjamentele au fost tranzistorului de mdsurat astfel fdcute incit valoarea se selecleazd initial din reald a factorului beta se comutatorul K.l. Pentru s e obllna pr in s im ola m ulmdsurarea lui ICBO, se t iplic ar e c u 100 a' int ens itrece K 2 ? n p ozitra tdlii I mdsurate (9i expri, , l CB O", comuta tbru l K3 m at 6 in m iliam per i) . ' pr ihc ioiu f iind pe ,,zero". Citirea Sc hem a este directe (se va folosi este greu de de urmdrit din intii un domeniu mare, de cauza celor trei 5:6 mA, al instrumentu- toare. De aceea comutailustrdm tut, pentru'orice eventuali- in figura tate, dupe care sensibilita- creta de 2 situatia conmdsurare a factotea se poate mdri pind la rului beta pentru un tran50-60 pA). zrslor pnp. Se observe ca M dsuraiea fa cto rulu i r ez is t ent a R3, beta include doud etape, emitor-colector c ir c uit ul al lui T si s r a nume: cele doui surse de 6 V in- aducerea la zero a s er iat e f or m eaz 6 o instrumenlului (K1 in oo- ,,punte", in a cdrei diagozifia coresp-unzdtoare, inp nara este introdus miliam_ sau npn, K2 ?n pozilia ,ze- per m et r ul. ro/B" qi K3 in pozilia zero (cind Aduc er ea la R2 este decoI

P1

Hrt
R 2$1,15 MJL r P3 250kJI R1 43KJT NPIF--K1-Ptr1P ZE O R B + K2-_+rCB0
n

.5V-

- 6 V+

T(pnp;npn)

ne c t a t e ) i n s e a m n d d e c i s t a b i l i r e a d i n P 1 +p g a unui curent de 1 mA prin circuitul emitor-colectdr al lui T, dati fiind valoarea lui R3 de 6 kO. La mdsurarea propriu-zisd, cind se conecteazi $i R2, bazei lui T i se aplicd o cregterede curent de cca 10 rrA, ce are ca efect cre$terea de beta ori mai mare a curentului de colector. Cu valorile indicate. plaja de masurare 6 este orientativ 5+600. Ea poare .1 fi extinse p?nd ta 000 dace se folosegte un potenliometru P1 de cca. 10 MO. Pentru obfinerea unor rezultate bune, este obligatoriu sd se utilizeze la alimentare o sursd dubld stabilizata, exemplu ca de aceea din figura 3.

evf 1N1007 o,sa D 1


220V ^rl
*.1t

tr"
,IA
I

, I

+ 6V -II

II

ct !

----_] \
R

135 BD DZt PL6V8Z

L1
It

ITr CZlt u2 1N400?


a-

I H1

DZz PL6V 8Z Ty 180136 I -6v

TEHNIUM LABORATOR 1991 @

roT

6+'
\J=30=35V

I I

o'

Montajul aldturat a fost conceput pentru verificarea raoidd a diodelor stab ilizat oar e d e te nsiun e (Zener\ avind tensiunea nominald de oind la cca 24 V. in acest scop se va utiliza o surse de tensiune continu6 U de cca 30-35 V (nu neaparatstabilizata, dar foarte bine filtratd),dimensionatapentru un curent de ordinul zecilor de mi!iamperi. ln locul o bisnu iter rezist ent e d e limita re, montaiul propus utilizeazd o sursa de curent constant lgl0 mA, realizatdcu tranzistorulDarlington T3, diodele D'l+D4. circuitul

cu piesele afeT1-f2 rente gi R3. Pentru a asigura efectiv constant curentul I intr-o plaid atit de largi a tensiunilor Zener investigate, diodele D1+ D4, care asigurd referinla in bTza lui T3, au fost, la rindul lor, alimentate tot printr-o sursd de curent constant, realizata cu T1 si T2. Curentul I se aiusteaza lA valoarea de '10mA pentru o diodi DZ de cca 12 V {conectata la bornele A-b, ca in figurd), Prin tatonarea valorii lui R3. Comutatorul K2 permite inversarea polaritelii diodei ( pent r u m as ur ar ea tensiuniidirecte,de exemplu, sau pentru cazul in

D3

2N6059

4x1N4149

care dioda nu este marcate $i a tost conectate la ?ntimplare). Butonul K1, normal des-

chis, se va apdsa (inchide) numai dupd racordarea diodei la bornele A-B. Tranzistorul Darlington

T3 poate fi de orice : : ( n pn ) , ca r e se su p o r te : t e nsi u n e e m i to r - co l e c::de pina la 40-50 V

Cu un termistor cu coeficient negativ de temperaturd se poate realiza un termometru foarte simplu. Pentru temperatura de etalonare se regleaza potentiometrul corespunzetor (de obicei punctul de

0 " c ).

La valoareade 250 O a termistoruluiavem o sensibilitate de 5,1 ttA/"C, iar la valoarea de 130 O, 4.1 p.A/"C. Este necesardtrasareapunct cu punct a scalei, ea n e fi i n d liniar d.

TERMOMETRU ELECTRONIC
Utilizind o schema de amplificatordiferentialcu tranzistoares' i ntroduci nd pe una di n ramuri un termi stor,o blinem o schem a D de si mpl d,dar sensi bi l d, termometru. up6 reglar eam inim uluide scal e (de exempl u 20" C ), se etal oneezi sca la Pqncl_9qpuncl Schema a fost conceputd pentru domeniul 20-45"C. se Pieselesimetrice se selecteazi egale, iar tranzistoarele imperecheazdgi se cupl eazdtermi c. Instrument ular e scala de 1 mA .

T ERMOMETRU SIMPLU

2JKN 100o

,8

2,5l(rrtiniar

zJKO
tin. P=250o 8C109 T1-T2=

t0

TEHNIUM LAEORATOR 1SI1 I

gffiffiffi#ffiffi## ffieffiffiffiffiffige ffiffi ffiKffieffiffiF#ffigffiffi


Circuitul descris permite masurarea tensiunilor de strdpungere Vcbo, Vceo gi Vebo pentru cele mai multe tipuri de tranzistoare de semnal mic. Se mai pot masura, de asemenea,diode Zener gi diode redresoare de micd p utere. Dimen siu nile m ic i ale schemei permit introducerea ei intr-un tranzistormetru, lirgind astfel posibilitdlile acestuia, Tensiunea de alimentarede 180 V se obline comod, prin intermediul unui mic convertizor,consumul schemei liind foarte redus. Rezistenla R1 polarizeazdtranzistorul T1. astfel ca acesta sd fie in c onduc lie, t ens i u n e a f i i n d aplicatd joncfiunii de controlat. Atunci T2 intrd in conduclie, ceea ce duce la o cadere de tensiune pe baza lui T1. Potentiometrul R2 permite reglajuloptim al curentului lbr. Voltmetrul indicd direct Vbr la care se adune c ader ea de t ens iu n e p e R 2 (aceasta se poate insd neglija f6ri probleme). Tranzistoarele utilizate s?nt de putere, cu tensiunede lucru ridicata (8D115, 8F459).
J

Plregtojcop de scold <-+ 507:4 200mV

200mV
P,- reqloi zaro

i ", v

Jonrfiunea de con lrolet t--t:l:r !.J. t-- -

+'t80v
R1 3J Ko

ffiffiffiffi"effiffi
Adaptorul transformd un instrument de 200 mV intr-un rnicroampermetru de 50 rrA cu minimum de piese. consumul mic permi_ Schema nu prezinti particularitali, lind o alimentare din orice tip de surse stabilizate. Regfajul la zero se face cu bornele AB in aer, iar regtaiul . la cap de scald se face prin introducerea bornelor AB in ie. rie, intr-un circuit care contine un aparat etalon $i o sursd de curent constant de 50 pA. _La integratul PA741 cu 87 pini avem echivalenla: 3 9i 9 offset; 4 intrare (-); 5 inlrare (+); 6 sursd minus; i0 ie$ire; 11 sursd plus.

Tz
B0115

iv

Schema se compune din doud blocuri distincte, anume un generator de curent constant (realizat cu tranzistorul T1 9i piesele aferente), care debiteazd pe rezistenla necunoscute Rx, qi un milivoltmetru c.c. (operationalul cu piesele aferente), care masoara cdderea de tensiune produsd de acest curent la bornele lui Rx. Operafionalul (pA741 sau similar) luqeazl ln configurafie de amplificator heinversor de tensiune continud, cu cigtigul de cca 100 (1 +R9 /R10 ). Grupul R12, + R13, plasat la iegire, se calibreaza la etalonare la 1 kO; deci pentru ca instrumentul de 1 mA sd indice la cap de scale,tensiuneade iegire trebuie si fie de 1 kO. 1 mA = 1 V, respectiv tensiunea de intrare trebuie sd fie de cca 1 V: 10 0 = 1 0 m V. Generatorul de curent utilizeazd tranzistorul T1, potentialul bazei fiind stabilit la cca 5,6 V cu ajutorul diodei Zener DZ. Prin urmare se obiine in emitor un potential constant de cca 5 V. Aceaste tensiune stabilizati alimenteazerezistentaRx prin intermediul uneia dintre rezistentele R3-R8, care dicteazd practic curentul prin Rx (pentru f iecare domeniu in parte, rezistenla aditionaldcorespunzdtoare este mult mai mare ca Rx). Acest aranjaments-a tdpentru a obline variatii nesemnificative cut ale curentului prin Rx (mai mici de *0,20lo) atunci cind rezistenla necunoscute variazd de la zero la valoareacoresounzdtoare capului de scala, pe fiecare domeniu in parte. Masa sursei diferentiale r9 V care alide menteazdmilivoltmitrul va leca direct la se generatorulde iurent constant,'ca o mdpentru diminuareacddesura de^precautie rilor de tensiune parazitepe firele milivoltmetrului. Etalonareaaparatuluise realizeazd folosind rezistenle Rx cunoscute gi actionind corespunzetorasupra elementelorsemireglabile R14 gi R12..P,ntru-ineeput t{oe, se Comutatorul K pe domeniul de 10 O, se scurtcircuiteazdbornele Rx. $i. se aduce acul instrumentuluila zero din R14 (regla-

A0=pA741 ( 2x7pinil nl 51t$ 100mO


8C107 R4510O 1lI R5 10JI 51ko 10ff1

jul de offset). Inl6turind scurtcircuitul la Rx, acul trebuie sd devieze peste capul de scale. Operatia nu este periculoasi pentru timp scurt, grafie limit6rilor asigurate de R11, R12 9i R13, in serie cu instrumentul. Se scurtcircuiteazedin nou bornele Rx. se trece comutatorul K pe domeniul cle 100 mO gi se urmare$te oblinerea unei devialii minime a acului, prin retugareafind a pozifiei lui R14. Practic trebuie sa oblinem o citire mai mic6 de 2 mO. Dacd acest lucru nu dste posibil, inseamnd cd firul conductor 0 V a fost prost conectat sau avem rezistenfe semnificative in bornele scurtcircuitate. Etalonarea propriu-zisd se poale efeciua pe un singur domeniu, bineinleles daci s-au folosit rezistoarede precizie in grupul R2-R8. De exemplu, cu comutatorul K pe domeniul 1 kO, se monteazi Rx : 't kO (110/o) se regleazeindicalia acului la cap $i de scaladin trimerul R12.

R9

Rtz 1 ko
colibore

510ko1k0. R6 5l!o 10klt ---R 2

1k0

470JI

TEHNIUI' LABORATOR1991 @

A=O,25V D=2,5v c = %\

VOLTMETRU ELECTRONIC SIMPLU


Cu un singur tub electronicse poate realizaun voltmet!.u el ectroni cde curent conti nuu gi al ternati vde pr ecizier idjcatd, pe un domeni u mare de frecventeal e s er ir nalului "ar surat. Particularitatea schemei conste in utilizareaunui elemen: de 1,5 V ca sursi de negativare(durata de viafd in funclionare fiind egal6 cu durata de viat6 in depozitare). . Se poate utiliza orice tub triodS-diodi (dubld diodd) sau chiar pentoda-diodd (cu pentoda coneciatd ca triode). Schema se alimenteaza la 250 V stabilizat. Gamele mdsurate sint 1, 10, 100 si S00 V. atit in continuu, c?t 9i i n al ternati v. Montaj ulnu are dec it un r eglaj de zero.

a 6-

lmpedanla de intrare a schemei propuse este de 30 MO. Acest lucru este dat de utilizarea divizoruluiindicat in poarta tranzistoruluicu efect de cimp de tip 4 F245. Cure ntu l a bsorb it de poarta este extrem de mic prSctic neglijabil. ln funclie de pozitia comutatorului K, aparatul mdsoardtensiunile continue aplicate la intrare in domeniile 0+0,25 V, 0+2,5 V, respectiv 0+25 V. Alimentarea se poate faee de la baterii sau de la orice sursd de 9 V bine filtrati, montajul fiind previzut cu o celuld proprie de stabilizare. Tranzistoarele 8C107 iBC108, 8C109) vor fi sortate, cdutindu-seexemplarecu factori beta cit mai apropiati. Din potentiometrulcle 2,2 kA

se face reglajul de zero (cu bornele de intrare in scurtcircuit). iar din potenliometrulde 5 kO se regleazd capul de scali {cu o tensiune etalon aDlicatd la intrare). Dacd valorile rezistenlelor din divizor sint precise (cu toleranla de cel mult 1olo), capul de scald se pdstreazd pe toate cele tre! domenii, cu factorul de multiplicare corespunzdtor. I ns t r um ent ul indic a t o r ( m i croamperrnetru de cca 50 sA) va avea scala gradatd echidistant de la 0 la 25, cu subdiviziuni.La nevoie se poate folosi gi unul cu scara gradate liniar de la 0 la 30, fie efectuind etalonarea cu caD de scale la diviziunea 25, lie recalculind divizorul pentru domeniile 0-0,3 V, 0*3 V, 0-30 V.

+
0,05pF

0[lmmrffmu U[PRI|BI,I
Un ohmmetru de precizie se poate realiza cu schema din figurd. Pozilia normald a lui K1 este 1. Pozilia 2 a fost introduse pentru mdsurarearezistenfelor mai mici. Fentru 100 O cap de scafe,se comutd K1 pe pozifia 2. Pentru mdrirea impedantei de intrare se folosesc doud tranzistoare ca repetoare. Ele se aleg astfel incit sd aibd un c ?gt igs t at i c d e c u re n t h 2 1 E mi n i m 100 la lc = 10 p A, d e e x e m p l u L M 3 9 4 (sau KC810). Varianta aceasta are avantaiulcupldrii termice exceptionale gi al unei bune imperecheria tranzistoarelor. Se poate incerca cuplarea a doud tranzistoare 8C109 pe un $unt t er m ic c om un . Toate rezistenlele sint cu pelicula metalicd. Rezistentele etalon vor fi cu toleranta0,501o, rezislenfele 1 MO iar de vor fi 1o/o. Decuplarea circuitului PA723 se face cu un conclensator tantal gi cu unul ceramic, care se vor plasa cit mai aproape de capsuld. Schema poate masura rezistenfe cuprinse intre 5 O $i 10 MO. ln domeniul 100 O-1 MO eroarea maximd este de O,5o/o, pe scdrile de 100 O, respectiv iar '10 M(), maximum 2olo.

TEHNIUT' LABORATOR 1991C

Adaptorul descris este destinatvizu_ alizirii simultane a doud semnale cu un osciloscop_ monospot Ei prezintd ca ra c t er is t ic if oar t e b u n e . p i i n c i o i u l d e fu nc t ionar ees t e u rm d to ru l :i tt;_ p u l u nui c adr u lt im p u l i n c a re fa s c i c u _ ru r e t ec t r onic al t u b u l u i c a to d i c b a _ l e i a z aec r anul de la s ti n g a l a d re a p ta ), se viz ualiz eaz aunu l Oi n tre s e m n a tri , i a r i n t im pul c or esp u n z d to rc a d ru l u i u rma t or s e v iz ualiz e a z a e l d l a l t s e m_ c naf $.a.m.d. Vizualizareaalternativda ce l o r doud s em nalea p l i c a tel a i n tra ri se .o .bf inef olos ind im p u l s u ri d re p tu n _ g h i u lar ec u o f r ec v e n fh e s tu l d e ' m i c d d (ze ci de her t z i) , t o tu g i s u fi c i e n t d e ma re pent r u a depig i l i m i ta d e d i s c ri _ mrn a r ea oc hiului.A c e s t p ri n c i p i u c o _ respunde scopului vizualizarii unor se mnale de f r ec v e n !e ri d i c a te (c u a d a p tor ul des c r is ai c i s -a a j u n s l d o frecvenJd semnalelorOe ajroximitiv a 6 MH z ) . - Caracteristicile celor doui intrdri sint urmdtoarele:sensibilitateaSOmV, i n tp e danf a int r ar e S 0 k A q i a m p l i fi i de ca re a egald c u 19. L a int r ar eaos c iiosc o p u l u s e a p l i c a i un semnal, astfei cd in intervalui de ti mp T es t e v iz uali z a tdp ri m a c u rb 5 , iar in urmitorul interval C'etimp f clZ de-a doua. Penlru a infelege 'cum se o b fi n e ac es t s em n a l ,' s d - a n a l i z d m sch e m a de- pr inc ipi u a a d a p to ru l u i , p re ze nt at ein f igur a. C i rc u i tu l ' i n te o ra t 9 i 1 {O et ip CDB 400)p ro d u c es e m ri a te d re p tu ngh. iular e u o f re c v e n !d d e c aproximativ 80 Hz. Aceasta freiventd e ste d iv iz at iic u doi d e c i rc u i tu i b i s ti _ b i l .C l 2 ( de t ip CDB 4 7 3 i a s tfe ti n c i t, i a re ^$ rn le , dir ec t aqi n e g a te (p i n i i 1 2 s i t ut l 3 ), a par doua s em n a l e d re p tu n c h i u _ l a re d ef az at ec u 1g0 o Si c u ' u n fi c to r de urnplere de 1/2. Aeeste irnpulsuri.

Nry
c u fr ecventa de api .oxi mati v40 H z, s i n t a pl i catel a i ntrari l etranzi stoarel oi T 6 9 i T7, care l e transformddi n ni vel T T L (0-3,5 V ) i n semnal ecu amnl i tud i n e a de 5 V , cu care se comandbcomu ta torul cu di ode. T e nsi uneai ntre punctul X si masd v a fi u rmdtoarea: pentru U x = 0 si a) U r = 5 V , di odel e D 1 gi D 2 si nt i n stare d e c onduc{ i e, i ar D 3 $i D 4 i n stare b l o c a td; rezul td U x = U r + U rr-U a:. D e o a recedi odel e si nt i denti ce (U ^, = U r:), se obfi ne U x = U ri b) penti u-U o = 5 V Qi U r = 0, di odel e D 1 si D 2 si nt i n

stare blocata, iar D3 gi D4 in stare de conducti e; rezul ta Ux =U: +Ur . _U, LJeoarece [-.!r, = Uoo ( diodele sin: rdenti ce),se obl i ne Ux =Un2. tn acest mod ten siunea Ux va r e_ peta al ternati v semnalele U1 si L) 2. Acest semnalrra fi oblinut gi la i'egirea tranzi storul ui , mo nt at ca r epet orpe TS eml tor. i n emi torul acest ui t r anzisior se apl i cd, pri n p2 Si 810, doud t en_ srunt.drn col ectoarelet r anzist oar elor T6 S i T7, fol osi te pe nt r u axar ea sem _ nai el or U 1 si U 2. Tranzi stoarel e Tg, Tg $i T10, T1: prezrnlAcite un rezistor ?nemitor oei:_
\L1 -.ft\L

.5{ 10
of

,'1O

,o!9

1 .L

(r

oipr
rA

ll

IE

v.{

t1\''.rr

tc'.',t'

Rli"*
zn\(

\\
r$ '

LI

r1 \\)
tru o rnai bund stabilit at et er r nica si reaclie negativii locald. Rezistoarele R 11 S i R ' l 1 asi gurao reaclie negat iva oe renstunea pol ari z dr iit r anzist oar e_ l or menti onatei n regr m cont inuu,im _ bunatal i ndstabi l i tatea er m ica a m on_ t taj ul ui . = D 1 + 514 8A 157, 8A159.

r09

q
TEHttlluil I-ASORATTIR 1S1 @

Exista unele circuite care nu pot fi testate decit cu eleme n te de inalt a im p e d a n l a ,fi i n d c a i n a l t m o d buna l or funclionare este perturbatd. Aceste sonde, in special la fre cve nle r idic at e,t r e b u i e s d p re z i n te a c e e a g ia mpl i fi care ca la frecvente mai joase. Schema prezentati in figura 1 utilizeazd doud tranzistoare gi este alimentatala numai 5 V, ceea ce o recomandd

S emnal ul este ampl i fi cat apoi cu un tr anzist or 2N918, avi nd ca sarci ndo rezi stentd val oaremicd, pent r u a ne de asigura o banda de trecere largd. La acest etaj, polarizarea bazei este destul de criticd, de aceea este montat un semiregl abi lcu aj utorulcdrui a se obl i ne ampl i ficar ea axim aa m etaj ul ui . Banda de trecere sigurd este cuprinsd intre 50 Hz qi 25

10n F

5)

550ll

fl'ES
W

a fi intrebuintateatit de osciloscoape, si la intrareaunor cit frecventmetre cu circuite TTL. Observdmcd la intrare este folosit un tranzistorcu elect d e ci m p ( dr endc omu n d ),c e a re i n g ri l d u n d i v i z o r rezi sti v fo rmat din doud r e z i s to a re ,d e 2 ,2 MO S i 1 0 M O. Aces t div iz or per m i te a p l i c a re au n e i te n s i u n i d e pi ni l a 250 V, fard pericol pentru etaj. Bobina L din sursa tranzisto ru l u i am elior eaz dfu n c ti o n a re al a fre c v e n te ri d i cate.

MH z. B obi na L conl i ne 50 de spi re C uE m 0,15 m m , bobinate pe un corp de rezi stor de 1-10 M O / 1- 2 W. Tensiuneade alimentaretrebuie sd fie stabilizatdsi deosebi t de bi ne fi l tratd. i n cazul al i mentdriide la bat er ie, aceastava avea 6 V gi se va introduce in serie un rezistor de 150 O gi in paralel cu montajul un condensatorde 100 pF.

Pentru determinarearapidi a nivelurilor logice ,,0" (L = LOW) sau , , 1 " (H = H I GH),in mon taie lec e ut ilizeazecircuite integrateTTL se folosesc adesea sonde (testere) de meSUTA.

Cele doud n ive luri de tens iune slnt puse in evidenldprin aprinderea u n or diode ele ctro lun trines c ent e (LED-uri) sau prin afigare directi. Schema propusd constituieun generator audio, a cdrui frecventi de r r-r r-r F U U U oscilatie se modificd i" l;;;ii; ;; n i v elul t ens iun ii de in trare . As t f el, pentru tensiuni avind valori intre 0 - 1, 4 V (te nsiun ice rep rez int dnivelul logic ,,0"),se genereazd freco venta de cca 950 Hz, in timp ce pentru niveluri mai mari de 2,25 V, frecvenla generata creste la cca 1 980 Hz. Dupa cgm se vede in figuri, oscilatorul este constituit din cele oatru p o (i N A N D a le circuitu lui int egr at cDB400. In starea de a$teptare, c?ndsonda nu este folositd,oscilatiileinceteaze, intrucit poarta de comande (p4) are iegirea ,,0". Aceaste stare este determinate de faptul cd ambele intrdri ale portii P4 se afld la nivelul ,,1". TranzistorulT este blocat. L a conecta rea so nd ei int r - un punct in care nivelul este ,,0",tran-

1Mt18

zistorul rdmine in continuareblocal. dar iegirea portii P4 devine ,,1". irtrucit una din intriri este acum ..0 Oscilatorulincepe sd funclionezec, o frecventedeterminatd R1, R5 s de condensatorulC. Dioda D este b:ccate de tensiuneaoozitivddin colectorul tranzistorului. Dacd tendlunea de intrare rc p u n c t u l d e m d su r a ) d e p d g e ste - anumit prag, tranzistorul se desc h i d e ; t e n s i u n e a i n co l e cto r u l s:scade, dar iegirea porlii P4 (A("-? i n c o n t i n u a r e ,,1 ". Osci l a to r u li u - :lioneazd pe o noui frecvenla,in'!'-c i t d i o d a D 1 s e d e sch i d e ,co n e c:'^ : in circuit si rezistenta R6. P r a g u l d e d e sch i d e r ea tr a n zi s::r u l u i d e p i n d e d e d i vi zo r u l R 1 , F2 Dace se doresc alte frecvente. s: pot modifica rezisten{ele R4, R5 savaloarea condensatoruluiC. Ca indicator acustic se ooate l i z a o c a s c d mi n i a tu r e sa u , i n l i -:sa p acesteia,o casca telefonica, rac3'd a t a l a s o n d d p r i n d o u i fi r e . A mentarease face cu *5 V, consunlm e s u r a t f i i n d cca 1 1 m A. C i n d se masoara niveluri mari (2,5-5 V! consumul creste la cca 18 mA. Pertru tensiuni cuprinse intre 1,4 $i 2.25 V, oscilatorulnu funclioneazaintr"cit ieSirea porlii P4 devine ,,0".

TEHNIUMLABORATOR 1991

'

Se p o t m ds ur a t ens i u n i conti n u e gi alt er nat iv e P e scalele: 1; 10; 50; 250; 1 000 Vef. lmpedanla de intrare ) 'l MO. Abaterea maximd a tensiunii memorate dupd un timP de 10 minute este de * 20 mV. Tensiuneaalternativd(continud) de mdsurat,divizatd in m d d co re s punz dt or , d u P d trecerea 'prin redresor este filtrati, astfel cd pe condensatoarele C1 qi C2 se obtine o tensiune ce determind in circuitul de memorie un decalaj intre tensiunile drerielor tranzistorului dublu T2, care este transmis la iegirea amplifi ca to ru lui Cl2. Dat o ri td reacliei negative prin rezistorul R1 9 ,l a ies ir ealui Cl2 te n siunea este menfinute aproxi-

ll0tIlrlEI$U MEMONIE CU
. ,. re s p u n z ,d to a rete n s i u ni i de 22O Vet. Se comuti apoi K1 pe pozifiile 250, 50, 10, 1 9i se regleazd potenliometrele P1, P2, P3, P4 astfel incit a c u l i n s tru m e n tu l u iI sd i nd i c e d i v i z i u n i c o re spunzato a re , re s p e c ti v , te n si uni l or de 200 Vef, 10 Vef, 1 'Vef. Se continui apoi conectind intre borna ,,=" gi masa o tensiune continud de 1 V si c u K l p e p o z i ti a 1 , i a r K 2 pe pozilia ,,=" se regleaza P6 astfel incit acul instrumentului I sd arate cap de scala. Fdrd mi croi ntrerupdtorul K3 pe pozilia normal ?nchis, voltmetrul functioneazd fdr6 memorie. Se va folosi penlru alimentare o sursd dublS de t12 V, de preferinte stabilizatd. A tragem atenti a asupra precaufiilor cu care se va monta T2 (scurtcircuitarea cu o litd a piciorugelor, letcon scos' di n pri zd etc.).

R 1 : R 2 :39 0 kO ; R3 : = R7 : 24 k{l; R4 9,1 k(}; R 5:1kO; R 6= R10=R11 = = R 14 = 10 k() ; R8 = R20 : : 6,8 k0; R 9 = R12 = R'13: :2k0; R 15:R 1 6=R17: = R 18 : R 19 : ! Q Q Q ;pl : :5kO; P3: P 2= ' | }kO ; : '100 kO; P4 = 1 M{}; P5 = = P 6:10k{ }; P7: 5kO ; C1 - 1 OOOpF/25 Yi C2 : : 1 pF/250 V; C3 : 1 pF/250 v. D 1 = D 2 = D3 = 1N4148; Cf1 = CtZ : pA741i T1 : = BC251 T2 = ROSOSB (l .C .C .E .);R L : 12 V/ 22O {r . , miniaturd: | - instrument cu sensibilitatea 100 pAl3 k(I.

R 1 R2

subsirot R0s 056 pe mativ egald cu tenslunea condensatoarele 9i C2. C1 tensiunese actioCu aceastd neazdinstrumentul (0+100 | 'pA). Cu K1 pe scalade 1 Vef se borna ,,=" la scurlcircuiteazd potenliomasdgi se regleazd metrul P7 astfel ca instrumentul I sd fie pe diviziunea
ZEIO;

Se conecteazd intre borna ,,=" $i masd o tensiune cunoscuta, mdsuratd cu un instrument cit mai precis, corespunzitoare fiecirei scale, in srdine, de la scala mare spre cea mai mic6 (de exemplu 220 Vef pe scala 1 000 Vef gi pe scala 250 Vef; 10 Vef pe scala 50 Vef qi pe scala 10 Vef; 1 Vef pe scala 1 Vef). ,' .Etalonarea decurge :tstfol,:,, , Cu KZ pe 'pozilia ,,-'J'qi,'K1,per : pozitia 1'000 se regleaze,jPsi '. . ribtfel incit ac'ul instrumentului I sd indice diviziunea coTEHNIUM LABORATOR 199' O