Sunteți pe pagina 1din 44

uc IIJD-ICC

PDC- IPCT

PI' .11r .8515/1

ItGrinzi de rulare din metal de 6 m dOBcbidere pentru hale indus triale cu deschideri 9 - 30 m G1 podurl rulante mono ei bigrindn pinu 1a 5 tit!
Faza DE -

-2021. DAtal!! prittdsre grlnd!t da rular®

p.nr.S515/1
0\""6 1 de st11p o~ent 7 41n

be"tcn·armat.

022. DetaI!! pr1nder'.gr1n4~ 4. ~lare.Gr6 metal.


023. Data11! prlndere baton armat~

- 1 de atllp ourent din


our.ent 4iD

B·O R D E R 0 U
·1·: I

grindl1 .4. 1'U18l"e CY'6- 2.;.6 de stt.lp

...•.1. Fonieue '. 1


2. Bor-d ar-ou

semnuturi

024. Datall! metal

prlndere grindl1 4, ruler. Gr6 -2t6 .~ at11, eurent din


,
I.

1 I 3.: IlHJtructiunl de fo10011'e t 4Q Breviar de calcul .


I a - Prezentare general~ C1. Caracteristloi tehn:fC6 ale grlnzilor de rulare C2. Domeniul de folosire al grinzilor de rulare pentru podur f, ru Larrts C3 .. ludici .de consum de otel a1 grlnz110r de rulare pt.podur1 rulante
PARTEA pm,m,.PRE,Pr, PGB

025. Detsl!! pr1ndere grlnd~ d. rular. Gv6-2+6 de .~ilp de tronton .


d1n beton armat.
\

026. Datal!1 pl'ind~re gr1nd~ de rulare Gy6-2+6 d. st11p o~rQnt d.

metal gi batun armat 1& partea Inter1oar~.


027. Sohom~ de prindere Q1n~ de ruler.
C28~

])etali! oprltori

029. Abater1 lim1tU 1a exeou~1a ,1 montajul gr1n~11or de rl.llare.

C4 ..Conditii tehnice de uzinare el reoeptie ale grinzilor


,
"

de rulara

• ..xARt.~UU A.-:TEHN.Q~U
Tl::., .Depozltare, manipulare,

P1JRTEA II

a -Detall1 de exeout1e ale grinzilor

de rula~e

transport

C5. Grlnda de rulare Gr6-1 _u_ 06. Gr6-2 C7., Gr6-2a " C8. Gr6-3 " C9. " Gr6-3a Clo.. . _ It .... Gr6-4 ell. _n Gr6-5 C12. ;_ n Gr6-6 C13.Grlrtd~ de·oap~t Gr6-1-o

T2. Montaj gr1nz1 ,de rulare. .


AI. Valorile '~:'a~11i!11~r max1me.~;pe ,rotl/alG gr1ndtL ou eleotropalan tip PRME -/l'§Sl podurUo1l' wIant. moaoQU
.
.

-n
II

A2. Valor11e :!c,J:a.prtst1rilor JDaXimePI $leotropalan tip PRE 1981


_"

;-

l"O~f.

,,1. . pofUrl1orrulan"te. .

.A).

Valor11. a¢afu..~11ormaxima pe rOli ale JX"\urllor rUlet. Pl 5, PGB·S.


podu~l~or
rulent.

C144·C15.

C18 .. G19 .. -... C20. -11

Cl6. C17.

Gr6-2-o
".

"

Gr6-2a-o Gr6~3-o .

,A,4. Solio! tt1.rl dator:l.tll ac"lun:l.l PGB.

p,mm, PlUS, .Pf ,1

n
II

Gr6-Ja-e
Gr6-4-o ~r6-5-o Gr6-6-o

II

____..~.'

1
\
,
,

IPOT

,'il

~::.~-:~

«••

·Gria~l4e ru~re dIn .etal c~ 6 • ehldero ,entru hale induetri&le en deach1deri 40 9 + 30 m ei pedurl rula~t& tip ••ftogrind.~1 bigr1nd. ,1n~la 5 t~ Faza Im

In pro1ect .tnt oupr1ase det&111 ,entrn u~t.arele


de gri'nz:b;

t1puri
..-

Dsnumirea

& lelllentu'lui

In11dl,

Gr 6-1(Gr 6-1-0)
\

6x
6'x

~+~."c~'

""'1ijomen:t !U:B0TiIe::t 0r max (tfil)

Tltlpi

A Idtuir.

300

Gr 6-2 (Gr 6... -o'~.) 2

350

8x160 121'27. lor170


12x) 00

Ul8

8,23

pr0:tl1 U1S tole audat.

10,47
12,,98 14,63

Gr 6-2~(Gr 6-2 &,.)


Gr 6 - J(Gr 6-30).'.: 6 X 408

.'

reze •• peatru bale industrIAl. Fq, aTl•• ea,...!tll"l ... ricliear. raa.re II.
Fe

t.,

1.t.Pr.1.ctul

tUprt.de

grlnz1 a. ru.lare .etal1 .... 1,.,lu etl ,oduri rulante PRMB, PRE, P.r, ,tnl 1. 5 tf 111 grup •• :tu.J1.'1 ....

lox2oG 12x300

Gr 6 - Ja(Gr 6-3 • I c) Ur 6 - 4 (Gr, 6 - • 0) Gr 6 - S(Gr 6 - 5 0) 4ft


Gr 6 - 6 CGr 6 - 6 c)
6 x 450

1ox200 12x330
100:230
1,ox240-

16,71
23,69

'lela

'

«r1Ilz11. d. ruIare 4in pr.1ee-t .se. -rnoo1.e::ua .1 rulare em eiae ,It rate (.entoST~S 33.-8.) fixate ,ria BudurU (gra,e1. I ,1 II •• 1'uae~1.11are ale p.durl1er) aau d..... tabl1. (gru,.l. III ,1 If, 4. tuDe~lon&re ale peduriler).
•• rulare au ~••t (lmemsionate 1••• toa. stIr11.~ It.itl, t. oeat.raltat. au ,reved.rile ST~3 1.18S/0-78 ,1 N.r.at1y ~1.7-79 ., •• dItlolr118 41n •• ,t•• bri8 198 •• . 1.2.Grinm11e

'fi

12xJ50

8udat.

6x

500

.J!-.,r.

10%270
14-x380

12x370
12x280

29,1.
li3,.

6% 60e

2.Doaenlul de foloa1re
2.1.G1-1azI1e de rulare

"

lq).Pr.1.etul

ea,ri.'. urB.t.a~l. ,Kr1il


_lat1 t.
tol_o81te

hrtea I - Plano.t. 4. ;prezeatare, 0.9.411111 ••• ,1 i.4t __ tt1 ,r1Tla' uziRarea eleaenteloro ~artea·. 11-& - Detall11. rulare, ,1 al.tab1alr11.r. :tart •••.
. .-,',

pelltru podurl rulante


BUllE PRE PTA .. . EGB 7

e ; 3 c ;S - pc;duriFllianie
1

deta11ate ti, :

bt, prole et pot f1


mot?09nfio'd
C./.I

f. ex.aut1•• t. gri.miter
t

2,. 3,2 " ~O~fOduriru/anf~ cueidrop:Xo/}{Pt<e 5 (rrs) - podud de -/f.;rl7orr {pr -at-O) 5 paclul'i 9rr:J'/u-

,8~1€.a -0

e/eclro~\'?

III~ - De,.IIi! tare, 1Ial11pulare ,>,, __";' "' •• l1't~·jui grl~r;li.r de rulQr~

tra.••

,.~1: •

.6 rUlare,
valorl1e
014

!Jioollu (f>i3/3 -83 -oj Iu flanoa C2 eate In410at d•• enlul .e ut111zare 81 sri_siler
deteralnat pentru uraltoarele oonditt1'

..

'~

1.4.Jle ••• tele au ~•• t ' ••waite

-gr1nmile de rulare prelau inclrcArl1e date de «au. ,GAurl rulantti'av!nd a~ea§l capacitate, tar 1tiolrclr11e persanente ~
,reetzate' in brev1arul -podurile
reac'tluni

Gr 6 - gri.dl •• rulara .1.p1. rese..~. 4. 6 • teaehiclere J


1+4' - tra,t. 4e taellrure •• bazl\, twl~l. , .... ,., 81tatea',ort .. tlJ • _-variant" 4. tHe.pt. 4e tllieib'-~re, obl1mtitlil ~11l IIltr1rea 11l't1811tll,.11 .u~rl~H.' e - gr1.cUl
,~-

de ,calculf

..

If'--Homentele
~in

rulante .!nt dispuse 10 s1tuatta in eare retfl$ aaxl_ .ltemeafl. w. rGl'ilG' tm rtuur~'l1U1l at1nifdo

!noovol~toare waxima m~~u ~at ~~ntru ~oli@1i~il@

«.

cap. t 9 preTbut..

.--,'

CJU

em teri

.If.

produse de poduri rulante, l~cluaiv !ncareQl~l@pevm~onte (valor1 de oalaul). ID~roUr11ti transveT$sle ~1 longitud1nal~
ftot1 .. nea u podnr11or
1n f,reviArul

de ea Len L,
.~ .. -,--I
'I" --_.." .. -,~ -"~
A.A.

Gr'fnzila

Gr 6-5:n'r n-6 "_ " ... ''' ....... 1 ''''~tf

-31'1
____ ~-i

pr~851S/1 Faza DE

-4-

pr.8515/1

Faza DE

Grittzl1e de rulare Cap.) ~i


g

din proteot pot Ii utilizate


otarea
oondl tii lor

,1 1a alt.
din

apar defe

at Lun f. In timp.
3.ELEMENTE DE CALCUL DIMENSIONARE. 8I
.

~(Ht~Ginatil de podu r t , cu.reepe

de ealcul

indicatiilor

pentru alegerea tipului

de grindl din

cap•••

118

2.2.Detalil1e de exeoutie a grinzilor de ru12re e!nt ~ --__ ~~ ~pli~abl1$ at1t halelor cu stilpi din beton ott Ql din .etal.

tUir. j

bite

i ...

La proiectarea

Tederl1einstruotlunilor 2.3.Grinzile

struoturii trebuie an se tinl se~ma de pred'e la punotele J. 9 ~i 404.

3.1.~ema Btatlo~ a gr1nzilor de rulare din pro1ect este de grind I simplu rezematl avlnd deschiderea de oaloul 5,98 m. Aceast~ Bohem~ s-a avut in vedere atit 1& tnc~rottri verticale ott t} 1 6ri,zontale.
l3.2.Inct1.rC"1rile lolol/2A2: considerate tn caloul

stnt conform STAB

1978, STAS lolol/OA

- 1977~

din proie at pot ii :toloaite pe tot teri toriul tl1rii,eu oonditia' Qsigurl1ril unei inte'gr11.rl ooreote • elementelor tn anaaab Iu I strtlotural V1 a respeotttrii 1ndioa1iiilor 4i1l. de rulare Cap. 3 ~i 4.

'(a)!nc~~~ripermanente §l .cvasiperman~nte_: greu~atea pro-. ,prie a grinzii, a enii derulare Ql a elementelor acoesori1 ale o?1ii de rulare llferente §i greutatea inutalatl1lor auapenda te , conr orm date lor din breviarul de oalcul.

-2.4.Grinzile de rulare pot ii :tolosite in toate zonele 011..tiC., ",tit in intariorul:. halelor ott Ql In exterior, ou condltla
respeoU1ril condt tiilor

I b) in clircllriut 11e :
poduri

alegcrea

oalit~tii

impuae de nOr1lele tehnioe in vigoare priTiJ!4 otelurilor, ~in1nd seama e1 de Indioatl11e din

.Incttrc~ri verti~ale mobile, provenind din aotiunea a dou~ rulante cu suspenaii flexibile av1nd aoeea~l capacitate, in-

pla.n1}a 0(> 2.

car oat e •

2.5.Grinzl1e

de rulare Qvtnd 'proteotia oblenult~

en grund'

de mlnlu de plumb 01. Topsea in dou str_aturi, au t08tproieotat. ,pentru. hale amplssate .!n medi1.cu olaeele de A,!reslvltate I ~1 II conform fiT,A.S 10128-75. ~Grinzile pot t1 folosl te in medii A\lrea1Te §1 cu. umidtttiti mari OU oond1 tia AaigurU-r1i .nsurilol" oore8"unzJl;~oar. de proteotie ~n oonfQrml~ate ou prevederl1e STAS 10702/1-76 ,1 STAS 10702/2 - 80 '1)?rot.e.c"tie oontra ooroziunil a construoti11or de otel suprateran.Cond:+til tahulae generale " 01 ".looperiri proteo·toare ,••tru. constructiiaflate in mediu rural 01 urban". .

Reactiunile maxime pe r01jile podurllor rulante au :fost luate oonform fiGelor tehnice ale podurilor rulante elaborate de I CPMRTU: ~ Timl~oara, - ed;1981. 1983.,
.Inc~c~rl

orizontale

provenind din:

-trinarea longitudinal~

a douA poduri

inc~cl1te;
!nc~rCQte;

-fr1narea transverBal~ a dou~ poduri rulante -lovirea unui pod in opritori.

veriticarea Is oboaea La, cor-eapunaat o'r grupelor de tunc_'; t;ionare III ~1 IV a-a etectuatpentru aotlunea unul eingur pod rulant

:'2.6.Grlnz11e·derulare iletalice etnt 'lneombu8tibl1e~ _vinci o rez1stent~ la foo'de .in 15 min, 1n conform1 tate 011 l'reTederlle dill NPOlh vigoare.

3.3 •. atele D

de caloul pentru

care 1a ap11earea proieotulu1 tip se I'reTU alta'soheae sta-tice sau 8011o1tAr1,'p~leotantul inTe.ti~iel, Ta trebul aU refaoU dup~ GaZ ealoulelet tolo81Dd~-ae 11 de datele _4in
b~vlarul d,e' oaloulo

2.7.!n

caml h

lorl1or sollcit~r1lor capabile J..4§1:';lnbreviarul de calcult!


3.4.In

!no~rc~rilor ~i vastnt indicate !n plan§ele AI, A2,A3t


stabillrea

, 2.a.Beneticlarul iUTestitie! are obli~at1a ml .slgure intr~tinerea in bune cond1111 a podurilor ruanta Vi .·cUllor de rulare 1 . n Contorm1tate cu normele tehnioe til Tlgoar •• h tl.pul exploatKr11 Oonstruetiel trt'J:bule efectuat un oolltrol periodic rigllroe aaupra ,",occ···<-'''''Ur.i:i. . grln£ 1lor , elementelor d@ !lIbinare, a ,tnelor Q1 prind'erl1or aaeeto l:'G, - ret'!1o!ndu-se leg~yurile ~ !nlocuindu-le !n oazul tn care '..

cazul ~n care proiectantul de investitie prevede utl11zarea grinzi10r de rulare, !n oondlti1~' d1ferlte de oeLe oonsfderate tn proieot, eate obligat' B~ facl1 toate ver1flolf.r11e de caloul necesare, in soord indicat111e 'din Cap.4.

cu

\J.S.Dimensionarea gr1nzl1or la Bt~rlle limit~ de re~1at~n~U, etabilitate, exploatare normal~ ei oboseall a-a flout 1n contormitate cu prevederile din STAS 10108/0-78, Rormat1v P.lo7-79 eu mod1tic~rl1e din sept.1984, ver1fleindu-ae:

-6- pr.851S/1

Jaza DE

-0forturilr unitare normale in metGrialul de baz~; -eforturile unltare eohlTalente 1n materlalul de bazl 01 111
. sudurl;

••mODUL DE ~OLOSIRI A P80IECTULUI

-efQrturi un1tare tirilnd seaaa de tenomenul de obos~al~; -incadrarea 1n o~udit1ile de atab111tate generall 01 locall; -sltgeata din sQlioitlri de exploa'ti6re. Caloulul grinzl1~r de rulare etectuat oon.ider1ndu~e 11loadrarea riguroasl in tolerantel" ind1oato in plane:e C t~•. J.6.Detalil13
etruoturii de!oraatil1or

8-.

•• I.Btabilire~ tuc~rolril.r grihBil.r 4e rulare 88 va face t. oGno.rda.tU· au prevederile 4in STAS 1.lel/2A2 - 78, STAS lal.l/1-78i STAS 1.1.1/0A-77 ei din fiee!e de caraoteriat101 ale ,adur11.r rulant. eaiae de uzina preduolteare a )edurl1er rulant ••

4.2.Iu cazul tn oare pr.ieotantul·de


tntr-unul.4ill oazul preciz.at

inTeatltie .e tnserle
~inzll.r 4e

In ,1anQa C2. alege~ea

de prindere a gr1~zilor de rulare de ettlpI1 ee alo~t}lieso pe prlno.~plul 8sigurllril. oOJlpatlb111tJi'ti1 . .. .


Oi a deplasllr110rrelatiTe ale srinzilor
,.

rulare ae ,peate face direot din tabelele prezentate.

4.3.In plan~a A4 8~nt.date valerile de oalcul ale s.lioit.riler nente podurilor, exolusiT Incl:1r~!1rile ,er&aVI ovas1peraanente· ale gr1nziler. . In oazul in care gr111zile de r-uLar-e Be t'eloBes 0 Jlentru sustinerea a doutL poduri de ,cepaoi tllti diferi te, aau (stn. QIH~r alto valori aletno~rct1.rilor cvaa Lpersranenbe datori tri Buetinerii ctJ!J:lduo~ -~teler eto., ale~erea tipului de eIe.ent se va taoe prin compQrarea •• lioitlrilor efeotive cu 801icit~rile la care au lost caloulate «rinzile dlD proiect, preclzate !n breviarul de oaloul. Dac~ dat.~s , !:o

tatl

cle

oore8:punznt·8ar~ aotiun1i

st11p1.

Proieotantul d~ invest1ti1'trebuie al asigure Integrarea grinzilor de rulare ~n ansamblul struotural, intoom1nd un plan· au tuat~ t1purila de 1mb1n~ri, co .en~ronarea eolutiilor de prel.are a ahat'3rilor'in plan fii pe tn~ltillle. In traTeil., au pOl..talse va •• igu~a transD1tere~ fortelor longitudinale rezultate din oaloulul a. ansaWlblu al strueturii, la elementele portalulul. ,stilpilGr Tor prevedea piesele _eoesare 19b1~~rl1or grinzilor de ru14re. In cazul st11pllor d1. betou a~t If'va aoord2 e «tentie deosebita: anoerajului ,1eBelar cI. fixare ,. • trt4 •
3.7.La proleotg,rea a att £mlgura. trans.1terea,~ortel.r .e-izoJ'ltale,transTersal. «1 tudi71g1~ rezultate eli. oalcu.lul 4e anllQablu a1 .trueturli 1!(,;Jltele ]'?f.ir·t.9.ntevertioale. 01 1•• -.
1& .1.-

8.,

rlt~ a0dului ciferlte, in pe ans2.blu, . Pr.leotantu1


tate

de utilizare a1 grinzilor de rulare apar solioit~ri ,lua, sau ta .inus pe anu.ite z&ne ale elementeler .au proiectantul iuyestitie1 va refao. dUJl oaz caloulele. . . 1 1nvesti\1.i r~punde de acest~ TeriflC~ri in oontGraleu.regulamentul prlvind r~spundertle ill1,roiectare.
. ~.... La preluarea

,rinziler

se va '\1ne sea.a 4e uralttoarele,


la

3.8. Cal{-~~ rulare gi prlnderl1e aoesteia de de talpa auperlu.r. Ii ,;riilzlide rulare stItt calculate 1& :tortel. aaxi.e ,roTe.ill~ 41. frt.ar~a transversalla olruolorului .au ii. deplasarea' obllo1 a pedulu1 .r'uiant ,COAt. 'S'lJ.S·;·lelol/O.l- 78.Sl«eata .rlze.tall .1. fer,.l.

-Lungi.ea
cereapuIlz1nd halelor

~rlnzl1.r

de oapUt, are caraoter exe.plifioativ,

cu fr.o:a.toan. aa,lasate

,trqlversaletUlte

l1mitatA

la

1!50 dindi8tan'ta 1ntr.

pUllet.le

«.

. ,rlnder6alea,1nelor, iar 4atori tl cleplaellri ler .b11ee ale p.4llril.r 1.. lis •• dia· fliJitanta intra uele ple8elor .e prl~4ere AI.' ,1J1el.r.

3.9.0,ritorliau

to..).l1are indioate. in pl~eaC.28. In eazul tu oare la .pllearea

:toat caloulati -peJltru yal.ril. t.'rlelor ••


.

preleotului

·rezultl. :ter,,_

8.(&1 -r1 doao1t oelo lRdi~t., Jr.leatutul 4e inveatltii •• to .bllpt '. refacli caloulul . sri e~ectuezl! aadifiellrile .,1 Bacful_re. , Fe opriteri 8e Bonteazl. ta1lpeaae cI. eauciuo, "_::form ,re .. rl1@r uzinei furnizGare a ,odur11.r 4. rula.t ••

~~ginal1. -La'halele CU Bttlpi baton avtnd ele.entel. 4e ,eret.· ale trontonulul aontatela tala sttl,11Grae ad.,tl oa srindl ... caJ~t aoeeaol cr1ndl oa 1a travelle curente. I~.Te4erea ut~11znr1l au etloieDtl aax1•• a Guprafetel.r oenetrui te·~le halel.r~· ,role91iant11 de· investi tii au obli!atla sl . 4eteraine zona aotlvA a.oesar_ a podului rulABt In traTeil. de ¢A,lt ale halelar !n striot. oenoBrd~t' au ceriutele ;reoeaului tehM.l~ «1o, tunol1e de care .1 deter.ine ·a.plaaarea fronteaaelor haleler .1
tm oonseolntll tipul ~lJlsl1er 4e rulare ..... ,At.

.ttlpilor

.i~

.,5 •

fat.

de &XUl

4.5.La ,reluarea grin.iler vestltle trebui ••• ,reoizez. ,0&111a flare i.binUJ:oilor ou .ttlpul (care ·h oatiY) ,1 consolele ,entru ,rind.rea

4e rular., ,r.i.otan~l de itt~1 4i.easluBll. c.ur11er nCQQ,lane. au oaract.r exeaJli:f1oOD4uot.rllor oleatrloi~

-7- pre8515/1 Faza DE cia iJ:lTtlsti utili.ea •• lil ,ri••1l• ,entru alte OQzuri9 in afara oeler preoilate t. C2 ya In410a eventual. Ie ao41fiolri Deoesare ale grlBzilor 41. ,r.i.et.
4.6.Ia casul

-S-55i5/1 lama DJ

:t. care proif!lctantul

,la.,.

4. 1.vestll11, b•••tioi.ru1ui ,1 con~truoterulUl, ·ca la aplicarea prezentulul ,re1eot tip •• t •• bll~at.rie respeot_rea au atrlotete a le~11 ar.8/1977 ,rlyi•••• leur.rea 'urab11ttltl1, 8iguraBlei 1. ex,leatare, funoliena1ftl,,1! ,1 oa11tl,!i oonstruoil11or.

••7.8e atra,e aten11a preleotantulul

5.1'EHNOLOGII
i.

Pentru monta3ul «ria.ilor ,i ol11or d. rulare Be yor reeJecta abater1le li.ttl indicate in ,lau,a 02!l. Motajul "fa inoe,. din mlJlooul halei (dreapta-Bttnga) • 's~ re'oemandl ,nasa.blare_ la .01 • sr1nz11, ,a ,inei ,1 oprltorllor. In oazul 01nelpr~nfUt de~01'it.bilt ., va ooreet. pozl11. qluel dupl Ilontajul !rin~11~ In O&Eul·· ,inei prin.epr1n ,lJUdurl - ce., ' r~o11ile ae Tor 'face Duma! priD a~u8tare~ ,OE1,,,181 ~rlDzil. !n' &08a'tl i1tua~le, atrtngerea ~ruburl1or ,1 8udurl1o~,i.blnlrl1or .cu .t11,ul aeyol'reallzanu .. l dupl aontaJul tutur;r pt1nzl1.r 11 .... rft10area 11~iarltl"11.0Iil •.
t: •.

De,.zitare,

aani,ulare,

transport

,1 .ontaJ.

5.5.!~eur1de

proteot1.

auqoli

5.1. Del! 0; 1tare a «I' iJlEi l~r .e ru lare, aeria Gr 6 .. 1 + 6 •• ya faoe,. locurl speciale amenajate, o!t sal apr.ape de 1.oui •• aontaj, !n zone ferit. de poa1bl11tatea aoumullriler f. ap •• ete.ri ... A,ezarea .e va face oonjora planve1 l' 1, e... t!ndu-s. i UD contact tlr • ou p~tntul. Intre «ri.z1 88 las~ • dlstantl 8ufloi~ntl ,entru

.t

Il~nlpulare. 5.• ..a.nl:eularea grlnzl10r Be executA au doul 41s,ozlt1 .... 2! · ~uplate U 196 • §1 doul vute.ou ott. 4.1 ochetl. Datorltl.lun«1.11 10101a vufelor dlspezlt1vulu1 U 196 A ace.tea au foet tnl.cult. ou. a1tevute de ),0 m lungi •• au ao.oaQl caraoteristiol de saroin&. 5.3.Iransportul rutier al grineilor sa eteotuea£1 en .e.lre.orca Ii 12·.-de 10 tt oapa 01 tate • .loeasta nu exolude t.10aire& alter .1jl.aoe de t'ransport rutler ou aoeea,l caraoterls·tioi ,1 •• l«nrht un ooetloient,~e'!no~rcare opt1 •• . Pentru transportul pe oale ter'4t1h se arat.1 B,pre eX.:I,lJ-·, . t~~r~.'~.,t!1~81t:_ea .. ag~nul~l ..plattorll~-·~'.k:L:'~'~;;: v -'tt'-~~P8~11;at~~ aa1gurind astf'el .0 mohca're 'Etconondoii.

Exeoutarea opera~il1or de transport, ~n1pular. 11 .ODta~ eie ya faoe au .respeotarea preTeder110r dIll "fOrM de proteo~la _Doil in 00J1struct:l.i-aonta3"" ed11!. 19S1 aprobate de M.C.Ind. au. Or4.1213/D rat ~lIpletllrllor ulterioare, en .en~lune.~'ol .oeste nor .. au .tnt limitative, ezecutantul ,1 benefiot.rul ur.tnd a 1& ooapleta ,1 ou alta, ralsur1 epeoifloe o0Z141til1or locale, p. oare 1. ya oon.ldera
'

118

cesare.
~ r,

d;'16

•• e

' reoep~ionA «riDzlle


STAB767/0-77.

Pentru executarea

oareotl a oliler 48 rPlare ,ate aecesar , de rulare 'ou !noadrarea ri!UroaaU tn preTe-

41ft planp 027. Sttlpl1 d~n betot\ amat JIG oare rea&emll grins1l.· 4. rulare -at ..... bl1 t Cp «a or1u sU fie realizat1 In ola8a 4. ,rea1.et. OPD 6 .au . D1 (~'J.S 6657/1-76) ,antl'u pezl ~ia reat1 .... a con~.1.1or.
____.-;.
.

d.r1le

ST.A.S So18-80 ,1 a ind"ioatil1or

.. Verificore eforturi

In

grlnzi
Gr6-3a 6r6-4 Gr6-5
Gr6- 6

:fro 1~!'
Qr6-1 6r6-2
A:J~
10)(170

8'850

!O ];30 }: 1~~aJ }600 }350


12)( 8aY"

Gr6-2a Gr6-3

12 x 370

f4.x380

x4O{)

400

fOX2()()

IQx200

IOx230

10><240

fOx 270

12x280

Ys r-- .
~ \:: ~
(J ,-.

n
Ix
~ ~i

(ern)
_(em)

/3$ 18.3

1~7
22,5

14,9
22.3 77,0 72,7
19010

17,0

/7.,2
2S

19;2

21.'8.
3
1

it> :

~ [-_And

A brut, {err:
(cmlJ

62,0
S7, 7

ra»
66,1
16813

25~2.

28
'93

80
75,7
2508"11475,5 995,1-

86.6 82.3
27918 1623

fOI,4-

I{L:t

ct"
., ~

26.S
36,1
.

122,8

8fJ7
37783 1967,9

9Z1
50924
.f"1I':'~

me

~ ~

'u ....
,fr>
(J

"
/J

(cm4)
(cm3) lc;m!)

/0398
770

89421 ~374 2477 8597


337

114-3,7

1275,8 852,5
3366,7 f80

568
1692
150

747.2
2'377. 7
145,8
r-----~

tna 7
460'Z6 217,8

23~6
!/il$
6705.6

1349.4
S'43QS'

t Jj

l,y
r-~';

(cm4) (c.tt!)

3366,7
180

--

5 <..; .....
~

_!i"~~~

24S

2738 ,
'f21,S"
.2.

rg-

43
0;665
_ .... T ____

48,2

66,7 a627
--~-~-. 1.03
I-'

60.7
Q624

8~2
~679

96
0,695

157
43/41,23

0.572
r-.----

0,726 29/10

0,747

r--'1nOJL{Y'!

~fv!~Lrtj '£:
N

«»: ----- --0,7S


0, 8J

fvtO<;U'~

8,23

Iq4-7

12.98
14,0/

14,63
1,04-

16,71
1,07

2469
-

tS .......
-4...1

,_pt _ _{g}_
r-----

,-~ooresp, (!f2

11.28 8, 98 -----~ --~.. 2,82 3,73 0.157


35
O,2SS
'--.

IS, 67
1------

t. 10

1.14
30,24 uis 0,54 1,10 6,24 /.735
0. 296"'

-.~-~

17.78

24; 79 8,03
0.37 '

44;83
13,48 0,51-

--

f-'-~

4.83
0,56 2,2/

';'37

6P7
0,37
0,
-

0.265

0.265 a66

15
......
.::;-.
(J

0.72 r-.ML-.fif!rJ ---_

0.66
1.77

93

0,93
3,75 0,345
O,2S

1.36 7,93 2,577

.L

ltj)

0 c...,

_":!i:_&!!J Me _(jim

-r--·1.

-___ -----_",

0.25
0,14-

Q367 -~. ~.-

----- 1-----_
t-----

0508

.. -~~-.____--.-

2,50

~83
0,856
0,210

a 154
239J

Q57S

a 166
2298

aIM
2260 1800 2073

o 356
29-20 1972
~-~

l~

bv :-t-I~

~~ ~

2410 o;t~,/i&Jt.:Jwk '---'---

______

____""_4

,:> ct

b( 1:&
'0

N ~"

r-'§_J!9/eA -_ _---

1925 1830 ~~6;ii!9/jd --- ~---

1782 __rw" kiM ~---.20.9

1674 --~.- ------_ .........


1618

f--.

222S
'1589 . lBO/

2401
2(J04-

2420
1878 .2204348

__!i .

..... ~'t:J

,&.£

v.

::h

1657 /7941721 -.-~~:(J:}J{kA----~-- r-~~-. ~---~ 0. 74._!~-~~~~ ..__ ... ----...,_--.~.- -- 0,8/ !!tl ~-'---

J~9/M--~--~--. -- ~--_374 3810,1 O,IS

...

~~__..~-

207

230 224 -_'--- 1----. 478

'---

1857

22#

1988
'kJ8

253

298
812 195-4.-~-

5'40

t-~----

16q6

5/3. ,__.1745
0,71 ~.-- ..-~.-

---~

1138 1969
-_"--_-

1602 2035' 0.60 ~


..

IN~QScm0n

-~.

o.n

--.-----

0.70

tuo

---

alo

~----~
.. 0.10

0.7/

0.72 0.10

0,10

CARA.CTERIs~TICI
~. -<' •• _ ....

TEHNICE ALE
~ ".'~-r.

GRINZILOR
·~t.~ j- ~....-..-.'

DE
...

RULARE
......~:

~-..._

...~..~

TIP

GRQlNfOA
..

. TRANSVERSALA

SECTIUNE

D/MENS/UNI

S'ECTfUNE

TRANSVERS'AIA

h . .....

.. ,

io·.·-,,-_

b,
mm U 18
270

I,

b2

12
10
10
I

CAL/TATE Mmax tfm OT£L

CONSUM DE 01£L kg /buc .


306 330
--~

PLANSA ,
C5

Gr6-1 Gr6 -l-c


Gr6 -2

300 350

'6

160

8,20

1----.

..

-+~~---:-:

CI3

Gr6 -2--c Gr6 -2a Gr6-2a-c


o

12

170

bl
.;:

°t

t
t

.
350 6
:06 300
12 .

'°1

351 50 377 384

C6

.-

CI4

200

C7
CIS

10

13,00

416 400

Gr6-2 Gr6-3-c Gr6 -3a Gr6 -3a - c Gr6-4. Gr6 -4 ~ c


.6r6 -

.
.c:

~ ..-

400
~

300

12

200

10

OL 37

II,60 , 16,70
23~70
I--

C8
CI6

432
434

...~~
1
'.

400
b2.
~

330

12'

C9
C (7 CIO

230

10

468

450
.0

350

12
I

240

474
509

10

5 .
.... ...
-

-'.,-

.~Gr6 - 5 - c

e •
:

500

.
~

CI8

370

12

270
280
.'

10

2910 J

f----

517 553

ell
. C 19 el2

Gr6-6 ~ Gr6-;_6- ··c

.. -

..

600
;

3{J{}

i~

10

43..,40

623

: -NOTA:
~!;Oe

611

·c 2tJ

.Gr. -. grinda simplu rezemlt4 _,,~ -:,. .'. , ., '.06 - des chiderea gr/nzJi .:-"

I. DenumJrea

grinzJ70r ~a' staM/it astlf/I

-3.

.' :e<,; 1+6 - trepte de incarc~ '. -;'--.'


>_
!-'.

Momenfele maxime irdixlte in fabel cu valori de caIeul conform srns . 1010B. / 0 - 78.. slnt provenite din in- .

_a -- Klrianta cu Idfim/ :marlte ale trip/a2! Exe/Tf)lu de notare, .: . .. ._ Gr ~: (-grinda de ~u/are $irrv:Ju rezemafa --'_ .• ' • i. 6 m deschiderf-tretqta I .'.
'. .
o •

carcarea vertkak: a rulante. . ,

doua podui

\J;r_~"".f!.grinda

'- :::.~~~. f1o"As:1J/~1it

tronson curent

-.

.0

de.rubr.· $il1YJl.u~zemQta f~~Ptq' -,-,.· :. ,c

'DOMENIUL
,',

D£FOLOSIRE
Grupa defunctionare

AL PODURILOR
-_.
-

RULANTE

PRME.,PRE,PTf'i PGB
...

TIP".'
,"

~ ~
.
'

Grupa de functlo~
'b-...

(I

111

TIP

POD'
!

.
J

~ "\l

°e

Q..;o._

tczp'ftate

n» e rt ~).~re GRiNDA

••

-.'-<'~-""'__

;4

• ~~atE

10
13

rI'PflJre .
, 0;8

TIP GRINDA

POD

.~ 'l:l-. QE

it

~ ~

e 9._ vi. cqre


tf'i
,

10

1
2

Grupa de turcttonare 11 -Grtlpa de lunc110nar" 11J


dtate
TIP GRINDA
Gr6-2 7,6 Gr6-20

Grupa de iuncttonare IV
cofX:IPitate
" o • ..:..~.

r»pa.citate

r1hrre ' ," GFIINfJA It


..,_"'

rIP

TIP

m;~1re

GRINDA
Gr6-2

.................

PRME 1
.

76
19

1
;

'

.
.'

!
.s ,

13
.
,

Gr6:"" 2

.'

PRE 2

:. ,.;!
c~ .~

"
-':_-

16 19

",,:

".::

22
10

. PRHE
;

.
2.
.,

. Gr6-1

.'

..

"

.'

22

. Gr6-20
..
, '-"

..,_ .......

1,25

i .;

Gr6__
,

_,

25 26
10
13 16 19

6r6-3 Gr6-3a
Gr6 -20

'Gr 6-3
,._

Gro-3a
Gr6-1 ..
Gr6 - 2a
Gr6 - 3

.
'"

Gr6-20 Gr6-3

Gr6 -3Q . "'.. ,_.. ..,_... T_ .

.73

(Jr6
~
..

f!1
\

1'

16 19

',6
.. ~
....

.
._ .. : ...+

PRE 3,2

3,2
Gr6 -3

2,5

1,6

i:ir5 -20
I

( 10~'
,

22
13

22 25
2B 10 13

Gr6-3

Gr6 -30
6r6- 4 Gr6 -3 Gr6 - 30
-

Gr6-30
Gr6 .. 4

6r6-30
6r6-4
i

Gr6-2 . 32

PRM£~2
..
' ,

76
19

Gr6-2.
2,5
"-

Gr6 - 3

Gr6 -20
.

"

'

22 10
.',

.
'S
:'.~ I

Gr6 -20

PRES
Gr6-20 Gr6-3 Gr6-2a
" .... -

16

'

19 '22
25

5
Gr6"

Gr6 -30 Gr6 - ,

,-_

~~ ....

Gr6-

'

Gr6-.lJ
Gr6-2Q

'.

G(6
.:

3 -30' 4

PR/vIE 5

13

28
10 13 Gr6 1

Gr6-

16
19

Gr6-3
Gr6-30

4
Gr6-3

22 NOTA

.PT 5

16 19

4
2
.'~' '.

Gr6 - 4.'

Gr6- 4
.
Gr6 - 5

r~~>li :
'Gr6
s:
','

- Podurile ri1tanle PRf:1E - Pod rulant monogrindo cu e/fctropalan si PRE ., . Poduril~, rulanfe cu dectropolan sint conform lise/or tehnice ICPMRTU - Ilmisoora 1981 Podurf/f ru/ante PT - Pod rulon" d~ lurno,.. sl GB ~Pod r.MgreiJer bicablu sint -

22 25
28

G(6 - 5

.:

5 ..
'

~~~·~\:·-T

"
(
';'+

. .~.- ." .

~
:

;",

conlorm •
'.'

tisetor tehnice iCSIT - UMMRTU. - Ti/nisoOro,' f


' ."
I

Gr6 -6
Gr6
4

Gr6 - 6
,

.
i" .

10
13

.
5

Gr6 - 4
'Gr6 - 5 Gr6
"

a fost dot pentru ~ul ocfiunii ~ ~I.!a , pod_uri rulOll/e' incarcote,ovind OCf'fO~ copacitot« ." .• ' ~schidMi'CJ podului rulant S'1l consid~t Lpod ~ Lhalo -2.00m Pfntru oUe situo/ii .cf.e- incOrcore proif.'Ctontuf de inwstilii va Iace verificorile, ,

',: DomMiuf df fo/~Si" din prezlnto

Pton$d

. PGB 5

16

dfcolcul
"

necesore,

19

Gr6 - 5,

"

'

2
~ ':~
: :.,> ..:

· ..... v_.a _
'

Gr6 - S. . :
"
"

,
'

22 25 28

..

-6

Gr6 ":'6

Gr6 -6

• Set proiect : ing C· Zarici (,:;('",.:":.:'

__ ..

--- .

INfJlCl

DE CONSUM
........

DE

---,-

OTEL A/GRINZILOR PRME I PRE. PT


lunctionare III indice de consum otel
kgflm~
8..5 6.8

DE RULAR£ PGB
'n,

PENTRU

PODURI

RULANTE

'(IP

.,'Desch idere

POD
"

lunctionare II capacitate indice de hald con sum otel ' de, ,1m J rid'lpre . kg/1m2
Grupa de )2 B.5 6.B

Grupad« . itate

TIP

POD

h·_.J Grupa de functionare II Grupa de tunctiorare Ill Grupa de function am IV ~e~ ruere'~----~____'------_ ~~---r~--------~--~-.----~-----i _ hald (m) CCIfJ1cifate iridice de rkt7care consum ote! tf kgflm/.
9. 8 7.8

ri~rlare

,(;apgcitate indice de rigi~are consum otel tf kg/1m2


9.8
7.8

capacitate indice de rigTcare consum oiel tf kQflml.


9.8
7.8

72
15 . PRE2

:
,:

PRMEI
~. ~
,',
: .. '

15

18

1
.

5.7

0,8

5~7

18
21

6. 5
6. 1

1,6

6.5
6.1 5.4

1,25

6.5
6.1

2' 12
15
18

21 --

.-

..

4.9
4.J
8.'5

4~9 4.3
8.5

24 27
30
12 15 PRE3,2 21

5.4
5. 0

4.8
10.7

"

~4

6~8 '

6.8

5.0 4.8 9.8


8.6 7.2 6.1

5.4 5.0 4.8 9.8 7.8


7.2

PRME 2
-

5.7
4.9

.,
,

.
PRME3.2
'.
"

2' 12
15
18 21 3.2
'

21

'_9
9~{J

1,6

.5.7 4.9 4.9 9.8


7. B

78

3,2

8.6 7,2 6.

24
12 PRE 5

2,5
.....

1,6

6.1
5.6

5.6
5. " 5.2

5. 6
5. 4 5.2 11. J 8.9

27 30 18
21

5. 4
5.2
10.7 8,6

7.8
.r

6.S
6.1 .

2,5

2'
.

6~5

]5

11.1
9. 7

5.6

S.,
12.1

8. 0

8. 0
!

5.4
IL) ,

7.4
6.5

6.9 6.5 5. 8

2
1 '.

7.2
6,4

24
27
·30 12

6.0 ~_...;.5_.8'---_-1 5.2


13.0
10, "

:-:"~

12

PRME 5

IS 18
21

S.8
5.2
13.0

B.6 5
1-.5

8.6 .
'

5.2
13.0
] 0.4

24
'_,_ -;:r .. ;

'. 6.4 6.0


'.

"
"".

7.5

6.4 5.6

PT5

,~ ~


: '.. ~. .
,'. -;

~
f •

, NOT At.:

~-. t,

Indic;; grinziIf'

d;,fonsum
d,

27 30
,

2] 24
12

15 J8

10. 4

'5

8.7

8. 7 8.2

" 7."
6. 5

9.5

8.2
.:' ~_,,__7_. 2_:_-1
6.9 14.3

7.2
6. " 6,9 13.0

6.4
5.7
13.0

,<~,~', .._.;.___6::..:.._:..,4 _"~"_.


11.4

. opritorii.

,i

rutor«,

rpfC'ro- 10 f'Xc/usiv 'CO/fO


SC'

de rut are ,
.'

fll.1binoril, ~"

grinzilor.
,

...

15
PGB5 18 21

10. .,

9.5·
8.2

27
30

24

7.2 7.7
6.9

9.S 8.2 7.2

L_.: 2 ,,' r-~ '~'. _,,-9._5_--1


-.,

~_--=-9.:...::,9_~

,f .:...

7. 1

8.7 7.7
6.9

CONDITII TEHNICE DE UZINAR£ 51 EXECUTIE A GRINZILOR DE RULARE


1 SOLUTlA

iOONSTRUCTIVA A GRINZiLOR DE RULARE. 'ANSAMBLURI DE UZINARE.

. 9fOOSO,

6rfnzil~ d~ rulore ;sin/""o/cf;/uile In sectone r com, posa pan Judura din 10616 q,ooso sou in .sechunc T" ; t!om~6 pdf) ~ur6 din prOfile: laminate fa cold 1i loW

. 1.1.

sksb Gg,rc.sive ~;' cu ogres/vitote rnedte . - Narmofivul pentru veri(icorco CO/ilot,i' lucrtuilor de cCY>:;lructli .sj de inslalatii ale/cnfc- -indica/Iv C5G-~.
t

3,4.3. Executarea

sud6rii

rigidizodlor"

.-

-precurn

vif}ODre 10 'dolo opItcom prolf'xluIUt,careaccs/e proocmc.

~i ale fu(u,?(

-ston_darc/e/qr

0/

norrnafive~or in .se rcfero fa

Ri9idieod/e de cafX?! ~r fi preiucrotc meconic pe muchitle care Vln in confoct c~u!!oco de rcoeem , ' . Rigidizqri/e .se. ~udo CU;o. suCfi_.Jrn if) relief, rcspectindu-se iroJrucf'UnJ!e {ennice m VI[jDOre/O data uzmoi/i.

=:

~~ .. ....,..

,,:

.: 12. G'rinzile d~ tutarc :se uzinoo~6 in .pse lipuri,


Gr 6-1+6, prez.enlote In .plansp{!tlj'iinzj/e&:

Imbina co &..1rubor: in dreptul .sfflp,116r.lnJunefle de felul Mf/pilor' de drue/uro .sin! pro/ectate douG Varianlc constrUclive,

'

3.2. Din puncl de vcdcrc 0/ condJ{iJ1or fchnice de cali/ole- I .qrinzile de rotorc -sc: rncadrcaz6 fn calegorlO or- execu7ie corforrn STAS '167/0- 77.
J

304A. A'~qereQ e/ecfroZ/lor

se vo face conform STAS 112'5/1,2 - 81, precum 0/ a attor pre.scrip{ii In vigOOrc la data aplic6rii proieclulUJ: "

'. reecrnore=a
.)

core d'fr:r6 numai prin


fYinzi(or

t= ..slilpi,.

pJeselc meta/tee

din zonele de

'

'13. Marcareaelemenfefor

c/a.so fin6

l J. Abalenle limil6 10 dimendunl1c fmlJinarilor ~udale ale grinzilor de rulore ce vor tncodro in
I

3.4 S. Iolerante 10 uzinare


Iolerante

conform

STAS $101- 7'1. .


0

La uzinareaqrinzilor de {ulore mefalice ..se admit confoYm STAS 110/8 - 80 (pbnsp ·c 29)~ ,.'

soo
.

Gnnzi/t: de ruare .vor fi trorcote in fr.X;ric6 CU voosea CU olle 8isleme~in conform/lale OJ prevecfcrt'lc din STAS .,67/0- 'l'!. Se a/rage aien/io osupro rnorcor«c/ar~ a urm6kxlIe/or dole!' .
-

3,4. Condifii fehnice de uzinare de rii fa re . .


o serie

grinzilor

-numc5rul
permile

denumireo

.a..sam6lorea

de ordine

elemenlului

01 .qrinzii (.serio) penlru


col'tcm.

In

de orevedcrtk: men/ianale: l.se VOr re.spcclo de bondiM ¥Ci/iCC 'Srthc.ilor de rulan:, precicofe Tn conlinuare:
alaro ~rme-

2. MATER/ALE
Aleqcreo ma/eno/e/or .srAS 500/1- '/8·
- penfru
-{i

UTILIZATE
Pf/llru grinzile· de rufare .J-Q elm STAS R 804-2 - 79 I STAS 500/2 -80 ~ .

fq-CUI conforlY) p._revederi!or


I

din OL 3.7- ~ .: - riqidic6ri curehfe din OL 37-2 . " : -pel5lru Brinzi man/ole fn exlerior:. . '.,' .Io/pi!. inimil ri9iC/ic(Jri. de CQptif din ·OL d7- L;. • ri9iaic...Qri curen/e .OL 37-2 ....

,;

9.nnzi monlote ta Infer/6ru! • 161pt.', trvm! riaidicori de co!!!.!

ho/el:

'lor de ,JUdOT ~j a/~ e/ccfr_oc..i/or tyecum ~i ,moreile fluxului de suduro vor It u/obl/de de oemo produ. cotoore in fundit: de corocter/st/cae uliloJului din ~ dolare I a.st{el fneff molcriQ/u/ de:pus so 0166 eel fX!flf) calil6file mccaotcc minirne ale- molerlolului 1i!..'i:.seiPi care ce sodeazo , ~ bozo probe/or lehnobqice eke/uole 1 in conformilale co prevcc/e:-rile . 5rAS 5976/1- 82..;1 nanna/Iv C/50 -81r .

3.4.1. Tehf)o/qqio de sodore, m6rci/e ~I diamcfrele

3.{2. Executarea

profile lor grinzilor

de rulare

3. CONDITII
. de rulore

TEHNICE DE UZINAR£" A OR/NZ/LOR DE .RULAR£


~ se
I • , : -:

a, 'Profilul Brinzil de rulore oste prcvoZi.Jf· a se eveoulo cu -sudl..l{o outomaki sou .scrtuou{omol6, b. Fe,lele fo/pilor si inimii se vor lndrepto In conf6ct [nainle

ueinarca, r.ecplionar~ .:y montajul grin2.t/or ., ~ vor res[J!=cla P!evederile din "'.-STAS 767/0-77- Cansfruclir-m'n ofe/-:condilii Ie/mice .' . - .qe~role· de coutotc ., '. , - SrAS 6'911 - 80 - 7!on-slrucfii , indus/rio/e - cal de .. ;..'

3.1. Pentn)

t!e nere.qularil(j~/e
tatrc

de dsbifore de suaorc.

.s/

vor

Ii

meconic, osceatc .

<,.~

... ~ ....

~~~",.

-I·

. rulare sf' dpn'fori ~ntru podud (ulante ~I rracorok». ..'


I

, executa co .suduro In relief co pplrundcre iota 16, .: {Ora prelucroreq _mucniilolj coso de coldofe Cf (cf. C/50-tJ't) . Sudl..Jra frebule /aculO evtttndo-s« ciuj:ercarea , furt rez.iduale rrori conf_orm lehn%9,iilor sue/ore omo/agole din STAS IIIHJO - (!}(J.

c. Sudura

to/pi

'ji initr)o grindi

de ru/are se va

:~, .

>

. ld/pIIor,

de(qrmatea Inim}i.sf

, - STAS 4018 - 90 - {!ons/ruc/it penlru ~u~!inerea caitor. . de .luIOrt~ ole mocaratekir 6/ podun rulanle - Plt::frip~ii gcnerole.'

Infroducerco de eforde

-srAS

..
-STAS

1070e/I-83 - Profccfio covro coro~iuni; Q :.:, Donslruc(iilor din o/el ~uprpterane. . .:, S 10702/2 -80 - Avlectio contra coroeiunii'i;" . .' '.''; con.s/~u.cfidor din ote~ ,Juprobefqw_rt;.

A COp!?:'iri orotectoarc , Coriclil;/ Itnnice screrole


p_fOfeclOtgre

~',

":.'. Apoperm

. .. (II situate In mecnJ

neo9r~e,,,:,::_'-

penlr'u. cornlrtJi:-;L

GRINDA

DE

RULARE

Gr 6-1
--------.- --- --.. P2
U 18-5970

Vedere a-Q

~--------------- --------------59

Extras
Paz Dimensiuni
15
PI 610(300 P2 U ts P3 {O-,.IGO P4 10 '11.170
Total kg!.

de

laminate

Greutate kgf. Lung. Nr. STAS mm. lbuc .. unit. pe bue. PL37

.f

Elevatie ,

1 ~'J7-8b It,. 13 8~3b 84,3& 5970 1 5S?-81 2200 13(. 31r 131.345970 f 1,37-8l 12,56 71r.98 7~!J8 It 59 9.18 13.'35 3~~ 2 -4'5970

--~

Electrozi + arund 2% Total general kg/.

- 299,8' 6. f4JOG, DO

Deialii de sudura
Detallul
NC"

11

.

. Vedere

b-b
.

---~-~-----~---~--70
.'

..~ ..

'

Detaliul ..a"

Detaliul .b"

Sec/iune 1-1

, '- f;~.' '';


.<

Vedere 2~2

P4

101(170-344

f 70

f~

'lD

I
NOTA:
~ . Lo l/zinoreo 9l'inzi1qf de

505~t
-t-----L.<...>o<.-r-+l

ru/ol'e este ob//g%rie res-

~cto'.'eo ca slr/Cleje 0 in~~Mflb 0'..., ,oIon~o C4.


~ovOlizatO
..

~-+---'.....,Jj

18x

20

~ef proiect:ing.

Zarici C.'

GRINDA DE RUL ARE

Gr~6- 2
J?~270 -5970

750/
c.

P2

soo

15

Extras
fbz. DENUMIR£

de laminate
<:
~ STAS 1.....
:;,

LUNG


"

GR£UTATE
'

..

Kg!

mm
5970 5970 5970 396 300

unitara pe hue. OL-.37


16.5 25.43 13.34 13.34 2.36. 98,42 151.84 79.67 5,28
0.71 .

P1 6x350 P2 12)( 270


5970
.' -

1 43'}80

98,42 151.84 79.67 10.57

1
1 2

"
II

P3

10

170

. :.~.

Elevaiie

.'

'1
6~350~5970

pI, 10;< 170 PI,

P1

11

I'

-=r.
fQ

P5

5)1. 60

"

"

2.84

~~F===~~F*~~~~==~~~====~==T===~~~==~=F~I~

_.
t_TO_fa~I(_'{f_Elcctrozi·f gru/lc{ ..diverse

-I
~
PI,

'I

_-

..~ ....-_~-.2%.

-J43, ]4
7.66
]51,0

Total genr:ral-7~g~=_~

tb
6 170 ._U'c.__ ~

DETALJ/

5970 6000

• Sectiune 1-1
P2

'.

Secilune 2-2
2m P5-5J>t60-300
P2

Vedere 3-3
2W

P4

10- 770x 396 ~

NOTA

~
~.

,.., .:q

,
(;)
:-+~~ ";
;

(;)

:q
60

t'1 ~~

t>')

I.() C't)

<::I

Pt
ID 0) 0)

c.o

I'»

:,

""'

respectorea eu strictete a indicatiilor do pkmsa C4 3- Gouri/(;' din talpo s~perioora coresputui s~/utiei demontabi!« de prindere a si~i (gr llJ de tunctionore ))(pI C27)." " uro ovalizo .-~---~- to 18x20

5 - all figurat galurift' din falpilc- grinzii necesore imbinarii co sfilpu!lconf.pl.C23;24j26}. 2 - La vziarea gnl1zi(or de rotare (;'.sie- obligatorie

7 - Nu

1';

.' .r »>: . r

~--,-17--:"-O -.-

prell/cram rnee.!

ORINDA DE RULARE
PI 750

Gr6 - 2a

'Vedere a-a

" x 750= 3000

5970

'5 6')1 350:- 5970

'ar
.~=~
'~98_5

.Eleva fie

10

P7

I1
N 0 Q..

Extras
Lung. DE'NUMIRE 6 )(350

de laminate
...Q

l:{
STAS

mm.
5970 5970 5970

<:-

L:

oreutate kgf unifara pe hue. OL 37


98.38 168.71
6.22

P7

P2 12><300 P3 10,.:200 ~
5970

1 437·90 16.~8 1 " 28.26


1 4

98.~2

2~~

~1.

'~98_5
10~ 200-5970

PI, 10)( 200

P5

5 x-60

. kg'

300

396 2

"
II

15.70 15.70 2.36

758.77 93.72 93.72


12,44

0.71

2.84
376,13 7,87 384,0

F=~~~~ --~+-==~~~= -+=-~~ ~


" / P3

Vedere b - b
..

J_j.

I1

~!

Totaf

Electrozi .,.grund .,. iverse 2 (I/o d Total general k.9!

.'

\()-&-

SUDURA
detaliul(0

P2

5970 6000

------.----------------------------~ s/ e d ore 3-~


300

I.

Seciiune t-1
P2

Sectiune 2-2
300

P545~60 -300

PI,·X)x200 -396

170
.',

GRINDA

vedere

DE RULAR£
235

Ex tras de laminate
roz. Denum,re
Lung.
5970 59'70

6970

P3

G~ 400 P2 12~ ..300


P1 tOlC 200

mm bue
1 t

Nn

STAS ~nltor6 pe bue OL 37

Greutote

Kgf

59,0
446

1 437-(jC 16.84
'1 -

~~~~==~~~~~~~~~~==I1~~!;a

PI. PS

to,..

200

5)( SO

...f!t_

Totol }{gf -£lectro2i pt·.sud(JrO Total aenerat kgf


detallu I

350 4

., -- .. _11-

f12.l:t7 112,47 26,'2.G 168:11 loS. 71 15/70 9",73 9.3. ?.3 16.70 7 00 ItI,OQ
1

2.35

0,02-

3,28
892, rs
7/01

1-grund
~

2Y.

400
de/aliul

DETA £..If :;UDURA

@
---+

-=l-

~I

:_-

_5970
§OOO

'I

"

_1 - ,.
v,

2 -2
300

, P5Sx-60-350
pe

P4

10lt200-446

NOTA
P4

go/urile din t~Jpo .sup er/oara nece.sore Imbin'OrU CU {)t?lpul(confpl.CZ.i3 Zlij'(6) 2. La oeinarea Qrin2.ilor de rotare este obIi9'l.1. NI.J s-ou {i9urot

1,

p/O~;-~'4 Ct.· . J. Gduri/e


(3oiut,iei

torie respectoreQ

cu

-strictete
.

0
j

indlcafi/lor din

-.

din talpa
'clemon/oblle

~uperjoor6 core~",'(fnd de prfndere 0 t'jlnei '

(gr.lll

Jfl :d6 funcTiODQre) .-pl.C.27.

GRINDA DE RULARE

Gr6...:3a
Extras
tooz !PENUMIRE
PI
6-"400
I(

a-a

de laminate
Nr 6REUTAT£ llgf STAS /3l.C ipni/orrJ pe buc OL 37

LUNe

mm

'~:f~'~~"~~:'
"'-'.'
,

.
"

-+--+--. ~~

P2 12 330 P3 1011 230


PI, lOx 230 P5 5)( 60

5970 5970 5970 4lt-6

350

,+'

J~ •••

elevatte
)t

f r!_37·/X f88ft. 1/247 112It7 31 08 /85.58 185.,58 I 18,05 107. 78 /07,78 1 -- [-. -,,- 1(3,05 8,05 NiH 2 If __g.d_5 082. 330
-;J _1/"

-.-

f----

LtOO-5970

PI

Eledrozt
TOTAL

Total

kgf

pI.

sudor: GENERAL

42_W1
-tgrund
k.g{

2"10
"

--

876 434.00

detattu!

DETALI!

SUDURA detafiul

,I

2 -2
330

P5

s- eo- 350
P2

3-3
330

P4 10)(230-441

NOTA: 1. N U
...

5-QU

figural

go(urile dth
cu '

~ ;:-"
0> ,

.
'

-falpa.· euperiooro
,

necesare tmbinarli

-_.~._;-. '~I~: ~'

:.> '

sfr/pu/ (C?nf. pl. C23j24-/26) .


2.La uzinorea 9rinzilor de roiare .

~ §,:.<.: ,,,;'<:.: --.....


:~
~

r, .
. i'

.-.,:

l~~

-'i.' ",',- .

'_

~:

~T{:-.~~~~:~' '.
;:-

...:....\fJ-~ i- -.:~
60
230

r-=-t -rh-

60 ~60
I, i: t

gau!"o

+ovatizoto 18x20

este. obligaforie respectarea cu sfric!e!e a indicaliilordin .pkmeo C4 •


3.

Gdunle dIn ipfpa eoperiocrt:

ccreepcrd ,

_,

-.

80iutiei demoniabile de prindere a iinei

(gr:III; IV de fUncjiorore). -pI.


230

C 27

;:1

J L.

GRINDA DE RULARE

Gr6 - 4
12 350- 5970
J(

P2

Extras
Ipaz DENUMIRE PI ' 6" 450

de laminate
6REUTAT£

LUNG Nr~TA5

I!.g/

rnrn

~UCj

'fJnJla~pe bu:: OL 37

.(\')

.~

f H31-8G 21,20 ]/26,53 12653 f ' -,,33,00 196.83 19683 P2 5970 f -..- 1B,8't 11248 1/2,its P3 /OK P4 10" 2ft-O 496 !~~§!!_- QJ4 ~--_ - ..- _~- 18.69 5x 60 '-iDO ~- _~iI_ 235 D,91t P5 94_~
12" .350

eoo

5970 5970

-(1-

f---f-

.
GENERAL
!!.9f

Totol kg( Eiectrozi pI sudur6 r_g!__und


-I

TOTAL

2% ______ _jQ_Q_5 117Lf~OO


-

'163'95

defafiul
2,.1000 5970
fOOD

DETALIJ SUDURA

data/iut

5· q_. vedere b - b •. '3 '~.~~l ~~_~--~-11---=--.=-;-"""_""_--+-=o_-=-=-~-ow;

EJ~1 __
<)36

40-5970
=-=-=~-I-=--=~r--~

1-1
r~ .

..

2~2
350

PS 5",60 -IJ]O

3-3
350

P4 10K 240-496

"

.
,
( L_:"_

~•• ..i

T; ~

..
:t

. .

. :{'.~ \
~
T •• \.; •

:.'

;{:::.'

.. -t-l -_.

_-=2.,-,--",4o__

. ..-l

120
21tO

~-----

GRINDA
750

DE

RULARE

Gr

6-5
Extras
V=V.z Denumlre
6](500 Pl P2 f2y.~70 P3 10x 27D Pit to» 270 P5 5'1. 60

Vedere

a-a
de lotrnnoie
~uc
f
{

Lung. Nt:

mm.
5970

STAS

"

Greutate

kgf

unit.

~e bucP1-J~i
14D,59 NO, 59

&.37-8., 23,55

5970 5970

1 -,,-11-J}-

5_

5970 ,,'500-5970

34.,h5 208,06 208,08 21,20 {26,S3 f2G, 53


21,20

Elevafie
I

PI

l'

'p-

-=p.

S~C 2 4-50 8

u.s:
I,D6

-It ....

236"

23./48.48

Total kg!.
Electrozt
+

SOG,82
grund 2%

IO,IB
.517,00

Total general kgf.


3x

{,OOO +---------------------------------~~~~--------------~--------------~

Izoo ." :3600

Deialli de $udu(o.
Detaliul

~2 Vedere

b-b

lOx 270-5970

P3

--Sectiune "2-2
I

PJ

J70
600.

"<.
j

1-1
t

P5St60-450
1Q

:370

c
4-"'-.~

.rt t ty

. Vedere 3-3

-t-.
NOTA·: llfu $-OLJ Hgurot go/u{'i/t;: di7 to/p:Jsaocr/oora r;e- . cesare /'mOiniJrii co s/l/;JI.J/(conf p). c 23 j 24-,: 2G) .. 2.Lo UZliJOreO gr/m:ilor de rU/Ort? esh ohligolortt: respe\..yoreo cc/ sil'ictete 0 ind/co/iilo/' of/J p/on{io C4.; 3. Gt5uI'J/edlh ~o 5t!periool'{j cocesouoo' solutei ckJ7Kl?1oo/le-1~ de jY'/hcJ;rt: a y.0d (!lr0°O ::.t: ff de 12I/}c/i0;)0I'eJ.-,PI.C27.
gouro o vo (izo fa
--,18x20

s::>

---~:_-i70
.~.

,.

-sa

270
I

pre/ucrpre

GRINDA

DE RULARE

. vedere

Gr 6-6
Q-Q

Extras
I

de (aminate
.INr.
funJtoro pebuc.
GREUTATE

POZDENUMIRE. .... :;,~·,8Uc5TA.::5 PI 6x 600 P2 14/(380

Kqf OL

37

5970 1 It'!J7·8fJe8,2G

168'"11! IGe,It
249.32
1oJ,4G

P3 /2.¥ 260

elevatre
I
-,
(

,,597Q

P4 P5

1011240 5)( 60

5970 1 5970 1 649·.2


550 8

- 'I·
-/1-'

41, 7G 1249.32i

2G,3t.jI5J,4B

-1/-

-" -

le,8L.! 2/3G

12.,'23' 24146
1/3{) 10,3f;

pdtrunilr -.

Toto I Kgf f/ectro2i pt suduro


TOTAL

+ grund G6NERAL Kgf

2%

610,3.1 1e,69

623,00

DETA LII

Sl)DURA deialiul

...

.. f16~

vedere

b-b

11

------..:.;r..-----.--,....-

~ ;~f--~---3~8~O~~--~

2-2'

3-3
360

NOTA
"

...

-_.

"'cT

~;

}~

.: ~!~~.-'
~.
)~.

...,lof

'/.> .;" .

;'.~;}{;>{_l!_' ;:. .
",

-.~

. =F==4F==iF=::.IF=~

",

.;.

-.

~:
':~' "

c..o

.-----

.'1

din to (po . super/oaKS neceso re imbin6ni cu ~tf/pul (cQnf.pl C 2.3524.;'2f:.) 2. La uelnarea ~·grlnz.ilor de rulore est» ob1i907' torie re.specioreo cu .stridef e 0 Indlcclfjj lor din' goura plan!!} 0 C 4 . -... . ovo~zoto 3. Gourde din tdto 5upen'oar6 corespund solt1iei.

1.Nu s.-au 'figuro1 go/urile

';,:-

.I

pI. C27.·

demon labile

r± prindere a sinei (grufX1 Ifh U' de fundiGrofe


· "_)' ~

i"

•.

. Q~-

'--_'___'

PJ

I .'

~
,

.;"

r:"-..

26Q

w-

P3

g_6Q

GRINDA

DE

CAPAT

Gr 6 -1- c

Vedere a-a

Extras
'~-

..

de laminoie
Nr:

Poz. Dimensiuni
PI
P2

.1lt:mg.
!mm.

-~.o;-:-"."

bue
f

Eleva , tie

11

b}f.30I}-M85

P3 P4 P5 P6 JD'" :30

6x300 V 18 {Dxf60 10 x 170' 5.:< {;O

64-85

f 64.85 ,/
.,
j

64.85
3;';'

PI

3DD 130

!/
Z 1
'

kgf. unit. oe bue. OL37 : 1r31·fjO 11,.,/3 91.63 Sf, 6?!_ S{,1r8& 2200 14-2,&7 f4.2.{'7 I,37-:_fj; IZ5t; 81A·5 8t45 -v13,35 4.59; "-.59 j -1,2,:36 i 0,71 ; I; 4-1 ~ , -,- 7,07 (,27 1,27 STAS
Greutate

'_-0.

f..
,

.,.

Total kg!.

..

._

...

_:_.J __

....-... ~ -.
-.

..

,,..,_--

....

....

I.

'. EleCfrozi ;,:_grund 2% . Total oenerat kof.

_.-

32~:1J2'
b,98 :3:3aOO

I
. Vedere b - b
NOTA:
I.Sect/uaile 1~1,2.:.2 yi de/olide de wdt./ro@®iJ?)shi , dote fn plQnytJ C5: '

5985 /iWJS

./..0 uZinoreo g/'inzilor de f't.J/o,.e~skobltgotof'ie res-'

pectorea

cs/ 'sir/cleft: a ind/cof;i/or

din p10/790 C4.

Sectiune 3-3 ,
. 180

PS

5~60-300

P6

301130-180

~,--I
._.
~

_----J)
180

, P5

:jet protect: ing. Zarici C.. '

',<

GRINDA

DE

CAPAT

Gr. 6-2-c
/2)(27 0 -61,85 ~7~W~~_.

. Vedere
r-~_~~ __

a-a

~~~r-

~~

~~~ __~~~~~

P_2~~_.~~~_-+~~~ _
-_~=t:;:....:";....

Extras
Fbz DENUMIRE

de laminate
GREUTATE STAS KGF

"1+ .1+ -tt3


, ~.P4

LUNG. Nr:

mm
6485

buc
J 'I J I
I,

unitaro J* bue
16,5
~--.-

T8lf!;

P6
. -t

P, P2 P3

J(

350

4Yl-£r.
II

12 « 270 10

6485
61,85 396

254J

----

_._

1070__ • ....1..

107,0 161,,91

161,,91
86,50

x
J( It

J70

/J 34
13,31,

86,50

Jl~

2 Elevafie
.'

61(350 - 641.6

PI

11

Ps
P6

PI,

10 x J 70 5 5 60 60

5128 0/1 0183


1,31,

5 ~28
2,8ft

JOO
350 190

2
I

, •

2.35 2,36
7,06

1,66
'" )1,

P7
~
"i

30 )('30

Cl

S?
r

soo ~
5CIO

2000

2tXXJ 6000

J9~S

Total Total

kgf

369,46

Elecfrozi + grund general

2%
k,Q!

7 51,
)

377}OO

5985
6485

.,. ~~


P2

Secfiune , -.' .
270

..

P6-Sx60-350

P7-30Jl30-190

NO TA - sectiunile /.',2-2:. 3-3 si detallile de . suduro (gj,@,@,@ sint date in . pian$Q C6 - ga.urile din talpa supertoora caes»:

J
190

I
cu tit J.

(gr. ut, IV de func~ionQre)-pl.C27. - nu . s-au figurat golurile din talpa super/oani necesore lmhinarii cu stilpul--pl.C25 -Ia uzlnarea grinzikr de- rulare este cbligatorte respectarea cu strictete a indFcatiilor dm pl. C4 •.

PUn<! ,solutiei de rnontablle


7Jnel

de prindere.

P6
~+--- -'}-~-. ......... ~~

• Sf',.

.•.. '

GRIA!DA. DE
PI

CAPAT . 6fi

(5 -

20 ~-+

lledt?re a - a
~~~.~~~-4 __ ~4~~7,~5~O~~~JO~O~0 __ ~

.~

~~=o~

'_

~Qr.=o~.

+-=

Ex f ta'S de fa rnino te
Fbz DENUMfRE
LUNG. flr. STAS

I
I

"

GREUTATE

kgf

mm

ibuc
I
1

unitaro pe buc
J

IT~[1~
10990 )-,

"t··

tpJ

PI 6)(350 P2 12 ~ 300
/0

6485
6485 6485
396 300

1417-8.7 16 81, •
~ 2826
15,70

109,90

« 200

I I 4

P4
PS

JO 1<200 5 (60

183,26 ~ .. ... 183,26 JOf 81 101 fBI

--

"
• ~ •

15~70

6}22

P6 5 K 60 !P7 30x 30

350 220

2
I

t
b' __

[_

electrozJj grundt diverse 2% L~_lotal aeneral k,qf

~t~o~ta~I __ ~k~~Q=! ~

.J_

_!__h: ~55-1 r--t-~~t----I


2)3W, 7,06 ~~~

2,16

O~("-f

~22

I ~l_--'

<07~ 8,78 I 4t6,O~:1

NOTA -sectiunileI-lJ2-2A_ ... detaliile 3si

Seciiun« 4 - ~ .
. P2 P6-5¥60-iso
300

@ @\.0@ sint dat« in plans a C7 -gOurde din talpa superioadi coressudura

de

. P7-301(30-220

.gti.-'

Slnel(gr III IV de functionareJ-pl. C 27. - nu s-ou figurat g:;lurile din talpa superioara necesare imbinarJi' cu stilpul.- pl. C25 .

bund [Solutiei demortabit« de prindere

.-_J
220

I
cutit
".N!.

+la uzinarea grinzilor de rdare este pbligatorie respeciarea cu strictete a indicatiilor din piansa C 4 t

~\~_J1

sudura

._s
..,_ ~)

;,--,' \'.'.,
/

...

GRINDA DE CAPAr 'Gr.·5 -3-c


P8

Vedere

Q-O
4)(750

12~300 -61, 6'5

'50

P2

++
Elevatie. ..
PS

++
5985

++ PS
6 x 400 -. 6485

-t·ft

.Ektras:
Paz D£NUMIRE LUNG

de laminate
boc: 1'
1 I I
-

mm

nr. STA5

GREUTATE
unitoro /8)81, p!'W::

kgf

TOTAL 122,17
18325 10J,81 7,00

PI .

' ~J ..,OO I

61,85

P2 J2 ~joo P3 10 l( 2fXJ
}O .,_200
5 1(60 ,5
J(

m-8J
"

122,/7 183,26
/01,81

5485
61,85

"

28,25
15,70 15,70 2)35

PI

P4 1P6 P8
P!
P9 P5

446
38fJ

7,00
0,82 091 /_,__55

350 ' 4

50

2
I

"
...

I, I,
...

3.)28

'

301(30

220
180

2 35 706
4 71

la;-

I 55

6 dOO
14 /1,
l(

35 1,0
'_'

Pt

40

'I

75
"

2 2 2
-~~.
I

3,84
i

".

O&; 0,15 1,,32--, . 0.:..33"

c.so
0,66

/ 68

~~~~~~
. ~

__ ~~~=-

~~

~~

~ __ ~2~0~O~0~
6485

~~--,.-.

__ ~ __ ~

~
10 J{200-6485

_219~8~5~

~~~

l-~ ss-

JOx':§J-220

P7

2.1-. PI
=--==-~
,"",=-",,==-~~---s..=-=:''''::::;.-=.::::l-=='='='

b'-b
"

P3
""';;:!'.,~~~ ........

total

electrozi
total

kgf
t

1,23.)53

-:;::;:,C:-='":::I.,",=- ==-"=z=:I.":::::I..'c:="

-==.-=-r:-...-===

grund f diverse 2% general_/tgf__

8247

4.32_,oO

',' , +-_ ___:..5.:..:00~_-+-:--

-=5::::.:98::..:,5:__
6485

+r/5
15

detaliul

dela/iut
'20

,CD

20

P2

300

Secfiune
J

5- 5
P6-5x60-388
P8-6xIOO -180
14 d5 -1,0 /1,)("40-75

300

..

,..,

P9

PIO .

PO
sudura

P6

PO
~
~'

NOTA' - sectiunifel-/;2-2}1,-3si

. - g(1uril~ din talpa

m plansa cIT'

@ (jj,)© @ sint

detallllo de date

PI

puncj ~olutiei demontabile de prindere a smeJ(grII! IV de t.unctio(JQre)~pt.C27. - nu' s-ou figurat gjurile dh tatpa sup:rjoard~ necesare imbindrii cu stflpul - pl.C25 =ta uzkxrea grinzilor de rulare este (btigata-k . resoectarea cu strictete a indicatiihr dIn

sUMrioarfi ceres-

pldnsa

C4

. ' ,+-J _

__;._20_0_-t"

P7'

'

roz pENUMJR£
PI
€jx/.;OD

r: - xiro s
LUNG

de 10 minate
fir

6485 1 P2 P3 'lOx 230 -- 6485 f P4 lax c3D __ 446 1


12x 330

mm 6'-185 f f!~

8UC

STAS

GREUTATE

fll!

[milam i,t;e bue OL 37 188ft f2218 12218 31,08 201; 59 20{ 59 . 18,05 fl7,09 117,09

-u_

-~--.11-

r'··

P5 _§~>:__j}_9~

350

It

..._u_

/8.05 235
235 3 8ft

8,05
0.82 0.9/ 015
177

a05

3,30

P6

P'J P8
P9 PJO

'4. ~

5 :\ 60

388 2. '-10 2. 35 30x 30 250 f 6 x /00 f80 2 75 2 11[· ~ "0

1;83
031 177
066

7.06 I+. 71 439

.L....,,--

032 r-~'

qfj!r. t---17O
45848 it-68,OO

Tot o{ 1<sJf__ ElectroZ/ ptr soaun: + gruno 2'10 Total genera7 _t!IJ[_

~5fl -f

10x 230-6485

PJ------

11 .

DET AL /I

SUDURA
detoitul (])

, +\--~~--~--------------------------~5=9~5~------------------~----~t~~5
, 6000 ~

.'
'\P2 p Deta liu s u dura cu(it ee ..f:2./c;:,

P6 8£ 60-388 '

~h

f¥t

..

·5-~·

~i·

.tiimii=~~~~
..
4. La
~Eiiiii~=-iiti'&ii5~

330

P9

6x1OO-180 75
I-J j 2-2; J_-;J {it deta/;i/e de eudora @i@;@i@ , BIni dale Z1 'ptonyo C9 ' . . 2. 66urife din folpa euoeriooro .. coreepund 50/utiei demordabile de i prindere a etne: (gr_lIIIV elf! tunctionareJ ' . 3. NU6-0U figural go/urile din tctpo j supcrioara necesare 1mbinorii cu sftlpu/:C2S,' uzmorea grinztlo~'de rulare esie oblfgofone-

NOTA 1.0ecfiunile

.. ' G

.'
." .".

._ ..-:+-_-,-

. :-r-l. ~230-,,--.--+--,., ~

respedcrea cu etrtdete a ind!caihlor dir) pan-a f'4 l


~'--'5--r·~.lQ'-r.~icT:l1 ~··,~(.):-,,·r-'pc..L.::.:~des=m;:;7:~'i!:-;. 7t.ld.h.;:;':'lgfg'lfxtg[J.f}}!fJJ:~9~!;5m

f rotect, tg. Zarici C. :'.< "

- ;nfh~W;'f}

<';;.:n
'X-J.~.
'.\1.".'

I,
P

-ra
194.

ei~~t7J{~~~~w('nhd~/~~~l;o~~-fi
ric> .",., ....,...4
i
.

e:

I '!
''7 1

'1

'@

·Si:{dfflJt:r a

1.,'/0;

1'5 Gonda de (ulore Gr6 -Jo-c f!\c

GRINDA

DE

CAPAT
Q-Q

Vedere

Extras
'Fb2
Pl

de laminate
~uc
{

Denumre
b'l( I/.5D

: Lung. Nt:

mm.
b4-8-5 &4.85 G(t85

STA':
-p-

Greuiate kgf

{' ~37-a;

P2 12xJ50 P3 101.24.0 PI, IOx'2lrO

Elevaiie
I

P5 5xGO
P6 5xbO P7 'JOx3D P8 fJ",IOO
J(

496
q_OO
4.38 2(;0 180

1
1 10

P9 IIr r4/)

14- 4.0

2 "-i'- 4..71 OiJ5 7S 2 ~,- 4""0 0.33 35 . 2 -,,- 4,4-0 OJ5

2 1

32.97 213,81 213,81 18,84- 122,!8 122./8 /8.84- 9.34- 9,342,36 a 94- 9'.4-2 ' -112.36 1-03 . Zo{; '-.,- 7.07 i8"- " 1.84-/1-11-

_-

unit. pe bu: ipL37 21.20 1324.5 rs 7.4_~

ace
Q3D

f.7D

Total kgj. Electrozi .,.grt.,:nd 2 % Total aenero! kat

leI)

~98, 76 509,00

10,24-

vedere

b -b:

.1

20

20.

~I~ -~~

~~~------~~~~----~----~------~~------------~~----~~~~~I
500

~._,.,.:-~..".=

15

+---------~~----------------------------~~~------------------------------~~,
'. ,

Seciiune 4-4
t

. 350

'2

Secilune
I

NOTA: 2. GoudIe
ISecpuni/e (-( 2-2, 3-3 ?i detolitie de dole /h p/onyo C 10 .
dlh

sUdo/'o@(§fE)@

$/0/.:

fo/po .~t./perloorO· coreo$pund$O/upei demon!o!;ile·:' de prlndere 0 1i1ei.(gr Ill, IV de tunciionore )-pl.G.27. . . 3110 s-ou flgurol galudle dth TOIpa sUjJeriooro oocesoro /lnbi-' nOdi ell st/lpu/.":' p1.C25. 4. Lo oz/ooreo grindlor de ru/oro es'k obligotor/¢"respeciareo, co slriclefr <2 Indlco/li/or c/;h plon~o C~ ,,

,..

s« proiect:ing.
P7 '

Zarici C.': (,,:",_:

f
j

~'
,

GRINDA " DE
.:

CAPAT:.:·· Gr6-5-c'

P8

PI

'Vedere

a-a

12}(370-64

750 P2

Extras
fbz Denumir«
PI
6x 500 12x 370 lOx 270 '

de laminate
~T.4S

Lung. Nr.

mm. /Xle
6485

unit. pe bue. 'Pk!~J


34.85 21.79
18.8.4

Greutate kg!.

;.'..

"

1 437-lX. 23.55 1 1 1
8
-1/-fl.

152.72 152.72 .._ 226.0';1226


10.28

':~~~~+~---------------------------~--~L-----~--------------~1~'t3 lOx 240 PI,


'7'
~«,

.. .

ro

P2 P3

6485
6485
546

.0:

11-

at

.... -11-

137.1,5 137 <t5


70. 28 8.48

--

PS

5x60

450
290 488 180

.pl,
C)
(;) V)

•...

~ ~

III

P6 30x30 P7 5x60 .. . P8 6x100 .P9 14x4q -i . ~IPI0 "" ;It 4 (t7_ ..


" ,,'

~-

2.35
.7.06 2.35

1.05
2.04

2 2
~'

75--- -7
. .,. 35 .... ,z-:
.' I

--_-------',"

---

7. 1-4'

2.04 .2,29 I, £9
065

~- ~4.19 ,
L.·_ ~

4.71 - .0.87 _- t,
'

."', ~.,g ' . 'r'ota" '~.. ~')(r'tf.. :'-"-"Zh.


tOTAl . ..

:.. :'j.!-,~.~~

ti~
.

0, j~ . . - .... ~
D. 1-5

0.30

E I ti:";.'l-r~Yt)ira i1d 2%
GENtRAL kg! .

.-

541.93

. i 1.07l
553.00
----'I

Defaliul

D etoliul

CD

.:

.'

Secfiunea

P2

'4 ...4·

Secfiunea • 370

5 - 5.'

P7 - 5 x 60
PTO

~tft

- 488

P8 -t6x
9

100 ..180

NOTA': .

:"Sectiunile sudurli

ptansa

@,@/E),@
C 11 ' •

J-l,2-2,3-3sidetaliile

'sin: date in

de

R7'
~.

- Gourile

-l-1&+
P]

din talpa superioara corespund solut,'ei dernontabile de~rindere Q sine! .fgf II•. N de Iunc tio.nore ) ~ C2 . .' -NU s-ou flgurar go/un!e In talpa sup«: . rioard • necesare Imbinarii cu stllpul-:C.25 ~ La uzinorea gr. de tulare este obligaforif

respeciorea cu strictete a indicatiilor din


. platisa C 4,
c.c.;..,:
c

~_-'2=7..:.0_..--+--

~--~....,...,...
W=W~~~-

-"'-:c--' ...-'pc--r"""""""'"m. -/
~ .,.,:".1'1 :;
.

$ef proiect : Zarici

1~t:.;tJl~!ifi441&~ \ lP?ifr,'
~ .

11 ••
t,·

290

~~~~'H'h·~·:.,.t:scaro:

'1:1

Grinda de ruiare Gr6~c bEl aoat:; ._~_. _

~ZQrr':
_..J....._~j

J9 i

--_

~.~:
-

··'1·.···· .....

...•.

'ill ~
.,~

oHINDA
E5
750

DE G'APAf 'Gr6-6c

-,

.'~

ve dere

Q- Q

lli_2Ml-+- __

Extras
P1
61(600 14"- 380 '21( 280 6485 10485 Glf9
1

de laminate
STAS

eoz. Oenvmire Lung. Nr mm bt.Jc

IJnitarop-i: .bUC.T0L-:j7

GrE

.n at :

KrJf

P4
P5 P6 P7
P8

P2 P3

6485 1
1 1

4?;7-0( 2B,26 163,2(; 163,?.(;~ •. v 41.76 ZlO,b2 27()"g2


--lj -'. -.

?G,37 2,:35 2,35


3,64 7/06

171,04

171.04
}Q.3G

--

to, 280
6 x GO 141(35 30~30 6)( 100 14x 40

--.. IJ -

21.96 . 14,27

14,27

550
566

8
2 2 1 2 2
-

'J U

5"GO

1d6
0,15 lrl1

"29

40
300
1eO

JJ II

...

2, '1G 0,30

P9

PtO

75

- ,-

IJ

4/71 . 0,65
4,39 0,.33

2,'L
1. '10
Od;G

KQf Electro 21 pr,

To101

.suouro+gruna 2!' Total general K9f. DET ALII SUDUR A

657.29
13.71

G?l

3/J 1200
,

1165 Ie )(880- 6465

P2

vedere

: b-b

P4

\
,

5. 35 \3~~-.--~

Pa
NOTA. 1.Sec~iunile 1-1;2-2~3-J yi detolii/e de .sudurd .@) @j @; fJ) sint date Tn plonyo C 12 ,
superioord ccrespund so/utiei qemoniobife de . prindere 'a yineUgrll1, IV de funcponareJl 2. Gourile din

talpa

,p

P6
~,
.!.

- Nu s-auffgurof goluriIe din to/po oSuperir;>0r.o necescu» fmbinorii cc .stflpu - La oeinorec; grlh2i/or de roior« este obliqolorie restsectcreo C(J sfride1e' Q jndj~9iiilor din p/on.:>.o C 1" •

~8

~!:t

zeo

DE STILP CURE!VT DIN BETON ARMAT


{exempl/ficative/

P8 - 12 K 200 -290
-.~

Secfiune •
__)lJi1_O

1- 1

rutare

:/ 13·

&

--{JrtQ(/_Q_ruatc

_QrjDda~

=rotorc

6~30 Tp5
I'

"UfOP IH(6___

P3 -10" 150 -215

_________ --

'

, --=t~-r--~-I SSI

-i-------4,50L-._~
-i

Sectiune .

3-3

P4 -lax 50-100

P9-10x120 -120

18

,I

I I

;.

curenf6 Q grinzjj de- rulore pc ~1t1pi din ' beror, armaf. In funclle de dis/onto dinlre otflp ~i G'l.u/ 9tinzii d& rulare, /YOiC'cf.,ontu/ - va veriflco p/esele PI, P21 Plb. " "

NOTAl - Aez.enlo pla!1fd' repreeintd

pnndcreo

"

-_' Lungirnea paz/jiei

PIO

csk: excrnpltfrcolivo.

Vi::. iALII

PRINDER£ GRINDA RULAR£ 6r6-1


. .

DE STILP CURENT DIN METAL


. lexernpliticatlvel

2 t-,

1 ....ltm~¥=t~/~2;~' lr-71
1."....,......",.....",J,.."...~;::;:::;::~j
..,_. ....... -

'-1-

P8 - i2 1(200 -290

.;TOx 100,····

Secfiune

1- 1

-i- ...------,
S?

.·4.-

~t
I

......

......

_,

.'

P3 - 70x150 -215
...-~ ~ ~ ~

_.

~Y1.
~

r-

C\J

sectiune •

3 -3

P4 -101(50-100

il
-

P9 -10 120 -120


J(

100

150

"".. .,

'---,

NOTA

I"

>,: - Pre~enfo plansa re£f!Jzinl6 prindJ't~ . I; coreoia Q. ,qrki2ii b'e rotare 6r6-1 pe
i--.j.-___"';L-...o~I!--I,",*-,~-f!-"""'_--;"'_"!

i
t

utHpi din meto/. In [uncfie de dts tonto


t J

axu/ !f!nZij de roarc p!,ofecfonlul vo ve_ rifi'co picse/e PI, P2 PII.


dintle cSfJ'lp ~i

~; -t-..... t--.....,_-t'--!--fll!Jo---+------+--' -

- Lungimea pOei/iei

Pfl

e.ste

exemphficoliv6..

650

P 11- L 60", 601(6 - 900

.~,~!:-~ - " :,""

DETALII PRINDERE. GRINDA DE RULARE


PIO

Gr6-2+6DE

PI

STILP CURENT DIN BETON ARMA T LA PARTEA SUPER/OARA (exemplificafive) P3 70x 780-'790 Sectiune 1- 1 P4 72x 35 - 270
(PI,' 72x35-240)

.3

r-

Surub /viIS din

st/~p

Sectiune 3 -3
Nota:
Prezenta plOf1$a reprezin fa prlnderea curentii a grinzi/or de rutore Gr6 - 2f' 9 pe sfJIpi din beton aarai, In functie de distanto dntre stilp $i axul grinzli' de -300 rutare.trooctamu; va verifica piesele de prinden:Pl P8 ·P's) .'_ stabillnd lung/mea M 1."r:fe!=fivQ . Q pieselor. . I ,:'
rcl---'----+-+--h,or--~....;.

Pll

Pozitiile si cotele din poranteza csrespsndgrinzihr


J

de tulare

Gr6-3a.4,5 6, . - Piesete 'PI se monteaza cu grinzile ovalizate pe gnnda de rinare. - Gourlrea piese/or P2 se va lace (a montaj cu 2p 17 P J - 10 x 120 - I

'.

'.

17

Grinda de rulare

P8
f-

L 60x6016- 650

PIT

lOx50 -100

. gouro

-i7x20 ~

oYr:Jliza

ta

! I
?:

DETALII PRINDERE GRINDA DE RULltRE Gr6<~2+6 DE STILP CURENT DIN


( exempliticaiive)
_·~;.i;rindade ruiart'

!vIE TAL LA PAF?TEA"SUPERIOARA

1
1

Sec iiu ne 7-1


P9

SIDib_MlQ_:p_

P6

P6

·3

·:r
PI0

'~45145 Gr~-_42f-'2~O-;3~--~~~

Sectiune 3 - 3

60}(60;Gr6 -3a;4;5j6

Nota:
stilp! din metal. In Iunctie -de distania dintre stilp si axul grinz!1de rulor«, proiectantulvG veritica piesele de prindere PI} P9._ .
10

prinderea ciretita a grinzilor de rulare Gr6-276. pe

Pre zen fa plan$d reprezinfa

.~

PI

x 720--8

sino
P8

Lungimea poz. P9 este exempltticativa . Portti!e s! cotele din paron teza corespund . grinzilor de rulare Gr6 - 30; 4; 5; 6. - Piesele PI monteaza CU gaurile ovalizate pe grinda de rulare", -- Gaurlrea pieselor P2 se va face la rnonta] ' . ,-

se

. cu

a l?

:-'

- PentruBetaliu pl. C.23

de iaiere PI

Sf:

va consulta

75

75

P3

P7070x50-700

DE TALII PRINDERE
~----~----

GRINDA DE RULARE

1:t '.
Pl

(exe rnpliiica five)

Gr6 - 2+6 DE STILP DE FRONTON DIN BETON ARfv1A T

Sino

-4

'

Seciiure 1- 7
Sina

Surub M 16-

P6

b:21

:'.

P6

tn

~ I P5(PSl

..

Sectiune

2- 2

.1J

/ngldXJro h slilp 450

Rata- mekiic6

Surub M20dJ

sfllp

Seciiurie

3-3
i

Nota:

I, ..

_ Prezenta plam;a-.repreiifiia prinderea pe stitp de _: be ton arrrat de Ironton Q grinzilor de tulare Gr6 -2 f 6~-, -. In iunctie de - distanta dintre stilpif'axul- grinzii deoj

{beG ingl

bata

stdp

Tulare,
-

proiecfantul
-

va

veriiica

piesele de prindere PI) - ':


"

~ P8 . ...-.-.

_Lungimea pozltiei ,P8 esie exemplifiealiva.


I~
e::.

qe

- PozitJi'le 5i coteie din paranfezacorespund gdnzitr- rulare G_r6-3a.4,5.6, _ +Piesele PI se monteazQ cu g3un'le ovalizate pe grinda
,Co

de tulare

._ Gaurirea piesefor P2 se va face fa mmtaj cu 2 rJ 17 .' - - Pentru detaliu de tsiere PI Se ~ consulta pi, C.23 _
.J

500

650
indo d~ rulare

P8 L 60x 60x 6- 650


gouro ovalizofa

Grinda de Tulare
talpa inferioara Surub M20 din
SiP

650

.'

P9
PIO

P8

,
1

Grinda de ruiar(l talpa inferioora .:

I
.
:""

min. 450

P3
'

DETAUI PRINDER~ GRINDA DE. RULARE Gr.6-2.;..6 DE STiLP CURENT DIN METAL LA PART~A INFERIOARA (EXEfvlPLIFICATNA):" ,. .' ',' . IN GRUPELE DE FUNCTIONARE III si IV seciiurie 2-2 .. .
. I

....,

"

"

Surub MJ6-p

P6'

"''\,

P6
"

,.

, .'

-.

-',

Pa

Grindo de r uiar« talpa inter! oarff

P8 Pit
min 650

Scnema pnnaere
~~===::::::::::::::~~~.
-;JSL-

~~~--~----~'~',-'='~------~~--:j----~~'----------~H---~~--~~--------~~--------~~--------~~------~~r~~~---------~f G e~.=.-=~-==-.=-.-=-.~~-.-~=i:::~~~======~~~~~~~~~i======~==~:::::~===~====-~=:r;=======~==;; .. -0 "

,~J5_

.@

_:>1iflQ

r:pfo9x_6Q

. IEZ-

15../5

_p.3_

+~._-00---'-'-"fsq~1Q . 5 -1-~---'--'
.

..

~~CQ

~_

__,_75O' __._ __:___ __ ~-----250--+----150----·---i---l6'O-.--·-aGIO

__ ~----'M-Q-----~---7fJO--------t----6000

_5,CO _.~2f;O~25,Q .~
-_. ~ .--.~

~(X)
.. ----.-.--

moo

-------~--.--~.

__
'h

•••

+--~.,
= :"::"

-----------t--

75f)__,

Extras foZ D£NUMIR£


SEC TlUNE 1 - 1
PI 'rA
bOy; 60 LUNG. nr. I

de laminate
STAS
33lf.8( GR£UTAr£

kQf

rnrn
GODO

~uc.

r-mtfor6lPe hue. (JLIJO~ VLJ 7-2. I


2.8,30
~J6"

lr.6

P2 P3 12.>= 100 P4 s , ItO PS sutub MIG


LtJD~

roy. 6

cOO io
65

«o

16980
1.03

1Gf)dO
18. 1;-9 1,88

.,32

1(; 't2..'t.&. f It-37-lJO


"(I-

9,42 f 57

J2 4272-70

~88 0.06 021tr

201
6.85

4u£ub ..#16-.-,/

P5

r
~t-'

"I .
>

Total pe cotttot: a tel

I
-

Total £/ec/roc.i plr. sucurd +

Ir------"!"C--,'H-

TOTAL

kq

_qrund 2ft

16~80 2_Q J8 6,85 1$7, 03

75

75

eoo.oo

~97

PRlND£RE

CURENTA SIlVA

SECTIUNE 2-2

~griIJd6______/ tuarc

\
\

. ~"..J.,.l1!.i.. .sc.. ~'CQ_m

de

SlnQ
I

'

PRINDERE LA ROST DE DILA TATI SfNA RULARE E


9Uwld..execu/oJri 6 b. nurnai de

NOTA:

,"

_...-

falpa

gr.

rotore

1. Prcecota jolulie de prindcrc 0 oind de rulorc core.spunde 9rincJ/or de rutorc pcnfru poduri In grupc/e 'de func[ionare nT'tl 1.2. Peottu podurile din .qrupelc I s/ ![ se adooto so/utiq c_u vino sudo/O de tOlpa .super/odra SincY
a .Qnn2Ji.
~C"

P2-

801180)( 6 -i' 0

.3

t>o

to 300
X

va soca cu corcoane :; h 1:;0 din mm, .sudur6 infermifcnl6 ottcmantr:

150

Z (45"0)

2. ,Co/de

din porontczc

corcspund 1inei ¢so><so

.~nti_ _/

nacre

I;

5 -5

.
. ~~

' ..dd;'.
,
.
_/~--.

m:.

.'

-)

/,,~-,.{

'-.', _...r

/I,h ..

,.

A-A
-'.

OPRITOR

TIP 3

~~.~_

A-A

oco . ~ _

_e_5!)--~-t'

..::t-

&1

--:-:PI
.8 x 100-/00 P3
. P2

/0 It eSO-475

fJe lOll (f50-4fjQ

»r

~7~J
OPR/TOR

'Qf~---:,_I _. __~
~'1_,--

44~?~ \. '.
"'5~\ \.§_~m-:_lQQ, -- ..--~-~.

~A-'_'
C£TAUU DE POZITIDNAR£· CPR/TOR
Greutate

eoo

A -A
EXTRAS
~~

DE- LAMINATE

Demmire
101<J25 (3 100 l§urub+piulffa NIP
J(

~ ~

nr LifrJ] buc
350
200 100 f I
I

:5TAS 565-80

I!gf

unitaro pc buc
21,9
6,28 7,66 1,96 0,63 0,070

total
7.66

·PI P2 iPJ

1/8

1t37~1J{) 981
437~8fJ 920

1,96
100

0,63 0,14 /039 Q61

tump::r &mbot
Tc-3-0
125/80

Tip

c t ers .Groc
de

I,.

.
'

. Total Kg! Eleiirozi plr. socum- qnmd 2o/p G Total general '.!g{ . PI 120 350 I 565-80 10" 1.60 250 1 lt37-8(j C\j P2 "If-;'-ioo P3 100 f 11-37-80 scrob« piubla Mfl 920 2 ,

.~

l20J
---1'1.:

g.
C)

26.3 1256
6,28

920
3,Ilt

11.00 920 '063 014

Grlnda de rulare

-/l.--"_

063 0.070

314

Iei

Vofutn
~UCiUC em 3)

va-toma tucro mec.


tot1J&on ( gfJ

f ampon

be un

''nmagozh;i
160

IIIfr-o pereche de bmp. (Itg{]

(0Jf)

I<

MQ5G

neta

Cwg)

2.400 1.;020 Tc-'-4-0 IGO/IOC 5200 6280

101000 3,062

t-e-o

250/160 19.190
.-

ieoeo

320
1250

12-'-1000 6,429 208000 24.f26

\f)

~+-~~~~~~~

Efedroz! pr.sudura.,. grund 2O/~ Total general J!l}f 475 I 437~1JQ 10" 250 ~ ~1f2fOx -it50- --#50 1 0') { 10 I< 120' 215 .."j-.;: ~~ ~ 10 250 450 l R P5 10 x 250 1 400 ?5 ~ lAS' 100 . f 8 " 100 t: fSurub ..t:iulllaM/6 920 2Total ~gf
Ii

~ ~

Total

kg7

-,

15 f1
/96e 77,G8 1962 19626.28 932 202

---IJ_
_'-

942-

7. 95
883 785

089 14,00 932


7.95

202
8,83

-~-

063 0172

785

063 034!t

Ccrodcrteua , dimensionate (rrm) Tip iompon. f_jJ__ L4 L5' Ls'-di d2 ds d4 d5 r


Tc-.3-0
125 80

E{e~~~:~11!!Q~;gt;~lJq __ ___ ?f~_~

Tc-It-O

Tc-6-0

25G /ooiLiX

160100 25C 1& 55 20 3 ~/O 15 2(

--- _.-1--

eo: 125
ea:

L2jLi

37. 10"

3694 -076

s
12

- -1-----1--

55 20 3 HIG 15 21 Z2 60 5

5 12 60 40 5 IMIG 25 36 38 102 10 17

22 60

ABATERI

LIMlrA

LA '£XECUTIA 51 MONTAJUL GRINZILOR DE RULARE


1 2. Abater! limif6 10 moaorea grinZi!cr de rulore: ,. Diterenta de niVe/ ll7 tn lunqul grinzilorce rulare pe un 91r d: sli/P~ mire colo de nJve! maxima t;i cotace nWel minima Q (e./e/or .su{eriCXJmale grinz/!or EomYl,

IJABATERI LlMITA ADJ.'flSE LA EXECUT/A 51 MONTAJUL GRINZILOR DE mARE META LICE - conform STAS 8018-80 11. AlxierJ limila 10 executa grinzdor d: rulare rn_ela/fce, privind forma :5i dimensluni: f. Abateri h c!imen5iuni pentru intervale de dimen51uni

dar ponto nu va depoyl

'/1500

o: 10 E,5 plna fa 4.5m de 10 ~5 ptna 10 QOm

i:k

pfno

/0 ~5 m b 1,5 omo Io ~5m

± 3mm
i: 4mm :J 5mm
:!;

2. Di{erenfa

L~~_~

_ _L___

7mm

fransver5016

de nivel D.8 infre tetele


"

,
3

-[X;n_tru deochideri ale po::/,u/ui."rolonf < 15m -pentru de:x:!7ideri ale podulul rulon! ~f5m

l4

_,'__ L~~.l-.pgg_rubnf

yinei de rulare 69 max 9.mm

Alxtferea in planul onzodd a axel inimiignnzii de rulare (ala de axo feoreficO a


J

f
!

~-B[I_'r!cJa~

'---~lJ<;J'~ -,I.-'

eopertare

ale grinz/lor de rulore In odccre seqiune

max IOrrm max tomm ~ reaI!hm , .


rraxtomm ede Idere

iie rdare

i.

gnnzi/ oe ruae

l~' " _aX°ri,.;,um/L_J

J
Q75t,

.. 4. hclinarea 610 a grinzii de rocre faj6 de p/and vertiCal . unde t e:::le grosimea inimii' ,
conform STAS 69n-80

-"

dor rrax 5rrm

'

'

II. ABATERI LINITA ADMISE LA EXECUTIA CAILOR DE RULARE L - ceschderea podului rulanf
3

.
15m

11.1.Abaiereo fa deschtderea nomino/(J a c6ii de rulare va j1 mas» 3mm pi L~

2. Abaferea in pion

e Defirmareo ~ a fd/pfi '3uperioore' q grin/f9'r de tulare 10 nive!u/ supra(etei , rezemare 'a sine! 00058mm conlifm Ig' .4b .' ~ ,f..
~ ~ j ~

de

,7. R6suc/rea A 5 ~ capek/or

<
"

cetololt

OpOI b,

oo:

fronsony/u/ arinzilor 'TIOX 2 mm COfJr./!9.oa

de rulore

unu/

(ata
>

orizonta/ de 10 forma recfilinle a (Iru/ui coil de rulore va fJ de mm pt L"" 15m , ":."" ~' ', 3. Diferenfa de rvvel intre fi;fele 5u~rioare ole sine/or de rvlore tn crtca»: ,._' sectiune transversata a' one) co! de ruore 'alc6fuile clth '2 (Ire ce slnf" prevGzule a fi sItuate la acelof/ nivel va fl maximum tomm, pi L <: f~m,' : 4.Diferenta maxima. admlw In !ungul firului tntre cola de nNe/maxima a ,':

rn mm

...'

rnaamum

de

':

'.fig 50

T'~' 1"

A5'

(;g5b

vo depos/ 1/1500, .'. .,,',', 5 Deplaecrea relaliVa a i::apete/or yine(or de rokre la Inadir! In plan .s)
J ~ .. -. _.

6uprafejeJ super/care

a 'tinei

ae rulare

va f/,c.omm,lnsii

ponto

no

,;

pe verlical6 va f/ maxim

Imm

,8

conff~~b,

lnchnorea ~6 a Inimii grlnzii de tv/are fa/a de direcfia perpendicu/ara re supra!a/a ,cujtfu!ui de rezerrore a grinzli de rulore q75t dar f1X)X 5r~m

:l-~~
'

.,
l:

TRANSPORT,

D£POZITARE.,

MANIPULAR£

GRfNZI

DE

RULARE ·(Gr"6-3a)
Secfiunea a-a ,

~IiV

monipu/orelJl96A

(~

/
!iUfd

~P.OZWv ck prirdere .

cu chi oclK!Ji

~a TRANSPORT

RUTIER
srt;

SEMlR£MORCA ~R12 m-DE 10 TF CAPAC/TArE S£ \to? TR/WSPORTA 20 ELEM. CDEFICIENT DE INCARCARE

Seciune« b- b

OistanaHer kmn

de 2 2- 12an'
J(

86,0 1358

~ _

225

TRANSPORT
VAGONuL Pi..ATFORMA TiP, Kklm.m.~16

C. F.
TF. CAPle/TATE CE lNCMCAR£ .90"'"

S£ ltVR TRANSP0R7:4 32 £l:EM. CDEFICIENT

To?d de rezemore
" ,~/aPI

~~

f)prjror.J

. [r

e« 12<m
1

.\
l1.

-:-{c

rbsuc.ita

orate tn strmo

Seciiune« c-c •
,
Dr4"nl;"'~

2 ""am

lemnd€! 2J12-12cm
...
'

.........,
.-. - ...
;

ChrifDr decotxit

-t

--ffi!

..
-

-~

-Ed
._J2..;g)._ ..

;--1

~ -~ U
0

~
k'

[11

I-

I)

~
....;.

i
..

I
jI

t-."

8.£Xj

~___._.._.._-----.-.
..

-t.- _±_~!J~-4 Sef ..ll__

oroieci ma.C, Z 851511

DE~~:

1
.

,PLAN MONTA) GRINZI DE RULARE


Sc.1:200

1
1

.+'ffasw mij~ dCii;"c-<po f

I
I

gmzi·

,t +'
OPERATIUNI PREGATITOAR£
('\'nsoldor( cu oponfl(
cU
111;.1('

.1")

8 C::i .

LA tvKJNTAJ
optice

'

;-

.s~s/abile$i~ nivelul

pe copetcic
II/I'rl

sau Iurtin de nive! ) .5( completeaza diterenta de .Se matenalizeaza cu Jopsea


cu teodctitu', verlticuidu=s»

ploci metolio: ~(!dJte Pf' supori, pe caput con$d(1 oIi..crnen~u.t .'


Imre cr/r dow cal

.de ruore. ." , •.se l~c_.epemontajul grinzilor ('0'11\11111 schi!ei intXphd b rriJoa.1 . bale! n sens stinga si spre d,-rr'flttl spre Ironioone t III aces! Fe! abatcrile de monta/ se rcduc lei /litHo/ate. • Monfajul se executa direct d(' 1'(" mijlocu/ de /ro/1.\P(lrT t/na/n1e de sMngeua definitiva a /1I/oanelor. de pntor« ~ prindere pe console ale ginzi!Of .\( veritica inco data alini-'

ji dr,dlldereo

,!r

,I =.
."

»ta monfajul grinzilor

amentu/ toloslrdu=se teodolituide rulore

(}boterilf(

se vor

111I.-a:1ro ,1n

;'0

"

-volorlle Jimifo

prevazuie

in STAS (1018180

SECTIUNE LONGITUDINALA
se. J:100

Di~tQzifiv de manipulore U ]96 A iadoptat )

~==----~~--~--~
600

H7"'-=----+-J!...J.j .

'---SUlaCU

.Disooziuy dOl de

priDdfre.' ocneti

6.00

"_

ee-f.p:sp,~p:Vasiliu s.qs'dd rulante cu !. 851511; 'l?!oiecfal:p.Vosiliu s.\(~t(~ II I j fll' pmo Ia .5.1. olt/d}m des.dnmrt... ' ,'-- 1 '{Je.~¥fj'flaL..;..,L(jdoriu.;'.Ui-".'~". ;s.c. /.(dfl M M ON rAJ GRII it I DE. 1 1 Vemcal mg.MjftUnN~ L~\~. 'j"}-'{){I i. . -OF :. .Try\ . :Pt.seio». ingMifranM~~' ,/e6IJ1IJ.'j ', .. RULANi! j -:' L~.!
~ ,';" •• ,-~ ... •. 4 •

c-._._~ __,ef pr?iec.t ?

iny. C. Z_arici InC,,-(tllII!J rJe rulorl?ff."orl

. ".

.,_,·_·_._-;.---i

1. ·•. ~:

•.

~~!r:;:L ,;.\t~·-\5,\R!LC/-; E ..

/'.·1:~XI/',dEPE ROT! ALE


Dime nsiuru

PODURILOR
o

RUL;\NTE'
---

'vfONOGRINDA
11 .
L-..._ -

CU ELECTROPALA/v
Grupa

TIP PRMr::
... mcorcort

7981
de

principo!c

TIP

POD

A
mm 7800

B
mm 2600
3300

:c: -s

-6.-.,

t------

Grupo de tunctionore
OPOSOfl

---.---+--__:.......r-----J.:.__----r-~--____1

de tunc/lonare rot!

+-,

Q 0... 70
73
]6

~ -g-

sarcina

de

pe r oti

tno x P3

incorciiri
co/cuI

de.

sorcirio
de

cpasort max
pe

--

111

I----~_r--_+_-~--r-----t

1-----r----+-,---.-----1

co/cut

ridicore
(tf)

t tt ) 098 7,07

P7

(tl)

P7 x ~2xU
7,29 7,47

teo
1,09

P3x ridicore 7,2x~7 rtf) 7,32


7,44

PI
(tf)

P3
(to

PJx
,Z2xZ2 ~28 1,47 1,87 2,19 2.43 7,86

1/x72
744

P3x

0,89
0,98 l,3J.

0,97 lCO

1,37

.. PRME .1

25CO

~~_,~---+~---+-

1---7._40--+ 7,3_7--+_1-L..18_5---l~],-87___i 767


t

o, 8

728

I, ~
275 , 300 f 192
I

3350

4750 4550 2600 3300 4750 4550 2600 3400


4150 4550

79
22
70

200
J

273
"

264

752
.'

3750
J 800

.278 ,

235 , ~98 ~38

7,69 729 , J59

I 208
762 r 277 ,

197

747 ,
7,77

~50

13

PRME

2:J)()

229 ~56

2,33

76

7,97
2,36

235 , 256 , 2,75


2,23

260 ,

370 1 338
363

312 1

3350
3750

79
22·

2,82 372

796 1 277 ,
I

.282
256'
1

7800 .2500 3350 3750

70

2)9
--+ 3
J

289 3 77

2,94 .374 396


I

] 89,-, _.' 92 7
t

2,72
,

2.75 , 3.67

73
1---

PRtvlE

3,2

76

2,40

283
I

208· 1

3.00

260 ,
3,03

300
I

25
J

3,28
2,49

79
22

3,22

425
I

~59
389

3,47
340 ,
I

400
4,46 4,74

450 449 " I 498 . .:t 5,28


.. ..

270 2,64 3,73 2,67

4.44 , 78

1800
2500.

2600 3550

~O

73
t----f

338
1

76
19

..

4.22
3,54 ~ 51
I

'I,

4,00
430
J

5,70
5,52
5.80

3350
3750 ~ll 0 Tf. : - Convoi de 2 poduri rulante J P1' P3 P7. P3

4200
4600

5
4,07

4
5,94

3,40 3,60

490 ,
i ,03
5.78

22

'L)

ri

G::~~7fJL~;!
t"J.···

t7tt

:,

-A posorile' Ilmlsccra

fi.~ele iehnlce 'lnfocmite de 1CPMRTU I

pe roil s/nt extrase din

edifig 1,987

- GruPQ de func!iQIJore a pocJurjlor rulonte s-d dot conform STAS 7070712A.J-78

L,:\LOF~!LE Af:>ASARILOlt

A1AX/A1E PE ROT! ALE PODURILOR RULANTE CU EL£CTROPALAN


Dimensiuni

TIP PRE 7987

I
"-4
,.
..

TIP

POD

.__-..-----4

pn:'1cipa Ie,
A
rtitn

B
J

~ '"5
~

Grupq_cj_f!. funcfionare II 2 E: .......L.. Apas6ri ~~ Incorcari L..'_ ~':J . g.8 rnox. pe rot" de calcul .
__

g~
~

Grupa de fune ionarell1 Grupa de functionare IV 2 ~ ApDsori lncarcori o ~ Aposoti 11~;cDrc(jri· '"' aJ -.:...: ..g max. P2 roti de ealeul :E E:gmax. pe roti de cofcu! o .~ 'u

m'm

Q g_ (3 ~
10
13 76

"tJ

t:

Pl
(_-t1.)

P3
('U)

!1,2x_7,112_wU

Plx

P3x

8 f5

g_ ~

I
+

2800 3820
~--+---+-'--=---i

2.03 2.84 279 2.97


2.35 3.71 3.47

". ..
_

;-:'"

.-:".

.,: ..

2.68 3.75 2.89 3.92 3.10 4.77 3.63 4.58 4.79 5.88 5.43 6.46

P7x P3x 8. ~ l~t~) Z2:t7.2i1.2)(1~ (3 ~ 1.84 2.65 2.65 3.82 7.99 2.77 2.87 3.99 2./5 2.97 3.10 4.79 Pl P3 3.64 4.72 4.20 2.92 3,65 3.44 4.26

P7
Pi}

7.69 7.83 1.99

Plx P3x t--\(,l !Z2.1.372~1.3 2.50 2.64 3,90 2.67 2.86 4.07 2.75 3.7 7 4.29 3.12 4.10

P3

'.

PRE 2

3200 4220 79 3600 4620 22


4000 4250 5020 25 70

2.75

1

3.77 . 3..84 4.11 5.07 3.63 4.45 :4.71 4.'?o

2.53 3.28

725
I

5.26

2.37 2.76
3.28 3.75

3.70 4.87 3,49 431 5.44


5.72 6.40 4.53 5.e5

4,95 6.13
5.64 6,77 3.30

5270 28

3.92 4.70

7.07 4.18

2.63 3.44 2,80 3.57 3.70

3.47 4.54 3.70 4.71


_.

2.29 3,70

4.47
4.65

7.89 2.05 2.20

2.68 2.95

2800 3820 73
,
-.
.

2.46 3,23 3.54 2.76 3.52 3.fJ8 3.17 3.86


4.37

2.82 3.20 4.40 2.96 3.43 4.62


3,.1"3 4,02 5.20 4.31 5.4 Ii 4.74 6.78 2.98 3.4 a 3,77 3.65

76
t---i---t-----t

3.86 4.09 5.70

5.07

3200 4220 79

, . PRE 3,2

-" .. 3600

4620 22

3. 2

3.45 4.20 4.56 5.55 7 5 71 2 3.8 4.77 . 6. '2


4,44· 5.25 5.86 6.93 4.94· 5. 72 6.52 7.55 3,68 4.25 4,57 4.90 5.57 6.26

2.5 3.53

4.55 5.56 5.08 529'


5,91 7.07

7...

2.58
3,49 3.96 2.15 2.34

~.96 ·3.69 1,.62 5.76

4000 5020 25 4250 5270 28

4.10 4.97
4.59 5.37 3.70 3.78 3,9Q

6.72 7.40
4.6'5 4,85
,I

6.67 7.73
4,47 5,68 6~70

10
..
;

1:.36

4.86 5.76

~.,
.I

2800 3820 73
:

3t~5 4.62

5.08 6.10
6.76 7. ]7
6.03

3.38 {75 4.09 4.95 4." 2 5.27 5.09 5:91

4.87 5.98

••

..

i ..
I

I<

3200 4220 79 3600 4620 22 4000 5020 25 4250 5270 28 .

...._

76

5. 12 5.67
5.43·

4,655.44

"2

264 •
3,40

3.40 4.71 5.31

5,89 7.73

2.98 3.73 4.65 5.82 4.24 j 5.31 6.62


4,80 I 6.21 5.26 6.99 3.98 4.48

PRE·5

5. 75 6.47 7.59 6.39 7.04 7.35 8.44 8.26 9.29

6,37 7,59
7,,33 8.57

7.49
8,21

5.78 6,56 8,32 9:45

.,
1

...~-~-.-,_.""-.-,-."""",,,.-~~----

---:--~-- ..

----..

~---.-

...

__

'--~-~-~-l~~W~b:...~~;"~~~"W~i,_\o'~;;'~

_·;''-.(;A-·3.~.%;._..;'tS&t.,;-!~:i~-:~~{~P'="'___'';';_'':;;.~;~

. U8!:J...-q~~~~';"~~~~",,":g~1-:;:':-~':'_",,"

Dirnensiu n !
prin cip a Ie

q,)
t"

7T1P POD

-.~

~ .""'~ -\"1.

Apdsdri i P(~ rot! .

Grupa de max. fu net ion a r e If


. __ .~.

__

..(:
l..) 1/1

At
[rntn)

Ct

"

cv

I~-·--·-I

._
~

4500

trn mJ l!2:l~t~{!!L~ l ti) .~ 7.4 ~O 70 1 6.9 67U I--~------l~

PI

P3

a a

lncar c a r i de .E l.. u q, tl ,..._....-----ul cal c ~~- ..~~ I "'t.:J. ~.!


Q:J

1
'J

(tf)

P~x Xl f}1 x t: 1.2 x ].1 1.2.d

in)
9.J7

--~--

.'3_1
".

~.

7.3

7.8

..;~~r
itt )
-.~.---.-.!

I 'I
!
J

9.64
.: ;)3

10.30

PTA 5 (PT 5)

-'750

6950
0
-

IS

7.6

8.3
8.8

1.9
1------

._

8.2 8. 7 9.3

10.82

5000
5300

.22

9.2
9.8 11.0

r-690 0
0

75 00__ -

2r:. '-,

.AI ~ • .,.~~

11.48

11.68
12. J5 12.94
14.52
....:s~~Il"-~

0,.96

72.28

--

~=~

.28
13

.... ..,.~ ..... -.

9.1

12.07 9.11

---.

,._~_~
~.

..9

7.7 8.5

10. ]6 11.22 71, I. 8

7.6

5000

16 19

-"

1
'.

...-

fO.03

8. 6

8.7
9.6 10.1 •
:

8.·7

j 5
.~

.12.38
iq
I

11.35

17.48 12:28
11.22

12_67

22

6300

720 0

25
28 ~~.:w~~-·

9.3 8.5 9.3

]3.331

~.
I

12.53
13.82

----;

12.53

------t--~-I

13.42}.3.S7'

13. 57
r-----------.

14.98
15.76

11, " 5 ':


t

11.8
12.2

I· 12.28 i
~

,f:1.~'5,'5 8 ;}, '.;..~


...

.' ;"6.10

----

17.0 0
~

-7

14 .51

--

-""=

._J~

J 13.26

18, 41

19. OJ

NOTA

':

#I

-.v~/orilf' aposarifoi (Juros! extr a se din f i~f t eh 11 it: e J C SIT U /vf!vl R TU '" Tim i~0 a r a:

1 '" a J .• 0 - pod uri r u I (J rite ,/(1 h _,U r nor e PG B ~83--(l pod ur i 1(1)/Ofl to' eLI grf; fer bicablu
'r

". .

• Gr(lpa

'~a

dot

rift f uric] ionore


cotitocn:

.5TAS 10107 I 2 A2 "78 .-..':

a pod uri/or

rulant'.i,:.

SOLIC/TARI
" TIP

DATORAT£
Inclireiiri

ACT/UNII

PODURILOR
t:J

RULANTE

PRM£ , PRE·, PT

51 ,


__ "".:",,-,->;;L

poa
'.

.
.

POD

t,.. {:

._ ..,.,~
1.1')

:g

'5:::Se...,_;, "G
Q
Q.r

Grupa de
!lJ

tunctlonare 11
de cotcui- .
Teor. (tf)
0,97

Q.'

t' 't;: ._

.~-. :'tJ~

-(

MinrjX. lttm
l,.,10

PRME·' .. --

10 13 16 , 19 22 .
.

1,,46 . 1 5.25
G,32 G,93

_!i~ .
.: 08 #

~.

Grupa de functionare III lncdrcdri Jr1~ ~ de calcul Mmax. Tcor.

TIP POD

~.:t::!.:::J .......
Q)~

.c: '"G E u <:)_


~Q.

ltim) tf. 4-3


It;fD

(tf)

'~j~ ~.-2

0. 96
f,I2

1,12
I, 1,.2

10 13 PRE" 2

~_a~

GrUlla de functionare II Inciircdri de calcul Mrnax. Tear. (tf) (tim)

8,68
9, f8 9,70

2.65
2,80
2,95

Grupa de funcfiotjifcfifi IncarcUff de cardiff. ,_, . ...... '-.:-.::t:. Mmai. ~(f6f -(Urn).. _tf/~~. _t ~ 2,G1_ .. 8.75 2,$3 9,2G

.~ i~ '..

5.32
G,5G Z20
G,4b

l4-1t2,/9

16
19

2.11 2.31

'42
10

2,40
U,J

25
28 13

«so
11. 29 12,32

10,58

3,4-5

1,6

9.82 ··{O.8D

3.DD

Grupa de functionare IV ~ lncarcar! de calcul :~ ~ ~ l..._ Mmax Tear: (tf) (tim) 1f~ 2.72 8.86 9,37 2,86 9,98 '3.05

._

3.5G
3,98

3,70
"-,4-8

t25

_.

'r Jr16. 19 '2

TO

b. 70
6.77 8,21 8,20
8,91
'

1.4-(; t80
2,2~ 2,73 1,6
~

biGS
B,l8

£76
2,23

13,7f" 15",23 10,77

/2.18 IIr, 25
15,91 10, 4-7 11,02

{2,5G·

11. Of}

4-,65
4-,97 G,20 ·3.36

~.97 3.28
:3,43
3,74-

14.83
16,58

'3,62 4-./0 ",84- . 5.4{


2,95

9,6410.25

PRM£ 2
-

3.13
3.31

16
PRE 3.2 19 .

8.23 9,'00 '9,37

2.743,00

3,2

22
..

2.97
2,17

PRME 3.2

10 13 _16 ·19 22 10
13'

9.97 9. 7B

.2,04
3,',13 3.37

3.2.

fO,l,.3 .

toso
11, 19

3.27 3,4-9 :J50


3,73

25 . ,

9. 3"10,07 10, 2'2 10.98


{3.0B

25 28 10
13 PRE

22

12,98 fft..55 16,'38

5,/D
5,87

4-.75

'" 2t,.

2.5

17.98 14-,18
/4,95
16,55

tc.c;
17,8Q 13,62

12.15 {298 IIr.b3

3,10
4.25 477 5.43
5.BO

1.6

10.8411.90
·FJ,3E

3,90

15,6'3
17. Lrf

5.&8

SJO

4.36

3.M
3,G6

16
79
22 25

{b,91
18.00

15,29

3,32

12,g8

!nSf; .
4,63

.
4'

2,84. 4, If;

._-

4,30 4,53 ~D2 5.52 5,88


6,58

4-. 14- .
/;.,41

12,39
13,23 {3,S7

28
]0 13

. Po,lG 22,31;
18,50

I!r. 53 16,2S IS, 71 18.87


20,25 23.&9 20,20
21,30 22,f8

4-.93
5,4-5 - . ,

10.8S 1f. 4-5 12.65 /j,50


·15,35

. 5.32 3.50

'3.85
5,03 .
5, 75 &.35 • 7.20 .

7,M

5,BIr G,GO 7.4-0


b,65
7.00

4.4-0

17. GO

19,4-5 '

PRI:1E 5

16 19
22

5
..

{3,78
{4,91;.

4; irS 4,53

14,71

4-.68 ~9O

./9.50

GJO
6,4-f
G,8(}

2/,90

14.30

4-.77

pr 5

19 22

76

20.70 5
22,00 2:3,10 24 GD 2690
t

7,25

'lED
8,10

NOT.4;
. 1.0 co/cu/u/mo(TJehtelor
moxime's-o ccnsiderof on aoovo/

25
28

24,00 25.20

7,4-2 7,9D '830·

.23.10
24-Jf2 2 -- ZG.OD 27. ?;O
!

. 7.bO 8,05
b,60
9,00

26,80
' 29,30 2200 2ft; 27 25,50

8.90

a80 9.70
7,11'4820
8.G2

29.10 ' :31.80

ID.,Vv rf)

9.GO.
.

_de 2pOduI'i I'u/on* .~" opa~orimaxi'me p~rot,. conf'orPj .. p/on.p/or A I+S.: " .

10
13 PGB 5 -

..

2{)' /f;

GJ3f

In .Io/Je/ sIn! Ir~cutc ya/c:vYk cit cokul

16
19

0/(' sOI/;ifOrilor.

5.
..

22.25 2,3,35
25,21

7,52

7J1O
8,53
9.00 It 75

28

25

22

2b'.G5 34-,85 36,70

27.50 29,10
38.00

9.30 ·9.85 12,£30


.1':3;50

·2

..

2'3,83 26,'30

8.0S 8,90.
. 9.35

. 29.BD 3(,50 4-t20

r----:

27. /; 1

to to'
fO,GS 13,90

12.W

1,0,02

4-3,4-0

14, 60

(C,

:.. ~

--lCl

,melo do

slo"'l'i/o/' )ml/o'"
S-OC/

1. a./ncorcori

eerrnOnente (/(gf"/m)

simph
.

.5cJle-/770

sb~co de- co/eo/

c(7/J/.5T /1.5 Illf/lt3


oO'b/"h Ia e-sk

/0 - 78 .
d~

..

_ ID/'c'rde Fe-a
I'

_r=r=:
_ I!J 6

/CZC/7Jo/-o".

SIObl//lo"f/i .qel?ero/e sfa 6/~/o~fo' 7ocok- /


I

Joca/

veri//cor/
i

h:

!J/'/~do

Va/or;'
GriJ7da rJi"'cufOf:C
/>roprie

170rmofe.II7CcJrc(j/f cVo.fipenn

. Votbr/
~an01~ (/}tJJ,l)

- re2.is!-e-/l.,Lo .... i

de co/cui

lncorcar-/permanen'
Gr"CU1Qtt:'
.plno

lJnccrrco// /na:7rco /'I'

-S03~olo'" ;'
Exemplu

!co/1duct(' 6'5

6t'c::uroTe>

cY'OI'iOC"rt1)

U7;l2/
78
70'
120 720 120
/20

iafo/
16'tJ
!'1~ :J

0 oS e-o /0- ;
de calcul pentru grinda Gr. 6 - 4

G'ro-/

50 58,3 64,0
$6; 7

30

88
/OJ.5
JO~8

(.C'oroc/~rislt'c!fe.,J.t:::'omelr/Ce
__ ~.,.,t---

e- 6'~2
6'r6'-20

227~(j

~ +-~~~-+
e
i4_6
I

Af
---- x . 4101:

= 42

C/YJ

2.

.. i_.:

e- 6- 3
6'r 6-.30

·3~

170~ /00 776'/J


J2~O

230,7
236',8

72,2 77,tJ 85,5


10.3, 7

A2. =- 27 em 2.A2 '" 29 C/J?2.


=<

c- 6'- <f.
6/'6- 5

2~O

93

cm2.

/31,5
75/.

720 720

257.5
271.6

e-

6'--6'

I.b kCQroorl' vorialJ/!eIocafcar-; v<:rfico/c


i ocorco/r
T
-v ....

/f)carcar,'k

au f'art t:!po/lIoh: coa/bo» srss


!

tf...;:Ovo/-/k
_/~ _

/'I70)(;/i?~

elate 717 jlo/)./e/e . ;j 1, ./.2: A- 3 {valor; nOr:natf


Sf de c-a/c.ul}
.'

I~ rofl

70107

/2A~-78

Qr/cDI7(Clf~ T1ql7Jvcl../'qJ/~
f

L_ /

.P
rJl'':
() 'e,

f~ {Q 2~'nr

G'C!j
U/J

flumorul raft/of' pe

./i/' oj coti' de ra/are

t
I
ae
_I/'.1

CajJadlalea

~odCllui
12:

.
1,1]
e(:

6c r: greufaiea. . C ~.

coruciorul«t'·
1,3 ..

P.t . .:n·e(,·Pf

( glU..NJ

,u/Jd-e

22 (9rujJa de {,ClI!Or. Iii) 2. 5 ( grul}(j de .,0. ?C'{ •


/

I-~

rU/}c.:.-f.; ~ (

7\

-)

IV;' E..v

...::;];.._rJ_c.=...o__:f'c--=o_f';_t' __;::;,.O.;_;I'I_;;;2_O.:....:..Y7..;..:!o:...;.i<.....:;.e...!.... ...

_:.k..:::,O.!...!ollgilvdilo

./1
R l
.

. /)

./
.;:0

17'

10 ;;. /? c{.

Pf1
/l

Fjif ...joflf7

yco/l!icalo'"

•.

r r=: /lJotb.,... . T'1J_or~


l1amet71 de /ae-l'l;e

fa

roS{/C;/'~

f}
5'/,liJ21'1or ... f: /'(.//o/'eo
.s~Q jOC't/f

I - .L ~ r-3~

h.

2. Dimeos/onol"e
./Jlm~/Js/ooo/'eo

Ir '
//2

:f (3S
fa.;

t+»

1.J,
,._

C-

2.. _

'/5" _~ 6.3.;.N _/3 ) = 31,1- em" (A l I/<o 4 ) 2.~ ~t7.3g /Ht/lo/ r .


- /,23

fy

-.~. ;;»
.f ,

ABATER!

LIMITA LA ·EXECUTIA SI MONTAJUL GRINZILOR DE RULARE


1. 2. Abater! limif6 10 man/area grinZi(ar de rulare: 1. Di(eren/a tie rsve! /).7 In (unqu{ gni}2_i!O: o: rulare pe un .ylr r:k sfflpi, ~nt~ co de nJve! maxIma 6i cola de nNe! rnrurno a fetelor 5Uj::encore. ale gnnzllor £Om71
dar fxmfa nu va depOyl
,/1500
is ~

I.iABATERI LlMITA ADMISE LA EXECUT/A 51 NONTAJUL GRINZILOR DE RULAR£ METALICE-conlorm STAS 8018-80 11. Alx:ferJ limlto 10exccufia grfnzilord; rulore me/alee, privind (anna ~i dimensluni: . f. Abater; fa dimen.siuni pentru intervale 'de dlmensiuni p!na 10 ·1,5 m t: 3mm

l1J ~~

de /0 2.5 pInG fa 4.5m de /0 Lr;5 oro fa QOm

& b £5

pfna

la 2,5m

1: 4rnm :t 5mm :! 7rnm

CUomo.

..
b

~_
u --.

•_ --!.-----

m -' ~ %fa hi
e.
I,

.~•

4._/--.qrirY.Jo

de ru(ore__

~__ .....i...::.:_,

~_ i
-

2. Di{erenfa d: nNe! h8 intre l:lelf! 6Upericore ale q-inz//or de rulare !n cricom scrjiune

2. Abateri .11 de 10 forma recfilinit::. a axel inimii grinzii de rulare In phn :Olizonto! O.O<?fA, dar max. 5n:m A-distonfa pe core se peodoce obderea

tronsversda
-~tru

-oentru
I

d~..:i:hideri ale podului ruhnf >15m --Bd."~a=-·~


(fe

deEChideriole rxxf.ului rolont < 15m

idsa;
i2rnL'~'---'.

~~~_j_ 3 At;oferea A2 a axe! longlft;dinole a fa/pi/or [ata de pxg inimii qrinzii de fJllqre tn ;:Jan onzontol In Of/core seqnme transveJ"5016" a gnnzil max 5mm. con! /'9 20
A' __

-Y-L---:_8
2b

1r':
!

!31_

L
0)

tulare ~_pgQ__G!bnf

tl
!

max

max IOmm

/0

mm

pg- r~m
de

_-

max 15mm

--

frg·eo :
4.

y2, . . fig
,, .. ~

.1

l.;; J:
. .,

3 Abaierea in p/anu! Drizonfal a axel inimii gnnzii ck rulare fota de axa Teore/leO a yinei de rulare l!.9 max 9mm. xa teadtca a
J

!:jg~n~r_fwJ1.. ~, Inclinarea
.
..,- .

Sf1IRhQ!6

/:l1eI~dc-tiJfCiiij-

~~i€:5~'~~
I' ....aXP"",.,mfY){{___j grmZ1J CJG nux»

-_ .0 tJpit

-. 9'na.

de nNe! maxiM't13 . lntre dOUGpuncfe of/ale pe axa longtludinala eupertoare a grinzji de rulore'-Jbu,dar rrox IOinm, coni fig 2b 5. :l~hnpreo.14 0 folpifor grinzj!or d: rulare C!J excepfia .zoaet pe care reazerrd .

Dtjenfa

unde t este gro5imea inimil"


conform STAS 69n-80

610

a grinzJi de ruhre (afo de pIond vertiCal


.

Q75t, dar rrox 5mn . -

Fe tapa

De

tal/Xl sucertooni
Interiooro

~-~ I. IT~-i .
~

·0005b

iOfb~

cor(. (lg40 s fig· itb -

II. ABATERI LINITA ADMISE LA EXECUTIA

CAILOR DE RULARE

~~,

H ~.~~~

~ Ddirmarca 6_ a fei/pii '5u{£rioore' a gnnpi de rulore 10nivelul suprr:t(idei de rezemar:e 'a flmeJ O,OO5Smm, conform Jig.4b ~
7.
:

0.1. Abotereo fa desdvderea nomina/a a c6ii de ruare va Ii max:r.3mm pi L:::; 15m L - deschiderea podului rulonf Tnrom ", _. 2. Abafefeo in don orizonlal de 10 forma redtlir»: a (iru/ui coii de rulore vo (J de maximum 3mm pt L:£!. 15m '-.. ... 3. Diferenfo de nive! intre ~tele sUp?rioore ok sine/or de rulare, In .ovcorc ... :, secfiu.. tron~ver50lo a' one! co! cje ru/ore.'alciJtuile din 2 (irece srv : rte preV02ute aft sf/uole 10 acelay! nNel va ft rraxunom lomm,pI L -c; 15m.·: 4.Diferenta

. cekilatt

R6suC/reo A 5 ~fOpefe/or
0.001 h,

ooc rpox 2rrrn conf


AS' -

fronsonu.lu/ arindler de ru/are

Pg."5a
'

unul .
-

(ata de ,

fig 50
...c:::

r '. '
l

't

h.: fig 56
fafa

5 Depkiearea relaliva a copete/or ?Inelor de riiare 10 In6dit1 In plan 91


pe verfical6 va

maxima odrmzd In funaul firu!ui infre coia de rvve! ·maxima o· 5upra(ejel superioare a 1inei de rulare va (l .Zomm,JnsO JX1nla nu .' va depo:;1 1/1500.. . ". ..

fi maxim

Imm

J-~~
116

- 6Upro(o!a
canf

lnchrorea

fi9 5b ~

cu/dulul
(

? jn~mii

de rezeoxee

grlnzii de ru/ore

a grinzii

de direcfia
de

rulare q75t cbr /TI)X


J

perpendicu!aro fX3
5mm