Sunteți pe pagina 1din 166

f"

r t "''-;-1.6

..:
3Flv
*-ir*-:*+'-*!

,t
*

'.'"r

^*$

t
"-aql

tlr:{!"ll)Uil'':-'fnt:aj

ln

i
l-'_'

CrUL. FEHrvI? i

Ocntrulr

,f IilI8TI'N'r, ENEROINI tr,ECTRICS tn&rtltafl e morglel clcotrloc al tcnlot

l
:

2 I+l F.T. 6o-76

PNIVITD nIKru?Il,. EIpIOAnlnE.r gI lrrnn,uilEnE^ BEIIBISrOA BI;EOmIOB DE'iIOASf rSNSnfig ' (fprobatl prln refcratul O.I.E,E.fr

trgi . lsntfouxiroi

Gt oofntc,r0rnB rzor^!ts soRstDrllts


nr. 65r?yA6.ll.f976)

I
8uouregtl - L9?7
t
I i. a

rctuBlfEnc

6
j I

Reaponaabtll de lucraret

tng. V. Haglu gl tng, F. lludoc.e- g.I.$.s.T.-

g.grpr

C U P R T N S

Pa6. 1 . Gr:neralit;r:i$l- prlvhd exaout;ia, exploat(].I'en gl irrtrc!lneren retelel-or elocbrlce de Joasl tensiune ou cotrrluctolrreiztilabe tnrsatJaf,e ....
l.].. 1'2. 1,.J. 1.4.

2.

o. . . . i z o l a t et o r s a d a b . .....e.,....o..,,................i.r.. B 2.2. r'i-xarea tn teren a traseuil:l refeJ.el I oo,.................:...:.: 9 2.J'Ilxecrr[tnfrtnda|1i.J-or.o,....................|...... 2.4. ljanipularoa gl tratr*lportrrl stilpi-lon gt tamburelor cu con<luctoare lzoln'be to"rstadttbe. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . , . , | . r . . . . . . . . . . . .-. . .LT ai p l a n t a r e a s t t l p i l o r . . . . . . . . . , . . . . . . , . o . . o . . . . . , . , , . . 2 , ? . ? . t l c h ! . p a r eq 2.6. ftlontarea a r m i l t r : r i l . o rp . e fatadele c15d.lrlLor .............,........28 2 . 7 . l , l o n ' b a r efa asciorrlulrtl de cond'rcboaro torsadate , ..;., . ,.. ....r, 2 . 8 . i J x e c r : t a : : e al e t ; d b u r i l o r l a p f i m i " n b . .. .. . . : : . ...44 2 . ' ; : ) .l , r l o n t a r ec ac r p u r i l o r c l e t l r r m i - n a tp u b l l o . r . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . , . . . . 4 ? ' 2.lo.Norme.de proi;ec!le s_muncli opecifice lucrdrilor de conitru;ili:-- m o n t a l r e l , e l e c u c o n d r r c t o a r ei z o l a t e t o r s n d a t e . . . . . . . r , . . . . . . . . . . 1 1 b r a n g a m e n t e l o rc u c o n d u c t o a r et o n s a d a t e . . . . . . . . . . r . . . . . . . . , . r 5 5 , . Hxt.iciltla 1 . 1 . 9 " t t q r a l t t S f l. . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . r . . . . . . . . o . . . : : : : : : 5 5 J.2. confruntarea dooumentati-el ile executte, qu situabla din teren. definitivareg traggeloi .. .. ., . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. . .... r, . . .i.. ..j6 J.]. Tehnologla de execufle a b.rangamentelor ou conductoaro taofate t o n g a d a t ed 1 n r e f e l o i n t i n s e [ o s t i l p l . . r . . . . . . . . . , . . . . . . . .......5? 7.4. Tehnolo8la do ex6cufte e braniamenteior din relea iniittie-i"u po?a!4-pc el H d l r i . . . . . . . o . . . . . . . r . . . . . . . . . r . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 J.). Dotalit tehnolo6ice-prlvlnd. operalllle de execufte a brangametrtel o r o u c o n d u c t o a r ei z o l a t e t o r s a d a t o . . . . . . . . . . . . . . . .........67 J.6. Nonmede proliecfie a,muncli spectBlce lucrdrtlor di Urangimente cu_ c o n d u c t o a r g l z o l a t o t o : r s a d a t o . . o. . . . . . . . . . r . . r . . . . . . . . . . o . . . . . . . 7 p 4 . Fxploatarea gi intrellnerea refelslor electrloe cu oondu;i;ar;- izolate
torsadatg4......rt.1......a.a...... r......a..................... ......72 4.1. GengralltHfi.r.....e...t.r.o..............r,..e...........:.::...22 4.2. Irucrdrl oe deservlre operatlvH a rof elelor cu contluotoare lzolate t o n s a d a t o. . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . o..' .. .. .. .. o..r.. ...?1 t o n s a d a t o. . . . . . r . . . t ' . . . . . . .. .... .. o....'.... r...... .. .o.. .......78

Domcni"u d lg a p l t c a r e . r . . . . . . , . o . . . . j r r r r . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . o 9 ileflnlfft ........o....'...r......'..... .......... ,..... 5 Cleeif Lcarea retelelor crl oonductoane l.zol.ato torsadato .....r,... 6 Elomenbeiconstruablve opecif i.oe rof elelor cu conductoare lzolate tortsadab. d. . . . . . . . . . . . . . . r . . . . r r . . . . . , . . . , . . . . . r . . . . . . . . . . r . . . o . . 7 1.5. Organizaroa locurilor de muncd pentru executn.rea lucrrir:llor de construetii-montaJ a re!elelor cu cor9i exploabare-inbreti.nere du uc ctto oaa rr ee l iz zo ol]a. b ao uo tr osl a s ta dh ao h. o. rr .... to la . . .. .... . . .. .... ..,. g Ex xe ec cu uffl laa r e ff e u co ellc cl lo orr c u on nd du ucct too nn rr oo l z o o ..lla atte e tor rs sa ad da at taa . . . .. .rr.......... ,, . . . . . . . . ... I L au 2. 1 1.. A v vilrre e gL en nttrru u ex utto orriizza a ff l. l i. i p e xe ec cu utta a rr ee aa r e ff e l e ello orr c r r r co on nttllu ucct t oo aa ro ro

'

4.1. Lucrdrl ourente exeoutate tn :re!elele cu oonductoaro lzolate


t.t. +.5.

ourentealereletelor electrlce cu conduct;a;;-torsadaie..8o leparalll nol Eau de r6paxaFggeptia. g_i punerea tn functiune a rucrdrlror _ ! _ 1a 1 refelelo:e cu conductoi,relzolate to:rsadetg,..........'...,...8, +.b. Ngr4e.de.protec$le a muncil speciflce lucriirilor de exploatare .........'..............,...o...............84 9l intreflne!9.. ^ Anexa I - Caracteristici oongtruotive a1e conductoarelor' lzolate lnexa 2 - Tipurl de fasclculo de oonduetoere lzolate torsadate, foloslte tn refelele de .loasd tenslune Anexa 5 - Cleme 9i aimirturi peitru relele eleotrlce cu conductoare lrzolate torsadete lnexe 4 - Foloslrea stilpilo:r ln refelele electrice de JoasH tensiuno cu conduotoa:re toreadate Anexa 5 - ntange. cu realizarea rtelelor tte joasd tensiune su oonductoare torsadats

68916

- 1 -

lncrr 6 - UtllaJlf rgu+g lt_rohlpaorn& (b luoru -it"Hr dc _d_l!pg?Mt!, tt -ar protgoflo nca..ar. o:=;; riorUrtioi-iti' o ri sv'-r r Err ii tr B:S:i:f l: :: -l!9ipll:i-d.-;fr;b o@duotoGi-56ild&;-*tor.radetc !?g9rlfo! ry|9r91or _ouo@duotoerc loota 7 - UtllsJc, dtspor$irrr;glria;-ao[ieucntc do luolu dr rucru - . pl rr. lll.Tl!t..l:p::llltlr-!S l?, _robiinacntc protcofle-nco.srro
lacla

luorUff6l-OJ irero;t"n ?:"::l! +:,l"::"*, ligp t tr i-. cro sctqrclf ou oqrduotoem torgdrti -{e --[$H;ar

rnerc ;I utic-s
dc crpl.aF

tmp ri-ir';ifit

foi;u.;-piitn

luortt dr oorrnroftr-

lncrta 9 - f,orno dc tlup-g! tdr.-iatrcftnclc.-

nrotult

rnrtarc

pentru - --v-r ruorart

- 4 -

1. CEI{ERAIJII.ITI PRIVIND EXECIIIIIA. EXPIOATAREAgI T{TRETINSREA

Er,EcrRrcE R&T0rEron DEJOAStr imsilnrp cu oofrurc$oAR$ rzollrfs


t0nSADtlI'E
1.1. lomentul de apLlcare

Dlsbrlbufla ener6lel eLeotrloe Ia Joasf, tenslune f.n nredtul nural gl tn zonele periferioe urbane se reallzeazd ln-prezent prtn linll cleotnloa e6rlene oonstrulte pe ottlpi de bston eau de lernn, foloetnd oontluotoare dfur alumlntu ne izolate. Fleolnd de l"a dtfloultdtiLe pe oa,re la prozlntH oonstruolia 9L exploatarea acestor tnstalalli, 8*a oonoeput-un nou sistem de dtstrlbutt,i le-Joash tensluner prln lnlootttrea conductoarelor olastoe ou conductoare izoLate ou maa5. plastiod (porl.olorurH dc vlntl), rFsuctte ln faeclcuLe. Noua soiutlo e fost ex* porlnentetErafllndu-ee tn prezerit tn faza do oxl;lndere gl gonerallzare. sau - Irasoiculelo de oonductoare Fo morltazii prin suspendare pe ottlpl pe faladc ge gfef flr un ststora adeovat de eieme 9i. irm{turi, {olostndu-se se realLzeezl ou qJutonul unor -Ib1'1v9!fffe de relea dln axul prlnclpal outll do derivafll, conotrulte speelal ln acegt Eoopr la brangamente di.n conductoarito de relea ge reallaeaa[ - Derlvefiile prln dsfa,cerea lzola!lei tn punoteLe respectlve, recordarea-conductoarclor prin oleme_dederiyqf ig gi retzolarea po:1j-urriloi at'ecbaLe. Prezenta figd tehnol:6loS coirgtrie princlpalelo luorirrl <jo conatruo!liexploatare-lntre!_iieri qo a rrigoleior ou'conduotoane lror"iu--to"u.d"tr, ao1tgJ.91 avlnd tenslunea nomi4erd ptnH la JBo v iricluetv, sltuato tn rocalitatr urbane geu rurale gi se apllcH Ia urmdtoarele insbal"aflir - relolo de dlstribulte de Joasd tensiune cu oonduci;oare lzolate tor* gadater lneluslv clrcultele de iLuminat publlc; * branggnsnte cu conduatoare tors&daie. Itrtea de construcAti-montaj ee referd ettt la lucrdrlle noi (lnvestirurale, cit 9i la cele de reconsbrucglt relefe (dtn fonduI1l' sau electnificdri rllo do p:noduofle eau de reparalll-capitale). . Partee de o)cploatare-intrettnere Be referd la lucrdrile de deservlre operetlvEr la luord:rlle curente 9l repanalllle ourente aLe refelelor aflete tn f,unofluna. Flge tehnoLoglcd ee apllod ln cath:ul IK.E.E. Ia lntreprlndenlle b" "xu-putlnd out[ eau exploateazd regele cu conctuctoars izolate torsadate. ft e*tlned pl 18- *lt,e uatt$ft de aliurontare i gantlerelor pen9t4 $ara MrErE. (lnstalatll trulobleotlve eeu dtfenltc lndustrlale cl5dlil, lnstalalll lnterioqre La aboirat ctc. ).

1.2. Deflntttt 1.2.L, Fgtee.gleotrlcF tle dlstrlbutle ou conductoare tzoletc -t-oas-ad-qtq cotc acea lnstBlatte prln -c nare ptnU, Ia ooneumator, fllnd coilpuaEdln urmdtoarcle pdrtl:' - ooloans sau oablul de ie91r6 dLn postuL de trariefohnare (dellraltarea fdotadu-se la legdtuta papuctlor in tabloul da dlstrlbuble Oe-joase tensiumi)t - fasoioul.ele do coaduotgare do refee (exut pftnolpai sau dertvafti' aeormdare), r!cluelv oboultele de llurnhat pu6llol - elementele de -gustl!6re a oonductoinelor-(attlpi, olemo g1 arm$turl)l - cLemele 9f arytlturtlo pentru flxarea oonductoaieior pe stllpl eau olddlrl 91 pentru deilvelllt - pri,zole de lega:re La pHmtntl - oorpurll.e de tl,unlnat- gl punotele de eprlndene maaualfi sau autmetdt -.br'?ngamer-rtele eLeotrloe, lnoluslv ooneoleLe de aaoperlg pl ftrldele. .. (ou algurcrle de proteo!le)3 - Golonnole eleotrloo. Dellmttsrea dlntle :refeaua eleot:rlod de dletrlbufle 91 lnstal-afla |ntelloarE a abonatulul sc faoe Li bornele de legl:le dln oonforui ae energieleotrlo[.

- 5 -

1.2.2. Fasclcul de eolductoare lzolate !_qgegq_g!_q; esbe ansamblul compua d i n < t o u Hp i n 5 I a @ @ t e intre ele. Fasoioulele pot fl de retea sau de bran$amenL. Cele de relea ao compun din patru pind la gapte conductoare, dlntre oaxa t - un condyctgl din,olel alumlniu ou sec!lunea constantH pentru toatc ttpurile de fascioule (5o tnr#)r avind rolul de nui (Oin punct de vbdere electrlo) de vedere mecanlc), dln acest motiv fllncl denumlt fll 9e purtStor (dln punct "nu I purtdtorrr g - trel conductoare din-alumlnlu, avtnd secflunea de 16; Zji V5i jo sau 7o mm2r ce servesc drept oonductoare tie fazH ale're!erei de dtJli'i[utier - unul1 douil sau trel conductoare dln aluminiu, cu oecflunl de'l6'eau c z, mrrF aorvesc pentru circuitele.de cnre iluminat publid. , Fasclculele ou condrlctoare izolate torsadate pentru brangamemte slnt formale dln douH sau patru conductoare de alunlnluou sebtrlunea ae io, iO gau-25 mn4. lelor electrlce de distrlbu acElvrtauea 9!9r se n oadrul centrelor-de oistribulie, prin care se asifiurd funcflonarea lnstelade distribu!ier !lilor pe tost6 Prtn oere_se_asl6gurHfuncflonarea fnstataltilor durata 1or de serviclur 1n egopul allmentdrll ou-energie electricd i cbnsuma-torilor in cele.mai bune condi!li tehnico-economlce (6ontiaultate gf mentirJ3sa parr -retrllqr callt ativi ai energict). In cadrul activi-t5tll de exploatare Eo executd Lucr6-r,i de deeenvire operatlvd gl lucr.6rl curente. L.2.4:. Prin lucTdli opeT?ttvri se lnleleg acele opere!11 ,. vn i rte f d r 6 o p e r i o d 1 c i t a t e p r e ' c u m a r t9 ie rr ndte es re vr6 ii-pentru-:remedterea urmdrilor deranjamentelor, exeeutar6a manevrelor pentru iOmtterea la lucru a echipelor terle-(de constrriotli-montal etc.,y, suprivegheree ^sd pe*sonalulul delegat lucroz6' tri tnstatatii'9.a. ce 6e executa pe ei""tuiiJi-i$sil] - r5borilor de sarcllH.ll.tenslune, echtiibxdrl,de sei,cinH po faze, contt-Iuf funcfionHrti. instalafiei de. iluminat public, lnterven!ii ia puncte luminoase (rnlocuirea becurilor, a bobi.nelor.de duliilori a slg -ir:ranfelor, e globu-; ? o c , ? rilor sparte gl a coloanelor de allmentarri defecte) etc. L.2.7, Prln ex

baza unul plan de,muncFlTT[E-Eilffi'IEE periodicr[ati,-cur'"rlil

1.2.5.

Prin lucrHri

curente se infeleg

acele operafli

1.2.6. Frin tntletinereg retelelor: crr cgnductoaXe izolate torgadate ee infelege-activtta_bea tte cupri:tzi.nd luor6ri planlf i.cate prin cars ss veriflcd starea t;rhnlcH a instala.:s9 fac rernedlerile necesare pentru ca aceasta sd frrnettoneze fn Uunetiei 91 oondifli tehnioo-economice pe toatd durata de eervioiu. Activltatea de fntrelinere a rotolelor cu oonductoare lzolate torsadate ouprlnde urmdtoarele lucrHrit - :separafll ourente; ; .reparatli oapitale. tehnologicHt luorErlle de reparaltt ourente 91 repa-In-prezelta.ffg& raflL oapltare au fost agfunllate cu oele de conatrucfillmoniaj. L.2.7...Plit.reQalatle aurentd ao lnlelege ansanblul de operetll ptln oalo ae .rsmedtaz{ toate._defecfi.unfLe apdrute in exploatare, se modirnlieazii si se lmbtnctHfesc unole pargl o6mponente'ite re[arei' electnl6e, I.2.8. hin re?aratie caoltald se lnlolege ansamblul de luoldrl oar.e egexecutdlnscopuIre@1e1e16ctrIcecttmaiaproapeoe_ca*ecte:ristlclle tehnlcer - 99Tplructive. gl fuicllonalo tniltale, astfEt- iiofi s6;;: reepundS tuturo:r cond illilor tebnl6o-econ6mlce. 1.3. $lEicarea retelelpr cu o refelele au conductoare lzolate tor-

Dln punct de vedere constructlv sadate ee tmpai't tnr

1 . r . 1 . R e l e l e c u - f a s c l c u l u t t n t l n s p e s t i L p l a a u p e fafadl de clEiHrl, la oare trecfiunea se reallzeaz{ ln conductorut purtdtor Ofi ote I alumlnl.u . - 6 -

L,1.2. Relelo ou fasotculul da tracflune. apar efolturl

pozat pe fafade de ol[dlrlr

la oare nu

1.4. Eleqente qonstruotlYe Fp?qlfloe retelelor


1.4.I. Btllpl

ou conduotoaro

apeolalt pentru lefele PlnH la aslmllarea tn proouofle a etll.Bllor de beton dln ser!-a ati'lpl se a utlllaa torsadate-urmeaiH ou oonduotoar,e izolate gi amumel curentH ln fabricatle dln beton arnat preconprlmat). Serla SIE (Bttfpl prcoompnlnat), - Bsrla SCp'(e[t1pl dln treton arrnat-oentrifugat dln srexe L PoLosirea roi estb 1ndtoat6 tntabcltrl* L.4.2. Conduotoare

torsailate eleqtrloo ou- oonduotoate itolate Pentru reallzarea retelelor ee foloeeec conduoboare dln ahimtnlu (8tAS 5ol7-7L) 9t dtn ofel alurnlni-u (gTAg !ooo-69), lzolate cu potlolo::ur[ tle vlnll..plestlflall, 9" tlp [tl5o1 I9"11: se lmpun urm6.toaroa refelelo:r normalfi Pentru-funoflonarsa lntemfierll. ient[ la l e o o n d l t' l l t * temperatura emblantd lntre - Joo0 91 + 6o001 - altttudlnea maxtmE - 2ooo mt - medlt 3.Ipslte de pulberl ooriduotoare aau aubatanto actlve dln punot de i'ledsse - - Ohlurla. sau Cenperatura nLnlmH admlqd pentru montarea aonductoarelor pe sttlpl este de +5oC.-Acestea trebule nontate numal ln loourl pe faladets cidairttor meoanlce. llosite de lovlturl Slmbollzarea conduotoarelor se face conforn utrtHlorul.ui exemplul ftIR 5o 01 A1 + 7 x 5o Al + I x 25 Alr ln oarer ll ll fasotcul de conductoare toreadate; I = lzolalle dln PVC; I = rezlntentd la lntemPerlll R E rezistenfd la arderel 5o 01 A1 :a eeollunea gl materlalul nululut purt6torl 7 x 5o Al ! nu6fuu1, seollunea 91 materlalul oonduotoarclo! de farHl de llurnlnat olroultelo! L x 25 A1 rs numfiruli seoffunca 9t netertalul publ1o. oonduotoarelor toreadate, oonform l{Ip 4o56-70 9l oaletulul.. Izolafla (fpl Btetlna) trebule e[ oorespund[ tte sarolnl elab6rat do unltatea furnlzoare tehntce t urmHtoarelor condlftl -omo6enu - eE f,le {1 sH nu prezlnte ordpdturl eau lnoluol,unl vlglbtle ou oohlul llborr - sE fte rezletentfi Ia crdpare (qoc termto)t - sd fle rozlstentd La frlgl - sE fle rezlstentd La ca1.d3 - eS f le 6rcu combustibll-[t - eU.fle rezlstentd la lntemperll. Conduotoerele torsadate stnt-maroate d1n faza de extrudere a naset lunelmea 1or. cu urmdtoarele notafllr lzolente. De toatd-utrur-DoIr -nefelel I zERor de dlstrlbufle TRst pentru conduotoarele pentru abonaSll -de llumlnat publlo1 IpZ, TP, - pentru oonductoarele olrculteLor ipi, - Bor'B1r Brr- pentru conduotoarele de brangament.ae oonductoars lzolatri toreadate gt dtmecraluntLo nfpuiffJ'Ae-laeircufe aoestora slnt prerentate tn anexele L 9t 2. oonstructlve-ale I.4.r. Cl-emegl armfitu:rl

pe sttlpi tle oonduotoare torgadttc 91 faPentru flxarea fasclculelor de olXdlrl ge foloseso cleme gl armHturt. lacte ' Se considerd cleme elemerrtele oare flxeazfl fasoiorrlul de oonduotoar:c tn dlverse puncte sau prin care so:reallzeazH. tnnHdirea pi derlvefi.a oorduotoa:leLor. tje considord armiltrrr.i elemenrtele prtn oare ge real-izeazH prlnderea sau pe f rr[rr,lele clddirtlor. olemelor do stilpl _ 7 _

\&*

tn arrcxa , ge pr.uhte olencle gt arnlturtlc ncoesaro oonstnrlrlL ou oonduotoare lzolete toreadate, ln nun6.r de 28 tcpro. feLelor

rc-

Tfnhd 96aT? de nultltudtnce 91 dlvcraltatea clausntslor oonstnroOtvc, do conplcxltatea luor6rllor od preoun.91 tlo Oa ae Ao excoutl le nontarci sau otploetrrorl otolortucr'l,ntrctlncroa rclcloror -tntrcflncrea rclclslor oonductoarc tcoleto ou ooaductoarc torgadetc. catc lcoleto torgadatc, c6tc ncocsatr ncocsatr i gc eoor. eoon da o atenflc dcoeeblt[ organlaErlt looulllor dc nunol. Pentru luorHrlle dc oonstnro|ll-rnontal trebulo aolgulatGl - doounentalltle dc cxeoultca - avlgolc Al autor.lzaflile ncoegarcl - uaterlalclo noooaare, tn oonforuttetc ou prcvcderlle pmtectulul oo exEou?rol - dotaree cohtpclor' ou coulc gl dlrooaltlvelc ilc luoru apoolf,loc; (oezarc, uaai cto.) otnd catc nooe38. aoclilc ; oondl|ll rnalnt.-oe-Ino6p6rea til-p;nei-roGuitl, luolull1, icapoi6atfiur rc6pon8abllul ci dc luorarc trcbolr eI h;ili;'d; oonfrtmtc dooumontalla dl9-exeoullc ou eltuagla dln tcren 91 sC s:tabllcisol ilrurtle tehnloe g! ongaolzatorloc ionorpctc conorpctc oari s[ ealgunc oari g[ eatgurc oritttitca oilltataa lriorCrtl irf 9l g3Sanlratorloc. fUon6t[ f ll:-!:tr19" rcrpeotarca To.ruclor dc pnotccltc a munoll. Avtnil lp vcderc oE c*cougla refclolor ou oonduotoaro laolato toraad.ta rcprcrlnt[ o aglugle tcbnologlo[ loglo[ aouill ad,uilr cstc_ncoesar oribc ncoesar oc forna]lllc fomatlllc 6s luoru sf, ef -, f,le lnetruttc ln Fod lpgplal-aaupra pirtloutcrlt[]llot aoeet6r fuor&l. Pentru Pelrtru luor6rlle de cxploatarc-Intrctln6lc cxf1oa-tarc-Intrctl-nirc trcbulc asfsuritai aslsuretci - doouncntaltlre doouncTtafttre-tchnloo-gpcratlvc, tchnldo-opcratlvc, ie centrul dc rctcia rcgcle ae de dtetrlbujlr.(pla{rur oc altuijle altualle l-a aoana aoara 1'r r r 2ooo dr refolei dc J.t. eohema .t. 91 clcot elcotrtIlul-dg il eohema od e lnstalaftel clc lluuinat publlo pcntru laftel dc pcntru f,icoaic lLuulnat publlo f,lcoarc looalttat looalltate 6are eaq pcntrnr f,leoanc aeotor unban)l pentru lnter.vcnfll la ,,cmcdlcree urugrllor, : graallarcs sorvlotulul deranJmcnt_elor3 - dotar.ca formafltlor dc luoru ou matarlalele. soulelo rl dlaoosltl' vale de luc:ru epcolfloe nelelelor cu oonduotoarc tsolatri torsadetir - lnttrulrca apeol,ale I peraonalulul de orploatarc al intrctlnorc aauPra problemelor tclmolo6too 91 nfieurllon apeolfloc- de prote6ttc a nrholl. Avtnd tn vedcre earolnile deosebtt-o de orcateri a pr6auottvlt[iii ounollt_atit-la nlve1ul eoononlel naf lonele, ott 91 ti rauurli tnAug[rfif'mcrglet _eleotrloe-91 ternloor oste neoesaJroa-pr.tntls-o orgaalzarc ott nal rattonalE a loeurllo:r de nuno6 gl-o opttnlzare a f,oimaflllor d6 ereoullc fa fuor$iilcao eIlmlne tfnpff "epoodu; 91 crproetare-lntreflnere-s{ !9_9on9t1uct11-nontlJ tlvt S1 aE creasol tn nod ooroapunr[tor oei operatlvl,

e. smou9ll' nBTsLBtot cu oorutosotR8Im,a[$ [onslom8

tnafurte de a se treoc la creoutarea LuorHrllor dc oonetnuotll-uoate.1 V eleotrloc ou oonduotoarc lzolgtc toreadetc, oate nooaatrgllCi tallfL lotelc. g1'9!ectu]-dr creoufle (a!it_lnntru luorF_116 nol, olt 91 pcatru oefi91 9?9! ds roparstll oapltalc)oonftne evlcclc al aoordunlro nooo6arc. gtnt naceaasc evtzt rt aoorPentru enplaeanentul gt tr.aoirlo lotelol durl.. (!upl oun sltuattr ooaolcfl ota tcrcn o'lupunc. tn-oodornrCiti.oi r;ilnsntilrlrc rn rlgoalc - Drqtrtul 4rz/1y7, tt E.o.lr gitelltlo) dh prrsca ut-ts t-oarolo! organct Conrlllul popolrlr Judrgrfo (aau il nunfui{piuful fucurcitj) illn.larcru-t tranapoltutllor' g1 trlcoonunloallllor. f,lnlgterul aplrdrtl nbtionalo. -dc trunrsueaur oo@oulcl fomatlcrc ooaetruotll. Ilal8trfrl1 al a nstcrlalclor ggrlculturtl lndustrlcl allmntirc-ll tpclglr l4sprotoratut iffifoltrCittu, conallluI rgaflonal rl.apclor., 0onr1i1u1-oultiru ;1 cauoaftci-gooraiieta;-' Asoadul pcntnr tcncnr ta funotlc ilc flcoarc oaz. ac obtlnr do i.a r q$?+ll1-?ogplts oonunall Coofcratlrl proouof fc, tatnprrncrri igrlool[-dc aglloole de atat, proprtctanl Dantloulall cto. \.j O earolal deoscbltf, oc rcylnc creoutantulll catc rcaolrarca - 8 -

evenbuaLelor problome prlvLnd aeorilul abonalllor de a sB oxeouta rotelo cu eenductoare tzolate torsadato po faladele clr)d tri.lor nau de a so aduoo modlftcHrt la brangamqnto gl colowre. se va ac$tona tn oonforrnltate cu provederlle fn astfol rle altualll regulamontulul pentru furnlzarea gl ublllzaroa ener6iel elcat:rtce (EqJ+-69) irprulrntprt4 H.C.M. nr. 2767/L968. In coLe ce urmeszd se redau exbrase dtn pnrtea a ff-a, cap.Il rtProlootarea fulstalatlllor eleetrlee de utlllznro 91. oondl!1lle prlvlnd exooutarea gl la .nolelole funrlzonrlul. Dtspozl!la privtnd mlclt racordarea aeestor lnotalafll nln branoonaumatorlil, art. U{or t'Furntz,orul-nr:o drepbur sH oxecutotdertiafli gi riltor locatarl gamentole exlstento ln vorilerea furnlzfirll eqerglot eLeotrloo din acslagt lmobll sau dln lnobllo veclne. In acost aoop furnlzorul are dreptul suporturl, ooloanc, condluctoarc. eat stllpl., sd oxecuto gi nd montozo lnstalaf[1 exterloaro ale lmobtlolor fhrb a ftrlde 91 altele In lnclnta gl pe zldrrtlo pldtf vreo dosprigublre sau altd plabfi, fll.nd obll6at sil repare degraddrtle aduge la zldurl, tonctrl.ell, pavaJe otc. \l Daofi propr'iol;arll seu locatarl"l lmobllalor legato Ia refe.lele eleotrloc ae opun la oxecutaroa do derlvnl;lL dl.n brangamontelo exietontcn ale furnlzorulul aro dreptul- ad lntrerupd furntzarea errorglal olotrlce pe baza unal furnlzorul aomafll cu preavln da 24 olorr. VAceet capltol din regulamentul menglonat trobule lnterpretat ca refsgt la oazurtle unmdtoarer rltor - exooutaroa rotelol ou oonductoare torsndate pe fagaoo de olHrttrll - nodlftoiirl adusa tn lnotalalta do allrnentnro a consumatorulul (lnlooulrea suportulul de acoperlg, i,nloculroa sau urodlfloarea flrldel, i.nloculree ooloanel eloctrlce etc.)i - modlfloaroa brangamentslor lerxecutaroa mat multor derlvafll dtntr-un brangamentomal alee In eazul traversiirllor). V 2.2. 2.2.L. g!&r-o_e_pe_Lqr_eg f_*tlggg !ilr!-! -Le_ig-!ef tn cazr:l :-.etelolol pe sttlpl

Flxaree traeeului

de Joand. tensluno crr oonductoare lzolato torsadaL'Executalea rolelelor to pe etlrJ.pl eo face cu reslpectarea traseuJ-ul etabl.Ijt In proloct. (,A.cegt traseu t::ebuie ofi ttnd $eama do parttculanitEltle apeolficg dln toren, pentru ca refoaua eil nu flo exprlss.rlol;crlordr:llor St s[ fls bccesibtlH do oxploatare gi tr'..i'el;ln1eror/In mod pr.ar:tio traseul pontru retelele .lcrdrllo:r ou aonduotoare torsadato pe attlpI nHebule ed dlfer:o de cel aI roNo1el6r oIaglce ou oonductoare nolzolate, a drumului rospoctlv tn lungul pirbll necjj.rnsablle la sate, sau 1q marqlnea trotuarelor, la o::age. Stllplt nu tnobute sd tmpledlce accesul ln oliidlrlr lntrarea ln gangurlp rldiearsa schelelor pentnu lucrfiii os repare|ll ^sau do oonstrucfll. ettlpll tntrotdlereagbSzlJ.or trobule s& fls lnetalagi astfel Vl,a Lnclt-sA-ge 6Hseaso6 la punotuL de tntllnlre pe embele aI traeeelol linlllor'do etrdzi. 1"2.2.2, fixarea trasoulul tn oazul rofelolor pe falacle de clildt:rl

Fixarea tradeuLul retelelox ou condqotoare toreadats atit tn cnzul fasoiculoLor tntlnae, olt 9, ai oelol pozate, -Iuordrl oonstltule o opera!le difictld, reoomandtndu-se oa Ia aceastH fazd de exeoutantulul iucrUrtt sX I ea' aoorde apleten![ tebnlod dln partea proleotantulul. 'l7Ia alegerea traseuLut este neoeear BA so flnd seena de urndtoarole oonslderJnter tn formele arbltco- a)_ll:raseul reteLel 8[ se lntegneze po olt postbll turele ale cl6dlrilpo care se ap1lod. -b) Faeoloulul de condiotoane de relea a{ trsaod olt mai aproepe do punotele de-derlvalle ale brangamentelor. o) Pentlu clEdlrlle eu fafade onogone eatc inilloatd refeaua pozatd, _ evlttndu-se-cgllurlle la schtmbdrl de dlrocfle. d) In oazul clddlrllor ou perefl iezistenll oau neallnlate, ou Dtrmaroacto spalft Ltbare lntre eLe, se reo6mandH releaua f.ntlnsH, Schlmbdrll.e de nlvel se vor alege La linttele de separare dintre lmobllcr-valorlflotndu-ge (blrtane de scurgero unele partlculanltEtl enhltecturale e ap61, oollurl etc.). p)_Faecloulul cle conduotoara trebule ed fte pl"asat ctt mal Jos poslbll ,(dar nu eub I n de Ia sol)r pentru a se taoirtta poslbilltettlo de tntervbnlle 68916 - 9 -

la relea,

tn oasul illfe:rlteLor
2,7.

luc:rdrl da exploetare gl lntretlnere.


Bxeoutarea fundatlllor

l,_,, 2.5.1. eflate

Ganeralltatl

I Pr.ln fundafle ao lnlcl.egc totalltatea clementelor (le conatruotle soLulut, ou eJutorul cH:rora se ftreazd ln pdmint stliolt. sub nlvelul Funda!ttle sttlpllor oare suport6 oonduotoare torsadate pot fli - funriaf 11 buraicl - fundatll monobloo turnato. Atlt atlfpfl.tn fundalll burate, ott tl oel rnontafl ln fundafll tulnate, pot ad fio anconafl sau autoportanfl.Fundaf 1116. 80 eToout[-pe -baza^proleotulul ds-Bxeou]le e luorlrll, oare ouprtnde planul de sttuafle al llnle1, ln oare gtnt lndloatei - Iocul dc agezare sl fleolrul ettlpl - ttpuL ottlptlo:r1 - modul de ftxare, ooreapunr6tor oaraoterlattollor tehnioc ale solulul (tn funoafto buratH sau turrietil)t planul de execugle penUru fiecare tlp do fundatle. ou dlnerslual1c pentru !n plan gl gdinolmea de fundare 91 de prantare a-stt}pului-reepeotlv. fundafllle de beton prolootul prevede gl marca betonulul/ Dacd tn tlnpul exeoutdilt gropilor de fundafi6-se oonstat{ oE terenul nu ..oate aslgura gtabilitatoa stllpuLul-pentru tlpul de fundare prev[zut (unplnturHl nlagtlnHr-apa freatlce eubterarle, ile care nli e-a tlnut soama Ia proieotare)r sau ln eXpdturd. so tntilneso sau lngtafafff luor{rl negermralate-ln orotect (fun9.s!lfr conducte, cabLurt subterane, oanale) cero fao tmpoatbtl6 ointfnqqrog edpdtu:rllor Ln }ocuL, tn pozlflar gi ou dlmenslunlle pnoieotet. Iuor1rlle de aHp6turd so opreao, geful de eohipd anuntlnd pe gofuL-do luorar6 oare va hottrrl fie oontinuaroa ef;pdturil, ou mlcl noOiflc[il ale amplasamentul-ul.sau (daoE este oazul).'flc luarea unor mdsurl de protejare a lrietala$111or fnttlnlte daod nu poate decldo rlngur oolullt1e modiflcatoare, va andnta pb proleotant s1 pa banflol**1tf glr-oaCil este oaaril, Luor'6r11-pgntrpu^verlflcarea oeLor coistatate pentru Bohlnbaroa eolullel de furulaxe e attlpllor. neapeotlvl. \g 2.1.2. Exooutar.oa fundafiL.[or burate

..t

p:rav6zut6 tn prolect ge bate un t6rug Eanctnd ulJlooul intnuott.pentltl a executa g$p6tura^talugtl tr.ebule tndepHrtaft, peatru a putea vertfLce 9t-menflge a,xe_groplro:r 9t^tn flnal axa ettlpulul, de-o'pirte po allnlernent, ott gl perpenclloulai pe arlnlmint, 91 alta . a.ptchetglgtr.atft 5C Yor b a t s l a d i e t a n l e d e ! m d e l e p t o h e t e , i d r u f l - d o o o n t r o l - ( f l e , l ) . grop11. &a dlstanla
- L o -

z'Funilarea pltn buraro a *tt)"pllon (fundagtl burato) oonst{ tn flrar.ca etttplL{r tg erontr prln streturl alternetlve cte pUmtnt 9t itatril ipartA, UUJ lndesatergtrln batore ou nalul. Fundalllle burate 60 execnt6, acolo unde gtnt prsv&zute tn proleot. numal la ettlpi.1. do sustlne::"-'ln ailnlannent gl aoolo unde oaraoterlstiolle t6renulul de frmdaf,ie oorespund prevederr-ror dtn normatlv. gl aoum6l - tsrenurl f,fuC pfnae de aSrSfreatto& La un-nivel mal oobortt ee 215 ng - groutateg pentru telron uormal lrg dal{/dr! lf 1n-gglflci{ a solulul pontru taren slab 1r7 a',ltr/drnrl . ungbluL do f reca'e l"nter'rn6 ,oo pentru teron nolna1 gt z2o peatnr te:ron alabg - preelunee admlslbllE 2ro aa$/ornZ pentru teren nsrnal 91 l;5 daVou3 pcntru tcren elab. prlncf.Fale la oxooutanea fundelltlor Operallllo obtr - tragaree gropiLor; - sdparea gropllorl - oxocutalea bureJulut. 2,3.2.L. Tregarea gropllon 8c verlflo$ plohet (ptohcfleodrul 9up$ Plaggl de ettuegia pozlfltte tul narohoazd oentrul fundattef), gl erunoi - ellnlerea p:rin vlza:rs 91 Jalonare; - dtstan$el.e ptnd la bornele elHtu:ritc prln mlpureee ou rutota Bsu lantul.

fPPUS

Flg.l.

Trasarea fundallet

unul ettlp

de beton.

Deod sdpdtura va ft exocutat6 manual, oe va p:rooedaLa trasarea gropflg:t-pTln^urdstrrgrga_91..f!eemnaroa pe toren a dlmsnelunlt gropli-, cu oezmaua asf,fel inclt plohetul sd fle tn mlJlocul gropll. La exeoutarea mocanlcd a-eflp6tuitl- (nrln forare) nu es'bo neoeearE marcarea perlmetru}ul gropil, dlmensimlle Fi t'orma ln plan rezul.ttuil dln dlanetrul sapet foloslte. 2.r.2.2, 8&parea groplLol Forma 91 dlmenstunLla 6ropllor (tn plm gl adtnolure) trebule sd ootcgpundHplanqr:tlor de ereoulle dln proleotul luordrlt rcopectlve. In oazul ln oaro ecogtea llpsesc, fo:ma 91 dlmenalunlle 6ropllor de fundafle t4ebule ed oorospuaddceLor prozentato ln flgurllo 2 gL 5. Intruott Ia fundafllle burate stabllltatsa ettlpll-or ee bezeazd pe seractonletlollo meoanloe e19 p6mlntulul nemlgoat, dlmenaiunlle groplLor ln p1u gt acllnotmetrebule ed fle olt-mal ulol, neaOritglndu-se depHptrea o6telor ar-i proteat. Sdparea gropllor 6e va fece nunal ou pulln tlnp tnatnte de pLantaroa pentru a ge evlte aurparoa naLurllon- gi aooldentarea mlmalelor sau stilpllorr (tn apeolal tn zonc populate). Pe tlmpul aopftt gnoplle vo:r ft e treodtoiltor aooperlte gau setrnallzate. EHpareagropllor poatc fl. exeoutat[ neomlsat (ou eJutorul unel forezc) gau nanuaL. a) Edparea neoanlzatH a 6ropllor Fentru ereoutarea mecanizat6 a 6ropilon ss vo! foLoal eutoforeze prevUuuto gl gu dlspozltly do nacara pentru lldloatul gl plantatul sttlpllor. Cu utll-aJel-e mecanlce de forat gropl pot iuoia numal poraoane car au foet lnstrulte apeoLal ou prtvlre la- utlLlzaiea, regLaroa 9l exploatarea maglnlt (oonforn o6rtll tehDlce a lrtttatrulut), preoun gl oele oatro ounoic sl roepocf,U nornele_de pnotectle B muncll la folosliea aoestet aategortt dc utilaJe.-Degcrventul_flfnd gl oondua{toru} sutovehlouluLul, tnebule e& posede perrnle de oonduoere ellberat de organele ile mLIlfle. Autoforeza tlebule gd fle pr.evdzutd cu 6ape cu dlametrul de 7oo m gl aI poatl a[pe gropl ou adtnotmea plnE la 25oo un. Le elecutarea gropllor gt rldlcarea atl.lpl1or ou aJutoruL autof,orezet oonduc[toruL autovohloululul ost6-gl conduc[toru]. bpera!llloi Oe forare gl pLangl r.lepunde do re6psctarea regulllor p6ntru preventrea 6oci0on!"fe * atilpllor telor attt_pentru elloit 9l pentru muncltorll aurlllar.L al nagtnll. flo{ul eohlpel de nontal rdspuade tle pozlfle eraotd 6 axel gropll gt do roallzarea- dlnenslunllor oolecte. Deplaeares naglntl de forat Ia punctul de lucru -gc face cu ooloana do llPars tn pozlfle de naig (culcatd pe puntee de odlbne). ln teren plan. llpstt dc obsteoolgr-deplaearea tle La un pl"ohet la altul poate fl f{outfi if ori ooioana dc a[paro rtilloatd. Trccelea foreael cu ooloana rltlloatd pe aub eau tn apropterea lBl -oari eau Iflor prooun tl fora:eee dc gnopl ln apropleree LiEl gau L[c ar nute3 f,1 _11_

ile J

ir{i

saP f,c\t /aoOt


r ! 9

h4r c-l /,cn te,, 46,/ lat


TCR ^/a.e^, ^/ AZ

,
t

cnJ

d7

Or7

4V

4a

'17c^; z2 z 2
7Fe0V attg

,,?d

12

rnj

a7

47

a 7 o,7

F16.2. Sunda!11. burefe.


g(4.)(4).rag,8uP2afAru

Flg.r. - 1 2 -

Fundaltt turrrate.

eint taterzlss. atlnas de qoloana de forare In tlmpul luorulul, _ Q ^ p o z l f l e - d e l u o r u r f o r e z a t r e b u l e e d _ s U e ap 9 q n t s r e n p l m r r o r l a o n tal. Bc vorlflcd daofi eapa oorospundo dlametrulut groptl de forat, Foreza se aduoe ou coloana de forare deasupra plohetulul prtn deplasr:roa ooreop{nzEtoare a vehlculUlul, dlrlJat6 de gefuI eohlpel de montaJ. Inalnte do forarer ou aJutorul manlyelef-, ooloans se aduce tn pozltlo perfect vertlcald ou csntrul sapel deaeupra plobetulut. 8e frlneaa6 autovehl6uIUI ln aceaetd pozlfle gl ss caleazd. plohetulul se prooedoaza J.e s[parea gropllr Dupd vorlflcaroa trumai dupH aducerea coLoanol In pozllle vertlca.L{ 91 aslgularoe na.. netel de oomandHe basoulH:lll deserventul poate prooeda le manevraroa manetet oe ouplare a prlzel pentru acflonarea sepel. forezol trebule trebuLe adusH adus[ la turefle Sapa forezol Sapa turs nscega,rH tnalnte do a lua consuprasoltoltaroe organelor sale. panlntul de pe mar6lnee groplt esto lndepdrtat de Pe rnHsura aEplrttr unuL dlntre muncitorl, dupE oprlrea oompletE a rotlrll aapel. fdmintul sdpat se depoziteaze Ia o dlstante de oel putin o.5o m de la marglnea 6ropllravindu-ee 6rlJI ca depozltul reallzet sd nu tmpierllcti contlnuerea prooesulul-tebnologlo (rldloarea stilpului eto.) gt olroula!la pletonllor aau a vehloulelon. Pdmlntul vogetal, procum gl oe1 tle umpluturd-rezultat nu poate fl foloei! la bural 91 va fl depozltat eeparat 91 tndepdrtat. Dln olnd tn clnd se ve:rlf ioii vortioall'.tatea groptl- (vertloalltatea ooloanet do fo::are)r l* nevole prooedlndu-se La oorootareil poifflal ooloanet, Btnt lnteiziser - el{blroa frtnel rnlJlooulut de transport tn tlmpul luaru1ul; - basoularea coloanel ln tlmpul rotlril sapel cu-p:rlza de puferc ouplatrig - oflparea cu bratul.sapet neanlgu:ret 6au ou cullteLe sleb ftxatal - P{truudexea muncitorilor tn zona de lucru a eapel, fn tlmput f,unoPfimtntul forat va fl lndepdrtat de le margi.nea ei'oplf numal*dupd oprt!londrll. roa oompletd a rotlrll eapet; - urc&Fa eau coborlrea de po utilal tn tirnpul edpHrll sau basouldrttS - ouplerea punlll dln spate ctnd sapa ee aflil ln pdmlntr ..OupLarea punlli dtn epate 6e va face nunai ctnd miJl.ooul de tranepor"b trebule ed se deplaseze. DupF forarea-gropll La adtnctnoa provdzutd, meglna so tleplaosazH la plohetul urpdtor plooedtnd age cum ee aratd mat sus. b) E$parea nannaLd a gropilor Groplle s6 vor s&ps manual tn u:mdtoarale cazuri; - olnd aumdruL gropllor nu Justlflc6 econonlo foloslreq unul utllaJ neocrlca - ctnd_nu ao poate orea un front de lucnu contlruu pentru acegt uttlall - solul oeoseblt de pletroa (bolovanl marl) nu perilte forarea sau o perulte nunal tn proporlle rbduefi3 - torenul foiute accldontdt nu permlte aducerea La vsrtlcald a eoloaaol dc f,orare, f&rH real-lzarea unel platforrne .orlaontaLe. Sfiparea nmuald a groptlor so executH ou unelto elmple tle eEnat. la clegerea 1o1 tpfndu-ge Eeana de natura terenului 91 de dtursnblunUe li plan a1c groptlorr !ftnHooape, ndngl, oazmale, Iopelt tlnguld oto. Dlnonslunlle tn plan a1e sioptioi nu vor dep{91 ootole prev[zute tn prol.eot.

p64lntu1. taot ou pEElntul. Incdroarea maglntt ile edpat (avansul tn pdnlnt) se va face 11n, fd,n[

1 ?.r.2,r, Exeoutarea bu:raJulu Inatnte de rloloarce sbllpul.ul g1 oo lntrooucerea lul tn cr.oaol_ aceagta sc_ourdtd de-p&ntnt sau arte co:rprirl stlrdlne 9l se verLf,lo[-tno!-6 aatr tltuenglunlle Sroptl (tn apeolal adtnolnsir), oarc-trebrile sd ooresp[nOE B"ofuo:tulu 1. DaoEg:roapa a rHnae deeoopeqlt[ nat multd rrnomc, nat alce po tlmp ploloa, toama aau larna, se-eapd At Be tndepErteaz[ dln fundul gpopli-etrat-uI-dc pdntnt (oc 2o-]o on) fauulat. Dup[ vc:rlflcaree adinclnil eHpdturll asf,fel anenaJatc, pe toattr euprasl.e1a3[ un.strat-ge [ie-t1e ao circa ,; il-(pi,is-uo-s[!it-d5-ll!t_{ol0l}$,ol Brogtne t:rebute eE fte eEal[ ou groslnee stlpadlfuf ae pentnt P!{f!^a 9Hru1 lnmulat oarle 6 fost tndepdrtat supllmentar). Etiatu1 de platrg ee Uati-bffie nalul" ,_r__a^__-ngF.tt919*9?r centrarea, allnlergs_91 agezersa vertlcel{ a atttpulul -(plantarc8 stl,].pulul ste arutetd fn suboapitoLul 2.5) se asazu pe euoraf,ati rlbord a f,undulul gropll inoH un strat 0c itatrd de'r5 cn cine ei uati btn6 cu 58916 -Lr-

s---*.

**d-.-

nalul (!n epalll lnguster loeooealbllg naiuLr:1, cu ranga). tn oonttauarc sc introduo tn gropl straturl elternetlve de pdnlnt'gl platF{'6u Srost1l d;ofroe?o cm oare ae compaoteazl^prin batore cu ualul Bau-rangg. Ee-va auea 8liJu-oe uLtlmur etrat de-1a ;uprafafa aolulul sH fte tte platrs-(frs.a). --BuraJul. se va exeouta ou platrd epaltd-sarr-baieaif ;; itlnqrslunllc utntne de 15 om. 80 va folosl rocd duiX oaro iru ge fdrtnlfeaz& ia UaCesii cu rafif, Pentru o mal bun6 oornpaotarsa straturllor oe platrfi ge'recJmanoe ameafei*;;-tn n?s?..pletrel Eparto a unel cantltHtl de pumtnt euffofiniu-p.;;fr;-;;;i;;;per|la1E a 6olur1lor. Daod umplexea groPllor se feoe lrnedtat dupE exeoutarea edp6turllqr gl 'pEmtntuJ-gl-a pdstrat umldltatea naturalE, nu trebuie umezit "uprrriotar.-fi oaz contrq, ln?!l!e-de-oompactare, pdmrnfut va fl etroplt ^agaou aid. cun b-a andtat nal . ?uPE exeautarea fundaf fot lrf umplerea gropll 6ue terenul din Jgl vg {1 amenaj?t.rl aga'fel tn6tt'apet6 ae-aulrae*E-p""v""fte dtn preololta?tl gA fre rnde[Ertate pA;;;-ul_ " etirpf In iooalirutl; 4"_rr"ed ttmuL strat oe p{atrd so va refirce pavaJul. 2.3.j. Exeoutareafunttaflllor dln beton (turnate) \f \ Funda!111ede beton s9-provdd ra sttLptl epeolall (ettlpl^de ilttndep, termlnallr de dertvafle). tr'unclafli turnate ta sf ttpli oe eustfi;r;-tn "lGf.iiit se^prevHdnumai aoolo unde oereriterletlotle tsrenuiui nu .rGuiU at.bf1lta[il-'1' stllpulul plantat tn fundagle buratH Pentrrt.sttl-pll linlllor ile JoaeH tenstune ou oorduotoare toreadetc sc prevHd fundafil de beton simpru.-monobioor-turnafer-ae-tormd-priJnitr"tr-il-|ir;gLunue fu pian lndloate ln ilgura t, Opera!itlo prlnolpale la exeoutarea fundaflllo:r dln beton stntr - trasaroa gropllorg - E5parea groptlor 9-1aprtJlnlrea peref tlorl - oxcutarea radlerulul oofraree funda|liLorS - prepatarea gi tumarea 9i betonulutg - decofraroaf - oomplotHrl de beton dupd nldtcarea ettlplJ.or (o[otull, tenoutell,, eo1lvtsell) r - tmprdgrlerea pHmlntulut. 2.1 .r. I. Trasarea gropilo_r: vsrrficarsa altnramenturu,t gr a pdzrllel bornei in teren, fat[ tte prcvedortLe nfa,guluf de exeoufl". gg va 6xecula a$e oun Be eratg le - - punctuL A,r.p.l. 2 . 1 . r . 2 , ! $ n a r e a - g r 6 p i l o r F l e p r i J r n i r e a p e r e fi f o r i Forma gl dlbensruntr6 gropilor'tr6uuii ta'o;r;;;uiog pranunltor ae execufte dtl pnotectul luorErli respeotive. F&perea-61opt1or ae va faie numai ou pufln tlmp lnatnte de tunrarea (1;2 zlle) beltru,a so Cvri"" su;[""i"'piregrroi fuldallet ii-adireentg.ea mlnatelor srf,',I trecEroriror (mat.1l:" tn aoie popiliaid),-i.'[rriui "optit, dJpf_ le von f!. e*operlte gau semneliaate" pontru fundaltl cte folm[ prlamatlod sc exeoutu Bu , . .. . s&paroa.6non:.'"or splfi lntr,es. rrsl.urilo3'. sjnnlllnlnllo elnt obligatorll Ia o.attlnalne de or! n ln terenu1.l erabe, lnuniabile, Pletrlt' [;;;n lo6i"oi6" ou stratliroatrr,-(i"fjioiiuiirl 1.isiF, toegaurlo sprtJ !..{9* gero f 11or uiatf iltarici .be- poate f ace Eu__d aau cu toraae sau. bi::1.(f ls:4) oilut$ou_ge sd eo-tn{ro[;ot-;;-;ii r;;"i;rr-ilG;:, rlalele de invonter dfui o6taiea-eonfoef. E x e o u t a r e a radlerirlui 9l cofrarea fundatlel ?,r.r.J. se toarnH-la..baza qroglr un s!1'gt.egiiizator-oJ'uifon ----- armplu B )5r e oHrul groe_lmg egte de ?o cm 9I ciro conetttuie"laAierul.-Modul de prepararo-91 turnane a uetonul.ui iili arltat ta punotul 2r).5.4. ta exeoutalga fgndlt111or attlpllor do bcton se f,olosego numat oofra-

ti#;;:toaro,
flonate

caro se:lyeso ri ;bti";i;;'soiiriior

pinuru il;lard;

eGirprior-oonf,eo-

Coflgiifg dln^Iemn. -lniG ee-66ptugeeo-du -ior6e1t'e, -gof"ajer"-E6*uts, tabld neagrd de or! mn, peatnr a rabllltatea. rnalnte de le ndrl dursbtlitatea. pe partee cere vlae un strat Oe notorind eau-ulel ar; i&itrfi-, putca ff -::"::!:"ulrcu nal ugor decofrato. pgfgaiul lnterlor de formH.cilindntofl(pentm sttlptl oentrlfugatt ) aau prlanatlcA pentru sttlptl vibrall so ;onfeiii aupU turnirea-betonulul oaro oonetltule r.adi6nu1.

Cof:raJe1e, eub form6 de outil prismatloe dtn tabl I l.emn, lemqr-PFL baobettzat, , sau tab16.

aau olllndnloc

gtnt

' ;i: r"Ll"Fa ;:,:: Ii " il'ilil;; ;; ; ;'ff +;; ld%ffi ffi ,[T"ii,lfli, l:, *f "::;lii Fi

-14

I't9.4 EprlJlnlrea

perefll.or

gropll

de fundaf le.

pent::u funda!11 Flg.5. CofraJ lntertor do sttlpl de boton (dimenslunlIe golulul) - clllndrlce pontru atllpl centrt,fugafl - priematloe pentru ettlpl vlbrafl.

t[!1 de "tHfif;"ot"tliltlltlnltnpuo:r
I

f,ontarea oofraJrlor lnterloerc oomportl urultoanclc opcralllr - Eo Daroheasl pc partea auperloanH e ootraJulul !.psrc dlenotral opuac (la ooflaJcle pltsnattoe se Earohcaz[ ntJlooul i.aturllor)l - ac lntroduoe oofnaJul ln 6roap[ pc radlerul turnat 91 ec allnlazl' ou aJutorul reperclor gl al fErugllor de oontrol3 - oontrarca oofraJuht 6. f,aoe ou aJutorul unor af,orl, ler vcltloailtatca ou flrul de plunbg - flrarcs oof,raJulut sq facc prtn legaroa lut ou strnl do llrugt b& tuft ln Dlralnt. 2.V.5.4. hepanaree 91 turnarca bctouulul Botonul sc obllnc prln amcatcoarea tn anumltr ooadlfl|. s unon smtt1oo, lal peatru ftxeiea atf,lplior de beton ln golurlle 2-oo. fundatlctrB bctoaulul_poatc tnoepe uunel <tupd oc grogllo au fost olpar ^ Beparqrea tc 91 ooEraJe1c lnterloare au fost pregltLtc. Pentru prcpara,rea betonulul sc poatc fol.oel una dlntre. nctodclr uru[toarcr prgpararca oentnellzatfi, ou bctonlcrl dc oapaoltate nalo, deol ta sond u.rneaz& e[ gc toarne un nundr riret nare do fundetlll - prspataree Ia born{ cu motobetoulere de oapeoltate nlo[|

dc bctonso forose"ou"to"oc alnple naros

- 1 5 -

T
I

: - prspar8rea manual61 foloslta pentru luordrt al oEron volun nu Juetlftod fologlrea unet betonlere. oare 8e foLoaegte freotent la funda,.. Amesteoarea manuaLE a betonulul, ee sxeout[ pe platfornfi tcnslune, de de de o luc:ru Llnlllor ] r 4 n Joas[ !111c clln gotndurl de 25 nm groglne, btne lnobelate. confeoflonqt[ Eupra,fefa platformel va ft ourEftt[ Inalnte de foLoslrc, 91 stroptt[ cu ap[. Po platforna 60 aduce la unul dln oapete oantltatca de balast ooroapununlzdtoare maeel de beton oare trebule preparat. Peste balast ee reparttzeez[ prln 1oforn oantltatea de clment necegsrl. Sa a,rnesteodbalaetul cu olnentul, pln6 oe aneeteoul p&tare gl greblare de la un oepdt La eel6la1t al platformel, oepHtA o ouloare cenugte untformE. Opera!la se repetd de oel putln douI or1. ameateotndu-se totul prta lopEtane 91 Se toarn[ ep[ ou etropltoarea, greblare de oel putln <loud or1, plnd eo obllne un amegteo omogon, ou gtruoturl unLformC. llrmeportul betonulul tr.ebule exeoutat lmcdlet dupd propararct lnalnte do ftnpul dlntre prcpararea gl turnerca betonulul tnoeperea prlzel. varlazd tntre ]o g1 6o nln gl deptnde de maroa olxncntulul, tenperatura 91 unld ltatea aeru l-uI .

setonut preparet Ia bornH, Ia dlstertb ptnE Ia /o-8o n, ae poatc traugroabe'oHptuglte ou tabld gau netaltce, 6au ou tombero&to. Io prcpararea oentrallzatd a betonulul la dletmle ptnl la 5 Xn tranaportul ao poat6 executa ou autooamloaneou bmu basoulmtl sau cu rcuorot basoulante traotate de traotoarc. llurrrerea betonulul se cxeoutd numat dupd verllloarea at&ll oofraJclor, Col-aJul 91 perofll se udd blne pentru a Impledloa absorbfla apel dl.u beton. Betonul trebule turnat tnatnto de tnoeputul pnlztl. Turnarea sc faoo ou eJutorul roabelorr aI tUrgiLorr Bdlolllor sau ou lopate. Betonul proaspdt turnau trcbule proteJat dc oHldurEr "l,nturt usoatc gl gc:r. Va,r.a,ln prlnele f zile rle la turnanc, oupraf,ata llbcrE a bst@ul.ut Bc stropegtc ou apd, de doud or1 pe zl pL^ae aoopc:rH ou rogoJlnl, aeol, ruogug sau nlslp, pentru puBtrqrea umezoltl. In prlmsle doul 211e, betonul se aooper! pentru a se evlta ep&Larea ctnentulul ln oaz dc ploete. !a tcmpenaturl sub celo gna.dc ' supraf,qfa botonulul ao aooperd ou pale, nlslp sau pdntnt. 2.r.1'5, Deoofrarea CofraJcle lnterloara dln goLul fundaflllo.r nonobloo ae soot lE r-4 oro dc La turnare, mal lnalnte ds Lnt$.rtrea betgnulul. Eooater.eecof:raJulul lnterlor oomfortd urmiltoarele fercr - tlesfacerea legdturtLor de lmoblllzare e aofraJulull - lovlrea ugoar6 a oofnaJuLul, pentru deeprlnfleree Lul ile naea betonulutt - scoeteroa oofteJulul cln fundalle3 - oo.reotancadefectolor da eupnafa!fi ale betonulutl - reporaree eventualclo:r dete:rlordri ale cof,rqJulut. Ooreota:readefectelor de euprafaf{ aLc betonulul-se face prln dtlgoulre ou nontar de olnent, ou dozaJir.l 5oo:600 kg olment la m2 de ntelp, dup{ ourXflroa 91 sp6Larea prealebild ou epX a euprafefelor. PLsntaroa stf.lpllo:r ln f,undafll este peruts[ nunal ilup[ un lntclval do 4 alls de La turnaro, tn perloeda 1 aprlllc - L5 nolenbrle, gl / 211e, la perioade 15 nolembrle - 1 aprllle. ?.r.r,6. 0omplotErl de heton dupl rtdlcarsa sttlpllor Dupd ridloaroa gi lntroilucorea etllpulul ln golu1 funda$lct 9t allntcrrre lui., aga oum ae aratE tn subcapitoi.uL Z.S.s flxaree fn fundallc ee face prln tu:rreroa tatre sttlp 91 fundalle plnl la merglnea superloar& a fundallel, a unut beton B Qoo, tndesat cu aJutorul unet glpol. Dup[ I ore dle la turnale se-eoot penelc fr se conpleteazd. golurlle rHmase. In oontlnuaroa funde!lel dcaeupra ntvelulul solulul ge exeoutd oEclula de pnotcolle ou beton ou Booesgl naro6. Exeoutarea o6olu111 se va faoe lricdlet sau oel mal ttialu in trct glla rlup& :rtdloaree gt f lxarea etlLpulul. : 8e prooedeazdastfelr ee speLC speld cu fundallot se curE!il gt ae ap6 eupraf,afa eupraf,aqafundatlotl cu ap6 - Bc apdLet apdJ.etI ec EElope9Ee etropegte ou ou lepEe dc olmsnt dc euprafale speletel euprafale lapte oe lapte olment Eupracala olment porta
}eag[ fr - 80 proparH Er' PI.EPa il ge toarnl tn oofreJ betonul de aceaagt uaro& oa ocl foloslt le fundaflc; - sc tndreaptH ou mlgtrla gl ae ttd tnollnaree p:levdsut[ tn protect auprafefel supcrloare a o6o1ultl3 - 60 tenoulegte lntreaga suparafa!fi exterloenA a cdclultl funileltel ptnl laadinolma de 2o cm sub nlvelul-soluiul,
-

- rre Ee ruorlEeaua Eonteaz{ qorrBJut cofraJul

cxtorlon. oxusrlorr

|' rlgldlzeazE eg .Los68' 91_se so rrrqlzEBSal

- 1 6 -

Aplloarea 9l ntvelarea morterrulul (2 crn groslme) se fac ou drepteruL 6e vor lua mller:rl de proteJaro lmpo* v a r a , I a t e m p e r a t u r l rkllcate, m l e t r l a . 91 t r t v a a c t l u n l l d i r o c t e a r a z o l o r soerolut prln unbraro gl stroplroa ou apH de a suprafegol tencuibe. 1-4 orl/il gi ecllvlslrllon la temperaturl sub +5oC astc Exesutarea tenculelllor lnterzis&. 2.t,1.?. tmpr$gtlerea pdmlntulut eollVlSlxll dln silplturdt dupd lntdrlrea Pdmlntul nefoloelt rezultat (dup5 clroe patru zlle) ee agazfi in Jurul fundaflel Ln etructurl blnc odolulllor bHtute ou malul, astfel dlspuse inctt ed formoze suprafole tnollnate pentru aourgerea apelor de la baza stl,lpllor. Restul de pdmtnt g1 de agregate rfirrase tn Jurul funda$lel se tmprHgtle agrloopo o suprafafd nal- mare aga tnctt sH nu Lmpledloo olrculafle, lucrdrllo etllpulul. souxgrea aoelor apelor de Ia baza etllnulul. Is aau souxAerea oe uone iooults, po str[21, strdzl, tn lir curfl, tn lnctnto lnctnte de tntreprlndori fr zone ln nafoloslte elnt lndepb'rtste. reface in Juru1 funtla!lel pavaJul, lan resturlle

2.4.1. GeneralltCtl
r /

producdtoaro, etll"pll gi tanburole ou oonductoare \/ Otn lnt:reprindorea ptnd la gara oea mal apr6piatd de iooul de montal (gantter), stnt transportate tncdrcate pe vagoane, t/Exaeptlonal", pe o razd de cel mult 6o km do La unltatea produoiltoare dlrect la gantler cu nfiloace auto. acoete produoe pot fl trmsportato pe platforma Ilanlpularea La lnoHrcare, agez{rra gl aelgurarea pozl!lel de transport, revin oxpedltorului. nlJloculul Oporaltile do descdrcare in ga.ra da desttnafien lncdrcarea, dosedrosF gI manipularea de la gara Ia caro transporturil, au fost d1n1roa, transportul Jate de furrrlzor 91 ptnH Ia lccul clo montaj pe tresouf EEA etnt oxecutato de de execu!le. odtre unltHflle Adeste oporalli oonstau i.nt - degodtcarea ln 6Hrt gl depozltaroa pe platfo:lud eau tnclrcarea d1reotH po un mlJloo do transporti - tncdrcarea de pe pratform& pe un miJloo de transport gi descdrcarca la born& sau tn depozlte lntermediare; - depozitarea xoperel.or tn gdrl, depozlte intermedlaro Eau la bornH. dimsnslunlle 91 greutatea sttlpllor {lntnd se&made tragilltatea, 91 tambureloi'ou conductoaro so recornqrdH oe toate nanlpufdrj-le sA se execute mecanlzat. ilNormele departamentale C.1r.ll. de protootie B munclltt gl lntructt Foata Oflc1a16 C.F.n. nr.1/L967 laterzlc executaxea de lucrirrl cu macr,rrale la :rulant ce ae gdeegte pe seclll cu traqllune slectr'lo&' in timpul orBBneterlelul gl destlxarul este obligat sd lndice furnlzorulul sttlpllor ntzdrll lucrulut, oonduotoarel-or (prtn conduoerea tntreprlnderll) Bfirlle le oare trebule expediato naterlaLele. lie vor evlta g6rl de C.F. cu tracliune oleotrlcd Ln care descdroarea vagoanelor 1u aJutolul automaoeralelor este lnterztsE. In oazuL tn care desctircarea trebule totugl fdcut6 pe o oeolle de sf,nt interzleet C.l. cu tracgiune eloctrlcd, - foloslrea tanautonacaralelor Le desobbc&rea dln vagon a eti.lptLot, bunelor ou conductoare sau e altor meterlaler - degodroarea &anuaL{ a vagoamelor platform[ (deecoperlte) dacd souLelo, sau coLsteLe mlnulte pot ed aJun8f, La o dlebanld mal mlod foloslte dispozlttvele de 1r5 n de releeua de oontact sau de elementele af,late sub tenelune3 - folosbea sau a levllor meteLlce la uranlpularea pe platforrdngllor mll a crarct?rlt3;;."nea eau tamburele vor ft dcnoHrcate manuar, depraoaz etirptl sete gl depozltete la o dtstanld de cel putln 15 m de la g1ndl de unde vor putea fl manipulate ou aJutorul macaralelor. Pentru ma,ntpularea ld deeoHroare, muncltorll vor folost nunai manele aau blle uacete dln :rHgtnoase. 2.4.2. gi tamburelor cu conductoere lzolatc Manlpulerea ettlpl1or aJ utorul automecarale 1 sttlpllor, e tamburelor cu ooncluctoare L7\ i

cu

Deeodnoaroa sau tnodrcarea

68916

\--*

dloare, atllpul ad gtca tn eohlLlbru. (Pozigta punotelor do Drlndcra'eati ladloatl.pentru.fteoare.tlp-do attlpr aocEtulat dBoU pianul nu prevedc l".plq+gf aceetc^punctar-porlfla lor va fL'atabllltA prla LnoeioHrl lir naulpurai.la prlnulut ettlp - Qln f leoa:re tlp). ln oazul stifpiio:r greoomprfmag! se va avea grlJ[ oa prlndcrca gC gc fac6,tn dreptul unor prLnurt (fre,b),fllird lnterste& ritr6ouoer6a oablurul-do etlli2riful). ;:ri-udere prin alveole (goturlle Psntru a se evlta gtrlvlnea betonulul, pe perlferla sttlpllor. EUb sabrul de pxtnosror ss vor ageza glpcl dc leum dfipubo tn Jurul ttti;il;r-oentrrf,u86t1.gr do-.o Pgrtg 91 99.alta Ia sttlpll ou seoflunee dreptunghlulird (oeblul . nu trebula nE attngd muchltla etilpulul). Sttlpll-p::eoonp:nlmaft-ou- unechl^de prlndexe vor f I ag[left de cablul -6c rldLcere p.rln lntroducerea clrLigelor tn a-oeate urecht. I,a ctrlt8ul maoeraiat stllpll vor f1 a8Htatl ou aJuto:rul unul oablu dr? rt'lr"le'tsrocu +trilge ({ig"?i. Se aiege aablul del'ridlca:ro-a cdrul serolna-ma,.rtnd ds ri-dloere ost*: mal mare deott gieutatsa oea nal mare oari treUuie riAfoar tl Ie iii*ra::oa rospa*'ilvd, lrunglallt't oelrlurilor oel"or doul nmurt so dtnsneloaoazd agtfcI. . tnclt la dlstt:,.fa ooa ual-nare intrs punc"bela de.prtadere ele oelul u,et tuns ittfo.---s ' unghiul Pe 116I.0tl formosaH qale doud rarnuri sd fle mal mlo de 9oo. _foful da sahlof ol tott munoltorii pdrHseao Eone penl6tttat6 de rotlrea. DraiuJ.ul HaoarRll, f4 con!Iauare sarolna urntnd ed fle dtrlJat[ de la dlsitenttir qo dg! munoltorlr I'rlu aollonarea oelor dOu[ funlt. Se rtdlod Ilnr. fd,trE.smuotturlrggrglng la olros 9r5 nr deaeupra oelul punot al onto8rul obetaool lntllnlt mal-lnalt la rotlrea Uiituiut mac'ar.alet.'-Rotlrea bratulut se va faae tnoet 9l contlnuu ptn[ oc garotn6 q.lunse aeaeuDre looulul de depoaltarcr sau a platfo:rmel vehloulurul de trangpor[, In aceat'tlmo Eltoatoa sarolnll eete urnUrtt[ dc muncltorl oa.r, agesetl Ii oanetele mlllocu:lul ile tran6pofrr ou aJutorur funlllor, dlrlJeazd'el mentln orlz-ontalltat6e gtllpulul (aoolo unds eate oazul) 11 tripledtod gau-llnttria,zH balansul aceetula. AJme daasupra punctulul de tncEroare aau de depoztteJrs. ae coboar! Inost.o1rll8ul mecaralel nunel dln notorr plnH otnd sarolira atlne6 tn pozltlc 'Ai oorectE eupraf,efa de leuno po carc aa aep6zitoaz[, sau platforma illJGofiiuf tran8port. 8e va avee grlJ& oa tn eoest nomsnt leglltura ta sttlp se nu oattl tn <lneptur unel glpoi de_rezena{.gr pentru a putee fl-tndepdrtetC oi usurlntU. Sc soot,olrllFgle-din-oohlurlle oablunllor d6 prtndere, 6e r.rdt6d ob-

tltn doul punotepnln lnterriredtul'addua oauruit uuou-oc-trind;;;'6'Il-h'?rJi.o) agezatc P9^9partg Fl aItB a oentrulul_de greutatar ln aga fel tuott. Oupd ri-

torgadater fl a eltor matcrlale dln vagoane, tle po platformele mlJLoaoolor do traneportr tn gdris ln 0eppztte sau Ia looul ae irontal se executd-cu automacaralele de tlpuL g1 ou oapecltatea de rldloare coreopunzdtoare mHrlsrll earolnll 91 oare pot pfitrunde ptnfi la looul respeottv. 8ti1p11 oantrlfugall eau r,amburele ou oonduotoare pot fl ilescb'.roate 6au rnodrcete gl manuaL prln rostogol.Lre po plan tncllnat de6Hr - descdrcares sau tncdroarea se face dlntr-un vagon care se g6segte pe o llnle electllficetAg - obloansLe Lateralc ele mlJlooulul de transport stnt rabatabtle: - oantltatgg_d? ottlpt sau tamburo car6 trebllo nanlpulatd nu Juitttto[ aalgureraa unuL utllal mcoanlzatl ; nu so dlrpune de un ntJloo meosrizet de nanlpulare. In 6eneral oporafla de desodroarc de po platfoima unul nl.Jloo de traneport,Beu de preluare dln stlva unul deposlt ee exeoutH tn acolagt tlrnp cu operafla dc Lnofircarc pe alt nlJloo de transport sau de depoatta,re. Autonaoaraua Be agar! Ln para-Iel ou nUlooul de traneport lntr-o oozLbxatulul maoarilel ou sttlbul fle aetfel a1easfi, tnott a[ fic poelbllE rotllca aau tanburul ou olrltgt flr! a fl lnpledloet do ooneiruogll eeu lnetala]il ixla; tcntc ln Jur. FHI'll 9 ae uroa.pe platf,orme mlJlooulul de trqrsport geful de eoblp[ vcrtftoH etgbllltatca sttlpllor seu taubir.eto:r gl la nevoie pr6oea-azU Ia aEfprln anooraro aau sirulnlrl. neetablll Burarea provlzorlg a ettlpllor De capetele ettlpululr reepcotli de oapetole axuLui tiecut orin nl.1Iooul tanburululr. so lcagq doul frinll do dlrlJere 6 f0 um lungt de oi,ti lo-I5-m. Ee ooboard obloanelc (daod atnt rabatabile) ds ol[rc munottorll i9erajl La extnenltHgllc laturtl mlJlooulul do tranapont. fentru rldlcarer (ocntrlf,uget eau preoonprlnat) va fl prtns ettlpul

? : n r

l"lg$1, neoaralot_(ouoeblurlls de:rldloere) ql.Ec iduae fin;tui-ti poatiri tni; !lel[ psntru ploluarea ln oontlnuarc a unci itte aarcfuxl.
- 1 8 -

9 q r d

S q l t

s
\

l e s s
v t - ' 6

B
\ \

ie;

N $
\ i

N i $ l r$
\

-\ $s

s t No @ o U a
R O a 't . l o

N$S$$ .
\

$ :
d t

NE ;
<t

$ $ !$ $ t ffl
.ir t t t f f l

-19-

Se desprlad cablurile da prlnciere de p e a t l l p . Scoaterea cablurllor de pi,tnclero dln Julul sttlpulul se va facc manual. Debe tnterzis5 lndepCrtarea lor prfn Cragire"-- cu. rnacaraua, deoatece acoEt mod de acf lonare poate ivea ca urmarb roetog6lkea stl-tui-u1 91 aoctdentarea munol_ torllor dln Jur. Manlpul&rlle pentru coreota agozsre pe sol sau pe ptatforma mlJloculul fi aJutare our"r cu btie au rSrn penrru a evtta etrlvlrea 9:,lT*?p"I!"p91 betonulul. Ila toloslrea vlnolurllor, a r6ngllo! sau oricdrul a l t d l s p o z l t l v m o t a l l c la punctut de oontSc! tltrg.dtefozttio"it-"tiipr'se v o " lntercala buofitl dln Iemn sau alt materlal elagtlc. DescErcarea sau lncHroar,ea tamburelor ee poate face nunal cu qJutorul automaca^ralei. Operaltlte de tnobllizare a mlJloaoelor de transport (vagon, remorc$. 8au platforma unul autocamion) stnt ldenttoe ou oelo daecrise fd mintpurarea sttlpllor.

ntroduo t i"_iirll;i;i n d r i t t o f u t ;;r""r-ir"iliiuC,iiir-ii o e n t n a l n l -#il; " r :ff:11*:"i:.Ii:*:$:..:1r:.":.:l*::glt^ ; r"ii!inlt i;i di . ii"iiu f Hi' Pf ?3 1"1 f uu :lt:neceslt& :l:*-ga^i*l-1 ry:r:r; l f iliisgi;;^ ocblurt' pentiu-asut;r;;-; rl ;"tiiiir'5J'ilia

gt temburuturss tnrrodqoe o leavu ate o6.ret ex_ H3-::lfl:i:*-gl?l oe.rieaa;a-p."$;.pilii"i"'iii8r;i;;il";";;;u_ f:":*t$!i^l:l"r::l-"y_:l!: ?99_'* 1a gl 11l de oarel oare. prln el oe Dxln lntermedlul lntermedlul a oi,te a otte unul unul oiblu "6ur[.uii$"lJ-piiJji"u, biro ee a6a![ se "6ag! c l r l i g e l e o a b l u i u t gus d e rttl o a re o a rg ( ir !.[;;1" deecr ls f ls.B maimal eue fiffii dlntr e :louH T *r gramurl : 1 : _ ?" !l !rg r.$ e .rl d f -doecr ls oe l e douI ramur{ ale cabtulut de rttricero rtnicero sa introd"d;-Ei;ii6ili introduce-Eiriirui il;;#"#;i;i. i',iiiillcarsrer r'Ir ln ruGutr locul pot-f"lreuuinta-o"ii"o
fevfi IEvll i" poE tlo t tntrebuinfe lnurebulnte psnt:ru pentru rldlcarea rldloa:r.en tainburulul ri'mh'nrrr'r ^ rldldarea iJmuuruiui-it"rre" - t n - h ' , - . i ' otr -;l--"'

*'9:T:1N{ re (flg.8).

io.-

.4

F1"9.8. l,{en,ipuJ.:*:.ea tamburelor


a) de

cu conduotoare

.!*r,' ,ri!1 ii-..:*hl ,.rr.:1 ce',rr,;-!qcT"iie3-::f ifiu*[) ,-"rorlge opcolareiz-oabru de rldi*ale c,: +tr'lf,gd; 4-funtt de'rg.rt;1a:re .rioi"*r" cil cfii[;--"
$evl{ .js ridi.oare se prirrd doud fuall de dlllJare

ils extrelnitfifl1e tanbu::.:lu1""

?,+"3' j"rrcfircar."ee manua'l5 6t deesHrcanee a stf.rptlor de beton sl a tarnburetor ciu co:.iuotoare, ou-aJit"rui-uf,ur-prii i;;iid;

tn acegt oeu operafla se exscutu pnlu rostogolbea sttlpilor (tn oaaentrlfugait) 6au artttr"iiiif Tll-rr.n ao;rrr o{.o1*.r.r-- ---^-*--r m g ! l ) , p i un p r a n tnotluet u n planin-r tnlre "ur"-.r,ju;;I;;i;ii'iliii'r5'Eil5"!iit -iuTFti)r . pe. r ?e.za!
zul stllptLor

:i:;lJ,'il-st6:;tJ;ilii'"fi oarale t " 1

beton poete ft fU'pffi ";; ;i;n;f-;ili dd notiver.e arutarera punorul lrlu,"uTl:-::::tl1ll?1,_^?r-91[pg ri.e-iieout"t" T"HIJ

fnodroa:rea aau doecd.roal:ea nanuald e etllpllo:r

da

i;:*"-Tff35iro'i"l"lfi t:*.-

illlgll": tnoHioer6,

::l}*:l?_t,?nospCetfv cfeiclroio".q*e

":. i:il-ii:tffi il I : ifl j ii-i HI i:F'iiiis:Firi{ti: f ::":i"?:rs uie eiu"ed,' g:Ii^ti.eb u e.f,
Hq Edu6trt uueu eoutarea nd t'rtttt,lur't{rqB opera! opereg16l iel de de

aanx*pe^$areGoa __ ,_l*S:l-T:l*:t.u"!"_ll.rlf"l capgt remorcil, -;;til'l_i qfgt: "ilil;ili ;i il'd;;i$i lfu*;ffi""liiifl;"lrl" ya' du ii trp r? r;i cp oel#tilt o"t6t pC-pUrt11fi. irpengrunlte ;l;illi*ffi :?-!3.lttlpl, far srttn{larr da *,f.1; ran l"llirlfillT"u ;E i I :p;ffi"[: planului^-(iuiginc prarrurur.
tatee et?lpllor.

drn cloJ. rrfrp! de,lem asezefrou u:

(lunglno gi i&t st groeima) *ro;iimi) slilt ln rirncaro-oe-tnEiiG;;-pi;ii;;;;t rn functta de tnrlrtman nrarrinnor

ar ---.. doTrilei ,{a

-2o*

lnoUrcares sau deeo{noarea uanuald a tamburelor se exeoutH numat tn atunol otnd dln motlveLe ariltete Ia pot,2,4.2. oaz dc for!6 rnaJorE91 anume acaate opeqafll nu pot ft executata ou aJutorul automacaralel. In acest oaz operalla ee cxeoutl prln roetogollrea temburolor pc un plan lnollnat agezat Lntra aele tlouH nl,velurl, unuL la cane stnt temburele gl celdlalt le care trebule sH eJung6.

2,4.4.

?:ri:*Xf;l

;H;lillor

aeu tn sa:rxl depozltelntersredlaro

Btilptl de beton oontrlfugatl sau prcoomprlne!1 ror fl ttepozlteft rezema|l ln douE punote (lndtcate tn planul bttl.pulut rrispeotlv) pentru rl ferl de oontactul ou solul 9l pentru a ae putca petrece tn Jur oablurtle de prlndene. !a depozltare pc mal multe etraturl, tntrc aoestsa so vor lntoroala glpbl(fle.9).

a)

de beton vlbratr a-cu Flg.9. Depozltarea stilpllor alveoLo mlcll b-cu alveole marl precomprlmall. Irentru asl6uraroe stabllltHtllf streturl].c dc ettlpt tn etlv[, rc vor oqpetele gro68c deaaupra capitelor sub!Lrl. dtn stretul prcocdent. Tamburele ou oonductoare vor fl depozltate numal ta pozltta vsrtloalil pe doud blLe parelsle a1e odror dlqmetre g1 dletef[ vor ft esttel alcso, laott 91po11e de_prgteofle dln Jur.ul taubu:rulul s[ nu atin8[ pdntntul. Tamburclc ao agaz[ ou flangoLe latcrele panelele, la o tllrtmfl unul de altul deetul de ma:re inclt ed fle poaiblLd oltliee plCoritctor pcntru-alegcrea tanburulul^lf eC pe:rmlt[ lntroduosrea ]evlt sau a otrligelol speoiale de rtdloaror ln ortflolul arlsl al tanbu:ruLu1, eltclaar 2.4.5. Tranapo:rtul ettLpllor

lrasportul sttlpl.Lor de beton ge e.xecut6 ou aJutorulr r Unul autOcamlon oU O remorc[nonoatl; - a doud rsemorol mnllosx, mtrenate de tlactor. I.nalnte de a prooeoa Ie tranepontut stt1pllc.r, geful de eoblp[ gtablLegte modul de tranaport ghiad eea,ma g1-poslbllltetoa cte lnc[rc[tuiE Lccesulut pe traecu. a) llranaportul ou eutocamlon cu remoroH, monoax g1 pe remorcE ge nontea&d pelldocurl. Pe platf,orma autooanlonulul Ds qane_ea^egaz[ olte o t:laversd, dln lenur. 8- regleazd lunglnea proiapulut, ti aga <llntre treverse eE fle aceea prevfizutd pentru rCzemaio fn f9l rlolt-dlatanja plenul sttlptlor (flg.Io), lutocannignulr.cu obloanele denonteterva fl prev6zut tn spatel,e oablnel nornale ou o oeblnE.peitru proteJatfi odtre-platformd, muncltorl, pitntr-un parevan Eoltdl de proteollc. $ttlpll vor fl agezall tntottlaauna cu baza ciltre cabin6. Stifptl de beton procomprlmalt pe vor ft agezafi cu geurtte vcrtloale lat (pe letura-nare). 69916 - 21 -

Le6Ptupl

Flg.lo'

Transpotul ettlpilor

cu eutocs,mlonur gl Jrenoxca monoax,

llraversele de rozema::etnebute sil oadH tntotdeauna tn dreptul pllnurl1on stt1pllor. !a inoEroaroa pe douH sau mal urulte gtraturl, tntre etraturlle auooastvo de stl,lplr se vor lnt::oduoe gtpol de lemr ln drepf,ul traveraclor. Dupd aranJareq ooreotd pe m!.Jlooul de tr.aneport. etlJ_ntt vor tnoblllzall pnln lntroducorea lntre el a unor pene da lemn 9i pr{n lcgirea de erlnzlic de roazem po platformd 91 pe.renorcH, ou aJutorul un6r iraUturl-da otel i-it:-sfrtnso ptln vtrteJ sau ou aJutorul uno:r dlspoultlvo (raol ou Lant ertlculit). rn tlnpul Inodrcdrll ettlpllor, coirducfitorul autovehlcuiulul. ooboiit operafllle de fnodrgaro 91 Legenea ettlpti;i, g"u4$r_supxavegheazd ;Br;-9F se exsoutd 8ub eupraveghclea gt l,ndrumarca gef,uLul dc eohlpil. .. ... PgpUvenlflcarea operaflllor de ticErcarc al a fietturllor. seful de g9 pornLre [e tr:aeeul_stabltlt fentru;]ju"F I.'pu"otui,' ? ? h l P q d { . d l s p o z l t l e de distrLbutlor depoalt intermodlar, bonrelc Ia car6 etlrpu unme6z[g['fle pLanta!1.etc. DupHparourgerea unei dletanle sortrte eub sipraveghcrea Jetutur o e e a h l p { c a r e t n a c e s t t l m p . e e d e p l a s e a c d ' p gJ o o p c . r t n s d _ m l J l 6 o u l o e - t r a r i p o r t , vehloulul se opregtgf ee verlfloH tnod o dat[ oomp6rtare6reeE urrror Etsd;6i:-' l.ltatea tnodroatur,rt'grdaadtJtul esre-rn oraino;-ilt";"s;-E;[fie-;; -dop[--fi";;ffi: tu::i se urod t4 cablne specLaL amenajet[ pe pletforna arrEooanioiufurr osrs oonvolul tgt rele curga, Nlcl un munoltor nu ars vote sd o[ltsbceesod pe sttLpl aau pe platf,orns camlonului., La deetlnat1e, stti.plt v.li- ft iaolroall ou automasaraua --: aau malrual, q u ms e a r a t H l a p u n r : t e L e proceolndu-ee_aga 2.4.2. gl 2.4.r. b) franeportul ou douH tremorol nnnosr srfrsnate de un treoton Acegt 49q do traneport eete aplloat.Ia Luorlrl la oare oonflsuratla solulul sau oon<llfllle ollmeto-notoonola8toc fao lnpoelblL aocesut trr ;;t'81 eutovehlouleLo:r. Fcntru t:raneport st1t foloslte tlou6 remorot nonoar, prev[zutc ou pe.ntdoc, Ile*oare Fs mo4t6au{ ott6 o tra"erad dc lonn. Renorclle stnt agezate ou arele panalele Ie o dletat[ -rezenare tntre treyersc oorospunzdtor dlstanlet de prev[zlrtU tn pLanul ettfpiior ae-tfpuf'r.cr pectlv. Travenaele de rezema:re trebutcs[ oadd tntotdeauna tn dneptul pltnurilol sttlplLon. Astgurarog stilplLor pc renorol nonoax se facc la fel oa la agozareB pe camlon ou !emorc[. Sttlptlr^ooreot aranJall pe mlJlooul de tnanaportr uox fl lnoblltzatl . plln intloducerea Intro el B unor-pglo de Lemn 91 vor fl legaft de grlnzlle dti roaze&, ou aJutorul unor oablurl 6-,L5.gtrfnee d- t5 etrtnee piln oiln vtrte;, Ead ou ajutJruf u"or T?l3eer-9u raci o dlepozltlvg d lspozltlve d9 d s s (rec1 strlqgere trf,nnsna ( u l ant a nt{nullt)ou lanf arttoulit). Dupd vallf{carea ope:ra}ttloi ope:ratllloi de tnodrcar Clcarc al a lcgdturtlor., gefuL de echlp! Po8!c da dlspozigle poagc ds dlepozj-gta do do'pornirC. pornlre. rreplararea. pe traEeu-doourgc ou reapeotanea preveder.lron de le punotul 2.4.5.8. ou umrEtoarele di:Rerent6r - tnaneportul poate fi lnsollt numal ds muncltorlt oare pot 1ue loo tn cablna traotoruluil
- 2 2 -

, l
i

I
I

I I
I

I I

I
I
I I

I I
. t
I i

r l t-t
t

- vlteza tfactorulul nu va depdgl 4-5 krn/h, La destlnafte stllpil v o r f l d e o c d r c a ! i o u a u t o m a c a r a u as a u m a n u a l , prooedlnd ega cum se aratd Ia punotoLe 2.4.2. gi 2.4,5. frg4spoltul ottlpllor trebule efectuat Lnalnte de sxeoutaroa o{pdturlplantagl prln burare 91 lnalnto, ln tlnpul sau dup6 exeouta1o:r pontru-ettlpll (sdgargg C1opllon gi turnarea betonutut) penbu oet pfantagl tn rea_fundaf lllor funda!11 turrrate. LrlntlLe de Joaed tonslune ou oonductoars torsadete-f1lnd exe* cutate do oblcel ln centro populator^!e:g lungul oHilor amenaJate, eobtpa de transport va deecdrca gl oepozita stt1pl1 aetfel lncttr - sd nu.impledice executarea lucrHrllo:r de funda!11 (s6parea gt depozttarea pdmtntulul, propararea gl turnarea betonulul etc.)i - sd permltH clroulalla pletonllor gl autovehtoulelort H pennlt{ aocesul^gt_amplaearea macarolel In pozlfltle cle lucru, IlngH groapd, reepeotlv gol"ul fmda!1ol turnate. 2.5. Sohlpuroa gl plmtarea etll.plLo:n

Fazele tehnoLogloc oare trebuie axeoutate pentru aduoerea etilpulul dtn pozlfla-culoatdr-4. care a_foet LHsat do echlpa de traneport, in pozigte vortlcaLHr flxat deflnlttv f,n fundefle, tn locul gl ou orlentarei necesara, etnt urmHtoerelet - pregHttrea ettlpllorS - eohlparea sttlpllor3 - planuarea stllpllorl - alinlenea ettlpilorg - flxerea stllpllorg - anooxaroa stllpilor (aoolo unda eate oazul).

2,5.L, Pr.ogHtlrea,stltplLon ldsatl de eohtpa de t:raneport tn aproploroe gropllor de fun. $ttlpll dAtlo trebuie_adugl tn pozlfla dln.care ed poatd ft rldl"caft ou utffaJul g1 prin metoda aleasd,91 trobule oreete oondlfl-lle necesaro m6ntdrll lor tn ifnle. I n a i n t e _ d e . f n c e p e r o ee c h l p 6 r l t s i i l p i l o r geful de echlp{ trebuie o[ vorlfloe daod sttlpll transportaf 1 elnt de tlirul 9l-dlnenslunlle'p'rev6zuto tn pro leot. De asemoneattrebulE verlfloat dao[ starea tehatof gl oa1tatee stilpllor egte oorespunzHtoare. Sttlpll de beton prezenttnd deflolenge oer torslonb?i. flsur1. llose betonululr.golurl Ln betonr arnEtura aparentEr'dlanetrul gfiurtt6r prln 6aretrebule irntroduee buloanele de fixare b arndturllor mel nlol dsctt- oele oresorl8s. q-proleot.otc. trebule semnaLa!1gafulul-de luoraro, oare notHregte 6"oU pot fl folqslll dupH remedlell, sau trebule lnlHtunatl.' fmp:reundou deservenful utllaJulut de rtdt6at (automacanasau autoforezH ou dtspozltiv do macara) care u:rmeaz6 sd fie foLoslt la nlantarea gttlollor geful de eohipd stabilegte looul g-1pozltta fn oar"-freuuie-";;;tl stniirl---' 0r1oe deplasare a atllpilor se poate faoe numat ilup[ ag6zarea ior-pa blle Oe lemt. Yanlpulareg pe dlBtenfe mlol eau sohlmbarea dtreoltet ettlpulul ee f,ace manualr foloelnd dlapozltive de nloH mooanlzarer oar vinciuri. i5net. blle de lemn. Pontru a nu avarla betonul, ee von folosl blte do lemn, r8nst Imbr6oatc de.o:ruoluor.sau ao vor Lntsroala tntre dlepozltivel6 fn.rnangoane rnetiffce if-el.estlo betonr { Ou.notul de acflonars, elenente itln nate:r.1aL (buo&!l oc L6mn ' sau oauoluo). Pe dlatanle nal mall, sttlpil vo:r tnagl ou tnacto:ru1 sau cu un alt autovehloul dgOd.editarea lor [e blle ds leur, ti cEror pozltl se ecUfmUe [e ndsu.ra deplaeErll. Deplasarea prln traotare sc poste faoe nunat ln funsul axel ettroululf1lnd lnterztsil tnageree gub un unghl oereoare (ett1pul poate-rl flsutrat aiu ohlar !upt). Pentru-gohlnbarca dlr6otlct ds depiasar6. ninlDularea se fecc manurl, tragcrea-neoanlgate urmtnd sU flo reLuati nunal'dup! lduoirea sttipului pc [oua dlreofle tle-e lungul axel se].e. Pentru:ldto-are_a ou e.'lutorul folezel ou dlspozttlv dc rldtoat aar naoare_L.cl, dup[.ne]lpulare. ^attlpul trebule sd se afte tn pozftfrfe ,meioane, 11 coroapunz[toare tlpulul de gttlpr - ettlpul de sueflnerri, tatlndere sau temlnal, f,n lungul allnlaueatululr ou punotui de prlnd6re ra'r.raroare-aeGupr"-goror,it-fdd&i;1t-----

_2t_

unsbl'ulut Ltnlcl, ou punotut dc prr.ndue u;.31$131*"iirlltfh$lti"Ltseotoeree fn aieaetd pozllte ma'ual, prln :rottre fn Julul axetort""ul:lgtl#i;.f:.edust
DacHeltua!ta

i'io Fi}tfi|$fi::;1.";:"3;ffirfiooiieniel-o't'di*l-,-,
penrru " ,fi;|
l n a l n t e d e a s o p r o c e d a .l a e c b l p a r o a

la fafa Looulul nu permtte-atezarea -I*;;i;;ei attrpulut

nacaralai ;&'

ln pozlfla

:;fit$":ste

tn pantdl sttlpul va fl aeezet ou baza odtre vatc,


gr. dlspuno oxeln poztfla dc

etilpululr_adua. rldlcare, geful de eobipd i'erirroe-i";;-;'il;E -tneiite ntar56-s[trpuiir -a"-"ti'ii;f,;:'' ouraxea romedlerrlor oare trebure f&cute

2.5.p, Sohlparoe stttptlon Echtparea sti.lpller

;!H":;iffiXij:

tn refolele de-foasf, tenstune cu oonductrebuleau ee r."H-il;d["-iJ-" e" rralii-Etiiiur tu pozlrra

foloet!t

;;"t;J,-;";;;;.i;.uu i*'iix"i5i*"5il;i;i-d;-"il;il["ntru iff:,r3 5ff: ffi$311. as agazd oonsola de.suaflnero ou plaoa ds bezil pc faga lnguath a

Arndturlte care go folosoao at"t-iiezsntato ii-anexe 5, lar planrelo ou nodut de echlpare a sttlptfor-ein; lo il;;"f,tiiu &exa !. 2.5.2tr. pgl,rpgroi srirpiror,-or-siiiit""" DupEoe etllpul de eusfinu"e in "ittii"*""-t tn allniament tqe-tfpit-prevuzut Lu pro-

Eoblparea atr.tprror cuprinde montarea.La partea Lor eupenloar[ e a:muturllor corespltnzEtoars i'orurui.itiiilf;i"ii"lr"r.-.tr*Eiu"iiu-"*" se vor nonta gl modul ror de nontareii"t-indrcaf6-iq-oire'oe urmcazu.

so 'se lntroduce . pnln OChlul -

rldlcat,

se tntroduce prln orl.f fcf if'c suprapuge gl!e_ o tlJa f iletat[ llr lloo oor:eapunzHtoare tlpulut sttlDurlifli:ee Bt;fnq'_plufl_tgl". pi parree ettlputul ou aonsotade sustinere, tfJi. se iirlngB-ou-piuffta-y-t? qaiU[ l ].4. pc 9f partea opusEae-v6r.,monta 96tua putral-Ee6ie5il, garua-cr|i"i-ir ptuttte tar M 12. 8tt1o11 fcrH gHuil ae vor ecnrpi--oi--Ioneolu de ausffnere ou bratan{ csB Joo ooroeoirnzEtoare"fip,]t[r ;[iri"i-ii] oonsorer'desuogrnereou brdfard se fabo prrn s[r$A;;;;-oeroi ooui fii"iu""e siiliuruturr ou_euruburt. 2 . r . 2 . 2 . - E c t r i p a r e ee t i l p l l o r ae-susti'ere rn colr s t t r o u | d e ..su sfi n e re l n 'cor i tr "st[i[ p".t"u iiii"i, tnalnte de a ft

fi-;t";; ;;;oi;'s&-ei'tipoipiloa SXtl3liill'i3*3ii"S:lf""iil'""111",""*'Fi;"il -

attlpulurr - so tntroduoc prln ortftolu o-tilu-qiretrtu-rr.iii6ro*c sttlp ansanblul: 19 pattei-e iefie praoe-oi-dt9i"fp ttla_ftretgtr

ae agszdansamblirr ae-prrn'oere g,r;r;;;.uJ prhdere pe feta 6;itin tnsuetu e etllouiur oJ susrc;;-$:;9ii;-"5irii-i[oii Sirii"iir d,o plaoe prlndcre sd se-euprapunH dc p6sti-orrilci;i'supJril" al ee ve fue-ou tai ta p"rtJi- opirsc, oo e6ruE-puiritt-e-"ie-"fi, Grorcr eerbd ftreaz[ oe

echipeazri Ou[,] cun urnreazal 80 desfaco airllrtul U din ansambiul de prlndexe pe sttlp AU Z5o pf De el o armiiburE de eusllnere Ls-'4oo prin ur-sv'r.(:t' ctrllgulul o' r. t::ecerea u CLTCgIUIUi armr"-t[u"f f Oe dustlne;e r'"u 60 montoaza' ctrlhul Ula toc,-iefdcillou-se ansamblur de prlndere pdrilp.'

stt1011-ft!-gFr"r-re g!lpeaz[ ou un ensaebrude prrnderc pe sttl' ou brdtarE AUB-75o oore6punzdtor_li;;i;1ii-"ifup, pe aI o6rul otrUs U s_a frou_ tat rte asenenoa o arndtuiU oJ iustlner;. 2'2.2.). Eohlpereaatir{ri6-u" tntlndere (fn arrnlennt 91 tn oort) Etll.pul avlnd-rolur oi tn[ino;;"T;;irni.r"dt-i"*l6tip"az[ in modur. urudrorr se desfaoe ctrltsul arsanblul de prlndere pe ettlp AU 750 c1 !, dtn p'25"'(ilUrur.ife-i"in#I ae Lutroduo oe eI douEprei[nstioi"" ite prclo'sltoa_ retor sc htrdduo pa "l"ilsqiTi, - 8c Eotlteazdoirltaul-u l'a loo, raf&ctndu-s6 enssnblur de prlndele pe stllpt - ae afazl-ansambluldc prr?oere pe sttlp cu place de ratr a strrpur.ui'fi-!"-rh9;;;-h."i+r;;ot'(eJ-1.1s tatc'

litii.iltptutlfr,

Ia i:il" T"i8ll r':li:[Yll ee flxoaz!


' 2 4 '

pe sttlp ou aJutonur rncl ttJe flrca'a cun s-a rndro"E-ii-piiofer6-iriteiioii"'1

rnquetr ,. $tiffi".l"Cifi_ -sa-eb ;*" o'' GErri ;'xl to surr aprrnf, n S*iiii, ansamblur-ge-nitndere

- de oobluL deschls al flecd.nul prelungttor se aga![ ol.te un lntlnzdtor de :rqfoa, cu oohlul lnohle apro prolunglto:r, fHrH eHurl, operallile de echlpare a etitpul.ut In cazul ettlpllor eint ldentlce, cu deoseblrea cd in looul anaamblurtlor de prlndere ps sttlp gt al ttJel f lletate ge nonteazE'un msamblu de prlndore pe sttlp cu bralarH AUB 75o. 2.5.2.4, Eohlpa:ree ettlpilor terminall ternlnallf se vor uonta, Pe sttlpll oare vor ft foloellt oa sttlpt armHturlle neoeaare, dup6 cuur urmeazH3 lnalntc de a fl rldloafl, - pe otrllgul U al anea,mblulut do prlndere pe stllps demontat de pe plaoe tle prtndexer Be lntloduoe oohlul tnchls el unul p:relungltorl - ae monteazd otrlt8ul anaallbluL de p:rlndere U La loo, ref[otndu-ae pe atll.p3 - se flxoaz[ anEanblul de prlndcre pc sttlp pe fala tnguetil a etf,lpuIut termlnal ou aJutorul unol tlJe flletate; - s agatd de otrllgul deaohls aI proLungttorulul ocbLul tnohls al unul lntlnzHtor de refea. 2.2,2,1. Echlparea etllpllor dc derlve$ll In trel dtreo!11 pentru derlvalli Bttlpll oare vo! fl foloslll aLe relelcl tn trel dl:recfll se vor eohlpa pe una elln fefele lngugte cu acelsagl eLenente lndloate la rrEohlparea etllplLor pot.2.5.p.!. ile tntlndeno"l lar po oeelalt[ fatd tngustd [sehlpa:rea sttlptlor cu elementele tndlcate Ia pot.2,5.2.4, tennlnali". ArmHtuae von monta pe gaura gupe:rl.oarC a attlpuJ.ul, rlle cu qJutorul unel sln6ure tlJe flletate. Pentlu stt1pll caro nu stnt prevHzull ou gXurl, ee tor monta dou& ansamblurl de prlndero ou bl[fard, gl altu.t pe unul pe o f,afd a stllpulul oealaltl f,atd. do dorlvafio 1n patru db'eo!11 Q,2.2.6. Eohlperea sttlpllor echiparea sttlpulut In eceaet6 sltuatte se reallzeazX oa 9t ln oazul (pot,2.5.2,5. sti.l pulul de der.lvatle ln tret dhoctll ) ou mentlunea od oe clr-se 1i13ul unul aneanblu do prlndere p6 attlp gl tret nonteacd trel pralungltoato intinzdtqale de lefoa. I In plusr attt pe ettlptl de denivatle ln trel dlreofll, ott gt Ia oet do derlvefte ln petru tllrecllLe se vor monta outlllo de derlvafto, dupd oun urmeazd: - ge ffigaz& eutla ds derlvefle cu placa euport pe fala tnguetX a st11puLu1, astfel tnolt o::1f1o111"e pldcll euport sH so supiapund poste orlflollle stl,lpulul, lnedlet lnferloane ansamblulul do prlndere pe stil"p3 - se lntroduc prln oole doud orifloii &ouH ttje-flletale car6 Fe gtrtng ou piulllele respeotlve pe ettlp. dln cel mult patru conductoare Notdt Dao{ refeaua este constitultH (nuL plus trel faze) se va monta o slngur{ cutie de -derlvafle. DaoH reteaua egte oonatltultd dtn mal mult tle patru oonduotoare (nul, plus trei feze, plus sub al.ta. tlumlnat publlo), so vor monta ctoud outtt de derlvaller'uia

se va nonte un numur t:rei dlreotll. i" tn ii"i'otrectti. aoeet oazrdao[ aoeot oaz.daod releaua oazrdaod eete sete oonstltultE dln cel mu1,t dln In aoeet oonstltultE constltultfi mul,t patru mu],t leteaua sete lefeeua oatru ooroo (una pe (una duotoarer.Fg duotoare, se vor (une monta doud doud outll vor ponta v9r-ponte-dou6-out11 outli de de tlerlvefll tleflvatll ue o fatE fafd gl coa 9t al"ta pe coaJ.elt{ a etllpuLul), foloa{nd aoeleagl tIJe flletate.-DaoE r6leaua este-consttpatru oonduotoars, patru outtl din nal tutt6 tutt6 din mult dc dc patru mal nult se vor Be oonduotoers. se oonduotoarsr monta patru outtl de duttl de derlvalli deriva! vor monta derlvatll ( d o u d pegL ({quf oeelalt6r foloslnd ioloslnd aceleagi tlJe tlJ6 e e o fete e sttl}ulul 9L dou[ pe fala oeelalt$, ftletete) qtll ae dubtude oqttt denlvaflc fatd'iJ^itiipii-e; tle oenivittq fatd 0e sttlpll de ;;;iiltil dertvatll
. 2,5.1, Plantarea ottLpllor

Pentlu ettlpll

de dorlvajte

tn patru dtreofill,

2.5.7.]. Goneralttdtl pr'ln oare sttlpul Flantanea attlpllcr ouprlnde toatc operafllle este adus dln pozifla gl eohlpare, tn tn oarg ao gEeegte pe teren, dupd trarsport pozi.fle vcrtloal{ ooreotU,, flJat ln fundafila-respeotlvd. Ea oonpolrtd urmdtoarele operatll tehnologloer - nldloaree proprtu-zlgd a etilpulul3 gl verlftcallea allnlerea vertlcallt[tlt stilpulu1 d6flnlln pozllls ttv[, oonfosr proleotulutS

- flralea atllpulul tn funclalle3 - ecota[ea ettlplJ-or (acolo unde egtc oazu]-). Plaatarea ettlpul.ul ee poate tnoepe numal dupd ce executarea fundalleX e fost reallzatd (ta oazul fundaflel burate edpHtura sE ft fost ereoutatE, - 2 5 _

Ggre.

!tta-..-

:reepectlv -ln ogzul-fuTdatlal turnate betonul sH fls tntdrtt) 9l eohlparea attlpulul la sol a fost termlnatfi. Faza tohnologto&_prtno1palfi tn procesul da plantare a sttlpllof o oonstltule rldlcarea 1or. FafH de.greutatea gl freg,ilitatee etllplfoi. ttin beton, rldloarea se face neoanlzat apllotnd una dlntre urmdtoareLe metober - rldtcarea etllpllor ou macarale pe roll de lo-5o kN, frrncfte de greutatea stllpulul; - rldicarea etllpulut cu dlapoztglyol de macara el autoforezel tlp ffi-l, daoH_Broapa a fost forat[ cu acent utllaJ. pegtru eueflnerea oonduotoar6Lor torsadate, montindu-s tn zone . -gttlp1l

l:l tlllr tractare

tLnd 9i ancoraJe la tdrugl. 2.r.1.2. Rldloarea etlLpllon ou automeoareua sau autoforoza Automacaraqa-se ag_azdou roflIe-perpendioulare pe axs stllpulut, axa longltudlnalHa nacaralel trebulnd Bd i,nttlnea-eoH axa stlliulut'.la cC.rda orFir Oe la centrul de greutate al sttlpul_ul cdtre vt,rf. Iiacaraua so apropie-cu_spatele plnd olldr ou braful tn pozt|la de nal sue, ot,rllgul macaralol eo af16 deasupra Cxet sttlpulul. I:lr aoeast[ pozifle ee exeout[ aalarea piln agezaroa po eol, sub fleca_ re taLpd de sprlJlnhe, a unor cupoano de lemn. Rtdlcarea^etllpulul ou dtspozitlvul tte rldlcat al autoforezel se exeoutd numai atuncl otnd aceastH opera|io poate urma imedlat dupu forarea erooii. Cu coloang ge gdpgre in pozlgle vertlcalH, deserventur OCurocuEaz!--fr+'rer uutocamlonulul^gl 1r ognraboaz8 tnatnte pe-6_dletanfu egatH ou raza Bapel, pozilie tn.care tl frtneazd. In aceast[ poztfle- clrligul aiipoEftfvufut oJ ril dicat este doasupra ercot gropll. Itnul dinCre munEriSrr-curUtd de.,pdmlnt-marglnlle gropli 9l'indep6rteazh dlnool.o de sttlp pHmfntul dlntre groapH- 91 stllp. Cablul de.prlndero- se tnfdgoarii in Ju:ruI-etllpulut Ia olrca or) n dasupra-centrului de greutate, avlndu-se grtJH ca in cirzul etilpllor ni6comorimgtfl pr{nderea sd 8o facd ln drogrtul unul-p1tn.Sub cablul oe pifnoer6-sJ-;i"ra n'.diopuse f,n lurul_stlrpllor centrlfuga!1 9t de o iarte 91 afta'ra' ?tl t P ?III, 9 e t e g s lp cu Bectlune droptunghiularH. Ochlul cablulul de rldlcat este egfitat cle oilrllgul bratulul maoaralel. -' se lea$H de sttlp, ra o distantx de-la bazfr eealH ou adincfmea oi-.'i l t r , ' l n r e s a c e s t u l a r - d o u d _ f r t n g h i l r l o c t n 6 p f i d 1 2 m mO e c l t s 2 0 m . O e v f r f u f *iti.lpulul ee 1eo+3H douH funll-corg_so tast{ pe sol tn prelungfrss-axal sttipufuf gi c:rre vor se:'vl la {iriJarea sbtlpuluL ln-ultlma fa-zd a rllOtofrrtt.La 5 metll de la bazll se marchoezH pe ettlp rin somn (C*ca-nu a fost rnar:cat de furntuor)r oare va earv! ls verlficiroa aalnoimtr--ii"'iund.iJ aopi""rorna::*a stllpr:lul ; a f ' r i . n e - e o h l p H d s s e r n e e z & d o t m u n c l t o r l ! c e r l r aa g e z a f l d e o p a 3 t e g l d e *lts r* axr:i. stflpi;l.ul cltre vlrful e,restula, dIn afara zonif--ptirlolltef,e fa iaid e r e a s i . { l p u t u i - s { t : l g b r a f u l u l - n a * n : p a l e 1 , u i m e e z 6 .e X B l u t ; - A e ; i ; a r o a ;t dt9 i liJoze aaza irtflpu).ui.9qtrg golu.l- funriagiel prln trageiea do frtnghfe .-iiint::-o pozi$le d j"n afara zon6l peitclttat6, geful ae-eEnipe-sernaLtzeazl deearventulul macaralel cd poate tncipe.ridtca::6a. ila urmare a rldich'rll clrt.tguluL ira6aralei, virful etll-puJ.ut tnoepe sd se rldiee sii ge cleplaeeze cdtre golut functattet: ;1 baza stilpglgl In ttmpui.ridtcHrii, muncttortl aoflontnd oole doud'frtnghll inlesneso aLunecnroa_Fo p&mlnt a bazoi stilpulut fdd;ii;i; 9t tn<irlptarea fuf catre-A;iut Pr,in ac|lg1aleg ooreepunziitoare, q" li. dtstan!fira celoi-pJfru iilil;-sttipul suependat este adus ln irxa golutul funOagfel gi'e6te-orieniat fete-dE' al-inlament astfel tnctt..eohlpementole montate pe'part6a superioar6 sg iid airfJate ln cti:recfille prevdzute-tn proiect. 'funifior. tnost in 6roap6 _ Seful do eohlpE semnalLzeazd. macaragiul-ul introduceree a etflpuluLr. a oe oi:rfierJl96ruf cobortre eete cont:solatd*cu alutoruf Cobo:rlrea etllputul tn groapH se faee nlmal dln raotor, nu dln-f;ilt: Se verlf icd adlnctmea de plantare a ettlpulut pri.:o mdsurarea digtant6l dlntrs soI 9i sennur trasat pe_etilir-este ta ! m oe ra-6a2"-s[itiur;l:-D;;u ;d-I;;i;;; de planta:re nu co.t.espunder.sttlpul bcoe dln groap{ gi-ieleplanteaz&, procedlnd age GUtra-a..araiat mat susl dupH oxocutaxea 6periftiror rini;;-;fi;1gfi;;--s-v adtncimee corectd de plantaxe. Orienterea corectd. a stllpllor ou armdtu:rlle montate se va frce. de re5:u1{ (oacd proiectul de evecutle iru lnttlcl afCiuf), cupe--sur-um"iuUi - BtIJ'pIl de susflnere ln allnlament se y'or 6rlonta ou partea p6 oare stnt nontate armfiturlle spre drung - atilpil 0e su-egtnor:e fn oo1! 91 lntlnde:ra ln colf 6s vor orlenta tn - 2 6 -

strd zl i o rr tn.?pgt11limttater - r ldtcar ' eastir pir o" por" - 9 9 -? ,Iu n sg catar6 ou fll l s"tl oaprH mobtld nu 86 poate-faoe, aceste meiode n6oeet-

aga fel, lnott partea pe care stnt montate artnHturlle eE se gdaeaacd Ln lnterlo(grg momentului marcimaI rtllpulul ad aii euprapund peste ruI unghlulul llnlet blecctoaree unghlulul Ltntel) I ge vor monta astfel lnott arm[tu- ntiLplt de tntlndore tn ellnlamort s[ ac gdeeaecd pe partea dlnepre druu a sttlpuLutg rllc ge montoaaE ou ermdturlle tn Lun6ul ax6l }tnl.a13 - etf.lpll termlnsll - etllpll de delrlvalte ee agaz& tn aga fel inott faeoioulul de eondricannEturlle pentru loagc ed ee.gdeeascd Ln..partea {lnqOrg9rgn q ettlpulul,lar sd ee gdseaeof ln axul llnlel dorlvalle derlvate. DupE orlontarea oorectH a etf.lpulut eete neoesard verlf,loanea tncd o sttlpuLulr dat[ e rcrtldelltdttl a9a oum a-B a:rdtat nal sus, 2.6.5.J. Allnleree gl verlflqarea vertlcalftdf lt ettlpt!.o! ee executE ace1a91_nod atlt.la ln rldlsaroa ou autonaoatraue, 9perafla ott gt ou dlspozltlvul de maoa:raal autoforezel. Adu-cerea attl"pulul tn pozllta corectd dupd oobortrea lut in gol.ul eete urn5rlt6 oblar dln momontul in cero tnoepo cobonlrea gl ae confundallel trtluEs atttq vrome ctt atflpul este Euependatr pxtn aol;lonarea colespunz6toare a funlllor de dlrlJaro. 8e urmdrogte ce ptnd La urm[ beza stllpulul s[ ee reazeme po fundul ett.lpul sH ffe vertical 6o1u1ul su centrul pe verttcala ptohetulut, 9t od fte nolul orlentat lul tn llnie. tln[nd Eeama de echtpamentele nontate gau Etllpu1 euspendat ln_olr11g, degl nu poate sd aj.bd o pozlglo parfeot vertloald se ooboarH tn golul fundaflel controlat ou funlll-e de dlrlJare, tn aga fcl lnoi! Ia etlnger.ea fundulul-oentruL bazel sttLpului sd se hfle pe ?trtloale plohetulul. prln urHsurarea dtst'@ttelor Sozlfla. corectd eete vorlflcatd de }a sttlp la oel patru tfiruSl de control. trln rotlrea bralutut automaoaralei (respeotlv prtn aoflonarea funtllor de dlrlJare tn oezul ridicErll de rldlcat al-autoforezel) ou dlspozltlvul etllpulr rozemat ooroct, este adue la vertioal&. roztlla vertloald ao atabllegte prin vlaerea ou flrul ou plumb de odt:re geful cle eohlpd dtn dou[ dlreotllr depe aLlnlanent gl perpondloular pe alLnlarnent pentru sttLp11 cle sustlneier i.ntlnoe:re 91 tenmlnall3 de. pe blseotoarea ungbluLui gl porpendloule:r pe-b'leectoare, pcntru ettlpll de ool!. Bg_ooneldgrd^yertioa!. sttlpul plumb vlztnd mlJlooul dao6 firul-!e otllpulul lntllnegte ln orlcir punct beza ettlpulul. vlrfulul Pentru or{,entanee ooreot6 e sttlpuiul centrlfugat sau preoomprlmat. tlltng 99ema de rolul tul tn llnie 91 de ebhtpameltu1 pe-oare tl'poart& eo vi fologl dlspozltlvuL pentru rAeuclt sttlpt (ftg.11).

/!S! ! * sai* f g?! {4-j_ / 2.^!3:_ 4-\\

fr

\4"4/r rrtrf&T:zoL=_

., o.71

lur,ff STIL. SlLcNf Se ,rSsEaza S/?e/ 6 E'e/rd

2J2 l.Fi,f'{ir. tr! i aEE

FlB.lL.

Dlepozltlv pentru r6suclt attlpl. _27_

2.5,r.4. Ffiarea atllpllor tn fundatte Dup&allnierea 91,vertfloerea vertt.ialltH!11, f,CrC a desprlndc ettlpul dln otrllgul maoaralct, se prooodeazdla fixarea Iui. Dacd plantarea ettlpulul e-B f{out tntr-o gtospe foretl. ae crcoutf, Durarear folosln0 Etratull altenoatlve dc otte 2o om de p-latl& egirtl Sl de tf,mlntr blne oompactatel-proaedlnd aga ouuls-e ar[tat tn alfboapitoluf t.t; DoE:prinderea strrpulut dln clrllgul automaoalalel esto permlsH-nunalduof,-oc bura,J!rl_. foet executat pe o tndltfune de cel putln 6oF dtir adlnolnea oc piantar.--ist llpulu l. DaoHsttlpyr foat plantat tn golul unel-fundelit turuate, er ve fl fl:_t1t Plgvlzorlu ? tn patlu dlreofttr-ou pene dtn leoi tarer-aop'U oaac oaoaraua este ellberat!. Uopl"rea goluLul dln Jurul sttlpulul poatc fl excoutattr tn contlnuare aau osl mat tirzlu a-doua at dup[:lldlcare , pentru a evlta tnoltnarea aau ohlar rHstumarea sttlpului Ia stHbtrce penilbr. Umpleree se-ve faoc ou beton maroa I 2oo. Fs n[sura lntroduoer.tl bc. tonurul aceeta va-fl tndagat prln batere, Ln etratu:et de-otte ao cn. penele -- - ile Iemn se scot_nunal dupd lprorLmatlv 6 ore ds ta tsrmlnarea unptuturif. -Seful oe eohlpH trebule sd vertftce pozltte vorttoaiU a slilou].ui. tlupul uuplerll goluLut tl,tntotdeauna tnalatc de oeaprlnOirea dtn Pill?d19rIn or'rrl8ul naracalel! allt-g etllpulu! Olantat buraril, itt {n tg$lfte 9l turnat6. DacE se conetatH abaterl do- Ia vertloallta_tti, unplcrei eorufr;f dG-J;-' Jurul etllpulul ee. op:regter -attlpul cetc edus tn pozltle o;;;;tt.-Drln tmofneirsa siau tr:ageroa_gft.lnr19r.rue!!_prln sau prli.tntroaucei,el-i;rfite-[n _bur-are. pozrftl_ooreapunzHtoare tntrc sttL! glfundalle tuinatd e unor pcne auoilnmtare din lcrrm tare. Dup[ooreotar.eapozigtel, c-e contlnufi f|:area Etitpuifii-frl--f u n da ! 1 o . 2 . 5 . 3 , 5 . A n c o r a r o as t i l D l l o r Anoorele (f!6.f2) se foloseso La sttlpl de ool-! aau tennlnall 9l de stllp orl de otte or'1 oonduotoirete exeicrtu aeufri-i[rliul:.oll9:-:lf lll sforturl lul depdglnd oapaottatee de tnoHroare a aoestuia. Aaoorelo se nonteazd ln dlneofla opuafi resultantet forlelat do trao' ltune ale conductoarelor. Anooransa oe poate face atlt la attlpll de beton omtrlf,ugat, ott gt ., precomprlmgt' 9t. se exeoutH oonforu STA8A?99-?i. Funolle de efo.nt se adoptH moor6-di 2 t sau do ] t. Pe etllp anoora egte flxetH inediat ItnSU armE,tuiette prtndenc a conductoarelolr. c,6. ffontaree arndturl_Lor pe fatadele oLddbtl,or 2.6.L. Preg[ttraa Luo.rHrllor tn tmput ftxd:rlt tneceulul pe fafadele oLAdlrllor, Be vor stablll gt se vol IneemaaPg _t:raseu pulotele uirao v6r ff nontsbe-oii,ilefi gl arm[turtrc. 8e vor tngemna oepetele panourllor, .locuntte unde se efectueizU slh-r;6$i-e;--' ec nontcaz6 l5g6turtte de botf, puncte A--eusllnere-etc. li:_:rf^11*,:li}:-unde dupli cale se ttreoe la montaree arnf,frurllor respeotiioi Ira fttarae traseulul ae oonstatE in ireaLaUit Oaod slttu:rlla !re6Doo_ tlve pe 0$16 u]|neazd a eo monta auporturtre eu'groirmi-eiai; il;;i-riii'ii 25 om. a Io oez oontrste se va gohlmba anplaaamontul pr ej,te attturl, oare s{ lndepllneasoH aceastl ooad itte. Se vorlf,lc{ apol iatura pc:re}llor, pnln dezveLfureatenoutetlt pe o suprafeff, ?"".H-se-oonatat6o& zrdUrsta'p6retelul eife conreotronitU-orn p a i a n t d r oFloH: hirplol, bloounl.mtol dtn b.o.e, ttgrr ou-u.o.a..i;Gt;;;l;; iiiit.qea conductoereioi torsadate pe acesti oredirir-moorriiiioiiee anprasame"tir.T1-taberul I sint prezentete ieoomanauriri-p"iir"d irpiasrxea-aineturrlor tn d l f e r l t e t i p u r l o e -z i d C r t l . Arndturlte foloelte Le co:cstrulraa rejelelor pe faledele cL[tnrllor 9l modul lo.r de montare ee prezlntfi tn qrexJfe f d-r.

- 2 8 -

BnCland pt. ettlol oentrlfugafl (poz.2)

B:rCfard de ancora.-l pt. precoraprlmitl (poz.2) etllpl

rclelclor dc Joagl !1g.12. lnoonc pcntnr $tlpll tcnstunor l-oeblu slnplu rlnoat gllg lSIt/66 a pc*qu aloor! !c_? t lretr/-t4o; b-peirtru amoorl gc Z t. 6;o-117-19o1 2-brltar[ di anooraJl ]-olcnl dc tcgaro ou trel gunrburl AT.I.B 2799-ZIi ,r-tntlnrltorul 8[tB tlo6-651 FpevUzI gEA6AZ99-?Ir 6-ver.E:g_d!_!!oglal ETrs 2?99-7Lt /-ptaol oi-airo6ral dln 8!18 27gg-71.

68915

_29_

:L

2,6,2. ilonta.nea auportulul dc tntlndere pe zld


dc derivatll.

de oonductoaio oe fafadore orEori'tror, il-i;6i;uirrc

Euoontul de tntlndcro pc. zld gerver!9 pggtrrl t4trndcrca faaoloulutul

aeJntild;;;,

termtnatcrau

-fi -rfi liyii^;l-;";Fiii[J'di";:;il"ii'lg-!, ";;] ",iiilL"ti *'l:_11^"t:i:ii -^:" _ ;t ^il";jil"ffiTfiffrliil u; i i; 'il;[fi d; nll r ii"fi3tiH ?i:: :l i. tf _ : dc olroa.t oi-ei-ijiiiri'i"';;"i; ;;, _ 5il't":itr'Fl;Xl rldC^nlc (ftg.lj).
gtlv* c_u aeRett i c,ea9t+r

8e oonpunc dlntn-un bulon d t0 r !4or.douH S.lgmg 6 tS r 185 gl dou! oontraflge. Buloanele ce tnoaetreazl tu std la dtateqtl de Lto nn unul titf ,iialtul, ou bulonul mare la nlJloo. De el so monteazdtntlnsltorul de relcei prln rlrarsa ou pluliler Mentaroa aupo"rtului de tntlndere po. _ ?lq se faoe tn looult stabilltr pglrtru a se reallza legdturl termlnale. de Lnttndsre aau dcrtvetle g1 nunal pc o l H d l r t l e - l n d l o a t e e & E c m o n t e z ee o o g t ' s u o ort, oonform oelor nerittoriate fn tibslul l. Inoaatret ln zld, Bupo:rtul de tn$lndere tnebuls a[ arpoitc un efort dc 6oo dal{. Fent:ru nonterca lu1 se cxeout[ urmHtoarele opora!tlr - tn ln punotete pgngtete unde unde urmcesc urmeesdgUaa-;;n{J"i-iui5.ilil suac ;ana;;;-;u;5"G;I ei c" utroacrc. sc traseaar ou oretl trel eenne_ta aoetagt nivel^9r dcpuitiii-tntr;';I;ii-lg'" u oretc-l::l

^ x;chlDarea-auportulut se poato- eteouta dupH doul sllc de ra nonter.ee !n ltd. ln oazil foloai.rti-oi*"ntuirji ouien;ii !a -6 ttp porttanaPortland, aah{}tanrglltrytt ti" oohtparoi re va leoe dup[ gol p.ptF_paptg ztla-oe ra nontirJ. Euportul ttri Suportil de tnt tntlndore pc Dc glq nid pgntlg_.lrglturtte nanrnrl trnrtna.tr 6! ,a :rcaLlra nunel ou buronur ulonul 6 16. L 6x x3 }4o, uurinur-d is'-i-iei-ii-o-o*d;ii;i; { Prooegul tchnologlo dc nontbe-eitJ-iaentlo ou oe!. ,ileeorlg nal g u t . 2.6.1. tsntarea enmdturtl ite euallnerc pe tltt ald servestc -Eiuonantnr cusf lnalea fasolou lulut dr oodu croare rn o oazut azu er; ilI'tn;il"1--pJ r. ref rofelelor tntluse pe 6tH0irt. iii. $E tn_ Eo oonpune dtnti-un-ctrrft-oe-gfiitiiii" o"n" ss tnosEtr.as{ tn old o acndtur! dc ou-glnera. Armdtuna de_eueflnono pc

- dupd oe nontarul s-a tntdrtt se nontesz[ osle doul oontraf,tgo gl co nonteazdpluLlielel - pe burolul-drn mrJloo ae fr.reaa[ tntlnadtorur. de Pentru o lntElllre raotdH, nortaruf ie ve ereouta ourotoE. oiucit dc tlp RII, tn propor!-le ce o -par.te oimenf-ra-rr5-pi"tr-orirp. 8e va 19$:$. sL or?J puxtl viu faetu firitnu e se uutl ttntta de plastloltate a nortaruLut.

lprool

Bunghlu dln feavl pentm sld[rle. - 8o lntroduo buloanc tn gdurl gl so flxeag[ ou nortar ds olmout sau

Plg.lt.

astfer. astfel ; gl :? ae *rx?g:::,"*11ql-1^g",ryafrno1e, olroo 15 om flxeaza ou u6ntar ac olnearl i.u ipiosillncrt - l o do-suallnere,

9t po pe,uld. s1o rntre tntn[ Ln tn oouponcnfa oouponcnfa leg[turllor _ dc auaflf:Tifg."l"-llltge:ra- " Iogdtunllon ncrc' ltsaturllol_dg_o9r!. rieerunrroi-icTuiifi;;;";; dc auagtircm 6u i*i[iJu*" eof,inboe-ae tr a" nlyel . Arn[tura de euriglaere sc va monta-nuoer'pe oiaorriil-i*1oatc *rhrrrr. tn tabelul 1. PnoocouL tehnologlo dc montere a arm&tunll dc sustlnore pe zld cetc urn[torulr - tn Looul lnsemnat 8u. ae-nonteso ern[t'ura dc sueflncro pc rtel ao oroouEe o gaure f,n peretc, ou dtanetrul de.o.lnoe, - on; 9i sdE;iilJl O" q.r6oru ru r. q aJutorul burghluiut din tn Te av! . pentru z zicUrf;; l<t6r le I leavU.lintru

:il$";,f"[il$.H"fiI"lil #"gl*:l**li"i*i:: tt;;-ei-;i;Jilil' o"l.! on,ou


rlrr uruloqqos orrl'lgul

sr rcmrn!af,err

.P

o
(D

t{ o{

r
+t

,{
o o d el
l.l E Fl

E sl
l,l fq

c',8t,9
5 .' E t{ o+, dl {r(' OrFlm d o to6 o
FldN

_.o

qt 't5

fl
l{

qt o

6 o

qt a

o! o

EI EI

d E

ct

dt

5 H

qt (t

rt

5 d

5 d

F{

fii,Hf;,5
arl

c
5 g 5 5

n|g
H H
5 d

rat t1 C)

Qr

o o o q d qtotn -{ H-P 5r{O"O ()s{,cl'rJ

rl

r' sl

(t o

d qt

ql io

d 'tt

5 FI

FI

FI

f(\

ro o o
ll o

rqt .lt d
N

Or 6t

I
tfl
o o

o '{X +:. 5 = l . r l N o ()q-{ N (,


d +{ l*{ I." N

tn

qt
tt7

ct

ql

ol 'rt

d g

p EI

.j

t d

tr

5 d

at

5 g

il

n, X
N
Ol

Fl

GI

oi{
Odd l{ r{ O N rl .r{ O

;{ "o

r!6 rl

T o
(,
Or

dn o ;{J5A O rd|a+
lr5 rooo(J t{< E t{oo {o sl

q,

(t

dt rf

.lt

cl

st

qt o

E H

5 FI

E 'tf

sl

dl 'tt

c g

.(t

ct

5 g

{t r{ rqt Fl Or{ .lt (t

E E ,d ol

@ lr{ rdd N o F{.P.

qto dc{

f; .ft oo .:l Hf, O3{


o#

sE u lo o +O p )oo
O N E Hott< <.ct o H

(J

dt

qt
lC

ql

dt rct

qt o

,t d

qt o

5 tl

d E

FI

d 1t

sl

.q+l

H"t c

6 o .po fi

o o 'rt tl o

d(l t{ rl Itr?{
d 'Fl

Fls F g

.fr.gt6 O t{ Fld o oil Nro Or+t 5 d o N

d (il

(t a

EI

tr

6 E

il

nt

qt 'tC

a g

. 5 d

r{

t{

ss
.lt rl

.r.l

cl I

t r l.l> c
6

Orl o @ oE

f ," E O
+r
rf @ +{

5 r.l
o +t

o +t ql

+,
k o tr
d FI )6

o o

A tl
o . o

Or

a o
o

EI O.

sl F{ t
F{

sl o +t o s

o rqt
?l

r{

o.

e o
fl

a
Y{

rl A 5 4t

s
5

0 5(D dFf oqt +t rlg N O


Y{N

5
.rl
qf

ff a
CI T{ d

.,.1 g .c dt +.1 I
d

A o
H.

d 'lJ

rl

,q'

S{ lt dl rl Or
r{ dt,
?{

1d

g
CI d f{

r{

(,
d N +l

ll rl

rf N
+{

o E
H O

o
I rf r{ dr. (.1
d

+t 6 E

q 16 E r{ ul r{ F E! nf

,H ,E 'fl R H )o) ,b o o o
16

ro

F'l r.|' Fl f{o


Otl

rl

3 H o o
!ll.

,tg
?|

E 5 5 (t
o
rl

El 5 r{ ,cl

,{

a E C o

Fl I

t{ , o o

+{
(t
r{

fi g t .ro t{ I O E .t: +t 8 A o r! .o
r{ ql g. It
d qQ
F{

H E

;{ o

N +{

el

,H t6 ,H E (t
N
-l N
.d

Fl

o
9t

s @ o g
.r{ O )6(D .r{ r.l N g

t{

rl +, odt (l a .00 o o o 9 +lk + { t l{.o


4t .rl 5 N O

5 .

sB r{ +t f; o
o

g o

, A $ ,(u
ut

o q

5 5 NO

,E +l

fi
N

)oo o
rlO N.lt

r{d F{ rl

,cI

(t
+{

+t o.d do {ro

ttl. 5 0

E x5 t{ rd (t

rl

l{ lD Or
rl

o ,o x
r{

.H
EI o

r{ C' .d ol rl

)qt p
r{

t{

H
qt
Clr

,c! o
d

,a e
rl N

o N r{ F|E ,6 16 ,rt h

o
ia H
,q,

5 5 o o
o ."{
t4 N

o r{

r{ ICU N O

,H (, 'H
q .r{ N r{ N

t{ o p|
t
F{

+}. o

a r{t

3|fr a o

Fl

nr

tn

tf'\

c\

cr\

o
d

r{ d

fll
Fl

t$

.{

+ {

-11 -

- dupd tnt[rbea . de sus!lnere. 2.6.4,

mortarulul,

de otrllg

ee agaf{ oeroelul tn co1!

armHturll

Montarea arurEturll de sueflnere

Armdtura de eusllnelg -ln-oolf aervegte pent::u ausllnerea fasoloululul do eondrlctoare le-colfuriie cLHdtrlror-91 la f,rec6rlto pest6-oferlte ousfacoii (bullane pent::u scurgeroa ipet, p::oemtnenfi ere zrourrerr--;iil;ale clHdlrll te metalice etc. ). Armdtura de sus[inere in colf se oompune dlntr-o ptssU oare ae tnoae_ treazd ln zld gl armdture de auefine::e-dtn mash ptastlo[. lfooesul tehnoLoglc de montare oonstH dlnr - executar"?-u!?i q*uo|. Ln ztdl-pe locul lntlloat pentru nontare, avtnd dlemetrur de olrca.5 9t 91 adtnctmea do 15-om. Gaura se exebutU cu uung[r.]r-dGjeavd pentru ztdErl.e A 5ot lntroduoe::ea-plesel fnoaetrata gagrdl aotuparea g{uril au mortar de clment sau ou lpeoo 91-refacerea oolfuful in ol6dtr|.l. 'e.6,5. Montaree ouluLul de f lxare [n zld Culur de flxafe ln ztd eervegte pentru flxarea fascloululul -pi"iru de con_ ductoa:r'e ln oazul_Te!.el?lox.noggte pe_ialaiele cl6dlrlror. pozaroa f aeoles go oululul nonteasH cutele de flxare Ia <itstanfe de - ioo om.' Cuiul de fixane tn zid so.compune dtritr-un-auL dtn ofi1, - tmbrgoat tn plastlo 9t- brdfard do ouofilerd dtn materlar plastro,' naterlal Pentru montarea unut cul, tn looul stabll.ltr-ee exccutC un orlflclul ou d lametrul de 1o nm gt 8o mm adlnclme . ortfloluL ae poate executa cu bormagina ou burghlu dle 6 ro ou vtrf d In vid la. - ^ Tfnu{lle de-ztdfrrl pe,care este permisH montarea oulelor de flxarc tn zld sf,nt lndlcato tn tabelui 1. tntroduoe oulul. Dao6 este n6vole so ._.Dupd..executarea orlflciulutrsa mal rlgldlzoazd ou pufln moltar de ciment eau lpsoe. 2,6.6. Montarea cululut de flxare tn beton

ln cazuL zldurllor dlu matrlalo tlurer. lndicate tn tabelul 1, duatln6rea fasoloulelor de oonductoare se faco eu aJutorul oululul. de f1xan6 ln beton. Cuiul de flxare tn bebon.Be oompuned_Lnt:r-unbolt 0 2o x lorqn oul de fl.xane proprlu-zls 9l brdtarfi dln mateital plaetlo. plstolulul speolel db tmousoat . ^Bolful se flxeaz[ tn beton cu aJutoril bo+$urt. Openagla se executH numal de un el_ectrloLan speotal lnstlult, ;S;tp;: sedd autor.izafte de lucru ou estfel de plstoL. Culul ee lnfl].eteazH,fu bolf ,- tar apol bldlara Be f lxeez[ pe oul. 2.6.7. Montarea outll1or do derlvatll pe feladele clddtrllor

ctitttle de derlva!le dcstlnate rnonid::11 pc faladcle olddlrllor stnt prevHzute_cu^plese de tncasfrar. pentru nontarea io:r p6 ielao"ie-oimfnffor-tn loou.trlLe fnseumater.ae executd ooud g[urt tn zld-pdtru-ff"oaro oniiir-fa o dtstanld de 25 on una-do alta. G&urlle ou diamehrul de.1 cn gl,ou edlnolmea de 15 on ac e:eoutl ou eJutorul burghlulul dln teavd penti.u zn 6 jo *.. Se asaz6 cutla cu buioane de tnoabtra:ri tn ontflollle -v-*-v exeoutatc A1 so f,rxeazd cu morfer de clment Eau ou rlsoe.--. 2.6.8. Refaoerea fafadelor

Pentru a nu ae afeote estetloa urbantsttc! prln uontarea arndtu:rtlo3 pentru retelale torsadata tntlnse sau pozate_po clddfi'fr-egts-o[tfg"to:rfu-oa-dupd nontirea lor sd refacd t-faoere ciiiarrif6r. Pentn eceasta trebuie a6 ee o*oute urmdtoeretc opera!1lr

rlet,

lpsos) gl-cg gJutorur


-1 2 -

91 lndnepta tenculala clbdlrll, In acest scop s_ve preg[tl -gpaclurui

- tn fteoare }oe unde e-i montat un cirrG-ear-un-5ui,

s. va reface

astfel tnolt ten6irala sU fle rettci[U Joibfetl-

tn omoloo o_pasll dla var ou olueat (aau gE vor-unpre orunutirtre i"[ irrtidriri-ziari---

- dup! uaoaree tenouleltt se va fefaoe fafeda, vopslndu-ae ou aJuto. n u l u n e t P g n e u l e( o a u b t d l l e l o ) L o c u r r e s p e o t l v o u . i o p a 6 ao i o u i o s r e a o t [ 6 G i t . Refacerea fatedelor se va-exeouta dupd nontirrea amdiu:rifor il-;G;-' dar: inalnte <te nontarea oonduotoarelor. 2.?. Monlarea fasolcul-ulut de conituctoare toreadate 2,? . L, Pregdtlrea luordnllo:t Montarea fasoloulelor de conductoare ge.executC dup['oo au foet plart a f l t o f l s t 1 1 p l 1 - e a u d g R $o e . a u f o s t m o n t a t e a r m u t u r t t e - n e c 6 J a r e d ;i6drii;' ' .5. gL 2.b. c o n f o r n e u b c a p i t o l e l o : r2 Fentru.operafltle de montare a faeoloululul de oonduotoareee aduo La locul de_montal tamburere cu oonduotoarede ttpul 9i eecflunea corosounzdtoare proleatulgt qs execuftel-Tamburete se dtstrlbuie [e terin t1nt"d-;;il;-fr';-G;_ 8lnea oonductoargrgl r*9lcat[. pe tambur_91de lungirnea paro,irui-oe Inttndero. ou ecopul^utIllzdrll ctt mel. bune a conclrictoareloi, resireotlv e reouserfi "u'iarulul de lnnddlrl gl de oapetede clegeu.
2.7.2. Desf Hgunarea fasCloulutul de oonduoto.re toraadato ge pot apJ.loa douC metoder

- m e t o d ac b ? u o l o n u l u l m o b l I . 2,7.2.1. Desf$gurareafeeolouLulul de oonductoare prln motodatamburulul flx. feecicululul se fece prtn rotl.rea tamburulul rlcnoat gl . DesfHgur&ree sustlnut pe dou& suportu:rl de derulare (ortoirrl sau oapr6 Oe Oenufare). Bau oaprel de derilane va if efe6-tn efara panoulul ^amplasamentul--suportu::llor In oaro urmeezusd se face desfugUiarea^fBsolculuIul, ln prelun6lrea-allnlanentulut la o dlstan!6 de clroa ao 6 Oe sttlpul ae-ht1liO6"e oe Ia oane eo tnceoe deef&gurerea. r

Pentru desf &gurarea oonduotoelelor - metoda tamburulul fixS

Ftg.L4. Capr.& pehtru de:rularoa faeolcululul, Desfdgurerea ou aJutoruL,oaprcl de ilarulare (f1g.l4) oonport[ urutrtoarele operafllr - dupd agezarea.tamburulul pc amplaganontul sfiur se lntroduoc tn gau:ea tanburulul un ix din jeav[l - 8e aggge..capxa de denurano 91 ae egazc to r$" tamburululr - Ee rldloa.oapla 91 ee.lmplnge - tanburul spre 6aprd pln6 otriO oepetelc arulul eJung pe^supolturlLe 6aprell ,' - ee flxeazH axul pe-oapid cu eJutorut br{fArtlor gl a otte dou& bulcane aau ou aJutorul bollurilorg - ge aduge cepra tn poiftfe nonmald.. DecH oentru ri.dlcare-re tirloeeso crliu:rl, aceetee so egez6 1atarsalrpe oele doud pdrtl- ale temburututr- se lntroduoe a:ruL netallo tn gaulra tanburulul, aetfel oe s[ aJunSA deeeupra ollourlloll - ss sotlone'azd elnultan oele dou[ orlou:rt, rttttotnd tanburu]. tte pe pEntnt. Ceprele sau suporturile de denulare trebule gd fle prevdzute cu ur DeefHgurarea fasolouLulul ee exeoutE ou un numEr de oanenl deternlna.nt
-,,

i}!ffH |"r*ltfi1ir;l_"Jitorur-ourui.-ia-iiio":ti-ifririE'rii-o5ii$;;;;".-prda
58916

b -

actfel, lnott greutetea oe so repartlaeas[ fleolruia sU nu lntreaof, !o kc. l{unoltorll vor purta fasoloulul pe,unells-!f!zat pe umorarc speolale-il }ir ff dl,etrlbulfl de-ir lurgul..oonduotoiulul 1e'dtitanfe-dedJmGati-oe-rinria iiioli!11 pe oare o transport[. Pentru dosfHgurareafegotoulglut ee pot foloat gl rolc de alunlnlu (oele foloslte,la derularea oablurllor). tn acirit oai, iu'frrneul traaeufuf-ie _?gazil.role la dletanlc de T-i n 91 ee deruleazl fasol6ulut aeEztndu-f oe-roii. tuncltorll lnglrefl. pc mar61o"".traaeulul' Ln dreptul rolcloi, eet6urU-prln-tiagcro deplesatea oontlnu[ a fasoloululut. Desfdgurarea trebule fdout[ aa:tfal tnott fasoloulul g[ nu fle ttrtt po pdmlnt seu frcoat de alte obataooler-Flntru 6-nu te tlsterlora fzof-gfi.--?-.'1,2,2, Deef[guraroe fesoloufufut prln netoda odruoioruluf rirotif Metoda foloaegte pentru dcefdturarei faeoloulului. dr pc timUur un o[ruolor nobll epeolal degtlnat aocetul siop (fi8.15). Pe oHruolor Ee tnoEro[. gl ee tranaportl tamburul.

Fl8.l5.

Od"r'uolor moblL pentru deru}anca fegoloululut.

nlveLul + Iroo_Er-ou tm oablu dc ogel3 , -_prlD t:reota:rea.olluolorului.l ou treotorul. pe dlrcotla llntcl. sr -orooutil ilcaf[guraroe oonduotorulul, aoesta depunlndu-ic'pe aof fUr6-t6lia ttrtt. Indlf,crcnt de oetode apllgatI tn tlnpul dcef[lurUrtl. lcful rtc eohtpl nuuoltor dcgennat de ase'Bta) vertfloU iirttat"i'rsilfill"i-ooioiotiiiil_(aau_un lor fasolollulul. Aoeagte nu tr.ebuli eI preei4te Oeterlorarf iau orUpUiuii. In oezuntls ln oaro unul eau nal Eulto conduotoarc oonponihte aii f,aaoloululul prozl4t[ deterlorirly lespeotlva polllune tte f,agoioitoo iniUiurU cxsoutrndu-sc Innldtrca oond uctoaielor.- fasolouiuril oonform Det. 2.,1.). 2,7.2..1, fontanee fasoloululul dc oonductoare torairdef,e ii-[inp f,rlguloa lontanea rasoloulelor de oonduotoare torsadate nu eatc pcmlsl dao! ttoporatura nedlulul smbrant gl a conrluotoanolon a soazut-tn-ourEur ur[fueior z+ oto fnalDto al8 pozalo (ohlar nunat pentru un ttnp aouL.t) sub valoarea de + 5o0r 8e adntte_Fgzar.eefesoloulelor it ra tempcriturr n6f niol de I 5oc. pnearabtLE.a tamSululul ou'ooattuotoare, rnGs-o in6eplre [nel.dupl o tnollz4g (baraod, hal{'-co:rt eto,). - tnohtal-t--

oululul (oonfompot. 2.7.4..l.)Loafo.EcauooreistAa itiipui-ai-iiGrne*"i-ir

hoocsul tchnologta ouprlnde unnltoerelc operatilr - so aduoe olrbolorul tn aproplerce temburulul-S1 so nancyrerzl agtfel tnolt tamburul a[ tntrs fn lnterloruL oird:rulul pe oare-Ctit rnontati lrotilci---- sc tntroduoe- t1..g6ura tambuluLul exul uctaliog t - 8c doouPlcaz[ olruolorul dc pc traotor tl ae iotr.lvcltc aiul notallo po ruporturllc odruolorulult - so blooheas& rottto oHtuolorutuL gl se rldlol tn pozlftc nomall ou tembunrl tnodroatl - se goot sotndurlle'dc proteollc dc pc - tanburt - sG oupleaza odruotorul- !a triotort - sc qcplaseaz[_oEruoroaul in eltntrincntur paaoulul ltnsl atllpul dr tntlndcrc de undc-tnoepe dcaflguramal - 8e Donteecl o olcn! de tntlndcrc rctos pe nulul pult[tol cl farol-

cars se conetlulagte, ln cazurlle tn car, pe 11n65 traseul llnlet exlstfi o ha16 sau o baracll tncXlzitd, tamburul cu fasciculul de oonductoare'va cel pulln 24 ore tnainte de montare. fi menginut tn interlor, Dupfi termlnarea lncHlzlril, tambtrrul ee tranoporta Ia locul de pozaro aooperlt cu o prelatd pantru a Fe lnpleolca rdcirea Iut. Dacd nu exlstH haLe sau barHcl corespunzHtoare f:rodLzlrea se poate realiza fn barecr prefabricai;e eau oorturl, cu aJutorul aerotormeLor electrlce aau a eobelor cu oombusttbtt liohld. Dlmenslunlle bardciLor trebule sd corespundd mrinlmil tambu:rului de conduotoare (fig.16). Pentru o bund etangare, 1a ba-za barHoll eau cortulul so va forma un taluz de pdmlnt sau de nlslp de 26-]o cm inH1flme. Este de proferat ca baraoa sau cor.tul sd se amplaseze-ahlar pe looul de dosf{guraxe a fasclculululy'e-nonductoare.

2' 7'u

't

F 1 6 . 1 6 . Baracd demontablld pentru tnc[121t tambure ou fasctcule do conductoere: I - u g d l 2 - fereastrE pentru tras cablul; ] - feroastrdl 4 - tambur oort Aenotermelo se tnetaleazd tn exterlor numal cepdtul evacuare e aerulul cepdtul de evacuare aerulul cald. gt se introduce tn barac[

aau

Ba va exocuta un control rlgurosat Lor de slgurantd oontra lncendillor. 2,7 .7. fr*Aatnea qonduotoareLor

indepltntrll

condl.!11Lor gl

o"dii ,lti
rQ:-{.t

lqd

DaoHlunglmea fasolouLuLul ds conduotoare de pe tambur este msl mlo[ declt Lungtmeapanoulul, este neoesatr ed ge faofi tnnfldGea conduotoarelor. 8e :reconandS sU se evlte.pe_olt poalbll lnnddtrea conductoarelor, p:slntr-o truafofoasf; alegeno _a lunglmll fasoloululul dtn tambure, oorespunzdt6r- cu Lungliea panoulul.Caqqtof.-econduotoarelor oare se lnnHdosa se contiolcaz{ 9t ae tidepgr: porflunlle defscte. InnHdtrea se face 91 tn cezul tn oa:re'ta Oeifgglrarea !eaz{ f,a80lcululu1 Se oonstatd oonduotoare oU defeCte. $hlar. dao! Un BlngUr Ocdduotor oare lntrH ln oomponenfa faeoloululut prezlntH deterlordJrl, se va Intlep5rta porllunea respectlv6 gl se va inlooul cu o porllune echlvalenf,H, prln Lnndtrlneatn doud loouri. Intructt f,aeolouLul eete format dlntr-un conduotor de ofel-aluminiu ) 7o mtr 91 nal multe conduotoare de alumlnlu, tnndtlirea ae execut['ctlferltr ctupl cun urmegzd. - --eiZ.5.L. lo"UOi:reaconduotorulul da otel-alunlnlu
fel lnnddlrea lul se f,ace cu oioma Oe f,nnad|re gl tattnde5g xer_ca,ne-este forratd dlntr-o peac& <le alunlnlu 9i un nangon pentru r6facerea lzolaflei. I 8e dezlzolg?re capetele cond-uctorulut nuL purtdtor (care are pe izodezlzoLat iezlzolat

)"""""e Nu r.ur. pentru r sec! runo nrJg?:iulii""?:l:llln,ililnll; orroe <lo fesoloul t4d.

ontLune de u5 ajutorui-uriuf II5 mm, cu aJutorul unul clegte ctegte pentru l"tle _tnscrlpfla.ZFRO)99 g po:rfiune oonductoano.8e lntroduc oonductoane. roduc cele douH JumHtdtl pentru relrimHtxtt ale mangonulul mansonulul'ne. fecerea-lzo1a!le11 olte unul po flecare capdt-de (fig.12). bele capdt de conductol (fig.ti). CeIe doue dou{ ge gterg oBpete de conductoare se stere blne bl-ne cu cu U94irnEr. benzinfise zl ant perfa-06 nan{ n da oe crrrXtX cur5fH de ati oil olizi'6u 91!9te_qe_cogdtlgtoare apol se-unq au uri gtiat-do vaselfna f6nnica nerifr6. De asemenea,Bo ?-ilgF_g1 ourHlH cu.benzlrrd gL.cu un rdzultor interlorul teoit Oe afinU"niu gf si-ingi ou deq.tznlaLa or* vaB vaeellnEI t tehnlcd ehnlcd n se e i n6utrH. eutrE... S (oezi"Jrale nt:roduo o aoetele c o n d r r c t n n r r ' l r rI ( introduo oapetele conductorulut 9r

- i 5 -

O'{

p o k

{t +l 5

C' T{ {t d 5

e q
o(, o o

ti-lil

11I ltl lrl

il.il
lilll"
'||

ilt

rlt

r{ l o nl ..O .45 o!{ o 5 gl.


O d l

orn

B{ o Fl o o +t o , d o o
rl t{

flc 5{ OrFl Orl

t{o o >

JH E
+r+
lfl oe

- l

i].il--

tr ol

5 IFI
ot o ,{ qt

r{ r{ F{ 5 o
Q(D .Fl N

EIO trt F{ Atr ,6o oo

dr> t{k

UI

* ? a|(\
f i{. o . g T{ . O @to
Fld r (rJ

d o

ffi
- 1 6 -

ill

.lt 5 (t

tl
a

t0h
{t

N Fl
I

rl

R A

F{

r1l

ourHtate) ln teaca de alumlnlu 91 ac tmplng ptnd la gemnul exlebent pe ml.jlooul tocl 1. Cu aJuborul presel blclraullce PHlrl6 t (fi.g.f8) (reallzatfr <!e SUCRT,ID Slblu) se reallzeazH strlngerea olemel. Psntru aceasba se monteaz;6in presn hldraullad bacurlle do etrtngore oorespunzdtoare conductorului oare treblrle tnnadlt. Prln^manLpularea manlvelell se iealLzeazd etrlngerea, care trabule eA se* exeoute. ppE in uonentul tn cara bacurll-e elnt aproplate.'prln rotlros guiuUufui de scurtolrcuit, baourll.e se degfao gt ee deplaoeazh fn tocul in care uirneazd sU Be executo cea oe a doua strlngerer g.a.m.d. phfi Ia roallzaroa strtngeril.or pe tntreaga lunglme a clemel. - lupA termlnarsa opera!11lor, se face o vertflcare vizuald a innddtr1l. Dacd lnn{cllres nu agte. exeoutatd corei:t se tate conductoru} rle fingH clem& gi ee reface opera|la de lnnddlre,. Dupd termlnarea innddirll ee tra6 cele riritra ;jumit6f i da margoa:re peete clema de^innHdlre plnd la Lmpreunarea lor, astfcj. tnctI oiema s6 fle cornplet lzolatdt Ie acqst feI, izolafLa collc'uctorrrj-rri r;sie::efHcubd, 2.7.1 .2. InnUdlrea conduatoatelor do aluminlu Conductoarele fazelor cl n releaua de-dj sl,rlbulie gl d ln re [eaua cJr p ubltcr.aoqpongnte alo faeolouLului etnb real.liate"din aluminlu, rtr: l*ttilet diferlte secf lunl. Innddlrea lor se reallzeaa6 cu ajuto::rrl clemei de lmicliro cere aro forma asem5nHtoare ou olona de lnnHdiro gi lntinriere. fiiird reaii.zatd dintr-o teavA de elunLniu gl un ma.ngon pentru refacerea lzo1af,lel conductorulril. Prooesul tehnologlc pent.ru reallzarea lnnddirll conductoarel.or de alumlnlu este ldentlc ou oel descris la punctul 2.?.3. l. Ia lnr,,i,lrea nululrrl purtdtorr cu deosebinea od pentru strtngorea olemeL se iror.'schimba bacu.rlle presel de mufat, ooxeaprmz6toare oecgiunil oonductoruLut. Ira lnnddirea conductoarelor componente ale fasoicululul so va avea griJd ca lnnddirilo BH nu se exocute toEtb tn aceleasl loc. ci una tn continunrea celellalte. DupH executarea tutu::o:r tnndcllrilor fasoicrilul. se va reface prin strtngere ou ctl,'eva bnEfHrt speolale(bn5tfirL pentru fascicul.ul i!e cancJr:c.toare). 2.7,4. Montarea fasolcululul stllpl de oonduotoare la retetole inti.nrie pe

- so desfao oele patru plullfc M to gl oele clou6 plultfe M6 care -oeIe_diuH brlttelor.ee deepart pieee oarri atoAtuioic Eilt;i ctenel3 - se lntloduco pe.oolduotolut de nul mangonul de proleogis dln'natenlal plaat-l-c, oe.re E6 gdeegte tn corpul. olemet. oare aro o fornE tronoontcH. se flxeazu cu -Mangonul de protecfle, vllf,ul ma1 eubflne la looul tnsermatr gl cu partea mal tngrogatd opne lpoul dc prlndere pe etflp3 - ae monteazfi-mangolul de proteofle trnpreun{ ou nulul purtEtor ta loo a g u J .s p e c l a l d l q t r e c e l o d o u d U u o H t . l a l c 6 o r p u l i l o l e m e l g - se qoua bu6Htt nn flxeaz6 r lr|'aza cele cele dou{ Duc6!1 ale Blo o-orpuLul OOSpUIU o1em6i 9t ee strtng cu ajutorui brldelor de etrtngerel - se strelng strlng blne Ulng toat toate celo gase plul1fe, dupd oare se aslgurH tmpotrlva clesfacertl prln tndolrea slguranteloi (care sl,nt confeolionabe dln buacertl, odfl de tebt&) bl{)rpeete plulilo. S bate ugor table utorul unui slocan, astfel lnclt aceesta eta s[ f,mbrace pluliT - no lllon azd ud br 6rl pellrg fasolcul dln material plastlc, uns tn fela 9l alta tn spatole c l e m e d e t n t l n d e r e , a s t f e l i n c i t f a s c i l u l u l sd ge rlgld Lzeze. strlng
_-.%

- se lasd llberE.o porflune dln fasolourur de oonduotoare ra oapdt, attt ott este ncceaanF.Pent.r'u exeoutanea logdturtlor reopectlve (de tntlnieri, cleriva!le gau terminal) 91 ge lnsotlneaz[ pe nulu1 purtdt6r looul'de montsre a o1eme13 - tnalnte da nontaror 8o verlflod dac[ olema de Sntlndere refea nu p:roztntd detertordrl, flourt etc. l[u 6e vor nonta deott oleme oo:nespund[toare oaLltattvS

Montarea fasolcululul de conduotoare torsadate la refelole tntlnse po slllpl ao faae pe flecaro panou ln parto. Operafllle ee incep ris Ia unul dln ' 8ttlptl_te::mlnall el panoulf f (9" preferlntH de la ettlpuJ- ter.minal al panoulul de La care qa tnceput desflguiarea fariolculul-ui). Sttlpul termlnal ir pinoulul poete fl etllp termlnal aI iintel, etilp de tntindere bau eti.lp de aJli-"va!le. Pentlu montarea olenei de tntlndere r:efee, Eo plcooedeezd astfeLr - se tepereezH dln fasoloul oonduotomi nut puitHtor, oare are pe izolafle notafla ZERO3

58916

- 17-

---l

i Pentru nontarea f,asolcululul de conductoere, lndlferqnt de funotla attlpuLut. termlgal aI panoulul. (stllp terlnlnsl do tntlndere aau de AerivatfJ) se execut6 urm6toarele opra!11r - so rtdto6 fasolculul de oonduotoare toraadete ou clcma de tntfuderc montatd,- la nlvelul ansamblulul de prlndere pe -cu attlp. Rldlcarea fasclcululul so va face aJut6rul unel frtngbll de otneul tr:ecute plste un scripete agdfat de angamblul de-prlnderc pe stll[. De unul dG oapetele frlnghtet ee leagd fasolculul de conduotoare. Un nuncltoi aglat la go1 t""99 de.celdlelt-cap6t al fr$ngblel ptna clnd faeolaulul aJunge la nlvelul ansamblulul de prlndete po sttlp, unde se aflH un alt muncltoir - se lntroduoe oereelul clemel de lntlndero pe oobiul deschls a1 tnttnzdtorulul I - se degface funla de aJutor 91 so coboarH d e p e e t t l p . fontf,u montarea fasclouluLul de oonduotoane la ettlpll de ausflnere Be exeoutd ur.rndtoarele operafllr ln allnlarrent, - se domonteeze arrndtura de cueflnere prln eooaterea bollu1ul oarc flxeaza oeroelul de oorpul alrndturllt

- se rldlod cenoelul La nlvelul oonoolet (ou aJutorul funlcl de qJutor. ou earlpeto) gt se lntroduoc p6 otrltguL ooneolel3 - se rldlcd oorpul arnaturll d6 sustlnore gl fasolculul de conduc, toare 3 - se agaze fasoloulul d oonduotoare ln-oorpul dc materlal plastto al armHturlt 9t ee lntroduoe i,ntne uneohlle ocroelulul3 - se lntroduce bolfult prln u:reohlle cerceluiul 91 oolpul arm6tunllr, galba 91 culul aptnteoatl ae monteazH - g s o o b o a r dd e p e s t t l p . Pentr:u montaneafasolcul.uLul de oonduotoane La gtilptl dc sueflnerc ln coL!, ee executd urmdtoerele operalllr - se urcd pe. sttlp un muloltorr-.1a r-rlveluL ansamblulul de pnlndero pe_stLlpl oere ale nontat 9L oeroelut aridturll de aue!lnene (oonforfi-punolufuf 2 . 5 . 2 . 2 . )3 - ee arnHturll-de. euell4ere 91 fasolouLul do oonduotoane; - se 11!194-99ryufBgazdfesclculul de concluctoareln,oorpul de matcrlal plaatto al a.rmdtu:rll gl ee lntroduce tntre ureohlle oe:roeluluiS - se irtbroduce loltlf . prln ureohlle oeroetulril 91 oonpul arngturll, eo monteazt galba gt oulul splntocatg - se aoboard de pe etllp. 2.?,5, hthderua faaoloululul de oonduotoarela segeetl

_ 9p.!atla de intlndere a fasoloulutul la sdgeatd se exeoutil la sttlnul termlnalr rio_1-e celElal.t capdt al pc,uroulul,opus sttlpulul tormlnal dc Ia oiic6-a Incopu_t flxa:rea fasoloululul pe otllp. pentru mfisurarea edgr.fti. ee exboutd urmdtoarele operatllt - ee ale6o o doschldere 19. iunflatea panoulul tntie Adt etlfpt Ae la aoe16g1nlvel j - se mdsoard. t^ennpgrgrt-ura. aerulul ou aJutorul uriul term6metru apeolol. cu i:ezer?.Jrul tnfhglratfuf!'ffede ebanlolr _plisat la o lndlftne dc eprorlf,ailv-' ]-4 m deaeupre notului 9f in apropterea tinlelr - go oeterinlnd sHgeata, pntru deechlderea aleasE gl pentru tenoomtura de moltal mssuratHfotostnd'tir aoesb aoop taborere oelG"ill--Deo& trebule deterrninat[ sHgeata le- alte temperaturr ir-desohlderl decit cele lndicate ln tabelels de ed[e!l, aceatea se 6Utb pofi fot"roofUrtr -ae dup{ deberminarea e5gefiil, 6alouleazd lu^giuea-Oe vizarc:-o"ra' ._eaEe e8are cu cllstan!?r pe vertloal!, de la ttja flletet[ care flxeaz['oonsola prne rB axul armdturll.de sustlnere. Accest6 dlstant[, tn oazul etlLpllor de eusglaere 5 6]tr-rtament, este <ie 12 curg - ae m$1ir4 pg.ettlpr de 16 tlJa flletetl^tn - dls:tanf[ eSalr Joe, o ou 12 cn, plua BUgeaEa, gl se triee@eazEiooul pc sdtlDrv--' - ge monteaz&pe sttlpll adlacenft deechlderi-alese tn locul Lngemrat cf.te o rigld de vtaare, tn pozi|la orlzont6l[. Iatlnderea la sfi8eatd se face ou aJutorul dlspozltlvulut ERDIRprooe_ dLudu-se astfelr pe. ettl'pul termlnal aI-panoulul la oare se oxecutd htlnderoa f,asotoululul se monteazdo rolE (f 18.fg)i - penululpurtdtor al faeclcululul, ls o dlstanf[ de olrce Io-I5 n de Sttlpul tirmlnarr' so nonteaze o orem6 ae-lntinoere nel*ii1-

gll!qg"*..tr lli"l?T?"tr astfer t"glt-etil.plt.aEtaoen!i, re cari se ouioeetc (sau ao rni{e?n!d.}..dJ.EttrltB dlntre etf.Ipt, sH fte

-rB"

E_1:r

--'-2

Sra,1'9, .'

ll8.l9r Roll pcntsu inttns faeoloulo de oonduotoarc torgoitatc (olopuncrc)r llrolu dln uatcr'lal plastto sau elunlnlur 2-fulo[ dtn-btatbaadll 4or43 }-ctrltg dc agltirca tt-bo1f d lorgor'5-gafb[ pfatUi 5-ou1 spbtcoat.

!16.2o.

lntt-nocrea fasoloululul de oonduotoare torgsdatc o! aJutorul BRDIR-ulul.

-19-

- La olroa 2o rn de stllpul tdru 9i tor

terminal,

tn dtreofla

ltnlel

ga bate u!

Jo s a ra sci o ui[i,ii) - si- J"ilildd- i;;ild5i6ir ilu' sr ubir ea fas _ c i a u l u t u t , p l n H ctn d p a rte a o e a mal o" jo"- "' fdeoicur ui;i- ;; iEi"gt" r a nlver ul de vizare (fig.2l)l

- ee rtdtod faeclculul de conduotoare, su ,rJrrtorul frtnghlet de aJugl alrolel; - ea monteezd dlepozlttvuL ERDIR tntre gdrug 91 olema de lntlndene refea, ca tn flgura 2o. Pentru yfzarea-edgefil f,asoicul_ulul ee prooedeazH astfelr - ee aotloneazd diapozltivul ERDIR pt sb fucepe fn[fno"rea faeoloululu13 * pe unul dtn ett1011 deschrdertr ales -s o.U p ie on rv tn Ur- p i iH " is i iu . rareasilgo!r.1, m un munoltor. urcat la ntvelui rlgtei oe vizar", oonduotorulul ( p a r t e a o e a -ma t de

g_ytzae.c__

Fl&'21' vlza:r'e,e f:":i;:*li:t

u" oonducroa:re

er rrf'ebia-;;-siut;i de pe strrps ;i-6-;;6rd - eu aJuto.nulintina6torului*ee oo:recleazd riiolre-"uiie"r are odgeltl faeciouluLul"i


lor - operalld de lnuindere de vi"zare- 9t ritrtngefi;;;;ietor. 2'7n6' a faecloulului

* muncltorul aflat. po stllpul-termlnal, ra ni"eluL role!., faoo un stir'm cu creta (sau cu un orelbn colnr,iatl pe faieicr-rluloe-conauctoare tn drepttil olrlieului ! oE ensamblui d;-p;ild6r5-p6*Jti.tp, apot oomandd sldbtree dlx $At.,fR a fasc 1cululul' - ee desface faelciculul de pe gl v-u 6o Y soboarg v v v v % c r pe r - rord Y * Y ou eJuto- i f , ' a pdrntnt P nul frlnghtel de ajutor'3 - Ee ilonteazH olema de intlndale refoa - Y - pe nulul purt{tor eI faeoloululull - *jrl mHsoarfi de la ser,.n n dlstan!fl_de om spre lnterlolul panoulul g l e e n o . : . f , t f . z .c r l i r m a i e t n t J L , ! n r s ; r r v l r f u i * I a - a o e!z sb aemni - sa rldlleH dtn nou fas*i.e$lul os oonouca;ar;";,i aJutorut fllnghlet da ajutor t.recutl.ps{iie :"ci# oe agazd pe rolal " s i - se rntj''tcje ussr fasorcululr _ia:l muncitorul urcat pe ettlp lntroduce c ero? lu r s temor d e int ind ere oe oo h iu l' o eicu ie--;i- i;;i"rlt-&.uf"i ; * se domonteazH rori se inohele ou demontaree r.iglede conductoare pe

DeefHgurarea sl f.n'binderoa fesolcululul -stllpl ou ajutorul rolelor

Desfdqurarsq 91 tntlnderea faeotculuLul de conduotoare ee poate face pe ettlpi, conf o.im u*at-orulut^prooes tehnoroglcr se monteazE oe fiecare o rold pentru tntlns 9!iip !] oanouluil-dit" fasclculo de conductoare'torJ"J"te^(flg:Itt..ilieI" ie monteazH ps conaota de dLrect

va aervt ra ofel; - 4 0 _

:iifffi"-li.3filn*triiri""ftnero

ri-;iilfi'e"i'si. peansa,m[r;i A; ;;i"d-;;"-;"

se n31!:t3it-+9 capHtu} fagcicuJ.ulul de conduetoare un olorap de ofer; s6 tlece peste roie un_cabiu ae oter ga,r o ruiiie-ori""il;;il;;;"-^ tragenea fascrcuh.rlui oe co-"ou"t;;; (f r"-p;ili)r'*^' se lesgd oapdtul cablulut szu al-tunf.jf O"'*"jai,lt "tor"pului de se intinde cabLul eau funta 9i se lncepe desf5guranea fagoloululul

91 Intlnde::oe lul pe.ro1e. fntinclerea se poato face manual de.2-.j oamenirsau crl a , j u t o r u l u n u i d i s p o z l b i v d e b r a i l e r . om e c a n i z a t . S e f u 1 d e e c h i p H v & s u p r a v d g h e a conbinuu procesul de desf:iguraro gl trallere a fasicululul de-conclucboarc.-ljeva avoa o rleosebitil grljii la trecdrea fascicululul do conductonre peste rolele rJe lrttlnderet astfel inclt la desfrigurale E:i nu se <loterioreze lzoia!ia contluebosrolor: pe toat6 lungimea panoulul ..-^aupF terminarea desfdgurErll-fasolcululul se f lxeazd faeotculu1..la punctul iiermlnal al panoulul;' - s exocutd lntlnderea fasotoulului 0o conductoare (conform pot.2.?.5. cu macaraua de mlnb (f L1.ZZ) ,

r
i

q!s<k*E+.!eff4._

Flg.22. tnttncerea fasolcululul ou aJutonul macaralel de mlnfi. opera!11: fntroo"ree fasolouLulul

de oonductoanetoreaalate

ou maoarauatte ratnd comportd urm&toarore

(p"1".9e{tareaotrttsuiut uraoarerer oe ins"iuiur --- a;'p;rnd;ii;; I[dil"ii'i1"r. dc tntlndsre lstee flxat6 pe nulul purtdtori - aB 6Jt6outd vlzaree le stgeatdi | - se lngormeaze pe nulul purtd*rir al faectcuLulul Looul ln oare fagolt" ap:Polnterlorul panoulut 3 - se lnttnde din nou fasoloulul gl so agat{ oe:rcelul olenel de intlndcre dc oohluL desohls aL fntlnzHtorufufl - se desface maca.raua de mfnd B1 ac denonteesl ol"emade tnttndere eJutCtoara3 - la fleoare dln sttLotl_de sue!1ogrg. (!n alr'llament sau tn oolf) at panourut ge gooate fasolourul di pe rora dJ-tntrrioe:re-gi;;-;;"ieazu ds ermlturg de sus|lnele. Ftgr! ecoasta, ie eooate uoitui oere'susfrnJ-rora de intlndere g t s e - s o o e t e f a s o l c u l u l d l n f u r 6 a d e - s u e f l n i r " ' e r o l e l . E e ' e g e z ef e s o t o u l ; I corpul armdturll-de eueftnere (oare ta pieelabil a tosi demJit;[ ai"--""il"fll ; ; 8e flreezd cercelur pe_tiirltqui oonsolei de-susjtn"r". Se montea"Ulo"pui-;6iturll in oeroel gl si, flxoazE ou uortlr-reipeciiv, moriti"oil]ii-ipolgatha pl ouluL splnteoat.
2.7.7. liontarea fagoloululul oldd lrl ooeratlllc de conduotoare Ia refelele intlnee pe

- ee nontea?l pe nulul purt6tor o o].emI de tntlndere refea, i Le Z-) m rde Btllpul termlnal al pinoulull I ss monteazd. naoar:auado nlnH tntre sttlpul tcnnlnal al pauoulul

oulul 80 Sdgeet?.ll-ol"ptui olrllguiqt u dl.n iniambiui-oe-priiiirc pc sttlpr - ae arebogts_f,aaoloulul dln maoane gi ae uonteelil o elt6'clen[ i6 tnttndere Teteg pe ndlul punfUtor la o dlst*t&'de 52 on de ra f-oJif-f""1iri.t

atnt aprorltati'i raentroe-ou=oiiie o; ti-ri;;iIil


poate fl

pentru montarea f,asoloulurul

ul punct de lntlndere, de derlv;tio-i"u tormtnal al rpetetet, Pentru punotele terminale ale pahoulul, se-proc"aJ"zU-ietfoir - s6 nonteazd olena de tnttndere refeig - se rldle[r.Ie nlvelul suportulul_de intlndere montat pe zlct ou eJutorul.frlngblel de aJutor, fasoicutui tle oonouctoare ou olema de Intlndere montat[f se agafH oercelul olenel de tntlnoele nefea pe oohluL daechie al tntlnz&tolulult 68916 - 4t -

[i Be I'ncepenontaJul de Ie unul dtri pu"ctei"-t;xmfi"I;-ii--paooufuf (de-prefertntc de-acoro d6 lnde i:"--C"o"pi-d [iiiiasurare"-.fae6icururut), cere

utinsi

le rele1ele tntlnse pe ol6itlrl

stirpr.

Ir

- se dasfBae runla oe aJutor g" se coboaru de pe soax{. Intlnee pe olddlrl pot fll PunotoLe de suellnore ln cazul relelelor - sueflnexs tn allnlamentl - susflnere tn col!1 - eusglnere o0 schlmbare de ntvelg ; treoerL peete obstacole. se execut& urmdtoarola opofn punctetir Ae euallnere a fascloututul ftxeaz{ oare se demonteazH arm{tura de sugilnsre prln sooaterea bolfulul cercelul de corpul anndturllS - Be agazC fasoloulul gl tn corpul de mete:rlal p1-astlo al armdturll ae lntroduce tntre ureohtle cercel"ululS - se lntroduce boLtuL prln urieohtlo oeroeLulul gl prln oorpul arnlturtl s ' t se monteazd salba sl culu1 splnteoat. peete obetel tn cezul funoteior de suellnere Ln ool! gl aI treoerllor se agazfl tn corpu] de materla] plastlo al- armdturll de eusflneoole, fasloulul re tn colf. ee executd de o$tre un munoltor uroat pe eoar[, Ia nlvelu]. Operalllle de susllnere pe zld. otrllgulul 2.?,8. Montarea fasolculuLul ol"Hd trt tle oonduotoare La refelale pozate pe rafll t

de oonduotoere torsadate pe faPentru poreree (agezarea) fesoloulului ae oxscutE urm6toarele 9pe:ratLlt fadele olHdinllor - uil mttnoltor se urod pe sotrr6 La nlvelu]. ouleLo:l nontate tn zld; - se lntnoduoe pe out br[tara de ausllnero dln materlal plaatlo; - Bo agazd fasolculuL pe ouiuL de flxare. 8e reoonandd aepararoB nuluLul de oeLoLrllte-oonduotoare 91 Lgezaraa Lul deesupre oululut (ffe.27)i_
- A O - 8 9 - 1 4

de eue]lncrel strlnge fasolouLul ou aJutorul br[flrll flxarca ouleLe de flxarct ou1elc opetd opanatia roa! openalla La operall"a ].a toata Ia ropetfl ropeTe .ia
gnl oE fasoloulul 8e ?a avea evea grlJil oollurl, oigurlr-ee peretele o]-Hdlrtl. si feo[

curbura tn ega

fol

taolt 8d nu atlne[

u{ Ae frx,Arff

147

z/A

-x|lg"e,. Montarea faeclouleloJr de conductoare toreaalate pozetc pe cLSdlri.

P.7.9. Efeoutaeea_ legHturllor ale retelsl

oonductoarelor tn punctele opoolalo

Aoeste Lusrfut se refer{ la legHturl te:mlnale, reg{turt de intlndale gl legdtu:rl de de:rival;ier. pentru referetS-tnttnee pe idtipi-EI-pl-oieoGi;i-3-egHtura de derLvagie'peritiu re!eau6 pozatEpe c16dtri. speciale aie reg6tet se'exeoutf,-oripf ce a fost montat fas-,^._a.-r de -^kqd!!"lle clouiul oonduotoare, ln toate pandurile refel.ei. 2.7.9.L. Exeiutarea leg&turtl_or tenninale In oazul relelolor rta joasd tengiune cq conduotoaretorsedate ge -42_

exeoutI una doud sau trel pleofir:l)g - ae monteazdtntlnzdtorul de refee, ou oohiul lnchls, tn oohlul ttcs_ ohls el prelungltorulult - ge monteaztr olena de tntlndere - a monteazdsenbelul olemel de refea| tnfh<iere pe oohlul deeobls aL tntlnz fitoru lut g
Be tale oonduotoarere-r.q.rungtmcaneo6earu;I,.;i'--;e poat[ fl lntro_ duea tn outla de dlstrlbutte i postululr- ee deztaoreazr oaoetere-oonduotoerelorpo o ponfrune de 4.-5 onr ou aJutorul oJ-egtelul dc dsaisolit oonduotoarei go rno-nteea C- papuo I l. oore epunzIt 6r_1aeo! lun I I oond uotoanelor g _ se oxeeurE regHturtte oonduotoeretor.d6 i;;d ir-oi-rifih;t,pubrto -- --tn outla da dlstribugiet - aonduotorul de nuL ea lorgl dhreot 1a bor:na de nuL a trssfolmato_ :rulu t. ..I posturllo de transformere ln oab1n6 de gt<lr leguturllo termtnale se exeoutA dup& urm[torul proose tehnologl;;--- ee trorteazE pe olcdlrea post[lul, cit nal aproapc po punctur de leslre e oonttuot::**I rr suporr ,i" [itrid"fr'[i"Ii51 _ ae monteazult"^q9:tr pe acost-euport-o Leg[tura te:mrnliUl-ee lntroduoe-f,agolculur'Ae oonouEfoe"otoreadat;'prl+ tubul de proteofte' pfn& la tebrour oe arct:ciunglo d;--J;;;E t;dl;;;-d'ii $iuur - ao tnonreazdpapuolt oor6gpunaIf,ont-ef -i-;iioutU ilsdtooff" r* tebJ.ou 1 DupEnoatanea feaolouLuLul gt- tnttnderea rulrexeoutete oontonm Pct.2,7.4. 9L 2.'/.1. La lguturtle termrnai;-;;' executf, u^rn{toarerc opelalilr - cepetsle llbere ale flecdrul oonductor de ;lfiGiu drn riicrcrif-: ge lzoleasHt oonduotorul de ofol-aluntnlu (nut purtdf,sl) se leag[ Ia pdntnt con_ ' forn euboapltoLulul A.g.; - fasoloulul dri oonduotoare Be f,lxoaz[ pe altlp ou aJutorul unei br{tcrl de flrsrc po otllp sau C iiiee"a-io-;;;;ft ou aJrrborul unul cut de flraro tn zld ?,7,? r?,.Exeouteraa legdturllor dte derlrraftt La attlptl de dertvagtl-sC-[ot-oiioful de derlvaftt tn tret "aau patru dtreofll oonfom frarigeror Ail an;;;-i.- rudUturt pentru cxcoutaree- tesEturffoq aJ-dcrti,igfg $ tnel dtreogtl (derlva_

rul'ul (se.moiteaze. uipr, bJ[u-ead trer pretfi;it;ar"r',iuiu-liifr'""

legHturl termlnale la poetul. de trarsformere tt 1g oapetele :retelel. Fetelete electrlce cu 6onduotoare-iJreadate e6-po[ posturt de traneformare aer.rene gau dln poaturl ce trai;iil;.r;-d-;di;E: iaoorda dtn r'vvss^ Exeoutarea leg6turllpr:-te:urtnaLe ri posiuf d; fid;iornaro aerlan oomportd urm6toalele operattlr pe stlloul- poetulul de transformere, oare egte gl attlp termlrrel al refeLel, ge monteazuun-msamblu oe prrnoeil=pc'uir.lp ou'6rii"i,ar - pe cfrll8ul U,-el.brHfqli.se tntrlauce obtrtur-tnd['is ar prelungito-

lntllneeo

**tt::.ig;jt"x,}"3 :e:.lo:1 {ri!"i5ii!i":iui!!'!l xi'$"n_ !s,i3l'83'$ffi:.ffi pe a ttlp 9t-apol ee flxeaiu f tutl aioiiurrr-oi a;[tori!-"iii"^rurul ntcg -

ua munoltor uroef, lJ'stirp la ntvelul outlel de derlvalle. ou aJutoi'ulunei-luruuJrdiiJi-E"iiiuurae:1ft;;; er ae ecot capaoclc outlell
- se tale oapetele Llbero a1e conduotoasclon

d'il;;ii,, Il'"H'lil $!:5?ifii!iil:i;ti"Tii[r*;fg*#:lit*"*,'tlfrolii-;;;i - ee deefage, de octle

pentru fasoloult - dacl egte nevole ge flxeazd fascloulul br$all do f,irare pe sttlp.

iitr''"i?1;ffirGi----' ctans, *';- ii"s$iilii iltl":i,i;:tili il':f$iE$;"' ee rlldlzeazd oonduotoarele fegolcrirutut cu eJutoruL bn6tgrlLon
ite ooncluotoarede atilp, ou

fagolouloLor lE o lunglne oorcapunz[toare, aatfei tnctt sU poatU iieouia fesHturfii-ia- ourtor a; - ae dezrzoreazc caoetere ionduotoareior. - se de8f,ao beou:rlti ctn cuira oi-Glivagrepe o por!turqe ae-!'om1 pri.n desfacerea gu3ubursiron [ 1o3 se tntroduc oepetele oonduotoarelor tn looagurllc rospscttvo tndolnd oonduotorul, aarfel lnc tt ;u ooup". pozif ltre-ioo G"t;-fr-iiii"^"-a+. _ Be etrlng bacurtle cutrbr a6-oJ:rrvalrel . - 80 ur18bbourlle ou vaeellnd (pfnlru'?-go evlta oxldqqea oontaoteJ.on)1

-4t-

$'

$ R
\

4 ,.:
yy-r4
I I
Co/ttcr F2

$ $

Ftg.24. Etreoutarealeg[turllor

in outla de dcrlvefto,

rcfotclr.f porllunc cte ohoe i n-rtloiiGu rcaitniiii'i.iituorr hrrc oo dcrlviflei - rQ croog!!-fc64tur11c tn outtll. --- do dorlvrfll tdantto or la oarul proocdcnt al dcllveflllor-ln fom{ do l[. outlllo ?.8. Sreoutlq lcslturllor I,a oHnttrt

Pcatru-clooutarca-.IegEtur11or do der'lvelll ta petru <ttrcofil (itcrlvaStc fn oruoc), ar ptooedeagil dtfolr--- dupC nontarca oelor.petru_panour'l oc iatlnccr,.o rdlaomtc sttLpulu[ ilc dertvefle, irc treoe ta exeoutirea fisEiurifor do a;ri;stt;-Cn;-rtttlo de dc:rlvaf lc j - do tBla dlntr-ua fagolouL do oorduotoano do aoocogi eoofltuo ou o&duotorul

tn rcfetclo clcotrloc dc Joga[ tcnatuno ou oonduotoap lco1cte torgodatc cc eprror iroteg|la prrn-rcian;-la nur.--igrjig 6616:Gti: Conduotorul dc nul ae ia 1e6a ra pintn[ t"-""rtr;arelc Duncter " ll F lproptgnca.euraer oc irrrnentare (ti-"rGi;;;;;;j; gaperolc ttalllor 9{ *a 9t dertvafillor; o) ra lua8ul trageulul llnf9t, ta-loouri agtfeL aleoertnott illatanfa dlntrc doul orlge di plnfnt oonitr.u-otrv6r-[e Jrio"r" traaeu sr nu fle net nare dc looo u. Rezlatcnta de-dlaprr.gtc a- tnatelaflel de legare la plntnt nu tr.ebule 8u dopegeacecvgroarca de 4 C} ta ontoe conoitii.-p"ou"orit{tI-iiiltr.e doud prise de punfat de pc orloe traoeu eete oulltni&-iritr;-I";-;ifdi ilr-*ulgtonve prlaelor de plmtnt va fl de oel nult Io-fI-; - ---Dao[ dtstanfa dlntre dou[ prtze de p[mlnt de pe or'loaro tr"aseu cete
-tt4-

mal mlod aau egeld ou ?oo m rgzlotenta 2o61 . 2.8.1.

prlzolor

de pbmtnt va fl

de cel nult

Exeoulta prlzelon de pEmtnt

Prlzele de pHmtnt della ettlpil retelel de JoasCtenglune au oon -fndfduotoale lzolate torsadate se exeautl la valorlle rezist6nlelor da dlapersio oate ln prgrec-tul de executle, f.n oonfo:rmltate cu grAs 6616-69. La dl.mensl.olotgg 9i reallzanea prizelor do pdmtnt 66 von respeota prevederltre rlnstrucflunllor pontru prolectarea gl exeiutarea. lns*alrgliror 6e legare la pamtnt" (PtJ LZL/76)-. In cazurlle ln care razlstlvltatea aolulul are volorl mal mari cle 2oo CI n Be rocoman-d{foloslr_ea bentonltel La roalizaree prtzelor de p5mint. -' in confo::mltate ou "Indrumaiulprlvlnd proleotarea prlzeloi. ou U6ntonf-Llti--(1 Rs-Ip 6-76). 2,8.2. .ttixooutarea legdrll nululul le prlza de p&rnint

la etl.lplf tgrytngll al r{ntelr lgqareg nuLutut Ia prlza de p5mtnt se exacutH oonform.plangel f dtn anexa,51 orinetlnd dtn urmHtoarole operagif r* oupd montarea fasoloululul de conductoaro, conductorui de-nuI, tHlat . Ia lunglmea neoeaard ee dezlzoleazd 1.a oapHtr pe o poi'flune de ctrca 5 cmi ori ajutorul olsgtolul de dezlzolatg * ao monteaail pe oap[tul-dezlzolat un papuo pT Zo sau pg ?ot - 8e flxeBzd papuoul, prln stringerea ou un gurub M lo x Go-ta borna de legare la plmfnt ou ca:re esie- prevdzut etttput. l{ot6r ln oazul tn care sttLpul nu este provdzut cu bornd pentrrr J.egagarea la pdmlnt, se ve nonta o bardH dLn otel zinoat de rrt x-4 ra oare se va racorda papucul conduotorului de nul ou un gu::ub stilpti epeolaLt (d6 tnfindero sau Oertvlite). _ r.ngarea-ra. pdmlnt a nurulul qe faoe ca f.n btanga l? dln &lex* 5. ou aJutoruL unul oonduotor de ol Al 5o mmz, tzolat (aceiagl'<trn'oare "etJ"coitsoSionat nul.ul retelet) 9t conportd urmHt6arele ofierattli - ee tais o buoatH tle conductor OI AI ts m62, tzolat, de lunglnro oirca I n 1 - so dezizoleazd le un oap&t pe o por.fluno do olloa ! cm ou aJ'utorul olegtelul de deztzolatS go^nonteazd pg pI un papuo de tlp i. Zo sau -Zo, ou aJutorul prosel bl_ dreultoe de mufatl - ee fixeezH papuogl pg sttLp, pnfn,f,txarea lut tn borna de logare la pdmtnt a ettlpulul_ou b;utoruf rmut'iui,ub l[ tol - se dezlzol.eazf oolHtatt c?pd! aL condrictorulul pe o por|lune de olroe 5 our ou aJutorul olegtoLul cle ObztgoLatr - 8e ldenttflo{ nulul dln fasotoulul-de oonttuotoare iil:refeIelS - ee dezlzoleazd nulul regelel pe o porllune de clroa I dm, ori atruto_ rul cLegtelul de dezlrolatl ge monteasd o olenE de derlvatls paralel, po conduotorul de nul gl conduotoruL do Legdtur[. ilontaree oleniel de dcrlvelle paralel se face oonlorn lndloaftLlor eute lr

p" t"*$"*i ltfi;t,

resareanururul la pdmtnt, se reoomenda sH ae xo-

nenflonate la pot. V.5.6. Pentru oonductoare taolate torcadate ae foloeeeo papuol gtanfell aau tumall tn gluplnlur_fablloef 1 dc I0Mp Buoulcatl, avlnd fornele gl dlmenslunllc praaotate tn ftgurlle 25 91-p6. Iontarea papuotl6r ac faca prla plgBgrar ou aJutorul pressl hldreullce pcntlu -nuf,st at P.E.l[. P.U.l[.- 6 6- t Foallzatfi @oallzatE dc fnn g lblu), exeouttndu-se urmdtoerele opcraltlr
zorat pe o ge uonteagd baourlle oorcepunsltoare seoftunlt oonduotor.ului3 Be dezlzoleazd 6npdtul oon-duotorulul ou riJutonut-atCstclul o6 desl1un61nc 1 nenltonat tn tebercre oln ireuriie-i4-"t-islse curd|[ oapdtul oond.uotorulul ou o [erle oc gtrmdi' 8o vor!f,lod 91 ee ou:rdfd papuoul oorebpunzCtor secjiunii oonduoto--- -

lulut.

Papuoult:rebulc sU alb[ tn Gtirior un itral oi-vGerr11i-GdtrnroU; - ao 1n!19q!9?oap[tu] oonduotorutultn golut papuouruii - sr blToduoe_papuoul tntre baourllc de pneearci - a. aottp???zU pTg:a_ptad ofnd baourlte be ettng tntre eteg Bc deaohlde ventllul-de goltne gtae aooate pneial daoE luniinea (r) eete nirer s "*"ootU o "itU lo"s*"

rlnga prina.

-45-

glrq,eoL

sacltu ae, coNaUcTd

itracurstuNt
af. -6.

Cm^J.

c
zl

o
/o /2
/6

a/

6
6rf
t

6u"nt1grun, ,Lq rev.i

PS - /e ,/c^,

es-zS/erS
Ps-g ife,,i Ps-6o//a6

/6 2

3t
.fo

7.
7.

Ps- vq7ai.

70.

49 i4 4 .ta 6e

is
23

s3

(4 lo.

c, e,o
?Jr

/o/?-,f

Q,S

/+/3
/c/dt
l/d,5

/2/3

z*
2

r'a
/a8

//,O

119.25. Pepuol gtanfall

dln Al, pontru nontaree prtn pcaarc,

S&76rt'rc'

A/neMs/uN/ a L

f-zrnJ
d

EIESOL

2/
23

o
/o

d
618

b.

er /e/ er zs/
Pr 3s/
P7 ,rO/

r'4.
2E

J3

q3
6rA

/+
2Jr
2

6 6

4'
4' 47 a

/2

Ar,5

36 go

23
2' 2C

/+
/e

8,o ers
9rS

7 7

/o,,,

2A 2.t

er vo/
llg.26, - 4 6 -

7a
Papuot turnafl

/e

//,o

/4s

dtn AI pentru nontarea prln preaarc.

2.9. Montarea oorourtlor de lluulnet


Retcle eleotrloc

oublto

destlnate ln prino.lpal eleotrlfloHrilor rurare er FrGoliliil-;";Iill-reartsarea Dublto 8e va face ou becurl lnorindiecentc sau ou vapo.it ou merour,iruntnarurul rorodlni-iJofiiiii'" da llumtnat de tlp B 2oo esu 0 loo. Doourlle de. nontarc a oorpulut de llumlnat rtnt tn proleotul de exeoufle. pe ba?a'Nornatlvulur p;{'tr,l ;;"r;;l'il;;-;i-;;;;;i;' tndlcate - cle rnsraratr lror llunlnet oubrrc'(pE 108/71) si. i rnitrfioti;;ii;.-d-vG;;;:* ln' cazul r'iter"ibi-6r3otrro"-il-;ifili, oonpuolto do trurntn*t Fo vor nonta pe stlrpll releicl, lar ln oazul iegererir'pe oigarrir-iri"60 vor monta pe fefadele_ot6dirtior s6u In axa str&sii:-----Allmentarea oorDulllor de trurnlnat se dln oonctuotoarelede llumlnat.ale roferei (maroate iu etmborurt..trf, rpt; !qg? tpij ;tr"-;il;-iiauort., tn aaefasotoul ou.oonduotoerste -1a91 Oe fiaU-af6 rit6fei.'f"Sdturi-de-i" oonduotoarcte, reucloi otn'l la 6brpur de llumlnlt g" tr "*""1{a cu conductoare de arumtnl"ude 215s*u 4 mm2 pgl;li-g;-';rili"i

ou oonduotoanc torsedate ftlncl

cu cabrucu manta de pvc. (ACYY?- x 2'5 mmzr AgrI 2 x 4-rnmzqlg"!i"-($it; bau cu cdulu'6u rzotalie de oaucluc (Acp 2 x 2r5 eau ACP A x 4-mm2).
2.9.L. s:ceoufla lrunlnatulut publlo la lstolele inttnee pa sttlpi

11p6t?e!ur.. pubrlo ra relerele rntrnse po etllpr ---- a Bo rearrzeaz6 ou oolpur.l de llumlnat de tip "B 2oo eau'O ,oo. re!er.et. lorpurtle de- ilumlnat so mont6az[ ra attlplr F fis9lg 27 ad aratH modul oe mon{are a iorpuriror-de ttumtnat itc ttp B sau 0 pe ettlp, Prooesul tehnolo6lo de nontaro e oorpulul de lluminet pe ettlp eate urnHtorult - aa Dre8ilteeo oorpul de llunlnat gl anmHturlle respeotlve pentru montare 3 eo monteaz6 armlturilo 9t oorpuL_de llumlnat pe sblJ.pg _ a6 exeout{ legHturllo electllce la relea

2,9.2. ff":llutirllumlnatulul
refelele tntlnse

pubJ-to la relerete tntlnso Baupozeto

g",nontarC-co"li"e-l-,Utoarere-6peratttr - ae preegHteso oorpur de lLuntnat ir arnuturii; ;;n;iu-i,ioto"1 - ae nonto?:d glTlfuele plnrru anojrarea-;"bi;iui-o'i-iuip*"r". ss reoornandd utlltsdrea-itrreuiui-ou ollrrnlnetul iLi"re lndicet d;-srAs Bo5-?Z oleotr+a p-.ttlli :-Gi"r$e_F;inr aao[rane" oabiuluf-oe auepenste a cirr-rsui-ouT[i"""
- De looul deatFat noatdrlt otrllgulul pe zLdae executl gaurl o ou dlanrtru de i 5o nn sl eatnoimi-e;-iil il;-ii-ilito:rur unut burghtu Y v ^ 6 u r de geavr .. ztddrteg
Pcntru

de llumlnaf se vor monta p9 ctldfrf iau-t;-&;-il"d211. tn oazul clHdlrilor f"ifG"-(i"UitiilJa"Jtreag-Lre{ mal manede 6 rn). corpurtre de llumlnat se vor monte pe-fatadi.aipglg strad[ b, i;tudbtlo;; ra-'5' lnAlglne de 6 m, prln. tnt:medtul uior edporturi tilg:,Bi:* Procesul- tehnorogto de montg.g Egngtn; i*"'d;;;Jle operelrlr - se traseaz[ pe-perelele oLHdtrtt'rooui aJ-;;a;"-;-iorpurut ac tlunlnat g - Be pregEteeo oorpul de.tlumlngt gr emHturile pentru - ee monteazr.co'put do lluminat .F f;t;dir"-orEai"ii," montae 1 gxsgutd leguturtle ereotrice i; ;;d;;:irn s? oazurlle unde reteaua ge oonatr:uie9t6pi fagaOele olddlrllor gl nu 99 pgt nolta oorpurlle de lruilnat pe ;9"8t;-i;iio", n" recomand5oa realtzarca tLumlnatulul pubilo s[ ee fac[ in aia etrilzll. gtnt Corour:lrede llumlnat auapenoiie dg.oablurl de olel rlexlbtl, tntlnse traneisx'ser pg o""supra efrUzri-["Ir"-"ruOlrirJ aoreceide-str{zll (sau nsl rsr fntre sttlpi,). UoOui Ae raifisari tite-indloat ln figure Z!. ltroo"":l_g:Httgqlg

clddtrt, F Llumlnatul sa va realtaa cu aoeleasl oorpurl de llunlnat oa'el re^ietiiJie iitt"d;;"-Biriiir.-corpoitr" s ----!

eau pozato po.

:;iH[i13: *,1+:l*i!""flif;io).

s"-i;;.d;;ie r,,',ia,-"ie-

-47-

El$:27. Uontarea corpu'llon de lluntnat oe stllplt l-cotp ile +unlnatl Z-bref alurplir de austlnorol !-br[fer[ pentru fter6e ooiputut dc 1l!rm1tr8t1 4-br6fll[ qc filare pc attlp_B3 5; cablu A0II sau A0e1 e-outtc ou- sinuairt[' --'9t balestt Freoord drirlvafte p.rafel.

tlg.28. Iontarea oorpurllor dc llunlnat pc faladelc olCdlrtlbr ou aJutorul er.nilturll. pegtrrl llunlnrt pubhor l-oorD dc 11un1nat3 2-brat dc Lirlturlr !-telvE auportg lFbr[fard do flraro tn-qidl 5-outle de elgurenfe Ir,F.15-balaet.

-44-

olnentg

- ge flreaar

otrltgul

tn gaur[' 0arc apol ae aetupu ou mortar de

zlnoat 6 ooraro.

- ao reface faleda glff1rll_tn-Jurul - ao nonteaz[ oablul Elcxlbil da o!cl.looulul dc nontare a otrllgululS _Psntru auaflncree oorpulul dc lluminati ee fologegte oeblu de otel_ 8o mm,

a ourul Luu6tnc'va fr ceirt ou-argt.ni"-r"i;; iiiiiril

;;";"-

-DupHoe oablul e fost dcrulat la_ lunglmee nocesarl, la unul dtu oepcte se exeoutfi un ochl. Pcntru aoeaata, oapctul oa6luhl se agi-& pJg[-d-o pii"i-[j-numltl tntmloerc (fte.]l) astfet oi sc-ae suprepuni-pcoa-u-ru-pI-;-i&I;;-i"---oel pulln 2o mmll ge netlgaazl strf.ne ou etirnU'garvinrtatU a5-O"r.iffi:Le cap{tur^opue, ec rldloE oablut ou-riingul-, ri niv6ril-oiiireurur ou-ghlare lnoeatrat tn-std 91 ae lnttnde. 6c sxeoutE un'sJr!-ia dilpt;I-;ilri: gulul r 8e ooboarl oablul, sc tel.-lr 1un6lme, aelgurtnd 91 rcrarva nsoeaarl creoutlrFll oelul da al dotlia ooht, dup[ oaic gi cxe6utUoa-nef cue, 9i aoiatoohl. 8e lntlnde oablul 9t ae egatl oohlul ds olnltsul tnoaetrat fn gld.

Notd r y3:ryffi"::ti*: I :i"i[]r::,"Lf;:ilx3ir"i"'"8:lli 3in]:d,'"

-La oentea,lnfsrloara a ptpel ee Ingurubcazl oorpul de llunlnit, oonre oapcte et. !9cfoargre peitru arrmenlanG oorpului ai liinGat i6. d;;i;riazi ?e leaeU re oolpul de tlumlnat, <lupdo-gu fget treoqtg prfn-ureinrre pipet.'Apol, oondluotoarelege ortnd a6 cablur tfexfUil ou ajutoiuf-l"l-tUotlor prntru feeoloulul de oonductoaie. 8c exeoutE raoo:rdaree la re$ea. 2.9.t.

ffi'lil'1"*g"Jf*5:iii;: ii:ii*ri":_il#;i*i"d"i:l,gr""t";i'"l"llfllt"ixl'ii plpel ou un oul Bplntocat.

tn nlJloour <teaohtdertlse ftxeezc presa trr- ..lgpi tliti$;".oablurut, unghlulale -(fls.!?)r Prln. strtng6rea ceior doud auruuurr-oe-re-lartea aupe:rldanl.

- Bc dectloleaa{ oonduotorul pentru rJutol_gl oleEtglul de dealzolat3 _9u - ec dortaoloagd oapltul oodrrtonrlul Do o porltuac dc ! ont

DetaLlt tehnotogtoe de reallzare a llunlnatuluL publlo a) Pnogdtlree pentru nontare a oorpurtlor. de lluulnat gl a armdturtlor afcreute Pr?g!!!|:l oorpu:rllon_de llunlna! sl e srmlturllor afe:retrtc oongt! inr - Verl-rloarca oorpurllor de llunlnatr - verlfloarea otrllgelor, brf,tUrllori - dcnontenea co::pulqt 0e'llupinat 91'punerea dooparte a clenente1or dln sttoll (balon, apd:rfitoira)1 - deurontarea dullet riln oorpul de ilurntnat3 ; lUlerca la dlmenslunlle nigoeare i aoua 6uo[Sl de oonduotor A.FY 2ri aG (aau oablu ACrr z x arE;ne)-81-rce;rca ta 6drnele-ourrerl - nonta:rca dullel. 8e neoomandil oa unuL dln oele.doud conduotoareda LegdturHeI fte de alt[ oulougr ffilfel tnctt conouo{olur ae-ntr-iE-"" deoseboaso! oe]. de fazd. Dao[ oonduot6arclc au aoceagt.ouloare ii vi-tnieora ccnduotorultts nu]. rs nontarea oonduotoanclonla duLl6r ss va nonte oonouoiorul de fazd re do borna dln f,undul dullal. b) [ontaraa e:endturllor 91.e oorpulut_de tlunlnat pe etll.p hooceuL tebnoLoglo de n6ntarc a'aroeturrril-ti-;7- r Si"iufor vv-!'e dc ttuntnat pe attlp-ouprlnde urmHf,oerele operalllt - flrerca br[tIrll dc. ega-gf1eiepe gtlrp 9!-strtngoroa guruburllonj - nontarea otnJel pc brIfrirl, prln tnfeim6arur-oiio:r-[rcl surubunlr - lnt:roduosrea oonduotoaictoi iontatC ra oorput ai-hunii.d-iiii--' otrJIl nontarea oorpurur de.truralaat po obJr prln lngurubatre. o) Ereoutarea iesdturilor Is retia Ducd uontarca oorpuLul. de tlunliat ec cxcoutl rgoordaree la refer (le oonduotoirete p94tru irlnG"t pu[rtol. igli"ir - sc ldcntlflol oonituotoiul pcitru lluntnat publlo dtn f,aeclculul de oonduotoarc-(naroat ou IPI1 IP23 IPit ;1;e-gJpan6 rte oelelalte conduotoare tlln fasoloulg
tlunl_nat lnf

p o portlunc de ! onr zzg ""2; -49-

er5 r"2 (".o ^clt

e6gre

I
t'tg.e9. Montaroa oorpurllor da llumtnat tu exa strfiztlr l-oorp de llumlnatl 2-plp4 otl otrltgl 1i-pleeH trlungbtulard de euspehetcl 4-oablu flerlbtl3 ou ghlare tnoastrat ln zldj 6-raoord 5-ctrllg paralell de derlvalle de sonduotoare. 7-b::H!ar6 pentru faeolculul

a
Ctrltg ou ghlare. Flg.rl. Oohl pe cablu da ofeL,

Flg.!o.

Ftg.r2. - 5 o -

Plese trln6bi.ulare

de euspensle.

8t9.11. Plpd cu ot:rlig.

- 6e rnonteazd olema racordulul derlvafle paralel; - ae unge clema cu vaseli.n[ neutrd: - 5e rface tzolatia prln montarea earoasoi pentru roconstrutrsa lzoLafleli I - se ldentlficd condtrctorul de nul dln faaoioul (marcat cu ZERO) g1-ge montoszd un racoro derivallo paralel, efectulndu-se acel-eagl opera!ll oa mal ousl - se flxeazd eonductoarele de legf,turH la oorpul de tlumlnat AI'Y (sau ACff) de stt1p, cu brdfarH de ftxare pe etilp. d) Montarea oorpulul de tlumlnat pe falada olE<ltrtl Pentru mcntarea oorpulul de ilunlnat pe fafada ol[dtrli, ln oazul olddlrtlor oare au o indlllme plnd la streagind mal mare sau egal& cu 5 m, Be folosegte o armdturd pentru iluminat publlo pe ct6dlre, fErS trecero prin-aooporlg (anexa 1, planga 2I). A r m d t u r a a o - c o m p u n ed l n r _ s u p o r t - d l n l o e v d d e 1 ! o 1 , b r a N d e l e g d t u r [ dtn leavH de I lol 91 brdfdrl de fixare ln zld. Bralul do legdturd. se execut{ tn trel va:rlante de lunglme, pentru a pormlte montaroa-corpulut do llumlnat la diferlte tndlfimi 91 dietanfb fa!S de astfel tnctt eH ee poatd respecta o allnle::e a corpurllor d6 lluiinat olHdlrl, din relea. Msntarea armdturll pentru lLumlnat pubLtc pe olddllt fdr6 trecere p:rln aooperlg ae executd dupd urmdtorul prooes tohnologlc; - pe locurlle lndicate a ge monta brdt6rtle de fixare ln zid a xcutd doud orlflcil 6 3o mm, ou adinctmea de 1oo-mm. Se tntrodua br{fHntlo gi se f,Lxeazd cu mortar. De br6f6ri se flxeaze auportul din geavH prln strtnge::6a guruburilor yg 9e pe br&ffrl. Pe cap5tul ouperior al euportulul se flxeazfi bralrif do 1eg6tur6 prtn etrlngerea guiuburllor M8; - Be tntroduc pe ouport gi pe teava de legdturd conduotoarele s a u_Aqff.? x.2r? geJg-Iegafe ia riulta corpulul de llunlnat 9t ee lnflteIFY ?rt teazd oorpul de lluminat ln bralul de legHturHi - ae acot capetele contluctoa:relor de legFturd prln partea lnferioarfi -stntngerea a levll euport gl eo monteazd dopurt dln PVC'durr. prln gulubulul !16.

2.1o.1. Generalitdf1 TolL oel care coordoneazfi, controleaz5, conduc locul de muncd gau _ luc::eaze la oonstrucfia gi montajul'retelelor cu'conductoare lzolate torsadate stnt obligafi sd cunoascd 91 ed respecter - normsls de protec!te a muncil pentru lnstalalll eleatrlce (P8 r19l71)l - normele de protecftea munclL la executarea rucrdriror de linri eleotrlco aertene gl subterano (Pti 7o8/7L)i - prevederile flgei tebnotogice pentru execufia, exploatarea gi intrelinerea relelelon do joasd tenslune cu condurctoare torsadate (e r,;-.u'i oo* 1976) Jntrucrt refelele cu conductoare torsadate se executd in mare mdsurE Ia tndlflmer tn zone loculte, tn lncinta unor lntreprlnderi, de-a lungul arterelor, ctr,'culate, trebuie acordatd o deosobit5 etenlie alege:rli gi instruirii muncitorilor din echtpHt disciplinoi la locul do mtinci, alegerti 9i dimenelonHrll corecte a utilajelor mecaniget a dispozitivelor ii unelteloi de lucru, amplggi{li corecte tn teren a utllajelor gi- a ancorelor, ltnind eeama gt de' condifille speciale la fj.ecare punct de lricru, de necesititea do a exe6uta toate luordrile fdrH a oprl sau stinjoni cl"rcul-a!ia pietonilor sau a vehlculelor. toate utilajele, dispozttlvele crr acfionare mecanicd sau manual[, aculele, ^uleltele; precum gl toa'be elementele iomponente ale insbala!iei do rldicat folosite la transport, manlpulare sau montaj trebui_e sI fie ;oi sau tn perfectH stare, cu verlfibdriie periodice la zi. Veiificfu:lle trebuio executate ln ateliere de specialttabe, respectiv de fSCfR, dupd caz. $efii echipelor de transport gi de morita5, deservenNii utilqielor. precum 9l ntuncitorll (pentru sculele in dobare personal$.), sint obtigafi ca' ztlnlct.1""lnte de tnceperea Lucrulul,sd verlfibe cu atenfie toate rititejete, d t s p o z l t i v e l e d e m a n i p r r i a : r es a u m o n t a j , s c u l e I e , c a b l u . r i 1 6 , : : o l e l e , c i r f i . [ e f e ' etc. -lil -

Ve:llflodrlle eE vot face conform prevedertlo:: lnstrucflunl1or de foepeclfioe, elaborate de rurnrzorr-; ;d"irro' iitrnG;-;;;. fotl muncltorll vor Dulta eohlpamentii-d; t"ii"-ir-df proteo!le norrnat oorospunzHtor loculul de munodl loglre 2.Lo.Z. fnofiroare, deaodroare, traneport, nanlputare

ir rearrzar6a crrrbra esdJ f;ro;il ;iilrJili: operaftire de tnoflroat-desodroat gl transport ee-6iJiutu numar de echtpa da tranoporturl, sub conduoereagetuiur b: "g[1nq.-s"i:iiittre se teagd ta olrllgul macaralet, nuriratd.e lee6torur de-saiirnr. - v " - t ' v i o" traneporturl g i l e g c t o r i l d e s e i c r n l t r e b u r e - n u m l f t p r t n o e c i z i eFi;1'e;hlpii l---r,a foloslrea automaoaralel6n irt a zu[Jiorezelor so vorr Despecta lntra altele gl ur.rndtoarelor - automaoarguagl autofo:reza tnebule celate tHlplle de oalare trebule sc se sprlJtne pe'teren-iu"Eiosi-ra"iJvore ee oorectl itirodrlc-'euu tdlpl ou* poane de travense g.F.i - oonduc[torll.nlJlocului de transpolt vor pdn6st cablna tn tirnpul tnoercdrnli sau desc&rodrrl ;ar;rnii"i; i;;ii"ffi'supraveghea aceasrd operalie din afara aonet perlolitete, ta roiGe"-ui"ilir,ii-ilicaralet gt a sa:rctnltl - traoovxelemaoanalei ee vor 6xeouta nunal ra'gemnafiu*""'gefutul de eohlprr dupil un cod stablllt de comunecord -rroioaie-i'sa3ornil t;;;e e<,htpa3 91 tunoeout.gg I - "" evtta goourl, balanearea earclnir, <llntr-o Y?" pozllle laterald;
- rldlcar.ea gl cobortrea sarclnll se vor fac6 numat dtn motorl - este intorztsd eteftonarse Bau accesul orioHrel pereroanc ln'zona de acllonare a macaralelS - 60 va aelgura geba::itu1 de llberd trocere In -' jurul n pentru uq-s- macaralel e permtte g manevrare nestingherltH. rn trmpur transporturul se vor reapecta urmHtoareler - muncluortl care tnsoleoc transportul nu_au_vol_esA cF}Htoreasod pe pratforme ou etllpi.6lau pe.tambuie cu conductoare. rra folJsrria-autooamionurui ou remoro&r echrpa de tn30!1re va eta numac.i"-o"riirr;;;;;1;1 imenaJatd ln ecost soopi - seful de echlpd..va contrg]p geu tamoermanont legHturtle sttlpilo! burelor pentiu oa acestea'sE nu ee elHbeisr[ ittransportl - deplaearea so va face cu vltezele prev&zute pantru tlpul de vehicul. felur fnoHrcdtirrtl 9i stare; cfiio"-oi-irii"-p"5i; la cu::be v1-tezele se vo! ::eduplna oe la rlmlta c,irg sH permlt8-uui[*".'"[iiou"tetor de persoane sau tebnice; - 86 vore evita pornj.rire gi op::irire brugte, prec;;-;r viralere-il-*-' ecurt. 2,Lo.i. Exeoutarea fundaf illor

operatllle de tncHrcare-deaodrcare a repereror 6rele (attrpi, tambure ou oonductoare etcr) ge-executd numal mec"nrzat. ic"e["-oil"iiirr ee executf nanual numal excepflonal, Mecaraglul va fl lnstrult de tebnlca secunltdfll 9upu.t]0dLd.uza munclt pentru muncltorlr de ra mecanlemete de'rtdi;"[il-gt"i"-piiii"Joli! "u ochlpa de transporturr sl eohrpa de montaJr-ve priri-ii-tnetruotaJur prrir_ii ;;;;;;.;;" fazeror rebnoiogigg

subteranet se opregte lucrarea, se etabilegfJ natfina acestor'instaiatri si felu1 cum olnt anplasate. dup5 caie maiedrut iucrd.rii-ir-;i;;;i avarterti ##;;-5;i'rarea lor gl de elimlnare a aocidentelorg te:ren elab, care pr6zht[ porlcol de aurpare, perell1 gropii vor ft sp::tJr"itl? - epa subteranH caxo apaxe tn timpul execut6ril e6p6turllor trebute evaouatH lmediat, pentru i. "u- i"mur" p8rrrr[ui-li-prcouce eurpirea maruritor; - este interzisH r{sarea gioplror-odichise si neslpr"uegne*te1 ele vor fi acoperite.^::,clgrce pentru pievbnine" """io"rrtJio"I-*"^*" - o d m l n t u r . . s b p av t a f i a i u n c a t _ I a c e r p u f i n " r i . * d e r e m a r g i n e as H p E _ turlli ctnd ire i:g"q:{;":g 'oqrt"tui--0"-r"**i"diir". dln sropir se opresre sdpdrura 91 muncitorli gtnt evacuali groap5;
' 5 2 -

lnahte de a sHpa ln care se pot afla cablurl elecFroPil^1.n-rocurlle trloe eubterane. alte conduc Ee.'airerif"-ir"["r i!li, -g"opiror, s9 vor cere indlca!li asupra amplasamentului..lor. tn tiri,oul s.;p5rtf in aceete roourl se va procede cu deoaebit5_atehgie, rilildu-;;-i**eEo#e1e mxsurlr - tn timpul oxe6ut&rii.edpHturllor tou""itorii von parta casca de proteotle.

DacHtn tlmpul executdrtt-iipe[urii;]*;il;-;;;id;;""ii"rrr"!il

- egte interzlsd depozltarea materialelor Ia o dlstsrt[ de 1a marglnea gropii mai mlcl de or75 ml -,6ropi1e oare nu se mal folosesc vor fi tmedlat umplute cu pdmtnt gt terenul va fl nivelat; - pentru coborlrea tn groapd 91 uroarea la suprd'"tu s vot utlllza eoHrt almplerdefdgtnd cu I tn nivelurl solulul. 8e interzlce coborlrea pr.in sdrlre perefllor,; eau foloslnd consollddrlle - este lnterzis .acceoul ln groapd oau pe marglnea gropli aL altor munoltorl tn afara oelor care executd sdpdtural - in timpul nopfli gropile eltuate tn zone populate eau tn apropierea drumurllor vor fl marcate cu fellnare ro911g - tn tlmpul exeout6rii buraJulul, stabtlitatea stilpilon va fi asiguplantali ratd prln anoorare eau sprlJlnlre, Stilpli in 6olul fundaflllor turna* te vor fl tmpdnafl. 2.Lo.4. Irucrdrl de montaJ

Muncltoril admlgl ad lucreze la montaJ, in epaclal la tndlllne, treprlntr-o bute sH fle porfect efindtogtrstare cmstatat6 vlzltd medloalii recentd. gl sd oonflrme cH cel oxarnlnat eete apt a[ lucrezc Medtcul trebuie sU vertfice la tnHl$lmq. Inalntq de- lnceporee montaJulul tn eerle (sttlpl, conductoare, tlpurl do clemo gl armdturi) ge reface, aub oonducoree maietrului, monteJul de probd tlln fiecare tip gi al citorva panou:rl reprezentatlve de bonal oltorva ettlpi ductoa:re. praotlce, pe llng6 l&murlroa tntregulut proces tehI,a demonstrafllle precx.za gl at:ribugilLe floc6rui munoitor [n tlmpul operaflllor nologicsvoJr prlnolpale. perlculoase gl rndsurtLe tle pro8e vor scoate dln evidentd operatille teclie oare trebule reepectate. pe care Ie prezt.ntfi lucrul. Se va atrago atentia asupra pericolelor pe mal multe niveluri suprapuse (pe acelagi stllp sau scard), treoeree sau stapEr$slrea lionarea sub cabluri. sub tracliune sau sarclni In ours cle rldlcaror fErE autorlzare a loculrrt de muncd stabllit etc. Acest tnstructal va fl repetat zilnlc de cHtre geful de echipU, redus Ia fazele 91 operalllLe care urmeazd Ed fle executate in acea zi. Functio de condifllle pe care le prozlntH f,lecare zonfi de lucru ln parte, de utllefete care pot ft asl6urate, maistrul va tntocrni 91 dispozltlvele p e b a z a f i g o l t e h n o l o g l c e s c h e m a d e l u c : r ug t v a d a g e f u l u L d e e e h i p C i n d l o a l l i l e necesSle. 6ohema vg eubltnia m5suri.le speciale de proteolle a muncli pe cate maistrul le conslderH oE trebr.rj-e respectate cu strlctege. ?.lo.4.l. Plantarea sttlpilor Le ecegte operalll se vor respecta urmdtoarele m{suri de proteclle a muncli r - toate utilaJele gt dlspozltivole de ridicare f,oloslte trebuie sil prevdzute Ln rrga tehnologicH pentru ttpul de stilp care aibd caraoterlstlolle trebuie rldloat; to$I muncltorll vor putta casad de protectle 9i vor p[stra tn timput rldlcHrli.stf.lpilor locurlle ca-e le-au fost lndlcate de geful de eohipdr aBculttnd 91 acliontnd nurnal dupb i.nAicaf iile gi comenzile dcestula; - este interzied, staflonarea sau trecerea muncii,n timpul rldicdrli, pe eub stlIpi, torilor cabluri, bralul macaralei sau tn perimetrul de oddere accldental{ a stilpulul sau a brafulul macaraletl - dopd ridlcare gi plantare, etilpll prln butrebuie lmediat fixali rare sau betonarer aga cum se aratd ln flga tehnologlc{l ctnd acest lucru nu este poe1b1L, stllpi.l vor fl ancoratl S1 suprave6hea$i tot tlnrpul ott nu se 1ucreaz53 - nu este permisd tntreruperea ridicdrii gl r$mf.nelea eruspendatda sarclnll dup5 ldserea sau intrerupe::ea luorului. Stilpul trebuie coborit la sol Intr-o pozl!ie stabildl - ridicarea stilpilor situafi la olstanle mai rnari decit lungimea ace8tor:ar-pluo 5-rn, fald de proiecfia celui mai apropiat conductor, se-poate face cu linia sub tensiunercu condilia ca la nici o fazfi tehnologtcfi oistanfeLe tntre conductor, sttlpp'tachelaj6, dlspozitlve de lucru, sH ni fie mal mt6i de 2r5 m pentru linll pinil Ia 55 lr.V, + m pentru linil de lio 91 22o kV; - utiLaJeLe 9i dispozitivele de lucru trebuie sd fie legate la pdmlnt. Dacd aceasta nu este posibil, ridicarea se face numai dupii scoaterea 68916

-rt-

de eub tenstune 91 punarea la pHmlnt. Irlpaa tenalunll va fl verlfloat[ llnlel ou tndloatoara de tonelunoS - rtdlcarea sbf.lpilor pe cdi de comuni.caflo tn zone locuite eo poate face numal dupH luarea mdsurllor speclale penbru protejarea pietonllor 91 vehlpoate provoea aocldente va oulolor. Zona ln care eventuala cEdere a stilpului pentru a se opri aceeeul pietonilor 9i vehjculelorg fl tmpreJmultd cu frlnghil - est lnterzlsd urcarea muncltorllor pe stl,lpi flrstl numal ln pene sau ancora!1; - pe etr6zl cu trolelbuze sau tramvale geful de echlp5 va lua mBgurl astfel lnoit sd se pentru ampLaearea 91 nanevrerea automacaralel gl sttlpllor, evtte aproplerea catargulul eau a el;ilpulul de aceatea. 2.1.o.4.2. {rucr6rl de montal aI oonductoarelor La lucrHrlle de montal se vor respecba urmdtoareler - to91 muncitorll- vor purta caoca de proteclleg - la l-ucrul la tnUlfimo nai mar.e de 2rl m, muncltortl vor fl aslgunafl ou oontura de eiguran![g pentru urcarea gl luorul la tnElftms, muncitorll pot foloslt dlspo* ( c l r l l g e c u t a m p o a n ed e c a u c t o c ) , u t l l a J e altlve portatlva de urcat pe etllpl (cogurl teleacoploe, platforme cu apeoial-o de urcat gi lucru la tndlflne soHrl dlfertte. bra! articulat), Toate uttlaJele 9l dlspozitivele de urcat pe sttlpl vor fl p4odusedc de speolelltate, omologate gl vor f1 Ln perfectb stare, Inalnte intrepllnderl cu atenlle. Egte lnterz,ls6 de flecare utll-lzare a lor ele vor fl vorifloate sau lnatalafll lmprovlzate oara nu poartH garan!l,a unel foloslrea de dlapozltlve de epeolalltate. tntreprlnderl Orlce modlfleare sBu edaptare pe gantter e aoestora este etrlct oprltS. Ia foloelrea cltepozitlvelor de ur.oat la tnHlllme se vor respocta lnst:ruoNlunlLe tntoomlte de furnlzor, tn epecial in oeea oe prlvogte oapacltatea iLor da tnoHroare maxtmH. Ctrllgsle cu tampoano de cauaiuo pot fl foloslte tn prtnclpal pentru uroat 91 numaf-in caz d-e nAvole 91 pentru lircru, caxs, in aseminee cbndtgll este mal obosltor. Pe sbilpl ual sau acoperlll ou gheafH otrligelo cu tampoane da oauotuo nu vor fl foloolto, lntruolt al-uneod. Atlt La urcat, olt gl la- cobortt vor ft foloslto ctrtlgsle. In acsst tlmp oordonul oenturll de slguranfE trebule trecut pe dupd stllp. UtllaJele speoiale do uncat 9t de luoru la tndlfture (oogurl teleaco, ploe sau platfo:nno cu bra! ertloulat) pot fl foloslte numel tn um[toarole o ond1!11: - utllaJele ee oonduo numal de dcgerventtt lor, care trebule sA rEi da exploatarg elabor.ate de furnlzorlS lpecte lnotlucflunlle - tnatnte de rldloare, trebule etabtLlt ou dese:rvontul utllalulul un glatem de samnallzarej - in oog sau pe platformd pot lua loo oel mult dol munoltorlburcule gl materlale a cHror greutate, lnoluslv a munoltolllor, sH nu depEgoasid tno6ro{tura admlslbllfi p:sevdzutC tn oertea tehnlodt - oogul sau platformB nu pot fl tnaee dlntn-o pa:rto (tragerea pe orl-

- n[noltorll se pot apleoa peate baLuatrad[ nunal dupE oe o-au ]6gat cu centune de elgurantlt - deplasaree uttlaJulul de Ia un punot la altul se poate face nunal dupH coborf.r.eaplatf,ormel eau oogulul 91 fdrH nunoltorl BcUrlle de lemn. rezemate. duble, extenelblle tlp telefoane fllnd oonstrulte numal-penGru o e urca numal un rounoltor. 8s vor reepeota urmdtoareler - UroarOBgau oobortrea pe soaru ge facs numat cu fala la goar[i - la urcare munolto:rul poate purte numalecripetele de aJutor. Soulele se urc[ nunat ou frtnghla de aJutor, acrlpetele fttnd fixat de mate:rlalel.e 91 un punot elgu:1;
- fn teren de umplutunH Soara se va rszena pe o platformd din dulepl3 - sodtlle rezemate vor fl flxate supe 1a pa:rtea suDerloar&r Ui - tn teren clrculat, la baza scdrlt ee agazd un om pentru pazH, sau gte locul. ee f.ng:rHdegte locul.

zontal[)t

ndsurlr

8odn11g_[qgngp-94!gb1_Igvor fl

folostte

cu reapsctarea u:mfitoarelor

- ?o! fL calate pe teran plang - la lnf,llimea maximdBcara va fl

rezemati;

-54-

- oBte lnterzls oa de pe sclrl moblle gau traneportebtla sU rc frol de oonduotoare aatt rldlc4l BA se iuoreze ou aoule pn-utntlnderl 9." g:reut&tl, matloe, gd se execute lucrdrl de eudurd. Psntru a so evlta accldentele provooate de ofidersa eoulelor nu ac adnlte prezenla oamenlLor la baza attlpulul, La plolorul so[rll sau arb scara pe care ge lucreaz6,. Nu se admlte sd so lase dupd termlnarea luorulul pc sttlp sau la 1ocul unde ee lucreazlt la tnElllme eoule sau amdturlt Bculole ee rldloH pe m6sura neoesltfilLlor'gl ae ooboarl lmedlat dupl foloslre ou funla de aJutor. Nu se admlte exeoutanea de luor!:rl tn vectntrtate (mal pulln de lo m) sau peste llnlt de tnaltd sau Joasil tonsiune exlgtento, deolt ilupd oe eceatea gc constatl au fost sooase ds sub tongluno gl puse la p6mtnt. LlpeA tenslunll speclale de tenriluire. cu lndlcatoane Llnla t::ave:rsatil va fl pusd la pdnlnt la arnbtl etllptl adlacenfl deschldelll de t:raversare. Be va aelgura punorea Ia pdmtnt a conduotorulu I tn tlnpul operaftllor de derulE:re. Ia exeoutanee lucrH.rllor tn zone looulto, de-a llngul o[llon de otroulafler tn tnclnta unor tntrop:rlnderl etc. geful de eohtp[ va lua rndaurl pentru evlterea aocldentrti pletonllor eau a autoveblculelor, ott pl aootdentaree munoltorllor de c6.trO tehlcule . tn aaest soop Be vor lua urrnHtoarele rnHaurl; - zona pe:riolltatd gt lmprefoultfi cu frtngblt; va fl tleltmltat6 - 66 vor agaza pldot avertlzoate, lar ln tlnpul nopfll ga vor monta

- otroulalla vehlculelor va fl dlrlJatH gt pllotetH de munoltorl lnstrulfl 91 dotafl cu fanioene; - tn oazul strdzllor lnguste, olroulelle va fl opnltd sau dsvlatl pe altH stradd pe toatd durata operaflllor de montaJ. Aoeste rnHsurl slnt numal orlentative. Fafd de dlvereltatea eltuafLllon oaro pot fl lntilnlte, geful de ecblpH vs examina ou deoseblt[ atcntlc'fteoare caz ln_parto 91_va lua 9t orlce altfi mdsur6 care sd aelgure desfilgrirarea proceeulul de munod fdrd acctclente tehnloe sau de persoene, f'[rU lngt a tnplcrlloa aleaf{gunarea actlvttHtll norrnale dln zonH.. speolal

fe llnare;

x luorHrlle

Pe tlmp ou vlnt puternlo, furtund cu desoHroErl eleotrloc ae opragc, se agigur6 gI nuncitorll se addpoateso.
HrEgultIA BRAilqAfiEN[EIOR gU CO$DUCTOARE TORSTDAIIE 1.1. Gene:rallt{tl

,.

Brangementele cu contluctoere torsadate oare feo obleotul aoestul oage oxeoutf, aerlen" Pentru br:angamentelo caro ge execut[ eubteran se vo! respcota lnd!oafll1o dln-f19a tehrqologlod 2RB-FT ,5/75 trSxeculla brangamentelon-eleotrLocr. brangamontele 6u oonduotoaro torgaila^ Dln punct de vede:re oonstruotlv te pot flr l. b:rangamentedln retea pe stilplr bringanent dlreot la'olddl-ri; b:rangement la cl&dlre ou arlnEturl de sueflnere; - brangament ou euport pe clEdlreg - brengament ou auport pe olHdlre 9l ou atilp tnte:rn; - brangament Ia clHdlre ou ettlp lntermedlarg - brangenent dtn gttlp de refee af,lat ltnge-oldt!lrel - brangament ou sttlp lntermedlan pentru dou{ (trcl) olldlrtr - brantsnent dln suportul ou bndfard gl ctrllg pe ol[dlrc; - brangament din brangement pe ol{dlre. b. b:rangamentedln refea pe olHdber - b:lantanent scurtg pltol

-55-

- bnangament pozat pe olHdfu'e; - bran{ament bu traversare tntre olddlrl. Dln punot de voclere electrlo brangamentele pot flt - monofazate sau trlfazate. Tlpu1 brangamentulul, preoum gl oecllunea oonduotoarelor brangamentulul elnt lndlcate in prolectul de execulle al nefelel, tn baza tndrumarulul cle p - rolectare. brangamentoLe ou conduotoare tzoDin punot de vedere organlzatorio, (lucrare late torsadate-oe pot executa fle slmultan cu refeaua de dlstrlbulle noud sau de reconstruolte LEA de J.t.), fie separatr de odtre echlpe speolallaade construcfllte (formafll de brangenente gi ooloane dln cadrul loturllor + n o n t a j) . cu conduotoare tzolate torsadate se 1n general un bra,rrgamonteleotrlc oompune' dln urmdtoarele elemente conet.nuotlvet - fasclculul dln conductoare lzolate torsadate, ca::e formeazd brangamentul proprlu-zieg - stllpli interuredlart cle brangament (oind este cazul)i - clemele gi armdturlle pentru fixarea conductoarelor de brangamont (tn cazul otnd tllntr-un brarigament p e s t t l p t s a u o l X d l r i , c l e m e l e d e ierlvalle ge derlvd mai multe brangamente)1 - flrlde de brangament, ou oLementul de protecfle (etguranfe fuzibl.Le sau eutomate)1 ; c o l o a n d e l e c t r l c 5 . prevederlle regulamentulut pentru furnlzarea gl In oonforrnitate cu (art.159 91 L71) toats lnata1atllle de brangamenutltlzanea energiol electrice te de la releaua dln stradd 9t ptnd Ia contor, incluslv aoesta, ou toate pleeefur:rLzoare Ie 91 aparatele lntermedlare stnt mlJloaoe flxe ale intreprlnderil de eleotrloitate. electrloe aflate dupd oonlnstalalltlor Exploetarea gl tntrellnerea torul de decontare cu fur.nlzorul, cad tn sarcina conBumatorll-or. ,.2. tnalnte de a se t"""" f* execulla brangamentulttl 8e va oonfrunta documentafla tehnlcd ctt sltuafla dln teren. gl oalltatlvl a De asemenoa, se va veriflca existenfa oantttativd materialor necesare exeoutirrli hrangamentulut, aoordul abonalilor de a ss executa bran: 'gamente Eventualelo probleme prlvind gau de a se aduce modiflcdrt oolo:r exlstente, se po f,aladele clddirlLor energlel regularnentului pentru furnizarea gl utillzarea vgr rezolva tn splrltul eleotr.lce (E 44-69)r aga cum au fost menl;tonate la subcapitolul 2.L. Ia fixarea t::aseulul pontru' brangament se va flne seama de oonsiderentele lndlcate pentru refeaua- oonstr:rltd pe falade de rilddirl (pct .2.2,2.), totodatd se vor respecta u::mHtoareler a) Lunglmea brangamentului de Ia sttlpul lefelel la ol6dlrea ebone2J m, tului nu trebute sX depS.geasod b) Dacd dtetanfa de la stilpul refelel la cl5dlrea ebonatulul este mal mare de 25 m, ae va folcsi un stilD tntermediar de brmganent. obligatorlu 2 a) Distanlele de la fasclculul de condtrctoane torsadate do brangament (f.n punctul de sflgeatH maximd) plnd 1a suprafala solulul bebuie sd f1e det - 6 m deaeupra porliunllor carosablle ale drumu::llor de Drlce oategorle I - 4 m' doasupra curltlor gi grHdlnllor accesiblle vehiculelorg - 7 n ln oazul brangamentelor pe clHdi:rl. d) Brangamentele se r6allzeazd cu urmdtoarele tlpurl de fascloule de conductoare toleadate t [IIn 2 x 1o Al :r.m [nR 4 x lo AI r.m gfIR 2 x 16 A1 r.m fTfR 4 x 16 Al r.n flIfR 2 x 25 41 r.nn rrrR 3 x 25 AI + 16 Al r..m Pentru brengamentele de tlpul rtbrangamont acurtrr gl rrbranganent pozat pe clHtllrerr se pot foloot 91 faeclouie de conductoare de tlpuJ-r TIIR 2 x 1o 41 r.u rIYIR 2 x Lo A1 r.u fYIS 4 x 1o A1 ::.u ffIR 2 x 16 A1 l.u IYIR 4 x l-6 Al r.u Not5t !.rno - conductor ou secliune rotundd multifllard pouo - conductor cu secliune rotundd unlfilarH, ' 5 6 '

e) Oonductoarele brangamentelor vol fl oonttnue (nu se admlt tnnddlrl) de la refea, eau dln punotul ds'derlvatle dtn a1t brangamentr ptn6 la siguranftrida do branganent. tele d1n -i) pistanfele-mlniml admlsiblle pe_orlzontalH gl.-vertlcalH de la elefasolculuf de condudto*r" da brangament, lir devlalla maxlmE, la dlferlte ale unei o1[d 1:ll stnt prezentate in f lgura 1+. nsnte -C) DfiJrent"le nlnime admlslbtle tntre faeolculul de oonduotoare clo brangament-gl ortce 6Lement al unsl lin11 de teleoornunlcafll elnt prezentate ln flgura unui branganrent cu o llnre de teLecomunlca77't^ oazul tncruclgarli x 1o A1. se pot fo!lI, faooloul"le de conductoare tIIR 2 x 1o Al eau TIIR 4tle.15 n (Sn.nS-e29-v71). Iosl nunai dacd deschltterea brangarnentulrl este mal mlou l) Ie lnoruclgarea cu rin flder de redtoflcare de 4oo V sau p6o Vt pe dedosubtul flderulul. -j) ua trece obllgatorlu bransamentui -sau aprbplerea dlntre un brangament pe olXtltre 91 l"cruolgaree o llnle Oe"f,olecomunica!te lzolatfi montatH pe aceeagi- clSdlre se^poate reallza acolou-regpectarea distanlei de 5 cm gl a m6surilor pentru evltarea frecdrll dentale ($IAS ' .6L9o-73). k) fn 6azui-brangamentelor sare traverseazH drumurL de categoria.I- r (lnternallonate gt naflonaie) gt de categoria_a^fl-a (Judefene gau industrlale) iu--se voi folosl'f,asoioule de 6onductoare TYIR 2 x 1o AI 91 4 x lo Al. 3.1. Tehnologla de exegrltle a =brar'rs9grentelor,cU.cgnductoare lzolate torsadBte d1n retel rntlnse pe sErrpl dlrect 1.V,L, B::angament la clddlre i Brangamentul dlrect la c15<1lre (ftg.36) se reallzeazd tn eltualllle de miod este mai f,n oare tllstenfa de la stL1pu1 relelel la cl[dlrl ?5-Tr ]q--ofAOt""r are o ln{Ltlme mai urbre de-J m (dtstanfa de la.sol-La etreagtnil) 91 B'te mecanice datoratebnalganentulnl reafizata din nrateiiale oare suport[ eforturile
pentru executarea acestul" tip de brangament slntr ooeratllle -'tra6area in care 5e va monta brangamentul'1 loculul tn z Ld, pentru branpament, lncastrat - montrrea lnelului cu cirll8

oonf orrn p - o t . r . 9 ,f . i tru

de secllune corespr:nzEtoarei branganent --- CHrerea conductoarelbr la lungimo. rr:ngimea oonductoarelor se determlnd astfel tnclt ele s& aJungd de la ie$ea ptnE ta flrtda,de branggtgnli m o n t a r e a c l e m e l o r - d e - t n t l n d e r e d e b r a n g a m e n t ,o o n f o r n p c t . 1 . 5 . 7 . una la capdtul de Ia stilpul refelei 9l a1!9 la cle\dtre; de brangament model I 9t a - montarea pe figaOa ctSclrii a firidei tubulul de proteefie, conformppt.J.5.3.; -' montarea'brangamentulut Ia ciedlre, conf orm punctulul ]'5.2. I - executarea legdturllor electrlce aie conductoarelor de brangament . c o n f o r mP c t . 7 . 5 . 4 . i t n f l r l d d--'conf orm montar.eabrangamentulrri la stilpul rele.lei de distribuller p o t . r-.-5 .5.7 : reglarea sdgeltl brangamentului, cu ajutorul tntinzHtorululg - executarea leggturlloi electris6 ale conductoarelor de brangament l a o o n < l u o t o a : r e l er e l e l e l r c o n f o r m p c t , J . 5 . 6 . i 1.7.2. Braneanent la olEdlre..ou aTn4turE de sugDtnare e looul de Aetfel rontal al f,lrtdel eete dipdetat {e looul de oogtaot gl-branqaaentulut ou oI[ou ftrlda pc altd f,aladl. Lnalta (ffg.r?) cstc oazul olddi.rllor dlrer:oun 14oooeul tehnologto de ereou$le a aoegtor brangaoeutc ooDflno urrltocrelc operaiLlt gt armdturiloi de sueflnere pe zld conform montarea ctrlt6elor anterlor3 m a r c a t e oot.2.6.3. ' Po locurilo - montarea flritlel de t;an;amait 91 a tubulul de protee!16' confom pat.5.5.7 .l - derurarea gl tHleroa fasolcululul de conductoare de branganent la lunginea neceearHi - montarei'olemolor de tntinclere brangament, conf oru p9t.3' 5.2,i - montarea lntlnz6torulrii de brangamenf 91'a'olemel de tntindere pe zld, c6nform. pgt., ."5.?' t Ae s'1.-s9lne-re brangament d;-clt'ltgui de branganent, oonf orm ln ffiida - "*uoot-iiii f"eUUti"-i-fot'ef""ti"f". pot.r.5.4.l - fixarea fasclcululul de conduotoare pentru brangament prin monta::ea de suslinire in colt gl arrnbtura de lul pe armdturll"-rulJucfive-("r.Atura sue!inere ); conform pct.l .5.5.; - fixaroa brangamontulul pe stilpul relelel,
6qglF

--66ifac6re" 91 m6suraroala lungime a conduotoarelortorssdate Pen-

-57-

rlfn

'an,l't

:47.

':',h4

nsttn

,,,,T,
./ r-/
.

,(,! /',; ,jr:


, '

J:,

.. ,r' ;

;i ,/'

tr$.?4. Dlatanfe nLnfue admlelblle la dlferltc


olddtrl,

elenente&unel

Ilg.r5.

Dlstanfe.nlnlme adnlslbllo tntre un b:rangament gI o linle de telecomuntcafll,

- 5 8 -

Il*::_ orangamsntS B-ooloand

dlreot 1a clddlrcr l-otemd de tntlndere bran_ gament 3 2-tnf, lnzHto:r-uran g.r""il' Frfr" r iu--li"iis pentnu bra ga_ ment, Lnoastrat tn zld, 4:il;;,i-; a""lv"ti; -F;;;" ;"ililr1 "tilii.r"r,t 5_br&tarH-dc p:- ett rp; 6-bru{aru-;; rileotrlcU.

Flg.56,

Blansame*t

i" i G

r z_fr.rtdtr

l ir l

Acr.6let

t o srieac
J..t.

t+erle ffi;;6;;r "* e fi;i\e:;e ej*3ffi+frffi"?' j "t:": s ;:;it:il" E:J$j"t" if :E*," usgf* ff,i:3iu*,"?; $liih

F1g.J7. Bnansanent la-clddire

ou anmdturl de eusflnene (ln cazul

-59i

HtonuLul ; - reglarea esgeftl brangamenlglfl-ot1elutorul lntluzde 1a brangament - executarea legHturllor olectxloe a c6nduotonulul p c t ' 5 ' 5 ' 6 ' i o o n d u c t o e r e l er e f e l e l , o o f u o r m cu suport pe ol[dlre 7.1.1. Brangament
unde nu ge ;::t""ig";:g;;Ti;itil_qti--i' -A; - - ^ ' i + o - c ^ uimdtoarete oPerelllt tehnologlo Er"ii""

({ le; r9).:".,1e Acesttlp de bra'qeamon} i' Pnooeeur le Eor.. urangament a'- re l1*::31-}."':t3:}it*"1:ffi
oonfom eu urtlv$cr q"-9.119lf bieneameny Dr re nrgalu(,Iru ng Oe de b s u n o i . t u l r;I ul - nontareB aupoltul-ul. ;;;#;";;;;;;i; de proteofie, - nontalea f,rrloei-d; br*tgam6nt 9t L tubulul
fagolourulul tle derularee gt tdterea

qot,5.5,?.1 conform

pot'''5'V'l

oonduotoane de brariganent

La lunslln":

b:rangament o6-tiopotiut a" brangament de branganent, oonf,onn f eleotrlce tn fl:rlda -";";;I;;i." -- exeoutara ieexiuriror legdtu - .t D-o .1 E - "t-.-r -. 5 . 4 oontoro Pot.1. 5.5. I f l x " r e a b r a n g a m e n t u l u l p e e t i l p u l retelel. tnttnzdtorurull - reglarea sHgefll branganentYrgl-l ou ijutoiul de brangamentra a coitluotoarelor eleotrloo - executarea legdturllor oonduotoarele regelei, coiform pct'3 '5'6' lntermedlar Brangament cu supolt pe olddlre 91 ou ettlp ,.r,4.
eete mal male de 25 mt fn cazu3lLe. in care lungimea" brangamentulul lntexmedl.ar (flg'79)r ul.siiip ori esto neoeaar sA se reidllzeze brarGementrit 9r tn oazur traversd:rllor Aoest trp de brangament este r"oiiat-'Ji-se-rearpeic' de drumunl.

: ;;;;A;a

*ffi:;:51""ro"

de I'ntlo99l' branganent. oonforu Pct.l .5.Li doua cLeme de breneament gl e 61ono1-de tntlndere infin"8torulul
pe oldd{'Tel

oomportHuTmdtoiT?}:-9p"::!*1: brangamentuLut" -ii Fi f," 3ii: 3T " I i" illl 3.;fr:[t ffi :ff :: :i" ; Iilii:i :::ltih 2:!'2' f .i 5.7' bot.I. Z' : H:fiffi;; #f $; io-i-r',t""*eoiar 6i Sra"e"ment i - conrorur
ixecutla
-

pct'3'5'3'!

- montarea f rrroli-e"-i;;;;;il;t

cte ur'arl montarea guPorturur * ^o i ln .h ra tn l rl r l rm me ed dfar-Oe lnter uu lu m t ro re " q e t ifl'P

;l ;ilfuiur

brangementi conforur pOt'1'5:8'

de proteolle, oonform

de brangamentr b de.oonduotoare derurareagt tdrerea fagcicurutut lunglmea":"fi:li3iea oonforn pot.).5.1. ceror dou6 oremede tntrndere brangamentg de tntlnderer Pe
-montaleatntinz[torurut'debrarrgamentglaclemel

u: suportur
rll

de "'":tlii3i"*

ou aJutorul ltffi3T"il:,ffi**frtlill pesrrlpul lntermediar,

almdtu-

ur"rgamentulut pe stttpur relelet, oogfglm P.ct.r-.2.5,1 6Jutoiu1 tntLnz6torulult - re*tarea e6ge!tI Ur"nlafrgntyfqir .- exeoutarea legdturrroi--eiuctrfc5 9u m firfaU cle brangament, oonf orm
brangemgrt Ia

pot.3.5i4'

t ^--^^.-&^-^^ de 1aa!{.rrr4 1an a .roa*rrl ne a e o ( oonductoaroLor eleotrloe' - executarea legdturilor p o t , 7 ' 5 ' 6 ' c o i f o r m oonduotoarele refelel, lntermediar ,,V.5: Bnanganent Ia clddlre ou stllp,

La o1Hdlnt (flg'4o) Brsnga,mentelo ou stlLp lntermediarr.dlreot pabarlt de la 9o1' cotefe'de pot-:resp6oia real-tzeaz$ aoolo undo ee de Ie

ee

punotul iOentip,e ou oele operaltlla proo'esuroi[Jt"6ridii-et"t ee clddlrl oe bbengament ,.r.4., ou deos"iiii"'i[-i"-ro"ri-td"fUifi-eupor{utul 2'6''' de la'punctul p"6o-i;$tioi pe confo"t zlcl, cir1lgul de susllnere monteaz6
V.1.6. Brangament dln stilp de relea aflat ll'ngH olddtre Acesttlpdebrarrgamente(ft6'41)Pe.r.eelizeezH'lec15tl1r11edepe aceeagt parte a sti'Hzit cu retaua de clistrJ-bulle' prooesuL tohnoLogl" ooi"i"Oe-in pi,1s'fetd de cele tndlcete la de 6us9lnere 9t a brHf irrll de pot., .5.L: op"r.iirie-a-6lEntu^"u'-"--"r,oucui.11 brangament. '.,.?.Brarrgamontcrrsttlptntlndere,pentrudouH(trel)o1ddt:lt t'n cazul a douH sau trei brangamente apropiate' Pentlu reallzarea - 6 o -

tn s t,Lswq kar-taer t. t

Irig.r8. Brangament cu euport pe clddlrer I-clemd de lntlndere brangameirtl 2-tntlnz{tor brangamentt l-suport cu Uratara if pentru brangamentl 4-f1rtd6 Oe Srancirltg gamentt 5-coloand electrlod.

lr'/'9
I

FfS:19: Pr"rSqp"nt cu suport pe clddlre gl stltp lntesnedlarr l-clem{ 0e- lntlndere 5rangament; 2-inttnz6tor brangamentg J-suport cu Dxagara 9t crrll_g pentru brangamentl zF_firtdd de brangapent; 5-stllp tntermedtar de b.nansamentr b-arneturd de susllnerei Z-brd!a::d eu cillig pentru brangamentl..8-racord deilvefte parat6ls t-coloand eleotrLcd.

-61 -

ro !l al {t bd 6 -C.? tl +r l|.l' o -l (.r Fl.o E o|o


Fa (.1 o

r t

* . $i E S g 0l {r d}"{ nt
-{ ..d d F{ O. ${+t O 6<f{ at Fl Ot{ r, q
$. dlFl o o Ft l{ H dldr6 k o o q '{ O.O

F{

d s t0 5+l O 6+{ O O O
F toil H H t o +>

g Eg + ' 8 s
A;{r{6.-t{o l, loo I d ilr<\-l i{c- o o. J?.1 N o rr P.. o+r Etd qo +ro C(.l{>F{ H Ct O OGIO

. O O r{ Fl'Ct q{O O.l{ h O F{oF{ | | o-{

:ns

,5 H I E f q{ E E dl O t|t{ dl.Fl r1 +t O O g?[$..9


.oo
rd'<rl5OFt +rt6dt.|}

l|F{-O Ot6+t gl C t{ Fl)o + ';{ t{ H E tt}td


f,lFl)d o N h d I t{ nb[n.oq) | F{iJ

+rgd

dH8E HH,b
l l
r l l q.r Fi l d $..fr lt -O )o

- - -

o t-{ o | Fl

crdtrdoo
o\ t{ El F! H ql+r.o s -{'l oHd JJ.O t{ Or{r-l Fl +ro q o.
r{ O dh<Fl d O. I

-.lt.tt H C-{ dl aDN -rE

-.-E

(lt 5 (! E H Q d+tF{ (ftqo

o(tHcro O.{r O dl h "{)d flrl 5 O a{ N(n'g O O +rtt o Ut'{+) Eltd o It El t{;{-l I' icl o o d4r oc{ g.P.|}dl I ('F:)6> O(\| rtrl Hd -ot{ H d
r y l. . 6 Q l o t'|FlC\l,t' O.P t6 tr.o(.{ d

t{

('lF1

dg =firH ctf{ | H5
+t F{ O.P J}o El.o go O {)o5-

d gh+)tl\o d * 88*5F

F E TE ' . 3 ol.o H dl.ocl

l.a r{ f{ )o : tq$5DHOtO 5o.o F!O rol r{ O +t Fl.otd{t H O {f,oo Eg+t .t6Elta6HOO r{qtqtEq b r{16 | rl I OF{ F{ Erc\ F{io d}o

EEtf,-t

-6?-

ln cale refeaue egtc.pe partg? opus[ oldctfurllo:rrespeotlve se reoornandd sd ee eicooufeuT blEngamentrou atllp lntennedlal, dln oare sA ge derlve oete 2-l brangamente(flg.42).'
Prooegul-tebnologlo de execuf le ouprlnde acol"eagl operalll lndtoato Ia pct.l.1.L, gl 5.1.5. oe oele

Br:angament cu stllp lntermedlar pentru dou& olddlrt.r l-olernil de Tig:4?. lnutnore Dr.angament; ?-Lntlnzitor brangamentt 1_lnet ou olnllg pentru brangauegtr tncastrat tn ztdS 4-euport tiu brdiaia ar cirlli ponti'u brangamenEi)-armeturd de sustlnerel-6-br5faTd gu ol.111gpentrd brangament pe ' --- retl.lp3 7-:racord dertvafte'paretri:.; dbittare-oe-irxirS;;-etilp,' Pentru reaLlzarea derlva!111or-gelo! tloud (trel) brangarncnte sc va monta pe stilpur lntermedlar o outie de dlatrtuutrJ ureni6mo"t. Ue asemsnigrsgva folosl o cutte de detrlvegte 6rergament -urlngimen{-. 91 tn oazuriLe tn oare dln_*lttyl trebuie-sH ge execute mal -ou-ajutorul mutte fefelol . -Iegdturlle eleotrlce de la re!ea se reaLizeazUraoordu_ rl1or de derlveflc peraLele. Erangarnent dln auportul ou brdferfl 9i oirllg pe or6dtrs allnentarea unel - - 8e poate exeouta un b:rangamentr-pegtTy -luporturilo'oelor oldd1r1, dln - tttatenge d lnt:ne ?upgrq+.q9 Fanea9ont al ol6dh11 .yeei+g. (oice d o u H c 1 6 d i r 1 n u { e p f , g e g t eZ j n ) ( f t d . 4 r ) : 8e moartea"6 Pg suporf,ui od-ui&fgn6_g1 oirtls o br6lar6 ou otrrlg pentru auport. b:rangameirt exietent (anexa'a pringa rz)l Restul opera!lllor_tehnoiogloe ae-eieiuta'ii rer oa la pot., ,1.5. [Branganent cu aupbrt pe oiUOGe": ,.r.8. 5.3,9. Brangeurentdln branganent pe ol{dlne Brangapgntul.dln brcrge{nent pe cl6dlro (flg.44) se exeoutE Ia ol6dt_ rlle care oreztntd Euflcientl rriztsdeniu nec"nlig'peiiro'a-e"-futea monta arrn&turLle nec-eeare.9r care "u-iiartrmea co'lispoail'tbq" pentnu a E reapecta gabarttur le eol a1 brengementulut (7.Q.,orJt-anteG-oin[rri-cigor"r - v * q v - - - nu trebuto sd ' : ' ' ' : r fte na1
mari de 25 n. _ q _

dtn suportul cu bl6tar[ gt olrllg pe Flg.41. Bnangament clddlrer l-olem[ do tntlndore branganent C.I.B. 4oog Z-tntlnaEtor brangament I B 5oot }-euport cu brdlard gl otrllg pentru brangamentI brt 4-br[]arE cu otrllg pontru supgr.t brgngamentellstent B. br3- 5-racord derlva!le peralel R.D.P.1 6-flrldfi de brangamentg?-ooloand eleotrloC,

X'i6./*4. Brangament dtn braugament pe ol[dtrer l-clemf do tntlndere b:rangament CIB 4oo3 2-lntlnzfitor brangament I B 5oo3 ]-1ne1 cu clnllg pentru brangament, Lnoastrat tn zld IC br.3 4-cutie de derlvalle brengamentl )-armdtur! de susllnere AS 4ool 6-arm&tur6 de eusde branganentS 8-coloand elect:rlol. flnere tn ool! A0 4oo3 /-ffld[

-6ll-

Se monteazd p9 p:clna clHdlre o outle de derlvalle b:rangament tn oare ge vor lntroduce capetele oonduotoarelor de brangamont car vln de 1a relea. Dln aceastd cutle de derlva!le se vor racorda ooriouctoarele brangamentel6r penalHtuxate. tru olddtrlle !.4. 9ehnologia, de exeoutle a. Plangamglllglgr dln retea lnttnsd Bau pozata pe olaolrl

tn oazul rolelelor tntlnse sau pozato pe oIHdirl, brangamentele zu lunglmt mlol, motiv pentru cate so reoomandHca acestoa gH ge e:recute tn eistemul ou fasclou1 pozat. ,.4.L. Brangament eourt

Aoest tlp de brangament se reaLLzeazf la ol5dirlle la care releaua (flg.45). trace prin aproplerea loculul unde se va monta firlda

, /\t tl

rl c{l

ii r-1-Il --1, l-1--l l l l i l l i i l l l l f,-e


rl I

rl ol
eourt dln relea intlns[ sau pozatd pe clHdlrlr ElB.45.-Brangameut L-raoo:rdde::ivafle par:alol; n;i"tiiXi"de brengamenti ]-ooloanfl
Tehnologla do execulie ouprlnde urndtoarele operafllr - montarea flrldel de brangament gl a tubulul de proteolle conform Pot., .5.1, I - derulerea 91 tHlersa faeolcululul de oonduotoare de brangamcnt l-e lunglmea neoeear6i - lntroducexea oonductoarelor prln tubul de proteofle; - executarea logdturilor el.ectrice tn flrldS, conform pct.r.5.4.l - exeoutarea legdturllor electrice alo conductoarelor ile brangement La conduotoa:r'olo refele, confo:rm pot.r,5.6. 3.4,2. Brangament pozat pe cldctire

\.1

Atunol ctnd ftrlda de brangement se monteazd lntn-un loc lndepdrtat fa!6 de releaua de dlstrlbulle tntlnsd aau pozatH pe clEdirl, brangamenlul se va executa pozat po cl6dlre-pin5 Ia tubul db proteb}le (fig.46). Pozarea fesolcululul de brangament pe clEdl::e se face ca Ln oazul fesclculelor de oonductoare de re!ea, confoim colon speclficate la punctul 2,?.8.

eagre

- 65

flg:15:

orEdrrir-6;;;d

Brangamelt-pozat.peolddlre_dln relea lntlngd sau pozatl


de brangament; tl-o6foafi& efeotriod.-

]-flttldd

ai-oerriitii*pe."lcl3 2-out de -- rtrare tn zld cu3ioo)

n t
ll

b-t

FL9,.47. Bnanganent cu traversare^dln

tnaastrat_tn zld; 2-tntlnzudor Lraniirent; t-;r;;c d'e tnttndere flgnramen!r brangamentr 4-cul de fixare tn zld; F-i:acoro-a"'Oenfviti"-p"iil;if-6:firriae ae brangamentiZ-cutte de oe:riv"gfe-ui,ai9"il;[: -- '

refea

pe cludtrlr

l-tnel

ou clrll6

pentru

- 6 6 -

CeleLalte operalll de la pot. ,.4.1. 7.4,3.

de montare a brangamentulul stnt tntre cLddirl

ldcntloe

ou oelc

Brangament cu travergare

Acest tlp do brangamont ge folosegto tn urmHtoaneLe eltuafllr - brangament la o clddlre sltuatd peete drum de olfidblle pe oaro eete montatX re!eaua; - brangament de pe o olddlre aproplatH. Schematlo aceet tlp de brangament eete ardtat tn flgura 47. de. montal ee exeoutd tn urmdtoarga oucoeslunot Operalllle - ge monteazil ol,rllgelo de sueflnere tn gld oonform pot.2.6,1.1 - ae nonteazd oulale de fixare tn zld, oonfo:m pot.2.6.5. gl 2.6.6.g - se monteezH flrida cle branganent cu tubul de proteofle, oonform pct.) .5 .5. i - ge deruleazd gt se tale fasclculul de ooncluotoaro de branganent 1a lunglmea neceoardl - ae monteazd clemele do tnttrdero brangament, oonform pot.r.5.1.l - se monteazd,tntilnrdtonrl ele bpangamente3 - ee f lxeazd brangamentul Ia clddlre, oonform pot ,5.5,2,1 - Be exocut6 legdturlle electrlce de brangurent oonforur tn flrldl pct.7 .5.4, i - so poaeazdfasolculul pe por'ftunlle neoesare, oonfolm pot.2./.8.3 - Be executH legHturtle eleotrloe al-e conduotoq:elor de brangamant la oonduotoarele re!ele1 de dlstrlbu!ie, c o n f , o r mp s t . . 3 . 5 . 6 . Eventual, dac& trebule allmentaft mel mullt oonsumatorlr pe cLdtllre se va monta o outle de derlvalle brangament.
tr

V.5.L.

|;Starea

inelulul

eu airllg

pentru brangament, tnoastrat

tn

l{odul de InoastraJ:o I inel,ulul ln zld este tntltoat tn anxa J. planga 2o. OlHdlrile pe oeJpeEe permtte montarea acestul lnel glnt lndloate fn'tiUefut I, euboap.2.b. Pnocesul tahnologlc de montare a inelulul pentlu brangancnt ou otrllg cuprindo t - trasarea looulut ta care ss va lnoastla lnel.ulg - oxecutarea unel gdurl cu dlametrul de ]o mm gl 1o on adtnolme ou aJutorul burghlulul clln !eav6 pentru zidHrle (euboap.2.6i)l - lntroduceraa lnolulul ln gaurd, a.stfel tnott eH rdmtnH efard , ol-rca J oml - astuparea gdurli cu mortar de clment sau tpsos preparat oonform celor menflonate la suboap.?.6. 5.5.2, Montarea clemei tle tntlnde::e brangament

0Lema de lntindere brangement (p}anga Ll, dln arrexa ]) esto formatfi dlntr-un corp,(balama) 9l o pand rie et:ririlere. Corful olemol egte format dlntr-un mangon de masd plastlo[ cu pat:ru orlflctl 4u dla9t- o pand, Orlflotlle metrul-co:lespulzdtor seollunll conductoarelor de 16 ea;u25 mmd. Oorpul se flxeazd de lnelul tnoaetrat tn zld eau de b:rdfara ou otrLtg pentnr brangament pe sttlp, ou aJutolul unul cetoel. Montarea clsmel de lntlndere branganent pe faeoloulul ds oonduotoare de brangament cupnlnde operaftlle urmHtoarei - scoaterea oorpulul clemel din pana de etrlngero3 - lntroducetea oonduotoarelor d6 bransernent tn orlfLriilLe mangonulut. Pentru brangamentele monofazate, in celelalte d6ud ortflorl care r[mtn ilbere ee tntnoduc dou& oapete de oondriotor de eoeagl seollune, tn lunglme de olrca lo om3 - agezarea oonductoarelor 91 a penelon dln PIIC tn oorpul olemel; - tntroducerea gl presaree-ugoai6 a oorpulul clemel lir pana Oe dtrtn6ere. Prln trage::oa conductoarelon tn eenaul brangamentulul, oLeme se atrtnge 91 flxeazE oonduotoarele.

_ 6 7 _

-r-s!-

lr5,l,

llontarea branganentulul la olddlre

flroizd eosrs Oe fehn iiu-de metal, pe oldlttrer - ull Euroltorr uroat pe.soerdlla ntvelul inclulul ori otlll* oeltru brengamcntr rldlol ou aJutorul lrtnghleI de aJutor faiot;ufuf d;-;ddfioEiiir oc Drxrttncnfr ou olona dc lntlndegg brgnga4ent-gI tntlnldtorull noatetol - sc a$atl ooblul tntlnsiltorulul do olillsul lnelululi ' - gr dcsf,aoe^f,rtnghla de elutor -gl se ooboarc dc pc c6arf,. 1,5,1,2, fontanea-brangqrne;fr4lul l-a ouportul ou Urei"rl lf-ihffg lul lldtoU ou aJutorul frtnghlel de aJutoi taeoroufuf-ai co;5u;t;ar;;;tr;--olone de lattndcrc al. tntlnzdtorul_nontate. Apol a6atl oohlul lliTt$?ntr.ot| Intlnrlto:culut dc auportul otrllgulul $t deaface frtnghla de-aJut6r,-ooUorinC-o dr pc olldlro. 1,5.4, *i:$:i ftrtdcl de bransanent er a tubulut dc proteott. i

"'u execurlTlfiffi:llsr:"ffi:::ifrl" se - sc

BranganentuLse uonteaae la olldlr.e, i.n douE nodurlt - le lnelul gu otrllg pentru prangad,rent, lloastlat tn zldS - la_ouportul ou br[falI gt otrllg pentiu branganent. 1.5,1,L, ltontaree pringamrir,rtufu{ia' laelul ou 6fnffi'pcntru

tn eocat 83ttil lililliti"l."*

p" oruaroe lins&auporrut braniamntu-

V.5,4.I. llontanea flrldel de brangament Fcntru protcolla brangamentelor s6 foloseso flrlde tnohlso ou urt nctalloe sau flrlde-9ln biotelltE'(flg.4B), denumlte nodel i. coUfoet; ;u il;;et--, trcl al6urFt?_f,urlblle (b:rangemdnt-mono"sau gr-5 oiCri Oi "if]-trtfesat)

Flg.48.

Flrld&

de brangament model l.

f19.49. - 6 8 -

Sund de f,lrldd dtn sotndud de brad.

Flrlda strad6.

ee oxoout{ pe un perete e*terLor clddlrlLr

de. prefe:rlnfd epne

Executarea ffulldelor comportd urm&toerelo opera!11r - se trageazd looul unde se va reallza golul ln zldi - se sapd cu dalta 91 cu clocanul 6oIuI tn zid, de dimensiunl 1 5 o x 2 o o m m 9 i 2 o o m ma d i n c l m e l - se montoazdpe.fundril firidet o plac6 din sctndurd do brad (ffg.al)i - se monteaz5 uga de fhldE cu aJutorul praznurllor de flxare cu care este prevHzutfi tama metallcd; se tenculesc Al se netezeso poretil firldetl - se curdlb rama 91 uga flrldei; - se fixeazd pe ffrndui outtel eiguranle1e fuzlbllo IF 25 (gTl"9 452-7t) gl clema de nul, prin prinderea lor cu gurtrburi. 1.r.4.2. Montarea tubulul de probecfle Se vor folost ou preoHdere tuburl dln naterlale plastloe, nontate sau ingropat. aparent se alage tn funclle de numHrul 91 eecliunea oonDlametrirl tuburllor duotoarelor, conform tabelulul 2. , tabalul 2 Dtametrul tuburllor lzolante de protecfle llpul tubulul

frrn ITIR TYIR TYIR TYIR [YIR 2xlo rnur22xt6 nrm22x25 mm2 4xLo nm2 4xr5 nm2 ]x25+15 mm'
23 2t
1 9r 9 2l-r7 2 1 ,I

Tub lzolant ugo:: proteja'b ttp fF Tub i.zolant do p:t'oteclie etang tlp IPE Tub proteJat etang, 1[oult tlp PEIr lub din PVC, tlp IPI

29 29
25r5 2Lr7
2lrg

29 29
25r5
28rL 28, I

2g 29
25rj 28.,1 2grl .

,6

,6

Va
V412

t6
7412 74t6 1916

74rG
7516

Tub dln PVC, etang, t i p IPEI

oomportd urm6toenele oparafllt Montarea tubului de proteolte - Bo naroheaz{ traseul coloanel; ge executd epargerea ztdulul pe traeeul ooLoanel gl se fl;reazH dIblunlle t - se fixeazH tubul ou mortar' aau cu b:r&tHrlt - se astupd tubul cu mortar de ofunent sau lpsoe gl se refaoo tenoulalal - se reface zugr6veala o16dil1ll. 1.5.5. Exoouta::ea legHturllor eleotrloe in flrtdE

pe porllunea Conduotoa:rele de br,angament nu trebule sd fle tnn[dlte dln relea (sau iiln alt bnangament) plnH Ia slgu:ranfia fuzlblll de La derlvalle dln firldd. Fentru aceagta, oonductoaleLe de bra,nganent ae mdsoaq{ gt se tale Ie lurglmee rEspectlvH. Dupd montarea brangamentului Ia oL6d lre (pe ineLul- ou pentru brangament) ln zld sau pe euportul ou blHfard gl otrllg cirllg-tnoaetrat gi a tubulul de protecfle, s6 exeoutE urmHtoarele ope9t dupd nontarea flrldet rafl1r se lntroduo capetele ltbere ele conductoareLor de brangament pe tubul de proteclle (sau pe- teava auport de b::angament) ptnd Ia ffuridd; - se etangeazd punctul de lntrare tn euportul brangamentulul pe (STAS I7o7-72)r pentru clridlre cu aJutorul capacului de flxare 9l protectlel a tmpledlca pdtrunderea apei de ploaieg - se monteazd la capetble conductoarelor de brangament ctte un papuo ooreepunzHtor eec!tunli oontluctorulul, foloeind ln acest soop un dlspozltlv de gertlzat dtn dotarea formaflei de lucru; - se ldentlficf oonductoarele dupd marcajul exlstent pe nanta; - Be executd legdturile (ale conduotoarelor Ia eigura,nfele fuzlbile de fazd) 9t la clema de nul (a conductorului de nul) prin etrtngerea pepuollor' ou guruburl oorespunzdtoare,

68ei6

-69_

t*_

V.5,6. Montarea brangamentulul la stilpul

refelel

AceastX lucrare se eyecutii cu refeaua de dlstrlbulle fdrH tenslune. Brangamenbul se flxeaz"-& la surlp stllp prln prin lnterne lnterrnedlul brHf Hrlt rlu ctrllg pontru (planqa brangament pe stilp d l n anexa 1 9 dln a n e x a ]). ]). 9 a 1! AceastH-br{!"td este destinat5 a se monta pe etilpl precornprlmaft (sltl, ( Sltl, S (ScP ( ScP l lIIo, S Slt4, lI4, S SDlor slttl), iltl)r s stilpl tilpi centrifusatl c entrifugafi loob1. oobl, ScF SCF l rboo2 boo2 q SC i sii sc io oooj) g lpul ir nlt e r m r no od dl la arr d e - b r a n g a m e n t d e B m g i e s t e ' e ex xe eo ou utta attd fi in'd d o u E mUri 9 il p e s t l i o u E lf i r li pentru rlecare pent.ru flecare tlp tle stllp. t1p de Brdgara de mdxlmea Brd$ara mdrlmea I f perrnlte montarea oonduct ooncluctoarelo 1 9 rI _d de e_ bb rr aa nn gg aa m m ee nn tt . La vtrful ebilpului, iar cea de md 5rlm r ne ea aI I , . la m i lloa"r os ar rr l lI mIj tj s stilpultrl. B r 5 t r a r a s e - c o m p u n ed i n d o u H s e m l c o l l e r e g i u n c t r i t g . D a * o r i t H sduDatoritH pr_ev4zuto semlcolierele, rilor sl-nt prevdzuto semlc,olier^ele, biHjara ovale cu care care. slnt brHfara cu cir pentru brancirlig garnent se poate monte la dtferlte cote a1e etllpulul. sti,loulul. Procesul tehnolo6ic de montare a brangamentului la stilpul iefelel cuprindo operatliJ.e r * nontarea. pe sttlp a br{tErlt. cu ctrllg peatru brangament, coreepunzfitoare tipului de stl.lp gl cotot de montare; - rldloarea cu aJutorul frtnghlel de aJutor a fasolculului de conduotoarer pe care_.este montatE olena de lptlndere brangament conform pct.r.5.2.t - ag$tarea oercelulut olemei do atrlJgul br&t5rltg - desfecerea funlel de aJutor gl oobortrea de pe stllp. 3.5.7, Executarea logXturllcir etectrlce la relea

SxeoulLa legHturllor oonduotoarelor brangamentulul la conductoerele relelel se face de cHtre un munoitor urcat pe ettlp dlupHurmdtorul ptoces t -hnologlc r - rnuncltoruL urcat la nlvelul fasolcuLulul de conduotoare torsadate ldentlflcd conduotorul tle nul gl concluotoarele de faz{ dup$ lnscrlpttlle exls(@nO pentru conductorul de nut, UltU, Doi'eau IREI tente pe nantaua lzolant{ pent.ru oonductoarele-de faz&) gt tnsemneaz5 locuI unde se vor 6xecuta leg{turllqii - se separd conductorul lclentlficat de restuL oonductoarelor gl se dezlzoleazH ln locul marcat pe o porllune de 7o mn, ou aJutorul olegtetrit ae dezizolat; - so ldentlfiod oonduatorul de brangament (dupd tnsorlpfltle de pe mantaua lzolatd BOrBl, 82 sau BJ)l - se ts19 9l ee dezlzoleazd oapHtul oonduoto::ulut respeotlv pe o porftune de clroa 3o mmg - se monteazH bacurlle olemel de de::lvafie dln naoorduL de de:rlvafle paralel (planga.23 dtn aner.a l) prln stringerea grirubulul; - se talo..mar5lnile oeroesel lzolante pentru rofaoerea lzolafiel 1a d iametrul colespunzdtor*eonduotorulul respectivg - se fixeazA oarsaea lzolantd pbste oiema de derlvalle. tn carcae6 se lntroduoe vagollna tehnlod3 . - 8o exeoutH aceete operallt gl pentru aelHlalt (oelelalte) oonduode brangament, avtndu-se grijU oa-lolu::ile unde ge monteazd.:raiordurlle loare de derlvatle pe oonductoarele refelei sd fle dtstanfate cu cel Dutln J cm.astfel lncit, tn {asotoul ed nu se mont6ze douH raoordurl do dcrlvafle'tn ac-elagi 1oo. In oazunile in oare lungl-mea conductoarelor de brarigament de li raoordul de denlvalle plnd Le olema de tntlndere brangament est6 malre gl oonduotoerele.ge.Pot mlgca oub actlunea_vtntulul, ele se ior flxa de sttlp'ou eJutorul brdtdrll (planga 26 dln anexa ]). de flxare pe ettlp. -.grdtara de.flxare pg 6ttlp eite reallzatH dln material plaatlc al se comPunedlntr-un coller_maro (care be nonteaad pe stt.lp) gl un coiler mlo'care strtnge oor.rduotoareLe. 0olteru1 nare este reallZat la ditri::tte lunglmi, colsspunz6tor dlmensluntlor stllpulul. Acest ooller se nbnteazH pe ettlp 9t qo lntroduce capdtut ztmgit tn o:rlflaluL do la celHlalt ogpHt, strtngtndu-s6 ptnd ce collerul'ee flxeaid pe stlIp. Be fixeazH epol oondirct6arele In collerut nlc si se lntroduce oaoAbul collerulut mlc pe oeldlalt dln capdtul oollerrilul ortflolu mare, strtnglirOu-se plnd la flxarea conductoarelor. -flxriaz[ . DupH montarea naoordulul de derlvafll 91 Ia oelelelte conductoare. se aranJeazH oonductoarele tn faectoul 91 se una sau dou6 brdtdrl. V.5.8. Mgltg"9" oldd lrt euportulul cu bndtard 91 otrllg pentru brangbnent pe

an6la l)'ge - 7 o -

Suportul cu br6!a:rd 91 oi,rllg pentru brangament (planga Lg dln nonteazd pr olddtrtle oal pultn fnslte (oare au-o 1n61|1ue pfuE. la

etreagln6 rnal mlod tte I m) la_care ny ?9 poate reaLtza brangament dlreot l" 9lUcu brdgaid gi otrLlg pentru brangament pe olHmoniirea lup6rtuIul dGa;-Fe;tru g e o p e r afltt.. e x e o u t d u r m d t o a l e l e dlre, - se mdsoara sl ss t;lsemieazl pozLlla de montare e ouportulull - eo O;siace thvelltoarea aoopeiiguiut 9t ee exeoutH gaura pentru tntroduce:lea levlig - de sustlnere - su uiu"utd gdurlle Ln zldHrte pentru flrarea br[t6rllor de lomn pentru brE|6r1; sau a dlblurllcr pifnfa de etangarer 81rle:rul do etangare 91 - se lniroOua pb feav[ lnelul de etrlngore3 - se fixeazg teava cu consolele de flxars gl ptesa de flxare n! 8r{ndlt - ee verifiod-pozltla suportulul gl eventual se anooreaz6 (oonfolm S'IAS I5o7-72); - Ee reface tnvelltoarea ln Jurut levll prln i,mp6nare ou mortar de' ' clment seu ou bitum 91 eventuat lip1r6a ou cosltoi a pt.Iniel de etanga:rc de tabla acoperlgulul3 - se monteezH oapacul do flxare 91 protectie. T.S,g.Montareastilpululintormediqndebrangament Stt,Ipul de brangament ee foloeegte. tn oazul brangamentelof do 1u!81m1 reallzat din beton preoomprtmat tn lunglme tle mal urarl ae e!-mf Sttlpul'este fun<lafle buratH. ee monteazd in -"--S!pi"ea I rn (ft6.5o) 11 tntermedLar conport[ urm[gropft pentru plantarea sttlpulul t o a r o l e o'oeratllt ' s6 tnseamnH conturul eropll de fundafll; - ee sapd gro"p" manuall aiunctndu-ee fdmintul pe doud ].atunlt ad tnolme.

t" f* T8"JliS, g1I, i-z n E'f sfame*u I i. HfrtllT"$f,l# g"t ;tfih:ffif,

__-.+,.

,l
f
VEDFFE otv nE * -t

vemRt aw I

\FI]J
Flg.!o. La nlvelul Sttl"p

ffi
precompnlmat-

"1

de b:rangamont d1n boton a:nat

gropll

pentru .montqJ-se face prln. montarea. pe stllpt Pregdtirea sttlputul pentru. brangament. (br[tdrilor) coieepunzfitorr- a brdtiirll Plantaiea sttL6ulul comportd urmHtoarele opera!11t - ae agazd. autbmacaraua tn poztlle de l-uoru 91 ee caleazH; - ee pilnde sttlpul macaralgil. cu ctrllgul - se rialc5 sttlirul gt se manlpuleazd ptn5 la poztlla cle rnontareS - se potrivegte ln 6roapd 91 se coboa::d; - ee iixeaz['tn du aJutonrl automacarelelt pozitia'de-aliniarnent, - se bureazS provizoriu fundaltai macaraletS Cin otrllgul se despr!-nde sttlpul - se docaleazd maca"rauai astupanea - 86 flxeazd clefinitiv prln termlnarea burdrllr 6ttlput, 91 baterea cu malul.

- 7 L '

5*=.-

In executarea luorHrilor de oongtrucfli-montal b::angamenbe electrlce de JoasH tensiune. cu oonduqtoare lzolate torsadate se vor respecta mdsurlle ee'-mdeurl speclfloer - foloslrea sc6rilor elmple se'va face da oel puftn doud persoane. dlntr:e care una exeoutd lucrdrl de'pe ecarEr tan ceat-artt iuprav"dr,S.ii"ii-irn" soaral - ee lnterzloe folosfu:ea scdrtLor cars au trepte J.lpsd 91 a oelor roparate p:rovlzorlul - Boara trebulo sd albd o lunglne oare e d . p e r m l t d l u c r u l de'pe treapgdsgte la o dlatanfl mlntmd-de or8 m fatd 0e capdtul eupe:rlo:r al se !a-og1c scHrl I I - se tntetzLea exeoutarea luor[rtlor de pe ultlmeLe doud trepte sup6gau dubler rl.oars ale soHrtlor lcEcnate - scHrlls rezemate tnebule ap6zate eub un unght de naxlmurn 6o0 fag5 de orlzontalfil munottorll oare Luoleazd p9_godri rezamats la o tndlllme mal ma:re

neralo de proteclrg " muncir prevdzutetn normere tn vi[orr" ipn-rrg:tiiii; 8s tndtc$. urrndtoarele

- se lnterzloe agezarea ecHrllor pe euportuil euptlnentare rnetallce, oa 1d21,butoale etc.t - spd:ltle dubla trebule sU llg. provilzute-ou un olrllg de stguranfg, ca"e 6e monteazd oind ecana eete prcgdtttk pentru rucrul in veEerea eirt6rif' aproplorll oelo! douE pslll ale gCUriil - 8 0 5 1 1 1 6 _ c a rs 6e a 9 a a 6 - p e s u p r a f e f e n e t e d c ( p o d e a , b e t o n e t c . ) trebule ed albl vtrfurlle plbtoarel'or dih oau6tuo (antr<iirapa"t"lr-lar-iili". csre Bs agazE po pHmtnt, tiebutc sS fte prevdzuli du viriu"Lji.hce aaoutlter - r,nalnte de a se tnoape luonui.p-acoperrgur ci{dtrtiorr-irJuui6-iu' se veriflcE roztstenfa 9t starea garpantet'g1 as[er;I;1r-pn"*i-;f'eigurinta-sodrll:r de ecoes 1e ac6perlgg --o -: tn cazul exeoutdril luorfirtlor pe aooperlg ou o pantd nal mere de 16", muncltorit trebule ei foloeeasot oentuia de btsuiantg-giT"iurtarinle aoeovatd, oare e[ tmptodloe alunocarea lort - tlroara pe stllpl se face,dupil verlfloanea acestora. munoltorul ftlnd echlpat oorispunzdto:r ou-otrug6-gi oenfura oe-siilii"iel - mantpularoa materlalelor, a-sor;lelor gt dlepoii{iveib:r de lucru de la sol la tn&lftPg.gr lnvers, se fao6 numai ou-"li[o"ur"irtrehi"r de a.lutorr - la rldlcanea- 91 iraneportul mai;erlalSrog eneie-#;bite-ea-6"-iiie aeamade faotul o& este fuiterzlsH'rnantpularea manuafgla ma! mari sre;latLor 0e 5o kgt - ettlpungerlle plargeelor de beton uronollt (tn tavan ) se vor executa nunal de Jos-tn suer. lar p6reoialul executanCvi purta'oonJr":rf de proteotler - 1egar99 brmgamenteror ra refea se raie-cu fi[r;;;iurJ.'ti";i,fiii rn refeaue respectlvH cu adoptarea tutun6r nHsurilor.- t"ili;;-;i-onganrtatortoe neoegare.

db 4 m trebule e[ foloseasc& ln moo. iurri"toniu oentura-ai J6il."td1 EH se lege de oonst:ruoltade-oare egte reisnata-soaral

cu care

4. ExProArAnEA RETETEToR Er,EorRrcE -- 0u oo1puc[oAnp Pr tNlRETrltERsA ' TTnr,ArStonsADA[,n


4.1. Generelltdtt - Tf"g+le tntreprlndere de reEeLe eleotrloe.trebute sH astgu:re for!eLe ds munoE^gl ml{l'oaoele neoesare tn vederee oestgiururti-"otivitatii ae eipioa: tare gl-ittlrqtllerc, aatfel tnct,t allmentarea o['en6rglo eleolrlcU sa se iaou ln oondl!tl 9r {9oltnu_srguran!6 qi-la p"**etril nqninali; Aotlvltatea de oxproat'lo 91-Intre!lnere a regeiiror electrloe ou conduotoalc torsedate se-desfdioarH tn 6aorur-s6ofiifor. ---v-' sf'cJ"[r"ror oe 6tsbrtbufte ale lntrepqlnderttor de reg,iiC-er;tini;;:oreanlzarea. 91.funcflonarea subunttdlllor menflonate ee face ln conformttate ou-reglement&rrfe--ii-vfeo"re prtvtno i ilellnltarea terl,tor.tal6, edmlnlstratlv6. . .-..or89n1?.Ieg eubunitHlllgt, 91 operatlv{ a lnstala!ti1or eIe6trlc6t

-i-

- d o ' b r u e as u b u n i t f i g i l o r c u s e d l l , n U ] . o a c e d e t r a n s p o r t 9 1 u t l l a J e speclal-e, scule 9i dispozltive de lucru; - atri6u!iilb lon cu alte subunltiiltlor de dlstrlbulie 9t relafllle eubunltHti (de lnaltH tenslune, de construcfll-montqj eto.)l - atribu f j.ile gl sarcinlle personalulul; - documcntafll tehnico-operatlve prlvind lnstalalllLe 9t mlJloacele din dotaro. seo$111or 91 centrede organlzare, precum gi atrlbuftll"e Princlpiile nu s modifiod prln preluarea ln oxploatare a lnlor de refel.e de distribulie de joasfi tensiune cu conductoa::e lzolate torsadate. etalafll16r a refelelor de luoru de exploatare gl intrefinere Dotarea formafltlon cu oonductoare izolate iorsadate, cu utllaJe, unelte, scule, dlspozltlve 91 echlpamente, se face conform nomonoletorulul dln anexa 7., Pilvind evldenfole tehnlco-operatlve ale rele1eLor' cu conductoare trebule 8A elctsto urmdtoanele lzoLate tor:sadate, Ia ceritrele de dlstilbulle d ocumenta!11r a) prolectele de executle a refelelort gl eoordurt pentru pentru-exeoutarea refelelor b) irvize gi autorlzallL pgevHzute ln re6lenent6rlle In teren dln partea organelor gl orgenlzaflllor visoare (Decret 452/L975. H.C.M. 9oo/L97o eto.) pentru abonafl c) Sohemaelecf,rlcH monofll.arH a retelel de dlstrlbulle gl tlumlnat publlc. cu-caraotorlstiotle tehnloe necesare (eeoflunl, lunglmlr Proi e c tle eleotilcd eto,). d) nvidenla abonafllor, pracum gl modul tn care acegtla stnt naoordall pe fazele rglelel. a de dcrlvaSle, outtl de dellnitare e) Evldente Si maroarea outlllor zonelor de relea (unde se tntilneec relele dln {su[ 6eu mel muLte posturl de transfotmare ). pe oare etnt pozate sau preoum 91 a clEdlrllor f) Evldenga stilpllo:r, tntinee retele ou oonduotoare lzolate toreadato. g) Evtdenta gl looul de nontare a prlzelor dc p[ntnt, ou caraoterlsde dlepersle. t1olla tehnloe ale acegtora, lnoluslv veloarea rezletenlel de llumlnat publlo gl h) Evldenta gl locut de montaro a oorpurllor ttpul acegtora (lncindesoent, ou vaport de merour eto.). paraLellauelor, ou IIlot 1) Evldsnfa Lnoruclgilrllor, traversb'lllor, oursurl de apd eto. IEA, C.F.R., gosele neflonale, f|;re. J) Inventerul nljloaoelol pentru oonsunatod. ln oonformtrtate ou k) Avlze onergetlce ellberate oontraote 91 slsa energlcl eleotrloe, regulanentul de f,urnlzare 91 utlltzar tene de ndeurd e energtel eleotrloe, la congumato:rr.abonafl oe sc anuntH tn oaz prograrnatd. de tntrerupero a luorf,rll. n) hoces-verbel. de nooeplle gl puners ln funollune n) Evldenla rndsurdtorlloi de sarclnE 91 tenslune, efectuate perlodto tn refea. o) Planurl de perepeotlvd 91 anualo de exploatare, luor&rl curente, defalcate pe trimegtne gl lunl, planul forfelor de munoH 91 utlIlzareparefll, planul de irplovlzlonaro a materlalelor, de produolle, ne a oapaolt6tll llste de natenlale, note de oonstatare de pe teren. p)'gtoourl de seourltate rnintme de matelrlale penbru lntorvenfll. Exploata.reerefelelo:r eLeotrtoe de Joas6 tensiune cu oonductoare lzode luordrlr Late toreadato comportd urmdtoarele oategorll - deservi:re operatlvEl : luordri curentede luorH:rlt acestor releLe oomportH urmdtoareLe categorll tntrelinerea - reparafl! curente; capitale. 1 reparatll ln obntormltatb cu prevederile regulamentulut prlvlnd reparafllls Ie echlpamentelo 91 instalalllIe elect:rlce (PE oL6-7r) la retelele de joas6 tenslune pe slllpf de lemn 91 beton, nu se-executd lucrdrl de revlzllr cl numal de reparafll curente 91 capital.e. capitale. Ou Cu afl't atlt mal. maL mult Ia xeteJ-ele cu conououoare xetelele cU conductoare izolate torsadatepcare prezinti un grad sporlt de fiabllltate fiabllttate fafd de re!elelo pot ft prevdzute prev[zute lucrdrl de revlzll clasloe cu conductoare re neizolate nu p revlzlt teh tehntce.

Ilcrdri crro se executH in cadnrl actlvltdtll - admiterl Ia lucru gi supravegherl de lucrdrl;

de deservLre ooe:ratlvHt

68915

-71-

- lemcd!.erl .alc ur.rnll.rllor dgrenJancntrlol or u!na!. I uno! utol drfeoltunl looalc (arderl dc elgurarrta i-n poatult dc trancfomerc lan tn ftridrlr ler ot letr ol o. uldl utrnill utrnill dc sttIpl. rttlEt. dcaprlndcrt rlndirl dc dc oonduotoals oonduotoals cto.) ter oonduotoalc. da dcaprlndirl Oa Sransament. 6ransanent. lovlnl ldvbl dc (lnundaflll (lnundafll aluneoHrl dr tlrcnr aluneoHrl torcn. vlaoolr vlaoolr anploare (tnundatllr a unor fenomeie naturalc naturalc dc anploarC lurtunt eto.)l - tntreruparl g1 lcDuncrl aub tcnalune ale ebonallIo11 - raoordarca n611or-abonell gt desfllnlarca unor brmgarnte gt ooloane veohl.

Incrfirlle dc.degcrvlre operatlvd ae excout[ de o6tre personalul de de tntretlnero d14 oednl oentrclor dc exploatarerpreoumgt dc odtre fcmattllc dtbtrlbulle- (tn oazul luorHrllor ou volun de muno6mal mar0. 4.2.L. Adnlterl gL aupravcgbert de luorlrl Efeotuarca mancvrolor programate pcnlru aooaterea dc sub tenstune a refelelor ou oonduotoaqelzoletc-toraadato sc faoc dc regul[ de o[tre peraonalui de deservlrc ope:ratlv[. oc ncooslt6 nancvnc dc oooetcrc dc sub tenglunt Fnlnt:re luorl,rllc dc slr raoor{firl tlc nol abo4af!r luorCrl prltlJultc ee menftoneazfil reparalll, tematlzarae 91 nodernlzerea fsgadelor, luorlrl la llntl ou tcnslunl aupcntoer.o le aalgur[ dc regul!_dq-{pud Degcrvlrea opcratlvf, r tnatelalltlor dr persoane oare trcbule sil elbl drcptul de a oxcouta Daneyro tn tnstalaflllc d letrlbu!lq,tl . trcbulc rd tn oadrul foruallcl dc luoru, unul illntre cleotrlolcal grupa rI eoblpC' lar dc eoblpU, oolElalt glupa funotle dc aef tlc lan oolElalt albd grupa fV rV I{P[{, I{PMrlndepllnlnd tadepllalnd funofte
e I rta !.

cto.

Ia exeoutarea nanevrelor eatc obllgetorle foloslrca umf,toaralor nlfIoece de protecller -nlnugl eleotrolzolante gl oasol dc protcoflc tn oaaul aparataJulul nontat tn lnterlor3 - udnugl eLeotrolzolanto, Ol.cnc elcotrotzolentc A1 ceeol dc protcoflc tn oezul aperataJulut nontat,; tn exterlor. Ir plua, Ia n-anevrarec sub tenalune a alguranlclor ac yor utllLza oa pcntru tnaltl rntJloaoc de pioteofle oLb9tl laolanll 91 pletforno eleotrolrolantc tengluno gl ninsre lsolate pentru Joasl tenstunc. atmosfcrloe eetr vtnt puto:lnlof desolro[ll Pc tlup dc plol torenllale, vteool, - cete lnterzlgtr ctooutarca manreyrclor. Manevrclc sr oxeout6 fdr[ f,ol dc mancvrc, pe bea[ dc lnatruollunl tehaloe lnternc. Modul de organlrarc A1 cfcotuarc e uancvrclor, preoun gl aerotnlle 91 porEoan lor cerc panttolpl la organlzaroa 91 cf,cotuaros nep reeponeabltltltllc prln rRcgulancntul general dc mancyrc fn lnstalalllle nevrelon gtnt etabllttc cleotrtoctr, m LLB|?Z. Admlterea la luoru 91 oup:revcgherca.peraonalulu I sc f,aoe tn oonfo4Ltate ou normele de proteotle i rnunoll p-ntru iirstalattt eleotrloc (PE Ll}/?L), 91 a oelor speolfloe nelelelor ou oonduotoar.clzolete torgadatc nenllonatc Ia euboqpltolul ,+.6.

pllnlnd etsoutant r f,unotle de eleoutant f,u4ofle de tn&levrcr llFMr lfPltl. tndepllnlnd perfeot nanovrtlc pena6ane Ereoul.e ele. potlEoano s6 ounoasou, nancvrclc oc oc ulo urnecsl a ounoagol porroor .CrabeLe. trebule gd gl rlspund ereoutdrll aocatore. aocatore. solldar de ooreotltutllnoa ereoutdrll de ooreotltutllnoa fl exeoutatc el rlepund solldar

-gu

l,

r-{r.av

qaav

y -

4'2'2'

T:ff1ffi:'"i':"$r:fl*: *:i:{ffi1*}3:rtn

releaua deroasr

DeranJamcntclc conatau dln defcottunl ln refeaua de rllstrlbullc ou oonduotoare lzolate tor.eadatc, oc ooaduo la lntre:ruperca opnaunatorllon ellucntall dln aooestE refeai DeranJamentclq gtat anunlatc tclefonlo sau dbeot de odtre ebonafl la oentrul do rxploatatc. In ncdLul r.unel aocgte de:ranJamelrtege pot anunla telefonlo ou taxd lnvereH sau Ia punote oonvenltc ou organlzallllo looale gl ounosoute de abonafl (Oonelllu1 Popular, OAP, IAB oto.). DeranJa,uentul anunlat ae lnsoile ln reglatrul de evldeaf[ e reolanetlllor. de odtre porsoane oaro su prtnlt reolanatla reapeotlvE. Eohtpe de exploatare pleaod la luonu pentru renedlerea deranJamentclor Ia dlepozlfla gefulul dc turl a fonrallel dc lntervenflc. Rlspunderca pentru eraotttatca datclor tnsorlee prlvtad rencdlerca 91 oalltetea luoidrllor' ievlne gefutul oe coblp6. XLeoare de:ranJanrentoane nu a foet- tnlfiturat tn perloada dc servlolu urnEtoare. _.a unet tune trebule r.ezolvat og, prlor.llqtg.tn,ture

-?4'

DeranJamentele tn reloaua de JoasH tensiune cu conduotoaro lzolate torsadate sint firovocate de defocl;lunl ale conductoa::o1or gl brangamentelort qi la contaobele aaestora. ale stllpllor L;crrjrlle irecvente rle remedlere a urm5rllor deranJamentelor eLnt urmHtoare le r se produo oel mat frecvent - tnloculrl Defectele sttlpllor de atiLpl. sau utllaJe de transportl de cstre v.ehLoul-e datorttd lovlrli de porllunl dlebruseg - irur6<lirea de cohduotoate aau inloculrl - intlnderi la gflgeatd e conductoarelori - int:i-ndorl sau inlooulrl de brangamentei e t i L P l ; d e i n d r e p t i n i ' - strtnAerea sau tntbcrilrea clemelor; - inloqilrl de olglrranfe aree f.n posturl de transform&.rer outil de. < l i s b r l b u f' l e , f i r i d e o d e b r a n g a m e n t , l l u m i n a t p u b l i a e t o . 4.2.2.1. fnlooulri do sttlpl defecfi de lucru gl ou lntreruperea Luorarea ee e.xecutd tn bazir autorlzallel aslgu::Lndu-se m&surile tehnlce gt organlzatortee pentru evttarea tenslunii. perlcolutrii ae accldentare a personalulut. Flecare membru aL Formatia de luoru eb compune dln l+4 el-eotrlcienl. cauzdt trebulri sf. cunoaso$ toate-fazele tehnologloe ale luor6rll.tn echloel sale ln cad:rul forma!le1, onloe gregeald putind conduce precfirn gt atrlbutttle l.a occidente 6rave. Lrafnte de tnoeperea LuoruJ'ul geful de lucraro trebule sd verlfice dacd porsonalul exeoutant- ounoagte toate fazele procesulul tebnolo$icr precun gl comenzlle convenlionale speolfloe aoestor lucr5rt. ' se-oxecut6 numel ou mlJloaoele preRldlcarea'gl dernontarea stllpllo:: vtizute tn p-ezente figd tehnologLc6. Se lnterzlce foloslrea nlJ}oaoelor nesp6cifice luciHr'll gl a celor lmprovlzate. I,g oxe6utarea LuorHitt se vor respecta mdsurile prevuzute in ouboapt3.-2.5' dip prezente luorare. tolele 2. -de ponllunl cllstruss 4,2.2.2. tnirdahea da conduotoalr sau fnlooulrl gi tntlnderea Ia sdgeatd de lucru gl cu lntreruporea execut6. tn baza-autorlzaflet Ipcrgrlle'ee pentru evitarea pegl organlzatorlce aeigurindu-se ,mdsurlle tehllce tenslunll, a Deloonalulul. accidentere rlcolulul-de Formatla do luoru ee oompuiredln l#F eleotrlolenl. tnalniie de tnoepersa luorulul geful de luorare trebule s& verlfloe dao$ peroonalul executant" cunoagte toate fezele prooeeuLul tehnoLoglcr pneoun gl ooinenzLIe convenflonele epeciftce aoestor luordrt. D:orHrlLe'do montaie gl demontare e conduotoarelor trebulo astf,el executate. 'ilfi--este inoit eH.nu modlfloe'brueo gtarca de ecblLlbru e stlLpulu1. permtsd tHlerea sau degaJarea liberH a ooniluotoarelor tnalntea reepectlv prln ancoraxe eau proptlre. asigurHrll-sttlpulul tnalnte de a fi demoniat seu elLberat d-ln dl-spoaitlveLe do tntlndere la e6geat[, oonduotoruL va fl prlns ou oleme apeoiale gl numal epot va fl oocu ajutorul scrlpelllor. bortt la pdmtnt ' de tnn[dtre sau inlooulrea oonduoTebnoloela-de exeoutle- e- lucrfirllor toarelor este aeet{4dtoere ceiel de montaJr'prezentat6 la suboap.2.7. de brangamente eau inloouirl 4,2.2.7, fntlnderl de lucru gi ou tnt:raruperea fuorarea se eieout{ tn baza auto:rlzaflel pentru ovltarea astgurtndu-se mdsurlle tebnloe gl organlzatorloo tenslunlt, 0e acoldentare a pereonalulul' 'perloolulut Formalle de luoru ebte de 1 electrlolent. ' esto agemlndto$e celsl prezentate ln oap.] Tehnoiogla lucr[rll prlvlnd brangamentelor. exeoulla ' i Se inte:lzlo6 fun6dlrea conductoareLor brangamentelor. de susflnere 4.2.2.4, tnttreptdrt de ettlpl Ln baza autorlzaflel I4crarea ge exbcut6 fdr$ tntrerupererl tenslunll, de luoru de c6tle o formalle ds lucru, formatd din 1+] eLeotrlolenl. Ia exeoutarea acestel lucrHil ge Ya proceda astfelr - se aslgurfi ettlpul dln dlrec!ta LnbttnHrtt cu ejutorul prdJlnllor3 - un eledtrlolan leagH sub armdtura de iftat ln cosui telescopulul pe i.nallnd,rll de dlrectl6 opusd trag. anoord. sugtlnere o 91 o ancord. de frlnare sttlpul; apol eleotrlou dlapozltlv de tras ln partee ln cire s-a incllnat clanul ooboarC La so13 - anoorele io J.eagd la tH.ru911 bHtull in-pHmint 91 se in!fn{1 .. tn partee opusX lncllndrllt ee executd. sHp6Eurl 16 ba;s stttpuUl ptn6 la o adi,nclue de clrba 7r% dln edlnclnea de tn;ropare a sttlpulull

-75-

- ee Lndreapll etltpul PTln aoftonarca dtepozltlvulut dc tnttndore a anoorel-de tra6erg gl tn acclagl tlmp prin sLHblrea inoorel Oc frtnar-e. ln-tlmpur rndreptdrll trebule sH ee menfln[ astguraree stilou].utr - se eap& 9l tn partea tnolinErtl sttlpulul ln-vedeiea refacerll etratul.ui de rezl,etontdl - ee astupH-gnoapa ou straturl elternatlve de pdntnt 9t platr[, bHtlndu-se blne ou maiuli - se reface ollclula fundafiei' se sldbeec ancorele3 - se urcd un eleotrlolan tn oogul teleeoopuLul sau pe Ecara meoanlod gl desface-anoorele, dup[ oare ooboarE la sol. In oazul. ln oare prl! lndreptarea sttlpulul releaua a r6naa eldblt6. - - *' s va :retntlnde acflontndu-ee dln cogul telesoopilul asufra olemolor de tntlndore. 4.2,2.5. Strtngerea eed lnlooulrea olemelo:: Irrcra,r'ea se e*ecutd fn baza autorlzallol de luoru gl cu lntreruperea tensluntlr -eslgurtndu-ee mdgurlle tehnloe gt oiganlzatorloe fentru evltarba pericolulul de accldentare a personalulut. Formalla de lucru oste de I+1 eLeotrLolenL. Tehnologla eeto asengndtoare oelel prezentate tn Luorare la auboap. L 22 . 1 . q.8, 4i2.e.6. -fnLocutll de slguranle-tn. posturl de traneformare rtn cutll flrlde de brangament eto. ,de dtstrlbulte, Irrordrlle se exeout6 f8:r6 autorlzelte de luoru. sub tenelune sl constltule atrlbultl de gervlolu pentru pereonaiul de explr6tare do deeervire operatlvd. Operafta 6e oonaemneazH. tn reglstrul de evldenf$ operatlrJ6 eub umd-toarele ooloaner - rDmele gefulul 9".luorare gl.nurnHrul nornbrtlor dln oohlpll - conllnutul luorHrll, pe aourtl - lnetalalla tn oare 6e- Iuoreazdg - ora Inceperll 91 termlnErrll luordrllS - condtftlle (ou sau fdnd tntrerupe::ea de executare e luordrtt tensluntl) I ; oauzole erderll algur:anfelor. Inlooulrea slguran!"IgT da_Joasd tcnsiune ta tabloull de dlstrlbulle dln flrlde eto.- Be e!(eoutd fn tlmpul-zllel de odtre o otngur{[ p"rso*e-;viid mLnimumgrupa IV NPM' foloslnd.g-se ln mod obltgatorlu mlJfiaoCfi Ae pr6tecffe adeovate. Be vor respeota urmdtoarele regullr - ss vor foloel numal elgu:lanfe oallbnate coresputrzdto:r olroultulul respeotlv3 - nu s? vo:r at1!89 p$xttLe sub.tensiune, utlJ.rztndu-se pentru manevrar'6 numal mlnenele epeotal debthiate pontru aoeae,6a3 - ooztfla ggrpululr iT epeolal fela tn tlirpu1 luorulut, va fl ferltd ' r-pe cit poslbil dti aoltuirea aioulul'eleotrtoi Inloculrea elguranfelor tn refeaua do llumLnat publlo ae exeoutg tn ttmpul zll.el de o elngunH.pei'eoan[ gvlqd grgpa fff NFa, cL:refeaua Oe trumfnet gooaaX d : pU p ub l t c sooqs[ e s ub t ensldnen trmel d l n iiut-otelsgoop.'autogc;rH. arrtn*alannnn arrfinrninx de sub tonslune, dtn numal rnloculrea slgunanfelol. de publlo lruninat poato face se ^ !p T"tg?ua BvlE In Elulpul zllel, -NPM' Y-Lr_aAa rnurEruPsra6 usnsrunllr olt 91 noaptear do oHtre coue praoener avlnd mLnlmumgrupe IV, reapectlv fI iespeottndd-ge urmd,toarelet - locul de nun96 brebule s& fte blne lluuinat de o surgH independentd (prolector, autotelescop ) I - Iuorarea. ge sxeoutd nume! dln autotel_esoop, zutoesarH szu eoenH de Lemn (pentru ll.umlnatul arnplaeat pe fafadefe cfaOblGi).-

? I t ql_ltqFqeli? ri;effiii,

-'t

il'r;';il;"i= "iiei;!it "ii'il"ii" il 1:

4.2.r,

Controlul aooldental ocazlonat de fenonene naturale deoeeblte (furtull, vlecole, plol torenflale, lnundalil etc,) avind ca soop deplstaroa tuturor defootlunllor vlzibile ale linlel ln vederea luHrll unor ndsurl de :remediere

Aceste Lucrdrl_ constau dln urmfitoarele operafli.r - veriflcarea st5ril funda!111or stltpilbr eirb ao!lunea apelor de ploelo gl a zHpezll; - vertflcarea st6ril conductoarelor, a legdturilor sl armHturilor. olemelorr PrgoYT 91 a stdril flzlce a tzolalt6l conductoareloi, brangamenteior -racordurL Imbrdcdmlntel dln nasa platice la cule1o de fixare in zld sau beton. de de:rivatle para1el, mangoanedln matertal ptastlc la c1eme, Ur[g6i'l-dln riterial plastlc etc. g - ve::iflcarea stfixli cutlllor de derivatte; ' 7 6 '

91 a - verlficarea modului de flxare a prlzelor de pdmlnt Ia sttlpl oorozlunll mebaluluil oonductorulul -p do uz cl g g g r? at " ' . l n - t e g 1 l t l ! : l - verifi-cirrea fascicululul de con s u p o r tulul do aoos t a r e a er purt,tor ei ;-ai;;;;;;";;;;-o;-i;[i"0"r", perlqi tlls- v e r i f i c r r r e a a n o o r : e l " o r(:i n b e 6 r l t a t e a c o n c l u c t o r u l u l d e o l e l 9 1 a oozitj-vttlul de intindere) ; linleli v e r j , f i . c a r e a s l r 5 r : 1 1v o p s e l e l 9 1 a l n s c r l p l l o n i r r l I conductoare - clepisbartla corpur i.l-or' strr!in6 aruncate-tli,f::"i9'1"1Yl,de sau pozatd pe cl6dlrll sarr a crriburi-l-b*-i. pr'isirrl'pe 1lnia lntinsX i i " t e t , a'pozif ibt fasolcululul de conj c a r o a - verJ-f allni**".t.[uf,rij acestora qt a6cesoril constructlve 1ir l . f a ! H d e a r h ; ; ; t ; ; " duotoare ,pe c l-rir gaz metant frirest::erUoii6""er aoDductede ap5, conducte de (j1;heab'rl, burl;;;, iiijrurr lTc et<;' );' , - - ^ - !r , ^ ^ s ^ ^ con- veri.fiiarea ldmptlor de thminat public (verlf icarea viz'uald B v e r l f lcaa u t o m a t [ , a e a p r l n d e r e mecanismutui taotelor, a sj6uranlelorr.reglarea curent)' r e d r l c t o o r o l o r d e s e c u n , i ; " ; ; ; g t p r i m a r e 'pentiu rea circui-te1or ot,:t ti- tehnice a relele1or cu oonductoare veri"ri;;t; Controiuf de t efeotuab poa'he fi torsadate lzolato - p""uorrllul Os O"survii" oper"tiv5r -constltulnd atrlbulle do servlctul - puruirrriui t"ntr:-co-tng1neiesc, oaro are ca sarotng executarea ecestul controll unel dlspo- personaltrl echlpe lor do ::eviztl sau reparl!.li'^I"^urma (bentiu oau seolle de subunitate Oe a-'gefufui sru^-s";i"e verbate zlflt d isbributle ) i oontrolulaocldentalgeefectueazE.ctlre!eauagub.tens ltlne' t se lntorslc pentru'executan!l efectuXril controlulul, i;';i;;;l - executarea orlcdror lucr5ri; de proteclle3 - rtdlcarea tngrdtllrilor - u r c a r e a 'p; llnleii Pe stilPil transformare aerlene. posturllor.de - or"ii[ ;;ilt;l"tiiie [o"i"rn"J"rH 9t qe ^ prez lnt d. pelsonalu lul Rezultate Ie contro fu fu i-6e in conseolntA' m6surl dtspund o[ ";;;;i;;;-;;ri;A-;"-acesta terarhlc 4.2.4. fotru"up"rt 91 repuneri aub tenslune la abonell a abonatllgl ge face in. tlmpul zllel tn baza I Lucrarea de intrerupere -qi-; de intrerupere. de o eindGO"31t1*t lnterire terrnfce lnetrucllunltor urm6tbarelo oondrtllt rer'lectindri-ee rmrr" gur6 pensoand avind--mlnimur 6rupr'i,r corespunzXtor clrcuttulul - se vor foloel numaL'"i6,i"""t6 caritrate nespectlvl sub tengiune' ; nrl 6o vor atinge. pdrllle face de Ia flridH astfelt rntreruperea euoilaturui se - s" id6nlitrcd abonatul care trebulo tntrerupt; rie J.t. inainte de a cu indlcatorui - u" .iiiiii"U-irp""-oe-[e"siune drn confec!lonat[ este aceasta care in in-c""ur se dsschroe uert;'i"-ii"ia"u netal; g u r u b o a z E , b t l g o n u lq i - p a t r o n r t l s i S u r a n l e i ; ; s e d e j---"Jou""nif 6ub terislirne, . so proledeazd in acelagl modr . tns{ fn c"ru se- anun!il abonatul 9i se verlflc6 si[ur*rt6i bugonufui inalnte de t,ngu::ubarea 5u'ge aamtt Eisurringe improvizate sau callbrate neoorea;;ti-6;o;; Fir;;;iui. p y p 2 g t o l , ' abonalllor monofazalL se vor monta numal pat::oane tle 25 A. Is firidele ta tabloul abonatulut' tensiuritt prezenfa Se verlflcd 4.2.5. Racordarea noil.or abona!1 cenIlcrarea se execut5 de cHtre personalul de exploatare.din oadrul c o nid e u n i t S t l l o r d t n p a r t e a p e r g o n a l u l ' d e l e g a t d o s a u d i s t r i U u t i " trelor 6e as1tensiunllt intlreruperea cu de luciu, in baza autorlragigi Ji"".ifi:ro"t"J, evltarea nurindu-se toat6 mdsurire tehnice'gi or6.;anizatorice necesare pentru p e r 6 o n a l u l u i . a de acctdentare Iericolului Cu acuasl& ocazie, !e ururf,resc in moclspecial ulmdtoarelet ce se racor'leazd t"o*,tro]. a documentelbr instalaliei. ;j ;;iil"tar"r-cl, e t c . c l e m r i s u r i i t o r i ) ; bulebine initiv, ( dv ou s.a rb e* ti i" m \v *r p *" ' ;i;n "a i f; ; - A ; ; * - d e f tcerea modutui-d6 amplasare a armHtunilor ref elei in funclle - construc!te1 cfddi::ii-(conf oF* t*U"lultri. .l din subcapitolul 2.6. ); de natura gi aicesul ia fj-rid[., calib]:area siguranlelor; ;):a;;itia d e b r a n q ' r n r c n ts n f r e i . n p o z i l i i < i e d e s c h i s l a m a x i m u m l Ji i"ti"rdtorul 68916

- 7 7-

fazd Bau tlumrnat pubttor f) modutde reaiiz"r;-;i-i;siii,tiiiiiJi* oteufesrreoonsrrtulbea tz6_ lattel tn looul de raoora.---raeordate a brangamentulut cgte esemHndtoare oelel mentlonate t.*;:$:i3:t.u"

- .ilu -a'r; ";;;,i!ii$i r ; ;riie i i ffi"Fiiiu,iilr;i l;,""" "olemel 9l a raoordulut aeriva[te-p?rai;l';;-v; :Li;:i.iii3l i"o" ou dcoscbltu atentlc tru a nu afeota ln aocr roo oiretiiG;-;;nd;oi;d;.de Den_
4.r.

sau.razcler pc oar. tc raoordrasl.nogl oohlumaror rt "!i"13:"1*tl3:fff"f:i:t

d lnr

Aoegte luolHrl -

ge exeoutgl cu pe::iodJ"crtatea de o dat[

po an gl oongtau

tHlerea ve6eta!leI3 mdsyTilt de saiotng gl tengluner echllibraree earclnlior oe ia""; luorHll la ltumlnatut pubtt;;.-' mHsu.rdr1la prlzele de'pfimtnt.

telor

coiidttiirl'pi"odzute de normele de p - r o t e i r fl e ' a m u n cifn g i - " n r . " r - tEierea-orengti.ir ga se ex4cute dln cogur toJ.eeoopurul,de pe autoscard aau soar{-de lemnr ou re-feotaree-mie,"diio" necesare prev5zute la utilizaroa aoegtor dlapozitiveS - sts vor fo10e1 crestr gpeclall sau ferdst:rele de mtn6f - Ln cazur tn caro iuorHi,rrg si eiiouta.iri-zii"-itiioi"te, se ve de_ llmlta st so va lngr{dI ioour o;-fi;A riti6i]l" 7 n[eurt n t urtreu'L'r q do rvlut evttaro e aocldcnde otrculati6.

4,1.).- THierea vegebaltel LrcrHrlle ee execuijd tn. perloada de trtoctsre a vegetaf lel arbo= gt numai aEupra- cren6tt6r _i;}ral. rtlol arbugtiror-care rt prln rupeJpe an putea gE' cadH peste relea sag ?T putoa oeterlora l,;i;ti;-cJiouctoareloi rucrdrirs ee exocutH cu refeaui sub-ilenaruner..il torsadate. ;uil; f c'rnafitl de revlzll sl reoara!11 lnetruite-in-ad;il-"';;;r"m

la rlrldele de bransanenr, mfi.nrndu-s"1fm!;:iutlinuil":in: se-ei6stueazfi ur*.


MdsurHtlle dd sar'cln[ ie. efectueazd -;;;i""*i,la postul de transfor,mane Ioane de J. t. ale _transr oir"a[ote F6 oo_ tor- ;i Iilcrdrile ss executg in-coraorfrrtitu-Ig. r. $qtruoflunire tebnlce tn vlgoare (!.l.FT !9--?r)r oi-oi[r" rot:ilatir-ilJ-oirtdttr de'exproatare.ild'urarea -"lri,1Euffrti.6iu'$Fili"t-s"

M ;,."#fff d 3 3':*ll# * 4:F"-J,?! ilT:ilffi"il"t# !rtl:* ;,,.e e, e puaote flff3":l'$I!firg:::i{iill3l";";;,ng*:$};i"il";u"ore-ad-aJ:,iii;r;'ei

4.3.2. Mdsurdrl de earoln[ 91 tenelunc ln regeaue de JoasHtensluns. ou oonduotoare. lzolate toreadate 91 la postu:nlle de tri'rrsfo:rmari su-vJr executa rrtuai-'in perloada notonbrle-februanle ta oreLo de vtrf de eerotng, misurert dC t;;Iurre - ounoagtereasolj_oltd:rilor retiiJir -- !r ouro"t--ivtrra o" Boopr nHgurllor de uu"u'iunoit?l:1",_a-refeterg : ;Si,otttree

Mebur&nile-de sarolni sl tengl'une se oonsenneaz&tn dooumentaf ll tebnloe confo:rn metodologiel in vtgoar6l ra executanea ludrdrlior tn baza lnatrucflunllor tehnlce lntsrne (r[r) mdsure organlzatonlcd ae emrlirJ-e autorrzatrJi-oe'iuiinr-i"dJ"Iiroouttc prln consrnnaxea rn evrdenlere operatlv"-"-u"*a[JiiJro", - nttnoto gofulul do luorare gl numHrui memblilol dln eohlpdl - nundrul. IfI-pentru lucrarei respecti.vHl - lnetatafla tir oare se fuorJ"ri, - ote Inoepe.ntl luordrilS oottulfltle de exeouta:r6 a luordrll (ou sau fdr6 tntreruperea tenslunll), -_-MHsuraltLe de sarolnH 91 teasiune se cqnpar{ ou caraoterlstloile -78-

;3i31**,

taJ6-oe-J-uitrpu'fon'itt-5ii*mrnrriu;;ilu

(apurabaJele mojtate ln posturllc de transf,ornnrcr Eaoblunlle oonduorefelal toarelor eto.)9.1 pe ,baza uncL anallse telrnloe sc lnu mtiarrrL tn 6ongcolnlH (eohtmlnlo6utioa ltinl de plotrrrl .i.a transformatoare, redlnensLonatca olijurantolorr lntrerttpboarelor, a reduotoarclor de curont, bohtllbrarea eirclhllor. pe faze 'gl reparlflt o!9. ) 91 se prevfid luorhrl tn planrrllle anuele de lnveettftt capltale. tl.r.r. Echlllbrafea eatrolnllor pe faze

tn retrelele gu oonductoare lzolate torsadate, ourentul dln oontlucto:rul de nul treburio s& fle olt mat eproape de zero gl Ln nlcl un oaz sS hu depdgeascd'Zoit" din ourentul conductorului-de pe faza' cu garclnfi mlJlocie. Ca urmare sbudlulul intocmlt prln anallzarea rezultatelor: ndsurdtortlor de sarclnl gl tonslttne, se stabllesc consumatoril monofazafi care trebule racordafl pe alte faze. Se lntocmegte.un pfogram de lucrriri tn cspe Be speclflcH fleeare consumator pe ce fazd urmeazf e se monta. Be executfi. lucrarea gl se repetf; misurirtorj-le de sarolnd pentru e se consta:ta eficlenfe rnfisurllor luate. Oneralla de trecere a unul congumator de pe o fazd pe alta oomportfir - lndepllnirea formalltdfllor de luoru prin autorizirgle de luciu scrieHt - m6s,iri tebnloe pentnu sooate-rea de.sub tenelune a re{;elel electrlce. Tehnolo6la de execu!le oonst-&tn lucrdrl ldenttoe ou ra6orda:rea unui nou Gongrlmator, cu urm5toarele prectzHr'lt - se desfacs carcasa raoordulul derivafle paralelS - ee desface olema de legiiturd alectricH f.ntre qonductorul de fazd gl brangament gl se tndepiirteazd conductorul de brangament. In locut acegtela seagazd o bucatd de condr.rctor de aceeagl seotirme cu cel scos tn lunglmo egal{ ou olerna 91 apot olema do strlngere. Se ung cu vasellnH neutrd gl ee tnloculesc' oarcasele racordului denivatle paralel. Racordul derivalle paralel r&rntne decl montat po oonductolul de fazd pentru a monllne lzolalla respeotlvfi 9l pentru a pormlte o evontualX :revenlre la legdtura brangementulul. tehnologla de legare a brengauentulul pe faza tndicatfi tn p:rogranul de luordxl este asemdnf,toare oelel prezentete 1a-pct.7.5.2. 4,r.4, Ilrordrl ourente le llutlnatul publlo

tn oadrul.luo::Hrilol ourente Ie tnstelaftl de tlunlnat publlo ln medlul. urban gl rural ee executE urmHtoareler a) Oon!.roluI planlfloat al f,unotlonHllt tntregll de 11um1lnotalafli net, dlntr-o zon6 de relea a unul orag sau a unei tocalitdtl ruralril b) Lrtervenfil Ia punote lumlnoase oonettnd dln tnlooulrea becurllor. a boblr_relor de goor a_.du1111or, a slguranfelor, a globurllor aparte 91 a coloaL nelo:r de ellmehtare g6.slte def6ote. Intervenlille ienflonate sb exeodtH de reguld elnultan ou contnolul plan*flcat. Inorer'lle nengionate se exeout& de dou[ peraoano ou refeaua. cle lluninat publlo sub tonslune attt zlua, ott 91 noaptee, cu respootarea u:rmHtoarelor mdsurlr - loou1 de muncHrnoaptee,trebute eH f,te blne llumlnat de la o sursH lndependentd (prolectonT autoteieec6p) I - luordrtle sb executd numal dln autoteleseopl autoeo{rl sau de pe eodnl de larnl - eieotrlclanul oane l-uoreaz[ irr refea va fl eohlpat cu ndnugl elecgl oohelanl de p:rotecfle. trozlolente Fortnalla de lucru Be oompuns tltn t+l electrtctenl avtnd grupele fII gl respeotlv ff NPM.

4.1.5. Mdsundrl la prlzele de pdmlnt MHeurHrlle prlvlnd rezlstenlele de dlspersLe a prizelor de pHmtnt se MEeurb'rlle efectueazd efectueaz6 in tn oonforml.tete ou lnstrucfiunile r pentru peniru exploatarea exploitarea El t tntreflnerea 91 tntreflnere -197o)r o lr-retalaflllor: de-1e6q,re la pdmtnt (rRE-T.-2r-197o), dirbH la dol rixcepdol-anl anl ou excep9 dsbfi din medll medll foarte foarte agresiveroBxc p6 verl?lod datd D6 8D.r Be ve:rltIofi o dat6 fla oelor din 4ne r,ucrHrlle de rndsuru.rl la 'prlzele de pdrnlnt se exea:utd eu regeaua ou oonoucEoa'ro oonductoaro o lzolate lzolate torsadate lzo.tafe torsadate eub torBadate eub tenslune sub tenslune 91 Cjeformalli de formatll ale formalll ale unitHlll unit unitHtli de eXex91 de ploatare preoizate pnin lnstrucgiunlle tehiloe tntern6. Mflsurdtoriie se exebutl de o echlpd format6 dtn mlnlmum persoane. personalul doud psrsoAne. Personalul tlebule tlebule sd sd fle fle lnstrult lnstrul aaupra condiftllor_de oxeoufle. Dste necesar aH se :respecte urmHtoarels mdsurlr dellmltarep materiald a zonei de luoru; - lnterdlosli de & se urca pe etllpli :ref,elei; - foLoslrea miJloacelor de protecfie. _ ?g _

',

i I li
I L

8o va procoda d u p d o u m urrnoaz6l Ilpsa de tenslune pe prlza de pdnrlntr ou aJutorul lndlse vorlflcli tenslune d e oatoru luI 3 de Joasd, tenslunel se tmbraci m[nuglle electroizolante j -- c o te t ae e co ou bo orr lrr t 'e 9 r za zH 9J on no duu ac lo to ru rr ul.d - se ln nt r e p frl1 1 ls L ee 8g . {.t{ u tlu .a ra dL e de es sffa a cc oo l de d e e eoborlr oborlre conductonului c onductonului atingerea a tingerea nt'l de mfigurare. 8e 8 e l lnterzi.ce nterzice dsur;re. e m exeoutd opora l l a :r d tn tlmpul-mEstird.nll i se bat sontleLe auxlllare de niisurare3 - se agazd eparatul Ln pozitla de lucru gt se leag{ condttctoarele l.a aparatul de m5suid, la prlzA. sl.la-sondo;. - ex"ctriirea mbsur6iff gt insorierea rezultatulttl; gt de la prlze 91 se desfac log6turlle de ta aparatul de mrlsrrr$. eondel de joasE benslune 91 se refaoe - ee ^ tmbraoH mHnuglle electrolzolante pHmint priza de de c6bortre Ia i legdture ooncluotorului - se goot sordele auxillaro. Psrsoane16 oere exeoutd luorarea vor avea grupa III l{n'l. r1.4. Reparatll cu oonductoare lzolato curonte ale retelelor torsadate

de repara!11 se va exeouta un oontrolt tnainte de tnoeporea luorhrllor stdrll tehnice a lnstala* de preferi-n!6 la nlvel ile-mialbtru pentru,etabllirea a volrimufui-a6 tu""orl''ae reiaragll ef a necesarulut de materlale (oontltrctfei, fo"re. clenre, armdturl, outti de d-eriv6!1ej colpurl tle.llumlnatr prize de pHm t n b . ' s u 'p o r t u r l d e a c o p e r l g . f l r l d e d e b r a n g a m o n te t c . ) . Acest oontroi se'face vizual gl se referd Ia urm6toarele elementele de rofear - starea stiLpulut gt a funda!illor; - starea oonductoar6lor de reiea' lluminat publio gl brangamenteS (arm[turl do suollnere pe stllpt. - starea clemelor 9i a artn[tuillor; gl pe zld, cuie de ftrxare ln-zid sau beto!, inttnzdtoare de refea_gl brangarnent do conflxarea fasclculelor racbrduri'de dorlva!le 9i paralel, brdtdri-pentru d u c b o a r e' , c u t i i d e d o r l v a i t e e t c . ) l - starea elementelor de brangament (suport de acoperlgrflrlde de hlrangamenbcu echipamentul acestora, coloane. electrlce)1 de llrlmlnat publlc (moduI de flxare 9i-all-nLere t etaroa"oorpurtlor starea ooloanelor de aitmentaro, starrea sigir::anfelor de. proteollu r 9{l9t$lt?. !ode ftxare acorpurlJor de llustarea arm{turilor blnelor de goc gl a becurllor, e t o . mlnat -0u ). se vor verifica tle asenteneadatele clln teren ocazla oontrolului, de pfanuf de sltua!le faV6 91-s6hema electrtcH a._refelel, exlstente la oentrul -digtributle. ulrndrlndu-se ln mocldeoeeblt urm5toarelot --'i"lru"fgdrtfe de gf fald de LltA de medie tenelune(6-2o.kJ)i ap!;pieriie -apr-op16rl kV); - inoruoige"f fafd_dri IE4 du ineLtH tetrslur.(llo-tloo qf - traverslrf gi apiopierl fal8 de c16d!r! cg perlcdl de lncdndlui do teleoomunlcafll.- incruolearf'91 fagE de linttle iprbplert de repanaltl curento este de o datd Ia 6 Perlodicitatea'tuoi5ritor anl. Reparafi.l ourente efectuate eaupxa rele1elor ou oonduotoare lzolate to:rsadatel oonotau dln urmdtoarele lucrdrlr - rcondillonarea funda!1t1rr 9l a stlLp1193.d? beton3 de conductoaret - :reoondlfloneroa eeu tnlocrrlrea fasoicululul - __ - reoondlftonarea sau tnlooulrea olemeLor, arm{turll-or 91 accesorlllor ::oSeLel (outll de derlvatle etc.)i - reoorrdlllonarea gau fuilocul-rea brangryngqtelor_91-coloanolorl ^ - teoondlflonarea eau lnlooulree lnstalaltllor de legare..la_pdmlnt. tle stil.pllor nu se face in oadrul lucr6rllor De regul6-tnlocuirea ou:lenEe. ci tn cadrul cel6r do deservire operatlvd (Iuor&rl accldenreoaratlt taie), sau de rep6raf,li capitale (oind se prevede lniocuires maslv[ a etllpll o r c u u z u r S .f l z l c H s a u v o r a l d ) . este de I+5 olectrl do reparalli Fosrnalia de lucru pentru luorirrlle ctenl tn baza auileparelllle curente sa exeoutH cu Lntreruperea tens lunli de lucru. t o r i z a t l 'E l De la caz La caz, f,ormalla ds lucru pogte fi fqagmentatfir lar lucrdcurente otapiza{e cu sau flrd lntreruperea tensiunll. rlle de reparalil - 8 o -

- recondlllona:rea.fundafll|oq'de beton. 91 a etllpllor, daofi porglunlstnt sttuate ilnA fa cel rnult'ori; lu[-"r.&turtle de sus_ | 9 ! e - r ea co n t l l t l o n a t ooncluctSil"-1::-9:-TglE?r a brangamentelo:r szu outll1or-tte Oerfvatiei Ulnere - tHierea vegetatleidtir rebea 6i brangamontor - verjficarea rle 91. recondltlrinarria anoo:ielor 9l a dlapozttlvelor ftxare a acestora ln pdmfnt; - complotarea gl recondlllonaree lnecrtpflllon averttzoere3 --' ' - lnloc:rirea 91 reoondlllonarea prlzeloi,'ae p8*i"t. 4.4.r. R e c o n d i f l o n a r e a f r r n d e fi i l o r 9l a etilptlor de beton

O:rttonlllc de otaptzarc b:ebule sH atbH ln vedlereutlllzarsa olt mal r a f l o n a l H a f o r f e l d e m u n o d ,r e s p e c t t v r e a t i z a r a J unul ntvel ctt mal mare de productlvltato e munoll, prlntre- luorilllle oe ao pot executa fU,rH lntrer.upalea tenstuntl ee menfloneazHr

stflput Ln dlreclfa-opuEe-ancoret, ou oouu-p;Hjfit-s""'iI I g i rmonta va o anco:r&-p:rovlzorle tn acrilagi'sene cu-ano6ra exisCeitf. 9upd tntooulrea_plesel resptictlrlf .ee-vg iil; ";iliG;;ree anrorel. so controleazH fixarea ancbret-(in zro) ;t-d";;;"-iioilt"tH fleurl sau slEblrl se va faoe din nou ancorafee. lucrdrlls de refacele a tnCorip|lonlrll stf.lptlor gt a tndlcatoarolor de secu::ltate constau dln demontax;;-;i-inroouirea indloatoarelor de seou:ritate deterlorate gl revopslroa rnsor.rptiiroi; ai intormare;-----.
4,4,2. Reoondifionarea gr inlooulrea fagclcululul de conduotoare cu ocazla reparaflel ourente se executE urmdtoarele -cono luordril - veriflcarei* sti.rll.1, tzorgtte lzolatief i. si e poorfior rozlt{el onnrinn.Lnqn.lnn

fn oaiul in oare ae oongtabH ordpHturl gl dlstrugert looaLe la funda_ de va procede la remedterea'a"ee[ora cu rnortar de clment, pe ! i 1 . ? i ? t i r q l ' pcrFtunJ.le pe ca]:e urmeazd sH adere mortar.ul, se curdld orr dalta, se etropeso -a;5t-ctt.aPI 51-apoi se^umpru..cu..lapte do ciment. *;e conJ[",ii"9C"-i"--ilrr.1; este cazul-9i se lncarcH psrfile do reparai. ge rormeaza-*uotiiii gl"6e gretu* iesc p5rflle reparate. Daod se- constat5 orXpHturl.pronunfate transvorsaLe sau p6rlide beton dlslocaLe si urme de metil^fopit p"o"dnit dln deieri;;;; ann6turit, ee vor:lua mdsuri de inLoculre a sttlpilor"respectlvl . Ilarar:ea ie executd cu 1ntr''eruperea terrsiunlir pe bazd de autorizalrb oe-ruid; il-;;naigirru tetrnorodr,. c e p . r e v H z u t el a s u b e a p i t o l u l 2 . 5 . Verificarea verticallt{tli stt1pl1or ee face vlzual, pe dou6 directil, g i anumet - oentru stilpli tie susflnore, ln altniamentul linlsl 9l perpendlcul:rr pe aceosta; - pentru stllpii d o col!, pe cele doud allnlamente gi pe blseotoarea un5i:l.ului {e col-t. In cnzrirl-Le tn care se obselvd sbatert do la ver.tlcalltate la sttlott d e . s r r s f l n e r ' e r ; e v a o r o c e d a L a remedl"erea sltua!iel aplicfndu-se tehnologle-O6s_ crlsd la punctuL 4,2.2.+, sttloll de col!-care nu oorespund dIn punctul de vedore el vertloal"ttx!11 se Inlocirtesc apiidinau-uetehnolo'gia prevuzutH ra subcapitolur -;; 2.5. Pent::u ve::lf lcarea gl recond tftonitea-"ttooreio; ;;;cutE urmdtoarele operatiir - ve:rj.fioarea inte8rltH!ii ancorolor gi a pHr!llor oomponente 91, tnlo_ oulrea celor ca.ne llpsesol - verlficarea gradulul de oorodare a flec&rela dlntne,pleaele odnpo-d nenbo ale ancor"*. gi! e^ of el vorsea d e-anoorar; ;- ;dr;-ii[i. rr ! 1u r . guiubu:rllor la ctrime-gi 19-li-ii" ; vel:lf lcarea etrlnneri"t de pnoteofie, fn cazur il crre lnlocu116a unox fiese neoesltH detensronaf,ea aroosg va proptl

nate la subcapi.tolul 2./.g - lntmaerea conduotoarelor, acflo4lndu-se asupra -'acJsi6"intinzdtoruluL -"nnde Fet99-pentnu.aslgu:rarea s5ge!11o:: tn oazul az in [ile oane eoesreA s" RA aflE p" :i*$:::"? : : H?l I r31necesar5. t:: ::SI9i :t3l I i. i;de conductoaro (ff.ngg clerirele'de i intldere, n t l d e r " l ' f , la i intrHrl ntrH::l s l iegirl ieqjnt t i J n cunrr_ 91 q rr {a , 'fa E,r - er r , r r r E - r o cltn de d err lie tr d a arm ilA H tt u u rr rljl..e ed o. ee . ss u u Js tf ii "n ee "" r] e' r d-.d ? c trilg u oo . ,rt!r q n zl .d rd nu r rr{e ai le a g{ [ i 'n r^ra c de fixare tn zt<l gar.rbeton; i;-inndalirf ,ie--conductoare). In cazu.r_ rn care fglut

uotoar.eror. 9i " rn fasol:-:g"l{1:g:"-rtg"1 t*" it^ ;ih"::;::Tdi! ;: iI! i #"l"B"i{ffi ,: 3::ifr :#i" "i"ilio_ f" lt""ffi: I I ]l;, : :f: il peunpanou, p"o""a goldH"loare, i"'i;:;;' o;fo#;::i# :I;9" +.t3:i*:: *"1:,.

pozl!'a u"-"l:$ffi?#"*l * vel.lrj-carea :*t*ui";:,;aF:g::ir-i:"xilliibiiii-i;iiigr*i"&ri exlstenfei Ff stHrti brHtlirilor pentru-fixEre"-fil;i;;rurur oe sonoucroaro- (rl.ngE clemele de
-81_'

589r6

urHtHrile

"[uri1 brHfdrllor de flxare pe etllpr a - uu"ri?i;;;-;i;t""lJi-it oontluctoarelorli"-u"o"r"--oompiet6ill sau inlooulrll lor'

elnt degradate eau. llpsesc,

ace.8tga.s9.vor tnlooul

sau se vor oompletal

4.4.r.Recondlllonarea9l^lnloculrea.olemeLor'armdtu::llor FeVerel., 91 accesolillor dln refea' Se verlfloH etarea tuturor olemgloq gl.armHturllor Seconstder6oa',uoo"uspu'zulo'ieclemelegtarrnHturllecareprezlntd urm5toarele tlef ecte t pluLlfe, gurubult, brlderoeroel rupert.de.nltrrrl, - crapaturi, flsurl,

rlpsaprdoule101'.: prese meralroe a cu10r1i1 ffil3ii"*"""8fl1*BH:ltli,?Biia


{!l'pl

r rut{r't'ot uglnlte I

a- oleme].or 91 armdturllor ncoxogmai sus p"ii ["r3"ilri"[--p"iii"ra-inii-totald gdibe, ou gpllnturlt se cu sau ";-;{}ing-piurftere, se-eomfleteazd ounzdtoare
2.5. gL, 2.6. . - -. Lw a- -.-&r r .,a , : r a tlerivallet , r a n . rr r o { : { r acestea ee de ce se oxecuta la outllle Prlvind luorurllo referfi. lb urmirtoarele operalllt -^ -rr Oo prlndere pe suport sau pe ztdrrespectlv - vo::ffilere"-roA,iiuf stringerea Piuli!elorl desfacere6 oaPaculul cutlell pent:ru secflonaret - aesfacerea Uoi'n"lor ae-Oeriiegle 91 a furoilor la subcLpltolele

- pozllio sau aspect-nooorespunzHtor a mangoanelor de Frotecfte rs ll - , -rr - ,^ -r^-r1^ ia c*nx,{rn{ .,ort l tlrn ie ore, col! g 9I 1 - itn nttiin nd de erre e clemele de susb sau la d", ifflqlxi olemsle lsursrv 19 q v praetlc me a rilra rt e xr r dll.n di;-;;i;;tit n m ns saa . m ma a nru nn gs oo nu u ll u l o P LtrEvrv r ll iiD purtdtor) nul (;;ftil-"q4 I uctorul-de g ""5;iti-;i'-i"tt"o!; clemele de lnn8ahl ffiistraie in zrd crai-ata sau-deterioratHt de sazenaturale - ilil!;;i-r"te 6'i-uiiil"i, cJ"au"tede ap6i oonducte etc. 3 d e telecomunlca!lt t e l e c o m u n l c a t l t etc. t de lnstalalll' plaeticg la culele tlo flxare tn zld sau - ltpsa l'tnsa tmbrdodm{ii"i-i6'masg. imbrHoXmtntel de beton' menlionate oulente ee-tnrdturd toate.defecllunlle cu ocazia reperatlel

b o - e c t e a z dP o z l ! l a 1 o r . armdturl-Ior reconolfionaro sau Lnloculre a olemelor 9i menflonate rennoriiti-le nol pentru lucr5rile necorespunzdtoarJo-ilu-oii""H-d;'"6ult"o"ntat6
I

protecf le

a izolalte11 :t"*;?fr:ri3"ngtglll. oo,rtu"telor,.a-oonductoye]9r,


prFt-piuli!e; ifr1nser99..P99ur11or. reral;'re;reedtri!rr""l-ii"t"ioJ' oonverliiont'oa etangettHfllr a marcaJelo:r - ""roiiii""-cfiiicurorl

ou ctrpa uscatH'gl ungoreb ott vaselln5 nsutrdl

guruburllor' ductoareloS tl strllBelea sau car(ecblpamontul-lnterlor * ouuut-tii oalo'outf ife-Oe-Oertvafle coreopunzdaltele ou Lnioculee voi oasa) nu pot rr-rsoonOigtonatel """ui"* t oare. 4.4.4.Reoondlllonereagltnlooulr.eabrmgamentelor s o v e r l f t c H s t e r e a t u t u r o r e l e m e n t s l o r o o m p o n o n t e a ](prezentind -eblangemen tgroT. cr5pdturlt gdslt_ necorespunzdt'oere cfemei6-ii*r:rorUtu"l1e tzolalle deterlo'aiber gpllnburl, 11ps6 Oe-nilurfr-plullfe]-irr"Uu"ti ftsurl. s a u l n l o c u l ' ratE ofc.)-se vor completa e penel

din olema de tntindere brangament. este detertorn oezul in care fzofaiia conductoarelor de brangament Ia 1norocede ooreepunOr."" mal nu condrictoere I? aa,f,{ sau seotldile-aceslor v'erlflca se va iceait6'ocaile, toouirea ro:r ou altete necorespuilUioio"l-oii brangamensd,ieata oonductoi'iioi-piio";u1";f-ie oacH-este cazul la retntrntlerea oaratlet Be va verlflca pozitrar-rioa[r'ae frxaiei existenla'oapaculut din lntertor, luindu-se iiluoror de piotecalSr-iiii""-oo"ouct6.relor !il;til;Ii sau a necorespunz6toare elementelor a Bau tnlocufre mHsurl de recondftionrrfianeamblu. tntresulul -"v-Yos-n-Ia-ir;ideie metalLoe se verlf lcd u:mdtoerelet La elementele. d.e sl6uren!6' - starea 6e ourdlenrel-:riii;i;-;";t;Jtiior exlgtdt de nul,dacH clema a ieeeil"ri ra verlf lcaree cre;rI d; il1-;t -a2-

o ateriite-lifioi"urta sd-"u-.oiraa etilii

nengonululttln Pltc 9t

le braneement. ;;ili etr-ilal;;Hi;rur cu ocezlareprrvrid-iiio"tur Ju'u"[{ii'd_9f otrllg pentru bra,ngament. de protec-

- oEllbrarca oomotd a atgurantflorl - oxistenta l1 oompletercectlohrtl oaaa sl tndtoc fase 9l cvcntual oomplet e_raoordat o cane care e raoorda! lrgnlpe4lqf brengamentulj dc rcfea po "- 8t8tr98 statrea glstcnulul ElsutnUl|ll do [nOAlOtlO Oo e u91 lnohtdcrc a u91l flrldelt - lnecrlpflonarca gl vopslrca f,lrldcl. plastlo plus oJ(laEnla ftxldele qln dln naTerlal se Urn6rcBo slgt La ILrloetg !a naterlal pIaaElO ul urmHtceo exlstanlo Ef81olastlo 50 t4 pfUs 14 }lulut (tn caz oontrar ae apllo[ dlepozllllle tn vlgoare), Btatrce etgurantel automate aau a fuzibllulul. Elsmentole dln fhldd Eeslto neoorospunff,toare oc oomplcteeud sau so tnloorJlegct In oazuL tn oere branganentele gtnt prevHzuto ou ettlpl lnternedlarl de brangamentreparella ourentd a eoeatora Be va face odatd, ou oea a eti1pllor dln rofea conform aoalt491 tehnologll de oreoutle. 4.4,5. Reoondttlonarea gt modernlzarea oorpurlLor de llumlnat publlo tn oedrul. lucrHrllor de ropanalll ourente oo 5e exeoutl la lnstalafllIe de J.lumlnat publlo se urmdreso urmdtoa,rele operafltr - repararee 91 tnlooutnea cutltlcr de algura,nfe nontete pe ettlpll de beton3 ropqrarea 9l lnlooulrea oorpurllor de lluntnat publlo gl e boblnelor de 9oo; - demohtarea 91 r'emontarcabrafclor, a prelurgtrtlor gl a otrll6eLo:r do construlro a corpurllor de lluutnat publtoS - reooadltlonarea eau tnlooulrea'arrn6turllor pentru lLunlnat publ.lo pe olddlrl3 - refaoeree 91 oxsoutalea BuBponsllLor gl tnlooulree lunptlor tn axa stleflzltl - vertfloaree olcnelor derlvafle paraLel. , tehnologla de exeoulle a luor8rllbr de reparafll ourente a lnatalefltt'1or de llumlnat p[Utto corosprindo oelet pentru luor&r'116 nol, menflonate la suboapltolul 2,9.
4.4.6. Reoondlllonarsa gl lnlooullee lnstalaflllo:r de legore la

PUntnt
0a ocazle luo"Artlor de reperafll ourcnte se ve:rlfloI urmdtoareler - starea legHturllor gl tmblndrllo:r la oonduotorul de nul pur.tdtorg - Etarea gl nodul de flxare pc attlp a oorduotorulul de oobortre le prlza de pdmlntt - etaiea tmblnHrll la plose de acparare pbntru mdeurfito:rl I -- daoH clln punot de vedere oonetruotlv se respeot6 prevederlle 9[AB 6].19/681 - valoarea nezlgtenlel de dloperale a prlzelg : graduL de-oonozlunea ooduotoanelor 91 eleotrozllor. In cazul gdsllll unor elemente neooreepunaltoareraoeotea ae vo.r tn:looul aau oompleta, tebnologla de exeoulle fllntl asqn[ndtoare oelel de la luorilr.lle not, plezentatd la subcapltolul 2.8.

Reoeptla ge ef,eotueazEln oodornttatc cu prevederllc g.C,U. 9oo/|ot urnErlndu-Be Gu eooaat[ ooazte urndtoarelcr - reallzaroa luorfir.llor de oonstruolll-montafl asu rparalll oodorm doounentelor tobnloo-oooilQNnloe(proleot do exeoutle) 9i. ou pre-or1!!111c tchnlce -ln vlgoerel --I-GO6p11nlrea pentru cxploatarea nemalE. e lngta1aflllor3 oordlltllor - noall.tara lrdloatorl lon tohnloo-eoononlol prev[zufl. Reoeplla ac desf,dgoar6 tn urodtoareels etaper oo aas loc dupd ternlnarea luorlrllor 91 pu^a) Seoepfla-prellnlryf6 ncrca Ln funollune a lnstalallllor3 b) reoepfle dcflnttlvfl carc gc faoe la explr'ar.ea per.toadel dc garanfte. Cu oaasla reoepftcl luordrllor Bo vor verlJloc ulnEtoarele doouoentet - proleotul de creoutlc al rcfelcl, avlzele obllnutc al reellzarca lnstelallllor Ln oouformttate cu aoeateag - autorl?afllle de oonstrua?te 91 funcflonr de la Conallllle Populerc A1 alte organo de rpeotalltate; :Bj_

- prooesoLe verbale de luorurl ascuneo, ouprlnzlnd tn apeolal datele de exeoufle a prlzelor de pdmtnt 91 a fundaftllorg - oertlfloatele pentru toate clementele de eohlpare e de calltate (etlLp1, oonduotoale, oloma. g1-armHturt eto. )l refelet - tabirle de efigell reallzets de oonduotoare; la fasolculele - sltuafla lnnddlrllorl - buletlnele de mHsurdtorl aLe prlzelor de pHntntg - lnventarul refelel3 - ftgele de tncruolgHrl tntre relelele ou conduotoare torsadate gt travErsats. do telocourunicaflt 9t de radloflcare llntt dtn teron. DooumentattlLe men!lonate so yor oonfrunta ou sltuafla Dupd verlficarea vlzualH a tuturor elenentelor oontponentc ale rele1el prezentate, s6 poate pune refeaua 6ub 91 confruntaiea l-or cu documentalilIe tnsiune. Io punenoa sub tenelune se vor lua toate mlsurlle nooesale pentru evltarea acctdentelor. ou aJutorul unul voltmetnu tsnelunll.e pe faze 91 tntre Se tror veriflca faze, tn outla rle derlvatle dln postul de transformate gl la cepHtul cel mal (aceast{ m$euraro se va exEouta dupd ce se vor lntroduce lndeflfirtat al refalel cuiitlle termtnale ele :refelel). tn eiploatare Rezultatela mEsurdtorllor de'tensl"uns t:rebule ad se tnsorle ln Llmltsnslunit de eervlciu lmpuee de 8[AB 9!o/?5 9l aaume a?fr pentru tele abaterll ou nal puou nai mult de looo locultorl localltHll 9t 11o!6 pentru looalltdfl t'l n d e l o o o l o c u l t o r l . tntro tn flnal se i,ntocmegte procesul varbal de reoeptto al luorHrll r^prezentafll constructoru lui, benef lcluru Lul gl prolaotantu Iul.

4.6.1.

Admltsrea la luo:ru pantru perooulul gherea LucrHrllor

pnopllu

9l supravc-

Admlterea La lucru este operatla prln care E aslgur$ luarea efcotlvil a tuturor mHsurilpr tehnlce de secunitate la zone p:roteJatH 9l se aprobd tnoeperea luor[rLlor. Operatla de edmitere la lucru se deafdgoar[ prln oonf:runtaroa g1 verlflearea de cEtre responeabilul cu admlterea gl geful de luonare a rn&surldo luoru gl apLloaroa lor po teren. lor tehntco dispuse prlnautorlzalle Eeoponsabllul cu admiterea conflrmd luarea tuturon nUBurllor tehnloe prln completarea auto:plzaflel de luoru, numel dupd oe a lust tn zoaa protejatd, pereonal aceste m6surl seu a prtmtt oonflrmarea prlvlnd luarea acostor ndsurl da Luaru. La completn autorlzafta 0lu partea personalulul openativ epeclflcat reforitoare la admltere se vor trece gl numerele de ordlno ale ta:rea rubrloii ecurtolrouitoaro lor nontat e. exlgtente pe ettlptl ou de radlofloare llnilLor Pontru clrcuitele ee faoe tle personalul conductoare lzolate toreadate, conftrmaree lritreruperll prln semnarea dlrectd ln autorlzalla de lucnu la rustalll1or de radloflcale e telefonloc brl6a ilMdeurl supllmentar6 de securltatsrr sau ln oazul prlirlrlt acesteta, men!lontnd ln aoeeegl rubntcd numole pereocrel.dl14 unltaoonflrmfirll tea de radtoflcare. se poate de gefulul de lucr.ere auuat Apr:obaree do tncepe::e e luordrll dupd lrrarea ndsurtlor tehnlce oo prlveso zona pnoteJatd, priu transml.tele direo-' de cf,tre rosponsabllul ou admlterea. In oazuL aprobh?ll tllrect6 sau lndlreot6, gefulut de ].ute a lnceperll reaponsabtluL ou adml.terea prezint[ lucrHrllor, gl lnstalalllLe La orere zona proteJat$, locul de montaraaa scu:ltclrouitoanolor oare tnebule sH ge lucrszedemonst:rl,nd faptul cd s-au scos de eub tenslune. . In cezul relolelor cu oonductoaro lzolate torsadate, zona de luoru oolnolde ou zona protoJatd. Aelgurarea zonel de luoru ss face prln lntroruperea tensiunll de transformare gl montarea sourtclrcultoarelor do la posturilo tn dln toate punctele do unde releeua poato fl pusd sub tensiune (pe plec[rlle posturilo de $ra4sformare 91 oapetele de re!ea). NCIIAI In prezont este in ours de p:roiectare gi omologare un aou tlp (91 ternlnald) de cutle de derivalio care va pennlte gl nontaxa scurtolroultoare1or. Aceast{ outle ee va nonte obllgatorlu la flecare capdt de lefea. Pind la rezolvarea asestei probleme urmeazd oe Ia oapetoLe tle relea prln sd se desfacd lzola!la conductoarelor 91 se Be nonteae sourtotrcultoare oleme de prlndele, - 8 4 -

i i j l l I

:
J

edmlgd.

tn zona de luoru-gl sd sup:raie{trezemunottor{i dtn ochlpH. n"cd u"iuf"a""f*iiiii" L I p d r d e o a s c & zona z o n a do d o Lucru, L u c r u . va v a evaoua e v a o u a eohlpa, e c h i o a - iriirrna i,eittnd-nin m{a n l a { undr rrnel p6rurts nrot !I:!!11-"1-nqalogsc& persoane efi rHmind tn zon" de luoru. cazul In stizut rrl retelelor cu refelelor oond cu oonoucEoaro oonductoaro lzolate uorgadated l.zoJ-ate gl enume toreedater,91 enumeIa ra lu. lu. 9azgl revereror crHrl executate la intrltllne, particlparea la luoru a gefulul 6i hcrare nu este
trobule

Scurtolrcultoalele vor trobut El albl aeofluncn ooregpunz[toare la stabllltats tormlcfi la valoaree maxim{ n curenfllor do nourtorro'urit a-rn ietJrefe ou conductoaro lsolate toreadabe. De asomeneBlleaponsabtlut cu admlterea va preclze oo lnstalalll au ndmas eventuel sub tensiuno, car6 slnt lndleatoaxole-de lnterdlc$le, d6 avertl.. zrT"r.de.oiguralgHr de lnformgrer montabe 9l apol va tnmlna gefrriul'ae tucrare autorlzatla de Luoru completat5 gi sennatH. DupX ce a luat cunogtin!f, despre oontlnutul lucrdrll de llntbele zolei protoJate gl do_condlfiils in cars trobuie BH se desfdgoaro lucrlrllo geful de luc.rare oompleteazd gl nernneazE anbele exemplare al6 autortzatlel de lucrut la.partea roze.trvat{ geful,l! qe lucrare, prlvtirtt ope::afla Oe aOmilere, restltulnd un exemplar responsabllulul cu admj.terea. Dln acest moment 99f91 de lucrare devino reeponsabll asupra aonol 0e lucru oare l-e fost inctredintatd. Pentru_oa- personaldt sd eunoasod exact llmltole zonel de luoru. totl membrlt^echlpet trebute sH aglsto la dallnltarea materialu a zonel O"-fu6rti.'ln plus gerul de lucratre va instrul echlpa asuDrat oonflnutulul..gd nottulul di realizara a lucrdrtl, preolzlndu-se etrtbufllls fleofirul membiu aI oohlpelr - nol.melor_de .protoclle a'muncli speotftce la Luerarca dtat6s tn epeolal pentru lucrH::l_19 ?ptopferea instdlallllor' sub tonsluue J - modul.ul de lucru la tnElflne sau ou dlveree-illepozltlve 91 utilaJc do lucru. InstructaJul oamentlor dln echlp6 la loou1 cte muncd so va face dup[ co s-a reallzat tn gona de luoru. exemptarul ^..G^____-,Tgt*^m11U1.ffeohlpol vor sennar gupd tneuglrea lnstrulrll, auEorrzaTJ-ei..da lucrur affgt aaupra gefulut de lucrare, prln acoaetfi eemndtur5 coml-rmrnd 3t; au luat act de llmltele zonel de luoru gl mdaurlle de proteofle oo trebule noapectato. 8e adnlte oumularea de funcfl|, funotll. _reapectlv reepectlv gefuJ" de luorare sd fle gl prlmui lntlepllnegte responaabll cu admlterea. dao& tndeolineste urmdtoarele condlftlr d qrlmul : poseol*il;;;-iv rr.p.M. P . M .g r tn ?gegt aoop de oEt:resmltenrut autortzaftet d c : :l!?,lel!"lllctt Iucnu, prl B preolzarea lul nornlnald onlnald ln autorlzalLe. autbrlzalLe. fn ttupul luorflriL, , goful do lucrare .6reb trebuie s6 se afle Cn perrnanentl

. flgful de luor.are are droptul, pe proprle rHspundere, B[ uroittfloe, conr._ trjoredinlgto F sensul'sboateril sau iirtroouo6rlf d; ;u;;lt;ir, Pg":l!?,9gllpof plln acsasta gF nu se croeze perlool de aocldentane a pereonalul 9L"_q"9.M9 99 lu1 91cu oonsemnarea ln:rubrlclle lespeottve a eutorlzaflel de luoru sub luare da eemnHturl. Dupq termlnarea luon{rilor gl Inohelerea eutorizatlel de luclu. un _ gefulut de luciar:er_se regtltule emtf,ontulul, iar'af ?T9TP1"f_9o1gleta!r^al oolrea exmplar rerDlne asuprB reoppnsabllurul ou admlterea. 4.6.2. Admlterea La lucru pentru pcrsonalul ilelegat 91 supraveghenee lucrdrtlor: Unltate?.de eaploatare a lnstela|lllo:r va permite executanea de lucrd:rt tn lnstaLafllle elbatrlce proprit ln'functlune, numat pereonslulul de apeolalttate deLegat, care possdt tlloane de autorlzire, eif6enate dc unltatea din care provlne. ; Pereonalului delegat, autorlzat pentru executerea lucrdrllor I ee oot atrlbul exocufla^rucrErirgT-(qTupa r.I[.p.M,). gr oonauceri; i;-G;up. iri-'-N.P.M.)e prln geful de ecblp6 delegat oare devine gef de luclarer-aai. numaf pentru eohtpa p:coprle. Sefgf de lucr-ere egte unrcut-reiponsaUil asupla tuturor md,eurttor 4-L-,,tehnlce ce-priveec aona de luc::u, a m5.su::tior organizafoltce Ou supravegtrere, mutare la a1t loc de.muncti, intr*6ruperea 91 tenmLnareaiucrerilo*r^pqec[rn -91'clo eprlcare ou stsictefe a trituror prbvederiior normei;; d;;;["tttu'" roti"cli speolftco Ia lucra.neA :respectiva. G{tCtea de eiflbetane Cslsu:pd luarea tritu.ror neeurrlor -orbanlsatoria nuncll Ee prlveec eulteroa autonlzagtel-de tucru:? aon'.teres tl_!:819t.9"-p"otecfie l_a luoru tn zona proteJatd. 91 68916 -85-

Personalul delegat va executa luorfirl lucru, fltnd lnterzlsH lncnedinlarea do lucrdrl tehntoe tnterne' olu sarr a lnstructlunllor 4.6.7.

de numal tn baza autorlzaglllor pe baza atrlbuflllor de servl-

lutoadmlterea 1a lucru de cHtre pe:rsonalul da conetructtl-nontal 91 de reparalil

Da regulH, este lnterzls ca prsonalul dele6at sd primosgd funclltle de luoru.,In mod excepde responsabLl cu admltorea sau emltent al autorlzaflel gantierolor de oonpersonalulut funotli aeogtor eo admtto atrlbutrea fionatprsonalulul_de rgpade retele olectrlce, ale tnb:epllnderllor Atrucfli-montal s a u p e r s o n a l u l r l l P R A I J IlT nsH cadrul centrelor de reteJe d.edtstrlbutle rafll'dIn cu eprobere nonlnald a oonduoerll Lntrep::lnderll. numal dlferenNlat, 6o vor executa, ln acest oaz, t! baza unor tnstrucflunl L:crdrlle care s5. reglementeze oondl!111e do luoru gt relaftltehnLoe lnterne detallete, le de colaborare lntre S.c.M.rPRAII{, oonpartlmentele de reparalft 91 unlt&flle de exploatare. 4.6.4. Instrulrea personalulul

Avind tn vedere cd tehnologle de exeoulle 91 de exploatare gl intrereprezlntd o noutate pe plan natlonal, este neoesax oa personalul tntereflnero eat din cadrul gantlerolor da construofll-montal 91 aL oent:relor de dletrlbufta s[ fle lnstrutt ln mod speclal pentru cunoagterea problemelon de ordln teoretlo gl praetlc care se rldlcd odatS cu extlnderea gl generallzareB ssestor oate6oou oonductoare lzolate torsadate). itt-de inslala!il(refele tehnlo inglno.neec al electrl|n atioet siop urrnaazd ca pereonalul olenl (la ntvet tle gefi. de echtpE), sd urmoze oureullle organlzate tn mod oenla nlvolul lntreprlndonilor, trallzat la tnstnulrea menftonat[ I,a rtndul 1or, persoanele ca.ra au partlclpat sU inetruiascll lntregul personal lntereeat ln cunoagtenee problevor trebul ou ootlmelor specifice pe care le rldlcfl construclle gl exploatarea relelelor attt tn cadrul-lne't-ruotaJelor oomplexe, ot.t 91 cu , ductoarb lzolate-toreedata, ce so fac La locul de rnunod" inalntea gl ln tlmpul desf[gu-ocazLa inetructaJelor rdrtl luorfirllor. 4.6.5. UttIaJo, dlepozltlve,

tffi;:;:J:"f*ll;:

ou g:,::5*:are er tn*cllnere le :refere

scule,

eohlpamenle dg luonu gl proteclle

do luoru ou formellllor O atenfle deossbltd trebule acordatd dotdrtl utilaJeLo, soulele gi eohlpamentole de luoru neoesaxo. Ia fologt:rea aoegtora ae vor reepe6ta prevederlle normelor de p:rotoofle e munolt pentnu lnstalalllle e l e c t r l o e ( P E -1 1 9 - 7 f ) . exploatarea gt tnFelH de rofelele clasice cu oonductoare nelsolate, treftaorea rdgelelor cu oonductoare lzolate to:rsadate lmpun necesltatea dotf,rlt gl soule epeclfloe cum er fl role de Luoru ou unela dlspozttlve fordlaflllor pontnr rldioarea g1 tntlndepentni dorulat gt tntlne conduotoare, dlepozltlve pentn tdlat gl clezlzolat oonduode conductbare, dlepozltlve rea fasoloululul (tnblnaree) condr:ctoarelor deallmintu_91 pentru eertliarea toare, dlepozltlve aLumlnlu, pletol peatru inpugcerea oulelor tn zldurl de beton gt eltele. otel. ' fo:rmaPrri'fira cunoisterea gi ritlLlzarea acegtor soule gl dlepoaittve de luoru vol tlobul sd fle JnstJrulte tn mod ooregpunzAtor, prelucrtndrFse tllle de cxploatare 91 lntehnlce 91 preocriptllle tn moddeosebit oaractsrletlolls de onologare (oalete de earolnl, nolno tref,lnere plev&zute tn docunentafllla tehnlce eto.). lnterne, ' pTospecte dlspozltlvele,,aouLele ta Lnera 7 se prozintd utllaJele, 91 mlJloa,de lucru, tlo exploacelo do proteolle cu caro trebule BU fie dotata formallllo tare 91 l,ntreftnere. 4.6.6. Executaroa luorErllor sub tenslune

Relelele ou conductoere lzolate torgadate etnt oonoepute astfeL f,nolt aU fle eleoutate fHrd a luondrl.lo:r de aYpLoatare-lntretlnela narea naJorltate mdsurl menlto a ooub.nlbut tn prlmul rtnd la reduoerea tntreruperoa teneluntl, lar in al dolLea rtnil eubstanllalH e tlmplloi, de tntrerupero a consumatortlbr, ploductlvlt&lli nuncil prln ellmLnaree tlmplton neproducLa cregieree nlvellLul 8ub dln manevrele de tntranrpere gl repunore a lnsts1atlllox tlvl rezultell . tenelunE. - 8 6 -

Treoelea efootlvl Ls luorul aub tcnetune oornport[ oonceperoa9t aslBurarea tn produoltc.a unor aoule ql dtapozttlve apeotfioc, cxpcrl-uentar6i u,e[odelor conoeputet-lnatrulrea gt per{ecflonarca perebnalulut'ht6reaat tn aplloarea aceetet metode. 8e nenfloneazH o6 tn oonfonrnltate ou progranul pentnu lntroduoerea IucnuLul sub tenalunc tn refelele de Joaad tenei.uno, aprobat dc conduccrea {:plE:t_o.rtlnderea gl generaltzarca aocotul elgteu g-a prcvlzut pentm -tapa L97B-L9?9.

_8'/_

Anexe I
CAR.I,CTBRISITO T OOfiISTRUCTIITE AI.E COIiIDUCIOAREION IZOI,ATE IORSAD.{Its 1. Dlmenslunl aonstruotlvo ale oonduotoerelon taolate Gloslnea radlal.{ a lzo1a!1e1, mu dclrB lrg 1r8 lrB 2to 2to

lfr, flra gl dlametrul. flrulul, nn


onduot

? x 2rr 7 x 2r5
1 9 x lrB 1 9 x 2rI

1 x 7 x 1 x 7 x l x

1 '57 rrfi
lt5

712

7,7

Ft9
817 817 9t5 1or8 15,o 14, o

rr7
516

811 8r7 911 919

7r7

716 8rl 8t5 9rl Lor, Llrg 14ro 15ro

9,5

11'3
E15 14t5

1xr'2+6x1,2
?. Oaracto:rlatlotLo tlpul faeolcululul oongt:luottvo a1e faeoloulelon oonduotoare tolgadatc

do

Dtanetru L f eeolcuIuLul, mm

Greutatea f asolou lulu: daII/n

l2xloAlru 12x16ALrm l2 x 16 AI :ru 14rtoAlnm 4xloAlru 4x16AInn +xL6Al.ru 3xe5Alrm+16ALrn 1xz5A1ru+16Alnu

I 12xL0Alrm

1+r4 16rg
1612 L912

o, J-625 o,1625 orL92 o, It2

2r,2
22)2 26t5

L714 2or, 19'6

o17252 o,1252 orTU+ o 1184 or4l4J ot4743

5o OlAl + 7 x 16 41 rur 5oolal+7xt6Atru 5oOLAl+1x25.[1rm 5oOLAl+,x25Alru 5oOInl+7x55ALrm 5oOUtl+rx55A1 ru 5o OLA,I+ , r 5o Al nr 5oOlAl+JrToAlrm

55r 8 V?,8
42t5

v3

24rg 2 71 4 29 ,L,2

or596 o'596 or686 or586 or859 o'859 Lro55 Lt2g2

ea-

Anexa I (contlnnaFe)

lpul faeoloululul

Dlarnetru L f asolaulu lu 1, nm

i G r e u t a t e a faaot

Ioululul, DalVn

5o oULl + 5 x 16 AI m + 2 x 16 5o OIA1 + 5 r 25 AL r"m+ 2 r 15 5oOlAl+rx55tttrrn*2r15 5o Oltl + 5 x 5o AL tm + 2 r 16 5o oI11 + V x 7o A1 rm + 2 : L5


I'asoloul oentru retele

AL ru A1 rm m 1,1 Al ru .o'I rm

?+rB ?9to 55ro, 17tQ 42'S


do dlstnlbutle

o'788 o'879 I, o51 1,348 Tra95 publlo

trlfazate

al de lludnat

5o 5o 5o 5o 5o 5a 5o

t1r6 OlAl.+tx16AIrm+7x t6 11rm 7112 OUll,l + r z 25 AL rm + V x 16 Al tm O1AI + r x rj Al mr + ! r 16 AI ru 74rB OLAI + I x 5a AL rm + 7 x L6 Al rm 7?r8 Mtj O1A1+ 7 x 7o AL rm + 5 n I^6 Al m ru o1A1 +5x75Alrm+7x2541 i6r4 O l A l+ 5 x 5 o A l r m + 7 x 2 5 A 1 r n , B r t Qr5 OlAl + 7 x 7o.Ll rm + 5 x 25 Al nm

o1884 a19'14 L,147 Lrl4+ 1,591

\247 L,429
Ln67o

de oonduotoaro este o m6:rlue de oaloul oarc Notdr Dlanstrul faeolcululul dlamatrul unul oerc oaro oup:rlnde toate oonductoarel-e reprezlnt{ oomponente ale fasoloululut .

58e16

-89-

lnera 2 TTPURT DErAgCrCUr,E DE ooNDUCTOAnE rZOr4TETORSADATT torogrrE tr nSTELELE DB DIBTRIBUfIE Ds JoASiimnAruflE


1. Faeoloule pentru b:rangamente eleotr.loe I.1. Branganentenonofasatet fYIRArtoAIrn 2xt6rm 2xLoALru 2x16ru Eenntflostllll notalliLor !g. g1.Irn etntr ou eeoftune rotunit[ unlflIar, reopeotlv ou aeollune rof,unddmuttifliar.1.2. Brangamente trlfegate r

fIIR

4 .x 10 Al rn +rLoAIru ,lr16Alrm 4 x 16 A1 :ru 7xa5Alrn+16AIrm 7x25A1 :ru+l.6Allu


2, Fasoloula pentru lefele de dlstrlbufle

2.1. Rcfcle trlfazetsr ffIn 5o OIAI + V x to AI rm 9oolAt+5x16Atru 50oLAl+5r25Alrn 5oOLAl+7x25Alru 5oOtAl+5x55Atrn 5oOlAt+Ixj5elru 5o OtAl + 5 x 5o tI. rrn 5o Olltl + J x 7o A1 rm

5. lasoloulo pentru refelo .*Xlirii


monofazatll

dlnrrtbufto gt do ttunlnat

t . 1 . Refea rle dlstrlbusi.e trlfazatd oomun& ou .refea dc tlunlnat publla rtIn 5o OlAl + I x 16 tl ma + 16 A1 rm
to 5o 5o 5o 0141 + 01AL + OlAl + OlAl + I I V ] x x x x 25 55 5o 7o At tt Al Al rm rm rm rn + + + + t6 16 t6 16 A1 At Al At m nn m nn

l.p. Refea-dg.dtotribulie comun{.o! {etgg de lluntnet publlo blfazatl (aeu nonof*-*ur tinul dln conouoioare ftlnd toroir[ rfIR 19 oljl + ! r t6 AL :lur + ? r ie lf ro ;;"tfi-il;L[tr".ro)r 50 0IA1 + 7 ,25 AL m i a x re l,r ru 2o 941 + 7 xt5 ar nn + 2 r ie lr "u + V x 5q Af rm + Z x 15 A1 ru !o OLA,I 5o olAt + 7 x 76 ttrm + 2 x ie ei rn
J.l. Anbele sefele IYIR 5o OlAl + ] r to Olltt + 7 x !o OlAf + 7 x !o olAl + ] x 5o O1A1+ 7 x 5o O!4,1+ 7 x !o glll + f r 5o Ol.l'l + ) x trLfezater t6 A1 rm +, 25 Al rm + ] 35 A1 rm + ) 5o At :rm + 5 7o Ar.rm + ] ,5 AL rrm+ ] io".tt rm + i Zo AL r* * i x x x x x x x x tE AI rn t6 AL rm 16 At rm t6 At rn 16 Al m 2j At rn a5 lr m Ai A1 ru

- 9 o -

Af,N(^ '

nml,izrnBl BrTr,lmn PBIfTsu gr ARflirunr or,rMa


IZOIlltl BIrBC[nIOr 0U 0OI|DUOTIOIR! lORgfDfIt

p-c_gt911_11l9re rntlnae Pr Btlrpr 91"':_$ 1Tg1_t5_1


1. 2. !. 4. !. 6. f. f. 9. Amltur[ dc sua[tncrc 0ougolC dc sua9toerc OoaeolC de suellucrc ou brdlart losaoblul dc prlndcrc Pc cttlP lueanblul de prlndcrc pc atllp on brllarl TtJ[ ftletatl Prelungttor intlns6tor rolca OIcu[ dc inttoderc rc]ca olldlrtloF

lrnCturt pontru rclclc tnttosc pc lrladclr dc eua]lncro pc ttd lo.Arn[turl ll.AruCturC dc suellncrc tn ooli 12.8uport dc lnttndcrc pc rld !_poaa tc pr te iadrle Fretr!:!:9$g_I9!f lJ.Out do ttrarc ln rtd 14.Out dc ttrerc la bcton

o lldlrllor

15,01co[ do tnttndcrc brangaecnt 16. tnttnr[tor brangalent l?.BrAlarl ou ofl1t6 pcatn auport brengalcat ertetrnd prntnr brengarcat. l8.8uport ou brl]ard 9t olrllg 19.8r{}arl ou ol,rlt6 pcatnr btaDgm.nt pc rttlp . 2o.fncl ou otrttg pentnr bsangaccnt, Lnoettrat tn rtil. lrultur.l, pcntru tnetalaltllc pcntn tlultnat 2L. lmlturl publto, dc tturlort publtd pr olldtrr

0lcrc ql errf,turl, oorunc I 22. 0utlc d,c dcrtvallc 21. Saoor{ dortva}ta Inralcl 24. Olcol de tanldtrc 25. Olcrf, dc lunliltrc gt lntlnd,crr 26. Erdlard de ltrarc pc rfilp ?7. Brl]erd pcntru trrotoulul dr oonduototrr

-91 -

il E t.

c.t.E.E,r,
8.e.P,
{*:NUptrEA

mETFIF FtFCrnlCE AfnENF E tbasa' TFN,SIUNE cu ooiloucTatn lzottTt 70n$10,07f,,,

ctEtfE fl ARMITARI.
Jurt,ulctfl tA dtf lit,u'lr ll{Jttiif
v '

P6VOU,$AU| t

I
l5 {oo

, IEAE^/ t

, C.iP/l'I CfuUilno ,io7.2Io.lt

;!-oo5/7't-ol-oo

'

^ll

CEltcct cu o (:r/ I
n'at\'.1t'

a',r'l)d,2lV N.,rr2,.tfit, Pta6r,'c.

.. -

l'/e's,r.',(: $d/sr,'^/.'('c Bott I t,t

' tt"t"qffi lr8lrilfrlbhli$X": &tlll";$o',

*.UEltggg__E9_-FglhlDorcicrvogtc h ruaitncrca latotoulritut ac oonduo-Foarc toreadatc fntlnbT Fl-gftrpt aau a oonduotoarelor torsadatc dc brangaoent. rotr{ r,u oonponen-}l dc suebloerc fa -lcslturllor altnlanca9_g!_gg\fu la rclcaua tnttnei p ptcal d,e eurltocrc at ortccl.'0eroclul cc crcoutl fn doul vartantar ocrocl eu oobt rdeuolt sau oorocl ou ra. Ptcgcle netallirc ac'protcJcaa['prtn Btbosrc. lotla tdotelbll[r 4oo dal{ Irasr op)88 kg

EXECUrAN|

nYE{ r 2i,lrrlrr J.ci

ItmAE ltor.,nl,l
t.xEupta ,aF F&eMUa,U*
A CO^lFHztt ,lrr t li}.lrriiLtlUir

afrolNul ttr.Et Nt? r7.:51)/?o fUb

.l'tltL

;lllUl, Jttit-f ,t J|;i ,tOt)

-92-

,t/ l', E .

nEfHF.

C,I,E,E,T,
8.0 P
oNu,vtEFA

cu aa rouoqnin| ,zott\t ronsAantt, ..

tucftileF

AFnTNF E obasi

TFrlrt(rMr

ctEME'ft AnMlml?t.
t
SrNQtL .

2
0.ii..3oo

FNOUAAtUT

DIr $Ugfillilts ootlLJolrA . ,


N/e. f,x.tAl t

ctoo t

Cij llool-oo

0.p. Slblu

4o7.]51.1I.t

Oonoola ilc cuallooro ac ltroarl pe atllpl on adqtorul ttJct ftletato. De ca oe aga$[ aro[tura dc sua]tnere. 8e uttltroagd. La legAturl.le dc aueltnerc ta aLlntaucnt ls 8n|e1ele Lntlnec pe atllpl. Ee protcJeaai prtn tlDoar.c. . Forla adntstbt-IE. loo daXr llaaa or828 kg. ..-*i.* *-:

ExEcurANT,

juclilijd

ijibirr

PFEr anoNUt

2lJ,oo 1oI ,t.Et Nn t ill)'t/?9 trt:rr:Lttr ll)7\j

t,\t'

,lPto/

FOF?MLJ(,U|E

A CoNe'l/z//

0 r > l t : . ; r , 1 , i , l ( r : r t t ; l l , J t t o t . ' o ( ; ; . . iJ O o .

68916

-gt-

Efs- .,.

/:,/,tr.E,7,
' '5'e/'
i!!.NL,/,ll/h't.-/l

FETrIF CU

E/FCf/t'/CE )iFn/FNF JIF abasi TFNr^/uNE' COIVOUOTOARF /zoltT.r nans4oArt.

crEt tE fl ARMITAR|,
PftVITUSAIU| t

Cu Bftl$nl D8 EUBTrNmn coNsor,A


,, '1. /,.'i|t"N I

2-7b2/76-6

Itpul sttlpulut

Dlanobrul brdldrlt D (nu) 8OP loool 0 16o 8OP looo2 A 25o 80 .loool 0 zd5

ilasa net[ (lce) lr54 LtTl l'85

Pra$ let lo, oo 55too l4roo

relole

. OonsoLad,c ausflnerc ou br[]arC aervcAto pentru eun]tneroa arndturtt-de suellnere ire atllpt oaotrlfu6a!1 oara-nu slnt picvdzugt cu g6url (80P lo.gg11' SOPlqoo2-B0 1o.oo5)r 8e oonpuncdln oonsola prgprlu-zlsd, realtzat[ dln OL 17*Ia 0 lo et br6[aia de flxare pe etllp, reallzatd dln OIr 17 4o-4. Inbrh iu oomponanlalegdturllor Oc aueftnere tn altntaooot la
lntlnao pe etilpt.

8e creoutd ln trel varlanta, pentruettlp[ 9t 80 1 o ' o o l . 8c protefcate prtn zlnoarc. f,orla aclolalblll loo dalf.. Iacat vogl tebelul.

80P 1o.ool, BOp

XECUTAHi t

URTAE BOIIAII

iI r+tr.r ,.vell liltrr.r,t

tabol u]. selr Lg?6

^t,E.E,NR t g)l/ZB

col|sorADn susTuvtplcu BnA[lR][ c.sjs loo ptsstil.p scp lo.ool


-91 -

,t/ f'. F

C,/,E,E,T,
$ C,P, /,L,r4/,1tl,rEA

lfEfnF Cil

E/|'F/"/CE nn/NF IE L7OA84 7FN$/u/,tF lhol47F 7CIF,5404r8, fClvOU|f2ltftg

CT,EfuIE ARAIITARI,
P,IVDUSUaU/ t

Illijlu,lr]lu

t)]t t,ItLJiDJfltltI'tf iJltSir-t,

2ool-or,t lJooli-oo Ul' utbltr

tysl . )tjJ.:LI.'Z

Fta ca "0e P'e/'VACte,

P,t/a,t/a r-, le:

Aneaublul dc prtndcrc pc sttlp servestc la prtnderea fasolou-dc. lutq! @-pa-"TtlF--fntunotcri de fntindero. <rerlvEfie-eair tomlnate atc regile1. ei fE;raze p- ctffp pria tnlernodlul ttJcL tlJcl ltletate. llletate. Do'el ec prtndc grelrrngttorul. frelrrngltbrul. trntrd in oompononba lesdturltor de sueElnere in oolt. dc intt d,ore, de derlvsblo aau

Forla adnlslbtllr Maaat olflo kg,

75o dal9.

t:xE(,ulANr ,

PRE|

;lU r ()() Io

OftOtNUt ,r'r.E NF t 2)'.t/?()


EXf'MP/.d t)

iltrrl'L:l (1 J'tiil(i

/ , i r r ; i i i , it r . l -t t

- 9 5 -

,t/.E. F,

nETFtF

EtCr/?leF ia?lHl,tF ag,ZbtSi

TFNA/ANF

C,I,E,E,T,
$',a.P

ca t0uoaeraLlrE EouTF ToEis|OA?e ,

ctEfitE fi AnillTtlt?t,
t I
r'Qa[- t

5
lllB 7''o

l,!.Nt/,vtFFA Ptfrousalal

Atrs^llDl,u D! tnII|Dmt n glfr,p cu mtrprni


wn" t*oGw t

400 t

2-'lG-21'16 -16

2-?b2176 - 9

. -'_t_

l7 ogr?tgr^t6sr6r4r o\ r?

dc prlndorc pr atllp ou brf,|arl mrrcatc le prlndcnduotoarc toratdatc pc stllp in punOtuh ae fn99q0q0 ctu lcrutpalcr g1u bcrutnalc, l! Ia oa-ul oatql rr$-lalon luttoac luttosc pc 8U-tEdEU-dtfFufg8FilttFuf 8 et 8F6 - Bf, Bf,8 8O to.oolr lo.ooSr l9r9gJfE fft cla lltl crto fprErE laaarblul tt-t rntqlotul. tomet o,I.Dl illnr brtdl dla OL 2'f.4 t 4 L+t Lt ,OODaOle d'l! DAIC0' o'ln ln U! 0Ir t+roonrold dlu l?4 lnmrblul

Iatrl tn oorponcn[a kglturllor tcmtnalc. 8r .protoJcarl plln atnolrr. lorlr adatatblil 75o datr, . . Orcuhtc

ptcetl U-dtr lenr4 l9r.4 9t.of,rtt!


dc lattidorcl

d- dtrlvagtt

B dtu , 14.

aru

ruB 75o.-gt6 2r!6o ts ru8 75o-8t I 2r6f! 75ro fUE ?5o-80lo.ool 3rl8 tg T o r o o

PD.9 ?oooo

EXECUTANT,

umA! Bouttr
t'XENrqA lE FQr$+tua.ltiE A CONAltt, t

PRcl t oonfo:ln apeolfloaftel DAI. SUa ofrotu.tt t EF Na r 9l7fA8 asg

de L976

Jlnoanblu do prlntloro po obllp ou brlforil

iUB-Z5Opc atllp

BII B

-96 -

yrE.

C,/,8,8.7,
soP.

nETFtF ElFern/cF'l|EnENF Xg .tbasi 7F, va/aNF CU COilOACTO,lnE /zotlTF TAEsAOATE

ctEME fl AnMiTARt.
,tIJa trilrrtttrl,IJ[
coo t

6
11r l.l.1ro

'lrtr'2olo-oo

CP g l b l u

4o7,555.Il2,7

PlULtft

^t tD.

SstAD

n /4

,tr/aa nir'ear+
6016axP

.'F J SE*

s /0

s /l

e/o

3/o

'io.

r+r'.i-ieuriH-.;*;iiiffi liii'ff ; {';ti*;ffi #il{f *;;ii i ";ff d'fi ffiff'$'si' ffi


ltJa fllctatl acrvegtc ra lrrarca pe atirp a oonsorcl
Iaeat

8e proteJeail prta-iio6""". lloo dalt. {or}a adutstbltlr


o16o6 kg.

ExEcurANrt
'zU

SUCltJr'I' SXbtu
FO.?MUC.II i A coilEMz/l t

r),oo rtrI dnawut ,a.EE NE l,!t))/2,) lrr:r.uLlol.,.1,,rr,

H"Eil

.t.n cctrlutr.lii stt v o i t r . l i c o t l y r u l r r t l J . p r r l r r l rl'i ju J.i .1. - 2 t O S 4 . o t: r.1; ii tlt.il' l . I r . r t r

<IE

68916

-gt-

,t/f".

C,/,8,8,7,
S e.P
Qirtt,+tttga

TFNSI(/NF FrcCrftlct A6:n/ENF W Obasi /rETFte TOE8AOATF, CA 00ilOUO7Ol4ft8 /zottTF

ctEtnF 8l ARMiTAfl,
t .' PI(SLUNGI'IOII
slat6gtl

7
P, ,15|o

PtwDusatal

3Al t

'l' 2ooU-oo

CP Utblu

coot '

t1o?,ti:i.LLIJ

Prelurigttorul lntrl fn oooponenla lggltur|-lpn 4c -tntladc-get de dertvolte sau terulnalc la aogclc-LcLntLaee po'etllpt. 8c ftreazf 0u oohlul lnohla.pe aneaoblql dc prlnd,crc po atllp, Lar dc oobtul dcsobts eo roatcagd-A$tnrdtoru! ac foDca.. 8e protcfcEzif prtn al-noCrc. ; lorle adotetbtll flo da[.
l[aBal' o't[8] kg.

ExEcurANr,

tluUlijfif ijlt:iu
A COME'IIZI/ '

PtrEl t. loruo

loi tnilr:tiei J'')7"

fuftolNut tt.Et N/? 215/2)


FI(EMPIA OE FOPMUIAI#

1'r01.Lrtr;itor )' '/')o

- 9 8 -

l/ E E.

c,/.8.8.r.
I e.P.
/t. 44/*r/nEA

EETF(F CA

F/FCnr/CE AF&/ENF Dg ,tbasi 7FN,rlaNF ?OtvOAOTO/4ftF /z0ltTt fOnSADArF .

c/EME fl ARMITARI,
PfiVOUSAtAt t EOL '

I
lir-ir)o

fuTrlziTon urTr}'rl ,
lvrr. t(lrt:Alt l moi-

IL 2oo5-oo

Cp utblu

4o?.g11.2.

Eeazaou oohtut Tpgul"-pe preluogttor aau pc cuportul de lnttnderc pe aldr_tar do oohlul aisohie-i"-Jrira"-of5i" de fnttndcrc reFea. 8e proteg az6 prln alnoare.
Forla adolslbtld llaaa orG9A &9. Z5o kn.

pe'B rJsrtuiilol-a- inGliaSi"l-Giiirili""i.i

eadato

lngdtorul

clgc

dc derlrallt.

oonduotoarelor tor.-In9T4 fn ooopoBe oon-

FXEaUaN7t

ijll0rtrr'j|. ;jiblu

PttE! t

ui , oo IU I r,ror{;1o l,-r:r(;

aftorNut .tr.EE Nn t |t)j/')() exE^rpta o topMua,lnp ,< colrw l l r l r i r r : : , r il . ,o(. (l(, J:(j ljcu lll-'/r()

-99-

,t/ E, E.

c,/.E.E,r,
,s.o.P
0t: NUN //?tA

EErFIE CA

,"'lFCrf?/CE AFF|ENF .Og vTOASA TFNSnUN (0ilOAOnOr4nE lZottTF 70F,S4a4re,

ctEi'IE fi ARIttiTItRt,
. 1.R. 75o
tlo| .)2a,7 ,
C.H?/

PNDU,TUIA|

cJ,rl,{l utr' IrflrulilrJl ir.rr}tt/r


lvo t

?-oo5-L/75 roU-oo .tlPl'! Clnpl'na


\A/J

'icViE-Zliny: C.

4 F

99. .94

OPlO.l

srnr'e,ter,eC
PtuL/Ftl /, lO

'11t4__-z_.

, Olama de lntindera relea sorvegto tn "intlnderaa laaotoululul do oonduotoarc toroadatE. 8e uonteazd pn ooricluotO]ful dq 0[llr 5o nog (rf"rilul, purtftof)'prlti-Ftrfugerc ou gurubrrrt" lltrln6crcr oiuauo-toriihiT nul-purtAtor sc face fflrd oC aoeeta gd flo tlozlzolat, prln tnteruecltul unul nangon dto mas6 plaattod. Iorrd tn oomponcnla legdturtlor de Lntlndarc, dartvagle gl ternlnale lu'reielole fnttnsc p- attlpl sau pG olAdtrtr PlEocIe nctaltoc ee protoJcaod prtn slnoarc (brtdete ac froteJoazd pnln cadnlere). Forla actmtstbtld 75o dat[. faea lL.r4lo kg.

Pnf

rlrl;)roti

J.iJ

IIRTAE
,tt\lPttl

Ilonton

fupo4vut ,r.EF Nrr i-lt)/ilo

l.'utr "1.)'rtil

A Ca/+fct'/z// t a Fo,etvua4r# tilorrii do itttllr.l(r.r.'r) f,'ol;ttu 0.tll flri

-1oo-

,t/EE,

C.I,E,E.T,
o"OP

NETilF EIFCTN|CE ATNENF E ,,'OASi TFNS/ANE CA SOilOACTOlnE lzdttnt TOnsADltrE .

uEilE y ARrilTURt.
faaL t

l0
lZ ltoo

o,aNLLVmEA

PlfrOUgAtAl

Ar(|M'IUu Ltll rjuulut$llr{ I,t ?,J,D .


Nfi.

lr'/lT ,'.-r:o5-I/71-ol-oo .A {ilnplna

rx'$At t

'

4oZ. 2Io. ,l

erhu6

tfu z,o.

tF rtrnes

,r

&dtun g. rld icrvceto la gurbtncroa lraolouludr rurllncr. lnl dr oondubtoen le. iclrrcli tnrinrg-pi-oilciri ;-i;td-in-ooiiio"orueftn-lrr !r-lcglturtler'db lcalturtloi dt aohtlbrnc oi nirii-iiu rfc ool$. lnltun co.ausgtacrl rrtr lorortl dtntpun olrltg orrr ac faorrtmarl tn rtd-gl anltun Cc rur|lncm. f,erla adqktblll:4oo drlt. 8c protcJcarl prtu rlboarc. Xan:o1650 16.

EXFCUNNT

pt+61 ,

Un|Dl.Elioutun

)) roo J.oL
I

fufrotNuttr.EE Na ,1-79/2u Jltrb.lilTt'

FXEuptA a Fo,eMUa,lnF A co^rEuzlt , /rrruiitur.i tlo cus!lner0 trro zlcl llZ ttoo

68916

-lo1-

,l/, E. E.

C,/,8,8,7,
,3.O'P.
lENU,tt/r"tA

.tTEfstF FlFCrft/CF AFnhENF ,VS/ANF Xg abasi Tr, . ca 40//oac70A/?E t?ottnt 70FS40A7E


I

ctELtE y AftMITIlfrt,
PTOUSAAA| t

II
4o-rloo

THMATUNI D]J8US'ITN[AI' IN'UOUr


t
/v/(. bt JEAl t

coo t

Lt-oo5-I/71-oI.oo lt .AplT Clniplna

4o7.?Lo,4

lrndtuna de sualtncre. r,n ool!-aervcatc tra sualtncrea -'i"-EiJi tasotoulu lut dc o onduoroare t6naaaatc-ra o or guri iI -o raahii6;-;i o_ rlre pesta obataoore, la roriieic i;;i;;;-;"i-[i""t" pc oradrrr. Eer roruata dtn'r-o prcsi oarc ii-iil";G;;;;i li-nii'el armilrurl dc sus_ !tnere. Ptegele ngo?llgg ec proteJoazlt prtn alnoarc. tror}a adntelbtll!4oo datr:' llasa: o,95o kg

URTAS lloman
[.,Yf,.MPIA

,o", ,4J, oo Io I
N.Et Nfi L'grl?_o t'nh _ti.||rrG

l0ftotNul
FOFt'tUl,lrvF A COMENZII!

. f l : : r nL ,] r ir r d d o l r r r r i h lnoto

$n ool! .Ao-rloo

- 1 o 2 -

.l/ E E.

C,/.8.8,7,
,SCP,

l?ErFtF eu

TffislaNF Flerft/eF lFnfNF 2g abasi E0N/1UC70AnE lzot-tn,r TOF,SA OAnF .


41
w !6aL J4

ctEME fi ARMiTARI,
Ptivouaatul t

a: NuNtntA

6UPOltf DA IlrlImOX'R3 l.trt ZIt)


/v.(. IEaEA/ t

8Z-6rro

coD,

2'76'2 ,//6 - I

Euportul de tnttnd.sra pc sta servegtc pcntru lntlnderes fasln oornponenfntrl oonduotoare pe f-il9adelc otddtrll.on. otoululul-de termtnale. dertvaltl fntlndsro' dc de lexilturtlor bd 9l dc re}ea. Pc cl se nonteaz[ fn{;lnzdtorul (lntins6toarele) EuBortul dc lnttnf,erc po ztd ec oonpunc dtntr-un bulon O LG - t4o, Aou[ buloanc 0 ]rA-r 185 gt ilouC oontraflge ooafeo]lonate ac llxcagC'ta rtil ou mortar dc otucnt. htn Ot ,?-In..Buloanele 8c proteJoard prtn ttnoare Sorha, ad'utetbtllt 6oo dal{. llaaat 11$8o k6

EXECUTANT, ITRTAE QCNF4A Pon'en'. A co^fi/zt/ po t

pt"E{ | 55coo le1 nftotNut ,t2Et Ne r )ll/28 sop 1976

OE FOA'^fUt,llt ljullolt do

irrbirr'l,oltr

zid

iiZ-6oo

-1o3-

i/, E, E.

,'?,1,8,8,7.
I o.4

. FETeaa tl?c'llPlcF AEfttEAtF E ObaSi TtAttarNA. , eu . 40ilot/c70*F t20tt7t 708810r7t,

ctEilE fl
$WAs.

TJ
,

&NuirurEA Frloa8oau

' ourDrrums ln rro


' l

Q',-J
I

N'f,

EfrET'

sgo t

2-oo5/?)-ol-o4 rlPll 0tnptrns

.4o7.21o.4

t! rld ronlegtc pcntnr sudltacrce larotouluOul,tl Cc'ltra!. Iul Or osaduotomo loraadatc poHtc pc ohdlrl dta-olrtrldl. Istc oo put OtE oulul proprtu-rlr 11 b$iara- ilc auaflneac. Oulol sc tnoaatrcarl Il r1O1 ter brdlan flr.etd ttaoloulul. Oulul crtc rcaltlct ilta OL gt tubrloet ta .ngl plaetlol. Dolbarr cgtr rceltreti dtn nasf, plaattof, FtO ttp lrb , {e.lg Zorf-6?).
Ime: ol o6o kg.

lorrr rdrtotbLlltS drf.

E - -

FttEot/Dtrl7,

Ifi:IAB Rornsn -t,l(eNrvd 6

Pncf ,

$roo l"l onorwt, tter r*a t t1i1/ao fub

.).,-r'lri

FoPMUl,ttnF ,A co^ttuzt t 0ru. do fkorc in zld'Ca 5

-lo4-

;
,I/ E, E.

c,l.E.E,r.
.t e.P orNuifilrEA

nEfFlF tlF0fnleE AFnnNF W .rOASa ?|'A|,SiANF . ou coiloacTornE EottTF 708810tn?,

ctEtt? y AftMlTURt.
t
tftwarE ,

t4
0b-t

rofiwuaaau

0rrl Dlf ldlxtlrJi

DIrTOI,f
c100t

22-oo5-8/7 }-ol.oo
BOL7 c aO^tO.

llP.AT Otrrrplna
.

4o7.2Io.4
cut tE urxoc?'

,ry# -rffiffi'l
| ,-@ Y"
pcntnr rurlllcroe Oulul dr llrerc ln bctoa trrvojtt tteotoululut rlc oooduotoar,c torardett pc olldtrt dla bcton. latc oorDue dtl g1 btdtrr{ dlu aatcrttl pleatto PUO bolD} O 2o - Jo, oul dc llran tfp Itb (mf8 7oL4-6?). Bol$nl rc ltrcarl la bcton pnln tqrugoartr ou platol apcoleL dc lqngoat bol|url. Forla rdrltlbtllr5 drtr.' . Iaearolo6o Ig. trOdr Oulul do tlrarc ta bcton rc llvrcut ttrd' bollul. O 2o r 5o.

EXECUaNI , .. Itfftl
I

Jlottton
A CONENt/| t

Pnal t llroo

l.oi

O t o u w l l 2 E E l ' t ' ?t ) . : \ ' - l / , l r r . l ' , r l r . l ' r ' , ' r r

.&?rlulrlffE

'bc, O n i r t o J .j' . r r r . . . t. r l n l;trtt (.!b-ri

68916

-lo

,I/, E E.

c../,8.8.7.
6.C.P

/?ErF/E t/FCf,"/CF CU e0rvnU0f0i/78

IE ,tbasl IFA/,'/nNF lZAU TF TOE64O/O Tt,

aENUNtnFA Ptpouaatut

ClEtlE fl
t

Anndraat,
tYrta6& :

t5
u I il-rl oo

oIrlfl.Lt u[ Itn ilt,ttntr $r ttilit ::ii{rr'I


Nrl. Earl t

coo t

i!-vo5-l-/'/5-o7.oo

41'A'I 0.iurrrinu
PnNa 6e sn"NCRe
f

t I o ' /. ) , ! o . ?

CEECEL,

olcoa dc lntlndarc brangauooteervcate pontr-l lnttndcrca bransauentelord,tn relelele 9c atfipt aau pc oieadi. orena ac oo'puDcdtntr-ui 9o*. it""t-in r""o" dc atrrngcrc prevrzutl ou oarocr. oorpul orcnci-i-ggirggpl; iiot"-oo nangou9t o paoCdc atrfngere_aln flrO ou piinr ortttoifin oiro sc tntrodoo oo.duotoarcrc'dc-brangerent.eJ ioioi$G;-;;i; pjniio braugaucorere rrtolco[

" it"iStr^tli'tl,r" t:"i"Bfi tffi i*i;ii"i ;kffii"eii; Hli-ff i:Ii""" Beoltunea oonduofioareter dc bririeauJnG-oaicai-pol-uoala ta
eetc 16 aau 2! aaZPtcaclc ngtglloq atat protcJatc rtaoaro. ' -- pntn 5lorla adolalbtlC:4oo ditr. Isaarol6lo kg.

EXECUTANT,

PREF t

I,RIAE l:OI.'rlil
E

)2, ou

l-o JNe t J.:il)/'Jo :['utt .I')'/tr

OftOtNul tr.EF

ruc Vu tlr,tiCu ,u Faptttua4ffi A Co^l^tztt S a C t j j r , t r r ' J i ,c olhlttc'U trl.lu.l ui 0 l . o t , t i i rlo' lnb j.trtlor:o tJ-riirn;jrltnutll; -: Clit-r}oo l.t ,',,,r4

-lo6-

.t/, F E

C./,8.8,7,
$. e. P.
KNU/T.IIRFA

nErF/F CU

tlFcftfi{:F /t[ftlENF XF ^tbA6l 7TN,'/AN&COilOUOfOAftE /zOt,/.7F \OF.SaOnrE,

ctEi,IE ft Aftl,{iTamt,
PROOU,'UIU/' 8/ f80t t

i6
I. B-lir:o

fu'rruz.[nonuurrigih{Jrilr
Nn. IEA,{ t

.ID-2oo!-oo

C.P.Slblu

rlo7.9IL.2

t l

'

Inttngdtorul-do. brangancnt aervegtc pentru rcgla$ul tattnderlt laaotoululul de oonduotoare-da branganoit. bc oonpuni-ai;trF[;;;"p dta altgJ cta atunLull et dou[ oohtuif Cfn-Oi li-iirr,ar.$nrfa adntgl.bfd:4oo daff, llarl or{52 tg.

ExEcurANrr $uoltJt.t{,,.)J.triu
EXA|P(A o FOnMUCIfeF A CO*rEta// t

pREl

I rl)r0()

J.ol

affo/Nut tr.eE Nfr r L\t))lll() Jrrt,J.nr:ii.Uo brl r r r L l , i l r r l ( n l . U lU-rrro

rr[rr:I j,l

].,.)'r,,,

-1o7-

,l/, F. E.

frEr&E
8A

Etcnrn/cF AFft|ENF.OE
CAilOAOTaAnE /zottTt

c,/.8.8,r,
,S.C,P,

ctELtE fl ARAliTtlt?I,

rlrr4Trilil cu clltlJlc

2-76-z/ta -7.

'rd'fara g1_girrts pcntru auport bfsngaont erlatent ge exooutr tn doudvarlanrc, ----- -t iopo"i a; r-i7l-i;ii " pinlnr ;;;;;;"i-"iio" de 2 |olt. Sc protcJcaz[ prtn llnoarc. {orfa adulstbtlErl5o datr. Uaaat orlo! kg. or28J kfi.

a suportutut crts-tenr ec acnoniiir$, -ac -inGrniere or6uase aue'r'rrnr"n bransanonr e.eauqauonE 88u sau F:_?*:llf:,,?""ltfllg^ :: -yotia;i' inttbsdb6rUl dO UrCtgiOcnt;-----

Brdlara ou.orrlt6,pentru. sgegrt- brangauent crlstcnt se loro ecatc tn oazul oind orlsEc-su;;;tul'dc ur"nii""iG, tar brargauentur ee-refade fn eoru$la.ou oonduitoar" ;qr;d;[;]-doneora -ilJ"g;i'"i-ffi;;iff_#"ffi;; ou teolatoar

TIURTAE l{onon

OnONU(, tr.Et

Nn I gr?

BrF.!ori crr c.ir:)-i1; yrcrntru ir::uugarrionte.rr.i.r;tu'.1. IJbr. _ 2 |;oti

-LoB-

l ne7erc F/FCrft/cE lFft/ENF Dg ,.zbasi TFrvs/ttNF I ct/ cnlvouoToAftE lzottnt 7orsAoAnc c./.8.8.r, I I tl r' r

ctEuE fIAntrAnlftt ';='.i,=rrrr,,rr-.l


**rrr*".

scP I

lnl

I I

-l
I

DllnNt/rmBN[ nl 9r ctnLIGPENrnIt crnonT cu Bn,[T

| e Uo.

--.r*.r"

'/u
I

I -l

rrY

Ll '/

I
I

\W-t',,'* 1
lH+t
L--ETI
l l l l .
| || l---f---'oasoti'F/'xAEE

I
i

Euportnl ou brdlard 91 olrltg pentru brangauent ae utlltzeaga pentru ereoutlrea branganentelor in oatul orcdlrtLor oarc au o rnal$toc lia_atroagtnc nal ntoc dc l n. Be ootrpunedta auport tlln gaq 2 !o11, oapag de ftraie 91 proteiltc, brdla99arA ag l-Ua.lg\\ de fi'Jari 91-pltntc dc ctairgaic. Ile'oti.rrgui Id-gg otrltg, brri[rt brtilr-}l_gc oonteag[ oleoa de lnCtnderc braaganeui;. $eava suporE ae ereoutl dc o Luoglnc E tndtoatd ln oooend6. .forfa adutstbtll:15o datr.

URTAE nolr^N

TrFm7,ffi _tl'!?=rttiifitti{
58916

I eneT: 275 lcti ]Io let N.,rg?lzg Bep. Lg?6 looo*r, ,w.-E:F

tkllllic

penbru bransanenr,ou suporr dln geav6 de


-109-

:+.

,(/. f" E

C,/,8.8,7,
8 e.P

nEr&F FlFCl/ftcE nFarcNF .wt obasl lailstutye CU eOilOUeTOAftE tzht,lrr 70Et10t*,

tpNu,vtntA Nronunti0lt

y AnMfiftlftt, ctEHE --t

,lnl!,tilil cu ofiu,rc .|,ii,lt,r'lru tsR4lrt)/rMENt Ur gttp


z-'lt -2/.76 - ,

Oo?.212.2.

88t, gt4

80

looo5

sEr' g84r Bf,ro. Bxllr ^ittrp tntir.s'edtai ai-[ranfiocnt, Eoprooor, soP-looo2.9t Edloo_o!-tn aoiu-rtrni-p"ntri ronta ra drferttc ootc Dc "gll-p..p"egffa-"slJ-rlari".ta i-li'iot"a '- e il ;eGi ;;;i; ploEi" a ac nonta ln ortoc-sltuaiLt pe

i:'lt i!ili"llt"H"o,. I**rTijiil.ll,liiillu'iifil"lTt!:i:i'"3i og:pln1{latt9 -Lio prf dd o; -i"'[oi1i,p3'"itrlt" ;";e. ii-{s-i si'ii-;il_ ll.o;l:ull":9.,T al cE grE 0 g=otl'p;lt{-" ran'il llg g- _r_?

stfiD.----'Dc otrltcut brdlar6r-si-ooi[]iiu orera de tuttod,crc branga_ oeat aau intLnrdtorul rie uraniaoeat. Se pnoteJcasd Brln ztn6arc. Forla adnlatbll[.I5o dalg. Uasat yest tabctul.

E)iEC'uldN7

P,?E!, Or?OrM)l

lIRll[/rE liur,rurr
1,.\EAtl

vszt tabslul
,,.8,8 NE

. l

lJE Fun,Vulrtnv'

Br;iSard, ou cirllg

A CONNztl t

p lntru

brangament pe stlLp

B.br.S. S84 odriuaa 1 . .

-lto-

,(/ /: t:

/fErFtE
cU

ctrcvrlcl:

At:n/ENF flE
/701,47F

,zbasi r/fusiun*'
70/fs4i7A7k.

C,/,8,8.7.
rfCft

CO/IOUCTOi/t'E

ClEtlE fi ARMAruil,
l8/

20
,80L :

/),.N(/,v//ft:v rv,'00usuiut,

ilrclorn^|r tlr zID rlt[.r: cu cml,ro p8NlnuDnlNpAHnNr,


tV/|. l.{rJ'/.'N :

I x.c.lr*.

t'oo t

?-7CF?./76

4o7.2L2.2

B,i

---. -fi-)_r,,1_
l,U

\9

Inelul ou oirllg pentru branganentr Incastrat tn zld scrvegte la ftxaroa brangunentului. pe olCdtrcr 8c oonpun dlntr-un lncl (oare ee tnoaetreaz[ ln ztd), po oarc sste uortat uu olrltg. lubclc plcee eint realtzate dln OL rT-9 8. Dc tnslul ou otrltg pentru brangauentt tnoaetrat ln ztdr ec prtnde olene dc tntlndcre-biangan:nt sau lntlnzdtorul dt branganent. 8e proteJeazl prln zlnoare. Forla adnlelbtl6: 15o dal{. Itrasar orl) kg.

T:XFCIU|VN7 ,

Pl"Ff t 22roO ltotNut A co'rfi:Nzl/ t trEF

let Nfl t917/28 ssp. L976

IJRfAE noLlll{
fxfllPl(/ oe r'onMutAft:

fnol

ou ofrllg

p o n 5 " : ub r n n r y r r n o n t r t n o n n t r n t f n c z l d . I . C . b F .

-111-

>--

c. /.E.E. r,
$'o P
t.!' tV//,t/t/,tr'l tl

/t'/: l"/. /. I t-'t./

F/FC'//f/Cl: CON////07O/l/r1l

/1F/l/t:NF

L//:

JOA$tl

/l'W$/0N,t: .

//01.n7'F

7'0/164 0.4 lt

ctEt'tE fi ARMiTafl.
/ 'IIVOUSUI.U/ i

pnrt,rnu rLUtlrilATr{mlrc fll clinrnn, An?,iiTunl .IfARiI'rrrrcri?il tnIN ncoPhnlq


('oo t

I.P.C.

2-7r-r/)t,

- lt

cicet-rcq

4o?.19L,LL.2.

8o pnotcJoalil Xaga,pantrur Ir e 88o I' -Ll)o Ir =lZBo

te de lun6tme L - 88o on, l!!o mu gt 178o nn pentru a pcrulte nontar oorpurtLo:r de lLuutnat Ia dlfertte tnC,lbtnl, l, gl dtetanbc la!6 lai6 dc oldttt oldtlt 91 dtetanlc
prta slnoarc. - 5r5oo kg - 6155o kg - Zr6oo kg

Arn[tura pentru lluntnat publto pe olddlre fdrd treoere prti aoopertg ecrvegte pentru montaroa oorpurllor de tluulnat pe fabadcto olddtrtlor oaro au ia6li;tnt !tn[ ta streagtnd nal mart de 6 u' ln oadru relelclor inttnsc sau poaite pc oLEdlrt. fundtura .ae ooopunc dta suport dln leavC dc I Dol, bral de log6turd dln !eav[ de I bol sl br[i.n zld,. Bralui de $drt dc flrare lc6ilturd gs ereoutd in trei vartan-

E Xf CU.ANr

URT]\Eno!.nlq
{ ,(/r Al/ VU tl/:'
,0/raMU(4/t:t,A Ct?^tt.,vt// i

PnEf: ]oo lett

llo

tet;
Sap.

1ol.
Lg?6

2fto/Nt.4. .ttt-.F /v/r t9)7/28

At:nhburi'l pontru llu:rlnnt publlo Fo ol-Xrllrt p flt':il tro,rrlro t_'rjn nooporJ",] ott l,l,.1f 1r.J. tlo l.-iio l.'r 110 I I'C -1

.LLz-

.1/ l' (,

/PETFIE

Flt'Cln/C'f

.tFftlr:NF

I*'

JAA$A

IfN,l/l/h'E

c,l.E.E,r,
$ C P
lP Nt.tt,rrlh'!'A

cu

(ailoacToenE

/zt7L17'F 7oF's4 u/47E .

crEME fi ARMITAfl,
t

PTIVOUSAIU|

(.,rtlJ !f Dlr'

r)h',t lv/t'l'l tf

c r t r. 4
6Dt. \

i.t.'11t, trl 0.irrrpJ

,l.u'/. l.rtJ..l
gut Ort ,l ,\ { {.!-

cunE nv.c.

EUPOET

Pt ocr, Al:

./

ti.r z rtl

:r

..: .

e ,o , t , - 4 .

' dtn derivaltllor -Outla dc derivalle ecrvcaie ta rcsitnreg rtlea (o totmrc al dou[ lcltrl)..8e nttttcearl la rc]ciclc pc ettlB sau' go lrladole olddlrtlor. Bate realtaatl dtntr-o outte dln ratertal plaatlo lo tntorlorul oilreta gtnt tlrate patnr boroc de dcrtvagll. prntau toatc soolt[Eerrogte pentru roaltlarea drrtta!ltlor ntle de ooaduotosno.uttllsate. 0utta ilc dcntvaDle eo reallaeaa[ tn douC varlantc construollvcs pcDtnr lontal pe atllpt ODgIt eau pettru nontal 1lc olldtrt (ODr.4). Plcaclc netalloe ec protefcaad prtn slnoaro. Xasst 216oo k6.

EXECUTAN7 t

jrlClttflf Cinrrinir

pnf t lg)
2ftotMll lr.EE

1.ol
11 . [tlt. NE l-':rt.l/,:o .1',1

urr I Jo

A CoMrtrztf,ijq Vil J.rr,ti.Oa J . q r r :1 1.1r , r r r r r t , j i r l j t : r r i , j . r l . ,r., ,r" r' iYi-,l, lrJ C l ) r . { ; . r o t t ' [ t ' t ti r l ( r t l U i t j g r r t o l i i , t j t ' J .
.T.rOf,MUl

68e16

: i ;r .

fE*

&.

,l/t'F.

n/:i/.

C,/.8,8,7,
,5' Cl P.
t:,-Nt/,v//?8A

lF F/FCr/?/CF iFn/NF nF ,7bd,i T1NS/UN?_ CU C0rVOUCTOi6'F /zOtATF TOE\4AATE,

cl"EllE
Pfi'OOtt8a4,t/ t

ARMiTAftT
R.D.P. .3ilo .'l , 4 t'''l 4o7,}J.o,4,
p*,wncu e*aeAgi eVEb,ri-rai7;e?ii/ Z Ot, ', f,./ ,

llrlU0lrl,r l, i ;lil. Vi t,Ir,; t.);i lil.t ,,, l , (:b i'0ol't C ;t0.tl

C t ?i l b j . r r

etemi aE 4eR /v,+r/e'

Raoorrlur g.?11""lteparalor -bran+nm os's folostt pentru cxeoutaraa dertva[t u. or oonduor oaieroi. do f; sn $au ai iiuiriii-ii-ilT"". Este foroat drn ol:$ tlo aerivaui"'-,rrd^io""i i'Jnr* reoonstiqrrea tzolaltct. oteoa esre.oonf eoftoiai.,.'ari ;iifi liialolp tar oaroasa llsr_, au 5t dtn natertar ti;;ti;-pv'.trp rlb-srAB TaL4-6?.0elc dou prirlt alo oaroagor se rrohia-prtn - F--- roteri"arur-iiir ntturt tuburars
gTAg 8496-69. Reoondurdcrtralrc pararel se ereoutd tu patru acrtutl $le de geogtuueaoonduitoa;;i;;;llaaaI o, 141 hg. lrlo5 I[rloea I 8eollunea oon- Eeobtuaseoonduotorulul duotomlut prtnclnalderlvat funo-

7o 5o
,,

u
rII
IV

5o ,5 25
16
' Fl?Er t I |onowut

2,, I6 Io

7o 5o t5

'lo 5o t5

1'

t6
1o

"5 16
lo

215 4

l(lro,r.li'lI i'r/:'rr ttt'.t N,?,

MPll,t

/.tt

Fl/hrrlt/|. 4/,'/.t r,-(:()^;IFm l l r r r : , ' r ' , 1 , l r :i f V , . t . t , , t ) : t r - O ' l r , t lilrr,r;r:il rr , l , ; ; r

-114-

.l/ l

F.

C,1,8.8,7,
a.o.p.

ftNaalN At:l?tE^tFE tbasi tr6lr;iljtiir/"lcE ct/ eoiloaSroiftE lzott7F 70n510At42,

mio,
'

ctEilE fl Arffirafl,:
ollfl'ti
rrjJ

I I I

gfiaol

itrlri rllutr
w O t

Uu

NF:wtrCtt aoo6-oo tl 2oll-oo 0P Slbiu

Yoal tabel

n'm
.s'lilaatgl, a,tc{El

rrtut
fiit^tEr&?*O,

coalt a6ttsl

dtrt

,ttD
ltl /!',25

d
ltl 0

D
P,O l4b0 12,0

t,
t45 14f
h6

/ lav t87 t07 /81

19
qoti

C n W cn f0
.,*.#

ffi

.,:;;:6GF- wwn-r'
Ialiffir

lea. nt. og. t. e


hse . Lil.oil. ,.e

4W. ,r23. ,O' o' ,

0.0 0,0 6,6


g'5

o,ot9

il, e0
ll f5

Ca E{

tn s6

ffiTE3+&.0n.0rl.r.e .W-J7TETe' htr. ett, 011.2, -6rri5,-n-T+il. fut. ttl9'

qoilr
4032
4O2O

/0,0 il6

ilN
il'M

";71

'+--.r.-rl--l-

4l

fi

nt*

e,0

.tlf

ta

tonliltrll oonduotolnrlor 01on Oo ldolnlrc rrti {cs tlilt[ de tarl (ifh fl) alr lasotoululut . oletl oollurl itatn-o tpeol dr rlt olatu Oc Olerstru ooDcspunrftor g.oFtuDtl oonduotonrlut gt ua liugol dtn uaterlal plagtlo pcntnr rclao rroo tzolellct. 8c aeoutl tn I Clroneltnl oDrstluotlvcp tunoFtc Or tlo9tsutl oonduotorrrlul oere ec lnoldegtl.
1 -

ExEctfiANT,

ijugtl1lJ ;jlblu
FQfllulll A CO^rEPzt

I enel
I

, V 0'.11 t,ii o(l .t.

luoont,
6XCMPLA

tvEt tw t?()r/2:9 t'titi:i;l'r I'tj'r


l i ( J c l . j . t t l l ' l i ' r c o l l ' U t ( : l ; ' r t ' t ll ' t L J

r i i o Vil l : o Crr 'j O . . C l r r u u i d o : i t r t t , i .i )

jtr,t:ott

-1tr5-

,t/,F, ,

c,/,8,8,r,
$,o P,
OT?NUIV//?A

nEfFtF Fliarnlct d[Rt,vF E Obesl Tnva/aNF ca eoiloao7nll?E lzottnF Tdnr/Lnt7a, '

ctEtrilE fl AqtillTtlnt,
t

CIJIILII Oh' !,uiiorrtu yr

luruiutr,rru
tlol t)22,L4 .r) tlr$ , t122, o?o,Z , tj ,

ot 5o

bL aoo?-oo
J;l 2oll-oo

Cp glbJ.u

q(X"

TTrrctrt,

Olcua ilc tnncdtfc-Er_tnttnderc eervcata pcnbru fnnldtreg oon. duotorulut dr ol 5o nnz (iulul purtitorj.'ei-oo[iuac dtatp_o ,teso6 dln lI gt un rnDgoE pcntiu rctaieria-ii6iaUt"i.-'

t:xFCutANr

SUCII$I,j ;jl.bi.u
FOnMUl4/.# A 'ONpz//

Pt?! | 0rfo/Nut

)-) ,,/J tt.EE

lc; i;jrr ^rr t ;).t.lt.)/]9 lrrrr.r,

F,IFLIPIU

OE

U . ! . , l r r r i i , l r r : i l r r r r , i t l ' _ l , t ;r: j

-116-

c. /.8.8.7,
scr'

nEfFlF CU

E/.t,'//t'/Cf ,ttnlEh/. IF ,lbASA /FN$ eOlVOl/CTOARE /zOt.tTF 7O/7.t4OArt .

v t.:

ctEME fl ApMilAftt,
t

26
rl.

/ ,\'/,/r.,/h,!.A Pli'oouaulu/

t J i I T I l t i i , ) . l t ' l : ' - l : i / ' i t i tl , . l f l j , [ ' 1 1 , r I I cctot / lo 7 . I l l u . , l

, --,,r",/'/it-otlctte

/rl,/,1[Clr,rlrJ.ltl

f/rAL

nnirint

c'aoat

/ UNU/AII: tl

tr /.l.l.l

coi,e 4,utu/ L fnnt-,

srrlra
-/ul

an,iTinn

f i t:;.

I xs],
0, l//

I letJ

E /5AO

4o?. 2/o 4
407.' 2/0. 4. 407. 2/0. 4 ,o7. 2/0. ,l 407. ?/o. 4 407. 2/o. 4
407, 2/O. //

t'il

a /po
a d00
6 7A5
8 f f ,

480
785 75.f

,tE /l sE to 5C/etM

/2,r0
//.50

0,3/v
A 2/5
0, t/l

,rf J ao0 s Et

1o.50 to.o0 /o.o0 9,50 . 9,50

: :+.-

sF4-n sF6-n sr6-// fiV-ttrt1,


,CPlt.Aai

0, 203

a
a

?20
690

7n
6g

4 /ca
0, t85

(g[lAs 7oa-G7)._0oltcrur oare-so-iG;";A-ii-itiii, rar ooilsrur nro ftxeazafaaorourur. oor.rorur nare ec oreoirre in-ilriiit"-ii"iiitl oonforo
babolulutlfuncfte de tlpul etffpufut.--

Blduara dc ftra: e pc attrp eervegte ra fkaroa pr nttrp a fa otoulel.or de oonduotoarctoreaaaie ai riiea-"uu-l" brangaront. Bste f,ornatdd1ndouc_o'o1tered1nnatertarpiriaGt;-Protip-1ib.

EOLIElE nhRe.

COLIR

EXECUZANI

'

ITRfAE Ilor,ial
FOFMt,tt4pg fi,lirl.(! A C o . + t ( , v z /r/, . j 1 Vl'

Pl"Ef

t V U i;J. ir.eg

i;ir iru L Nn , ).2')/lo ll.!1, .1..'"

oftotNut e{flLllzA O Jp,tj(iit

jr,iit,r,r..i ,lc

r,i: , , : , , 1 r lr i l i o o - . S G . i .

r l c Lj t , u J . I r t , i l 1 r u l . r r., i

l _ r r t t . , r r , l r , i i , ) J , , 1 L . , t . ,t, i . i r , l l r l i , , :,ir

68915

-lt?-

.l/. t-. E

nEfF.lF

F/FC.n/CF

A,ftisrft'

ZE JOASA

-1

C,/.8.8,7,
8.e.P.
ttl:NU,tilREA P/wot/$t4t//

eu ?oNoacrcAn'E /zaH7F

7tW;/uN,c' 70RSiE47E.
/tl

C/EME 8/ A,?MiT{Rt.
!

I I

/ l

.0rilTnIrI P]flllrliu F/ticlculul

D}i col,il)lj0't'0/lrlh,

2oo!-oo

CP rilbiu

tt\{J,t}zi!.o1{l" ll. j.

Brtr$ara pentru f,aaotculul de oondlrotonre acrycAta poEtru ^ strlngcra oonduotoarolor in faaol.ou'I". 8e cxoout{ $tn naterlal ptaatlo pVO t;lp Ilb (sfr8 7oL4-67), Iaear olol2 kg.

PREr t 3ri;o )"<ti ;,UUrl.lJl Jlorrturt


EXErtpta OE FOnMUl4l\E
A CO,t'Az// | ?ftOlNUl. nt.EE NQ t:,t!t)/i\., 'tirrtj'jd

ll.r:ii Iro:.'it gr,. tlUr,tt

-iL8-

ri

fl
fr:

hs
o El0 {O ()0
an Fl
d
F{

l ^

d Q

d trl

d A

(u
GI

d Q

ol trl

l *l

r!
Fl

d Rl

F) c) grl

il

R tr .n
)<
(1l
F

il

H 3

e
d 6l

trl

d FI

96
o {
tl

tFg
D

o{,

F{

trlH

o
ql

d A

tl

r{ Fl c)4 HUt tritrl E{O


C)F

ft oJt

flFf,

trl

trl

qt trl

trta &a o Ftc> fl


ll H Pl H (Fl El

q frl O }lE{ fll C, F-l>

Hoa r4q

tr
( tr

s
Ff

d, nld
vl

rf t

o o

5r{ Tl c' g?{


bF{

8 Fl
F

tld H

rq

@c trr{

5l
)q'

(o
I

4\ ri (v
,qt

grFi O d 5r{ Fl $r {t
d r{ 5 Or Fl <F{

* $' 5ar{

,c +r
6

+t
dl 31 3 g

tr

tH
5 F{

+t qt
g

,qt

l{

rc
o t{ o H r{ .r># A E

E ,

+t ql

d r.l +> 3' g


Ca

(r{

ql .lr ut 5 0 5 t r A E E o r A . P F. -f OY{ o o o o (' o E F o+l,o{+ Fl rl r{ C.Fl O.O OrO O. H r l o d{t r{o F{


.lr F { 5 c
(.{

rl .|}

o o l t { t { d o o o F l E t {
ti' r{

I o q l

?n <a

(n.A (a<A cn o t{

<r{ <r{ +rd.l5

r{

r{+t tr r| rl .lt F! C kr{{l Flot{ ooo i.tE+r oho qt {t i. Or{O O +{ 'o Flo o qE rf c1 q.Fl o. gjv 5 r{ '[ r{ F{ F{ arl G4 {rr o {, +r Fl +r o .lr f{ ql (D.A(nt{ctl{}or

o t{ o

, , trod
dl qla

Fl

d
rl

.lt

Fl tFl {t Q

-119-

lacxa

CU RB,IITIZAnBA RETE!8L@ ELE0TnI0E DE itofgi PLAIIBIB TZOIATETORSADATB TEf,BfiJtrl OU C$II('OTOARE, Retra lntlnal 1. 2. !. 4. 5. 6. 7. IpBCturI I"gUtor[ I's8Eturil Icg[tur6 Icgdtul6 IagEturl IpgdturI oc ettlol dc suatlnera dc aue]tnorc ilc lntlnderc de tntirdere clc derlvaflo de tlcrlvalte ternlnald pc olIdlrt vt tn allnlaucnt [n oolt .tn ellntaent tl oolf - trct dtrcolll - patnu dbcolll

Betca tntlnsil 8. 9. lo. 11. 12. 15. Ip6[tulf Icgltu.rl Iogltur.[ Ia6dtur[ IBgdturtr Ieg{turfi

de surllarnr dr rurllnerc cu aohinbrrc dc nlvel dc qratlnere 1n oolf dc lntlndere dc dertvafitc ternllell

Retea, oosatl og oUdlltll ll. Ipglturl dc sustlnera 15. Lo6[turd dc derlva]le

qpte1rr
16. L7. 19. 19. 20. 21. Tncoell peatc obgtaoole legarca la pEutnt Innddtrea conduotoarslol D,erlvafle dln relea de J.t. olaslol Dcrlvclle dln relea de J.t. la oablu termlneld le posturt dc tnaafornerc Iaglturl un ottlp

aer'Leno pc

-12o-

E +l
. O . .t5 F l o

o F| o
h

$ o

,53
dT

Ef,
HTH qI

Jdll!
ili

ili

E'e $
Hrrdh

Efid 5 e'F'

*H;

dJg,

$tt
Brr. 6 E Fto t('

; fi 8g
d 5 ia F l o

trd { 'tc Ig
' T l l

E8
.

e.\,f.
5ei {

tc5H 05

o o.l

Ef ,r J t
t00 b
Q{' H O dFl ! l|+l r{ 5l{ '

lt{rE H o o

o*o

d'1'[
59916

0' Ei r? F krr 6 6{t

-iti-

--__-l

FIC (rao I tl h{t.{ ..lOot(t

;:.;

ul {r oldod o rl ot{ .lr.drt El rd I no


$G|d A.

H ts i
rl t{

E llrl O t

S..Hoo
r O O d l .lt.lt.ft' tct r{ O o h { h t { O r{ .rl O.O I +r 3{ EUt !t36 rt'Oo

o fl rl'd'
{ o|d Clt $ l?| F l + F fgt or{ d rrl O qt

"\..,

' I ts't 8ttr 5


o{dr{ {>OF{
'-

t EHt O F{ tt.ft
O.Ff l vl

o I o+r trld f{ q

t\
* \

, r(\ orn+a /
'!
01. O dft

d H e.xil

r{."1 g I grJ\ h{t

Co od d H{frt

-L22-

*ffffffi fr iifi*,t'',:i;:
rr o,o oouduotoaro.

-L2)-

r l l O c l O h 8 d . d .J l' lt (rtd tr oa$|n|t| Ft {} Cl .lDtt ..{ O Cttltrd tl t{ l.rr3{ O rf..l.O CL O .ft I TIO *'| t{ .. I Ntd e( FAt{ dr:O6O{} tt ft +r dd O{ld Or{f 3| . t' q 60F{ (t0 O ."tq('|D I t{ O 5ltrldt.6 4tOF{O3l O ttO O-+t

do

rn

F E I o.'t,u .+! olno'O.lt fl


EFf A OO . [11t] et[ O O

T'cH,8'SB
'ctt{ (' O

'. '. r

$"l6ES 9," -r{ 3t d

l|N3|ll kF{ rlg rOfil 5 (t {rTI O l{ C, gD O +t.O -.rl r{ F O tl d$. - O (l g.,t tt$ ? f l l F l q g { O ( \ r O l t tt t |O } |d

-L24-

r! ?f

0) tl | rsd rd 'rt x
.r{

POsl

o o r q f tAq, rl t(\
9

o kitq{

g.s &;'d gg*Eg


" fl53. d o-o
.l'.r{ O.f: rcd.lr d b QoFl d o
.r(,

O<rl k o r l l o o 4+NEd |! Et.t> ^

.58'd Fl ct

H oe{ ni {J.l5 +r.F (Urfit ord O.N k Fl A' xi

" ii,?t

tt

o q r o o b o H t t "

gEH.9
F.-

,t*J 3 o
\l--\ tO

E8*s
dJ.3d
Ed a0ll, qt O Etr{

_ t{)d rd oJt

fi

t\...

6891.6

-L25_

.-O lr ql d k.o o o l .F('t\Il {} * t r o E o


,{dF{ ,{

,<d

t.

t Qtl ll} d t A cn o o o ql At' dtF T{Ei{It d +t d +trl rl Er|!'FI .A dEh.{

k n E

t{

o o Fl o-l
d

o O -fl F

"EtE g 8Jr s
O.dt :{rl -qt

F{{t Fl
l!|

o k"|} I t Ord9

,j H38,, r{5 ,{ |
+l +{ 6Fl FO o g Orqt rl t{ +t .H Or qt O.I ;r | +tFl or \ o a { l, t, rl +t

r t{ O g d.O O.tf

h d O

6 dt{ o h o 6aru6 a *t O'nt *t HI Hl tar{ O m +rH m ol|tdt ,.l otr\x r t d rrd *|}f e\N (l.

d.fe$.

gFl O !!d(rro ql.p +t o Fl Otd Fl 6(Fa

t\

-L26-

Plrugr 8. tegltr!.

Or fu.|tl.r.t gr rld.

l-rilltuil

df rurtltur

PLrnfr9. srlc tnttaat"ggnol$r1!.#fil;$

S :ii!.-r-!

oc.lobtrt.rr or ntvrlr

-trtl-

I
o r '

. . |

i I
l

t t.
I
I

o r
I

Planga 1o, Lagf,tura dc aualtncrc ln oolli,l-ar.nltur[ dt sueffuicre tn oolfg 2-arudturl dc turflnem pe ltd,

-f28-

1
I

l>
l{

o o

;;

t{ o It r(t . NO H,{ +to Fl {t a,,{o l:t Na .-O dct 0t {}4, o f{,


r{ ?l rll

', fo t (5 , 0)r{

Flo .rl ltl '+)q{ ' aH Jf Ir o l.r 'o! ,rd or E lDd d3r ud0 l{> d)al ..k

'u tt

'rc rl

Ct:1il

H+
8o
. , N

v l

*s

rr-l q

o Q 'rJ 6

TH
=EI

S'i
;io

rl 4r - h 9 0

fiA

go, 6.6

68916

-L2g_

ib.-.--

I I

orr ll 3t-l O o N o 'lt q o o d ort {t il oo

61.

Fl rl '.{ O )ct {r dl E F I d O(n${

o 5 oco .O

t{Fl

t)Ctl' , l o l {
F I { J

Fl

t-._.-_-:

cltcl Fl(\r> . xtt O H *h fr a d o d (to I o .|J.t +t o o o E B.-t o ,nt t{r{ r{ o.F' 5+r d +rrd ts tct Nr{ hOFl l{ O+{ O -H +t g "t
r{
.(Fl 0l

- Fl O gO. OQr -f gxd .F(0 3{

{'c

S,{,t
6 .or{

dl{ro r{O I

rn d+t Elos

A l{+

-]J6-

IA

PN/ZA PAM/NT

OE

de intlndere re{,eeg }1oq1 Il. Leg{tura tcrulnaldi}-olcnE 2-lntr"zdtor de rcfea; il-auport dc tnttndane pe zldg tl-brH,farl poatru faaoioul.ul- dc sonduotoator

-rr1-

JL'.PA

/: S'

Planga 14. Dagdtura do aualtnerc; l-oul dc f lrare tn zlrl.

I I

glttui"'?ig8l;i. B:: rLvalle d1n rofca


do fil*$tff;r"f;oux
poratA rl-outle dtc

l
I

3 r l , t l t \ W t--i l----___l- :__J t - _ - - - t l


T*r l

-Lrz-

,Elatfr 16. Trcolrl pdsDrrto obetaooler l-armdturl dr ruellnsro tn zLd.

Planga l7.I*. 6area le P6-

alnt a oonduotonrlul nu1.

rlveflc Pe ralelt2-oOnr duotot do lr 6[tur[3)-Pr Puo lo und3. tl-gurub Xlo+P+8.

l-raOOr.,il

dO.,l

68915

_rtt-

fl$teT;rtto1#icf.sf#ll%1""f"";fft k:lenrdornn{-

a) aerea ea copovatr'Monizongt

6) nerca cu.cow|/nHEttT
VERi/CAL t

3Isns.a r-!. Dertvaste_dtn rqF_ea Joasd tsnetune crastod.l-clemdr 2-lntlnzdtor refeas J-ansanbiu a-e Fr1"a"r" p" ;rtib- A'6"EfiiiE; rl-olene unlversaLdl 5-bndfala de flxare p" "ttrpl 6-brdfand pontnu f,aecloul de conductoaro, -LV+-

Planga 2o. Dellvalte dtn relea ln cablul-legdturlt temlnaldl Z-tub dc protootto FVOI ]-outlo do treoere tlp IDEBT 4-brlfarE dc prlndere pe atllpg j-feava dc proteollc naoanto&3 6-racord de dcrlvagle paralcl.

-Lr1'

;:!** l!

\ : *

o o q 6, rt o 5o. t rtt o .p. 5 t t{ {

t a

t
i I I

o ;{, "o Fl Fl t{ a o s.l E Od l C) sl o (ll or o.X a tr lr qt r< b a r d q{ , dl o E lrd t { '! c t h ; { q, Or +t H dt 'F1t o T{ r(It .P t(lt r{ o. (t g q . .C c T{: H rqt {} .{ t{ -o G{ -o t{ (, o o lt d a ,p

r{ O r

{, {,

tP

+s.

rl @ D ..ptr\ p tr\+> * { '!t ,5 rd { rrct o r .. . r F l tl h0 h0 xq r Str tr rsd"o Or )rd J Jq 4 l +t E E '5 o o r { ddt u) o 0t r{ ,tt o { o O JJ} } r(U .Orr O t{{ t(U Ot ' tt{ { t{ a lt oo, -I ll ,.-o oo a dl Fl

t,
F{

- ^ t5 ( ) l rd A. Q .r .. . . ( lo 5 e-ld 't, dl l{ -l (H E r{O OC L c|.H ' r l ' O O. p -t' .P .p -tlrl (fl )qt ul u l o ( .(.1 l c, -, f{ {.' f{ {, 00 kl l o t o +r ot H t E'Fl a o o o o. f t O{r'l a' o cl Fl Or ord t GII N o oFl t{!' o F l t{ t!t Fl r{ o o 'rc . rtt Itt +t E OF o ??| '| g rl dtr C c o ql .,{ ,{ ql B{ (-l .r{ d i f.t o l A Aro AC' Or dl dlru fJ.q-{

?l

K\

, + ){,

,g

.i}i

-116-

eq'
',.!

{t9

,-,

AIIEI^ 6

ItB euoRu urrIAJ8, DrgozrrrvB, gcttr|E,BoErPAl[sllrB 9r IrE oOtSmUoTrI-UOf,TECESilRB HtCR.LRrr{'n DEpRO4BCtrE


fAaI ttlr .RfSEIaIOn CU @NIntOlOAnEIZOIrIIB IOR0ADAIB l. i .r -Uttlaje (dln do,tarca oentrulul dc relele) atrE6l5to-zi (ou dlapozltlv do maoara gtintnr plantat autoiilacaa Jo kf, sau 5o hil (toleso6plo[ seu ou brclc artloulate) autoplatforiil autooanlon autobaeoulant[ traotor(rononot nono sau blal) :lemorod basouLantfi (dtn dotaroe cohlpcl) r ouo. L buor dull neocalt6tl 2 buo. 2 buo. 2 buo. 2 buo. 2 buo. dupl acoealtltl I buo. 4 buo. ? buo. 2 buo. dupl aeoealtl]l 2 buo. 2 buo. 2 buo. 2 buo. I buo. 2 buo. 2 buo. I buo. I buo. 2 buo. 2 buo, I buo. 2 buo. 4 buo. 2 buo. X.buo.

sttlpl)

2, @

2.1. - butoL (olatorne) pontDu apd _ betonler' - blle 91 dulapl de bnd - olooai (5 g1- 1o ts) - olegte pcntru 6oos oulc
-

otiana (ou ooadl sour.b[) oanoloo oofraJe pentnr fundalll ferEstrlu pentnr lem funle dln-otncp[ 0 1o Lr r 24 u gl[Lefl greblE Jaloane- peatnr toponetr'le lopatil' fobatl ou ooadl sourtl lopatd pcntru beton Iobatl ltgurE ou ooad6 lung6 olnent lail[ portru trmsportat mal pcntru bltut p[nirtul ntetrle mctnr Dltant dln lem rulctl- (nctaltol, aarr illn ptnr[) 5o n t'oabtr rangl de olel 6 1o I' r 1r5 n stropttoarc oplfurl, tHrull

OIZDA

: ffiiT3otru oortar
2.2.
olooar 5 pl 1o Ie cablurl de otel cablu dc rldioare ou ol,811gc tauburc o6ruolor pentnr banaportat Dlan tncllnat pentnu l,noUroat el dceoUtoat ?unle atln ol,nobl 0'lo gt 0 Vo i c 24 u letlge de otel pentru prlndorea tanbulelor' olrllge Dorro illn lcmn i'lnol 5 t

2 4 1 I I 4 fr ? d I

buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo, buc. buo.

- otooan ljz 91 5 XS - oablu de otel - oablu de rldtcarc ou otrlLge 68916

2 buo. &'buo. E buo. _L7?_

,.ffi: *
'

ffi
'i.

$!r

. l
t. i:

ftn cu plrhb (tln funte dln ofuepl ot - 6 Io tl , t6 L r 2T o -funtg rangl dc otel plle trugd de obcl flrc - trustr do ohcl tubulars - eorlpete de aJutor

ohclr fft*ocrl otrllg pSdtru rf,Fuolt, atilpl

I I I 2 2 4 I 1 2

buo. buo. ' buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo.

\
I I

purglfu dln feavl ggllnl-irotrrc O f! 11 6 '5o b.urghlg elta6tdal (crrcrrtc i'rorEro) 'r-.? ohele franoesl oanoloo olooan I 91 2 fg clorap pentru tneg ootductorno olegte pentru t[tat oonduotoaro olegte pentru doztcElat oonduotoaro oaprd peatru derulat tamburr odruclor pentru tre;nopoltat tanbulr 1 - O Olln - daltl pcntru zld[rlc - daltE pentru nctal - dlnamonetru - degetarJ-lzotantc lo + Zo m2 - dlspoaitlv ERDIR - ferEstrdu pentrrr netal - f,erdstrEu pentnr tdlat o:rcnnl - funle dtn otnepd O Io tr r I6n - netfu pllant d-ln lrm - g?qpg de gduntt (nanratl aau etcotrtol) - n16tr1o - raoara dc nta& - gfelo!_pcntru tnpllntrt bogurt ou oaltur. - peneul[ - prepil hLdraullo[ dc uufat FEI 6 t - perle de slrn[ - pollzor dle nlnl - ptlo dtfertte - ro]6.pe4trg tras fasoloulul de ooduotoelr - rureEa (Ecter1ou aau dtn ptnsl) 20 n - rlgl{. pentru vlzarc fa cUfiiitl - r.dzultor - aorlpetc dc aJuton - gptolu - goal$ (glnp$ sarr dubtl) ora bnn - acar6 ptlantl illn aluuilntu - gunubclnttc - trus6 de obcl ftrc - tnus[ de ohel tubularc - tennmctru

- bldlnee - bldon dln tabll

- pparBt pentru verlfloaree g[gctll.or - pTlgcag (cutlt) pcntru clcetrtdlcnl


pentnu ?oDacl

1 buo. 2 buo. I buo. I buo. I buo. L ect I buo. 2 buo. I buo. I buo.. I buo. l buo. I buo. I buo. 2 buo. ? buo. ? buo. I buo. I sct I buo. I buo. I buo. 4 buoo I buo. I buo. 2 buo. 1 buo. I boo. 2 buo. I buo. I buo. I buo. I act I sct I buo. ? buor I bto. 4 boo. 2 buo. , buo. t buo. I act I bwi. I buo. 1 buo.

-rra-

- pldolr dln tabld

: Bf*il:g '(ouflt) oreotnlotau


bur6hlu itg !egv! Dcnrni-i$frrc bur.thlu clto6tdal burghlu pcntru lcnn ohclc fnanoest oanoloo
pcntru ?oDaoa

|-Zj lL b jo

2 I l, 2 I 2

buo. buo. buo. buo. act buo.

2 buo.

I bqo.

f.

*.
-'r!:. 'i. E -',!: ,

ll

ll

{:}-' - olooan I ll A fg - olegtc pentru aooa oule - olegtc Aatcnt - olcAto pontru tltet ooduotor - olcttc pcntnr dcrlrolst - degetarc laolantc lo + 2i nrc - dorn - daltl pontnr rldf,rlc - ferletrdu pentru le@ - f,crCstr|u pontnr uctsl - funle d1! otnepl d lo r Il r t6 a - net"u pllsnt dln lm - ulalar.le - pllc dl.ferltc - pnneulc - prcal hldraullot dc rrfet m 6 t - pcllc dc stml - pollror de ntn! - p1?t9l pcatru tgnf$firt bolfur! ou orr$r, - rulctl (nctellol-rau tna pIfiD i; ;---' - tdrultor - sor.lpato ilo aJutc - gpaoru - gurubclnltl - goarl (ar-pU aau dubll) ,tlrl lrn - tlua[ (lc ohcl

? buo. I b[o. I btro. I buo. I buo. I act I buo. 2 buo, I buo. I boo, e boo. I buo. e buo. I I I I I I I ! a I I I
lrgct

l
I
i

li

buo. buo. buo. buo. buo. boo. bno. buo. hro. sct buo. buo.

7.
r ' -

: ilil"t$"3"3:i"::1ff"q *tlpl rvertlsoarc


Dlloute nlnugl eleatrolzolante oohelall do pnotcoflc parav.Dr Oc ploteollc aoulGolDoultoare I Ly udnrgl pebarc aalopctl b@anroi polelln[ de ploale I Ly

bandl rofle prtnr dcltlltcce caac{ oo_protcoflc oenturt itc slguiqttr olznc dlelootrloe de J.t.

.o.l

dc beror

s
I

ilk
t I

-1r9-

rI|BXA 7 utrrraJB, DrsroZr[M.


TECESARE T_S[BU_gr:pnolEsTrE urcRlRrron Dnr:rpril!4RE_St-tfrini1^nrnr

sc[rr;E,ECHIPAUETTB

r{ RE88r8 -E--c 0u ooNrxtcroARErZOI|A'T$ tohgAo^Tr-r

r
- autofores[

'

tlo An : I ou dlgpozttlve_de Daoara pentru plantat otttpt (produe nnorso:rep"iaf*2 "1. q# I;-i;g,. g;;,';ffiTrl":Xil"il3fT: adrnoirlca desc_ parg pars nar, mar. 3g:: Zjoo **:,:l::t?i:gtJ-o:.:?F-r;-ite;-eii,-illi,3 rnm,capabltgtg Oc rroi6ar;_d;i'ki '"' - automAoaraUt 5 gtaagul nogu 5J" - autoplatforn[ teleso6'pio[ iu U"gtg artloulate tlp pAB_Htl - euuOCaml.Qn autocamlon Dentf pentnr trai-fori"t-"[Iipl trairsporiat-Ltfrnr g"pttu : autooanlon ::lg:=lgl !-5 t - tractor ou remorcl - autolnqdrodtor po 6R - romolrol norrnalo- ou doul oelt (febrlcat UFI ,t) - remorod nonmaltr ou o osle 4 t - rbmoro& baeoulantI 5 t - autoelstcrnd - grupurL cleotnqone de 25 kf 9t I25 kl.

e.
- aparat pentru nHeurat prlze de oanint verlfloaie rrdioa[6iii-as lpara-t pen.tru tcraluac - apa1a! pontru nesurparca rferoit[iil-ai"diiiio" a ulelului - autooanlon lBA I - e5 w - autoteleaoop - aparet de audura - autosoar{ - autoturlsn IRO - B)c Fontnu_tembunoou oonduotoare - apara! radlo-enlslo nontat pe ---7-{$ niglnl - ppara! radlo-entsle portabli - Dano oe 1uotu pe gohsLst netallo - btdlnea zusrav - btdoane dlfentte de 5 I El lrt4 t - blle brad difertte - blnoolu de ctmo - burgble dtfertte - butoale dlferlte - betonter& oidgT llbed de loo I - oelfgrr deou olet flcxibiforieriti - cgH-Pentru delulet ta,uburc - offilon oentru traneportst tanburc uroarc - oanoloo - oazualo :l!98_81np1u penln rldtosr sttlpl - o-az?n-9pcolal pentnu mas[ ncag"tll - ---. 6albend - chel flie dtfeilte - c-hol tranooze dlfetlte - ohol lnelare dlferifi - olooane dl.ferlte - olooan de llplt eleotllo - ol.ut! Oe nlelp ou oohlunl nrarl - olol?p pentru tras odrduotor peatru uroat pe atllpl"de betonrdtferr.te ;|f,ilf" - ole9t1 dlferttt - oofraJe pentrri fuaitetfl - ooopgg pentau ndeurlat lunBlnl - loabl - OOrt - oovoa de oauoluo eleotrolzolant -14o-

2 buo. 2 buo. I buo. L buo. I buo. I buo. I buo. I buo. ? buo. 2 buo. 2 buo. X.buo. 2 buo. 2 buo. lo buo. I buc. 9o buo. 2 buo. I buo. X,obuo. 2 buo. I buo. 2 buo. 2 'buc. buo. I 2 buo. 5o buo. 3 lxror 2o buo. 2o buo. 2 buo. 2 buo. 2 buo. 6 pereohl lo buo. lo biro. 2 buo. 2 bua. I buo. 2 buo.

cronometru cullte cllferlte frtnare, cablurl de ofeL dlfertteg legafc, tragenc delte diferlte damtgene cu cog 5 L d lnamometru dlepozltive ERDfR dlferlte pentru ldentlflod diopozltiv tneseu oabLurl pentru oonsolldat ettlpl putrcrl dispozltlv diepozitlv,pontru vlzatrea edgellIor la sol dornuri diferlte fellnar de vtnt f erEstral,e d tferlte flIlere dlferite fl]P ou plumb foarfeol dlferlte funil tle ctnep& dlferlte frlnghll do otnepd dlferlta Bdleat6 metallod geant& de. soule pontru eleotrlolenl grebl6 pentru aneateo beton lopell diferlte (tlp vfaHtor) lantenno dlferlte ladH de ecule pentnr eoluul ledd speolald, pentr.u olnerrt $ lampd de benzlnd nal do fier pentru b&tut pHntnt negln6 de gdurlt eLeotrlcd monofczatl megohmnetnuZJoo V, Looo T, 5oo Y mengbln{ de ntn6 (difertte) metru pllant dln Lema mistrle notopompd nlvelH de lenn cu bulE de eer palan (dlfentte) penstrle dlfertte perli de olrmE. ptle dlferite ptsto} pentru tmpugoat tn sld de beton ptLn11 dLferlte pollzor portatlv plese hidrauliae (dtferlte) pxese de ntnd ruletE metallod role de tregere sorlpete de Luoru gpaolu stleLe pentru ulelrou dop glefutt gubler gu:rubelnlt6 (dlfertte) gabJ.oene dlferlte scdnl tlo lenn tltferttc aodrl de ouraLunlalu tdrugt diferLll truga de obel t&ugt netallot toporag cu coadd bacurl pontru cLene (dlferlte)

lo Io 2 2
4 I 2 I

5 buo.

I buo.

L5 2 5 1o 2 1o 2o 2o 2 5 2 6 6 2 I I , 2 , , , 2 1 2 5

2 2s 2 t
, , I

, fi I 1o Io , , lo 1o Lo 2 1o

t. 5 5

buc. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buc. buo. buo. eeturl eeturt buo. buo. buo. buor buo. buo, buo. buo. buo. buo. buo buc. buo. buo. buo. buor buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. buo. bu6. buo. buo. buo. buo. buo. buo./ scturl . buor buo. bue. buo. buo. buo. bug.

5. Ml.'lloaoe de proteotle

fellnar de semneLlzaro zoac ds Lucnr ganaltur'l noblle de eourtolroultane gl legcc pdntnt gr{ter netallc (pod) pentnl treoere ptetonl ladlcator de Joasfl tenslune lndloator do tenalunt 6 - ,5 bV lnd loator pentr.u oontlaultatea olrau ltel.or 58915

1e

4 buor

+ buo.
1 buo. I buc. 1 buo.

6 buo.

- l4t

lnilloatoarc -au.sorrtrllt-s

- pan6llo[ - fanloens

flxarcs beullor dc ltultrn ?abloano potn d luoru n o o a t i a a r r l ^ r r r r r . . ^ r r l naaoe de eudor, pc4tru lcdll noolvc paqayane pentru srdur[ pr4Jfnl de nanevrc 6 - 2o Ly aourtolroultoacc dlf,erttc lndlcatoarc rutlcre
rogle pcatnr aeuuallrarc

$:*:::g* al6uranfd, e-ge-qryfcrt

". g: ^*::: 19:l:t _*rerd ro!rc, rvorurarc, (dlfirttc)tnfcuarc ..f.s.-ea.r-s \qlrEEl.tA, ./


a rolrl

qe dc su(,{r!'glutl3 tuooeslunc

a Iazcl.o! E faaclol

I 12
+

buo. bUO.
bUO.

"

I buo. 2 bm . ? buo. 6 buo. 6 buo. loou I buo.

4. Bohloanent tle oFoteotte ryatru fleoa,pc rspbFu el cohloel - Gasoutle protcotte


Dante ilc ploele ulnugl eleotrlzohnto u[nugl palnare lInugl ile doo lnbllnltc oobelart ilc proteotlc aslopcto eleotrlctdnl oontuaa de alguraala ou alcto oaPl9m booano!. oostun vdtult ol|llo do oaroLuo ,olgnc illcleotlloc

"*

bto:r

R
I

rl

ANEXA 8 NORME DE Tn(P SI PRITTURIUNTTApS

I I I

(aprobete de Birorrl

C.O.M. al C,f .E.E,T. prin hotHrlrea nt,2/ LL Lan.L977 pct. 16) 1. Genora4t4tl

1.1. Prezentele norlae de tlmp gl prefuri unltare au oEraoter uniflcat pe grup de iltreprl?derl de refele etectitcb, frmtnd a se apllca pentru retrlburnuncll in aoord global la executta luor6rilor nol szu ia repirattl capltia tale, refele olectrloo de Joasd tensiuue cu conductoare lzolate torsidate.1.2. ELaborarea norrnelor e-a fdcut in oonf orrrltate ou metodol.ogla tn yigoaler_peTtlu contifll norgale do luoru (temperatura medLuLui anblant peste OtC, la lumlnd naturalHr pozlfi.t normale pentru executanlt ete.), ou resbecterea prevederilor ftgel tehnologlce prtvlnd exacutarea refelelor 6u condubtoare lzolabe torsadate (lucrerea C.f.E.E.T. - SCP nr.128-4/L976)r e normelor de proteclle.tl muncllr a normelor de pez& gl etlngete a incendlllor gl a altor acie norrnatlve in vi8oare" L.5. Pentru condlfli dsosebite de munc& (la temperatura eub OoC, tn poziflt_lnoomode pgntxu executanglrln zone cu cl"roul-afle intensfi etc.), s5 vor de.tlmp gi prgluitle unltare ccef-rcien]l de coreclt6, tn oonlPltca le nor[rele formitate cu t'NormatlvuL prlvlnd modul de tntoonrlrs, ;: deilzelo:r pe oatdrfog Oe de construe f3.l-monbaJtr (indloatlvl99rgr1_11 pe oblecte, tPentru lucrfuilo P9f-f976) aprobat prln ordlnut 5oll!/6 al Inepectortitutut generdl de stat de directlvare gl control tn prolectanea gt exeo[taroe construclillor. 1.4. tn etructuxe normelor de tlmp sf.nt lncluglr -_tlmptl-de Ple8Htire gl tnohelerL, lnalustv 6ei aferenfl admlte:rll . _ echlpel la lucru gl pentru lnstructal la locul de muno6; - tlmpil operatlvtl - timpii de desel:vlre a locurtlor de munoHt - timpli de tntrerupeni reglementete; - tlmplt de doplasare de la un loc de muncH la altul ln cadrul aoe(lnoluglv mutaroa soulelor gl a materialelor leiagi lucrdri transportabile), In norme nu sint cuprl"nee urmdtoarele operetlir - transportul eculelor, dispozitlvelor do luoru la tncebi utffaJelor perea luordrll (de la sediul subuntlHftl sau de fui artd tiorme)l - recepll? gl punerea, l,n funofiune a lnstela!lel exeouiateg - timplt de Luoru pontnu deservonltl uttlaJeior speclale, ia lucrgrl mecanlzate; - executarea lucrHrilor eub tensluno: - remedierea defeoftunllor constatate la lucr5.rile de montaJ, dln vina exeoutanfllor. q 1.1' Prefu:rlle unttar s..au oalculat ln baza normelor de timo sl e formalillor de lucru etabilite pehtru fiecare artlcol de lucrane in paitd. foloaindu-8e refeaua tarlfarH pgntru construc!11 do magtnL - grupa B, iredlferenfiatd_pen!1u gcg$ 1i regier_tn conformltat6 cu prev6derile-DebretriIul nr.?4 din U luLie L975" fp general s-a apLlcat treapti a ff-a. 1.6. l{ormele de tirnp sint exp.rimate l! ore-om, in slstemul centezJ.mal, -' pent:ru-unitatea de mdsurH a lucrdril (bperaglol) respecfive. Normele exprimt volumul de munc6.nsoesar pentru toli muircltdrti din forma!ta Oe lucru. pentrtr a ee gtabill tlmput de muncE, resp6ctlv durata normat5 pentm ftecare muncltor se Y? lmprrrll norma de tlmp [foUaiA la num5.rul de nunci.]orl dln forrnalla respectlv6. L,?.-fn lucr*re fF-au utilizat gl prescurtdrlr urmstoarele notalil - rrelectr.r' Ln loc de {electriclan i.nsbalator fn "onsf"uctrii-rnoniaJ',; - NrT., notrna de timp in ore-omi x) Lucrar:e elaboratd de I.R.E, Bragov
14: -

i I

- p.U. pnoful unltar tn lci. l'8' ivlnd-tn vedere ol la claboreroe plrlratolol aomc r-au folorlt observErlle de ttnp dc la un nundrJcitrtn d;-l'uorlbl, roeq.tg-ncm an uD oaF racter enparluent"l p? o duratd ds dol eul; Ee .-i

|r, elaboratoarerpeatru e leGviiin i8o;;c. + rictudliila-nororlor, tn de ertlndere el sencraltaar. r-riiir"r6r-iu--iiiiuotoarc liolatr ;3$:l#:|1un11
2.

-eltei q;; i i; fi '; ;;il ereitrioJ-"oi creu oia; f fri"#ffiTl ln conforott6tc ou resrencnterrli-r" ;isfiJr'i"-ior irEfrril
unltrfll

t".St nt:i:*:'gttlntr-sl

A' rtcouterce elD"i:;s:


a .l ,

!: :iffir1c

ottrnx el p'

hooceul do nuno[ ouDrlndcr - ldcntlfloanca tresaublr allntencntuiul itup! plan an eJutorul aparrtrtc, Jaronarca ;":::,lilleroe - vorlfloa.r:a dlrtenlelor dlntrc sttlptt - betcrca tIrugllor dc oenrru. Fomefla I clcotr. oetcg. 5 I clootT. oetcg. 2 I cleotr. oateE. I
Unltatea dc ulsulllt loo a llale.

prln

tr.1!.
lr4o

P.u.
lltTl

1 .2 . Fooesul de uunoEouprrlndet - curHllrea t+ nlvelirree tcrenultrl tU.rugulull uueuler.ea9l treaarea pcltn-["urur in Junut ou qJutoml oesnslcl 91 d;ptf tlrnloopulutg - deplasarca soulclon 9t e l,uordtorllor to bornc urnltocr.
llpul etllpulul lomaf la I el,cotn" ootcg. + I elcotr. oatctr'l

tr.[.
o.16 or2o

P.Ut

l. gugt140r9 b. lntlndcre 9l ool!

l.la rt65

Unltctca dc ulgurl! o groege. l.!. pr.oocgul de nunol oupllndrt - rlperea pdulntulul- (dtslooarca) r - arutroarea pHntntulul pe ucl: (our{flria)-piietuor cotcle u"oi"lod"pdrtar'a tnolnea dc eEpcrc

9r c f,udulur

sepuhrr,rtor la

o o s O O- 1 r 5 o

. 1 1 5 1- t r o o Uultatoa ile nEsurdr I a Fonua!lat un nuncltor necallfloet *144oateg.2. fueqpta

tr.

Prooesul de muncE ouPrlndet - sdparea pdmlntulul (dialocarea)3 pe mali - arlnoarea pdnlntulul - Lndeplrtarla (our6tlr-ee) pere!llor Adinolrne do sCParet mm

91 a fundulul

adpEturll.

u90r

mlJ loclu P.U

Catenorla terenulul foarte tars tarc


il.I

[.7
A. OrOO216O

I{.r.
1r&

or84

5r54
Q 16?

P.U. 9r5o

P.U

r.T.
4196

2roo

rJ fto 5 r D
2, tr4

P.U 2or59

b. 2rol - 4roo

Ir92

2 r 8 o 18r48
cate8.2 tr.I.

Vr*

,2'7,

Unitatea de ndsurE F'orma!lat un munottor neoaLlflcet

tn f,undatle -buratd 1".5. PlantqEea etllLg-lul ProoeBul de munc$.cuprlnder da luoru 9l oalareg-911 - asozaroa eutomaoarllel tn pozl!le - pi'inOiree atlLpulul automaoaraLel 91 verlfloaree tle otifteit rlll

le8[tu-

etllpulul

poztlle-da nontarc; - nldloarce gl nentpularea etlLpulul-tn - oobo:rfree it -potrlvlrea potrivlrea etllpuluf !n goztfle tle nontarcl - ooborlrea it stilpulul tn droptul 5rop11 91 lntroduoerse ln groap[1 flxarba-ln oozltle de allntament 9l lateral; prln burare plnf ls U5 dln adtnolmca grop113 ettioufft iii""e" anrtomaoaralelI aU oirll5ul ttesorlnderea- sti.lpltut urmiltorl depiasarea automabaralel la sttlpul pentru Bourgerca apc1. oboluilt ooinpf"tarea buraJulul gi fornarel Forme!1a 1 eLeotr. I clectr. I electr. oateg. 4 oate6. , oate6. I N.T.

P.U.

4, oc 7 5 r t J

Unltetea de m6sur6r un attlP, A.6. Prooeeul de nunoHoupnlnal6l - ourlllrca groptt 91 vcrtftoarGt adlnolatlt _- nlvoLama terenulut pentru agogarcr pletf,oroctt - manlpularea agregatelo:r pe o diatantd de 2o m3 - propararea menua].d a betonulul3 - curdtlree oofraJclor3 - montaree 91 centrB,rea oofraJulul3 - turrrarea gl tnclesaraa botonulull - deoofrarei tlup{ pllza betonulul gl depozltaroa oofraJulul. Formatla I oleotr. I eleotr. 1 eleotr. categ. 4 oate6. 2 oateg. I
If.T.

P.U.

4r9I

tg r?i

tatea de urdgurl

Prooosul de muncI cuprlndor - ve:rlfloarea adtnctmll 8:lop11r - .xocutareasHpdturllor do nlvelare ptnd la or5 r', o"ou"are ampl-asEr11 utllaJuLul i --amplasersa automacaraLelin poztlle do lucru 91 c a l a r e a e 1 3 68916 -145-

-^prtnderea stllpulul de clrligul automacaralet cu oat)l rea legdturil; - rldicaren stilpuIrL, depraserea prin rotir pfn,- rc o b o r t r e a r p ! t r : i v l r e a qj . i ; l L r , o r l r j e e r c .e r ti lpuirrr t.;-ilrl""lii"'
- f l X a f e a p l o v r n c r ' r t i g . r , j tjr. . l . f i li r r . r _ l" r: ri lr;' - d e s p r i n d e r e a s l , i . i . r r ri r 'r - a l l n l - e r o a s ' [ : f. lp - t r . ; ] , ;I t ,",i. cu plumb.

',rrlf,l i ca-

Iui

ipul stllpuJ-rri

t'.n.,,
C a i ;e g ; ,

*ii*r-,

au col!

1";""ilj1;;;;.
* ! . * ' . "

l l e l . e c t r . cai;og. j I e J , e c t r . cat er3"

2r5o

19'

lJnttaiea de nilsurrir un etilp. A. I, Fg,#q$r:a-,q,tl lpq p r o c e s u l d e m u n c Xc u p r i n d e t - manlpularea lrllre6alelor. pe 9 razH de 2o m3 - plepararea mrrnr:a,1.5 tr, betontrfsl, - mont&roa ramoi cof;,aj nentru cEciutil; - turnaroa gi" inrie$irrca [r.: bonurui in j[rur stilpulutg penelor si compLetarea cu"beton a rbcageior rdrnase dupd scoaterea ;.;!i|:;tea - deoofrarea gi depozita::ea cofraiuluir - drlgculrea gl scl.ivJ.sirea c{ctulit.--'
Formal;1a

Fixerrea stilpului

Exeouteree cdclu 111

I electr. I eleotr.

e a b e 1. 1 4 catol;. I

Unltatea de mf;strr6run stllp. O.9. Rrocesul de muncd cuprin<l et - m&surarea 91 lnsemiarea pe sbtlp a looulul de flxare e oablulul de anoonal g - pregdtlrea, fasonarea yi e{uri'ea butuculul de ancorarer asambJ'areaancorel (cablu-de ancor5 91 li6s"-i"tuiiliaiaiegoe tegtiturd)r- flxarea aneoret pe stilp prln bandaJe, clene gL eventuel prln ct:rllg1 - fixarea izolatoruluil aneorei de butucul de aRcorarer prln ver6ea de anooral gl :roitantc nr;":lfffea - agez6rea butuculul de ancoratre tn groepa Sata s6patg gt tmp,na:rea 1u1; - flxarea deflnltivd a. butuculul de ancoxare prtn bura::e ou pletr6 sparth, astuperea.slggii cu piimlnt^ 9i Ueteru"-",i matull n^e-u-t - tntlnderea ancorbi cu i"ii""Aio*.uri- noatalee pavezei de ancor6Fornra! ia 1 eloctr. I electr. Unltatea A.10. categ. J caterq. I de mdsurdl o anco.trH N .T .

P.U. 28r35

1$o

tr-rlui

I unlformo.

lnolualv

P:rocesul de munod cupnlnder -146-

9t ouprlnde arunoareareterarH ta clrca I m e puinfnduruioin-irei.aur-6,I-j.iiats.


Jategorla tercnulul L |Derenugor
)t

- lqn-:rHetterea p6mtntulul ou lopata tn straturl de 1o-ro on 6roalnc' : sfdrtrnarea buigdrl.Ior. .rmprdgtlerea sc face dln 6rEmezlle dc..p[ntnt evaouete dln sEp6turl

Formaf1e I nuuoltor neoaltfloat oateg.Z tr.f to

I[.T. 2.L5
1.6o 5.1o 6.?o

P.U.
14.lg

llerqn nljl.oalu Teren f,oante t6re

2r.76
tt ^66
r+4.22

o. llbron taro Unttatea de nlsur&r A. II.

pun tnt

hoocaul dc nunoH ouorlndcr L pfiourerce..gl treeaice ganlurllorg - adparsa pfiptatuLult - aaunoarea laterall e pumintulul ou looetar - tndreptarcaporegrrorti; a;"duiur-itiuiuf r - arunoerea r,n groapc eeu 9an!.dupE noitaice pitzcl, a pilntntulut provenlt dla adpf;turtl - batcrea pCntntulu! ou ualul tn gtretur'l altennetlvc A1 alvclaroa terenului.
llenen ugor [-ll or88 otil 1r4l P.U

Terca nlJloolu

teren
![.f

tar.o

r.r
1r4o
ot77

|leran foarte taro

. adpanc aangurt
. agtuparo ganfur.t

)'81 loSo
9tlli

P.U 9r24
51o8

2rtl& L167

P.U L6r57 1or76

r.n
5rE

P.U
2o159

2r 7V
5r89

18, o2
,8r61

r. Total

2 r L 7 L4rrz

4,11

2?,U

Unltates do udsuJFC i unltates lFolrnafLar un nunottor neoallf,loat oate6.2 tneapta I. A.12. Exeout?roe orLzolo de lesaro.le oUntnt Pnoaesrl de nunol ounrlder - dosf,f;guraroagl tndepdrtarca desf,Iguraroa 9t tndeo5rte pletbandct3 - etoEcaBa pulEDanoal g;oa* sau baterea ati'rcfos platbanitel gtoaDe ta Ia p!*b?1q?1 Btoaoa nate odpatA F sroapa-sata k flrusttor dln geavd aau :^39?::fll oo.rnl:1. il tnttnderca_ptatUanictJ - ggrltlr'ea plulllei di pHntntares - flxerca oa[utultit platbandcl tte'annftura oapdtulul prat6anoct de ottlputul, ta ptullla dc :"1*I:"". punorc la pEnlat. ftpul prlzol 0ategorla terenulul nonnal Fc.ma!la
I eleotr. oeteg.4 I e1eotr.. oateg.2 f,.T.

P.U.

r. lnelar6 sau pdtretl dln pletband& r. laelar{ sau pdtratd dtn bandEou-t:rel tclu91
l o

Lt2!

Lor79

tare
f,oarbc tanc

I aLeotl. oeteg.4 I eLestr. catq.2 t eleotr. seteg.l

1ro7

? ro5

1216+ 56, g4

UnLtetea dE nlsurdr o p l l z & o m p l e t d . .

-L47-

A.J_j . ExSpgtqceq_te.FHturll le EFm_lq!.9. conlu otoru lx l. dg _nul P r o c s e u l d e r n u n c dc u p r l n d e t - prinderea oirll6elor de urcat, uroarea pe etf,lp; - curiilirea piulllelor de pdrnintaro cu dornulr ou perla de etrn{ 91 J.anevoie cu burghiul de flletat; - pentru legdtura de punere la pHmlnt la capete de llnle. deaprlnderea nulul-ul purtHtor dln fasclcul, dezizolarea lui 9i-nontarea papuoulul. Pentru punerlle la pdmint in lungul llniel. dezlzolarea-nululul ourtHbor, rnontsrea clemel de derlvalle, faeonarea oordonulul de legdturfi, nontaiea pnpuculul la clemdt - flxaree papuculul de la capdtul nululul purtdtor sau de la oordonul de leg{tur$, 1e piultfa de legare Ia pEmlnt3 - ooborl.rea de pe etllp gl desprtnderee ctrl.lgelor.
Fo::mafla

Iocul de exeoulle le cap de llntc

1 electr. 1 eleotr.

eateg.4 categ.2

Unltatee de mHsurdr o LegHturd la pHmtnt. 4.14. Pnocegul cuprlnde (otnd operaftlte se exeoute Jos tnalnte d e p l a n t a r e a e t l l p u l9u.munod ut)r - ourd!1r99 gdurlfor exlstcnte f,n attlpr - dozasambLarea armdturllor; - fixarsa eneamblulul de prindere sau a consolcl de austlnorc Dc sttlo ':tt ajutorul tlJelor filetate (sau a br&!5r!.lor tn oezuL sttlpllor'fUrU eigri). ge Dacfi operalttle executE pe sttlpul pLantat, proieeuf de muic6 nai de_montarea cirlfuelbr db uroeti lrrcatee pe stl,lp, oo|ul5l!qu,9l.operatlile lrortrea gl demontareacl.rlt6elon. Sttlp
" lb " neplantat plantat forma!1e I eleotr. I eleotr. categ.4 csteg.? Coneol[ de euellnere I or5o

tnaamblu,dr prtndcr.e or16 or56

4rZV 5rg2

5r&
4r77

or T o

l-lnitatea de niHeul$r o armdturH, A . 1 5 . ontarea faso ProcesuL de nunoH ouprinder - rnanovx&T9agt agezarea tamburulul ou oonduotoate tonsadate pentr.u a se putea face derularea; pe capdtul fascloululul de tras de oorduotoare 'borsadate g flxarea clorapulul - montarea rololor pentru tntlnderea fasoloululul pe etilptt de sus!lneno 3 - trecerea flrulul pilot pe role; de intlnctore a fasctcululul; PregHtlrg? 9l ftxdrea dispozttivului legarea flrulul pilot la clorapul flxat pe fasclouI, - - - ' denrlaree fas. clculului po lntregul panoui - fixarea a clte o clend de tntlndere relea pe nulul purt6tor aL fascicululul la cepetole panouLui; - prinderea clemel de tntldere de aneamblul de prlndero pe prln etilp. l-n'bermedlul lntlnzdto::ulul, la oapEtul panoulul opue celui unde s"-f"ci-iiiff,a"prlnderea clemel de tntlndere de dlspozltlvul de tnttrdsre

Iea;

a fasol- monterea r151e1or de vlzare gl repertizarea muncltorului Ia looul de vizane3 - reallzarea lntlnderll fascicululul gl vlzarea Ia edgeatdl a u 1 ul u 1 ; - lrt.g -

tnttnzf;tolllu*r_9" -Iiii". p9-itirpi--" +a*uiur'au-iiG;;r" - dsnontareadlapozitrvului-p-ntfi raaorcurur. hooesur de nuncd ouorlntla oufi;iil;troaroa ti-Fi1ral"Ji coborlrea de po atlIp, dosprlnter"" oirfis;i;;:-araotertstlolle fascloululul oonduotoare de

insemnarea looulul u',rde-se va nontE doflnttlv oleme dc lntlnitcrcl - erdbtrea fasotoululut remont"d; ;lanei ;; iiiiialr" 9t p. aur.ul fasolcululul la lgogf Oo hiemnail - retntlnderea faeolculillt^el flxarea or.cnel.gl tnttndere, prln tD_ termedtur

pe stttp

5o+!xt6 5o+5x25 5o+5x75 5o+5rL6+15 5o+1x16x16 5a+Vx5o 5o+1x7o 5o+)x5o+16 5o+Vx15+ZrLG

5o+6n16 5o+3x25+16 5o+5x35+16 5s+7x25+2xt6 5o+Ix25+txL6

1 I I I I

cleotr. oetq6.j a]'cctr.oateg.4 e-leot!. oafieg.] elcotr.oateg.2 elcotr. oatcg. l

c.

5o+3x7o+L6 5o+)x5o+1x25 5o+7x7ort6 5o+7x7o+lxL6 5o+1x7o+jx?j

Unttatea do mdgu!fir 1oo 4.16 hooeEul de munodouprlndor - denontarea armdturil Ae sugttnerer - sooatersa fagcloulultl^9" , pri :rola'pentru tntlndercs ;lul tn oezuL armdtu:ril ac iuigin*e; - montarea armEturli Oe sistlnerer - dsnontanee rolel pentnu iritlod;i" - u[oaraa gl cobortrea La loour de r n6ntal (ou otrltge r
Formafla L olcotr. L electr. oates.4 oateg.2

tt aslturarce sau soar6),

s.T.
or4o

P.U.

,rr?

Unltataa do mlsulHr o ermdtur[.

4 , 1 7 , Monteroe clomot de tnnddtre


rcfaccro tzolafler; - ourdfrrea 91 degresarea oonduot;iil1,;;-;i i-oilner ra ? 100u1 dti - lntroduoorea conductoarcror rn_olgme gl preaarca orenelor3 - refacerea tzorafiei-prrn-aogfi;rrq9e oieuil ou nangonur de.oauoruo; - verlflcarea aspictutirt sr JtilFitUtri.-Pnooesul de nuncH cupr:indor - tHlerea conduotoarifor 9i dezlzolarea lorr - lntroduoerea tn oonduct;Bra ;-il;g"?"i;i'de

prssale t

tiunea oonduotorulul
elect:l.oateg.4 olotr.ceteg.2

68916

Unttatea

o c lem5.

A.18.

Pnoocsul dc nunoC oupllndet - desfaoerca brtrt6r1ir - Dontaroa br{tCrll p6 faaotouh - vertfloarea reslgt-enfcl de atita8cne
Fomalla il.T.

P.U, o r6 r

I eleotr.oat.2 Unttatea dc nleurlr o brdtarl. A.lg. de

oroB

hooeaul- de nunol ouprlndct - pregdtlrea outlct bcntru noatam ! (ttcofmcnor r,rP!'gnru \ve-rwe^-ec oslraoulul, r oloclon dln lntcltorirt 6[tlCf )l
tuclor --'---f,tlotttt fru Bf fafadc prln prrndcr66 po.uuioeniiJ-tioastr;i;-il si.rr - nusurarcar-tf;tcrca, dtalaorar-i fr t.ronircc olpctolc oduotoanLorl - pregdtlrea gl nontarca pldollol dc etensaror - ourdllrea capetelor_ conduotoarclor 91 a-oouiaotclc; - ftxarea oonduoroarclor tn o6ntacie ----it itiliilila-iniuburtrcj - flxarea oapaoulul outlcii - oonaollda:ree oonduotoarciol pc etilp pnla brttlrt do ftlarc. - f,Lrarea buloanclor tT zldg - f,lrarea cutlal pe atttp^pofo.lntcruedlul

Forma!te I eleotr. oate8.4 1 cleotr.oate6.2 logHtunlle,

il.|!.

P,U. 12rg4

lt52

Unttatee de mEsurdr o outlo cu exeoutarca A.20. cl de

hooesul do nunod ouprlnder - montarea cutlel pe-bfdtarlr brEt6.rll- ou outle-pe ettrpg - ltgf po oonduotoarci lglt3lga_paguollor- exsoutarea legatgrllor in outlca - rroar.6a 91 cobortrea de po 6tll6. Formafla
I t lectr. osteg.4 I eleotr.oeteg.2

l[.T. lt7+ o outtc ou slguranfe.

P.U.

29$L

Unltatea de nlsur{r
A.2l

hooesul de muncdouprlndor - milsurarea oorrduotoiulul Ia lunglne3 - tHlerea conduotoarclors - executerea legEturllor'cu clemeg - prlnderea cfulllgelo:r de_urcat, iroerea pe ettlpl - oobortrea de pe-etttp, oCspriioer;-;is1is;i;"-.

oleot!.categ.4 o Iectr.oatcg.2

-l5o-

Unttatea de udsur[r o legEturH completfi.

L.22. Procesul de muncdouprtnder - dezaEanblarea oorpulul de lLumlnat; - ndsutgree gl t[lcrea oonduotoarelor la dlmenelunllc noooaarc] - tntroducorea conduotoarelon prln feare brafulul| - dazLzolarea capetelor oonduotoareiolt - erecutarea legdturllo:r eleotrloe la dullet - teaaamblarea corpulul cle lluralnet3 - fldloare?-?l.montarca oorpulul de llumlaet pe sttlp (prlderea br[llrft dl f,lrera pe sttlp)l - oontaace outlel ou slgurant[i - orocutarea legHtgrllo:r eleotrloe la slgulan?U tt la rctcs (ou reoor.durl de derlvafle paralel)3 - fLxarea oonduotoarelor- pe 9tllpr ou brHfarE de flrarc pe atllp3 - ouretlree gl nontaree beoulul 91 a globulul. Modul de luer,u E. Gu telcacop sau goarE necenlol b. Cu oirltge pc sttlp de uroat Formefla
1 eleotr.categ.4 I electr.oateg.2 f,.1!.

P.U.

2 r7l
2t8l

2rt4r
24r25
2lr8o

o. Cu soar6 manual[ Unltatee cle ndau:r[t unoorp de l].umlnat.

2r58

L,2r.
koceeul cle muncd oulxtnder - ouratlrea auprafe!et ettlputut ou pcrla3 - yopslloe yoDslloe aupraf,olel aupraf,otel de *upiaf,Olel de lnecrrlpllonatre do lnscrrlDtlonare dc lngcrtl dc po etilpl. de ldentlfloa.re (lntreprlrderea,
gaDJ.oanlor gebloenelor

atlllor hotat b t oc. l)o ltoctara

-_tlasareg^9u vraEareB ou BJuTorUl aJulornrl

anul oonstirollcl,

a 1lrSoll.ptl.Ql. lneorlpflel

aieitlzoare avortlzoare

nundn"rl attlpulul dc tlup

ou lnneulaS i 81 91 a

Inscrlpftonarea ae exeoutl tn faze succcalve, la lnterealc pcatru usoaJeoa vopselel. Forma!la I cLectr.oeteg.2 I eteotr,oatcg. l
fl.T.

P.lr. lrd+

or4o

Ualtatea de ndsun[r o lneoripllonare oonpletl, L.24, Flxag.trageulu! retclel nont'ate og fatailc de oU0lrl Procesul de nunod cuonlndet - ;@fruniareJ planufif ou-altuatta dtn terenr - ldcntt-f,loarea, fl:aree 91 lusemnarca traseuiul pc fataddr ' - etablllree gl'nalcarea iunotclor oe nontere-a aF uluilr;i. hooeeul de nuaoE nal oupnlndc al uroanea 9L oobortlea de pe goarl. forne!1e I eleotr.oeteg.4 I clegtr.oatcg.2
[.!.

P.U.
2lrffi

2r8o loo
tla3cu.

Unltetce de nlsuldr A.?5.

&oscaul Cc quuol ouprtnitcr - tratarce gl lnsernalga pozlflel; - cr.outar.a g[urtlor tn zlitdile3


-15L-

- prrpr3rF.. roltrnrlut dr olurntr - flrrmr lr poltflr-a_augortulul'tn

uorterr - ourrtrror riocailul dr torirr-irTtiliiill usrer_rgcr.

tornrf!,e r rrooir.o-a:i
Unltatee d. n|rurlr 1 rlootr.6trg.4

1tr.g. I I o'86 |
o aatltrrl.

p.u. Zrzl

1.e6.
Proosaul dc nunsl ouollndct - alsgptcc looulul iti f,lrarcr - flrarea looulnl dc uloerr io roerlr - crcoEtarca gllrrrllor tn iia-irn-u.[h, - p;:?arar.ca-aortetul4l do otucnt3 - tlri8ct bu.loaoloc ln lld ou uoitcr - outltlr.r crocrufuf-Or ioraar;- Dontaroe oontraf,lsc 10rr - oobehoa do pc a6arl.' lor.ra!le I llcotl,cetag.+ t rlootr.oattd.2 Ualtatoe tlc nlgurlr

dc olnatf

olr&tdI r.l!. P.U.


Iroo

brtm r.l!. P.O, Lt55

8*5

Urr(
.*t o. **oo

un erpolt.

L.2?. t*qor*

tI

pr.ooosul dc nunol ouorlnder - treaarea looulnl di uonterc tn- rldr ---' - orooutaros gdudlor ln rldr - prcgltllca noartarqlulr - flrsroa our,urur tn dd qr rstrrf 91 00p1ctrr1 - refaocrca tcnoulcllt. P'mtru outul dc ftnrc-ln - -r'v{t bctonl tl s 'vr looul trtqltlltl tnputoarcr bolfurur h beton: Iornefla I olcotl.ottq.f I alcotnroot.1
f,r![.

"qru*t,u! t**.,tn

nto o. ot-t"tt

r cluu r. or.oc-r

P.U.

oslT

lrl4

lol

Unl,tstca dc llaqltf u! oEir l.eg. hoocrul ilo uurol outnladrr 11 qrrouGFcr-siru![ol b r!,il|!lr lnntru ftre.r dc *d#ffi*or - ptfpaFaDcr nontrnrlul dc olucntr - rlraFcr brltllilor tp ori nctrn at. olratl - oulEtbor cioraulul dorldlul'lc uorlan - rldtoarrr 91-aontercr aupctulul itla - eiailreila'ir-iiitr"ila ilreturii d; rfi;li"ti trrlt&rr - .rooutrao. lotlturtlol .l.otila;r - Dortaara outtii cu aiEpsafl-il-ircoutatca b6f,tur1lor3 - rrcout.rta reoor{ulul-le r6tcir - flra*r 'or!rt, ulo-r'c--gr-io5irrroa de 1r rorarr !clul rtdltllrl r. oI^EUntd! r. boton

brlfrgt-

tomrgtr
I clrgtil.ort*i.4 I cloota.oatB,2 o

f,.18,

P'U.

, ' 5 8 lor25 4tl5 ,6;N

L 5 2- '

A.29. Montaree faeotcututut

de co4ductoeqq ogpqlt pg_qlggg]g.

Procegul de munodouprindet - manevrarea gl agezirea tamburulul. r,ri conductoero torsadato pentru a ae putea derulag - dorularear le lu.rr6trnea neceanrl; ?f _ bdlerea f,asclcululul - r i d i c a r e a f^mHsuraxeq aecloululul la nlvelul suielor montate ti ztd; - montarea fasolcululul prln etringerea iuL cu aJutoruJ. UrAtHrtto"r: dln PVC pe culele flxate Ln zld. Procesul cuprinde gl uroarea gi ooborlrea de po scard. Caracterlstlolle fasolcuLulul conductoar.e de

Formef1a
I I I I 1 oleotr"categ.S eleotr.cate6.4 eleotr.oateg.j eleetr.ceteg.? eleotr.oa*e6,1

Ir

9o+JxL6 5o+)x25 5o+1x75 5o+Jx16+16 5o+rx16{AxL6 5o+5x5o 5o+3x7o 5o+lx5o+16 5o+Jx25+2xL6 5o+Jx5o+2x16 5o+5x7o+LG 5o+7x5o+1x25 5o+1x7ox16 5o+1x7o+1x]:6 5o+1x7o+3x25

5o+6x16 5o+1x25+16 5o+7x15+L6 5o+3x25+tx15 5o+Jx?5*.ix16 5o+]x55+7x16 5o+5x5o+1x16 5o+5x35+Jx25

8r?o

69r78

b.

9'5o

9 6 , 1 6|

I I

Unltatoa

de mdsurHr loo m fascloul.

n,
B.jo. Monta::ea
c ldd aro

ntu

ee p9 stilpl.

dlrect

la

hocesul do munc5 cuprinder - trasarea loculul db montare po zlcl a brangamentulul (flricla. tubul de proteofle pentru cobortrea eonductoaritor, rneiur ina"ii""i-d-;i;i;' - nontarga flrl<lei (oxocutarea 6oiliLul tn zld, flxarea ugiir'montarea slgurantelor unlpolaro <te_25 rr gl e clemei de nuf)l - nontaroa tubulul de pro'bgctlg (exeoutiiea^ganluIu1, flxa::ee tubuluL, '----' ou no:rtar, roiacerea zldHrlel)-pb o furigtni merHo de Z'mf - nontaroa lnelulul tnoaetrat-tn zld; desfaoerea, mdsurarea gi tdlerea li lunglne a oonduotoarelon de brangamentl - nontarea pe ettlpul d9 rotoa a brdldrtl pentru bransanent: ou ctrlig - nontarea clemolor de intindere gt 6 tnttnzatorut[f-pentru-b;ril;;#;i, - lntinderea oonductoarelor de br6ngament gf--fntroau"6r"* acestoia fn tubul de proteofte ptnH la flnldai - exeoutarea leg&turlloi electrloa ln zldg - racordarea la reloa a branganentulut.

Deaumlraa ope:raflet
Formafla gl a r. ilontarea flrldel tubul.ul de proteoile I eleot:r.categ.4

Enanganent monofazat
}{.I P.U

Bnangament tniJazet ll.T. P"U. ?rg4 o167

2t5+
o167

2or95 5r9'

27 r43
q q e

,. fontarea lnelulul tnat ln zld ,68916

lnces*

t electr. oateg. l

_r53_

Contlnuarc tabcl o I o' tontarca olenclor dc lntlndere, a lntlazltorulul g1 intlirdsiPca brangancntulul


l. Raoordarea La refca |[0TAIr

or9o
1t4l

7 r4V
1.1r6' 45r7$

1,1o 2r7* 7 rL'

9to7 2o19, 58rS

5rft
un brangancnt,

Unltatea de n[sur{r

8.r1.
- tragaree looulul dl nontang pe_ztd a brangenentulul; - Dontaroe f,lrldel proteotlcr f,lrldel r lrr.dcl-91 a t tubulul tubulu ubulul d r o t e o f-arddturllor lcl de e p st I 9t - Eonterca lnclullt tnoastrst tn ald gt a dc ouallnsrc buo.)l

Procesul de nunol ouprlndcr

(2-l

deefaccrcg, nleurarca 9t tHlcrca conductoarelor la lunglncr montarea brdfdrilcu oiill8.pentnl brgnggngqt, la-atfipff -Oi refeag montarca olemel0r de intlndirc 11 a htlzutoiururr intlnderee conduotoerelor, flraica 1or t;-;ia-ir-intnoituccEa oapetelor tn tubul do protooftcf - oreoutarea legEturllor clcotrloc tn zldg - Jraoordareabrangarnentulut Ia r:efea. Denumlneaopcrellcl
a. f,ontaree firtdel gl e tubulul do protecflo

Fonma!la clcotr.ostcg.4

srantament monofazat
.il.'r'

P.U

qrengBment tr.lfazat d.t P.U

2r!*

2or95 1.1, ot

irnr*

2, )4,
ia

b. Monta:rca lnclulul tncas1;rat tn ztd gl a arrr[turllor de auellnare


c. Montar.ea clomolor de fntlndere, a fntlnzEto"r.rilul 9i i.ntlnderea brangamentulul " Raoordaree brangamentu lul La refea TdIAL

eleotr.oatcg.l

Lrr4

lrr+

11,o5

:.

or90
lr4l 6t 19

7 t45
LLt6' 5o16l

I, Lo

9 ro7
2o19,

2r* 7r&

&r45

Unltetea cle urdsUrfit un branganent.


8.32. ldontaroa b )

Prooesul de munodounrlndcr - t:sasarea rooulul dir montano pc zhd a, branga,mentululr - montaneaflrldel_91 I tubului de pnoteofldrg - montarea auportulul pe ol{d1:le3 - degfaceregr.-plsgrerei 9l tdlerea Ia lungtne a oonduotoanelor.r - nontarea brHtErli ou otrllS nentru branlament, fa atiiputti'regcag - nontarea crenelor de tntlniig!.e g1 a tntinzutoi'ururj - tntlnderea conduotoanelgnr flraiea- la-ouportul pe gl tnt r o d u c e : r e a l o r p : l 1 _ ! 9 " Y ! ! ! r o o r t u 1 u t , ' P l n 6 r i _ t i r r o e . o e u r e i g aolddlno 'ilt, - oxocurarea legtrturlLor electrloe ln firlddl - raooldarea brangamentulul la rcfes.

_L54_

Danumlrea' oporaflol
a. Montarea firldel 9l a tubulul de protecfle

Foruafla

Brangament monofazet N.T P.U. 2r*

Brangament t:rlf azat

r.t

P.U

2 o r 9 5 . 2r84, 25 rLo 2,8o

2r,4'
27tl.o

o.

Iigjffi:a

suportulut pe

1 cleotr.oateg.4 1 clectr. oatcg. l

2 r8o

o. Mgntarea olemelo:r de tntindere, a tntlnzHtorulul 91 intlnderea branfantertu Lul I . Raoordaree brangamentulul la roNea TOIAI,

or9o

7 r4J 11r65 6!rtt

1r lo

9ra? 2or95
76116

lr41
7 t65

?)54 9rB

Unltatea de ndsurdr un brangancnt. 8.57. ProceeuLdo muncdouprtndor - trasarea rooulul do montare pe zld a brangamentululr monterea suportulul pe ola<ltret - montarea etllgulul-fitermJOt"r'a" brahgament3 ; i. 'brangament3 desfacerea, ndgurarea gL t[leroa la luiglne i oonduotoanelon de - montarea , ou oir'116 pentru blanganent pe stilpul de relea |Igtgrff '91 pe stllpul laterrredlaig - nontaroa oremelor do tnttndere 9l e tntlnzctorululr - lntlnderea corduotoarelor pe cl6atre, f;-sup"r[;f 91 ftiar;"-i;r introduoerea suportulul 91 tubul OC proleoffui - exocutarea legdturllor eieotrfuSe tn flrld{l - lacordarea b:eangamentululLa refea. i Denumltea operalle1 a. Plantarea sttlpulul lntermedler de brangament (un stllp prefabrloat din beton a:rmet. ln fun-aJutorul dalle buratd cu automaoaJFalel)
b, Montarea ftrldel 91 a tubuLul de proteofle

Fo:enatlc

Brcrgarnent monof,azat I[.ll P.U

B:langaurent tnlfazat
lf-T.

P.U

I eleotr, oatcg.4 I eleotr.oatcg.S' 2 cleotr.oabg..L

4, oo

,r,12

4roo

VVrM

l. Montarea euportulul pe olddlre


l. llontaree olemelor de tntlnde:re, e intlnzdtorulul g1 tntinderea branganentu lul

I oleotr.oetcg.4 I alcotr. oetcg. I

2r*
2r80

2or95 23Jo

2r* 2r8o

2r,4'
2lrl,o

or9o

7 r4V 11r6'

111;

9r o 7

l. Recordarea brangamentulul la relee TOIAI,

rr41
tlr65

2r54

2or95
LoJ16l

95r ZV Lr r28 '

-r55_

8.14.
- traearea loculut - montarea montarea firldel, flrldel,

Prooeeul de rnuncdcuprl.nder montarea uluJr, u.al.'et1 rJl(, ru t u l lnoastlat lnolulul Inqtil' u.L.Ilu tn zr.o f zldr In
de montare pe-zld a brangamentului; tubuluL de de proteotl6r sl nroteotl6r 91 a tubutul_

montaroa sttLpulul lntermediar de braasament: desfacetea. mdgurarea desfacerea, desfBcenea, mdsurarea 91 sl tElerca tXle::ca lunetme e Iq la I lunglme uII6IuE t 6 r oonduotoarelor IrlJIILlUqUOArgt9rl tl4st-e@ moltarea brHl6rilor cu olrllg 119 pentru branganent. branganent, pe stllpul tio ue sttlnul relea etttpul lntermedlarl montaroa clemel de tntindere t gl a inttnzEtorulul de bransament r - lntindsrea conductoarelor, fl*area lor la inelul lncaetiat ln'ztd. p r l n . lntroducerea tubul de protec!leg - executarea eXecutarea legdturllor legXturLlo:r, electrice el tn f t r t d S l - recordaree brangamentelor la retea. Brangamont monofazet Brangament trlfazat l[. T. P.U.

po 91

Denumlrea operaflel a. Plantarea termsdlar stlLpulul lnde biangament


'l I

Fornafla oleotr.categ.4 I e lectr,categ.5 1 e leotr. catog. 1

l{.T.

P,U.

4, oo

tV rJz
2or95 11, o5 7 r47
lLr6' 84,lB

4, oo 2r* Lr34 1,1o 2t54 ,

,r,u
23 r42

b. Montalea firidet 9l a tubulul de proteolie

o' Montarea inelulut lnoastrat ln zid


d. Montarea clemelor de intindsre e. Pacortiaroa brangamentulut la retea TO[AI,

1 eleotr. oatog.4 I eleot:1.oateg. L

2r* Ir54
or9o 1r4L

11,oi
9to?

2or95
97 162

Lo,lt

11r82

8.15. hoeesuL de munodcuprlndor - t:rasarea Looulul de moPtar? ps_ztd a. brangamentulrrl 91 a flrtde1g - mont&reafirid-et 9i a tubului ae protooll6t - dosfeoeree, mSsurdree 91 tdte:ree ia tury!1n6 a oorduotoar.elor de brengamontg - lntroducoraa oonduotoarelol ln tribul de protectler ' * executaxoa legHturlLor eleotllce tn flrtad, - racordarea b::angementulul la refoa. Denumlrea oporaflel
a. Montarea flrldel 91 e tubuLuL de proteofle b. Racordarea brangamentulul la :refea (desfaoeroa, tHlorea, lntroduceneB oonductorulul ln tub)

Forna!la
L eleotr.ceteg.4 I eleotr.oatag.l. .

Brangament monofazat l{.7 P.U

Brangament trlfezst [.lr P.U 2r*


2, t4,

2r54

2or95

1r4t 3 t95

11r65

2r7+
5r58

2or95

[orlAt
Unltatea

12 trg.

4r+rrg

':

de ndsur5t

un br:angament.

r 5 o:

8.r5.
kocesul de munodouprlndot - trasarea looulul de montars pe zld a brangamentulul 9t aft.nldell montaroa flrldel 91 a tubulul de proteclle1 - montarea oulelor de flxare pe zld; - deefacerea, mdautarea gl tdlereb Ia lunglme a oonduotoarelorg - montarsa faeolcululul pe ouiele deJa rnontate gl lntroduccrea l-ut pe tubul de proteolleg - axecutarea leglturllor oleotrlce ln flrldHi - raooxdarea brangamentulul la refea. Denumhea opera|lel

Formefia

Brangament monofazat N . T . . P.U 2r54

Brangament trlfazat
N.T P.U

a. Dlontaree flrldei 91 a tubulul de proteclte b. ltontar.oa oulelor flxare pe zld de

L eleotl. oateg.4 I eleotr.categ. l

2or95 2 r * L 9 , 1 4 2r52
1lr6' 2r*

27t4V 2or79 2or95 65rl:?

2rr2
rr41 6r77

o. Raoorderea brangamentulul Ie relea SOOAL

5t'-72

7t9o

Unltetea de n&sur[t un brangaoent.

8.r7.
' ; I Poooeeul de munoHcuprlnder - trasar.ea loculul de ntintere pe zld a brorgamentulul 91 a fllldelg - montarea flrldel 91 a tubulul de proteoflca (oulc de flxarc nontaroa anmdturllor pc zld, lnelrctrllg lnoaatirat ln std eto.) pe zldg degfacerea, n{ourarea gl tdlorca la lunglnc a oonduotoanclor de rorrt"roa ole'meLon de tntlnrtere brangament pl l.ntlndsrea brangsnn-

io"lt*"otf tuLul t

- exocutarea - reoordarea

legdtutpLlor eleotrloe tn flrlddl branga,mentulul ld :retea.

Denunl:lea opelallel gl a r. lloutarea flrldel tubulul de protecfle

Formafla

Brangament monofazat tr.7 P.U 2r54 2rL9


1r4l 6,14

Branganent trlfazat N.T.

P.U 27 t4V L8, oZ

b. Montarea arnHturllor pe zld t. Baoordarea brangamentuLul tn flrldE


TCITIAI

L eleotn.categ.4 1 eloctr.oateg. l

2or95 2 r *
18, o/ il.r6'

2rL9 2r54

2or95
62)45

5or6J 7 r57

Unltatea

de mdsulHt un branganent,

B.rg,
Prooegul de nuncH oonflner - executenea manevrelor de lntrerupere - verlfloarea ltpeel de tenetune; - montanee scurtclroultoarelorl a tengluntl;

68916

-L57-

dcllultaroe loDclor do luonu rl dc oroteothr vctlf loerca oelltUtll- lucrdrlior cxboutata ti rf ca3 dcurontnrca gourtotrou ltoarclorl repuncrea aub tenslunc 8 nlgclall verlfloarea funoflonHrtl lnstelatlel.
Foloe!1e f,.1I.

P.U.
!6ro6

I eleotr.oatcg.5 I eleotr.oeteg.! Unltatca de n[cur6t

, r95

o eooetero 91 rrcpuncro sub tcngtunc.

-r58-

i.t.

n li
ArrExAg I{omrnDg TI|IIP$r Pnn$inr rJ]rrrARs

1.. Q-eneratltgtt in conformltate ou netodologlg Mlnibter:ulul Munoll tn vlgoare, La baza obeervdrllor ofectuate asupra.refelelor ou_oonduotoarC-rzJratE-torE"6lt". oxeoutate in inetalalitte de dt6trl$ir" "ie i.n.nl-B;;;;; ;:;u claborat pre,* zentere normo de tlnp 91 prefurt unLtire pentni rui"UriiJ-1"-"iiro"ta"i-;i'f;-' treftnere. Acesto norme au oaracter de norme un{loate po glup dc lntrcprlndert de refele^el-ectrloe, experlmentale pe o perioaoU ae Ooi "f,fr'uft,frra a Be oon_ pleta 91 fmbunHtHtl-p9tHeura extlrfrorir.9l ou oonduo[enJr"iroirrr'iEt6lero" toare lsorate torsadatc (ng uaza nf,eurdt6r'tlor "" ;i-adu;"i#-"*, vor ef,ectua la mal multe lntreprlnderi-de reqelo ereo{riJj). [ormela-de munodurmeeid a servl ta iiablltrea volumulul de nuno[ pentru luorH:rtle de exploalane1tgt1ltlnere ir p" aceast[ bezt-; neceaarulul de pereonal munol"toraeo, 11lnd totodatd'un tustrufrent fa iiOemtia-oqotrelor da relele de dlstrt!:tl: pentru planlfloaree gi-frogranare tuortirttol. ra I'uordrlIe ta cane aint oreate'ooirorlri penfiu-rsfro"""o"" munoltorllor tn aoord global, so vor tutea torosi-in 6"ee[ ;;;; prefirrre urltare dln normelq respecttvo.' tn teiatu:rg iu oonltnutul norrnclor de nuaoa so fao urmdtoarele pneotzdrlr a) stablllrea tlmplror.de munods-a fdcut gent5rl aondl!11 tehnloe gl organlzatorlce de munoH norirelc (tcmperature-reirurgi urui"nl'ti peste o-c, Iumlnd-naturpEr. poztftl nornate aie eiecui""ttt""j; Ti ;6;;;;" oordlttllor. prevdzute ln f19a tebTrologtodr no::nerono6-[ro[6ctieauriloil G;ft;;i;:-;normetor dc oaa{.9l.st1n6ere i ? lncendlllor 9t'altor'aote honneti;'ffi-;;i"i", b)-prelrirlre uiriarJ ;i;i-il;biiri" tarrfarea tuondrlror. tncadrate la catesorla 91 treapta goreepunzetg*g f:nrn 6n"aorul-dt;;;t;irtatil i"iJ"ua de.retrtbgtfe-pentrri_energia ciiretr.Iog, givei i-;i-B;-d-oi#"oil[rete ou prevedenlle lndloatoarelor tarifare 91 et6 tegtaragier tn-vrdo"d:- t" g"rri""i. a-a aoordattneapte a rr-a. I}eods-eu toioErt-ai[e-relieie"diiitrrufrtlil - ' iiu alte trcpt?t 1u9ru a-a speclficat i; ;;m; reap6ctrvE. Fg"lI o, rn structure normel.ds timp g_eu tnolugi - tlnpul de plegstlre.gl.de lirchElCre, rnoluglv cel af,ersnt adnltertl echlpsl la. rucru ei p6ntru rnstruo[;j;i-i;-id;i-;;-;uiJil* - tlmpul operatlvl - ttnpul de deselitne a Loaulul de muncsl - tlmpul de i.ntreruperl reglementatgl - tlmpul de deplaeaie de 16 un foo d,i munoe la eltul, tn cadrul ecelelagl luorHrlr - tr.lggf de.deplasaie de Ia sedlul formallel de luoru te looul rie munce91.do rnapoloror vltezd nedle AC aiJfaeane lonaldertndu-se-o de 55 km./or6. oo drunrirl ou grao no:mar-de drnoiii[;;";'d';;il" medie de i2 [m. d) P.entru dlstanfele tte deplasare de -ouurl la sedlul forurallcl do -c[iblirfJ. luoru la loottl-de -munod9t de tnapoiere cero i-e rstili]i'ilarr -EepUg"u"nomele de timo ee_naJoreazH. prln aoau6#ea timpuiJi ilpiG;;t.i o" deolaaare a formeflel de- ll:::::l"gf!:!Fq. rezurf,a.orn-fir6ousur -oouru a*lrJft."tlirsePrceqe d lferenla dlntro d tstanga-to[arE- ii r-aiit.il"t rnedt 1 gtebtl1teg - tlmpul_medlu de o, o25 ote/on din formatlc - numilrur.de o*menl dln-echlpd etablltt <ie sl kmr n6rne ientnr luorares reepectivE. In cazul tn oaie nornele pr"oea iorf,alrr oJ-runoe-ou numd-r' dlferlt de muncltorlr. sa la nuinurut oe-mun6itorr ofa-iormafla ou oel nal nultl muno{torl. Protul unltar so majoreaid corespunidtor-tinpulul_supltmentar, foloeind retrtbulia.nedle stabllitd pgnt.nuarticoreie de nbrmo aa imp 9t prelurlre unttare respectlve. Ret:rrbufra meotu reiuiia-aii irpertrria-veioiir'io[^.iJ-;'*

_r59_

luor6rll,
Iuorarg.

atabllltl

pe baza prelurllor

unltare,

la orele normate pentnr aceast!

r o e, rn oazul exeout6rll luorHrllor tn ogrdftlt dlferlte de oele aoootlte normal6, gc foloseeo urmdtorll oooflolantl de ooreollcr conunt pentnr aormelc de tlnp gl prefurl unltaror 111 - le tonporaturl lntre ooo 91 - 5oq l12 = la iemperaturl Lntre -5oo gt -looc Irl - la llumlnet tn excluslvltete artlflolel - tn oanalele aooperlte sau Ln subeolurl Joaec sub 115 mr unde exebutantul lucreazf, tn pozlfll obost1r Lt!) 15 toarc . ^

Ooreoiii

pentru temperatura

pentr.u fuorarii6-"flot-ueGs o u bu tettnc neteorologloe.


ooreofle,

tn-zllele

ou temperaturl nadll,

mcdlulul

emblant-sub O"Cr^8e aooril[ "lggl ooeflolcntl dc

sub'0p0r oo 8 atestE

Dacd Ia acelagt artlool de norm[ se apltod mal nu1fl acegtla se tnsumeaz6 ln pccalablL.

2. JaorErl de daservlre operatlvd (DO) In slaborarc& norrnclor do nunod pentru deserYlrea operatlvU a Ftelc1or cu oonduotoanc lzolate torsedeto a-au iuet tn oonslderafl- numg! luordfllc cj-ao-eiiouiU ac pcrsonalul dc oxptoatarc al tntrellncre, dln oedrul centrelor la dc getclc Oc afsti.fbufle (exolueli ogl orginlzet tn ture pentru lntcrwnltl umHrllor deranJamentelor) 91 anuuc! reredierea --Z---- anmtterl la lu6ru 91 eupraiegherl dc luorfirl pcntru peraonalul d clegat 1 - rcmcdtcrl aLe urm6rllor deranJementeLor provooete dc lcnoponc natu-'(inunOatfl, aluneo5,rl tte-terenr_vlabol, furtunl etor) ."* rale dc ampfoare .latoreto uior lnoidente soldato ou luorErl de volun nal nto (lnlooutrl dc de oorduotoaale fesolorlelor de maglnt, lnn[itl.rl 91 relntlnderl sbiipi foiftl c.. ) . rg s et c
paratll

de revlcit se execut{ tn Scneral clc formafllle 91 rcAceste luordrl d1n cadrul centrelor de dlstribulle3 rdu platnlol3 tntrerupcrl sl ropunsrl sub Lonsluns a abonelllor - racordaiea n6lLor- abonafl (dac[ nu sd :leellsoazil tle odtre formaflLle de oonstrucfll-montal ). arse e elguranfelor de tnlooulre Nu s-au lnclus ln normc luor{rlLe flnlde de brangane4lr-oonl tn oosturlle do transformaro, outll de dlstrlbuller de dln. aotlvLtatee od se exeoutfi. lir generel de cdtre electrlotenll atdirtndu-se

i"terventti
oategorll rurel.

de rctele cu oonductoare lzolate to:rsadatsl - ret6Le lntlnse pe ettlpl. ln medlul urben 91 rurel1 - refele tnttnse bau pozita pe faladele olUdlrllorl tn ncdlul urban 91
U.lil.s I kn

orgSllzltl Bcntru remedlereadrm5lllor deranJementelor, $ !gg: au fost srupete pe'qrndtoarole froir-"il-o; Sinp ;i-d;turil;-unttsri

SlnboI nornI
DOl

1[tpu1 lnstalallel

Fonne!le ile luoru

l[.][.

P;U.

Retclc dc Joaed tenslunc ou oonduotoa- I eLeotr.categ.t 1 eleotr. ceteg.S tntingo pe Btilpt da rc-toraadate, I aleotr.catog . L 4r45 beton, ln redlul urban

,?,9'
&r 95

DO2 DO,'

Iden, ln nedlul ru:ral Retele de Joasd tensiune cu oonduotoare toresdater Lntinse eau pozate pe felada clddlrilo:r, Ln msdlul urban
Idem, fn medlul rural

5r25

5rr5
6r55

47 15,

DO4

56rl.9

l,

Irrcrdri

ourente (L C ) g-au luat


ln coneldenalle,

fn oadrul acestel oategorli ounulat, unndtoerele Lucrdrl. -16o-

de luorHri

\r

r lo . prlvt nd oonrro ruI pran lf r oar Ig-?;.filumlnaturur ]I?!^ ll' : l":lg :llt 1l Juirar a1 funcllondrit pubtlo'9r r"r*tiitrii" cI-eTii-;;'"$Hfi.ffiL -uoui"i'o* zle la oonpurrre de rrunrnatbuurro(i"r;p;Gr',i;-Fo;rr, 9oo,durti. slguranfa, I tobur'l, ooroane a6 errme;[;F;);-iitii"I[-il;h -;;i" ;'i#;di _ -"';Irn;il";: ;; nu dpferr :*f:I?:f";"s::?:"*: ?:1:T:,9?_"llryi$*),-introol[-ii;&b;"io^iiia"r e sentlal de cela de 1a nehotela nloa{aa ;i, ^-::;;.^&^--o:?u1:?:. t :,1:*:^ ;;[;.r; ;ilir; l?t"g:*;: ;?;lt li.d 3li-:: 9I-{4 prefurrre unltare'pu-rfnd er .timp ir "ii,i,riit"-iiu'oele prevazutc frNoim6 "fiorme da d; i;#:#. de t timp sr prelurr unrtare pentru il"'.il,:-i::F:^iy;;u'i penrru.Luordrr orelurt.irqrtare iuirur,i d;-;x;i;#ilJl ae-uxtro"t"iJ di-:'tii##sl-i"o'o'l-?r ! i"otzrl re"sr p a r a f l l ' r lb ette e la c a p . 6 . ' Ir n ia t lf l, ll l .d ,#;ili19""liTt.'ilB;:i:f ds e ltllu (u n .nE ._ ':ilnii.-igieJ ]', um m in in at a tp n ,u rb l -lZ r ,. tn nc . r l .D bltt,rrc
Au rezultat ultat
urmHtoar.ele o"fo. uimHtoar.ele valori_r lnstalaflel ' U.l{. a I kn Tlpul
1

- tHlerea vegetaltelg - mfis,ryfu,l de earclnd 91 tensl_une; - eohlllbrdrl de ga:rcinH pe fazeS - mdeur5ri la prtzel do bdmtnt. I[u s-au ., luat ln oonsldere[fe fuc

ii
1 eleotr.oateg.4 1 eleotr.oateg.2

Fet9l? do Joaed tenstune ou oondlzolato torgadate, tntlnso oo l etllpl de beton, f.n rreaiu uiuan
Idem, ln rural Relale de Joaed tenglune cu oond. toraadato tzolate tntlnse sau po?9t9 po. fatade de ctflc[:rl, tn medlul urban fdem, ln medlul rural

a. RepaT.atlJ.ourente (R-Cf I{ormele do tlmp sl orefurlle unltare dln prezentul subcapltol au fost elaborate ln vederea folbsirri 16r-ra t;;Exiie te, precut*ll^:13 lua:rdrlle aC rep"rattr reilrGit" de reparalil ou:r,enteplanlfloao" immaie a doranJamentelo!. rn actuara formd aceste noine vor servt G il;;i;1-li'remunerarea nuncito:rl1gr Ln acord global. fntruolt luoiurtte de demontare nu sint norlnallzete tn gu.ozentelc norme' pentru aoegte LuorHri ae va apiioJun-i66fr;ffi;-6'i-irai a6upl. bormeror de montare. otnd domontare. sg f;5;-;; i"",lpr"*ce de na[irler oe ae predil la magazlu+-91-99-orlo ctnd aem,rntarJ"-"J-rlJJ-iFru rcoupexars do mate:rtal. rn prszntere norme s-eu esrnllat tlnpil-ei unltare ou F;;*rie

"sii:"il ti#:ril ;iis:sq:i:ff :H":ills siit F:,ittin: ; it :" nfi ;t" "ilormd-oe-ttfii sillli *l c'r'E'E'T.-L976) si dln ?r-p""ffil unltare pentnr tuorHrl de oonstrucblt montal
relelo rte -- u .joagd v - teirsiunilo.i-oo"i'iiiii-"i""i'Jlilte ( u , E . E . - c . r . E , E . T :i g i e i .

torsadateil

11 ourente l:1,::p::::T:i:t"l_'Cg:.:!ti_l li- g3g*r iuirlir iio o" repara! . Aceersa 8e vor comnreta. ln rndsura neceoitdfiig";-{"oii"-ioili{-Ii^"! ,oo etabora dc f lecare tnt-::eprlnaera-in-p"i:iJr-u do"toimit"ii"cu reglenr6ntd:r11c f,n vigoare. a $lmbol Denuntrea lucrdril u,l[. Fonnelta de l{. [. P.U.
Iuom o A.

ln funofte'de-irecvenfia lucrdriror de reparaltl efcctueto 'l;ole rotelelor ra elemonou-conductoare iiolate to;;;ad;, fu-rlr-o etapd vlrtoare as vor pures elabora si norme de pereon"i ("urgr-il;;il"fii-kr-r##o9i'.rr;, ce vor servl ra planlfio?"'gg gl.piogramaroa acestei oategorll dc rucncrl. se prezintH nai- Jos norrnele de - ti;p-;i Fl"gurr u"ii"ii pmrru ccre

+
IIRIIOR I groe-

RO L

fresg19a. 91 tHrutarea gropllor la stllpl de betdn arnrit a) sttIpl de suslinere

pe

I electr.categ.4 1 electr.categ.l

o, J.6

rrr2

5egr6

-161-

0ontlnuare tabel
o

,+
b) sttl.pl col.t de ?ntlndere gt de or2o I uunoltor neoallf loat 1 groapH oateg.2 trcaptal
lt 92 2i64 4, L6 tarsa 12167 L7 t42

1r6g

R C 2 SHparea gropllor

cu l6ttne ptnd Ia I m tntre nalurl 91 adinolne do 1r5I-7t5o m( pcntru ettlpl tr fundetlt burate) a) lleien ugo:r b) lleren mlJloolu

o) Teren tare
d ) Tenon f oartc

27,46

5rE I groapf,
I nunoltotP Doallfloat oateg.? treaptrl o.8r[ 1r4 2, oo

,r,79

nc'

ou lHflmca SHparea gropllor poete I n lntro -malurl 91 adl,nclmsa de o-2 m (pcntru attlpl in fundalle da beton) a) lle:ren ugon b) Iereu mljloolu

5.5t1
9 r50

o) Seren tare d) Teron f,oarte tane 4


pentnu prlSdperea ganlurllor ze de Legere le p{mint a) Taren usolr n tane

15,2o 2or59

5rM 1n! I nunoltor ncealtflcat' oateg.2.t:rseptaI


o.88 l.40

5.81
q-24

2.49
d) lle:rsn foarte
q

]-.6-t2

t.J2 2o.59
1n! I nunoltor neoallfloat oar teg.2 i;tseapta
o.51 1-5o

Aotuparea ganfurllor, gropll.or 91 sHpdturtlor pentru p:rlze dc legare la pHmlnt a) Teren usol b) feron rnt.lloolu
o) lloren tara

o.77 2^7t I mtmoltor ncoallPicat oa,tqg.z treapta I o.\2


o^52

5. oB
18. 02

r .65 l-o.75

cll Teren foarte taro R C 6 Exeoutarea aprtJtntlllor or.1zontala de funda!11 g1 dcmontarea 1or dupd exeoutarea fundatmI !1ol a) SdoHtunH dc lHtlme gub.l n b) $dpdturd de L.ol-2.5o n RO 7 lmprdgtlerea pdmtntulut ln straturl unlformo, lnolualv af,drtmaroa bulgdrllor 1o nI
a) llenen ueor'

2.46
4-o7

I nunoltor necellfloat categ.Z treapta

2:l5 3.6o

14.19

b) lturen mllloclu
o ) lleren tare

2t.?6

d) Teren foarte tano R b b Executarea funda!111o:r dln betor pontru ettlpt


-162-

5"1o tt.66 6 . ? o 4t+.22 1m}

1 eleotr.categ.4 t olectr,oateg,2

I e Leotr . categ . I

4r9L

t 9r n

Oontlauere tabcl.
o I

z
dc beton tn

+ 4roo ,,,,,

R C 9 Plantarea attlpuLul
fundatle buratl

I attlp

I elaotr.oate6.4 I electr.oateg.! I clcotr.oateg. I 1 cleotr.oeteg.4 I cleotr.oatq.! I eleott.oateg. L 1 cleotr. oatcg.4 1 elcotr,oatc6. l

RC 1o Rldlcarca 91 allnterca atlloulul (de eueflnerc, tnttndere seu oolt) tn fundaslt dc bcton. ou aJ utoru I eutonaoaralct R C l 1 Flxaroa sttlpulul ln fundatll dc beton 9t cxcoutarea odotulll a) Flxarca stllDulut b) Dxaoutaree oEolu1ll RC 12 Exeouterea legdturllor Ia pentat a aonductoruluL de nul a) tn lunnul tlnlet b) la oao de llnle R O U Anoolarea attlpulul prefebrloat dln betou amat l0 14 Montarea ansamblulul dc orlnderc po etllp Bau s oonsolel de sus!lnere a) Montare la eol al'l Conso1[ de euatlncre

I attlp I ettl.p

2rVo 19rd

5.74 1o.89
?.o6
I Leg[t L7.oc

turE
I enoonf,

t cleotr. oatcg.4 I clcotr.oateg.2


1 ^ 2 o 1o.14
o.92

7.?t

1 cleotr.oateg.! I cleotr.oateg. I

!s5o

28rr!

*)

Stiilblu

de p:rlndere pe

I amlturii

I eleotr.oateg.4

t elcotn.oatcg.2

o.50 o.56

4.2t
t.d 5-C2
il IJ lt

b).Montare pe atllp bl) Conaold- de sustirere

ot)

l1iifblu

clep:rlnderepe
de oonduope sttlpl sau pc

o.7o o.56

li

R0 15 Monterea fasolcululul

+.71

toars torsadete fatadI a) Fasoloul de 5o+1x16. So+liT5. 5o+5x55, 5or4x16. 5o+5x1s.5o{5r15 1oo u 5o+Jx25+L6, Jo+J*15 +L6 . fasoloul 5o+5x25*ex16, 5o+3x25+3xtA

t cleotr.oatcg.4 I elcotr.. oateg.I


I cleotr..catsg.2 I cleottr.oatcg.l 11.I-o c4.46

I clcotr.oatc6.5

ll ir

ii

!) leqofcul dc 5o+1x5o, jo+\x?o. 5o+]x5o+1.5.5o+1x55{x16. 5o+7x5o+?r'16,5o+3x25+jr t6 . o+5116, 5o+] r75+1x25 5o+7x5 o) lasoloul .de 5o+112o+16. 5o+7x5o+Vx25, 5o+7r7o+Ac16. o+lxt6 i 5 o+J x7 o+jx?j' 5o+7x7 r0 L6 l[oatarea fasoloulullt Oc arn[tur.l de sua|lnere pe sttlol- seu pe falade de olddlit R0 17 Montqrea olsnol
de tnnldlr.e e) 0onduotor de 16 mA Al r.l l'1

Er5o La6rl8

r4tlo 121r69 I arn6tur.d


1 clernH I clcctr.oatcg.4 I eleotr.oatcg.2 or4o

,,r?
5ro7 6.L?
7-M

t eleotr.ost.4 1 cleotr.oateg.2

or6o o-21
o.8fl 1.oo

b) Ooncluoto:rde 25-7 5,*,2 o) Conductor de 5*?o mt d) Conduotol dc 5o oLAl

t0 18 {ontgrog brdldrll faeolcul

dtn pVC pe Lbr.[ta!u 1 outle


I eleot:r.oatcg.2 I electr.categ.4 1 elcctn.categ.2
o 1o B

8.49 orSo L2)Btt

rc 19 Montarea
sttlpl

cutlel de dertvatle oe aau pe falade Oe ciHotit

L')z

-L6rll
j.
1;

,l i:t

Contlnuarc tabcl
o
d

RC 2o [lontaroa outlel dc sb.rttonare ou elgurantc pe etllpt R C 2 1 Racordarce ref ele1 toraadatc lr T"lea-olaeicd sau la poetul de transformar RC 2A llontarea corpulul de llumlnat ou b r a t - s i m p l u d l n t r e a v Hg l a e u t l e l do stguranlH pe stilp a) Cu ajutorul arrtotelescopulul sq_Lt sc l::ll meoanlce
b) CIr nazu'X manrralX

I outle 1 legdturd 1 co:p iluminat'

L eleotr.oateA.4 I eleotr. oate[.2 I o leotr.oateg.4 I electr.oate[.2 I e lsotr.oateg.4 t cleotr.categ.2

1 1 5 + 2919

ItV5

lrr4

rr,:t
)1 A^

c) Cu oirlLge

) q A

de urcat pe sttlp I Inecrtp!le loo m t:raseu I arm6turd I elootr.categ.4 t eleotr.oate6.2 I el-eotr.categ.4 I eI e o t r . o a t e g . 2 I electr.oateg.4 I electr. categ .2 I eleotr.oateg.4 1 electr. categ.2

2r87
or40

2t+r2 l ratt

RA 2j Vopslroa lnscripltllon avertizo&re 9l numerotarea sttlpllor RC 24 Irixarea traseulul relelel te pe fatade de clddirl nonta-

2 r 8 o 2l re'a

RC 25 Montarea armdturll de sustlnere pe zld gau afindtur[ de su6tlnere in col!, pe faladele clddtiltor RC 25 Montarea ouportulut re pe zid il*?,1,9.do. cdrimidE !)_Z.td de beton do lntlnde-

otffi

7 r27
8.45
Ll - ]-c

I suport

c 2 7 f,{ontarea culului- de fixare iR'Je? l,;lontarea armXturil

l. oo 1.55 I cul I armdturfi


I electr.categ.tp I eleotr.categ.2 ; I orl?

ln zJ.d de cfirilmldri sau de beton

Lrl

pentru lJ-uI mingt pubLicr p cfldirl q_2,'n zfu_ide cr'iriimidX I b) _tn zjci ge beton I tric 29 Montar ea fasotrorlulut do oonluobcme poz.eLi pe fagaoe de cfufdirl a) I'{isclcut . do jo+JxL6r ]}a+lx?jt 5o+ix35, 5or4xi0r )o*)Xrb. 5o+5x16, -5 o+1x?j+L6, 5o+jx35 +LA - . ' 5o+5x25+2x16, 5o+Jx25+lxla-

I electl.e.gbeg.4 I e lec tr . categ . l 1.58 4^15


?

,6.76

loo rn feeolcul

b ) t r a s c i c u l d e 5 o + 5 xo 5, j o + | x ? o , 5o+Jx5o+16, 5o+jx35+2xl6 . o+2x16, 5o+5 5o+7_x5 xi5 +lxLa, 5o+5xJo+5x16, x55+3x295o+1 c) Fasclcul. de jo+jx?o+L6. 5o+5xj o+3x25, 5o+1x7 o+ZxL6 i 5o+3x7o+7x16 x7 o+Vx7j' i 5o+3 R C 3 o Montarea brangamentulul de La r9!g? pe stllpi , ctlrect la
c ldd ire a) Brsnsame4t monofazat

I I I l I

electr.categ.5 eleotr.categ.4 eleatr.oateg.) electr.categ.2 eIeotr.catqI.l

8r2o

69'7a

9 r5a E o r B J

llt]o

96r16

I b:langaeloctr. categ.4 ment I e leotn . categ . I


1 I

b) Brangament trifazat R 0 3 1 Montarea brangarnentu}r i de 1a r l g a p e s t l l p , l a c l d d l r e . ou armdturd de euslinere a) Brangament nonofazet

5.52
7 -7' I branga- I eleotr. categ,4 ment 1 electr.oateg. l 6, lg 5o 167 58. CB

-1Ar-

lrorlr
I,orrtcsar brngrmntulni fcr pc rttlDr lr arpct

trbrl

dt Ir I jn oll0

I rbotl.ort*.l. I rl'rotr.ottoi.l

Iontancr btangrutulnl ltc Ir pe rttlpl. lcfce ge lr aupct lupct De oe olfidllr, ou ettlp tatrrlqltit

I rbctl.ortr8.l I rlrotl.or0q.l

I rbetr.ott*.+ I rlro0l.o$rC.l
braqacntulul do Ir laldr dc ollitlrl

I rbotl.ottrc.l} I |lrob.cbE.l

blotlmtufrl l1;pt_f,atedc

itc olltsbl

obotr.catc6..| arcctr.oatcg.l

Ionhnrr brogrmahrlul itr lr ou Ft pr tgfodr de olllLrfr "Qlarao f,ntrr olldlrl

I rhotr.ort*. I aLot!.oda6.

Eoottrlcr tl rtpoarloe rob tcnr. .1u!. e ltdc|' ilrotltcc ulr- dr Jocrl To 0? dtdd.buflc, tc.1r.

rbote.ortc.S rlrotrooSrg.t

'Tdo rl$lstt

. : odora F*rb rllbtr D. G.p. To. u. 1E?/r064ert

38tr6

-I6j-

! r
\

t'
t

ltralr 216! rr. + 29 or. gntult[fl 0ol1 od.r 21 0o11 tlporr 21 lornat AU

-t

I.l.t.

- IOlIlXE8O

0-da 68916

S-ar putea să vă placă și