Sunteți pe pagina 1din 4

,(lt

q
N
L
0)
c)
g
L
q)
. j
bD
o
tr
t
o
C)
'l!
k
, o
k
CJ
a
q)
&.
o
o
(u
o
q)
!
o
o
o
z
H
F
,l
F]
;)
P
H
h4
li
C.Z: 621.375.213
REPUBTICA SOCIALI$A
roMtM
@
CONSILIUL NATIONAL
PENTRU
STIINTA
$r
TEHNOT-GrE
INSTITUTT'L BOMAN
DE
STANDARDIZARE
S T A N D A R D D E S T A T
EDiTIE OFICIALA
cABLUnr
$r
C0NDUCTE DLECTRTCE
CABLURI DE ENERGIE
JOASA
$I
TIEDIE TENSIUNE
Clasifieare gi simbolizare
DB
STAS 94n6/2-8O
InloanieSte:
-
STAS 943612-7J
Clasiflca,rea alla,numerici
F S S
Electrlcal cables
POWER CABLES FOR LOW
AND MEDIUM VOLTAGE
Classification and deslgnation
Cables 6lectriques
CABLES DE TRANSPOFi T D' ENERGI E
A BASSE ET MOYENNE TENSION
Classification et symbolisatlon
Enexrtrprvecxtre Ra6eJm !! [r]oBo.Ia
}TASEJII,I CI4JIOBbIE HI4SFIO'O
I4 CPEAHETO HArrPfllfiEHr4fl
Ituaccu{nna\nn tr o6oBEarlegr.re
Prezontul standard stabilegt-e clasifiearea- qi simbolizarea cablurilor de energio de
joasd,
gi med.ie tensiune, cu oonductoare de cupru qi ahiminiu, "iiiirat" peffi d;r:df"i qi-d'i-il;i
bulia enorgiei electrice.
CIJASTT'ICARE
Sablurile de energie
$e
joals!, gi medie tensiune se clasificd, in urmitoarele gmpe ma,ri :
cabluri cu izolafie de hirtie impregnat{,. in
mq,nta
de plumb;
-
cabluri cu
iz6laliu
de PYQ, in manta,de
plumb;
cabluri cu izo_lafie gi manta de
pyQ;
-
cabluri cu
lzolafie
tle
!E
termoplasti'cI
Si
manta..d.e
pVC;
-
cabluri cu lnttriiere md,ritd, h plropagarei
fltrabnr
-
cabluri torsadate din aluminiu qi ofe1-aluminiu cu izolalie de PVQ.
Diversele tipuri de cabluri, in funclie de construcfie, slnt conform tabelului.
2 SIMBOIJIZABE
2.1 Semnificalia literelor din simboluri este urmdtoarea :
c
co
ES
2v
c
A
OA
T
Y
wolafiie, manta
sau lnvolig extenior de PE;
cablu de eqergi_e (conform STAS 9a86ft-78);
conductor de aluminiu (la inceputul siinboliriui, conform $TAS 9486/1-z8);
conductor de nul din olel-aluminiu qi conductoare de fazd, din atumihiu
1ia
inceputul simbolului)
t
cond.uctoare torsadate
;
izola!,ie, manta sau invelis exterior de PYC;
OBSERYATIE
-
Izolafla,
yaltaqg
--sau
tn19tl9ul exterior de PVC se executi dintr-un amestec pe bazi de
policlorurtr
de vlntl plastlllatl cau copollmerl pe baz{ de polielorurd de vtnl'ptastifiatA.
OBSERVATIE
-
Izolaiia, mantaua sau lnvellgul exterior de PE se executtr din polietlleni termoplastici.
P
Ab
Abz
' a l
.Llz
Arz
r
F
izola$ie-tle.hirtie imprqgnatd, (cind
este aqez,at imediat dupd, prima literb, C
din simbol);
conductor ooncentric d_e nul_ (a
$9ua
lite$,_ o din cuprinsul simbolului!;
conductor concentric de nul aplicat ondulat;
strat semiconductor qi ecran metalic comun, peste conductoarele izolate
lnJuniate:
la cablurf cu mai multe-conductoare, strat semiconductor peste fieeare con-
ductor gi peste wolalra fiecdrui condirctor gi ec,ran metalic
-peste
fiecare con-
ductor;
rnanta
de plumb;
armd,turS, din bandd, cle o!el;
armd,turd, din bandd, de olel ztncatd,;
armS,turd, din sirmd, lat6 de otel:
armd,turd, din sirmd, latd, de oiel'ztncatd";
armf,turd, din sirmd, rotund6, de olel zincatd,;
inveliry. exterior
{e
proteclie (din material fibros impregnat);
cabluri cu intirzie.re mdritd, la propagarea fldcd,rii (la sffuqitd simbolului,
despd,rfit prin linioar5,).
Aprobat de:
gsrrruruL RoMAN DE 5TANDARD|ZARE
Str. Ro,mo nr.32-34 BUCURE$TI
l' elex 11312 CNST R
Elaborat i.nitial in 1973
Reoi zui t An 1970
Data intririi in vig"oare:
t9B0-07-01
Nr.
crt.
Descrierea construcfiei
2.2 D onumirile, principalele caracteristici constructive gi simbolurile diferitelor tipuri de
eabluri si nt cuprinse in tabelul urmd,tor :
Denumirea cablului Simbol
Cabluri de energie cu conduc-
toare de cupru sau aluminiu,
cu izolafie de hlrtte lmpreg-
natd, ln manta de plumb
Cabluri de energie cu conduc-
toare de cupru sau aluminlu,
cu izola[ie de PVC, ln man-
ta de plumb
Cabluri de energie cu con-
ductoare de cuprt' sau alu-
miniu, cu izolafie gi manta
de PVC
a Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de htrtie impregnattr, ln manta de plumb
D Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de htrtie impregnati, hr manta de plumb, cu in-
velig exterior de proteclie
c Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de hirtie impregnatd, ln manta de plumb, cu ar-
mdturi din bandd de otel respectiv bandd de olel zin-
catd
d Cablurl cu conductoare de cupru respectiv aluminlu, cu
izolatle de hirtie impregnaG, in manta de plumb, cu ar-
miturA din sirm.{ latd de ofel respectiv sirmd latd de
ofel zincatd
e Cabluri cu conductoare de cupru respectlv aluminiu, cu
izolalie de hlrtie impregnatd, in manta de plumb, cu ar-
mdturd din slrmd rotundd de ofel zincatA
f
Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de hlrtie impregnatd, ln manta de plumb, cu
armeturd din bandd de ofel respectiv bandd de olel zin-
cati gi inveliq exterior de proteclie
g Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izola\ie de hirtie impregnatd, ln manta de plumb, cu
armdturd din slrmi lati de otel respectiv slrmd latd de
otel zincatd pi lnveliq exterior de protectie
ft Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de hirtie impregnatd, in manta de plumb, cu
a rmiturd din slrmd rotundd de olel zincatd qi invelig ex-
terior de proteclie
a Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de PVC, ln manta de plumb
D Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, ln manta de plumb, cu lnveli,s exterior de
PVO
c Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de PVC, in manta de plumb, cu armdturd din
bandl de otel, respectiv bandi de otel zincatd gi lnveliE
exterior de PVC
d Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de PVC ln manta de plumb, cu arrnituri din
sirmi lati de olel respectiv sirrnd latd de olel, zirrcatd
9i
i nvel i s ext er i or de PVC
\
e Cabluri cu corrductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, ln manta de plumb, cuarmdturd din sir-
md rotundi de otel zincatd qi lnvelig exterior de PVC
c Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatic de PVC, in manta de PVC
D Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolalie de PVC, cu armituri din bandi de otel respectiv
band{ de o}el zincati qi manta de PVC
c Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu armdturd din sirml latd de olel res-
pectiv sirmi latd de ofel zincatd qi manta de PVC
d Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu armdturi din slrmi rotundd de otel
zincat{. $i manta de PVC
Cabluri cu conductoare de cupru respectiv alurniniu, cu
izolalie de PVC, cu conductor concentric de nul gi manta
de PVC
Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu conductor concentric de nul ondulat gi
manta de PVC
Cabluri cu conductoaie de cupru respectiv aluminiu, cu
izolafie de PVC, cu strat semiconductor gi ecran metalic
comun, ln manta de PVC
CHP
ACHP
CHPI
ACHPI
CHPAb
CHAPAbz
ACHPAb
ACHPAbz
CHPAI
ClIPAlz
ACHPAI
ACHPAIz
CHPATz
ACHPATz
CHPAbI
CHPAbzI
ACHPAbI
ACHPAbzI
CHPAI I
CHPAI zI
ACHPAII
ACHPAIzI
CHPATzI
ACHPATzI
CYP
ACYP
CYPY
ACYPY
CYPAbY
CYPAbzY
ACYPAbY
ACYPAbzY
CYPAIY
CYPAI zY
ACYPAI Y
ACYPAI zY
CYPATzY
ACYPATzY
CYY
ACYY
CYAbY
CYAbzY
ACYAbY
ACYAbzY
CYAI Y
CYAI zY
ACYAI Y
ACYAIzY
CYATzY
ACYATzY
CYCY
ACYCY
CYCOY
ACYCOY
CYHSY
ACYHSY
v
BTAS e436/2-80
(urmare tabel)
Denumirea cablului
Cabluri de energie cu con-
ductoare de cupru sau alu-
miniu, cu izolatie gi manta
de PVC, cu ln$rziere miritd
la propagarea fldcdrit
Ir Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
lzolatie de PVC, cu strat semlconductor
9i
ecran metalic
comun, cu armtrturi din bandi de olel respectiv bandtr
de olel zincat{ gi manta de PVC
i Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolafie de PYC, cu strat semiconductor
Si
ecran metalic
comun, cu armAturd din slrmd latd de otel respectiv slrmd
latd de otel zincati gi manta de PVC
j
Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
lzolatie de PVC, cu strat semiconductor gi ecran metalic
comun, cu armdturd drn slrmi rotundd de otel zincatd
9i
manta de PVC
Ic Cablurl cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu strat semiconductor peste fiecare con-
ductor
9i
peste izolalia fiecdrui conductor
9i
ecran peta-
lic peste fiecare conductor ln parte, ln manta de PVC
t Cabluri cu conductoare de cupru respectlv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu strat semiconductor peste fiecare
couductor
$i
peste lzolatia fiecdrui conductor
9i
ecran
metalic peste flecare conductof ln parte, cu armituri din
bandd de otel respectiv bandi de otel zincatd gi manta de
PVC
a Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, ln rnanta de PVC, cu lntlrziere mdritd la
propagaret fl[cirii
D Cabluri cu conductoare de cupru respectiv aluminiu, cu
izolatie de PVC, cu armituri din bandd de olol respectiv
bandji de
qtrel
zlncatd qi manta de PVC, cu lntirziere mi-
riti la propagarea fldcirii
CYHSAbY
CYHSAbzY
ACYHSAbY
ACYHSAbzY
CYHSAIY
CYHSAIzY
ACYHSAIY
ACYHSAIzY
CYHSATzY
ACYHSATzY
CYSEY
ACYSEY
CYSEAbY
CYSEAbzY
ACYSEAbY
ACYSEAbzY
CYY_F
ACYY- F
CYAbY_F
CYAbzY-F
ACYAbY_F
ACYAbzY-F
Cablurl de energle cu izolatie
din PE termoplastlcd
C ablurt cu conductoare de aluminiu, cu izolalie de PE
te rmoplasticA, strat semiconductor peste fiecare conduc-
tor gi peste izolafia flecdrui conductog ecran metalic peste
fiecare conductor ln parte gI manta de PVC
6 Cabluri torsadate din alumi-
.niu qi o.fel.atruminiu
Cabluri cu conductoare de alumlniu respectiv aluminiu
.sl
otel-aluminiu, torsadate, cu izolatie de PVC
AC2YSEY
ACTY
OACTY
STAS9436/ 2- 80
- 4-
@
(6
i
X
o)
o
c\t
-L
o
o \
( o Y
I
t i
R
o
@
a
o
ri
C\
h
rrg
!rr
cii
o
G
q)
!
5
3
r(d
o
o)
Fr
fr]
,
Elaborat de: MIMSITRUL IIDUSTRIBI CONSTRUC-
TTILOn
DE MA$INI
Institutul de cercetiri gtiinlifice gi inglnerie tehnologicd
pentru industria electrotehnicd
Responsabilul proiectului: chim. Netl
$ufanf,
Redactat final : Instltutul rom6n de stanilardizare
Servlciul electrotehnici, mljloace de mdsurare gi automa-
tizare
ing. Cecilla Lefter
Colaboratorl:
-
Institutul de cercetdri gi modernlziri energetice
-
lntreprinderea de cabluri gi materiaie electroizolant e
-
lntreprinderea de prelucrare a alumlniului Slatina
-
Trustul Electromontaj
-
Trustul de instalatii gi automatiziri Bucuresti