Sunteți pe pagina 1din 32

l( L'l

INSTRUCTIUNI
I

DEEXPLCAT4RE gI MENTsNnr,rTA PENTRU ixrnenupioARE

Auroa{Alq llLEcTrvE rIP OROMAS,

1l

.+
r

:
:!.
ii.

J
;ldinos-,

1. CENilR.\LITrlTt lntrr.rup.irr;rtrrlc autonlate sclcctive tip OROIIAX sint foloiite i:r insilli',1iilr-lelectricc. industrialc ;i navale pentru a ii:)igul'Ltprott'c:-lil la scurtcircuit r.i srrprasarcini.

3. coliDrTn TnHNrcE
l.i. Ci:ractcristici tchnice : trnsilrnea noininalf, dc izoi i rrc : i1- it * icnsi'-rr:ea noininalit dc utlii;r:rc ( Ljr ') ._ c,ir,")t: r:c'minali (In)
.:.ri- iF:-; t-irnrinali ai Ccclanqa: : 'i i l j l '.i l ' l :r : :\i i { ( In ,vr ) . j :i i i n 'c t::i l i za r c {( : ::- . *.'r t -rili : T,'"

660 V c.a.; 440 V c.c. V c.a.; 2 000;

pr ot ec" r:ti: . . : : iui dc: r cqlai al i!r i i;r :;u1:rasarrinii a Cccla:r..:alr.t:'Jluilili cioillcniul dc rr'glaj al plotccliui ia scurlcircuit rczistenla la uzuri mecanici

11:

(0,5... 1) Inr6

rezistenla la uzur:i electricS

vezi pct. 4.9 5000 manevre-1000A 2000 manevre-16004000A 1000 conectdri-1000A 500 conectdri-pt> 1000A

f t ' ( ' ( V( ' ltl;r

tlr ' t tin .Ctiir t.l

.ii) .:t,

L 1 , ', ''r - - , . i r l t - i i l i ; 1 ,;1 c t . i r i . i r 1 i i {. r l '. r I

.tOi l JA

f r ( ' c v (' n !a rt' l r:l c i ifivl1'p11n{il Ia tcnsiiLlneadt: ut ili z a rc

: i i {) Itz I : ( r-l ()" '

:.i) i,\

i . ,,) ,r)

Caractcristici alc circuituh-ri dcr c'ornanda - fq'nciunex nominale de comandal Putcri maxime absorbite __ motorul elc'ctric 6lgghsinagnetul dc inchidere c la aclionare

: nliiri. 5C0 \rr c"a.

max. 400 V c.c. : 250 VA in c.a250 W in c.c. timp de 15 sec.

2.3. ccncilqii de rnediu ir fu'clie de r.cul de arnpi;sare. In functie de locr-rlcie an plasare, conciiliile de rnccliu sint menlionate in anexa I A. 2-4. Condilii climaiice ;i nrccanice in perioada'Cc' trans_ port. Produse'ie sc tra'sportf, in a'rbaiajul originar in coaciiliile resp:citirii semnelor existcnte pc cutie, sau.in :paoouri ,l,rn'ba* late cortspunzitor c.qre..ga asigure proteciia impotriva p.ai"lui, urniditritii qi radia{iilor solarc. butigaloriu in rioi i*-'r,u. pune substante absorbante pentru unriditate. :,,. Conrli!iiic dc transport sint : - itli'ipcratura tnin. _3J'C.
IIaX . -+ -55tC :ri i '

: 180 VA in c.a. B0 W in c.c. : 35 VA in c.a. r inchis B0 W in c.c. 500 VA in c.a. : de electromagnetul 300 W in c.c. deschidere 75 VA in c.a. : tensiune de - declangatorul 12 W in c.c, minimA tapacitatea de rupere ta 380 V gi cos @ :0,2 52 1(A 1 000 ... 1 600 A 55 kA 2 000...2 500A 57 kA 4000A auxiliare : ale contactelor Caracteristici 5 ND+ 5 NI - numerul contactelor 5 0 0 V c a ; 2 2 0V c c - tensiuni maxime de utilizare 2 A-ACII : 0,25A-DCII - sulgnf de utilizare intreruptoarele autode execu{ie 2.2. ln functie de tiPul mate tip OROMAX pot fi,: - fixe. - debrogabile (intreruptor pe soclu fix)' - prin intreruptor debrogabil se inlelege cd acest produs,,poate fi decuplat mecanic (separat) de retea prin intermediul contrctelor tip tulipa, situalie in care in-treruptorul {gFrPsebit are gi rol de. seParator. 4

unr idit at i- a r claiivi - prccipitalii -_ r'int t:u praf 5i,'sau ntsiit racjilr t ii : ojur r

9617o ia 2S"C rxisti: i.xistli . . . r ist r ,

, I,

,.

3.,i .2. C, : ; it dit ii cli. . . r t r t ii'i. : :.. t . l{. , t ) czit ar e. 1]r':y>oz!iltrc-ri a.til;rratr-i(ii:.rt !,a {i:c iil i t rn i n r, ri r rlLrr-Lurullr n r' i n , -. : , i n ur;ni r' rollr i. '1c condit ii : -- trtrrpcrat,lra r:-:init.n.r ii.rir,.: -30.c I init li -r 4o"c '- . : : r : : im ll -- uniilitair.:at rr.laiili-l r:.rcii., itr.-,:r;:. lrrlo.ro ]a 25'rC tatii 1-:rccl;-.i .rri c-.<istii i';n: c'Ll llrilf si.;r:a'.1 'ti:rii) :ir r cxistir riir".ll ir ii i soiare l,.r e.:risth

1'ii,

D a t : 1 , :- :tl sL r tTr cn i a ,;.]_ z:,. i n :cd i :l i . i ) D a a a :l l ( , ,:l t vo l . tr i .:r i r ;t i n a : : - r b a ; ; r ; t .r lc,r 'l fi r l ti i r :1 sa i r p :r ,'.;- ;:.;. i t- i n ci i .1 .q ,1 i,,.cn ti i ;,i ,,, a ,.1 fi l l i n c i i - s i i nu c::i :r tc p r i i b ,1 .i 1 1 r i .i ,i r ,, :,L L I r .a ,i OZi .".c 1 i sr ,i ;;1 :1 l tn i 3 c a r e d c g a j l i '" a ':cr i co r i .zi ',.j .

2.{ .3. Conr iit iilc t r , . canicc in r i. : r , t ur zitSri i. Intrenrttoarele li,:ibalatc iir a:tr,:aia.j,.liin 1,.,n:ii ..,,:i.. lil. _ OA-0C1 fLl:lCTI1O,',F-r.,Fl-\T,\J, sau in Dil:toi_rr.i, vc;r {i fi\i,oil E i meri -i i pullt e eis; "il- l; - r cif s; r r u sc cl. ir f r ilr czc sau si. , i : no difice perfor,lantcir. ichri,:e in urtra soli,_jtiirilt_r.

rri l cmtl t:a tti t' r: Parametrii P(lntrrl l ,< tl i r' i ti I . .= l0 ... itD Llz. vibraliii .:

:' i ttt :

zdruncinirri

lg 11 f ' ' - U O -... 1 2 () z drrrn< ' i rt;i ri /rni n' " r--1 0 8

sin.t artto ii ::11:',1:.:'""' tirti;toacete dc trln:;1xrrt folositcintrtlrulltor' (:rrc irtaintc unui Pentru buna cttnsrl'luut" a pcntru scurt tirnp in nragazie' de folosire trebuic plistrat clliar se recomandf,: la transport pentru sg9.a1t51 d1n - maximlrm dc ateniie se-va utiliza obliSatoriu la ladi sau montarcit i; ;i" locuri -_ nutnai de cadrul de ridicare un/palan iliil;;:;-lirtigete Nezi fig' 15) ; alte-parLi al intreruptor"ilt'i=ri "" de otcl fie lipsit de umi' tt"Uui"'si - spatiur ae ititag";il; ,.-.^.,*;. ditate, praf sau agenti corozlvl i na picioare pe rcto cele 4 .iei facutd 'celclalte AEezarea i.tt,"'tipro"t"f"i irebuie inpdr[i ir:r""iu qi De un trlan orlzor-r*il'"ttT"r i""ii 'ierioare sd nu fie dcteriorate' pentru a nu solicita inutil ]l::-1:ittt"l cu resoarte netensionate manevra ; accidentele personalului de ve face prin ;ii!;il-a--Lvita se cxterni - proteJar"" ;;;l;;'-'ug""1itot carton' in sau o Jiriu' de polietilcnri aco'perirea apa'atuiJ'L" de construclii sau lucrirri speiial in cazut iri'iu."i""ti":tiiu"ta t"oultll"d sa rimini mult timP in intreruptor.I !tg.bYi9 mai bine stilrrl lut de recePlie cste rnagazie dupd exanrinat'ca acoPerit fie sa .1i arnbalaj de .a 3"'ititt"atcd aparatul in cutia cu o bucatir de carton' al cutiei sau

6. contacte principale motrile 7. contacte de rupere fixe B. contacte de rupere mobjie 9. carnera de stingere 10. declanqator maxirnal de curcnt 11. declan;ator de minimi tensiune (DTm) (tig. 271 1.' electromagnet de deschidere (ED) 13. panou frontal t4. pirghie pentru armarea resoartelor 15 resoartele de arrnare a aparatului 16. cadrul de olel 1a paravane izolante ft. 18. electromagnet de inchidere (EI)' 19. contacte auxiliare 24. bloc conectori pentru circuite auxiliare ,'l ilotor pentru armarea resoartelor Aclionarea intreruptoarele OROMAX este de tip cu resoarte pretensionate (sistem cu acumulare de energie). Intreruptoarele pot fi livrate in urmatoarele variaute de aclionarc : ' - tip NA - tensionarea resoartclor se realizeazi manual cu o singurd tttanerrrd - tip N - lgn5isnsl'2 resoartelor se realizeazd manual, acfionind maneta cu un numar de 11 ... 12 manevre complete (in sus gi in jos) 'se realizeazd auto. lip NIJ - tensionarea resoartelor mat clu;::r fit'ca::e inchidere cu condilia ca circuitul motorului sd fie ai.i::rr .rt:it permanent Dacir conenzile de ac{ionare sint date de electromagnelii de inchidere sau cieschidere,aparatul 1:oate fi comandat de la distantA. de comanriir sint caracterizate prin posibilitatea Sistcn-iclc. mancvre ; urmiitoarelc de a cxccuta - pcrnind din pozilia DESCIIIS qi cu resoartele tensionate se 1:oateexecuta o inchidere qi deschiderc ; - pornind din pozilia INCHIS gi cu resoartele tensionate se poate executa o desciridere, o inchidere Ei iar o deschidere. Aceste mecanisrne slnt in misurd si efectueze numdrul de manevre mentionat anterior, necesitind o serie de opera|iuni simple de intrelinere.

.," *"'ifili^i"i'l'"ptorul

in- pozilia, P"gltT$oT

."

de lemn ""Pu""f PUNERE lN TUNCTIUNE 3. '' DESCRIERE' MONTARE $I

elmnERuPToRul.ur

3.1. DESCRIERB c)' componente (vezi fig' 1 a' b' PSrti 'bornl de legaturl 1. 2. Plac6 de bazi fixd de debroEarefixe.. ;: ;;;"6 4. contacte de debroqaremoDlle f. contacte PrinciPale fixe

Panoul frontal rrl aparetului confinc toate elementclc de comanda cu urmiitunrca scmnificatic (fig. 1 c). ,, 1. scmnalizator crc pxrzilic DESCI{IS (O) ; 1NCIIIS (I) rL'soartc armate (galhrn; ', . 2. sernnalizatt)r rcsoarte nearmatc (alb) I : 3. semnalizatordcschis prin dcclanfatoarc(butorrrrl r<l;u iegit in afard) ' Inainte de incltidcre cstc neccsar'sir sc arrrrczc scntnalizltorul prin apasarcpc butonul rogu. | +. butonul de inchidcrb (I) ' 5. pirghie pcntrr-rtensionarca manuaiii a rcsoartclor i 6. buton de deschiclere(O) I 7. blocare cu lacirt in pozi\ia DESCHIS (la ccrere sc poate elimina) B. motor de actionarc Manevrarea infrcrr-rptorului . a) - tensionarcarcsoartelor (fig. 1 c) - tipul de aclionare NA Se cxtrage pirgiria (aseminittoare cu pirghia 5). Se-alasi cu putcre pinii se sim'te ci dispozitivul dc' tensionare ir.resoartelor a fo.sl eliberat tir:ul de actiona-rc N - tipul de actionare liM Se executd 11 ... L2 manevre complctc cu pirghia 5 pinA ;i ;i cind se simte c:i dispozitivul dc tcnsionarc al rcs<ta.rtclora i I scipat. lky I b1 Pentru realizarea operatiei dc inchiderc ;i dc.schidere r ' 1' I . 'lll Sd apasape butoancle ,1,respcctiv 6. l^a, ATENTIE : Intrcruptorul poate fi inchis nunrai dupl ce ,I armate (galbcn) la scmnalizatorul (2) laparc indicatia rc-,soartc 1fqinumai daci butontrl rc;rr de scrnnalizare(3) cstr: ap;i:;at.
li, ,

- cxistcnla 5i intcgr:it,rr"-:a 1;iinor_rluifrr;ntal (fig. 1 a poz. 7:)). a._spcctulacopcririlclr de protr.ctie _ dacd nu cstc co_ ti:sp,J.nzir+,ctr aparatUl nu se \,;l tnonta. []..2.i. Montarea unui intrc:ruptor in cxcculic fixa. . Intrcruptorul trebuic sa fie fixat pc caclrur ciuiapurui cu aj'.:',r.ul suruburilor introdu:;c in g;iurilc (a) fig. 5 cxiitcnte l a extrcmi tit ilc cadr ului. ck;tclc ncccsare pentru giir-rrilc de fixare din dulap sint i ndi ca.tc i n t abclul I , I I : C"9r.ut- dulapului trcbuic sa fic ri{id pentru a nu cauza , . cielrrr:r):rrr rn structura intft,ruptr.rrului in monrcntul stringcrii 1urub,-rrilor de fixare. 3.2.2. rllontarca unui intrcruptor in e:<ecufie clcbrosabili. :1.2.2.1.Montarca cadrului fix qi a ghidajeior 1rc caclrul : l.ranr.rului - s:{rvor monta ghidajele li.-ralc si placa de baza fixi a intrr:ruptorului pe cadrul dulapuftii, auina .qriji dc a supra_ punc g.ir-rrikr (.J) ale ghidajului cu trliurile ,"sp"lti,re (b) prac_ ticatr: ;li: trar;r'rscle cadrului fix (fig. 1g) cu cele din panou. _- cadrul panoului trebuie sa fi-c rigid ;i ;lhidajr:lc trebuic si fic pcrfcct orizontalc si in acc_ l a;i pi arr. -_ r'xtr.rnitatca in f,rmir cie ,,T,, a ghidajclor trcbuie sir fre f.i:.utl pc r_'adrul metalic al clulapului-"r,, oiuto.ul-a-aou:, ;urul ;rr.i rt 'f ixcaz. it in acclaqi t iir r p ii pr aca dc baza f ixir . - c-rtr,'lc n('ccsar(' pi'ntru c.rrccl;r instalarc a ghicliielor s' i ni i n:i i cut c in t zr bclul I I ; o deoscr r it ir at enlie t r . euiiie , i f i" dati-rcotci ,\ r'ezi tabel II ;i fig. 5, l)u1rii montarca partii fixc qi ir qhidajclor pc cadml panotl l i i i , i n cont inuar e sr r r celizc, azl'r r r r m it oar clc- cr lt r : r at ii: _-cc rnonteazi ghidajc)c clc pr-clungirc (d) (fiq. S). asigur am ci sint bine j't r ocir isc i' ghiclaicr e lat t r r ar ir , . Tr, (g) cit,ctuin<i in accst scop o lrl:li:;iirc sprc partci infcrioari a cxtrt' mi ti t ii libcr e. - :;c ascer zir int r r : nl: t ol"ul pe Shida, iclr . de pr olr ; nqii. ct (d - fir. 5) ;i sc inrpin,4c, apr:rat,il pinr_r cind irtung; pc gili_ daj'-:i,-' laicralc (g - fig." 5) r,'crificincr. dacii acc;rst'- dcnrasare

/.
I

poz. 9). - cxistenla qi integritatea paravanclor faz.elf.ig. I b poz. I7). 8

3.2, I,IONTARE Inaintea ince;rcrii opcra{iunilor dc montarc sc vr:rifica : existenla gi intcgritatca carlrcrcicr de stingerc {f.ig. L a -

izolantn clintre

I
dg. pt Si]idlJ-*^:i.o. se realizcazi cu ulurinllt la trecerea itt"atingerca contactc:cr ric pinir la i;fi;fi;-ehiao:oi;-iui"roro debioqare (3 - fig. la )' 5) in bollul (b) (?ir'' i:"r) - se introducErghiite (a) (fig' (tig.'io; ctc pe .qhidaj.',' ,rir,.;irie. j" Ul-rt-"r1cy de pe. ";;r;l-.ri ca.rc :st: lpii'';r rti)ldurpir 5), Sc apasir pe pirghia- (c) .(fiq' pini la brolat't;'i af itr;1n ;c's til ttig" *-lt".ti^pirgtiiiie ratului. '-"*:'cu contuctclc cli: deaparatul brogat se vcrjfici-dacl !r"lpec-!t fi .1r'11. i{:tt-"i:: inferioare (atit celc cele (atit a 1 broqarelt"Uir" i+l fig. :l:.:'i,::li':ttq'; 1a (3) fig' fixc de debrolarc rioare fac contact """onti"ttle pu Placa dc bazi fixa (2) fig' 1 a' a" tVerificarea de se efectueazi prin introducerca unci foi cind atunci mobile fixe ;i hirtie intre confa"t"ln a" auU'oqntu are loc broqarea aParatului' (srnulgcrea) foii Cu aparatul broqat se inccarcd scoaterea r:a"t nu' uEurinla cu iesc aceasta dacl oUt".i'e A. iti*i" li-i" pc hirtie s-au Se deLroqeazi aparatul 5i sc-observi dacit debroEabile' mobile contactelor it"p"i-ut pc "rmelc Verificarea sc,face pe ficcare cale cle curent atlt pe i-artea partea qi cit a"- clcbrogare fixe l-"o"tu"t"ro? 1 a)' ""pniioari, inferioara a lor (poziiia 3-fig' pe una Dacit contacielc cle dcbro;arc mobile nu calcl bine de a conta':tcior superioard, sau din suprafelele, inferioari fixe, se procedeazdastfel.: .debroEare ^ (a) fi'q' 5 in -- se deU.oE"azi-up".ot"f aclionind pirghiile (g) fig' 5 fiind lateralc ghiclajelor (c)'fig. n:ate ,,r:, 1:irghiiie
"'i'"-1*tro
..-ir ..+^

1 !

.ii:ainte de introducerea aparatului se regleuzd cu ajutorul quruirurilor de reglaj (fig. 13 a) cota de 214. Sc introduce intreruptorul in cadrul fix, conform instructiuniiqr (3.3.5.3.Ei 3.3.5.a.)9i se verifici cir rotilc de rulare se opresc in capetele guruburilor opritoare ,,e' (vezi fig. 5). Daci se constati joc intre qurub gi rolc se va regla in mod core3punzdtor pozilia qurubului ;,e" (vezi fig. 5) pini la disparilia jocului respectiv. ?. Dispozitivul'de siguranll ce provoaci deschiderea inautomat cind incepe executarea oPeraliei de trerui:torului cxtra.gere sau de introducere a intreruplorului inghis. s.) Controlul blocajului Se va exccuta in mod succcsiv o operalie de separare qi introducere cu intreruptorul inchis Daci dispozitivul este corect reglat intreruptorul trebuie . si se cieschidd inainte ca contactele de debroEare fixe ;i mobiic {.3 ;i 4 fig. 1 a), sd se separe, sau sd vind in contact. b) Rcglare (fig. 14). Cu intreruptorul introdus. se va deplasa in mod corespunzdtor carna (a) 9i pirghia de declangare(b) ca intre rola (c) 9i supiafala indicati (d) se existe un joc de cca. 1 mtn. Cr-rintrcruptorul separat se va verifica apoi cd rola (c) se sprl;ini pc suprafala inclinati (e). NOTA - in cazul in care se monteazi dispozitivul de blqca!:c cu u$a tabloului, deschiderca ugii provoaci declanqarea ir-rtr'.:r'-rptorului (pozifia a fig. 20). i:lt'rcruptorul nu poate fi anclangat pind cind uga tabloului nLl v3 fi inchisA. Pentru vcrificarea (cu uEa tabloului deschisd) ci deschider.:a ;i inchicicrca intreruptorului sc face cu regularitate este sA fic tinuta in pozilia apdsati tija {a) de comandi a nec.-'.rar sistsmuiui de blocare (vezi fig. 20)r c) Vcrificarea cd intreruptorul in pozitia SEPARAT nu poate fi deplasat pe ghidaje qi ci trccerea din pozifia SEPARAT in pozitia EXTRAS ;i, respcctiv trecerea din pozilia SEPARAT iN POZ. INTRODUS, nu pcate fi fdcuta fard apdsare de r'iecaredatd pe pirghiile (c) fig. 5. l1

ii

piicii dc slirbesc gr_rruburilc clc fixarc in panou ale ghidajelor laterale' bazi fixe gi a ,,^ jos ghrdaJele lalcrale' -- se deplaseazir in sus sau se string Euruburile de fixare in panou' cli' sr"praSe brogeazl din'nou aparatul verificindu-se -de debropre aie stipcrioari felcic inferioara ;i ,contactelor de dcbroEare mobile rel;etinfixc., i'ac contact cu"ontattele mr:niionate anterior' dc verificiire O-i-t,t-op"taliih pinil Ia rcgiarea corectir a contac:lelor' opcralia Se i'epctit 'i.1.2.2. Control qi rcgiaj 5); 1, Dispoziliv clc limitarc (vezi fig' 13 a Ei fig'
1r 1

T I
x

'r_tD :::-'l d e cu lla lit a it in tt' ct' itp lutrcl ol fi re t ri pol arc l ) ir o cu sir r tr ile
lllrtruplor lip l)itrrcD!itrni tip (DtDl) Grcnla tr

T.\D l i L

rI

,r-Ji Into,rIc1z,r
452
4.52 536

r)+0.5
2t) l

(ki) u3

r00(,
r600 20J0 ?300
.t{}il(}

{08 .t08
4.J2

300
301)

20,1
246 24b .ttl

120
t6l

47,1 't7'l

536
tlfrt

492

t?6
2li

u2

rr0 |

I)irnensiunilelmt'nelor iuLrcruptoarclortt'ipolarc
l ) otl r i tr c i F s l
Itl/ttut.tttf'.,

l ' 0 1 ' t rc t rl rt r
t rt t r"l

t'ol prin(iptll

Pol ntulrrt

loocA * -if
intrcruPlor ti p I 000 :000 ..1;(J0 -l(i(,{} 4i6 456 786 I) inr cDsiuni ( m nl)

(;rrlt la te

+JrraFs

-E- f-

u
'l ()2 ll,2 1:lr) 730 2ltl

(kri) s: t,
ltt l')'

* :,?8pt, OttOl l .{X ;'r0 V V ;38 p(. OR OII.\-\C eo ir97 Pl. 0fiO}lAli {iS

1600A

:,:r0 120
.l ll{) ';:ttl

2CC0A -.fi-,. - H- {, rl5


orr-,11 J

.lL', | " tt.. l rJ j t44 trr t/J

tlelrrollrlile tripolarc Dimensiunile tle gabaril. alt: ;'ntt'erttptoarel<rr . t/1 '83''. 6 C? A7


i:1vv-11 ---l-j*--:.r

250C,{

- -;

-'

-:

-ll-lFc f,r;-r--1

Ii I

I'ol Drincipal

Pol nctrtrlt

anil)roYtl :i :: li -l- i fcParar


\ =26::1

D;l)1

v - --19

r:lm

!,l i ( ;!t\ I ). \ t - .- f.tl x i r r lc ri u l rri r u l ri t ; . o rrl t ri l l i - - r l i s l l r tr f rl ri t l t \ t u t l l L l l l f i z l ri x l l l s ru i ? . o l x l : 1 O i ,l ri l rl l('grt lir ilrltsll::liL) lrlrr) rlistanla frlir (|.il)tr.t(lr :i - .i ar dc s i l f rc t ri r \ r a p rra t l rl t ! i A -.- felrie dirr rzbcsl-\ru Ptrtiills grosirrltil 1--2 prnt lait,iDltl rgxli ctr totx ,l ,t + dccuparu i[ fala[)tr]onlili Petttru lr]teatlistlrlrt de col]]aDdtr al qperatclor [ine tdou pcrtrrr nprr{trtc &rbro5abi}r i 6 * pur.iii;r. pii;:ci ;i i!\liici pcntru tacordllrca circui[c]ol :ttI:iliarc 6a- (heiltarca .in ptrct{lt pl}nn}ili ptruttu rrroirlxr.o prizci ? -- tlirpozi!ivnl 4c sigr]ranlir catc protlueo rlt'clr;arcl oplratrrlui h dfscllidt'rttl il;;j I - bah,,r!nlclc ugii pla{ate intoldrnura pc d}tapta

t3

3.2.3. Executarca le$iturilor principalel' 3.2.3.1.GeneralitSli Trebuie datir o deosebiti importanlS executdrii legdturilor de intrare Ei iegire din intreruptor. Conductorii trebuie dirnensiona{i pentru a suportei cLtrentul de sarcin6, conform tabelului urmitor :
Curent nominal (A) 1000 1600 2000 4000 2500
iunea barei (mm!) din aluminiu

,,1 | I 'l l

:l
I

2X50X10 2 X:50X 10 2X80Xlo 2Xr00xr0 2X.2X80 X r0

2X50Xr0.. , 2X60X10': 2Xrooxlo 2Xl00xl5 2XzX' 100 X l0

.3.2.4. Lcgituri cu bare din cupru. Pcnlru a exccuta concxiunilc cu barc cstc neccsar: - sit sc controlczr-.ca srtpriifala dr: contact a barelor nu prezinti bavuri sau deformari datoriti gluririi sau eventualclor lovituri. ln eaz c[ accstea cxisti se va curila cu o pilS fini suprafala clo c'Ontacta barelor. :-' .sterbilircacontactului intrc bare qi borne Ei stringcrea putc'rnicii cu ajutorul ;uruburilor, la un cuplu max. de 30 Nm. cind cxisti posibilitatca tchnici cste de preferat, dar nu absolu! ncc(,sar,sir'se co:titorcasci sau s;i mai binc sir sc argintezc suprafctclc clc contact ale barelor ln c'azui cositoritului, staniul trebuie si prezintc o grosirne cit rrai uniformii s;i o suprafala netedi. 3.2.5. Lcgitturi dc aluminiu Pcntru a cxccuta lcgiturile cu bare de aluminiu este nccesar : - sI se controlezc cI suprafclele dc contact alc barclor nu prezintrj bavuri sar-rdr_'forrniri datoriti gluririi sau loviturilor primitc in timpul transportului ; - (c vor cul;tlir r:rai iii;rl cu O pili, apoi cU Un solvent suprafctclc de contact ale llarclo:. ; - qc vor acopr.rist';:afr'lt'lc,dr:r'ontactcU UnSoare li;xitd dc acizi f/-'ntru rr:ulizarra contactului perfcct (unsoarc'siliconici) ; - intrc bornc ,ri bercic Cc alirrr:initr sc vor introCuce pliieulc din errpal, seu ..Jin cupru cr:;itorit pentru a cvita coroziunca r.lcctror:lrirnir::i ; - qLrva stabili contucttrl intrr. barc .si bornc qi se vor strinilc prrtcrnic srrruburilc, :tr_rrr;tua fiincl prcvizutc cu qaibi platir r;i :;aibi'r clastici. NOTA - li.girturilr: nu t:r,buic s;i cxtrclte nici o solicitarc astrprtr 1,.<-rrnclrir. tntrc bornrrk' intrr.ruptorulrri dc 4000A qi brrc se vor itrterpunr: pl;rt'i duble de racorda:"<.,, .pr:ntru a nu so!i.itir bornr'lc rlatrrrit;-rlirrtr.:l':r clr.cl.roriinanticr:;i nlecanici..,punind in ;rcricol intrerul:tor"ul.(fill. 24). Dupa string{,r('ir ljl!i.l.lburilor, bornc.lc sc voi ung(! cu va-

Conductoarelq Ei suporfii lor izolan{i trebuie astfel dirnensionafi pentru a rezista la soiicitdriie electrodinamice ce apar in cazul curentului maxim de scurtcircuit (ca valoare rnaximd de virf). ln special pentru intreruptor este important ca legirtura de intrare $i iegire sii fie fixatb solid prin suporfi robugti executali din materiaie izolante, pentru a evita ca efccteie electrodinamice intre faze sd se transmiti la polii intrcruptorului gi s5-i.avarieze (fig. 23 - 1toz.7). LegAturile de alirnentare de la relea vor f'i conectatc Ia. bornele superioare ale intreruptorului (R, S, T). 3.2.3.2. Operalii preliminare. .Se va verifica corespondenla datelor aRaTtelor cu datele circuituiui. Se va verifica, cd borneie de legdturl sinX curate Ei lipsite de deforma{ii, apdrute in urma unor lovituri primite in timput transportului sau depozitirii. / In cazul aparitiei unor deformiri se v{r corecta cu ajutorul unei piie fine, evitindu-se distrugere{ acoperirilor galvanice (argintare) pe suprafele relativ mari. i t4

sclinrr nt'utri.i sau silicrrnic.i.

15

Pentru scoatcrca carterei de stingere se va proceda la fel ca mai sus, <-r;trafiilc executindu-se in ordine inversi. 3.3.4. C<lntrolulcircuitclor auxiliare. lnainte de legarea circuite'Ior conform schemei indicate in fig. 40 ; 41; se va verifica ca tensiunea dc alime:r"are si fie cea indicatd pc eticheta intreruptorului sau motorului montat pe aparat. Se va verifica ca tensiunea de alimentare sd nu fie mai micd de 900h din tcnsiunca nominald. Se va controla funclionarea corecti a electromagnelilor de inchidcrc-dcschiderc si minimd tensiune. La declangatorul de tensiune minimA montat cu microintreruptor se va verifica prin migcarea manuall a rniezrrlui mobil cd se produce comutarea microintreruptorului ia un intrefier aI declangatorului dc tensiune minimi de 1 mm' Dacd se constatd o funclionare incorectA se va consulta cap. 4 - mentenanti. NOTA - In cazul intreruptorului de tip debroqabil. controlul se va face cu intreruptorul in pozifia separat, fiqa (a) fiind introdusd in,priza (b) fig. 25. In cazul utilizdrii unui releu RZ-2 pentru temporizarea Ia deschidere a declangatorului de tensiune minimd, racordarea acestuia in circuitul declanqatorului se face legind bornele marcate cu semnul de tensiune alternativd la relea, iar bornele (f) $i (-) la declan;atorul de tensiune miniml (bornele 7 si B cie'Ia'conector) conforn schemei electrice di-n lig. 42. ' Secliunea conduciorilor va fi Ce 0,? ... 1,5 mm2 ATENTIE - Pentru buna funclionare cu releui RZ-z, declanEatorul de tensiune minimd trebuie sd fie echipat cu bobind speciali de 260 V c.c. Pentru verificarea funclion6rii releului RZ-Z se alin:ennzd re1eul, observind dacd declangatorul de tensiune r:-rininr[ s-a inchis, se inchide Intreruptorul gi se regleaza temporizarea la valoarea necesard cu ajutorutr butonului de regiaj. Se intrerupe tensiunea gi se verificd deschiderea temporizatd a intreruptorului. 3.3.5. Executarea manevrelor de introducere Ei extragere. 3.3.5.1.N{anevrade separare(fig. 25... 26). 1B

bolf,ei jr:rit ciecupareafacuta in accstt,a s6 apuce simultan lurii,-' iixaie pe intrcruptor ':i-ghidaj ; se apasa pc butoanclc de blocaj (2) (fig'- 25) ; pina Ia scaparea - se apasl pe pirghiiic de s,cparare (1) (2) (fig. 26) ; de blocare butoanelor a s'-is in --'--;e scot pirghiile de separare Ei se inchiCe uqa dulapului. --r--plptul cd panoul frontal aI aparatului iese relativ mult peste nivelut uiii dulapului indicl pozl\ia ,,intreruptor se1:arat". 3.3.5.2.Mancvra de exbragerc (fig' 38' 39)' - se scot fi;ele circuitelor auxiliare; dc prelungire (fig' ,3B) \?"' S sc monteaza ghidajele -1i n9^asigurAm ca sint bine fixate Fe gi-ridajele fixe 1fig. fAl (ijg. (veii paragraful_3.2.2.1-1 Ei 'ae .tp). bt6care poz' 2 qi intreruptorul - se apasa pirghiiie celula dulapului (fig' 38,39)' p::ate ii"E"i ""tiui"ai" Trecerea clin pczilia ,,extras" in pozilia "separat" 3.3.5.3.' .-.- se introduc ghidajelc Ce prclungire (3) in ghidajele parafi::e (fiq. 3S) qi nu asigurim cA sint bine fixate (vczi gralul 3.2.2.7. j fi fig. 16) ; _ preiungire Ei -- sc agcaza rntreruptorul pe ghidajele de uE-urin!d-; cu. rcalizeazd se dcplasaiea daca . se vcr:ific1 pini --- se impirrgn intrnrr:ptorul spre interiorul dutapului pozilia ,,separat" ; cin.i sr: opre.5te in ; intreruptorul in pozilia ,,separato' bloclncl ' : sc:verifica daci intreruptorul cste blocat in tnod corcspunzitor. ATENTIE - Ghiclajelc de prelungirc.. nu pot fi scoase clacii intreruptorul este in pozilia ,,extras"' 3.3.5.4.Nlanevra de introduccrc (fig' 25; 26)' ATENTIE - Inaintc dc a introcluce intrcruptorul in contactcle fixe se monteazir camercle de stingere qi se introduce fiSa --'- (a) \ ' in priza (b). Sc'introbue pirghiile de separare (1) qi se apas6 pe buioanele de blocare (2).

r9

T
- Se ridicir pirglria (1) pine la scdpare in sus a butoanelor de blocarc (2). - Inainte dc a scoate pirgiriile de separare (1) se verificS dacd intrerr:ptorul cste blocat in pozitia ,,introdus". 4. }IENTENANT.A. 4.1. Lucrdrile de inirelinere Ei verificare a intreruptoarelor automate din seria ORON'IAX vor fi efectuate conform celor menlionate in cap. 4 din prezenta instrucliune, dupi cum urrneazd : - lunar - in cazul exploatirrii aparatelor in nreciiu cu praf umezeald sau condilii grele ; o data la 6 luni - cind aparatele sint exploatate in conditii normale sau cel pulin o datd la 2 ani ; dupi fiecare 1 000 manevre; dup5 fiecare scurtcircuit ; dupd o lungd perioadd de sta{ionare (min 3 luni). ATENTIE - Se interzice cu desdvirEire efectuarea lucririlor de intrelinere Ei menlinerea in continuare a aparatului respectiv in exploatare, dacd acesta a suportat trei scurtcircuite de valoare' naximir (capacitatea de rupere nominall a aparatuiui). CapacitSlile de rupere nominali a intreruptoarelcr auromate din seria OROMAX sint date in tabelul urmator :
Capacitatea de rupere (kA) pt. Capacitatea de inchidere (kA) pt.

4.1.1. Lucrdrile de intreiincrc pcrioiicir ale intrcruptoartlor tip OROI{AX se vor executa cbligatoriu fdri ca aparatul sau subansamblele sale sa fie racordatc Ia relea. 4.1.2. Este interzisS cu clesivirEire inceperea operaiiilor de inrrelinere fira a verifica in prcalabil dacS aparatul nu cste deschis qi ciacd resoarteie sint nearmate (semnalizatorul soarte nearmate - alb" poz.2 fig. 1 c). 4.1.3. La executarea operaliilor cle intrelinere Ei vcrificare este obligatoriu controlul tuturor subairsamblelor rrrcnfionatc in capitoiele urmatoare : 4.2. Camerele de stingere. - sc va verifica integritatea catnerelor de stingere. + se vor demonta camerele de stingere aSa cum se indica ln paragraftrl 3.3.3. - se curitA praful Ei murCiria care pot se. se forlncze datoriti unei l'-rngi perioade dc stalionare. - se verificii, ce piesele tirctclice sd nu fie deosebit de qi ci permit libere mi'ccarca puternic ixrlate de arctti cie'c'r.ric mobilc. contactL-lor - se verificn daca pcreiii interiori ai camerei de stingcre nu sint carboniza{i in moC e>:cesiv. - s(, cllrali u;r,i: pir;iic ti:tcrnc care prezinti por{iuni carbonizatclsau buie clc nctal topit. - clnd toiuqi, cil tirlltare a rcpetatelor intreruperi ia scurtcircuit piirliie- lnct:licc s,i pei:ctii izolanli prezinti in-rportante urnre dc. topirc gi c;rbonizal'c L-stc nccesar si se trcacS la itrlocuirca carnterclorde' sti;lgcrr-'. 4.3. P"ir'!i izolantc. !:olantc. - 'i'r vcr-lfici starca.para';a.nc1o: sc ciililir pirlile i;:cian-itrcu cirpe sau pcnsule absolut -- pe slrprafclele izoiantc tiu -trr.'l;iiicsit mai rilminilllr;ne curatL-, de ulei, gri: il-.e etc. E sc verifici integritatca accsi'ora in caz de necesitate' urminii a fi irrlocuitc. 4.4. Pirti mctalice. - se vor curi';a p;-irfile mctalicc cll ciri:a sau peusula curate.
o1
AL

Curent nominal OROMAX

ORO\{A C.S
lcs @ :

500 Vc.a

500Vc.a 660Vc.a

cos {J-

OROMAX cos Q -0,2

OROMAX

cs

Capacitatea de inchicere 5i 11:pr3 la 220 Vc.c LlR IKA

1000-1600 i 2000-3500 I

4000
O1

50 52 55

110

r32
158 158

50
q, R'

10
1n

7 2 ;6 0 72

114 t21

1c-15

otss.na|

CapacitSlile de rupere pentru 380 V sint $ate in

2A

- pe slrprafclclc 1or.nu trebuie si rirnini grisirni etc.

urme de ulei,

4.5. Contactc (fig. 1 a). - sc vcrifici stareu contactelor de rupere fixc ;i mobile (7, B),'a contactcior plincipaic fixe gi mobile (5, 6) ii a contactclor de brogabilc (3,4). c,ste neccsar sc vor curila suprafclcle dc contact - 6166';i cu o cirpi cnrata'r irnbibatir in solvent. :-- claci supmfala nrezinti urme de perlare se poate pro, ceda la inL'rturarca cu o piii fin5. liOT,\ - Se va da o atentie deoscbitA sir nu sc iistrugi -in forma contactelor cle rupcre ;i a suprafetei clc contact timpul curatirii gi de ascrncnca, ca pilitura inetalicl si fie complet inliiuratu qi sii nu sc depund pe pirrli izolante. - Daci contactele prezintit coroziuni, astfcl incit profiiul estc 'inociificat,se va proceda la inlocuirea lor. - Dacti starca contacielor nu cste coresptr.nzirtoare se va trece la inlocuirca acestora. 4.5.1. lirlocr-rirca contactelor cle rupcre rnobile (fig. 7). - se '"'a scoatc paravanul din rnaterial izolani (h) si apoi se \ior desfacc guruburiie (g), procedind la inlocuirca contactcior uzate. 4.5.2. Inlocuirca contactclor de ruperc fixe (fig. ?). - sLrvor Ccsfacequruburile (a) gi (b) ;i sc vor inlocui cotrtacteleuzate cu contactc noi. - sc vcrifici la ficcare pol fixarea barci inferioare qi a barci supcrioarc pe suportul ii;olant ; se controleazi ci guruburile sint strinse qi cd barele nu prezinti defonnatii. - se controleazi fixarea contactului fix gi a paravanului Ce scparare a contactului principal de cel de rupere. se verifich cu spioni distanla intre contactele de rupere ale intreruptorului inchis, carc constituie cursa in contact a contactelor nrincipale. - distanta intre contactele cle rupere fixe si mobile trebuie si fic ric 1,8... 1,2 mm. Daci aceastd valoare nu se respcctd pc cci trci poii, contactcle vor fi reglate astfei : 22 '

r se actioneaz'a asupta piulileior speciaie (fi3. 7) pi:i ia ob$nerea c<rteicie !,8 .'. I,2 rc'tn. . se regleaz| apoi contactele mobile principale. o se derllaseaze cantactele mcbile pini cind se iipesc contactele cle rupcre ;i se regleazi cc'"a de i.8 -.' 1.2 rrrm, ,ar:\ittnind asupra ciiitanlbarelor (exccnfricilor) pind la obiinerea cotei conform figurii urmdtoare : in aceia;i timp se verificA ca Ltete scniaciele principaie laterale mc,bite sa caice simultan pc cele fixe, adn:ilindu-se o toleranld ae 0,20 rnm pentru inircruptoarele Ce" 2500A qi 10004 ;;i 0,'i rnm pentru cele de 40004 (este l'orb-a-^clc.contactclc inobile priniipale de 1a aparateie de 2000-2500 A, pe care nu se monteazA contacte de rupere). In continuare se executa i0 manevre (inchidere-deschidupir care se controleazd teglaiele efectuaic' dere), 'Se bioctreaza piulileie speciale prin indoirea pidcuielor a$ezaieinfre ele. ' In urrna reglajelcr, distanla intre contactele de runere in l.enuie sd se incadreze in plaja 1li '-'.22 i'l;r:' pozit-i.t clcschis, ' Dupa rcgla.rea clistanteior intre contacte se verifich pl'esiunea pe conl.acte (cu aiutorul unui dinamometru ;i a unc-i limpi dc control). &Iasurarea se cxectttA pe fiecare contact principal cellral cu gaurir pentru fixzire paiavan, izolind ceieialte coniacte ale pohilui, la aparatele cir 500 V c.a. Pentru aparatele cie 6t-r0

4.//f./9j.0, 4 4t. sB4.c

\Sfua-fnr::r'Ah

a': t

V c.a. cu capaciti.rtc clc rupere sporiti, cu ajutorul unui dispozitiv (fig. a ; b). ' Diirailomctrui sc aplici in punctul acest punct corespunzindu-i o for!5 pc confr",rmcelor indicrtc in tabelul urmitor

presiunea se misoari R, forlei misurate in contact in punctul S :

' .1.5.3. lnlocuirea contactcior debrosabile (fig. 28). - se scoate bollui din gauriie (c). introdtts doui tije (C) in giurilc respcctive in scopr-iidc a inpiedica arcurile (a) sit provoace inchidcrea picsel.oL' cle contact, in cazul extragerii contetctului de cicbrcqare. - se scoate subansamblul contact de debro;are (b) din borna intreruptorului (d). se introduce noul contact dc debroEare in-borna rcspectivi. - se scot tijcle (c). - se introduce bollul in girurilc (e) Ei se fiseazf, ctt ajutorui unui splint. 4.6. I'Iecanismul de comandS. - se controleazd vizual intcgritatca picselor (lipsd deformiri. Iovituri sau cripdturi, inCoiri gi eventuale unne dc r'ugini.). - ce controlcazf, existenfa inelelor de siguranti qi ca piulifeie sint binc strinse, iar axele binc fixate. - so controleazi cd resoartele sint corect fixatc in locaEurile lor gi cf, nu existl pericolul de a fi desprinse. verificir mi;carea partii dc armare, controlind liLrerta.tr:a Cc rotalic a axului cu roli ciinlate in jurul axului gi a pirghici dc armarc. :- sC controleazi ca pcretii grupului de artnare si nu frccc felclc interioarc ale perelilor grupului inferior qi ca cei 3 r-lichcti rnici si intre cu ugurinlir intre dinlii rolii dinlate i:lpinsi de resoartcle respective. intreruptorul controlcazd cir roata dinlatd (daci este ili:el.alzut cu rnotor pentru aclionare de la distanfit) nu arc Cintii distru;i. -_'se controleazd libcrtatea Ce miqcare a acelor dottii p'lrg!:ii laterale de ai'rnare qi cd nu freaci pe felele exterioarc ale irerclilor nlecanisrlului inferior. Se verificd ciaci rulmenlii dc pe pirghiile de armare ce aclioneazir asupra calnerellr se rciti:c u$or pe axelc lor. _. se vcrifici libcrtatea de rotalie a rolci (din grupul de armarLrl;pe care se sprijini pirghia de annarc qi rotalia intreguh-r.igrup de annarc prin interincdiul rcsor-tului de reacliune.

(l;:rent nominll ( A)

Forla il ,,S" (ksf )

Forta in ,,R" (ksi)

1000 ...1600 :ccO ...:500 {000

50
no

I1,5?':
o ^ 'f? 'i' 1,6

35

25
.tt

- se controlcazal lnccanismlll superior, vcrificind nii;cacarc participi direct la manevra de inchirea tuturor pierscl<-rr derc-deschidt:rc. - se controlcazi vizual intcgritatca pirghiilor care sc.rpcntru semnavesc pcntru opera{iile de inchidere-deschidcrc, lizare SBUpontrs crcarea diferitelor blocaje. - se armcazri resoartele prin intermediul pirghici ctrc. armare manuali gi se verificd sd se facd armarca firi c{cri excesiv. Sc contr<-ileazd ci pe durata armirii, rulmenlii cr-,cr doui ptrghii latcraie alc mecanismului inferior sc rotcsc pe profilul camci. La terminarea arlnirii, scmnalizatorul va sili qi va aparrc semnalizarea cir arcurile sint armate. In aceastir situatie trcbuie sa coboarc pirghia dc comanda carc pcrmite inchiclcica intreruptorului. Se verificir daci, aparatul fiind inchis qi resoartclc col'.-tplet annate este impicdicata coborirea pirghiei de con:a:iCit de cdtre pirghia dc blocare. verifici scmnaiizarile ,,intrcruptor inchis" ;i ,,rcsort ncarmat". fac citcva rnanc.vre cic inchide're-deschidcre,con*,rcLind corectitudinea rtrunevrclor; sc verifici, ci nu apal' rico;euri ale axttlui de declanqare in timpul inchiderii, carc provoacd rcdeschiderea irncdiatA a intreruptoruiui. f)acil inticrupiorul este prcr'5zut cu aclionare de la iistanlir, dcci cu mo'ioi pe.ntru armarea resoartelor, supiimentar sc vcrifici : o fixarea motorui'-,i 1:l travcrsa mecanismului. c rotirea iibcri a clichctului de actionare al motoruiui pe axul cxcentric. . se controleazi fixarea rcsortului si se verificir ciaci este in stare si mcnlind aderenla intre clichet gi roata din1aia. o se verificir moritajui contactelor de sfir;it de cursA a motclului gi de blocaj in caz de funclionarc greqitd a mecanismului. o se verificd lcgiturilc electrice. . se controlcaza cii tensiunea de alimentare a motcruiui este cea prcv6zuta.

o se alimentcazramotorul la 0,85 U norninal, verificind ca motorul este in stare si armeze cu siguranll resoartele de coinandS. o se executi 5-10 manevre de armare a resoartelor de arlnare prin intermediul motorului. Dacir se constatir defecliuni se va trece Ia inlocuirea grupttlui motoreductor, proc'eciindu-sc astfel : - Pentru inlocuirea motoreductorului (poz. 1 fig. 35) se procedeazdastfel : . se dernonteazdconductorii dc alimentare (3) Ei ai tnotorului din bornele capacului. o se sldbcDte .5urubui (5) (fig. 37),.carc fixeazd clichetui (v) f,c rulmentul (11). e se desfacepiulila (6) (fig. 37). . se scot de pe axul motorului gaiba mare (B), Eaiba rnic6 (10) ,slclichctul (9). ' o sc scot guruburile (7) care fixeazi motorul pe traversd frg. 36. o se cxtrage motorul din aparat, rotindu-I in jos ;i t'rdgindtt-l spre dreapta. o cu un dispczitiv se scct de pe axul (14) al motorului, rurimcntul (11), gaibele rnici (12) gi Eaiba rnare (13). . se monteazri cu aiutorul unui dispozitiv pe axul tnotorului nou gaibamare, Eaibelemici gi rulmentul. e se fixeaza rnotorul pe traversl cu ajutorul guruburilor (;) o sc introduc pe axul motorului clichetul, ,saibatrlicit, piulila (6). string cu rnalc sc ;i ;i-'iba c sc stringe ;urubul (5) care fixcazir clichetul pe rulnlcnt. o resortul se fixeazi in urcchea ciichetuiui. r conductorii dc alimcntare se lcagi la borne. c sc alimenteazf, tlotorul qi se inccarca prin citeva manci't'e dc inchidere-cleschideredaci tensionarea resoartelclr se face corect. - Contactele auxiliare (fig. 10). - se va verifica starea contactelor auxiliare. . Dacf, inchiderea sau dcschiderca contactclor nu este fermf,, daci perelii sini deforrnali sau crdpali acestea sc vor inlocni dupi cu murmeazi :

26

27

- Demonttrc, tnPntart. Sc exc'ctttiturmiitoarele operalii : - sc clesfaclc'gaturilc la borne' demontciazir piuliteic carc fixeazi contactele ar'.t:ripe tiranli. liare -- s. iniocuic;tc ccntactul sau contactcle dcfecte { se montcazii erltclc noi, fixindu-le prin stringcrca piulifclor. - se refac legiturile Ia borne. - Reglare. Cu aparatul inchis sc vcrifici dacf, tijclc (d) alc contactelor auxiliare ies din carcasc ctt 1 mtn. In caz contrar sc vor dcsfacc ;uruburil,c (c), se va cl':i:l:'s:r partca infcrioara sau sltpcrirrl'rri pir:ghia (g) cu giuri ovalc -s1rrc p"nt... ,i-ontrin" ca pirqhia (g) sir ac{ionezc corcct tija (cl). ' Se vor stringc .;urnburilc (c) ;i sc vor sigila cu o pica-'titrii de l'opsea. cu o larnpd dc control sc va verifica funclionarea c'orc'c'rii a Contactelor auxiliare rti corcspondenla cu schctna eli:cll ir:ii. {.7. Conexiuni. l)criodic sc' rta vcrific"'. starea izolaliei carblurilor de ie1.;irturJr :,i stringerea guruburiior dc fixare a legiturilor la bo:nckr in rcrr,tptcrtiltti. Dc rsetncnea se verificir starea fiexibilelor (lipsA i.tir:itttri. rr-tptrtri, desprinCcri din locurile de fixare sau sr-tciitra) contactcLorprincipale. 4.t]. Dcclansatorul de' tcnsiunc miniml
ol tt,,

Dacil se constatir cir DTm nu itrai corcspuudc, acesta se va inleicui cu altul de aceeaEi valoare, proced'ind dupl cum urmcazi : operalii : Pentru demontare se executir urmitoarele - se demonteaz6 cele 3 qurubri (c) care fixeazd declanf-!e travcrsa (a) (fig. 27). Eatorul de tensiune minimi -. se desfac legdturile de la bornele bobinei. NOTA cleclangator pe traversi in Se monteazir noul acela;i mod, refAcindu-se iegi,rturile ]a bornele bobinei ; - Se alimenteazil bcbina declan"<atorttlui cu tensiune sau se irichide cLapeta r:robilS (d), r'erificindu-se cir intre boltul (m) ;i pirghia (b) existii un' joc de cca. 1 mnt, cind boliul (n) al pirg.hici (0) sc sprijini pe virful (p) al clichetulrri de agAtare. in caz contrar se slabegte piulila ;i se roteEte boilui c:icentric (m) nini lii ob{inerca condi{iei cerute (fia. 11 a) ; dacd prin eliSc inchide inti'eruptor,-rl gi se verifici berarea clapctei inclbilc, intreruptorul se deschide. In cazul declanqatoarclor dc tensiunc minin-rl cchipatc cr-t micrr;iirtrc ruptor, inaintl' dc rnontarc sc va vcrifica :A actioniliea rnicrointreruptorului se producc la o distanta intre

armitu:"i dc 1 mm. Dacir distanla este rnal rnare sau microintreruptorul r-ru c:steaclionat sc va indoi corespttnzatorbralul inicrointreruptorului. 4.9. Declangator magnetic tip I{I( 32\. - se verifici vizual daci-ideclangatdarelesint montate pe polii corespunzitori R-stinga ; S-mijtoc ; T-dreapta. - sc vcrificir cu lera daci pittii{eie de fixare ale tliezuriior nrrgnetice montato pc pol ii permit acestuia un joc dc 0,2...a 3 mm (fig. 12), iar contrapiuli{ele sint bine strinse. Apoi cu o ;urubr:lni{d sublire saLl cu o tija se roteEte tniezul mobil postcrior al fiecarui deciangator (fig. 17) pini se produce dcclan.:areaaparatului. In eazul cind declanqatorul dt clanqeazi firrh si deschidlr aparatul se verificd daci paletele de pe axul relee sint corect reglatc Ei daca axul nu are freedri (in pczilia ,,inchis" a aparatuluil (fig. 6, 12, 77,29, 31.

(DTm) (fig. 1l a.

sc conti'olcaz;i fixarea DTm pe traversa mccanis:'i;l'}'ti' sc controlerzir cir rcperclc componentc ale D-I'rn lill iir'l clcfcctc, abscnta cr,rpirturilor sall rupturilor la bobinA. - se inchide irtreruptortll, se :rpasi cu nrina micziil '---:-'biI si epoi, lilsind cit tlic'zt-r-lmobil sd rcvinii lcnt in 1i('zi:-ii clcscl:is, se'r-ciificii r.lacir tcnsiunea din resort estc suficic--,'!ti pcntrl a detcrniina desc'iriclr'rca aparatului. sc vcrifica. cii la 0,85 U norninal c'a. qi 0,75 U nr':-:il-;al pentrrt c.c. dccltlnSatorul sc inchide fcrrn ;i nu vibrcazl:' iar ia (0,35 ... 0,?) U nominlrl clccizrnlatorul -provoacit deschiili:reir (0 , 1-0,7) U nom peni rl i c' c' int . r : c r t r pt o ru l u i , p e n trl t c .i t.;i ?8

29

Pe scaia (19) din stinga este indicat curcntul 11' de dereglabil intre (0'5 ... 1)' In;' reglaj clarrgare Ia suprasarcini carLlse executir prin rotirea butonuitti (b) (fig. 6). este de 10 s Ia 6 Ii. Timpul T1 dc declangare , Pe scala (22) cste indicat curentul de 'declanEare I2, fglabil conform tabelului urmdtor: ...
Inlrr

restai oomeniu

Timpul de reglaj To corespunzitor curentului L se poate re-qia in limitele 100...500 m sec. la o valoare fixa doriti, in unul din punctele aflate in plaja menlionatd. Paleta de declangare instantanee 27 fig. 31, poate produee declanqarea la o valoare reglat5 fixd intre 10... 30 hA. 4.10. Ungerea mecanismultti. Odati cu efectuarea lucrdriior de intrelinere gi verificare se r.a da'o atenfie deosebiti ungerii mecanismelor in migcare. Ungerea rulnrenlilor se va executa cu .ulei perfect. Ungerea rnc'canismelor se va executa in locuriie meriliorrate in fig. 44,43. 4.11. Electromagnetul de deschideore (ED) (fig. 33). - se verificii m, :rtajul electromagnetrrlui pe mecanism, conilolind sA nu existe joc transversal. - se controleazd migcarea miezului mobil, urmdrind si nit sc prodtrcl frecAri. -- se controleazi carcasa bobinei s6 nu prezinte crdpituri sau rupturi gi cf, tensiunea bobinei este cca soiicitat5.
JU

- se verifici legdturile electrice - se verificd ieglajui electromagnetului conform celor jos. menlionate mai ''dacd electromagnetul se inchide la 0,7 U nobe verificA cd electromagnetul de deschidere l1u se constatA Dacir minai. mai corespnde,acesta se'va inlocui dupi cum,urmeaz6: Pentru iniocuirea unui electrdmagnet de. deschidere defect Se Va proceda astfel: desfac }egdturile Ia borne. ,4 se dernonteazd cele doud piulile (a) care fixeazi electromagnetul. . -i se scoate'electromagnetul prin tragere laterald' - se introduce noul electromagnet pe cele CouS bolluri gi se fixeazl prin stringerea piulilelor (a). se refac legiturile la borne. . Pentru vcrificare, ctt intrerupdtorul inchis, se va provoca declangarea intreruptorului, impingind ugor in sensul' incicat de sigeata armitura mobiii (b) (fig. 33), se apasS- uqor pe armitura rnobilai pina cind sc l-lroduce declanEarea intreruptorului. 'Cind accst lucru nu s'c 1:;ociuccsc va regla in mod co-respunzdtor qurubul (c). \rc'rificati ci l".irghiilc Cin plastic (C) Ei (e) se miqcd uEor ;i rcvin in pozilii initiale, cind pirghia (d) este innpinsi in sensul si.gelii din fig. 33. Intrc pirghia (e) Ei rola (f) trebuie sil fie un mic joc. In cai contrar, pcntru rcalizarea jocului se inqurubcazd (c). pu{in - ' ;urubul'de reglaj Odata regizr.rearealizat!, gurubui (c) se va bloca cu o picdturir cic vopsca. 4.72. Elcctromagnctul de i;rciiidere (EI) (fig. 3'!). .Se exccuti aceleaqi verificiri ca la electrc:r'ragnetul de deschiderc. Daci se ccnstati ci EI estq defect sc va inlociri astfel : - pcntru detnontarea electroitragnetuiui de i-nchidere defect {i pcntru lilontarea; celui nou se va proc'--da ea la pct. 4.11. pentru verificarc, cu .intreruptorul dcschis Ei cu reintreruptorului, soartele armate, se va provoca inchidcrea

31

irnpingind incet in scflsul indicat cle sageatl, armitura mobili (b). se apasi ugor p armitura mobild pini cind se pro_ , duce declangarea infrcruptorului. Cind acest lucru nu sc inlirnplir se va acliona in mod corespunzdtor asupra gurubului de reglaj (c). .verificafi daca pirghiile din plastic (cl) qi (c) se cleplaseazi ugor 9i -r.in in pozil|a iniliala. (e) poate freca accidental pe tabla de probeclie, . -Pirghia daci. aceastaeste deformati. in accsi caz indepartali pu[in tabla, deformind-o in scns confrar. . - 'r'erificali cd intre pirghia (e) gi qurubul (c) exista un lnrc Joc. . Dagd pirghia freaci de ca1rul Eurubului gi nu sc poate migca liber degurubati pulin Eurubul (c). Dupa regiarc, gurubul sc sigileazi cu o piciitura de
1'OpSea.

4.
ta

!-

2
ki

u
Ot
h

?t$ rx
i)
r!-a

gEi i iiE t
+
\o 6

o ri X .t* -" i
frlrtt.=| -

tr

e,r .:. c ** c!'=ocl a : t rF } -, , i 4 ',

q
N

*ScE

U)

;
a
<)

ti

.1.
onl

g I
F

zi

or

F!?.'
O g - |J) ii -r.9 H-.1_l
, * :J

ti i t
I

tl

I N

il::

6l
Hfa

3
,l

a) o
q

<F t z n -t-. . ; "


-:.
:e

:
Ll *

r 't'

o
*L\

o""

I I

!1;o?
6!,

(tt-^

II

,'l

-)
I s
ra

I al

NOTA - daci intreruptorul inchide sau deschicle corect prin cele doui pirghii (d), dar nu funclioneaza prin comanda ele irici a celor 2 electromagnefi, verificali cd -scheina electricA este corecti. gi ca bobincle nu sint intrerupte. Dupi cfcctuarea operafiilor de intrelinere se veri^. - 1,13. fic:'r din nou : - valoarea rezistenfeide izolafie. - deciangarea prin deci.an;atoareletip 1\{I(. 'a _ ATENTIE - Beneficiarul are obligatia de tine cvidenla operaliiior de mentenanlir executate'in conformitate cu prezcnteleinstruc!iuni. Aparateic carc nu respectd prevederile prezentclor instrucliuni vor fi inlocuite cu altele-noi de acceagi valoare. - La montarca pe panou se va urmiri : existenla unei foi de azbest sau pertinax cie gmsime 1-2 mm Ceasupra aparatului (conform legenda tab. Zj. t respectarea distanlelor faln de pereli conform datelor de legenda de la tabelul 2.
to

8 sx
-r

H
z cJ

*i E
c t E l ts ,

a
t J

,J)

z
2
-J

.i .

;- :S e'E = Z 6
ll r- ri , e I +i1+t c* 'R c I E
N^ F d.

;J
r,33 t
<,1

e::
a= o e'oO

A 3l

*tr
n tIe

-L,

=r ,, r' e i

1.9 - . gP o | t r - : - E? t re {

. E:
t t )-, ' -H -

i,

7 =

', 1 ,F

t
|

I |
oq-

Fr

z o

L
::d

a
ii

'CJ cnF 2 .\ +d---'-

cJ,4 F a

u.: :

-t-

a/

=. .: ;

'?
Y : ? F.

='r '': ' a


Y F. 1 A ). . = i ' l ='/.Y Y : t c r' J t s

oq

F{!

.-

u te I

I .x

ZE
3-c.608

k.

raF

J\)

I
I
{

i-t'
n -

l r=
\\;

F ig .

la

\\ 18

15

q1
II

t]j

'.,

r-

,l.l-1-

ill

9P
cb

\)
0 0

'EJS

o Il

ol

t1 oll

ofi

...ft.t.:i

':,!f,t''i:

ii

(u (u
-= R)
J'J

Fi

qJ
1-\

40

Fi g. 10

12

.13

Fig. 11

Fr g . 1 2

4{
+:)

Fg.:
I

i0
.a

l? al

NI

illt

RI iltl

Fig. 2l

Fig. 22

tnF 1A

t r.,

tl

0 !, lt t l CI l10 l

.'rl rl
il

lt

ti
1 L

ol o l n
v.

It'[' I I
I l"

i#
l0
l{!

r l l1

0 0 0
0

I I

I t ii. 21)

j-4\.
{
li

b \34-'1

/,.--'i
ed

:t

52

1'ARI.:!, I

5{

tt

{ ;t9.31

.Fjg. .33

ao

6
\ \ \ \ \ I

B
\

I I

r\12
Fig. 37

I
I i !

7r"r

't'Au Ii r .

III

5 (l l c u ri r , l rc t ri c l

.o-99

ir
tt

pr4

YY * > a-? L>; -9 + > + -g

rl

I
"l
6 I
t I

-,JI 'l i -i + ,.t- t-J-.1


iv v\a vvY

t fotut4lt is'itzX-f
"-

VVY;

-i+ -t0
r->t - I5

Al 1r7 - tt 4-:\-tl

? ,6 6

lrl

de l c u re rtt D deiI ar r r aia rrn a z .rma ( li corrf act de serrnatrzare , , r eloar i e a rm a .i e " ( ( t O( enl; : ( . i de s e m n ;:i r:a rr " ,,dr,', -hrg prtn derI an:,atoare l c l ri d r:re i. I . ier | r om a q r,e rn F 0 el' , c lr or na g n e dte ri e s c h rd e re lir : r de. - lar r go to dr e te n s n tn tn a )l d prrz.: :.r f rsa drr apta pt ap debr ) i: pr t z a : r f r:a s l rrrg a pt ap debr 3 c c s r wr ar t r p t a p a ra l e l e f . rx e bi: i Leqat ur r i e rn d i c a f c u Irn re e i: , lr er uF ia s rn t v a ta b i l en u m a i pt apar ate l e d e b ro s a b i l e 2 La ceirre tc pol etrmrna OImEI [D
l: i9. 10

,* _ ! $ , 4 #
' Pizrlia ,,nfrodus m2. V-/Z/.1/ LLGl:SI}A
-*-__ l:r:ltq,rrrr :l., rlrit:, Sclrr:lt:r t:lcctl.ilr'r rl. &:

rnl '

!//////t

A -.t ,-:\,{ I I : 'ii


t^

ii

ll

A-

r.otrlrrrl.i ;, tit{tii

c-*'J^ Fuu

a--oJt-Ht
ufiD

itbt priilcipirl (:, altil\ttIr,f (L. {,ltrr,il( irrr:lri<[.rc (itl,r:lLi(hrrc iileitrc,,f(.r.rilI l4

ar al ' Poz tl r a,,:t'P

-..- r ll'clroilrjtr.lfl{:l - - r l, clrorrr:r::rr'l -, * * , r'l rttac! sr:ilt[t :,1:lr.tlr" rir:clrn ![or

rIt I

lpiu: p r mrcrorntret plz . Intf.dus Semnalrzare'. mtcrorntreruptr-;p t sennal rzartapoz seFafJt

dr: 1,:rtsiunc

l:irrirr;.i

..()nlact. S([]lV:lilxre,,dc:cLi, I,f!n drclxil!:ltoarc.

Fig, 4L

@
@

Fr g, 42

62

PiTSID[ S:}{IMB
PIESEI DENU I" IIR EA NUMARDESEN

1.P.\RAVAN 2. PARAVAN

Z$J,l-4tU0A A ?m0-25c0Al 1000-1500 0960 0 4 J7. 096 500! 4.17 ',J96.01+.17

660\ 4 8 4 1 8 8 0 4 8 4 . 1 8 9 0
+1 5 l+ 170950 / - . 6 13 0 /-.6/+.115.0

EI PENTRU l. B0BlNir /+ .B0B IN APEN T RED U

0 0 2 ?9 0012 2 9 0 0 / i 0 2.29001' ?.29.001'.0 2.29.00/+.0 2.?90A1.0

5.0 DTM 22t0050 229005.0 229 00 PEI{T[?U 5. BOBINA 004c 1370040 17 1.17.00/-1 .0 6. IMERA DESTII'iGEI 019.0 0190 1.37 660\1.37
trnn\

7 RAMA I.lONTATA
o locut'rde ungele
E;a t4

0 2.93.01q 2930100 2 .93.010.0

64