Sunteți pe pagina 1din 18

Subiectele

sesiunii de examinare a cunoștințelor candidaților pentru obținerea autorizației de

”Electrician autorizat de gradul II”

Notă: pentru fiecare întrebare propusă se vor oferi 4 variante de răspuns.

Documente
Nr. Subiectul, întrebarea Teмa, вопрос de referință
d/o
NAIE
1. Ce este sistema TN-C-S? Что такое система TN-C-S?
pct. 1.7.3
NAIE
2. Ce este sistema TN-C? Что такое система TN-C?
pct. 1.7.3
Dați definiţia termenului - parte activă a instalației Дайте определение - токоведущая часть NAIE
3.
electrice? электроустановки? pct.1.7.8
NAIE
4. Dați definiţia termenului - atingere indirectă? Дайте определение - косвенное прикосновение?
pct.1.7.12
NAIE
5. Protecția la atingerea directă este? Защита от прямого прикосновения это?
pct.1.7.13
NAIE
6. Priză de pământ naturală este? Естественный заземлитель это?
pct.1.7.17
NAIE
7. Ce este o instalație de legare la pământ? Что такое заземляющее устройство?
pct.1.7.19
NAIE
8. Definiţi termenul - tensiune de pas? Дайте определение - напряжение шага?
pct.1.7.25
NAIE
9. Ce este legarea la pământ de protecție? Что такое защитное заземление?
pct.1.7.29
Daţi definiţia termenului - „deconectarea automată a Дайте определения термину - „автоматическое отключение NAIE
10.
alimentării”: питания”. pct.1.7.38
11. Dați definiţia termenului - izolația dublă? Дайте определение - двойная изоляция? NAIE
1
pct.1.7.41
NAIE
12. Care este tensiunea foarte joasă de protecție (TFJP)? Какое напряжение сверхнизкое (малое) (СНН)?
pct.1.7.43
NAIE
13. Ce este transformatorul de separare? Что такое разделительный трансформатор?
pct.1.7.44
Отделение одной электрической цепи от других цепей в
Separarea rețelelor în instalațiile electrice până la 1 kV se NAIE
14. электроустановках напряжением до 1 кВ производится с
execută prin? pct.1.7.47
помощью?
Cerinţe generale de securitate electrică, către părțile
Oбщие требования электробезопасности к токоведущим NAIE
15. conductoare ale instalației electrice care trebuie
частям электроустановки которые должны соблюдаться? pct.1.7.49
respectate?
Măsurile de protecţie care exclud posibilitatea Меры защиты от прямого прикосновения для защиты от NAIE
16.
electrocutărilor la atingerea directă în IE? поражения электрическим током (укажите верный ответ)? pct.1.7.50
Măsurile de protecţie, contra electrocutărilor la atingerea Меры защиты при косвенном прикосновении для защиты
NAIE
17. indirectă în cazurile deteriorării izolaţiei (indicați от поражения электрическим током в случае повреждения
pct. 1.7.51
răspunsul incorect)? изоляции (укажите неверный ответ)?
На каких этапах необходимо предусмотреть и реализовать
Etapele în cadrul cărora trebuie să fie prevăzute și
меры защиты от поражения электрическим током для NAIE
18. realizate măsurile de protecţie împotriva electrocutărilor
вновь сооружаемых или реконструируемых pct. 1.7.52
în instalaţiile electrice noi sau reconstruite?
электроустановках?
În care cazuri trebuie realizate măsuri de protecţie la
В каких случаях следует выполнять защиту при косвенном NAIE
19. atingerea indirectă în instalaţiile electrice de curent
прикосновении в электроустановках переменного тока? pct.1.7.53
alternativ?
Se admite utilizarea doar a prizelor de pământ naturale în Допускается ли использование в качестве заземляющих NAIE
20.
calitate de instalații de legare la pământ? устройств только естественные заземлители? pct. 1.7.54
Допускается ли объединение заземляющих устройств
Se permite cumularea instalațiilor de legare la pământ
электроустановок териториально сближенных, разных NAIE
21. pentru instalațiile electrice aproape una de alta cu tensiuni
напряжении и назначении в одно общее заземляющее pct. 1.7.55
și destinații diferite în una singură (comună)?
устройство?
Какие требования предъявляются к заземляющему
Care sunt cerinţele instalația de legare la pământ utilizată устройству используемое для заземления NAIE
22.
în instalaţiile electrice de diferite tensiuni şi destinaţii? электроустановок одного или разных назначений и pct. 1.7.55
напряжений?
2
От какой системы должны получать питание
Care sistem de tratare a punctului neutru şi ce măsură de
электроустановки напряжением до 1 кВ жилых,
protecţie la atingerea indirectă, se utilizează în instalaţiile NAIE
23. общественных и промышленных зданий и какая мера для
electrice cu tensiunea până la 1 kV, amplasate în clădiri de pct.1.7.57
защиты от поражения электрическим током при косвенном
locuit, de menire socială și de producere?
прикосновение должно быть выполнено?
При соблюдение, какого условия допускается питание
La îndeplinirea cărei condiții se permite alimentarea cu электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с
NAIE
24. energie electrică a instalaţiilor electrice cu tensiunea până глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых
pct.1.7.59
la 1 kV prin sistemul de legare la pământ TT ? проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали (система )?
Măsurile de protecție la atingerea indirectă, care pot fi Меры защиты при косвенном прикосновении, которые
aplicate în cazul depășirii timpului maximal admisibil могут быть выполнены в случаях, когда время NAIE
25.
de acţionare a protecției? автоматического отключения питания выше максимально pct. 1.7.62
допустимого?
Care este timpul maxim admisibil pentru deconectarea
Наибольшее допустимое время автоматического NAIE
26. automată a sursei de alimentare la acţionarea protecției
отключения питания для системы ТN? pct. 1.7.79
în sistemul TN?
Ce părți conductoare trebuie legate între ele pentru Какие проводящие части должны быть соединены между
NAIE
27. obținerea sistemului de egalare a potențialelor собой для образования дополнительной системы
pct. 1.7.83
suplimentar? уравнивания потенциалов?
Secțiunea minimă a conductorului de legare la pământ cu Заземляющий проводник присоединяющий заземлитель NAIE
bara principală de împământare în instalațiile electrice cu рабочего заземления к главной заземляющей шине в pct. 1.7.117
28.
tensiunea sub 1 kV trebuie să fie nu mai mică? электроустановках до 1 кВ должен иметь сечение не
менее?
Părţile conductoare interzise de utilizat în calitate de
Какие части не допускается использовать в качестве PE NAIE
29. conductor de protecţie PE?
проводников? pct. 1.7.123
În care cazuri izolația conductorului de protecție (PE) В каких случаях изоляция нулевого защитного проводника
NAIE
30. trebuie să fie echivalentă cu izolația conductorului (PE) должна быть равноценной изоляции фазных
pct. 1.7.129
fazic? проводников?
NAIE
31. Cerinţele către conductoarele PE neizolate. Требования к неизолированным РЕ-проводникам.
pct. 1.7.130

3
În care cazuri, divizarea conductorului PEN în В каком случае, разделение PEN проводник на PE и N NAIE
32.
conductorii PE și N nu este obligatorie? проводники не является обязательной? pct. 1.7.131
Este permisă combinarea funcției conductorului neutru N Допускается ли совмещение функций нулевого защитного NAIE
33.
și conductorului de protecție PE într-un singur conductor? и нулевого рабочего проводников? pct. 1.7.132
Este permisă includerea aparatelor de comutație în Допускается включать коммутационные аппараты в цепях
NAIE
34. circuitele conductoarelor PE și PEN și dacă se permite РЕ и РЕN проводников и если допускается то в каких
pct. 1.7.145
numiți aceste cazuri? случаях?
Care sunt secțiunile transversale а conductoarelor de Какая площади поперечного сечения должно быть у
NAIE
35. împământare în instalațiile electrice cu tensiuni mai mari заземляющих проводников в электроустановках
pct.1.7.115
de 1 kV cu neutrul izolat? напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью?
Care este secțiunea transversală a barei principale de Какое должно быть сечение отдельно установленной NAIE
36.
legare la pământ? главной заземляющей шины? pct.1.7.119
Care sunt secțiunile minime transversale ale Какие наименьшие площади поперечного сечения медных
conductorilor de protecție din cupru care sunt în защитных проводников, не входящих в состав кабеля или
NAIE
37. componența cablului sau care nu sunt așezate într-un проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на
pct.1.7.127
înveliș comun (țeavă, canal, pe același jgheab) cu одном лотке) с фазными проводниками при наличии
conductoare de fază, când există protecție mecanică? механической защиты?
Care sunt secțiunile minime transversale ale Какие наименьшие площади поперечного сечения медных
conductorilor de protecție din cupru care sunt în защитных проводников, не входящих в состав кабеля или
NAIE
38. componența cablului sau care nu sunt așezate într-un проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на
pct.1.7.127
înveliș comun (țeavă,canal, pe același jgheab) cu одном лотке) с фазными проводниками при отсутствии
conductoare de fază, când nu există protecție mecanică? механической защиты?
Care este secțiunea transversală minimă a conductorilor Какие наименьшие площади поперечного сечения
NAIE
39. de protecție din aluminiu amenajați separat? отдельно проложенных защитных алюминиевых
pct.1.7.127
проводников?
Care trebuie să fie secțiunea transversală a conductorilor Какое должно быть сечение проводников основной NAIE
40.
sistemului principal de egalare a potențialului? системы уравнивания потенциалов? pct.1.7.137
Care trebuie să fie secțiunea transversală a Какое должно быть наименьшие площадь поперечного
conductoarelor sistemului de egalare a potențialului сечения проводников дополнительной системы NAIE
41.
suplimentar, la conectarea a două părți conductoare уравнивания потенциалов, при соединении двух открытых pct.1.7.138
deschise? проводящих частей?
Cât trebuie să fie curentul nominal diferențial de Какой должен быть номинальный отключающий NAIE
42.
declanșare la întrerupătoare de curent rezidual pentru o дифференциальный ток защитного отключения для pct.1.7.151
4
protecție suplimentară împotriva contactului direct și a дополнительной защиты от прямого прикосновения и при
contactului indirect, prize cu un curent nominal de cel косвенном прикосновении штепсельные розетки с
mult 20 A amenajată în exterior, precum și în interior, dar номинальным током не более 20 А наружной установки, а
la care pot fi conectate receptoare portabile utilizate în также внутренней установки, но к которым могут быть
exteriorul clădirilor sau în încăperi cu un pericol sporit și подключены переносные электроприемники,
foarte sporit? используемые вне зданий либо в помещениях с
повышенной опасностью и особо опасных?
Valoarea admisibilă a tensiunii de atingere, сare necesită Значение напряжения прикосновения которая
să fie asigurată de către instalaţia de egalizare şi de обеспечивается устройством выравнивания и уравнивания NAIE
43.
echipotenţializare în regimul normal de funcționare a потенциалов в нормальном режиме работы pct. 1.7.175
echipamentului electric? электрооборудования?
În clădirile administrative, cele de locuit noi construite В новых и реконструируемых жилых и общественных
și cele reconstruite, alimentarea cu energie electrică зданий питание электроприемников должно NAIE
44.
trebuie efectuată de la сare rețea și ce sistemă de осуществляется от какой сети и с какой системой pct.7.1.13
împămîntare? заземления?
Este permisă amplasarea posturilor de transformare în Допускается размещение встроенных и пристроенных
NAIE
45. incinta, anexele blocurilor administrative destinate подстанций в спальных корпусах учреждений, в школьных
pct.7.1.15
odihnei, școli sau alte instituții de învățământ? и других учебных заведениях?
Se permite amenajarea conductelor de gaz, lichide Допускается прокладка газопроводов и трубопроводы с
NAIE
46. inflamabile, de canalizare și de scurgere a apelor, prin горючими жидкостями, канализации и внутренних
pct.7.1.29
încăperile cu panouri electrice? водостоков через электрощитовые помещении?
Как правильно, допускается осуществлять питание
Cum corect este permisă alimentarea corpurilor de NAIE
47. светильников лестничных клеток, вестибюлей, холлов,
iluminat din scările blocurilor de locuit, coridoare, hol? pct.7.1.32
поэтажных коридоров в жилых домах?
Rețelele de alimentare și distribuție din blocuri se permite Питающие и распределительные сети в зданиях,
NAIE
48. executarea cu cablurilor sau conductoarelor cu din допускается выполнять кабелями или проводниками с
pct.7.1.34
aluminiu cu ce secțiune? алюминиевыми жилами какой сечение?
În blocurile de locuit se permite amenajarea sectoarelor В жилых зданиях допускается прокладка вертикальных NAIE
49.
verticale a rețelei de distribuție prin apartamente? участков распределительной сети внутри квартир? pct.7.1.35
Se permite de amenajat conductorii și cablurile liniilor de
Допускается прокладка от этажного щитка в общей трубе,
alimentare cu energie electrică a diferitor apartamente de NAIE
50. общем коробе или канале проводов и кабелей питающих
la tabloul de distribuție de pe etaj în țevi comune, jgheaburi pct.7.1.35
линий разных квартир?
comune?
5
Este permisă tranzitarea cablurilor, montate pe suprafață, Допускается открытая прокладка транзитных кабелей и NAIE
51.
prin depozite, debarale? проводов через кладовые и складские помещения? pct.7.1.43
În IE casnice, care este secțiunea transversală minimă В электроустановок жилых зданий какое наименьшее
NAIE
52. permisă a conductorului PE, care nu este parte сечение PE проводников не входящих в состав кабеля
pct.7.1.45
componentă а cablului? допускается?
În IE din clădiri sociale, care este distanța minimă admisă В электроустановок бытовых зданий какое минимальное
NAIE
53. dintre gazoduct și întrerupătoarele, prizele electrice și alte расстояние от выключателей, штепсельных розеток и
pct.7.1.50
elemente a instalației electrice? элементов электроустановок допускается до газопроводов?
La ce înălțime de la podea este permis amenajarea На какой высоте от пола, в помещениях для пребывания
NAIE
54. întrerupătoarelor în încăperile pentru copii (grădinițe, детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах )
pct.7.1.51
creșe, școli)? следует устанавливать выключатели?
Instalațiile antiincendiare și cele de pază din clădiri, din К какой категории по надежности электроснабжения
NAIE
55. punct de vedere a alimentării cu energie electrică, cărei относятся устройства противопожарной и охранной
pct.7.1.57
categorii de fiabilitate corespund? сигнализации здании?
Definiţi termenul - reţea electrică deschisă. NAIE
56. Дайте определение термину – открытая электропроводка.
pct. 2.1.4
Definiţi termenul - reţea electrică ascunsă. NAIE
57. Дайте определение термину – скрытая электропроводка. pct. 2.1.4

Definiţi termenul - reţea electrică externă. NAIE


58. Дайте определение термину – наружная электропроводка.
pct. 2.1.5
În ce mod trebuie efectuate conexiunile şi ramificările Каким образом должны производиться соединение и NAIE
59.
firelor conductoarelor şi cablurilor? ответвление жил проводов и кабелей? pct. 2.1.21
La ce înălțime minimă de la nivelul pardoselii se На какой высоте от уровня пола выполняется прокладка
amenajează rețelele electrice interne deschise cu открытой электропроводки с незащищенных NAIE
60.
conductori izolați neprotejați mecanic în încăperi cu изолированных проводов в помещениях с повышенной pct. 2.1.52
pericol sporit și cu pericol deosebit? опасностью и особо опасных?
Distanța minimă dintre conductoarele rețelei electrice Mинимальное расстояние при пересечение проводов NAIE
61. interne deschise la intersecția cu conducte ce conțin открытой электропроводки с трубопроводами, pct.2.1.56
fluide inflamabile? содержащими горючие жидкости и газы?
NCM
Prizele din apartamente şi cămine trebuie instalate în Штепсельные розетки в квартирах и общежитиях должны
62. G.01.02-2015
locuri comode pentru utilizarea acestora şi ținând cont de устанавливаться в местах, удобных для их использования,
pct. 15.36
6
amplasarea în proiect a mobilei de bucătărie şi de uz и с учетом проектируемой расстановки бытовой и
casnic, dar? кухонной мебели, но?
NCM
Se admite conectarea sub aceeași bornă de contact a nulul Допускается подключать под общий контактный зажим
63. G.01.02-2015
de lucru şi nulul de protecţie? нулевой рабочий и нулевой защитный проводники?
pct. 18.9
Se admite în clădirile locative pozarea liniilor de Допускается в жилых домах прокладка транзитных NCM
64. distribuție de tranzit prin apartamente şi încăperile altor распределительных линий через квартиры и помещения G.01.02:2015
proprietari? других собственников? pct.15.16
Se admite pozarea într-un canal, manșon, jgheab, tub şi Допускается прокладка в одном канале, рукаве, коробе, NCM
65. în alte construcţii a liniilor care alimentează diverse трубе и в других конструкциях линий, питающих разные G.01.02:2015
apartamente? квартиры? pct.15.25
Expresia de calcul pentru alegerea curentul nominal sau Расчетная формула для выбора номинального тока или
reglajul de curent al demarorului termic al уставки номинального тока теплового расцепителя NCM
66. întrerupătorului automat cu caracteristica nereglabilă sau автоматического выключателя с нерегулируемой или G.01.02:2015
reglabilă invers proporțională funcție de curent în cazul регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой Anexa C
liniei care pleacă către un motor? в случае линии питающей электродвигатель?
NCM
Se admite de instalat prize în rețeaua iluminatului de Допускается устанавливать штепсельные розетки в сети
67. G.01.02:2015
avarie? аварийного освещения?
pct. 15.49
NAIE
68. Definiți zona cu pericol de explozie? Дайте определение взрывоопасной зоны?
pct.7.3.22.
Locul de instalare a întrerupătoarelor pentru corpurile Место установки выключателей для светильников в
de iluminat montate în încăperile centralelor termice, помещениях отопительных котельных, встроенных в
NAIE
69. încorporate în clădiri și proiectate să funcționeze pe здания и предназначенных для работы на газообразном
pct.7.3.48
combustibili gazoşi sau combustibili lichizi cu топливе или на жидком топливе с температурой вспышки
temperatura de aprindere de 61 ° C sau mai joasă? 61ºС и ниже?
În zona căror clase se recomandă utilizarea В зонах какого класса рекомендуется применять
echipamentelor electrice proiectate pentru zonele cu электрооборудование, предназначенное для NAIE
70.
pericol de explozii cu amestecuri de praf combustibil взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или pct.7.3.63
sau fibre cu aerul? волокон с воздухом?
Cu ce clasă de protecție este permisă utilizarea de С какой степенью защиты допускается применять NAIE
71. conectori în carcasă în zone cu pericol de explozie din соединители в оболочке во взрывоопасных зонах классов pct.7.3.69

7
clasele B-Ib și BIIa, cu condiția ca întreruperea В-Iб и ВIIа при условии, что разрыв у них происходит
circuitului are loc în interiorul prizelor închise? внутри закрытых розеток?
Unde se permite instalarea siguranțelor și Где разрешается устанавливать предохранители и
NAIE
72. întreruptoarelor reţelelor de iluminare în zonele cu выключатели осветительных цепей во взрывоопасных
pct.7.3.71
pericol de explozii? зонах?
Cu ce grad de protecție, este permisă utilizarea С какой степенью защиты допускается применять NAIE
73. corpurilor de iluminat în zonele cu pericol de explozie светильники во взрывоопасных зонах класса В-1б? pct.7.3.76
din clasa B-1b? (Tab. 7.3.12)
Ce grosime trebuie să aibă blocurile de sticlă ale Какую толщину должны иметь стеклоблоки окон РУ, ТП
NAIE
74. ferestrelor ID și PT adiacente zonei cu pericol de примыкающих к взрывоопасной зоне?
pct.7.3.82
explozii?
Ce distanță trebuie să fie pe orizontală și verticală de la Какое расстояние должно быть по горизонтали и
NAIE
ușile și ferestrele exterioare ale ID și PT până la вертикали от наружных дверей и окон РУ и ТП до
75. pct.7.3.85
ferestrele care nu se deschid, situate în zone explozive? неоткрывающихся окон находящихся во взрывоопасных
(Nota pct. 6)
зонах классов В-I, В-Iа и В-II?
Ce distanță trebuie să fie pe orizontală și verticală de la Какое расстояние должно быть по горизонтали и
NAIE
ușile și ferestrele exterioare ale ID şi PT până la ușile și вертикали от наружных дверей и окон РУ и ТП до дверей
76. pct.7.3.85
ferestrele care se deschid în zone periculoase din clasele и открывающихся окон находящихся во взрывоопасных
(Nota pct. 6)
B-I, B-Ia și B-II? зонах классов В-I, В-Iа и В-II?
Ce tipuri de conductoare și cabluri trebuie utilizate în Какие провода и кабели должны применяться во NAIE
77.
zonele cu pericol de explozie din clasele B-I și B-Ia? взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа? pct.7.3.93
Ce tipuri de conductoare și cabluri sunt admise pentru Какие провода и кабели допускается применять во
NAIE
78. utilizare în zonele cu pericol de explozie din clasele B- взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа?
pct.7.3.93
Ib, B-Ig, B-II și B-IIa?
Ce tipuri de conductoare şi cabluri pot fi utilizate în Какие провода и кабели применяются во взрывоопасных NAIE
79.
zonele cu pericol de explozii din orice clasă? зонах любого класса? pct.7.3.102
În ce zone cu pericol de explozii este interzisă utilizarea В каких взрывоопасных зонах запрещается применение NAIE
80.
cablurilor cu manta de aluminiu? кабелей с алюминиевой оболочкой? pct.7.3.102
În care zone cu pericol de explozii este interzisă В каких взрывоопасных зонах запрещается применение NAIE
81.
utilizarea barelor? шинопроводов? pct.7.3.119
În care zone cu pericol de explozii este necesar de В каких взрывоопасных зонах должно быть выполнено NAIE
82.
executat egalarea potențialelor? уравнивание потенциалов? pct.7.3.133

8
De câte ori, în zonele cu pericol de explozii, curentul de Во сколько раз, во взрывоопасных зонах, должен
scurtcircuit va depăşi curentul nominal a celei mai превышать ток КЗ номинальный ток плавкой вставки
NAIE
83. apropiate siguranţe fuzibile în IE până la 1 kV cu ближайшего предохранителя в эл. установках до 1 кВ с
pct.7.3.139
neutrul legat la pământ, pentru a asigura deconectarea глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения
automată a sectorului avariat? автоматического отключения аварийного участка?
De câte ori, în zonele cu pericol de explozii, curentul de Во сколько раз, во взрывоопасных зонах, должен
scurtcircuit va depăşi curentul nominal al превышать ток КЗ номинальный ток расцепителя
NAIE
84. declanşatorului întrerupătorului automat în IE până la 1 автоматического выключателя в эл. установках до 1 кВ с
pct.7.3.139
kV cu neutru legat la pământ, pentru a asigura глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения
deconectarea automată a sectorului avariat? автоматического отключения аварийного участка?
Metoda de amplasare a cablurilor în zone cu pericol de Способ прокладки кабелей во взрывоопасных зонах NAIE
85.
explozii de orice clasă? любого класса? pct.7.3.126
În zonele cu pericol de incendii de orice clasă, trebuie В пожароопасных зонах любого класса, должны быть NAIE
86.
prevăzute măsuri? предусмотрены меры для? pct.7.4.13
În zonele de diferite categorii cu pericol de incendii pot В пожароопасных зонах могут применяться NAIE
87. fi utilizate aparate electrice, utilaje, tablouri și dulapuri электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки pct.7.4.20
cu gradul de protecție a învelișului nu mai joasă de? зажимов, имеющие степень защиты оболочки не менее? tab 7.4.2
La montarea instalațiilor de distribuție până la 1000 V în При необходимости установки РУ до 1 кВ в NAIE
88. zonele cu pericol de incendii gradul de protecție a пожароопасных зонах, степень защиты его элементов pct.7.4.28
elementelor lor (tablouri ș.a.) vor corespunde? (шкафов и т. п.) должна соответствовать? tab 7.4.2
În zonele de diferite categorii cu pericol de incendii В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода
cablurile şi conductoarele vor avea învelişul din materiale должны иметь покров и оболочку из материалов, не NAIE
89.
ce nu răspândesc arderea. Utilizarea cablurilor cu care распространяющих горение. Использование кабелей с pct.7.4.36.
izolaţie nu este permisă? какой изоляцией не допускаются?
În ce proporții se va modifica consumul de energie В каких пропорциях потребление электроэнергии
Electro-
90. electrică a receptorului daca tensiunea aplicata se va приемником изменится, если приложенное напряжение
tehnică
mări cu 10%? увеличится на 10%?
Curentul de scurtcircuit monofazat care poate apărea în Tок однофазного короткого замыкания, может возникнуть в
tabloul de distribuție a reţelei trifazate de 380 V ştiind că щите трехфазной сети 380 В, зная что электрощит питается
tabloul se alimentează de la un transformator cu puterea de от трансформатора мощностью 250 кВА, через ВЛ Electro-
91.
250 kVA prin LEA cu conductoarele de tip AC-35 cu проводами АС-35 длинной L1=150 м, питающая установка tehnică
L1=150 m, instalaţia de racordare cu cablul de tip AVVG выполнена кабелем АВВГ 4x16 мм2 длинной L2=20 м равен?
4x16 mm2 cu L2=20 m este egal cu? Zт/3=0.106 Ω;.
9
Zt/3=0.106 Ω;.  Al  0.0271
  mm2
  mm2 m
 Al  0.0271
m
R2 R2
R1 R1

R3 R3
E E
Electro-
92.
tehnică
Calculați mărimea curentului care v-a trece prin circuit Рассчитайте величину тока, который пройдет через цепь,
dacă se cunosc următoarele date: если известны следующие данные:
E=10V; r=0,6 Ω; R1=2 Ω; R2=4 Ω; R3= 6Ω. E=10V; r=0,6 Ω; R1=2 Ω; R2=4 Ω, R3=6Ω.
R2 R3 R2 R3

R1 R1

E E Electro-
93.
tehnică
Calculați mărimea curentului care v-a trece prin circuit Рассчитайте величину тока, который пройдет через цепь,
dacă se cunosc următoarele date: если известны следующие данные:
E=10V, r=0,4 Ω; R1=2 Ω; R2=3 Ω; R3= 5Ω. E=10V, r=0,4 Ω; R1=2 Ω; R2=3 Ω; R3= 5Ω.
3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 3 конденсатора, имеющие емкость C1=100 μF, C2=50 μF,
Electro-
94. μF, C3=20 μF legate în paralel, au capacitatea C3=20 μF, соединенную параллельно, имеют
tehnică
echivalentă cu? эквивалентную емкость?
3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 3 конденсатора, имеющие емкость C1=100 μF, C2=50 μF,
Electro-
95. μF, C3=20 μF legate în serie, au capacitatea echivalentă?C3=20 μF, соединенные последовательно имеют
tehnică
эквивалентную емкость?
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având Эквивалентная емкость двух конденсаторов, каждый из
Electro-
96. capacitatea C, montate în serie este egală cu? которых имеет емкость C, установленных
tehnică
последовательно, равна?
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având Эквивалентная емкость двух конденсаторов, каждый из
Electro-
97. capacitatea C, montate în paralel este egală cu? которых имеет емкость C, установленных параллельно,
tehnică
равна?

10
Valoarea conductivităţii electrice în ordine crescătoare la Значение электропроводности в порядке возрастания для Electro-
98.
următoarele materiale? следующих материалов? tehnică
În cazul conexiunii în stea la un transformator? В случае подключения обмоток трехфазного
Electro-
99. трансформатора звездой?
tehnică
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune Математическое выражение закона Ома для части Electro-
100.
de circuit electric este? электрической цепи? tehnică
Formula de calcul a frecvenței produsă în sistemul Формула для расчета частоты, вырабатываемой в
Electro-
101. electroenergetic de un generator cu n [rot/min] și p электрической системе генератором с n [oб / мин] и p
tehnică
perechi de poli este? парами полюсов?
Rezistența echivalentă a trei rezistoare, având fiecare Эквивалентное сопротивление трех резисторов, каждый из
Electro-
102. rezistența de 2 Ω, montate în serie este? которых имеет сопротивление 2 Ω, установленных
tehnică
последовательно составляет?
Rezistența echivalentă a trei rezistoare, având fiecare Эквивалентное сопротивление трех резисторов, каждый из
Electro-
103. rezistența de 3 Ω, montate în paralel, este? которых имеет резисторы по 3 Ω, установленные
tehnică
параллельно, составляет?
Cum și în ce cazuri se efectuează eliberarea de sub Как и в каких случаях производится освобождение NPMEIEC
104.
acțiunea curentului electric al pătimitului? пострадавшего от электрического тока? Б 1.1.6
Cum sunt divizate lucrările în instalaţiile electrice în Как подразделяются работы в электроустановках в NPMEIEC
105.
raport cu măsurile de măsurile de securitate electrică? отношении мер електробезопасности? Б2.1.22
Care lucrări sunt considerate lucrări efectuate în lipsa Какие работы относятся к выполняемым со снятием NPMEIEC
106.
tensiunii? напряжения? Б 2.1.23
Cine poate efectua lucrări fără a deconecta tensiunea pe Кто может выполнять работы без снятия напряжения на NPMEIEC
107.
părțile care conduc curent și în apropierea lor? токоведущих частях и вблизи них? Б2.1.24
NPMEIEC
Se permite scoaterea siguranțelor fuzibile sub tensiune în Разрешается ли снимать предохранитель под напряжением
108. Б 2.1.39
cirсuitele electrice unde lipsesc aparatele de comutație? в цепях, которых отсутствуют коммутационные аппараты?
Care lucrări în instalațiile electrice se execută în baza Какие работы в электроустановках выполняются по NPMEIEC
109.
autorizațiilor și dispozițiilor de lucru? наряду? Б 2.2.4
NPMEIEC
110. Definiți termenul ,,dispoziție de lucru”? Что означает термин ,,Распоряжение”?
Б 2.2.5

11
Se permite utilizarea indicatorului de tensiune (cu bec) la Разрешено ли пользоваться контрольной лампой при
NPMEIEC
111. verificarea lipsei tensiunii în instalațiile electrice cu проверке отсутствия напряжения в электроустановках
Б 2.3.24
tensiunea de până la 1000V? напряжением до 1000 В?
Care este consecutivitatea lucrărilor la instalarea Какова последовательность работ при установке NPMEIEC
112.
scurtcircuitoarelor mobile de legare la pământ? переносного заземления? Б 2.3.28
С какой группой по электробезопасности может
Cu ce grupă de securitate electrică poate să fie admis
допускаться персонал к работе с электроинструментом и
personalul la lucrări cu echipament și instrumente NPMEIEC
113. ручными электрическими машинами класса I в
electrice de clasa I în încăperi cu pericol sporit și în afara Б 3.8.2
помещениях с повышенной опасностью поражения
încăperilor?
электрическим током и вне помещений?
La ce tensiune trebuie conectate corpurile de iluminat На какое напряжение должны подключаться переносные
NPMEIEC
114. portabile la efectuarea lucrărilor în încăperile cu pericol электрические светильники при проведение работ в
Б 3.8.4
sporit de electrocutare? помещениях с повышенной опасностью?
La ce tensiune trebuie conectate corpurile de iluminat На какое напряжение должны подключаться переносные
NPMEIEC
115. portabile la efectuarea lucrărilor în condiții deosebit de электрические светильники при проведение работ в особо
Б 3.8.4
nefavorabile? неблагоприятных условиях?
NPMEIEC
116. Ce lucrări se consideră lucrări la înălțime? Какие работы считаются на высоте?
Б3.10.1
Cu ce grupă de securitate electrică se permite de a urca С какой группой по электробезопасностью разрешается NPMEIEC
117.
până la vârful stâlpului pentru orice tip de lucrare? подниматься до верха опоры при всех видах работ? Б 3.12.2
Cu ce grupă pe tehnica securității se permite de a urca С какой группой по электробезопасностью разрешается
NPMEIEC
118. până la vârful stâlpului pentru lucrări cu scoaterea подниматься до верха опоры при работах со снятием
Б 3.12.2
tensiunii? напряжения?
Ce măsuri de securitate sunt necesare de întreprins la Какие меры безопасности должны быть приняты при
întinderea sau schimbarea conductorilor LEA-0,4 kV перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 NPMEIEC
119.
suspendate comun cu alte LEA cu tensiunea mai mică și В, подвешенной на опорах совместно с другими ВЛ Б 3.12.10
mai mare de 1000V? напряжением до и выше 1000 В?
Разрешается ли работать на ВЛ находящихся под
Se permite de a efectua lucrări la LEA aflată sub tensiune NPMEIEC
120. напряжением при тумане, дожде, снегопаде, в темное
pe timp de ceață, ploaie, ninsoare, pe timp de noapte? Б 3.12.32
время суток?
În locuri greu accesibile și în condiții nefavorabile meteo В трудно проходимой местности и в условиях NPMEIEC
121.
verificarea LEA trebuie efectuată de? неблагоприятной погоды осмотр ВЛ должны выполнять? Б 3.12.48

12
122. Cine este considerat personal de deplasare? Кто относится к командированному персоналу? NPMEIEC
Б 3.14.1
NPMEIEC
123. Cine efectuează instruirea personalului în deplasare? Кто проводит инструктаж командированных лиц?
Б 3.14.6
Cine efectuează pregătirea locului de muncă cu admiterea Кто осуществляет подготовка и допуск рабочего места NPMEIEC
124.
personalului de deplasare? командированного персонала? Б 3.14.9
Dacă resuscitarea este efectuată de o persoană, care
Если оживление проводят один человек, то какое должно NPMEIEC
125. trebuie să fie raportul dintre "respiraţia-masaj" timp de 1
бытъ соотношение «дыхание – массаж» за 1 мин? Anexa Б10
min.?
Dacă resuscitarea este efectuată de două persoane, care
Если оживление проводят два человека, то какое должно NPMEIEC
126. trebuie să fie raportul dintre "respiraţia-masaj" timp de 1
бытъ соотношение "дыхание - массаж" за 1 мин? Anexa Б10
min?
NPMEIEC
127. Care sunt placatele de interzicere? Какие запрещающие плакаты существуют?
Anexa Б11.5
Personalul electrotehnic cu ce grupa de securitate Электротехнический персонал с какой группы по
electrică poate conecta sau deconecta instalațiile electrice электробезопасности может подключить и отключить NPMEIEC
128. auxiliare (transformatoare, convertoare de frecvență, вспомогательное оборудования (трансформаторов, Б3.8.2
dispozitive de protecție diferențială etc.) la rețeaua преобразователей частоты, защитно-отключающих alin. 2
electrică? устройств и.д.) к сети?
Verificarea lipsei tensiunii, poate fi realizată de către un
Проверить отсутствие напряжения в электроустановках до
singur lucrător din categoria personalului operativ sau NPMEIEC
129. 1000 В разрешается одному лицу из оперативного или
operativ de reparație, cu grupa de securitate electrică nu Б2.3.36
оперативно-ремонтного персонала с группой не ниже?
mai mică de?

130. Cine poate fi desemnat ca supraveghetor de lucrări în Кто может быть назначен наблюдающим работ в NPMEIEC
instalațiile electrice? электроустановках? Б2.2.13
NPMEIEC
131. În сâte exemplare se emite autorizația de lucru? B сколько экземпляров выписывается наряд на работу? Б2.2.18,
Б2.2.19
Când se emite autorizația de lucru pentru personalului NPMEIEC
132. Когда выдается наряд оперативному персоналу?
operativ? Б2.2.17
Cine aprobă componența formație de lucru care va NPMEIEC
133. Кто определяет состав бригады?
executa lucrările conform autorizației de lucru? Б2.2.24
13
Се este necesar de efectuat la executarea lucrărilor în
Что необходимо выполнять при работе в
instalații electrice cu tensiunea de până la 1000 V, fără a NPMEIEC
134. электроустановках напряжением до 1000 В без снятия
scoate tensiunea pe părțile care conduc curent și în Б2.1.27.
напряжения на токоведущих частях и вблизи?
apropierea lor?
Ce drepturi acordă autorizația de gradul II? Какие права дает авторизация II-й степени? RA02-
135. 02:2019
pct.12
În care caz, admiterea în exploatare a instalaţiei В каком случае прием в эксплуатацию электроустановки
electrice se confirmă prin declaraţia electricianului подтверждается декларацией авторизованного электрика,
Legea nr.
autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, за исключением детских садов, школ, больниц, приютов и
136. 107/2016
azilurilor de bătrâni şi a orfelinatelor, cazuri în care детских домов, в случаях, когда ввод в эксплуатацию
art.48, alin.7
admiterea în exploatare se face de către organul осуществляется государственным органом
supravegherii energetice de stat? энергетического надзора?
În care caz, admiterea în exploatare a instalaţiei В каком случае государственным органом энергетического Legea nr.
electrice a grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de надзора осуществляется ввод в эксплуатацию 107/2016
137.
bătrâni şi a orfelinatelor, se face de către organul электроустановок детских садов, школ, больниц, приютов art.48,
supravegherii energetice de stat? и детских домов? alin. 7
Câți ani de experiență profesională în domeniul Сколько лет профессионального опыта в области монтажа RA02-
138. amenajării și exploatării instalațiilor electrice, trebuie să и эксплуатации электроустановок должен иметь заявитель, 02:2019
posede solicitantul autorizație cu studii superioare? имеющий высшее образование? pct.13, alin. 2
Câți ani de experiență profesională în domeniul Сколько лет профессионального опыта в области монтажа
RA02-
amenajării și exploatării instalațiilor electrice, trebuie să и эксплуатации электроустановок, должен иметь
02:2019
139. posede solicitantul care are studii profesional tehnice, заявитель, который имеет среднее специальное
art. 13,
studii profesional tehnice cu programe combinate? техническое образование, профессиональное техническое
alin. 2
образование с комбинированными программами?
Câți ani de experiență profesională în domeniul Сколько лет профессионального опыта в области монтажа RA02-
amenajării și exploatării instalațiilor electrice, trebuie să и эксплуатации электроустановок должен иметь заявитель, 02:2019
140.
posede solicitantul care are studii profesional tehnice имеющий среднее техническое профессиональное pct.13,
secundare? образование? alin. 2
Ce grupă de securitate electrică trebuie să dețină Какой группой электробезопасности должен обладать RA02-
solicitantul de gradul II? заявитель 2-й степени? 02:2019
141.
pct.13,
alin. 3
14
La expirarea a câte luni este posibilă o nouă examinare a По истечению, какого времени можно повторно допустить
RA02-
persoanei care a fost eliminată de la examen, fără drept заявителя к экзамену, в случае если он не сдал экзамен и не
142. 02:2019
de activitate în calitate de electrician autorizat pe имеет право деятельности в качестве авторизованного
pct.38
perioada dată? электрика в данный период?
Care este termenul de executare a instalaţiei de racordare Каков срок изготовления аппаратуры для соединения с
Legea nr.
şi de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare la электросетью и постановки под напряжение установки
107/2016
reţeaua electrică, după achitarea tarifului de racordare потребления после оплаты тарифа на подключение в
143. pct.48,
pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua случае подключения установки потребления к
alin 3
electrică de distribuţie de tensiune joasă, cu condiţia că распределительной электросети низкого напряжения,
lit. a)
nu sunt necesare lucrări de terasament? когда не требуются земляные работы?
Care este termenul de executare a instalaţiei de racordare Каков срок изготовления аппаратуры для соединения с
Legea nr.
şi de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare la электросетью и постановки под напряжение установки
107/2016
reţeaua electrică, după achitarea tarifului de racordare потребления после оплаты тарифа на подключение в
144. pct.48,
pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua случае подключения установки потребления к
alin. 3
electrică de distribuţie de tensiune joasă? распределительной электросети низкого напряжения,
lit. b)
когда требуются земляные или другие работы?
În cazul în care instalaţia de racordare este executată de В случае, когда изготовление соединительной аппаратуры Legea nr.
electricieni autorizaţi, termenul de punere sub tensiune a осуществляется авторизованными электриками, срок 107/2016
145.
instalaţiei de utilizare a solicitantului nu va depăşi? постановки под напряжение установки потребления pct.48,
заявителя не должно превышать: alin. 5
La utilizarea lămpilor fluorescente în instalațiile de При применении люминисцентных ламп в осветительных
NAIE
146. iluminare este necesară respectarea următoarelor condiții установках должны соблюдаться следующие условия для
pct.6.1.11
pentru construcția corpurilor de iluminare? обычного исполнения светильников?
RFEE
Capit.I
147. Puterea contractată nu poate depăși? Договорная мощность не может быть выше?
Secțiunea 2
pct.3
RFEE
148. Instalație de compensare este? Компенсирующая установка это? Secțiunea2
art.4
RPPRE
149. Zona de protecție a liniilor electrice aeriene ( LEA)? Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)?
art.1

15
NAIE
150. În calitate de aparate de protecție se utilizează? В качестве аппаратов защиты должны применяться?
pct.3.1.5
Rețelele electrice este necesar să posede protecție Электрические сети должны иметь защиту от токов NAIE
151.
împotriva curenților de scurtcircuit, care să asigure? короткого замыкания, обеспечивающую? pct.3.1.8
Alegerea conductoarelor, barelor, aparatelor, utilajelor și Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций NAIE
152.
construcțiilor se efectuează? должен производиться? pct.4.1.2
Protecţia motoarelor electrice de la suprasarcină e necesar Защита электродвигателей от перегрузки должна NAIE
153.
să fie instalată în cazurile? устанавливаться в случаях? pct.5.3.57
Protecţia motoarelor electrice de la suprasarcină e necesar Защита электродвигателей от перегрузки должна NAIE
154.
să fie îndeplinită? выполняться? pct.5.3.57
La utilizarea lămpilor fluorescente în instalațiile de При применении люминисцентных ламп в осветительных
NAIE
155. iluminare este necesară respectarea următoarelor condiții установках должны соблюдаться следующие условия для
pct.6.1.11
pentru construcția corpurilor de iluminare? обычного исполнения светильников?
Для питания осветительных приборов общего внутреннего
Pentru iluminatul exterior şi interior tensiunea la corpurile NAIE
156. и наружного освещения, как правило, должно применяться
de iluminat, de regulă, este necesar să fie? pct.6.1.13
напряжение?
În încăperi cu pericol sporit de electrocutare şi deosebit de В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
periculoase la instalarea corpurilor de iluminare la o при высоте установки светильников общего освещения над NAIE
157.
înălţime nu mai mare de 2,5 m este necesar de folosit полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м pct.6.1.14
corpurile de iluminare? необходимо применять светильники?
Pentru alimentarea corpurilor de iluminat ale iluminatului Для питания светильников местного стационарного
NAIE
158. staţionar cu lămpi cu incandescență trebuie să fie folosită освещения с лампами накаливания должны применяться
pct.6.1.16
tensiunea? напряжения?
Pentru alimentarea corpurilor de iluminat mobile în Для питания переносных светильников в помещениях с
NAIE
159. încăperi cu pericol sporit de electrocutare şi deosebit de повышенной опасностью и особо опасных должно
pct.6.1.17
periculoase trebuie să fie folosită tensiunea? применяться напряжение?
При защите трехфазных осветительных питающих и
Pentru protecţia reţelelor trifazate de iluminare şi de grup
групповых линий предохранителями или однополюсными
cu siguranţe fuzibile sau întrerupătoare automate NAIE
160. автоматическими выключателями при любых источниках
monopolare la orice sursă de lumină, secţiunea pct.6.1.32
света сечение нулевых рабочих проводников следует
conductorului nul de lucru trebuie să fie?
принимать?
Distanţa pe orizontală de la corpurile de iluminat până la Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего NAIE
161.
cel mai apropiat conductor al LEA trebuie să fie? провода ВЛ должно быть? pct.6.3.3
16
Peste partea carosabilă a străzilor, drumurilor corpurile de Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники NAIE
162.
iluminat trebuie să fie instalate la înălţimea? должны устанавливаться на высоте? pct.6.3.5
Un motor electric monofazat consumă un curent I = 5 A, Однофазный электродвигатель потребляет ток I = 5 A и
funcționează la un cos = 0,91 și este conectat la o rețea работает с cos  = 0,91 и присоединен к сети переменного Electro-
163.
de curent alternativ cu tensiunea U = 220 V. Puterea тока напряжением U = 220 В. Активная потребляемая tehnică
activă consumată de motorul electric este? мощность электродвигателем?
Un motor electric monofazat consumă un curent I = 15 A, Однофазный электродвигатель потребляет ток I = 15 A и
funcționează la un cos = 0,85 și este conectat la o rețea de работает с cos = 0,85 и присоединен к сети переменного тока
164. Electro-tehnică
curent alternativ cu tensiunea U = 220 V. Puterea activă напряжением U = 220 В. Активная потребляемая мощность
consumată de motorul electric este? электродвигателем?
Un motor electric monofazat consumă un curent I = 20 A, Однофазный электродвигатель потребляет ток I = 20 A и
funcționează la un cos = 0,91 și este conectat la o rețea de работает с cos = 0,91 и присоединен к сети переменного тока
165. Electro-tehnică
curent alternativ cu tensiunea U = 220 V. Puterea activă напряжением U = 220 В. Активная мощность потребляемая
consumată de motorul electric este? электродвигателем?
Un ventilator electric având puterea P = 1800 W absoarbe un Электрический вентилятор, имеющий мощность P = 1800 Вт,
166. curent de 15 A. Calculați rezistența electrică a radiatorului. поглощает ток в 15 А. Рассчитайте электрическое Electro-tehnică
сопротивление радиатора.
Un ventilator electric având puterea P = 2500 W absoarbe un Электрический вентилятор, имеющий мощность P = 2500 Вт,
167. curent de 20 A. Calculați rezistența electrică interioară a поглощает ток в 15 А. Рассчитайте внутреннее электрическое Electro-tehnică
radiatorului. сопротивление радиатора.
Un conductor izolat, din aluminiu, având secțiunea de 10 mm2, Изолированный алюминиевый проводник, имеющий сечение 10
strâns într-un bobină, are o rezistență electrică R = 2  și  = мм2, сложенный в бухту, имеет электрическое сопротивление R
168. = 2  и  = 1/32  мм2/м. Определите длину проводника из
Electro-tehnică
1/32  mm2/m. Determinați lungimea conductorului din
bobină. бухты.
Printr-o LEA 3x400 V din aluminiu cu rezistivitatea ρ=1/32  Через ВЛ 3x400 В из алюминия с удельным сопротивлением
mm2/m, de lungime l=150 m și având S= 25 mm2, se transportă ρ=1/32  мм2/м, длиной l=150 м и S= 25 мм2, передается
169. электрическая мощность P=70 kВт и коэффициентом мощности
Electro-tehnică
o putere electrică P=70 kW sub un factor de putere cos=0,87.
Calculați pierderile de putere în procente. cos =0,87. Рассчитайте потери мощности в процентах.
Printr-o LEA 3x400 V din cupru cu rezistivitatea ρ=1/32 Через ВЛ 3x400 В из меди с удельным сопротивлением
 mm2/m, de lungime l=240 m și având S= 35 mm2, se ρ=1/32  мм2/м, длиной l=240 м и S= 35 мм2, передается
Electro-
170. transportă o putere electrică P=60 kW sub un factor de электрическая мощность P=60 kВт и коэффициентом
tehnică
putere cos=0,87. Calculați pierderile de putere în мощности cos =0,87. Рассчитайте потери мощности в
procente. процентах.

17
Legendă:
1. Legea nr. 174 cu privire la energetică din 21.09.2017;
2. Legea nr. 107 cu privire la energia electrică din 27.05.2016;
3. HANRE 169/2019- Hotărâre ANRE nr.169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea “Regulamentului privind furnizarea energiei electrice”;
4. HANRE 89/2003- Hotărâre ANRE nr.168/2019 din 13.03.2003 „Instrucţiuni privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în
reţelele de distribuţie”;
5. HANRE 168/2019- Hotărâre ANRE nr.168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea “Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice
şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice”;
6. RA02-02:2019 - ”Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat” aprobat prin hotărârea ANRE nr. 404/2019 din 1 noiembrie
2019;
7. NAIE - Normele pentru Amenajarea Instalațiilor Electrice (Правила Устройства Электроустановок. Все действующие разделы шестого и
седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 2011 года, M.КНО-РУС, 2011);
8. REIEC- Regulamentul cu privire la Exploatarea Instalațiilor Electrice ale Consumatorilor (Правила Эксплуатации электроустановок
потребителей, 5-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1992г.);
9. NPMEIEC- Norme cu privire la Protecția Muncii la Exploatarea Instalațiilor Electrice ale Consumatorilor (Правила Техники Безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1984г.);
10. GOST 13109-97- Normele de calitate a energiei electrice în sistemele de alimentare cu energie electrică de destinaţie generală (Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения);
11. NCM G.01.02-2015- “Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în clădirile locative şi sociale” aprobat prin ordinal nr. 45 din 05.05.2015
al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;
12. RPPRE- „Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice” aprobat prin hotărâre de Guvern nr.514 din 23.04.2002;

13. IAÎMPIE - Instrucţiunea de aplicare şi încercare a mijloacelor de protecţie, folosite în instalaţiile electrice – Ord.67 din 01.01.2005
(Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Moscova, Editura „НЦЭНАС”)
2003).
18