Sunteți pe pagina 1din 25

- Cricul cu cremalieri este compus dintr-o parte lr*U O, sprijin, rtrontati ln capul cremalierei.

Acfionarease face manual, de la o tiji ce pune in migcare grupul de roli dinfate. - Cricul hidraulic este alcdtuit dintr-o placi pe care se a;azl sarcina ce trebuie ridicati. Placa este deplasati de un piston, acfionat hidraulic cu ajutorul pompei. Pistonul pus in funcliune manual printr-o tiji, asiguri trecereafluidului din cilindrul mic in cilindrul mare. Pentru a readucepistonul in pozifia initiali se folosegte un robinet, care permite fluidului si treacd din cilindrul mare in cel mie. 2,1.2.2. PALANUL CU MELC Este compus dintr-un mecanismcu melc-roatdmelcatS. ;i o urufi cu 'cirlige,al clrui scripeteeste antrenat cu un lan! calibrat. Palanul estefilat de plafon sau de o grindi, cu ajutorul unui cirlig. l a n fu l u i c u zal e si nt astfelconfecf i onate,i nci t Rof ile p e n tru a c fi o n a re a au pe circumferin![ un canal profilat dupi forma lanfului. Odatir cu invirtirea rofii, se fixeazl zona lanlului pe acesteprofiluri. TROLIILE 2.1.2.3. p e n tru ri d i c a re ,a c fi onatemanual .Trol i ul nranua!este S int m e c a n i s me { om pus dintr-u n ta m b u r, p e c a res e i n f5 ;o ar5cabl ulpestescri petel e fi xat i n plan; eu s au d e o g ri n d i . s e fa c e d e l a m a n i v e l ac e pune'\' i n funcl i unetamburul , pri n A c liona re a ,intermediulgrupului de roli dinfate. DE RTDTCAT 2,i.3.UTTLAJE $r DETRANSPORTAT 2,i.3.1. PALANUL ELECTRIC Se deplaseazl cu ajutorul rolelor pe grinzile orizontale. Acest palan este pus in funcfiune de un motor, comandatde Ia butoane de comandl. Sar.cinile ee trebuie transportatesint prinse in cirlig gi ridicate sau coborite cu cablul ce se inffl;oard pe un tambur. PODUL 2.1.3.2. RULANT Este intilnit in sllile mari din cadrul intreprinderilorde reparalii(spe.cializatein acest sens),in sllile de sterilizarediu intreprinderilede prelucrare a fructelor ;i a legumelorsau in afara clidirii, la fabricile de zahar ;i de ulei. Sarcinamaximi de ridicarevariazi de la caz la caz. Podul rulant este compus din partea fixi, pe care ruleazd podul fixat pe role, cdruciorul.Intregul anpe role. De-a lungul podului se deplaseazi. de antrenare. samblu este acfionat de un motor electric prin mecanisme Punereain funcliune a podului gi a cabineise face de cdtre conducitor, din cabini. Pentru oprirea podului si amortizarea;ocurilor Ia capeteleciii de rulare se monteazi limitatoare de cursi. Sarcinace trebuie transportati se agafl in cirligul acfionat de sistemul de ridicare prin intermediulcablului ce se infd;oarl pe tambur. Aclionarea p ri n re d u c to r, d e l a un el ectromotor. t am bur ului se re a l i z e a z d 2BB

}'IACARALELE 2.1.3.3. mai pufin in incinta intreprinderli.!9 obicei,utilaiele adusc Se folosesc ]Iacaralelepot fi stafiocu macaralele. sint maner-rate montare la locul de nare sau rrrtitoare. car eef ect ueazl r ot it oar e m obili est e alcit uit l din: elem ent e O m:rcar a sarcinii; partea de sprijinire,-in c1le.:temonteazi motorul 9i redeyrlasarca pe sol a pir lii m obile; dispozit ivele de e deplasar e ductorul; et er nent etde de blocar e; i com andl ; cabina conducEt or ului. si guranl 5 ; clispozit ivele ELECTROSTIVUITORUL 2.1.3.4. pr oduse) am balajelor - ( cu E ste ut ilizat pent r u t ianspor t r r l- sia; ezar ea - ln palef olosind,ca supor t de a; ezar 9, int r epr inder ii, curtea sau in depozit ele Ln elecut iiaje se r r r ainum escpalet izat oar e. cauzi'racesie , tel e. D i n ac east d trosti vui to r est e alcit uit clil cacllnl cle r ular e, pe car e se spr ijini sist em ul inchis int r - o car casi; i un cilint ir u de ghidar e a br alelor do de acfi ona r e, stivuiie. Bralele cie stivuire, pri:rsc pe o placit, se deplaseazipe se;ticalE' cu aj utorul unui lan! . CU ACTiUNECO NTI NUA DE TRAI 'I SPCRT 2.2. U TTLAJE concor : liient alim ent ar ea A cesteut ilaje t r anspcr t i.cont iiiuu, aslgur incl de del.rlasare a produCe durata (cu clat este nlic ce riccalajul er-acuaiea ;i dc evacuar e. l' ai; r uent ar e de punct ele ;i sul ui i nti ' e cd t r ar spor t i ut ilajelorde t r anspor tcont inueccnst i ir l aceea A r-antalele sint t ot al m eeanidesclr car e: pauza de f ir i pr Lr dus, de const ant i o canti tate lor uu i:lpiedicir desfi;urarl nor; amplasarea zate sau rineoriautomatizate cu t r anspr ll[ ut 91 t ehnologic ; asign: 5,uncor i, coic, 'im it ent mal l a pro cesului dozareaproduselor. lt ilajelor clet r enspor t cont inuese f ace ! inind seam ade par A l eger ea conf inudur it it ea, adezivit at ea, qioim a,gt 'anula! ia. ti cul ari t!!i ie pr oduselor a p i e t c . ) d e tul CONT|NUE MECANICE TRA.ITSPORTOARE 2.2.1. sub u: nit oar ele f or t nc: S i nt ct r noscit t e F; ORIZONTALA Fi }'{OI'JTP.T CE POATE BANDA TRAIiSPCRTORUL 2.2.1.1. (2c) sAU UioR iNcLll{AT (RACLETI) CU FALETE TRANSPORTORUL 2.2.1.?. gianulare sau sub foim[ do Este folosit pentru impingereapry!_risglor pulbere,prin jgheaburifise. iu figura-XrI-2 estereprezentatun transportor un sirgur ilcord de alimentarea ;i ul singur racord de esacuareb. "u Aceste alcatuit dintr-un jgheab -1,cu secliufea pitrati trausportor e-cte in migun lan! gall 2, fr_us ln acestjgheab se deplaseazi sau cireptunghiulir5. care priutr-in sistem de role i-. De pllcutele-lanlrrluise fireazl, din loc in loc, paletele 4. Paletelesint confeclionateclin talrli (OL 38) de-4-8 mm gro.im.. L neori, in loc de palete se p9t monta gieble de sirmi de olel (de ixemplu pentru priudereadi canalul de transportat pentru sfeclade zahir).
19 ua$n:. utilaje $i instatafii tn lndustria au:nentarl cd' !05

289

i,i ,

.l -u

2.2,1..3. ELEVATORUTCU CUPE RealizeazA transportul pe verticalS.Diu punct de vedere eoustructir', (fig. XVI-3) se aseamlnl cu banda transportoare, are insi pozilie r-erticali, iar pc bandi (chingi) se rnnnteazi,din loc in loc, cupele 9. Chingaeste inff,l uratri pe t ar nbur ulde acf ionar e ; i pe t ar nbur ul de int inder e. 3.Elem ent ele i tr nri l car e. sintinchisein car casaj, conf eclionat [din lem n sau din t abl[ , prevdzut i cu {ur i de alim ent ar e la par t eainf er ioar i; i gur a de descir car e la partra su per ioali.Cupele dif er it a gi sint deplasat e au f or nr a; i capacit at ea de chi nga , cu o vit ezi r nici ( 0. 3- 3, 5 m , 's) ,in f unclie de pr odusulce se t r ansport5. E l ev at oar cle si cu alt e dispozit ir -de e deplasar e, in f unclr ot f i const r uit e $ie de produsul de transportat. I)e exemplu, se folose;te elevator cu bare {pentru saci cu f5iud, zahar etc.), elcvator cu leagine (pentru dospireaaluatul ui i n tim pul t r anspor t ir iispr e cLr pir ) . 2.2.1.T. TRANSPORTCRUL MELC E ste f olosit pent nr t r anspor t ul niullui l; l'odu5s de dim ensiuni m ici (fi g. X Y I- 4) ( gr anule, puiber i.bucali niici) . cu conf inut de um idit at e dest ul de ridicat (se poate folosi;i pentru elu:rt de piine, crerne sau lichide foarto riscoase).
t

lt
ti

lt

i:
ii

ii:i,gi;
1 G

ftg.

){l'rI-Z

Transportor c".r palete

'v
h:

-4h Q I\

A\

ifg.

XIi/.3

Elevator cu cu:e

Fi3. Xl:I.{

Transp:r'tolui

n:elc

291

) Relafia diferite,in funcfiede tipul transportului, capiti aspecte astfel :


2,2,L1. PEMRU TRANSPORIORUL ETICOIDAL
A Vs : -(D2r.r ';,iJ .l d"l

Ptr

60

?,kr

Itihl

{\\'I-3)

unde: ;(Dt-l

d:i

este aria sec[iunii ocupati cle infl;urarea elicoidali, in mz;)

'

Fig. XVI.S- Transportcr osc:lant

Forma, construcliagi mirimea melculuidepindclefelul produselor transa melcului permite ca acesta ?ortate. ln unele cazuri, o construcliespecialirprodusului,concomitentcu transportarea. eI realizezegi amestecarea Acest transportorestealcltuit dintr-un j.gheab, in carese rotegteun ax. Pe care se fixeazi paletele.Jgheabulse poate monta orizontat,sau inclinat la maximum 2Cr. Cind jgheabul ;i asul au lungirni foarte rnari, axul trcbuie suslinut in extremitilii, dar ;i Ia'distanleCe2-2,it rn, pria laglrele simple4 cu cuzineti. Diametrul paletei (confecfionatidin tabld OL 38) variazd de Ia 1fiOIa pe caretrebuie s-o asigre. Antrenaiea 800 mm, in funclie de productivitatea axului este realizatdprintr-un reductor,de Ia un motor electric. poatefi montat;i vertical,asigurindin acestfel impingerea trIelcul produeului pe verticald,de jos in sus (de exemplu,un astfel de melc asigurl deplade coloanl r-erticall). 6area t[ifeilor de sfecli de zahir, in difuzoru]" LANI 2.L1.5.1RANSPORTORUL OSCI Este folosit in cazul cind, conconritent cu transportarea materialului, ce urmiregte a se realiza gi ricirea sau uscarea(de exemplu,la uscareazah6,rului).Transportorul este alcltuit dintr-un jgheab 7, (fi.q. -\\ I-5), montat articulat pe suporturile 2. ]Iecanismulde antienare J, pus in funcliune de un electromotor,realizeazlvibrarea jgheabului printr-un inecanisrnbieldmaniveli sau pril er:centricul 4. Acest transportor trebuie montat pe funiiatie cu un sti'ai de material de amortizarea vibraliilor, pentru a nu tran>i:ite cildirii ..-ibratiile. TRANSPORTOARET CApACtTAIil 22.2 SALCULUI OR MECANTCE i.iul CONTI de transportat Q", se calculeazifoiosind ecralia de debit Gapacitatea stabiliti pentru conducti sau jgireab. .11'.p. (\TI-1] Qo :.-{ [kg,'s] de trenspori esteraportatl Ia o orl. ecualiadesine: Deoarece capacitatea 'I;,, (\\-I-2) Q, : 3,0 --lIl''p.. [t,th] unde: transportorului,in m2 : A at: secliunea viteza de rleplasare a transportorului, in m.'-q w i densitateain vrac a materialuluitransportat, in kgim3 ; ?t k, coeficientulce line seama de inci,rcareacu naterial a tranr portcrului.

D d p
II

dirmetrul esterior al infi;uririi diam et r ulaxului, in m ; pasu! infi;urlrii, in m ; t uiaf ia axului, in r ot / m in.

elicoidale, in rn ;

LLZZ, PENTRU TRAI.JSPOP.iCRUL CU RACLETI f \\-I-4) Qo : 3, 68'I J'11'. I i, . l: p" lt r hJ u n d e: B est e l 5 l i m e a j g h e a b u l u i ( i n c a r e r a c l e l i i t r a n s p o r t i m a t e r i a l u l r . i n m ; H inlllimea jgheabului, in m; I1' r - i t e z a d e i e p l e s a r e A l a n l u l u i c u r a c l e l i , i n m , / s;
]:t

coeficient ce !ine searlla clc frecarea materialului pe perc.te. producind o iniirzlere a deplasirii materialului.

2,2.?,I PENTRU TRANSPORTCRU!BANDA

unde: -B h kl

Q^ :3,6BirII'A7:.
e s t el i l i r n e a b e n z i i . i n m ;

[tihl

' -{\'I-5)

inlllimea n:edie a materialului pe bandi, in m ; c o e f i c i e n t u l c e l i n e s e a m a d e a g e z a r e ap r o d u s e l o r p e b a : C i .

2.2.3.MTJTOACE DE TMNSFORT GRAVTTA.TTONALE .Deplasarea inateriaieior tie la un nirel superior Ia un nivel inferir.,r se poate'face pe un plan inclinat datorit[ gravitafiei gi anume cind componenta tangenliali la suprafala puriitoare este mai mare decit frecarea (fig. \\I-6) :

F, > f sau,linind seama de componentele Fr ti Fo din figura \VI-6:


^I/ sin z ) u-1.[cos z

isvl-6) {x'YI.7

a [1' tr ccs

fig. XVI.6 -

Princ:p:ul

de lucru a transportului

gravitational

292

293

l l a t e r i a l e l e s c p o t c l e l - r l a sp ar i n i l u n e c i r r e s a u r o s t o q o l i r e , i n f u n c l i c d e mlrimea suprafefei de contact cu 1'l3nulinclinat, dupi cum direcfia pe care aclioneazl gravitalia (ce trtce prin centrul de greutatet trece prin inteiiorul sullrafefci de cr;ntact sau in af:i:'a ei (fi:{- \\-I-tir. C e l e r n a i i m i r o r t a n t e r n i j l t ' : r c t 'C c 't r a n s p o r t g r a v i t a f i o r i a l e s i n t : 2.2.3.1. PLANUR!LE INCLINATE S e f o l o s e s c ,d e o b i c e i . p e n i r r i e ' . 1 - : c e l cl r r l n r p i a r c c i n i c n t c l o r c i l i n d r i c e , a butoaie!or sau a lizilor. 2.2.3.2. JGIJ!AgURILE SAU TOtsOG!.N:'-E Sint utilizatc (fig. \\'I-;) ir: indust:'ir mr-r:'iritu!:iip . entru tra;rsportul c e r e : r l e l o rv l r s a t e , s a u i n s l c i . 5 r ' c i , n - s t i ' u i e sd c! n t a L l i s a u d i n s c i n d u r i , c l p t u ; i t c c u t a l l l i s u b ! i r e . ' l n i n d i : s t i i r c i t r e i i s e f o l o s e s cj g h c a b u r i t e d i n tabll de aluminiu sau din rrte! aiirt. 2.2.3.3 T.U B U R I L E S e f o l o s e s ci n t n o r i p e n t r u t r a n s p o r t u l c e r e a l e l o : 'C , e la un grup de micinare la altul, aflat la un nivel inferi,-,r.-\cr'.;tetubu;i se confec!!.-,nerzi clin tabli sub!ire, sult fot'ruI cilindrici sau prisniatici. l,[oitarca tubiiri]or se face in zig-zag, cu o iuclinajie niici. 2.?,3.4. TRANSFORTOAP.ELE CU ROLE S i n t f o l o s i t e p e n t r u t r a n s p c r i u i p ; c c i u s e l o ra n i b a l a t e ( l d z i c u p r o r l u s e , natete cu sticle etc.). Transllortonrl cu role este format dis cadrul de ghidare, in care se fixeazl role, rnontate librr ps un ax. Intnegul cadru d,- ghidare este sprijinit pe sullorturile reglabrle. Pentru reglnrea inllf irnii si a inclinafiei se folosesc ;uruburi de siriugeic. Acest transportor poate transpo:ta in pozilie rectilinie sau curbi. Pe porfiunile rectilinii, inclinarca sc ia :-7:;, iar pe pr'rriiunea curburilor se majoreazi accastl inclinare cu 0,5-2oi lmai rrare sp:e interiorul curburii). 2.2.J.MI',TOACE DE TRANSPORTAT, HIDRAUUCE Transporiul continuu al materialelor solide se poate face cu ajrtrriul apei in caznrile: cind mat e r i a l e l e n u s r ' d c g r a d e a z li n c o n t a c t cu epa. cind este necesari indeplrtarea impuritifilor, fie prin diferenfa clc greutate specifici, fie prin spilere. sau cind trebuie er-itati forrnarea prafului in timpul transportului.
FiO. XI'I.7 11ae-cpertoere g:':.i':::'...-n:le pentlu produse grlnul::r".

sint folositc la transportul produselor ce au greutatea specifieI irpropirti d e a a p e i ; i p o t f i a n t r e n a t e d e c u r e n t u l d e a p i ( d e e x e n r p l u , t : a t ' l o f i i .l a f a b r i c i l e d e a m i d o n , s f c c l a ,l a f a b r i c i l e d e z a h l r ) . I n a c e s t c a z , r ' i t e z a r r l r t i r t t i lit a amestccului de api cu sfecli (sau carto$ este de 1-l,ir m/s, derrarer:e titeze mai mici acestca se rlepun, iar Ia viteze mai mari cre;te consurrtul tle apd. ln mocl normal, cantitatea de api necesari pentru transport este de 6 0 0 - 7 0 0 " n f r r ! i r d c c : a n t i t a t e ar i e s f e c l i . L l f i m e a j g h e a b u l u i c s t e d e f ) , 3 5 0,4 m, iar adincintea de t)..i*U,8 nr. de api ;i materiale mlrunf ite se conrporii ca ni;te lichirle Amcster:urile v i s c o a s es a u p a s t c p l a s t i c e ; i s e p o t t r a n s p o r t a i n r e g i r n l a m i n a r s a u t u r b u l e n t . C o n s t r u c ! i ai n s t a l a f i i l o r C e t r a n s l l o r t d i f e r i d u p i n a t u r a ; i r n i r r i m c a l ] i i r ticulelor materialului de transportat ;i dupi amplasarea poziliei iniliale gi finale a linici de transport (diferenti de nivel 1retraseu). Astfel, pot fi instalafii care funcfioneazi prin Ear-itafie sau instalalii care funcfioneazi prin pompare. PNEUMATICE 2.2.5.MUTOACE DE TRANSPORT Transportul pneumatic sc bnzeazi pe proprietatea unor procluse (glanule, pulheri; de a clpata. in amcsteccu aerul, proprietl!i apropiaie de cele ale fluidcloi. P r i n c i p i u l o p e r a J i e ip o a t e f i r e d a t a n a l i z i n d v i t e z a d e c i r c u l a f i e a a c n r l u i prin stratul de protlus solid, astfel : - Cind intr-un strat de p:rrdus granular se aduce, in curent ascendent, aer de viteza foarte micl, se obsen'I cI greutatea stratului invinge for'fa ascendenti a gazului. Stratr:l cle proclus rlmine fix, iar aerul strlbate sir:rtul, prin spafiile clintre parlicule. i:i acest caz, stratul de produs se mai numc;te strat fix. - Cind viteza aenrlui creste, se ajunge la un echilibru intre frrrta ascendenti a curentului de eer si greutatia franulei. In acest caz, particulele i n c e p s i p l u t e a s c l i n c u r e : r t u l d r ' { l r , s t a r e a a c e a s t am a r c i n d i n c e p u t u l f l u i dizirii. - li5rind r-iteza aerului. forfa eseendenti depir-se;tegreutatea particuiei. In acest noment, particulele se ridici dezordonat, producind o mlrire relativl a stratuiui. Cunr. clait-:iti freciriior, se pielde din energia aerului, forfa ascendenti scade pulin fa!ir de greutatea particulei, astfel incit acestea cad gi rer-in in locul inilial ei stratului. In accastl cldere, particulele igi schimbi pozifia de a;ezart. Staierr aceasta corespunde unei afinlri tse face o modificare cle pozilie rr part:culelor in strat) numiti fluidizare omogen6. - lt[rind si mai nruk r-iteza aerttlui, forfa ascendenti depi;e;te cu mult greutatea particulei, astfel ilcit produsul este total antrenat de curentul de aer. Aceastl stare se numc;te transport pneumatic. Acest mod de transport se poate aplica la materialele soiiclepulverulente sau granulare, care nu au tendinli de agiornerare, nu s!r:i plastice, nu lasl clepuneri ca, de eremplu :. griu, boabe de porumb, boabt' de caeao, seminfe .-.icoji cie floarea-sc'arelui, griguri, faind. Fala de celelalte mijloace cie transport continuu, el prezintl er serie de avantaje: instalalia este simpli, firrh piese in migcate, in afat'd de pornpa de aer;i dispozitivele de alimentlre ;i clesc5.rcare ; poate transpot'ta materialul fdri pierderi. in condilii igienice;i firi a riispindi praf in atmosferS. transcperaliilor ;i a cirportul se face pe trasee care nu inrpiedicl de-sfi,surarea

Transpoitul hidraulic se poete f l c r . p : i a j g h e a b u r i l e; i c a n a l e l ec a r e

294

295

culafiei; poate prelua 5i debita materialul in spafiile reduse,unde nu ar.putea pitrunde alte mijloacede transport; are capacitatemare de transport, esto aut om at iz a t. Dezavantajul acestorinstalalii de transport consti in consumulmare do energie(2-4 kWhit produs). Transportulpneumaticse poate realizaprin aspira!ie,prin refulare sau m ix t . ASPIRAIIE PR:N 2.2.s.1. DETRANSPORT tNsTAt-ATrA Aceastiinstalalieestedeservitl de o p()mpdde aer, careclupdce a vehiculat aerul produs, il trirnite in atmosferi.In conductade aspirafiese realimu l t n ra i n ri c l ti e c i t i n corpi tl pompei ,astfel ca produsul z edz do pr e s i u n e sau a bunci rul uide depozi tare, es t eas piie tp ri n tr-u n s o i b . l n c e l u l a-s i l ozu!ui i i ntrare,vi teza i s temu l t n ra i m a refa !i de ari r secIi unide unde ar ia s e c l i u n i e sol i dedepl am es t ec ul us i c a d efo a rte mu l t. En e rq i ad e cl dere a parti cul cl or ; e; t e energ i ac u re n tu l u id e a e r ;i p ro d usulse depunel a baza buncl rui ui . foaite mare a vitezei fenomen. La ri reducere se petreceacelagi In separator am es t ec ul u ip , ra fu l a n tre n a td i n c e l u l 5fs attbuncl r) se va depune,i ar aerul es t e alim en ta t i n ro to ru l te n ti l a to ru l u isi reful l t i n atmosferd. 2.2.5.2. REFULARE TNSTALATTA DETRANSPORT PR|N aerul l nat C i n atmosferd peste ln ac e a s ti i n s ta l a fi ep o mp a p o m p e aza pr odus ul ca re c a c l ed i n b u n c d r i n tr-u n dozator. P ompa creeazdpresi une inare in rezervorulde aer comprimat, care, in" conducie \-a deplasa protiiezei, produsul cade la baza dusul insprecelulasilozului.DupI reducerea celulei,iar aerul cu particulefine estetransportai niai departe,in separator. De aici, aerul firi irnpuritnli este refulai in atmcrsferi. TRANSPORTU!, 2.2.5.3" CU RIGOLA PNEUMATICA Este folosit foarte mult la transportul fainii in silozuri. Rigola este, de sub care un ventilator fapt, un canal in care se monteazdo placa poroasS, refuleazi aerul cu presiunemare. Produsul alimentat prin conducti este Ae;ul care a folosit la transport este transportat ;i evacuatprin deschidere. previizutecu filtre de pinzd. evacuat treptat, prin alte deschideri 2.2.5.4. IMNSPORTORUL CU DUZA Este folosit pentru transportulfninii piin refulare,pe distanfeti inlltimi relativ mici. Injectareaaerului se face prin conductacu duzi, intr-o cameri de amestec, amestecul de aer gi flinl fiind forfat sd treaci cu presiuneprin ajutaj, intr-un difuzor, apoi in conducti. pirli nlijloacelepneumaticede transport sint foimate din urmdtoarele componente : dispozitir de alimentare.separatorde material,dispozitiv do desclrcarea materialului.aparat pentru curalireaaeruluide praf, pompi de aer ; acestea sint montate in diferite moduri, dup[ tipul instalafiei. Pentru ca instalalia si funcfioneze Dispoziliuele (incdrc.are). clealintentare aer-materialsi fie uniform, po in bune condifii, este necesar cA amestecul 296

l)

toatl durata tirnlrportarii. In acestscop,dispozitivelede alimentare trebuie s6 realizeze un debit constantde material. La instalaliileprin aspirafiegi la cele mixte se folosest,ca ciispozitive tle alimentare,gurile clc aspiralie,care mai sint denumiteajutaje sau tampoane de aspirafie.EIe constau din doui tevi concentrice fixe; prin leava exterioari se aspirl aerul necesar,iar prin feava interioarl circull amestecul. Aerul intri prin ferestrc, debitul fiin{ rcglat c u a j u t o r u lu n u i D r c D f o n . Separarelr de amestecse re:rlizeaziprin sci_ Separulourele. _materialului dereavi te zeiaer ului r ( t . 2- 0, 8 m is) . Pcnt r u acest a,anr est ecul e. st e int r . clus l ntr-unspa iu f cu o . secliune de 50- 150de or i m ai m ar edccitsecliunca c6n6uctel or, de e xem plu ciclon,bunclr sau siloz. Aparatele_penlru utd{irca atului depraf. lntrucit particrrlelc fine de praf nu au putt t t f i r _elinut e in scpar at ot ', se r nr , int eazl, dupi el, un cur i{it oi de P raf,carcp oat ef i un f ilt r u cu nr ineci,un ciclonsau m ult iciclon. llai cies f ot osi te si nt fi lt r elecu m inecidin pinzi. P omp ele de acr . Debit t r l t le. aer , pr cct : ln ; i pr esiuneasau t lepr esiunea necesari, se realizeazifie cu lentilatoare ccntrifugede presiunem"d'ieinaltE, fie cu compresoare cu piston sau cu pontperotatir-e. Conduclelc sint alcltuite din tevi firrl cusituri, perfectnctedela interior. Coturilesint construitecu razd *"r" clecurbur5,secliunea lor trcbuind si fie circularl ;i suprafala inierioari fdrl indoituri. I:t i nst alaliapr in aspir af ie, gur ile de aspir alie. sint legat ecleconduct a ._ fixi prin furtunuri metalice flexibile. Acestea tlebuie si-.si pistreze secliunea circularflIa indoituri, s5.fie etan;e, si nu fie grele, pentru-a permite muncitorului manevrarea lor cu ugurinfl. Pe coloanele verticalese monteazi vizoare din cilindri de sticli sau din masi plastici transparenti,pentru a observacurn se face transportul. )4ULOACE gt REPARARE 2.2.6. DEINIRETTNERE 2.L6.r,INTRFII NERFA TEH N|CA Pentru a respectacondiliile de exploatare a instalaliilor mecanicetle ri{ic1t 9i transportat, se impune ca personalulde deserviresi cunoasci normele de-_funcfionare in condilii optime a acestor instalafii, chiar de la montarea utilajelor. Pentru aceasta, fiecareagregat din cadrul mijloacelor 4e ridicat ;i transportat va fi verificat si cuprindi echipamentul de bazd, precum urmeazi : care ;i deplasaresarcinS,cirucioare, palang tobe, cabluri, cirlige etc. Echipament_ul ausiliar de comandi, ca frine, sabofi, intrerupltoare, tablouri de comand5, trebuiesi fie completgi corespunzltor cu caietul de sarcini al ma,sinii. Diversificarea_ mare, din punit de vedere funclional, precufii gi tipodimensiunilemultiple in funclie de productivitatea ;i greirtatea sarcinilor, impun ca: - fieeareinstalalie gi agregat, in parte, sI fie exploatat in conlormitate cu instrucliuniletehnologice sau cartea marsjlii ;i anume: - uDgerea, reviziile, reparafiile,-precumgi alte indicalii specifice,care asiguri buna funefionarea aeestor utilaje, s5,se executela fermenele planificate, Cup.{plariul stabilit si in conformitatecu indica}iile din carteamaginii. 297

cAPtTOtUL XVil

2.1.POtt{PE C.-ttrmrnrE HoBtLE


Acestea au lln elerrrentcare primegte energie mecanici de la un rnotor ;i o transmite, sub forma cncrrgicihirlraulice, lichidului. ln aceasti categorie de pcmpe inira : POMPETE 2.1.1. CU PISTON L a a c e a s ' . ip o r n p i l i c h i d u l e s t c d e l l l a s : r tc u a j u t o r u l u n u i p i s t o n c e p o a t o avea o inilcare rectilinie. Dupli ntodul in care pistonul acfioneazi asupra lichidului, se deosebesc: l)ompecu simplu efrct, in caie lichidul esterefulat de o singuri fa[[ i a p i ' t r , r n u l u; - p o l l l p c c u d u b l u r i e i t , i n c a r c I i c h i d u l e s i er e f u l a t a l t e r n a t i v , d e a m b e l e fe!e ale pist.rnului. Pompelccir piston llilt lucra cu un cilindru satt in paralel, cu mai mulli u i t : r a i o a r e l ev a r i a n t e : - p o m p a s i m p l e x ( c u u n c i cilindri, deoscbiaCu-sc riplex (cu trei cilintlri}. l i i r d n r l ; p o i t l p x d : i p l e x { c u d o i c i l i n d r i ) ; p r - - r m pte Pompelc cu piston pot fi aspiratoare, aspiratoaie-refulante sau refulante, {.} alta categr.iriede ponipc cu mi;cat'e aiternativd-rectilinie este repreeei:tii;i d: pcrnpe cu me:nbrani, fiind folosita la transprrrtul lichidelor care a r p u t e a d i s t r u g e p i s t o n u l . l l i - s c a r e ap i s t o n u i u i e s t e t i ' a n s m i s i m a i i n t i i u n u i alt !!chid, carc rieformeazi rli*mbiaila, astfei incit si asigure aspiralia gi refularea lichidului ce trebuie transportatCU ROTOR 2.i.2.POMPELE in acestepompe lichiciul este Ceplasat dintr-un spa!iu de aspiralie intr-un ,spatiu de refulare. cu ajuionil unei piese. de o construciie speciali (numit{ rctori. care se afli in interic'rul uttei carceseDupi fo:r:ra roioruiui si principiul de luc;u. pompele cu rotor pot fi: - pcmpe arirrle, i:l ct:e lichidul intrd a-xial in rotorul pompei ;i esto evacual tot arial: - ponrpe radialc (cci:i:'!:irqc'), iu carc lichidul intrl axial in rotor gi esto evrtr:,-lt laclial. POMPELE ROTANVE 2.',.?. l n a c e s t ep c m p c l i c h i d u l r s t e c i e p l a s a tp i i n r o t i r e a u n u i r o t o r d e o a n u niti iormi. : palete, r'o!i riilf at,-'.lobi, caie imparte volunul corpului pompei intr-'"rn spafiu de aspirafie 'i unul de refulare, ale cdror volume sint tariabile.

POMPE, DISPOZITIVE FTUIDELOR. TRANSPORTUL PENTRU TRANSPORT

GENERALE 1. DATE
A par a te l es i u ti l a j e l e d i n a n s a m i i l uli nstal al i i l ori ndustri al e si nt l e3ate intre ele cu conducteprin carese realizeazltransportul produselort.materii prime, materii auxiliare,produseinterinediare) de la o operaliela alta. selace prin cidereliber5,de la niveluri Transportulfluidelorprin conducte superioare la un nivel inferior,saucu ajutorul pompelor,eind lichidul trebuie transportat de la niveluri inferioart' spre altele superioare, sau la acela;i - p e l i n g n tra nspo:" re a l i z e s z d t si operafi i < !eamestecare, niv el. P om p e l e at unc i c ind s i tu a fi a o i mp u u e . ln cazul folosirii pornpelornuntai la transportulfluidelor,atunci e!e a-siprin rnlrirea e:rergiei gurl : transportul propriu-zisal fluiclelorpe conductefluidului, astfel incit si permitl ridicareade la un nivel i, la alt nivel hz (hz > ftr); mirirea presiuniifluidelor tle la pr la p, (p, < pr), astfel incit si in obstacole invingl freclrile ;i rezistenlele ; mirirea energieicineticea fluiviteze mai mari fald de cazurile dului, astfel incit si aibi, la alimentare, obi,snuite, pentru a se reducedurata de alimentarea aparatelor. ln scopul asiguririi clebitului necesartle fluid. circulalia se face cu o anumiti vitez5, finind cont cI trebuie si se invingl ;i pierderileCe presiune En earese datorescfreclrilor sall rezistenlelorhidraulice. Din cele prezentaterezult[ ci pompa trebuie sI transmiti fluldului o energie E^, astfel incit lichidul si ajuugl de Ia un nilel f Ia alt nivel 2 ii"-iJ. Aceasti energie se poate stabili din ecualiaIui Bernoulli: E n : ? 9 $ z - f t 1 )= ( p r - p r ) + * r'0\3 - \\'il + Eo [Nim2J t-xr-Ii-l)

PENTRU LICHIDE POMPELOR 2, CLASIFICAREA

MOBILE FARAELEMENTE 2.2.DISPOZiTIVE


icestea n',.iau piesc ia ni,sgx1s, transpoitul fiind realizat de un fluid rno'.or'(aer sub presiune, al-rur sau a1t[ sub presiune), caie transmite energia *fluidutui ce t:'ebuie traas'irortei. ln aceast[ categorie de pompe se cuprind: 2.;.i. SJECICA,RELE.INJECTOARE Ltilizerz.:r elergie eineiici a fluidului ntotrri 9i o dau Iichidului sub formi, de eeergie paten!iaIi de prr-'sirtne.

Ca urmare a condifiilor r-ariatc in care trebuie si. lucrcze, pompele se construiesc intr-o gain[ largl de mo,lcle, clasilicarca lor flcinciu-s: dupl rnai multe criterii. Dupi fluidul transportat, se cunosc ponipe hidraulice ;i pornpe pneumatice. Dupd principiul de funclionare ;i rnilcai'ea orgaaului principal de lucru care transmite energiefluidului, ponpele se llot ciasifi:a in pompe cu elenente mobile gi dispozitii-e firrl elemente nrobile.

302

303

CU AMESTEC DE GAZE a,z.Z ?OTIPELE ln acestepompe fl u i d u l e s te a m e s tecat cu aer compri mat,astfel i nci t volumul amesteculuicregte foarte mult, miclorindu-se astfel clensitatea.

3.2. INAIIIMEA T.TIANOMETRICA D i strnf a m {. sur at ipe t er t icall H, int r e pom pa g gi niselul pinl la c. ar e inil!ime de refulare.Distanta intre nivel'.rltle lmpinge lichidul, se numerste l l: I I o + H , , J e s t en u m i t i i n l l l i m e a g e o r n e t r i c es i c I ; i c e l d e r c f u l a r e aspiraf pr esiunea a repl czent ind st at icA lichidului. ea S cri i ndecuat ialui Ber noullisub f or m a :
: (ia II ':Itih ?9?929 ftr.) i Pt-- Pr r tI'"- tt'i

FUNCTTONATE ALEPOMPELOR 3. CARACTERfST|C|LE


p o m p e l o r,i n C i fe re a de ln f unc fi o n a re a i ti pul cl e pompi , i ni ervi n uni i par am et r i c a : i n i l f i m e a d e a s p i ra ti e ,i ni l f i mea manometri ci r, debi tul gi r andam entu l .

i", ?s

(\\-r r-.t)

DEASPTRATTE MAXTMA 3.1.INATTTMEA


Este dati de inlllimea'maximi la carese poaternontaracordul cle aspirafie al pompei fafn de nivelul lichidului.DacI se monteazi pompa Ia o distanfi mai mare (pe verticali) decit inillimea marimi de aspirafie, atuaci funcfionarea ei nu mai este posibilS. V aloar e am a x i m l a i n i l l i m i i d e a s p i rafi e se determi nl apl i ci nd ecual i a I ui B er noul l i ,i n tre p u n c tu l .l s i tu a t Ia s u prafa!aIi chi dul ui ce urmeazl a fi aspirat ;i punetul I situat la intrarea in pompd.Diferen!ah, - h, reprezintl ehiar inilfimea de aspiralieH o. Alte caracteristiei sint : r.itezalV - care la suprafala lichidului este null ; ene:giaspecificl E1 este de asemenea nul5 ; in spaliul Ceaspiralie,iar p" presiunea p, reprezinti presiunea la intrarea in pompl. Avind in vecleieaceste consideiaf ii, se obgine : F9H"'r (Pr Pt) _ ;
t

se obscrvl ci toli termenii au dimensiunile unei lungimi. Raportul dintre energia specifici E; ;i gteutatea specificl (,'f : pg) se nume;te indlfimea man')metrici ;i se noteazi cu H. Ea cuprinde, pe lingl iniltimea geometricii de pompare II E : h, hr, inilfimea IIp : Pt- Pt necesari ri<Iiciu'ii presiunii

lichidului, inllfimea HrI:ll'!:

n'i n....r.uon relterii energieicinetice, pre29 cum ;i lnilfimea necesari intingerii frecirii

Hf:lz
?c Inlllimea manometrici H se misoari in metri coloanl cle lichid pornpat ;i este intotdeauna mai nlare decit inil!imea geometrica Hg.

3.3.DEBITUL
de lichid t r im isi de p, im pi in unit at ea de t im p in conduct a C anti ta t ea debitui po:rpei Qt';i se esprimi in m3.is, derefularereprezintd m37h,nr3rmin. sau uneori l,'min sau Ljs.

ill-:-

Er:g

[]i/mrJ

(xvrr-2)

Dac[ se imparte ecuafiaprin pg, se porte calcula lnilfimea masimd de : aspiralie .F/o
Ifo: rr F9

POMPETOR 3.4.PUTEREA
Putereautili Nn reprezintl produsul dintre energiaspecificirDn : H?g gi debitul masim al pompei. N, : Q , H- p- g t \ \ t l i n care: .l'r, este puterea utili a pompei, in \\r; debitul volumie, in m3is; Qn - densitatea lichidului, ln kgi-3 ; p H inlllimea manonetricl. in m.

if* ;=+J r*l

(x\:II-3)

(x\-ri-5),

Daci nu s-ar lua in calculmdrinile cupiinsein paiantezi ;i s-ar considera iniiiirlea ma::irnl de aspirafie ar fi, in cazul p, egali cu presiunea atmosfericar, kg.ini3), L {-tttl.) egall cu 10.33m. ln care s-ar pompa apa (avind t: otlrti cu teurperaturaliehidului, lnilfimea de aspirafie scade rt'pr-C v aloar ea ei a j u n g i n de g a l i c u z e ro ,p e n trunpi , !a tearperatura,i e 05" C . ciepcnrpaiE,If a ia i rlori neUneori, la temperaturintali al'-'lichiCelor gative,ceea ce inseamni ci. pornpatrebi:it' nontatS,ia o distanii calculatl, sub rezervorul de aspiralie. 304

Putereaconsumate(f) de ponpi se calculeazllinind seanla d e r a l d a mentul total 1r, cu ajutorul relaliei: e,.?-gH (\\-ri-6), 1 CoO.1,
20 NaSinl, utilale Ft instalagl S tndcstrla aline-.ltare ed. 205

305

ftl 'f,

?.5. RANDAMENTUI TOTAL


-f,1 : .tr..frs.-frn

(\\'lI-7)

SCUFUNDATOR 4,2. POMPAI 'PISTON (PLUNGER)


Iisie foat'te rnult fulusiti v iscolrse. pentru lichiCe

ia care : - r a n d a m e n tu lto l u me tri c ' \u d efi ni t l rri n ral i ,ri ' tul di ni re v o l u r n u l e f e c t i v p o n t p a t ; i t o l u m u l c o r e s p u n z l t ov r a r i a f i c i s p a f i u l u ic l e p o m l ) a r e (0,91-0,98) ; - randantentulhidraulic 'r,s: J!!-;
II

li
t
I

- randamentul urecanic \n : (0,6-0.01. I l r n d a m e n t u l t o t a l d e p i n d e d e c o n s t r u c f i a . ' s id e n t : i r i n r e a p r i i r r l ) c ! .L a p o n r p e l e c u l r i s t o n . r a n d a m e n t u l t o t a l a r e t a l o a r e a 0 , 7 - 0 . { " 1 ,i a r : i e n t r u I i o r n pele centrifuge.0.6-0.S. Pentru instalafii mari de pompare se ating valori i n t r e f 1 . 9 3 ; i 0 . f t 5 : l a p o m p e l em i c i , r a n d a m e n t u lt o t a l a j u n g e l a f t . i .

Constructir',se aseamini cu pompa cu simplu efect, dar pistonul I (plungerul) nu mai culiscazi in corpttl ponrpei 3. ci intr-un spa!iu sellarat 3, tegat de corpul pompei, sau intr-o p i c s i r c u p l e s c t t r p i rc ; r r c r e a l i z e r z l ; i etan;area.

llr-ilI ,!l ll F't/Lff-=*


I-T-rT-tl/

.' . fit ilt fii _ {

l2
Fkj. X1'11.2 - Pt::.;;r pislon s:ufundi-:.: r.u

4.3. PORiPA CU MEMBRANA


E s t e u t i l i z a t l p c n t r u t r a n s p o r t u l l i c h i d e l o r r - i s c o a s e. s i l r l s u s ; ; r n s i i l r r r -;',trtli:rt C i l i n t l r u l p o r n p e i ; i i l i s t o n u l s a u p l u n g e r u l s i n t s e p a r a t ed e l i c h i d u l d e int;rregnaii srrtt yrrintr-o rnembrani (diafragnrl) clastici diu cauciuc, Pi"* inateriale plastice, pentru a le feri de acliunea erozivd a lichidelor (fig. \\-II-l',r. La lidicarea plungerului 9. membrana J se deformeazi spre dreapta si lich:dul este aspirat in pompi prin deschiderea supapei 1. La cursa de intc'arcere. membrina se defortneazi spre stinga, refulind lichidul spre supapa i.

I
I

DE TRANSLATIE 4. FOMPE CU MTSCARE


P eni ru tra n s p o rtu lfl u i d e l o r,ra m u ri l e i ndustri al eal i mcnta:" c uti l i tc:' zi t indec s c b iu rmi to a re l ep o mp e: p o mp a cu pi ston cu si rnpl usi dubl u efect: pornpa cu piston scufundAtor(plunger) ; pompa cu mcmbrana ; pompa de min:. cu piston in mi;care de translafieunghiulari careestefokrsitI rnai niult pent r u pro b a re a d u p i m o n tare. c o n d u c te l o r p o n i p e d e p l a s e a zo - \ c es te i c a n ti ta tc dc l i chi d pri :r cu:' .rrei ectuatl de pis t on, c a re a re mi ;c a re d e tra n s l a l i e . 4. I . P O M P A C U SIA T PL U E F EC T -\re un piston I cu o singurl faji actiti, carcse deplaseazi in cilindrul (corpul) ' ' La pompei 2. p i s i o n u l u i s p re d re apta. Ii chi cl ulpl trundc i n .r.pr.i l d e p ta d a re a pompeiprin conducta.3,iar in cursainversi, Iichidul esteevacuat din ponrp:i
in ccnducta 4. Spafile i frnontat inainte de aspirafia in pr'mpi)..si6 (montat dupd refularea din pompi) au scopul de a asigura rezerva de lichid necesardunei bune funcf ioniri. Spafiul 7 cu aer are rolul de a rnentine o func-

4.4.PCMPADE MINA
Este utilizatir pentru polrlparea ocazionala a lichidelor rle debiie mici ( f i g . X \ - I I - 4 ) . S e f o l o s e ; t e ; i p e n t r u e f e c t u a r e ap r o b e l o r d e e t a n l e i t a t e a u n o r rezeiYoare de volum mic. P i s t o n u l p o m p e i e s t e u n p e r e t e d e s p f t ' f i t o r . 1 ,c e s e d e p l a s c a z l a l t e r n a t i v cu un unghi rnaxim, in corpul pompei 2. Pe acest perete se tnonteazl doui supape de refulare r. ln corpul pompei se afli un perete fix i, pc care se afli, supapele de aspiralie a.

\ .\

F!9. XVil.I

Ponpa cu si.'nplu efect

l i onarel i ni ;ti tI pompe!. Antrenareapistonului se face de la un rnotoi electricprin angrenaj e ;i si stemulmani rel d-bi el d. Pentru a seasiguratransportul continuu a lichidelor se monteazi ci te trei pompepe aceea;i conC ucti de alimentare, dar cu cursadecalatS. prin montareala 120"a manir-elelor pe asul de antrenare. S e pot fol osi pompe cu dubl u efect, care aspiri ;i refuleaz[ Ia fiecarecursI.

fig. XVII.3 - Ponrpa cu nrembl'r::ir

.3C6

307'

Peretelefix gi cel mobil impart corpul pompei i.- patru crrrnpartitnente: (a l t erni nc); III-I\' I gi I I - d e s ti n d e re comparti mente 9 i c o m p ri ma re c u v olum c o n s ta n t,p e n tru c o mu n i c a re c u cr-.rducta de aspi ral i e, respecti v de refulare. p o m p e is e fa c e ma n u a l ,cu aj utorul unci mani teteJ. A ceste A c lion a re a pom l) epot d e b i tap i n [ l a 1 8 0U mi n , l a i n i i l i r:rea maxi mdde 5 rn. I n c a z u l p o m p e l o rc u p i s to n , s e c al cul eazidebi tul meC i ucu rel ati a:

a\
r \

ib,+F
\y:
r J j

e= .a
c . I -\\. r -f, ! -

Q,:*4.r,
unde :

(xYrr-s)

Q. este debitul mediu, in m3/s; i numirul fefelor active ale pistonuiui /l pcntru ponpc cu sirnpiu e f e c t , 2 p e n t r u c e l e c u d u b l u e f e c t ); i aria secfiunii cilindrului ponpi-i. !n rnl ; s cursa pistonului, in m : n turalia axului motor, in rot ni;: ; 't,: randament volurnetric. D i n r c l a f i a d e m a i s u s , r e i c s e c i , l a o i r - l r a i i en c o n s t a n t I , d e b i t u l e s t e constant, indiferent de presiunea la care lur:reazi pompa, ceca ce constituie unul dirr atantajele ponepelor cu piston. Reglarca debit.ului se face prin variatia cu:sei pistonuiui .si ;.,rin varia!ia tura!iei motorului sau admisiei lichidului in ciiirdru. O alti rn':tcdi este deschideiea unui ventil, montat pe o conducti. cr. '-,cclire(llr'-passr. in nici un caz reglarea clebitului nu se -,:ate face'prin inchiderea unui v e n t i i m o n t a t p e c o n d u c t a d e r e f u l a r e ; C e l i f . i i e d b u n a e t a n s a r ei n t e r i o a r a , o astfel de incercare ar duce la erplozia D';:rt,ei.

, -41*t -:.:gMjtr'!

Irt E HL
=

rE -lEs\ lt 4\\ E ,Er.n 1T E ?rc


'f"/

.1e? =/

I,.t:..-r*.F .a

'-l
* x
g

rs.

=-

o 2

vF
l1
'JilI

.;
c

I a

& z c
g

.:trt

lirttS
t; t=titrlt il
ttca v

dp
d j c

= -il

a ,-

,E

;: t:
,/e -.:;.1

:
:

lr', I ilii ? !$r i tfi:i'+ | ilo t:.f /rltr 1t-.it\r s


\-il1 \JlLl' J'l n -

tl-

t - l

z ? F

llii r

;
^

c
I

\=t\

-{F
c I g.?
L ) J A

/LJ 3 6 It=1

ILAL n )flt = \v - !-l t f/ - t 1


e
c

I?

ffiB

I I

ls <3

l>ffic;

5. POMPE CENTRIFUGE
Pompele centrifugeau o largi intrebuialare (fig. XVII-5t. La aceste pompe, sub efectul forlei centrifugeprodus de un motor cu palete, care se rotegtecu o vitezi foarte mare in interio:u! co:pului pompei, in m$careasa antreneazllichidul din pompi. Spre deosebiede pompelevolumice,dehltu! pompolor centrifuger-ariazi cu inlllimea de plnpare. Pompele centrifugepot fi coustruite is foarte multe lariante, cu un rotor simplu, cu autoamorsare, cu statoi, m:rliietajate,submersibilc, axiale5. I . P O M P E C E N T R IF U GE C U R O T OR S IMP TU ln principiu, o pompi centrifugi consti dintr-un arborecu palete,numit rotor, care se invirtegte intr-o carcasl. Lichldul aspirat prin racordul axial, sub acliunea forfei centrifuge,este transportat dinspre centru printre palete, cdtre periferie. t) a lichidului crqte treptat. ta ie;irea din rotor, datoriti formei carcasei, a cdrei secfiune se lirgegte in eanalul colector,ener.gia cineticl a lichidului se transformi in energiede presiune,astfel incit lichidul este refulat tangenlial prin conducta de refulare. 308 De-a lungul canalelor dintre palete,vite:a ;i Cecienergia cinetic[ (#
E (u
=c,

;,

r.. .E
o

(u

c, gl r GJ c) E o o-

o= E.O .go ijL'

E
L

a)

3:
G
a

E=
o E o- c,
e b

!+o o

Y.Z .uf

c'{]J N

'E'

=?o

go

t'

9{

o, o, EE o o-

c-O = .ra.r, .q

o o

Slti^tfll0^ 3d;'&t

3dl C48Su

ucL0l^l clnll nl ldr-iod

N0JS

3li30l^tlilauo ru ici.,lod

llrsoht ]|iYq0 YUYJid,^J0d


'j

L1

Lichidul, ca;e pirlse;te rotorul sub acfiunea rfei centrifuge"crceazi i n c e n t r u o d e p r e s i u n ec , are facc ca lichidul clincond'.r.-a-de aspiragie si trc:rcI i n r o t o r . I n a c e l r , ' it i m p , t h t o r i t i p i r ' s i u n i i a t m o s i e r i c e ,i i c i r i c l u le s t e c r i n t i n r : u inrpins prin conCiictr rlt' aspiur!ie.

TREPTE CU MAI MULTE C.-..|NFUGE 5.5.POMPE


Pentru a ob!ine inll[imi nrlnometrice nrai tnnri, se folosescpornl.,ele <er:trifuge cu niai multe trepte, formate din mai multc rrtloere, rno:rt:rtc in s e r i e p e " u n a r b o r e c o m u n i r i i n t e r i o r u l t r n e i s i n g t i r e c a r c a s e .I - i c h i d u ! a r p i r a t urtnltr-rare;i ci;ti3lr ertfcl d e p r i m l l r o t o r e s t e c o n d u s ,p e l i n d , l l r i n r o t . r a t " t ' l e ' i n p r e s i u n e , l a f i e c a r e t r e a P ti .

5.2. POtyiPA CENIRIFUGA MONOETAJATA, CU CARCA5A STECIATA


S e f o l o s e ; i e 1 . e r : i r ua p a ; i l i c h i d c n e a g r e s i t e .f r r a r t e 1 ; r r J i n : : l r i r i . r i e slu c u r a t e , p i n i l a l t u i J ; e r au l nr tic tftS'C. P . o t o r u l e s t e n l o n t a t i n c { r n s r ) 1 .i"t'e , un t\ ce se sprijinir inlr-irD !:,:rir, p r i n - i n t e r n t e d i u l r u l n e n l i l o i ' . ( l a r c a s ae s l e r n o n t r t : r p c l a t : r eu a j u t r . , : " url: t r r - r r ; u r u b u r i r e z i s t e n t t ' 5 i i n c h i s i r r u ( ' a l r a ep r e v l z u t c u f l a n l u , p c n t r r i a s ; . n i i r l a r a l a c o n d t t c t a d c a s ; i i r a f i e .L a g i r r u l e s t e f i x a t p c u n . s u p o r l . l n p a r t r . a i n i c r : . , : r r i a l a g i r t r l u i e s t e b a i a d e u l e i , c a r c : r s i g u r i r ! n g c r e ar r r l r n e n ! i l o i .I ) r , n l r i r p n l r : - e , p e p a r t e a s u p c r i o a r aa l a g l r u l u i e s t e p r c v i z u t u n o r i f i c i u ( , i r b u s r , : : .i , , r r i i t i u t se controleazl de la un rizor. ,\rbr"it'ele face lt'gitura lotorului cu notorul. Rrrtorul se fireaza cu o p,ai,i p e a x , a p o i s e s t r i n : e c t r o p i u l i f i . E t a n . . s a r ec aa r c a s e p i e arboresefrce cu tresgarniturl, care pcate fi rle diferite tipuri.

5.5. POMPASUBMERSIBILA
i i:li'i.pentru a fi iran.rp0rd e l : t ; i , - . i n c i t i rn :i;ti,'i Estc utilizatl la scoatei'r.a tata. in alte utiirjc. este tlrsiinatl sa ftrncIionezl ilt alli; din aceaste Pornpa suhmei.sihilir 1 o r l u r r ; n l s u r i s p e c i a l e .P o m p a e s I e o c o n s i r r r c ife n r u l t i cauzi, ]a rnontaresc sint distal!ate !ntre elecu ajue t a i a i i , r - r : r t i c a l i .c u r o l 6 a r e r a d i a l e . P . o t o a r e l e t r o n soane,Iegale intre ele, fiecare d i n r ' \ e c u t I s e t,rrul unor buc;e. Carcaslr g r z c l u i n d , r , , r , i l , f i . - \ p i l t ' : ; i ea s p i r a t i r i n c * r p u i p o m p e i p r i r t r - u n r a t o l d ; i evacitati prin alt raco:'d.

5.3. POMPACU AUTOAMORSARE CU INELDE LICHID


Pieocttparea de a inlirtura dczavantajulliompelor de a fi mereu arilursAie manual, a dus la construclia unor pompe cu i\Btoamcirsare A.v a n t a j u l a c e s t o r pompe este c[ poi fi puse foarte u;or in func!iune, ncccsitind un timp scriri pentru amorsarea nianuali. Pompele furciioneazi cu inel de lichid sau cu canal lateral. Rotorul este confeclionat cu palete radiale. Intre rotor 5i carcasi se formeazi un inel fle api concentric cu carcasa, dar excentric fall de rotor. Spaliul dintre rotor ;i inel se mdre,steodatI cu rotirea paletelor. reelizindu-se o u;oari depresiune ;i atrlgind. in acest fel. aerul din conducta cle alimentare. Cind rotorul acluce paletele in pozilia de mic;orare a caurerelor dintre palete, aerul este comprimat ;i apoi refulat din pompr, prin alt canai. Dupd e\-acuareaaeiului din pomp5, in eonducta de aspiralie ie alimenteazi lichidul ce trebuie transportat spre conducta de refulare. Pentru conrpletarea apei care este esacuati odatl cu aerul, se utilizeazl un racord suptimentar <ie ap5. Aceste pompe se utilizeazl indeosebi pcntnr lichide agre.sive.cirr i;3t ataca pompa.

5.7. POMPAAXIALA

. '. ''J

E s t e f o l o s i t S .i n u n el e c a z u r i , I a a g i t a r e a l i c h i d e l o r p r i n r c c i r c u l a r e .P o m p a csie rnontati lertical, sprijinita cu un ax Pe piesi, ce are ;i rolul de a ccnCuce .lichidul spre.gulernl Cc-aspiralie, in care este fixat rotorul- Lichidui este evacuat prir racordul in clr'.i se monteazd un perete, pentru a conduce a'Daspre conducta de refularc.

CENTRIFUCE POIT1PELOR 5.E.AVANTAJELE


Celemai importante avantaje pe care la i:u ponpele centriluge sinl , reglareadebitului supape-; tlehiiul continuu, fdri pulsafii; nu iint neces3re de refulare; necesare prevlzut pe co.ndi:cta se faceprintr-unrobinef de reglare, ; turalia cu piston : sint sigure.infuncfio.nare {un.Jafiirnai rnici decit pompele ; pot transporta lintare permite cuplarea'lor direcil cu notoare electrice ; se pot construi din rraterialerezischide iiscoase,ro .*r. conlin suspensii lor sirt mai mici decit a pompetente la coroziune ; spaliul ocupat9i greutatea lor cu piston de acela;i puteri ; sint indicate pentru debite mari si presiuoi rehti v sc lzut e. POMPELORCENTRIFUGE ,5.9. CARACTERISTTCILE normale.adicl cu debitul Q" iniilinea de cu caracteristicile Funcfionincl pompare if, tura;ia n, puterealf, peutru care a fost construitl, o ponpd cenirituga are cel mai buu randament; pompeleinsi nu funcfioneazl continuu normale, in special debjtul variazi dupl uecesitili numai cu caracteristicile gi odat[ cu el gi celelaltecaracteristici.Din considerafiileteoretice cu privire

5.4. POMPE CENTRIFUGE CU STATOR


rilor care au loc jntre lichiti ;i perelii ponrpei. De aeeea, Ia unele pr,rnFe: pentru dirijarea lichidului la ie;irea din canalele rotorului se nronteazrl un inel fix, numit -stator, ccncentric cu rotorul gi cu paleteie astfel curbate, incit si dirijeze ccntinuu lichidul care iese din rotor ciire Circctia tangenfiirii a lichidului clin carcasi.

Pompele sinrple au randamentul scizut din cauza virtejurikrr ,siciocni-

310

311

la funcfionarea-pompelor centriluge se deduceinterdependenfaintre aeeste c ar ac t er is ti c ig i a n u m e: Debitul este proporfional cu turalia rotorului, arlici :
0r_nr 0, nz

(\\'II-C)

de unde: Qs : Q'!:- '


nr

f5;ri zgomot ; pot traasporta lichide eu vlscote autoamorseazl ; funcfioneazA f a[ I de im pur it 5] iledin lichid ; debit ulacest or zi tatemare; sint pulin sensibile pompe se regleaza prin varialia turatiei motorului de acfionaresau printr-o couducti de ocolire cu robinet (b1'-pass). P omp eler ot at ive sint f olosit epent r u debit e m ici gi m ijlocii ; i pent r u presi uni reduse. 5.'l;.1. POMPE DINIATE CU ROTI pom peaspir alia; i r ef ular ea lichiduluise f ac dat or it i m ic; ir ii La ace st e de rotafie in sensulde intimpinarea doui rofi dinfate, care indeplinesc rolul unor pi stoa ne. Una din r o! i est eaclionat l de un m ot or ; cealalt i est eant r enatl de prinr ar oat l. Cind din! ii uneia din r of i ies din golur ile dint r e dinlii ro!i, se creeazio mici depresiune, astfel ci lichidul este aspirat din ceieilalte cameral, r'ehiculatin gciurileclintredinf i ;i trecut apoi in camerade refu{a:e R. Aici, cind dinfii celordoui ro}i se intrepltrund, se creazl o mici prepompa, deoarece siune ;i lichidul este obligat si pdrlseascd trecereaprin carirera de aspirafieeste inchisri(fig. XYII-it. . de o pom pi P entru un calculapr osinat ir al clebit ului dat Q ( m 3- / r nin) poat e f olosi r elr t f ia: cu turafi a n ( r ot im in) , *s3 O : 2-D .b -nr.n.'r,,

lnilfimea tle llonrparev a ri a z l p ro p o rfi o nal cu pi tratul turzrl i ei : jI'il, de unde: "i r, i

3lt .,: /I, II - tfr rrl


P ut er e ap o mp e ifi i n d p ro p o rf l o n a l i c u produsuli ntre debi tulgi avi :nerrl c gi inElfimeade pompare(Q, I1), rezulti ci puiereaponpei tariazicu puierea a treia a turaliei :
N,_Q,II._nl rr Q,II, nl

de unrle Fz : t,

{fj'

(\\'l

I-1'J)

Relaliil e tl e rn a i s u s s i n t a p ro s i ma ti ve, deoarece, odati cu rri uC i fi carea t ur af iei,int ra re as i i e ;i re al i c h i d u l u id i n p ompi nu sefac farl ci ocni ri ;i randament'tl pompei sc:rde. Pentru cxploatarea raliolali a unei pompe centrifuge se stabilescexperimental,prin incerciri la baneul de probd, curbe caracteristice, care reprezinti varialia mirimilor Q, H, ^\. la turalia constalt6 variind debitul. Diagrama ccnstruiti cu datele eperiruentale astfel oblinute -(enumelie diagranra caracteiisticilor de uncfionare.

(xvrr-11)

in care: D este dianetrul ce:cr:luirje dir-izare,in m ; - I ungim ea cie l la o per eche dinfi in angr enar e, linieide cont act in m 3 D in m ; ,n m odul de angr cir ai: e, : ' r,, n u m i r u l d i n fi l o r : r andam ent ult olum et r ie ( or ient at iv 0, 7- f J, S) .

5.I0. POMPETE ROTATIVE


Se clasifici astfel : - pompe cu angrenaje : cu rofi dinfate, cu pistoane profilate,cu melci ; - pompecu rotoareexcentriee : cu paletealunecdtoare, cu paleteelastice, cu inel de lichid etc. (palete,dinfi, etc.l. rnontate ln migcarea de rotafie, organele de inchidere la periferiarotorului, inchid intre ele ;i carcasl volunie Cc liclrid. pe ca:e le transportl de la intrarea in pompi cltre iqire. Rotoiul poate fi riispuseoncetrtric sau excentric in interiorul statorului. Pompelerotatise pot fi cu un singur rotor (pompa cu tambur esceltric, pompa cu palete etc.),cu doui rotoare (pompacu rof i dinfate,pog:p3cu ;uruburi etc.) sau cu mai rnulte rotoare. Avantajele pompelor rotative : - Nu au supape,sint simple din punct de vedere constructir' Ceci ;i slnt ieftine gi prezintl siguranli in funelionare : ocupS^ un spaliu redr.rs;

P ci npacu r oli dinf at eest eaiclt uif l din doui r of i dinf at e,car e se r ot esc intr-o carcasl sprijinita pc un supclt. POI{pE 5.11.2. CU PTSTOT.NE ROTAnVE sint indicate pistoanelespeciale,care au Pentru lichide foarte siscoase niaripuline conpartimente,dar de r-olum mai mare. Pompa este constructiv pompei cu rofi dinfate. Se deosebeste prin construcfiapistoaasemdnitoare nelor.caresint prevlzute cu doui sautrei profiluri inelare,sau cu profil lobat. Carcasa esteciptugiti in interiorcu uu strat din olel inosidabil(fig. XYII-5). POMPA 5.i3.3. CU SURUB pentru lichide foarte viscoase. Este folositi, de asemenea, Pistonul, do fornra unui ,s11111b se rote;te in corpul pompei.Pompa esteaclionatd elicoidal. direct de motor. Corpulse asambleazE Ia doud camere: ,{ de aspira}iegi R do refulrre. Aceasti pompi poate fi montatl ;i in pozilie verticali, aspirind lichidul dintr-un vas ;i transportindu-lspre exterior.

3r2

313

t,
i

FARA ETEMENTE MOBITE 6. DISPOZITIVE


in afaru de ponrpe. se ft'loscsc uneori dispozitive sau alraratc fari clem e n t c m o b i l e . i n c a r e t r a n s p n r t u l l i c h i d e l o rs e f a c e , f i e s u b p r e s i u n e a aeruiui (sifoane, montejus. pompe ]Iarnmut), fie folosind cnergia cinetici a unui f l u i c l r n o t o r : a l ; u r . l l r i s u b 1 ; i c s i u n es a u a e r c o l n p r i n l { r t ( e j e c t o i l r cs a u : n j e c toare). (fig. \\'lI-ir.

6.,4. EJECTOARE.INJECTOARE , \ c e s t ed i s p o z i t i v e ( f i g . X Y I I - 5 ) n u a u p i e s e i n m i l c a r e . e l e s e u t i l i z e a z [ .pentlu transportat un fluid (allur-aer), nurnit, in acest caz, fluid motr-rr.Energ i ; r c i n e t i c i r n a r ea f l u i d u l u i d e a n t r e n a r e e s t e f u r n i z a t l . s u b f o r m l d e e n e r g i e l , o t c n f i a l a d e J l r e s i u n e ,f l u i d u l u i c e u r m e a z l a a f i t r a n s p o r t a i . Ejcctoarele se foloscscpentru a evacua un fluid dintr-un spaliu (rle r e m i , l u . s e p o a t e s c o a t ea p a d i n t r - u n s u b s o l ) .i a r i n j e c t o r u l , p e n t r u a a l i m e n t a f l u i C e s u b p r e s i u n e ,i n t r - u n s p a ! i u ( d e e x e r n p l u ,a l i m e n t a r e au n u i f o c a r c u c ( . r r n l i u s t i b i l l i c h i d) . I n j e c t r r r u lc u f l u i d m o t o r ( a b u r s u b p r e s i u n e ) e s t e f o r m a t d i n d ' r u I a j u tajc. asezate s u c c t ' s i si n t r - o c a i n e r i d e a m e s t e c .A b u r u l p r i m a r a d u s d e l a c e n trr;la termicl este alimentat in ajutaj. La ie;irea din ajutaj. r,rificiul mai tnic ai rlnzei de iesire determinl m[rirea vitezei aburului, care intri in camera d e a m e s t c cs u b f o r i n a u n u i j e t c u e n e r g i e c i n e t i c i m a r e : a i c i . i n t i l n i n d f l u i d u l c e t r c b u i e t r a n s p o r t r r t , i i t r l n s n r i t e a c e s t u i a o p a r t e t l i n e n c . i g i as a c i n e t i c l . Amestec':l rezultat prin amestecareafluidului m(,tor si a fluidului-Ti t r a r r s p o ; i r t t r e c e i n a l t a j u t a j ( r : r u l t m a i r n i , L ed e c i t p r i m u ! 1 . D a t o r i t l c o n - s t i - u c f i ea i jutajului, energia cinetici a amestecului va creste, ajunginrl la o taloare rnaximl pe secliuneace:l mai redusir. A m e s t e c u li e s ec u e n e l g i ec i n e t i c l m a r e , c a r e i n t r - u n d i f u z o r s e t r a n s f o r m l t r e ; , ' t r t i n e n e r g i e d e p r c s i u n e , p t ' r m i ! i n d i n j e c t a r e a a l n e s t e c u l u ir e z u l t a t I a o presiune rnare. siguri. fdri zgomot. nu necesiti supra--\ceste arrarate au o func,r-ionare vegheie: ele pot transporta cliiar ;i lichide cu particule mici in su.spensie, p r e z i n t i i n s l d e z a r - a n t a j u ld e a a v c a t l n r a n d a m e n t s c l z u t ( 1 5 - 2 0 " ; l . Peutru reglarea presiunii amestecului la iegirea din difuzoi, se folosegte e j e c t o r u l - i n j e c t o rc u a j u t a j r e g l a b i l , c a r e p e r m i t e v a r i e r e a f i u i d u l u i s r o t o r c u ajutorul unei piese conice montati prin ;uruburi. l n a c e s ti n j e c t o r s e p o a t e r e g l a ; i d e b i t u l d e f l u i d a n t r e n a t s a u a n e s t e c , din difuzor. prin aripioarenlontatc la ie,sirca In cazul cind se urniirielte imbunitSlirea randamcntului ejectorului, se niontcazi la !e,;iiea din difuzor o poinpl centrifugl.

H 'rt
,ii;

i.r: lF-

6 . 1 .S T F O N U L
u n r r rc a r r t i t i t i : n i c i I n i n t l u s t r i e .s i f o n u i e s t t ' f u l r , s i t 1 ; e n t r ut r a n s v a z a r e a de liehid dintr-un rczertor. in principiu, sifonul esie un tub.3 (fig. X\-lI-5) i n f o r n r i t l e L c : i r e . p e n t n r a f i l ) u s i n f u n c l i u n e , t r e b u i e o f f i ( r r s r t .r , d i c i u m p l r r t c u l i e h i t i -D a c i s e c u f u n d i c a p a t u l t u b u l u i i n t r - u n r e z e r \ ' o i / . l i c h i dtrl ? cr!i{e sub ac!iunea forfei gravitafionale. A r n o r s a r e as i f r . , n u l u is c . p c ' a t ef a c e u t a n u a l s a u c u a n u m i t e r l i s p c z i t i v e .

6.2.MONTEJUSUL
Pentru ridicaiea la in:iltinii relativ nrici a lichidelor murrlare (namol), s e f o l r - r s e .u sn ce o i i : r : o n t e j u s i r i ' c i a r e f u n c f i o t i c r r z ic u a j u t o r u l a c r u l u i c o u r F r ; r r a t (fig. XYII-5). llontejusul este un aparat forrnat dintr-un iccipient din ntctal sau din g r e s i e . f ) i n r e z c r i - o r u ld e d e p o z i t a l eI . l i c h i d u l i n t r d , p r i u c l d e r e l i b c r ' 5 .l r i i n t r - o c o u d u c t i d e a l i m e n t a r e3 . p i n l c i n t i a p a r a t u l s - a l m p l u t . P e n t r u s c o a t r , . r ela ichidului din montejus. se inchicl robinetele care regleazi intralea aerului comprimat rlupi indica!iile monontetrului. Aerul comprimat inchide u n r o b i n e t ( c a r t p e r n i t e t r e c e i e a n u t n a i s p r e m o n t e j u s ) . i a r p r i n p r e s i u n e ap e ' care o e:iercitd la supiafafa liciriciului, il iurpinge prin lcava de refulare. Cind a p a r a t u l s - a g o l i t . s e i n c h i d e u n r o b i n e t , a s t i e l c d p r e s i u n e as c a d e, s il i c h i r i u l i n t r i d i n n o u p r i n a l t r o b i n e t . c a f e s e d c s c h i d e a u t o m a t . A p a r : r t u lc s t e p r c v i z l t cu supapa de siguranll ;i sticla de r:ivel. l { o n t e j u s u r i l es i n t f o l o s i t e t l i n c t i n c e m a i r a r . p e n t r u c [ s i n t v c r l u i r i i n r - ' i r s e , cu funcfionare intermiteniir. ilndatiieni fc,arie scizut ('r,,: iii;lt-i ,'1 ;i nece,siti suPl'avcchere coiltiilri:i.

GAZETOR TRANSPORTUL PENTRU 7. PCI'TPE


P o m p e l e d i n a c e a s t i c a t e g o r i es i n t u t i l i z a t e p e n t r u d e b i t e r e l a t i v m i c i d e g n r z e( p i n i i a 5 0 0 0 n r 3 ' h ) . S e f o l o s e s c ,f i e p e n t r u a s c o a t e a e r d i n s p a l i i e t a n ; e { c r e e a z i r - i C ) ,f i e p e n t r u a p o m p a a e r i n s p a l i i e t a n ; e ( c r e e a z i s u p r a p ; e s i u n e ) .

6.3. POidPAMAMMUT
Aceasll pompl transportl lichidele prin aurestecarea lor cu aer conpiimat. In tehnica. sint muit folosite pentru riciicarea lichidclor care con!in s'r.rspensii (noroi. nrsip) sau chiar corpuri mari (sfecli de zahirr. cartofi). Pompa Jlamnut 1fig. \\ II-5) are corpul in forml de L-, cu brii!c ireegale. Amestecul de transportat, cu .greutatea specifici i': pg. intrl in doui b:'afe. Este refulat cu ajutorul aerului comprimat. Pe principiul vaselcrr comunica:rte g i d a t o r i t i e f e c t u l u id i n a m i c a l b u l e l o r d e a e r . c a i e - ; i m l r e r s c v o l u m u l p e r n a s u r l ce se deplaseazl in sus, amestecul cste ridicat ;i t'efulet. Aceste pompe au constmct:e simpli si pot funcfiona Ia teinperaturi ridicate; au insi ranclamentseizut (35-50"o) li necesitl afunilare la mare adineime. in lichid. 314

CULISANTE 7.1. FOMPA CU ROTOR EXCENTRIC Sl PALETE Acersti pompl 1fig. XYII.5) este compusi dintr-o carcasl, in care se un t r m bur , pr evlzut cu un canal t diat in plan diam et r al. rotel te exce nt r ic rotorul este cilindric, cu diamePentru pompa cu o treaptl de comprimat'e, trul si inilfimea astfelstabilite,incit Ia numdrul de rotalii indicat, sl creeze in conductade aspirafie,deci ,siin recipientul cu care o anumiti depresiune comunici. aceesta

315

,l

fentru P!m.qa-cy dqgi trepte de comprimare,rotorul poate fi comiu* din doul pnrfi cilindricedistincte,separate intre ele printr-o ftace. i" iif."i" rotor sint prevlzute canale.ln canalul clin rotor culiseaza clte doui lanrele puternic presatepe periferiacilindrului cu ajutcrul a tloul arcuri elicoiclale.

8.2. PORNIREAPOITiPELOR Pentru pornire, se executr urmitoarere operatii pregititoare : - se va verifica dacd pieselein milcare nu .sint stEbite, claci dipspozitiYele de ungeregi circuitelede rilcire funcfioneazi normal, dacd pompa este ' ln stare curatl ; - se verifici stringerea ;uruburilor pe fundafie ; - se verificl stringerea buc;elor;i a presetupetor gi jocurite in ansambl uri i e arti culat e. esteechipati cu-robinetclerelinere cu sorb, se poate porni . __9..3 p-ompa gi frri si fie amorsati, in generalinsi pompelese pornesc:rmror.sate. S e desc hid r obinet ele- de pe conr luct ele de aspir af ie gi de r eiular e; i r obinetul de aerisirea pompei.se amorseazlprin umpleie cu lichid conductade aspiralie gi corpul completi a aerului P9pp.i. oinl se consiati evacirarea di n.pompS.Se inclr ide; r L. inet ulcie aer isir egi se por ne; ie apoi not or ul electric. S i i l ri ar - ceir cr ea, in t in: pul f unc! ionir ii unei pom pe,t r ebuie sI f ie ; er m anenti. urmirindu-se: - funcf ionar ea lini; t it 5, f r ir it bit r i ; i alt e zgom ot esuspect e ; i : ir i inci l zi re nn .r r nali. - contr olul t em per at r ir iiI a. qir r elor : - pi esiuneade r cf ular e,indicat l cle m anom et r u,car e t r ebuje si f ie cea no:'rnal[. - etan seit at ea la gar r : it ur i! e capacelora , f lan; elor ,pr ecunl; i ia cut iile de etan;are: ilcirea --si crirllirea prin spllare a tijelor, a lagirelor ,si a culitelor de etanqare. i nti nder ea cor espunzlt oargi e egall a cur elelor de t r ansm isie et c. prin : varialia turafiei motorului ; variafia cursei Debitul se. poate regla . . pi stonul uiva . r iat ia r ezist enf ei hidr aulice, pr in nanevr ar ear obinct ului dr ir e conducta tl e r ef ular e,in clr e c: iz put er eaabsor bit i r dm ine aceea_. i. 8.3. PROBAREA POMPELOR 5t REGLAREA Opera!iacleprobarea .pompelor se efecteuazlin scopul determinl:ii caracteristicilor funcfionale.In general,aceasti operalie sC executl in uzinele constructoare, dar in intreprinderile alirnentare funcfioneaz5. adeseori rompe reparate, sly.poype care. inifial, erau previzute pentru alte siopuii, 1'echj iar in noile condifii de func!ionare trebuie cunoscute caracteristici!e lor. Regiarea pompelor este imoortanti pentru asigurarea bunei funciiondri a acestora. reglarea debituluisepoatefaceprin : r'ariatiatura,tiei mctorului - - ln general. in funcfie. de tipul ;i caracteristicile acestuia(electric,termic e[c.) ; r'ariafia rezi stenl ei Ia conduct ade r ef ular e; acestpr ocedeu est e ut ilizat in special la pompele cu_piston, dar esteneeconomic, deoarece de;i debitul pompeiicade, putereaabsorbiti de ponpi ramine constantl ; legareaconducteide aspiralie gi reful are.pr in int er nediul unui t r aseu de conduct i, pr evlzut cu o supapi, care permite,printr-un reglaj corespunzltor,dozareadebitului in coniucta de refulare. 317

7.2.poMpA(SUFTANTA) CU DOUAptsToANE

H ri
$, ti
l1
fi

ln int c ri o ru lu n e i c a rc a s e s e a fl i p i s t oane careau o ci ' rnstructitl ee,sebi ti ( s ub f or nr i id e o p ,t),a s tfe l i n c i t. i n ti mp ul mi ;cdri i de rota!i e i n..enruri con_ trare, sI poatl face com.primarea aerului precum gi etan,sarea spafiitor de as pir alie; i d e re fu l a re .A c e a s ti s u fl a n tl ei te uti l i zatl pentru a l spi ra aer, pe c ar e ap o i i l c o n rp ri m i 5 i i l re fu l e azl i n i nstatatri i l e pneumatl cede transport.

8. EXPLOATAREA, INTRETINEREA DEFECTIUNILOR 9I STA.BILIREA POMPELOR


P e t ' s o n a l ud l e i n t r e f i n e r e . . srie p a r a r e a r e u r m i t o a r e l e s a r c i n i I l e s p l o a t a r e a . acestcrrponlpe : montatea. pornirea, reglarea, funcf ionarea, depozitarea, defecliunile apirute, oprirea, intrefinerea gi reparafia.

"!

8.1.ttoNTAREA POMPETOR iN SECIiltE DEFABRTCATTE


r f ont are aa c e s to ra tre b u i e s r i n d e p li ncas:io seri ed: condi f i i : Sn asigure o funclionare siguri gi continui. Pentru aceasta.conclucta de aspiralietrebuie si aibi un tiaseu ascendent, pentru a nu se forma bule. de aer in li c h i d . P om pa;i rn o to ru ls e m o n te a z ip e o fu ndri !:' e i n pozi fi eperfectori zontal d, c u ar bor ii co a r:i a lg i i c u p i u l i !e l e;u ru b u l i loi de funcl a!i e bi ne stri nse.pentru eliminarea vibrafiilor. Conductele de leglturr trebuie sr nu sc sprijine pe poulpa, lar spaliul din jur sir fie suficient,pentru ruanipularea si dernontaicapleseicelei mai mari. F undal i i l ep o mp e l o r s e s ta b i l e s c i n fu n cfi e de ml ri mea pl i ci i de bazi ,sia agregatului de aclicnare. lnit f im e a fu n c l a l i i to re s te d e p e s te 50-70 cm. In general,prescripliilede montaj se afli in cartea rnaginii.docurnent cu care ma..sina este insoliti de Ia uzina furnizoare. Pentru reducerea la minimunr a pierderilorciepl'esiune, seutilizeazl un traseu cit mai scurt ;i cu racorddri sub fonni de panti linr. Pentru diminuareaeventualelor neetan;eitdfi.se recoruancld asamblai.ea tronsoauelor de fear'[ printr-un numdr cit mai mic de flange. Conducta de refularetrebuie si fie prer-izutI cu un ventil, pentru izolare I n cazul avariilor. 816

)
7il
Borele hidroulicii oplicote

l - l - I . l ' r i r t t t . - o c o n t l u c t i r d r c a p l : - r . r ' n s e c l i u n e r l r t ' p t t r t t g l i ! , : l a r r it ' t t l : r t r r r i l t : . 1 ( X ) ; < ( i t ) t r l run. confecfionati din tabl:r de ofel, trcbuit si se transporte l{ l,i.t kg/h atr la 27"(l;i hr presinnta nturosftric:'r. I-urrgirnea t:ondrrelei este {;0 rn. Sii se afle I,:ter('.r clet'trottroIorrtltti. tlncri randaurentul sirrr este t).$i. irr raurlrurcntul ventilatorllllli ll.-t. l--lir. I'rirrtr-rt couducti tu dinrnrlnrl inlcrior ltlt) tttru sr i.rattsporhi bioxitl tle c:trlrott srrb prcsirrnca de il :rt (dupi rnntr(rnlclrrr). la lernpcriltura lner.iie 7io(1. ctr o vitezri ttt.rsicir ifO kgirtrt.s. Coroziuuee lerii este c: t).7 rnrrr. Sri sr. dt'ttrtnir,,i rezistcufa hidrnulicii :l t'orrdttctei orizontale dr. lungilne $() rtr. :rvin(l .l cotttri cle 9()' ri o r':ttr:i. S:i sc <letcrutiut' rlc aselnenec. prrtcre:t ueeesnrii suflanlri perflrrr trunsportrtl bioxir.i:,!tri tle t:tt'bon. tlaeit rrruditnrentul ei t'ste 509il-46. I)intr-un rczerror. situat lir ?.? ur inalIirlrc. se scurge lit'ool ctilic rlc l09ir printr-o conductii cu cliarnetrrrl 33,5 Z 2,8 lrrrn. I'e tonrltretri se giiseiie utt robiltet ('tl (:('p si dottit coturi de 90". Lunginrea totald a condu('tei este l0 rn. Si sc detcnniuc viteza alt'oolttlrri in conductir. Cocficicutul de frecarc se udruite aprosiul:ltiv tf.{12i. (lutrosciud vitcza sli st't'c'l'errrpcratura rifice ynloarea coeficit'ntului de frecrre. tlcoohtltti .jio(:. l--17. I)rinl.r-o conducti.cu dianretrul 2ti,b ;. 2..rntrtr cllr.:e nitr()l)ul/.cn ctl tcntpcrirtttra de {{oC. Punctrrl inilial aI conductei este nlxi sus cu 2tX) urrn fati dc puttt'tul final. I.ttngirut'lt pirfii orizontale a conductei este 2.12 rn. in calculul rez.isletrlci i* consitlcr;l ntttnai rt'zistt'nla prin frcc:rre. Si se alle elcliitul masic al rritroberrz.cnrrllri;i si s.j vcri[ice rcgilnttl tle cttrgerc considerat. l--18. intr-un aparat carc lncrea:/-isub o prcsitute'dc 2:ri: lrcbtrie sir se potttpezt'apii dintr-un rezcrvor printr-o contlucti cu dinlltetrul 70 ruln. Puttctr,l sttpcrior:tl cotttlttctt'i estc mai ln:rlt cu 5 nr decit nivelul apei din rezervor. I.rurgirnea de c:lcttl a contlttctci llttngitttea proprie plus suma lungimilor echisalente ale rezistcnlt'k)r loca;.', este 3ir0 Inrn. Coeli(-ietttttl de frecarc ). .= 0.03. Si se stabileascl relalia intre debittrl dc api carc cllrge prin conducti de presiune O pourpl pentru lnvingcrea tuturor {rzistcnlel,,r din cotrdttctl (s:i se aflc caracteristicii retelei). centrifu.gir are urrniltoirrele caracteristici:

|.POMPE,

VENTILATOARE' COMPRESOARE

2.I. }-ONHULE DE CAI,CUL l.lnnttimeatotalS<le.ridicare(r r u r n i t l c u:r e n t i n i l ! i m e m a n o (ttg' 2'i; se cleternrii'l sii ecuati:r r{*) e .";l';;;p; '",'ctriee

H^:T-r

Ho*h,

(2-1)

in.cafe'. i.:--.-^: i.. *^+-i nnlnorrir i d c n [ i c [ c u e c u n t i a ( 1 - 4 9 ) ' '::t:'li ': ;i;::tr^-.,-ri^n_-r - '' r"' t inil{irnca cste Hi . - ^. de lichid care sc PomPeaza in Pa ; ti" 9i de aspiratie' pz li Pr ;ilu"ttt ' in l<rirn' ; ".tutite

gi picrderea ecuali* l-{!}.

? II o

ff'.:'L'li'.::li; r,n1,1.:,fffi:*l';""iiffiJ"t',:frli?,;;'ifil,T
m; i" *Piolie ; i de r ef ular e'in ' libere' crderii g: 9,81 *r"X'j"ft;;i;;.ilecualie : altl printr-o qi fi exprirnat6 lnll[imea toiale Il- poate

p:*tlln li;"'tiil; ricrriaurui in m ; a'iictiioutui, i" rirlicare geometri.a ifft*;

r8 Debituliapei, in urt/h 12 21 2i 32 inillimea manometricS, in lu 36 38 Citir apl va debita aceastAponrpi, daci e crrplati sai hrcrere in corrdifiile relelt'i ditr problema 1-48 ? Sn se afle punctul de lrrcm. l-.-r0. Un ventihtor debiteazi 12 5OO rn3,'h aer aspirat din attrrcsfcrir. Ce dcbit ntasic ? de aer ta debita ventilatorul iarna (t : - lioC) ;i vnra 1l : i3u'C,t l-51. Sn sc determhre presirruea elezvoltatA (le un tentilator, care debiteazi aer din atrnosferi Ia lSoC intr-un spaliu cu o suprapresiunt- dc l:'i nrn I{rO. I)ierderr-t de presiune itr couclttct{ este 275 Pa. iar r-iteza aerttltti itt ea
I 1.5 rnis.

'.. lichidului incareiPrc'estepresiullea-in..co-nclttctaclere'ftrlaqe,-lliegirea'l'

H,n:!+* Hou%+ ?s
:'*r,t""*llrttl"ll;cta

Q'2)

tctd +

trebuie sir aibi l-5!. Ce presiuttc absoltrti , ill rta) aerul introclUs itttr-tttr rnontejtts (fil. l-:i2) pctrtrtt ridicarea la .o inril[ime r]e 2t nr a unui acid sr:lfuric cu clensitatea relativri 1.7ti ? Sc neglijeazi rezistenlele hidiaulice. / l-53. Viteza apei la ie5irea din difuz.ortrl tttrtti injecfor orizontal 1v. fig. 2-10) este 2.35 rn s. Apa icse ditt tlifttzor' cu presitrnea atmosfericA. Diametrul oriticiului la ieSirea din difrizor este 62 mm. iar diarnetrul orificiului ajtttajttltti (dttzei) (sectilluea I) este 30 Drrn. Neglijind pierderile, sit se detertnine apa dintr-ttn inilliurea teorctici IIptnn la care poate fi ridiuti rezerlor deschis. l-;{' Sn sc deterrnirre rezistenta ltidratrlisi a rttttti strat clc 3 m de rtntpltttttri uscati. fornt:rt tlin iuele ceratrrice de tir y 15 x 2 tnur. Prin trlnplrrttrri se tritnitc aer ctl telnpcratura 2O"C ;i la presitruea atnrosferici. lsitez.a fictivi). \'itez-a aertrltli 0''l ntis

ttrate;;;;ii'r'iaurt'i'it-"ooauctacle as pirafie ' i u ' m / s ' 9i disapropiate valoare de i. d; "'pi'3'tjt'tint Daci vitezele de refular-*^ (2-2) se simplificr : este *;;;;\ia tan[a .EIu
Hn P"t PatP Q'2a)

lichidului ra intrarea creaspiratie -masoare irr carese intr.epunctele ilrg""tl!*tn .-nl,;n,u rerula-re' '!n'$is i *" tDrc! fi;['X' tii''laut1tT'i"onau'tl.'l:

\-

ps

Fig. 1-32, Schi{a la pr,rblerna 1-53. .

ale ctl instalaliilor de sectiunilecorespunzit'oare i^r'ior*,,f"-tZ-fl la fini6ctarea ficareapompetor-;il;;,i,rn*, pompare.

r)5i!2:21 tt"'*ll e(2rmurer Fo li1,,l l" : l.:t;,, ?il' :: :tfi.il : i:X l,Ti $?:l

73
Formule de colcul

72

Pompa, venliloloEre, compresoore

2. I)uterca P (in k\\'):r lnolorrrlrripourpti s e c a l c u l e e r z ic u f o r l n r r l : r :


._ 't , l'3,yll_

T,,ryt c

(:l-3)

i n c a t c : V e s t t d e t r i t u l v o l u r t r i c * a l pompti , in mrs; * p <lcnsilatea l i c h i t l u l u i pompat, in kg m3; ncceleraIia ciderii libcr-e (o: =-, $,gt m/st) ; II,. inil[imea lotalI de riclicare 'a pompei, in mctri coloani de lichid ridicat; 'q r a n d : t m e n t u lt o t a l a l i n s t a l a [ici de ponrpare, care reprezintir produsul tlintre randatnentul pornpei \p, randanrentul transmisiei q1 gi ranclqmentul rnotonrlui 1,' :
Fig. 2-1. Schema unei instalatii de pornpare. 4 \o'r,t'in

r n i r i m i l e ; P o t o r/,t , , ! , 1 t , s i r r t t r x p t ' i m a t e i n n t t : t t ' it l t : l i c h i d p o t n p a t ' l)rcsiuner atrriosteric[ ;ro1. .tlcni|ttg :1". "lli dcasut u r l i n t : l l o c u l u i < l e a m p l : r s a i . ," i n s t a l a I i c i nivtrlultri mirrii (labeltrl \lX)' sairrranIi ai lichidului I)resittttca t"p"iii"t ttc- ttrtrtperatulalui ]i;t;',uiintt" aspilaI lt, "r t l*r t t ' ; ; ; ' t ; i ; t i t ' lt' estt dati in tt accstttiit. f)c tabclrrl 2'2. de Prltclic pcnlru dettrrmittarea inilfimii cu apei ponrpat'ea la actmisibilir aspilaIie (in in) datele din o ponrpir ctl lliston se reconrandI tabtrlul XX. 4 . I ) c b i t t t l r r t r e i P o I n P e ( r u P il s t o n : : a) pornpr'rctr etect simplu gi difcrenfiall 'S"" 4" 60 itt tut/s b) pornpir cu tlullltt efect' : - .. (2'S 'S')sn "r, m3/s 1..' t -'to v. :
60

'l'o:rtc

s
IO

(2-6)

=E
Fig. 2-2. Sche.ma unei potllpe cu plston'
'l'abelul 2- 2 "

(2-7)

(2-4)

Ttttrlx

"(:

t':ttur:t,

',,

,,:I iof;,1,, I
70,04 101,3 I

llotorul instalat ate o putere Ptott ceva rnai mare ctecit cea calculatl cu fot'mttla (2-3), pentru a tlispune de o rezervi la o eventuali suprainc[rcare : Pirrt: 9P in care i Pro"t este puterea instalati; P puterea necesari. Coeficientul de siguranti al puterii B se alege in func[ie de valoarea Iui P (tabelul 2- 1).
Tsbelul 9- I

I'rcsi u trea vaporilor saturanIi. hti - rn II:O - kPa

0.09 0,88

0.12 1,18

,.rrl ,,,, I 1.25


2,36 I
0..13 4,22 7,36 12,26 |

,,ro I,0.r,

In
7jo

t, *r.'I
<1
r- a 5-50 <50 2 -1.5 1,5- 1.2 1.2- 1.1l) 1.1

3 . l n l l { i m e a t c o r c t i c i d e a s p i r a t i ea u n e i p o m p e c u piston tl",, (tig.2-2) se cleterminacu aiutorul expresiei :


, II O"' ( Parn h, Zh,

(2-5)
1

i n c a r c : p a 1 6 e t e presiunea atmosfericl ; Itt presiunea vaporilor saturan[i ai

ti-

Xh,

chidului aspirat la ternperatura d e pompare I ; pe conducta de aspira[ie, care cuprind consurnul pit:r'rlcrile rle energie pentru imprimarea vitezei lichidului, pierderea clatoriti inerfiei qi a rezistentelor locale pe conducta de aspira[ie ; Ifto cre;te cn mirirea numlrului cle ture al pompei.
lolunric al fluidelor se noteazil

obiyruit

* in lrranualcle despre ponrpc s i v c u t i l a l o u r e d c b i t u l cu Q.

!:::!tty:) secliunea tijei Pistonului,in mz ; Hm in cursa Pistonului, m; s n - numirul de ture, adici numlrul de curse duble ale Pistonului Pe minut. de ridicare 9i d-ebitulunei In[I[imea 5. dat Dompe centiifuge Ia un numer de ture graficul acel5i"t int.tAependente.Daci Petei relafii, denumit caracteristica pompel' se reprezint[ curba caracteristici a re{elei doui cttrbe d I Fig. itig. i-e), interseclia celor fr*p. punct de lucru.,care determinl if "u#iul

s :s' -

aceste formule : i n m e d i e0 , 8 . . . 0 , 9 e s t e r a n d a r n e n t u l v o l u m i c , a c e r u i v a l o a r e e s t e (plunierului), in ms

;;;;;F

d".ru:Il

a pistonurui

a
unei 2-3. Caracteristicile centrifuge qi a retelei'

)
J)

7,1

Pompe, ventilotoure, compresoore

Formule de colcul

P2

itlr
I
ay'rel.

i n i r l li m c a r l c l i t l i c a r t r l i r l c l l i l u l Pornpr:i cArc func{ioneaz:i in acea rt teA. I l : r n d a m r : n l r r lp o p p e i c c n l r i f u { c scltirnlri inllIiruel si debitul. t , l r r . i : r z it l n e r - s re

ApnrpgiAprerpiertlrlri|edcprtlsitrneincontluctelctleaspiraliegide iefularc; ..
P r l . a s p. ; i P g t . r " l &roro qi t0r.7

Pa ; ;'Jfi:l'li'":i',..irr H'J,'ffru;i ,:o - ii*?ffi:'lii,,[


ilt mrs ; kgi m3' dcnsitatea aet'ului' in t ecuatia ponpe $r cr;

L'l I'ariaIia nunrlntlui rle r.otlrlii itr linrilc nlr prcu mftri n ale Pompei cenlri[ugc, r'ariuIia tlctlilrrlui l'. a in:illimii II,, ti :r liulcr.ii p se rleter'rini cu rurmirtoartrle r c l a li i :

l'.

r, :

::.,3, =" i:,1';+ : [jrl,


nz 1!n: I. rt.J 1,. Ir,r/

(2_8)

:l: : :'l',::1,* ",l,X,iiiff;,i:l'"# t;il;ti


gazului, iar in p.':t"* clreapt[ " Lpn: in in cu

*ti -p.i, (1.' r)) ff*i;:I"' s}l t; iri:, d:fii::ilqtr:i; ;;; : 4fl:il-i; a e nsitat de ste e p .'u o ni'ii o ; f ;;; ;"r.r
: (2-9) se adaugi mlrimea

P p'cntru E,cua[ia(Z-ff)esic itlcnticl "" "tuntia 1Z-t;

"

l*iillirnr,u tltr aspira{ie a u't i p(}rni}c cr.rtr.iIrrgc / / , , . . ,f , . i : t t n ) . s et : : r l r l r l r * z i r crr [orlnuiil:


//or, ( pot*-h1 -hr.o."r-h"o,

trste presirrnea atmosfericl ; presiunea r-aporilor saturanfi ai lichidului aspirat ; h.p.o"p rezistenfa hidraulici pe conducta dc aspira{ie, inclusiv consumnl de energie pentru imprimarea vitezei curentului de lichid ; Il roo corec{ia pentru cavitafie (sclderea inll[imii de aspiralie pentru evitarea cavita[iei). dependentl de debitul V (in m3,'s);i de nurnlrul de ture rr (in rot/min) ; : o,oo 125(1-n:)o'67. ft "ou Toate mirimile i pctmt hl hp.orp,hro, sint erprimate in metri coloani de lichid pornpat. 6. Presiunea produsi de un.r-entilator* (fig. 2-4) Ia debitai'ea aerului se determinl cu ecua{iile : ,
Fig. 2-1. Schenra unui.t'entilator.

in care z pot^ ft,

in

Po,)gI' de aspiralie 9i cle refulare' locurilor i*il[imca carc h este .ifercula int'e nr. Pulei,caP(irrk\v)constlna{ideoinslala{iecleventilatiesecalculeazi formula : (2-11) r'Ap r:: 1 000'4 r ' hr ur3/s' este debitul rentilatorului' care : \/

(P *

'q :

A p ) ; ; i l n * n . ' * r i " ; i ; ' ; i ; i e n taiila t o r ' i n ' P a ; - v' ecualis (2-a)' r'entilatoiutui 'r,{cttrrm i:;;;;;-"tt'l ;;i;i'

i.Lafelcaincazulpompelorcerrtriftrge,cara c t e r i s t ventilatorului' ic:agraficlar.etlti. tu'a1i'ei oa"ti"ru--r.fii*^rea de funclionareai ratorului iri *o,iiii.n poiilio qi.paramet'ii'noi parametriilnigioti ln acestcaz,e.ta1ia-intre nu prea mari' cu formu.t*t..*i"i,ti"'limite sentilatorului certrifugal .*
lcle (2-8). centrifugal c a r a c t e r i s t i c au u t t i ' r ' e n t i l a t o r i" figor* 2-5 este rePrezentati Ia diferite turalii' Loa c) 8. Lucrul nrecanic teoretic f compreun o (in J/kg) consumat de 200 w la. com- E E 180 o sor cu o slngura treaPtl' It a adiibatice (izentropica; pri*"."" ifS cu calcula se gaz, rE!40 Poate i- t g a" g i?o formttla : o lCrO l'-1

Ap: (p, -pr) * (Lpo,, * Lp,d+ +

(2-e) .- , ^ (2-10)

: (P,,-,,r* AP +)
in care : p1 Pt

{P,,.o,,* *tJ

Laa:

este presiunea in spafiul din care ventilatoml aspirS, aerul, in Pa; presiunea in spaIiul in care ventilatorul sufli aerul, in Pa:

r_ 1

t ' pr - ."r , .l[ |[lY , o - t - I :


J

. :*"t'[tfJ - _,1
sau cu formula:
I'od: i' -_ it

e-rz) t
(2-13

5 p

EO 60 {,0

o , m3/h
ventilatorului trifugal.

I in lucririle care trateazi despre instalafiile de ventilalie, aceasti prcsiune se numegte uneori presiunea totalir a ventilatorului 5i se noteazi clr /1.

Fig' 2-5' Caracteristioa

77 76
Pompe, rentilotoore, compre3&ra formule de colcul sau cll ftlt'mula :

'l'elnller':rt':ra g a z u l u i l a s f i r ; i t u l c o r n p r i r n i i i a r l i a l l a t i c es c d t r t c r m i n i c u ccuatia: A'-r 'l'2 17r,1 f' -: f- | (2-14) r'r I l,' / l n llccstc lormrrlt: : /.' r : s t e c x p ' r r e n t u l a d i a b a t i t : . { r g r 1 c u r a p o r . lt t l c r l c o ; prtsiunea inifiali si [inalir. in lri ; Pr $i /r,. Itt volumul sptrcifical gazului in condiIiile iniIiale, adici Ia p r e s i u n c ap , ; i t e r n p c r a t r r r a? ' , . i n m : t / k g ; i, qi i" e n t : r l p i a i n i f i a l i q i t i n a l a a g r i z u l u i , i n . i , ' t < .;r 1 It c o n s l a n l a g a z i r l u i .c g a l i r c , n j j l l g , 1 1 , . l : k g . I ( ; It It tnilsa molari a gazutrri. Puttrrelt P pt'ntnr uu cornplesor cu o singurir lrcapti, Qn,kW) nccesar':i -presiunea care comprimd G kg gaz pe ori cle la presiunca ini{iali pr la finali p2, se calculeazi cu formula :

Lad:

Ai, *

Ai2 -+-' ' ' -l- Aio

(2-1e)

-i(2'13)t' '''"' rrormura [""i",'j[rl:'{',ll*ffiil lli:T:ii il,:*:.::' treyie rnu!.t9 l,c.alculeazl puterea necesari la un compiesor cu mai uneori 9i ecua{ia r;r';e utilizeazi "' pentro (2-15). cu formula
aproximativit : "o*p.*r*n"'ii;;; P:
3 600'10(n ln& 1,o9GR?'r Pr 000 3 600.1

@n,

P_

G I.oa

li 600'1 OdO 4

(2-15)

in care r, este randamentul adiabatic total al instala[iei de comprimare. 9. -Debitul (in m3/s) al unui cotnp.esor cu pii"ton cu ac[iune simpli se determini cu ecuatia:

in care: P cste putet:"l"ii-I)Y,j ^."o rine seama cle diferenla clintre pro1,69- ioeficient practic care !ine 't"ap? ;i c.el izoterm' tu"f .lu att*tminat de debitul "o*ptimare trepte multe "tt"i mai Debit.ulunui compresorcu "ti" prirnei trePte. N e g l i j i n d p i e r t l e r i l e t l e p r e s i u n e d i n t cu r e t ecualia repte"n :umerultreptelorde comprimare n se determini iu aproximafie (?-21) Pt . . "rPt;
de unde
, --lgPt-lEtu lgr

lr: tr8

60

(2-16)

in care : )\ este coeficienttrl de debit, adimensional : S secfiunea pistonului, in mt ; .s lungimea cursei pistonului, in m ; n numirul de rotafii pe miuut. Coeficientul cle debit este dat de relatia : 1: (0,9...0,95))s ln aceasti refatie )r este ranclamentul volumic al compresorului, dat de relafia :

in care r este sradul de comprimare gazecvasi ideale (z- l) Ecuafiile p-rs; ei (2-21) ti;;;;i"bile-.pentru sl fie aceea$ili ca joi'"" trJaptl in fiecarc cu condi[ia ca temperatura oe ;tpirafie il tototor treptelor si raportul intre presiunea o, ,"itir"'"*;i-d; fis sqnstant.

realizat intr-o-singi:,1":t::lt['

2.2. EXEilIPLE pe conduc'ta"de refulare a- ""tttOt*lfrl? Bxemplul 2'l' I$anometrul-de de 3' o presiune (v. rig. 2-1),care-t;;*#;s,-i;;1";f,;';fiiindicl iin vid de 21 cm Hg' t"aica vacuummetrur rixat pe condurt*"i1?o't*r; t""o*Lt'ului 9i vacuurnmetrului irt* i*"1 a" fi*"ri " iar al celei de Distan[a p" ,,rurtiJJr"a {-o*' it 'ridicare a- pomper' este 410 mm. Diametrul conductei "9plt"tie.este-350 totari. de refurare 300 mm. si se determiie-iniiii*"a ' (2'2)' formula Se utilizeazi Rezoluare. este aspiralie de. Viteza apei in conrlucta :' 1,45 m/s trtatp -#*, s..t _: l,gg m/s trtrct:;o;F;6or

-r tJ ) u : l - ., e.lf:.i*t [t;J

Q_r7]

in care: eo este raportul dintre spafiul mort al c.ilindrului gi volumul desiris de piston ; m t:xponentul politropic de destindere a gazului care rlmine in

10.Lucrut;l;11:'.*l'll;,

mai multe trepte la cornprimarea adiabatici a I kg gaz cle la presiunea inifiall p, la presiunca finali pr, s cletermini cu for-mula:

Loa.(inJi hg),consumar cre u* compresor cu

t-_r k_l : L:.0r'p,*ttfl rn -,1: nnr, ^-+[(f)-- rl (2-rs)

79
Eremple

78

Pompe, yenlilotoore, compresoore

Pt'esiutrt':t in conduttlt clc rt'fularc (lrlnriIintl pn:sirr nea aI rnoslcr.ic. 1,013.103 Pa, adicirT0tl mrn FIg) : .lQa: 47.1 00()'l,* Prct==(3,8 + 1,03)0,81 P r c s iun e ;r i n c o n tl rre ta d c a s p i ra fi e c s t e: 000: 73 300 P a l l o o p : (0 .7 6 0 ,2 1 )1 3 3 ,3.1 lnir l[ inr e a to ta l i d c ri d i c a rea p o mp e ic ste:

tle debit : de rtnde coclicientul

II,n:tt'lT,=1:1"*'+0,4ta t'e{l - -!-1," : 40,8 -v'v v' r ^ + + I 0,.11 | ', I r[xr.9..,11 2.0,lJl
+ 0,09 : 41,3 m I{rO Iixeruplul r-2. -o ponrpr cu piston care face 150 rot,'miu, trebuie str tran'sporte api incllziti la 6fC. ialcule preliminare au inclicat o pierdere dc energie de 6,5 m HrO pentru imprimaiea vitezei, invingerba irirerfieiqi a rezistenfelorhidraulicepi conductdde aspiraIie.Presiunca atmosfericl nrcdie la locul de instalarea-ponrpei este-286'mni^Hg.La .. ineili*ro.rrupr* 'riveluluiapei trebuiesi fie instalati pompa ? \ezoluare.Expresia pot^ - ft1-'r/r jfo.mula (2-i)] i' flctst caz este egali cr, : 600 -0'736'13 2,02 - 6,5 : t,is * I

(v' fig' 2-2)' avind piston^cusirnplu efect Cu.o^pollli^:o !'''r' ireluie'ta s1 transporte Iixenrplul 'i;""'ioo 1m' 169. i'tr'un aparat pistonului. <liarnctrul T-T ,"t.ii.'e J], o,gr clintr-uir 'r"rt'rror dcnsitat*" c* 130 r/min licrri<r este t"i '1't:"sferici' 3'2 at' Presiuneain ""'uor de presiune in con' in care p,"'ion*i'-"'iu Pierclerea m. 19,5 ;;;; ridic"." s'0 rn' care va fi lnll[imea geometrici rle m, i"r;;conclucta de.refulare clcbit al pompel 1,? este aspirafie de ducta totfi'itnt tle ft "" turalia pompei 9i puterei :"':1"i"'' fl.Ss,rantlamentulpompei0'S,iarpentrutransmisiegielectromotorclteun rantlamentde 0,95 glse;te : Din formula (2'6) se Rezttlvttre' r"60 --:Il : 1r)S

ro: 9 0.113

o'92

ln acestcaz:

U : #*

{)00 in care ft, t.stc luat, din tabelul 2-2. Prin ulutare, inil{imea teoretici ele aspir:a[ie nu poale fi rnai mare de 1,48 m. Practic, iniliimea ae aipiratrie i4 _{qpe datele din tabelul'XX, : caz (la u rot/min) este egali cu zero, adici pompa trefiuie si fie 3cest 150 instalatl m_ai_ jgs de nivelul lichiclului"(,pompe inecata,,j. .Exemplnl^,b?..,Q.ngone .u pistJri .u dubtu efecr (fig. 2-6) transporti 22,8 m8/htichid..Tu;"!il -r"r" rot/min, diimetrui ptun. .pdmpei este'65 ierului - 125 mm, manivelei 136 mm. se se .diametrur [ij.i'3b in*, determine coeficientul de Ae"lit po*p.i,"t Rezoluare. Volumul deplasat

mz S -0'?85'0'162 0'0201 0,00717'60- 126 rot/min n -;Fptor.o,t

m3/s - 0,007,17 .'

lnltfimeaderidicareapompeisedeterminl'.cuformula(2.1): - 6.4,2m. 3,2.1000.9,81 + 1g,b + 10,3

H^- GTer

Putereanecesarlmotoruluipompeisecalculeazlcuformula(2.3)l

o-%rffiF-

kw 5,82

jer la o rotafie : -

de plun-

: (2.0,795.0,1252 _ (2 S - S ' ,)s : 0,00637m3 ..,,' 0,785.0,0352)0,272

pompare' egal cu : total al instalaliei de randamentul este 0,?2 care in '"' : 0'72 l"lf ll'n = 0'8'0'95'0'95

in care0,272m estelungimeaculseiplunerului, egali cu duhlul razei maniveiei. Debitul teorelic al pompei la 65 rot/nfn este : : 0,413 m3/mi n 6 5 .0 ,00637 Debitul real al pornpei: 22' 8: 0,38 m3/mi n
60

: Tfiiffi considelar"

: areain puterea cu C o n f o r m d a t e l o r d i n t a b e l u l 2 . l , e s t e . - n e c e electlomotor sars6'seinst ale ze'culu ;'Tlh*:*:' uru"

Exeruplul2.S.opompicentrifugl,cuturalia1200rot/min,adatla U"" t.,. incerclri urmltoartt* ^ .)oe '10'1 ro-.i r l1'1 10'q 2r'2 29'8 0 V, lfs

rr,. B P' kw

22'r 11'l 1l'e is,s 25'8-;;"1 it'l l2'o 18'5 ;;i6 7'87 i6'i

Fig. 2-6. Schita la exernplul 2-3.

8()

Pompe, Yentilotoore,compresoore

Eremple

ttl

E
-20

J(P

tE
10

6o.o r.oo' 20tro


20 Q. 30 l/s

S-a lxlurpat o solulitr cu r l e r r s i t a t e : rr c l a t i v i r 1 , 1 2 . S i r s c rlctelminc rarrdanreultrl pomptri ;lcntru fiecalc tlcbit qi sir sc c on . srtu i a s c i c n r a c tu r i s t i c a g r a fi c i a pompci. Ilezaluare. Din ccuatia : p _ trpgll ^ 10004 rt'zultir relafia pentnr randamentulpompci :
'n:4 ' ltpgII ^ 1000P

l/s 5i' I ) i n f i g u r a 2 - 7 s e o b s c l v i r c [ p r t n c L r t lz l . c t t . c o o r t l o n a ! . t Y : , 3 2 urlll:ll'{r Il .= 23,8 ir se girse;tetleaslpra curbei citl'ac[eristicea pompcl;-l-prlll t.' p o a l e t l a c l e b i t r t l t t e c e s a r( l a I I ^ : 2 1 J , 8 l ) o r n p : rr l a t i r e u f i O O i o t / r n i u ' n u poatc nr p o n r p a p o a l t r t r a u i p o r t a n u m a i 2 { . i ' l i s ) .D 1 t 1 . i n : : , : : m i t l e ; t c t u r a I i a , rela!in (2-8): i t t , t e n r , , l . i r [ , , . . ,A e t r i l t t l c e r t t t . U t i l i z i n d l'' : l', j: si IIo'r : II^, n2' f 3,-'l' ln"J

Fig. 2-7. Sr.hita la exemplele' 2-J ;i 2-6.

Cu at:eastir formull s-au calculat urmitoarele v a l o r i a l e r a n d a m e n t u l u i pompei : V,lls () 10,8 5l,l 29,8 40,{ 21,2 rt 0,30 0 {1,587 0,6.13 0,637 0,39 Caractelistica graficl a pompei este reprezentati in figura 2-7. Exemplul 2-G. Se cere sI se transporte 115 msih solu[ie cu tlensitatea relativi 1,12 dintr-un rezervor intr-un aparat situat la iuul!inrea tlc 10,8 m, mlsurat.l cle la nivelul lichidului din rezervor. Presiune:r in aparat este 0,^t at, iar prtsiunea in rezervor cea atmosfelicl., Conducla are diametrul 140 X 4,5 mnr. iar lungimea calculati (lungimea proprie plus lungirnea echivalentir pt'nlru rezistenfele locale) 1.10 rn. Se poate utiliza pompa centrifugi din exenrplul anterior, daci se consideri coeficientul de frecare in conducti ). : 0.03 ? Rezoluare.Se determini inilfimea totali de ridicare pe care trebuie si o invingi pompa. Viteza lichidului este :
ll) -:

sc poatc glsi notra tura[ia a pomoei. 260- rot/mj.n ;i sc 1c9{ctrleazi tlaltrkv se admiie n):1 f)acir. a.r "*.i,.plu, o b { i n clatcle din tnbelul 2-3' tsempluttri 2-5 .u inrituta (2-8),-se rlg : 'irasind r l 1 1 l i d a l e l c l a b e l r r l ' r i 2 - 3 c a r a c t e r i s li c a p o m p e i l a lealip o m p a t u r a { i e a c e a s t r i l a c i r c o n s t a t l s e : 1 260 rot/nrin (tig.2-tt). z.eazi tlebittrl neccsar (32 li s) 'l'ultclrt :!- .:l I gi inirl[imea tlati 23,8 nt. Puterea trecesarl PomPt'i 21,2 29.ti lis pentru noua turafie se calctl- t r r : 1 2 0 0 r o t / m i t t -.-<:-l_ leazi cu formula : 25,.{ 22.1 -Ilr, tn r'pgttn 22.3 31.3 I 0004 nz: | 260 rot/rnin consitlelittd trir t'andamentttl 28,0 2{,{ pompei nu s-a schimbat*. VaIoartra lui s e i a c l i n d a t e l e : 30. . . 40 llt , r andaincnt t r l e x e r n p l u l u i 2-5, in care s-a .glsit ci Petrtru V pompei est.c auloximatir' 0,(i'1. : Puterea nlcesarl pornPei la Il, : 1 260 roti rnin este , * :i2'1120'9,81-23 - ' 8l 3 , l k w 1000'1000'0'6't al unei pompe cu Exenrplnl 2-7. s[ se determine coeficientul de debit al ro{ii este 12'' dinfi cle Numirul rot/min. ro[i dinfate (fig. d-'gfi."r" f"". am P _

115

.0,l3tl 3 600.0,785

2,37 mls

Pierdereadatoriti vitezei este.: F$t 6: locale este: Pierdeleade presiune'datoriti frecirii gi rezistenfelor nn:
, ,,'t 2.3;L :012g6 m

h!*,t:
rrr am:

ry

It,:#0,286:

g,t6 m

Ezo i fro
-0102030/o50 0 l/s
2-6.

lnilfimca totali rle ridicare a pompei se calculeazicu formula (2-l): 0'4'10 000'9'81 + 10,g+ 9,16+ 0,2g6: 23,g m r rzo.o.gr Debitul pompei este: 000: 32 l/s v - 115.1
3 600

1
Fig. 2-9.Schifa la exemPlul 2-7' t '!! )t, lulnd valoarear tl 200,

Fig. 2-8. Schifa Ia exemplul

t Puterea pompei se poatc calcula 9i cu rormula Pz: Prf Itrl-P1-dln graflc (fig. 2-7). - cd' 90 6 - Procese$l aparate tn tnginerla chimlci

82

Pompe, ventilotoore. compteioote Eremple

l r i I i n r t , l rd i g I i l o r e s l , e4 2 m n l , s u p l ' a f a [ as c c I i u n i i u n t t i t l i n t c , l i m i t a t i d e p t : r i rntrlnrl exterior al ro[ii vrciie,'9fi0 inm:. Pompa transporll 0,312 nrslmin. Ilctiparc. Dchitul unei llompe cu ro[i tlinfate 1" (in rn3is) se cleterrninir crr [orrrtrrla:

8r
pr == pz*(a'l: u'r'lp : 22 2 . 7 ,12,8, 1000:

I)ilr t'err:rl;iaIJr:rnoulli rczulta : 7 6 0 . 1 3 3 , 3+ 78 300 -

2's}:n i' : 4 ' J o in clu'e : 4,. t'stt] coeficientul dc debit; suprafata secfiunii dintelui, linritati de perimetrttl exterior S al ro[ii vecine, in m!; li[imea dintclui, in m; l, z numdrul de ilinfi ai ro{ii ; ,t tttimirul de rotalii Pe minut. ln accst cirz debitul tcoretic \r, este :
2.SD:rt '60 Debitul real este: I .l 0 2.0.00096.0.0{2.12 : 60

I0l 300 -

23 000 pa

\:idul teorelic cste rlcc.i: l', - 23 ooo lot 3rro

s,;;F:

u,6 at

0,00708 mt/s

.Iirernplui z-fl.-Un ejector cu api (fig. 2-10) ricticr 7,g rnsiir lichid ctr <iensitatea rt'lati'i lf? to'inillimea' H :"4 m. bebitur ie p.,it,., func_ { i o n a r e e s t e g , ( i D l 3 , / h i.n i r l l i m e a r r e . l * c , . ro "ie ir"i'tea pom pei IIs:22 m* SI se deter.mine randarnt rituf .;*.tornlui. " p . i Rczoloare.L'crur utir efectuat rre pompi (puterca) este: P n t : 7 ' 8 ' 1 9 2 - o - ' i ' 8 r ' 4 :g 6 , 7 w 3 600 Puterea consumati elc pompi r.a fi :
D_

V:
De aici, coeficientul

o'312 :0,0052 m'/s, 60

9 . 6 . 1 0 0 0( 2 2 _ 4 ) 9 , 8 1 3 600

:471 W

de debit:
4c: _ ri 0,0052 : 0 , 7 3 5
0,00708

De uncle, randamentul p o m p e i :

?:#1oo:18,'196
2-10. presiuneadezvoltati cle un ventilator r.- }*ufllol carc Si se deterrnine transporti azot (p: 1,2 kg/ms) dintr-un rezervor intr-o ll:.jl{:.2'4) Instata{re.Suprap_resiunea in rezervor.ul de gaz este 60 mm Hro, i"i-r" instalafie74 mm'Hro..pierclerii.;;" conductaIe aspira{.ie reprezintr 1g mm Hro, iar pe cea de rcfulare3b mm'Hro- irit*ro in conducta de refu"r"*rui Iare este 11,2 m/s. RezoloarePresiunea realizati de ventilator se determini cu formula (2-g)Diferenfa de presiuneintre locul de refulare gi de aspiralie este : : lB7 pa sau 14 mm H2O Pz - pr : Q4 - 60)9,81 Pierderiletotale in conductelede aspiralie de refulare sint : ;i Lpo,, * Ap,o: (19 + 35)9,81 : b30 pa san 54 mm HzO Presiunea dinamici Ia iegireadin conducti este: r r 'p: 71, 2. , 1, 2 : 26 pa sau 2, 7 m m H"o 22 Presiuneedezvoltati de ventilator va fi : Ap: 1 3 7+ 5 3 0+ 7 G : 7 . 1 3 p a s a u 7 6 m m H r O . .

86.7_^^

Exemplul 2.8. Se se determine, neglijind pierderile,vidul teoretic care poate fi oblinut de un jet de api in cameraA a unei pomPg^91 ej_eclor (1,013'105 Pa, la ielirea din difuzoreste cea atmosfericl. Presiunea itig. Z-10). sau 760 mrn Hg), iar viteza jetului este 2,7 m/s.
Diametrul jetului in scc[iunea I este 2.r mrn, iar in sec[iunea II 50 mm. * Ilemluare. Se scrie ecttafia Bernoulli (ne' glijind pierderile) pentru sec!iunile I 9i II ale ' jet.ulrri: .,
, !r_ '29

ln cazul agezdriiorizontalea pompei: ftr: ft" Apoi:


Iig. 2-10. Schila la esemPlele 2-8 si 2-9.

'.s. wr:t',

.:

fAitz,T : t2J,

l2,g rn/s

8{

Pompe, venliloloore, comptesoort

tremple

85

Ercrnplrrl g-ll. ln conrlucta rle aspiratic a utrui ventilalot' ('entrifrtgal r.sisll un vid de 15,8 mrn H2O, iar manometrul pe conrlucta tle refulare, situ:rt imetliat dupl ventilatot', arati o supraprcsiunc de 20,7 rnm lIrO. Dcbil rnutnrl indici un debit al vcntilal.orului dc 3 7tX) mr/lr. Conductelc tle :rspir:r{it: s i d c r t l u l a r e a u a c e l a ; i d i a m e t r u . ' f n r a f i a e s L c9 6 0 r o t l m i n . V e n lilatorul cousumir0,77 kW. Sr'rsc rlt'termine presiunea clezvoltati dc vcntilator ;i ritttclatncntul acesl uia. (lu m variazi debitul ventilatorului daci se m[reEte turafia la I 150 rot.i nrin gi ce putere se va consum Ia noua tura[ie ? Rezolwtre. Presiunea dezvoltati de veutilator se calcttleazl cu folmula (2-ltl). I)eoartce conductele de aspira[ie gi de refulare au acelagi diamctru, piertltrrea de presiune clatoritl vitczei dinamicc este aceea;i iar presiunea < l e z v o l t a l i re s t e e g a l l c u : Ap : p s t . r ct p't.(trp:20,7 '$,81 (-15,8'9'81): 35'l Pa

l ) i f t : r c n t a d e p t ' c s i u n ed i u s p a [ i u l r l e l e f u l a r e g i c l c a s p i r . a l i e in re[eaua c o r r . s i d c l ' : r te i rs t c :

P z- P r : 1 2 8 P a s a u t e m m l t r o Ilezoluare. Pentru rezorvareaacestei probteme trebuie sr se glseascE pttnctul dc lucru situat la intersecfia j a refelei. caract.eristicii verit.ilatorului caractcristicarefelet se prezint[ printr-o parabolr iri u.u"1io clreia A P : a V sf D Lptt:
prirnul tcrr*en a,pir[ii di'dreaptl av; este egal cu suma pierclerilor Lpa* Lpt -t Ap,r 9i-variazi proporfional cu pairatul clebitdlui,-ior-af )doilea tcltnen.0 tttt.de.pinde de debit gi rcprezintl diferenfa in spafiul _ p r e s i u r i i l o r <le refulare ii de aspira{ie, ndici Li,,; a estc un coeficient constant. l n t a l r t r l u l2 - . 1s f n t c a l c u l a t e c i t e r - a p u n c t e a l c a c e s t e i p a r a b o t e .
1'ab(lul 2- 4

Debitul ventilatorului va fi :
| 3 700 :--== 3 600 1,03.35{ 1000 1.03 mli's
lt. rrrttlr

lap
l):r I nrrnllrO 38. I

Pulerea teoleticl este :


n f t: :0,368 kW I J50 I 350 1,5 I 350 : : : 900 u/c 510 38.r I ,5, 38.1

l;l-'""r.,
59l 293' 51,'{' 29,9 22.-a 19,1 1:1,0

128 : : 16,9 S.5 l2it 128

13 13 13 t3 t3

Randamentulventilatoruluiva fi : .n: L '


Debitul ventilatorului formula (2-8) :

0'368 :0,48
o,77 fls : I 150 rot/min se determini cu

')

,).
3g,l 2,52

,,:
187 128

la tura[ia

I 350 2.5 o

: 6.1

r28
128

: VrL: Vz Ilr

3 700+

: 4430 ms/h

960

Putt'rr'',la "'lua turafie va fi: p., : p.' t[3)t: o,il [!]w )': t"J t e 0 0l

1,33k\\r

Exemplul 2.12. La incercarea unui ventilator centrifugal cu tura[ia 1 440 rot/min s-au ob[inut urmltoarele date : v, mt/-h Ap IPa
100 4{9 45,8 350 424 43,2 700 {32 {{,0 1000 42i 43,5 1600 387 39,5 2000 316 32,2

\rnm HrO

Cit aer va debita ventilatorul lucrind cuplat Ia o refea 9i avind aceeafl daci calculul de rezisten[I a re[elei a arltat tura{ie ca qi Ia incercirile f5.cute, c[ la treceiea prin re[ea a 1 350 m3/h aer se obfin'urmltoarele valori pentru pierderile de presiune: L p u :8 5 P a s a u 8 ,7 mm H 2O A Pr * AP ' .r:2 8 8 Pa s a u 29,4 mm H rO

Se traseazi apoi pe un grafic comun (fig. 2-tl) caracteristica ventilatorului dupi rezultatel* in..r"eiii relelei dupi punctelecalculate. iir"r""turistica Punctul de interseclie a eelor doud caracteristici arati .ci, daci se lucreazi cu re[eaua dati, r,entilatorul va trans_ Ventilotu porta I 170 mrih aer. Q40 Ii-rcurplul 2-t3. Si se compare lucrul . f, teoretic consumat pentru comprimarea F a I m3 aer de la I at: a) la l,i atgib) :o Epinl Ia 5 at. Sl se calcullze lucrul cona sumat atit cu formula termodinamicl <l a comprimlrii adiabatice cit si cu for_ mula hidraulici (adicI, considerind ci , , aerul este necompresibil). t0, 400 600 12001600 20m 0 Rezolaare. a ) p , : 9 , 8 1 . 1 0 {P a - , P z : 1 0 , g . 1 0 { P a

@ , rfitn

Fig. 2-11. Schita Ia exemplul

2-12.

86

Pompe, ventilotoorer compreiodre

Eremple

87

Pz=5 o a

Folosintl formula (2-121, tlacu se raportt'azi lucrttl trccesar petrtrtt comprimill'ea a lms gaz (in contli{iilc dc aspiraIie), s(: ob!irtt'(irr J/m3) r:!

h=u t
Pt=

.v, nf
Fig. 3-12.Schila la exempltrl 3-13. Calculul crt formttla hitlrnulicir :

A_ . , P .l t r , , I (tabcl rrl \' )P t' nl nr acr l i : 1,,1 Atuuci* : -(t1 I . a a : | f o , s r . 1 o { [ l , l r ''t t1:

'I ' o , t :

t: -,[[rr-)t -ll

gi 700 mrn t'tg) amoniac de la 2,5 ala la 12 ata.'l'empcratura iniliall a amoniacului t'ste -lfc; randanrentul comprcsorului 0,7. Sir se determinc de as('nl(rneatcrnptrlatura anroniacului la sfirgitul comprimirii. Rc:olpore. Se determini lucrul mecanic teoretic al cornpresorului ctl fornrula (2-12) pentru comprimarea adiabaticir. In tabtrlul V pentru amoniac se gdstrspte : I; : 1.29

n:
Lo,!: '/'-

*'l]o - 489 Jikg'I(


t7 -$,29

l ' " f a g g . 2 f f i [ [ j ' l i 1 ' 2 e- t l : 0.2e [[ ].ir I l

z.to000 J/kg

lr : c ll pent r u J p :

\'JP

- 9 ,8 1 ' l ff : 9 ,8 ' 103P a 1 0 ,8 ' 1 0 { L t : 1 ' 9 , 8 1 ' 1 0: 3 I 8 1 0 , j i * '

lccta.)i nrirrirnc se calculrrazi apoi cu formula (2-13). Din diagrama S penlnr amoniac ([ig. XXVI) se gdsegtepentru punctul 1 (rr: - lttsC ; p, = 2..i at) i, : I 440 kJ/kg. Ducind din accst punct o verticali 12 aIa, se glseste punctul 2 { S : c o n s t ) p i u a I a i n t e r s e c f i ac u i z o b a r a p z : ptrntru carc i, - 1673 k.likg. Folosind formula (2-13), se obline: I'on : I 673 000 1 440000 : 233 000 ;if.g

l r ) p r : 9 , 8 1 . 1 f f ;p z : 4 $ , 1 ' 1 0 { P a Cu fornrula termodinamici:


0rl Loa: t't 0.{ $,81.10{[5t'{1l: 201 000 J/m3

'r'aloare apropiati de aceea gisiti anterior (cliferenla' este de circa 396). Dcbitul masic de amoniac este: . G: 460.0,76: 350 kg/h

- 9'81'lff:39'3'10r Pa Cu]formula hidraulicl' la Ap:'19'1'10r : 393000 J/m3 L> : 1'3$,3'lOa Comparinclvariantele a) Si b). se observi c5, in primu-l caz rezultatele oblinute cu formulele termodinamici qi hidraulici diferi in total cu 39; aerului trcptei-limitl de eomprimare..a (pr,,pr: 1,1) corespunde e.i.i.n, cum dupi s-a face, se necesare ptiterii calculul care ventilatoai.e,-pentrd cu cu formtlla hidraulici. arltat, aoit"u .o, (prlp, - 5). care corespundecomprim-Irii aerului in 1; "i compresor, rezultatete"obiiirull^9o formula comprimlrii adiabatice ;i 9,tr co.TglgPentru calculul puterii neces^are formula hidraulici difere .o tOO9o. (2-12) termodinamice formulele li (2:13). sorului, se utilizeazi totdeauna a unui complesorcu piston (fig,2-12) Ite diagramateoretici inclicatoare in comprimarea (carertrprezintllucrul_consumat se vede clar-ci suprafa[aaDce la prl 1,1 at; este aproximati' egali cu-supra{afaoDde,insi acliabaticd, afge'(ientru p, L- S at) clifernmult de suprafa{a oflre. ;;;;;;," ^cu necesari a unui -c-ompresor Ex"mpiif i'-f a. Si ie detcnnine puterea_ Ia trC piston.u'o singuri treaptr. care comprimi -160msih (considerafi
' Deoarecc lrrtre cele dotri tnirimt din parantezl existi o diferenti nrici. nu este indicat di o exactitate suficicnt{sc calculeze crt rigla de calcrrl. tare in accst caz nu

Aici 0,76 kglms estc densitatea amoniacului in condifii normale :

eo:f{
P:
. 'Temperatura

J'

77

;r:

kg/m3 o'76

Putcrca neccsari a compresorului se calculeazl cu formula (2-15): 350.240 000 : 3 600.0,7.1 000

33,4 kW

la sfirgitul comprimdrii se calculeazd cu formula (2-14):

1'?e - 3T 4 K: Tz - : 263[+l [z,rJ

s?q

loloc
S se

Dacir se determini accastl temperaturi direct din diagrama ? gasegtein punctul 2 valoare: Tz: 104"C

Exemplul 2.15. Se cere s[ se producl 80 kg/h aer comprimat la o presiune de 4,5 at. Si se arate daci se poate folosi un compresor cu piston cu o singuri treapti, cu acfiune simpli; avind diametrul cilindrului-180 mm, lungimeacurseipistonului200 mm qi 240 rot/min. Spaliul mort reprezinti 5%

si

88

Pompe, yentiloloore, compresoore Eremplc

rlin volunlul rlcscri.s dtr pislon. Coclicientuf politropic se va lua cgal cu 1,25. Rezolaare. Debitul compt'csol'ului se dctcrminii cu formula (2-16). Se caleult'azir la inceput randamentul volumic ),o al compresortrlui. Cu ccua(ia (2-17) se oblinc :
Fie. 2-13.Schi[a la escrnplul2-15 : P . - l a t i P r : 1 , 2 6a t ; P " : 5 , 5 a t . 7.. I l.2ir _ I _ tf,Oi(5,if l) : (),g51

89
presiunea

l u r t i e / i , r : g a lt : r r l . 3 l l a m e t a n ( t a b c t u l V ) . S p a l i u t r n o r . t eo:0,0gb. t l t . t r s p i r a ( i ep , : I a t . . \ t r rn c i : t I - o,0gb(pr t'"r - l) : o Din aceasti ccua[ie se gise$te :


I

C o e f i c i e n t u ld e t l e b i t e s t e c l a L d e

P'ffi: <ltr tr'tte

l2'8

-0,8i.1: 0,72i l, : 0,85 ).0 .- 0,S.-l


D c b i t u l c o r n p r e s o r u l u ie s t c : .0.2.2 0.725.0.18r.3.1.1 t0 : -1.{i0

v-

0,0147 rl3,'s- 5il m3ih

Consitlerind cit compresorul aspilir-aer din atmosfelii cu temperntura de - 2ffC, avind clensitatca 1,2 lig'rn3, se ob[ine dcbitul masic al compresonrlui : .! 53.1,2: 03,6 kg.h Pritr urmare compresorul, nu poate asigura debitul necesar (S0 kg/h)Totu;i debitul necesar poate fi obfinut gi plin utilizarea acestui compresor daci se mrregtc turafia compresorului cle la 240 l" 8o 240 :302 roti min 63.6 sau dacr, menfinind turafia de 2.10 rotimin, se cupleazi compresorul cu o suflanti, care sI comprinne aerul de la presiunea atmosferici Il presiunea ata gi sI se treaci apoi aerulcu aceasti presiune in conducta 6e +:1,26 {iil.6 aspirafie a compresorului (fig. 2-13). -cornpresorului In ambelc cazuri funcfionarea trebuie si se verifice prin calcule speciale. ExeTplul 2-16. Spafirrl tnolt al unui compresor cu piston cu o singurl treapti, folosit pentru comprimarea nretanului, reprezintl 8,59.6din volumut descris de piston. Considerind ci procesul de dilatare a gazului din spa{iu!, mort este adiabatic, si se determine presiunea limiti de refulare la care debituF compresorului devine nul. Presiunea de aspirafie este cea atmosferici. Rezoluare. Debitul compresorului este nul, atunci cind randamentul volumic devine nul, adici :

p. = 28 ata Prin ttrtu:rre dcbittrl cotnpresorului va fi egal cu zero la presiunea de reful a t r t :r l c 2 8 a l n . Iixenrplrrl ?-17-. SI sc comPare te-rnperatura la sfirqitul cornprimlrii, lu. crttl tnecanic t.coretic consunraf gi valoarea randarnentului votumic al unui cornpresor la cclmprimarea aerului de Ia I la g at : a) i'tr-u' compresor cu piston eu o si'guri treapti ; b) intr-un compresor cu douir trepte 9i ircitor intermecliar. Temperatura inifiari a aerurui gi {upd r.,[citor 20:c. vorunur spafiurui ttrolt_reprezinti 89/o din volumul descris r cle.piston. Rezoluare. a) comprimarea intr-o singuri treapti. Temperatttra la sfirgitul cornprimirii se calculeazi cu formula..(2-14). Pentru aer li : 1,4 (tabetul V) :
I

7'z:2g3.gF:

2g3.l,gg :

551 K':

27g"C

Luerul mecanic teoretic consumat se calculeazd cu formula (2-12). pentru aer din tabelul V se gisegte :

n : t l'lo : 2.s7 Ji kg 2:l


Prin urmare : r'o'I : |Lzv.2s3(r,88 - 1): 260ooo Jikg 0,4 Randameutulvolumic al compresorului se determinl cu ecuafia (2-lZ) consiclerind ci dilatareaaerului din spafiul mort se face adiabatici
I

)o- I - ,. " [l&)t[[p,J

tl : 0 J

Conform condifiilor date, dilatarea gazului din spafiul mort se consideri adiabatici, adici in locul exponcntului politropic rn se ia exponentuladia-

l) =o,T b) comprimareain doui trepte. Gradul cle comprimarc in fiecare treaptr se gisegte cu ecua \ia (2-21) z .:r2:gdeunclefi:3. Temperatu.a dupi fiecaretreapti de comprimare este :
o,I

)v:

l -0,08(91"t

Ts: 2g3. Bt "t :

2g3. I , BZ :

402 K :

l2gr . C

Fompe, ventiloloore, compresoors

Eremple

9I
va fi:

L u c n r l m c t ' a n i c t e o r e l i c t o l a l c o r r s u n l a ti n f l m b e l e t r e p t c s e c a l c u k r z i r cu fornrnla (2- lt3) :


Lad :
I ll Cil l'rl

llcllrrtiz:rreaaproximativi a presiuniipe trepte


Peo

- 1): 218 Jikg ooo 2.287.2$3i:i(r,ss+


l , 8 S: I L t l lp,J

. .qr ^
I

P tto 'fnrapllr I 1 3,8 'frcapta II 3, 8 74,45 'fleapta III b ) c o n s u m u l t"o*iir d; ;,,;.,; *.."",r]*rinuo.r.r*?lrcu P e n t n r m c t a n i n tabelul V se gisegte:

forrnula (2.18)

llandamentul volumic va fi :

1l:

li : 1,31 83to : 51g Jiks.K


16

I - o,o8(31- - l) : 0,905 Sc compat'it'ezull.atete oblinute la comprimarea intr-o singurirtreaptri;i ),s:


in tloul trepte : Numirul treptelor de colnprimare 'fernperatura la sfir5itul comprirnirii. Ir. 'C Lucrul mecanic teoretic consunrat lo4. J,kg Randarnentul volumic, ],0 1:l 27S 200 000 1:!11 218 0fxl

?s: o.72 kg,'nrr (la 0"C ;i 760 mm I-lg) (.onsitlcrirrd cir in ritcit.oarcltrintclmediare metanul se rice;te pini 3fft:. sc grisclle : o,:il

la

0.7

rt-gui

(5st'lr- \ : 746000 r-oo:3.5re.3m J/hg *;i


210.0'72-7-t6 000: P _ 3 600.1 000.0.? 44.6 kW .

Aceastl comparalie araLi clar superioritatea cornprimlrii in cloui trcpte. Cu cit raportul ptn/pt este mai rnal:e,cu atit apare mai evident avantajul comprimiri in mai nrulte trcpte. Esemplul 2-lB. Un cornpresor trebuie si clebiteee 210 m3fh metan (in condi[ii normale). comprimat la 55 at. Presiuuea inifial5 este cea atnrosfericl iar temperatura este 18"C. SI se determine : a) numlrul treptelor de comprimare gi repartizarea presiunii pe fiecare treaptl ; b) puterea consumati, considerind randamentul adiabatic al compresorului egal cu 0,7 ; c) debitul apei de rdcire in rlcitoarele compresorului, daci apa se incilze;te cu lfC. ' Rezaluare.a) la un gracl cle conrprimare egal cu - 4, numirul necesar de trepte, confornr ecualiei (2-21), va fi :

Puttrre'a consumati se calculeazi cu fornrula (2-15): .

n:: tl?l :2,e x J


Ig4

c) pcntru cleterminarea consumului cle ap5. in rdcitoarele compresorului se calculeazl temperatura dupi tleapl'a a II-a gi a III-a de comprimare, considerind, dupl cum s-a spus, ci in rdcitoarele intermediare dupi treapta I-a 5i a II-a metanul se ricegte la 303 K (fig. 2-15). ln cilindrul primei trepte a compresorului tempcratura la sfir:;itul comprimirii la fi pufin mai mici, <leoarecein prima treapti metanul este aspirat la 18"C gi nu la 3trC. Conform ecua[iei (2-la) : o,3t : Ts 303.3,8i'tti: 416 Ii - 113"C Considerind clldura specificl a metanului la presiunile 3,8 ; 14,45 gi 55 at ca fiind aproximativ identici gi egald cu 2,22 liJ,'kg.K rezulti c[ ln cele

Neglijind pierderile de presiune intre. trepte, se precizeazi'gradul de comprimare pe fiecare trqpti a compresoruluicu trei trepte (fig. 2-14):

*: Yfi: 3,8

trei rdcitoare ale compresorului (dupi treptele I, II gi III) apa de ricire trebuie si preia in total o cantitate de cilduri egali cu : -0,72 .2,22. 3 .210 g : 81700W ! :
9600

Y 416

Aceasti cantitate de clldurl poate fi calculati qi prin alti metodi, ca o cantitate de cilduri echivalenti cu lucrul mecanic consumat pentru comprimare:
Fig. 2-14. Schifa la esernplul 2-18.

=:#
s
Fig. 2-15. Schila la exemplul 2-18.

Q:

!$:31 LoaVopo: 3 600

3ooW

92

Pompe, venlilqloore,

complesoore

Probleme

9:|

Ln inc:ilz.iren l ceslciit r.t fi : a p c i c u 1 0 " ( l t l t : L r i t t ta

/' I t u r a' - sau

(r
. . 1 ,- / J

-: =

i'j 1i:' .r. ro . l o, . .,l ( l


:

: 0.75{i kg/s

l'o,d :

o'tiot.'ll* 1fiX)

2,71 rn3lh

Ait:i r:: ,1,19.103 J/kg.I( cste cildura sllccificl a apci. Iirr.nrplul 2-19. O pompl de vid cu pistort trefiuie sI realizcze inlr-tttr a p a r n t u l r v i d r l e 0 , 9 a t . C o n s i d e r i n c lc I p t ' o c t ' s u lc l c c o m p t ' i m a r e a a e r u l t t i i n l l o r u p n d e v i d c s t e p o l i t r o p ( c u u n o x p o l l r l n t p o l i t r o p i c r t t : 1 . 2 5 ) ,s u s e d e t e r m i n c l u c n r l m e c a n i c t e o r e t i c c o n s u m a t: a) in nornentul cind srr atinge un r,itl tle 0,1 at, atlicir pt'esiuttt'l in apar':rt.este 0,9 ata ; b) cind presiutrea in aparat, a ajuns la 0.;i at ; c ) c i n d s - a a t i n s v i r l u l n e c c s t r ' ,a t l i c l p r c s i u t t c a i n a p t r a t c s t c 0 . 1 a t . Rezoluare. Se calculcazirlucrul mecanic consttmat pentnt aspirarea a I ttta aer' (in .flm3) cu formula (2-12):

L:
a) 4
pt

'l "' u'Il; J - rl -T ,,[fl.)T n'


nr
rit 1

"l-l

l ! - : 1 . S r ' t s e r l t ' t e l r r r i r r e r i u r t l : r n r t . r r t r ru l rrei st:rIii rlc l)(.]llrlllt'r. l'orrrPl tlelritcaz.:i:l8lJ I,nlir] p : i r r t r r i c t r t l e t r s i t l l c : r l c l a l i v r i ( 1 . 1 1i.r r r i l l i l r r e a t o t : r l i t l c r i t i i c l r c c s t e i l 0 , t l r r r . t ) r r t e r e a t r c c t ' s n L i r t t r o l o r r r l r r i t ' s t t 2 . 1 ' rk \ \ ' . ll-,t. l)cbitrrl rrnci ponlpe carc trarrsportri lichid crr dcnsitatea relaLivrl 1.16 este I I l's. irrillinre:t tot:rlir rle ridicarg este ir8 m. Aandlrnentul pornpei este 0,64, al transrnisici 0,97, al clt'ctrnntotonrlrri 0,9ir. Care ta fi puterea iustalnti a rnotorului ? il-i-r. O porrrgrri crr lriston (v. fig. 2-2) este instalatd la lnilfimea dc 300 rn deasupra nivelrrlrri rttitrii. I'itrrlelile totale h aspirafie reprezinti ir,5 nr I{rO. lntrl}imea geometricir clc aspira[ie este ll.6 nr. Sri sc determine temperatura nrarim[ n apei la care rnni cste posillili aspiruI i:r. ?-li. S:i sc clctenuine dcbitul unei pornpe c:u piston rlifert'nliale (fig. 2-16), care are diametrrrl ru:rre tl pluujerulrri 310 mm, iar c:cl trtic 2lO ntur. (lrrrsn plunjerului este 480 mm, trtralir 6t) nrtinrin. Coeficientul de debit este O,t{5. Sri se deterrnine de asemenea, cantitatea de lichirl t'urc cste refulatl de fiecare parte a p l r r nj r . r ' r r l r r i . :l-7. 0 pornpir cu plunjer cu dublu efect (v. lig. 2-ti) unrple un rezervor cu diametrul 3 nt si inirllimea 2,6 m ln 26,5 min. Diametrul pltttrjcrtrlrri porrrpei este 180 mm, diametrul 'l'urafia tijei 50 nlur. r:rza manivelei 145 rnm. 55 rot /rnin. Sr"r sc deternrine cocficientul de '+ dcbit al ponrpei. 3-tl. () pomp{ centrifugl cu tura[ia 1tiO{) rotjruin trebtrie sI transpoltc 140 mlih

ln care rrt este exponentul politropie dc compt'imare. - 9 ' 8 1 ' 1 0 r :1 , 1 1 ;


8,83.10r

lr'r1':::i'',;iJ'1?iffi#,,1;"'ff.';: ii:,'H:l

r-ii. 2-16. scrrira raprobrl'nra Fie.

r ' 2 50.25

5;

m- 7:0,2
m

atnroslcricir rntdic la locul de instalare apornpci estc 7.15 nrrn Ilg. Picrclcrile de presiune pt'cotrducta

dc aspira[ie reprez.intii J,2 rrr ilr{).

1): L : 5 ' 8 , 8 3 ' 1 0 t ( 1 , 1 1-0 ' 2 e' 8 1 ' l s o' : 3 ,3 3 ;tPr 2,94'10t

I720 Ji m3

L: c) &pt

5'2,9{'10{(3.33q" l0 -

1) :

-10000 J/rng

9'81'10r :
0,981 .101

L:5'0,981'tgr(lff't

1) :

28 600 J/mg

Si se deternrine indllinrea teoretici de aspiralie admisibil5.' 2-$. O pornpd centrifugl debiteazi 280 I/min api gi itlt'inge o itrirllime /I.3 ilj tu. SI se arate dacii aceastdpompl se poate {olosi pentru transportul a 15 msih lichid'cu tleusitatea relatit':l 1,06 clintr-un rezervor ta presirrneaatnrosfcricd intr-un'.aparat ctt suprapre-. siunea 0,3 irt printr-o cgnducti eu diametrul ?0 x 2.5 min. lnillimea geometrieri dc ridicare este 8,5 ur. Lungimea calculati a conductei (lungimea'proprie plus lttngimea eclrivalcntii rezistenfelor locale) estc de 12,1 rn. Coeficientul de frecare tn conducti se considerit egal cu 0,03. Si se deternrine, de asemenea, care trebuie s{ fie puterea motorului instalat, daci randamentul instala{iei de pompare este 0,55. C-f0. O portrpir centritrrgri pentru transportul apei are urtnitoarele caracteristici: V:56 r o t / m i n .S t r s e d e t e r n r i n e : 1 r )anm 3 , ' l t ;I I - 4 2 m ; P : 1 0 , 9 k W l a n : 1 1 4 0 rot,'min'. d a m e n t u lp o n r p e i ; 2 ) d e b i t u l , i n i l l i m e a d e r i d i c a r e g i p u t e r e a n e c e s a r d la rr:1{50 considerlnd cil randamentul rtrmine neschimbat. 2-ll. La incercarca unei pompe centrifuge s-au obfinut rrrmitoarele date :
I/, lirnin II, m

Se observl cd lucrul mecanic consumat cle pompa de vid trece printr-un maxim. Pentru acest maxim se calculeazi gi puterea motorului necesarpompei de vid. ,4 2.3. PROBLEME pe cotrducta 2-f . O pompi transporti acid sulfuric de 30%. Indiealia manotnetrului cste rtn rid pe conducta de aspira[ie de refrrlare este1,8 kgficmt; indicafiavacuummetrului de Conducta de 29 mm Hg. Ilanometrulestefixat cu 0,5 m tnai sus decit vacuummetrul. aspirafiegi de refulare au acelagidiametru.Ce presiuneinvingepompa? 960 kg/mt dintr-un rezervorctt pre2-S. O pompi transporti un lichid cu densitatea este 37 at (v. fig. 2-1)- Inillitrrea de sitrnea atrnosfericir intr-un aparat ln care presiunea gi refulareeste65'6 m. Si de aspiralie ridicare estc 16 nr. Rezisten[a total[ pe conductele
re determine presiunea totali invinsi de pomp:i.

0 37,2

100 38,0

200 37,0

300 31,5

{00 31,8

500 28,5

Cit lichid va debita pompa pe o conducti cu diametrul i6 x 4 mm, lungi de 3i5 nr (lungimea proprie plus lungimea echivalenti rezistentelor locale), Ia o lntrltime geometrici de ridicare de 4,8 rn ? Coeficientul de frecare I : 0,03 i Ap,t: 0. Si se traseze curbele carac-. teristice ale pompei gi conductei gi si se afle punctul de lucru. Cum rariaz{ debitul pompei dacl tnilfimea geometrici de ridicare este 19 m ? 2.f2. Si se determine debitul unei pompe cu rol,i dinlate (v. flg, 2-9), cunosclnd rtrmitoarele date: turatia 650 rot/min, numirul dinfilor pe roati 12, lIfimea unui dinte 30 mm, suprafafa secfiunii dintelui limitati pe perimetrul exterior aI rotii vecine 7,85 cm8, coeflci-. entul de debit 0,7. 2-13. Se cere si se pompeze cu ajutorul rrnui ejector 215 l/rnin solufie cu densitatea relativl 1.06 dintr'un rezervor a;ezat la subsol (','. fig. 2-10). lnil[imea de ridlcare este 3.8 m. Presirrnea l o n r p c i0 , 1 5 . C i l i m e t r i c t r b i a p e i i n a i n t e ap o m p e i e s t e l . $ a t . l l a n c l a n r e n t t tp de apir va consunr{rejectorul pe orir ?