Sunteți pe pagina 1din 80

Minlsterul Invatamintului si Stiintei Unlvercltatea "Dufla.rea de Jos" Galati Facultatea de Nave si Inginerie Electrice

serban Dorin * Tanttrt Panfl * Gilvatt Eugen

€'eReHBsH*g6e

Fafos-6ceB'Aa

NaYeA

curs

*4-

r.r. s.oto""e

aavals?

"pry,S?lt"- "1o

Santlorelc ilc ooagtruotll

D'BncIt cdlrrt

aceLe ltlirelttt'Ed'rl

h

Santlersl€ neval'c gt ol3at'

c.r ss construl"olc gt ac

iopttl naYo'

llol

dugI

r)

ral aulte ortterllt

ArU! {eat!'qltl-a aeirel6r coactrultcr

lo Ssntlero

2.

gaatlso

[+val!

tdlltlre3

lcvalc olrlIe'

D) iluPl lczltl'r

l.

3eogrrllolt

Santlcrc larltbel

2. Santlcrc fluvl'elc'

o) aiW[ tclnl luorlrllor

1. Saaticre navelc

crcoutetcr

pentru aonlti'uotll r6tt

2. Santlcrc lavale peat4r reDaratt'lt

3. Sontlore narel5 dxto'

leJorltatoa gantlerelor

Erenplur I.c.[.

navala dJ.n tels noaatrE' slnt gantlerc

lrElXal S'S' Glurglu' S'il'

drte.

Coaeteala, S'['

tulcea, oto.

Ce coaetructll aavalo ao erscutE ta totall'tate

'tc

In gantlerele

coryr o parto illn lucilrll'e

lnstalafLl' ae efectu-

tucr!,rllc ito

cazlLucrlrlletterontaJnecanloreofacprobelepentrupre'lar€e

naYol. O nar parte Jll

rontatc pe nav6 Ee erscut[ ta

notoa,roler porpele, uaoar8lcIc

nevalo' Aceste Sntreprlnilerl au lfaval6' fu:rdzlnrt gaat!'erelor'

la'nlnatelo utll5.zate' electrezll glnt furntzate de oitre iatreprln-

agregatcXe

elte lntreprlnalerlr ca ile exenplu:

ilc bord, asllturlle

laetalallllor

profll Eaval 91 apaltla do Centlala

egregatelc

pentnr

n€cesaroo De asemenoa,

eudurd qt elte natorlale

ilerlle rle profll.

cu un nura6r

D1n acoste notlve, ga$tlereL€ navale cooporeazl

coopesa:r€ o€ ae

el-

ileoeeblt tlo naro de lntreprlnderL'

tlade contl'nuu1 ln paralel cu dlveralfLcarea

Indlfereat ile gaatler,

laportanto 91

gectorul

anulo:

producllel'

eceeto eete InpXrllt ln olteva Ecotoslo

oectonrl conotruclll corp' eectorul moataJt

oeotornJ'

neta1urSlc, geotorul mocanJ'c, gectorul leu'

tr';:.nciroi.turi, sectorui energetic

1. Seciorul ccrp, ecte fornat

Aj- $ecioruL aullLiar'.

din ur;n[toare]e e-tcU-ele:

- atelierul de trasaj cl.qsici

- atelierul de traeaj optic;

- depozltul de laninate;

- atelierul de prclucrare (confec!ionat);

- ateLierul do asar,r'bl-are gi sudare;

- cala de construclle gi lansare;

- atelierul de vopsitorle;

" - alte ateltere gi depozite auxlliare. Sectorul corp, este sectorul cel nai inportant al gantierclor

naville.

2. Seci,o?u-L nontal cuprintle d.ana ds e-rnare gl iaontaj.

3. Sectorul roetalurgic poate avea o dezvoltare rnal rcaro scu

ma1 nicI, functie tle exlstenta sau l.nexlstenla u:or Lntreprinderi

de profli. cu care eE coopereze. lln

aceet pector fac palte:

- ctellerul tuxnatorie otel'.rrl gi neferoase;

- atell,erul dte forJE;

-

atelienrL ale prese gl natrlfe.

tl. Sectorul necanlc este fornat tlin:

- atollerul ile cazangerie;

- a,tellerul

de tJ.nlchtgerlo, ajustal necanlc, tubule[ur5

gl armdturti

-

atelierul

ile prelucrdrl prln agchiere.

5. Sectorul 1etgr aste fortnat ill,n:

- depozitul de naterlal lemnoe cu Lnstalall.:L de uscere Ei lgnlfugareg

- ateLlerul dle gnior (debitare)t

- ateLlorul {lo narangozerle;

- atellerul ita ttnpl6rle gl nobl]Lo?.

6. $ectorul de tiansporturi cuprlndls totalttatea nljloacelo:"

clo tratsport existerlt tn gantler: cEi ferate, locomotive, vagozr-

ne, transportoare rui'iure, electrocarer mrlcareler poilurt rulante, cl.t gX. nlJloacele de'tranaport naval aferento gantlerulull galu-

pe. gal,a,aclor reogrchotror

?. Sectorul euxilta'r este fonoat tll-nr

I'

- atellenrl ile

- atellerr'l de ecr.Uerj.et

- atellerul ilo

reperalil ryl tntrellaere nocanl"c;

Latrefl-nere eleotricI gl reparalll.

Ssctorul anergbtio eupnlnrdo centrala energtrtic[, fcrnctE

"d*

cin fab:'lcltre de ox-i6en, acetlleaan aet coaprl.ratr retglele

trice

9i atatiLle

de transfol'naro.

clec-

fn afara acestor eectoane, ia cadrul. gantierului

-e.1. crlat6

rm

serviciu

r-.!ii

^{

rol:r

rrr

de Ce.reizltaro pentru agregate, rnagtnl. ile proputeler l:reta-

-,.-Y+,,nr ^rt gl depozitele de piturl

<ru;vs-,

vr

91 alte oaterlale.

1.;, schcna flyxulul tehnoloqic a eantlerulul naYel.

Ordinea tn care stnt anplaeate atellerele Ln catlrul gaatielu- i:re o Ceoeebltd lnportan!tr ln organiza:rea procegului ile fa-

iui,

bricalie a naveLor, Aceasta trebuJ'e sE pertitd aElgurafea unuJ.

flux tehnolo6lc clt roel acurt. Etapele tn care 3e conatrulegtc Oa- vr cint urnltoarel,e:

1 - traseree planului de forme pE coaster doterml"narea dlmen-

siunLlor gl fornei tuturor elementelor do conetruclle,

2-

executarea gabloaaelor necesare; indreptarea, eablarea gl paslvlzarea Lqminatelori

3*

traeare& (dac5 eote ncyole) 91 debltarea larninatelor;

curbarea gl fesonarea laralnatelori

asarablarea gl oudarea sectiilor

a bJ.ocsecflilor;

plane, curbe, de volura gl

6 - asamblarea corpulul pe cala tlo raontal gi saturarea tn ve- derea lans5rll;

7 - lansaree navel;

I - arroarea navei cu restul lnetalatlllor,

9 - probeLe de predare ale navei.

Cea naj. nare parte din aceet clclu de fabricallo

fLnlsareei

revlne eecto-

mlui colp, asifel inclt

.:(:ctor Cepinde reniabi.lltatca

de buna organizare a fLtrxulul acestui

gantien:Lui navaI. Dln acest ptrnct

Ce yedere ee dcoscbesc urmito;rrele r:roda1it5!1 de anplasare ale a-

tclitiulor'

!cctiei

c<l1jr.

',

i

lcr ';

lile.l

,

: iJ

icrclc

r, r:L'-

'.-u

,

u1uri

lint

t*:.g:] ojc

Circct, (Iiqura I

1

).

dispure in linie

dr.capt5, aga lncit

:: rr.;ul. cr'1 .;:ai ;-cut t

pini

Ia icontajul final

lCI

la.rlinatele

a1 nlivci.

1. Depozlt l;:i'nlnate;

2. Atlier

p.t'elucreire;

J. Depozj.t j-nterroetliar de pLesr gata;

4. Atei.ler asamblare qi sudare;

5, Cala de constructlc A1 laneare;

5. Dana.de arnar.e, nronbaj gi finisare .

Ssh.ema ;f l!:{ulu.i. tr'.hn.ol-oljic_ l!r-t_c}.a1 .

- Flg. 1.2

0

@

0

tra pe un spallu rnai mic. Atelierele se

ca Ln fl,gura 1n11 da? paaalel cu chelul.

rlccet flux

tehnolo-

, gic 6e utlllzerz5

at,rnci

clnd gantlerul .Jlspurrc

de o suprafa,rl inguetl

c1e teren uscat gl de un front roare dc ap5. In

coest caz sc pot constl:u-

1 ma1 nulte cale de con* structie gi lan*nre, lar atelierele se pot conc6n-

anplaeeazd i:r pcecagi ordlno

Fluxultehlologic ni.xt*(fisr:rp

,1.2)

- Se caracbcrlzeaz& prin

lateral. Se foloeeg-

faptuJ" c[ acegte este parltal dirrict, pafllat

to pentru a utillza nrol Tationol miJloacelo de transport.

1.3. Operatlll"e

efiecutate ln ca.rlrlLJ. secloruLul. cotp, $e tnr-uart

in doud categorli 6au grxrpet

a) grupa operatilLor ile prelucrareS

b) grupe, operattilor de tnb{nare gl oonteJ "

CorpuJ. unclj. nav{r eeto alcXtuit dtn

cltoyei

zecl" de n1l iio pieses

prolect gl apol

ce trebuieec cxecutate la forna gl rllmensiunlle din

asambLate intrs ole gi nontat pentru s reallaa corpul, Vofurnul de

operatii dopindo de conplexitatea navel, de illuenelr&Ilo aeestela,

do doteroa gamt rlul"ul navsl.

eunS:

.Procentual, dln volumul total se con-

'

I - 1Q6 jrsnlru p:r'.'.lrrg63ss l.ieoelor lndj.v1dlralet

35 * 5016 pentru asa.ylblar€a gl stdarea corpulul; :l&r reetul pentru ncntalca ma$1ni.lorr lnatalaflllor navel.

gtr fl.i:.tearoe

2. lucrErl de transl ueva1.

a,1' ${stg,}q de"_q"{e"H,tl*qs:gg4g.!{sge&

g-e--#ry"es

ttegi'5rlit: ale e{,$i,;.d'$*&ie ale eorpu].ul, natei deaareazE cu tra-

-8-

aarea planu.iul de fcr:se ile e*ecu{te Do coaEter pe ba"la tabe}clsr

de trasal elirborate de prclectant"

llodul de t:rasare a F1a^nuful ile

forae, ett qL Lntreega

tehnologle de lnserona:re gi dtebl'tare, depia-

1n qantlern f,n nonentul de fa!5'

de de siete.aul de trosal utlfizat

tn gantl.e:'ele navale se utlllzeaz5, slmultan sau eeparatr.trel

;1*le;:e de tresaj:

t.

Sigtenul clsalc;

?.

Slsterul tle traeal optlc;

l. Sleteoul lntegFat. 1, Sletenq} clss:Lci

In acost eisten, Planul ile fonne clt 91

gl trasal ee erecutE lE scara de

toate lucriirlle de desflgurare

1:1,

decl ln nirloe natural5.

Pregdtlrea fabrlcallel aevel ee exc-

cuti Ln atell.erul de prolect6ri al gantlerulul, <tetellllo corpuhd f,1lnC precizate defl,nltlv la atell,erul de trasal claslc. toatc ego-

raliunlle de lnscmnater natcarr prelucrare ee execut6 nanual.

2. Sl8te6ul de traFjj optlg:

PlanuL de forse pe coaste se €xe-

cuti la ocara 1:1O, tn atelleruf de traaal optlc. La aceeagi scard

l;e fac

gl deefEgurErlle, detenn!"ninihpse forma tuturor pleselor.

autonate cu celuLE

lnsennat pe rnaterlal prla

In eontlnuare, ee execut6 nlgte cllgee la scara f:10 a pieselor,

dupii cere laralnatele sint debitate de naginile

fotoelectricd aau necanlc dup6 conturul

proiectle fotograficSl utlliztnd cllgee 1a seara I:100.

l. Siste:ru1 lnteflrat. fn acest sistem, ee utL]izeazd descrle-

rea prln

lator),

oetode nunerice a fornelor n"avel (p1an de forroe pe ealcu- .

dupd care planul de forme ee traseaa6 autonat gl tot prin

procedee Eunier:1ce ee fac gl ilesfdgurSrile. Debitarea ee face pe na-

gini cu corr:nd5 nuneri.cS, tlupS banita perforatl sau banda nagpetic5.

fot

auto:cat se poate face gi fasonarea tabLelort respectlv curberea

profllelor. ?oai! tehnologia este elaboratE practic pe calculator.

lrebuie ariitat lnsE cd nu toate lucrdrile Be pot face automat, rco-

tlv pentru care sistenul lntegrat ae conpleteazd cu cel optic sau

cl t'sl c .

2.2. T: i.ca:'ea_:1anulu1 de forne.

Indlferent de ilpul navei gi- de netoda tle construclle a aces- tela, prioa cperaliune care se face 1l asloilarea in fabrlcafie

egte t.ralarea pl.i:rului de fome. Planul de.forne este docrarentul care dcecrle fo*;ele navei. In accst deoen, fonnela navei se repr€-

zlntd ln trei proieclii, ce se obli.n prin interseclie corpului na-

vei cu trei p).ane perpendiculare intre e1e, nura-ite plane princlpale

de prolec!ie. Acestc plane eint urro5toarele:

-9-

- plenul dlatnctral - este plaaul vertical longltudlnal ce Io-

navei ln doud pdrll olnetrlce (P.D.).

Baeatru - este planul vertlcal, transversal

parte corpul

- planu} cuplulul

ce trece ps Ia mlJlocut navel (N,),

- planul orlzontal '

ce colncide cu planul plutirll

este planul perpendlcular pe prlttlelo dou5,

<le plind tnclrcare ile vrrrd.

DacE se lnteruacteazd corpul navei cu plane paralele cu pfanele

principale de proleclL€r

talltatea acestor curber

8e obtln curbe ce descrlu forrna navei' to-

proj.ectato pe planele principale, dau pla-

nul <le forne al.navel. Astfol, curbele oblinute prln Lntersectla

corpuJ-ui c'J plane paralele cu planul cuplulul maestru se numeac

"oaite

sau cuple,

lar prin proioctle vor da transversalul pl.rnulul

ile forme. Spre

LilO, IJTO, una de alta,

deoseblre ile cupl€, care se aflH la dlstanla ilo

fllntt necesare ln calculole teorotlco de

pt"oiectare, coftstele

reprezlntd sectiunl facute cu pLane sltuats la

tliotan!ele prescrise c1e reglotru,

se m0nteaza oeatu?a transvergald

lini.i

loz'va da

ne& prin coxp fdcute do P.D.,

de fcrne. Pr;LB

lItternss!}a

do

'LaI se obtln liniile

reprezentLntl conturul ilupS caro

a rlavlr illrll5rul lor esta fosrts

nare, iar prolectla

cw|}e]e oblu$t-e. prl_n interseclla cu plano ll

transveroalul planulul de forne.

cu

P"D.

.8e nrureso

Lon6ltucllnale, rutrt$rul lor fLlncl ds 2+5. fnpround cu Bectlu-

ele vot da longltudlnalul plonuful

ll

cu plarrul orluon-

ciSEulJrt cu platre

ap5, iav totalltatea 1or, imprerm5 cu pto-

ieci;-:.c' pun!l{. vor oa orizontalul plaaului de forne.

Attt f.n trangver.gal

ramur'5 a curbet,

ctt gJ' ln o:rtzontal, se repreaintd dorrr o

datorlt6 eLnetriel' Planul de fonoo pe coaslet ne-

ttilvoi,

continer Epro deoseblre de ccl teoro-

teoretice al'e oeaturLlor lorlgi.tudlnalo, ale pun-

*e::ar pentr'.r e)cecutia

'ri

l*:.tle f.inl1le

.:.;r)f -iiii.,::f',x6{is.:r:*I

ir:":,ii.;ului,

p}atf oInelor, proieotia cueEturllol tablelor

lini:i.ie teoretice ale etravel

gl etarlboulult €tc' len-

;'i-i.i ti,,:r!r.'r.r'e:i pLatr,,i;.ri.,irl

-.:i'.

.

i't

forne eBto decl necesa1tA introSa <locrulen-

;e executl corpul nnvei, precui Si o pel'to

. .: ri ri. ;1 ,1,.; ,.:;r-:,.:l:tie a tnor lnotala!l{ ca cea rto propulsic

. '.,

.r I: .

'-

'., ,

:l'Iil i* elete,:itl d* t:'aoal ui:i'}lzato *l-asLc sat:

': 'r-nigril

pJ.anulul ds f']l:n':r se parcurg ur';'i5-

'i:tr:::,1:1.''"0"-'''jn1'll.reii fcj:*r:ror' bn"r"r'n-

- 10-

va fi

fcrE4t a,u Protsctrr eoea{etor

sl a :*n1{fil''i&6!dnt*fd;-

*:.*t,

t*

i.r loagltudinalo illa prolee{ia tn transversal ca:-olajul este

coastelEr Cl a,Jititlor

format dj-n proieclla llirLllc'r da- apd

.$1 a lon3ltuCl-nalelor" Sre,earea carolajulu:!

rea liaiei

aI orlz*ri*luld'

de baz5l care de regul;

gitudln:rlgl ae suprapun

pentru s ;sdlce

]u.j. de foriae. I,inia ile

se reprezinta la

tncepe eu tcprtarni;a-

reprezintg flI plaaul ill'aneiral

T?sbu:ia aritat c& dc regu]6 or*aontalul S1- Lo".-

supralala aeceeard plsnu-

baz! tn eaau-l. slsteouLul de trssg$"claeic

?5O-10OO um, par'alel cu ireretele ie aoril sl e5111

tr6saJ.PraeareaelsefscecuaJutorcluaeietrldrsttoo!al:rto

0,8*tr5 n:e dianetru, tntlnsE elt nai bino cu ui! vlaai

5r)-iC

,]j! de plal1Eettr.

rlin loc la Ioc pe

dle afutt la

cu aJutorul unul echer netelio so lnseamla

plangeti. Sennel-e se vor uni cu rm lfurlar meta-

lic,

avfud cel pulln treL reazeiae 1a fieea-re deplasare e iinLs,ru-

forrdo foart6 furr8il ee utiliaeazs

ql rluarea cu

etalon se loeearcnS cu nare ate'nlie ct-

Iul. La planele d€

razi de lrlldnI. !e o gipcd

teva clletange

ti:ri11e de

lntercostale (10+12)r distanta At gi Ats dintro

SejtClcd

cttevr'" rcrpqndicSJare

apd gi lon6,ituCinale.

cu ajutorul unu5. eonpas

clslanlelo AT 9i AB

planele longltudi.nale

geazE cu glpca

;'ri11 dus la

cu bar5 gi se tiaecazE ptmild pe aceotea

dlntre 11n111e de ep6 dln longitudinal gi

tlln orlzontal. Il.eiind de

.}a

rur ca3*!t se 8-

etalon distantele intercosiale pe plarrul longltuill-

o.i'ir,.ont81. Yerifica?ea .cal:ol3-

B/2 gi in P.D', dupE carer prin u.rirea punctolor vor

gl

rezulta coastsfe in longitudinal

,i-4} 15!-

sc, face cu ajutorul

dlagonaleIor. lun3lnea acestora cit gt

, ,pozitia Punc.teior de inter- seclie a caroleJu}'r-i-, trebu-!"e

aE fie ace1ee.gi in toate zone-

ie caroiajului' Caroiajul ae-

tfeL

traeat in creion, se Ce-

tor r:etalic,

Ii3.2.1

Cupi cr're se t'rece

ie , se::nui -rn:iiriinC ieuLt;.i vre:ae

finltiveazE'dupE verlfi.care'

pri-n zgirierca cu u:r tnscnnir-

pe sernaul reaultat

cu c-leionuJ- rnca-

in ue;:nzt pe pienpc1"5.

2.4. Rt?rg-?clleit?jeigg}gl: 3e face

;aj (iilre:- 2.1), e1i"ri:ol'at Ce proiectrint.

i:iilo tuturor purctelor planului Ce :.rTririt

pe baza tabelulul de t::a*

Acesta 463tr!ne =v.r116!i-

e;tptutate ln it:n, nE:ura-

Co-

tr fli!.I *.: pl-,:.tisle p:':'-ncipai.e de proieelie la fiacare c'-'elti'

ord'xateie ec dau ia xcl:lr.a. corcspu.T zltosre pltinulul Ce f rrne. De-

oa?.ce o Fartc a ogattrllor

ale u:r canacter local,

ele nu vor api-

'Tiib,:i1 2 , i

indttimi totd de Pts. Im

rea in tabelul de trasaj,

reprezen.barea 1or iu

;,roieciii ilicinrru-

se dup6 docr.r,nenlalia dln prolectul de execufie al navei. Ii1 :'.ceuI

scop sint aecesale urm5toareLe desene d1n proiectr

- rtrlaghorii de borilaJ;

- postancnlit na$lnilor principale;

- etrava gl etanboul;

- des:fd.gurarea bordaJulul gi. a pmtitt

- pereti transvereaLi ei longltudlnall;

- cavalelli linlei da arborl, trrbul etarabou, nirrlle de anco::.!.;

-

foate cotcle din tabclul tle traeal 9i tlin proiect se inccrrnr

d.esenul d€ co{Etructle

af naYel.

tntii pe glpci dla letm blne uocat (fl.ecare curbd pe cite i,,eipc-i,

unei lLnli. tle apd pe o elngurii qipc5l,

exenplu: toate senll5tfuoj.le

Ordlnea de_t+sare

s,e_ regonan$4 a fi

urrnStosrr:at

- 1-

- 2 - st: i;raseazd ilniile

s traseari conturul naYeL ln lonEi.tutlinal 9i orlaot,t.:;1;

dle ap5 dll orizontal;

- J - cu aJutorul sentl5ltnilof dLn orlzontal' se rep:'ezintE

traareversalri] t

- 4 - ee rr,,r'ezl-ntd Li.nllle longLtutiJ-nale.

fras€reg--curbelor Ee face cu flexlbllL flxall

cu 6reutdtri di.:-

puse la fiecare punct

el cu:rbej,. la trasaree fiecdrei curbe se rc-

rLfici dacS aeeaeta este arrlatX, cu ochlur 1lber 91 pri.n ridicerea

p6 rtod a ctte lmei greutiifil, la f,leeare punct' Daef-fJt"xtbil.ul

este peefeet ciastlc gi unifolro ca SrcFtne,

tiL el va pEr5al punctele gre91t9,

prin rid"l carea g-"r;ut5-

prin tare eete f.:rtrr"i: *L tre;r-

rS" Soatls -cJrlbSle*Sp,lgagegg4

,f, r.ri.:ai::a{:tru"

tgelSl""

astfeln cu exr*plla coa::tei tlin cu-

j:S"-!Saqe! o Junetaie * eoa'ste.!.r 3e toufec-

-12-

'!.ionea.zE un fiablon tlug5

pontr., a fi

perfect

lor puntll ce va

oare 5s va traaa coasta.dla

::11:-tt :"*t

traiarse-

ri1roetrlc5 cu prlna' qqutr'u tfasargq

utilLza de apeoetrga 1q gqblon og curbqra tranever-

saLl a Puntli

?,5. S'1@.'

H3-JEry |terSen

o?errtj.a

de verlflcatr;1l corolane a foroolo}

de

trasate tn-oele.t.red

pioi*"gif . Astfel, &4!.19e9-Pulctclor

nafelor cu coaotele.

l'ntaroeclie a lorgltudl-

l"*uuf* e5 fle aceeagl tn longttuillnal gt

linl'lle

transverrrel, sbjrclss rnteraeclll.lor longltudlnelelor eu

tleapltrebuleedfleaceeggl-tnlsngltudtlnalglorlzonta],ler

C-9id-L!!:1j-}ls

;:al gl orlzontal.

Continuitr'-tqq

for:nelor corpulul'

duo lp

prln corpul"

,ri ternSente. lr.goo.ffie

rcprezint5 lntereeclil

pe planul cup)uLu1

fje

de aoemenea

naestru. Forma aosetof,

coresprmzdtoare (qulbele

via[.e). Pacir dlagonola

pozilie medle 9i u"

co:,stelor,

ti:n3cnto

ooaetelor le flecars iLnte da epI' vgale in tranever-

8e v:'liXoB eu plano disgonale

zonelo ou curburl x)r|onunteto gl,

aaroi cu glane petpe[{lLcu]'are

lnteraectff tre!u:,1 eU

de I'nteraecllt ed f18 6- lntr*o

1111t

ele

nu ests av'iat5, ea se trag-eazA

rbolnu in tranevereal cu nolle

pozllil

nodlflclntt fonna tn zona renpeotlv[' Verlf,Lcafea cu

constd ln a duce tangent€ la eoaeto, pdralele cu o dLrec-

tf,€buLe

sd 8e situsz6 po o.crrfbl

iie 1ii,Duce. Punctele de tengenld

- 'eontlnu6. Aoeasti ?erlftroare 8o utlXl-

rf:)

zoaaz| ln zone Sura'. Dupd ce planul ile

' Sorrae a fost tid'sat Lntogral 91 balanostt

curbele lul elat aotate cu clfre 91

11-

tere, confor!f, notat.iilor

Dcoarece proig!.qlg sje suprlipun pentru cconotde de spallu, notal;i{}e ee

vo! face cu culorl

cunoscute.

fie

t

difctitet

pentru

dlfcrltete proieclii, fle pentru celb

Fi1' 2'2

dou5 ex'tremf t5ti.

De aeeaenear culoril'e

vor fi dlferlte pentru llnlile teoretlce

ale oeaturilor fa!5 dc celelalte curbe,

ile

invuli;u1ui, not5.n'lu-se prin Incercrrirea cu rogu a pun-

)n ;lL.tt). t:':L:eijului

1 . iJLi*r].jti

rliferiti

r:niLrlcl'

Ia scari, der rc3ulE, transversnlul ec

rte longitudinal gi or'izonta1, pr'

prezentale neraaifiind !laccgsr€r

-

t1!

2.6. Tras4ree .cur'burit

2 . 6

.

I

.',

;rasarea

ounIIIor.

culbl.r"ri j. tlq.nsJ'_e$al e .

Toate pLntile descoperite ale navelor trebule ad alui o curbu- ril transversall, care sd favorlzoze lcur8erea precipitaliilor, a r,pei provenlte din vatuil sau spilarea punlii. Cu r;rtcl exceptrlil cur'bru:a transvergal[ se realizeazi dupl rut arc de cerc eau de pa-

rabol-5. Ll5rinea curbu:'j.i cste datii rle s5,geota ln P.D., ca::e depln-

de de liliroea gl tipul

navei, rlupii relafla:

B -

K -

r =K lllirnea naxirnd a navei Ii 50 - nave tle radrfurl;

punte [nun] ;

K.- IO0 - lr0v6 de pasagerl;

K = 3O -

Puntlle interme.liare nu sint

50 - nave nlcl,

nave mllitare.

prcvXzute cu curburt. trtetodeLo

de trasare a curburii

transversaLe, stnt urm[toarelel

i{etoda f:

se ia scmildlimea navei AB 91 sSgeata f caro ee dis-

,r' pune ln pr.^nctul B

(P.D.)rf=BC.Se

traeeaz5 un sfert de

cerc cu centrul ln B

gi

razi f.

$o imparte

ln acelagl nunrir ilo

pIrli

arcul ile

cerc CD, raza BD gl

^eeale

it". ,,t

jr

AB, pe care se tlispun eeg:nentele LIt,zzta

sfertul de cero. Se oblln punctele lnr 2n,

segrxcntul AB. So rldi-

cI perpendlcularo in

pulctelo eegaentulul

3),

, €tc.' l.uate dln

5'rr care unlte vor

da. curbu:ra transver *aLd

a prmlii.

irfeto{q II:

esr, irsera$ndboare cu prLma lretodd, cu deofiebltea cA

$f

jifl

in pulrctele eciriciistante de pe oegmentul AB, se duc seilmento pa-

,+ ralelo

g!

edalo cu eegrnantele

ILt,

22t

,

clln arcul ile coro

-14_

,,1rtcd.q -II;3 se reprczintS 13 = 3,/2;

BC = f"

Se lnParto lB ln-

tr-rrn nualr de pdrlt ega1e.

Din A ee duce AE perbendicu-

lar pe ACt iar din C se la

EC pa"alel cu ABr detersi-

nintl punctul E. Se inparte

llE Oi f

in acelagl nunlr

de pEr!L egaIe. Se wlesc gl.

Fls. 2.5

se

l"nter6ec'teaz& oegmentele .

TTr cu Tf*, respectiv m.l

,:,ri d7n, t,tc. Yor rezulta punctele Ir flr

ru,i'i-:ura tliinsversali

a punlli.

Y,

care rmite vor da

;icioda fYi

.1,.

!.r ''r; i

-l

i!l-irgi

r'.r.-

o;/Ll-rctelc

Fig.2.6

3; ]rc = R/2; CD -

. ca ln 1--i.3ur'5, rezultind. un coniut poLigr:na1. Se de-

2f . Se iupart

scaaentele AD gi

Se

ntul]5r de pirgi

ega]e, prin pwtctcle 1, 2,

I,i':.r'1,':i jrr:iili;ii1i1e lerturilor

acestui contur (punctele 4., b, c, d,

" :. ), l .,."i, unite vor da f orsia curburij. transversale a pungii.

::jli

Vi. ili-rrlrea curburli

traneversaLe a punlil

,r,

1.,:'l

se i:oate fe-

(axa

,::! j'il'.r:e r-:.ne gi consiclclind cd forna acestela este cea a unei

.

r: .:r ,T'r'ildu1 doi, cu lii:'r>:irru1, pe axa pl.arruh:-i diailetral

'),

*, = u'vf

t1 - E/2

z!

B/K =e.I.?/4

= R/(

:r"

-2

=J*

JL'IJ

*

,.

= L."2

K.B

TJi?

)

^l

Ittnd valcirl 1ul yrr ee oblin diferite

slgeli

21, csrc, unite yor:

pctrrrite tragarea prln iJuncte a secliunil

tr;rnsversale a puJllll ,

t.{

',

= x{x.ri.rol

liexl

lnlocuind pe y tn

[mi oi pe B in .ln] r va rezulta 2., tn

lnrnl .

U:qp-qr.ea

Fe

tra_vgjjl3tgr_-plg.!.iL:.

p1aaul <le forne, vor

trcbul tragate traversele pul{ll 1a

i fLeca}e coastS. fn aceet ercop, cu aJutorul unela dln

metotlole arState, se stabl- legte curbura transversalH

a puntllr dupl caro se con-

de

ir

Pie. z'e

*,*!

fcclionoaaE rm gablon ca cel

dln flgu:ra alSturat$. e,ceet

gatrlon so poate face dln

!.enn, bine uscat, eau a1t naterle.l qi poartl denwnlree

lr e ololl,cl cr4sb-1!ei,4, t@

ir bord'1

Pentru a traso scctiunea

a puntlt

e nunt{J

o

.:

ptoiebtglh petrons'

';:4-

versotd (seioiurdl

-

Detrons- trqnsvernalH

-'

trensvereal.$

Ia

Ia o coast$

onrca?e.r se la l[llnea B'l2 a

prm!il La coaeta respectivS, arcul

de curbd ,it:l ff.foa cel ce va da

forma tranverael

rosp€ctivo.

Practic prin

tranelalia gablo-

nuluin se vor traes in transverilal

. transverselo la flecsre coagtii a

stg. 2.9

rijui navei- -

?. 6 .?. T_rq sareq_gurbuli i longl3u4lnglg- e Igg[!!,

Purrtilo

ginca 1or cau n'

desc+perlte ale navelorr slnt prev$uute pe toatir lun-

i la cxtremitdtlr cu

o curbura longltudlnaid,

rn$rlri :'ezevveL de flotet'llitato

i.n ecopul

ql a erritlril ambar-

pirtl pe pr.rrte a apel provenlte din valurl, pe na?e a6ltati. De-

oarece puntea a:re

fata pt'Itii va fI cu dub16 curbur$' ProcLzarea fonnoi actretel su-

ryi

o eulbrrrH tra.Dsversal5, va rozult& cd supra"

pr:sfete se fsce pr'ln foriita transverealii (curbura t"ansrersale) 1a

flecare coast5'st prln forma cr.rrbei de interseclle uir P.D., rec-

pectLrr p::i.a eclnturI. e*:o est6 lnterseclia crrprafe!eI nun$1l cu

Ifx'CslJli.l ,

p).an" vr,:.

'r.lllitr D!.nii.1

in P"D., f1-'ir-rd j.ntex$ec!ia punttl ctr ac:j:e I

i':r" c *urbij pj-*tilo i- timp ce lcla'!;u::':r: ee rezultd dLn

-

,lo

-

j.:!ic.r:sec;ia travcreellr cu coasiele'

trr::: re :,-:i1e:inii',

va fl

o curbd spatialS' Sela-

proleclii

aie

Avild

i:

p13nu1 de folae prin cele trei

c:' ::c

re,;rezint5 io lon;j'iudinal

:e

li olizontal'

:ilic.

I'

-i

rl.'-nsvcrselii a punlli prccizaiS'

CetercrinE apoi Si li-

c!-:.:r.r'a

ria p,-i-n;ii in pian dia;neira1, pe lorrgitudlnelul pl::nulul de fonee'

sllatul*

re:u1i'!:l*ntari

cinti

t/5L,

este un arc de parabolii 9i esie coasl-

conealvila.teil acestaia este iad::epta'rE in sue'

Cr,r.:ii- po:itiv5,

p*,rciu1 *e;rinin

:;ro pu;a \t

r;* 2;i:;tielipeoolizontaliidusllaini)-liri:ealt(D)=lni!}lirrea

::c conit:'uclic,

el ace:teia 1iinr1 <le reguld la cuplul roaestlu sau

fa!5 de S'

po planuf '3e forne' selatura se tre-

lu-ngi;rea intre

perpenCicul-are ce se

ce vcr reprezenta forna se-

se reprezinti

ir.:

;c.r';u

ir: qase pirfi.

sint preciztrte, iunclie

e3r:1e" slgelite

de lwiiri:'ea navei' in convontia de

l-tu:'ii

lic,rC libcr.

t

t1

t

h

I J

'A

t7

Poz i!io

Perpendicutoro PP

y'ilde to eno

2/61 de to PpP

1/21 de to Ppp

ePv

181 oe b

1/6 de to Ppv

Perpendicutoro Pv

U[

Mdrimeo sdgetii tnml

25(v3 +10)

11,1(L/3 +10)

2,8(L/3 +10)

0

5,6 (V3 r 1ol

22,2lLFr1Ol

50(lr8 +101

Fit.

2

.10

*roced!e

al:'fice

Ile::lultu

o:j

in

c.iin cliferite

--u.:uIti

Cc t:'P-5are a selatufiir.'

proi'ecta::c

le

ad'opti pentru

selaturl

curbe ce

l:c r.bai de 1a p:'cvederil'e

re, nr'/rJ1c cu sc]atirrl

(.e j:e,

;r: ':clurl.v

Conferin!ci

asupr:a liniilor

de inc&'ce-

ci

1a

rrotl-ve.

Ce1 r:rai i:nporta^nt;:1s{"j"v

'lc i;l:r':i'zj'c l:

cunl;j-:rui:" inti'

au;el:tr;jla

In

rce:l

c!:te acela

lc.-:ulutcntar.i,

in51!iirice r:i:le lor ,]urilor. ce &i:.

;Jni'I'.:

l-' ;u''e1' t-:i:;1la Ji3tcj-'c-

cl].e :l:''r'-inca

un