Sunteți pe pagina 1din 247

asuirraactivitdlii RNR Infoma!

ii generale PUNIICATIILE NEGISTNULUINAVAL IIOMAN

REGULI CENENALE DE SUPNAVEGTIERE 1990

REGULI PENTRU CTASIFICAREA $I CONSTNUCTIA NAVELOR MARlTII{E 1990

Pa ea A-I Paftea A-lI ParteaA-III Pa ea A-IV Partra A-V Partea A-VL PartearA-VII I ParteaA-VIII Paftea A-IX Partea A-X Pertea A-XI

Clasificarea Corp Instalalii, echipamente dotiri ti Stabilitate artimertale Comp Protectiacont.a incendiilor IDstalatii de nntini lnstalalii cu tubrlaturi Iuafini $i mbcanr-sne Clddiri, schimbitoarede cildurn electrctehnice EchipArnente presiune

- Pertea A-x II :: --;. inrtslatii trtgorifice Partea A-XIII - Materiale Partea A-XIV Parte A-XV Sudaiea ti bircilor din material plastic armat
6eparaG)

- Automatizara ':Cd;sriuctia ti rczistenta Partea'A-XvI fibre de sticld (ed. 1978 -

ALE, COI{VENTIILOR RECULI PENTRU ECHIPAIIENTELECONFORME NAVETORMARITIIIE 1990 Partea B-l Psrba B-II Partea BIII Paftea B-IV Partea B-V
Supravcgherca Mijloace de salvarc Mijloace de semnaliza& Echjpamente radio Echipamente de Davigalie

RNR l-t. ||'r"\ii g nnfal' a Jnrr a"li\'rr't\ii ,tF, r rr r l'l-:\ LltL l\il \L \TllLIl DE nIDIcARE N \\ ELOIT TI'\RIT I}IE 1990 L)arter C-lII marilime Instalalii do ridicarc ale narelor ALD

il{oNsTRUCTIA REGULI PENTRU CLASTFIcAREAI 1983


Parler I Partea II Partea III Partea IY Partea V Partea \:I Partca VII Paftea \:III Partca IX Parter X

N'\VELOR DE NAVTGATIE

Clasiiicara Corp Insialatii, echipamente Fi dotiri Stabilitate - Bord liber PrOtcctiacontra incendiilor Instalaiii dc maltnr Instatalii cu tubulaturi Ilaiid ti mecamsme Echirromenteelectrotehnrce de semnarizare rc Da\ig3lieti miiroace ;,;;;;;;i"
NAVELOR M ABI TI M ! $rcoNsr&ucrlA .,A'TFI.AREA

iitfl?'.:xlxilf".Tll *"1,f;Ji?'i:1tr$.".:Ti
Parlea A-X Paitea A XUI Partea A-XIV Partea A_XV

recipiente sub presiune cil.16ri. sclrimbitoare de celdurd 9i

**"" * naligalie "*"^iPJiiS*"i.i",ifr1tiir

irterioarh

llEGULr

PENTRU INSTADATII'E

DE RIDICARE ALI

$IrcoN'srilucTlA REGULI PENTRUCLASIFICAREA


CEITINTE
.^iIENANIF T'ON\ENTIILUR PENIRI

DE PLATFORIIELOR FORARE

MARI\T TL'\TFOHTIE UE FORARE

33il5tt'f'":.'S\"t^iiiii"iiiibibi'ronrnertentNr
Clasilicarea Com $ lnsialsiii, echiPamente dotarr Stabilitate ComParLimentare Protectia contra iDcendlor. Instalatii de maiini li tu0ula'urt EchiPamnte electrice l{ated ale Sudarca - trlijloace de salvare. - I{iiloAce dc senrnalrzare radro - E(NPanLente de Echi-Pametrte na\ igalte - Bordul liber at UFtrI

Partea UFM-I I'arlex UFM-II Putea [F]I-Ill Pa.tea UFII-IV Parlea UFM-V Partea UFM-VI Parlea UFtrI-VIl Partea L FII-VIII Prrica LFM-IX Parter UFI\I-X

I']rrler l FIli EC-l Prrler L FIIi EC-II Pariea UFIIi EC-lII Partox LFllrEG-IV
PRrtt3 Li\ r , bL

InJo,nflalii generale asupra activi6ui RltR REGULI PENTRU CONSTRUCTIACONTAINERBLOR Partea Q-I PsrdeaQ-lI. Partea O-III Partlr.q.IV Pertla Q-V Part"a Q-VI Partea Q-E CoDpl qVAM Reguli getrerole Contairereile uz g.Deral Containere izoterme cont6iDcre-alstbdi Conteinere-platformi peDtrumarturiin vrac Containere Supravegherca tehnici a containerclor exploati{e tD Executia accesoilor vamaleale containerelor

REGI'LI PENTRU PNEVENIREA POLUARII DE CATRE NAVE (constructieti echipamente) 1088 . - heguii de supmveghere - Ce nte.p.ivjnd eonstruclia oorpului, hharlertetegi tEstalaliile,plDtru ilrielirce potuerii hidrocarburi cu Partca POI-fil - Ceridtpividd coDstruclia corput-ui, echipamenrele i'stalaliile pentru preriaira ,i potulriicu sub.taDle nocive tiahidc transportate irac tn Pertla POL.'IV anate la bordur navelor.'i care - CE-rt4,itrehnoarclN-instalatiile5i echip;mentele atdtdejtinAte prevdnirti potuidi cu apelzah Padea PO*-V - Cdrifiie r"f toare la.il:tal:r!rjte.9i echtpamedtete aflatc la bordtl navelor.g carc rint destinate prcreniriipntuirii cu gu;oi Partea POI-II pAifr'$fi-i

REGTJLI PENTRU TRANSPOR;Ut CEFEALELOR IN VRAE 1980

PREsCR IPTII SUPLIIIIENTARE FEGULI LA GNUPA I


INDRUMARI AJUTiToARE

t-sti0.02)
2-86 (1.02) Bs86 (r,02) 6*86 (1.09) ?-86 (1.09) 8_86 0.09)

lb.,186 (r.arg)
12-86 (1.02) 15-8a 0,.06)

Noduri de-rtructuri Ia navele pentru trahsportul containerclor, navelol Ro Ro: OBOi etc. Metbildlogie de calcul la tdrsiuDe a naveldr cu deschideii maii ln punri. Mehodologie peotru .alculul aportului rathelor loDqitudinate corttinueale guhMr de inagazlila ftodotul de mztstenti al secliuniilransversale a cof_ pului navelor maritime. Misurarea seNibilititii radio-receptoerclor. Detlriri,inate?r eiaterii db ftewnti a ernltitorului sau receDtorului. Determinarea de cu _distatrlei actiune c radio.emilatoarelor tipuri de emisiual AlAi ABE|,HzA si HAA. Protarrta dnttcoroiive a eahilehretrtelof eiectrotehnice ,i electionic tn executie navalSMetodologia determinlrii sarcinilor hidrodiDamice la tancurile paltial um. plute. C.rirte pontru hiD de fiaterlal pldtir uHllsate lq moitefa marinllor FG posta$rDtla navi,

l_

,fifrr

asupraactifitllii RNR Informatii gbnerale 9- lt0 (1.13) 43-86 (1.11) 53-86 (1.01) 5;-86 0 .02) 50-86 (1.02.) 57- 86 (1.01) 58-86 (1.02) CRT]PAII
ci' ddicarc narale' r-.cconrn(l.tLc lcntr! cal'rilul instalaiiilor trleLoCc trletalizrrecPrin fulterizrre ..'ui vJus dc lcncurile experiirDtall a rnomentuj ,lc rcdr?.rr. t Dclerminarca

i:*',:sl#ii*ll*t::t*:i,"1:"Tili,i'i"'r pupa' vrru'li'|rin


ii:,:""';lll.: II:
]luf ud inbirate elastic'

na\ei :i : ;':: I " . \,'bi,i,irii ne

NORIIE TE}INICE
D e tc fmi nafea irclirart.

16-80 (2.01) l7-86 (2.0.1) 18- s{i (2.04) l9-36 (2.05) 20-80 (2.0:, 21-86 (2.05) -, 22-80 (2.05) 23-86 (2.0:) 24-86 (2.00 25-8il (20tj) 26- 80 (:.00) 28-36 (2.11) 2i 3{; (2.00) 30-86 (2.09) 31A-sti (2.09) 31B-86 (2.09) s2-86 (2.09) 34-86 (2.01) 35-86 (2.11) 36-86 (2.11) 37-86 (2.11) 38-86 (2.11) 39-80 (209) 42-86 (2.11) 52-80 (2.01)

pozilici centrul

proba de de grcutate 11 navei priD

lictride asupra stabiiititii navei' Crltulul i flDeniei supratulelof lilrcre rist rnrre 'l DeicrmiDarea nr'mentuLri textil !usPendato f" r motcrislelor 'le Xiri"dr ilc in,cr.:'rn r cornnortirii h rnen"iare:r interioarn r Davr' pFnr''r' si x \!!r ril^r dc l"rdel" uli;;zrlc i rcendi i l 0r. ircercarcaconslnrcfiilofde Prolecticcontrx a alerialelor Pentru conltruclii la in(orrlustib;litate -uelodi de i crcare

!: navale construclii pentru li"lXlii uu,n""r""".a mnterialilor puDte'

a rnverisuriror ;;;;;;; ;; ;;.",""." ra inlarnahiritate 're Inspcclia 9i rparareaclicclor' exec'tate b seri. ^,-r-.-+ie inlerni cti r:l:l: snpravesherea 'r'{i:oar{'lor cu motoarele comb* e internr. in Tutbosuflanlcproduse r-nrs'Pentru o d u rid ( p r o r c c t i e i"' i, , " * " ' , i, 0 " " ' L ii t ' ' l' i' lo r f ' " p o ril( ' u s f io cursulitrcercAri ce J p,r.m,lrilof mecanici eieclfici sc verifici \uLor;le r:r'odusel6r instfllaiieiclcctdc' a navcr' 6i dc radio-comuni'alii si do navisatie :",t,;;;;'telor i'.";;;
Co n . l r u t l i J cj l, uril"r

lncercirile oablurilor clecLrjcenarare' inrltmabiliiilii nla''cdalclor clecLroizolante' ;;;;"."" eieflrnnicede calcul li vcrilictr'r rr Aprubtfc:, ptugr. r"' 1"- ; "r " ,r' i;nilF r :':'I'r' catcutotnr,'rilr"lP la rece ,"'i''"',f"i i' 'lur:l" r:l ' d( lisurarea ir,".""." a probelol sudate 1a corozirne io""."".* -r"p".tltii comnorlirii la coroziirne a probelor sudat'' ln""r"u."u *p;ae a Piocedurade autorizarea sndorilor' indiclrg dc nrLlomatizafe (control' comendl' *ntnal*rltelof t""*.*", qcmnalizare). srtb apr' Prcsc ptii prit;rd stdarca 9i tijerea p_srgeri poale li{mbarcal h bordul letcrn'lnrrca Dt,r'J ulrr; In"r;r:r Je 'e (tei r'eaza rrrnsporruri de pasasen' ;;';;;;li;;;";-a;;. PROGRAITIE IIE CALCUL ELECTnONIG

'l P

l 'i

n: !.

L'

.rc,,,^r'i, crrcur,rr inr,;1l,lili:l1"':;*,,1;.i,"J ilfi*,i'#i;:' RNR i"Jl:,JX.iliJi Je c(ru r' l n (i ti c e c c o n u ro i c u -l j n u n ' i a rFti 'nrosFrrc calcul:
tll-Initoarele Programe de

Teoria tr{iei RNR I10 -

siaLic:rLSi ilinamici Calculul iliagramei de slabilitate de iBcircarc.

e na'relor pertru rit'ualii concrttr

Informalii generale asupraactiviiitii RNR


Analiza snicitrilor cxtorionre

RNR 240 HNR 250

Cl.ulul.sa'rinilor In.ih ce arlion.azi asupf. corputui navelocmarilime. ( 3r.r rur :' j r .n, ur l."trr dn j m;c,.ir, lrr .ruite j ir liat ImJ,t t',

,{naliza slruclural{ RNR 3 1 0 RNR 3 1 1 RNR 320 Analizn staticl Si dinamicn a struclurit{rr lastice (SAp.05)

nNn

RNR 33.1 RNR 335 RNII 336

lii . Calcululcrra' lerjsli.ilor d. inco\,,inrc pcnlru s.. tiuni transvcrsJte plinede lorm'| uarec!re. .j c.tenstr.rtur Jc in.o!orrrp penlru scc!iuni traDsv.r;rle ate structurilor cu pereli subtid de Iofmi oarecare. Calculul caracterjsticilor de torsiune pentrr sectiuni transve.salecomplexe cu perer! sub_ tiri ce admit o axi d sinet.ie. Calcululcaracteristrcilor'gomctricc penLru celemai uzuale proliie utilizatein constructr,ite na ! ele

p " :'q :9 .1 :l :.'sfl ti .cnr Il| r ,,s]r R\R eto p r l * i ' slabilira sl'uilurilor et!sri,. m ut iiinecy. Ana'rza

]lraliza robusrctoi genoralea nsvelor

n^-n 510 RNR 520


IiNR 550

inflrcare de : 8:ilxltl tri::tl:1","';ilii:; :i::i:il:,lx;tiT,"t""tl:",,versesiruarii T


Calcuiul \ibraliilor gcoeratc navelor. ate

atini ii tustelalli

RNR ?30 - Calcuiutvibratiitor librc ,i fo4ate a tiniitor ctearbori neramificate. ci lculul bidrodinami. de re? ; s rn n c r e rjc e lo r. lj ri lr1r\r j 50 Il dui, Larcutur ongrenajctor cursde elaborrrc). (in Programcpe baza nagulilor nNR
RNN Rl0 RNR lt20 Ccl.ulul re?isteolei Iongiludinatc na!ctor maritime. a Pachet dc progrirne de dimensionnre vedficare a elenentelor ,i structurale a trevelor maritjme (in curs de ctaborare). Ahgerca optimizati a profiteluro$turii \imFIe intbritc. fi I i.r,e)' (rF pror.rrrnen.nt'u vcritjcprci \trbitjlal;i ni!etor mrrilime. Calculul liniilor de arbod.

RNR I]21 RNR R10 RNH H50 -

CATALOG DE IIATERIALE SI ECHIPAI{ENTE ACCEPTATE DE REGISTRULNAVAL ROMAN REGISTRULNAVETOR BULETINUTTEHNIC ({parc triinestrial)

1.

REGISTRULNAVAL ROMAN

R TG U L I
generale d e s u pra ye g h e re (Partea 0) 1990

Partea 0 * Reguli generale ale suPraveghere

EEGTIII GENDNAI.E SUPBAVEGIIEBE DE (partea 0) TABLA DE MAIEBII


I l .t PRINCIPII GENERALE Pag. t4 16 16 l8 19

7. 4

Documente eliberate de citre RNR R4ponsabilitatea FNF SUPRAVEGHEREA TEHNICA GeDeraltiti ............. navetorSi UFM IDspe.!iih na\elor UFI\t ri containcrctor in cxptoatare Inspectiile trave,or, UFM ri contaiDpr.tor tarite srrnine . ........................::. in .... Supraveshe.eaasupra respectirii convenliiror 9i,"gr"**ta.iro"'ioi".o";;;;i;:... .... DOCUMENTATIILT TETINICE

2.1 2-2 2,3 2.4 2,5 2.8

p,la";;;;........:........... ....:. 20 ........:... l:l::::if*""-""1,'"'feconstrucljci recchipirii "",",r"r"i",,, 5upraveghcrea constru.(iei. sau


22 23

20 22

3.1 3.2

24

t4

Partca 0

Rcguli gcnerale dc supravegtrere

1 PIiINCIPII GENEEALE
I.I DEFINITII $I EXPLICATI] n:r\c I'cr,lflr pr.lrrcrrrer peitptui si Direner.fcrre II \p u rpi f FfiIil I rr.stori; ,1 ni!e pcl|rfr. rr'etucr0rejrt'or f.sufsF .. \,r arc n,i r1r 0(ut,,',cu lips.uilul .5 c acordul ltNR pot Ii jncluse, j categ.riile de nare enunrcraternai sus, ti alte nave (r caracteristici ii mod de functionare si, lJ.8 l:chilij al ravei dc peseuir - pcrsonal c:rlifi{rnt pentru conanda fi elploatnfta in signranti a n.rvei, precun ii toat. celelalte pe$oane cate snrt foiosite sau angajate pentru indcpiinirer o c:for :r(livjtiti 1a brrdnr naver in legnluri cr destin.rliaacesteia. l.l.l) tr(hipai - pcr.sonalulpropriu at navei (c.1re ii asigrf:! comanda, deplasarea, vitaliJrlFr 5i :;g, :,jrtr ir. p\floj tr,Fr I.r".um .i pprs.'r.'lul .(rre despr\e:te n"r:onllul pr, t, ,u al nalPr tr pcss{er ii. 1.t.10 CoDtaiDcr utilaj de transprt: - avinil carqcte. permauent fj, in consecint5, suficient de rezisLent pentru o utilizare repetat:ii special concprrt penlru facililarea rrans nnrlIl,ri ,le r'.,"turi prinlr r'rul sa! m.,i mull. r, ndufi Je lrroiporl, f;rr feincircrri roDceputpentru a puter fi fixat Si/saumanipulrl cu ururin(i. liind nrcr)rut , u picse d colt pentru acestescopriri; de astfel de dirnensiuni inciL suprafatadeli, milrlS Je cclc prlru cullufi extF'iorrc irferioare si fie de cel putin 14 m, san de cl pulin 7 rn'9 daci existd piese ale col! supeNotd Termenul ,,container" ru se releri la vehicule Si nici la arnbalaje; loturi el se aplicn $i conLaiDe relor trarsportate pe tasiuri. l,l,ll Navn ou iocrrcare.doscirrare ori. l)o zontali - navi special destinatn Dentru transror. Iarlul diferitelor ;ijloace de tranior'pc {aulomobilc.parc rutaot de cale l"f,.trt. r' ijl"-ce de transport pe $enile, trailere - cu sau firi

In acceplitnea Regulilor, dacn nu s-a mniionat in rnod special in anfmjte pirji, s-au adop{.at dclinitii: ca

r . l .l Iavi do rnnrruli - orice navi ci\ilj , , ' ' |.|, ri i , I r ) . i | . r.r c\r,.narJ d. tJsrjeri (drep1 nali de mirfuri se consideri: na\,le penlru incircitud uscalc, nalelc f.;goriiicc dc transpof, spnrgitoarele de gheali, rcmorrhe rele, impingntoarele, ns\elc de salvafe, navete flolei de dragar, nr\clc crblicrc, navdc pentru prelucrarea peftcluj, nnvele {rr destinalii specialc $i celelalte nalc care nu sint de pasagc ). 1.1.9 Lor do rclugiu - crice acvatorir natural sfir arlificirl, care poate adlposti o nrvr, Ia aparitia unor circnmstarntc periiLrloase.
t.1.3 Pasagcr orice pelsoani aflafr Ia bordlll r.i navc exceptird romandanLut, echipajrl sor altc pe$oane de la bord carc hcrerzn sau au atdbntrii in odce calitate conform dcstinrlirj nave;, prec m ti oopii sub un an. r_.1.! NavI de rasasori navi special deslir,!r, lfrB.po|tului de nisrgeri saI orire navn carc transporti mai mult de 12 pasageri. 1.1,5 Navi dc pcscuir - orice navi uLiliz3l: pcnlru pescuitscu pcnlru pescuitutri prclucr,fcd ,aplurtlor fpr)re, balcnc. loci, morse sau alte resurs vii ale mnrji). I.l.G Porsonal do spceialitate - personal crrc rI l.e parlc dio nxslgFri, echipaj sxrr copii nai mici de un an ti cArc se alli la bord in lec:ld12 .'r de(liDilir \pccirlS c nuvci sr,l (laloiti unor lucred deosebite ce se efectueaze la bord\l navei rcspective. l.l.; NnIn co d.sliuatie spo.intl ncvi autoproprlsati care in virtutea destinaliei sate, t'. 1i,,x. echiprj, noat. pri'ni LD p(rsonul dc .t" i,i'1.,'. mr; mrre dc 11 pcrsoanein.tusiv pasAgeri. Ir categoria navelor cu dcstinalie spcciali se inclrd: ..1 oa\e dp cerrct.tri,exp.dilii ri supra-

nrrc t, u. l.r peDrflr pr.gitirer pcF :2sonilulur rrlrridJresc i

Irartea 0 -

Reguli generale de supraveghere 1.1,17 Dotlasamcntuln:r{ei goate


l!n. rnFrrj,n)

1;
dcpt.l-

incnftdt r:i) Ia care opemliilc de incnr{ArG desc;r.ir. sc ele.lu' :,,,, , , l0li prin rulcrc. ln ,, , ,. ;. ., i" ., : ,, t",l ",t, urmitorrele tipud dc nrvii: .l Nari no.no nav:i purtru nirfu destjnatnpentru traqsporLul dilc tclor nrijloace de transport (cu san iifn incirrituri) pc roatc punlilej inclusiv pe puntca srrprrsl c tu.ito ; rr | ,2 F0ribol n:,r! pFnjr.r Llrr.rri rl pass:cri d.slinr': prr:fu rrJn.l ,',rl re,,,ti. .l plsasnrilor pre.um .i i'1 prr, rl,; ,l-r I dp caie feratn ti/sau nijloicclor de traDsportruLicl. (cu sau firi incnrciturit), de rgr1n te pnlirca perctilor etanDi !i mai sus. l.l.l2 Navi cistcrnli D.r\i dc mafn dcstitrat, lransporluit|i ir vrac al produselor tichide. In aceastii caLegode includ urmntoaiete se tipu.i de navn: .1 Pctroli0r - na\ar destinat.i transportului de tilri $i produsclor petrclierc eu punctul de inflamabilitate de 00'C si rnai lriir pe tru navele nrattimc qi de 55"C ii Inri rni{r pcDtru navele dc navigatie intcriorri i;j prcsiun.r \aportlord pi neid, maj licn dccit caatnrosref;ci; .g Pelrolicr, (:-60'C) - Drvn rnarjtimi! destiDati transportului prodnsclor petrolirrc cu punclul dc inflamabilitate rnai nl.uo de 60.C. lc(rolicr! (:.55"C) r r:,'i (t{: r.r Ii{atic interioari desLinati tral].,pr)rtniuit)f,! duselor petrolieie cu prlnrtrl dc jnliarn:rbjlitate mai mare de 55rC. .:] Iirar'i torirr gazr li(hrli,r!c destinati transportului in vrrc at eazetor lichefiate; .l \nrri ponrr!rI'r,.,lu.c(5i'r'iff ,,.,!.1 destinati transporL'rlui in vrac itl prodrselor cnrmrce percrloase. I.l,lS Nar.I combin3rt - nxvl dcstinati transportului in vr:a. xl 1;teillhri san pi,du, selor pctroliere ti al llia.{ur.itor grarutare de plr"rbil" l.r. nir. i,li.f t,cr'oli"r. r:,,jriFr f., ' trolier etc.). l.l.l2r PortcontriDer cargo.Lr desrirrar prnuu Lransporlulcontainerelor dclinite la 1.1.10.p.ev i/r I in In j'llz i; .u , lc jl. n e d, ; hiJ - ".

i , 'r n ' I l r l j r . '\ . i l i ',

trri. coNbnstibil,l brjfianli, api ctebltrst, apar potabili. apal de alimcllarc in trncr le cildlrjlor, rezeNe, firri pasageri Si echipaj cu ba1.l.lB lternordx'r nrri dcstinat;ipntru remorcareaaltor rave sNu consLfrclii sjmitare. r.l,l9 llararll phrriroare corslnrclie plu i.itoare de tjp poDton sa dc forini r!fopiati ,lF ,.r.1 ,. i.r In".rrr d...inrt:' ,.f..'r. rii oper:tliilor de jnc;rcare-descdr.arc; ponte fi utili, zatti ti pentru transportrl mnrfnlil.rr fe punte. 1.1.20 l\arn [?rt r ronrturi usfrrr destinatai pcntru trenspo ul diferitelor Dr"Lrfurj
/ r 'r : r f I r i g e n e r n l '. i,Ilr: ,Fn.. ihc,,5lci, rnjF

l . . 1 : r . j r .:l

Iu

in l'lac etc.) cu exceplia mirfurilo'

llrhidc

l.l.2l NaIn da apro(izionnrc nalal destinatn r^n prjncipalpent.u transtlofllllde rezer\{:, nraterialcsi chipamcntela consiruftiil. fi jnstalatiilc narjne diD larg ii cflfc r.e lr prova atnenrjiri ti snprast.ucturiiar la p irr o pnnte de inc:]rcare expusi pontrtr fechr:rrc:'opcfrtiilor de desc:rrcare incircrre in largul mnrii. 1,1.22 Udtnli de lorure xrarinn (I'FrI) nnvn (const.uct;c plutilcare) capabilaLs.i efc{ trezc lu{riri de forxre, cc]'cclar ;irsr c\p1ortxr. ( resurselorrna re snbler.rn{r sflr d tc IundIl rnirii. notiunile: In cnprirsulnegriilor s au nai rtilizal

r 1,23 Prcscfiptii srplimenrare llr ncg i) cerirle separate dar rtilizrtr: in lcgntrrraicn ncgulile i^n activitatea dc srfrovcghere ll RNl:t. PIescrjp!ijle sllplimcDtare siri U.uIlltc in: Gfupa I iDdru :lri rjullloafrr (cu crract.er recomand:1re); de Grtlpa 9 ractcr obligatoriu). rorm. tchni(c (cu cr-

r.r.24 eorinte cornplcmeDlar. - cfirtii. ne, specifjcatc in ltegulj sau Prcscrjptii suplim.riiarc, forlllrlale de RNlt in timprl efecLunrii ltclivitililor de supraveglere. 1.1.25 Prodns - m.rtin:i, jnstalatic, cildare sau recipient sub prcsntne, aparaL, dispozitiv obiccr de echipament sau d.rtarc, etc-, asupir ciruia se extind ccrintcle Rcgulilot. Ll.2G ltaguli regulileenumeratcl:r 1.3.1.

t.l.l; B^rjn tnrtati - r,ry: de mxrfl nepropulsali, erpioalati liirn cchipaj, irdxptari pent.u a li tfansportntn pe n.1vc spccinl amenalate (nave portbarje) ri penlru rem.,rcare inrpingFroin intcrio,ul ronp, d,. nlr!ig.l;o tirnitrtn stabilfta. l.t.l6 Deadrvoigh. , diferenla dinLre dcr,lLl !!ni masufat k lrxjr JL in.;r tl0scm, care, corespunzitoare bordului liber de varl alribuil. s: dFplrsrrnrDrl n:r!ei gor'tc. in rpr cu dcnsitatea de 1,025.

1.1.27 Stardard termen aplicabil strDdardelor de srir, n^rmelor lelnicc d. rumuf,, )j noftnelor;nlerne in \ieorr. in Rornrrir. i p.rse de acord sau accept:rLede nNn, precum ti standardelor oficiaie sau altor actc norDraiivc tehnice din alre tni ti acceptate de IINR.

I t

{,

---

1C

Parl..a O

Reguli generalc cle supravcihcre

I
i :1

l. l. : B . i n c o n .rru rr i r, .I:rrri r . i\ 1| ,r d c l i mp d i x tro I' i rr^ n rr I tIl r.r:i i ,ri r,.i t ' nro r rc n ,ri r .,b ti n ,,i : j rc ,,tu r dF bj ,z! f ,r-.c ( lr r r n !v e r (.v tz i 1 .4 ). P l i n ,,.,,.n ru t pu i i ,h,,. r | ,r , , I f r eg . \l u d i r,l j Ir,f,,ri i .o .rrr.l ;.:. Lcr.,. al r nir u n i i ro d r, i r.p r,r.;.i to r n j \p, r,.np,.ti \p, ,rl c ar e. ma s a n r,j ti i j .:,m h trte 1 fo rt,.,t,ri r..prFl i n,r c el_p r,_ l i r,0 | s ., | ,.1 5 n u ti n t. , ,i i u r, rs., ruLrrr,r m at c n l tc tr r .o rp rl u ; r(c i ra l i mi .1 rl ;I..e (r c 1. 1. 9 9 ];l !r r' i i n o rp to a ra re _ ori cc navi .:rre nu m:rj c:le j! sradiu de navi in construcjie.

,l r I-;n,i r,.t: i ,i ,t.;!,. p" . i. r,..: i xr rrni rrnojro.rc, i nd;t.fcIt d,. f , . , , r . 1 I n. . : . : l rfl ncrprl t srrr rl c rn;r.i rner rrrieir 4:r\n j ,ur.rroF t:.,,. . r "n . , .l , I, n i u turc,..r m i. , 1i1o" ,.:. i- . _ , r, L \ \ ' s i, u

: li, : l:

";

m, , ,m, r,. . . . , rr F n j \ , . . . . . .

*,iliTrl::","*i:lT

rrarriio. prin.ip!re de

nave, ncrnc_ntioDate ra 1.2..1.r r.: 1 :. sr _- ,:?: tonajur bn,r de 80 sau ftai rn.lit, :l:1.,rll'"n rrig r(ie ",f s rr d r in rc rin a f jc u p r o d u s u t s " r' J o f p rin . ; t , ilF . D. D. rd e i O Om . . ,U ; r u . a rL .,, n ",

I.9 GHERE

ICTII'IT,.\.TEA

D]]

STJPRAVE.

, : ) ' .' \1 . In i ,l " r" J ,. 1 .rj .j rj .. !t\R , \Lf, ll i' r ! . _(r' o , I,u r,.' ,i .i fe a s i j r. n , ,,,l c (,.rre,r,d.Lr I rn n u n e l e F ,,\n .l ,l !. . r ll r D -,' :.^ :: ," . c o rrp , re n l e i \i tr. \u t i fJ\nel j ,.rc.r l ' ]ri . ,,,re te rcn_ r(s i ,p rri ri i rn .v c d .i i hr .nfi !eD l i i tor " ' " , i l l i l p ,i i r.t.rn i ti o n rte tr caf. ., l rderl l t r r f puu l r.r 5 ,{ i :rl i .l - R o m a .ri :r \ i u r.!,.,.. l j ri r 1r \ r 1, 2. : 1 ,-. ri N t;.trb i tc \t,,p r,,,tp ,ctcl ,,i r.pFnrrl s , , . J f l .rj l l c| .n .\p t,,,rrrre i n J!ct" r. I j l t ), , . c : r I j Ic Ie IJ r, . | .o n to rm i ri tF c u dcsti nrl i i l .r,

RNn. p\rc nr.j,n,.r d e : r j .:.:l , re n rru sl ,q i \lsl,ttl1 r.t,ni{r , t:r. iric ir. . . r, i\ p ro r

Illr.r

l; , ? : t . . . " 1 \ ! : , if r" v p c h c , , r r c l , D i . j n s , ! , : r de de :'1,:,ll,-1"'1,1."pn Drvc.d;n puncrur \edere ll_:llll:l{li.li\rror. r-i .cre"nisreciir" 3 .,r.1. roTur||., HNH. portF .tasifi.r itratataliile ,_ fr:f
3le navei-

Fi ri-dicntoarcic prarfome cu cu li"*,i; ,,i,T1l RNl, l:11^suD ra\p{h?j lin.urrnarnui acofdspecia f' ncrr dc

n\n it,rn!e!,hpazn io\rnr0liitc .iF l.i,tt. r,....,r .ip1.:r..tea d. ridicare i,l',,1i: "".\' dc r.r, . ns.e,,.oir.tcclc.t-icc I,u vj,p/.,

rc Il 'ii: l'',1j,"1""';l;1"""'"' nemPnr;oncte


l.l.B,^. In.lrtitr;h tehnologi(c spo,rxtc )i ole

asemFn ec >i 0l, c, nr \ p,

p l ' : , - r :,l l l .':" r:i u rn cn ..ri e m r r " ,i 1." ",r i i n r, a,i rtri i i rl , : ' i : i "i 1 i p . r,-, i ,u ,rj rr.. r,.r i,r cr /, .,.r ...,\,.. . ! ..p .rrr,,r i
_ re h n r.i i i s ,t,:r;r . , , t , \ rtr.r L J \, t, > i I l .\t. j ..,r......ri ntc Arri v ;r.,.I .tF J .ri rr. ,!e.tj ,.-F .,. (rFs_ : . 2. J r ' s , 1r J p . b rz i Il e l ,u trto r p u bti .rt. d. cj rr , i, \ r i tr a r? d r' p l s c o f :J r.o n r rrtF i l r.. r:. \.te \ r 1 1 c rrt: j n c re l o r s u f,r\e rr.tr,t\patrc i ,. t r-. rn .r

;;;i;;:,;: *j;"i,:,; jil!.I !i il. J"1 5:' "il:lil ::\c il, :1\rj:rri; sfc.i,,F nl siD, ;upusesr_ lrr-n\rghpriiI\ R t.u c]{.pplir

l ^- _ T:l.jill"l: jFprrarcr 1.,,,,I .onsrrurtrl) .i tor :i n"ltp:,r,.rrLprc respec|lve cun sp,, ReSL, nd til^r. prcs,| :r,I i:t"f ,rr

..'. ri prod,

l''ii,i "Y;l: l,;":i: ''.r"r in 'im.irconsrru


l. i' 0 . . , RI I

ccbipametrteto t,.,r{itc,, "rc,rjrc rle ne-tutito,/. l,-".9 ,.tc,t.rerz! .upr0vcqherc.r teh_ , *,.8\lr

,tp : r; , , . .

p.'iT:"-t,"T ;rc. Arri Fror , r ] ' F r $ i fi \n!i i '..o,/tr n . ..omrte,..ni i .Jr ,,i e J prp\,ri pLi n i : lonr:c.r:,,'., ,. pr : i i rrrr

> ; r r r or nnfme c s nr de ac r i _ r e i,li,"1,ll.' r ", '

. \ s n , in e rz i ri : r v i z c a f tp f o r e c .

ti to r. j _ I ' lr _r , ,c n trrc i . F r;n te ro r i o ,r I J .mr t3r.. nrt,. ..bLi

{ .,n tl ri n e f.. :,.n t i Fre l J\j ,rc r i ' ,r rc fri n d e f. c :rre p rod,r,c nr,,..,i rtc ) r , pr o, ru s c d e \t .c tc n r\n l , f. I Fl \t 5: (,. 1.,;xc_ r c , o) 's u p u s c - n p rr \ e s h c ri i R N n . s i Dre rp re l a re a c c ri n l c tor H cqrJti rar.j ll, allor d,o c o m e n l F n o rmi !tj v e a l e H N n l rnc c\_ c r us ' v d e c o mp e te o ta n N R . A,ti !i trte a d c s u p ra vehere c R N R nu. qc s !b .t;tu i e a c l i v ;ti l j to r ofA Jnetor dc c onlr ot te trri r a l c a rm s ,o ri l o r, p ropri ctari tor Je c oar ar D e re . 9 i n ti c rc l o r n J v a te s ;u u?i D cl ur fur_

,,.rJ,u rc', r,,^ie,r r r ,..r ,, o,,. ,j :r

p.obrenele tehnice din iiii" lL jJrii',i'"ii",J.


pr ineiprrc \rror'., Intormal:i aesprecla.iticarea ctc na_ toc. r,i::J rr.rt-i cle,ll'nfco RNR . .''.r. r,..rr,ri ,ln ^cti\itilitorsite lt'r! contorm lariletor I.3 REGULI Aplicnroa Itegdilor

lflt,-

-*Nl

poatefaceexpe.tize patu,,

..Rcsisrr,rr Nnveror,, :i;'r^ 1f*, r,riie_1/a .rre.,rp.rndc drtel- telni(c

r.$.t

L2.4 RNR efectueazn supravegherea asupra rmitoarelor categorii de nave, In constructie

suprawshcre' RNR :i;L' ,'.,iff;J,i'ii:earee


.l .2 rete pdrli: Regurigenerale de supravegtrere (0)j tteguli pentru clasificarea si con_
maritime, cupdnzind urmitoa_

.l nave ale pasagen, nave_cistcrni linato transporti i Iichidelor combustibite dee s,n

Partea 0 - Reguli generale de supraveghere


Llor ia iniie de 2,
F

17

ar

(A_\n: rnsratrT tfigorj{ice(A_XJI): Ilaterjal (A-X1It|: Sudarea (A-XIV);-Aut0matizar(A_XV);

cnrdu*'i i,xi1l'.,i"ilT"YlTI^,dp. rc(i11chrplment electrotetrnice

(A_\;IIli: Na Dr sj rnccaoisme (A_IXl:

u" i,il",,I; ;:"I:,ili",l1'+1i,1^ lost"lntii cu tubulrruri

Lnrnpirtjmentare(A_V);

ri dn'nri l?il,lliljl"il]?i,il"^'' (q-III):

Clabilj(alea (A-I); Lnrp (A_It);

- ff:,l]l":l""iii:1i;;il';" fic nrrrla n , t t " i" i i:';;'; - Re q u t ip i" llL " , ju rn i'iihi:",1;l ii,'"Ulll' ;Xi+,"6iii^a;,,;;;ri , "$;Y:l:
lteguti p"ntf pr.!enirea polu;rii de irrr. nrvc rcoFstnr.li. ".,-^.r_ 1i i,hipamen,r,l. pcnrf,r .tasjricarca consrru.,," ;13", l.:s,.,t )j yd crrprrnzjnd fmjtoarcte pnrli: -uf,\/. - Lmsrrrcarea (UFM rr:

Containere izotcrrne(e_IIl): Lonrajirere cisterh:tiO_rVt. Conta;nere_p:alrorma I [-r,ij urrnrncr pentru mrrt ri ; ;n !

corpurui i:"1:li"'13 ri ,ezisrenta r i c na!eror p r r s a r r n sr fib ,e cu )i ; : ': ll: ; 1 I \ t 3 l i , '


-^-..'^1.,,, R"e,r1i penlru e. bipameotete conforme

- corp (UF[r_ir);

(, - iiil,llili:lilitl'ienrcdot:,riFr\r-rrrr; 'i - compariirnDrar.


)i ruF\i \. ): . if n rp a mc Dt c le c t ri. e - .l,l:li n I UF M_ v It , , -,uateriat (UF-M_IX); - Sudarea (UFM X). .ll * Cerinte conform conveDriilor:
p ro t c . l, ia . o n irr tt.lFnI_\.r: in ,e Dd iit o(UI .U. \ . t ) : r

:;;::llff:
.-

dc sernnalizare (B_III): radio (B_IV); _Dcnrpamente l1cr||pamenre navigatie(A_V). de .4-

(B_rr); llijl""* de satvare

supravegherea J): {B

01i,,.""*"'

m;ritime cuprinzind

dem.i)'ni ruburaruri

jnstataliitede ridicam .,- 15"^,--Feerl;..l"ntru arr navelor rnaritjme (C_UI); ,," :1..^,-

- Clasificaraa (i); - Lorp (rr);

I* 15''upri nzind l'L;i":}i: S;,,1,"''u" inrerioa

n..Crli pen{ru ctasificari ,j construc_

incendiltor Vt: i - rnstaratiid ma$inilvJl: - tnsralafiicu tubuhturi iVII): mecaDisr. (VIII)l - }.cnipAmente electrothnice IIX):

rrr,,, il:illilt:"*ff Iule,u'' ll'ji prote-ctia cootra

ou"tt" uFl{, cuprinzinaurmitoarrie ou"gitt't - Mijloace satvare de (UFM/EC_I): - Mijloa.ede semDa,izarc ,ir',/pC-t4; - Echipamente radio ( UFlr/EC_IrI)j - f_.nrpamente Da\igatie de (UFM/EC_IV); p e n rrub o rd u trib e r al u F M , , , " ; l] ; i, c . , ' " t "

, rr a r xu i; l: , . i, , " 1 , , c o r n p hIr arc Re s u r ir e m e _ ru rivili li lor de supra"nfffi i i qi eP " (a " '-"e',"*'r,"ilii,.' )r ur m at oa


ret. a, re noi mai r

,.-^.1,..,

navieatie nrjjroa'e sj de iHii"#i'l*'J: pi4i are riror l::::: ",1,^,,1j-111_,'.,"re nesu naveror rnai:;# (l:X'J'i:;T.1 !'."u'srrucria .
clrdur; rr rec:_

/,,rnresub prsirlne _de tA-X): -.*9,"-.':..j"!llli,"aie - rnsralclii f,.igorificc (A_XlIi: - trlateriate (A_X tI); I - Sudarea (A_XIV).

r'" #i#,t"".ii,ql"Ji,l, i"'fI'o"i;,.'""' o'io,o"

na"i ::lil,.l,:,?tit,i,,r, "i, 5dt|J ( rrrj'r (r,otari.ernr,40/1973) p . , , r,.,2 , ^ I n 5 t ru c liu rri c n rru , a ic u la re ao n a _ r

r.*:jl'_ iDd na!isati, civil; -lr;\ r1J tg72). impreune,"u neguta_

no.*e

p'"rui."-r,

ou"u' l;';'",,""" #1';i:::,$'ll,il"o*ull"*,


ca mo_ ,1;?*;i,,^-{:l': fditii areRpeuriror in. inrrain visoare ;;ili,;1.,.111.",",:" Resuri de ri, p,,bricarea \isoarc'rcestea ."".'ia"'i " '"uFr\r,.coolainnrepro_ sau "T::"",
lor. in arari \ e p rr. i/ e c z d t t e t e rme ne . ica_ p nn a

; lJe:1'!",',';,i".i?:, ;,:jl".,l,ll, a re fl,"i".'"J,j:u , : , u I n |;*,:'.riil:i :i;:i,?;:i


,,!, x , r r L_, r jr . (v rz i 1 .3 .1 .t.5 ).

." ,::, "^,1-,.*b. de nivisa!ie inrenoarari

,.,";o",o,,l,,lg[",'1,.u','#_iJi"u',i';:r'" -","'""- ,1f#"" - hegl'r' generale (e_I);


Lotrtainere de z generai(e_II);

ifl'Hfliii:ili *:;l^i,"|".,;;. '31,',:*l+

18

Partea 0 -

Reguli generale de srlpravcghere 1.4 DOCU\IENTE ELIBEII,\TE DE CATNE RNR 1.4,r ln unna activitnlii dc suprnvcghcre RNR elibereazi docu.mentelecuvenitc care (onfirmi saLisfaOo"r-Jot"t" 1,4.2 cerea cerintlor Regulilor pentru clasificarca ;i ronstructia navelor ma time, Regulilor pcn Lru clasificarea $i conslructia navelor de navigatie irterioar:i sau Regulilor pentru clasificarea UFM, sint: 5i consLruclia .l .: ,:t frigorifici; Certificat de Clas5; Cerliti.al de Clcsi PfoviTo,iu: Certificat de ctasn pentrr instalatia

Navele in construciie, UFM, conta! nercle sau produsele ale o,ror documentatii tehnice erau avizate de citre nNR, inainte dc intrarea in vigoare a unei editii a regutilo!, se \ior erecula conform cundiliilor anlcrioafc.e\i5 teDte la data :rviztdi documertatiilor respeetive (v. $i 3.2). 1.3.3 -[plicaroa negulilor ]s na\'e, UF]u fi cotrta;treroln exploafirc Navelor, UFM ti containerelor in 13,3.1 exploalare ii sF afli(tr pre5.riptiile ncgulil.f duba care au ,ost collslruite. ir rfarJ cazufi loi in care in dileritele pirli ate ornntoarclor editii ale Regulilor sau in inst ctiunile Dlte doare ale RNR nu sint prcvezute alte indicafii. 1.3.3.2 lleconstruclia sau reechjparea na!e_ lor, UF\t Si containelelor in exploatate se \'a face pe baza editiilor recente ale ncgrlilor, in misuia in care acest lucru este iustjficat fi posibil. 1.3.4 Echivalente la roguli

1,3,4,1 RNR iti poate da acordrl ca, la connavei, UFII sau containerului si iie structia utilizate 9i atte maleriale sau Produsc li instalatii decit cele prcvizute ln Reguli, cu condilia ca acestea si aibn o clicienin echivalenli celei stabilit in Regnli. Erhivalentc la reguli, in cazul navelor. UFM ;i containerclor clrora li se aplici preve de te convenliilor sau acordu lor intemriionaLe' Dot fi admise de citre RNR nurnai dac:r astlel de echivalentc sint admise ti de acesteconventii ln cazu te sus menlionate, se'ror Drezenta la RNR date din {r:rre si rezrllte ci ;cestc matefiale, constructrii sau produse, co respund conditiilor care asigurn securitatea navej; UFv ti containerului, protcjarea liclilor omeoetri pe mare 'i pe c,i nirigrLil' inlcri' rnLeqrjl,'liii nc. f' i | |' I i I" r ' oare 5i conservar":, 13,4.2 Daci unele soltLtii adoptatc In construclia navei, UFI'I, containrului,'nnmitor ma$ini, dispozitive, instalarii, ethipanente' doteri sau materiale utilizate, nu pot li consi derate ca fiind suficient vedficale i! exploa_ tare, RNR poate pretinde efectuarea unor probe speciale in timput constftcliei, iar in timpul exploat;rii, poate scurta inteNalele dintre in_ spcriile periodice sau poate amplifica volunul examinlrilor rcspectirre. DacA RNR consideri necesar' in actele de clasificare, sau in alte documente eli_ berate de citre RNR ;i in ,,Registrul Navelor"' pot fi introduse menliuni refedtoare la rest ctii. Acestea se vor anula dupe obrinerca unor rczultate satisfacitoare in procesul de exPloatare.

Certilical dc Clasn provjzo u pentN .4 instalatialrigor icn. Celtilicatele provizorii se elibcreaza din limpul ron duDi lermrncressuD'Jveaherii slrucliei. dupa insp;.lir initisl:r 'i'rr Jr pJ inspectia de reclasilicare$ sint inlocuite la emitcrer ri ilicatelo. definitivc, respective Documentele care confirmn satisfal./r.3* cerea cerintelor negulilor pentru echip'ff enteie conlorme conyentiiior, alc navelor nadtimc sint: .l Certiticatpcntru mijioacedc salvare: ,2 Certiticat penlr zare optice ti acustice; .J .'t Yigatic. mijloacc de scmnah-

radioi Cetilicat penlru echipamenie rle Certiiicat pcn.ru cchipamenie na-

1,1.4" Ccrtiiiccl Denlru linii de inr!rcarc _(ontirmi ssltfrierea tc rlocrrmentulcare rinrelor din Regulile pentru Iiniile-de incarcafe ale nal'elor maritime 9i care se cliberaza rlavelor care nu efectueazi curse internalionale Permis de navigatie - documentul 1.1.t* care confirmn satisfacereac.rintelor din Rguljle DeDtru clasjficarea fi constructta navelor mafi iim. -i din BPgulilepenlrd.echipim'nlclP ' ' tofm. cin!Fntiilor ale Da!elor mafrrrrne. Acest Permis se elibercazi nalelor maritime costierc,mentionate la 124, cu i'rnriul brul sub 500. )i care ptimescdofrr'fer'l' 1.4.3,i' 14.4 indicrte la 1.4.2.f, 1.4.2.2, La na!ele aflate sub supra{eghcie! RNR, pentru care clasificareanu este obligatori!' acest Fermis se lillereazi pe baza nnui frt carf sa conlirme iaplul 'i r" \ ' de inspectie Iost recunoscutl,din pun.t de !Fdc|e rl P h' pamentului ii stlrii ei, ca fiind aptn pentru navigalie in regiunea inscrise in Act. Cerlifical peDIru o sinS'r'_ r"\Fr 1.a.6 -care aulori/e37_! [' ilocumenlul scda 'u{ rea unei siDgure traversade intrt portrrnl mnpoate elibera la tionate in d;cument ti carc se

ISa

o - Reel,li enerale g de

"'r , i r e r''r , , 1r n.j rrp


i; l; i

.r.e 8,e,,^i l ; l " l l l " 'l': :ll.:,,;:l' -n : ,,u * ' . , , , ,,;;" :;,' ;l;'iltl" ', ',. ",,, , ,;.. r 'r r.,r;r'" ,,'i-r,",,ii

.,t:.'_:l 1t,,,,'''.r.",". ,,,,,,,!" n ,_ ,," |" n J .j ,.,',i il,"H

sir " ..i"1,- r'-gulinf , * ." o n f i ' n ., i,r a _ , ,;.r ;"..,". , , r " ; i i , i i : l l r e ,f'nrru in, , rt a lii rio
ut*.i, ciftca Rcgistfu jnsratatjei a de ri-

' n\Jrc.t rr" ' " ' r' " . r'

i .:' .;l'":,;:i':l:;''",,' ramn j:l;;;.';'l;, ;" . ,'' i:i,:;t:"il:i:i L h,ri .., i x ,,;;,.,' \ r r r ii ;j. "L ;;l;l;;: i"I ;!i ,i s'";i;;;i:ii.'"X: :.' upra\cshel Jor sa,, ' l, i: ; h . , : " ' ..:; r;lor,
l r' foh,.t,.

19 t.,t.l2 , r, , e . , , " . . . 1 ^ ililll, r h f H s e e,ibereaz, re i:"''li::l:* :lll_ "e e r i b e r pe

supravegh. rc

,,",";',,,,, ., :,:,',1";""., .f ,,,b, ","-,_ :,:":l il:"),-1'r.cc.,riir. rur. .l/ rarcr ,,, ;i!;;",";:, 'i'i||.rc
.3 Cerriii.,r

, t:"i;i,ii:: li:::i;'ll;",; d, Ja,.J ;ii:1tr ll:f:l,,:,jili ;;";:,. i;"i;lil: ::i . ilt:i,1,';;,1;i::',r;' ,",,," in cr|rorrare; , : ., r.erfifir.i expirarea tero,cnrrur de ror ',,,";l,,r",ul"ou ;;;'J;l;i i:;1, lli;:, :. j i r., n rs .,n f J"ill-lil_ .3 daci l;"ll , t::,:i;:r. n,, " ..-.. d c rn ,,nrJLi Jr.; ' .-" .. o ^ Co rti i i c a r n , i , r,.-l 1,"' iiJ'',# J';;;' 'Ti'l,i''.',ii'iilJl:ll:,;,3'i';'"'" Iii;;,,0'"'"l"',"" i"",'il:':,"';":li j: "jj" ";; il;;l; ::':l:.;i' $ J,i'i,:;:",fi,1:;'":: .ri ( ; rri fi rrr n , i , ;_ , .ii""J.rj exrmiDrrea *'"' il,'j ;Ti"'jl::i,,X"l::j ---t ui'i ;,,r" l1::; i.Tii..,,,,?h ; a" "::"'"''" 0",,",,,.?,T, ;-..i ;;;;:.",",
p;,,;;.;"".i",1"" c"'tiii"at"RNrl pcnlru p.n,J,lr"mrertrr san '",""
1."r,"i,..
:l

""n fl r!:oi, e R, i;l;'l",,,,;"'p;'';i;,.,j,loll a,,RN i

';: ::[],"r, li,T;,1, " i;;,;";,:;"''''' 1.1,t7 D.,, ,., "1",,"1':'i; * ., i ",..^.^, ;i:i;:i;ij;jlj: i:,;i;,.

i,. ,i,l'i , :;)i, I ; ,l ,t': ' , ,','" ,nicarar sru

:"'' r.r i",i]l ,J,ll"'hP{i,iror 'rrn1;n"n',t .pr,iri(i ,, p.,,r'"ro,

;;:,1T"' ll:ll ;,"1'


"""'" ,'t"lc

fl:ijl liji:," "" " ",il,'l. ;,il';l'.'..'#::-[

"J,lil 1,," "tr'""":#lXi:,'il iliiii'j'a-';',"'i,ii1i"'1, lfl .rn,:sru ix r,rim,it ;",; " ai,r .rup., ,i",[i"'.i;::l:|": ,:.".'. a\xr lo. .,\ arinrea,

o"o;'",,,,.0.'X'"";'";'j:: ',,, r Frr.scu 'l?:t:


,li"'', .'.!ri ime-

t r " r ., p,"t,"f." ,

li,;l:, lit:iili: ll;";lt*i"i:,tri;;i:i:";:,fi n^n * #* _liiji:: :ilut',," c', !,,,u,,zarca rIflfil' ::#;*-""::i;:il;"'".;'Jl,' ,i.'lil ",i;:i ,..:'orf,. sau ,r. .1,..1 ".. r.nrru produsele "'r rDora,ni,e.
RNIi prrrtru cr,,rua'or
n-

",, i.nrd,,r erea'"0,, * I'lll' ;r;:, 1:::i;^i:r,

c nFnrr, , f c c

",a.pt;',""" rontliinciozii.are: roruli. ,i'"l,I j).i t::' u"'.n'ion,il ""p'"- prejudi, pl,.il"'lr lr , "t't'",.;'.i',a"i.rJ" nx.ti "', cam,. jih i,oi;; "-"","" r; il".,:T,'Jl piii"T,!..T"jj'i:1". p",,*

Dazi impr,crni. ':r:" ' r,,rn.r" ",,,.,:. -'" 'n p'|e\izu,. ;n .";,,,:;l.in,|o"d''di '"l''','r',; Li.t r ,",ji.1,- ,,ll'- ",4"'t !(ri\itrtjj s,Je .r,

dj;\T, docuj'','"". #',tiiillil .",';t"""'""" ..',,, , d c ,u , , wn !,,,e a,"t" pr"'a"*"," " , ,,",,.-, l,'i,."-i.l'".. , , . :, , j.rr. BNB, ; , , ; " : l : i " :li" ' i : , i 'sF, Ftibereazb de
t. i.l0

i':;l; j;lli;";l;fi ";:.'j' ",-';,-;;"i;1,"T" r ) n . , ,me ,,,n h . au . . ", , n ,.,i .i .i -',.*.p""r i, "",i;:;:lX :,l,-j^o*" * " ,iR\'i':: ,ilr.'i["]; ,'i;:,:"
l;;;,i1,"
I.5

c"'tifi'"t llNR de acceprarea ,r;o".'ir,,;. conI , i .9 , " *" ,,,,,r ..1i,-llll c,re de acord.,r f 3 b f i. " sa er,",.,,"i"-^,j,j,,..1.1, L, prndos sur,

il,1;'", :i"fii"' ";";i" "J.flr"j::"*";fi:'xll:


.f r--

alror con,'i,r'o'|,"J'rea ronc.ror '"ii t"qi*1i;1" cu privire f;11,-1,,,.,, r, p'erderea 'iiH- t , fu ;::::,i::1'l do,,,m.nreror riniire rau pen1.,,

n't,'.,'

;n.,",-,. ;- de , ridicare ;" n"ili'ri-, "lilllii\'ilre p,"":i"-r.pxno

;n vjsoa,e

RESPONSABILITATEA RNR

rie " , , ' , ' , " , r , T n , T " 1 " : : llin t r aine e p r in , r cazd
i,",liii"'le'ra[rli...alific;ri.rrc i$i

run"1;r,6. ;:ltri#J:" ;: ".iffiT.;,"1;9.:.Hu

20

Partea 0 - Regdi

generale de supraveghele

TEHNICA 2 SUPRAVEGHEREA
2.I GENERALTTAI.'I armalori, intreprindcri ce cliploatcaz; UFII' r rle in' ,r" , "r'rrin.rl*rnir"r" Ir'rri?n c \'f ".,,rxi","'l pr,r"''.'e s.u rti! Ititur. a"

g.l.l A(tivitalcl dc s lna\cghefe 1(hnnr'1 cuprinde: $i dc clas;ficare exaniratea ti a\izarea docun'nta.l tchnice; liilor .unrarr tbc er r' bri' i' ;i mil' ri 'l'ror .2 si nrodu'"loi l,rciiTrrr" ia Rcgxl" 'ln''in 'r'' .onilflrrrioi sru rcprfalFi ol'ieilelof s'rl'rr{ sn Pravgherii; i eghercr on'lrrrrliFi re'on\lr'rrsuDra\ ,3 rrr\cluf ii U!\l sr pf3\eqlerea liei sau re"chiparii constructiei containerlor; insPcclarci navelo'' UFII .4 nerelorin eriPLoatarc; Di 'ontai-

Ii a\i zrtc i l l ],reJl Jbi t de ' i tfc l l NLl - rri trul ' l c' ael ' l i l i si oasc 'dr r ' 'l' 1.1.G nu' l: d' ,i ,no' ,, .' ,i ' l r,ti rot ' rrnra\e{heflr r n'r ' a {' i l ln ' nrei errtatc. de,:' l rF:,rmbl ' rri or r r 'r r 'er c U FU . l fol -i errfi d i ' n16x1" r2, r' zir e. lr r _nr lur r e nl i r' P r" r\" r' nront;el !ri de ; indrill

i, " '

' r n 'lr "r ''nr ca " ji" " .U D efi ur- de l ; nN R ' pt' r' rol \!rc' diiectriei RNR este defiuilivii. R N R P oal c si sl ei e' l rr ir cr r r ncr r c 2.1.7

ri r ri* . i" a " ' r' o rs a rru ltrF f

'rnric ii"iia,ti a" .,p*''"gl'"fe ln '3ru1 i'rr' irrr . " r n i\ ' a t s a u u z ; " af u rrriz o a f e ' r l c Js r 'rr"c m r r r ' "r' rrr d a c a p a rre n e ru l r ' ' l ' i ii" g , iil" . " , tra.tfl de , suPrs\'cgher'cn hAn
ln r:azutin carc se descoperinneic :.t,lt r ri J.lc,lc l,r n Jlrr;rh l. s1r' l'rn'lrrcln c' lir nc "lI .r".i""'.," ',||.,t,'t.. lr\ll lr' rr. f ' ric

acortlarca' reclasifirarei sa[ resta.5 biljrea dasci. introd certa enlnuilor rcspecttvc Navcloi' ti tliberaread0cumtnttror irl ,,Registrul ItNR. Iiorma dc brtzii a etectuifii s'rpra2.r.2 \eghrrii de catrr llNR crr' 'onlr!lrrl prn so'p'nrru c'rc R\ll rfclor o"i, 'n7uri "" ""*prl" stab;lette o xlti Procednr'acli\itililor dc suPentru electu:ue3 2.1.3 jr-n atnrii inl-er'firrrler'1e ctplo 'e ot"t.,if'"", i.-"i rti. prut:Fr ii dc 'nnr"irrerc dr'ir'is i.ntiil" t"niii."ti,. navlrle, uzinlor "'i felclalte i"r':"" 'i'i",i. \^f -.i'r',fr ir.fP' rnril,I ll\Tl l" .ir,;rii'i"" ,t" i ch,1uJ ir.ro' riih Ir:'"r'f )i frr' rc t Flt if,esul lih, r lJ luire lo' rrr'lr ir' r ru.*.lt' legJle dc l'ro'lrr'c'e )i in"r""tu."t, materialr,tor prodLrsetor aIlalc suh srr ;i ""'carca si lo 're cnn'litiilP nr.;',4h"r", FNR nrci'rrn s!pI1\e:he ii jrr rr"1."*"'. 1'"ur"' ef.rrrr3rFs plini securitatex nuncn Annatoii, proPrietariide tontainere' 2.1.4 santierele navale, institutele dc proie'tarc il iLzinelc frrnizqare sint obligate s! sslisiitc'1 cc.i"i"r" rlNn satr irslctoriiol accsluir' ir efe'lualer acliritnlilor dc snPravegnere loate )l]odilicifilc' care sc referi l' :.1.!; ilcialc, consitrctia na\cl{)f' frI:'U ti coxtaine.clor 9i pfodusclor astrpfa ciror'! sc e\tind cittlrr' dc cntre oernttcleIli:gnlilof,

i;J;;' .' ;' ' i,,o,' c' ,' r ' r i' ' ,' nr l.. 'i r ' " " ; rt ; ; ' , , , . ; . . 1 in r in c rz ' r i' r r " ' P . c ' i ' i ; " a t c '
.i"i-t"irr
\I]PHA\'F-CHER[,\ EXEI I I IEI

nu esre posibiln'Ioare ""i'st^t"t" docunent. anuln accsl-

iiir e n r , r lilo n

sF $ l P Ro Dt lo l t

crneralirS!i
\l i re-i rl c' e + i pr^Lrr \ elc 5upuse 'r , 2.:.1.1 in r lr l'r r r r ur.,\.chpri i R N II ' i r,l .ne' :Ii ' rl \ri |Pcc: 3r ' C i nd r' l i ,i rt " " 1. nFtr' l i l or. | ! r nd r '' i n,.t" u" ri t' .t" cr ti al l r n " "lP rc \rr

in RF:,,ri. ', ;;.r""ir;"i; s{. supra\egherea

rie e\'curi

(orstnclrr' Pcrtrt utiiizareauror noi 2.2.t.2 lehnologi,r 5Ju InJlFrr'le. rrr '': Dr.,edFF Iep:r-alia rr!'lor' tlF\r! )r ":ir.rq'" iri"";"t".. """ lrodusel^ '" r..l,ibfl' "r'"'*lti, ncctsaf;sp oDrre3 eslc materialPlor. l'r1'rnr:I a"fa.rr. noltc rnnslructii piocodec " p irL'e r4rr I ir|l'nalPriJlc \of ti sr'puv,uror \olurn stabilil crr rcnrdxr riI\h c' l I" r" 1 L'rt 2.?.1.:l ',ri",, C0l'ul 'le sPrr" s 'r rr'*r, c\t' urrr lr biT ," lol. r'i"i \' ' L l:,li, i lehrrr.e lerrlru fJr'rrl il" 'er ' ,'\i7:,re(lr.itra ltNlr. !:' tr 'rrl'r'' dil'r i,..' L;"'" r,' rr'L' ' L ''I '\' r'

Partea 0 -

Reguli generale de supraveghere

21

s3u taborator,rcrrDoscLrt citrc d citzun speciale, probele si se faci nNR, iar in d cxploatar, in !ot inut si Ia ti in condirii irtervalelc de trrnp stabitit de rl11j q5p.

a RNR (v. 2.2.8.3). nNR poate pretinde ca aceste probesa se f3cujntr o statie de incerciri

i nsl ruc(i xni tnr i n t;bnarf si i n tun.ti ,. r t . ( ox_ urol l c c.ncrcte 2.9.1.1. D upi 5ll_ o.brr,,p,ca ;;;;i;;,,de.",,._ ,,no; .fe, rurr.i ol ,crdti j tor

,o l l l l . l i "lp':b,.1". .u msi rr r.F I ,:,,e..r r i ' "r i . : pin madul :rlbil I in f irr.i r r \t/ ;T,j:., cL-.l i
Di.a ;n unnr pr.h^t^f .,,p,,r,,, dF i:t_ lo m,o9rritJ nnr,,u, li1 p,,,rrL.ur,., sr ::i.':^,-se-, I -,

n a v F to r In l r;ti m n . tr r,,r rr1n.r,.r. . ir n. , \ or r i s s F tn b c to r i rn u d u t : ,nb:ti l i! pr r - lr lc , A par i s.n rJ c F ro rti J o r p .,rr 1 r .,, .I f r.c,Ii

ri suti,s nrubcror. m., rr st1 in l1:,."., "":"""". j t lrrrpl1 B -rr ..E .rririn,n rr r. . rin . , :"x"li a - h e A'r 'r or,pcntr'r e.t,il,rrrenr-t; r,n. rm. c o x _ .o

\ to d rrt d n p ra tri fn fl t i i t,rl u i dc spde m en||olJ r. r n a i s " r.s n s o re fc ,.i . tr.F c h i pi men,FtF

ll:liol:'", 'r Inrreriatctor ';lljJ,"'il,', I,rol,ero )i


l,;: s

i;uil, iiiit:;,,,,:l:,'liiTi,,;l TIil I' iil


;''jl""'' :if'l'i:.'l "';li;T'1.:;p'r"sh"1;; "
Supra\(gh.ron i|tdirccltl
2.3.3.1 S uprr!Fql ,.rc! ; di rp.r. .a i: . e Jc crrrc nrql nel e de .,,rj tn,J tehD r(. sdrr r r c r ilr c norson0l ul .tct,,,i ,. at rrzi rrri rurni u,,ri e. pc baza (l o. rchni .e afi rate d. H\ R, ' nenta{i ei " i t.; l'""i1" f n" hr/i FFsutilor.rrorrrcror .;

J'i::" l" ; , r?ur rJr"i.efii in ,F'ic 0 p,odu. 1;.;l.r j")il P'jr. 're.ide i'rrn.uirca\u|rr\e_ "^,,1" i:1"',:; . u o . n r' c ! s h e rc in , rir e c r e ; dac. : ir. lj' llT il:

prurtuscror, corrtirm'a""L'n'ei'"t' m"n'u

-L"l nrn.Itc ",rli,r r Rogirtir,,r perrrrrr crasrrrcafea consinrttir tiFIr. " \i

srl rrrz:re r,retnnr,r :j:t: jrr\rt, rr.cume,,ra(ia t,cDrflr tJLr;.j,F; jn .cri., ur(rut l'lllr'-.o.nr".de accsrn Inodift.i|l. cu rj

l l l L : l : q , j . . r ,r.,1 " i ,i ri .j ,i .,fri ! ,r. f,.:, .r ,o .f..L r.trn 1 : : ", ". : _ "Jr'rmi/.r,c r\j zrri p rn ,ru ..,f,r rr ,, ,!i i ,:'", .r nDmni m^.rific5,iro, nrczenrrrr ri.ri

in. s rru rt iu , n it o r RNB . s u p ru \ " g h c -. -i, , 0, . " " r , ; *


-i produserc pFbt r u f ar e ;P l l ;j , errberat n-\r1 -r! ,mi r0nrrel P i l i (at C .rl de !creprJfc .

il;;fri:j. "

n s i n l rn ,,d i ri ,i ri . !.\rp nF,.o\nr , , . $._- ur.,.tq" " . , r njr. i, . .0 r,fi rmrr,c It\H ,.,,,J u ,. j nrl l _ r J lir r r I | || i I i i ! i / i I ri p c n t,I c rl r,td . s F ,r..i rIi r . u Y nr aD|lr jr enir ta b ri ri rc r j n \, ri r. : . : , 1. ; \n .,-tr .,,,. l i l )i , |it rri ,h h z . r . r . r ir. z..\_t .r.2s F p o t I.btr,.,l ,,s .J ..,;-.. ,,.. .,,r, A pI . 1|r - r , . nuii, ti l r,. r,,..i trrj t,.,n .,,| l ,rrt rst,cr,. se s r r br t er f c de fi tre l l N R .

r, ii^;:',l'"i;:1,1",i;i, a,'..r,'.";i-ii,ai,", l:11:1

l i i l r,. f.\0e" i i \n r!. j] . l. lr \j l ,,or' l rr,a\i zrrcr ,i a,csrora: rreastr r r t ice rl rrrrr nrrteri al t san D rodusul -ci nd raLricar nu a.fosr. ,",";; !;;"";;1,"1::fllj; .rrrr, i i i nN F. tr rcni xzj n!.

poDrru j:ll:l oblinerca cerriricaturur ac_ de rurE;zo3rp pfcTrn,rra HNR \a lJ^lllj.r.,lll^ tFhni .n r4run.,r' tj

ln ., - , ^, , - , ,t,r" c .' r,l ,1 . :,,r" r\F g t,.re , In.ro t r |r . u. ,u !.h \,,r ft \r p ,r.,. F r,.hFl or 'i ' ;i s " pr . r . ghc r ii. . ti c Ii ,,z i n e h ri ,,n i z .;rc , t,o I" or x aDr z ir]| J ,. .tl rrp R N JI. rJ " ( , .)i - I' ro ' l ' ..Ic \o r ri I ,ri r.atc

dc snric sji podti ri ,prabar rire lll:,:".,""p,' suprrleirrnma dire.'j i tiNn, ,,, i..,,.1;1;s .J:::'.:-.-a il.erc.r rr n ,rrlie "" d,. inmrrirr sau li" rnll.'rn iat,oritor rFr nns.Lt dc crrrc BNB. n", o nrf ln .ontinind rezr,tr aretesu_ :::..1:'1, .. p,r\rgneflr s lf elibere.z. dp "rr.- -

nNR.r,orredFcidc in caTur .r unor

:':,:j;;J il[;:

ri idenriti."rc ffrF'p rur .r. in

u nN L " r a zu rii . sri rj .rro . I n o,,esr a. i:i . t . 9 sr'c'iare pe"rru utirizrier unor ;;L,,:::"""

ri i:? : t . 1 , 1 , "g,*r.\.la p ro !i zi n n rr. ,, str dr na_ n d u r, I l \t ri ,.o n ta i l | .rel o. rerj:hror ri'p,;d'";;;, r'9'". n.cnprJre d( )'lil.^"'l{i.. .'r uI RNtr. rreh,ri; rnud prrs do aeordcrr RNR ce iri.nrur poar.r, anu_ l:?r:1_maleriatut de acceprir rar.rsr sauprodrriul nolr" ti o*.1u. drn speci[icalie, jn Supravegleraa
diroeti cazuiite:

"',,rr.l,i t::?::" a..,,"""r i" "ri"'.i"i"l 2' P .3.5 ":,iH: R N R D ubti ci neri n.r;. prcr'cJ1,,. ma",:::;;i": " ---f,-

:.:p'1'"Sl:.11 pr mrrrnrte,e sau produsele ri c!mentpt.'-n(injnd,ezr atetc a"cFDiatc.Do_ supra\;SrFriiin_ urr,ecrc \iir ,, ntinF )i men[juner ce raarerratcle s0o prod"sele sint execttarc.i -..;.

ji" J"J',""ilji ):y:",t.h ;,r;;ii","-i" :;;X, _ ri core,.or aprica poansonur

f,l.l.l irtrodu(pfii Jirn,.t-j trf'' \e ,., ^.1 de rDrtefirle, nar jnodri:caricon\rruc. Sunrareghere., r'!c siu , rnste.tnriiFt\I. r,; rrrr" a", Llr""r"li.i ,lc .irr( tentru crr. nr, r,. ul ' l i n r r r ,"r,",, , " . r4 ||r p , " " r" lii . i iri, { H; " ' ' ' iu ' a r ! za r e dF,r i r e lt\I..prc..r,rr " ri ill cor,io rmiro re rrer.nnriih s,,i,limcnr. f c c , , r, n ^ r rc , t s rla t ii jr, , r r r i . J r c , : ; :,,1 , r oer e, r i )i J,J' , u::1,:'" jr . . e !ra te d e .i trF . , ^ ,rrr, oenerr(tari : ur ; --^ llir. , " H N j t (v . )i J.t.J/.

FN.R nr r ;;;11.;ili,,;.iilii"lliti: n,,,,;L",1i"9 erecrua r ar " a,;aur 0 r r os i _ I'j.llll,l:"r;.il,ti,; rr s, D ctre dc .rrre ilspr(torii a conrrorur Inetrtjon'r Htrti. ru "
1,c U,rz,

\ or u n r

c rrm i n i ri to r

h i s i ,r

;';.i.;,"

22

Partca 0

Reuli geuerale de suprav.ghere


oL' l i rti (r si rcst' c,re l frr.enel . i r* l 'p. lir lor pcr i' J.,' .i :,l l r i ,r1n l :i 1' rc.rri ' e ,rn . ilr c ll\ F .-; ., t.ea. .j ..i 1 i n rnn,l , r,sl r r r 7jl''f Jr 'nlf l ( F1l .. rr , r' i ' i nrr' rr: JP i\ em r r '' I r.\t,F' l | 1 ' \:' , s,i .ornuri cc ItN R toal e rIari i l t, c, sniile. del cri oraLri l e rcparal i i Lc care au arul. loc iD int er )i cr r or | l ahrl di ntre i nspetti i . l a el c' nentelt isr p c\r,r,l i .rj ni , l c l i .s, l ,l of. 1,, ' azu, , l"; 'r cir " s, i n' pf 'Lr i lr r iodic l r' i r/ rc,' :u11 i i ,' i rr:' re " rr.i : , llr : r ulil' '; ' .t. l J t' r.., rt l r,l F ,r' \r' r'r ' D afi pe o D avi , 2,4,2 i rr rod r' i n e\p" ' . ' ,re - i .\l i r' L , ,.. rn,,' r" "n l i :r Jpl i , I u" esror " l crrentc LrFXI sau conr 't nef r r o' I n.l ' Fl'n'1le .' ri r'r l" li, : 'r ': l r ' pr, ' riplr 'l' i1'1" 'r '

./r c i n d i n s p e c l o ra tu l n N R corstatn dc k liuni 1 a n r.rl e d n l .r r!n p ro (l u st i rL ti ]l l i rul . \ c i uli j c o rtro .rl l o r rD e n ti o n al e l a 2 2 :j ;. : , lir ' . n rl .rrr' fr\c l h c fl i rr' l rIc l i i l f n1 r' ' e' " I F \ l ii , o r,l i i r. c l r. \ ' r' i r r; ' l ,rrl i r.l .cl i rri s fu rg e ri i te rm c n n l rri de \ al abi l i tate .; c { r e, dc re g u l i , e s l e d e i x s e a ' u . l tN R fa .c to rrl rr!a l e If i n sl ' I{ l ri . l e 2. 2. J . 7 uz inc le c a re c o n fe c l i o D e a z i mrtc ri al e ti Iroduse s ub s up ri \ g h tre a i n d i re c ti a R NR .
2.:].'t

Itcoonorflcr.:r

nr{iilor

dt

nrotrcnri

RNR poate recuno.ite ii .onfinra, ?.9..t.t .locumant d(: recunoattere.posibilinr'intrun i,'t;1" .l',ririlur un" 'lrlii dH in.crr i )i l:rborr rl)l :'fe, dr li ..'r,licf, r. \i1.. rzrne l rrr'rzo. probelor pentru efectuarea rlle iutfcDrinderi, saL! iD ofcratiile de snpra\eghcrc ii clasificarc. Condiliitcprinc\ralepeltrLr recrnoaf2.2.4,2 icrea dotirilor unei stalii dc incefcarc sau la.1 aparatele!i ma;inile' care sint suDusc unui control periodic din partca organrlor lnlrbilc ionpetcrre de stat, si iihl ccftilicrLelc i elibcraledc cifrc a.estca toaLe celelalteaprratc $i tnagini, la .2 tace iD.ercnrileti probcle' sn aibi valabiie. de crtifi.rLtcle controL RNR poatc .ontrola actilitatea sta2.2,1.3 liei d(. incercnri sau laboratorului recunoscut, iar;r cazul nerespcclirii Regulilor sau condi liilor convenite si retragi imputernicirile acord!te. Recunoa;terca staliilor dc incerciri 2.2.4.!t sau laborrtoarelo. Pentru containere sc lace in siabilite in negulile pentru conbnza criDlelor contajnelelor, partca Q-I ',Reguli gestructia 2.3 SUPRAVEGIIEREA CONSTNUC'

la 2.2 ri 2.3.

in crzul iDlofui i u or {k'nenlc {le2.".:l sru rrzate lcsic linitcle adnisibile, tciorrLe r'\r'Dr- i 'r"r:, "c , \lir,l ffrir'lrl. ltrRuli'or. n,'iic cl' rr, rlF \"r li :'n ' i,:,rc ,l' c lf' llNR 'i eireculatein (onfofrriLatc crL ccfinlele rcstor neguli (\. fi 1.3.:J). l\sPE( Tlll.|l 2,'r l\ r:(JNr,\t\EnFLOR \ \\ ELOR I l ll f I [illll E \TF \lNf

lntr-un Iort srn localilrle slfijni' 2.5.1 rl nu cxisti ntr irrspector fiNlt sau uD in carc impuirsrJecloratal ur i Organ de Clasifica'e (le c:r1rcnNR sn I iDlocuiasci'$i este rerii.it sau rccesari eiecturrcaunei iDspccliiocazionale exDcrtizeL ,.q,'iurJ ru :cLi:t ! crer ' Frinlclor Rerutilor.,,'r'ilrrrr,l, f.f'r"zerr'.r'lrrr : rrriloru lui. inr,etfinrl.nr dc e\plurrJrPi I l-ll'r'rr lrn' DriFl.,'ului ron . ir'"r|lrri 'n \'l e'"1' cr'rrr' slru aint r" orgrIet",p"r.n,rrcle cumi:rrlc jos: mai insDetlnrarul rrDUi Or{arr rlc Ll 5l .l ficnre neimnulefni,il dc 'rtre F\R :i l inlocuiasril al Oreanul de snlrravcghere statului ,2 Iespecti!; Inei s^ciolali d. e\ne'li slrr unui .n expert oficial recuDoscuti ..'1 unei comisii lormate, dupi Daturr exDertizei,din doi cnpitani' doi lefi nlecanifi sai dirtr rln capilan $i nn iei mecanic,dc l! narelc aflatc irr port (numai in cruul tra\elorl Daci este nccesari efectuara rneL
i nspFcti i p' ri odi ,. i nl r-un porr sir ' l""r ilal" nr c\i sl i nr i nqpe, 'nr r r '- nNll ,t' l ' ' r:. i n " " .e !rJI rl nD U i Or{ : n d Cl saI un i nspp' l ' ''if i' R N F sa l : nl" 'r ix' ' i mD Ll .rni ci r de .i -l ' r nrobLemsOrql nr,l ui r0rP !a pul ea e[ eclur "'cr ' u1i r.7ol \ 1ri . r A ' oI d 'l HNR i n1' " 1i " A bateri de l a aceas t l Pr ocedr r i sc N dm;t nul trai i n ' razul u or i nspect ji pr r t iL'le' i cferLU ul , i n .i ' ,?ul i r." p.cl i i l ^r cu 'r r r ' r ' 'f c ri cr l ( i n ;rr' rruc(i IIr' 1. .f.' i l l P r I RNH

REECHIPARII lin r, nrcoxsrnucf IEI S;\U


N-\\ ELON $I UFM SuDraleghcrca constrrctiei' reto slflr.tici sxu ieechipnriinaretor ti UFll sc rrce ,le r., re inspecro'ii-llNn le bdzi d., umenllliei lehriicc avizate de c;rtre RNR. \iolumul examinnrilor' mesur:rilor ;i nrobelor de efettrtat ir plo(es l de suprategherc de le stabilcste cilre inipectorrl RNR, pe baza jnstru.tiLrnilor ligoare $i in funcjie de condiiii in INSPECTIII,I NAVII,OR, llFll t.l SI C(I\TTI\ERELOR IN TIXPLOATARI] :\rnlalofii, inlreprindefilece exploa2,!tl tenzir Ulll ;i propritarii dc containeresint

Parta o.*ne$bi *"r*

o" srp|_aveE6ere,

x+ffidxiffi;; #;tffi;;d,;ffi ,i:,:'r:ffnt ;li;-:^:; ' :imhm#:Tiii1f,r,"#:;iji


.;";"t'r' -idii' ri'ii"s'6radrocomuni
p entru '":t1lTif;lll.,#iiffiH ,)/::

-"ffi.;r#:[:"","1".m6:d;l-fiF ig.$,El*''"irdlif

'' l"' ',

:''l,; ,",1 lil ,,,

; '1

,l

.!,r..

.r:i,r: ..,, ,,. i,)


. r . i . 'r ; L j eJ;.- : :.j i,.

._,

,,tr

.t .r

.:t.

-2

Partea 0 -

Reguli generale de supraveghere

3 DOCUMENTATIILETEHNICE
3.1
!t | |

CENERALITATI
i fi " i rte d c i rrre p e c r o n q l ru' l i Fi na\ci '

rrtiil"r

de l !\n' aPr lil.i,"," o, o" pr ogr am c oLar e

ope_ RNR nu verifici corcctitrdinea rost chiar dr'r'|. rr e'r"3 , xrr dc ;;i"rri sc A\ izrrca documenlrliilur,fdrDire

mrrrrisreror iii;ir *" i"r'"",,rt co'|irr'n'rului' dofunrerrraliile :!.t.;


l'.'"4"""r,' ,; *prn\eHhefii

' '1 ta r l\ll i . i "i J "- 1 . 'r*;," ri 'r i i p *ze rr tat' indicar e n 'er ' *" r:rli clr con'tru'1ri'rupnn<e l i , . ' ,. - "' r " ;.; .i 3 \i za rc. " to '" i, ",:"i. a l e H e A n rL ro r ' "L,;""'" do"rLmentatiiasupra carora ! iil pif t ilc r.s p c ti \c
Rhlr

iiiln;,llll*rl:,liiffff".1|.1;.1"iff
in r.este cerintele Regulilor'

incit suiicientr' ::1r:i,";;; i;-;iii" de inrormarii c F cerinL''ur e g u lilo r P l! 1 i",") "r i" -"li"","rrl "'" ',,'r.' ft'pecliL pr'' um ri rcl" rle i"r'ir"

la fto tu n " n ta l i i l e i e h n i re l reTc rl rl e e x a n ri n a re ri ' v i z a re . v o r.ti el ' borcl c s pr e

:l.r.ri

lil;il:l; lrliilc l.l,nrc. a\i/!rc'r',c2rrt.r^t'"1-lrr,'. tn


ror' inaintede realizarea ti n'\'izare

lrodificirire,l"jll:].i""{

Prcscriptiilaf \IrplinrentareHNH' Da.r e're oe'c' r' RNR l'oale Pre completarea docume Laliilor prercntate' tinde lchnicepcotru nr!ele' llocur'rentaliile de cere tF\l sau nr.JJ"ele de lipuci diferire p(nlru lierrrc 'rz !n ,rii hecurl, se slabilesc pcrtc, tu a.ordul RNR' I r.^ rrnentrtiilc lel,r'i'e ale na\elul interiolr. i,UFII \or J. .ui'i"". 'a\igalie spre avi'/arcl3 RNH {ub ra-rnr d' ii a "'"'entarc ul'eri iJ"l.iprl. cu prezenrsrc' 'are excculre(r'Lr' "'""l".-i de oroiectului ln cazul uDorcon:tfu!lii l'urle 5'rnpre fn pr'/'rrr3l rrNn o"rL"limiie ca pfoic(tul s! (\'cr'\re t"i., a" proiect tHhnic de "iir, Normele sau standafdele accePLalc 3.1,3 satr nrn. f'cnlru direrile rtrarcrr'l' i. "air" p^i ile '1"cuor0dusc, linF lo.ul rrrrur l:rf in inlrePrrrre' tnDlaliih; {'r unor do'rrmPnlJlii paCalculele necesare determinnrii 3.t.rr de nogll,"."ttif", ;i rlrimilor rcglementate corr{orn inrtii'i., n"*n ,*l'1" si se erectuczc (llpn nleiode Ut prezenLcleltcguli snu ""itti"" rprobate de nNn' de Metorlele iolosite ti pro'edcele sn asignre o pcretectnrre a cNlcnlelor trcbuie problcmci' P(nlru rzolvircx .tr'" ""fi"*.,e elecCalculele efectuate cu maiini llcnte in bazr !ronice ale crlcul (IEC) lfcL'uie uDor Programe aprcbate de nNR' calFNR poate cere efecturrea unor cule de control $i dupi alte programe

sau r, ere'neDrer" ."lnsl_ruitr;i< l*,Ir1i",," t1I\ra blL I "li'j Repuli. vor li prezntale la

u#lfr ti,',,".of 'J^BnHii"";'#;h'"


nN s

; -;;"imp ''i,,'","'l'; ljl:. ,tli':,," ,t::3":":ui, 'ir D D oa trecerea r(csLur fi -suu.


i"i5-r',i".i"r"r rlintre drla avizirii documentrt ' -' -" i; i; -ir' ; " F ; , ' i (o i rrr" c \ ie id e p i r r e s3ec ' i ' , i' ii. . : ' 1 r" , "a"* iirt n + * " " " ' ' " " " t \ ' ^ lu mu lJ D r s i r i l o r n ( '

3 avir elol D ural a de !al abi l i l 0te. l cl r Dice r le r r ner neni rrr' Jncumenrati i l e

m^ lili,ii.ir ir r ; ' L ti "n ' ." ' ' "\tn li "o 'FsrunTnror PrTenlal' r'' Rc g rrlilo ri a $
stabili cu acortl'rrit^ra' poate cre ln crzrri jrstificate' se valabilit;ilii acoxtLri nNn pcrlru preluDgirea docnmentatieico,,t',r, ,tttr, tt"' plczentarea de lrlabilitate' Indiferent de 'luratele nN-It vor fi titre ,r,,,,.*",,,"atii" 1\iz'rte de ", r'n"r 'nre(l:ri t', tn"'l ' blii 'llfiu ; modir'\is o'r' dc inrrrren irr ,;l;",,'""', ' a'o'd'r,,, 1f. .i a'""'r"'ir"r 'onventiilor )i Cu!crnJl .;r"" inr"tn"fi' unt" t' cafe 3 'deril s''r c:rrri Pairliou se dil: nc\r i,,rt' .',1 "r \iqoire a rn'_ I l Nl Drec,rrn Jc inlrarer i^ li normrtiver"r u'i'","'L. t' prer''dcrilof legalc li lr cdror satislacere ncintiuiati ;;";;; satr ^' rcconstruclie rrt"t" ui Uny in constrrrctie' citrc RNR p n prctinsn de ."""itp".", ""'" Circulare' lNtrucliuni ii

REGISTRULNAVAL ROMAN

R E GULI
pentru clasificarea gi construc{ia navelor maritime 1990

Reg{di penlru dss$ieatrda 61cohs;lrucflallrvclotr fiiat{gtme

I]1BIII DE MATMtr
PAETEA A-I CLASIFICANDA
I t.2 2

PNINCIPIT GENETALE
Domeniul de aPlicarc Dfinitii $i explicatii CLASA NAVSI,OR GeneraltnU Simbot{l de clas{ sl lavei Caractedstici suplimentare Schimbarea semnelor simbolulri de 416I

2,1 2,2 2,3 2.4 3 &1

52 52 54 51

INSFECTIILEDE CIASIFICAREAt}i NA\'1SLOR


Inspeclidinitiala
Inspectiile pe odice Inspectiile ocazioDale ' " Iiloditiclrile trmnlor ilspectiilor periodic lire cla6i Lnspealia Davlor avind cla!. altor societiti de cksifieare ti a nsvlor " Da;a .iritjaE 9i r}elcularsa ieqn.nelor 'if,6Pctiilor Ptiodice ol'arei Jnspe4iia peDtru r4skbiliree continui ..... . .. . SuDrave{,berFa reclasiticarea dtcudlor pluliloare Iripeclii o.

55

'

3.4 9t
4 4.1 1.2 4.3 5

68 68 69

ALE NAViILOR TEHNICEDE CLASIFICARE DOCUMENTATIILE


': ': " " " Proiectultehnic (Pf) aI uDinavecarcsq construie9te " tthticl a'lmei tralt caie s rechipazlshu se rbcbnsttuielte Documentatie ?rabestqlrt! r,.tu$! (P6) hl tner [e"te carc !t :obnStfllittil REGULI PENTRU CTASIFICAREA INSTALATIITON FRIGORIFICE Gcncrelititi frigorilice..... . ............ instalaliilor Cla6a ' '

70 74 75

5.4

Inspectiile de clasilicere ale instalaliilor tuigotifice Dosuthetrlaliite tel|llce ale iDstale$in f ftigofitice P AhT"A A.II

1a
8l

c0nP
1 1.1 1.2 1.3 PRINCIPII GENERATE Domeniulde apiicarc'..... .. . . .. . Dcfinitii ti e)(plicalii ...... ......
Volumul !{prqrr'egh.rii

i|5 88

28 1.4 1,5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2 .7 :1.5 2.6 2.7 2.8 2.0 2.10 2 .11 2 .1 2 2 .13 2 .14 2 .15 2 .16 2 .17 2.18 2 .19 3 3.1 3.2 J.:J 3.4 3.5 3.6 3.7 3 .8 .1 4.1 1 .2 .1.3 I 9.2 9 .3 10 10.I 10 .2 10.3

Reguli pentru clasilicareaEi construclianavelor maritime trIxteriale


loDgitudinaln .. . ..... RezisLenla
G r os i n i D l i l ri n re l l o d i fi c a rc a di mcnsi uni l or structurilor. Distanla regulIotentarn

89 91 99 101 114

normali ...
Constru .ti i ti i rn l ' i n tfi s tL d l l e Consl ru .t,i r ,' i I J ri l i , J F a l u rn ini u

NA\lE PNN IRI: 'TRANSPORTUL J\'I,I.NI'UltIL0RUSCATE Generalititi chilati crvalclii arbodlorporlelicc Dtrava, etaurlroul, Fuudul simp u D,rblul f'rnd 0satufa b0rdaiulri
' I r r \o rs e l " )i In n X i r ri l i n j ' l .l ' p rrrrti i P . nl i l i . ...

"

-"

CureDli,tra\erse dc c:rpit ii r:ine grri de rragrz'c

Invelj;ul e)ite.;or ' " lnlirituri la extre ititile na'ei Pereti etanti 'fancuri ......... rufuri si p[tnri corrparti nrtntc maqi ri ci l di l ' i senlidunete' Suprastfuctrri, Parapetul .. Postdlnente nta;ini $i cntd:tri, tutrcl arbore porl'elice
P ir fi p ro \J

1l; 115 120 l2r r30 135 110 145 147 152 150 163 167 t77 178 170 130 180 181 tii2 182 183 183 180 19? 191

"

Pilurar.s )i cin. nlrrea . Plati fm perlrr,li'ut'I.r" NAVE CISTERNA

Generali1lti Purtea ....... .Osatura p nlii lnveli;ul extcrior ' Osaturatnrdului iD tancurile dc nrrii Osaturabordaiulni Pereli etaD'ii de Nale cis1.e.nn dimensilrni mici .

- "

"

-"

NATE PENTRU TII,\NSPORILTL iN \RAC ,\T- IIIRI'URILOR al ocaziDnal nArfrrilo' l! Int:ritltli speciale navclcde lnirlufi uscalcpen{rntranspo'tul
gr e l e i n !l c

Vrarhicre .......... - . . .Itinersl;ere NAVE DE I'REI-UCR,\ItE,\ PE$I'ELUI

197 197 203

'-" " Gereralitlli ,' la pnpa iiisau inst' 1llic dc Lraur^'' Cerinle s plinc tare pertrn nalclc care au slip p n pupa ..... ... . . Cerinlesrplimertrre la nrvele crLinslrlalii de traularclatrala la borclrjrlui na!elor careacosleazi altl na\i in arc lDt,ifire:r NA\]] CO]ItsINATE PETROI,IET{'fRACHIF]R
C c n (rrl i l i l ; Si s l e n rl rl o s rtl l ri ; c o fp l ti I t c z i s t D l i r Io n g i l Id i n .rl :i

204 205

21s
2l:i 213

RuIi pentru clasificarea gi constructia navelor maritime


89 9t 99 I01 714

10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 tl 11 .1 11.2 1I.3 tl,4 1 1 .6 tt,7 NAVE DE APROVIZIONARE 13 .1 r 3 .2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 t4 14.1 14-2 11.3 14.1 t4.5 14.6 11.7 14.8 lr.9 t4.I0 15 l5.t 16.2 r5.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.r0 1 5.1 1 l i . r2 1 5 .13 DRAGI $I SALANDE REMORCHERE NAVE COMBINATE PETROLIER-JUINI]RALIEH

2S

214 215 2t6 217 217

tao
t45 t17

l l5 l t5 r20 l2l t30 t35

220 220 220 220 220 220

bz
ls9

bs
11 18

pz
re

222

z:zz
222 2,22 223

p
h

n4
224 .221 225 225 1225 225 225

226 226

228 229 230 233 235 236 236 237 239

' r' Li (i ' ' r" i

< i ' onsLr' rcl :a na\cl or rrati i i m'

16 16.1 I ti.2 18.:l 16.4

}IACARALE PLUTITO,dRE (;eneralllali corputui;i definitii Constructia are structLLrarecorpurri " cre.'enre .;reriloircrr principarde ;;;;";;';;;."'" lire de spriiin " " " ale pirtii inlerioarea coloarei i"iit*"ilp*r"t" NAVE CU DESCHIDERI}IARI lN PUNTI
Principii gener.tle torPului na\ei la Rezistsnta

'

240 210 240 241

20 20.1 20.2 2 1r . 21.2

2.t2 243

BARJE PURTATE Generaliti!i pur barjlor t a t e . . Corpul " "

244 244

NA \E CI ZON\ D E NA \ I G \ I I E L I T I I T A T A
24.1 24.2 Genratitili Rezistenla longitudinall de Ccrinie pentru elc$eDtele struciuri

248 246 246

2,{.3 26 26.1 26.2 26,1 26.3 26.t) 26.? 26.8 26.9 26.10

PRIN GHETUNI INT-IRITURI LA NAVELE CARE NAVI(i'i


Generalilili Zoneleintirite contra ghetii Formelc i:orpului d sheatl Ei inlltimea ei de dktribxtic - '-:l: so'.in" p*i*a ghelii . Osatura bordajului in zona inliritl contra Fixarea coastelor la caPete 1nlelitul ii osaturaf ndului contra ghetii Punlile ti Platiormel sit ate in zona intnrit: Peretii Et.ave ii etamboul... ... . .

248 218 249 2;0 252 257 257 258 249 260 262

conrra ("-"'"l:l:11.1::1.:1.::: i;ii.'i",'"' gherii i-.:;.;-;;-;; :;,,;';". 252 ili:lli',i;;il;;'T;;;"1;


'

CORPULUI NAVEI ANEXA 1 PROBELE DE ETAN$EIT,A'TEALE PARTPA A-III ECEIPAIIENTESI DOTANI TNSTALATII' I 1.1 1.3 1.4 1.5 PRINCIPII GENERALE
Domodu de aplieare .

D.fi4ilii 9i ...dicatii .. .. ..
Supr1veghere Preicriptii gpn?ral. ... .. . Efortu;i unitaft cfrrirF !i feziil'nLFedmisibile

269 269 270

s
2.1 2.2 2.3 2.5 2.6

DE GUVERNARE
Parametrii ini Axe cirmn ti ajutaj odentabil Safran cirmi $i aiutai orientabil lmbinareax cu satransa oltaj tai orient'hil Pivoti cltItln !i ajutaj orientabil

273 271 282 282 235 28i

Reguli pentru dasilicarea sl conshu4ia navelor maritifte 2.7 2.8 Etambou demontabllcinni Ingerc ax cirmi
instalalii de guvernare

2a7
288 288

INSTATATIA DE ANCORARE 3.1 3,2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4


6 6 Generalit;ti Camcteristica ilotarc .................... ale Ancorc principate fi ancorc de ... . ",,.""; Lanlud ti cablu pentru ancorre ................................................. .. Lan! sau cablu de oLet "'r"lir"r" pentr[ ancorade curent ......._.......... Echipamert pentru ancore Vinciuri fi cabestane d" ........, "r"".I Pise de rezervi ._..

291 291 295 295 297 257 298 298

INSTALATIA DE LEGARE
Generalitati Parlmede Iegare Echipamentde legare .. .. .. ............. ' Mecaoisme manevrdlegare de

4.1 4.2 4,3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6

'

290 299 300 300

a a
l0

INSTAI.,ATIA DE REMORCARE
Generalititi Parlma de rcmorcI .. ...._...._.:.. Echipament rcmorcare de . . ........ Instalatiespeciale renorchere la -._. .... V i o " i r'.i Parime pentrlr vinciuri de rernorcn .. ... Dispozitive speciare nayetede mare tonaj ta

u
P

301 301
301 '

a "." -o ," e .. ...-......- ......... '

a
i9

30t 30, 302 303

6 G.1 6.2 6.3 6.4 7

CATARGE PENTRU SEITNALE


Generalititi Catarge sarturj .. ........ cu Catarge Inrn sarluri ._ Catargede constru(Jie speciata

m
12

5@ 304 305 305

DISPUNENEA ;I TNCHIDERILEDDSCIIIDERILOR IN CORPTJT N{VEI, SUPRASTRUCTURI NUFURI SI 308 306 308 308 310 311 312 313 313 313 317 317 321

bs
bg

to
l2 V2
7-6 7.8 7-S 1.10 7 ,11 7 .12

Suprastructudfi ruf! ri .............. Puturi comparrimente ma;ini Si cildiri Tarnbuchirri, spiraiuri,i puturi de ventilalie Trombe de aorisirc

V4

hz b:
E5 ts7

7.r3

Guri hagazii de mErluri ................... ' cud tancuri de marfa L ; """"t;;;.;; Deschideri pererii compartime;"." ;,j.;;;i;;;;;;;;;;;; rn de ,; ..... ........... G-uri-spatiidestinatetraosportului altrnativ de mirfu uscat! .ii proitu3e tichide lDv mc ...,..........,...

32
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 I g.l 9.2 9.4 9.5 t0 10.1 10.2

Reguli pentru clasificalea Si construclia naveloi maritime

DISPUNERE !I DIVERSE

DOTARE INC,\.PENI,INSTALATII DI ECHIPAITENTE 323 323 323 326 328 328

Generalitnti lncipe Amplasare . ,trnlnajare rnagaziipentru mnriuri uscate verticale"" irclinate ti scari G'ilir, "".d,,*",'"ciri pasarele..." parapete "' li S"h"r"i", ba4e Purtaie " " " " lnstalalic de rialicarc INVENTAR DE AVARIE
Gcneralirlli Norme de dotare Pislrare irventnr ale avarie .... . XIaraaft . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiete...........-......... ANCORE

" " ""

.'"

'

32S 329 329 331 331

Execu!ie

336 PARTEA A-IV STABILITATE

1 'l.t 1.2 1.3


1..1 '1.6 t.7 1.8 2

PRINCIPII GENERALE
Domeniul de aplicare Delinitii ti exPlicatii SupraYeghera Condilii tehnite generale Irroba de incliDeri ... Cazuri special . .. . . stabilitStii suliciente conditiile

Trave$adelenavelor CONDITII GENERALE DE STABILITATE


Criteriulde vint .. . . .... . ... ' Diagrama de stabilitate staticA lnnllnnea mctacentrice. ........... eu Acoperirca elealn . .... ... .

339 339 341 341 345 348 348 348

2.r
2.2 2.3 2.4 3

' '

349 351 452

CONDITII SUPLI}IENTARE DE STABILITATE


Na\' de pasageri Nave pentru incircituri uscate Nave pentru cherestea ........ .. . Nave cisternh Na,"-ede pescuit speciali .. .... .. .....Nave cu destinatie Remorchere Navele flotei de dragarc Nave poftcontainer Nave de aproviziotrale ................. ...._ ' Docu ptutitoare Nave petrtru travigatie fluvial-maritima

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.12 3.13

353 354 354 355 356 356 358 361 364 365 366

Ae3 U Ftd.l|
4 {.1

clr$lh.rea

C oonrt.lrclt

'lallor

lBasitirne

38

323

.pz

4.2 4,3

423 326 32E 98

a;s
a.q t,7
i,E '1.9 4.lo

1t,

MACARALE PLUTITOARE Condilii de lucru V ariantele ltrcircare... . . . . . . . . . . . . . de Calculul stabilitAlii formt .............. de supraletgi ve1ie9,,,,,.,,.,,,......,. Calcqlul emplitudiDii r u liu . . . . . . . . . . . . . . . Cslculul de Apoprirca cu gbcald St4Dlliftteg maog.qlclar pllrtllo&ft lp $itre 49 e{plostt& $iglilltgtca moca.aleiphtitoa$ lD timpul voi.inltr,l

s67
387 367

. [l|Ullatt'r sr3crsbld]ttcrrr h ltan ia &pgur............,..,...,


plutitoarc ln timpul travertadei Stabilitateamacaralei

529

t09 t70 171 371 372 372

u9
129

eNsxA

t3r
I

INSTRUCTIUNI PENTRUINTOCIVITNEA INFONMATIEI PENTRU COMANDANT ASUPnASTABITITTTII PANTEA A.V

I 136 |36 i I

coxPAnulDrtans
t.
tl

PRINCIPII GENEBALE Doe.l|ul dr .plicr.! ,...,.,....;.... DJtBllii crplhcltl .,....,.,..., ti Supravel|trerea lchdce glnerale,.....,......... Prercriplii Crltcrli d6 eprcLra a crprittrlii do Da&{luBds.e a nsvclo. lvrnatt 38:! ltE4 386 38? 3EE

r.t
1.3 1.4 2

F, r}9
frr 141
115 F8 t18
I

pRoBABrLtsrlcAA EFICIENTEI CoUFAR?IMENTIBII EVALUAaEA


Glreraliilti

2 .1

+2
ZI 2.5 2.6 2a
2.9

119

br F2
=

Permabilitatea compartimentelor Indicelede compartimentare neasar..:. ... .... ... .... .... .... .., . electiv ..........,....... lndicelcd. coiiipartim.nlare pr ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculul factorului Calculul lactorului e P robebilitatea supra!i e lu i.a n a v e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . de longitqdiuelc indiccluideiompartimdltgreefectivA ln cazulcompartirnetrttrrii Calculul cu transve$all .,,...,..,...,...-... 398 combiD4te cohDaftlmentafs privina compgrtiopptaEa . ... .., ... ... ..... ,. .. ... ,..., ... ... ..... ... ,: ... ... .. {00 Cerinlespeciale STABILITATEA NAVEI AVARIATE

3E9 3t9 t90 30r 392 394 !s.5

3.1

F3 F4

F,{
F
56 56 F6

3.3 3.,1

Geleraliteti Dimosiunilc avariei...... . . . . . . , . . . . . . . . Permesbililat;a compartimentelor generale \,|trdelemcdt.l. de stabllitateal naveiavatlatc p Ceritrtele pentruEtabllitatea naveiave ate . ........ .......... Cerinl Euplimenta.e CERIN'TESPECIALEPDNTNU.T$VEI8'E REDUS II PENTRU NAVELE DF' TIP A TIP B CU BORD LIBER DE BAZA

to.l
402 102. 10> 403

ts 6t
63 64 65 E6

{.1 1.2 {,3

{..i

Generalite(i Pescajul lncercarea navei lnaiDtrde evarie ,,..... ...... . ... $ Dimenslunllcaveriei Pescajul stabllltatealavri aYaritta ti

,lo8 4(B @

{m

34

Regdi pentru clzstficarea 4r$tcuc$a oavelor hrirltlnxi 9i


PARTEA A-VI PNOTECTIACONTBA INCENDIILON

PRINCIPII CENERALE

1,2 1.3 1.4 1.6


CONSTRUCTIVA 2,1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 ?;ID 3 ,. 3.1. 3-2 3.3 3A

413 413 415 416 1l? ,lt8

' 4 ts
430 137 438 413

u3

u3
4,r3 ,|4q 117

INSTATATII DE STINGEREA INCENDIULUI

,t tt 153 45E 459 ,160

?t

4m
,161 46:i ,t66
''

3..6

t,] 3.E

t9
3,11 .3.12

llp

" ".'" " " )nstalalii de gaz iDert ......... " Iostalalii de sliogerecu hidrocarburibalogenale '''' ''''' '' '.fi:'' ''''' INtslatii de stingerccu praf .. de stingere a inceldiului "" " " " bcercarea instalaliilor INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIULUI

17r n1 n5 1n
177
{.$

1.3 5.1

" 1" Prescriplii gererale ...... .. .. iDcendiului Smtralizareadetectirii Semtrxlizarea de avrtizaE

INVENTAR DE INCENDIU, PIESE DE

$I SCULE
{tl d!|)

PARTEAA.VII

.-

ncsIArrrln DDxAsrM
GENERATTTATI Domeniulaleeplicare Detililii ti explicatii

{s5

t.2

Regdtr pnhu 1.3 t.1 t.5 1.6 t .7 1.8 1.9 r,I0 r,1l 1.12 l .l 3 l,t4

ola-riflcrrcd.ei dolt6hueHs,iNveb.-!|tdltinie

,t9B 496 498 498 500 500 501 601 50t 502 503 LTNII Dts ANBORI

'1
505 505 505 506

zl
22 23 2-4.

z5 77 28
2,9 2.10 2,ll

t
3.2 3.3 &4 a5 :ia
L

5r2
512

515

ViBlATri roRsroNALE
516 51.6

.t.t 1.2 19 {-4 DE


5.1 5-2

519 5lp 5r9


519

t.t t.2 t-3 t.1

325 625 530 53lt

Reguli pentru d3sifierrla 9i coBtruelia rsvelo. e{ititlr4


prizto. de fund ti Chesoanle Deschide.iin lo\eligdl exterior Montarea tubulitturilor MecoDisme disDozitir d automatizare si

li litiltllil -Yll :ll:'i il llll ii i: -'tii'l

537 5t0

1.7

tu2
5.13 511

A DE S A NT I N INS TA LA TIT

2-r
2.3 2.0 2.8 2.9

r ux , P( , . . . . . , . , . . . . , , . . . . . .

DiamelrelelubulaLuril I Pozilionerea ubulalurilor Drenarea lnciperilor de maiini

u1
.......... . .. ... 5,t6 516 5'{6 547 547 517 517 5{7

2,ro
3

Drenarcatunelelor de . magaziilor msrti ..........,.., Drnarea ricite .............,..,.. inceprilor Drenarca Drenareaileeptancuril colerdamurilor...................... Drensrea picurilor Drcnarea altorlnceperi DreDarea INSTATATII DE BALAST P ompc.............. . . . . . . . Diamtreltubllaturilo! tubulaturilor PozllioDarea

....... .. ...... ... . .. . .. ......

3.t

s.e
3.3
1 4 .1

540 . . . . , , . .. , . . . . . , . . . . . 5 4 9

pENrnu Ncihclrufrt tiaHtitb Di, FE pEGdLIERE lNsrALATrr


lor Pompele dispozitivele ile eciioDare. ... ... .. ... ... .. .... ... ..... .. .... ... .. ... .. ... .. ... ,,. ;i ... ,. .. ,,.., ... ,.. .:... .... ... ... .i . ...... .. . tubulct$rilor PozilioDare A TUBULATURI DE AERISIRE, OS BVA.CUANO GAZELORDIN TANCUNILE pREApLTN$I DE MAsuRAnE (soNbI) DE MARFi, DE Tubulatrri de aerisir
Tubslaturi de evscuere a gezelor diD tarcunlo de marfe ale ltkdlis,rlo!

S;o 55O

5 5.!
t,;!

552 554

5;3 5.1
6 0,1

Tubulaturi de prerplin Teneurid preaplin Idstelalii demisumr


INSTALATII DE EVACUARE A GAZELOR ARSE ... . .. .. . .. ., .1.,1. ..

6.2
7

Tuburi alelacuarea gazelorars TobE de e$apahent INSTALATII DE VEN'I'ILATIE

556 556

Canaleri tronbe de ventilatie,oriticii de aspiratie ..................... ... ......... ...... Nave de merluri cu to$aj de 500 sau mai muh, Dave de pasagericare trsnspode cel mult 36 passgeriEi ne\-ecu destinatie spcieli care treDsport! tru mai &ult dc 20O de .... ..persoanedin persodalul special

557 --tt/

7.4 7.6 7.8

speciali Na! de pasageri cal! traEsportimai mult de 3Gpasageri navecu dcstiuatie { care transporte mai mult 1ilan0 a* lir3rltr! 6r Dotatalrrlspecial Petrolierelii nave combinet
Inciperi de mafidi l'i turele Inciperi de categode special!, pntru autovh:cul,ecu cdrMibil incEperi inchise cu lncircare pe orizontate Magazii pentru mnrfuri periculoase Inclperi ricite ll tdr$oarc it

558 560

560 5O 56t

Rlgult Fedeu chsiltc.lea ti @Ir.kuclla ,r\.kr

a{|iqr|.

8? 56t Sttz 56? 582

7-9 7.lo i. t r 7.12


8 8.1 8.2 &3

Sla(ii de slingere spumasi dc stiogere cu votumetrici Itrciperi cu acumulaloare culii de acumulatoare ti Hangerepenlru elifoptere ........

Ventilatia hcepe lor cu aparature rsalio

a4 t5 &6 t.7

a.a
t.9 &1 0 E.
I 9-l

a2
OJ t1 95 93

INSTALATII DE COMBUSTIBIL , Pornpe..................... b6B Pozitionarea tubulatu lo. 5&1 '' : '' tn cllzira combustibilului tan c u ri. . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . ir Evacuerea din tencurite apei d" ...................:.:........,:....::.....,:,:...:... * "".b""ili Colect&ra scu.gerilor combustibil de ,....,...,,....,...............56a Umpleree tancrrilorde burcer ......... ' ' ..... E0{ ' '''' '' '' : Tatrcuri combustibil cle .,....... . . . . . . . . . . . . Alimenterea combnstibil notoerelor cu e cu;;;;;;;;.;;;; .:.:..::.:::.::::.:.::......:.*l Alimentarea combustibil cilddrilor cu a .,..,...,.....,i,...,.....,,$5 Al i meDterea combustibil tu rlrin e loc u a b u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . .. . 5.6,b cu d r . . U,tilit_aree tileiu],uibrut 9i a reziduudlor gtci dtn t.nrud dnpt cofitdriblt D.ntru dr carcafl ra petrotrer ._ - ,._ ._. r.. ... ,.. ... 866 .. :' ]NSTALATII DE UNGEHE ''':, Pompele ulei alc moloerFlor combu3tie de cu iDt.m5. ale reilortoErclor alacupLjalor g6e d Alimlterea cu uli de udgprea motoerelor cu cobblatie ttt!f,r! ji a *toaag"to, .,. Ae PoDpele trlei ale turblnelorc|r ebur tl ale reductoerclor , , .. . ... .,. ., , ., ,,., . . dc ., -, , , . .. ,., , sag " Allmentarce El.i de lngerc a todrinclorcu aburgi e rcductoaElor.,.,.......^.,.,..,,... cu fAO Telcurl de uIei ............,... , . . , , . . . . . . . . . .

In l trl c ti edeunderear'.b t " " I " . ; ; " ; . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . . : . : : . : . : . . : . ; : : : : :":;:.:::..::.:::.: gi DE RACldE


,5t9 573

t0 Lt
10.2 r0.3

rca
t05
ll

5a

5;8 t''8
DE AER COMPRIMAT

r l. l I t.2

s?{
ffE INSTALATIT ALrltENTlaE CU A.pI A Ct1,l}d,alloF . DE
Tarcuri

uJ
t3 r2.l i

rz2 rz.3
t3
13,1

5re
577

5?5 670

uL2 ri3
l{

tn
DE CONDENSARE

t{.1 la.2 ra.3 t{,1

579 570 tlq

tr!

38

Rquli pentru clesilicarea ioostruclia ,i navetrormaritime

t I.1

li:2

INCERCiRI HIDnAULIcE lntercEri hidraulice arnrituri la lncercirihialraulice tubulsturi Ia


PARTEA AjIx iIA$INI fl IIECANISiID GENERALITATI

580 '580

.l.t

t..z
l:3

a".t
!:5
2

.l:6

ileteriale qi suduri

,:r
2.3 2'.1

. , MOTOA.RE ANDERE CU
IDdicatiigencrete Cotrdilii gbDerale Betiul motorului

583 583 588 589 589 590

z5
9.6 2.7 2;8

591 59! 591

sgb
599 599 599 600 600 600 600

t0

t12
$

2.10 2.tI

r60i
603 603 603
604 604 604 INTERI[ITENIE

't.i

3.r

3.3 3.,I B:i

4.t '4,2 '1,3 4.4 5 6.t 5,2 .. 5.3 ,G. .t .6.2


DE PUNTE

r608 606 6t9 61S

820 62t 622 623 624 ,6U

ReSullFntru claslderca,li. coorbuc$ariavel*


tb

'oart{trla

39

or4

D
7.1 7.2
''

t B t t I I b

....... 0!0 i:',...1.;..ii.,..'..,)i..'.i .;........ $A ..................,:'.:. :.1.'.-.;....... B:10


. ., ti l !: ).1.a. i l

E': E.l E.Z 8.3 E.4 8:3 E,6

Ir tt ,r b F

8.t
E.E

F h
l h p
]t
tl I I l.t 1.2

p
lb b

t3
1.1 t.5 1.7 I.E

ta

2,

).

b F F
F
|.

?-r
23 24 z6 z7 23 29 210
1ll

P p
t

Funduri bombate

p
t

E
,t

t
3.1 3.2 ].3

I t

r.4

1
.l

40

Blt$.

qtaxitirE f,t$&, sled8gE*s ti corDttucfh nnve&r

+
l.t
4:, {.3 4.{

6li

gn
672 872

L:
5.1 6.9

&{
c! at

frt

4:'&t 34

suB siiriualToARE Dt qttDURI St RECIPIENTE PBF$|9NE

irirExl

' cas{dltrtl ''""v:-n """'-"'"""""' 07t .o.dll$ eladto4!. h colltlue{.L ...-.-..........- .......'.;n.,'"{ t?t Aro$llrr $ rp.rltrh dr Ellrrrt d tg.litol '..*..-,,';'.-.."-"'-' . lotrp $deie privltou..l. tcbtabltostGlr.th crl{tctl al lt rtphlGP*h,|u} t'&tl+!c " ' irq EXEMPII TIPIcE DE IMBINARI PRIN SUDURA ACCEPTABII'I:- P-E-NTRU 67E suB "' Ilirjifrr. stiinsfroefle bn cflounl lI REctPIENTE PRESIUNE

j .:

r ,pAsIEr[ arxl l

::

.:

rt
{it lit tt.l 8t .ERrt\tTE CEUEBAIS

0r

sr q99
q9t

i*r a es
st
4
i;'

2-3 P$

cs
1,
'al $.t 3J 3,4 I

' ELECTRIC.4. sgnsn pntNcpAr-e DE ENERGIE


Coolo.{i Flrelgqli d4 !Brflc ti prtrr+ Fri Ag.ega&b afectrlce Nurtriflrl fi put re{ trgCormrtoarobr '.....-,........ ..I' "' AlimeDtarta atela surseer(trioan de ercrgie (de la mal) elect ci .." de el de " " " "" "'i""""""" Slstamul conect4r su.selor energie

"

tr

a.$

I:{{
672 G72 672 872 4-3 {.4 1.5 4.0

ry.l* _{4!gfa

nevelormarir.im. ti eollsihretie
7t0 "",""';ii;;; .... ...:......:.:.......... 709

AlimeDtara ilstelaliilor esetrtlale .......

li:::l:::: ,\umenrar.0pupitrelorde comandi ale n.

sisrrmeror r"'..,.""i""i erecrrrce 0;

Instatagiiiis-trt.ii"-.-..-:.:_..-...:l'"t ae

q79 t?1

673 6?tt

5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.E 5.9 5.10 6 6 .I

li'.ig11iX?Bi ^"r'ono"" "i..r.r,"i;;;; Corinle geEerate


Interblocarea functionnrii mecanismelor Dispozitive de decon.ctare de siguranld

;;;;;;;r;;; ;;;;;-

7to 710

qr. ! i?9
G?8

e?t t?t

)'

e.t
6"3 4.4 d.5 0.6 6.1 6.E I 7.1

l: ,1 : l l l ] - t .de Actionara ctectric{ a instalaliiior d gu\rnere " e ,,.Aclionarea eleclriri a mecanismelor dc"aacmarc arenevrA Ar Actionana elctricaa pompetor Ation{rca lectricd e veotilatoarelor Aclionarea elctricE e vincjurilor de baree Actionara eleetricda ugilor tsnre aDfifoc ,i ILUMINATUT ELECTNIC CeriDtegDIele
hlftrupltormh dio circuitek a" f1".i"", Corluri de ilumjost '

c n h u r arri .

p *"r *

.. .. .............. ...... .. .......

?16 716 716 7t6 717 7t0 7lg 720

720 720

p;o.if;;......:: .:.... ....... .. ..:.::..:::. .. #::_"^,.1T",:**fr. . 721 rlumEatut de r\aria ..,,..,.....,....,.,,.., 'o''io",,roi
7n
p e e te ^ d c-cup e a rru -r" " ,"r r.!r l "
?22
rrul|lrurarea .,............. ' Folllarel d levigelic . ... ... ... ..... :.. :..

f.i"ii., ..:.:..........:...............:..... :............ ...723

[or pl
ff pr8

7.4

ll, ps5

p06 tsE !ee


[::

13:
t
I

7.7 E E.l E.2 E.3 E.4 6.5 E.6 E.7

....._._ ComuDica!ii iEtrioarede **f"1, Semralizarea alarmUg"**fU ........_ ' de Scn,nalizarea detecrerii incendiotui SernDalizarta peDtru evertizarea o.i"i"J vorurne!flca e ttrcendiului ................1:o"*u lo turctiune a tbteltului & ltlEgere ' SeDnsli2araInchidcri, urllor etus _. ' Smhellzarea cternnrii rnicaolcilor .._

9r ;";;;;il ;qqMuflcAJrf sriluor.,ronei relgratte etectrice maddilor ale

725 725 726

n?
728 724 728 729 729 7N

D]SPOZITIVELE DE PROTECTIE CeriElegereralc Prctecth grcrrtoercl." ..... ........... .. ' Proteclia rDoto&rlor .f*t.f". ........... Prot clia motoarttor.r"","r". ir.i"i : I dc s!vernarre protecriarrsnsrormsr",;;;;.-.. "r. .-1.:."''' ' Proteclia acumulatoaret..... .... .... ...: .. '
are aparatelor

8.E 0.1 9.2 9.4 l0

p r o te cri a e ch i p a me n te t" "o"t""te""*r i",,;;;r ;;;::.:..::.::..::.::..:....:.....::.:::.:...


Cerinte getrerale Itrcaprite su"'etorde eo".giuo*t"i"r' J. . ::::.:.. :.. :. . .. . . Jursete avariela navelede trsasporl """; de _erluai .,,.,...,,._..-_ ursrnDx dectricede la sursle a*.i" .......,........,..........:,.:..::.::.. tra.etrergiei de txspozrti.'ete poroirealc diesetgln de ratoarelo"a"**i".....,..........:::::.::..:..:.:...::,. MAIINI ELECTRICE

Pmteclio t,BFitord cortror, ""r,-"i*i",, _"a""."i;;;;;;


INSTALATII ELECTRICE AVARIE DE

,;;;;i;t;;

i;;:l;;;

73r
792,

t05 J05 )sj ]a?

?,
r

734 735 .735

p8 108

r0.1 r0,2

Cerintegbne.ale Inele de contact,

clasi.ficarea 9i codstructia navelor. nariiime

10.3 r0.4
10.5 r0.6 10.7 10.8
Generatoare de cureDt altenativ Gene.atoaro de curent continuu Frlne electromagnetice

?38 734

u
1 1 .1 11.2 1 1 .3 12 12.1 12.2 12,3 12.4 l3 13 .1 13.2 3.3 13.4 13.5 13.0

TRANSFORTIATOARE
Indicaiii generale Cerinle gcncrale Suprasarcina,rnodilicarea tensiunii 9i functionarea itr paralel

740 740 740 7,11 741 741 741 ?42 742 743 743 743 743 743 744 711 746 74G 746 748 744

CONVERTIZOARE STATICE DE ENERGIE '


Generaliteti Distorsiunea .rdmisibiH n formei undei de tensiune Sistemelede comandi ii

Aparatede misurl ...


ACUMULATOARE Cerinle generale Amplasarca acumulatoarelor penrfuacumurat rncapeDlor oare 'ncalzlrea Ventilalia iDciperilor pentru acumulatoare Incircarea acumulatoarelor . . . . . . . . . . . , : ,. . , . . , . Instalarea echiparnentuluielectrio in inciperile pntru acumulatoar Pornirea electricia motoarelor combustie cu internd................,... APARATAJ ELECTRIC SI ANMATURI Aparate elect ce ArmAturi clcctricede monhrj

ts.1
t4 14 .1 14.2 15 15 .1 15.2 15.3 16 .16,1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.7 16.8 17.1 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9

APARATE DE INCiLZIT SI ELEC'I'ROTERMICE


Cerinte generale Aparat de incilzit lncdlzitoare eleclrice pentN combustibil 5i ulei CABLURI $I CONDUCTOANE Conductoare Materialeizolante..... rnveltulr (manLalc)
A.^ h e r ir i .iP ^ r n r a a r ;a

24a
7+tJ 71!

Marcarca..,..,..... , . . , Cabluride-montaj Reteauade cabluri INSTALATIILE DE PROPULSIE ELECTRICA GeDeralitali


Teffiiudle admisibile de alimntare Matinile elect ce lntrerupitoarele din circuitele principale qi de excitatie ......... Posturilede comandA instalatiilor propulsie elect ce........... ale de IEstalaliielectrice propulsie convertizori semicooductoare cu ................,....... de cu Protcliainstalaiiiloralepropulsieelectdcd ................ ................................. Aparate de mesure 9i de semnalizare Cuplajele electrice..... . ... ... ,.. ... ... ,,. ,... .., ,,. ,... .... .. ,... .,. ;.. .... ,

749 749 i19

757 '157
758 758 759 759 760 760

Reguli Fentru elasi{icarea fi condtiuctia navelor maritime 737 737 737 738 738 739 740 740 740 74 1 741 741 741 742 742 743 743 743 743 743 ?14 714 746 746 746 748 748 748 749 719 719 i19 7J9 SLIPLIMENTARE PENTRU INSTALATIILE CU TENSIUNI IPqNTC T1AI ]IARI DE 1OOO V Cerintegenerale
Sistemede distributie a energiei nispozitive'leprotecli Legarea la pSmint de protectte

43

it.l r8-2 ::,3 :!l 13.'l

:t.;
I !.S iE.! :9 1!.1 . ]': :'-..3

761 761 762 782 782 762 763 763

lE-gf]t_g.L\ ll.l.EcH DESTINATIA NAVEI


Na\e de pasageri

rpA\tENru ELEcrRrc. REzuLrA L i:E DrN

cu combuslibjllErezervoare, a, ternetordr (at terati si ruriercpcDrruIichideti,ttrrn"Un"...._......1..:._...:_'... is_ . N ve cu dFstinaliespecial; Na\'e catanaran i{acarate ptutitoarc Si Dave ilaaara " ""

o" t' **.or"",""." p";;;i.........:............ .. . .. ....... l,:l: 1",..:,,:" r\a\e,desrrnate transporlbriimijloacelor Lletransport

'r\i
,d9

:1.6 '; '.,.. 3! t!.1 :r:t.2 :t1.3 i t.t lt 2l.l 2t.2

Nav e des ti !ate por.t u t u r , " . " r " 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . : . . . . . . . ...............:. tra's **" i iii
. . . . . . . . . . . . . -: " 771 772

Ff; ililff",.r"r"ro

u EcHrpAMENruL ELEc,rRrc tNSrALATlruoR AL


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .............. 773
7?S ?73

PEscriptriigenerale

cu ur"" t . i"ii e 3 im:nl l rc .a "o.'gi u "o;; Ventilatia incrperilor ftigorifice ..........; i;


r r ' mi n a tu r cn p e rl o rl ." ri* in rl PIESE DE REZERVA

........,....................:.:.:.....:.....:..:...:...........,..:. 773
' ' '

Cerinte generale Norme pentru piesede ."r"r.r,i . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . _ . . _-

774 774

PARTEA A-XI I INSTALATII FRIGONTFICE I 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3 .1 3.2 3.3 3.4 3.5 PRINCIPIIGENERALE
Domeniul de aplicare ...........,....,.,... Definifii 9i noliuni . .................,,......, ' Supravegherea docurnentelia tetni"a". 9i ''''''r"

GENEITALE

......

779 779 779 781 781 781 782 783

?57 757 75a 758 ?59 ?5b 760 760

electric

INCAPEnILE - INSTALATIILoH

F-RIGoRIFICE NAVALE

Cootparljmcntul meginilor frigorilice 784 rncap.fl pcntru pist rrr.a rezervelor ageDtrigorific re de f 785 '\tagaziilrigorifi.c de marfi ................ 785 camerede congerare ae racire ....:.:.....:.::..:...::.:...::::......:...::::..::.::..:........:... qi

lncEpericu utitaj tehnologic

785 786

Reguli pentru clasiJicareasi conrkuctia oarelor maritirP 4 4.1 4,8 5 TIECANISME Compresoare Vntilato{rc DE CALDUItA, RECIPIENTE SUB PRESIUNE $I APARATE SCHITIB,\TOARE DISPOZITIVE DE RACINE qi sub Aperate recipieDte presiune.. .. .. ...
nEcitoarede aef

786 786 786

5,? 6 6.1 7 7.1


8 8.1 8.2 I 9.1 9.2 l0 10.1

787 787 788 788

TUBULATUNI $I ARMATURI A n{turi fi suFapede siguranti ........... . . . . Tubulaturi

APARATEDE CONTROL IITSUNi $I DISPOZITIVEDE AUTOI{ATIZANE SI 7go Aparated control;i mtuure 780 Dispozitive de autonatizare

IZOLATIA
Izolalia spatiilor ricit Izolatia tubulaturilor

?gr 7Sr
782 752 793
."............

INcERcARI
lncercirile mecani$mlorii echipementelorla uzine constructoat! ' lrigorificela navi .. .. ...... .. ... instataiiei lncercarea PIESE DE NEZERVT Generalititti piesde rcrert[ Normepenl-ru

10.,

PARTEA A-XIIT UATf,NIALf,


I 1.1 t.2 1.4

PFINCIPII GENERALE . de DomeDixl aplira re . . . . . . . . . Delini!ii si explicatii


Supravegllerea

tr{arcares
Laboratoarelepentru iDcerciri

7gi 797 797 799 700

METODE DE INCERCAFE Generalititi


metali.e a trttod in(ercare malcrialFlor de lletode de incercare a materialelor nemetalict Incercarea la sudabilitate ....

2.3 3

801 a01 306 809

OTELURI $I FONTE
GeDralititi.......

3.3 3.4 iL6 3"4 3.9

Otluri pcntru oorpul narlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oteluri Pentrucdldiri, schimbitoare de celdur! ii r.cipinte sub presiune Tesi din otel Oleluri pentru constructii car lunclioneaze ls ioprat{ri dcltute .. .. Otlufi pentru lanlud PieseIorjale din otel Pies lurnalc din otcl Piesetur ate din fonti cu grafit nodular

810 810 815 817 818 820 82t 437 a:8

R.g{rl{ Fntru chdticarler fl orrk{clia

r|!.lelor m&"lttrtrp

{5

t80 fm il6

t,to 3.r I 3.r2 3,t3 3.t4


I {.t 1.2 4.3 5 5.1 5.t t 7 7.1 1,2 7.1 gr PLASTTCE DE ORIGDTE oneAN&i

8m
Elll

r3a
'&46 8:'p 8{t
E{8

&lr 8in

tas tat

I
8.1

ANTtCOROSIVi,

&2 ft

t5e
E52 : t58 tEE t58 853 LAMURI SI PANIME
I

a.{
t.6 I 9.t 9.2 9.3

ts5
Parlrne did libre vegotele $i si.tcticc

859 859

Plfnrtr e-*rv
SUDAREA l.t 14 1.1

$a $a
863

8ia 86d
TEHNOLOGTCEPENTRU SUDARE NLI L'

et

t65 :eb 8l

ai
I

Reguli pentru clasifiearea !i constructia navelor maxitime 2.4 2.5 2.6 .2,8 2.9 2.10 2 .l l 3 3.1 3.3 3.4 3:5 1
Sudareacildirilor navalcti recipientelor presiune sub ...................,.. tubulatu lor nalale Sudarca turDate qi io4ate ............... Sudarca pieselor forti Sudarca . ... .,... .. . .. . ... Sudareaolelutlor placate ......... Lipirea Sudarea a l L rm i n i u l ui .i al i Jj el or .rl c greleiti a altor metale Delcroase SudereacupruluiSi rliajelor srle, a rnetallor .....,... 868 869 869 309 89 87rl 87t) 870

CONTROLUL I\IB ] \ A F I L UI ] S TUA T L


GeDeralititi Volumul conlrolului Dedistructiv

871 871 A preciereacallt[tiiimb in irilo rs u d a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . a7:l

. . cu CoDlrolul u1tra6 u D..1.e . . . . . . . . . . Controlulrezistenti etangitnlii imbinirilor sudate $i MA1ERIALE PENTRU SUDAFE
Pdtrcipii generale llate ele destinate sudtrii otlurilorde cdBstructii navale PriDcipii generale

876

4:i 1fi
4:2.1 '4.2.2 1.2.4 1.2.5 4,2.6 1.2.7 ,t,!.8 4.2,S 4:3 4,4 4.5 4.6 1t

877 877 877

pentru lncercare Ceriniegnerale 87.J Execulia probelor Diepntvetelor. Criterii de ap.ecieroa rezultatelor inceicE lor 870 pentru sudarea electrozilor Incercarea elctiicl manuali ... . . . . ..- . . . . . . ............ 881 elctrozilor lncercarca destina!inumai sudirii i'nbinerilor de col! ........................ 883 ..............-......... 884 lncercarca cuplurilorsirmd-Ilux ............... cuplurilorsirme-gaz prctectie ................ de Incercarea ........ 888 lncercarca mate alelor pentru sudarealn baie de zguri Si vertical in mediu de dioxid de carbon .............. 888 pe matdialelorpentru suderea suporta oleluritornavale........................ 8S0 lncercarea ll{etriale destinatc sudtrii otlurilor de cildtri 891 inslalatiilor, llate ale dstinatesudil.ii o Flurilor de execulie a matinilor, Drecanismelor, echiparnertelor, tubulaturilor .......,.........., 89i1 Dlaterialepentru sudareaolelu lor de constructii Davalsupusetempraturilor scezut 891 llateriale pentru sudareaotelurilor de inalti rezistentn . . : . . .: . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,: . . . . . . . . . . 891 l\fateialepentru sudarea eluminiuluiti a1iajelorsaIe.......,.....................,..,.!,......,.. 892 PANTEA A.XV AUTOTIATIZAREA

I 1.2 1:3
i)

GENERALITATI
d aplicare

895 895 E95 896

E. 2.1 2-2 2.3 2;3.1 zL2

CONSTRUCTIA DISPOZITIVELORDE AUTOMATIZARE LOR COIIPONENTE


Generalitlli Materiale CoDditii de f unclioDare

397 897 897

Reg li penlru clasiticarea constrlrctia navelor .naritime $i


t68 t69 i69 360 i69 !70 |70 FO 2.4 2.5 2.6 2.7 Condilii de Dlemente ti dispozitive electrice ii electmnice ElcmenteDidispoziLi\e hidraulice...... Elemnte ti djspozitive pneumatice

47 800 899 900 900

3 8,2 3.3 3.4 4 4.t 4.2 4.3


4.4

ALIIIENTAREA SISTEI{ELON AUTOI{ATE


GeneralitAli sistemelor electrice !i sistemelor hidraulice sistehelor pireumatice SISTEME AUTOI\IATE Generaliltli Sislemulde sernnalizsrc ent i\ n pre\ Sistcme indi.atoaresi inregistcatoer.

c0l
001 901 901 903 903 .. ............................ .. 003

l7r n3
176

4.6

Sisteme protectie de Sisteme comandi de Piesede rezerve

s0{ 9rx
904

izz
t17 t77
l7t)

5 5-1 5. .2 5.3 5.4 5.5

TELECOIIANDA SI AUTOMATIZAREA}TA$INILOR, INSTALATIILOR


Generalitdti lnstalatia de Instalalia de producerca energiei lectrice Laroxrr cu comDustllll l i c h i d Instalatii cu tubulaturi

t7!

a1
t83

a4
188

900 908 910 910 9t1 9ll

B8 BO

s1
al
191

6.1 8.2 6.rl 6.5 6.6 6.7 7 7-l

CENINTE IIASINA GHEREA INTR-UN GeneralitEli


Verif icara instalaliilor Instalatia de propulsie llecanisme Inst.latia de producere a energiei electrice. Instalatia de producerea aburuiui Irslalatij cu tubulatu CNRINJ'E SUPLINIENTAR-E PENTRU ]IA\I.\I TEiIPoBAR IAR( cART NAVELE CU COIIPAR'I'IITENTUL

p1 02

913 919 914 014

9r4
914 914

s5
95 85 06

7-3 7.4 7.5 7,7 7 .8 7.9

97 97

Atribuireasemnuluide iutomatizarc:1...... VedficareaiNtalatiilor altomafizate Cerinlegenerale Instalatiede propnlsie ......,....... Mecanisme Instalaiiade producerc energiei a electrice Instalalii cu tubulaturi ............,............. Protectiacontra inceDdiilor .,........,.. Semnaliznri Si comunidri interioare Anexa 2 Anexa 3

.,......................... Cr5 ..,......................... ,.. S15 ............,+.,...........-: 915 015 .......,....,,,..,...-..,........ gl5 .......................-... gtg ......................... 916 ........_................._..... 916

s7
97 98

917 917 918 920 921

{{

Refluli peatlu .-lasiticaree li crnraruetla navelor maritjsF PARTEA A.XVI

comrtueTtA gr rEzrs"Eryfaoonpulur ravELoR 5r &Inerlof, Dm [atD


}L]TSttC ANIAf CU FIDNE DA STICLI

AL

GENEN.ATITATI
Do[!.ll l dc aphcaru Dcfini{ii .................

Cerintetehniec aprelelc Suprav.ghcrea Mrtcrirlo,.....,.....,,.., rErmr oe olatufalit rprtii iEtercostale qorqicrc modckt Sitmlrtltrt ......,.......,......

c25 925
9i.5

st |aO

su
ET

2.1 2.2 2.3 lt a& at ,3


3.lt ,19 2.10 2.tt 2,12 2.t3 t,ll 3J,

, :.

coRPUL lr SUPRASInUCIURtTE ltAvEr Cadslegctcrrh t$dqd .d..fc.,....-,,-.;.,':..,........,:,.,... . ... .l .. ... ,. .. .... ... ... O6rtun futdulli OlrtBr. bcrdnld bvegol g orrt{ra F.rgi ..., ... ... .... .... ... ... ... ...,. ... ... ... .... ... .I. P.odili

939 03t 93!a 086 gltE ttt

D!euplrl

t3r t{0
9{l 942 942 912 9,t3

:
Forfqaltalr ....,.....i...,*........"..., BxtflD8ltl|c arrret,.w.L!lt rrboltlst port e c. ,i cbitcdc ruliu ........,.. Pulul magililor $i clldtullo., namob tloebllor.d veltilsfje 9i .arrele $dlo

dr Ergarie

tMrlRrruRrLE NAVELoRpEMIRU NAvtcATrA lN GTTETURI

lrt

Gcftrrlitlli I-ntarlturilc patrugheatdale lavelor ah stagrrls G! .............,.,.

tlE

as

CORPUL BANCTI,ONDE SALVARE 4.1 Ge!ralltAti 944 4.2 lh$lttul cxt rto.,,... , . . . . .. . . . : . .: , . .-. , . . . 91{ 4.3 O9atura .........,..,. . . . . 9,t5 .A Fixarcainctrlatiilor9 i" . . rt ip . . " " i. i" i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . : . . . : . . . . . : . . : . . 9{6: :.:: {NEXA T TiPuri recolDeBdatc ma!dplostict aruatl cu fibrc dedtcll dG 04E dl{ExA 2 PDoprietltlle tizico-rneceoiee maslor al. plestiee afmateeu fibnedc stb1l............... 9,40 {NEXA 3 CeriDlepDtruaLtcrmilrrls prin calcnl a dimcDsiuDilor osaturilor.orpulllor Davelor gra ti r bt.ctlor dc rele.re .........

r5
925 95

sl

ua
T:

JA

019 e$ .e3{ lq

Partea A-I

CLASIFICAREA

rlco rFt
1GE

trt

!40

oal
212 )12

ta2
tt l

t..
t

b fo
,

ta4

rfa
15

l!.

F F
t

E
'

t
I

Partea ArT - Cleeiftoareiq

!t

1 P*III8IPIT GII$NALE
I.I DOMENIUL DE API,ICARE lo aceasti prrte I RceFlitoa s_atr . mrr utitizat Dotjunile: nclnll _ rgulite lentru tlasil! carea9i cobstmclianavelormaritime,cuprin_ zind urmEtocrete perli: - Cl4siticerea (A-t); - colp (A-II); -- hstalalji crhipsmente{i dotiri (A_III): - Stabilitrte (A-t\'); * CornpartimeDlare (A_V); - Pro&.Fs contm incerdiltor (L_VI); - In6tahtii de nagid (A-VII)| - hstahtii cu rubuhturi (A_VIII); - Mesiniri mecaiisme (A-IX); * Clldnri, sctinb osre de c dula ,r rtcF prente sub presiun(A-X); - EchipemeDte etectrotclllico(A_XI): Instatetii frigbrtice (A-Xr); - Metriel. (A-XIII); - Sidaree (A,-XIV); Autorlrtizer.a (A-X\')i Constructia$i reristcola corpul[i la\llor .,i blrcilor diD material plrltic armat cu tibre de ltidu (A-xyI). Prescrhgi ilplbltrt t (L Rsgut0 . cnnge sEp8ratedar utilizat ln le{Ilure cu neSulileIn acUvitatead. suprevcglcc a RNR, PEescriptitle suplibcntrrc 6lEt gtupat ln: Grupe I _ lldlljmrri ajutltoare (cu carachrd recomandare); Gruprg - normat.hnic. (cu cefteter obligatoriu). CerlntecoDtioDGf,ilre _ ccr.l$te,tre.specilicale Regulisau lo prescriptii lo suplimeo_ lare, lormulale de RNR ln timpul efettudrii activjtililor de clasificarc.

t,t,l R.gulile pefltru clssificaraafl cotrstructia navelor rnaritinrse $plice umibtolrlor .afegoriide nave: .l nave d pasr$ri. ne\r cist.rn! (d.stimte transportirii tncirceturilor pcrlcut;ase) ii rlinotthrre, indifrert de putelea mr$inilor principale sau de tonEiul bnit; I nrve autoprcpulsate, nellenFn(to le 1.1.1.1, putereama$inilorp ncipaled55 kW cu sru rnal m6lt; .3 nave, nemenliorate la 1.I.l.l l,!.1.2, cu ton*jul brut dr 80 seu mdi mutt. qi

1.t.2 Cu a.ordut RNn. Reg$litese mri pot aplica ti peDlru clasificera eltor Dave Dementionate 1.1.1. la I.t,3 negulile 6tebilescconditiile cetute nd_ r'!lo. dr.itime {ti iB6tirlatiilo. trigorifice, pllrtru a li sc pite{ acorde cle6a R.N.R.
l.l.:4 , Accssti. part E, Regutilo. se rptiei atlt urolri ln rolltaEcti dt Vl Eaftlo!.I! ?!rploet!re.

':
1.2, rri|tl i!

DEFINITII

$I EXPLICATII

Dltililjile tcrrn6.4o! utili4tt in geRgulib nNS, slnt drto la perta O ,,nrguli gOn.rile de suprawdiert&._ la acioptiu!.a acest i plrti de R6gtrli $a ttlopt{t, cr,d.fi niti! :
1,2.1 crtrpo dc iDrpoclte - giup{rea (rn vederea efoctudrii itrsp.ctiilor din cadrul suFa_ veghe i coDtiDue)fie e unor jnstelaiii sau ech! pamente asemlnitoqre sau cane functioneazE lmpreunS,fie a unor itrstataliisau echipamente care luDctioneazd lmpreuDd, Iie a utror insta_. latii-sau chipaor4t"- corc lorDazd.o tnits,t . omogFDa.

52

Partee A-I -

C.lasificerea

2 CLASA NAVEI.OR
s.r GENERAT-ITATI -':
ln prima fraclie, numiretorul este intotdauna RNR, iar nurnitorul indirn modul de suprareghere din timpul constructiei, a pirrespeclive lilor dc torp ti dc ma$ini,pdn smnele C.)i M (lez' 2.2.2).lntr-s doua lraclrc Ium0rAtoml este inlotdeaura H (navigalie ..Uarilimi"), iar numitorul indicn regirna de navi$lie (vezi e.2.r). P hngl simbolul fuundamental, ir simbolul de clasE al navelor mai pot fi cuprinse, daci este cazul, oricar dintre smnelc menlioDatede la 2.2.3la 2.2.5qi dc la 2.2.6 si 2.2.7. 2,2,,2 In Scmnelcpntru suprarcgherea timpnl eotrslrucriei 2,2,2.1' Dac6 nava .e se va clasificayi rnrli nile sale se conslruiesrdupn Regulile si sub supralegherea RNR san a unei Organizalii de Cl.rsifirare imprtenicit! de citre RNII sil iDlo(uil.c6. .prni,cle dF l1 r,urnilo l pfimci fraclii a simbolnluiIundamenlalrimin neschimbatc (ra.la 2.2.1),adici: cM sau C. gig.:l,C+ DacX ndva prrluat:' spi! clasifiear RNR ri/sau Inafinile sale au fost eonstruite ante or dupi Regrlile $ sub supmvegherea unei Organize!iir ale Clasilicare, recunoscutl dar neimpulernicildde cblrF RNn sr-l inloruirscS. deasupra selnnelor eu\.enite de la numitorul ? mi fraclii a siDbolului fundalnenlal se pun liniute. asttel: CH CH CH $u C. 2.2.2.3 ljaci nava pfluatd spre dasificare RNR ii/eau matinile sale au fost construite snterior dup.i reguli ii sub.: snprar'sghere nculreunei Organoscut: sao fdrE supmveghera n;zatii de Clasifirsre,semnelecunvenite de la numitorul prjmei fraciii a simbolului fundamental, se lnchid intrd pemntze, astfel: (CM) (C)H c(M) sau (c.) :1.2.3 Srmn.lc lntiritwilor penlrr ghcald

2.1.1 IINR poate cl:rsifica navele ro$truitc sub suprayeghere{ de clasificarc propriei d. asemcnea, poate flasilica 9i reclasifica na\.ele in.rnlonlarc. sru reslshili flas! ns\clor (!f"ri lo-a fost rctrasi. l-lasa llNll 2.1.2 ordala uni na\e indici faptul rn nala, mafinile, instalaliil ri cchipamentele sale, prccum Ei sublabricatelc fi materialele carc intrd in corstnrctia acestora satisfac, intcgral sa! lntr-o nlisuri accephte ile cEtrc RNR, prscripliileFcgulilor aplicabilcin Cls\ilii!)e0 sau 2.1.J uninave 'rrlasificarea est atestati prin eliberarer unui Certificat de . Clasd ti prin inscrierca in Registrul Navetor. 2,1.1 ln general, navele sint clasilicate sau reclasificate pc un ternren de 4 ani; totugi hr unle cazuri, pe baza unor considerentethnice, RNR poate clasilica sau rclasifica navelc $i pe termenemai scurl. 2,1.;* Clas3 acordit!. ins.ricreadin R.gistrut Navelor $i Certificatul de clasl i9i pot pierde valabilitatea in cazudle rnen{ionate in partea O,,Reguligenerale supraleghere" de (vezi 1.4.15). 2.1.5* RNR poate restabili bilitatea Certifi(atului de ct4si, 1a torrlui, daci nara este prezeDtatila o inspolie (ve?i 3,3). excepti0nalS

2.2 !,2.1*

SI,\iBOLUL DE CLASA.{L NAVEi Simbalnllundamorlsl

Sirnl'nl ldirdrrne',rJlrl fla.ei s.orrl date de citle ReAiltrul Nalal Rohan ia\.elor rnaritimo .onsje Jin ll."lc semn. r. rigurea,a in l"ale c!r,rrilc i sirrLull|l de clabaal .,rii tiFi navc. A(est simbol se compunedir doui treclii sepirrre prirlrn rn.nre. 5l,re errr,rplt| simboIul iundJnr.nral poate !\ca Iornra: RNR CM RNR

\1",

- irr ca,ut unei na\t r,,rDprol! O Fuls.rte, sa! H 3 in caz l unci nate n.propulsate.

\t/

2,P.:l.l* DacAnava arc intiritu Pentrr gheati c.tre satisfaccondiiiile prelnzute in Reguli pentru cazul rcspecti\', simbolul de clasi se compleleazi in frnctie de categorir de intiritrri rplicalI, cu unrl din urnitoarele sinboluri: Gso,

G50, c10,cm, ;i cto.

Partea A-I I r e n tfu D a \e l c t:n i pDtru g h e a ti . - l. r

Clasificarea lntirilufilc prrtnr gheali ale caiego.iilur c0respunzilolrre sinl. delerminat conform condil;iloro entatire de utilizarca nalelor PrcYizute in tabelul 2.2.3.1.

pf0pulsie,nu s

: . t eaz ; i s i m b o l d l d c fl .ts a r cn sc'nneleinti-

Tal,clul
Navtgslta rd uni i[ pc.ioedd d Daligalle d vale-rosurni, in toale zoncle de nartgalle .le o.@h!lui phnetar In pe.ioadadenavigatie de varn-tolnntli ln zona arcticA ln c ondir ii ur oar edc c t ' c . t A r t t r t o r t i n q i o n d i a n u t u i , In ner r . ln c s u! ' us e l ' nnr iie ' r ' t l ', 1 , 'l h pe.i.rodi de navigalje dc $rn, lr gh.luri spsrlc, dGparlite ri pe rortd mndle nenrclic. snpfse lngheldri nr sDrrgft@tut

t,riord.l si zoDcleltoeilil. pdtrn n.vigalid pfi! ghetrri, .. ri .gimrrile de nrers i! ufma $pnrgilorului de ghca!d, srrr de .om.

i-

h ehelrrr spartmdlunt

G20

ln m dr ile hc at ut r r c ,iI ehet u s p a r t c I n A r u n t

:13.9 Alegereacalegoriei de intnrituri pentru :hete se lace de citre armal.or, iD tunclic de r::ditiile naturale previzibile ir fare va fi ex:l.l.J* Echilalara catugofiilor de intirituIi :ntru ghcald ale RNn cu cele ale autoriuiilor ::mpetente iu dcest domeniu rstc prrzentat, in :irrlul 2.2.3.:1. Tal,clul 2.9.3.:]

O, @, sau O h lunctie de numdrul de compatimente vecine, la e ciror iDundare nava lSi merline flotabilitatea ;i stabilitatea mi ninrali melementati. 2.2.5 _. SrDrnclo pontrr Indlcarea rogiurll do

r*5,,,

I P"--,.'"rc*.d.
I
sEparati a c.tgo.lllor

*a'* T.*'" tt\tl "-", "* I !i..a polunrii a.cticc de .Itr rale
G 60 G 40 G 30

2.2.5.r{' Ilaci nava este destinati navigaliei maritime nelimitate (ir odce. regiuni) sau dace este destjnati navigatiei maritime linitate (nulnai intr'o anumili regiune), fiecare navn fiind construili conform ce nlelor rcspcctive cu eventuelele u$ureri adnise prevtzute in Reguli, semnul de-le numitorul fractiei a doua a simboluhi Iundamental st una dintre urmatoarElc cilre: 0 - pentru navele deslinate Davigaliei maritime nelimitate;

Tip B Tip C

ID lc
II

Tip D

La cerere,RNR poate lua in consiCrire esantionajul interiturilor pentru gheatn :nloclllit dupA regulile autoritetilor finlandezo:redez,pentru categoria echivaleDt; aintirirurii de gheal: soljcilate. :.:,1+ Semnclcponlrrcompartimentrrc DaoI na\'.r arc o compatimentare -i-. salistace condiiiilc prcvizrrle in neguti, irrtea A-V,,Comparlilllerlare", simbolulde clasd ." L"nrplpleazicu ur,ul dirlre semencle:

I penlru narele destinatF Davigaliei ln Iniri deschise,ln larg, la distanle fati de locurile de ad:post sub 200Im, sau pe parcursu ln care distanlele dintre aceste locuri sint sub 400trIm, precum 9i in miri lnchise; r - penlru nasele destitrate nE\igaliei ln mSri deschise,ln larg la distante faii de locurile de ad;post sub 5otrrlrn,6au parpe cursuri iD care distanlele dintre aceste locuri sirt sub l00ilm, precurn fi in miri lnchis,ln mgiuni cu linite stibilile de cntrc IINR ln lie2n - pentft naveledestinatenavigFpe lalrri nu mai mari dc gradul6, dupi cum tii u rmeaze:

t4

Parrea A-I - ClasiJicarea


baz.r rapoarlelor de comportare Drezentatede beDclicirrr; vefilicatede nNR. cles{ Menliuni textuale dtn .simbold do

- in miri dscbise la distante fatn de Ipcuril de adipost sub 5OMm, sau pe parcursuri in car6 distaalele dintre sint sub l00Mm- ir miri inchise ta distante fat! de locurile .de adipost sub 100trrlm,sau pe par_ cu$uri lE car distaDtele dintre aceste lo;uri sint sub 200M,nt 3 - pentru narele destirate na\,! gEliei.marjtime cosrierc sau in golfuri (rade). ln regiuni c'r Iimite stabitite de adrre RNR i; 2,2.5,2 Restringcrea regiunii de navigalie. - . datorila-stirii tehDicea Davei, s menlioDeaze ln Csrtifi.alul de clasa.iar in crz de nece6itaie, ii tn Rcgistrul Nalelof. C.2.64, Semtrrl naaoi ttrd carr tn luxrp{Iu, menlul motitrllor 2.2.0..1+ q^"i .^9Y (cLre\cep(ir cetei de pasagtri) are instalaliile diD comDartimentut ma_ rini r?alizale conform cerinlet;r Dirtii \-XV ..Automatizarea". simbotul de ctrai se poale completa, la ccrFrea ermatoruhri cu scmnUl AUT u.hat ile: - titera S in cazul in care instatatiile din- conpartimentul magini, pot luncliona supravegheat comandarenum;i din p;stul ri .eDtral de cornatrda amplasattD acesl companrment (ex. ,4.UT S); EitDfr.nrplI, frrt .art.. instairttit.r din (ompartlmentnl Easini.-drc! Bc.sta .sre ccl putin ;gat ctr 8 ore (ex AUT I AUf tG etc.). &l,CS{ Smnrl l ticat ld !.2.6.1 Fe arribuie dtrpf o Fdord, Frp.rimetrtsle mitrimn d.3 lrEl d. functionrre ! in6ielatiitor tn cotrditiile impuse ln pertee A-XV ,,Airtohatizarea.l pe

DN.5 a!a ,fc o destioaliespeciati_ zard si satisirce .ondiliite corespun;ato;redin Fe6uli, rjrnbolul de ctrs, .e comptereaztr cu metrliDIellle\tucl!. \ rla. a deslinll;ci travei, (s..de ?xcrrptu: r'rachier (Butk.c{.rie4, Min.. ralirr. Petlolior (.u indicareapunctutui iotarnabililrte). De p.spuit. Passg.r. Rfmoret!(r sau 2.3 CARACTERISTICI SUPLIIIENTARE

ln cerliricatutde ctasi ti in H...jisrfirr ?:J.l . Navelor6e pot lnscrie datesuplimeuia|e pri\iro crr la unele carncteristici, pafticulariteti construc_ tive sau alrf calita!i ap;de ate navei. dacE se coEsidere necsar. Se poate mentiona de exemplu, ci nava are corpul co struit din nateriat Dlasuc ar_ mal cu tibm din sli.la, ca nara In intregimesru unrjc dinlfe Incdperite sate de marfn si;t adap tate pntru transportul incircdturilor pericutoase, cii nava transporti mirfu in coniainere de lipul l.l.l0. paftel] O ..Regxtigencf0te supra_ dp \egherc", pe punlc sau In aoumite mag;zii, 2,4 SCHIMBAREA BOLULUI DE CLASi SET1NELOR SIM-

Daci u'ei na! clasificatn HNR i se aduc-.unele modificiri sau nu sint respecrare unele dintre conditiite luate ln consioerare ra acdrda&s clasej, iar RNR apnriazl totuqi ci ace5lea sinl de nstura sa duca la pierderca nu clas.i In-lolaiitare.nNR poateanula sau-srlitr|ba rtr rnod coFspunzStor unele dintre semnele simbolului de cla6a.

ParleaA-I

Clasificarea

66

tio

t 3 INSPEC9TILF DE CLASTFTCaBE ALE NAVELOR


INSPECTIA INITIALA '.! Inspec{iaiDi{iatddr clasiticare 11.]_ scop are Ei ronsr:rteposibitiratca acordarii :.lpl { r<' nas- prrzenruiri pcnrj Irirna dit. !r! E c !un:.i ar e t as if ic
RNR.

. v er him e r rr*purui.marinilor(i insrata{i;tor te h n i .i a 1*ri pi r.i.Z1.

'r_ de

tll rnesreiinspe.lii sc stabi_ , _Votumut st de cjlr..RNR Aupa proAirani,ur rnspecpr. ,r Fnlru, redasilica,e italcrui r.z.:1 in.tunc_
D a \c i ti d e s ta r.a

Itrsprclia dupa avarje sre.drept scop , , defecriutrire. :: :"I:.,,r1 r.medierilor st a!ize7e rn resaLura cu.vdrumut nFcsar st 9i exrstenl0 posibititit(itir si condiliiledele;mine in can mar poare 1i mcntixurii ctasr nNn. prczentarea navei ta aceasti inspecgie va^alea , toc portul in care s_a piodus "chiar.in porr rn prim.rr dup! avaflere sau :l.illl. 1,, errmroarea :,i'l:L",!'.1,,",t dacd nu r,\re posibila {u mijrorccr( b;rdrjrli :i::, ili,:,19' srDl rndxii ci ar mai pEt a crista s ' dace deleclluDi. Inspeclia.erceplionara erecrueazi re l:t.l__rd cererea armaloritor rau a torit61,to, p; flrare.,osiguritoritor \.r. si are drcpr scop sa lehnic6 a r0v'i tn momeDtur [":o"J:J;.u"*"

J.3.2.

::

INSPECTIILE PERIODICE

periodica reclasjt,rcre de lr( =], l sfo p Inspeclia J - rp _ sa constare.tstarea tehn;cd Da \ c i a !i:Lqrce Hegutile (erin(ete suptimenrarc ;i atc Ll cererer RNR pootr _ ^,-- .rrmarorutui. j::*i $i instalat;ile sate de maeiniin '1"*

I:

uDFi a3rt;t .. _ rI" . ,.0biecti!etemN6qtanr.de insprciii ". 0.".,1.:r tiei i,, *or,

:,iX*,'",iT"

H11' J;.*n**un"re

coniiDUa fonrormi_ rn

^,,r

Jnspeclii periodi.i de conlirmare a :Jcr art,dfpt scop se conrlatc da.A navr .o_ \.Frnde int Fo rDjsura suticieot .ondiliitof a dc rtasei ri, dc asemFnei. verifi(c sa :utlioDsrea diteriLelormecanismc, instatclii )i .r-l,jltmente asupra carora se exrind cerinlrle inspe( liitor perjodr.e $i =, :.r!r. - -,.oilcTg,L datn tn t:rbctut3.2.3. a.estorasint Votu_ e\arnioAri. mA\ur Arori. probc etc., ri condi!iitorconcrere.

?#'"r.r'li???'fil"'if.E TERMENEL'.
de a lj,;,t"-., "_l-"_-+j,r" Inax.rectasiticare trever, cu l2 tutri de {,irreFNn, eu 11:e'ereaixstifhal; a armarofului. condilir acesrsiq. moximum runi, cu 6 ::.':1,jT.1.11" xal a s. rosr prereD l al i acesrFi inspeclii excepliooale :"1i,':,,"," sr'xe cet pulin saiislicitoare. cadruttrebuic Li acestel ms!e.1" excep(ionale, RNR poare renunta ta aor.erioari au nu ill!g:"*. 9,.r de i. andocareamutt de 30 luni ln cazul navetor Ilclur ,T,'ci. !noocabrte ta doj ani sau m0i mul t de l 8 t uni ,: andocebile aEurt. In rcsre "1.r,r.'1re-!91 c.czun. daci nNR ronsidera Decesar poalecer operei vii prin asietarc-sau Ffiu :;..i#lfi:" Dupn .fccruarea inspectiei rectade srrcare, nrntnare. r.rmemle inipecliitor penose ,ecrrcureaza ra data terD|idi :lT,"j[i:ij:

i,l::,",,1.," votlm srrb;lira" "ir* nNn j,ilr vorumut rnspecliilor. .onrirmarc andocari.l. de rru

l a o i ospccti a exce plio_

inspe.rorur RNR pe brza :.:ll..ii:l!: de cir.rc r::]rc!runt'or in vigoare


lJ INSPECTIILE OCAZIONALE

r:l Inspcliile ocazionNte efecrueaz. se r /.refe. iu tliferite rtr, o.a7ii in ifirn jnspec_ -a- rtritiale inspe(liilor periodice ;i in tegiturn numai cn unetc dinrre narinite, :-.r:latiile, echipamentelcsau alotirite sate, asu_ :.r .irora se extind cerinfeteRNn. Volumul acestor inspecLii _ modul !! ,?.r rL!re se staLites.de cnrreF NR. ,i in runcrh r-" :,:.clilele inspectiei, de vechimea $i d starca :.;--r; ate navi.

a' mm,u l,iJ#ii','l, iliil;'il'1,;:i:li:l"i e' r

. l._1:1,in . rrseelt,ja de cotrrirmar.s. efectuer:e a^Dual. iotervslui.de lu lrairte sa 3 dupA rermnur curespuDzltor datet erniterji Certiii_

56

Partea A-J - Clasificarea

l'abelul t,2,3
PROGI'IAIfUL INSPECTIII-ORPERIODICIi I'A NA\'E
Sedrlii@gr p!6culAritor L E F lerilicr.ea .xmlndea silicara utilizetr r.gslitlllt 4tdl4$e; ltrnctLn{rii mectbt'idot' echillmentlor Sr lrd'raftlor (ct exahin'r'a id tob'l: exitlent! ilocmoi'lo! vilqbll' $ rlgluilor (!e4tn ac'l' aparrt' p'litu

txt'rtoer')

s'u'd^Pmotdet' dupn ccz' p(rl rr rerevuru dPlecliunilor ti d'lqiorerllor' flr ds'hid'r-t I - ErDdtlrc' r e s t r b i l e ! 4d e c 't r e l Ep c'to r u l BN R ' In ao i. r it or ns s r ei. m ! l@ r e, a. n. , uadr o r , c 'q r t a i l u u n l d ; 'l s d e b d r 6 t i pr Lad rp*'@lers:rre;

i.l.i'jiijii'li;ir

.rterioqe r"rrn' arii b runrtide


uznrilot, joct$ilo., nr.uraret prob. de p!6iEe (hidrarilicc

n -

d' lzolali' rczisttrt'i pndmstic) cr.tor

'su

t!

t D. |nl Pdrd!.': raLl

ro.O"ogl1* g.nlodtoq d not.!r! taD..d.r

lrlpd

CORPUI, ODd vte la !rv. Pent!! P!aga.l, d. gh..t! d c.l. cor. .;rrrJloN outorom h rqe Por$. ;vGA tamDoul, cn dc dc Chlb, .t.v!, ruliu, calolettl .llcetor, .1es6t.r. d. .c2lstmt6 Ble tuburllo. IDrel\uile lxldloal3r

1 .1. 1

E E
I M E

E E I M E E

E t I D D I IM I

E
I M E I N E

E E
I E

I I I IM I

I E I E E E I M E E

lu

pab!, lulul etahbren plvottl, legAr.ld a*ul (tBllt Cdetole Flzlor deJuid DoDlrlle d. scurgere, zlnctdl. ri act.talte milloaco sntlco$ztvc Opda vic J corpuluicelorlalte nav"e nado' liohs t e la l. l ( dlb e r l {j o r ) '- : Cltta, etrws, ctambo!!, chlllc d' elyalelil .licelor, ele!!@tele .rli(

u rM.
E
IMH I

IM

de rezistenll ale ttrbNilor hrsellsurileextcilonre!

E E t !l
I I}I I

E E

E E

t
IM IM M. IMH

a.2.3
p.na, ttrb

eLhhrtr, ajutelul

aiul (iusul), pivotil, laclrelC C.letele p.izelor de tund DoDlrU de scurgcre, zhcurlle tl ceratattemiilolce anticorottv. Opeh noarin (din dterlor): Par.ptul: sabo.ilurilede lurtunn Tablele lunttt suleitodC

I M E

I IM I

I M

E
D F E I I

E E F B E E
I IF I

E E F I IF IU IM IM

S$.asttuctutile lunSi (Pqelll ext*iori, intsiort, punluel gurllo. de ms$zii it ele Rd.le trombclor d. vcntil.tie

P:dor A-t - Clseifiofl.e, TiLlrl 3.2.3


clcrut lEpe$XoF Ddto.lle, D. d*rr.

(continuan )

notaf. U.r.o|.{

!!.rra{.r:

liiiii"i:'i'*,.,-"ilki&l'lT
rt.7 rJl
rl.9 l.a t-al .1 2 |. 1. 2 .t

_Supntlluctur|l. rclrt.

,t rulurU.

,'i" 1" 11,1 " "

c."!^"*

l"T,:::.; I

Purll ru.P.trd&

ffii.S#r,jfi'i'$#
s!.tu lB htqloaut c04!. Eitl.slt!l|r.t DlDlul-ls[(l I .oErParitD!!t t. B9rt., trrcuue re D.IBI, d. al|l dulc., eut!.t d. aro.rF tt rlt! roE!.4trirqi!. (iD_ .rurv tuDur . d. roDd. d d. vcruEirc) lrNull. d. coebu.tlbjt _ latui. llclsu tlb|ltrt'trl| d. .oDdl oi Y.!ar|au. lrlturll. d. @bbuttrb[ rt ul.t, urcruiv tnbutsturtl. d. .ond! tl vtotl16tl Mgaztil. tt rpaiuL tltarDuul@ (lubdul, t.Ftl, Du.tt, tb.tiEiv.._ trtra,rll. di! rt$s dublutrd_fund rllc|ullv tu!ur[. d. rond. ot de

I I? EM

n. ra.

,3 I.a3
.l

Ttd.H

Dt! IMt

.3 .1
l_4..t .1

parorurile acolditosre at. dlltulut lnc!psllc pqtru lrartni: hcapdlle mqthild DliD(lDat. d aux r*., igr.&tdor ejaoridc. ;l rt. cnutrld (inclu.tv puldb r;) 4.oucb lor a tur.rrh tinutord. Dcr.ment lc d.tltitor Ddffhet. _ rl rlrtr@ tl .r. cllqdtor tlmurll. .dDci {dept !t, f! tu. ouueror d. !.!d. J hn t.ii.

ru! I

-2 .3 t.4.5 1.t.0

AL. lDctp.rt .L eocittl npri'tlrc.


(It.L.L d. tund (cu trieft. rhr-

LI

,2

.t 2

Qrt$d.t.: @roanite (cu rlindlurit. io.) {r.m.otul (n.!.vr.b n%l DLDorlli!. d. t!.hH6.l .rpe.b $rtlor + qotztip. Du!. u .uD.r,@ratt I,. t,uhta .t. Dcd p. Duhta Dant uDd, crt.tt@r., c.!s..t. tus! -uttt. rrror d. vizit$., inLrartroirl d6.1i(r4tor, tlhordurllor_!nhtDre,r.. boEluruor, Iumt rt@.ato. tl spt. u.tla crp.c.L gudtor d. m.B. z[ D. Dr!]u..rntlro.rl

TEI_ESr DoTARIE

dt contmt I tnc&c|rlt ^p.!!tua INSTAIATITLE, ECHIPAMEN-

E EL I EI,

Partea A-I -

Clasificarca (conlinuate)
pe o.ttce, 9. anl 4te:

Tabelrl 3.2.3
cklur !a tlrpsttllor

;
nplr rr mu{:

,_l

!1,

,ol 1

b5p94rel Derlodrc*

u+ile peretilo. etanti ctr actionnrile ID$talatia de eulernarc (vezi ti 5.5.5) ilstalatia lrincilalt 9i iunliart lnslllllia de ancolarc (\'ezl tr 5. 5. 6) : ancorele $i ni.lle rantuile ii canuiile c! ch.ile stolele $ dislozittrll de de.raniare postMeftere lindnrilor ll cabstaInstgrlfa de m ern regare (!ezi

.1

.2

Il

IF F

E.;

TF F'

IF F E iF 'M

2.4 ..1 ,2

E D TF E E E E

D E
IF E

2. 5 ,1 .2 .3 2,6 ,1 .2 .3

p6t@entele ainciurilo.l? lstalath de rehorcaie ta r@orchee (vezi ei 5.5.8): de cntge de r@orcn cu lie*lc idlele d r@orcid stoperelenhu

E E'

E E E

IF 1l E
1j

IF E E

!F E It

Iliu di ;rsh din lncnperilc de nscini, ltrcd!$lle !4agdilor, trcnperile de lo(uit ale ehjpelDrui, InLSlc'jl. de s{viciu 5j lnchideriie Inveniarur de avrte

2, 8 3_ 3. 1 3. 1. 1 ,1 ,2 3.1,2 .1 .1 .1 .2 .3

F E

PROTECTL{ CONTRA INCENDIILOR Instalatiile de stingde a incndiilor lcrdere dc ati, stropilea cu aPi tt stlngde cu spnmn Btingqea cu ap5, 6prjntlere, Fuvccu bioxtd de ca.bons butelii cu dioxid de catbon stingrca cu dioxid de cdbot la retpiote sulr p.csiune (de la siingq@ cD diorid dc cdbon l, PreF TF l! F IF IF F E F E F. F F F F E F F F t' E F F F E F F IF IF IF E IF IF IF

t' E

F ti F F

D E F !

IF E IF IF IF

1r,'H n1
IF IFH IFII

9. 1 .3 3. 2 3. 3 3.3.1 3, 3 ,2

I' F F

I ]F F

E ll F

IH

E F

I IF I

Instalatiilr d .mnalizare const.uctiv{

dc in_ nL

hotectta cddtului r Perett rezBtenti h le ti c.re inthtie DroDaarr locului Ur ri .ite ;i!-pozittve de irchidere tetn corstr{ciiile a ilscbideiilor zistdte ti care Intl.zi plola$rer

conh.

i F

Comaud! dc ln dist.lln a tr'ilor. cdc tmF Distuziuvc con.huctile "a;n tn4jur ri pntrDdra lumllrd 'd Pntiu comb.tee. hcD_ '4n 3e al]n srib suEavgh._ lui), Pie.e d rezerrt ti

I t!

'i--

Fartea A-I ?)

Clasificanea

59
(continuare )

Tabelul 3.2.3
crcrul tnsleclrno! pe.lodice, Trpd tr loratta hspectsrt perlodtce:

c"ni"."*
M0r lM02JM03 .1 .1.1 _ 1.2 Apailte d. ndsnrA ri conlJortd PeD|ru pohpel lrin.ipate si d rvarD lentru co'nb.tda incc,!e part.a de lsliralie Pe !a.te de reJula.e perbu slstemelc de stinsere cu diuid d ec a. bnn. c u s pum a, c u ebu. . c'r b r lohi t i c u gs z e inc r t e Ca TUEUI_{'I,('RI Ai,uitur. dc luDd si boldri ,i ar_ per eljj er ahr r : Ampb s s r a s ub I inia de plnt r . er t Ampl as at { dc is r lr a t int r i de C! i|clion$e dc ta distlnli Tubul.turi: Pentru r!A: de drem.e (sa!Linn) !?ntru ali de .dciret3 p9 njr t r . apr de r t iheht er e rNsTIr,.\.l.II

l.i,,ill
Mrn

t, I.

t. L

LP LF LF

L L

L L

L L

T,F LF

L L

LF! LF

LF

1, 1. 2 .1.1,3 1, 2. 7 ,2 .3 '.5

I I IF

IH I IF

tu.
IF IF

tobulaturlle ce tr( tA!! tuelki prir tanctrril de cobbusuul sau d e mr r f d { c u } c ept j! s s pent iDelor sclrgeril cde strrbat lnrelisur e{eiio., punlile, lereiii s.u pt;t_

IF IF IF IF IF

,IF rtr
IF

.6 4. 2, 2 .1 .2 1. 2. 3 1 . 2. 4 4. 2. 5 1 , 2, 8 ,1 .2 .3
1 ,2,7 .2 .3

Iir
I I

III

to bu lat ullc , v at v ut et e L s c lr ot r qe . de l. di6t ant i tincu.ile nq5t.ucturale Penbr incrrcdturi tichidets PdtN ae! comprihat Pntiu lubririanftr 6 at tI viu, la prFiunoa cntdd.ilor ebur viu, la !.siun.. redn6i de 13 ! D. jd. 6 iht er i0r ! E s i s uDerioa rd. c Aldar ilor Alt tub!l.luri, ilcl!siv dhrtu.il: de ae.i8ire (v.zi 1.!,2_1..t.4) d lreapliD de deSazarea taDcurilor de dsrtd (cu valvutle de egalizae si arha_ tlF de relirere a ftAcdrnl Crn ald e de t ent jt q! e. c t epeii u5r t r. ap t Si c oht r r ir c adiului

ir
E ]F IF Il.' tt

E
IFHT6 lF.

E IF IF IF IF IF E E

t! D E
E F IF E F

.r.2.8
1 , 2. 9 .t.3

VeDtil r t ia inc d! dr t or beD! t onat c la Ls.l $i de. s ehens de I s 1. 5, 3 lInA la 1 5. 9 din ls r t ea A_VI ,Hrorectr. contra tncrndtilor" se !{a to, r e de uli Pent r u. pa din Matlni statiohsre perlru sDntde! tqLcurilor h Det.otioc

M_{SINrLE SI tNS.l TfECANIC

L_{ l.Iir,E

prjnciPde cu ardde in_

60

Partea A-I -

Clasificalea

Trb.hl 3,2.3
cidd rnsp.qnror 9edodlce, Tiqd Fr noiatt! lnrr@$.r t el,

Derto.o4r

co'','.*.
Corpdil. rtoto.rclor: de poslamnt, buloarel .del Si hn'le lcstqel, losidnlilo. blocnrilor, tirarlii. dislozitircl d 8i8r.ntd cartr. xploTiilor, chiu,2 5.1 .2 AnslEblu.il. pisto.n.lq : !tutoa!.I, captl de crure, b.lbtelel, lagr.lr biel.tq! c! bnlmd ghid.!., tijdl. n.Ie, priilel. .1 ,2 .3 5.1 . , 1 5 -1.5 .1 ,2 .3 5.1 . 6 ,2 ,3 .b 5.1 , 7 rninrile dc p.t ii d. hanivele Di3poziu!l d distribuli. (.ctio!are! vdvulIf, !alnl.l. de rdbisie, .vacud $i lrn6fc) ap*atei. d htutrri .!p8p.le d sigmlta dlspozttire do ung.r. (hbrilicatre Clplajel. !i rcdtr.toder: ragtrel.. pi6.lc dr @phro ale c!lt{Iolnelor }6tarlr6lild ll.ielor, roti dinlrfe ri lirioaDo (presi,"ta ut.iutu' a" ma;o-"ire uh6.re a r.dtrctduh:6) Di.Doziti\.lc d. in!crrar. si lan_ 3r r ; , dk por it i\ . 1! dc . on a n d , l a dht ntl, dklorilirele de tn htdre Regulatoarel. de tllalie Mec.nirmero auxilirr. .nt..n.te d hDtoNl prin.ipel: 9oh!e, lohpe de dtehar (sntln.) a apei d rtcirc, d ungo

Li,*.1

c..d.**

l,:,;l.ll co.,,'marel':J;
M!0lM2r M21 nre Mr0

" ,* ,,i " " 1 " ," r,.,,

t I

I IM lN I IM I MlM

m
I IM I II
I Lf F

lt l! r
I I,F F N I ]M I

IU
I lit I LF L L

LF

5- 1 .8 5. 1 .9 .1 .2 1 ,2 ,2 5. 1 .1 0 5. 2 -1 .1

If
dupap de siguanld poEpe de beleiaj, tlrbosullantc d.

;1
l Fl
ti I tlt lM I IM I TI

r 1r

IF IF I

It E
arltri cu abui, lrincipar.: Colluril ma$jnilorr @tdele orahcl. d lciahelt, lo.trele, luloen.l. de p6tanlt 9i cilindrti ri cutiile seltdelor d. {iislr ibuli. , c ! . nm r qile r i . a P . c . l e

rF
E F

I[t 1 I IM I M

5. 2 .2 .1 6. 2 .3 ,t ,3 5. !,4

pistoantlor: -{nsambluilc plstoane, cnpete dc durt bielle' lagirele bi.l.lor, !ulo8!.]. laSlrclor llelelor, prtnr.l. i rij.le llsuril. dr pat ti halivli

Insralalie de djstribulie: ictiorrer rallulclor ti serhreld,

Parrea A-I - Clasific.ea


T.[cI!],3.2.3

6l

*.,t'",." "
t25 -t
,l

rrlul.L

prin i!al.

TM

:
524 ,27
.!

aleEt.le d. ndsEd 6i cortrol 5upap.l. d staurrntd lElalall. de ungde (tubrificaroare Tubin. cu rbu! d. .v.curi.e Dislozitivel. d! har.EA ri altd!: h.crntsiel. de hve$ir. r.gulatonl d t!.ali. d valvutr d. Pomp antrrDate de haFina Dri,_ .rDat, (Dohp.t dr apt de rtciri, dr .trd, de .ordemst, Turbirr prilctpale or .nEe Po8trh.nlel. turbhlor !t Drindt{e lor D. oo.trtoante CdDutl.. cuulr. d..JDtsj., {tw_ .4. d. drstrrlult., ratct.h dtrF_ t@r., diatrgh.t. 6i r.mtturit. Rotoai.l. .u D.t.t.t. I.gli.le d..prijtr 0t de tEDila!.. DorrFs rorort tor, j@ur h Gnd;.t. dr hnphas. rl d. lDrjtin l.bhlntl' p!r$. .rliv. it. l.!!J.'d . fl. culi.Jit ldw lteqtrmt{. tar..) F

L F

I F

52!

5.2-9 53 t3,1 512 5.l.3 5:.1 .1 -2 .3 5-l,5 ,1 .! .3

IF

I F I
I I

ru
tr
.t

!r

x
IX IU

a3.a
.1 .2 .3 53.7 .t .2 .3 5.ta 5,3,9 5.4 5.,4.1 ,1 .2 .3 ,1 ,5 5, 1. 2 .1 .2 .3 .rbrdl. t!gar]. d. !trtrrjiDit d. tdbtnltjt. rtorflor, rotIl. .Untrt fh.re reductolutuip. p6t.rn6t Joc!rr'. tn l.dr.t. d tnptnEtr. ,i Diiporitiv.la de m.r4rn: Elra r.l. d. n.ENr, p6ntn ndrut ralrnld. .u trr6tdq. revomotoude r.Sulatod.h d tDrrtt. P1... d. Ercva Apdrt d! E&stlt raDi.tt. F

'u
IM F{ I M

F LF

Arbnii de tDlinBd: rbuil. d. .pdlrn ri !!t !.t. d. lrdr_ .1.d. rlrtjr'n rl d. tEDtbdrr. ouror.r. p6Lmentetor ,i t.i!.:I.

lll

o" 3,ir'**n'id!l'' ''0"*' u'o'


Arborii irterm.diart: rusuril. d sFilin, ls({iel. il .Drijjn, lDbtrarjt cu flanra ,i buro.!.te p@t.n ent.lor ,L lainc_ tl ll

ll at"'

=J

82

ParteaA-I -

Clasificarea
(t:or{in arc )
rnspectuo! perrodice

Tahelul3.2,3
ctrul

rr,

,,,

Tipur $ noiaFa lspctrer leriodlc:

L;

, o :'- .;

5,4.8

Ariorii .u lnv.lisnrite l)ort.ln! compleae seu d. alt tip, rcc.p|3t ca iechiralehle de cetr RNR ri, deasehena, cu elsnra.e d. tuIrririut la elice ti la pretupeie arbodlo. lortelic, phtru navete cn doun ericesau navelecu D!nlnrir hai mai d .lic.n. s jocuril i! lagdrele trbDhi ellmbdtre' I1 II I I f1 E IH I

,3 ,5 ,7 t,{r4
etrnrd.s la eljcip si la DreseluDelc arborilor porteli.d lnbineri m llanq. ii nranqot steruatnr d vibraF, sntiribraror Arborii poltelice conlorm 5,!t.B ls navel cu o .li., la never. s!a.g{t@. de Eiet. sEu cere navtrA sutonoD ln condi ii 6rcti.rD ttjocril. ln raglel. tlbului

nt
I I l Il I I]tt$

,a
I N
[I I I III I I M M I I IH I I IT I[ .I I IH

I Ii fi
I I

.6

etar|j3re la elie si la nresturele ar bor ilor r nr llic C lhbinlril .! llante ti martoan pbttelice nolartioneti t..r lfbdlii . 5.4.3s jocdil. ln lagr..le tnbului

I 'I, 'II I I 'I .M I II I t IH I

I t

'. ,2

II ll I I IIJ

,&r t,

.5 ,.6 .1 ,2 ..3

ddhtd@ ttulintile

Ia .li{e ti la pr6.tuF.te cu tlFnte !i menpare

II
IH I

..nilbrsr.a 3t!iic{d m@lara !e Erbore (coricitateayr pl$cl importante .le ellcelot .u lkara .llcelor (cortolur ri a.lclrnrii piuliltif Dr*&ii

5.4,7 5.5 ,1 .2 5.5.2 5, 5, 3 .1

Matinile ri echjpehDtelauxUlrre: Itotode auxilid. cu ardd i!cilindrii, pktoand cu bielle gi lagdrele lor, aborii cotiti g tlglrel d pat. ciiulase tl lupaDe (prsiu meohetle uteiului de hetalalia de senalizare a !rcipe'Iurb'helc auail iar cu alu ti trarsco.puil, rotoarele, dborii tubi!lor, Eansmisjile ii crlrajele, lnbtnirjle dbo.lJor, lagrrerc de sprijiu s i dt im piDger r ,r ot l dillat . Jocutile i! Iag&ele dc.prijnr 9j dispozitjre de reSbr naroDetrc (pre.nrn! uleiului de
F L

't

T
LF

F IF

F IF

.2 ,3 .4

I M F L L II F L L LF F L L M F L

I il F

r,t'

' Par'tea A-I -

CLasilicarea

63
(continuan )
rE .4 !Ei&dj!.: d!!.

TahlEI 3.2.3
ci.lul (ftt idor rDiEclt tBrEcFrlor pdrodr@, ,nrDlc$.i

TlDul rt lorog!

5-lr 2 : 5t5
cibihii, dtblli cotltl ri lrgdrele d !d, cliul.lole !i supap.lb ra.itd. de aer tlDaFr. d. 6iSnrrnld I F F F F F F I !

tu
IF

rlF'

.2 L5J0
.l

,n
Filbte: p6aru apa .l iltrentare, !D! d. racde ii coDhdtlbil . leDuu lul,.itiot Pis! de rze.vd : Sunu& p6t.u cdld{.I d lurbotullqnte de avll1ie are motoarelor princiiale cu sldef. intEnd

t'.

s.Bi11 5-5.12

cir,oi.qns, scstvrBAToARELEDE CAr-DURA REcrSr


PIENTELE SUB PRESN]NE C!]dddt principsi. si !uxixore, tlclusiv cele de rftupdee: ,, 6, C d{Il acvatubuluer' Torte celelalte c{ldAri perttr! .dvlcii erenljate d c{ldd.il. p!t.u .wlcil nesentiale cu plslu@ de lu6u >340 LP8 si supllrata dc lDcdlzire >4,5 mt 4, 0 Am6tuile cAldldrofl Sup,pele de s'surfultio schtmbdtoa. de, cdldud: RAcllod dc ctrculatie lqlru als din cilddri tl rlcltou pntru lup..hcdlzitode CondBat@r., apa de alimntlr a cnPdbu I rcciPiert.le sub pr$lDne lupaDele de rigurantn Mdom.lrJe (pl.6iuea in riecarc cern sub pr*lDe)'. Recipt.ltl lDb prQsiu.: Reiptetrtele acc*lbll lenbu lF Reclpiot.le caf. nu-6 accrlbue Pnt.u insletia iDt.rioa! Rjeiptefilele potru Sazele de i.p.F F I F I"F I llt TH! IH IH ItIN .F E I

6, 1. 3 6.1.4 6.? &2.1 6.2.2 6.2,3 .1 .2 6,2,4 0.3 6, 3. 1


6l. .2

F F F L.

l! t-

F F F L

IIIF ! F LF

IMF F L

ldF F L

IMFH ! LF E

F L

!'

F L

IMF F F LF E

t
LF

I llI IH
F F I F F

6.3.3
6j,.4

TH
F I F F E

6. 3, 5 6,3,6 6. 3. 7.

t ,

Partca A J

Clasificare3 (continuar. )
crclul tNplctiilo. p.fto.tL

Tabelul r I r t I { | 5 L 6 ? r ' I pedodr4: 3

I t' i u

T'pcI rr notl$a rGpccild

c".!,*

,.11.1.i:. c*n.-*"

;;;;l;l
0.9.E ? Att. r@iDidtc inb Prsiue care I ru llEt indlcatcaP.clql h s.1.2!i I 0 .3 .1 -6 .3 .r I ELCTNO- I ECHJPAN'EN'I'FLE 1'EHNICE I d. rdla rl ilx- ] EchjDrrg$t.te lnstalrlfi .leuice de propllrjc: ] 8.Dsatdr.l., agr.Satelcd. .!!t- l talle, !!tucl. rt cuplalehcr*\lo'
!'a.heti(e{ lNisl4lIl de tlist iLulies gwlbel. decomettA ti cortrol susel. d. .legie !.utfu ellB.!(FlDctPale boidllul tdes r4el.l qt tresiordatodere R.al.soer.te t contltnatorllo. d. aumeDtd. lnerah trllosl re (1. iliebibt4i: p.lncilal. de dldrlblil. F

""
D

El, E;l;;l

llii,t:; ."',"*..

*, l;;l;;l;l

1.11i:i"

*"

?, 1, 1

FIFl

,t ,3 7. 1. 2 7. 1.| t 7.1.4 .I .9 .5 7. 1,5 ,2

FIFI

IMF LT.\lF LTMF I'iF TATF LINTF lltF F ilrlF LITTF LIII I

F F F F F

$lE

'1"
"1"

LIIdF LIMF Dt! IMF

ua!-

! F F F F F F

F F I F

IMF LIMI LIUI IMF IMF

"l '

t'bloui .l dbtrlbutt. lenl.u lueinil. d trrmlltare $ de n*itdbloui d. d&tltbuli. d. 3eliuhe

"1"

LI,\TF F IMF
F

LIIll IIIS

DrDitle d. comdn rt control olimcrtu d la o r$sn xte.la cabturi si conduclori protc.li! suprinnlari a cablnrilo., trc.erca caDlurilor pritr leretli ii pudl,le etarse si Intirzletoue . Actiontuile instaralilo! ese.liale ti rlc dispozltFeror de comanda ri pohp.le d ra 5.5.9, ponip.r., comD!.souele, inshlatiil. de seoro, nrstalaliil d. sa|lse, !ti] .tmse, venlilatoo.le Dent.n lncnperile cu pdicol de explozie si potN cdldA.i tDrbosulldte nN|lblis de guron.re hecanlshele de hinerrn lgll rinciurile de remorcde r! hcdperile d spa$nc hportalt. pent.u lsignrdee stgue'.i +i pr& s. alld Eulsii na!.t ti ln .cre

;l:
ili

udF LlTI! LIM I

tMF LIMI I,IM I

7. 1, 8 .1

.2 .4 7.1,7 .1

itF

lnnr
F
IF

tM[' IMF IF

F I

IMF IMF IF IF

.2 ?, 1. 8 .1 7, 1, 9

ir

"i'.rnrr.

l'

F F

,r" sen,n.uu-nati-

8a1t., ls i\tuinarn de averie de lncabit L ADqor]e ol4trice h.k,ce6 iDtarali[e I lotru .le. Slstrnr.l. rl ccbipm.htcl. r.ice In IncdDdll. si rp.llllr cu I sup.aveglr.rtl RNrl .r tebxiui mat

tr

F E

F MF

r
MF

E
IF

t! l! IF
I]

!l IF

ol"
IF]IF

IF IF E
IF

IF IF
IF

?, 1. 1 0 I lDstalatii .l&trtc. cl.! n!.3 .upue ?. 1, 1 1 12 I IMtsloliile dc s!@alide

TF E

+i ceEu| lrcsur lllqioore. kblDajn6lc!. il.

Partea A-I -- Clasificarca labolul 2.3.2

rlpur sr no,"so ro"e."tr"r p""j.dr""i

Tlgritete tectrjc de maiid. se r ' haliz ir ile r ler t li. e at e, r ot et { ,

unlualux
TF !.' E IF I E E I E I\TF

lr: Tosenrt

re, retcre'e rereronice


Ilr F E IF IF I E

\'enlilatia incnpditor p.ntrtr CO. !r pr t r u 3c ' r hu, . t or i IEtalatrLle de !rratrtshet, DunFile ra Ddnir t SISTT]I'}.LE DE AUTOM4TI. INSI'ALATITLE FRIGORIFICE

NO TE:

s!"n'rc sh4ui x';r'n.nrvs! prn ::::i,l:lii",Jifi'dtllli,i,#--t;"'*';i'T";'iir*l r:;:;:r'ririj,ixiiT,j,h;:illfj$il:;:i


l ; l i . r,::l l " . :F e rl \i i ra .ra re recpropubat.fu ronoj urLrur haj hi c i e rc. _

"it#,il+i\llji.jT'lili$+"#""?i"i,,"r;rir,

tg"iiflffi*ll,ir:Ti"f,"H'"liti!,,ijiiTi!ilt1"f,:, ,,,,,, ,",",,"",""i'.r;i:,."1,i.d"#t"ffgii*ni:n#,f


," *,"",,,-,ii

liii:iii#fl ra*'i;ru""*'";'fi:F{rIilt",'.",*",q Jf {+:i,ilrr!r Li*l+l


il y".";'iili"" osx,,r: fl:i,fli:,:i ::%,i:tf;lt'"J *i';i:,"1:r .,.n.p
, " Da. 6 "Silllu,twurir'i unet ec oler dh, t r \ , Dt d 6 1 i tt'-" Di\ere nrtDite. l! rropstirre de reciasiri.are: inceptnd.u i.sleclie a treia de rctasiricare Ot 30) {

t,n ,*" ,r,.nlo"

de cotnl'u'riLj' ',

"t.i

p",ri i:.,aron.,r perjo",r. rn d,nrrc inqn..r,a doucru20) .

*",.","^,;i.{tl;'ffi*lirru*iru:*m"il"liili''li'i"i'i.liliii"i"lif":?.J.'i:,i;l*":#
l" ..rrriri."*. haq'r"re o grosimii ttbleor se etc(trca2i dupe tl ani; ufenharcte ha$riri

;; i-li:lf.""'j";i:Ti,'i",;":il:i1i,,"il:"":l roru,n. ii ," tnsla"lill?nr"i,,Jl::r,1. ,unai cede! ",,",, ."'If*ii;.i.jTrsod!o! siiguriro. uhitur,re c! r6,e'v ;1Jrjl.iliil"-iftril,lfli'Jlli"fl ,,.,". _ d;"i"i.,:1T:ilH;s"#'J""'#if$$;;T1,"',;,ji1ii",, ca.c siu mvig! atr,onom,hcondirii
cdr",r p"rc;.illij;11:.tunnriturii

erohsPiror. n, !p:r i 1l:::l:1 ,: r ut dhplor pn! t r rlernde o r . I ,,. tet

r, fiecareins!.clt

i}iiii.:i,fit"ll"i*;]i"p:1-*"''' il [: .{rl.^i":l !.otoacd d;ii, inspecrornrnNR poare.ere """p" ''," -n.r.n.",o*'o, presdea
nuh,i un eFarsr me.ur. r{c..rcaeres.,. de din sis,en k;ifiiJl

de Fob{ sa! hrsuara

:; ;:,il*l;

dhpozirivete pcntrir corxutlra u!! rrusc rtor h r.ncll'ne;

:l,l -":.1:i"]l;': - iil;l#':'ni;f;T:1,l""?u""rn'""*,, ;;;;;1iiilil: ""'.*i"'"'i""',;;.;; ,.,"**'"'i;::l!;'::',"if:'":1111':Xii,;,*:;';:;l;'#Ji';""',?'lil;i,l'i:l;ii;,"','0.",,


; ulinelo. in caz de tuncliodale d ardjc ! cohpsrtinhturui masrrl

n.ipa'e Dr d.",,r ; i ";j*'{1,{jiii,;l*ifl"it "'"':lil'.",,Ji',i';:Ji'., on,nd i ca ruDc, repro*b,r. . nd: :iT i:,1,:';:'l:i::.::::r::

66

ParteaA-I

Clasificarca

Tabolul 3.2.3
$ at ur c i r t NR po. lc lin i t a r o l u D 'l p r i n r e i i r \ l l c '! i l 'r l t r s 'r c l e r n t n ! u l r r '. l r l r A i r c l e d ' n n p i n g 'r 0 privim lN irc{cnrile nl ho|ainlor du lirrnrlul 'le Indr'ni condil'io (a insFcdonrl, n,;rzi h cuplajele erasticc ctr 'f de lidil.r( nuclion;r dupi ilspectie, 5! recunolscn(a srrislicntoare tunclion3re. tnrbnrci si stdr.a ej lehni.n. o astfl recldilicare. a voluntrlni dc ins!..lii n! se rer.|! la urngto.rele tusFclii dc I vcrilicarer alungirii bulorDclor. 3t l\t - h fiec.re dcmonter. s Dnll scoato din tnhnl et.htotr li denontrr. li.clor' 3' Penllu aclion{rlle cu unul sru mai Drulli aDori lorlelice, lr csre: - elice. este tusatn pe con; etanlarq cu tlei; - sborrlc ilc spri:ln'rc rsgArc ae u ti! recnnoscul grcsati cu llei ii !I. arborclc Du a.c bucri de lrotcrtic retaln i - la nn ti! de constu.lie aprotat, la oerereaornatorrrN, RNR poat; e\atr,ina pocibilitatca miririi jlten'ahnui lnbe insp.cli e complel cnr'nte Ia nnh tnrF 5'141 in lolunnl conJorms 4 3l r. t".--uLtr'r'it't ale corstrucliei, ctr con'rilin.t"*ue"tt u"" u"p."tli l.i;-r., '3r (u ulei e rjo.r r tor in r.grie, Jrr poie r.1ilrr:i rcccsil,terdcmon a"""r"insr"itii r."u"i" ,I ite i,fluse \erifi.arc! th;\.ir, mctodlc ttrii eli.ci rrortru veriricata lnrtii antcrio'r a connhi ii er;ctieie! nntri co;trol rolistrrctiv prin una din deleclos.olicc r&u.oscute. -_ menlionatn a lrnrenelor rnte nEpccliile tornplete stc porillli irrmni- drlrn Frime inspeclie D;;"r-* 5 '4 41 ' d c re ( los it ic ar . es t et er m c nonn po! d e p i l s ii n n i , i u ', i z I 5 o r i t t r 'r o n e l e \ t a L i l i t e l i 5 4 J 1 s i Ac r5 Pqrtrtr rcli.nlril cn nnul s.t mai tr'llli arbori portcli(e, Ia care: - 6li, ea s p lir "a/ a l, , r L o r p c t o r l c l i . e " r f 'r n s J ! . I i r r n 'r 'l i r c d i s l o 7 i l t r { J e e t a n s l r e cn d e i d e r n diI lnla q i p 'q v i a L : r u b t r u ' . t J n L o 'r r b o i l e - r a c apet er e ^ - o nou{ garniturt de elaniare so pontc monta lJrn scoete(3 elioeii din partca llNR toal;erectm o insp;qie ;odiricatd care sn includ': denronl'ra semiclpli tus'tt n0nui d lrentrtr \izilar" ttr lli r'r'np.ov! r arloreloi t;telice, dinspre gar"iiur; a" 'rl'nrtl0 "t.n"arc' ".ptnec." c! JtlnFa 9i bulo'nelc rului trpa, examinarc! l.gerurLri rrora rr a turulr r;. iiro i""*'r,' rc rl; srtorelui, rhicrnA arborelli prnnr-o metodn rcdistrurti' a piLrlii din !n!r de lix;ri ;re elicei 9i do"csorrdni crectuarca un';oDt;r ' delectosropica aceeptat4. 3'r t-' I c qndocde' 3t Fnrd denonlarei tubului etantrou, 33 I - I! liecare scortcte r arlro.ilor. r! .te.nenctc nNpc.liilor de rcftrsitirare nte .rtrorilor purteli{e pul ti !(l'rnai! tlc.lr ll !lhn Ia m.rimrnl l t c c l i r o d n ca : i a ni , lr nalele c u o s ingun elic . t i, d e l a I p i n i l l r ! , r i r n t r m n . d i r n r \ c l e t u n r J n r L fiecarc trrle a dccstoF esl d0 o consLn(iic de 1ip oc'eltit; a$ep ln timltl fic.nrci i.sl]eclir sc r. clectur conlrolul DedhtrMliv prin -o metodn dcfcloscolici (dr(n r,."ptttO {le la mrrgi;ct FlDa { rlcsfi rlc proleclir' lati l! cxBehitatca pnpa ! pnrlii cirrrdfra , ..i*i,,i 1/3 din prlt.r conici irccllnd dc la diamctrtrl nlrei oceaeta cxisti) ti arrNt,otiv eliced se tixeazi la lrlofcl( Dortelic..n flmsii sau IilI patn; prin !lei; - lborele lu.razi pc clrineli grcsali cn nlci s,i etantare .stc lroleja! la coro,n,he nnpotita dlci de nar' - arborelc ro I h i i c c a r e a r d o c 'r c - la ibpe. t ar oa 8l o l e l u i p o r t f l i ( e ( v c z i 5 . 3 . i 1 - 5 3 '5 ) : r l 4r \ l _ . r I nr . r P r Pl. r r r , .li.P,, ' 4r I - lr Jiec.rc demontrre. !3 I - la irspectarea arboriror porlelic. (\ezi 5 3.3-5 ir'5) { F s. polte electur in coDdilii de porl. !5 I - lr licc$e olt ani. r! ll inspclia nrtriolrn se strpun unei prone hidr'ultce la liecnre ' olildnrilc nercccsrhLelenl.u I-. nKpcrlnrilr ntcr'o.rre al! Lildifil{)r aclatu|)rlarc, in c!z de nccsiirtc' sc eie'lreaztr nrisnriitotilc

ani nr nerioad' lrr ;r nirele cu o snlguril cildarc, itrsuc.tdc' irrt'ri'rri se cfectrrc,i l' fic"re doi milo r n! l ahi de iunc liv r ' J r ' , r poi a t r 'l re \r - f luDr art nbul I o c i r r l Li t0 I ii Il - l,r complctrre, snnrLran cu I si H lontnr cildlril san rc'ipiettcLe resle'rvc h i d r N u l i 'e 11 H _ l{ . Dt . t r i, t olr l i . c n ! d t i . i l e n c a c . e s i D i l e n t r n i r s D e c t l r e . i n t c r i o . r i s c $ r F m lr o tci }e lr fiec t r e lnt r r aii. ' ,i C! ocazio insrecliilor p.nlrr ronrirnlrea cra\ei se vr lnnsrra reziste,J! de izolalie r relelei tleftrice sc \r nrsrr' masnrilor si ecJuld;0ni.lor eimtiire cit ir:lrrorteazl sieurnt! n'\'ei irr rirnpll insleoliilor de r'cl'silicarc i;rresii retcte ae mlrLri ii r rriirro maiiniior si c0rripame;lcior elo0trice rone.late rornrincnt n" i""Ltr" " "",iit""t" 53 InsFectres interioarn p.in scle(lie ld e9re'ierc! insloctorulli d Verificarc. lrotecliei ri mljr.sironre; se adnite snnnlarea c! echipamcniul istenl' slrobrt de RNlt ! Ilnsrfarea rczistenlei ecrlplnrctrtutri el(trict lcrifi.ar0a existentri modifi(nrilor lirir rfordrl Drelnrnr'r

de.f:1) :r.t.rrid('r rr3rndepo elele stguicnirl,:r.l; aispoz,iireri,r. r.l.i ae tar,"r.,r.t r; r.t.::,rir..r;s.,r(nun,"i


5r La nlaele dc prsageri.ar ntr cfectuedznaoiaj nrrr.aiional, cu exceptia nnvclor cn ariDi Dorlart'' s admitc inspectatc, ope.ei-vii ia liecnrc doi ani pinn rq 12 lni dc la consiruclie' 6s l,entru ltt{natorii de vLtrklr silic;nici trct}li se lie elecinate mnsurttorile vitJraliiloi to$ional'

ri Instalatiile tiigorifice

neclnsifi.ntu sinr supuse i"s!r!t

lor Ln \-LLir,tr1 io,licot_ li

nrdrtrt.arcl0 pnncte

ParteaA-I 1-:.::Inspccliainterioarnacitdnrilorpcntru ::.i.:afa ctltsei, trbuie sit se electnczc r _ rn :rLl dc timp prc\azut pentru inspccrarea 3.1.2).
Pro b a h ;d ra u l i .i l a c n l d n ri , precurr : : : ppc l' a i n te fi o a ri ;i p ro b a h i d raul i ci ta - : : r m bnt o! re l e d { ri l d u ri i i r.c i p i entel e snb p rc \5 /r,' f p F It i :p n c ti r de rFi tr5i . - 1. r u' . . ' . . I ' ' i ,1 ..!l i te . i n rJ l u ri .t s tr ti ,.j rte,i . o : i- r . ad. c a re s i n n d e p n s e a s c n1 2 tuD i , c! con_ r : , r : f - r zc n tn ri i c n l d i ri l o r" p e n tru i n specti a j n_ ' ; i, i s .h | | n l ,i o i rc l o r d F f0 ' d r.r. .i rp, i . : : . i: t elor s u l ) p re s j u n e p c n tru c x a mi n area exte_ . t . i. 1 in cazul ci starcr rehnicn sar ronrr c a z u l c i s ta rc r te h n i c n sau ronr : : r le dc e x p l o a l rrc ra c n e c e s a r, R N R poal e . j rnre -N:atlc t l eljnlrn tre e\\a m i.n :tfi l e L n F r e i r:ri r nle \ , e c , d i n e r m it jf ilc operei \ . :
i i.b orilo r

Clasificarea

67

\p,rliil, r ct'.iluitc f. perior.Jj q,.rfs,. dc r., Inspe.tn. de re.lr\jfjfa re: 'r,rn. ccftifhatcle penrnr ancorc ,r rantu_ ., !. .4 .5 .6 .7 .B .:, .10 ,. rJ. .tll. I7i desc.ielile (sp.cificrliite)reDnrcc; planulile gererale; secliurea maestrn coDstructi\ ij secliuniletongitudiralcconstru.ti\ti destarsufarea invli!ului erleflor; punljle fi pefetii etaniij crra!a !i ctaInboul, cirma cLr ixltt; inlo ,rri:r Jesfre s.ititrta,c n,,||r_

e. nrnsu.irilesar probeleunor masinj. insra_ dispozitivesau echipsmente.


3. i- ; i n c a z u l s c u rta l i i ;n t rv a l e l or di D Lre t \ 3nr innr ile o p e r.c i v j i s a u a rb o ri l o t l Jorrerrce : ir e lel. De n e l o r c o i n fj d e , p e c i t p o;i bi l , cu : er m eDlc in s p c l i i l o r p e ri o d i rc .

I or t lic c .

p. c c um

f i dir tr ;

exaNL

dn cr,,c n\ t {. " \i /:fl i .l : i nl ,,rmi ti J dcstre 0si Ft., . . . t r bjt : . ri rr:r de l r\,rj c r.tuJl i zrtr. pFItar r . , \ nt p , . ir e 1' r rl Je f,.mpr.ri rn. ti rn , ,i, nhut t d, . " cr fl E ss. In rcde| ea ari zi ri i de cr,,c RNR. ,l J .i i i tp.ri r;tc.l . . 1ra i ni en' l .rFrr' i i i i l or: ffu F, . t i. . , , n_

| L ,ed.re1

In tinlpul inspectiilor de reclasifi, :are se poar.crenunr.ata efectuarcaunor ope_ 'rrii aiocl si\ la insnec'i.eapedo.r. da.a rcn\rea *ir'r crrctrrrt iorntier. cu mai putin de 0 tuni in ain1c. In acesrcaz, inspectarea pirtii rcspec_ . \r ,uprin,lF Durn,i .f0riitc pfe_ l)i \i/L re : ":.., l|r \ t ' e' t iJ pe t r u , ont ir j"t lJ
rrrfl (l;sei.

.t.1.6

pl l ] uu ri h terj cri tf i tc i , .t rit , , r pcr r t , ..1i tc rnaql | . | Lst.ri r(ri In,..rl i rn. r..td.i ri et . . pr r l dll j rci peri l of:rgregdretor i r al e de rrafi ri l i i rl F,l . rrhofi ..15 cu rnsta ts l i i tc al crenrci . .l si t Lu.i r. _er ir , r boLr aln-

-schemel etubutaturi l or (i nclu! \ . i l or);

l' ' .:jTv.- ll' deschi d(r 9" T:l' ' 1* tr Inc hrder' tc

venr ir r r \ i p''r fr i n iF
ti rcci pienr ct e sut r ale retellor

.i l dnr.i l e cu vapo :17 prcsru D e: , :l_l] schencle

r \5.1 .\I IOR :OflEt iTI Dl: {.t.Asll_t. I \nE St c N\\Et-oR FAR\ CL.\5\ :1.;.1 O. navi care nu a fost clasiir(atnan_ 'rri . rr. carc a ,rLrt ( lrsr e\tifrt,;. J.or.t.,tu
oF . 1r r p ^ A tri O r4 r' ri ,,i ti . d . L ti j i fi c c ,p. t,^dtc r r r : , | 1' |- ' ip n . .l j i i fi ,.r.c J , R \R . ,.r ,.ond, rJ t r F lpnr F r , r t r i 1 -p o fl i i i ri ti r tl . rj e i n c ; In \| Jo..,e ];..] , o ..rr.,.,,' " ' rl . ' liia ir . r dr , i :.a .rc l a .l ti Ors i n rzri i e do , . , i. ir c a, c . . p o rtp fi Ij rp tu a ti .p e I tp< i ti c.re it . \ h pI ' r I n s tp .tr. p n n r-rj .o D fi m : .,rser. -a in ,a z u t_ ,,, ta rc e a rti i n .pp,rrf s. c / , , r J c .J t::tr.i rn Erc . R N R p o a i n ,rrorU a t ' r"r r F ( i s r . p. l l L i r.rrc rg ., d ,rri t,, d ; \i trLi ti l rre ' ' . pr t jt r . r , I , r .i d F C ta \ri a \r.r d e n J \a i r acel l. ; . t h c a z u l p re l n i ri i s p re c i a s i fi care R N R eriistenLe, car.e . . co r.l i ,. d e .i rrc o a trrr o fJsnr/rtre _o, r ',p ( .- . ..|: :r . . f e .:p \o r p fe /e n ta u _ n r0 ,o a rpl c r.re - ' onr Lr m ent 1 rj ,1 , ' ' t. . , . r Lll i m u l C rtj l i c a r d c C l a s n j ,i h r,u D i h i t. i t, i sp(._ , re .:l i r t t , :]x.rii/b ti p rc hd i . r t-\i ti (!J e , ^ a s upj r' i n_

1.; I

tN stE r IIA N \\ E r o H \\- l- \r

dc principiu

s, hcmnl c d, I' rj ci pi u rt. t abt our it or . :.19 ac drsi i ,rti e pri ncj pal e i i dc a\ari e. i ntormi l i r' f' ri \i nd .onl rot ut in, ar _ ...:10 .i r.r r' :r\.i /\.l .;.2.7. pJrtFA _ C ofp,! io \ cdFr ci i \ rzA ri i de carrc R N B . Li ca armotnrul nu arc posibit ir r r e0 si pj F?Lte r )et. di n' re docLment;tp I ncxuo_ rri l . l rri su:. el \i n.j {u,a tri n.nri tcfei t H n\ R l l | l r.ror i nformptri l .,r ce.utc, ta c t . ct l|cr ea In\l ' c, l i F' i r i ti al ,. pFnt r a.ordarer .t0sei. l n../ t p" et,ri rj i sprc cti \i t:.0r e RNR e\!.l e tc,.aIe rn' cri o, nu a m r i rl ut cl esi , csl e necesarca nN H si ,ti de a acor dul asupra docuneD tati ei care !a ti prczenLat i. :1.:i .i

il!^.._- _ q 1t^ TNTTTALACALc tLAR E^ ;r IFR\IFNEI.OR


I\SPECTI ILOH PL N IOb ICF J.6.1
s, fra\cgl " nr Jc i .trri ri .are :l tl l \H , dr , J ini rri l l r dp rr,:Ic i ,el c fnt.utnre:r tFr m enet or rn!pccr tor p.r' ,,dr.e cste drtc .ti ben,rii Ccr r r rrr!r,rl " ' dc r,r i ,rr.di Li :r .r ,r..i .. 1j, . a r l ' :l i .c. , l r. Inrr l i rzi . dF r' tLni d| | pr tansrrF. nac, i: r ic\ l rnrcr\:, t,..t ,tcpi l i t. rj ,\r !r ti f.e / er t : r , : ,

ln cazul unei nave construite suh

68 Parlea A-I Ctrasificarca I olumnl s prarogl'{rii (oirrinuc srprarc{hreacontiruirscFor lc tlpli(a corpulur navci, tuturor masinilor. irsLalatiilor claiificabilc,cLr exccplia cntii echipamentelor dnrilor principal si auxiliare. schimbiroarcrcr ,ln r;ld rri .i .eripic telnr s t' pfe.Lr,i].$.zr
lilc(luarca supmr$ghorii clmlinur

opefri \ii, irr daci a(easta Pentru exaDrinrrrca ,, estc posibil:, sc \a considcra d:'1i jniljala cr data lansirii.

;t.B.t

3.6.2

I n c a z l u n e i D l rc c \i s 1 .e rr l c. (fc

clasi \:rlabill a uneialt. Oraanirrlii dc c1:rsit;car(. .avi prehati spre clftsilicare clirre RNIt in dc timDul Inei inspcctii fcDtftr confirlnarcadrsfr. datr initialn estc data clihernlii Cerl;ficrruhri dc Clnsnavul anle 0r. :).6.3 ln .azul nrrr'i ira\c cxisteDt., care nn a mai lost clasificati.drL.r;nitiitir-L cste rlata ,.orJ; ii r li\n. ''.,s, :1.fi.1 l" ,.,". rei 1.\. in r\r.o!t.,r., ,l:":, il. cpl.Il ..r. ' Ll.,t t.n,.inrrii irslr.tiei , (le reclasilicrrc, acersli (.rsirlorind -s(. :1 Ii rhiar datr cmiterii di! Ccftificarul de Clasr'I. it.i INSPECI I_.\PENTRLTnESTABILI_ R]ir\ CI-A SEI 0 ra\a' a cirtri ceriilicar dc clasiiicarc si-a pi{rdut lalabililatca. 1a cerrrr a,ouIorul,,i. noar/ fi .rrf,r.r rrr*i In\pp.tii .\,.pplronale penl ,l:r.ej. \'olurr)ut inrFsl,'L'ilifeJ spectieier.ceplionnle, pentru ficarecaz in p:rre, se va stabili de cilrc Ii\n. i}.8 STPRAVEGHERI]A CONTINT-I-{ fi.neraliliili
li rp c i n ,L l d p ., I,rJ \e g trF ' . ,.,r r;n ;. op e fi ro r Ire \j ,,U tp F i n tn r r.po,.ti l 1 jp rri /F :r/i ti tl p i r, t,r,,grrm ' rtj s p. ir ar pr ' \ .rr,,ru l r p c i l t.ni j a 1 i c l f,,r' t , rr dur al. i a c irl u l u i d e rc c l a s i ti c a rc , o p e r: rri i l e i cl c, luir r du s e 1 r t rl n e n rl e i n s p e c ti i to r de conti f_ nr ar p. ir ' i n rp .rl : I ti ^ ? ri l .. d i n tre \ui ,,te .i r pr r x ijile p l a .i i i ra t.. S ,rp . r\p !L .ri i . ' ,.Iti r , ;i p or ti :,r_ J ' r s . - . r . . t J r J r rr.r.0 i ,.,..a .rt. In r:i n rl .. mnci _ nr s lnele s r u e c h i p a n re n td c e j e .tri c e s ax !umar ir s t alat iile t ri e o d fi c c a l e n a \e i . D u ra ta c i { i l u l u i d c re c l a s iti (are ro_ r es p" nde pc ri o a d e i n o rm a l c p c n tfu c a re sc acordn c r 3s a nar ei (\c z .i 2 .1 .a ). l n .rc c a s ri peri oarl i lr eh, , i s . ln c re , l rJ t. r. rt. u t.rr' i i t. /r i I.l efr ar c pr e\ z u l e i n p ro rrrrn . Pc n tru e l c c tn a .e :r o p c ra l i i l o r susmenir oDat e. ins ta l a l i i l e $ i e c h i p a n rc n te te s e \or i nF p. ir l' pc 4r uF r ,,e i r,:t..ti i a rc :i p o rtn r, , s]J.,_ ' r . rr c I ndr t c r | d rn l . 1 \ e i i l .l .l ). . \ or um ! r

arc

Itrtr)rvahl dintre iDspec!iile srccesi\ c .rle unei g|upe de;nspectieuu trebuiesi fjc mni luDg dcrit drrala un i c;lu (le ftclasjtjcrr!. (lu rcordll spl'lrialal R\It anulnjre opcralii dr inspecta.epot fi etectunlede.irtre personalnlde conduccrea1 Davci. 3.{1.5 Snpra}rgherca rontirud {'tkluari porsoar(' din afara RNII. do

.r, .L oi i /i i . ct,afr ;i 1.. rr.t1l " ' i i l ,. . i r ir . i. i ,i or .up,rsr .hsi l i ' ,' ri i . l . f.. l " ,.i l ' :l rt! pi \ pr ; fj ci ri i dc ci trc ofearul de cl i rsj fi rare si car e se atl i snb srFra| egherra mccannrul ui sel, pot ii recuD oscnte ti pcntru acel e g.upc car c nr au Iost i { redi nl al r' . personahrl ui de (ondr ( t r c r l nal ej , daci se rcal j zc!zi \dunD l dr openiii prevnzute i r R cgnl i . (l oD l i nnarea i i ste.l i i l or de c i't r e BNt l se l afe i a I' mzenLareaxnni raport detr lir l dc r cparal i i sau l ucrarfi , i D soti l de schi tel e s. r u t iiele de mi surntorj nccesare, scmnN t de per sonllul i rc ' i ,r.,l r ' ,r. rl n,rei . l , t.r' ; i rsnfclia I f ln. toarc a.cel ei asi gmpe de nrspccti c se \r ef ect lir de cntre i rspcctol i i R N H san ai xl ti of g{nizat ii de cl asi l i care i npntmi ci i i d. l t\R .

Inspcctiile etcctuate cortorm 3.8..1 rlc mai sus prec ln si 1'onforn 2.5 dilt pnfrca o ..negrrli Eerr'al{ de snp.r\.cg}erc" dc cittrc persoDaluld. condncc.c rl na\ei si lnrrnrile care se cleclreazi jD cadful iDtrelineriicnrcrte

:t.8.{t

Rccunoa;trr('t inslccliilor oraziotlAlc la snprar c.Jh{roR continr;i

Inspecliileocazi(rrale, dupn avarji sau defecljuri, pot ii recunl:,scute cadrul supravcin ghcrii conlinuedacn \oluDrulofcratjilorrfectuate (lfupa cofesFundc uDei inslccrii de rcclasif;oare. de iDspcclie corlirmatar cadrrl accslcijnsl){rlii in trebnie Jtc.rllrulaii din ruoDrentrl coniirmirri', adnri si lie prczenlati in crdrul ciclului ufrtrilof de Dspertii pentru rclasiticrc, respertir ir cadrrl termenului prcrnzut pnlru nrspecliape
;1.{ 1,7 ,\(ord,.ca (l nsei

x.8.P

uo n fi fl D n ro r :i

l a i d r" l r

i n .pcc!i j ror la suprar r . r her ea

I l s p e .ti i l e e l c c ru a l e s e ro n ti nni i n r . t , , r r r , r , lr i r,.tF , rp .; s , p t:r,.I| ti r tj , b^ rt. pri rl I | ' . I i I i c i I i , | | l n r' rtr,. ,,.., t,.te ,tr ,r, rgi ...r,,n . s r r p iI li\ r i c ,, i \l E a , o re ,t, r,/a t,.!rp Nr\ I s u p u s i r s u p r.rl o 1 l h e rj j rr)l l i nue \ r p' iI ) li t of rtru l a re l .;i l i s ri rr{ u d l e -\IE( rorcs

La rartl e care rl l l | n ci cl n rle jnspcclii .lc frchsiiir.rr.e de ,1 :rni cste nccesar s:r sc efecLri ezc ,ul l ,al apro\i rral i \ 251i , di n \1,l unI r l opc ral i i l or de i D spcctare.

Partea A-I l-e navele care au un ciclu de inspeclii lDai mic de 4 ani, volumul acestor -ffic.Es Epartizeazi ln mod proportional. qEF I-e inspeclia ce se va efectua ln ve:cordirii clasei pe un nou ciclu de reclasil-.-, iDsFctorul RNR va verilica realizarca -t rolun de opemlii p.evizute pcnrrn Irgrlui Al .xpirat, prccum $i .satisfacerea tutumr ..rblclor formulate de HNR pe parm'rs. 1' INSPECTIILE DE CLASIFICARE -II.8 DOCURII,OR PLIITITOARE

Clasiltcaiea
.2 Inspeetia la 2 ant sub sp{

69,

tll

Generalitdti InEpcliile d clasiticarc qle docurilor. se vor efectua in conformitate cu di-

irutoar, rbuca 3. Programul inspectiilor pe odice vor fi h conlormitate cu tabelul 3.2.3 cu exbepiia andocirii care poete fi tnlocuili cu inspectia $b api. Inlpectia sub ape se ya realiza la int.n'ale de 2 ani (v.3.9.2.2). 3.t2 .1 Inspectltia! pe.ioittce ate coip ui

La propunerea armatorului, RNR poate accepta inspectarea sub api dace acesta Iace dovada cn dispune de tehnian ti speciali$ti cu experienl; ir domeniul: lotografie.ii sub api, - televiznrnii sub ap!. - inspectariicr scafandru, . - i{isqdrii ult}asoiiae. a,grosimii tablelor, - curnfirii carenei pentrr inspectnrea .pa{tiali a bordajutui qi fundului. Inspeclareu sub apa poatc fi o c!mbinalie dijr dnmcniilec:rpusemii sus. Inspectia la 2 ani sub,api va cuprinde oliectele insp6ctiei Ia nivetul iii;pecliei de re,J lDrpoclia dc roda\ifimr

Fala de obie.tflc iEspectieistabilite dupd labelul 3.2.3, tancu te de combnstibil structumle be ekepteazd de la ihs?dclia pe Ia inte or-._,Totugiinspctorirl se va convinge cn aspiratiile poltrplor slnt ln star lruni de -funclionare. :1,9,J ltrcpecli . pcnEu nra)int rt ochipamantt electror.hnicc Iospectiile penlru confifmaredctasei s( si penlru recla"ilicare lor adaDtaduD, tabctDt 3.2.3 itr masura to care acstt esle apticabit.

InFpcrla do eonfirmlre a elascl Itr I plus fate d obiectele inspeciiei stabilite drpe tabelul 3.2.3, inspectorut RNR se va convingecr si lgitu le proprii ale pontoanelor, briudlor de acostare9i protectie sint in buDt 6tare.

70

Partea A-I

- Clasificatea

ALE NAVELOR 4 DOCUMENTATIILETEIINICE DE CLASIFICARE


i. t

ir- l r s;i i i ( \trF.\E eu\s rnr lE iln


GcnerBlitni
nei inainte de inceperea constr ctiei d P Pre l ' ri r' i rrn ei rri \e ' \' * noi s a I i n rrrl re " a\ . Frl nrr" Jrr * ." p re z F rrl In R \B i. " ' . , "Pr l e h n i ' :' d ' rrg rfe fi rc . i a\ ir a. . d o c u t,' e n l rL i ci rP sr \ r . ^nt inf i n fn rm!l ' i $ rl i r i ! n l ' -d r n i rr l cqdl ' rf: Rcgulil"r RNR 'c ur tnav . r "r"c s p e c ti \ 5 . - ' . . " ii' r " * " - '' d u c u rn P u l a (i i l o" i rr c F d o * n o * n rl r nr' ?' , r ilc uz L a l o d ; r\i l rre . Il " n rfl r c l i srl rrarei c u l i tl rrl de I \ernpl u e \L e d J l a ."f"'_ in l; s t - r r i,d'e" l i I l : Pi n i l r 4 3 elc i " . D o c u m e n t;l i i l e te h n i c e p cntrtr navekl u \i /c re :u b i o' rnt ' r *i " p re o ,l ' " " l 'l. h n"r' " ni' rr l rc T e rrl z r' 1 L l l c rj o rr' I p' N ecnr oie(

tR o l L L l l L

l E l l \l t:-r.l t.l

r \L

pr 'llr lnr ir i ul cnrrfl l ' cnnsl ru' l i \e 3l P I rr i n.l i ' :1' l ' l rri ni l e ' l F I lf r '' l .f" rr,' ," ' " r" ' ' , l i r ..r" n" ,.t' ,.. ' l c ' r:' url oare ts di ri rr^i ' ni l ' Ll ' r" l r r l"r ' ir r i ' l *t"' .r F " rr," i -.;' .' , *' ' ' "r r ' r 'r " t 'r '' t i".ii..,-

'';

' ar i'

:i

L I a n 'r r i l F

r"*r''rr,"alr,'i1, \c

" n 'lr J 'r' f

; " iu , , d ' i ilil' i Lle'rir'rrr ' , ' r' ; i; ' ii';-i" rjLl,--. r, s ' |t l: rrc : t c r' rru n a \ e l ' I r; ' ', ,;.;;; \ ' ic t i r e n r r u r n ' rn : rh rrirn r: i'
fund i

'

11 'orr'rrrr'li1 ti P\ a r" r' F J. p r " ' i u n i i i t r

rr\P

_le

!h r h l r r l "i

pc ..'rmisrbirir"r'r'r i".lil.ii .; '" ;;,r'""'a'|'linJ

i ro,,ri , rr,,r t'roiec r' rlrre h rt ic 1,,rr,- ,r ; J "i"" ',r": a* c " rrrir' r" " c e in i;il'rt r r i'",, ""nrplu ".i 4.1.2 "'la 4.2 " pini la
Dotunrontalin PT qcnersli .lescrierea thnicn a na\ei (nu se .l aplici itan1Pila ,.avizat')' planrrile generale alc navci inditind .S ciile de eracuare: li(13 e.hipJrier'rFlnr.i marcrialelo -x p.in"ipal"lel3re l'hrrii F'-iurrcprind'rea ind;,,:r'a H\R sau ;i c\i"renrr i''epririi apricn shmpla "i"0""ari."," i"u i;j ,ri';;;.'-;p"t"r
,,a!izat")

in tt d(sla''rr''l:r ir'\nli)'rl I e\'Pri"r nr\' r' F lr'r; i'n" ,riin,i er'lr ,l"r,r 7Il"r :r l! 4lJ:1 rmpl'!rea * .i'" '"""',"'""i ta,ir,'r drr' rlr'li-ul P{rerior' .1i"1.,,.i'."i," de , pcnrru ,,,*r; ,rre i,u inr',,:ru,i .,. l",i:, r r'esror irrref:1rF isrrpPriorrc .rr""i" si pupa ir"r'rc,,nr '' lc! Jrer" P'o i 'r i;i ,riir,;,'in'i'"t. r r npl al" iLI";' ' rl"' ' "i ' t' 3:i er i ) ."' "' ." '.i ;" "' a""""'il"it" c"a'rclor inrer' cdi!rF: .i.".,' din InJ''firl plrsri' -r' ''r' ''r ""'"t" dc' ""',ii"i,"- .' r ' i" ; ." pr r zcnti r " ''r 'r ta iir :"

- i nr c r ii.' ,i'i "",..; . ' .' n- i a""r ' ' ce\ r 3 '':r or r r n'
di feri te; .7 nercl rr l ^ rci " l i rl l i ,fi .r' e' " t" ' :' n r' ;l or 'r ' l rr I ir "\ '"li lr r ir r r r l'

Jr n elprrn ' ,,. .""""f,,ti . l. ' J i. , i" ; t " " it c r' rhrl r' " il'r '
i i aeri si re)! .B .9 .10 || el'r nboulr osaLurac\l renl i tnti i pupa ii plova 9i etrara; osntura extrcmit:ilii I l " nl 'l r ir 'r ' D l " nuri l e " !_l el i l ' f ' tu\eirc P'icPr' aruriicr" nn' l . nre rr' l c In )i rri l or 'i f slder ilor

"i

Pcnlru corp {.1.3 derenninarea dnnersiuDilor sl rDcLu.t '"on"tio.i i.'" ate corpului (lu se aplicl .ir. r' Documcnlalia tT Siampila,,avizat"). sectiunea uaestrn 9i secli nile trans.2 inrer\tlPlc dirrrF -"-..1"'."t" indi'irrd '"t""L ""r".r"ti.ri." -, l^nrirudinalP.rlinrenciu "lrii'ir" nle n:rei 'r rlln""rere dinlrc il ni\ci: "ir"-pri ",ipt" l."u"r, n:'"",lrr :i 'imbnlrrl cl. clrsr sc,rir'1ilc I'rnlilrrdir'il' "o'r rrcli\e .3 zo ,nAi"iu,t ai"'" |J "t. inr.nNrrlc.-'\lintler'' l'."q,'"." rrartr rrczi r'5 din r"'fr';;i;. e; elirr\' T'nF \.Il .i co'p-r. nrrpli'sir'a ler'{ihr rul urrror i tililo., srprxstrucrurilor:r

b"'ir'ij p" i;;"; 'i '"" i' " p "

do r " t u rJ r ' r ' " "rrpur '" o " ' U' r( " ' r ' ,"ar r rtd r r l u i i r P " r' el " ir ilofor es .' ' i" " ipe.r'i ntl i rrnd ( m* rri L,ne" c" P " amenr cr P ,;;" .;' ;" ;;; rehric' I ; ; , , " J : ' ; ' ; ; iirri ' i n d o ' r; ' ' rr! ' i d
ri zoN l i ri crr nri \i re l 3 postarnen t e:

*.',".'"''.I:"lt:i 1,i.,":,i,1psest cenn\e sPt ''" ; :l: ii:ri ri l or. sarr ca l i

Partee A-I erprastructuri 9i ruturi; i, Fntru narete .!rc nfosrcaTn ilrn -g llfDi k Ea.r se lor prezenla, spre irtortnrrc, principali ai miiloacel;r de amoruP!r-d.-i. 4 iFtru protectia corpului; ! tabelul srd ritor. -lg l+! di-rr. 'rdF tdr. -t Docrmcnrat;nPl potrr. itr.ratalii. ri dortrt s.hema amplasnrii deschiderilor la sprastructuri lji rufuri, cu indicarea diluminii. ini,llirnilor rametor )i pr0si lipudlor dispozitivetor de inchidere

Ciasifiaarea

71

culul.in.linlrii prodUse agtomcrarec de p:rslgefl_ lnf \i de eir.tin: c.atcutul n.operirii cI gJrcrta. urshi-r'ilof de il(Iinrro. co c{iitof intjuenlri srprrfe!ilur librrc li.hi,tp: s.hcmet( dc rmptr_ sare .a deschiderilor in corp, suprastrucluri 9i .7 tabelul cenrraliz{ror cu rez ttatel; !e_ riln nrii srabitilatii dr.pn Rcsulj imDreuna cu dilgramele de srabitit;te stili.n ri ' dinamj,a. .8 documcnlatia pri\ irf 1a ran.arrite .u .te 0rnoriizare a r liului (.rr sunrafte tiberF d licnid), co[stird din I - planurile de constntctie; - schema .le arn?lasarc la bordi -- diag.aMelcara|rtristic? mnclr_ are rjlor $i ale sistemului tancnri-navi prin core si se prezinte variatia mornentului de nroruzlre luncliede frei \eota prooriF naveisia t rncuritof, a tanali, arnor'izlrii la diteritF lrcc!enle de oscilatii etc.; - dtcrh prir'Jnd .condar.a pulsaliei prop .i a iancu lor cu putsatia proprie a na.v.ei; indicalji p'j\ind erptoara n,r corecta r irstalatiei de smortizare. 4.1.6 Iloaumetrlalla pT pertm aompartt

(alcutul capacelor deschideritor mafr .: r .pria itampila,,alizat',). 'D,r t !'cfir, .a nlt.lr -[arr||E!& J danudle genrale ate instaiatiitor dc ancorart, mane.\'ri fi rcmorcare; calculele inst{latiifor de gDvernaE, manvra ii .morcaft, iar pntru reii diagama de tracliune (nn s aplici -a!i?at)... calargele ru lentru sercnale gr*mcn-

J calculul catarqelor Dentru semnale c ,Er:*ntul lor (nu se aplnr?i ;tanpila.,al.izat',). -: n|drrt -a d-tea'r amplasareagenerali a elemenlclo. de peltru conrainere in magazii; calculul eleinentelor de ghidare pentru in nagazii (nu sc aplicn ftampita Dorunrertali{ PT Dentru slahilillte qlilt gtampih ,,rvizat") planul de forme (tabele trasaj cupl diagramle carenelor drepte; curbrle ariilor si momentctor cuplelor

|'l,5 |r r -l :

.l oalculul de {precie:ra e{irientei oom, parrimentirii navei (dacn sint necesare)precum $i diagrama hrgimilor admisibile a ;ornpanF nntirii (nu se aplicn ttampila ,Fvizat)... .2 calotrIele slabilitngi $i asictei de varie a nalei cu diagramele de stabilitare statiotr a'l navei avadate (nu s aplicl gtaDlrila ,,avizat,,) ,:l schema compartimntnrii etatrrc eu pe.etii, p!nlile, ta&urite fi nitele etall', eu lipurilc inchiderilor \i ac{iontiril,orIor i (u inslakliile penlnr componsarea prin jnuDdarea bandei ri asielei apirutc dupa 0\arie (automate sau cu comandi manuaLlA)! palltocareDele pentru ra1? avadate .4 (dacn acesta sinI necesare pentru meroda de adoptat) - (n se aplic;i ttampila ,,a\'izat.,). .5 calculele sectiunilor tubulatur;tor de mai sus si a duratei redresirii navei (nu se aplict ftanpila,,arizat"). 4.1.7 nocRmertalia PT ponrru prolerlia contra itreotrdiilor .l amplasarea construcliilor .contm incendi.ilor (itrchsiv ufle) indictnd numlrul accptnrii RNR penlru acestea. .2 schemele de principiu ale instala.liilor de.ombalek a in(eDdiilor. pe ampl.,sar+0 nrve a statiilor de stins incendiu, a posturitor de incendin $i a posturilolde cbmand! a pro,tectiei contra inceDdiu+ui ;

J ,DrdFaD, !

talculete ti diagramele brattor sta-{ Hir.j:D de forrnn (pant0carene); i tabla (cntralizatoare a rezrltatelor r s.lozii (in diteritele \arianle dc in.;(arc, Er. Edirarea deplasamentelor,coordonatelor cen1E&r de (areni .i Jc (r..rl:rre,isietel^r si stibil;ur.lf i! itisle err. ): J docnmntatia de calcul in legiturn 'l =r:tr:c,.ea stabilitilii nalei conform ReguC..r :abplele maselor penln diteritc vanantc arircarc a na\ei indicindu-se disrribxirea (ombustibilului, apei de bdut g bar:iriiruii r!I:i!lrcbid; calculele amplitudinitor oscitafl,r s cireriul de r tnt : snhima su?rareFi vc. :.fur.rp, momenletorde inclirare; cal_ &

7
72
,:]

Irari|aA-I
s c h e m r s e rn n a l i z i ri i d c i D cendi i

Clasificarea .3.$ calc lele de oscjlalii torsionole penlru dace m0sislcnr l,,motor priucip.tl-propulsor" pulere nr'' mare lorul cu afderc nlterDn are de 7:) k$-, pentru djesel-gcntfatoarcteti agrecrr r'lcrc ini r"r. "',*;til * J: c r'','irrrrle ,: .r'rr. r'.nfcli\c "L t'r'l.ri nri n'!rr de 110 LN: r,.r t u ,,ireq".*le r'. lion"lp de rrrrhirr"'ru rn^r,e(n:irir'ir ptu/cnr:rii c l'ulei.,'.-"1"'.1,i.. ,lr os"ili'lii ,or.ionsle\c l3'e in fin'r-e caz lor r'i""r"t rrlFi '\"nriniri -\p'f'Jl' dirr ;" n"-'" \tarrrPilr "a\i"al"\' 1,"ri". r:ln r,,tr .f iPli'a ./' .i.l penbu .Ii.e: Pl,,nul de,n\Jrnblu rl eliciir .{.1 plnnurile palei, butucutui- ii detaliite ae imlina'e (penirr elici cu pale demontal,l bile sau cu Pas reglabil); .r.:l schema 9i descriereamacanismului dc pasuluielicii cu pas rcglabil; *et^*-ii "o-"'ae, .i.t ulrr'rrl p iu';frlelor piese arc mccr' pas rerle rrismrrl'ri reglari r pasului elhci cx .ilindrii hidraulici hx'ele de i* t"'i': Irinv "i'lii t i.rornel.. piliD'le. i'rLr, 'ondu'lfle .de r': ilinJrul hidrarrli' din buluci i i' ' '",,cl" "r.i"t' .alcLlul dc rezislen(dr l'lcr cli'+' .i.5 iar Denlru elicele 'u pale demorrlabilrsau 'u l1 t'xlLc .". i"li"olr ti crlcuhrld'" I;xarea palLl'r .'ovi7xt") i"''e-rplic,, :lanrlilr dilLrc .4.6 calculul soticitlfilor rccjpro'e elice. in razul rLperii rrrroi oJ;1i," ti "tLi" ".b"';l; 'oc ri'i';;" rrnrri pe lrr (nu sc rPtitn rrsmpils .,rrizat'). penltu r)"aPulso ele c PaIe D'rticat': .tr .5.1 planut dt ansarnblual propulsoruhri' cn sectnrniientcesareti dtLalji de etanFre; .5.f, Dlannrile rrbotilor, lmnsmisiilor' roturtire a to"."r,,t, p'or"lol $i xrecrnismrlui de patelor: calculclcde rezislenli a arboreluide .53 ll palci )i transr,ti'r'jr', ':rrb',rclrri 'olorLrlui rvizal l' r,' I t. rPIi'.' rlrnrlili 'n,.;qi de .!;./r desciefa ii schema hidrsDlicn prirciptu; comenzii pro.5.5 schenlna;i dt'sclierc:r pulsoftlLti; .5.{i sche a ngelji li r:tcirii proPulsorului; .t: ,t,, ) , "; tlenttu elicele c lrunsmisie t)crlicalii '"tnt," :t stdt4kilple lnirtrrc tiuki-

{ ' i1!" rf i i n_ i r" l r' 1 . :l o r f l .i ' rl fr, s l ,u rn i c tc ' l P ( en( l; ilof k ,, x Ii , c L , ) 0 r sc apl i ci i izat ) t lNm pil " r\ d c s c ri c rc r d (i ta l i rtl a $ o tc' l ni tonl ra .5 ir ) c c ndiilo r. i n d i c i n d n rrttfi a l e l c l crmoi zol anl c r l. iliz at e l a c o n s tru rl i i l e d e s p i rl l i to tre, l ocuri l ur d. 5ir , l .:l u ,,l e i c . l e ' ri rrrr' l .i i 'i ,Jrr' l " l l ' ' | ' ! l rl r'l ' rr' l i l i i i d, , or r h, \ l i t.rl i l rl ' .l ri ' rrrr c o n b u s l i b i l e p e 1 n ' ! d e podea l a de m . r t er j a l e i c : per i t i p tx r e s tc n e c e s a rd ;l :rm P i Larcr); p r.l p i ' ,rp rr g " ' l dl ui dc d r.. .G i rr rn "i r, J , 1 " ri , I d . i | ..l di rr. , . . , t , , r , t ib i l i ,: dxtl m a i e ri x L e l o r tti l i z :rl c p q rl ru pri h' c x z ul ( nu s e aP l i c i i t.rn rp i l a ' .a \i z !i " )i s (h e n a i D s l a l a l i i l o r d c Prchr!rc, de.7 3 ,,r" 1 ' r' i l ' i l :l r , , , , i ' r , ri ,l F l ,i l ' ' r ' erF I IF , ' rb l r L l e r' l rrr i rL )i p( r . | . r . d c :1 , c ljc opt er e ; s p e c i fi c a ti 0 e .h i p a l n e ttte l or contra i n' . lt c er djilor i . lr I' l r' rl ,l l z i L i e i rr" l c " i l " r ' i " i rrdi car?r r:rl " c u 1 ' rr" ' r' , . il "i ' \p l u ' i (. 'd F \lro7' ' ' d r p c rr' o l qnr ier lor i ' "l Lt.& r r t ui( e' Lil' penlnr irsldhlii Do'-nn'(lltalia (n l d :i ' i ,' i re ri l i ttrl t s u l pr' si unc

ap l i rD tl !e n c fa l d e a m p l asnrc .l t .i p . ri t, r,.rl p l u r i r' i 'r,aP ci, , . r . c ,,t;t, l ,,r rr' ' l c r ' ' r;" r ,.i i i' . . , ' , rr' , " l ' ' r' l rr i eic r gi e < l t 1 L \a fn r.rd i c b d c i ri l c de cl acuare; dc s c } e a ;i d ts .ri e rc a c ornerzi l of de .9 i[ , { , . r r D l r j ' rr' ' -' i rri l ^ r I i r' ri l ' l F ' u ' l :rrc n d e ' n rn J Ldi ' d' Ir \:r' .chini 'li{' u l " s ru fl l o l t ant n c u ' o rg a n e d e c o n a n d i , c t aparate i nl ti _ r r t oI r e 9 i d e s c l n ra l ;z a re . c u n ti j l oace dc coml l njc alie ;i c n tl tc i n s trl a l i j : .l . 3. r N trt' tl l i tti i b n e rb o ri : p h n u i g e rc ra l a l l i n i l l or de arbori i

i nstal a. 3. 9 ttrb u l e ta n l b o u 9 i d e i a l i i l ei t ubu h ri l rrtb o r' l ti . 4. 3 a rb .ri ; i n te rm e (l i rri , d e l mpi ngere 9i c n p i e i c $ i c u p l a j c l e ' rrbori hr; . : |. 5 l a q .,,e l c d e s p ri i i n fi d e i mpi ngere al e liiir i de a rb i ;ri $ i i i ri a re a l o r p e l ostamertc; . 3. { . j1.6 c a l c rrl rrl d e rc z i s te n l l al arbori l or S i dr laiiilo r l o r d c (u p l i re (!u s e a pl i c:i i j tatnprl a calcul l sarcinilor pe lagnrete lirici .t.? dc ar bo ri (Iu s c rp ti c n fl a m Pi l a ,,ari zal " )' . 3. 8 c a l c o l u i a j u s tn ri i p e a r bo a el i cei ti a cnplelor arborilor oru se aplicn gtampila ,,avizat" ) ;

,G.t planul dc ansambhr' cu sectiunile Deresarc dcLaiiide elantlre; ri .0.2 Dlrnurile )i cal(ulele clic'i rrb"rilor 3\i/rt") ,i p;"'i;"".i;; rnu se rplhi 'rrmP;ra .6':t schema instalaliilor de comand! de ungere;

ParteaA-l - Clasilicarea
penlru iDslalatiilefrjAoriti.e rezi do .7 cumenlalia de la 5.4 din prezentaprrtea a R_ Fulilor. ,8 lisla insialsliilur micanicc r; ,te fil_ d:ri aru indicarer tutdror darctor rchnice:i ,r_ racte stjc) inpreun;r (u catculele De(esare la a\iz,re {nu se apli.:i rtrmpita..i!izrt../. 4.1.9 Ilooumel|teli{ pT pcutru instalalii .crhemele prjocipiu si funclioDate dc . ..10 . ore rns nr:,rieide mi.ufrre de la dislanra a Di_ YcrLriur ran.uri; in plaDuritc l,:lnorrritorindi\ iduale cle _,1| puprlr!Ior .i l:rhlo,rnl, jnstal:r(irtof comandA I do 5r sem rtr/Jre..le IJ pnst|ll 'enrrrl de coman,li tr de la pxnter de romand:r, indicarca cu tuturor apamtelor; ,l:: I'lanurih qrncrile de amDtr sare a echip:rn,.lului dc n,,rornatiza.c prls,ur cenin rral ,1. cnmsnda i' tF funrei dF;nmandii .lt lista pi.s.tu. do rczer\x penrflr dr_ " lefltere Instatatiidc autlmat;zare. 4.l,lO_ .l .l,I .1.2 .1.3 asietli pl pcnrrr inqralalii.r, . Dorumenratir tubulatwi naDak: schmainstatatieide santini schernsi$stata(ieide batasl; schema inslalaliitor de batrdare ,i

.r lista instalatiilor, dispozitirelor ii cle_ mentelor de automatizare, dsc;ieralor trhnici .u iDdicareadestina{iei. principiutui de tunclio_ nare.drlelor despre fiabitilateii aprobareiRN R; ,2 , . srhcmeh dc priDcipiu +i fuDcriouale rre rn\tatalte' de semoalizare-avertizarc arr_ dc rie, inclusiv schemelede alimentare; .3 lista pafanetfilor conirotali, cu in_ dirarea tipurilor de aparate. uzitrelorconslrur_ loare. datelor despre fiabilitate si aprob0rea RNR; .4 documentalia tehnici desprecomanda arlomal; de la distaolj a magDilor principale, a el'celor ru pas reglalit: schempte principiu gi di |unclioDale,panouritcindj\iduate ate prrpiirelor de comand{ automati de la distanti cu_indicarea tuturor aparatelor, schemelede aiimenlarc a co_ menzji automate de la distantn, schemelc protecliilor, semnalizirilor 9i indicatoarelor parame_ lrilor marinilor prin.ipale ri eticptorru pas rc. gra D||; schemelede. principiu ,i fuoct;nnate . ,5 3le ?ulomalizirilor ilstalatiilor malioilor principal( (instalalia de rncjre. ungere,pregarirer rumbustibiluhri rc.). i .6 ducumerta(iu tchDi.n a aulomali.,ri_ rilor nrarinilor auxiliare ti insralaliei FIectri.e: schemelede prixcipiu ri functionale.pjoourit )norv'duate ate pupitretor de (omandn a insta_ i!||.r ete.irne cu indiclrer tutufor apararel,,l schmelor de aljmentarc, schemetorproaecttilor., sernDalizirilor indicrtoaretorDrramerritor li ma_ rinilor auxiliare$i etectrogneraioartof: .; documentaliatehn;ci n auromarizi_ flror inslalarieigFnelatorrede rapori: schemtste .le prijrcipi||si l,nctinl'ate, panuurite inatviduate rlc pl|pirrelor de comandi iu indicureatuluror aparalclor. schemel,'rde atimenlare,sctremelur prolrrliilor. semnatizAritor indicatoaretur par:rri schemelede principiu ii tun.lionatc rle aulom0iiziril.r colnpresnaretor ler pDlru de lar'!re. $h.mt'l. trclecliitor. smoatiziritor ri srhcmeledc principiu ri fun.(iotrale arc 0ulomatizar iisi comenzii de tr distanli a instalatiilor de santini $i batast, schemel; de aumntarej schemele semnalizerilor ri indica-

.1.{ schemeh b,rtaturitor aeris,rc. tu de prrn_ ,. p|ln tr sondare; .t.5. s(hemelciI|stalariilorde \ejrlita!ie si , . de condilionarea acrutui In tncipcrije de locUir srviciu.mnr[n, misini si produclic.cu lrgurare, pereltlo-r ?lsnri si pe'.litnr .ontru inceodiitor, amplasdriiobl-Urar.arctor inccndiu cu in. de ,i orcarei canateror orificiitor de \ntitalir; .i ichem"te incrataliilo-pentru ape re_ .,.1.{i Procum >i pcntru qcurgeri de . ligdr:r-ci p,,retitorelanri, punlii qe ipuntr.. !r distontctorde lr linia Doro,Dber de plutjre si de lc tuntea de bord liber pind tr o;ificiitc mrnliona.te I.5.t.C.)i r.i.l.7 di; parreaA_VIIr la ,,r nsraraIljLu rublttJLuri..i ,1.7 q hen,ete rubLrtaturjtor vaporii de schemainsralatilor de aer comprimat ..1.8 . penl.nr sjren; .i penrr prrrJareaprizetor de .I.9 s(henele instalatiilor hidraulice de scljonarea ma$inilorfi instalatiilor; .1,10 schcmele instalatiilor de: incircarc, curdlare;i dgazare petroliere Si nave com_ 0a birate)j ,t.ll instatrliitor de: sanLine, br_ . .calcrrlele lasL venlilalie a i'r.aperitor acl|mutaroareror, rncapenror pompelor de incircare, inciperilor ;i rnagaz';1or inffiise dcslinalp trinspoderii vchi_ culelor $' mijioacetorfu tnt i Iultuloturile instolotiitor npani.p: .2,I schemele pentm abur viu ,r uzat; schmcle purjare a calddritor, d . .,,2.2. ma_ g Srnrror tubulaturji de abur; .2

Partca A-I -- Clasificarea .9.:l schemele tubulaturilor de alimentare cu apn a candiritor,ti de condens; .2., schemr tubulatu i de combustibil; .2.5 schena tnbnlatnrii de lLrbriliant; .2.6 schemch tubulatnrilor de rircrre de api dulce Si apd de marei .2,7 schema tubulatn.ii de aer pentru .9 schemele p ncipir ale lcg,,tudlor de xterioare slc aparatnrilor de co'nrnd:"rak nalei lpi/r',,,ii,. .er| |,Ii,/nIir ,1. rl, mJ .i l's-lFilu .10 srhcmele de principiu ale aclionnrilor la elechiceale irslalaliilor ese liale, nrcr)tnlliate 1.3.2.1.5 electrodin partea A-XI ,,Echipamtrte tehnioe"j schemelFinstalaliilor dc ur,gcrc \i ,ll aler;icire ru aer, ale magtnilorelectric pdncipalei schemle impnmlntnrii de Iroiectie, ,t2 planu le;i dac:i este necesarralculele pcntru instataliile de paratrnsnet la: pctrolierc, Dx\e pentru g.ize licLefinte, unitnli de forlrj rra|iD (UFII) 9i nare cu corp nenretalic. schemelc de principi ale traseelor .ti de ,lrblu,i, ',, prerirnrcn iI.JI.crilor Irin crre rezultalrle calculului capacitnlii ba.14 teriilor de acurnulatoare frentrD: ilurnirarea de de avaric, felin.rreledc na!igatie, scnurriizafea ularnn, serrnalizarerde nrcrdiu ti rnijloacele JF :rirs. rc r.'lrrrrrntri, j, in((n,l rl ',. ' rez ltatelc calculelor prelnniltarc :tle .15 coeiicienlilof de distorsiuDiDeljniarc pe diterite portiuni ale releli bordului alunci.ind se utilizeazi instrlalii de prterc cu semiconductorii calculul sciderii te!siunii la corec.10 tarea consumatorilor cu cea mai mare pntcre la pornirc Ou se aplicn ftarnpih ,,alizat"). specilicatia cchipamenLeLorelcctrnr .17 imporLant (iudicirld caractedsticil. tehnice li inlormalii despreaprobarealor de cnt.e nNR srr de citfe alte organe conpelente)i informalij asupra cchipamentului elec,18 tric in compartimentete cu pericol dc 'nontat explozic irdicindu-se rxc(utia aces|tlia ptntrtr tiecarec0mpartimenL. ,19 calcululficicnliiesl;matea protcctiei el'ctr i,e pfirr b .r.li,..r fir,i b g' neraloarel,'r sclectivna unei pir!i dh consurnalori dcexplarea (u justiricarea rumnrnlui de treptc de de(ultare d{:cupirli ti cu indicarea listci {'onsuolatorjlor ir cazul fiecdrei hepte. fr; ln cazul clasificirii uDor inst.Llalii (orificc, documntaliile indicatc ,!ai sus !or' h aontnre,tiinrirrmatiireteriLoare cdrip.tnenrcie electrothniceale acestora. DOCUNENTT\TIA I FIIINIC-'\. ,\ 4.2 UNEI N,{VE CARD SE RENCHIPF]AZA SAT] SE I1ECONSTRUIE$TE lnainlea rcconstrrcl.iei sau recclriDnrii unei .rave clnsiiicatn ltNR, se ra pfezerLa tehnici a acelorpirti nle corluhi documental,ia masinilor, instalatiilor sau cchipamenlelor! caI .3u reechipsrii. rccooslfucliei !or ti supuse

.2,8 sdre a tubrlaluilor dc e\acuare 1L gazelorarsc ti lLrrnnlui; .9.9 plannl de jristrialc a prizelor de ltrnd ti a casetelorpcn|ru gheal:; .2.10 calculul tubulaturii de aer pntru Doe nn(alia l'T potrtru rchipanletrtele 4.l,ll 11ctlrotchnite s(hcmele de principtu ale producrji .l dislribuliei erergici clecrrice dc la sursclc dc ii bazi fi dc alarie; ale relclclor de forli, de ilnminare (pinn la tabLourile au\ili.rrc) in rle luminilor de selnnaljzarc ;i naligatiei schemcle de principiu fi pianu|iie .S gencmlc ale trblou lor de disLfibu!icprircipale $i de a\"ric, ale pupilrelor dc connndi fi ale al1or iIlStalnlii(dc t\ecu!,ie netipiz.'li); rezultaLele ralculelor puterii reccsarc .3 ,cu|'al,i etFcljice a bnzei pnnlrr . \ijrrrrrc., tuluror regnnurilor de lucru, ar:Ltate l1 2.2.1.2 din pa ca A-XI ,.lchipnmentc cltcirotehnicd, alegerjipnlerilor li numntului gecu iustiticarea neratorrelof- precum;i cakrululputerii surselor de avarie (nu sc aplicn itamPil.t.,avizat"). ca.,t r(.zultalelc (Nlcnlelof seclitrD;1or blLril. f (lndicllrJ ripL'ile lor. ' LknLii i pro teclia) - (rr'r se aplicd ilarnpil;t ..N\izri-). planul I'Jlrcral d amplau'. si sclre.5 mele de principiu sa celc dezvoltateNlc irstr_ laliei electropropulsile(tu c;rcrrilo PtiiLcjpale, pfode excitafie,comard:t,(Dhol, scntnrliTrre. tcclie )i blocare); reztrltatele crlcullor plrterii reces.rre .6 (eneratoarclor inslalatiei propulsilc larnLrLtasigurarea luturor regim lor de lrcfu (nr se aplica! rtampila ,,avizat"). rezullaLele calculelor ctrren!ilor de .7 scurtcnonit ii aualiza calililitor scleclile ale dispozil'\.lor d, i,rule({ie (penl'u iiFtal,liile cu un,urFr'l nor,ir il r,,ei jn.r( Je I LA 'u gesau in paranereto.lrchntLjonind independcnt lcl), (nu se aplicn ftampila,,avizat"). rezultatelecilculelor dc ihrninare ale .8 spaliilor 9i incnperilor (nu se apli,:n ;tampila ,,av'izat").

Partea A-I iil. 2 l n ..,2 ' rl i n 5 r,' ti ri i p F o n.,\.. i n cxpir r r , r in . i t..,l i ,J ta R N n . i ,L ,,r n,.r r,r;r)l l ri , i rF .r.r.r \rr .c h j p rrn .n te (fl \r.l fr ., ,rorJ sp crl i . 'l c er r n. r .rF ,l . g rri t.r)i fu rF d rt.fi sIh\,i nti xt rte c . r e, nr r r? l cteq c fu p r.z p n rs d o c Ime t0l i l r tehni rr r c s F . r i\ 4 , i c l Is i t )r.i tn n j n n n a j i ri IFgnrc .t. . . c . r . 0 ,c o n to l | n i F t^ r i .rd ,.l c p n nrT rrarel e i rr c ons lr u rti e (re z i l .l ).

Clasilicarea
I netrrri te tj ni i t.r J. ar bn|1 t dar rxr.r.,' -..,,.t . ,I, JIj t r;1,. i .ti ri tor dF . , l\ j f ^. ni) etj c ..i . .r. d.t:l tri rn| .{nr l i ..c. \...t ri ,.,r.r: ,10 parapet.ut,l ,f t de acost ar c i. a. i .l l . sfl r.r,,i .te fcrj r.r i 1,ntrolr r J, . r , \ r r , it Lr , !,l l rtn fl .r rorp. l ,r,rrti .i p...ti nr , r . it . scherna probetor de etl nr cit r r e r :12 cor p u, , u r; .Il t pi , (ri ,r,.,rr l ,robntn. rl l c . r li. r a ct r FU ., . $r In ,ars). j nsl rLc' i ur,i dc i n.nrcar o r r ezi 1. 5. 2. t , ..14 ,II,,,forp" ). parte" ..I; partea 1-II pfntc.l i J rnti .ocozi \j .,.ort.). r\!./i )r Lt . t

'1 .1 .. ... otE er[1. L]trt:x E L r T . -L .\r . r 'NE Il\ \\ I. c ,rnn s r c o r s r ir t E r tr e r ln y


. 1. : l. l I,r^ i ..tu t d F .\.rr,ti ts

:;i"";";":;il'ii:l::")a

'i

" prezentat cu'' \c dupn se

at Lncr

Documrntalia PE pcnrru eorp

t, rri ,p s i l ,t. l J , fi ,." tc . p Frcti i i nteri 4,i s au. e\ t e ri o ri e ta rs i s ,rn n ri ran;i , puturi l e p. , r . r r u, m i .i i . ,,J ,tj l | r ..p . (;r,i l i .i n;t: l !;tctc, os ?lr r r . rl c s ,' u i n trri r rj l . trrnsrcr. t,i ,rc i n .l . s nlc . r , ' n g i l r.d i n J l e s c u \r rn l l l c . stn.cl ,i ri tc.a_ dr r r . r u u e trti j rl e n o d ri ' n r c o n i t rurti ve. serl i _ s .h .m a ,re c o mp l l n e re a corpul l | i na_ ...9 \ ?' r o r e.tu i ,r b r.\ i .fu t re h n o to e i ei de i .ambtare s r s u. r r r e (Iu \" a p tj .i .t0 mp i tJ .." \i ,,rr..1. t..h ,,o l o g i c d e prj n(i pi u pcn_ , . - lr r ir as am,,p rr,..J t b rrr.:r f:,,t;t,., rn rp l tu i tr !pi , rt:hori l In I . e^- hA z l 1 F to d e l o f" rp rn b rtr d e n N n 1" ,,rn, c x e. nt at c a u n o r a s tfe l d e l u c ri ri ; , ^. : . 1 d: er..,,i,e a.,o, puru cp, s0, onI in. i e .1"^ll"l:qll o3rn cu pfl\i|r. t:r q e s c fh rc a n rn a n | l n ri t:, a pr..cs | l rl

.! consl.ucrire srrurturiior nlanurile are corpulur, suprastructrritor rufurilor.j,velisul !i F r , c r ^. .

::?.1 ftnrtflDro lc:i

Do.rmenratinI,E rc,rrr.trin.!nrxri;.
rtotnri

,:l to,: r,rit. irNtitaliit,,r. r.l,;trj rr,.nr,.ror \,, .ror. ., tl,j ||rjlrl!tiilor .lF g,,\e"r,J,,.,il( ani:l:lt .'",, monc!r.. rcm,,r;r. c,,roi,,,rec,, rnrgfruf.. mp:r.plc (r,filor dn I.r,.g, ;i. ., r.,rritc J,j I'en,rx Incjr.it ,i.dept.sJLite. li. p.zjtr\.r,. (re ,tcthiJ.fitor. b"trrsrri),rr 'l'1,'lq"'" " - rc,, oern||r c'insrrurri\e.de ixslatrrc )i Ii\rrn ptc].: eahrrhtc ir,stat!lijtor, e.hit,r,,rpr.rc,,, ^, ,.f ., rp.nr,u pi(*ele 1i orq,n.r" .,11,xil 1"r,tl'",' .i FrFcJrm fellrru insrita c_h\.r"/ lll..'-,.',,".1. tnx se aprrni itflmJ,it3,,a\izlrL)... .l u";.,l:1",:1:.rilr i,r.r,,irJ rr ,.3..1.pr,_ ,"" ,,, , e.lipamenre )i rtotriri.. 'p..iri...liu i,l'cr,r"rutLi rt. ,,\Jn, :.r. ,..,.i-, I'no,cindimptasxr.a): Frog'dr',ut trobFlor (la dsial, t, .rrcu 5r in Inarq); .U spcciricrri. tiesetor dp rezefvli;
/L3.4 .1, .' rl.1fl t. , , -2, .

rnrr iate. meloda de f:r.onare .on,lnr.ti.n rlc . orp,rlui. condirii cr rrFb rc indeptiui,e in rirrt,rt coIjrnrcliei .i ir,l.tiza ,;/i.rcn letor t,.,3lc erdrc .unslrr, ti.i rn mai pent,u nrvete I' Ser .r orn malr ar Ftr.tif rrnrrr. .u tibic d. \tictit: .--,;5 , lhn'rrit. trctp.it,.r luhular.,ntnr, c.,_ \.nri,!rie frc. pfin pF,cri pu lllLi.'"!:, !,. o,rnru r n.j. \i13nj. .t.,rLc .i .t jcturi,rrt"ir; pl!n itr ron\trucrirc ale .x,.emr. . ,.6 ,.,I',or|( | jn\r, itirI|bout.lnrar;luritF pentr | l:lrcarr sr rrc..on\t'u, tjj ii intb,irufi t,."tn a" t"-"rr."_ nnr-urre nr\ei (..r delrtii r.nstrucri\e. sec{iUn; crc.); Ir"r.l!lonii. sr,t^'r, ilc r.i,\Btelii) rrL^".,.7 Donror ForrFriF. ajutiiet. fi\e si orientabite alc (.r.,": c\brn). icu d.ritji consr-ncri\e, :".::,"'. p.sru,.,, nrctF In,.i.,iJ,,r p,iuf,p"rF ..1 i. .. ;j, r\,rr,rc , jtJiritur. Irg.fct. I tin,ito; dF rrbori,
s c rti | l i , c tr.l ,. n \j i (. dFtati i

Documcnta{ia pE penrru stabilittrlo


rer.trurel o_ tnr,b,.i dn i n, r ioJr i pcnr "u r' l i ,rt. i r L5 partea \_l V .,St ! bit it it c- . i nl ormi " !i i l Fi rrfl corn0 ndr nr , 5r r p'r

in .enn_ :1i"'|',1{l:.".,'-"-i sr:rrcinra.raconr,,rrrr re ro r a rri' A -1 \ ' , , S t a b ilit a t c , , . p


Doeumentatiaptr pcrtr (ornpaflimen.

t o t o ' -T rl, "p e Dt ru o n rrt r d a nc \ u p r a . t ,^,,,, . in.sr0.e 3v!rieconfnrm de re;lii :,,?"':,^ll_11,1 tare,.. ,r- v ..r omparri meD

fi'"r6"" r""rfli1"".-"ratis

PE penruprotetia

, .1., fla,,urite nod ritur.i rje,rl;itc con_ 3,,\,rillre ci Fre(,rm jnqrrrsriiror srru'U oi ,onrrr incFndjitorde rip.\,i ll'.,^,,'lil;,"11. .u p r! \ c r.tr.fi i ts; .1., .!ptLrretitor tn_ _err5Urur tbrI|rriln izotc{iitor, }i \ , t nlilor;

ParteaA-I - Ctasirlgg
rr .3 Plan!rdle..dc Pl'tsr'e iulri contra i ct'1dur1)r'; rzervl li de ltia Piesclordc specilit .{
se !ruprrri fi agreg!tt' fixrrc " .onsl rLrrti \c \l fl e \ (rl i l !toaLc. di Ler rnri c.3 (crr detxrn

pl poial'inte ctc) ;
f' ."'",,*'"

.5
!.].i lub aturi
':- * d"

progranlrrl

Prol'i:l0r

d'

fheu

!'

oc

nle'r'rrrt irrstalz\iilorf\i i.*' plir'.,ii" r"' i'"'i* ,^".i,i,,,,,:i:li::'il

l)o(uncnta!ia PE

pentru inslalalii

tu I

Iil'';,"uoj ;, ',;;' '"'llli':''1,"!l::. i.il.!r 'llliiJ iir".i"",t'i'". :l-i::::'iiil,,l:i;" i^ "'; "'


"'rp

.l'"1'li:,.',:.i .,oir,''i,. scurscrilene

ic Dr rn, ,r 1n s r r r .3,r',s,tir,o,'o"a1 , i # "i' ' b


:;-;.", d rc n rre

la 2)i scheD el of P entrLr < r rtrth sudtrrilor )i rec' l) P s'tdate (l a {Il dtri ' orrtrilrrl trrs"rurilor ' er( ri tsnles,tb fr'\iune (la uscat' la cheu .S Progranul Probelor $i i nafr); .7 slecificatiaPieselor c(hipa tntc Doru entalin Pli PcntN

'i iii"'l l l i fi\rL"i i"cl,r i' i" r ,"i'n' ' " ' " t i' " ' r' ' n ' l l!l c e r
i, , , , r ' i ' i r " ' ," " ' lil' tl: .n l:i;1'" 1:;:;Ji,'. \: Prc
"d; i;'''"'"'" ri\!rP :'J:iit:;"":'"llil"; '' l l u l ' u l rl Lrl c
i n s l rl rl i i l

;"'!t',T:ll'.,""j1,l"i",:l; i. i "'"".r, sialirc "" -\i ','' ;""' r'i -l lf*,^,,,ri. lr di,rfib!,1r.rnrnr pcnrr', rirc J.1"' .r t"''"'' "1"''"1 :::'j""".'il,l:ilii|,e'lnr li r'll\r:.'1"'i""li.i"r ur" in'' ri ,r'.
:ifi: ''' ""'
Dlir r ' r ri l c ;"',',fl"i;I' ' u;::l: ",'.11,:li'll.'ll'ill;: o"at ilor'. \ r P or ' ci 'l d :.::-i " ,...,,,." . ftf r" ,n p ' i ' nar'

.t

t''":Il]li"l":li:Il";i pr.",|'Ir;rf

I ;;'' """'.''"'i'" ;1i'Jj;,'::':: ii"i"rii atc );


l rre ii f i\ ar e .1 '

4" '"""-

ilumirsr e dc 'irlrritcl"r 'L ,iir-'.ir,i de dislrihirtie 'rul'3rti '" ' : ' ""t''t""| c r n c irc ' | r r r e r " r ' - f ' : l' ; ":i ",i 1 "l l ; s'r' Pr c

" i:.

"t'tiit"' ii:; a " i' i1 : ;i a " it" m i"cr":

dc a\Jr)es' "' ae r,l,,Lrritc aistribrLtic

!i'';:l';i'r"'i':''i'i.''' ill:ll';l :Plic.i:taInFrn $r'""'


''

r ' tr l rrh r l al Lrri , ."' l r" ]e l,' i n s r:' l ' rrrl\u D ,,:r .f^ " t' rru.. l ' .1 ^ . , , " tF

ril"r 't" ""1''"".,'"""'" d ' p rin (iriu' lr c " n ' \ ir . . n , n : rt ? r' , , : : , , . , , , , , . . n c\ i , , n , r u , , " , _ , . i. , , ". i rrF

s'h'rnelo pcrrlru .. t'b'lul trtJLril"r 'i sudatc: corr;;lul irnbinrrilor (la cheLr $ rn proglanrul probelor 'G piP'el"r de rc"e^ r' '"""]; 'neciri'aria

"'"' " "r" : "1i""' 1',' l:':,'",|i"';l'".1';lii"''' "", llill';'ii':'i;iii" l''pt"** ""'ri"u'a" 'i I'Jll:i3(e\tnra i
l :,f. al r

.:i

{ r ' | ' ' | ' ea '" r ' i" " ' l' l' ll.l"*' - , r

'"

.;

cchi l umenl el or

!r,,udrcscL.errlc"'ri""lll,";'l.i;"'l: i '
' l ' i rr" tr" ' {p" i /rrrl l'c lr " ' ' ' r' " ' " pl e (l e nr" nl Jre p'in

h1;1", ",-l;:l"l;;;;;i
' r - " " ri l e

m' ' in'|s n, , c u m' n l a l i s l E l l o n l rl | -'i'n':i1i"u'n'l nl i i b i rrra l ' l i i l o "

!'re'i"n'

."h';l' ,.','',ll:ii,'i;'ti.''f
sit c!ii cran!e)i '""'a, o"t'""""

i r'"""'"

'on

l;r:' l)i' ,,.'.1,,'Xl'*ji."'i,rl:, ":.1;ll,iil;:1, " '1i'0"'' rlli,illi; i" .s


li i ""i;ll'',"".'li" -i .,* .,,"-rr,'i ,'t" , , , r . . i, r , 'ili,. .p,i J,,,.r,i ..i ',,.,l "l l "l l i i ,r
l ,r^t1,rtr.," i. r.lrr1fi'j;,.illirill,lli,,,,r's,,. r'o" r" a" i."".i,,-r* . ",'. "..-' 1. . ' :

L l o c _ 'l ' l r' ' i rl

la thco p'ob'lor (la uscal

i . r nl. . 1r ' I _ x .^ ,,' *

'a/"r '"' "' i , . n rilirc d ' c u n ln n r! riir? " ' i, ' " liin .' ' " " ' " t " "1 rtle.toare
:::: :l i"lorm'rti' Jle rtcst"r 3 .i"i,"t"r'"i* 4.3.10 'J ""

' r " ' iiiic F rn i" ' r '" . ' l"' ' " ill i l "" r ' r ;r i?

r''

ir?"'li'"i, li"i;

'1"'l'lt :l;l:l'l *'"', nl;,i:': :li:: '':"111",,' ''r ''' l.'1,".. ,,'t,u',t I':

ir 'l'l

liilnr

rl c rn * i Ii

l"

dt pentru inslal:ttii Docum'nl{tia PD : hrrr" l' 'lc ltri"rrl'iJn'i rr" 'cli'r' r l"

i 'r"' t. l:;ilrl;"li ;:r\rz rr i.I ",'r:''i'. J


! llit r nr r r l l i l ' L ll' 1 l :" r' rri rn c ' l ' rl i r' ' J

":'""-ll

' rI I '("I ' I F'

''

'l 'ii r ' ' r ' i ' i , ' n ' r 'r ' n ' - " 1'. , "l l l : ' 1 , ;' | r ' i ' r1."'p' ' "r'L' '.''' 'l.'ii"'" ' ' | i " ' .l^1"1 :l';.' ,"":

r" ' ' r

ili* l':",,1"'i.'''i;'r' s p c c t r\ ' r'r" n'.',",,',,', i" ' t " " t " irr ";'lti.1l'1,i"11,,,',
" " il <,,t
,' l l r rl rert ! i in nar ipnrgfi mul tl e probt

' ''

r ' ' t " ' c r " r r J r r c ' r , ]' ri' il i ":t

Partea A-I -

ClasiJicarea

77

TRIGOBIFICE 5 BEGULT PENTAU CLASIFICABEA INSTALATIIX,OR


:,t GENERALIT-\TI Clrsa nNn rcordila unei inslalatii ;.2.1.2 iri{^fificn indic, trPIul cb inslalalis respecli\5 saiisfa* inr"crot s;u inrFo mDsura acceplal; nNn', presc pliilc din Reguli aplicabile .r. "li.e rcsPeclil , azul in utrei Insau rrlasiticarFa Clrsiticarca 5,2.1.3 stalatii ffiqorifi.e este ateslala prin cliberara irri c"'riii",r de cl3\i ptntnr inslslulia frigorific[ 5i p n menolrnareainstalaliei rcspectiv6 a navci in Registrul Navelor.

i.l,l Regulile pc tru clasificarea instalaa tiiioi trigoriti-ce se iplici (la cereren sPciali ;rmatorului): instalaliilor frigodfice, destinate rea.l rn*ntln";' remp'rururilor ncccsil" in :,;ii .; ;"Jp".ir" o. msrtr triAoritice.dc r'. na\erc de transPort inslrlatiilot trigorilire deslinale rc3.2 in necesare tempierNtrrrilor ','".ii .l'"nUn"'il Simlrolul dc clRs[ al t strleiloi lri0o' ae msrta trigorifi'f trar'irii pr'rr i""jperir. rilleo .ongelarer) Prnduselor risricole :i i;^i'a,.i*". de atilor .rPhnolosice' rrig:a nmesii ;G";;'l; SimbolullundomPntdl ;.:,2.t ' de p nayete "i' Prelucrare a pcftelur' Simbolul lundamental al clasei acorpe o navi clasiticata RNR Dacn 5.1.2 date de cntre Registrul Naval Itoman instalatiilor instalatii lrigorilice care nu se clasifici existl tridorilice .onsta" diD a.ele senn? 'c figureazi in \ederea asigxr:rii securititii navt' insnsi, in'r.rre .azurih in simbolul de rlasa al oricirei urmatoareleFarti rle 0(estor 'nslrlsrrr ror fi, i;sralrtii trigotirire. sp,reexemplu sitnbnltrlfun' tehnice a FNB: supravcgherii supuse darnenlalpoale avea torma: inslalatiile ' are Iurreazi cu rqenti RNR .l rabe' trlqJseni Jin g;upa ll sau lll. conform I xll .lDslalatii frisoniui'ui !.:.2 ai."p"n.r fice"; ln fractie, Itumdribrul este totdcauna RNR, iar numiloml indica modul de suPra!eghere instalatiile carc lucraze cu agenti .2 c'rora Jin iirnput .onslrurliei a instalatiei frigorifice friqoriqeni din grupa l. in an\amblul (\ezi 5.2.2.2). cbror pistoanc descfiu ate ;li"',"*r,'".";'" iolum dr cel lutin 100 InJnri sau Pe linqi simbolul fundamental' ln lielxvs u6 de agert .inbolul de clasi-al instatatiilor frigorilice msi care au in rubulaturile lor o cantitate kF (pcrrlru insrxlatiile Dot fi cuprinse, daci este cazul, o care dintft iiiqoe"n a" cel putin Joo grupuri frig"rilrre auron0me ;emnelementionatede la 5.2.2.3la 523' avind nrai mulle acastecaolitale dP ageDl este cea corPspunzapenlru s Faveghercdtn |imp I 6.2,2.24 Semnele toare unui sineur grup lrisorific)' construcliri Re(ulilor inslalaliilcfriln cuprirrsrrl 5.2.2.2,t Daci instalaiia frigo fice ce se va goritice ncntiotr;le aici sint denumtte neclas! duPe RFgulile ti 6Db clasifica. s coDstruiettP licabile". suDera\ephera RNR sau a unei Organizatii imputernicila de ratre RNF sil de' Clasificere CLA SA INSTALATIILOR FFIGO5.2 a" to numijorul fractiei riinlocuiasc,, ""rnnitt (ra RIFICE mine neschimbat la :2 2 1). adic': I'

5.2,1

Gn"raltlAli

HNR poate clasifica imtalatiile f 5,2,r,1 rlasisrrb \ulra\eslerca c;rifi." -de 5r "ondruile porle clasrl'ca reIirarc Droprie;dc ascmFncr ciasirici iinstalaliile rrigorifice de pc n'vele in t""t"biii clasa a'elor instalatii "*pin"tr.", fost retrase. cniora le-a ""o

5.2.2.2.2 Daci instalalia ftigodfic: pteluati spr clasificare RNR a fost construiti antedor dupi unei Organizatii Resulile ti sub suPrasegherea rocunos"uia'dar neimpulernicita ae-irasiriiare, de cbtre ltNR snl inlocuiasci, deasuplasernnului de I1l nrrmitorul si bolului fuDdamental' s va pune liniutA asttel: l.

ParteaA-I
; . f . 2. 2. : | l ,!r.j i n s tj ,tr!i i rri p o ,i fi ,. trctu-ti \ ! l? c ln L ri .,' rc n N R ,, n b r " ,o ,r.r ri ,. , rer or nupi- rc g u fi s ; \Il r: .b. utn rj ,\F 5 h n r .1 r., \ r ' r - hf r , p ri \e C h c re J v re u ,rF i {)r,.l " rJrl :l ri i ,to ! r a^ r . . re . s rn n u t d c ti n rl i to rui si nrLrt,rtIi r ur x l, lnr .n l a ' :r \ ;n c l .i r,. i r.t rc l ,i r!rrrcze, as r r c ,| ( r) : i. 2. : . : f . S ,n n u t l .n s i h Ia u ttu .ti ti ta tti l rt!..ti l tr tn

Clasificarea Inspcc,tiil'r p0rnldicr


;.i 1.::..1 In\f..i i .. nc" i ..di . ,J. r , , t . , . . t r . r r f

I)ar. insratrtia frig0rilici arc productilitate crre i; permite tratatrea intensi\.d a unei incircituri care nu. fost licirn in prcaiabil, intr,ur ti'np carc s:r asrgureconsrvarca !.esteia, 6irnbohrtde ctasn sc corrplcrear: cu sefinul X, 1n n.c\r .J,. iI Cerrihuirut dp (.J,.!e pFnr.u rnr,alatia friaorihcaii trr Rrristrur Nu. me lion, .undi!,jt. de lpcrrc a in :i.2.!.f" S.nnut in.totot.t,r.n ftiqrrift," J, ptphtcrdrt n peglelui

, , . . F. ir , . l ol uml r' l | i rr\pc' ti i r.r I,rr;,,.Ji ,e,t.. r - r . , f i, r r r te durJ .. j nrrr ,l .,Ju da \ Jt.L,i t ir , , , . r : lse i .e.t.i i rr.t0t.ti i \,..,r_ i nspccl i i . . "r e r _( L. r : c rF fr.rr\. r-.bLi . j a .,. ,f,. I.,,7,, , i/ . , . . , t . r l rn+ .,1.rtor de ,orrfr r,,1,.. l fJj ,rr t . r . ir . j. J . l pi ocesrrl ui de r\pl oal arc al j i sr at a! jci lr ig! ;.3.:.1 Instn" ti r t,,,n,ru.rnri rnr r r , , , , . . , r i i \.ri ri ,r ' rre ,rfP r" j l t d,.!:,i rF. , r,. .ri i i )i r.l i tr.r l ri g, ri i i cc ,or,.,f unJts ilhuf t . i. r lr xrr< nrJ i l i nrti tri t.r I,,. ru j r,pl ti, , cr Fr . 1. . . ,i, ph cr-In .r. sj vcri fr,., n.ti o rl e.. ti . . 1, , , r j, r r c. r , ,

r ,,,\ m, . , .. l, i l1 .|i' 1 ' t,ll , .\ , 'IrrnIjr.r r r.nn..,r,r i ,., |l ..s,j n , i| ,,c, \Il r\i rrrrr,,

' i. . . , . , , . ) r , , . , . ' l: il. 1 r' ri' i, r-. o . ' 'rrr rt sr]rtir,rEnl!rcate tlNti_ T.:r ,nr, rn,r :1r .,', r'rt,ri. t:\ti . , 1,,rr. i:' lr'l.rr./c..,r.rit.rir r,i..,r:ri,., .

t i. n . . rr. 1 " , -

Da.n instrtrlid frig^rifi.:r p.." uF. (reciri;. conscrrriir F,o.r,,sc,u, ll:^,j-i!jll'fi r,s_ .'coie,prep!rare pe na{a ii sariddcF condiliih rPsPec"lr\e IrerlTute in partes A \ ,.tnsr!

: ' : . ljl: l: r" 1 ' '


;.:1.::.3

J ' ' ' p ri '

o'i "' e\rir,r ,F,in;

I D E TJn ,,,..r^r i r.l ,H ., ( ir i\ ||. u ut

1i'll-,'lb.i'l'* reara cu smnul


5.9:3 elasA

.. simr,orur c,,Fr n. .ur,,1,t,, J,


_

: l: rr! 3 / n n ' rh r
\.,tuL

L , Fr i, . i. . (r^ d ., r i r
r. t.... lfpi

ri.h"t,,,
.n ..1 .

ur

Mentlllnilo r.rru&t din FirDtolut dc

.p 1.".. l':.q" rr... "'iLi,e.rF ae . ,,,.. rdspe.

p\..r i I rri,

l:' cnndrl ritor \r :,- ,1_ll) 1,r,rf.rcte.


;.J.i|

i r F h,/! i,,.r r ucr,.ir ,,r r i goar " ;n

nrc" inslrl;li.r t.igodfi\a are u,FtL (aracr.nitr.r. pir ricutrrilr{i .oncl ru.ti,.c sru r|lc .aDr,r1r rpartn ItN]l te |r,rrno:.t.,i ,.ur,.i,t,.r. -.i ne.esir. simDolLldf .lrs,. .e .ou,trercr/r cu rnenl'unlrte\1usls, scurra, I acestoia

tnlree,iitcocazionalo

5.2.4 closd

Schimbira semnrtor l,ilrri,otutui do

ur.i insrjl.!ii rriqoriri.c cl.rsr_ .. !a.r ri(ati de RNF i s. ed f unch rioditr,an :ru oarji- nu siDt resn..t.te lnc,. drnlre cundiriite itr3if rn .onsid.rare ta 3..rd!rea cta.e,, RNn $u slimbi ir, mnd,orespurrar,,f, t::ll e drnrrF 1.l,lr" une scmnnlp.i||rhotuJur ct!iu. Je 5.t IN\FFrr r r r u n' ri'xsiiieTiilo*" i,liol,hio'iJJ" Irq'eo1ia iniliaH
Iuspeclia iniliali are drept scop sa r on- \;t aie_p o .i b ,l i tn te a a c o rd " ri i c L s c i rrn,.r rD s t s t " l l, g!ri l i c e p rc l , n l E rc tc n ,n r pri n r ,ra,;

' ' , r I : l r l .,.l slc : s : Dr le:l f d p .rtre

R N R . \o ru mi ,r !cc.,;i in.pc.!ii
n l \R . d rrp r !oturrul i n.

:i .3.:l .l l n.tr.t tn .,l zi or,xl n .,, . t , . , . r , r / r i D d:l eri ,' . ,/::.. ., j 1.,f. i n:t..ri ,.i ir : 1i. , r . . . i ^ peri u,ti ,.f i l l rFqi l r;ri , in. r , 1. , 1, , l :.i rncrr' tor rrraofl rr.e 3\ut' r,, cJ fi " \F c\ti ,rd .er ; nr . t F R\ H. \ nt rnut !.c\t,.r i r.pe, t ii r r od|ll d. cr..l urr. + sti h .esc d..brre rj \R ?r i f ur . . t ie .re oD rc.rhetc i n.pF, ti pi . de fe.h.mFJ \ i dc sr jr r er r tehni cri 6l c i nsrl tJ:ti ei fri (nri ti .c. ;1.:l l l rq/,rt.i 1 ,tut j \r.i a J . , lr r t , , \ . ut j sr cnni ,-. urts rtcrc,ti ur 1,, s, rv.zc:,. ir , 6; "r ur i, .u ru,urnut r.r,,Fdi F" i l ur r,,a.,r,, .): . . . ,t.,rf. mIr. ert.tpnrJ Fo. Li ti t!' i t, | .i , ,r dit . iJnin carn Inrr Foarc tr nreIti nrtJ,.t,rsr pf r t j\ H. i rcj , tn, , hi :,. ;,, tn.rLr ir , . , , , . . . i sJ,r rn tri .,,r,t porr , lupr . \ . . ner' . nxmsi d:r,.. nl F\tf pn.i tri tt. t , , , , , nr r e. _,r oerecl | | | ]r]ror , i ' ni i tu.cet. bofdul ,ri. ;.;1,:l .J l nj pr,l i ! e\.cpti oD Jl i \. Ft r , iu. JZ. r ra..ercr.r rrmal odtor sE U i r.l nri ri ri ro _ pul r ir e, n.r{ rfl rr,f . r. .i -rn d.pl ,r r.i i t :. r r i,.,lr shLe srr..r r.hr,r.; | ,n,' !tr,i Fi r r.,^r , r . , r n * ol ,i c,-ti \,i ,. r,n,r ,.,rfe, d p iI . p". r ii , \n." D i atr ' r,ti ,.,,. dp ..,' :cti , rr. i i, r \ , , t r , I r lJ \ x I' stobi l i t de c.,tr^ l l N l i . ;.:1.:l .i l r,.p.,ti 1 j r.trt.l i c; tri A .. r . f : . , , r Dj_ . ri o i .i rr. a.:r . , ,tc ,r." ,.r.,., r . r , , r , r , . r , 1' 1" . se ercl uerzi l .r ceftrc. speci ati a rrm a! or r t ur .

ahctrJt j! z). ;2 il"lil,lj- T"r', .l i.rc.tosiri.,rec i d e . \c mc a j n s rrJ ,(i tf i cofi fi ,p )i ' n . I unc t r e rrc srsre a .re r,n n i c l ' l ' l ' j . l , "i r .rispnririveror i cansr ir al;";. .; .rcmcnrero'' I\.'i l,-'j::r:$1.

Pertee A-J l-kft c5r i.fmtrelor inspcc{iilof .

ClasiJica!a

7S

md si uie "rrl rrl

b.flrF! iustilicali i armar^rrrrur' SlIt' &.l? cu ma\imul 12 lunr rnsp'cm F& io 3ce"l taz inspeclia ffiE r'Urg..*, * S PrurDtati l:l a ihpcclie cpecirli' =jC te Ir skbilit dup' ccl al inspec1e.'r*i c&rerc. F -

Inspectra pentru confirmar' clasei ,6'?i,2 instslaliei frigoriflce se efectueazi anual ealcu_ lind de la data elibririi certificatului de clasificare, cu 3luni irainte sau dupi aceasti dsti' alar fAr[ ca inlliredlaze termenele inspcc!]ilor periodice urmatoere.

Tn[elul 5.3.P.3
thnt:R\rL1
hDiridlia L -

r\SPECTIII-OR PERIODICE LA INSTAI,ATIILE


Drdcurt{rilor lgslttalli eiterlosr! ; 'xaminare' 'itrios'd); utilizotc ln tdbl: extslenla document'lo! Yalabtle 9l

FRrconlFtc,E qtAstFrcAEtLE

rerili@lea aMlnE.a

(!!litti 'igluilor "et!

a!ll{i'i!'rtN

4$r

ei ri

E F -

i
I r.n db.

i.rtl cara nrnctiohArii (c!

r !-tn- r.*.

cu dlschidN ri'^T.T::i(::*::? I - iEpetner lentr! rlelareadercltlnilorer derdlordritor rffi< '^- --- -bnlet r'{sil;hs'ts tdrptra8uo''b"' d. .ttr. tmpeclorrhl RNR In 8ma (,;";i';;';i 'rr't ''F "":'bar''
)r : H mlsrtri ale uuilor, iocudlor' 'ezlllenlel d i2ohlle etc i P r c be hido"li"" !r.iEdb.'I. aal' .t

p.D*u i, "-"'"'"","';;;;-", !cc.s "T*l:* 13,:51ii."'i":::::1.:3g:":l1ffi1f,:;

t
I

.l
I

R10 L\S'IAI-ATIA FRIGOR]FICA A UNEI NEVS OS iIiJTNUAT F F Ir I F I I I F l I F I

R"ffiTlI

Fi;?i!ll'Jil&lJ'i"lilnl"n'o'n,^r,,'o* FICE
.1 ConDt6dle l ;iio ;rii. pis t o0nc lr r u bic lnle) l legt r l' r r : r Po r . *h o r i l c o l i l l ca -p"""r".it inar ilo. lc l] iul. s elt ) , v ah t r lc l sDpaplede signranln cdterel.l Ito toe .le d s c iionot e: .ombusfir inr.rtre wi tabcr'rr 3 2 s t"" ."L ii"i.,'"i "" hoLoselrr .le'tdc., wzi t'bclul 5'9'2 3' p* I S.r rr *-t lorifia 5.4 Pon!el

vnveon pneLu' o*ttn,,'.,..A uNt:t ^ ."'*'u


'u

IF
IFI

r
I

Ir
F E 'F F

F E

IF

:-!

l5

u
!

nc'rreretart{ 3''ffi:il#.; ;l':i::;:""iTffii" """ ''e'i .rat DttrLru aacntul lrigaFn


r{dh;elc Pltru lluile d" trauler t i t ubulaluile: -\mitdjl. !dr!u agftlul trigoss Fnttu ag.Dtut intqm.dlar

lr*
I

F
I

..F .,
I Fi F

Fli - 'F:tt,
I I. IF

,_r
j :l

HJf

ftiaos.!' ol.#$'i. a""ntu,ui


F F L'

rt
Ita 1tl

tunlraluilor i:.r4q a" Per'le. de spt ti de slropirc, din lncDldil' ffi"fni ,atr4tt.io! ffigorince rltltoteror d' YduLtdreL 'd coDgeDre -{satere de ricfe * th.aperiloi llregalebr nlgotlli" 0.,*'i. rLur'ii, " lteobetr?

t,

I.

IF LF

PalteaA-I

Ulasificarea

Tabclul 5.:1.2.3
C k r u l i n s l e c l i r l , t rr . d i o di ce!e r n j , ste :

213
Tilrl ti hotili. ihslc.liei pe.todicei

R 01 3. 13 .1 ,2 3, 1t 4
4.2 5 Dis poz it l\c r ut om ! t e ale ins & h l t i r o r r r i e o r i l i c e : dr Fqi. r . ! t e r gr hr Dt ' , i higo g e n d, rrnitPilie are coh!r6osr(tor INCAPEFII,E FRICORIFICI' I ?obr , ir p t D. SpAit or t r r f o. it n e r r l r c e l o r g u i t o r d e h l g ! z i i . . DCHIPA\ENTET,E EI,I'CTRICEI Susle de .rd8i .lcr.tc{ 'lablNile d dirbibulier alt e t oblor r l t t dulepul d. d i s t r i h u t t e lupltlele de comedS sj cobtrol R49lle de.abl!ri:. ciblulle 9i coniluciorti lr oleliq . ablu d r lupt im en r q A l , r r . r q l l . . i b l u l t . o r punFie ri perellt etorli si d6p6utorj Ac llonAr lle r t c t r ic

R 02

R03

E E I F F L
E I D I F

I IIIF IMF LF INIF F IM I lIIF

.1 .2 .3 ,4 5, : t .2

tr,2

r
L

F L F

pljr,

II

.2 5. 6

l. ' i, r d- puile agr Fgalet or t igo r c r , p o s l , , r r t cd e t L . . u , I n c ! f Ierjle trjeorllice I nr r alr l, jt de s m halit r r e ! i d e p r o t e ! t j e d e ( r t l o r . d c t o dr ils hr . . og. es ar . lor t J u h r n o l u t u i n o i r , . o t , t L t . r a l t i t e d c ' mA*rarr de la distEnrAjj ttmperqturllor, leroDrlzarite drn IF

5. 7

1F E

r ' O TE: I Pro.l4 de ctsn*it.lt h F.6tur,. gazntui, dupn ttdc&redenoDt.re !j mortare a institaltil,r, - rrooe ore sjirullon cu p..b de rlctre !i dc coD6elere ate nrcnD$Uo. lo s..cir. tdmtcA 'bsralatrtror rornlatd 'r lI - dtl)n IlriDrii E hi; tn contn,ulre h llec.re 4 ani (cu .er (omprinsr lo prestune! de lu.ru), H - dupd pr nnr j 8 r hl : l l , o t r r r n . r c t a t i c . a r . I . n , r H !.ob ale a.hnrur|or to 8 au. r I- - oonal Dcntiu no\te o ln\reeri 9i splrgntofe rte sheald ran nave clre !.viga autonom l! .egiuoue ? t a. x pr . h0 in- . nir i. u n d ! , ! r x r i t c n r n {r l l p c n t r u n / r r . o g r p s o t , I n n ! h l i p i j r s t r t e m , -\. proLrt. p.r,i{r pi4der r dc frig, In r'h!nr jnspe!lijlor,l conrrhrare fi de rcclasirica.esc r.crtre!?i rrtrsurare! rezisterlelor de lzolalte rl. t'lro r ielt r r r ii nr lr l. li, r ur \ i n, . r iniu r p r e c t r n . c

5.3.4.3 IiNn poate si nu ftpete rtrspeF larea acelor t;rti ale in\lal0lici frignrifi.c. .rre au mai lo5l in5l,e(r:rlr(U n,ur pulijr,te rl t ni. l,'luri. iDdcpendrrl de rundiliil. n,ertj,,'r:,r,, ,r .-'.3.4.2, inler\alul d;n1r.,l', ri in:pe((i; I.cri,, d'ce nu poate depiii 18 i ni. ;.t.5 Inspe(lio inqtalaliitirr rrigoriti(0 arind clnra rnei alr. .ocictili do cl".ificaro ri a 'o.tataliift,r frioorili(.o l:bn rlosd. 6.f,.5.1 O instalaiie frigorifici care nu a tosr chsificatd anlerior avut clasi expiralA. acordalr de.arn:,, rlta OrerDizalie de Clrsiticare, toale fi preluitj spr ctasificare nNR. cu cooditia Ire-zenlrrii Ia'inspectia iniFale (vezi 5.3.1).

n.3.5.9 O inslalatie lrigorificd care are inca tn vigoarc clasa acordati d citr o alti Organizlllie dc chsificarc, poate fi prtluxli sprc ('lasifirrfti nNR p n inspeclia pentn, confirmarea clasi. In razut cn la :rceasti inspectie se .rb!in rezultate satisficitoare, nNR poate acorda (lasa sa, pentru intreaga durati de \.alabilitale a Certificatuluide Clasnavut de insLalalie in acel momcnt. 5J,5.J ln cazul prcluerii spre clasifieareRNn :r unei iDstalalii fdgorifice existente, carc are sau a mai avut antedor clasi acordati de c:ltrc o alii Organizatie de Clasificare, se vor prczenta urmitoarele acte ti documetrtarii: .l ultimul Certificat de Clasa;

P.

ParteaA-T .: loate a c te l c d i s p o i h i k r rl e i , ,spt{ ,(o " r l^r r lr qr r i/ x li c i ,l , r tr!;ri ,.1 rc . J . trl ,;rspcf tiilol ef ec t ux le p e D c ri o a d a s .u rs i l tf l ! l l [i ]nn i ' Ls pe. t ir de re .l a s i ti c a rc : Ir t j. i plan u l g i rrrrl rl e a m p ta s rrr :r i l stN .:| lr is or it ic c : .t

Clasificarea
nr!ai e\i stenti , se \a D fezenta l a R NR sp! e exrmi nnr. i i a\i zare doc m.nr.ri a l ehnicn de rj soarc care ra conti ne i nformari i su f icient e, { l nr cal e si i rezul l e sal i sface.ra tteg l i l ()I RNR I n ..i l ,r,i i ,,r i r..rl i .l i J l ri gn l i .i r" sp.' ri\ n (l ornpoD eD i aa{ rsfei do(uInentat ii esr e ;.{ .1.:* ,l .l i , ' r l i rl (1. p\c' nl ,l .r i I ,.unti I rfr. ': l. i l i r" r descfi ema l el ni .i a i rsl ahl ir i ei l F i ,Frc::' ri , srsrnti l a.ni l : f r i-

')

s c h l l l 0 k i n s l N l a ti i t.f L ri q o ri ti ( e. I ) r . . i .rD r1 .,rn l n u a rc p o s i bi ti l al ca s r i pr c z ir lc un e l e d i u tr. d o (rrn c D re l e rncnrl 0 r , . l' r . . ' i . r s . . l \..,,L .' r' ' tf. r.r.,i ' .r* ., ' j ti i .' lulur ' r ; n1, , f i,r;tri i ,,f ,ts 1 .,.. tJ rt.,t' rrr/r il s pc c liei iDit ir le p e n t.u a c o r(l a ' tl t f1 !Is i . r un( i ins t r lr t ii i ri p o l i (1 ' e \i s l c ,,l e . c rrc a i efi o. nu : r m r i x \ r t c l ' s i . e s h n c l e s rr .r l i \l t si si d ea ac of dul n s L rp ra d o (u n )c rl a ti e i c N rc \.r 1r ;. : J . li I ht & i n ;ti a l i .i r{ h . ts r.x rrfm .Irtor i n. pr . liilor t . r ' i o d i r.r ;. 3. { i, l I n c a z trl u n e i i D s ta l a ri i i l i e o ri t, (t (o!, s lr uil. s ub s r p ra \.p h e rc :r { 1 . fl rs i rj (rrc I,t\R , d alr init ialn d c k ..rc i n { .p c c rl .rL ta fe r termen c lor jns pec t iil o r p e d o d i .e a l e i n s ra trti e j I.i sori fi ( r rt lc dat r r libe.n ri i C e rl i fi r' :rl n l n i (te c ta s i , pent r i r s lilnt ie lr jeo rj ti .a . i .3, s . 2 ljr , u T u t u I| e r i n .' :rtrl i r tri a ..ri ti,- (\i . Ir nle. c ar . e r r c c l a s r' l\a l a b i l n a u n e i a tte (h.g.r , le ls i ti i i h . ril. lii i u s ' i ,j ,i a n rt l r , .l r. -, HNtt i I ri m tr,t n F i i n .p H .!ri tc rrl 'rr . . r lr . . r t s c or lir r nar . er c l rs e i , d N ra i n j l j n ti e s te d nl ,i el j b t r idi iler l. if i .rl u l u i d e C Ia s i p e n l n l i nstN trti r l r i< ^r if ir , , . . \ ri rr,tF r,, . ;.: ] . r i. : l I r r .:,2 .r. rrrr,.r r.,::ri i i ,,,re tri !.r.i ,r nu r m r i t ( r s t rh s i ti { ra tn d a l a i n i ri .ta e sl dat. rc . r r dnr ii c las e i n \R . , . ! l, u l a rc .' tc rm..r' .t..r j r,.l ,/, t.,r ;.: l. G . l \r f,, 1 1. ' lr . ' 11, ||, |. | | ,' | | i | ,I tri e ,fi fi .. :,t.,t. .\tl u:l L Nr c . s e f ac c d e l a d n t. tc u ri n i trj i i n s p e cti ei d( lr ' \ t' e rl i r' I' c D tn r F \ra t' i ti r.n rtrn .i

ir crzul pre|ririi sp.. .l.rsiLicaf. R\tt

.r crl cul ul pul eri i de rl ci re cu indicaJ.r srr.i D i i 1rr' ID i i a terl ru fi erafe i n.tp er e r i(i i n \i pentru l i c.rfe coD s rl ral or l ehnol ogic de l fi { (rr sr .pl i car sl N rrpi l r ..:r!i zl a-); .3 . t,r. r,,.1 j rr , rr' ,l r a' , fl dsrre I 'e nr \ i h ti ri l ri { ,,ri ti rc:

' r\f., .{ s(hencl c de pri n(i D i u al e i nsl. alaljei dc yeIl i l ati e pri nri pal e g d. a\rri e r i rl : iper ibf aqredai ej or f !orj l K e. i rr.l n.i nd pcrcti i elansi si D ' | l ni i nrl s(hi nbu l .r de r.r pc orn; 5. scheD rel e pri nci pi r al e tnbulat ur ilol de l geni ul ui tri go(en, l l ui dl l l ui de l ransl er ! , at , . , de i rdi ci nd .mpl asnr{ r nparal etor dr m i' cj control s' rri ii l ;i rc ri nparatcl or de autonati zaf j .l i nhema i nsl .nl ati ei de fn.i rc cu : r er . i ndi ci nd aD rpl asarer pcrcl i l of etansi i i t r ( r cr ir or c0rrl n i ncendi i l or; pl anuri l c de arnpl asafe a rch'pr r r . r .; rrl r i I i n,i tc" i l e i gri gal Fl ,r hi g!,ri i i ce c ir F di (arca .i i l .f de e!!cuare; .l i fl ,nufi l e d| ] !Inpl asare 1 efhipar nenl 0l or i n i rci ttl eri l e ri r(i te. i ndi ci nd ampl. sr r ea .rpr.rtel or de nri surn i i cotl l rol : .l l phntri l e constructi \e al e nodu. ilor dc i zol atn prl rr i r(i D eri l e tri gori ti ce, c'1 indicnrer drtel of l .hni ( desprc rnl l tri al el e de izo.l l l schema de prnrci pnr a i nstrl a r iei cu ' ' ,' i r.:, ,1. " t.:' ,l i n i rr,.perrl " :' qrcj .rrtetor ir igor" rrfr rpFr r' r j -. ri i ri q,,ri fi ci di ,r sf pcle I I sr' r III)i .l i pl .rl rl eeneral (l e arnpl xsare n i nst:rl al ;i 1of de l i i ci fe s.i corgel afe echi D i rnente 1hD ol ogi ce de rarci re.i

Inslxlrtin idgor.ifn .nrc fi . pi.rdui ii. \ rl:rbilitaleN {lr ifjcrlutui d. ctNsa,,poatc ti supnsr. la ..rcrer arn:rrofntui. !nei irslrlrrii ir' I'.h pF,,r'r,r..1,'l,i.ir"j , t1.ei. \ .t ||,. t .!r.t.i iDspr.ctii st:rbik de citre Il\..H peujrn fic.are sc ste

.12 sc}emeledc priIl.ipiu :)le irstalatiilor de rcglarc, protcclir. !i semnalizare aurom;rt!; ,l;l specilicaiia agregatelor,recipientelor jnstalaLiei ||igorilne, iDdicird .afacreri5ricite rhnice tipul (lDarcr) uzina producntoaferi date existentaaccpterii RNR (nrr se aplicl 'jsp.. tlampila.,avjzat,'); ,14 spccificatia ap.rratelor de reglare, mtsurar.prol.erlie$i semnalizare, indicind caracLedsticile tehnice, tipul tnarca), uznra producAloare ii date prilind existenta acceptlrii nNR 0tu se .plici rtanpila ,,avizaL..);

i-4+ J)0aL\tn\1IfltI_u t.EItNICl.l ,\LI.. tNS'f,\t.t fIII.Olt l:It t(;oR It..l(:Ii :.!J ... Proi{(.tul r(hni(.(r,'t) al unri insralatii

i,4.1-l Pntru ca o inslatalie frisorifici si poali obtiDe clnsa H\It. inainr. de in(cItrcr ronslr'rciici navei san irainle de IrelUare la o

82

Partea A-I -

Clasificsea .7 olaourile recipientelorsub PresiuDG (pnlru ag;nlul fdgogen; tlu-idul de.transfer ti lermice ti altor apa de racire.l.sctrimbatoarelor aparat; instalarea $i fixarcc echiPementetor ,8 pe postamentele lor; planurile pentru iubulatud (cu di8.9 metrul >2'5 mm 9i presiuni >10 bari, cu armitudle, modtrl ti dtsFozitivele de montare, trccedte ii izolaliilor lor); .10 tchemele de amPlasar ale izohtiicu frigoritice. sc!lunilA nodufilc Ior lDcaperilor 9i caracieii.ticc terjrarea pun!ilor lermice ta tr.lubulaluri. di5cerile prin izoialii ale diserselor pozitive de fixare etc.); programul Probelor 6uplimentar. (le .Il bord); spccili(atia pieselor de rez.n!' PentrLr Dieseleale proict de la 5 4'3'3 hlnn la 5.4.3.0 sl partei A-lX ,,Ntaqirisi 'eii pentlu cel; de lq 54.3.7 veri 9i inecarlisme", Dartea A-X ;Cllddri, schilobltoarc de eAldure ii recjoiente sub prsiure-. iar peDlru cele de ia 5.4.3.9 \ezi )i partea {-VIII ..lnrtala!ii cu tubulaturi". .12 Proleetrt d. ct.rfl! 6,4.4 Instalalii trigorilte. trclosllicrbll. (PE) rl tr!'i

tabelele rilorilor ariilor suprafetlor .15 ce detimitazi hciperite de ma i li magaziile r.ecite, cu irdicarea calculului toeficientDlDi de transmiterc a cildu i (de calcul) pentru liecare suprafatA (nu se &plicd ttarnpila , aYizal'); lroiltul rehnic (PT) al unet hsta' 5.1.2 lalti ttigorillc treclasilieabilo a.4.2.11 ln cazul in care proiectul de executie va fi supus ulterior avizirii, se vor pre' zenta dorumentatiile indjcate Ia 5.4.11 3; 5 5.4.1.1.4; 5.4.1.1 (numai peBtru agentul fri10; 54.1.1.11 (numai Sogr); 5.4.1.1.?;5.4.1.1 pentru instalstiile in care agentul .Irigogen lucreazi sub prcsiune); 5 4.1.1 12 (numai pentru 5.4.1.1.13: instalaliilede proteclie;i semnalizare); pentru aparateled proteclie (lulrai 5.4.1.1.14 Si semnalizare). 5.4,3 irslrlolii Ptoieclut ile exeeutie (PE) al l goritice unei

ln varianta aviz5rii anterioarc a protehric cordomr celor indicate la 5.4.1, iectului proiectul de execulie al instalatie frigorificc va fi prezeqtat dup[ cum se indice iII contiDuare: .1 planurile de ansamblu ale instalatiilor; schemele $i descrie le sistemelor de ,g comandi, cotrtiol, semnalizare ;i protectie; planurite complesoarelorage[tului fri,3 gogen; .5 .G planurile pompelor fluidului de transplaBurile pompelor aPei de dcirc;

I
'l

plaDurile de instalar ti lixar a agrc.l gatelor, recipientelor Si apamtelor; planudle de emplasare a tubulatu.2 rilor agentului frigogn; planurlle de amplasarea rtatlei de .5 deversare a aeentului frigogtD Peltc bord' ltr

I
! t

f 1
t

Partea A-II

CORP

,(,

Fantla A.II . 'i .rl .r.

Corp
. ,

R9i3

,raFortul'B/t).:
pcnt.u navte cu zoni de na.\.igafie Deiimi_
renl de zooc d. na\i gal i e, nU mai mlr c

tati navet d? p,otdcrar, . p"ri"i,i ii"air"_


de

peotfu n\.ctedc rran+,,r1 cu .ona de a;r, rrgrrre I|mrtare. F!iid in simbotut dc c.l.e-si srrEo l: I | - mai ,niL sau egat cu 2,.]: 2 ti 2n mai mic sau eiqal cii 3; 3 -nai iDic aarr egal ,ou,r4; florei de dra{are, cu zo.a. do Ill:1,,1":"f. Da\igarjotrm'ralj. a!iDd in simbututde ctesd s'am}lul: mar mrc sau sal cx 3:
2!t -" i , -r.. " -,. ^--' -. ': i

_ Pturru rracarer.te ptutftoare 4...6.

.t.r'

rapo*d LID:

pentru na\ete fu zona de navigolie neli_ m.itajt. na!.te de prFtucraiFape$tetui (in_ diferenl de r,.rnade na\ig!ie) nu mai mare dt l7i . de rr nspqrr. macararepruri f:_,j, ",*': ,:-1"."1 zona de naviFa!ielimirare a!ind in simbolul de clasa semnul: nlai nric sarr. egal ru lgi nai mic sau egel er lg;.-,

i .J 2 -

1.2 .!.pitd sc

86

Parta A-II

- CorP
l i ti n-rd rni \im a m i Lnti rn. r/,r .2 s.rrrl : l - mi l l u,,rl l ,.ngi n.i ; r,:1\1. i nr'c m r t $ ni l cnteri onre nl c .onstel or' drs(D) innhim,: dt (onslrutlir .:J \tr rl r l . rl i l r ' | ' l'r r '; ir r ii l drl . nr?.u-dl i D ' " uu." l .t" to tal :t-i I]l cri oarn I chi l ei P l n t ' sau dc l a i l erscei i a fctei i ntefi oarc l i r\el i ru lui er it er ,r r r ,hi i rni .i \.' I' i r' 1 l r i rrr.r+ , l r- r "r r Jir r ii supcri oi re r l ri r\ersei l nnl i i strpernra r c't r bor cl ai ul . l ,a nal el e l a carc i nrbi rafeN ceniu ' ct r l l rl ri naLer csLe roi undi t i rl nl tnnea de const r nc! ie se rrl nsoari pr' nail a i ntcfsecl i a prehrn gir ii liniej t l eofetj Le a pun!i i sLrpedorrcc a borda julLr L a ci nd i nrbi narea ar i i i n nghi di sta !! ne sur : iLn pe P cstrj (d) ,.' 1 \erl i cal i 1.1 ni j i ocrl hngi mi i na\ci . de lr lala r Pr Pi i nrc i ' .,rr i ,l ' i l i pr' r" .r' d' l " ;nl pJr f li' r; F\1. i ' r (rr ch l" I nr 'r \ r rrLe.i o!re . i ,,\eri .rrl pi ni l l nri a dc i ncnr.art .l e \a.I. l ,a. r alei cr r i rrari cl e bortl l i bef peni ru transpori ul lem nulur pe punl e. pesc.ri nl si rrri soari pi rri ,lr linia de i rcsl . l l r I m ' 11 i n" u ." t" ,t" \/r'

D e l i n i ti i l e i i o ti u r)i l e (a re sc rcl eri Lr l. r m ir , " l :e n e J r' . ' p i n s , l n ' g rl r ' i r I ' j i .' r, J i i Il ..j .rl 3 n . l ' dn sr p r indir s r F i, r t.. \ eghef r " . t . 2, 1 l i p u ri d c n r\(

D a \ i p e n tfrr nrnrrufi .l lU i n tra l i tr us c ale, s pc .i a l c l e s ti u a ti l fa r)s p o rl rrl u i dc mi rc r e r r i ix , . l r' I i n i r :' r' rrI q .Ic i r \ " ,' n rl i tra (h i " r .2 Pc n i ru nnrl uft tra n s p o rtu l u i j n \fac al us c aie. s Dc c i a l d c s ti n N l e inc , r ' . i' ir ir ilo r c u d i i e fi te d e n s i tn ti s peci i i .e. n r\c dcstnate I)ri q i ;i ;a l a n d c .;i lLr c r ar ilor d c d rre N fe re s Pe .ti \ t.a n s porttl ui de m at er jal . lIa g { l P e n l fr d e l i n ;1 i i l e .e l { rl a l i e l i pufr 'le \ ez i c a | i l o l n l 1 .1 d i n l 1 r1 .r 0 H egul i gcnf l\ ! ner r lc de s u p ra \e g h c re

lilrmonle dc relerinlar
Li ni n l .i n i o d r tn (i r(a rr d 0 \a ri .1 l rP ' r l r.r' mn rrl i n cl Jl ' i In' l r r . ,:' c le r , lL, ' c ii < ieinc ir c rrc i r.a z ri n :,\e i t.trl i i n c l i ual ri l ratrs \ ' r r ale t i l o rg i l u d i ra l e lr l ' .rD tn d i l u l a ro p ro \a ri i p uptr .2 i" ,| :, " | I i 1 f \ . r li, i. l ,| | | | ' ' /| , niil, lim it eaz i in t)r1 )\a i i i n P rP. l n g i rca na\ei l -. s t( l i u rc' ,s e (l i u tro n ra c ttri r .:l \ c r s al: t pr i n !ri j l o c u l i u Ig i n ri i l rr' \' e i /1' rrs

t.2.i

hrrli

fi Plalii'rme
puntea t cA m ar s pcri oart l ungi l n c I na\ er ' pe hrtfenea

htrl c .1 rl c sLrs rol ti nui

Z o rl n ro rl rn l i r :r n a \c i ./' I,o' l ruD ca din hr ns in c I n r\e i c c { l :i (rr i l .1 L (ci 1. 0.2 l , ; r r pr " . i -' i p " p :' ,,e l 1 " l i rre :' rIae' ' r' ' ' l f i ix t er l r L r s i n t J l l , m r,l rrr,,r\!trrrl . p ofti uni di n l i rl re tri l l i l i :rl t n a \ri .; lunginr e. r n a l e i Qg a L i fr 0 ,1 )5 /, d c la P efl eD dr. ular c lc p ro \a i i tu p .t. (l o n rp a rl i rD (n l ru a ;i n i In I P t .0 dr s i( ler n a s u e l a l .rrn c i c i rd n l i i l o cul acesl ur f , , r nt , i' r lir n .r I ri g ' { l c s l , c l ' rl ,i d serl ' ' rrr' r lr ins \ . r s al:, .i L ..r. l a rr:t l . ' l rr fr rl ,:r ' l c ' ,f

I' url o de fal (rl .2 funtca c. f e . o'1sLi tnn: i al l )n srrpffi r)xra'a gri rzi i e' h ir alent a s.( l i rni i i rD s\crsal c n cofpul ui D l \ci '\ cf xsl' s ' r' l r" r ' fr r r r Jr 'lc 'r 1,,rr:t, 1, " t" l i l , rr r. I 'r r t t ir" r' r: rl ,r ' r-r' ,r l ,' , r.rr, ""i / " '\ e7i tn.] ' r" ri In re : r' ' ;al r ' r r:' /; 2.1' 1.1). Pur t ca P unl o a l erel i l 0r ctanti .:] mai de srrspi rar i a ca]t sc ertj nd | er '1ii lr nnscfr !ers:rl i c1:rni i (de comparl i ' ncnti fc) a t I 'i\ er ' l \rnl r { 10 bord l i b' r ., de carc sc (al l rrl eazai l ,ofd!l l i l cf l) t r nle3 iali

hrnl i i nl tri oarc P Lr Dlile sit r r at e .; l l r{ri i c\i sti m ai m uli sub pl l rtca strpefturri puDt ca a doua' D unl i i rrferi oa!e..1 se nunresc: r." 1, el c., consi dcri du-sc {le h puniea 1,," t" " " .ti par!i al I'latiornli l ungi mrr pultca narer. te 5c extinde

r.2,3

l)i

crlnlllilc

pri'r.4'ale+

tta m a i mare di nl , n l ti mc . (7 ,) .t ,l . l l r.rrrl ' i r f' o' J lr c m.s .rrr' .:s l t, ' li\ lr r lrl n a et r ar ei. l a ri l e h l l n ri e i d t J n c i tft are dc \' ari r ,l i n l L ngi rr.J Ii ' .i nln, j I a \ ,I I u | . i r I n I i . . r rr tC m E s ur ali l a a c e e a i l i u i c d c i n c i rc a r e de l a mnc hia pr or .a a e i ra v e i p i l l n e x tre mi tatea pul r' ' Io i u ti \a l o x rc tr l , n s c !a adoP ra l n) r I o d e $ 7 9 i , d i ,r l L rn g i trrc n l r!ci mi st!fi l i r lx ai la linia d e i l l c i rc a rc d e \.rfa . l n c a z rl u ro r i o D re n e obi rui tc al e c \ lr enr ilit i i p ro \n r!,r l " rp r l r,n g i mk a I l i ' c hi cc lul , ||t ri c -\;rr,i n i i 1 )e (:rl f d i rt PU , cr l l N l t'

p'r nt a ( e P unl o a suprastm' l uri i .7 Li ni i tci l zaro stpl asi ructura i n parLea de sus t j ti rarc etai :rl ci . Ll aci exi sl i l nai m uit r t aje' punl i l c suprasl r' uft r;i sc D umsc : pnniea s'1prastN ctufi i .l aj ul i 1, prrl rtta sopr aslr ur lr r lr r i' e' " ;r,1, i : nl , i ,,.P I' i rr' l d' l ' l rr' l c: sr ler '': ' ln pr.zcnia Pari. a B.gnlito' laloriL d sc dprimi iD metr! fi I , , B, D

Partea A-U .0 Punte & rutulut - puntea ce limiteaza rutul la pqrtca supcrioare $i fiecare etaj al snr. Dacn existn mai multe etaje, punlile nrfului se nunesc: puntea rufutui etajului 1, puntea rufnlui etejului 2 etc., lnceplndde la prntea suPerioara. DacI ruful se instaleaznpe puntea clajului I. 2 etc. !l sulrr.lfucturii. atun.i puntea ruluhri se numegteputea rulului etajului 2. 3 tc. 1,2.5 Conslruclii po plrntea snperioeln ti po pnnten snprastrurirnrilor , on5l11rclicFun.l SupratlrurlurA tatd pe puntea supe.ioarn cxre se extinde din bord in bord sal] care se glse$te fall de bordrr .1i; din lllinea le o distanln care nu depng.ste nsvei Il. .2 nul construclie puntati inchisl pe punfea supenoara sau pe puntea suprastructorji cAre se glsestIati de unul din borduri la o distanli mai de {oo din lal imca tra\ei 'oare t t esle prc\'izutn cn uli, fereslre lau alte desehidri similar in peretii e\tcdori. Smlduner{ - partea din pupa a .3 (sa!l o parte a acesteia) supmPuniii superioare intllati mai pulin declt distan(a dintre doni puntr. Trrnc .Z constructiepuntatl fnchisA carc se gnsette {aln de nnnt dir bordrri la o distantt rnai rnare de 49l, din hiimea navei B 9i care nu are uri, terestrc sau alte deschidefisimilare ir perelji elterioli.

Corp

87

secti nea examinatn a etemeDtului. Dacd c.<15' tnajorarca valorii modnlului de rezistentn, de regula, nn csle ne(sar;. .4 Corslrrclie etoBfi construcjieprin care apa sau alte ilride nu pot strebate. .5 Rot'rnjilcu dimensiurilor clementelor de slrneturi, ru exceptingrosjmii tablelor lrebuie Incute, de reguld, ln pl'rs. .6 Toloratrtcle de lamiEarc tr nitrus ale larDinaaelor vor corespunde standardelorrccunosculde R.N-.R. (amcteristirn de ral.ul a matarialu.7 lui penlru coryul nnlci se considern tinita superioarl de c reere a naterinlulni, ft"r, IN/nm?I. 1,9.7 Lnfnea li,rlri adilionale

1.2.7.1 Latimea Iitiei adiiionale pentru elementele osrtn i sill1ple (coaste, longitudirrle. moDtanli etc.) care se sprijinn pe elementele de osaturi Inti ta, ca ti pentru elemntele osaturii intlrit pe care nu se reazeni lemntcleosaturii simple sau pentru alte elementale osatu i intnrite va fi egaltrlru cea nai micn raloa. obliuutl

,- 0,5( r r +r Ji{ cm l ,--.1i6; lcml

( 1.2.7.1- 1) 0.2.7.1-2)

I deschiderea lementului de osatnra consrderat, [cm] 6r ri b, disi.anlele de ln .espectilut element de osaturi pini la elementele vecin. dispuse de ambcle pdrli ale elementului considerat, [cm]. 1.2.7,2 Lilimea rlgiei aditionale a elemcntelor osaturii inlari|c (eurcnlj, traveBe lntirit, monlali brtirjli, stringheri etc) caresuslinelenenlele o.alrrii simple se deleflnin! cul

r.2.6

Erpltcattt

.l f,oelicientul bloc - coeficicntul de fincte al carcrei, determinat pentru pescaiul d la linia de lBcnrcare de varn, turgimca -L ii lnliDea A conforn 1.2.3.1ti 1.2.3.2prin formrla:

c s..

deplasamert teoretic [m3] LBtt

, -1 , . b " ; lc n l
," -0,i;(Dr+0,)

(r.2.1.2)

.2 Valorile efective ale modulelor de rezistenln Si lnomntelor de inertie ale clenentelor de osaturi se determini impreuDd cu fiSia adiliooald de tabli a carri gro\irne\a ti egali cu grosi. mea tablei din secliunea dispusi la ,nijlocut deschiderii elemntului considerat ti a cnr i litime se drternirtr conform cerinlelor de la 1.2.7. .3 . Modulul dc rtzlllcnll - al elemenlelor osaturii nryei (in raport cu a\a neutri perpndic lari pe planul de incovoiere), se refern la profilele laminate ri conpuse impreui cu fitiite de tabld aditioDatd.Dace elementelede osaturl nu slnt dispus pcrpendicnl:rr pe fi$ia adilionali, valoarer modnhrluidc rezistentetrcbrie mnrita proporlionalcu rnpofirl licos z; in care a - unehiul dnrtre planul innnii elenentulri de pe osaturn9i perpendirulara fisia adilionale din

,r ii ,r - \czi 1.2.7.1. Iir coelicient conform fig. 1.2.7.2. Iunclie de parametrii lo, b" ti n n - numirul elcmentelor de osAturn simpln ce se reazmn pe elementul de osaturi lntAriti considerat. Pentru r:4 sau 5 valorile |lli Il, se detenninI prin irterpoare liniari. distanla dintrc punctele de moment nul dirt diag.ama de momnte a respectivului elrmcnt de osat fi. In Ijs. 1.2.7.2mdrirnea 10se adopti rgala ctr / (\zi 1.2.7.1) pentru clemcnl.ele simple lezematela capete ii cgaln cr 0,6 I pentru" elementelehcastrate la raple. Se consider:relemente

1o -

-88

Partea A-I1 ! ur p l u re rc ma tc a .e te .j e !n e n l ,t de osal ura r n( a s tro re a i .l e .te m e n te c a re au td (aD tre g. r L F es J r rl re re z i s tFnre ta mm en re r. i l f,,v o 4 " l to a l ? s a u n tu n, i .i nd F (n re n rF l rcf r n nl o d c u n ti n l ru p e rt. F te rn F n rel de ftrren,. e

Corp

De rcgutii penlru ctem.fltete dr osa l:2..7.8. !r rdbr.te.itrv.lisutui. rdiaccnle tor, .{, \ol 'rrrj

cu rirnir.. (u,srr dp i l:.i"^^T."-",lir" aceeari elemertete ::,":llr ' .1 Lr abr /re rczi stenti or ci ,r Lti ) u (a(urre rnr,dut(t,, ,l o, )i a I nnr nr xleJo ur [ertF :, respefti tr]of cl enrer(c dc os. t ur a ( u,\LrruF,.,nFrtul uoei rj \ami rrri sp. r iat e djn parrer H N H ,
I.:l 1.3.1 .VOLLI,\IUL Str:pRAVEcIIERTT

de osarr.rr sf ulit,z;ere Ir otrr cd trmrtade furg?remni r ure d.crt tim,ta

r dia.fxr .

r0 09
08 07 06 .05,

0r
0l

l l r i rtc i p i i l c generate pri vind sr : pr a_ (orp!rur srnr pre\hzutr i n neeut r ae, supfr \ e$her?.

llt umpur elccutieji .r


2I L 5 6 7 g9 t0

lr*j, Urmljoarcie ptuti de consr.ructi arc .urpr'r,|' r,rmcrziir ti ruFuse iupra\eHhcrii R]{F
inlelilul qi osarirra bordajutui! pun!i si piat{orme; rundut simptu fi dublul iund; pereti etansi Fi tanqurjj

.2 .3 ..1 .5 .li ,,":i., cr roaftt0r i

Ftg. 1.2.7,2

1.2J.3 Lnumca ftfjei aditjonale a rainrlor {unror de magazie ti cAla.u /,12 din d.\ct,i_ \a u"..,,,, mai n,r,redc Il|nr,.rc,, disrsnlei 1:j:1- "li de mcgazieri bordrj penlru ramFle rongrr udrna|e roipecrir ;||mdr;tea ..i 4islaolei drntre gufa de magazic )i pnfer.rF Lrn\\ersar (au lre\ersa inlirita tnve.inatn rarDeirrsns\erd macari di.pusa inrfe a.easra :,-':,i,-sTll ri pcretete I rans!ersal. 1.2.7.4 t.itimer ftsii adiriunatc a ramernr g!r mrgizie care r si rotL,ldF,rrrenli sc ^r,de pocte determira ce Frntru raU.ete sL,itor ,tema_ gqzte roqform L2.7.3. Lelilnca iirici udilionite : crp,nenf.?.7.5 rci0r ,,salufli intjrite di\pr se pcrp.nd;, ulir pc drrer(ia qarjrl,,r \r ti cgat; .u cea mai rnica rr_ rr.;.rs rar,tetoi prretitol iii:.9'"'* _. Arosirn(a qor.rarr.mrn) si 0.t din vatoareJ tjrimii t;tiei Indi.ate la 1.2.7.2. L2.7.6., (:ind pe trtimea iiridi aJ.Lronare u erementctor u.!'rrr! intirit. sint di:p.,sspara. dF r.r .u. aresl.r cternenrF osarrrrisim;ti dF riunci ra catcl|tut momcntcl,,rde inerrie.i mort,,lctor oe rezrsr.sl,a et(mcnrctordf oratufi intflrir! ati sc vor rn.tudc ri respfrti\cle Flen,enLe osrtura dr slmpra r.1r intrerga rrh a .*.liunii I,,r rraIs!efl':2.:7.i ln arut elernenletor ,,hrrura ,te rnte. rn,.adoptrres' unci arii a secli ni, traDs\.rsate x ntro adrtr(,nate Irai mici dccit eris Dtatbnlii respr.lNulnr eterneni coDslituic Lrlieirur uner dio psrra RNR. t,ac e),ceplie :lalr-uall:ryc,ar: 6 rtasra cerinlSclementele usoLura de inta-ra nLa dapusc p ptrotir gofrati.

rahtr't ri lunetut arbofctt'i pl,rratice; suprasrrnclu ;i ruturij pnslamenrete ma:inih,r pr t|rfipllc .i

ram(lc luritor dr ma{.ziF, rambrF .. .I .nrunre tr attc apAr:rrorisimilarc 0lc des.hide nror drn corput navi; .v postamentelmssinuor si nllor auxilia.e precrm ii instalatiitor srlpuse supraregherii llNIt; , :le .ll ..etr.c'a. etarnbout qi .tr\aterii ,r6,,rt_

ajdtajeteneorientRbile clicelor. .le

l.t.;l Inai tc de a incepe execuli! rizicri .., a partlror' de .onsrruclie m.n(ioratc la 1.3.2, .e !r prczmlc 5pn examinare !i a\izafe doi1r. ftonl!rj{ lchni.a p.ntfu rorpul naLci in ruln_ mrl lndr.0r td 4.t.3. partec {!t ..flasiftcrrpa-. 1.t.4 ln timpul, procesuhri de exeautji!, parlile ri ei.mentele de .onrrru, lip indi.rth ta 1.3.2 urmeazd a fi supuse controlului il aeea ft pri\?ste indoplini{ea prscdptj;lor plrvizrrc i, pErteaA-XIV,,Sudura,'fi pa{ra A_XI .,]{at_ riale" \?riliclndu-se dacd .orcsp!nd proiecruliri tehnie ti documentalii ayizat mn(ionrt la 4.1.3, partea A-I,,Ctasificarea',. 1,3.5 Proble de cran:eitsle ah r,,,putui nqlei se vor exeeuta coDlorft anexei l

Pa ea -A-II IIATERL\LE

CorP

EC
Cind se utilizeazi olel plarat'.pro-

1.4.2,1

i.i"-ii*."
Na-tiiialtle trtilizate pntnr e\el:4,1.1 ' de srr'|,cru'|irgremenicte in l"ii, "l"r""i"i"i Reguriruf Fbuie s. I ;;;;;"i;;;'1" 'nd'prineu:cii " ierinklc din pJrlea A-Xlll r'Ualerille' La stabilirea categoriei ncesafc pen1.1.1.2 irr rrrnclie dc grorimeaelrtuenrei' ''--"t"'i"t". ,'"' in \edcrrsfosinrir"

vor *r" p.i"iatrr" mecanice rt.*l.ll,ti::-*5 1: ln dt categoria o!;l prescristr


o""t",

tabelul 1.4.4.1. C""'"t.ut au bazd se va utiliza ottlul naval contorm ce ntelor d la 3 2 partea A-XIII ,,i\lateriale". Grosimea stratului de Pl&csre 3e pracricede el'Ploatarc.

\c r.i opl N rvi odu-se i n vedem vi i eza coroziuDli ," " .t,i i ,i i " rn" al rt l o carc acl i oneazti l n condit iil'

!
,

L. i"li-1,,'e.

".i"pi"'" :optrt t.a,z

-" penrrurPspecri!clF elemenle' m proicct'";


po m r4nsltit(tii ravnlr

I
f

ln pr e z e n tc p rrtc I R e g rl i l n f se 1 .4 .2. 1 p rcrede ur iliz J r ia o 1 ' l ' rl u i " l ' i ' n rrj l p Pn l rr' ' on)i ,F c r' l i ,' i rc J o ri i l c \' ts i ;,"{i il" " , ' r l" 23i l l , ^ ^ D -N m rn ' ?)^\i l n i 'n ' a" " u. e" r " ' u p e ri o i rl A32 r'at"goriile r.zisr*nLi

inalri 'n:l:i A36' caregofirle " "i"r',r,'i-a! R 315Nrmm'g Ciz " 'i ilC ",.rr R,, 3ti' N rnm'g'; caleq"fiile ILO S

Aliai. de oltrDlirio ln Prezenta Parte s Fegulilor sc prerertc posibilitateauliiizerii aliajelor de aluminiu duPi cum urmeazAl Denlru corP,supraslru(luriti ruluri la navelc ;u I2m'l-<40m. ri peniru suprnsrrucruri rufuri la navele cu I->40m, Alogeroa olelurilot peBt'u struetu lG 1.4.4 1.i.3 {legFrea olelu lor pentru struclu1,4.4.1 eetesupuse timp lndehDiri'ctrr"iv .ir" .r*t". grupa Jai ra r"mperatu.i scezute' funclie de 't*'i I.{.4.4). grosimeaadopla!e a !i.*""'"r"i d ei te-mperaLurs clacul La'"'"."ii"rirr'.i"rr'""1 . lonsrructiei(t'ezi t.442) sc face conrorm betului 1.44.1.

D4,r si E4o ru R.r' 39o N mrnr)' D r'0 pe dir"riJ 4 tdirccrir -ro 1.1.2.2 ri.ii'"f"*""r,'t' i ie "lrr'rufal lucr'azi t'nsirrni gfo' local. mEfi. alunci pcnlru clernenl'lc crr (u rrebuieuriliTat "(rl .l*iIn"r r".t de l8 inm paacc or,'prieraligoranr,te pr dirclii Z rV'7i A.-XrII,,rlatefisle") Tsbclul
Cro"in,.o n,"*i.a

1.4.4.r

rao'i''r'ilI p'nltu elemenLl'^dG ltnclut/nD/l6clt' de lrmp d' elcul /"C/'

-30

30 B D E A 32 36 D3236! 0 E 9236{ 0 A B D E A 32 36 D323640 E 32 36 ,lO 5o 50 40

20 50 30 50 5{}

10 '20 50 20 {5 50 50 10 35 60

45 45 I

35 36 15

tu

20 25

20 3q 20 40 5{)

45 50 15 & 125 \15' 50 20 t3 0

10 20 5{) 10 30 50

io
^0 l

40

30 ; 90

i
E,
Dl

10 N 45 .lo N 15

; 35 10 35

x2
40

lro'

50

p*'-;;;k'."d,"""
c{rua

i,",iair":tffiinll"lili*l{fi*ul*tr".-;a'-nt'gs;'sql'
.-'-1-

o 3rucrtuah DMlrr de'arcurrdtrEvere : i 1:: 1l ::l:";.ii

:1.i."?I;i.'Lii:l["ilThlTorjH$"r.ru.r,rr.tgu,.r": ;-;;;;i-mat md .lG t0 sm .r.

r
90
Partea A-II Corp
i D l i psl i zol al i ei pc partea i ncnpefii r ncit c, cgrl n cu i cl l rperaLnfa i rcnpri i ri ci te; i r c| zLrl di spurcrj i i zol al i ei pc prfi ea t ncipefa' ci tc )i rl ' senta i zol al j ei dc cenhl t t par t e, 'ii cg.rl i cu troi | r.,rt rx pi i fl i i rci zol atej i l ' crzul Ir(7.nl ei i zol al i ei pc nIl 1r'e1e t i, pnr egrJa cL' teInperaLur:r medi e di n nr ciper ile 7.r.1.1 E l (,nrcutcl r $t rci uri i D rvci , I unct ie dc ni l chl l ensi uni l or, prezenta unor con cent r ll. i i rnportani e de i cnsi uni si prruptrsel econsecin! e :r!c al uri i l .r peni trr si gurrn!a consi nrcl i ci se im prrL i n i rei cntegofi i fonl orm tabel ul Lri 1. , 1. 4. . 1. l .i .i .i I:1,, cl ri i :' \ri r c\ f '. " ,,.l " l r ci i i dal e i n l .bchrl 1.,1..1..1 d:rr cr di nrensiunilc fegl crneni ate tu prczerta pxrte a negul i l or yor f i i n(:rdrai e i n crl rgori l. 1,1.4.1:i l )enl r! el ernrntcl e d sl r chr ii cx rn i nrl i ri \el { i e l .nsi nnj , snpuse snrci ni lor ilinn ni ce sau sol ni ti ui l or .onrpnse, se poate celc t r li l i zartrl .l i trl l ui df cnttgori .r D sau l .l . l n r ces! e si tual i i ol ehrl d. fatre-.d.r.l nu poate l j ut ilizat . 1. 4. 4. 2 T m p e rx tn l .l r d e c rk ]u L p c j ) i r\r el cm ent elc de strl c tn r,. d i s p u s r d c fs rttrx pl .rri ri j in balas l, in l i p s a i rs { .rl i ti ;i d e i i c :,tz ;r.cr nagaz iilor ii ir c : r le l i l o r d e s r!b p u n tc . rl (: r' s -r t:i , sr: \' a adolt n ( : gx li c u tu rp c fa tu fa m i n i i l ' L l l ue(ti rLl fi i1. ' ' i, ||. , , , i r .l ;.i , rr .1 ,, r..,ri , ,r .hi , .,n,. \ n ia c ont m c t. l e n p c i u ra d (. c rl rri l l l rtrn e lm c nt eie ( lr (,s a l i rr; p o rte fi N d o l )l rL t n fu 1{ r,C m ai m ull d( : (i t p e rrtru i n !d j .. T e! i p e f:rtu rn d c fa l .u l a e t emrntci or de s t r uc iu rn , d i s F i l e s u b p h l n .c a i n h ahst. i i car c v in it r c o n ta c t p e .rl e c n t c u l p a d e pl sre bof d s e adr r il r 0 " C . n\ R p o a tr rd mi tc rrts i $ e . \r lor ij iet nt r er atl l ri i d e c a l c n l d a .i s c p r.e zj nti i (l o! t ' z i c onv ' r ! t i l -o a rc (o b l i D u te c \p e fi m.D tat sru pr nr r alc nl) . n i n .o n d i i j i l c n .rrm a ted c e \p l oat:| f, t r ) nt per aLur . r e n te l l i to f d e s trL rrru ri n u ri i ri rj e .l tc r r per r t u- r u.rn i n n n ; j n C i c a u i r s ti e fi ti c a ri a r.h1. 4. 4, 3 T c p e ra l u ra d e ra l c u l p c rl ru el en Dt elc dc s t ru c l .ri fi i .d i s i )rs c i n i rtc ri o ru l tncarp(! lor r : r c jt e, \ a l j fg a l i c l l i e n t)c ra i u ra di n rcs, Pccti\ a iDcatpcre r..iciti.

Pcnlfu elcmcDtele st r(tLrr.:r dc inconjo.irihrciperilcriicitr, rmpcf rtura de sc \a adipta xstlcl:


'-tabclul

C i l c g o r i r e l c n 'r n t cl o r Dc.utnir.n clenentelor de strrchtii

centnu si ucrirnara puntii dc cnLcull Filele !u nlii de c alc uL c ar c se rldoazn terelii nrgihdnt{ti de Ramelc legitrCbrle cortt\re lle grdliD de lraeazi. Tsblele ingrosrtc rle lrhlii ic ..lcn l Ir col l r.i l . gdi l dr de rr!g!ri e p n lilor inf ur u. ' r . , ll m r q. ' z iit ! Celelalte lile alc puntii dc crlcul Csaturc lotrgitudinq[ i plnlii de ra]cul, torgit!{linnt.l. fitctor supe.ioare rl0 pdelilor longitunni!0, tila $rtojorf,i t t.ngjlLdtrrtele i&elrilor latcrutr 'lxblelc lutrdnhi si ctih rtxtii Fila snporiolrn a IJ.rclil; tongitndirili )t la])lcle !orelilor lrDcurilor latcrale Inlelisul Lorduj!luj rr collnt dccljrnrltor t$rrr porltle de ir.nrc.re
III

Inrertulil osaiurx (prorilc ,,t sndate) lri zon! tnli.ilt contrA g|elii trrrn rc et mb.!l di! tattc sudrt.: .:t -. nArele cn i!1lrilr.i conbr Clrcjji . x L e g o r i i l ea i ) o . . t l l 0 i ,2 - narel cu trtirituri c.tr1.r gh.tii . r l e g o r j i l c G a 0 r i ( ; ( j t , r .r - spfgaroare dc encaln.

I tI lll ll

lI ln ln t!

t o r t e z o n e l c i r 'l tr i tu i lorle Toncld hrtnrilei z o r a l r l i r i l d p ro l r j celchltc zone trttrit..

htn

tui

coni.r ghtlii; tIh

toatc zonelo inii.ltcj celelalte zone lnltrrit,

i
l
t

1, la nalcle ctr 1-< 150m se F ltilita caicgork Il dac! s I prevnzuhublr hud !e touln lilin@ lrrcl. 2..Pent.u elmeill dc atructurt suluse soticitaril.r ln rinFnt arosufii in mrre l! llli n.rn sau a[e consbrctii nu s admjre nlj]infer otc!,hi de carogofiu A.

rn

' i fl er

C -II

C nrp

l,t.4,i ln zona centrali a nalei extinderea .lenrenlelor de strurluri indicati ir tabiul ] J..l.1 ra fi cel pulin egall cu valoarcr lui ..1" - blinutn cu: peot.u elcmcntcleindicaie la prrctele 1,3 si 5 dir tabelul 1.1.4.,1:

1 ..( 1 0 ,5n'dil1ilr: I,nl

(1 .r .1.r l)
:j d:I

pc r t r u c lem e n tc l i n d i c a te l a !u r.tn l lnhelul ] . 1.1 .4 .

1=.(1 0,;$',/$/;)r,; Irn]


pent n t l dir

\1.1.1.i2)

elc n e n l e l e i n d i c a l c l a p u n c tc l c 6,7 i i i t ab.h rl 1 .4 .4 .,1 :

gfupa I : na!lc ohiinuite pentru m:rd ri llscat., ,ralelo pertru transportrLlllrirfurilor in !rrc. da.:L 1a acestearolumul speciiical marl,rfilof (in c:rrnl umpie.ii completea rnagrzicij ru \rt fi rn.ri mic de 0,ij5m3itin nici r'r- 'J:r In J /ir. tfr. ,r .i n.,(cl. d. p"\rgeri, na\elc dc crrc|rlarettiinlilici, feriboturi, na\clc Ilo-no, Drvclc de pescuil ii navclc dc aPro\1zronarc: glupr 2: na\elc spccialcpentru transportul incirciLurilor gfcle iD Yrac,la care chiar numai intr-o loltlmul spccifical mnr, 'nasazi lurilor (;n caznl umpl i conplete a mrgaziei) esle nai rnjc de 0,85n3it, minemlierele prerum ti niheralicr,pctrolier fi vf.rchiergfupa 3: na\'.le cistcrni.

I -0,e 0,5\1:;/$:ll)./.; Lml

(1..1.4.7-3)

prtru elemenlele in.lic:,lr h pun(lnl 8 din labcl l1.1.4.4: 1 (0,9 O,i$',ilfil)/,; [ml \1; ri n;

(i..1.1.7-1)

1,5,1,;l ],r'c??nlle.ernlie se releri la na'ele a carof litezi dc conl.rxct apn callni nu depiin sctte valoarca d.1i de: 2,2t/ t. i Frr,J;(/-,rI!) Ir:/, L)-3 ' L ''-r (l ;l3)

no,lulelc (lc rczjsrrnli erecure xh scclturii tfans\fsale a .orpului penlru punie ti fund, /cn3/ modLrlclc rezisienlnncccslrre de ale secliunii iri,nslersxle a corFului pe tnr pdnte ti trind cird

drf nu m:ri mic de 100 m.

tt'! si 119

l.s.l.t Cednlelc rcieritoare l. rczistenta longiturlinal:1 navelorflotei de dragai si t date a l. 15 ,1. 1,5.1.5 Ccrirlekl refelitoare Ia rezistcnta longitudjnalia nrlclor cu zon:tlnnitati de naligrtie sinL date la 2.1.2. I ,ri .r,.n in. ri l.;.1.6 'pc' irle c o tusihilitel. dc prezrtnrea ttnor c$in1e suplnnenLarc de calcul .lircct al rezistentei longitxdinale se supnDcazurilccind: ln sini respcclaterapoarlele dimensiunilor irdicllc la 1.1.2; t)rincipnle \.lFl1 d, ...',1 :'.1 ir. ipr.rlmi e.le ,r.!i mare dccit srcea indicaLnla 1.5.1.3; pcntru ua\'cle cu des.hidcri tll{ri in punti (\-ezi20.1) lcDsirncanormaln datornti torsnrnii ilr1picdicate, aeterminati conform 20.2.1,depniste 21.5 Nr'mm?. 1.5.2 trloDrentele i4.oroictoaro li lorlele ti. ictoaro in rpl eahnn llomentele ircovoietoare ii forlele 1.5.2.1 inictoare ir apd calntA se determiri de reguli t,.in nrrl da irlnqf., ii .ufbei de incarc,r, a ni!ei cu lrasrr.r prLrelor respectilc. In aDumiteca, zuri, in IuDclie de .afacteNl il1circiri lra!cr, se poL admitc rnetode de calcul aproxinalirc. 1.5.:.: Li ,l"lFrminrrca momenLelorjrco voictoarc ;i fortelor tiictoare in api calmi se iar in considerare toate cazurilercale posibilcir exploatafe rpartizare sarcinilor lurgimea d pe a

ln toate silualiil{r .lc mai sus !aloarealui..l" nu \a li rrai miri de 0,4-a 1.4.4.8 l-a navcle cu 1.,-.10r, pe int.cagn lnngimea nalei, se pot iololi oielurilcpeniru categoriile elernDtelor prescrisc tnbclul 1.,1.4.1 in in coloana,,ir afara zonei ceDtrai.'. 1.1.4.!l l,ttnnea f'lelof elelrlenlclor .1e caicgoria III in zona centrall'a nalei !a li cel pulin egali cr 800+5L lmnl. daf po!1 sil ru dcp.r$asc! 1800 rnm. 1,5 1.5.1 ITEZISTENTAl-{)-\.'GITUIIIN.\I-i

i l

ceneralllnli

l,5.l.l PrezentleceriDle reieritoare la re, zistenla longitudinalna corpului se aplictr nalelor cu ,>80 metri. alind rapoartclcdimen liunilor pdnripale indicate la 1.1.2 daci in resD.ii\a parte a Regulilor nu sirt altc iDdicatii. La navele cu l--80ln de.onstnn.ie !robirnujti (nale de :rprcri,iouarcI LIrlI. :a\e din llota tehnic, ctc.) sau ctr inclfcaturn - n J.r. in l,|nSrl niroi. F,,i e li c. r.r.i o \e':iirrrc a rezistenleilongitudinalein conformi_ate ru prezertelecerinte. l,i.l.2 PrFzFnlelr .erinlc .c hazc,,zi pe r:maioareaimpirtirc a ralelor fuDclic dc dcsti:;:ra ii de iipurile lor constructive:

92

Partca -^-II

Corp
sLpol l i l or dxl ori l i | 1cif clr lr r r ii. la a rcrrti nri l .r ir ])ffrl i i l ri rsvcfsrl i fe sc| .rn Jl 1N gaz iilc Lf e ele C orerl .i r s(: l acc t)enl Ii l ;(al c uai j az ic jr r Pr r le. i i .ortsi i i di rr reduccror l ofrcl or t:Li cto ar clx pef elii l l .l nsrcrsrl i cn l rl o.tea rc:tcl i uni i calcr laii ur :

De reguli vor fi exarniDatc unnntoarele situatii de inclrclre, atit h hcep nl fit ti la sfl4itul cuNei, c:rrcsint hate irL crlcul h ele cntelor de strt(determinarea dimensiunilor lurh ale coryului Davei: narc Fntru lranspoftrl mirirrilor n:,l aatc. na{o cu deschidcri mati in pu!i, nrrr er lne{iearefaescdrearepe orizont:tlir, nalo rf;so' dit(e, rrachiere !i nineralicrc: l' - in(irc,r" ,'mogc,,J 1trr,'j r' ,\i , : in balast; cazuri speciale dc incnrcar; corliaine.e :r,r marfuri uqocrcla rrr' 1'rr r1 rr,:rir,ri' decit cet maxnnl mi|luri $etc; prczenlanagirziitor goalesau o incdrcarc nnifofnii prezcrl:r Illirfii pc punte etc; andocare - inc:rrcnturi spcci.tle pentru clrso sc! e, oind este cazxl; stiri temporare r'n 1i$Prrl oleraliilor de incircarc/descnrcare. .2 navc 0isterntr:

lt. t\.lrt,t)itlI!,

IkNl

(1.5.2.1)

\ezi J.:.;.i l ti Lr,l i cl rl 1.2.7.1 pe nlf u st r pof \czi 1.2.' i .1, sarci ra l re Innd: l nl i rrea d!bl ul ui i rrcl i rl re nr r r g; nilc ! r Il t tc ):i .e al Lancuri l or d.: gur ! i, l'1r l; l r gi rnel | deschi d.ri i srl )orl ul u i ( ( nif ! l ir L1 rnrg!zi .r dc rrarl n rrN nri Irl I, ir lf i I r |ct ii rfx,,srcrsrl i , Ir' rl . (l rr l i rnN ro r c\anri ri i ri i lnluf 'lr ( a1.5.:.5 zl l ri l or. l ),' si l )i i ede i rc;i rcrl c ! nr\ci i ! r Pa cNln'. ", s. dri urni tri i \N l ori l c dc cal ful al e m r ) r n{r nt elor i nco\' oi ctoxr{i fi l orl dor tari .l o:1f., l r r in m doda .rl ri !| .i i r' nr i: ir l r.l ' .r, i :i t r " ", . i fi :,uri torr{tor l or {l i } l i ccarc seIl j rre l coipult r i i i arnrne adopti l d \al ofi l c ccl c ri rri r . ur . i ( cn Dr , , i . r.r.,. ' 1,. l ,.l ..l :, rr ' r .,.: , i ' | ' ' ' ,, Ior l el of tni ct.arc. P entfu Y cri i i crfea r' (:Ti t L. cnleilongi 1.5.2.6 i udi nal c. ..rknrn 1.5.3.' 1,rnoucntul inci) \ oir . 1r r (1i ! se(i i rrni l e lr ans\ c's: 1le d. cal (ul i n .' i crrt rl c cofprLl ri , di spusc i r l rl rp! pcrt cn( liculN. ci t)fora pi na, l .r secl i urea i ),0L de l a Per pcildi. r '.:. p| . r;. rr" rn. rl rl , . \ |, il i .. '. ' ' I, ..\o.,, i n,,,.t..r,. .i , r,,,r,,l Lrl r . r i', r lco\ on tor i n i rrc. da.i i ! fesP eci i \r secliune t t aue nnnr. ii n'oLr nt e \ers.l ar r (ol pul tri N c1tu' cazr-1
i o,r r :, i i .. i i , Ii .r ..

incircare omogeri (cxchrzilxi corts partiuentele uscateii tancurilede Lahsl (nrrt)i irclrcarea Parliali a tan'rurtlor; starea de balast l.r ircePutul sflrfilul tursei; incircarea reunifor]l1n! fi

stareft dc incr'Lrcarcde la Diit.rtttl de cale se dircrenliazi substanli.rL starei cuIsei de bilasL; starea de sPilarc a larcurilor; andocarei . stEri telnPorare in tinPnl de incercare/descnrcare. liilor ,lJ nave coDbinato: oPera-

\l i j l oxcel e (l e conl rol a rczislcnlci ir 1.5.S .7. l i nrt,rl i ,t)f| .l i i i l t,r dc i ,!l i rcarti dcseif car e . r le

l .;.1.7.1

T,el i ,i ri :

-- stArile de ircircare spccitirc rtrrelor pentIu transportul lnnrfufikt uscalc li corespunzitor na\:elor cisterna. Fo4elc liietoare ir apn tatrni se 1.5.2.] dtermini numai pentru acele cazuri de repartilie a incerciturii tn maqaziile de nadn, chd unele dintre ele rnmin goale, prccnn ti in cazurile Drey5zute in proieet de depozitare a mndurilor-grele pe anu;ite srprafelemici sau ir alte cszufi caracteristice de incnrcare reunitorrnn a lu rcel" "azrrri ile it,lar,nr.. rr3!ci. l.s.2.i clnd airumite nagazii sint goale, epura lo4clor tnietoare, oblinut:r pentru incnrcituf:r repart! zati, Poatefi corectati cu luaren in consi,lemre

ni de i "0iif car ei Irs L.ructi n docrLrLcntal j ai r crre se prczi nl n: . si tual i i l e dc i tr(i i rc.r r e luaLe iD cal c' rl nl dnD en.nrni l o. cl emortcl or st r uciur D cor ale cr Ll ul ui ra\ cj i rcl IS ;\ \ I l .ri l c adrni si Lrilo ! r omj1p: l i :cl i. . ir t rr), . i rj .J\' , e,o" .' )r r" r el ' Iczl l tatcl c (al cul el or r nom enleLor i nco\oi etori e 9i Iortcl or tarj etoare i n aPl calDr n ti .i rd este ntccs:rr, l i tj ri l .cl eci rd sc s uPr aln" nomentel c d{r tl ,r' si unc fi sarci ri l c l ranslcr s: lle: ,,i rr, l .: " .,l r' ri i l. i: . |l Jil' capacc $ri de l nrgazie, lnr nt i, ri l c rorsl rucl i i duLl ul i ,,D (l e i c. ); t on t r r ) ,\p:rrai rrat 1)f l ] l ru cchilaI c n I c i r i i i tl csci rci ri i : tul ment di gi hl sru N nal ognrc.rc perm ilc r lr llilir 'x ftpj dl ti ul of pri r c.l crLl . i rr secti unilc ir ansver sl l c i dopt.te pe l nrgi nre:r ra\ei , a nr ol) lcDt elor

Fartea A+II incovoietoare ;i fotlclor tlietoare in xpn calmi .; cile (3zul a motncnlelof(le 'ur(ir'nF -'i 'la,i, lranstorcale rompaEien accstora crr srrc;Dilor $i !alorile admisibilc. ' Din Durcl de vcdorg ql dotlrii naYebr cn mjiioacc de control a in{ir.idi/dcscnrcnrii cirigorii: i,c.re; .e irrpar l ir, 'rrr',aloarFlc naie dc datcgorir I - toatc n'\'Le dc mafi irl purli indepeDdctrl lt'ncn deschideri 1r'rf., l, r. :e 'rr In \.d.rc cfurl rril' 'l I r:lr in"o' i' rii irr tlrn \.rlical i oriTollnr. l^rsirrnii ii sarrinilor ttrnsrersale. n '\F 'il nar. do .alc9oria ll-a crr irrcarfrlura" nerrnilu'rni id:'i lcr ,rl. ra\e ,r1 clr cr Ina{rzii llrnr 'rllcrLrlc cr r'risa/ii L.ilc rr. N:,\.r" cu L l2u In L: ,,'tot ltrot,' irii l,', r.e ir, \"JPrc 1'o'ibililller irrcnri " sau lalastrrea se lrtc la caLegorin neunitorme ii .r ll l- r. nrrele n navc dc (alcgoria a III-:I admite nunai nele lnodifictri cnror constructie rsenniticatj\c in repartjzalcatrnrlii 9i a balas,ulLi. nr\el c v e\l'loalerTa nur,rii Pe linii slrl,ilile i fcgulatc de mitfr'ri pcnlru cJre in \irILrca nrrli!ul:r'ilrllilur de ini iftrrn. rnslrrrcri,Lil. d; iir'if.irc .on'in loile inlo'nr0liile na\cle carc con necarcti in atari de ncestea sli','ic erc'p,ii dc l1 .rlcgorir. TT'J. 1.5.2.7.2 'loate na\ete (\'ezi 1 5.1 I) trebtie s' lic dotqtc -cu inslruc!tuni de incilcale apfoi'are de RNn. lrr alarn de acestcr na\clc {tir catgoriile t iia II a lfbujc si Iie dotale cu aparaturl -aProbatn DeDt r cortroiul incnl.cndi/descd!c!rii, lncilcicoDtrol ile RNR. ADaratura ptnt rii/descnrclril trcbuie sa aibn irstiuci'iuri de Aparaturacareconuoloazi'paranettii , nrmai intf-o secliune transversali a na.''rnu se admile a ti insl !lal,, li bordul na\.i. ll6mente lnco\'oletoarc ti fo;tl tn1.5.2.1I i.roflre r,lrni.ibih irt limpul nrvigriiei pfecum .i In dc ln(;rcarc/JcscSI'imIIl opcrcliunilof \lun)e0rcleincotoirlorre efecli\e in .l aparcahtrn,tinule sub control conlorm 1.5.2.7, Ir|or,lepbs' \ alurile dclcrmin0lecu:

CorP

93

lensiu i aatmisibilcdl.erminaie rslfel: - corrformtabcltrlni1 5 3.1 2 l)cnlru . condilii de na\rigalie; . \


o.." 1i .2 : tFIl | l r npP fa(ii d. i u.:' ,r(i r.qdesci rcarc i n fadl ; q.,:111,1 N /' ntn' ? P entru oP er af ii de hcnrcare/descnrcare i r Por t ' .g Ii ori el e t:i etoarc efecLi \e i n apa 'r alD ,n, ti i nul e suh control mnforrn 1.52.7, nu lor depi ;; l al odl e dctermi nate cul

'- la. iralclc cu sim.Plr bordri:

(t

/i.11ry40.70"1, tt\l
\ar't la nx\:elecu dubht loDsitndirat):

ij 0 .5.2.8.2-

ol' cr., r,f;frffi, 0,,


lkNl(r.5.2,ri.2-2)
vezi 1.55.1 .4",r" ii O, \ezi 1.5.5.2 A'" ;i A'a
/{" coe{icicDt a cirni astfel : \aloale

sc detcrmilri

.t{r-.1 pnlrr condilii dt na\igatjei t{a-1,2 pntr 'tpemlii de iirclrYarc/dts(ir.care in rndii Jir+1,3; ,pentr|r operatii de irenrcarcidescnrgrosinca bofdajului la nirolul axci nentrc a rorrului na\(i,. Jlnrnl., oduhl d0 rozirlcnfl f.5.3 lransYersalea (,orluhri ai ico{iunii

IIodu!.ul dc rczister[5 al secliuDii X.5.3.1 transver'sak a eorpul i ir zona ceatlirl, a naver !a fi cel putin egal ci dceladcterfrinat cu:

r v . . $ . 1 1 "t1, i' I ' : : : ' r 0 3 - " " , 1 1" ' n 3 1 t. 1l 6- \ rvl o


L

'
.

",nr& 'o"''o,, IIo


lv:W:or*3, [cln3] clnd il1!:1103<o,

(15 3 r-1)

r/'" ' - -"'"1 ..1 -tt',,1-..1Y " , ' r(r \ t


^24

(1 trvn rl 5 821- 1)
i n .arc:

w,,

(1 i3'1-2)

I(1, Ii,, Wo ii 4 \l

lezi 1.5 3 1

'

rnodulul dc rczistentn etecliv la purtc sar tund al secliunii lransversale a corpului luali, in calc,,l. lcm3l: rczi tabelul 1.5.3.3;

W" r' rudul rl dc rezj .l cnl . mi ni l n de bazS al ,e,:l i rni i rraus' er" al " i corp| l l ' ri . detern)iDaf . u

tofmul4: \\'5 =C^ BL'(C r i 0,7\ o, {cn13l; * .tezi tabelul 1.5.3.1-1; (1.5.3.1-:J)

, Partea A-II T{belul 1.5.8,!-l Corp


Ii ,:1,1 pentru fundul ns\.et or djn grrpa I, grupa 2 i i , di cn exist i dubl u tund, pentfu gfupa 3, K !. 1.0.1 pentnr frrndrt nal elof din gnrpa 3 i l r abseD ra dnbtul u i t un. t : /i, coeti ci rt, avi nd ral ofi l c: Ir = l .oO pentnr n1\etc,trtrq , ! Fr l /i r l .i ol entru na\cte,ri ' Ar ui* 2 val oarea l 1:r\i mi absol uri ir nr o_ n' eni ul ui i nco\oi etor i D apt callnii crfe a.tronazi i parl ea ccDt r at i a na\' ei , \ezi L5.2.5, Ik\.nr ] i ' tensi uni al c ci ror \.l ori si nl dar . t n i abel ul t.:;.3-1-2i n funcl i c {tf m odul de i n(o\oi erc al corpntui t! : r Di cal rnn si gr.upa nar t,i .

ri.,, I *' I 1xr..i i "' ] ,.. I ,,', l t] 4 1.00 0,r3 i o,;:: o,oe
limita de curgerca oletului utitizar pentru a(ea structuri {punte.ram:i longilrdinali a gurii de n:rgazje sau Iund) penl. r rrre se deierminnmodulul de rzistenlial scljurii imns_ .rersar cory!lui, a INi rnni:]! coeficient,a!ind 1.a1oriie: ,li, -1,00 pentrup|Dtej nalclor.tin toale glupele, Tal,elul 1.5.r.1.2

71t,6 66, i

78,5
t 1, 6

I ti,l

152,0 I i 5,1

152,t)
1 {5 , 1

1 7 /- ,1

(r .; . 3 . 1 . , 3 ) :
Cr -

t aI a mrtri i

ra re

i n l ri

ir

torl l l rta

| 1 ,3

\-ilcra d. conlra(t jn apar calmi,

In{,,

vezi tabelul 1.5.3.1 i I unghiul int.e langeDta la coasrni, \or_ ticaln, la linia .le incifcafr dc \ara, rn C,, scirunea disp|in h 0.1.1, de ia prfpDdir Lrla rr,\. ri lgrsdel. rlarrnreFlri t nr, .o rn ad^r,r, ,n:r r,,.ci c" =10.75-ij(xr 1l''' .al l. 100 / 1.5.:l.g p e rrm a.:300 n; (1.5 . 3 . 1 _ 4 ) la ,.,m .+ In cazul nrvetor cu rofrne r\(urrLe :'e', {rr, rarlr ir ittr.irrj .,.r;nl.lor C,:10,75 peDtrur> 300 n; dp r L:1 3.1 p.r'rrr /,r? ,critrJtJ. .,, a,ord,,l O roeficient R.\.R. pot Ii aplicate.erintelede lft Li.3.,1. determirai formula: cu 1.5,i1.3 llodLrlul de r.zistenli at sectirnij 'r/n\\ebale a ,,,rp lui i I o.r(p ..rtr .n :, n".ni ra li cel putin egal cu acela determinatcu: '], (1 5.3.1-5) {r / ,rJ,,, ]l in no' 1|

coeficientt d. tircle bloc. deirunrnar coDlorm 1.2.6.1_ Iidmca {:,. \.o Ij cel p ljr egali cu 0,6: roeii(ient dt.ermjnat fo nulei: (u

*.'*;k l";." ; l' ' (*

t,

C.

j. r lr rl d F ti n .t. p ro \a !t trn i ei de : ^c lir I nc . r f c J r e d e \J rJ ti n rre p e rp e n d i (utara pr ov a ; r s e c l i u n e a ma e s tre ); c oet jc jent d e te rm i n a l c u u D a rl i D formu, p. n lr u na \c l F .,, tl r^ !o .b rfn i te

"

lr L

..11,cind-l0r

d c 1,. r \r10

llr ' ..r .l ,r n'l ' n' ' ., | "


a,

( r . ; .3 .3 r)

p, -

1l'. 1l'orli,z,, I.n3j

0,5+2snr
Pentru na\el.

0.5.3 . 1 -6 ) cu b lb:

i n .ar.:

l1 I . , u , " o . , ",n6
rezi

(r.5.3.3-2)

+ c'",

llro, li1, I{,. o. si o.,.

(1.5. 3 . 1 -7 ) 1-

\czi tabel ul 1.5.3.1-1

Padea A-I1 M.. \sloorra rnoximir ilbsoluid a n'omeol0re tulrri incovoielor in tr!a calmA rranv r(sperri\J 5e.c(iuDe t" '":ii"^",'a curPtrlur' !trsalA I 3 tt'Drcuelicienrc' nturm tal'elului l 5J ;;;t'|ur / cbrc sc dc'crnini ii; i;;, cu Iornrtrla:

CorP

95

'

\ezi setliune tralslersaln a (orp!1ui ir arc -t4'. 1.5.26, (kN ln) ln eazul iutro_ este ln contraarc, \aloarea sa se senDrl duce lr iorurula (1 53'4 1) cu care '11", este ir ( ), iar ln cazul in a!c, se ia cu selnnuL( 1-)' Yalorile Drrametrilof !ire lormnlel. (1.53.'l'g) ;l (l'5'3'd-3) C" ti (lr !. vezi 1.5 31; coeficiertconlorm tabetului1 5'3 1'1 Tdbelul 1.5.3.{.1 irtri ln

- 1)''31 (1 533-3) l' =-+- II +0,35(1.,i100


D r.. \ jt ez r dc c o rtfa c t i o a p i ta l m[' In o drri ); r ' ez i 1 5. 1 .3

'Iabelul l.;.3.3

-t-,ilr\2 , " r ,u _r r , ,lr= i _ t'* '1 o'33 ('2 rt (F 0,, u,roj o,rr,:, 15)+0,35? I 0 6'l
0,, ] o,ou , r , a I o, io 0.., 1,oo (t: 0,1J83 1,5)I o t15 (2'2- I') 1 (F 1, 1 8 6 - 1 ,4 )_ i ,0 :) (2 2 F ) 1,oo I I 0 83 1 oo
.x dtstrnla dc rn !.I)en{llcolrm lrora

h sec

u.r

I'i

r''nr

o,ol t,oo I

loo

L'00

o,t lo,ri I
o,t lo ,i o I o ,n] u ,zu]
dislqri. de h

o .tb
o,5o o,2t
p.rFldlcnllrn

ilo o

coelicienldelerlnrnar'ru
q l l t]?) 1l )I _:j : (l

1ot5
lo ' 5 0 lo 2 5
in '

(1.5.3.,1-,1)

BI,

\1,'d Iul 'lc re,/i\lFntJal sc((irrnilor 1.5.:l.i Llrsl'rr+inrr pcfpcn.l|,'rlrrlui r*"s'"*rtc p'"'" 'i o.iii de l:r perp'nrli(ulira r-o\a al"iirr'" ircbuie sn lie cel Puli egal cu: (1 5 3 4-1) W - [fi(d"M,/r, - 0.7.]u,".). Icm'3l Ks roeiicient ilind !alorile: din toa' Iis-5,1 Peotru Punta nalelor gruPele, te toati!:5,8 penlru rund l navelor din te gNPe'e; \ezi tabclul 1 5.3.1-ri vezi tabcluL 1.i.3 3; tnornentulinco{oietor datornt valurilor' deterninat cu fornutr:

diferenta dintre ariile proiectiei orizoni".p't"l (inchrsiv teuga) ej cea a rri"i" " .i"r J" ;.ii."".; de lare ln pro\a secliunii aisp!se ta o,: I- de la perpctrdictrrara pro\a, [mr]; 4-2); coefi(int conlorm tabelului (1 5 3 lezi 1.5 3.3-3 Tabelul 1.5.3.4'e

0,264

!)0 220 210

0,323 0,293 0,240

120 110

0,293

0,i20

260 t30

(k\'m)l Bl.!{ .1t,. -0,115 {1,, c, +0,7),


rrr

(1 5 3 a-2)

t oc Lieie n t d e te rl n i n a t ' u i o rl n u l a :

,,. -1.+i
JJ,,,

r-+'t '

(1.5.3.,1-3)

modululuide rczistntc Veriticarea r.6.3.6 t ra n s re ' s a t e 'e o rp u lu i'me n l i o n a t a ii" " i. t i" " ii sint ;ndePrF ij i.;.5.i, p""'; ', ou 'e r!r' -dacd cl t t!n0' In: ni te si mul trrr rrrmtL^,r { < t).'10 tr"," <0,20e,ll.t. [kN.ml 0. 5 . 3 . 5 - l ) 0.5.:].5-2)

i nco' v alo n re .t { te ra l (u l a mo me D tu l ui c a l n n i n re specti ra \ oie to f i n trP i

96

Partea A-ll -

Corp

1/ . . a. tl .

e. r ' . . ,,.,. ! ui

t.' ....t t:

1: L l rc i ri i .5 .:t.3i

.,. . .,j " t ,, I .r t. , I ir : r pir . r lr i a ' i l s e .ti rl u c r i frrs \{ j s i l i res P lr r li\ aL! c o r.p tl h ri ,l L \. rrl . i rl

. r . . r . . er .r rt

l ui . de rez;stehl i al secti uri i tfnns\!6aL r (r,, ,. I' l ' | .,.,r-' L i | .,Iu tf p,rti :,t . ,. | r r .r ,,,t.rt,tr ' ,t, r,. i , ,.r.t . I | .,.. . " | j , | \.. Io 1 , ., | | I | , .. I i J . .., : |. || i . | . | ....tp . ,. , I l r4l .l ..,i l nu L" ).. .. , t.r.r- , , . , l n.i a. I r. , r r. n , .,.ti . j nr ' ,t. r,t .. ,... . r . t ! , _ 't

i .iri l rl " ,r t' " " " ," ,l


0,9ft

r . d. i I r r . ttu l r' ro ,t tr,tu i d r r,/;-!.l ll ;i nl lir I ii. r r x r . r rr.:rtr x ,o ft, ttri n :rrri

l+ (l

n) ff r,|.r,;t tlt)n n- ) t ' )/, +a1r-f il:

(1.;.1.2-2)

l . i. i. l \ ' J ,t, t, | ,t,. ,r/,.. p n t , j , ., ., ti r., I 'r - , r . . \ p q. l. : ,rt rl ri t{ .r,| | ,, t,r Ir^ r ,j . ,..t..r1 ' r\ . . . t . I t . . .,.i ri | , I p , ,. t, I,i ,i .,,rrtn\ r pnnlii l: r bor d a j (n i r!' i n c ! j rtc ri o rri a tahtci l. r'r' , 1' , ,1 r,1 .r,,,, .p ,i ,rc r L i .. .".t .l | r' i ' ' , , ., ,,r , i ,F I l r r.,r l l .i .rl , t J t . , r , | | i i ,t, t, /.1 I .. I,, I ri | ,. rr,r,.I ' lF r li s' t c r iur i ll r h i p i t,trrr). 1 .5. 4. 2 l- ll r:rtc l tu j o < t l n l i d e r.z r sl .cnl . rl \ 0, , , r i, i , r .\r r,J tr , ., p ,r r i r, r .: , ,r. srde. ar e t or t s tru c r.u rj tc .Irn q i tl l d i n- l e c o nti nne. N rn c r us r r f anr f j. l o ra j rn d j Il rtc (o n i i n u e rte g ri l or d -cm aalz ic s i fo rti n i l e { l c p D l e d j n tfc cre (rn .:r / r , r r , . . \ . 1. r,l ,r.,-j r r rIIrc ^ rr J ,.,r. . r .F . ti r.... r j .r.\. h j t., ,J.,.a .rr '. ' - t o. . , 1, r ' ' 1 ..- .,r I t.r,,ti t.. I ri ti r.. tr \. I " o r D, L Do r l . r1 ,. p .t , . , \\' ,p , ..r,.rt,.., .. i,nt,..f tl n d nr oI nc nlnl d e i n c rrj e rl s e .l h tl i i rra n s lcrs| i e a c olp' r lui in r a p o ft c D n \a n c u rri i o ri z o n r xl i l a ., 1r , r ' . , r . . rr.r.j r . t.. ,.r t,,| 1 . , .tr .r.r ,, '1 cr c ondilii ( a a c e rs ta s i fj e !ra i m a re d c ci r di s. l rlln. linlr , : . \ 3 p ,rt ,, 1 s ,,ri ,,n ri i . L i 1 l ,,r , i

/ n Fo-

nri a. sf( ri l ni i 1r:us\.ers.rt. I l .rgi tudi rnl f de punte, [cIn:]j

r,n r r iif ii

D t' ri nrul de fi )i i l ongi l .udi nrte d( pr ! nr e; ari :r se.ri rni i 1.ans\ersal e a .o|pur nr j

: l n,n"r' j' 'd e ' " ' 1 , . ' t , " . . ; irrF r . , . j ' , I : r. i, n r' rre .I r m] l: '
nerrj ri

Pd

di rl :rnta de l n a\a

.,. ,tr. i l .r,l r,rl , J" fr.r.te. ti r , I. j . ,r r,. t.,r | ,ngi tr ,ti h,t. .,, 1.. , i I n.r' ne1 nr ,.\tri . Irn]: Io n1(,l l re]| ti rtdf i ne{ i r xl sr(ti Ini , t f uDs . r.,rt,I,r' i tri ri Ij .ri .,c r . , , I ) ,.' 1" , -u{]Ir rr ' dc ,t, . r . , . . r I r' rt^. I.i t I' l o' i zLrntal i , Ic' l . n,l r Jncdi e:, c rl xi rn, , nl. n-

f,-I l/a l/((),9 +0,2 ri 1l), Icn4


in ll

(r.t . + .r )2
l ungi mca 1ot.r1i a fi fi ei ton$1udr n. r l{) Ll p p| | r.l c i r I c t pj .r, i i ,i pa,hr , , . , I, i ' ,Ll r (vezi i i g. I j 1.2,i ' ,rI. .1/r si I1j .l ungi mi l e i ncasrfi ri i i i si ri l onuir ! ( lL ni l r ,l F t, or,. ,JF I:r .j n. , e f. rti j , r cc ,rr' !c r prnti ' ...1,.,.ti ... i n t,...\ , , i :-,1,

distlnla de tr ax:rr]cul.rir rrtrinnh g'rea supeooara slnLcrL.rij a {olr1iDre, luatn in corsiderrrc tr (l.tcrrninrio{ 11;, [.ml; distaxl.r de la ptrnnl rlixrnctf.rl lirl:, ra mrrgrnca sulleljoxfa ll slruclllrii coDrrrn{r, lLralein folsi(te,afeh dc_ lrIIiIinrrea li a, Inr];
s e \ ' o f rn :j s ri fn Iri n t h r.e t l u n .r al s t r L' ctu ri i , (a m d a , .rl n ra i D ,rfe !r, t oar c trr.

r i' 1/

nate,dc prnte sint lnite cu prlnter conunuft tr/sax cu perercte tongiiudinNt ". (rczi fig. 1.5.4.t): llr: -41,

p , ip a I mJ . Jil, cazrit cinrt cnpetelc fiii.,i longir rli-

1;

t L

t lam e l e to rg i rl d i n a te c o n L i n L rc al { ' . , " , , n \ i n b , ri ,:.J J . r,,;. .2r,. 1 ,]" , ' -.,i:.,.trIi t,,r ..'rr. " ir " ! i' r , { jst' .e d f. s rfrl .. ,J . merr ',,,nu1c . r n, . i. . , . . $ I!.t l r.j i r .n r,.i ,t,...r^ t.,.,t,.r_ r i, ,, i ." r' . j .' ...,,,,r1 ;, .r:Ir .\c. .1 l F - - ' . n r r rrr.ri r" b r:.r ,,,, ,I.tn ,t^ to,.:i i l. r , l, ' i d " c. t r I i. , , f J . , t" ,j . n \ti . t i. iit , . J , n i rrL d r,rJ t. d F p r.n .e .rr rr ':rn r . , . r . . j- n /i r.\,.1 i . \i .t .r ," r.t, ,l r...rt r. n a ' r r ' d r . t i, t . . r.L r.,t,,.i r,,r,,tft.Itt.r,j i r.rtf J, 1 r. L, , r I . , r r r . : ,..1/i p .a | , .:r I \r \,i r I rc . d . 1r,. r' l r lur ' - il, r r i. , , r i l ,,t ti l .r.,tai r , ,t, I j .., I ,d r,r _

\ 7'; 1
/,

\ r B 1 0 I,t+lI.,

efusi mea rl nrdi e a rabl el or pn!rti i pe po{i xI' c.r di nrre conti nurrea Ji si r.i t , r n i rr| | di i l e .i Lofd, j r,r I r,.,.." ,rt rfr r. l mnLt: gfosi mel l ncdi e a i nr.fi i tl l tl i | r,rciehr i l o r{i l Id.:r i , ..re .r.. :r ,, ti . .. . ; , rrri . D dc p| | rte pF t, rl j ,n,.. !,,. r. Li. tj nmt;

1,,

. Pattea AFII + Ckrlp f r.ia .im.dt r ,a,,ralemdnt.lor Jongitidhrle ralc slrt coulinua!:e! Il9hi ,Iongittidtnale, tr esr0 lndatulrii, fcarlr " !ntru zoneled lri capeteledecrpdrilor gurilor de nagazie. pentru zona dc trcere de la trci la rn dnd de guri de magazie; , . la cazul.cin{ ftfi; lon{i{udinal5 d s,lerrginl la o,Ii+ie trenrr66rln de punte tig. 1i5.4,2): t,

rt
txrarrttd. da p8rta,

tr - .lutrgisaa fltli

'

t*t;

,! =r n' :2

,. lI,

gm.iDca ,ncdir r trlaalo{ fit*i fr.!} vcrlilr dr pinta: FnhJ: _ \.alo{rrq nedi. r ett i |.clrtqli ]t*.tvl}!|L a itqt i Irrra\,rruL do p!^Bt,

Ftnl (r.!zi

'l'm'l
ln crzll raei h&irci.i nc{tlfet& r rqvai (qlkrorarr nagazl||or goife {.plbg- 4rFtu.r.a dr rnti{ufi grh !'c rrrpralete fridl,itc.) \alorreacuclicienrului lr.Duic r.d!.re p.opor+
tj oD A l cu:

:A1" :1,3n4'-r +1/" A/r',


.. Ir

.igri.
b - , . . i. . t |loh

q,M.+M,..
Valorlle coeticlcDtnfiri v lc prt tor stabili ti cu ajutorul alibr rnetode d. c{lcul pu.a de acord cu flNf,.

di.tai{a ,di rc }iaura lorgltudinali a decuparii grxii de llragsri! 9i ptaDul de siq-.tri. al tigi loqitudinale d. punte, Im]i

if

1 I Fi8.r.5r.2

98

Partea A-II de 2i ,,, .,,, x r. Iilin-Fi u,",",,,^,1 .s 'u

Corp

ji,.l1,l_,_ o."to,|i'c ,Dari.rdi,r d(ruprril. . mai Jn:rre LU rungrrnea


Inr i In. ,e J- t.,u ,

'r ;.;'i:1,':: 1,1'l:11"1r .ocri""ii,",,,s\e,-nr, 1

" i ;l:;;,::' X;J,l;:i rl rs\cr:j ,rc:r curtutr.i l i ll,'Jll; lL.il;:ltl:'l,n .on,rderarc , rr( u t , , lr, , u , t L _ decirratoana 1,,:'l:;:i:"' tk ,,,:,1. i;i :;- ,;- :,., 3. llI !l'"_,

j.,,r;f;, ,"

r.1.,:1".,," ronsir r,dinar. r!trr,EU

o di stanl a m a, m sr e

i; i.r", :;X,":l i'"t;,.r" r,i.i",i." i" ril;{:l: :j

i;;ll : r:,i l";?ll:j,ir,t a ;:lir ji;i rjl*l 0.""n, ;',:;


I: I."" ,i.:1,;:tJ;l:,l,i

iil"; .l.l': "1 , p0,n,"il.,i,li,li ;l; ;;i,1.,';"', "," ;J:,i;:li. : """ii";."i; sectiunetrcr|srersal;,,

;;,;; :J;; ;;'

#,";;ll:ti:'Tl:'; :I::,-;lr;"i: Jl;il,,; ,",, l:riiT:

fr' r' ai rni h reurrc I

r llll" , l, " . p " ,mnti,uU er, , . , . r(r i r n e r F! n t i; rF.


:rre Ar , "ilor de

,,.cri , i ,.n, ,. rr,,ft,r Inb.t tr . i Li. J. t I Iri r IJl r,. FhtJl r,. ctpr entr,l r st r ucr ur , r ,r. s., { Lj ,j i tr.,r.\\er{ J,. r\. , or p, , , r , r ;

; : '; , ': , . il,: : ' l; ' ; : ' ; " ' " ' d ' ' ; ' ' o , ,1 .' ,., ,.1

::ri]i:#i

lr"i'!:;i:"|";,:., i,i:,.", llr::;illj;

111;J}',-,

, 1r ir . c r I i pf orc n t,i a ' n .,,..n l " " ri o ,,ri " o _ ou,,r,,t,.i ur r . z , s lejr r i !l s e c tj !| [i ,o rn L ,U j .

de ;,l.ii il,i,tj""l::. :*ii. i,'"lx,, l,;"il'.;llij: ;;i';ijl'" " suii,or ,nrsizie ,."";,,xi;lltli ;r;;;: J#;;.: ;::;; J.l,Ji:i.]ll: ff eareiau ru ,oD.idfuarc
l;l;i" t,urrr , _llt.,l1li r.t0orr rol tctrt ti !,. r,ri,,rii rrans\eare r boftra i;i:Y'l ) ,,:,,,,,,,,,:: ' bordr. ,bser,tr in r,,hr,, bu_ ll"l,,l,:".pJrrn
eb.rri L,i rni ri ni er der cr rv r -u./ t[0. Jnr.mml Lr4).4ri

,,. o,l,i,l ilj,j"il;i, I 1;, jl; | 1,",, liil; ;:,; tru n e trrn s \c rq rti ",,.", s e .J;:;d'i,;".;;1 ^ -,

,J,liilrl,,lil. l,x ll Jj:,:.: rnagnzre) hrDd, sau "1,",i.


ll: b . lrl. , s r r, c , o n i, c iio n s ic in u t r d

de.rezistenr.;r scliunii nle .nodx1lo .r r!rc {h forp rtr.i. prc,.rrre :1,.r )i

p,,n,," r r a";;,li,l:i:i,'J ltTilii-:iL",. " .i ,

J;""1;;:,l: l,:""f,T ';tr ro u r-"p',iiii"'; p.r ii l,': ;r' si rr'd 'n a ra cu s,re
r i "g , . ; ' i r : ; ; i " r v./i

v d e t.fm i ,,l) p|.r" r-i,*.""'".lilii"'2'o'p u iu i

;i;;;"";l,,"ii?i:j'.,lillt;iit;j1t,:1,,"',r ",n,. ;;," ;;. ;" ,,,(c,


rrt:

i-.l,;lll,i rorliunii n.erici ru re JL, r ,,,,",,,- .....

( 1.5. l ) i.1-

'

de Ii punt ptna ta tioia qc \rt;(rli a Inliuii ra. !,rj _ tmJ. e,oqimearabtei _ [mmr: - l-orl.,tairtoa_rr datorit.t !aturilor, detcr_ ,,,rIdr!
cLr Iormrlla:

src{iUnilof fic.arei raLje :.lTi .1.rjlyl'. j,e \-rrl,rrati

0,, : o,29c,,LB(C,+0,7)n,. tk\l (1.5.5.1-2) 4., car cut for leitiie r oaft a
rf

A
\i_/

-t
Fig, 1.5.4_3

::,"1:':.::iiU: " *r p :i-1?: *b,t".D ,r. (or,";s^r,,",*i'l"ijll : "i, ,oe r,l L i t


d j r, o l e t u L r)nui r.

*"ri,^ii ::1u]u.r-d:,.!ezisrFnr: r,',,,", "" r*i,,, r, r". a;,",g*.','"r"i,rll,


I'

t ," r :^ 11111"o1 1 "" t n , t i " " , i . r . ' i J l . 1.'i" .;, 1 . ' a ,r .

sa se l : l:- ., i:"'" ,,1,',:o'i prora.ti in pupa lirntreror m uoncrrr tare

jD .,rc +-,,rir;zeala nrer i"t;i:l " "^ll ,1"::' , ,";.,,".ii,lji ,ll ,,r:.iiarr-. lerllcnl...,*""1i""
r ," ""1" diu ai esr ,.(erI.rbu, e

::1q. '."' I unct;


(:, -

Lo(l i (i crl . , onj o tr I.i .3.t. pFntr u I nt ( l | l rr D , c\, trj sj \ pLrl i un ile df _ ' daj Lrtui . ,.rmrnrrc co| l i orj l Lj .4.:,, ,teri i I , pnlr lr r,ordrJ rc Iti J;7e:,2, .r,,, l rr , . r r a, r e " l et .

l:1":l:..,r ! u !,Pa.arm.L.rvezi yirimea 1.5.2.5r. 0., \i ,r cer pulin .,, o.rs q., l,(r1; "g"ru

i1ic, drcir peur r pu,rre )r

\'ezi 1.5.3.1; (oali(int. 'onrorru trLFtutLi Li.j r. \.:r roflre Lnle,ru(dr0rc .e ,tetcUnij,ri a. pI,r rirlnr t0tare liniai,t; \c/i .J.33_Jr. Jr, .pt l,Urir eqrt. .u r,t,

Partea A-.1I-

CorP io plantl..d;ametxar' t-l''iil,ai.*i ada seeliunii'dc aslcul -"ri""' l"*i''l".ril . i'.1'" in pererr 'a acestui ' rx i:::::i,,1"':.;;;;;;;"; ericienti in
mod rperial r41L percte In caz'rl tn care se drspunF 'rn tr

i?iLl'lll,'ll,ili"'''i,';i""*'*ti examinar6
srclitrnii ltomotrrul,. .dc , ,itrFrjie al 1.5.6 (..fptlur! trtrtrsrer5alt a sectiunii Momentll dq ine4i9 al rapoit rrr a\a neulr' in ,o"*."rr""i ""'1''t'i egar tu orizonlEtd!a Ii cal ,ptilrn

0 1 ,1 0 + ,1 5(!' -1 ,t) ,0 ,6 0 O,OE 5 (F 5 ) -1 i

wul11,P-'1 ' r -,,a

I1j5:6)

;;'r;'n+ [i:[*ri!r{i*}'hliil lrr;il1


;*li:ll illx;iulll :lrllrl'
aJl' s.=(0,"+0,7 tt* jt) #",
s!. rQ""-0,7Q,I \4.2r t '
in carq:. j' "

rn, i.1:':"1, '""*:l*1,'1','"i r.5.5.2 .,1:1,

ln care: ... .. .-., trauy secLiuoii rl modulrrlde rczistcrla al punte conr'rm "' corpurrri nenrru l;;;" " l 5.3 1-1 suu l53l-2 lcm"l: -- lezi 1.5.3.1 \ "' .''

t--l
(1.5.5.?l)

i
t

'risl+ IIII't'm l*^"'t lY",i"t,: s| ^


I ri u HO S I \ ll

\ lt NlllL , . S n t l

tC ' r -

r.o.t - | cro"liri mioime

af

rl 1',. lflror;

t' "*l
(1 5 52' 2)

al':'.TliJen'l Erementere'orpuruj

J";lll'i"o.iiTl'il''iJi;" ::il:l'lii'f,,:' "** rre n;i"#, indi, ra,


i,r cere

+c(irrnri transmirinea real' r arici (J rrr'r'i 'iner hofdar'rui l;;;i;' " 'uma ariilor

i'"',ar, 'r"'"""i":tr. 'a

i: F;"l,,lll! Im] s'"'i' i"":.,,,,Ui: ;l,i"il'": ' i',''ii-iiirt'"' Lrbrei

;,'"-t"rfl:',''.1i ffiii: $i'1 i,ru1il.,,l{;ff li:;fi 'ji#?-H l S "[.le;,];]"i:


cu,lp% 'nu minimepoak Ii redasa ' de 1'5'nm nu orice cal lrosilnllil minime

o",*on ".,".1i.1i*

ntea tablei - [mn])i nii transmlrlrnca reala a 0dei-ser(ir bordaiului dublrr' inrelisurrri ;"'*i; "

ru ;i;;;;i.ie oarcurete rnrmura l:::iilil r'6 r'2'2 "; rn conrormjtatr,tLr g::"'f,1i l-6.11 dar

i'$".';# nl Pinara F;il*',",lrrun Hil; rr PUnrF il"i'"ii'i"i;'a"


iJ"a iilJi** rabrei lml sro'imea
tabtei - lmml)i

. elemenLelor ,,,',, ;l*i'",1i,,:""11:'i,' , * , ,t ! l- c."lrnii" nii'rrt" ul"lt'"" ;i;';1"ii:ilxli; r"li;,*:;,;Jt'"tl i'ia"iurur'tp"'"t"roi. lorrgitudioal)' l;"l::lf;lll:
t"iblit ,o\el 'u limiLa de ""0" curde!6'i! mal mrca' "-" ln csYeeli{tt hai mull de tn 'hztl Lo!ts*' intre boiduri 5r Frt"

r; xi;n;rffi it:"3r't':'T, ffi


i:lill
i s ' " o ' o lL r 5 ' r i' 1 - n t 1
. 0 . 1 2L + 3 t lmmJc iDdL* 3 P ' m

ii,l'"i*Lr'ii'"?;i'ro';1": -lfll'il(ii',,11i1"",'tli- S , , " r",*l .

ji';:1",1."i!l':iT"'H'lL"' ,,"..;'*,'lr.I!'Ji,ll, t e rn e (\ e z i t i 1 6 r' a ):


. , , '. t llo 6 , a c ra < L < 8 d m r' ' , ' i :r;i'

I
I

"il1,"1 #i; iX' se poare #;"::)i:"t$lnlll:",|l,& li "" 1""1"'l,tsl. i,i;i,corespunzaror lii,ii'

ll': iir **,*"fu "trl:'lf "Ti5l i+ .,;ii,'l


'5-r+:'

"--

II
100
Pertea -4.-II Corp Pcntnr na\.lc cl, Li60m. S,,,, J,oat. propu4;onAt raporrul di,,rr! i);sianla li redDE .r r?AIi|lnr.Dler, sdoptsl6;i n,,rmatndnr nU nrai mutt d. l0%. t;rosiDes rniDirrn:r filclor infc oarc \! Ii (u I m|1l nrri rnar dc(it accca obr;nutn rnar sus. drr ccl prtjn egali rx u rnjn. l;rn\imci minimi a tibt.tor, ininri_ . Ior fi platl,.nziL'r osaludi peretilor do tqr.turi (cu.cxceptiatancurilor de nlci), \a ri .cl lrutir egaln.u: 5;,1,, -(),03/.+,1,5, llnlnl (1.6.1.2_2i

r,e.t.1.2.

.2

p.nlru

r\rlirul I,unlitor \ezi lnbclul

ralrtut |i,$2

. S l - r, '

u,( ) < ,' ' ,,< 7,5.


se rdD ri te ca grusi l nex ti rbh lor .. t ) cf c_ l i l of sn ri e rgal n cu acec; a i n\cl i snhri f xr e ol i n ctl z| l ri nd di stanh,l c di ntrc et,nentet eae ( xa_ 1u.i siDl. caale si s tolosste a.etaii otd. ,\eeastn l norcal rc se poai c apti ca ri pentru fi l cl ir ) I c oaf c ,l p prferi l ' rr \i ptatnnrrt d,;btl | hri trrnd s in\ ? litul f\rnduhri. l .t.L:l In i nttsri u rt dIt,tut , hnd gr osi, nyN mrnrni a erernenretor srfl r.t ral . \a fi r. t p t in egrl a cr' :

0,0iiI+3,8 o''r L+i,a

0,055 r,+3,3 0t15rl 6,5

o,oirt r+3,t 0,015 r+6,5

0,0t r+3,5 o,0t5l+5,5

L + 3 ,t
!.Pd U! ba \ . le ear ur i glnne. rrjrclrjtor de nr.rri

s,,,," 0.0,15 3.e,IrrrD] (1.li.1.3 1,,1 t) pentrn l,..:lio nr S,,,,, 5,t, l'nnrl (1.rj.1.:r2) -0.025l-,1 p c n ln ' a > 8 0 m
r.G;1.4 Ele cntek de stnrcrurn c:lrc tirni_ teaz+ 1.$D curi l c (d{ r maffi si batasl .) nf lvcr or ci sl crD i fi D r.4rzi i l e de marfn i n care se i n r r odncc api de tral ast ci t ti cel c dj n i nternl rul rcspcer i\ . . t or l j ' D .' Ii :i m:,!,,/rj . rof F\.i g,o!i rncr ;e t t , r r ir l cgrl i cu !rcci ,l i n rrbcl ut 1.6" 1.r.

I n! eLir Ll D, olii r n ! ( .

Clnd distnnlct. Fgutrm.ntarc adop_ . tek rinl. mri _merimici dec cete r[errl,orrrre |l,1.0,.J.r gmsimile mini,ne ete p,rnrii lreblie For lr mo.!tic.tr proporli,,nxtru raFortut din rr._ drataula |t$rhmenta.a adoplata_ri di{trnl! rair*lc|rentrfi p$!.rha la Ltj.3.l.

r{}clxl

l..1.4

iov.lilul dublului fund: 3,",,-0,05 I,+3,8, lmml cirrl I-<80 m s;h J),(R5 r+5,0, {m l clsd r>80 m
Ior etanli \a

l<au
80<a< r0o

I
I

r_,":o.oxs r.+5,b
r4ri:o,ot5 r+6,5

l.ehs

Grosirma sliEimaa toblclor perrlj_\ cel putrr eCaliI u: 1r '| ,,.!,S*:5a+2,5,[Inu] (1. { il. } 1 )
5,0 n!m,

dar cel pulir ln carc:

(;rosimennlioirun a iovelirutui percl.S,l.5 lal.erali si fr.ontali ai supr.atruct.urjlof $i lilor rqfurilor va fi eel pulin eg.tl cu: n,,tr:u !'r r,+J( lmlAl pelrtru nivclut inlc ar S,ii o,01a-l-4, [mu]l

- distalla lst{e lrertrllli rlu orizo!.tale, tmt. Penlru perelii groJali .u protit tn,_ - d pczordr. este tltimea fcrei parateh cu planul pcl?telui sau inclio:te a gotrei (accea.are csrc tna' mare). Pentru pcrelii Ar,,t!ri cu pfotit orF durar.d se !r iDtoruicd p0n /tori tig. 2.r2.t3_21. .. .Pp ti H se adopti in radiani .i rc\flectt\ mctrt. a

p.nl.ru rh,tlcle suFrioarc, dar c.l Frlin eg{ti crrxiirh?a niuitn! n rrbhhDr pn,riii suFl'astrurctE ilor $i nrfurik \.r ti cet F,!hr cgaln ou 5mm.

+
;t^r!ea t-II
I I ' a c o rd t n .\.k . o ,,,.In i l r r, | l arn,. xr I n\ r r.r_\ lt ||' I n ,n ri i s i t,,rp ti l ,,, I,u r fi Iri f. urat. p rni t A I t a n a \e te i .! /.. ], In .i tr f,i ' r ek i tmm la naYn r c n t.::2 t) rD . B rc e rrti e t;te | l r d{ ta r.A I o p|n5c r it , tri . 1 .,? r.l o I,r^ \r ,,t t.ri t,,r .r:rr ,r, c ' r l, r i, s r f r , . r I r i r .i p .F trri .,tIn .:rfi ,,, n p t,rr,r,, ta lc la nnlele c n ,_ > 2 (, m , l.(t.t-_:r lloditi(rrt. diln{lnliurit r .r.urturttirr

C.a !

l .i .l .2 R e{t rrrca spr. dl tl ol ni l A l r r di}lr c . srnDll0r (rx{tlrij ri gj\}siinik)r tolrlct(,, cilr.c flte,! rur{s( stnrcl rrra } orrgi rra}i atrLi nn\1t q, \a , r acc gr$d;rr. l l odi l i fN rc.t si stcnru| & i (h r)i nl r a sl H gr,hi ' ni i rrt' l .ti ,r p{rnti i i t" rst, t )i h| |r , j, r lr ; i pft:cr'ft rj. r bordrjIh.i ri ]Freli!), t.,ngit!rtinrli. nn 6. \a [& re i r.l i rcl l ri l . i n .rr.e sc,r]o(ti { i (i oat i_ ' .' ..t:4.. ,' rr. bLri r' tIt If* .rri asi grId,.r r . r r r t,! r r il Ir . , ( t jr i_ . lt ( , (on. cD

a
:

s an pe rn rfl n c n t d tj n ri r{ l r.i rh r D rj cc t ' ?\ .d p r In : ri rrr rrm s tr ,rrtu i r. .r 'l n 'nnr r i, r . r dir n rp s j ,rn i l o f c te rn .u rrl ^ f J p strnr_ rrrr_ r n r ( c s t r r o p s r \ o f I,.c z rn l a d o tt.N .H . sur; cxn r e dalc . din. c a r. s ri r(:z rl c N n rp ta s rr cr Jrc rr'.i r . J . m ndr r r il, ,r .h i m r. ..tr\c L i .i .,i ,z rnacl rFI r r r l i, \ ir t i in \r,l .r. " Lr , r 1v 6 1 n 1 r1 ;, p rn rn r c ,,rt p rc rrrl .rr c \ lr ' n ' i rc trc l ,,r;. :J .,,D ti n .t \ I,ti ,r', nt ir . . i et , . r ih .l i h i ti r" ,,,n n ,1 1 [ .rri rt;t,,1 .h h Lr i. 2. 1 ) i 1 .fi .r.:t. N! ) . t : . ti .i rr R\ i ,tn rrF rl i.,, l :'l :l. i, . . i r \ h 'fr n I || i | | n i I , .I c t.| n ts rtc t,,r ,tc ,r fi r.t rrri ' .rp ar x . , r n s r bor t_ rj c .ti v r ,, In m ti u rc s tc ri ptr rrc/r . _, . . jpor t c a ,\_ I .L L l s i fR :,rr.,,). l t':tl' |. . r"rr{t$}E.ntrrt o.m'tH t..l J , t t ) r ir lr r rr rc g ra r!.D ra rr x o | 1Ij rrJ ,d r\r : r lr r r . r t c n osrrti In fs ru t s i s t.l l !| l l I ; tn rx5. rrr\rr s : ' n. ( t r \ lint:, i l trr l ,,n q i t d i Irt. rr cazIl l sr.m r r ' r t t or r { it r d i n rt, i E z n n a .e r} rm l i a ,r:,!cr, deterrninlti rtr t,brlD ),l U 1.6,:r,l-J |)iit.nl&

, p r n, d' c

.r : " 4,,sr1 rr,r' rr rIpIs .r,.rr,,Ji,r,. i.,irl,,rrIi.\:, ri. rir. r' . 1 1 ,1,",': I n. i c \ . m iI ir i \ I . . ir t r irl r t ' . ,, .r n.\.1t. tlJ.:a.i. t'rnr.runx\ctc rlcstiortc tfausporlrtui

l) ac ii fs tc n e c e s n r (' i d o ri n ,. : rl nr_ l .S. : . . 1. ro r u|li s r t ' f n ac o rd l a c c s tn i r) | e p o J l s a o rnl rf ,c.tu' T r ei qr , , \ imrl ,,. rr d | | I.x ri Ir,,l ;,r .ti l e ntet.,l

rrnr" .D Ie t,,' ,.Jtu,ti nl l . t{ i nf;ttj rtc i hr p. rri l dn tst. j . t,, i l i s., rr!ti ,?rtx (ftrca j n trcptc n sccti uni krf ' i ,. k)r. I,i raf.I -i .,,ri tr,t.,,i ,. l :, Lri f\i ,rrr?r trattei d teri'irr i.

-, qxntnr rolatii \czi l.t_-t) l,)n{itldinlhtc l,r;rilii di,.cal.ntl'iisa,,tund,,1!i.iar rtr(i $;/$:;i 1MU) ll; r ll ;. 0.lj l)rccrrn sj t.,nsilu(linrl(k,tJorrtajuloi ri prrlilor r,)ngitndinrli aflNtr frlri (te r\a.rcur,,ii a s{ctiu i t.:rrs\cl\:rlo .r (orptrtui ta o disr.)r)ln . lv' Nar mt|rr dc__ ,l (y djrtrltr di[rr.] puntci
de calcul sar (hik ptali si a\r ncutrii) rlrj)uic si tlea{i conlinnI prin pcrclii llarisrcrsrrrsau stnr(l.nril{rrrans\clsatc. I_:iljDcx titctof pcrclilof lon!itudinrl; . conrrnt|.,pun pc'rtij lrrns\efsrti s. \.a slalJil; t'lcci il '1. ll) I'r/cr,r.i.nrritirh,.{:r.tr rt. IIri \I\ trcJnric rsigrrtd. pli ctl ftrin (f,6.t, ta rnijto(rl 1..7.1.1 ln c+zul trr:relii d,els sistdrrnt lotr{tiludin.rl l-rrd lmnslersat,ir nreeaii sceliuDc rfrns_ \1rrcan a (orpnlui tru se ror terrnina-sirnnlrnn mai mull dc l/3 din eh. onteteosnlrri, torgitu_ dirulc.lc fllndUlui sarr pDnlii do (rtrnl. I_r {rxlruu)ri0:ttitena\ri, .u acorour IlNIl, tl.estc (eriDrc por sn nl| fic indptinijc. r,7.1.5 ln k,curitc un(le sc lcrDini c,sal[fl longrtudinali iotiriri a puDfii dc.atcul !i fur_ dului tcurFnli. cart'|,gi,srrtorli et(.1, r.,tu(eraa irnlFmii trcbuie si $ Iai pc o turgime oer pu!!r cgate cu 1,5 ori innllilnca etcl|lcntutui, dari in prczenta partc a ttcgutitor nu se ,jpecifn._i altfet. C:rpetelelorgirudiJralclor se vor c:<tinrte pino la (l.rxentel,,rmnse..ah cetc rui spropinte ) i sr \.r sUdr de lcestea l.7.l.A La slftrctui.i]c etaDqe ca ;i la cele ncer.anso \r't',r\r h \it,ririi interrse.pfin,Jer.a fapetbr elrBrnrelof de osarurn e{e oblig"lorie dacn in textul ttegulilor nr sirr rlte irdicalii. Accteafi cedntc sc attici ri osarr;rri rl"nl:].pc .ar. se rranspofrnconrrirrrrr, lraitrrc ir n||Jrrlr.F tehni.e pc roli.

Daci

1r;t$l .i

(sllr) n.;rll.l

do==(1,(102 I,+0,.18, lnt

(r.{ i.3. r)
xrrl al

ahrDrrida r,, ,ii5riuta rF l:1,i l |' r r.t *r t)"" *,,,'!r,r.r g rL , i *di c c r,rr:rl j j r n a re l p i ni
ri :., ma i , :,ri fi a d m i \. .rt c,r.r( r , r dt : . ihnt e, i l a ] n N fi .n ,n s F r ir 1 .6 .: l. i t , r , t a r! fe g l ; n c n tr,:r rtl o rrri :i llu \i d ( t ' : , \ , " r r jit or r r l ,, \ l o ri h pc nr i . . . . ..._ 0,ti tu i n t r c pc f t leh p i (u tIr p ro \r s a rri n uoc n dNpus a ta U -2 1 d c t( r{ !_ l p r r r lx ut ar a pr o ,, .... ................... 0,7 l'r tn eelt lalt c r c g i u n j lom

l-i CONS'l.Ituc' r sl Ir Vl-Fl


l-;.1 (irnorotiljtli

5i

htBlN.\Rr

l.:.l.1 lloLlitirnrfl r.rr!r.i s!u sccriurriicre Itr.nr.r,{ ,1,'t,,,tIi in .:,r,rl ro \tfu((icr sI(ar(. . ,ron furl'r'rr. ,oruriirr \i r,ln hiil rx,tFde. .----'-*-.'.-

r02

Partea -{-II -

CorP
t.7.l .l l l n l ncurrh' unde.se l cn' i r' r,l " 1rJpcr Ll'

ln Dre z trta P s fte a te g u l i l o r l ri n z one' e c u r r Lr a ti i i n tc rrs e s e i n k re g ,,regiuni

r;rr;rnrrii prarb0nd0 ishPar'Jr'i '"ii;. si,nilcc c 'e r'rdeazadc corp' 'a ..1;'":i:: ,,i,. "i"."'1. o reprar.pc ri'ni'i iiip"*" i";,.rt" ""* :'l' carc sint i;"iri;'.; :' '; \a r'du-'c r"' echipamc'IItc "" ";.;vrrracu.r'i instatatii, i'i"J,i"ii'.; iL p,ri" ":r i' scrrrgcre r Drlii' . t ln ""ro"'jp""'r"i :r plarbcnziirl' "lllfr"" dP s $ e de \ ilt r t i,""ri" "i,"i i p ri n ." rgF Li Lo a tc ti p u ri l e d e n a l e i- ' r t,' ; s" ' ; I"d' r ""r ' elr ai /" r o z"n'lF drs p u s e nl",ii, se in{eleg .,, ii,rii"i"
';i '"';; '; rinrir!re s t re r: " t;i ";;";., srrb 'ir 'r iili"i"ri"*: 'onri'r'|it
s c ' l rrrn i le di s in c r lr er nir 3re r p r' p r 3 n ' \e i .

i,

t.7.2

lmtinart'a osaturii

pin; li PeNtelo Pi'ului PuPri pereiii sii in cornpadilientul niatiri htre despirlitori Peret;i (rre linlitcaz:icompartimenrul ptrpr pIT'Lrrnri pr'nror' pefclele Picr,lrri nra5rni, /^ncro indnrr" !r rL'r in ;;i"';;;': 'ji;;;";:'"r ',"''";" c'nsi.1',r cnr''r''rcLiis'p"sP rr ', i-ilra!ii nrtensc ir'rre1,7.1.8. lrr r rzr'l cir'rl ' longijudinnli 'P n3rc rilrl:\'l^\Lle 'rc ,,r,.'i" a*p,''t lr'Pr "'aru'i de paraboln etc

lmbirarcao,aturi i i n l entrsl r.7.2.r i ^ ; i , ; ; ; ; ' "' , b i rri 'u rucr'c" iP 'sf 'risr ar r ( a s: se c\ecutc caP !a f!p. (,,i rt;,rdtrl FNF se pur ir r d cu e\cepl'a: l i ""a ", u i i . ." rl " rte J'e sre i a 'cl adnti t i mbi ni ri P ri n suprapur,erc
171.7); zonelor cu vibfatii intensc (\ozi imbinirilor osaturii intnrite!

i r l'uie

* ."'i" p'i"i". *:"t^1l,ri_,,T:::"lli illil: r'o :"' le {aPar tontorrn I'gurrr L /

la supr:se sarciniputefniccoucrntrale zone)or rlrrt I'L'l CI.c.l' sc \oi 'onreclinrrJ n"rerrnre'r r'le ri'ifi de crrrserc 'a:i ",, """.,r'rare le iJnhrna' turii te carnimbirrrc'Jguseelor Dirnrn'runile 1.7.:.9 .i,"i'r', s s'elor de guroa) m6su?rc i"i","' ulI d3c: n't i".'-r"',' ri*. \.'r'zi't n \olal' erists illte indrcalii' cu Iormura: -

r I- w " ' [ #h
rn carc: \t ''

\172'2\ '"-'
I

ncreq' xl,sectirrnii modul,rldF rFTjrtFrt:i prin Rcsrrli l'malr prcvri' "i.t"",',r"i

lrl,'1; i: li:::i su'errr!i'- prorrlurrr' s,o!,mea \v cu Erosirnea


"rala i"-;,"""i,

il

'n'mrr n'r <e Parrc a Regulil'rr altt.4; "pecitl"l ce coefrcienl sa adopla irr corrfnrrnitale prrre 3 cu prescripfiitedin prcTenla

5h
Filt 17i8 1. 7. 1. 9 """,""r" Pl a r_ e c i l A l l l \l r' ' l r' ri l c i n T o n e l c rn \i b rrti i a' ' p " 5i ' ere l nl ' nsr

ReEulilof; gu"eutui vett tig 1 1 22 1| ft in atrimea ' altil o7r lpnrrr 'r" deler." ti t"i de ",' "ii"aunghi inrrcrreme'rere osaun

ili,;i ;;;1;; ilrn etar cu 90".

cu nervuri de iigizare-sau alte ,J"i" o*"a,*" echi\elcnle carc si l'rc\ind a""ii, *"ur""'i'" in i"rlnr'., O',""'"'.|. r'iqid' ln in\eli) $ablc\ plemenrelorle orrrrrr' 'ij ole i."r.i," a","** tprminale zle cce(luri in'lrrsi\ .'_t. f".rtif" -i" e''m'nrelo' dr usatu c 0",*",'le e,..i'"i rau la !irfurilc gu.eelor' Iongirrrdinalei 1.7.1.10 Dislrnla'linrrF'rparul i irsns\erual \u li ciL s' .i_ i.it" "f".."t,f tf" 4 pon* a" *i.a, daf nll Lnai tu" "' mai mm (!i anuine 'aloarea "ea [mn1],'sau100 mic[), in carei s - grosimea in\eti'cului extexior' [1r1m]

Ior Por nr"tl""au .i"i,''l-Ji'ensrrile '" 't"i rn i o n a ls c e o , t " n ' ' u n ' lc g rrs e c lo r e n lrmbina'e

sa'r 3u " D ace quacel e ' i nL l l ansal e li fedusP

*r"'o r" ",7'ii'ir"l"';;tri; eremeureror sau de rablelcinLe'


'," i" i"*e'n d; alrele

unelc rtu ili"ii,r.-ii i,.."i caz jocurdintreerFDrente din mmsau25oo dimena0 t'.'Jiie., aepai"s*e *aloarer ece ntat .i"""" c,.;"i"t .i rri anume ?'c sc Du/,e i;,;..o"1.ar ;;;; "'a'o'3ti, a corespxnzal.ere \slorrr rur ''t etisti Ilac' lnlrc irarersi ii coastn la c5l< inr" i ,'n i{,c in /orrr urrie bor'lrlrr' sa'r in ro1" irr lrrgul rnirii * """-'""" ""."'" pe'rru sheale r3 nn\eredc rarcaoria * ;;;;*i co 'i: rr'h'rie l'teCaO COO gr"",'r l'u\clsn .fazut cu ilarln sau Ptatbandi'

{'

lPartea .{.L +, Cor$l

103

' Sr reeom6Dall.cr hnbinArile olearE!tdlor osanurii;tnttrrit r{,Be, execute ctr,eirrtorul ueor gu6ee rotrhd!. Riazade rscordarc r;. ti cal putillregdln caiinitti{lea minlmt, q ilirtlilor titlelrtrlor {e s6 lBliDi. Gu6u.l zoDA, ln racordirii ila li rigidirat.alonfox,rn {ig:.1.7j2.3} i.i,., .:,, r,7.2,4 Lungimea marginii ribe;, a ditduki (vezi fig. 1.7.2.2-1)care nu este tnteriti cu platbandi sau llansa nu tr6buie sa depasasca va-

. !.f";'SS,

r"*r (.7.2.4-t)

suse!lui, lmtrl].

. .,-

,\e. r.7.2.3

I
.,.1, Dace elemntele s sudeazd lntre ele sau capetele lor se sudeazede tablele luveliguseelor fi reduse poL cq.l01o. )ului. dimensiunile Daca elemeoLelbse sudeazi lifre ele; lrr gusEel platbanAA'(flrnr!), dimersid rnlle gusaAlor9ot ti ftduse cu 25p1. , , Lati.qrarflantei(plqrborzii) vs lt egaltr cu l/8., dar cel pulin egala.cu 50mm ln regiuFjle cu vibratii iDtens lmbiDArilede colt ale bsalurii se ior e){recuta cu srrdfsa rtapttului uniri tletrrttft l" invelit, iar sudrrca,capltulni colui,d-al doilea,eldmeDt va so primul elerpBlltrau cotllgn+ lig.,\.7..2.2-2. ta4e,llF 1,7.2,X Dimenitirnild'(4nlltimeA $i lthgm;a) 8u$ehr.,de, lrnbtlsrel,ele shrEentclor osatu i Jotarite.Intce elo sau cu pffe(ii, vor fi (dac-e nu slrlr alte indicalii) ciI pulin egale cu ced rnai lnlre l$nllime a ihimllo/ Ce se tjnbinl. ;Crosimcr guseelbi'fiodiefl'Fgrh cu rea m.i . mica grociBe. a. iFi$ilof ehqtslt.lor osaturii intnrite ce le fhbini. Fie.1.7.2.2_2 ,*a.,

Gdseele care imbini elementele osaturii inlnrile lrbuie sa ribA De marsinealibere 'irldftanda sau sa fie flanrate.' ! rt : - - ln cazul clnd lungimea marginii libre e guseului depbe$te 1700mm, se va prevedea o trer\1lrAde dgidizarc paralele cu plarbanda o distanla de cca l/4 dir l iEra fll"Ji)l '" guseulul. g"i..tix rotuode. disrribia ln "u'ut dintre rerrura de rigidizare platbanda gusu\ii ti sau distanlele diotre Eervu-rile. rigidtrare nu dr ' . vor depigi valoateri l. d A3s -r.
1/ K,E

l
)

, [cm]

11.7.2.4.2)

Di;pr"*"" onei lervuri ate dgiitizare suplimentara este necerari th cazut cltrd crQsimeajrltivudi ,se- va tue egali cu gosimea gdserlui, -iar tntime& gal, cu de l0 ori grosimea guseului. 1.7.2.6 Captele libeic al platbenzilor sau flanrlor guseelorse vor teri oblic pe o lungime 6gtle'rcu. hiiFea.,pla,tbdnrii elcmen ului de osatttl lUu'flan$!i guseului..Dimonliunaa bo{hur,ii .rd li, eekld erriqa,moi, mic.i raloam dintm trti gosimi ale gusedui sdrl 40 mdi. :: l,

''

rl admite joc intre respectivel6 elementl:r1

"'

Xa"iiiiriiia;idl;ietriri,i'ihthrtte,iiii ie

to{

Padee A{I

+ Corp 1.7.2.i Prin.ipctelc tipujj ron.lf Ctiv rtc irnbinifilrr gr,scelor urnA ri \iraolFlor .rl de extrInitelile infer;oare ale osaturii (ca !r an imbinnrilor brachlilor cu extr0mirdtileelerrsntelor vrmngelor schelet) strjt cle intticate ir Iigura 1.1.2,7 ir care r grosinea ttrleliiului ertertof ln mm_

1.ti4... ]n carldle drd pletbcrrile guseetor le coEtiuxd.rr ptatbrnzileosnturii. atuDri imbi!rnlc prdrDeDror tfehia si fie d.trlstc f4n de caFt-eh q s.{lor ru opt pnri! I50mr!- lar !3nrul rnrre ptltblndr Rrrutui i diftrt-ir platben,/ijo:!llfii \e li mri mjc sau ..1 .oruL.t egal c! 45'.

t,

]J

l=1,5h ore0Eh q2=0,75h

l:1,5h o2=0.2Sh

(cqre esle mqi mic ) (iusele ti tnimile osaturilor ce alcii1,t,2.8 truesc o corstrlclie se vor tefl conlorm

:ommor cs.ss

F19 1.7 2.8

Se leeo{nalali ca dlcuplrile rurnnliodrgo Bi th executate dupd un erc tb ccfa. la :oncle eu vib.alii intense desapArib sa "-'er executa duptr un anc de cc&.

1.7-9.9, ln locu te unde se tereini elementele oaaturii, platbenzile si (sau) iniurile a.esrora in iun.lic de si!tcrDr,tde consrructi.,,treb$ie sI fie te,:itela.aFte pr o lungimo cgata cu u ldlirne s{ jumdtate ia.azot ptarberzii 5i cu o lEhlllme ti jumntate tn cdtut injmii. Totodat;" se va nntin la q.IEtul liber rl slemntuhri o portiun retijti g6}i de,trei ori grosimea inirnli pcntru platbet}dE "u t cu 10...15mm peatru ilimi. Distanta dintre c&petl .lein.ntelar tetite Ia capete 9i elmentelede osaturi perpendicular pe acestea,vecine, ile reguh nu t4buie si deJrrFascd 25 mm. t.?.t;ro Margilile guselor fi inimito! osa, turjlor s \or s|rda de jurlmprejur si t!r'a cratere de sudurl.

't

iIIl

--l

ParteaA-II l.i.t Conslrucliaelementclorola1 ii 1o

CorP
4 - 0,03 :v
h,_

105
R.,

(1.7.3.31)

l.t-Ll Grosinea platbenzilor utilizate ca ele:rnt. ale osatn i simple (longitndnlrle, montanti ':..r \a fi cel Pulin egal5 cu: (1.7.3.1) s -3,t /r/1r.,.10 :r, tlnml i (plalbenzii), Imm]. lnnltiInrn elemenl.nltri Dlmenriunilr clemonlolor osalurii

innltimea inimii, Iclltrl; grosimea inimii, [mm].

r.;J,2 irrtrir.

r.;-3,2.1 hlltinea ri grosimea elementehr :riturii intn te slnt reglementrtein capilolele .:=spunziharc alc prezentejplrli a ]legulil.)r. ln olice caz, nt lipsa altor jndicalii : caDilolele flnespunzdtoare ale prezenrei pnrti r Resulilor. ."ia ic clirr'rii lr.nsversalc:, inimii ....tu;i lntirile (scnzind decupitile).ra fi cel 9alttr egaln cr aceeadati de formula:

.:

*opl{1,,, ilj, 1.,",1 t )' & "\

(1.7.3.2.1)

:1G.5 dacn in tcxtul Rgulilor nu siDt alte indicatii; disranla di otre i,snlura lnllritr. lml: - sarcina de calcul, [kN/n']; deschidereaosat rii intnrit, Irnli distanta dintre secliunea respectivi ii cel tilai apropiat reazem,dar cel Nrlt 0,251. [ ]. l.;.3.:.2 Litimea platbeDzii osatrrii irtirite, :iiufita de la ininn ei, va fi cel mrlt galncu:

.E

i,E

i-\l

fl l
Fig. 1.?,3.3 1.7.:|.,1.2 Distarta dintre nervudl perpendiculare pe platbanda elementului nu va deplli valoarea dati de Iormula: dr:nc; [cm] ft c c : : irillimea inimii, [cn]; -3d+16,4 daci dq5,O3; 0,45a*3,58 daci c>5,03. Clnd a>5,74 se va respecta rtlatia: 138s 11.<' \/ R,s In cazul clnd osatura lnthit[ susiiDe osat ra simpli, distanta dintre neNurile de rigidizare nu va depdii doun spalii regulamentare. 1.?.3.3.3 Distanla dintrc nervurile paralele cu platbanda elementului, sau dintr ele ti lnvelit, nu va depd$i valoares:

290s \/ Rs

(t .7.3.2.2')

grosnnea platbenzii, [mtll]. ln cazll clnd distanfa dinrrc guse rrtzi 1.7.3.5):i (sau) lnlre ner\r'rile dc figidi5,rdalelr plalbandaosrlurii ,eh (\eri 1.7.3.3.2) rtarite este mai mic[ de.iinci litimi ale platbrnuii, cu acordul RNn, sc poate admile creF :.rta latorii mportuhi ,/r. ln orice caz lilimea platbenzii, misuintre maryinile ei liberc, va fi cel pulin -"ri .9|n cu cea mai micn valoa.e dintre los sau lm mm. De reguln grosimea platbenzii va fi rtl urull egals crr dc 3 ori glniimea itrimii J IIin,il. osnluriiinlSrile care formeaz; l.;J.t r:d.. (curnfi, tr.tverse inrn te, co ste inLirite ?t..) ror fi intlrite cu glse fi eNuri de rigidil.rt ca ln figrrra 1.7.3.3. lnttrri.ea se executa conform tabelului l-;-t t.l l.:3-3.1 in Iunclie de mlrimea:

0.7.3.s-2)

106

ParteaA-I1 -

Cory

0.7.3.3.3) (1 si n - dschidereari itrillinea inimii osatu i


gr' si'ner irimii osalurii r"arile. (rnrn/.

1.7.3.3.4 Pe 0,1 I dar cel putin pe distanla n

lntnrite) de la capete, distanta dintre nervurilc de rigidizare irdicaln la 1.7.3.3.2 sau 1.7.3.3.3 !a li mic$omt, cu 3so/.

Tabclul 1,7.3.3,1

Nervuri de rlgidiare perlendicura.e !e plalbmda elementulul (vezi tig1, ? . 3 . 3 . 1 i 1 . 7 . 3 . 3 - 2 ) s

Ndvul d rigidtm.6 !.rp.ndicula.e si paralele cu lldtbandele .l.meEtrhi (vezt tlg. 1.?,3.i1.2 1.?.3.3.3) g

r.7.3,4 crosnnea Dervurilor de rigidizare la li ccl prlin egxl;,u ne din gru.irne, inirnii osarurii, dar nu rnai nrici decit s,,,,, conlorr! l.{j.1.3 $i 1.{1.1.4, lilimea cel p fin egali cu iar de opt ori erosnnea ei. lrars1.7.1.4.r iuornentul ilerlie al secliuDii de versale a neNurilor d rjgidizare perpendicnlare pe platbarda elInenl.ului fi cel putin egal cu: va
i - y .r1 s 3 1 0 -3 , [c m ' ]

,,

(1.7.3.4-r )

trr s . -

dislarla dintfe nerYurj, Icmli grosimca inimii elernentnlui, lmml; rucficient dio labelul I.7.3.4.1 Tabolul 1.7,3.4,1
1, 2

-- ldtimer pl.lbenzii elementului, Imnr], (ifos;nea glseelox va fi egali cl1 grosimea inim;i osaturii inlirite. In cazul cird Iltimea platllenzii misumtx de l& inina osaturii irtndte pin:i lr nrrginca liberndepirgeite Drrn, 1i)0 grseele sc vor sLrdade platbindi osalurji inttrrite. DicI plarbpnzilnsint dispuse simelri. .u ;nin r osatu ii ti o lali'ne mai ,nare "u de ln0 r1m. \r \or disp,,nr gusce nri jnici pe cealaltaratl a inimii ;i in acelaiiplAn crLgugcul de lntirire. IniltiInea guseelor va li cel pulir eeali cu de doui ori baza (d la platbandl). Guseele de intirire vor fi prevnzute pe narginea libcrl cu platbenzi sau llan;e dacd lungimea margi i Iibere deFntelte valoare.: g5s , ,

1 ,,1 1, 6
2, O

1, 3

2,4

3,0 8,3

'{:tE;
s

rcmr

(1.7.3.12)

_r

0 ,0

2,9

Valbrile intemedior se d.tomiD! litn lDterpol.re

grosimcasuseutui, [mtn]. Platbenzile (flansel)guseehr (brachelilor)de intirir' Du se vor suda pe platbaDda osat rii intiritc. -llnphsurea rordoanelor .le srdurd 1.7.6,1 Cusdtufil 1or li dispuseln portiuqil mri pulir, solicilte)i la o distenLii.lt mai mare posibih de locurjle in care slNctura sufera o varialje bruscn dc secl;une, dc decupdri, de locrrile cn dclormiri in stare rece. 1.7,4.2 Se va elita o densilat doanclor dc suduri, intretnierea lol h rnghiuri ascutitc, prec m ii apropierea pra Inare a eordoanelor de suduri prralele cap la cap, sau a cusiturii de rolf cu cusnturicap la cap. Distanta dinLre cusSlurile de srdllln paralcle, nu .;a li nai mici de: 200mm75mmlnlre cusilurile d suduri cap la eap; intre cordoaneledc sudure cap Ia cap ti cordoanele sudurn in colt; de 1.7.4

1,7,3,4.2 Momentul de inerlie al secliunii transversale a neryurilor paralele cu platbanda elementului va ii cel plllin egal cll: i -&rSl'? lu '?,[tma] (1.7.3.4-2)

ln care: suprafala sectiunii traDsversale ncrvurii a S cu fi$ia adilioDah, [cm']; I - deschiderea.rerrudi, [m]. 1.7.3.5 Osatura intiriti trcbuie prevnznli cu (bracheti) de intnrire. Guseele vor monta se e]tsee normal pc ini|rJ plemFnll|lli dar nl|mri |c o parte. Elc se vor dispunc la capetele guseelor (drcFte saL folunde). la rcazemp. Ircrurn .i nc deschidereaelementului. Distanta dinLrc gusee Du va Ii mai mare de 3 m sau valoarca dattr de:

u:ffi.u.t^t

0.7.3.t1)

Partea A-II

- Corp

107

9i cusiturile de sudufn in.oll paralele, pe o lungim mai micd de 2 r. {-'ng}tuI de intretnicre a doni imbi rriri cap la cap, nu \a ri mai mic de 60" (iigufa 1.7.1.2).

50 mm -- intre orsitrr.ile de sudrri cap la cap

rig. 1.7,5.1
Fig. I i. . 1. 2

e rte ri o r' ;i pun 1 .1 .1. 3 lnbhir i l ' i u e l i q u h i i i l o r v or li dis pu s e fa l i d . l ,rr.1 i , p u u 1 j , i ntel i i u l dubluhi r n n d s !u ts rl n ra l rl i ri 1 n , l a o g n i r " . r" h :,. d r r" In d i .ran( . , J . : ' - \ " 'i p u l in de 100, nn . I)c n i ru i r } i x i ri l c { l e n ,o n' .aj a ce s at ar l. r n1i \ a l ; c c l p u l i r fg a i i r c u 2 0 0 ntl n dis La ir n b i D n ri l e d c n ro n i a j l k i e l e rrenl .7 .l. t t l e l or de os aluf : l (d i n ta b l o s u d a i e s a u p ro fi l c l x n i n at e) c us lt r r a j n i l n i i d c !rc D tn l u i d e o s attri r tre b uie dis pus n I a c e l p u l i D l i i j mm d c c u s :tum p l a t benz ii ac elui a ri e l rn rc n t. U u a c o rd n l R)i It se adDliL{ c a c us n trra i i rn i i tl n tb c n ti i s i r f i e i ! a ce la; i plon in u | m;l o a rrl . c !z u ri l as igur af ea F it fu n d e fi i c o n p l e tc a s u d udi l a im binar c a ini m i i c u p l .i b rD d a p e (e l f ul i n 100m m de li e c a rc p a rl c a c u s i tu ri i i i ei ect nar ea . ont r o l u k i n e d i s tfrrc ti v a l i mb i ni ri i pent nr f jr a.e c e l d c i l l re i l r.r l e rl e nt de ac oper ir ea lm b i n i ri i e l e me n l d o r d e o saturn c u gus ee, br a c h e l i e 1 c . d j s P u ' i i n Ph n u l i ni ii ele, nent c l a r p c o l u n g i m e frl p u l i ,, cgal i c u lA linlea p l a tb n z i i e l e rn e l rtL rl u id c tiecarc par t e a jnbin l d i . I ilc m c n l c l r o o trs l ru rl i i l o r s u d { l e

1.7.5.2 l-arlil ea b chclilo. ti rer'urilor de .igidizare locurilcunde se sudcazaL platbilnda irr Pe i i ', fcl luli , li'rn , o.ilrr. r irliril, -ri r'i\-. rnif.' , "ci li lim' " pl.rhpn?ii esp( '1.i.5"3 de Const.ucij:rdc(Lrpirrilor trc(\]!e a osrtnrii ti cusilrrril. srd.ite lor c.,rcspuDde siandirdelof saLrnormelof fcclrtoscutcde RNR '1.7.5,tr lDillirDn toialn a decupirilor (gALtri dc n;urrr{, decupifi de ireccre petrtru osatura simpl.r l{.) intf-o sclinnc va fi de reguli tl mull. 0,.1din ir:rltimea cleneqjnl i. Pert'r osa tura intnriLi aceasti \alorfe poale fi m:iritn pi)ri la 0,6 din inilfilt)ea clcmentuluifn toatc cazurilc.rria ic.liunii traDs de lelsale a irinii clcmcnl.nlui osattrrnirtnrild, scizind dccnpi'rile,\a li cel puljn egaln clr cea indicatA la 1.7.3.2-1. Penlf,r dcruparilcdin varaagP.i 'J porli ..ezj 2.3.1.5ri 2..{.11.2. r.7.r.t.;t Distanla de Ia narginee dec!pdrilor de usurare ir larange ii alLe osaturi intlrite Iini la marginilc decuplrilor de trccere a osalufii sinple nu trcbnie si lie mai mjci decit initlirtrea acsioradin urma. riislaDla decupnrjlordiD inimjlc osaturii inliriie (giuri de rxrar, giuri pentru trecerea osatnrii simple in atte dircclii etc.) tin: ln margjneaguseclofde interire a osatnrii din iD limca nu ra fi mai mjc: de jrnltale osaturii intnrite. DacA aceasttrcondifie nu poate ii indepliniti, aLunci decupirile \or li compen.!le fr I ingror,,rFrlocrlr 3 inirtrii ."u priI inslalareade piesede lntirire ctc. 1.7.5.6 ln osatdra tancurilor (inlusiv tancudle din dublu fund ti ianc rile de marfn) sc yor pfevedea decupn.i carc si asigure irecerea liberi a aernlui la le\'ite de rerisire,ii translazareA lichidelor. Se recolnandl ca accste de_ cuplri practicatc in longitudinalel. punlii superioarc ri lundului si aibn o formi elipticA Si sn aibl inillirnea dc cel putin 20 mm. Lr nSim"3 dF.rrp:fil" lrebui. sn 'nrespundn1.7.6.11(vezi ei 1.7.6.12).

l.?,5.1 imbinidle cap la cap ale plai.benril.,r osatu i care se inletseclenziti carc p.ciau sarcini dinarniceiariabile (dc enemplr, in zone cu \ibralii intense)sc ror c\ccurr cu riulorul nnri diamant, ce reatizeazio l.ecere rala cordat! de la o secliune alta (\ezi figura 1.7.5.1). Cele de mai sus se lnai aplici la ilnbinirile osaturii longitudinal si trans\elsale lntirite dispxsein zoDleindicate la 1.7.1.3. Se recomandi folosireasolutiei constrrctive din ligura 1.7.5.1 la imbineriie Piatti benz;lorosaturii lntirite al percltlor lancurilor ri cisternelor, carlingilor cu rarangele cu inimi

108
1.7-.6 Tiportl. ri suderede coll

ParteaA-II ditr)otrsiutrilo ru.dturitor p r

Cory
coeficieDt co'ltour rabelutui 1.7,6.1-2;

1..7.6.1. crosimcadecatcut0.usaluritorsudale de coll ..n pcntru sudarea manual:i 5i 5m; automatd va Ii ccl putin egali cu:

cea mai micn gfosime a elemeltelor re sc ijnbinn, Imm].

=..!Ps,I|nml 'i
c

(1 . 7 . 6 . 1 )

Gfosimeaclsnrurilor sudate de cott ,,.r" \a fi cl pulin egatn ou: ( -2,5 mm cird s<.4 mln;

coetirhntrrlde rezistenli a cusirurii su_ darc cojrorm tabetrrlui 1.7.0.1_l; zonr rn raqcuritor de mirJa la na!cle itternu valoarca._luid se va meti cu 0,05 fald de vatoritedio tobelut L7.6.1_l

a= 3,0 nm clnd 4<j<t0InIn; rr.=3,5 lnrn cind 10<s< l5 nIn; (:0,25 s cird r215 mn.

h +'^
crosilnea cusEtu i (calibrut sau iuet_ firnea de catcul).va fi: la sudareamanuale ,.r&:a; Ia sudarca aulomate(prina treccre) at.-1,,1a; a - iniltimea tdunghiutui isoscl iNcrs r sectrunea transve$ali a crsntrr.ii (\ezi fig. 1.7.6.1,1). Raportul intre crteta cushtrrji in ooll $i ineltimea td!nghiului isoscet hlsclrs io secliunea cuslturii (fig. 1.7.6.1-1) ti K:r,4 ( va sau d:0,7 X. La inlocuirea sudurii maDuate p.e_ vizuti mai sus, clr suduri autonatn, grosirrea de calcul poat Ii rcduse cu cel mutt 30% ir cazul crsiturilor intr-un singur strat. In cazul cusiturilor ln mai multe straturi valoarea re_ ducerii indicate constituie obiectul uner exanri_ n,ri speciale din partea RNR. *<r-r" La elementele de structuri ale nayei $i d<0,7 sii,.

Fis, 1.7.6.1-1

I Orrolu,;;

p'.pl.i.

1 Cqsilud discddinud u.irokrdli

Daci cea mai mjce glosime a lementelor ce se lmbini este mai mici de julni_ taLe din grosimea mai marc, dimensiunile cuslturilor sudate de coll constituie obiectur uner examiniri speciale a RNn.
Fig. 1.1,6,L-2

Partea A-II ... Cory

109

Trbclul l.7.6!l.l

7
sLct.m
Ll

trarsvrrsl cotnl

al.@ttrrll ( cblta Dl5&

Slpc.tul

1.2 1.3

tnnltrlut c.ntnl ri pd.lii ldm cn ln !elis!r' dublurtri tund Idem cu Inwlitul dublllu

maltnl si sxb bgerel de lnrpi!8d. peftlii tunclului cntral snb nalint, elndlrt, lagd. d V&sngele o luFrtnl colml ri tmpibgde !r.c!m si In zoni 0,25, d lll p.rpmdictrlaB prova $ turlul centml ln clalalte an. Varargel. cu ma.arralq drblului lt]Fd $ cd lnvelitul dublnl rmd sub pdelii golali Va.aDSerc atent!, porliuni.le suporlllo. carc limitsz{ tsncnril p. contu., pdelit ri lundnt !ut!ruo. de *rrgr. inlrc . c, cn lnveliiul dublului luDit, rahng {i supo{i V..rng.re ti suldli latrali e lnr.liflrl cxtsior ln zona phn h O,25Ir de l, prldd! Id$r ln celelalte zDne V.qhgele cu suporlul cotlar

rund din .onp.rtindtul

0, 3i 0,25 0,35 0,35 0,25 0,35 0,35 0,25 0,!l 0,25 0,15 0,25 ' 0,20 0,35 0.35 0,15 0,10 0,35

J.5
1. 6 1, 1 , . ll

1 l0 l rl 1. 12 1. 13 1. 7! 1. 15 1. 16 1. 77 1. 18 1. 19 l. m 1-21 t.t2 1. 23 1. 21 2 2. 1 2, 2

varang.l tt slporiti lat.mll cu Inlelitrl ln!tn8'I. ldm h cehlalt. m. cu sulo4ii laterdi zore lr ! . lir u l lu.d Vanng.le

dublului lund 3 u l ' m . ! l n i , r l r d d r i t ' l o g E r ed .

ln &n. plob la 0,25 t de la prlsdicul3rs lrova exl.rior c! hveliqur dnblulri nmd *tdioi

ldern ln &lehrte Mrrginal, Pmlllele Ided tn.llnat{ luingclor

Ile r ghala dublulul r und n a du}\rldi

schelet d

hvtitul

ctr h\.elitDr dDblului lud (vezi2.4,3.2)rtr pcretii tunoluluicentral, chla.pla1{, rnv.litnl dte-

Brachelij,lBlsle.salele

rior ti lnv.ll9'rr dublului rsd lon[ltu|lnil il. @lura $.letnl 1.n 9i 1.?

Vdan{cle cu lnvetirul exterior,lnvel l dtrbhlri lund, supo.tul centlll !i hargn:ah dubrnlul tuhd h @ar dtsraniei rntre vdrng mai nlcd de 1,5 m l alam zon.lor indiete la de 2,5m $ mat nult, tn todte zon.le Longitldhalele cu tnrelitDl dlrior ln mn 0,25 t do la le4ebdlanla6 liovs pr.ctrn it In z,ma 0,2 dln distsl, ditrtrc vdalg Potu.varalger. d. lub peretil tlusv.rsli ldm ln ccletalte zone Longltudtnd.lc Bllch.lli lul lud c! hvelitul dlblultri tund lnveligll dlblu(v.zl 2.4.6.1.2) cu rnv.li5ur extdio., ma.{inata dublului lud, tl loDSitudilabr cu chih .ht.alc phtit cu .@trald platbdlda ri pertn bngtiudiD;ti Idcm pentn dlsl.nla tnirc raFbg!

0,2b 0,35 o,l7

0, 0.35 o,26 0,45

Co.linaa c@imll Innna vuang.le 6.lingii

.u arlingE

.I
Vrrdg.le ti intnile arlinetld cnld&i !l hgere de lmpings,

2-' 2, 6 2,4

latdal cu platbsz|le lo. cu tnelhut !r@m tl In ptcul l!!a Idcm cD Inrclittrl cxtdior tn .lt rde ldrn rn cel.lall. rcne tn ihiie wling' lor lolr r ale. u ! ar an g e l e Longitudilrlel lundulr'i cu Inv.litul .xt.rlor

qldor

6ub n.rttl,

o,26 0, 15 0,20 V .zi 1 . 21; 1, 23

l,

t'
l ll) Pdtes A-II Corp

Tit lal 1.7.3,1-l

3. 1

Co!it.l. (inclDsis cel. intnrit) qi stringheii cu lnrlt9rl dt.rior ls mle !rD! la'0,2b, de la D.tpddi.ul"rs D.or,. h lenctrri. tn cdpaftb.nt!t Edrt. Ir sr Intarrblibr patF gheta prsum d h dd lnlibllurilor bordsjr'lui Ia harel. or. rertszi tn qcr. ls Iilen h cI.Lltc @. $i dtrl,Abrli cu lrbtb.aziL ld lr rde!. hdi@t.h iJ

{
0,1? 0,13 0,13 0,10 0,24 o.t 1' n,26

3_2

Coart l. {includiv e.l. hrCiite) Ided b cerehlt. he lrtlrit!) lor lnt!.ite

CoartI. (includv .rL Id.m .u platbmril.

tl ttringh.rti

c{ lnwtltut

il.rtrr

tr ptdt

p{pt

3. ? 3.8 3,9

Strnrgherii

cu {oa.t l. d.

LdCittrdlnal.l. ld.m

bord.j lo.

cn rnv.liiul

xtdior

o,77 0,13

ctr lrqtbdzlle

Cu3..l. d. g!h!

cu ndgnnla

dubiului rund ri Dlatbezit. lareglor ln rtm

d{blurui

3. 11 ,l

Idd ldllla

cu

bordajur tlrtlor !i curolii lor cu lnleltEul puntii rl phthenrile tor tt curdliLor lntle .l ti cu perelil prova d tfiF g tr.v68.!6 tt ctr lnvIirul lunlll ,

0,35' 0,2t 0,11 0,13 0.25 o,25 0,15 o,10 0,45t

9t @lun hlirir

'lravrsl.

4.2 !.3 4. 4 1_6

ldd

tr

llalbenzile cohsli

Trare.ile h liinilc

baverselor htdrltc

Oialur. transvrsalaa purlii h zona tancnrilor, piclrlor .aptt rle euhlor d. mng.rl. puhtd ldd tn c.bLrt! htr.

4. 8 t.9 1. 10 ,1,11

Ld..i@a

Lo ng it udinr r r l. de pr nr e. u ln\ elir u l p u n l I t t p l o t b d z l t . l o r purtrii d. okul e ltbdajrr pull Lecima.a Elorhlla ti !r.tl mi cu ldd.irll gurrld d! hi$rle crl p6r6 Fmr.l. l. t.rtn|tb Srrllor.dr rnrglri. Id.n nr e!lId!t! &!. gurno. tt! m!g!ri. tu lntnU! 16r

(w,i ti 1C.{.6) 2r.4.6) 0,25

4.r2
1. 13 4, 11 .t,16 4.77 .t.18 t 5, 1 5.?

Pl.tbdriL Pdetrii l.ld.li

|nuetni

orizontll ri vrticale cu ram.l. gr.llor dc mrge,io $i rrortali ai sllladthctnrilor 6i nturllor cu Duntea suldlMt Ceilalli p.rcti .i sulEstructnrilor tulnrild cD punt@ ti paEpetului Moiltanlii c! talla parapetultri Id.h Poltilli cu pute cu pul@ si .opastia ti dublu tund, gu6@le lohtililo. cu t'qntilii, Dulllc, dublu tlnd it alt.

B.ach.tii verti@ii, re.vutle

0.n 0,25 o,N


0,35 0,&5 0,356

P.rlii pic!.ilo. li l.rcurilor !e contu., inclu.iv por.lii iL &liu Cdhlti !f.li etangi (inclDsiv pd.iii d. .{liu) cu lnvelitut lundului su dunltrlDi lunrl 9t cu hv.Iitul dtrrior h &!a gM.i ld6r cu bordojut ri punra nilrginne Sotrlor v..U.ale lte pdelild t lo.trnst.lo. inreridre ale psetilor gofteti ctr d!!lu lnnd !t ur ltatbbdi lnptrtorrl

0,253

5,4

111

Tabclul 1.7.6.1.1

( conlinqar. )

t.6

ilr ur t. or$4 Ui,nt nlt I a'lrdrt'|.'t. ru lr

'Inndrl

r.hl

rqb

.l. par!,nr

onM.ralt

h Dct, 5.1, pr.ere

tl pd.lll

9.6'
d.

0,15 0,10 0,72 0,,13 ' 0,13


0,10 0,361 0.35r

!.4 5, 9 5, 10 5, 11 5.1:l 6 6. 1 4.2 7 ?. 1 7.5 7. 1

oetdl

rar$al, d orEnnbu lni&|t! cu tallcle


lor d dlr@tir. Io. plt lii r@dtrdnrX
d. dddle .rm@|.lc tI *ist. prl&lp.l. d. o*t!!l htr. .1.

!6f$..

.hrel'|ll

Ii Dot. 6rl !rou![

ftrdn eu platDdiit ostun Idd { r.rtl6ll

hlHit

eu tol.lc

cclo.Lllt pu.ll

ttelb.ldle F.r.g hairt{a&rr,


Grldl. Cu...l. Nerrrlle lor.6.!t. tl .dt!tll. cs. lagd

d..ldilla.. .u} 6.thll.

(vczi 1,7,3.3) plttlitl tl Br.rlt4.

lllttrlrt.a

orshEu htlltt

IddL Brr.b.F BEct.tii

lo4la..Dalor a{ arrtllt$l

Phb.DriL

{!r4.d.) dr rerur tr ari..a. .! rd**r t-J.$r&, ti 6ur.eb eu plrtb;bd|.

dsbbl tund !t pBtd cu brscb.iit ri g!..d. eu lqi@e.lc, .rted.r, .u thvl'ltll .rt6'd. dulh lor

0,35. 0 45' 0,36. q25

olrJ!.raln: 1, Gudr!a!. {h ccllc$.lscl.SAlurll lbrrtlor ct lblmu. o.cr|rf b.bul. r, dl!! rb d. !w.d.r a,.O,tt. tEbiii. $d6.| eu .ce..d clltlrlrr e $ platbenzlt ohtult p. ha8llrt{ n.tnllrlu (btl. gu..c). Plat-bsz0. {Ii..lc souptlta a euatrrrild .ldaie d. coll !. t..tl lMtmd. 2. ftlbila irtgurml tftttmd.r.t i. Ert r...r$tt .u.l,brl & $au.a d. cort bilat.rala, cortilun. r. Lr ldtlfit.lttta d0 tub rnatiltL pdrciFlc.61. tr.c.Frt pAbuqd.re campreiar .u.lF [o..ud.t d..oll, Eiaitotat a9.s s'k ...r!$[, l'|d.tl lrnhrr" ..d.t l. duuu tura * lEotcq c!.lbrr tl ltrs.d{rto6hro-Lb d. EtluIl dc .orl lSLrrlr .6tiri* e& .-q,&. s4.t .t nF trabur. dautaaa eD cor<lene d. |!dud blatahlc, c;$!uc. 5. ToiG lrbirllile

I lt .

Cu.Iiu.d conbrul btlalo.ld

!,o 4t 2,O 24t


c['M!. V.l ll8. 1,?r!,1.2

2 3 1

Crdtut

l! tl8-q8r lD Iatil rr b tbDtar nU @tlrul


srlh.dld

Cudtu.l blht
Crtt{..

as@ibtIl

r=p&r6l ar.llrrtt,

l-lunlAr.i

112

Partea A-I1 -

Corp

rcolo 1.7.6.9 lmbinirile prir snprsrpunere, lItbui.r sudatc rnd.: sint perlnise(vezi 1.7-.2.1), ru cusnturi continu.rpe contnf. |entnr .rceste lmbjnlri se rdoptn 1-0,"1. L:tl,ina srrpraP nerii va fi cel lmlin egalit cu: , - 2.rr25, [mnl] dar naximum 50 mm,
c ea l!a i m i c i g ro s i rre !r c l e menl erol c e s e i m b i n i , l mml

aplicir;i unor sarciri crterioare, de acord cu n\R, trebDie si se ia mnsuri constnclile si c,rJr. ..] ph lnt irnp;r.,lt,.rr;(ir,t,.rtra. tcn ,,r,.gi, 1.7.{i.G ln zonlementionatcjn.ri ios rrebuie prelazule cusntlr.i dc srdurn de colr bilalrale (\'ezi si obse|\ai;a 3la tallelul 1.7.6.1-r): .l l! na\,ele cu l,>30m in zona pinn la 0,251 de Ir prDendicnlara Dfovll la imbibrrea osalurii df ru;d cu Lablet;Iund,,lui, iar la lundul simphr din aceasti zonn imbuarca innnii carlin$i cl:rtr.ale,a carlinsilor larerale si a llrrrnael0f cu platbenzile1or; .2 in zona inlAfituribr lleDtru gheatar la nlele de crlegi,iile c 60, (i 50, 6 .10tJrt{iuu fi in zorr:r prosa la na\?le de (aregor.ir (i 30, perr I inrl,nurei ,r.'l rii hordri l,ri , in\dlir!l exterior! .:l in zaDAposlamentelof mecarrisrnelor, iD"lrla(iilor .i F.l,ip!mc lFlor.,li\pU:p in zunr cr' \'ibratii inlensc (yezi 1.7.1.7)la nnbinarca osuluUi t,Lrii . ir\dl;.||l dir r,Frst,, zon6. ..{ in picul pupa; .5 in zona reazemelor fxpetelor ti mentelor de struclrrrnk imbinrna iceslol mcnre cu lnveiisurilc(vezi 1.7.6.8): .C in tancuri (inclusiv cle dh d,'blu fund); in aceasti zonatse adrnil si rsitrrri in pieplne (vezi 1.7.6.10)i
.; Ir TuIr tLrlicrlr l:, l,/.1.:i

Imbinarea elemcnlclor osxlurii sin1.7.{i.3 ple (tra\ersele,longiludiralclt punlii, coastele. ;ervu'ile prelilor,l{Dgilndi.aleleh,Ddrhi etc.) pdn cusnt|ri (le colt (xr lemenirleirtnrite care le snslin (crrren1ii,structurile inl:uite, strirr gherii, rirargcle ctc.) pre(un ii p.indera cade Detelof aceslor elDrcnle osaturi \a li ere;trtall cu i - 0.35 Ir acest caz nria sectirn;i transrersale S a cusntu lor sudate diDtre osat ra lntiritl fi osatrra simpli trebuit ri t'e cel pnlin egali ru: ^ 2.5rral "-

0.7.6.3)

;,

s!rcira de talc!i indicati in pl'czent:r ?arte a negulilor, [k\i m!]: ( distanla dirtre elenentele de osaltrrn, ['n]; elementului osatut;, ['.]. dc deschiderea I rrir sec!tuniittansverln acest caz sale S a c snturilor sndrte se calculerzi astfel: -

irnbinrrer loreit djralelor cu iD\.eliful.

l cn tr r l

.. s:D("/"
lr,rir suslnr. prodl|sLfir' LnJ, /, ilate n, :r:r llr":.jrmr' r sllllrrlnr for.' Fonenle, car.efornrcazi anslmblul i'rbirl.ii struct ral, [cmr]. I,lenntel cole se intreruD de cntfe 1.7.0.4 inleli;uri siu injlni de osaluri trcbtrie sn sr gnsascir acelati plan. Decrlrrc! iD thn ln osatnrii iDtr!rupte n! va depnii jumntate di. grosimra elemeniuh; hrtfcnrlt. T)rcn ()nl.i.uiLatea acestorelenente se asi$rril Irjn sudarea directi pe elcmentul (in;rna) crre iL itrL,eNlxi, atunci grosimeac sntrrii de coll trebuie detcfrninati in funcije de grcsinrea stn'clu i (ar s. hn.refnpe, sau sudarea sc lacc cI pfelucrarer elemenarginilor. Dacn ir acesl caz Erosimca lului rnl1isubi irc esre0.7 dir ( ".i',r"., rnj'i rnare r elencnlelor,atrnci gfosimcacusirt rii sudate de (oli se delermira Iun(1ie de cord iile corcrete dc {olicill'r nlr n!dLrl,ri s,'u zorei. 1.7.6.5 Irentru imbinn le sudate dc colf ale .onstrI|'!i;1,.r din rrble .,r grosimi rrri mari dc 20mrn. la c!r( pol 3p,,rcn l.n.iLu,i e\agegr^s,rniil. sril. rc, :c,r din '.,rzr r:rl( pc 'lir".lin

1.7.8.i ln zonele mentjonatc nai 1os rru slnt admise cusirturi de col! unilaterale .l in-regiunea 0,2, dc ta peryendiculara prova penlm imbinarea osaturii bordajului .o hrrelisulexre or;i In zons 0,2;I de ki perpendiculara pro\a peDlru imbi aren osalrrrii fundulrti ru inrelitul e](lerior;
In zoD el e cu ri bfal i i
,:l

i ntense ( vzi

ir

?,,n:, i rLtt]ri turi l nf l )crl | 1r qlcr lir

.4 la Jrnbinrrei osat lii bordajulri inleliinl cxterior iD cazul navelor dcstinfllesn rrosleze pe rnnfe agitaLdla alle navo: .5 la imbindrile la carc rDghtul di ire nii0a prolihrlui $i tablii direri dr 90 gridc, cu nai rnult dc 10 gmde. 1.7.6.8* Lnngimeacusnturiid. sudurn d coli 1(vezi fieura 1.7.6.1.2) cusnluril(.disronliIa n c treblln sn fi cel putin 15r, \'(zi l.7.li-1, dar iu mai nicn de 50nl11. Di-stanla diDtre segrneDteledc crsnluri [a cusntumin lanl. este (l l), i.rr la areca in zig-zae (t'-2 t)l2l va ri nlaximuln 2:r; ii1lR;,;, dar nu rnri mult de 150mm.

Partea A-Il Cr s i l r ri l e d i s tu n l .i D u ei i .o n l i D ne uni l; r t em le . ar e i m b i n a r c l e m c rtd c d e o s aturn. iD\ c lis ul f r lc r i o r s a u p u n te a . l l .e b u i e i.l ocui l in z ona r c nz e m e l o r :i i h c .p { ri e l .r o s N l nri hr.n , . r . i' , r i d, . u l r b i l rl .rJ l .. ,L rl i I rF . d p i ccp.\i g. os im c c a 5i c rs n tL rri l e d i s c o D ti D l e .l e pc rcsl U l c lc m ent t r lui. I-u n g i mc a rc .s to r c rl s i l i u ri corl i llu. , bil: r t c r al e . \' r l l c g a l i c u : de doul o fi l n i rl ti mc :r p fo ti h rl fi fi i (l I si ni

Corp

113

in n)nd. iDtiriLr tor dc gheati pen_.i] 1rn -mbi narea osatl ri i bordai ul ui si ttl n dnhr i cu i i n\di i i nl extcrn)., prccum ;i pentru i l llbir af ea osatui i i bordaj ul ui h nal el e car.e acos Leazi in rnrrc l a :t1ti ]l avi , cu i n!cl i sU t eri teri or . . ...1 pcD t.n j mbi narea c.rrl i l qi i cu chi l n l l l al n i cenr f r t e

lu! gir nea g u s c u h rj ri n d \i rl .{ u s e e , dar c\ljns c c l pu ti ! p i rri i l a e x L re rn i tn tc l lc r tc )l ri r gLr s et lu i . I n l o rn ri l e d e tre .e re I o s a l rrr i i si mpl o pr in os r r ur ; r i n ta n j i :1 (l rrv ,rfs c i rtn ri l c . ful ' crl j , v af ange elc . ) .$ i n i a n i e rti o l a l i n x i sus sr \ a pr t lr ' eder d e .mb e h p i rti a l c re l zcl rrnl ni . ln c a z u t n l i l i z i .i i c u s :l tu fi i o , u ,rl' r : ' - . , anr inr ' c . n r n ..rl .j ,,p r \:l t inue, s c ! or p f v e d f:r h !i tu ri (l e s !d urai ctl ir ngim c r de 5 0 n rm s i l ,z s x l m a \i n r 5 00mm. ( lr libr ul haf ln fi l o r !l i : a .e h s i (u rl c rlsi i trLri l nr r nilaler alf c 0 n ti n n e . 1. 7. 6. 9 O rs n l u ri l e d e s u rl u ri i l n p n n cte (rzi lig. 1. 7. lj. 1. 2 -;) \i c u s i rl rrri l o n n i l a te ra l e di sr!)nt inue ( \ t z i f iS . 1 .7 .d .1 .2 .1 )s c p o t u ti l i z .r l a el cm ur l. c lc f r f r f il o r s i s rL p ra s tfl rc l .rrri l olra ni yehrl ll ! i m ai s u s , p rc c u s i i I z o n c l e i n chi se i l { ) pLr nLilor dc l a p rn D u l e tri a t s u p ra s tructuri i . I ) ac ar er os im e a l a b k ri s a U a p fo i i l n l u i esLe mai nr jc i de 7m m, s e a d n i te s n s e a p l i c e .nsi Luri in pun. l. e ln fu l u d l e s i p c re ti j i r l n n i tl cor.putr,i nx v ei, ( ar c n s i rl s n p l | \i s rr.i ri l o r n l tern.rl l . s i dc |oc ii d )ro z i L rn i l o r tu l c | 1 ri c e . lJ ia me | | u l p u D c tu l rrj n u trcbui e si ' l' r nr i m ic d e :

.5 pcnrru osal rrr puntj i si dubl u lui f r nr t I zoi rel r ,1. i nci ' r,.F. i .,,ntri prpi or.i t,n it ef clol r i r.rtl oi ,cl o r.l i cc p,.foti . pj p.r,I r i pellf r l oq1 rrr l i r rrt \utrFri ,.re rl c rr.l , c\rfe m it r lit e ' r' ,| Lr, . l e o .ti .. r, i ,l c ,Fl pul i n r , , _5 din i nnl l i nren .nrtuhi fnl ;i de tocul ,i ;nterseclr e a t)erctel 1rihte..1 rr pererde frorral . i r t,i rat {r ct uir :url r' i pr .or,,rr. l ri J t l i r r,.,, , i Ff p J r i i ij, , nr tr' l i I l ri Ir bIi . .i ti e dc ," ' ;,Il t rr , 2; , t in i nnl l i rnca proi i hrl uj , da' l l tax. 75 nnn. DecuIi ri l F l ,nl ' r' i F .tFi t.r:,rp i . rot ,i i r. i I o r r / r dc ccl prl i n 25 rnu. i rr rcest. crz, tunsnnea decl | pi ' i i (t /) nu trebui c st depi i e.sci l llloar r a: , I , : 2.li { r:-: ' Y tf,n . l n l tl

:i ( ' 1, r ier l:' i l1 . l: ' .r ' "r rFr,,..nt,.tr,i r .,,e \.7i i s ,,r . c

grosi mca t:,btei sau a nri mi i p r oiil lui

/1: l.r2vo.1sr tnnrl

(1.7.(;.0)
(v e zi fi qurr

I 1, , , , , , "

. - pr s nl { \rs i i tn ri i h l . 7.G.l -,' r) ; = - 30 u m :

p l tl c l c

- v c z i 1 .7 .6 .1 . Da c n i n (o n fo rn ri l rtr: c r forrnul r 1. 7. 0. 9 s . obt i n d i a me l .c l c p U rr:t.c t.r l ' >t2 rnri , . r ! i n, i' r , r i, t,,.r l :., ... \r rrp { . i ,:r r t,.fi nr 1. 7. 6. 10 I n z o n c l e rn c n l i o n a tc l rl i i r dm it c us nhrri n l p i c p te D c : i os rtl sr]

si s

l r o rcp i al l , ,{;mci J..uDt ijii n, r I rL, ,i , . d. I rsr- . l ;0 mr,,. D j \trnl ; dinr , F ,.r. rl r| | r r/ ' .r ,rn ri de.r' p,ri \" ci ne nu Lcbuie si l i e ni ai D ri ci deci r l nngi mea decupi rii. Lnn_ s' ' rl a.cnsi turi i de col t 1(\ezi rj grr; 1. 6. 7. 1. 2) Ja sudarea cu cD snturi i r pi ctrtne. tre buie si l i e cel pul i n 15 a. dar ni ni rnurn 50 ml n Decupnrile tI coashr, rralel'se, trc!l rd de ri si di za.e si al l e cl emcntc a sem nn: G toarc 1rbuie si lie depnrr'ate de capetele aces_ l orr d. (pu ti , stri nghari , car r ingi ..i .) .!i ,,,di.reazem. r.l r, tj o ,to ; ,, r i I nit l"L .,.,n{ .1 JF I ' r:r" .,,. {,.si .c ,.,r rrt p riI j, r m i_ trl c di n i nnl tnnea pfol i l nhri . l n {,ea ca pr i\e.rF ct..r i f,r,Lsj ,tufi tor de .ott i n locur it e r' i zemel i r ri l r c!fptel c os:rturi l of \ezi t . 7. 6. E 1.7,A .12 h zon3 decupi ri l or penLru t r ecer ca | ,.c rt, r. pcnt' I I' e.erex Froti te lor )i r ' te. ' l e.,rn,r l ui nrnl r | .,r..tr I' i rc .Ldrte, (u s6lur it e ,1r Li trtcrct. (uj ,tinu , de ' ,l l l ,.bui e.f..r,,l rr. rrnl ,el l ,,trri al F de,uteri i pe o t ngi m e dc 50 nr In dc ta dcrLLparc. llarginile conform 1.7.2-10. decupiritor trebuie sudare

. l it r rc g i u n e a 0 ,2 L d e l a p e r peD di c[. r r r a I f ov a pe n l n r i rn b i ' a re a o s a l u r' i j b ordnj l ui { iu in\ . eljs ul c \te ri o r ti i n z o rr 0 .2 5 l , d e l a pcr pendic nlar a p ro v a p e n t.u n n b i ra re a osaturi i f undnl i c n i n v e l i s u l e x te rtu r. . _. _. . 2 in

t.7.1.7\;

zonele cr

\' i b ra L j i j n te n $

(\.ezr

t-7.4,1:l D ac: nu este posi bi l ca etem ent ele si fie inrbinate prin cushtnr; de (olt, se admile sudarer cr i D cep (vezi ri gura 1.2. 6. 13- 1) trrr; i n,l 5r,r,,r . \i-cusi l uri :rrrri t!e7i ri guri t.7 . 6. t 3. 2r . LunS rmc:r /:i pasl l / trej JU i eIi \ai c r, . i penlr u srdi fcr c,r rr' sS l uri i n I,i eptene i n contof m it at e ou 1.7.6.11.

.'l

I
114

Partea A-II -

Corp

Sudarea in giuri trebuie etct atn cu tiieturi rotrnde sar atungite, grosimea cusiLutii dc ,ol( I ebuje sa ri. 0,: Jin gfo\imea lrblei. Caperel. lnietrrilor I! \udr|ta au.us:r. turi In giud trebuie se aibn, de rcguln, forme d semicerc9i sI se rotunie.rs{i cr r>10mnr. Dccrpnttle vor fi a$ezate clt axa marc pe di rclia osatudi (vezifigua 1.7.6.13-1 1.7.G.13-2). ri Nu shrt adn1isc elecL.onitrr.i. Ih zonele cu vibmtii jntense (vczi 1.7.1.7), loc de cusetrri ln cp sau ir gnuri h se recomandi se sc ulilizeze cusituri suoare cu Incir.rtec cornplern prio suduri pe pbci, (ti$rfi SECTII]NEA A.A

.l nu se admite st se tilizcze cusituri d colt discontinue, cu exceptia cus?tur.itor tn preprenc, penlru imbinerile de colt indicate tn labelul 1.7.6.1-1: .2. nu se adhite se s utilizeze cqsitu in- pieptene in zo ele cu vibralii intense tvezr 1.7.1.7): Crosimci cusalurtor Jc ,,,1t nu rrc_ burd sn I'e sub 3 oici rnai m!rc dc O,Ss 'nm Si (pentflrs !czi 1.7.6.1). I.8 CONS'INUCTII DIN ALUMIN]I] ALIAJE DE

1.8.1 Dimensiunile elementelor de srruc_ ture_din sliaje d aluniniu se detenninAprin rccalcularca coresFunzeloare di nensiunilor ;le_ a menrelor rospc' ti!e diD o(et. liefat.ujareA sc racc cu jut,,rul formutelor din lnbetUl r.8.1, exceptie f6(ind dinensiunile minime ale ele_ La deter[inarca dimensiunilo, con_ s'r+,e a rmbin6fitor din aliaje de :1nrcJiil,,r :rluminiu. reglHrnentarc 1.7, iD rcsDc.ti!ete Ia loflnule In lo.ul lni /r,, rrebuiefotoli! J F,o.!. 1.8.3 . Dlmenstune secliunii rrars\'ersate a flraroi. etsmbouhl, chilei ii .arste!ilor arbo_ rcrui porteticelrebuic qa fie de l,J ori mrl mari dF.lt dimensiunllesectiunii trans\ersplen res_ pcrrvelorelementEde olel. 1.0,4 . .Dacn cordoont.d. su.tur, contrrue roe cort S' cap l cap) rht dispusein zoDede stunci funclie de otiajul de atumintu |i metodn de sudure adoptate sp vr mrciora starea de tensiuni din coidoante de sutlurA. Tebchd r.8.1
Fis. t.?.6.13-2
D!trmlra el@entelor Ir!tlrul tundulut, nordalrL I!i, pullil (ln.d clpt! tealt), psetilor etmti, ddpdrltlui htsloare tI alte dtllti dln

1,8.!

L ! -1 FIg, 1.7.6.13-l

SECTiJITA B-B

scT[4\|EA

c -c

,,:"Jrtfi
,,:O,O,nin,ln*

Suphlltra 3ccljuhil rransve.Irod ul de .ezisteni{ al elrndtelor ostDrti dhpr E

wt= lY L Mmenaul dc helt! al 6I.m@telo. datuli ci4pl. tt It-31 llnlta de cugero 0 ollulul tN/nn!l; l | m i t l d e c n r g d e d r t i q l u t u i d e 0 l |m tn tu

.s
Fig. 1.?.6.13_3 1.1.8.P' La lmbinarea elcmentelor dir aliaje de aluminiu este necesar str se rcspecte urmatoarele cerinte:

L---

Peria AJtr -

Corp

115

TRANSFORTULMANFUBTI,oN USCATE 2 NAVE PEITI'TNU


.: qNFN I t TiTt

Sistemul de constrn.ti ai plll]iii 6u?rioste !i el funduiui poate li otit Iransversal cit !i bngitudinal. Sislelnul de constru.tie al bordajului, va fi numai trans\ieN{I. E'l IIA\'A, EIA]\IBOLL, CII]LA $I Gnelrlilnli Tipul principai de lmbinar a elment'.lbr edraiei, a slarllbonlui $i al c:rvalelilo. arbotlri portelke, a1e srdarea caTt la capl eleEente rlrtiv subti nu trebui sn lie sr' &te cu lrmntele mssi{t. fdrn a s prevedea elementfle int.-mlediart spcia.le anume adaod 6lrri tumato monobloc cu pirlilc masiYc. 2.2.2 E1ftvr

cAvALnJ ll ,\RBORII-0n PORTDLICE

Din1!6il]nile serl,iurtii dreptunghiulare Z2^?^l a etravn msi,rt pe portiunea de la chili Pini ta linia de incercaN de !ati, vo{ fi cel pul.ia egale tu dimensiurile calculate cu ajxt.nrl formu'hlor dr mei ios: iDllli'I,ttr: pntr! ,<120 rri l=1,2L+ 95, Lruml; Fcntru .L) 11}$; l-0,751,+150, [nm];

In orice caz grosimea adoptate a tablelor ru ya li mai miii decit gmsimea hilei plate in locul de irl1binare. Deasupra liniei de inci(arc de \ari, grc,simer etra\ci poate Ii redusn treptat ptni l{ grosima tulitulLui exte' or al rxtrcdita{il Se recomande ca hngilnea sectiunii tradsvelsalf a etrarei sudate sh fk cet pulin egale cr de dotn ori tnillirnea sedlirnii tratl3Trrsale a etrare; masil, Tablet etravei s \'or intnri cu bmcheii transvrsali dispuri sul linia de lnc5rc:ire de vard la o distrntl de cel mult r m unitl fafa de altrl si la 1,5m dcasuprr liniet de incnr.ar de rari. Pozi{ia bre{'heliloru0buie 5i co' cn respLDdi,.it mai mult po6ilril, osaluft nassi. Grosirma brachtilor se adoFte egali cu gtosirnea il\'cliirLl i er.teajor adisoent etrave,. Dacn distanta diirt!. bracleli sitc mic;orati la 0,6 t4 grosimea iablelor eimY.i poat Ii ledus5 cu 20% la4i d5 gt@dm.a indi' ;at, mai sus. Iir ofitn cas grosinea nu va fi mai micE dtcit g,rosi6ea. inveliSului srtenar Brechlii s !-ar :rtiode peste lmbi' narea etrayei cu invelitul exterior, plni la coaG tcln cele Ioai apfopiat!, d! care] se .ror suda. Bracletii dalt nu Pot fi exthti Plna la coasl.ele cele rnai apropis'te ytt! avca m*rgtBea libern prclucrate dupn uD arc de cerc, cu excpija ?arei htnriturilbr. pentrq ghealn Daci prova $avei are fotlre Plipe sau daci rata de roturiire a etra vai hr drcptul litriei de tncdrcare de vare depegelte 200 nr& at nci in planul diametral de la chiln piri la de irl 0,15 d dtraiupra linii de im:Lcal! truva va fi i,re1'Nz{t5 cu o inirn?l c1r pletbandd n. marElsepliQ'.r}. nmsina inilbii ri a platbeDzii ia ti iet pulin egals cu grosimeabmc+fi{nf transversali. Ittlrirea Iongitudinali a etravei men(io[al6 !nai sus, poate li Iealizall ri Printr'un ;ll si"lcm dc conslrr,c!ie"aprobat de RNll e,22.1 Etrava tumsti \'a ana o execubie slttrpt!, cu raze dc tumerc clt |!lei Eteti posibil fi ;a fi prv{dllte da nervrd ttansversale de irt{rir. de ltrt5rirt i|rlrPszitla ntrvudlor nato trebuis sl tio lII corepon-dllt{a oraturii nevi.

- Irtimea:
t' L+15, -O,4 100mm). llllrllj, (dar nu mai mult de

[!ai tus de liria a!inaarcare de vari aria secJiu i ctravei P4ate Ii redusn p|Dn Ia 70% djn qree! 4abilita aai sus. 2.2.2.2 El.mva din tabll do otel sudhte la a\ea grdsimeacel pulio egals cu: s-0.t05L+4. [mm]. rdar .eL putjn egEII cu

7 rnrn).

Dace!

> 0,065, grosirnea tebl.i

sudate, obtitrutn cu aiutorul formulei


de m6i

sus trebulr iumnrtittr tu 0,35+10 j-'

I
t

11ii
!.2 .2 . 4 Llr " ' , d e ' ri c ' o n rr' L c l i c

Irartea A-U
l rb r' i c

- CorP l , rr\tlc ' r L 30 r'r Prc'rrrn )r 'r p1j115"r'rcri'ci ,,,."', .', ;';'r'; iir,' "',' i'r1' r. irrrlrirrrcsr tiJicr'r' irr 'r'" "r " ', .,' '"'.rr'"i' i \:rflnqn crlr'rbuJrlr' 1' l ',ji,"" 'r 'li ',:" i e t Ia | | ',, r . . . r i '. \ i J | . : , I ' r i r | ! . r i I t ' ' 1.2.3.6 ' '

iit "'.:'')l,ill,';,l,llll 'iir"'r.g," llt,llr u { J L"' Lr d ! ' :" ; cste po sr lr r r ' si. da c.i
vuri sPeciale. rli(t Elatnboul ravclor (n o sirgurn
l, r c ! c l a r' rh " u l ' l ! rr

;;;,.r;i,,,'"i". : rl: i'i';i'1,:l ""i r LJ r f r c r ia ' i'.1',il;i se \a pfe\ eder cent r rlr,
2.z.f,

' ;;,;i;l , "' .,r ,"t ,"' r ' 'r"""n Isi .r e.\i' .r ' q er " r J n' m 'nar L \" fi r" " ." ' " * i .," r1," .:t

rri"", i.-"pii'"gr,i,'i,,, f"l li:::':ll lrLinLea) I'r'll"'"., l:., i,:.i;i" I'e rinrltl,'Li,' ;r
r u c nl r r ,. 1 2 u rr: / 1 30 L r; lrr"' l: I'60 Lr ?0 lr"rrl' llu lrnrrrl: l.r , e r r r r I tl 0 r r': / I li Lr b 0,0t; ' l30 lrnml ' l r' rt\!' r' l i ' el -r" lDalt i m c J ' P c l i n i r

1 re \e rl rrrrt' r'

' .' t ur , " " , i , r'. ' r, ' " ' " " \ x rf s ' lo r J ir P i' " ril ' u il " ' \ ',ir; i (ri, , ; ' , il' t , i c r r" r' s ; 1 , " i; , ' ; , , " : r' , p L rrt (: r rr' m p rrrJlu ' , , , , : ; 'r" ' lL r " ' apropiati

i "' r'|"r I'uri 'r ' ' : ' r c t" uil'" i''r, ,,, " i ,'nt-.'i ui

cl j (c f ir i' cr ' .:,:1.:1,7 I:, Ir\cl ' " " rn.qJrI ti rrr' ri d'' rrrtrrbu' rl ,;' " " ; ' ar' ' r' .." ," r, ' ,' aletrscc!iurea poalc eri(ei

lliliiiii,'r.iii"r'"',r

Drcrnzutl la 2231 ' \lo,lulL' ,1" r.zisl'rrr1rl "rn iir"' srrlrJlPrr rr'rraL rrl'ri irr Jpnrl ,'.' r'- '.'.'"'l" ' ii Ii c' l l Ilirr n{el: i 'r: .r. '.|l'. 't". " ",, r\' '8 l?{ 1 [r'm3]
di stN nl . di D i fc sttl i urrcr tr' l rrs\ ef sr ln ci. t t ei' l ,,,.i ,Li * ,,, ' \i rrul l c roti ftr rl

L.,r,,i t' .lu::t'"ll rll(', ,]l ili "i,,";-i;"', r i lr inr P ' s ec lirr.r' i i " l rr' .rb ' u ru ' . frl rr' rr
r,,t,,.i

r,'i b o r ' . i F r l r , n r ,o u..,.'l '.'1 ,:::..1 '1 " :.:.,,,:,,, - .",, r,onlr l oilla li p a rte r s u n e ri o tu " ' " " '
rrir \r{i'r"ii (rj" ' : " " ::l;' ;; ;s;i , , " to " <irn boului eli(ei
9 .2 . : 1. 2 DuLr c l a tr' h o r' l e l i i ' i ' i . ' r' ' rrh ' rrl

/ '

ln'l;
rL:rc

k "'

' i rr'', r. rrr ' '1."' il;;;i I' 'p 'ornur '"'""' " r'x"i 'F('irrri.'rr'rr"'rq lir' r ' i ' "',i ,,i r ', ",,,'r rr 1n ':'r i, lrimP i c'| rFl nu : i 1';""'. ir rf t re "'.,' p"fi" ao .''"r ; '.i i " ;l;";", ''.,'-,r1: i "i rr nc"r'''i,dP ' l' ; , . , 1 , .

)::i l

i ' p..t* Le i ' l o' i ri ' ,,,,' , \i l ' .," " " ," , " ' o : " ri i *:

i" ' iii; r ' i" ,, ' : lr Nl r ' r c r ' r : ''r ' ' r r''r 's "r echt A -Ii l \ : 4 6 4 - p a r le aIr I
. " l nstal al i rsr r ' :rc' i ' I' e '' ' 1ru i rr r' ^n r o r nr ' l rri l l :

r l i tr l c i a l r r e : ' t l c f " l ' L l 'l 'n ' 'p r l

iiii, , : , ' ' z ) i

, r" i" :.zr.r. i rto''l '|


ri,'nii rr.ns\'efsalr

",1; ;;;;: ;.; ;i;; *t"'l::':i'i:l:'"'" ItrrL a "':l;''1 f' " h ,' ul eli' ei \ a fi c i t rrL a r
,i". 1".,,,:, r,i.r"', " J.1" u r' r' 1"' i" ' P" m "- i m"h'.ll11- i r" l l rl ' rri
" . \ p " n /' ro r '" ' : " " , i ' ' boLtluiela,'.bonPartea interi{)'tr:r a frrtrti m ri d i c :rr ca ri ni e i c c u ta ti l , i et i" " i i; ; ; ; et am bou l c i n n e t' ,,iir e

a elJ LnD t lt r r r t r r l '

doltri ra'egali ' -iusrnlrrii cchipamerte$itrdopti sc

o{ i,iil." .i*rr,i"'iL'.'t'r ""r'l"ll:",, ."


"r','i'r" " i (r tl " ' i t :r' t' :i ," '.11rr

i"i. in nr'i.r'n,lo' nrr \a ri lrrai


df rr : u J ' '

trans'ersari secrn'Ina

+ct r unr r I' I' i ' c l ri r' crprl e,i ' l e l ,i :1.2.:t.l l ' e ',.-rr.t r rurnJr' 'inLr : i ;-;,.i , ." ' r' ' rrFi " i" r' IL,ntLi e de rrLi Lrrncx Jr u ' rrrt' : r' rrr{i ' rl ' I l l b' re I

i"r.. :l;;; .. ",," " ;',r,. r 'i, Jll:lJ;";:r.:i ,.' 4' ',,'l,i .. . . r,,":, r,r-, '"i.;
" t*,"t.
clr r ni

rPr 1.2.t.f, "', 'ime:'D''|.' '|i,l ':l;i,l',,; .l;l etrrnt'orr \r rr (9"'",


r,,crLui tuLrrlui

r li. ei dar l rrrl i L r x.borelui Poftelice' uJ c J c s , r' ' " 3 ' | :r,' : l ::1 -:' -.l b.i ^ " . i. : t . i sc rl i !' r' i e r' in (l ,e i n t' F rr" l '1 i ll' . l, t , lr i

ii.i;*;i.."';22r'rr.i"Lr'l,;iil",ill ali, i :i F Srrl c el


l"' o'.i :- *"i ;"' a" brri '
i n l e ri o a r'

r"'r"is i i,,';"' ."'. '. il :1,1 "" ;-.'l,1, f,l; .i.n". i,,Lcr i,,,r",.: ' ", l:,1 li:,::."
suu" ' LU norl r.l c i n \i g!nft- -Irr\rno

"hm( nr e

.oi.j,

'LpPin o r' n
"

il:H:L':"Yl; i[,.i}i' :iffH"'"i .:*il Irgtdrzu' e va ( r cu '" de


"'
-' ' " ' i l u| "'Y"'1:: "'-)i""'i*-;*ri -

,r , "" " !a ,ll,i,li"; ,. ,ieiir i ?r r .

ii i,""r""s, ,,"' r'e'i,,rile ':rh


q,:.

"' . L.l20m n.L<120r'r'

- *"1"l':fi l'3:1":: ',ii,,31 TJi'i' eianb"tut''; :t[-: ' ' ' L'
l' ,'

e trn rL ^ ' rl J'

ra!'srosinre'

"'

. , 1"i""'"1'i'liiil

;lil, :; I

ut ':r , 1 , ' i: , i'' , ' "'::::",1'x"ii,xii.l,'"i1,;" rr! \ t f ' rril"r,,,/i,,l,lifl: '2.2.r.1. 1;f;1;;1 N",..,,,.. :l,.:l.iJr -:'.riii""'",t"
ruo{i Pe o lunqrrnc

rl ' i'u'r ' 1" ;1 'ot r i ' '' 'j; '""' t, 2 2': : - J ''

i";i. l;Jl::'i

rn ' i nu sr \a rntl udc " ' rrubo' rl tri l rros\i fsi rrr' ." .ti " nI' "

I
I

i
I J

Partea A-I1

Corp

117

i
i

sr= 2,5s. sr=3,5s. | = l, 9 l. 1 l5 mm . : rozo de iurmre

::.:.3. 9 E lanbon l (c o D s l ru c ti e s u d a tn ), ci nd fl a n l ul c iim ei a rc d o u i l a g i re i ra a \e a dF l 1 l ns iunile s ec liun i i tra n s \trs a l e c o n fo rl n fi g uri i 2 .2 . 3.8. 1 .2 .:1. 11 c : r 1c S 0 s e a d o p t; fo rn l l n ir Ir rtru nav elc c n l ;-1 i -)0 n , g fo rh n c a s p o ate l i r' dus i pinit la 1 ,5 S 0 . (;ro s i In e a b ra c h e ti l or d e i rt nr ir c s c \ a l u a rn 2 0 % ma i m a re d eci t q ro snneainy elii hri e )i te o r a d i a c e n t c ta m b o l ui . Di sta t a dnr Lr c b ra c h e ti n u trc b u i e s n d cpdrcasc:t 750 lnm.

inillimca: 1 l.{)0L+10:,, Inlm]; lilimea: , 0,70 r+l(1, In,Inl,


iar deasupfabohei pupei sc \a redncc ltr od t.eptat pinar la 50'; din supraratr sectjunii. 2.2.4.:l Cr(,sirnea varangei ctanboului clrnci va ii cu ccl putin 2 mm mii rnare decit grosnnea raralgelol din picul pupa. 2.2./1,)i Grosinile clerrentelor etaDrbiruiui turnal cu scfiune lf:rns\ersalnprofilati 9i ! eta'nbouluide coDstrrcliesudali pol ri cu 15% mai mici decit dimensiunileanalogeate etamboutui la nate cu o sirlgurncliec. dxci ncfvurile tmnsversalesirl dispusc la o distanli de cel mull I,0 m, respecliv 0,?5In. 2.2.4.5 Pa ca interioxr; a etalnbouhi s va prclnDgi dc lr cla'nboul elicei sprc pro\a pe cel pulh doui larange ti se \a prinde de

ot/

I= 4 5l'180mft Q: rozo de

rocordore

F rg ,2 .2 .3 .9

Ikzili:r brarhelilor ra corespundecu ln fesl, se vor :rtea ln vedere Prepentru etamboul scripliile prc\izulc ln 2.2.3.1t Eiamboul navelor cu 3 cltce se va l.!.3.10 la dimensiona lel ca $i elamboul narelor cu o singurii clire. 2.2.,1 tr{amboul |lavclor tu doud rlir

2,2.5

Itlamboul ctrmci semisusptndatc

DitnFrsiuIrlFpinlenului firmeisemi2.:.5,1 suspendatc,pcntru o cirmn cu o sjnguri halama pc pinten, vor fi astfel alese incit in locul de prindere ta corp (sectturea A-A din figura 2,2.5.1) si lie satisfdcuti relalia:

d,.r.,: y';-+ 6

3,, < 69, tN/ntn,l

(2.2.5.r)

9.2.{.1 Construclia tambouhri ;i prirderea lui dc coryul navei poatc fi coDforlll2.2.3. Iljmensiurilc secljunii rczjstenle so rcdrc irsi, dup! cum urmcazn. 2,2./1,2 Dimensiunileseclirmiitransrersaleale etamborLluicirmej, de foflnd dreptunghiulari pljn5, \or ti cl pultu egaiecu:

= 10na&/w, lN/mrn'z];

. J!J!1. 1N,n,,,.,,1.
2Qr.'" R{ .i,, ' r'ezi 2.2.3.7, [kNl. dhensiuni ronforl]l figrrii 2.2.5.1, [cm]

I]B

ParteaA-II
lnodulul dc rczistenlnrl st(tiunii trens\cri/1. || locLl de Prrnd.'e l3 .^rP (sccliurta r\-,\ djn figura 2 2.5.1)' a pill.exeluicirmei in raporl cu ara longitudinali, Icln5];

Corp
aria inchisi de tinis nediann a Profitului, lcrn'gl(rczi zona ha9rrstl din secliunr i r\-A a lisuii 2 2.5.1) grosiInea cclei rnai snbliri table a- profilului din sectiunca A-r a |4rnt 2.2.5.1,Icm].

5 E ,] iUN; A A - A

Fi e.2.2.4-\ E t a n l b o u L c i l .l rrc i \r fi l c g a l eti ci ent 2 . 9, 5. 9 de \ ' r m Dgele d i n p i { ru l l m l ): s r { l c p e l el erc dt r nliu. ( lr ; s ir r ca n c ts i .f \a rrrg e \r l i c 50" i m ai nr r c de c i t l 1 1 o s i c a \a ra n g e l o r conl ofm

din final; a butucului ccl PrliD egalir cu 35o,1, diametrul arborelui Portelite. Lurgimea butuculut 2.s. partea A-\:II ,InstRlaliirle 9.2.6.S ,\rja scclirDii cusitufii de strd'tri sau .r sctirnji Djlur;lor de prindere a bratelor A" rorp.i li ccl pulin egrli cu 25lo dnl aria t.nnt.".oit" a aibolclui poftelice ln "".'ti,"'il .i7ul c;nJ P-indefe: hr0rcl^r r L" 'ri "iu' grosimcr'l'r'),1"r \! li 'cl lulirl r"r:l ilauqel'1r. eSxr.icu ,tli d-in dia,.etrul arbotelui p'rlrelice Rezislenlr ca'ral.lilor arborilor Fort9.2,ti.3 clice. coNtructie sudat6, prccDln ti iixarea lor r.c 'orn. \r t: tel dJ{in egal; fu 'zislen{i In os;mPi idoplali di(ala la 2.2.6.1:r 1.lr-: ', pulirt e{sln tu 1,5 So (Soa tabtelof ta ti ccL Iezi 2.2.3,8)Plarufile (a'ialelilor arborilorportelice. ale ciror lrrale sirtt dispusesrb un unghr mai ntic de 80" sau mai nlare de 100'' ale intn riturilor suDlimcntare in zona aceslor cavaleli, n'ecum si ite bratelor ti butDcrhi ror. li preicnra'p t1\8, nenlflr rl,rnbr'c imPrcrrns cr' p.ntru ju'lificarea dimen ralculelcde rF7i.ren15 siunilor alese. Forma etamboul'1i rii \$aiiile admi' 2.2.7 siltle ln dreplul tlitei l-:r ualcle cLr o singurn clrcc $ 1'1 2,2.7.1 la narele crr ll elicc, dineniunilo "ii""" ""ut."te rllrnbn rl'ri \"r ti asltrl Jlcs' !le s.nm.l,ice anlmrl.'13tij 'nlrc elicc lncit.i liF resneclale \i erar h.u 'i ci|ms. pc dF alti De d. ^ narte 1,"'r". ,r"*'" strl;r n | \ ' J; m3i I nrci d''it ielc nrdicatern tabelul )i lieula 227'1

2.4 .6.0.
i ln c a z u l trtj l j z :' n i u n e i c !l rstfucl i i 2. 9, 5. 3 \nd. , lF Dc r , r I rl ,' 1 ,l rl ' i r, c i L ' i r r' a ' l 3\f7i l, l" l, r . : , r , f .l !, ri r' .q ,' l i " L I r:s , r' \. 2. 2. 3. S ) . l' lt am b .u L 1 n r.e s i ' :1 2 \a I' pre\azut in inl. r r ior . rr l rr rrtrr:' ,f s n l i c i tn t (l e nenrrt t r aus y ef t ale. i rr o l e l l re trl c l e l n i l n i n c r pal c de r ez is len! n s c \o r c x ti n d . Pi J ri l x p l a tl o fnfl sau punt e! c er m a i a P ro p ra i n La i m l l j n a rc a c u i n \e l i ;n l corpul ' rr. 2. 2. 5, 4 ln DI an loDg i tu d i D a l , p i n l e n L rl fi rn re i ' a l i rac oldai ( r ez i ri g u ra 2 ,2 5 .1 ) c u o ra z i t el P u!i r egaln c :

L.-: E0 nr.

R -500 mm pentru L :' i 2 0 D r. PPntru !^ l o ri l e i n te rme d i a re al e l ui l-, mnrirna lui R s e d e te rn i n e P fi n i rter-P olare liniari 2.2.ti Uavalclii arborik,f Port':lite

tsratclec.{!ale!ilotarborilorPortelic', 9,9,6.1 in nunif de doni. \or li dispusepc cit posibil sub un unEhi de 90". Axele b.alelor trebuie sh intersecieze ar(! afbofelui porielice '\ria a sectiunii transversale ficnrui bral !a fi cel Dutin .sal3 ,,r {ioD drr, ,ri3 seclirnri "h'rclJi irorretr.i:a;' , ,tr, nI| | c,'\ll'r,,1, i. r,,"sirncr hf1!cl"r ra Ii ,et p,rr;r,egrla .r- a5 ;. 'ar $osinres

Frrtea A-IJ Tabelrl 2.2.7.1

Corp

119

2.2.9,2 ciosimea lnlelitului extetior $i inte, rior al ajutaj lui lir trebuie sn corpunattr cerintelor de la 2.,1.2 din parlea A-III ,,Insrala!ii. chipamerte ti dotnri" cu hrara ln considemre r urmitoarlor cerinle: lllimea titiei medii a inlelisrlui interior trcbDie si se adopte cel pulh egah cu distanta de h n.03 D. i|l pro\i fdt. rte .aDttcte mar{ioilnr prlelor eli".i pini h u,07b, in pupa Irtii dc (D, ,li:rm.lflrl intcrior rl 'narsini ajutajului fix)

0 ,1 0 D 0 ,2 1 n 0 ,1 8 I)

IJ-d1 ome t r ul c r j@ i, lm l

-- grosimea porliunii din prova a ir.r.etitutui irterior trebuie si ti cu 10% lnai marc declt grosimea cer ti de fo nula 2.4.2.2.1 din partea A-III a llegulilor. ln afarn de aceasta qrosimea invelilului inte or 9i exterior t.ebnie ;I fie cel pulin egalA cu acea ceruti la 2.10.1.1.1din- p;ezenta psrte a Regulilor. 2,2.9.3 Inveligul exterior ri intcrior al ajutaiului fix trebuie intirit cu lement de osaturl. Alnplasarta, dimensjunilc ca fi imbinarea cu lnrel\ul exterior I'j intefior al ajutajului va csrcsprnde cerintelor de la 2.4.2 din partea ,{-III ,,Instalatii, e(hipamente ;i dotAri',. In zona de fixarc a ajutajrlui elicei la eorpul navei grosimea elementelor osatudi treb ie sn lie cel putin egaln cn aceea crite tt 2.4.2.2-2 din partea A-III a Regulilor. Imbinirile osaturii interioarc a atutajului cu invelisul interior $i exterior t.buie iI coresp'rnde coDfonn1.7.6.S respectiv 1.7.6.13. ri 2.2.9.4 Ajutajul elicei trcbuie sn rie hbinar solid cl1 corpul navi (\.ezi $i 211.8). Lnlinea tixdfli lrchuie s! lie cel putil .g!ld ru 0,t5 D,. \ezi 2.2.n.2).ln 6cest .az lrbui sd s (D. asigure tEcerca lini de la aiutaiul elicei la orpul La porrca intcrioarA ajutrjul dicei trbuie sa Iie lmbtrsl .u et{mbout. Afl& s.c[ilrnii trensrrc$ale a Imbinirii tret uie si ltc o.l pulin egela cu aceee ceruttr ls 2.2.3.2 pentru telpa etebboulLri. ln cazll tn csre e{sti un r.erem Fentr! pana clrmi lh cdlcliul ct8mbouLui, lmbinarta ajulaiului elicsi cu trlps 6tambou, hi face oblEctul uni e*aminlrl speciale dh partea RNR. Dacn ajutaju.l elicei nu ert fixat la parlea sa infedoarn l61'mea lixArii su?erioarc la. corp trcblie sl fie rel pulin 0,30 r". f.2.9.5 Dacn ajutajul elicei !e fixeazn h corFul nalrj cu ajutoNl unor su.porli, rczistenla acstora trebuie sn fie cl putin egah cu acea trute la 2.2.6. Trcbuie sl {ie asigufitA o rorespondenii constnrctiv{ siguri a supo4ilor cu olatum extremitntii pdpa a corpului fi cr osatrra :nterioart a Ajutajuhri. 9.2.9.6 I-r pertile superiorrnsi inredoar! a ri,rrrjclor.e \.r n,c\cdcjr duFUfi de p,rrjare. exrculate dint.r-un material inoxidabil.

FlE. 2.2.7.7 2.2.7.2 La narele (u doun elice ti la elicele latcrale ale na\clor cu ttei elie! rc va asigura un spaliu cit mai male posibil ldtrc rhfut p{hi elice Ii corp, dar nu mai mic de 0,25 D 2.2.8 Chila masiYd

lr

ln cnrtl cind eate preriruttr o ahilA masi\.e, aceasta va trebui :i aibl sertiutrea transversala urmdtoareledimensiuni cu lnillimea: n.=1,:i0 +10o, [mm]i t - letimea: pc ntru L. Cnmr /' 0.7r.1.. R, {mrnj: pentru l>60rnr , -O,40 1-+26, [mm]. 9,2.9 Ajutaiole lixe ale cliaotor

:.2.S.1 Prozentele csrint sc apiicn ejut{liie ale elioclor Si lementelor de tixarc ilor a acestora, executate din olel carbon obigDuit. ln cazul in care riulajele f'ne rle Glicelor cxeculn difl olel rtsribirnlli c^roziu e se sau dln alte mateai{le, ronstrurlilt Aoasiom face olrioctul rnei examint$i speciale.din prrfea

nN n.

120
1' I - ]N D U L SI]IP L L ;

Partea A-lI -

CorP

2.3.1 ?.t.1.1 c.3.l,g


V r fa n g c l 0 \1 )r i i d i s l u s c I.t ti ecare

A T

llod L rl u l d e Ie z i s l e n i i a i \u mngel or li c el pnlin e g a l c n : \n

grosimcainimii rarangei. ['nm]; 2 )nn Pentr" L> 50 m I 1rnln Penlrr! 30 < 1-'i ! i'r; lenlru /, 30 rn. i i!irnei ll. lb'nzii \' li 'lP r''rnr'

lrr. ldiilri.{cm3l

(2.3.r.2)

de nes . :1 i n 1n r!e i l :t l i rl i a d e n l c n r(' i rc ' r r r a i -s a u 0 ,6 :rD , rru rn e a ceea carc Si ! i i i n rri In a fc , l n l i lnlr m rr rr. \c r i rr s fc l i rrn e r c o n si derrtJ' , niisu rrtj r i n t| p l L rrrtte l J c i n tL Aetl rr ' re cu pr el | [B i fi r l i rri e i p ]5 tb rr' i i i v o r' ngcr c ]\l e rr" r' l n rl iI \ c lrru l rl lr:,l l i rr' e r \J r!n q e l u f i " p l xn ' i !2. 3. 1. : l re nl r' 1 '

7,u 0.2]]r; [ distrrlr regulrntenlurir' ];

l rr I' u' ,r. 1" o.21 i ' l P r' Ic r pcndL , ul :' r. I r' .' :r. I, 0, rrrrr srrL p' ' tr' rr' er" eh I nJ: r s.' Li r' nri I' l rrl nrrzr r \ r r ln' i l nr .i .j ' l ' l ri l l Jel '| \r l i dol ' l rti i rrrrfe ' rp lr r ar ri n(r' I.e t' " ," r ' e r' i gtrr:r ^ i'nbit,. t' nc.' ' enr. " " " " " ur . ri .r,' r "\r' rr' :-cl;., c' r ' " rl i rr{l f ' r r lr r l; " ,' la cap attrl zi te l arangrl u se aor-suda cap r '' Tn -f esl ,,' rl i r' gi i ,u D l rrb!nd! -ii ' rrrl rrl "

in lo rrI d P i r r r t ' i rr, " " , ii , rL i' 1 " , ' , r. t r, " " . t "' ira n q c l' r c rrrrrr' ' e \ r ' d r F f J f lin g ii iii' " " .r ' .. \" r trr' \' d' r grrscF nri Tur t lilP ( l' L' Ic ..' " iirrr. rr, ; " " ' " . ' " ' rl" ' , ; r, ' " r" . I n irn ile\ : r f ' r J e r o r

i i ,Fr p,Li,, 'r' I rb /t , ;;i;:;i ', r 'r 't2. dir ir'';Jr:' li :'lolr"r, , 1 1 ' rrn " \" ii, .r' 'etu ik \. i,drrti'' tr'i' _' rrr0r rrrrl!inii \'r_ n
,

lrr " irr c' ''l . I r/ :e \i '",'"1*r'r'r"?i\rrrrrl L" disr-rr(rl " ':""""i ,""."t rr il' ,"ii,', ''rrrr- illrnrcx \rir ',"'r'r tr- ,t. h nl'rtr I diirr''lrtl rre'c ''" Ii rci 1'r'tir'n:' 'lrrr irrJrrime:' ';";;i; in Dlrnul djarrLctrrl ...; -'" " fi; r(ordrrl RNlt :0 pnL idr'rile ri altc solnlii tcliYalenle' \'r lr,('l prrrirl 'rrEel"r 9.:].1,1 l'' 1 l'l"rrrrl diin:'ltirrer'i..",r,i ,'r oi'r din :1,5 mnr. r:1:' ir''n \i dcPl'cfl- l .i"i."r"r"t in\elisuluj f undrrlrri gr',,sinrei lrr.llimea g uril"r Je rrrrrmrc dirr t.tl.'.t ,, rr'ri mri inure rreu ' "irr inrrLin'ei ;;;;;" dF i. l"-r""',t ,espP.lr\' \'irgirril" c'r'rilor 'r5rr sr ri( i}'prFe lr o rl 'rrnli l!i' '-" oi".r""a" \arrn:n; rnir Ini'r' J' 025 dirr ,r. ""-ii"U"i' in"lii,ner rrrrng'i in lu(rrL resp'tt)\' lri'la;rr rr'r-' rrr:r'girile'r"'rri' Airrfl m: ' flrri ,le ,r..r'!rc lrlJlL rrt rrr lr'b'rie sri li' rrrr'iPi lr'itr'irf ' rrrns'lur' ,i,,ii i \o' '"arr,*." ;l' ,;,';i;;;;; "ri'r, q ri 'rc ' rr'!" ''/r" nrr''rri Lle rJrdiTJn \(rr'c:rrf' .. ii. i"r:' 'i|' ru l .vitrd ulmiiLoareleditDt!Isrun' egaln cn grcsincl !lr1 !clor: - grosnne.t, zecr ori gr'simta drl -- i,itno".. "gnte crr rle lrrrc dc 90mnt nri nai IljstaD!a inlIe Derlurilc dc dgidiz'rfe :r' l'' lp r\r7r rnri r,t. ,1" t t't't '," ,,r. rr lr '"i.i;;;" rr. i,,r'ir'|ci r''\'r'."i

.",t" ,1r' llslhun'h ':'rli rqii "trtrrle '" '"t ri inio2.:).1.7 Trlalbenzile\arangelor pot -,,'i,' I c''rrur'i: insl ,r"^r",,,' \irr'' Jcl"r' ' i'':r, tl. rPZisrcnli;l \1r'rr !' r :i riF nri,,. '',.a"i.'i Lilir,.:r ,hrr'oi \'nrJrr(ei\'r rrPD|r rit ,,r io,. ei '\' n l .. ;i" ,1" t p,rrrn I'r ori gr^srmo:' -de 18 od grostmea' mai mnlt var!nge fh!r:irlc In N,r se r.iilit lr in picr I I'rl':" i' ,,,rnn..rli,ler'lrrlrrr')in'. 3,ri! r,i' i F U.2i L ,lr 13 lc prn' nx\;lc ,|| L> dicxlara Pro\n r rrr !iIenrir' iml,inrreJ 2.3,1.8 -toril,cl lrt- ''r't "J/ :"i,"'i, ,r'" rnrgr/iP \ezi 2:':{ ir,iinrr '..r:lnq"i l u 0:' /{ 'ir li ,.i,' "",'"',i' cel Putin egald cL': bordri Ya ii (2.3 1 llI :rr,r B(1,+7).

ij

[.rn:l

gurnd ln cazul in care si ' gusee de p""t" lrrr I I c"rt'id'L'rc lr r,'. ." -ia -.Lir'";i rrarimii S rn si 'rr' 'ril{ -''pcrrr\e ,r.1",".1,;,*" pe lnngjnler guseulur' ln ceea ce privclle tt'rntionrjuL si ,.3.1.$ ptcun .i.Lenrr,rde .onstnt{lie al varrnSelol 'n 2.ll.f' \e,,j -l1.2.-i Clrrtllrga ecnlraln l i c\ lin5: [" I rrl i nC . ccnrrnl u \' r.3.2.1 l Lngi rrr' ,; t' -i bi l . tc i nrrcag: - ,- , ) : "^. 1. , i'l ,r ;: "" ' .:.3.2,2 ," ' ," ' .-" ,* t c,nrrrl i

I,

ri"^n'i.''"'"'--r"lijll-i-l;., l:,rJ :;;;;"': 1..,r" I- d{',,1 se rtrot'rtrndr i-" 1,."t.


",' coni i nui
i nl fe D cr Flii t r an$ L,r,sr' ,rP a i ni ' ni i rr' l j nrj i Icr 'r r r le 3 rt.r\ri \i l i rcl Inrr ir r egr li

ii' ;r'r

,"' I Ui rrfrrt--t.c.")j' l':u )rrL i rL I:rl rrro s r r er 5i ( l i rn ftrs ' u r'L eej :ri rri l orr u ' p ' !rrn rrri l P n r' / r' r re Il N l l ,"'. buic ' . ' Li, 'iNara"o,:, \or ii Prerizulc decu" 4 " r' '

r r ==0,0fi I 0. [mm]

(2.:J.2.2)

:rpci tld pentru scurgerer ,,rosin,, I'lrrlher'/it \ararrc'i a S.3.l.tj pulin egali ru: cel (2.3.1.i j ) s s1-rA, Itnntl

(;rosimea inin1ii c'rrlirgii cenlfult p( crr I m r r r I nJi m r ( 0.1 L l r c\trcmi l A Li l ral e ti prc.ci i " l l cnr ru Tuna ' c'r r "li h i " .ri "*".

r121

Partea A-II \" rir r'':' r'lrrhr/::."-l:-',rii 'er" l.i|.:.l d'l'l rr '"'i"ii f,e r11'rrr' ",'"i,,r',.i, a . ; . ,',-" r. , s" 'rr'rr1 r rr'ri n ii I ' ' s :i il,i, i , 'n ' (lciil g'osrrner r i','r". *", l ii" crL 'Jrrn rnai nLrLrc
ini!ni

CorP

' "

Irliri]ii

P"1"', cr:irr'' r r'l rb'r'/:-

t "n f ill'

..,,,," ,,',, ';;


:l .i l. : ! . . i

.." ' , / :" n,.\"


' ' I' l :r' 1 " r" l _

r': r'r '


I

rl:rqi

: ; ",,'

: rf. cJl r , p"-.r'" ' " "': "'1i , l i ' i, , : l' $' t nt ' f i- ' L' r r ul ll'rrzr \ I lh n\ r l" r i ' i ., r, "' r" ri " r' r"- L'"t r : r ' r i' ii" , .,-, ' " i r:ll, ,:r r r ia , nr lr u g i i tc trtr ' L te
q" * " t " ' , ,.,",, ''";'.'"-'lii " ',n.l " itri'n" lirr-"i " , ' rr' r" I i' l'i''':' i ' ;i ,;;'j
"^ p f' l ' trcr ln l o c tl e g rrs c t !e rti (a l c r" J l / l ri f l l ' ' l r ' ' tr' " ' ,r , r ' " gii . , . l, r.l ' ,ri r" r' -rl ^ ' r' ? ^ r' r' ' l F .. , , . . . - , , . 1, . " 1, " " . ','"i ri lI "".{r'i' f? i h rn l l i rl (:i c a rl i o g i j l ral c' d 'e ' " i, ' r , !u o ri .e c a z l rrn g ;m c a g u s c r Ll n' l) - ' a I' l _ l h ' rr' l J rr' r P\' r 'r l ' ' :'

,,,i

lr ' ' -

rl i r{ i

r ,, 1"ri

rr"r'

" r' ' r:' r'

'rt'rr"r

lor P hl l ' cnzi l c carl i rl gi l or l tl err!e s e sfdr (l c P l att,cnzi l e \arangel or' ,' r" l r.r. rr' n" ri rqi l " r l ' t' r' l F rr ' lr {r r i :.:.;1.:J. ' Ir l r r-l fi ' i ' ' (r"lingii ,' i ,' ,,' ,r" * ' " " " " r ' r' 2 tl ' fexl rJl , (\t/r 2 \' ' ti trel r / 'r lc rrri n;rl " l r' .r.1, .r (i c.rl l i ri pe!1ru scnr' gcrea aper' l ' r' f r\' cl l ;nn t ol_ l . nrr" l c " r i :.:t.l .:i sc l r\J le l ' P " l ' er' dr" ' l rr' ' i ,' ,," .' " .2- /. i n ' csl caz rl rng; l ' \:rrr' rS " ' , ,t" ,, ,," i \r ii '".. ti , i ' i r r" , ' rl e ! ' r' rl i l {;' 't l " ,i ' cu: egrl i tnti r

0,s(/l f10), Jtml

(2 3 3 5)

"'" -rii

s'rilJie:' ,'. rlii r': n' r':,'i s' \ ' rf li/ ' r'rirJc le 'r' s ntin LIr'tLrrekr l,' ,:ir',r'.r,- '.r," '-' \' "

r, " . * , ; " , J i . e . r' t iic e c o n r. rm 23 2 4 ' ' ;;r'i;i.",' cxrrinsii pe \arane. de

pcI' ]ri ndcrta tN fl i ngi l or l xl eml c d c

li"

r{ l t

ri r i r,.,l l i ri t r l rr ' i i l rrl Lri ' rrl rrr!rr' i lnrilrri

, ' i, ' , ' ' ' r ' r n " , ' ' i" n

'i ' 'r r''ri'r

J' '"; "r r ' . : i r ; ;;" 't r' ' 'i " rl ', r" r'nii I' r q' \'r'l .i r:i " 1'r , ,'i " " i, , pr'fcliior (lc lrf' sr !r ' , ' r"'rr,1*{ e i i os'rtrrrN ' i ". ' r i i,"
'"' poale lipsi {lin (on'1.3.::.lt Uarlirgn centmlir q'rr r' q1,.,:ii"",," , rnx Li '. ''"nir'r' sr \'i"'r 'lr r'' r-ilil'"lF ' ',i-.i"i," '" '.rlr' i' ' 'or''nir1'e*L'l' P'rl'r' ;;","i" ,,"'" p;r'' r' r "u Dcr' I ".1" .,.'i' '1" ,"nr*t" se tr lr':tur' li 'lirr'"1' '' i- . " ,,'t'""'n". 'r 'rn ':'rscrr 'ir' " 'rdrr'' " ,' ;'.;i",, t; '""-ri'"' 'r"l: " 'l '"nJ'rirni .,.:, dis ;";.;:;,-,; ,,,,,,,,,'l ,,, ,i,, ,,,,'n,,r' rcnlare l anlt rcgulr 9.:1.3
f . il. : l. l Ca rl i n g i l a l c ra l t l, r . .rr,r1 ' l i rrl re rri rrL i l c rrrrr ' l ' {" 1

li,^ll'i,'r'ii",' ,i;'t '' ,t"" r' estr" 'c I ' r'rrF Irr, 'n:r ':r'? ,11"""r" ,lc p'r" i

lnalinii irr (omparliitenlrll l u rnr' rp. rl i ' a' r ' l rl rJr:r' c 'ir r r r er 2.:t.,t.l \1 rr ' i :' r' rl i rrgi ror l " l phrr i ,' :" ," ' .| | 1" t" ' l t_f r f r .ro' i ' ," r ' cnl ' r_l rrttri rron rrl c r;,,' ";;i ; ' 1" ' " ' ' n'n'' l ,' f.,,' c;,,i l xl r ,rr" :i rl i n;i i \ ' -l i " ' ' l -.1 ' i ;n 'ial: ,.' i " i -q.' ' " ' " " d!l :' l r :r.l ri l l l n' l l i rrre ' \ r ' n.l .,, ' " i .' ." i n:' l ri rri ' F 'r i' .r" -, ' , ' ! l l r' r' sl ' L17i ror rneni cl l )r !ratmrl 0ri ni nri i \:' trrrgpr i l rr e l"r i " rl :i rn' ' I l ' ts1' ' ri esl l i c fe l lr 'r lin o ' ,' ' ,,,.," " r, " ' ' l " r' F \ r' rn irr p h r' rr ' r i r r n c r 1 ,i. . , i: , , i,

2.:1.{

i de ' " '' 1 , . I "i, , ' . . . , . a.',' ',r- . , " ' r" ' U, : ,r " r , n,| '' I' rI\ur l o o :,;;.'";,1,' ," a . rn " t r' (! ' r t : ' " " i " ' , r' ]a 2:J12
rca dc rl ' l ri ;r osr r nr 't l n " ' 11t' fri rl cnl r' l :1.:1.1.1 \! Jr;el " r rni rri i ,r,Lnj i i ," n r:,l " " r ' r illnsr r Jl ; :' P l i h' r' /i l l a i ,.. t-' .r' ,, '. . : il , " ' z " " i" a l rn rrn d e c rrl a 2 3 r :

'r i ,i ';'.,'u ,

nr l ,, i '," ." r 'n'i ' z : n l nr"\r' r" u - : ' r ' Irl r" rr' ! p r' \' ' rt,r:' ' l ' ' r.:' r' c , i , , . ' 0.

i 'r,li't{. 'er"i'l

'r'r rn ' l i

;,,..';,, 2.3.2 2.3.i] !

' , r I .r rr' :' e * i n dF spr" '' " ' ti n g rrc .' " 'Dr' oLxi. ;t it r " r' i rtru l t P : . ' ; i; ; . ' s rri i I ni n ri l e c a rl i rg i L o r l a te fo L e s c i nl rcr" p h \ ' a|ange ;i s e s u d rz n l n a c e s te r' l rcrnrP ' li r i ,' ' i r,' c r rr' rr' ri l :.:t.t.l ' 'iil"r \' ' Ir fP l n r' i rr r(r' ri 1 n i \ti , " . i- to i" ' r , " "

I}I:BLT:L FT]ND 2./r,l l,rngime, dcpt;irea gurnti' {'ompor-

s:0,0:)L +;, Jmnl

(2.3.3.2)

l rl cfrl e C fo s i rn a i n i rn i l o f c a i D g i l o f r:' \ rr ri ' I I Inrn D' o. l / . ' lP ' rri l ' l i I' o :' te p F r rr | /' r' r 1 re ' r' l ' ' ri ,r,' i ' i" , l " ' ii, ,' \1 r'|r':i 'r i ,l ;',,','i ;;

(aflingij Irtcfnlt SccljLrne platlJtxrzii 9.:|.:1.:l Lr' r' n;P )' ,, ' F .l i u rr' 1 Il ' rl r' n z i r . , ' i " u. , nr a rr," " z i ; \a r' rr 2 In ri n i rrrbre t" ,,,, ' ' i- ei i n i rn ri ' J rl i n :i i l ' r' rrl " r ' ro' i r' tc:r , t " " ' i *, ; . ; . ; ; :n ra e ,'c

', ''""r,',

'ni'

' n " r'

i,r"ir'"l"ii .,,rl"rii la ,'ii're ;do p li co nlorm2310'

t.r'lr' cigrr-nli r"rrslrr'fliei rsle ne:r.i.l.l * 1""'",1". dr blr rr nd I' rri\ele rlo "-,.-,'-" i nrarftur duP, prorr rl 'otninrfe pFrelelc in /. 0l.lrnl trri ri p'ret"le piculrrip'n!3: r,,"i."""r' t ii n'. in clr'r1 fnrnrirtir'r'irrrrrur Jl 1L ;C tTl ,,, rirr'l. r'errtii li' rrlui pro\a )i picLlui 'pu1;n pina le 'ini .i"' Ier'rcl( prrpu .'i'," ""t '1":irii ail rr;nrlul t"rrelire: li 'rbnrcl'ri lnrreagJlrrngim' 3 'rl,\ei cr L ;rl. t,nl lc itlirc Per.lii liculilor' Ir nele cazu instificate llNR Poate faln adlnite si alti extinderc ; dubluhi lund mar sus' de eerinlele dc

ParteaA-11-

CorP

::.i.r..1.L''. ""'::l l^"",;lir'il;1,'; :l';J"..dl; :'l o iqcrlr'J fiL r nli r r r r r lt los ' lr r r J ' ir r r ! h i" .r,""i,r .,.:,';j",1,"1; ,, _,,".,,., l*i,,,. r.-.r,r'rr,,r"li;'' t,J,i:illli .r' ri'li .or,dili:r" urt L i,
,':. .' t' i.r ' 'r'fJ r.J '11'l.l'-.'. . "t , , , , . , J ,!b r ci ,n ilA ia!r, i".ll):1,.1.,,:.)l:,,,, ; , " , ,, , " , , rrl ti ." ,r
, r ' I r r [ , r r " r ts ' e .s rrb .n rl n u ri " ' ]/ nr r n pur Lt t r r l \ ttl s e t!' u rrrr !:,' " ..' z r" ' ." ci J t i n trg rrrr r' 4 r' i: " . u, , , '" " r." ,.

fi .,, 10o.. ' , ,i mi ' : deci l tsro' i me-r -' r pcut r ' .i ;,' ' )" r,, " ." " i :" 1' i rn\ei tl ercrnrr' rar - nor lr r trrr'i ir . l a exl fem' r?r'' .r. otel ' rl i l i Trl r ^ i', ', rl ui c alr lir i ' " ' p" ;t" ' .qirri" ' c' rrl"rrl "\3 " il i cLr 2 m r n m r' ,1,,.!,' ,1 sr n l i l

, il' " ' l; . ii' s , " ' i, , , t r

f ' c s ' t ' s i p rn r' u r e r r u n P n

'''''"'"

1 24 0s nenlr u \r l r rrl i Ini cJ dt,i l :' i ecJ dc \afi rnqtl c eLrni e rtu lr 'r , t enIe ;ri t' cl p pi rLi Jl c sLp

rrrr i, , J jl, ll; . r , n o , r L r u i, e ne ,r n rn ,,

ilr"?"r"ir""gi1"ai"'il r'r. in cazLri o disranl:r r,.;r"tt ra 'l *l:lllil


l:'';; l.];"il o*'i'"ii i
, ,,,. -^^.;. l;i'; '; "; i"p,'s,.i,rt.2"" ri " .arc br r chel 1r'li* li':l:i lo"sirudinrri t'nir r:r l" l:l^"'".11

de ', "";i"+ : l . ; ; ' . il: : ; p i" , r " . , p " it ' t s u Pr i n ' e n r a r


0rosnrea brachelilor va fi DI o\ arangclor' l l rrgi ni l e l i berc - ale srosnrea r ]l rr!hzute Ltr plJt br no'' !o. ;h{:1ilor Ii llanialc s 2,d.:l Tu tl (tntrol
egalil. ctt

T--

. orBcn,n Lts

Fig- 2 412 Suporlul ccntral : : . 4. : , 1

si pr".p'r"rr :'' in,i i"'r, r'o:it'itsnn rro\'tcr-J\r:i cr r n' bou i i l , ", ' , ii ri r, * i r r.si d ' dc rL ", l i ' , , i , " i " l . "i ',ra , n " " i p " o\3 rn,gime' cr ii (o"rrrrr'L
;"1i" t. suporrul c(r'trll ',.c s porlului lnillincli 2.4.'2.1 cel prLlin egali cu: ocntr^l \a li

' i ,,l o r' rl

tc rrl r' rl v r

l ;^ | | rl rrngi t

'il

..i.t.:r.r l1 r'' ,r '"pot.r'rrui,.c:lll:l' ,iiII Tl": ,,fe\t,l ca un turr.l rcntrrl

,'n't'"t' l': l;:;; i;;';'* '1" r' n p"11i ll::i'l:"tl:' rrnrl e ti rncrrr r r l ri strnl r tnl
,.ctrrl . d': r,, ri ' n" i r' r-rr dP ri r " ' cea ' rH r ' "'i (2.3.'1.i)

r , . , 0 , 0 0 4 i0 , 7 , [ n ]

lL
O!r7

4 0 8 , r i 0 'rA l rn r ni r ' 12 2r
L

,''*""" ., ""i^ii;;;"'"" z r'z z ero'im'a ',"0',* pror " orae ir ,,''.", " ..'iil;i',i, s l, ".''"ll;, ii" a , " i o , lt " c g T rr' 0 r ' t iD. q ruspm P r r r r o f i rn " i n ric ' c i n o u iri rrt u rr ll: il;
de la 2.1.2.3-

rrr;c ' d ' d C 0 n' rn d. r I n nic i u rr c a z tn l i i Pn tral i n 7r' r' r' l ,ro s i m e F :r' p o rl u l u i 2. { . 2. : } (e l n u l i n !r Ii ' j rrJ ' !: " " r 1, " r , " " .." ;

" , ,"'i.ii",,; i"'-i a"pti*,'"" p"scriPliire . lXill',1ii' . i.

p]"f:Ii| .,^- , , r .. , . ' J.i .r.z r./r.3.2 I'e rund'sipenrrar.rn !l^o-lll"l:"''l*: t iccl. ei rrur c'
i nl ru i ni rnrl e rul el

daci ratufc ai mi(: r 0",^'l'r' l.^ll::.1''"P"'r'rarc d'rrr varoxr( Lo dei"iri t ," "u" rnri

"..*#'-'
30 i,rft

(2.4.2.3-1)

fl ' , "- : : - . I"l'1' ' ";;rI'r.acr,eti mai. ". '. illl'i"l' p",, '"i ll'::)"::il: * ri ;l;.:J,fl ';' 'uici i:';';,"::

r' ; ,";"' .r".i ';:rii;",."'l'"11"1".,"*",.,". ,". " cel pufin g.rle


'ru: al sccliunii iransver- nodrLltrl de rczrsrenla s:llci de Pe fund:

iP -1rrjf r.o.:c o.tosrk ,, n,


+ \r

, tm,nl

(2'12'3-2)

uttfl'r)*".1 Icn3]

r) (2.{.3.2
Phl^-

longilrdinal: 67, dacn i) este orie!1at orientaL refttoari .- SZ, dacl l) esle adoptatl penLru suportnl ten- i"tft**

dt lf suDtatat^s{cliunii trxni \trsrl er rrl dublLrluiinnd:

t't'lllfl

l:1"I:: ! d u L o """-r r,"."'-aaopr"s c ll"l,l,i illlli c ent r ar * fosrmer s t t Por t uluj


.b proporlio al cu raportul -'

rr' d aJu D ta ma i L n rrt d e 5rp" r' l rrl r' ' D " ' a l a l u f' mi ti l i r' rn rri

Lr t0.26 e\prcsiei r0 003 nrr

2) , "(1#; ro,j,r"".'r(2.+.3.2
nulin dc 10 cm', ,esulane terl [ln]; lntre inimile tunelului central' [-]; ha'ltimea tunehlui ce tral, Iml; fLtnd' tablei plalonului dublu!ii

b'

rle la pcF l.! 0\lfrtr'iln(i Ir o l L pucrr c ppndicula gtu'irne" 'uportulrri 'entrrl

t*,o1.

Pdrtea A-II i'e".lrrrl, clunrcatnf(clur '^nccrrrrire nr\Pi 'c rc''mr.nd: dis * t n,"-'.1"do."i"' ir' ' Irir'i inrirrituri s'rDlrnrenrare * f"r.i"i lo rsirr'Jir:rrc dispr''Frei 'l' l.i"r" ru"-""".pt, d" l'" i"')'it"ur f:riaut'i tl o drsr"rri rrr{in'' A r'l'ir) fioorlr'" i"'* elc ;n /on1 "'nelulrri 2.,1.3.:l ln .azul sislrmrrlui lorrgil"'lir"rl |, l "nLl rtubelF pirti -lc I In'hlrrr "P"' ' l .rn I c" \^r ri p,'\:"/"Li br''rr'i ;;;";;;,i". 1" de torrstr"'trr ' "":' .i".", ti .i'r"'" i renlri'' 't rr c'le penlrtrsrrliorrur .heli sinl idnnli.e' DacI tunelul tentrai este pre\'zur 2.!',3.4 ; fu'(iunc ,rin '' rs'rncl 'ri\'r' rur''t ;;;i nrPorr ". ."-i"-*'i"r ,:,,'pi' 'i sp cur"'r ' ! ''r 'r rr"''l rlrri 'Fnr':rsi '" ,i"",i" ,"",'ri 'rl.itc se rorurp"fLrne pe 'cl ruinr r"iiiJ,ii q' \or rr-ci ".,t,"r " il t"-nr""cr rln"nl2rr '.: "r'l fi tn"''"" 'jr ,."i"'" r:r rr'' "' ",*1, "",nli J di r:"' 'q':1 ", ""t nr'rin "q"f; ,"r-r,rr" ,,,'. i .' c. l n' rr 'l' ' ili | "r' iii" ' " qr''''l

CorP

123

In InaX.rziigro(imea tablci nrrfgF I mm n ri ,rrarp ir r natc ','"ti "r, m3i mlre.decil (ra "ri,oniar. i'"ti' ,'".r:imm ""t"1 i,ri .1"'ci'i 3 irr\'li:rrlt'i dublulrri hrnd srrnc" lD aceea;iregrune. ul irrrenl cirlderi qtosjmea ln comp^rl ti crr zrlrn Inri mn"c decil t,,bl"i ','nrsi,'"'" '.i zii n r nn'' ;.;.i;";;- ' ?;r - i ,,,xg,n.r cr i' r nr grrrh]'i mJr' .r ' i-i:l.lrri g'o:irn'c ,',".ri,',"i,r.t; rna:ir

rd.r c ,1" ' ",,"1" r l' ,,ii,, ,' ".' .t" i,, :' n.im(cnrP'r m F (iile de l 'xre li"tl' r" 2.,1.',, ii"in,t '",'n"
2.4.6 Vsrange cr inirni sc lr' r"g'ure: rnrg'ziilor d" I':'r{'rri ::.i.lj.l irrirr5 dJp' cr m ur \ur (li.,,,rne rk'ate 'airna' "u rrPns\cr''ll ris''r'rulri n,."t.l';n ",'',r si-'emur,,ironqir,'ct' nir r'ei :';J;. i;; ;;;;l 'r sc 2.2.6,1.1 ln c:rzrrl sistelnulxi irars\'rsrl lJ r ir i' 'r r"'r; 'r' l'" ., "" nr.\r'li Inrll ,,: rr,n,.,i r i,l, ,.t, r, ' isi,'.,h: la,.1 lafrniere cu r''i"' r'r in i,' ,." .iic,". '1/ '|e ' sc ror preYedeaYaraDse scherct' ii*"ii "*"te 2.4.? conlorn tu dis2.d.6.1.9 in cazul sistcllluluihngitudilrdl' rr r'r'. lr' nurc iIrr. r' r.rnL'lc 'rr inint' '!nt? dJ' j ' \i'l i ner!'rr i. I n l'l :i i""'"*.- i- *,t :",i"i',,ai""r"i" '" d, l' ,{t 'i 1lr dr I'rrrl'i rrrr'l .",,- i,' .ur.r si"" nJl'i dF r'"r\'rri (qrrsee) n if; r,'.."ti 1" lirstr "''sro \-r: nll, 'irr ;"irnr r'u \a rj n-i i"r'" iii""i, rrare de 3,2 nt. Dr asei]terea la fie'are coasti iDLre .1nr,!"h ;'; :r'imr ,c s"r pre!' de' br3cleri lr lur ci'udi' errjn'i lin i" i.'ur" ",'g'",tlof irrr d' rrrc 'c tor'uda rtiip i'"r",;' '"'l l, lra' he(ilor t3 tr cq3rr e',', t.c r' "ii"er r:rrangelor' ru grosilnea La hfacheli sc admit gnuri de u;ucrr ."." r.ir",,L."r.'r dirm"lfirl 'el rlrlr eqrl ('e situ inrrrimea brJLr'ctr'rui r';i ;i; ;'.t;." re. mai mica) r\Fzi 'i 2 5 3 6\' '. "alp,";L,'",

- 1'r''rt'" '; n a ' : l 'rn ''r | 4' ir r nrJ" " n'J oLl I r T rre'"n" 'r^ i'",,,; -, "lr" i1 lur:'r

irii:nr.ilc de r;lidizare ale sulortului 2.4.n cenlral ,li alP trnclllui (erlr5l l Daci pe ini ile strp'fluhii cenL rr'r r"sl rrr':/rl' { '"': ale lur,,lrlL,i ,:enlr-l lonbrrrJina'c 'u'c1'rrl r'f li-'i1i,r''.'" dc inerlic r. ti cet Pu1"' egrL c'r: (2..1.1) J ..0,06dl'2ri"ls. [crl]
des c hid e re an e rl u ri i ' [n ' ]: rr ' r\' r: di\ lant J i n ' rc r' r| r' rri s rr i rrl r" ri ri rr 3 d p s p ri i i rr ' o l q rr ' ii- *, ic i" *

I d ''

.""t*i';'r '"r '"'r ,it"i central. Iml;

:' irir 'ri r"r ' t u l r'

gr n. imc a s rrp " ri L l ' ri ' r1 .l f: l ' ' u :r i t i tni l tunelului cenlrar' l'l1l:il Dir n e n s i u n i l c n e r\ u fi l o f d c ri gi i l i zare cu pre\er 1i. alc s e \ or s ta b i l i i n c o r)to m i ta tc

"*rpiitt"
2.4.5

penlru larangeelrnie' a" la 2.'1.6.10


Tebla marginaltr

brochet toblo Fe

si TablJ margiD'tleinclirrrt! rrPbuip a nr!'t o r3\tmc cel aiba po inlrFrga luugimc putin egali cu: (245) l:0,0035 L$0,39, Iml Daca lrblr marginalr esl" nri/onlslimcr rati. tatir',"rl i ra ii rel putin cgn);"crr 2 t 3'

cortorn .'il"i;l ;; surn. derer;ninrra. 50 mm Jn prorilulLi(oasrei'i ii,"-r"aril.;; duhl ir r "r "o.i "a"'ii'osalurii bordajuluide mnrde Fufne litinrea l'bre' irra rit, er*" i,''ii '"t purin csari'r u 0 1 I l ;i ;;"';;',i;t"r " lnsa nu mBt Inarc oe ' rrr'

Fig 2461 sF Iol l'rne 2,4.6.1.3 ln razrrl na\clur crrc la i" ti"il,'r retlLr\rrlt'i ca.)i la '"1' face in mod """ i"t" ""'."i U"Ual.'*r' in(srcalurii 'e

124

Partea A-II

CoIp Tablul t./r,G.s-t


Tronslosl, cn 1.ddge schelt lntle \'dange

obiFuit cu ajutorul macaRllor cu graitcr, sc vor pre\edea varange cn inimn, la licarc coastd, ln cazut sistemului transvers.r! i dh douar in douA coasr in cazul sisrrnului lorgftudinal. Cn acordul RNR se vor puLeafolosi qi alts si5temede constmctie de rezisttntd egali. Pe 0,25I de Ia perpetrdiclllaraprora 2.4,1;,2 se vor preledea varange cu inimi la ficorfe coaste, in cazul sistemului transversal, ii la doui coaste in cazul sisternuloi longirudinal. 2.4.6.3 ln compartinrentul matini, se vor prevedea varange cu ininn Ia fiecare roastn, in cazul sisiemului translcrsat, ri cel putin dnr l.'rdrdoua in douE coastc in crzul 5istettrtrlui tudtnal al fundului din aceasti regirne. Sxb postamentele masinii p ncipale se \'or pre\eda varange c inimi la ficcarc coasln./\cc.lor s. !or rmplorr pc loila l,.ngimFJ pini in dreptrrl (elui nai apropiat suport situat in afara postrmentului. Inimile varangclor in dreptul extrenitdlii bmchelilor postamentului rnotomlui principal vor fi prevlzute cu nervuri dc gidizare verticalc. Dimensiunile neNurilor de r;gidizare \.or corcsprnde 2.4.6.9. ln furclie de dislanta regulamentare, distanta dintre lonieroane ti suporli, irnllnnea dullului fund;i tipul matinii principale,RNH poare cere consolidarea osah.ii dublutui lund. 2,4.8.1 Varangele cu irirri sc ror dispunc ti sub postanentele cildnrilor cilirdrice, la capelele postamentelor cildirilor de alt tip, sulr perelii transvrsalj, sub Suseele montanlilor pc relitor tanru lor (in cazul dubluhi tund nr sistrn transrersal) suh t'rpctele semiperrlilor longitudinali qi sub postarnentele lagnrelor de tmpingere. Grosimea inimii varangei 2.4.G.5 rnagaziilot va fi cel pulin egal! cu cea diu valodle determinate ou: Kad B 30 Klr

TRbclul2.4.6.5-3

0, 05

1, 00 0, t 5

lsbclul 2.i.G.5-:t

j'{!T:-l''f*+i]:l! _l---1--f
/:. n. lr. r 1 3n l7 . Ji? . 0 1 4 . 8 1 0 . 6 l
l l tttl

r l--f

'Iob(,lul 2.4.$.5-1
234

"
ln

z.c l/rialilid. xrxon f

t"'".t

Pe 0,25 Il dc o parte lii de alta a planului dismctral gtosimea inimii !arangei; determinatn cu 2.4.6.5-l poate fi mic;omti cu \2.4.a.b.2) iar aceea detrminati cu fo..rnula 2.'1.6.5-2 :m% ou 10%. 2./r,8.6 Cf.simca inim;lor !0rangelorir zonr de Ia pefelel. pirului pr,,vn lJ 0.2JJ, de h perpFodirulira pro\0. in coml'arlirnenlnl ma)ini. in picuri prc.um fi in magaziile nalelor menva fional.cla 2..1:6.1.3 ti cel puttn cga16cu: ftr caztrl sisiernuhi Lransvelsal: (2.4.6.6.r) rr:0,035 L+5, [tnn] in cazul sistenmlui longittldinal: (2.,1.C.6-2) rr =0,035 L+0, [Inm],

h ,o

- distanta intre irimile \-arangllor, [m]; '- inilFnea adoptati a suportuluicntml,

t-t;

latura ceamai nici a panoului inimii, [m];

vezi 1.5.3.1i I K, Kb Kn, K" ri6 ooeficienticonform tabelelor 2.L6.5-1. . .24-8,5-t

Partca.A-D
2 .,' i, 6. 7 G f os j rn ai n j u ri l o r r:rfa n g e l o f d n r cori l )N |1ilnc nlul c at l d ;ri \n fi c r 2 n rfi r rn rr urare. i a l r v a. angelo f d i s p rs e (l i ftc t s u b c i i l d :ui cu I lll nai r nr r c d c c i t g fo s i n re N \a rrn s e l ( ,r di o r)ragaz ijle r lc rn n d n ri . 1 .4. { i. ll t nr a n g r rl a ri (. e ti r)s c \a ti ll

C,r p

725

:..t.6.10 V arangcl e eLanse cu tni l ti rnea m ai Ira.c dc 0.0m 1.o. ti pfi ' \arzrl e (u ncrvur i d. rj gj di zare !rrti crl c di sp se l a mari i mum 0, 9nr i nl fe cl e. 11,' drl ,rl Ll i ./r..1,.' t,' ,' l fi cel pul i n eaal cu:

...
11

kor.hz

( ; r os i rrc .t \' { rx n g fl o l !.1 pr lin c { ir li c u ;

l , t i m ,--

(2 . 1 . 6 . r 0 )

" :,,;,/fi,r,"''r
I

(2..r.6.8)

di stanl a di ntft

ne.\ ri l r (l e

gi (lizar e.

I- l;
/ presiunerd probn, corospunzatrare rr! lorrei de aF:'L nlnsLrratii ln miilocul de inilli,nii snponului.entrsl piri 1n mar(in"! .Lp|in.,rJ ,, r.\ii ,t, ,, .i ,.

, m ir inr rl d i s l n n l ri (l i n l re n e r. u fi l c .1. ri g idiz n|! s : r r in n l l i o ,e a d u b l u h ,i trn d . Im l . pr c s iun e a .l e p ro b l , .o f.s p u n z i to a rc c(r lor n( i d c N p i i n s rra tn d i ' l :1 n ti i l ocul iiillinr ii s u p o rtu l u i c (' n t{ rl p i n i h maf S r r r e. t s u p c ri o a fn a tc \ i i d i ' :i eri sl re. n k /i

re tr.r1. l l : - 123 pentru ncnuri l e-Jx,.a; l a (aper ( !

l kN * /,trrl j i ni l l i fi ca sul orl ul ui

lkNi'n'1.
lim s i D re r !l frn g e l o r c t:rn f(i \! i ] {ru I m m m : r i m ar e . i a f g ro s i m.a !a .rn (e l o r ctaD s. su b t . f t : t ii t r an s re rs .rl i c u 2 l l x n n n i rn N rc deci l h 1 .0 .1 .:1 . l o l u i i acensi i $ '!s it llea pr c \ iz u l i g r! s ir n. nn ! a l i rn a i u j c a L d e c i 1 . a c fl i n ccnrti L tl c nt n' r c s pec t i \a re g i u n e r n !\ri p e n l fu r f!n i l e le. U innDii. ::. t . li. $ La l r)a L e \x ra n g c l e c u i n i rn :r N l i nd i DallnDe. t pc s lc i l 0 0 n rn i i L r v a fu rg l e p c p.,fti unc a 0, 2r -t) d c l n p e rp e n d i c u h ra p r)\a yof i i pr c \ nz ut e ne fu | ri d c ri g i d i z a rc . V : r r u n i i c l ( (u i ri rrn x e e l a rr. \r)r fi i nt nr ji. e. u neN u d d e ri g i d i z !re a ri n d g r osnncrr ,"1 pr lin ejilr , f,r u .s ,l ' r, (ru :i ru ts 1 i ri ' ,, i i \.1 r!n X F i \ i lir ir nc i ' .e l p u l i n rg rl u Iu C rosi rni . i ns : nu ni: r i Dr :l e d e 9 0 ml n . I n c .z u l s i s te m u l u i l D s \e N al di stn{ t a dnr Lf t ncr\n ri l o d e d g i d i z a r! p e v a ratl gc rru v a depif i 1 .5 m. lu regiunea 0,24 ], de la perpendicu l af i F r ola nc r v rri l e d c ri g i d i z a re s e \o f di spune 1 a f iec r r c s m i c a rl i n g S . I n c a z u l s i s te mu l u i l (D g i ttrd i nal , se \of Dnr dea j, e r\u ri d e ri g i d i z a re p e v arange i n planul t iec : r.i l o D g i tl l d i n a l c . N e rv ri l e s vor .)i lilr dc idr c l o n g i tu d i n rl e l c Iu n d u l u i f i dub l ului f r nd de c a rc s e l o r s u d a . In regj rnea d l s pus t in pup a fa l a r d e s e c ri u n e a d i s p usi l a O,25 L ne la pefpendiculafa pro.'-a se poate ad n i l. e m ont a. ea n rry u ri l o r d i n d o rn i n d o u i ' l org i t udinale dnc n c o n d i l i i h rl e rc z i s trD l i ,si stab i lit at e F ennil. . .\c a s i i p .c s rfD ti e n u s e apl i c:1 1 ., lor A il, , dir r r li l c i Irp ,.e d i :' e In \i /' rl f nur' ,ai p e plf lf onul du b l u l u i fu n d . ln m o d o b l i g a i o d u . p e \a ra rrge se Yor preyedea neNuri de rigidizarc sub pontili, l a c apet ele gu s e e l o r mo n l a n (i l o f, s e rn i percl i l or l ongiludinali dc .

100 prnt r nc.vrfi l c srl datc l a l oDgit u di nal l e l undul ui ,si dubl nl ui fxnd. (;rosi Jnca rrof\uri l of dc i i gi rl i z r f e de pe \rrangrl c ctanl e \' fl l i c.l puti n eg r t l ( n 0,0 din grosirrer iniDrii vlr:ugei. Li rri l l i r.. i r Inri m r r e ' rr:' ng" l , d 1,8!r D rrl uri l e de ri gi di zl fc trcbui e sn sa l j sfaci ri i ce nl rl c referi torre l a \.al oN fe a nodul nl ui de rczi ste!!n )i consl nrrl i a el em cnt elor dc consol i drl .e a capci el or l rontanl i l of per ct ilof tancrfj l )r (\' ezi 2.1:1.3 ti 2-1:t.,:)).

2.4.7.1 In cazul sisiemului l ransrefsai ra inlerralele ir crrrc Du este obligaloric amplasarea \arangclor cu inimn se 11)r (ljsgrne \aSe admil doun tipufi de vnrange srhclet ii annmci urarge ru bracheli (ligura 21.7.2); varaDge ou giuri dc iurare (ti$r! 2..1.7.3), 2.L7,2 \:.rrrngelc schslel cu bfflrholi sirl consriluirc diI l'r,lilF irtcIorr. 5i .r peri,,are legate cu b.acheti de srpor!i ti de labln mafginaln (figura 2.4.7.2). 2.4.7.2.1 llodulul de rrzistenli al profilck). inferiorre r.a ii cel Irlin egal ct: 815 ". -.. _. ad!, tr rn'l lr (2.4.7.2) R",.t: ' d / dislanla regulamentari,[n]; deschidcra.l)rofiluluiintrenargirjlebrac}etilor, ['n]i k-- 0,15+0,1 l, dar cel mult cg!l cu 0,13. 2.r.7.s.P. ]iodulul de rezistenlalal pmfilelor superiorreYa ii rel prtin 0,85 dtu odllLrl de rezistenli al prolilelor irfeLio&re.

126

Partea A-II .- Corp

cenlrol
Fjg.2.4.7.2

In carul cind pe plafonul dublulti fund qpercazi serl se transporti nijloace tchnice p ro!,. modulul de rezi\lcr,laal prolilel',1 de superiirare. ri rel p"(in egel cI \a 'n.dIlUl rezistentnindicat la 2.6.r.3. 2,4.7.2,3 Bmchelii diD dreplul supor!ilor p tablei merginale vor a\ea grosimea egaln cu a.raranglor cu inimi dir regiunea respecti\.i Brachetii din drcptul suportulri central Si l"blei marginale \or ayca tetirnea cel pulin 0,75 din inAltinea suportului cedtlal, iar cri din Jrcpl,rl sIp, rLil"r lalcrali. disPu)i pe o singurn pa{e, eel putin 0,35 din iDnllimea suportului central, (ftgt|a 2.4.7,2), Brichclii pol a\ea gduri dp rrrnfare lcircularet eu diamelrul cel mult egdl cu l/3 din. lEtimea brachetului. 2.4.7.2./' DacA inellinea dublului fund estt mai marc sau egaln cu 800 rnm atunci marginile libere ale brachetilor Ior fi flan;ate sar prcvizute cu o platbande sudati, a!'ind o lnlime egaln cu 10 grosimi, lnsi nu este necesar si fie mei mare de 90 mm. L,i.7.2,5 Deci la ium:tatea distantei lntre bracheti au' fo6t pi;vizutc reazeme intermediare (dislaolleri. atunci modillele de rezistentn ale profilelor superioare $i inf oare pot fi rcduse la jumltu te. 2.4.7.2,6 Distantie i vor avea ada sectiunii tl8lsvelsale;i momentul db inerlie, cet putin e8lale cu:

- distanlam;surati pe verticah lntrf mar ginile profilelor, Iml.

2.4.7.2.7 Dace slnt previznti distanlie , brachelii de la suportii latereli pot fi inloruitri cu montaDLi ca"e si aibe o secliunegali cu aceca a profilului superior fi sn fie disputi pe o singufI parle a suportului. P.,1.7.3 lieranqc cu giuri 2.4.7.3). de uiurare (fig.

2.{.7.3.1 Grosimea inimii va fi cel pllin egalA cr grosnnea larangelor din zona respective. 2.4.7.3.2 Gnuril de ururare trebuie si eibl o forrtri.egulatd 9i rotunjiti care si lndpli. neascl in plus u.metoarcle conditii: '- distanla diDtre marginile gduii de uturare $i marginile varangei sI nu lie mai mice de 0,2 din lniliimea 6uportutui central; distanta dintrc marginea giu lor alc uturarr $i suportul central sau tabla marginalA si nu fie mai mictr de 0,5 din inelfmea suportului . centml, iar laltr de 6uportul lateftl de 0,25 din aceari marime i luDgimea unei giuri de ulurare nir tnbuie sA deptrgeasct1,2 din hllrimea adophte a suPortului centrel; distania dintrc narginile a doui giud de u$urare se nu fie mai mici de 0,5 din lntltima suportului cent?al.

s:ia

ddf+10.

lcmsl;

1:0,015h'SR.a, [cnr],.
d . . I distanta regulamentari, [m]; deschidrca totald a protiluloi l;tre brachetj, Iml;

2.4.7,3,3 NeNurile de gidizarc verticale, pre\',?ute pe varange, vor avea diemensitnile indicale, la 2.4.6.9, iar disl,anla iDtre ole nu trebuie si depegeascn rD. 2,2

Partea A-II -

Corp

127

q!f, ,/\

2200

t..

rcru'.rt i rigidi,-ore
812

loierol

Fig 2.4.7.3

2.,i.8 2.4.4,',

Suporli lalrrli

(n gfosinea rablei ingiotate de fi\nre sau pe


toil" in!l,in,F! \ i J \ e a c r o s i m e x c {i I n , U r ce r r dcl(rinii.Jrr lJ 2.16 LJ pcDlflr illirnJ p n t:F

\umiNI suporlil0r lalcrali dir ficir zona (rDtmln a n a re i , \a fi cel pu !rtr cgrl cu aceta indicat lrI l a b e l u l 2..1.8.1. Ta}{lnl 2..1.8.1
sistcDul nDgitudtral

htrc strporli se va dispune cite o nervrri de I'gidizarc l)Dgjtudi!rln, Iunclj de pozitia iuruLuilor de li\ar, avtnd dimensinnile nrdicate rnai sus, penrru pr eft superioarn a ln (a,ut motoarelorde Inicr putere, ,n llr, rd rl ItNH. .. .,Jr1itc r se prercdca Ip 'alirn.J Iic.ari rrl,le r gfo)0te nLrmeio unui ln loal. sitratiile, tabla de lixare nlgrotatn, !a fi rigjdizatn pe lungime, tntre iufuburile dc ii\arc, cu bracheli dispufi la distanle egale de axele furLrliu lor. !.i.8.3 l' pror". pe 0,2i /. d. h terpcndi.urirj. prura. ilistxn(,, dir,tre sJportii ldterali ru tfebuie si iie mai nare de 2,2 m. ln cazul sjstrlnului iransversal, 0,25.4-de la prpenpc Ji, r'Jirr I,r,\a trcb,ri, \i \e trc\nd; rn plus Lr ,r.r'lingi s ,L.l. nr.n,ci dc lund 'li dc !:r_ range. In acest caz, distanla intr snporti !i se ic:lrliDqi nx ra ii mai mare de 1,1 m. Acesre srmicrrlingi sc ror erlinde spre prova cit mai mult posibil. -\Iargirile libere ale semicarlingitor se vor llantn sa lntiri cn platbenzi.I-A mea flansei sau platbenzii !a Ii cel prlin egall cu t,/10 din distrnta regul rentarl din zona rcsPect'vn. 2.11.4,4 (irosirnile inimilor suporiilor lal.erali \i semicarlingilor !or fi cgrle cu grosimile vnrangelord zorele respectile.Crosimilesupor!ilor et.rn;i si dnnensiunile nervurilor de dgidizare \or !oresnundecerinlelor de la 2.4.6.8 ;i 2.4.6.10. 2.4.1t.5 In cazul sistcmultri longitudinat al lrndl'lni, Ionsil .linrlcle de fllnd si dc pe plafonrl dublllui tund pot ii inlocxite cn inporti tairfr,li srplimcnLNri, r\lnd hsi g:1ud de -t$rF

25< B

t..t.B.l lrr regiunea conp$tinentului malini Jist /.li! :,rlrJrlil!r latcri.li r , briF :! , uf.s. puDdA cu po,ilia postamcrlelorFeDtru nraiini, mcnnisme, cnldnli ii Iagire de inpnrgere,aslfel ircrt cl puljn unrl din Ionjeroanele postarnenlelor si se giseasci in aftlasi plan r un suport latcral. In dreptrl ceiui de-al doilea lonjeron al postanrntului, se va prevcdea,In acst caz, un snport lrteral suptimntar. ln crz l in care suportii laterati n pol. ii in corcspondcnllcu lonjc.oanrlepostarnentulni. se \or pru!eder, s l' fierarc lonjeron, sulmfli t:rtcrali srLplinlenl.:rf;. (lu :rcordul FNn, in locul suporiilor laterali snplimenlaripot fi prcvlzuti semist'pofli sudili numai d( Ilalonul dul,luhri iund

--

r , rrr i ,l r... .,,.',' ,r,,i .; r *r .,,r ui

de ir Dpin$r c s e m o n te a z n d i re c t p e p l a fo nul dubluhr i I ur d, a i u n c i i n .r.re s l i L z o n l v o r Ii pre\ 52|r i d' . i . irt u .l i t." ,rn .,.f! r :o r .,' :, -lingn) dis pLr g ip e l i l j n ra fi e c n re i ta b l e hgfo;atr dc I ix ar e. P : r f1 .r s rp e rk r:rr:.r l l c e s to f srrporl i I x : 0. 2 dir ir ilti mc a l o r, \' ! a \c a g fo s i me. canl n

128

Paftea A-II -

Corp

.are de dinrensiu.i mrrj. (;rosimea snportilor Lrterali supljmenlari \'a ii cel pulin egalI cu grolime,, \'arNngelof.u ininri din zora reslecti\ n1n ininia supoflilor laterali supli,rnrr:' .."r nri r',.r r,'I s. . dr r,/ )'r,i'lr'. rnrltor decupiri de nturare'r:, succesi\e.ln rcest
i:r/ rrrri

!.4.9.2 Long;i udi D al el edxbl ul ui tun(l poi aI ef l modul ul dc rezi steni i cx 15o,, rrai r nie ( lecir !rodl l 1l l l de rrzi stcD l aial l ongi Ludi nrl cl o f f uDdu] r i. r.l .g.i l ni stanl i efi i i ni ermrdi :rri trr buie s: "r Indcpl i n( 1rscn .ondi l i i l e prtl i zrl . h 2. t . 7. 2. 11. Ire porl i ure.l 0.25 1, de l a pef l) endi. ,,l ., i tr,,\:,. r,,r \i nl :rdr,,i ., Jr-l i ,tr e i. 2.1-9.4 Longi tudi nal el e cal e se i n t r cnr p t a \arargel e el ansc (rezi 1.7.1.It) sc vor pr inde de r(rsl en cu Lfnc[cti a\i nd ]ungi l ner ccl put nr eg:rl i ' .l dc 2,; ofi i nnl ti rnca l orgi tudjnalelor l ,,ndul ui (\' czi l i g. 2.4.9.4). (i rosi nrex br!chel i l or \a ti cgaln cu gfosi mea \arnD gcl or cLri ni mi dj n zona r espe{jii! n. S c IJ(n i ol osi !i al l r si sl enrede pri ndrrc. pr ob. r t e

t ir . r l' r ar ir d

d i m e D s i u n i l c ra 1 2 .4 .i 1 .9. ln ,l l a .i h i ,i r1 ,, :, i ri m ri ;' , 2,.,:r dec upir f ii La l i c e l p u i i n e g a l i c u l l l l di n 1ungim ea s u ( f i g . 2 .4 .i i .5 ), s a u 0 ,1 5 d i n i ni l l i me.i ilr . b1, l, . i i|l.d . o d o p l i n (l .r-\. \i 1 ,..,r.i mi ,i ' c. I ' o rn r d .(u p :ri l o r d f u s u r nfe !:r fi ( , \ nla' . I - or g j m e n d e c u p n rj i \a i i n n i rni caLd 1. 2 din inil!i m c a s u p o fl n l l j ftn l I.| l rau 0,7 di n dis t ar la din l re \d .a n g c s .' n d i s l a rl a d i ni re Iaf ang: r t i ne r\u l a d e l i g i d i z n rc !c rl i c a l n (dacI L'ccasta a losi prcl ilzul i). l)a c i i rri l ti mc ! s u p o rtrl u i i n rcgi uncr dr { upir ilof e s l e ma i ma re d e { :i t !n l orreo:

'lrc, . t ' : , ' i

.P \,f

I r r \ r , 1, , l

dc n\"R.

2.r.9.5 h corrparlihtrl.xl cildnri pcntru masina priDcipaln, gfos;tlljlc inilnilor lorgil udnrrlehr r1or.lrnril,,. i l,tu,h.lrl, r ro li 1 .rrrrrm.ri ':r lnnri dccit (clc h(lnate la 1.{i.1.:1. ir r.egillllclt 0,2;t, de tlt pcrpcrdiculara pro!a distrllta resularnrrt:|i DrL\a depi.i ,ci n,.,i li, , \:rlo,r. (tir,rr. ,,.; In sj /u (rezi 1.6.:3.1.).

ii

3'r0 I,,,Inl R"t ! -:,

(:r.4.3.5) 2,/.,e.8

Fig. 2.,11r.a

fjg. 2 4.9.1 g.{ " 9.t In cazl l l cj rd pe pl al or .l dlhlnlui f nd s. op{ rrerzn sau se transpo ri ' m iiloace thni ce pr rotj , mod l nl de rezi st,nl i i a1 l( m gitrdj nal el or \a l i cel puti Jr rgat {-u no dulul dc rczi stentd i ndi f.rl l x 2.6.1.3. 2..'i.1ll

gf o s i m e .r .s ! l nc i m ar e i ri l e r lec \ p: r r ilor 1 o r l i gidiz r r ( on fo rm

i n i m i i s ,,p o u h ' i , [nl m]. s rL te d o a rc ri i n fe r i orrc p .c v ;z u tc .n n e .ru ri d( 2 .{ .1 j .9 .

J .o n s i l u d i tr!l e : , 1. $, 1 L o n g i l u d i n rl e l rh rD d h L j \r)r .rveanr.! dLr lul d( 11 ,j s l c n ti c c l p L l i D e g rl .I:

Plxn,nnl dnblului r nd

2,'{.10,1 (;rosimea plaionnlui dublnlui fund \r li c.l pulin egal:L cea nrai m.re !alr)ar(l . oblinuli ru:

r) (9..1.e.
dislinta reerlalnorlturn, Inrli distanla dint'c \alangclec,, jni ril. Iml: X Ii 2450 tcrlru constr1lctii fnrl djstnntiari 1f'70 pentfr constructii distanticrila clr nrjjlocul dcschidofii.

r.,,,,r ":,0,5,u++", (2..1.r 0.1- r )


(2.4.r "-n,Jlfr+,.v*,t 0.1- 2)
distnnta reAarlamentarn, ; Im] presiuneade probi conform ,\nr\ei I, lkN/In'zl;

_.
Partca A-IJ 2 in c o m p a ri i rJ r{ :n tu I1 l a s i rl i s nb l l rl dl e l -.i de nr n e n z i ed a c n n u c ri i s t:"p ri o t d e l emn; ' 4 in ( o m p a fi i m e n | n l .n l d a ri ti i r nl a{ az iile fl ri p a i o l d e l e n D h n a\sl c tr c ar e o p e ra i i i l e d e i n ri r( a re -d cscnrcare s e t ac c " q rc i fe re : 0 ir c e l e l a l te z o D c .

Corp

9.,,i .1l .l l i l r i n p., { j r ri tnr ,tc .,| | i .. r i I t r of nP .,rl N fl \1 l r rrt nl u .(rl i ,. : (1,5 di . i ni i l l i mea ctemnr l ni penj ru \ a, ugel e c i ni m:i ti srpor' 1i l ater.al i i 0,4 di n l D l l l nnea etenfl rtutui pentrn supor t ul h ,i nel e .azuri se pot admi t e dcu_ prrl nrar nrari .l acordnl R \n. D i starh dj ' rrre dr)ui gi urj d uSr F l . n I p rrr | .S ..ti .r. ui .j di I t at ir r c " :,.' '. rFrcr,,i 1," Ini tr qi i Iri . Irrr f' | l n, r.r, I i l r ' r.l Ir.r de. I pj ri t , , r r r r .. rr,r,.r' F ,r 4..rpr.tF t,krerrtJtr t1 : r \ i/ jr r r .

l. i. l0. il l) i..i t:,1 1 ,, r.r,,t.I l ,.i p ,rn r i l ..,t .r lJ r r r lr r de i ,n p i j rj .r, ." r' ,.r' t" .,/' , d r .;, p" plaf onul d blu l u i h rn d :1 r.i . i l l c o re s ooncl cni a I r . t r . buF s i , l ,r-\r,tJ t,,b t,. q r^ ..,tr u..l ,rl ,) n. \ r ' ! ' J r F . . , S rs [' .' ,, i F t n r ti r p { .,Ij ,,.r :,r,.,1 I i. , i. r r : lr ' : l :. f) j |. |. n . ; | . I i |, ti t,t" t, r. | ,,,. r r . d. . . t , r iii|J,. l rF l ' , ' ,, ..r:1 rF ri t, tj ..1-F,, ' rrrl rL ' r;' t' rni r rnic i dec it li' 1 p i l e .l e s p ri j n r N 1 e mfl ra Di sn)ehr. { lir d s b c ftc ru l n o to n rl j , pl atonr]l d r blLr lui I r nd e s l e .o b .rri t, rrfi n .i i I\d i r l dul ' I l, r i l, r n, i , lF ,,' h ..t,r,' . Ip i r | .r .... '.nic l, d. n , ' , . J \J i z o t' ' , :. :nlt n m r i m a re d .c i l g ro s i rn c r p h l o n n l l rj d blnhi f nnd din a .e rs t,:r rc d n n e . ni. t :,n .j , ,a , i m., ,ti r.tr^ tt. f.. .,,r1dr , h r r lr r i f t , n, 1 . b f.' rl p s i j ,\,.tr.,r p \tF ri .., i n condit jr as igr fi ri i ftz i s tc n te i tu n d u h ri , l l l fi $l pr t in eq. r li co : , 16{ m m pc n l n r l l a \.l e c l t < l j j n ) 600m m pe n tn r n a \e l c ru /,:-l J 0 ,n .

:.4.1I.3. Nu se adlnil gnuri rte uturare, de ftglla. in rrnnntorrelolocrrrir ..r .iI snto.lnl ccnirat pe 0,75t pcrpcndx!t.rril provaj de la

.2 in inima s portilor si tn irina rrran_ . qcr,| \r.t, l,.,rti | :i . rl, ,:IrFt,.tc :.r rip(rFtitol
| + ' ,i i I \' i r' l ,.r .r. si r,i r,i pfi tF ri .,, , ||, / n.;

Pent'rr la.h.i inrerlrcdiare rto lni l, dislanla rniDinn sc oliline prin intcrpohrr liniari:l.,i,lll.t Sulr pi.scle de .0lt .rlc conlNrnerelor se ror tng.orr (oresprnzilor plafonul rtubt lui Irri{l ri (sau) l.cirtul ro.rspnnznto. fi :e \or disprn (onsi)lidnri qdrzi, gusees!t bra.nerr. .:r mentionaie nai sus sc rcfern -Crle fi 1:r consolidiidl.locas rilrl; p.nlru piesetedf 2.4.1t./i (irosimea iablelor plafonutui dublu tui lund, h .azul ci.d pc t)l:rrorl|l dublLrlui

nereti t^r t,rn\ \ , . r pe portnrni l e :rdj ac.nte lablei In" ro rrl ..i rt,,r,rJnr. \l r,,tri i dr.rprl .r 1. 1 1" nl :' r.rj i ,r.r,. .i e ntcn.nr. t. Inon t ioxit c. ' ' l r\l j eg:rl r cr i ni l ti mer supo.i l ui .enrral . Dacn in (r,..i ,tc Lrrrj . r c, ir l t,.r .i rrr,,rl r,t t or cla ' 1 .i . i l .,n. ,' i nr,.r ' r-rr' t,/i r. , , r.,t' , i p' uri tc tr, I l ci crr rrli ni r i . t o_ ,,bi .r '. cj al c di . pr.l ca H \U . .J i r porti un e de \arang di n zona de brachel i l o. (gLrseel or)ce i rt ir esc rransrcrsat postamenrel e motoarel or pri n cjpale; .;, l r \rfj nrrtc di \t , r.r p. rerrt,' r (,j tri ti . sF i n ftrnrt jnr r e

. ' in t , l-r. tn.| | . in ; , , iic\ , , p ^ rrir, , r i, , ts r J ,p . < l ' i rL ] , ' l, tercns JtF .di,a..rj o

.:l i r

i r i rni :,.fLrtr t,,i rpnt..,l \\ F/ i

.j i .r .i r,.r..!,,j i 'rr , , l , . nr F iz j r.,i J t.,,,c t" hri c ir n r n' i \ r Ii ,c l l , t:r, c c rt,.,r r,,. ca dp l e r m nr a|n c onro rm 2 .9 .2 .4 .

,." cazu.r excpti orate se adni t geur i , de Is rare i n acesl e zoD e c! condi ti a ca det : u_ .j ti r' 1" .i l j e frn\.i /r.ta.,. l ,tj ,tbFn,J,, ,,r ncr \ Ur l

2.4.11

G ur i d e \i z i tn r..i

rl o ru l l ttri d r rrf| | rare

!.1.11,1 Pcntni ..ces li ljzirarea lur ,or romparlimeDlclor dubhrlui InIld sc \.o. prr\cdea IuiDInrl necesa.dc guri dr rizilare in platonnl dublnlui frrnd, suporLi si \ar:tnec .u tnrmr. riIriL ,lc rjrjt,' I.,,. i':,.o n tl,t,.r..rt u,rt,tr.trl I Ir,l lrpl,r.i,..i , nr..J',r.r,li. ar.,trr lnr ,t, t1 :.,,, p:ir.ieaA-11I. lD rcgiuner 0,25 r, de la perpndi . cnrnla pro\a nr srpo{i !i v.range se \or prc_ !edea nnm:ri Dumii.ullninirn necesar decupiri dc pontru vizila' ( U st' adnl giuri de usD re). l-a na\cle alind /-215() rn ;i .ornparl imentr;l rnnirnr ta pupa :tceste de.upnri vor ti Dreviz te cn plalbandi pc narginc sax ncrruri rle iigiaizarc.

!.;.11. P uturi .dr drenaj prtrc do l. nd ri dc.rhoafa :l .i .l l .l

..i ra.ere

pm r r u

\di n, i ' ,rp. t,rr, ri tor dc drenaj di, l j Lni l. n r rr' L ri F \j ti n In.r rnxrf dc. t nal_ ' l ,rhl l i r,,pa J rbl l , l ,rnd ; pl an t di arnetri t , r r n, r s r,,i \ct. D ,,r.l n,.i r. se prcs(ri I . on_ ,,, dF dr' grri rei ncfIt t dc d, e, r aj rr " | 1b,ri . c,,h,.i r mj 'irl jurrdd,i ' .pranur orizonr zi ,,. ,h rr.terl n rrt l a 2.4.1.2. .,rnl i r,J .xri ,r\i pi ni ta i nvplilut runo,I| | r r. rr putca cxer r,ta nurnai tn dr ept ul capatuhri prp:r al runehrl ui arborel ui port elice. \' o,urut p.rtu,i Jor de dmroj ; sr c . tndni r l _r 2..1.7. FarrFr \-\' tJI ..Insri l ;rii ii tu D r ri tnr' j " .

1 30

Partea A-Il -

CorP

dro.irn'I pe c!ilot 'i :' ft n'lr'rri P'rlr' 2 mnl r'lui I' ,l .iir1 rrPb'ric': r;' "l I'rrrirtFrrr!c l r.. x,:'i r.,. ' 'le. il r'' in ' ' \' :ir"l'| ,i ,- irn;: 'Jror,gPIr'-' lo'rilu I l J.r,lt.,t pf errl ,. ,', i, , ,1,,t, i rrrnd .rr, n ' ,..7i ,', r r':!l ,i. '."1 'r J" gl'c r' \J li' I lr' 'i 2ll0 '"i,'r', ,r", , ..,,,rr:,, l' 2lrr'i '-1,, hi 'on '1 . \'"''i ' ;;;',., ; ' ," ," d" I" . l':_,r.,",,i" r,,iz,.t ,r" || 1,i i ,l' gl,.i1i ! l' ^,"1ir,.,,,1"i ,l r' i -' , ' ,, 'rl5 "'t ' ';'r(n(i nspe'li\i ' I c\"cl r ;i ' ni "L; "'',,rr"l '"'"1 di\ i?-nrrter rr' trIintel',r dir, iD toatc cazulite, grosimc^ percit'or \i '' Lrj:/,l"r '1r Iur'J i rl" glerl .fj i'l' "'* i;.r' ol"rr rir 'lt l'rr I' i i rr J sau 5r,"' 'r", {ro ""*"iii,l"i ' (''rre csie ti anune rteci "'t".i"' " Nu se adlnite tegirca capelekrrnefU rl" Jf ,igiJiTar' l: n"t' r'rl 'i r:'"1;i li lll: r' 1. p,:,"t J, rrrr'l 'rre 'u irr'lalili' "' lr''l ' :j.+.fi1u) (.tii -'i

in locurile dc modilieate 2,/'.15 -slru(turtt tund a tn limii dubhr!ui ..1.i.t.-,.| 1r,,.,/rl l drfi,i'ii,rr frlrricrc:r irril' ii,".:, i',r.r' r' I rr nrl ur ul din rj\ele \r rr dispuq \''r''ns; n. i,i,r"r" ' n.." ' I irr '(ldls" !'.n 'r,rr:. :o .il'1 rc Lut'r'i.'r' rrrrhclr i r\ts1" lr \l L'liilF \r rr( 4 ur'.r lr \:":'nCe !t irr'r"" f"r L''lLrl I n": "\!'r'i"iri :nct., , t ,".r^'i." ! i:'i. din Prrl.r llNtl' 2.1.15.2 ln carrl modiricidi b rtie (Lrcap1!) se a ln:llimii tlubtului iund. aceasta u dispune pe rn Peretc trans\ersar' !.zr.lli,ll Plalorul dubluhri lund cu iDlllime'r mai rnici nx sc \a Intrerupc la Peletelerlans!.rsrtl .i se !a er'Linrle;istiell rcgulatlrntrrc - pe cei futiD trei djstrnlc cind L> iio ln i (lirtrntc regula entareind Fe cel prlin ,lola' /,':80 ' \l rc nn \a t: rr nulr ' l"rrrrr"rrrrt\iin rltril r r"' ',.l".li,"rjrrl.lc 'lc )' 2.1 13' Drltlrl lund inrrctllpr 2,r..1:l lfaprr se giseilt lrt ln cazll cind ijl'rul na\ei sau ir'l!j'nea Pc P.ftiunile undr dublul f nd s alrra zorci 0,5 7. h r' ILiLrrrr'r'rr"rl;ij(rrP' r' .''g"ra ir""'"' Jrndrri 'r" I .nr,l,i '.r' ':i i,r:F 1.. "F 'i lrrltl. r! 'r rr l in:ll,r, ii lr lr'rl'rr i rr'1 "l'r''l 'l ri ,,l,.i^ t n,l ',-'tilita I drrLrlrlLi rrro d'rL,'r'ltr' rl;n zlc 'r"r l .r;irur Jirr"l:' !rrr spccialt dirr f:'rter llNli' ' j llp \'r|x'r'rr p, L r, "\rr,.ina.r ri |lafonnl dubhlui iund se r, e\unoe lfeplei dnb|rlui fund' ctl putin c.rsl r.rile in regiuner atncoro a,:-ti"itcle l,r pc o lulgiIn'r in'rr '" Iqu rn'rtrrc t'r'ri" :'srgtt,, 1,';' ;.;i,;. 2.4.15.!, in regirrer ircptei trebric In ii "'rr:lc 'i rlF ':rrl;r'g;lol r'r'enrrtnl'' .i""j.,1,.",ir,: 'r i.i"- ".,,i'|"',",'.'i'lin'ili'rre r', rrilP | rr inJlirn'a r- rr'''' i " P r i"n! r ''n r F .i" ,',,." i ,." i'..i;ii ;, ,'"'"'i "dili'J 'rJ' " d ' il r ,' ',; ", .. i f'r 'in r a ',r'r rrrr'd "r \'' ri r'rri.n' ; r'i ,""',',. .dpurlrl' I llerJl: l:'LPlel' ,,'r"';, ltislan1xdjirt'e crfLrng!' dlblulrri trrod {in i.tl;l' I. t' l",gi" di'ralelor iumitale din lr /unA rnodrii', '1'abla Inarrjnald se va crtinde drn.-i:r'."','.,t|l-t',"girrrdiral' h r' rmi df irr" ' ' , Il ., f"r,li" " ' {:,1:'f.r '\linderca (l'c'er'r)' , cl. dc lin ;l' l, dr br"lrr rr",1 '' '" 1. t' ;" f,ri pi r',"lui. rr' bun pii \izui rrrr l'Li rlr I blci In rr'rrlrr r,,ir'"' t;"llrr '" ". l I r r 1.'r1irrltrall, irr de' r'li"'i',J r,.i",,, :, i:;;,;;.. ,'t p"'i,' ";'l.r ' ' :t:r'!iii 'F'r'l: '.''r^,'rl.' : po :lor 'or lr Inrnrn P rr rrrtr : ile ,ilc dir: ir'it, str'ndlui 'e i",".'ii,.rr',-' liLcr:r-r ''rdrri o pl r' ,: ;'".","," 'rbalda ":; '; OS\TURA BORDAJLLUI Tancuri do tombnslibil diu dublu lund 9.4.14 Diil:rn1e rcgrraDtDttrrt 9.5.1 Jrt:'lrri' d" cundiliil (errcf:'l' pri\ind nor al' sint regulanentare Llr h l l3 l DislaDiele di.poriL;" rrn''rrilor 'rl '"rr LL' iLrl \e rorI rsrndicrte la 103 r" .-otr"r,e" lrr'', ril r lr'hr;' si Di.l nlerr dinrr' rrditlcrr Llc lu 'orLrl pccte'urnltoarele reguli: a" o,Z; rl ir drcftnl puntii ri;,,i p,,p" r"' plaforulxi nubi hi irnd \x 'n;": Grosimea .l enpern'xlc h 1 61 1 3' ri cet putln egall cu iceea prelnzutn lrL rici .u caz, {lislrrlulc fegrrlamenrLr ' 1 : rF:'r' I'r: \or ILrl' ri r'r' i mrri i"-',,i;r:,,i ,.,.. f" ''. "" ''!l 'r''esr" lJl'lcl"f Lrnnrrl"j dir' "\' '"'.'r'ri rr; .t ,f"ui'".r'., rr";rn(:' ,t",i' Ji.i, '"'. rcq.'r"rr', r. Ji ' ,/"r'r'.'cnrrrrn ' di{l3n!'1" iesPecrivn zona t' ,"' i I'L llcLrrie ri del r5erccJ "-",' ", nounar'' reguialnenlsfe Ramele guribr' dc \izilrre ale tancu.2 ronr t r,-J'artinentul"imr ir'i :i ''lrilor li" Coarltle din rnaqaztt jrrlri,np JF, Fl Pr\iL 0.r m 2,1t,2 J,it ri"r,,i" sn, ibr; transltodul de rczisieDttal secliuDii .iJ Ur"simil( osal rrii !"'r'sL ' re Fr!regar cu: le$ale va fi cel PulrD si co' uir'cr,e r-r ' urile djn dLblu fLutl rfehLic q i"l l1 24 d r' l' i"""1,,1- 'a. o"*,iri',t r lr'\i'z|r( (2.i.2j ':il , t,,,o.l $'igltliT n IrrPfrrPLiilor l're\iiz'rrl ""r"r'irr'a'alg"lo' eranEerr 24010' p""ii" '""'r.;l;

Partea A-II c 9r el

Corp

131

distanla regtrlame tare, [m];


nave cu o singuri

dicat Ia 2.12.4, pot Ii cerute intirituri transver, salc snplimentare sub formn de perefi parliali sau coaste iDtirite.

: so(o,a+oI) peDtr!
punte;

NoGcu o linguri punte

o - z o o ftra zs-a ) D e n rru a vci,, doue D /' \ 'pua|!i : l s o (r,l zs-a )o " n rru n a \ecu r r eiblu D /' \
mai multe pu&ti. ln toate cazurites9 : n '. va l a 0,65<:.<O,8.

'-

deschidarea coastei, [nl] misufatl in borduri. lnlre marginer sul)eriorre e dubluh'i fxDd 3iu \arangejti marginca inferioard putr(ii^ a (fig.2.5.2-lsi 2.5.2-21. IJerimra l nu s \c lua mai mirt de 3m la na\elc cu o singl"ri puDte si de 3,5m la navele cr mai multe punti; .orespunzatoare presiunea. unei lkN n,'?I, coloane ape masurrlaa\ttrl: la na\ele de cu o singuri punte, distanta de ta mijIocul descbideriiefective I a coastei pinn la punte (fig.2.5.2-l); Ia navelecu doun sau mai niulre punli, distanla de la mijlooul ddschiderii efective I plnd la , llnia, rle lnc{rcare de vard sau linia.de Plutirc corespunzitoarc pescdjului d! :0,65D ti anume aceea carc .ra li msi mare (vezi fig, 2,5.2-2). p nu se va lu rn8i mic de 15 kN/m?.

lFlg. 2.5.?'1

Novo cu mor mulle

1,

La navele cu fundul stl;t, adicl Ia clej,lx cdrr fundul,ln borduri este mult ridicat deasupraliniei de bazi, precum qi la navdle care au. bo;driul idult curbai, deschidereacoastei se va misure,pe coardi in borduri, intre marqinea .s[pe oar{. q deHului lun( sau a varangei 9i marginee iDferio.fi a punlii. La navele cu mai nrilt pun(i cu

qD .*. "."."_, -p"ind.,,on .,aperolorcoastclor dini mr, .

D>10 m si -:: <0.65. modt;t dc rezi.tcnri er -- -- ----"-Y- -' D -7 .. , /' ,. magar (r(_rermroat rorm,uta .u coestetor drD 2.J.2 poare tr mrctorsr prro rnmull n.u coerrcrenrut: kr:0.3i+-r^ s U t ,' \ D10.0273 0.0{2 : l. I'T \

Z.b.J lezro 2.5.:1.1. lniltimea euseplorcarc lcag; .oastele din mrerzii de trbl, marginrls eau cu \aranca da.a.ddbtul tutrd ljDse;te),masurrla de ta iarginea srrnerioare i.srrogei. v, fi mai a .f(liva mare Ce 0.1l. tn car I ste descNderFa a .oasl' i ir m. 9.5.3,2 i;;i;;", ln tazut tablei msrgiirale i alinate, daci inoduiut E;"i;;:" oont" *a"*

presrrf din magazii va ri mai mic decitacela nu coasta intryunerca inferioarb indicat din Fentru la 2.5.5.
l-a naveleIa care numerulde pereti transve$ali etaDti esle mai mic declt acelaiD-

Mbdulul de rezistenli al coastelor

conrorm il i;;j;;"iii';i ;i;i;. determinar iS.Z-""-ii'tn"i".J p.m tnmutiirecu valoarea:


lr.z- zll i J \ (2.5.3.?-t)

'o qg'0
Iri8r ulind lrr .rP 'Ia^E! IntEr$d :lul] '!rrttrrurElniiar riul]lsrp . '' 0/\ 0z qru (/ / r,1 l 0 z I t1

i.r'92)

rind Iar !J D\ Ein"rsrzr., ,u,nootu 'n" '"u' "o


trn J rd | l ' p ,)l .F Eo J

2'9'Z

'lloi ap t Ysloluour" 'rnpns arlBl ErIuoJ o rs !]rtdluD) .).rJpuml!d nJ ltBzrlra.r urur09I id ornqar]prnl niqnp ut ep pu!.rrprsuor :rorr.tri tnsrra.\uI rS rntrtrproq ntqnp tntrt ul irnlnpurl ntqnt) t slla-\ut r( Leproq rlqnp ulp .tatrltE.rtrrp :rolrJlxr Insttr^ut ra tnlnpurJ ntq'tp tnttl -a^u! ni rntnl?proqntqnp ruoz urp atsitn'rrr,\ : InlnPrnl ntqnp tnA$a^uI rntnlBp.loq Lqnp tnsilo\rl nr :Jrlrrp ernpns 'rirnd ut ruur aprqrssp nr 3la.\e! rt r( !tBlnoTLro ad arE)rjrsaprarE!Jrrt nr rta\rir r?-l 'IrralEl I.rorlns rn lnzqr d rrnqrrt rrlnt1,proqnl(tnp ttr!rtrl xl 'rntnfrproq nlqnp ln(rlsrxt tn.rdtdn.r,rrlutau nqr.':lpunJ rntnlqnp lnirte.\!l ipunt '.tJpJ]] ntqnp -Bs nJ rnlnrEp.roq ntqnp u3.r rqnr] e.t fl.t.!.A 'rntnasnF urp i t rp 'ra(uriql prttu rDrr rrJ ru !s intnrsn," rtrurt.nrur ri ur-r8 RJrrF.rDur crlurp ejuxtsrp Jot ur! rJrr ut ]pul atrln)a\J lJJlsEJrJ t?s.rnq.rl rjuin," rp rL.)rsE Irp rtR.rnsrrp rotrJn!]'jrtrunrsrrJIlir(I L.t t'? 99lZ Is q9f Z cl !sr.rrsJ.rd rioJr ap !lEJ r.t .tsi runrirod lrJr.:ur !tsBo)Bid taji E.rr.\uiurso.rii !)Dp !]nz!\rrd rtj nr ls rl8od rj.rn\rarr!li-eary 6.tte |tiroJrroJ nJ lurnr nr ati6urrE\ nitnad )nz!\i.rd rrt,]Jl? Jll .p -uaprt!to.'o!rr n) rtnrr].'r\ J.Nzrprirr r.'n.\rau 'tiurnii ap rlnasniirrtnl !pD\a.rd as !s ,rrnq..rr -!dRJ tuttl.)rpu' .tro'ii.'eu|rFl.l lrtiLl nrjq nrs arl zEJtsaJB .punl Ilrlllqnp ul El "turr\ as nu !urn:j irp .roloasrfi lnLrorEt{l rpns .ro\ olrzuaillr:1d ncs rrasuEu(z C g z )p .r!,rr.'nzrr Bridrrxr nJ) lpl 'rL -uozr.roatsr !trurSrIoL elq?] !JD(I t't.g.A rlJoeJ rt etrssl .ro\ 9su! punJ rnlrlqnp 'J iduotDldEp azrpos Js nu !s !ui.ij ap rotacsnt atrauulrri JlrzurqtDtde) rtrulrad rs ur8>O rr rlurld e]lnlu rI]Lu rtJ\lu Dt rS uo..)rd r g:,(l nJ ri alrnd ljnEurs o nJ Jti-\e lr'l 'tro ljit ap ra\ru nrullort lrUsd ?d,rpr 'r.'o rp ptrr!rr aurriFlo Drord 1rJnlnrrpurdrJd ap 7 e'0 uaunrirodad 'rlr\r' ro\ prnj rnrntqnp ''r Di FruoJEld arrpns ap ln.)ot trl lurnt .p .rotJr!rl,9 alzuaqlrld'sns rrlll ltrrrDrL rnr lt)ap arrltl relll allrllltsuor ip xrurri{!ul r.) ri rlnnd )lt ur rEur nes atrnd lrnturs o nr ata.\ur E-I 'Iro !rZ np ptl.llru .rurj!t o r3.\rr io.\ punJ rnt nr ap -nlqnp InuoIDId ioi t r.rnpns ltrrot ut luJrl8
dr,,J

ap rotasnFopsnU lA atrzuaqlrtd'enoJd erel {rrpu:dr,rd Et ap ?'0 ad'uI II 8-(J t rirnd ?L nllnul rru nr rta,\Err rs rnnrard 'rr6 c-'o rs cltnd lrn8srs o ni elo nu r;T 'Ia ?p ! ltpns rJ, rC pllnl rntntqnp InroJeld rt u{ Erear} !s ",\ ap arnqr4 Errrnn^ rotarsn8 Epueqtntd n"s rirett rtqat cJrq Jt\J clpur8rnur 'qreurLJut 9 t S'a .(9 u.r.r rz3r) purn8 ap Illlncsn' x praqll our8rBur ad Dnupuor Eod as,,J" Irlord rrp ralsEor epuEql?td '17" L t r\Irot - or aasnt n, ap! d ro4 cs etetsroi) 'ulur Ozt ap o uo a,.rz ap n) lrDijr Erurript put.{E -rpuBqtrld nr ltnzr:aard arJ nEs !]"(!xU rrl !s arnqarl -es !u.,nE ap roia,rsnFE prrqrl EnurFJDI{ ,t't'g'G 'q^Ilrad,Jr nr raun'Farut rr8n8rer rretursor8 ErBtaurlf, IBr rl ,, curn;i rp rutrd\rl!_ udurl'urlr l;t:t'Z pu,rj lLtItqr,n Lnirtdul \ ap rot r idordu Brns-'rur lJsri^Er)s !s rrLtqJ.tl ad rlrzrJqlEtd r.rEr eL r"pns,t IrJo.rd urp rotatsEol N atuaP.\rqJa rrnlll!tuJ r;) !zErt'rr] Js Iars'roJ !r(rlrrr tnreld ad IBur.roursndsrp rpunJ rnlnlq np 1nuo1eld rrlsrjor te rourrur lnl!de.) !8erl .p are.' .iotJ,rsi r:'l)mtsro:) ':lunF "p 'ratseor Epusqtrtd nl ap qt!.ins!Iu rrt rntrr4!t rlr !IEFJ rrind tar tl rf, lur]l! rp rntR)s F '?aurriUul '(ij I Z I r( Izr.\) rftlqtEtd iota^!.rdsnr p.rr"nrrtno.) rt .rI !s ,rr1r] aruzrp&3rr ururau ip p)pa\erd ro\ es rrtuerE-\ irlllrrr od 'HEltrozuo ci"lll8r'rtll n) lepns ,,.1," 1nlnlgo.rd r;zuaq1e1d tl?s rntnasn8 rzuaqlptd r)rEurqrul r'I

\t zt' 92)

t*rl ',rr]r'r: o.r

:nl) rrta lind rar rJ ea rr.rE[ -rqrrJ tnJot rrt rrunrt)as !]ralsrzJr ap Intnpottl te ,Eaurri!IpB t?lxol nd rrrtllsnr rrraprnrlEd Ear -r.,n8rse rJ rlsa rtnrdtrjrrr m lu.rnfj ?p rnlnrsns rs rats|or Da.rnurqu! pup r z"r trl 'll l.l l rzJt qt u n.'tuFJ Jp I rtur 'rtJUJ prl\u lrnpls Jp rrop.ro,",I)tsrzrr un n, llnraxa )s ltEutF -r'Iu etqrt nr rs !trrnt ep l rsn8 nJ r3lslroi Eartu -rqu!'F. Jundnsaidrs zri tsaJD ul 'rorrctx. rnlntrlJ\ut r Bltt.}--tr?uotllpu lr.tlsrxr !rEp ! n-3 ap ruln:snij rs ralscor tmntro' ad !inpns )p Ern:lFsnr :p,'tJur rs llrrtci ap riunri.rs rl .t-rl 'z's'u urroluoi iarzBtEllr urp 1l ?ltrrtsrzJl 3p l!tnpot't 'itsEor Ie

tzzt9z)

[uri] '.{ 9'z.

o,It

llta urird lal) II t-\ BIDuIFrpu nr I3lsEor rrrsrl -rqult ln.r)t ul llu'rrlr,)sI'r 9lu:]s'zrr ap lrttnporu .tL,lirozuoaie 6rnu,I ratqut tnzE. ul q 'tull'rninasn6 D !'lBtdopu u.ttltilgut '-

U l g P A trsd

aT

t
Partea A-II trIodulul de rezistenJi al coastlDr d i r pic ur i la na\ l e .(]u 1 -> 2 0 m \a i i c e l p ntnt egal c! 25 crn3. otli Valoarca lnoduluhi de 'lzister!i t or m ut a 2 .5 .4 e s l c !a l a b i l A c i D d di snuti cn ta n t a dinl. r c s t ri n g h e ri (p l a l l (,rm c ) s a x di ntrc i ,.s lir ( ir es lei) r' fl :rtl ' !n d r \rrrn q c l " r. r ni s rra ti Dc lc r lic aln . e s te ma i m i c n d c 2 .m i n pi cul n p " u l p u p i ri n d rcs Dru ' 3 s i f P s t , ef l i \ l ,i m \i ' "r' r,,lr \ a d' : lar l! L l e p J ' e l l , !.i 5 l c l i r.i ' ' 2 .5 .4 s e \a mr.j o ra p ' opof;b ti' u1a r u t onn u l a l i o r al c u pat r a trl ra I' o a rt.l o r d i s ta n te l o r ' Coarlolc din inlcrpunli li !uI'Ia-(ltuctrlrr

Corp

t3l

d 1

disratlla regulamentari,I l: ioasiei nnsufatn ca distanla descliderca dirrtfc Puntile rtspecrne dar cel putin 2,6 ni pes(ajul na!ci in Dnrtri, dar ccl pulin ri egal ru 0,1i5 0.5 peniru cd.sl.+ dn|nttcr0,(n25 L + pun\r:
di n sr r pLnn.; tn r,l I f 0.001 | " ' rel P sl rncru I cilelicient dlermin3t cotiorln tah'lDlui

/ li!

flodrrlul de rczislenli al sectiunii 9,5:5.1 lmrls\ersal\N li cel Pnti tgEl cn: tt':r, A d,t! \/ D. lJr.')

2.5.5.1.
D aci costel ul ceD l rrl (zona l ) l i p selt ' .o:i stel e di n i nterpu.rtea supffi oai i i n zor in centl al i , se deternri nn ca fi penl fu 21)n a lI l

(r.5.5.1)

2.5.5 I

ril'{ld

2.5,5.1

Valoarealui,t3 va ii cel puliu egala dati dc lormule Fntru l,:[,'!" in care: cu acea l,-,. :0,d6 r...cind:
/l

1 lig. 12.5.5

t) -0,65;
tl

ld-h.-0,48 D L-." ln cazul naYelor cn o singuri Puntt iI,termediart valoril coeticie Lului /i, se vol adopta conform zonetorIIl fi lV. La na\le cu nai multe PnDtt' crL I);.10
.d

0,01 D'.. cind: .:0,;0i t, tt 0.3-r' 0,473D r',013:t Dir..cind I)

t)

modulul de rezislen\nal

coastelor din intefpunti (din zonele III ii rV) dr.pusc in I,up!.e,ri'.nii 0.2 L de ls pcrl.ndirular:r r,r'ra I,re(,rrn.i dl c,,aslelofdrn s'rprustrmtuii (zoni I) dereminal cu {olmrla 2.5.51 poate fi;i($mt Ptrinlnmuliire cu coeli'ient l l. calculat astlel: zo'rol. ln ,{i ll (in atrrr rcg'nnii .l 0,21, de la perpendicuiala Pro\a): a) tn (ldz sillemuhd Irllnsrer!flI Ia punl'g i'$'" doatn: k.-4,17 (t6lD)' dschidefta tratersei ct se prhde de capitul inferion el coa6ti exanrinat, Iml

ale lui l,-h se Val{)rile intcIIlIedjare pfin interpolarcliniarS. D,c5 sarcina delernrnrl ne nunlcr tlr:u,si lJ ca0il,,l inierior r'l rosslci isre mai uari de,ir neita i"dirrra ll 2d.2'1' aiunci lalorrea lui 13 detcrDrin^U cu formula dc dc inai suq,lirr " LinescarnA /,.,'. sc \8 mtri propnrliorr!1. cu ,or,rp!,indu-sc \aloateasa mini;1a. sd"pliId,r se i,cnlrL tal(ul \aloarea Ga b) ,tn .taznl iisl.mul{i lonltihrdlrurt: pentru coastele care nu slnt legde ft \.erse lDtirile:

tra-

?entrr

D\'l \ .-4,77(tb^l^l coastole llEte de ttrawers intdlit: ks:l'

.g

,zola I

daci -*- > 0165 .t'*'1; D

13,1

Partea A-lI

/ Corp
2.5.6.9 C apl ti ki supci oare al c coi slelor se !ar .\l i rJc t.i n,, l i , furl p ,,, ,' r i o. n,;r , im . i. , r l rx\ersel c si l i e cxl .i nsc Ii l l i l a rnargnrea jnt erj orfA a coasl ei (tczi 2.15.,1.5). ?.5.{;.:} La punl i l e sup.,i oaei (cr(l :pi i d i, lr \rl c carc acosl eaz:-r l afg Ia al i i re\i ) sc po: r t c in .dopta un si sten dc constr.r{j e i D carc 1f n! ei' " l c s. e\' i r' J ti r.. I i ,\,1; ,rl , \tp i , ,,r , I j. , , ' ,rr' In.i r_,,,r' r-1,:cpr,l rr1.. | i ,., l .' tr. , r r . r . l D cazul ci nd r,.l l l r bor(l aj s-a adoll l rt s;sl cnrul tr' :rrsvefs!1,i ar pcnl ru pr|Dli sis, ,. i j ,r..., l c ,i , r , i . , 1,r , . ' ern.r' l .n i :1, dr ,i ,l ll. r" l ,,i .l ,.r' .r,t, i ,,,r, .' 1. ,o' :tr1., . . . \ ol eri Li nde pi ri l a l onqi l udj l ral a ccx nl ri rtl. , piat i i i se sudeaza de aceasl .a.l n l 1' esl caz, i l illit 11ea !' rrseul ri socoti l i de l a Iunte \.a fi {:galn cu cpl pui i rr (l e douat ori i ni l l i rn.a co.tstci . I' fi nrl .rca c.peLcl of s| pcri orr. r lir . . asl el of (l e l f.rarfse tmbnn si .orcspnn.ln pr r , scri pl i i l or de l a 2.0.52.5.7 i nti ri l ri sl osatrri i bordajului in rcna ronrpnrti nr.ntIl ui Inothi :i Innrur i f.i .?.1 ' r, r" gi Ir.,a cornti fl i rnFr,r rl , , i nr ai i nj . osatura bor.daj ul ui se va i nti ri cu coast e i ntaui l 0 i ; stri nghefj . I\, i nnl i i nea bofdaj ul Li , de r eg|li, .oast.!e i nl n.i te l rebui e si fj c !ei l trerut t c. l l i mersi ,rrri l c coastekrr si mpl e dispnsr i ftr roasl el e i ntd l e se \' or. dctcrmi na conf of m 2.r.2 9i 2.5.5 u.l i ni l d scrrna de stri rghcr i. Lr narel e ( /,. i 0rn se ad lnit c sar nLr sc prcvadn .ors1c i Iti fi te:i stri nghcf l c'r coD di i i l ca rnodul ul de rczi sl enfar al .oa st ei sl i i e cel puti n egal cu:

=-0,50 dx"na <0,6{)...i3 j


0,18t+0,!6.

o,o89 r+

(lDd 0,6(1..:.1 .0,{15 \'aloarcr 13se dctcrlui I) mini prin iDtcrpolafcliniarI Daci suprasiru.tura cslc dostinat:ldepozitirii mirfii, 13 s. calculerzi cr pDlnr o jnterpunkr dir zonr Ill. lr ori({ caz Drtru Ii, nu sc ra adopta o laloarf mai rnirc tr 1. " nloilnlul de r.zistenti al coasreror din inlrpurrlilc zonei 17 (in arara ,onci 0.: t, de la pertendn.rilara pro\':r) la na\ele cu tnar multe pur)li. cr L)>-10rn fi i <'),0 s r |rJ,,r D deier.rinacu fouruh 2.1-).5.1 pcntfu zona IIL .a fir oii<c raz, ororlulul de rczisrenli 2l r,'/.lor'.r Ji r interni r(r )r ,.rn'a.tn,ci'rfi \" fi cPl pu!;r l. r i:,m:. "l. !.;.;.1 La n,,\.1" , r'ra, :,,d1 l,.n i. io",e r'lc drr :: dn 'o'rt&nJ, Il" r!.,,F1,.r 'nlprp,r de capnt aic grrrilor de tragazietrebuie iniirite 2.5.5,3 Coaslele de ia cxtrcniiitile ,(utfasltuctu'ilor se \of irlifi rstiel: .l l.a capetclesrprrttrjctufitor centfrte

l un{ i c ! l, ng, n re r

n,:,i n,,e.re o(f u,lt.*,

2.1,1.1) c,petelc tcuqii sau d!!.t.i pfelungire, ti cchitalerle fu pfirni (\ezi 2.l4.j.ii), :tnptasate in .egiuneaI :r punLii superiorre(!ezj 1.4.4-l) pc coastele, patrn distnnte reg\rl.nrentarc la de capit, vor a\ea odnlnl dc rezist|!l:L ogsl crL acela crut pentru conrp!rtiltrentelc dintfe punli .2 l,a c\trelnitiililc supr.aslmclurilor (eD IrJIp s.rrr'. /\c7i '.1.1.1.'r \it., iI rF!.i',',.,1 't. (efnrtr rnenlioDatna F ntii sut)erioare, dc la 2.5.5-3.1 vx,plica numai pe doui distant. se h cazul uDei supfastfucluricr gimeanrlermediarl htre aceea indieatn 2.5.5.3.1 la 'un qi aceeatudicati ir alinatul prccedent, cerinla de la 2.5.5.3.1 va aplicr rnnri pc trei disra.tc se

n .-lr'1+0.;-1a,, tdn3j
]i , ]f,

r2.5.7.1)

D rodul ul de rezi stcnl a{rl coastei coniof Dr 2.5.2. [0rn3]: rnodul ul dc rczj steni :i al coast.i iDt ir it c conforni 2.5.7.2. l cIn,l penl rr dislangr r'la\imi adn]isibili iri.fti coaslele int.i ri tc, [(In:]. numnnl coasl el of si n]pl c i nl rc coslele i nti ri te. rczisterli gal cu: al coastelor

2.5.7,2 llod hrl de i ntdri te \a i i ccl puti i r\ 3,,u- j

1rn R .,,

//J . l , m" l

t2. ', ; . ! l

2.5.ti lrrindcrca calclcl'r coait.l{,r din inrcrpunli ti srtmst eluri 2.5.1i,1 h caz l cild coasl.cle inlerpunti din sint intre rpte la p[nte, capc, Si suprastfucturi telc lor inierioaresc vor prbde cu gusee.Inltlimea r; lntirnea aresto. gsce sr dotermini co torn 1.7.2.2, tormuln adoptindrL,se iI n:1,8.

ll 1

di sl anta di D trc (onsto i nl !ri 1e. lnr li deschi dcrcr coai l ei j nl nfi te mnsrm t i pt coardi i nl re punl i sau i ntre plat or ul dLrbl ul ui i Lrnd (sau pl atbanda !i rangei) !i puni c,L (pl atl (,rnra) c.n nt11i do jos, di D (on,pa, ti rnentul ni a$i D i , In]l;

Partea A-Il unet Df es iln e a d e c a l (u l c o l e s p n D z n l o nre ioloanc d e n p i e g a l n c rr d i s ta n l a dj ntre L, iilocn l d e :c h i d e ri i I i i p u l l tc a srrpc' r i( iaf : i c o n tj n n i , l k N l m:l Coa s tc l e i n ti ri G s t L o f d i s pure 1l r ri: r r iinu$ c inc i d i s ta n te r| g u l a l n c n tAre s a u 3,0 nr . . r ,l i " ' rrrL ' i r' ' r' rr: i rrr' rr' l, a d i s p u n e re a to a s i e l o r s e \r l i rc se ar na dc Doz i l i a D o l o r.n l u i p fi n c j p a l i l oasi el e i t in; le \ e \ or d j rp u n e x s l te L i r(i t l A fi e' r| r' cr par t : r l m oLo N h ri p ri n c i p a t s i t l i e o torsti i r t nr il i. CoL rs te i t i n tn ri tc !o r a \e a i n rrl l i nrea i ninii e{ r li c u c tl i )u 1 n r 0 ,1 d i tr d c s c h i { ter' i sr l ,J I r' .t' l J i rr i r i l rr' r er r ' . ir " c , i ir " r r , ' i (, r;r' i rr' J 3, i n r' i nr ni' r lr r ' fl l l ' ' /' r " l i 2 m f u nir i n a ro d e c i t { { fo s i l l re i i n i tn i i c' rsl ei , "u l ilinr e. f P ht len z i i j c \rr l l r e g n l i r ' u 10 11 I n u l . rrr" c " :rs t,l " r i rrt!r;l c ' c !" 1 r f . \ o !a i r,' j ri e r\i rrd i n i l ri mr' r c' l o r t \ c ( le (o !stul or fu ! in egat i c n j n n n ta te d i n i n ' l l i n rt! i nt a' r it c . S t r i trg h e rj i s . \' o l d i s p ' rn e a s l f ct i nci l ' 9 . 5. 7. 3 J i\ l r ( . ' li, , lr " , ' . r ' l ' ,' rF /i :i Prr' rP s l Llx l . ' , . r d r lr lr ' r' i l rr' ,, \s r' r Il .l b rr' ' J r \:' ' Lrti ' pt \ e rti (a l n s i :' IL r rl e p :i l e rs c ' ' :l 5rrt' ir is r r ar i lDn l l i l n e r i n i m i j s tri n g h e ro l Lri \r fi innlln re a i n n n i i .o a s te i i n tn ri i c (;focrL r{ r li s iilea lnir r ii s l ri D s h c m h ri P..t1 e { i c n 1 unt tl ri m ic n dc { r it A fo s i rre a i ri n ri i c o rts l e i i rl i n i t e S r D frl a t D l n l b c D z i i s i r;!g h e l ui \r ii egnln c | ji rri ,.i rl a te d i n s u p ra l x ta p l atbe!z1i int co. r s Lei nr llc . T o n a l .tttc u ri l o r d c l ra l a st i i de l 2 . 5. i, 4 la n a \e l c c rr L > :1 0 m o s a trra bofconr bns t ibil dr jr lr i \ a f i i rta l ri 1 n Prj n u u l d i n rrmni i )arel c , 1I ll .n e .r .u 1 5 0 1 , a m o d u l u l u i de re.1 z is t enli al c o a s tc k ,r rri :i d e te t p rc $ ri s l a 2 5 2

CoIp

135

Corlslfrclia si dim(nsjrnile elemeD:.5.7.6 telor. in crznl sislemnlui longitudinal de osalurn 11 bor(lai!lri, conslituieobic('iullrne' extdin ,Din;irispeci:rle parla H-N.R. 'l PrvFlll SELE $l LoN6ITUDI2.{i Pti\llI N,\Lt)-Fr :,ti.l tlndul l de rrzirti'nll rl selltutrii tra svc.srle a lravcrsllot fi longttudinalelor uodttul de rczntenli al sectiunii 9.6.t.1 translersalc a trxverselor ii semitralerselor, in cazul sislemullrilra sversrl. prccun li al tonsitrLlitrrlclor si tr.rveIselorintirite, tn cazuL ;istemultrilongitndinal.\'a ti col pulin egal cu:

r_ff; r*,.t
d A t / -. di sl anl a rcsul atnentard, [n]; - toci nj i er)t.onform 263; ,, ti 2.t .21

(2.6.r.l )

deschi dcrexfl c,netrtul ui , ID I La sislcm ul t.rns\crsN l i ri rrl cnl s \a l u.r 1> iJ. l 81. ,\ccrsl i r l i mi tarc nu se aplicn la exist : i suD rasl ructuri !i rul uri i n cazrl ci nd re;zc e sul i .i enl e porl l \l t.r\erse (pere li longil ndi nnl i , coasLe i D l i ri te, P onti l i ) I'c 0.1 I, rlc la pefpendicul.ua pro\.i dcschi derer l ongi l xdi D atcl or, tfa\ersel or sir nplc fi i n.i te al e punti k)r descopcri l e, de r egule, nu \r dcpngi 3 n. La ravel c crr mai mi tl te P unli ct ' D :' 10 rn )i .l rr..:0,i j 5 rnodul el e dc rezist enli' J.r.fri ;,,i . ' ' r rorl r' rl c 2.C .l .l ful Ii m ic. orai e pri r i nmul l i re crr coefi ci enl nl l ' , car e se drtermi r:i asi l el : a) cind .l/, -0,6:), 1ir-1 ; b) (i rd ./1D < 0,0 val oarer trri t1 se det er m iDl eu l l fmntorrcl e l onnul : I,cIl r,r l 13\pf...l c si l enti l rr\r' :el e pu n( ii su_ prri rr" i n rrzul srsl etnul ,.i tfJn\\c' s dl:

;i 2.5.5.
dis p ttre re a s l ri n g i r rri l o r i n acel ati .:l c u or izo n ta l c l c j D l :i Ii l e rl e p e re li l or' I olan i' r es t c az r n o c l u l rrl d c r z i s l e L tn a l c oastetor' Drcscris la 2 5 2 li 2.i 5, pentru caz l ciDd lipsesc I t r in: t , " r ir , r ,o . . l , r,i ' )o ru l c u l n ' o d art s-r 5 l ri n 1 h e rl rrI i u o d r(i e\i sLi pr er iz , . t " n. ir.s r. doi s t nr r hc r i. , U ,rd u l r| ,l i rrl i . Pr1 3 rl (l r i rrgheri lor . pr c c r r r n l i i ri l ti me l l l i g ft,s n n e a nri ni l or l. r s a delem r i n i , l a i e l c a s i p c l rtru o l i zonl al etc int nlit e A le p e re !i l o r, l n c o n ro fl l l i ta te cu 2136 s i I I 3. ; . ' | . r:.rtl . .rr I. :i n m rn o Jrrl ul dc pq.t fu , . . . , , ,: . l . l n r \i Ii r er : . 1, I ' ' e , l ' trn 213 3 l d ? 5 .2 .l o . F i a L l i f . n m . ' i hs n ' ar' j p trc l i 'llo r tre n s a e lsal i ai nonl a rl i i pent r u t ar c x nl0r ' l- a Itn \c l c fL r d o n i ' i j tr' i el i ce, i n 2. 5. 7. 5 pr irrd .re a tL rb trl u i e tftrn b o u l i cavaz ona de lelilor ar bor i l o f p o fte l i c c , s e l a i i l i i ' i osatura lr r , l i r r r i. pi ' , 1 1 l rr' l e . i r' l r' i ' r' ' !

A, 0.95:. 'D

,I

0,0:]r l-0,05;

puntji suprioarc: pcntfu lor<il r!dinrrlele ) 0,03D+0,95; t,.D -0,5 -:' perlru Irn!a:clF inlirilo rl lun!ii s'rperioare, jn .azrl siste'nUlUi Linqilrrdinal:

/ 1 , .0 . 3 3 5 1

1,57 +1,05 -i
et i B

ln (alc{l sc va lua

> 0 , 15 .

J
136
FentrLr 0.ti<:<0.68
I)
i

Partea ALII l.alodle lui kr

Corp

s dt er r nin i p ri n i n r rF o l a re l i D i a ri . Ir .!z u t p u l i i s tp e ri o a f e e\puse . f r o punt r t t e n g n p { r 0 ,1 /, d e Ia p e rp c ndj cLi l ara t f o\ r . nr . dI l rl .,. ' /i .t. t: : | * rrrrrnrr rrn+ \ ef : r r e, i L n { i t rd i r,.,l c l o r \r Ii ,.t t. ti l ,.{ .,1 c u aeer a pr e s c rs p e n tru 1 ra \e rs . I ' p r' .2 /. d p tu I,e rt,e rd r.l l ta ,r p.u\.1 . I n" dlll, r l J F rF ? i .tF n l i rl r' :,\F j n .ti .f i .,r1f.t,. !l E F unt ilo. e\ pu s e \a fi (e l p u l j ! rg a l cu arel r F r es c ns peut ru rtrre rtj l a a c e e a $ i i te s {.hi de.esj , li{ r anr J , J ir , t re trJ \e " s c . llo d n l n l d e re z i s te n ti u l tra\ersel ol ) i lc , Dgit udin l e l o r \a fi c c l p n l i n g a l c n 12 cm3. 2. 4r 1. 2 T f a l c r:e l e p u n ti to r i n fc rj oare drr r eg' nr en pere ti l o r c u n i r tre L u i e s a i depl i , neas c arpr es c ri p l i i l d 1 a 2 .1 2 . , i rr trrvrsrl e pnnt ilor c nr e c o n -s ti l u j e p ta n rn n l 1 a !c L r ri l or prc_ s c r ipiijle dc Ia 2 .1 3 .1 :} -l . S . 6. 1. f , Di rn e rs i u n i l e e l e m e D re l o r osatn r s im ple ale p u n ti l o l p e (a rc o p e re a z i t san se t r ans par t i ui j l o a c p e ro 1 i .

dislonlo inke rolr-x) { did;r lo-lfi ;--ti6ritur -

. . , 1 0 n t 2 1 3 1L 15 osiilor grLipe roJidHqnlo iu de 'rln cqzul se mosOrh inlreroiiieexierimre


2 6 . 1 3 . 1I

dtslqntc orStontl

.l Elementeleo s a tu fi i s i D rp l f a l e punlilor pe car opereazn u t.s ti v u i to a re l e l or a1.ca a modtlnl de rzislenti a l s e c i i rtl i i tra nsversal e cel putin egal cu:

p - - : 1 1 9 he 0 .3 A r rl .rol :l .rn 'l ,2.r 3 r l '-r rr :.:Ji]


l

lar

Po

I
c p

sarcin1r pe osie, IkN]. InLrea{a sarclnn utiltr a autoslivuitomhrise repa izeazn pe osia ce ridici Areuratcai deschiderca elenentului de osaiuri,
dis t an l a re g u l n m e rta ri , [m]i : $r ' r nn i L n r.r Ii u n .,l .1 l 1 ' p U n t,. i .ntnI| n 2. d. 2. 1 . I |, r u I rlc ,| |, | ,r : /, : l :, ti \ | ,r_; t?

* ) ln

rF r,6 t7 t8 1,9

'4 -

vezi tabelul

ozul osiilor grr4e & roti d;toriq cu !- mdsooni inherolite erbriodre


Fjg. 2 61.3 t_2

dr$i Ii, roeficienti ce se derc.minn din figurjtc 2.6.1,3.1-1 2.0.1.3.t-2in runctic (tc ii raporLu' ". .2 Elenentel osatrrrji sirnple rle Inr. rr,"r p. I rr. olefpr/J sar' :e tr.,r.tr,rtJ \chiculelc\of rrerr m',drrlrl ile r.zi\t,.ntj,. ",rt., I j, L_ tiunii trans\ersale putni egll .|: cel It.--1 1-, l:.r.6 /', -r,.3rpai.to.l: I,rn3l /ir
I

ZJJ\

^ Po - sarcha pe osic, [kn'.]


Iil ti lin \'(zi

(2.01.3 2)

.3

,:, Peniru prntjle deslinale numri lransportulLri arrol'ehicute 1.a 1 a in cotrde sc srd.rarecca mai dezavanrajoasl aranjim a arDprcntlor pe elemltele osarnrii simple. t::for_ tu.ile rtecti\e din incovoier.a tongitndin:ltclof prntii de cal(ul nu ror depisi \ato.rre:r 0.4.23;r.4 rn zona .entfali a na\ei ri 0,7.235/.4 scctiu_ in nR 0,1 L de la axt.emir.ari.lnrlr: acesrr zonc, eforlurile adrnisibile din incovoirresc detcrJninr prin inlerpola.e Iiniari. pcnrl1r ceti.talte elenente *le puDtilor, pfccllm fi perrrLr cete__ lalte punti eforturile electi\.r, dih inri,vo,Lrr nu vor deplti \'aloarca 0,95.235h.

I
PaxteaA-II 2.6.1.'
trtblti. lilor. I D crzul folosirii autostitritoarclor. sh fic verilrcati Ezistenla osaturji plln-

Corp

137

2.6-2

Snxcinr (onverlnro|n y' punli

mcsnlu;. n.:trimeap se va adopta In raport cu densitalca,innllimea de stinire ti modxl de lr:rnstnrl .,1 in.'jr,.]rr,rii. ln nri,e.d/ ins3, \alorrca p nu \,a fi rnai micn decit aceeaobtinutn crl .iutornl folm lci 2.6.2.1. 2.G.2.3 In caz l puntilor slrperioare exprse, pen1..u destin:rle transporl nateritthrluilnnos ul !i al cocsului,laloarea p se adoptn corcsp!Dzitoare nfti ooloane de apn egali cu 0,7 din iniltnoea ,dmisibiln:r sti!lor dc cherestea sau cocs dc pe punte, iDsi nu va fi mai mici de 20 kNtn,. 2.G.2./i ln cazlll puntilor inrerioarc destirale perlfl lrdlrp^ll de nrilf fi. tro\i/ii. 'ezen'e efc. valoafea / se adopt:"Icoresprnztrtoare Inri coloaD apn egaln cn 0,7 djn lna'ltirnea de nrarimi dc sLjruift a ineircltrrii in interpnntca respectivn. Daci punta este destinati penLru transporlul incircnturilor cn densitale mar mare decit 0,7 t/m', p se mnrefle pmportional. ln odsr caz. pentru puntile inlrrioare valoarca p ll lltrhrie si fie mai rnici de 20 kN/mr. 2.6.2.5 ln cazul puntilor care au incnrcnluri snspendate de tmvene sau de longitudinale, raloarea / se v! majora corespunzntor

:.6.t 1 Sarcina cor\cntionrl: penlrn pt'nlilr snn(rio.rfrcxpusc se detcrmini f{:

+.13. r",,.(0,083L i

1.eJ. IkN/r',,1(2.6.2.1).

,/,,

corfnint psntnr pnnlile eliFnsc.. se dn ln tabelul 2.6.2.r. I-a ravele ctt -J,::140m srr{rinaton\enln,naln se deltllDinl ]a lel ca fi PcrtrD ni0,65< :- <0,8 lele cu L-.140rn. lnlotd:runa

r)

Tahehl 2.6.e.1

lliblu .upoloor! e{}ns!. lri pupa secliunii dirpusn la 0,2 t- de la pc$endiperioari erlusd tl pmlcq Plnl teu6! pe 0,2 t de ls lcrpmdlctrlam D$ct! d@sDlm compartin'entr ni n.

(bslt:hl ldrtmi eut 3i dunet{ Buruile eiiiutd I i ettj.lri 2 rl nrnraRnflrire etejulni 2 , Runrile etajr ui 3 fi rTe etljelor dis

,.6.2.6 Pentru p ntea superioard, punlile suprastnrctnrjtor 9i rtrfurilor, destinate amplasdrii nrciperilor de locuit si de serviciu,valoarenp se adoptl cgrli (u 0,0 din sarcinaconventionali dcteunirat:i corrrorm 2.0.2.1, daci nu a!l lost pfevnzule sar(iri mai D'rari,dar cel putin 4 kNtn!. 2.$.2.1- Pentru platformele Iui nafini p:18 kN/nr, 2.6.3 comparlimertu-

0 ,15 0,30

Valoril4 eo.lieienttrhi I

Cdflcl.ntul

i!6 re (tllrrlizn cu: ! , u= h I / ;

1t^

2.6.3,1 trInrinea* se ia din tabelele2.6.3.1-1 ri 2.0.3.1-2, 2.6.3,2 Pentru valoril interrnediarc ale des.. {rhiderilor ti.ale hngimilor navelor, mirimen k se determini din talelele 2.6.:l.l-1ti 2.6.3.1-2 pr;n irterpolare liniari. 2.{i.3,3 I'lirinea r pentru longitudirulele puolii superioare djn afara lui 0,4 I ln zona centrald a nayei, poate fi rdusi trc?tat spre extremitnti, pin5 Ia 0,1 a. Pentru extremitatra prova, mnlimea .k se poate lua cu l0%, jar pentru extremitatea pupa cu % mai rnic{ dccit valodle indicate ln tabelul 2.6.3.1-2. 2,6.3.4 Pentru longitudinalele puhlii srperioam. inlre descl'iderile mari de putrle. mErimea * pe intreaga lumgime a navei poate Ii c 25% rnai micn declt aceeaindicati ln tabel.

n h

Z0 si Zj

= 0,02 /,+0,45 plrN ?ona 0,1 1- de la perpendicdnra !roa{i 0,4L2 a+0.,1 penrh zm{ (l),1_..0,2)/, - de la perpendicnhra Drovs, In alr'ulnl lni n lotN r, nr !c r! ha o valo$e tuai mar d 1,10m; ex- distnnt. tni.e pun1e. NldioalA pusn si lnin de ]luiire d \arn misnratn h sectiun rnrdtri ti r.s, lecli! h secliuna co sld.ra{:i, Inlotduna go> 1. Pe nt r n Dnniei t eLLgit , : r s e , l. t . r m i n n najdtrxl \al..rea lui :0 peJrtitr puntcr erpcrio..n o nrlllime. leleti.

18,2.2 In cazul puntilor superioare expuse, destinire sl taanspofie inclrcAturi pe punte cu e<c.ptia tnaterialnlri lemnos (ctrereslelol) fi a

,il

ii

l,

7
138
Partea A-ll CDrp

Tabtl l 2.6.f,.t-l
r lnnclie de d6clldcre! n 'l A d e l n t h e a n n l e l respcclj\!

Donumir.. cl.mchtel..

1,0ar
'frlldsele )i scnrilrlrersele puDlll snldio$o, h nrYer' perjoare erpuse cu o singrfl lrntf. pre$n )i lunlii ln nr ! le eu dof t s l m ai D f l t e ! u n ] : s l p r n l i i l e t r 8 n pe O,2 l, de It Perlendicnllft !rr\. Iden, rle ptrhlli srpcioare h nxlclc cu doun ti ndl ld.rr, rle pnDlilur slprast.n.ltrllor dli prnnll rtrj-

a1 lo,5o

\52 127 147

?.15

snpr.slruchirtlor .hlrrhi 2 il, dt Idd, rle fulilor doiler el.. entj trl .uLtrrllo. asemenc!, ale primtlui, ^t

'l'l
I
191

127 140

I - < 40 r n l,> \io ^ 'lr!!..sc lntnriLo llc lulit.r irp$loarc k nlrei. dorl 9i mai multc lunli $ lrlrAstruct!.n lLngl

pnnt e. . r lnd:

21C

.n rvnrd;

r58
1 !.1 191 201)

rden, rlc llxlilor

t.ftrjor.c,

Trlrhl

2.6.3.1-i]
,l hnclie de dcschiddea

I r ."L l. d. ' L

oi, s ' n r F c

".,;,,",..",,,.,'",.,
Lorgitrdnrale pnnlii sllerioare ti lnnlii sulra31r"'r"rikrr cu lnnainr @ > 0, 15, pe 0, 4 I h z . r . . c n l l s l l . ! r r e ' F t n l n :
i,'l erl uJfr l tt 1rr ro\t 0\i i rd

Veritlcarea os&tnrii punlii duPn nlo' 2.6,4 rncntul dc inerfi! al lctliunii lransr'ersrlc 2.C.4.1 La navele cu L>60 n diroensnlnile loneitudiD.rllor, lrn\cIsettrr, scrnit.a\erselrr ir traiersebr intnritc ale punlilor supcrn)arcdc de rezistnti. detenninrtc .onform prcscrjPliiior la 2.6.1 in zona 0,i L lr nrijloc, intrc bordrj si deschidrile mari ale p|n!ii, trebuie \e ficate si rrirr lno entut de hcrlie rl secliuniitor adiliolall inclusiv liiia de trtbll iransreisate, llomerlul de inerlie al scclnrnii 2.6.4.2 lfuir"\er',,1ea lonJ;ludin,'lcl"r PUn{ilor suPrrio-fe dt' rczj"reIlj pc o.5 L L. n,ijlo.,rl n0\oi va fi ccl pulin egal cu:

deschi dcrett l .rngi tudi nal ei

delem r inat i

. ,.eo sr., I! r"..1 ]t,

(2.t].{.2)

ronlor 2.6.1, [m]; .rir seclirnii transle.srlc a longitudin:rS Iri cr li,lje dc L3,bli xdiln,nali, lcm:]. ligiei idi!n,rale *:rdoPte egaI-arline:1 ll cu:t(eea indicntndc formula 1.27-1-1. rl tl9 r' tlulrl tln r(7isrer,(:, pu',lii. Prcscris lr l 5.3 pentru 1:1; modulul de rczistenli efcctiv al punlii *l in.aport cu nlnrgiDcl supesupcri{)afc rioari a tablci hcfimare in dreptul bordajnlui, lcn]'3. in locul raI-r na\ele cu L-80 'n po'ruilll itiltvl sc roloseiterrpo rl 'sd/sr, lu crre: S0 - suprafala senisectiunii tr,lsrersare

Pa ea A-II 3le longilrrdiDale lunlii dc cahul n elemenlelor 2.9 1.1 [)enlru 7, I. i3r 5i - s'rconform lcn,'zl bratita erectira a st;i(ecliunii trrns\ersrle a ilemertelor loDgitudinalea punlii de calcul, ["tn']. 2.6,,1.3 trIomentul de inertie al secliu ii tmnsve$ale a traverselor ;i semitraverselorpuntilor suD$ioarede rczistenll pc 0,5 L la mijlotul narei va fi cel pulin egEl cu:
i

CorP

139

deschidcrea trasefselor. intnrik (onforrn 2.0.1,IDrli intnrite' {ml: -' dista la irtrc l.ravcrsele Im]; -- d;sianla iDlre longitrdinale, mone tnl de iicrtie electiv al lorgitLtdl alelor,Icm']. N:i[13^', 1,8(^ 1)]. ParamtN ;. se detelmin.l cu:

r.=f, r..ro-,, r"*,r (r)'


I -

(2.6.4.3)

7 :2.xn 113af "t\" i S-vszi 2.0,,1.2. rezi 2.0.4.2 ll l ri rl'a I-a rilele cu -L<80 m in hcul raraportul so/Sr; pofiulni 1r:/w; sc folosesie pentnr So ii ,S' rczi 2.6 4 2 Pentru \.alorile ).>1, N se detcrrniui la lcl ca pentrn I r. Pentrr' .onditiilc referitoale la con intirite vezi 2.73. strnclia traverselor

contorN 26'1, elementului deschiderea tmt; a invcli-

ijl

, raeor r u r grosilneacfccti\'i intre

$ului prtnlii Si distanla dintrc traverse, s lmml si a Int]; caresc adoPti.rgalcu I pcn- coeficicur f toale I ravcrseleii scnitravcrsclc pre_ 1ru in\azrrLe.u 2 srLrmrt nrulle rcazemc trinediar. Pentru tra\ersel care au numar un sinlur' rcazem intermediar in planul dianeI tral \;loare:r coeticiPntului cc rlrteInini crl aiutorul formutei de mai ios, in firnclic de mnrimea raDortului deschiderii1, care este cuprinsi iu interiorul decupnrilor mad din punte $i dcschiderefltotali a elemeDtuluii

2.6.5

Lnlnrarca

rrarcnclor

.rr toa'ttlc

f-1

0.8t-:l \ 1l

t 1- J ' 2

, I< G:4,6 _\j-1.; 3,17pentru !9J < 1,:1.

IaI

Ir l

I;I

1+)

g.$,5.r Dirnensionarcx guseclor cc lexgi traSt .rL coastelc facc duFn formrrla 1.7.2.2 \ersele luird n:1,6' iD tuurlie de 1l'al 1r:rlerselc,r i'{rntru ur!le cu o singurl P nte' |iroarec cex r"bi mar" in fonn rl:' sF \d ir'l_oducc a lui 11 al Lfa\erscisru al coastei. La nalele cu o singurn Punte i' cu castel centnl, cele nrentionate mai sus se felcrl nurnri la imbin:rile coasielor -de la extrelrorrorn c 2.553. lnii!1ile castlutui Cratirn.r g,r'celo,nrr \a li mJi rni" 9,6.3.! qrosin1ea irirnii trarcrsei De ascmenea. de 0.8 ori se r:c,r inieplini conditiile prcv:izute13 172'1 2.6.6
lmbinalt|! tralcrselor o ':urcnlii

"

-1,52\!

i rI q /\

t+l

o,zz pertr.!la>1,:r

i-rl

(+)

2.G.6.1 Conslnrrlia decupl lor pentru trcincerca tn\'rsclor priD currti trcbuie si {teplineascicondiliile de Ia 1.7.5.3 ri 1.7.6.3 Dac?i trarerselc se inirerrp la cu2,6,8,2 rerti atunci imbinarea traversetor c! curenlu se ., ir,"" prin Susc(. dc :rmhel. pirti Jl' irimii crrertuhii. Lilimea guseelor, nrisuratl in Iun{rl lra\ersci, se \a determila in codormiiate Pc de crr nrcscriptiile ta 2.6.5.1. inillime grscele se ior rrinn la platbandx curent!lui' "xLinae iD:ntinlaacurentului este nai Dacalnicn de 2,2 ori decitinnlimea tralerselor'acestea se yor suda de inirna curentului' iar grsecle de platbandnii de inirnn. Dac, inil!imer curcntllui stc m mare de 2,2 ori decit i ntlimea tralersci' ittunci Lravrrselo irtrerupte la curent pot si nu tte s date de inima irrentului, ci se vor prcveder numar gusee.

rapo*ul inrre grosirnea determinltA i:u formula 2.9.2.2-1 !i distanfa intre traMomentrl de inertie al sectiunii 2.8.4,4 1ra\'rselor inttrite ale Puntilor de calcul pe 0.i I- la mijlocul na\i ra fi cel pulin egal cu:

I .|'r.i . l .ill r" *.t 1 0 0 \ a rl a


ld care:

(2.r j.r .4r

l.

r40
2'6.7 lmbilnroa

A-II Par.tea
lrarcrselol lntArilc (u /i. '

CorP
160, pulru punlile d ilKilcrxt (inclusil cele expusef dstirato inctrr'caaurilor pe Punte; ',:, \./ l pcntr,r l,rrnlrle supcri"rre exPrle

Dilnensiunileti consLructjaguseelor cerintelorde la 17 23 ,si1 7 2 4' vor corespnnde 2.6,8 Imbtusloa longitudinelelor d' punlo

l,

Construclia decup:rrilorPenlru lre2.6.8,1 aerea lon{itudinalelor prin tra\ersele iDlirile 1 vor corespunde 7 5.3 9i 1.7.6.3::.G.8.:! L,a.a Iongilrrdinnhle:' intrcrup rn dreDlul nerctilortr"nqrer*aliclarsi r\tszi I 7 l :l) atu'n"i iap.rele l!r sc \"r prind' de l''rcri iu u'rsc...li.iu.c pF arnbelcp.rr'r ilP p(rtrtrui -'i i'l ,icehri plarr. Sc recomauil.in :petial rrr"!r!rFl unui guseu contin u sudat la decupafea 'espG tiv! din tablelc Pretlui. IDulLimer $i luniiirner A'rseului 5e delermini.u formIla pre\a/'r'a lr 1 7 21, 3'l"p tind r _1,8. Cind lorgitudinalele se intrerup la Der(li. aria se.(iunii cusSlurirsrrdulc t!r' irn;i;i';"."',1"u p"r.r.tc, pfecumJ car;rul rronral al lo;ciludin.l;i,,lrca r,e3''P dio rrr'ni sc suaeaz, L p"ret". \a ti egalxcrr (el luLin l 7: dtrt aria seriiunii lrans\Frsrle3 longirudinrlcj llD TIIAVEIiSII cuIiENTI, 2,7 RA}IE GURI DE ]IT\(;AZIE CAPAT $I odulul de rzistortlt nl scelirnii 2,7,1 a eu.entrlui itrns{crstrle l{odltlul ale rezislenf! !a Ii cel pu1& egal cu:

si puntea l.cugn P q2 , de h Forpaftdi culira P"n'a 0 '3 < &r< 2'0)i t" = 1. Dertru reklalte zone ate puntilor ex' p"'":i Jlc Iurrril"r de incarcare' 2.7.2 InlIrirea{uronlului

lrodulul de rezistentn al s?ntiunii 2.7.2.1 traL:\elsrrtc a f,rreDlr,lIi \3 ti rnaJorrl dacl o,rntilii nr -inr di't u:i rrrr:l srit, illul pe puntile lLrperiozr.. "i tinl rlr!,lrsJli de de$ hi'ler'a ln arcsl caz. nrlrimii P dnr lormula 2.7-1j se rd.ugil laloirca .\]' calculati

- r' ,
/i

1 I.1LN7*' 1
11)

(2.7.2.1)

l .l i dl l cr P orrl i l t l H ' t' di rP U s l a u dislant i dc p,,n. rul d. sl ri j i n 3l curcD rr r lui egl) l: cr 11t ai n turgl uea deschi deri i ' l ,0i r!,; pvnl i rul esl c Ji .pu' l a-o. dislln{d ,l e sl ,ri j i n al crr| Fnlul u r ' 'Lpr r n I ' l e t' , n' u I I2 di n l rrngi mea dcschjt ler ii i rl e IIi i -i

N-

w.=ff, r"*r
ln -

(2.7.1)

latimer medie . suptsietci punlii. susli' nujd de respPcli\ulrufenl inclr'si\ gurile magaziilor de mirfud, situate in z'na considerate,Iml; maxime a curenlului. misu- deschiderca (a\cle pontiraln inlre axcle reaTemlor lraversrlor de la capalul litor. nretilor, suriioi de .asaziel. [m]. Pr o.l L dF la ucurenr prova deschiderca ierpendiculara -lui va deptr9i 3,6 m; nu - sarcina convenlioDall, [kN/m']' confo n 2.6.2i : (kz,

lezi 2.8.1.1i /sir- \eti 2.i.1. Pentru pozitii internediare ale pon.ar'^rru. lui A sP , al.ulrszA prin intcttilitor, polare liniarn. Dl, 1 'P lrrn'Il.Ita ln'nrciluri sus2.7.g.r trr.rrse. arurrci (rrrentii vor ti ln.az. nririmFi p din ronnuls ".',Ar'",t" iai,Li. t" ",*' 9.81D 2.7.I trebuie sn tie Illiriti cu: 'D masa tncircnturii suEpeDdatede lefsi,ltli I ri b leri 2.7 1. 2.7.3 Prolilulcurentului trebEie tra-

La dimensionarea curctrtilor rspectale urmitoarele conditii:

, \ : 47'

1 200

pentru puntilc exPuse $i Punlile

indllitnea inimii v. fi 'el . pu\rn .l 1i rrrrFDrulDi na\elc coalacLr0,rri din deschiderco c!.i l>Sn. ri ,el pu(itr 0.01 din descl'rdr'a ctr f,- 60 m I'entIu.\crenlrlui Trnlr! nrieLe L{rriirlermedirrc sle lui L" InAltImea'$rmu rP ljniare; deternrini pfin itrterpolarc .e grosimea inimii la fi '.1 ?utin egali

deslioale spatijlor penlru echjPaj rj pasageri. In talcul se vi lua i!lotdeauoa

40<r< 160m;

s:0,01 ft+5, [Inm]

(2.7.i.2)

Pafea d-II

Corp

lC1

.l

iniltinea adopteti r inirnii, Inlln] Lr na\ele cu ,-:30 ln grosinlea p.rlF (.., i4^p'c cgdlii ,,r dr,,simp. 'r!i r\Llisuhri punlii (\ezi 9i 1.7.3.2-l ri 1.7.3.3). lnlirire$
-i ri (liz if .

profil{ldi mrentulni

conti Lc sit'ratedeasupra punlii ca injna ramci, irrfl,,:i\ , ril..ntdlc dc rialidi/ .. .i "errur;le pLath:udr, tiDhrdu-sc scamadc dec[piri pr.cr]rn ii dc riiirr de l.rbli Nditio al! I in\disuhri puntii (\'ezi 1.2.7.1.:l). Conslruclir frDrelor gufii dc magrzie 1.i trebui si (oresDutrdn DrcscriDLiilor la do 2.7.8. 2.7,4,2 llaci rarna loDgitudir)rli a gurii de rnIr]lrzicill interpuntc tile kr si de cufenl, modulul (le rezistenli va Ii .cl putin egal col (2.7.6.2)

iir m nlu i r.r fi i rtr' rri t c u D e rru ri d. s au J t u s e e(\e z i 1 .7 .3 ). I I l c . z u l p ra ri l u l u i a s i D e tri c . di n d o u ai it r doua 1. a \c | s c , s e \o r p ftv e d e a g usec. L :tj I : : r gus eului l 1 l n s u ra ti d e h i n i l n i p e tra, \crsi, \ ' a f ; c gal: r c u c c l p u l i n l n ti N e a p l a l b c rz;i ,n renlului. Nc Nu ri l e d e d g i d i z a rc s ru g tl 5e]o :. \or r lis I } une in d fe p l l l rrp e tc l o f g u s c { rl or de l a im Linir e: r c ur e ri . Ire rc l e tra rs l e fs l l . In ceea i e pr ilc s l. s uda rc ! SL rs c c l o rd e p l a tb a n d r cri -

I ' r indc re a ttrre D l n h i d r

p e re l i i

/i, ,, p, 1, se delermini co;lorm 2.7.6.1. 1;rosnea inirnii fanrei in lt.1,s((rz lrebuir si lic oeali cu cl pulin o srliirre di inal'ihe .i In,. .,ti dc lr IlrUirp. ., i", i ' oara I trarrrsci puntii pini l.r rnrrgiler inlerio.rri a r.rDrei. plus 6 mrn. 9.;.6.:l Ir.ir..il" r"n"l.,r I ir dr r,,:,g.,zic. care irdpliDes{r arela(i timp si iunclir de in cnrer!i, !or li iniiriir rub pnnlc din douarin doun tr3\'crsecu hrac}elj a\bd grosinrca egxll cu grosjrneainirnij. Accfli br.rcheli se sudeazn de punlc si jrima rrmei. Sndarca bra(hclilo. si tlatbelzii .aDrci se face cortouD 1.7.5-2. ilacii rxmele 1,)ngil.rdin.rlc, rrrc inIn,',s., r,,Itii .,,,:i,t . t,r',t. |c tfrrc.'l prir,. cipil Jl f, .p lrl,.'. ,1. \,.f ,n l,|i .., ti, \rijr.c ' pe o djstanti dc cel pnlin 2 iritcrlalc dc coaste, dc 1r (apetclr sufii de rna{azje, cu reducerea trcptal.i a iril(inii k,r. ln Loatc ca, zLril.. ..r,rnl. lo il, din:ln \of lr Lif. prin.. ,lp Irr.r,l" rrrts\er.rlr !1. $ri'or dF r,,dq1zie tj prevnzute in loc rile de prindc.c cu gusee diirn!nl JF l^ nij f, .r|l :lljr torinl , o'nboi,lalr r1r,,r,l:,lF lir. .,i n.{resr\ ..1 '.spr,n/ilo!rc. plalhcnzrl. lib.n ilo imcl,,r long;lrr,liIal. rr lrans!er.ali :'lc cu'il,,r dc (,c/i L;.5.11 (lrosim"r Ji.'r,rr'ul'ri \r 'na6-rie c ti cral,, ' 9,,:iI er cea mai rnare a platbcnzihr de care se sudeazi cap ia cap. 2.7.1 Tralcrsple de raplt rl0 ..turilor de

I nir t r il e c n re n l i l l rf s e \ o f s n d a dc :,e re lii t r aDs { er s ! l i s i s e \1 rr p fi n d e (l e a cei ti a fu gr s c c f lans at e , s a u \r)f l ; p re l l z u te , p e m ar :j n e r iihr r i, ( u pl a tb a l l d i s u d a ti . Dnnc n s i u D i l e ti c o n s L N { .1 i a g L rsrul ui i ,r c or c s pur dc c cri n te l o r d e l a 1 .7 .:1 .3 1 .7 .2.1. ti I - a lr a \e l e o tr tr4 0 n t, c u a c 0rdul :l Ffi al al I t Nn, g u s { \' l c l e d i c a l e d n i l rc c u reni i -i p cr c li pol t ; inl o ru i te c ! g n s c c o ri z r)n ta te, ob rrD Ut c pr in r na! ir e a :n ti m i i p l a i L e rz j i c rrrc ntul ui :i r In c ul de pr in. le rc . (]u s re l e o ri z o D t.rl c\o r a rca: l ir linc a, in lo c u l d e p ri D d e re l a p c .e te, cei p u ti n egali c u d e d o u i o fi l i ti m e a p l a rb e rzi i l ulgir nea. , c l p u l i n c q a l r c r, J p (l ,,,ra o ri !r i rma r t at e I A t iI nc i p l a L b e n z i i (u fe n tu l u i . 2.7,6 llarua lon{titudinali B lt{rii gazi. tn crzul (ird lnlo(uic;tc (ureBtul da mc.

:.7 . . 1 Dac b r a ma l (,n g i trd i n a l n a g u ri i de n a g az ic s if uat n p e p u n te a s u p e rj o a ri d e s chi s! l n d .t l' ner t e $i hi n c ti a d e c u ftn t, mo d u l u t de .rzi sienli s atf ic c e l p u ti n e g a l c u :

ll

1.2 -l:.

t l' ^t 2

lrmsl

(2.7.6-1)

c,)cfi(ientconform 2.7.1; r sarcinade calcul.ronform 2.6.2tinind sanra de prescripTiil t' 2.7.2.2; de lilnnea nledi a punlii, suslinut, de ra ' r,,' long:l,rdir."la { fji JF r,,agaz i.. d in.lrsr\ d.. pjlrea gl"ii d. rnagazrp. Im]: lunginrcagurii d magazic, [m]. h mod[lul de rezistenln al lamei !urii de magaziein Afar:r elelnentelor de sub punte, se inelud fi elementele longitudinale

2.7.7.1 Daci trave|selede la capetel. gur! lor de magazie sint sustinote de pontili dispurri in plannl diametral, lnodulul de rezistenti al scctiunii transvrsale va fi cel pulin egal cu: 11' ._ ta i,tr,r. Irnr3l r2.7.t.rr /./{/Ltrrt

/r

ilrrilllF tmt;

.liI r, ISiIr..

:rfii 'lF rrr(rzin,

,r .- lititnea mdie a suprsfeli ststinutn de rurent, mlsurati la n1ijlocullunsirnit 1r,

I'nl;

742
11 -

Pal tea AII


inn) it a l e d j n d i s ta n l a . d c l r i ral ersa de c apnl ! E u ri i d e n l :rg fz i e . l i n i l a ponl i l ul ur r nit o r s a u l i rn l a Ie rc l e l e tra nsrcrsal , [.]: s u sl i nnl c dc I ilnn. a !,e d i e N s u tu i (l e i r c s pc c ti v u l (u re D t i n T o n r s i l u ati i nl re 1r t ! el.s a d e c 0 p i t ti p o trti l , s N p.rctekl lr NDs l c rs a 1[!,]; , s ar c in a d e c a l c u l , fo D l o d n 2 { j .2 , LkN l ru:l : jr r lnit a tc d i n l i l i rn .r fu n l i i i n .l f.pl ul g t r a! er s e i & 1 a { !rp a L l L rl u ri i d e t)rag' ztc, [ ' n] :

Corp Guscul lrcbuic sir fio crilins Pe o lurg'nrr: 1>0,75ft penlrr /1",<315 N/,nDii NrDIdz; l> 1,5I pcntru R", :J{r{l n ll., frrn0i de!s,,pf:rp,,,rlii.Int! irrnlfinrea snpcioarn a olclului ulilnDita de cLngcrc u lizat lX:ntf puxle, INinnt']. L\Ur(icfe| 1{ grseulri Pcrlru 3li \rnrrt:..::t?,'.:190 \irrrrnr so (l.tefurirrr-r Plir in i{ rpolrre 1ini,.i. 1n r:rzrl /lar :ili \brrt1i. r..sle grinc sc \or sr(li lr inrcliiul pulrlii pt o lnr'$mc de ccl pnlin 0,1 nr dc lx.:rtclc. rn n1u{:hiile }fchrcfale-l)rclu.frl.(r ertrtllrilarlilorrccslof {!sec dutn tu(tnrcr lor lfcbric s:i fic cxt(ul'tti rslicl hrcit si sc rsigu* o frfordatr 1irr. Ill|nclc lo,rgiludiDalein zolll cen tralar. lrr\ri \'oi ii (onfeclion!lc diti r..l:r{r olrl (i ii 1)urie. dc.rl.ul dirr ron! r cspe!li\ii 2.i.9 Irlirirr{ r'rn br nurilor d. rrur{tAzic

,,

p i

Ii I, -

:1rr 3l0l : \:/

lh

0.,11 l l

\tr

l:lnner l{urii de ,n:'gnzj.,. ln'1. Inimilc l.:r\(rselor dc frl),"r1 ali' ij|r1lor ,1" r,rgi/i, s. r,qt{lil..,. ,rr D. \,.ri i, l brarhe!i conlofln pmscfipliilof dc 1a l.7.ll. Djs
lJ ir ( i , l; I lf . l r' fl .l r r' r | ' l " rr' i ' ' l .l ' i :,i " :' a 1, 5 ] n. h c rz rl (i n d s c rr)l o s o s c l l e si sl cD rc de s l) r ijj, L a lf a \c fn to r d c c :' p i t N l { g ufi l .f dr lllagaz ic . r c z i s l e n l a l ra rc rs c i n I trc b xi e si i fi t' nr r i m ic i dcc i l a c c e a i n e { z u l u n ri s i n gur P orrl i l ir planI l dir me t | !l . ! . . i. 7. 2 ln i ,l ti m(,t :,i l i ,ti rn c r g u s c .l o' r.r\cfs c lor de . ap n t a i e { u ri l o r d c rn a g rz i e \or fi cel dc (.1)' i l pr lin r g. t l. ru i n a l l n n f:r i fr\e r!' l ' r ir dr et ) ir l b o rrtrri u l u i . 2. 7. 8 (l o n s l rn c l i r rrm e l o r g u ri k ' r dr ma,
pf

( i ro s i ri o r i n i i i i l !r rtu re l or i l e : 1. 7. { l. i r' . \., ' i L.,i punl. , , s . r p ' fi r d .. l :' l

\alori: decii Lrrniitoarele s - 0,2 r + 3, [mrr] pi,nir! n.\.lf cu I < 3l |r' Totodali ea rN Ii nrri rtrre cu I mnr decii grosimer lnblei puDlii din ,oDr c\rrnirratari .\ ll nrrn periru nr\el. cI /-> il{) m. ale r.1PenlfLr hrD$iDi jrIlefrn.diNfe \ ei. g.osnnile detefrninilfil intrfpolxrt liniarli. se |cnl.ru nx\cle Lr .rfc opofttliile de se n)circareidescnrcrrc in. fi cu grciic.clt \czi '1.1.2. xle f:rnrclor sc 2.7.A.2 llxrginilc superio:rre .' ,:i L,r ', Ij! . irrjrr .nr" ' ' ,r l,li"hir.iir. giditalr sulicienlntablei. nlarginilciDieri{)aIe al. ranrelorvor a!c. muchiit(idinsprc gLrrudc ,nxgazie rciunjitc. 2.7.8.3 Itanrele dispxsein continnrrea cu rcntilor s3u 1.l.a!crselol capit ak: gtrjlor (lt dc prescriptiilor de magazie, trebuie si cofespnrldn Izt 2.7.6 ,\i 2.7.1. ln regiuneacollufilor gufilof de nlagrzie, disprsc pe pnrtca superioari de rezisc tentir, in zonele indicate la 2.C..1, petclc ra nrelor longitudin:tletreLnic si fic sxu it)doilc (l.rpJ '.I1,, -r ,lp.rhid.r:l'| (Iii d, n:rg "i' 'i sudale c.rp la .:rp .u ranra 1.:rlslersalt ,sau s. dcpnseasci oolFl gnrii dc lnagizie sub ror'nn de gusee.

ItxD rcl c grdl or dc,nagtrzi .. a . I r or (l rasnprx puD l i i esi e urri xr a! e sI r i ni l l i nr. n r r \ 'r r i , ir r;.,1., ,,r r,.r: rr !u fi t,rn\i /ur(..r ri .ri di zr.rr ' rr" rrr,' 1. rl i :l ,r' c l - ,r | , ' r 'l r '. . i; r r l de Inrfgi nfr supcri ol l ri r ramci . ya ti exccLrl ati dil plr l\eN r' .ri bN ndn cx bul b san di ntl uD al l proi i l . ar it d o l i l i l l 1e dc ccl pul nr 180 rl rnr l fntfu rl rr el. a\ hd ' ,.r.(i rnrr ,l , r' ' ,l l l ' i .d l' r r - 'inr ^i Ii l l i rtrti tr prol i h! hr i lor t e ramcl o..sl c rnai nri ci . ti fedusi l , i nsa\ nu nrai P ul i rr df 120 rn nl I ) acir Itr| gi mca famei estc r!ai nl are de I nt , int r e nr\Lra ofi zonl al :L si pnrl o l fttrD i t si so l, f e. iadi s.ru mol l l !nti , i ar dist ant a br.rchcl i l erl i trl i i rl re ac{rtl i a nu l rcbri e si i i c ri l ti i ri rar c dr 3 ni Lel i nea nrorl l antul ui \r i i cel Irul i n cgaln cu i i i ti ' rra neI\rfi i ori zontal e. Jnti rfi l urj l e mnrfl of g!fi l o r de xr r " (.zi c l l vi nd o i rnl l i nrc nai marc dc 0, 9 m , ale r.ruel or ua\el or .l sti uatc si ri e i rl carr cr let i des ci rcxte cu grci ftrc. precutn ;i al c Iame lor gur ilof de rragazie dotate cu (apacc ntetannre fa( obiuc1nl nnei exrmi nl ri speci al c di r prrter lb"I t . D aci i pe crpacde grri l 0r de Dr r gan sc transl )orLa f onlainer e ,i e {:ste prc!i zrt ..,rr l , mne 1Lr r.,ur.rrr(i i ' l i ' 1,' r i l { f : 'r ', i t u r l de magazi e) di mensi uni l t cl emcnl .l or de t nliri rr a i ni mi i rauei gu.i i dc magazi e trebuic asl' fel rdoD l .ate l nci t sI se thai scrD r:rcn ele pr cian fortel e ori zontal e de j ncrl i e al e mnrtii la r uliul nal ei . D i nensi uni l e el emcnl ol or fi conslr uclr l i nt:i l uri l or, i rL acesl .az. consl i i ui c obie. lr l rl rci e\ami nn].i speti rl o di tr pafi ta I t NI i. 2.7.10 rl nl i l al i t C onsl rnc!i i r:rnr{ l " r l roD rb t l', . dr

(i rosi nr(r fl l l l l ehr l r.rrrb.l o f ( 1t r er F 2.?.10.1 i l i l .,,rc Jo f. l ,,| | ' r.:' b' i l " r.,r l i h. l. , . r r r , , al e supfusl ruclur ilor sipe punl i tc dscopedl

Paftea A-Il ir zon:r0,25 l, de la pcrtendic larn pro\i se ridurrcteivr ii cel pulill cgtli c'r:
, - - r j. 03/ . 13, 0 s m m p t. d ,.q 1 6 5 n rn (2 7 1 0 1' 1)

Corp

113

S.7.1:.2 llodLrlnl de rezisleDli rl lra\crselor in consirl,r xl cotstclof ililililu din secliuDile fi jndicate in fjgLnik 2.7.12.2-1,2.7.12.5-l i' 2.7.12.5 !r li cel pulin rgNl cu: 2 - J! secliL,rer\,-N, ;i N" N': ll'',==rill'rqi.lcm3] lr secliuneaQ,-'Q, ii Q, Q,: 12.7.12.2-2) (2.7.12.2-l)

r j, 005. 1. + 7 .i In n r p t. d ,> -1 0 5 ri rn (2 t 10.1-2)

l r.rn $ re r h i nri ' { lir m c t nt l i n te ri o f s a c ebl lnai n ra ri I' s e l l i l n i i , [D ]n t. ln ac e s i c a z s > 7 rl l m , d a r s c ad: : r r \ . ' , t r r depl ! a n I l { l n rl n ( ir r s i D re r r:rn r(:l o r s i tu a l e p e P unl i l e -::nr lr i et r i r l s l rp rrs l rL ttl n ri i l i re c l rrn fi cel c 0 .2 5 1 , d c h p t$ e rrdi cu: . r t in at ir l! ,o n c i dcci t pr ! \ ' r . t ) , ) x l c l i (rr 1 1 )' 1 , n rri m i .i ' . , t ) f es f r is a a n tc o r. f ind d ,> 5 0 0 m m s e p o a te ccrc : - if ex s uplir n e n trri r fa m e i tmIIl b c i d e \en g fo s i rn .l l i ,b l e l o r p n l i i cstc r.; . 10. : l) r . i ; , , irii r le l0 rn rr, a l n n .i i n fe g i u n e a rxmel or r pr c \ e( ler o d u b l u fi L .\i n d l u g i tr ea ti -' . r . , e. rf el plllin d n b l n l d i rrn tl ru l ri s r d ubhrl : f : i . . 1{ ; m a i rn a ri a m m ri fi o g fo s i n c de : Duli: r l0 nr n , s N u i l r a c e rs ti r p o { i u n e sn ti e . ln r ) labll i n g ro fa ti (l c (c l Iu l i n l { l mD r, : . , i r , ( f le: r f i d i n rc n s j u n i . J ir r N z n l u ' e i i mh i n i d s o l i d e a rnlr f ii ( lc r n r(rz i c c r o s rt.u r d e s n b punl c I s n r u p rr\n d n d rb l u r;l s ru ttb l n j n:. 1 :. 1o. : ] I lr c a z rrl c i u ri ra r!:1 l ro n tr i (l e vcn_ : e r r c o ir :tl l i n r{ r n ri m rre d c 9 0 0 nrnr ti : : - lc s us lir ul .i i d e c l c tn e D l c k a n \i l i a re al nl u' : : . r t r r c i s iD t n c c e s a l c g n s e t p e n l ru ri gi (l i : : : r r r nc i d p n n te . ::.lr r . ' r ra e i tfo n rb c l o r d (. \' enl .i | | . ro rl .' r n ;r' l . .,r Il cscri !' , i .,., : I , r . \ nz ut e l a 7 .8 p a ri c N A III. ,.Io stal al i i , . : inr enlt s i (l o ti i | i , h: llirrc r {lotrsllntli{ tanrbuchiu.iktr ii spirfl.

11,r, --' L'.: nl+cr

or

11'r,,;1,,"1

N. .

, . " _ 1r4.. . r v . _ r r oI l. , , , , , . . 1 .r r _ :r ,
tfo

14,.- ^11''"9i. t"u'.t


R"n t:8,7 prt.u puntc.rsrLprioari; A-13,9 peirtnr puntea I do[a;

n
in

jPl'IlL

,+r

1n , 111,,11

. \'ez;2.11.2; tr.r!efselorin consoli dispusc - nunraruL pe lungrmer gurii de rnrcizje; lr rrgirn.r \i lr,inel (, rii tt. mn,razie. l5r /,
[",] I

'

reprczinlr-r ii 2 ti se releri la rraversekl I in ronsolas r la ()asteleintiifite de sub ele, dc pe prntea superioa'.:L nrtcrrnesi nt, ct coDlorm rig. 2.7.12.2-1. 2.i.12.t>1 ii 2.7.12.t-2, Irnli - roetjcient detcrminat ca mai jos:

[t, \ /.i

.l Tr.rlersele de la capetele$,rii dc magazienu srtistac ccrintcle de la 2.7.7 (sint J-l' rrinrl. hri .,,r ..(l.rrre1 lr.,\, ur rn r.!^e

*, -,., [r t

8/" t , ll) 1

-rvl,,

llri,-l-\I/, I

( lonstrL rrl i a ta Il 1 b rrh i u fi l o r ti spi mlr c huie s i fi t e c l i y n l e D l n c o n s t rn.ti si gur ilor d e m rg a tn ' . (l ro s i ri e { ramcl or . r l p! ! i D t rn rn , h s i r rrr l tc l n rn r sn de: r , s i1n c a p n D ti i i n d re p tl l l ra D r ci . 'Irarorse hI coDrioli - 1r ' r!rr$ l e i n c .n s o l i s i rrl s e l ni tra:- - . i: l- t -: : t r r ile (rfc s c e \ti rd (l i rr b o rd p i nn l a .: : jr . ii (l e rn rg a z i c s n s l i ri n d u -I. In pl oi n ro rrs o l l s o d i s p trn c o rste i nr . : : . . . : ic lor P r ez e rl c l f c c )i D l e l i Il i . c h b o rnl c i n : , r r hs n ri i rn i l o rrn c I trft\' e fs e l or i n : lung i rn c r g n .i i d t In rg rz i e .

.2 Tmle$ele dc la c.rpetcle grLrii de magazi r nn sal i sl ac ceri ntel e de h 2.7.7 ( sint determi nate (onsi dcri nd trave$el i n consoli rerzerne ri gi de pent!u cufeni ) srn l i pscsc. hr rcest crz ..1' rsl e l nngi mra l nagazi ci :
r

.
'

lli, /r,l (/r-ly' lr-ll/ dnr cel pnlin egrl c1'yal(,rler oblinntl in crzrl r. I m: I in crzul nnui n mir impaf d( trlr-

nrl I

t.

s,,

\\' , I tr'.

8i,

F,l

.i zJl ,(l r l 2) Lr:rverre i n consoh

Inui

n,.r,., p : 'r ile

r
I Pbltle{ ArIf * Ootrp

e *

r '. 6 , n - . r 0J I $ t [ , , zr ,jr --1 1 + r # l I +. b I '


2/. lt; I

W,; W,. i W,. - modulde de rtstentn {rld t*t. virse; r1eCrpet a gulii de nla{azidrtn sctiu jh irrdicatr in f,igrlfa 2,7.1?.2-4 {rmsl; modulele de rezisterln etectile ale ll'*l lli, carcnt'uhi Si u$ni ionEitu<tinale,lcmrli lr deschiderea erentutui mnsrratn irt.e per.lele tfrns\e'sal .i lra\esfr,lc.apat r gurii {k maeirrie,.[m], In cazu.l urrei rr4plasiri neriipetrke a gwii de megJzie in raport en mijlocnl rnagariei, in calcul l lui 1r se adoptn ca mai mait deschider6.

-T

ill]

tn cazul ciDd iD P.D. s1e In realem pentru lraversa de capd.l r gu i d miea.zie,tkNl; 0.5 11" 1l l0 3 I ll', I ". .-,,'l L t'

'r--"-l t /r

s b,l

l/

ir cazul cilrd in P.D. Du esta dn rc.rsm pentru traycrsa de rat'rt a 'nag&riii, [kN]i

Ir,
, -4, (lsemerrca.sx{. Q7 )

ft>.

(Asemeneasecl. Az-qz)

Szti

?artea A-II '. Corp


.t
sJ,' c...l.i

145
Grosimea inimii trlversei in comoli
inlJrile vi li ,.1 nr lin cq.li f,r :

s:0,01 n l-5,[rnrn] i

7.12.5.3't 1.2

Dnl( Yolonlerrd@te wb13'Wb1 e odoDlovobor.o eo tui hi.n

Fig. 2.7 2-2 .12


r {r l n

innllimeainnnii,Inml. plNtbenzii fi cl pnlir va Grosimea |, / -;


f| .tcei datr de rclllra --i:_

2.7.1!.3 \Ioxrenrul de inerlie al seclnrnii in trans!efsalca travcrse;itl cor)solar secliunil jndi.aie in figura 2.'i.1221 t Ii cel rrrlin cgal Nr in sec!tunea N1 9i N, N::

Ia,timeaplatbenzii,[mnl.

.4 [inscelc care imbin:t traveNle in irrLi tc vor ti rigidizi'tecorronsol, crr coaslele (2.712::]) 1', 0,031t Il'-!../,i.I?"/r. [una] 2.1.12.5-lii 2.7.12.:]-2 lol]n tig,rrilor 2.7.12.2-11 . netn a sccliunii tl'aDsvers:l1 guseulri ta ii cel Pufin 2.7,12./, Aria Grosimca a travetsalar'in conlsoli;i a co.stclor lntiritr egali' . gfosime.r inirnii tr.lversei in consola. vA fi (el pulin egali c": Lilimea platbenziiglseului va fi cel prttin cgali penLru tr:!\'ersele in corsol!: cu 0,9 ori litimea platbe zii travrseiin consoln

5 n ,o t*\.
pentru coastele htirite:

1 " -1 'n

(2.;.12.1-1)

$'", {gJ, s " , '] 91 8r , , , i - n . o r.*,t l\ .rr


+ar

.12..1-2) \2.7

Chd traverselein consoti se imbiiit .5 cu coastele interite lirn gusec (vezi figLr le nodulul de rczjsten1. 2.7.12.5-1;i 2.7.12.5-2) :tl trnve$elor in consoli se vr mnfi cu 159/". ln cazul cind se dispun gusee (vezi figur.t 2.7.12.52) lurgimea lat rilor la fi cel putin egau cu 0,5 Ci. PONTILI ?.tt.l DiDronsiunilcponlililor

w",.[, 1"-1 1z.z.tz..r,:;


r.7.r2.5 Ccrinlele p vind ,,onstruclir Lrnvers elor in c onso l S fi a c o a s tc l o r i n tn ri i e di l r {a) .l T.avesrele hr consoh 9i coaslele inl ir iie pot I i c o m p u s e d i n u n a s a u d o un gri nzi in ..I s r date , l e g a te i n L re e l e p ri n bracheti \- ez i f igur a 2. 7 .1 2 .2 1 . .2 I . . ( i m.c fi )i e i a d i (i o u a h x tra\ersri : r c ons oln s e a d o p tl rc n fo l m i n d i c a ti i tof di n ltgutu 2.1.12.2.7 .

2.{l.l.l Aria sectiunii transversale a pontililor va ti cel p fin egau crl aceea calculati prin metodl aproximaiiilor s[ccesive cL. s. in care: N safcina pe pontil, [kN]. Pe 0,15 L de la pefpndiculara prova pentr! pontilii care susfin puntea superiorri expusi sar pun. rcr reugo. rxroarer rur N carculara.n .' torml|la de mai jos sc vx coreclr prin ' inrnultirea c : k := rR5
I,

" " . [cm'l 200-).

(2.8.1.1)

Lirtimea fDiei adifionale pentltl coasintdrite din interp nle ii magaz;e va ti cl egaln crL valo le:

ir .i
ri

In

pentm coastele intirite

cu o

si-n'z1., n.ntrrr coAsr.lcintnrile cI dol|a iuimi, n, ii 4 ln lintle intcrpuntii ii respectiv mag^zlei. In orite caz lnlimea fiqiei aditionnle nu \a depnii distanta dintre tr:rversele|n consoli. -

I (1.3< *< 2).

w:[rlp+ri(]lz)il;
distanla, misurate de-a luDgrl curcniilor lntrc centrele deschidedi lor, [m]i lilimea medie r ligiei de punte susfinuln de pontili, inctrsiv grrile de magazie, din aceaste zone,[m];

Pa'tea A-Il - OorP

FiC.2,1.12.5-I p - sarcina de calcul contr{rm 2.6.2i !.{b/D). - sumasarciujlortrarsmiscde eteotua' poDlilului iii pontili djsPuii deasupra 'onsideral. care in cadrul conslructiei pol tnnsmite sarcina po[tilului considerat; ). : --2: - sreltetea Pontilultri: \/ IIS luoqimea pontilului. masurala intre mar L sin;a inrerioar, a cureolului (sau lravef;ei intnrite, daci pdrti{ul susline o travrsn intlrite) 9i inveligul punlii (sau dublului furd), [citl]; I - momeniul de inertie ninim al sectiunii profilului; [crn3], Grosirnea peretelui Pontiltlor tubu3.8.1.2 lari va fi cel pulin egaln cu:

Fie. 2.112-5-2

D' "
JU

":,s,

t.*l

1.2) (2.8

lE care: Ddiamerrulexlerior al ponlilului. lmml' ln cazul utilizlrii pontililor tubulari dinotel, cu rezistentade ruperc peste540 N/Duo'" nistrind acelasi diametru exterior, grosimea i:eretetui pontitului se poate mdlce' Grosimea inimilor pontililor cu Pro2.S.1.3 fil .ompus (,u protil chesonat.protil U sau dublu T etc.) \a Ii (el Putir egali cu: bs:-.lnml DU , lelimtq, irimil Pontitului, [r:!tq;

Partca A-II (ir.osimea inimii pontil lui, in ge, 2.4.1.!r neml, nt trebuie adoptati mai nicn de 6 m;. I-a nal;ele mici, cu acord l RNR, s va putea reduce Srosimea inimilor pontililol pina Ia 5 mm, men(ilindu-se aria neiesa.a a ictiunii transversale pontiiior. a 1.8.1.; LnFmea plaibulzii la elementele sectnmji pontilului cu profil .(,inpus, mnsu.aia lp lr.ini'na, n rrcl,Ure..i d.fa.F.,sl! t8 qroDispozitia qi l|Iindorca pontililor X8.2.1 ponlililor din jnterprnri Si magaziitrebuie sn fie dispuse,de re$rli, p( aceeast ^xele rerticaln. Curentii 9i trarersele intnrite se ror .onsolida h locurile de prindere la pontili. pontilii (. sor Inont.,pF \cra,r!e,I .nim, rdu , irrirg. (.Ip""rrr. l .az t .i d \, 21; k\. ponlilii s. roi rniinrr pe ir1','ip,tia -drJngilof cd inirni ,,. , Jrlingrle (r'rp,.rliiJ. \' ,lnga f,, rrirnj rca,li,.j. :. I rup.rtut, se \ | ,ons,,lid" .u br,|l.li crr.'qi ti ,. tJ pl.. r1nlelede osAturi cele maj apfopiate. !.8.2.2 Sub capntul intcrior al poniitilor :\'ind diamtrulmai Drrc d 125 mm ?in cazul .iod nu au fost prevdzuti cu (usije de inrnrire pentru repaxtizarea sarcinij), se vor prevcdea p plafonul dnllului fund si punri, drbluri su rate conlinuu pe conrur. coniorm prescriptiitor :re la capilohrl 1.7 penlru irnbiDiri-prjl sutlf{Diametrul dublrlrii rotrrirlc !a de ,.1!i diamctrul pontilulni cu aproxiInaii! 6s grosimea . dublurii). crosimea dublnfii sc obiin cu: s:4,1 .10 3 N+10, [nln] (2.8.2.2) sarcinape pontil, c.,ni.fm 2.ij.t. :.8.2,3 Caplelcpontilitof la na\eto cu inrn: rri prtru ghealn de citegoria c b0, djn -:.ruri, dc sub llatlorme eranlc. de sub pcreiii :::nia1i ai suprastructurilof,de sub cabeslan : \'Dciuri etc. prec m ri in exLremiratea piova -r\ele ru o t,51/I p. \irez; ,nr\ima ::pi calmn, in nodu.i) $i cu curbura lrare a .-z.riior la prova ror fi lixaie cu ajutonrl eu_ r 'r sau atrnr constructii rchi\"len'p. pon ' : .rn ranc ,i \o' a\e3 trotil rornpl|srteschis. Detaliile constr!ctile de fixare a ::rtelor pontililor (guse, conuri ctc.) trebuie sn t.pundd normelor sau standardelorr{uDos -'. de RNR. 48.:.1 ln afari de pontitii care susf!, osa:-:: lrincjpall a purtilor, nlai pot ti anplasati -:rjli suplimcntrri sub rriurl. sub \inciLri :. :ncori, srb linciufi san h alte locuri unde .. 'rnsideri necesar. \

Corp

2.9

PL-NTI
rlria sc.liunii punlii supcrioarc

2,9.1.1 .{ria semisectiunii irrnsversale So a ehnan.tor lonc,t dinrtc Jt. tun,ii . terio"1,p rn 70n- fFr,t.ata o sin!,Lrapunr. tro r,,. +.rtcutplzri jn tur;Ljc de di_ 5i ' /,. rnensjunilc pri.cipale cu: lor so.=.1.,.s8.a, [cnl] q -o,0044L2 0,085t+6,5 (2.9.1.1-1)

t,.- 1+o.o22.\/t

\L

12)

c,=1+1r(4 o,oo)
r vezi 1.5.3.1. A.ia semisecltunii Lrarsvcrsatr :r pxnlii de rezistenll, Ia nxyele cu mai ln!lre punti ti r<80 m se determin:i cu:

s .so s, lr " '\


Sr

I ool' J 1 ". 1 ","

z'

r ..:.r.r.r-j l

aria .scmisectiunii puntii de rczjsrenli la navelecu o singrri punte, [cm:l; sr aria scmisccrirni; clemertelor tongitudi_ nale.Go.nierullncrinar, srrncturalonsjtudinali) ale clei dc a doua pnnli, lcmtL; 21 distanla de la ccDrrutd grcutarexl ete, mentclor lougitudinalcate prn{ii intcri_ oarc Ia planrl orizontalce rfece prin linia dc intcrsectic a marginii intedo;.c a ia_ blei lncrimarecu centura,[m]. 2.9.1.2 In zona de sub suprasLNctu,r, alra .ei liufiir p, r'ri :u|e .r'n s. d.'clriIrun, lonn pres( pJiilor de la capitolut2.14. 2.9.1.3 La Dalele cu l,>40 m, ta exlrenF l:(i tF n.lr. J. la tcrpr.ndi.ular.tf pr,!r ii pupa. .'ir" spnri(c, riJnii pLn{ii : De.iu:,rc ri \.. ccl pu lin eeatlr cu:
S :2 B smi ,, [cl n,]

(2.e.1.3)

s,ii

grosimea Inininn a puntii dctern)nati. ronlorm 1.6.1.1.2pentru extfeGrosjmcatahllorpBrrlii

2.9,2.1 linuu.i

Inveliiul punlii trebnie sA tie cone\lins pc irrt'.aqa l ngime r ri\.i.

2.C,2,2. Grosimeaadoptati a tablelor puntii de rezistcrti in zona cantral;i, ln narere cu L> 80 m 1a fi cel pulin egalecu:

148 .r

Partea A-II - CorP transLcmrl: In cazulsistemuhri 80 m.'u '6a'rrra 1,, r:'\el' 'rL -:! g nrrr'r in\rli'ilui pr'xrrr i', .i.*'n ,' n5\' '-t cu: .lc cxl,ul ra ii ccl I'u1in eErra

(r 1,{i2 r4'n* 1+(d/drr ,2

tln*t

(2e 2 2-r)

hr cazulsistemului longitudirai: [In'n] (2.9.2.2-2)


irI

"

LV.

I 1n11V-!.. r'"",t
1s,

(2.9.2.2-3)

s =-1,15ar.y';n; tn
-

- di stal l l a tcgul nnrentnfi ' l l rrl i

Ii =' 90 -0,35r,;
clistanla dintrc elelllerlelc v e$ale ' [m ]; osatrrdi lougidislalla dtutre elenrertele t udina l e , [m ]! l i g u f a 2l i 2 2' rocficient d e tc ri l t d i n tn rfftrl tu l rl ' lunclie de m i ri m c u ,,C Lrsaturii lmns-

st, ri Sr 2.t,2.:|

1; lezi 1.5.3 2.6.4.2. vzi

"'il"'1", .,'ii'".'t ;;i:i.'ili", J.lliii' ,1 1.6.1.1.2. j:l;"f il ,T:? l::.i,:;li ':""j; ,",,:f l3l2"l,llil I
ripriil 'l l'r

t,.

u,lu.lI Is,,+0.ull5 (145. Ct2[t'l 11';

.r91C
-Il,E

,,,,,,. ..la,:ii'".' "l: :'_ ":' r ir ir'i;",ll:l I :l: de, i rnrLe ',r,t 3cte3 Irr' \tr rsi l tnILu l
ri oare i n rceeal i zon' t' I b" I ' t; ul i r"

l.,brct.r r-,rn,il,,r ir.te";

r,

ipl r in _l'5 Lcl rnai mafc rnorrr'ntin'o\' rifr'' c' r,!Ltni e:rreprutlucn' trlrccr roirP 'i zrt'il' lta'r din rtn 'f ',,i"'. I 52 in lti rllmi .."-i*'"' "^"'"'" ir corlrarrc n se produce inco\oiele
se ia -lI,l/ --0 1 5 3 1 -3 ; - r ' e z i l o rrn u l a al secl i u!i i I no d u l u l d c re z i s tc n l n c fe fl i \ fn | ' l rr' l i i rrtl t' r rl rr' lr. n ' \e | s :rl e n l r rJ frrr' r" '; l 1 l ' ' rd r l ' ,' " , i " ,.' i " " t

il: : ; ; i, , " . - ; r , ' " p ' , , " ' r lr ' " ' e
roli: I I-c un r"'l 'iF ll"

Trrr' i l r

te tr r r i p e 'c

pc r "r c

,",,i ,r,1 t".1.' 5i, n,,,1, .,"*,,1 i,,t"r'..1'l'". dintrc ' lil:, tJi: ai r
-^ii

r" i'cliortJ ^

I,Jr li", '""r ,"' r.'rc'.i'| rr''') rr!r^ rl n r' rr!r "lll,:":J li;:,;:l: Jtunci I' i tr
n,epti rnLj hrri l' i l ,,' .: l' tri rr' ' r!s e\rtr'

'orL'c.

t"*'l'
3B 1,6

. , , 1 . " i' , r" r ' riru : c-" b i" 'rrfi .sl'cci l t ' l rn Irrt! l i N Lr' iji1 "

'

l'r "'' I\ l P ' r rr' :' ' r Jr" ' i rr ri ,l ' ' Lr lllo r i nr 'r' ' \' l ' i " rl l ftr \' rr" ..,,, ' \l o t rl u r t e ie : \ ' r n r '

l uhl pl or pr rtl i lor P' 'Jr e .:l ' ," ' rr" P i r' ' | ri run' t eh' ic- r r ,,; :' ' ' ;;, , ' L' no' rr ' ,. f t Ii rel I' i r!i t' egl r! fr' : r;1i

)2
1,0 20

' ' ll ' '

'l

1t C

t t lt "

r ' ;i I" r ' |r l 12!:4

3r

2,1 ?2 2,0 t3
1,1 12

z6

rrusri\ui" ' . -. , , ' " r, e lk Nl: I c n rr r ra " ' i' lc i' i' |rr' e 3 s r ' ' a i r r r u r i r i i. li' ' . : . " " ; , ' 4 ,

'

- ']'r"i..'r a" '"ti *" usi ei

:; r' ' 1.' ,' i ' " '

'"

r' ' o' i r c'

i ' l r 'ii {r c'r r 'r '1:

srupe de roti

pe

'

;;": ffili;lll;ll:l:i:.';fiii''11;?i; rr'i * -"i" rul'ti I 3 !'lorih '" i;,''


-n ''p" 1 nirri lr' r' / rl 1""'" r'"'" li,'i" :"i"'ioner/ 3 iI c' rrditii i;"o i"l"ir" p" p"rr' fedrrcc " ,1. n" i l ''-""' l'ri c 5e cr 511,' rtjr tclei ' c'n!:r'ii Jnrol r' r'rr' '' \J ',i, ';'np|lr"' 'lc.ll-'

OE
Q6 r lr

0 0

09 02ol010506o7o,s 10
!tg 2, ! 2 2

,
;

: , r' ' rr" ,i'll,ll""l"'ii';' ''Ptrcii':rml r: "' I ratL'ii rursi


;i;;";";;;,.,

Partea A-II -- Corp ,4 Grosiinea tablelor punlilor pc care ''trrcizJ sa'r sF lfan.e, r: Iniiln,,.. relrniccpr ro!j, ir cazul chrd nu se cnnos. dinensi,,nile petei de coDtact si dnnensjunilecimpuhri de placi pe cnre sc dispnne roal.a san grupLrlde rolj, se determirn cu: "-=,, /.,P0+ l; f innl

149 (2.e.2..1,.t)

coeficienl I cnr i \aloar. *c dir lig!ra 2.0.2.1 ilr tuDctie I r equlartre.trre:

09 06 07 06

c5 0a
03 01

.9

z|22 23 2t, 25
2.9_2..1.3

lal'rl',1 2.9.2. i.,

2 5 ,1 6

21,O7 22,47 20,14

19,82

18,08

18,41 I
11,57 |

18,0.1
11,32 16,00

77,34

t7,o2 16 , 06

->25

25,88

19,35

18,37

0 ,5 5

0,85 16,33 1 5 ,2 1
13,087

0,95 13,01 72,23

1 , 00 13,53 11,82

I ;:'
!r*

16, 66

roeficient a cn.ni valoare este in func rip .J. r Lma rrl de r,,ri pe o.i,, dLroe 0.07i pFnlru r ln\.hic, le .,r Z o.n52i penlru a,rrorFhi. le c 0,035 pcntru aulostivuitoare. o{i pc

.; In (azrl cind puDlile sint cnptuiite ur lcmn. grosi'nilc determinate Cu iornnrlcle 2.9.2..1-3 2.9.2.4-4poL li redusecu 109/o. ;i .ti ir cazul punlilor pre!.izutc cu elem.nle Je fjqiJizr c ,'n'i'l.f!par p. ||r || Ina unei examinnfi speciale, ItNn poare adrnite red,rcerc! grosir.ii r,'blclur pc sc transport; nrijloacetehrice pe loli.

4 roli tc

Partea A-II

C','p
D eschi dcri l e se \or di sprne cu lr 2.9.4.: tura marc paral el n cu pi aD ul di ametral . lD . az contfar, constnLcti r .ol l uri hf deschi de lof f ace speci al e di n par t ea ohi ectul unei exani ni ri H \R . C cfi nl el e prc\nzul c mai j os se r erefa l a col !Lri l c dcschi dri l or gLrri l or dc m agazi c ti pntrri l c compafti nrcnl cl or Irati ni - cildir i. :1.9.t.:l l -a pnntea dc cal i ul fi h I ur f ilc r' ,' \* i pc lr . r , : im cr rr.ri :r, n ,oIr ' l c r| | "\ 1 1 conl ofD r 1.1..1 (l 0.3L peD tN ,r,<80 ln) rxza dc ra(ordarc r, i r) /r, a .ol l uri l ,rr { rr r ilor dc magazi e .i i compari i rD cntul ui mati ni .i i ldid la ri ccl pul i n egal n cu rcee.r i ,rdi cal n i os ( penl. r u ' nai

5,1

L,6

cind 1<0,21 n';, 113ii rr';]u? \ezl 2.(t.1.2i. m ii pntru na\Tle .u L-<,trO -{ adopli I 0

P erl ru .ol l uri l e chi deri l or succesi \ei

i n\.^ci ri l l e l1lc des-

L,

a | > (.t,1

(#r

, l' , l'

(2.9.1.3-1)

t)

di sl anl a di D tre nargi ni l e dcschidi! ri l or al i turatc, In]. l l aci r i l i stanl a i ntrc nrrrgi nilc deschi dcfi l or al nturrl L depi x-.te l i {i mca l or l, dcs chi dr' i l e sc consi dern i zol fl l r. Irentrn col l uri l e dcs(hi deri l o r izolaie;

2. $. : 1. ; S u l p i e s fl r d f c o l l a l e .o D lai nfel ol i i , .l i ,r r ' . r 1, r ' ' .1 " . .. i | ". '' r' \ c lit ul pr nt ilo f. .d (,s p L [z :i l r]f c o o s o i i d :,1e. tes1. A c ef inlr s e f e l e ri ri l a c o n s o l i d a ti l c l o cai rri l .f penlnr pic s r l c d . rrn x r !rc . 2. 9. 3 t a l l a l :l (ri ms rn

lr; . l, " l :l'


S e.dmi i e I ol urr tr:

i 2 . 1 . d .2 ) 3

| <o,o1 lii.l' rJl


C ol t!fi l e di n pro\ a. f.sl xrcir v dur pu!a al e l atrri l of .\t| crrc al c guri l or dc t na' gai ;" si nt (onsnl cl ate !)1tu.i izolllc' ' r" rncordi i c.l l udl (' r.1upi o par abola' l n c!ztl c,,si ' " si n o el i ps.i , f,rporl ul di D l re di nrexsinnil. l. r gi i rdi nxl e tf:rns\crsrl e al c rN cordtf ii

L) a c i l g fo s i m c a i rb l .l o r p u ni ' i srprr nr af . r s le n ra i rn i c n d e (i t g fo s j !re . b ol daj ul ui , at Lr nc i s e I r d i s p n . L rb l n l i i (fi m :tr.r.


l-alim i 1. , inL, , p pult ii F !ol!ul

f i f t l pr li n

c s a l :L : (1 ,(l 0 ll + (1 .!.

peDlf u L> 3 0 m , P nlf u I -.:l i { ) n r,

(:.!.3-1) :ll-+u,lli.

I,ntr

2) {2.11.3 l a b l c i l i c fi rn a rc \a li cel c ro s i m e a
a c e e a a b o rd a j u h i .

l- l

\a rdopla egal (r 2 (lezi iigrfa 2{1 1:l-l). \'aloirea djmensiunii(1, in ncest (az, poatc ri mri mnn decil . cu 20'1"

puli

egali e

2.9,4

I)cs(hidcri in pun!i

Lilinrex dcschidedllrrpcnlfu gLr.ilc 2.9.1.1 de uragMn' obifDuiie ru lftbuie si dpn,ieascn 0,7 dii| lilnne:r n(vci in zoDa rrsprcti\i. Dac:' litirnca deschiderii delnie$te accasln !alo.re duble sau Ti de sscncrca nr cazul deschiderilor triple, constfuciia r.espcclivn trebuiesi corespundt ccrirtelor diD capito\rl 20 al prezentei p,rti de negrti,

2.9.1,3-1

Par tea A-II -- Corp


Di, a gu- i. i Ja r , . : J / i, .

151
grosim ex trusver _ -i t, r . . \ : .^t l r r I n

l o n Fir udin. , lr c or r i n r. d i .p .r n c n L rn rc a \| p e 'i o af a. r ' , r . , i fr/e l r ,tp ,i ,^ J ,q . r a t/ (ot_ l u ri l . r p- x ( , r . lr f ,tc , p ,e ,L q , s i d i m rn si ,_ j ri l r / . c i . . p, . t j r I, d .0 d ,. l ..i , ri . i .,,pnrl ', r' r r c u d( lc ||n i l a .p (u t.i .rn ,j te te 2 .,.t. J_l ti 2 . 9. , 1. 3- 2) .

J.r

rrmc

La des(hi dedte i zotnl e, trbl el or p ntj i adj acenre rnar(nri l r,f .rl c :nl .r. trL,el / J,, I,r ri i rex cr t ..r\\.r\.,tc 1 de., t-ra-.i r le 0,/,, rr \ ,r' (ore\l rr' ,Jp tj .t l ' La descJri deri l {ii zoLrte

mici. avlD.l J' ..r,S

"i,,a

1,. o,.t

pt purten de.xl cul . i ri i rfi re.r fol ruri tof i reb uic e\cr r:rr: u l rl ,r,. . rd:,." i n!. ,.j .1.. pr,.\r/Lr . r 4(-r l ,.rrgr' l rn.rr{ i r.i l o I, n{ i r.r,ti rj t, . t- ,i Fschi. dci i r .,\i rJ rl i I r. rr. rr. rri Ie )i I, r,n., pr. \.t/I t; t . "

F i !. 2 I,r 3 -? t ; oit nr ile d e s c h i d e fi l o f j z o l a te prc_ .rm . i . ol' . ir , , ..p ' tc l o r ,.\rr,rn ,. d i I tr., \, .e sp e di! din pupa rl e d e s c | i d e rj l o r i n g n rp p or jnl pr i i n g ro .l r. \IJ rrc j , , J rol ' \ '" i , j ro sn n eilca r i egal b' 1c l l 1 .3 :) o s ro s i n l e a tx b l ei n . ca r e o inloc un' ;re (\c ri i i g u rt 2 .9 .J .3 _ 2 ). nr ( n gf o s i i n e r rrb l e l o r c a r. n e c e si tn .l i int ir it c , nn de p i r.rfl e 2 .1 ml rl , n u e s te ne_ .\rf c a gr os il) . n d L rb l u ri to r s u d a i c s i , ti c l n ai :::a rf de ilO m m . I ) x c n g fn s ;m o .r l rb te i c .rc r fe b u i e inla|r ild depd tc i tc 2 1 n rm . s ro s j l ]e a dui l rri l o r s udat e I a p n te a fi e g a l i c u 1 ,2 5 ori ::r5 rma iahlei de i i L i ri t. R a z a d e frc o rd a re I :. i n t: ir ir c a c u dnb i a n te p o a re i i rc d u s i d c 1.i I n or ic e c a z , ra z r d e fa c o rd a rc I :..- cir r ens iunc a I n u \a fi m a i mi c l d e 0 ,2 m. .r.9 .i .i . I || P c nt u , .-trl i ,t' r 'l ..'" 1t" < t /...rF a ,c i J r..,t,i dF .i p fl rru I | L r.a

FiE 2.9..i i 2.9.' 1.$ (l si i nri i e de s!(tur:L di nl rc taDlele rrg| l )fal c rl e t)!nti i dc c.rl cul si rabti :l e.,q,r(enr e, .usi trri l e nrnel (r. l onai tl dj nah rte gl l fi ]or de rl ng:rzi c, kebLri e j n se gnscl sr.i i aj i (te nrrgi n ile i l c ,r$' hi ,hri Ju, A , i ,^f ,t" Inrj a zie ,-" -, " ' 1" r1 r-l pl l l i l . 2-24 | t-,t.,t). l \c/i l i (r.Ir 2.1.4 . : J I s; 2.t..]l .I 2r. l r.hi I i r,. ..t,tcl or I,u i r i n ,Jrn pt ul " 1rrr, r ,1r.. h' ,r.n' .,r ,, I rr.b i ,. \r ,.Li ncid. r (r i mbi D :i rj l e i ri mi l of f:rmel or gufi l or di : mag.rzie. na(:' r i n\el j sul puri i i se tr| nnnt r a r' , i { rfi i ,l , r' ,rj ,/rF ,...r t., p,,l rt .nrrpnf t i Irer,l u' | | : | ,,,.| :f l d.' ri , r..r.n,| \- fol ;\i o . r.l L, d, pJrnrnJF,. pp -. Lr,^1n,.. D1. ' ' , i i i n\.1i .,.1 t., ,ri i ,nl | r. rprr,t,F.,,.tn ri i d,. mrgr r:,ri gri zrF. rl rf.r m.,rr.ti nj l p rh.j c ,,te I.l ni i i Jj i ri. _ nnnri gr. J. rr.i q3/i F ,.r | ..bIi !r l i a ncte dr i i de el c n[ se \or suda nj ci ur Iet de el enen t e. l n ca,nl u^nd rarnA tongi t dj nal i a . ," ,rr.r.i nr Jr , !p.rr , u 5: .d" " " s, s. u. i .rU'ncr .i ''ni l9" i . g, s" r 1,., nu I, t,r.;r sr \e rer _ r.l mj re pc rusi tLi ri l e de srduri :rte tabl el o. punlii. :1.9.i .7 I' i ., t-i d, i te i ., l , ,tc. ..rpe-i ,.,r,, J. r/r.l an 1..i rL p,.1t, I i . ,tor,r. J,p Io.,i un/a .nl nns ,' l r. L,,r' ti J \i /,.n. :r{n..Ji ., i r ,ti c: r t n l " 2.l .J.J . r( l , ri , .i .,i hJ ,Ji F;.r,ri tp ,.i r l r r l i ., p..j b' l F .j \' ' tr,. ,Ji .p r:. tr . ,tj .rrnra ..r Ji_ tr,, t. ;| r;t,. ,t" m.,.{ rrj c s.r.r l Lr _ tunror (omparl i ]nenl ctor nxsi ni ci rl dnri precu r n sr de e\trcmi l i ti l e srpr:rstructuri l or. .\-' u se .]dni l dccupnfi i n l abl ekr in_ gfo!:rte de l a col rufi l c gtri l or de D rasazre fr rrf purLD l or .ol trj )afti n).D trl tri nrr\i nj .i Jdnri. pIecuD sr i n l .bl .l . l l cfi nal t dr tr errrcn r _ l .:l i i r.-.rtr' . IL rl ,r. r fr: ri , Ll i .p.,r. t J pl F . In. l .J l , qi tud r.,l . r.,. j ,r.i .ude ' ' t.

1 ,' " . .rr

. i ' ua, r : r z ele de r i c o rd n re .r c o l l u .i l c ,L S u fl l or : l ,r agaz r . ! i I p u tu ri to r c o In p a rti r!e rrtrrur . i. . . ln, i" r Do r ' r ra d r5 c 1 ., t rn :,r.,t,. t. l :i ' ' ''p r , nn' r ^ c tc t. 2 .1 ,1 .:{ . l r, .,,1 rt ,..r, .r:, rle f ac of dar e r a l i .e l p u tn r e g rl a , c u 0 ,2 D r. ir er t r t r c c l e l a l l c p n n ti ri p l a l .i o unc .r rr pr nl. r s t ) e rr)rri 1 a n a \e l e c L r .a _ < 4 0 m, :.l i dr r ac or dr rc a l e c o ttu rj l o r J .ru i to r dc :: i r.,zir . ( i r lc pul u .i l o r c o n rp a rri m c ;te l o f ma\ r r li c el pr t nr c g a i e .u 0 ,1 5 ]n . -: Cor s t . u. li a ra c o rd n fi l o r d e s c tride : j u. ilor de Dr ! g n z i i d i n z o ra i n (:rp c ri | ,r tri ( \ ez i l. J ) . i n d fp c d d c n r d e N m p l a s rr cr : :: -::r. lunginr c r s i i n i l ri n rc a n a i ,c j , 1 a c o rc\, :e :::! LenI ' t f t or pr rrru p n rL fN d e .:ri c n l ro r_ : :: . : , t . . l t i 2. 1 1 .:1 .0 .

r
152 ParteaA-II Cory
Nu s i D t n .e s a rc c o n s o l i d a tri pcrl ru der c hider ile d rc p l u rg h i u l a re s i ro tu n d e di tr ta1) leh I ) r ilr t ii s rtre o rfr d e rc T i s (fn l n C rci L l i l i ' nea ,,, I ' e ' t' :{ r ' i r dir r r ' " t r ' t , l r " i ' r' ca " t r blelol pur li i s l u e s t n a i ri i c n d c -?00l trn ] - . r1 ru t)n n te a a d o r!4 , d i n )ensi tl ni l e r nir iim e ile d c s c h i d e l i l o r.c rL u 1 j tl )u i e consol i r lr le D. l f i n a rri l c c u ' l * . S e \o r i l ti n i dcschi ' ll'; dc r iLo a\ ir d d i m c rs i u r' i n ra i n ta ri llc s c h i d e fi l c (u (i i e n s i rtn i !' i ci se i. 1r lid' , / f' , o tl .l l ' 1 r,,l i ' ,J :ri Ic i ,:' r{:,,,:' , t c . . t r idt s r ii. :\ i n J " g f, s i r,r. rL i l i , r E r' i r:' er lablei punlii $ i o l i l i m e c g .Il n c u d nbl ul g!\! s jm ii pr Lnlii . ln rx z u l c n .l i s ttrn ta d i n l re nr!r,l ' r" l rf l .' r l c u: ' r , r i ,1 .' u f..ri i r. s i - ir . 0. , . . , r : t p. r t ) ' 1 .. ,i " t ,s .' .r ,' r' ,. l n u i l . rl i r,,l i ' . gur ii de t lt r g :rz i e i e s tc rn x i mi c i d e c i l de doui r d e c u p :r.i i , tr.b n i { c x e c u ta t e coD sol i or i liiinc r , l i in, r ii. r . r,l d p l :ri ' r .. r ' o fl n " 1 ,,1,;ri . lr is lln i r , . r' l rn n rl \ rr .l , r,i r, rn , T ; ' r,rt,. ln D e s te n { r.e s a rn c o n s o l i darea des c hider il( ir ( t n fl rs j \ a (d o f d e l o rrn i drepi urA hiulf t r i) s ilu rtc i n trc d e s c l ti d e ri l e mari , l a cel l n ti m e a S' rl ri i (l t rr.rgazi O inLr lt 0, 25 b , (1 ,, 0 ,5 rr d . rtrrrgi ni l e r le la plr nr i d i rn e l ra l ;i t . ans \ er s al{ : rl e d c s rh i d e ri i ! . 9. 2i. { t dat or al i L a s 1l N e rc s i trl e a ri g .a d u l d c c o npensrre s e stabi l ei te de s fh i d e ri l o I i u p rl l l i

La rravelecrr -r-<80 In conrPe!s|rct drclrtirilor nn csle nccesrrii drcr snPrurx!r senheclninii irrnsvcrsale rt l,L,rlii s"per''orrt frlculrii plir procdeuldu l]iNi srrs nu !r d.i \s rls.' 'i n ' l rr'r

,\s,+As'

nenlionrli lx 2.i] 1 1. -\s" ;i .\s,


sLrpri h!r 1otnl 1" rel ccl i \n ir s( : cliuni i l rN ns\efsal e I decrpi ri lor dr r pl. urghnrl arc fi foturde di n Pt r nt er t

supcriorrn.

C onsol i darer col l rtri l or desf hider ilor 2.$.2i .9 nu cstc necesari i r cel el al tc regi uni rle p! D! 'r srrperi onrcde rezi si entar)i cel ei rl c i do nr pt r n1i' h anumi tc cazuri , pri ate fi ! eccsaLi corsol i darea peD 1..u comptnsafcr deschider ilnr dh zoni pel etehri di n farn al du!ctci l n tabl tl o U cri r!xfe i c xdrnil r r not ui deschi { l eri pentru scrt.gerj , s.ndc si lr r br if i de aeri si m. r.9.' 1.10 C ol l uri l t urei decupn.i drePt unghNl .' r, .i l ' ,i ' t,, nr n !' ,rnrP s,rr I' hl f r' ni '' \ 'l ,l e | :' ,l ir ' l, ' : , , , cr r. , ni i . | " i ,,,' ri ,i ' nr " deschiderii. .lnr nu mri mici' de i)0 Illn] \Iargi ni l c dtcrpi ri l or \' or fi netede.

C o n Pe n s l l e a d c s { rh i d e d l o r i n ?' na ( u, ||Nli' ' a n a v e i n u e s L e n t.e s n rn d aca rrta Dior d! li din s c tn rn e :rs u p e ri .,a ri x g r nrzi i echi ialenic ( inc l u s i r p u D tta d c c rl c L rl fi to a tc punl i l c jnier ioar c di s D u s i s u b c :t) !u c o n d u (e ]l 1 o r. dnc en a lnod i i l u l u i d c Ie z i s l c ' tn .L l p u n ti i de cal cul . om par at i\ c u a c e l a c c .u t 1 :r 1 r-,:l (1 1" , cu n]{ ti

s.10
?.10.1 2.10.1.1 t,

INVELI;UL

EXTIII]IOR

hvolit hi t\{crior ln zont Grosiurea Crosimeaitrvlifulri c]iterior in zona navei vr fi cel pulin cqaln e": in cazul sisiemrlui Lransre$rl 1) /2.10.1.1

mult de 3?;,.

l-.r c a l c x l L j l rri e i p i e rd u tc di D sc: c :' ts i ' : i . L:\ ' _ ( : , [ e. , Dlr r h e n /' i ' L ,p c ri leI r F . ' lil. r i r rte c r.l , i l o r' ,i :i n ,, ' h : rh .r J' i i c:t' r rtt re ri .l ;l ,l i .. l :r' ' f r . r ' , il. r , i. ' , r l I rrl ' i udt,ri , ," .r' , rz a t,' rrr , t ni i, ' " rrrr. " s ibil al. des c h i d e fi i c i fc u l a r. i rd i c l t l i 2l ' 17. To l u i i tri c $ o rrre tr n e .o rn Persrbtl aLa nlodr l lr i d e fe z i s l .(:n ti !a l p u n l i i d f.a l cLtl , cI lu: 1r ea in c o n s i d e ml i e a l i !n n i i Io tl l e :r deschi dr r ilor elif ii c e to ' n p ftra 1 i ! c a (tc r' Ifcvi ztr1i ' ( $' , , \ r f i l n a i mi r.r rl c 3 ' 1 ,. ttl k l j l u l tL li ci ri t!ttLtk i i O T A :.L , ( lin t ?c Liun " l l tttb e tti i s u l c ti o tt? t1 tt ri tl .i i cthb nu].t(i ktlc tbs(hi tut.nlc Np ilnl in runsidtatt d.ti nk (anl nntaini lttfi h st( li ulxn /,r srr.rs.lri ( o! s ir lt t t lld s i n t d i s P| l ? ti a ti ttu n n rcl ntLl l l qldn c u ldt i n c ( d e s d ti d t)ti i (ttl ! r d i s pust trd' s tjersul r)e nd\d ) .F I-c ' l ,rl r n.i ur3rF" { u rrtf,\:,rc . dim ens i0nil o r s e c l n r.j i o s a l u ri i l o n g i l udi nal c a r unlii d( : r tz i s l e n l i s a u p ri n n a j o rarea eroiim li t aUt t , ,. p u n l i i . Al te n e to d c d e co' rpensarc fac obicti.ul u el txamin.'iri specirle din Irirtea I t NR.

s:r{dVA, tm,,,l
I..l
(

1o crznl sisternuluilongitLrdinal

(2.10.1.1:2)

distrnta reguhmcntara, vezi 1.4t3.1; l{' = 7,1i penl. inreliiul frndulni; l{t ' {1,55ptnLru inrelitul hofdajnlui; 11" - 5,9 pcnlru inreliful iundullri lui; [, - 5,ii pcnlnL invelilul bordaj 9.r0.1,2 (irosinea adoptatn ll inrcli;nlrrr e\v Ii cl ptrlin edal't cu lern)r la n:rvele L>80 'n
.l in cftzrLl si sl emul ui trarsvcr sr il

s =Ir,ay'',lt; s t;.,r r/nnr:

Imml Imml

(2.10.1.2-1) 2-2) r2.1rr'1

in cazul sistennlui longitrrdinal

t3---:-

ParteaA-II d
/ i, Kr li" A ,r d! _- - - - " F .n rf,r i n r? l i l l l ,rn ,l rl ' rr:

Oorp
lnn', 0.21l/

153
FenJf eqi,, ne.rlrarj

rl

l. it , t .n ' ru :r,rc l i . rl t' d i rrl ,r ,: 1, 10 p c rtrn i D !c l i i n l fn fd u l n i ; l. ' l' r t.r' r' r i ' \' l , ,l h d J i rl r i : dis ianl: i rc g u l a n rrn l r ri . Im]; djs t : r nl a d i trl re s u t,)rl i (i n .l u s i v srp. c c nt r Nl In rl i
, l. r r f l, . i , i ' o, fi.icl l l,.r,, liF de \ . , 1^1r ". , ) iI .(.'.

in prolN sectilnii 0,25 1, de la prpenrticularA provai loo?., r'.t-:,1r.

al

u.r r'r. reqi ner iflrii o.:; /. de 1.,p.'neIdi

,,l

lr' ir t' rt ..., i cul:rra pupa;

lic l|r i 2.l.l.l. , j1. , , 1 . l i r' '

0.102j|/.. +0.011,',(),5:, + (;ri2)n0_


'li r 1 ,{ l l l .l 0 {

.fr si x, dislanlel(:1r care se alln respectiva sectit|neIali de pcipendi.IhrN pro\la ii rcspfcr.i! pupa. Int. ln zona conrp.ninent.elor (tancuri
\i nrN '1.t0.;l{ ,zi i de rD arl i ) desti rate petrol ul u i. per . o' ,1 ri i l :' 1, ,l ri -r.,r ,,rn:' : b1l J. l ' r : . i . ar c ru si D l vopsi l r srI pre\nzute cn l ni j loace de p.otecl re .i nl .i corosi l i i , a sup.rfel el or n iI r ioar e grosi rnea i nl cl i sul Ii dei rrmi rnti (nntofm 2. 1( l. l sru 2.1{ ).2 l .cbni c m:i ri ta cx 1,5 mm. P cr{rr .ornp:rrti mentel e .iest ir ale tr:rnspofi ul ui si sl nD al i c de i D cl r(i i i rrri chir nir e :rgrcsi re nraj orarer gfosj m;i i nrel i sLrl ti . onst i. tl i e obi $1nl urei cxaD ri D nri speci al e di n pr r t cr R N Tt. 2.10.' t {hi l $ pl atl

R., (el nrai marc rnornenr iD.o\r)ntor nr Npii calmn .rrc producc :riTnirer {oryului (kN n,/. l','., ,Jin ',.'r- , '"', il . F\.',,i nile,.onfonn 1.r1.2.n sc tlro.hr..:rrunirca corprlri se ja .l/.,". 0; \'ezi lo.nr h I-,5.11.1-ll; nodulul dc rczisleDtietecliv al secliuDii trans\ersale corpuhripentnr rnrrqircl a superioar:r c[ilei pl|1e, Icnr3l a rezi 1.2.{j.1.

-\1.,,

Il, 11,, (1,,

(irosjmea gnrn(:i piDn l:r pnnct l dc a.l0,l.t :r(ordare supefhr vr fi ccl putir! cg.ln cu cea Ir)ai matu grosirnca tablelof adjrc(!rte ale bor dajnlui sau Iundrluj. (irosinea invelislrlui bord:iirhri inl.l0,l.'l dicatn la 2.10.1.1 2.lil.l.2 s refefn lx lila s; fi 1!aln dersuprag0rnei. I-:i tli2 fi mai sus, gr,,silne:r bordanr JUlui !a ii cel pulin egal,"r 0,lt din rceea dete.nlinati conlorm 2.10.1.1sau :.10.1.2. Trefe rea de la g.osimeadelerminati .ontorrn 2-10.1.1 .ru 2.10.1.2la g.os;nea pfescrisi lir 1)12se ra i!ce gradat. 1.10.1.5 crosimea inveli,sulnicritrior va Ii iel pulir egalncn acccr delel'nrinatn tormula cu ?.10.2. ::.l0.il Crosjmca tablelof fundlhi ii borilijrlui in zoncle 0,25/, de l1l perpeDdicularcle p.l,\'u si pupa !a fi cel pulin csaln cI|:

I-:-Lti m.r chi l ei pl :rtc va fi r el put in eg.rl ar acccNcal cul at: confornl 2.0.3. cr (i rosi ni ea chi l ei pl ate !r f i m ai Inarc dcci t grosi l nca l abl el or fundrLl ui in zona yal oar.a A .!:0, 03L+ centml :i a na!i , e + { ),6 mD r dar' nu ,nri nare de 3 rnD r. Spfe prova. grosimen chilei plate nu trcbui r si fi e j D tefi oarl grosi mi i t ablelor adi accrte. dupa i nti rj l ea fundxhi conl orm 2. 10. t j. C rosi na pl ate pe 0, 15, chi l ei dc l a perpcudi cul ara pupa se admi te sa f ie c l rl ^. r,:,i r.i , Je.i t ,/onJ cenl rfl l a :. I.vei. " ' -

9.10.5

Centura

2.10.5.1 LnLjrnea centurii va fi cel putin egal?i ,:0.1 D, [n] (2.10.5.1) Inlotdeanna 0,3 m<b<2,0 m.

I
,:

" -er , : " / - f , + r . : s r - n l t


distanta regulamentari,Jml;

2.10.5.2 Grosimea centurii in zona centrali a nr\ei \. li cel t liD pgalrl.L cea mai mare v:rloarp Jinlle qr^sirneaI'rcrimafeisi g'osimea LordJj,,lIi. Io .a/, I bordrtului c,r osarura iD ( 2 .1 0 .2 ) sistem transversal gmsinea centurii trcbuie Lotodati si nu iie mai mici decit aceeaobtinutn cr lornula 2.10.1.2.1 luind K1 pentrn invetirul fuudulri ii n conform 2.9.2.2, corespunzitor stirii de incovoiere a navei. 2.r0,5.3 La extremitnli, centura poate avea o grosime egald cu grosimea tablelor bordajului din aceasti zona.

8; - ,1+
mnrimea sarcjnii suptimentaredatorate valnrilor pe inveli;ul exterior;

!l

tl

li

r
L5.1 Paftea A-II CorP
qnsensci r Ial n dc rnafgi tl ea supcri oatai ; ' centuri i sau dr l l ai te dcschi dtfi l a o di sianlir dc rel pnti D .bl ri di rD rctre al e deschi dcr ii r sPec1i \e, s.r;r c4hi nrri nrrri di n deschi d er ilc. t iil n caz cn di ti etrul drschider ii cst e (entnri i sa 30t ) nl i mare dc.i t 20 ori Qrosi rnc:r nrn. .srtura ra trcbni s:r i i e i nti ri ti r f ic pf in ttu p.i n nr\ufi l ongi l udi nrl c ( lisplr se i rgfor[c, x dcasri pr fi sub dccnptrri . ,\.i a secl i uri i i ngro!al i i sau seLt ; nni i ul ej er\rri l oD gi trdj nal e se !a l | a ccl pulnt c$l i cu 0,7.{/. 2.10.5,4 l! zc'ti1t .flrtraln N rr.\ci, 1:r na\ele c u l- > 80 m c u e \c e p l i c rz u ,i l o r d e l n 21621 : . inl. r z ir e ,n (l rfc i r o fi c n ro f p i ts e i i cl rnente c oDs lnr c t i\ 1) (l e l 1 l x rp i n c r s l p e fi o a r a .erttL' ri i lf c c r r r n ; j d c ..1 | !j i re a c c In .rri i . d n ., i L i !tbnrrl f ou c f niur ii c l t l i i fri mrra { s tc ro l n D d i pc p.r iir nei din, oj rx c e rtm l a i a l n n g n !i i D avei i ndL c at n h 2. 0. 1 .3 , i n s :' !.r n ra i l ri c a d e 0 ,:L l \ezi 2. ls . 1. 2) . \ F i n .r,.i .. r\n , rr:i .,.' r, . j i I i I a dc c upa. r j ir r In a fg i n c a s u p c ri o a ra L .c n tn fi i pen t r LLs c f r gef ilf d e p e p rn ' ,e s l ru i n a l l s cop l \hfgilc a s upc r io a ri r.c n l rrri i rre b u i e s a r li c ncl edn c u m r ( liiilc ro tu n j i te . (o rd a .e a re ntufi i { ru a d mi te 2. 10. 5. 5 Sf t abll lnc r inra .i . L r a c e s l c :rz , frz r d e ra(ordarc l , .,r 0 , l i ,' n g ,' l :' ,u ,i ' . , el|t l i' lrp L ri p .i 15 c r i gf os i m e a c e n tu rj i .

r r1

9.10,5.{; Cenlura l.rebuicsi lic cxecftaln dir .anlitatc de otl ca fi tablclc puntii supe-

2.r0.6
2.10.7

Perlru intnrirea ftrndului la prova Iilclc irrelii hi rhil0i nnsi{c trtcrior rdiaconto

\ - ez i 2. 17. 4,

Filclc inrelitului eriterior adi.'cente cbilei ln,,si\c pe 0,7I- de la perpcndi.ulara pfo\'a \'or alex grosirrea cel pxiil1 egali cri:

s 0,08 L+6, [mn,]

(2.10.7)

ln pupa zonei irdi(ate mai sus sfo simca tilelor iI';cli,suluipoaic li rcdusi cu l5'l'; I.ilele din cxtrcmiL.tea prora, adi.rccnie chilci masile. trelruie sir indepli rascar de coDd;1iile lr 2.10.1in cazrl ci aceslecondilii stalilesc o grosnnemni ma.e detit accea prc\ iz'rl: lr 1,,.r'rl,rl l"r, L Li ir,.Fi Ii l.l ii \, trebuie si fie cel putin cgali cu lifrlui exleti{Jr junntaie din lnlnnea recesarna chilei flrte. 2.r0.8 Inlirircr inrrliluhi trlcrio. pnpr

mzx deschi de i : gfosi N rr centuri i , ' l rbl cl c cenLuri i hgrol )i tc sr u r cr l u l e sc 1or e\ti nde pe o di stanl a' d e 2r disc.nrnrl dc- hi , l. r ii. i. ' | t .r.., ri ' ,.F' | "le sccl i rr)i l c l of !or l i .cduse l repl i L spr e capet c. O drosebj tn rl cnj i c trebui c : r cdr dr t n consol i d:1ri i desfhi dcri l or di r drcptul ext r em i i :-i i supf.tsi rur tl ' rrl or. !i Ll cschi deri h drcpLuD ghi ul Nr e dc sub pcnl fu porl j de j n.nrcare, v aht le de cntrri , fund etc.. v.J r\en col trri l e rotunj i t{r f i disp se, pe ci l tosi bi l . i n:rfi Lrr gurD ci . I t . za de racordal e a col l udl of !a fi de ccl pul in 0, 1 din l aLl i rncr deschi dcri l or, i rsi t cel pul i n 50 nm . l n cazuri l e ci nd datori ii accslor dcschi deri sc Froduce o sl nbi re j mp or t ant n a ,ezi .l .:,l i fen, :' l c .i I l oci l . r . i r 3\ Pi ' p. r ', i n zon a acest or ror l rebLri prc\i zrte i rti ri turi deschi dcri prj ! i ngroi xrcr l oci l l a tablelof sau nrnL nl i c D i j l oarc. S c rcconrandi a se f olosi dubl uri sndatc a ci i n,r grusi D e l l ebLri c si f ie cel ptrl i n 1,i ori grosi mer tabl cl or i ntnri te . Conpenlaren acestor delchideri trebui c si r l i c pnsi r dc xrord cLr nN R . l ' ,ot.,, tI i l ' r ,J' i n' u.r' gf o. im t sa i nrel i rnhi eri l .ri ot trebui c nir it e pr ir tabl el or xt' rcr. ,' Ir" r ' l rl ,l I: d. j r!.i rnF .n n'sPux/ ; :.i 0.10 P rhdcrt$ !l i l ol or do r iu

Tablele in\eljtului exieriof ce sc imbini cu etamborl, cu Parialonii arborilor po.telift, pfccuu fi .ele d drcptr!l cltrnle!ilor arbo tor portelicc ircbli si ajbai grosimca cel putin eg.il.t cu: s :0,1.Lt4,,t, Jnml pe Lru I<80 h i s:0,0551,+8, Irnn4 pentru L>80 m. ln cazul lasonnrii la c.rld a Lablelor grosnnea enliorath mai sus Lrcbujeasigur:riii dc dupir lefminarer opt'a!junilor pfelucr.rc l, cald. 2.10.9 Dccutnri ln crlntlll{ ti ir erlerior illtlitul

CiDd esre neccs:rr sc adnit deschided rotundc pentru hublouri sau pentru ntt c. ,, fi | rl dc- I'ide-ii .; s. scop, i u , ^ndjlrr

n i D \el i )ul cxt t r id P ri ndel cr de chi l el of dc nrl nr se !a el rcuta pri nlf - un elencD l i nte.l ]l edi af (pl aLbrrdat etc.). Pr inder ca cl ti l el or de ful i rL de :tl este el cmen t e ir t cr m edi are trebrri o si l i e r.i ri pLr!i n rcTi st er in dccit pr' i nderael emel rl ul ui propri u-zi s dc i n \ t lii. Tot!fi , ca t.chri e sd l i c srfi ci ent dc robn st aL Pcnlf Lr nrcnti D erer rhi l .l r)r de ful i u i n condi t ii nor nalc (l eri pl orl rrr a na\ei ti m.ri rl .s i n cazr l cind Iost l unt. i n .or sidcr alie .hi l cl c de rrl i n rI h veri fnrarea stabi l i tarti i . E krneD i ul i ntefmcdi ar \ a li co iinuLr Fc i .treaga l rrnsi rne 11chi l ei de 1 uli, , C hi l :r de rul i u fi el cmcnt ul inLer olel cu mcdi nr de pri nderc l ot i i eri ecutate d ai i eeasi l i mi tl de curgerc ca 5i i nvel i ful cxt er ior di n zona rspecti l n.

Paftea A-lI Chilele dc ruliu rc vor lernrlnr itr corespo'rdenlr unei cs.rlurijitiril.c. l-rt,cNitillile se vor racorda lin la elmentul intermediar. 2,11 IN I.-I.RITT]RILA EXTRI]1IIT,I.1'ILT \-\VEI 2.11.1 E\tindcrtrinlnrilurilor 1

Corp deschidcfea maxinn a traverselornepuntilc mi.suratn intre Ielele jnterioare ate coasrlor pnrar la reazeml rczisteDt in planlrl dilllne|Ial, daci acest reazem exis-

ti t'nl.

In cazul rolosir.ii olehrrilor de inrtrii r./i:lpr,li se liLn.. lrrn.\. .j,h I trr, nFei I.p. punrlre poxtc li redusn porporljonalcu:!{.
H ,d

lntnritudkr !uplirncnt cuta in picut prec lrl $i iD pfo\i pe disianla de 0,15 t ti 0,25 l, de la pcrpcndi.ulair prolr, pentru bordu.i ti respectiv pentft iund. 2.11.2 Picul lrora

D i ncD si uni l e gLrsccl or de pfindor e a 1." \ch.l of Lep,,r,i t. ,| | .^i si cl e trcbuin . a c, respundl 2.0.5. I-a liecare riDd de tmlers nepuntjte se \1). Fl cY edea !l .rj nghcrj cu: i i ti mea:

9.11.2.1 Distrnta rc!ulxri rrlarn lfcbuie sl corespundi cefinleb. (lc lr l tl.:1. iniillinua \afangelor !a ii ccl putin eg.rli cu ee. ob!! nuti cu formula 2.4.2.2. gfosimea torn lN ilf cr 2.1.6.6-1. .' .r ',1clo r'l .ri. Pl. ]fr./ilf aibn o grosimeccl puLir eqnli cr groshrra \r
frr.{.ln .r l.l li F. ' , r . . i l d ." , , I c r n . i 'r . r .

1, Irn] peDtrua<80 m; -0.005t+0.2,1. ,:0,0031,+0,1. [u1]pcntr l->80 n; g.osmea: .!=0,025r,+5,75, Inrm].


lD cazul uiilizirii otelului de in.tlii rczistcrln grosinea poatc fi rednst Coastele1r (arc ilrL ! rr prcvnzut lra!'rrse neprnlltc sc lor prindc de strirghefi cu gusec,arind dnnursiunilelaturilor cgalc c'.r cl prtjn ju,nitale dir l:'rlinca st Dsherrhi. In iocul tre\eIselor nepnntite se pot adlnile ti al'.e co!sl.ructii echivalenl{:.r rezistcnli. ?.11.2.5 Lr r?zul narclor ru fr\.e cn brlb. bulbul se delerminapdr lorma ri hngimca sa. De fegula, lrebuie indel-.lirlitc ri.1c: .l Bulblll trcbuie intnrit cu platto|me cu gir de uturarc dispuseIa cel mrLlt 2 m. Gf.isin(ia acestor pl:trto.nc la fi cl pDtin cgllir c'r grosjmeastrirg|erilor din picul pro1r. Platlor ele yor li prernzute cu iralerse dispuse r- [r..rrF .o. ,a. T..\cr\erc se \,,r diraprsioj,r conlormformulelor2.11.2.'1.1 2.11.2.4.,. si .2 ID c zul cind bnlbut dcp5;citc pcrpeDdicrlara pro\':rcu m:ri mult dc 0,03.L, alunci h pl;rrrl dirmetrni se ya dispxnenn peretc dc mUu cu monlanfi la liecare coasti conlorm 2.13.14. 3. In caznl cind bulbul nu depn5egte in lunginc limita de la 2.11.2.5.2. aCmiLe se dispunerea, pla.ul dinmetral,a unei carljngi in ir contjnlrarea carlingii central (.rezi 2.11.2.2). ..1
fel pl l i r

?. I 1. 2, 2 I n p l a ru l d i rD rc l .l u l !a i i prcri rzul n o c ar lingl ir fo D l i D l l .l .c a c rrl i n s i i c e nl ral c, i D l f er upt n la \a ra rg e . G ro s i tn e a fi i n i i l l n n c r i n i rn i i rarl i ngii, pr c c uln s i g fo s n n c a .i i Ii l i rr a p l a tb enz! vof f i ac . lc r t i r a i i l . \a rn rg . J D ,o n a i n ral e nu s t c pos ibil a s e l n o D tr c a rl n rg a c e n trl l l a, pl al benz ile ( r . an g e l o r l o r l fd n i i s r-rti e s rdrl c i rr r r c l. . l|r p l .n u l o ;1 | r. rrl . t.,rrrr.r.r ,o Li pr. un pr olil i, T ' s a u u D a l L trfo i i l . a \i rd l i ti mea ri grosimea arjpilor egalar c .r plrtlrclrzilor varangelor. \ : : . 11. 9. 3 Di mc n s i u D i l e ro a s te l o r s i n l i ndi catc ln 2. 5. 4 iar c e ri rl e l e Ird \n rd p ri D d c rcr l or l a 1. 7. 2. 7 1i 2.5 .3 . 2. 11. 1. 4 ld F r r r r i { le r ar i, I n p i c u l p ro !l ), i D c ri c c l p l l ti r pni ri ii| | rr. d .J .,rf.. l i r,i " i d , i n, Jn, rc s e \' o r p re re d c a l f:r!e rs e n epunri l e.

, \ ce s l e tra re N e n e p u n l i te se vor p. e\ c d. a din d o u i i ! d o u i i .o s s l c !i ! of 1i l egat c , in plan u l d i a m c tra l , d c d i a rfa g ma de ru l [], A ri a s e c ti u n i i l fa D s l c rs a l e r travefs elor nepunti te s e d e tc fm j n i c u :

s:0,3 L+7, [cm']

(2.11.2.1-1)

Daci supmtafa bordajului Sl srstinuti de Lraversa neprntiin depnFftc 2.4 m? pentru picul prova si:J,0 m, pcntru picul pupa, aria sectiunii tr:rnsversalc tra\.erseinepoDlite a se Ia mA.i proporlional cn rapofiul Sri2,4 fi respectir S1/3,0. lloneDtul mirirn de iDcrlie, independenl de calilatea ofelulni, va li cel pulin egal cu:

Crosimea in\elisnhi bntbnlui va Ii


cgri .' c i ..ei , ci ,i , de l ^ r| | r' i: s:0,08I-f6, [l l l m] (2. 11. 2. 51)

r:0 dt,,[crnr]

(2.1,.2.1-2' |

d:rr r)u mai mui l de 25 tnm. ToLuii gfosimite filelor inferioare alc i nvel j i ul D i bul brl ui (ci te nna de l i ecar e par t c a ptfl nul ui dtanetral ) nu vor ri mai nr ici decil cel e deLerl ni D ate corl orl n 2.11.4.3.

15 6

Partea A-II

C0rp 5e admjtc cn stlinghelii jDtercos lrlj si tic coDi?.tionalj dnr acctasiprofil cu coas Plrl LrDdN sr'inghelijor jntercos, lkli poates:' nu |n, sudati pe platbanda coasrercr. La perctelepjrntui prova stdnghcrji sc prx'(i cu Srseealird luDgnnea putin egali ct .u doui dista]ll{r rrgulamenraro,jrr Inlinca cgrln cu liLlnncastriDghcrilofdin pnrut pro\a. I-ilim{! gusrel.,rcare prirld srring}erii la .ei_ lalti pereti v! ii ccl pulnr ogali cu Intnrca strin_ !hefuluj, iaf hr.silnol nLr ai mici it|ctt dublul lilinrji gusrel0f.
{i '| s , 1 l e . erliDda I)ini d. .g.rJi. la unLrl dir nonrantji .n l r , . b r ip s! p e rcL e l L r j d e

.; in (:lr pnntru in,.tinariJe . .ln.calrl rrrnsrefsarcnrc navFi mpi rni,i dp 5 . h I rn_ da sirc sau ridicare ancora loleire bulbul, se tor mefi q,osimca In\cljiului )i d, Ine||. i || nt |,. erej'rel|lclo ile o\ilura. Are.t. In!io.!ri .,,|.,._ txie_obicctrl uDei examiniri speciale diD pafiea NNP. Se pot admite ii altc .ons1ru.lii ..hi\Jlcnle fp.c :rsig ri riji;dittr, I bJtb rt : ,rl plPnul \erlrcdr .i orizvnt.l. l,..c r.r \i tr;-trr . co.espunzitoare bulbului au ftstnt stmctuf u picului prova. :.ll,z.li D",i ffnrf,r nsrtufa picrtri t,n\j spdre f:r rirriirrrra rd!ptije.r :irtFmutIi Jc r,raturn longitrdinaln, scest s;sten poare ti adLris in urma unci examinnri specialo R\ti. a 2.11,,3. inlltriluri alc bor.tuhi ilr pupa pcretclni piculd prova 9.11.3.1 ln tr p: r.reretri ti.r,t.ri pru\r Iir.1 li n' rir Lra itt.,'i tJ dirtu i J. n.i5 /. d( lr pcrpeDdiculara prova, sinr recesafc inl.:trirurile mentionaLela 2.11.3.2 ri 2.11.3.3. 2.11.3.2 Toate coastele din magrzii fi di! inlcrjrJrlrle inf.rioare {zon:r It dir-t,s. 2.i..,.t) :ilual< iu a(rb\ti zoni vo" a\Fi ,o,J,rtrt rc_ (t, zistentn mi t cu 2091 fati dc nodnl t deler mlnat conform 2.5.2 i 2.i.i. fu {rest rrz va_ l^ ;lur para'nFrrilur p si . .p \o, rd^ tta t. "g-te .I c.r^ Jrc p1m, i ., !:tc. di.f r.F ir l, p" p.. Iltehi_picului prova sau penriu coast; disprsi la 0,075 de la Fcrpe!dirrilarapro!a, in ruuclre ue a(cr r'.,rc esrc d;], r.- fet r,,i depr , on perFcr|ir trra pro\a. r.
f u ,' .? u t i o ,i re r1 ,,.l u trt dler lr al , ua .l ri d i n i rte rp r.rJ ,. F ,tr r, ai . o1. t, i d i n rn a 1 Ii ;i n , rrru d u l u t Je dp. ii "l lenla al af estF i n d i n u 1 1 ,r;\e \:r Iu r.{ ,,t , u al coastei dh inrerpunte. Da c i i i n z o n a c o n s i d e tti , i l csc}i (te r aa c oas t elo r d i n i n te rp u D to d e p n | e $ tc 3 nr sc ror p'reledca sLringheri. Dis r!n rr i IIfe \t.i r.g trn ri s Jrr i ,rrrts p u n rr. | n a s u r.l S P n \e J | i ,i ,h, \r l i dn. . c l I nult 2 ra . L o o \t,u .{ i i ,ti n (j rc ri ,or rr(_ bur e s a, o' es p u n d ; p r s c ri p ,;i t,.r d e t" :.1t.3.3. : , : . 11. J . 3 Li_ i ri \e l rI s trj n q t,e rj to f d r ,r pj .ul pr " \ a l\ t s / i 2 .1 I.2 .4 ) s p \o r d i s p J n c irr .or,l i _ n, r ar c . s pr c - p u t!. s tfj n g h rri i n tp rc o j rrtr. I nn l fme a i n i m i i s tri n q h e rj l or va fi egaln cu inilli'nea inirnii coasieior. din :rceasra zonn iar grosiDea sa \'a ti co.cspunzitoare ce, r int elor de I a 2 .1 1 .2 ..1 . S e a d n i te e x e o u ta re a s tri rghefj tof slrb lolrni de brachcti intercosj.alj ftar$i1l, sau pr e\ a/ li f L p l u tb .r,ri p . r,,rr(i ,e i ti t,pr" * .,F a0l, dc | |\ nI j.u Ie ri e i u I c " .r d F ;ri mi t,., ur,,rr, I lt ' r m - r nlalb c D ? i i (tl i ' r" .i / \r ti e .b tr (r crt pulir I u, . r i g h -j rn c :r i II| n i r rt j rC t,t' rt.rj . di rl c el inull I UU m m .

sxdr (vezi 1.7.1.9). Crosimca guscclor va ti cet putil egali.u gfosjrDea jlllii stfi)ghefuhi. i]l llarginea libcfi I qrseelor \a Il Llansati sau pre\ izur.i (u ptaabnndnsudatn. 2,11.4 intnrirca t'r drtui

rarc se \r

2.l1J.l tre hrrgimea Da\ei fLrDdulva fi ni1ndl pe o distanii cel pnrir egaln cu 0,25 I, .te l! perpendic!larapfo\'a. 2,11.4.2 Sarcinilede cakul: .I I-a na\ele cn I->30 n crlcul pDtru DrijlocIl clcment lui \'{ Ii cel putin csn}n cul | /, I l7 Lr)rrll

/ il| rzr l-=l lr,, Ik^!/mrl

ltur /l

\2.I I .4.2.r')

cocficienl(I)nforDrtabclului, 2.11.4.2-1i corticienli confo n Labelului 2.11.1.2-2:

t-!'
d1

d,

pescairrl rninim al na!ei la sc!iunea ron\ida,cri. r, it3 catrn,. L,nl.

trbclut 2.1r.,1,s-t

IDShirldn]|re tangonl! ni lEnchl corsnldrt nl

Partea A-II

- CorP Llr.4.3

L57 (imsnrea trblelor it'ndnLurra li cel

Tnhrlul 2.1r.'1.2-2

:::1 =:!i
jiti:.

r orrr/i,,it*: trr'"t
-

( 2.I L . j. : l. l)

.!:r

r', i\iz
ln:"1Iu0lr2i

.---i

' ' - r i; i
l.

ll; l:rii ;r i, rrr ,j::,11i; ,,1 :i i,*'i'l ::rl.i .i: r,l; "lr
;' l ,o u nb r' :!| ' r' 8 0 2o
lilzr p e Ya lsi; \I/: l

nr.nlo.ftl IL, l L2: lc.

rol f,)fD r l abehrl ui 2.l l 4 l ' j ; l dr{ i L,' .r l ,Ll Li rrrrr' r.r r rt\P " l i \ r I,l i ' rr l n\el i * r I tr I' n' l r l t i l ' i l :

nr r r i

\.

\ezi 2.11..1.2. (;fosi t er l al l el or i n toatc fazI Lil cu: i i ri ri nri c:t dcci t ai ecr dcterui r!li f:1, Jrl l l n] s = { 1.08/, (2 1 1'4 il'2)

r .:r ,, I o 5 orrlt
I ilc l:lnd t-<100

. rr"

, n r ' t L i' r l' i ( l' n i m s c \a lr a L :1 0 0

'l

Iti..',rnl:
' n !l r'l

2.11.!,.1

D i nensi oD arca osal rfi i fundt' l'r ' .l Longj l udmrl el c i i \:rrangl t \o r a\ ea rrotl ul ul de rezi sl cntn tcl pnl i n cger cu:

1'
Tabchl 2.11.'t'2':!

1i-2nt,. 1,'"'1
R,,
," ' t' rl i rr

(2.11..1.1.1.)

dtr-lL
0, 0 1 t5 o,0225 0,025 0,030 0,0'ti
nai nlic, dinte loale siinr n.!ei, disuat la lerPcndr L 5,110 3,45 L 2, 45 1, 1,,15L

\ezr2.11.12,1.

cq' l cr 2113 I llllli

lliNr 'lr
rti st!n!r rcgul {nen1afi .

dcschi (l erca cl emcuhrhri , Im]i siql 10-r di ,. | . r i I ' | ' I i I | 1I e I ' ' 1r' ! ' i rrg''P - r' ,i n]:l i i rr' i r r lF l\ J ,cr' ri ' ,,e 1 rn ' i ' dl rrfi i fanqe, carl i ngi , suP 0rti ct{ )i :)5 dac:i hrtre torgiLLr'liLlalele sau \Lr'angtle r 1' ' " i t' rrr' / n) "lnl ,i i ' i rn ' ,'r' ' i I n1i .l ' i r rrrri i ^rlI r ' ,t r.,. l r :' rnu, l \' r r' ci :rf. l .3r' rri l " j rr-i r" r .. , r . r nqr ,.,.r fcl I' LLi ,, " rl l i " r ' ' rr i r r : r r r m e' .l el nentrrl ni de osahrrai "

Talclul 2.1l.zr.il

liJl 'lr, ' l"r,(:lLdir''l' l' ri \1-'"rJFl' se de i"i,"'"r' r', ,''j',"r irrlrirr dp ftr?cr' tarc sc sudeazl. seclnrnii lrans!eNale a inimii .2 a sec^ria loneitudnrrlcis.rrtlarnngei conlinue srrr IPUJ' dF ' 'ir'rr' ;"r5riri ., l' ii"lii , '."".'il n,. \" fi cPl f'ulirr cgr'r cr': r' ,. ,rn '. ".." s -: i '4l, l.rn'zl (l ll i 1 2)

lI z r,. rd i c rr! Ia 2 l l 4 l srr' i na .:t . r 1r , l J . rp rm rn El r .o n l o rrn 2 .1 1 .42 1. pe 15: .' , o, i, ' ," n h l ' i tu n rl u l r i \J fi c' l pul i n " L5' . r ,.r' . ' , , ' " i ;d i .rl ,' :r, l s h p l rrl .l l r' 1 2-: I , , . . r r , " . ir rri I l l rr. :' rl r.l u l ,ri \., ti c.l pul i n , . : r li t iu lnli l n c i a d o u n fi l e d e i a b l i adi are te i ' nl i l ' r rF ' i d e ' l l " ' , t l. l, ,l .L ' ,r." ' 1 . i . I2 ,,.,, ' i :r i i l , r iir " r , r , r , . .i td i ,.\.| n ,,, . , nr \ e1e c u l :-1 2 0 tn { L! D a \ l c c u L .:l J O rn v a brrcx . l| det ef mi n n c o rfo r' :n 2 .1 1 .' t.22 l ut

n",

p, d, I - Yezi 2 11 4.4 1; siDt conlinue sau se i : 13 dacl elementele iDtrerup la osatnm intiriti de care se /. ' :r Lr'' 1 f'. rr'l'clctelc :'lc irrirrrrr rrlLrrr r'' :ir'l l'r'\ ''l rl' ir 5ec ror'fonn -, 'it 2.11.4..1.1. (;fositncainimii{rr lorgii udiralelor.$i .3 vrfaus0lor \:r fj (lc cel Fulin egNl'tcu r'eea rnaii"in'ru r.ri.r.:;, iai inillinl()a ccl Pnlil egarn (u 0,1 I

Daci .6'r'::0,02f) /., \aloa'ca lui \r ii urui nriti decil areca dcimlinatn ta - :t 1.2.2.

Pariea A-II
.4 P c n rru e \trc m i ta rl i l e o s tL turi i i nl ef-

Corp
doui l sau rnai i nul te el i ce cn tLrpa i n t or nr 't de cruci snl or sau osl i ndat. di sta!t:r di nrrc sr f ir ghcr i mi srrrl i pc bordl i . \a l ; dc cfl nru l1 2. 0 ir . I, .... 1r ,l i ,eJr Li ... . ..i | ,,r, .' , r 1r Br , , ,1 ' srpefi o:ri l x i cti fi i l l rbofel ui pr)rrfl i c. sr u in ! hnul (a!al cti l or' . D j nre!si rD i l . tra\ef\cl o r lr epur l i l c. al e stfi ngl i eri l of, rl c cLrseel of, pr.ftL m ! t , , , n.l efa corstcl .r dc sl ri rshcri Ir{rbLrn (i i sat isr ! ci condi l i i l e Ffe\,2u1. l a 2.11.2.1. :l .tL6.:l C apel rl e osN tufi i Ffctj l of din t icul prpa.i pe ci l . posi hi l :r ncr\L!fi l or de r igidizI f e a \rrN ncel or \' .' r i i l i r:r1. cu gusce i \czi 1. 7. 1. 91. 1n l ocrti i e.1. i mbi rafr a \ ! r ! ngcl ^r , I n,.el i r l . r.-i t r,i .' l . ,l h t,.n rl . . . r r ni. . l or \. ror l e.i l :,,..t* ,n., rr,r.r I i i t . . r i. r \or area gxi c. de arnbcl o pi ' rl i al c t cf et et ui.

: . ll. i. ; l' ..,i .l r,r.t, . r.r,t,' ri .., l ,rc\. z x t i c u lr ncl c c n tra l , { fo s i n rc a c h i l e i Dl ar. sc \a \ er if ic a 1a( efi n l c k p fe i :i ' u t" t,r :.t1 1 .:t;,rr,aus \ er s alelc \ i h rN c } e ti i .o n t.rfrn 2 .1 1 ..1 _ J. 2. 11. 4. 6 Lr n a \e l e h c a !c \,r/tr:1 .2 ,- , (peD I r u \ ' , . \ ezj ta h e l n l 2 . I 1 .1 .1 2 2 ). i D ti ri rni j l .rf ^ \a t , , r C r l' , . , \:, .\l r,,l , frF t,,.1 ..,s ..,ir.r,i 1,, n r \ e li n: ' L ,l i l . t. r,p r ,l i , l ' ., f,r. . cI r,.' ,1 / . t ' r ' 11 r i, , .' r, r.,.' :I l ,' r ,. l'i r.l ,j r,r .:.,, | ,. nc i int ile s i l d .p :i !c a s .a { rt.; /,. jr z 0 n :t d i s p n s n i r D L rD a sec{i uD i i t t . 2i I ' r l: t r' ,.,J i , i :, .. 1 . , g ' " .,.,;1,. ,;m ilof Lis at nrj i i i i n \e l i tn h ri s e \o'f. i rr!1 1 )sa 0,5 cu pc nt N ii c c a fe n fd i r p l s ,{ a rn fr i ngfoi | r.! 'rn' n i ' 1" t . . ei. . . , I r.,r., . ,r ,l ,,.r i :r h ri 1.r" ... ,. per ir Lr z oD: r 0 .2 ; /, d c l N p e r| c n d i c U l a rn pro!r.

3.11.7

lnlnri!rri h roiul InIn

l.l t.5

E\rrrrnitnlca pupa

( i' o s n i c r i n \e l i i Ih L j e rl c o f ,si di I F r s ir . r ' . l, , r. i . ., . .i ,.rt: l .r I r . . ,.t r.,. \ or ohi. n, . r i ,l i t, re i ,r ,i p ri " r' i ,.:, .t. l ' , | .trt i7r i.

!.1l s

Pi( l tupa

L! cosnl pupa, ei rnl j .rn!t I r coxs l el .f !a l i i dcnl .i (.I e\rnl i .naj ul co.L slclordin pi cnl pupa. d.car (Jes.l ri drr.cN.f nr dcpaLie; r e l ' ' . r' . l h .r/, I .;rd .1" - ,,i ,1, ,. d' orcnstu!j h.oastel of t rhl l i c naj ofrl e pr ipor l i oD rl . D i sl a l a i ntrc (!astcl e si rntl e sau {ele rndi al c po l e l i eqal :i f di strntx feg l lr n. ll: r f at d' n znnx .cnLfal i i a !r\ci , daf (el .[r]l 7l) 0 m r r . Y n.ar{ el e l .cbni e si xi bn o iI ar lliur e i ,, | .. ,,, ,ti ,r,. , ,t ., . a i. l. . r , r\i nd .ceea\i i D i l ti !!e .a si rIf ir r idt e. i i rosj rca \rfN M| l ,f si N ( ! f lin! jj \r l i ej ri ,i c! rtfosi i r., \arfn!.1.f i tfl f[ . ] jnala fr | l )rrrrl l . 2.1.1i .1;1. 1.. n!\c1. cI purl r d. 1i l r.rl, ( , r r r r r . ' ' \ ,,1 ,l i .l .rt. ,1. l . .n1 _.r .., ,t* ri . , pi nar l r I)ri ntca fea !rai rpfop i. li r r ! i 'Inrre dc 2,:r rtr, sc \,i f angcl or !rc\cdcr crrsl e int ir ilc i 1 sl .i nghefi . crfl i nsi . r.l l .{ } i nl i rri rrt| i sr!pl nnol rl aro

2. 11. 6. 1 V a frn c c l e l fc h L i c s i i rd crl i rrrrsci c er iDlele dc l r 2 .1 1 .:l .l ' l :.2 .i j .1 j i i r, d i s t ;!!rt (]l rlf c nef \ ur le (1 . fi { i d i z rf. ri L L !r d .p i :.i 0.(j m. r - i r n N \c te c ri o s i l 4 D i rl i (!,. i Li t. lur r ea \ lr al{ c l o f \a t..b fi s a d rt)i rc rs ci i rr, (fl p' it ir . r , 8 nr l u b u l e l N I]tl )o rLl.)r(n r..s r tu.fi l ]l i ste \o r l )rf\c (l c r ,l crs pra _pf r f lr l p o s i b j l , s c lubnlui et : lln b o u 1 ! fi c c .re c o n n a i l :rbl e ri ui .t; / J . 1. , n r l., i r' r,..r_ ,.Ii I l ,l ac es t of lablc \N l i .g a l a r c r g fr' s i In fa \l rrnrj el of. J D p i .u l p L rIr r)u s c .d rn i l \rru!ge c u Ds r giDilc l l n n s !i c .

L:r r:r\.le cu a :2{){) di extinder.ca ramrgelof pirn 1n 1n drasupralubrhi etanrbou. in planul rJianetm I ii irtnrilc (u bfrrheti orilirrrj, ti i to.si bi i , pe Dc loati innllimca \aranselof.
I ) a c i d e a s u p m \ rr!n a e l o f e ste .1i s_ D pr f et e d e ru l i u :!\' i D d fi te l r i rfe fi oare sub s up c fi o a rn a \i fa n g e l o f l n ret pul j n ' nar gnr ( a 0, 8 r n, clis p n c fe a b .!c h e (i to f i i u e s l e o b trg.rro e. lie c !fn fi l r d n r \.ra n { e n c c csare rrcc . r ii I b, l, I c t:rn l r,L r \u ri p rf\ ,z u t,, , I I,l , bc r z ; s , h l, L rl , J rn b ,,r ,r,,r,f:r.i tc ,r. r.ur,,r. nr n \ nm nge \ 1 )f 1 i fi c i d j z rl c ru p l .rb e n z j s:ru nefr Lr r r dc ! ldr z ;rr , pus : . 11. 6. 2 [ ] cfi !l e l e p fi \i l rd ro a s l c t. si l r frc! iz uie lr 2.1 1 .2 .3 . l l i s l a r{ n d i D rrc l r .L\c| 15el e nepunt iLe pe \c rti c a l i \tl 1 i d c fe t n l rl 2,5 rn. Dac i din c auz a l o rm e l o f n .t\e i , d rs c h i d e rer coas, lelLr dr pa. . . . l .; In . s e t" ,t .p r, . tj f,tu " r. pr r m c r r p. e : le , s d l rri : b , r.a i rl L L " a\ere cu

til

I ., I.i ,.i, , . / . . . r.. ' r..,.., de prj nderc ! tubuhri c1r| rl )or, I ur\!l clijof si a afbofi l or portel i cc, l rci )Lri e ri gi (ti zN l aL j int i \ fi l ar cr)respul tzi tor. C ol rsol i (l ai ri l crespc( t i\ c t ) c obi ectul rnei e)i aIl !nri fi spcci rl c di n ir ar . r ca R \I]. l .a na\ete cu (oasl rl c foa f r c ev! , z1l ' 1,r,t1 \i t,.J.n.\jm r i r \,/i ' 1.,,i il N pa' cal mi pfe\IzutI i n con1fr.t, N d). Se r ol pre\edcr i nta i ufi srpl i nrerLare al c coflsiclor si stri ngheri l . tcesl e i D l i ri l nfi ronsti l Ii c ot , ice 1r' l nrei e\ami ni fi sl reci rl e di n l l afl er t i\ t l . acest caz, pol . l i feruL. i nl arj tud si r ! il: r r c t i pentrLt P rcul pnpr. La D N \cl c cu :ri tl tri c !rori e nt ! bilc, i n zora de Ii \rre l aj ul ai cl of se \of p r . \ cdca pcrel i tra,rsrers.l i san osrl Lrfi l ransl er sxlS iir l i ri tn.

Partea A-II PERE'I'I ETT\\iI tieneralit{fi


9 ,1 : . 1. 1 uer eti i e i rn i i p o t Ii F l :!n i s A qo, fr.r li. S is iem r l d e c o n s l ru c l i e a l p e rc 1 i 1 o rrl rnsi I'n j- ; ' , r dir ' r r . t " .L i ,,r ,r1 r.i t,i rl i rl i . p ' -, r' m.i a l poelijor put u ri l o r l o c h u l u i , s o n d c i a c L r si i rc si i e $nji ile a\ A r ic l re ttL ri es :" 1 d e p l i rl e a s c n a cel eai i h co ndilii ( . t s i pe re l j i tra n s \e r' s a l i e ta n s j . S e rd rn i ti ' c .,n s L ru c ti r d e perel i e ta n\ i. u niic s j ru i n b a i o n e tn . 9 .1 2. 1. 1 I r . c s (ri p l i i l e d i n p r z n i u l crpi tol si r r t m injm e s i s r rc i .ri L r !L rn ri frl i i d i s pozi l i a p e r eljlor e{ r Dr i a i n a \e l o r d c n ra rl u ri . ,:,,i , .a - i r.tL ri . ..i j ,,, n e s c nlnndit" , . . n:l \c i . n n rn n rn l s i :l a p l a s a rea pei ,.t .ci ik if e1: r n\ i s e \a a d o p ta i n c o n l o rm ttr te cu p rcs c . ipliile de la 2 .3 s i 2 .,1 .p a rte a A-V ...C o mpi r.9 ,12. 1. 3 Dac n p c re l i i L a n s i i i n j te l e tor i rcl tL s i\ por c t ii pn i l ri l o r d c l j mi tc a z n Ia n c n ri atunci \o r t r c bli s i r o rc s p n d i Si p rc s c fi p fi i l o r de ta f.rpit olul 2. 1: 1.

Cu|.p

159

deasuprapuniii pl:fctilor etaDti) riunci pcreret picrlui pro\:r se !a r'\iinde piri la punrenleugar \rl rc\prr i\ pil|r ll nr rrtex .,rnr I .]. :.11.:.i i,. t"-n e," t',,r' r l, ,,\,, ". .,,t,, I hr.-.'|'.fln. . ,,tti.. !-r.,Tr :.:'. , -. 'z si lele de la 2.12.2.1 :?.12.2.2. !.12.3 t'erotolc Ii(.rlui prpa

1.12.2

I\'relrlc pirului prora*

r' r: d' l :, tP r' ,., p:, rl l i pin" . r,' pFrl .^r" r. rl r' ' rr. i i ,,r' , !F \., \1. L' i l i ti r.rr, l i. . ' Ira de si stemul de coD st.l xcti e al extr.e m ir nr ii pupa si :rl nontnl i i l rbul ui eLrmbon. i D l l l od nornrrl . perei cl c pi curu r pI , pa se \' :r cri i i i i rl e pi nn Lr pnntcr de bord l i b er . l n u.r1c cazur;, c acordut RNt t , pe.l ,l , I,i ,,.l ri to,ta t: .\ri r.. t;n:, t. ! r ir , . " pnnte s pl .' i tofnra' de dcasupm l j ri ei de inc: Lr care de rafar. cn cc,D di l i n i nsn ca a{ rel l srl p nt e sau pl arl orml si i j e etani i n pe porti unea de la a' rcsl percte pi n:L h ctatuho| . Intol dcrnnr. l ubLrl ctal nbor i febuif sn se afl e i n con)parti mcnte etan;c. P rcset uple t!bul ri el rl nbor se \or di spunc i n i !trn!u l lunel ul ui etans al i rborehri portcl i ce san i n j nr er iorul uni al te i ncnperi ctanse sepafrtc de com par ti Inenhrl l nbul ui ctnnbox.

:1 .12. 2. 1 F er et l e p i c rl u i p ro \r s r \a a r nphstt ll dis lar t a lr h i n i i (l 0 .0 i L s ru l 0 n (adop\ aloar c a c c a rn ri m i c ,r) d a r n u ma i mutr 'i n dn- s e d e 0, 03 I , de la F rp c n d i c rl a fa p rc \a . I n un e l c c rz u ri . .u a .o .d u l R N tt. .. adm it e c a d i s l rn l a (l :D l fc p e rc te l e p icul ui rr\' . i p' r r . r J i ,r:.r. l .fw . .. .i - .,' r ,,1r, L 41, 03 dac i' .h rp n i n u n d i rrc l p i ru l rl i p ro \a l i , l. , le t lu i, ' , 1 , :.\. fi p .,,\j ,, rri l u ., p r r...\Fi :n e s ub pur r l. ea d e b o rd l i b e r. L r . \e 1 ,. J - | j L h r' : I,Pre tr c t ..l f i pf o! r s e \a d i s p n n e l a c e l p u l i n tl .{ )5 l . r: l: ' per pendnr u l x m p f!\' x d a r n u m a i d epafte

2.12.tr

Prreti t.|:rn;i Inrrc por.lii Ii(rrrik'r

:.. rr,05/-.+3,0; rn.

:.1 1 . 1, 2 1n c a z rrl c i l d o p c ra l i e s e c \li rdc 'rc nlo dc t er plj n d i c n l Ari p fo \r (i n ra z u l bul , : lr i) , dis t : r nla d c a x i p l a s a rr I p e re te l u i pi cu ! il, \ n t r ebuie n n s n rri i d e h p u n c tu l sj turt or Na per pc n d i u rl a re i p ro !a l .t { ti s ra n rx de ' /.. ' l1r nr r ' ' i r, rl r ,1 , r,. .i :r l , J' ,,,r. ,'."rr"i , l i rl rc p r.n .n ,l u l J m I,r^ ! ,, )i . i! l c \ t . I n a l b n l b u l u i . a d o p ti n d u -s e va.:, c ea m r i n i c n . :-l :1 . 1. 3 I ' { r t t el e p i c l n i p n i !a s c l a e x rrndc :l . . , t unlea d e b o fd l i b e r h n r\e l e rl i n d nl :f r , I de . hs n s e m n l d e c o n p rrti me ntnfe . r l' ! Dlc r p e re l i l o r c l rn i i . D a c rL n r\r:rrc r n' s e t e n i n i i n p u p n p e r.te l n i p i(ul uj : - : 1, I t r nic c o n ti rn l d i s p u s i j m e d i a t da, : . nr , i de b o rd l i b c i (i rr l a ra \e l e xl i nd r r , , 1 de . la s a s .D rl u l (l ()rtrp L ti i n re n tr Jr
lDtli,,,.a )i\oi /- !. d.tcr ninii corlor I i i iile { lo l..iir r m . a lc m r r to r m r iLl ,rc \.zL lJrrlca -\ \' compxrlinr.rla.c

2.t:.,t,1 -\ul l l i ' fnl total r1 pefctj l or. i tr clDsir perel j i pl curi l of, va l i .el pul i n egal cu :i ccla indi cat r^ntrbel ul 2-12-.1.l . i n i oal c raz i l c, di stanl a ma xim n i rtre percti i etrr\i rl i txml i !u i rebui e si de pa,s.xscide rceul :i 30 rn. ,\doptarea unci di s t ar le ' mai mari t.rc obi ed l nnei exami D i rri sper iale di n partea R N l tl ).,: l i . /.< ,,In i i , om ' .\,1" ., pi fti merl ul nrrsi }i i n pupa, di stani a i ntfe perctrl e !rora al conp:i ri i mcntul ni rnasi ni (com pafti rncrl l tl l ui ..:rl darri )si pel etrl c de coi iziune depnrscste:10 rtuoci i ! l ocnl l l nui peretr t r insrn. vcrsi l rl .rr!. se va pl tcr i D stal a o eol sti r i nt ir it it .r,r .l l i r{l r r, ri r ., I| i \:r| ?n| :| . i r. .ep, ,. pr i. 'v !ctte rczi stcnl r, cu pcrctcl c traxs\c.sal .

Ttrbrh'l 2.1:.t.l
r"umlrul totel al perelilor

Iml
.l I

85 1!5 1.15 I ti5

r :.n i r

'l ) t r r t d r t i c u L L r p n p r e s t c s i ! $ e r c l c p n p r ! t l .ompirtirnrrhrlLri mxsini.

160

Partea AII -- C',rp 2.1!.ti o.ar rd lrcre!ilor onti cr

2.12.1.2 Ir anurniic caznri RNlt poate rd mite lni(iorai\i1. numi'nrhri ]lrilrirt prs.ris al prrelil(r'eian$i. h ..cstc .azLrfi,\r)f fi nd'csnf rre ale coryului. irrtnrituri snplimrnl
' l' :,1:,i.:l lr " lii lr . h. ' . r - . - i se \r)f 1ra 1i in ifi' pf f c lii t ic r r ilor l.r pu nte a (le l) or . l liber . p . 'r , . j .i e\ L i n ( l e p h r l r

L12.5

l rh l o l F .[c rc l i l o r !a fi

2.12.8" 1 P efrl i i pl ani !or l i i D l nri li ( lr r r or r trtrl i sau ori zoD trl c. l )i sl antx rrgnhm enlx'r i nornal i i i rl fe morl anl i sar i rLfe orizont r le ! r fi cel mul i 0.6 ,I dc l r peretcl e dc ()l i zi rL nef i 0. 0 l a cei l al l i prcl i . .: '. r '. r iz' , T)i ..' Il ' :.,1,p nor. i ce . ' l it,,p i r ', ir i ir ' l !' rl t, r" l " l , i d" ' " l i l ' I r llNR. cazl fi cxcepl i orrrl c nurnri cu r.ord ll l n cazrl l l ti l i zi ri i proi i l el {) r , , T" sul .l f.C .2 date. gl osj !rea i ri D ri i \n fi cel pul i r car la . r 0, 9 di n S rosi rnea l rbl el or peretel ni l a mi jlocr i innl l i mi i notrl .rrtul ri . h cazul cai este ne(esarn ir lr er upe2.12.6.3 rea montarl i l or s^u rnl ri rer di si anl ei dir lm ei, pentru a se prel edc. o uti el al i l sau o. . nsr n, r ti c si rni l arn. porLi ura respecti vn a peret clur Lr cbuj e sn i i e i i i ri ti corespunzi toI di n pr D( L de l edere al l czi stenl ei S i stabi l i i :i ti i r slf cl incit ea si ri e echi ral rnl ! .u porl i unca per t ielLr i nedec pat.

2. 12. 5, 1 G ro s i l l )e a l a b l e l o f p e rc l i l o f c el pulir eg .' l n c rL :

"-*/;*.

r'.r

(2.1r.5.1)

22 p rD tn r p e . te l e d i ' c o l i z i l l n c r 17, 5 D rn tn r c e i l rl l i p e re l i tt. anqi ; I , lis l. ,l J r.l c r,^ | " i ,rr.., o r:z ",,,.h.l ml : p pr es i n re a , Ik N i mx ], fo ts p u n z l to a,e unei c olo a n e d e .rp r-rm n s n r:rtn i r p l arul di rme1r al d e l a n a fg n re a i n l c fn )i ra i a tsbl ei de c al(rL l a tp i o i Lh p u n l c r rl . b o rd l i b er (pentrtr d J r er e te l e e c o l i z i u n e p i n i l i D argi ner l ui s up e rj o .ri i ). l n c ,z u l i I c a m p e prnl .r drl l" l i b c r r, 1 ,l " rrtrl 1 ,e I i l ^ r .1.,,ri .a I d ir 'in re d i a l a l o r rc c i tri l :rL e s e p re!:Ld pfrel i et nr ti p a rti a l i , p re s tu n c x s c !a rni sum pi n: l a n a rg i re r s u p e d o a fi i a cestorr; p 3, 7.-, e n tru 1 rb l .r i n fe rn )a f:La perel i l or i u . ' r r l r.,l ;r,' .n ' , ' .rl ,l 1 i . L l i r' \:' r l i .,:, i tl lur il e d e d rc n rj ; . 2. 25 p e n tru trb l a i n i e fi o a fi r a cel orl al l i pe. e l i , p re c u m i i p o rti rn i i o rj zoni al e di D z on a n i s c i ; . . - . 1, 2i p e n tm (e l c l a l te l rb l e rl c prrci i l or.

lUonranli 2.12.7.1 llodulul de rezisleDtn tl lilor simpli ra ri cel p ljn egal cr:

u'
a I

apl?.Icrnsl

(2.12.7.1)

Ta b l e l e p e re l i l o . l a n .\e l e cu T,-. 55 lt l pot Rv e a g ro s i m e .tc u 0 ,5 rn o r rn a i rnnn (l eci l iir Llr , , . ir nA . , ,l ,l i n Il : t, i , l " r.,.,' ,1 , n ,; ' ,.. la nnlelc c u 1 ,< 4 0 n c r 1 ,0 l rtl rl Ira i l ni ca' . V .tlor ile int er m e d i .fc s c d e tc rm i !:i p ri n i ni crpl o:i re linia. I . l n l o c u l d e trc c c fo :rl i rb 0 hri rtanL bor , t ablele p e re l i l o r \o r a l e n c fo s i rn er drbl i l i . r . lr . i. ! inallincr i n rh ri i u l e ri o r (l e l xbl e. nr ns nr at de i a p l a fo D rl d n b h )l ri h rn d, sru dc h t r nd in c rz u l i l n d rl tri s i n p L u , \x ti (el pul i n egaln c r 0, 9 m l .' D a \' c l ec l L L > .1 0 rn i i d e ri el pul i r 0. 4 m la na \e l e ru L 1 2 m . P e n trn l rl ori i ntcfm c diar c alc l n n g i D l i i n a \e i i n i ' l l n n e a i iful ui i nfer l i ni arn. r ior de t able s e d e te rl l l i n i p fi n i n i $ p .h lll c az r r i c n d u b L u l tu n d e s te n rma i p e o prrte a per elelui. i D i l ti n ]e a i i ru l u i i n fe ftu f d e tabl e { per c t elt r i t r e b n i e s i d p n re a s c i h n l l i u r ca dubl u lui iund c u c e l p u l i r 0 ,:l n . l n c o In p a fi rtl l e n tu l (n l d l r i . i nl l l i m ea iir ului i n l e ri o r d e l a b l e a p e re tel ui \a trebr i s : r s e e\ l i n d i d c i s u p ra p a i o l u l n i c u cel pui i n 0. 6 ln.

di stantr i ntrc rnontanti . [,D ]: p,esn,nea. Ik\i !nr]. core$trozi L, , $e ] nerotoane dc.rpi mi sumtn i n pl a nul dir"nci i fal de l a ni j l o.ul l ngj mi i m onlllDlnlni pi ni l N prnl .cr pc.el i l or rL.rni i ( pnt r L'peretel e pi crhri prol a pi rl h na r giDen lr r i srperi orrl ), dar D u ai mi cn de l{i k\ lln'. h razul chd pc puntea pcrcti l or el: lnf i in pl annl pereti l or ctrnsi (sau i D i m ediat r lor \.,,r al i r.l .. prpri J t,f l i . r . r . i ir . , r ' fi al j , pfesi utrease !a mnsura pir n h r nar gj nea suP c.i o:rra :r acesl .ora; hrngi rna l otrl n a l l l ontantrl ui, ilr lusiv gusecl c, daci au fost pft,\' izut e, I m ] i gLrsee capcie; la - 00 i n crzul montrrl i l or cu . Ul) er i^ s,' l n mur l rnLi i 1,, ri rr ' :rpJrr. l este sndat diNct sa trcce liri' :i se in r' ' r rl ,- i r. i r.f:l .re1 ni :p,..i r., , i . r , . . i. 'capi tul j nreri or cste pri ns cr g nseer : 101 l a notrtanl i i l a crre anbelc capcl. e :i nl sudrl e d' rect srLr,r' e rr" I ir - i i rtrer pe j r i ncnperi l e di spnsenr r i st r ssau 121 pentru ni ontarl j i l i be h cr pet e. I

/ I I

:t 'tl

lt

2.1' ).7.2 l l orLtanti i perctel ui dc coliziune ! of mri t re a!ca u,odul r,l di re" ;.l Fnl a , tr zJ " deci t modul ul prescrj s pentru montanlji ( elor lalfi pereti, in fl,ndilii egale.

Pa.tel -\-lI \ lr r t la l l ti i p c rc l i t,)r l r n rn l c fLr o iiur le i i n ro n l a rl i i p .' c l i l { )r d i n nrl (i f . , it - . r ioa ri , i n c .rz u l p i rd c ri i l o f l l I crLL \ l: c i !o r a r r n r(i .l n l (l (' d i ' rc z i sl tnl aL r nr i r n. r i d c c r^ tre s c fi s c l x 2 .1 2 .7 .1 . t caf s i mD l i s rI i n ti fi l i ll, I r lr D l i i s l l l L l )o n l i l i (rm p h s rl i rrl i s' rs ! r f nlii . i ! ibn rn o d u l rl d (: fe z i s i rn ta ,.e l D ul i r r c eLr d tl (:rD i rrl l ,i n rn { :l o d r rP roa!

Corp

161

S c adD ri l e ti xarei capetcl or ; nier i r)xrc rl e urontrnl i l !f cr grs.{ r pxral cl e fr plr nnl p(i ffl cl ui .n (,n.l i 1i a asi sufi ri i rnfi 'czisl erl e echi Y l ' l cntc. 2.1:l .tl .:J S e admi t mi )nl aD i i l i bri 1.r clpet e rl mai i n i nl erpu.tei sup0ri oari i i l i nxaelc o'r ' l ,l l .B .rr E Jrccul i a oD Lxni i l (,r pef{ tcl ui de col j zi nne.u caprl el e sndate fi ri g' se est e adD ri si D nmri pc porl i nD c:l peretel ui de as{pr a prr!i i ci e bord l j bef. g,l 2.t ()ri zonl al osi mpl o

r\ [

|,

I' n,,i
:.8 .1 .1 i

\|

r ] 1 "- l. r, , , , . r
lrr.sH,, I

l (2 . 12.1-.4)
:t .12.i .1

r ! , ' dr lr |l d e rc z i s l e rrl r" r . r l 2. 12 .1 0 .1 .Ic rt3 ]; oniof ln

:.12.9.1 I\l )dul rl i l fczi sl en!i al scc! iunii l frns\rrsrl .:t ori zonl rl el of !a i i cel pul i r eg r l cr :

n J!! r,i,,1.-1
irr 'r I

(2 . 1 2 . 9 . r )

lr nginea i o l .n 1 :r a n ro n l a trtu l u i , _ i ircl rrsi l Lis c dc . { l a c a tr.c s l (i :1 s e l )" r' . l ml : ur int eDl u l d t i !e .l i c rl f i\ ir . Ld i l n u rl i , Iu ,' a ]: . upr alat r s t{ rl i u n i i 1 ' rtrs v r' fs { l e l l l ro nran: ulni c ,, i i ti r :rd i l i o n x l I, Ic | r' ]i l i l . n , L tni l ,, I

r.3 in crzul ri x i ri i c u g 0 s tc a c rrt)i It' rl -u'


s u (l i ri i c a p i tu l u i i n f.fi or; In s o d c te ru ri ra r o n fo l m 2 .12.7.1 c ad0plind Ti 9 0 . ; : J , ; hr ..rz u l ti \a L ri i c n g u s c c l l trmbcl or

:l : l. g

llr ir d tr.a

ta l e ttl o r mo n tn n l i l o r

.i . ll. 8. l I lir ne rs i L rri l e g trs e c l o r, In n s n fa l e de : . . lr lr l Dr on trn h rh ri (i n re l i s u l d u b h L l u i fi rr(l : rl - | , r r l ' b rr' d i trr" l :1 , l Ii , .' d .l " f, ' , : . r . r ul f or m nle i d e l a 1 .7 .2 .2 i I h rn c fi c de nor . i de r ez is te n l i t a l m o n l rrl n l u i , i n c nrel d . 1. : lpe t r u g trs { re l o e h .:tp i trrl i n te fi o r :tl lLr peDlnr g u s c u l e d { : l a .l 1 p i i u l s L rl .f i .r rl

distalrla itrlre orizonlale,[rn]i Lrnei rr.sn,nea, JkN/rll'],coRspnDznbare foloane dc api n:Lsurati iD pl.rrul di.l melral de h r\.r orizontalelorpini lrr puntca de lrrd liber (pentru lefetelc piculri prov.t pini la marginer lui superL ,)ari) dar cel pulir 16 kN/nI,. h .:lrt'l (ird pc puntcr pereliloretanfi in plannl l,F r,.lor pl. r-i (.1,rir ir , ,li. l ' l \efin: l.rtc) sc pri,\nd pereli etrnti uxfliati, presi rea se va mir-(ufaphi la margiiea sl' perioarna :tcestorai 1 dcschiderca o zonialei, mnsurati irtro mont;rDtiii i.n !i sau inl.fe rnoDtanti$i mai mare, sau bofdaj, qi anume valoarea intrc bordaje In cazul cind nu existi ItlonLan!i neirtirili, In]. illodullrl de rzistenl; rl orizontalecu lor dc Ia perel-elede coliziune v.r fi nnrit 25%. 2.19.9.2 Capetele orizontalelor se vor prinde de bordai(: cx $see, efinse piD:t h coasta cea rrJi ,l'r.fi-li. ir- lu,rrime. rrserrlui nriTonr t,li, tlcbrrie sr-l corcsptrrdn celei ol,linute c adopLind n:1,6. lounrlx 1.7.2.2, 2.12,t 0 llonlan!i lntn.ili

ln x ra ri d e .rc c .i s i f, i n n l l ' n re N grtseeir lr f ior f c t rc b u i t s n i tu c c L Ptl i D e gal a' r" I din l ngiI n e a m o D l a i ttrl t (irosilnea guseelor se ia cgaln cn . ir t r eainim ii m o n ta n tu h i . d a r c c l rn u l t 1 2 m . C, . c c l r l l ,r-. l ' rq n .r l J l u ri i mi ri l. piF t t c 25 0 u rrn . p o t s i n u fi e fl a rF te san t ht bandS .

2.12.10.1 Xtodulul de rczistntir .tl sectiunii transle,sale nontanfilor int:,rili va fi oel pulin a eg.rlc": lf, :: aDlr,I.msl (2.12.10.1)

:.1: 1. 8. 2 G us e c te c a r(. i m b i n i tn o n ta nti i de . liiul punlij s a r d e p l a l o n u l d u h l u h i fund r r z ul s is t r rl u i tra rs !c rs .rl ) s e ro r exi i rdc ' 1" I r a\ F r s , s ,,, r? .l c fri ! \J rrn g i c .i Inni piat i. ln in te rp u n te a s u p e rtu a ri a c e sl l ncrl .:: r. r it e obligat o fi u .

.r I

- sernisumalnngimilor deschideritororizonralelor, Im]; uDci cofesp,,nzSroJrc prcsiunea. IkN/'n'zI. coloanede apn mislrratn in planul diametfal, de la miilocul deschidedi montantu-

7
162 ParteaA-U lui p i n n l a p u n te a d e b o rd l i b c . (pertrLr i Ia \ i" . .1 . ,i | i ti i r' , r" ,,,,.' , ir , , r 1 - ;,. . . \. r,.t t,' :r c .r. ,., 21.-, p e fn ri c a Fcrci rl rf l. \ lir x :. l n c rz ri l .n rd r t 1! , ' ; (s rn h r i .d i rtr l o f \1 ( i ri i al c ) se ir f c li d p c re i i e l ' !rL ' .ip i rl i l l i , p rcsi unea se . rp e.i - ' . .,. , ,.. : r' i . ;.i ' t,' 1 ! ! , ! ig i i re a u o rtrn t,i l tl ; i rc l u s i Y g , rsel e, [m]

Cory

Grosinea tablelor peretilor inier: ,.i )i '.r!' ri ri !: i i.ci \i I rrPPlcitcrhr:icsn rorcspfndn prcs$ipljilor dc la 2.12.5.1. (irosinea tablelor perelilor interiori superioii precum ;i dilrensiunile ifalctsclof Si acestof pcreli lreluie sI lie cel Pulin egile cu alc pLrniii din zona respectrvn. 2.tl.l9 Scmbercti in plmul diamotral

a li o d rl u l d s re T i s l c n l .i L l m o ntanti i ol int iL|ili h r it\e l e c u o s i rd rrfi trl l l r-t i i :.1 oninl.i ,fi l .i ri i rc i .rc l u i d c .,l i zi {rne, tret r r t ilr r buie ir i lio ci l :fl ' ,, n ri n rx l e d e c i i a te l :1 obi i nt' l c x it ) ! m ola l i e i tl i o rrl ti m a ! s u s . s e v o r d i \U ui c, pe li i l rL a n l i i i rl i i i l i p l a n c n c n rl i n g i l e (supo4i i ). . il pos i! , i1.ir:,.d ^ i i C ro s i ri c a i d i n l i i !a fi c e l p ul h egrl ,t c r L gr os ir r lc n tu l rl c to f p c rc i e k i , l a l n i i l ocrl l r" !i tl lir nii iiii. ln i l l n re a i i ri m i i !a fi c c l p u l j n egal al c r i 1r l0 dir i u n g i | rc r d c s c h n l e ri i . rrJ r.5 ,:.i .l e i r.i rn;i \L . ' .l r,,i ; ' Nr r t r nt ului h rti ri t (s c n z i D d d e c u p .:t ri l c) !a l i cu c c l pLr t c g a l i c u a c e e a d e re rmi n a ta L forD rul a 1. 7. : 1. 2. 1. g. i: : . 10. 2 I o n trtn l i i !o r ti pri !9i i a i n ti ri ti c a! . lc c r qu s e e c o n i o rm c e ri n l e l o r d c l a 1.7.2.3 s i 1. 7. 2. ' 1. L a ra p c tc l c i D tc rn )a rc .ri c nonl -anl i lor ir 1: r ili, fe n rr " (e g i s s c i rL p l a n rl cr.i i rrgi l or (supcl!i1or), se \-or prevcdea hr:,(iheli longituCinx li s au s e n ri c rfl i n g i p re \i z u tc c r ncrl xri dc r ; gidiz ar c . h cazul sislemului l)Dgiludinal bfacheti: ri sdDicarlingile lrebuie sn lje dispusc in plalnLl lor E i h rd i n a l c l .rr. Ir c a z rc n i fn r, capel el e b. r c hc lilor ! f \o r s rd ,r l a re l \' u ri l c d c rj gi di zrr{l d!dis pus c lr i. rc 1 o i :g i tIL l ;n rl d e i u i i l u l ri fi Lluiui I nr c . S e m i c .rrl i n g i l cs c v o r s u d i t h rrrf,rge f i ir phlor r u l d u b l ri ri fu n d . 2. 19. 10. : ; i n L a u i l .e ,r p ro fi l i L ri r' o D l n nl i l or i nt ir it i s c r x e \c c u l a i [ .o D l o rm i l a te (n 1.7.3. B r ar heli! s e v o . d i s p u n c h c e l tl l u l t 4 ori zdtal t. 2.1:,ll tsere{i {llaDii 4r ic sau trepla

2.lg.ll.l Grosimca tablclof senliperelitor va ti de c.t pulh 7 nln in maguiite de ndffuri ); de r' " rn 'r. iI, rt-ril. din irlrrl,rn(i. 2.19.1::.9 ilonlrlrlji selniprelilor din corcspo!d(:nla travcrs.'lor. trrvcrsclor itrtlrilc sau ca lra\erselor(le f.]pnt, se dnDensioncazn ponLili. h crzul cind pnDlile sint in sisiem longitrrlirlxl, InonlnDlii crre nu sns!ir rra\erse trtiritc ri de tr,tit, vor trebui si aibi uromentlr! egal cu: dc ineflic ccl l,u1i,1 (2.12.t2.21 I -0.1 1ds3,lcual a s -t / dislrnla irtfe lnoDtanfi,[nl]i ta desgrosinrea trblelor IcfeLelui, lnijloctLl .hidcrii,nonLnnrLrlni, Inun]; - 10,3 r 18;

(lcsr:hiderer montanlului, Im]. Ilaci semipereliiau rol de sePirare a incnrfirturilof ir \rat, ;rtunci montanlii tfc prescriptiilcprevizulc la b ie sn indeDlincascir diljziunca I, pxftea \ lII, ,,I staittlii, echipa' mente ii dotari". 2.1:.12.3 Srlb lfa\eNelc dc capirl.alc gudlor dc nrrgrzie, prtfutn fi strb perelii de la ex!-emonIlliiarlilcsupr.stfrLctril(,f. se \1r Prcvedea leS.ili t.rnti pe arnb(:lepirii alc seniiperetelui, la crtrclc I)dn Snsccllxntate san printf-un alL ca ecbiYalent Iezisier!i. D!ocedcu, Stabililriea !cestof mont;rnti trebun) sn fic asisurain printf-rn nnmir suficicnl de fhnfe ii alte eli:neDle. }rarhe\i. pL^tberIZi, 2.19.1:l goirali Prororillii $enrralt I ri'ind p.ro{ii

P e re !j i e ta n i i c rl n i i c s rn t.epte !or : , lr . r l. l av ea t ablc lc s .i l !o n l a n ti i d i s p n i i i n mod echi v al. nL ( u t a b l e l c i i rn o rt:rn l i i p c .e l il l )r dani i l ' .r.l i i i n te ri ' ,i fi .,,Irfl o ri r,i l i ..i 2. 1! . 11. : san trepLei trebuie sn iibi os.ttura (tralcrselc) de dim ens n rn i l e p re s c d s e p e l tru orj zortal el e pef er ik , f c o n l o rrn 2 .1 2 .9 .1 l c a fe l a p dis la n l a re g u a l n te n ta ri , i l ; - - t , ' . L ,' e :r. l k \ ' .,' 1 . ." re ' p r n /;r oafe ,r," i ( olo a n e d c a p n i n i ,c u ra l e i r p l a nul di i tmeL.rl inlte perete (irfe or sau supcrior) $i pr Dt a d c b o rd l i b e r); - descliderea traversei, [m] (vczi 2.0.1.1).

ProlilrLlgolfelor pertm perclii ctanli Dorl. ii lfrlezoidal (ligLtn 212 13-1) satt on si dulat (ligufa 2.12.1:J-2) porlc fi disPnsatit !edjc.rl cil: ti orizottil.

Fi g.2.12.13-1

Partea A-II Tablul P.12.13

Corp Il

163 asemener, trebuie respectat min nn).

pe11ut13a]L; gp - ln m;s
s R"r

w:,t" jl ' fu. 3


|

t.rz.r8

llodulul dc rezis{cnlI al golrci

Dimbsiunile linide slnt |! cnr, id tnghiuril nr

I-etimea nedesfS$It.ata Si modulll de rzistenti al golrelor se calfulcaz:r cu iormtlele itr tabelul 2.12.13.Notaliil!r respecti\c cores?i:od figurilor 2.12.13-l ,i 2.1.2.13-2. Yaloarca coelicierltului "f se detr-

ilodulul de rezistenti at secliunii golrei o entate vertical v! {i cel putin esai cr acela determinat l^ 2.12.7, ln lornllla llespec tivi valoarea a se irlocuieste (u ds (figurile 2.r2.13-l si 2.12.13-2\iar A se ldopti ca fi pentru nontantii sudrti direct Ia alnbcle capete. llodulxl de rezistentn al seclnrrii gofrci orjentat.l or;zontal ra fi cel putin egal cu acela dcterminat llt 2.12.9,in carc d:d,. 2.12,11 lrescriplii pcrtru reslui elsment.' lor conshrclivt alc pcrclilor $ofrali 2,12.17,t Pr.-<criptiile dc consiructic penhLt structum lntnriti a Deretilor ocfnti sirt idcnli,e cI a.flrr !.en'ru n'r.:lii pr,"rni. u.ie .:. 1n secliunea trans.,'elsrli dc calcul a clcmcniulr:i inLiriL este seclnrnerlui ninirn:1. 2,1:.17.2 Prinderc:r capetrlor gofrelor se va ioce prin sudarea lor di.ectn de tablelc drblului fund (sau tablcle f ndului) de rablele bordajului, de tablele pnntii etc.; se va da atcnlie elirnirlrii,,punctelor concentratoarr de tensiuni" (!ezi 1.7.1.9). Dacn apare necesitalca ex'st-enlei unci porliuni plane inrermediare, in locrl do lmbirar intrc peretelc gofrat ii t:rblete trndn]ui, bord:,jului, puntii, s:ru alli Perefi rltiel r"esr.i Fur(iuni . e \d orjnntali. rtun,il;rim." stabili ln baza corsidemliilor de prindcrc a Ieratelui sofrat. Dacn lilimea po.liunii plsne este rni; m..re de";r rj Lin"" le(.i goi'ct. rl' nci ei !a fi intlrite cn montanti s{ru orizontale, coniorltl presc ptiilor de la 2.12.6...2.12.!. S,12.17,3 Celelalhe conditii pri\'tud rezisten!a locali, etanteitatea, sudarea ii incercarea ekr mentelor de consttuclie, sint ideriice cu cele pn1ru pereiii plani. 2.I3 2.13,1 TANCUNI Presrripliisctrcrale

cos':Po1,5sin2 Flo .t=2 Po+2Po


I c o s3 0

: care: r.ghnrl po se misoafi nr radiani. 1l:.ll Golro cu prolil trapc?oidtl

Grosimea tabielor gofrelor cu profil ':_.p.zoidal va dclerminacr formula 2.12.5.1, se litimea lalrdi pafalele a gotrei cu planul ptretelui, Iml (!ezi rigura 2.12.13-1); == 23 pentru pefeteted. coliziure; : : 18,5 pentru ccilalti pereli. llnrimile c ii I se adopti conlorm :r:,:nptiilor de Ia 2.12.5.1. De asemenease ror respecta condL r '.{ 5 < 0.9; -+; (, in ra: i rr' mrnl.

L-nghiul I va li col pnlin egal cu '10'. :lZl; Gohe cr profil ondultl

Grosimea tablelo. goirelor ondulate .r 5 ftl putitr egali cur

,:zoo,n[;[+.,

r,n-l

(2.12.15)

t' i E .2 .t2 .r3 -2

- :Dghiul de radiani(!ezi ligura 212.13-2); I I - :zza gofrei, [n]; , i. ! - sezi 2.12.5.1.

9.13.1.1 ncgulilc din prczentul cxpitol sc aplici tancudlol dc balast precum 9i tancualor de combustibil, uli ti prcduse petroliere. coferdamurilor verticale S.X3,1.! Litimea prcvdzutela 2,1.12, 2.1.15, 2.4.10 din prrtea A-VI ri 8.7,9.5 Qi 12.3din pafiea A-VIII a prczentelor neguli, dacn ir alte pnrti n]l sinL pre\.azrte alte cerinte, trebuie si fic egali cu o distan-tnregulannrarl, dar cel putin 0,6 tn, inr inrllim.a coferdamurllor orizonlrle cFr pu'i-r egaln cu 0,7 m. h orice caz dimensixnile cofefdamurilor se vor alegc astfel ircit si lie posibil

7
161 Partea A-IT CorI .ea mai de sus. ir rnonlnntilordin dcschiderca intnrit, trebuie perclr:le orizontale atc cazulclnrl rniriL (u 159i,. 2.1f,.:1.3 CiDd sirl1 disl)nseofizontale intnrite irr monlatrlii i,n ac.eNfi seclnrnepe intreaga irnltn.e r t)efetclIi. Itrodrtluldc rezisten!i' al lunclie dc dcscbjdere'r uonianlilor ic va calruLa cea Dr.tisolicitrli. l.rr :.1:1.3.{ ll!ci monlanlii peretclDi tancului Irec pfin punli ri llalfonne tnr:i a se irtrerupc , - r.'".r. 31,I ,: lr Jel.rr',irr.-Pr modrrlrrlr'i " rcri...flJ :I n ,r:'nlil"r' ' lrle 'nefiritt'lr ti fele indnraternai sus, (orsidefind tnhi I lof t)htfor.nrdctn ni;le ori?orlale intnrite. care 9.rt.3.5 lk)ntanlii sntrpli sau intlriti .r: in .,rF lr ..!.r l" r'rili Grrnl,rsr {i n"r "rr!l ror arc rr rdr.lrl dF r./islFnlr ll0 ("1 lrrlir' erral cu acela delefrrinat cn fo nula 2 12 7 4 1 pirtru ur lV dctcrmin.rl oonform 21:J-3 san ,r 0,0. 2.1:i.9 ,si accesul in cle Dentru reYizij li rcparalii Construclia ii dimcnsiunileperelilor coferdairurilor vor c;respunde c ale Perelilor carc delimiterzl tancu le. 2.13.r.3 IIni jos si t dale (fcfill!cl' r'reri toare la oonstruclia tancurilo. stmcluralc disfund Duseio ifara dublrrLui Corinlple retFrirurrP la .orr:l I Lil tancurilor de combusiibil ln dDblul $i inslalareft furd sint date la 2.4. Prezentele reguli nrt reglcInenleazn ,or .lfu'Lii lan,urilor n.rlrLrlrrrirl'. lolrr'i ic:'rfrrril' rinteh d. lc 2.13 ra pol exlir''le 'r l din pr,rell A-\llI irr '''r 'P l'ri r.'r,'."ru,rt" leqtc rezistnfa li stNctulr. Consiruc{i{ prlrclilor 9.1:t.2 luat0 ln ahra dultlului lurd taD(urilor si

Perelji car delinlitcazat tarr:rtrilc siturtc in afara dublului fund vor ii consolidali (u DoDtanti sau oizontale. tn cazul unor dimcnsiuri rnar !Larr ale tancuhi se recomandi aplasareadc monta,rti irlndli sau odzontale intnrite care sn tie in planul osaturii naYei. ul Ua(! un nerclc ' rrP lrmile"'i 11rr' Iui esle )i pcrerceraol il nrr"i alrrr'cisirlFrrrrl de ,onltnr, lh lreLrric si ioresnrnda les'rrlF liilor Dre!izute in caDitolul 2.12' daca aceslc 'r'1ri' ni r, r.. iplii slabilt'. ditnPnsir rrlr ln ccea ce Driveltt nrt;rrirea osalurii Irordainluih zona lanCurilor;rczi 2574' S.13.3 trlontanli

S.13.3.r \lodulul de r{:zistenlii lnonLartrlor 'rl de la perclii taDturilor' \'a ri cel pulir egal cu:

t' i 9.2.13.3.1-1

apr,,Icm3l

(2 . 1 3 . 3 . 1 )

distanta lntre nontarli, [m]i lreslunca. IkN/n?]. torAnunT.t"rrrc..trrr(r col"rne dt 3D:. In;srrrrta de lJ rnrJrofrrL pit:r l! lurrctxl 'ilrrngimii Lrroniantrrlrri tuat lr 0,05 din dislintr jrtrt Plrlort,l (figura tancrlui fi niveh,l risuihtodi 2.13.3.1-1); lundmea total! a Dlontantului. inclusiv cusicle (fisura 2.133.1-1),[m]. Uaci au inlirite atroci I f'ostprerazutenrizontale estc aistanla dintrc capntut mortanluluj Fi orizontale sau distanla lntrc orizontale (ligum 213 3.1-2); perctii fnri orizonlale htirite; -. 105 pentru .. 155 pentru Perctii cu o singur! orizontali A intnritt; =- 170 pen|Iu pcrelii cu doun odzontale in. I tirite. 2.13.3.2 Daci lancul este extins pini la o DLr,lesrr'r_i'irri rrt,r se, rrtodllul ' l' r'li"rcn(A ;t m'r'rrntilor t!ri ufizurrlaleint"rile. sr'r rl

nfonul

Fl g.2.r3.3,1-2

Partea A-Il
2 .13. . 1 0. iz o n ta to s i rn p l o 1

CorP

165

dcs(hi defti a ori zonl rl ej i tl ti ri te,i l clusi!

h c a z l rl c re ru l i r.i i p e re ti l o f i i 1' 1curi l of c n o. iz ont a l e , n o d L rl !l d e rc z i s L c n l n al se(! l i unii l0r r . r f i t e l P u !i n e g l l c u :

It

. RN

Iq ,

guseele, Inrl. I)acn tarcnl a lost exlins Pini ia urodulul de rzislenln exprrsat DuDtcasurrerjoafn , t ,,'ro" "t.i :rl ' i'. \n \'' rrrr' ': I ' 2,ll|.7 Djntttrsturilo ii distrncrcr l.lor irlnrite orizonla'

sl "f/'z l.n

(:.13 1)

d J '

dis lr Dlr d i D l re 0 d z o rl a l c , In r]; r ' , , . . . r . :' . l L \ rr:1 , , ' rP l ' n rJ " ' " r' rFl l r i r.l e ;g i l ' r ,,r d r' l : ,1 . c J" 'r ' r,i . u n p u D .l s i l u tl c o rtL r rm pfcof iT ( , r t rl ft ti s ( f ipliilo f d c l l r 2 1 3 3 1 , i n s i .c l puttn egali cn 2 i l k \/tn :; des c hid c rc a to ta l l a o .i z o n ta l t:i i l rch' si v gus c ele i rn l . D a c i p e rc te l e a rc rn o ntanl ri int nlili a l .rrL c iI e s te d i s ta n tr i n i re cN patl ul or iz onr n l e i ti rn o rtn D tu l i rtn ri t, sru di slr Dia in tre mo n ta n l i i h l tri l i I ' r in d c rta ra l ,c l e l o r tn o n ta n l i l or ;ri tr

(i f0si mca nri nl i i \t1 l i ccl pu!ir1egali :!.13.7,1 .n grosi l rrer l xbl ei or p.f.i el ui dt) j ni l l ;D ,rn i D i l ni j l a 1i (cl pulin egali'r ru l i 8 di n Lungi mea dcsohi de.i i . ir ilnii .\ i r ' Ffl i ur,i rf .,- . ' \' ,1' i ni ri l i l e (sc:rzi D d dt' crrpi ri l e) \ a ii ori zortxl ci cel puti tl cgal arfu aceea del ernri rLrtnc" 1.7.3.2.1pentru l :22. 2.1:t,7.9 l n l arctl i l e de tonsrrrn fi de balr st ra.e i r ti ml ul expl ort:l i i !3l ei pot fi nnlplut e D arl i al . trcbui c di sD nse ori zoD tal e i nl nri i e la o i i " trni i a" ccl mul i 3 m nti l . i rl rc el e ti t si r aln dc pnnl e i i dubl u i uud. S c pol te admj tc . r disr r ' j i l i " rr ,,' i zonl i ,' l P rrl . ' i r. r0 ,,, l r . c1s. i l i ni ta de 3 tn d:rci rezi sl eD l a construclici i. sle (onl i ' mati p n cal ctrhrl d pn o metodi pusi de

:1. 1: 1. ;

l . l: 1. ; . 1 l{ oD ta n l i i p e re !i l o r s c \o f p ri nde dc 'jr nt c ii de du b h l fn n d c u g u s e c . D i s p ozi ti a l i prc,l ir r r ns jnnile gu s e e l o r l rc b u i e s ; c o re s p u Ddar .. r ipliihr de l a 2 .1 2 .3 .1 re fe to i rc l a gusccl t p e re l i l o r l a n ti . L i c o l o fmi tatc :: : , Dt , nlilor , , t . es c r ipt iilc d c l :r 1 .7 .2 .1 , s c v a p r c!edca ' lf r c a gus e l o r c u fl N n ,\e s a u c n l )l atbenzi . :' - i. der ea c ape te l o r g L rs e e l o rd o e l c n i e D t el c fel e . , i apr opiat e a l c o s a tl ri i e s L e o b l i i i a to rte ln c a z u l c n s e m o n tc a z n o ri zontal (l r' iI jLe lnngim c .r g u s u to r c a rc p ri u d rn onl nl i i d : e dLr blu hr n d , l .a fi c c l p u l j n 0 ,1 1 -) i n dcs .lr ider ea nr ont a l l i k ,r, mn s u ra tn i rrl re tu n rl nL nftr . i ii o. iz onLa l a rc s p c c ti !!. s c i n tre ru P i D dreP Dac : n o n tu l i i :Lr l or iz ont ale l o r i n ti ri tc , c i s e v o r l nde de ; ies lea r u gt s c e c o n fo l m 2 .1 2 .1 t. : 1. 13. 5. 2 O r i z o n L a l i :l s e !o r p fi n d e d c bord r ie c r gus c e p l n i l a c o a s ra c e a In a i a p ropi ata, . r , lungir nr a g u s e u l u i d e -a l u ' g u l o d zontal ei f lr L, ic s i c or e s p n n d np re s c ri p l i i l o r d e l a 2 12 9 2 Ll:l.li d Nzistcn6 lloduhl transrcrrale a orizonralelor lnt{rito nl srcliunii

2.1J,8

l ' .i

L.rca ori zonl al el or i rl :" tfi i o

l )acn ori zonl al el e i nti rj te sc pt hd dc stri D gl x,.i (rezi 2.5.7.4) dnnensi uri l c guseelor i rehui e sar rcspectcccri nl el e de l a 1.7 2 3 ri 1 7 24. :' l r,', 'i r r iD a,r . r:r' S l ,er l i p-$ z, ,l rl " l , i ' ,1!ri l F .. l ,,i rrl f,, g' r.cc. f\' ;r . F l, ir r i l a coastr cca nrai apropi ai i dc c.rrc se s odexzn. I-.rl i rnea guscl rl ui de-r l ungul ori zoutul ei \ a f i i nntl i mea ei . (i f.rsi urn gnscul , I i ! a li cg.rl i .u cgal i c{r grosj nca i ri uri i ori zontaki . r,I\e.l e \, | ft fl 3,.a1. fc r,r , f gir ea l i beri sru prc\i znte cr pl atb:i ndn sudaLI cor r l orn 1 .7.2.2.

IUodutul d. rozhlcn!n al monlanfilo! binrili l\lodulul de rczisren!il\a Ii ol putin egal ll _l-_ l,r'l-'.l(mil (2.u.rJ

llodulul dc rczi:rentava ti (el putin (2.13.6) semisuma deschiderilororizontatelor simple adiacente montantnh,i intirit, JIt1l; . pfesi,rncu. unei ILN m:1. cor.iPU,,zslorrc | ,nl,arF dc aT,b,gelb.u d'.r51Lr inlrc Drjilof!1 deschidei monLantuluiintirit pitr:'L pu,rclul indicat la 2.13.3.1! la ..- lungirtra nrorlantului intirit inclusivg\F I sede, I",1. Daci tartul estc exlins Pini la I l)unl.x .,rr)",iJ'r exrir:.', .,r^d,rlr d ./;.lcnli .,tr'.' I",ni,rtrri i,',r'ii* '.',,,rri,,.lrr . trl' 'le aceh rczullrt diD lorllluln. , ]f --:

n"

rrlF. lcrn:rl

semisurna lungimij d.schideriiIni)ntantuintnlilui de rnrbelepir'li ale orizontalei te, I'rl; I]'c.iunea. IkN m'1. .u,,.t,,nrrrourt' Lnei .ulur'qpdr apAegrld., dislsnlr lnlr. orizonlalahlnriln fi LrnprrICtsilIat confonrr prescrit)!iilor la 2.13.3.1! de

166

Paltea -q II

C,,nr
scfi pl i i l or de l a 2.1:1.10.1cN i i penl r lr cpt clc ( i tel c) pefeti l o.. i (i eperdcnl d. cazul cir d csi r prc\nzLta! sa! rri o rccpefi re. Tol ! si gf osi ma tabl cl or nu \l l i ni rJri .i dr0i i ac( , ! {! fcsxra pcntru pur!ea (o fcsfn n z;i i .r fr. :.l r.l t liDilcazi Osatura pl atoautkrr sau t,rnlilor tancuril0 rc

lnil l i n i e a i i n ri i D o u tn rl !l u i in t nr jl, nr odul dc i ]rtn ri fr J rre .u u fi d i l n o n s i i rxj l eS 1r j. l, ' r , l' , r n.]r | , l r' . s j , " .r .r .l ,..* i t, ' I iilor de h 2. 1 3 .7 fi 2 .1 3 .8 . G r ( ,s i me a i l i n i i mo r t| !1 u ,, ,1 rrl l : 1f il \ ! li( el p u l i n .g :rl i i c u q fo s i rrc a ta b l c lof l )crc, lelui la r nijlr x ru l l u n g i u i i n ]l )n l a n l u l u j . .,,1 .,' ,ri \.. ,1 , ., r' .' ,ri ' r..r m or la. t ului i n l a rfi t (s c i z i l d d r. l ).:r l e l \a rr ( el pulin egr ln c u a c e :' d N ti { l c l o rn l a 1 .7.:j .2.1 Fenl,\, ,[ 22. T r blc l . | )l r(' l l l o r !{ r.u ri l o r : . 13. 1{ } . 1 ( ir o s j ri e r l .b l o l ,,f \:r 1 : (e t Fri l i D egala f lr ac eeaj D d i (a ti i I l .Ii ru L r 2 .1 :.5 . 1 rdop, i ind / i 20. ; . llt r i m fa ..." ,(o (l e l c l l i l i {1i nl )frn pr es c r ipliilor d e h :.1 2 .Ii .1 , /r l )frs i n l c.t. i k \ 1Dl, . . or c s | ri n z i to rr. r re i c ,,1 o i n . de r1)i r ,lili . , di\ r . rr.' ,, l . r,,rf ,r,.r i r r,,r i ,.,r.,., t ablei phr i la p rn (1 t| l i l d i frl l a 2 1 1 1 .3 .1.i n ceca c e pr ilellc in n l l j rn c a l i l e i i !fc i i o rrc d c trbl c a per c lilor t alc u l n i , \e z i 2 .1 2 .t).2 . 2. 13. 1I I ' r r{ .1 i !o tl a l i 2, l. l. l{ l

:,1:l .l l .l l l odL,l ut d. r.rzi stel j ar a1 s cct jllnii 1fr\efsrl r)r va l i cc1 t)uti n caN l cul

1y Jllnr1, 1.u,',1 (2.1:l.1i.l)


li,"
- di stanta rgul amc' 1rari l , l nrl l prcsi uD ca, Ik\]mrl . for(' spnl l zi l torr ( ir n. i /' tol oane dc apat cgR l i i cu di sta!{ r ( lr nlr c t,l l tft,rl rri 0)l l tl Le) ti puD (tul i nd i. r t la 1.13.3.1, daf.el pdl i D 12 hN rrrl i (i oscl ri dcfex 1l ' \cl l sci . I Il n]. Ix l oate cnzuri tc, di D rfusi uruu u! l .Fl r " i, , ,., |'l t . . . . . r is, l :r ca| i l ol nl 2.0.1. p.' !tru tl l rrcfsel e pul ti j ( Fl: r irorl]lei) rcspeclive. :.13.13.: , | " n1i r , \ur di rn.n-i ur,. . , , . r . . I.)rrl i i L!te cn prcscri p!,i i l e cl pi l ol ul ui 27. 1 ! i in toal . c| zLrfi l e \al ofl fea /) rl t Ii ccl p ti rl cgela cr L i ..ca rrenl i o!rti i l ,r :.13.13.1. rul ;u ti t ar t ai 'lc ::.1:| .l l .l l n fi .l l ri i i i n l !r]fudl e x .:'r r or lar ti N r dcp:i ei te 0 m sr: r' o dl spune pcr et i longi tudi nrl i s.n di atr.rcn. de ful i . ,r r., Lr t r,.: t, ,,. t,.,ri . .' r L.:i )0 rr. accastai .cri nl i pol i c st nir f ie l cspectata, dtLcar Ii l i nrc. l 11.r\i j rr:i a 1x|( r r lni nri suf(ti l ! I)oel ' rkr l )i rnl ri esl e l ri ri .!i . a do 0,,JIl . Il ., ' l i r r r, r l ." ..r) ri . l , r I.. . ' 1i d. 11 ni , i af l ungi rrrr rccsrui a dcpl scste ll r n, i n.onrpl el .R ra pcrcti l or l ,rr)si trdi l ati s!rr a ( lia i rari mcl or dc rl rl i r se vof pfe\tdca di ri raqm c sau pereti transrersal ; de l ansaj l n Lrncnri l e si ti rrte i n zorr 0, 151, de 1a perpcndi crl ara prol a (i trcl rsi v l rncul din I,i(iul pro!a), a c:rror lungjxte rlepnscsle i1.06 L sau 0 ln ()i tste rnai rlt:lrc) sc lof pre\e(l ea ti { l i afragme l ransvers:rl e de L. r igaj. 2,1:J.1.t.2 (;r.,si rn(fa dj atraernci (l n rel e lr i) dc \i t. ,cl ful i r. " .,1 | , s , . ir . r . 1 I| l r" (l xr: 'il supe or dc trbl e al c pcmtcl Lri cxr c li;i rul ui ni l eazi r tanctrl . D i atragD rcl c l pereti i ) l relnie i! rri ri re (i !ri ri l i ) .rr rnonrrul i (ori zunl !1c) ( lisi) [ si (l i spt' x) l a o di stanti r de (tl rnrl t r),7t n inlf c ei (cl c) P e rrargi rea l i bf:i a di afrngnr r l( , r sc \..t pl cvedea o !er\ura dc ri S i di zare srLr I lr t , baD di . X l odul ul do rczi sl -er1,ri scrti uni i Lr {nsal versalc a neNurii (platbenzii) \'a li crl pulin cgrl cu: :.1:).1' t D i rl rtr(mi ' !.i rrr{ i i {

:. 1: J . ll, l { ; f o s j D rc r } rf{ 1 i l o f c n g o ffr L.i trr,{ z oidale f t d. t e rx l n ri l c rLi (,t;n L rl n2 .1 2 .5 .1rd opti r{ l k - 22, 0' . I : ' ,:r ,i , | .' j ... ,J .. r..i ., . IoDn ! elor prc s .ri ! J n 2 .1 2 .5 .1 s i re spe.t.rl 2. 12. 1. 1. r / ) (a )n l o r\ i n d j frtl i i l o r (t. tr 2.13.1.1. ir in (e e r (e trj \.\te rn a ,fi D rc aa.trni i i bili: r r ! pof t . u l ri " , \e z i :.1 j ? .1 .1 . 2. 1: l. ll. ! Cr o s i l n e a trb i .l o f p c r.l i l o i { oi fai i o ndulali ! a lj c e l D l l l i r e !rl , (l n c e c a dercf m n' aln r u i) rmrj l a 2 .1 :.1 5 . rrto i )ti n .i / , 2{ 1,:). I lif i rn i l e .l ? s i .r s e \o r rd o p ta j i ca, zul de I : it i c o n l o fn r l )re s fri t)l i i l o r d e l a 2.12.:).1 ti r c s pec t iv - 2.1 2 .1 5 ,i a r /) c o rl o rrn 2 .1 3 .:1.1. ln c c c r fc p ri \ri i c ra l 0 a fc ! rdmi si . bili a r apo. ir lu i t? r. \' e z i :.1 2 .1 5 .

\ lud u l , L l . :l. l: l. ll, 3 rr/i \t,.r ' . g ..t i ., r" . 1 ic 3lc t r elr uie s i In r c c l i n rti r c s a l c L r l cetrL.tcter ninal . u f o rl l l u l :r 2 .1 3 .3 .1 a d o p ti u d ,(= ..17(l ii . r . 1a( ! ez i 2 .1 2 .1 3 ). llod u h l d . rfT i s l c l i t a l g o t fet.fi z or t ale ! a ii c e l e g a l tu a c e l a p l rl c ri s i .i 2.13.1, adoptind tl -r14. I , r e s c ri p l i i l c p e rtru o s a tu fft i n t.ar r ild b pf . r il, , r { ,.l rri i ..rn r .d . ' , i c a r,. 1 , ..r.\ F zut e penlr n p e rc l i i p h n i . T o to d a ti . ' " i ni l ri N ca 0s . r t ur r i inlif it e s c \a l u a rrt:i l i c ( d i s tarl ! nri n i' nar jlr lr c pla l b a l d , fi g ,rl ri . g . l; 1. 12 it r r cl i )rl } l a ti o rn rc l o r (c t im i( eaz i t a D .u .i (c lir x ilf az i sau I' un!rur

( ; f o s i n rc r I a b l 0 L )f p l a l to re i (p0n1i i ) la n tl rl trc b u i e s i c o rc s fu n di pre-

W:3hl',

{cur3l

(2.r3.11.2i

Padea A-II -

CorP Cerinlcgenerale

2,14.2 i iniltimci Pcretelrri' Iml' nervurii' Irn]' deschjalerea

lnilUtnea dialragmelor' nlns mti de sa trebLrie tie cpl prrLin grld ' .! oldtunul;. n, rrlrri. in"rt;mFa rJn'urui 'n rar'''rfile de J" :--'it rin' ua!,bL,stib'l 'i cci pulin I J din inrltim'i lntre diarragmc 'i pcr"li -il. ""r"rrl'" rancuri. \rr trevedea nontantri inuriti' :13.14.3 ln (liatragmel" de ruliu' supratalA A."un".i t,'. vo fi cqrlr 'u J l0oo din -ii. " r"rlti a Iererelni Cro'irnFi Irblclor -.rr. f"t" sulennr .- ir rnl p'rlrn ce,'li rrr Prosimclr'irrrlur limire0z' tlrrcul cu ,le p.r.1ito' :i rbh "rr" ir inf"i"r de 'irrrlui -"."" ".'l"p'i"'l'n:rre12:-r'2)' rtt:c l\ezi 2.1251 ii 2 -= :;::,1i.'i -:,:."'i \lodulele de rezistcntnale osrLu tor i"i;,'r" rle per?lihr de ruliu rrxnqajr * . : l,rr l prrlin egalc"u io% din 'Plc ne" nr . l rn rr l,ernlii lirr"rril"r' In a'esl ' az , |,"..' irrlr r.rre. rrrillirnii mnnrin(ilor inosaturilorse prind -',-:i ri:"ri :.1:.r.rl CaPetcle

2.11.2.1 Torte navele, cll exceplia naYelor !or a!ea r^nltimea Dentrrl tansDort cheresteau, tordului tiber lr extrcrnitatea prova, oblinuttr Drjn :rnDlJ5lreJ l.,,qi; slu Jll prucedeu.forF iorm Co'n'cIti"; p"i\in,1 liniile dF inrir'arc ld navelc respective Ntv(:le deslinate pertrr transDorl,'l .1,; c.lp:r Fr pullP \ur u\ea \rrpr:r)lrui iuri tr "xrrrmitatii" pro\ 3 .i puoi in.ontormilslc cu Convenlia prilind liniile de incircare la navele Ce rtele Dre?entului capitol se rc:.1i.9.9 fer, la supristructrritc scurtc;i lungi la carc Derctii laGrali sirt irl continuare1l bordajrrlui centrale scurte la care peirecurn si la casl.elele ietii latcrali nu sint in continu:rrea bordajului' Posibiiitatea 9i volumul fotosirii cerintclor dir prezentrrl caPjtol la srprasi nrctu rile lun':i p ',roi pc Pri nrr iinr itr cunlin'r."Psbnr,,nei examinrri spe'iJre drj;lui. r!c ;bie' ',r di parka nNR. z.tt.:l Constrrelia reugii fi duretci

1li

i. -r . n r - i u n t fl P U Itn I il.D \RI r:\-I E lr,\ $lNI-C


1l l.l r:-1 :uri llef inil i i

slPn\(|RUCfl'Rl.:E\1'DI'

co l l P \RTI-

Grosimea irYctifrtri bordairl i si n 2.t2.:t.l tablelor purlilor teugij ;i d[netei ltr fi cel pulir gati cu: (2.14.3.1) s:(n/-+n)c, lmml nl si n d tonlorm tabel tur 214 3; coficienti coeficicnLegal cu:

estc o srPraCastcl Gcntral loult lungimea cel mutt egah cu: rlind

1,0 cind-t

> 0,8;

h\W 3(.rtrl2't dll44


tr

(2.14,1)
r Jl " -

'

m , , J , r ' , r l ' l c fe z i q l e o ri r :rl ' o rp rl u i

1 i l ' t" p',' r"" d* r'li l'nra fonrorn' ; l pe Itr u r:]. lrm"li
nf i, l, r r rc c l d . rP l r* t.n l r a l c o fp ul ui ' r r f t lJ l l r o rrn rc r d ' rc ? i ' l e n L i l ' m" l : t : ! in c d i n :In i J p l c l r rJ Iri . p rrrrl i i sup-a. t iuc t r , r ii i rrl re h o f' l . i )i l i n i r d e s ' h i ' l eri l " l ma.i clin puntea suprastru(t rii (putnl ma$i i) sau lnlimea ts d:rc'r nu existi dcc r LP E r iin P u n te , l m l ; etajului infedor al srprastrucililtimea

<0,8 +n,, "'"0 o.G5<a


0.85 cind4 <0,65 D
Tftbel l S,14.3

6. --

' :

bordajnl J I inrlis(l_r c.,,t^41, ,, l L_; 0,03

tqdi, Im].

lu rl:ltir de mai sus raportul--.' ntr


Wi

.W "

0,0.10

3, 5

adopt:rnai marc S.rpfrsiNeturil r^velor cu L'-80 In' * : .lrsideri suprastNcl-un sc rle' (allcl contrnl lung este un "srer 'r-ai-i. care !u este sc'LIt Lun(imc I srrDndtuctrrii (rrrrtlrri) r.rp di.r"',rc dr,,rr^ t.,r.lii t)^nrdli nr\rl ri.: :e borrl:ri la stipr:rstnrrttri. respccti! pe -:
ic;:e laler.l la ruf-

La navcte cu ,<,10 m, grosimea inyelisului bordaiului lii invelisului puntii sc dclfrminn i, pcnlru nalelo cu J, 40 n' In cazul cind distanta reuramentari aaloDtate ,.4" este mai mare (mai mic') drcii \'al;llrca datn d. larlnulr 1 6':J1. grosrmca trelrr;' Innnt' (Nrbofdaiului si PLrnl'ii Lablclor (anlitntea: \orate) (u

^r:t(r.

2,), Innt-

.!!

168

ParteaA-II -

Corp

T o ru ti re d (e re a g ro s i l ni i tabl el or bof dajr lr Li fi p n rti i n v .1 d c p i fi l 57o di n !a I or r c a obt i n u ri .n fo rn l trh 2 1 1 :l l C i nd d' :ro nt r s e adD ri t re d l l .c ri d c g ro s i n e i n Toncl e si t uat c la r li s t{ tn l { 0 ,2 /, i i m a i p u l i n de pcrpc di i' , lir c r ' r o \., f i i rr,. .i ,l e ' ' .1 .:' P i, rI : prrnn .. I r. r , r os ir nai ' I' . tr.Il ,i b ,.n l . ' l L l i t., i " g ro s i l n e :r b .rrd a j n hri d)rprrl t' i f je m Ni lnrr{ r d e c i t din z onr c ra m ' n l l :i 2. 12r , 3, 2 Il e d u c e re { g ro s i l n i i i D \' el i 5ul i borr lilir lur ) : n l n l i i i r ,:' ,r.1 r l " i ri i o ' ' l u i ' a- ' l P ir , c t t z ' z i .re r' 1 . t:r' . .b i P .l rl r' ,c i e\i n' n" i s pec jale di n Pa rte a Ii N R . qn' :i r c. 9. 1t . 3. : J D :r,i p l rrc i e s l r " f' r' i l i l i rc d u s a r .u ir v el; |ult r i p n n l i i p o rte " ofdrrl s p( c ial al Ii N Il . Os :i tu ra b o rd a j u l i te rg i i i i dunel .ei 2. lI . il. 4 va lesDectr cefintrele dc li 2.5.; i.t rravcrsele fi r' c r' .." i s l : ri \nr ' \e. di s c ! o J isp ,rIf,r hens iunila .o rrf,' rrn 2 .fi .1 , z .fi 2 5 i 2 0 3. D n c i h rn g i m c r tc u g i i s ao duneti ' 2. r " r . t i r r ns r r r . r t n d e l n p e rp e n d i c n l .ra Pro va si Lr prpa s at is f r ee c o n d i ti a : I' t . .-l R 1 t1 -._ ,l _ ,,J t_ _

ale tra'erslor se deterrninn conform 2.tj.1i 2.1i.2: 2.6.3, ir. pentflr curenti ronfolnr 2.7.1 ,\1 2.1.2. 2.14.3 Cotrslrftlia cttslcltlui {jtrlral 1rtrg

2.t!'.5.7 Castclcle ftn1.rale lLrrgi sil.tLalciI lirnikte lnngimii pLrniii srperiorre / llt rniiloc'r1 l. nnlci, afn cum pfe!de for)nulN1.1.4.7 vor {i constmite contorm cerirttl(,r stiprin.. rn:rt jos (perl,! l<0,2, sc adopt:,1:0). 2.r4.5.1.1 SccljnDeatrrnsvc$ali I suPrt'slrrct.rrii sc va lnnri de la e!trenititile salc sp.e tmrsYc$ali r puD mijloc, in timp ce secttunca supe.ioarcpe csre se aili snprastfucl"rr sc tii rnoLa vr rcduce corcspnnzirtor. dctr.Driral.cn clial .orpului sectirtrren drlului de.ezisi.enln jului I al s prasLructudisc v.r incll,de. c" nn t coeri,,ie dc rcdn.tie obrinDl cu:

,1,,
r+(1

"[i

, r'k"-"')' I - r+r I

(2.11.:,.l-1)

\ 2

, \W , t r t:

)V r"

vezi 2-11.1,PentNr Br mnsrfaL l, o disl! nl J d P .\l n r,;ri l f.' l F Iq i i srrr ,l unel ci p rrl i r' J rrra l l i rr ri cF sul ' rl eqr l a (u .e l s if u c tu rl . A tu n c i e r !a ri c o D si deratn c:l ut r c a s l e l c e n tr.rl a ri n d l u n e i m ea egnl a ctLl

2ltt..\2r
/

I.lmj t:.:.tt I rt

- prr lc{r din lrllrairncrl" rrlii I nef:u rc iI )onr cenlral,r r livci fn',l"fr I f rrnulci Dace l<0,2 L, su admite l:0. 1.4.4.?-1. ln acest taz. gfosimer bo|daiulni si a inveiiiuiui continu al prtnfii teugii sarl duneti situite ir timitele lui I se \t stabili fon lorm 2.14.5,ixr in ifara timjtelor ltri I poate fi rcdusl!lrcptnt spfe exlrcnitarli pini lr v'lorfcr d iDdicatar 2.14.3 Constrn(1ir tnllel lrti (ctrltt'l {urt 2.11.4.1 Crstclele cent.lle s'r'L|1c ror r\err r.eeasi $osime n bord.riuluiti prrn[ii pe ti)rl' rrTrrlrr'f rrt'rr' '' ' tun:im"i l, (le la 2.14.:1.1 pertrtr tergi'. tcloi boril:rjnlui fi Filclt irterioare ^l{r .l. Jc-.l il r l-rc rli 3dii,''rt' l'r rrl;i stpori"l-e .'.'ri ;rstclele ccntrde scurte, din otel de cacpl tLl:1 eFrll cu areeo'"r'rl ' i''r limila leg rr. t;lin 'grlr crr a"e"r I'doplat; """, '.-"," 'el d; re7i.l<nLri z ni rcsPFr livri' din prnr r 1,unr" ' Lr.rrrrrJ lcrelilor lrtcrali ai 'u\2.11.i.: telelor ccrtrale s.rrrtc trbuic si coresprnd't ce ntelor. de la 2.5.5 Modulele dc rezistenl'i 2,ll,l

suprrta!n selllisectiunii srrplastrncrnr[ (rrajxlui r). Ic,n']; (,orpulni (inflrlsiv supmiata scmisec!ionii t,' reducereasectiunii punlii superroarcpe care se 1Lrli suprastrui,lrfa),[(]'r'li corm(trrentul de ireflie:rl sentiscrlnrnii pLrlui,l(m'z nt']; tnorneniuidc hcrlie al $ isccliurtiietajrlui I rl s,,pfastrucl-r,rii. m'zl; lcm: distalta puntii srperioarc:r corpnlui iall (l), [D]; de axa nentr:ia secttunii distantn :rxi neutfe a scctitrnii tlajului I a snprastNclurii lrt! de puniea superioari, Im]j al coeiicicnide eficieDlat pcretelnilroDlaL (xr: care se detern)ina xl supfasl.rtrcturii

1 (;,:r ro,o (2.11.5.1-2) ra+z,zfl


dis1.1r!adiDtre sectirnea snpmslnr'trnr i e{aminal.eiiln de cel Inai alropiat crpiit al :!'l 'r n i.lr', r,I:i. ln fiTrl ,lr'net.i prclrrngrrP p'rlJ re\l\'' i\ t',.rir t,r,l .rrsil, l.rper,dicrrlsrFle pro!r se considcrn crpele nle supmstnrrrnDr' l nginoa slptastNcit rii, [m]; 1, r'-rici(nr dc eli.r.n(r i sec(irrrr;i ii7. . 'r lo.ii drn 5rrpraslru'tr.rir ':rr' '' 'le' 'i iermini crl tormuta: c+0,001$ cj). penrn' y,,,,".- c(0,:17-0,0464 c<6, Sau cu: . (2 l l5l-3) r,.,,.. 0,91, pentrx .>'8
tl

(B Si ,[

tezi 214.1).

n ' r4

Partea A-II V alor ile 7 ,,,., ;i lr

L'orp

160
s:s,. Inlnl cind c>4,5 (2.14.5.1-6)

pot ii,)htinLrlr

(l i n ti glr x 2. 1, 1. 5. l . l \l o d l l e l e .l ( rczisturlar pcnI'u p n nt ea s nper il)a ' n s i p n n l c r l N ku l rt e in. . r lor t c n .l a i !l I al IL r i fe b' r ic s i lie L ' i )i (i i d ({ 1\ i r(tr p l i nile ur nr aloa rrl (: l N rd j l i i : l(' 0 J { ca! p .r 1 r r r s r Lpr is t r L rt.' rfi i: i

- ,,

l l .l l :.1 -l t

grosirner puntii srl| bordail|lo' teu{ii, foDlo'nr 2.14.|J.1; gmsiNea pIDlii conf{)nn 2.9.2 5i 2.0.|t, sar N bordaiului coirform2.10.2si 2.1il.i'. (orrsiderindpLrDtexsxprasirnclurii drcpt puri{i dr frzistcntn si pf\'derile de la 1.6.1.1.
!.t1.5.1.4 (;fosi mea p!ni i i si bord:ri rhi 1a e xl rf!ri 1i 1i l t srl fasl rrcl n ri i deti D i tn l .2.14.5.1. 3 tfebl i e crl cuhtn ci h l e si confo.rn 2.14.3 . 1. ' l ' ccercn de l a grosi rni l e Labl el or d in prfl .r de mi j l oc n sup.astnr.turi i 1r qrosi ruile dj r ertrenri l i i l i se { .r frre treptat. Fi l r i nl i oari r bordaj ul ui srpra, \l r.' l rri i l i ,.I' Fra \i ' r\Fj ..,FF.\r tsf,.i ,r, , i i i bordrj ul suprrsl nrctnri i l a ni i l orul ei , i ar lil i mea nn !a fi rrl ri rrj cn deci l l /2 di n i ri l l i rnea tri l a i ri eri or.n r b!rdri utl l i l teml si a pcrcl i l or Lrl eral i !a fi di rtf{ ) cal egor il dc ol rl nrai l l l i ci decr' taceeacel ]ri i i , i af ]i mit a de cnfgerc si nn fi c rnai rni ci deci t N ceeaadopl al arpcntru purtcr de rezi sl enl i i 11 zoD r fespecl i \r 'r . P .l zr.5.2 l ,a nri j l (,crl suprastfnc{ .trr' i l orl un gi grosi ma ftntxri i snprastrnci t!ri j va ti mnrit i fal i de grosj me.' bordaj ul i cL .i nti tatea ,\ s (i ')io) esali cu,

200 /,!

(."1,+r,trl'tl

> 11,,

(2.1.1.5 . 1 -5 )

t nonr 0ulr l ( ic i n e fri c ri l s .!Ii s rri l i n i i c o rl} lr lr i dr pii in f l u d c frr s .l i u n i i s L rp rl s tnrc lr f ij c u lac 1o f,,l d r fc d ' ,c ti c tt;. Id n i n ) r]:

Irtnl ia-r ].roo,

(2.14.5.2)

1 , g . 2 l .t.5 .l i dis lx DlN dint rc p u rte a s u fe fi o a fn s i a \r r c ut r i r s f u l i u n i i c o rp n l u i . d u p a r n ro d i lj. a. c a de m a i s n s , Im ]; ; nodulol de re z i s trn ti rl c o + u l u i s an * s pec liI s np ra s tru c l u d i c e l tl l :r 1 .5 .3 ' i als lunc iie d e rn rte ri !l u l { l i r c .rre se e\ e( nr i. I c m 3 ] :.1 1 .;.1. : l C. t s t c lul c e n tra ) (a rc n re o c :i tf e, ,. dinc olo de p ri l e r ,,1 " l r rn i j l o c l . o d i s:, rt r ai r nar t ileri t 1 i 2 d i n l U n g j m e r rc e s l.ei . r.i l n ) c t r r r i s c la c o n s i d e ra c a o te l g i l n n gn ' d n nin. c onl. r rn 2 .1 { .3 .5 .

s s!

, r

grosirncr centurii conlorm 2.10.5.2; grosimea bordajulni conlolln 2.10.2,calculati in ipoteza ci punLeasuprastructurii este punte de rezistentn; - x,(6 .)+0,,1(c-3,5); lezi 2.14.5.1.1

Coeficientul v se va lua egal cu 1,0 peDtru n vele .u lungimea mai micn declt 90 rn precumSi io loate cazurileln care c>6,0. Coeficientul x1 se determini din tabelul 2.14.5.2. Tabrlul 2,14.5.2

- I i.;.1.:] C.osirrc.r puntii s; bordajutui lr rl hrnainii snplasl.ru(tn.ii

iir e si r ,,ar r r r.5 (& +i,) e


::: ' t it i-

j]? t"ro a"


IY;
Penlru rave de hngini intemediate, valoarca lui x, se delrmine prin inlerpolarc liniar!.

nU \ a l i n ra i l n i c : d e c l t v n l o a rcn

s r1, Im'nl clnd c<3


;)

"*|,,.-r)

s,, Im rl clnd 3<c<4,i,

Dace

200 I{

k*+Dt/T"

>1,2 Wd Fe?j

r
1?0
Parlea A-Il Corp
l j nri i el cnl entel or l ongi l udj nal e di n punr ea oe cal cnl , i ar S 0 esl e ari a determi nat! c! f or m ula 2.9.1.1-1.

grosin(n renturii snprasirucrurii 2.1.1.5.1-1) poare s.:L nr fic majorain. Accst tra[) esre ralnlil ii pentru porljunile crtreme r1e rlluror suprast lctrlrilor. 2.1'1.5.3 Osatufa bordajuhri castetelor cenlrale vr saljsfrcc cefintcle de la 2.5.j. \I,.dulcl, d. rFzislcnl-:. lr r \ (,.e_ lor. I,ngir rui'rlel.., 7i rr:rer.,.,e1 11,11.,g" ," dctcrnrinar conlc.rn 2.6.1. 2.ti.2 ti 2.6.3, rar aro curentiior conform 2.1.t si 2.7.2. Daci .>1,5 (pentft I vczi 2.1,1.5.1.1) trebuic tDdeplinite cc_ ir "le 2.r',..1 it'^relJ ,. p"',." ..p i.rru.rrr.ii i este punte il" rziqtrnti. jerliu'r.tr putrlii .utelioar. pr 2.1i.ll_ I.arc 5c alrr q pra\trlrrturile 2.14.i.r La nalele cu L<30 m secliunea puntii srperrcarcsuD suprast rclurn nu ra Ii mai m;cn deoit aceead.1tn de f{,rmula 2.9.1.1-2. 9.1i.G.:: Lr r\.lc c,r L . 8u m. g osimer pur.,l| .'rp( ior'. rinrl si\ ., jrt,rrrr .utr sut.a_ .lruulu,ile .,, lL,n;,r,r.., i rn:r. ,jc 2 lD, , irl 'n;

l ] i fr i d,0,65d

<0.75h

Fi g. !.1,r.i .1 D ;,; se i ndepl i nesc f on, lit ijh 2.t4.7.2 Ini ,ri m., J, Fol re si - nu ti e m a, I nr r c ci I,5l .di f i rr nu \r fi m r i m icn " i i i Lrn,.z de 0,5n.

poare ii
..u. J B, I

ta ta d , rx t,e i n i l F ri . p i n a ta vato,i ^c ar e ii. irc o! ! s p u n d a l c e ri n tc to r d c ta 2 .1 , t.5.1. C ro s i n c a p u n l i i s u p e o a .e sub su_ Pl:'stmclur,t nD va fi mai mici dccir a(en ce_ ruta pentnr pnDter r 2-a (vezi 2.i.2.5./ rar a c c nluf r i nu D a i rn i c i d e c i t a c e c a i n d i c a tn pcntrr celehlte iilc ale bordaj hri. 2.14,7 I'rdriruri ta cllretniritilr luJ ilor . er in rl .rrrc rn i td l i to \i tu rr. lun. r inlii , . 1 1 fl D ri i td c u t n a r.i . luDraiflur. i n ' ti mi toh

redusi intre secrtunjle ,l "n,1"?" L/ , I J

2,1/t-7.r

1U: D,ci -i-.' 11'u

I ln tor,nutd 2.14.7.1-l

trebuie adoptat ll3:1. Ii,a Filcle inferioare ale bordaj'rlui suprastrncturii care ies d;n extremitetite acesteia gru.im( .are deparc),e gr,,simex bord,JJlui l, n,ijluUt sJpfrstruclurii iu canritata -\ in ol, (!fc se (alcrteazi cu:

I =r0(2c -3)
c rezi 2.14,5.1.1. Daci ll1<t
U.d

(2.r4.'.|.2-t)

: . 1i. 7. 1 ,J .re tItJ i .cn.fi l . L ! c \l r' r, ti r;tc I r |. r a r r " d. I tL i ri p .l ri .r' r, L u i e p rp t.ru g j tF,ti j r.ot, .i rrc u rd rtc ti n , L bofdrj rl ' r F lr f r olF l. l r^ 1 l J l c , ' r pulr i pF l ' rn g i ' n e ,r rIr ri g U rr 2 .1 4 .7 . t) ,.rrc sc

merimea A

calculatn

cu formula 2.14.7.2-1 poare fi redusn prin tnnullile cu raportul -119. 11"

E\tr.mil itrlF r(rrtc:rt. tcbtctnr p.c_ r"ngrc se \vr pferL,rr nr,.cdli(l3 Ii\ctr,t p In1.i. PeDtru Il,; ti lld \'czi 2.1,1.1. I I(irnnu s,rtri\tru.t,rflr I . R, ,Di(i .2i rlrirnrt tr,lor,til tofI rti,2. .7.t r ^L.i l se va inlocui cu 0,5 1r. 0[servatii La
-

(?''} "", (;|f t-l

(2.1,1.7.1,r )

'navele cu

L<80m,

mporrrl

IV:

ilin f urm u l a 2 .1 4 .7 .1 -t s e i n to c | | i c\,i . ru ra_ rn J c S. c s te rri r re .ti .. serni scL_

F or l' r l - : .

ln acest caz ln toate cazurilevaloara lui A poale si nLr deFi;easci3b1,. Plrtbrndr,!r. riAiJizear, rrafgiue:r libefi a trblelor bordajLrtui suprnsrrrrcturji re sc c\rind dincolo de .\'rcmrt:]t.i iut,rrsti,.c lurii. lrcbuie extin.i, iI rus t;t ru.;rimari\ 50.mnr l! de Ini rgioF. Ii fiind r;.rli otrtr' lr ,.lpA1u I rnrefr^j 5j nreru.rnra .nrcspl|nz;tnr.astf.t in. s-\ nu rnminl nici o urmi de crestarctn stnrchre; defectele tehnologice nu strt permjle. Tablele re se exlird jn atara stpra_ struclurii se vor intnri cu montaDti la ficare coasti dacd deschiderea este mai rnare de 0,25m. Dac, delchidcrea este mai micA, ru se dtspud lDontanli. Dilnensirnite rnontantilor vot (ores_ punde 2.15.4.2 mirforarca lui , cu 2C cu /o.

fartea A-II Imbillarea tAb]elor care sc e\tnrd ld afara snpmstrurturiictl iablc]eDaraDetului \a fi glisanle (mobile). Ehmcl|tetc inrb; brr ,,ru. bile nu s vor suda dc tabla ce se extindc in afara supHstructur;i. Executarea de(upirilor in tat)tele rnvcliiului care sc crtin,t ia itrrr s nr.rt|ljcttlrilor .enlrale. de reguli r. c.tc pcrnlis6. loI|,.i cind est necesare executarca aiesror decupiri amplasarea construcliaior consr.ituie fi obicirul unei examin;fi specirledrjr nrrt.J n.\.H. Dace dr obliDu' ; I ionnurr 2.'t.7.1 estemai mare ca 1,5i, dar se ad.,pti 1.5I atunci 'enlura ri lScfimArapun{ii \une;ro. n tr erlr(mitalacaslelului ent'al .e rn. intiri r|"n dublrrri r sudat daca jt1> t. In acest caz srosimea ccntufrr trebnie _rheritA fatn de gro.;inea in afara supra_ !tructurii cu o cantitale A1 (h i;) .atcuiati cu: .\r:25(c 1,5)l--r

Corp

'171

2.14.7.1), centuri sau tabta Incrimari esLemar mic, de I0" ;t,,n.i ingn.s,rF|F.t-,li\..tu. elenentc poatc ti omisa. 'l-l!.1..1 lrJ." diiranrr inrre pcre(ii i.on_ rlrr i. l.l|gii (l ,-lfi) \' c:r"tet t .cnrral eiLe mri mi, i ,t..ir I | :, ./,1+. i,,g,oririrc i.r,_ II; ludi ti l.ablei licdrnarc ' Ia extrcmiln6tc adia_ .enr. rtr rrestor sulrrstntcturi si i.!ro,.r,fer rablel.r bordrjul,ri ,p ics in rtara a,..r,,. .1,p.,_ stn'cturi \'or fi cxaninate in Dlod spcial- de

R.N.n.

iI

(2.14.7 .2,2\

2,14.1,6 La cxtrcrnitata castetutui ccntrat s.Url, ai fiflr; prrc(i t,,ngitu,liniti,ru fn;n.iJ ,I. bordajul na\ei, li\Jrca e\tfenritarilor nerrti.o, laLerali de puntea de catcul sc 1,; face srmllar cu. cerinlelede la 2.14.16Fcnt|r| ruf sau se !a rsrgrfr n tfeiflc tlclrt..r;.u a;uto|lrt Lrrcle_ rrror, r^rrinj;ti. ;r trc p.rr'ii tater"t; i , ,r,.1 ro'ali dist,r lr plJnLt perclitof ta,rr..ti. i1- ta_ \i cnmara se va irgro$ conform 2.14.7.2. 2.I4.8 ln$rituri ta rrtramililite sul ra, :lrIr{nrior.oritrd .rrrcmirnlit. In aiara tuoqimii ..l la mjjolcul narc; 2.14.8.1 Dace extremiratea -cuprasLrucruru {Lcuc;i. dLnrtpi, sc rtla iu tjrni,elr di.t; nr.i o I I I..1r de !r|Ir.r Jn,iJrrr f.o!o :Hu p,,liJ r.l se cere hrgrofarcabo.daiuhri suprasrructudila entremitnii. Tot $i lrcbuie indeplinire cerinlclc de la 2.14.7.1in ceea cc pri\.qte sohtia c;D_ .lL.lj\r u Iilei inri.floj,re bordriutui..are:c l ex rlrl, .n atrrr :, J,rlst rr,Lrii rii(Lra 2.|.7.t). d3,i /, esr, ,pt plrlin 0.r l"' lIl l: l caz nu n:'i mic de 0,5 m. ,i tn or;ce

ln toat.ecazuriie \.aloarea !uie sI depnseascn 30ii, air dacil]r2 se adopti igala cu zero. Obsrl.atte In cazrl ciDd A, oblinut cr IofrLrla 2.1d.7.2 estemsi harc ia cet admis (301a), :ng'mea rrcordirii dl va fi mn, i pinn t:r

d r:t,5t
:i r'r,

Ir.f,,l,

'41

vaioarea conrentionalea modululLri.le rezistentA h puntea de rczistenlr! 4r - vatoareeobrinnti din fofmula 2.14.7.:_ 2 cu Ar:30%. Cretterea relari\i a grosi ii ticri_ -r ei la exlrcmitalilc ir I'a,tl,fr,rrii I nrr \n ' _r: mrc; de.il 7'ro drn ll ' E\tinderea si ,r,rJrtc.prcJ tah,ctLI .::Jfli 5' IAcrimarei rF I,or \rdeJ in 'rgru:atc : | 1.7.3 La extremiHtite t, Lgii )r d nercr .,'- .Ir. rondiria 2.14.3.5,tahtcl; pr.l,rngitF cc alF :'::iajutui trebuie realizate ..a ta- extr;ttatea r::flxlui central daci:

P.1.t,0.9 Daci exlremitaLea snprasrrucrnrji (teugii, dunetei) se arli tnrre extremjtarea pirtii n]ijlo(ii a lungnnii ,,1,,conform 2.1,1.6.1, ;ib,1I .lF lJ perl'cndj.r1..1 p n\r srrj fLrl,... marir.r dr .; diInF|I.i|.|ri :r g nr;ritof ,lbtito t., . r\ rr mil Atilesuprasiructurii stabilesc sc prin interpolare liniari inire cofiDtelede la 2.14.7si-alepreze;tuhli fn ice:r c.,/ dr,.i mrjordrea gr o.im;i . .rprncnlelof ftrpccti\e ale pun(ii ri LordcjUlU; \'a fi sub l0oo sc porte re;unri ta r(cxsr- Ingro9arc. 2,11.9 Tabllo pcrelilor ,ronlati _ casieluhi crn(ral ii dune.ei ai reugii,

:fr,_!l]
-.D-

\-

2 )

:L !h

crosimea tablelor Deretilor frortali ai tcugii, casteluhri centrat ti dunetei va fi cel putin egah cr: s:t4.tay n plttH. lmnrl

Irngimea teugii sau dunetei, [m]. !:t:.{ D0cd jngr^)atPfl cerutJ .nntofm - : ..j penlru rablr o\tinsi a bordilutui (\ezi -

(2.r4.0)

distaDla intre monrrDli, Inr];

ParteaA-II
,' L _ r ' o : 9,8E G,0-!1), sarcira conventionali' ILN/m'?l; penlru- ncrcrelePrn!c Ic- 2+L,l)m nroteirt al etajrrlur ri penrru prrcrPlc lrfu\r nci.o ri,rr:o oroteiai 1l etujulxi 2; p n\r' r'llo ilslI' l.cnlrr n'rercl' 'peretii

corp
Inai nic dc 0,6' dar nioi rnai Nare de 0'8; prda tr(' i,""ri, r'" "fii l'rfi 'irusli.in c, a' lopta 0s : *' 1i.' r ' .i

l"

\rse ndoDli din trbehrl 214 9-l PenLru I ir ,r,r: a,,l i , p i l c ' ui L. \al i 3f f i'
,,, ."

' iuc' r r r ' c

'

r i li " r .i,r ,i .r";i 'tui rrc ''rrni r " ' r r l


Protejati;

r '
r ' , -' X,

Pro'ra perelii 'i.z .t'it 0u0-0.8r,r' l,en-rru p'rp!trrii 'res'cs[l'e i;;"i;i pupr.artaLi tiunea maestri; lrrrlru lercl.rl 0.5.1.,/l 00n 0.4 f-JL ralil dc i'""i'jir p'i|r. atlati sPrc pro\i maestri; sectiunea rrL :u lundimer navei (in "aclc 'alcrrli * ir" mai mcre de 300m)' dc l''fdisjrnta Pefelelri respe(li! la1" PrrPa unii trcndicu11r.1
i -.r\'

i .r' tcr lililr i: ;r" ' , | | " i | ' l , i r i r' rc-pol rrc l al r( l rni " dr . incir _ .Li hl snl :' 1,. \er' i ' rl ! l !l i mi i l ab lci r csl 'i ,.' .,, ai ' ni l l ' { rrl ' .t

\ xlorilF I ^clirie rlul'ri E 'le nr'.i su' r"U't.-n.',i r' I'i\'le frr bordul lib'' ' Lrl .. ';',r,.r .r. f",,1 rlirrrrr'l' rrlrrrIi\c'c lil' B 'i irril .'. 'unrorrn ii,,",, ..i,"a','l trr rrr' sll iLrrlir"i. I l!cr"l il.l',.""r1.1-r'r't' ; li 'iil' d; irr'rr' "e 3lc
. d i 5 t'r r l o r : r i rl irl r' . i' , , 1 i; , ' i' I rs rr' ' rrr' ri s e I ' llr" d ' c ' l I rrii' lirr t ' L i. 1 , 1 , . i" u , ,i' t . ' ' n il' o r. { ma i r' ^ " r ; ; i, ' ; ; . , ' o r' o rir 'idr'3r) . i" n a . ' " r '' rri ' t ' ' t o " I r' i" r' r ' r l: ' n i" . ii , ' ; ' -r' r '"1 In''r' ' Dlfl l , r r 'l r r n' r' e\rf s i r 't

pccti\e,Jnrl'

t : ' * ' ' lH)'1" 'i

r 1rt55;

,.'r',;;''r," r,.1, 'r \' i 'lcrcrrnif' rr. irr c ilc ':l'rrrrThr^,,,,i,* ri'''",', i,r,. \ar''ilF
3i.slLi c '+l i i c 'l l' I l r ''r l ' : ''l r " l r r r l c cr l 'L

r a.

filelor dc perI f 'r a'r r ', . ' distantr perctelui r-espectivfali l ror' l : l i " i rr l " l rri i rte i o al ti l fr pendi.rrlsrrr 'va lrnl: rrrt r' l ' 3!i meJ r ilf i inPr i ' ;. .. mxrurj fu I i " '' ' ,' (o.ficienlr'r Je linc'' ' "r'r'rn', ti cel prrl i rr e' rl ri (u 0' 5 rn' i " ' 1,," ' . rru rr'hrric l'al ' .' rlP Iinpte ,""ii"i*r"r 'J Talchl 2.1i.9'r

t:'*\ e;+ol n"u L i

lu .ss f\-

a ,itir sLandard Purljlor Pe \llrcin- "'rt\r'rrli"r ilii /' lt\


\1 I i r 'r r i rni., l 'f i l J f k '' i r 'd i f 'l i

irr

l r b e 'u r

r?l 'rrr

2 . 1 4 . 9 -2 .

(;fosirtrcr

alc Perenrfcrioarc

- _. _- - r _- T_- _l
, I ,.' I ," ]

!tnl zo, l.rl

l20 l40 0,8? I ,'5s I

1:0 4 ,0 ? 1 5 ,a 2 1 6 ,6 0 ,

r: 5 rf . i5 L ! , , ? t rn , c rI f i o 1 1 1 I
dcsfhi dcr" u m^nl ?nl ' rl ui (r ' l Fl erru nralt o nir r '

,60 lio j l>3oo I n3


I"F

Tabelul 2.14.9'2
L

,' '

tml
,<50 50<r<250
L> 250

25+L114
50

ri iln 2 trr,Inrl: J ro" rrtorrrr.2-l4 ""n'"ir1i'r'aliegal (u disranr' Pe ':..1,, i :, ;;-"';"','"'." d" ."1;.,i'' i",'" " linii di inc"r'r'" 'nrr nortantnrui' l;'tiii;""r ds(irriderji ;i lunr'l srrpracr'r" 2.1t.ltt,! Lu plr'rrl irrlerior p"'e(ilor r'nnrali i,,.'".''i"" 1'u,'r" rnonr:r'lil'rr .'""Int'ar;lc rnorrr.'nr;lor.lrercrilul l,,t'j "ii'i ir' limilele u,l r' dc 1' '"*" 'iltriLi ""n'","i,fi

ii: ' i J ' i" " 1 , ; r r' |' n u n r' d d r

\otliunii 2,14.t0 [lodulul d' rezi'rcnli- nl" n ra U Ri I'rr!ilor fro i "i ""r l "^"r "-"'rot"o!ilor
leugii. t s s lc l u l u i r' n l rtrl ;ri d u rrc rc r'

r..,"j':li:";'iiili"J","iiil;e' iiir""ai;,i';,
i e o rio n r" ' i r' " r " i. c rc iu l r i n r$ rr'in l rit o ' ' * ' . 1 ' ro i t r' l' p rrr' ic r" lrin d in n n s r a" rrF " ; . " ; i;rir";," ; i" " i' 2 lr2r' . ' ,;,, . , ,'e7i5rc"'' o ' li ' r I "d urrr'l" rrn u L ' r ' 1 l l ( l rlF re rn rin i ; -i (u:(l o -" " ti ' r, ' I' orl e i" " , Ini c' orxt
D i mtN i uni l ' el tl ntntcl orsl rtrtlur iicor ' 2,l 4.l l pului in Tora icmidrncliti du r nagt u :l .I{'.t l t.r D i ntcD si uni l c ' orsttl ()r J* r.l *) nt ot ur smi dunetci sc del erl ni ni i"

2.14.t0,! Modulul perelilor lrontalr va R""

ccl putin egal (u: (2.14.i0)

w:SS1?L Ic'"sl
distrnla irtre mont nli, lnl;

Partca ,\-U
2.;.:,1. 'l ravrsele punlii srLpcficafc irclnrin s:l co f c s pnndn c er i n l e l o r d e l a 2 6 1 ..r ,i ,l L e rc i l ,' h rr. ' : L" r i,,rr '' j rr i r\ cl i ful rc s pLr ndi c edn tc to r d e l a 2 1 0 ; n rnt ii ij li( ' r nn a r c .ri n l e l o r d c l a 1 .6 .1, 2.!.2 'i 2. 1- . 3 D. nlr r i ,rl i n rF ,, d ' D I l1is uialn pi n .l l { p u rl c tr s rrp mi ra l l l nl i r i n d r f l) l u I pr . guhri . :.1{ . 11. 2 P er e te l e i D z o n a p ra g " l tri \N avcl i rc ec r s i { r os im c n ta trte l o r c a fi a fc tr i t l )e fel cl i rr r)r 1) \ x N s r Df as l n rc tn ri i c o !l o rrn { re fi ttl c l o f dc l a 1 a z .l e s c h i d e rc a d e c a l cnl r 2 .11. 10. ir i. t f lsL :' , r ' : r il ,{ l r ' \ r :" l ' r ,' ' l r" " r t " 1l ' ' r F . ' { , p' r .i ri ., I' rrr l " ., . rl r' i .,:' l ' l t' dLr lll de r c z js l c n l i a l n o D l a n l i l o r i c n d e .i t l rl o fi l e x ri n i n r c i n(l i 1 , , f lf c t rnu m ni , ut e ln 2. 1. 1. 1 0 .1 . :l . I t . l! inln ri tu ri ir z o n a p ra g u h ri t nl i i

Corp

173

]{omcntul dc i D crti e al rnoni: ut ilor fu fi i i a d{ r txbl i acl i ti onrl i r.l fi cel pLrl'x. gal

1 - ,r ,t0 6 /,,n ' l+lcDr a( 2 .1t.12r) I, l,


1r .' sl i ri l l l i ,ncr (l i rtrxgmci . l rr l i di stanl a nrtre n,ontrnti , l ul ; grasi D rcadi ai r:,S l l l ,,i ,[,nut]. l \l argj ni l o ori zontal o N l e d!atr agm cl or se ro| suda cd o cnsl l rri conl i ru:r l r punt e, i at l l rurgi ri l c v(:rti cal . sc l or s (La ati l . l r pcr ci .el c pragul ui ci 1 si I! un p(i fcl e spccj rl de r e ,enafc. comptrs di D tr o i abl aL conti nuar cr . e sc ,.\ti | ,t" 1,. i ,,rr , Ii l ri rn,.. ,,:, ei dcrzi (l e prntc. Ieret0L..l c grosi l uca ccl prti n egal i L (tr L.osi rrca l atr lei pc rctel ui praeul l i ti P onl .. l l \ca deoul i fi int f c

r.l t.lP.l Cer;rlele de tati, se Ietcri la intalri 'rrik itr drcptul pm$lLri pcntru rrrltlu cu Lx na\elc .n /,..00 nr inliril rilc
:r dr ept ul pf a g u l u i c o n s ti l u i c o b i e (trr l unei .\am jnaf i s pec i a te d i n p a fl .e a II.N .H . Lli. l9, l 1n\d i i u 1 p rn l i i s u p e ri o a re i tr zonr .:r , : lului \ a I i p d n n g i t s p re p x p :t fa l a t dc prag -. r . i dis t r Dt ( : f e g u l a m c n l a rc l a n a re l e o !-f, > 60In -: :re .l dislanle rcgulrinentrrc h navele cr .L ':: ii. La na! e l e (n -f,< 4 1 )rn , j n v .l i f!l P unl i i - . n, , Nr c po: r l e s n ru i i e c x ti n s s p re P tlpn rrtl : : pr ag. .L p a i . T r h l i ri , ri r,,,ri tu r{ i r ' . c \ Lindc s p rc p u p fa l i d e i n Y e l i ,j xl putLl i i " . I dis t anlc re g u l :tm e n ta re d a c i L > 6 (l m i i . : dijt aDle re g u l a m e n ta rc d rc i ]-..:G0 n. Lic f i tri :rm a s tfc l P t \i z u td s. \a dt lr l n l n n e n e i n o rm a l l l a o l ,Il i l l ]e - : : : la ' : : la . u innlli n e a c o a s tc i Ia .a fe s e ra snd, : I i. l2. t I - ! c fi ri a fa s e m i d u n e te i s c v a eri i rde . : ) : : , \ r s L rb fo rrn x u n u i g u s e tr (a re se \:t : - : lil t . r ' lr t r t s p re b o rd ,j p c 3 d i s ta n l .el .cgul .ri- : . . . I - ic f n n a ra mre s c i :\ti n d e d i ncoto de ,ri I c o rf.I' | | | z rL | c ,r n p ' rrt-i ' at. . . r , : nr a .g i r a e i l i b e ri v a a v e a p l n l bandi : ' . i: ilr n i rl i i . s e rn i d u re te i s e v a p rel ungi IrDln r N de l r c rp i l u l t:c ti ma re i e x ti nse di n: : . t u1iel e p ra g n l u j , c u { re l p u l i n l ,i t di r : : . . i p. ag u l ri fi s c v :r rc d u c e trc p tat pi nn mrP ul ui : : . - J inea s u p e rj o a ri a c e n tu ri i r lc lal tc ftri n te p l i Yi u d tx e c ul i a ex: , nt u ri i \e ? i 2 .1 4 .7 .1 . : i, - l: - i lnt rc p u n ti , i n d re p tu l p rt' g ul ui , se d i rfra g mc l c rl j c a l e p c to al i l i ti --:,rrr , r i : . . . i ir o d i s ta n !:L ma x i ma r d e 1 ,5m i nl .fe " : l - r l d i a i ra g rn e l o r v a a re a g ro si l l ca cel j L: i : : . : . . 1 c u g rc s i me a i v e l i i u l u i perel ei ui r - - - - - . I ab l e l e d i a tra g me l o f s e Y o r i nti ri tu ,. : :::, disp u ti l a fi e c a rc d i s trn tn regul a-

rezernore rlgrdrzore in plonulquseulul


I ig ? l'I12] i:.!.'1.1:.5 Intidrea. cind prflgul ssnridunetei este s;lurt Dx nai dcp.rrledc 0,2; i, I'tli de pupa: perpendiculara de d) ta navele cu L>6(l m, percLcle .ezcrnare' navei (lczi 2.14.12.4) eitins Dc tonLi l:-Ltimea carr:inilrcstc nurginilc rertitalc liber{: ale diatfaqrndor, p.:'tc ri o s, daf in acesl trz marsinilc liber; lle diatr.gnclof sc lor inl:tri cu o platbandit s.rtrflxntn de la!imc cel prttin egali tabkii diafragmei cu 10 ori grosirnea i,) 1a navele cu L.:60 , invelilul Plrntii supelioale poatc si tru tie prelurgil sprc pupa din.nlo dF Draene l..lj lr! m"l r,rtei, d.r l: ' rimara puntii i'rpcriu.r,. r'!t,c.li! lafrirr'ir:, 'i 'enlu.s r. vur ti pr(lur,gircsprc Prnva )i res' "Fn,idur.r. peoli! sprc pupa, alR ohtrrse indic:i ir 2.14.12.2 fi 2.14.12.3. t.l t.l:.ti In ,.r/Il .ind sF pru\edn lerefe de rezemarc (vezi 2.14.124), la extremitelile diafragncior se vor prvcdea gusee (rezi ligura 2.14.12.,1). este aldlurati unui 2.12.12,7 Daci semiduncta rtunci ea se va prelungi de la castel cenlr.il, pras in in{.efioruicasteluluicerLIal, pe o lun nu riiln" .le 2 distar!e l.esulrtnentale, totuii puli decit cu \xlorrcx dilcrenlei de Divel inai dintri p trlea castdului fi purlea semidunetei. Larcriuara sen dunelei sc va PrcluDgi spre prova pe 2 distantc regul.mentare ;i s. \' r'edrcetreptat liilirnea dui)ar.n'n eslc nrdirat la 4U.12.2.

|.,::r .,ng u r a

2.14.12.4).

174

Partea A-II

C"rp 1, 1r, c0 momentulde incriie, arll'snisccli!n;i de calcul a corpuhri 9i dista ia puDtii lr calcnl laln de axll nertri pentrtr scnriscctiunea torcspunziloare r lIi \\ tlllilr' d, Ini. r,'rJr.a rrici seclirirji pu.tii de calcul)i coeric;ent dc r':.lu(ere a p''nl'i rucri: fuhri care se dctcrnrinA {r:0,25 . (l .= 11 0,06.) - 0,07 (2.1,1.13.1-3) t' q+c1

Inti.ilrrile dintre puniel] superioari lrcbr.i. si rn i| ri scrnrduncrr ,lrrf'ul trii'rlri de respundiccrintclor la 2.14.12.1 de linind scarna r*zarea pfrgului pe lunsinx'a navei de la 2.14.12.4. ln\.'r)rl h,'fd,'ir,||: , isr,lIlIi ,,'r. so ritindesprc pupa sc !n reduceliD (in curbi) pe o lungime Ia zero la centnra somiduDetei cel putjn egal. cu 1,5 ori iniltimcr pragulu;. cerinteconslruttive!czi 2.11.7.1. Pentru celclalte 9.14.t:J ltuluri sltntrlr tc pllntca do calcrl, punfl. sutrs,(1ru(l||Illor ii tunlile r rrilor 2.14.13.1 La uavelc cu ].>80 m, rrh'l (sau pe o pafle din el) amplasal. puDtca de calcul limitle 1ui..l" ale zonei centralc, a!ind lungilt,, me a l1 fl 1 ijr 11) - 1 in t aLe.

,1 cr

IV, semilnlinca porfiunii co'riinne a punlii rurului inrre peretii sii lal.eralj, Im]i lntilnea dintr rn bord al consoleipunlii rur"lui, ln,l;

-::ll nu I ch i. j.,l,,tr:,t h,ai In.rF .., l.; tr ,\oi

cu: ccl se risecliuea pulitregaln i. l\w, .


)^ l ,'. -,1 '', I ". [ ,, ] \..:.ll.lJ.l ll

w;

lungimearufulri, tml. Daci e\isli n rul tu ? .irele, avind lunginreajndicali rnai srls, afia semisecliunil puDtii celui de al doilca nilel poate rcpreznta ln itO"/" d:n s (conlofm formuki 2.14.1i].1-1). iD\elit llli punlii, stit Ia priacestcaz grosimca mul ni\cl,ciit; la cel de al 2le.r nivel, !x fi ccl pulin ceali cu aceeaindicati de 2.11.13.2 Dacn ar fosl luate misuri construtti!e carc exclrd ruful din incoloieragenerali punlii ftfuhri se poate a navei, atunci grosirnea 2.1.1.13.2. deteunina contoBn !.14.1:1.2 Dilnensiunile traverselor punlilor 2.ij.1, iar g.o!itnea tarriurilor vor colcspunde blelor pLrntii nu !n fi rnai rnicl, dectt ...c, de trn1iral:i conli)rn 2.14.3.1adoptind: pentru navelf cu | > 5ll ln. ,r :0,02 si n:{,{) {r rr.r r,i''1.'r / lnn. \"/:101. GrosirneapnDlii ir iDterioful in(i perilor se poatc nicsora dc icord cu R N Il lablclo. pcretilor Irontali 9.14.13.it GrosiDre.r prova !i prpa. pfecum ti a pel.ei;lorlalcrali ai rufuriior Du ra fl rn{i Dric, dccit acceadati de formula 2.1.1.9, linirdr! se scaui d. tompletl le ia.slcrF ce rlrlerzi, tarc se;xu in considerarc lfl.ea sarcinii con\eDlionalcP: o.nlru n.ro!li frtrnlali \..lnrcFd!r.5 r'r'i' ro,ric,,t;oI1lc I r. lnmrrll,\r. , I r..li,r.r,r'rr:

Wd

Wa

rl s..lir'r'ii 'n" r,, J, lul Jc .ri.,r'ri puiuj, (erul. de 1.5.3tcntr l corcspun zntor matcrjaltrluifolosit lr pun1c, rnfuluil nodulul de rczistenli real :rl Puntji de

Pentru clelilte rotatii rozi 2.l4.tr'1. Reducerea sectiunii translcrsale r punlii de calcul de suh ruf se rdmit. dc acord cu R.N.n. ln acest caz rduccrca ariet semisecliunii puniii d rezistenti sub ruf nu trcbuie si depigeasri\aloarea tleieurjnrtii cu:

e: f ) . : llr ' o' 7' l


t, 8,., ' '

( 2.1'1.13.3)

.jf, , F'.Q;"+h)'
11

,
in -

';n-L

n , tou:
2) (2.14.13.1

aria,reali a semisecliuriipunlii rutului,

l! :, +.1,str;
rr:! _r

_F irsi(.0+l'). -;i--;::r,l qJ h

letrimca 1'utulu;, Im]; litimea narei la nivehrl puntrii supcrioa in re deschise ]ocul considerat, [ml] Dn.P r, 0.2i Btr). s. rdoPr; l: ==0,258(t). Pentru perelii frontnli Deprotejaliai putului lnatinii. care constituie pirli iiltegrante din litima rulului, se admile ?:i penlrr t.relii lat.tali! coeficientul se .dmite l coeli.ie!eaal .u 0.5 F-a; 'pellru dFlern,inafea 150 Je a l,.rsrl r'rfului "e imparlc ,ului : cafc \'an '/i rutr I in p;.li de luIg;rni egalF.ca(e sI nu tle-

Fen .l,S'.n t *.l,so

Partea A-II paieascat il,lalfiecare; in acestc z.x se ja egal p.,,\a ri ll.ijtoiul ',r d strura intr. perpendi(UIllrr r(rrsrrrfrxte. l' rr !f Dacn peretde pro\a al rulutui csre curbat iI) plan pe toatA lttirnea rulutni, grosi lllea tLri poaLe fi redusi cu 0.5 mm. Grosrmea iilei infe oarc a perelilo. rufuhi !a rj majo:.1t.13.,r Rufrl (sau o parre djn el) ampla' I pc t,' nl.r Jc LalLulin l:.n,r"t" t'i ,,t: ,nn"t " ienlralr:r navei, nvind lungimeamai rDici dccit aieea indicati la 2.1,1.1:i.1, avea filele inf\a :ioare ale peretilor latefalt dintr-un otl de ca_ t-s r.c I : r.ui Inicr !lp.;r ncFei ,.crur- ?r cu limita de curgclecelput'n cgatir aceea cll adoptntn p.DtrL p rflcr Je rilc l jn /,.n1 rerpccti\!. 9.li.l:1.5 UoJ,rlut dn ,e?ijler(i rt moutr li ..r L"r lilor If,,nlrli rpupr .i pro\dl $i lrrcrali \., Lcl I'uliu ctsalcu a.eta indi(ur ti 2.14.t0.1 . J'n!lrlilr:lF neccsare rctcrit,ir. ta nresiun(u 1 ifili.,fc la :.14.1.t.3. llodulnl dc rcuistcnti al montan!i_ nrrplFluiI,ro\I dc li ni!et,rt3 )i rn3i sus !a : !(l l,r'tin egal cn jrInitrre din mnlulul de .ruistentii:ll percteluifrontal de la nivelul 2_ D.rcare)iiste 2 sau Drai Inulte nivele :: nrturj, Iuodulul de rezistenti at montentilor - i il r lalcr!lr !j r,i\el,rlri l. .iturt t( tu[lej, : ,.,i !r,i ,u:,0'. r'I f.Juq dccit a,.ela i ..t i,, p.i.agrafutrle fulii dacir410,65;i T) ' r,r:; nrai nraredecit cetindicat in acestpara

Corp z,lt-r,t Ruluri din aliajr dr aturnirin

2.t4.1,t.1 Se ndmitr fotosirealaminarctor din :llrajn,r. ir.|Uinil ncol r .r ji. i$r p1,u, ,.,,,,._ larrrn.nruru, .n..ir,i .itdill ptucurn ri Iunlite .ompartimcntelor locnit;i de servtciu, de ampla_ sa{e Llersup-r l,,r .i ,nnprrrrjrn.r,rrur ',.;0zi marinii vor li din otet. 2.14.1t.2 Hufur'tp di :,ti0ii. rte arurninrurrn_ plasate pc punter de calcul in limitele tni ,,t.. a zonei centrale. a\ind lungimea: 4>ll(rr+,r)l _'66Wal 11,q, [nr], IV, ei Wl col}rorm2.14.13.r; tl,o., - Iimita de crrgerc a aliajului de ahr vor ayea semisectiutrea pllntii cet pulir cu acceadata de: galn lr!L. "/ ll

'-t ,,j lw; ' r(?'+r)'


'

(2 . 1 ,1 4 . 2) r

..,1 ; o.s.
P ent f u . pr . . ent ajul ,.-,."'t.' r '" \'. v a l o .i i D tc .m e d i rre a l e l Lri

c r c i te ri i !a l o d i ile L e rmi n

m o d n l u l u i de li

p ri n ;n te Ip o ta re

loiuf i m o d u l u l d e re z i s te n tr a l a c e s:: D ont ant i poat e s i n u d e p i tc a s c rt,a l o a re a ::.1 , 0. . ' a . o3. re l c J i r i n ,p l ' p u n tfr s u p p ri .::i d r ll z ona r es prc ti v i p c l u u s i m c :t n a v e i , l ,r r:.!.,i des c hider . ii d i s ta D [n rc u l a m e n ta ri . : I i .l J. r i lr ! J p, F ri , n F .r. a ,n n r,tro l i t, ,r _ :. , L b i pr ..\r )i p r.tj r .,: p -i rn u l u i L i_ :( \. , t , LLe. , nf o f n :.1 .1 .1 02 P r induc r l a ra p e h : a rn 0 n ta rti l o f rl L rri l o r p ri l n u l u i ri \. t sc - :. : lnt c r ali x i iJ . e pr in s lld rre d i rc c tt h p u n re , d a cn '-11 r ul f uf ului s e a fh p e rc ti l .rte ra l i (s a . . . 1; r r , , rn 2 .tl .t; d i s p u )r r,t;.t s c l ' oI t , : . . i 6 r i inlr . c ; \.1 ,I. Ir, ,1 r (n D trrf "c - :: r r gus ' : c pe n tru p r' n d c .e a m o n ta n i i l o r Cr pet ek j n trri o a fc rl e l | ro n ta x rrL or : . , r lur ilLjr c t ij L i tu i d o i p re .u ,n s i e ta j rtor s r p o l te 9 j . In x c e s t frz tre b u i e f . r ir r ia pfi v i D d d i s p u n e re a m o n t.rn -: - t s l' l' t r r c ti l o r fa r9 i !l j d t tr 2 .1 4 .1 7.

I Pentru celelaltenotalij lezi 2.14.5.1. La rvoje, ln puntea ruiului Si pretii laterAiiri acestuia pot rrevedr inbinnri s de diialaiic. Red[ce.ca secliuDii Lransversate a punlii srperionre sub.ufur.itedjlr aliajelede alu_ rnnru nu se adntite. 2.14_.1n.3 Structurn r lulri din atiaje de aturnrn'u cn exceptia diInensiunilor ninim se dimensroneazii trir recalcut:rredupi formrlete din tabelnl 1.8.1., plcind d la cte;entte oe srruc_ luri ale ruluLui din otel. T)irne siunile minime ale ereIncnre_ lor !lc .lru.t ri:r Jin :lti.,Je rtunriniu se adopt; de similare cel r :rr!citic. pe lru r,rtufitr din oiet. 2.11J.; _Dcaehidori tn perelii tnlerati p|rtrfile.ululilor ;t ttr

'.:.:

Dc! \i.l.rirF ,lreptLn{hi,rt di p( rrc "clii i-leral'>' pInlit/ rut,rtui lune (\czi z. .]j.t) srI 2.ll.ll lr ih,t,l:..,, ne pUnte-a crt,.ul \ol dc ivea cotlr lc biDe ro|nDjire si yor Ii prevnzutc cu rane dc;ntnrire. Deschiderilc pentru ti in prclii sus-mentioniliai rufnl i (san o paite a;n-er1ae 1r!ngim conloun 2.1,1.13.1 2.11.14.1 scu arnpta rr, I'c p nlF:r,J,..", I iI timirctprr i ,./- I /onei ,pIr'Jlc r n.tpi. v,,r li inr:irite \uptimrntrf cu taLh ingrurr,e ritu/1. d.r)uDra ,,i ded.subtul deschiderii sau Dumai sub desilidere, daea tun ginrex rulului e ll]ai n ce sau rufut este sjtuat ,r ,ir.id lir,ilLl, I l i , r /on,i .c,rthi,. .. nr\er (r'g'rn 2.11.1i). (lind di!Laria i'rtrc imbirrifite gti_ sarlc (sar dc dilataiie) esre rnai micatdecir 3 or'i j!i'liimea nrlului, rc adnire rrlunri roiunjirert

17C

Partea A-II -

Corp

\or prrw dnr. i rerr(i i prrri rti saU .et s, \ . , ut tn-l xri cnB \teh si mJri .orespl nz nr fgiri|| seet ct i. , _ rersenroxsLe. .\tr.rni trrFd fl ,,, ui t , |l, { c- n nx ^-- . ,D ,:jri d,.di t:,l rti e sr -.. i . rmt!ni i gl; . r ir t ; , . : r . rnrprsi sra i l Ii n,i tcl F tr i ..r I zon ei , , nr r . , r " n!\' er. r" r pc,pret, i .or,rrt cr l r.r t r " lI r . r ( r x

.1 rc (, u lrmc l|rrm r, , . r . i in , l: j, - " : ' . . t 1 pup:r prctctrjlfo]|tat ct nrtului. u r e . r n r r r


C " i nd f" rel i i trol trti ri , Lt , r r st r L

ll: llll r.1 ' " l r,,,Irr. !rLr,r.i . tt-rut l ,.reri to tJtFrnl i ri . r . t ut , , i\ . \ u. suh p,rnrf , urcnr;. ." r. r. ! , , r trc\f.,pj e\ t r xLle

p c rc re i, , i\ c r. . . r: jr, r : ,.r. , b rf

r.ig.:.t_1.15 .ullrrril^r"deschi,t,.ritor. nes.t,i,lcrit. I,cnr . rr,r. Drolrr !, ler.rtrc \nr Ii intij.rtp,ir nrr\.rri ori
tn I ' r r t , j, : per ioi J.i J |r t r I u J : i .

z.nr0 t.

:i .,,ru,itor5F rer/cmJ I,e ,.tern.urcr. r,,n_ i.y.r,rgr Sil',.lir.il. ,tc s.rb tr ntc ij r j,"-ri, t:,rc,..ri n; * rc cm. p. .tcm.r rFt^ rrxn.r...rJ,. '1",\r,h a. "j" fInlF (pernti .i c.r4ippr.ri.,.r.r-|li trr\erse inti ilr ct.). pe inirnite r.Fst.,r .tair,etjr!.

N|| :rnr. permr.. Jc\rhi(t.ri di.t,.un_ gnrrrre . F jplii bter:rti sr rrt tui (i!u i'r o pr c orn cr) de ti qilrc ci. f,.rr,r 2.IJ.II.I 5:.r 2.14.14.2 pn ,r disj rri, m1i r i. i rnr rl iI..tti r.r ,r.t tIi, ,rrslrnrr .ti ti e\tr.xril. te.r flrfr tr.i ,.j.re c"re aInprasarpe. plnter (tc cal rt iI lilnitete .,/,. a zonet a.nt.r:rle a na\.ei. 2.14.-18 rrrngl CoDslrft(ia rrrlemilnltbr rrurilor

:li:"ll,ll" ,." s' r- a j n

tran| | l percti tor rufufi t,,r . i sI I r r J. , t r r c. l n ?nnFh d. rrrnt1rj ,r,. r bir f it ur

\,oJp,eved.a su.ec. ,,, r ,,,,her .

rl v,,',.frc\.cdea irl-iriruri coresp rrznf:llo.,se perclilor rcarc ale tateraliri purlitor rufrrilor.

iilito

rulnt

ompqfrimcnr hi

ma.iiDi_cir.

Exlr.mirjtilr ntr.tirur trtc-rtr :ri . nrrLrrr tsu a !rnei l,irtr ,lrr etr ,tr tr,ngim. , nn_ Iornr.2.l4.'3.1.:iturl pc 1,,I tc., dp .!if,t in li
z o n c i .n n tfa tc i ra \rr.:f \,,r i xF Dr t r i c r t n j e l i i l ru j rti l i { p ru !r s a u fIn !, prl l r,r_,. r aior c f a' e.(rl o ftz e a c i n ti ,s ti rr;,; ,J.i c,mi nr

I,u.rrrri l c pIr si nu ti e dii}l, r j. . ur r . . nrrr rn crz nta ri nd i n,aperta si rr.r . r J I , e t , r nlF si r pl atfornr:t trce n" rte a n C .rL.

: . 1 1 -. 1 8 . In e r. I id F ' ile d in p , rrt it" . r f t r rn c reu e is u t rr . n r. rt rr ir c n ru t i rnj . . i n it\ror n t !. rt r r. , r||t c , , r, rprirn F n re r or i l p c r c r i i ll rr l' ra n' s r ' :p,u , T : _ rr , r" 1 lu lu j.

,,

I, 1.,
i VU \

-- t. \ + 0., .: i. lml O J

,. r. rL lc ,

lungimea. rufului (sau a unei l)irli din acesta)sil.uatin linirele l, Im]; . q rnlirneanrulri, [m]. ln lolrre silurriile. se p.nln,.i ti s:: nn -. auoptal tre Inrre (tc 1.4In 'trxi 2.Ii.l; _ .Itrtdrirurih poreritor rrrrrritor ;i .n_
I ) f f \ i/ r le. r| | i l q s tc j n t .i tc s a I p e r, i pari .rti . di: pr , s p / J i s p r q i r ,n p ri r,r I p e rc ti t,,r trJI.\.. s ar s a al c o trs | mc i i i l o r rc s p (,c l i \r sj l u c D rnr Iti .tJ n t,, d i n l re p e rc ,r: . l \, rti :,.i sru inl i ri l e d i n ru tL I n u rr J e l ,J)i l ,rrn. ' a' r . lc l, A c c r . : r . i r ?' i n l c s F .p l i c a s i mo n ," l i lor tntrri l i r r F c r F I r t o f fro r,ra l i ri rrl u ri l o r 1 ,a .fl p rrc te l F In n ts t rt \r.prasrruc_ ( ||lr nr nt ,.t z i .i tc i I l i rr i tF t. l u i .t r 2 ..nci ,.crrrral e a r a! er nL F :i c i n p l . ru t In L !i n p fc tc t .Jns\crsrt : r l r or pulli. n rU o r i i u t.rc n p e .c ; i n tF .punl i i . sU b J ' c r ( r . r e t jq n s v F rc a t fro l tc t a l s Ip rs s trurtl fi i s(

11 -

e.te nmpt r sat r . u] J nInreJ p.rcl rl or el rI.i a l osl IuatJ i n ; "nsider ar ir .J hLl cl e ,h nr,.ul ri nd, re .a o , nl st r . , in Fr . , n_ ' r' si . i | | rn.r.i r pun.t dF vcdel t al rez; slpnt er t . l ri .ct J" r' i n.grJi cu rezi sr{ ,ntr percl i t. r lf , , nsr er \rrr d!ns,. di spu:i tr occcrsi i ;rl ' i rr.. nLri ni -frtJA ri crre este:rrrplns t r sut 'pr.nrF:r IFnl ul ,r' J,c cl i l or j r.r a t,,st t ati i n ; ons; dcr r n rn.cj t| cIt rt dc nescutundare. atur.i gr osim ea pF_ re-l el r. pUl ul Ii l n,_omparti mcntcl . a t nr * p, r nr i i, \r l | dc ,rt p l i r, i j nrn. i j rr gr^ri rr e r . . or de , nrr1. tr ct. r,,zrrri ti na\etc , U / . < I nor r , J' n i i rnt:r tsbl .l or pi .rl c fi mj cs.r: tir . I nsr ur , rra' l )ul I .re 5nrm, i rrr gro\i mea rrrn"i dp Cx. m . pul utui vo- fi i t n, ilj r .!' rl j .P eFl i i m' ,nl di sn| l .i l r .et Inl l t o.t In i nlr o Fi. Di_ ]ncD srute mo' tanri l ot vor fi astfel alese inc . :199,,1,1r " , de reTi 5rcn(a si LU r.rFm j, n, r . , r , ' ./r,' _dIr nrorl urLtda r.zi s,en{a refl rl te , r r |lr I nor . _ rrn| | r t' Fr?trtor transvcrs!ti et.nsi . ,t,s p ) i t a a. o

ul,,: r r r r Fn din i:lt:rul i mrj i l l i -, rl ddr.i nare t,,,rui,.,,,nt,ar L,_ Incnl 9.?

: : lz : r1 . . 1 b , . , : o lrrrc d in p r, r t . n r n r I r i ,

Snprastmclurilr si rufuritr lor

lr

car' innltirne. Dacn d/r<0,70, atunci dirnens nite montantilorprtului in tnciperileinteryunlii supe_ noarc se pot mic$oru astfet inctt rnodulut lor dr: reziqlenlis; fie rel pu!i,, pgitcu Jro",Ijn \ilor_ rea ..ru-lI pentru montrutii perctitn;clu,,sr .o

Parlea A-II
( ! pet ele rl e n ro n l a n l j Iif ' e e r' { (u :r . t . df le ( 1epla l b rln z iilo'.f. )l rn l i l o r. ' l' r l) lt le p rl n h ri rl i n i n l c ri o 1 .t1 l c Is- l i .l 8 .l L ( er t f ! 1, dr nc l e i s a u l e L rg i i I.t r\c x g fo . fr Lr LO . ; r um m r i D ri c i i d e c i l N (:e fN rL l i Ic x f0 i rl , lr l( pr lulr i d i r j D tc rp n n l i , .l N f (c l P' rfin l, : r nr n, ir f fro tn fe l p rl i n c { a l i .u - -,! llont anlii '''r' lI rDI r l, lil ', Ii )l :r\tr dincnsiunilc cfrr' I

Corp

177

2.1;.1.:l l]riltinrc:r prrnpetrlri, rnlsufrti dc lx margirea srperioarna trblcl)r pl|rtlij, i:'f in crzrl fnrd ('riisli o {:rttnlealn de lernn.dc la mar{inen srpcri.rari, accstci! ti pitrn la mLrrginea srlffir,rril a (rtistiei san balnstr:rdci.trcbrie (orcspnndli pres.r\,tiilof ple\izu1o la 8.5.2 sr'L !j I).rrlea.\-III,,Instalalii. cchipainente do1iri". 2.15"2
Tallclc pnrapel \ri (;r' osi en tabl el or prrrpi :l .Il ri

rl . rr' , rl i ri r

n .;' r.

vn f i

i m.,rrl ' i r,. l .l i .l 8 .:i Dj. . , t r rl "'1"' . L t:,l daf i s c x liud c p e l o rl i l n n g j rn c r .o n r' i i rre nlului |r r $ini s i s rs l i D . p u l l tra j n rc e rs tr' L : r:r.n f . c r ins t r u. ! ii sr' \ N fj i n l a l 'i i i i c o rc s p ' rn 7 il o l :l .l i .l $ ,6 I ) r . n in I)In tfl t d f fa l c u l s e p rc \' e (l c l .i ( h idc f e pc nlr ' r p 1 ' tr' l .o rn p x rti l n c D l ' rl ' ri n ' :1 . ::i n 11) r l. 1s pec la fe ri rL !c 1 e2 .9 .4 p ri \i n d c ol ' - l ,r d c s c hidoilor f i .o mp e n s a .e a l o f. r.l i .1 8. 7 l) r . n il p n n tc x d i n z o n a .o ' n p a ! 'i rrulli r |ns ini s rfl a l d e s c } i d c ri ml ri , a l n n ci .n ! pllr lDi s { i ! o r p .c \e d (:N I).n ti l i s rp l i me ! -i 1f . ! er s c int idte . l N l rl N i rL l e ri o rra rr p c r} : I nLilldir t al r p u l l h ri s i l u x L . p e p Irl e a (l e ' i, n l, , l' r .. ' ? , " i ,' l l , .l , :' i i ,\, i ' :: rlir ic el r i ole l rr !i p In trr d e (rl (rl (l irl . :.r I f c t i\ : . t ' ulur ilc .o m p s .l i r fn l tl o . x r:i n i . - I i .l l r : d .ri dr pr plr nf ilc d .!th i !r ( if os im ea i n \ e l i :i n l u i p u !u fi l o r c o rl ':.. 1c lor nr aiiD i c l l d i ri . n n p l a s N l (i p . p n nt rer i. ! f , 1 des ch i s i i s r p c p rn te r s c n ri d tri ebuic s r - r c u 1 5 ' i r; rra i n a re d e c i l g ro iie . .r I n1! li diD r c c l a fi l r).. i a r rn o d u l u l d c rc. .,1 | , ' . In . i t, 1 rF i I i rp . ^I l r lil o r.r' i u -::r i ndit ii. G f os im c a i n !e l i rn l n i tn rl u l n i . rml h . . r ' 2. i ln,i r. ri l r' i r 1 0 .i t-1 1 , . lc f ez is lenln a L mo n ta rl j l o r .n 2 0 ):, n :t i . df L it r c elN c e. n t rn frl h i d c l r rc e l !s i n i \rl . l. il: r inf erj o a ra ' r p u l u l u i h n i l c l u l grc s i rn rr ma j o rrb i , .u I m n .

(lfr)sim(in par:rptrl!i suprastructn fil)r sill:'1. id rtar.t zonci 0,25t de la pefpendicrlam prola precu ri rl parapctuhi etajullri 2 nl sLrprasLfLrcluril{)r frlu lor poate fi rtsan dUsa'.n 1.0rnm.

(;msi rncn i rbl { to. D u vr Ii :ri l rl i car si ni ri nr.i mare dc 8,r-) r. rnD

I,<60 nr. s 0.065 /,+1,?;. []nnli L:,.60 s 0,0251-+4,00, !r, lrl)rnl.

:t.t5.:]

(i,pnsria

.ri Drr!nlili'

dc

ri{liiliznro

Gi osi mca coprsti ei prmpel .' rl ui ! x fr ,,,, t,rr| n ' { .,,rn,. r,i i m.,r. ' 1.' rl 1' .i ,, ". l al )l el of pnrapel ul ui . I-:rl i mra copasl i ei !a Ii de {at pi th Ttml rl i I crzul ci S rosi D rcx pa.rpel ul ni sLe de 3,0 rnn ti cel pul i n 15l hnm fj rd grosj tnea p:rrrpel .ul ni csi r dc i t.5mn. \' al ori le i nt.ntredi rrc al c l i ti nl i i copasl i ei se detormi Dar tl | .j n i D tefpol are l i ri ara' . l l argi ner i nl eri oari a tabl ei pamp etl l ni \' .r i i prel i zuti (u o neN uri de ri gi di za r e ori zonl al .:L (pl atbandn saI l l an;n) r^n zonel c in ' ' .rrr l i l l rl , l ' rri p.r' rl ,ri r,, si nr s,rdrre l r rr-rginca snP eri oari a ceD tul i j . 2.1i .' t }lonlflnlii parapchhi

.:.l1 :.1;.1

|,\R\PIll

UI-

11rsoitlii Jcn0rnlo

2,15./t.l Par.ipetul !a Ii pft:\.;z!t cu moniurt; {lispusi1a ccl Drrlt 1,8m -In cazul fixnrii (lc pitf.pct x srLDo ,ilin pentrr iransportrl fhemslclci p p nte, precunr $ pe 0,07 -L dc la perpeldiculara provr, distanta dintre montanli !a li d "l |',lr 1,2r,. In fflzul unei r\ari'ri In.ri a bordurilor !i de asemenca navcle cu un bord la Iiber,,nnrim, pcntm :rntrnlite zone de navigatie, st porte cere displrncfea montantilor la tiecrre lr ,rzrIi rpeni"le sc idrnite Inar;rea distitDlcidintrc monlanli dacn se asigureo rezistenli echi\aler1n. Prezcntcle terinte se pot aplica si m(,nl.rntilorsitnrti in juInl lmbinirilor glisante rle paraptului. 2.15.4.2 Grosimcamontantilor va fi cr 1mm mai are decit grosimea tablei parapelnlui. I-nlimea sudatna capdtuluiirferior I moDtanrului ln fi cel putin egah c :

I l ;.1 .1 ln loc ur il c i n d i c i \te l r c a p i L o l u l 8 . 5 : r r.., \ I lI . . hs t ah l i i , e c h i p a D re n tefi rl r)t:i ri " . r pr \ r dea nn p a ra p e t re z j s tc n t. Lr z onr c e n l ra l n :t n :trc i l x n rv e l c rrl - l i .l .l r r . . paf apc inl !N fi fo n s l ru i t a s tl e l i n c i l : pi{ jr ipe lr i n c o !o i e rc a g c n e ra l : a n .rl cr. ln c r z r l s n d i r;i p rra p e tu l u i h c e n 1! n! ! . lc c u I,.:8 0 m c a re n u a { r)s te az:i : r. pr ec nll] s i la D a \rl e .u 1 ,> 8 0 D r i n a r.m . , ll- l. r I nijlo.Il n rl e i ) d e c u p i fi l e p e trt r r - \ ' or c \ c c nt a (u a s j g u n r a tre c e ri i l i n c . jr im i 100 m rt a L a b l e l o r la -p e tu l u i s uper ioar i .r c c n tu ri j . In a rrpn a O,O7 zo L --:e : r : i. pc r dic ular a p fo \ a p a fa p e tu l trrb u i c ' r . c er iuf h.

dar cel nult 360mnr, d

(),G5 /,+190)a/A[nm]

distanfa inrre montAntri, [m].

178

Partea A,Ii

Corp Tr l"ful .aborduritur la nrleto r u . /. xr' rr' ., a,lr r',c ,. J,..hidcrp ,.onlinrr" illrr \, rir,,rqi.,ri ((r.t rrii ,!(ri !.tu.;.1 |r'i,fr ,i :1.1.', 1.2)

t'. nl I LF , c J i. rr, rrrl rl (i i d r t., In i J i Irte a,c* ro r s j 1 ,..b i { ro \i ,.;, f,r ?:, ' 1. \ l' jCc r i. r r .l ,,rh lnai mirc ds.it gros;rne:r parapitrrtui.

Jlt cazul .avelor (a.e rr.ansporta ma_ . . terjai lcxmospe punie, precurn,i pc 0,07r de ta perpe'rdrcurrra prora (\ezi 2.1i..1.t). se deter_ 1, lnlna ]rcntru ( l.llrn ildpeidrt de distanta rcaln intre moDtanij. Ir.,.l t,1rap. t||t ,.,tp \.r,tiI ti (LLlJ'i I,c/i ::.li.t.2r \,,to"r"r tui ../..t,,,.,rF r,,i,.).. ti ri'ii r,,r c.,,n'i-, /or,Hir,.u;/.,rp ir -tcr,,l;. r_ rara prora) .u :0./,. Cilld i,iillimea t, paripetujuj csle rr1rjDrrre de I nr \{rloarealui ..r.,su \.a mirri proporlionalcr crc(lera iJrillimji. I itirn11 morranluiri ta c!pi,r l strperior \a ii egrln cx liliDlex .opaniei. ili,rtaDlii \oriivca marqnrea tibcri prclnzuti cn flansi srn plaib.rndi. Lnlimea fl:rnici (plalbenzji) 1,a ii: 00 nirn puntrr /) 200mln; 110 n)rn pentfn l) il60 nrnr. ,ie Yalorile inlermedi:r.e obt'n prin illerpolare ljDiar a. . !'lanrcle (piatbcnzile) de rcErln ntr *..:,,. dc ir\eliiul p nrii. t'larbeDziie (flan_ ",qf :rr.) lrc\;zirrF I,c ljrrrrx dir,.tre hor,t.j . rr,,r_ ,',b|ip rrr.i,l i ,,fn rr de riqidi "r.dr,. ,te zarc,n marginii i.ierioarc a palrpelnhri pfe\izur cn deschiderc conrjrui (ve; 2.i5.3). 2.1i.4.:l Dac.l tn parapet se fac deschideri

MA\r ) ,il 5l 3.!q _ DARI. '] I NI.I. .\HBoRE Pon'] ELILE

P( ,5I\\' tD\TE

e\t._

::19.1.. Po.ra''rcnrolc ma..itrirornriorinale )i (.nldirilor 2.16.1.1. Constnrctia postamentlormasinilor pnrcrprle La li srfi.ienr de rezistenti $i,igi{t.i, sp.e a sc asigura teg:tura coresDrnzitoare de r."alu':r. t rndul'ri. .\,nprrrrrea .rip,,r1rtor I ei rilarsFrnr \c fi, fn'. ijr ronlormi,dtp,u 2.3.1; 2.4.6 si 2.,1.8. ilcriDlcle de Jnai jos se rorsidern nrnrme. Sc \or indepljDi)i condiriik de iDrarir arc postsInenltor indicate in documentatja teh_ nici ll fnfrizorului m;rfnrii priDciDale. rcuucrorului sau cildnrii !.16.1.2 Corstrrciia posramcnrutui rftbuie si :rsrsurc ac.rsul penrru examinarea in\.,:lisuhri de sub posranteni. 2.lfi.l.3.,,r.ir,,fr,lrm,.r,lcto. \r 1r ret P lrn cqita Lu: po.lar n(ntuldi

2 .16, 4. ! t ln z o n a d e l i x a re a n n ri to r. l recnL i of , l, - gliJ J r . . ; J J r,..h i r,,r J ,p n t,1 rs r , r, \ul rr ehr ' , pr i \ i/ Llc i rl j ,ri t rr; " | p J r ,e rt:re .1.c pj r 2 . 15, 4. 5. Uon ta n fi i s e v o r d i s p u n e i n pl anul 1 r a\ . r s elor ,gu- e c e b r s a u a !to f c o n s tru e tii si l n; l r lur . i l' r i. lp. l mb i n x F r l ro n trn ti tn r , I l ,l n. l cx s e ! : I e\ c c u ta c u c u s i ttu r:,i b i l a te fa l n conti i u: . o ..r m r,r rl F Z i trhnt,rl . p. r . l q f,..i ,Io h -n ..fe ime ., r tl ti t.r c .,b te c pr. ri p e' r l i . e \ J fe i l i rr p F L tl r,g i m e L (t p L ri Fqrtj cx 0. I din ir , ilr;m c i p rrrp e tu i u i . t n z o n a d c s u d a re a mo n ta rl i l or ta p u nlc s . \ or pr p \' d c " d rL L l ,j ,i .r ti ,i c n r d . rnari , p er r f u s iu. eer c r rp e i . l t,i n rrc i . J j tr' " l rr. \.rc i s r b m ujr tr r,I \ | tj c rl I,r,trj r c b ,,t., c J rrn_ rrj |lr , ' n s ur t : t r i n rl o t,trn J L l u i .l t n n t,,. Nu \o p .rm i r J e , u l j . i r i r i rni l e rrFr e. . . c lo , i nj c i ro \ru ' i i n tr. (.,p c tp tc .(.:,,te_ l o r t i pr Dt e s ub c a p e rc l c j l l l e ri o a re a l e rn o D ran_ 2 .1 5. 4. 8 Dec u p n ri l e d e s rra re D re v i z u re rn In L r . - r li \ o- li .,1 In Il t ,.J rtF , u j rrrn rre ,e ,l i rr ,. r . nF r r , Lnt , , n tu tl i i :,c ti r.n ,, r,rp e i ti \1.

s:d VQ + r , Im m l
V .r 1i -

(2.16.1.3)

)n:rsinij (cntdnrji) in srare de func_ 'nasa lionare, It] cociicientdin tabelIl 2.16.1.3_t; coficienrdin lrbelul 2.16.1.3_2.

2.16.2 I'onnllronretc mc(anisDrelorde puutc, d+ p.{.uir..drlnrAtuar0 {tte ripuride m.rrnFmp, :i flgr.uitc :i dicpozirir r 2,18.2.1 La executrrrea postamentdor dispu_ se pe punlea de calcul,in zona definitn la 2.0,4.3 ra nalele cu .a->30m ii l:r nalele cr 60m<l< <80 m h zona 0,5, la mijlocut navei se va frne seanr{ de urmnto.rle (riDtc:

Ilr'*

!.16.1.3-l E l c r n c n t e t er n s t r n e r tu tr i ]

2,s0

Sabordur.il in pa.apel- se vor e\ecrtta in conrormitato cn prsc.iptiile Conrenpri\ind liiriile de nrcnrcarc Lieiinternationale ale navclor Draritime. llargitiile intrioare ate saborduri_ lor + \, r di.nLDp.t., , rt p,,:il,rt. r,,rr j l,.orpe Je nur,tc firi jnsi s./ se atc(1eze ccxrurr.

.1,r 5
2,40 2,40 I Cind sidt doui ale hastnilor bri)rcltrrGtamentc p i l c , , l . p 'r . , r l p . p r 't p ) i t l r n r t r i ! 1 r , r , . , d r l hetral,atrn.igrosih.a lonj..oanet.r exterioare portc li eggl{ cr grosjme. b.lotreiilor si Anseelor.
j ,54

La s u d a re . e l e m c n te l o r l o n g i i udi .l (c n l ri fr roD ale ale Dos iam e n te l o r p c P u n te s :ru | ' re ' r' .r ! i. ,,i Ijir i. ; ' . i q rr:r " re s Dr . I Z jt o. ' r c ir.t.. J ,.e \trJ longitu d n ra l { : d i s P u s e i n ' t' c s t scop tn r it uile t r i\ 3re 3 p ,.s trrn (n l c l . " d c r.,i r' -{i I.! .9 sID ef i^3r i a ' r rrl ' rri i f" r ' ri ru ;c o L " ' rl rIri )r ; m illar i s pc c i l 1 l ed i n p -ri t.r l l .N .R . S e \a a s i g u rrt a c c e s u l P e n l n r \rzr2 ,1 6. 2, 2 l a r ea in\ c lis . r lui d e s rl b P(,s i :tn tc trtc c i i i d ' csr l u c r n nu es t c po s j b i l , c u r.o rd rl l l .N .It. se pot Ie r lr z r Dor lr ur .rrl " fl !n ' e r\rn ' l \D l i rl r ' l r' r" r l .rni L rnr Dl r . u r jI I n .rtF i rl ,L i Iri . r.r l n ,.,r. r,rr' ' rrri c r f' si l: r m e l s l l ,ri r' J r' :t a d c k r lJ c\r l . lr t n\ ihil' l rr.r ' rJ r' r' r, :rl ' i tc i r' ' cl r' ul p unf ii s nb P os t a n e l rl r. n u ra n i s ri e l o r i i a ctl oflJ on l a rc :r. t 6, 2. f , h l L , l, r r , dr ne rrl . p e ,r' \(l i rr' l , \l ' fi u r' pP p; p l :rtn x n c l o r' P e rl i l or l i li: et anlc r lc p i rl i l o f, rL ur r i I r , , , ; \ P ' " | ' l ' l :' l !' ,u l ' r' r' r rfrl or) n lit onUl, r i ilJ L, l ,l ,ri t rrL J )i i r I rr' l r' l Ib r' l ri Do r elic . , s r ud rn i l e .rr i . r,,l . ,' fr l ' r' ' ri i si \' i ac e pc elem erre l c d e o s !1 n ri !, s a u p e n cr\uri l e ,1" , iii, l , , : r . r p n ' i rr d i .; r' , \' 7 ; 5 r I.:.1 ' r). ' :rl r! l ' r il' ' r ( ii r i\ a { i l " (rc r r' rrl " l ' rl r ' ' 1 r" r ; I dg i d i z a re . n e ur ilc dc mtc a n i s m c l o f \< r e .hrp3llonl a re a nent c lor dc di n e D s tu n i mi (j d tfc c t p e e remd' l el e de inr et i$ d e ma i s u s , fo l o s i n d i n a c st scop p lic ule s udat e e s te , d e rc g u l i i , i n l c l 7 i s i ' 2.16.3 Tlrllelul arborclui portclicc

pre\'arznte pc.lrt pcrelii (orsFnnz;tofiai tan aului hezi 213.3 !i 2.13.10) ' montrntis. .orsidern deschid{rra perelclui lertical al tunehrlui lor..1" iniltimc:\ riorlnnliiol se pfind de plaronuldublu Capel.ek, lLri fuud cLtqLrscc. i; locul in care tnneltl susline rl san poutjl \a ii iriirit.orespunzntor' l:llarg S.1{i,;},{ lloduhrl de rezisttrti al set!tun" a traus\fsalc nronlanlilof\.r ii cel pulin eg'rlctl:

11, {'o "pr1 1".'1


il , -

(2.16.3.-1)

di starta i ntfe rnontanl ;' [m]; D resi nue{ corcspunzhtoarecol oanci de apt t i nnsurati dc l a mi i l ocul rnortnnl i l or pi'u l a puntcr percl i l or { rtar;i , J}-N rrn r l; descl i dcrta nv,ntanl i l or' Im]' I U ortsnti i se \or P ri ndc de P laf onr l dnbl ul uj i rtrd pfni sndarcr trP etel or' jn el 2.1G.:1.; P l al (trnrl l nuel ul ni i i accesrrl l a caPno\i ' co.cspunde (ondi l j i tor pfe\i znte l ul 2.12, i ar tfr\cfscl e ptcs.fi pl i i l of dr l r cr i t a l n1 2.0. Tf!\' ersel c \' .r area modrl ul d rezist cn! 't ccl pul j n egi l cu uodul ul l l escrh pcntrr per cir t

I'ORTI PROV,\ cerjnte sc fcteri la corl Irrezcnrtc Z.t7.l sim.lia porlilor prorx, tar! reprrznrte sccln de rohrDL la extrcmitatea Pm\a a na{cl, trnl'inxlr uecrrri c r l'ord lul 'i I'unr'1"si r'' ' uut dcol:r.- \' i,31 .!L Iri'.5\' 511 p'nrrr '' lehnice pc roli i,"""iiJ i*,1l***,niilo;r.elor trtnsport 9i/".tiua altor nijloece de GrosimeaiDrcli'suhi portilor prova 2.1i.2 \,, ti ,"1 f, lin eqal,'c I gf"sin,eabnrJa:rlri 'onhfn 2.1u.2l.nr'" ."'1,."ti'a 1u,ri a h'rJaiului. .iar nu rnai niNi decit qrosineaDlhi i nldicaLi la 1.6. llotlulul dc fezisLenl:ial sec!iurii 2.17.J rrnnsrersalea coastei\a fi cel pulin egal cu acela zori ! extrtrniindjcat la 2:) pentfu rcspectiva li ii pru\ r. \r'i .Pc!iunii lran:\'Frs2lci rnrmrl ii cl Pulin egaln cu: coasteiva

tuncl l ui :: . 1G , 3. 1 Dis ta rta i n tre n o u trn ti i ar bor elui por t e l i c e s e rc c o l ra n d l s n l i e tg al a cu d is t ant a r es ula m e n ta ri . p c fe l i l o r vertL G r o s i mc a ta b l c l o r L 18. 3. 2 .ali r i lunelul i trc b u i e s i fi c c g a l n c u a cec! prec r:rn ' i . \i rr' l Ji s l !b l c l e r.rc l i l r - r , 1, inlr p m " n l rn (i r n e r.l i l " r .!rl J r' r J r' l rnl r e- l; inlr e nr o n l rn (i i l u l p l trl rri . l J b l e l e pl l l c nului t uneluhi v o r a l e a g ro s i n re a o n fo rm 2 12 5 1' p l " fo rrrl ri c u h o l i 8ro' i lr r r-ru l ' . " no, 1le Li rc d r .a c u I0 o " l rrg ro :i rFJ rrbl pq' r' 1 t l. ' lour lui th o l l e i , l rrn e l L l rrr ' rr " l ' Ll ' r . naeit z ie ! a c o re s p u rd e 2 .4 .1 0 :.16.t.3 Tutrehri li roridodre (e trec prin

.s-lL "pr t"'",t


I'

(2.17.3)

sarcinape irleliiul entremitntiiproYr confo.m 2.10.2drr.el Pulin egali cu:

Da c i tu n e l u l a rb o re l u i p o rtel i ce tre- ' . : r nt r - un ta n c . d i s ta n l a d i n tre m o n ta nti i tu. ; r i in z on a ta n c u l u i n u !a d c p n i i di stanl a ' . : . r lalnent a16 . P ro fi l u t mo n l a n l i l o r l i g rosi l nea ' : ! : elof t unet u l u i \.o r fi c e l P u i i n e g a l e crL acel ca

dai ul Iui /' l r" l ' ui c raaj of" l J r,. ' ,,to. " " r sr cor,' Li tLUd obi c.l ,I uf i e\rrni r' ri di n partea It N It

r,,,i,,=0,E(0,15r+0,6vtr! [k\1m'l cird Vr" (r ir Na) ;i lot'j--'1,5 i n zona P o r t ii Pr oD rezi ntn

r'r 'r r ; r nc: ' so'"ilF

r
180
Parlea A-II .' ftrp luairLe de a ciectn.r operatiilc de Lllt.::.:] cinerlare, suprNlciclc ,nclalice trebuic si iie bine curarlatc de lnnder, n'ginar ti piLrrn veclr. 2.1A.2.1 tir lcordul n.N.n. se poate inlotui protccti.t strprufclrloI t.in cirnentare,cu rllc lnaLeiale carc si, asigurc o pfolcclie anticorosivi ecni\'alcnti. 2.11.1 Se vor lua Inns ri constrnctilc carc fixarearigid:t a porlii de osaturnadirsn asigure ccnti a extrcmitilii ProYa. Dimensirnile osaturii intiritu I lof 2,17.5 tii prov.r se determini pfir calcul, lulnd -sr: sarcins contorm 2.17.3: tensiuniteadmisibile: -- tangenliale r-80/?t! IN/nnl'zl normale o:120h; [N/mn'] - cchivalented":y'ozF3i'2-< i50h;

9 . lc 2.19.r

PLA'I'}'O]t}ID PENT]tU TT{RE

IILICOI),

lNirrlm!] S.17.0 Elementeteosaturii intlljic a porcerinlelor de prova trebuie sd cofesPnrd:i tilor la 1.7.3.

Dimensnrnile elementelor dc struc.

2.18
2.lB.l

PITUFAREA SI CI}IENI'AI]L,\ PilurflIra

Iritnfarea interioarn ti )iledoarn r ru t rl, i r A\ci I eb'ric si c orPrrr,l,,tr.- it' liilor pfevnzute in capitolul 8, pa|tea A-XIIl, ,,}Iate ale". 2.18.9 cimertnrr:t

2,18.2.1 La navele lnrn dublu rntrd, cind tablle interioareale fnrduhi nu sc pitn.crzn. cle se |of acopericu un strat de cirnelt de gro sjne suficienti'', pitln la paftcr de sns a gDrnci. Tablelehndului din pi.ufi. precunr tj la l!\'elc cu dnblul Iund, cel din zoDr conrpaflitnenl.rlri cnldlri, \'or Ii acoperilecompiet lru nn rtmt de Slfilr I Je .iI'cnr ru lr.hIi, .i ," " perc orificiile de scrrrgere apei,iar iD zonclt a sn cu forme asculitearest strat Lrebujc aibi' inarLtimca snfi{icrti ptrtrr a lornrr o p:rn1i liDI de srurgere a apei dc la cl.ra\:i ;i etanjbru spl.c s"rbrrri :i per rn, po.iLililar.! .ura'i ii. 2.1A,2.2 Inainle de opcraliile de cirnerlarc toate supraleielenrlalicedin tancurilc dc balasl )i c"lel,,llf li,r cr.ri dc api. ir fl,.i! ,lrr Pr,Iri. se vor dr c cel pL,lir doui miini dc lapl.e de cirnent, lndeajuns de .onsistent, ca si acopcro complet supmfata metalici. metrlico ale d)rpului nr Suprale!,ele vei din dreptul gxrnei ri din puluri, cu cxccpli" gurnelor $i a pul.rrilor din cornpartinentul m:rtini prccrm fi ]ocrrile de scurgere!i a(utrula.c a reti acoperilccu un stl.al ziduudlof pctroliere 'or

tur' i fi de reazei n al c pl atformel or elir opr er elor trebui e sn sati staci i ri \el el c tcnsi uni lof adnr isibi l e i rrl i caLe l n 2.19.2 a!hd h bazir ur m it oarel e sarci ni de cal crl : - sarci na xxi i orm di stfi b uilir Pct ltru pl al l orrna cl i coptcrul ui , daf col pr t in egall- l cu 2 kN i nl ' i pf odns snrci l a daLoraLi i ocuhi dc.Lpxnt ea el i copteruhri , daf cei pulin egalar grenl .rtea Ina\i mi a elnar pt ef t r hr i cu 750,.ti r l a apuutare, carc sc npl n' n pc i i tc.!re din cele dorn pete de ()trtact al e rol i l or tlicopt cm lui cn srprafal a dc 0.3,r0,11D r' . l )aci i jn calit at c dc platlorma a cli(opt(:rnlui cstc o puntc sur,rrrr lu; . 5ir cir , ' r " rt' ri sl r' ,I| ri i .-, I' er; xr xmpl tarc tr.ebui e D raj oral i cu 15 1; ; de srrr.cj nt datoml :' r | cdefii elicoPt c_ rul ui . | ' r, . :r l r" c.,rl ' i \l ' ru3 r , 'f ii r r a\ "i sc prc\ede p.si bi l i tatea stal i onnrj i elicoPLem hr i pc tl atfornN s:r. atrr(i s rci na se det cr m ini ca s:u(' i D a rnari m:L l )c roal i i , rc(ol l 1xndat i dc f t t l ri ,," . r.,,,.,r: | , , r r.r. ..ci i , i . rrr dr , lir . r r , i. i taLr daL.rrat osci l el i i l or rLavei . \i al oar ca r f eslni ,,ar,i cr | .' r,.,i l ,,j bi e' l rl rr., I o\anr ir r r r i spc(i ul c di n l )arl ea It\R . S upl i Jnent . r r t r cbuic arIl i L i r \edcrc o sarci rn uni to.m disLr ibuit ir ,{ .,1., .,r { r..,l .\ rr, ,r: ,, i 1" ,' .oprrj[ r f I / ipa(l ri sau ghcati l . La eal (uhl reazem elof plalir r \ o I' rrh l " r t,er,l ru .l rc" pl Fre l rrbr.i , i \rr li dcl.c gfcutatea platforrrcl0r. 2.19.2 i r l ur(1j c de sarci nr ( onsidelat ir tcnsi unj l . admi si bi l e pentru cl emntcle dc st r uctnri al e pl al l orl tl cl or pcntru cl i copl tr c se det ef rri nn di I trbcl ul 2.19.2. S.lC.t Daci irL Droicct se Prereclc ca o pari e di n pl arforrrat si depi l feasc:Li n ia bor duhi l atunoi construrl i a )i \al o l e l ensi uri lor adm isi.l .m, nrcl . 5rrucl uri i 3,Psleir . bi l e [.nrr' "insl .i tui e obi ecl ul u ci exarni r:rri spc cjale dir partca RNR.

Tahelul rr, 2 . t 9 . 2

S m r i r . L u .ilo r n ,ll5 lr il,u iil

sarcnra dalorat:l apnntnrii


Si, r i l,ln r Jli.r d e r li clit"p lcr "l"i

Se staDilcstedr ac.rdnl RNJI iri

3 NAVE CISTENNA
3.1 (iENERALIT,{I r cxpare. ln zoni lancurilor de rnarfi ri in iDterv.llele dintre supnstructuri, se \'or monta in mod normal numai baluslrade. Con.r rurlir ror[||lui ln zona LaDcrtrilordu marl:r sistm l de corsiruclie a1 puntii fi fnDdului !n li longitudjnal.iar al bordaiului t perclilor longitudirali Ia fi rransveNalsau loDgitu{liD:rl\alele cisternn I-:.lltO In \or al.(a cu bordajele ti perelii longih,dinali iD sistemul longitudinal. In zona tancu lor de marii, dacn se transportl petrot saDproduse petrcliere, sistcmul de coosl.rucfn: cl subansartrblu lor nrbile (fixnrile capacelor la gurilc de incircare,lmde glisante ctc.) !n ii realizat astfcl incit binnrile sn Iie prcintinpinatn,cu totxl, posibilitalrr fornlrii scinleilor, (vezi 2.1.6.3 dirr prrlea A-Xl EchiFamente electmtehnice). 3,1.G marl{ Lutrflnnes .\i lilimoe rsucurilor de

t.l.l Ca prototip de navi tistemn s-a adoptat nava (u o singrrrn punte, cu cornparti mentul magini la pupa, ct' pereli tmDsversali ti cu nDrl, doi sau tri percli longitudinati. Elementcleconstructi\e,care nu shrt coresnrenlionatc in prczenta diliziunc, di\i7i, nil,,r 1.2 :i'or :C. Prn,le prPscripriilor Uol.rdalnuri Pcntru iistalafer colerdanu lor vczi parteaA-YI ,,Pmteclia 2.:1.10 conlfa incendiil()l''. PenLl'uconstruclia ;i dimensiunile cotcrdamurilor\ezi 2.13.1.2. Gr le (aneuilor dc marlii (;rositner mmci gurii de incer(are, J.l.3.l avind o iniltine mai micn de 750 mm !a fi drl 10mn. iar dac:r iniltimea este mai nrc sau egall cu 750mn !a li de 12 tnm. Ramelc alind mri mire dF;50 irr l,,nginre rri in:,lli'ne:) 'nm. rnare de 1,25n sc lor irtnd cu ncrvuri de gidizare. :t.1.3.2 Se recumandi ra g,|lile d. inrircare ale tancurilor centmle ii lal.erale se nu fi ill acccari secliune transversaln.
: t , 1. lt

3.1.6.1 Lungimea oricnrui ranc de arin nu jns. \i deps:i Inrn sau , nr d;n 'alurile dr mii adoptindu'se valoareacea lnai marc: .l daci se prlede un perete loD$t diDal etanrjin planul diametrat:l:0,15 r,, [In]; .2 decn sc previd doi sau mai nulti preli longitudinali: l-0,2 L, In,l. Distanfa dintre perelji longitudinali nu trebuie, de reguh, sn deptieasci 0,6 B. Dacn lltimea tancurilor centrale dep5tette 0,6 B, lunginea lor Du Lrebuie si depiFasci valoarea: (0,35-0,25 b/B)I in care ,-dista ta dintre peretii Io gitudinali, [m]. ln cazurile in care lu g;mea tancurilor depixllc cea Inai nare valoarc dintre 0,1 L san 15,0 n se va dispune rn perete de tsngaj la jumitatea luDginliitanrului. Se po.1te rcrunta la dispnnereaperetel i de tangaj da(I rczistentg conslructiei cste conlinnat, prin calcul dupn o rgreetn de IINR. 'llclodn

l'asattlo ti parapolo

3.1.4.1 Constructiapasareleiva ti nzistenln fi !a i' previruti cu rn numir suficientde irnbiniri nobilc, gljsante sar elastice (\'ezi 3.1.5). lmbinirile elastice 9i glisante vor fi prelnznte fi la pozrrea cablu.ilor qi montsrca conductelor, drci acestea dtu urmA sint fixate de pssareli. :t.l,L2 run(ilc des.hisc supef;osrerj tuntile supustructurilor \.or fi previzute cu rn paraFeL rezistent, in confofniiLale cu pr'scf;ptiile de Ia 2.15, sau cu o balustradi, conform condiliilor pretnzute la 8.5, partea ,\-Ill ,,Instalalii, echipamnte doteri". $ Constructia rnui p!r'&pet continuu se ldmite numai ln alara zoneitancurilorde marti, inr sabofd dle acestor parapete

182

Par'lea\ lI
0\e'

C"' P

p o t rl m f t ]n d i l i i l ( \u p l i n x ' n l { rt ir . 1, i s t . ut lu ri i l ri r(i p a l t | (o rl n l u i c ulia

; t . 1. 7. 1 ln .a { l fu l s i s l .c u ru l u il o D g i tu di D al , l oD i Icl" u'|"i r r l' r dir r ' , 1" " r" r' l ri . IrIv rl r' . s i l u a te l a 0 ,1 /) dc l a i i ni r r elilof loLr s i l rd i n a l i . ( le baz a , s ir e s p c .l .i \ (l e l a k fi ma ri , \o r Ii co l i nue ad; . : r \ or lrtre P fi n p e re l i i l fa n s \e rs rl i (\czi ri

liil,

jninnllinleainiDrii \'! ngei (lrare.sei li ie). lnrl: ;].1.;.: 2 \ezi rr)fnrtrl.

r.7.1.3).
li

\ or

l)rc i r /. r l ti o rrr l o a tt l o u g i l ndi nl l el (: f oDl i D !e . rd i c i i \o f t.e (c p ri n pertti i

D acar sc l ol oscsc gusee nplr ( 'r c {'( .l ( lc l i uD fa fl ansei (phtbenzi i ) gtrscnl ui l r cb'r r f 5.cl i u nc: t Plr t rcgul i , si tn ccl P rrl i n eS rl i l ca bcnzi i f!drLrl Lri i tl t afi l

PL'N'I'E,\
c a z u ri l c i n c trrc l o n Si tudi ral el c h s e lnlr ef up i d .tp l u l p e l e l i l o . l fa n s \c r sal r. co t inniialer I o f v ,1 l i rs i q D fa l i t c n rj trl o ru l guseel ol c r ) nlinue. (a rt i re ( p ri n p e re te L e tr ans\crsal Clpelc l. lo n g i l L rd n rrl (l o f i n d fc p l u l pertj l o' ' l. r ns \ ef s r li l fc b u i e s i l l i e tl i l l e a s l fu ' 1.i nc' i si r elim ine ( on c e rl f:r1 i i h d c l .D s i ' rn ' L o rg i l u d i n a l c l e p u n l i i , i u D d ! l ui , L' ofdaif lor , \ j p.re l i l o r l o n g i l u d i r l i l rc b u i c si 1rcr(i p fi n o s rL rL fr l rrs \e fs { l n i ntarfrtn. nei|ir c f lpl I r im ilo lo. s c \o r s rd a d e o s !l L rra i rrtri ri ti i n . onf of m ilat e c u L 7 .0 .3 . : 1. 1. 7. : l f . ir ilii: ( l c Ii n l e l e re l e i l o a rc l .r o sal l ra i tr.-.al rfi i | )u(i tudi rxl c al c l unl i i di D Df or a dLr rpl ei .. r. r,ri .rl ' ,r l ' ,.1,! rrrD ' i ' r' rrrrrr l' i 'l' ' ( lr cpt ul D U D . D e.el cl ui i roD t.l l i ro\r, P i nn iD si runrc l r,) di sta!11 ctl PLr lin egall'' i ,' i ;." i t;" 1 cn l !l i 1trca pul rl ui rornpaftj m.ntul rr nr r i'n'' rral gi l ca pro\ I a dect r pr f n Il r.n pu(ul ui fornpafti rncnl rrhri mui i B i esl c - silur iii lr i i di sl anl n mai mi .:t dcci l arecr i [d ic'1t l nr sus ral i (l c rerel cl t prr,\a al (l urcl .i (nr hr lr r i 1r r pal sc poal ri re| c o j ;ti fi rl ' stLP l i rn' Il !f i' ' puut ii sLrpfasl rr( t nr ilt ) r cn l Il .xtrcnri ti !l i k :t.2.: D cfel i i hl eral i si tual i h cel rnnl l 0.01 / ] f 'ln d' i rorrl uri sc tcre runl ai i rl i i fi rc.l l :Ll )l ci i: ( r inr r 'f e (\ cri :.1.J.i i i 2.1.1,91.

(;forinLer in\clisului ii dinre siunilc

{ )s a l u fa i n i i fj l n l r! i D g a ccxl i al i . .l drrc ar lingc le l l l l c fa l c , \:,ra n g e l (. tfi \ti 5 cl c. lf agm c l( df ru l i i r i i 1 rn { ri . fo a s l c l e. .ufeIl i i . nor lnnlii fi s l frg h c fi i ) i n T o rr 1 rn (uri l or dc m . r f lii. t lt bu j c s :i ft)n i r.r(, t)e (i t l )osi b' 1. i rttrc elc . c r d( . l n i l l i ru .i i n i rrj i ,)s rtu fi i l u l ri rl c. d!fi nr \ is li rl l c t)fc s .fi p l i i s p e .i .rl c , l rrl )ui 0 sri lie { r (1 pulir 0 ,1 | i d j f (l e s fh i d c f.r c i . i N f -q' rcl nr" .I inim ii ( din c rrc s . s c a d .l fc u p i l ri l c ) \N l i cel l ornrD h pLr liI l egal i ru re r d c l .n ri Ia l i fr ] . i . : L2. L L ' j e n l fLirrn b i ra re a o s !i L fi i i D tndl e !ezi 1. 7. 2. 3. l -a n a \c l f c u d o j s a " r!rt uul l ' D e.2 r et i longitu d i ra l i , i ra l l i D c a ri l a l i D r ea grsi a' l o. \ ar ar ge- nlo n i a rl ti i rti .i 1 i , d i n ta n c trri l i i l rtefal c, r or f i c c l p u ri n e g rl e c r:

).:l ;t.ll.l rgal

o s . \ ' lt lt r P LN I I i
1 . o D $ i l r d i l 'a l t llodrLlLrl dc itzisttnln \ i li cfl p ttl r n

2l0r

tL'

"'

nl,,' ;r r,.rli'

If,!1

( 3. : t . I 'l )

.,[, ,,a,t j.)rl. r.r


,rl / l, -

.7 fi.1 .2-2t

(l i nd J.r-:l { )fl m se \r l ul l' 101'l 'n' 1l o!l cni ul dc i ncfl i c x1 scc lit Lt t ii1'a'r s\ersal c r l orrgi l udi D al ti prnl j i \r cof sP'r r d' r 2 ., i r.l rl . ' 1. ' -.ti .ldete| rn1' i rtr scclnr D"'r 'f P .rl ru de srdu.i di D trc l ongi tndi n! lcle ii r ladoxi rcl or \i l ur' r" ': 'r 'i ii r' l ' .r r \' " i l : r" : \e...1. sc cal cul eazl cu:

in: l1 i c a i n i n i i n ro n ta rtn h ri i ri i ri i , In4: dis t n rl a d h trc p c fe l i i l fa n s v e.s:i l i (i n c hs i \ d i a fra g m e l e ), In r]i jnt o td e a u n a i n c n l c u i s e \a l u a L> 500 n

i,

.,r yu ,,;' tkr i- ' J


l nl tri l .

(3.3.12)
ln.

C i nd r.:r 200 D r sc \a l na t "200

l n o ri (e ta z d n re l rs i L rl i l e a cestor gusee (e l p trl i n 2 0 { )" i , Ira i ma .i de' i l cel e \ or ii. u ale gus eekf d i l i re c o a s l e ;r \a f.r!(e . hillimea ,:l i i l i l i n c :] g u s eel or \aran s i tfa \e l .s e l o f i L ri i i ri tc d i I l a n cul cenl rnl lr elor ie im bina re .u 0 s a l L rfr p e fc l e l n i l o n gi l udi n' l se

:1.3.:

Tra\ehcl t

l I.)dul ul dc rczi sl enl n !r

li ( t l pu! ur

L 1.1 500 ,, 231 O,2l R,r :

[rnr'l {:1.:].1-l)

. r t . ,[' l t" .' j I ' 1. ' ' ,", ' ' ' '

di sl aul a di D trc tl a!ef\cl e i n lnr ilc. deschl dercr l ra\crsei i trl nri i c , lnll

lm l

Paftea A-II I r ent l l l ta n c u ri l e c c n l rx l e , d c s c hi derea l l l \ef s e) or s r m i s o a ra r rl l a p e re te l e l o rgi tLrd '!. : Ll f il|t r la c u re n tu l c e n l rrl . l ,c n i ru t rcnri l e d i n bo. { luf i, des c h i d e re a s e m n s o a rn i n l re marg i n i: i ir t er ior r e a l e c o a s l e l o r l D ta ri l e !i monl anrri , I inlnr ili ai p e .e l i l o r l o n g i tn d i D :tl i . l, r il, I d i l F rn i r,!rc ., s rrl i r,ri t i r' i rni i '-dr a s c i lnr nr ilF (\./' L ;.3 .2 ) rn r ri m rr s i rri ni l :e . ll1c uleaz i f u : / r : lLr i _ _ --, t.

Curp FL'\DI]LI]I

183 IN T.\N-

3.5 OS,\lLNA CURILE I)E llr\nl:.\

3,5,1

LorUirudinsle

lloduhrl de rczistenlir sctinriilransa1 \ersrle \a li (rl puiin egal ful


It ') ait\ ' dl ' ?D . t.' n3l

n.x

( 3 . 5 .)I

25I +U,21.

J k N l mrl ( 1 di sl anl a fug| l ame!tar;. Jr,l i dcschi dereal ongi l !di nal ei ,l ml .

d l r ! a li c . l po l i n e g a l i c u p re s i u n e a c o re sp!' nza l oar e unc i c olo a n c d . a p a rd c rn l ri rn e .,1 . I r r ind e re :r tra v e rs c l o r i n U i l c dc cu .rl , l \.f1 n{ci ' . nlr r l \ . r:,,' 1 ., l " l ' ., n ri n ' l /' e 1 (l e c { r r linga c er lr a l i tn l l l i .

J.t,:l

Cultntul .n1rnl

lD cazul sistenului longitudinal dc osrlur.:tpentfu firnd fi boldaj precnm ii dispunerea de b.acheti in zon'r gurnci confornr iig. ,1.2-10.3. \'ezi )i cerinlele de 1a.1.2.10.3.

' La rarele cislemn cu doi pcr{ti longitrdinali se \a preredeaJn planrl diameiralun (Lrrentccntral inAltirnca fgali cn cel pu!in dont''innllilni ^!ind ale 1ra\e|sei iilnrite ti gfosnnra cel putnr egali cr grosimeahinii traverseiint artte. I!ima cureninlui va fi int:rita la alind secljt'nea nlarginra lib{rrn.u o platbandi:r egala cu aria se.tiurii platberzii Lra!erseilr:1.3.{ Intnrirea(Drenldlui(ontral

t.;.:l
:1.5.P.1 Osaluralundrlui tancurilor de marfn intr pe.elii tr!ns\crsali t.{:b|ir prcviirnlar cu \ar:,ngc. Llisianfa intre \arangc .,a" este lunctic dc irngiir0J fi n.r rrcbrie sr detrii:c:r\ri ',r\ei \:ilorilc indicaie in tabclul 3.5.1. laleh'l t.;.1

L-itr-r rrrentului .cnlrrl sts \r intaricu nervuride gidizareofizortalesatre.ti'ralc. de inerln rl ariei sec-UoDrcDtnl lionii trans\rfsale a DNnrilor orizontale!a ii .el pulir cgil cu aceh irdnat la 2.6.4.2. Itomentul dc incftie:'l ne.vurilor de rigidizare\erlira)c \a fi cel putin egrl cu acela prescrisla 1.7.3.,1.1. Distanla diDtre nervurile de rigi(lizareorizontales:rn verticalef.l fi deterniinatn penlru bolrlaj in rurclie de gro conform2.10.1.2 sirnea adopiatna inimii curcntuluiftn1ral.

llodulul de rczilterl,n al laraDgeior 4.5.2.2 din tarcnrile certrale Ia li cel pnlh esal cul

r\' ."+"'

L,B,r. tcrnsl (3.;.2.2)

3.t.5

Curcnfii

Br Lr ti,

l-a navele risternn cu l>200 m, in tancuriiecentr.lc ti latc.al aproxinativ la mijst locdl desfhideriitralerseior r"nLirite, lor pre!edea cll.cnli. Daci Ulimea tancului cenlral este mai mare dc 1lj nl, curenlii \or li contirui intre prc!ii tmnsveriali. llodulul de rezistenti a1turenlilor va ri cel pulir gal cu 90% din noal dulnl de rczistcnlar travcr]!elo.i!lnrite. PriD ortrrca curcnlilor se \a puier mic)ora ctr l0oiJ rrir seclirnii phlbtrzii curertului ceniml.
J.ll

l,limca tanculni central,JInl; distanla dintrc peretii lransYerrali(diafrasme tansaj), [m]; coeiiriert c sc detrn.inn confour 3.5.7 innclie de lislerrul de osaturati parametrul de ligiditate:

t' ' la.J


t I ,lp mnrnpnlLrl incrric xl \l1frrtgei.Icm.]: lnonrenLut inerfie al carlingii centrale, de

r'L \3 i

I,'-'l

{-\-VI.:I-I ExTER IoR SUL


ln\ llir l l l frtrd n h i h t\l re mi ta l e a pro\' r

3./..1

:1.5.2,3 Modnlul de rezistcntii al \arangelof din iancurilc Iateralcti ccntr:rlc, cazul clnd in ir planul (li.r'etf.rl rl !rvri r fost prc\rizLrirn al treilcapcrclelongitnilinrl.\a fi cl p lin cg:rlcu:

Cr os i rn e x i n v e l ;i u h j l n n d u l n i , i D zonr txtj r t s ii pe 0. : i L d . I.r p e rp e n d i c tl l a fa pro!r. c L fchr ic s r - iindepl i n e a s (a r c ri n l e l c d e l a 2 .1 1.-1.3.

rv-

r#."air.

t'll't

(3.5.2.3)

18.1

Partea A-II _ co.p ,,, ,190

1. ,,,

\i l l 'l i ""t' 'ri n"'1 i ,n,, [, , , ]


n ,s r j j n rd i i .

:'":. ; n. r li.

ij",;;", ;: 1'1t'l'JlIrn -s c D c x l fl;',;;,;i1,,''i"' . " . .. ;tl ru , n,,,,-, r"


it ,r i r,{ i i i r,rrte rrr' r' { ul dF
l/ I 1in

1 ,,... t.t,. t,.r,.rtu,ti , ID r]. .,,ru l rj , , j ,r,, i r, t:rn , .u,:t,. ri t.ri l c . . . . , ,s^ ' . n c ,, ..,,ti n H ir u, I . ' ,. i n d ttr i ." ,r I r.i

, r, , rrq ,| | ,n ,1 :,ti i rl r,,ji.,r,., rj, rll r, . , c rr, ,' Ll,ii",.r,l.,.,,,ri i ,,,,n /i

1i.Br.r)r,. ]rj3l [.

( i j .j .1 )

, ,.,n, irr,r -.. l, . ,rn 1 ., ; l, rn , . t : c F s t r , , , r r r , , J r


rIhrLIrri \i i n . l i f r c r .,U t ,t, I qi

s^ ,,ri,rnii rrJ"(tFrs irec , , jln ii l :,";l:,.",..-,1;ll.

1.=/all'. ' . I
Its,
i1:7.1' 0.3r, In,]i in:t1linlerinirnii moDtarrnrIr de rn.r,tr:rrc. Im]; ,.r. t'\. t. J - \rzi J rr.22. 3.5,5 trale
Inrnfi rrr :i tl i | ' drrr (a. t i qii c, . n-

i ;ll ,:" il l l ':l i ''l ' .dF' : 1ri.r,,ri ,' "pJ L. c git
..
- \ : 1( ! - - :

22.n1;,D

n,,

- lr ' r nz l

(J.r'i.2..{ )

a. /'r

I- ^ o li^ ;^ ^ 1 .- t rt \,ututrflluu l\t :c t.[]lr4lexzi. Iunr . t l e n Utn i rrrle me r,rp l n r {i t.l :ncl.ir ttr r : Il n 1ie

dis t, ,ti d i n trl ' \a ri Ig c , Jmlr lnt i mi .:) r.n fIJ rL i c e frr.,l . Im].

carlingi lrcn{rrli si (slln riri) .arlingi iorse (vezi 3.5.6)i

K't,:t,.151. 3,s5\/ !. I carlingn centrali si doni carlingi inale:

erdii.rr.cnir"t.t sp \J rtir t tr pe. tr!r ,..."-,,, rtanrtptsali prin pLsep t..it., t. i.:. clrp se vor p\linde pin; li !ar.r,rq,, ,..i rir,i ,,!ru_ piata.Daci se p.cvid circi sau mai rnuli !a,atrge runqirnFri,Fsrn. {,r.cc \r tr ,.1 t, 1rn crt,i cI I :' din d:\l.rl1 dinrre pcrcLii tij ,.\"rsj,i Inima carlingii centralc !a Ii iDrnrila cu neNuri de rigidizarc displlser)r'zontrl Xo'neDt l de iDertie :r1 D{rrv rilor de rigidizare orizontale va fi cel putin egrt ct rcela determinatIa 2.6.4.2. NcNurile dc rigidi,:rr." l'eriicalc se vor prevcdeape irtrersa iniiltin) I inimii crrlingii cenlrale. llonrentul de inerlie at nerrnrilor de l.igklizare verticale !a fi cel pul,in esal (u x{rel:r L tfcs.ri\ llr I.;.:1. Distanta dintrc nervurile de rigidizare orizontale sau verticale sc determini ca pn1ru bordaj coniorln 2.10.1.2-1 2.10.1.2-2 si lunctie de grosimea adoptati a carliDeiicenrrate. ln aiart'rde aceastalr mijlocut dis lartei dinlfe varrnge! precum si dintrc ru,r,u8e !i perelele transversal,inima carlingi se nlai hlnrfte pe ambele fele cu gusee ftansate. ln eazul cind s-a previzut nervuri de rigidizare orizontale pe carlingn, aceste eusee se vor ext'nde pini 1a a'doua nervuri de ios (socotind ,i- 1.,fLn,l,. lr,.azul ,inJ.-au 1,..ii,u' ,'e""ri .lc gidizarcverticale, axsele ror er.tirdephi se la platbanda,,arlingii centralc. liJine. euseele Pe se \'or extindc piDi la longitudinala fund .ea dc nai Np.opiatn.

xl.-1.3:t1:t,671/i: u . - \ c zi :t.5 .2 .2
i.

t,

:1.;.2.; \fiJ sccli nii tr:rn"\rr,nte : i irni varangelor (inclusiv decupirile)din lrncudle t:l terAle Ia fi cel putin egnli cur . r 98,rd,tt ,. _ .lcrr | (3.;.2.5)

vezi 3.5.2.3. ln cazul in cafe in tinc l lalcral este dispusiL o carlingn inrlt:i ari.r sectiunii trnns, versalea inimii lamneei se dclc.lrini forforrn 3.;.2.1 luind j csal cu nronrenlul(tr il clrlingii jn.illr. 'ncnie -

r'. Br

3.;.3

l'.i0dtrolt

ralangclor

Y a Irn g rl c s e v o r p ri n d c d e coastete lnt ir it c t i/ s a I d c n o n trn l i i i n ta ri ti ri i )erct' l of i. r ngit lldinal i c o n fo rm ].7 .2 .3 s i :1 .1 .7.2.\' rfrn gele s c v or p ri n .l i i d c c x rl i n !! c e n l m l i . u l rseri c \ t ins e pini h p l a l b a n d ..c s l c i r d c c are sc \N s da ( v ez i 1 7 5 1 i i 1 .7 .5 .2 ). (l a rl i n g a (o l ro l i

:].5.6

(larlirgi lateralo

L.r nr!b {:istcrnn trrbtlic si se prt vadri in planul dialnctral o crflinq-:i centr.!l:'!sall nn pcrcie longitud;nrl. llodul l .le rezistcnfi al c:l|lingii cenlfakr !a fi cel pntin egal cn:

L nayele cistrni cu 1->200 n) in tancurile centrale sru laterale se vor pfc\edei carlingi laterale. Carlineite lateralc lor ii (tis plsc lc disr,,Uldrproxirn!tir fqale ,1, trrf . c J,'nqirudinal .arlingr cerrtral: I,n.uju )i Je )i pereielelongitrdinal ti bordaj.

Parte3 A-lI I - a nav ele l a c a re l n ti me a i a D l ru rilo r l a te ralc es t c r ela tj Y D i .n .o n l p a .rti v c u 'r ilrn F:r rr n. ului . enlr i l . i n u rm .r rn ri c \rm i nari sp e ci. le, nNR po d l e a d q i l e (;r i n ta n c u f ile l a trra l e s n nu t ie pre v i z n te c !.l i n g i l .tte ra l e . c ir lir gih l" l c rJ l f, { \o l rl i s t rL e i n ac. l a g i p hn ( u m ont a n l i i i E tn ri ti a i p e fe ti l o r t rans\e rsa li I or m ind iI n p rc u n l c ' r c " rc n l i i (!e z i :1.3.:t, cad.re. S e adm ile d i s p u D e re a a l i l a a a rl i n 6. ln r l !re n le inr llr lin :,l rIn c ,' e g l rl ! .r n .:rtr lins i l "f cc nt ' nle) , r ' > i a ' i rJ rn g i i l a re r!1 . -o :' .e (iDn l ti n ra egaln c r a r n ra n g e l o r). \Iodulul de re4istcDtn el carli4gilor lat era l e i n alt e I a f i c el p u ti n e e n l n c u l w 1n crro i K. . L c oef ic ient c es e c a l c u l e a z nc o n fo rm 3 .5 .7 . func t ie de s is t e rn u l d e o s a l u ri i a l l L rn d rl ui ; i pc r uole trL rl i l n ri q i d i l rte : ' *' i. ' /i /i /.,..l ,m3 l R, r ,:1 .;.r' ' )

Colp
Sehrma U. Craldrgd ccntrali

1B5
jii 3

varange:

r,, $ -o,a*
I ---0, : r,o r
1{.-0.r5+ 0,41!/t

r ,- ,2 :o - o ,r s
rt$

":lLf t B ,t

t
I

Fig. 3.ir7,2

iuodulul de rczist{r'ti' al carljneilor lrterale joaseva fi egal {ru modulri de rezistenln Carlineile lnlcrelF inalre p|f.urn ;i rr.lingile lateralejoaseciad laiSr<1 !o. ri continrc intre prelii iransvc.sali. Sislemele de oisturi al" Iundr
f ara n g :

Sch.mn lU, Carlingn centr.h p:11.u(sau rnai multe) vamng.:

t'

1l:1.6.- 1.a
Br

1:o,r:r,o
.1

Schem& I. Carltnga centrali ti doua

Ii,:0, 1?+ o,34vt


1' K.: 7 4 + v -C, o.l5

r,. ::O.E:

1.4

1: o,r+r,o x,:0,1t3+0,342vt
tr-: *" -o. Bt

f
Fic. 1.5-?.3 --1

PD

SchemnIV. Carlingi centraltr,doua .arlingi latrale in.lta ti trei varaage:

5-s,s+r,o
F.
L1 Fig. 3,5.7,1

L-o,r+r,o
J

l
{

n
a
1B6

Prtea A-lI scolp

n!:0,1+0,55/i
N, - -::-:= -2,46 c+p ,. 0,336 0,46{g
114

' ' { - o ,r + g ,s:


J

p fir-o,r8+0,60 3'2? x^: : liS l+ g 't.tz

Fig. 3.5.7.4 " Schoma V. Carlingl centrale, doui carlingi lateraie tnalie ;i 4 (sau mai multe) varange: '|.'':

,,

nB. 3.5.?.6'

Schema VII. Carlingi central!, doui carlingi laterale joas tl 4 (ssu mai multe) vara[qe:

3:oF;t,r a:o.t+r.o
.i ' xr:o,stt/1'

. :1:0.8 r.
81 j

+ 1.2

]l_o,r +o,b , ,KrF0'6qVF

x--- !9--o. rr. '


0,97t Pr
A"

K*:;3o'Qg u'r/t p

Fls. 3.5.1.7

'.. .

tt8. 3.5.t,5

SheDia VIII. aCartingl; patru barlingi lrtcrale ioBse $ t.ii varange: . 4,

Sche'traVI. Lparlirye &htral{, doue cerlingi laterale ioase$i trei varangtlr :1:0.8+l.2,ji.r BI

. ls-o,o+0,e.
l:0, r +o,s J

Partea A-II - Corp ,, 0,ri7 0,4G|F L, ^ -. , Br

187

,r,-f,

rr"1 l,snl 1r,zo-1o,ou1.r

Fig. 3.5.?.9 Daci pentru osatura fundului se rdopli o rltd sfhema dccil ccle de mri s'rs sF poare admite determirara dimensiu lor elc mentelor in baza [nei metode de calcul acceptate de RNR. X.5.8 osatua f ndnhi la aruomitili

8 Fig. 3.5.? Schel|ra IX. (larlingi centfalat, patru laterale joase 9i patru (sau nrai multe) varange:

]t-o,e * r,o
B,

l -0 ,1 +o,o
l

r' ,1-- o'8 -o,os+ ' 0,52-f 2Bt


s

ln tancurile de marfd situate in 3.5.8.1 zona 0,25L de la perpendidulara prova, cind pescajul minim la prova este mai mic de 0,035 I-. dimensiurile Iongitudinalelor fundului vor corcspnnde cerintelor de Ia 2.11.4 iar dimensiunile varangclorcouforn:

l0rpWoiD["-'],r.r.o.r_r, W:3,06. s:3,06 10'?ps0/D [cm3] (3.5.8.1-2) 3,5.7.t

g,- Il
B1

r,s;.,1 11,22-1o,sr- .n"1

Velo lo coeticicnlilor Kb K, Sl K,L (Oseturr cu carlingl lrteralo ttralte)


0,05

o,1 0,2s1 1,334 o,279 1,,t66 0,s52 o,224 1,15e

o,2
0,336 0,333 7,X \7
0,210 0,886

0,4

0,r50 1,390
o.242 1,555 0 ,1 1 6 5 0,999 0 ,6 E6
KI

0,399 1,056 0,409 1,078 0,320 0,76:

0,:I25 o,981 0,440 0,983 0,375 0,350

0,122 0,992 0,672

0,50c
0,272 r,020 0,221 0,725 0,{00 o,216 0,687 0,3i!8

5 -d;60 o,815 0,?37 0,321 0,599 0,300 0,361 0, 550 0,213

xt

0,101

0,850 0,543

0,151 0,804 0,,188

I l

188

Partea A-II - Corp


Tabclulit.;.7.1

0 ,6 (,515 0,t36
0,560 0,650

r,5
0,481 0,652 0,336 0,t2c 0,31t
o,12!t1 0,2233 0,798 l),221

0,505

ri,521

0,432

(J,536 0,341

0,2a1

|:r**
0 ,1 8 9 5

0,1c3

0,520 0,3?8 0,181

t),841 n,21,1

Trhelul 3,5.7.2 Vatodlo coctieientilor ./{. !i Kc (Osaiu.n oE cartingi rrrorare ioase)


N!, I,I

o,2t) (.244

n,30

1 ,2

1,22L

1,212 |.t.325? 0.3033 0,2591

0,295 0,983

0 ,3 6 1 0,a43

0,4 o,1

r),234 |,2721 0,2391 0 , 1 9 5 2 t),24u


1,2727 1,3727 1,1127
0,2099 0,:155 0_2126 (r,1316

0,2a86 0,x053

o,38?s {,!38:} 0,3650 0,1137 {,3115 0, 3612 0,8306 0,9306 1,0306

0,6

1,2065 1 . 1 7 5 5 1,33aS 1,3065 1,.1339 1,4065 1 , 3 1 5 5 0,r13?


o,27i6

l,1ila5 1,2385

0,7406 0,8406

0 ,6

0.2215 4,2215 0,!128

0,2166 O.22qtj o,2052 o,1852 1,0?-15 1,12,15 1,1715 1 , 1 {8 6 't.22t5

o,2107 tt.2112 0,2311

0,2?81r 0,2856 0,3231 o,2824 0,3144 0,2.1.15 o.2725

0,8 1, 0

1,1014 1,1t15 1.2015 1_2515 1,3015

1,0235 1,123J 1,173i 1,2135

0,r311

q5s56 lr,o,t56
0 ,6 0 5 6

1,11,03

0,c311

'-l

Partea ,A-II

Corp

189

Tnbelul 3,5.7.9

0,u

-qr6i-0. 6

n,66r ,-

u,,,uu
LlTt l).552

l"---0 -r671 0,.12,12 '-_rr,1?81

ii:;ii

-,,-i'',r,r),51('

-o,11 a_

o .6 2 6

--n5s4-r=

q.lrrlr0,.13t5 ll],.1!li0

n,riil it,t6u1 0.160t I i,2ii1


o,125? |,41-an

fr.1rld3 0 55!!3 0.604!

0,3013 ti.3313 0,18,13

'W^ s'o

modulul

de rezistnti

al larangcj i \n fJ n {.i

cotrr,' n

rorln 3.5.2.2. lcmrl;


if ir r c rti u n i i rr!r\\c r.a l .

form 3.;.2.1, Icn"l; p Yezi2.11.1.2, {l{N/n'?1. I-.r rnijlorxl distantei intrc !rrange se vor djspune !arange intelmediale cu platbrndi pc marginca libcri. Inallnnea acoitor varange interxredi:rre ii cel poliD egall (u a va longitud,inallor. 3,5.8.2 Structu.a fundtlui in ptola tancurilor de marfn poate fi atit in sisrem transver sfll cit ;i longit dinal: ln (azul sistemuluitransversalosa.l tura fuDdulri \a coresprndecerintclor de la 2.3 cu nrnituarele completiri: intltimca varangbr va fi cel puJin ce{ld (3.5.8.2) [nm] - {iosimea ininii \-amn$lor va fi cel prlin gali (u accaindicatnla 1.6.1.4; , plrth, nzilo .llrrrrgel"r \"r ,'\ei grnsi'nea u 2 mm mai nare dei:it grosimea irimii iar lnlirneaegah (u d l0 ori grosimca. In planul ficri.i clei d a doua longilrLdinale tancuile de rnarfi se \or predir vedea seDricirlingi intelcostalccu platbandit Pe narginea ljb.rn. extinse ci1 mai nrull. posibil sprc prova. lnitfimea ii grosimea semicarlin gitor inter(oslale rr 5i diDrersiulnlc platbeMii sc adoptAegale cu cele ale varangelor. /t:?L*100, .:l [n cazul sistemului ]orgitudiral d'stenta dirtre vatang nu \.r nLepisi-2,8 m. iltre tarlinga centrald ii pretle longitudinal, in

fiecarc bord, se |a dispune o setnicallingi irtercostal n,.al e cl rei di neD si rni vor Ii cgah cn t ele al c vrrangel or. l l i mensi uni l e l ongi l udi na lclor t i varangel or vof corcsp,rndc ce,i nl el (,r dt la 3. ; . 1 ti :t.;.2. i ar daci pescai ul mi ni D r l a prova e sle I nai corespundc ceri ntel or de I t rni c de 0,0:l ; 1,. 'a pl anul !arangl of sc vor p r e}e{lea :i .5.8.1. l n rol ste i ntnri te (l zi :1.6.3;i 3.6.8). 3.6 3.li,l 0S A TU R T. B OR D A .J LI-LTI Coastr

l n cazul si stcnrul ui Lral l sl ersal coastel e \or a\-ea modul ul de rczi stenl i al sect iunii transl ersrl e ccl pul i n egal ctl l

rr : J!1,,r4,1"n,'1
R," a t

(3.6.1)

distanta rcgrlamertari , [Dt]; presiuner, corespunzfloarecolo.ner de a]}i miisufati in bord intre nijlocttl deschiderii coastei si un prrct aftat la 2,5 m ,dessupra pur ii, in drepr'ul bordajului, IkN/mzl: coas'tti, misurati intre strinr - deschiderea ghe sau inire stringheri ti mijlocul innltimii gusculuide gurni, sau intre mijlocul euseuluitra\ersei. ln cazrl existentei coastelol intnritt confornr:1.6.3. modrltLlde tczistenti 3l coastelor poat li micprat cu 1u9i,.
Prirdc.ca colstIl0r

carc Du se gnses.in ptanul Coastele \rarange-lor tranerslor irtirit. se !of Pnrde ti cu gusede punte 9i fund.

100

Partea A-II - CorP

lnillinea guseetor de gurni Ya {i cel pulin egala cu: ?:0,08 D+0,35, [n] Pertru D<10 i1 l:0,0'r D+0,75, [ml Pentru D>10 n' dar cel mult 1,5 m. Guseele de gurna se vor extinde conplet Peste gurna lnalurnea guseelor de Punte Ya fi ccl pulin egaln cu: l:0,04 D+0,3 [m]' aar cet mult 1'l m' Aceste gusee se vor extinde pind la lonsitudinala de PuDte sau de apr;piatl de care se vor suda Capntul infe or al prinde de guseul d gurna, 3,6.:t Coasrcint{rilc

La mvel cisternn cu sist'em lllnsre.sal al bordaiului, unde Jislunts dinlre pe reli; rra"slersgri.iin.lusiv di!kagmele de ruliu) lU dppore>le lI. in plaoul lra!ercelor5r \artnn"ior'ioti" t" se \or pfe!edra coasle inl!rilc il itoautut ao rezistenlrl coaslelorintdrite vr ti 3 cei t'urin eerl .u 85;u din xcelprescris'la 08' S.G..l srringheri
Fig, 16 4-?

ln cazul sistemului transversdl de 3.6.2r,1 os{turn a bordajulBi st vor dispune st nghed la o dislanti de .cl mult :15 m unul de alful' de la Dunte san Je l.r linia de btzi. Uodulul de rezi.stenltr at secliunii 3,8,4.2' transversalea stringhe lor va fi (el putin egal cu:

w: -1,..o1,, 1".,t1 '


Ru' in ' p -

(3.6.,1.2-1)

p - l ezr tormura J.o.q.r-r; ' ri distanla dintre toastele I -

intirite,

[rn]

3.0:4.3

""i'prfr" nepuntite traverse


semisuna deschiderilor coastelor de desupra ii de sub stringherul respectiv (lisuia 3.6.4.2), [m]; unei presiunescoresprlnzatoare 'oloane de aDr, m;surara in bord de la stringhe'. rul ;n5iderat pine ld un punct silual la 2,5 m deasupripun!ii, irr dreptut bordsiului. tkN/turl; deschidoreastringheiului, inbhsiv guseele de caPet, lml; 125 cind nu sini lralFrse nepuntit': 80 cind,Ate un !rngur rrnd nepuntrle; 65 clDd sint doui sau trei rinduri de traite ver5enePunl

rJ lniltirnea \nitnii stringherutui fi rtaci Ilnt pretaziriL egrri-* 0108I,

lntdrirea inimii stringherului va cotrinlelor de la 17.3 respunde Prinderea ltritrgb!.ilor {te cqrittl

:|!lij lnt[rlte

I K K X

Strtnsherii se \'or prinde de coastel6 cu guse; cxtinse pina la platbsnda Iiinterite beri a coasteide carF se 5udara.In 8c'st caz .eDtele DlalbenTilofslringherilor 5e tuf lcqi' Lrineimer'ccrstorguseepe stringhefisc adoPti psal; cu jumdtarei diir inittimea st'ingherilor' Dari slrindhcrii ri coastelcinlirite au acee'tr
r-:r+ t--." i t?i ! Longi l udi nal rh de bordal

3.6,G

ln cazul in care s-au prcvezut coaste interirc (!e/i 3.6.J) nrodulul de rczislenla a strinshefului\a Ii cel putid egal cu:

' Modulul de rczistetlar al sectiunii trAnsversale a longitudiralelol va fi cd putih egal cu:

rv :39L 'cpP, 1"ro1

(3'6'4 2-2)

$ : -M',rpP, Icmsl R.,

.(3;6.6)

Partea A-II - Corp ln


p ' distanta regulamentrra. lml; nrcsiune0corespnTitoafc rrnei colorne ie aoa misurata in bord de la longitudi nalJ oini lA uo puncl siluat l' 2 5 m derprrrrlii superioafelkN m'l: pentflr "uprd doui longiludinal pre supenoare primele nu va fi mai micd decit accea a iiunea celei de a treia longitudinale;

191

Secliunea transv$altr a inimii toas_ ti inttrrite inclusi! decupirile rra fi cel Putin egah cu:

deschidereatongitudinalei, [m]. Cele Irei longiludinalesupcrioare9i lo gitudinale inferioare vor avea mometr cel trei tul de inede cel pnlin egal cu acela in'lic't la 2,6.4.2. ln razul sistemuhri longitudinat de ftrnd ri bordaj prerum si disoasturA Dentr'lr ouo.t", i" bracheltin zona gufnei conform tig' i.t.lnr, r'c,i fi cerintelede l$ 4.2.103 I 3,G.7 Prindor.olongir dinolrlo!

Lonsitudinalele bordajului ii orizontalele perelilo. translersati s vor disprrne in acelatiplan. Lonqitrdinalele se vor Prinde de peretii transverlali, asigurindu se totodatl conti;uitate{ lor (vezi 3 1 7) p n pere,ri. Dimensjunile guseelor se vor stabili ln conlorm 1.7.2.2 carc n:2,2. 3.G.8 Coasla lnr{rite

ln crzrl sistcmrlui longitndiDalvor 3.6.8.r fi prevnzutc coasle intaritc. Modulul de rezistenF al sectiunii t.6,8.2 lransversalc a coastelor intnrito v:r fi cel prljn egal cu: 17 1.oop,1"ul1 ) 13.6.8.2-l

o '

dislanta dintrc coasteleintlrite sau dintre coasta intlrit?i 9i peretele transversol, $i anume aceea carc este mai marc, Imli comspunzitonrcuner coloaDe DresiuneA iu ie anii me"uraan borrl de Ic mijlocul deschide i coastei intlrite pinl la un la 2.5 m deasupr:r Ponlii' punct -situat

FG- 3.6.8.2

5:11.r:,1cmel _
fi,a : : :

(3.6.8.2-2)

tkN/rn'lr

,t I; /i

I l I *

: -

coastei intirite, misurati in_ deschiderea tre margircn sxperioartr a varangel 9) jntirite margine.r iDferioari a traversei (fierrra3.0.8.2). Imlr daci nu slnt travene nepdntite ln_ 125 tre coastelenrtiititc )i montanlii intirri!i; 90 cind cste o singuri traversi nepnntiti; ?5 cind sint do[:i.travfse ntpuntitci 60 cind sint trci traverse ndPrntite.

35,5.daci Du-sint trave$e nepuntite; 27,5 cind este r singur nd de traverse nepuntitc; 23,5 cind sint dou! sa\ mai multe rlnduri de traYerse nePuntite.

3.6.8.3 lnnltimile inimii coastei inti te, slnt previzuie traverse nepuntite intrc dac! coasleiii ;ntan{ll intirili ai peflrteli lonsitudinal, !a {i cl pntjn egal:tcu 0,081. cu.r.lci in I jirilt ln;,llirncr inimii lungul 'osslei ln a'est Doilp fi \iriahil,,,ie-fl ccz, ta e\tremital.c superinari.;nnllimca inimii

tr9,2

Pertea A-n * Corp


de l a rnargi nea i nferi oarn a t:rbl clor la o t ! . iri me ;\I del supra punti i i n pl anu l d; am et r r l egal a cu:

va ii minind, iar la ertrmitalea iDterjoar: ma\iI'!n. ,\ceastd vn.ialie de innltime po,qtc ai fie pini la l0% din \:'loaft, sr rnedir. ln cea .e p \e)te hi:iriturile coasreror intdrite, vezi 1.7.:1. i1.6.9 Trnre.so nrpnrtiro ir rarrurite la.

(3.7.2) An-o.220[r+0.0..,(;lJ'rr"'
1 , luDdnlea tnncului, [m]; ldtina tallt.rlui, [rd. trn loahi cazuril i > ?+,1J. Daci se dispun pereti de ruliu (tangaj), conforn :1.7.8.1. drterninare:r valo, la rilo. lui ,,1'' ii ..r' se va line sana & acestia. Tablelr porolilor plani 3,7.t.1 GrosirDp,a tableior peretrilor plani va ti cl putin egali {ru aceea cal.nlata r.rr forra$la pentru I K:19,6, p- conforn 3.7.2. 2.12.5.1 /'=2,5 pe tru tablelc inferioaresi c l,; pentru celelaite lrble ale p$Iriilot. Litimea lilelo. infe.ioare )i superioare ale pat'e$loi. longitudinali va ii cel pulin egnln c 0,1 .D (vezi 1.5.4.5). LitiDrea filei iuleriorre a per6t or Ir3|\\er\J1r \r ij asllel. ;nri|n,,rgi Fa,,,pcri oarii iL tablelot sn lic ttr 100 Drrir mni sus de eapetclc supcrioarc .le guseelor h galudi&alelqr de lund. C r^\irnile filplor iot/riorri. ?i sul'e rio.tfe ale perelilor longitudinnli punde de aselnena cerinlelor de 1a 2.10.1.2 pentru bordai. 3,7.3.2 G.osinatablelor pereiilor plrni ce separl tancurile dc narfe de tancurih d balsst va Ii ccl putin eg.ali crl

Tr:rrer$le Depurtite dispuse in lrr(l,rile l a .ral. ir.lrr b,,fdrt .i p, relel, t,,neiludrnzl. \e \ur an!la\t iI plrnul fiec"mi c,rasre inti.ite. Sectiuneabr tr.ans\ersaln\a fi cet prtin egah cu:

s:_

?lcap ;i , I..mzl R",, 0,0011 jl tl

{3.ii.1r)

. d p

serlrisuqr.a doschiderilor eoastebr de dasupra ri d sub traveNa nepuntitn con sider.itn, lml: -. distartr intrc roastele inta ie, Im]r presirne.r mrespunzirto.rcllnei coloane de api n,suratn in bord, de la traversa tupuntiti pini h un puncl situar ja 2"5 m pun!ii, IkNrmz]i deasupfa (lcs.hi,lcrer irr\Fr..i rep rutite. r,risuraU intre narginikr intrrioar ale elcmentelor de osalurl .l(. bodajulxi ti peretelui longitudinalImli

. o ,orl /r, i " * *

,s

este momentnl de

inertiemini,n al scctnLnii sversale tr:r a trnverseincputite, [rm{]. PERETI ETAN$I cenorsliti{i


3.7.r.r Pefelii longitudinali. cu exceptia celui de al lr.ile:r p(:rete dir planlll diametral trebu;e sd tie etinsi pe toatA zonn tallrLr lor de marfi. Peretii loneiludinali{ioflrti se adnit nurrai cu ofre qrizontol. La intersectia irtre prfctii longitn dinali ri transversali va asigurn(ontiaur{alca se Iilelor super;oarc ti jnfcrjo:rre alc preiitor loDsitudinali conforrn1.7.1.3. 3.7.1,: Norl.antii lntn ti ti gofrel peretilor se ror rigidiza confor$ 1.7.3. :1.7.2 I-n detexniDartAerosinji rableld )i (inrrr"i I ilur cierncntclur ousr,rriite pFmtil,n. ile pr'e.IrncJ de rrl(r.l ,e adupra co|?\puo4Atoare uDercuJoiDe api eS!li rR distant': dr - d ,mijlocul desfhideriimontanlilor siJnpli ^h de"la.pozitia orizontaletor, loEgituditralelor $i

s-{+3,33 d1lt
d p -- distanh regulamentarA, - \e7.i .1.7.2. Longitrrlinrh fi slkontat

t3.7.3.2)

3.7.,r

:1.i.4.1 Uodulul de rezistenti' al IoDeitudi.alelor ti orizontalelor dispuse pe perelii plaE, loneitudinali!i transversali Ii cel putin cgal va

y:1!l.nrp.
R,n in p I

1.rrr1. (3.7.+.r )

distanta regularaert{ti, Im]i \ezj 3.7.21, deschidlea elemeDtului, misurati intre rnontantii intiriti sa distanta hrtre mor, tanl.ulintirit $i peretele longitrdinnl(sau transversal), (anulne aceeacare este mai m.ale),[m].

Padea A-n - Corp


Irrimele trei longitudinale s pedinteriorre ale peretilor longitxdin.rli vor oarc fi rlel momcnttl d inertie conlorm 2.6'12 :t,7.t|.2 Loreihrdinxlele d(: pe perctii loDgi. tudinali fi orizontrlelede Pc perelii lf:rnsvt$ali sr dlspru in acelaliplan ti se pr;nd intre elc .r Dinensiunilc grselof do .alc leazn (u forrnnla1.7.2.2 .dolliId n:2,2. Dr(i' unul din peretii ce se irtcrsecterzn este previzrt cu nonlrnli. attrrci guacele longil. di]ralelor (odzontalclor)se vor extinde pini la montantul pretehride c.rresc sudeazn. In acrlrti Inod se pro.edrzi ;i pentru prinderca de bordaj r orizontrlelorPcrctilor irlnsv$ sali, dacn bordajrrl estc in sislem transvrsal. Uontrnli htnri{i Uo(lnlul de rezislenti rl se(tiL'nii :t.i,rr.l transr"ersalc a nontantilor intnriti .ri pere!iloI rranslrrsrli cr oiizonlile va fi cel pLriincgal cu: I ? -

193

i:onforn 3.7.2; - lnngjmea montantulri, mirsurati intrc o zontala irrtnritA (longitudiiali intaritn) inieiioarn ti narginea superioard a lorgitudinaleirundul , Iml. perclilor plani se vor ].i.tj.:2 Xloltarlii p.i de cu grsee de ftlnd fi de punte. Inlllilnea
'j r r r '^ r i , r . r.1sIi:r1., dF l:' .spilul i n l e ri o r sa u

capnLxlsupclior al montaDtjlor,va fi cel putin egali cu irnltirner datd de formula 1.7.2.2 care: in n:2,0 pcntru gusei:le la capnt supedor al de n .2,2 perlrr gusee]e la capitul infdor al de Cuseelc montantilo. perclitor longitudinati se lor extinde pinn la prima longitudin:rli , punlii ;i funduhi de carc se vor suda. lnnl[inea guser ui inferior de-a lun gul nrontantuluivlt fi cel pulin egau cu 15% djn distanta de la capltul inferior al montanrului pinr'r Ia p ma odzontali (longitudinrll) :t.7.7 Lolgitudinrle lale iniSritt lniirrite ortzor.

/-.r," P ,
R, H

l , 'n ,l

r .t.;' .;.1,
ii

.r- 50+0,4 < 12i!


-

s em is u In r d e s c h i d e ri h r o ri z o D tal el or ce s e s p ri j i n i :r p e rn mta n l n l i trl .ri t, Iml ;

p 1

contorm:1.7.2; lungnneamonlantllui inclusi! grseelede capnt, [n]. Xodul t de rczistenli:, al sectiunii iransleffiale a moDt nirlui de ardoc:de va fi rniidl. cu 25%. poate Inima montantului irtiril .,\e:r Inillimer rarir bil,r. pr liind ma\irri i"s ri mi mn srs. A(easti larialie poate Ii pinn l:' l0% din lntltimea medie. -

3.7.7.1 Ilodulul de rezisten!! al orizontalei inlnrile a pfrelilor lransversali cu montanti simpli !a fi cl prlin egal cu:

Y:-L..rP,
Ra

1"^u1

(3.7.7.l)

c p 1

3,7i,rPeretii longitudinili \or fi prerizuti cu montanli intdrili in planul corslelor intd te. al \Iodultl de rczistenl,ii sectinnii ir!tNversale a nontantilor intnrili va fi cel pufin eg.'l . 9U%, din nodulrl de rezistentnal coasteloriltirite, in determinrt conforlr :J.6.3sa :1.6.8, htnctie !r. si.(cmxl de usrlr'ni al p.rf!ilof lollgiludinali. ,xr .arcinr .ontorm 3.7.2. Inil{im",, inimii Lootantilor inttrrili previzu! pe perelii longitudin.rli .e adoptn aceeati cu nccea a coaslelor intirite. 3.7.0 l{onlanli

li

semisuma deschiderilor montantului de dasupra ti de sub orizoDtala intdritE consideratn, Im]; conform3.7.2; deschiderea orizontalei intirite, misuratd iD tancul central intrE peretrii longitudinalj, iar in tarcurile laterale intr pretele longitudinal qi bordaj, IInl; == 50 pentru tancrl central ln cazul cd s-a prevnzut un montant de andocareln planul diametral: {10pentru tanctl lateral fi pentru tancul central ln cazul cd s-a previzut cel de-al treilea perete longitudinal in plarul dia-

:1.7.8.1 llodlhtl de rczistenln al sectiunii 'r"nrlersale r rrollinlilnLonlrnUi disprsi pe D.ntii loritudindli fi transversalii va fi ctl puiin :gal cu: W: j:.dppi l.m3l (J.7.6.t)

lnnltimea inimii orizontalelor lnterite ale perelilor transvenali dacn exist{ in planul diametral un montant intirit va fi cel puliD egald cu 0,1 l. X.7.7.2 Modulul de rezistenti al longitudinalei intnrite a peretilor longitudiDali va li cel putin egal cu 90% din acelaprescns la 3.6.4 pentru stringhe.i. lDelunea inimii longitudinalei iBtirite se va stabili coDform 3.6.4 ca pentru stringheri, iar sarcina conform 3,7.2.

distanla intre montanti, [m];

194

Partea A-II - Corp


f,.7.103 Exlremititile perclilor longitudi8ali gofrati \'or Ii plate cel putin pe lnnllinea 0,1 D socotiti:i atit de la punte cit ii de la lund. CoDltructia ii dinerstuDile acestor portiuni phte vor comsptnde3.7.3. 3.7.1I Moriulul de rezistenli al secriunii transversalea gofrei va fi oel putin egal cu aceta ob!inut (onforn 3.7.4 iu cazul dispLnefiiorizon tale a gofrci ;i conlorm 3.7.6 alunci cind gofra este disprse yerl;cal. In acest caz in formulr lui W, valoarea .,.r" se Inlocuiette cu ..d" (lezi f! gurile 2.12.13-1 2.12.1&2). ti 3.7.12 DlmeDsiutrilegohelor

Diafralrnc ti pereli de n iu ti 1sn3.7.8 saj J.7.8.1 Suprafat'l torali a decuplr;lor din perlii de llllju (tangai)\'a li de sp.onimrtiv 10% din suprafata intregulrti percte. Nurn:i ri )i dimensiuniledccupitrilof in filete supclioare ri infedoare llle pcrelilo' (\'czi 3.7.3) trebuie si fie ntir'ime. D;spunerea ;i dimensiunjlc decupnrik,r ln afara filelor de n.ii slis trebuie sA asigure o nare IezisleDtn a pere tilor li voalare. CrosimaJ ii lalime:r tihlor suped 3.7.8.2 oare ii inlcrioare ale perelilor de ruliu Yor corespundecerintclord la 3.7.3. 3.7.8.3 Modulele de rezistentl ale osaturii simple ;i intnritc ale perclilor (diafragmclor) de ruliu (langaj) sc vor lua cll Pent'u pefelii etanti ai laDcurilor, considernrdprcsiunea d calcul corcspunzetoare nnei d;sLarle cgale cu n:2+.|ft (vezi 3.?.2). Toturi valoarca rnodulelol de rczisicnti va fi ccl pulin egau cu 50% dir pentm perelii etanti linind valoarea necesara seama de sirrcina lor de calcul. 3.7.9 Prelii colerdamuilor

DimensiuDile gofrelor cu profil trapczoidil s.rx ordulat s vor stabili astfel Incit srl fio n.crl ,,.rlF rrporrlcle b/s li R,e nrescrise la 2.12.14respertiv 2.12.15. longiludiDale :l.1.lil luortrnli htlr{i tl (olizotrtrlo) int{ritc la prrelii gofrali DirrensiuDile ;i dispunerea osaturii r'ntI te lor co.spundeprscripiiilor de la 3-7.5 fi 3.7.7. hriltimea clenrcntelor osaturii JntArite se ia egalt c distirlta miDiu:i irtre platband, fi gofrn. 1].8 NAT!] SIUNI IIICI 3.8.1 CIS'TENNA IJE DI}IEN,

Peretii coferdamurilor, situaF lillgn tancurile de marli, Yor li etan;i. In cazul cind perelii {roferdamuritor Du mirginsc tancurile de marfn 9i colerd,mrl nn sF urrplc cu : tn, s. admile uturrr.r constru.liei p;rer.l,ri. ln x, pst .rz, qrosimnr lsbl' lur o)alurii !or DcrclilorDrci,rm 5i dimPnsiunilF 'oiespurde l res, rililirt"r tenlru p.rerii eran:i de la 2.12. h peretii coferdanurilor fi comparlimentetor pompelor se poL excuta deschideri ctan)F.u.,'rdiiiu cJ clc sr fie in'JrilF, re.PuF/,1 tor, iar collu le si fie rotuniite. Acesle dcschideri ru vor fi djspuse de rcguli, ir fitete superioare ti inferioare ale pererilor longitudinali. 3.7.10 Tal,lcle pcreli]or sofroli

Genorulitqi

J.$.r.1 Crintele din prcze.tul capitol siBt valabile pentN navle cistrenn cu -L<80 m. Elein monrrlnr slru, lurilc cJre nu \lnt meDfjou.,lp acest capitol li se aplifir prescriptiile rcIeritoarc la nrvele cisternn cu L>80 m (vezi 3.1...3.7). Prntea sup$ioarn de calcul se poate 3.8.1.2 eltirde dintr un bord in eltul sau si lie constituiti din punter plincipxin !i puntea trunculrl. ln accst di urnl, caz, in:"rllinea de constructie pertru determinarcasarcinei se calculeazi cr:

3.7.10.1 Grosimea tablelor pererilor cu gofrc trapezoidalede deternini cr formuia 2 12 5.1, adoptind:

p, p1-!!!t .B
nr Rl -

l- l

( r .8.1.2)
p n-

iDaLltnDea lruncului deasupra puiii cipal,Im]: lifimea prlnlii 1runcului,

p a

conform 3.7.2; conforrn2.,2.14.

3.7.10.9 Grosimca tablclor perei,ilor cu gofrc ondulate se determine conforn 2.12.15, adoptind:

:1.8.1,3 Presiunea de calcul ir zona tancurilor de tlla n daci nu existi all.e irdicatji, se va adopt.r corcspunzitor distantci Iniisurate de lJ mitlo.ul ilcrncntulutcxaurinatpinn lu rrn Dival An lnai sus de punte i! drcptul bord luir

K a n p

:24,5i 1,5; 2.12.15; - conform - conform 3.7.2.

an-0,03r,+0,1, Im]
La navele cisterni eu tnrnc vsloa_ relr trI se mtrsoardde Ia innllirnea conventiomli l\ a bordajului. ln orice caz P>21,5, [kNi lr'1].

T
Partea A-II 3.8.1.4 In zona tancurilor de rnarfi, de regulE, se admite atit sistem l longitudinal .it ti sistemtl transvcnal pentru punte, bordaj, fund Si pererii transversali. In cazul sistenuhri loDgitudinal (preculn !i in cazul sistmului transve$al de osaluri, daci distanla dirtrc perctii {rans\ersali este mai mare de 10 n) ircbuie si se prcvadl .fldrc trans\-ersale. Distanta dintre cadrele lrans\ersale ,,1" nu va dep4i valoarea: l:0,0125 t+2,75, [n] 3.8.1.5 Modulul de rzisterli al eleDrentelor osatu.ii intirite, in cazul sislemului i,ansversil, ra fi cel pulin eeal cr 3;o/. din nodulul de rezistent,l1l osaturii intiritc ;n .azrl sistenului longitudiual. Modulele de rezisten(i ale osaturii lransversale simple, in r.tzul disp ndi osatrrrii intirite, pot fi rcdusec" 209;. 3.8.1.6 Lnngimea ,.1" a o .iirui rnarfAva fi cci ult e{ali ct: .1 tudinali: tanc de Colp

195

3,8.3.2 lleferitor la reducera,dinlensiunilor traverselor fi lrarcrscior intlrite ir cazul sistcmul'ri tfanslersalvezi 3.8.1.5. 3.11.3.3 n{odulul de rezistenti al curentilor dici sint dispu)i, va fi cel putiD gai ru aceta determinaL iormula 2.7.1 adoptind Xr>16 iji cu presiuneade calcul conlorn 3.8.1.3. 3.8.3.t I-a aceste na\.e pcrctele (diafraSrna) dc mlir din planul disnetril poate lips,. 3.8.2r

Osaruraborltai ui

3.8.1r.1 lrlodulul de rczistenld al coastclor ii longitndinalelor se determini adoptitrd presiunea de calcrl conform 3.8.1.3. :1.8.1.2 Hclprito' l1 rFduc.,ea (limensiuri lor coastelor in cazul in care sint dispNe coaste tntidtc vezi 3.8.1.5. 3.8.nJ Modulul de rezistenti at coastei intn te se determini adoptind presiuneade calcut coDform3.8.1.3si dcschiderea l>2m. h cazul sistemului trrnsversal rno, clulul dc Nzjstenle al coasfei inr:idie poate fi redus conlorrn3.8.1.5. 3.A.4.1 ln cazul sistemului translersar D>6 m, pe bordaj se va dispune un stringhei. flodulul d rezistenLl al strinaherului se oererminn adoptind presiunea de calcul contorm 3.8.1.3. 3.8.5 Osal1lri funituiui

daci sint prerizuti doi pereti longi-

1:Cr,1 .r-+7, Jml.


.2 dacn este preldzLrt un perete girudinal in planul diamrtral; l:0,1 lon-

L+4, [ni]. 3.8.!.7 Truncul cn o iDiltimc mai nrare sau egal6 cu 1 m poate fi folosir drctl. pasarcl:l.

3.8.2

nezisto,ti lon0itudina]n

ln cazul incErcirii neuniiornle a tancurilor de marfe pe tungina navcj, mod]liul de rezistentri al sectiunii translercale a corpului in zona centrall a navelor cisterni cu l,> >50m, va fi cel putin egal cr acolaprcscrjsla 1.5.3.1. La navelecisternncu tlrnc Drodululdc rczistenli prescris se referi la pLrntea t rncului.

:1.8.5.t trlodulul de rezistenln at longft dinalelorin cazulsistelnuluiIongitudinalti at \arargelor io cazul sisLemuluitransversat va fi cel pulin cu: ':gal T7: -::41?r. Icmsl

(3.8.5.1)

Osaturapuntii
3,8,3,1 tr{odulul de rezistcnli al lorgitudinalelori0 .arul sislcmul i Inngit,.dilll )i al lriwerselor in cazul sistemului transve$al va Ii cel putrin egal cu:

K K .,. d -I -

w:
in caae: Il :

Kal'

&.F(51*0,19r)'

t"*'l

(3.8.3.1)

K d I -

1,96.105pentru l.rngitudinalele c.zul r'n sistemuluilongitudinalj 1,77.1Ospentru trayelse ir oazut sistemului transvenal; distania regulamenta.i,[m]i deschidereeelementului, [m].

2 750 pentnr longitudiralej 2 150 pentr varange; distaDla rceulanentare, [m]j deschidrea clcmentutui, [m]. ln cazul sistmului longitudinal deschidcrease misoari intre varange s-au intre varange ti peretele t.ansvexsl. ln cazul sistemutui transversal deschiderea se misoard intrc coasti (sau montant percte longitudinal) ti carlinga laterali (sau cartinga centrati); , - iniltrimeade ronst.uciie,[m]. \iezi fi 3.8.1.2. fn sistemul de osatura longftudinal pentru fund ti bordaj, prcum Si dispunerea de bfr.hcli In zona guroci c^nlorm tig. L2.10.3. \ezi ti ce.;ntelcd la 4.2.10.3. :1.8.5,2 tlodulul. Jc feTisen{dj I rlrangelnr va l| cel pulrn eSal cu:

I 1
ps
P{riqa AdI.-.c@.

'w.P-'rqD,
ln c!E:

1.4

13$59

.
I

- a+*P
-

disF6 xarr4se,lxol'
lDt Fld-

dcrcltdoE6s v*aEgei e{rutdl

i";-U-qliiuirp+i, Iql

o"jtri5 fffrfr;ff"'ff,T.e'Bl'ffi dar cel }utitr egalt


"'r C fr:

tr't
c{jJ
jului

eranEi 'Pcroli
dacl

l ''

c ro6iBec h}rF_loq__ drcn$lor .ereTli


distenta rsulamdtari adoptata

D - lnil$mee de,rs|irucEe- :lC

vezi 3.8.,.2. ei

tr53 la amrl tirfq4uhi t{Blsvond di!dintre varanFl. c$ hirDe vr ooreeprl|o taita ..ri;telor de la 3.8.14 indiferent o*ti pot"rii trr$vcrtali l-f$t-*;" ""."|iffi *"nr

tr1i#T:S f#;:H lirf$""'lH'ffi T,: ;are drcit grosioile adiacenteale ta}ilelor Prrar{l
resFectivlurCrlur' Dimrnsiurile earurlip.rstihr labi rale ['t"ti'nu'ei+t*" !rt"*l'nir" potse nu depnreasca

$ffiifn:";g;fr1",""uillul_rj:

#;

traatFburp dHpJtg{.rliq$ ,u*o,t'.r'l'"iita]" se! c"iilrlF, ,tt".r"l" Lqqgitudiqal Llqi"uli"

d.s(bor inco*"nora',"*rcc.loctri er rrereaei coEliF d' Ffiio""ait+"ots zemalle' iguh'aertaa s

Partea A-II

Corp

4. NAVE PENTRU TRANSPORTULIN VRAC AL MATTFURII,OR


4.1 IN,I.,\ItTfURI SPECIAI,Ii I-A NA VE,I,]] DE }I.4RTURI TISCATII PE1\''I'J]IJ l liA\sPonl I I. uC.\ZION.\1. .\1. \l \llLl N IT,OR GRELE lN IRAC 4.1.1 C"rcr&liriti zistentn aic dublului tun.l. Totodatn. gros"nea 4 plafonului dublului lund va corcspunde 2.6 1, iar modulul de rezistenti al osat[Iii du]lului fund 4.2.6.2. 4.1.4 Irtreli cranfi

Presc pliile.lin prczenlui capitol se apl;ci nnvelor adaptatepentru transportul ocrzional rl mn rilor grele in Yrac. Ac{ ste nave Yor coresPrndc tuturor pres(riptiilor prelizule in djYiziudle 1 !i 2 tenlru na!e de lr3nsporl!t Inirluri u$rlp. lrc ;um ti prpscfipliilorsuplimenlrr. din prezenru' caPitol. penrru incar.ureanr\ci . rr Schcrncl( grele in lrac constituie obiettul unei mirfuri cxaminiri specialedin padea R.N.R Navele care indePlinesgcerinlcle precertilicattrl de zentului capitol primesc in clasificare caracreristica suplinlcntari,,,\daptatd pentru transportul nirturilof grele in !rac" (vezi 2.3 partea A L Clasifiearca) !t,1.:2 narnolc 0uril{'r dc nlaga7i0 Daca! opefaliile de hcircare a Dalei s executn cu rnacarale sru grailere, atunci prosimea ramehl gurilor de magazie dc pe puni"a .uperioara!r' fi de .el puliir I:, mm. 1.1.3 lund 'Id t.l.:l,l Dublul lund vt fi exlirN pe intreaga zoni I magaziilorde marfn. D Disl ,nla dintre varangele.u inirni. l.l.J.:,: in oazul dublului fund in sistem longitudinal, vs fi de rnaximurn doui djstante regxlamentare. rlratrgrle cu iniln.rrrl \i.temului rran-versal mi vor fi prevnzu& la licare coastt. In zora de sub gurile de nagazic se a.1,3,3 sa prevedcacel putrir cite un trausport lateral suplinentar, in liecarc bod. 1.l.tj,r+ Modulul de rezislertn al longitudinalelorplafonrlui d btului fund la ii cl putir egal cu Dodulul de rczistenF al longitudjnalelor rundului conform 2.4.C.r adoptiDd K:2 450. .t.1.:1J. Dacn pe lungimca navei mirfurile nruniturrn. sensibil J-Fl. sn Drp\id r li reDarlizalc preze;ta F N R caltultede rpirr:n,i i" ",'r

(;rusimeaLLl,l.lnf I,cr.lilnr .lrn.i r. i.l.i.t fi cel pulin egaln cu ! nlnl. Plinderea ii fixarea capttrlor nlon4.1.1,2 peretilor se \ a lace cu gt'sc tsnlilor 4.2 4.2.1 VNACIIIERE Ccneralitqi

capilol s 14.f,1,1 PresrriptijleprzenLului penplicn nrvelor cu I->80 m specialamenalate in vrac al mirfrrilor' tru transportul Drept tjp de bazi al rnei ascmenea 4.2.12 na!e, s a aieso Davncu o singuri punLc,(u compartimentul naiini dispus ltt pupa, c dublu fund in magazii )i cu tancuri laterale dispuses b punte ;i in zona gurnei. 4.2,1.i1 Pentr elementele slru(tofale nelnenprpzFrrul ,i'p;tol. * \or_rlli,a. preir Lion,rlc scrifliil" l,rr\;lzulo ir drvrTrrnrle I \r z. rD orice caz, dimtnsiuile elrrentelorstructuraLe ntl vor fi nsi nfci dtit cele previzute in diwiziunea 2 pntru mvcle deslinate trsnsportuhi d. mirfuri rscat. CeriDicle dnr acast capitol presupun 4.2.1.4 la trrnsportul miduilor grele in vrac uuele cI magazii pot r;mlne godle. 4.2.1.5 Sarcinile de calcul datonitd lrcir{itu i in vrac se determini cu:

r, :c.8l'r/iX'. IkN/m'!l (,, q.l-"o"\" .irlLx q^)rfl r; " - \ '2)

(4.2.1.5)

-0,1

(CiId a< 10' se admite Kr:1,0)i

0o:-30 1, -

Isrudel.

198
Penlru peretii |rans\ersali0o:0i r {; 9

Partea A-II -

Corp Punlca

4.2./t

densitatea mirlii

tliD Inasazi., ltinJ]i

masr mnrfii din !}agazit complet iicirr' cati, [t]; V - volumut magrzie;, lIn3l. \:olumul dirtre ranele gurii de mrgazicrlu sc ir irr calcul: nshiul dc tfecafe iutcl-nn n inciir(iirrfii o ' llr rnidilalea corcspunzatoare' Igrrdeli d - unghiul de intliDare . peretdui fati dc oriz0ntali, lgr.idel; /r -. ,li"linla I un.ruru: .\r,r,in-r (rn.frinci clcinferioari It trblei sall u;ilocul deschjdetii mentului d. osatuf.,) fa1:L de nivelul prntii in snperioarc plarul dirnretfal; I li zr.!.1.0 nafn unclc nrgazii \or ri incnrcatc chmentelorstrucbalast,alnnci dimnsioDarca cu tnagaziilercsPecti\e tretufalc ce dclimitcaz'i{ (irosibuie sn satisfacar ceriDlelc diliziulrii 1o ii tablclor invditului rreslor migazii cit fi m"a a elernerlclof rlc o,lstlll'i din irlcrioiul Ior \^ 2 iDdj.lti la 1.6.1 (Ircnii cel pulitr egali cu accea I 6.1-4 tltl tancuri) ri I rA.i i,n"Ir ilr dc b '11'l :i n,rti?i i.1.1.; ile de narli sc ircarci cu balasl prin nrag;stralr rrrrl .ln .r',','1"r. rrrrn'i ':r de di.lrilujic,r. unei colo'ne cina de calcul corcspunzitoxrc 'le cc sDi DenLruconstnrcl.iile le delin;teazi !r Ii p'itir .'i.l,,,lci Lrrr r" f'rrntlrrl'''r':i': .;l ".111 r..t >r lrrn itu. -ll. I la 'r. i: .lirr ,li.r"nlr Lli'rrrc rir:rr.' r ti r'. r1,i . 'r .nlrr/i.i sr r,r' Dartc. s,rrn serma dc lel l car;hrlui de transfer,tiDirldu-sc m!\inr:' I osrbir, ir .\l l rl:,fcl n. !ei ariela 1.2.2 osfllurii toryului -"iisltnml La punlc ii h lancrrile lalerale.dis4.2.2.1 ptse sub puntc, se \':r folosisistemullonsitudinal' lentru iund )i dubLul iund sc va fo4.2,2,:2 folosisistemul longitudinal. Se relronlaDd:'L losi rca sislcmrlui de construclic .tr 5uporti inlocuindu-se longitudinalele. Se adnite ta Platonul inolinxL li structura talcurilor lateralc inlerioare si fic in sisten longitudinal sau trlrnslersal de os'lnriPe bodaj, intrc tancurile laLcfale dis4.2.2.:t puse sub punte ii zona grrnei, se va lolosi sis_ tmul transveNal, Perelii trans\ersali etaDli din ma4.2.2.1 pot ii plani ctr nontanli, san gaziile de nirfu golre \erticale gofrati cu

ln cazul sistemulrilongiludinai'pun4.2.4.r tea, intre ramete trallslcrsale .1le gurilor de rnasazic, se !.r irltnri suplirnentar cr traversc intiruptc, prcvizute la fiecnle coastr-r' con1.2.tt.2 Grosjuea rurrelor loDsjtudin:rl0 !a guritor de magazie ti ccl |utjn rgali linue ale

], ,-,,.1[ l-.]
{ -

(.4.2.4.2\

{listanta m,surata,pe reflical'r int" oriTontaleledisDusepc inirlfl ra er gurr siu inlfc o.izonlrlcle tabl'le tle magazie 'si

cocl j ci ent contornr 1.,-):ll l el .tr n m nelc srlrji de rl1agazii'. i r ori cc crz, grosi rnea ram olor loil.i l r r.\, rs:' l , rl e a,r,rr^r d' r n! b37in S ,.u.l i nrl . \r ri cel pufj n cgati r c l r nrm \l onrcntrl de i crl i : al scl it r nii 1r f t 'r s\ersxl f a fefl ufi i of ofi zoD tal e \.a i i cl l) t r ! iD .I]al cr J.pl i prn.. r' l r 1.6.I br' ^:rrr c: ir 'in'; l ri c.l l rri r ' . 1: '' r r I 0 I nr r ' o, " ' i ,ol ,' ,,t" ' " " i ^ " .i ramelc gurilor ln sens transveNrl doui i D dolii coast e al e nacazi c se vof i ntnri d;n cu br:t;hc1j di spuri !utre pl atbrndl rnl x r i f i Pu t e' de t t r l Li L;rosi ntcr brachefi l ol Lr ' l 'r I s' l 0 r.' r.r. I i ' r,1' qrn' i . l rL n, l i n \ c fl an:i sru r,r r\' .. ' l rrLD l nu:i -

[ runtrii, ];

2.1.1.i1, l rr pl t rrl | amc!oI l rans veisxli' g rilor (l e urr{rzi e s(| \oI p' c!.nP r l f ar cr ( ' inritc. )1.2.i 0snlura hordriului

xlodulrtl du rtzislcntii al s'ct nii 4.2.5,1 tnns\crsaie a .r)nslclol din nagazic se deter1! ininir conform 2.5.2 insa, ri cel Prrtin egal cu:

$:J9l

R,,,

nrp, 1,

f1.:.;.1)

a , '

4.2.3

nczi!tcr{a l0ngitrdiI|aln

dc rezjstenti !l sccttunii llodulrl translclsa]c a co.puhri lr:t\ei t.ebuic s:i fie cel 1-5' putin egal cll acel; detcrmirar colrlorlr1

lnrl: - distarla ri,gulalnerLars, -' sarciDa dc calc[l corcspuuziloarc unei coloxnc dc rDa rlelrfminrl6 lr rii!elul i,rm.rili, ,irsfi'iJ,rii coJslei 'onfnrm {: 1.5, lkN/n'l: I - deschidelea coastei nisu'atit intrc nareinile tancului de gurnn ii larrculuilateial <lc sub Punte 1.1bordaj, Iml l ixtrrct e\trorrritirtillit corstolorbor 4.!.5.1 daiului sirnnlusc f-,c 'u .r'F' - 'ir"r cfn'irr! \a ti ,el P;1ir csrlu ru lrusirrrr' irrimrrfnz'l'i Extinderr tl.eelof intcfrorrc 'i supFri^'m Pe iDnltirne. mlsurali pe bordaj, vx ii cel pulin egac'!stcj. )targinea lts li cu 0.1 din dcschidcrca gxseolorv fi tlan$ati sau prvizutn cu beri u

Partea A-II - Corp


platba!d!. Lniimee llan;ei sau platbenzii va r ri , -. 1.1 r de l0 ori erosirn' dxf nu mJ marc din d. ::a, rrln. La coastele plotil ..T" sudatplatpc bilrLl.iie \.r conlinuacu rceei;i sectiune tnar In dc :1:::. liberi a gLseetor. accstcaztrecerea la se ... :5tcr I.r.cr , tsuseului \3 I3.p cu o ra1: .r: ::i, rd.rfe cel putiD egrli .r 0,li {lin doschiiJ.;.:] Xlodulul de rezisten!, al sectiunii -:rstci, nolrnale la invetiful erterior, inclusiy :rseul in locul de tixarc al constci la percteletan ..jiui (de gurnn sau de sub punte) va corcsPurde irintelor de 1a 2.5.3.2. 4.2,;-4 Daci lirarcr extrcnitnlilor .oasti *'iace dircct la perelii Inclin.t!i ui tlnc rilor ,t:,fri portiune orizonralrl) I rdulul de rczistenti !l secliuniide ti\are Wr va fi cel pulin csal cu:

1S9

.- 210 pentN elcmnteletoDgitudjnale; .= 165 pentru dementele transversale; - deschidere:r elementului, eEali cu dis_ tanla dirtre varange pentiu elernentere longitndinate sau cu disranla dintrc suporfi penrm elementeltransversele, Im]! d ti p- vezj 4.2.6.1 K l{ I 4.2.i lui fund ljlenl.rrelo de oorsiructie ate dubhr-

*,: w5. 1".'r


ll, -

(1.2.5.4)

bodulul dc rczistentar corsLei&ttlorn al 2.5.3.2.JcmYl; - rnghiul de inclinare a peretelui tRncu ' lni, Igrade]. i,2.i.6 Dacn ia imbinarex coasteicu tancul lrtrflll (le s b punte, coastasau guseul:rcoperi rarter orizoDt:rlarintermediarl A peretilor inclinati se va rsigun ca guseuts.'racoperesufjcient locul de f rgere iaf unglful dintre planui platbenzii coaslei (guseulni) ;i perctcle inclinat al taniulLriva li cel pulin egal cu:10".
i .2, { i

i.2.;.1 Conditiih inenUotrirr mai jos pc _ tm elpmcutFlc cojrstfuclie dublrrtu; Je atc ruud .,,1 lo\t Iormuble in in,,tcrn ,i magnrii sau grupa oe lnrSrz' .r'.cpi,\. in.,'rrcrtecu rnarfuri grete se glsette intrc magaziile goale. ln acest sens prcul lrn\n \i ..rnlrrLimpntrt Inrrioii ie consi. oer. ,r mrgarii gorle. nc ascmc0ea. consi_ se derr c; rDag0ziile qorte sint dispuse rtn.urI gaziile inc:lrcate cu mi uri gnle.Se admite ca deternircrca (rmen, siuDilor elcmentelorde strucLurar ate dubttlui fund s! se faci pe baza unci mtodotosii dc crrctll ac(cptati de n.N.R. ln calcule se pot adopta urmrtoa, rele tensinni r,lnisibile: -- Dormnlepcrtru suportul (entral ii l:rter{rt..............................0,30 - targarliale pentr.[ supolLul cen_ tral si lateral 0,{0 R./ normale pentrr varange o,7o R,E'- tangenliale pentflr larange . . . . . . 0 . 4 5 . , R 4,2.7.2 Iniltimea dublului fund in {trptul . suporlului cntralin maeaziile inciircate ;ircu furi grele vr fi cl prtin esali cu: ,. .=.:11. "'/"r. in care: lungimea supolt lni central, iD magazia eraminrti, intre perctii etanti, Iml; s - gms;nea invelitului fundului, conform 2.10.1,[mnl] p-=9,81 (YI -d+3,5), IkN/n3]; 1,1 n vezi ,1.2.1.5; coelicient dete.minat cu una din forpentru magaziile goale ti incarcate alternativ m -0,0882' -o,27 22 + 0,2r7 pertrn dotriisau mai Drultunagazit. Dna lingi rll-a. incnrcfttrcu mnrl fi grele de rcee.tiidersil:rle. nt:. 0,02i7,'- o,Or87, 0,L0'J, | Ia tml

irrdbul

ti oslllur:t duhlnlri lund

1.:.6.1 Grosimea invli;u1tLi nlafonrlui duva blulri fund r"nmag.rzic ri ccl putin rsall cu: s:22,advpln,', d p Imln] (.1.2.6.1)

(4.2.7.2'

distanta regulamentrrn, Iml; pe dublului lund coDdistsaroina plafon_ul forn'1.2.1.r-), [kNi tr,'1. G.osimea platoDului dublului fund treluie si fie cel putin egaln cu aceeajndicrtn la 3.7.3.2luind pentru ,,p", o valoare egali cu sarcinalle probn pinn lanivdul levii de aerisire sau canilului de transfcr al compartinrenlului allat in dublul lund. Daci se prc\ede utilizarea greifcreplrlonului dtLbluluiiund trebuie sn lor grosimca in(ticatn 2.1.10 la lie crl pnliD esali ii cx grosimea tr1z. Pentru Ncesr Mod lul de rezistenlt al elemcnte't"::.6.2 lor de osaturi ale plafonului dublului frnd (intrars\ercal. rlc tunehlui cenclusiv elementele tr.l) Ya fi cel putin .i{rl fx:

r !,,fj, r*"r

(r.2.6.2)

I
200
Partea A-11 I h Corp djstanla dnrtrc varange, lml. \ezi 412.7.2. Taboh ,t.:1.7.:l

z : LllB; Ilr - lnUmea dublrlui fuLrdintre narejnileinle l i o .tro l l l e ta n c n rj l o r d c gurJrai .Inl . i. 2. ; . jl \l :' tri rs \e rs . ,l . a :xi ' n:i ' ,l ru n i s upof lulu i c e n trrl p re c u m )i :r s uporti l or l ater r li ( t ir n, l c c Ip -ri ) :r n ri g i ? i i l c i n ,:, ft rl F.,r, ri l I t r r i gr ele v r ti c e l p u l i r c g .rl i c u l

u.--'* i " I ",.*.,",..


4.:2,i.8 Sub iniinile postanlentelor infe.ioarc rle pereJilor transversali gofrati se vor dispune varnnge. I-ongitudir:rlekr fundxlui si du Llului fund se nrtNrup ln a.esto\rrange fixnrdu st de clc cu ajutorul guscclorcorforn 1.7.2.2, :rdoptindu-se n:2,;. Irire aceste !rr!n{e r^n dreptul longiludin:rleise vor dispunc bracheti cu grosimea pulin egalat accea;ndicrti la cel cu 1.6.1.J.lr r...ti hra.heli .F pot 1,":', tif,, $uri dr lizitn inlirite (oresprnzito. 01 nrNuri de gidizare sau pliitbenzi. 4.2.7.ti \:arangele situate in p1anu1 retelor golrelor cu profil dfeptunghiular, nr lipsa postaentelor iDleioafti, vor ftvea erosimra cel pufin egali cu gosimea filei interioare :t pereielri. 1.2.i.; Pe . purt,rl larer.| .nrc .irF )i pc reto al tancului de gulnn se ror dispunr bracheti, iD planul ijcirci coaste, tirdepinn la cea mai apropiatnlongitudinalidin dublu tund. 4.2.4

.s-3
in

non'n:pr.,,l,, irm'l

( 1.2.;:J)

\ezi 1.2.?.4i

:- l ;
dislnnta scctiunii trans\ersalc considerrre r .Ipur,Ilr i Iil: dc hijlo' ul Inaijazici.

I-1;

!!,_..,{+l', n: t,,,.2_,
y p , djstanla suportuhri considerat fati planul diamelral. In]; \'eti 4.2;i.2i distanla dintre suporti,[lrl]! de

ln h,rSr,iile r.eirciF rle cu lrir fori gelc, iniIna suportilorla.orespund crin tlor de la 2.4.
1.2 ,i.1 . { - i0 s Fc lI . nii r ' : ' ns \ eJ s d l c :, ilim;l

varaDgelo.(fdrn decupiri) va fi ccl putin egali cn: -S --:: n^n,n"r.ij,/lrn,'zl tl27 4l

tselcIi .ronti

4.!,tl.l Grosimea tablelor pcrelilor plani fi a gafrlor crr profil trapezoidal, in nagaziile pent miirlu.i grele va Ii cel pulin eg.rh .u:

ro -. aZ2!bZ*c: Z - iezi 4.2;i.2i a, b, c - vezi tabelul 4.2.7.4.


.81

r*''r "--,',/fi+.
.'

(1.2.8.1-1)

y -

distenta seolirni' lfans\.ersale r \'afati dc planul diaraDgei considerate rnet..rl, Itn];

x p -

Lr

\r., l

-- distnnta dinlre motrtanli sau lnliroea lrturii maj nari a Sofrel0r,Llnl; p ,, 9,81-n; kN/nzi 'r' densitatea ml'tfii diD !r)agazic, llrm'gl. 0ezi'1.2.1.5;) l distaDlade la narginea intedoarar lrblei a la punte, in plaDrl diametral al narei,

I'"1;
c - \czi 2.12.5. golrelorondulnte fi cel Grcsimea vr putin egalncu: s _2spoRt/PlR,a-c; Imml (a.2.8.1'2) pofi n - vezi 2.12.15; p;i. de - reziexplicitnrile la lormula.l.2.ll.l-1

dislrnla de la vararga consider:rtii1r nijlocul lungirnii nnigaziei.Inl; sarcinap dublu iund delerminal.:r aslfel: qr pent nagaziile inc&ca1.e nirfuri grele corrorm 4.2.7.2; pentru nlaeaziile goale p :9,81d+31,3, lkN/rnr];

B, -

\e?.i 4.2.7 .2t

Partea A-Il 1)imensirnilc gofrelor l.ebuie rslfel


'' lL{ , Lil r : , t " ,rl r" I,R .i ---: t" ,l ,rr i . l,el F i l

Corp

201

]) r olil t r apez o i d a l s .ru o rrd u l i t d c l ft 2 .12.11 !i r c s pec t i\ 2. 12.1 5 s i r s e rn e n l i n a r. Gri i s i rn cr rrbl c Ir r \ r li c . i p u l i n e s rl a c u 1 0 n L n r. iuo d u l trl .l c .rz i s l e n l a ri sofl nrD i i 'r . 2. 8. 9 tr : r ns lc |s ale: r m o D tN n ti Ii . s i { o l re l (J f p ffe l i l or vr li . el pulin eg a l c u :

(lapetelc gofrclor leflicale alc perelilor transvcrsaii se vor' putea prinde de d blu lur,'cu ir orLrl rnr,i ,h*.un,,, prori rripe/oidal, dispnst.llns\'ersal navn ti ..llcituitdintr-o pe p.rte orizontalnsi doun inclinate. sprijinite pe Grosimea tablci cLesonului trapez.;dxl se \N detuirnrinl confornitatc cu (cfrrin lfle penlfr! inv.:lisullan.ut.ilorlrt.rale dc grrni' Ia ti !r fi (lcl putin egali c aeca ccrut,'i 1.2.8.2 peDtru lsieurrrex moduhrlui de rzistenli in scrtiuneNc.rfesfondcnl:i peretelui inclin:rt n a l!nculni lntcral de h gurni. crosimea tablei orizontale va li cel Ilitin cqaln cr gfosirncatablei perctelui gofrct .al.e se giistie dcasupr:rchesonulrj, iar liLlimer 1rcbuic sii fn ceal:L cll ill,r]timca pmfiluhri go, Irei. lD interior, .hcsorul trapezoidalse vx iruri (u .liefraslncsa cidre djspuse pln in rrulosrlurjj loDgiludinIle intidie a dublului lund. llodrlul dc rczistenlaal sctiuniitrNnsversale a djafragmei sau cadruluiin oricetoc va fi cel putin cgal cu acela indicat la .1.2.10..1 penLruFeretelc ir hr.l .I ,an. rrilor latcralf din L,reptt c n,