Sunteți pe pagina 1din 52

A.n,ex.a la erdinul MTCT Dr ..

,6J9 din 23, octombrie2003NO'RMATIV

PENTRU D'ETERMINAREA PRIN DEFL·ECTO'GRAFIE st DEFLECT"OMETRlE· A C:APACIT ATII P'ORTANTE .A DRUMURILOR CU

,

STRUCTURI RUTIERE SUPLE$I SEMIRIGIDE CU DEFLECTOGRAFUL LACROIX ~I D'E·FLECTOMETRUL CU PARGHIE TIP B,ENKE,LMAN· .

Indicatlvs CD 3l-2002

Elaborator: s .. e. CONSJLIER CONSTRUCT S.R.L.

20 BU~ElIN lElrlNtC RUlII:R onUl'IIIlI. nr, 2, ~~b('!Jorie 2004

,CUPRINS

C'AP- '1-'[-0' ,I 'UL- 'I Prevederi 'IJ'Q1l'IIIe' 'r"~~I"'. ·"4.-

_" "_"_!' ~ '.' _. ~ ,'.>' , I. r iI"" yl, lW"'-"~" IIJ e~"~I.U ... ' ,(",W,',"", "'iIi"'~'~'fi.J.'~ ,.;iiI,.. ...... "'tt-"'.,!'~ ~ ~II'!J+ ~.,"'. 'litti!litl''''~'"! •• ~I!.! ~+! F"'r~~'!~ "'! .-' ,

Sectiuneal Obiect, SCOp' $j domeniu de apljcare ,., , .. , 24

Sectiunea a 2-.3 Definitii, notatii ~ii terminologic, ", 26 i.

'S:, .~.f~" ~:I ne a,' a "II' - o::J ,R·· •• cferi c te ,t, - 1';'11' ice ""'6

. eCt.~,I,'U'~" _, u,,· II rl..H . e~,~~ t:;' " " , _ " ~ •..•

I~ ,

CAP'['TOLUL II. Tehnici de m.,istu"ar,e' u capacitatii portarue a stmcturilor

rutiere suple si semirigide ,., ,' , , ,., " .. 21

'CAPIT'O'LUL ni. Modul de stabilire a sectoarelor de masurare ., , , 28

CAPlTOLUL V,. Mcdu] de interpretare a rczultatelor masuriitor-lor de ell pacitate portanta a drumnriior cu structuri rutiere suple

•• .. :,.1; 1;""

SI s·eI11~rlg'~I,.1.e- .. , _ , _ .. -,. .. , __ _., , -.)

'CAP'IT'OLUL VI. Modul de efectuare ll. masuratorilor de capacitate portantii cu deflectomctrul ell pfirghic tip Bcnkcimnn si dl.!'

~reh.lC[a.re a datdor obtinutc ._ , _." " 3~

~ ,

Seetiunea ~ Pnnciniul mctodei _ . __ _._ __ , Jg

~ y

Sectiunca a 2-,~ Aparatura 39

Sectiunea a 3-a Vchicul de masurare ., , , _"" 41

Sectiunea a 4-.a Echina de lucru , " 4]

ii' r

Seetiunea a 5-,11 Etalonarca aparaturii 4~

Sectiunea a 6~a. Pregatirea vehicuh .. rlui de Inil~urarc , , 4]

Sectiunea a 7~a Efectuarea tnas.ur:£irii , -iJ,

Sectiunea a 8-a Prelucrarea manuala a rczultutvlor lunsur:uikrr cu

,ct' e flectorn etn ~II' 'C"L', 'p·2i'~U~l. ~1' et in Benk "-j1'1""111 'I h

.•....... 'l jt,.J.~ ILL·., l'I~C'l"''''''lJ' .._,~ .._.~,I.U ..••••• , _ " _ •• _, ,.--"'!I:l

Sectiunea a 9-a Prelucrarea autornata a masurator] lor cu dcllcctometml

.

'eu pitr.ghie tip Benkelman , , " __ , 5(1

CAP I TO:l,.,U It.; V I I .. Modul de efectuare a masurat, irilor Ide capac ita 1..:" ~'!t)fl.amr:l

cu deflectometrul Lacroix ~i de prclucrarc a dutclor obtinuic 50

Seetiunea ~ Principiulmctodci ".,", , ,., 50

8ULEHN rEMNle RUBER 211 0111.11 III fl:r 2. !.~brll0rliJ ?OO,j

Sectiunea a 2,~aAparafu.ra ,." , ,., .. , ,." ,., ", ,., , 50

Sectiunea a 3-81 Echipa de lucru , , , .5 L

Sectiunea a 4-,a Pregatirea. vehiculului de masurare 5 E

Sectiunea 3! 5-a Cahbrarea aparaturii " .. , "." , , 5]

Secjiunea a 6-a Efectuarea rnasurarl i _.' , , " , , " ' .52

Seeti unea a 7 -a Prelucrarea rezul tatelor masuratorilor ell deflectograful

'Lacroix: " ,,, ,.,." .. "",, " ., ",." ,,+ ;, 53

CAPI,TOLUL VIII. Masuri de protectia muncii , " ,.'" , 53

,

ANEXA I Stabilirea corelatiei dinere deplasarea pe verticals a varfului de contact al deflecrometrului cu parghie si citirea pe mierocom-

parator ' ., ' , ' '., '.' ' ' .. ' '."" '".' .. ,.,." S5 .

ANEXA 2 Formularl privind inregi strare a pe teren a masurarilorcu defleeto-

metrulcu parghie tip Benkelman .. ,; , '., , 57

F ormular 2 privindprelucrarea masuratorilor eu deflectometrul

cu p,arghie tip Benkelman , .,., , ,." , ++, ' "., "., "., •• , 5,8

AN!EXA .3 Repartizarca tipuri lor climatice, .. , '.'. ,. '.' .. , .. ,', ", _ , .. ' , 59

ANEXA 4 Instructiuni de functionare a deflectografului Lacroix t.; •• , ••• 60

Cap.itoiul1.. Descrierea deflectografului ,., ,." ,,, .. ' ,. 60

Sectiunea 1. Parghia de rnasurare (ANEXA4 fbto4) , .. 60

Sectiuwea a Z:«. Cutin demssurare I( ANEXA 4 foto 4) , ,60

Sectiunea a 3-a. Sistemul de comanda a directiei , 61

Sectiunea a 4-a. Sasiul de ghidaj (ANEXA 4 foto 4) , 61

Sectiunea a 5~Q'. Sistern de tractiune prin cablu (ANEXA 4

foto 6) '. , ' ,,',. ",'" "" ,.,,"', ' .'.'. 61

Sectiunea a 6~,a .. Inregistrare.a electronics a masuratorilor

(,ANEX:A 4 foto 7) , .. ' , ' , , .' ,. ","'" , ,. ' , , "' 61

Cap';,t,olul2. Calibrarea ~i etalonarea deflectografului 62

Capito/,uI3. Opcratii de masurare a dcflexiunilor , , ,'" !62

Capiiolu 14 .. Termmarea rnasurafllor ". 63

ANEXA, 5 Metoda de dirnensionare a ranforsarilor ell streturi biturninoase

a structurilor rutiere suple , "" .. , " , " .. ", .. 66

Cap:ito'[ull.P'reveded generale , , " " 66

Sectiunea 1.. Domeniu de aplicare , ",., 66

Capitolu,' 2 .. Conditii tebnice , ." .. , L •• '. 66

Sec tiun eo. J. Alcatui rea straturilcr de ranforsare " 66

Sectiunea a 2-0. Elementelegeometriee ale straturilcr de

BULETIN T1E:HNIC Rl1I1I!ER 2'2

anul Ut nr; 2, ~ebtuorie 2004

ranforsare .".'"'' ", .. ,.". '".".".,," .' " .. "" ' .. ". '., ' .. ,'"." "" '.,.". ,.".' .. ,,,.,, ".,. ;,." .67

Capitol:uI3 .. Principii de dimensionare .".,. ".,." .. ,., , ,., ,., ,., .. 67

Cap,il():luI4~ Ilnpartirlea. tronsonului de drum in zone omogene ,. 68

Capit()luI5~ Calculul deflexiunii caracteristice '., " "" .. !6,8

Capitolul o. Stabilirea trafic ului de calcul ~i a deflexiunii

admisibile ".' ,,_ "' " "",. " , _.". ,., ~ "" ,., n " " 69

Capitolu! 7. Ca lculu] gros.imi i necesare a, straturilor de

ran forsare '. , .. ;, ;""' .. ,.' . '" "'," ." " .. , , .. ;; ; ; ." , ;. ' - " ", ' - , , 70

Capito/'zd 8,. Verificarea la inghet-dezghej ;) structurii rntiere

rafl1 forsate ' ". """ ' , .". '.' ,._""""., .. , , ,., ' - -.' "., " ;'"'' ." " ". ,. , .. - -." ,.,. '11

SUlHIN lEHNIC RUjlE~ 23: 'Oh...,1 ~It nf_ 2febrvcde 1004

I NORJ\4ATIV PENTRU DETERMINAREA PRIN DEFLECTOGRAFIE $) nEFLECTOMETRIE A eAPACITATII PORTANTE A DRUMUR_lL,OR

en STRUCTURJ RUTIERE SUP'LE ~,I lndicativ: 'CD 31-2002

SE,MIRJGID!H CU ,DE!FLE'CTOGRAFUL

LACROIXSI DE,FLECTOMETRULCU

PARGH,IE TIP BE:NKELMAN

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Sectiunea 1

Obiect, S(;OP §i dome.niu de ap,licar,e

Art.l. Prezentul normativ se referala metodologia de determioare prin defleetografiesi deflectometrie a. capaeitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, precizand amt scopol acestor determiusri.modurik de efectuare a masurarilor ~~. deprelucrare a datelor obtinute.

Art2.- (1) Datele rezultate iln urmamasurarilor cu defleetografu] ~i deflectornetrul cu parghie, trebuie corelate in ceea ce priveste perioada maxima de stocare, cu prevederile instructiunilor CD 155.

(2) in cazul llllihza'rii acestor date la calculul grosimii stratnrilor de ranforsare, perioada de stocare va fi maximum:

- 18 luni In cazul strazilor (daca parametrii deexploatareai strazilo: s-au pastrat constant] in aceasta perioada de stocare), autostrazilor ~,: drumurilor europene,

- 24 deIuni incazul celorlalte categorii de drurnuri,

Art .. 3. Prezentul normativ este elaborat in vederea efeetuarii masurariloi de deforrnabilirate cu deflectograful Lacroix ~i ·deflectometrul cu parghi: tip Benkelman sia inrerprctarii rezultatelor acestora,

Art.,4! .. - ( I) Dimensionarea straturilor biturninoase deranforsare pe hezr deflexiuniiadmisibile in functie de clasa de trafic, se face cu metoda d(

Aprobat de:

Elaborat de:MINISTRUI. T'RANSPORTURIL.OR, s.c .. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. CONSTRUCTULOR ,SI TURISMULUl

Cu Ordinn! Ill: 6}9 din 23.10. 200'3

24 BumiiN ifEHNIC RlJUER o!'1lulm, or. 2. teb:nllorie 200A

dimensionare indusa in prezentul normauv, P(' toate drumuri 1(' puhl ice cu structuri rutiere suple, pentru claselc de trafic rO/\RTE U~Olt ... GREltcu obl igativitatea verificarii laoboseala ..

(2) Pentru class de trafic FOARTE GREU sc utilizeaza aceastametoda de dimensionare doer pentru eva 1 uarea prelinunanr ;.1 necesitatilcr de ran fo rs are "

Art.S .. Determ IDn~.rile de capaciuucponu ntll. pr in (h;aC·l~logla fie ~ il deflectometrie, SrC: utilizeaza pentru:

a) deterrninarea starii tehnice a drum urilor, In con tormitote cu prevederile i nstrnctiunilor C D15 5:

.. ;.

b) verificarea capaciratii portante C1 struc turilor ru tie re execurate pre

drumuri noi pe baza deflexiunii admisibile in functie de clasa de trafic;

c), dimensi cuarea straturilor tic ranforsa re ,. 11 strue turi lor rut iere suplc. pentru clasele detrafic fOARTE US,OR. , .. 0 REU .. conform ruetodei de dimensionare d~11 Anexa 5. a prczcmului normativ. Pcntru clasa de trafi.cFOA RTE G RE U)! sc I.I.U ~ irz~az;l doa r p~n l ru t.':\ a i uarea prel iminarf a neces i tali lor de ran forsarc,

d) stabilirea solutiilor de ranforsarc conform .. Caialoaului de solutii

J., ik.-.

tip de ranforsaree sistemclor rutierc suple $1 semirigide pcntru

sarcina de 115 KN P(' osia simpl.i'l' ..

Art.6,.- (1)1 Defleetometria se poate uti I iza ~i pcntru:

a) controlul c.alita~ii lucrariior 10 timpul executiei in cazul drumurilor noi ~i de reabilitare a celor existente. conform .... Norrnativului privind executareamccanizata a terasamentclor de drumuri'r ind. CD [g2. STAS ~ 2253 si STAS 6400.

b) stabilirea capacitatjj portante .a drumurilor ncmodernizate. prin matHJrari en deflectometrul cu parghie.

(2) in acest cazrnasurarile cu deflcctomctrul cu p.:lrghie tip Benkelman se efeetneaza in scopulevidentierii sectoarclor (it' drum a cfu'o~· cupacirate portanhl. prezintavariatji sezouiere mari ~i pe care trebuie sa S(~ intcrvinii LU lucrari de colectare $1 evacuate rap ida. a apclor superficiale sau de imbunatatire a. dren~thi i ape lor snbterane.

,.

Arr .. 7. Deflectografia si deflectometria nu se uti I izeaza in cazulpavajelct de Diatra .

. Art.S .. Deflectografnl Lacroix se itnili'tC;l/j pC:lllnl. dcterminarea capat'i~.i.lli~ portante pe toate categoriile de drumuri publ ice.

Art .. 9,. Deflectometrul cu parghie ti P' Benkcl man S~ utihzcazil penrru determinarea capacitatii portante pe drumurile nationale secunduee, jude-lent:' ~i comunale.

BiUUETlN l'EHNlr( 'tUftiER 25 onul In, nr 2, 'Fe:Oofl.ffllrie· 200.J

Seetluneaa 2"';3 .Definitii, notatii §~i terminolegie

Al't.]O. Terminologia utilizata in prezentul normativ este conform SR 4032/1.

Art.t 1. Defl eetografia constituiemetoda de determinate acapaeitatii portante prin masurarea deflexiunilor cu ajutoruldeflectografelcr tip Lacroix ..

Af't.12. Deflectometria constituie metoda de determinate a. ca.pacita~ii portante prin masurarea de fl ex iunilor cu ajutoru 1 defleetometrelor ell parghi:re,

Secp.o nea a .3 .. a Referlnte tehnlee

a) S~R 1741) .. 2,0102, - Luerari de drumuri. imbrac,aminti'bituminoase cilindrate executate ~a cald, Conditii tehniee de calitate.

,

b) SR 7971}~.20nl - Lucrari de drum uri Straturi de haz.a dinmixturi

bituminoase clindrate executate In cald .. Conditii tehnice generale,

c) STAS 1243,-8:8 - Teren de fundare .. Clasificarea si identifiearea p.amanturUrQT.

d) STAS 13,38/1 ... 84 - Lucrari de drumuri, _ Mixmriasfalrice ~i imbm.c,aminti bituminoase executate la cald.Preprareamixrcrilor, pregatir-ea probelos ~i confectionarea epruvetelor.

e) STAS 1338/2, .. 8.7 - Lucrari dedrnmuri. Mixturi asfalticesi imbracaminti bituminoase executate la cald, Metod'e de determinare ~i incercare,

f) STAS 1913"5-85 - Teren de fundare .. Determinarea granulozitatii,

g) STAS 1913/4·~·86- Teren de fundare. Determinarea .~imitelor de

pi asticitate.

h),STAS 191311-82 - Teren de fundare. Dererminarea umiditetii. i] STAS 2'9!l4-84 - Lucrar. de drumuri.Terasarrrerrte ..

j} SR 403,2/l-2002 - L.ucrari. de drumuri.Terminologie.

k) STAS ,6410~84·~ Lucrari de drumutji, Straturi de brazil ~i de fundatie.

Conditii tehnice generals de cali tate. .

n SR 662-2102 - Luerari de drumuri. Agregate naturale de balastiers

pentru lucnlri de drurnuri .. Conditii tehnice de calitate, .

m) STAS 12,25,3,-84 - Lucrari de drumuri .. Stramri de forma. Conditii

tehnice generale de calitate, .

n] Normativ pentru.dimensionarea ranforsarilorcu strat din agregate naturale stabilizate cu liunti puzzolartici a struetnrjlor rutiere suple si semirigide indo CD ] 52-2002.

0) Instructiuni tehnice privirrd deterrninarea starH tehnice a drumurjlo: modeme, indo CD .!: 55-2000.

2'6BUIJET~N lEHNIC RUi'iER ·on.ullll, ~r: 2. febru,c!'ie 2004

p) Normativ privind cxecutarea mecanizara a terasamcntelor de drumuri, ind, CD 182-87.

q),Nonnativ pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment aile

stru , ..... tu rilor rutiere ri eide suple si sem . nriaid ,eo ""1,,11 ·P-O·.· 1? 11 ~2··0-'O'"

",~,,_.,~, .IJ ... · ." .. -,," '.,- il,b~U,., "'_,"'_~_ '_" __ "'J"~'~''':_;__,_, _,,~,.u,."" ,,' ~"""!II!!,-t ,.,.':_;. .. !,!,!,!!!,.,..

r] Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple ~i semirigide [metoda analitica), inctPD ~.77-2001.

s) Normativ pentru evaluarea starii de degradarc i,1 inlbr'~lcfltuintii pentru structuri rutiere suple si semirigide .. ind. ,AND 540-9:g.

t) Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice, ind .. 554-1002.

'CAPITOLU'L II 'TEHNICIDEMASURARE; j\ CAP.ACI1'A~rll

"

P"O'R'~rAN'TE .A, S,T'RU'Cl~URI,LO'R RU~rlE!RE

S'UPLE ~,I SEMIRIGID'E

Arf~13,~ Capacitatea portanta a structuri 10~" rutiere suple si sernirigide se. determinaprirs folosirea unortehnici diferite de masurare a ceracteristicilor de deformahilitare a complexului rutier, diferentiaac in ftmc~ie de nnnutorii factor]:

- components masuratf a deformatiei verticale (elastica SHU totald) a suprafete] complexului rutier sub solicitarca osiei din spate a vehiculului de masmare;

- durata de solicitare a. complexului rutier intimpul masurarii:

- autonomia dispozitivului de 11'ThfislIJUr·c n~~ft de vehiculul dc masurare.

Art. '14. Tehnica de masurure a capacita; i i portamc C'S te speci fic8 dispozitivului de masurare utilizat ;~i anume:

-- In cazul deflectometrelcr cuparghic tip 13l:Hkcln.lan durata de solicitare a complexului rutier in rimpul masurarii este de maximum 1 min .. fi~nd eorespunzatoare unei viteze de deplasare a vehiculului de rnasurure de max" 0,,5 km/h, Modul de efecruare .3. luasudirihn" si de prclucrare a datelor obtinute sunt datein capitolulti a I normati "U ~ u i .

+in cazul deflectografclor Lacroix. durutadc solll'it-arc; a complexulu: rutier intjnlpullniisurari~ este de ordinul suti,n i 101 de secunda, t~ind. l:t'!I"'~spt~nzatoare unei vitezc de deplasare a vchiculului th: Ul,f'tsuraJ'C" de 2" " "3 km. h.

Moduli de efectuare a rnasur{;irm~or sjde prclucrure u dntelorobiinute sunt date in capitolul 7al. normarivului.

BUllETIN TEHNIC RunER 27

Art.lS., Deflexiunile complexului rutier sunt cerespunzatoare solieitarii complexului rutier produsa de sarcina pe una din ro~ne duble din spate de 57~5 kN ale vehiculului etalon (cu sarcinape osia din spate de 1115 kN).

Art.t,6. in cazulmasurarilor efectuate in SCQPul evaluarii starH tehnice a drumurjlor publice cu structuri rutiere suple ~j semirigide ;~i in ce] a~ ranforsarii acestora.capacitatea portanta a sectorului de drum misurat vaf exprirnata, In mod unitar, indiferent de tehnica demasurare uti~izatii" (cenfart,

52 ~i an54) .

Art,l'. In cazul masurarilor efectuate in S'OOt'l. ul stabilirii cap- acitatii

r "

portante a drumurilornemodernizate ~i pentru ecntrolul caHHitii executiei

drumuluj, capacitatea portanta a seetorulul de drum raasurateste caracterizata de rezultarele prelucrsrii statistice a datelor masurate, corespunzatoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman ..

CA,PITO'LUL III

MODUL DE STABILIRE A SECTO,ARELOR DE, MASURARE,

Art.IS. MasurarHe pentru ranforsarea structurilor rutiere suple ~i semirigide se efecmeaza pe waUl lungi mea tronsonulni de drum pe care se efeetueaza proiectul de sporirea capacitatii portante,

Art.J9. Masurarile cu deflectometrulcu parghio tip Benkelman pentru determinarea sHi.rii tehnjce se efectueaza pe sectoare omogene demasurare, stabilite potrivit prevederilor instructiunilor CD155~i a normativului AND 540 ...

Art 2.0 .. Pentru evaluarea starii tehniee si ill eazul deflectografului Lacroix, masurarile se vor efeetua pe eel putin 1/3 din lungimea acestora,

Art.2l. Mia.surir~Le pentru determinarea starii tehnice a drumurilor se

vor efectua dupa cum urrneaza:

a) ])ncazul drumurilor 'ell doua benzi de circulatie pe ambele benzi;

b) in cazul drumurilor cu trei benzi de cireulatie, pe benzile laterale; C)I In cazul drumurilor cumimim patru benzi de eirculatie, pe benziie

laterale, iat pe benaile centrale, cand acestea sunt mai degradatc deceit cele laterale sau ciind structura rutiera este diferita de eea de pe beezileIaterale .

.Art.22. MasurariJe eu deflectometru ~ cu pa.rghie se efectueaza pe firele demasarare, situate Ia distants de cca 1,00 m demarginea paq:d carosabile.

28 BULETlN TEHMIC RLrnl;~:R . _ onuli HI .. rnr; 2, flebn,lor]e 2()0.1

Art.2,J, .. Pe fiecare fir demasurare, rn,fisurarru~e se efcctueaza in punete situate la distante legale astfel incfl.t pe un fit" de masurare sa fie ce~p1lJ:\~.tl 20 puncte demasurare.

A,rt.2,4., Prin fir de rnasu,rare se intelcge linin ilna.g.inar~l, care uneste punetele de masurare sub aceleasi pereehi de loti dubleale osiei din spate .~ vehieulului de masurare,

Art~25., Masuraril.c en deflectograful se efectueaza pe doua fue de masurare (sub ambele perechi de roti duble ale osiei din spate) asrfel 1nca,t fire~eh,a,teral,e de masursre sa fie; situate la distanta de cca.I.'oO ~,H demarginea paI1'H earosabile,

. ,Art.,26,~ tn vedereacentrolului calitatii cxccutiei aUlllstrrizihl']". drumunlcs noi, a amenajirii, .hlrgirii ~i reparari i p.r~ r~ ii c arosab i lc a drumurilo r ex istente, m.a.surarHe de capacitate ~}o11allt;] sc efectueaza pc sectoarc de drum la nivelu~ superior am teras . arnentului, inainte de executia stratului de forma, in caznl in care este prevazut in proiect, la nivelul patului drumului ~] la nh1elul strarurilor de fundatie si al stratuluj de baza dirt maaerjale granulare. In. vederea eontroluluicalitatii executiei autostrazilor masurarile de eap acitate portama

'I! .. ,t:"'"

se efeetueaza si la nivelu] terenului de fundare ul ramblee lor.

Arf .• 27. Masurarile se efectucazii in profiluri transversale .,unp!asatc' la distante cat maimici (max 20mn.)I. astfe] indlt sa redea imaainea c,at mai

, ... !Lr.

fidelii at variatiei capacitatii portante a drumului pe intreaga sa suprafata ...

putin tnainte deexecutia stratului imediat superior,

.Art.28. Se recnmanda rCa atunci cund existaconditii tehnice. masurarile

t ' .

sa se efectucze pc came 2. fire de masurarc (sub ambclc pcrcchi de roti duble

ale osici din spate) amplasatc pchcnzi longitudinalccu Hi~~ln!.:a de 4.0rn.

Art .. 29. In cazul drumurilor ell profi] uunsvcrsal mixt. rniisurarilc ~t' efectueaza pe partea in care drumul sc aflfl in dchlcu.

Art.30 •. Mas'Urar.~Jc ell de flectuarafu I sau 1\.,;1] deflccromcrrul eli ni1f'\.!hie se

~ t ~

efectueaza in perioadele in care complexul rutier lucreaza in celemai

defavorabile conditii hidrologiee si anume:

- primav81ra, imedist dupa dezghe] si p~l.nr~ ce1 nlU It I 5 zile dupa perioada ploilor deprirnavara (aprilie-maikinmor] informativ Hiod dupa c

BU~IE1\:N~t:HNIC RUf1r!ER. 29

.... m"~!.11 ",r" l~ht,..,r;F': mJd

perioada de mill, f 0 zile Gil valori pozitive medii zilnice ale tcmperarerii aerului :;.i nu mai mica. de +5°C;.

- toamna dupa UI} numar suficient de zile (a.proximativ[O-15 zile) de P ~oru care au condus [a crearea conditiilor hidrologice defavorabile, dar in,aiote de ing het,

_ f

Art:.31.Mi:surarne se pot efectua si in. a lte perioade decat cele mentionate

mai sus, rezultatelefiind numai ell caraeter informanv;

Art.3.2. Decizia si stabHlfea perioadei de masurare se face pe baza ueei analize tehnico .. ingineresti, prin analizarea factorilor 'care conduc la reahzarea conditiilor hidrologice defavorabile ale complexului rutier.

,Art.33·, Confirmarea conditijlor hidrologice defavorabile se recomanda a se efectua prin pre} evare de probe pentru detent} inarea umiditatii relative (exprimata prin raportul dintre umiditatea naturaJa. ~i lirnita superioara de plastieitate), mai ales pentru sectoarele si zonele unde sunt dubii In ceea ce priveste exisrenta conditiilor hidrologlce cele mal defavo,rabHe. ['n acest StOP intr-o zona caracterizata prin aceleasi cantitati de precipitatii (bazin hidrografle) se vor preleva.pe unul din sectoarele demasurare situat ell precadere 131 nivelul terenului sau in debleu,cateminim doua probe din pamantul de fundatie.

Art..34. Probele trebuiesc transportate in condrtii corespunzatoare pentru evitarea modificarii umiditatii {ambalate in folie de plastic) la laboratorul eel mai apropiat pentru determinarea operativa a. umiditatii relative. Laboretorului de specialitate i se va solicits efectuarea urmatoarelor determinari:

- umiditatea, conform STAS ~'913Jl,. iar in cazorile in care nu sunt eunoscute caracteristicile geotehniee din studiile anterioare;

- granulozitatea, conform STAS 191315

- lirmtele de plasticitate, conform. 8TAS 1913/4

.ArtJ5. Emiterea buletinului die analiza rnu trebuie :sa. depaseasca ,3 zile de la prelevarea probelor de parn:fint.

Art.36,. Pentru fiecare prnba se calculeaza umiditatea i,elativ3 ..

Art3'. in func~ile de compozitia granulometrica si limitele de plastieitate sc stabi lese tipulparnantului, conform. tabelului 1.

30 BUlrnN lEHNIC RlrnER Ol'!ollU, IW'. 2. l:ehr'1l.1orpe .2004

Tahelul I

Categ~ri'a p.aman .. trum

Clasif:k.area pi.min'uIi'Uul:" ST AS U,43, ~ 1.91gB

Nisip o/c:

Necoez~ve I' PI P2

Coezive

I

I

. P5

Nisip prHols. nisip I argiles,

Argiii3i pnUo,asfi .. 3rgli~ri .ni.s.ipo.lSii ., argiUi pmfoasn· nisipoesa ..

I)'nllf %

suh ~ \) Ii.:,cu $:luf5r;;'l I"mqluni sl.lbO.5mrn 10 ... 2.0 I("k CIJ fracriuni sub a,s Inn.

'0.509 <I .. ')·-lO

OAr;::. n .5 ::::.

U ... ' .. L'; {l.5.i15

05~.5 O.5~." ·().5~ !

0 .... 20 I 0 ... 30

u .... )O i )5 ... N)) :

0 ... .10

35 ..... 10:1

0 ... 70

P4 I,PmJ ni si.pos,pmf , argilos-nisipos,

! praf urgiJos.

JU ... U)l) 1 .0 _.. 70

0 ..... 501

I

,

. Art~3:8. Valoarea medie ari tmeuea a mn~d.itai[i i relati ve obt~ nlUII se cemparacu valoarea dintabelul 2 peutru acelas] tip de pfnndnl ~.~. acelasi rip de profi] transversal

Art.3"1'. Da:ca valoarea medic a tlm~dmH~1i'i relative l.)b,~inlIhI estc rnai mare decat valoarea minima prevazu[li fn tabelu] 2,. smbiliUi III ftU1C!ic de tipul climateric, tipulprofilului transversal (rambleu, nivelul terenuhti. pro fil rnixt. debleu) ~i tip'ul' p,a.fnantului, atunci OOJ'l1pl,cxul rutier lucrcaza in cele mai defavorabile conditii hidrologice.

,.

A.rt.40. in cazul p rofilu lui U',~I nsvcrsal tn LXl. rcuirnul h ]drn,hH!ll' al

.~ '"

terasamentului este dcterminat de urnicHtalca rchnivfi. a i1.finullllului de fundauc

din sapi~lturlL

I~ I

0.495 I' 0.570

(t416 0.:110

0"495 O . .5UO

O.t>~1 ~}jl::-5,

O.bOO

f,Vl[flN "H:'HNK r;VUER 31 (lrlul m. n~ ") h-i:-rI,1nri"iI' ~;)OO4

Art.41. in cazul 'in care buletinele de anali za eonfirma existeata unor conditii hidrojogjce defavorabile, masluarile de capacitate portanta pot incepe.

Art .. 42. Incaz contrar acestea se sisteaza, sau, ·in. eazul 'IDn care se efectueaza, rezultatele pot avea unearacter mformativ,

Art .. 4,3.. Valo.rUe minime al umiditatii relanve a. pamantL!Iui defundatie, sunt caracteristice regimului hidrologie celrnai defavorabil aleterasementului rutier;

Art.44. Regimol hideologic a~ sectoarelor de drum ,eu pamant de fundatie tip, PI (pietris cu nisip cu Ip< ]0 %) ~i tip P2 (pietris co. nisip ell IDp, ~10 .. 20%) este acelas; CUi eel al sectoarelor de drum imediatalaturate ell pim,alU de fundatie tip P'], (nisip prafos, nisip argiles), tip f'4 (praf nisipos, praf argilesnismpos)praf,praf argilns] ~i tip P5 (argila prafoas:a, argila nisipoasa~ argila lPrafoa!sa-nisipo.a:s.a, argila),

Art·A5,. Confirrnarea conditiilor hid.rologjce este obligatorie pentru toate unita·tHe de drumuri.

ArtA(i,. invederea stabiliri i c.apaci~,Eitii portante a drurnurilor nernodernizate masurarile CTU defleetometrul ell pa.rgh~es,e efectueaza tn perioadele in care complexul rutier lucreaza in cele mai defavorabile conditii hidrologice, conform art. 30.

Art.47. In vederea stabilirii sensibilitatii la variatii sezoniere a capacitatii portante a acestor drumuri, se efeetueaza mas urari CIll! detle{;tometrll!lcu parghie si in timpul verii saUl al toamnei, dupa .0 pedoada. de min, 30 zile hpsiti de precipitatii ..

Art48:.ln cazul m.aslllrirHor de capacitate portanta pe straarri bituminoase, temperaturamediea mixturii asfaltice nu trebuie sa fie sub +5°C ~i nu trebuie sa depa~,easca + 3 DOG,

Art.49 .. in cazul utiHzarH deflectografului Lacroix se pot efectua in mod exceptional masurari de' capacitate portanta. pan a Ia ternperaturi de +40°C,. pe sectoare de drum a caror suprafata favorizeaza functionarea corespunza.toare a. deflecrografului (tara zone exudate, rn.raeKces de bitam, etc.).

Art.SO. Se interzice efectuarea masurarrilo:r de capacitate portanta pe sectoare de drum in anul de realizare a tratamentelor biturnmoase (d.upa exeeutia acestora).

32 BLJlEiiN 'T1E:HNIC RUlilER gn1JIII\,. nr. 2, fe6ruorrie 200A·

CAPITOLULV

MO'DUL 'D'E INTERPRlE'TARE AREZU'LTATELORi MASURARILO'R DIi: ,CAPACITATE: PORTANTA ' A DRUMURJLOR CU STRUCTURI RU~rIERE, SUPLE, 51 S,E,MJRIGJDE

Art~51. Modu~ de interpretare a rezultatelor iuasurarHor dec:apacil3:tt portan.ta a drumurilor ell structuri rutiere suple si semirigideeste speeific domeniului de utilizare, conform artS si arL6.

Art.52. En vederea evaluarji slftrii~chnicc a drumurilor pubtice nroderne prevazute ell Imbracaminti bitumi Boase se utilizcaza valoareu deflcxiunii caracteristice eorespunzatcare tehnicii de masurare ell deflectomctrul ell pfirg,hie tip Benkelman, conform CD 155.,

Art.S). Utili zarea denexiunii caracterisrice pentru atribuirca ealificativului capacitatii portante in vcderca stabil i'ri~. stnri i tchnice a drumului, este conform instructiunilorindicuti v CD'~ 55.

. ,

Art.54. in vederea d imensi nn:iri i zrosi III i i s t raru ri ~ or de ranfo rsarea

..,_,,-

structurilor rutiere suple se util izeuza vnloarca dcflexiunii caractcristicc corespunzatoare tchnicii de m:asurarc eu llent~l'~{)grafill Lacroix. U liJ iZar(':i. deflexiuni i caracteristice pentru dimensionarea gros: m ii straturi lor de ranforsare :at struetusilornmere suple este conform Anexei 5 a prczeututu i normativ, in cazul ranforsarilor cu srrnturi bituminnase

Art~5S .. Indiferent de tehnicu de masurarc utilizats, valoarca dcflexiunii caraeteristice se culculcazf ell rdaria:

d-d 'le·

I , '.., •• !_::, I"" II J

C M.~O U ~\I

In care:

dMi,n- deflexinnea medic normals. corespunzatoarc tehnicii dc rnasurare utH~z.ata" in (LO I! mrn;

S~11 .~ abaterea medic pi1tnUicftllurnmhi, corL;SpUUZ[lHK:1TC t('hni(~~ d(' mssurnre lltjli7.ata, 7n 0.01 mm:

t .. - coef cient care deninde de m'l!~~'obahi l iUlh:~l an<lr1~il'i unor valori ale

n: ' .[' .] 1'·

deflexiuni imai mari dccatdeflcx iunea caracteristica .. , d,~ luunflnll ide valori ale dcflcxlunii (n] ~i de clasa tehnief a drunrului conform tabclului 3 ..

BULl: TIN i EHNIC RUlU:~ 33 (:'If'\,)\ m. i\f'] _ I~bfuar;e 2:()O.dI

Tabelul3,

V:a,lorile coefieientului t

'0::

$20 >20

v - I'V 1,11, ]U

2,09' 2,34

i.96 2,.20

Clua tebBi.d

2!,S%. 1,5%

1\,1"'1:.56. Valorile indicatorilor sratistici dM20 §] 820 suirt eorespunzatcare capacita.tU portante a complexului rutier in care acesta Iuereaze in cele mai defavorabile conditii hidrologice si sunt calculate conform tehnicilor de interpretare a rezultatelor masurarilor specifice fiecarui dispozitiv de

masurare cooform prevederilor cap, 6 si 7, ,".

Art.51. In cazul -utilizarH t,ehnicii de Inasur.ra.r€" a deflexiunilor CI1 defleetometrul cu p,3.rgbie tip Benkelman, valoaeea detlexiunii csracterisnce (de) specifice tehnicii demasurare cu deflectograful Lacroix, se obtine cu ajurorul :urmat,?srei,:

dL- =O,7sxds

'C . ,;:

~ •• ::- . - --,- io

In care.

,d L - deflexiunea caracteristica ,ciore.s:punzitoare tehnieii de 'maSUTare 'cu

~. ..

deflectograful Lacroix; in 01,01 mm;

d .. - deflexiunea caracteristica.coresp unzatoare tehnicii demasurare ell

~ .

dlefiectometIUl cu p§.rgbi~ tip Benkelman, in O"O~. mm ..

Arlt.5,:8. In vederea stabilirii capacHatji ponente si a sensibilita:trui [a variatiile sezoniere a acesteia, in cazul drurnurilor nemodernizate, cu imhraciimin~i provizorii (macadam sau pietrui re] se utilizeaza urmatorii indicatcri staristici eotespunzatori prelucrarii statistice a rezultatelor rnasurarilor efectuate cu deflectometrul ClJ.J pargbie tip Benkelman;'

• deflexiunea caracteristica (de), care se c~ku[eazi cu. rela~ia:

d. = dM + ~s, In 0',0 I mm .( 1 his)'

c _ a' - .

m care;

d . - deflexiunea medie '~I'Jl- .0· •• 0. '1 m irn

-M -_ .. ' __ ""'U -- I .. u ... , _.... ,. ,.

s ., abatereamedie patratica, in O,Olmm to - are aceeasi sernnificatie ca la art55.

Va 10 rile indicatcrilor statistici dM si S, sunt corespunzatoare ,capadtalii portante a complexului rutier, in care acesta lucreeza in eele mai defavorabile ccnditi] hidrologice, masurarjle fiind efecnrate IIi. perioadele sezoniere

341 8ULfJIN lEHNl,c.RUlIER

OIIllU! m - m 2 febrl.:lorie 2004

.... - - -r -

rnentionate la a.rt..33 .. In cazul drumurilor, nir~. suaturi bituminuase in rdcatuirea structuriirutiere, nu se face corectia de temperatura a deflexiunilor masurate:

.. deflexiuneamedie care caracterizeaza capacitatea portantf maxi m~i. (dMmin.) ill eomplexului rutienmasuratii in c:omdirutii:i bidrologice favorabile (In t.impu! verii saual toarunei dup£t 0 p1crioatiilj I ip,si,!.(l de p.n!'L:.ip,lta:tii de minimum .30 zile],

Art .. S,8,. - (1) Deflexiunea caracteristica este utilizata pentru stabilirea icaJific:ativului din punet de vedereal capacitatii ponante minime a SeCh)FU I ILl i! de drum nemodernizat conform tabelului 4.

Tabe bd4

Capacitatea port:a.lilta minima a. drumnrflor nemedern izatc'

I I

Calificathul dhl plIne'l devederea~ , cap.af~litii IW,rta.n.tt minim.e

P'entru 1111a!cadi"~lfiI,

h~ .•.

SilU u~I)!C3:J

sub 25<0

250 s e s 300

peste 3(J10

renrru piet.rniri di 11 bal.ast sa ~II -niatri spi;,'trla

.1:'" ~

P,enlru DI8CudUnI peUl'C.rat S~U:I protejat 1\;11:1. trab\l'lu:!.I1.'l!e bitun:limoase de 8'1I,IJnd'a1it pe b~\I.i'ls' .s~1U bl jJ'('a,j

SeC~Oi cu capacitate pottaJ.nta. sufici.end

r Sector eli capacitate pOft:B!lltii med.iocri

200..,,250

I Sedor ell capacitare portanta il1l:sufie~enti

(2.) Variatia sezoniers acapacitatii ponautc a Jrunn~luil\ell1't)lkrll~lal datorita modi ficarii umiditatii corpului drumului se stabi Ieste pe baza raportuiui diorre valoarea deflcxiunf medii determinate i"u perioada sezoniera cucond iti~ hidrologice defa vorabi le (dM) ~i c ea a deflex i u n i i medii d~h: rm ina.ta In perioada sezoniera ell condiui hidrologice Iavorabile ~d .. , min.), Valoareaacestui raporteste utilizata pentru :o:~ahih:rea cali li;t:aliytdui'di:n punc,( de vedere a~ seusibil iUlli i capacitau ~ pl~)nan~!l'~ a. drumului la. variatii SClt)11 iere. conform tabelului 5 ..

~BUlETI N TEHNlC RUTl ER

3·5

Tabelul5

Sensi biUt.atea Ia variatD sezoniere a capa.ciitatiiportante a drumurtlos nemudernfzate

I CaHlicathtul. din puncl de vedere al sensibUititi.i Is

.,

peste 5,0

Pemru

Pemru

Pentrumaca.dam. penetrat s~nl! protejat. eu trawne:nte bitumiinoase de :sllpral'alipe balast sau blocaj

Sectoare foarte senslbile (foarte rele)

pletndri din baIJastsau p,iatrii sparta

macadam sauMocaj

peste 4.!.o

peste 6,0

4,0 .... 6,0 I 3.5 ... 5,,0

3,0 ... 4,0

Seesoarecu sell sibil itate mijlocie (mijlocii)

Seetoare practic msensibile (foart:e bune)

2,5 ... 4,0 I 2,2 ... 3,.5: 1

seb 2.5 I sub 2.2

2.,0._.1,0

sub 2.0

(3} Examinareamodnlni de variatie in lungul drumului a valorii deflexiunii permite evidentierea unor valori singulare maxime (varfuri) sau a unor portiuni caracterizate prin valori marl ale deflexiunii, care indica anomalii locale de drenaj ..

Stabilirea soludilor optirne de rncdemizarcpeastfcl de sectoare impune efectuarea unor studii speciale (sondaje si analize de leborator).

Art.59., Interpretarea masurarilor cu deflectomenuleuparghie tip Benkelman efecmate in scopul eontrolului ,calita~ii executiei lucrarilor de. drumnri, se efectueaza prin examinarea modului de variatie la suprafata drumului a. valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (d) ~i a valorii coeficientului de variatie (Cv] calculat conform art98c).

a) interpretarea rezu ltatelor masurarslor se efectueazape sectoare de maximum 500m Iungime, eu conditia sa. fie caracterizate de acelesi tl p de pamant, aeelssimod de alcatuiresi aceeasi grosime a stratului de forma si a stratU~ui de fundatie §i de baziL

b) ~a ni velul terenului de fundare, [a ni velul superior al terasamentului cand nu este pliev!zut strat de forma sau 13 nivelul inferioral stratului de. forma, se considers realizata capacitatea portanta neeesara daca deflexiunea are valori mai mari decat cea admlsibila. in eel rnult 10'% din numarul punctelor de masurare. Valorile admisibile ale deflexiunii Ia nivelul tereaului de fundare, la nivelul superior al

36 IBUlEnN TEHNIC RUllE:R (:11111.1111111, nt; 2,freibrooI11(!1 2004

terasamenrului (f§ra stral de forma) sau In nivelul infcriorui stratului de fonna sunt i"n func~i'e de tipul p!finltlntu~ui. confcrm tabelului 6 ..

Ta.btlu.16

Va'lorile admisibileale deOexiunU .

V;a~o~n'\eaadmisibUi 11 .. ,

deftex:iuun. daoli11 1I!1,.,tn nllll

350

400

Argil,a .ni.sipoasi,. argi I.a. prifoasa.. M.gaa pra.foasa.ni s:i.poasa .•. argi Iii

450

c) hl nivelul superior HJ stratului de forul[' valourca a.thllisi.b~~~\! a deflexiunii este de 200, IJ,O I mrn, conform STASI:?:~ 5 3.

d) uniformitatea cxecutiei se considers sarisfscsroar« daca valoarea

~ ;t

coeficiemuh .. ii de variatie este sub 40(DKo· .e) la uivelul superior al stratalui de fundstie din balast valoarea admisibila a deflexiunii este In functie de ~rosirnea stratului de

- "" '_' ,." _, , - ,~, ,~

fundatie din balast ~i. demodul de alcatujreal stratului superior al terasamentelor, conferm tabelu lui 7.

t) la nivelul superior al stratului de Iunda] ic sau al stratului d" baza din rnateriale granulate se considera ca un ifonuitatea executiei esrc satisfscatoare daca valoarea coe ficicntu lui de variatieeste sub 35'0/0.

'. . - - . _. - - ._ '.J

g) verificareacalitatii terasamente lor ~ i a straturi lor de fundatiesi de ba.z2. dinmaterialegranulare conform STAS 2.'914. STAS ~. 2~53 ~i STAS 6400 se va face run corelatie cu masurarile cu dcflectometrul cupargbie.in puncte in care rezultatelc acestoru atestf valori scazute ale capacitatii portante.

--

_, ....... ~ ni~ iPiI" ~ ILr..LI"~ .i!"OIjiP'~ iD 'lM.A

SULET~N TEHNIC ~:UlIER

3:7

Tabel7

Va.orne deflex.iunii adm.isibUe lanivel supeelor .al stratutul de fundatie dinbalast

.

Gr,os~mea strah:d.ui de , fl'lndat.iJe din balast

II, tcm)

Str:atul superior 8J terasaDJ_A!utelo.r aleitule diD:

Tipulp.amintulni con'orm ST'AS 1243

Strst de :€ormi ,cun(o,rm

ST AS 1l.2253

Argili.

Arg;ili aisipoasi Argili. pri.foasii

P 'f- .• •

N'.L ,. . ~f' I ra : DIS.pas

. _ .ISJ.pprnOS p. ,'.' .r" ".

N" • ".~ - ,I . ra argllio.s

. lSlpa.rg.l es I" Fraf

1,0
15
I 20
I 25
30
3S
40
45 Ij
50 .I .85 323 31 I -41 1
UJI3 284 321 366
144- 252 290 325
1 29 226 26l 292
1 I 8 206 238 2166
109' 190 219 245
10.1 176 204 221
95 .165 190 213
89 156 179 201 NOTA; Balastul din stratul de funds.tie trebuie sa. illdepl1~easca cQnditiile de ;admlsibilita~e din SR 662 ~i STAS 640Ct

CAPITOL·:UL VI

MO'D'UL DE ,EFE'CTUARE AMA.suRARILOR DE CAPA.CITATE P!ORTANTA CU

A

D'EFLECTO!METRUL cu 'PARGHIE TIP

BENKEL.MAN. PRELU'CRAREA DATELOR 'OB·TINUTE

,.

Secdnnea 1

.,

Priocip.i u~ metod'ei

Art60. Semasoara fap} die un sistem de referinta deplasareape verticals a. suprafetei complexului rutier, deformat1i sub solicitarea rotilor duble ale osiei din spate a vehiculului de masurarc, dupa indeparteree acestuia (revenirea elastica a suprafetei complexuhri rutier), Parghia basculanta. componenta principala a deflcctometrului cu parghie, perrniee transmiserea deplassrii verticale a vsrfului de contactamplasat Intre roti~e duble, la.,ceHilaM capat al parghiei, unde aceastaeste citita CUI ajutorul unui microcomparator.

38 BUI£tIN TEHN1C RLmER ,otlu!1 !UI,nr: 2', ~nl(:lr11e200A

Aparatura

Art~',l. Aparatura pentru determinare cstC'a,h;5~u~tfi, din: a,) aparat propriu -zis (foro 1 si fig.L) alcatuit din:

Ii~oto I De:f1ectOlne{ru- V(~d',en:' dl,c ansamhlu

.':\.-1

6[1-1:3 I@

~ I~·

I \

; J I •

1 . d is pO~l it i, v reze mare 2. ~urub reghilflE:: spa~,e

),. supon microcompa rator it. opr] lor

5; micrecompaeator 6.. ax rot in; sup oft 2; I 7'.~urub n'cg~nr!c rU~fl

g" ax roritc ~llpml t] 9. pal PIlJh.Jf

10, pihghic suport 11. rigl~]su'p'un

I .:::" gnndft supou 13. surub de fi,(~u"t'

1 ,-4. sisl,l'm de a$alub~af(' g:ri,ndil

IBU1ETIN iEHNIC RUilER

39

.. grinda suport ( 12) confectionata dintr-un profil cu secnunea in forma de U.! eu .0 lungime de cca, 1 ;40 m prevszutala cap,a,wl posterior cu un picior- suport reglabil, iar Ia capatu~ anterior cu doua pHicute exterioare, prevazute cu dauB. orificii cu fl1et. in care suntmontate d!oua lliurublllri reglabile,

care formeazs axa de rota{.j,e a pargh i~,ei baseulante: .

• rigla suport (ll), cu dona pieioare reglabilepe care sesprijiina capatul anterior a]bratu1ui suport si care se solidarizeaza eu aeesta prm. intermed:iul :1} doua suruburi de presiune, plasete in orifieiile plievazutic;'mn ibr,atutl snport;

.. S1!JP()rt microeomparator (3), care se l:n~\lrubeaza ·in orificiile cufilet de pe talpa. bratului suport ~i pe care se monteazili dispozhivul de fixate a microcomparatorutui, eu sensibilitatea I/lOO mm cu. ajutorul uncr ~\lruburi de presiune;

'" p,arg'lilie basculanta (lO),confec~ionati dintr .. un pIIGfU en sectiunea in loooa de T, ell lungirnea talala de 2,40 m .. La unul din capete are o prelungire din o~el carbon indoita la 90(\ pentru a consdtui virfu1 de contact alaperemlui. Pe illima sectiunii T sunt trei puncte de sprijin, prin intermediul citoTa parghia bascelanta se po ate sprUin~ tn axe de rotatie. Aceste trei puncte de sprijin sunt amplasate astfe] indh raportul (r) dintre distants de la varful de coruaet la ax-a de rotat_ie ~i distanta de la axa de rotatie Ia acul microccmperozorului s~i poataavea valorile de I: 1,2:],,5:].

b) doua mieroeomparacoare CD sensibilitate de 1}100 mm;

c) palpator (fig. 9») in doua variame: cilindric :~i semidisc, dup'a natura stratului de rezemare ~i aoume:

• semidisc incazu I masurari lorpe "imbradiimin1i bituminoase;

.. cilindric In cazulmasurarilor pe straturi din balast sau piatr§: sparta, terasamente;

d) dispozitivul de etalonare -a deflectornetrului cu parghi,e fig. 2 este compus din:

1. microcQmparator

2. palpat:or

3. parghie oosctJlianta

4 .. suport micrecemparator

5. dispozithr traasmitere deflexiuni

6. surub simulare deflexiuni

7. ptaca sup:ort

.. placa suport(7) ell diametrul de 200 mm, pr,ev§zuta cu un erificiucu filet pe toata grosimes ei;

• surub simulate deflexiuni (6J. montat in. orificiul din placa suport care esteprevazuta la capatul supericrcu adancitura (In care S(: spl'~.jina \"arfu! de contact aJ deflectometruhf cu pargaie];

• suport.microcomparaier (4), solidarizat de p~,~lca suport; .. dispozitiv Iransmilere def1exiuni( j )

e) termometru ( 0-509'C jcu precizie de +0.50 c~ A, dom .

;j, J ~. '_', ~ ,

g) ciocan:

h) cutie de l~emn cu. capac, necesarapentru tansportul deflectometruhsi,

Sectfuneaa J ... a

"

Vehicul demasa rare

Art,. 62" .. Pentrc detenninarea capacitatii portante cu deflectoenctrulcu parghie este necesar un vehicul de n]:asun~re can! trebuic s:5.indepHneasca urrnatoarele eonditii:

• osie s.imp~a ell ro\i duble;

.' sarcina pe osia din spate6S .... 115k.N;

··p'fesiune:a de umflare a pneurilor diu spate sa fie egaU\ cu presiunea nomtal:8J (6,25 .. JJ,.75.a.t);

• pneurile pe osia din spate sa fie Ide aeelasi tip .• sa nu aiba grad avansat de lIzura sau sa nu prczinre diferente vizibile deuzura,

Se recomands utilizarea autocemioanclor sau autcbascnlantelor die marca R6135~ R81 J5$i R I 02 f 5,. CIlJ unnatoarele caracteristici:

i. sarcina pe osia din spate ,6135 R 8 t 35

P, kg 7000 7600

R 10215 lOOOO

"p,resiunea aerului in pneurile

din spate p, a.t 6~25 6,25 6~75

Se recomands utitizarea unu] vehicul de nlaSl.U3rc' cu sarcinape osia din spate del15kN sau ciu mai apropia,Hi de aceastavatoare

Sectiunea .3 4-:1;1 Echipa de ~tu .. ru

Art. 6,.3~ . Echipa de Iucru se compune din:

" tebnicien, eare efecrueaza ~i tn.regh"u·ci;,\z[\ citirea de pc cadrl1l1u\ microcompa rata ru lui deflectometruhu $1 n()~t'az~ dutcle suplimentare acestor masuratori;

.. operator, c:aremaniput'eaza defle·ctometrul; " sofcrul vehieulului die masurare,

Seetlun ea :0. SiII·a.

Etalonaeea apara·turii

Art, 64~ Etalonarea deflectcmetrului cu pargbie·consti in. stabiliree corelatiei intJ:'ie valoarea deplasadi 'ple verticala avarfului de contact a.l deflectomemilui si citirea pe· mi. crocomp arator; .

Arl .. 65. Operatia de etalonare se efeetueaza pentru fieeare raport dintre distants de bl v:arflld de contact la axe. de rotatie ~i distanPl de: la axa de rotatie la aculmiorocomparatorului.Ja ineeputul fieearei carnpanii de misl!lrar~ sau de cite ori au existat conditii care ax fi dUB la dereglarea fim.clionirii aparatului sau la lnlocu:irea mierocomperaternlui.

Art .. 6,6. Starea de functionarea rnierocomparatcrului .se veriflca an1l:la1 conform reglementarilor 1n vigoare. ,

Art, Ii? Efectuarea ,etalonadi implied urmatoareleoperatii:

a) deflectometrul asamblat conform ,art.73 se emplaseazape 0 suprafata plana ~i se asigura. funetionarea lui corespunzatoare conform art.28;

b) dispczitivu] de etalonare se :a~,e:azii La capam] parghiei basculante astfel incat v,arful de contactal acestnia sa. fleamplasat jn central surobului reglabil, in adancituraaccstuia, conform figurii nr, 2;

c) se fixeaza microcomparatorul die tijametalica crizontala a dispozitivul ui de etalonare ~i se regleaza;

d) se pun ambele microcomparatoare la 0;,

e) se roteste surubul reglabil i.n sens invers acelor de ceasornic astfel ca vantil de contact (palpatoruI) al :parghiei basculante, deplasandu-se, mlcrocomparatoru' dispozitivului de etalonare sa. indice 10 sutimi demilirnetru; Se citeste deplasarea transmisa la microcomparatorul deflectometrului .. Ata.t citirea pernicrocomparatorul dispozitivului de etalonare (deplasarea varfului de contact) t,nt si citirea la microcomparatorul deflectometrului se mscriu intr-untabcl, din Anexal;

t) se roteste surubul reg,labi~ in sens invers pentru aducerea lao zero a aculuimicrccomparatorului dispozitivului de etalcnare ... In cazul in careaculmicrocomparatoruluinu arevenit la zero, acests se regleaza manual la pozitia ,,;zero!!;

g) se repeta operatiile de Ia punctelee) si f)31st{el camicroeomparatorul dispozitiYU~ld de etalonare sa. indice deplaseri ale vidub.d de con .. tact de 20, 30, 40, 50, ... .200 sutimi de milimetru;

BULEUM UHNI.C IRiUi. IllER.

42:

h) se repeta operatiile deetalonare (pct,e ... g ) de l.rei ori.

Art, ,6,8. Intre deplasatea v,~rfi.du~ de 'contact al deflectometrului si deplasarea trans:misa la cela'~a,lt capat al parghiei baseulame, citirea pre mierocemparatcrul deflectometrului cu. parghie, exista 0 dependel1\.Eilliniari., Ecuatia dreptei de regresie se stabileste en ajutorul relariilor prevazute in

Anexa 1"

Sectlnnea a 6-a

. ,

Preg:itirea v,ehicululul demasurare

A,rt~6r9. Se incarc.il vehiculul de rnlisurare pentru realizarea sa:rcinh neeesare pe osia din spate, eonform 3r1.62. Se recomandautilizarea urmr elementemetalice sau din beton de ciment, a dj,ror~nasa, sa He cuuoseuts ~i caresa fadi parte din dotarea nnita,tii cara efectueazfi masursrile, ~ncar;catura se repartizeazs inmoduniform pe f ecare din rotile duble ale osiei din spate ..

. Art,.1'O .. Se verifies presiunea iu pneurile din spate. care nu trebuie :sa varieze cumaimult de O~5 at. falta de ceaprecizatala .arL62.

A.rt.71. Se cantare~,te osia din spate avehiculului de masurare (lP~kN).

Sectianea ~~ 7-a

,,!!i

E fectaa reUI1l1.a.s U ~~a r~i

Art. 72. Modul de stabilire a scctoarclor dcmfisumrc ~ru a punctelor in care se efectueaza lnrasun'irile esteconform Capitolulu] 3.

Ar'{. 73. De flecto metrul cu p',arg~lwe SI.! asambleaza in vedereaefeetuarii m,iisurarH verificandu-se suruburile de strangerc sicentrare in lung ~i transviers-a) ale p§rgh~eiba,s:culante fa,1,a de bratul suport, Sc rccomanda rca instalarea pa.rghiei 8.3. se faca in pozitia 2: 1. Moruarcapdrghici hasculnrnein pozitia

1:1 este necesara numai ~n cazul in care se facln~l~,llrari pc sistcrue rutiere Io.':U o capacitate portanta fonrte ridicata, care prczinta deforuurhilitari foarte scazute san cand sunt necesare nlaslLu~ar~ CILI prec izie foartemare. Montarea pa.rghie:i basculante IDIl pozuia 5: 1 este neccsara numai in cazul in care se n~( masllrari pe sectoare de drumuri cu deforll1.abdit.a~i~Oarte man la care cursa normala a acului microeomparatorului (I 0-1 [ mm) nu cste suficienta. Aceste ultirne dona cazuri sunt In.sa. foarte rare. momarca p;ilrgh i ci base u lante in pozitia 2.:1 satisfacaad in general necesi t~l! rulrt,:': curenrc.

Art~ '74. Se instaleaza vehiculul de masurarc cu una din rotile duble din spate deasuprapunctului in care urmeaza a sc face 11:1~SUlTan_'a.

Art..'S. Vehiculul se mentine pe punct prin t~.·~l.narre sau prin thlnrn mecan idi de nIlanat.

Ifl,UUETlNTEHNtC RUT:IE!.l, 43

{'i" .. 1 IU .,,' '} f"'h ..... nr;j~ '?OO.:ll

Art .. 7,6. Seintroduce varfuM de contact al deflectometrului loire pneurile roplor duble din spatele autovehicolului, astfel Ineat acesta s.a fie plasat 'in centrul suprafetei de contact dintre pneurisi ,sllpmfataimbracamin.rei ([biro 2).

FOIte :2

Po,zif:ia de lueru a d,eftect'!1),metrului

A.rt. 77 .In eazul in care se rae masuliri pe balast, PE'l pietruiri dezgradaate sau pe macadam insuficient.inclestat, vi~tfid de contact se aseaza pc suprafata drurnului prin intermediul palpatorului cilindric, anal in dotarea aparatului (Art. 6], pet c),

Art. 18 .. Se aseaza suportul anteriorin pozitia orizontalamanevrsnd cele doua suruburi regiabile in sensul cern! deadncerea bnlei de aer intre repe:f,e.

Art. 79 .. Se aduce partea posterioara a.pargbiei bascalente Incoraact ell aculmicrccomoaratornlui, astfel ca. distanta de la nivelultalpii pargbiei ~ascu:lante (pe care se sprijina microcomparatorul) [a nivelul opritorului, aflat [a dispozitivul de prindere almicroeomparatorului, sa fie sub I,Omm .. in cazul in care talpa. psrghiei basculante nu face contact cuacul microcomparatcrului, se face reglarea fie prim cele doua picioare reglabile ale suportului anterior, prin insurubarea lorcu l"nvartituri deamplimdine eg,ala. (pentru a nu deranja orizontalitatea suportului), fie prin piciorul suport de la.partea posterioar a bratulu:i SUPQrt., prin desurubarea ~ui,.astfe[i'ncat coada .piirghiei basculante sa se ridiee, :fic,and contact eu aculmicrocomparatorului si ajungand ~a distanta recomandata mai sus fa~.a de opritoru] dispozitivului de

BU[LEr~N TlEHNIC iRUT~IER

prindere 31 microcomparatorului, in cazul in care talpa parghiei basculante este blocats prin contactulcu opritorul d ispozi ~ ivu lu i de prindere SoC proeedeazf invers, de~1U.rubfind In mod t~ga~: picioarcle n:gh~b~l~ ale suponului anterior sauinsuru band piciorul posterior a I. bra !l~ l ui suport .. ast fe I inc itt coada mlpii pargbiei basoulante sa. coboare, 8IJilUlg,RIDld ~H distanta recomandata [;;uta de opritorul dispozitivului suportului anterior ~j SIC rectificf pozitia sa .. daca e necesar

Art 80. Sepun indicetoarele micrccomparatoruluila zero (01. Se inclearci~ sensibilitarearniscsrilor p.arghici basculante In jurul axe] de romlie~i sensibiliratea micrecornparaterului, prin 'c3t(~va lovituri usoare en (iege~~ul pe coada p!i:rgh~.e.i basculame, ill apropierca punc tu I HI de reazem ulacului bl. indepil1.area autovehiculului ..

Sensibilitatea este satisfacatoare si instalatia bine montara daca la aceste lovinrri indieatoarele micrccompasatoruluireacp oneaza prin osc ~Ja!iir:apide in jural lui to),

Daca aceste cscilatii suntlentesi urcoaie, trebuic "tct.·iflcatf~ al~ll stnin!oler,e',l

"!IJ LI! 0- _-

~Urublllui de presiune, care sufingc micrecomparatorul in dii~pozi~ivUil dt'

prindere, en §i strangerea suruburilor ,d.in axa de n)~.nti'G a I).irghi(:i basculante. Aeestea trebuie desurubate usor pa.n3 la ljmitala care .. faru. u dauna snaba.itr~.ti] instalatiei, permit rniscarea libera a pargbi'ei besculame $~ a acului microcomparaterului, in ca.rol in care osc: latiile indicatoarelor microcomparatorului stint dezordonate, 'ins'eamna ci suruburilementionatemai sus sunt prea slab stranse si ele trebuie verificate In aeest sens.

Verificarea sensib~liHitii aparatutu~~ a~u cum ;-:;.-aartl\al mai S\I.S. sc face 'I'm numei lnainte de Incepereaunei serii de n'l.[l~'OTfU'i .. ci ~,i lu ficcare masururc In parte, deoarece pot interveni dereglari in $trI~ngerea surubunlor chiar in timpul lucruJuLDupo. efectuarea verificarjlor de sensibilitutc, sc rcaduc indieatoatelemjcrocomparatoeuluj la zero.

Art.SI. Timpul total pentru stationarea vehiculului pe punctul de masurarenu trebuie sa depaseasca un minut .

. Art, S2~ Se tndep[uteaza autocaratcuul tie pe punct ~~ S~ fIK't' cirirea P'L~ microcomparator in momentul ill care axa rotilor duhlc SL~ a.lti. in treccrc la distants de 2,401 msi apoi In 0 d.istan~.i':i de eel pu~.in 5.00 Ill. dupu un minut de ta indep,artarea autovehiculului de pe punctul de masurare. [nd(·p~~narlei!. autovehicutuiui se face prin dcblocarea fl'anCl ~Jc In.1n~1 de pe Ioc ('U viteza L cit mai lin posibil pentru a au produce socuri ce ar putca cauzo deformatii sau deplasari suplirnentare. Daca In tirnpu! rnasurarii se produc perturbatii in Iuncrionerea aculuimicrocompurutorutwi dah.H'itf, lrL't:erli Ul\Ul vchiculpe cealaltf banda, rafala devdnt, etc .. sc rcpetft mfisurarca.

'BUlE1\N TE.HN\C RunER

45

Art. 83. Citirile pe microcomparator 131 rfistantele de 2AOm (C2,4) ~i de 5,.OOmn ,(CS,O) Sf noteaze de catre tehnician 'in formularul I privind inregistrarea pe teren a m asudirH or cu deflectornetrul cu p'argbj:e tip

Benkelman din Anexa 2;, -

Art. ,84. Dupa efectuareamasurarii, autocamienul se i[ls~a:teazi pe un nou puner de masurare ..

. Art9 85,. - (I). Pentrumursrea aparatului intre punetele de mas.urar!e, daca acestea snnt ap.ropmate ,~i operatorul se deplaseazs pe jos, .nu este necesara demontarea deflectometrului,

(2) Trebuie luate rosa unele precautii pentru a nu forta ie.gatu.ril,e dintre piese: apsraml va fit prins cumsna in acelasi timp de piarghi~r bascula:nta~i de b[atu~ suport, intre axa de rotatie simicrocomparator §i va fi transportal melltinandm-se parghia tn apropiera bratului suport, de!",anata deacul microcomparatorului :$i de opritorul dispozitivului de prindere, eu cealalta mana deflectometrul va fi apucat de parghia basculsnta. Pentru depl,as:iri ; mai lungi, caz in care operatoml va trebui sa urce tn autocamion, se v,a: demonta deflectometsul namai inc,ele aoua parti principals de.sficandu-Ie i dela axa de .rota·iie .. Pentru deplasari in alte sectoare sau pennu intcareerea [a baza., aparatura se va demonta in toatepertile compencnte ,i se va instala MIl entia sa.

Art. 8tl.. In cazul - drumurilor moderne cu tmbracam.inte: biarminoasa, concomitenr cumasuraree deflexiunilor complexnluirutier se mssoars temperatura straturilor dinmixtura as falti c.a. , Masurarea temperaturii se efectueaza la 'inceputul ~~i s fa.r~itu.l perioadei de m,a:suran~ incazul i·o care durata misunirilor este rnai mica de (11 ora.

In cazul unci durate mai mari de 0 ora, temperatura se mssoara ~~ pe parcursul masurari lor (lamij Ioeul sectorulni),

Art 87. Masurarea temperaturii se efectueaza prin introducereafnmixtura asfaltica a unuitermometru (ell scala OO'C-50°C)a.stfel,ca v:arful acesroia sa se afle fa 0 adancime ega-hi cu jumstate din grosimeatotala a stramrilor bituminoase, IDn acest scop se efectueaza cuaj utorul unui dom ogaura ~a adandmea dorita, 1n care seintroducetermometrul, protejat de razele solare ell urr capison de hartie, Citirea ternperaturii se face duplE! ce valoarea acesteia ramane constanta, Valorile temperaturit mixtueii asfaltice se noteaza ln formularull. din Anexa 2.

ArtOIS,S,., Pentru fiecare sector demasurare se completeaza formularul 1 cu urmaroarele date:

- tipul structuri i rutiere;

-- datamasurari i ~

A6

BU1EifliNTeHNI:C RUJIBR

- caracteristici le vehieulului de masurare : =tipelprefilului transversal ..

Sectlunea .9 8~,a

.

Prelacrarea man o.:al:oa. rezulta telormasu r:i rilor cu

d'eD,ec,lometru.1 c:uparghilc' tip Benkelman

Art. 8:9. Se trensforma citirile de pe cadranul microccmpararorulul (C 2,:4 ~i C 5,,0) in valori ale deflexiunilor le distantele de 2·AOn~ (d2.40) :~i 5,OOm (d5,()I) cu ajuton,d corelatiei srabilite confonnan.e-l ... 68.

Art, 90. See calculeaza valorile deflexiunilor corelute in functie de linia de influenta eu relatia;

1 ,

d = 2d!d~ - d:;,4' in OJ)'~ mm

Rezultatele setrec in. formularul 2 din Anexa 2.

Art .. 91 .. , In cazul in care sarcinaosiei din spate a vehiculului de rnasurere di fedi de sarci on vehiculu ~ui eta Ion. (lt5 kN) valori le deflexiu ni 1011' calculere conform art. '90), setransforma ill valori corespunzatoare vehieelului etalon co relaria:

(2)

di "=. 115d Ill,

1n O.O·~ nun

in care:

d. - valoarea deflexiunii corespunzatoare osiei din spate a vehiculului

II . .

etalon, in 0,0 lmm

P - sarcina pe 05i8 din spate a vehiculutui de masurarc, in kN.

Art, 9'2.- (I)' Rezultatele ~ua.surfi.rilor sunt prelucrate statistic l'~dcu]~l.n(tuse urmatoarcle:

a) deflexiuneo medic elm relaria:

I)

dBM = LdJn

i=i

in 0,01 nun

(4)

in care:

diu...!, - media aritmetica a valori 1.01" dctlexiunii .. in (to I mm

d. ~va]t)rile individuate aledeflexiunii calculate conform art, 90 si an. 9~

l -

n - numarul valorilor mdividuale luatein calcul.

(2) Valorile deflexiunilor irnp'~ icate in prelucrarea 81a.~isti.ca sun[ in nlnc~te de scopul mas:urarii si anume;

- in vederea evaluarii stariitchnice a drumurilor pubticc moderne. a ranforsarii acestora si -~n vederea stab ili ri i capue ]tii~ ~ 11 porta nte a drum uri 1 or

SUlfTliN TEHNIC RlmER47

ri'i"'u ..... 1 Ili'l] rnitr'" ? ,'~~:~ 11 iI'-'{f"~Ii-'; ?{'Iii'}d

nemodernizate, se prelucreaza rezultatele lnaSUf,atorilor pentrufiecare fir de masurare;

- in vederea ccntrolului calitati] exeeutiei drumurilor sau a ~argirimorpartH carosabile at drumurilor ex istente !. se preluereaza toate rezultatelemssuratorilor efectuate pe lntreaga larime a dru.mulu.l saua benzii de lirgire.,

b) sbaterea medie pattatka a i~,jrului de valori, cu relatia;

in O,Olmnl

(5)

n

~n care:

SIB - abatereamedie patrafic.a, in O.Olmm

dBNP dj ~i n au accleasi semnificatiica la art. 92 pet. a). c) coeficienrul de variatie, cu relatia:

Cv = mOOs/daM ~ 'in O,Ol'mm (6)

III care:

Cv - coeficientul de variatie, in %

SB $i daM ,..- au aeeleasi semnificatii ca lam .. 92 pet a) ~i art" 92 pet b). Art93. In cazul masurari [or efeetuare pe drumuri moderne cu

j"mbr-acaminti biruminoase, se esleuleaza valoarea deflexiunii medii normale ~j a abaterii medii patratic'e normale, corespunzatoare "f;IVp!cmtu.rii de 20°C

a stramrilor binrminoase, inmodul lin mator: -

a) valoarea deflexiunii mediinormale:

~ penrru struemri rutiere suple cu relatia:

d~UA20 = dOM + C (2.o-t), ]11 O,Olm.m (7)

in care:

dnM2() ~ deflexiunea rnedie nonnala" in O,Olmm dBM - deflexiunea medie, ealeulata cu relatia (4)

c= 1 - coeficientul de variali,e a deflexiuoii pentru variatia de roc at temperaturii, in 0.,01 rnmJ?C

t - temperaturamedie a straturilor biaaninoese in. perioada m:asu:ra.rii, In ·QC - pentru structuri rutiere semirigide cu relatia:

dor.nu= eft) x dBM (8)

in eare:

dBM2(1~i dBM - au aceleasi semnifieatii de laart, 93.

C(t)b t .,2-0,,0 l t - (actor de transformarea deflexiunii medii corespunzstoare temperaturii (t) 'in deflexiunea rnedie normala, stabilit In functie de temperatura rnedie in perioadamasurarii,

b) abatereamedie p.atr.a.tica normala:

SB:!O -- CV X. ~M2() ,

to O,Olmm

(9)

.d8 'BULEl'IN T£HN~C ~HnER OJ'lvlllll, nr. 2. Feo:numi,e 200-a

111 care:

8.B,20 - abatereamedie patratica cerespunzatoare tetnperaturiimedii de 20°C" in 0,01 mm

Cv :~i dlB.MJQI- au aceleasi semn i IiCMt~ i ca ~a. an .. , 92 'pet c) si 93 pet a), Art, 94a In eazul tncar,e masurarile de capac itateponanrd au fast 'efeetua~,e" in alte perioade sezoniere deCal ccle in care complexul rutier lucreaza in celemai defavorabile conditii hidrolozice, rezultatele se transforma in valori

- . . . . -_ . ... _. .. _... .,~ "Ii..,..' ._._ _. -,. . - - -'

corespunzstoare eonditiilor hidrologice cele uiai de favorabile 'CtL urmatoarele relatii:

In 0.0 [ 1l1J,1.1l

(10)

In O,Otn1m

in care:

dIUM1D- deflexiunea medie normals corcspunzatoase conditii lor hidrologice celemai defavorabile.jin 0,0 lmm.

C, ~' coeficientmediu ponderat de corectie in functie de tipul sistemului rutier, zona climatic;i in care este situat dmmulconform hartii din Anexa J, ~i tipul profilului transversal conform tabel 8.

SIH- abaterea rnedie patrati.ca corespunzjitoarecorrditiilor hidrologicc cole mai defavorabile; in O~Ol mm

dBM2fJ - deflexiunea medic nonnaHi Lot'!:·~;-Il)lU1zt1h)arn\~peri(la(kidl' miisurure.

I'n 0,0 Imm, conform art, 93 pet. a)

Cv - coeficientul de variatie ealculat conform an .. 9:2 pel. r ), in ~;o·

Art 95. (I) Rezultatclc masurarilorefcctua:e in aCCSlC pcriuade an caracter in fo rmati v.

. . ,

'T~p dhnater'k

LiO LW

I.SO I.IU

l.bt~ l.:O

I

HI

II

La uivclu.1

rutier

'p:n)tU .I:nix~

$Iupk:

Sem.irigide

.i.OO I .. I'U

r.: (11 L2n

t,a ~d\'f'I.t'Ill t("lr('EH~h!i. $.3U

de bleu, I)ronl uiiix.t

s,all debleu .. pronJl' rnix.t

1,)0 I.~O

tlULEilN TE.HN~C ,IliUTJiE.R

49

(2) lncazulmasurarHor de capacitate portanta efectuate pe drumurj moderne ell 'im.bracaminte bi tuminoasa, rezultatele m.,asurariior cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman SUfl.t transformatefn valori corespunzatoaretehnicii de masurare ell defleetograful LACRO'lX.

Seetlunea a 9-:0.

Preluerarea automati:a misuririlor eo d,eflieetornetrnl co p,arghi1f tip, Benkelman

Art. 9"" Rezultatele masurarilor de capacitate portanta efectuate cu deflectometrul en parghie tip Benkelman pot fi prelucrate au .• omat eu orice program de ealcul tabelar;

CAP'ITO'LUL VII

MODUL DE EF1E'CTU'ARE A MASuRARILOR DE CAP}\CIT~TiE P'ORTANTA CU DEFLECTOG.RA.F'U.L LAC'ROIX.

PRE·LUCRA,REA D~TELOR OB'TINUTE

Sectiunea I Prlaelplul metodel

Art. '')7. Sernssoara fat;§! de un sistem de referinta deplasarea pe v,erUca.li (deformatia verticals totala) a suprafetei complexului rutier deformata sub solicitarea vehiculului de mssurere pe care este montat eehipamentul de masurare, Grinde demasurare, prin intennediul celor doua brate - articulate, permire masurarea deflexiunilor concomitent sub sarcinile eelor douaratj duole ale esiei di n spate a vehicululuiaflat in deplasare, in profile aCale la distanra de 3,4 In. Deflexumile SUIlt inregistrate automat pe calcuieror;

Ap'aratur;a Art •. 98. Aparatnra utilizats este urmatoarea: a) deflectograf, akatuit din:

-vebicul

-" . - ---,

~ echipamentul d.e rnasnrare; - doua cutii demasurare;

- sistemul de comanda a direetiei;

50 .'BUtE1lNlliEHNIC RU111IE!R

1;111'11,.111 lit Inr .. 2, februCide 200.a

- sasiul de ghidaj';

- sistemul de tracriune prin cablu;

- coder de distanta, incorporat in. sistemul electronic;

- unitate pentru controlul, supravegherea functionsrii $1 inregistrarea

electronics a datelor:

b) dispozitiv de calibrare;

c] termometru (O~50°C) CUpn!CIZ~,e de ±O.5°C: d) ciocan ~,i dorn;

e)1 descrierea aparaturii se gasestc in instructiunile de funclionare a deftecrografului (Anexa 4).

Art, '9'!t Defleetograful este rnontat ~:U;" sasiul unui vehicul,

Art. 10~l. Sarcinape osia din spate este eea corespunzatoare vehiculJ~lI.l etalon si anume dellS kN,fiinda,slgurata, prin Iestarea benei cu blocuri de beton.

Art. lUI. Presiunea deumflare u pncurilor din spntc tte .. buie $.;1 fie de 8,Obar± 0,)5.

Seetlunea a .3-:a

'~

[!chip:a de, Iucru

Art, I 01. Echipa de lucru se compuae din:

a) doi operatori, care efeetueaza wale operatiile neccsare punerii lrl functiune a deflectoerufulei si asiaurarii unci hUH(' functiouari ;]

'!I ,6...... ~

acestuie pe totparcursul masurarilor, nO·lei.z~l dat,c;l(' suplimcnrarc

necesare masurarilor ~llnasoa.ra temperatura. supravegheaza buna functionare a. deflectcgrafului in, timpul lucrului;

b) eo fer, care conduce vehieulul in tirnpulmasurarjlor ell v~t'eza de aproximativ 3 km/h ~~. paJ.rtkip,a la calibraresi Ia punerea ~ln fimetiune a defleerografului.

Sectiunea :a 4-~, PregaUrea. vchiculu)jui! de ,[n9Sllnt.re

Art, mo.3., Se asigura sarcina de II 5 klxpc asia din spate. Se verifies

- I

presiunea in pneurjle din spate care trebuic $.a se situezetn inrervalul

8,0 bar ± O~5"

BULB~NliiEHNI:C RImlE.R. 5 .~

,."",,,1 III.... .) J..h" .... ~; .. , 'JI11iI'ld

Sectluneaa 5-3

'''!Ii

Ie alibrarea apareturll

Art .. IflJ4., Calibrarea deflectografului consta in stabilirea corelatiei dintre valoares deplasarii pe verticala a bratului de masurare ,a deflexiunii ~i semnalul inregistrat de programul de c.aJmbra::re:.

Art.U)5., Operatie de calibrate se efeetueaza conform instructiunilor de funetionare (Anexa 4, cap.2)pe teren inainte de i"n,ceperea.m!i,surarilor, de fiecare data, cand aparatul estetransportat Iaalt sector de mssurare sau eel putin 0 da.ta p'e ZII incazul masurarilor continui.

Art ... ~ 0,6,. Operatia de calibrare se efectueaza separat pentru fiecare brat de masurare,

Ar~A '~07,. Stases de functionare amicrocomnarstorului disoozitivului de

~ ,~ .~

calibrate se verifies annal

Seetiunea a 6 .. 1.

"

Efeetu ar,ealDasnr:a.rii

.Art. l08 .. ModuI de stabilire at sectoarelor demasurare este prezentat in Capitolul J.

A.rt..] D~J,. Masurarile de capacitate portanta cu defleetograful Lacroix se efectueaza numai pe drU111,ur1" modeme en structurirutiere suple ~i semirigide.

Art. tIl .. cEn eazul drumurilor pe care all fost executate tratamente bituminoase de suprafa~;a?masura.rH,e: nu se vor efeetua in anal-execuriei acestora,

o arentie deosebita se va aeorda moduluj de fUIlctionare a deflectografului in cazul masurarilorpe tratamente bituminoase cu. cribluramare ..

In cazul fn care textura suprafetei stratului de rulare nu asigura deplas n area lina,rnr:a. trepidatii, a parghiei de masurare, masurarile rIU VOir fiefectuate pe acest sector.

Art. 111 + In cazul drumuri lor a carer im.bracam.inte prezinia urmatoasele tipuri de defecri uni: gropi, crapsturi S31lJ suprafata partial exudata care ar putea influenta functionareacorespunzatoare a deflectografului, se rccomanda supravegherea alenta a pa];ogbi,ei de masurafe de cattle conducatorul vehieululuic care avertizeaza operatorul pentru operarea manuala a parghiei astfel es mo zona respective sa. nu fie efeetuaramasurarea ..

Art. Il2. Operatiile demasurare a deflexiunilor se efectueazs conform insrructiunilor de functionare ,a deflectografului (Anexa 4~ cap.J).

Art. 113. La inceputulmasurarii, pentru fiecare sector de masurare se definesc: denurnirea drumului, pozitie kilometrica de ~nceput at sectorului,

52

BUlET~NI TEHNIC RlfHER

banda de circulatie, data masurarii. prru i ntermcdiul programului de achizitionare a masurarilor ..

..

Art. I14. [n timpul lnisur:fuilor se efectueaza locali.z.:neageograficaa

. ' """",, "-

acestora in modul urmator: operatorujmarchcazf punctele de referin!3 care

intereseaza in interpretarea rezul tate lor: horne k ilome rice ~i heel ornetrice. podete, irnceputu! ~.~ smr~i!tlll podurilcncanalc de scurgerc, ere , pri'n apasarea butonului nevenimen te",

Art. 11 S ... Se masoadi temperatura straturi lor din rnixtura asfaltica. Masurarea temperaturii se efectu .. eazfila inceputul ~i sffir~it.ul operatiei de masurare a deflexiunilor in cazul in care durata rnilsnrilrilor pe sectorul respectiv de drum este mai m ki de. 0 ora,

Mn cazul ~fiIc~~re durata m.asur§ri~ordepfi.~e~k 0 od\. temperatura se lna$()llra ~i pre parcursul rn,asl.mirij (Ja mijlocu] sectorului til..:' masurare) pentru sectoare mai rnici die 5: km ~.i din oea in orapentru scctoare cu lungi mea maimarc de 5km.,

Art. lUi.. Deplasarea dcflectografului intre s~cluan::k de masurare se efectueaza in eouditiile prevdzurc in A:ncxa4, ('ap:"

Art. 117. Operatiile de manipulate a dent:'c~ngr~tfllilli Lacroix.jnrocmirea materialelor die intretinere, operati i ](' de rcglarc, opcraii ilc de supruveghere eJectronicii si de intretinere surUdalt in;\n('xa 4.

Sec tiune:a a 1-.;:~

Prelucmrea rezultatelor Ina.surarUor cu d,etlerlogra.ful Lacroix

Art, 11 :f-L Rczu ltatclcmiisunisi lor sunt sh ~rat(' In 11 sicrc tip .

Art, 11 '9. Acestea pOl fi vizual iZ,HC / pn:lucfatl: cu ajutorul programulu i de' calcul a~ deflectoeralului .

.....

Art, 12n.. In c,a.,d ru ~ sect ~ U II i i c II n .. 'Il11' S(' '1)11 1';1 ! (' ;! k ~!.,' "i.Cl' tori i! ~'!! h) l;l;.' 1\ n("

,. ... - - - - -- - .._ - "'" ~

care programul efectueaza calcule statist icc

Art, 121., Pentru prelucrarea rezuluuclor Ini'l.slIr.tlri lor. ~!,.: PI,YI (l~ h\:'l once programe care disonn de 0 pral.ret(~! hlrg.~~ de fUllqi 1 sl'lrislic...: ~i lH!.crpr('t~l.n ~r~l ticc,

CAPITOLlJl~ \;II.J MASURI D'EPROT'ECJ'rl .. \ xtuxcu

Art. 12::!,. La. masurari participii trci pcrsoauc lli n cure o p('!'~'l'ald cste num j ta responsabil care coordone azil ~I ;1:-:1 gur:i ~I rdi Ci.\T~';j ~ i I'c"S pc .. : t area I.nli.suri.lor de protect ilc a muncii,

L~Ul.El]N n:HNIC RLJTIER 53 u!\ul HI. nr, 2 .. Jebri.l'~rie 2004

Art. ] 23. Personalul care participa [a masurari va Ii instnnt asupra operati uni [or demanjpulare.manevrare.masurati, etc.

Art'. 124,. Instructajulpersonalulus se va efectuaIa ince,pundfi,ec.a:n::-i campanii ,demasurari.

Art. 125. Personal ul careparticipalamasureri va purta obligatoriu vesta de avertizare.

Art. 12,6. Vehieulul de masurarc va.f dotat ell tampa de semnalizare. Art .. 127. Pe spatele vebieulului de :masurare" v:a: fimontat un indicator nr, 70 din STAS 1848 (ooolire obligatorie spre.stanga).

Art. 128. Este interzisd deplasarea personsluiui aferent masurnrilor in

- -

afara benzii de circulatiepe care se fac masurarile ~i traversarea drumulni

rn,~a, asigurare prealabila, "

Art. 129. Se va interzice efeetuarea diverselor interventii care apartin in exelusivitete .m.a.surarilorin curbe (montarea ssu demontarea defleetometrului)

Art. 130.. Seacorda 00 atentie deosebita la manevrarea areutatifor p' entru

, .. . . . ,' .. '.=~ - " , ',t

incarcarea vehiculului de rnasurare, in cazul :masura,riJor CLIJ deflectometrul eu pargh['e.

Art., 131. Interventiile.reparajldle siremedierilepartilor eleetnce ~i electroniceale deflectografului Lacroix se fac numai de calI,€!: operatorul die pe deflectograf sau personalul de; specialieate electronica iinhibfJr.atoarele di ncadrul unititilol.r de drumuri,

ji" -

Art __ 132. Unitatile; detinatoare de defleetograf au calitatea ~i obligana

ca, in functie de Iconditiile concreteexistente in' unitatea e • respectfva, sa completeze aceste instuctiuni.

54 !BUIlFImNTfHNICR:IJflER (]1'iII.!li'IU, nr~2, ~blfuC!rie200~

ANKXA 1 S'TABILIRE.ACO'RELATII:I DINTRE OE·PLASAREA PE

~ .. , ~" ,.

VERTICALA-. A VARFULUIDE CONTACT .\L

DEF'LE,CTOMETRULVI C'UP'A.RGHI[ 51 CITIREA P'EMI,CROCO'MPARATOR

Art.l .. , Corelatie dintre deplasarea pe verticala a varfului de contact al defleetometrului cu pirgbie (d) si citirea pemierocomparatorul acesruia (C) este reprezentata de 0 dreaptf de" regresie a carei ecuatie este de forma:

d = A + Be (~")

'in care:

d .~ deflexiunea, lin iJ,Ollnrn

C ·~citirea pe mk:rocomps:ratorut denectometndui cupsrghie. -1[\ 01) trilltl Art. 2. Ecuatia dreptei de regresie se stabileste pe baza datelorobtinute

in urma opera.!i,ell de etalenare a. deflectometrului en parghie ~n care:

.y- deplasarea resla a varfuJui de contact aJ deflectometrulni cu p,~lrghi~. eititiipe microeomparatorul dispcaitivului de etalonare, in O',IO;~ tum:

x - deplasarea transmisa lacelalalt capatal deflectometrului cu parghie, citits pe rnicrccomparatorul acestuia, Tn 0.;0 .~ mm .

. Art~ 3". Pentru stsbilirea ecuatiei dreptei de regresie se pl~eaca de la relatia: .

. - -

y == y + aylx(x,- x)

(2)

1:'\1

' •. '-I .

~.

y ~-'-.--

n

(3)

~.=L.:"

n

t··n

n LXY-(Lx)(LY)

a. --~- ... - ... , .. ~- ,

. ylx- nL,x2 -tL,X)2

y si xau semnificatiile de Is Art 2~

n - numarul perechilor de valori x '$i y Art. 4 .. Se ealeuleaza: .

. ' _ DLXy-tLx)(LY)

at '. .~ ~~~~ .. ~.- . . .

x/y .~.,. 1\' ."

n L<x -_ {Lr x)~

_WUi.rnN lteHHiC RumER 55 (Jin!J~ m. in:!", 2 .. ~e 200:4.

r == ~aY/X . axly (7)

Coeficientul de icorela:tie r trebuie samba 0 valoare a:propi:am de 1" penkU iii. se considera linia de regresie ca o dre:apta.,

56

\.'\F"· . , .:.. .. ~ ... " _;\. ,..:

FORMULAR) PRIVINOiNR.EGISTRAREAPE TEREN A. t\lAsURA.RJLOR

.,...,

CU OEFLECTOMETRUL CU PARCHl£. TlPB£NKEL:VIA~

Dsra masunl.ri.i : ,.

Sector de drum Kill Km

Se·nsuli de circulatie"

Banda decirc:ula~ie**

Tipul structurii mtiere. ... Temperatura mixturii as faUic(~ ..... _ .

:2 '~a lRc,epuh.l!I perieadei de masurare" ....

2 fa. mijlccul perioadei de masurare. , .. ,

2 (a siar~hldperioadc1 de Inasurarc ....

Tipul, profiluhii transversal .. , .. Carscteristicile vebiculului de rniisurare :

- sarcina pe osia din spate .

- presiuaea in p.nellri. .....

Nt. co rent

,2;

I

I

I

I

2. Sensul de circulatie se noteazii cu:

,

t - sens crescator

2- sens descrescaror

** Banda de clreulatie se notcaza ttl t. 2 .. , J. -trl.;$p('ctandlH~c n1.nnerot~\rcu benzil or de circulajie de la dreapta In st il ngu falii de sensul ,: rescator a 1 drumulni.

C2.4 ~. ci~idle pe microcoulpar:,um' ~H disiantn th_' ~'.4m CS.O - ciririle pie microcomperator ~~i djsum~;~ de 5.0 m

BU~ET\N1"fHN~C RUHER. 57 anul ml, !'Ir. 2. :l-ebru(~r;i~ 200~

FORMULARl PRIVIND"RELUCRARE,A REZULTATELOR MAS:URATORILOR C'UDEFL,E,CTO'MET,RVL

If4l,

CU PARGHIE TIP BENKELMAN

Sector de drum Km .. , .. Km

Sens de eirculetie..«. "," .

Banda de cirr~HjAtj,e, .

I

I

Nr. ennui

"'.. II dls,q

1I:l0Ormm :U100ntnl

d lJlOOmm,

'Ill tl!100,mm,

dl I!

1I100,mm, I

I'

I

i -I

"

"

I

I

d2,.4 - valoarea deflexiuniila distanJ8L de 2Am secalcuieaza cu fbrmula

d ::: A" +8' ',e

. 2.~ , , . _C2,~

~

m care:

A - termenul liber at dreptei de regresie B- panta drr :"'Ite! de regresie

CJA: - citire V..., i~'"ti( .. rocomparatot h. d.lstanta de lAm" in O,Olmm

dH1- valoarea deflexiunii 1.3 distanla de 5.0m se calculeaza cu formola d =A+BC

HI5J)

'in care:

A. ~ termenul nber a~ dfepte~ de regresie 01 ~'panta dreptei de regresie

C5.1)1 - citire pe microcomparator 181 distanta de 5.0m" in o..(Hmm d - valoarea deflexiunii eoreetate in fanctie de Iinia de inftuenta

:t! - - J!

di - valoares deflex iunii eerespunzetoare vehicululu] etalon

d.2 - valoarea deflexiuuii corespunzatoare vehieulului etalon ridic,atila:

:1

patra:t

58 IBUtfflN TlEHNIC RUr!'i:R o!'!ul Ill, iOt. 2, :Jebil.!lorie200A!

_, ~-. --- ~ ,_. _.

59

omul III, nr 2, februo.rie 2C04

,ANEXA(,

INSTRVCrfUNJ DE FUNCT]ONARE A DEFLE'CTO'GRAFULVI LACROIX

, ,.'

CAPITOLUL 1

Descrterea deflectogra,fulai .' ..

Art.I, Defleerogreful Lacroix (Anexa -4 foto J) se compune dintr-un echipament demasurare (partea mecanica) montat pe un .a:Ultoca:mjon ~i un echipament electronic de comanda, achizitie §i prelucrare a. datelor ..

F'm,to3

Vedere de:ansam,bl;u lde-fiectogr:af

Seetlnnea 1Parghia d,em:isurare

Art.Z, P'arghia die mas,uraTe (Anexa -4 foto 4)leolose;~te drept pbm de reCefln~a pentrumasurarile de deflexiune ~i este confectionata din profile metalice,

I:n cutiile de masurare de: is capetele bratelor parghiei seafls traductorii ~i electromagnetii. Rulm'entii cu role ennice fac ca bratele demasurare sa se roteasca ell precizie,.flr~joc lateral, Sub c3tparul pargh iei ~1 al v8rfurilor b:ra.~lelor de masn.l",are ca ~i sub fiecare curie de rnasurare se ani taJpi confectionate din aliaj de tungsten calit ~i fonts. Rola de centrare din :fafa

,60.. . BUl.ETIN TEHNICR'U}lfR. onllA III, n;r, 2, lebrluad,e 2.004,

pirghjeiasiglJ.ra. aliniamentul centrului eica ~i smortizarea cfortului ee a:parc la tragerea echipamentalui de masurare spre inainte.

Foto4

P.i.r'ghi.a de'misurare + $.ashl de gbidaj

Cutla demasurare

Art.3 .. Tradeetorii ~i electromaguet i icons ti tui e partea cca In~ i importanta a eutiei de masurare [Anexa 4 foro 5), !vH~carea unghiularaa bratelor de masurare este transformatain miscare liniara cu ajutorul unui Ine~(U:1J.lSrn electrernagnetic- Miscarea liniara deplascaza tiju traductorului jndaetiv, Traductorul i nduetivunnsfonns rniscarcn tijcimtr-un scmnal electric proporfional, pc GHC iltronsmitc .. 1a unitatca de illr~g~::,lr~U('_ Suruburue dt: signranta Hmiteaza eursa tij.ei rraductori lor prevenind deteriorarea lor. Aceste suruburi rrebuie sa fie corect reglate, ,]I;tf~d traductorlipo~ f iremediabil deteriorati. Cutiilc de masurare sum etanseizate en ajuterul unur dispozitivc de etansare diferen\iale.

f~·ofO .5

Ceria demasurnre

'BU~ETlN TfHNIC RuneR. 6' OJrllvll1l. 'nr, 2, febrl.K'Irie· 200A

Seethmea a 3-a Sistemul de comanda a direcdei.

7' -

Art..4. Centrarea preci:si a p:arghiei dernasurare este indispensabila pentru funetionarea continua §i pentrucalitatea ID;asura,riior,. in speeialla curbe .. In aeest SICOP defleetograful este prevarut cu un sistem de comaoda a. directiei, proiectat in mod adecvat, Misearea longitudinala aarborelni direetiei este transfonnata 'in rniscare transversals co sjutorul unai dispezitiv ~i transmisa la sasiul de ghidaj 111 Corm,a de V.Acestl se misea in lungul unei sine de ghidare determinsnd astfel centrarea par-gbiei de masurue. Celie liou boltori deghidare din spate, ghideazs capatulpirgbieipe linia centruluisi ,actioueaza ca. un dispozitiv de :si.gumn~ dille a se rupecablul de tractiune al :sistemului de aetionsre.

Secfiuoeaa 4-a.

Sasiu] de g,bidaj

Art.S. Sasiul de: ghidaj (Anexa 4 fete 4) este legat 181 lantul transversal prin bo]tul de ghidare in urechea bridei deghidare, E) se mi~:ca in lungul sinei :Ivand o miscare circulars a carei raza corespunde co. raaamiscarii rotilorcamionului. ~asiul de gllidaj face capargbia de mas'urare si.segase.asca mereupe Iinia centrulni.

Sectiaoca a 5-&

Sistem. d.elractiune prln eablu (Anex,a4 {oto ,6)

Art.6. 'DUpI3 fiecare masurare p,arghia este trasainainte lapozitia initiali~ operatie realizata de un troliu amrenat de urn s~;S,b~m bieUi-m;an~vemi.

J'otJo, 6 Sistern de tra.cfhule

.BUl.B1N IEHN!C RLmII:.R

--

Q!'1UIIIH., nr;:2, februcrril!! 20014

Proeese de control sf supraveghere (Anexa 4 (01('0 7)

An.'? ~UnitateaPC ,monitofui ca sieelelalte mecanisme de ghidare ~.1 control ale deflectografului se aflaamplasatepe socluri individual e, in cabina vehiculului.

Se,ction.e:aa ,6,,8

I . '·'1 .~... 'W'. .... , ~

nregl:strare:aeeetroDlca. :8 masu r:ablrtlor

.An.:3.Datele m.isurate sunt preluate de calculator (Anexa 4 fot()11) prin intermediul unei intetfele ~i stocate in fisiere tip.

Foto7

U nit:at,e:a Pc: + sistemul deeentrel

CAP'IT'OLUL 2

'C'aUbr,are:a sletalonarea defleetografulul

Art.9. Se porneste motorul autocamionu lui

Seaetioneazabutoanele de ali meraare cu energie electrica ale un irati i de inreglstrafe §.i a calculatorului. Componcntcle electonice necesita un timp de 'inc;.alzire de circa zece minute pentru asigurarca 8tabiliUi~iit,ensiunii.ln acest timp se poate pregaU partea mecanica a echipementului de masurare.

A.rt.,(IQ'. Punerea pe punct a eehipamemuiui demasurare

~. se detensioneazacablul de tractiune de peroata tractoare dill fata

'R __ . . _.. .. .. .... , .. __ . -_. . .... '!I

aatocamionului (ANEX.A 4 foto 6);,

- se monteaza bieleta Is roam dubhi din spate dreapta (ANEXA 4 foro 8)~

- ae coboara bolturile de ghidare a cozii grinzii ~,i SIC lasa la so 1 dupa. ce a

lost desprinsa din dispozitivul de siguranta;

8Ulf.nN lE!HN~C RUnE!R 63

~ In:11 1"'lI :~' _~,., __ ~ .,.~ ...

- se lasa la sol bratele palpatoare dupa ce au fast scoase inelele de asigurare;

- se centreaza grinda in brida de pe lantul sistemului de ghidare, apoi ridicareagrinzii de 131 sol prin asezarea cutiilor de m:aslIrare pe calaje de lernn de 6cm,! grosime;

- se fixeaza boltul de direetiesub aripa stanga. fati.,

Fotro 8 Hie,leta

FO,lO 9 Di,spozU:i" de etakmare

.Art.I.I .. ~ Ech i pamentul demasurare 0(1 aUt po zitionat se ponte tree e I a. operatia de etalonare confonn manualului de utilizare a echipamentului, Art.12 .. Dupaterminarea etalonarii se indeparteaza calejele $~ se a:~,e;aza par.ghia~a sol.

A..rt.]3" Se tensioneaza ,cabh.1~" de tra,c~tiune~)e roata tractoare.

Se tree intr-un fisier toate datele de identificare necesare ula.surarHor (numarul dru mu lui, sensul de mers, banda de masurarc. sectiunea de drum" data efectuarii masurarilor etc .. ). Aceste operanun: odaM~. terminate se poate trece la efectuareamasurarilor,

CAPIT'OLUL 3

Operatli die masurare a deflexiunilor

Art~15,,,. Se aseaza carul deflectografului pe pozi~ja de lucru (pozitiemaxim

.. • II a, )

inamtea cam iuu,

Art.l6,. Se porneste calculatorul ~.~. SIl;':! lanseaza In executie programul die achizitionare a datelor .

. ,

'CAPIT'OL U'L ,4 Termfnarea masura ril 0 I'"

Art17 .. Dupa comanda de incetare a achizitiei de dale. se opreste autocamionul dupa inca doua deplasari ale griazii. lnchiderea calculatorului se face dup,a ce toate datele au fost salvatc .. Ridicarea eehipamcntului de masurare se face in ordine inversa ca [a pczitionarea lui 1a sol.

!lLJU1~N iEHNICR:1Ln1 fiR

65

ANEXA3 METODA DEOIMENSIONARE A RAl"F'ORSARILOR

en STRATum BI'TUMINOASE A S'TRUCTJURlLO,R RURIERE SUPLE

CAPITOLUL I PREVED'ERIGENERALE

Art.I, Prezenta metod! se refera la dimensionarea stralturilor bitumiaoase deranforsare ,jl:structuriJor ruriere suple pe bsza masurirllor de capaci,tat,eponanm.

Sectlanea 1 D'om,eniu de ap lie are:

Art.2. Dirnensionarea straturilor bitumjnoase de ranforsarepe baza rnisurariior de capacitate portanta se efectueaza petoate dremurile publiee cu structuri rutiere suple pentru clasele de trafic F!OARTE U~,OR .. ,.GREU", cu. obhg,ativitatea verifiearii la. oboseala.

Art.S, Aplicareametodei de dimensionare comporta mastl!:rari ale eapaeitatii portante a comphexulu~rut1er pe toata lungimea drumului pe:n.tro care se efectueaza proiectul de sporire a capacitatii portante ~i exarninarea modului de variatie l'n lunguldrumului, a deflexiunilor.

Art.4. .. Aplicarea prezentej metcde presupune deasemenea, ca au fost efectuate anterior studii care s:a pennwta obtinerea pentru tronscnul de drum care urmeaza sa fie ranforsat, urmarearele date implicate til dimensionarea straturilor de ranforsare :

=modal de a[catuire ;&1 streeturii rueiere ;,

- stares de degradare a imbr;acamintei biturninoase ;

CAPITOL,UL 2 C'O,ND'ITII TEHNICE

"

Seetiunea 1

Al'cituirea straturilor de raaforsare

Art..S. Straturile biruminoase sum flk,a.tuhe din:

-, lmbracarmnte biturninoasa conform. SR 174/1. executata in doua straturi

in cazu) in care renrorsarea structuri i rW,I'CJ(o impune realixarea unor srraturi bituminoase en grosime totals de eclmul: 13,0' em .

- strat de baza din nl~xtura .asfallic[1 C(}nfO~1:n SR 7970 ~I ~mbracanlin.le biruminoasa in doua. strsturi, incazul in care nmforsarca snueturii nnierc impune realizarea unor sttsturibinanincesc cugrosime totala. Inai mare de 13;Ocnl.

Sectlunea a 2-a

"

Elem,ente'l'e 'geometr'ice ale stl~aturUol' deranforsare

A:rt~6. Grosimea totals minima construcsiva a 1rnnhrac~.mintei biiuminoase esre de 8~O em.

Lucrariiela care grosimca necesara a straturilor biuaninoase de ranfersere estemaimica de 8,0 ern, fac parte din activitatca deintretinere aorumurilor publice sau a strazilor ~~o vor n tratate in conform itate ell prevederile ~,Normativuhli privind intretinerea ~i repararca drumurilor publice" ind AND 55,4.

• 0 0·0 • 0 • 0 o·~

Art..? ~ Grosimea straturi lor de ran forsarecstc cea prev azu t~l in proieci.

~

In Cazll~ In care grosimea totala maxima a suaturilor bitunnnoascdc ranfnn;arl'

depa~e§t'el:s.,:O em, iar eficienta tehnico-economicii nn jUSI[t~C[~ schnia de ranforsare cu inlbraca.minte din beton de ciment, scprevede solutia de refacere a. structuriirutiere,

.Art..8. Elementcle geometricc ale irnbrflC(uninti('i buumiuoase snnt con form SR l 741 l , iar ecole ale stratului de bal.:! ,,jin mixrur.' 'lsJa\li~·;-i .: .. mfotm SR 79'70.

CAPI'IO.L:UL 3 PRIN'CIP11 DI£ DIME.NSIONARE

Art. ')I. D imensionarea '" l rat uti 1 tHO hi turn i noase lh.~ ran I;' )r~.;J 1\.' 0;'; c haL~<11 ~1 pe criteriul deflex iun ii ar~Jml"'lhilc la supratata complcxuhu ruticr r~lnfor~ai_ as~ tel ind"il accsta sit pn'l~nh.: 0 stare ichn lea brltl,'~ sau corcspunzatoarc, pc \,~ pcrioada de perspectiva de ~ 0 ani. .

. Art.. 10,. Metoda de dimeus ionare ;J strut uri lo r de run Iorsnrc a 1'(' urmatoarele crape de calcul :

a) l~np'a'r~.ir("a sectoru lui de drum in zone 1,)m0g('n~ ~o(! in pu nctui d(' vederc a! capacitati i PG~anh':)r ~

b) caleulul dcflexiu ni i cur <.Ith:n ",,~i ... 'I,,: de, pcm ru fi ('(,I rc ;("n~~ !.)nK~~t:n:\ de drum conform arL5-1" .. 5·~.

c) stabilirea traficuhai de calculi $,1 a. deflexiunii admisibile ;;

d) ealeulul grosirnli necesare a straturilor bituminoase de ranforsare;

e) verifiearea comportarii Ia obose'8.li. a straturilor bituminoase de ranforsaree

- _' _ '_,

I) verificarea Ia inghet-dezghet a structurii retiere rsnforsate ..

'CAPI'TOL,UL 4 iMPARTlREA TRO'NS'Q'NULUIDED'RU.M

, .,..

IN .ZlO,NE OMOGENE

Art.II., 'Ironsonul de drum se imparte pie fiecare banda de circUllall'e in zone omogene din punct de vedere al capacitatijportante, fie prin utilizarea programului de calcul SECTOM~t{)nformNormativ AND' .5.50" fie manual.

at} tmpif1ire:am:anuali a. unui tronson de drum inzone omogene se face prin examinarea variatiei :in l.unguJ drumuhri a valorilor deflexiunilor ~,i deeuparea sectomlui ill zone caracterizate p'rin limite diferite de variatie at deflexiunilor ;.

b) existenta unorpornuni de drum sau .3 unor ~puncte de masurare caracterizate prin valori singulare maxime ale deflexiunilor indies fie: anomalii locale de drenaj, fie de€ecte localizsre ale cemplexulni rutier Un special ale grosimi. recluse ale structurii rutiere] .. in aceste cazuri se efectueaza srudii suplimenatre pentru stabilires ceuzelor reale ale aparitiei valorilor singalaremaximeale deflexinnilor si se adopta o masurai. de imburli'it:atir,e a. eapacitatii portante a. com.p 1 exului ru tier.

CAPITOLUL 5

'CALCUL ULDEFLEX.lUNII CARA'C'TE,R1S'TICE,

Art .. 12 .. Preluerarea deflexiunilormasurate se efectueaza pentru fiecare zona. omogenasj banda de ciiculati,e, conform prevederilor capirolelor 6)781 8 in funetie de dispozitivul de masurare utilizer ..

Art. i). Deflexiunea caracteristied implicata ill calculul grosimii straturilor bituminoase de ranforsare este ccrespunzstoare tehnicii de rnasurare cu deflectograful LACRO~X ..

in cazul masurariJor de capacitate portantil efectuate ell deflectometrul cu pirgbie tip, Benkelman, deflexiunea caracteristica se I rans fo rm a, in valori corespunzateare tehnicii demasurarecu deflectograful LACROIX, conform Art. 51 (normativ),

CAP'IT'O'LUL 6 STl\.BILlREA LTRAFICULUl DE CALCU1. ~I, A,' D'·~'·.E-JF,'L'E,·X"I--~U,.'~N!, I") AD,.' c,.M',,]-I·S. 'I'B-IL' ,E"

;~;_, •. '."._ . ," -'. , •• 1 ..... ,' '_-..i&.. '.' . "_.' .•...

Art.14. La dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare se in in considerarevolumul de trafic de calcul, definit drept nil mfi r de osii srandard 115 (ell sarcina, de ] 13 kN pe osia S,hllpHi) pc banda de circularie cea mai sohcitati, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum dur,~ runforsarc, eperioadd de perspeetivade ! 0 ani,

A.rt.15. Osia standard. de ~ 15kN (OSII)) prezinrs urmuroarele

caraeteristici :

- sercina pe roti Ie duble: ~ presiunea de contact:

.. _ nlza suprafetei (; ircul an~

echivalente de contact pneu-dnnu: {L i 71 '~n

Art. 1'0. - (l) Traficu] de calcul S~ stubiteste pebaza rczunatelor u ltimului recensamant genera ide eire uhrti e sa LI .a n nor st u ch ide tra fie spec i fiee proiectului respectiv, conform prevederilorprescriptiilor rehnice !eg:al.e III vigoare.

(2) Stabilirea trafieului de calcul pe baza structurii traficuluimediu zilnie annal in posturile de recenzare aferente sectorelui de drum cure urmeaza sa fie ranforsat.

(3) In cazul strazilor si in eel al drumunlor j udetene. counmale ~i v icmale, En situatia in care pe tronsooul de drum supus raeforsarii nu a ftml'lion~n niei un post de recenzare si l1U exi sla nici uu post de rece nzare. in vederea s~a bi lirii traficului de calculeste necesar s,a se efectueze un studiu de trafic.

(4) La stabilirea traficaiui de calcul se va lua in considerate in cadrul studiilor de trafic ~i posibi litatea de atragerc, ('0] urmure aimbunstanrii conditiilor' de circulatie, a unci parti din traficu] de pe drunmri le existcmein zona, precum ~i de pe alte :eat de comunicatie.

A,rt.t 7. Valoarea deflexiunii admisibile s,~ stabilcste in functie de volumul de trafic de calcul.conform tabelului 'I.

0;;7 ,:.:;: ·k·N .,

• 1". ~, ,I· '.

,'.) (l) ~ iV' n·l,

~ • _. I, U"n •

----_ . .......-.._.

BUlJEllN TEHNIC RUTIIER 69 ,!mull~l. [It 2. felblumie 2CCJ

Tabelull

Valorile de.Oexiunii adlDi,sibile Ii ale Icoeficientului, .k.

I

CLASADE TRA.FJC

Nc .m.B'.S: peo banda

I,

It (em,},

da.dm '11.0tmm

.FOARTE USOR

!I

15

U$OR

0,06 •. , ... 0.1 10

0.10.,.0,,30

0.3U .... I,OO

40

,50

10

65

60

f'QARTEGRIEU

1,00 ... 3,00

45

EXCEPTIONAL,

P'este 3 .• 00

90

CAPITOLUL7 ,C.ALCVLUL GROSIMIINECESAREA .STRATURILO'R DE RANF'ORS,ARE

Art 18. Grosimea straturilor bituminoase necesare ranforsarH (It)! se stabHe~te pentru fiecare zena omogena ~i banda de circulatie leu ajntorul relatiei:

t!i

h=k log!*d Id .

, ~. l!IUim

in care:

d't (O"Olmm) - deflexiunea caracteristica, d, (0,0 Imm - deflexiunea admisibila,

.a; .. m

k (cm:)- coeficient a earei valoare se stabUe§te ill funetie de clasa de

uafic a drumului care se ranforseaza

Art19.ln functie de clasa de trafic a. drumului cane se ranforseaza, valorile .~ui: k stint conform tabe!'u]ui 1 .

. Art.2:0. Varia\ia. tll lungul uoui tronson omogen de drum agrosimj] straturilor bimminoase de ranforsare se stabileste deproieetant, luandu-se in considerate urmatoarele :

• grosimeaminirna eonstructiva a $,tr:a.tului de rulare este de 8;0 em ~,

• in acelas] profi I transversal seadopta. valoareamaxima a grosimii straturilor de ranforsere caku.lata pentru cele doua benzj' demasurare (pe cele dOlla benzide cireulape) ;

.. lung;imea mill:ima pe cafe se adop,ta aeeeasi grosime a, stratului de ranforsare este in: functi,e de posibilitatUeutHajulul de asternere d:e aregJa grosimea a~tlernuta ;.

8UlE]IN TEHNIC RUTIEiR

70

• necesitatea reaXizi-rii unei phm,eital~ 'in prol':',l 'IQngltudinal al drumului, corespunzatoare, conform ""Insnructil.uliio r tehnice priv ind determ inarea planeita~B suprafetei drurnurilor eLI aiutorul analizorului de profil in lung APL 72"" ind. AND S63 ~i a ,,In:struc~~uni1or tehnice privind determinarea pla.neiUitii suprafetei drumenlor en ajutorul BUM P fN TEG RATO RUt U 1- nr indo AND 565.

Se precizeaza cii, valoarea grosimii straturi tor bituminoasc ue renlorsare . reprez,int:i o vatoare minima, care trebuie realizasain orice punct pe loam suprafata lungimii die drumpe care ,a fast adoptata.

Art~,21. in. eazul in earegscsimea straturilor de ranforsare rezultata din proiect are valorimari, se impuaeefectaarea unor investigatii suplirsentare si GUpa. eaz a unor studii spectate pentru elumnarea cauzelor care conduc la o capacitateportanta redusa a eomplexului rutier;

Art.22. •. Solutia de ranforsare cu straturi bituunnoasea srmcumtor rutieresuple i$i semirigide se va stabili ~i pe considerente economicc, iacomparatie

cu costa] altor S(J ,I uti i: de ranforsare ~i anume :

- ranforsare cu strst de baza din agregete naturale stabjhzate cnlianti puzzolanicr ~i stramri bitnminoase de ranfersare, conform nonl1ativtllui CD 152: ~. ranfersare ell beton de ciment, conform ncrmativului PDI2--i. Art.2l. Veri'ii'care'a comportarH Ja oboseals 0 stra;turi!or binuuinoase de ranforsare se efctueaza in conformitate ell prevedcrile "Normauvuuupentru d..irnen.siQnarea straturilor bituminoase de rautorsare a si:,~cm,dor ruticre suplc si semirigide (Metoda analitica), ind, AND 550.

Art;24. Verificarea eornportltrii la oboseala este obligatorie in cazul drumurHor cu traflc i:neaQ:rat in class de trafic GREU.

Art.25. in cazul 'in care valoarea indicelui de degradare prin oboseala este mai l'tllrca de 0 . .50. grosimea snaurrilor binuninoase de ranforsare poate f redusa, ell eonditia respectan ~ groslmii minime d.e \a art, b ~\7 .

'" L. ...,,_

CAPITOLUL 81 VERIFICAREA .. LA INGHETDEZGHETA ST'RU'CT'URII RUTIERERANFORSATE

Art,2'6. Structura runera fallforsal.a se veri n"u la aetiunea fenomcuului de inghet~dezghe~., in cORfontli:l,uecu prevederile STAS 170Q!l $i STAS l. il)9/~' ..

Art.2i. 0 al,en\ie d,eosebita se \laacordas.t!(:toardor pe care s-au prod.l!l~ degradari din 'inghekaezg.hel.

BU1ElIN TEHNK RUTr~R 7] or>U! tU, rtf. 2, febr'\J.Qne 2~