Sunteți pe pagina 1din 24

:--,

-, . ....,.~...., . ...,.~ ...........MINISTERUL TRANSPOR,TURILOR, CONSTRUCTIILOR

." : ... , ~I TIJRisNi"uiin · . .

-

~ ... ~.~~:::::~

.....

ORDINUL

nr. 197

din 15 februarie 2005

pentru aprobarea reglernentarii tehnice "NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA STRATURILOR ~ 1JEBAZA bIN.BETONDE CIMENTALE,' STRUCTUIULOR RtrrIERE"

, ",' ... ; .

Indicatix P 111-2004

r' ,c, •• .' • •

In conformitate cu prevederile art. 38 alin, 2 din Legea nr; 10/1995, privind calitatea In constructii, ell modificarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 2 pet. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.412l2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, eu rnodificarile si cornpletarile

~~re ...

. _ " :" \ ~ : ;' ':. ' -: _ . , . ; i _. .

avand In vedere Procesul-verbal de avizare nr, 102 din 30 aprilie 2004 al

Cornitetului Tehnic de Specialitate - CTS 9 si Procesul-verbal de avizare nr.19din 4 iunie 2004 at Comitetului tehnic de eoordonare generala, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ernite urmatorul

ORDIN:

Art. t. Se aproba reglementarea tehnica "NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA STRATURILOR DE BAZA DIN BETON DE CIMENT ALE STRUCTURILOR RUTIERE", .indicativ P 111-2004, elaborate de Search Corporation, care face parte integranta din prezentul ordin,

Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea Lsiintra in vigoare intermen de 30 de zile de la data publicarii.

Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

Ministrul transporturilor, constructiilor ~i turisrnului, Gheorghe Dobre

• • \~. I • •

. .. . ••. ' •• -". r ~ ,.

, ..

t6MPANIA~TAtH)NA~XDE.":AOTOSTRAZI Sf DRUMURJ NATIONALE DIN ROMANIA

.: 'I

NORMATIV·, .i· ..

.. ,J . ,~ ~:: /' [.-t' ~ ·'::::j -;' ·;f ~:-~ r. ',: .

PENTRUD._IMENSIONAREASTRATURILOR DE BAZA DIN 'BETON' DE' 'CIMENT ALE STRUCTURILORRUTIERE

.• r', I

~ ,::'

ndicativ; NP 111 ~04 :Iaborat:~earch Corporation

6 BULETIN TEHNIC RUTIER

anullV. nr. 9-10. seplembrie-octombrle 20n<;

.--. "'- .__ ._

........ :

"r

CUPRINS

" .

• .. t ~;"' •

. Capitolull. Prevederi generale ~., ;.~ ;., 149

Becfhrneal. Dorneniu de apiicare _., ·.: ,._ :~.!.L '.:' 149

Sectluneaz. TetrhinolOgic ~: ::: : :: : ~' _ 150

":SectiiJilea 3: Documente de referinta , ~ : ; ISO

, ,

, " '. <.: I". -:- ~.~ --:-;.;: j;,' . ;. : ~ .~:

Capltolul H, Principii de.dirnensionare " ~ .. ; ~;~ ".·154

Sectlunea 1. Criterii de dirnensionare "",, , .. ; 154

Sectiunea 2. Date necesare ' T _ : J 54

Sectlunea 3. Etape principale de calcul ~ , 155

:~~':~:! :'<.~: ';-:,',: ';';':.: .';!" " .. _ .:;; ,. ,'.. ': _ ."1:,': ~ .:' ':, _. . ;

Capitolul III. Stabilirea traficului de,salc;ul.,._ - •.. 155

. Sectiunea 1. Prevederi generale 155

Sectiunea 2. Perioada de perspectiva .. " 156

Capitolul IV, Stabilirea alcatuirii stmcturilor rutiere de calcul 157

Sectiunea 1. Structura rutiera noua 157

Sectlunea 2. Structura rutiera existenta 158

Capltolul V. Analiza structurilor rutiere de calcul la solicitarea osiei

standard , 160.

Sectiunea 1. Pamant de fundare _ 161

't :.

Sectiunea 2. Materiale din straturi de fundatie 164

Seciiunea3~Betonde ciment pentru strat de baza 165

Sectiunea 4~ Beton de ciment din structura rutiera rigida

existents _ 166

Sectiunea 5. Mixtura asfaltica din 1mbracamintea bituminoasa 167

,

Capltolul VI. Stabilirea comportariisub trafic a structurii rutiere 169

Sectiunea 1. Dimensionarea structurii rutiere rigide 169

Sectlunea 2. Calculul duratei de viata reziduala 172

., : ,

Capitolul VII. Probleme specifice dimensionarii structurii rutierc

pentru strazi 173

Capitolul VIII. Elemente geometrice 174

CapitolullX. Consideratii finale ] 75

_ _. _ BlllETINT~HNIC'aUTIER "':

;3'nl,,""1.Vj"I rr, -lj .. 10, "t':'-'u:JlTibne""Vt...~url~6'i"ie 2Gu~

- - --

._~' ~_._c.~. '~~ .. _. ~

_. - - - -

ANEXA Nr, Lla normatlv, Exernple de calcul .176

Sectiunen 1. Exemplul 1 - Dimensionarea stratului de baza din bet~n decim~nt pentru 0 structura rutiera rigida pentru 0 variants a

unui drum national din c1asa tehnica II ~"""''' ;., ~.~;':~~;.;. 176

": ; ~ectiune~ 2 .. Exemplul 2 - Calculul duratei de viata reziduala a

unei structun rutiere cu 1mbracaminte dinbeton de cirnent... 180

. Se~tiunea 3. Exemplul J ~ Calculul.:gr()simii~ecesare a .straturilor bltumm~ase de ranforsare a unei structuri rutiererigide existente ...... 183

...Sectmnea· 4. Exemplu! 4 - Dimens1onarea. stratului ' d{{baza din b~ton de cime~tApent~ 0 sthlefur~ mtierii'r~gidia unci strliii, ptcvazuta

sa fie executata In douaetape , ., : : ,·184

AN.EXA .Nr~ 2. Ia normativ~ St~bil~eagrosil11ii caracteristice si a

rezistenteils intindere prin despicare'eahlctetistlce '~'.~·.·.~:~l88

"

f8 8LJLETIN TEf-jNIC RUTIER

anut IV, nr: 9"10, septembrie-octombrie 2005

Indlcatlv:

NP llI~04

NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA STRATURILOR DE BAZA DIN, B~TON D~ CIl\;'lENT

ALE STRUCTURILORRtiTIERE .

C"A rrr O'L UL r

"

PREVEDERIGENERALE

SectiuneaI' Domeniu de aplicare

Art. 1. Prezentul normativ se refera la metoda de dimensionare a straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutierepentru drumunisistrazi. Metoda dedimensionare estesimilara eelor din tarile europene.Ea este elaboratape baza recomandarilor si cerintelor privind . o metoda de dimensionare, unica III Europa, prevazute in raportul final al actiuniiCOST 333.

Art. 2. Prevederile prezentuluinormativ .se aplica la: '.;.

- dimensionarea stratului de baza din beton de eiment al structurilor rutiere .rigide.pentru drumuri publicesi.strazi;

. - dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor

rutiere rigide existente.. . .. ": '. "! . . . . " .

. T calculul duratei devia~a reziduala a strueturilor. rutiere rigide

existente. '. . . >, ..... . ", ;.... .'"

Art. 3. Structurile nitle~~rigid~ cu 's'trat de .baza din ?cton, de ei-

ment sunt alcatuite, din:,. . -. .

-imbracamlnte bituminoasa.in doua sau mai multe straturi;

- strat de baza din beton de dment; " ..

- strat sau straturi de fundatie.

Art. 4: 'Structuri Ie rutieretigide dirnensionate conform prezentului normativ se verified din punctul de vedere al rezist~ntei laactiunea fenomenului de Inghe] - dezghet ••

., ,

'; ; J

'Aprobat de:

MINISTERULTRANSPORTURILOR, tONSTl-tUCTII[,OR ~I TURTSMULUI ell ordlnul nr. 1971tS.02.200S

Elaborat de:

SEARCH CORPORATION

BUlETIN TEH~IC: RLJTIER149: anuIIV,.nr .. 9·10, septembrie-octombrie·200§,"

Sectluneaz Termlnologie

Art. 5. Terminologia este conform prescriptiilor tehnice in vigoare, en urrnatoarele cornpletari: .

a) durata de vhlfa rezid:uala (Dv):

- numarul de ani pentru care strucrura rutiera existents poate prelua in continuare traficul de perspectiva, ..

bjperioada de perspectiva: ".

- perioada de timp, exprimata in ani, pentru care se stabileste traficul de calcul.

c) sector omogen:

- sector de drum caracterizat concomitent prin aceleasi date privind traficulde calcul, tipulde pamant, tipulclimsteric al zonei in care este situat drumul si regimul. hidrologic alcomplexului rutier, Sectorul omogen de drum este caractenzat prin aceeasialcatuire a structurii rutiere, rezultata princalculul 'de dimensionare. .

d) tensiune

- (1) notiure prin care sedefireste starea de solicitareintr-ostructura rutiera supusauneilricarcari pe suprafata drurnului. lricontextul acestui normativ, tensiunea de intindere reprezinta comporenta orizontala a tensorului starii de tensiune, calculata tn coordonate axisirnetrice, ia baza stratului rutier alcatuit din beton de cirnent. Structura rutiera este' . considerata un mediurnultistrat elastic liniar.jar incarcarea este data de sarcina statica a semiosiei .standard(57,5 kN), care exercita 0 presiune vert'ical~ uriifonna' de 0,625 ,1 .... fPa peq,8uprafata circulara Cli

razadeO,171m. . .. '., '

, (2) In sistemuI .. international de. uni~a!i '(m,"MPa)~ tensiunea de

intindere are unitatea MPa. ..,. .

Sectiunea 3 .

. Documente .derefertnta

Art. 6. Documentele de referinta sunt:

. , '

150" BULETIN TEHNIC RUTIER

anul IV,nr.g.10,septembrle'<:Jctombrfe 2005 ..

...- .. .--- ... ._ ._ ._ ... ...

-

I

!

I

I

I 1

I

I !

i

I '(

!

Ordinul M,.T.·nr. 43/1998" ii' Ordinul M.T-·nr.

4511998 .

Ordinul M.T. nr. 46/1998 .' SR' ii4- i :2,002

STAS 175-87

SR 183~ 1: 1995

SR 183-2: 1998

• • • L •• ~ '\ ~

SR661:'2000

STAS 1243-8&: ...

ST Asiz75-88

STAS 1709!Y·90 ;

-

..

-

.Norrne privind incadrarea in, categorii a

. drumurilornationale. ,)\. .

Norme tehnice privind proiectarea, contruir~a'9i ,rnodemizarea drum.u!iloL . Norm~ tehnice privind stabilirea clasci

teh~1ise ,a d1llmuril~r. ~ ',i",!_,. •

Lucrari de drumuri. 1mbracamm~l bitu-

'n1inoas{ cilindrate executate la cald.

+ .• C6ricliri'i tehnice de c~litate. ...

, Lricr~ride' 'drurnuri_ lm.b~~dim,~ntl bitu:-! mindase tUfuate executate' lacald. Con-

.' . ,I .' "ditii 'tehnice g~nerale de calitate.

L~trari 'ide . Clfurnuri. Imbracaminti de bcton de('ciriient executate in cofraje

fixe. ConditiH'ehnic7 de cal~~e.. . Lucrari de' drumuri. Imbracammtl de beton de. ciment executate in cofraje

... ,i glisante.~~€mdi!ii tehnice de 'calitate. ".'. . Lucrari.ide .drumuri. Agregate naturale

;'.1, ." ... ' I_" ,

.. de balastiera.,. '.

, Agfegat~ u'i':tura1e ~i pi~tra pr~l~crata pentru l\J-crari de drumun, Condltptehnice de cali tate.

n'1 te~e~\ie tVnclare. Clasificar~al?ijdenti-

':ficarea paina:hturilor. ~

"IO"cerdati pelJetoane. Incercari pe betoriul 'intafit.petenninarea rezistentelor

~, .I.'.:

··f

. . ,'; : r ~ . , . .', i i

mecanice.: . .... .... .'.:.

Lucrari de" dftimuri. Actiunea fenorne'" ',' nu~Ui de'inghet-dezghel la lucrari de ,;' :" drumutL"'Adancimea de inghet in com.' plextrl rutier.' Prescriptii de ~alcul~ .'

; Lilc~i~,:de>,drumun. Actiunea !~no. .rnenului: de :'inghet"dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea ~e" gradw-ilor: .din inghe] -dezghet. ;lkcsdtl p;..

'J' -tiitehnicy", :

--

-

-

'STAS 2900.L89 .:.\., Lucrar! de'drumuri. Uifimeadrumurilbt.

SR 40321l -2002' Lutra'fide dru. .muri. Terrninologie.

STAS 6400~84: l~ • Lucrari de drurnuri. Straturi de baza ~l

de fundatie, Conditii tehnice generate ,. , decalitate.

.. [l1ct~ridc'drumuri. Straturi de baza din .mixturi .asfaltice cilindrate executate la

"cafd.,Condhii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie. ¢oqstru911ibiyile si ind~st~iale. CalcuItt! si i alcatuirea elernentelor structurale

.din beton, beton annat sibeton precorn-

. . ,.~;.< :, primat. . . :';

STAS 10144/1 ':"80 ·'~'Profi1uri transversale. Caracteristiei ale -artereior v.de ,circulatie din· Iocalitatile .. urbane $i rurale, Prescriptii de proiectare.

. 'Lucrari de drumuri. Straturi din agregatenaturale sau pamanturiStabiIizate cuciment. .Condipi tehnice generale de

,," calitate. .

Lucrar! de drumuri. Straturi de forma. , ,Col1Qitiitehnice generale .de calitate.

: IIlst~llctiuni, tehnice pentru realizarea Wixtllrilo.r bituminoase stabilizate cu

fibre de.oeluloza destinate executarii I';nbrlic~minti1~~ asfaltice. Norrnativ.pentru evaluarea. stfu;i~ de degradare a ~mJ~radimintii pentru drumuri cu-structuri-rutiere suple ~i semirigide. .Normariv pentru dimensionarea straturilor

, . -bitumincase..de ranforsareasistemelor

rutiere suplesisemirigide (metoda anaIttica).

Normativprivind aplicarea solutiei anti-

fisura din 'mortar asfa1tic. '

SR 7970:2001

L;,:: "

"r ...

I, ~ •

,i •.

STAS 1047311.,.87·

STAS T2253~84 "

... 1

AND 539~98 "

AND 540-98,

• • ~ • ~ <' :.'

IJ -.

AND 550-98

AND 559-99·

152 BULETIN TEHNIC RUTIER

anuHV. nr. 9-10, sepfSmrn-ie-oclombrie 2005

-,

I

AND 560-99

AND 584-2002

(~ i ~;.'

CP:S1-2bo2

."f I'.

l .: : J .f '

en fS5- 200 I

\ I •

NE 0'T2-99

NP 08] -02

PD ]77-76

PD 177-2001 SR EN 206 • i"

** *.

COST333'

!: :. -\' . '

Norrriativ privind aplicarea solutiei anti'tlsura dln.tnixtur! asfaltlite cu volurn ridicat de goluri.

Normativ pentru determinarea trafieului

) .. , . 'I ~, '. ,

. decalcul pentru proiectarea drumurilor

'din punct de' vedere al capacitatii por" tapteJi ,al capaeitatii!?~circ,ulati~.

.. ; N ormativulrpen tru d~ten!l~nareaprin deflectografie si deflectometrie a capacitMii portante a drumurilor "ell sisterne

rutiere suple si semirigide, ,

Instruttiunite1mlCe ,. pnvind'determina~ea

, sfuiitehriicea drurmtrilor moderne.

Cod de prabtidi pentru executarea lucrarilor din beton, bet-ph a~at~ibetot1

, precomprirnat,

Normativ de dimensionarea structurilor rutiere rigide,

Catalog destructuri tip pentru drumuri

publico.' ". ,

," . Nqrrn&tjy P~l}tJ;U -. q~fO;en~iQnarea .siste-

, melorrutiere suplesisemirigide,

Beton. Partea J: .sp~'~j~pat~e, perfor- . .~ftN~' ,prcidu~tie .1;ii ,Sof\~o~itate. ,: ' . Structures types de cliaussees neuves,

Catal?gue . 1~77. . aC1:u~li~1tipl1 .. ·1988.

'IEdi~Oh 1?9r Minist~r:Y. ~~: t~q~ipement, . . du transport etdu to,uns~~, 'Rrqn~e.:

Concepti~n ··ef • d~~~risi,9·n?~men,t. ,d~'s.

structures de chausses.' Ou~de" techni""que. tcrc, S:~TRA,~FI'crat~,II'?~i4~ ..': .. :,', D~veIdpillerit' df Neti/BfLlifuinous Pave.\,'; ·metit . Design Method+Fine! Report ·of

Action. Europen" Corrhriission Directo- .

"rate GenebJ' TraTJ.spbrt. Brussels-

.. 'Luxemburg; 1997, ,),

.. .. a~GEtlf.iTEHNIG'~UTIER 153

finul IV. nr.'9-1il, 5~pi~ITI5iie:(ld(lmbrie 2005

..... CAPJTQLUL II

,I : :' ; ,J' , I;f ~ i::· ', ' - - l, •

, PR.IiNCIPII :DEDIMENSIONARE

~ . r 'i ,\

... Ii'

. .i "

_., .'

.Sectiunca 1

'I'· ,. --, ",' -. -: .

. !., Criterii dedimensionare

Art."!; Difuensidnareastructurlrrutieh.~·rigide se bazeazape criteriul tensiunii de irltmdereachnisibile' b'betoimlui de ciment din straiul de

baza .." ;"

aza,

Art.S. Metoda~edimensiciparb sebazeaza pe stabilirea alcatuirii stmcturii rutier~ rig~de pentru IHq~ri rioi de drumuri.sau strazi sau pentru ranfo'i.s,~ea, .eli straturi bi'i4I1lin()i1se a structurilor rutiere rigide e~istentc: in' 9()'rifo_rmitate cupreyederile prescriptiilor tehnice In vigoare ~l x~r,l~e~r.eastarii de solicitare a acesteia, sub actiunea traficului de calcul, astfel incat sa indeplineasca criteriul de dimensionare

mentionat Ia art. 7. . , . ,

. ,- . .: '::.' "·t··

Sectiuliea'i

. ,. .

Date Decesare

Ntt. 9. Pentni'dimensionarea structurilor rutiere rigide pentru lucrari noi de drumuri s~~.i'strazi ~ste necesar s~fse~fectueze in prealabil studii,

In vederea 6htliier)1 urmatoarelor date: .' .

a) compbzW~:~iint~hsitatea traficuluisi evolutia in perspectiva a

acestuia; ,.... . , ';

b) c~f~t.e.!is:i~iI~,g~otehnlceaIerpa1l}an~lui de fundare; r

c) regimul p~c1r()loglY al .complexului rutter (tipul profilului trans,versal, mo9H[.Bf4~i~rw~ as,clll~geH~ 'apei~r de suprafata, posibilitatile de drenare, nivelulapei freatice) .. ' "

Art. 10. (1) ~,entmcal~ului duratei de viala reziduala a structurilor

• • ,_ ~ •• ,c : • : ~ ;, _' .;. ,; • r' . I ' _.

rutiere rigide existente si dimensionarea straturilor biturninoase de

ranforsare a ·£!.PG~tora, este necesar. sa seefectueze studii, 'in ~ederea

obtinerii.urmatoarelor date: .

, - <.. . - " !. ,:.' ~ " .

a) starea de degradare a imbracamintei din beton de ciment;

b) modul de alcatuirea straturilorrutiere si grosimile aeestora;

154 BULETIN TEHN.lC·RUTJER.

. anul IV, or. 9c1O;~pteml:ine..Qj';tombrle ;)00,<;

'_ .. ' _ .. - -

c) caracteristicile mecanice ale betonului de cirnent;

d) caracteristicile geotehniee ale parnantului de fundare;

e) regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii apelor.de suprafata, posibilitatile

de drenare, nivelulapei freatice). . ' ..

.: (2) Perioadele de stocare a acestor date sunt urmatoarele:

'a) maximum 18 luni in cazul autostrazilor, drurnurilor expres si

drumurilor europene; ',.

b) maxim'um24 luni In caw! strazilor si al celorlalte categorii de

drumuri. ' . " ' '1:

Sectiunea 3

.

Etape principale de calcul Art. 11. Etapele principale de calcul sunt:

a) stabilirea traficului de calcul;

bjstabilirea alcatuirii structurilor rutiere decalcul; .

c) anai'i~fl' structurilor rutiere de cal~H.l}a,~Qiicitarya osiei standard;

d) stabilirea comportarii sub trafic a structurilor rutiere .

CAPITOLUL III STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

Sectiunea 1 .. ,

., .. ' _" .

. Prevederl. ,generale

'.

Art. 12. La dimensionarea structurilor rutiere ri-gide se ia)n corisiderare traficulde calcul corespunzator perioadei deperspectiva, exprirnat in osii standardde 115 kN, echivalent vehiculelor care vcr circula pc

. '.

drum.

Art. 13. (I) Traficul de ca1cul pentru dimension area structurilor

rutiere rigide sau a ranforsarilor din beton de ciment, pentru c~re perioada de perspectiva este In general Pp:co 30 ani, se poate determma

eu relatia:

,

-

-

-

-

_._

_._"._-

,------_... .. . . .

in cafe:

Nc = 365 x I 0-6 X Pp X c x MZA

T! . 0.0;

365 - numarul de zile intr-un an'; Pp - perioada de>persptttiva

ell - soeficient ~e repartitie transversal a a' traficului, pe banda de

circulatie cea m~i .solicitata; , .

MZAos -intensitatea medie zilnica anuala a traficului, exprirnata inosii ~tandardde} 15 kN/24 ore, la mijlocul perioadei de perspectiva, (2) In cazul dimensionarn drumurilor de exploatare, echivalarea vehiculelor specifice In osii standard de 115 kN se faee printr-un studiu de specialitate.

Sectiunea 2

, ,

Perioada d~ perspectiva

Art. 14. Perioadads perspectiva va fi indicata de beneficiarul lucrarii, Ea se siabile'$Wfh cadrul primei faze de proiectare, avandu-se in vedere amt traficul actual, catsi ev61ulia in perspectiva a acestuia, Art. 15. Se recornanda adoptarea urrnatoarelor valori ale perioadei de perspectiva:

- 30 anipentru dimensionare~ structurilor rutiere rigide eu strat de

baza din beton de cimeru. .:.. . .

,

- 10 ... 15 ani pentru dirnensionarea structurilor rutiere rig ide ranforsate cu straturi biturninoase:

. ,

- 10 ani pentru determinareaduratei deviata reziduala a strueturilor

rutiere rigide existente. .

Art -. 16. Modificarea perioadei d~perspe~tiva, Inveder~a corelarii acesteia cu data darii in exploatare a. drumului, implies recalcularea traficului de calcul si in consecinta, redimensionarea structurii rutiere,

156 BUlETIN TEHNIC RUTIER

anullV. or. 9-10,.seplembrie-<Jdomb·rie 2005

. : : .. :::::::::::::::

~ . ......, .~ ._,-, --,...., _, ~

O,A PIT,O LUL IV> ",", STABILIREA A~CATUIRII STRUCTURILOR

. ..,.. RUTIEREDE CALCUC' .

Sectiunea 1

. ' ~ .

'Sthlctura rutiera noua

Art. 17. Alcatuirea structurilor rutiere rigide eu strat de baza din beton de ciment,a .S3.r9r dimensionareface obiectul prezentului nor-

rnativ, se·'s~a9ile~t~co~foI"W:.;a[1:" 3.:. ' .: r. : (;;.!.

Ar,t. 18 . .(1) Grosimeajmbracamintei .bituminoase se stabileste co~~t~ctiv;"Easc realizeazadindoua sau rnaimulte.straturi bitumi. noase .~i· anume.un stratde uzuracu grosirnea de mi~hn4 C~9j unul . sau mai multestraturi de legatura cu.grosime variabila, din beton

asfaltic, . ....,' . '. c. r; ";;

. (2)'Grosirriea totala a straturilor bitumi~oase trebuie sa fie de:

- minim 15 em, atunei cand nu este prevazut strat antifisura pentru drumuri din clasa tehnica I §,i:Sb:a.zi:din.',categoria tehnica l;

- minim 12 cm-atunci carrdnueste prevazut strat antifisura, pentru drumuri din clasele tehnice II ... V si strazi din categoriile tehnice Il. .. IV . (3rStrahil de 'tizuta' poate:fi' executat 'pe uri ish-at d~ legatura cu , grosirnea minima de 5 cmsi unstratde mixturaasfaltica ex'ecutata. 1a

caldpentru straturide baza. J. ., I.'!. " .: '. . .

(4)'Penttld drumuri din clasa telfuidl' IIL~V ~i' pentrustrazi d.In categoriile' tehnice IlI~i' J\T,stra.tul d~ lizudii poat~ f'i i~~edriMt'p~ u~ ·sftatdin mixtura asfaltica'cilindrata .exettitata·la cald'pentru stratun de baza.

.. (5) In cazurijustificateeecnomic.pcate'fi folositpavejulca ~mbiaea-

rninte rutiera. ," ", ,1;,,:' i . '; I .

Art: 'i9. H)Grostmeastratuluidebazadiri betoride ciment :se

stabileste prin ealeul de dirnensionare .: ,.; . ....

(2)'Ea trebuie sa aiba ovaloare'miiiima, ill functie ~e c1~sa de trafic

~iamirhe:F . .r,

: BULETIN 'TERN 19 RUT I E?'R15 7 8'l\uH\I'.1 In: g.1 0: septet'llbrie'-octdli1brle 1005

Grosimea mlnlmaa stratululde bazii din beton de elmont

1-'~C1:~~; ., tr~fj~. '''-'I
.. . Traflc de calcul Gro~inleminima
I I.
, " m.o.s, ~[
Foarteusor -_. em --
sub 0,20 18
User 0,20,,_ 0,70 !8
Medin 0,70_ .. 3,00 18
Greu 3,000".12,00 18
F carte _greu , :: . .12,00 .. ,36,00: !
20
Exceotional peste 36,00 20
, .' Art~ 2m Straturilede fundatie potavea urmatoarea 'alcaruire:

- un strat: din balast sort 0 .0... 63, cugrosime minima 'de 15crrt· .- un str.~tih,f~~i?r~ifl bal~st, ell grosime minima de 1 0 err!;i un strat supeno:: din'piatra spartii~are sort 63 - 80, sau din piatra sparta amestec optimal sort 0 -'40 sau 0 - 63; eli grosime minima de 12 em' - un str~t in~erior din balast, eu grosime minima de 10,0 em si u~

strat superiordin agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici cu

grosimeminimade 12, OeID_ !, 'i; .c -. ~: .,.'.' ,

, Sectiunea 2,

,

Strueturarutiera '~xistenta"

, Art~21 (1) Mo4ul de alcatuire.a.imbracamintei bituminoase pentru , ran f~)1~sru:eastruct:uriirutiere existente.se.stabileste. conform art, 18 §i rezulta dintr-un calcul de dimension are, conform prezentului normativ, . ~2)La alcatuirea irnbrecaminte! bituminoase se pot folosi ~j solutii antifisura, In, acestcaz, grosirnea minima a imbracamintei bituminoase . ~eb~ie' sa lripyplineflScaconditiile',prevaZtite :In prescriptiile tehnice In vigoare.

. (3) I~ cazurile in care indicele de.degradareal.lmbracaminteiexisten~e, din beton de ciment este rnai mare de 13 ( ID > ,l3), stratul a~ltIflsurapoat~,fi realizatd~np;iatra sparta mare sort6J .... ~80 sau din

pratra sparta amestec optimal. ; .. , ,

.; A~t. ~2. (1) Grosimea imbracamintei dip beton de cimentcare va constitui strat de baza sau in unele cazuri strat de fundatie in cazul structurii rutiere existente care urrneaza sa fie ranforsat~ cu straturi

158 BULETIN TEHNIC RUTIER anul IV. nr, 9-10, seplembrie:aclombrif! :1005

I.-.'--: ..... :L- L-

.._ .....

....

biturninoase sau pentru stabilirea duratei deviapl reziduala a structurii rutiere rigide e,xjst~nte, se .stahileste <3;tat pe baza do~umt;;ntatiilor

exi~t~nte,caqi:'pe baza de'spndaje. ,',. ',',', .'

(2) Nurnaru lnecesar desondaje se sta hi leste pe raspunderea in ves-

titoflllui~:il~J?roi~ctantului, in functie delungimea sectoarelor omogene de ~ruln ~~ustrad~, dar ryptlrepuie sa fie maimic de doua sondaje pe km, (cate un sondaj rWn~ware sens.de circulatie). El trebuie consemnat.

Intr-,un.d~~w~ent. ... ' '.' .. ' .," ,'" ;' .

(3) In cazulin care lungimea sectorului omogen de drum sau de stradaeste maimica de lkm, nurnarul minimde sondaje este sase

(c~te trei sondaj~ 'pe' t.eca'~e sen~'decircu,latief ' ' ..... ,,,'

(4) in. cazul c,a,~dexista, ~~~1I1tate ,aleul1?f m~surari d<::, d·d~~abi. litate, se recornanda ca soridajele sa fie efectuate ln zone car~.defizate prin valori ale deflexiunii apropiate de deflexiu'neacaracterist'ica corespunzatoare perioadei in care,:~~IJ1ple'xul~lltierlucreaza in conditiile hidrologice cele rna) defax6f~hl1e- Deflexiunea caracteristidi

se deterrnina eu ajutorul relatiei: ", .,,'j,'

de = d~; 'f r, X S (0,001 rnrn)

In care: ' "

d '= deOexi\.mea'medle'normaUi,' t6resphnzato~re tehnicii de

rtl5s~'rare','i'n O,dOfmm; . ,,;' ',' ;'. <'::,;' ... ,

S ~- abaterea rnedie patra'tic~, lrt'O;ool mm; \' , "

l" :::: coeficient care depinde de prob~bilitatea apatItie'i, d/tiunbr valori ale deflexiuhii mai niaYi:!d~¢afdenexiunea:taraCtedstidi, de

, . . ' ,

Iltlll1;li'it'lllc\hilori ale'defle'xirlIlii (n}$l de clas,a'tehnidi.a·dhimu.l~i. (5) i mbracarnintea dinbeion Ciecimdrlt e~te'~aracteriiat'i~yprin grosirnca cat3cteristidi calClilatapentrti un~lHsc'd'e depasire de 15%,

conform anexei 2:' '! . ,1"

Art. 23. (1) Modul de alcatuire a straturilorde fundapese stabileste

de asemenea atat pe baza documentatiilor existente, cat si pe baza de

sondaje, In conformitate cu prevederile art. 22. '"

(2) Straturile de fundatie sunt caracteHzaie'prin'valoarea medie a

grosimilor acestora,:'

I Jr

BULETIN TEHNIC 8unER .159

',;nr 9 ,- Jlemb ' . )mbri~ -~-~

- _'._' --

-

..... : ... : ....

....

...

lilliTI~ r-'1 '--. .--. ,-, r-' r-' ,__' ,...., ,_' ,......,

, . CAP I·TO"L UL V

.. 'ANALIZASTRUCTURILOR RUTIERE DE'

. . . . \ .

CALCUL LA SOLICITAREA OslEI STANDARD

I' • ~.' . •

. Ar.t.24. (1) Analiza structurll6Frutiere'de calcul la solicitarea osiei standard ~ompbrta calculul terisiuniide lntindere orizontafe la partea

iriferloara'a stratului de baza din beton de'dfflchi. . ,

. (2) Se recornanda utilizarea unui program de calcul bazat pe urrna-

'tbarele ipoteze de c~lcul: . .; '.:

- structu'rjrUtiet~'~st~ solicit~tade 0 sarcinacirculara cupre~iurie verticals v~ifofIna, reprezentfind greutatea se,'i;iosie{standard cu .w! i ?~~en~'VansI11~sq.P~.? ~uprafatacir<;uJara ecl?iv~h::nt;1 suprafctci d.1.'

contactpneu - drum; . .•. . ,.

. . . , .: ., Cii'ractefis ti cile "s~;crn i isunt:

'afs~rCiha pi fPtil,e gemene> .57,.5kN; b) presiunea de contact ~b',625M;pa;

e) raza suprafetei .deeontactI7, t ern. :

- Intre straturile rutiereexista aderenta; . .

. - Punctele de eaffHI,~l)e,nsiunilor .~i .deformati ilW spec i ficc suni situate intr-un profil vertical, in eentrul sarcinii.Jalirnitaintrc strat'uri: - Calculul tensiunilorsi al deformatiilor.specificeseefcctucnzn ill

urrnatoarelepuncte: .' ." . . . . . :' :1:' '

: , a) .la :part~<:l inferioara a.straturilor biturninoase;

'; 'b) .ta,paiteainferidaraa~tmtuluil~trall1rUor. din' agregate naturale

stabilizateeuJifiPJihidrclUFcisau puzzolanici; . . i'

c) la partea inferioarar(1 structuri i rutiere (la nivelul patului drumu I ui). (3) Calculul se efectueaza in punctul cu urrnatoarele coordonatc

axisimetrice: . . -. , ;

. ; ~

r =.0. (em)

z= h+ h

Ill.' IlC

In care: .. ,...

hm .a - grosirnea totala.a straturilor din mixture asfaltica.rincm;

hllc - grosimea stratului din betonde ciment, in em, , '.

Art. 25. Structura rutiera este caracterizata prin grosimea fiecarui strat rutier si prin caracteristicile de deforrnabilitate ale materialelor

160 BULETIN TEHNIC RUTIER

anuuv, nr, 9.10. seplembrie-oclombrie 2005

...,...., ,.._, .~ .. ..., . ...., .............. ""'~

din straturile rutiere si ale pamantului de fundare (rnodululde elasti-

citate dinamie, E, in MPa si.coeficientul lui Poisson.jr).

Art. 26. Grosimile stratutilor rutiere se stabilesc conform capitolului IV

.: Sectiunea 1 Pamant de fundare

Ar;t.· 27'.Caraqteristieile de deformabilitate ale parnantului de fundare se stabilesc ll}:functiede tipul de pamant, tipul climateric al zonei in care este situ(l_tdrumul si regimulhidrological cornplexului rutier. (1) Tipurile de painant,stmt prezentate intabelul 1.

(2) Tipul climaterical zonei este aratat in figura 1.

(3) Regimul hidrologicse diferentiaza astfel:

- regimulhidrologic 1, corespunzator conditiilor hidrologice

FAVORABILE;> .... . .... , '" .

- regimul hidrologicZ, corespunzatorconditiilor hidrologice ME-

DIOCRE ~i FAVORABILE, notat eu: ,

-:a: pentrusectoarede drum situate in rambleu.cuinaltimea minima

de 1,OOm; : ;. . ",

. -,b: pentru seetoare de drum situate in rambleu eu l~altimea sub 1 m, .lanivelul terenului.jn.profil mixt sau debleu.

Tipurilc rle pamant .pe baza clasiflearll pamanturtlor Tabelull

,
Categofia . Tipul Clasificarea '. Iudlcele de ': Cnmpozitia I!;roiliometridi
de plastieitate ArgiHi' Praf Nisip
piimlintul'ui pimliot piimanturilor , !P_"/ .. % 0/0 %
.. .. .. ' eu sau tara fractiuni
Necoezive PI Pietris cunisip suhl~ sub a,s mrn
-,
Pi'" ,:10; .. 20 .. ell fractiuni sub 0,5 rnm
PJ Nisip prafos, 0 ... 20 0 ... 30 0 ... 50 35 ... 100
nisip argiles
.. ' Praf, praf
P4 nisipos, praf 0 ... 25 0 ... 30 35 ... 100 0 ... 50
argiles, praf
Coezive argilos nisipos .
Argila, argila r-:
.~ "
prsfoasa, argila 30.,.100 0 ... 70 0 ... 70
Ps nisipoasa, argila Peste 15
.... I
prafoasa ,
; nisipoasii .. _L__L_ I
i.___. __ .• .. . ElLiLETIN TEHNIC HUTIER 161 ~rt;j~ 1\1 nk" l1-in !;ep~ert)bri,?-0cti)"1bri~ 2Qr)!:

~ z ~.

2 o

a:::

i 62 8ULETIN TEHNIC RUTIER

anullV, nr, 9-10, sep!embrie-or.tombrip ?O(]i';

L... L-,.. L- 1-

Valorile-de .calcul ale .rnodulului de elasticitate dinamic pentru tipurile depamant, in functie.de tipul climaterical zoneisi de regimul hidrologic al cornplexului rutier sunt prezentate in tabelul 2.

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pamantulul de fundare

Tabelul2

, Tipul pamantului "
Tipul Regimul PI Pl' . p] P4 p(
cJhnateric' bidrolo'gic Ep,MPa
..
I 10 80 80
-r : :1 ,'. 2a 75
" .: .Zb 90 : 65 70 70
.> , 1 100 80 80
II .2a 65
" " 2b 80 70 70
I ',,\ 90 55 80
III 2a 80 60 50 65
., Valoarea' d~ calcul acoefici~ntutui lui Poisson se stabileste In functie detipul parnantului, conform tabelului 3.

Valorlle de ealeul ale coeflclentulul lui Poisson pentru pamanturi Tabelul J

Tlpul de parnant

Coeficienrul lui Poisson, JJ.

. : . . .. . . . .

Art. 28. (I jCapacitatea portanta la nivelul patului drumului poate

fi imbunatatita prin prevederea unui strat de [anna..

(2) Modul de alcatuire al stratului de forma se stabileste pebaza de calcule tehnico- econornice, In functie de materialele disponibile In zona drumului si derolul preponderent pe care stratul de forma trebuie sa-l joace, atat In perioadadeexecutie:a drumului, cat si in cea de

exploatare a acestuia, '.,. ....-1.., .,'

(3) Caracteristicif~ de deforrnabilitate ale materialelor din stratul de forma sunt In functie de tipulacestorasi anurne:

~ pentru materialele necoezive:'

....

....

BULETIN TEHNIC RUTIER 163 ;"" II 1\1 nr. 9-1 0 ~"nlembrip-ndnmbrie 2005

..... ._i .... , ... '_'

...

• . +valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic este in

funcpe'de cea a materialelor din stratul suport (Ep )~'i secalculeaza cu urrnatoarea relatie:

, .

Es.f. = 0,20 h./,45 Ep; MPa

in care: 'c r , '

hs.r cste grosimea stratului de forma, in mm.

. - coeficientuJ lui Poisson are valoarea 0, 27.

, ...;.. pentru mat¢rialecoezive, In coriformitate cutabelula.

• . (4) ~entru folosirea rationals a ag~egatelor,.~~furale din ~tratul de ". fundatie, se reeorri~da 'sa se asigure Ia nivelul patului drumului 0

Capa~l!ate po~ta minima, caraeterizata prin valoareamodulului de elastIeltateec~l:alent al sisternulu] bi-strat strat de forma - pamant de fund~re de rmmmum 80 MPa. Pentru stabilirea grosimii stratului de form~ necesara. r~lizarii acestei capacitati portante se recornanda

folosirea prescriptiilnr tehnice indicativ PD 177. ,

ValoHlc de calculaIe ~~racteristiciloi' de deformabilitate pcntrumaterialele coezlve din stratul de forma

. . . : . .,. . .

. Tabeltil4

DeilUmlr~ tri~tetialului Moduiulde elasticlt~te .. CoefiCientul
Piimfinturi coezive tratate cu var: dlnarnlc, E s.f. MPa lui Poisson JL

.,. tipP, si P4 150 0,35
. "'" tip:Ps· • . 250 035
Himanturicoezive stabilizate ~u zgurii
~nlllilta si var ". 200 0,30
Pamanturi stabilizate cu.ciment .. ' .. 300, ' ,~ .. 027:'
Agregate. n~tllrale stabilizate ell li~nti
puzzolanici: . ... .
- zgura granulata . 400 '. 0,27
,cenu~a de termocentrala .. 500 0,27
- tuf vulcanic . , , ,"\
400. 0,27
r L _ ~ Sectlunea 2,

,

Materlale din stratur] de fundatie

,

Art. 2? Valoarea de calcul a modui~l~i de elasticitate dinamical

balastului (Eb) se stabileste eu relatia:. .', .

164 BULETtN TEHNIC RUTIER . . ..

anut tV, nr, 9·,0, '5eptembriei,oclom~-

Eb == 0 20 h 045 Ep , MPa

, h

in care:

hb - grosimca stratului de balast, in mm;

Ep - rnodulul de elasticitate dinamic a1 pamanrului de fundare, in MPa; conform art. 27 sau almaterialului din stratul de forma, in MPa,

eon form art. 28. '

Art. 30. Valorile de ealcul ale.modulului de elasticitate dinamic ~1 ale coeficientului lui Poisson pentru materialele din straturile de fundatie se stabilese conform tabelului 5.

Valo,rile de c~lc;ul ale caractertstlcllor dedeformabilltate

pentru materfalele din straturile de fundatie . .

. TabelulS

Den u mi rea materia lui ul E.MPa JL
Agregate naturale stabilizate ell ciment in straturi 1000 0,25
rutiere noi . ,
Agregate naturale stabilizate eu ciment in straturi " . 600 0,27
rutiereexistente ,. . '; '.
Piatra sparta mare, amestec optimal 500 0,27
Piatrii spart mare, sort 63·91 400 ' ". 0;27
Piatra spartcilindratadin drurnurile existente ; ,400* : 0,27.
Pavaie , . 350, 0,27 ,.
Bolovani 200 0,27,
',' Nota:, In cazul in sar~piatra sparta cilindrata constituie un s~atjnferior de fundatie, modulul de elasticitate dinamic se stabileste conform art 29. ' .

Sectlunea 3

Beton de 'cfmentpentru strat debatii

. r: . ,.: ',.' .: i"! : :. - .' ~ -' ' ,

. Art. 31 (l)Caracteristicile'de deformabilitateale betonului de cimentdinstratul de bazapentru lucrarinoi de drumuri ~i strazisunti» functie de clasa betonului deciment rutier sau declasa de rezistenta a

, . . .'

betonului.Ele se stabilesc cuajutorul tabelului 6. .

(2) Pentrualegerea clasei betonului de cimentse recomandaurmatoarele: a) pentru drurnuri si strazi, la care structura rutiera se executa intr-o etapa, se recornanda beton de ciment cu clasaderezistenta C 16/20, C 12/15;

. . ... .. BUL'e'fIN TISHN'IC' RUTIER 165

an~II\I, nr, 9·10, 59~tembiie-{)dorhbrie 2'005

b) pentru strazi la carestructura rutiers este prevazuta sa se realizeze In doua etape, In prima etapa stratul din beton de ciment fiindun strat derulare.ise recomandaadaptarea unuibetoI) de.cirnent rutier clasa BcR4,OsauI3d,~.3,5,!)al:l beton de ciment.clasa C 16/20 sau C 1211 5, in.functjede.capacitatea portantaa fundapei,

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate

'.. . ale betonulultleclment

Clasa betenulul.de.: .Cllisa de rezistenta a betonulul de "dm, cnt p". entru.Stfii~.turi. ce se ex~eu't;;

elment rutter , "

"intr~o'sin2urii etapif" I,: •..

. it;Mfaa

i

0,15

: ,BcR40.

30 • .000

, , "l3cR 3,5

27.000

C 16120·

18.000

,C12/15 .... ..

.

. Sectiunea 4

Beton de clment din struetura ruHerarigida eXlst~~t~

Art. 3l (lrC~racteristicile de defcirinabiiitiite ale beto~uiui de cimen~ din structure llltleta rigidaexistentiipentru:deterlTIinarea duratei de viata reziduale a acesteia si pentrudimensionarea straturilor bituminoasede ranforsareale acesteia .se stabilesc In functie de rezistenta la intindere prin despicare abetonuiui de cirrjent,cu ajutorul

tabelului 7. " .',", "C '.

(2) Rezistenta 1a Intindereprin i4erspieare se determine pe carote cilindrice.recoltate din.dalele din betonde ciment conform art. 22 Se recomanda deterinill~rea~ezisteriteijla kii~deie ~riridespicare pe ~inimurn .. 4~arote.· Rezistenta la ,intindere pnin despicare caracteristica :(RBcirr) seobpneprin.calculul statistic .al valoriIor rezistentei laintindere prin despicare.pentruunriscde depasire de 15 %.Aeeastii valoare se utilizeaza pentru stabilirea-indicativului.betomrlui de cirnentexistent, definit.astfelincatrezistenta Iaintindere prin despicare.caracteristica saaibacel putin valoareadin tabelul 7. Calculul statistic al rezistentei la .intindere-prin despicare se efectueaza conform Anexei 2.

Valortle de calcul ale caracteristleilor de deformabiHtate ale bctonului de ciment existent

Tabelul7

Indicativ Rile." MPa E,MPa ~
Bee 6 3,50 35.000
Bee 5 3,15 30.000
Bee 4 280 24.000 0,15
Bee 3 i,50 20.000
Bce Z 2,00' . 1&,000
Bee 1 1,50 15,000 (3) In cazurile In care rezistenta la intindere prin despicare caracteristica are valori sub 1,50 MPa, structura rutiera se considera semirigida, stratul rutier din beton de ciment fisurat fiind asirnilat cu un strat din agregate naturale stabilizate cu ciment. Dimensionarea structurii rutieresemirigide se efectueaza utilizand metode ale practicii lo-

cale si internationale curente.

Sectiunea 5·

,

. Mlxtuna astaltleadtn imbdicamintea bltumlnoasa

Art. 33.{1) Valorile de eal~ul ale modulului de elasticitate dinamic ale rnixturilor asfaltice din straturile hituminoase n01 sunt in functie de tipul acestorasi de tipul clirnateric al zonei unde sunt situate drumul san strada si sunt datein t~beliIl 8.

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic ale mlxturtlor asfaltice

. Tabelul8

',.; ...
, . Tipul elimateric Isi'll ill
" Modulul de clastlcitate
Tipul mixturii asfaltice dinamic E, MPa
0 1 2
Mixturi asfaltice preparate eu bitum tip D 801100 3600 4200
- strnt de uzurf
- strat de lega!Urfi :1000 3600
strat de baza 5000 5600 166 BULETIN TEHNrc Rl:JTfER .

an~f .'V, or; 9~1o.sep1eiTIbli6-oci6mbria 2005 .

r-' .-. .- .....• ~ ... L· a..:... ..' '_.'_ ._ ... ... ...

_ BULETINTEHNIC RUTIER 167

_ _ _ _ .. ,'nr"'",l-'te1ililillt,urri~~ _

-

... , ' 0 '. ," , . ~., I 2
Mixturi asf1atic~cu bitum m~ificat "
- strat de uzurli 4000 4500
- strat de legatuti'i 3500 4000
Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
. - strat de uzura
• tip MASF 16 3300 4000
• tip MASF 8; 3000 3600
"
" ~ (2~ I~c~zunle .m care structura rutieraaremai mult de patru straturi, imbracamintea bituminoasa va fi caracterizata prin:

-r- grosimea totala, inem: '. ,

~ ~odulul de elasticitate dinamic mediu ponderat (Em) al mixturii

asfaltice, care. se calculeaza cu relatia: " , . • ..

,

Em = [I (E:IJ x,hj)/Ih,f MPa

in care:

E; - modululde elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul

i, in MPa; .'. .

hj- grosimea stratului, in em.

Art. 34. Valorile de calcul ate rnodulului de elasticitate dinamic ale mixturilorasfaltice din straturile bituminoase existentesunt in ~mctie .de in~ice~e de degradare aI imbracamintei bituminoase si de tipul climateric sisunt date In tabelul 9 ..

, Valorile ~e calcul ale modulului de elasticitate dlnamie.ale mixturii

asfaltlce din straturile bituminoaseexistente .

Tabelul9

III

Indicele de degradare conform lnstructlunnor lndlcatlv CD 155

Modulul de elastlcltate . din ami E MPa

':f300 4700

3000 3800

2500 3000

l68 BULETIN TEHNIC RUTIER

anut IV,nr. 9-10. septembrie-octombrte 2005

CAPITOLUL VI STABILIREA COMPORT A]{II SUB TRAFIC A . STRUCTURII RUTIERE

Sectiunea 1 Dimensionarea structurii rutiere rigide

Art. 35. Stabilirea cornportarii sub trafic a structurii rutiere rigide are drept scop urrnatoarele:

-,oaicularea grosimii stratului de baza din beton de ciment pentru lucrari noi.de drumuri si strazi, astfel irrcat sa fie respectat criteriul de d imensionare, con form art. T;

_ calcularea grosimii straturilor bituminoase de ranforsare a struc-

turilorrutiere rigide existente, in vederea ranforsarii acestora, astfel incat sa fie respectat criteriul de dimensionare, conform art. 7_

Art. 36. Criteriul tensiunii de intindere admisibile a betonului de ciment din stratul de baza e~te respectat daca este indeplinita inega-

litatea urmatoare:

0' ~ 0'

r radm

in care:

0'. =este tensiunea de intindere orizontala la partea inferioara a

r

stratului de baza din beton de. ciment, calculata conform capitolului V;

0' d ... - tensiunea deintindere admisibila a betonului de ciment,

tam ,

calculata conform art.3?

Art. 37. Tensiunea de intindere admisibila a betonului de ciment

se calculeaza cu relatia: ., .

,

O'tadm:= 0,45 ks~~}

MPa

in care:

k, - este coeficient care line searna de eterogenitatile locale de

portanta a stratului de fundatie, a carei valoare este conform art 38; Rn ~ rezistenta la intindere prin despicare a betonului de ciment,

stabilita conform art. 39; , '

N(~. traficul de calcul, stabilit conform capitolului III; b-;:expoI)ent al expresiei Iegii de oboseala, in functiede clasa betonului de ciment, conform art. 39 ..

BULETIN TEHNIC RUTIER 169 anul IV. nr 9-10, septembrle-octombrie 2005

Art. 38. Valoarea coeficientului Rs este in functie de modulul de elasticitate dinarnic al stratului de func!at~e, care constituie suportul stratului de baza din beton de ciments: .se stabileste eu ajutorul tabeluiui 10.

Valorlle coeficientului k

s

TabelullO

Portanta s(ratufui I .-_----~ '-----'
inferior, E, MPa sub 80 80 ... 120 peste 120
k~ 1/1,2 111,1 , I Art 9. RezistentaIafntindere prin despicare (rezistentaBraziliana), RG• siexponentul expresiei Iegii de oboseala a betonului de ciment constituie parametrii de calcul ai tensiunii de intindere adrnisibile ai .acestuia; carese stabilesc ln modul urmator:

(1) Pentru lucrari noi de dr1.lmuri §i str3zi,in functie de clasa betonului de ciment, conform tabelului 1 1.0 .

Parametrii de calcul ai betonululde ciment

, Tabelulll

Clasa belolluhd de Cia sa de reziSfenta a RB,MPa h
elmont rutier betonuhn de elment
1-- . BcR.4,0 280 -1115
BcR3,5 ': : .: ·.250 ·Il15
C 16/20. 2,00 -1/14
C 12/15 1 50 ·1I14 (2) Pentru dimensionarea straturilor biturninoase de ranforsare a structurilor rutiere rigide existente: .

- valoarea de calcul a rezistentei fa intindere prin despicare se stabileste eu relajia:

in care: 0,90 - reprezinta valoarea factorului de reducere a rezistentei mecanice a betonului de cirnent, in functie de procesulde degradare a drurnului pe perioada de timp pana 1a darea In exploatare a luorarii;

I I

1 j

I i

1 f ! i

1 i 1

!

f ~ factor de reducere a rezistentei mecanice a betonului de ciment, in functie de indicele de degradareal imbracamintei rutiere, conform tabelului 12 .

. R -' valoarea medic a rezistentei la intindere prindespicare, in

MPa:~~'1culata prin prelucrarea statistica a valorilor determinate pc carote cilindrice, conform art, 32.

Valorlle factorulul de reducere fd

r.

Tabelul12°

Indicele de degradare fn
.' sub 7,5 1
. 75 13 095
peste 13 0,90 - exponentul expresiei legii de oboseala a betonului de cirnent, b, este in functie de indicativul betonului deciment existent, conform art.32 si se stabileste cu ajutorul tabelului 13.

Valoareaexponentului b

TabeluI13

Indicativ . b
Bee 6 1/16
Bee 5 -1116
Bce4 -1115
Bee 3 1115
Ree2 .L '0 1114
Bee I 1/14
--:- Art. 44. Dad pentru rnodul de alcatuire al structurii rutiere de;! caleul nu este indepliriit criteriulde dirnensionare prevazut la art ~6, se modifica eu 1.~.2 cmgrosimea stratului de baz~ din be~on .de e~men! pentru lucrari noi de drumuri sau de strazi sau a straturilor dl? mixtura asfaltica pentru ranforsarea structurilor rutiere existentesi se refa~ calculele pentru stabilirea cornportarii sub trafic a acestei structun rutiere de calcul,

Sectiuriea ~I'

Calculul duratei de viata reziduaHi

,

... Ar~.4J.~tabilireacornportiiriisub trafic a structurii rutierc rig ide exrstente aredrept scop stabilirea numarului de sol icitari ale osiei standard: Nadrn., pe care stratul din beton de ciment 11 poate preIua in contmuare,

Art. 42. (1) In cazul in Care stratuldjn beton de ciment reprezinta stratul de rulare, valorile N adrn. se calculeaza ell relatiile urmatoars in functie de valoarea lui b ~i anume: ' ,

41 pentru b.=== -1/16 log Nadm. "" 16 (log RB - log 0) - 6,72346

• pentru b = -III 5 log Nadm. = 15 (log Ru -:- log 0) -6,30325

• pentru b = -1114 log Nadm. = 14 (logR~ -log 0) "-5,88303 incare:

b +exponemut expresieilegii ,deobosea1ii a betonului de ciment

conform art. 39, tabelul l J; .'. . , , ' "

RB - rezistenja la intindere prin despicare,in MPa, a betonului de ciment, conform art.39 (2);.

'dr - tensiunea de intindere orizontala 1a partea inferioara a stratului din bet_?n de cirnent, in MPa, calculata conforrn capitolului V.

(2) In cazul in care stratul din beton de ciment este acoperit eu straturi bituminoase cu grosirnea de max. 8. em, valorile Nadrn. se .calculeazacu relatiile de la art. 42 (I),

(3) In cazul In care stratul de beton de ciment este acoperit cu straturi bituminoase eli grosimi mai maride8 em, vaIorlIeNadm. se ealcuIeaza ~u ~el~ti~le urmatoaro, ~nfunCfie de val?ar~ lui bsi anume:

• pentrub~_:_1116 log Nadrn.> 16(1ogRn-logo)~5,64192

• pentru b =, -:-]!l? log Nadm, = 15,(logRB - log 0) - 5,28666 ~ • pe~~ru lJr; -1114 log Nadrn. :=.14 (logk., -log 0) - 4,93866

m care b, RB~i Srau semnificatiile de rnai. SUS" ,

Art. 43. Durata de viata reziduala, Dv, se calculeaza cu relatia:

Dv = Nadm.l Nc anual

in care:

Nadm, = lOlogN"dtJ'

172 BULETIN TEHNIC Rl,ITIER

anul IV, nr, 9·10, septembrie-'octombrie 2005

.............. , ;,,;"":,::::::::~

'Ncanual - traficulde caleul mediu anual, In milioane OSi1 standard, stabilit prin impartireatraficului de calcul, calculat conform capitolului III; -la numarul de ani corespunzator perioadei de perspectiva, luate inconsiderare.

";,: .

CAPITOLUL VII PROBLEME SPECIFICE DIMENSIONARII STRUCTURIIRUTIERE PENTRU STRAZI

Art. 44. Structura rutiera rigida pentru strazi, in unele cazuri justificate tehnic si economic, poate fi executata in doua etape:

• Etapa I, in care stratul din beton de eiment constitue siun strat de rulare, circulatia vehiculelor desfasurandu-se pe suprafata acestuia; se recomanda ca acesta sa se execute dupa definitivarea lucrarilor subterane.

• Etapa 2, in care stratul de beton de ciment este acoperit eu straturi bituminoase, a carer grosime minima este conform art, 18.

Art. 45. Comportarea sub trafic a structurii rutiere trebuie sa indeplineasca urrnatoarele conditii,

Nc) S; Nadm..

Nc S; Nadrn., + Nadrn.,

in care:

Nc - traficul decalcul din perioada in care stratul din beton de cirnent constituie stratul de rulare, in milioane osii standard;

Nc ~ traficul de calcul pentru perioada de perspectiva luata in considerare, conform art.15;

Nadrn.. - numarul de solicitari ale osiei standard pe care strat~l dinheton de ciment 11 poate prelua in perioada de timp de la execupe pana la aeoperire cu straturi bituminoase.si care secalculeaza conform

art. 46; . ' ", ,

Nadm., +numarul desolicitari ale osieistandard Pf; care stra_tuldin beton de ciment il poate prelua in perioada de timp de Ia acopenrea eli straturi bituminoase si pana la sfarsitul perioadei dc.perspectiva si se calculeaza conform art. 47.

BULETIN TEHNrc RUTIER '173 anul IV, nr; 9:10, septembrie-octombrte 2005

Art. 46.. Nurnarul de solicitari aleosiei standard pe care stratul din beton de cirnent il poate prelua in perioada de limp de laexecutie pana la acoperire eli straturi bituminoase, Nadm., se calculeaza cu urrnatoarele relatii, in fun erie de vaJoarea lui b: .1

• pentrn b = -1/] 5 log Nadrn. = 15 (logk; -log 0) - 6,30325

• pentru b =. -1114 log Nadm, = 14 (IogRg -log cr) -- 5,RS303 iar Nadrn., = I Olog Nndm.J,

Art:-.47. Numarul de solicitari ale osiei standard pe care stratul din beton.de ciment il poateprelualnperioada de tiwp'de la acoperirea cu straturi biturninoase si pana lasfarsitul perioadei de perspectiva, Nadm., se calculeaza cu urmatoarelerelatii, in functie de valoarea lui b:

• pentru b"= ~1/15 Jog Nadm., = 15, (logRg ~ log crt) - 5,28666 . • pentru b.s= -1/14 log Nadm., = 14 (logRB -log cr.) - 4,93866 iar Nadrn. = 10'ogN"dm.2

" 2

Art. 48. Grosirnea necesaraa.stratului de baza este cea pentru care

sunt indeplinite conditiile prevazute la artA5.

CAP ITO L U LVIII ELEMENTE GEOMETRICE

Art. 49. Grosimea stratului de baza din beton de ciment al structurilor rutiere pentru drumuri publice si strazi este cea rezultata prin dimensionare.conform prezentului normativ, cuabateri locale maxime admise de-lO mm si de +20 mm,

Art. 50; Latirnea stratului de' bazadin beton de ciment sestabileste conform prescriptiilor in vigoare cu abated Iocale.maximeadmise de ±15mm.

Art. 51. Pantele in profiI transversal si declivitatile in profil longitudinal ale suprafetei stratuluide bazadin beton de cimerit sunt aceleasi ca ale imbracamintei bituminoase sub care se executa.

Art. 52. Denivelarile admisibile in pro fi I longitudinal ale suprafetei stratului de baza din betonde ciment sub dreptarul de 3,00 msunt de

maximum 10 mm. .

17.1 BULETIN TEHNIC RUTIER

. anul IV. nr. 9-10, septembrte-oclombrie 2005

r.; r .; t... L.....

, Art 53. Stratul' de-baza din beton de ciment se executa cu rosturi longitudinale si transversale. ...• ..•.. ~i'; .

(1) Rosturile de dilatatie se executa la distante de circa 100m.

(2) Rosturile de contractie se executa la distante cuprinse intre 4 m si 6 m perpendicular pe axa drurtmlui;irrlinie continua pe toata latimea

stratului de .baza.. '.: ' .:.' . i;"~ •.. · ;"

. -(3)-R0stutile .de contact se rea'hz(tazj' candse intrerupe .turnarea

betonului alecimertt.· . ,. ":' ; i 1,.

CAP ITO L U L IX ::.J! .:

. ': . ~ :-.; . , ) " ; . - '.

CON'~IDERf\_T~I Ft~AL~.i

:'. l :-',.

Art. 54. La executia strat~lui de 'bazadin b~t'o'~ dedh1ent se

~econ1~nd~'a se tine sc~tnade pre\red~hleSR 183-L ,::"1"' "

~ ; ~. I, . ~ I .

. i ~ ~ r

• I

,'j

L " ~ ,,'

I ..

.. I . ~ ", ,~ r ': : .

.: i~ i ~ I i ; \{ ".

. i'.

. 'ii

. , ."

~ I" _; d

.. ,,-,,

'I

. :~ULETIN T-EHNIC RUTIER 115 L:.::v: nr: t.:..:.'Ptema ~~--.ombr"M" I...-

-

,ANEXA hr. Ila normativ EXEMPLE DE CALCUL

" ,,',

Sectiunea 1

.

~xcmplul I. Dimensionarea stratului de bazadin beton de ciment pentru 0 structura.rutlera rigida pentruo varianta a unui drum national din clasa tehntca H '

Datele problemei: " ' '

(a) Se cere sasestabil~asca alcatuirea unei structuri ruricrc riuide pe 0 variants noua a'unui 'drurrtftalional'prii1cipal <fin l{I~;l Iciln'l':' II Drumulestf situatinzona clirnatericaIl.jntr-o rcgiure in C;IIl' ~tIISL'k deagregate naturale de.cariera sunt la distante relativ recluse !'alu de

traseul drumului. ' " " '

(b) Terasamentele rutiere sunt in ramblcu, til (l iniiltirnc de maximum 1,00 m. Parnanrul de fundare cste alcatuit din 1'[;;1111'1 ~i praflll'i argiloase,

(c) Caracteristicile traficului ruticr sun! cclc U\IL'~IIIJlI/.tl(1;IIL· postului de recenzare situat pe drumul national, inaintc de intrarc in varianta. Astfel, recensamantul general de circulatie din anul 2000 a evidentiat urmatoarea compozitie a traficului:

380 autocamioane si derivate cu 2 osii 99 autocamioane si derivate ell .1 ~i ..t osii 194 autovehicule articulate

206 autobuze

75 remorci Ia autocamioane si tractoare

(d) Perioada de perspective a drumului a fost stabilita de bcncficinrul lucrarii de 30 ani (2005- 2035).

Stabilirea traficului de calcul

Se stabileste trafieul de calcul, ell ajutorul datelor din tabclul 14.

176 BULETIN"TEHNIC RUTiER ..

anul IV, nr. 9.10. Septembrie-octcimbrie 2005

............. ::::::::::::;:::::::!:!

Tabel1l114

MZAkI200(}f --
Grupade vehicule 24 'Ore fk Pk MZAk X fk X Pk
I 2 3 4 5
Autocamioane si derivate 380 '0,3 1,9 217
cu 20sji
Autocarnioane si derivate 99 3,8 1,9 715
~u 3 ~i 40sii ....
Autovehicule articulate I 194 2,9 2,1. 1181 __
Autobuze i 206 1,5 1,7 525
Rernorci la autocamioane si , ..
tractoare 75 0,2 2,2 33
Total vehicule 954 2671 Nota!

. fk este coeficientul mediu de echivalare a vehiculelorfizice in osii standard de

liS kN,a carei valoare este conform tabelului 3, art. 14;

p~ coeficientul de evolutie (valoarea medie probabila) a traficului pentru mijlocul perioadei de perspectiva, respectiv anul 2020, conform anexei l,tabelul 3.

Rezulta urrnatorul trafic de calcul:

Nc == 36Sx 10.6 x 30 x 0,5 x 2671 =: 14,624 m.o.s, corespunzator

clasei detrafic FOARTE GREU

.. Stabilirea alcatuiriistructurii rutiere

Sestabileste urmatoareaalcatuire a structurii rutiere de 'calcul,

conform capitolului IV:

_ imbracamintea bituminoasa executata la eald, esteprevazuta sa

fie alcatuita din:

- 4 em strat de uzura

- 8 em strat de legatura

_ stratde bazadinbetondeciment, clasa.C 16/20, cu urmatorii

parametri de calcul si.cu.grosimcacare va rezulta din calcule:

- rezistenta la intindere prin despieare, RB = 2,00 MPa;

T' exponentullegii de oboseala, b = -1/14;

_ strat superior de fundatie din piatra sparta, sort 63~;_80, eu 'grosime

de 15 em;

- strat inferior de fundatie din balast, eu grosime de 25 em.

BULET!NTEHNIC RUT!ER 1 rt anul Iv n~ 9-10.seD(embrie-odombrio 2005

....• Analiza structurii rutiere de calcul (varianta 1) 1a solicitarea osiei standard

•. ~1) ~tru~tura rutier~ ~s~e caracterizata prin grosimea fiecarui strat . rutter ~l pn~ caracteristicile de deformabilitate ale rnaterialelo di straturile rutrere ~i ale pamantului de, fundare, conform tabelulu; l;~

Tabelul IS

Denumlreamatertalulu! dlnstrat Varianta Varianta
1 2 ..' E,MPa
J.4
Betanasfalticpentr1lstrat de uzura h em
A 4
Beton asfaltic pentru stratde legiitura 3600 . 035
8 8 3000 0,35
Belande ciment, C 16/20
Piatra sparta mare sort 63 ... 80 22 24 18000 o 15
15 15 400 ,0,27
Balast
Pamant de fundare, P4 25 25 .. 168* 0,27
..
co 00 70*~ 0,35 Nota:

* conform art: 29:

** conform art. 27 (4), tabelul 2.

(2) Structura ruti~ra ~.i pamantul de fund are av.fud 6 straturi, acestea se. redue la 5 str~tttn, pnn luarea in considerare a imbracamintei bitumtn~ase eu grOSlmea de J 2 cmsi cu valoarea modulului de elasticitate mediuponderat de 3197 MPa, care a fost calculate eu relatia urmatoare conform art. 33 (2): .' .,.'

. . .Em = [(4 x 3600[/3 + 8 x ~OOOl/3)/ 12]3 =' 3197 MPa

(3) Pentru calculul tensiunii de lntindere orizontala xx I b

t 1:11 . di b . ." a aza

s fa 1 UI In eton de ciment se recomanda utilizarea norrnativului

PD 177-2001. .. i

Rezulta o, =0,764 MPa.

. (4) Se calculeaza tensiunea de Inti~dere adrnisibila a betonului de

ciment, conform art. 37, ell relatia 0' =045;k R Ncb. . .

in care: fadm.;, s R

ks "" 1, portanta stratuluide fundatiedin piatra sparta fiind mai mare de 120 MPa

,

Rn :::: 2,00 MPa;

Nc = J 4,624 rn.o.s; b::::-J/14.

178 .BULETIN TEHNIC RUTIER

. aruit lv, nr 9-1 D, septernbrie-ootomr .. ,o ~n'l5 . • --"~--..,.... -,..... --

II.- L- L- ._ - ... _. -. -

-

Rezulta cr, .dm = 0,45 x lx 2,O(nH4,~24·1115 = 0,743 MPa, 0 valoare

mai-rnica decattensiuhea de thtitltlel'e\·oiizontMa. ; ....

Se'ffi'are$te la 24 'till ;gtdsimdl.'stratlt:turde'baz~rdtn ;betoh"de ciment

(struetura rutiera de calcul, varianta 2).

i

I

1

• Analiza structurii rutiere de calcul (varianta 2)lasoliUtarea'osiei

standard' ' . . : f; ., .

;' (I) Se \~alcukaza tens i unea' de lritindereqtizo~lt:alA;st~( hi' baza stratului din betO'n de blment. :R~Zulta 0' 1 hO,68'9 Mpi~d ~alokreinai th'i~a dedit cea ar~iisteht~i la ·1r\ti~~~~e·r~~i;i1i~ib~le;~{be1l~n~1~i'de cimerit, decigrosimea necesaraa stratului de baza din betori de cirnent

,.~'~ ;':'_ ::~.~;:;;I~ r' 1' ', ~I·:·'·_d--:-'·"-:··\ ( '-', :.1: ,',

este intre 22 em $1 24 ern. .' .) ..

(2) Stabilirea grosimii necesare \l; stratului de baz~ din beton de

\ ,.' . .

ciment

_ Se ealculeaza logarit~Urt'l{I1JiarUhii' de 'so1i'~itaTiadmi~ibi1 ale

bsiei standard pentru gr6sirbil~' de 22~Ih $i de24c,m ale str~tUh)_i de baza din beton de cim'ent~cu 'Urin~t6an~~ r~latie p~eva:tiitii la art. 1 42 (3)*i1anume, log N adm.== 14 (logRa -log O'T) - 4,93866.

. Rem}t3. pentru; . .

hac =22 em,logN adm·(22) ""U,91245;

hBC =' 24 em, log N adm'(24) = 1,54069. . . . . . .'

. (log N adm.(24) - fog Nadm.(2.2)) / (24~: ', ¥~) :;;= (1,5~069 - 0,91245) 12

== 0.;31412. .. .' .... , .

_ Grosimea necesara exacts a stratului de baza din beton de ciment

se caltuleaza eu relatia ' ,u'."':.,'. ,)1 "

"hBG~ (lQ&tJc ;lq.gJ~.,adQ:1·(2:2» 10,31412 :+;2.4~,>, ' ,., .

deci hac = (log 14,624 - 0,91245) I 0,31412 + 22 = 22,80 em;,

,:;$eJQtunjel?teln pl1!1:s.1a.numar intreg, deel'h'nc== 23 effie Aceasta grosimea stratului de ;bazaindepline$tc'$ieonditiagrosimii·tninime de 20 em pentru clasa de trafic FOARTE GREU, core'spunzator

art 19{2). I .I" ';!, '10-;...' ....

:> i!".d

~'JLETIl' ~~, '''IIC!;<.' .~,~-

,= _,.,....,., __ _ 179

_ N!.n.-septe otoml--5 -

-

.--I

.,' 1 Sectiunea 2·· ,.

Exempl~} 2. Calculul du;atei dcviatai"ezidual~";" .structurl rutiere cu.Imbracamtnte dlnbeton dea c~n~:~~

, Datele probiernei :

(a) S~ ~ere s~. se calcuIcz~ durata de viat5' reziduala a une'/'struct '

, runere ngide.cu.imbracaminte.din bet d ' " "un

din clasa tehnica.Il. :rJru . I' ' on, ~ eCllnen~,.pe undrum national

.. . ',f;... . '.1' ., •• n:u este SltUa,t ,1,nzo114 climatenca.I.

, (b),Terasamentele runere .sunt 1.9 nivelul t .;. .: ~ ,

fundare est. t" " d ....' .. '." '. erenului. PamantuJ 'de

.' . .' e,,~~lOS, rturt In argile prafoase, .' ". '

~ teed) T~'aficul de calcul pentru 0 pe~ioadadeperspectivad~ lflan]

es e , e.J,650 m.o.s. ., " , ...

Cd) Indicele de &gradare~ are valoarea de 6; i. Stabilirea alcatuirhstructurii rutiere .

O?Pentru imbr~camin~ea din beton ,d~ cil11cnlau fost efectuate 5

sondaje, qat,de obtinute, fiind date in tabelull 6. ..' .

TabeJul16

Nota: ,

ili~l(i~i~e g:e:s~~a~::imbtii.cfimintei din beton de cirnent ~ .fost miisuratii pe carotele " Rf1l - rezistenta fa inli~dere prin despicare a fest determinata pe ~arotete cilindrice

,co tate. . .' .

'(a)Prductarea statistidiavalorilor' grosimii im~ - - ~ t·····~ d .

eton de cime t si . ." . . . . racamm Cl . In

_ . n ~J a rezistentet la iritindere prin despicare a condus la

rmatoarele:

• grosim:3 car~cteristica a irnbracarnintei din beton de cim~nt a ist calculate conform anexei 2, cu relatia:

h = hBC '- t

!Jeear, mod, Q X S,

care:

iOBULETIN TEHNIC RUTtER ,.

anul tv, nr, g'10, septembrie-octombrie 2005

hBCmcd, reprezinta grosimea medic a Imbradimintei dinbeton de

cirncnt cu valoarea 17,84 em; -.

, ta'~ ooeficient dedus din repartitiaSrudent, 'in functie de nurnarul

de date si pentru'un rise de depasire de l5%, a careivaloare se seoate

din anexa 2 eu valoarea de 1,237;

s =abaterea medie patratica a sirului de date, stabilit conform anexei

2. Ea se calculeaza cu relatia

s = ~L h~Ci-nhDC~ 2/ s:

\ \

I

I

I \

1

I

i

~

in care:

hSCi -vah;>rile individuale ale grosimii;,

hBGmed: -"-valoarea1Jlediea gro~imii; n::tnumarul de valori indi"iduale ale grosimii,

de unde, s =: ~1594,38 -1591,33 /..J5 :::: 0,781 ..

" Rezultiit

hscco;.= 17,84 - 1,237x 0,781'::= 16,87,Jotupjit 17 em. " ..

• rezistenta1a.'int1rtdere prin despicare medie, RBin';d. = 4,52 MPa, iar yaloar(!a, de calcul a rezistentei la l:ntindere prin despicare RB ,= 0,90 x 4, 52x 1 '!::: 4,07 MPa,in care 1 reprezintiivaloarea faetorului

de reducere a rezistentei meeanice In functie de indicele de deWfidare al imbracamintei rutiere, conform tabelului 12;

• rezistenta la intindere prin despieare earacteristica a fost calculata

conform,anexei 2, cu acelea~i relatii de mai sus si anume:

Rs '= RB'd~ ,to ~ S, in care:", . " .• '.

ta _:,rcoeficT~nt'dedusdiri rep~rtitia ~'tt1dentcu valo~rbade ~,,237; s ~ab~tdreamedi~ "patratttaa ~irullii de date calculat3. cu relatia:

. :: ,_.~: '.' ~ ; ,,"!;' • _i:. \ ~ 1", .:- ,-.' " t _. ~ >: _,: ' , "J ". ' .. ' ;

s:::: .J!R~i -nR~mcd ;J;.,

. .

In care: .

R ,_ v~l~rile indiv'iduale ale reztstcntei la Intihdere prin despicare;

~ '. '

R _ valoarea medie a rezistentei Jaintindcrc prin despicare;

n ~~'umalUl de valoriihdl"viduale ale rezistentei la Intindere prin

:r! '

despicare,

de unde, s =: J102,360 -102,152 J.f5 = 0,204.

BULETtN TEHNIG RUylER 181 ahul'lV. nr,9-10, sep\embrle·octombrie 2005 .

Rezulra:

:f

R1k.r. ::c 4;52 - 1,237 x 0, 204.'-= 4,.27 MPa. .. ...

. Confcrmrabeluiui .7,indicativul betonului decirnent existent este Bee 6, iarcaracteristicile de deformabilitate ale acestuia sunt:

E = 35.000.· MPa'

,

)1."".0, is

iar conform tabelulu i 13, h =-: -1116.

(2) Conform documcntatiei de executie, .srraturile de fundatie sunt

alcatuitedin balast, eu gros'ime,medie de 30 em. '

Analiza structurilruuere de calcutta solicitarea osiei standard (1) Struetura rutiera rigida este caracterizata prin' grosimca fiecaruistrat rutier si prin caractcristicile dedeformabilitate ale materialelor din straturile rutiereei ale parnantului de fundare, conform tabclului 17.

Tabctul17

,-------:~----'-- -::--::---~---''-----r--'----,---,-----,.-.'--r----' ~.-- ..

DCllunlireDII13terialullli din strat h, em E, MPa . '··11

______ .. _ ·+---_...:.1..:..7_ . __ L...35.000 ,'0,15-"-

30 11l2~ : 0,17

70'" 0,42 .

._--

Nota:

* confonn arl.29;

** conform art. 21(4). tabelul 2.

(2) Se calcul~aza, tensiunea de intindere' o~izontal~, s, hi baza

-: I: _ -. - :,,~ ~. r

stratului din beton de ciment. Rezultao :::; 2, 06 MPa.

. : . .: :' '. :: :: " . . ~ : : ,: '; _r·. ,. ;'::: _,' . : ': • I : .

(1) Se calculeaza numarul de s61ieita\i, pe.care il poate prelua in

continuare structura rutiera existents cu reiatia urmatoare, conform

art. 42: ... ,

log N adm. = 16 (logRB - log or) - 6,72346 .

log N adm. = 16 {log 4,07 ., log 2,06) -(j,n34(j:~ -1, 99182

iar, Nadm~ = 0,0 10 m.o.s. ' .. ,.,

.:.'" ,.. . :r' , :

(2) Durata de. viata reziduala esteconformart.G:

, Dv = N adrn.z N anual ','

III care:

, ; N adm.> 0;910 .m.o, s: iconform {l );

Nc anual - traficul de calcul mediuanual, inmilioane osii standard, calculat prin irnpartirea traficului de calcul, Nc = 3, 650 m.o.s. la lO!f!ni, numarul de ani Iuat inconsiderare in stabilirea acestuia. Rezulta Ncanual = 0, ~65 m.o.s.

Deci, Dv = 0, 01010,365 = 0,03 ani.

Rezultadeci .cadurata deviata reziduala este mai midi de '1 an, deci este necesara ranforsarea structurii rutiere.

J

I

!

!

I

I i

i I i

I

I

1

j

I t

I i-

f

.\

Sectiunea 3

,

Exemplul 3. Calculul grosimii necesare a straturilor bltumlnoase de .ranforsare auneistructuri rutiere rlglde existente

:'.

Dateleproblemei: ' (,';

Se cere sa se.calculezegrosimea necesara a strarurilor bituminoase de ranforsare a structurii rutiererigide existente din exempluI 2

Analiza structurii rutiere de calculla solleltarea osiei standard (1) Structura rutiera este caracterizataprin grosimi1e straturilor bituminoase.de.ranforsare.si celeale.fiecarui strat rutier al structurii

rutiere existentesi :p~i~'caracteristicile'de' deformabilitate ale materialelor din straturile rutieresi alepamantuluide fundare, conform tabelului 18:

Tabehil18

.h,cm,

,E,MPa",

Denumirea materlalulul din strat

Beton asr8Jticpenriti stratde' tizUrli'

4

, 3600 ,

035

3000

':8:

Beton asfaltic'pentru stratde~]egatura '

0,35

Beton de ciment.Bce ,6 ;

35.000

015

',:',

Balas!

30

.182~

·,027

Pamant de fundare r; ...

" 70.**

.,0,42

~. 00

Notii:

Jconformarb29. r-, 'r !","

** conform art 27 (d), tabe!\I12 : .

. BULET!N TEHNICRUTIER 183

_, .... 1.nrl-.;pteL.0mb ..........

182 BlJlETINTEHNIC RUTIER

L~"UII'L:",SP.W::-OCIca.:.:-151....... ._ .__ _ _ _ _ _ _

er~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"

, (2) ~e ,calculeaza, tensiunea de intindere oriz6ntala 0' la baza

-stratuluj din beton de ciment. . . r

Rezulta crt ='I ,410 MPa. " , ,

, (3) Secalculeaza tensiunea deintindere admisibils a betonului de

~Iment, conform art. 37, cu relatia 0' dO 45 kR N b '.

10 care: t edrn. , s B C

k,; = l , portanta stratului de fundajis din'piatra ; sparta fiind .

mare de 120 MPa' mal

,

RB = 4, 07 MPa; Nc = 3, 65 m.o.s; b =,-1116:

~ezuWicrr adrn. '"" 0, 45 X 1 x4, 0,7 X 3"65-1/16,,,., I 689MP' , I

mal mare de ~t t . d ' , , " , ' a, 0 va oare

I .,.. '~a e~slUne~' e intindere orizontala. Din punctuI de vedere

a cflt~J IU!Ul de drmenslOnare, grosimea Irn bdidimintei bituminoase poate I mlc~orata~ dar grosimea de 12 em constituie 0 grosime minima .pentru u~ dI11m din clasa tehnica II; .conform art 18 (l).

. 8S01U!la de ranforsare este deci, 4 em strat de uZW'a,din beton asfaltic ~I em strat de legatura din beton asfaltic desehis.

Sectiunea 4

E .

x~mp]uI4.Dimensionarea 'sttatuJui de baza din bet n d

, cnnent pentwru o~st~uctura rutierii rigida a unel str:zi, e prevazuta sa fie executata,indouaetape

Datele problelllei:

(a) Se cere wsa~e stabilea~ca alcatuirea uneistrucnn; rutiere rigide

pentru 0 strada din catego . t hni ~ TV 'v ',,';"" .',

fi fi ~ ~, ' ~. na e rca i a carei executie urmeaza sa

die e ec~rata in doua etape.' In prima etapa,circuIatia traficului generat

e ~antI~lUI deeonst.ruqle de locuinte urrnand sa se desfascare pe stratul din beton de crment,

Strada este situata In zona cIimaterica II. '

FA ~b) RcgimuJ hi~ro~ogic este I, corespunzator conditiilor hidrologice

(eORABILE. Pamantul de fundare este alcatuit din prafuriatgiloase. _ ) Traficul de calcu] pentru a perioada de perspectiva de 30 ani este de 8.65 m.o.s. Pc durata de doi ani, cat se estimeaza ca vor dura

lucrarile de construcrie, se estimeaza un trafic mediu zilnic echivalent de 20 osii standard pe 0 banda de circulatie.

,Stabili'te"a trafi'~u'lui de calcul '

Pentru prima etapa, Nci = 14600 o.S., deci O,OI5,m.o.s. .

,Ttaficul de calculpentru perioada de perspectiva de 30 ant, Ne = 8,65 m.o.s, este corespunzator clasei de trafic GREU, eonfonnart. 19.

Stabilirea alcatuirii structurii rutiere

. Se stabileste urmatoarea alcatuire a structurii rutiere de calcul,

cOl1forrheapitoiulhi IV: ' " '

"- r ,. - ~ . • I • :

=imbracdmintc bituminoasa executataIa cald, cugrosimede 12

c~ahriata' cu,'~eo'textil,'~bnform art. 18 (l)~1cam:iili dIn:' " '

4 em strat de uzura

," "'8!cmstnir'de legattlra ,

I <,' : , • , , ~ .' l i : ': I, •

.; stratde baza din beton de ciment, in doua variante: '

",! .: 'Iariantfl I':':b~ton de"2imentcla~tc' "1'6/20; Cll u~maiorii

: :';> .' _:: . t : r : .' .: " '

parametri de calcul: , ,

- rezistenta la intindere prin despicare, R8 = 2,QOMPa;

- exponentul legii de oboseala, b = -:-1'n~;

I,,', '

" - grosimea 22 em; , '

, ~ :vatihnta 2:betbl,udt ciment rutier,'~ii~a BeR 4,0; ell urrnatorii

._ .. ; I. I.

parametri de calcul; .,', " " " ,,', " , tr- , "

; , '-'tezisterita i.:ti~tiiIdere prindespicare, R~'~ ~,,80 MP~;' - exponentul legii de oboseala, b =:-1115;

.. it',. ., ~i

- grosimea '22 em.

- strat de fundatie din balast, ell grosimc de 25 ern.

0.. ~ , . -.. -:, ~ l ; . ; .

Analiza structurii rutiere de calculla sollcltarea osiei standard

. .( -. :1' , ~ .!.' ; 'co' . \ ;., [" '.

pentruetapa 1 ' .

(1) Structura rutiera este caracterizata prin grosimUe' str?tllrllor rutiete siprin caracteristicile de defonn~bilitide ~ie ma~edal~loi din straturile iutie~e i~Xale pamant~Iui defundare, coriform tabel;ril~i "1'9.

'.. .: ~.: r, < '. .'. .~-', ' ;! L, );. : I, • ;_ > • •

'184 BULETrN TEHNIC RUTIER

anul IV; nr, 9'10, sePtembrie.octombri~'2005

8ULETINTEHNIC HUTIER 185 anul IV. nr, 9-10, septernbrie-octornbrie 2005

Tabelul19

- ... ---------.::....~.---~-~--:;-:--~---,-,.--,-,-,-------,--.--,-.,~-,-,--~-

Dcnumirea . Variant:!) . Vadant:f2

lIIatedalnlui din sfr~.~ __ ._ h, CUI E, Ml'a J.L h. em E, MPa j.L

Beton de cimenl . 22 1-1.0-000_ .. 0, r 5 '.: '22 10:000· .. 0; 15-

Balas! ."~..!_u •. _~._ ·_~i 25 192* 0,2T 25.' .'. 1.92* . 0,27

Piill1iin!_j~ fu_nd_i1_re_.~_: L.w.._.~~ ~ ~80~:'__,-Jl?_~~ _ .: _00_-,--- 80-**-· - r:~

. ' NOla:· '." .z-

'" conform art. 29;.

** conform art. 27(4), tabelul 2.

(2) Se .6alculeazi t~~siunea ·de intind~rc {)rizontalii,' crt' .Ia baza

stratului dinbcton de ciment. . .. .

Rez~ltii p,~pt~~j iv~rianta( i ,;qrl\·- 1)4M,Pa, ;iarpen~r~vari~~ta~,

cr =·134 MPa_ .. - .

r2' .• ..

(3) Se calculeaza numarul de solicitari .. pe care II poate prehiastratul din beton de ciment ,in perioada de tirnpde la executie pami la acoperirea eu .~tratl1ii 'b~himinpase pentru ambele: variante conform art. 46 si anurne, log N adm: ·:=15· (logRB -log CTr!) -'6., 30325... . .

Rezulta: . . .

- pentru varianta t log N adm. var. 1 ~·15 (log 2, 00 - Jog 1,24)--

6,30325 ::: -.J, 18913·· . .. . ...

. iar, N adrn, var, J z: O,00065m.o.s., mult mai.micdecattraficul de

calcul, Nc, ~0,0l5 ~·_o.s.'·; ... .: ... .'... , .. ;' .

- pentru varianta 2, log N ad m.var.Zv= )S{log 2.~0 -Jog 1,34) _

6,30325 =:: -1,50245 • .... . . .. ',

iar, N adrn.var.Z ;"·0,031 rn.o.s., mai mare dedit trafi'clIl de calcul,

Nc, :=: 0, 015 m.o.s.· -: .

In consecintase retinedrept solutio vari~nta :2 de alcatuire. Analiza st;uctu Hi rutiere de calcul Ia soiicitarea: oslel standard

. - , . : ~ t .!, : i

pentru etapa 2 ,... . . ,

(1) ,St~lletura' rutiera este caracterizata prin grosimilestnlt~riior rutieresi prin caracrensticile de dcformabilitate ~·Ie mat~rialc]or din. straturile ~t"lere $i ale pamantului d~fundarc,: eon'form tabelulul20 ..

1:86 BULETIN TEHNICR(JTlER

9nullV, nr, {j·10; seplembrie,octombrie 2005

••

Tabell1l20 ----------------~-------~~~~~-~,-~~~~~~~_-'DCDUtrlireaniatetia:hiluidlll_stmf .', '~;. tli,,:crn,i.:; .. t· EJ.,\~1l· . ,.~, .Jot

·aet~n.~faiti~·~l;lhtr~str"ltdeuwJii. <, : .,.4 "~i3600! '.~ 0;35

, " .. ··0··,35

···'Beton asfaltic petittu str~t'delega.tura. 8·3000

Beton de cimcnt, BcR 4;0 r. • 221/ 30.000 0,15

Balast 25 192* 0,27

Piimant,ci.e fundare

·80*"'.··. ,

0,35

. , . . ,

.. '·'1.;

Noti'i:

; ': i"I

* conform art, 29: .

** conformart . .2.7(4).J'abelul 2 .. :

~ "r.,. ~ ~" c I. ,- - -j i!' :, . ~ : . ; i.

(2) Se calculeaza, tensiunea de intindere orizontala, or ' 'labaza

stratuluidin betonde ciment. .: " :.',

Rezults.or= 0,95 MPa_ .t- ,. , ':" 'i:': , " '",

(3J:Se cal~lile~1i,numani} desolicitaripe careil poatepreluastratul din beton de ciment in perioada detimp de: laacoperirea eustraturi bituminoase panK la sfarsitu] perioadei de perspeotiva; conform art, 47: log N adm., := 15 ( log RB ~ log G) "-,- 5;28666· - .. , .

log N adm., == 15 ( log 2~80 - log 0,95)- 5,28666 = ],75486

iar, N adrn., = 56,87 rn.o.s. , ..

Rezulta structurarutiera alcatuita din: '0'1: ,. i''''

4cm strat de uzura bituminos .,.J ..

8cm strat de legatura bituminos

22 em strat de bazadinbeton de ciment 25 em strat de fundatie din balast

care' preiiilta6:· C()mporta'r~ sub trafic dfb indep_lln~~te.c6nditiile

conform art. 45 . . . . .. ..... . '

i'Rc,i~Nadhi. :$r~~umt6,015'rn.o~s:{;O~d3fili,"6~~~·. ':,')

Nt' ~ Nkdfu:>+:;Nadm'2 si anurne, ·8':65 in.o'"s_~ ·b'~O,3;;1 rn.o.s + 56,87 m.o.s.

.:'-'f_; :1

it' ..

" . ~ . ;. .

.-- __ -

.E\UlETIN:rEHNIQ R\JT,tE~·187 . ··antil iv· i:9-1 D. seplembrie.oc:lombrie 2.005

.-... . .. .--.- .- c.

i~: r' r- r-. r- r r-r- r- r--. '.

ANEXA Nr. 21a norrnativ STABILI~~EAGRO§IMII CARACTERIST~CE;Sf A REzrSTE~TElLA INTIND~R~i PRIN I)ESPICARE

.. ··CARACTERISTrct· . .

yrosirl1ea.c~ract~ristica a Tmbracamintei din beton de cirncnt existente sc utilizeaza in dimensionarca straturilor biturninoase de ranforsare. a structurilor rutierc existente, con form art. 22 (4). .

Rezlste~~~1 la. intinderc prin despicare caracteristicase' util izeazn ~entru s.tabIl,rea indicativului unuibeton de ciment existent dintr-un ,trat rutlCr,.tonform art.:J2 (1 ).,

, Aceste caract~ri~tici ale. i~ bracarnintei dinbeton de ciment sc oblin mn calculul statistic al ITIII111nurn patru valoj-j,aleg:rosimii, Iniisuratc lcc~rotesaualllo'inimumpatruvaIori ale rezistenteiln intindcre prin

Iespicare determinate pecarote. !.. . ..

Gros~m~~ caracteristica sau.rezistentaln iritindereprin despicare araetcnstlca se calculeaza eu relatia:

, .

x '= x ' - t X S

car rued. 6:' I.,

1 care: . '

. X med. este valoarea medic a grosimii sau a rezistentei la intinderc

nn despicare, calculata cu relatia: '

n

X jed = "'x./n.

me ~ 1 "

i"1

1 care:; reprezintiiyalorilcindividual~ee alcatuescsirul de date, iar

numaru! de date' ... . ,

,

: ;a- cocficienr ged,us din re~a~tiiia Student, i~ f~n.ctie de numarul ; .. te :~I pentru un nsc de dep~lrc de 15%, a carer valoare se seoate

i1 tabelul l' . . ..

,

s - abaterea medie patratica a ~irolui de date, calculata eu relatia

s = lIx~ -nx~'d I~

care Xi' X rned~i n, au semnificatjils de mai sus.

8:..§ULETIN T~i-JNIC.RUTIER

, • anul iV, nr 9·1 o. septi.mibrie.octombrie' 2005

:r .. ~:

r 1

Exemplu de calcul

(1) Seceresase ealculeze rezistenta la intindere prin despicare caracteristicapentruun beton de ciment, pentru care au fost determinate pe carote cilindriceurmatoarele valori ale rezistentei laintindere prin despicare: 3,6"MP~',3,2 Mpa, 2,9 MPa, 3,4 MPa, 3,3 MPa, 3,OMPa $1 4;0 MPfl,

Se intocmeste Uibdul de lucru de mai jos.

n - RB,MPa Rn1MPa
I :-1-' :3,6 12,96
2 - .. 3,2 10,24
3 ·.R ~. 2,9 8,41
4 . , 34 11,56
5 : i 3,3 10,89
.-
6 .. 3,0 9,00
7 - " , 4,0 . 16,00 -1
L !"., 23,4 79,06 (2) Se calculeaza.rezistenta.Ia intindere prin despieare medic:

R, = 23,4 I 7.=3;34 MPa ,

(3) Se calculeaza rezistenta la intindere prin despicare caracteristica

eu relatia :

RBc•r. == 3,34 - 1,173 x 0,37 = 2,91 MPa In care:

to - coeficient dedus din repartitia Student eu valoarea 1,173 pentru 7 valori individuale ale rezistentei la intindere prin despicare, conform tabelului 1 ~

s - abaterea medic patratica a sirului de date, calculata eu relatia

s = ~79,06 - 7 x 3,342 117 = JO.9708/.[i = 0,3 7MPa

Conform tabelului 7, indicativul betonului de ciment este Bee 4.

n ta
2 2228
3 1474
4 1,308
5 1,237
6 1 199
7 1,173 .. .. . BU~ETINT.EHNIG RUTIE~189 anuIIV,N.r!HO •. s.ep!ernbrie-oct0l;Tl9rie 20.05

1 .. _ 23

~ ---,- __ -'-C.. .;_.~-,--_---,-_:_>' ,_::O?O_

24 1,08:-:9-'-----1

25 --c-:--:----"t-----'--------~.~-----

r-~--'-----:-=;.----W- 1,088 --

26 ---, ,086 ---

17 1,086

. , .. : ;:" • .. ;;'11 ., " I,Q85 ,

.. t. 1,084

,OJ,

30 1.082

~---- '---~-=..:...4-;:5~~~~~~~_-:-~-'_- _=_~_=__=__=__=__=_'-'_' __ --_·~!J}~:OO~-~0!'-;-~ -=-_=_-=--=---=J :

,- ,I,

"·.t

~ -, .' ..

. 190,.eULETiNTEHNIC'I%UJIER

.-- . :jUIIV,rir,9·'rCmbrirto"!_brle 2F-

r-_-- r.:.

.....

....

....