Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI privind

EXECUTIA PERNEI DE BALAST SAU PIATRA SPARTA,

r, GENERALITATI.

... ..,

1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice de executie pentru perna din balast sau piatra sparta.

1.2. Folosirea pernei de balast sau piatra sparta se incadreaza in categoria prevederilor mecanice de imbunatatire a terenurilor de fundare slabe.

1.3. "CAIETUL DE SARCINI" se aplica cu respectarea prevederilor din proiectul de executie, respcctiv:

- Planul de situatie cu amplasarea constructiilor ~i 1 sau utilajelor grele.

- Plansa cu sectiunea prin sapatura

- Schema pernei din balast sau piatra sparta ( plan, sectiune, material ).

1.4. Organizatia de constructie care realizeaza imbunatatirca terenului de fundare cu perna din balast sau piatra sparta, va trebui sa respecte prescriptiile urmatoarelor normative si STAS-uri:

Normativ C 29-85 ~i C 29-77 privind imbunatatirea terenurilor slabe prin procedee mecanice. Caietul 1- Prevederi generale. Caietul VII -Peme de pamant, piatra sparta sau alte materiale.

Normativ C 169/83 privind executarea Iucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.

Normativ C 182-87 privind executarea mecanizata a terasamentelor. ;\

Normativ CD 125-87 privind realizarea mecanizata a terasamentelor de calc terata.

STAS 8942/3-84 privind determinarea modulului de deformatie liniara prin incercari cu placa.

Ordinul nr, 60 ~i 34175, eu modiflcarile aduse de ordinul 110/1977 ai M.M. si 39/2977 al M.S. privind "Norme republicane de protectia muncii. Ordinul nr. 12331D din 29.12.1980 al M.C.Ind. privind protectia muncii in activitatea de constructii.

1.5. Pentru evidenta executarii pemei de balast sau piatra sparta, se va deschide pe santier un registru cu "Graficul de executie" In care sa se prevada succesiunea in lant a operatiunilor tehnologice aferente, masurile de protectie a pernei contra precipitatiilor sau inundarii, asigurarea Cll materiale si utilaje.

., . -0'"

II. PREGATlREA.AMPLASAMENTULUI SI ORGANIZAREA LUCRA.RILOR DE EXECUTIE A sApA TlJRIL OR.

Lucrarile de pregatire vor consta in:

2.1. Executia sapaturii generale, conform proiectului.

2.2. Masur] de protectie impotriva apelor provenite din precipitatii sau infiltratii,

2.1.1. Silpiitura generala se va realiza la dimensiunile si cota din proiect. 2.1.2. Verificarea cotelor sapaturii generale se va face prin masuratori

topo grafice si se vor consemna ill proces verbal dimensiunile sapaturii, cota de nivel a acesteia pecum si natura terenului la cota sapaturii ('baza pernei).

2.1.3. Executarea rampei de acces in sapatura se va face in pozitia stabilita de executant, cu 0 inclinare de maxim 1 / 5.

2.1.4. Amenajarea taluzelor sapaturii se va executa cu pantele admise de Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj .

. 2.1.5.. Daca din conditii obiective taluzele nu pot fi realizate la pantele admise pentm asigurarea stabilitatii, acestea vor fi ill mod obligatoriu sprijinite.

2.1.6. Se va verifica orizontalitatea sapaturii generale, pentru a se asigura deplasarea utilajelor necesare realizarii pemei.

2.1.7. In caz ca la cota sapaturii generale se constata nepotriviri intre situatia reala ~i cea prevazuta in project, se va chema proiectantul ~i geotehnicianul pentru a analiza situatia si a stabili modul de

continuare a lucrarilor.

2.2.1 Masurile de protectie impotriva apelor constau in realizarea in jurul sapaturii de mici diguri de pamant, pante si rigole, pentm colectarea si

dirijarea apelor din precipitatii in afara spatiului sapaturii. "

2.2.2 La nivelul sapaturii colectarea apelor naturale sau accidentale, se va realiza prin amplasarea in sapatura de puturi colectoare (base ), cu dimensiunile de 1,0 xl, 0 m si adancimea de 1,0 m, de la cota sapaturii generale.

2.2.3. Pentru preintampinarea fenomenului de afuiere, se va amenaja funduli putului cu un strat de balast pe. care se va aseza sorbul pompei.

2.2.4. Evacuarea apelor din sapatura se face prin pompare directa,

asigurandu-se stabilitatea taluzelor si a fundului sapaturii, in

conformitate cu prevederile normativului C 169-83, cap. 4 si anexa 1.

III. UTILAJELE NECESARE.

3.1. La data inceperii lucrarilor de executie a consolidarii terenului, unitatea de constructii va fi in mod obligatoriu dotata cu urmatoarele utilaje:

2

f, ..

[ ',,!-i \!_/

, J. ' ,~ ...

.)" .,-

.. J;

.

. ;' ~~".' '~.::!' '. ;.. : ....

,.:r

" 4, .. 't" ",,":'

~ , ", :.:

.~ . .: ". ,'· ... ~1.

3.1oLfr{cav~ltdm:~1;~'~jl~tCl~i1;h~lantg, 'rCt'llOfCi, btc:;~~"p(intru depiasarea stratului "f" urmeaza Q<1 fie excnvat

":""".1 ., . (.1.Lor..J~ 1..'eL •. _"~ ~ ~ 1 '." .•

:l.L2. Yt~iilddiei'e':':;'~iciepbte~ pentn, llIipi'a~ti.er~'a:'# 'p.ivIJd}e:~"'j1~atUJilor de

t')last.' ~1:<t~ .. ,:,- -,;':', ' k,'" ,', f.)~_,,;,., ?1', .k '~::" "~,\::

3 .1.3. :~~'iblin dril,::~~~~'iPaCror~11~ tVa1:~;~lltf;~- '~.le~~~ t1t 'd_tr~_1.,? ,~.:(,;·'I~".,~~.-~"1" ,p,?,,' s,ml" .~il~;);dnl r.

~/f rrator -'pct{tru"cbWpll,~ area perner, . " ~,-' ,

VI. 't2HNOLt;'t;IA' tjlt· :8Xttt:l11Z'A :PI~RNEi.-~ "- ;,

.;' ~'"),' t :::, :·':·~t~> ... 't :'.Jt •... ,j .. ; " f' ·~.:~~~'!·;'r.(·!~;J: ':~.~;, ~";\!, .,~., '. . . j

4.1. l~h 'execlii;i{~~a-pell1fiF'-de b\Uast' 8'111 piatra;Bparn, fazele de" lucru sunt:

Prc,z,:;tirea ftil-;:ctl:lui :::{ PfltlLdi ~}rin're:)1i3'[lJ'ea' p'fiiirri ::lt1; '~lijj~jjt sau a

_', blocajului, dupa caz. ' "'.-,' " _I: : \ ", ~ ,

Verificarea 'diJ\pun(.t de' vedere al umiditatiisi gro_n~,iio'mctriei a materialului c~'Qrm,eaza sa fie 11llS in corp~l' i)ertl~}, '::l~tenlerea ~1 compactarea' s.ratelor din balast san 'piatra spartii,

4.1.1.Primul ~tnl'~ fa contactul !~U solul se realizeaz ' ,_dI; material cu

.' ..r. f

r: anuloziza:» mai mate sau cu blocaj din l.olovr 'li . (L~:3 du, piatra sparta

'i-.L1';lre, avdiiL dimensiunea maxima de 20 em, cire se compacteaza la !r;:~eput !:'d1)~n cilindru cor.ipresor de" ,1 --:'; ton~:;~ f;~(jLl'je ohtine un pat /i (~ 'Ill cru .; "h !\:" 's;;j' ':': n. ern.ita r til j 7" rea "I 'I' indri to]' .: -1 ()I'--'- l ,L..') t()TI'"

.... ~.. ," .. \.." .. ~ _, ... ,u. t' ~_,.1. .~A \" .... ..I!..J,"_.' Ao ~'. l", .. _ .• :...... _,..... ._ . "" ,,,,,".

,AoL2o Lupa teali:>Earea 'b10c{_j_ulu~' se trecc lar6~}{zriF'ft ";je}:jlei din balast san

i)':ic,itta SPJl~(.l;" Yl:1'LlfiTlaloarel ~ 'coi1Litii: Cltr(~ "~,'I .."

3, ) Perna din balast va avea 0 grosime de 1,0 m siva depasi conturul fundatiei !.' \ : , " , •. J ••• , eu 0 latime de minim 1,(; lr;,(ilJD co.)

b ) Matcrialul utilizat III rcalizarea pernelor din balast ". sau piatra sparta, va trebui saaiba diametre variabilejntre 2,0 mm pana hi maxim 70 mm, incadrandu-se din punct de vedere granulometric in domeniul recomandat de

';diagrama anexata ideci cu 0 granulometrie continua neuniforma (U = 5 - 10 ), , fractiunile peste 70 mm nu vor depasi 15 - 20 % dinvolumul total, iar umiditatea ·optima -de' compactare va 'fi de W,:_.5 -- 8% -pentru fiecare strat i, elementur in parr;)' .' ;

c ) Stramrile elementare ce se vor asterne deasupra t'z.;~~iuhli vor avea 0 grosime' optinta '{h) d( - 32 ± 3 em. '

d) Imprastierea ~~, nivelarea fiecarui strat se va realiza cu buldozerul.

c) Ccnpactarea :G~~("dl'ui,;';strcH se .va rdJiza cu cilindrul compactor R 12l\t1 in varianta nelestata de 10 - 12 tone.

f ) Compactarea va incepe in mod obligatoriu de la margine, avansand progresiv catre mijlocul amplasamentului prin treceri Js"Uccesive, urmarindu-se in mod- obligatoriu executarea compactarii zonei de margine a pernei, pentru asigurarea infratirii acesteia cu terenul natural din jur.

g) Numarul de treceri pe aceeasi urma a utilajului de compactare va fi de

8 +- 10; treceri. ':', '. ,: 'T,.»!! i:' '--:' _ ,,·.':-·i, d.' .i;~:.:,; ,

h) Compactarea, fieparuistra.t se a realiza dupa doua directii perpendiculare,

.fiecare',:~:fU un 'jiru~l~r. e8ard~' treceri. ~o~ale;,::: ,. ",dL-:r;;'1t :~ < : ',' "

i ), Inversarea sensului deniers al utilajului de compa-rat, trebuie sa fie lin,

pentru :-~;,.se .evita 'mers)J.~~eryJuit: al. ,~til,u;_iulut·",:. ," '

I

I

,I

;

'I

'j

,

. :.!

., "

"',

;1

' ". ~

,:1 .or .~'

3

'f'.

.',

., ,

",._ - ..

r :.

.'1:,

j) Viteza' utilajuiui de ""c~niimct~'re~ri'trebuf sA nu '&lPi;~$easca 2 - 2,5 km%h 1a primele treceri, "in rest lavitezelc normale de lucu,

k ) Nu' se va trece la executarea unui nou strat, decat daca precedentul a

fost verificat si gasit corespunzator. .: :'-'

l) Atentie l -ostt>intct'zis, Sri se execute perne din ·l\\a;;~~ri'al grosier=- balast sau piatra' spaf~r;, ;¢and~exista' pcricoiui s~aderii '~enlp~~:~!~t1i(ii: sub' oat,

v. "C~)NTRbJC~Jt cALtrAtu Il~VEDElri~A !;:2rs~·~~EI·TIEi PERJ.~EI

D:~N BAIJ~ST SAD PIA;fRA. SPARTA. '

~ "

~ i

5.1. Constructorul, care va executa perna din balast 'S2H piatra sparta, va asigura cadre' 'competente pentru asigurarea indeplinirii prevederilor din

proiect si "Caietul de sarcini". ' -: .

5.2. Verificarea' pernei se va face de catre personal alesiat, atat pe parcursul executierca; si ii1 1111ftL Teate 'verifi~~tll!j:fe vor fi' consemnate

in registrul de' lucrari ascunse, ; "

5.3, Pi~i!112 '.'e·!if.i~3·::1repe' parcursul executiei pernei se '.'2 ~f~~~,= 1~11.\::'? executarea 'cxcavarii .Ia cota dill proiect (inainttY (trj 'asternerea blocajului ) '$i consta ill analiza vizuala a terenului natural, daca

.' .,. . I

corespunde cu eel 'din 'proiect Atcstarea iucepr.frrealizarii blocajului

se face '. de 'dUre . rep!ezentantii constructorului, pioiectantului si

ben efi ... 1· aru "1"": ~"; ,

, CJ.~ . <.: !......l .• L '

504. Verificarile pe parcursul executiei vor fi periodice in cazul verificarii materialului pus 1'11 opera, din punct de vedere ai granulometriei, umiditatii optime, grosimii stratului afanat si tehnclogiei de executie

( directia de compactare, numar de treceri, viteza utilaj, etc.).

5.5. Verificarea pe strat, care are ca scop stabilireagradului de compactare a pemei, se va thee in punctele situate 111, nodurile unei retele, triunghiulare sau patrate, asigurandu-se eel putin 0 determinare la

fiecare 100 jn2 destrat compactat. , '

5.6. Este interzisa trecerea la executia unui nou strut, daca precedentul nu

a fost verificat $1 gasit corespunzator. 5.7. In cazul in care verificarea pe strat conduce necorespunzatoare ale 'parametrilor proiectati, caz, urmatoarclc masuri: se aduce la normal urniditatea optima de compactare (prin strop ire sau asternere dupa caz) si se compacteaza suplimentar stratul;

. ,se suplimenteaza .numarul de treceri, sau se aduc la normal' frecventa ~l . viteza;:

'- se inlatura complet stratul necorespunzator ~i se reface compactarea, 5.8. . Verificarea: compactarii fiecarui., strat elementar .se va realiza prin pre1evarea .de . probe. debalast sau piatra sparta cornpactat si •

. . Jr" . .'. , ,,' .

determinarea .. greutatii volumetrice uscate. In ac sL,$~o:p".~· stratul

c~,mpaciat se sapA· o . groapacucazinaua, cant~rindu-sehiaterialul seos, im' in groapa;: se ,&~eaza o folie de plastic. si se umple cu apa, dintr-un VqS gradat, .:~tabiii.ridu-~e volumul gropii :~i .deci" va10area densitatii in stare uscata-a balastuhsi compactat { Pd ).: ,.' .

~ , ~.'

t'

la obtinerea unor valori st: vor lua, de la caz Ia

, '.,

, ~:

. ;:,

I ",,::

4

i c

.r. .

): ......

,,'t:

" i ,.' ,

":','

,,'r

-; .". '

·.·t·':

i . '.

5.9.

Verificarea sc considera corespunzatoare daca rezulta un grad de compactare: '0= Pa / Pdmax. > 95 ,%' -penrrucel putin' 75 % . din nomarul de

, . , , . .' , . . " . .' . . ~ ~ .. ,

determinari si D > 92 % pentru· 25 ~o dintre acestea. I.:: caz contrar se

reface com.iactarca intregului strat. .

BhletmeI~ .~e ana1izii ~i rezultatul vetih~lihlor :p~. (p~l~ca '( la perne mai groase de ] ~O m) vor Ii predate beneficiarului pentru prezentare 1a

receptia pe~'~~ei. , .. ;' .. ' '. . ;: -i,. ·'C·,h.

-.',' .. J. k·.~ ..

5.10.

VI.

6.1. Receptia pemei se va face la fata locului de c-ure reprezentantii beneficiarunli, proiectantului si executantului, avthd labaza rezultatele .tuturor ver1fic~rilor.' efectuate si se va intocmi un proces-verbal, care se " va atasa la cartea constructiei.

6.2. Turnarea betoanelor pentru fundatii se va face numai dupa avizul favorabil al comisiei care a efectuat receptia pernei.

7.1. La exeCUtarea lucrarilor se' vorrespecta prevcderile generale si cele specifice din normativele de protectia muncii. lr. lucrarile de constructii "Yl.J11taj.

7.2. La exccutarea lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare cu perne din balast sau piatra sparta, se vor respecta toate normele de protectia rramcii aprobate atat de Ministerul Muncii cat si de Ministerul Sanatatii.

i, ,

Intocmtt,

Ing, Margareta Balan

I

I

'1

,',

;. :

l "

. ;

'Ct.

"

. ;

" .,

, ~

5

, :: ~. .

"~. """",

UJ (' \ ~

c:-c

.~

·LU .~ Ie)

!...:....J ' IJi

i:::> <0

!z

;<t

:.0:: ! (_r")

'I", •

..

I

i I

; .

uJ _.J

uJ z a:: w 0...

::) cr !Z W e,

..

\

-'10 -

" . ~

r-!r.l-, w--TI-'~'~'!rr 11·~~

!~--l J ! ? .:'~, i

I II I I I 1 . :0 Lf)).

W I 1 1 ~.I =-:;1

I ~i I .. ! I I ,~lQ. -~.~J,·.ll

I _j, --, ·1· r 1..1 _.' . . 1""

,

\

, "

,

.{ : !

, :

l.JJ ()

I
1
.:
.:\
.. ,
I
I
·l
1
.!
!'
I
I'
;-
;
i
I
i:'
1
i:
1
,
i
."......
l
C) ~ ..
!
u._ !
"
'j
.! 1-""'"

;

.' ~

!

I

I

" .

I

I

,

,

'/

.

i I

I

.. 1: ,,,~.

"

" ;1

'"., ~

-----