Sunteți pe pagina 1din 37

ROMANIA

ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR8-dul Dinicu Golescu, 38,77113 Bucuresn. sector 1 Tel,: D-040-1-212.62.01; Fox: 0-040-1-312.09.84

DECIZIE

m.lD

din 09.01.2002

In eonformitate ell regulomentu! de organizare sl funcftoncre 01 Adrnintstrotlel Nationale a Drumurilor, stabilit prin Hotcrorec de Guvern nr. 1275/1990, modificote Si cornoletotc prin Hotorarile de Guvern nr. 24/1994, 276/1994,250/1997 sl 612/1998 sl in bozo Ordinului Ministrului tucrcrllor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 966/27.06.200 1. ing. Aurel aolut - Director General 01 Administratiei Nationals a Drumurilor - R A. ernite urmctooreo

DECIZIE:

Art. 1. Se oprobc • Normativul privind proiectorea hidraulico o podurllor si podetelor" , ind. po 95-2002.

Art. 2. De Io data emiterii prezentei Decizii is! inceteaza aplicobHitatea crevedoole Normotivului pnvlnd proiectoreo hidraulica a podurilor si podetetor. indo PD 95-77.

Art. 3. Aducerea 10 indepllnire a prezentului ordin revine DRDP1 - 7 $i CESTRIN.

NORMAn v

P!UVlNJ) PROIECTA.IlEA HIDRALTUcA A PODURILOR $1 PODETELOR

IndIcatIv PO 95-2002 c' Elaborat de: S.C. IPTANA S.A.

Director generol:

Elaborator;

dr. Ing. Cornel MARTINCU Ing. Cornel PETRESCU

CUPRlNS

Capitolul l. Principii generals , , , , , 48

sectiunec 1. Obiect ~i domeniu de aplicare "" "." 48

sectluneo 2. Prescriptii generale " " ".""" "" ,, " 48

Caplto!ulii. Clasificarea podurilor ~i podetelor "" " "."" .. " .. " " "". 50

Capitolulill. Studii ~ date necasora proiectoril hidraulice a podurilor

~fpodetelor " " , "." .. " .. " " ".52

sectlcneo i. Studii necesare " ," .""" .. " " "".,, ,," 52

sectuneo II. Studll topografice " "."." "".""."" " "" " 52

Sectiunea ill. Studii hidrologice " "."" .. """ """."." ,,, .. ,".""".,, 53

Sectiunea IV. Studii geotehnice " ...... " ... """"." .. "" , """" ", "" .. ".".54

CapitolullV. Alegerea amplasamentului podului ........ " " .. ""." , .... "". 54

CapitoIuI V. Determlnarea coracteristicilor de curgere a apeIor in regim Jiber "."., 55

Capitolul V!. Dimensionarea hidrauUca a podurilor ,... ...... """"...," ".,, 61

sectiuneo 1, Stabilirea lungimii podulul .""" ".""."" .. "".,,."" " " ",,, 61

sectuneo 2. Calculul afluierilor ........ ""."" .. " , "." ..... " " """" " .. , 65

Sectiunea 3. Calculul suprinaltarilor de nivel " "."" "" "" 69

secfluneo 4, Sporirea copocltots de debit prin decopori .. "" .. " """".70

secnuneo 6, inattimea de libera treeere $1 impartirea lungimii

podului in deschideri .. " " " , " , .. """.".,,",, , .. ''' , " " .. 72

Sectiunea 7, Tnaltimea de siguranta (gorda) la terosamente de occes 74

sectluneo 8. Poduriin cazuri speclcle " " " ,,", " .. ", .. " 75

Sectiunea 9. Terasarea digurilor de dirijare "."", " " " ".""".,,.79

Capltolul VII. Calcutul hldraulic at podetelor ""."" "".""." " .. "" 81

Secjiunea 1. Clasificarea podetelor ." "." .. "" " "" " .. """'''." 81

Sectiuneo 2, Stabilirea probabilitatii anuate de depa~ire si a debitelor

de calcul "." """ .. ", ""." " ""',, ,, " .. ", .. " ".", "" .. 81

Secjiunea 3, Dimensionareo hldroullco a podetelor cu albie neotulobilo " .. 82 Sectiunea 4. Dimensionarea hidraulica a podetelor cu albie

afuiabl16 (in reglm de tiber curgere) """ " .. "."" .. " " .. ""."" .. " ""." 94

sectluoeo 5. StabUirea luminii podetelor (Ln, b. tlI) """"" .. ,,,,, ... ,,,,,,,,.,,.,,, .. ,, .. ,, 94

Secriuneo 6, Stabilirea inaltimii podetelor (hp)", .. "."."" ..... " .. "."." .. "".".".""". 95

secttuneo 7. Determinarea debuseulo' podetelor ""."."."."."." """" ,, 95

Sectiunea 8, Dlspozijii constructive " .. " " "."" .. "." ,,".""" 97

NORMATiV PRIVIND PROIECTAREA HIORAULICA A PODURILOR $1 POOETELOR

INDICATIV PD. 95-2002

CAPITOLllL I PrincipU generate SECTIUNEA 1 Obiect $1 domeniu de aplicare

Art. 1. Normafivul privind calculul hidraulic 01 podurilor ~i pocetelor contlne prescriptiile $i recomandarile cu caracter tehnic precum si metodele de calcul pentru rezolvareo urrnotoorelor probleme :

a) stabiHrea probobiiirdtii onuale ae depo$!re a debitelor rncxirne ~i a debitetor de dimensionare;

b) determinorea condltillcr de scurgere a apeior in zona de traversare a oursurilor de ope. in regim nemodificat;

c) determinarea debuseului 5i a lungimii podurilor ~j podetelor pentru scurgerea debitelor de cotcul.

d) evaluarea atuierilor;

e) trosorea digurHor de dirijare.

Art. 2. Acest normativ se apliea 10 proiectcreo poourllor ~i podetelor de SO$6O SI de cole ferata peste cursuri de ope. a pasarelelor si a froversornor de conducte peste (curL precum si 10 dubio rea sou reconstructio podurilor si podetelor existente.

Art. 3. Normativul nu se oplica 10 proiectarea suotroversoruor de conducte sl instalatii subterane.

Art. 4. La proiectorea lucrorilor de aparari Sf regularizeri ale alblilor pe cursurile de coo mtertoore se va folosi "Normativul privind proiectorea lucrorllor de operereo drurnurilor. coilor ferate ~i podurllor" indicativ PD 161-2001, SECTIUNEA 2 Prescripfii generale

Art, 5. - (1) Dimensionarea hidraulico a podurilor ~I podetelor se va corela cu • studiile sl lucrorile de amenajare a bazinelor hidrografice ale cursuritor de apo traverscte. privind regulorizarea. lndiguirea, crearea de ocurnucrl. asigurarea con- . ditiilor de navigatle etc.

Elaborat d~:

S.C IPTANA SA

Aprobat de:

ADMINISTRAJIA NAJ70NALA A Dl~UMURILOR cu cvlzul nr. 93/1290/5.12.2001

48

BUlETIN TEHNIC RUT1ER

anu' 'i. nr, 13. ianuarie 2002

(2) Datele de bozo necesore prolectcrf podurilor $1 podetelor onote in zona pentru care s-ou intocmit sou se Tntocmesc documentatU de amenajore vor fi furnizate de institutele de soecicttote eloboratoare.

Art.6. - (1) Metodele de calcul recomandate in acest normativ au un coreeter orientativ. datorit6 cornplexitoff fenomenului de scurgere 0 apei in zona podului sou podetulul.

(2) in cozul podurilor importante peste cursuri de apa cu conorlf de scurgere

deosebit de cornplexe. core nu pot fi cuprlnse in schemele de calcul indicate in prezentul normativ, se recornondo co rezultcrele calculelor so fie verificate prin

studii de laborator pe model.

(3) Tn oceosto categorie intra: podurile peste Dunare. podurile peste raurile

mori aflate in zona de confluenja sou in zone in core sunt de O$teptot modificari importante cle albiei etc. Se vor determine: vtreze. nlvele. remuuri, afuieri, stabHi-

totea luCrarilor de opcrore etc.

Art. 7. Debitele de calcul pentru regimul natural de curgere stabillte conform

crt. 12 vor f furnizate sau confirmote de lnstiturul National de Meteorologie ~i Hi-

drologie. ,

La determinarea debitelor de colcul se vor tolosi instructiunlle $i standardele In

vigoare,

Art. 8. Se numeste debit de calcul va!oarea debitului maxim teoretic Tn condifii

norrnole de exploatare care trebuie luat in considerare pentru dimensionOi80

consrructlel.

Art. 9. La debitul de calcul se determino toote elementele principale ale po-

durilor sl podetelor (Iungime, nivelul opelor. vltezo de scurgere. odcnclrni de orulere. diguri de dirijare etc.),

La podetele inchise se venfico gorda fata de nivelul platformei.

Art, 10. Prin debuseu sa Tntelege debitul ce se poate scurge prin pod sau podet in conoltllle limite fixate (nivel, vlteze. aparari. remuu etc.).

Art. 11. - (1) La podurile $i podetele peste albii cu teren erodobil se vor lua rncsuri p~ntru asigurarea stabilitatll infrastructurilorimpotriva afuierii; STAS 10111/1-77 recornonco co infrastructurile omplasate in zone afuiabile ale albiei cursului de coo. lo care nu se lou masuri pentru asigurarea stabilitatii, so fie coborcte sub nivelul afuierilor generale $i locale maxime, asfel :

a) la 2,50 m sub nivelul atuierilor coco odcncrneo de fund are nu depa$~te 10 m

sub fundul albiei;

b) 10 5,00 m sub nivelul afuierilor occo odoncrneo de fundare depa~este 15 m

sub fundul ololel:

Intre aceste valori se interpoleaza llnlor,

BUlETIN TEHNIC RUTlER

49

anul 11. nc, 13. ianuarie 2002

CD i,', (.~( .. ~/'J; Iii care :ie CCltisiOr(l co G"(lst6 0 tendinto generakj 0 cobororu tolvegului cursu lUI de opa troversot, valorile de mai sus vor fi scorite cu 40%. Aceosto prevedere se vo aplica si Tn cozui fundorii Tn roci ce se pot degrade tn urma contoctului cu apa Si aerul co urmare a cobororf taivegului.

(3) La podetele cu radier general sou cu albia protejot61a care nu exlsta posibilitatea de afuiere. ad6ncirnea minima de fundare sub nivelul talvegului va fi eel punn odoncrneo de inghet stabilit6 conform STAS 1709/1 - 90.

(4) Fundotlue aripilor se vor incastro minimum 1,00 rn. lor fundatiile sferturilor de con minimum 0.50 m sub nivelUI afuierii generale a albiei calculata Tn dreptul acestora.

CAPITOLUL II Clasificarea poduriJor ,i podete1or

Art. 12 .• (1) Incadrarea podurilor $i podetelor in categoril $1 close de lrnportanto din punet de vedere hidrotehnic se face conform orevedernor STAS 4273- 83 tinand seama de carocteruJ definitiv sou provizoriu allucrarii si de tipul ~i irnportanto coilor de transport pe care este amplasata. In functie de clasa de importanto a podului sou oodetulul se stobile~te, in conformitate cu prevederile STAS 4068/2-87, probabilitatea onuolo de deposire a debitelor maxime.

(2) Infrastructura podurilor ~i podetelor semidefinitiva se orotecteoze 10 oceeosl probabiUtate cnuolo de depasire co Sf podurile $i pcdetele permanente. (3) Treeerea podurilor si podetelor de la 0 clcso 10 alta. in cazuri justificate. se va face conform prevederilor STAS 4273-83.

Art 13. Din punct de vedere 01 ourotel de exploatare podurile se clasifica ostfel:

a) poduri definitive (permanente) care au coroto de exploatare indelungata deposind 50% din durata lor de servicio norrncto. dar nu mal mica de 10 ani.

b) poduri provlzorll (semipermanente). care au 0 durata de exploatare mai mica de 50% din durata lor de serviciu norrnoto sau mai mica de 10 ani.

c) pod uri semidefinitive, care au infrastructura definitlva.

Art. 14. Din punct de vedere 01 lungimii lor Tntre retele culeilor. podurite sl oo- .' detele se grupeaza in urrnotoorels categorii :

0) podete L < 5 m;

b) poduri mici 5 m s L s 50 rn:

c) poduri mijlocii 50 m < L s 100m;

d) pod uri mari L> 100 m;

unde L este distonto intre fetale Interioare ale cuielior 10 nivelul cuzinetilor.

50

BULETtN TEHNIC RUTIER

anuill. nr. 13. ianuaris 2002

Art. 15, Lumina la poduri Si podete S9 oenneste astfel :

0) Ie poduri si podete normale pe drectio curentului lumina este agola cu lungjmea L din care se scad groslmile "b" ale pilelor;

b) 10 podurile si podetele oblice lumino se obtine proiectdnd ~e normala 10 directlo curentului lumina determinata ca mai sus, din care insa se scad latlmlle pilelor proiectate pe norrnolo. conform art, 55. .

c) 10 podetele boltite (circulcre. ovoidole etc.) lumina se constcero dlstanja rnoxima Tntre fetele interloare.

Art. 16 .• (1) Din punct de vedere hidraulic podurile se closlrlco dupa criteriile descrise in continuare.

(2) Dupa forma geometrlca a albiei raulul Tn zona podului pot fi lntalnite:

o) poduri peste cursuri de apa ovcnd numai albie minora, sou numoi albie majora (albia minora fiind nesemnificativa);

b) podurl care au otct albie minora cat si albie majora;

c) poduri cu albie minora multiple (cu couo sou mol multe brote).

(3) Dupa caracteristicile scurgerii apei Tn zona podului pot fi int6lnite:

a) poduri 10 care coeficientul de rugozitate ~i cdoncrneo apei in albia majora nu orerc sensibil fata de albia minora;

b) poduri 10 care caracteristicile scurgerii in eele douo albii. minora si majora. difera sensibil.

(4) Dupa gradul de stabllitate 01 albiei raului in plan podurile se clasiftea Tn:

a) poduri peste rourl cu albie stabila;

b) poduri peste rouri cu albia instabil6, core l$i rnodlfico traseul in cursul uneia sou mal multor viituri.

(5) Dupagradul de afuiere a alblei raului podurile se closlficc in:

a) poduri peste rouri cu patul albiei erodabil (sou partial erodobd) si afuiabil;

b) poduri peste rourl cu patul albie! neerodabll Sl neafuiabil. ...

(6) Dupa regimul de scurgere 01 toului pot fi intolnite orrnotoorele srtuottl:

a) poduri peste vaj de munte in regim torentiol. cu viteze mai mari de scurgere

(v>3m/s) torond material aluvlonar cu diametre marl. d > 50 mm;. "f

b) poduri peste rauri de deal, eu viteze de scurgere de 1 .5 -;. 3 mIs, torand material aluvionar cu diamatre d =: 10 -" 5Omm;

c) poduri peste rauri de cornpie. cu vlteze de scurgere v < 1,5 m/s. torand ~aterial aluvionar cu diametre d < 10 rnrn.

(7) Dupa regimul inaltimii libere podurile se closifico in:

a) poduri peste cursuri de apo care tronsporta flotantl (plutitori);

b) poduri peste cursuri de apa care nu transport a flotanti (plutitori);

c) poduri peste cursuri de opa navlgabile.

BULETIN TEHNIC RUTIER

51

anul II. nr. 13. ianuarie 2002

CAPITOi.UL III

St\ldii ~j date nece5ar~ li'i"Oiectirii bidraulice a podurilor ,1 podetelor

SECTIUNEA 1

Studii necesore

Art. 17. - (1) Pentru etectuorec colculului hidroulic oJ poduriler sunt nece .

a) studii topografice; sare.

b) studii hidrologice;

c) studii geotehnice;

d) dote reteritoore 10 comportarea in timp a podurilor existente p I d -

. e cursu e apa

respectiv;

e) date privina comportarea lucrorllor hidrotehnice din zona troversorli:

f) dote prlvind morfologia albiel, etc.

(2) V~lumUI ocestor studii se stabileste dupa importanto lucrarii sl in urma recunoo$teril pe teren.

SECTlUNEA 2 studii topogicfice

Art. is. - (1) Planui de situatie in zona trcr,.(ersarii S6 1ntocme~te 10 scare 1:500 _ 1 :2OCO, in tuncne de conflqurotic terenului ~i de importanta lucrorlt.

{2) Planut de situotie serveste lo alegereo amplasamentului podului,la ctJlculul hidraulic Si 10 trasa~ea l~cr6rtl~r hidrotehnice de amenajare a albiei cursu lui de apa,

(3) Planul de sltuctle cotct sou cu curbe de nivel va confne: conturul alble! minore, conturul albiei majore 10 viiturile cele mol marl, nivelul maxim ai apelor rezultat din in:ormatii: zon~le de depuneri si erozlunl. zonele acoperite cu vegetone cu precizoreo tipulul de veqetotie. constructli hidrotehnice existents, alte constructij Si instalatii, pozltlo profilelor transversele ~i longitudinale. precum Si 0' borna sou alt reoer de nivel cotot. usor de identificat pe teren.

(4) Planul de srruotle va fi extins pana la limita de inftuenta hidraulica a con", •. ' structiilor (pod: prag, etc.) existents sou avute in vedere a se realiza, core pot produce supralnaltari ale nivelului apei Tn secttuneo podului. (5) in lungul cursului de opO, planul de situajie I/O cuprinde a zona ovand lungimea:

a) in c$Jzul alblilor stabile: _ 5 - 7 latlmi de albie minora sou 2 - 3 16timi de albie majora, din Cafe 2/3

Tn amonte de pod;

b) in cazul albiilor instabile, zona pe core se prevod lucrad de requlorizore. sl

putin lungimile recomandate la albiHe stabile;

c) Tn cowl albiilor cu ponte mid ridicarile se vor extinde astfel incot 56 se o diferento de nivelintre punctele amente 5i oval de minimum 20 ern:

52

d) In cazul troverscnor peste afluenti in zone de connuento. ndicanle topografice vor cuprlnde 5i zonele de contluenta pe ombele rauri.

Art. 19 .• (l) Profilele transversale se intocmesc 10 score 1: 10 - 1 :200 ~i servesc 10 colculul $Gurgerii apelor Tn regim nemodificat 51 modificat.

(2) Pentru fiecore variant6 de amplasament se va face un protll transversal prin axul troversarii Si eel putin cote douo profile 01/01 ~i unul amente, 10 dlstonte de 20 - 200m in funcfte de configuratio albiei sl importanta rauJui Si a lucroril.

(3) Profilele transversale vor cuoriode Tntreaga latime a albiei mojore, coresounaotoore celor mal mari viituri cunoscute.

(4) Profilele transversale vor fi normale pe directia curentului in albia majora in cazu! in cere debitul ecesteio este preponderent 10 ape marl. sou normale pe cirectlo curentului in albia minora, in cazul in care debitul in albia majora este relativ mic, Tn condltiile orotote 10 art.24.

Art. 20. - (1) Profilullongitudinal 01 albiei pe linia talveguluLlo scara 1:50/1:5- 1 :2000/ 1 :200 se intinde pe Tntreago lungime rcoorroto pe planul de structle ~ cuprinde pe langa linia talvegului. linia oglinzii apei 10 data ridic6rii si nivelul maxim 01 ooelor rezultat din lntorrnotil.

(2) Profiiullongitudinal serveste 10 determinarea caracteristicilor scurgerii apelor in regim natural ~i in regim modificat (vorlotio odoncirnjor opel. voriotio coteler suprafetei libere. vonotio pantelor hidraulice, etc.).

Sectiunea 3 Studii hidrologice

Art. 21. Studiile hidrologice se efectup.oza in vederea obtinerf urrnotocrelor date de bozo :

a) Debitele de cal cui sl nivelurile lor corespunzotoore.

Deoltele de calcul vor fi determinate de regula de corre INMH. In cazul Tn core debiteJe de ca!cul sunt determinate de alte unitati este obligatorie confirmarea valorilor lor de cctre LN.M.H.

b) Date asupra rugozitatii albiei;

c) Pantele suprotetelor libere ole apei 10 debitele de colcul care servesc 10 deter-

minorea nivelului apei in dreptul podului:

d) Repartitia debitelor de calcul Tn albia minora si Tn albia majora in zona troversariL jinond seoma de coeficientul de rugozitate;

e) Elemente privind mortologia albiei raului ln zona de amplasare 0 poduiul. pentru determinarea gradului de stabilitate a albiei.

Tn cazulln care existc balastiere in zona podului sou lucrori de rerlnere a aluviunilar pe versontl. se va avea Tn vedere ccfiuneo de cooorere a fundului olbiel. otct pentru proiectorea podului cat si pentru lucrarile hidrotehnice.

BULETIN TEHNIC RUTIER

53

anulll, nr. 13, ianuarie 2002

f) Date osuco re!;iirnuJUi de iamf..; C! U!fSUiUi de cpa, penrru csigurarea rn6suriior

necescre sCUigefil gheturilor. .

Se vor determine zonals pe rou un de 'e formea - - .

. rl . ~ za zapoare, nlVelul apei In

penoa~a de scurgere a ghetunlor arosl h t" , .

,\;I ~ mea 9 e II, IntenSltatea scurgerii gheturilor.

SECTIUNEA4

5tudii geotehnice

Art .. 22. Studi~le gectehnice sunt necesare oenrru aJegerea ampJosamentului PO~UIUI, ~etermJnarea afuierilor ce se produc dupa execuno podulul. stabilirea adanClmll de fundar~ Si definltivarea lucrarilor de regularizare si consolidare a olblet A~. 23 '. - ~1) Studiile geotehnice trebuie 56 contino profiluJ geotehnic transversal pnn ajb~e.ln dreotot ooduluL cu descrierea straturilor de teren (natura terenului corocteristici fizice ~i geotehnice b' '

f . " '. cur e granulometnce ale materialulul intalnit).

,2). La po~unle _amplcsate peste 0 olbie stabila 5i neerodcbno. precum ~! Ie pOd.un cu 0 slngura deschidere, pentru calculele hidraulice se poate renunto la

profile!e geotehnice, fUnd suflclents unwl sau mal multo roroje 'In f, mcne d -

" ~ -.._, e ma-

nmeo pooulut, ampJasate Tn axul coii.

(3) Adoncirneo torolelor sa stobleste dup6 natura terenului ~i tmportcntc lucrari!.

CAPITOLUL IV

Alelerea amplasamentului podului

Art. 24. La alegerea amplasamentului podului din punct de vedere hidraulic ~e va. u.rmari re?liZarea unor conditli care sO asigure stabilitatea constructiei Cli irwestitli cot mal recuse. $1 anume:

a) Traversarea in zona recnllnle si stabile a cursu lUI de ope.

b) L6timea cat moi mica a albie! majore si mal uri bine conturate;

c) Trcversarea cuco 0 directie cat mal coroptcrc de perpendiculcra lc directia scurgerii.

in cozul unei albii minora care scurge cel putin 65% din debitul de cclcui. axul ~odUIUj va urrnotl traversarea cat mal normal6 fata de albia minora.

In cczul unui debit aferent aibiei minore mai mic de 35%, axuJ podului va fi cat mai perpendicular fota de albia majora.

d) ~vitarea troversoril in zona de conrluenro a oouc cursuri de apa:

a) In cazulln care nu se poate evita traversarea intr-c zona de confluento. se va da priorltate variontei de amplasament a podului Tn amonte de confluent6, pentru a evita cporitio unor ostroave in zona podulul:

f) Traversare Tntr-o secjiune a cursului de ap6 cat moi dep6rtata de zonele Tn care se formeaz6 zopoore.

54

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul I). nr 13. ianuarie 2002

Art. 25. Ampiosamentele podurilor $: podetelor se vor corelo eu planurile de omenajare ale cursurilor de coo traversate.

Art. 26. Sa recornanda co podurile provizorii so fie amplasate in aval de po-

durile definitive.

CAPITOLULV Determinarea caracteristicilor de CDraere a ape lor in relim tiber

Art. 27. - (1) Pen1ru stabilirea lungimii podului, este necesar so se determine mal intal conditlile de scurgere a debitului de calcul Tn albia noturolo a raului. In zone traversarii.

(2) Oatele hldraulice de baza sunt: debitul de colcul, coencient] de rugozitate

sl ponto suororetet libere a opel.

Art. :28. " (1) Coeficientii de ruaczitote se determina secorct pentru albia

minora $1 albia majora.

(2) in cowl in care sa dispune de rnosurotorl de debite 5i pante ale suprafetei

!lbere a apei pentru eel putin trei nlvelurl. volorile coeficientului .n" de rugozitate 58 vor stoblli trosorid curba

n "f (R,C).

(3) Tn lipsa acestor rncsurororl. coeficientii de rugozitate se vor !ua din tabelul

5.1. ovono la bozo constctorte de pe teren.

(4) La podurile peste rauri rncri. cu debite de colcul peste 2000 m3/s, coeficientli de rugozitate vor ft ccorrrnotl de cotre organele de specialitate (I.N.M.H. sou filialele teritoriale ale eN Apele Romane).

Art. 29 .• (1) Tn cel putin trel profile transversale prin olole din zona podului se colculeozc nivelul apei $i vitezo medie Tn olbie minora $1 majora Tn regim natural corespunzotocre debitului de calcul precurn ~i reportitic debitului de calculintre albia minora $1 albia majora (fig. 5-1'1).

(2) Efectuareo calculului hidraulic se face in fiecare profillncepand din oval.

osttel:

"0) in profilul oval se deterrnino. prin incercari. nivelui ape; care asigura scurgerea debitului de calcul consldercnd corecto panta hidraulica Tnregistrat6 lo data rldicorll, fie ponto medie 10 ape men. fie 10 ape mici;

b) cu cceeosi ponto se transmite nivelul apei in profilul urm6tor $i se verifica coco 10 acest nivel se asigura debitul de calcul;

(3) Tn cazul in care debltul sours 10 nivelul resoectlv prezinta 0 abatere mai mare de T 5% sou - 2% fata de debitul dot se reia calculul modificandu-se ponto hldroullco pana ccnd se gaSe$te solutio care Se Tnscrie Tn abaterile Iimit6.

BULETIN TEHNIC RUTIER

55

anulll, nr. 13. ianuarie 2002

Valoarea coeflclentilor de rugoziiale .. n" pentru albil nalurale

bune (curate, rectilinlL albl! curate

AlbiL relotlv curote_ale rcurilcr de ses, aflate Tn condltli normale, sinuoase, cu ocreccrt nersgularitoti in scurgerea apei sou rauri "rectillnil. ovend relieful neregulat (portlunl putln odenc]. gropi, uneori pietre)

Albli regulate. din pietrl~, aflate tn bune condltli. in cortec lor inferioara Alb!i de pamt:lnt ale rt:lurlior perlodlce (albli uscote) in bune conditii

TabehJl5.1.

0-025

0.033

0.040

0,050

0,067

0,080

0.100

0,133

0.200

9

56

8ULETIN TEHNIC RUTIER

anul n, nr, 13. ianuarie 2002

3

4

5

Albii slnuoase ale cursurilor de ceo periodica. putemic inundate

I A!bi! acoperite cu vegetat!e abundento

Albii majore in stare rea, acoperite cu vegetotie obundento (tuf~url. arbori) ~ ovcnd mai mutts brote

Pot)1uni cu pragur! ale rourllor de corn pie

Alb!1 cu bolovonl ale rQurllcr de munte, avond suprofoto libera

7

Albii majore. 10 fel co cele descrise in cotegoria precedentc. cu scurgere neregulata. golfuri etc.

Albl! de munte. cu cascade, cu potu I sinuos olcatu!t din bolovanl marl (coscode-oerciie atat de puternlca, incOt apa iSl plerds transporenta

sl copOta 0 culoare 0100 din CaUZO spumei; zQomolul opel domina toote I

8

ROuri de tip mlastinos (vegetatJe, alb!! din coajo de pOrnOnt creoct. in multe loculi opa oproope statatoore, etc.) .

Albll majore padufoase. cu spotll marl faro scurgere. adOnclturi

torentt. cu albia moblla. formata din norol. pletre etc.

Albll maJore fora comunicatie. in Tntreglme impOdurite Malurlle baZinale naturale

(4) Caiculul se continco Tn oceiosi mod Si in profileie urrnctoore.

(5) l'Jivelul apei in dreptul podului se stooileste prin interpolore. nndnd seama de nivelurile opel in profilele de calcul adiacente si de ponto hidroulica rezultcto din calculintre aceste profile.

Art. 30. - (1) Viteza medie a apei $1 debitul scurs se determine cu relatiile ;

v = C . ~ (5.1.)

Q=v'A=A'C.~ (5.2.)

unde:

i = ponte hidraulice a apei (egale cu ponto suprafetei libere, 10 olbiile cu rniscore

uniforme sau gradual veneta) R = raza hidroulice. (in m)

A = suprofata sectiunii de scurgere, (in m2) C ,.. coeficientullui Chazy

(2) Raze hidraulice se determine co raportul dintre suprotcto sectiunil de

scurgere A ~i perimetrul udat P.

A

R = P (5.3.)

(3) Pentru albii 10 core odoncimeo medie .h" este mica iii report cu latimeo albie 8. realizendu-se relatia ]_ > 20 se admite considerareo in calcule p;: B si R = h.

h '

La calculul vitezei medii Tn albia minora a cursuolor de opa care au $1 albie majora, se determine valoareo lui P co fiind perimetrul udot 01 albiei minore corespunzotor nivelului din albia minora de 10 core incepe scurgerea Si in albia majora.

(4) Coeficientul C =~ . R Y (5.4,)

unde exponentul y poote lua diverse valori Tn tunctle de coracteristicile cursulu: de opa

y = 2,5;;; - 0,13 - 0.75 ..JR ern - 0.10)

(5.5.)

Tn colcule sa admit volorlle constante: 1

y ;: 6" pentru cursuri de apa 10 ses

1

Y = if pentru cursun de opa 10 deal

Voloarea coeficientului C se poate determina folosind diagramele din fig. 5.1.

I calculate pentru valoarea Y;: "6 .

BULETIN TEHNIC RUTIER

57

anulll, nr. 13. ianuarie 2002

(fJ) Caicl..O,ui (~irecr clvlteze- marill se oocte foce eu ajl..<Torul nornocrornelor al! fig. 5.11. $1 n.lil

Se ceterrnmo mai Tntoi vitezc media corespunz6toare pantei suprafetei libers a opel de 1 % folosind graftcul 5.11. ~ apei se oplico eoeficientul de corectte Kv din groflcul 5.111. pentru ponto I corespunzctocre 0 oglinzil opel.

Art. 31. in cozul cursurilor de ope care au albie minora Si albis majora, se cal-

cuteozc vitszele medii ale opel vm si vM ~i debitele eorespunzOtoars Qm $1 QM

Qm = vm • Am (5.6.)

QM = vM' ~ (5.7.)

iar debitul total este:

(5.8.)

Valorile notate eu indieele .rn" sunt pentru albia minora iar eele cu indicele M pentru albia majora.

Art. 32. in situotto realizarii unor solutil mai eficiente prin amenajarea eursulur pe 0 zone de 3 - 510timi de olble. din care 75% Tn ornonte. lc colculul hidroulic 59 vor lua coeficientii de rugolitate corespunzotori caraeteristicilor ornenoioni.

C U.!I

, ..

II .. .. .. ti

..

••

)1111111111111111111111111111111111111111111111111111

)~

.. :0 15 ,~

III o~:t 0," ,,, Ot' 1 ',1 1,4 1,. 1,' 1 2,2 1.' 2,1 2,' , 1.1 l,", I .• :3" .. 4.:::1 4.,4 -4~. .... .,

Fig. 5.1. Cosfidentullui Chezy (c =-;;- . R') pentru v = :

C 0,04 C

Not(J: oennu n > 0,04, valorile C se determino cu relotlo =-n-' 1,

C1 eorespunde voloril n "" 0,04 ~I valoril R date.

It

BULETIN TEHNIC RUTtER

58

at,,,, I:, ~r. 13, iaouarie 2002

5~--:j~i~.-!~~'-.-~i'-~~--~'~-i~~r--,~ :c •• r--i:~i 4,8 .j.....;..J...!-H-l~! ..;_I..,.., ..... :+....; .... :~!~:-,-:--+-'~'----'i-+-f-f-ii+-i- ,t-,::.;.... ii';"" j':: t--:-~c.Y""'· -7l 4.6 -I-"__, -+-+-;-1 +, +.";'" ~"7! "'_""--t--i-:-,-+-+, ~I-i--ri ..... ;+-i....:.....,,-ir-+-!f-\-,i 7-t-i t-..,...~+-: ~

4,.4 !' ! i i i : 'i!" i l.l J : 1 Yf'i ! i

4,2 lL ! :' ! ! I " ;! , 1./ ""', '! : ,

.. l l ' i!! I !:! I!! I n =io.oi5 1/ i i :

3,8 -i-l--i:-,.-:, +1 +rt ..l....f--:,-4:: -:-1-+-++:-+-11-+! +, ~! ;:jl.l'~I'"F_._r++-'-i~':-i-' rt -+-i-.J.,.M

3,6 iii: : : I ,I ' : I .Y1 :, i 1 ~H1" i

3,4 ; I I '.J. iii I r i : . ~ nl=!o,b::b...(i l : I

3,2 • Iii 1 , : ! Yi i[:' j •.. r\ 'i! ~ l i:

3 ! ~: i l l i ./ r : ' :y~: j :y~~

-; 2,8 •. ii I, 1 r l/" i i V: !! J...f'1'i I :' !

E 2,6 •• I ,i:! : iy i i V • I /1 i Ii=' ~rO ~

:: 2." l ! , .! v,': /; l/": : I : .J...I,,,,,:.-o: t'

> 2,2+-4'~~4-~~~~--~~~~~~~+4~~~~~-r~~+;

I. : j Vi :.v ! / ~: r : ;!

j ,

o

7

2

3

R(m)

Fig. 5.11. Diograma pentru caleulul vitezei Vl = f(R) corespunzctoore pantel suprafetei libere a opel de 1%0 $1 voloarea coefielentului lui Chezy C determinota din diogroma 5.1.

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul II. nr. 13, ianuarie 2002

! I

8

59

Kv

tOM~'~~~l~~~~5I1i~7i31,o~oo~I~~'~~lII'~5~6111!19fOO~I~~~~J~~'~~1i6~7ial~OI

10

,

i/

10

f

~

-

I. '

r.

V ~-I--+-++--t-H*ttttftttt--t--++f-+++H-lt+ttt+tt--+---+-.f-,[7,.f-f-+4-l+H-l+J++I.I 5.5

~-I--I-1~++++~~~~r-~~~H+~~--1-4L/-*~~H+H-l+~1

1--+--+-+-tI+f+I+*~ftt----1'-H-+++++f*Hfff++f-, -+-/~~+-l-+-J'-++J.m+I-itJ •. 5

l.5 1-----J.--l-4+141H+tt#H#l--+--+-+-++++H+l+H-!.;.+i-,,;./-I--4-1-+-I-+4-++-l+l+.j.j.Uj J I

I : i I! I V ! i

0.5

1----I--!--I--+l/~-++~~t+--4--1'-+-I+H-I--H-#+f+f#,f----+--+-+++-+++H>tf+H+I1 0.' ~~_+~7~44+H~~-4-+~~~~H*ftt---~~~~++~~~ ~-l--+/~+-+44+H++H+H+--4-+-H+l+I-+t+-++l+H+--r-~~+t-t+HI#+1fttH 0<5 ~~/~~~.~+H~H#-4-+~+HIH+~~~+~-r++~+H~'~H

:~ / ! I ! I I I ~

O.l 151 OJ.::;~;""I,.J..-+2 _j_....j-JI-i.f-l-t5.l.f1-i~8f1o!'.Jto.oo=-_..L..,..,2i---l~JI-'-f-.Lj !.~6 W!Poo.\;rI.-J...,-t-yJ....j • ....L.f!-'-;6p-.rh81-'i9~O~

0 .• 5

.' . Fig. 5.111. Nomograma pentru determinarea coeficientulul de corecfie Kv·

Colculul vitezei medii a curenfului: n :: coeficientul de rugozitate

R '" raze hidraulica a sectiunli de scurgere i "" pan to suprofetei libere a opel

1. cu valorile n ~i R se determina rncrimec Vl (conform fig. 5.11.)

2. cu valoarea i se determina coeficientul Kv

3. se calculeaza viteza: v :: Kv' vl

BULETIN TEHNIC RUTIER

60

"ni.,1 I:. nr. 13. tanuarte 2002

B

_B~M~. __ L- __ ~~~~ __ ~_~ Nivelu! ~ei I~ .1 debitul de calculi

Q,...; AM>: VMs I Fig. 5.1V. Regim natural.

CAPITOLUL VI Dimensionarea hi4raulic::i a podurilor SECTIUNEA 1

Stabilirea lungimli podului

Art. 33. La stabilirea lungimii podufu!. Tn mod conventional. se admit urrnctoorele lpoteze ;

0) niveful opei in secnuneo podului este nivelul determinat in regim natura! de scurgere in dreptul podului (art. 29.);

b) vitazele medii vmp ~j VMp Tn sectiuneo podului pentru albia minora J;i majora S8 deterrnlnc consdercno ca nu s-ou produs atuieri;

c) in amonte de pod S9 produce un remuu din cauza reducerii sectiunii de scurgere in dreptul podului;

d) reducerea sectiunii de scurgere a podului produsc de obstrucrea sl contrcctio date de pile sl culei care S9 introduce in calcul prin valoorea unui coeficient 1-1. $1 care difera to pile fata de culei.

Art. 34. La stobiliroo lungimii podului S9 vor avea in vedere urmotoarele :

c) asigurarea scurgerii debitului de colcul care determino toote elementels princloole ale podului (art. 9);

b) evita~ea efectorii obieciivelor economice Importante oflate in amonte de

pod;

c) asigurarea stabilitatii albiei in zona pooulut

d) asigurarea gobaritului de novigotie la traveoorlle peste canale $I raun novigabile;

e) realizerea unei solutii economice Tn ansamblu (lungime pod. nurnor de deschideri. odcnclme de fundare. rampe de occes, lucrari de cporore. de dirijore:;i consolidare a clbiei.lucrorile necesare restabilirii gradului de oporore a obiectivelor afectate etc.).

Art. 35. lungimea L a unui pod se determine prin incercari pe bozo de dispozitii generale. in functie de urmdtoarele trei cazuri de forma a albiei rClului :

a) curs de opo nurnol cu albie minora sou majora;

b) curs de coo cu olbie minora ~j albie rr"jora simetrica:

aULETIN TEHNIC RUTIER

61

anul It, nr. 13. ianuarie 2002

c) curs U.::~ cpa cu aJble rr'l;)O~(':: ~i albi€-' ~T~0;(.'~·:1 '':'~:l~rrleTh .. ·(;.

Art. 36 - (1) In cozut cursului de ope numo: cu ~Jbje minora (fico 6.;) &9 cplica . ' •.

relatiile: '"

Amp L~hmp

(6.1.)

unde:

E = Vmp VmL

(6.2.)

$I:

Arrp = aria secfjunil de scurgere In albia minora in secfjunea podului Tnainte de producereo afuierilor. din care nu s-a scozut suprafota ocupata de pile;

8 em regim natural)

Fig. 6.1. Curs de apa faro albie majora

ih regJm natural Am. "" In prezsnta podulul A"",. Vmp

I+b

I'

Fig. 6.11. Semnificafja coeflcientilor E $i e.

hmp = adancimea medie a opei Tn sectiunea podului,

J.I.m ~ coeticient de reducere a orlei sectiunil de scurgere datori1tl obstruarij ~i controcnel produse de infrastrucfura;

~ = E • e (fig, 6.11.), unde E este coeficientul de contrccpa hidraulica

62

BULETIN TEHNtC

e=-'- 1+ b

6J). iUi' t}",S)0 coeficienl1.;! de stlongUlore geometricd a sectiunii dctorot pilgiu. i

e=-- (6.3.)

I I- b

Pentru deschideri inegale. se va lua rneolc orlfrnetico a valorilor coeficl",ntilor 11. (2) Pantru poduri cu 0 singura deschidere. la care numai culeile influenjeaza scurqereo opsi. se va lua !1 = E reprezentond inftuenta controcnel,

E ~ reprezintc coeficientul de afuiere generala medie.

A' v mp

E =A = VmL unde A' este sectiuneo de scurgere dupa afuiere. ior A sectiunea de scurgere inainte de producerea afuierii (determinate in axul podului).

VmL = vtrezo medie in regim naturai In albie minora, calculota numai pe latimea ocoperito de pod (intre fetele cuieson.

vmp = vitaza medie a opel In albia minora in secruneo podului ihainte de producerea afuierilor.

(3) Tn cazurile curente. 10 proiectarea podurilor se face verificarea unor lungimi de poduri olese in prealobil, prin determinarea coeficientulal de afuiere TCibelul 6.:'

Coeficientul de controctle E

Viteza Lumina in m:
m/s 10 13 16 18 20 25 30 40 50 65 100 125
1.00 0,97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 1,00 1.00 1,00
1.25 0.96 I 0.97 0.96 0,98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
1.50 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0,99 0.99 1.00 1.00
2.00 0.94 0.94 0.95 0,96 0.97 0,97 0.98 0.98 0.99 0,99 0.99 1.00
2.50 0.92 0,93 0,94 0,95 0.96 0,96 0.97 0.98 0.98 0,99 0.99 1.00
3,00 0.91 0.91 0,93 0.94 0.95 0,96 0.96 0.97 0,98 0,98 0,99 0.99
3.50 0.90 0,9{) 0,92 0.93 0.94 0.95 0,96 0.97 0.98 0.98 OW 0.99
4.00 0.89 0.89 0.91 0.92 0.93 0,94 0,95 0,96 0.97 0.98 0.99 0.99 general E care trebule so sa lhscrie in prevederile art. 42.

Art. 37. - (1) In cazul cursurilor cu albie minora simetrica calculullungimii podului L $i a ariei secfjunii de scurgere a albiei majora AMP rornoso sub pod (faro a se seeded suprafata pilelor din albia majora), inainte de produce rea afuierilor, se face in mod conventional cu relatiile:

(6.4.)

(6.5,)

BULETIN TEHN.lC RUTIER

63

anul II, nr, 13. ianuarie 2002

unde:

8rn '" la1imea albiei minore in regim nat,_;rol nernodincot.

hMp == ooencrneo medie a apei in albia majora in dreptul podului. nivelul apei

B

Fig. 6.111. Curs de apa cu albie majora asimetrica.

fUnd eel din albia naturale.

(2) Tn cazul cOnd ~p rezulta negatiV. se aplica retcfto 6.2 .• fungimea podulul adoptandu-se cel pufjn egala cu latimea albiei minore.

Art. ~. - (1) Tn cCk"'U1 cursurilor cu albie majora asimetrica (fig. 6.1lI.). 10 vermcorea dispozlfjilor genera Ie de poduri propuse. se aplice relatille:

AMps AMpd

L=Bm+ --+-- (6.6.)

h~ hMpd

Q-llm'Qm'E vm(~m'E-l)+VMd

AMps'" (" E 1) -AMp(! "E (6.7.)

VM+Vm I'"m' - Vm(r-m' -l)+VMs

Relafja (6.7.) serveste 10 determinareo coeficienfului E cOnd sa cunosc AMpd $I ~ps sau 10 determinarea uneia din valorile AMPS $I ~pd cond sunt cunoscute E $I! uno din ocesta valori.

(2) Atunci ceno este ales numal coeficientul E. pentru determinarea secfjuni-·' . lor de scurgere ~ps $i AMpd se roloseste sistemul cu douo ecual1l alcatult din: ..... relonc (6.7.) si reiatia

~p = ~ps + AMpd (6.8.)

Art. 39.la albiile cu forme compficate (mutte brate. adOncfmi difertte. c043ficien~~ de rugozitate diferiji etc.) calculele se vor face finOnd seomo de caracteris1idJe geometriee $I hidroulice ale pel/tilar de albie verfficOndu-se ih flnal debuseul total.

Q ::: Q1 + Q2 + Q3 + ... + ~

64

8ULETIN TEHNIC RUTIER

anull!, nr. 13. ianuarie 2002

i0 ca~0 Q] ... Qn sunt debiteie partiale scurse prin albiile respective.

Art. 4l!. Veriticoreo debitului scurs prin secffunec podului pentru 0 suprainaltare de nivel ea data. se poate face cu formula lui RUhlmann:

Q = "l~l~ [w + Kr .e= 1 + h.jw+ Kl I (6.9)

v~ unde: K=-- 2g

h = ihaltimea medie a lamei de ope Tn secttoneo podulu; in regim moditicat. Voloorea /jz introdusa in formula este In general mai mica decaf aceeo determinata conform art. 44.

SECJ1UNEA 2 Calculul afuierllor

Art. A 1. - (1) Afujerila Tn zona podului sa colculeozo 10 raurile cu pat sou moluii erodabile. in scopul stabilirii adCincimii de fundore a infrastructurii. a IucrorilOi de aporere. consolidare $i dirijare. precum sf a lungimii podului.

(2) Afuierile reprezinto amploarea sau dimensiunea eroziunii terenului dintr-un anumit punct din patul albiei.

(3) Afuierea maxima totala este olcOfuita din afuiereo generalo Si atuierea locclo.

(4) Afuierile generale sa produc in cczul Tn care viteza din secnmeo strangulata a podului este mai mare decot vttezo critica data il) tabelele 6.II.a. Si t.n.b.

Art. 42. - (1) La albiile afuiabile Si Instablle 10 care nu se iau masuri speciale pentru protectio impotriva atuierii sou de stabiJitote a malurifor. se pot produce ih timp moditicOri ole politiei albiei mlnore. astfel incat atuierea general6 10 pile ~ culei poote otinge valoarea maxima determinata co pentru albia minora. Tncostrareo fundatillor pilelor Sl culellor sa va lua conform prevederilor art. 11.

BULETIN TEHNIC RUTIER

65

anul II. nr. t3, ianuarie 2002

'.' .

~

I i 'I

...

~['jj ~:'!!

~ .. "

".

i

~ ,

r

BUlETIN TEHNIC RLiTIER

66

~

o "C Q)

'0 f

--r---l
q 0 '4
<') ...t r-,
f

~ q '4 q
N <') r-,
=1
&
Ci
~ 0
j?
1 '0 10
Q)
f
(J s q q
E ~ <') '0
I: Q
a.6
"0
i <:
>
'<l:. LQ q
0 ('l ~
..Q 2
.<::
>0
:g ~
~ f c
c o ,£
0 'U Z
o ::l
o 0 <II
g _g f '0 ,
£ E E <II
.! .Q 0 0 o '0 .'
a.lC)~1D '0
o c- N C
"
8 '5 11 II II 'U
::looa ~
!
ill £.
a.. anul II, nr. 13, lanuarie 2002

(2) Calculul oruieni genercie se face cu retotio :

_ hOI V mp V mp

t;=~"'-- hof=--' h = E· h

h VmL VmL

(6.10.)

docc:

unde:

Yo = vitezo medie de antrenare (conform tobe\ului 6.1I.a)

h = odancimea opel Tntr-un punct oorecare 01 sectlunii de scurgere. inainte de

ofuiere.

hat = reprezinta adancimec opel Tn punetul respectlv. dupa producerea afuierii

generale.

Cu aceasta relatie se poate colcuto linio ofuierii albiei ~i ofuiereo geneiola

maximo,

Afuierea generala maxima se ootine din diferento h ~tOX - h = af;<" (6.10.0) (3) La roudle cu albie erodabilo, voloarea coeficientului E de afuiere general a limito S6 recomando so nu deocseosco 1 A - 1,5 pentru evitarea unor constructii

de opcrore ~i diiijare costlsitoare.

(4) In caw! albiilor la care erestereo odoncirnll apei in albia minora prin pro-

ducereo afuiefiior generale este mica (0,5 - Q,8m). se poate deoosl voiooreo de

mai sus.

(5) Depo$irea valorii 1,5 a coeficientului E se poate admite. de oserneneo. la

poourile existente, coco infrastruetura este asigurata Si nu se produce remuu important care s6 afecteze obiectivele din amente.

(6) Alegerea unei anumite votod E sub Iimitele de mai sus. se face pe bozo

unei onollze tehnico-economice comparative a solutiilor studiate.

Art. 43. - (1) Calculul afuierilor locale af1 10 pilele podului 59 face in lootezo co

afuierele generale s-ou produs 10 valoarea lor maxima determinata conform art. 42 . (2) I ... dandmea maxima a afuierilor locale aft la piie!e podului S9 oorcuteozc

aproximativ cu formulele (6.11):

cond v < va. of] = 2A2' Kt· Ku' b (~ - 1 \,( V~ )1/3 (6.11.a)

Va g' b

cond V ~ Va'

( 2 1/3

of, = 2,42' Kf' K,,'b ~) g·b

(6.11.b)

BUlETIN TEHNlC RUTIER

67

anut II, nr. 1:1, lanuarle'2OQZ

FORMAPllfl T Kj
TN seqlUNE TRANSVERSAL.A.
0] 1,00
I c !

ff ~I ) 1.00

r- c
I .' -
~~I I 0,85

c
I I
I ~I I 1,25
D ~ iotimea pilei io nivelul potului albia;

v :;;: viteza curenfului Tn omonte de pilo In albia noturaJd 0 rClului

va = viteza medie de antrenare a oluviunilor de pe potul olbiei. 10 odcnclmec corespunzotoore afuierilor generale. Se io din tabeluI6.ll.a.

Kr :;; coeficient care fine seomo de forma pilei Tn sectsmeo tronsversclo (6.IV.)

Ka :;; coeficientul care tine seama de unghiul de incidento 01 curentuJui pe pile (fig.6.V.)

9 = occeJerajio gravitationala

(3) Calculul afuierilor locale nu se face in cazul Tn care se prevad lucrari de consolidare a potu lui albiei (pereuri. saltele de gobioone. rodiere de beton etc.) conform tobel 6.U.b.

(4) Afuierile totale rezulta din insumarea afuierilor generale $i locale. ottol ;: atg + atl

(5) Calculul afuierii locale 10 culei se face cu formulele 6.11. considerand b::::: 1,00 si viteza v egalo cu viteza medie a apei Tn dreptul culeii.

Fig. 6.1V. Valoareo coeficientului Kf

BULETIN

RUT1ER

68

anul II. nr. 13. ianuarie 2002

,1

7 ~'I-----'I---

5

Fig. 6.V. Graficul functiei Ko.

SECTlUNEA 3

Calcu!ul suprainaltarilor de nlvel

Alt. 44. Calculul aproximativ 01 supiaTn61tariior de nivel (remuu) se poote face cu formula 6.12. aplicat6 pentru albia minora:

v~-v~

Az=-.:......_

2g

(6.12.)

odmitand co rernuul sa produce inointea afuierilor.

Art. 45. - (1) Lungimea lz pe care se Tn1inde supra1n61tarea de nivel (fig, 6.VI.)

se determino aproximattv ~i acoperitor cu formula:

2e.z

L% = -, (6,13.)

I

unde:

i = ponto suprafetei llbere a opel corespunzatocre debltului pentru cere :;-0 cal-

culot supraiholfarea sa.

(2) Se pocte admite co valaarea maxima a supraTnaltarii tlZ. se produce Tn omonte 10 a distant6 egal6 cu aproximativ 2.5 L (L fUnd lungimeo podukn) fato de axul podului.

(3) Pen1Tu usurlntc colcululul. supratata libera a apei pe zona pe care se pro-

duce suprain61tarea de nivel sz se poate lua plano.

(4) La stabiUrea cotelor rampelor de acces 10 pod se va fine seama de Intlu-

enta suprain61t6rii 67...

BULET1N TEHNIC RUTIER

69

anul II. nr. 13. ianuarie 2002

Tn tunctie de volooreo suproirvllt6rii ez. lungiry.:;o Ll orezinto irnportonto 'in cazul unor obiective care nu trebuie so se inunde sou in cozul raurilorlndlguite 10 care digurile trebuiesc suproin6ltate.

libere

\ Curb(1 suprofetei r,bere in prezento podulUl

Fig. 6.VI. Schema voriotier niveiu!ui opei 10 pod.

SECTIUNEA 4 Sporirea capaeitafji de debit prin decapari.

Art. 46. - (1) Sporirea ariel sectiunli de scurgere sub pod prin decop6ri in albia majora sa face numai atunci cond:

a) terenul constitutiv al potului albiei nu este ontrenat de curent la vitezele din sectluneo strangulate;

b) nu se vor produce depunerl permonente in zona decopcnlor. depunerile fiind luate de ape marl cu frecventa de 0 data pana la de couo on pe an. (2) in cowl in care de<;,uf,iorile se prevdd in albia minora, se vor respecta urm6toarele conditii :

a) aria decopata sa nu deooseosco 20 - 25% din aria intregii sectfunl de scurgera din dreptul podului 10 debitul de calcul inainte de a sa produce afuieri;

b) cota medie pana 10 core se prevede decaparea sa fie cu cel putln 4D - 50cm mai mare oecot cota opelor 10 etiaj pentru a nu inr6utati condijiile de scurgere 10 etiaj prin largirea albiei,

c) lungimea porjiunli de albie cu oecooori trebuie so fie cel putin de 2.5 - 3 on mai mare decot IOfjmea zonei decapate, otot in amonte crn ~i Tn oval de pod (fig. 6. VI!., 6VIII); zonele de copct ale deccporu se vor racorda 10 albia minora ..

70

BULETIN TEHN1C RUT1ER

anul II. nr, 13. ianuarie 2002

"& { .i

~~~--~H---~ri- R!~~~

D,~tlr; d4 . dJ".j.l1N

a) albie minora rectilinie

Fig. 6.VII. Schema decoporilor In planul olbiei.

B

s

b) albie mlnoro curbo

Fig. 6.VIII. Schema decoporllor Tn secjiune transversale.

d) ponto longitudlnala a decopcrilor va fi egale cu panto suprofetei libere a apei 10 debitul de colcul. lor panta transversale va fi de 1 • 2% de 10 maluri spre albie:

e) in zonele curbe ale rcurnor. decoocrile se foe pe malul concov:

f) Tn sectoareJe rectilinii aie raurilor~ cu oiblornojoro oslrnetrtco. decoportle se vor executa pe ambeJe maluri. Aria decoporuor Tn axul podului va fi proporftonolo cu debitul ee se scurge prin cele douo albii majore in sectiuneo oodului. Tnainte de decapare.

(3) Tn cozul executors de oecopori in conditlile orotote mal sus, determlnarea conoitillor de scurgere in reglm natural si calculullungimii podului se va face considerond albia nouo. cu secriuneo sponte prin decopon.

(4) Adoptarea solutlei podului cu decopcrl sou a podului faro deccpori si cu lungime mal mare sa justiflca pe bozo unul calcul tehnico-economic.

BULETIN TEHNIC RUTIER

71

anul Il, nr. 13. ianuarie 2002

SiCfhJNEA 5

Inaltimea de llbera necere ,I "impartlrea lungimii poduiul in deschlderi.

Art. 47. Tnaltimeo de libera trecere sub pod ah reprezinta diferenta intre nivelu! inferior 01 suprastructurii podului ~ nivelul apelor 10 debitul de colcul, in regim nemodificat, fora a se lua in considerare remuul (fig, 6.IX,;6.X,). La podurile cu mai multe eel. aceost6 distanta sa va rnosuro pentru suprastructura ceo mal jooso.

Art. 48 .• (1) Valonia minime &1 pentru raurUe nenavigabile sunt date in tabelul6.IU

..; .ci ~ C

o u

~ .L....;---w. ~~="-""-=~-

Fig. 6.1X. Poduri pe grinzi

gJ

Fig. 6.X. Poduri boltite.

72

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul II, nr. 13. ianuarie 2002

inalfimi minime de fI~6 trecere sub poduri (valonle surrt date in m)

Inaltimi mlnlme de lib era trecere
Nr, sub pocun 6h (m)
npul de pod ~i debitul de calcul
crt. Constructii Construcnl
pennanente provizorii
1 Poduri pe grinzi peste rouri rnon cu debite
I - cu plumor! 2,00 0,50
- faro plutitori 125 0.50
2 Poduri pe grinzi peste rOuri moo cu debite
lCXXl m3 S ~.;: 2000 m3
- cu plutitor! l.50 0,50
- faro olutitori 1.00 0.50
3 POduri peste cursuri de apa I I
cu debita Qc < 1 CXXJ m3
- cu plutltorl 1.00
- fora pll:titcy,i I 0.75
4 I PodUri boltite 125 0.75
cu conditio Ah > f/3 cu condljio 6.h ~ fd
5 Traversari conducte 10 rOuri care rronsporto
- plumori 2.00 1.00
- farO plutitort 1.00 0.50 Observotli;

• catculul hidroulic 01 podurilor existente cu lumina Sm < l < 1 C m care sa reabiliteozo se va efectua ih conformitate cu prevederile copitolului VII. co pentru podere. otunci cend conditiile din tabel nu pot fi respectata .

• in cazul largiriior sou reconstrucfnor care conduc 10 investitli mari prin lucrcrile conexe,inaltimile libere ale podurilor pot fi reduse cu oprobareo organelor de avizare din punct de vedere al gospodaririi apelor. lnaJfimea libera sub poduri pe grinzi drepte. peste canale de irigatii va fi de 25 cm.

(2) La raurile navigobile dimensiunile minime ale dreptunghiului de navigotie vor corespunde tabelului 6,IV.

Tabelul6.1V.

OImenslunlle minirne ale drepfunghlulul de navlgatle

Nr, Inal1'ime LOf1ma
crt, Ilpul de cole navigobila (rn) (m)
1 Naviga1le pe canale omenajate 6.00 Latimeo canalului 10 nivelul
adOncimii eoole cu pescajul navel
2 Novlgatle oe rOuri amenajote 10,00 40.00 BULETIN TEHNIC RUTIER

73

anui H, Pf. 13. ianl_,srie 2002

Observotll :

• Inatim60 gaboritului de nevigetle s.:;. to ceosorxo nivelului maxim de expioatare

01 opelor fixate de unitatlle de expioatare<

• Pentru cazurile speciale (ex. Dunare, Conalul Dunare - Morea Neagra. etc.) 10 care se tolosesc nave de capacitate mai mare deem 1350 t dimensiuni!e de gobarit sa vor stabili cu ocordu] autorrtatii care coordoneaza tronsporiurile fluviole.

• in cazul prolectorj poduriior peste cursuri de apa care (conform schemei de amenojare cornplexo) urmeaz6 a fl biefate ~i nu se dispune de datele carte ole omenojcrii (nivel normal de exptootore. Ictime Tntre digUTI, etc.) se va avec In vedera odoptarea unei solutii care so permlta Tn viitor reolizoreo gabaritului de navigatie. prin supralnaltare, prin realizareo unor tabliere mobile, etc. pe baza unei iustificari tehnico--economlce. Lungimea sl lnaltimea podului. in oceosto sltuone se va stobill pentru conditJile de scurgere a opelor In regim liber.

Art. 49. La stabilirea deschiderilor minime de poduri ~i 10 amplosoreo pilelor sa

fac urmotocrele rocornondori :

a) 10 cursurlle de ape cu corocter torential se va evrto omplasarea pi!elor in

mijlocul albiei rnlnore.

b) 10 cursurile de ope care transparta piutitori. deschiderile trebuie sa fie de mini-

mum 15 - 20 min functie de ICtimeo p!utltorllor;

c) 10 cursurile de apa care transport6 blocuri de gheat6 deschlderile vor fi astfel dimensionate ineOt s6 elimine posibilitotea form6ril zopoorelor:

d) 10 podurile peste raurl mari, ovand debite de ealeul Qc 2: 2000 m3fs, se recomonda odoptarao de deschideri de eel putin 30 m in albia minora;

e) odoncrneo navigatiel va fi asigurot6 10 toots nivelurile opel in desehiderile prevCzute pentru navigatie.

f) 10 podurile peste conaie sou rauri canolizate sa recomand6 evitarea prevederii .

de pile in zona de mijloe a eanolulul.

SECnUNEA6

inalfimea· de SigUfOnfa (gcrda) la terasamente de aeces.

Art, SO .• (1) Volarile minime ole Tnaltimil de siguranta (gorda) de 10 nivelul opel. inclusiv remuullo coto muchiei platformei drumului sou c6ii ferote vor fi 50 em corespunz6tor tobelulul 7.11.

(2) La raurile 10 care 16jimea oglinzil opel sl adancimeo opel condue 10 formareo de volurt. 10 determir..:lrea inaltimii de siguranta se va tlne seama $1 de, . Tn61timeo valurilor.

74

BUlETIN TEHNIC RUTIER

anui l], nr. 13. ianuarie 2002

SECTIUNEA 7 Podurt in cazuri speciale.

Art. 51. Caiculul podurilor peste orluenf in apropiereo ~i in amonte de conftuenta va tine seama de coincloento viiturilor si a nivelurilor de ope cu remuu corespunz6tor ipotezei de coinctoentc. efectuandu-se Tn urrnctoorele ipotaze :

a) pe rOIJI traversat se scurge debitul de calcul Q]. lor pe (au! principal debitul corespunz6tor Q:;> care insumat cu debitul Q] torrneozc debitul de colcul Qr din aval de confluent6 (Q, = Q1 + Q2) 10 oceeosi probobilitote de probabihtate de deposire:

b) pe raul principal se scurge debitul de colcul Q2' iar pe rElul traversot debitul coresoureotor Q], core insumat cu Q2 rorrneozo debitul de coicul Q, din oval de contluento.

In cazul podurilor marl se vor face studii speciale privind coincidenta viiturilor. Art. 52 .• (1) Tn cowl Tn care podul se afl6 Tn am ante de un lac de acumulore

10 0 dlstonto mai more de 2,5·3,00 ori BM (Iatimeo medie a albiei majora din secnenec in care se stinge remuul locului de acumu!are lo debitul de calcul 01 podului), colculul podului se face C'J in regim natural conform art. 33 - 49.

(2) Oocc limita locuiui deposeste podul sou podul esta srtuot 10 0 distont6 rnoi mica de 2.5 BM de zona de stingere a remuului lacului de acumulare, colculul podului se va efectuo in concordcntc cu nivelurile coresouozotoore din lacul de ocurnulore.

Art. 53. - (1) in runcne de conditiile locale. un pod nou poate fi amplasot irnediat in ornonte sou in oval de un pod existent

(2) Dimensionarea hidraulic6 a podurilor se vo taca tin and seama de influenta recioroco.

(3) in ambale cozun pilele sa vor prevedea in pre1ungirea celor existente ~i se vor executa lucr6ri de diriJare a apei intre poduri. atunci ccnd podurile existente se rnentin timp indelungat in explootore.

(4) Deco podul existent nu asigura scurgerea debitului de colcul In condltllle prezentului normativ, se vor luo rnosurl penrn, sporirea copocltoth prin decoporl, crnenooreo oiblel, sporirea lungimii, suprolncltcre. etc., in functie de valoarea lnvestitiel.

(5) Tn eazul in care investi~ile sunt imoortcnte. se va interveni 10 titulorul investifiei pentru aprobarea reducer! in61tlmii lib ere de scurgere sub pod, pe durata Iimitat6. pcna 10 refacerea podului corespunz6tor conditlllor normale de scurnere.

Art. 54 .• (1) Podurile de descorcore se prev6d numai in mod exceptional in cazul in care rampele de occes 10 podul principal mtersecteozo un brat de mici

BULETIN TEHNIC RUTIER

75

anul II, nr. 13. 'lSooarie 2002

o{opcrtii at roului eu albie conturorc sou if, ':"G"'::L.' ·:,\.;u",~~:: c.~ ;Lft.,ir:·; ;:l(1li, ovternic dezvoltate 10 care rampele de aeces obstruiozo mutt a!bia majora pro ..

oucond diferente de nillet amonte - 01101. .. ~

(2) La stabUireo solutiei sa va anaHzG ~ varianta farO pod de desccrcore. cu ·i~ ,,~,

lucrori de dirijare a apei 10 podul principal..,,"

(3) Valoareo debitului de catcut pentru podurile de descOrcare vo fi stobUita':;~

in functie de conditlite locale (sectlunea albiei. ponto. rugozitote. etc.), .. ;:.

.~~

(4) in situatiile in core podul de desc6rcore praia moi mult de 2O'J., din debitul::~

total. debitul de cotcul al podutui principal se va reduce,

(5) intrucot debitale de dimensionare pentru podurlle de desccrcore pot varia Tn timp dotorita modificarii albiei. infrastructura podului va fi 'ihcostroto sufi- . dent de adOnc ~ se vor lua m6suri de oporare a atblei in zona podului.

Art. 55. - (1) Sa reccmonoc co infrostructura podurilor care froverseaza oblic cursurlte de apa sa oiba pilele $i culeile parolele cu direc1ia de curgere a curen- < tutui (fig. 6.XI.).

(2) Tn ocest COl, cone toote pilele obstruiozo albia rOului (vezi art. 57). lungimea Lot, a podului oblic se determine prolectond pe oxul troversOrii lungimea L

stabillta co pantru un pod normal.

l

Lob :: -. -' (6,14,)

sln~

unde 'If este unghiul dintre axul troversarii $i drecfto de scurgere a curenrului.

'.' L

Lob=-sin.,p

1 e= I+b

1:==_1_·

I

Fig. 6.XI. Podurl oblice cu infrastructure paralela cu direc1ia curentului.

76

BUlETlN TEHNIC RUTIER

anullI, nr. 13, ianuarie 2002

Art. 56. - (1) Tn cozun justlficate if' care infrastructura podului este norrnali'J pe axul podului sau este oblico faro a fi porclelo cu directia de scurgere a curentului (fig, 6.XII.a.). lungimea podului oblic masurafa intre fetele culeelor se determina cu formula:

LOb == _._L_ + _£_ (615)

Sin 'If tg 'If . .

unde c este IGtimeo infrostructurli.

b 1 =b.sin'ifi +C. cos"" I

e

I+b.sin'll' +C, eos'if;

"

t=-

,

Fig. 6.XU. c. Poduri oblice cu infrastructuro neparalelCi cu direcfia curentului. (2) Aoonclmeo ofuierilor locale 10 pile!e care nu sunt pcrolete cu direc;ia curentului se determine tinand seama de unghiul de atac 01 curantului pe pilo (formulele 6,11.0 sou 6.11.b).

6ULETIN TEHNIC RUTIER

77

anul II, nr. 13, ianuarie 2002

SECTIUNEA a Trosareo digurJlor de dirijare.

Art. sa> - (l) Digurile de dirijare a curenfnor sa prevcd pentru realizarea unei recorder' hidrodinamice a scurgerii din secfjunea podului cu scurgerea din amonte ~i oval de pod. uniformizarea vltezelor 'ill sectiuneo strangulata, reducerea afuierilor Tn vecmototeo culellor $i pentru protejarea malurilor si asigurareo terasamentelor Tmpotriva eroziunilor.

(2) Digurile de dirijare se preyed ill cazul alblilor majore de latime mare. 10

care constructio podului realizeaza un coeficient de ihchidere a albiei 0 = i mai mare de 0.2 - 0.3 unde:

.A.c =: aria sectiunii corespunzatoare porjiunii de albie barato de rornpele de occes:

A,;= aria sectiunil de scurgere a albie!.

(3) Forma $1 dimenslunile digurilor de dirijare depind de cinematica scurgerii Tn zona podulul, de geometria albiei rQului ~ de raportul oriilor sectiunllor tronsversole ale albiilor majore $i minora prin care sa scurg dabitele in regim natural.

Art. 59. - (1) Se admite pe sectoarele rectilinii ale rourilor co diguriie de dirijare sa aiba forma eliptico (ftg.6.XIIL).

(2) Tn dreptul euleilor digurile de dirijare se proved amplasate spre albie, in

vecmototeo elevatiilor.

obs11Uorii produse de pile se colcuteczo astfel:

a) sa admite Cd secfjunea de colcul trece prin axul unei piie $i axa normaid pe directia de curgere;

b) se proiecteaza elevatiile pilelor podului oblic pe direcjia curentului $i normalo pe drectio curentului:

c) sa noteozo proiecfto pilei pe normala 10 drecno curentului cu boO!Ic;

d) lungimea podului LobUc se determino cu formula 6.14. finond seama numai de pilele care, conform prevederilor acestui aliniat, obstruiczo albia:

e) sa consdero in secjuneo de calcuJ co obstrucrea este produsa numai de acele pile 10 care lumina dintre ele $i pila intersectata masurat6 pe drectia curentulul este mai mica de 5 bobllc.

in acest caz. _£~ $i .e - se stabilesc in functie de valoareo deschiderii medii (fig, 6.XIf.b.)

:"ij, 1,:[

J;,

D'·;~i,:,'.

"tl"

;-.'L

~

, .

u

I,

:1

, i

tl=A.c A

'o~ A cs

,,~ Am

AMstT

tld= A cd

Am AMd + -2-

D 0.4 0,3 0,2

~ ~ ~\. ~ --1)\'
'0- ~
1.......- /'
./ /'
-: O=f 5)
/ 0.1

S«tiuneo de colciJl 0 Iun<jimii pod"'ui proiectota pe _0 to directio cur...,Wh;i

o 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 5

NOTA:

Volorile 'b' din fig. 6.XIV $1'0' din tabelul6.v.

Flg.6.XIV.

Fig. 6.XIU.

BULETIN TEHNIC RUTIER

BULETIN TEHNIC RUTIEH

anul II. nr, 13, ianuarie 2002

78

anul II, nr. 13, ianuarie 2002 .

M!

I!~ii

(3) Trcsoreo dlgului de dirijare sa face csttel:

0) se cctculeozo coefidentul (j == ~c cu ajutorul ccrutc. din fig, 6,XIV. se determine voloarea coeficientului D;

b) folosind relotio b ::: D • L (6.16,) se stobneste semiaxo mice .b" a elipseL

c) mcrirneo semiaxei mori a eJipseL care este paralela cu direclia curentului. se de-

termine in functie de valoarea raportului ~ sl a coeficieniului 0 din tabelul nr. 6.v.

TabeluJ 6.V.

a Valorile raporitJlui b

I 6= a~ 0,15 0,16 - 0.25 0,20·0.35 0,36
1.5 1.67 1.85 2,00
i b I d) Iii tabelul 6, VI. se dou elernentele de trasare a digului de dirijare de forma eliptica.

Tabelul 6. VI.
Coordonale adimensionele ale dlgulul de dlrllare de forme 9liptlc6
o/b « 1,67 alb", 1,85 alb = 2.00
x/b Ib x/b Ib x/b Y/b
° ° ° ° ° °
0.25 0,013 0,20 O,iO 0,20 0,06 0,020 0.(04
O,SO 0,059 OAO 0,030 0.40 0.D23 0.40 0,020
0,75 0.233 0,60 0,065 0,60 0,058 0.60 0,048
1.0 0,255 0,80 0,118 0,80 0,100 0,80 0,088
1.25 0,448 1.00 0,198 1.00 0,163 1.00 0,135
1,30 0,500 1.20 0,305 1.20 0,244 1.20 0,200
1.35 0,564 lAO 0,354 lAO 0,356 1..40 0,285
1.40 0,641 1,SO 0.560 1.60 0.514 1,60 0,40
1045 0,741 1.60 0,712 i.70 0,629 1.80 0,563
1,48 0,836 1,62 0.751 1,75 0,710 1,90 0,680
1.50 1.000 1.64 0,810 1.78 0,767 1,95 0,776
1,66 0,89 1,80 0,819 1.98 0,874
1.67 1.00 1.81 0,832 2,00 1.00
1.83 1,00
Art, 60. Tn cozuri speciale se recornonco co prolectoreo digurilor de dirijare so
se toco folosind literatura de specialitate dupa IIniile de curent potential sou pe
boza de incercori pe modele (cono coeficientul de strangulare este mai mare
de 0.4 $i albia majora este instabilo ). 80

BULETlN TEHNIC RUTIER

anu! II, nr. 13, ianuarie 2002

Cl:.PiTOLUL VI!

CatC;:'ulu! hidl'auU~ at pocletelol' SECTIUNEA 1

Clasificarea pcdetelor

Art, 61. Din punct de vedere constructiv $1 functional podetele se closifica in douo grupe:

a) pooete deschise 10 care calea este osezoto direct pe grinzi $1 care runcnoneoza Tn regim hidraulic cu nlvel liber de scurgere:

b) podete inchise (inglobate In terasamente) - cu sectiuni dreptunghiulare, circulare. ovoidale, boltite, etc. si care pot functiona in regim cu nivel liber, inecate sou sub presiune la debitele de calcuL

Art. 62 .• (1) Din punct de vecere hidraulic podetele trebuie so Tndeplineasca conditiHe descrlse Tn continuare.

(2) Pentru podetele care tunctioneaza In regim cu nivelliber de scurgere:

a) in acest regim trebuie so se asigure trecerea debitului de colour. cu rnenhnerea inaltimii libere (Ah) fata de niveiul inferior 01 suprostrucfurii. conform tabeluJui nr. 7.1.;

b) nivelu! apei in amonte de podet sa nu deposeosco nivelul maxim admis 10 inundatie de obiectivele din amonte si cote de siguranta (gorda) fata de platforma caii (volorlte din tabeluI7.11.), iar durata de inundotie pentru terenuri agricole sa nu fie mal mare oecot durata 10 care plonrotille din zona inundate incep sa sutere (vezi tabelul 7.111.);

c) viteza apei in podet $i 10 capatul oval sa nu deposeosco viteza admis6 de natura terenului sou de protectio albiei (vez! tabelels 6,11. a. si 6,11. b.)

(3) Pentru podetele care functioneaza in regim ineeat sou sub presiune

a) nivelul apei in amonte sa nu deposeosco cota de siguronta (gorda), fato de nivelul muchiei plorrormet caiL prevczuto in tabelul 7.11. $i nivelul admis la inundotle. lor durata inundatiei so fie mai mica decaf durota odmlsd pentru plantatJile din zona lnundotc (vezl tabelul 7,111);

b) viteza apei in podet Si Io copotul oval sa nu deposeosco viteza maxima adrniso de natura terenului sou de orotecftc albiei (vezl tabelele o.ll.o, $1 o.ll.b.), SECTIUNEA 2

Stabilirea probabilltofii anuale de depa~ire Ji a debitelor de calcul. Art,' 63. Probabilitateo anual6 de depOSire sl debitul de ca!cul se vor stabili conform moicotlilor menjionate in prezentul normatlv art, 12,

BULETIN TEHNIC RUTIER

81

anul II, nr .. 13, ianuarie 2002

Art LA D b t··;, je CO"'U' vs: ii c'e;-prrnirh''.::~ (],O) r0' .•.. /J;;8 :::;(it;() ,!,,,;\IH. in "czul

.~. e 1.::7;t_..[ _. i ....... t 1,.,,- .,"L._.J.J .... - -._,

ih care debitete de cotcul sunt determinate de olte unit6ti este obligatorie cor-

firmarea valorHor lor de cotre INMH.

Art. 65. In cazul cone Tn amonta exista lucrari de retinere a opelor (boraje.

lozurt. etc.) debita!e pentru dimensionarea poderelor vor fi e~le maxime ale evacuatorilor (ocestea se vor obtine de la adminlstratiile respective).

Art. 66. La podete situate in zona de confluenta a corer capacitate de debit

st I'nfluentata de nivelul apei din cursul principal de opo. nivelele de calcul se

e e .

vor determina co la art. 5 l.

Art. 61. La verificareo podetelor existente precum $1 10 prelu~~irea si fec~n-

tru tia ocestoro (in corul cone lucrarile onexe or fi foarte costisltoore) deblrul

S c. t ~

atenuat prin acumulare nu poote fi mai mic decot ~ebitul atluen c_ore or rezu

to pentru durata de inundare permisa de plantele din zona Inundata.

SECTIUNEA :3

Dimensionarea hidraulica a podefelor cu albie neafuiabila.

Art. 68. Dimensionarea hidraulica a podetetor are co scop stabilirea urrnc- ...

toarelor elemente: .

0) lumina podefulol necesorc scurgerii debitelor de calcul. cu respect?rea_ pre-

vederilor din acest normativ (inaltimea de siguranto. inoltimea de hbera tracere. vitezaadmisibik"l) si durata de inundare;

b) ina!timea podetukn (h~; \.0

0.9

I~ I I
f-
!~ _../ V
,/'" V I
V I
/ ,
lL1 0.4 03 0.2 0,

o 0.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 OJ 0.8 0.9 1.0 1.l 1.2

Kn=~ ..

Fig. 7.1. Gratic pentru determinarea valorii her = Kn • d la sectiuni cireulare regim liber de scurgere (Qn < QOlla sectiuni pline. BULETIN TEHNIC RUTIER

82

anul II, or. 13. ianuarie 2002

c) I..ldJnc.,",;t{J SITo/l..J!ui Q€: ope in ornonte (H).inpodet (hJ $i In oval de poder (ho..,);

d) tipul de lucror; de consonccre a albiei sub podet Si in bieful oval (cond sunt deposita viteze!e admisibHe).

Art. 69" - (1) Prin lumina podeNlui cu 0 singuro deschidere $6 inte!ege distonto infre fetele interioare luata 10 nivelul corespunzctor debitului de cclcui La pooete deschise. lumina sa determine 10 r)ivelul euzineNor.

(2) La podetele cu mal multe desehideri. lumina se obtine scozond sumo IOjimii pilelor din distanta Ihtra fetele interioore ale culeilor (vezi fig. 7.Y.).

(3) La podetele oblice. cu fetele culellor paralele eu direcfio de scurgere, lumina rezulto :

In ;:: lObi' sin'V

In core ~lobI· este distonro Intre fetele euleilar pe dlrectio cali de comunlcone iar 'V obtcltoteo podejulul (unghiullnfre directio de scurgere $i axa caii - fig. 7.v1.)

~ -.

I

,

Fig. 7.11. Graflc pentru determinarea vafarilor Qc. Vn $i hn.la secjluni circulare cu diferite grade de umpfere. ih functie de Qo. Vo pentru secjiunl pline.Tn regim liber de scurgere (valarile Qo• Vo se iau din tobeluf 7.XV)

BULETIN TEHNIC RUTIER

83

anul !I. nr. 13, ianuarie 2002

Exemplu;

Dote. Qc = 10.0 m3/s; i =.4.0%; ,p2.0m; Timpan tip I

Din tobelul nr. 7.XV. rezulta: Qa = 14.86 m3/s; Va::: 5.25 m/s;

Kn = Qc = ~= 0.675

Qo 14.80

hr.

Pentru Kn = 0.675. din figur~ 7.11 rezulta 0 = 0.59 =H

Pentru 0 = 0.59 rezulto Kv = 1.07;

hn = 0.59 • H " 1.20 m: Vn ~ 1.07 • 5.25::: 5.60 m/s

d bo
I ~ C.9i / /""" .........-~
r-, O.E / /:_' [4 V ~r-
- N i I 0.7 ..,.~<:J «,0- ~ v_... V
r-.....
- ....... '!'""":: ?-- ?T ... f'- 0.6 / :,0 ..... _"........
;;: ;,z,.,: ....... ....... t---... r-, o.s /h %/"
- - -c, - t:----: ~ -, I O.~I /~
,_
r- ;::::: ~ ~ C'\ fA. /" I I
o.
..::::: ~ ~ o. IIF
~ ~ 0.1'
1'.' ,.~ 1.3 1.2 !.l l.0 0.9 0.8 OJ 0.6 0.5 Q.~ OJ 0.2 0.1 a Acr

-ii(j!

2

3

S 6

~--

Fig. 7.111. Grofic pentru determinorea her Si Ser la secjiuni trapezoidale.

m ::: -;, coeficient taluz: Act ::: suprotota critic a a sectiunii ih m; her::: ihaltimeo critica in rn; bo ::: boza tropezului (m); ber = latimea secjiunll la her Tn rn. Q = in rrilis: m = 0 corespunde 10 sectiuni dreptunghiulare.

Valorile s-ou determinat cu relatiile: Acr = (bo + m hcr)hcr:

Acr h cr h~r

-2-=-- +m-2-

bo be boa

84

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul Il, nr. 13. ianuarie 2002

',"!"

.""-

. ~::~~

b

L

Flg.7.1V.

'A'

£=-;\,-

;.t=£l:D=£ L-b

l L

Ln=L-b=2'A

Fig. 7.V. Coeficientul de connocne _eo ~ coeficientul de debit .J! ~ pentru podetele cu doua deschideri.

Nota: La podete cu 0 singur6 deschidere (regim cu nivelliber) coeficien1u1 de controctie _EO sa ia din tobeluI7.V.

Art. 70. inaltimea.uhp·. in podet. este dfstanta de Ie radier 10 fata inferioaroa Tn cozul cond inaltimea este variobUa Tn lungul podetului sa ia voCctlnn"An ceo mai mica.

Art. 71. Tnoltimea de libera rrecere _ho lo podetele neTnecate aval. se deterI

10 intrarea ih podet luandu-se in considerare partial Si remuul ("3 hr. unde

este remuul) intrucot ridicarea nivelului apei are loc in mare parte in afora

BULETIN TEHNIC RUTIER:

85

anul II, or 13, !anuarie 2002'

podetulul. iar 10 podete Ineecte ovoi $8 determir'J ;(j copotul over. unde inaltimeo libera este mai mica.

Ln=L obi .simV I bl = Ln ~O 'P

Fig. 7.VI. Podet oOlic.

Rg. 7.VII. Podet boltit.

Valonle minime admise sunt prevOzute 'ih tabelul 7,1. Art. 12. inalfjmea de siguranta (gorda) .6H. este Tnaltimaa de 10 nivelul 10 debitul de calcul pano la cota platformei coii, 10 capatul amonte oj FJU'Ut1I'U1UI~:';W Se determina dele nivelul apei dir, amonte in care este cuprins ~i remuul.

Valorile minime admise sunt prevazute in tabelul 7.11. Art. 73. " (1) AdOncimea s1mtului de apa 10 intrareo in podet ~W remuul) in regim de scurgere cu nivel liber. depinde de cdencmeo apa din podet uhn• si de pierderea de energie datonte rezistentei 10

podet,

86

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul n. nr. 13. ianuaJie 2002

(7.3.)

in care:

• n = viteza apei Tn podet in m/s

vo';; vitezo ape; Tn albie in amonte de poder. Tn m/s.to nive!ul ridicat prin remuul

de 10 infrarea apei Tn podet (se poate lua Vo = vn' h~ ); 10 valori Vo < 1,0 rn/s :.!

Vo

termenul 2g se poate neglija.

<p = coeficientul de vlrezo (conform tabelelor 7,V!. ~i 7.vll.)

hn .;; inoltimeo sfratlJlui de ope in podetjn rnetn considerat co un canal sou co un deversor dupa cum nmcnoneozo podejul $i se determine conform art,74.

9 = occelerotio gravitationala (9,81 m/s),

Art. 74. - (1) Tnaljimea strotulul de ooc in podet ~hn' depinde de ponto radierului. de valoarea ~i forma secjiunii, de rugozitatea albie! «o ~i de conditiiie de scurgere din ovot de podet,

(2) in cozul scurgerii cu nivelliber ~i cu ponto suprafejei lib ere constanta Tn zoo no podetului pe 0 lungime amonte $i oval de eel punn (3 - 5) In (In fHnd lumina podetului), valoarea .. hn• se determina din relcttc generala:

Q;A'C'~ (7.4.)

in care:

A = suprototo sectiuniL in m2

R = rozo hidraulica a secj!unii, in m

i = ponto oglinzii opei (sou a radieruluf in lipsa acesteio), in rn/rn C = coeficientullui Chazy, care se deti3rmlna cu formula:

1

C = n . Rlll> sau din diagrama 5.U.

n = coeficientul de rugozitate (din tabelele 5.1. $i 7N.)

(3) Pentru sectiuni dreptunghiulare, trapezoidale, circulare $i ovoldole, voloorea .. hn• sa poate determina usor cu ajutorul tobelelor 7,XI1; l.xlll. sl 7.XIV .. fig. 7.11.,

dace se cunosc valonle Q si l, jar In sau tP sa aleg. fjnand seama de Hmax odmis de conditille locale. La podetele care roncnoneozo co deversoare cu prag Jot neinecat .. hn• este egol sou mai mic decot uhcr·'

I

: ! .1

.: I

I

BULETIN TEHNIC RUT1ER

87

anul II. nr. 13. lanuaJie 2002

(4) In cczul cond apele din errusor potrund in pooej ~i niveiul din emisor ests mai mic decot .hn", curbo suprotetei libere a apei S6 determina pe bozo colculului de remuu, iar atunci cand nivelul este mai mare decot .hn" oceasto se determino co 10 un deversor inecot. Pe baza aeastor date (ponto Si remuu) se determine debuseul podetului (art. 92).

Art. 75. Pentru ' .. m debit dot Q Si pentru 0 forme de sectiune data, inaltimea stratului de apa .hn" vortozo in tunctie de ponto ,.i". Valoarea "hn" pentru care en"'gla specfficO a sec~unli (h" + ;; ) este minima. se nume<telnOlt1me cntl-

co si sa noteaza cu .her"; ponte. sectiuneo sl vitezo respective se noteozc cu:

'1 " '" • v " La podete Tn regimcu nivelliber, conditiile art. 82, 83 $i 84 deter-

M cr I ""Cr t If cr I

'., .. "

mina co scurgerea 56 sa tocc in regim critic.

Art. 76. Inaltimea critic6 .her" pentru un debit dat Q ~i 0 sectiene oarecare, se

determin6 cu relctlo generale (Acr si ocr fiind functie de her).

(Acr)J Q2

_-- =--

(7.5.)

be. 9

In care. in afaro not!unilor cunoscute:

bcr = inaltimea og!inzii opel Tn regim critic, in m

Dace se cunooste voloarea vitezel critice .vcr". od6ncimea critica .her" se

determine cu relojio:

0.6.)

Art. 77. Pentru sectiuni dreptunghiulare 10 care ber = b relatia generola (3.9,{ devine:

h".g

0.7.)

Valorile her se determine usor cu ajutorul tabelului 7.xIX. ccco se cunoosre $i bcr (ales sou determinat prin incercar;).

88

Art. 78 .• (,,' Pentru sectilJf)i circulars relcno genEHola se rronstorrno 3

(Ae,) Q2

(bcr)'dS' g.ds (7.8.)

(2) Valorile Acr ~i ber depind de her' r~ezolvarea acestei relctii necesrto calcule Icboricase. Tn scopul recucen volumului de calcul s-a lntocrnit groficul din fig. 7.1

cu a· t I"" d' . ~ rt her. Q2

jU oru connc se ererrnmo rape ul - In functie de --~ de unde rezutto

h -Ii d g·ds

cr - "nd'

in tabelul 7.x1. valorile .W ~i .v" situate deasupra !iniei grease orizontale sun! calculate pentru her.

Art. 79. Pentru sectiuni trapezoidale (ber functie de her ~i ponto taluzuluL Tn metrO cdcnclrneo crtncc (her) $1 Acr se ceterrruno cu oiutorul graficuiui din fig. 7.111.

in functie de ~_ ~,.--. (bo = latimea to bozo $i m = valoarea tangentei unghiului b~-Jbo

format cu verticala)

Art. 80. Pentru alte forme de sectluni se vor tolosl prin asimilare ralatUle de 10 punctaie 7.3.9.1 - 7.3.9.3. sou se vo aplico reiono generala (l.S.). Tn acest coz volorile .her" , .bcr• Si -Acr" se determino prin incercari succesive.

Art. 81. • (1) Scurgerea apei Tn podete $1 in zona pedetelor (amonte ~j oval) este influentat6 de forma $i rnorirneo sectiunn transversale a podetelor. de conditiile de intrare Tn podet. de ponte rodlerului. de rugozitatea olbiei si de condtHie de scurgere in oval de podet (cota apelar din ernsor. etc.).

(2) Se disting urrnotoorele forme de scurgere in podete :

a) Pocete cu reglm de scurgere cu nivel liber (cond suprafato apei este in contact cu atmosfera, pe tecto lungimea podetului) fig. 7.v1l! (12.);

b) Podete inecote omonte Cinaltimea stratului de coo HW 10 intrarea in podet este mai more dec at inaltimea podetului .hp" tor Tn lungu! podetului nive!ul opei este liber);

c) Podete sub presiune.

in acest caz Tnaltimea stratului de ope in amonte si oval este mai more sou egale cu in61timeo podetului Hhp" fig. 7.vliI.4.

d) Podete cu nlvel liber in partea din amonte 0 podetului ~i inecate oval.

Art. 82. - (1) Podetele in regim de scurgere cu nive! liber pot function a sou co deversoare cu prag lat (ineecte sou neinecate) sou in forma de ccnoie deschise.

; I

BULETIN TEHNIC RUTIER

89

anul II. nr. 13, ianuar~ 2002

I I

I I

~---t---'"

LLJ

\ a SCl:rgerea pe sub podel neinnecot oval hnO.8<hcr

1 b. Scurgereo pe sub podet innecat aval hnO.8> her

2. Podet \ubular cu nivel liber

4. Pode\ tubular sub pres.une

4. Podele lubulore sub presume nei nnecnte ovcl

4. Ponete lubular. sub presiune innecale ovol.

Fig.7.VIII.

BUlETIN TEHNIC RUTtER

90

anul II, nr. 13, lanuarie 2002

(:;) Dace., ;urlina podetull..ii este mai mare sou egala cu latlmeo oglinzii opel. eondijiile dA scurgere nu se modifieQ ~i dimensionareo hldrauliea se reduce 10 stobiJirea inaljimii podetuluL respectond inaltimeo de libera trecere M ~i gordo.:1H.

Art. SJ. Podetele tunctioneozo co deversoare eu prag lot (inecate sou neinecote) coco este indeplinita condltlo:

2,5 s -.!:..!_ ~ 10 (79)

H . ,

in core:

Lt '= este lungimea podetulul (in sens transversal cali)

H = inaltimea stratului de ope 10 intrarea in podet (lnclusiv remuul).

Art. 84. - (1) Podetele care nlj indeplinesc oceosto concltte (7,9) functioneaze sub forma de canale deschlse.Io care sunt valabiie reiatiile lui Chezy:

v,=~.cjR':i; Q';:.f{J·A·CJRT (7.11.)

h, '= 2~ [( .~ r- v ~ ]

H '= hn + h, (7.13.)

in care. In afaro notctnor cunoscute, s-a notet:

v ~ viteza in podet. m/s

Vo = viteza in albia din amonte de podet. dupe stabilirea remuului, In [fils

(2) Pentru deterrnmcreo rcpido a volonlor C·)~ si A· C· .. j'Ri. 10 sectiuni dreptunghiulare. trapezoidale si circulare se pot folosi tabelele 7 XII, 7 .XIU, 7XIV. 7,XV, 7XVI, intocmite pentru 1 ~i n =0,016 - 0,020 $l·0,025.

(3) Pentru alte ponte .i" si olf eoeficienti de rugozitate .n". volonle v ~i Q din

tabele, se vor multiplico cu raportul ) ~1 % .resoectiv. ~1

Ip% P

(7.12,)

Art. 85. Podetele tonct'oneczc co deversoare cu prag lot, ineeate ovol. her s 0,8 hov (her se determine conform art. 7.3.9, iar hov.1ncltimea stratului de ape 10 iesireo din podetul considarat co un canal. se determine cu relati/le lui Chazy).

Pentru determinarea ropido a valorilor. .her" ~i "hav· sa pot folosi tabelele 7XII. 7,X1I1. 7,XIV, tx« $i 7,XIX,

Art. 86. La podetete cu sectiunl dreptunghiulare, tunctionand co deversoare cu prag lot lnecote ovot. vitezo $1 debitul se determine cu relotlile:

v=cp~ ,m/s (7.14)

q '= E'.!p. hn • ..} 2g . h, . mJ/s pe m 1 (debit specific) (7.15)

BULETIN TEHNIC RUTIER

91

anul II, nr. 13, ianuarie 2002

.: I,

ii. care:

1'\ ;: Tnaltimea remuulUI

Tn tobelul 7. XVIII. sunt calculate debitele specifice q (m3/s) pentru diferite .hr" ~i .hn•. Cu ajutorui acestui tabel se determine user vaiorile q 5i in (b) coco sa cunosc (sou S6 oleg, tinand seomo de conditiile locale), volonle .hn• 5i .h,".

Art .87. Podetele runcftoneozc co deversoare cu prag lot, ns"inecate oval, coco her> 0,8 X hoy (volorite her sl hav se determine co !a art. 85).

Art. 88. to podetele ce nmctloneozc co deversoare cu prog lat, neinecote oval. viteza sl debltul se determina cu relotiile:

vcr;: .J 9 . her ,m/s

Q = rn- b -J2g'H3/2 = m1' b'hcr ~g'hcr ,m3/s 1 + 21ll<

H =K· hcr;K= ~

(7,16) (7.17)

(7.18)

v2

H ;: H 0 + _D~. (Ho = inaltimea etectvo a strotului de apa 10 intraree in podet) 2g

rn: ml = coeficientul de debit pentru deversoare (m = 0,32 - 0,35; ml =1,0 - 1,1) <p;: 0,85 coefidentul de viteza

in tabelul 7.XVI1 sunt calculate volonle Q, m3/s pentru dlferite valori .H" 51 .her"

pentru 16timi in (b) de deversor (podet) de 10 1,0 m la 10,00 m.

De osemenea, S6 poote folcsl tab. 7.X pentru debite specifice q. m3/s • rnl, vo!orile deasupra liniei groase orizontale.

Art. 89. Pentru podete cu secjlunl circulare, functlonond co deversoore neinecote oval. se oocte folosi tabelul 7.XI pentru valorile situate deasupro liniei groase orizontcte.

Art. 90. Podetele inecate amonte (H > h~ 5i cu nivel liber Tn podet (daco'"

ponto Tn podet asigur6 hn "" 0.6 • h~.

Aceste podete functioneozc co onficll cu dimensiuni marl 10 care hn = Q,6hp (cu sectiune serniolinc). in acest COl vltezo ~i debitul se determin6 cu relatiile:

v=

0.19)

2g(H - O,6hp) !

= III -v 2g(H - 0,6hp) ,m/s

1+~

Q =: Ec' A·v =: Ec· A· <P -J 2gCH - Q,6hp) =: ~·A· .J 2g(H - O.6hp) • m3/s (7.20)

in care:

1; = coeficientuJ de rezlstentc lo Intrare (tab. 7.JX)

92

BULET1N TEHNIC RUT1ER

anul Il, nr. 13. ianuarie 2002

1

tc ~ CC";.'!;;''_~;lk,1 oe conrrocne (too. 7.Vill) ).1 "" ccqJ "" coeticientul de debit.

Cu oceste relotii s-ou calculat volorile q. v, $1 H din tabelele 7.X. $i 7.X! (volorile sub linia groasa ortzontolc) pentru sectiuni dreptunghiulare 5i circulare.

in cazul cono podetele ou lung:ml marl (ll ::> 10,0 rn) $i sectluni mici (runctionand ca ojutaje cu secfluneo pi ina) se va tine seama si de pierderile de energie din podet.

Dace scurgerea se face in oer uoer. viteza sl debitul se determine in ocest coz cu relojlile:

/ 2g(H + i· Lt - hp)

v =: ~ 2gLt

1 + ~+ -c2R

0.21)

(7.22)

Art. 91. Pentru podetete ce runcftoneczo sub presiune uneeata amonte SI avo! ~r curgerea cu secnuoe plin6) sa folosesc relanile:

a) in cazul cond t, < 10.0 m sl sectiune mare

V -; III • -J 2g' Z Q=~'A" .J2QT

11 = E • cp, coeficientul de debit in care:

Z = diferento de nivei intre niveiul opel in amonte si oval q> '" coeficientul de viteze 10 intrare in podet (tabelul 7.IX) E = coeficientul de conrrcctle (tabelul 7.v11l)

(7.23)

0.24)

b) Tn cozul cono It::> 10,0 m $1 secnune mice

V ;: III . -J 2g(7.. - M:;

Q = ~ . A . -J 2g(Z - t!I) Diferenta de nivel .Z" se reduce cu pierderile din podet:

V2• lo

6Z. = C2. R (7.27)

in care:

V'" <p' .J2QT ,C si R pentru secrkmec plino.

Art. 92. Podets inecate oval sl regim liber in amonte.

Aceste podete functioneozo co orltlcli marl. inecate oval, 10 core se folosesc relapile:

V = .J2QT (7.28)

(7.25)

(7.26)

BULET1N TEHNIC RUTIER

93

anul II, nr. 13, ianuarie 2002

(7.29)

in care:

Z = diferenta de nivel intre nivelul apei din oval ~ eel din podet (lo cota unde sectiuneo podetulul este p!ina)

m "" coeficientul de debit 10 ie$irea din podet (m = 0,65 - 0.75) SECTIUNEA 4

Dimensionarea hidraulico a podetelor cu albie afuiabil6 (in regim libel de curgere)

Art. 93. Dimensionorec hidraulica a codetetor cu albie afuiabila se face Ie tel co 10 podurl. cu reloflo 6.2.

Q

A =----

mp ~m'E'Vml

(7.30)

unde:

I-lm = 'P • E, pentru podete cu 0 singuro deschidere !lrn = <p • e, pentru podete cu mai multe deschideri vmp

E=--

vmL

VmL = vlteza medie a opeiln regim natural cclculotc numai pe latimea ccopento de pod (intre fetele culeilor) Inainte de afuiere.

Volorile coeficientilor cp. E, e sunt dote in tobelele anexote.

SECTIUNEA 5

Stabilirea luminii podetelor (Ln. b, tP)

Art. 94 .• (1) Stabilirea formei ~i a dimensiunilor sectiunll transversale ole pedetel or se face pe bozo elementelor din prafilullongitudinal al caii de cornuolcctie, a debitelor de cal cui . a nivelelor opelor maxime in amonte ~ aval Si pe conslderente economice.

(2) La maltimi marl de terasamente se vor preveceo podete tubulore (in reglm cu nivelliber sau mecate), flind mai economice $I mai usor de intretinut, asigurand totodotc $i continuitatea coil.

Art. 95. - (1) Costul unui podet deolnoe. in mare masura, de lumina lui Si in consecintc eo trebuie oleosc cat mal mica, ctot cot so asigure scurgerea debitelor de calcul Tn bune conoltn. respectand cotele maxime ale opelor din amonte $i vitezo odrnisc de natura terenului albiei sou a lucrorilor de consolidare.

(2) La albil bine conturate, lumina podetului se va alege cel outin egata cu 16jimeo albiei minore, pentru a se asigura scurgerea apetor medii (care in general torrneozc albia) in conditii normale.

BULETIN TEHNIC RuTIER

94

anulll, nr. 13, ianllarle 2002

Art. 96 .• ( ') Pentru srabi!i,oo :uminii pooetetor se deterrnoo mai intoi . pe bozo profiluiui transversal ~i longitudinal si a planului de situotie • Tneltimea maxima (Hmrn) a stratului de opo admis In amonte de podet precum $1 Tn61jimea stratului de cpo .hov" In albia noturolo sou corectotc din oval de podet (la debitele de calcul).

(2) Cu acesta date sa oeterrnlno. conform art. 81 - 92 regimul de scurgera a opel or prin podete, precum $1 relajiile pentru determinarea va!orilor ~. b. CPo hp $i hf) (respectiv tabelele corespunzatoare ce S9 aplica 10 determinarea acestor valori).

Art. 97. lumina rezultata din ralatiile de calcul se va rotunji 10 luminile prevozute in proiectele uzuale.

SECTIUNEA 6

stcbillrea incltimli podetelor (hJ.

Art. 98 .• (l) La podete deschise Tnaljimea. hp' a podetulul este determinata de cotele coii Si radiSfului si de inaitimea de constructie .he"' Aceasta se ooflne scfuand Tnaljimeo de construcjie din distanta dintre radier $i cota coli de comunlcotle (cota traversei 10 podetele de cole terata).

(2) in cozul cond 10 cota caii flxato rezultc 0 lumina necorespunzotoore in raport cu lotlmea albie! $! CU Tnoltimea stratului de coo. se va prevedea ridicoreo niveletei caii sou oocncireo locolo a olblel. ecce configuratia terenului permite sl sunt conditli pentru efectul ad6ncirii in periooda viiturii.

Art. 99. - (1) La pooete inchise. inglobate Tn terasamente, Tnaltimea podetului .hp• rezulto din conditio asigurarii scurgerii in bune conditii a debitului de calcul pentru 0 lumina .Lf)· (b. f/J) stabilit6 implicit prin respeetarea conditiilor sectiunH 4. (2) Este indicat ca inaltimea podetelor sa fie mal mare decot inaljimea strotutui d~ opo din albia din aval de pode]. in vederea evit6rii inecarii podetelor in oval, care reduce capacitatea de debit a ocestoro.

(3)Se recornonoc 0 Tna!time minima de 1,0 m 10 0 lungime de podet de rncximum 18,0 m necesoro viziterli Si repororii interioare a podetelor $1 minimum 0,80 m pentru canale de desecare $1 irigatli cu debita toarte mici.

SECTIUNEA 7 Determinarea debu~eului podetelor.

Art. 100. Prin debuseo unui podet se TnteJege debitul ce se poate scurge prin podet Tn urrnotocrele conditii limite:

a) inaltimea de libera treeere minima admisa «,:1h" 10 podete si podete tubulare. in regim cu nlvel lloer de scurgere, conform tabeI7.1;

b) inaltimea de slguranta minima (gordo) .1l.W fata de cota platformel coii 10 podete de cole terata Sl fato de cota caii la podete de soseo. cant. tobeI7.!I:

BULETIN TEHNIC RUTIER

95

anuili. nr. 13. ianuarie 2002

c) capacitatea de scurqere a albiei (naturok'; sou coectctc) Tn oval de oocet (in cazul podetelor ineeate Tn oval si in rnosuro in care intluenteaze scurgerea prin podep:

d) viteza maxima admisa de patul albiei (teren natural sou pat protejat) cent, tabelelor 6,11,0, 6.1l.b.

Art. 101. - (1) Deouseul podetelor se determine in conditllle prevOzute pentru debitele de caiculla probabilitetile anuole de depcsre prevczure in STAS 4068/2-87 in vigoore, pentru colea de cornunlcotie respective,

(2) Pentru alte probabHitati stabilite de beneficiar (in cazuri speciale, cond podeteje influenteaze objective cu probabilitati mel mari) debuseul S8 vc determino respectondu-se conditiile de rnai sus,

Art. 102. - (1) Pentru determinarea debuseului unui podet sunt necesore urrnotoarele date:

a) sectiunea transversala prin oodet.

b) lungirnea oodetulul.

c) materialul din care este executat (sou 56 executa):

d) panta radierului (pe eel pujin 20 m de 0 parte $1 alto a axei podetului);

e) cota radierulul SClU a terenuiuL 0 pertii superiocre interioare a podetuluL 0 platformei caii, cote de inundare admisa Tn amonte;

f) condifiile de mtrore In podet (orlpl. sferturi de con. cap tesit etc.): . g) sectiuni transversale prin albie. amonta Si oval.

Aceste date se vor lua 10 oodetele existente din relevee. ior 10 cele Tn constructie. din proiectele lor,

(2) Debuseul podetelor se determine cu relatiile din capitolul 7 sectiunea 3 Tn nrnctle de regimul de scurgere, de tipul de podet. de forma Si rncrmeo sectiuoll. de ponto rodierului, de nlveluJ opei in amonte Sf Tn oval. de condijiile de intrare Si de coeflcientut de rugozitate.

Art. 103. - (1) Colculul debuseuiui sa conduce astfel:

a) Din cotele radierului $i a p/atformei cail se determina ina!timea terasamentelor ul-it·;

b) Din tabelul 7.1. se obtine Tnoljimea minime de IIbera trecere HLlho oentru podete deschise $i oodete inchise in regim cu nivel liber de scurgere;

c) Din tabelul 7.11 sa obtine lneltimea de sigurante (gorda) minima .Mi-, de 10 cota apei 10 cota platformei caii;

d) Din relevee si proiecte se deterrninc ineltimea de constructie .hcs• , Tnoltimeo podetului .hp·, conditiile de intrare ~i coeficientul de rugozitate;

e) Se determine lnelfimea maxima odrnlso 0 stratu!ui de ope In amonte .W, Pentru podete deschise in regim IIber: H = Ht - (.6h + hcJ.

Pentru podete inchise inecate amonte: H = Ht - .6H

96

BULETIN TEHNIC RUTIER

anul II, nr, 13, ianuarie 2002

f) Se derermu.o volorile:

H - hp > 0 pedete inecata ornonte:

H - hp < a podete in regim cu nivei liber.

(2) Cu valorile H, Ln (<P), hp, i $i n. astfel determinate, tinond seamo de conditlile de intrere Tn podet 5i de tipul de oooet. cu ojutorul tabelelor 7.x1l - 7 ,XIV, se determine Q~i v.

(3) Volerile Q si \j ostfel determinate se cornporc cu debiteJe de calcul, cu vitezele admise de patul albiei si cu capacitatea de debit a albiei din ovol.

(4) Tn cozul co acestea nu coresound.Ic podetele ce se prolecteczc se modifica coresounzotor sectluneo tronsversoto si se recalculeaza valorile Q si V: 10 podetele exlstente. ecce este cozul. se recolcolsczc tinand seamo de acumulore sau ofulere.

(5) Deco ~i in aceste conditil debite!e nu corespund, podetui se oecloseozo sou se reconstruieste.

SECTlUNEA 8 Dispozjfii constructive.

Art, 104. - (i) Amplasarea podetelor tote de axa cali de comunicotle se va face tinond seoma de osigurarea scurqerf opelor mari in conditii normale.

(2) in general se va couto co oxul podetului so tie normal pe axa caii. orevozand eventual 0 corectie locotc de olble ocolo unde aste posibllo cu un spor redus de cheltuieJi.

(3) in cozul cone a amplosare oblkxi a podetului nu poate fi evrtcto. se va couto co oblicitatea sa fie cat mal mica; in vederea reducerii costulul sl a slmplificarii constructiei. este indicat co oblicitatea so nu depcseoscc 450.

Art. 105. La ccae de cornunlcctu noi sa recomcnco co podetele so fie proiectate centru regim cu nivelliber fora a sa tine seama de ocurnulor]. prin alegerea corespunzotoore a nivetetel cali ~i a luminii pocetulu'.

Art, 106, La reconstrucfto podetelor de pe colle de comunlcottl exlstente, in cazurile in care nu se poate realize 0 construche in regim de scurgere cu nivel liber, cu un spor redus de cost prin ridicarea niveletei coil, podetele se vor prolecta pentru regim de scurgere cu nivelliber. jinond seama de ocumulari Si afuieri, sou, coco acest lucru nu este posibt. pentru regim de scurgere cu podetu!lnecat in amonte, dar cu respectarea inaltimii de siguranta (garda) LlH,

Art, 107. - (1) Panta rodierului sou a terenului se recomondo sa nu fie moi mare de 6%, in vederea limiterii vitezei opel.

(2) Tn cowl cond ponto albiei este mai mare de 6"10 se vor prevedea trepte de rupere a pantel.

BULETJN TEHNJC RUTIER

97

anut lI, nr. 13, ianuarle 2002

(3) Se recornondc co ponto minima in zone podetului sa nu fie sub 1%, pentru evttcrec depunerilor.

Art. 108 .• (1) La podete cu lungimi mici si cu pante man se recornondc sa se prevcdo trepte 10 capete sou mal multe trepte micl. de 0.2 - 0.40 m inaltime, in radierul podetutui.

(2) La podete lungl ~j ponte mort. unde reducerea pontei numai cu 2 trepte 10 capete sau cu trepte mid in radier nu este posibilc. se vor prevedea trepte mai inalte Tn interiorul oodetelor. prevaz6ndu-se tronsoane denivetate. cu rosturi de tasare.

(3) La pocete situate in profile mixte sa vor prevedea Tn amonte puturt de colectarea apelor din scnturiie longitudinale ale caiL

Art. 109 .• (l) Tnaltimea treptei sa recorncncc so nu depcseosco 3,0 m in scopul reducerii energiei opei Tn codere. inoltimea libera Tn coder. in dreptul treptei, sa nu fie mol mJ.c6 de 1.20 m oentru a permite accesul in podet. Pentru accesul Tn podet se vor prevedeo trepte din otet beton ancorote in perett,

(2) La capeteie podetelor, pe 0 lungime de eel putin (4 - 5). LI) (Lr, '" lumina podetului), ponto rqdleruiul se va racorda 10 ponte albiei noturole. ostfel ca s5 svita solturl hldroulice care or produce ofulert sau reducerea capadtotii de scurgere a podetului.

Art. 110 .• (l)la ornenoloreo podetelorjn amonte, pentru cotectoreo Si dirijarea apelor, pentru protejarea albiei precum ~ pentru rccorooreo podetelor cu terosomentele coii ?i cu malurile albiei se orevoc diferite tipuri de lucrari, dupO eonditille locale ale terenului $i in funcne de corocterlsticlle energetice ole curentuluL

(2) La podete situate in profile mixte sau in albii cu pante mati. sa vor prevedea cunete sou puturi pentru distnJgerea energiei opel ~I pentru realizarea inaltlmii necesare sub podet.

(3) Pentru tiecare dlrectle de colectore a opel sa vo prevedea cote 0 gur6 de deversare in cuneto sou in put. Dimensiunile minime (in plan) ale unei cunete sau put vat fi de 1 ,0 x 1,50 m (pentru acces $i curotire),

(4) La Intrareo in podete sa va prevedea un prag a carui in6Jjime se alege dupo

grosimea lamei concentrate a apei .hk• (hK" 0,3 ~ in care q se exprima in m3/ml. iar h = Tnaltimea treptel) minim ins6 0,20 m.

(5) Peretii laterali ai putului se vor prevedeo normal pe zidurile intoorse ale podetulul $1 se vor racorda eu tatuzurile terasamentelor.

Art. 111. La podete situate in albii odoncl. cu rnolun lnolte. rocordoreo cu terasamentele $1 cu oodetui se va prevedea eu ziduri de sprijin sau cu taluzuri pereote

aULETIN TEHNIC RUTIER

98

anul II. nr. 13, ianuarie 2002

Art. 112. Lr: podete sltuore i.: olbf lorgi. conducerea apei 51 racordareo cu oooetul se vo prevedea cu sterturi de con, cu aripi sau prin tesreo cooctuhn padetului oupc panta taluzului.

Art. 113. - (1) Albia cuprinso intre lucr6rile de racordare din amonte ale podetelor sa vc proteja cu pereuri in 'cozu' cone terenul natural nu prezlnto suticlento 5tabi~itate in conditlile respective de scurgere a apei.

(2) La padete cu deschideri mici (sub 5.0 m) se recornoncc pereerea albiei ~j sub podetTn vederea protejerii si usuroni curatorii €Ii.

(3) La copotut pereului se va prevedea intotdeauna un pinten, ole corui dimensiuni se vor stobn dupa natura terenulul $1 in functie de coracteristicile energetice ale curentului dar nu mai mica decOt cdcnclmeo de inghet.

Art. 114. - (1) Le amenajarea podetelor Tn cvol. in vederea protejarii albiei. a terosornentelor cali sl a pocetetor rmpotriva otulerflor ~i distrugerilor precum ~i pentru racordarea iegimului de scurgere din. podet cu cel din albia aval (naturale sou corectata ) sunt necesare lucrorl corespunzctoore configuratiei locale a albiei $1 caracteristicilor curentuluL

(2) La oodete situate Tn albie cu pante rnorl (peste 6%) si moluri inalte sa vc prevedeo una sou mai multe trepte pentru distrugerea energiei curentului $1 reducerea vitezei apei 10 limito odrniso de natura terenului din olble.

(3) Numarul treptelor, 16timea ~i Tnaltimea lor, precum ~i distanta Tntre trepte se stabilesc in runctle de lumina oodetului. de debit ~l configuratia albiet

Distanta Tntre trepte se alege de (3 - 5) h, (h fUnd inaltimea treptei).

Latimea treptei va fi mai mare decot lumina podetulul. jar 10 ultima treapta va fi egala eu 16timea olble: ncturole sou corectate.

Peretii laterali ai treptelor sa vor prevedeo in forma de ziduri de-sprijin sou in forma de toluzuri pereote,

(4) Coronamentele zidurilor de spriJin sou a pereurilor vor avec 0 garda peste nivelurile corespunzatoare debiteior de celcul a corel rnorirne se va stabili Tn functie de eftciento $i irnporronto lucrcrll,

(5) Grosimea patul'Ji dele bazo treptei 58 va prevedeo constructiv, cel putin d = (0,20 - 0,25) h. in care h este inaltimea treptei.

(6) La podete situate in albil lerg! $i cu panta sub 6%, unde are loc 0 rccordcre tent6 a curentului intre podet $1 albia din oval. lucrarile de dirijare si consoli dare constau din sferturl de con sou aripi si pereerea patului albiei.

(7) Cansolidarea patului albiei este necesoro ih toote cazurile Tn care vlteza medie a curentului este mal mare cecct vitezc medie admisa de natura terenului din albie (tabele 7.111).

aULETIN TEHNIC RUTIER

99

anuili. nr. 13. ianuarie 2002

(8) Iipul de consolidore a potolul albie: sa determino cu ajutorul iobelulul 6.Ii.b in functie de viteza medie a curentului (vr:-.ed) $i de oocncrnec medie a stratului de apa Chn,ed) determinate 10 ie$irea din podet (fig. 5.1.5.11).

(9) Lungimea alblet ./0' ce trebuie consolidata se determine aproximativ cu relofio:

'a = 8; b ,(Tnsa nu mai mica de 1 ,5 H~

in care;

b/4/fP- este lumina podetukn. lor

B - latimea albiei naturale (sou corectate) 10 boza.

(10) Viteze medie a apei in secjtuneo de trecere de 10 albia consolidate 10 albia noturolo (corectorc) neconsolidat6, nu trebuie so fie mai mare cecct vi tela admisa de potts albiei neconsolidate.

(11) Cend acest lucru nu este posibil, in vederea evitorii afuierilOf 10 trecerea de io albia consolidato 10 albia neconsonccto. lucrcrlle de consolidare sa vor prevedea 10 ccpotul oval cu pinteni.

(12) La vlreze mort peste 2.0 mis, se vc prevadea in toto pintenului un pat de plotra brute. pe 0 !ungimede 1,5 - 3,Om,

Aceasta vitezc se deterrnino conventional (fenomenul fiind complex, cu vanotio Tn 3 directii) reloftc:

Q

vmed= B-h (7.31)

av

Tn care:

hav = inoltimea stratului de apa Tn albia din ovol.to debitul de calcul;

B = lotimea 10 sectiuneo de trecere (distcnto Tntre capetele onpilor. a zidurilor de sprijin, a sferturilor de con sau a malurilor). " (13) Pentru a se evita producerea eraziunilor laterale produse de vartejuri la ie$ireo curentului Tn aval de podet. sa vor prevedea si consolldcri !(] malurile

albiei, eel putin pe 0 lunglme egalo cu Intimee albiei ~ pe 0 TnoltJme cu cel putin 0,5 m deasupra nivelului apelor maxime.

(14) Dadj la ieslreo din podet energia curentului este mare ~i configuratia albiei nu permite executarea unor trepte penrru reducerea energiei. sa vor prevedea construcfll speciale de disipare a energiei. conform indicotiHor din literatura de specialitate.

Art. 115. - (1) Tn situajii speciale se vor respecta prevederile mentidnate in acast articoi.

100 ~a~uL~E~T~IN~T~E~H~N~IC~RU~T~IE~R~ __

aoul II, or. 13, iar'IUarie 2002

(2) to f,x1u&te Tncrdse lungl (sub plottorrne industriale, in stotu, triaje. etc.) si cu lnaltimi red use , sub 1.5 rn (greu accesibile de 10 capete), S6 vor prevedeo posibilitatl interrnediore de occes de pe plottorrno (pujuri de occes acoperite),

(3) La prelungirea podetelor (10 dublori de linll. 10 larglrl de drumuri etc.), padeNI existent se va rnentine Tn circulotle doco este Tn stare bunc. s-a cornportat bins Tn timp 5i asiguro scurgered debituluj atenuat prin aeumulare (la debitul de caicul corespunzctor eaii de comonicctie) 10 duroto de inundotle cdmiso de obiectivele din zona de inundatie.

(4) Parteo nouo a podetului S8 va proiecta conform prevederilor din prezentul normativ ~i corespunzotoore condltiilor speciale indicate coco inaltimea de constructie este obligato.

(5) Podetul vechi orrneozc so se retoco in vHtor, cond se va dovedi co neeesor. Ie dimensiunile pertii noi.

(6) Tn cowl cond pentru podetul nou rezulto 0 lumina mol mare decot 10 eel existent, se vor prevedea Tntre podete lucrer! de rccorccre. care vor aslgura eel putin conditii!e de scurgere existente.

(7) Tn cazul cond prelungireo ce urmeozo sa se execute asta mal mica cu 50% fata de !ungimao podetului existent (in stare buno) Inse insuficient pentru scurgerea debitelor cu probabilitote de deposire corespunzctoore caii de comunicotle $i cu otenucrue regimului de scurgere respectiv. prelungirea se va prevedeo cu carocteristicile podetului existent (in vederea reduceril investitiei) urrnond ca in viitor. ccnd se vo dovedi co necesor. podetul so se retccc integral, cu respectarea prevederilor din prezentu! normativ.

(8) La retocereo podetelor existente sa vo stuclc $i 0 eventual6 rnutare a ernplasamentulul tinond seama de forma albiei, de posibilitatec unei corectii locale a albie! (in condit!i de scurgere mai bune) si de refolosireo eventuolc 0 unei zidarlL in cazul ccno lumina rezuttcto este mal more.

(9) Podeteie care nmcnoneozo sub preslune se vor etonso. pentru a se evita potrundereo apei din interiorul podejului in cerpul terasamentelor (podetele existente 10 care se constoto infiltratii, se vor tencui in interior),

De osemeneo. se vor iuo rnosun pentru evitarea potrunderii opei Tn terasomente pe la ccpul amonte 01 podetulul. prin executarea unui strat impermeabil pe toluzul din amonte, pe tooto lungimea terasamentelor inundate din albia minora, daca acestea sunt cu permeobilitate ridlcata (pomonturi necoezive. ruslpuri profoase si prafuri nisipoase).

(10) La podetele existente. a corer capacitate de scurgere este reduso in mare masura de conditlile de intrcre Tn podet (ell rnlc) aste indlcat (mai ales in cozul prelungirii lor in amonte) sa se sporeosco capacitatea lor (cu 10-15%) prin

'II

BULETIN TEHNIC RUTIER

__ ~~~~==~~t01

anulll, nr. 13, lanuarie 2002

cmenoloreo speciale a intrar!i in pooet (timpane hidra ... 'lice) dace prln aceasta se poate reolzo debuseul necesor (fig. 7.!X.o).

Fig. 7.1X.o. Timpone hidraulice

Fig. 7.IX.b. Schema consoildorllor avalla albii cu iatimi relctiv mici

Fig. 7JX.c. Schema consolidOrllor oval la albii cu la~mi relativ mari (consolidare .evontcr).

102 -=B~Ul7ET~!N~T~E~H~N~IC~R~U~~ER~ __

anull!, nr. 13, ianuarie 2002

TabeJuJ 7.1. in61t1mea !Ibefo de fr9Cere sub podete ,,6h" in regim cu nl\lelliber de ieurgEhe (m)

I Fatui podetului I uAh'.inm
~da nivelul coresouozctor
I debitului de colcul •
_ale ferota Drurnuri
1. Podete pe gnnzi (deschise):
a, Sub roto Inferloara a grinzilor 0.50' O,SO'
b. Idem dac6 raul transporta plutitori 0}5 0.75
2, Podate inchlse
o . Sub tato infenoora a suprastructurll 0,50' 0,50' + La reconstrucfij Si prelungiri de pocete precum Si in cazurile Tn care inaltimeo stratului de opo 10 inrrcrea Tn podet este mai mica de 1.5Om. inaltimeo de Ilbera trecere sa reduce cu 025m,

Tabelul 7.11.

Volorlle minima ale Tnaitimll de sigurontO (gordO) .. LlH". de 10 nivelul apel

(in amante) panO 10 cote muehlei platfOimei cOil

Felui coii de cornunlcofie .~H",Tn m
10 debitul de colcul
Coi terate 0.50'
Drumuri o.so- • La reconsrrucjll ~ prelungiri de podet& precum $i in cazunle in core Tnoltimea strotului de opc.lo introreoTn ccost. este moi mica de l.50m, inaljimea de siguronta sa reduce cu O.25m.

BUlETIN TEHNIC RUTIER

103

anul ll, nr, 13, iafluarie 2002

TabeJul 7.m.

Tabel cu pl@rdenle proceotuale de lecCtita Ie divers~ culturi datorita stagnaril apelor la supratata terenullJl

Durata T FOnete srecio de Cereale Cereaie
Luna lnund6ril' lefburi $I zahar ~ Cartofi Floarea COnapo de de Porumb
in lile Iperene pG~i furajerc ~orelUt toomnO I PfimOvarO
r 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
3
7
XII 11 5 10
15 10 20
J
7 5
I 11 5 10
15 10 15
I 3
7 5
II 11 , 5 I 10
15 io 20
.3 TO 30 5 10
7 10 50 80 15 20
Iii 11 ; 20 100 100 30 40
15 30 10 100 100 00 100
3 10 10 30 10 20 10 15 20
7 25 10 50 80 20 I 40 25 40 80
IV 11 I 40 20 eo 100 40 I 60 I 40 75 100
15 6C 30 100 100 80 100 70 100 100
3 10 10 40 10 20 20 15 10
7 30 15 50 eo 30 50 40 50 50
V 11 50 30 QO 1m 60 75 70 75 00
15 100 50 100 100 100 100 100 100 100
.3 10 10 50 10 10 20 10 10
7 40 20 40 100 40 40 50 50 40
VI 11 70 30 90 100 eo CO 80 75 75
15 100 00 100 100 100 80 100 100 100
3 10 10 50 10 10
I 7 40 20 40 100 40 30 10
VII 11 70 30 90 100 tfJ 50 10 10 50
15 100 50 100 100 eo 70 20 20 20
3 10 10 50
7 30 10 40 100 10 10
VIII 11 ·50 20 90 100 30 10 40
lS 80 30 100 100 50 20 60
3 10 10 50
7 .30 40 100 1
IX 11 50 90 100 20
15 70 10 100 100 30
3 20
7 10 10 40 4
X 11 ?r 30 60 10 0
15 30 50 eo 20 10
.3
7 5
XI 11 5 10
15 10 20 104 -=B~UL~8~IN~T~E~H~N~IC~R~U~T~IE~R~ _

anul II, nr, 13. ianuarie 2002

. ....,

'rabelul 7.IV.

Valorile coeficientului de fUgoZitat.e pentru tuburi ~ canale

i

i.

Starea de prelucrare a suprafetei n
interioare a tubului sou canolului medie maxima minima
Canale (tubuli) cu suprofata 0.016 0.Q18 0.014
interloara neprelucrata
Canale (tuburi) d:n eeton cu suprototo 0.012 0.014 0.010
interioara scHvlsJto
Canale pereiote 0.025 0.030 0.020 TabeluI7.V.

Valoarea coetlclentulul de ccntroct!e Ec pentru podete deschise

I Vitaza curentului sub 1
podet I L'Jmina In m
I
v; in m/s 4.0 6.0 8.0 10.0
1.0 1 1 1 1
1.25 0.96 0.96 0.97 0.97
1.5 0.94 0.94 0.95 0.95
2.0 0.92 0.92 0.94 0.94
2.5 0.90 0.91 0.92 0.92
3.0 0,87 0.89 0.90 0,91
3.5 0.85 0.B7 0.89 0.90
4.0 0.83 I 0.85 0.87 0.89 TabeluI7.Y!.

r:

Valorile coeficientului de vitezo <p 10 podetele deschise

Felul de acces cp
Podate cu sferturi de con sou cu arioi 0.90
Podete tara sferturl de con sou arlpl 0.85
Podete bolttte cu nO$terile ineeate 0.78 6ULETIN TEHNIC RUTIER

105

anulll.l\(. 13. ianuarie 2002

Tobelu! 7.VII.

Valorile coetlcter.tl1or de vtteza !p ~i de ccntracfla fc 10 pOdet91e Tnchiie cu nivelllb$r

Fatui timpanului <p Ec
Timpone cu cop te~it 0.80 0.85
Tim_QO_ne cu ar!21 sou sfert de con 0.85 0.90
11m pone hidroulice 0.95 - 0.97 1.00 TabaluI7.VIII.

Vaioriie cowficl9iltUOi de cootraejie €c ,I de vitaza 10 pod&tele inchi5e

cu $&Cfiunea de intrare inn&eeria

EC
Fatui timpanuiu! Pevarticolo
Pe secjiune I Sectlune Secjiune
I dr~.J~iularC clrculorc <p
Tlmoone cu cop te$it 0.60 OM 0.60 0.80
Timpone cu arjpi sou sferturi de con 0.64 OM 0.60 0.85
Timpone hidroulice 0.65 0.65 0.60 0.95 Pentru TImpone cu inall1me h » hp. coeflcientul Ec sa roporteozo 10 inoltimea h.

TabeluJ 7.1X.

Coellcientul de reZistenta ~I ~ de viteza <p inrrerea in tub Ie podeta inchlse sub prasiun.

1
Felul timponuluf 1; ~= l«~
Timpone cu CQP te$1t 0,50 0.81
Timpone cu oriQi sau sferturt de con 0.20 - 0.30 0.91 - 0.B8
nmpane hldroulice 0.06 - O.os 0,97 - 0.95 106 ~B~Ul~Er~lN~T~E~H~N~IC~R~U~T~lE~R~ _

anul II, or. 13. ianuarie 2002

•. OT

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~2~~~~~AR~~~~~A

~~~~~~~a~~~~~~~~~

nGd_~~.~~~ ~~~=%

I""

10.

I~

l~

."?

1::1 0. ..r: --q

o

., II

E 0"

________________________________________ ~8~U~LE~T=IN~T~E~H=N~IC=R=U~T~IE~R~ 107 anuili. nr 13. ianuarie 2002

...

ij

~-

VI ~ ;; -

~

;J:

I 0- .. ., "',._ eo Q ",'., - a ,._ <')I,t, "_,~ .... 0- "'. ,.. -o .. "'". a '" o

::L -c r-: '"': ~ ~ 0- q 0 -:. C't ~ -oq; -QP"':. Qr"t -.0 0. ('f) L Il) 0 -0 ""CI' N

tri-t,_Qr°,_°r°,_O+°-r+-rt-r;-~~N-rN+"'_'rN+~-r~+'~,_"+~~~~'~_'r""+'~4-t4~,_~~~~~

;::. ~ 0:: 0:1C! ----: ~ ..." 'II;( ~ 'Q. I:I;!. 00. -:. r;"r{b Q U1 ~ C"1! ~ ""'": ~ ~ ~ ~ C!I'CI;! 0 - ("It "'" -.:t 1 I ~NNN"''''''''''NN"~r''·~~~G~G'''~O-O------

1 ;J:~~~~~~8q~~~~~~~~~~~$~~~~8~~~~~~~

000000 - N~N~~!~~~~~~~~G~2~

1 ~rt,_rt,_ti-r+1~,_rt-r~-r+4~+4~4-~4-~~+4~~~~~~

t

,

>~~o-o-q-I~~~~~~o- _~Cq~O-~~N~"'~_

~_ NNN~~NNNN~~~~~~~~~~~~-

'h' ,

. I

108 ~B~U~lE~T~IN~TE~H~N~IC~R~U~TI=E~R~ ___

anul II, nr, 13, ianuarie 2002

109rE'

"'-

~

o.:

BUlETIN TEHNIC RUTIER

anulll, nr. 13, ianuarie ~92

110 ~B~U~LE~T~IN~TE~H~N~IC~R~UT~I~E~R~ _

anul II, nr, 13, lanuarit! 2002

anuili. nr. 1 Z. ianuarie 2002

u " >

S!

i

G Jj

::J U "0 u

"

2

o

...

>

j

~

9-

>

<'1 c ~ ~

i

L!\L;! I

u ~

'" llc

BULETIN TEHN1C RUTIER

111

, ><

!~ .-

112 _~BU~L~ET~IN~T~E~HN=I~C~R~~!E~R~ ___

anlll 11, nr. 13, ianuarie 2002

= > ~~~~~~~~

o ..f- ~ ~ ~ ~ :;p:p::;.

E--C'o.Itf')~"'it-q

> ~~~~~~~~ o :f-E- ;f( 8. S( 'ji ~ ~ &

- C"<I ""'" "'" ""Q' ""'Iq o.n~%~a~~~~.8~~~~~~~iN

;; ,..... ("'I ~ [",I <-J ..... 110 U') W') a ~to ,_ ............. di-

d <f E :q 4'i. ~ r;P'l. fP11 t:: ~ ~ ~ ~l 1<1 ~ B 2 8!

~N~~~~~~~~~~~~~~~

BULETIN TEHNIC RUTIER ------------------------------~~~~~~~113 anllllL or. 13, ianuarie 2002

!' _j

r-r---r T rT:!'1II"-T!II,..,..-r.-r-~'_"r-I--r--'

s <q al ~ :ll. 5l. '1:1. :i$. ~ ~ ~ ~ ~ I;l 8. 2. ~ ~ ~ s ~ 8 :il ~ Iii.

~ oq--O ..... (Q<>2:::~~~;!:!::?22~::~~2~~~~~

:I: E

_g E

IE

:I: E

:I: E

:I: E

8 1 .0

8

<>

BULETIN TEHNIC RUTIER

114

BULETIN TEHNIC RUTlER

anul II, nr. 13, ianuarie 2002

aoulll, or. 13. ianu",~ 2002

115

Tcbelul 7,XIX Calculul debitelor podetului ovoidal tip C.F.R, de 1.00 m.

Lumina in reglm liber de seurgere

At Supratato tatale (2,0 mo) Pt Perimetiul total (4,50 mp)

Rt Raze hidraulica totoio (0,495 m)

Nota:

E GRADUl DE UMPlERE
EE I 1 3
c ~ h" =4 Ht = 043 m hn '" 2 Ht = 0,85 m hn = 4 Ht '"' 1,28 m
o ~
a..j! hn V Q H h" v Q H hn V Q H
"
2 m m/s m3/s m m m/s m3ts m m m/s mJ/s m
0,01 0.43 1,59 0.64 0,51 0.85 2,14 1.79 0,98 128 225 2.10 1.43
0.D2 0.43 226 0,91 0.58 0.25 3.01 2,5.3 1.12 1.26 3.18 3.81 1.58
0.03 0.43 2.76 1.11 0,65 0.85 3,10 3,10 1,25 l.28 3.90 4.67.1.70
0,04 10.43 3.19 1.29 0,72 0.85 4.27 3.58 1.35 1.28 4.50 5,89 1.88
I 0.05 0.43 3.55 1.43 0,81 0.85 4.76 4.00 1.52 1.28 5,03 6,03 2.00
0.06 0.43 3.90 1.57 0.87 0.85 5.23 4;38 1.65 1.28 5,51 6.60 2.20 - Valorile h, s-ou calculat pentru Vo'" V (considefand oceeosi sectiune si ponto co ~n oodet). in alte conditii hr sa va calculo CU relotlo indicato mai sus.

- In caZUI, podetului inecat omonte $i scurgerao libera in podet

Q. H." 2Q( ~ t. , z). 0.5·2.0 29( ~ i. , z) -4.42 ~ ~ • + z em'!,)

- Pentru alta forma si oita lumina a boltii S9 determine grofic P ~i S si cu reiotHle indicate mal sus se colculeczc 1/, Q, h, si H.

- Pentru ponte intermediare votorile V, Q si H sa determine prin interpoJare.

C .£:

..

Relatii de calcul A

R<- p-

C = 2... Rl/6 n

v=~'C~

Q == Ec' A·v == Ee' A'C'ql 51

v V~ v2 (1 )

h,== !p2g . ~=2'Q !p2 -1

~~--<--I"~.C -:;t;.'''''-''r._~_··'~'''_'.:.!''':l''":}:'T'".'':'''''''""

I .. ,.. : T

! ",' .: !

l_"c.,.,,, .. ~;'.__:~· ....

Notatii

[

hr Remuul (m)

I Ponto rcdierulu' (m/m)

Q Debltul (m3/s)

C Coeficientullui Chezy

<p Coeficientul de vitezo (0,80)

Ec Coeficientul de controctie (0.85) Z in61tlme opo in funcrle de H/2

n Coeficientul da rugozltate (0,020) V Vitaza in podat (m/s)

.' ..

r

_______________________________________ ~a~u~L~~~IN~TE~H~N~IC~R~U~T~IE~R--

117

anul II, nr. 13. ianuarie 2002

r

116 _.BU~L~E~TJ~N~T~EH~N~IC~RU~T~IE~R~ __

anul H, or. 13, ianuarle 2002