Sunteți pe pagina 1din 37

NORMATIV PRIVIND PROIECTAnEA STA'fIILOR DE INCARCARE A BATERIILOR DE ACUMULATOliRE PENTRU ELECTROVEHICULE INDICATIV P17-85

Elaborat

d.::

INSnTUTUL DE PROEfTAIH INDUSTRIA U~OARA - IPW

TEHKOLOGICE

PENTRU

Director:

dr. ing. G. Cojoraru

~ef colectiv: ing. D. Papaghiorg.l:tiu EIaborator: ing. E. Hirsch Responsabil din par-tea ICCPDC: ing. A. Mosoia

NORMATIV PRIVIND PROIECT,\REA, STATHLOR DE INCARCARE A BATERIILOR DE :\CU~1ULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE

Iudicali\':

P 17-85

fnlocuie~te: P 17-76

I, OBIECT, DO:YIEN1U DE APLlCARE,


DE1'1N1T11 SPECIFICE

TEWVlENI.

1.1. Prevcderilc, din prczentul l10rmati v se vor aplica 1a proicctarea statii10r de indtrcarc si Intretinerc a baterii10r de acumu1atoare I;entrll e1cctro've1Jicnl'c. '
]Votii: In eele uc mai jos se fo1osc?te pentrll (;kctro',(:hicu1e (eu exceptia auto'/chieu1elor) clenumirea de vchicu1; de asemenea, pentn, bateriile de aeull1ulatoare, denumirea de aeulllulatoan:.

1.2. Nu fac obiectu1 prezent1l1ui normal:iv, instalatii1e pentrn incarcarea acumu1atoarelor stationare si acumulatoare1or ce se Incarea in subteran, in intn~pri;lderi minien:~. 1.3. Termenii ~i definitiile specifice domeniului 1a care se refed prezentul normativ slnt date in anexa 1.

2. CLAS1FICAREA SPATIILOR,

CONDqTI

DE AMPLA-

SARE
2.1. Statiile de indtrcare si de J:ntretiuere a acumu1atoarelor pentru e1ectr~vehicule se vor c'onstrui ~i ~lota in funqie de capacitatea lor, exprimaEt prin numaru1 locurilor (posturi1or) de Incr,rcare.
Elaborat de:

E\STITUTUL DE PROLECTAR1 TEHNOLOGICE PENTRU INDUSTRIA U:?OARA (I.P,l.1..T,) COLABORATOR1: IPCM, IPROLA~il, ISPCAIA

Apruhat de ICCPDC clecizia 11r. 18 eli,,: 4.IV.1985


Ci~

:--;ta(iilc

St'

imparl.

clap;l mnnrtrul

locnrilor

de Indlrcare

N,

1n L-,..'1 categorii:

-' cateooria 1. cind N estc mai mare de 24', t> -- categoria II. cinel 1V estc caprins Intre 6 ~i 2-\ : categoria II L dud N cstc cel mult s. In cazul clIld in statii se Incardl si acumulatoare de eapaciL'.t, midl (de ex. pcntn~ autovehicu1e\ 1a stabilirea catcgoriei, :C',: v:~ eonsirlera pentru aceste acnmu1atoarc un num{l r C011'''(:l1P'Jl:.cl1 de loemi de indrcare dctcnninat pc baza ell' echivalarc a c'cP:h.:iUltii 1):lterii1or. 2.2. Statiiil: vor cnprinclc cchipamcntul pentru Intretincrca ;;i bc\rcarea In conditii tehnice corespunzatoare a 5ursei decnera n~hicnlelor. constitnit{l din acumu1atoare fie en plru:i de plumb (aeidc) fie en p1rlci de nichcl - fier san niche! -~ cadmin (akaline) . Se recomanMI ca ad{q)()stirea vchiculelor 5:\. sc Iae:\. in, sau In apropierea sectiilor pc care le d.eservesc. 2..3. Stabile "'01' [i amplasate, pc cit posibil, In centru1 zon('~ de deservire. astfd l11cit drumurile narcurse de vchicule de let statie pln~l 1a locnrile de exp10atarc si[ic elt mai scurfe. In cazul lnlrcprindcl'i1or (uniUtilor) Intinsc ca spann ~i/sau en traEc i11tcns de transport In incinEi, se VOl' Pi"c\'cc1ca mai mn1te punetc de indrcare. 2.4. La amplasarea statii10r ~i pnnetdor de Indrcare se VOl' avea in vederc m'm:lto,,1'e1e: S~l nu fie In inwcliata apropicrc a cl{lclirilor 111 care se pl"Odnc mari conccnt1'atii dc praf san de noxe; - S~l fie a:3tfd orientate IncH Srl se evite p~tt1'undcrca prafuini ~i Hoxc1or, lUlndu-se In consic1e1'arc directia vlnturi10r preGGrninante; ~. Srl Sl' poa tit vcntila in mod corespunz:ttor pc call' natural:\. 5i mccanidl: , - S{l fie uscate.Ulra pe1'ico1 de lnghc\, Srl nu fie expuse la vari~~tii mari ele tempcratur{l, la ra7.elc sabre (ell' prefcrinta vor avea oricntarca spIe nord); ~-, Srl fie amplasate 5pre curte Csc rcccmalidrl ca ferestrcll' s:'. nu dea direct 5prc dill' publice): - sri fie u~or accesil)ile pentru transportu1 batcriilor ~i circl,btioi clectrowhiculelor, evitlnclu-se dill' de acces in pant:\.;

s~ fie 1ipsitc de trepidatij: S{lpcrmiU, amcnajarca in fata statiei a unci suprafctc (lhtfOrIJw) pcntru circulatie ~i/sau pentru parcarca yc-hiculelor. 2.5. Statiile de incarcare vor i instalatc, de rcgum, in COP1partimente separate, plasate ,in cadrul cl:ldirilor industria)- ~i anexelor inglobate cu respeetarea conclitiilor prev:lzute la art.
5.1.

Statii1e de inc{lrcare de categoria I pot fi amplasate in cJ;,diri independente, pe lJaza unor jnstific;-Jri tehnico-economice. Statiile pot i instalatc in cI:tdiri en aIte dcstinatii n,~m(li 1a part~r, in unn:,toarele conditii: ' de eategcria I - indperea de indtrcare a acumuIatoarclor sau II nu va avca 1eg:tturi directe san goluri cCltre inci:iperiL de care cstc ,llipitrl; -' cl:ldirca sa fie eel putin ell' gradul II de rczistenta la foe; - partea din constructie, amenajaEl pcntrn 1nc:i1pcH':1de ind,rcare, sa nu fie dajatCl. 2.6. Acumulatoarele vehiculelor pot i il1cJrcate ~i 111 pe:1Cte de Indlrcare plasate in hale (hale i,ndnstriaIc, depozite de ll)~~tCriale incombustibile, etc.) in cazul dnd num{nul locnriloT (~C indirea.re cste mai mil' de 5, si clactl se satisfac eonditiilc prc-v:lzute la art. 4.4.' , 2.7. Se admite indlrcarea acumulatoare1or vehiculelor "i 1n exterior sub eopcrtinc, ~()proane, in urmC,toarclc cawri; , '--- dnd vehieuJele 51nt 11 tilizatc numai in perioacla cd(1;l a anului, dnd temperatura ('ste suficicnt de ridicatrl pentru a nn diminua eapaeitatea acurnulatoarelor ~i durata lor de serviciu; - in eazul unui pare reclus ele vehicu1(' (maximum 10), san unui coeficient mil' de utilizare a acestora. clncl cJurata de iiJcClrcare a aeumulatoardor poatc s:t creasca de la I; 1a 24 ore.

3. TEHl\OLOGIA 3.1. Se recOl11and{l ea lntr-a intreprindcrc S~l se folo'.f\1.sca un singur tip de acumulatoare; ~},eumulat()are eu plrlei de plumb san acumulatoare alcaline. In eazul in care ac:eastii rccomanclare r~ll ~e poate fes,p'xta, se vor prevedea Incaperi separate pentrn ll1carcarea 3cu,-nuJa-

toarelor, depozitarea dectro~itului, atelierulde reparatii a acumulatoarclor, pc cele dou{t tipuri de acumulatoare. Electrolitul ~i apa distilatrt sc vor pastra in ambalaje Slgllate, a~ezate pc gratare de lemn cu ochiuri clese. Dotatia de manipulare ~i de tumare a e1eetrolitului ~i a apei distilate se vor tine in dcpozitul pentru eledrolit ~i ap;L distilaU. 3.2. inC:m:area acumulatoarelor se va face pc postamente (scoase de pc vehicule) sau pe vehicnle. Incarcarca acumulatoarelor scoase de pc vehicule se v<~prevedea atunci cind rcgimul de lucru al vehiculelor nu permite stationarea acestora pentru incarcare, iar majorarea parculni ar cond1.:ce Ia chcltuicli mai mari dedt cele necesare pentru asigurarea cond itiilor de la art. 3.3. 3.3. In cazul dnd aeumnlatoarele se scot de pc vehicu1c pentru indircare, se va prevedea un numar de aeumulatoare de r.ezcrv{l, stabilit in fnnetie de gradnl de utilizare a vehieulclor. In aeest caz, incaperea in earese inearca acumulatoarele va i preV{tZutrlell mijloaee de ridicare ~i transport a aeumulatoarelor, de la loeul de demontare de pe vehieul la postamentele pe care se a~eazrt in timpul indircarii. Capacitatea de ric1icare a mijloacdor folositc se va stabili in Cll care slnt eehipate vcfunctie de grcutatea acumulatoarelor, hiculele. vor 3.4. Rcparatiile vehieulelor si motoarelor electriee In atelier~le de intretinere 'ale Intreprinc1erii. Pentru repararea acumulatoarelor ~c va prevedea 0 Indipere anumc c1estinaUt, respectiv doua lnc5.peri, dad se utilizeaz{t acumulatoare Cll pl{lci de plumb ~i alcaline, pentru a asigura ca SCHlele, vasele, aparatele de masura ~i In general toate piesele care "in In contact cu c1ectrolitul, folosite la incarcarea ~i descarcarea acumulatoarelor alcaline, pe de 0 parte ~i a cclor cu plumb, pe de aln parte, Srl fie complet separate. 3.5. Lista de doUri tehnologice a statici de 111carcare si intretincre a acumulatoarelor estc data in 'ancxa 2. ' 3.6. In cazul in care continutul de electrolit a tuturor acumulatoarelor de tractiunc estc sub SOOkg, incapcrca pentn, dectrolit poate lipsi.
51?

face

3 7. CantiUttile dl~ clcctrolit si apfl distilaL"t care sc vor c1c-. pozit,~ vor corcsp~ndc nccesa~-ului 'pc to zilc. dad in intreprinclcre ill! existrt un alt dcpozit. In cazul existc'ntei unui depozit central. spatin1 de depozitan~ din stat ie va corespundc necesarulu i zilnie. tontl 3.8. Umplcre<l acumuhto'lrcbr unui vas special rezistcnt ell electrolit la acid.
Sl?

face cu aju-

3.9. Placile de rezcTvfl pentrn acumulatoarc' ~i acumulatoarelc (ic rezervfl llcfonnatc, ori 1nc;-\.re'ltc useat, se vor depozit'l 1ntr-o rnagazie a 1ntreprinderii, 1nlr-Ull loc separ'lL uncle Jill au loc clegaj ari de vapori c1fmnftiori aces tor pEl(' i.

4. CO'VIPO:\iENTA

STATllLO]{

4.1. Clftdirea statici va cuprinc1c, dupfl caz, urmfltoarele cflperi (vezi plan~a 1): Incflperea de 1ncftrcare a acumnlatoarclor; 111c;,perea instalatiei de forFl: depozitul pentru eleetrolit ~i ap:l distil'ltf, (conform

1n-

art.

1.7.) ;
atelicrul de reparatii pentru acnmulatoarc (unul s1l1gur pentru 1ntreaga incinU); gmpnl sanitar (conI. prevedcrilor STAS 1478). Prin solutia de plan a c1iidirii se VOl' 'lsigura legflturile Intre d ifcritele lncflperi san scrv ic ii ale statiei, conform inuicatiilor , de principiu din plan~a I.' 4.2. Statiile de catcgoria I vor avca toatc lndpcrik aratatc la art. 4.1. 4.3. Statiile de categoria a II-a ~i a III-a yor cuprinde: - Inc~lpcrea de 1ncflrcare a acumulatoardor; - 111cflperea instalatiei de forFt. Depozilul pentru elcetrolit ~i ap:1 clistilat:l poatc- fi amcnajat lntr-o magazie a lntrc~priIlcL'rii, sepal'at pentru clcctrolitii cdol' dOtd tipuri de acumulatoarc (ell pl:tci de plumb, rc:spectiv alcal ine). 10

Atelicrul de reparatii peatm aC11l11ulatoare poate fi instalat intr-o incftpere 111 afara statiel (nuul siEgur penuu intrcaga illciat."t).

Grupul's,lnitar se va. prevedca numai dadl statia are personal permanent ~i dadL nu poate fi descrvit de un grup sanitar din apropiere. in conditiile prn-;\zute in STAS 'In, 4.4. Se admitc iud'trcarca acumulatoardor in halele de pro. ducpe sau depozite (vezi art. 2.6.) in urmCltoare1e conditii: - numrlrul loeurilor de indlrcare SCL fie sub 5; __ hala in care se amplaseaz~l punctul de indlrcare Srl fie bill(: ventilat~t, procesul de productie sa fie de eategoria de inc('"diu "D" san "E", volnmul halei S;l fie de eel putin 5 000 m3; _ punctul de indLrcare S[t fie plasat intr-un loe retras al hal,~i. sa fie ingradit en pIasa de sirmCl; in acest spatiu sc vor i;lsb.1a ~i redresoarele racordate la prizcle instalatiei de forFt; -- intre 0 parte a vehieulnlui, l"e latura lungCL~i pIasa de slrmel se va prevedea un culoar de 1 m L\time; -- acumulatoarele SrLfie protejate coutra pCltrunderilor COl'purilor strrLine (praf, picaturi de apre) ~i a gazclor V;tUlmatoare, in special amoniacul; _ tempezatura mediu1ui amniant 11U va COIJor! sub 10C. In cazul hale10r dd catcgoria "C" pericol de incencliu, punctul de inca.reare se va separa in mod corespunz[Ltor, prin clemente rezistcnte la foe.
J

5. CLf\DIREA

STATlEI

5.1. eu exceptia eazurilor mentionatc in articok'le 2.7. ~l 4.4., cHidirea statici va Ii 0 constructie inehisCt ~i va trebui sa. con:.'spuncl:t graclului I san II de rezistcnttt la fee. l\ivelul parcloselii intcrioare va fi 1a 6-;-10 em deasupra soll1lui. . La proicetarca ~i realizarea constmctici privind protcctia impotriva incencliilor, stabilirca gradului de rezistenFl la foc, categoriei ~i clasei de pericol de incend iu. rcalizarea elementelor de eonstructic, a dilc)l' de evacuare. stabilirea zcmei de explozic, 11

respcctiv lncadrarc-a g,lzdor ~ vapori!or in grupe de cxplozi,,' (1n cazurile in care lnC:tpl'rea de lnC-ClrCare a batcriilor de acum-,;1atoare estc de c<,tegoria "Au }Jericol ell' incenc1in) se vor rtSv,"ta prcvederile urm;, toarc1or prescripl ii tclmice: - Norme generale de protcqie 1l1Jpotriva incendiilor apIobate prill Decrctul Consilinlui de Stat nr. 290j16.VIII.1977. -- Norme tc!lnice de proiectare !'i realizare a construetiik'f privind protecti,l Lt actiunea focului - P 118 ' Normativul ;1I.1.C11.- I Ll 17. - Normelc :\1.E.E. - P E 009 . .- STAS 6Si7:! !'i 10, STAS 9954/1. De prevclkrih: pr~'scriptiilor tc1mi(:e ~i standardelor de mai SUS, se va tine scama atit la proicctarc;, 5i realizarea constrnc:tiilor si lnc{~perilor invceinate cl;lciirii stat'iei de inC:lrcare, c:it '5i la al~plas,ll'C'a !'tatiilor In cad1'ul \11101' cl{l~liri indv.striale. '

Incaperca

de incclrcarela acumuiatoarelor

S.2. Dinwnsionarea lncrtIwrii se va bee dUprl eelZ, tin1nd seama de tehnologia aclopta t;l, aeord lncl prioritate solu tici ell scoaterea bateriilor de Pl' t1cctrovehicule in functie de: num~l1'ul de schimburi de lucrn; - num[trul si tipul c1eetro'.'chiculclor din schimbul 1. lndrcarc<~ hateriilor pc clrcctrovehicule sc admite m:mal pe baz~l de caleul tdmico-ceonom ic. NI~trimea u~ilor de eirculatie V,t i determinaU potrivit ga-:.>aritelor vchiculclor folosite. Spatiilc minime liberc in jurul vchiculelor ~i postanwnt-:lor pentru acumulatoarc sc VOl' stabiE potrivit indicatiilor din planp 2. Se va ('vita instalarea acumub.toarclor In imedi:-lta apropicre a ferestrclor. ?lIant'\'l'areC1 icn'strc1or trebuic S~l fie posibit'l din coridoarelc de aecc's dintre acumulatoarc, iar in pozitia cl,~~:chis ell' nu trebuie sa 'it' g{\SCasc{l deasupr~t e1cmcntc1or. ' In cazul In care lnc{lpere(1 l'~tc de G,tegoria "A" pcricol de incendiu, se Vor lrlsa in peretii exteriori, sau In acoperi~, s',:prafete pentnl.. decomprimare conform pren:clerilor art. II ~j 12 din no1'111ele generalc aprobatc prin IJccfet\ll nr. 290 ~i punctul 7.22 din Normcle tchnice Pl18.

12

5.3. ln~dtimea inc<ip~rii sc va stabiE dl\p~t caz in functie de: -- lll~dnmc;t vehiculelor fo10site: - mijloaccle mecanizatc pL'ntru ridicarca ~i transport area acumulatoarclor (In[tltimea la cirlig va fi de eel putin 2,50 m deasupra pardosclii). [n;tlt~mea iuca.perii va fi conform prc'vcderilor r;.R P .1\1. 5.4. In fata J:ndlpcrii, in exteriond eEtdirii, se va prevedeao plaUorm~t pentru acccsul vchiculdaL eu panEL u~or ascendenta (L .. 2%) spre cl~ldire. , 5.5. La statiile comasate en cHdiri industriale, aceesele d intre aceast5. J:l1dlpere ~i J:ndtperile de care este alipit~L vor respecta prevcclerile art. 2.5. alineatele 4 ~i 5. 5.6. Tavanul va fi pc dt posihil ncted, Hra compartimenUlri ~i va avea de preferinta 0 panU n~oar~l. <1.scendenta spre partea uIld,.: slnt plasate gurilc de c\'aeuare ale ventilatiei naturale arga::~.izate a J:ndtperii. In cazul tavanclor compartimentate se vor prevedca orificii J:lltavan sauNi In elementele de construetii de compartimentare, ale tavanului, In pereti (grinzile de sustinere ale acoperi~ului), care sa asigurc evacuarea hidrogenului. pril1 ventilatia l1aturali organizata ~i prin tubulatura instalatiei de \'cntilate, din taatc compartimentele, la nivelul cel mai de sus. Tavauul, preeum ~ipcretii din bcton pot sa. ramJ:n;l nctencuiti. dar se vor netezi . . Rosturile trebuiesc matate ~i suprafetcle reetificate. Peretii din ziMLrie se Val' tencui cu mortar din var-ciment. Raco'rdurile ~i rosturile de dilatatie din pereti se vor rostui en materiale care ramtnelastice san plasticc ~i slut rezistel1tc la etectroliti. Se r~comanda ca tavanul ~i perepi sa fie \-opsiti eu vopsea rezistenU la electrolit. Vopseaua nn trebuie S{lproduc3. emanatii daunatoare acumulatoarelor. ';).7. Pardo scala se va executa din materiale care sa reziste, functic de acumul .toarde J:utrebuintate, la acid sau solutic alcalina, ~i' sa nn produca emanatii daunatoare acumulatoarelor; se recomanda pardo seal a din asfalt turnat eu filer ma-runt, gresie antiacida, mase de ~paclu din materiale plastice etc. Stratul de pardoseala ~i postamentele nu vor prczenta pericol de rupere sau de fisurare. Rosturile sc vor umplc Cll materiale care r~lmin' elastice sau plast iC('.
13

Eventua.ldc g'c\ri ck' SClUgCf'2 ~i concluetcle respective, prcc,';]'ll ~i lcgaturilc lor ell stratul de parc1osull{l, trebuic sa fic rezistclte la electrolit. Se recomand{l a~czarea sub pardoscal:l finiUl a unci fo'lii de butarom. Stratnl de 'mtarom sc va aplica pc pcreti eel pu1in pin{l la marginca sllpcrioar{l a postamcntului. Pardosea]a va a-..-ea.0 panUl de J. .. I.sr>o pcntru scurgerea sifoanelc de panlos\'~J{l a apcJor prm'cnite din sp:tlarea parcloselii, a lichi(ie1or pron'llite de la acumubtoarc si de la f('cipicT'.tul (~u cai'c sc tr,~I1Sport{LelectloEwl. ' . In cazul inc{ljwrilor de ca.tcgoria "AU pericol de inccndiu, strahJl de uzur{l. ;ll pardoselilor se va executa rospectlneJu-sc prevederile llormc!or generale aprobate prin D('(Tctul nr. 290, P!'ccum ~i punetul 7.23 din normcle telmice P 118. 5.8. l...J~ileindperii de inc{m.'are se vor deschide spre "xteriur. L{ltimca usilor va Ii ed putin cu a,so m mai mare dedt l{ltimea Ct~lui mai' !at "chicnl folo~it: - In{tlt,imca n~ilor va ii eu eel putin 0,25 ill mai marc d':'clt eel mai lnalt vehicul folosit.

La stabile de categoria I se vor preveclca minimum 2 u~i pentru circ~llatia VC'hic~rlelor. Feresti'ele Inc{lpcrilor de incarcat acumulatoarc u~or acccsibile din afar{l, de ex. spre drmnuri publice, se vor proteja din afar[l eu plaS[l de 511'm[tcu oclriuri manmtc, vopsite antiacid, sau se V0r prevedea gcamuri armate. Gcamurile fcrl'strdor accstor Ineaperi sc vor \Topsi ln culoare alba, ln strat suhtire. dac{l orientarea lor nu este spre nord. In lncaperile de catcgoria "AU pericol de incendiu, tl'mpl[lria 5i sistcmele de actionare ale acestora trebllie astfe! concepute ~i n~alizate lncH 1a l~virc ~i/sau manevrare S[l nn produc[i scintei capabile S{i initicze aprinderea amestecurilor explozive. 5.9. Se va ('vita, pc cit posibil, Iolosirea metalclor la u~i, f('restre, suportilri etc. In cazul 1n care se impunc iolosirea confectiilor Pletalice, suprafetele lor VOl' Ii protejatc eu vopsea antiacida (STAS 10.128 ~i STAS 10.702/2). -5.10. In{tltimea postamcntelor pc care se a~eaza acumulatoarele pentru lncarcare, va fi asHe! aleas{l lncH limita supcrioara a acumulatoarelor S{i fie de 800 ... 900 mm de la pardoseala.

14

Xnciipcrea instala!;iei

de forFt

5 .1_1. Pentl~u insta1atia c~e forFl Sf' va, prevedea ? l"nCr'l!crc separata care sa nu serveasca 1" trcn're;i l!ltn~ alte Incapen. Dimensionarea indperii se va face in functie de gabaritde reclresoarelor. tablourilor ell' C.<1.. si 111fUndic de spatiul necesar cleservirii in Imne conditii a 'l.cestora.' ,. 5.12. Indperca va fi f('riH ell' prltrundcrea umezelii ~i a vaporilor ac~zi, in care scap nu va avcalegahlri directc cu 111caperile In care se pot clegaja ascmenea substante.
Depozitul de electrolit ~i de apa distilata

5.13. La dinll'nsionarea dcpozitului se vor avea 111 vederc cele ar~ltate la ,lrticolele 3.7.-;.-3.9. . 5.14. Depozilul va avca aeees direct din exterior precum ~i legatura prin SAS ell Indlpcrca de Indtrcare a acumulatoarelor. 5.15. Tavanul, peretii, pareloscala se VOl' executa conform indicatiilor elate pentru Incrlperea de Indircarc a acumulatoarelor. Atclicrul de reparatii pentru acumulatoare 5.16. Atelicrul se Vet dimension,t in funetic de nl1m~rul de acumulatoare prcvrlzutc a se rep;na simultan'. 5.17. Atelicrul va avea pe cit posibil, legiitura printr-un SAS cu Indtperea ell' 111e{lrcarca acumulatoarelor. 5.18. Pardoscala Indpcrii va trebui Srl indcplineasd conditiile prev3zu te la art. 5.7. 5.19. in fundic ell' neccsitati, se VOl' prevedea instalatii pentru ridicarea ~{ manipulared a~umulatoarclor.

Grupul

sanitar

5.20. Grupul sanitar se va prcvedca mlmai dnd statia arc personal permanent ~i nu este posibila. utilizarca unui grup sanitar apropiat. Dotarea cu obiccte sanitare se va face conform prevederilor STAS 1478. La dimensionarc nu se vor lua In considerare conducatorii vehiculelor, care vor folosi grupurile sanitare afcrente sectiilor la care siut repartizate vehiculele.
15

6. AMENAJ.\RI

PENTRU SpALAREA VEHICCLELOR

ELECTRO-

6.1. Pentrll spalarca electrovehiculelor se vor folosi, pc cit posibiL platformele cxterioare de spftlare ale autoturismelor, camioanclor etc.

7. INSTALATII Al imentarea consumatorilor

ELECTRICE

7.1. Consumatorii de energie e1ectrica din static Val' i alimentati din reteaua uzinaHi de joasa tensiune a Intreprinderii. Tabloul de clistributie va fi instalat In Inca perea instalatiei
de forti. . .

Racordul se va proiecta ~i executa In conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice 9i a stanclarclelor In vigoare, asigudndu-se conclitiile tehniGo-economice optime cle racordare. Io.stalatia electricii de fort a

7.2. Tabloul de distributie, coloanele 9i circuitele de distributie, aparatajul electric de porn ire 9i protectie se Val' proiecta ~i executa respectlnclu-se prevederile prescriptiilor tehnice 9i standardelor In vigoare, In conditiile corespunzatoare Incadrarii Incaperilor In functie de mediu 9i categoria de periGol de incpncliu - tabelul 1.. Instalatia toare
',-4,

electricii pentru indircarea

bateriilor

de acumula-

. 7.3. Instalatia pentru Indircarea acumulatoarelor cuprincle redresoarele individuale sau/9i comune pentru mai muIte prize 9i eircuitele de aliment are a prizelor de c.c. 16

Tabelul

rn~adrar('a

orientati',il

a iilc:lperilor

din punet,,!

de ',ec1ere al mediului

~i al c;ltegorill'i lIe pcri,'ol la de acumulatoarelor electro lit C2-j( de acc:es Ateliern! de I( a acumulatoarejor de de E D U2-K incarcare 7-78 inccndiu nora culTIulatoarc D- :\EE Mediu SAS D-C--A lJ2-K forta ~i ap[\ clisti!at[, reparatii Ind\perea indlrcare de pericol ineaperea Depozitnl Ind\perea incCt.perii Denumirca instu!at:iei Catcgoria Incadrare de

de inccndiu.
cnn-

mati,.

NOTA: Ind\perea
atinge

de h\ nr. crt.
"Cl.1or'i egale

1 este de catcgoria: de hidrogen. calculaUl ell rc!~.tia 3,


3,8\~/~ (a se vedea art.

D, ill caw rile in care eoncentratia

sau l11ai 111ici de 215l>~ 1 respecti'f

8.3), iar sarcina termidl, pc m2 de pardosea!:l, 63 MJ /1111 (norlne tcllnicc P 118, tabelu! 1);
C, ca mai sus, dar sarcina

este inferioar:\ cifrei de

tcrmica

dep:l~e~te "a!o:trca de 63 MJ 1m2; de hidr"gen dcp[l~e~te cifra de


2,')'10

A, in c~\zurile in care eoncentratia respect iI, 3.81~.~.

Incilpercil de lu nL crt. 5 este de c<\tegori" D in caznrile i:l Cllre ce:~ de !<11:1'. crt. 1 e~tc d~ eate;(nia P sa ... \ C.

17

Dimensionarca redrcsaarclor se va Lce tininrl ~cama de tensiunea nccesar{l 1a incC\rcare ~i de curentu1 de inc{lrcare corespnnzator nurnaru1ui maxim de acumu1atoare care se incarc{\ simn1t2n. 7.4. forF' Rcdrcsoarelc sc vor instala in inc:1pcrca insta1ati"i Je

7.5. Sc va rcaliza un b1aeaj Intrc 1'orni1'ca instahtici de ',",'nblare meeanic;i si surscle de eurent eontinuu. ~\stfcl ell ae,'s~"a SClnu pOClEl fi ali;11Cntatc dedt dupCl int1'area in funetiunc a instalabei de vcntilarc. Oprirea instalatici de ventilarc va fi sCJnnalizat{t la 1ne:ljwrca insta1atiei de f(;rta. in calul In care aceast;t 1udtpcrc arc personal permanent de deservin'. sau la clistann. la locul stabi1it in proiect. Aliml'ntarea redresoarelor va fi Intrernpt:l automat la oprirea ariCCtfnia clintre ventilatoare.
Oprirea antomata a alimentClrii se v~'. realiza si In cazul in care cie1Jitu1 sau prcsiunea din condneta de rduL:r:e scac1,~ sub valaafc<l falculat:t, prin intermedinl traduetoarc1or de debit S;lU de presiune. 7.6. Prizele bipolarc pentru Inelrcarea ;tCumuLttoarclor se vor monta in interiarul sau in afar'~t inc{llwrii de lnc{J.rczEc (in IncClpcrca instalatJei de forFl, in cxterioru1 statici san in dte indqwri ad iacente inC:lperii de 1ndircare). 1n incapcrca pcntru inc{lrcarca acuCl'nd prizclc St' monteaza mula~aarelor ell' vor fi de tip omologat pentru' mcdiu umed ~i corOZlV. Prizele se vor monta la Inaltimc situaUl cu minimum 10 em su h cata capace10r de lnchidere ale acumula toarclor. Accastii 1n:Utime nu va l1ep~t~i 0,7 m deasupra cotei pardoselii. Nu se var monra prize in inc[\peri elL-categaria "AU perkol de inccncliu. 7.7. Alimcll tarea prizelor pentru Inc[trcarea acumulatoarelor sc va face, pc dt posibil, din exterioru1 camerei de 1ndlrcarc, prill strC\pungcrea peretilor 1n dreptu1 prizelor lltilizlnclu-se in lmpaaccst caz cabluri ell' aluminiu sau concluete FY, protejate triva (:oroziunii. M ateriale1e folosite 1a executarca co10<111('10r 5i circuitdor eleetricc. fitingurile, dozele, exccutia dan:;;:uilor l~ tran-rs,trca ]Jcretilor, In sistemul de tevi de protcctie, compunclul de etal1-

18

sare, lcg7lturile f1exibi1c. ~'te., v')r fi de tip omologat, corespun ~5.tor C<Itcgorici med iului, conform prcvederilor normat ivuln i 7 ~i categotici de perico1 <\<:'illccndiu, conform Im'\",,<1eri1or normativu lu i I D-17.

La travcrsarc,t pcreti10r si phinscelor en conclude c1cetrice montate ]i)H'[ san 1;1 iuburi. 'cn eordoanc s,cu cab1uri electric!', se vor respect a . cle la caz la e;li;. prevederilc punetclor 5.6., 6.19 ~i 7.16 din Normele tchniec P llll. Pentru categoria ,,1\" pcrieo1 de inecndiu sectinnea minim:l de aluminiu va fi de: a conduetelor -4 mm2 16 mm2, ]a condude AFY; In cazul cabluri1or.

Conductelc de cupru vor ave,'. scetiunea minimrl de 1,5 mm2. 7.8. Se rccomandrt ca Indtrcarca ,lcumu1atoarclor Srl sc faerl cu reg1aj automat a1 tensiunii ~i curentu1ui. 7.9. 1'('ntru 1egrlturi1e dintre prize1e de curent continuu ~i acul11ulatoare se vor utiliza coordo:mc in manta de cauciue, executie grea --- MCCG--- sau cu izo1atie de PVC - MYYG ---. Cordonu1 va fi prevazut 1aun cap{lt cn fi~a care se introduce in priza, iar 1a ecHUah caprtt eu dispozitivn1 ee se leagrt la hornell' bateriei de aeumulatoare. Circuitu1 de alimentare nn va fi pus infnnctiune, <!ccit dupa introc111cerca fi~ci cord.onului in priza respectivrt, ~i 1egarea celllilalt caprlt a1 cablu1ui la bornell' bateril'i de acumulatoare. Pc fiecare priZrl se va man~a semnul +- si - si tcnsiunea de servicin. ' . afi~a tiilor 7.l0. Pentru ficcare tip de batl'rie de aenmulatoarc instruetiunile de Incarcare si intretinere, conform intrepr'inclerii furnlzoarc.' , se vor inclica-

Instalatia e1ectridi de iluminat


7.11. Toate Incapcri1e statiei vor fi prevazutc electric general. Nivclc1e de iluminat recomandate, eonforn1 normativnl PE 136-80, SII1t urm{l toarcle: eu iluminat anexclor din

19

Den \lln irea Atelierul ilude acumulatoarc YIr XI incarcare 150 e!ectrolit YII de 200 20 30 sanitar d istilat<i Vestiar Incaperea de Grupul apa Depozitul ~i pentru forFL de XAllexa p entru illcapttrii Degajament Inciiperca tampon) ill~talatiei (SAS, reparatii a acul1111Iatoarelor (afercnte minare mobile) Nr.

XI

r XI

Nivc1uJ

7.12. In indperea pentru indrearca acumulatoarelor, indperea instalatiei de fort{l, indperea pentru dcpozitarea electrolitului ~i atelicrul de reparatii acumulatoare sc va prevedca iluminat de siguranFt (avarie) pentru a permitc deconeetarea intrerupatoarelor de pc tablourile de distributic, deconectarea aeumulatoarelor in curs de incarcare ~i. pentru a se evita aceidcnte la manipularea agentilor chimici. 7.13. In atelierul pentru repararea aeumulatoarelor ~i incaperea instalatiei de ventilare se vor prevedea prize bipolare de curent alternativ eu tensiune redusa ~i prize la tensiunea retelei pentru uneltele de mina, care vor fi prevazute cu contact de protectie. 7.14. Instalaba elcctrid de iluminat se va proieeta si executa corespunzat~r categoriei fiecarei incapcri iI1 parte, f~losindu-se materiale, aparataj ~i corpuri de iluminat omologate pentru mediul ~i categoria de pericol de incendiu respectiv. Dozele VOl' fi instalate, pe cit posibil, in exteriorul Incapcrii de Incarcarc ~i a SAS-ului (tamponului), care comunidt ell statia de 1ncarcare. In cazul montarii lor In IndLpcrile de mai sus, ele se vor umple cn compund. Corpurile de iluminat din camera de h1c~Lrcare acumulatoare VOl' fi monjate la eel putin 1,0 m distanFt de acumulatoarc ~i la 0,5 n1"de la tavan. Corpurilc de iluminat '~i circuite1e aferente se ,-or amplasa pc dt posibil deasupra culoarelor dintrc acumulatoarc.
20

In indiperilc de categoria "Au pericol de incendiu se VOl'lua masuri privind diminarea pcndulrtrii tijelor de suspcl1darca C'-'1"purilor de iluminat, dadi ell' au lungimi peste 0,4 m. Alegerca rorpurilor de iluminat se va. face conform prevcderilor STAS 6877/1-10, ~i a normativului I D 17. Instalatia de curenti slabi

7.15. In ]'ndtperea pentru incarcarea leumulatoarelor se va prevedea, din dotare, indiferent de categoria statiei, un ceas mecanic instalat intr-o ni~a etan~a, spre a fi fer it de vapori eorozivi. 7.16. 1n eazul intreprinderilor (unitatilor) dotate eu eel1traHi de semnalizare a incendiiIor, statiile de incarcare a acumulatoarelor de eategoria I ~i II vor fi prevazute eu unn sau mai multe butoane de semnalizare a ineendiilor montate in exteriorul sau/si , in interiorul statiei. , La realizarea accstei instalatii se VOl' respecta prevederile cap. VIII din normele generale de protectie impotriva incend iilor, precum ~i cell' din Normativul I 18. 7.17. Instalatii1e de curenti slabi se vor proiecta ~i executa in confonnitate cu conditiile corespunzatoare categoriei incaperilor respective, tinind seama de prevederile art. 7.1. Instalatii de protectie contra traznetului. 7.18. La statiile de incarcare se VOl' executa instalatii de protectie contra trrlsnetului in eonformitate cu preveclerile' Nor. mativulni I 20.

8. INSTALATII

DE

VENTILARE

8.1. Incaperea pentruincarearea aeumulatoa1'elor va i prevazuta eu 0 instalatie de ventilare meeanidi in clepresiune, eu i11t1'odueere ~i evacuare, tinind seama de degajarile de gaze ~i vapori, ee au lac in timuul indirdirii bateriilor de acumulatoare ~i anume : -=-. ...hidrogen ~i oxigen, atit la bateriile eu pHki de plumb cit !?i la eele alcaline; - vapori de acid sulfuric, la bateriile cu pHici de plumb.
21

8.2. Instalatia de ventilare mccanie:!v? fi astfcl conceplltfL III timpul functionrlrii. incH S~t mCiltinfl dcnrcsi1L;ca din lndmcrc dcbieul ell' a'er eVa(:llat hind Cll 10--'15';;) mai marc clecit cel de aer proasprlt introdus. Soktia exemnlificativtl de rcalizan~ a vcntilatiei naturale organizat'c si a in',:tala1iei de ':enti1arc IT1',ccanictl e~t(' redaCL In plan~ia 3. ' ' 8,3. lkbitul de aer nl'oac:ptlt care trt'iluic introdus in inefLpert'a pent!'u InC:lrcarea <~eumlllatoarel(jr 51.' va ddcrnlina ell formula:

( I)
in carc: V

T'

~-cc

0 , 07

x ," I.Ulc

X'

Il

(m3jh)

1i""
n

cantitarea de aer neccsarf., In lTl:ijh; curentul maxim de inctlrC<Lfl'. ill <lmpcri; numflrul de clemente. a ele

Dcgajarea orart. de hic1rogen, 1<L inc:irearea simultanf. mai multor baterii, formate din 1Z1, 11-2 .. ,11" element<.:, parcurse eurentii 1' [2'" respecti\' I", cste claU de relatia: (2) datfl

II

e= O,000418(nJl

nJ2

+ ... + 11,.1,,)
i de

, m3.

Concentratia de rclat{a:
(3) H

proct.'ntuati

a amcstcculu

If

in aer

este

% =, O,()()()418
volumul

(n111 ~/~n2I" ... +l1"T,,)

X 100,

uncle: sursci

V cstc

indLperii

in

m:l.
nominal al

Valoarca lui I.; se ia egalfl. eu cea a curentului de curent continuu ell numarul de online 11i" in categoria "A"

Indl.perea nu se ineadreaz{. ecndiu in cazul in care rezuWi:

perkol

de in-

(H)% ::;; 2,5 (H)% ::;; 3,8

la incaperi far~L rerestre sau dispozitive de evaeuare eontinu;l a hidrogenului degajat; pE'ntru eelelalte ihdperi. . ealculelor sfl. asigure de mai. sus, debitul de un numar de minimum

Indiferent de rezultatele aer proaspat introdus trebuie 22

6 5chimburi (Iran', asigurindu-sc in accst fe 1 d iluarca C','tii de acid sub valoarca cOIlCt'ntratiei vo!umetrice aclmise de 1.5 mg(m3. Se VOl' efcetua vcrifidri. privind re:;pcetan:a acestci eonccntratii. en sprijinu! uniUtilor competentc din eaclrul Ministerului l\!ur~cii. 8.4. Evacuarea aernlui St' \'a face In proportie de 1(3 din zona su perioarf, a lnerlperi i ~i 2(3 d in zona interioarfl. Nu 51' aelmite rccircularea aerului. 8.5. Printr-o dispozitic eon'smmz:ltoare a gurilor de introduccre 5i de e',acnare a a'erului. s1 respeetarea ~onditiilor prevazute la ~rt. 5.6. se va asigur;c a b{m;\ ventilare a intr~'gii incflpcri si in special a spatii!or din zona supcrioarft. care prezinUl pcrieol de acumulare a hidrogenului. Se precizeazfl d, ill ca.wl in carl' nu sc asigur:t, prin ventilatie natural:" cvaeuarea continu:l ;L hiclrogenului degaj~,t (I:tr:t a sc lua in comiclerare functionarca vcntilatiei mecanice). estc posibil ea degajrtrile de hiclrogen acumulate la partca supcrioar:l a indperii Sfl ating:l repcde eonecntratii situate in domeniul de cxplozie (superioare limitei de cxplozie de 3,8%). Aerul proasprlt trebuie S[l cireule, pe cit posibil. deasupr tuturor acnmulatoarelor, printre acumulatoare, in spatilll dintre :pereti ~i acumulatoarc, pre cum ~i in zona prizelor de indrcare a acumulatoarclor. In cawl cind tavanul ind'perii este inc1inat, insta!atia de ventilare va trcbui Sfl asigure evacuarea hidrogenului din partea mai inalt:l a indtperii. 8.6. Acrul va fi c\'acuat deasupra acoperi~ului, la 0 inftltime suficienU si in locuri astfe! alese ineit Sfl nu existe efeete defa vora bile asu'pra vec inf,Elt ilor. Se considerfl. ell' reguEi. dt amplasarea golului de cvacuare la 1 m cleasupr;, acoperi~ului corespunde. 8.7. Canalele de vcntilare se vor execub din materiale incornbustibilc, rezistclltc la coroziulle ~i la umic1itate, iar in lipsa aces tor a se Val' lua masuri de protejarea ambclor fete ale canalelor impotriva corodflrii. La trccerea canalclor prin pereti ~i plan~ce se Val' respecta, si 7.16. din !\orde la caz la caz, prevcc1erilc Dundelor 5.6.,6.19 mele tehnice P 1l8.
L ,

Gol~rilc atmosfence.

de ventilatie

se protejeaza

contra

precipitatiilor
23

8.8. Dac~t existrl pc1'ico1ul int1'ollucerii unci cantitati d,:, praf daun:itoa1'e. odat[l eu ?erd de n:ntilatic, sc vor lua mrlsuri pcntru purificarea Clerului proasprlt. Instalatiile de 'ventilare ale incaperii de inciireat acumulatoa1'e nu vor fi Jl1 lcgaturrl cu eele ale altor cH'ldiri, Sc exccptea7-rl de la aeeasU interciictie camcrelc tampon ;i depozitul de c1cctrolit (art. 8.12), 8,9, Vcntil"toarc1e de introduccrc 51 cvacuarc >ie vor l1lonta hi exterior. Batc1'ia de Indtlzire sc va 1~10ntain interior. Ventilato'1re1c de ('vacuarea aerulu vor fi rezistente 1'1umiditate si coroziune, Aceste ventih,taarc vor avca rotai'ul eanstruit dintr-u~ material can~ nu se IncarC[1 electrostatic ~i care 11Uproduce sclntci 111 timpu1 function[lrii (branz, alama, aillminiti, etc.) . 8,10, In lndipcrea instalatiei de forFl se va prevede ventilarea pc calc natura1rl, iar dadi acest Inert! nu este posibi1, vcnti1an~a meeanicrl, astfel indt sa nu se deprl~easca temperatura de caleul de -I-woe. Instalatia de ventilare va fi asHel conccputrl, incH S~l se satisfaca conditiile indicate in art. 5.12. 8.11. Camerc1e tampon ~i depozitu1 de e1ectrolit se vor prcvedea eu 0 ventilare naturaia sau meeanica, dupa caz. Se rccomandrl ea schimbul orar de aer srI reprezinte de circa trei ori volumu1 lnciiperii. Vcntilarea acestor Indlperi se va realiza prin racordare 1a insta1atia de ventilare a lncaperii de Incarcare a acumulatoare10r. Se cxceptea;>;~icazu1 in care indiperea de incarcare este de categor'ia "A", dnd tamponul se va vcntila independent. Ond exista instalatie mecanidl, ea va Ii reaIizaU astfel: , in depresiune in camera acumulatoarelor ~i in depozitul de e1ectrolit; in suprapresiune in camera tampon, 8.12. Atclierul pcntru repararea animulatoarc1or va fi prev{tznt cu urmatoarc1e instalatii: . - 0 insta1atie de aspiratic 10cal5. a gazelor, 1a masa pe care se demonteaza ~i se remontea?;;]_ e1ementc1e baterii10r de acumu-latoarc; - 0 instalatie de absorbtie locaIr, a gazelor, 1a recipientul de. topH-e a plastifiantilor. Viteze1c In orificiile de absorbtie vor fi astfcl a1esc incH sa asigure absorblh degajari10r de ga'zc,

24

9. INSTALAJn

DE l;-.;cALZIRE

9.1. Prin instalatiile de Indtlzire se vor asigura. fn Inr;pcrile eOl11poncntc ale statici. urm~ltoarde temperaturi (eonf. ~TAS 1907): lucaperea pentru lncrtrcarea acumulatoarelor -i-woe; +S"C; dcpozitul de e1eetrolit ~i ap~l distilata atelierul de rcparatii pentru acumulatoare +15C; grupul sanitar +15C; vestiar +18C; 9.2. In cazul Incalzirii indperii de incarca~c a acumulatoarelor eu corpuri de incalzire statice, acestea vor fi In executie complct sudaU ~i nu vor fi prcvazute ell f1an~c ~i ventile, acestea montlndu-sc in afara incaperii. Corpurile de indtlzire VOl' fi rezistente la umiditate ~i electrolit, iar temperatura lor superficial~l nu va dcpa~i +200C. La dispuncrea corpurilor de incalzire, se va urmttri indilzirea dt mai u niformtl a acumulatoarelor. Distanta minima intre acumulatoare ~i corpurile de J:ndilzire va trebui sa fie de eel putin 0,80 m. In cazul incalzirii cu aer cald, ventilatorul si bateria (afroterma) se vor monta in afara Indperii de Incar~are a acumulatoarelor. 9.3. Se interzice instc:.larea radiatoarelor electdee In indperea pentru incarcarea aeumulatoarelor ~i in depozitul de eledrolit, precum ~i In camera tampon dintre ele. 9.4. La traversarea (treeerea) peretilor ~i plan~eelor cu conduete de incalzire, se vor respeeta prevederile punetelor 5.6., 6.19., respeetiv 7.16. din Nonnele tehniee P 118.

10. INSTALKfn

DE APA ~I CANALIZARE INSTALATII SANIT ARE

10.1. Statiile de indircat aeumulatoare vor fi prevazute eu grupuri sanit~rc proprii, in eazul dnd nu potfi folosite - l~ eonditiile prescrise prin normativele In vigoare - aIte grupun sanitare apropiate.
25

Instalatiile sanitare din statii. cind slnt necesarc. sc VOl' proieeta ~i climensiona In conforrnitatc en normativele ~i clispozi~iile in vlgo;ne. tinlnd seama de numflrnl de mllncitori care Increaz;\ In static, exclnsiv condudtorii vehieulelor (5.20 al. 2). 10.2. Num{lrul obieetelor sanitare se va prevedea conform STAS 147R. in Lunette de numaI'lll de persoane afcetat statiei Intr-un schimb. prcv~lzlndu-se Ins~l eel putin un du.c;; flexibil ~i 0 chinvcEl. chiar dad statia nu se doteaza cn grup sanitar propriu. De la caz la caz se VOl' monta ehtuvete din fonUl emailata (sau din material antiacid) In Indperilc de Indlrcat acumulatoare, c1epozitul de e1cctrolit, SAS-ul clintre Indiperi :;;i In atelicrul de reparat acumulatoare. 10.3. Pentru canalizarea ape!or provcnite din sp{clarea pardosdilor si evcntualelor scurgcri de lichide, In IndlPerea de Inc{lrcare aCUT~ulatoare, depozitul de e1eetrolit ~i atelier~l de rcparatii se VOl' prevcc1ea colectoare prin sifoane de pardoscalfl (din plumb sau gresie ccramidl antiacidrl) a scurgerilor dtre un recipient cu depozit pIa sat In exterior.. . Recipientul va avea protectie antiacid{t. La acest recipient VOl' Li legate ~i conductele de canalizare de la chiuvete. Conductell' de coleetare vor fi de bazalt artificial, PVC san gresie ceramic{l antiacid{l. Apcle reziduale vor i tratate local In recipientul en depozit pentrn neutralizarea seurgerilor acide, Inainte de evacuarea lor In rcteaua de canalizare. Neutralizarca 'apelor alcalinc se va prevcdea dnd cond itiile de exploatarc () impun. 10A.Dotarca en hidranti interiori sc va face conform prevederilor normelor de dotare ale organului titular ,11 beneficiarului.

11. IGIENA MUNCH, TEHNICA SECURITA.TII, MASUR1 TEHNICE DE PREVENIRE ::;1STING ERE A INCENDIILOR Igiena muncii 11."1. Personalul de. deservire a statiilor (punctelor) de Inca.rcare va fi dotat eu echipament de protectie ~i echipament de lucru, dupa specificul locull.1i de munca, conform prevederilor normativului republican pentru acordarea acestor echipamente.
26

11.2. In aproplcrca inc;'ll-:1criide inc~,rca.t ;!culllUlatoarc ~l depozitul de e~eetro"lit .. pc ci~ yosibil 111" SAS-nl (I intrc cle. se va monta 0 ehmveta ~l un H)I;lnet de apa raco1'dat 1a retca. san 1a un rcz('j"\Or. Chiuvetdc ~i robindde de ap{l se pot Illonta ~i in cell' dour, Indljwri mentionate. In atelierul de rcparatii acumulato;~rc sc va prevede cd pntin 0 ehiuVl'n ~i un rohind dc ap{l. 11.3. Se VOl' prevcdca truse mcdicalr... conform anexci 2. Pentru intervcntii urgentt', 'in eazul stropirii piclii eu cleetrolit, va exista ill camera tampon un antidat adccvat, de excmplu solutie de borax 2.5%, contra clectrolitului acid, sauhi solutie de acid boric, contra clcc1:rolitului alealin. 11.4. Se vor prcvcdea indicatoarele de sceu1'itate c11prinse In ancxa 4, notate en 1.1..2.1. la 2.5. ~i 3.1., montatt' lIngrl locurile de mL1ne~lcorespunz{ltoare specifiCll1ui acestor lOClu-i. Indicatorul de informare, eu numerele posturilor tclefonicc de prim{l urgenFl. sc va afi7<1 In mai multe' punete, dup:l necesiUiti. Tehnica securitatii 11.5. Indtperea de Indrcat acumulatoarc, depozitul de electro lit ~i SAS-ul d intre de sint din punct de vedere al pericolului de eleetrocu tare, inc{lpcri foarte periculoase. 11.6. Protectia Impotriva c1ectroeutarilor prin atingerea directa ~i a electroeutrtrilor prin atingerea indirectr, se va rcaliza in conform it ate en prevederile prcseriptiilor tchniee ~i standardelor in vigoa1'e. aVlndu-se In vedere ~i eatcgoria incaperilor ~i zonelor, In functie de carac1:eristicile mediului ambiant. 11.7 .Utilizarea cehipamentului de proteetie ~i de lueru, mentionat la articolul 11.1 .. este obligatorie. 11.8. In eoridoarl'1e de aeees d intre postamentele aeumulatoarelor se vor prevedea gratare izolante. 11.9. La batcriilc de aeumulatoare care au 0 tensiune de funetionare de 2':1 Y si mai mare, este interzis a se pune mlna, fara 'manusa de cauciue pc borne Ie aecstora. Aeelasi lueru este valabil ~i pentru eazul ; dourl batcrii Inveeinate. '
27

In eazul bateriilor :wlnd caparul elemontat, pentru rcpar3otii, dar aflate sub tensiune pl'ntru \TriiicarC', m~lsura de mai sus se aplica ~i pentru pHieile din cu"'e. 11.10. Sc vor montCl. indicatoarcIe de seeuritate din anexa4, notate ell 1.2 .. 1.5 ~i 2-.1., la locurile de mund, respectivi~i]'n Indiperile unde se impune afi~drea lor.
Masuri tehnice de prevenire

~i stingere a incendiiIor

11.11. La proiectana, exccntarea ~i exploatarea (Intretinere3o) Inc5.perilor eomponente ale statiei ~i a instalatiilor prevazutc, sc vor respecta indicatiilc date 1n eapitolelenorm3otivului, artieolele si alini30tdc care au tangent~l eu m;lsurile de protectie contra i~ccndiilor ~i exploziilor. Aceia~i luem este valabil ~i In ceca ce privesc prcvederile prescriptiilor tehnice ~i standardclor mentionate in artieolelc prezentului normativ si in cell' cuprinse 'in aneX:l 3. ' 11.12. Se va afisa nclln~lrul maxim de e1emente si curentnl maxim de incarcare,' pentru care a fast cakulat debitul de acr al instalatiei de ventilare. prin care se elimina pericolul formarii unui amestec exploziv de acr - hidrogen. rn cazul in care 1111ndlpcrca pentru ludll'carea acumulatoarelor se vor indirca acumulatoare cu aIte caraeteristici decit cele pentru tare S-(l proiectat initial instalatia de ventilatie, obligatoriu se va reealcula dcbitul de aer necesar ~i se va adapta - lei nevoie - instalatia de ventilare san regimul de incarcare. 11.13. rn Ineapcri1e ell' incarcare a acumulatoarelor incadrate In categoria "A" perico1 de explozie, este interzisrt instaIarea de aparataj san aetiviCiti care ar produce sclntci. Aceastrt interdictie estc valabilrt S1 in ceca ce priveste introducerea eleetrov~hiculelor in illcapcrea de lndircare prin intermedinl surselor proprii de tractare, utilizindu-se control ere sau aIte comenzi care produc sclntei. rn acest caz maneta controleru1ui se va b10ca in pozitia ,,0", In.aip.t~,de a se introduce electrovehico1u1 In Incrlperea de incarcare. 11.14. rn cazul in care prizele se monteaza in iucaperea de Indircare, se vor rcspecta prevedcrile din prescriptiile tehnice ~i
28

standardele indicate 'in articok'f 5. t., pro'cum ~i precizarile facute la articolul 7.6. ~i 7.7, 11.15. Instalatia de ventilaL' I1wcanic:l \'a [unctiona 1/4 de ora dup;t term inarea inc[lrc:lr i acumu latoarelor. 11.16. Schema de clistributie cit-ctric[l si de interblocarea instalatiei c1ectrice de inc:lrcar~ a acumUL'lto~Hel()r cn instalatia de ventilarc mecanidl. sc VOl' afi~a in Inc{lperea instalatiei de

forhl.
, Sc va verifica zilnic. la intrarea in fiecare schimb, functionarea corectrt a instalatici de intcrblocarc. In cazul defeetarii ei nu se permite indlrcarea acumulatoarelor. 11.17. Se in tcrzice obturarea san clim inuarea sect iunii gurilor si a tubulaturii de aspirat ie si de cvacuare a aerului. Defectele pe part'~a mcc~u~ idL' a instalatiei de ventilarc (la curele de antrenare. lag[lre, rotornl ventilatorului etc.) vor fi evitate pe baza unei revizii s:lpt:lminal,~ obligatorii. Cur;ltirea pcriodic[l ~i ungerea lag:lr(~lor, roto<trelor se va dectua conform unui grafic intoemit. Organele de exploatare trcbuie s:( ia toate masurilc organ izatoricenecesarc pentru illstruirea personalului de descrvire, in vederca cxploaUlrii careete a instalatici de \'entilatie mecanidi. 11.18. Pe u~ile indtperii de I11C:lrcat acumulatoarc sc VOl' monta indkatoare de securitate de interzicere, notate cu 1.3. In interiorul acestor Inc{tpcri Sf yor monta indicatoare de interzicere nota te cu ! .4. 11.19. Se vor prevedca Observatii cu caracter doEl r ik genera I PSI, conform anexei 5.

11.20. UniUttile dot ate en statii de lncf\rcare 5i intrctinere a bateriilor de acu~ulatoare pentn_~ clcetron~hicol~ sint ~bligate sa. claboreze instructiuni detaliate de f'xploatare a acestor statii (~l. a punctelor de indrcare), care S:l cuprinda toate IDasurile de 19lena muncii, tehnka secnrit:ltii ~i de prevenirea incendiilor. Prevederile instructiunilor trebu icse rl'spectate eu strietete. , Instruqiunile \'or fi afi.jate in statii:;;i in punetc de inc;trcare, amplasatc astfel incH Sri fie usar .lizihik. De aCeaStrl ni.0lsur0lr0lsDu;1cleseful s~~atil:'i. , ,

29

1 .21. \I:t5urilc de igiena l~juncii. telmica seeurit~Ltii 5i de preyeD in',L ;;i st ing;crea incend! ilOL precum ~i cond it iil~ d~ cxploatare cu prinse In instruct iu n ill' In treprinc1erilor furn izoa:"e de aeumulatoare. rccl1'esoan', ('Chi pamente e1eetrice, ventilatoa1'e, e1eetroiit, sting;ltoarc de incelldiu, cchipament de lncru ~i de proteq it'. de. se yor afi~a In a prop ierea locurilor de exploatare ale acC'stora. in zone 111care dcgradarea lor S;l nu fi(~ ]Jx)sibilrl. J 1.22. Statia va fi deservit:l de nersonal calificat care va i instrnit period'ic de pe1'50anc1e elesc:mnatc de eandu cerea Intr('prindcrii (nnitrttii). II.Ll. Se interzice cfeetnarea de luer;l1'i improvizate. CC' 5-ar aduee instaEventu,delc complcUtri san modifie;tri tuturor m;tsurilor latiilar existcnte se Val' executa en rcspeebrea mentionate in acest nonnati\'. 11.24. Se VOl' efeetn,l toatc probc1e. 111ce1'dtrile ~i verifidirile mcntionatc in prezentul normativ 7i cell' a1';ltatl: in p1'esc1'iptiile tehnicc si stanc1ardclc la care se fae trimiteri in ancxa 3, ell resl)1'cc\1m ~i in~tructiunile ell' cxploatarc all' furnizorilor, pcetarea tcrmene10r ind ieate. Dc oriel' c1efectiune ap;trnt;l, ~au ll10dificarca parametrilor tehnici sauhi de miC1'oc1imat, faFt de prevcderile din prczentul normativ, i se acluee imcc1i"t hi cunostinttt sefului statiei si pe1'soane i (pcrsoane1or) 111d ica te cle prC\:ecle~ ill: no1'me1or' org~nelor tutelare. Nu se va continua e~~nlo;ltarea instalatiilor clefecte dedt clUP;l remeclie1'ca ddcctiunii. L , 11.25. Obligatiile si r:lspnnclcrile pcntru realizarea si resPSI,' sc rcglemcnteazrt prin angajament~, propeetarca mrtsurilo; ccse vcrbale, decizii, etc. sc1'isc.
J

--\"JEXA

TERMENr,

DEFINrpr

SPECIFICE

-- Baterii1e, in sensul prescripjiilor, slot-campus" mp.nte de aCllll1ulatoare, legate lntre eJc in serie, -- llal(Tiile
vchicuJ, Citre In scopul

diu mili multe

ele-

de schimb
incttrcarii.

siut bat.erii pentru

tn,ctiul1c,

care se scot de pe
slnt ine:"iperi III d(' i'nc;"'trcare este

Sf' aduc

luctlperile de incarcarc a bateriilor de aCUlllulatoare h;l,teriile nUl'nai ill scopnl inC[lrcrtrii. Iustalatia

desprtrjitrt

de aceast;\ incfLpere, fiind montata


Post de fndlrcare

in incllperea iusta1ajiei
1111ui

de [or1ft. punehaterii

este locul uncle se i'ncarc~t bateria

clectnYlehicul

(,'on',;pntl/,fltor 11I",i prize), Nurnflrul de posturi caracterizeadL


telor ~i. st"ct1iilor
d(-~ incarcare.

eapacitatea

-. Punet de lncarcare
de elcc1To</Phicn1e. cunplasat

estc loeul unde se incarca de la


ill

I pinrl

la

,'J

zona

de exploatare

a aCf'5tO['\.,

Stat'it' de incftrcare este locul de lIldircare centralizat ~i integrat in toa.te fUIlC\jlHI ilc aferentc 11lc[trdJ.rii ~i lntretinerii bateriilor de eIecfnuehiculc. F)unctel(~ ~i statiilc de lllc;"ircare lat:iile aferente aCl'stora . cuprind atnenajiirilc constructi'/c' ~i insUt-

.vo!a, III prezcntnl


a ,gra.fhtllli "trelHlieif, "cstc prc',fer1crilor

nornulti'f

s-au [olosit urm;ltoan,Je


continutein

mod!:ri de indicare
c1: stricHi

de ohligati'litate

;L prelcdcril.or

a r('spcctrtrii

neccsar", JlllrnH~aZalr indic:1 in cauzfi;

0 hligativ itai ea

"de reg-111ft"indicTl f;lptul crl pre'fer!erea respecti'fi1 trcbuie sr, fi" apEC:ttrL ill ll1iljoritate:>, caznrilor; nerespectarea nnei astiel ell' pre'feeleri ITebnie j Ilshficatrl intateleauna prin proiect; '- "se reu)lllandf,", "pe cit posi!>iJ" indica a rezolrare pre1erahilrl, care
trehl1ie a'Iutt1, in

'/cdcrc

la alegereit

solutiei,

dar Care nn cste obligatorie;


Ii

c-

"Sto admite"

ill sitnatii

'indicf, 0 solutionare satisiacatoare, care paale particlllarc, fiind obligatorie justifiearea ei ill proiect.

aplicat~,

ANliXA

DOL\IU TEHNOLOGICE DARE, PENTRU STATII


DE

DE :\lATERIALE

~l

APARATE

DE MASUR..\.

AUXI-

DE iNCARCARE !;iI INTRETINERE A BATElUlLOR ACUMULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE,

SrL ad de lor o lit;tat enti .-

tel' 1110Iuetre ;

--- - -

""1 teriilor redresoarc densimetru CrLfUcior ell trusrL carueior in pe pentru termollletre; -elec aparat clispoziti'F se tampa Depol.it .electroliti; de d e en en bateriilor care bntoaielc pipetrL; tranSDOl' ricaracteristici ba Incarcare dicat baterii, 11,lcg-01l1nnlctrn; de cn Cll demontate cu dc elLzul lIlcflfcftrii basculat distilare; bee; transvaZ;J,fC ;fncarca; tat se corespun' ~i Ii~n,; 2 transpor ~i Instalatie med ica lrL; z5..toare fl'czistenI forta proprie; eu pipett,; transportat ~i mijloace pneumatic recipiI1 portati'dL 3 de I l{~. Dotarca Obs, 'lOltmetru inc~ipcrci.t I

electrO'Fchicu Ie.

I I) -'

.32

0'
ra.:.:c, tuburi

gr~vlat(-':,
ate,.

1-- C;,fu!:t'te, pipetf'.

\IiI '-:-

trU::[L de reacti'li; trus(i,

nl(:'(licalr~.

. (-,p-e-r-a-t'-: h... ttcr.ii i---! -h-'

elcctrictt

r,~cipjc" t en incalzi;-e
pcntru

nla~,tic,

I,

arz:ctur (~l bntclie ~i regu htm pentru gaze lic:hcfiate; eiDcan <1e lipit elccl!'ir..: ;

an1pcrnl,ctru;

'mltmetrn ell rezistentt~~i bee;


busolrL

pelllTu

scnrt-

circuite; baie crtplll~it[L

ell

plumb; trustl sen lc;


foarfecrL TTlanual-it

de

mas[t, ell pirghie;

Ina~inrt de g;turit electrica


nlitSrL

portat~... rr.;
de lecru;

tampa porbtivtl sursi! proprie. NOTA:

cn

1. Dotarea se face in raport cn manmea statiei. 2, Pentru punetele de indircarc din hale 5e vor prevedea dotiidle de la nr. 1 ~I 2. 3. Lampile pOltathe eu sursa propric, 'lor fl in executie antiexploziva, rezistente la umiditate ~i clcctrolit, prnuzute Cll cOli de protectie. 4, Se vor prevedea IDaterilllc specifice de rezcrvl, in conformitate Cll indicatiile intreprinderilor furnizoure de acumulatoure, rsdresoare, aparataj electric, electromotoare, ventilatoare, etc. 5. Pentru scule s'pecifiee ~i curel1te, se va collsulta fi~a tehl101ogi:::r,1"S-7b. M.E.E. - ICEM~NEIl.G-1978, care se va adapta dllpa nccesitati.

33

Al'JEXA 3

PRINCIPALELE

PRESCRIPTII

~I STANDARDE NORMATIVULUI

LEGATE

Dr: CAPlTOIELE

1. P"cscdptii
, I

tehnicc: impotriva in(cn<1iilor 1a proiectm'ca ~aprobate prill Dceretu1 COI1SiJiuluii

rea1izarea

de Stat !lr.

,,:\onne gcncra1e. de protcctic constructinor ~iinstalatii1or",


290/16.08.1977;

P 118-83 "J"orme tehn ice (lc proiectare ~i n:;;] izare a constr-llctii]or pri-lind protectia Ia actiunea 'fncuiui"; -- I 7-78 "N ormati-" pri',in<1 proiectarea ~i exeeut-arc" instalatii]or elec1ricc la consumatori, cu tensiuni pinii. la 1000 V" (',ezi ~i modifid\.riJe din 1983 ~i 198'1); _. M,I.Ch'-ID 17-73 "Normati" departamental pent-I'u instalatii electrice in medii cu pedeol de exp1ozic"; -- M.E.E.-PE 009-81 "Nonne de prevenire ~i stingere a inee11dii]or ~i UnrOll' de dotare impotriva incendiilor in unitiitile din ra111ura energiei electrice
.;--;i

tcrn-lice!f;

I,

- M.E.E.-PE 112-83 "Normati'l pentru proicctarca insta1atiilor de curent continuu din centrale ~i, statii elcctrice"; - M.E.E. - PE 116-81 "Nonnati" de inccrdlri ~i l11asuriltori ]a echipamente !;ii insta1atii electrice"; - M.E.E.-PE 119-82 "Norme de protectia muncH pentru instalatiile
elcctrk:eH;

I
: t

- M.E.E,-PE 136-80 "Normati", republican pri',int! Iolosirea nl'fiona]iL a emlrgiei e1ectrice 1a iluminatu1 artificial, precuIIl ~i In utilizarile casJJice" (vezi ~i modifiet\rile din 1984); - M.E.E. - PE 501-77 "N onnativ privind proiectarea insta1atiilor de protectie prin relee ;;i automatizare"; - M.E.E.--Trustul Electromontaj "Fi~a tel1l101ogica FS 7-82. 'Montarca batcrii10r de acumulatoare;" - I 20-79 "N ormativ privincl proiectarea 9i executa rea instalatiilor de protect.ie,corl-hl\ trilsnetului a constructiilor" (vezi 9i modificariJe din 19i12); -- M.:M. "Normativ republican pentru acordarea echipamentului de protect ie ~i a echipamentului de 1ucru" - 1975; ,- M.M. ~i M.S., "Nor me repubiicane de P!otectie a muncii" - 1975 vezi 9i modifier,rile din 1977);

34

- I 13-79 .,Nonnativ pcntru proiee.tarea :;;i executarca instalatiilor de lndilzire" (vezi ~i modiJidirile ditl 1983 :;;i 1(84). - I 5-79 "Normativ pentrn proiectarea :;;i executa rea instalatiilor de "'entilare" (',ezi :;;i modHiclirile din 198-4); - I 9-82 ..Normativ pentru proiectarea :;;i executarea instalatiilor sanitare" (vezi :;;i modificihiJe din 198"1); . -. C 170-83 "Instruetiuni tehniee pentru protectia elemcntelor din beton armat ~i betoll precomprimat in medii agresiv( naturale :;;i industriale". 2. Standarde 297) 1-80 Indicator de sccuritate. Indicatii tehnice de ealitate; 297}2-80 Indicator de seeuritate. Reprezentari; 444} 1-79, 444/2+5-7"1, +14/6-75, 445} 1-2-75, 446-69, 446}2-79. 8936-82, privim] bateriile de aenmuliLtoare :;;i aeumulatoarele pentru autovehicuJe :;;i tractiune; 6877} 1-73 Echipamente electriee .pentra atmosfera exploziva. Conditii tehnice generale de ealitate (inloeuie:;;te partial STAS 6877-68); 6877-1O}77 Echipamente eleetriee pentru atmosfera exploziva. Ineadrarea gazelor ~i vaporilor in grupe de explozie. 9954.}1-74 Instalatii:;;i echipamente eleetriee in zone eu pericol de exp1ozie, c!atoritii gaze10r :;;i lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare :;;i montaj. E 11398-80 Echiparnente electrice pentru atmosfera exploziva. Verificari. inainte ~i dupa reparatil planifieate. Prescriptii. 6119-78, 6016-78, 4102-80, 2612-82, privind protectia impofriva electroeutiirilor. 10954-77 Redresoare cu semiconduetoare. Conditii tehnice generale de calitate. 1478-84 Alimentarea cu aprL la constructiile civile :;;i industria1e (obiecte sanitare, inc. debite). 1907}2-80 Instalatii de lneiilzire. Ca1culul necesarului de ea1durii. Tempel'aturi interioare con-"entionale de ealeu!' 10128-75, 10702/2-80 Protectia contra coroziunii a constructii1or supraterane din otel.

NOTA:
1ft fiecare prcscriptie :;;i STAS 5C Val' avea in vedere prevcderile ultimelor editii, completari ~i revizuiri facute; se VOl'rcspecta ~i prevederile preseriptiilor tehnice ~i standardelor la care se fac trirnitcri ,1n prescriptiile tehnice ~i .standardele enumerate mai sus.

35

INDlCATOAHE DE SECtrRlTATE - SIAS 2':17-1 ~i 2180 -

1.

Intcrzicere

(cllio~rc ro~ic):

1.1. INTERZIS A MINCA ~[ A BEA 1.2. NG ATNGE PEIUCOL D~C: ELECTH.OCTTAHE 1.3. NG INT,{A CU Foe STRlCT INTERZlS 1.4. FUMATUL $[ FOC:UL DEseHIS 1.5. INTERZ[SA. FOLOSIREA APE[ PENTRU STI~rGEREA[SCENDHLOR 2. A'/ertizare (cllbare galbena):

2.1. S'l:BSTANTE CAUSTICE 2.2. ADD SULFURIC $1 PLUMB 2.3. ELECTIWLIT ACID 2.4. ELECTROLIT ALCALIN 2.5.0TRAVA 3. Obhgati'/itate (culoare alba:itra
CLI

cerc): DE PROTEC::PE!

3.1. LUCl~A::n NUMAI 4. Inform:ue

CU ECHfPAMENT

(culoare albastrrL): DE PRIMA URGENTA ~i de anuntare.lcgate de acc3t

4.1. NUMERELE POSTURILOR TELEFONICE (coIDnna pcntru toate punctcle de inter'rentie capitol) .

36

ANEXA DOT ------ Ien I II Atelier I reell ,Ie nl~ c.c. lncr~rcat CO2-1'6 I:~ co. FortaDepozit ~i incilpcre lopc"fi inciipcre (;3 portati"J Cll D('.llumilea StingiHor I indipere I
2 aCnlHUnisi;) ell indipere mZ 100 ln3 n12 1112 In:! Ix. 200 lGO mZ praf surstl. 100 I IllCrlperii Go I I

ARI P.S.I.

Lada 1*
100

II

* Se 'Ior prc'/ec!ea minimum

2 stingatoare.

NOTA:-

Dotarile de mai sus sint ".Jabik pentru statiiJe de indircare de u~1cgcrja I La statiile de illcarc"re de categoria II se 'la putea suprima stingtitcrLl G1 SitU (;6, dad\ ~uprafata aiectatil rcdresoarelor e&te sub 10 m'. \ La statiile de indircare de catcgoria III se va suprirna ~i un stiilga~ljr P6, montlnc!u-se Ulml conwn in SAS pent!"1l incareri!e de la nr. crt. I ~i 1.

37

PLANSA

SCHEMA ORGANIZARIl DE PRINCIPIU A PlANULUI. STAT IE CATEGORIA I.

'NeAPERE

c::
'~ICARCARE

REPARATII ACUI"',ULATORI

II,

LEGENDA
ACCES OBLiGATORIU

ACCES

RECOMANQABiL

CALE

DE

ACC ES


CA8AR!iE: DE AtvlPLA5AREA VEH!CUlELOR 51 ME5ELOR PENTR\J

1llan~'o SMERII

lEG
0::

E N'D

~ 0 '"c 0

V1 '"

b n

lungimea vehieulului latirnea -.ehiculului postamentului lotjmea postame0tului Postament Vehicul Roza de giratie a vehiculului, Cota minima de viraj a."*'iculului

p 'lungimeq

P
E R

[j

NOTA - Colele "a", "b': "R" !joi"D"variazU dupQ, tipul vehieulului, - Marimile lrecute' sin! date in em p.Jtea . ~ Pti ;rele de nearcare :e \,\)(' monta 7n Incaperea instalatiei de forta '...

V2.

-' in zo~ de deservire a acumulatoarelor montcite pe postarrenre se prevad griitare de lemn.

------_.,-~------I

!~
lfl-

----,---------l
! ~

.g
I.C .
p_

I
!

I
!

---- '--

'

.-_. (,:. ':,-j

en

[)

I i iI

eJ

CLO
;t;
"

Q;

~J 0 ~ u D.}.

;1

-.

--- -----

J (-'(.1
OJ

a "

I
f

<1:-0

o z

I
I
[ ,
f

I
f

__

,-_.

-- -_.-

...

..---_._ .__

i I
...J

"

..~
~"', '";. -.10"

:.
-.;:-

'.

--.
"

_~:}s;:g ,~

:.
. .... ,.

"."

~ ..--

.-

,n
.21
'25

10'

...... :l6..
"-," _._~~:; .._-"'1Cf:' -'."

.' .

.-.;"

25

S-ar putea să vă placă și