Sunteți pe pagina 1din 9

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef al ISCI R nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 274 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

RSVTI OCUPAŢIA: operator responsabil cu supravegherea tehnică a


instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
Domeniul : Grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din
domeniul tehnic
Cod COR: 315218 (fost 311941)
Ocupație reglementată : necesită autorizare ISCIR conform ORDIN Nr.
130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR – operator RSVTI

Lista unităţilor de competenţă

Unităţi de Abordare în programul


Conținut
competenţă de instruire – modul A
Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1 Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2 Comunicare în limbi străine
Competenţe de bază în Nivel 3 (studii medii
Titlul unităţii 3
matematică, ştiinţe şi tehnologie sau postliceale)
CUPRINS: Titlul unităţii 4 Competenţe informatice
Titlul unităţii 5 Competenţa de a învăţa Nivel 4
0. RSVTI – Profil ocupațional Titlul unităţii 6 Competenţe sociale şi civice Studii superioare
Titlul unităţii 7 Competenţe antreprenoriale
1. Introducere Titlul unităţii 8 Competenţa de exprimare culturală
Unităţi de competenţă generale
2. Legislaţia din România Comunicarea cu superiorii, Asigurarea informării superiorilor, colegilor şi
referitoare la domeniul de egalii şi subordonaţii subordonaţilor prin telefon, în scris, e-mail sau direct
Analizarea informaţiilor şi evaluarea rezultatelor
activitate al ISCIR: Luarea deciziilor sau
pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a
rezolvarea problemelor
rezolva problemele.
2.1. Generalităţi Utilizarea calculatoarelor sau sistemelor
Utilizarea calculatoarelor computerizate (inclusiv hardware şi software) pentru
2.2. Legislație generală a introduce date sau procesa informaţii.
Monitorizarea şi verificarea informaţiilor provenite de
Monitorizarea proceselor,
2.3. Hotărâri ale Guvernului care la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a
materialelor şi mediului
transpun directive europene detecta şi evalua problemele.
specifice Unităţi de competenţă specifice
Cât de des RSVTI trebuie să poarte discuţii faţă în
2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef Comunicare faţă în faţă faţă cu persoane sau echipe pentru a realiza
al ISCIR activităţile şi sarcinile postului?
Cât de mult este necesar ca RSVTI să fie în contact
Comunicare prin contactul
2.5. Prescripţii tehnice ISCIR (denumire, cu alte persoane (faţă în faţă, la telefon etc.) pentru a
cu alte persoane
domeniu de aplicare și excluderi) realiza activităţile şi sarcinile postului?
Cât de frecvent i se cere RSVTI să lucreze într-un
în vigoare 2019: Mediu interior, controlat
mediu interior, controlat?
Cât de important este să muncească împreună cu
Munca în grupe de lucru
2.5.1. Colecția prescripțiilor tehnice alte persoane organizat în grupuri sau echipe pentru
sau echipe
ISCIR referitoare la aparate, cazane, a realiza activităţile şi sarcinile postului?
recipiente sub presiune, butelii, Abilități necesare
conducte, dispozitive de siguran ță, Abilitatea de a asculta și de a înțelege informațiile și
Înțelegerea verbală
arzătoare, instalații de automatizare, ideile prezentate prin viu grai
arzătoare etc – indicativ PT C .... Abilitatea de a vedea detalii de la o distanţă mică (la
Vederea de aproape
câţiva centimetri de observator)

Notă: Orice text integral de lege, act normativ, prescrip ție tehnică ISCIR etc, la care se face referire în prezentul curs de instruire (este
subliniat!) poate fi accesat prin hyperlink-ul disponibil în fi șierele bibliografice anexate

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 275 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CUPRINS: Abordare în
2.5.2. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR Unităţi de
Conținut programul de
referitoare la mașini de ridicat, ascensoare, competenţă
instruire – modul A
elemente de transmitere a mi șcării / tracțiune /
legare sarcini, telecabine, transport pe cablu / Abilități necesare
plan înclinat, instalaţiile utilizate în cadrul Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greşit sau
Identificarea
parcurilor de distracţii etc– indicativ PT R.... pare a fi greşit. Nu implică şi capacitatea de a rezolva
problemelor
2.5.3. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR probleme, ci doar recunoaşterea probabilităţii acestora.
referitoare la autorizarea personalului de Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin viu grai
Expresivitatea verbală
deservire / exploatare a instalațiilor și astfel încât ceilalţi să înţeleagă
echipamentelor din domeniul ISCIR și Aptitudini necesare
autorizarea persoanelor juridice care Oferirea unei atenţii complete la ceea ce au de spus alte
efectuează lucrări de specialitate la persoane, investirea timpului necesar pentru a înţelege
echipamente și instalații din domeniul ISCIR – Ascultare activă argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci
indicativ PT CR.... când este necesar, şi capacitatea de a nu-i întrerupe pe
ceilalţi în momente nepotrivite.
2.5.4. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR
Supravegherea instrumentelor de măsură, a cadranelor
referitoare la instalații de ridicat, și sistemele şi Monitorizarea
sau a altor indicatoare pentru a asigura funcţionarea în
componentele care reţin presiunea din operaţiunilor
bune condiţii a maşinilor.
instalaţiile nucleare– indicativ PT N.... Utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari
Gândire critică şi punctele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi
3. Responsabilităţile abordărilor diferitelor probleme.
operatorului RSVTI Înţelegerea textelor Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în
citite documentele ce ţin de postul respectiv.
3.1. Responsabilităţile operatorului RSVTI –
persoană fizică
Interese ocupaționale RSVTI
Ocupațiile realiste implică în mod frecvent activități
3.2. Responsabilităţile operatorului RSVTI – practice, precum și rezolvarea unor probleme concrete,
persoană juridică având a face de cele mai multe ori cu obiecte concrete
Interese realiste
3.3. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor precum unelte, utilaje. Munca se desfă șoară în principal
instalaţiilor/echipamentelor afară și rar este implicată birocrația sau munca în
echipă.
Ocupațiile investigative implică lucrul cu idei și necesită
4. Cercetarea avariilor şi Interese investigative multă gândire. Pot implica cercetarea faptelor și
accidentelor rezolvarea problemelor cu ajutorul rațiunii.
4.1. Modul de acțiune în caz de avarie / Ocupațiile convenționale implică deseori urmărirea unor
Accident Interese convenționale seturi de proceduri și rutine. Pot implica lucrul cu date și
(factice) detalii mai mult decat cu idei. De regulă există o
4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor structură ierarhică ce trebuie respectată.
4.3. Exemple de avarii și accidente (cauze Valorile şi nevoile ataşate muncii
potențiale, urmări posibile) Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii sunt
orientate către rezultat şi permit RSTVI-știlor să îşi
4.3.1. exemplificări prin fotografii a minim Realizarea utilizeze cele mai bune abilităţi şi aptitudini, oferindu-le
două tipuri de avarii/accidente din domeniul un sentiment al împlinirii. Nevoile corespondente sunt
instalații sub presiune IP „Utilizarea abilităţilor” şi „Realizarea”.
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă
avansări multiple, un potenţial de conducere, şi deseori
4.3.2. exemplificări prin fotografii a minim
Recunoaşterea sunt considerate de prestigiu. Nevoile corespondente
două tipuri de avarii/accidente din domeniul sunt avansarea, autoritatea, recunoaşterea şi statutul
instalații de ridicat IR. social.
Posturile care satisfac această valoare a muncii permit
5. Autorizarea funcţionării RSVTI-știlor să muncească şi să ia decizii singuri.
Independenţa
instalaţiilor Nevoile corespondente sunt creativitatea,
responsabilitatea şi autonomia.
5.1. Autorizarea/Admiterea funcţionării
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă o
instalaţiilor sub presiune
siguranţă a locului de muncă şi condiţii de muncă bune.
5.2. Autorizarea/Admiterea funcţionării Condiţii de muncă Nevoile corespondente sunt Activitatea,
instalaţiilor de ridicat. Recompensarea, Independenţa, Siguranţa locului de
muncă, Varietatea şi Condiţiile de muncă.

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 276 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Abordare în
Unităţi de
Conținut programul de
competenţă
CUPRINS: instruire – modul A
Stilul de muncă
6. Verificarea instalaţiilor în timpul
exploatării, periodic, la scadenţă sau Postul necesită atenţie la detalii şi
Atenţie la detalii
după reparare comprehensivitate în finalizarea sarcinilor postului

6.1. Instalaţii sub presiune: Postul necesită a fi onest şi incoruptibil, exigent,


6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte, drastic uneori și dedicat siguranței funcționării
Integritate
6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de echipamentelor și securității personalului de
joasă presiune, exploatare al acestora
6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
6.1.4. Recipiente sub presiune, Respectarea Postul necesită a fi un om pe care ceilalţi se pot
6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte, obligaţiilor baza, serios, şi care îşi respectă obligaţiile
6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
6.1.7 Instalații de distribuție GPL Postul necesită dezvoltarea unor modalităţi proprii
de a face lucrurile, fără supervizare, şi depinzând
6.2. Instalaţii de ridicat: Independenţă
doar de forţele proprii pentru a duce lucrurile la bun
6.2.1. Macarale,
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
sfârşit
6.2.3. Stivuitoare, Cunoștințe necesare
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule, Cunoştinţe legate de aplicaţiile practice ale ştiinţei
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri, ingineriei şi tehnologiei. Aceasta include aplicarea
6.2.7. Echipamente de agrement, Inginerie şi principiilor, tehnicilor, procedurilor şi
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și tehnologie echipamentelor la inspecția, verificarea, întreținerea
ascensoare pentru șantiere de și supravegherea funcționării în siguranță a
construcții, instalațiilor.
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru
persoane și pentru materiale. Cunoaşterea maşinilor şi instrumentelor, inclusiv
6.2.10 Scări /trotuare rulante Mecanică proiectarea acestora, utilizările, repararea şi
7. Autorizarea/Prelungirea întreţinerea.
valabilităţii autorizaţiilor Cunoștințe tehnice privind sursele de alimentare
personalului de deservire Electrotehnică și electrice ale instalațiilor și echipamentelor, modul
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte,
automatizări de funcționare a sistemelor de reglare, control și
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur protecție automată a echipamentelor
de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator, Cunoștințe tehnice pentru însușirea manualelor cu
7.4. Laborant operator centrale termice, Operarea instalațiilor, instrucțiuni de exploatare, service și reparare,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere întreținere și scoatere din uz în siguranță a echipamentelor și
cazane, conservare instalațiilor din sfera de supraveghere și verificare
7.6. Operator umplere recipiente GPL, periodică
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu, Cunoştinţele legate de tehnicile de design,
7.9. Stivuitorist, instrumentele şi principiile implicate în producţia
7.10. Liftier, Design
planurilor tehnice, a schiţelor, desenelor şi
7.11. Mecanic trolist. modelelor.
8. Acceptarea personalului
auxiliar de deservire Cunoștințe legate de elaborarea și desfășurarea
cursurilor de instruire periodică a personalului de
Pedagogie aplicată
8.1. Legător de sarcină pentru macarale exploatare a instalațiilor aflate în domeniul de
8.2. Manevranţi, supraveghere și verificare tehnică

9. Bibliografie

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 277 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

2.5. Prescripţii tehnice ISCIR în vigoare 2019


Ce sunt Prescripțiile Tehnice ISCIR
Prescriptiile Tehnice (PT) sunt normative elaborate de catre ISCIR, care cuprind
cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea
si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR.
Aceste prescripții sunt grupate pe categorii de echipamente asemănătoare din punct
de vedere constructiv si functional.
• pentru instalatii de ridicat (categoria R)
• pentru instalatii sub presiune (categoria C)
• pentru instalatii de incalzit (categoria A)
• pentru instalatii nucleare (categoria N)
De asemenea, exista si o categorie de prescriptii referitoare la autorizari (categoria CR)

Prescriptii tehnice pentru instalatii de ridicat

PT R1 – 2010 Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme


(in vigoare din autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati,
09.10.2010) elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)

PT R2 – 2010
Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri
(in vigoare din
sau de marfuri cu comanda interioara
09.10.2010)

Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a


PT R3 – 2010
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de
(in vigoare din
tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi,
09.10.2010)
benzi textile, funii si altele asemenea

PT R8 – 2010
(in vigoare din Scări și trotuare rulante
09.10.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 278 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R7 – 2003
persoane – telecabine

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R8 – 2003
persoane – telegondole

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R9 – 2003
persoane – telescaune

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R10 – 2003
persoane – teleschiuri si telesanii

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan inclinat


PT R11 – 2003
pentru persoane

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea,


PT R12 – 2003 intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru
materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R13 – 2003
si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R15 – 2003
si verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de constructii

Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea,


PT R16 – 2003 intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe
plan inclinat pentru materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R17 – 2003 si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R18 – 2003 si verificarea tehnica a trapelor de scena, trapelor de decoruri si
instalatiilor de cortine pentru incendiu din salile de spectacole

Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile


montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca
PT R19 – 2002

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 279 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescriptii tehnice pentru instalatii sub presiune

PT C1 – 2010
Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si
(in vigoare din
economizoare independente
12.07.2010)

PT C2 – 2010
(in vigoare din Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi
22.08.2010)

PT C3 – 2012 Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate

PT C4 – 2010
(in vigoare din Recipiente metalice stabile sub presiune
12.07.2010)

Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze


PT C5 – 2003
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

PT C6 – 2010
(in vigoare din Conducte metalice sub presiune pentru fluide
12.07.2010)

PT C7 – 2010
(in vigoare din Dispozitive de siguranta
12.07.2010)

PT C8 – 2010
(in vigoare din Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate
12.07.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 280 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C9 – 2010
(in vigoare din Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
12.07.2010)

PT C10 – 2010
(in vigoare din Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune
12.07.2010)

PT C11 – 2010
Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de
(in vigoare din
ardere aferente cazanelor
22.08.2010)

Cerinte tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere si


PT C12 – 2003 recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune

Prescripții tehnice pentru aparate de încălzit

PT A1 – 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid,


(in vigoare din lichid sau gazos cu puteri nominale mai mici sau egale
22.08.2010) cu 400 kW

Prescriptii tehnice pentru instalatii nucleare

Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele


PT N MMR 1-2008
lor auxiliare din instalaţiile nucleare (Anexa la OMEF nr. 3699/2008)

Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea


PT N SCP 1-2008
din instalaţiile nucleare (Anexa nr.1 la OME nr. 675/2009)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 281 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescriptii tehnice legate de autorizari

Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la


PT CR4 – 2009
instalatii/echipamente

Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor


juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si
evauarea persoanelor juridice care efectueaza examinari
nedistructive
PT CR6 – 2013
(in vigoare din 12.04.2010)

Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de


PT CR7 – 2013
aluminiu si polietilena de inalta densitate

Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor


PT CR8 – 2009
si acceptarea personalului auxiliar de deservire

Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii


sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si
fitinguri din polietilena de inalta densitate
PT CR9 – 2013
(in vigoare din 12.04.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 282 of 911