Sunteți pe pagina 1din 59

PFTRlTlVlO Bedienunosanleitunq

Stand 0T.2006

CARTETEHNICA (Nr de art a cartiitehnice00 06 64 89) ( N r d e a r t .a m a s i n i 0 i 0064961) ( Nr. de art.a masinii 00 07 84 01) MASINADE TENCIJIT

PFT RITMO plus M PFTRITMO

/A
NE PREOCUPA FLUENTA LUCRURILOR

il

PFT
hnauf PFT GmbH& Co. KG

PFT RlrMo Bedienunqsanleitunq PFT cumparator de masinisi echipamente Slimate

stand 01 2006

Felicjlari pentru achizitia facuta. Ati facut o alegere buna deoarece veti avea in dotale un produs de marca de la o firma recLrnoscuta. Pompa cu amestecare PFT RITMO este realizata la cel mai inali nivel tehnic Din punct de vedere functionalea a fost conceputaastfel incat, in condiiiiledure de santier,sa consti tuieun ajutorsjgur la locul unde se afla masina ar trebui sa se afle permanent de exploatare Aceste instructiuni si sa fie la indemana ltilizatorilor. lnalnte de a da in folosinla masina, trebuie citita cu atentie cartea tehnica in cazul accidenielorsau distrllgerilorde material cauzate Nu se asuma responsabilitate a masinii.La o exploalarecorecla si o intretinerebrrnamasina de necorespunzatoare de exploatarea un ajutorsigur. tencuitRitmoconstituie chiar si in copie,catre terti fara aceptul noslrLlscris Se interzicedifuzareaacesiel documentatii, Toate datele tehn ce, schemele,etc. sunt protejatede legea impotrivacopierii neautoriTale Ne rezervamdreptulde a face modificarisi actualizariale acestui material.

dupa livrare Primainspectie Prima inspectie dupa livrare. O sarcina foarte importantaa tuturor firmelor abilitate PFT sa li masin]idupa prima aplicare In umpul primei reglaielor vfeze masjna R T[,4Oeste verificarea functionari feglajele facule masinii in fabrica pot suferi modificari Daca aceste modificafi nu masinii. la iirnp,poi sa aparadefectiuniale suntcorectate

& Co.KG PFTGmbH Knauf

PFT RITMOBedienunqsanleituno

Stand01.2006

principiile Respectati de baza!


ATENTIE! nu noi penlrulucfarispeciale iar acestea Dacase instaleaza componente respectate instructiuniile in prezenia cartetehnica,lrebuie sunl specificale si intretinere. de utilizare, siguranta

ATENTIE! in alte scopuridecalcele plevazute. Esteinterzis utilizarea masinii

ATENTIE! (explosiver Atmos_ intr un mediuexplosiv exploatarea masinii Esteinterzis pnareJ.

ATENTIE! I\,4asina se va folosi doar in stare tehnica impecabila respecatandude securitatea muncii. Se va acorda o atentie sporita se instructiuniile acelor deteriorari care pot altera sigurania in exploata-

KnaufPFTOmbH& Co. KG

PFT RITMOBedienunqsanleitunq

Stand01.2006

principiile Respectati de baza!


ATENTIE! lrebuie sa ia ln considerarepericolulprinderliimbraca' Utilizatorii in partile aflateln miscare minteisauparuluilung Puriarea lanturilor,bratarilorsi inelelorprezinta un eventualpericol.

ATENTIE! care lrebuie sa fie curalsi lipsltde obiecte Loculde muncaal utilizatorului ingradilibertaiea de mrscare. ar putea

ATENTIE! prevazute lucrarilor trebule sa fie iluminat corespunzator Locul de munca prezenta per poate un co sau excesiva O iluminare insuficienta

panoude comanda Despre ElJ. Aprobalconform directivelor Numaruld se erle ( inaintea ljvrarii Dataverificaril ) Verificarea / Semnatura

Desprepanoul de comanda PFT si semnulG S Placuta de inmatficulare

PFTGmbH & Co.KG Knauf

PFT RITMOBedienunqsanleitunq

Siand01.2006

Respactaliprncip e de baza pr ncpiL de baz. Respeclat uli zarecorespunzatoare a mun.L lnstruclund secuflate nslructun de se.lntata munc' Art Nr 0004961 u RITMO Prvnedeansamb plusM Ad Nf 00073'101 RITMO Prv.e de:nsambI compGsDr R TMO00064961 undR TMOp us M 000731o1 Piwe d ansamblu a pa.ou! de comand 00064961 undR TMOplustl00!73401 Prv rc de ansamblu d sl, b! I e apaRITMO de presune Gtupa rotonsbtonmanonretu pompa (pl.mateia pastos) Punera n tunciune: m rt P u n e r en ar u n . t u n e : p o m p . d e a n r e s t e c a r eo (p llreeuscaleprfabrcale) prefabicate) pompa compresor(pl moltarcle in run.tiun cL Punrea ld.ru u sauiasJarstullcrului l asur.arcse a! la rnirruperea u Delec[uie Cauza Remed a lurunu u or de nfundare Rzova,ea.azur l\llsuf carcs au n czde panacecurenl Masu..are se au in caz! de ntreruperlape ['lasri carese au n.azde pncode iqhet

3 6 6

15

22 25 25 25 26 27 2T

le Compresor / Kohescheberkonlro I ltruuide ae. compresor Curalarca m o t oN r r dean 000596 S c h mc aup e s ed es . h n b g r u p a p l p i e s e m o l o N . r . d e a 0 0 0 59 60 6 d es c h m b Lstacu c um a t e f a li r d e a n 0 0 0 6 5 0 2 8 b cuva S c h mc ! u p e s ed es c h l m a grupacuvacu matera nr de ar( 00 06 50 28 Lisra.up esede schin\b p e s ed es . h m bm d r un r r l ea d 0 0 0 65 0 5 0 schema Lisl! cu pese de schmb.adru nt d arlico 00 06 50 50 Lsla cu pese d schmb cdru ird anico 00 06 50 50 S c h e m a c u p e s e d e s . l r n i b p a n o u d e c o m : nd de aa nrft c o0 0 0 6 5 31 2 Nr de ad 00 06 5312 L sti p sed schmb p?n.u d comanda S.hem. pese de schmb grupad skibuta apanr de art 00 07 3562 grupr distrbutaapanr de:n 00 07 35 rl2 Lislap'esdeschimb pius M N r d e a n . o l 0 0 0 73 40 l RITMO fr de ar100 07 8317 de schmb .ompresor Schema.upisel R T M Op u s r n f d a d 0 0 0 73 4 0 l RTMOpuM s n r d e a d0 00 73 1 0 1 SchenE.u pesee de s.h mb Fefpulzselnf de art 00 05 79 21 R T M o p u s M N f d a d o 00 7 3 4o l N rd Lstacrpieseledeschimbsetdspozlvdeap l l ean 00057921

2A 32 33 35 36 36

Tvp606v7 Yaskawa pt convenzorulde frecvnte varorideregal a paramlrlor de iicvenle dfeclunlora iransformatorul lndepan.rea 59

4A

KnaufPFT GmbH& Co. KG

Beclienunosanleitunq PFTRITMO corespunzaloare Intrebuintare

01 2006 Stand

mortaaplicarii destinata continua, si functionare cu amestecare esteo pompa DiePFT RITMO prefabricate de panala 3 mm cu o granulatie feloruscate, pomparea materialLlluipastos. utiliza si pentru se poate DiePFTRlTN,4O presiune de max 15 bar peniruo de lucruconsianta Masina a fostconstruita producaiorilor de modare ale de lucru inslructiunile sa respectati Va rugarn

Modde functionare
poate fl alirnentalacu maieliale ambalatela sac Paleta de amestecaresi pompa PFT RITN4O sunt antrenatede un moiofeductor Numarulcleturatiide la motorulpompei poate fi reglat intre cu sise amesteca se punein zona de ameslecare domenluldelT5-650U/min.Materialuluscat cu ac de apa Aebuiereglaicu manade la ventilul apa Debitul debimetlului se facecu ajutorul Controlul debitului presiunea a apei Dacascadesub 1,2 bar,atunci de curgere supravegheaza un releude presiune pompeideridicafe a presiunii(accesoriu)problema Prinpornirea automal. se opfeste masina se rezolva. amestecalde catre paleta de amestecare,va fi pornpatcu ajutorul pompei cu snec care va l\,4ortarul pornita in prealabil. fi La capatulfurtunuluicletransport(accesoriu)se poate monta un dispoziiivde aplicat (accesoriu) cu aef (accesoriu) de compresorul procesului de aplicat va fi produs necesar Aerulcomprimat pastos Un facordla apa cu matedal poatefi alimentaia auch im Pumpenbetrieb MasinaRITIMO protectie fi a apeiva releul de comanda electrlca nevoie. Printr-o nu esie iiberbrUckt. Domeniide aplicare Tencuialainlerioara Tencuiala de acoperire I\4ase de spaclu Sapade egalizare (in stratsubtire) Sapaautonivelanla pt. umplereatocurilorde usa I\,4ortar Termosisleme pe bazade dispersie Vopsele Betocontact pt. renovare I\,4ortare I\,4asina este alcatuiiadln elementeconstruciivedislincte,care se pot demontatesitransportateusor, cu cirer si-ni\rgreulalAddaplalo une nanevrariLsoar'. pornirea indreplata in urmatoarelepuncie: masinii atentia lrebuie La "z "/ '/ "/ "/ "/ de comanda Racord reteacufent-PanoLr Racordpanou de comanda - Molor Racord retea apa distributieapa Racordcoloana de amestecare- Manometrude presiunept.mortar Racordmanomelru de presiunept.mortar furtun pentrumortar Racordfurlun pentru mortar Dispozitlvde aplicat mortar

PFTGmbH & Co.KG Knauf

PFT RlTIvloBedienunosanleitunq

stand 01 2006

d ie emuncii lnstructiun i s e c u r i t a ta
ln Cartealehnica a masinii se vor folosi urmatoareledenumiri,Iespectivsimboluri pentru infofmatii deosebitde irnportantel INDICATIE: la utilizarea optimaa masinii referitoare lnformatiideoseblte ATENTIE! referitoarela lucr!ri impusesau interzisein vederea prolectiei. Informatii cleosebite

I
I

ora*r,r,
de exploatare instruciiuniile respectandu-se impecabila in slaretehnica l\4asina se va folosicloar a muncii inslructiunilor de securiiate deosebita atentie in cartea tehnica si acordandu-se cuprinse pot in exploatare sl caretre care alterasiguranta o alentiesporilaacelordeteriorari Se va acorda buieindepartate. celemai importannoastre, dolimsa va facemcunoscute masinilor ln vederea usurarii exploatarii poate puteti limp indelungat fi utilizata fi siguri ca masina te regulide sigurantaDacale respeclali, probleme maiore. faraa avea

KnaufPFT GmbH& Co. KG

BedienunqsanLeitunq PFTRITMO

01.2006 Siand

a muncii lnstructiuni de securitaie


1 Toate instrucliunilede securitale a muncii si avedizarilevor fi respectate si expuse in loc vizibil I 2. Cuplarea respectiv decuplare, indicatoarelede control si lampile sernnaliTaioare trebuie respectateconform cartii tehnice. l\,4asina trebuie montata pe un ioc stabil si asigurata impotriva oicaror mlscari nedonie 3 4. Cel Dutin o daia pe schimb, masina va fi inspectata si se constata daca are defectiuni vlzlbile sau lipsuri. O atentie deosebita trebuie daia condLlctelorde aductie electfica, vizibile trebuieinaer_apaLipsurile conductelor de transport intrerupatoarelor, ambreiaielor. partatelmediai. Acest lucrueste lehniceale producatorului cerintelor de schimbtrebuiesa corespunda 5. Piesele pentrupiesele PFT originalel valabil intoideauna trebuie racordala la un tabJou de distributiea culeniului pe santief 6. I\,4asina releu de orotectie 30 (mA). Daca comanda masinii detine un tlansformaior de frecventa trifazic, atunci releul de protectie (30mA) a tabloului trebuie sa fle se n. allsiromsensitiv personasa lucrezelResponsabilitatea instruit sau supravegheat doar personalului 7. Permiteli I definita si reparaliitrebuie pt.functionare, intretinere accesorizale, lului L Pentru personalul care trebuie instruit sau penlru formarea generala a personalulLli, unei persoane experimentatel utillzareamaslnil se iace numai sub supravegherea sau de alte persoane I Deoanarea Darliielectricea masiniipoate fi facuta doar de electricieni regulilor electrotehnicel si cu respectarea electficienilor si indrumarea ailatesub supravegherea '10 La reparafea completsi trebuleasigumasinatrebuiedecuplata sau la punereain functiune pfincipalsi se (de ex. se decupleaza intrerupatorul unei cuplari accidenlale rata irnpoiriva pune principal avertizare) se o tablitade scoatecheia sa|,]pe inlrerupatorul 11.Daca lrebuie sa se faca interventii la partile sub tensiune, se va chema o a doua persoana,care la nevoie poate sa intrerupacurentul. lorl depresurizarea furtunurilor se va realiza 12. Inaintea decuplarii jet toate oriflciile in care din motive de de apa, se optureaza 13. Inainte cle curatare masinii clr pentru voie sa intre apa in (electromotoare fr]nctionare nu este buna siguranta sau panourieleclrice).Dupa curatareobluratiase va indepaftacomplet. I cu valoriprescrise sigurante originale, 14. Fo osit nLrmai '15. c! curent. a pozitiei mas nil,se va intrer!pealimentarea Chiarsi la cea mai mica schimbare masinii. Inalntede plnerea in funcliunese va recltplaalimentarea masinii cu macaraua este permisa doar daca este strans legaia pe o euro paleta. 16 TransportLrl e demontabrle tfebuie inainte demontate.Nu este voie sa le af| in Toate componente pericol componente Trebuie luate toate masurilept ca respectivele de a macara ei. zona grilajLrl nu au vo e sa fie de protectie, de siguranta, ca de ex.:releulcu senzordeinclinare, 17 lnstalatii verificate separat. instalatiile de siguranta trebuie inainie de inceperea lucrului, manipulate sa se soldifices sa cauzeze 18 ln pauzele de lucru mai lungi este posibil ca materialul pauzele trebuiegolita de malerial lucru mai llngi masina Deaceea in de defectiuni tehnice. (inclusiv sifurtunul). dispozitivul de aplicat si curatata obiecte in cuvapenlrumaterialsa!cuvapentrupompaI 19. Nu inlrodlrcet 20. La depasirea pragului de 85 dB(A), lrebuie montat un amortrzor sonor'

& Co.KG Knauf PFTGmbH

Bedienunosanleitunq PFT RTTMO

Siand01.2006

21 Masina trebuie verficata o data pe an de catre un specialistde service Verificarea trebuie documentala si sa contina urmatoarele puncte: verificarea defectiunlor vlzibile, de comanda a panoului de siguranta si de tensiune a instalatilor testulde functionare pot evacuatjapa se deieriora, de siguranta anumiie componente 22. In conditiide inghet

a masiniitrebuie respectai,altfel dreptul la garantie de ungere si de intretinere 23. PlanLll se suspenda. neautoin urmauneiinterventii responsabilitatea 24. Knalf PFT GmbH 8 Co.KG nu si asuma I zale 25. La pompele si masinile de tencuit trebuie respectateurmaioalele lndicatirde slguranla: la aplicarea mortarului se vor folosi ochelari de prolectie' pantofi de cle siguranla, imbracaminteade protectie, manusi, crema protectoare pentru mtini si rnasca dtprotectie pentru respiralie.Cand se face desfundareafurtunurilor,persoanacare inief_ vine ireblie sa stea astfel incat sa nu fle lovit de modarul care iese ln plus este obligamasiniil nu au vole sa se afle in apropierea Persoanele de protectie. toriu podul ochelarilor Exploatarea se face cu furtun de transport mortar la presiunea de lucru de cel pu tin 40 de bar. Presiunea de rupere a unui furtun de transporl lrebuie sa atjnga cel putin vade fara manometru nu are voie sa fie exploatata de lucru.N,4asina loafeade 2,5 a presiunii Dresiunea oentru mortar. de transpodmortar acesla irebuie depresurizalMasina fudunulLll inaintede deschiderea poaie fi decuplataoricand de la telecomanda morlar cu dispozitivde aplicat

KnaufPFT GmbH& Co. KG

RITMO Beciie

ar1.00064961 nr.de RlTl\,4O de ansamblu Privire

. . ,' 1 ,l

l',
q,

sl

iJ

t(F-r''

1 Cuva 01. maierial


3 Coloana de amestecare

2. Gratar de orotectie cu iaieiori de saci 6. l\,4anome1ru de oresiune pt. morlar


4. Racord apa de la distributiaapa

5 Pomoa {Rotor/Stator)

L Panoude comanda apa Ventilcu ac 7 Distribulia 9. Racord c!rent pentru moloreductor 10. Nlotoreductor KnaufPFT GmbH& Co. KG 10

PFT RITMOBedienunqsanleitunq

Stand01.2006

plusM nr.de RITMO art.00078401 Compresor

t@

,l

pneumatica 1. racord comanda


de aplicat 3 Aer a disoozitiv

5. Compresor aerDT4.8
7 Ventildesiquranla

RIT[,4O 0,9- 1,2bar 2. Releu de presiune (,4asina) 230V 4. Racord curent cu claDela de relrosifona 6.Ventil pt.compresor 1,1- 1,5bar de presiune L Releu & Co KG Knauf PFTGmbH
tl

PFT RITMo Bedienunqsanleiluno

Stand01 2006

und RITMOplus M 00078401 00064961 Panoulde comandaRITN1O

l - , 1 r

'p)
r0

,.o
' ]

@^

'a.

t.l

i..

6
il

1.

Tastadealimeniare

3.
5. 7 L

11. 13.

I\,4asinaeqatadef unctionare .lamoadecontrol 4. Tastele oprire/pornire turatiilor/canimalerial stanqa/dreapta 6.Reolarea directia derotire amotorulul racord insp.cli.plFL B.cablu de leredst d de decurent lo.cablu onncroal Ptiza Schuko de 12 stecker releu racord curent electric Pr-oslune 14. racord eleclric Stecker macrnetoventi Racord lelecomanda cu aoa

n functiune a masrnii Punerea

KnaufPFT GmbH& Co KG

12

PFTRITMoBedienunosanleituncl

Stand 01'2006

plusM 00078401 undRITMO 00064961 apaRITMO distributie Privire de ansamblu

1. Aoa ia co oana de amesiecare 3. Racord aoa 5. Racordwasserentnahme curatati furtunulpt. mortar 7. robinet de oolrre orotectie inqhel L I\,,laqneloventil 11.Reducator de oresiLrne

pl conkolulapei 2. Disoozitiv Auf - Zu 4. Wasserentnahme

vordruckwassef 6. l\lanomeler
L Ventilul cu ac ot. debitul de aPa l0.Debimetfu

PFTGmbH & Co.KG Knauf 13

Valoride reglaj

aer: de presiune Releu Pentru la 1,2 bar se decupleaza N,4asina 0,9 bar la se cuPleaza Masina

pentrucompresor: de presiune Releu Ia1,5bar decllpleaza se Compresorul 1,1bal se cupleazala Compresorul

Releude presiunepentru apa: la 1,9bar Masinase cupleaza 1a1,6 bar Masinase decupleaza se pot deregla Valorilesunt setate definiUv-nu

Ventil de reglarea presiunii 1,5 bar la debitmaxim(7501/h)

Distanta duzeide aer trebuie sa corespunda cLl Distanta djntreduzade aer si duzade mortar diametrul orificilrlui duzei detencuit. de ex.:Duza de 14mm = 14mmdistanta Reglati cu Ar1. Nr.20 1902 23 cheia dispozitivul de aplicat

hnaufPFT GmbH& Co. KG

pentru mortar Rotor/Stator/Manometru Grupa


a' r'-a : + r Rotorul/statorul Masina de tencurtPFT RITMo esle dotata standardcu sistem de pompare 84-1.51. ind nte si dLoa prna 5d dslqLre areporrpeitrebuie Pdnile(orrponenla a furtunuplesiune de alimentare o apllcarecu un fudunde 7,5 m lungime' rilorde cca 15 30 ba( la

/ .t

ATENTIEI Uiilizareaunui manometrupentru mortar este absolut impusa conform ce apartinAsoclatieiConprescriptiilor de protectieimpotrivaaccidentelor,

Manometru Pentru mortar simplusi rapid PFT se poateverifica original Cu ajutorul manometrului modarului. consistenta pentlu modar esie inclus in configuratiastandard a masinii l\,4anometrul avantale. pentrumodarutiizatgenereaza urmaioarele I\,4anometrul pefmaneni alimentare a presiuniide ; Controlul pe fudun,respecliv a suprasoli dopurilor > Observarea rapidaa formafii pompei citarii motorulLri > Siabilestepierdereade presiune personalului deservenl in timpulexploatarii ; Crestesiguranla pompei de viataa componentelor > Ajutala prelungirea duratei

ATENTIE! pompei de mortar se va urmari ca masina La montarea/demontarea sa fie decuplatade la reteauade curent. Nu are voie ca lumina de conlrol de la panoulde comanda sa arda

KnaufPFT GmbH & Co.KG 15

PFTRlrMo Bedlenunqsanleitunq P^mna .la m^rtar

stand01 2006

ln continuarese va urmarl ca: valori ale presiuniise vor stabili doaf dupa > Statorulsi rotorul nou sa se rodeze iar adevaratele prirna de aplicare. etapa de lucrude 15 bar si caresunt uzaleirebule ale pompei,carenu atingpresiunea > domponente inlocuite. si de retentie: Controlulpresiuniide alimentare specal un manometru caruia se cupleaza la capatul un furtunde 7,5 m lungime, ; se cupleaza robinet special c! un manomeiru fLrrtunului se cupleaza > La capatul manomelrului robinetul > Se deschide de golirea cLlapa,panacandapa iesela robinetul masinasi se lasasa mearga > se porneste a manomelrului robinetul > se inchide panacand presiunea nu mal cresie se > rnasina lasasa funciioneze i masina Se opfeste pompeicu snec nu esteatinsa, se face inlocuirea necesara i dacapresiunea > se verificapresiunede retentie INDICATIII Presiuneade incercarecu apa ar trebuj sa fie cu cca. 5 bar peste presiuneadorita pentru mortarl apa curge cu Llnzgomot specific Atunci cand pozliia melculuiin manla este necorespunzatoare daca e cazul In mod repetat efectuata pornifea repetata a masinii, oprirea (galgaii)in masina. Prin pornpa pozitia cu snec elanseaza gaslta in care trebuie > ; de lucrude 15 bar pe durataexploatarii a nu se depasipresiunea Se recomanda, mortarulur' fluidilatea in principalde panala carese poatefacetransporluldepinde Distanta proprietati Materiale de transport. areproasle greu, cu agregate cu muchii asculite I\/lortarul de transpon vopsele etc au bune proprietati sape autonivelante, masede spaclu, fluide, furtunulLli lungimii recomanda scurtarea presiunii 15 bar se de lucru depasirii > ln cazul la motofulpompe, paletade la motor,plecumsi uzuraridicala a se evitadefectiunile > Pentru si pompacu snecse vor folosidoarpiesede schimboriginale: amestecare Rotor PFT Stalor PFT Paletade amestecarePFT Furllrnuri de mortarPFT siforrneaza o Lnitateconstructlva Toale aceste repefe sunt cornpatibile

KnaufPFT GmbH& Co. KG

PFT RlrMo Bedienunqsanleitunq

stand 01 2006

(pt. material pastos) Punerea masiniide iencuitin functiune

Racord la curent lntroducelicablu de racord a rrotorului(1)(steckefcu 10 poli) in priza preva_ (2). zuta a motorLrlui pe a curentului panoulde comanda (3)la un panoLl de disaibuitie Racordati 3 25 m lungime si cu Fl (30mA) Cablude racordde santier cu sigurantele siandard. poli,irnpreuna Schukofac partedin livrarea cu CEE-si steckerul sIanoaIo.

7.
4

tastaverde(2) lumineaza Pornire, Se apasatastade operare(1) " cu apa / fara apa (3) comutaii-lpe lntrerupatorul principal,,aiimeniarea pozitia " fara apa". pentruapa de la coloana si cele2 intrari de amestecare Deconectalifudunul pentru apa se inchid cu cate un capac Geka. Materialulpastos poate fi inirodusacum in cuva pentru matenal I\lasina este gata de functionare

se conec pentrumortar se ung cu laptede var si in continuare Furtunurile leaza la manometrupentru mortar.(4) La pistoldeIipitpotrivit, rolapentruvopseasau un dispoziuv Racordatiun gata pentru esie de functionare. mortar. Masina capatul furtunului poate fi dkect pornitasaLroprlta de la panoul de comanda sau (5) l\,4asina unuicablude telecomanda. clr ajutorul ljliizand aerul comprimatpentru aplicat,masina poate fi cuplata respectlv decuplataclr ajutorulcomandeipneumatice.

ATENTIE! gratarul pentrupornire, masinii dar si in iimpulfunctionarii, In timpulpregalirii de protectienu trebuie indepartal.

KnaufPFTGmbH& Co. KG

17

PFTRITMoBedienunqsanleitunq

stand01 2006

(Pt moftar uscatprefabricat) a masinii de tencuit Punerea in functiune

Racordcurent (1)(stecker cu 10 poli)in prizapfevaa motorului Inlroduceti cablude racord (2). zutaa molorului pe a curentulur (3)la un panou de distrib!itie panoul de comanda Racordati (30mA). Fl cu sigurantele saniier

Racord aDa "la retea Se deschidealimentareapentru a Conectatif!rlunul de apa de % cu apa apoi alimeftarea Se inchide si a I curalade murdarie. aerisifurtunul la masina(1) de apa de la distribulia de apa furtunul Se racordeaza Dupa racordatifudunul de apa (2) la inlrareaapei in coloana de amestecare Daca presiuneade curgerea Ieteleide apa araia slb 1 9 bar, atunci cuplati o pompa de ridicarea presiunii(vezi accesolii recomandale) Dresiunii(vezi accesoriirecomandate).

ATENTIEI de se va ltiliza dispozilivul Dacase lucreaza cu apa din putsau recipient, pompei art.00 00 69 06),se facesi amorsarea cu filtru(Nr.de absortie

Mischzonewassern cu apa (3) pe cu apa / faraalimentarea intrerupatorul Cuplati ,,alimenlarea alimentare cu apa (2),Pornit", actionalitasta in continLrare Actionalitasta sa acopere capLll (1) pana cand nivelul apei in coloana de amestecare rotorului( daca se consiatapierderide apa probabil esle defecta pompa cu snec sau pozitia pompeicu snec trebuie schimbata).

Knauf PFTGmbH & Co.KG 18

Bedienunqsanleitunq PFTRlTlllO

Stand 01 2006

apei Setatifactorul cu ac (3), se tineapasat de la ventilul se regleaza de apaprevazut Debitul cu apa. tasta de alimentare de mortar' de lucruale producatorilor instructiLrniile Va rugamsa respectati a atrageo micanergularitate a lucrului La functionare:Oriceintlerupere maslna la sine dupa ce de se va normaliza mortarului, care consistentei alimen_ la fiecareneregularitate putin.Decinu trebuie sa modificati lucreaza panacandconsistenta materialului sa asteptati iareacu apa,ci trebuie de Ia sine se regleaza mortar de aplical la iesirea dindispozitivul Setari = min.de pozitia max de dreapla= turatj, (5)(Pozitia stanga Reglati tLrratiile
tufatii). racord electric(6) Masina este gata de funciioSe intfoduceFernsteuerungs nare. Pornitimasina.(7)Consistenlamortaruluipoate fi controlaiaacum la setarea schimbati Dupanecesitate la iesirea din flansade presiune. ventilulcu ac. Daca modificalinumarulde iuratii , trebule reglatacorespunzalor si setareala ventilulcu ac mic mai mullaapa,numarde turatie mareinseamna Numarde turatie corecla de mortar inseamna mai putina apa. Cand este setata consistenta se poaie lega flrrtunulde modar

\' ".:::;

lllontareafurtunului de mortar la manometru pentru de varsi de cupleaza se ungcu lapte modar FLrdunurile pentru (3). mortar pentlu presiune inalta cu siguranta racordulGeka Insurubalislrans

.. .-i.

t,'

& Co.KG Knauf PFTGmbH

PFT RtTtVtO Bedienunosanleituno

Stand0'1.2006

(pt mortar uscatprefabricat) cu compresor de tencuit in functiune a masinii Punerea

Racord curent (l Xstecker cu 10 poli)in pfizapreva de racorda rnotorului lntroducelicablu zLrlaa moiorului(2). pe (3) la un panoLl a curentulul panoulde comanda de distribuitie Racordati (30mA). Fl santier cu sigurantele

Racord apa penirua alimentarea de apa de % la retea.Se deschide Conectatifurtunul cu apa. alimentarea Se inchide apoi si a-l curatade murdarie. aerisifudunul masina(1) de apa de la la distributia furtunul de apa Se racordeaza Dupa racordatifurtunulde apa (2) la inirareaapei in coloana de amestecare (7) de apa aratasub 1,9 bar,aiuncicupLati a retelei Dacapreslunea de curgere presiunii(veziaccesorii recomandate) pompa a o de ridicare

ATENTIE! vul de dispozit se va utiliza Dacase lucreaza cu apa din put sau fecipient, 00 69 06), se face si amorsareapompei. absortiecu flltru (Arlikelnr.00 lrischzone wassern c! apa (3) pe cu apa / fara alimentarea Cuplatiintrerupatorul ,,alimentarea pe poalra cu apa Actionatitasta (2) ,Pornit",in continuareactionatitasia alimentarecu apa capul sa acopere de amestecare (1) panacand nivelul apei in coloana pompa pierderide defecta (daca se conslata apa probabilesle rotorului cu snec sau pozitia pompei cu snec trebuie schimbaia). d Setali lactorul de apa Reglatidebit!l de apa Ia veniilulcu ac (4) , pentru asia tineti apasat tasta de cu apa (1). alimenlarea de mortar' de lucru a producatorilor Va rugam sa respectatiinslrucliuniile a La functionare: Orice lntferuperea lucruluiairage o mica neregularitale putin. lucreaza dupa ce masina a consisienteimoitarului,care se va nofmaliza ci cu apa, neregularitate alimentarea modificati la fiecare Deci nu trebuie sa din dispozi la iesirea materialului candconsistenta trebuie sa astepiatipana de la sine. monarse regleaza tivului de aplicat

!lt

" $id+
'.!.;

Lll'y

KnaufPFT GmbH& Co. KG

2A

PFT RITMOBedienunqsanleituno

Stand01.2006

tmrerupere?
producator!lui de maleriale Pentru pauze se vor respectaprescriptiile va trebuisa se cureie pompa, paleta mai indelungate Pentru intreruperile de amestecare,coloanade amestecare,manometrupentru mortar,fudunul de aplicare. si dispozitivul ATENTIE! lnainle de demontaremasinatreb!ie decuplata Treb!ie sa asiguratineaparal nu naisurl sub presiune ca pompasi lJrlunLril. pentrumodar(7)) manometrului (Urmariti indicatia

I
:

maslnll Iucrului si curatarea de luatla sfarsitul l\4asuri

i"

"t'ilf'' tf
8frL.

Goliti cuva pentru matelial si coloanade amestecare,dupa care opriti masina pnncipdlr|| {aod5dli0") de d inl'erupatorul la panoul de comanda (2) de de alimentare Scoateticablul ATENTIE! acesla Verificatidaca fud!nul de mortareste depresurizat La depresurlzare reteaua 0e apa la conecieaza Geka se poate fl decuplat.Furt!nurile cLlracord in apa umectata de bureie cu o bila si se curata Acest proces se va repeta de cel puiin doua ori Dispozitivulde apli cat si manometrulpentru mortar se curata cu jet de apa Curatarea rotorului si statorului In continuarese curala piesele pompei,clincare se detaseazasuruburiletijelor pompa,se scoate rotoruldin stator sl se curala cu grrla' (2), se indeparteaza Se curata flansa de presiune.Dupa curatarepompa se asambleazadin nou pentruurmatoarea apllcare. si se pune in functiune

#*

Curatarea GratarLl de protectie(1) se detaseazasi se inclina si se culata se irldeparleaza Paleta de amestecare(2) in exterior. intelior si Cuva cu materialse cllrata in din nou se aseambleaza l\,4asina

& Co.KG GmbH KnaufPFT 22

PFT RITMOBedienunqsanleiluno

Sland01.2006

Defectiune Cauza Remediu


Cunr se pol ev ta respectivrezolva rapid problemelela masina de tencuit PFT RlIl\'1O?

Defectiune l\/lasina nu oorneste nu Pornesle I\,4asina nichtan. Sorilzbetrieb N,4asina nu porneste

Remediu Verificatialimentareacu apa Wahlschalterauf Betriebcu Wahlschalterstehi auf Betrieb releuldeapa.. lara aoa, Curaiati filtrelede apa Presiunea apeipreamicarespectiv pompade ridicare si cuplati sub1,9bar. manometrulindica a presiLrnii. Cauza

nu esteapa

Alimentati masinac! apa din Pu mariti diameaul furtunuluicu cel pulin la Zoll.

cu murdarie lrmP Sitafiltrului dupascurt le opresle


IITlDI

sila sau inloculi-o curatali


eveniti la setariledin fabrica ;au inlocuti-1. Verificatimembrana daca esie innagnetoventilului Verificati daca bobina fundata. este defecta. nagnetoventilului Daca este nevoie inlocuiti nembrana sau 1otmagnetocablul magneto/entilul.Verificati /ertil!lui.

sau Masina se opfeste de loc 1u oorneste

nu indica )ebimetrul rotzintakter nichts an. Nasserzuleitung

Releuldesiguraftapeniruapa e dereolat sau defecl. nu se deschide l\,4agnetoventil

lebimelrulnu indica \iu curgeapal )ebimetrul nu indica !u curgeapal v4asina nu pornesie

Ventilulcu ac esie inchis

ventilul cu ac in sensul lnvartili de ceasornic. acelor

apei cu frezaintrarea Intrareaapei in coloanade ames- Curatati tecare este infundata.


Masinanu afe curenl Inlaturatilipsurilecu ajutorul unuielecirician. Verificati sigurantele, cablude altmentare, Verificareaizolariisa sa faca de
^'trp "n ala.tri.i2n

\,4aslna se decupleazaresp. Fl-releulde sigurantas-a activat I\,4asina nu pornesie I\,,lasina se decupleaza respeclNnu pornesle principale defect Intrerupatorul

Sigurantele suni defecte

Inirerupalorulprincipalse s.himbade catreun electrician Sigurantelesa fie verificatede de calre un electriciansau

KnaufPFT GmbH& Co. KG

Remediu Cauza Defectiunea iarduza pe lipsurile, InlatLrraii circLlitul porneste insuficienta Presiune nu Masina - furtunLtl de aertfebuie de aersau saufurtunul pneumatica de comanda prlncomanda curalaIe. duzasunlinfundate nichl an. l\laslna nu pofneste Prea mult materialuscat in cuva sau in coloanade amestecare ATENTIE! Mai inlai decuplatide la intreru patorul principal, apoi scoateti pejumatalesi reCuvagoliii-o porniti-osau curatali cuva.

nu pornesle v,lasina

prea!scat infunda uniMaterialul tatea pompei: Rotor/ Stator

\TENTIEI la inireMaiiniaidecuplatide 'upatorulprincipal,apoi scoateii lemontaii pompasi inlocuili-o

Jetulde mortar se opreste \lortarlrlcurge "grossublire"

rea in coloana de am. ameslecare are cocoloasesi ingustea\,4aterial .a coloana de ameslecare. raleta de amestecaresau pomPa

\,4ortarulcurge gros subtire

maritidebituldeapa luratali paleta,cuva, flansa de paleta de )resiune.verificati rmestecaresi partile pomPei le. iau inlocuiti un debitde apa mai ,/entilulde redsucerea presiuniiesl Se regleaza jereglat sau defect. minutcam cu 10% marecca.72 rpoi se reduce treplat. lestabiliti setareadin fabrica a a /entilului de reglare lresiunii

nivelului apeiin lresterea 0e arneslecare :oloana n timpulfunctionarii

)resiunea /erificati furtunul de mortarsau in furtuful de retentie je mortar dacaesteinfundat. mai maredecalin pompaiispozitivul L Atentiel ri curatati >urtati echipament de protectie, )chelarietc..

& Co.KG Knauf PFTGmbH 24

PFT RlrMo Bedienunqsanleitunq

stand 01 2006

de infundare a furtunurilor cazurilor Rezolvarea


ATENTIE de ProtectieimpotrivaAccidenlelorale Asociatiei Conform Prescriptiilor persoanelecare intervinpentru desfundareafuftLlnurilor, Constructorilor din motive de prolectie,vor fi echipatecu ochelaride ploteclie si vor sta in zona de A nu se afla persoane astfelincaljetulde mortarsa nu i atingaperlcol.

panacandpresiunea (1)in sensinvers, l\,4asina se lasasa funtioneze manometrului oentfumorlarscadela 0 bar.

pt.a elimina lenieventuala lentpiulitele flansei de presiune, Destfafgeti prestune remanenta. si curatati furtunurile racordurile furtunurilor Desfaceli

de curent l\,4asuri de luat in cazulintreruperilor


de curent, se recomanda sa se curetecompletmasina, Dacanu se cunoaste cauzaintreruperii poateduce la defectiunitehnice furtunurile aplicat. Altminleri materialuldesprins sidlspozitivulde lucrului. masuriluale la sfarsitullucrului sau la inlreruperea ale masinii. Ate proceduriivezila

ATENTIE! asigurati-va ca nu maiexistapresiune Inainte de desfacerea racordLrrilor, de mortao atenta a indicaliei manometrului in furtunufi(prin citirea

rezeNor cu apa se va alimenta cu apadintr_un Cu aiutorul(Art.-Nr.: 00 00 69 06)un!i sorbmasina curata.

apei Masuri de luatin cazulintreruperii

KnalrfPFT GmbH& Co. KG

RITMO Bedi

de inghet l\,4asuri care se iau in caz de pericol

cu apa masinii: Intrerupetialimentarea Dupacuratarea (u dL in sorsLldcelorde ceasornic Invaniti ( ll venlrlul de apa. de golire(2) de la distribulia Deschideti robinetul

de inghet, ar fl dacatoata masina de a proteja Cea mai bunamodalitale, de aer aIara. unuicompresol cu ajlrtorul apa esle pompata (4) de amestecare f!rlunulde apa la intlarea(3) apeiin coloana Conectali Cuplati compresorul.

(7)cu apa. Aciionalitasta alimentarea aiutorul aerului comsidinfurtunuricu dindistributie Apava fi evacuala primat. (la 1,5barcca.1 minut). de apa, l\,4asina estegolita complet pomper cu snec. mic Iestde apa in interiorul exceptie facandLrn cu gtija. trebuieutilizala Cu toateacestea a douazi masina

l Transport

(1) cablul loate cabhrileelectrice desfaceii de alimentare,apoi Mai intaidecuplati

Indeparlali .(3) Decuplatifurtunurilede mortar. ATENTIE! lrebuie sa va asiguratica furtunurilesunt de lnainte de desfacerearacordurilor, pentru mortar) presurizate(urmarilicu atentieindicatiamanometrtrlui

PFTGmbH & Co.KG Knauf

PFTRlrMo Bedienunqsanleituno

stand01'2006

din maimulieunitati: l\,4asina RlTl\,4O estecompusa grilajde protectie, (coloana sasiu). cu material, de amestecare/cuva potfi transportate separat Acestea grilajul de protectie cu reductorul. surubul(4), detasali Desfaceti inaifte. (5) lateral cuvacu malerial Drehriegel si basculati Deschideti de amFslecare InrarfudunLl de apa de coloana Separali pe o euro-palela le cu masitransportatr lmpachetati componentele

Transport

ATENTIE doar este permisa masinii cu macaraua Transportul pe vole Nu este dacae stranslegata o euro-paleta. pericol macaralei. in zona de a sa 1eafli

lntretinere

g
,,fi:

Curatalicel putin o data la doua sapt sita supapei regulatoarede presiune Dacaeste cazulinloc!itisila. zilnic. curatate Filtrele sitade la alimentarea cu apa a masiniitrebuie

la sasiutrebuie unsecel putino datala 4 sapi. zur sustinerea cuveicu material Die Drehriegel Verificatiflecareoarnitufa o data la 6 luni si inlocuitile daca trebuie.

& Co.KG Knauf PFTGmbH 27

Beclienunosanleitunq PFT RITI/IO

Stand01 2006

Kompressor de aer / Kohleschieberkontrolle a compresorului filtrelor Curatarea ATENTIEI


mototul trebuiedecuplatde la curcnt si sa evilam Inaintede a incepe lucrarilede intretinere,

o in siourantao restartareneintentionata curatate. de aertrebuie Filtrele compresorului saptamanal. flltrele Curatati si scoatetifiltru. arcufile de tensiune Detasati (vedeti de ios) cu aercomirnaginea interiof spreexterior in filtfudinspre Suflati sau uzatetrebuie unsuroase primal.Patroanele uleioase, infundate, inlocuite.

ceatade ulei si nu ar kebuisa absoarba lucreaza faraLllei Compresorul 45"C. nu are voie sa depaseasca Temperaiura de mediu condensulformat de umezeala, evitati in conditii Nu deDozitati comoresorul pfinablrride apa. medi! exploslv. utilizarea masiniiintr-ufl Se inierzice

n /:\ aA ( " '' \ ' ' *) -t 1 :.

inalte temperaturi in compresor In urmaetansarii aefului se formeaza frerbl|.Ii Prol-Lri6 la alr^gerea sLptalelelor Protejat zona de lransporl noaugarindrcatiide averli/d.e compresoruluitrebuie curatatsapDaca nu ati montal inca un prefitru,flltfl]]l lamanal. se face la 6 luni. Cu preliluu curalarea laterale (Seilendeckell. Indepdnatis-rubLrrile de la aapacele ,.\\

cu aer din interior spreexterior Scoaielifiltru si suflati spalati) compfjmat.(nu-l uleioase, unsuroase sau uzate Patroanele infundate, inlocuite. trebuie Numar cu filtru00 07 77 66 de art.pentrupatroane

Curatatic! un jet de aer comprimalcarcasafiltrului,pi. indepartareaparticulelor de murdarie

KnaufPFT GmbH& Co. KG

28

se supunuzurii clapetele carcasei cu peretele Prinabraziune care latimea clapetei de ore de lucrusauanual,contfolati Dupa3OO0 mm . 12,5 sa fie de celputin ar trebui uscal curatati cu jet de aer comprimat carcasei La inlocuirea

GmbH & Co.KG KnaufPFT


23

PFT RITMo BediefLrnqsanleilunq

Stand01 2006

Accesorii

r"

pneumatica 230Vcu comanda Compresor de aer DT4.8 00078817 pentrumasina RITMO kpl.
ATENTIE! acesta mic poate fi exploatatdoar cu dispozitivde aplicat Compresorlrl Art -Nr' 00073668 mortar cu duza de 4 mm. Diuza de aet LuftdLlsenrohr,

00060554Pompa de ridicare a presiunii AV3 cu maner AV3 0,5KW PK65230VkDl.

25 cm kpl.(1) Setde rolecu brat telescopic 0005'1306


1

- ^t '
t1 I

25c undVerl. 00051303 Fm.Pistole pt.maierjal 1/2"15m2xsaughhochdr. 00008478 Furtun pl. furtun de 10mm diam. 00010411 Bilade burete'17mm recomandale: Accesorii presiune releu de 00010743 l\,4anometru cu -'100-180 vopsele cm kpl.(2) 00051305Setdispozitive de aplicat 1 80cm cu. brattelescopic 00051301 dispozitiv de aplicaivopsele pl.material 1/2" 15m 2xsaughhochdr. 00008478 Furtun furtun de.1Omm 00010411 Bilade burete 7mmdiam.pl. Accesoriirecomandale presiune pt. releu de 00010743 Manometru cu 00054434
dispozitive de aplicat pentrumortar

1U

in trusa 00008479 Set de aplical 2A21O5AO Bila de burete cu diam.3omm pl.material l" T,5mSaughochdruck. 00053748 Furtun Furtun PVC cu insertieNW 9x3mm 7,5m cu EWO 00053749 Accesoriirecomandate de aer LK 402 RAL2004 00054174 Compresor pneumatica 25m 00001795 Comanda

Knauf PFTGmbH & Co.KG 30

Accesorii

00067062 Set de aplicarepentru betokontakt

.,+
e9

drn: con'rpus M20 pi betokontakt cu Spritzkopf de aplicare 00056674 dispozitiv EWO 15m cLr NW 9x3mm 00008521 furtunPVCcu insertie pt.material l/2" 15m2xsaughhochdr' 00008478 Furtun furtun de 1ornm diam.pl. del7mm 00010411 bilade burete recomandale: Accesorii 230V50i60Hz de aerDT4.16 0A047722 Compresor pentru kpl. vopsea cu releu de presiune 00010743 Manomelru pt.tencuiala kpl. fina RlTl'rO 00057921 Setde aplicare drn: compus 4 mm scurtaDT48 25mmGeka,dLrza de aplicai 00073668 Dispozitiv pt.materiall" 7,5m Saughochdruck. 00053748 Furtun 8,5mcu EWO NW 9x3mm PVCcu insertie 00068935 Furtun diam. 30mm burelede 2a210500 bila de 4,0mm 00073670 frcza pi.curatare dLlza cudiam.de recomandate: Accesorii de presiufe 230Vcu releu de aerDT4.8 00075755 Compresor O,35KW

00067103 Releu

presiune RITMO

00057901 Dispozitivde aplicat25mm Geka,duza scurta de14 mm

4',

Accesoriirecomandate: 230V 50i60Hz Compresor de aer DT4.16 00047722

masede spaclu 00067104 Setpt.VergieBen/sapecompus drn: pt.malerial 1" 15m2xsaughochdruck. 00008522 Furtun 25mfara Halterung telecomanda 00001795 Cablu

'ar

.,-;r:'..

a" rtL d r')! I

00008606

Set de aplicat pt. vopsele pe baza de dispersie

1/2" 15m 2xsaughhochdr. 00008478 Furlunpt.material NW 9x3mm 15m cu EWO PVC cu insertie 00008521 Furtun pentru vopsele Pistol 00008588 flnun de1Omm 1 Bilade burete17mmdiam.pt. 0001041 Accesoriirecomandate: Compfesoraer LK 402 RAL2004 00054174

Knauf PFTGmbH & Co.KG


31

PFT RITMo Bedienunqsanleitunq

stand 01 2006

Nr. de art. 00 05 96 06 de schimbgrupal\,4otor Schemacu piesele

[ i , ,

_ E E \ 6 ,rt E

1'

ffii it$'-; a
,l
,|,

r f f i - - -E g

Knauf PFTGmbH & Co.KG

PFT RlTlVlO Bedienunosanleitunq

Stand01.2006

de schimbgrupaMotorNr. de articol00 05 96 06 Listacu piesele


Pos. Anz. Art,-Nr. Denumire zincat Ll6x 10DIN 933 20207102 Surub desiguranla 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 T0 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 't 1 2 6 1 1 2 2 00 06 63 37 00 05 96 06 00 06 91 68 O006 91 66 00 07 02 40 00 06 87 94 20 429a22 20108039 00 06 52 17 20 20 63 22 00 06 59 79 00 02 32 71 20 20 72 00 00 06 18 58 20 10 29 01 20 20 78 01 20 20 78 00 pi.moior RIT[,4O RAL2004 Tablade proteciie M12004 1,3KW 336U230/400V Moto reductof F AB[,4 G80/4D80e_2 cutiefectangulat a dislibuitorului GarniluG F AB[,4 1,3KWG80/4D80e-2 Capacul cutieidistribuiiorului Pt.motoreductor polg 164 Carcasa racord electriclo pt. carcasa de montallopolig 16A Capacde prolectie ingusta 10-poig HAN10A Mulade racord neagra) dinPVc 3/4 (roiunda, Inchizalof kappe pt.motot prolectie RlTl\,lO RAL2004 Grllajde cu flansa caprotund l\,48 x 20 DIN603zlncata surubulclr DIN633i zincata Piulta cu umat[,48 M 8 x 40 DIN931zincat Surub de siguranta Piuita de siguranla [,{8DIN985zincata GussG 4 cu palnia de co eclareroiunda Furcade antrenafe pt.furcade anirenare 200/l\,4oNoJET RAL2004 G 4/G 5/Hlt1 Tub de protectie Surub de siguranta M 8 x 35 DIN933zincal M 8 x 30 DIN933zincai Surlbde sigunta

KnaufPFT GmbH& Co. KG

PFTRTTMO Bedienunosanleitunq

Stand 01.2006

00 06 50 28 Nr.de articol Cuvacu material de schimb Schema cu piese

:?

r1
ll i9 ?t l, ,'
,)\

'i, )i

t)l
til
'!

')1

,! 'I !r +
, ]

1 ? 1 19 1t)
& Co.KG GmbH KnaufPFT

8 r 6

Nr'deart.00 06 50 28 grupa cuvacu material de schimb cu piese Lista


1 2 3 5 6 T 8 9 10 1T 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 M19002 RITI,IO 00 06 50 28 Cuvapt.matetial RAL2004 RITN,'IO de amestecare 00 06 62 40 Paleta RITI\,IO RAL2004 00 06 62 69 Paletade curatare RITMORAL2004 ameslecare coloana de Piesa de curatare 06 62 65 00 ll M12004 MINIJET 43-21 de aspitatie 00 05 85 73 Flansa 43-21 QUICKLI 00 04 78 92 Rotor OUICKLI 00 04 78 93 Slator43_21 presiune 4 LiterRAL2004 de 65 76 Flansa 00 05 pentrumodatSwing O000 87 26 l,4anometru 0_40 bat 1/2"mit Druckmittler 00 01 04 80 l,'lanometru 00 01 04 79 Teu 3/4 1/2 3/4"|G Nr' T30VA cu garnrtura 3/4 " filel exlerior de marepresiune de absorbtie 20 20 16 81 racord LG Geka-3/4" 2A20 12 aa Racord 00 00 88 99 Cot3/4"90' AG Nr.3 zincat 3/4" lG Nr.24'lzincal extenor) 00 02 35 81 Niplureducator1 1/4"AG(fLel g3lzincaia [,4 8 x 200 DLN OO 05 68 90 Surubde sigutanla presiune Litef M12004 de 8 65 78 Flansa 0OOs 00 05 02 00 AnschagbechVA RotorQUICKLI O004 85 66 StatorB4-1,51I4INUETll(SLitea 84'1,5L (W7) 00 06 91 86 Roior x 90 DIN931zincata lvl12 de sigumnta 2A20 99 66 Surub t\,'llNIJET ll RAL2004 B4-1,51 de aspkatie 00 05 70 02 Flansa zincata IV12 D N 934 ila de siguranla 20 69 00 Piu 20 70 87 x 5 DIN3770-NBR 00 05 70 53 lnelde elansafe p D14 x 70 asuc mil Bund 11 diuza din 00 05 70 2 0 2 A1 3A 0 R a c o d G e k a l / 2 ' l G ll kpl pt curalafe [,4lNlJET 00 05 80 46 GekaBlinddeckelfreza Geka 00 05 80 48 Ftezapt. curalareaBlinddeckel lvl4 DIN934zlncai 2A2AA20O Skl.-[.4ul1ef racord Gka (VPE=50St1lck) 2a 2a 17 ao Garnitura mit 00 05 80 47 GekaB inddeckel lV4DIN986zincata 00 01 99 00 Piuita de siguranta

2a
29 30 31 32

& Co.KG KnaufPFT GmbH 35

PFTRlTlllO Bedienunosanleitunq

Stand 01.2006

de schimbcadruNr.deart. 00 06 50 50 Schemacu piesele

1t, 1j
Knauf PFTGmbH & Co.KG

't?

PFT RITMOBedienunosanleituno

Stand 01.2006

grupacadru Lista cu piese de schimb Nr.de art.00 06 50 50


'l 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16 1 2 1 6 6 1 'l 1 2 2 2 1 2 2 1 1 00 06 s0 s0 CadruRlTl\,lO RAL2004 2A44 47 A2 Endkappe IPVC)20 x 40 00 06 50 83 CapacsasluRlTvlORAL2004 20 20 93 14 Saibacu prolectie la desfieiare A 8,4 DIN6798zlncat 20 20 61 00 Piulita de slguranlal\18 x 20 DIN933zincat 20 20 20 00 Ewo-racord[,l-Tei] 1/4"filel exierior 00 02 35 68 Cotl/2" 45' IG-AG Nr.40zincat 00 05 80 53 EWO-Racord V-Teil1/4"lG 00 06 60 22 Pcorde plastic 20'40x20 RlTlt4O 00 00 82 54 ro a 230x85 cu capacvopsitRAL2004 20208603dopdefixarec K ua p p e 2 0 s x N 2 7 plaslic 00 06 49 62 Invelis din slangaI RITMO RAL2004 20 20 61 00 Surubde siguranta l\18 x 20 DIN933zincat 20 20 93 20 Saibacarosedei 8,4 x 25 x 1,5 zincata 20 20 72 00 Piulita de slguranla M8 DIN985zincata 00 06 49 63 Invelis din plastic dreapia RlTi\4O RAL2004

KnaufPFT GmbH& Co. KG 37

PFT RTTMO Bedienunosanleituno

Stand01.2006

de schimbla panoulde comandanr'de art.0006 53 12 Schemacu oiesele

, * - l

Tlt

ll------ -*
W
* )

,1)
t'
'),

tf

,6,

''ED',/

*"Y*o' 6y
-:.' )L
')i

ilt\

? ) ? 22 1 2 l

& Co.KG KnaufPFT GmbH 38

PFTRlrMo Bedienunosanleitunq

stand01 2006

grupapanoul Artikelnummer 00 06 53 12 de comanda Lista cu piese de schimb


l 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 24 25 26 27 24 29 30 31 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 'l 1 1 1 1 1

34 35

1 1

00 04 63 79 20 44 81 20 20 46 20 10 00 06 69 73 00 06 69 78 0o 03 63 44 00 03 77 73 00 06 53 14 00 0b 6q 80 00 06 69 82 20 42 86 04 20 42A6A7 20 42 86 06 20 42 86 05 00 01 25 77 00 06 69 79 00 04 06 71 20 43 22 00 2A 4234 2A 00 05 07 83 00 05 38 35 00 05 38 36 00 05 38 34 00 05 38 78 00 06 59 78 00 05 38 39 00 05 38 42 00 05 38 30 00 05 38 86 00 05 38 73 00 05 38 83 00 05 95 93 20 44 45 00 00 03 62 49 20 427240

Sigurania automata C 0,5A1-polg Koppe relais 42V 2 schimbator DC Conlactor Tip 50032/10-35V pt converlizorde ifecventa 1,5KW E[,4v-Filiru pl. zincat E[,4V-F! tru1,5KW Elementde sustine EV100,07,4 Tfanslormator comanda230V-42V irecventa 230V 3Ph 1,skw SWINGll Convei(izor de Cafcasa RlTl.lORAL9002 , I5 E[,4v llsu Joa'Fcab.r i,420 mama [420x 1,5 Ellv'piuLila 4 HAN34,/HA Carcasa de monlaj4/5'pollg, Fisa 4-poli,HAN3A mulede racofd 4-poig HAN3A Piesacu stlfturi Carcasa4 + s-poliindoita pt dispozitiv 6h albasifu CEE' stecker 3 x 16,4 Ev]V-lnsurubafe cabluPG 16 HAN10 E 16A Carcasa mufei 1o-polig Fisa1O-poliHAN 10E 6 mit Schukostecker cu tacofdCEE3 x 16,q Cablude alimentafe 3 x 2,5 25N4 Schraubanschluss Polentomeau 4,7 KOH[,4 cLrantrenare M22 E ementde contacl1 inchizatof M22 E ementde coniacl ldeschrzatof Adaptor de fixare pafghie [,122 Wahlschalier /tasiend 0 raslend parghle v-Stellung rastend l\,422 Wahlschalter Drucktasierohne Tastplatte M22 Tastplatie neagtal ichi.l M22 pl.tasle l\,4embmna rotunda lP 67 fiir 42V LED rezistenia Vorschaltelemenl verde Ll22 l\,4artor uminos rosu85 264V l\,4artor uminos pornire opdre230Vcu declansator de subtensLune Comutalor pt. panou Chela de comanda panoude comanda(Doppelbart) Inchizalor Tip:7130/B PtlzaScluko 164albastra

Knauf PFTGmbH & Co.KG 39

PFTRITMoBedienLrnqsanleitunq

stand01 2006

apa Nr. de art.00 07 35 62 Schemacu pieselede schimbdistributie

5
. ,--/

(
|

S.- t'l i
6ri

r%
:)

.)!,

tr l.'

rl
)'

, 1 ',i,

15 tl 'i')
1()
t-i

,,?
I

ll

?(,
')t,'1 t ')l ?l t ,t ?1 7l 19

t3

& Co.KG Knauf PFTGmbH 40

PFT RITMO Bedief Lrnqsanleilunq

Siand01.2006

Listacu piesede schimbgrupadistributia de apa Nr. de art. 00 07 35 62


1 2 3 4 5 6 7 8 I '\A 11 12 T3 14 1 1 1 4 6 2 1 1 1 2 1 2 1 1 00 07 36 52 00 06 62 55 20 20 36 10 20 1904 10 20 20 25 01 20 21 36 02 20 20 15 00 00 08 1547 20 20 51 12 20 20 17 00 20 152003 20 20 1300 20 20 34 20 20 21 35 03 Dtsrributia apa RTTMO 230Vkpt. SuporlDebimelru RtTt\.4O M12004 Cot 1/2"IG-AGNr.92 zincal Piesa de infielare furtun1t2" AGcudut\1t2' pt.Iurtun Clema 20,23(P) Furlun aer1/2'x 400mm Racord Geka1/2 cu ajutaj Reeude presiune PS3/AF1 H[,{RS,1/4 ce1,6 bar(p) Niplu reducator 3/8'AG 1/4" c Nr.241 Garniiura rccordGeka Silaf tru pi.racord ceka Racord Geka1/2" lG Prelung reafobnetu u 1/2 x 20 dinbronz DlN3523 Furtun aer1/2'x 160rnm Nipu 1/2"AG coniccu piuita o andeza3/4"lG fiir Art.-Nr. 20 15 77 00 ,n _" r^ I _" " I nE "" vFntit rt.L aL 1// typ b70l 2015 77 00 Venlilulcu ac 112" Iyp6701 202033 10 Rohrnippell12" x25 Nt.22zlncal 2O2A 3611 Col1l2"lc(f etintedof )Nr.90 zincat 000201 80 Col1/4'90'lG AG (fielinterior-filet exledo4 Nr.1 zincat 00 01 99 13 l\,4anometeru 0-16bar 1/4"spateD = 50mm 20 21 35 00 Furiun aer 1/2" x 580mm 230V 00 04 99 47 B oc hidrauLic DK06FN-1/2'G pl.sistemulde distrlbuue Rolguss 00 04 04 28 Vent de purlare de dislribuueRotguss 00 04 04 26 Supapareglabl a kpl.pl. sistemului pl. supapa Rotguss fegualoarea slstemului de distributie 00 04 05 80 N4aner 70 Ine de elansare 6 x 1,5DIN3771'NBR 70 Ine de elansare 18 x 2,5DIN3771-NBR R 1/4 pt.supapa regu aloare cu inelde elansare 20 T561 00 Dopinchizator pt. dislributie G 5 01 96 06 N4agnelovenlil sislemulde 00 distributie Rotguss G5 regulatoare de pfesiune a sisiemuluide 00 0T 96 07 Supapa piu 3/4 lG fiif Art-Nr'20157700 Niplu1/2 AG conic cu ita olandeza ,.r^r,^a " N r d a l ! . n r' 2 \ y p 6 / 4 1 kpl apa75-7501/h 00 07 32 01 Debirnetru dinplasic 1/2" 20 1833 10 Reductie DIN3771-NBR 70 28,17 x 3,53 20 18 32 00 Inelde etansare gradat75'7501/h 150-15001/h 00 07 59 55 Tubde plastic (WDFN,4 Typ 750)verde 07 32 00 Con 00

16 17 18 T9 2A 21 22 23 24 25 26 27 2A 29 30

I 1 1 1 'l 1 1 2 1 1 1 't 4 1 1

32 33 34 35 36

1 2 2 1 1

KnaufPFTGmbH& Co. KG

PFTRITMO Bedienunqsanleitunq

Stand 01 2006

plusl\,4 RITMO Nr.de art.00 07 84 01 piesele Schema de schimb compresor Nr.de articol 0O07 88 17

r-1
E

I
2l]
t

L, i1 1i

& Co.KG Knauf PFTGmbH

PFT RlTlrO Bedienunosanleituno

Stand01.2006

p l u sM N r . d e RITMO a r t .0 0 0 7 8 4 0 1 grupa Lista cu piese de schimb compresor 00 07 88 17


1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 1 1 1 1 I 4 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Re eu de siglranta3/8 0,2'25bar 230V0,35KW 00 07 36 14 Compresor aer DT4.8 20 42 41 43 Cabu de facorda nrototru u!0,8mSchuko-Slecher 00 02 20 39 Slecher Sckuko (cauciuc) 0 00 4 1 14 1 S u r u b S k i n l o p , 4 1 6 x 1 , 5 00 03 98 60 Ewo-racordl\4-Te 1/2 cu alutaj ptfurtun (VPE=10Sliick) 19-21 00 05 91 96 Clema oOoD24 27 Frnun aet 1l2"x440.r,.r, 1/2" 201904 1T Piesa infieiare furtun 1/4" AG cu ajutaj Typ FF4'40,22-4 bal 20 44 76 01 Releude p@siune 3/8" dinbronz 00 00 11 28 Insurubare B 8,4DIN125zincata 20 20 93 13 U-Saiba lM 0002T389 Surub d es i g u r a n t a 8x12DlN933zincat RIT[,1o RAL2004 de aeralcompresorului 00078810 Distribultoru 20 71 01 Surub [46 x 16 DIN 933 zincata 20 DIN985zincata 20 20 62 00 Plulita mama[,'16 pl comanda pneumalica filetal 1/4" AG dinbronz 20 20 37 12 Soclu deschls lip FF53-5,T/4" 2-3bat3-poli normal 20T351 10 Reeude presiune 0o 00 82 59 ventilcu c apetade retoFslfonaj3/8"1G 20 19 04 00 Capalde furtun3/8 AG ajutaj1/2" PG11 cablu dinp astic 20 43 05 00 Insurubare 4-poi HAN3,A 20 42 86 06 Plesacu sufturi 20 42 86 05 Carcasa4 + s-pol indoita de inillelal 3/8 DlN910zincat 20 20 99 75 Surub -AGNr 92 zlncal inlerior 20203600 Cot3/ 8" tilet 00 00 10 60 Furllrnaer 1 12'x 180m.r.

KnaufPFT GmbH & Co. KG

PFT RITMOBedienunqsanleilunq

Stand01.2006

RITMOplus M Nr.dearticol00 07 84 01 Schemacu pieselede schimbpt. dispozitivul de aplicatnr. de art. 00 05 79 21

t' { |

tu..Ert

{"

KnaufPFTGmbH& Co. KG

PFT RITMOBedienunqsanleituno

Stand01.2006

plusM Nr.de art.00 07 84 01 RlTlVlO pt.dispozitivul Lista cu piesele de schimb de aplicat nr.dear1.00 05 79 21
1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 1 1 1 1 00 07 36 70 20 21 05 00 00078817 00 06 ag 35 00 05 37 48 20 21 10 00 00 07 36 68 Frezapi. curalirea duzelor diamelru 4,0mm Bilade bufelediametrul 30mm Comprcsoraer DT4.8 230V Druck RIIMOkpl FudunPVCcu inserlie NW9x3 mm8,5mmit EWO F'rftunpt.materia! 1" 7,5mSaughochdruck. Fudun aef 1/2 11mkpl.GEKA Dispozitiv de aplical25mrn Geka,Lufldrlsenrohr4 mm DT4.8

& Co.KG PFTGmbH Knauf

PFT RITMOBedienunqsanleitunq

Stand01.2006

Scheme electrice

"F}!
!

& Co.KG GmbH KnaufPFT

PFT RITMOBedienunqsanlertuno

Sbnd 01.2006

Schemeelectrice

*iF

1
>3

11

Ill
i
f. I

:
ri

PFTGmbH & co. KG Knauf


47

PFTRITMO Bedienunqsanleituno

Stand 01.2006

yaskawaTvp 606 V7 Valoride reglaj pt. parametri convertizorului de frecventa

001 402 003 004 005 008 011 012 015 016 019 020 424 Fixsol wen unterer Grenzwerl 036 037 Curenlul nominalacu.entu ui ProtectietermicaeLeclronica Proteciia termicase activeaza n
Alegerea moduui de comanda Alegerea valoriides Betr ebs Solwertes Alegereades Frequenzso wertes Alegerea des Stillseizprocedeulu! A eqcrea valor ide frecventaFreqlp.zso Frecventadeiesi.e TensiLnea Frecventa medie esire

0 0

La seb.e Parametrulureglal pe 4

BT
234

10 48 1,5 2,4 l 5 50

Frecvenla de ieshe med e a tensiuni lMndesl A!sqa.gfreque.z

25
4,8

0
I lVin.

038
039 058 060 061

Opera.e
l e s r e an ! t i f u n c l o n a l a aegerea VerstArku.g des Analogiixso we'1es

.ontinua

AT

ta
A.a ogfrequenzsollwertes

090 093 095 t05 106


Lim tare de clre.t la pornrre Freque.zertassungspegel compensa.eamomentuul!ide1!.atie Nennschlpf des f,,lotors

190
2t)

25
l l

& Co.KG PFTGmbH Knauf


48

Inlaturarea defectiunilorconyertizoruluide frecyente


In acest capitolne suntdescrise erodleconvertizorului de frecventa si erorileprovocafe de djsfunctijle motor/masinl precumsi masurile de remedieie a acestora.

Diagnosticde eroare si masurilede remediere


ln acest paragmfnesuntprezentate afisoarele de alama si de eroare precumsi erolilc careapar1nu1ma disfunctiiloraleVS,606V7 si masurile de renedierea acestora. Masuride remediere la excecutii cu acopedre neteda L Declansati o croare-Reset saudecuplati si cuplatialimentarea cu curent. 2. Dacaeroare nu secorectenza dupactunurmeaza: , procedati (l) Decuplati alimentarea cu curentsi verificaticircuitulde curentextem. (2) Decuplalialinentarea cu cutentsi inlocuiticeacu acoperjre ncteda cu unacu panoudigital,pentruca erorilcsa lie afisate. Erodle vor fi afisate dupao repromire.

Inlaturarea

defectiunilor conyertizorului

de frecyente

In acest capitolne suntdescrise erorileconvertizoruLui de frecveDta si erorilcprovocate de disftrnctiile precumsi rnasurile motor/masina de remediere a acestora.

Diagnosticdc eroare si masurilede rcmediere


paragrafl1e li acest suntprezentate afisoarele precun,si erorile de alama si de eroare careaparin urmadisfunctiiloraleVS- 606V7si masurile de remediere a acestora. Masurideremediere 1aexcecutii cu acopenre netecla L Declansali o eroare-Reset saudecuplati si cuplatialimentarea cu curent. 2. Dacaeroare nu se corecteaza dupaculn unneaza: , procedati (1) Decuplati alimentarca cu curentsi vedflcaticircuitulde curentextem. (2) DecLrplati alirnentarea curentsi inlocuiticeacu acopedre retedacu una cu cLr parlou digital,pcntruca crorilc sa fie afisate. Ercrilevor fi afisate dupao reintializare.

Masuri de remediere la expunerea cu panou de comanda digital 'n'

t.r^' Pornh
' !-

fr H
Stntut l

LrnDineaza intermitent

Op.lt

Semnalulde alama si semnificatialor


Explicntia
Cxuza si remediu

comanda Digital

Functiune Transformatorului de frecventa rosie UV(Tensiune scazuta a alimentaii ) Tensiunea a circuituluiprincipaide curent estcdecuplata in timpul functionarii convertizorului, a scazut subvaloarea declansarii Subtensiunii 200 V -Sedecupleaza la o tensiune principalde curent conslanta ir1circuitul la mai putin dc 200 V (160V nonofazic). 400 V- Sedecupleaza la o tensiune constanta in circuitulprincjpalde curent 1amai putiDde 400 dc V.(Ercarcdc comanda de tensiune ) S-aconstatat o croare a tensiuniide la conve(izoruldecuplat. comanda L)V(Supratcnsiune in circuitulprinoipalde Verificati: - voltajulretclei -rncordul retelei de voltaj -dacaclemele suntintr-o starc buna

i u u

aLr

Verificatipunerea

I I

Lumineaza lnlemrtent

d'

Contactele nu-si schimba

Tensiunea in circuitulprincipaldc curent in timpul iunctionarii estedecuplata crescutpestevaloarca converlizorului,a supratensiune-declansator. 200 V circa410 V saumai nlrlt 400 V- circa820V saumai mult de auraa elementului OH(Supralempeft (putcre) capacrtate aeruluila inirareain Tenpcralura in timpul eLementul de putcrea crescut decupLat. convertizorului functionarii Verilicati temperalura

n H I

. _ |

Lumineaza
mlelmrlenl

L T(L

Lumineaza

CAL( MEMOBUS-comunicarea La 2 parametri setati n003(selectarea comenzii de operare) saula 6 paramctri setati n004(sclecldrea valorii fiecventei) si alincntarea tensiuniiesteactivala nu s-aureceptionat datele corectc de 1a comanda.

Verificati instalarea de tmnsferul signalelor

t)
0

Conlaclele nu-si schimba starca

oPI
LLrmineaza xrtermittenl

OP l(Parametrueroare la setarea Verificativalo le parametrilor pdn comunicarea de reglaj MEMOBUS) OPl: Srurl2 saumai multevalod setate penlrualegefea tasteimullifunctionala. ( n 050 panala n 056) Parametru OP2i Legatura intre U/f parametru estc gresita. (Paramelri D0l1,n013, n016) OP3:Valoarca de setare a curcntului nornir]al la motorestemai marcdecat150 %aco vertizor-clLlent nominal. (Pararnetru D036) OP4:Valorilc fixe specificate au fost modificale (Panmeter n033si n034) OP5:(Parametri n083panan085)

oL3(

Reduceti

oLl
Lum,neaza 1ntcnnllcnl

Curenluimotoruluidepaseste valoarea a parametrul sctatn089

SFr I I
l,unineaza inlermitent

SER (Eroarc dc secventa) Converlizorul primestecand se alla in O comanda Sau prin clernelemultitunctionale comenzi de schimbarepentnr clemeLe de comunlcare-reglarc

Verificali Cucuilul de translenrl de signale)

bb
Lumineaza intermitent

Verificali BB (blocextern) circuitulde curent La o clemamultitunctionala estee o Iesirea convertizor-ului signalelor) comanda basebloc. pana furctioncaza estedecuplata(motorul la

tar

r{
*

IiF(Comanda simultana drept slang) Dacasuntdouaco enzi simultane una dreapta unastanga mai mult de 500 ms, converlizorul seva decupla conlbml parametrului 005. Contaclclc nu-si schimba slarea
STP( comandastop de 1npanoul de comanda) In timp ce la clemele de comanda e o comandasimultnnatasta stop reset a

Verificati circuitulde curenl cxlem (sena signalelor).

5j-F
Lumineaza

(.}t

Deschideti Comanda slangadreaptade la clemele de

EESET a fbst actionata. Convenizorul de frecventese decupleaza confbnn parametrului005 Convertizoarelccu declansare de urgenta primesc un semnal Convetizortrl se decupleaza conform parametrLrlui n005. Vcdficati circuitul de ourent cxlcm (sena signalelor).

rt-J1 LtLnliieaza

FAN(eroare la ventilator) Ventilatorul esteblocat.

Verificati: -vcntilatorul -ventilatorul este racordat corccl verificati de instalatia comunicare si translerul signalelor. Verificati sistenulmecanic sa cresteti paramctrului n1 3 7 .

intermitent de comunicare CE (MEMOBUS)eroare

iF

FhrI

PID reactia) FBL (Pierdcrea PID-reaclia a scazut subnivelul Valoarea La o pie(dere a PIDde inregistrare. lucreaza reactiei inverse conveflizorul n136mai deparre. conformparametrului

itJ9

Eroafe de cornunicarecu o cai:tealcatoarc. Vediicati de instalatiile ln nodul de operare,la o comandade operarea unei carti aleatoarca aparut o si transfcrul eroalo de comunicare,

sisnalelor.

OC( Supfatensiune) pt.scurt Curentul de iesirea depascste timp 2500/0 din curcntulnominal.

-Scuftcircuit dc Saulegatura pamanlare pe partea de iesirea convertizorului. -Momentulde menlec prca pl.incarcatura. -Accleratie prea scufta/timpul de amanare (parametrul nol9 panain n022) -Motor special -Motorulpomit in tlmpur Capacitatea

gL

Schutzbelrie b Ieisrea

a
-h,
C? L.t

-Deschideti/ inchideti iu snu ce pe panea a de deschidere convertizorului de lrecventa,

lui de ftecvcnta va -Timpul de in circuitulprincipal OV (Supratensi[n fi decuplata amanateprca oe cure J in circuitulprjncjp^l scurt(parametu Tensiuna constanta Functioneaz n020si n022) adnisa,din cauza depaseste valoarea a panaoand sau pe carernotor-tll o reacuDruleaza. Scnkbetrieb cnergiei sc opresle. pornirc de Tensiunea -200V-se decupleaza negaliva. dacatensiunca in circuitlrlprincipaldepaseste -PreLungirea constanta

,+10 v

-400V sedecupleaza in dacatensiunea 820 V circuitulprincipaldepaseste

timpului TieflauDcit

l,*

UV (Subtensiune in circuitulprincipal) Tensiunea constanta in circuitulprincipal scade la Betriebbefindlichem Ausgang a converizoruluisubvaloarea admisa. Tensiunea de pornire 200 V- sedecupleaza candtensiunca principal constanta in circuitul de curent estesub200 V(l60 V-monofazic) 400 V-sedecupleaza candtensiunea in circuitulprincipalestesub400 V

Reduceti din telrsilrnea de allmenure rnuerupcrca uncl lazea tensiunii de altmentarc -caderea retelei pt.scurllimp Verilicati -Alilnentarea de tensiune -Racordul cablarea principal - mcordul

UuE

UV2 (eroare a tensiuniide comanda) S-adescoperit o eroare a tensiuniide comanda.

Deconectati si alimentarca cu curcnt,Daca persista, eroarea trebuieinlocuit convertizorul de -supratncarcare gresila Seiarea

roF{

OH (Supraincalzirea temperaturii din cauzaUeberlast Cresterea sau din cauza convertizorului preamarea aenrluide Zuluft. tempcmturii

u/f
-Ilmp oe

accelcrareprea scufta(dacr gresan e la -lemperarura prea mare de 50 1]1ai de grade. ventilatorul blocat Verillcat' -inaLtimea incarcaturii -Setadle

Schutzbetrie b

a .t!.
o L i

U/f(constantele 011pana la n017) -Ten1pemtola aeruluiZulult

lclsrea lui de OLI( Rezistenta motorului) Siguranta motoruluielectrcnic, tennic fi decuplala carcesteintegrat hat angesprochen. iar motorul Functioneaz a panacand Verificati selarile U/f (parametrii n01 pana la n0l7). Verificati noDtlnala a corlve11izorului. OL2 (Supraincarcare a convetiTorului) Protectia Verificati rezistenta sau setarile U/f (parametrii n011 pana la n0l7). Introduceti depe pLacun oe identificare valoarca norunaLa a curentului motoruluiin Daramehul n036. Corcctati eroarea saumariti pararnefulur n098panala valoarea admisa a masinii.

cli.i

*L rl

OL3( mornentulturatiei prea mare) Curcntul de iesire a convertizorului depaseste valoareaparanetrului n098 setat. Vector Betrieb Curentui motonrlui sau momentul turatiei depaseste valoareasetataa parametrilor n098 si n097. I)aca se obsen'a un moment de turatie prea mare convertizonrl continua conlol1n conditiilor stabilite de parametrul n096.

E Fi:'

DF (eroare extema) Converlizorul pdmeste prin clemele de comanda un signalde eroare. EFo croare valoareistabilite p n comunicarea Memobus EFI - eroarca prin extemaa signalului clemade comanda Sl prin EF2-eroarc extcrna a signalului clema de comanda S2 prin irl'3- eroare externa a signalului clemade conaodaS3 prin EF4-eroare externa a siglralului clcmade comanda S4 a signaluluipdn EF5-eroare externa S5 de comanda prin a signalului Schuizbctric EF6- eroare externa b clemade comanda 56 exlemaa signaluluiprin EF7-eroare clc a de comanda 57 Ieisrea
conveltizoru lui de CPF-OO de lrecventa convertizorului frecventa va Comunicarea panou digital era la dc comanda li decupLata cu lar rnolomll Functioneaz a pana cand se opreste.

Verillcati circuitulde curenl extem(sena signalelor).

tfru

Verificatidaca Panoul de elicienlmontat si si decuplati cuplati tensiunea de alimentare. Dacaeroarea perisista lrebuie saschimbali panouldigital.

F A i

CPI OI cu panoulde transferului La inceputul mai o eroare a intervenit comanda digital lungade 5 s.

Verificati daca panoul de montat cficient si decuplati si cuplati tensiunea de alimentare. Daca eroarea perisistatrebule sa schiDbati Danouldigital.

FSt{

CPF-04 Inregistrati ln circuitulde comanda a conveftizorului valoriletuturcr a intervenit o eroare EEPR()M. paralnet lor si reinstalati paraneirii. Cuplatisi decuplati tensrunea dc alimenta(e. Dacaeroarca perisista trebuie saschinlbati convertizorul sau panouldigital.

FC5

cPf-05 Cuplaiisi S-aobservat o eroalea convertorului ,A,/D decuplati

Dacaeroarea pedsista lrebuie sa schimbati panouldigital. CPF-06 -Legatura gresita cu o carteoptionala. -A fost conectsta o carte-optionala neadecvata. Cuplatisi decuplati tensiunea de alimentare, Dacaercarca perisista trebuie sa schimbati convcrtizorul sau panouldigital. Vcrificatinr de soft(nl79).

o "r l
Schutzbetrie

cPr,07
Eroare in circuitulpanoului de comanda (EEPROM-sau A-ID-eroare conveft izorul )

Verificati daca panoul de montat eficient si decuplati si cuplati tensiunea de alimentare. Daca etoatea perisistatrebuie sa schimbati panoul digital.

Jeisrea Ercarca oaftiide comunicare optionale lui dc lfecventa va li decuplata iar motorul Funclioneaz a panacand Codulmodela carlii de comunicarc se opreste opnonala

f ?;'

Iroareoptionala

Schimbati canea opnonala


f t : l

OPRAM roarc a ca.rtiioptionale de

aTlr

OPR panou de cornanda eroarede legaluraJ

Verificati daca

montat cficient si decuplati si cuplati tensiunea de alirnentare. Daca eroarea perisistatrebuie sa schinbati panoul digital.

Verificati CE (MEMOBUS eroare de comunicare) sistcmul mecanic si corectati cauza Saumariti valoare Parametrului n137. STP( Dupaintrarea unui signal-convertizorul de frecventa sedecupleaza confonn parametrilor setarilor n005. Verificati circuilulde curent

5rp
.hrCt
ConfoI.m valorilor
paratleltllot

FBL( Pierderen PID -Rueckfuehrung) Valoarea PID a scazut subnivelul de lnregistrare. La o pierdcre a uneiPIDreactiiinversc, conveftizorul lucreaza mai departe conformpalanetruluin 136.

Verificati st corectarl cauza Saumadti valoare paramenxrur n Il 7 .

",q,;