Sunteți pe pagina 1din 2

„APROB”

Şef Catedră BTE


Prof. univ., d.h.ş.t. Mihail Chiorsac
“______ ‘ ________________2013
SUBIECTELE

examenului la disciplina „Electrotehnica și echipamente electrice,” facultatea Industrie


Ușoară (FIU)

1. Noţiuni generale. Circuit electric. Ramură, nod electric, sursă de T.E.M., potenţial,
tensiune, curent.
2. Circuite electrice liniare de curent continuu.. Legea lui Ohm pentru un element şi o
porţiune de circuit cu T.E.M.. Legile lui Kirchhoff şi aplicarea lor.
3. Metoda curenţilor de contur în circuite de curent continuu.
4. Metoda potenţialelor nodale. Metoda cu două noduri în circuite de curent continuu.
5. Circuite de curent alternativ sinusoidal monofazat. Principiul de obţinere a curentului
monofazat.Valorile eficace şi medii ale mărimilor sinusoidal: curentului şi tensiunii.
6. Esenţa metodei simbolice ca metodă de calcul a circuitelor de curent sinusoidal.
7. Conectarea în serie şi în paralel a elementelor R,L,C la o sursă de curent alternativ
sinusoidal monofazat.. Impedanţa şi conductanţa complexă.
8. Rezonanţa de tensiuni ţi de curenti într-un circuit de curent alternativ sinusoidal
monofazat
9. Puterea activă, reactivă şi aparentă în circuit de curent alternativ sinusoidal
monofazat. Expresia puterii complexe.
10. Metodele de calcul ale circuitelor de curent alternativ sinusoidal monofazat..
11. Circuite cu inductanţă mutuală. Conexiunea în serie și în paralel a două bobine
cuplate magnetic.
12. Circuite electrice de curent sinusoidal trifazat. Principiul de obţinere a curentului
alternativ sinusoidal trifazat. Sistema trifazată de t.e.m. şi avantajele ei.
13. Conexiunea în „stea” şi „triunghi”a circuitelor trifazate. Relaţiile dintre tensiunile şi
curenţii de linie şi de fază.
14. Calculul circuitelor trifazate simetrice şi echilibrate de tip „stea-stea” și „stea-
triunghi.”
15. Calculul circuitelor trifazate dezechilibrate. Tensiunea dintre neutrul „generatorului „
şi sarcinii trifazate conectate în „stea.”
16. Puterile S,P,Q intr-un circuit trifazat.
17. Transformatoarele. Principiul de funcţionare, construcţia, ecuaţiile, schema de
substituire, diagrana vectorială şi caracteristicile de bază ale transformatorului
monofazat fără miez de fier.
18.Transformatoarele trifazate. Construcţia, schema de substituire şi grupurile de
conexiune a înfăşurărilor unui transformator trifazat. Condiţiile de funcţionare în
paralel a transformatoarelor trifazate.
19.Maşini electrice de curent continuu. Principiul de funcţionare, construcţia şi
caracteristicile de bază.
20.Maşini electrice de curent alternativ sinusoidal monofazat. Principiul de funcţionare,
construcţia. Caracteristicile de bază.
21. Maşini electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat. Motoare asincrone. Principiul
de funcţionare, construcţia. Caracteristicile de bază.
22.Motoare şi generatoare sincrone. Principiul de funcţionare, construcţia.
Caracteristicile de bază.
23. Echipamente de commutație și de protecție în circuitele electrice cu tensiunea de
până la 1000V: automate de anclanșare și declanșare, demarouri, întrerupătoare.
24. Siguranțe fuzibile, relee de tensiune și curent, relee termice și fotovoltaice în
circuitele electrice cu tensiunea de până la 1000V.
25. Măsurarea mărimilor electrice. Clasificarea aparatelor de măsură după clasa de
precizie, construcţia şi principiul de funcţionare.
26. Măsurarea directă şi indirectă a tensiunii şi curentului. Măsurarea puterii și energiei
active și reactive într-un circuit electric de curent sinusoidal monofazat și trifazat.

Prof. univ., d.h.ş.t. M. Chiorsac