Sunteți pe pagina 1din 7

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef al ISCI R nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 359 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Responsabilităţile operatorului RSVTI


Activitățile / serviciile de RSVTI pot fi prestate / oferite unui DEȚINĂTOR de echipamente /
instalații din domeniul ISCIR fie de către o persoană fizică autorizată ISCIR ca operator RSVTI, fie
de către o firmă / persoană juridică autorizată ISCIR pentru prestarea serviciilor de RSVTI.
Având în vedere că, practic, în ambele cazuri activită țile concrete de supravegh ere și verificare
tehnică a instalațiilor aflate în funcționare / exploatare la Deținător / Utilizator sunt efectuate de unul sau
mai mulți operatori RSVTI autorizați (fie că aceștia acționează pe cont propriu sau ca angajați ai unei
firme autorizate la rândul ei pentru prestarea de servicii de RSVTI) obligațiile și responsabilitățile
operatorului RSVTI sunt acelea și și pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice
autorizate ISCIR
Persoanele juridice autorizate pentru prestarea serviciilor de operator RSVTI, au în plus unele
obligații cu caracter preponderent administrativ, referitoare la ținerea sub control a operatorilor RSVTI
angajați și a activității acestora

INSTALATII / ECHIPAMENTE din domeniul ISCIR care fac obiectul activităților


curente de supraveghere și verificare tehnică ale operatorului RSVTI:
• Echipamente sub presiune (>0,5 BAR), elevatoare, stivuitoare, nacele, transpalete, centrale
termice, cazane, cuptoare, compresoare, macarale, conducte sub presiune

• Dispozitivele de siguranta pentru instalatiile/echipamenteleIMSP si IR, aparatura si instalatiile de


automatizare aferente instalatiilor/echipamentelor IMSP si IR

INSTALATII DE RIDICAT ( IR ) INSTALATII MECANICE SUB APARATE


PRESIUNE ( IMSP ) CONSUMATOARE DE
• macarale, mecanisme de
ridicat, stivuitoare COMBUSTIBIL CLASICE
• nocele si platforme
autoridicatoare • sobe sau alte aparate de
elevatoare pentru vehicule
• cazane de abur, de apa
• incalzit,in uz industrial,
• ascensoare calda sau fierbinte si similare
• instalatii de transport pe
alimentate cu combustibil
cablu • recipiente care lucreaza solid,lichid sau gazos
• telecabine, telegondole, sub presiune
telescaune, teleschiuri, teleferice • aparate de gatit si pentru
• cabluri, lanturi, benzi, funii, • conducte pentru fluide sub incalzirea apei si similare in uz
carlige si elemente de legare si
prindere a sarcinii utilizate la IR presiune neindustrial sau colectiv
• instalatii de transport pe plan alimentate cu combustibil
inclinat solid,lichid sau gazos
• trape de scena, trape de
decoruri si instalatii de cortina • arzatoare pentru
• instalatii si echipamente
montate si utilizate in cadrul combustibil solid,lichid sau
parcurilor de distractii si a gazos
spatiilor de joaca

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 360 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Printre sarcinile specifice activitãții de RSVTI se aflã:


Identificarea si înregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR detinute de
persoanele juridice
• Asigurarea exploatarii corecte si legale a acestora, în conformitate cu dispozitiile prescriptiilor
tehnice, colectia ISCIR .
• Informarea beneficiarului, în scris, de orice problema sau defectiune aparuta la instalatiile pe care
acesta le detine.
• Informarea beneficiarului de apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizarilor la
instalatiile pe care acesta le detine
• Ţine evidenţa echipamentelor si instalatiilor, urmăreste efectuarea la termen a verificărilor tehnice
oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona;
• Urmăreste pregătirea echipamentelor si instalatiilor pentru verificările tehnice oficiale şi participa
la efectuarea lor;
• Supravegheaza ca echipamentele si instalatiile să fie folosite în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele specifice de protecţia muncii;
• Urmăreste realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia
verificării tehnice oficiale;
• Intocmeste si examineaza (în mod regulat) registrul de evidenţă a supravegherii şi ia măsuri
pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
• Interzice manevrarea echipamentelor si instalatiilor de către persoane neautorizate;
• Efectueaza instructajul profesional cu manevranţii şi stivuitoriştii, o dată pe semestru;
• Organizeaza examinarea periodică anuală a stivuitoriştilor, manevranţilor si legatorilor de sarcina,
participa în comisia de examinare, aplica viza anuala in carnete;
• Participa la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii, urmăreste îndeplinirea lui la
termenele prevăzute;
• Urmăreste efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici autorizaţi, conform
prevederilor prescripţiilor tehnice;
• Urmăreste modul în care se asigură exploatarea echipamentelor si instalatiilor în toate secţiile
sau sectoarele;
• Ţine evidenţa stivuitoriştilor, manevranţilor si legatorilor de sarcina autorizaţi;
• Efectueaza verificarile necesare pentru autorizarea de functionare (AF), in conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
• Efectueaza controlul periodic la scadenta (CP) si controlul reparatiilor controlate (RC), in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Se asigura ca exista documentatia tehnica pentru fiecare echipament, in vederea intocmirii cartii
echipamentului;

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 361 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În conformitate cu Legea nr. 64/2008, M. Of. nr. 240 din 27 martie 2008 privind functionarea
în conditii de sigurantã a instalatiilor sub presiune, instalatiilor deridicat si a aparatelor consumatoare
de combustibil DEȚINĂTORII de echipamente si instalatii au obligatia sa numeasca personal tehnic,
responsabil pentru supravegherea instalatiilor, în raport cu numarul si complexitatea instalatiilor,
acesta trebuind sã fie autorizat de ISCIR si va purta denumirea de RSVTI.”

Art. 15

Pct. 1. Persoana fizicã sau juridicã ce detine/utilizeazã instalatii/echipamente prevazute


în anexa nr. 2 pct. 1-4 si în anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia sa le înregistreze la ISCIR, sa
tinã evidenta centralizatã a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenitã în
situatia tehnicã sau juridicã a acestora, în conformitate cu prevederile prescripþiilor tehnice. Pct.
2. Persoana fizicã sau juridicã ce detine / utilizeazã instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are
obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în
utilizare a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.

Art. 25

NERESPECTAREA PREVEDERIOR ART.15 SE SANCTIONEAZA CU


AMENDA DE LA 30.000 RON LA 40.000 RON.

Detaliere prestari servicii Operator RSVTI, conform ord.130/2011 completat cu ord.225/2013 :

a. Identificare si inregistrare echipamente / instalatii de ridicat si/sau sub presiune din domeniul
ISCIR aflate in locațiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia
teritoriala ISCIR de care acesta apartine;
b. Supraveghere, în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR, a operațiilor de
montare, instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere, verificare tehnica, reparare, scoatere din
uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor
componente ale acestor instalații / echipamente aflate in evidenta Beneficiarului,numai de catre
persoane juridice autorizate de ISCIR.
c. Instruire, supraveghere si îndrumare operatori de deservire la instalatii / echipamente sub
incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor
Tehnice ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii nerespectarii regimului de
folosire a lor .

d. Instruire, examinare si prelungire de autorizatii ale personalului deservent la instalatii /


echipamente sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si cu
legislatia in vigoare.

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 362 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

e. Intocmire inregistrari aferente procesului de instruire, examinare si autorizare ,dupa caz,in


ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice ISCIR de exploatare a instalatiilor /
echipamentelor in conditii de deplina siguranta.

f. Verificare existenta instructiuni de utilizare ale fiecarui echipament / fiecarei instalatii,


intocmire sau reactualizare, dupa caz.

g. Anuntarea telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la momentul luării la cunoștință, a


inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele /
instalatiile din evidenta Beneficiarului;

h. Informare în scris a Beneficiarului asupra necesitatii luării urgente a tuturor măsurilor


necesare în vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii
opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere , inlocuire de
piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a
acestora ;
i. Înregistrare evidența instalatii / echipamente intr-un registru, si urmarirea efectuarii
verificarilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcționa;

j. Urmărirea pregătirii instalatiilor / echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale și


participarea activa la efectuarea acestora;

k. Urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică,


examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor /
instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
l. Interzicerea manevrarii instalatiilor / echipamentelor de către persoane neautorizate, atunci
când au cunostina de acest lucru.

m. Urmarirea si verificarea modului de executare a intreținerilor curente și a verificărilor


generale in vederea prelungirii autorizației de functionare;

n. Verificări privind valabilitatea buletinelor de verificare / reglarei supape de siguranță și


luarea măsurilor corespunzătoare în caz de nevoie.

Instruire si vize anuale deserventi:

• urmarirea termenului la care expiră viza anuală a deserventilor (macaragiu , stivuitorist , fochist ,
liftier, operator GPL , liftier );

• instruirea deservenților conform prescriptiilor tehnice ISCIR;

• examinarea și aplicarea Vizei Anuale; (prelungire autorizatii deserventi)

• instruire si autorizare internă (acceptare) deservenți care intră în competența RSVTI (legător de
sarcină , manevrant mecanism de ridicat , operator deservire ).
BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 363 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 225 / 2013


ORDIN Nr. 225 din 9 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor /
echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului
de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011
RSVTI are următoarele obliga ții / sarcini specifice:
1. RSVTI ca persoană juridică autorizată trebuie să dețină, să aplice și să respecte
procedura proprie pentru serviciile de RSVTI prestate , după cum urmează:
procedură din care să reiasă modalitatea în care se asigură efectiv activitatea de
supraveghere tehnică la deţinătorul / utilizatorul de instalaţii /echipamente, întocmită cu
respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii.
Cerinţe;"

Corolar: Și RSVTI care prestează servicii de specialitate independent, ca persoană fizică, nu trebuie
să presteze aceste servicii, la ”întâmplare” ci în conformitate cu o procedură proprie echivalentă cu
cea specificată mai sus

2. RSVTI - persoană fizică are și următoarele obligaţii specifice:


să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare
la instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste
activităţi se realizează de către operatorul RSVTI;
 să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile /
echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice aplicabile, după cum urmează:

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 364 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor / echipamentelor


prevăzute în anexa nr. 10 (de mai sus), să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei
prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

 să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter


tehnic la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice aplicabile;"

 să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în


supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR;"

 să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de


instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea
cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al
calităţii. Cerinţe, actualizată." 5. La articolul
SANCȚIUNI:
suspendarea pe o perioadă de maximum 3 luni a autorizaţiei, în cazul încălcării
prevederilorde mai sus

BB: Măcar Capitolul ăsta ar trebui să fie gratis la orice furnizor de instruire RSVTI
Nu trebuie să dai bani ca să afli la ce te înhami ! Page 365 of 911