MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare.persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare.persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare.I.proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării. în exercitarea competenţei de autoreglementare. . în special autorităţile administrative. norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. h) examinare anuală . respectiv recalificare . condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii. interdicţie. care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. efectuată de către ISCIR. g) examinare . f) deţinător . j) programe de formare profesională a adulţilor. e) cerinţă .orice obligaţie. considerate cerinţe.persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . i) formator atestat ISCIR . d) calificare.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului. practici administrative. PARTEA I. clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt.activitate de evaluare şi atestare. în urma instruirii personalului de deservire. b) autorizare . Nr. 11 bis/8.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică. c) avizare . a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică. în sine.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă .

care conţine.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL . s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. m) personal de deservire .2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) .38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. r) stagiu de instruire periodică .gaz petrolier lichefiat. pentru domenii clar definite.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice. specifice mai multor ocupaţii.orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă.acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament. ce se realizează în legătură cu acestea. 11 bis/8. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. . punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare. Nr.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. q) registru . l) perfecţionare/specializare .I. în vederea introducerii pe piaţă. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile. în format electronic ori pe hârtie.ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. o) program de formare profesională . Partea I. prevăzute în Legea 64/2008. dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. publicat în Monitorul Oficial al României. n) prescripţie tehnică .program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani. dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. PARTEA I.pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor. p) punere în funcţiune .

Art. PARTEA I.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică. Nr. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 2. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. (3) şi. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. 11 bis/8. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.I. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. tabelul 1. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al .operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. conform actelor constitutive. c) programa analitică. 5 (1) Personalul nominalizat la art. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. 2.

b) copia actului de identitate/paşaport. ore şi formatori.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 5. PARTEA I. c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. 16. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. 11 bis/8. cu 15 zile înainte de începerea programului. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. conform prevederilor de la art. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. . (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. Art. zile. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. Nr. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art.I. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. numărul cursanţilor. dezvoltată pe teme. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. d) programa analitică.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru.

10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite. 11 bis/8. PARTEA I..I.. d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art. Art... numele şi prenumele supraveghetorului de practică... Nr. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art.. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională. organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică.2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor.. nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR... codul numeric personal. b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ... conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. 8... 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia. NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat.. .

10. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate. lit. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă. 1)-3) şi suplimentar. următoarele documente: a) copia diplomei de studii.. 14. c).. după caz. 11-13. 3) o fotografie color mărimea ¾ cm. pct.. 14. 1)-3) şi suplimentar. 14...42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen. Nr.I. c).... 4) documentele prevăzute la art. pct.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. c). 11 bis/8. 1)-3) şi suplimentar.... conform modelului din anexa 2..... copia certificatului de absolvire/calificare.. PARTEA I. Art. 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . Art. lit. Art. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. pct. . lit. 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. Art. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.2010 PT CR 8-2009 Art.. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art.

art. conform modelului din anexa 5. Nr. pentru arhivare. 13 se returnează furnizorului de formare profesională. . b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în condiţiile prevăzute la art. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării. conform prevederilor legale în vigoare.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. însoţită de talonul pentru vize anuale. (4). Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. (8) Dosarele prevăzute la art. cu excepţia fotografiei. conform modelului din anexa 4. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). precum şi cele de la art. 11 . ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. conform modelului din anexa 3. 11 bis/8. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. 16 alin. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei.I. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 11. PARTEA I. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. 14. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei.

(3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. pentru eliberarea unui duplicat.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. B sau D‖. 55. b) copia actului de identitate. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. este denumită în continuare „fochist‖. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. Nr. 11 bis/8. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. Art.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase. de la A la D. PARTEA I. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. . c) o fotografie color mărimea ¾.I. de apă fierbinte. persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.

descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică .aburul şi proprietăţile sale . 11 bis/8.noţiuni despre căldură . cazane de apă fierbinte. 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur. persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . Nr. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: . Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h.I.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖.date generale . Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art. supraîncălzitoare şi economizoare independente.clasificarea cazanelor . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Art.

măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .instalaţii de alimentare cu apă .punerea în funcţiune .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .organizarea exploatării.gospodăria de combustibil .funcţionarea cazanului .supravegherea în timpul funcţionării .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .suprafeţele de încălzire auxiliare .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . PARTEA I. dispozitive de siguranţă .înzidirea şi izolaţia termică .46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .instalaţii de ardere şi focare .conducte.construcţia metalică de susţinere . Nr. jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică .oprirea cazanului din funcţiune . 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: . evidenţa primară.aparate de măsurare şi control .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . armături.I.

70 ore. repararea şi verificarea tehnică oficială: . revizia.I. reglementări.avarii la instalaţiile anexe .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art.avarii la instalaţii de ardere .avarii la elementele cazanului . normative. PARTEA I.indici pentru controlul exploatării economice . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.sisteme de semnalizare preventivă . Nr.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .sisteme automate de protecţie . Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 67.2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: . 2 ore/candidat. (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E.revizia cazanului . . 11 bis/8. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . în condiţiile prevăzute la art.randament .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.pierderi de căldură în funcţionare .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .

date generale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor . 11 bis/8.instalaţii de alimentare cu apă .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.noţiuni despre căldură . armături.clasificarea cazanelor .aparate de măsurare şi control .aburul şi proprietăţile sale .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . tipuri de îmbinări Cazane de abur: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . PARTEA I.conducte.noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .I. 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .instalaţii de ardere şi focare . dispozitive de siguranţă .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.gospodăria de combustibil .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .izolaţia termică .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: . Nr.2010 PT CR 8-2009 Art.suprafeţele de încălzire şi vaporizare .

2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.sisteme de semnalizare preventivă . 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.oprirea cazanului din funcţiune . PARTEA I.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .revizia cazanului . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9. reglementări. repararea şi verificarea tehnică oficială: . evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .avarii la instalaţiile de ardere .funcţionarea cazanului .sisteme automate de protecţie .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia. 11 bis/8.punerea în funcţiune .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: .avarii la elementele cazanului .I. Nr.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat. normative.organizarea exploatării.supravegherea în timpul funcţionării .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.avarii la instalaţiile anexe . .

armături.suprafeţele de încălzire auxiliare .gospodăria de combustibil .I.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică .construcţia metalică de susţinere .înzidirea şi izolaţia termică .date generale .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art. Nr.clasificarea cazanelor .instalaţii de ardere şi focare .aburul şi proprietăţile sale . 26. 11 bis/8.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.suprafeţele de încălzire şi vaporizare .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii . tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: . 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .conducte. 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art. Art.aparate de măsurare şi control .noţiuni despre căldură . dispozitive de siguranţă .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.instalaţii de alimentare cu apă .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: . PARTEA I.

oprirea cazanului din funcţiune .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie.I. repararea şi verificarea tehnică oficială: . evidenţa primară. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.punerea în funcţiune .indici pentru controlul exploatării economice .funcţionarea cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. .avarii la elementele cazanului . normative.noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: . Nr.sisteme automate de protecţie .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . PARTEA I. revizia. instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.supravegherea în timpul funcţionării .organizarea exploatării.avarii la instalaţiile anexe .randament .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .revizia cazanului .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .pierderi de căldură în funcţionare .sisteme de semnalizare preventivă . reglementări.2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: .avarii la instalaţiile de ardere .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .

26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică . PARTEA I. 11 bis/8. conducte.I.aparate de măsurare şi control . dispozitive de siguranţă Regimul chimic: . armături.date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor . instalaţii de protecţie şi automatizare .combustibili utilizaţi . tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .cazane electrice . Art. Nr.noţiuni de căldură .instalaţii pentru realizarea regimului chimic .descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente .alimentarea cu apă.2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore.52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor .tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor.instalaţii de ardere. 2 ore/candidat.

repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: . PARTEA I. şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art. punerea în funcţiune. Nr. conform . supravegherea permanentă de către fochist.avarii la instalaţiile anexe . sisteme de semnalizare.avarii la elementele cazanului .sisteme automate de protecţie .sisteme de semnalizare preventivă . bucle de reglare automată.sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. sisteme de protecţie. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. regulatoare. reglementări. 11 bis/8.pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore. normative. 30 ore. oprirea şi conservarea . convertoare. exploatarea.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. 2 ore/candidat. conservarea. supravegherea automatizată.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .avarii la instalaţiile de ardere . elemente de execuţie. 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator).I. monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: .

armături şi dispozitive de siguranţă .54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.instalaţii de alimentare cu apă .procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.clasificarea cazanelor .aburul şi proprietăţile sale .automatizarea funcţionării cazanelor .I.gospodăria de combustibil . 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .date generale .conducte. Art. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1.aparate de măsurare şi control .suprafeţele de încălzire şi vaporizarea .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .noţiuni despre căldură .instalaţii de ardere şi focare . Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: . Nr. 11 bis/8.înzidirea şi izolaţia termică .suprafeţele de încălzire auxiliare .construcţia metalică de susţinere . PARTEA I.

supravegherea în timpul funcţionării .oprirea din funcţiune .2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .randament .sisteme automate de protecţie . 11 bis/8. instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică .avarii la elementele cazanului .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: . normative.I. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .organizarea exploatării.sisteme de semnalizare preventivă .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .condiţii de calitate a apei de alimentare . reglementări.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .punerea în funcţiune .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .revizia tehnică curentă a cazanului . Nr. PARTEA I.avarii ale interfeţelor Curăţarea.pierderi de căldură în funcţionare .indici pentru controlul exploatării economice .avarii la instalaţiile de ardere .avarii la instalaţiile anexe . evidenţa primară.condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.funcţionarea . repararea şi verificarea tehnică: . revizia tehnică curentă.

conform modelului din anexa 6. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. conform tabelului de mai jos. PARTEA I. 30 alin. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. 11 bis/8. (3).I. 30 (1) Trecerea fochistului. 80 ore. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. în condiţiile prevăzute la alin. Nr. Art. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în condiţiile prevăzute la alin. 29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. . DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. (4). 2 ore/candidat. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. (3).

b) copia actului de identitate. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.I. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. Nr. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. PARTEA I. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. 11 bis/8. conform modelului din anexa 2. conform modelului din anexa 3. în cadrul aceleiaşi clase. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală. e) adeverinţa de instruire teoretică. d) adeverinţa de practică. se face prin extinderea autorizaţiei. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. c) autorizaţia în vigoare. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. de apă caldă şi de apă fierbinte. . sau de la o clasă la alta. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 7. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1.

reglementări.dedurizare .I.efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: . indici chimici de avarie .prelevarea probelor. 11 bis/8. conform programei analitice prezentate la art. urmărire.generalităţi . indicii chimici. Art. 32.balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: . 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur. de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică . interpretare.osmoză Legislaţie. PARTEA I.pregătirea şi conservarea suprafeţelor . normative.demineralizare . semnificaţie.dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore.58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. valori.tipuri de cazane .elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: .metode generale de analiză .dezalcalinizare . Nr.apa şi proprietăţile apei .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. intervenţie.

PARTEA I. mecanice/electrice/electronice analogice. 11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. electronice analogice/afişaje digitale. programabile. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice. Nr. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. 2 ore/candidat.I. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4.

cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: .date generale .noţiuni de căldură . 34.condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică . 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice. Nr. analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: . analogice şi digitale Combustibili şi arderea: . (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: . electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice. display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces.clasificarea cazanelor . PARTEA I.aburul şi proprietăţile sale .I. conform programei analitice prezentate la art. 11 bis/8.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .

bucle de reglare a depresiunii în focar .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare . 11 bis/8.I.funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: .prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice.bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică . Structură şi condiţii generale: . 2 şi 3 semnale . analogice şi digitale Bucle de reglare. perturbaţii normale de funcţionare .bucle de reglare a supraîncălzirii aburului .bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) .perturbaţii-tip. Nr.bucle de nivel cu 1. analogice şi digitale .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată . PARTEA I.bucle de reglare a sarcinii cazanelor .

Nr.dotări obligatorii . PARTEA I.subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice.condiţii generale .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid . 11 bis/8.condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: . analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere . analogice şi digitale: .subsistemul de semnalizare .I.condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor .

componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 . analogice şi digitale din centralele termice: .moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică .I. PARTEA I.verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice.programarea controlerelor .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor .verificarea şi setarea controlerelor electromecanice.verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice.2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice. analogice şi digitale din centrale termice . Nr. prelucrarea semnalelor . analogice şi digitale. analogice şi digitale . analogice şi digitale: . 11 bis/8.verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control .

analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: .verificări efectuate de către ISCIR . În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. reglementări. organizat de deţinător/utilizator. analogice şi digitale: .I. 11 bis/8. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 2 ore/candidat. normative.64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. . 56 ore. analogice şi digitale .verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie.supravegherea în funcţionare.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice.atribuţiile personalului de deservire . să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Nr. PARTEA I. Art.

conform modelului din anexa 2. Nr. 11 bis/8. conform modelului din anexa 7. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. b) copia actului de identitate. c) autorizaţia în vigoare. e) adeverinţa de instruire teoretică. conform programei analitice prezentate la art. conform modelului din anexa 3. d) adeverinţa de practică. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. PARTEA I. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 37. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.I. Art. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.

furtunuri. 2 ore/candidat. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: .clasificare. conducte. dispozitive de siguranţă. armături. Nr. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. mod de operare Avarii. părţi componente.măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule. normative.recipiente sub presiune.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. 11 bis/8. 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. lichefiate sau dizolvate sub presiune. în funcţie de tipul de instalaţie deservit. accidente şi incendii la transportul. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. reglementări. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore. PARTEA I. 16 ore. conform grupelor de mai jos: .risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: .proprietăţi fizico-chimice ale GPL . mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: .

conform modelului din anexa 3. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Art. e) adeverinţa de instruire teoretică.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. c) autorizaţia în vigoare. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. conform modelului din anexa 7. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 2. lichefiate sau dizolvate sub presiune. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . b) copia actului de identitate. PARTEA I. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. 39. b) Grupa B .butelii pentru gaze comprimate. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. din care să rezulte grupa de autorizare actuală.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . d) adeverinţa de practică. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 11 bis/8. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. conform programei analitice prezentate la art. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.I. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. Nr.

2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .reparare şi verificare Avarii. 11 bis/8. verificări Umplerea buteliilor: . normative. accidentelor şi incendiilor .întreţinere şi exploatare Legislaţie. întreţinere.elemente componente .pentru gaze comprimate.mod de funcţionare .cauze posibile ale avariilor. accidente şi incendii în staţia de umplere. lichefiate şi dizolvate sub presiune . reglementări. accidentelor şi incendiilor .I. 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor.mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: .construcţie.68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: .exploatare. GPL: definiţie.riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie. manipularea şi distribuirea buteliilor: . Nr. proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. proprietăţi Gaze lichefiate.stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual . 2 ore/candidat. proprietăţi Butelii: . umplerea.manevre şi manipulări . exploatare . PARTEA I. la repararea.proprietăţi fizico-chimice ale gazelor . marcaje. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore. 32 ore.

conform programei analitice prezentate la art.I. este denumită în continuare „macaragiu‖. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele. forjare şi similare) D Macarale de tip special. PARTEA I. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. Nr. 41.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. stripaj. transbordoare. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. macarale de turnare. conform programei analitice prezentate la art. 11 bis/8.2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. B. grinzi rulante suspendate. macarale portal şi C semiportal. 42. . macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. şarjare. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A.

piese de reazem.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . rol.supape de siguranţă. descriere. tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: .antrenarea macaralelor: echipamente de forţă. uzură permisă. curăţitoare de şină . Nr. de blocare.paracăzătoare şi limitatoare de viteză . siguranţe la cârlig . registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică . 11 bis/8.limitatoare de sfârşit de cursă .tipuri de macarale . mod de fixare. opritori. cartea macaralei. cauzele deranjamentelor .legarea sarcinilor .anemometre .contacte electrice de siguranţă .2010 PT CR 8-2009 Art.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.organizarea exploatării. construcţie. 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .tipuri existente.materiale.tampoane.I. PARTEA I.manevre permise şi interzise. mod de funcţionare. de reglare a vitezei .

revizia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. tipuri de acţionări 8 8 . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. normative.repararea . încercări statice şi dinamice. Nr.cauzele avariilor şi accidentelor . autorizarea funcţionării. repararea şi verificarea tehnică: . 11 bis/8. 2 ore/candidat. 8 4 20 20 90 Practică Art. reglementări.verificarea tehnică.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă.tipuri de poduri rulante .2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: . PARTEA I.întreţinerea şi revizia . 480 ore.I. 42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: .

limitatoare de sarcină .manevre permise şi interzise.întreţinerea şi revizia .tipuri existente. rol. opritori. verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . cauzele deranjamentelor . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . mod de fixare.verificarea tehnică. .legarea sarcinilor . curăţitoare de şină . cartea macaralei. încercări statice şi dinamice. revizia. Nr. 11 bis/8.contacte electrice de siguranţă . PARTEA I.piese de reazem. repararea şi verificarea tehnică: . siguranţe la cârlig . descriere. autorizarea funcţionării.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: .paracăzătoare şi limitatoare de viteză .anemometre . mod de funcţionare. construcţie.organizarea exploatării.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .materiale. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.limitatoare de sfârşit de cursă.tampoane. uzură permisă.I.repararea .

e) adeverinţa de instruire teoretică. conform modelului din anexa 7. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. 43 (1) Trecerea macaragiului. (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. normative. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Nr. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara.I. din care să rezulte grupa de autorizare actuală.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei.cauzele avariilor şi accidentelor . . c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 2. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. organizat de operatorul RSVTI. 2 ore/candidat. PARTEA I. 11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. d) adeverinţa de practică. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. 240 ore. se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. b) copia actului de identitate. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. reglementări. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: .

2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. conform programei analitice prezentate la art. SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art. B. Art. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. PARTEA I. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. este denumită în continuare „stivuitorist‖. Nr. 11 bis/8.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . 45. (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A.tipuri de stivuitoare . conform modelului din anexa 3. C şi D. 45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.

instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică .materiale. opritori . mod de fixare.organizarea exploatării.paracăzătoare . întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: .supape de siguranţă . Nr. uzură permisă. rol.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. reparaţia şi verificarea tehnică: .manevre permise şi interzise.întreţinerea. construcţie.întreruptor de securitate .cauzele avariilor şi accidentelor . cauzele deranjamentelor . descriere. autorizarea funcţionării.contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: . normative. 11 bis/8. încercări statice şi dinamice.supape de reglare a vitezei şi supape de blocare .limitatoare de sarcină .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.verificarea tehnică.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: . revizia şi repararea stivuitorului .limitatoare de viteză . PARTEA I. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.I. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . reglementări. mod de funcţionare. curăţitoare de şină .tipuri existente.limitatoare de sfârşit de cursă .tampoane. revizia.piese de reazem. verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: . cartea stivuitorului.

47. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. c) autorizaţia în vigoare. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. PARTEA I. e) adeverinţa de instruire teoretică. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. 2 ore/candidat. b) copia actului de identitate. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. . Nr. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 11 bis/8. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. d) adeverinţa de practică. conform programei analitice prezentate la art. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. este denumită în continuare ―liftier‖. conform modelului din anexa 2. conform modelului din anexa 7.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.I. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. 44 ore.

limitatorul de viteză . PARTEA I. cabină.contacte electrice de siguranţă . viteze . construcţie puţ. surse de curent folosite .dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) .siguranţe. mod de deservire. electromagneţi. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .clasificarea după destinaţie. 47 următoarea: . conform modelului din anexa 3.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.frâne cu electromagneţi sau servomotor .descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ.2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. cabluri. amplasare. panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . sistemele de comandă şi acţionare. troliu .I.limitatoare de sfârşit de cursă . glisiere. Nr. 11 bis/8.descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică.tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art. relee. acţionare. cameră troliu. (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.curent electric.broaşte cu blocaje electromecanice .protecţia prin legare electrică la pământ . contacte. automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: . uşi. (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

11 bis/8. . SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art.I. este denumită în continuare ―mecanic trolist‖.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare . Nr. 20 de ore. conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7.regim de lucru .analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: .întreţinerea. cartea ascensorului . normative.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: .verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină . 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.autorizarea funcţionării.cauzele avariilor şi accidentelor . reglementări.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore. revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale. (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist.modul de executare a comenzilor. PARTEA I. 49. conform programei analitice prezentate la art.

verificarea tehnică.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. construcţie. Nr.manevre permise şi interzise .I.2010 79 PT CR 8-2009 Art.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 . repararea .întreţinerea. autorizarea funcţionării . 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale.încercări statice şi dinamice . registrul de supraveghere a instalaţiei . modul de îmbinare. revizia. PARTEA I.cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea. metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . uzura permisă. revizia.organizarea exploatării. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . 11 bis/8.punerea în funcţiune .

conform modelului din anexa 2. normative. reglementări. 2 ore/candidat. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. 105 ore. b) copia actului de identitate. PARTEA I.I. 11 bis/8. e) adeverinţa de instruire teoretică. c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 7. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.cauzele avariilor şi accidentelor . 4 2 8 5 Practică 4 Art.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . . din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. Nr.

pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. . Nr. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. PARTEA I. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. efectuează către internă Art.I. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. conform modelului din anexa 6. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. conform modelului din anexa 3. 2. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. tabelul 1. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.

2.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Art. Nr. Art. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art.I. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. 57 Art. 58 . SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. c) programa analitică. PARTEA I. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. 56 se publică pe site-ul ISCIR. tabelul 1. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. conform actelor constitutive. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. Lista persoanelor juridice prevăzute la art. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională.

organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. Nr. zile. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. 2 2 2 2 Art. .2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. c) programa analitică. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia.I. PARTEA I. 61 Art. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. ore şi formatori. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. 11 bis/8. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. Art. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului. în scris. numărul cursanţilor. dezvoltată pe teme.

(1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. Art. 17 alin. Art. 66. . examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. PARTEA I. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. pe baza unui proces-verbal. (1) lit.2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale. 62 alin. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. (3). 2.I. 60 alin. 65 (1) Personalul prevăzut la art. (1) lit. 11 bis/8. 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. b). (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. 60 alin. tabelul 2. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. Nr. e). 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. conform modelului din anexa 8. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului.

. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art.. Art.. 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: .. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă.. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit. 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică.. conform modelului din anexa 6. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. 72. (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI.. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. 11 bis/8. respectiv art.. Art. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. Art. PARTEA I.. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. Nr. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop. Art. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 66-68. conform modelului din anexa 9.. Art. denumit în continuare ―legător de sarcină‖. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art. 74.I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.

la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. este următoarea: .86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. b) platforme ridicătoare deplasabile. furci. lanţurilor. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie. tipuri constructive. Art. PARTEA I. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. tipuri constructive Cabluri. benzi Definiţii. denumit în continuare ―manevrant‖. Nr. a mecanismelor de ridicat. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. 74 tabelul 2. 6 ore. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. normative. reglementări. 2.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. lanţuri. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat.I. platformă.

revizia. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. reglementări. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. urmat de . normative. Art.I. 11 bis/8. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. la cerere. 1 oră/candidat. în condiţiile legii. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. PARTEA I. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. 6 ore. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Nr. după expirarea termenului de suspendare. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie.

are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. Art. . în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. PARTEA I. Art. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. Art. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani. secţiunea a 3-a. 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. secţiunea a 3-a. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. Nr. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare.I. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. Art.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. 11 bis/8.

...... În atenţia . privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ...... Având în vedere cererea dumneavoastră nr….......................................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI........ CUI .......... PARTEA I..............................……/……….................../Fax………......... Prezentul aviz este valabil 4 ani...... pentru ocupaţia/calificarea ... înregistrare ..................... ........................................ vă comunicăm avizul nostru favorabil....... şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.................... semnătura şi ştampila) .......................................................................... Antetul ISCIR Către........ cod COR/cod Nomenclator Calificări .......... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ................. (Numele şi prenumele../.............................. conform legislaţiei în vigoare..................................2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr.................. Nr../…………...................................... Tel. Adresă ............. înregistrată la ISCIR cu nr .......I.....….... INSPECTOR DE STAT ŞEF....................... 11 bis/8.........

.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………...90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.………………....... 3) 2) 4) …....... 11 bis/8.... 5) ……........... sub supravegherea domnului(doamnei) ..... Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului............ totalizând ………………ore.. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.. 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului. În acest timp........ DIRECTOR (MANAGER)....... a efectuat practica la .. Numele şi prenumele supraveghetorului de practică......………..... ...…... Nr..... tip………………………. ………………………de la . Valabilă 12 luni de la data emiterii...... având codul numeric personal……………………………….……………..…...până la …………….. (Numele şi prenumele... domnul(doamna) ……………………………………...... dacă este 4) cazul.. Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă..…………… ……………….......... SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ...…………………..………………………... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.......) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului.. PARTEA I.I.......…….........…….. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de. angajat(ă) la ….......…………………………….

…………………… nr... (Numele şi prenumele... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele............. crt...Nr.. Proces-verbal nr.... cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare .. Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca ... semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională. …………din …………….....PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR ……………………………………...………… lei conform „Listei de tarife‖ ……...PARTEAI. pct……...2010 Rezultatul examinării Nr... Obs.... Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de …….... de către …………………… din localitatea ………………… str..11bis/8..... semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 .......... anexa ….I........ a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI. Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr.....

Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. Autorizaţia este personală . se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. cu modificările şi completările ulterioare.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. PARTEA I. în condiţiile Legii nr. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. 64/2008.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . 11 bis/8. Nr. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.I. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor.

........: ...... PARTEA I... . 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.. . ...... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei....... 11 bis/8.........I..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă.. . după caz... 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR............ 2) Se înscrie clasa şi grupa.2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria........ .. Anexă la autorizaţia nr..... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare..

...... crt. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI....I.... MEMBRII COMISIEI.. (Numele şi prenumele. PROCES-VERBAL nr……………….......din ……………. Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs.11bis/8.) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 ...94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………..PARTEAI. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.....Nr...... cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.. DIRECTOR (MANAGER).2010 Nr. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.......

Nr....CNP…………. adică un număr de ……… ore pregătire teoretică.........……………….... sector/judeţ ....... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR....…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia…………………………............. DIRECTOR (MANAGER)..2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr…….......……………............................... Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………...având ca studii de bază...I...…………………. semnătura şi ştampila) . Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………......………………………... (Numele şi prenumele.. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………..…………………BI/CI...MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de.. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele....... PARTEA I........din……………... 11 bis/8.

........PARTEAI.. crt......Nr................... : Nr.. hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele....I.96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI....2010 PROCES-VERBAL nr………………....... 64 . Clasă Grupă (serie...11bis/8.. Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr.... semnătura şi ştampila) …………………………………........ de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de...din …………….

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. ....……………….. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.... semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele..... PARTEA I... 11 bis/8. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………...2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr….…………….... născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………..…………………BI/CI.....CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul ………………………….......... Nr....I..….… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele.. sector/judeţ ......... semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de…………………….. ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant......

98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 460/2004. Partea I. PT C 1-2003. Anexa H. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României.5 şi Anexa H. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 456/2003 şi republicat în nr. 458/2004. 722/2005. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . 706/2004. Partea I. nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 210/2003. Partea I. 333/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 365/2004. se abrogă: Anexa B: pct. instalarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 363/2004. Partea I. 674/2002. PT A 1-2002. nr. Partea I. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa F: pct. 914/2003 şi republicat în nr. PT C 2-2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. F 4. 914 bis/2003. modificarea nr. Partea I. nr. PARTEA I. Partea I. 86/2003. 11 bis/8. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. Anexa F1 şi Anexa I. 717/2004 şi modificarea nr. nr. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 706/2004. publicată în Monitorul Oficial al României.6. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. se abrogă: Anexa G. B 2. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. pct. construirea. 161 bis/2003 cu modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. B 7. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. B 3. se abrogă: Capitolul 6. 75/2004 şi republicat în nr. se abrogă: Pct. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 459/2004. 366/2003. B 6. PT A 3-2003. nr. Partea I. 456/2004. Anexa C. 397/2002. Anexa E. instalarea. B 1. 161/2003 şi republicat în nr. nr. Partea I. nr. exploatarea. PT C 3-2003. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 245/2003. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României.5. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. nr. Anexa F. 708/2004. pct. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. 304/2003. 6. cu modificarea nr. Partea I. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . 449/2005. F 1. pct. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. publicat în Monitorul Oficial al României. 456 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 Anexa nr. omologarea. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Nr. Partea I.I. publicat în Monitorul Oficial al României. pct.

465/2004. Anexa E.3. 11. nr.3. Partea I. Anexa K. 7.3. Partea I. 8.6. 340/2005.2. pct. Partea I.2. 13. verificarea. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa F. nr. Anexa C.6. nr. Partea I. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa K. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct. pct. 464/2004. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F. Anexa M. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea. Anexa N. Anexa H. Anexa J. PT C 7-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct.3. E 1. 929 bis/2003. .6. Nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 11.7. Anexa O. Anexa I. 11.2.1. se abrogă: Capitolul 11: pct. 902 bis/2003 cu modificarea nr. pct.3. 13.3. 13.1. 13. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea. publicat în Monitorul Oficial al României. 461/2004. instalarea. Anexa G. 466/2004. pct. Anexa N. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. 705/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. repararea. Anexa D: pct.pct.5. 13. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea. D 1. publicat în Monitorul Oficial al României. 933/2003 şi republicat în nr. 11 bis/8.2.Capitolul 8: pct. Anexa J. 305/2003. Anexa K.8. 307/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. 11.1. Partea I. 708/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. exploatarea.I. nr. pct.4. se abrogă: Capitolul 4. nr.2.2. 11. pct. se abrogă: Capitolul 4. 13. 705/2004. 309/2003. pct. 11. E 1.1. nr. nr.6. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.5.3. 730/2004 şi modificarea nr. 13. 8. 11.1. Anexa H. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. D 1. nr.3. 8. Partea I. pct. 717/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 8. Anexa N.4. Anexa N. 8. pct.2. pct. 929 bis/2003 cu modificarea nr. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. repararea.5. 929/2003 şi republicat în nr. pct. pct. 11. se abrogă: . pct. 933 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 13. pct. 11. Partea I.3. Anexa L. nr.1. 705/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. D 3.6. se abrogă: . Anexa N.7. pct. 13.3.2. 13. pct.4. pct. pct.1.2. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. asamblarea.1. 902/2003 şi republicat în nr.2. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. nr. 306/2003. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr.2. Partea I. 593/2005. Partea I. 11. pct. PT C 5-2003. nr.5. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 13. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.1. nr. Anexa M. pct. nr. PT C 6-2003. Partea I.2. 910/2003 şi republicat în nr. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa G.5. 467/2004. Partea I. pct. Partea I. pct.5. 8. publicat în Monitorul Oficial al României. PT C 8-2003. instalarea.4.5. Anexa I. pct.9. PARTEA I.7.1. Anexa J. 11.1. Partea I. 11.1. PT C 4/1-2003.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2. pct.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr.1. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa E.2.5. pct. Anexa O. Partea I.2. Anexa F. Anexa M. Anexa E: pct. publicată în Monitorul Oficial al României. pct. 11.1. 308/2003.6. Anexa G. 11.1. 462/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea. 13. pct. Capitolul 13: pct. 905/2003 şi republicat în nr. 11.1. Partea I.1.2.1. Anexa L. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2. Anexa C. 905 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa J.

punerea în funcţiune. Anexa N. 75/2004 şi republicat în nr. C 4.I. D 5. C 2. pct.6. Partea I. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. PT R 1-2003.2. pct. Anexa N.5.2.6. Anexa C. pct. nr. C 8.2. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. exploatarea. Partea I. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. Anexa E. C 6. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 921/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 713/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne. Partea I.3. 323/2003 şi republicat în nr. Anexa I. 11. 11 bis/8. Anexa O. pct. Anexa O. B. publicat în Monitorul Oficial al României. 121/2003. Anexa K. 11.2. 97 bis/2004 cu modificarea nr.6.3.4. Partea I. 11. nr. B.4.8. pct.3. publicat în Monitorul Oficial al României.2. B 8. nr. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. nr. 917/2003 şi republicat în nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. B. C 9. Anexa M. C 5.1. PT C 11-2003.2. 11. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. pct. nr. 11. C 7.9. pct. Anexa K. Partea I. nr. B 1. Partea I. 471/2004. Partea I. nr. Anexa I. pct.3. pct. 11. Partea I. pct. Anexa C.3.1. 472/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct. PARTEA I. B. Anexa J. nr. instalarea. nr.3. nr. 11. 75 bis/2004 cu modificarea nr. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa E. montarea. B 2. 310/2003.3. pct. Partea I. nr.1. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. . 144/2003. 142/2003.2. Partea I. Anexa M. Nr. Anexa L. 323 bis/2003 cu modificarea nr. pct. 11. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. Anexa L. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. nr. 336/2003. exploatarea. Partea I. B 6.1. 11. PT R 2-2003. pct. pct. Partea I. D 1. punerea în funcţiune. pct. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. 708/2004.1. pct. utilizarea. se abrogă: Anexa B: pct. pct. B9. Anexa D: pct. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 11. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 10.5.1. 730/2004. se abrogă: Anexa B: pct. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B. 11. pct. 317/2003 şi republicat în nr. Anexa I. 468/2004. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 364/2004. nr. 708/2004. Anexa G. 917 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 311/2003. pct. nr. Partea I. C 3. nr. nr.6. PT C 12-2003. pct.5. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 11. pct. 337/2003. 11.5. pct. 921 bis/2003 cu modificarea nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3. pct. se abrogă: Capitolul 11: pct. 469/2004. 11. 11. Anexa F.5. PT C 10/1-2003. pct. instalarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B 10. Partea I. pct.3.2010 PT C 9-2003. pct.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2. Anexa J. pct. pct. D 4.1. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Anexa H. pct. Anexa E. nr. 11. 429/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. utilizarea. Partea I. pct. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 97/2004 şi republicat în nr. Partea I. se abrogă: Anexa C: pct. 11. 705/2004. construirea.

ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 713/2004. nr. pct. Partea I. Partea I. B. Anexa H. se abrogă: Anexa B: pct. Anexa G. nr. Anexa L. se abrogă: Anexa B: pct.1. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 331/2003 şi republicat în nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa L.9. pct. B. B. Partea I.1. PT R 4-2003. Anexa L. 634/2003 şi modificarea nr. 713/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. nr. 108/2003. 577/2002.9.2. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. pct.1.8. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. PT R 6-2002. publicat în Monitorul Oficial al României.1. Partea I. Anexa L. B. . pct.3. Anexa E. B. Anexa E. utilizarea. pct. 11 bis/8. B. B. punerea în funcţiune. Partea I. B. pct. 430/2004. 713/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa L. B. B.I. 640/2003 şi modificarea nr. nr. Anexa H. pct. utilizarea. Partea I. nr. pct. punerea în funcţiune. Partea I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 697/2004 şi modificarea nr. pct.2. nr. B.8. pct. 146/2003. Partea I. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B. Anexa G. utilizarea. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 148/2003. pct. B. 433/2004. publicat în Monitorul Oficial al României.8.2.5. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 338/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. B. B. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului .Anexa G. 488/2004. exploatarea. B. Partea I. nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. pct. pct. 342/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Anexa C. B. Partea I.3.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. B.5.3. nr. Nr. PT R 3-2003. pct. pct. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.8. 432/2004.3. Partea I. nr. pct. pct. Anexa C. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa C. nr. punerea în funcţiune. Anexa H. Partea I. B. 122/2003. se abrogă: Anexa B: pct. PT R 7-2003. B. 431/2004. 132/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. 274/2003 şi republicat în nr. punerea în funcţiune. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.9. pct. 85/2003. B. 713/2004. nr. Anexa H.3. Partea I. 530/2006.8. B. B. 147/2003 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 147/2003. se abrogă: Anexa B: pct.2.2010 101 nr.5. 910/2002 cu modificarea nr. PT R 5-2003. 317 bis/2003 cu Modificarea nr.7. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. se abrogă: Anexa B: pct. Anexa C. nr. pct.2. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. PARTEA I. 265/2006. Anexa E. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.7. Partea I. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa C. B. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.10. Anexa E. 331 bis/2003 cu modificarea nr. B. pct. Anexa H.

125/2003. Anexa O. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 634/2003 şi modificarea nr. 127/2003. Partea I. Anexa S. Partea I. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 126/2003. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. 489/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 109/2003. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa R. PT R 11-2003. Anexa S. revizia. 123/2003. construirea. Anexa R. 182/2003 şi republicat în nr. întreţinerea. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. 99/2003. se abrogă: Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa R. 177 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. nr. nr. Anexa T. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. nr. Anexa T. 634/2003 şi modificarea nr. 101/2003. 183/2003 şi republicat în nr. se abrogă: Anexa B. Partea I. 233/2003 şi republicat în nr. Partea I. Anexa T. Anexa O. Anexa R. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 177/2003 şi republicat în nr. Anexa O. 490/2004. nr. 124/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 128/2003. se abrogă: Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 492/2004. Anexa O. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa T. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 287/2003 şi republicat în nr. nr. 708/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa T. Anexa U. Partea I. 708/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 12-2003. PT R 8-2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 100/2003. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Nr. 639/2003 şi modificarea nr. 11 bis/8. Partea I.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 economiei şi comerţului nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 182 bis/2003 cu modificarea nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B. 721/2004. Anexa G. Anexa S. Anexa U. Anexa S. Partea I. montarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa S. Partea I. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. nr. Anexa G. 697/2004. Anexa U. Anexa G. 2 la . nr. Anexa U. nr. Partea I. Partea I. Partea I. 102/2003. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. Partea I. Partea I. 640/2003 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 493/2004. 709/2004. nr. 491/2004. Anexa G. Anexa R. nr. repararea. PT R 10-2003. PT R 9-2003. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.I. se abrogă: Anexa B. nr. Anexa O. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 639/2003 şi modificarea nr.

revizia. Partea I. benzilor.5.7. 367/2004. construirea. lanţ urilor. Anexa I. Partea I. Anexa D. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 358/2004. 11 bis/8. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.2. funiilor.1. 129/2003. nr. 130/2003.3.3.6. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 357/2004.I. pct.2. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Anexa O. A. 495/2004. A. A. pct. 105/2003. pct. 708/2004. pct. Anexa E. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa I. Partea I. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 245/2003 şi republicat în nr. A. nr. publicat în Monitorul Oficial al României.3.7. 554/2004 şi modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor.3. 368/2004. 708/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.6. Partea I. Anexa B. Anexa F. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa B. Partea I. Partea I. 103/2003. Nr. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3.6. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. A. nr. nr.5. montarea. Anexa B. Partea I. repararea. nr. 496/2004. A. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. A.6. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. Anexa R.1.2. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 255/2003 şi republicat în nr.2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 640/2003 şi modificarea nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa A5. montarea. A. 643/2002. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 16-2003. A. Anexa A3. Anexa D. se abrogă: Anexa B. nr. se abrogă: Anexa A. PARTEA I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. nr. pct. nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 498/2004. Anexa P. montarea. Partea I. Anexa A2. se abrogă: Anexa A: pct. 554/2004 cu modificarea nr. 263/2003 şi republicat în nr. 366/2004.2. Anexa G. PT R 14-2002. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. PT R 13-2003. A. Partea I. Anexa F. Partea I. întreţinerea. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. A. 106/2003. pct.1. A. publicat în Monitorul Oficial al României.3. nr. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa A: pct. 494/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr.1. construirea. Anexa E. construirea. Partea I. Anexa Q. nr.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa A4. nr. A. publicat în Monitorul Oficial al României. 721/2004.2. Anexa G. Partea I. Anexa E. Partea I. 245 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa F. publicat în Monitorul Oficial al . pct. Anexa A1. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 639/2003 şi modificarea nr. 20/2003 cu modificarea nr. Anexa G. 497/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. A. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 263 bis/2003 Modificarea nr. pct.1. pct. 554/2004 şi modificarea nr. PT R 15-2003. Anexa C. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 255 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa D.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 102/2003. Partea I. 128/2003. Anexa M. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. Anexa V. 708/2004. repararea. . se abrogă: Anexa I. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 127/2003. 255/2003 şi republicat în nr. Anexa K. nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. Anexa N. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 493/2004.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 366/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 182/2003 şi republicat în nr. Anexa M. 708/2004. 554/2004 şi modificarea nr. nr. repararea. nr. Partea I. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. PT R 15-2003. 101/2003. Partea I. Partea I. Partea I. Anexa M. 497/2004. Anexa T. se abrogă: Anexa R. 708/2004. modificarea nr. Partea I.I. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PARTEA I. nr. Anexa K. Partea I. nr. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. revizia. Partea I. nr. Anexa K. nr. nr. Anexa J. 554/2004 şi modificarea nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 103/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. construirea. 639/2003. Partea I. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 106/2003. 368/2004. nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. întreţinerea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 494/2004. construirea. Anexa S. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 639/2003. montarea. 263/2003 şi republicat în nr. PT R 12-2003. 233/2003 şi republicat în nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa I. 639/2003 şi modificarea nr. nr. Anexa T. nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. 130/2003. construirea. 182 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa L. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 721/2004. Anexa L. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 245/2003 şi republicat în nr. întreţinerea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. se abrogă: Anexa I. 263 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Partea I. Anexa L. Anexa N. Anexa X. 357/2004. 11 bis/8. Nr. 105/2003. nr. PT R 11-2003. construirea. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 13-2003. Partea I. Partea I. 495/2004. nr. montarea. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. nr. modificarea nr. revizia. nr. Anexa U. PT R 16-2003. Anexa J. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. se abrogă: Anexa R. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 255 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. 129/2003. nr.2010 României. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.

2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Capitolul 13. modificarea nr. 11 bis/8. 498/2004. Partea I. nr. Partea I.2010 109 640/2003. se abrogă integral. 499/2004. Partea I. 359/2004. nr. se abrogă: Anexa I. construirea. 554/2004 şi modificarea nr. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 104/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. Partea I. nr. montarea. 360/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. Partea I. 626/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 19-2002. se abrogă: Anexa R. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. Partea I. nr. 162/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 358/2004. Anexa K.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 554/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa M. 251/2003 şi republicat în nr. Anexa M. Anexa J. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 4/2006. nr. 500/2004. nr. nr. 695/2004. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. nr. Nr. PT R 18-2003. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. Anexa S. nr. 52/2006. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 720/2004 şi modificarea nr. nr. modificarea nr. 267/2003 şi republicat în nr. nr. Partea I. construirea. 501/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 695/2004. Anexa T. nr. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. nr. Partea I. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa N. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. NT 1-2002. Partea I. 361/2004. 107/2003. PT R 17-2003. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 455/2003.I. Anexa U. montarea. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. 98/2003. 695/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. . Partea I. nr.

.

.

65. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.ro.47.15. 021.30. .23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României.33 și 021.A. 11 bis/8. Str. 1. sectorul 1.2010 conține 112 pagini. RO427282.36 și 021.A. Partea I.51.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. fax 021.I. 021.47. București. parter.A.411. Panduri nr.. București. e-mail: marketing@ramo.410.monitoruloficial.51.410. bloc P33. nr. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.77.318. Parcului nr.410. șos. fax 021. Prețul: 22.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.F.318. Tiparul: „Monitorul Oficial” R.58.I.29/150. tel. sectorul 5. internet: www. C.

:947./090747g7 .x0 .

 414947.. 9.90 ./:5.-84. .8.43:: 50397: ...10.45.39: /05:30 .0 .9 84.45.70.70.9:: .9::/0/0399. .x0 :72g94.3:...: .9::/0.0791..:947.9. .07070.50397:0-07.700/4.70. / . :3: /:5.4472g720. $# 029039g .:20390 .0 50397: 0-07.

70..1.5..79 0 /0.7.x.2::/01472.5747.9.9:../0.7057410843.g8.g010.:/03897:705074/.79.431472. 50 57457.073x0/05.:.3/ 507/070.70.. . 7g85:3/070 57.:92:89.

:947. .x0 ./090747.70.

.-:7 /0 4.70.5g 107-390 .L3.70 14.89:: 80 1.70.: 9.7047 3/0503/0390 ..g..-:7 /0 .43::  $#029039g0-070.:  50784.9 :3 .203: /0 ..:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57.300 1./g ..0/0747 5708.70.: ..4393:..8.... 8:57.g/:5.89  :947./05:3070..3 50 ..x43.70 .9g/0.9:L3907203/0 /00/0.431472 570. 0.3047/0.70 ..14.g94.70.8. /4.30 /0 .0 50.8g 5708:30 . 14.3/1472. 947 79  !0784.:78 /0 50710. 14.:947.g.5g .  8.  L3 1:3..g970$#50397:/0807.3.x0 /0 95: /0 ..0 0890/03:29gL3.1.80 /0 . .0 .:947..-84./29 .89 .43424.7047 0.0 90  $0 ..30 /0 .75x47 903.57410843.70L/0807.

2047 ..3.70 47.9 .0/3570039..5708.g .9.75x0903.850.431472 5747.3.

  % #& #  !#% 7 -8.

203: /0 ...  50784.: .89 8.1.89 ..   !%#   $0 .:78 /0 . 14..:947.0 ..70 /0 14. 0.70 .70 .-84.70./29 .x43.9 :3 .300 1.8.: :3 .:78 /0 50710.

-0: 7:5.8.:947.:947.L3.70 .5708. /0807.850.-0:  %.08.30 /0 .9.75x0 903.0/3570039.8.8. 47.. 8:39 .5g 107-390 8:57.9.3.4314725747..00.75x0903.-:7 .0  4.70  0-9:  9./0 %5:.2047...3 /397 47:5g/0..x 50397: 95: /0 .70570.431472 570. 8:57.30 /0 .. 9 .x43.70 0..89 .g  79  4.0/0747 5708..70 14.3..3:: .g 4507.9.g:9gL39.70 3/0503/0390 ....g94..:947. L3 1:3..43424. 9 .

..8.:.

703:80L3.90...      %4.../70.g 9.300.

^..9. 70850..

5g107-390       .   L37:500 .30/0...30/0.-:7   9.

3.:8.     50890...

 50890 9.

g50397:.:78:/050710..70.     .x43.30/0.2.-:7    79 !747.3.9..

89..70.907.9..5.04795:7/0...900307.3047 95:7/0L2-3g7     .0472..907..573.81.30               .g             90344..850.x.70..7070..8.0 34x:3/08570.g/:7g .0144890L3. 4x:30307.43897:.-:7 /0..70 14..0  570/.0 .30/0.. 0890 :72g94.70    %0470  !7.2..3047 /08.5g107-390 /.-:7: 5745709gx08.  :2g7:47047/0  %02...

  % #& #  !#% 7 -8.

50       54.90/02g8:7.70.70/3.70..3/-.81.50/0.L31:3...-:7 /0.7/070.2.209../03x.5g .9..1:3.42-:89-47 4854/g7.70.:.x43g7.3xg .:942.7/070 14.        !%#      :2g7:47047/0    %02.../0.9.90.30    .x.x:30 1:3.     .054.08:/0.43/x/0..7.x50397:5705.x50397:0.-:7L397 4389.2039....3.g/08:8x3070 L3/70....10x00/0L3..72g9:7 /8549....2039.g70 .70      %0470  !7.x/0.g   !g7x0573.90 ..L3925:1:3.g 389.x43.3:: 8:57.43/:....3047       2g8:7570g994...:7 .42-:89-47 574.3047                               42-:89- .390/05:3070.70 .0....70 8:57.3047          389.x.x43g7 45770.:/09:7g                  ..:.9g7 0.5g .43897:...70 8:57..3::/31:3.3/97.70.x/0.7.0.  570/.5.0070.x0/0..70.3        34x:357.5. 4.x:30 5:3070.9. /0549.70.7/070.9072.3047/0.g70..70..43974 .5g107-390     34x:357..L31:3.03:  389.572.42-:89- 389.547.0/08:7...70..70L3.9.x:30 47.70..70..3x.:..9.10x00/0L3.42-:89-47           #02:..7g :73.70 . 5745709gx0.

 % #& #  !#% 7 -8.

:947L3.70 7.389..4342.50397:.9.9          ..3:: ..:942...3:: 70.:942...:942.:7gx.x/0.3047 507/07/0.x0.:747..x0 889020/08023.70..3:: .00203900.747 :7gx.2039 3/.9..03x.70.30 .g41.g          g8:7/0572..78.g.70.43974:054...903..     !%#     :2g7:47047/0   %02.9050397:/23:.0.88902047.7.7..... 023. ....3/.70.... 705.70....4342.70.39074..389.70.039.70.7..05x0903.0 1:3..70.071...071.g              3907.x0/0.7g 09074..90/057490.x43.70.7g...43/x/070.g  54.300 2g8:750397:0.7.389. 70.70    %0470  !7.9.g..747 889020.g41.903.9g70.  570/.../0.L3702..g/:7gL31:3.7/070 .70570.x43.7.70.g .

.x:3   470  470  #0.:34 93x047 470.59:./039     08.x0 7002039g7 3472.790.....L38: 7.x0  !.g !.9.904709.0 3897:..70.g '071.790.57.9.

 9 ..:947.g4507.75x0903. /0 .L3 1:3.g970 4507..23. /0x3g947::.30/0..: 708903xg 00.431472570.3:.9  79  4.08.g 3: 30.30 /3 .-:7/3.0/07475708.70 /0807.0   4.9.70..08.8..x .x43.00.0 9.97...3//. .9047.9047. 9. 970-:0 3897:x 0.. ..8:3914.70 $# .70/0807. . 9... 8:57.947: #$'% .089g ..

947:: L3..43/x0570.g:90.79  .:9.

   % #& #  !#% 7 -8.

x43.9..   !%#  79 !747.2.:78:/050710.3.70.g50397:.

42-:89- 389.50         . 5745709gx0.43/:.3/97..70 4.50/0..70/3. /0549.x50397:5705.2.70.547.70    %0470 !7.8..3047 95:7/0L2-3g7    ..70.70..2039.70..43897:..-:7L397 4389....7070.5g .9.70.2.81.81...43974 .7/070.42-:89-47 574.7... .5g .x/0.....90/02g8:7.x.3x.30 . %02.3047 /08.0 34x:3/08570.89.70 8:57..0144890L3.g 389..10x00/0L3.42-:89-47       #02:.0 ....0       90344..:.3xg .x/0.g  4x:30307.30         !g7x0573..x0/0.9.70 14.3 34x:357..  :2g7:47047/0 570/./0.42-:89-47 4854/g7.x.9.-:7 34x:357.70.0/08:7.0..5.04795:7/0. 0890 :72g94.900307.573.43/x/0...907.9.2039.3/-.0..1:3.5.0472...5.30/0..70.g/:7g .3047/0..x43g7..:942.90 .-:7: 5745709gx08..7..70 ..g70 .7/070 14.850..3047                   42-:89- ...08:/0.-:7 /.3047 389.907.90.9072.7/070.70.72g9:7 /8549..

 % #& #  !#% 7 -8.

.00203900.9050397:/23:.70.572.3:: .39074.3:: ..x0/0.7.x:30 1:3.:942.9. 705.     !%#     :2g7:47047/0 %02.300 2g8:750397:0.70..88902047.x0 889020/08023. 023.039...70570.70.903..70....:942.70L3. .7.390/05:3070.7...3:: 70.7g 09074.g             3907..9.3::/31:3.389..7g             $89020/0.3:: 8:57..30 .L3925:1:3..g .x0/0.g41.g41..:942..7.L31:3.3047 2g8:7570g994.78.x:30 47.03x..g  54....:947L3..70..70./03x.3..:7gx..7/070 ...70    %0470  !7.43/x/070...7g.30     .054./0..:747..70..90/057490..g          g8:7/0572.x:30 5:3070..70.70.70.L31:3....    570/.70..9.9.9g7 0.....70..747 :7gx.70.g.. 70.389..071.x0.071.05x0903.x43.x43g7 45770.747 889020..7.0070..903..389..

790.70...x:3   #0.57.:34 93x047 470.904709.790.g 470 470 '071.L38: 7.../039     08..x0 7002039g7 3472.59:..9.9.g !.x0  !.0 3897:.

...30/0. 8:57.8g5708:30 . 8:39 14.9..8.70./g .0/0747 5708.75x0903.3//..0 . 9 .g 4507.00. 9 .70 /0807.-:7/04...30/0.9  79   4..5g..431472570..08. L3 1:3.x43.

   % #& #  !#% 7 -8.

.70..79 .9g.9.:78: /0 50710.:78:/0.1..x43.3.g50397:.g 50397: .3.   !%#  !747. .89 0890570039.2.9.7 5747.70/0 14.2..

:942.3047 389.70.70 /0 14.2...70.3xg .90/02g8:7.x/0.3..:..7.70. 570/.9g.0.g70 .0 34x:3/08570.0 ..1:3..x50397:0.9.573.9072.42-:89-47 4854/g7..7..3047 /08..70. /0549..42-:89-47       ...1.. .g/08:8x3070 L3/70.0144890L3.81..  :2g7:47047/0 %02..9.10x00/0L3.72g9:7 /8549.79   79 !747.3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.g/:7g ..-:7: 5745709gx08.43974 .42-:89-47 574..0/08:7..547...90 ..x43g7.43897:.70 .0472.70.900307. 5745709gx0..70 .2.89 0890:72g94..9.x.g70.209.70.70 8:57.04795:7/0.30 /.81.:.g.:7 ./0.30          !g7x0573.70 14.70.  0890 570039.:.x.70.43/:.5.5g .x..x/0.42-:89- 389.g 389. 4.5..2039.907.:78::/0.8.7070.x50397:5705..907...10x00/0L3.7/070 14.03: 389..08:/0..850....g  4x:30307.70   %0470 !7.89 .3047                       42-:89- ..7/070.0..70 8:57..5.7/070.43897:...0       90344.

 % #& #  !#% 7 -8.

572.0 1:3.70570...9.3047 507/07/0.7.70 7.g 470 ..3.g ..0 3897:..2039 3/.x43..x0/0.70.70.9g70..7.g           08.05x0903.3047 34x:357.70..g.x0  !...:7gx.9.g  #02:.x:30 5:3070..790...03x...2.2039.:942./03x.4342.g/:7gL31:3..-:7L397 4389.747 :7gx.x43..300 2g8:750397:0.071...x43.59:.389.78.3::/31:3....70.7/070 .3:: .70.70.x0.3x.....x:3    #0.389.39074.0070.     !%#     :2g7:47047/0  %02.3:: 70.390/05:3070.  570/.7.7g.9. .L31:3.70.L31:3...x0/0.70.70..L3925:1:3.3047 2g8:7570g994.9.389.7.43/x/0.50397:.70    %0470  !7.90.9.747 889020.70.3 34x:3/0857097..:942..7...70/3.x43g7 45770.g41.x0 7002039g7 3472.....70.9....88902047.7g :73..50         54.5g .3:: 8:57...3/-.3:: .054. 705.00203900.0..904709...:/09:7g             54.30 .70.g....903.43/x/070.70L3.x0/0.9050397:/23:. 70.9.43974:054..9g7 0.:747.9          ..L3702. 023.4342.90/057490.071..x:30 47.x:30 1:3..7g 09074.70.x0 889020/08023.30 ..903.50/0.g              3907..3/...g41...:942.039.70...

  % #& #  !#% 7 -8.

57.g !%#  470 470.790..9.       !.

70..2.g50397:.70.x43.3//.:78:/050710.3.:34 93x047 79 !747.9 '071..L38: 7.9...

3xg           #02:.70.89..x.7/070 389.2.900307.0144890.70.90 .-:7:/04.7. 34x:357..9.43897:.9..:942...-:7/04.81.:.0/08:7.2039..9.3047 95:7/0L2-3g7  .g70.g 4x:30307. 0890 :72g94.x50397:70.g/:7g .0 34x:3/0.70.  :2g7:47047/0 570/.97.x .50     .. 389...90/02g8:7..8.8g5708:30570..9.0 389.42-:89-:9.425430390 ....0472...5.3/389.573.30/0L3.7070.70.0/0.5.43974 ...72g9:7 /8549..702::..5.43/:.70   %0470 !7./g /.2.x0 ..x/0. %02.43897:.5g..30/0.x/057490...04795:7.2..8g5708:30 ..907..70 .907./g .3/97.43/x57.3047 /08..3000.70 .0 5g7x.5g ..70.30/0 ..70 14.850.:2 5745709gx047     90344.70 .

 % #& #  !#% 7 -8.

.L3 1:3.70.7.70       %0470 !7.70 70:.9g 45770..7.2.43..L3  1:3.94...7.9.300                    2g8:750397:0.g97014.03x.9...:942.       !%#         :2g7:47047/0   %02.389.3::             g8:7/0572.x0.050397: .70.x:30 054.x0          889020/08023.70.x43.0794.::/0..:942.43807.x0/05.    570/.70570.389....9050397:/23:.90/057490.70.  ..0070.:942.94..03x.0/070.78.....573/070 8:57.g . .         570g970.:947L3.304750397:5:3070. 8:57..70 243947..89  8:57.9g 889020/057490.7080...70.7.304797.5074/.9..:942.70 .209747/01:3./0.3047/0.30     .0070       ..70    5747..70..00203900..70.7..70        .7g94.x:30 5:3070...7/070 .3:: .9.7..70  #0.:942.70..88902047..g   3907.70.9.3047/0   .70 ..5g.x0/0...70..9g. 705.x0 889020/08023..70 0020390/000...5..70.-:7/04.g..3039g/0.389.747  889020.7.903.2097 95:.g    54./gL31:3.43897:.:942..9./:...9.    889020/0.5072..8g5708:30 .70..94. 023..:x0 -:.70  L370897.x0/0.071.039..    ..0070.43807.

x0     !.9.904709./039         08.g !..L38: 7..70.0 3897:..790.57.9.g  470  470     '071...:34 93x047 470.59:.x:3        #0.x0 7002039g7 3472..790.

.43/:80/0. L3 1:3.g7471:3...08. 8:39 14.90 .947 ... 9 .-:7 ....x43. 9 .9..:...9   79  4.3//.9....3/.g 4507.70.x43. 8:57.70 /0807.300/0.00.5g107-390.8.:3907.300/0.9g/0:388902/0.431472 ..700890L3949..42.30.9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

3.0/07475708..2.:947.70.x50397:95:/0.   !%#  570..70570.-0:  79 !747.:947.3 /397 47:5g/0.8.0 4.g50397:.:78:/050710.75x0903.x43.9. 9...8:39.g:9gL39.

g 4x:30307.70 8:57.x50397:0.x50397:5705.g/08:8x3070 L3/70. /0549.43/:.. 5745709gx0.0 .70 14.573. 8:57.-:7: 5745709gx08.30/0...04795:7/0.7...2./0.:.94.0.10x00/0L3..9..70. 4.42-:89-47 4854/g7.72g9:7 /8549.10x00/0L3..2039.7070..850.30         !g7x.9072.43974 .-:7 /0.3047 389..3047 .5.5..3047 .3047 /08.08                        42-:89- .209..70.70.900307..547. 0890 :72g94...x/0.x.70/0574. .70   %0470 !7..8.0  34x:3/08570.g70 ..425430390573...907.  :2g7:47047/0 %02..:.43897:.g 389...42-:89-47 574....08:/0.03: 389..x.81.70 .70 .90 .42-:89-47        .:7 .0.0 95:7/0L2-3g7       90344.0/08:7.0472..7.x/0.0144890.907.7/070.70.7/070.9.70.5g107-390 /.89.5.x43g7..43897:70...81.90/02g8:7.70.3xg .7/070 14.:.42-:89- 389.1:3.70.70.70..g/:7g . 570/..g70.:942.5g .:.....

 % #& #  !#% 7 -8.

:7039g...9.9050397:/23:.70..50397:.-:7L397 4389.88902047.071.7/070 .747 889020.300 2g8:750397:0.3047 2g8:7570g994.90/057490.g . 023.903.g/:7gL31:3.../03x.5g .00203900..g.x0/0.70          34x:3/097.39074.7g :73.9.2039 3/.9.9g7 0..0.9.903.70.50        54.x0/0.L31:3.5g107-390    -.x:30 47...70.2...x:30 5:3070.:7039g 705.9.78.70.3:: ...:942.g ..g.70.70 7.70L3.7....:/09:7g              54.:942.x43.L31:3..7.4342.039.7.70.9.70 :7gx..0390710x047               3907.x0 889020/08023.   570/.70..70     %0470  !7.3/.70.70.g    #02:....50/0...3x.05x0.390/05:3070..x0.4342..3....3047 507/07/0.70./0.054.L3702..70.0070..g           g8:7/0572.7..43/x/070.7g 09074.:747/0.L3925:1:3.x43..43974:054..x:30 1:3.70.903.7.9g70.x43g7 45770.7g.      !%#      :2g7:47047/0  %02.389..071...3:: 70.:942. 8:57..43/x/0..7.9          .3:: . ..30  .2039.x0/0.x43.389.3047/0.....0 1:3...:947L3...389.70570./31:3..30 .-:7 /0.g.572....03x.90.903...70.70.70. 70.:7gx.

x:3   .0 3897:..x0 7002039g7 3472../039     08..9.

  % #& #  !#% 7 -8.

790.59:.904709.57..       #0.x0  !.g !%#  470  470 470.g !.790.9..

.x 50397: 4 . .0/0747.3//. /0807.08./7:. .9 /0 .14.8g 7:5g .0/0747 5700390 5708.700890.-0::/0 2.:947.431472 9.30 /3 .9/0.9: 95 /0 .:947..00.431472 570.9. :3: 95 /0 .3:29g .70..7g093/070.431472570..0 L3 :72.. 48 1g7g.3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70...9./0232/0470 47.79 .850.L38: 7....00..70. /0807.3 80 1.. 57.80 7:5050397:.x0.947:#$'% .3 ....0 549 /0807.90 .:34 93x047 79  4.3.89:: L3.130.. 9 ./0x3g947::.070.g9704507...75x 903.1.9 '071.70.:947.80 7:50 . :3: 3897:. .904709.

9 .:947.. /0807.g970 4507.x0 L3 .70 0890 . /0 232 /0 470 47.3 L3 . . /0x3g947::.070.3 50397: .1.70.80 L3 89:.:9.9.0 L3 :72./7: . 57. 14.. 904709.3.947:: L3.947: #$'% .9.70 3: 8:39 89..9 /0 ... .-90 7:50 80 1.g:90.00...89:: /0 . :3: 3897:. /0807. :3: 95 /0 . 850.9: 95 /0 .70.....43/x0570..3   %70.

3.947: #$'% .g:90 .g . :3: 0.203 47.g970 4507.: 8:8x3070.947:: L3 .3   3897:70. 80 13.0.9 /0 . .:9.43/x0 570. /0x3g947::.

9.23.. .0 #0:9.0 /0573/074757.08 .gL397 :3574.43147224/0::/3. .947:#$'% .07-.70L394.23g780.947:: 50397: .4380230./0 0.071..30.29/0.9000.70.:34 93x047 57410843.  .g9704507.:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

0 573 093/070.89::/0.:/0 . 80 1. L3./7:..8g ..:947.70.:947. .x0 3 .14.089 8.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57...9 /0 /0x3g947:.1.80 8.2 850. . :3 5747.9. 4 .070. .00.g/0 232  /0 470 47..   !%#  %70.79.45 14. /0 3897:70 904709.50 ..3.9...89: 970-:0 8g 5.9.47:5g/0.

0/070.3:: 8g 8:8x3g 8g 57424..203:L3.3.093/07.000.947: .g/0570g9700890L394.:947.2.:9.x0  !747...9.29g/0/0x3g947.

/0093/070.g9704507.43147224/0::/3.2:3.g 57.:947.x. .599:/3/020/.9../057.9.70.43147224/0::/3.. 0 .30.70./0x3g947::.:203x:30.:5./0.x0/0 .:947. 5950397:57089.700   .0./0.4.39:/05:30.L3./03897:70904709.:947.708g70:907:5.:947. .:9.g .947:#$'%./0.073x..5.:0-07./0.3..x0 84.073x0/03897:70904709..9:.g / . .g/0  !0397:.073x.90 ..5.9.45./0.. 1 1 . .8.g.0/070.79..203:L3.30.g .4.70../0..07070.9::/0/0399.947  3897:708013.x0 .093/07. $#:72g94.70 /3.0.

 .3/ $5.:947.3/1472.47/:: 57.203::80.9..: 89..30..57410843.90 .:20390. .89 8..947:/0850.9000.0 .g970 3850.3  .5.-47. 43/x57.0/070..09072.x0 80 010.:947. 702:: .70.2.x0 /3 9.:9..250 57457 /0 .:2 50397: /0807.42509039gL3/4203:/397 :389.g  #0:9.9g /0 .9..947.-:7 /0 .947: /0 850.9 8023.:947.9 202-7: .0070. 093/070.:9479.0 0890/03:29gL3.947: /0 850.43: .7 .  $ &.3x474507../7: $# L3 7:-7.x.947:: 14.07-.90/3. ..x0 80 1. 389.g970 $# 50397: /0807.23.. ./g /0 .0397.-47.4393:.70 .70.70L384x0 90..50 L3 . .4342.:947. 8:57.: 570. :7450. 1.70 ..9:0.g :3.70..5g .75x0903. . .09072.g9703850.3.9.0070.4314729..g.43147224/0::/3.x47 /0 97.g970 3850.0/070 5708. . 9.0  79   !0784.9.x: . .70.9..::3/4.039028/0.9.4380230. L3 ..   93/070.4389gL397 4574-g904709..0 573 8023.90. &3:3 :745030 8./7:$# .g /0 ..:947.70.g/0..57.g .3047 /0 .394507.0397.70.08 .90 /3 . 8:57./7: $#L397 :3574.947.90/3..5g 107-390 570. 093/07 ..

 % #& #  !#% 7 -8.

0 50784./29.      !%#  $0.70.947.0397.-47.203:/0.394507.0.x43.0.9:3.70. .::72..300 1.70.:78/050710.09072..:947.

70 .9.x43.9.20.70.g50397:.3.79  79 !747..90.850.:78:/050710.3..2.4314725747.0 570039...

9.. .3.5g.30/0.   %02.g70 70.9..0 3897:..394507.0         4x:3/0.574-047 3/..43807.850.904709.g  /0470   .0/0...90025:79gx47../0.-:7 .70 3907./3.9.2.3.5g .47 :72g770  39075709.70/0 ..x0 .2.2..       389..0 0890:72g94. 5745709gx0.50      094/0/0.43897:..x43.g   ..g   0307..9.50   .7.70     %0470  !7..30/0..0397.947 .9..70 /0.47.70.70.70..5.9gx    2094/00307.9      094/0/097..2.-47..-47.9.x:3    #0...g..1:3.70 4824g              08.3047    570g970.790.3.8:57..70.947::...43/038.x/097.10x047       5700.30 0020390.g      /49..  :2g7:47047/0 570/.3x..-:7 /0.70 -.9.....70.3/.70 /02307.03x0 3/.     4x:3/0. .20.50   /0/:7.59:./g .x0 7002039g7 3472..5g107-390  95:7/0.70.70.09072.:89.x47 #02:.0 1:3.3.:9:9072.x43.2.. 80231.x0 !.50       010.389.2..

 % #& #  !#% 7 -8.

9.790.      !..57.g !%#  /0470 470.

70..0 889020/0..3.:34 93x047 $ &.97.x47/0..5.9.308:39 570.0.:942..:942..:942..3.9g /0 .:947.:942...0 .30  .x0/00.. ./g ..:942.0 889020/0.9743.0397.0 5747.989 50397: 8:57. .989::50397:8:57.:942.9 94750397:8:57. 4507.:942.0 .9.g:90L39.5..4.: 7000 00.203900.800/0.0070 L3970x3070 ..0 908:39 0..75x0 903. .30 L3 .0 9072.7000..30 79   !0784...700.57410843.431472 570...389.:942.2039047 9072420.9.:942.94.0.0070 L3970x3070.-0: %.g . 1.98950397:8:57.70..800/0..70397gL3/49.0397..70.97420.3.50.0397./0   .88902047/0.30 /3 .3.5..70 00..3.3//.9.9.g970 $# 50397: 8:57.989::50397: 8:57. 0.704/0807.: 889020 /0 4.g..97420.0/0747 5708..L38: 7..:947.0070 L3970x3070.70..g.70 .-:7 /0 .9   '071..5g .2..0 00..70/9.70.70 889020/0.70.300 /0 .050.9.300 /3 .00 9072.8.0070 L3970x3070.5g 107-390 ..0 00..300/0 .70   %5:88902::/0..0  0890 /03:29g .0 1:3.90 .9..:942.g.3/1472.97420.8.:942..09072. L3970x3070.70.7/070 .0070 L3970x3070 .0070.:947.3.0  . 43/x57.0 .-0: .:947.

3.0.94.70 .4.020 70:.8.

:x0 20.0 0020390 /0 00.9.3.70 530:2.0.94..70:.

97.0.00.

9.0 20..3.530:2.0.

0.97.00.

989 50397: 8:57.:942.4.5.9743.3.9743.4. .:942.30 /3 .0 9072..3. .8.00.0 00.0397.4.70 .0070 L3970x3070 .0 .: 889020 /0 .0 .0.9.90 .3..0.0 0..

94.0 .:942.2.4..9743.70 00.-0 70:.90 5747.3.0.

0./9.

9743.7000.0 807.70 530:2.42494.0.94.70:.9.

97.0.00.

3.530:2.9743.0.0.9.0 00.4.

30 /3.2.9..90.09072.905747..:889020/0.0/9.8.:942.98950397:8:57.0070 L3970x3070.5.1 ..0 .-0. .0.0397.:942.70/9. .:942.0 0..

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

70.74574.084.      !%#   2.

08 70:..94..:..0.947/0574.70/9.

3.70 00.42494.4.00.0.9743.9743.0.0 807.

70 /0 170.: .43..x43g7 ..03xg.0794..

.0 /85.530:2.9.

00.0.9743.4.0.3.

:947. .70 .0/9.: :72.:78 /0 50710./29.1 .70 ..0.x43.9 :3 .300 1.70..0 ...:942.30 50784.203:/0..0  $0.0070 L3970x3070 .98950397: 8:57..

.0570039.70.79  79 !747...9.90..70 .g.850.9.3.x43..20.2.:78::/050710.3.431472 5747.

.2.42-:89-47 574.3047       /08.3.3.g/:7g .3/-.70.97420.98950397: 8:57..9..-:7: 5745709gx08.7/070. 5745709gx0..:889020/0 ..30 .3047/0.81.900307.7000.70.-:7 .30/49..70 00.. :2g7:47047/0 %02.g  4x:30307..:942.5.07010794..850....:942.0.20390090344.90...   .-:7L397 4389.0 .381472g7..90.5.573.0 /9...00.04795:7/0..0   42-:89- .-:7 ..70 /3.0397.70    %0470  !7. 570/.3x.0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97.5g107-390   34x:357.9.3      ..5g .30 0890:72g94.3..3.009072....0 ..9.70/0 ..0/3  .9..0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.x0/0.0 /9..70.7/07       .:942.43/x/0.30/0.5..97420.4.81...50/0.0 34x:3/09047.:889020/0.7070.2039.08:/0.42-:89-47       #02:.90.4.0 .5g107-390   /.70.7/070.0070 L3970x3070...

    % #& #  !#% 7 -8.

..9g -:.7000.0 .70.x3472.7000.70.0 /9.0/070.8.0.0/03.7.70 $97:.2039g7.97420.3047 -:..   :2g7:47047/0  570/.0/01:3.7./05708:3L314.:.84:x47/0 5740.9.70..0 570039..3047 .97420..0 /9.9.70 2g72.9.0 /9.3.0/070.0 -:.2039g7 .0/070.70 -:.7050397:88902047 /0.70.: .90789.x 955079:7-..0    .5g.0/070....9.3..3047.0   .97420.9:7g .: 8023..00/070.0/070.3.3047/0.7 -:.0/070.-:7:: -:.3.0   -:.x0/0-...70 850..4.43974..5g.g.0574.70 00.90/0-:.1.9.   !%#  %02.x43.g  $89020/0.9070 147x..4.088902047/0.70 .8:57.43/x0307.5g107-390 .0070. /03..70    %0470  !7.3.0 :.08047.3047 /0.: 897g-./g          1:3.0 .g..L3.0 /0 70.3.3.. .0 .:942.:942.4.700307.:942..0 5079:7-. .790747/0.:9.5g .g7..2-:7 -:.

  % #& #  !#% 7 -8.

    570/.:9047/08023.050397:8890200/0..97420..08::/0.0..5.047  /0.:.9.:9.43/x0307.3.:  ./ .0 .       !%#    :2g7:47047/0 %02.70     %0470 !7.x0.3047  0..70..300/3.4.70      00.389..5g.43/x50397:8:-88902:/057490.0397..97420.70 00.0479072.g70.:.48 ..0 /9.x0.x0.:942.547.947          ..3xg.0.0 .70.050397:8890200/057490.43/x50397:70.08::/00..7/070 8:-88902:/057490.7/070.:889020/0.08::/08:57...x0.2039.43/x50397:8:-88902:/057490.107039574.2039.42-:89-.20390090344.9g 8:-88902:/057490..-:7  8:-88902:/057490.x0.0 .x0..107039574..43/x /49g7850.0.:897g-.7047 8:-88902:/08023.9070147x.0.389..  8:-88902:/057490..x/0..7.573/070.0.x0.107039574.70      .70..107039574.:942.08::/0.43/x0307.3.43/x50397:.9.009072..3047 .5g.7g94.3.08::/0.x0.107039574.107039574.3039g   .:942.9g            .  8:-88902:/057490.3.08::/0..70 .:..: .70.g  $:-889020/057490.4.01g7g  8:57.70                        8:-88902:/057490.00705072.x/0.9.70.3047.7/070.0 /9..x0.L3.2-:7 .3047..0:/0/49.42-:89-..0 /49g74-.L38:7.0397.7/070 .x0.

  % #& #  !#% 7 -8.

425430390088902047/0.3.9047/38890200/0 .4.0              .3.  .9.x47/3574.    570/.08:90344.3.97420..70       %0470 !7.  8023.0 .7.009072.0397.3.70.0/3..9.70   00.x47L388902:/0  .:942.3828.0 /9.42543039050397:570:.0570:.4.42543039050397:.:942.          !%#        :2g7:47047/0      %02.0 /9.31472.7000.:0070.70    ./.70.31472.047     39073    0020390.9.:942.0 .97420.g   073x050397:.42543039050397:97.7..9.

47.209747   !:3070..7000.0   .3.97420.3/g   5.3.7.0  .70.431:7.g757023.  809.0 .70.97420.:942.x:30 .9.3.L31:3.4.42.x:30.0 5.0 /9.09072.34:7 5:5970/0.0397.705:307L31:3.  .3.:x0L38890200/0.30/000..:942.            .0/3.0 /9.4.9g7  00.071.4397407047.88902047/0.

1::747  90344.2039047. 809.4.0.97420.3.071.7047 24/:7/070.70.5.7.2097.0..72047.3.0397..0  /9.70..0    ..70:.....0 .g    .70.3/.3047 0.071.439740704700.94.9050397:/107x5. 809.300/3.70.  9072..42.7070.

L31:3..70570.x43. 5.7.g747  ..x43..90473/.7047 .x:30.57490. 5:3070.L370897.94..70.4397407047 .94.70 /0 .071.7.x0 /0 .5. 5:3070.209747 /0 1:3.. 809.70..x:30.70.70..071.:2 1:3.071.70.70.8023.2.43974  5747..x47./ . 89.L31:3.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.9.g   54.70.    570/..70      %0470 !7.       !%#     :2g7:47047/0 %02.

0 /9.70     00.3.g75074/..3.:/0054.x43.::/0/0807.0       .:942.:942.0070.3.0.L3970x3070.9..0 .70.709008023.70...071.97420.9..88902047/0.97420.4.97-:x0507843.0 /9.4.088902::/0.g7010.      '071.3.9:.L31:3.0 L3970x3070          .70        8:57.7000.9.90/0507843.0  .:7039g.

g   470 470        '071.0 .0 3897:.70.889020/0 .7000.x43g788902047/0.1:3.3.3..9:.3..9..0 /9.389.:942.071..0 /9. 0.x.g !.904709.70...g970$# .x:3            #0.9.071...0 .3.7 .0070  .:942..9.:947.071.4.90/0..9.x0 7002039g7 3472.03x0.9:.x0   !.0370.30      74:88902047/0 .9.3039g ..97420.47 08.90/0.3.00 9072.59:.790.57..:34 93x047 470.70.x/0.4.0 1g7g 8:57..3.4.0 /3 .8:57.7000.97420..70   00.97420.g7010.0 .0070 5072.g7010.0 /9.790..9.:942.0 .4342.0397.0L3570.

79.3//.9 /0 /0x3g947...30 970-:0 8g 5. .9.070.50 . . 80 1.30 /0 .:947.2 850.089 8.3....:947.:942.:942.989: 50397: 8:57...45 . /0 3897:70 904709.g /0 232  /0 470 47.....9  79   %70.989::50397: 8:57.1.x0 3 .0070 L3970x3070 .8g /0 .9. :3 5747.0070 L3970x3070 .. 4.0 573 093/070.70 .g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57. .

:947.9.g/0570g9700890L394..203:L3.2.093/07.x0  !747.:9.0/070.29g/0/0x3g947.000.947 8g8:8x3g 8g57424.3.

073x0/03897:70904709.9.947  3897:708013.:0-07./0.g 57.g9704507.70.g/0 .g..947:#$'%.:9./0x3g947::./0.0.

947::  .:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

50390 ! .07070./7: $#L397 :3574.70.70.94747:2507070.70 4507.389.700   0 .:947.x47/0 /897-:x0!.4507.30 8.989 50397:8:57.5097407./7:$# .9..g.  $ &.   !%#  !0397:.70L384x0 90.50390!  $0.70.5.79.90/3.x0 80 010.75x0903.:947. ..70 .: :3 /4.708g70:90.43147224/0::/3.9 :3 .x0 /0 . 4.9...9.g . .9. /0 .x0 80 1.08 .4380230. 2:3. L3 .9:.0.90/3.70..4342..0 .57410843.:947.:947.70.70..250 57457 /0 .x:. .70. 1 1 ...g / .947:/0850. 093/07 .:947.9.0../0.L3.203::80.:20390. .0/07475708./7: $# L3 7:-7.: 89.. &3:3 :745030 8.4389gL397 4574-g904709.:947.1.3/$5.. .3  .x43.30.300 1.073x. .g9703850.0070 L3970x3070 ...57.30.39:/05:30.9..g .47/::57.01.3/1472./057.50390! 50784. 4507....   93/070.:5./0.5.70.70.x0 .9:0.: 203x:30. 9.x0 84.g970 3850..947:2507070.9  79  !0784. .07-.:94.947: /0 850.45.:947.0 573 8023.5. .90.431472570. 43/x57.9 202-7: .x.947:2507070.4.:78 /0 50710.9...203:L3.: :72.:9479.x0 /3 9.g  #0:9.0/070.90 /3 ..9000..9 8023.43: . ..g...g /0 .:947.073x.g970 3850.9g/0.:0 .599:/3 /0 20/.:947.43147224/0::/3.x. 093/070.70 /3.093/07.30.g :3..:947.:942.23.g/0.9::/0/0399. .:7450.4393:./29.g970$#50397:/0807./03897:70904709.3.8. 59 50397: 57089.0 0890/03:29g L3.7..947: /0 850.43147224/0::/3.0/070.0.203:/0.90 . ./0.3. $#:72g94.42509039g L3 /4203: /397 :3 89../0093/070.039 028 /0 .

..20 .70 .9.2.9.3..x43.g50397:.3.90.850.:78:/050710.79  79 !747.431472 5747.70.0 570039..

850..50390! 0890:72g94. .70.947:25070 70.70 4507..

  % #& #  !#% 7 -8.

:!.! .x47/0!     &25070..385479: 894.:0 24//04507.0.x43.70      4x:30307.03/: 0540.70 5g7x.72g9:7/8549.x! ...:94...70..0/08570! 5745709gx1.70.       !%#     :2g7:47047/0 %02...9.!./03.!       389.70. 893070.70     %0470  !7.43974       54.:94..3xg.:0 24//0.50390478:-5708:30/3 .03/47       897-:x.2.97..3.70 .4254303x.389.03/...g 4x:30307.0/08570389.x! 70.90/02g8:7.81.503908:-5708:30.0! 78..901:79:3:7.7 .3/570./0390 3.     570/.0./3.. /897-:x.0.70.89073g.x47! 2g8:7/08:7.4 .9.3xg .3xg57..5.425430390 24//01:3.x:30L3.70     .389.L38:7..43/:./0..0370.0/08:7.7.

.../039.

.x:3     #0.L38: 7.3.59:..70.9..g !.790.03/:      08.0 3897:.57.x0 7002039g7 3472.x0  !.790.:34 93x047 470 470 470.9.904709.g '071.

48 .431472570.57410843..x47/097070 :25070 .9471:/08:-5708:30  :947.x0/095:/0389.g970$#50397:010. 43/x57.0 ..3/1472.071.9g/0.9:.70. .947471:/08:-5708:30 79  !0784.0 L31:3.90 8. -:9047 50397: .9 .70.L2-:90..g.90 .4393:.908:-5708:30 ..0  0890/03:29g L3.9    $ &.70 L2-:90.x0 /0807.3.947::1:/08:-5708:30801.4314727:5047/02.1.4507..L2-:90.01.g.3//.:947..42572.0/07475708.70.: /4.70 /:5g :25070 .75x47903.

   % #& #  !#% 7 -8.

:78 /0 50710.x43.9750397:! .   !%#  .:. -:9050397:.90 ..:947.: :72..7:5.0 .9.70 .70.01.9053g.:/4.42572.9 :3 .5.0.947 1:/0 8:- 5708:30 50784.908. -:90. L2-:90.300 1.. 0.70 ../29 .908:-5708:30  $0 . 7:5.203: /0 ..

79.9...089 8..:35747../03897:70904709..50.947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.070.:947.20 .2850.9 /0 /0x3g947:.3.0 570039.947::1:/08:-5708:30/0.1.90..45 L2-:90.70 .47:5g/0.79  %70.9.801.3.:947. .9.0 573 093/070.x0 3 .850.L2-:90.g/0232470 /03897:7057.g /0 232 /0 470 47.431472 5747.70..

.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.093/07.2.9.:947.203:L3.0/070.947: 389.x0  !747..g/0570g9700890L394.3.:9.29g/0/0x3g947.000.

947: #$'%.g.g9704507.:9.073x0/03897:70/0./0.70.947   3897:70.0./0x3g947::.8013./0.:0-07.

70.g50397:.g :3. ..70.39:/05:30..90/3..9:0.g970 3850./0..70 /3.30. .7.43: .x0 80 1.947: /0 850.x0/0 L2-:90.:947.3.:947.9:. 093/07 .4.:947.0..x0 .g/0. L3 .0 573 8023.4389gL397 4574-g904709.:78:/050710.093/07.g .9.90/3.9.:947.:89.g  #0:9.79.23.70.:947.5..947: /0 850.43147224/0::/3.x:. .x.:9479.90.5.073x.30.  79 !747.203:L3.43147224/0::/3./7: $# L3 7:-7.039028/0..:9.90 .g .:7450..x0 /3 9.250 57457 /0 .::3/4.&3:3:7450308.9.9.9.70.70L384x0 90.9::/0/0399.x0 84.4342.x0 80 010.07070..:947. 5950397:57089.08 ./7: $#L397 :3574.0/070.45.2:3..9000./057.g9703850.9202-7:.9. 1 1 .4380230.3/ $5. $#:72g94. 9.L3.9471:/08:-5708:30 8.599:/3/020/.9./0.:203x:30.07-.:20390./03897:70904709. ./0.98023.708g70:907:5. . 093/070. .90 /3 ....57.x.5.3  .70..947::   !0397:.700   ..30../7:$# ..203::80.g / .42509039g L3/4203:/397 :389..70.2. ../0093/070.073x.g970 3850.47/::57.  93/070.x43.0/070.43147224/0::/3.g /0 ../0.947:/0850.9.:5...3.:947. 0 ..:947..4.

.:947. 80. .70./.9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94.70.47085:3g9477:5050397:..9g .850.g.70/0 L2-:90..590.708084.

  % #& #  !#% 7 -8.

7./039047 3.0370.70       08.0.70/03.747 .03/L389.3xg..42572.389..0 5745709gx1...0.9. /897-:70..90 /4.70.0.7 .7./0:25070 ./:.4 .705.9.70.0.5.03/: 50397:..35:g7 L3970x3070 054...0 054.70..x0  !.L38:7.2.071.-:9047 .9.9.L38: 7.:7.071..5.70.x0 7002039g7 3472.-:9047 0020390.790.x:3     #0...03/:           389.70 .x/0:25070.9.03/47 2g8:750397:0.047 78.0.70.:34 93x047 470 470 470..0 3897:.g  4x:30307./03.425430390 24//01:3. 570.90/013x0 5745709gx     ..x0/0:25070 2.43897:.g '071.0/4.747 . 2.93/.30.g !.90 .790.  :25070.01.-:9047 50397:..908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .:9..x:30L3.70     %0470  !7..57.70 705.9.59:.904709.70 2.70 054.03/47 24//0.70.047       .     570/..x.9.g7         &25070.01...0549.. 50397:!         507..x0 2.7.70..70 L3970x3070 .42572.7.0.90 !/013x0 5745709gx     .900/070857.x43.:0548-0.       !%#     :2g7:47047/0 %02./039047 3.35:.70       ../0390 3.908:-5708:30 893g94...

3//...9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

30 ..050 .3/-7. ... 53g .: 0.:.:  3 1:3. 91 3..8.47  79   !0784.7.-050.9g        .57410843..0077./: /0 507.7.91472g74994.3:. 1.7.70 2.70.7.g...0 #  0890 /03:29g L3 .:/L37:500.g1g7g 3g/07:.39074. .0.-0: 7:5. /3 :72g94.7.0/0747 5708.7.7.703:803.g.. 82.3/g/0.   !%#  $ &.4393:.75x0 903.g970 $# 50397: 2. 737:.002439.7.30/0 .70 2.7.70 2..390 2.....7.70 2.047 .x43.0/09:73..2.:0890 .: .90L39.. 2..4 50 .70 .70.9050..x0 /0 .047 . .70 L 57039g L3 054. ...:947.00 2.: 8. 43/x57.710.7.9 50397: :3..7g7 7.0 82.g..7.700 7:50 95:7 /02.7.42..:8.70 54/:77:.30.70 2.7.7.0/05.0107.8.70       .0570039.30.:947.70 8975..7.7.70 82.05x.x 5..7.4.g .: 30/07:. 2.05479.0/095850.90.70  .-050.38-47/4.0 .7...014. .7.  %5:7/02.      8025479.8...7.3...3.90 97.....09:73 2..9g /0 ..:-:94.7..-050..-0: %.431472 570.70 2.g 3/107039/0 8.3g .84.... 147.: 3g/07:.42509.0/05.70  .3908:8503/. ...9.0/05.047 .3/1472.70.7.-: 2...70 2.05479..

: 7:5.39 50784.8.3090 573.1.:573..:947.203: /0 .9. 2..0570039.42.70.203: /0 .3/g7.. 2. 2.9.79   $0 .9:3.:947.20.70 .9:3.0570039..42.4314725747..79  .70 ..70 .:78/0..7.    50784.70.7.::72./29 .90.74 :    $0 .4314725747.::72.0./4 8..0.:2.70 .3.1. 389 54/ 7:.3001....20.3/gL3317...300 1. 0./29 .: 7:5.90 .3..:78/0. 0.

  % #& #  !#% 7 -8.

70/0817 9/0.7050397:      .70/0 2.0/0173.70....g     .70           .3.:79..8:7.0 .7.254.:7gx94.7.0/08:7.90 .7.7.-:7 .7 5080/070.2..2.7.900 5.70 ::7g50728g L3970x3070 -.:79.420347..gg94.70/08..     .347                 $023..2.30.70.9.x43. 9..0/0-4.70507280 390780 .x02..7.70.0 .047     95:7/02.70 70..:00/07.70.3x0..70 /00.907.43897:.70 29.7.x0 24//01.9..8.7.2078::4-...2.7.30.70.9...439.:78:/0../03xg.70..::            8549.70/0.94.3x:7    2.7.70.054.70     95:70890390 /08.2.3 8:5..94..70/0 3g .7.70/0242039.50/08:7.3.3x0L3054.  570/.70.302420970            /8549.7..42543039030.7.39703.7070 74 24//01:3.347 8:57.30 457947 8:7.       :2g7:47047/0    %02.0 70897:/00.3xg /0-4.20390/0147xg95:7/0.9000..94.02 .007           47.       79 !%#    !747.8.x43g7           425430390/080.2039047 0..94.70.071.9g7 .70.8.81..9..8:7.90g            .70  .70       %0470  !7.5..3xg L39707:5947/080..: 0890:72g94.70 29.0470.90.7.9..g50397:..:78g 29.08.70.047          2.0/0573/070.97.3.70 /070. 054.2..3g 29..790.1.0 ..90            8549..

 % #& #  !#% 7 -8.

0 .07...70.:00.9. .g7903.70./0390 ...70  %02. 70.0..      .g L3970x3070.903./039047      g8:7/0572.70. 705.05074/.2....g  3970x3070.70. 705.    %0470 !7...0  /3.071.g ./03xg  .071.071...9.....70./0. 70...7.:947.70.7..1:3.:947L3.0370.g789.8.7 .    !%#       :2g7:47047/0 570/..747 ../039047 2g8:750397:570.x43g7 L3.747 .903..

x0 !../039    08.g      470  470       '071.904709.57.L38: 7.790...0 3897:...9.g !.790.59:..:34 93x047 470.70.x0 7002039g7 3472.x:3 #0.9.

5.81..70.39 0890 :72g94..       570/.          %0470  !7.g 50397:..3//.9.9.54/:7477:.39703.390    95:7/054/:77:. 389 54/ 7:...1.3.70..x43g7 .g  .2.20390/0147xg95:7/0.70.9 79 !747.70/0 2.70     :2g7:47047/0    %02.3900..:78: /0.54/:7477:..390           .

 % #& #  !#% 7 -8.

2078::4-. 70.7..:78g 29.90g . 9./03xg     .2...071.347 47..70.7.70.:947.g  425430390/080.254.70.90 .3g 5.8:7.0 .70 ::7g50728g L3970x3070           8549.02 ..70 29.0/0573/070.1:3.-:7 .05074/.907..9.70/08.0. 705.g ..347       -.70       $023.70 29.70/0. 705.70.70.2.8.54/:7477:.70.g L3970x3070.70     %0470 !7. 570/.70 /00.0/0173. 054.7070 74 24//01:3.::/0/0807.9.2039047 0.70.gg94.70.903.071.70.70507280 390780 . 8:57.3xg L39707:5947/080..           .x43.8.x0 24//01. .70          .7..:79.007                 3970x3070.9...70 95:70890390 /08.70.      !%#     :2g7:47047/0   %02.07.3.x0507843.420347     .g7903.90                               8549.08.9.:79.9g7 .302420970 /8549.30..7050397: .0/08:7.x43g7 L3.70 ..43897:.439.0/0-4.70/0817 9/0.7.0  /3.054..0 70897:/00.071.70/0 3g .3x0./03xg.94.94.70.390 2.790.90.903..70 70.7.:00/07.3x:7 2..30.9.8.9000..0 . 70.70.30 457947 8:7.7.g789.7 5080/070.:7gx94.3x0L3054..3.7.94.8:7.7.42543039030.071.97.

 % #& #  !#% 7 -8.

747 .70./0.70   %02../039047         g8:7/0572..:947L3.     !%#      :2g7:47047/0 570/.7 ..:00../039047 2g8:750397:570....9.../0390   .....g   .747 .0370.    %0470 !7.....

0 3897:..9.:34 93x047  470  470 470.9./039      08.59:..57..790.x:3      #0.70.L38: 7.g !..g '071.x0 7002039g7 3472.790..904709.x0   !..

 .0 L3 :72.7./0x3g947::.7. .3//..7.3... 2.00.0.70..7.7904507..2850.:947.. :3: 95 /0 2.30./7:.1. 7:5050397:.70....2...428039073g/3.9 /0. 2.1489.947:#$'%.0 5..089:. . :3: 5747.g 47.7.... 80 1.9/04507.9.7.g9704.70./0.701./03897:70904709.:: L3.9: 95 /0 2.23g7.947:#$'% /0232 4705034:95/02...9 79  %70.30.070..g 57.

...70 .:970-:08g5.50. .79. .:9.0 573 093/070.9.2850.3..9 /0 /0x3g947:.070. 80 1.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57..:: /0 .9.:947.0898..:947.g /0 232  /0 470 47.x0 3.:35747.1.452.947::  %70.7. 4 7:5g /0 ..7. 2./03897:70 904709.

3.9.2.:947..947: 389..x0 8g 8:8x3g 8g 57424.:9.x0  !747.g0890L394.203: L3 . 093/07 .0/070.29g/0/0x3g947.00 0.

.g9704507.0.g./0./0.947:#$'%.g 57./0x3g947::.:9.:0-07.9.70.g/0 .947  3897:708013.073x0/03897:70904709.

4.9:..79.L3.30.:947.90 .093/07. 0 . ./057./0093/070..073x.9.g / .:947.70 /3.9.x0 84.073x.0/070.5.203:L3. $#:72g94.45.x.    . .9::/0/0399.39:/05:30.0...07070.:947.g . ./03897:70904709..947::  !0397:.:9.x0 .5../0.30./0.:947.43147224/0::/3..g .708g70:907:5.700 ./0.70.43147224/0::/3.

  % #& #  !#% 7 -8.

:94.9000.9.7:500        $ &.0/0747 5708.x0 80 010.70.947: /0 850.30.0.093/070.:947.4380230. .70.89.0 573 8023.98023.7:5.07-..:947.3  .70 89.:947..43:. .3/ $5.:94789 50784.: :3 /4..:0.43147224/0::/3..g  #0:9..47/::57.0.x. 5950397:57089.70..:78/050710..70..203:/0.. 093/07 .4389gL397 4574-g904709./7: $#L397 :3574../0807..::72.9./7:$#L37:-7.3.7.:9479.08 .90/3.203::80.g970$#50397:..g .70 2. L3 .3:. 9. .70 L384x0 90.947:/0850.x43. 43/x57.9gx/0 2.947:/0850..42509039g L3 /4203: /397 :389..:203x:30.431472 570. .: .:947.:7450.g9703850...70./29.90/3. 89.039 028 /0 .g.0/070./7:$# .9202-7:.70 .3.: 8.2:3.x43.9.57.:947 947 79  !0784.3/1472.4393:..x0/02..599:/3/020/.:947...90/3.1.g970 3850.9g/0..x:./0.9:3 .4342.23.&3:3:7450308.:/0.70.g.9.:947.. .:94789  $0..9:0.3001.x0/39.75x0 903.70.g /0 .g :3..5.    !%#  1 1 .:947.g970 3850.9.7.:89.05x.70.90.250 57457 /0 .  89039078g093/070..9.7.89.047 .  93/070.g/0..:2039 0.57410843.0 #  0890 /03:29g L3 .. .x0 80 1.

.70.70 .90.9.2.20.x43.0570039.4314725747.79    79 !747..3.:78::/050710..850..

70470.70.:94789 0890:72g94.:.:94. .39703.70.89..:94.5.89.:94..81. :2g7:47047/0 %02..70    %0470  !7..9.70 .7047 95:7/089.70/0 89.70.g                 .g  570/.850.2039:/0147xg00.: /7.97.g8.

 % #& #  !#% 7 -8.

x43g7 L3.:94.94.:947L3.89..0 ..07.70  .30 457947 5080/070.89.g75074/.439.90 8:7.x43.7..7.70   .30./0.:79..89.70507280 390780 .89.747 .70/0817 9/0..2039047   47.89.900 8:5.x.x089..:00/07.50/08:7..1:3..:94789::           8549.:94..903.3x000.0                         8549.8.:00.0370.7047   2..007    3970x3070..0/0173.g789.50/070..907.9. 70.347              .70..0 .    570/.02 .071.790.:94.70.903..:947::   .90 9.     !%#     :2g7:47047/0 %02. 70..g .3.7 .70/08.97.0. 054.747 .:78g 29.7. .94./0390..9g7 .          8:57..3g 29.70.0           /3./03xg    ..254.0/02.:947:: 70897:/00.90..3.071.70..3xg L39707:5947/080.7.90g 5..8.70 8:5./03xg..70/0 3g .70 70.7070 74 24//01:3.70.70.70.70 ::7g50728g L3970x3070 -.70/0.g    425430390/080.70 8:5.gg94.. 705..x0 24//01.30.70         .70.3x:7   2../039047 2g8:750397:0.70.:947.9.50/0-4.43897:.7.70.70   29..054..-:7 .70.7.071.:7gx94.071.30.2.7.9.. 705.9.70     %0470  !7.70   95:70890390 /08.94.g   L3970x3070.:79./039047          g8:7/0572. 570...

0 3897:...x0 7002039g7 3472./039        08.x:3      .9..

  % #& #  !#% 7 -8.

904709.x0 !.9.790.L38: 7.g '071.:34 93x047 !%#  470 470 470.g !.59:..          #0.70.57.790...

3//. 1.30.3.g970 $# .190747 79   !0784.9g /0 .70.3/1472..70.9  $ &.. .. 43/x57.:947.70 2.g.g .g .57410843.

:2039.70 850..1. .g:90 .0/0747 5708.903.x.70.x43.75x47 903.7: L3 /4.gL384x94.431472 570.2/050710.x.300 1..9 . .70 .70 570..0384.: /0807.:947.: L384x947 80 L3x000 .. 0.8.8.g:9 .0 .8.70 ./29 .: L384x947 3/107039 /0 95: /0893.: :72..089 :.203: /0 .03847 570.08947.9 :3 5747.4393:.8..03847: .0 #  #  0890 /03:29g L3 . 1907 50784.70 .0 90 .70  $0 .70 1907 !73 .

0/0705708.9.20.x0 3 . /03897:70904709.0384..75x0 903.9 /0 /0x3g947:.90/0570.79..90 /0 570..1.45 1907: 970-:0 8g 5.8.90.3.3.. :35747.79   %70.0570039.2850. .0898..0/070 5708.8.g/0 232470 /03897:7057.50 ...4314725747.g/0232/0470 47. .0 #  3.:947.070.850.70 .078 80 1.75x0903.700 7002039.1907::/0.7007002039.0384.0 573 093/070.0 # .9.

0/070.:947.00 0.3.g/0570g9700890L394. 093/07.8.9.:9.947: .203: L3 .03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.x0  !747.2..29g/0/0x3g947.

g9704507.:9.70.0.073x0/03897:70/0./0x3g947::.8013.947:  #$'%.g./0.947  3897:70./0.:0-07.

9.3.9202-7:. 0 .g .x:.g .79..47/::57.073x.0/070./03897:70904709.5.70.90. 59 50397: 57089..:947.07070..4. $#:72g94.43147224/0::/3.L3.: :3 /4.x0 /0 1907 8.x0 ..203:L3.:2039 0../0.: 203x:30. .&3:3:7450308.073x. :7450.5.:9479. ./0093/070.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.700 .30. .70 / .45.x0 84. 4./0..0..039 028 /0 .9::/0/0399.30. 1 1 . 2:3.093/07. /0 .:89.43147224/0::/3.599:/3 /0 20/.:947.947::  !0397:.:947. .x.3    .9.39:/05:30.7.:5.3/$5.90 ./057.9.:9. ..4342.98023.

  % #& #  !#% 7 -8.

g $#L397 :3574..:78: /0 50710.08 .4389gL397 4574-g904709.70.3.x0 80 010.70L384x0 90.x43.9.g/0. .70..g970 3850...5.90/3.g 50397: . 093/070. L3 .30. .   !%#   .  93/070.g9703850.90/3.23.70.g /0 .43: .4380230..0 573 8023.9.:947.9.:947./7: $# L3 7:-7.947: /0 #0:9.90 /3 .x0 /3 9.0/070..43147224/0::/3..947: /0 850.:947.2.947:/0850.  79 !747..9.70./7:$# .07-.57.g :3./7: 850. 9.x0 80 1..250 57457 /0 .9:0.. .:947. . 093/07 . .x.203::80.9000.9..g970 3850.

70         %02.7000.5g239 8:7..000.8:780/0.70/0 1907 0890 :72g94.30                 .90 00.42543039030.0/0573/070508070 5./:5g/0893.90.34:/0.-3g .70..3xg -74.7070.:7039144890 57490.:-4.:78g .-:7 8070 : .7047 /08..30x8.:942..3.g  4254303900/080.850.8:7.:703900.5730..95:747::.0 .0/08:7.97.3/g .70.8.90 .05:x .9742.70 5.439.08.97420.x0         .70 29.7070.70 .3x0 .42.0389.       :2g7:47047/0 570/.38.:00...x43..70/0817 9/0.g...x05:x .8:7.9.70 .g 4x:30307.9..97.97.x.90/057490.3.9742.70 .3x0L3054.30x 7000 .947:/0.0384.7.2-:7475g7x00.90g 29...70.81.424947 9.:79...254.43897:.439..207g974: 974: 8890200/0..0 1730.94.8.x000.9           /08.900 /08.gg94.9000.70..70 /8549.38.7070..x0 24//0/0807.           %0470 !7.:807. 90.97.x43.25..42.97.81..0 .3/g :23.7050397: .2-:7475g7x20.

  % #& #  !#% 7 -8.

.70.8..071. 054.790.9./039047 2g8:750397:570.g  /:5g705../039047     08.7 .:047..70              702/0:.70/090723g/07.07.70 .8.....x:3   #0.:9..0384..747 .904709..:34 93x047 470.   570/.0390.03847:: 70897:/08:57.g 705.g  /0470  /0470 '071.8...-9gx01907::      ./0390.903.57..g7L38.:00..7...9..747 .0384..x43g7 ..        !%#      :2g7:47047/0    %02.7047...8.70..70       %0470  !7..420347.0384.3..708025:3 24/:/000.70.7.8.7047 .x0 7002039g7 3472.g !.790.7047       .20390170.70 L3.4203390780                #085438.70...071.70 2g8:7..903.0 3897:.x0     !. 70.g.3.0384.:947.30..70.7.7:      L3970x3070.L38: 7.x:3/0054.70.790.9.1:3.0070 3897:..70..g5074/.8.g   ..3g .70..7..0384. .9.903.9.59:.0370.

.3.47974 9 79   !0784. 389.57410843.g . 43/x57.70.:947.30 .g...g970 $# 50397: /0807.x47 /0 97.20.. .3/1472.3//.9g /0 .38547950. 1..9 $ &.-:50397:50784.70.3.

0.:947.0.9 :3 .97489  $0..0 .431472570.0 # 0890/03:29gL3.907..203:/0.:2.97489 50784.75x0903.x43.8.:78 /0 50710.70 20.70..3../29.::72.3.70. 20.4393:.3001.0/07475708.70.

850.70 /0 20. 97489 .20 .90..3.431472 5747..0 570039.79  ...3.9.

:78:/050710.9.g50397:.!%#   79 !747.x43.2..70.3.

850..70..   % #& #  !#% 7 -8..70/0 20.97489 0890:72g94.3. %02.

.70.81.   :2g7:47047/0 570/..9.7070.x47/097. .g   08.38547950....-:50397: 50784.70  %0470  !7.30 .389.

39703.x47/097.x0 /7.0 50397:.97..70     08.389.:.. /0.20.382047::.30 .:942.389.70.20.907.70        .:8.7070.2039:00.-:50397:50784.38547950 ..70 173.5.9..0 .:2.39703.382047/0..03.8..

8.907.30 .x47/097..-:50397: 50784.0       8549.389.90..:2.38547950.:79.0/080.

0         8549..30.0/0173.8..-:50397:50784.071.389.50728g 2094/0/0.30 .43897:.0 .907.70 L3970x3070        8549.70     .:2.x0 24/:/0L2-3..70       .20.9.0/01.-:72.70. 054.39703..382047/0.70.70 8:8503/.38547950.70 ::7.907.7.70.x47 /097.

:2.70..3.054.70.38547950..2039047 L3g9:7.30.907.30 ...70. .9g7 70897:/08:57.70507280 390780 .x0        3970x3070.x:30 2.071.903.g.0070..         47..L31:3.70.. 705...8.3.0 5:3070.389. 70.:00/07.-:50397:50784.08947.7.x47/0 97.389.

g7903.8.903. 70.9.2.907.1:3.x/08023.x43g7 L3..70..70.g789.70.g .0 .05074/.:947.0 /3.071.0              07.. .70. 705.07.:2.7.0 L3970x3070..4203     .071.

  % #& #  !#% 7 -8.

x0/097.747 ..-9gx020... -..389./0390.       !%#     :2g7:47047/0    %02.x0 7085438..38547950...::97489 2./039047  570/..g    .:00..7 ..9.30 .907.3.-:50397:50784...0 .70     %0470   !7.

.59:..790.9..x0 7002039g7 3472.L38: 7./039047 08...790.8.g !.x0 !.57.9.x:3        #0..0 3897:.:      2g8:750397:570.g '071.70.0370..747 .904709.:34 93x047 470  470 470..

g/0232 470 /0 3897:70 57.:35747.x0 3...9:95/0389.20.:97489970-:08g5.9.:947.:: 97489/0.9   79  %70..45 20.1.x050397:.70..3.070...2850..70.g /0 232 /0 470 47../0807.:947.0573093/070.700890 .3..:3:95/0389.9...3//.0898.9 /0 /0x3g947:.50./03897:70904709.3./0807.x0801..79.

.x0.947: 389.:9.

.00 0.2.3.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.203: L3 .0. 093/07 .g0890L394.0/070.5.9.:947.x0  !747.29g/0/0x3g947.

g9704507.g ../0x3g947::.:9.947  3897:70 80 13.g .9. /0 .073x0 /0 3897:70 904709.947:#$'%.g 57./0.0.70.: 0-07.

:947.:947.79.x0 84. $#:72g94.x0 .203:L3.9::/0/0399./0093/070.0/070. . ....90 .:947.07070.4.L3.947::  !0397:...45.0..700 .x0.:9.708g70:9095:/0389.093/07.5.9.39:/05:30. .x.5.70 /3.

g 50 34: 95 /0 389.. /0 57.x0.073x.0./0.9.5..9 / .2039/0807.

431472 24/0:: /3 .3/$5./0.2039 .: 203x:30.. 1 1 .9 8023. &3:3 :745030 8.43147224/0::/3. /0 .5.9.:7450. .: :3 /4.9 202-7: .x:.3    .g ..3.42509039g L3 /4203: /397 :3 89. 0 . . .30.7 ..9.:9479.4342.30.47/:: 57. 97489 8.039 028 /0 .:2039 0. 59 50397: 57089.: 89.073x.0.599:/3 /0 20/.90. . 2:3...70.9gx /0 20./03897:70904709.

  % #& #  !#% 7 -8.

:947....9:0.gL35074.4380230.70.0/070.g970 4 .. 093/070.g $#L397 :3574.:/0/0807.9.70...:34 93x04757410843.07-.g970 3850.203::80.:/0/0807.70970-:03897:9 0.g970 3850.43147224/0::/3.0 573 8023.90. .23.9L3.79 9.g /0 . 3897:70.0  3897:7080/081g 4.4280 39073g .-0: 970-:03897:95074/.9.23.4507.70.3:..9. . .947: /0 #0:9..43:: 507843...x0 80 010. 50397:./.70L384x0 90. 0.57.g:9.g :3./0..250 57457 /0 .90/3.x0 80 1.:947./7: $# L3 7:-7./7:$# . 9.g/0.947:/0850.x0  $ &. L3 .-9.:947./... 093/07 .23.947: /0 850.   !%#   .9. .08: .x..9.:947.70.90/3. L394.0/070307.43: .:947./0.43::  79  35074.9.4389gL397 4574-g904709.23.9570.0/070.:947..9.947::#$'%.70.  93/070.704-.570:37.071.g9703850.-9.70.70.70.30.2574.90 /3 . .90.0  79 !07843..g /0 ./7: 850../0.9000.9:0..7g8:-L3/7:2.70. 80 010..-9gx. /0x3g947::.x0 /3 9.23.3:.5./03897:70  79  .08 ....07-.x.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70. 0.

 .947: #$'% L397 :3 574.4380230.9g970-:08g57424.70.701.07-.00.99574-.g !0397:.900 0.43147224/0::/3.947::/3.4389g/397 4574-g904709.57.g   #0:9..9... .g.g 4574-g57.7.g /0 .30.947: 4507.23.790L324/4-.9.g970 4507..9 574-.904709.9g ./2850784..23.1/0.05.0.23g7 80 .3..947:#$'%   .:9.08 .

 % #& #  !#% 7 -8.

5..x.    !%#  79  43172.057. .70.0 573 8023. 9.43::.:947....70. ./0/0.-9.70..g /3 9..g .5074. .90.947: #$'% L3 7:-7.057. .70.70.   $ &.250 57457 /0 .-9gx .g970 4507.70 L384x0 90 .43: .. 7.:947.89.70.3./0/0.-9.5074.90.::/03897:70..9.x0 80 1.3:.9...43:: 79 .

3...x00-07.0 ./708.x0 507843.0/03897:70.43/x./084.70.9053g.70570.3.70.g970$# 3.43 L3 . 8g.70. 8g/07:0089.9g54.g /05:30.. 5747.:947..30:7/.:1472.70 ..2.47085:3/ 570.-0:  $# .g .70.947.79 9.75x 903.:/03897:708047./g/0..3   L3 .50784...0 0-070. .30. .  .397.9. /4. 5700390 5708.89.: /0 3897:70  79  $9.... :3: 34: 9.0801.70 970-:0 8g :7200 :3 89.g50890 :$# 79 !747..9 /0 ./.0/070.:947..9gx47 /0 1472..70850.g . L3 ./708.g/050784.0890.g./0/0807..9047..43/x   .1.3  !0784.2.70 ..0890.4550784./081g :7..43899:9. 4-0.30089.g / 8:5479:/0..::/03897:700890:72g94.3..0 50397: 4-x3070.431472.g..-9gx .::/03897:70 79 89.70.908g47..700 .9.:203900 570.g:90 .g:9g . /0 .70./03897:70. .9.0570.0/0747 5700390 5708. .:.:7/.9.x$# .90 /081g :7.g:90.: L3 .3..9...8:70. .70 57410843.g /4.431472 24/0::/3.75x 903.3047:7/.3.79 805:-.0898.: /0 /0807.90  ...50784. .30.. 570:37 .-g5045074.9.89.70.:78850.7050397:-:3.90470/0507843.g7 ..43/x030.3047:7/.9089.7047.0/0..70 .50397:10..70.0.:7/.9g7 :72g94.0.4.08.$# :72g94.70 .g .

 % #& #  !#% 7 -8.

      !%#  :2g7:47047 /0570/.x.g 08.x0 7002039g7903.0      495:7/0389.70  !.790.904709..

. 01.3xg  .039g   L3  .5.20390       0807.70.x47.   389.0.43/x  /0  8:7.

9.00 /03:270.5.3:3x.07070.70.3:.0..:20390 ../29024/1.g5.3.5747.g.3x473:80.47085:3g947 3:2g7:: /0 $#../7080/0..79.5.3.0 .70. $# .70 ..:78../708.3..:9  79  !0397:47..4.70970-:08g80570.x.g9.:/03897:70 5..:/03897:70 84.89.3x ..5./05:8g .: /0 /081g :7.0 .x0 ..3. .:947.. /0 0-07.947:0-070.9.89.42:3.3.:78.g/4...79.79./05.94747 0 9.5.:3:574.9g509020 0 470 1472./0570/.:3:200 5703:200.g L38./0.70. 1 .45.700 .700 .2039047 .9.-0:.70 4.50784. .:3:89.g /0. .07070.49.79.3047 50397: ..2. 5747.5..700/4.78 47.:. 95: 5747.70.30084.05:x30L3..  79  . 9.1L34.:2039.89.3.70.0.79.0.70.89.g.::/03897:70 47.47. /4.70:720.3.: 57.47.70.390/0L3.3.4/:3:207.9g/05:30.890.3g7:3:89.70.70.708g.9050-.0890./0390         79 !0397:5.2:: 3:2g7: ..3829070..2::/03897:70  $#0-070.:: :72g94.-0:.947 / 9.:7/.947 :72g94.39:/05:30.3x47 5074.3x47570.0. .43::50397:.70.9..:2039:./.2::   .908905.3.:/03897:70 .:/03897:70 L3.7 .05070.30:7/..817 9:89.08 .3:.947::/0.5.0 .4.5747.507843.:3:200 5703:2001472. /0 47.:78.3x47 :72g94.70 57270  79 :5g97.45.:/03897:7050784.:2 .07-.47.

    % #& #  !#% 7 -8.

::  '.: .20/:5g13.5.90890.5.3.70 8g .g:9 . L3 ..g:90 L3 9.3007g2.3x47 /4.90.4.431472.  3 89:..3.  45.203x43.-0: 0890.33:0/0/7059 79  !0784.07-.3  9 0 9.70.30.: /0 3897:70 3: 5.89.:3:574..: /0 3897:70 L3 907203: 570..-9.0/070307.90.9.0 50-..30030709:73.g:9.3:.071.0.90/0.9..574.L394.08:: ..90 50784.79.79 .x.$#L32.43::0-07.43147224/0::/3..300 570.908905..08 .5g 94.059..3:3xg 47.::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70. :7/.g757.3  9 .79.4.g970/0x3g947..38290..9g . 89.89.   !%#  .3   %.574.9.9.70.79 .79.90010.3:. :3: 89.3  3: 54.0 79  !07843.43:50397:.:570.43:50397:.:2039: .:/03897:70 3.79 ..9/0.298097.07-.08:: .79 9.90 0-07.g .3/24/:/0/081g :7.$#L2570:3g. 5.70 .07-.. .79  .9:.0        79 $#54.45. 89.80970-:0709:73.-0:/0.70..70 3: .0.70. .

7. 7.3.3.7.3:. /0x3g947::./0..3897:7.073x0 79   !07843.: ..23. .70 ..70. 0-07.431472570./:5g4-x3070.3897:747 0.804-x30L3:72. 389..30.0/0747.30.073x.073x00-07../0.9 0g947 /0 8.79  $ &.90.90..3g .947 3:2.g970 4507.3:.047.:.70.x47 /0 7/.  /0.3x 0890 3897:9 .947: #$'% .7 /0 /0807. /0 .70. 2.0 2.:9.7.43147224/0::/3.

x0.947::389.:9..

2039::    .5.0.

  % #& #  !#% 7 -8.

79  70850.9.7g50-.9.   !%#  3897:70.x0/095:389.90.2047.3.0570039..3:...5747.x0..79 L31:3.080/081g 4.

/.g L394. 2:3.:20390. 389.::3/4.50397:/0807.x .0890./0573/074757.43147224/0::/3.7.08: .:8:8x3070.g 5.7 .5..79../00..9000.9  79  3897:70. .20350397:.0.3x47 /0.3 3:2.90.3/ $5.x0 /0 8. 5.g.3.g9704507.42509039gL3/4203:/397 :3 89.70..23.947:#$'% ./00.9047/3574.2039::/0807.:9479.70.073x.70.0  !0397: . ./0 .08 .70..:3:0. 3897:7 . L3 :72.90. 5950397: 57089.30.0 .705074/.23g7 8:39..90L397 :3574. :7450.599:/3 /0 20/.g8013./2 08:390-07.:34 93x04757410843.30.47/:: 57.: 89./0.0.: 203x:30.9 8023.9 202-7: .3:.07-..438023.  79  !0-.071.3   #0:9.3//.x: .073x0 .07-. 4. 0.039028/0.0 .4342....29/0.:5.23. 5:90.. .  /0.43147224/0::/3.5.23.x47.3:.x 970-:0 8g 570390 1 .705074/. &3:3 :745030 8.9.5.9.-g925/0 :3 ...79.

/0.90/0807..:.23g70./03x.073x0470-07.14893897:9  .90 30.:.08..900890x3:9g/04507.704-x3070:9.3:.70507843.0.947:#$'%  79  !07843..703:8057039g..47085:3g94..0.5.70 3:54.:.x.389.203904750397:.

5072./0.g970507843. 1....7.790.90 70:.98g54. .010./0.3.3g  79 !747.7.7.073x.7.0/074757003905708.3039.2039:  !07843.L39707:5957.:....0898.70.5. 3897:70..:/0/0807.9.2.70.2:9/0:3 54.4393:.8.3g.7.2.79   79 !07843.0801..g.70.45 /03:29L3.g  $ &.03:2.9.:.347.703897:9L3....9g7570.9.70850.70 0g947/08.4.0g94747/08.70.0 08904-..0g94747/08.90.9..3:.0.9gx2.703897:9.0/0747/0.:/02:3..431472570.70...3:2. .2.75x903.43/x.7./0 /0807.g/03897:70.9.g.3g0890:72g94.9.0  79 0.

  % #& #  !#% 7 -8.

-:7 .70        %0470  !7.43897:.g   020390/0573/070 0.071.0.9.43897:.70.0 .  570/..8.3 95:7.       !%#       :2g7:47047/0     %02.9.3x:7 -03         013x95:7.9..7.70.70.L3:9.

 0..x:3      #0.347        4/:/08023.70.904709.0 3897:..-:747 ...g !.3x:747 -0347          -./039047.8.  .59:.L38: 7.7..:34 93x047 47g.x0        !.3g       g8:7/0570.x00g947::/08.9.57.70        08.9..790.70...70.g 470 470         '071.0370.054.573/070.790.x0 7002039g7 3472.7.9.

..70 /0 8..91472047 7/.70 2.g970507843.2.7..70.703897:9L3.9 $ &...x43.43897:.L37025072.70.g94.90.94.g 3/107039 /0 8.3g ..9 ..91472g ..70.30.: ..3039.70. 3897:70.70 00.:0801.7 1:7.. /0 0025: .7.382047/07/.9.9 5.45 /03:29L3.7.0898.39  !07843.3g .0.3x47 79   ...g389.x47 /0 7/. 5..70 2.70549:.x/07/.30.30.7..704750397:.702.3//.089g 548-9. 2439g7 2.0/0 ..9 .4393:./0/0807. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94..3:. 389.:/0/0807.7. 20.7.30. .

7.:94789L3 ..9147207/.70.0  !07843.2.30.g5.3:.9. . 2.08.702..: /..9147207/.:94..:/0/0807.:947.30.7.3039/0 .75x903.89.g94.70 970-:0.5.g .75x 903.g /0 3897:70 .9.7050397:50784.2.43/x057003905708.-9gx3:30.-0: 0890:72g94.3x47 203x43.x .:70850.70/05.0 .9.:89.30.79  9.:947.70  79 !747....305072.70.3.     .g94.089g3897:70 . 2.70.43/x057003905708.7.-0 970-:03897:9L3.8.

 % #& #  !#% 7 -8.

..70.81..:34 93x047 47g.7..70.70    %0470  !7. 903.071.389.389.57.7.07010794.9.x:3      #0.g .. 705.59:..:79.7..9.L38: 7.x0 /0 7/...30.x0 7002039g7 3472.    570/..x0/07/.x0          .x47/07/.790..70.70. 054. .-9gx02. 70.70./0390           08..70..g 470 470 '071.790.90         #085438.70..95:389.g !.g   4x:30307.30..9            .9. 389.7 .904709.9.3x47          .0 3897:...9        425430390/080.x0    !.9        3970x3070.     !%#     :2g7:47047/0 %02.

3//.:9..: /0 /0807.x47.90L3.4314729.0   !07843.9gx0010.3:.9:.9.90.75x 903..9057347/3..43420  !% &' $!   79  :947.g9..7100.x00-07.90/0$#54918:8503/. 389.43:50397:.0/07057003905708.908.70 .80 L3.:570.5.9 !% &' %#  79 !0397:.43/x00  L2570:3g.574-.0 80.23897::0.:7097.0.

70. . /:5g 057.g70.g7: .389.g:90 /0 570039.2039047 .90 397.5708. L3 54808.:947.70.:/0/0807.0890.9g 54.203:: /0.x0 .70 L3 .70 .43/x0 570. 8:8x307 57424.5.x47..g  !07843.:947..75x0903. 1489 8:8503/.0. . 907203:: /0 8:8503/.07070 L3 :72. .

:/03897:705074/.g :72..2039047.0.x0.70/:5g13..:947.9/0 .:3:89.70.90570039.g7:.5..14897097.70.:947.8g 8054.

   % #& #  !#% 7 -8.

   !%#  8:8x3070...g:90/0570039.9.70.g  79 4..43/x0570.:947.70 L3. 57424.$#970-:070/.75x0903.:203900.0.90.203::/0. 5708.7080/05:3.

/:./:80L32-.:947.g947.g970:397..97.9  79  !07843.:/0/0807. 389.7423g/0 .70.x47.

:947.2 .70/0.704-.70L384x0 90 .: /0 /0807.x47.70 .x:30.:947.x . .0  !07843.57003905708..3 /0 .0.3 . 389.594: ' 80.4-x3079.43/x0 570..:4 .202. L3 .75x903.3:..70.2039047 .g:90 . .43::50397:.0. .5.2.x.x.0. L3 2. ..0.574-.70/0x30.

0 .0  !0397:507843..x.2039047 .g:90 . .3:.43::50397: .x .x.3 /0 .:/0/0807.20/0.70 /0x30 ..2 .:947. L3 2..0 2:9.704-.43/x0 570.594: ' 80.x47.574-.70 L384x0 90 . L3 .57003905708.70.0.75x903.3 .4-x3079.0.. .5. .389.70.0.x:30.: 4 .:947. .

0L3.$#8:39.70.x0 L3 3907.4.0089.-9gx .431472 570.g 573 8023. 9... .2039047570..:947.39g/3570039.90 80 010.250 57457 /0 ..5..5.g:9./0x3:9g  79 %0720300/084:x43.5708.0 .70.g970 4507.070747/05:80.7903907.3:.5. .:947.-90.947: #$'% L3 7:-7..0/07470.70.70  79 3000 1..0.g .75x0903..00 /0 925 570. .9:0.x.0 /3..3    570:370.

    % #& #  !#% 7 -8.

701:7347/01472.g..7057410843..   !%#  /708g.

70 .3g:7/.g 7 L370897.50784.

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

903x.897g37 ../:230.. 3.07070. .3/L3.0/070.4.

9g.$#. L370897.: 37 .

/0..2: 50397:4.70.5747..:7850397: 5747.70.x.3/84. 57.20 8:5479::/0.9.:5.

. .70...4/ #.1.

0  $!% #$%%  :200 ../0570g970 8:5479:/0.70   5703:200 8023g9:7.-  ../:x47  !70039:.4/ 4203..2.008..g7 .47..57410843. 9.g2.947.3/1472.1..7057.75x0903.g.42:3.25.43147208..4.:34897:1.9g570..:7870850.0890.70.x0L3.0/0705708.4.g.3 . !747.-.x0L3.

     % #& #  !#% 7 -8.

 .   !%#  4/0/0.203: /0 . 57.../423:: /4. L38: 9 /0573/070 8:- /0.3/ 80 54.../0..3/.9 g .. 3 . 8:57.070 90.4/:3:207.0 /0  949..  !73570039.  ..9:.230 53g.507843. 95 470  .23.:947.089 925 /423: /4.g %% '# f!#%f 7 .70.073xg/057.010.80..90 570039.9./0.9.     /3 .0070.957.3.9.23.g/423: /4. 0.

/. :200 5703:200    8023g9:7. 9. 03:270.-g:3/0.:947.x0   '.25.9./0x3g947::. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7. ..25.02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7.093/070 . 9.

/0x3g947::.:9.947:: 03:270.

90.947:: 4. 7:5..x0.9../7..8.389.70.:9./0L3./070 0/3xg  .

0.5.389.2097573...5.x0.g0890 %5: 5.2039:: /..7.

5.g .2039:: :200 5703:2008:57....9.00947::/057.0.:  .

70  . %00143 .      !%#                    4/0/0574.:947. 37 /3  .07-.0.07-.08 ./00.0/070..70L3. !74.3//.9004-x3:90.203:/0.:70:9...x   $# /708.08 .:947g7              .23.:72g94747.                    % #& #  !#% 7 -8.

           #0:9.79  :200 5703:200  !      %5389.x0.23g7 /28 # #08538            7  .9: 0..

2039  . 0.0 .5.3:.8g 7:5g    %.0807.4350397:.

9.90.70 L3 .g                 !0397: ..90.g970 /34..9 /0.9.37  -8                       %0470  !7.439 5.30. . /0 .9. /08..0/070. /0 0.23. .8.9.:947g7 80 5g90 90 8:2.3..

 :/0x.  0 .7057410843. $# :200 5703:200 8023g9:7.. 9.25.431472 890 /0 9.g  L3  897 1.%704707.710 37  :7347/01472.

80.   .947   :200 5703:200 8023g9:7. 9.25.

  % #& #  !#% 7 -8.

8.5.0784 !480847: .1.x0 .                    !%#  4/0/0.:947./0807.:947.0 7010794..x47. 8g .g 8g .:34.0 L394. 570.389.70 4-.0 .0/070 5708.70.70.xg .2.x:347 850.x0 1.x.0 3897:.75x47 903.

 ..90 /3 . 0890 507843. 50784.x. 3850.90 .0 /0x3g947::.8:57.g 80 5 g8970.2039047 :947.9.:: ./7: $# ... 5480847:: L3 -:3g 89.0.g L3 925: 807.3047 L25:9073.947:: /0 850.5.70 80 57039g .07070.

:9..x0.947::389.

x..90/0807.2039:: !480847:.x03:54.:947./0.0.5.9389.

70.x47..0.x0 890 39078g /0807. 389.047L38.5.780L3.20390 /095:.:947.

.g 8:7..5:307L31:3.947: #$'% 54.70 .:947.70 507.x:30 507.g7 L3.0890.071.g . 3: 8:39 .0.90...x0.3/5480847:..:9g .90 5745:30 7097.7 9.g970 029039:. 389.70 80 00.0/070..8g. .070.0.07.5..-.g7L3.0593/ ..x43.90 8g 1:3..x0 /0 .x4300 0.2039047 /.:947.:70 L3 .. L3 1:3.0890.3x.9:3.9077.

: 7097.8g /0 .x.90 1 8:8503/.43/x0 0 37 ..9g 8./7: $# L3 .g970 3850.90 /3 .2039:: 80.90.3047 :947. 54.5.:79.0..947: /0 850.50784.9.

70 57.  .70 .x47.x43.3x.42509g70:9074.3/8:7..: 24/1.L31:3.389.g70 .

2039047   .0.5.

            % #& #  !#% 7 -8.

 /:5g .3:.4350397:.0784 %.0 1.0807.0.2g   $0 L38.37   &  ' &f                 ***************  447.3:.4350397:.   !%#  4/0/09.    30g.70 . 389.x.:947. 7:5..8. .x0.xg     %# &% # .0....

 9./00.:947. 9.07-.23.947::#$'%.70 80 1.5.08:: .3850.574./7:$#  $023g9:7..25.0.4507.9.0 093/070..25.2039:: 50397: ...x0  $0L38.9.703:2g7: /.70  $023g9:7..90/3.947::/0850.

947::/0850../7:$# .90/3.9.3850..

07-.389./00.9  !# $ '#37   %% f% #..705074/.23.08 .507843.::/0/0807.70..g.x47/07/.     !%#           4/0/0574.

&%% #      /3       .8g        % #& #  !#% 7 -8.

0.3//.70.     .23. .:72g94747.9: 0.g.23g7 /28     7 ..:947.79   :200 5703:200  ! :2g7:.5074/.:70:9.9004-x3:90.x0..x #0:9.

 %5389..x0.

073x0./0. .

2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.   :200 5703:200 8023g9:7.25. 9..7309::   0.5.25. 9..     # $   :200 5703:200 8023g9:7.      .

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

/0.g '# f 7 /3  !73570039.:9./0.   !%#  4/0/0.g/423: /4.073xg/03897:70904709.070 90.80.23.  3g8.

3g8./0 L34..9.:9g./.947.  80.9.90.

:/0x .

g  ../.9 89./.. ! . 89:/ /0 -. :72. 470570g970904709.g /0 5074.3/ .g :3 3:2g7 3897:70 5074/.g.: /0 .

g.x.:5.3897:70. $9. 39073g 50397: 4.:/03897:705074/.

950397:8:8x3070..39073g.0.3.:947./0.073xg8 .3897:70.70.203::/0.148947.0-07.9 g L3 !70039.

093/070. . 9.25. !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7. .:947. 9.x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7.25.

79        % #& #  !#% 7 -8.4.050397:4./00-07.304750397:.9.08 .3:.70.x./0   7 .   !%#  4/0/0574.4.0.70.3:.0.:5.9.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.304750397:.07-.

x0..x0  %5389.    :200 5703:200   !   :2g7: .:947.

 0.5.25./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.8g 7:5g  $023g9:7.2039   %.2g    .  . 9.4337 8070 447.

   % #& #  !#% 7 -8.

 3g8.3g:7/.g/423: /4.   !%#  4/0/0.23.:9.070 90.073xg  390950784.g   '# f 7  !73570039./0./0.80.

90.  80.:9g.9..947.3g8./.9./0 L34.

:/0x .

x.g389.8. ! .0..  8g/0807..14893897:9.

700g947/08. 9.-g :3 .25.    -07..7.5.9.0. 8023g9:7.3g.3/0.9./.25.9g.2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7./. 9.02907    **************  $0L38./0  '.

2.7.30.39 .

    % #& #  !#% 7 -8.

37 80.   30. !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.x:30.

5. .0 57.4  .438:2. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.94.70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .574-.3/ :9. 073x0 903.42-:89- .70 /0 .9047 .7.

.  5:-.#4230 !..790.9L343947: 1.. 37 .

790..#4230 !. 37 . .9gL343947: 1. 5:-..

574-.43420 .g!%  .5708.37 .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .. .:24/1.75x.70.903.

..9L343947: 1.790. 37 .#4230 !. 5:-..

.70.g!%  .903.37 .574-. 24/1.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.5708.75x.43420 .

9 L3 43947: 1.  5:-. 37 ...790..#4230 !.

43897:70. 903. :9.g 5074/. . . .g .5.70.70.9047 .. 80.574-..70. 073x0 903.9.42-:89- .3/ 5740. !%   0/x.9  30.438:2. 389.7. .0 57.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70. 4244.071.94.70 /0 .70.-74g!.

790.  37 .9 L3 43947: 1.  5:-... #4230 !. .

  705:-..9 L3 37  -8.

 5:-.790... 37 -8.9gL343947: 1.#4230 !..

9g 573 7/3: 23897:: 0.70.:24/1.75x.43420 . 5708.574-.4207x:: 37 . 37  . .g !%   . 903..

. #4230 !.9 L3 43947: 1..  5:-.790. .  37 .

.g !%   .75x.43420 .  24/1.4207x::37 .574-.70. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. 5708.

. 37  .790. 5:-. #4230 !...9L3 43947: 1.

 903.70. g94.g 705.43420 ..43424..057.. 073x0903. .. .4207x::37  . 0.-74g. 80.70.70.3/2439.9g573 7/3:23897::0. 389.7.70.3047 /0 .594: !%  0/x.574-.L3.071.5 g 107-390 8:57.7047 .70473/0503/0390 .9. 054.70.-:7 /0 .

.790. 5:-. 37 .#4230 !.9L343947: 1...

. 705:-.9L337  -8.

.790.9g L3 43947: 1. #4230 !.  5:-.. .  37  -8.

 37  . .574-. 903.g !%   ..: 24/1. 5708.4207x::37 .75x.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.

9L3 43947: 1.. 5:-. #4230 !.790.  37  ...

3047 /0 .30./g /0 .9 5.-74g30..4207x:: 37 .-:7 /0 .30.057.43420 .9 5.574-.5. 30.3/702:.9  30.2. 80. .9 5.9  5. 30.5g .5g 107-390 . 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.. !%   0/x. ..

9L3 43947: 1. #4230 !. 5:-..790.. 37 ..

9 L3 37  -8..  705:-.

. . #4230 !.9 g L3 43947: 1.. 5:-.  37  -8.790.

g !%   .4207x::37 .. .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.: 24/1.43420 .70. 903. 5708. 37  .

..790. 5:-.9L343947: 1.#4230 !.. 37 .

70.4207x:: 37  .75x.574-. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1.43420 .g !%   . 903. 37  ..

.790. . #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-. 37 ..

.5039047 -:90 .70.5.3/ :9.574-.5.0 57..90 53g . 073x0 903.: .30. 97 50397: ! . 70.9 5.-74g30.9  !%   0/x.30.30. 80.9.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .

.. #4230 !.. 5:-. 37 .9L3 43947: 1.790.

.9L3 37  -8. 705:-.

 #4230 !. 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1.. ..790.

g !%   .70.574-. .. 5708.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .: 24/1. 903. 37  .75x.

 #4230 !.. ..9 L3 43947: 1.  5:-.  37 .790.

70.903. 24/1.574-.37 .9g573 7/3:     .5708.75x..g!% .

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    23897::0.43420 .

.790.9L343947: 1. 5:-. 37 .#4230 !...

75x.43420 .37 .70.574-. 24/1.4207x::37 ..9g573 7/3:23897::0.5708.903.g!% .

 5:-..9L343947: 1. 37 .790. #4230 !...

30.30.5.-74g.594:30.9  5.9  30. 80.  !%.

 . 073x0903.071..70. 705.5039047209.70. 054.70.4207x::37 . 389..-08:-5708:30 .057.70.70.9g573 7/3:23897:: 0.9..70.3/2439.574-.  0/x.7.43420 .089.

 5:-. 37  ....#4230 !.9L343947: 1.790.

9L337 -8.. 705:-.

  37  -8..790..9gL343947: 1.#4230 !.. 5:-.

70. 5708.75x. .. 37  .: 24/1.g !% . 903.

574-.  .9g 573 7/3:23897::0.43420 .4207x::37 .

. 37 . #4230 !.790. 5:-.9L343947: 1...

.30.30. 073x0 903.30.9  5.9  5.: /4.9  5.5039047 -:90 50397: . 70.30.43420 .42572.9  5.90 8. 30.  !%   0/x.30.0 . 80.0 57.4207x::37 .9  5.90 8:- 5708:30 .70.574-.594:5.9 30.9g 573 7/3: 23897:: 0.30.9  5.01.3/ :9.9   5.-74g.90 .9  5.

..#4230 !.790. 5:-. 37  ..9L343947: 1.

9L337 -8. 705:-..

9gL343947: 1.790... 37 -8. 5:-..#4230 !.

43420 .37 .70.4207x:: 37 .g!% .903..574-.:24/1. .5708.9g573 7/3: 23897:: 0.75x.

. #4230 !.  5:-. .9 L3 43947: 1. 37 .790..

705.4207x:: 37  . 054.30.9047 209. 80.574-.70.70..43420 .  !%  0/x.70.0 50397: 1:/0 .7.9 30.9.70.30.071. .30.43/:.057.70. 389.9  5. 073x0903..9g 573 7/3: 23897:: 0.3/2439.30.5.594:30.-74g..9  5. .

  37  .9 L3 43947: 1. #4230 !.  5:-. .790...

  705:-..9 L3 37  -8.

 #4230 !. .9g L3 43947: 1... 5:-.790.  37  -8.

.574-.g !%   . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 . .: 24/1.75x. 5708.70.43420 . 37  .

 #4230 !. .790.9 L3 43947: 1. 37 ...  5:-.

 /3 : .9  5.30.9  5.8.9  5.7. 30.70.-74g.9 30.30.9   5.9  5. 8.071.4.43420 .70.  !%   0/x.9  5.30.047 /0 8:7.3/ :9.9070.30. /8549. . 073x 0 903.70. 80.9g 573 7/3: 23897:: 0.30.594:5.3xg .0 57.4207x:: 37  .574-. 705.9  5..30..70.

 .790.9 L3 43947: 1... #4230 !.  37 .  5:-.

.9 L3 37  -8.  705:-.

  37  -8. #4230 !.790. 5:-.. .9g L3 43947: 1..

.: 24/1.70.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   . 5708. 37  .75x.4207x:: 37 .574-. . 903.

  37  ... #4230 !.790.9 L3 43947: 1. .  5:-.

9   5..-74g . .70.70.0 50974070 .071.8.70. /897-: x. 054.90 .2-.4207x::37  ..01.8.594: 5. .9   5.30.43420 .9  5.0 57. 073x 0 903.30. 389.9g 573 7/3: 23897:: 0.  !%   0/x.9  30.3/ .9.70.9   5.70. 705.574-.25.7.. 389.  80 .70. x47 /0 .9   5.

790.#4230 !. 37 ...  5:-..9 L3 43947: 1.

. 705:-.9L337 -8.

 .790.  37  -8. 5:-. #4230 !..9gL3 43947: 1..

 5708.4207x::37 .g!% . 903. .70.: 24/1.9g573 7/3:23897::0.574-.75x.43420 . 37  ..

790..  37  . #4230 !. .9 L3 43947: 1..  5:-.

30.9  5.9  5.30.  80 .30.30.30.30.9  5.9  5.9   5.30. . 30.-74g 5.9  .9  5.9  5.9  5.9  5.9  30.30.9  5.9  5.594:5.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.43420 . .70. 054.    !%  0/x.43897:70.70.70.70.057. 073x0903. .70.4207x:: 37  ..3047/0...g 705. .903. 389.7.9.8g 5708:30 .9g 573 7/3: 23897:: 0./g . 2439.5g..3047/0.9..3/5740...574-.071..-:7 /0 4.

.  37 .790..  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !. .

.9 L3 37  -8.  705:-.

9gL343947: 1.#4230 !... 5:-. 37 -8..790.

9g 573 7/3: 23897:: 0.:24/1.75x. 5708. 903.70. .4207x::37 .43420 .574-..g !%   . 37  .

. 37 .790. 5:-.9L3 43947: 1...#4230 !.

9 5. 30.-74g30. !% .9 5. 80 .9 5.9 30.5.9 5.9 5.30.30.

071.5g107-3908:-5708:30 574-.057.9.-:7 /0.7.. .9047/0. 705.70.3/2439.9g573 7/3:23897::0. 389.4207x::37 .70. 073x0903.  0/x..70. 054.70..70.43420 .43/:.

. 37 .790.. #4230 !.9L343947: 1.. 5:-.

9L337 -8. 705:-..

.9gL343947: 1. 5:-.#4230 !..790.  37  -8..

.: 24/1.903. .75x. 5708. 37 .g !% .70.

9g 573 7/3: 23897:: 0.  .4207x:: 37 .574-.43420 .

 37 .9 L3 43947: 1..  5:-..#4230 !.790..

30.-74g.9  5.4207x::37 .30.9  5.9  5.0 . 073x0903.3/8890200/0.30.70.9  5.0397.9.30.9  5.43420 .:942.9   5.574-.594:5.30.9  5.057.9  30.    !%  0/x. 80.9  5.9g573 7/3:23897::0.0479072.30.30.1070390 .

  5:-.9L343947: 1.. 37 .#4230 !...790.

 705:-.9L337 -8..

#4230 !.790.... 5:-. 37 -8.9gL343947: 1.

g!% .37 .:24/1. ..574-.9g573 7/3:23897::0.903.75x.43420 .70. 5708.4207x::37 .

..#4230 !. 5:-.790.9L343947: 1.. 37 .

43420 .9g573 7/3:23897::0.75x.903.574-. 24/1.5708.37 .g!% ..4207x ::37 .70.

 5:-.9L343947: 1.790.#4230 !.. 37 ...

9 5.574-.0 .9 5.43420 .0 209.9 5.9  5.01..3070 70.90 .890730 70.9  !%   0/x.42572.9 5.50390 .50390 -:94.4207x::37 .9  30.0 50397: 70.-74g 30.50390 . 80.9 5.5.439.90 8:- 5708:30 .9 5.9 5. 073x0 903.5.9 5.90 8..9g573 7/3:23897::0.: /4.9 5.0 50397: .

 .9L343947: 1..790.#4230 !..  37 . 5:-.

  705:-..9 L337  -8.

. 5:-.. 37 -8.790.9g L3 43947: 1.#4230 !..

:24/1.g!%  .43420 .574-.5708.4207x :: 37 .9 g 573 7/3: 23897:: 0.37 ..70. .75x.903.

  5:-. .  37  .790...9 L3 43947: 1. #4230 !.

 L3 1:3. 5:3070.. 903.3/ 2439. 705.9 30.30. 2.30.70.. ..x:30 :9.9  5. 073x0 903.70.9  5.70.g.7.70.30.0 57.-74g . !% #   0/x. 30.7.30.9   5.  80 .071.047 .9  5.594: 5.574-.9   5.9  5.9  5.30.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30.

 #4230 !..9 L3 43947: 1.  5:-. .790..  37 .

.  705:-.9 L3 37  -8.

 .. 5:-.9g L3 43947: 1.  37  -8.. #4230 !.790.

 5708.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.. .g !% #  .574-. 903.70.75x.: 24/1. 37  .43420 .

9 L3 43947: 1. .  5:-... 37 .790. #4230 !.

9g573 7/3: 23897:: 0.70.5708..75x.4207x:: 37 .g!%# .37 .574-.903.43420 . 24/1.

 37 .. #4230 !.790.. .9 L3 43947: 1.  5:-.

9 30.9   5.70.x:30 :9.0 57. 20.70. . !% #   0/x. 705.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .3/ 2439.9  5.  80 . 903.30.5...9  5.382047 /0 7/.9   5.071.-74g 30. L3 1:3.9 . 073x0 903.9   5..30.70.g .30.30.70.7.574-. 5:3070.

  37 .790.9 L3 43947: 1.. .  5:-. #4230 !..

9L337 -8.. 705:-.

. 5:-.790..  .9gL343947: 1..#4230 !.

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

37 .574-.75x.43420 ..4207x::37 .9g573 7/3: 23897::0.5708.g!%# .:4/1.903. .70.

.790. 5:-..9L343947: 1. 37 .#4230  !..

70. 80. 5:3070.071.9  5. .-74g30.9  5.g.70.89.9  5. 705.7.30.9  5.70.9  30.3/ 2439. 073x0 903. L3 1:3.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .30.30.70.5.7047 .30.:94..574-.0 57.x:30 :9.903.  !% #   0/x.

.  37 .790. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.. .

.  705:-.9 L3 37  -8.

 5:-.790... . #4230 !.9g L3 43947: 1.  37  -8.

 .g !% #  . 903.: 24/1. 5708.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  ..43420 .4207x:: 37 .75x.70.

 37 .. #4230 !. .9 L3 43947: 1.790..  5:-.

.574-. 24/1.g!%# .4207x:: 37 .75x.5708.37 .903.70.43420 .9g573 7/3: 23897:: 0.

.  5:-. .790. #4230 !.9 L3 43947: 1.. 37 .

071. 705. 903.30.30.70.30..9   5.91472047 .9   5. 5:3070.30. .9   5.  !% #   0/x.70 .574-. 3.. 073x0 903.9 30.0047 5.70.x:30 :9.g .  80 .9  5.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .-74g 30.70.5.:947/.0 57.7.3/ 2439.70.g94. L3 1:3.

790. 5:-. 37 . #4230 !...9L343947: 1..

 705:-.9L337 -8..

 5:-.790.#4230 !.9gL343947: 1. 37 -8....

43420 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.37 .903..:24/1.5708.75x.g!%#  . .4207x:: 37 .70.

.9 L3 43947: 1.  5:-..#4230 !.790.. 37 .

 073x0 903. 5:3070.7.0 57.g .94.70.9  5.5. L3 1:3.70. 30.30. . 80.7047 50397: . 00.9 30.9  5.071.x:30 :9.30.9  5.-74g30.:0 .  !% #   0/x. 705.0..30.3/ 2439.9  5.9  5.574-.70. 903..70.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .

  37 .#4230  !..790. 5:-...9L343947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.. 5:-.. #4230 !. 37 -8.790. .

9g 573 7/3: 23897:: 0.g!%#  .75x.5708.43420 .70.37 .:24/1. .4207x::37 .903.574-..

.. #4230 !.790.9 L3 43947: 1.. 37 .  5:-.

70.30.70.0 /0 50784.x:30 054.30.5. 5:3070.g .97.8. .7047 00.071.9  5.0 /7.9  5.9  5. 80.0384.30 .-74g30.30.70. .3/2439.30.:. 073x0903.9  5.9. 903.L31:3.9 30.  !%#  0/x..70.057. 705.7.

907.8.0 .: 2.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .

790.9L3 43947: 1.#4230 !. 37 ... 5:-..

.. 5:-. #4230 !.790.9gL343947: 1.  37  ..

 5708.574-.70..: 24/1. 37  . .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .75x.g !% #  . 903.

#4230 !.  5:-... 37 .790.9 L3 43947: 1..

9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.70..574-.4207x:: 37 . 24/1.5708.903.37 .g!%#  .43420 .

  5:-.790...#4230 !. 37 ..9 L3 43947: 1.

5708.4207x::37 .37 .574-..903. 24/1.9g573 7/3:23897::0.70.43420 .75x.g !%# .

9 L3 43947: 1. #4230 !...  37 .790. 5:-. .

.4207x::37 .  24/1.574-.75x.9g573 7/3:23897::0.70. 903. 5708.g!%# .43420 . 37  .

  37  . #4230 !..9 L3 43947: 1.790..  5:-. .

.9  5.057. 5.  80 .9  30.x47/097.30..70.38547950.30.-30 .9  5.-74g 30.9  5.389.  !%#  0/x.3/:9. 073x0903.-: 50397:50784.574-..9  5.30 900.9  5. 30.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .

 5:-.#4230 !.790.. 37 .9L343947: 1...

.9L337  -8. 705:-.

. #4230 !.  37  -8.790.9g L3 43947: 1. 5:-.. .

g!%# .75x.70.: 24/1.903.9g573 7/3:23897:: ..5708.574-.37 . .

  % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .43420 .    0.

..9L3 43947: 1.. 5:-.  37 . #4230 !.790.

43420 . 5708. 903.4207x:: 37 .70..g !% #  . 37  .574-.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1.

 #4230 !. .9 L3 43947: 1.  5:-..790.. 37 .

 389.057.70.3/ :9.30.30 90043/40 .% 30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.-74g30.#30. 30. 073x0 903.& !% #   0/x ..x 47 /0 97.-: 50397: 50784. 80.385479 50 .574-..$30.

.. 5:-.9L343947: 1.#4230 !.790.. 37 .

9L337  -8.. 705:-.

 5:-.9g L3 43947: 1.  37  -8. #4230 !..790. ..

574-.75x.g !% #  .43420 . . 37  .. 5708.: 24/1. 903.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .

.#4230 !. 37 ...790. 5:-.9L343947: 1.

37 .574-.9g573 7/3: 23897::0.75x.70.903.5708.g!%# ..4207x::37 . 24/1.43420 .

. 5:-. 37 .9L343947: 1..#4230 !.790..

% 30..x47/097.#30..$30..30.30. 30. 073x0903.38547950.30 9008.3/:9.-: 50397:50784.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 . 80.-74g30.057.:30 .389.& !%#  0/x.574-.70.

. 5:-.. #4230 !..790.9L3 43947: 1. 37 .

 705:-..9L3 37  -8.

 .. #4230 !.790. 5:-..9g L3 43947: 1.  37  -8.

: 24/1.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0. . 37  .. 903.574-. 5708.70.g !% #  .4207x::37 .43420 .

... 37 .9L343947: 1.#4230 !. 5:-.790.

43420 .g !% #  574-.70.9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .4207x:: 37 ..  24/1. 903.75x. 5708.

.9 L3 43947: 1.. .790. #4230 !.  5:-. 37 .

 073x0903.057.-74g30.$30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .-: 50397: 50784.38547950.3/:9. 30..30.70.x47/097.% 30. 80.& !%#  0/x.30.389.#30.30 9008..:7 9008g3 .574-.

 ..  37 .. #4230 !.9 L3 43947: 1.790.  5:-.

9 L3 37  -8.  705:-..

 #4230 !. .  37  -8..790..9g L3 43947: 1. 5:-.

75x..43420 .574-.: 24/1.70. 5708. 903.4207x::37 . .9g 573 7/3: 23897::0.g !% #  . 37  .

.#4230 !. 37 . 5:-..9L343947: 1..790.

37 .903.574-.75x..70.43420 .9g573 7/3: 23897:: 0.g!%# . 24/1.5708.4207x:: 37 .

790. . 37 .  5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1..

& !%#  0/x.3/:9..x47/097.%30.574-. 073x0903. $30.389.3 L3.385479505.#30. 80.30. 30.70.30 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .30.-74g30.3.057.950397:50784.

#4230 !. 37 ...9L343947: 1. 5:-..790.

. 705:-.9L337  -8.

 5:-.. #4230 !.  37  -8..790. .9g L3 43947: 1.

9 g 573 7/3: 23897:: 0.574-.75x. 5708.43420 .70.: 24/1.. . 903.4207x::37 . 37  .g !% #  .

 5:-. #4230 !.  37 ...9L3 43947: 1.790..

  24/1. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .70.574-..g !% #  . 5708.43420 . 37  .75x.

  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !.. .790.. 37 .

071. .30. 900107. 2439.574-.. 30.70.$30. 80. 054.9.70.047 50397: 2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .9.0 . 705.& !% #   0/x.#30. .43897:70.-74g30.70.907. L3970x3070.7.0 57.70.% 30.70.3/ 5740.30.. 073x0 903. 70.

9 L3 43947: 1. 37 .#4230 !..  5:-...790.

 705:-.9L337 -8..

  37  -8.. 5:-.. #4230 !.9gL3 43947: 1. .790.

4207x::37 . 5708.g!%# .. .70.574-.43420 . 37  .75x.: 24/1.9g573 7/3:23897::0. 903.

9L343947: 1..#4230 !.790.. 37 ..  5:-.

     .37 .70. 24/1..

 % #& #  !#% 7 -8.

    5708.574-.4207x::37 .903.43420 .g!%# .9g573 7/3:23897::0.75x.

 37 ..790. 5:-.9L343947: 1...#4230 !.

9g573 7/3:23897::0.37 .5708.. 24/1.574-.43420 .903.70.75x.4207x:: 37 .g!%# .

 5:-.#4230 !.9L343947: 1.... 37 .790.

9. 054.574-.903.-74g 30.43897:70. 2439.70.70.30.5 .0384.7047.3/ 5740.30. 073x 0 903. 30.30.70.$  !% #   0/x.g.071. ."30.30..0 57.30. 80.8. .70.9..#30.:8.30.!30.30.30.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .

. #4230 !.  37 .. .790.9 L3 43947: 1.  5:-.

9L337 -8. 705:-..

790.. 5:-. 37 -8.9gL343947: 1...#4230 !.

g!%# . 4/1.75x.903..43420 .70.37 .574-.4207x:: 37 .5708.9g573 7/3: 23897:: 0.

.9 L3 43947: 1. ..  5:-.790. 37 . #4230 !.

 .4207x:: 37 .43420 .574-.37 .5708.:24/1.9g573 7/3: 23897:: 0.75x.g!%# .903..70.

9 L3 43947: 1..  5:-.  37  . #4230 !.. .790.

-74g 30.574-. 073x0 903.9  5..8.70.0 57.070.9   5.3x :747 -0347 1:347 . 5.70 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .30.9 .-:747 .3/ 3974/:. ..9   5. 50 5.xg .7.7047 002039047 /0 0. 30.x/07/.90.30. L3 054.9   5.3:9.071.70 573/070.9.9  30.9  5..9   5..389.30.  80 .  !% #   0/x.30.

 #4230 !.9 L3 43947: 1. .790..  5:-..  37  .

  37  . .790... 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !.

 .903.g!%# .4207x::37 .43420 .574-.. 37  . 5708.75x.70.9g573 7/3:23897::0.: 24/1.

. 37 . 5:-..790..9L343947: 1.#4230 !.

4207x:: 37 .574-. 24/1.70.9g573 7/3:23897::0.g!%# .43420 .37 .5708..75x.903.

. .  5:-.9 L3 43947: 1.. #4230 !.  37 .790.

  !% #   0/x.43897:. . .70. 903.8.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . .  80 .43897:70.30.0384.574-..30.0 57.7047 50397: .x . 2439.g .70.9.30.3/ 5740.70.30.70.-74g 30.9.071.39070 /0 . 054. 073x0 903.

..790. #4230 !. .  37 .  5:-.9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

#4230 !. 37 -8....790. 5:-.9g L3 43947: 1.

4207x::37 .g!%#  .5708.:24/1.70.574-.75x.43420 .9g573 7/3:23897::0..903. .37 .

.9L3 43947: 1.790.#4230 !. 37 .. 5:-..

 24/1.g !%# ..9g573 7/3:23897::0.75x.43420 .4207x::37 .903.37 .574-.70.5708.

790.9 L3 43947: 1. 5:-... .  37 . #4230 !.

. 37  .70.574-. 903.9g573 7/3:23897::0.43420 . 5708.g!%# .75x.4207x::37 .  24/1.

.  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.  37  .790. ..

9.9.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . L3970x3070.9  5.43897:70.70.907.950397:2.70.7.x47 /0 97.574-.9  30.071. 389. .30.70.9  5.30. 2439. .-74g 30.70.30.70.385479 50 5.3 L3. 705.. 5. 30. 054.9  5.30.0 .9  5. 70.0 50397: 5740.  80 . 073x0 903..  !% #   0/x.9  5.3..

790..#4230 !...9L343947: 1. 37 . 5:-.

. 705:-.9L337  -8.

9g L3 43947: 1.790. . 5:-... #4230 !.  37  -8.

574-.70.g !% #  .4207x::37 .43420 .9 g 573 7/3: 23897:: 0. .: 24/1. 903.. 37  . 5708.75x.

9L343947: 1. 37  ..#4230 !. 5:-.790...

70. 24/1.4207x::37 .9g573 7/3: 23897::0.574-.5708.g!%# .903.37 .43420 ..75x.

#4230 !..790.9L343947: 1... 37 . 5:-.

 24/1..g!%# .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .70.903.75x.574-.37 .43420 .5708.

 ... 5:-..9L343947: 1.

   % #& #  !#% 7 -8.

790. 37 .   #4230 !.

 80.43897:70. 073x0 903.574-.30.7047 /0 .x0 850.-74g30. 054.43897:. 30.907."30.3/ 5740.30. .70.70.30.g .#30.30.!30. .9.9.0384.$ !% #   0/x. 903.30. 2439.70. .0 57..0 .30.30.g 50397: 2.071..9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70.8. 30.

 37 ..  5:-.9 L3 43947: 1.790.#4230 !...

 705:-.9L337 -8..

#4230 !... 37 -8. 5:-.9gL3 43947: 1..790.

.574-.43420 .5708.:24/1.9g573 7/3:23897::0.903.37 .70.4207x::37 .75x.g !%# . .

.#4230 !.790.9L3 43947: 1... 5:-. 37 .

4207x :: 37 .574-.70.903.75x. 24/1..37 .43420 .g!% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.5708.

  5:-...790.#4230 !. 37 .9 L3 43947: 1..

574-..30.g .70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .-74g30.5047/0 /0.9  5.071.70.9  5.43897:70. .30.9. . 903. 30.40 . 80.4793050397:3.70. 5..9  30.9  5.5047 /0 8.03/:/38g0/0850.47:7 389.03g 97..9  5.9  5. 97. 2439. !% #   0/x.3/ 5740.70.9  5.30. 054.x47 /0 .9.0 57. 073x 0 903.9.30.

.9 L3 43947: 1.  37 .  5:-..790. #4230 !. .

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.  37  -8. #4230 !.790.. . 5:-..

 .70.: 24/1.75x.. 37  .4207x:: 37  . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .574-.43420 . 903.

.790. 37 . ..9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.

9g573 7/3:23897::0.5708.43420 .70..574-.37 .75x.g!%# . 24/1.4207x::37 .903.

..9L343947: 1.. 37 . 5:-.790. #4230 !.

9  5..:79.g .90L3..90 :9.5.9  5.9  30. 80.3/ 0.-74g30../7:5.9  5.0 /0 80.x47/04.5.90 57.30. 30.x0 2439.203900 389.9  5.# !% #   0/x.x 85.30.9   5. 073x0 903.574-.7.30..!30.:747/0/897.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .

... 37 .#4230 !.9L343947: 1.790. 5:-.

.9L337 -8. 705:-.

.790..9gL343947: 1. 5:-.#4230 !. 37 -8..

574-..903.37 .70.43420 .:24/1.5708.4207x::37 .g!%# . .75x.9g573 7/3: 23897::0.

790.#4230 !. 5:-. 37 ....9L343947: 1.

903.75x.g!%#  . 24/1.70.4207x:: 37  .43420 ..5708.574-.37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

..  5:-.9 L3 43947: 1. .790.  37  . #4230 !.

9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .75 x. 5708. 37  ..g !% #  . 903.43420 .  24/1.70.574-.

.#4230 !.9L343947: 1. 37 .  5:-..790..

 094/44050397:010.9.574-.30.L3054.70 30g.70.!% #  .9:.. %  0/x.0/078.-74g30.23897::3/:8970 708:7804737 . 80.3.42:3.9g573 7/3:.

20 37 . 23897:: 8g3g9gx 1.  .

..  37 . .790.  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.

9g L3 43947: 1.. 5:-.  37 .. #4230 !..790.

 80 .594:30.-74g.      .30.

   % #& #  !#% 7 -8.

    30. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .37 80.x:30.

 0.574-.-:7 /0 . 389.!%  !%  0/x..7.3047 /0 .g 705.9g573 7/3:23897::0.43424.4207x::37  .L3. 903.057.. .3/2439.70. .. 073x0903.7047 .70.9.43420 .70.70473/0503/0390 . 054.5 g 107-390 8:57. g94..071.70.70.

 5:-.790.#4230 !.... 37 .9L343947: 1.

 705:-..9L337  -8.

.. .790.  37  -8. #4230 !.9g L3 43947: 1. 5:-.

4207x::37 ..g !%   .75x.43420 .: 24/1.70.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. 37  .574-. . 5708.

 5:-.. #4230 !..790.  37  .9L3 43947: 1..

3047 /0 . . 073x0 903.30.2.3/702:..574-..#  !%   0/x.5g 107-390 .30.-74g30.057. 30. .5g . 80.!30..-:7 /0 .4207x:: 37 ./g /0 .43420 .30.9g 573 7/3: 23897:: 0.

. 5:-..790. 37 .#4230 !..9L343947: 1.

. 705:-.9L337  -8.

  37  -8.. .. #4230 !. 5:-.790.9 g L3 43947: 1.

9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x::37 . .70. 903. 5708.43420 .g !%   . 37  .75x.: 24/1..

790....9L343947: 1. 37 .#4230 !. 5:-.

574-.43420 .75x. 903.  24/1..70.g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37  . 5708. 37  .

 .  5:-. 37 .790. #4230 !..9 L3 43947: 1..

 70.0 57.: .3/ :9.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .5. 073x0 903.30.574-. 97 50397: ! .5039047 -:90 ..9..90 53g .30.-74g30.30.70.30. 80.%  !%   0/x.30.

 37 . 5:-.790. #4230 !...9L3 43947: 1..

. 705:-.9L3 37  -8.

. .  37  -8. #4230 !..790. 5:-.9g L3 43947: 1.

75x.. 903.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 . 5708.70.g !%   . . 37  .: 24/1.574-.

.790. 37  .#4230 !... 5:-.9L343947: 1.

g !%   .43420 .  24/1. 903. 37  ..4207x:: 37 .70.574-. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.

 37 .  5:-. #4230 !.790.. ..9 L3 43947: 1.

903.  24/1..9g573 7/3:23897::0.75x.4207x::37 .43420 .5708.574-.g!%  .37 .70.

790.9L343947: 1. #4230 !. 37 ... 5:-..

 .70.70.01.8. x47 /0 .43420 .8.0 50974070 .9.%30.70.. 389. &  !%   0/x.574-.7.70. 389. 054. .#30.-74g30. 80.4207x::37  .2-.9g 573 7/3: 23897:: 0.3/ ..70.25.!30.0 57.$30. 705.90 . /897-: x.071..70. 073x 0 903.

.790..9 L3 43947: 1.  5:-.. 37 .#4230 !.

.9L337 -8. 705:-.

9gL3 43947: 1.. 5:-.  37  -8.. #4230 !. .790.

70.43420 .4207x::37 . 5708.: 24/1.g!% . . 37  .9g573 7/3:23897::0.. 903.75x.574-.

790..#4230 !. 37 .  5:-..9L343947: 1..

.3047/0.-74g30."30.4207x:: 37  .70.%30.3047/0.&30.70.9.70. . 054.7. 073x0903...9g 573 7/3: 23897:: 0.g 705.70.. 2439./g .'30. .3/5740.9.70... #30.  !%  0/x.903..43420 .057.-:7 /0 4..574-.70.071.8g 5708:30 .. 80. 389.43897:70.5g.

  5:-. .  37 .. #4230 !.790..9 L3 43947: 1.

  705:-.9 L3 37  -8..

 37 -8.. 5:-..790.#4230 !..9gL343947: 1.

g!% .5708.9g573 7/3:23897::0. .:24/1.903.574-.70..43420 .75x. 37 .

   % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .

. 5:-.790.9L343947: 1...#4230 !. 37 .

-74g30. 30.70 .3/ 8890200 /0 .0 57.574-.0 .43420 .047 9072. 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x :: 37 .30.!30.:942. 80 .30.30.0397.9.1070390 .# !%   0/x.

.. 37 ..#4230 !.9L343947: 1.790.  5:-.

.9L337 -8. 705:-.

 #4230 !.790... .  37  -8. 5:-.9g L3 43947: 1.

.g!% . 5708.: 24/1.75x.43420 .4207x::37 .574-. 37  .9g573 7/3:23897::0. .70.903.

9L343947: 1.. 37 ..#4230 !. 5:-..790.

70.75x.574-. 24/1. 5708.43420 ..9g573 7/3:23897::0.903.37 .g!% .4207x::37 .

.#4230 !.9L343947: 1.790.. 5:-. 37 ..

 073x0 903. L3 1:3.70.70..g .071. .7. 705. 80.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 .70.  !% #   0/x...3/ 2439.0 57.574-.047 . 2.-74g30. 5:3070.70.7.x:30 :9. 903.

 . #4230 !...  37 .9 L3 43947: 1.  5:-.790.

9 L3 37  -8.  705:-..

 . #4230 !... 5:-.790.9g L3 43947: 1.  37  -8.

g !% #  .: 24/1. 903.70.4207x:: 37 .574-.43420 . 5708. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.. .75x.

.  5:-. 37 .790. ..9 L3 43947: 1. #4230 !.

 24/1.43420 .4207x::37 ..9g573 7/3:23897::0.g!%# .903.75x.37 .5708.70.574-.

. 37 .. 5:-.9L343947: 1.790. #4230 !..

70. 80.70.-74g30.3/ 2439.. .x:30 :9. 20. 5:3070.071..70.g . 705. 073x0 903..% !% #   0/x.0 57. 903.382047 /0 7/. $30.#30."30.9 .!30. L3 1:3.7.70. 30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .574-.

.9 L3 43947: 1.  5:-.790.. .  37 . #4230 !.

9L337 -8.. 705:-.

790. 37 -8.9gL343947: 1..#4230 !. 5:-...

43420 .70.g!%# .75x..4207x::37 .903.574-. .37 .9g573 7/3: 23897::0.:24/1.5708.

..790. 5:-.. 37 .#4230 !.9L343947: 1.

70.x:30 :9. 5:3070.-74g30.071.30.89.3/ 2439.574-.70.903.30.7047 . ..7. 80.g. !% #   0/x. 705. L3 1:3.70. 073x0 903.0 57.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .:94.70.

 .  5:-.9 L3 43947: 1.790.  37 . #4230 !...

  705:-..9 L3 37  -8.

  37  -8.. .9g L3 43947: 1.790. 5:-. #4230 !..

 . 903. 37  . 5708.43420 ..75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .: 24/1.4207x:: 37 .70.574-.

 #4230 !... 37 .790.  5:-.9 L3 43947: 1. .

5708.  24/1.37 .9g573 7/3: 23897:: 0.70.g!% # .574-..4207x:: 37 .43420 .903.75x.

  5:-. .9 L3 43947: 1..790. #4230 !. 37 ..

g . L3 1:3. 30. 80.30.g94.91472047 .574-.3/ 2439.-74g30.70.0047 5.7.30.70.!30.0 57. 073x0 903. " !% #   0/x.x:30 :9.70 .70. 3. 903. . 705...:947/. 5:3070.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .70.071.

790.  37 .. 5:-. #4230 !.9L343947: 1...

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.790.. 37 -8. 5:-..#4230 !..

37 .70..5708.903.75x.:24/1.g!%#  .574-. .43420 .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .

#4230 !.. 5:-...9L3 43947: 1.790. 37 .

30...g .:0 .0.70. .94. 705.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .7047 50397: .3/ 2439.x:30 :9.70. 80. !% #   0/x.0 57.70. 5:3070. L3 1:3. 073x0 903.574-.7. 00. 903.071.70.-74g30.30.

9 L3 43947: 1.790.. .  5:-..  37 . #4230 !.

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.. .. 37 -8.790. #4230 !. 5:-.

75x.5708.903..70.g!%#     .37 . .:24/1.

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .9g573 7/3:23897::0.574-.43420 .

9L343947: 1. 5:-..#4230 !... 37 .790.

70. 073x0903.7047 00. 80. .3/2439.:. 705.70.0 /0 50784.  !%#  0/x.0384.071.9.70.-74g30. 903. .g .L31:3.x:30 054.30.8. 5:3070.30 .30.97.0 /7.7.057..70.

574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .907.8.: 2.0 .

#4230 !.  5:-....9 L3 43947: 1. 37 .790.

. #4230 !.790. 5:-.9gL343947: 1... 37 .

 .37 .5708.903.:24/1..574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .75x.g!%#  .70.

  37 . #4230 !.9L343947: 1. 5:-. ..790..

70.43420  .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 . 24/1. 37  .5708.574-.903..g !% #  .75x.

#4230 !.9 L3 43947: 1. 37 .790...  5:-..

g !%# .. 24/1.43420 .574-.75x.9g573 7/3:23897::0.5708.70.4207x::37 .903.37 .

.9 L3 43947: 1.790. #4230 !..  37 . . 5:-.

75x..  24/1.9g573 7/3:23897::0.70.574-.43420 . 37  . 903. 5708.4207x::37 .g!%# .

. 37 .#4230 !.790..9L343947: 1.  5:-..

%  !% #   0/x.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . x47 /0 97.-74g30. 80. 073x0 903.3/ :9.574-..-: 50397: 50784."30. 30..30 900.!30.#30.385479 50 .-30 ..30.$30. 389.70.0 57.

 37 .#4230 !.9L343947: 1...790.. 5:-.

9L337  -8. 705:-..

.9g L3 43947: 1. . #4230 !.. 5:-.  37  -8.790.

g !% #  .574-..75x. 903. 37  .70. . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.: 24/1.4207x::37 .43420 .

 5:-.. 37 .790.9L343947: 1..#4230 !..

 5708.g !% #  ..9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. 37  .574-.43420 .4207x:: 37 .70.  24/1.75x.

790.. . 37 .  5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1.

30.3/ :9. 80.30..70.30 90043/40 . 073x0 903..-: 50397: 50784.  !% #   0/x .-74g30.x 47 /0 97.30. 389.574-.30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .057.30.385479 50 .

.9L343947: 1. 5:-.#4230 !. 37 ...790.

. 705:-.9L337  -8.

 .  37  -8. #4230 !..9g L3 43947: 1. 5:-..790.

4207x::37 .43420 . . 37  .70.75x. 5708. 903..574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .: 24/1.

790.9L343947: 1. 37  . 5:-...#4230 !..

574-.  24/1. 5708. 37  .4207x:: 37  ..9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.70.75x.43420 .g !% #  .

 37 ..9 L3 43947: 1.  5:-.790.. . #4230 !.

30 9008. 073x0903.x47/097.30..30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .574-.3/:9.-: 50397:50784.-74g30.  !%#  0/x.30..30.38547950.30.389..70.:30 . 80.057.

.9L3 43947: 1. 5:-.790.. #4230 !. 37 ..

. 705:-.9L337  -8.

.9g L3 43947: 1..  37  -8.790. #4230 !. . 5:-.

.4207x::37 .70.9g 573 7/3: 23897:: 0. . 5708.43420 .g !% #  .75x.: 24/1.574-. 903. 37  .

  37 . 5:-..790. #4230 !...9L3 43947: 1.

g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-. 37  .4207x:: 37 . 903.70. 5708..75x.  24/1.

  5:-. 37 ..790. #4230 !.9 L3 43947: 1. ..

38547950. 073x0903.057.30 9008.x47/097.-74g30.30.-: 50397: 50784.3/:9.  !%#  0/x.70..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.574-.:7 9008g3 ..30. 80.30.389.30.

 #4230 !.  37 ..  5:-.790.9 L3 43947: 1. ..

.  705:-.9 L3 37  -8.

 #4230 !. 5:-...  37  -8.9g L3 43947: 1.790. .

 903.4207x:: 37 .: 24/1. 37  .70.43420 . . 5708.574-.g !% #  .75x..9g 573 7/3: 23897:: 0.

.9 L3 43947: 1.790.  5:-. #4230 !.. 37 . .

903..4207x::37 .75x.37 .g!%# . 24/1.9g573 7/3:23897::0.5708.574-.43420 .70.

.. 5:-. ..9L343947: 1.

  % #& #  !#% 7 -8.

790.    #4230 !. 37 .

389.30 . 80.3.385479505. 073x0903.574-.3/:9.30.057.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .30.70.3 L3.x47/097.30. !%#  0/x.30.950397:50784. 30..-74g30.

. 37 .9L343947: 1.#4230 !.790.. 5:-..

9L337 -8.. 705:-.

.#4230 !.9gL343947: 1. 37 -8..790.. 5:-.

.37 .43420 .70.9g573 7/3:23897:: 0.5708.g!%# .903.75x.: 24/1. .4207x::37 .574-.

9L343947: 1..#4230 !.. 5:-.790. 37 ..

37 .. 24/1.43420 .75x.9g573 7/3: 23897::0.574-.903.70.5708.g!%# .4207x::37 .

9L343947: 1... 37 . 5:-.#4230 !.790..

70.70.30..057.9..70.04750397:2. 80.70. 073x0903.3/5740.43897:70.30.30.900107. L3970x3070.9. .-74g30.7.30. 2439.0 . . 70. !%#  0/x. 054.70.907.071. 705.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .30.574-.

9L343947: 1.790. 5:-. 37 ...#4230 !..

9L337 -8.. 705:-.

9gL3 43947: 1..#4230 !.. 5:-..790. 37 -8.

:24/1.75x.9g573 7/3:23897::0. .. 903.70.5708.4207x::37 .43420 .g!%# .37 .574-.

 37 .9L343947: 1.  5:-...790.#4230 !..

g!%# .43420 ..9g573 7/3:23897::0.903. 24/1. 5708.574-.37 .75x.70.4207x::37 .

 5:-...790..9L343947: 1.#4230 !. 37 .

75x.70.903..g!%# .4207x:: 37 .9g573 7/3:23897::0.5708.37 . 24/1.574-.43420 .

.. 5:-. 37 .#4230 !.9L343947: 1..790.

70. 054.70.3/5740. .5 .903.30.:8..9. !%#  0/x..30. .071.30.70. 073x0903.7047.8.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .574-.30.-74g 30.0384.057. 2439.30.g.70. 80.9.43897:70.

#4230 !....790. 5:-. 37 .9L343947: 1.

.9L337 -8. 705:-.

790.#4230 !... 5:-. 37 -8.9gL343947: 1..

5708.574-.4207x::37 .75x.903.:24/1.9g573 7/3: 23897::0..43420 . .70.g!%# .37 .

#4230 !..790. 37 .. 5:-..9L343947: 1.

 24/1.g!%# .4207x::37 .574-.9g573 7/3:23897::0.903.37 ..5708.75x.70.43420 .

. 37 . #4230 !...9L343947: 1. 5:-.790.

70.3/5740.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .#30. 054.. .-74g30.903.x .574-.9.8.39070/0.071.9.70.$30. .43897:.0384.% !%#  0/x. 073x0903.g.704750397: .70.057.43897:70.70.. 80. 2439.

 37 .. 5:-.790.. #4230 !..9L343947: 1.

9L337 -8.. 705:-.

.#4230 !.9gL343947: 1. 5:-..790.. 37 -8.

70..:24/1.75x.5708. .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.903.37 .574-.g!%#  .43420 .

 37 ..790..9L3 43947: 1. 5:-.#4230 !..

574-.903.9g573 7/3:23897::0.70..4207x::37 .37 . 24/1.75x.5708.43420 .g !%# .

9 L343947: 1.. 37 .#4230 !.. 5:-..790.

 903.574-.9g573 7/3:23897::0.43420 .37 .g!%# .70.75x.4207x::37 .5708. 24/1..

9L343947: 1.#4230 !.. 37 ..790.  5:-..

 073x0903. $30.9.%30. 80.385479505. 054. 70. L3970x3070.70.&30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . . 705. 2439..907.x47/097.70.3 L3.9.70.7..-74g30.0 .389.050397:5740.3.950397:2.70.'30.574-.. .071.70. !%#  0/x.43897:70.#30.

.#4230 !.9L343947: 1.. 37 .790.. 5:-.

. 705:-.9L337 -8.

790. 37 -8... 5:-.9gL343947: 1.#4230 !..

75x.574-.9g573 7/3:23897:: 0.: 24/1.5708.4207x::37 .g!%# .903.. .37 .43420 .70.

.9L343947: 1... 37                          .#4230 !. 5:-.790.

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

g!%# .75x.574-. 24/1..70.4207x::37 .903.5708.43420 .9g573 7/3: 23897::0.37 .

.790.. 5:-..#4230  !.9L343947: 1. 37 .

9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 ..574-. 24/1.903.g!%# .70.37 .75x.5708.

. 37 .9L343947: 1..790. 5:-. #4230 !..

907.8.70.30..70.574-.0 .7047 /0 . 903.g .30..43897:.30. 073x0 903.0384. 30.70. .9.-74g30. 2439.x0 850.071.70.3/ 5740. 80.0 57.g 50397: 2. .30. . 054.  !% #   0/x.43897:70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .9.

  5:-.. #4230 !..9 L3 43947: 1.  37 .790. .

9 L3 37  -8..  705:-.

. .9g L3 43947: 1. #4230 !. 5:-..  37  -8.790.

4207x::37 . 903..: 24/1.43420 .70. 5708.75x. 37  .574-. .9g573 7/3:23897::0.g!%# .

.  37 .  5:-. .790.. #4230 !.9 L3 43947: 1.

574-.g !% #  .4207x :: 37 .75x..43420 .  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708. 903. 37  .70.

.9 L3 43947: 1. . #4230 !.  37 .790.  5:-..

 .70.47:7 389.0 57.574-.9.#30.43897:70.70..x47 /0 .3/ 5740.03g 97. 054.071.  80 .-74g 30. 903. 2439.5047 /0 8.70..03/:/38g0/0850.g .5047/0 /0.9. ..%  !% #   0/x.70.40 .$30.9.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  . 97.4793050397:3. 073x 0 903.

790.9 L3 43947: 1..  37 . . #4230 !..  5:-.

  705:-.9 L3 37  -8..

.9g L3 43947: 1..790. #4230 !. .  37  -8. 5:-.

: 24/1.70.g !% #  .4207x:: 37  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. 5708. .75x.. 37  .43420 .

 #4230 !.9 L3 43947: 1. ..  5:-.790. 37 ..

574-.4207x:: 37  .g!%# .37 .903.5708.75x..9g573 7/3: 23897:: 0.43420 .70. 24/1.

  5:-.. #4230 !.. . 37 .790.9 L3 43947: 1.

.&  !% #   0/x.5. 80. 073x0 903..574-.x0 2439.90L3.:747/0/897..203900 389.-74g30.0 /0 80.7.x 85.g ..%30.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .:79.90 :9.3/ 0.30.90 57./7:5.x47/04.

. 5:-.790.#4230 !...9L343947: 1. 37 .

9L337 -8. 705:-..

.. #4230 !. 5:-. 37 -8.9gL343947: 1..790.

903.37 .43420 .:24/1..9g 573 7/3: 23897:: 0.70.4207x::37 .g!%#  .5708. .574-.75x.

.#4230 !.790..  5:-. 37 .9 L3 43947: 1..

574-. 24/1.5708..43420 .37 .4207x::37 .g!%#  .75x.903.70.9g573 7/3:23897::0.

 #4230 !... .  37  .9L3 43947: 1. 5:-.790.

 37  .75 x.70..4207x:: 37 . 5708.574-.  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . 903.43420 .

.790.#4230 !..9L343947: 1.  5:-.. 37 .

.9.947::/080.70107947..42:3. 7..1./0/0807./:/0.507843.70.09702g 30g. 80.447/43.-74g.!% #  .9g573 7/3:.. 472.:79.:: 903.x..70 .594:  %  0/x.23897::3/:8970 708:7804737 .9050397:/897.574-.70.:947.

23897::8g3g9gx 1.2037 .  .

..9L343947: 1. 37 .790..#4230 !. 5:-.

. 37 .. 5:-.9L343947: 1.790.#4230 !..

 80 . .-74g3907.

.

.

50784.4207.70  %0   .. &370.0-:09.:3.::37 80.3.-9./0%7047070}439.m#423m $  $:.:70}9 ..m.7.                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.:78.90!:-.:70}9  #  # #  .. :..93:2.5:::.3047:7/. # $97 !.4..:70}9 }# %#  70.947: :..

3%64 5 #. 1..0893:2g7.2. 947: 90    }   1.1.3.3/:737  -4.. 59 /: 065 57..   }         %5.148995g79L3.! 5.7: 43947: 1.:5:-..: :.-43. 790 7 80.5  !70: 0 &&!   .43947:: 1.   0 2.693"0.#4230.50397:5:-.24 74 3907309 243947:41..70937.. 74 /708.900397:50397:70..:70}9 }48 !.9.2039:: 65. #   &  (    .9.7.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful