MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

în sine.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului.persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională .orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii. f) deţinător . în exercitarea competenţei de autoreglementare. clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi. în urma instruirii personalului de deservire. a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică. d) calificare. efectuată de către ISCIR.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. respectiv recalificare . care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. practici administrative. precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care.orice obligaţie. i) formator atestat ISCIR . interdicţie.I. h) examinare anuală .persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare.persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare. considerate cerinţe. Nr.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii. 11 bis/8. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. b) autorizare .proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării. norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale. . c) avizare . g) examinare .procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică. în special autorităţile administrative. PARTEA I. e) cerinţă . j) programe de formare profesională a adulţilor.activitate de evaluare şi atestare.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă . condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii.

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament.ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. n) prescripţie tehnică . PARTEA I.pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice. în vederea introducerii pe piaţă. q) registru .2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) . dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL .persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. . 11 bis/8. specifice mai multor ocupaţii.orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă. prevăzute în Legea 64/2008.program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. p) punere în funcţiune . l) perfecţionare/specializare . m) personal de deservire . conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. în format electronic ori pe hârtie. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare. dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. o) program de formare profesională .I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. ce se realizează în legătură cu acestea. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. pentru domenii clar definite. care conţine. r) stagiu de instruire periodică .gaz petrolier lichefiat.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei.

(6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi. Nr. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. 2. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. Art. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . (3) şi. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. c) programa analitică.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 5 (1) Personalul nominalizat la art. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. 11 bis/8.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. PARTEA I. tabelul 1.I. 2. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională.operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. conform actelor constitutive.

(2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. conform prevederilor de la art. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. cu 15 zile înainte de începerea programului. ore şi formatori. zile. . c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională.I. 5.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. numărul cursanţilor. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. Nr. 11 bis/8.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) copia actului de identitate/paşaport. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. PARTEA I. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională. 16. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. Art. d) programa analitică. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului. dezvoltată pe teme. d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului.

NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖.2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor.. organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. codul numeric personal.. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică. b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ... 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani. nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR... conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.... Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată. 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat.. 8. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art... SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art.. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite. numele şi prenumele supraveghetorului de practică... Nr. 11 bis/8.I... (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului.. PARTEA I.

.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I.2010 PT CR 8-2009 Art.. 14. pct. 10. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. lit. 11-13.. c). PARTEA I. 1)-3) şi suplimentar. Nr. Art. 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . conform modelului din anexa 2.. copia certificatului de absolvire/calificare. 4) documentele prevăzute la art.. lit. c).. . 1)-3) şi suplimentar.. c). Art. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate. următoarele documente: a) copia diplomei de studii. Art. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului... pct. 14. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.. 14. Art. 3) o fotografie color mărimea ¾ cm.... durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. după caz. lit... 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.. 1)-3) şi suplimentar.. 11 bis/8. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. pct..

c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. 14. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. (8) Dosarele prevăzute la art. cu excepţia fotografiei. precum şi cele de la art. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. conform modelului din anexa 3. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea.I. 13 se returnează furnizorului de formare profesională.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. 11 bis/8. .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. însoţită de talonul pentru vize anuale. b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională.art. 16 alin. pentru arhivare. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. PARTEA I. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării. Nr. 11. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 11 . Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. conform prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute la art. conform modelului din anexa 5. (4). conform modelului din anexa 4.

Art. de apă fierbinte. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. c) o fotografie color mărimea ¾. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase. de la A la D. pentru eliberarea unui duplicat. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. . e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. este denumită în continuare „fochist‖. 55.I. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. B sau D‖. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. b) copia actului de identitate. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. Nr. persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. 11 bis/8. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: . Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . PARTEA I. 11 bis/8. cazane de apă fierbinte. Nr.noţiuni despre căldură . Art. respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art. 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖.date generale .aburul şi proprietăţile sale . Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h. supraîncălzitoare şi economizoare independente.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.clasificarea cazanelor . persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică .I.

funcţionarea cazanului .gospodăria de combustibil .construcţia metalică de susţinere .punerea în funcţiune .oprirea cazanului din funcţiune .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .conducte.instalaţii de ardere şi focare .organizarea exploatării.clasificarea şi proprietăţile combustibililor . PARTEA I.noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .instalaţii de alimentare cu apă . evidenţa primară.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii . jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică . Nr.46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. dispozitive de siguranţă .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . armături.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: .aparate de măsurare şi control .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .I.înzidirea şi izolaţia termică .supravegherea în timpul funcţionării .suprafeţele de încălzire auxiliare .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .

Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţii de ardere . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.indici pentru controlul exploatării economice . (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. revizia. 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art. PARTEA I.2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: .sisteme automate de protecţie .I. 70 ore.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.pierderi de căldură în funcţionare .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. normative. 11 bis/8. în condiţiile prevăzute la art.avarii la instalaţiile anexe .randament .sisteme de semnalizare preventivă . reglementări.revizia cazanului .avarii la elementele cazanului . repararea şi verificarea tehnică oficială: . 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E. 2 ore/candidat. 67. Nr. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . .

clasificarea şi proprietăţile combustibililor . 11 bis/8.izolaţia termică . PARTEA I.I.aburul şi proprietăţile sale .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . Nr. dispozitive de siguranţă .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.2010 PT CR 8-2009 Art.date generale .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.aparate de măsurare şi control .noţiuni despre căldură .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .conducte.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .instalaţii de alimentare cu apă .gospodăria de combustibil .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: . tipuri de îmbinări Cazane de abur: . armături.clasificarea cazanelor .noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică . 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .instalaţii de ardere şi focare .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .

reglementări. 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .sisteme automate de protecţie .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .organizarea exploatării. PARTEA I. revizia. 11 bis/8.2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: .avarii la instalaţiile anexe . repararea şi verificarea tehnică oficială: .revizia cazanului .supravegherea în timpul funcţionării . normative. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat.funcţionarea cazanului .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.sisteme de semnalizare preventivă .avarii la elementele cazanului . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.punerea în funcţiune . Nr.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .avarii la instalaţiile de ardere .I. 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.oprirea cazanului din funcţiune .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. .

armături. Nr.suprafeţele de încălzire auxiliare . tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .aburul şi proprietăţile sale . 26.clasificarea cazanelor .construcţia metalică de susţinere .I.aparate de măsurare şi control . dispozitive de siguranţă .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.conducte.înzidirea şi izolaţia termică .gospodăria de combustibil .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art.instalaţii de ardere şi focare .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .instalaţii de alimentare cu apă .noţiuni despre căldură .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . Art. 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .date generale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art. PARTEA I. 11 bis/8.

revizia cazanului . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: . evidenţa primară.randament .avarii la elementele cazanului .sisteme de semnalizare preventivă .funcţionarea cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .I. instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore. .avarii la instalaţiile de ardere .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.indici pentru controlul exploatării economice .punerea în funcţiune .oprirea cazanului din funcţiune . reglementări.avarii la instalaţiile anexe .noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: . revizia. repararea şi verificarea tehnică oficială: . PARTEA I.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .supravegherea în timpul funcţionării .pierderi de căldură în funcţionare .sisteme automate de protecţie .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .organizarea exploatării.condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: . normative.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . 11 bis/8. Nr.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .

descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente .2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore.I. Art. PARTEA I. Nr.cazane electrice .alimentarea cu apă.instalaţii de ardere.noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică . dispozitive de siguranţă Regimul chimic: . instalaţii de protecţie şi automatizare . 2 ore/candidat.aparate de măsurare şi control . conducte.noţiuni de căldură . armături.instalaţii pentru realizarea regimului chimic .date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor .combustibili utilizaţi .apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor . 11 bis/8.tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor. 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

avarii la instalaţiile anexe .sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare. repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. oprirea şi conservarea .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . exploatarea. 2 ore/candidat. Nr.avarii la instalaţiile de ardere . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore.pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. bucle de reglare automată. regulatoare. 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator). punerea în funcţiune. PARTEA I.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. conservarea. 30 ore. elemente de execuţie. reglementări. şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art.avarii la elementele cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. sisteme de protecţie.sisteme de semnalizare preventivă . supravegherea automatizată.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: . 11 bis/8. supravegherea permanentă de către fochist. convertoare.sisteme automate de protecţie . sisteme de semnalizare. monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: . normative. conform .I.

gospodăria de combustibil .conducte.procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică .54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1.aparate de măsurare şi control .calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .instalaţii de ardere şi focare .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.suprafeţele de încălzire auxiliare . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .suprafeţele de încălzire şi vaporizarea . Art. PARTEA I.I.automatizarea funcţionării cazanelor . Nr.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: . 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .construcţia metalică de susţinere .instalaţii de alimentare cu apă .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .date generale . armături şi dispozitive de siguranţă .aburul şi proprietăţile sale .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .clasificarea cazanelor . Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.noţiuni despre căldură .înzidirea şi izolaţia termică .

noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .avarii la instalaţiile de ardere .sisteme de semnalizare preventivă . instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . Nr.funcţionarea .avarii ale interfeţelor Curăţarea. normative.indici pentru controlul exploatării economice . repararea şi verificarea tehnică: .pierderi de căldură în funcţionare . PARTEA I.punerea în funcţiune . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .organizarea exploatării.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .sisteme automate de protecţie .2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: . evidenţa primară. revizia tehnică curentă.avarii la instalaţiile anexe . 11 bis/8.supravegherea în timpul funcţionării .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .revizia tehnică curentă a cazanului .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .randament . reglementări.condiţii de calitate a apei de alimentare .oprirea din funcţiune .I.avarii la elementele cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.

29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. în condiţiile prevăzute la alin. 11 bis/8. (3).I.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. PARTEA I. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. Art. 30 (1) Trecerea fochistului. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (4). în condiţiile prevăzute la alin. 2 ore/candidat. 30 alin. conform modelului din anexa 6. 80 ore. conform tabelului de mai jos. . de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. Nr. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. (3). pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

d) adeverinţa de practică. Nr. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. b) copia actului de identitate. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform modelului din anexa 2. 11 bis/8. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. de apă caldă şi de apă fierbinte. c) autorizaţia în vigoare. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. sau de la o clasă la alta. în cadrul aceleiaşi clase.I. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. PARTEA I. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. se face prin extinderea autorizaţiei. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. . din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. e) adeverinţa de instruire teoretică. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. conform modelului din anexa 7. conform modelului din anexa 3.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

dedurizare .prelevarea probelor.dezalcalinizare .apa şi proprietăţile apei . conform programei analitice prezentate la art.I. valori.demineralizare .tipuri de cazane . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore. reglementări. semnificaţie.balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: . 32.58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: . 11 bis/8. PARTEA I. 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.osmoză Legislaţie. indici chimici de avarie . indicii chimici.generalităţi .metode generale de analiză .pregătirea şi conservarea suprafeţelor . intervenţie. 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur.efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: . de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . normative.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: . interpretare. urmărire. Art. Nr.

2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere. Nr. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. electronice analogice/afişaje digitale. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice.I. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. PARTEA I. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. mecanice/electrice/electronice analogice. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4. 2 ore/candidat. programabile. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.

34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice.2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces. analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: .descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice. display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice. 34. Nr. 11 bis/8. PARTEA I.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . conform programei analitice prezentate la art.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: .noţiuni de căldură .I.condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică . (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.clasificarea cazanelor .noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: .aburul şi proprietăţile sale . Art.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .date generale .

bucle de reglare a sarcinii cazanelor .bucle de reglare a supraîncălzirii aburului .bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) .prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice. PARTEA I. Nr. 11 bis/8. 2 şi 3 semnale .bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică .bucle de nivel cu 1.mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare . analogice şi digitale: .bucle de reglare a depresiunii în focar . analogice şi digitale .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. perturbaţii normale de funcţionare . Structură şi condiţii generale: .perturbaţii-tip.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice.funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice.I. analogice şi digitale Bucle de reglare.

subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere . 11 bis/8.condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid .dotări obligatorii .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice.condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .subsistemul de semnalizare .I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos . PARTEA I.condiţii generale .subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere . Nr. analogice şi digitale: .condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor .

verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice. analogice şi digitale din centrale termice .2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice.programarea controlerelor . analogice şi digitale din centralele termice: . analogice şi digitale.moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică . analogice şi digitale . analogice şi digitale: . 11 bis/8.elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice. prelucrarea semnalelor .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice.I.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 . Nr.verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor .verificarea şi setarea controlerelor electromecanice. PARTEA I.verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor .

analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.I. analogice şi digitale: . (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 56 ore.64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificări efectuate de către ISCIR .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. organizat de deţinător/utilizator. Nr.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. reglementări.verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice.atribuţiile personalului de deservire . 2 ore/candidat. . analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 11 bis/8. analogice şi digitale . Art. normative. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. PARTEA I.supravegherea în funcţionare. analogice şi digitale: . telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. PARTEA I. conform modelului din anexa 7. c) autorizaţia în vigoare. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. e) adeverinţa de instruire teoretică.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 37. conform modelului din anexa 2. conform programei analitice prezentate la art. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. Nr. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. d) adeverinţa de practică. conform modelului din anexa 3. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. Art. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. 11 bis/8. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. b) copia actului de identitate. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: .I.

clasificare. 16 ore.recipiente sub presiune. Nr. lichefiate sau dizolvate sub presiune. părţi componente. dispozitive de siguranţă. conform grupelor de mai jos: . accidente şi incendii la transportul.măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule. PARTEA I.I. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: . normative. stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. mod de operare Avarii. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . armături. mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: . în funcţie de tipul de instalaţie deservit. reglementări.risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . conducte. 2 ore/candidat.proprietăţi fizico-chimice ale GPL . furtunuri. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore. 11 bis/8.

I.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Nr. conform programei analitice prezentate la art. Art. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.butelii pentru gaze comprimate. b) Grupa B . organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. lichefiate sau dizolvate sub presiune. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. c) autorizaţia în vigoare. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. PARTEA I. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . 11 bis/8. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 39. d) adeverinţa de practică. e) adeverinţa de instruire teoretică. b) copia actului de identitate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 3. conform modelului din anexa 7. din care să rezulte grupa de autorizare actuală.

accidentelor şi incendiilor .pentru gaze comprimate.construcţie. la repararea. normative.riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie. proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică .elemente componente .întreţinere şi exploatare Legislaţie. accidente şi incendii în staţia de umplere.I.manevre şi manipulări . Nr.pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: .stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual .exploatare. marcaje.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . reglementări. 11 bis/8. lichefiate şi dizolvate sub presiune . 32 ore. accidentelor şi incendiilor .reparare şi verificare Avarii. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore.mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: . manipularea şi distribuirea buteliilor: .cauze posibile ale avariilor. exploatare .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor. PARTEA I.mod de funcţionare . GPL: definiţie.proprietăţi fizico-chimice ale gazelor . întreţinere. verificări Umplerea buteliilor: . 2 ore/candidat. proprietăţi Butelii: .68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. proprietăţi Gaze lichefiate. umplerea.

prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A. este denumită în continuare „macaragiu‖. şarjare. . B. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. conform programei analitice prezentate la art. macarale portal şi C semiportal. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. forjare şi similare) D Macarale de tip special. conform programei analitice prezentate la art. transbordoare. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele.I. (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. macarale de turnare. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 41. 42. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. Nr. grinzi rulante suspendate. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare.2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. 11 bis/8. stripaj.

mod de fixare. de blocare.piese de reazem.limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii .paracăzătoare şi limitatoare de viteză .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .tipuri de macarale . construcţie.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. curăţitoare de şină .materiale. uzură permisă. cartea macaralei. registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică . descriere. PARTEA I.legarea sarcinilor . mod de funcţionare.contacte electrice de siguranţă .organizarea exploatării.2010 PT CR 8-2009 Art. siguranţe la cârlig . de reglare a vitezei . Nr. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: . 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: .I. opritori.tampoane.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă.anemometre . 11 bis/8.tipuri existente.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . rol.limitatoare de sfârşit de cursă . cauzele deranjamentelor .manevre permise şi interzise.supape de siguranţă.

42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: .2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: .repararea .cauzele avariilor şi accidentelor . 8 4 20 20 90 Practică Art.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă. încercări statice şi dinamice. Nr. tipuri de acţionări 8 8 . reglementări.I. 2 ore/candidat. normative.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.întreţinerea şi revizia . 11 bis/8. autorizarea funcţionării.verificarea tehnică. revizia.tipuri de poduri rulante . 480 ore. repararea şi verificarea tehnică: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore.

întreţinerea şi revizia . revizia. repararea şi verificarea tehnică: .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . construcţie.piese de reazem. curăţitoare de şină .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.contacte electrice de siguranţă . 11 bis/8.materiale.repararea . cartea macaralei. întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . siguranţe la cârlig . descriere. verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . rol.paracăzătoare şi limitatoare de viteză .întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .anemometre .limitatoare de sarcină .manevre permise şi interzise. PARTEA I. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . încercări statice şi dinamice. cauzele deranjamentelor . .tampoane.I. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.tipuri existente. mod de fixare. autorizarea funcţionării.limitatoare de sfârşit de cursă. uzură permisă. Nr. opritori. mod de funcţionare.organizarea exploatării.verificarea tehnică.legarea sarcinilor .

11 bis/8. 43 (1) Trecerea macaragiului. e) adeverinţa de instruire teoretică.cauzele avariilor şi accidentelor . se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. conform modelului din anexa 2. 240 ore. b) copia actului de identitate. Nr.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. . în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. organizat de operatorul RSVTI. c) autorizaţia în vigoare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 ore/candidat.I.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: . 8 4 8 predare Teorie Practică Art. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. d) adeverinţa de practică. PARTEA I. reglementări. normative. conform modelului din anexa 7. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei.

44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. conform modelului din anexa 3. Nr. B. Art.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . 45.I. 11 bis/8. PARTEA I. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. este denumită în continuare „stivuitorist‖.tipuri de stivuitoare .74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform programei analitice prezentate la art. (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. C şi D.

cartea stivuitorului.cauzele avariilor şi accidentelor .limitatoare de viteză . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. descriere. curăţitoare de şină .piese de reazem. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . autorizarea funcţionării.limitatoare de sfârşit de cursă . instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică .verificarea tehnică.contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: . Nr. rol.întreruptor de securitate . revizia.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: .tipuri existente. opritori . întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: .paracăzătoare . cauzele deranjamentelor . verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: .materiale.tampoane. uzură permisă.întreţinerea.supape de reglare a vitezei şi supape de blocare .organizarea exploatării. mod de fixare. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. reglementări.manevre permise şi interzise. normative.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. încercări statice şi dinamice. revizia şi repararea stivuitorului .supape de siguranţă . 11 bis/8. reparaţia şi verificarea tehnică: . construcţie.I. mod de funcţionare.limitatoare de sarcină .

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 47. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. . 44 ore. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. este denumită în continuare ―liftier‖. conform modelului din anexa 2. conform modelului din anexa 7. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. e) adeverinţa de instruire teoretică. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. conform programei analitice prezentate la art. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. 2 ore/candidat. b) copia actului de identitate. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. d) adeverinţa de practică. 11 bis/8.I. Nr. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. c) autorizaţia în vigoare.

limitatoare de sfârşit de cursă . (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. acţionare. panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică. surse de curent folosite . sistemele de comandă şi acţionare. 11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. glisiere. construcţie puţ. viteze . cabină.2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 47 următoarea: .curent electric. electromagneţi.clasificarea după destinaţie.frâne cu electromagneţi sau servomotor . automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: . uşi. cameră troliu. troliu .I.limitatorul de viteză . PARTEA I. contacte.broaşte cu blocaje electromecanice . amplasare.dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) . conform modelului din anexa 3.protecţia prin legare electrică la pământ . relee. Nr. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ. cabluri.tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art.siguranţe.contacte electrice de siguranţă . mod de deservire.

cauzele avariilor şi accidentelor . Nr.întreţinerea. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore.I. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale. reglementări. normative. 49. 20 de ore. este denumită în continuare ―mecanic trolist‖.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.regim de lucru .verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: . PARTEA I. . conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . cartea ascensorului .registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare .modul de executare a comenzilor. conform programei analitice prezentate la art.autorizarea funcţionării.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art. 11 bis/8. comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: . (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist.

repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . repararea . 11 bis/8.I.manevre permise şi interzise . modul de îmbinare.organizarea exploatării. revizia. autorizarea funcţionării .întreţinerea. Nr.2010 79 PT CR 8-2009 Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificarea tehnică. 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 .punerea în funcţiune . registrul de supraveghere a instalaţiei . metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . revizia. PARTEA I.cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea. uzura permisă.încercări statice şi dinamice . construcţie.

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 105 ore. conform modelului din anexa 7. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. PARTEA I. din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.cauzele avariilor şi accidentelor . solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. . e) adeverinţa de instruire teoretică. 4 2 8 5 Practică 4 Art.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. Nr.I. normative. conform modelului din anexa 2. 11 bis/8. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. b) copia actului de identitate. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. 2 ore/candidat. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. c) autorizaţia în vigoare. reglementări.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie.

PARTEA I. tabelul 1. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. conform modelului din anexa 6. conform modelului din anexa 3. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal.I. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. efectuează către internă Art. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. Nr. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. . 2.

56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate.2010 PT CR 8-2009 Art. conform actelor constitutive. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. tabelul 1. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. PARTEA I. Lista persoanelor juridice prevăzute la art. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. 2.I. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. Nr.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. 57 Art. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. c) programa analitică. 58 . Art. 11 bis/8. 56 se publică pe site-ul ISCIR.

d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. 11 bis/8. Nr. c) programa analitică. zile.I. numărul cursanţilor. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. . cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. 2 2 2 2 Art. dezvoltată pe teme. în scris. PARTEA I. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. Art. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. 61 Art. ore şi formatori.2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi.

64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 60 alin. 65 (1) Personalul prevăzut la art. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 62 alin. . conform modelului din anexa 8.2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. PARTEA I. b).I. Nr. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. (3). SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. tabelul 2. e). (1) lit. 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. 66. 2. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. (1) lit. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. Art. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. pe baza unui proces-verbal. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. 60 alin. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 11 bis/8. 17 alin. Art.

(3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni. respectiv art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art. Art.2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art.. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. conform modelului din anexa 9. 66-68. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art.. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art.. 74. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. PARTEA I.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. Art. 72. Art. Art.. conform modelului din anexa 6... 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: .. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit.. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit. denumit în continuare ―legător de sarcină‖.I. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop.. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.. 11 bis/8. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. Nr. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI.

73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie.86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. reglementări. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. lanţurilor. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. 2. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. 11 bis/8. benzi Definiţii. normative. b) platforme ridicătoare deplasabile. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. furci. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. lanţuri. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. tipuri constructive. 6 ore. 74 tabelul 2. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. tipuri constructive Cabluri. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. platformă. este următoarea: . SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art.I. Nr. PARTEA I. a mecanismelor de ridicat. denumit în continuare ―manevrant‖.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. Art.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. urmat de . la cerere. după expirarea termenului de suspendare. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. PARTEA I. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. 6 ore. reglementări. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. revizia. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.I. 1 oră/candidat. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare. în condiţiile legii. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. 11 bis/8. Nr. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie. Art. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. normative.

are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. . secţiunea a 3-a. în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. PARTEA I. Nr. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. Art. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare. 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Art. secţiunea a 3-a.I. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. 11 bis/8. Art. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Art.

........... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ... CUI ................/…………............. 11 bis/8. şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.........I......................................... Având în vedere cererea dumneavoastră nr…..................................2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr......... cod COR/cod Nomenclator Calificări ..................... înregistrată la ISCIR cu nr .... Antetul ISCIR Către. conform legislaţiei în vigoare.... vă comunicăm avizul nostru favorabil...............................................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ................................... înregistrare ............... INSPECTOR DE STAT ŞEF.............……/………........................................ Tel.................................../Fax……….. Adresă ........…................ semnătura şi ştampila) ..................................................... pentru ocupaţia/calificarea ........... Prezentul aviz este valabil 4 ani.......... În atenţia .. (Numele şi prenumele..................... .................... Nr............/........... PARTEA I.

totalizând ………………ore.... 3) 2) 4) ….. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.……….………………………... Valabilă 12 luni de la data emiterii.............. Numele şi prenumele supraveghetorului de practică.……..…………………………….... PARTEA I...... Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă.... Nr.……...) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului....………………..... domnul(doamna) ……………………………………...........I.......până la ……………...........2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………. În acest timp........... tip……………………….. a efectuat practica la ........ 11 bis/8. angajat(ă) la …....….….... .. 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului..........………………….... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR......90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. dacă este 4) cazul... (Numele şi prenumele.……………... sub supravegherea domnului(doamnei) ........... SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ...... 5) …….…………… ………………. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de. ………………………de la .... DIRECTOR (MANAGER). Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului. având codul numeric personal……………………………….......

.Nr.. semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională... …………………… nr.………… lei conform „Listei de tarife‖ ……..... Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr.....PARTEAI....... Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……. Obs... cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare . Proces-verbal nr. (Numele şi prenumele................ Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca ..... pct…….. …………din …………….. a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI....PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR …………………………………….. de către …………………… din localitatea ………………… str.. anexa ….. semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 ....... crt..... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele......I.....11bis/8.2010 Rezultatul examinării Nr...

în condiţiile Legii nr.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. 64/2008. 11 bis/8. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. . Nr. PARTEA I. cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Autorizaţia este personală . Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze.I.

2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria..... Nr. 2) Se înscrie clasa şi grupa. .... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei......... după caz..... 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.. ........ ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă.. ........... 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. ....... PARTEA I.. ...I....: .....MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Anexă la autorizaţia nr.. 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare....... 11 bis/8...

..94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………......11bis/8... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs.... PROCES-VERBAL nr………………. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR....din …………….PARTEAI.2010 Nr.. DIRECTOR (MANAGER)........I...Nr. MEMBRII COMISIEI. crt. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI....... (Numele şi prenumele.) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 .... cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.....

.…………………...2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr……..... Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de......………………………...MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI................din……………... adică un număr de ……… ore pregătire teoretică....I............. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.având ca studii de bază... semnătura şi ştampila) ................ Nr.. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………...... DIRECTOR (MANAGER).... (Numele şi prenumele. 11 bis/8........... PARTEA I....………………......CNP…………...…………………BI/CI...…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia…………………………... sector/judeţ ... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele... Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………..…………….....

. hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele.... crt..11bis/8....PARTEAI.I.. : Nr...... semnătura şi ştampila) …………………………………....Nr...............din ……………..........96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI......2010 PROCES-VERBAL nr……………….. 64 ... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr....... Clasă Grupă (serie.. de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de......

……………..........….I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI....…………………BI/CI...........………………...CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul …………………………...… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele. ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant..... PARTEA I.. 11 bis/8.. născut/născută la data de ……………………… în localitatea …………………………….. semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de……………………... sector/judeţ .... semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele...... . Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………......2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr….. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii. Nr...

161 bis/2003 cu modificarea nr.2010 Anexa nr. 333/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. F 1. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 304/2003. se abrogă: Anexa B: pct. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. construirea. cu modificarea nr. 365/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa F. nr. 706/2004. pct. B 3. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. pct. Partea I. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 11 bis/8. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.6. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. PT C 3-2003. instalarea. B 7. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 6. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PT C 1-2003. se abrogă: Capitolul 6. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. Partea I. PT A 1-2002. 456/2004. 722/2005. Partea I. omologarea. nr. Anexa F1 şi Anexa I. PT A 3-2003. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. nr. nr. Anexa C. nr. nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. 708/2004. nr. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa H.5 şi Anexa H. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . 397/2002. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 86/2003. 456/2003 şi republicat în nr. 717/2004 şi modificarea nr. 674/2002. 366/2003. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa E. 554/2004 şi modificarea nr. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Pct. Nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. B 6. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. F 4. Anexa I. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PARTEA I.I. nr. 449/2005. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 459/2004. nr. modificarea nr. 458/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 161/2003 şi republicat în nr. nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 706/2004. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. 75/2004 şi republicat în nr. 456 bis/2003 cu modificarea nr. 914 bis/2003. se abrogă: Anexa G. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. instalarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. B 2. 460/2004.5. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F: pct. 210/2003. Partea I. pct. nr. exploatarea. Partea I. Partea I. Partea I. B 1. Partea I. 245/2003. PT C 2-2003. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . Partea I. 914/2003 şi republicat în nr. nr. pct. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct.

asamblarea. 705/2004. Anexa J. 905/2003 şi republicat în nr. 309/2003. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea. pct. 465/2004. 306/2003. pct.2. Partea I. Capitolul 13: pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L.6. Anexa E. PT C 7-2003. repararea.6. pct. 11. 308/2003. 13.3. Anexa G. 11. Partea I. pct. Partea I.1. Anexa F.7. 13. Partea I. 11. 13. pct. 467/2004. 933 bis/2003 cu modificarea nr. 7. nr. Partea I.Capitolul 8: pct. publicat în Monitorul Oficial al României.2.3.5. PT C 4/1-2003. E 1. 11. nr. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. D 1.1.2.2. 705/2004. E 1. instalarea. nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 340/2005. 13.3. Partea I. se abrogă: Capitolul 11: pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicată în Monitorul Oficial al României.2.3. 905 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa N. 933/2003 şi republicat în nr. Anexa G. 11 bis/8. pct. Partea I. Anexa K.1.4. Anexa J.2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr.3. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: . 910 bis/2003 cu modificarea nr.1. nr. se abrogă: Capitolul 4. Anexa E. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 929 bis/2003 cu modificarea nr. 11.2. 8.5. Anexa I. Anexa M. nr.5.5. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.5. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. nr. 13. Partea I. 11. Anexa F. 13. nr.1. Anexa L. 902 bis/2003 cu modificarea nr.I. Anexa I. Anexa O. 708/2004. Anexa F.2. pct. Anexa K.4. pct. 730/2004 şi modificarea nr. .pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 307/2003. pct. 462/2004.1. Partea I.7. Nr.5. publicat în Monitorul Oficial al României.5. 13. exploatarea. 11. PT C 6-2003. D 1. 11. pct.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Partea I. pct. se abrogă: Capitolul 4.3.2.6. 8. nr. 902/2003 şi republicat în nr.2.2. pct. 910/2003 şi republicat în nr. 464/2004. Anexa J. Anexa I.3. 929 bis/2003. 929/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa D: pct. pct. 13. pct. 461/2004. PARTEA I.1. exploatarea. 13. Anexa H. 11. 8. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 11. 11. pct. nr. pct.2.2. 705/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. pct. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. D 3. Anexa N. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: .1. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2. 11.1.3. Partea I.4.3. pct. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 11. Anexa E: pct. Anexa E. pct. se abrogă: Capitolul 11: pct. Anexa C. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. pct. instalarea. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. 8. Anexa K. 11. 11. 8. 305/2003.1. 13. pct.2. Anexa M.6.9. pct.6. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României.6. Anexa J.2. nr. Anexa M. 13. Anexa N.2. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. exploatarea. Anexa H. nr.4. 11.5. verificarea. Anexa G. 593/2005.8. 466/2004. PT C 5-2003.1. 13. 11. Anexa I. Anexa N. Partea I. 717/2004.3. Partea I. pct.1. pct. pct. nr. PT C 8-2003. Anexa O.1.1. nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. publicat în Monitorul Oficial al României.3. Anexa C. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea. pct.1. Anexa L. 8.7. pct.1. pct.

Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. pct.3. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. C 6.3. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 429/2004. 917 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. B. PT C 11-2003. 311/2003. PT C 10/1-2003. se abrogă: Anexa B: pct. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct.1.1. 11. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa L.2. publicat în Monitorul Oficial al României.1. 921 bis/2003 cu modificarea nr. nr.2.2. se abrogă: Anexa C: pct. Anexa N. nr. Anexa C. 11. Partea I. pct. Partea I.4. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct. publicat în Monitorul Oficial al României.5. Anexa D: pct. nr. Anexa I. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. Anexa M. nr.3. Anexa I. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 337/2003. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B 10.6. 11. B. Partea I. Anexa O. 11. pct.2. C 9.5.1. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. 97 bis/2004 cu modificarea nr. pct.2. pct.1. PT R 1-2003.1. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 11.3. 634/2003 şi modificarea nr. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. Anexa K. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.3. PT R 2-2003. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 468/2004. Anexa E. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 323/2003 şi republicat în nr. nr. pct. 705/2004. 336/2003.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Partea I. instalarea. pct. Partea I. 75/2004 şi republicat în nr. 713/2004. C 10. Partea I.8. 11. pct. 708/2004.5. Anexa E. .6. publicat în Monitorul Oficial al României.1. B9. 11. 708/2004. pct.I. pct. pct. 11. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 921/2003 şi republicat în nr. 471/2004. 310/2003.2.5. B. D 4. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B 2.2. pct. Anexa H. C 4. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. 11.3. D 5.9. B 6. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa O. C 8. C 5. Anexa L. pct. 142/2003. C 2. exploatarea. pct. pct. se abrogă: Capitolul 11: pct. nr. pct.3. pct. Partea I. Anexa E. Nr. Anexa F. instalarea. pct. punerea în funcţiune. utilizarea. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. B 8.6. Partea I. 730/2004. PT C 12-2003. B. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. pct. Anexa J. pct. pct. Anexa L. Anexa C. 11. Anexa G.5. 917/2003 şi republicat în nr. 97/2004 şi republicat în nr.2010 PT C 9-2003. publicat în Monitorul Oficial al României.2. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.6. 11. Anexa M. C 3. 11 bis/8. 317/2003 şi republicat în nr. 11. 144/2003. B 1. nr. Partea I. exploatarea. pct.3. 11. pct. nr. construirea. B. nr. utilizarea. B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea.2.3. punerea în funcţiune. Anexa I. nr. Anexa E. 472/2004. nr. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2004. D 1. pct. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. pct. pct. 469/2004.4. pct. pct. Anexa J. PARTEA I. 121/2003. 11. nr.1. C 7. 11. Partea I.

2010 101 nr. 108/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. B. utilizarea.3. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. exploatarea. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 85/2003. pct. B. Anexa H. PARTEA I. Anexa C.7. punerea în funcţiune. nr. pct. PT R 4-2003.3.8. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B. pct.1. publicat în Monitorul Oficial al României. nr.8. Nr. B. 431/2004. nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 132/2003. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 7-2003. Partea I. B. Partea I. 342 bis/2003 cu modificarea nr. B. Partea I. nr.8. nr.8. Anexa G. nr. Partea I. Partea I. 640/2003 şi modificarea nr. nr. Partea I.2. pct. Anexa H. Partea I. PT R 6-2002. pct. B. Anexa C. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B.1. Anexa C. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. pct.1.5. 342/2003 şi republicat în nr. 488/2004. pct. punerea în funcţiune. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.5. Partea I.9. Partea I. pct. 910/2002 cu modificarea nr. Anexa H. pct. 274/2003 şi republicat în nr. 430/2004. Anexa C. 265/2006. se abrogă: Anexa B: pct. B.I. Anexa L. nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. pct. B. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 146/2003.2. B. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului .3. nr. Partea I. 433/2004. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. . B. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.1. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 713/2004. Anexa E.5.3. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. PT R 5-2003. 713/2004. Anexa H.Anexa G. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 577/2002. publicat în Monitorul Oficial al României.2. nr. Partea I. 432/2004. nr. 122/2003. Anexa L. pct.10. 713/2004. B. publicat în Monitorul Oficial al României. B. B. pct. B. punerea în funcţiune. Anexa G. utilizarea. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. pct. Anexa C. Anexa G. B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 697/2004 şi modificarea nr. Partea I. B. utilizarea.9. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa B: pct. 530/2006. B. Anexa G. Anexa H. nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 147/2003 şi modificarea nr. B. 147/2003. se abrogă: Anexa B: pct. pct. pct. B. pct. Partea I. pct. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.7. Partea I. nr. PT R 3-2003. pct. B. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. B. Partea I. pct. B. nr. Anexa L. punerea în funcţiune.9.2. B. nr. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. pct. 713/2004. B. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. B.8. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 338/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa E. Anexa L. Anexa E. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 331/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României.1. pct. 148/2003. Anexa E. Partea I. Partea I. 11 bis/8. se abrogă: Anexa B: pct. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa B: pct.

102/2003. Partea I. Partea I. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 709/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 182/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. nr. 127/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2003.I. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003. Anexa T. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. 708/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. Anexa O. Anexa S. construirea. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa U. PT R 10-2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa S. 491/2004. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 99/2003. Partea I. Anexa U. Anexa R. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 101/2003. nr. PT R 12-2003. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. întreţinerea. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa T. Partea I. 100/2003. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.2010 economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa G. se abrogă: Anexa B. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. 183/2003 şi republicat în nr. Partea I. Anexa O. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa G. 639/2003 şi modificarea nr. nr. Partea I. 493/2004. nr. se abrogă: Anexa B. Anexa O. 123/2003. Anexa O. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa U. Partea I. Partea I. 489/2004. nr. 492/2004. 177/2003 şi republicat în nr. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 639/2003 şi modificarea nr. se abrogă: Anexa B. Partea I. nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. nr. Anexa S. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PT R 11-2003. Partea I. nr. 640/2003 şi modificarea nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 233/2003 şi republicat în nr. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 490/2004. Anexa G. Anexa O. 708/2004. Anexa R. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa U. se abrogă: Anexa B. repararea. 287/2003 şi republicat în nr. Partea I. Anexa G. nr. 697/2004. nr. 109/2003. Partea I. Partea I. 124/2003. nr. Anexa T. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 8-2003. Anexa R. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. PARTEA I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa S. Anexa R. 126/2003. Anexa T. Anexa R. PT R 9-2003. 634/2003 şi modificarea nr. revizia. 2 la . nr.

publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. Anexa E. PT R 14-2002. Anexa B.1. Anexa O. pct. A. pct. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa F. Anexa S. Anexa G. Anexa G. 255 bis/2003 cu modificarea nr. nr. pct. întreţinerea. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. A. 708/2004. Anexa A3.1. publicat în Monitorul Oficial al României. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. A. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 129/2003. Anexa P. PARTEA I. nr. nr. A. 263/2003 şi republicat în nr. 130/2003. funiilor. Partea I. Anexa E. pct. Partea I. montarea. 554/2004 şi modificarea nr. pct. 255/2003 şi republicat în nr. nr. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României.2. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 20/2003 cu modificarea nr. nr.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. Partea I. A. Anexa D.3. Anexa G. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 494/2004. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. pct. 11 bis/8. 640/2003 şi modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I.2. revizia. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa B. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. A.2. construirea. Anexa B. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa E. Anexa C. publicat în Monitorul Oficial al României.6. Anexa A2. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. A. PT R 15-2003. Anexa D.1. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa Q. pct. A.1. 245 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa R. se abrogă: Anexa A: pct.1.6. A. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.6. 639/2003 şi modificarea nr.3. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 495/2004. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 643/2002. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. PT R 16-2003. nr. construirea. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. 103/2003. pct. se abrogă: Anexa A: pct. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Anexa A1. 245/2003 şi republicat în nr. Partea I. Anexa D. 497/2004. Partea I. pct. Partea I. benzilor. Anexa A4. 368/2004.2. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 367/2004. A. 496/2004. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. nr.7. pct. se abrogă: Anexa A. Partea I. Partea I. 498/2004. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa I. A.I.3. 721/2004.3. Anexa F. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al . 357/2004. A. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.7. 554/2004 cu modificarea nr. nr. A. nr. nr. 105/2003. nr. Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 13-2003. 358/2004.1. nr.2. nr. construirea. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr.5. se abrogă: Anexa B. 263 bis/2003 Modificarea nr. A.6. 721/2004. Anexa A5. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa F. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor. 708/2004. repararea. 366/2004.5. lanţ urilor. Partea I. 106/2003.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

127/2003. montarea. Partea I. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa T. Partea I. nr. PT R 13-2003. nr. Partea I. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 493/2004. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PT R 16-2003. Anexa T. Anexa M. nr. Anexa U. 721/2004. PARTEA I. 102/2003. PT R 12-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. repararea. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa R. 233/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. montarea. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa N. 255/2003 şi republicat în nr. . 129/2003. 721/2004. revizia. nr. Anexa X. nr. 368/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. întreţinerea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. PT R 11-2003. nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. montarea. Partea I. Partea I. Anexa M. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2003. 101/2003. se abrogă: Anexa R. întreţinerea. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 357/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 106/2003. 233 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. 182/2003 şi republicat în nr. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. revizia. Partea I. nr. nr. Anexa K. Anexa M. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 708/2004. Anexa S. Anexa L. Anexa J. 554/2004 şi modificarea nr. se abrogă: Anexa I. construirea. nr. nr. modificarea nr. Anexa L. Anexa L. repararea. nr. Anexa N. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 497/2004. Partea I. 494/2004. 708/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. PT R 15-2003.I. se abrogă: Anexa I. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa J. Partea I. Partea I. 366/2004. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 130/2003. 11 bis/8. 105/2003. Anexa V. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 639/2003 şi modificarea nr. construirea. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 263 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. se abrogă: Anexa I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. Partea I. 639/2003. Partea I. construirea. Anexa K. 245/2003 şi republicat în nr. Anexa S. nr. Anexa K. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 708/2004. nr. 639/2003. nr. 495/2004. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. construirea.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 263/2003 şi republicat în nr. 554/2004 şi modificarea nr.2010 României. 103/2003. nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

162 bis/2003 cu modificarea nr. PARTEA I. nr. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004. construirea. PT R 18-2003. 499/2004. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 13. nr. Partea I. 360/2004. montarea. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. 695/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 695/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa R. Partea I. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 695/2004. Anexa T. Partea I. 4/2006. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. . Nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 104/2003. 267/2003 şi republicat în nr. nr. 359/2004. se abrogă: Anexa I. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.I. 361/2004. 501/2004. nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 498/2004. 107/2003. NT 1-2002. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 251/2003 şi republicat în nr. PT R 17-2003. Anexa L. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. PT R 19-2002. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. nr. nr. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. Partea I. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. construirea. 358/2004. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa K. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 500/2004. Anexa T. 455/2003.2010 109 640/2003. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa S. Anexa M. Partea I. modificarea nr. 162/2003 şi republicat în nr. Partea I. se abrogă integral. Anexa J. nr. 98/2003. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 626/2003. 251 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa U. nr. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 720/2004 şi modificarea nr. se abrogă: Anexa M. nr. 52/2006. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 267 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa N.

.

.

sectorul 1.318.F.A.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.47.15. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.2010 conține 112 pagini. Str.410.36 și 021. 021.33 și 021.I. 11 bis/8.410.ro. fax 021.318. Parcului nr.A. București.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. Tiparul: „Monitorul Oficial” R. șos. 65. nr. internet: www. bloc P33. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.. București.monitoruloficial. tel. fax 021.47.58. C.410. RO427282.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului. sectorul 5.I. 1.23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României.411.30. Prețul: 22.A.51.77. Panduri nr. 021.29/150. e-mail: marketing@ramo. Partea I. parter.51. .

/090747g7 .:947.x0 .

8.70.: .10. :3: /:5. 414947.-84.45.700/4. . . / .43:: 50397: .:20390 .70.:947..45.9:: .9.0 50397: 0-07.9::/0/0399.3:.x0 :72g94.0 . $# 029039g .0791. 9..9 84... .9::/0.90 .4472g720.07070.70../:5..39: /05:30 .50397:0-07.

9:.79. 50 57457.9./0.g010.g8..5747.7057410843... .2::/01472.79 0 /0.x.7.70.:.5.431472..3/ 507/070. 7g85:3/070 57.70.:/03897:705074/.:92:89.1.073x0/05.

x0 .70. ./090747.:947.

5g 107-390 .4393:. 0..g/:5..:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57.:  50784.g.0 50.3 50 .70.x0 /0 95: /0 .70 ./g . 14.0 90  $0 .70.:947. 14..70.9 :3 ..7047 3/0503/0390 ..g.:947.x43...3/1472.8.70. /4.43::  $#029039g0-070.43424.89  :947..8.30 /0 ..g94.. 947 79  !0784.7047 0.89:: 80 1.75x47 903.57410843.: 9.1.300 1.30 /0 ..431472 570.L3.80 /0 .0 ./29 .9:L3907203/0 /00/0.70 .5g .-:7 /0 ..3047/0.:78 /0 50710..9g/0.70L/0807..  L3 1:3./05:3070...3.-84. .0/0747 5708.89 .  8.0 0890/03:29gL3. 8:57..70 14.-:7 /0 4.203: /0 .g970$#50397:/0807.14.8g 5708:30 .: .

850.5708.2047 ..g .431472 5747.9.75x0903..3.70 47.3.9 .0/3570039.

  % #& #  !#% 7 -8.

:78 /0 .:947..89 8.70 /0 14..70 .9 :3 .89 .: .-84..: :3 .:78 /0 50710.300 1.  50784.   !%#   $0 . 14.x43.203: /0 ./29 .70 .0 ..70.1. 0..8.

431472 570..-0: 7:5.:947.70 14..2047.:947.g 4507.g:9gL39.0  4.8.00.9.75x0903.70 .30 /0 .3:: .-0:  %..g94.5g 107-390 8:57.L3.:947.70570.x 50397: 95: /0 .0/0747 5708..8. L3 1:3...0/3570039..08./0 %5:....70  0-9:  9. 9 .75x0 903.3.89 .4314725747.70 3/0503/0390 .43424..70 0.3 /397 47:5g/0.8.. /0807.x43.. 47.30 /0 .9.-:7 .g  79  4. 8:57..3.850.5708. 9 .9. 8:39 .

.:..8.

      %4.300.90.703:80L3.../70...g 9.

 70850..9..^.

.30/0..   L37:500 .-:7   9.5g107-390       .30/0.

     50890...3.:8.

 50890 9.

70.g50397:.9.x43..-:7    79 !747.2..:78:/050710.     .3.30/0.

x.573.0 .3047 95:7/0L2-3g7     .81....70    %0470  !7..89.  :2g7:47047/0  %02. 4x:30307.850.7070.0 34x:3/08570.2.900307...5g107-390 /.30               .-:7 /0.-:7: 5745709gx08. 0890 :72g94.8.30/0...0144890L3.70.43897:.907......04795:7/0...9.907.g             90344.3047 /08.70 14.0  570/.0472.70.5.g/:7g .

  % #& #  !#% 7 -8.

.3047/0. 4.9.72g9:7 /8549.81.:7 ..5.7g :73../03x.3..7.  570/.3:: 8:57..42-:89-47 574...L3925:1:3.3047          389.3/97.x/0.x50397:0.x43.2039....70. 5745709gx0.572.g70 .3xg .1:3...3047       2g8:7570g994.3047                               42-:89- .5g .08:/0.43974 .g 389.2.g70..:/09:7g                  .70.0/08:7.:.9.43897:..70 8:57.10x00/0L3.42-:89-47           #02:.3x.-:7L397 4389.x0/0.90 .70.5.42-:89-47 4854/g7.0070.x43g7 45770....70L3.L31:3.547.03:  389..9.7/070..70/3.x/0.3        34x:357.70.:942.:.7/070 14.0..9.9.x43g7.x.7/070.50       54.. /0549..0..70 .        !%#      :2g7:47047/0    %02..9g7 0.054..3::/31:3.5g ....70 .10x00/0L3.7.70 8:57..9072.x:30 47.70...30    .70...L31:3.43/x/0.5g107-390     34x:357..70...g/08:8x3070 L3/70.70.     ..42-:89- 389.-:7 /0..43/:...70      %0470  !7.50/0.209.:.g   !g7x0573.x.x50397:5705.90.3/-.2039.70.390/05:3070.70./0..x:30 1:3.90/02g8:7.x:30 5:3070..

 % #& #  !#% 7 -8.

.  570/..50397:.9.9.7..:7gx..70...0 1:3.     !%#     :2g7:47047/0   %02.9050397:/23:.:747.9.43974:054...78.70 7..389.L3702.03x.0. 023.g/:7gL31:3.x0 889020/08023.g.9g70...70...7g 09074..05x0903.x0/0..2039 3/.7.70. 70.43/x/070.30 ..4342.903.g..:942.70.x/0.7.. 705.903.7/070 .70.70.300 2g8:750397:0.3:: .g              3907.70..g  54.071.7.x0.70570.3:: 70.071.00203900.3047 507/07/0.g          g8:7/0572..g41..g41.g ..3/..4342.039...39074.x43..3:: ..389..:942.....70./0.:942.70.:947L3.7..747 :7gx.x43.70..70.7g..389...70    %0470  !7.9          . .88902047..90/057490.747 889020..

59:.57.9..g !.0 3897:.790.x0  !.x:3   470  470  #0./039     08..L38: 7..904709.9.x0 7002039g7 3472.:34 93x047 470.70..g '071.790...

431472570.-:7/3.8:3914..089g .97.0/07475708.08..70 $# .. .g4507.00...70.x43.x .3//.L3 1:3.9.0 9.70/0807.. /0x3g947::.9047. 8:57. ..70 /0807.g 3: 30.23.0   4. 9.947: #$'% ..:947.9  79  4. 9.08.9047..8. /0 . . 9 .75x0903...30/0.30 /3 .: 708903xg 00.3:.g970 4507.. 970-:0 3897:x 0.

43/x0570.79  .:9.947:: L3..g:90.

   % #& #  !#% 7 -8.

.g50397:.70.x43.3.:78:/050710.   !%#  79 !747.2.9.

42-:89-47       #02:..5g ..9.9072.7070.70.70.50/0.. ..7..43974 .0./0.70.0 .5..81. 0890 :72g94...0       90344..90/02g8:7.9.70..2039.2.0472..907.08:/0..x0/0.7/070 14.90.-:7 34x:357.-:7 /.g 389..7.850.-:7: 5745709gx08.81...70.3047 389.42-:89- 389..3 34x:357.2..900307.5g . %02.43/:.42-:89-47 4854/g7.3xg .04795:7/0.573.0.1:3.30         !g7x0573..72g9:7 /8549.0/08:7.3/97.89.  :2g7:47047/0 570/.g  4x:30307.8.90 . 5745709gx0.3047                   42-:89- ..43/x/0.5..70...70..g/:7g .3047 95:7/0L2-3g7    .0144890L3.2039..x/0..30 .0 34x:3/08570.10x00/0L3.7/070.x.70 14.43897:...3x..x50397:5705.547.3047 /08.907.70 ...50         .:.3/-..-:7L397 4389....9.30/0.70 4....g70 ..3047/0.5. /0549.:942.70 8:57.x/0.42-:89-47 574.x..7/070..70    %0470 !7.70/3.9..70.x43g7..

 % #& #  !#% 7 -8.

3::/31:3...389.00203900. 705....g ..70.70....3:: .3047 2g8:7570g994.70.389..7.039...071.903.7..x43.7.30     .70.054.L31:3.70.30 .70....70........70. 023.g.0070.:747..:7gx.90/057490..9.x0/0.9.L3925:1:3./0.78.g41.:942.    570/.7g             $89020/0...70.747 889020. 70.903..70.:947L3.572.88902047.300 2g8:750397:0.:942.43/x/070. ...     !%#     :2g7:47047/0 %02.3:: 70.7..x43g7 45770..70.g          g8:7/0572.70    %0470  !7.x0/0.70...05x0903.L31:3..9..g             3907..747 :7gx.7g.:942.g  54.9g7 0.7g 09074.7/070 ..03x..7..70570.70..x0..39074.390/05:3070..x:30 1:3.70L3..389.x:30 5:3070...071.x0 889020/08023./03x.x:30 47...3.9050397:/23:..9.3:: 8:57.g41.3:: .

..g !.70..g 470 470 '071.L38: 7.790.9../039     08.57.9.x:3   #0.790.x0  !.0 3897:.904709.x0 7002039g7 3472..:34 93x047 470.59:..

.70 /0807. 9 .08./g . 8:39 14.5g...9  79   4.70.0/0747 5708..8.-:7/04.x43.0 ..30/0.. 8:57.00.3//. 9 ..75x0903.. L3 1:3.8g5708:30 ..30/0.9.g 4507.431472570..

   % #& #  !#% 7 -8.

79 .x43.g50397:.3.89 0890570039.7 5747.70/0 14.   !%#  !747.9.:78:/0..2.g 50397: ...9g.:78: /0 50710. ..9.2.70.1.3.

9.3xg ..900307.3047 389..5.3..70.907.70.42-:89-47 4854/g7. 4..81.547...43897:..2.72g9:7 /8549..0       90344.850.9g.70.9...70.0144890L3..43/:.x/0.209.5g . /0549.70   %0470 !7..42-:89-47       ..x43g7..x.0../0.7.30 /.x50397:5705.-:7: 5745709gx08.90 .7/070.7/070 14.x.10x00/0L3..04795:7/0.43974 .70 .70.. 5745709gx0.2039.89 ..7070..:.0..g70 .81.x...2.30          !g7x0573.7/070.:78::/0.8.90/02g8:7...0/08:7.:..10x00/0L3.70..70 14.:. 570/.70 8:57.573.g/:7g .43897:..9072..9.89 0890:72g94..5.70 8:57.70 .08:/0.  :2g7:47047/0 %02.x/0.03: 389..3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.g.1..0 34x:3/08570..70.7.907.70. .5.g/08:8x3070 L3/70.70 /0 14.0472.x50397:0.42-:89- 389..79   79 !747.:942..g  4x:30307.42-:89-47 574.3047 /08..  0890 570039.g 389..0 .g70.1:3.:7 ...3047                       42-:89- .

 % #& #  !#% 7 -8.

g .9...7g...70.90.59:...7.9          .....:747.7.50/0.3/-.3::/31:3.3047 507/07/0..70.300 2g8:750397:0.7g 09074....3047 34x:357.L3702. ...9050397:/23:....9..x43.3:: 8:57.88902047.L3925:1:3.../03x.7/070 ..70..x:30 47.70..:942..90/057490.x:30 5:3070.0.747 889020.x0.903.30 ..389.00203900..:/09:7g             54.7g :73.g  #02:.05x0903..70.4342..054.50         54.9.g/:7gL31:3.3 34x:3/0857097..389.3:: 70.071.03x.:942..:942..70...903.3:: .43/x/070.70.x43.x43.x:3    #0.x:30 1:3.. 70.7. 023.3:: .3x.x0  !.9.5g .L31:3.3047 2g8:7570g994.x0 7002039g7 3472.9.70 7..70.x0/0.7...78.572..2..70.x43g7 45770.7..4342.70.  570/.790..g              3907.9g7 0..30 .70.9.g41...50397:. 705.70570.-:7L397 4389.70.....g 470 .747 :7gx.904709.0 1:3.071..3/..x0/0.0070.0 3897:..9.g41..70L3.2039..x0/0..70..70/3..g.2039 3/.43974:054.     !%#     :2g7:47047/0  %02..g..39074.389.70    %0470  !7.3.43/x/0.70.9g70..x0 889020/08023.L31:3.g           08.039.:7gx.390/05:3070.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.57.790..g !%#  470 470.       !.

L38: 7.70.g50397:..3//..x43.:34 93x047 79 !747.9.:78:/050710.70..2.9 '071..3.

3000.3/389..43/:.89.7/070 389.2.3/97.2..8.-:7:/04..g/:7g ..7..2039.2.42-:89-:9.81.30/0L3.5g.907.x/057490.8g5708:30570.43897:.907..g 4x:30307..70 .90 .0144890.30/0 ..x50397:70.70.0/08:7..70..70.43897:.5.573..0472....850.0/0.9.../g ..3047 /08...04795:7.72g9:7 /8549.70 14..0 5g7x...x0 .:.7070.50     . 389..900307..70.9.g70.5g ..70   %0470 !7.5.70 ..:942.0 34x:3/0...  :2g7:47047/0 570/.90/02g8:7.9.8g5708:30 ./g /.43974 .:2 5745709gx047     90344.5.97.0 389.x/0..x ..9.3xg           #02:. 34x:357.70 .702::.43/x57. 0890 :72g94.x.425430390 .70. %02.30/0.3047 95:7/0L2-3g7  .-:7/04.

 % #& #  !#% 7 -8.

9050397:/23:.3047/0   .9g 889020/057490.:942.....389.573/070 8:57.x0/0.050397: ..x43.88902047.g.039..g    54....:x0 -:.7. 023.70.-:7/04.9..9. .43897:.70        ...94.5..70  L370897..0070       .x0          889020/08023..9...304797.94.x:30 054.89  8:57.    .5074/.209747/01:3.    570/.70 70:.70  #0..30     .43807.747  889020.3047/0.::/0..8g5708:30 .:942.70..9g 45770.071.304750397:5:3070.7.5072..0070.70    5747..x0 889020/08023.70       %0470 !7..3:: .7.3039g/0.2097 95:.70 .0/070...70.389.x0.70...70. 8:57..70.903..70..43.9.g ...       !%#         :2g7:47047/0   %02..L3  1:3.  .70.9.7.x:30 5:3070.300                    2g8:750397:0..70570.7.x0/05.0070./:.78..90/057490... 705.389.9..7/070 .70 0020390/000.9g.2.70.70 243947.g   3907.g97014....x0/0.00203900.7.7080.7g94..9.:942.70.0794.5g.    889020/0.94.:942.03x..70.43807.70.L3 1:3.3::             g8:7/0572.:942../0..70 ./gL31:3.:947L3...7.         570g970...:942.03x.

57.:34 93x047 470.904709.790.70.x0 7002039g7 3472.790..g !.x0     !../039         08...0 3897:.L38: 7.59:.g  470  470     '071..x:3        #0..9.9.

947 .42... 9 ..700890L3949.3/.x43. 8:39 14.9   79  4.....90 .-:7 .g7471:3.g 4507.300/0.. 8:57.30.43/:80/0. L3 1:3..:3907. 9 .70.9 .431472 ..9.x43..9g/0:388902/0.9.00..08.8..300/0...5g107-390..:.3//.70 /0807.

   % #& #  !#% 7 -8.

8.0 4.:947.75x0903.2.9.0/07475708..70570.g:9gL39.3 /397 47:5g/0.70..g50397:.-0:  79 !747.x50397:95:/0..3..8:39.   !%#  570.:78:/050710. 9.x43.:947.

g/08:8x3070 L3/70.g/:7g . 0890 :72g94.70 14...89...0144890..:..907.7/070.43974 .43/:.5.43897:.42-:89- 389.70.g70. .3047 .70.9072.425430390573.90 ...42-:89-47 574.04795:7/0....2..94.90/02g8:7...42-:89-47        .7/070.g 389.42-:89-47 4854/g7.70 8:57.7.03: 389..8.0 95:7/0L2-3g7       90344.0/08:7. 570/.70.0.2039..70.70   %0470 !7.08:/0.1:3.x/0.70.10x00/0L3.....7070...3xg ..x.0472.10x00/0L3.30         !g7x. 8:57.3047 389..43897:70.5.5g107-390 /.81. 5745709gx0.0 .573.30/0.0  34x:3/08570.-:7: 5745709gx08.81.:7 ../0.  :2g7:47047/0 %02.70 .08                        42-:89- ..3047 .547....g 4x:30307.3047 /08..-:7 /0.g70 .70.900307.9.5.850.:.209.x/0.70.:.:942..70/0574..70.7.70 .9.x.x50397:0.5g .72g9:7 /8549.7/070 14.x50397:5705. /0549..:.907..x43g7. 4...70.0.

 % #& #  !#% 7 -8.

.572...70.9g7 0.390/05:3070.70570.3/.g..:7039g 705.903.4342.78...g.70.5g107-390    -.70 7...0 1:3.2.L31:3.30  .7g.:747/0.9.90.3.3047 2g8:7570g994.:/09:7g              54..x:30 1:3.....389.x43.7.L31:3....70.7.70.x0..70.9.   570/..70          34x:3/097.7.39074.x43g7 45770.43/x/0.054.50        54..9          . 70.g/:7gL31:3.7.x:30 5:3070.50397:..071..g .039.70.g .../0.7..9.x:30 47.x0 889020/08023.2039.5g ..g.0390710x047               3907..9050397:/23:.70.L3925:1:3.7g 09074.3047/0...70...0070.90/057490.. 8:57.x0/0.70./31:3.:947L3...:7gx..7.0.:942...903.:942.300 2g8:750397:0.9.9.05x0.-:7L397 4389.4342.903.70.7/070 ...43974:054.071.g    #02:..70L3.2039 3/.70.9g70.70.389.7g :73.3:: .03x.3047 507/07/0.30 .. 023.:7039g.903...70     %0470  !7.50/0.x0/0.747 889020.70.      !%#      :2g7:47047/0  %02.70 :7gx./03x.....00203900.3:: 70.70.-:7 /0.389..70.x0/0.:942..x43..3:: ...L3702. ...x43.88902047.43/x/070.9.g           g8:7/0572..3x..

9..x:3   ./039     08.x0 7002039g7 3472...0 3897:.

  % #& #  !#% 7 -8.

904709..g !%#  470  470 470.9.       #0.g !.59:.x0  !.57..790.790.

.:947. :3: 3897:.0 L3 :72.1.75x 903.9.80 7:50 ..80 7:5050397:..70.7g093/070.30 /3 ..3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70.-0::/0 2..90 . ./0232/0470 47./7:.:34 93x047 79  4.431472 9.00. /0807.08..0/0747 5700390 5708.431472 570.14.70.79 . 57.3:29g .g9704507. ./0x3g947::.9.8g 7:5g .x0.9: 95 /0 . 9 ..3. /0807...3 80 1..70.070..0 549 /0807.9 /0 .3 .904709.700890.L38: 7.130.00.:947. 48 1g7g. .....850..3//..89:: L3.x 50397: 4 .:947.9/0.0/0747.947:#$'% .431472570. :3: 95 /0 .9 '071..

g970 4507. /0 232 /0 470 47.. /0x3g947::. /0807. /0807....9 /0 .3   %70.9: 95 /0 .3 L3 .-90 7:50 80 1.70..9./7: .9.9 .0 L3 :72.070. 904709.1.70 3: 8:39 89. 850..947:: L3.. ..x0 L3 .3 50397: ... 14.3.947: #$'% ..80 L3 89:.70 0890 .43/x0570. :3: 3897:.. 57. :3: 95 /0 .g:90.89:: /0 .:9. .70.00.:947.

9 /0 .0.g:90 .43/x0 570. /0x3g947::.3.: 8:8x3070.g970 4507. .947:: L3 . :3: 0. 80 13.:9.203 47.3   3897:70.947: #$'% .g .

23.70L394.9.947:: 50397: .0 #0:9.071.08 .g9704507.23g780.30.29/0. .0 /0573/074757. .  .:34 93x047 57410843.947:#$'% ./0 0.07-..9000.43147224/0::/3.4380230.70.gL397 :3574..:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

14..0 573 093/070.1..070.. 4 .9 /0 /0x3g947:.9.089 8. :3 5747.47:5g/0.. /0 3897:70 904709.:947.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57./7:.g/0 232  /0 470 47.x0 3 . 80 1. L3. .:947...45 14.9.:/0 .89::/0.8g .3.50 . . .80 8.2 850.00.70..79.89: 970-:0 8g 5.9..   !%#  %70.

3:: 8g 8:8x3g 8g 57424.203:L3.000.2.3.:9.g/0570g9700890L394.947: .0/070...29g/0/0x3g947..x0  !747.093/07.:947.9.

 1 1 .30.07070. 0 .g 57.093/07.90 ../03897:70904709. .700   .4.x0 84./0./0.0/070..:947..30.:947.45.9.g./0093/070.g .:5. . 5950397:57089..2:3.43147224/0::/3.:9.5./0x3g947::.4./0.g / .39:/05:30.L3.79.70.70./0.x.9..:947..g/0  !0397:. .:203x:30.708g70:907:5.5./0.0.43147224/0::/3.073x...073x.0.:947.203:L3.599:/3/020/./057.x0 . $#:72g94. .9:.70..073x0/03897:70904709..x0/0 .3.947:#$'%.70 /3.9.:0-07.g9704507./0.g .8.9::/0/0399.947  3897:708013.

g .0070.3..70L384x0 90.5g 107-390 570.09072.43: .90.. 389.57410843.5.9 202-7: . L3 .0 573 8023..x0 80 1. .g  #0:9. 702:: .9.:947.0 .. 43/x57.70..g.g970 3850./7: $# L3 7:-7.70 ./7: $#L397 :3574.70.947: /0 850..7 ..0397.   93/070.:947.75x0903.9g /0 .70.0/070 5708.9.4389gL397 4574-g904709. &3:3 :745030 8.  $ &.90 /3 . .42509039gL3/4203:/397 :389.09072.947:/0850.90/3.4380230. .9:0.947.:9./g /0 .:947.70.9.. .250 57457 /0 ..07-. .0  79   !0784. 1..9.08 .x0 /3 9.5g .4342.2..203::80. 8:57. ..: 89.-47.3x474507.039028/0.9 8023../7:$# .947: /0 850.947:: 14.x: .4314729.:20390. 9..90 .9000.3047 /0 .4393:.-:7 /0 ..g970 $# 50397: /0807.9. :7450.70..: 570.0070. 093/07 .0/070.x0 80 010. .x47 /0 97.9.-47.50 L3 .::3/4.90/3.89 8.0397.394507.30.:947.:2 50397: /0807.23.g9703850..g /0 .g :3..:9479..0 0890/03:29gL3.947.57...43147224/0::/3. .:947.70 . .g/0.3/1472.3  .3/ $5.70.47/:: 57.x. 093/070.g970 3850. 8:57.

 % #& #  !#% 7 -8.

70.394507..-47..300 1.203:/0.0397.70.0.::72.0. .:947.0 50784.09072.9:3.70.      !%#  $0.947.:78/050710./29.x43.

3.2..x43.850..20.90.4314725747.9..0 570039..:78:/050710.g50397:.79  79 !747.9.70 .70.3.

/g .9gx    2094/00307.47 :72g770  39075709..2.0 0890:72g94..   %02.2..47./3.947 .8:57.30/0./0.574-047 3/.70.3.....       389.x47 #02:..2.50   .:9:9072.x/097.59:.70     %0470  !7.904709.70 -. .g70 70.0 3897:.g   .70.70 /0...-:7 /0.70...x0 !.5g..1:3.5.3.850.3047    570g970.03x0 3/...394507.790.09072.70 /02307..5g .0/0.70.9      094/0/097..20..9.70 4824g              08.9.g      /49..90025:79gx47....70.50       010.70 3907.3/.x43..30 0020390.70/0 .43897:.  :2g7:47047/0 570/.9..x0 7002039g7 3472.-47..70..:89.x43.389..3x.7.9...0397. .0         4x:3/0.43807.2.-:7 .9.x:3    #0.9.     4x:3/0.g   0307. 5745709gx0.50      094/0/0.43/038.947::.-47.30/0..5g107-390  95:7/0.70.3.3.2.g  /0470   .g.2. 80231.9.10x047       5700.50   /0/:7..0 1:3....x0 .

 % #& #  !#% 7 -8.

.g !%#  /0470 470.57.      !.790.9.

9.:942.: 7000 00.800/0.x47/0.7000. 43/x57.3.2039047 9072420./0   .30 L3 ..203900..3/1472.70/9.:942.9   '071.70..5g ../g .0070 L3970x3070 .0 889020/0.g970 $# 50397: 8:57. 0.. . L3970x3070.0 .g:90L39.97420.0070 L3970x3070.300 /0 .8.70 889020/0.70.:942.431472 570.97420.0 908:39 0.g.98950397:8:57.5.g.2.0 ..5..:34 93x047 $ &.389.9.: 889020 /0 4.90 .30 /3 .0 1:3.:942..0070..8...9..88902047/0.94.0 .0 889020/0.70   %5:88902::/0.300/0 .989::50397:8:57.5g 107-390 .70.70.57410843.0/0747 5708.3.-:7 /0 .800/0...g.09072.0  0890 /03:29g ..97420.:942..3//.7/070 ..9743.700.. 4507.:947..-0: %.9 94750397:8:57..9.3.0 00.050..704/0807.9.:942..0070 L3970x3070.0..:947.0397.3..70. .308:39 570.70 00.9g /0 .30  .9.0397.75x0 903.0397.00 9072.0070 L3970x3070 .3....5.300 /3 ...g .:942.0 9072.9.989 50397: 8:57.L38: 7.989::50397: 8:57.0 00..x0/00.:942.3..:942.:947.0  .97.0 5747.70 .0.:942.:947.. 1. .4.:942...-0: .70.70.30 79   !0784.0070 L3970x3070.70397gL3/49.50..

70 .3.020 70:.94.4.0.8.

3.0.70:.0 0020390 /0 00.9..94.:x0 20.70 530:2.

0.97.00.

.0.9.0 20.530:2.3.

00.97.0.

0 9072.3.9743.9.:942.4.4. .989 50397: 8:57.9743.0.0..0 00.:942.: 889020 /0 .0 .3.4.0 .5.00.0397. .0 0.3.30 /3 .90 ...70 .0070 L3970x3070 .8.

0.2.-0 70:.3.9743.:942..70 00.4.0 .90 5747.94.

/9.0.

42494.7000.70 530:2.9743.94.70:.0.0 807.9.

97.0.00.

9.4.0 00.0.530:2.0.9743.3.

.9.0.0070 L3970x3070.1 .30 /3.0 . .:942.0397.70/9.:942.0/9...0 0.2. .905747.8.98950397:8:57.09072.90.:889020/0.:942..-0.5.

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

74574.084.      !%#   2.70.

70/9.08 70:...:.0..947/0574.94.

0.00.42494.4.70 00.3.9743.0 807.0.9743.

x43g7 ..0794.70 /0 170.43...03xg.: .

9.0 /85..530:2.

0.9743.00.4.3.0.

203:/0.1 .70.. .:942.x43.:947.0  $0.: :72....0 .70 .30 50784.70 .:78 /0 50710.0/9./29.9 :3 ..300 1.0.0070 L3970x3070 ..98950397: 8:57.

0570039.3.850.x43.90..:78::/050710.431472 5747.2.g..79  79 !747.70..9..9.70 .20..3.

04795:7/0...97420.43/x/0.90..900307.0/3  ..9.:942..573.5g107-390   /.3      .30/49.   .-:7L397 4389.7/07       .90....50/0.0 ..0 .-:7 .2039.70...42-:89-47 574. 570/. 5745709gx0.5..5.4.-:7 .0   42-:89- ..3.0070 L3970x3070.30/0.70.81.0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.g/:7g .3047/0..0 /9..381472g7....3x..70.3.850..7/070.00.4.3047       /08.x0/0.70 /3. :2g7:47047/0 %02.3.07010794.9.98950397: 8:57.70.5.0 /9.5g .08:/0.5g107-390   34x:357.20390090344.:942...7/070.90.3/-.:889020/0 ..0 34x:3/09047.0.9.70    %0470  !7.7000.0 .97420...0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97.70/0 ..-:7: 5745709gx08.81.42-:89-47       #02:.:889020/0...:942.30 .7070....0397.9.30 0890:72g94.70 00.g  4x:30307.3.009072..2..

    % #& #  !#% 7 -8.

5g.9.0/070.700307.-:7:: -:.7.0 :.84:x47/0 5740...:942.4.70.70 00.0 570039.x0/0-.70.70 850.0574.2039g7.9.3./05708:3L314.0 /9...x 955079:7-..43/x0307.0.5g.5g107-390 .. .2039g7 .97420.9g -:.:942.7000.43974.0/070. .g..3..70 2g72.70 .9.70.0/03..0 5079:7-.90789.0/070..0    .9.: 8023.3.: .   !%#  %02.7000...:942.0 -:.7 -:.7050397:88902047 /0.2-:7 -:.x3472.9. /03.9:7g .0 .70..8:57.97420.3047 ..08047.00/070.97420..3.0 .0 .0   .9070 147x.:..8.0070.5g .0/070.3.: 897g-.:9.790747/0.4.7.0 /9.3047.70 -:.3047 /0.3047 -:.0/01:3.x43...1.70 $97:.088902047/0.g  $89020/0.4.0/070...0 /0 70.70    %0470  !7.L3.90/0-:.g7.3047/0..   :2g7:47047/0  570/.g.3.0/070..0   -:.3./g          1:3.0 /9.

  % #& #  !#% 7 -8.

:897g-.3..050397:8890200/057490.:9047/08023.7.70 .047  /0..5.3039g   .9g            .L3.70      00.70      .050397:8890200/0.547.:..2-:7 .9.48 .70.x0..7047 8:-88902:/08023.9070147x.08::/0.0397.:942.:9.70..0 ..009072..7/070 8:-88902:/057490.107039574.43/x50397:8:-88902:/057490.0397.08::/0.70     %0470 !7.  8:-88902:/057490.x0.43/x0307.: .0479072.107039574.0 .947          .0.0 /49g74-.107039574.573/070..x0..0.7g94.5g.70 00.42-:89-.7/070..3047.0 /9..x0..08::/08:57..43/x50397:.:942.x0.70.x0.97420.  8:-88902:/057490.70                        8:-88902:/057490...:.43/x50397:8:-88902:/057490.L38:7.389.:.-:7  8:-88902:/057490..4.43/x /49g7850.x/0.20390090344..2039...0 ..7/070.2039.08::/00.300/3.g70.3047.7/070 .0.107039574.g  $:-889020/057490.3047 .0 /9.x0.43/x0307.3047  0.70.3..9.       !%#    :2g7:47047/0 %02.x0.x0.x/0.0.42-:89-..70..5g.08::/0.:  .9.    570/.:942.:889020/0.0:/0/49.3.3xg../ .x0.00705072.107039574.08::/0.01g7g  8:57.389.9g 8:-88902:/057490.3.43/x50397:70.4.97420.0.107039574..

  % #& #  !#% 7 -8.

    570/.047     39073    0020390.425430390088902047/0.g   073x050397:.4./.08:90344.:942.0 /9.7.42543039050397:.7.9047/38890200/0 .3828..009072.0              .3..9.:942.3.4.3.0/3.31472..70.x47L388902:/0  .x47/3574.97420.:0070.9.  .0 .:942.0 .70.42543039050397:97.0397.97420.9.          !%#        :2g7:47047/0      %02.70   00.31472.7000.9.0 /9.0570:.3.70       %0470 !7.  8023.42543039050397:570:.70    .

7.705:307L31:3.30/000.97420.97420.0  .:942.0 /9.            .:x0L38890200/0.88902047/0.0 .3.4397407047.g757023.071.09072.  .  809.9g7  00.7000.0/3.:942.x:30 .0 5.70.4..0   .34:7 5:5970/0.L31:3.3.3.0 /9.47.9.3.4.3/g   5.x:30.42.0397.209747   !:3070.431:7.70..

0.3.70.0397.42.7.70.0.071. 809.7070.071..0 .2039047.300/3.3/..  9072.439740704700....70:.2097.0  /9.0    .g    .1::747  90344.72047.94.7047 24/:7/070....3..3047 0.9050397:/107x5.4.5.97420. 809.70.70.

.L31:3. 809.70..7.7.:2 1:3..x43.x:30.43974  5747.70.L31:3.57490. 5:3070..70570.90473/.071.70.70.x43.7047 .4397407047 .071.94. 5:3070.70.70 /0 .5.x:30..209747 /0 1:3.x0 /0 .8023.2. 5../ .g747  .071..L370897. 89.94..70.x47.

  % #& #  !#% 7 -8.

    570/.70.       !%#     :2g7:47047/0 %02.9..70      %0470 !7.g   54.9.

4.97-:x0507843.:942.3.90/0507843.0       ..4.3.0070.:942.x43.0.9.3.0 L3970x3070          .L31:3.      '071..97420.709008023.3.088902::/0.9:.9.0 /9.7000.g75074/..:/0054.g7010.9..70.70.97420.0  .70        8:57.::/0/0807.L3970x3070.0 /9.071.:7039g..0 .88902047/0.70     00.

.389.3.790.x:3            #0.70..x.g970$# .3.0397..:942.071.3.0 .x/0.70.1:3.30      74:88902047/0 .7000.70.0 /9.9.9.x43g788902047/0.90/0.47 08.0 .:942.97420.59:.g7010.3039g .70   00.:34 93x047 470.4342.0070  . 0..0 /9.0 /9..x0   !..4..97420.9.9.x0 7002039g7 3472.0370..:942.071...03x0.7 ..9.57.0 1g7g 8:57.4.3.97420.g7010.g !.0L3570.3.071.790.4.0070 5072.0 3897:..8:57.:947..0 /3 ..0 .9:.9:.g   470 470        '071.889020/0 .00 9072.90/0.0 ..7000.3.9.904709.

..:942.. 4. .9...:942. /0 3897:70 904709..g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.2 850.79....x0 3 .70 .089 8.45 ..0070 L3970x3070 .50 .9.9 /0 /0x3g947.0070 L3970x3070 ..9  79   %70.3.g /0 232  /0 470 47.:947.989::50397: 8:57.30 /0 .1..8g /0 .:947.3//. .989: 50397: 8:57. :3 5747.0 573 093/070. 80 1.30 970-:0 8g 5. .070.

203:L3.:9.x0  !747.093/07.2.g/0570g9700890L394.947 8g8:8x3g 8g57424..0/070.:947.29g/0/0x3g947.9.000.3.

:9.g/0 .0.:0-07..073x0/03897:70904709./0.947:#$'%.g./0x3g947::.g9704507.9.g 57./0.947  3897:708013.70.

947::  .:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

70..g..4389gL397 4574-g904709.3.70. 2:3.01.708g70:90.70.90/3.x./0.57410843.g .:947..L3.3/$5..:947...x47/0 /897-:x0!.700   0 . 9.45.90/3.:947....9.:947.0/07475708.07-.43147224/0::/3./0.:94.203:L3..g/0. ./0093/070.947: /0 850.:947.70.5..   93/070.9 202-7: .3.0. .0 .x0 84.57.4393:. 4. . L3 .9:0.947:2507070.0070 L3970x3070 .:947.4.:7450..947:2507070.203::80.389.5.50390!  $0.073x.43147224/0::/3.07070.9. /0 . . $#:72g94.4507.g970 3850.9.g :3.g /0 .x0 80 1.5097407.947: /0 850.9::/0/0399. ..: :72. &3:3 :745030 8.70.30 8..9..9g/0. 093/07 .50390 ! .x.203:/0.x0 /3 9.75x0903.g .0 0890/03:29g L3.70L384x0 90./03897:70904709.94747:2507070.0/070.g9703850.x0 80 010. .:947. 43/x57.   !%#  !0397:./057.79.:942.3  .9.7.: :3 /4.43: .g970 3850.70 4507.:947.90 .431472570. ..9...x0 .70...073x.0 573 8023.:5.4342.: 89.300 1.g / .3/1472. 4507.989 50397:8:57..70 /3.0.9 8023. .:947.:9479.43147224/0::/3./0.9.0..250 57457 /0 .g970$#50397:/0807. 1 1 .42509039g L3 /4203: /397 :3 89.. .947:/0850.: 203x:30.4380230. 093/070.x:.08 .70./7: $# L3 7:-7.x0 /0 .9  79  !0784.:947.90 /3 ..9 :3 .0/070.23./29.039 028 /0 ....8.50390! 50784. ..g.70./7: $#L397 :3574.70.:0 .:78 /0 50710.90.30.9:.5. .093/07.599:/3 /0 20/.:20390.9000.39:/05:30.1.47/::57..g  #0:9.70 .  $ &.x43.30. 59 50397: 57089.30./7:$# .

70.x43.20 .79  79 !747.850.g50397:.90.0 570039.431472 5747.3.9..9..2..3..:78:/050710.70 .

947:25070 70.70.50390! 0890:72g94... .850.70 4507.

  % #& #  !#% 7 -8.

03/47       897-:x.! ..0/08570! 5745709gx1. /897-:x./03.81..x! .:0 24//0.0! 78. 893070..70.0/08:7.g 4x:30307.:0 24//04507..70     %0470  !7.901:79:3:7.385479: 894.0.70.50390478:-5708:30/3 .0370.x! 70.389..3/570..x43.9.x47! 2g8:7/08:7.3xg.70     .43/:..90/02g8:7.3xg .97./0390 3..3.     570/.3xg57.:94.:94.!       389.x:30L3.7.4 .72g9:7/8549.43974       54.7 .70      4x:30307..9..70..4254303x.       !%#     :2g7:47047/0 %02.03/..70 ./0.x47/0!     &25070..503908:-5708:30.70 5g7x.5..0/08570389.2.70.425430390 24//01:3.:!.03/: 0540...0.L38:7.89073g.0./3..!.389.

/039....

:34 93x047 470 470 470.70..g '071.x0  !.L38: 7.03/:      08.3.904709.57..9..790.9.x:3     #0.0 3897:.g !.790.59:.x0 7002039g7 3472.

x0 /0807.947::1:/08:-5708:30801..4393:.9g/0.g.0/07475708.9 .70.0 .. 43/x57.0 L31:3.42572.90 8..: /4.3/1472.:947.4507.g.L2-:90.01.9:.9471:/08:-5708:30  :947.1...75x47903.071.3//.90 .70.70 L2-:90.9    $ &.x47/097070 :25070 .0  0890/03:29g L3.L2-:90.947471:/08:-5708:30 79  !0784..48 . .431472570.g970$#50397:010. -:9047 50397: .3.4314727:5047/02.908:-5708:30 .70 /:5g :25070 .x0/095:/0389.70.57410843.

   % #& #  !#% 7 -8.

300 1.203: /0 .908./29 .908:-5708:30  $0 .0.:78 /0 50710.:947. L2-:90..9750397:! .: :72.5.x43. -:9050397:.0 .   !%#  .:..:/4.. 7:5. 0.9 :3 ..42572.01.7:5.70.70 .947 1:/0 8:- 5708:30 50784..9053g.90 .9. -:90.70 .

70 .9 /0 /0x3g947:.947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.2850.90.L2-:90.801.070.:35747.089 8..9.0 570039.79.:947..3.x0 3 . .47:5g/0.79  %70.70..9.20 .850...50.0 573 093/070.g/0232470 /03897:7057.1.9./03897:70904709.45 L2-:90..g /0 232 /0 470 47.3.431472 5747.:947.947::1:/08:-5708:30/0..

093/07.2.9.:9.203:L3.:947.x0  !747...g/0570g9700890L394.3.000.0/070.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.29g/0/0x3g947.947: 389.

947: #$'%.g.073x0/03897:70/0.:9./0.g9704507.947   3897:70./0x3g947::.8013.70.0./0.:0-07.

3.9.9000.:7450./7:$# .:947.:947.30.599:/3/020/.90/3.08 .57.:947.70L384x0 90.::3/4. 0 ...g970 3850.:9479.g /0 . .039028/0.4380230.093/07../0.947: /0 850..:9.x.073x.0/070./03897:70904709..g/0.5./7: $#L397 :3574.43147224/0::/3..07-. 5950397:57089..42509039g L3/4203:/397 :389.9:.2.4.70.g970 3850.98023.0.:947.30.x0 84.g .x0 .:89..79. .x...70.39:/05:30.5.5.g9703850.947::   !0397:.90.70..3.9.:5.43: .07070.0 573 8023. L3 .9.203:L3.70 /3.x0 80 010.43147224/0::/3. $#:72g94.&3:3:7450308.g / .3  ..x0/0 L2-:90..g :3.0/070./0093/070.3/ $5. .:947.9::/0/0399.947: /0 850..x43./0. .250 57457 /0 .70.073x.9471:/08:-5708:30 8.9:0.90 /3 .9..700   .. .:203x:30. 093/070. 093/07 ..45. 1 1 ...x0 /3 9../0.:947.g50397:.2:3./057./7: $# L3 7:-7.23./0.9.47/::57.4342.7. 9.g .x:..203::80.70.:20390.:78:/050710. .90/3.  93/070..9202-7:.43147224/0::/3.g  #0:9.9.708g70:907:5.  79 !747.947:/0850.x0 80 1.:947.:947.4389gL397 4574-g904709.90 .9.70.L3.30. .4.9...

70.850./.708084.:947. 80.70/0 L2-:90. .9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94.47085:3g9477:5050397:.70.9g .590....g.

  % #& #  !#% 7 -8.

.x0  !.047 78.7.x.-:9047 0020390.071.90 .70 2.:0548-0.-:9047 ../0390 3.70.03/:           389.g '071.9.90 !/013x0 5745709gx     .9.9.0..:7.35:..59:.70     %0470  !7..790.03/47 24//0. 2.g7         &25070.9.03/L389.70       ..0....:34 93x047 470 470 470.5.747 .70.90/013x0 5745709gx     ./039047 3.01.7 .0549.70.7.. /897-:70.....9..70 705.389.x:3     #0.03/: 50397:.35:g7 L3970x3070 054.     570/.9.L38:7.5.0/4.-:9047 50397:../03.9..43897:....0370.70.4 .:9.70       08.03/47 2g8:750397:0.0 3897:.x43.L38: 7.30.90 /4.047       .../039047 3.747 .       !%#     :2g7:47047/0 %02.x0/0:25070 2.x0 7002039g7 3472. 570.0 054.70.908:-5708:30 893g94..908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .70 054.0.  :25070.42572.70 .93/../0:25070 .70/03.0.x:30L3.425430390 24//01:3. 50397:!         507.0.2..705.70.01.900/070857.g !.071.70..7.x/0:25070.0 5745709gx1.7.0.42572.g  4x:30307.790.70 L3970x3070 .x0 2.904709./:.57.3xg.

9 ...3//.

   % #& #  !#% 7 -8.

70  .05479.7.700 7:50 95:7 /02..0 82.:0890 .:. 2.30.3/-7..7...   !%#  $ &.7.7.. 43/x57.0/05.7.3:.3.42.7...47  79   !0784.: 30/07:.3g .9050.. .g .70 82.3908:8503/.8. .047 ..9g /0 .: 0./: /0 507.70       ..g970 $# 50397: 2.7..70...:-:94...91472g74994.: 8.. /3 :72g94.:947.70  ..x 5.7. 1.00 2..42509.2.57410843..0/05.0..3.7.050 .70..90L39.70 2.9.014.7.  %5:7/02...70 L 57039g L3 054.4.047 .7....      8025479..:8.-050.002439. 737:..7.84.7.09:73 2.7.g1g7g 3g/07:.0/0747 5708.g.0/095850.g 3/107039/0 8.70 2.7.3/1472.x43. .390 2. 91 3.g.05x.75x0 903..-0: 7:5.. 147. ..0570039.7. 82.-: 2.70..7..9g        .90.0107.0/09:73.:  3 1:3..39074.4393:..710.05479.047 ..7..-0: %.g.: 3g/07:.30/0 .70 2.70 2.0 ..703:803.7g7 7.7.7.7.431472 570.70 2.0 #  0890 /03:29g L3 . 53g .8.70 54/:77:.70 2.70 8975.38-47/4.....:947.-050.7..: ..30 .90 97.3/g/0.-050.9 50397: :3.8.. .70 .. .30.70 2.x0 /0 . 2.0/05.:/L37:500.0077.7.4 50 .

 0.39 50784./29 . 2.:947.:573.0570039.:78/0.70.: 7:5..:2.3/g7.: 7:5.20.9:3. 2..79   $0 .70 .7..42.70 .74 :    $0 ./29 .9.203: /0 .70.0.8..3. 389 54/ 7:..70 .1..:947..7. 0..3090 573.4314725747.79  .0570039.203: /0 .:78/0..70 ..    50784..0. 2.90 .3/gL3317./4 8..3001.42.1..3.4314725747.300 1.9.9:3.90.::72.20.::72..

  % #& #  !#% 7 -8.

3.     .8:7./03xg..x43g7           425430390/080.900 5.347 8:57..70.08.70.70/08.:78g 29..7..90.70 /00.70 29.3xg /0-4.70 /070.:78:/0.70/0817 9/0.: 0890:72g94.50/08:7.2.97.047          2.:79.70 70.2078::4-.347                 $023...70.2.7.:7gx94.2.3.3.0 ..0470.907.42543039030.047     95:7/02.3x0.. 9.7.70.x02.3xg L39707:5947/080.70/0 3g .9.g     .7.94.94.70  ...7.3x0L3054.7.7.7 5080/070.94.0 .7.0/08:7...70.7.:79.02 .70/0 2..9.:00/07.70       %0470  !7.70     95:70890390 /08..7.9g7 .39703.2.2.439.1..70.70.9000.7050397:      ..0/0573/070. 054.9.790.7..8:7.9..       :2g7:47047/0    %02.gg94.70           .90g            .8..70507280 390780 .  570/..0/0-4...254.70..70/0242039.007           47.70.7070 74 24//01:3.70/0..       79 !%#    !747..7.30 457947 8:7..x43.70.30.071.-:7 .3g 29..20390/0147xg95:7/0.43897:.7.302420970            /8549.::            8549.8..70.0 ..8.30.70 29.7.2039047 0.90 .054.0 70897:/00.420347.81.70 ::7g50728g L3970x3070 -.0/0173..94.g50397:.x0 24//01.3x:7    2.3 8:5...90            8549..5..2.9.

 % #& #  !#% 7 -8.

.g L3970x3070.70../039047 2g8:750397:570.g7903.9..903.:947.../03xg  .      .:00.:947L3. 705./039047      g8:7/0572.x43g7 L3.70.7.70  %02.g  3970x3070..g .    %0470 !7.9.071.747 .071../0.0  /3. .8./0390 ..1:3.07.70.071..g789.7 ....70...70.. 70. 70.0370..05074/...0 .2.    !%#       :2g7:47047/0 570/. 705.903.0...70.7...747 .

/039    08.59:...790.x:3 #0.g !.L38: 7...x0 !.9.790.0 3897:..g      470  470       '071.57.:34 93x047 470.904709.70..9.x0 7002039g7 3472.

9.:78: /0.3900..70.70/0 2...390           ..20390/0147xg95:7/0.g  .3//.       570/..x43g7 .9.39 0890 :72g94.54/:7477:.1...54/:7477:.          %0470  !7..390    95:7/054/:77:.g 50397:.81.3.5.39703.70.2.9 79 !747. 389 54/ 7:.70.70     :2g7:47047/0    %02.

 % #& #  !#% 7 -8.

347 47.0 .70 70.7.x43g7 L3.390 2. 570/.30 457947 8:7.30.3xg L39707:5947/080.9.70.3.054.347       -.94.9g7 ..7..071.. 9.g  425430390/080.0.70..3.70 95:70890390 /08..8.:78g 29.9..05074/.903.1:3.:947.2..903.90.:79.70       $023.7.70. 705.3g 5.70/08.. 705.70.2078::4-.7.2039047 0.0/0-4.70 29.70.94.x0 24//01.254.::/0/0807.907. 8:57.071.           .071.3x0L3054.70/0 3g .      !%#     :2g7:47047/0   %02.g L3970x3070.gg94.8:7.8..9.70..7.3x0..8:7.08.:7gx94.:79.g789.x0507843.7.g .2.70..90                               8549.0 .70/0.70/0817 9/0. 054.70.70507280 390780 .70.007                 3970x3070.x43. 70.7.70 29.302420970 /8549.54/:7477:..94.9.97.9.420347     .439.7070 74 24//01:3.0/0173. 70.790.70 ::7g50728g L3970x3070           8549. .02 .70 /00.0/0573/070.90g .43897:..70     %0470 !7.-:7 .g7903..70..07.071.90 .70.7 5080/070.30.8.70          ..9000.7..42543039030.0  /3.:00/07.70 ./03xg.0 70897:/00.3x:7 2.0/08:7.70.7050397: ./03xg     .

 % #& #  !#% 7 -8.

     !%#      :2g7:47047/0 570/./0.747 ../0390   ....0370..9.70....../039047 2g8:750397:570.:947L3..747 ...    %0470 !7...:00...7 ./039047         g8:7/0572.70   %02.g   .

790.57..L38: 7.g !..g '071..904709.70.9..:34 93x047  470  470 470..x0 7002039g7 3472..x:3      #0.59:.9.0 3897:./039      08.790.x0   !.

 :3: 5747.089:.9/04507..g 57..:: L3.9 79  %70.g9704.2850.. . .0 5.2..g 47.0 L3 :72..947:#$'%.428039073g/3.30.9.7.3..30.. .9 /0.701....0.:947.9: 95 /0 2....1489...070.7./0x3g947::. :3: 95 /0 2.70..70.7.3//.70. 7:5050397:.7. 2.00. 2.7904507..7.1./7:. 80 1../03897:70904709.947:#$'% /0232 4705034:95/02.7./0.23g7.

9.70 ..452.:35747.:947.947::  %70.7.7./03897:70 904709.3.79.2850. . 4 7:5g /0 .. 2..:9.1.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.0898.0 573 093/070. 80 1..070.50.g /0 232  /0 470 47..9.:970-:08g5..x0 3.:947.:: /0 .9 /0 /0x3g947:.. .

..x0  !747.3. 093/07 .x0 8g 8:8x3g 8g 57424.29g/0/0x3g947.0/070.947: 389.:9.2.9.203: L3 .:947.g0890L394.00 0.

947  3897:708013.70.g/0 .g 57..073x0/03897:70904709.g.9.:0-07./0./0./0x3g947::.g9704507.947:#$'%.0.:9.

..700 ./0093/070.9.x.:947.093/07.0.:947.90 .9:.    .07070.4.g .g / ..g .947::  !0397:.43147224/0::/3.073x.9.708g70:907:5..203:L3.70.45./057.x0 84.79. .L3.30.:947.70 /3.30.9::/0/0399../0.:9. $#:72g94.:947. ..0/070. .073x. 0 .x0 ./0.5./0.5..39:/05:30.43147224/0::/3./03897:70904709.

  % #& #  !#% 7 -8.

431472 570.x0/02. .3  .9.g970 3850.. .:2039 0. 9..70.9.947:/0850.70.9000..    !%#  1 1 .0.90.70.. .g :3.9:3 .g /0 .0..:947.x0 80 010.7:500        $ &.23.047 .3001.70 2.08 .:94789  $0.093/070./7:$#L37:-7.:/0.9202-7:.90/3.57410843.0/070.57..98023.0 #  0890 /03:29g L3 . .0/0747 5708.:78/050710..89.70 89.07-....9g/0..:947 947 79  !0784./0.:0.7.:947..g .3/1472..: :3 /4.70 L384x0 90.5.9..3/ $5..7:5./7: $#L397 :3574. . 093/07 ..43147224/0::/3.: .250 57457 /0 .4389gL397 4574-g904709.g970 3850.70 ..9.75x0 903.203::80.70.9.90/3..:203x:30.203:/0.70.:947.947:/0850.05x.47/::57. 43/x57.7.::72.g..947: /0 850.x0 80 1.:9479..: 8.:7450.3. .x:.3.43:.x43.4393:.70..70..:947.:94789 50784. 5950397:57089.. L3 .g9703850.90/3. 89.x0/39.x..0 573 8023.:947.4380230.:94.9gx/0 2..7./7:$# .:947.2:3.x43./29.g  #0:9.1.:89./0807.42509039g L3 /4203: /397 :389.039 028 /0 .  93/070.4342.  89039078g093/070.9.&3:3:7450308.:947.30.3:.70.89..g970$#50397:..599:/3/020/.g.9:0.g/0.

70.90..20.:78::/050710...2.4314725747.x43.850.0570039.9..79    79 !747.3.70 .

 :2g7:47047/0 %02.g                 . ..81.70 .5.9.70.:94.:94.70470.g  570/.2039:/0147xg00.70/0 89.850...89.: /7.70.70.89.:.39703.7047 95:7/089.g8.97.:94.:94789 0890:72g94..70    %0470  !7.

 % #& #  !#% 7 -8.

071.70/08.07.89.0 .70.70.903.70. 570.90g 5..70 70....900 8:5.70   .g    425430390/080.:7gx94.3.0                         8549. 054..2039047   47.50/070.8.70 8:5./0.70.. .x..70.43897:.70.50/0-4.7 .89.90.x43g7 L3.70   29.70507280 390780 ..94.70.g   L3970x3070.89. 70.3x:7   2.9.70   95:70890390 /08.30..3x000./0390.7..70 ::7g50728g L3970x3070 -./039047 2g8:750397:0..747 .790..70     %0470  !7.89.70  .x089.3g 29.7...7. 705.254.9.70.:947L3.30./03xg.0/0173...:00.3xg L39707:5947/080.90 8:7..907.747 .30.g . 70...9g7 .7...2.0 ....70         .:947::   ..:947.x43./039047          g8:7/0572.071.347              .70.7.071.70/0.50/08:7.071.0/02.7.439.054./03xg    .1:3.007    3970x3070.:94.:00/07.94.94.9.3.:94789::           8549.g75074/.7070 74 24//01:3.x0 24//01.0           /3.0.     !%#     :2g7:47047/0 %02.7.-:7 .:94.9.97.903.7047   2. 705.8.0370.    570/..:79.:79.70 8:5..          8:57.70/0817 9/0.70.89.:94.:947:: 70897:/00.70/0 3g .30 457947 5080/070.gg94.70..02 .g789..90 9.:78g 29..

...x0 7002039g7 3472./039        08.0 3897:.x:3      .9.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.:34 93x047 !%#  470 470 470..59:.790.          #0.57.L38: 7..g !.x0 !.9.790..g '071.904709.

g .30.57410843. .g .70.. 1. 43/x57.190747 79   !0784.g.3.3/1472.70.:947..70 2.9  $ &.9g /0 ..3//.g970 $# .

03847 570.431472 570.8.2/050710.70 .: L384x947 80 L3x000 .0 .75x47 903.1.0384..300 1...0 #  #  0890 /03:29g L3 .: L384x947 3/107039 /0 95: /0893.:2039.9 ./29 .903. 0..70 1907 !73 .203: /0 .08947.9 :3 5747. .x43.70 .70 570.70.g:90 .8.70 850.x..03847: .8. 1907 50784.g:9 .8..:947.7: L3 /4.70  $0 .70 .4393:.: /0807.0/0747 5708. .x.: :72.0 90 .gL384x94.089 :.

3..70 .90 /0 570.x0 3 .0 # .9 /0 /0x3g947:..4314725747..1907::/0.0384.0 573 093/070.90.2850.79. /03897:70904709.078 80 1.:947. .0384.7007002039.79   %70.9.75x0 903...8.g/0232/0470 47.75x0903.1.700 7002039. :35747.0 #  3.3.20..0/070 5708.45 1907: 970-:0 8g 5.8.90/0570.070.50 .9.850.0/0705708.0570039.0898..g/0 232470 /03897:7057. .

 093/07.0/070.:9.00 0.:947.947: .3.203: L3 .x0  !747.8.03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.2.g/0570g9700890L394.9..29g/0/0x3g947.

:0-07.947:  #$'%.g9704507.g./0x3g947::.073x0/03897:70/0.0./0.70.947  3897:70.8013.:9./0.

 0 . $#:72g94./0.:89.. .98023.:947.0.x0 . 4. 1 1 .:2039 0.g .5.43147224/0::/3.9.:9..70 / .g .x0 84.39:/05:30. .947::  !0397:.30.&3:3:7450308./0..093/07.:947.:947.30.x..073x.L3.9::/0/0399.700 .3    . .70.203:L3.: :3 /4.3.4342. /0 .47/::57.9.45.. 59 50397: 57089./03897:70904709. ..3/$5.x0 /0 1907 8.79.9202-7:.: 203x:30..039 028 /0 .x:.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.073x.0/070.90 ./0093/070.43147224/0::/3.4. :7450./057. .:9479.. 2:3.599:/3 /0 20/.7.07070.9.:5.90.5.

  % #& #  !#% 7 -8.

g 50397: .43: ./7: $# L3 7:-7. .4389gL397 4574-g904709.90/3.9.08 . 9.   !%#   ...203::80.x0 /3 9./7: 850.9000..90/3..43147224/0::/3.9..g9703850.9.70L384x0 90.4380230.3.g/0. 093/07 .70.5..07-.x0 80 010.70.947:/0850.9:0. 093/070.x43.70.0/070.250 57457 /0 . .947: /0 850. .x0 80 1.:947.g970 3850./7:$# ..g970 3850.30.23.9...9.g $#L397 :3574. .g /0 .  93/070. L3 .:78: /0 50710.0 573 8023.:947.70.g :3. ...x.57.  79 !747.:947.:947.947: /0 #0:9.90 /3 .2.

:78g ./:5g/0893..3x0 ..x.81.97..x05:x .90.439.0 .-3g .95:747::.70 /8549.38.x000.850.5730.70...70 5.3/g :23.70.9742.97420.70.8.9...70 .207g974: 974: 8890200/0.90/057490. 90.05:x .000.30x8.97.0/08:7.:79.70 .43897:.97.94.:942.30                 ..34:/0.70/0 1907 0890 :72g94.:7039144890 57490.3xg -74.38.42..90g 29..90 00.08.:-4.x0 24//0/0807.8:7..90 .0384.947:/0..97.70 29.x43.           %0470 !7.x43.8:7.30x 7000 .2-:7475g7x00.7070..9...81.g 4x:30307.439.254.900 /08.97.       :2g7:47047/0 570/..3.9000.gg94.3x0L3054.5g239 8:7.7070.424947 9.7070.0/0573/070508070 5.9           /08.42543039030.0389.25.7000.:807.x0         .:00.70         %02..g  4254303900/080.70/0817 9/0.:703900.3/g ..7..2-:7475g7x20.7047 /08.7050397: .70 .8.8:780/0.42..70.0 1730.-:7 8070 : .9742..0 .3.g.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.g7L38.59:.0384.g  /0470  /0470 '071.0384.7 ...7:      L3970x3070.70/090723g/07.7.-9gx01907::      . .:947.0384..x43g7 .07.70       %0470  !7.708025:3 24/:/000..70..7..903.9.7047...8.70 L3..70.420347.8.0 3897:..g5074/....9.g 705...   570/..4203390780                #085438.:9.        !%#      :2g7:47047/0    %02.70 2g8:7..3g ./0390.. 70..0390.0370.03847:: 70897:/08:57.7047       .3..9.70.790.g !.903.8.7.0384..790.7047 ./039047     08...:34 93x047 470.x0     !.20390170.70.9..70              702/0:..747 ..1:3.x:3   #0./039047 2g8:750397:570.790..g  /:5g705.0070 3897:.903.g   .8.0384..x:3/0054..7.L38: 7.3.g.x0 7002039g7 3472.:047.57.:00.70...8..30.70..8.747 .071.071.904709.70.70.70 .. 054.

47974 9 79   !0784. 1.x47 /0 97.:947.3//. .-:50397:50784..9 $ &..70.. 389.g .9g /0 ..70.57410843.g970 $# 50397: /0807. 43/x57..38547950.g.30 .20.3/1472.3.3.

0.3.70.:947.::72.70 20..97489 50784.431472570..3001. 20.0/07475708.:78 /0 50710.907..0 .97489  $0.:2./29.0.203:/0.9 :3 .4393:.8.0 # 0890/03:29gL3.70..70.x43.3.75x0903.

850.. 97489 .20 .79  .0 570039.431472 5747..9.3...70 /0 20.90.3.

.70.x43.g50397:.3.9.2.!%#   79 !747.:78:/050710.

.   % #& #  !#% 7 -8..97489 0890:72g94..850.3.70.70/0 20. %02.

389. .9.-:50397: 50784.81.70..x47/097..   :2g7:47047/0 570/.7070.38547950.70  %0470  !7...30 .g   08..

39703.38547950 .382047::.70        .5.30 .7070. /0.70 173.70.20.:942.:.2039:00...03..389.97.x0 /7.20.382047/0..x47/097..8.389.0 50397:.:2.907..0 .70     08.9.39703.-:50397:50784.:8.

0/080.389.:2.90..8.:79.907..x47/097.-:50397: 50784.30 .0       8549.38547950.

70.0 .071.70 ::7.382047/0.907. 054.70       .907.30 .:2.0         8549.50728g 2094/0/0.70.7..43897:.0/0173.8.389.-:50397:50784.39703..0/01.9.70.-:72.70     .30..20.38547950.x0 24/:/0L2-3..70 L3970x3070        8549.70 8:8503/.x47 /097.

9g7 70897:/08:57...054.30.389.         47.70..38547950.30 ..70.903.:00/07..g.0070..389.08947.L31:3.0 5:3070.8.071.3.x0        3970x3070..-:50397:50784..:2. .7.70507280 390780 .3. 705.907.70.70.x47/0 97. 70.2039047 L3g9:7..x:30 2.

70.7.70.. 705.907.9.x43g7 L3.4203     .2.g789..05074/.8.70.903.0 .071.g7903.0 L3970x3070.x/08023..g . 70.071.:947. .:2..07.1:3.70.0 /3.0              07.

  % #& #  !#% 7 -8.

.. -.0 ..30 .389.3.907.../039047  570/.x0/097.7 ..70     %0470   !7.9.38547950...:00.-9gx020.::97489 2./0390.747 .-:50397:50784...       !%#     :2g7:47047/0    %02...g    .x0 7085438.

x0 7002039g7 3472.:34 93x047 470  470 470./039047 08.x0 !..9.g !.0370..0 3897:.747 ...x:3        #0..L38: 7.59:..8.904709.g '071.790..:      2g8:750397:570.70.790.9..57.

0573093/070.:97489970-:08g5..50...1.070.70.0898.9..:35747..700890 .g/0232 470 /0 3897:70 57.3//..x0801..79./0807.45 20.3.20.9:95/0389./03897:70904709.3./0807.9   79  %70.9.x0 3.3....2850.:947.:: 97489/0..70.:3:95/0389..g /0 232 /0 470 47.:947.x050397:.9 /0 /0x3g947:.

:9.x0.947: 389..

9. 093/07 .3.2.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.5.:947.203: L3 .g0890L394..0.0/070.29g/0/0x3g947.00 0.x0  !747.

073x0 /0 3897:70 904709./0.g 57.947:#$'%.g .947  3897:70 80 13. /0 ..:9./0x3g947::.70.0.9.g9704507.g .: 0-07.

x0.L3.0..79. $#:72g94.9::/0/0399...90 .:947. .39:/05:30.5.x. .708g70:9095:/0389.947::  !0397:.:9.9.45.x0 84.70 /3.07070.:947.093/07..x0 .0/070.700 .:947.203:L3..5. .4../0093/070.

0...9. /0 57.x0.073x.9 / .2039/0807./0.5.g 50 34: 95 /0 389.

 59 50397: 57089.039 028 /0 . 0 . &3:3 :745030 8.599:/3 /0 20/./0.9gx /0 20.9 8023.:7450.9..9 202-7: .3/$5..9.2039 . . /0 .x:.0.5.431472 24/0:: /3 . 1 1 . .42509039g L3 /4203: /397 :3 89.30. 97489 8.90.: 203x:30. .: 89.4342.. 2:3..073x. .43147224/0::/3.: :3 /4./03897:70904709.30..:2039 0.7 .70.:9479.3    .g .47/:: 57.3.

  % #& #  !#% 7 -8.

.70L384x0 90.:947.70.90 /3 .23.-9gx.43: .g970 4 .704-./..07-./.9.0/070307.9:0..947::#$'%.9:0./7: 850.0/070./03897:70  79  . .g /0 . .    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70. .:947.-9.g970 3850.  93/070./7:$# .203::80.0 573 8023..9.57.70970-:03897:9 0.x0 80 1... 3897:70.:34 93x04757410843. 093/07 .071.70.gL35074.43147224/0::/3. 50397:.570:37.0/070.4380230..:/0/0807.08 .70.9L3..90.x./0.947:/0850.70.90.9000.9.947: /0 #0:9..../0.9570.947: /0 850.70. 80 010. 0.:947.x0 80 010.g $#L397 :3574.90/3..x0  $ &.x.g9703850.43:: 507843.g/0. .90/3.:947.2574.:947..79 9.3:.4389gL397 4574-g904709..x0 /3 9. L3 ..5.:/0/0807.g970 3850.70.23.g :3.9./7: $# L3 7:-7..-9. L394..250 57457 /0 .23.9./0.70.70.08: .43::  79  35074.23.23.7g8:-L3/7:2.4507.4280 39073g ..0  79 !07843..07-. .g /0 .0  3897:7080/081g 4...9.-0: 970-:03897:95074/. 093/070.70. /0x3g947::. 9.:947.   !%#   ..3:.g:9. 0.9.30.

947:#$'%   . .701.00.g 4574-g57..9.43147224/0::/3.947: #$'% L397 :3 574.05.1/0.99574-.947::/3.g /0 .7.904709.947: 4507.9 574-.70.23.30..g.57.0.3. .9g970-:08g57424.4380230.07-..23.790L324/4-.23g7 80 ..:9.g   #0:9.9.9g .4389g/397 4574-g904709.g !0397:./2850784..900 0..g970 4507.08 .

 % #& #  !#% 7 -8.

:947.::/03897:70.:947.057.-9.89..    !%#  79  43172. .70.3.90.5074.x. .90.43: ./0/0.9.x0 80 1..250 57457 /0 .947: #$'% L3 7:-7..70 L384x0 90 .70. 9.43:: 79 ....   $ &.g970 4507.g /3 9.5. 7.70..70./0/0.5074.. .0 573 8023.9.70. ..-9..43::.g .3:.-9gx .70.057.

:1472.g:90 .g . .0/0.3047:7/... .::/03897:700890:72g94..g.9.50397:10.g .g.-0:  $# .50784.908g47.9g54.9.43899:9. 5747.0570..89. .0..50784.3.79 9. /0 .9.70 .9089...0 0-070.70..3.x$# .0898.0890.$# :72g94.70..70 .: /0 /0807.70 . .30./03897:70.g/050784.700 .3047:7/..g /05:30.75x 903.90470/0507843. L3 ..70.70570.: /0 3897:70  79  $9.g7 ...89.70.431472 24/0::/3.g / 8:5479:/0.3   L3 .0890.3.43/x.2.79 805:-.9047.:/03897:708047./081g :7.g:90.. :3: 34: 9.0/03897:70.:..3.70 970-:0 8g :7200 :3 89.:947...9gx47 /0 1472.70.43/x   .g970$# 3.47085:3/ 570...x0 507843.1.9g7 :72g94..:78850.:947. 5700390 5708.:7/./.431472.9.43/x030./0/0807. 8g.90  .-9gx .x00-07.:203900 570.7050397:-:3.30089... 4-0.-g5045074..0/070./708.0801.947.:7/...0.g50890 :$# 79 !747. .90 /081g :7.70.397.0/0747 5700390 5708.3.  .30:7/. 570:37 . 8g/07:0089.75x 903./084.9 /0 .g /4.4./g/0.g:9g .9.43 L3 .30. .3  !0784.8:70.0 50397: 4-x3070...08.7047..70 57410843.2.::/03897:70 79 89...4550784./708. /4.70850..g .70.: L3 .9053g.70.0 .9.70 .

 % #& #  !#% 7 -8.

x.790.      !%#  :2g7:47047 /0570/..0      495:7/0389.70  !.g 08.x0 7002039g7903.904709.

.70.   389.43/x  /0  8:7.039g   L3  .5.20390       0807.3xg  .x47.0. 01.

50784.-0:. /0 0-07..507843./0390         79 !0397:5.:7/.3x47570.89. /4.:3:200 5703:200. $# . .:: :72g94.9..94747 0 9.4/:3:207.45..47085:3g947 3:2g7:: /0 $#.817 9:89..70.3.3x47 :72g94.3047 50397: .70 57270  79 :5g97.05:x30L3.47.3.79. 1 .0.9050-.9g/05:30.0 .2039047 ./708..47..5.78 47.70 .0890.:/03897:7050784.3:.79.49..5.70.390/0L3.9.5747.3.0.9.g5..47.708g.3:3x.70.43::50397:.g9.07070.2.g/4.45..3.947 / 9.5747.g /0.3x47 5074.79..3:.70././05:8g .:2 .9.2::   ..3.:/03897:70 84.::/03897:70 47.  79  .908905. .3x .:78.2:: 3:2g7: .08 .:3:574.7 .70.00 /03:270..79.70970-:08g80570.:3:200 5703:2001472.x0 .70.:/03897:70 .700 .:/03897:70 L3..0 .5. .70 4.g L38. 9.x..70:720./0570/..4..947 :72g94.9g509020 0 470 1472./05.07-.39:/05:30.30:7/.3.3.g.:3:89. 5747.1L34.:78.3.3. 95: 5747.:2039.0.89.:20390 .05070..30084.890.700 .89.:/03897:70 5.947::/0.:9  79  !0397:47.3829070.4./7080/0.:2039:.947:0-070.-0:.70.70.5.2::/03897:70  $#0-070.:.:78..89..g.42:3.0 ..79./0.700/4.3x473:80.5. /0 47.0..70./29024/1.3g7:3:89.07070.5.: 57.:947. .70.: /0 /081g :7.

    % #& #  !#% 7 -8.

:2039: . .071.90/0.38290.3.07-..90010.79.79 ..908905.: /0 3897:70 L3 907203: 570.9g .3.   !%#  .  45.$#L2570:3g.70 3: ..5.$#L32.30..45. 89.059.0..9:.  3 89:.: .90890.79 .g:9 .20/:5g13.3007g2.70.43:50397:..9.0.70.300 570.33:0/0/7059 79  !0784.70 ..70.3  9 .70 8g .0 50-.3x47 /4.203x43.43147224/0::/3..79 .g757.3  9 0 9.:3:574..L394.431472.-9.9.g970/0x3g947.79  .3  3: 54.x.g .4. 5.9.298097.5.90 0-07..: /0 3897:70 3: 5.-0: 0890. L3 .80970-:0709:73.3:.:570.3/24/:/0/081g :7.-0:/0.:/03897:70 3.4.. .70..3:3xg 47. :3: 89.. 89.30030709:73.g:9.07-.3:.574.07-.9/0.79.574.g:90 L3 9..::  '.79 9.43:50397:.08:: .08 ..0 79  !07843.43::0-07.3   %.89. :7/.90.9.::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70.79.90.0/070307.90 50784.89.5g 94.08:: .0        79 $#54.

804-x30L3:72..047.  /0.3897:747 0.947 3:2.70.23.3.3:.90.947: #$'% .7. /0x3g947::..0/0747.9 0g947 /0 8.0 2.073x.90.43147224/0::/3.3.g970 4507.30../0.431472570..x47 /0 7/.79  $ &.3897:7./0.70. 0-07.:.. 389.30.7.7./:5g4-x3070. 2.073x0 79   !07843.:9.70. /0 . .. 7.7 /0 /0807.3:.073x00-07.3x 0890 3897:9 .: .70 .3g .

947::389.:9..x0.

0.5.2039::    .

  % #& #  !#% 7 -8.

7g50-.2047.   !%#  3897:70.9.3:..79 L31:3.3.5747.080/081g 4.90.9.x0.0570039..x0/095:389..79  70850..

g 5.3:.9  79  3897:70.7.0 .2039::/0807.:34 93x04757410843.:5.23..23g7 8:39. . 4.30.039028/0.705074/.g..9 202-7: .90./00.073x.: 203x:30. &3:3 :745030 8.g L394.90.90L397 :3574./0. L3 :72.071.07-.5.947:#$'% ...70.g9704507. .70./2 08:390-07.0  !0397: . 5:90.0 . :7450. 5. 0./0573/074757.4342.9000.x .x0 /0 8..30.23.9 8023.29/0.:8:8x3070.438023.3   #0:9.  /0.x: .50397:/0807.9./0 ..x47.08: .79.x 970-:0 8g 570390 1 . 2:3.073x0 .79.599:/3 /0 20/./.3:.:3:0. 389.3 3:2.70.  79  !0-.705074/.0..g8013.20350397:.3x47 /0.43147224/0::/3. 3897:7 .: 89.. 5950397: 57089..07-..:9479..::3/4...9.47/:: 57.43147224/0::/3.3//.3.23.08 .0890.5.-g925/0 :3 .0./00.9047/3574.42509039gL3/4203:/397 :3 89.3/ $5.5.7 . .70.:20390.

14893897:9  .5.23g70.703:8057039g.:.:./03x.947:#$'%  79  !07843.x.203904750397:.:....08.389./0..0.3:.70507843..90 30.47085:3g94.70 3:54.900890x3:9g/04507.90/0807.704-x3070:9.073x0470-07.0.

9./0 /0807...90 70:.70.3:2. 1.7.9gx2.7.9..5072.9.4393:.3g  79 !747.70 0g947/08.4.3g..2:9/0:3 54.8.70.2.347./0..7.0801.. .:/0/0807.2.0/0747/0..7. 3897:70.70.9g7570.0g94747/08.010.0g94747/08.g.7.3039.9.3:...:..2039:  !07843.98g54./0.75x903.g.43/x.3g0890:72g94.703897:9.5.9.0898..g970507843.2.:/02:3..70.0  79 0.45 /03:29L3.790.L39707:5957.0 08904-. .073x.431472570.0/074757003905708..g  $ &..703897:9L3.:.3.0.g/03897:70.70850.70.90.7.79   79 !07843.9..03:2..

  % #& #  !#% 7 -8.

L3:9.       !%#       :2g7:47047/0     %02.071.70.70        %0470  !7.7.3 95:7.g   020390/0573/070 0.70.-:7 .  570/.9.9.43897:.8.43897:.3x:7 -03         013x95:7.9..70.0 .0..

x00g947::/08.x0 7002039g7 3472.790.054.3g       g8:7/0570.:34 93x047 47g.-:747 ..573/070..  .0370..9.0 3897:..9.g !.8.904709.70.70.57.790.7.59:.x0        !./039047.x:3      #0.. 0...L38: 7.9.7..70        08.70.3x:747 -0347          -.g 470 470         '071.347        4/:/08023.

382047/07/..91472047 7/.g 3/107039 /0 8.3g .0.9 . 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94. 389.g94...70.0/0 .g970507843.70 00.30.7 1:7.g389.:/0/0807.91472g .. /0 0025: ..70 2.30. 3897:70.x43.70..:0801.2...0898......3g .x47 /0 7/.30.3//..7.70. 20.39  !07843.: . 2439g7 2.9 $ &.70.7.3039..7.L37025072.704750397:.x/07/.70 /0 8.90.703897:9L3.702.9 .45 /03:29L3.43897:.70549:.. .94./0/0807.30.3:.4393:.7..9 5.7.3x47 79   .9. 5.70 2.7.089g 548-9.

.70..5.2.30.g94.70/05..9147207/.0 .:70850.70..:/0/0807.43/x057003905708.08.: /.x .g .7.g /0 3897:70 .:94.-0: 0890:72g94.:947.30.3:.3039/0 .70.7.43/x057003905708.3.305072.9.3x47 203x43.30.75x903.8.:89.089g3897:70 .     . ..9.2.7050397:50784.:94789L3 ..79  9.:947. 2.702.-9gx3:30.9.70  79 !747.0  !07843.70 970-:0. 2.75x 903.89..9147207/.g94.g5.7.-0 970-:03897:9L3.

 % #& #  !#% 7 -8.

. 705.g 470 470 '071...x:3      #0. 389./0390           08..g !.70.70.790...9        3970x3070.. .9.9..9.07010794..x47/07/.x0 7002039g7 3472..90         #085438.7.9.7. 054. 70.x0    !.70.30.071.904709.70    %0470  !7.81.389..g .L38: 7.     !%#     :2g7:47047/0 %02..x0          .70.389.70.790..9            .0 3897:..7 .    570/.:79. 903.:34 93x047 47g.g   4x:30307..95:389.70.9        425430390/080.-9gx02.x0 /0 7/.57.70...x0/07/.3x47          .59:.30.7.

3:.g9.3//.90/0$#54918:8503/.:7097..x00-07.: /0 /0807.0/07057003905708.9057347/3.x47.0 80.43/x00  L2570:3g.9:.7100.43:50397:.0   !07843.75x 903.0.90.:9..90L3.70 .5.4314729.574-.:570..43420  !% &' $!   79  :947.9 !% &' %#  79 !0397:. 389.9.908.23897::0.9gx0010..80 L3.

g7: .70. 8:8x307 57424.g  !07843.203:: /0.389. /:5g 057.90 397.:947.:947.75x0903..07070 L3 :72.:/0/0807.2039047 . 1489 8:8503/.9g 54. L3 54808.0890. .x0 .70 L3 .43/x0 570.g70.0.70 .5.70..g:90 /0 570039. .x47. 907203:: /0 8:8503/. .5708.

g7:.70.5.70/:5g13.70.90570039.2039047.:947.14897097.8g 8054.x0...:3:89.:/03897:705074/.g :72.9/0 .0.:947..

   % #& #  !#% 7 -8.

 57424.90.g:90/0570039. 5708.:203900.g  79 4..7080/05:3.$#970-:070/.70.:947.203::/0..   !%#  8:8x3070..70 L3.0.9.75x0903.43/x0570.

9  79  !07843.7423g/0 .:947.x47./:80L32-.97.g970:397.g947. 389.:/0/0807./:.70..

3 /0 .0.70/0x30. . . .x.:947.2. L3 ..:4 .70.2039047 .594: ' 80.0.5.43::50397:.4-x3079.0.x .x47.0  !07843..70/0.0..2 .43/x0 570.70L384x0 90 .704-.3:. .70 .202.574-.: /0 /0807.g:90 . 389.3 . L3 2.x:30.x.:947.57003905708.75x903..

x47.x.:/0/0807..0.x .2 .0..3 .70.x..70 L384x0 90 .0  !0397:507843.x:30. L3 .3 /0 .389.20/0.4-x3079.574-.704-. .: 4 .594: ' 80.70 /0x30 . .3:.57003905708.:947. ..43::50397: .70.0 .:947.5.0.g:90 .0 2:9.43/x0 570.2039047 .75x903. . L3 2.

250 57457 /0 .39g/3570039...g 573 8023.70.5.g970 4507.:947.$#8:39..3:.g:9.7903907.431472 570. .0..4.0L3.g .5708.70.70..0 /3.90 80 010..-9gx .0 .70  79 3000 1.9:0.x. .75x0903...0089. 9.00 /0 925 570.3    570:370.:947.x0 L3 3907.5. .070747/05:80.0/07470./0x3:9g  79 %0720300/084:x43.947: #$'% L3 7:-7.5..2039047570.-90.

    % #& #  !#% 7 -8.

g.701:7347/01472.   !%#  /708g..7057410843..

50784.g 7 L370897.70 .3g:7/.

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

. 3. .0/070.4.903x.07070.897g37 ..3/L3./:230.

L370897.9g.$#.: 37 .

3/84..2: 50397:4.20 8:5479::/0. 57.:7850397: 5747.70./0.5747.9.70.:5.x..

..70.4/ #.. .1.

g..g7 .7057.-.57410843.0/0705708.2.x0L3.-  ...947.4.1.3/1472.4.47.9g570.70   5703:200 8023g9:7.008.25.3 .42:3.x0L3.0890. !747.4/ 4203.0  $!% #$%%  :200 . 9./:x47  !70039:.75x0903.70..43147208..g../0570g970 8:5479:/0.g2.:7870850...:34897:1.

     % #& #  !#% 7 -8.

 0.230 53g.3/ 80 54.23. 95 470  .9:./0.070 90.80. 8:57.90 570039.  ../0..:947...  !73570039.     /3 .9.3/.9. ..0070. 57.g %% '# f!#%f 7 .3..010. L38: 9 /0573/070 8:- /0.   !%#  4/0/0.9 g ...9.70.0 /0  949. 3 .4/:3:207..073xg/057.957.089 925 /423: /4./423:: /4.23.203: /0 .507843.g/423: /4.

25.x0   './.:947. 03:270. 9. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7.02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7./0x3g947::.9. 9.25. :200 5703:200    8023g9:7..-g:3/0. .093/070 .

947:: 03:270./0x3g947::.:9.

:9../070 0/3xg  ./7.x0. 7:5./0L3..947:: 4..9.389.8.70.90.

389..7.2097573...g0890 %5: 5.0.x0.5.5.2039:: /.

0.g ..:  ..5.00947::/057..9.2039:: :200 5703:2008:57.

:72g94747. !74.0/070.:947.3//.203:/0.23.08 ./00..                    % #& #  !#% 7 -8.08 . %00143 .70  .70L3.0.07-.x   $# /708.07-.:70:9..9004-x3:90.:947g7              .. 37 /3  .      !%#                    4/0/0574.

9: 0.23g7 /28 # #08538            7  ..79  :200 5703:200  !      %5389.x0.           #0:9.

 0.3:.5.0 .2039  .0807.4350397:.8g 7:5g    %.

.9 /0. .70 L3 .90. /0 0.. /08.37  -8                       %0470  !7.9..23.9.0/070.g                 !0397: .439 5.3.8. /0 .90. .:947g7 80 5g90 90 8:2.30.9.g970 /34..9.

25.%704707. 9..g  L3  897 1. $# :200 5703:200 8023g9:7.710 37  :7347/01472.431472 890 /0 9.  0 .7057410843. :/0x.

   .80.25.947   :200 5703:200 8023g9:7. 9.

  % #& #  !#% 7 -8.

 8g .2.5.:947. 570.0 3897:.70.                    !%#  4/0/0./0807.0 L394.xg .x.8.389.x47.0 7010794.:947.0 .x0 1..70 4-.x:347 850.75x47 903.70.g 8g .1.0784 !480847: .:34.0/070 5708.x0 .

9.. 5480847:: L3 -:3g 89.. .8:57.07070. 3850.0. 50784.5.:: ./7: $# .. 0890 507843.947:: /0 850.3047 L25:9073.90 /3 .x.70 80 57039g .g 80 5 g8970.90 .2039047 :947.0 /0x3g947::.g L3 925: 807.

:9..x0.947::389.

.90/0807.x03:54.0./0.9389.5.2039:: !480847:.:947.x.

20390 /095:.x0 890 39078g /0807.x47.. 389.780L3.047L38.0.70.:947.5.

x43.90 5745:30 7097.7 9..:70 L3 .8g.0.x:30 507.3/5480847:..070..5.0890.9077.:947.947: #$'% 54.:9g ..x4300 0..x0 /0 . L3 1:3.x0..90. .0/070.70 . 389..g7 L3.g 8:7.70 507.0890.g .90 8g 1:3..5:307L31:3..-.. 3: 8:39 .9:3.g7L3.0593/ .071.70 80 00.2039047 /.:947.07.g970 029039:.3x.0.

50784.g970 3850..0.x.9g 8.5.8g /0 .90 1 8:8503/.90 /3 .90.947: /0 850..3047 :947.43/x0 0 37 .: 7097.:79. 54.9.2039:: 80./7: $# L3 .

3/8:7.70 57.g70 .70 .x43.x47.42509g70:9074.389.  .3x..L31:3.: 24/1.

5.2039047   .0.

            % #& #  !#% 7 -8.

:947. /:5g .4350397:.x. 389.0.. 7:5...3:.0 1.0784 %.2g   $0 L38.    30g.3:.0.37   &  ' &f                 ***************  447.0807.xg     %# &% # ..   !%#  4/0/09.4350397:.70 .8.x0. .

9.90/3..947::#$'%.4507.9./00.08:: .2039:: 50397: .947::/0850.0 093/070.:947. 9.70 80 1..5.23.0./7:$#  $023g9:7.07-.25..70  $023g9:7..x0  $0L38.3850.. 9.703:2g7: /.574.25.

/7:$# ..9.3850.947::/0850..90/3.

08 .70.g.07-.9  !# $ '#37   %% f% #.::/0/0807.23.x47/07/./00.389.507843.705074/.     !%#           4/0/0574...

8g        % #& #  !#% 7 -8.&%% #      /3       .

:70:9.x #0:9.5074/.0..9: 0.3//.79   :200 5703:200  ! :2g7:.:947.23.23g7 /28     7 .g.9004-x3:90.70.x0.:72g94747. .     ..

x0.. %5389.

 .073x0./0.

25.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.      .     # $   :200 5703:200 8023g9:7. 9..5.25..   :200 5703:200 8023g9:7.7309::   0. 9.

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

 3g8.23.073xg/03897:70904709.g '# f 7 /3  !73570039./0./0.g/423: /4.:9.80.   !%#  4/0/0.070 90.

9.90.3g8.947.9.  80.:9g../0 L34./.

:/0x .

g :3 3:2g7 3897:70 5074/. :72./..g /0 5074..9 89.: /0 . 89:/ /0 -.g  . 470570g970904709.3/ ./. ! .g.

$9. 39073g 50397: 4.:5.:/03897:705074/.x.g.3897:70.

:947.70.203::/0..073xg8 .3897:70.0-07.39073g.3.0.148947.950397:8:8x3070./0.9 g L3 !70039.

 . 9. !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.093/070. .25.:947.x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7.25. 9.

70.08 .3:.   !%#  4/0/0574.0./00-07./0   7 .79        % #& #  !#% 7 -8.9.:5.9.3:.4.304750397:.304750397:.x.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.0.70.07-.4.050397:4.

x0.:947.    :200 5703:200   !   :2g7: .x0  %5389..

25. 0.2039   %.  .5. 9./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.2g    .4337 8070 447.8g 7:5g  $023g9:7.

   % #& #  !#% 7 -8.

/0.   !%#  4/0/0.070 90.3g:7/./0.:9.073xg  390950784.23.g/423: /4.80.  3g8.g   '# f 7  !73570039.

:9g.3g8./.9.947.  80.9..90./0 L34.

:/0x .

0.14893897:9.x.g389.8.  8g/0807. ! ...

0..9.-g :3 .2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7./.02907    **************  $0L38./. 9.7.5.25.9g. 9./0  '.9.3g.700g947/08.3/0.    -07.25. 8023g9:7.

30.2.7.39 .

    % #& #  !#% 7 -8.

 !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.   30.37 80.x:30.

5. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.94.574-.7.70 /0 .42-:89- .0 57.3/ :9.4  .438:2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 073x0 903.9047 . .70.

  5:-..#4230 !.. 37 .790.9L343947: 1..

#4230 !. 5:-.790. .. 37 ..9gL343947: 1.

.37 .9g573 7/3:23897::0.5708.g!%  .4207x::37 .43420 . .70.574-.75x.:24/1.903.

.9L343947: 1.790.. 5:-. 37 .#4230 !..

574-.37 .70. 24/1.903.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 ..4207x:: 37 .g!%  .75x.5708.

.9 L3 43947: 1.790.  5:-.. 37 ..#4230 !.

70.9047 .43897:70. 4244.-74g!.70.574-.. !%   0/x. :9. . . 389.42-:89- .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70. 073x0 903.70 /0 .7. 903.438:2.70. 80. .70..g 5074/.9.g . .9  30.5.3/ 5740.94.0 57.071.

790. #4230 !.9 L3 43947: 1. ..  37 .  5:-..

.9 L3 37  -8.  705:-.

..#4230 !.9gL343947: 1.790. 37 -8.. 5:-.

4207x:: 37 . 5708.g !%   .. 903.:24/1.574-. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0. .75x.70.43420 .

  5:-..790. ..9 L3 43947: 1. #4230 !.  37 .

g !%   . 37  .43420 .75x..70.4207x::37 . 903.574-.  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.

 37  . 5:-..790..9L3 43947: 1.. #4230 !.

. 903. .574-.3047 /0 .057.-:7 /0 .43424.70. 80. 389. 0.7.071..L3.9.5 g 107-390 8:57.4207x::37  .70.43420 .70..70.594: !%  0/x.9g573 7/3:23897::0.3/2439..g 705. 073x0903. g94.70. .7047 .70473/0503/0390 . 054.-74g.

 37 ..9L343947: 1..790.#4230 !. 5:-..

. 705:-.9L337  -8.

 #4230 !.790. .  37  -8..9g L3 43947: 1..  5:-.

 37  .75x.g !%   .: 24/1.70.. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 . . 5708.574-.43420 .

 5:-..  37  .9L3 43947: 1..790.. #4230 !.

-:7 /0 .3/702:.5g .9 5..9  30. 30.5g 107-390 .057.9 5.30.4207x:: 37 ..9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5. !%   0/x. . 80. . 30.3047 /0 .43420 .5.30. 073x0 903..574-./g /0 .-74g30.2.9 5.

 #4230 !. 37 .790.9L3 43947: 1... 5:-..

  705:-..9 L3 37  -8.

 .9 g L3 43947: 1..  37  -8.790. 5:-.. #4230 !.

574-.: 24/1.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708. .. 903.70. 37  .4207x::37 .g !%   .75x.

. 37 .9L343947: 1..790. 5:-..#4230 !.

70.75x. 5708.43420 .4207x:: 37  . 903. 37  .g !%   .574-..9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1.

. 37 . #4230 !..  5:-.790.9 L3 43947: 1. .

30.5...9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .9 5. 073x0 903.574-. 70.3/ :9.-74g30.9  !%   0/x.5.30.9.90 53g .70.0 57.: .30.5039047 -:90 . 97 50397: ! . 80.

 37 . #4230 !... 5:-..9L3 43947: 1.790.

. 705:-.9L3 37  -8.

 ..9g L3 43947: 1.  37  -8. 5:-. #4230 !..790.

574-. 903.. 37  . 5708.70.: 24/1.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .g !%   .75x. .

.  37 .790.  5:-. .9 L3 43947: 1. #4230 !..

75x..903.70. 24/1.37 .g!% .9g573 7/3:     .5708.574-.

 % #& #  !#% 7 -8.

    23897::0.43420 .4207x::37 .

 37 .#4230 !.9L343947: 1.790. 5:-....

 24/1.9g573 7/3:23897::0.574-.37 .70..g!% .75x.5708.4207x::37 .903.43420 .

.790. 5:-.9L343947: 1. #4230 !.. 37 ..

9  5.9  30.594:30.  !%.30.-74g.30.5. 80.

089.70.5039047209..  0/x.9g573 7/3:23897:: 0. 073x0903.-08:-5708:30 .057.70.70.9.70.70. 705.3/2439.071.70..7.. 054.4207x::37 .574-. .43420 . 389.

9L343947: 1... 5:-. 37  .#4230 !..790.

9L337 -8.. 705:-.

.. 5:-.790..9gL343947: 1.  37  -8.#4230 !.

 .70. 903.75x.. 37  .g !% .: 24/1. 5708.

4207x::37 .  .43420 .574-.9g 573 7/3:23897::0.

 #4230 !.. 5:-. 37 .9L343947: 1...790.

 073x0 903.4207x::37 .90 8:- 5708:30 .0 .9   5.30.9  5.42572.90 8..9  5.30.9  5.01.9  5.  !%   0/x.0 57.30.574-.30.70.30. 30.9  5.9  5.5039047 -:90 50397: .-74g.9 30.43420 .: /4.594:5.30. 70.9g 573 7/3: 23897:: 0.90 .9  5. 80.3/ :9.

. 5:-...#4230 !. 37  .9L343947: 1.790.

9L337 -8.. 705:-.

#4230 !..790... 37 -8. 5:-.9gL343947: 1.

g!% .4207x:: 37 .9g573 7/3: 23897:: 0.:24/1.75x.574-.70.903. .37 .5708.43420 ..

 37 .  5:-. . #4230 !.790..9 L3 43947: 1..

70. .3/2439.70.70. 389.30.9  5.  !%  0/x.9. 054.30. 705.30.7..43420 .43/:.574-.071.-74g. .30.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.057..594:30.70.4207x:: 37  .70.9 30.9047 209. 80.5..0 50397: 1:/0 . 073x0903.

 #4230 !..  5:-.790.  37  .. .9 L3 43947: 1.

  705:-.9 L3 37  -8..

  37  -8. 5:-.790. #4230 !.. ..9g L3 43947: 1.

 5708.75x.43420 .70.. .g !%   . 37  .: 24/1. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x:: 37 .

.. .9 L3 43947: 1. 37 .  5:-. #4230 !.790.

70. .574-. /3 : .30. 073x 0 903.9  5.0 57.43420 .594:5.9  5.3/ :9.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.3xg .30. 705.30.4.7.70.30.9070.30.071.9  5.9 30.70.9  5.9   5.047 /0 8:7.  !%   0/x.4207x:: 37  . 80. /8549. 8...9  5.-74g.30.8. 30.

790..9 L3 43947: 1.  37 ..  5:-. #4230 !. .

.9 L3 37  -8.  705:-.

  37  -8.790. 5:-..9g L3 43947: 1.. #4230 !. .

43420 . 903.70.4207x:: 37 .. 37  .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0. . 5708.: 24/1.574-.g !%   .

  5:-.9 L3 43947: 1...  37  . #4230 !. .790.

.7.43420 .  80 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70. 073x 0 903.594: 5.30.  !%   0/x.-74g .9   5.8.70.0 57.071.0 50974070 . 389.30.574-..70. 705..25.9   5. 054.9   5.4207x::37  . 389.70. . /897-: x.9.90 . .9  5.3/ .2-.9   5.9  30.8. x47 /0 .01.70.70.

790..9 L3 43947: 1.  5:-.. 37 ..#4230 !.

. 705:-.9L337 -8.

 #4230 !. 5:-.790. .  37  -8.9gL3 43947: 1...

 903.75x.43420 .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0. 37  . 5708. .: 24/1.70..574-.g!% .

 #4230 !.  5:-.  37  .9 L3 43947: 1..790. ..

  80 .30.9  5.30.9  5.9  5.594:5.30.9   5.-74g 5.9  5.30.30. .30.9  5.9  .30.9  5.9  5.30.9  5. 30.9  30.9  5.9  5.

  % #& #  !#% 7 -8.

3047/0.43897:70.70..    !%  0/x.8g 5708:30 .70..903.43420 .70..9.70.071.057.70.7. 054.574-..3/5740. 389..70. .4207x:: 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.5g.. .-:7 /0 4. 073x0903.3047/0.g 705../g .. .9. 2439.

9 L3 43947: 1.  5:-. . #4230 !.  37 ..790..

9 L3 37  -8..  705:-.

9gL343947: 1. 37 -8..790. 5:-...#4230 !.

574-. 5708.43420 .. 37  . .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 . 903.:24/1.75x.g !%   .70.

790. 37 .9L3 43947: 1. 5:-...#4230 !..

9 5.30.9 5.5.9 5. 30. !% .30. 80 .9 5.9 30.-74g30.9 5.

-:7 /0.9g573 7/3:23897::0. 073x0903.3/2439.70.7.. 705.70. 389.071.70.  0/x.43420 .9047/0.9.70.43/:.4207x::37 .70. ...057.5g107-3908:-5708:30 574-. 054.

790... #4230 !.9L343947: 1.. 37 . 5:-.

9L337 -8. 705:-..

.9gL343947: 1..  37  -8..#4230 !.790. 5:-.

75x.: 24/1.70. .903.. 37 .g !% . 5708.

43420 .574-.  .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

.  5:-.9 L3 43947: 1. 37 .790...#4230 !.

9  5.30.43420 .0479072.9   5.9  5.9  5.70.30.057.30.9  5.9  5.30.:942. 073x0903.30.9  30.574-.4207x::37 .9.0 .-74g.30.9  5.    !%  0/x.1070390 .3/8890200/0.9g573 7/3:23897::0.30. 80.9  5.594:5.0397.

.790.  5:-.#4230 !.. 37 ..9L343947: 1.

. 705:-.9L337 -8.

 37 -8.790.. 5:-..#4230 !..9gL343947: 1.

574-.75x.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .. 5708.70.37 .:24/1. .g!% .903.43420 .

..#4230 !. 5:-. 37 .790..9L343947: 1.

574-.9g573 7/3:23897::0.75x.37 .903.70. 24/1.43420 .4207x ::37 .5708..g!% .

790.. 37 ..#4230 !. 5:-..9L343947: 1.

 80.0 .439.0 50397: .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.9 5.3070 70.574-.5.9  !%   0/x.0 209..9  30..890730 70.9 5.50390 .9 5.90 8:- 5708:30 .-74g 30.9 5.9 5.43420 .90 .9 5.9 5.9 5.5.42572.9 5.01. 073x0 903.90 8.0 50397: 70.9  5.: /4.50390 .50390 -:94.

#4230 !.790..  37 . 5:-.9L343947: 1. ..

.  705:-.9 L337  -8.

. 37 -8. 5:-.#4230 !.790...9g L3 43947: 1.

75x.5708..9 g 573 7/3: 23897:: 0.g!%  .4207x :: 37 .903.:24/1.574-.37 .70.43420 . .

  5:-.790.9 L3 43947: 1.. #4230 !. .  37  ..

9  5.x:30 :9.30.9  5.30.7. 073x0 903..9 30.70.594: 5. !% #   0/x.  80 .0 57.9   5.-74g .30.9  5. 30.70.9   5.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 2.70. 5:3070. .9  5.70.9  5.7.30.071.g...30. L3 1:3. 705. 903.9  5.047 .3/ 2439.574-.30.

 #4230 !..790.  5:-. .  37 ..9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

 5:-..790.9g L3 43947: 1.. #4230 !.  37  -8. .

9g 573 7/3: 23897:: 0..75x. 37  .: 24/1. .4207x:: 37 .70.g !% #  .574-. 903. 5708.43420 .

790. . #4230 !. 37 .9 L3 43947: 1.  5:-...

 24/1.5708.4207x:: 37 .903.43420 .9g573 7/3: 23897:: 0.37 .75x..70.g!%# .574-.

 37 ...  5:-. #4230 !.790. .9 L3 43947: 1.

30.071.3/ 2439.9   5.9 30.9  5.70.30.30. !% #   0/x. 903. .  80 .382047 /0 7/.9 .7. 5:3070..9  5.574-.0 57..9   5. 705.70. 073x0 903.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .9   5.-74g 30.70. 20..x:30 :9.70. L3 1:3.30.g .5.

 .790.  5:-.  37 .. #4230 !.9 L3 43947: 1..

9L337 -8.. 705:-.

..  . 5:-.#4230 !.790..9gL343947: 1.

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

.g!%# .4207x::37 .75x. .43420 .574-.:4/1.5708.9g573 7/3: 23897::0.903.37 .70.

 37 ..9L343947: 1...790. 5:-.#4230  !.

0 57. L3 1:3.9  5.89. 5:3070.9  5.9  5.071.3/ 2439.70. 073x0 903.903.7047 .9  5. ..70.9  30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .7.5.30.574-.70.:94.30.g.30.-74g30. 705.30.9  5. 80.  !% #   0/x.70.x:30 :9.

 #4230 !.9 L3 43947: 1. .  37 .790..  5:-..

9 L3 37  -8.  705:-..

9g L3 43947: 1. 5:-..790.  37  -8. #4230 !.. .

70. 903.g !% #  .43420 .: 24/1..9g 573 7/3: 23897:: 0.574-. 5708.75x.4207x:: 37 . . 37  .

..  5:-.790.9 L3 43947: 1. 37 . #4230 !. .

.4207x:: 37 .903.g!%# . 24/1.75x.5708.9g573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .70.37 .

.  5:-. 37 .790. #4230 !. .9 L3 43947: 1..

70.91472047 .071..5. 903.x:30 :9.7. .30.9  5.g .0 57.70..  !% #   0/x.3/ 2439.70. 705.30.30.g94.0047 5.9   5.  80 .-74g 30.:947/. 073x0 903. 5:3070.574-.30.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .9   5. 3.70.9 30.9   5.70 . L3 1:3.

 37 ... 5:-.790.9L343947: 1. #4230 !..

. 705:-.9L337 -8.

..#4230 !.. 37 -8.9gL343947: 1. 5:-.790.

43420 .4207x:: 37 .574-.70.903.37 . ..75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.5708.g!%#  .:24/1.

  5:-.9 L3 43947: 1. 37 ....790.#4230 !.

 073x0 903.70. 903.30.70..9  5. .0.70..9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .9  5.30.  !% #   0/x.30. 00.9 30.9  5.9  5. 705. L3 1:3.:0 . 30.94.574-.3/ 2439.7047 50397: .x:30 :9.5. 5:3070.-74g30.9  5.70.0 57.7. 80.071.g .

. 5:-...790.9L343947: 1.#4230  !.  37 .

9 L3 37  -8..  705:-.

790... 5:-. #4230 !.9g L3 43947: 1. . 37 -8.

.37 .4207x::37 .g!%#  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.903.70.5708.43420 .75x. .:24/1.

.. #4230 !.790.9 L3 43947: 1. 37 .  5:-..

9  5..-74g30.0 /0 50784.97.9 30.  !%#  0/x.L31:3.30.30.3/2439.9  5.x:30 054.9  5.g .9  5.30.7.70. 80.057.8.70.70. 903.70. 073x0903.0 /7. 705. .30.30 .5.0384. .:.7047 00. 5:3070.9.071.

574-.907.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .8.: 2.0 .

. 37 .9L3 43947: 1..#4230 !.. 5:-.790.

790.9gL343947: 1.  37  .... 5:-. #4230 !.

9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 ..75x.70. 37  .: 24/1. .574-.g !% #  . 903. 5708.

.#4230 !.9 L3 43947: 1..790. 37 ..  5:-.

 24/1..903.70.g!%#  .4207x:: 37 .43420 .574-.5708.75x.37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

..790. 37 ..  5:-.#4230 !.9 L3 43947: 1.

43420 .70.574-.g !%# .75x.903.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0..5708.37 . 24/1.

 .  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1..790.. 5:-.

 5708.70.9g573 7/3:23897::0..574-. 37  .g!%# .4207x::37 .75x.  24/1. 903.43420 .

 .9 L3 43947: 1.790. #4230 !.  5:-.  37  ...

9  5.574-.  !%#  0/x.38547950.3/:9.057.30.-30 .9  5.70.-74g 30. 30.-: 50397:50784.30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .  80 . 5..9  5..389.9  30..9  5.9  5. 073x0903.30 900.x47/097.9  5.

790.. 5:-.#4230 !... 37 .9L343947: 1.

.9L337  -8. 705:-.

9g L3 43947: 1..790.  37  -8.. . 5:-. #4230 !.

.5708.9g573 7/3:23897:: .75x.: 24/1.37 . .70.574-.g!%# .903.

  % #& #  !#% 7 -8.

43420 .    0.4207x::37 .

...790. 5:-.9L3 43947: 1. #4230 !.  37 .

 903.  24/1. 37  ..75x.g !% #  .4207x:: 37 .70. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .

9 L3 43947: 1.. ..  5:-. #4230 !. 37 .790.

x 47 /0 97.574-.-: 50397: 50784.& !% #   0/x .#30.-74g30.$30.30. 30.057.30...70.% 30.30 90043/40 . 389. 80.3/ :9.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 073x0 903.385479 50 .

. 37 . 5:-..#4230 !.9L343947: 1..790.

 705:-.9L337  -8..

 .9g L3 43947: 1.. #4230 !.  37  -8.. 5:-.790.

43420 . 5708.574-..4207x::37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .: 24/1. 903.75x.70. . 37  .

9L343947: 1..#4230 !.. 5:-.. 37 .790.

75x.4207x::37 .5708.70.9g573 7/3: 23897::0.. 24/1.574-.903.g!%# .43420 .37 .

 5:-..790.. 37 .#4230 !..9L343947: 1.

..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .30 9008.#30. 073x0903.$30.:30 . 30.& !%#  0/x.x47/097.389.30.057.-: 50397:50784.3/:9.30. 80.% 30.-74g30.574-..38547950.70.

.9L3 43947: 1. 5:-.. #4230 !.. 37 .790.

9L3 37  -8. 705:-..

 .9g L3 43947: 1..790. #4230 !. 5:-..  37  -8.

. 37  . 903.43420 .: 24/1.75x.4207x::37 .70.g !% #  .574-. .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.

.#4230 !. 5:-. 37 ..790..9L343947: 1.

g !% #  574-.75x.  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .70. 5708.4207x:: 37 . 903. 37  ..

. 37 .  5:-.790.. #4230 !. .9 L3 43947: 1.

-74g30.30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70. 30.& !%#  0/x.x47/097.-: 50397: 50784.057.$30.3/:9. 073x0903.% 30.30 9008...389.38547950.#30.574-.:7 9008g3 .30. 80.

 #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.  37 . .790...

9 L3 37  -8..  705:-.

 . 5:-..  37  -8.9g L3 43947: 1.790.. #4230 !.

. 903.574-.43420 .70.9g 573 7/3: 23897::0.4207x::37 . 37  .75x.g !% #  . 5708. .: 24/1.

#4230 !..790. 37 ...9L343947: 1. 5:-.

 24/1.903.g!%# .70.75x.5708.43420 .37 ..574-.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .

. .790.  5:-. 37 .9 L3 43947: 1.. #4230 !.

574-.950397:50784. 80.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .3/:9.3 L3. 30.057.30 .385479505. $30.& !%#  0/x.%30.30.x47/097.-74g30.#30..30.389.3. 073x0903.70.

. 37 .. 5:-.790..#4230 !.9L343947: 1.

 705:-..9L337  -8.

. 5:-.  37  -8. #4230 !..790. .9g L3 43947: 1.

9 g 573 7/3: 23897:: 0. ..43420 .75x.4207x::37 . 903. 37  .574-.70.g !% #  .: 24/1. 5708.

 5:-. #4230 !..790.9L3 43947: 1..  37 ..

4207x:: 37 . 903.70.574-..9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .75x.43420 .  24/1. 5708.g !% #  .

.9 L3 43947: 1. #4230 !. 37 .790. .  5:-..

 2439. .43897:70. 705.9. 30.70.70.071. L3970x3070.047 50397: 2.7. 70.574-.70.907.-74g30.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 073x0 903.#30.3/ 5740.70. 80. 054.& !% #   0/x. .30..0 .% 30.9.0 57..$30. 900107.70.

790..#4230 !. 37 ...9 L3 43947: 1.  5:-.

. 705:-.9L337 -8.

 5:-.790.. #4230 !. ..  37  -8.9gL3 43947: 1.

4207x::37 . 903. 37  ..75x.: 24/1. .70.9g573 7/3:23897::0.574-.g!%# .43420 . 5708.

.#4230 !... 37 .9L343947: 1.  5:-.790.

 24/1..37 .70.     .

 % #& #  !#% 7 -8.

    5708.75x.4207x::37 .903.574-.43420 .9g573 7/3:23897::0.g!%# .

. 37 ..9L343947: 1.#4230 !..790. 5:-.

43420 .37 .9g573 7/3:23897::0.75x. 24/1.g!%# ..4207x:: 37 .903.574-.5708.70.

9L343947: 1..790.#4230 !... 37 . 5:-.

9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .0 57.:8.43897:70.$  !% #   0/x.30.30.30.7047.5 .574-.0384.g.3/ 5740.071. .30.70.70.70. 80.. 30.903.70.!30.9.30.8."30.30. 2439.-74g 30.30.9..#30.30. . 054. 073x 0 903.

 #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-.  37 ... .790.

 705:-.9L337 -8..

.790.. 5:-. 37 -8.9gL343947: 1..#4230 !.

70.4207x:: 37 .75x.903.5708.43420 . 4/1..574-.9g573 7/3: 23897:: 0.37 .g!%# .

9 L3 43947: 1. .  5:-. 37 .790. #4230 !...

43420 .903.70.5708.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .75x. ..:24/1.g!%# .574-.37 .

.  5:-.9 L3 43947: 1.790. #4230 !.  37  .. .

30.389.7..8. ..-:747 . 50 5.071..30.7047 002039047 /0 0.3/ 3974/:.3:9.9   5. 5.070.90.9  5. 073x0 903.  !% #   0/x..30.9  30.9  5. 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .3x :747 -0347 1:347 .xg .30.574-.70.  80 .9 .9   5.0 57.x/07/.-74g 30. L3 054.9.70 573/070.9   5.70 .9   5.

790..  5:-..  37  .9 L3 43947: 1. . #4230 !.

 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !.  37  . ...790.

903.g!%# . 5708. 37  .70.574-..: 24/1.4207x::37 .43420 . .9g573 7/3:23897::0.75x.

.790.. 5:-. 37 .9L343947: 1..#4230 !.

43420 .9g573 7/3:23897::0.75x.4207x:: 37 ..70.g!%# .5708.903.37 .574-. 24/1.

  5:-..9 L3 43947: 1. #4230 !.  37 . ..790.

071.30.9.30.9.g . 073x0 903.-74g 30.x .7047 50397: .70. 2439.39070 /0 .. 054.70.0384.30. 903.0 57. .  !% #   0/x.43897:.8.574-. .70.3/ 5740.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .  80 .70.30.43897:70. .

 . #4230 !..9 L3 43947: 1.  37 .790..  5:-.

.9 L3 37  -8.  705:-.

.790.#4230 !.. 37 -8.9g L3 43947: 1.. 5:-.

:24/1.574-.70.43420 .75x. ..903.9g573 7/3:23897::0.37 .g!%#  .4207x::37 .5708.

9L3 43947: 1. 5:-... 37 .790..#4230 !.

9g573 7/3:23897::0.70.43420 .75x.37 .4207x::37 ..g !%# .903.5708.574-. 24/1.

.  37 ..9 L3 43947: 1. 5:-.790. #4230 !. .

75x.70.574-.  24/1.4207x::37 .g!%# .43420 . 903. 37  .. 5708.9g573 7/3:23897::0.

.  5:-.790.  37  .9 L3 43947: 1. .. #4230 !.

9  5.. 30.70.950397:2. 705..385479 50 5.30.574-. 054.9.9  30. .70.70. 5.3 L3.43897:70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .9  5.9  5.30. .7.30.0 . 70.  80 .907.70.071.3.0 50397: 5740.9.30. 389.  !% #   0/x..-74g 30.9  5.9  5. 2439. L3970x3070. 073x0 903.x47 /0 97.9  5.70.

790. 37 . 5:-..9L343947: 1...#4230 !.

9L337  -8.. 705:-.

.9g L3 43947: 1. #4230 !.790.  37  -8. . 5:-..

 903. .9 g 573 7/3: 23897:: 0..70.574-. 5708.75x.4207x::37 .g !% #  .: 24/1. 37  .43420 .

..#4230 !. 5:-.790.9L343947: 1.. 37  .

903.4207x::37 .5708.43420 .37 .75x.9g573 7/3: 23897::0. 24/1..574-.70.g!%# .

#4230 !...790. 37 .9L343947: 1. 5:-..

5708.g!%# .37 .9g573 7/3:23897::0.70..574-.43420 .4207x::37 . 24/1.903.75x.

9L343947: 1... .. 5:-.

   % #& #  !#% 7 -8.

   #4230 !.790. 37 .

!30. .907. .43897:70. 054.#30.30. 30."30. 30. .3/ 5740. 073x0 903.30.70.43897:..0384.9.30.0 .30.g 50397: 2. 903.30.-74g30.70..071.9. 2439. 80.70.8.574-.7047 /0 .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.30.70.x0 850.$ !% #   0/x.g .0 57.

790.9 L3 43947: 1. 37 ...  5:-.#4230 !..

9L337 -8. 705:-..

.790.9gL3 43947: 1.. 5:-.#4230 !. 37 -8..

 .5708.:24/1.4207x::37 .903.43420 .75x.9g573 7/3:23897::0.g !%# .37 .574-..70.

 5:-... 37 ..9L3 43947: 1.#4230 !.790.

9g 573 7/3: 23897:: 0.5708.4207x :: 37 .43420 .70. 24/1.g!% #  .75x.37 ..574-.903.

..790.  5:-.#4230 !.9 L3 43947: 1.. 37 .

47:7 389.-74g30. 903.70.03/:/38g0/0850.. 97. 2439.70.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .9  5.9  30.40 .30. 5.x47 /0 .. 30.9  5. .0 57.g .03g 97.9.70.071. .70.9.9  5..9  5.5047 /0 8.9  5. !% #   0/x.9  5. 073x 0 903.3/ 5740. 80.43897:70.5047/0 /0.30. 054.4793050397:3.9.30.30.

 #4230 !.  37 .. .  5:-.790..9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8.  705:-..

9g L3 43947: 1. 5:-..790.. #4230 !. .  37  -8.

4207x:: 37  . .70.: 24/1.43420 . 903.75x. 5708.g !% #  . 37  .574-..9g 573 7/3: 23897:: 0.

790. ..  5:-.9 L3 43947: 1. 37 .. #4230 !.

70..9g573 7/3:23897::0. 24/1.5708.g!%# .37 .4207x::37 .43420 .75x.574-.903.

 37 .. #4230 !.790. 5:-...9L343947: 1.

 30.x 85.90L3.# !% #   0/x.9  5.90 :9.30.7. 073x0 903.:747/0/897.30..!30.9  5.x47/04.5.3/ 0.9  30.9  5..574-./7:5.g ...203900 389. 80.9   5.9  5.-74g30.90 57.:79.0 /0 80.30.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .5.x0 2439.

..790.9L343947: 1. 5:-..#4230 !. 37 .

9L337 -8.. 705:-.

.9gL343947: 1.790. 5:-...#4230 !. 37 -8.

43420 .903.37 ..70.75x.4207x::37 .:24/1.g!%# .9g573 7/3: 23897::0.574-. .5708.

. 37 . 5:-.9L343947: 1..790.#4230 !..

43420 ..5708.903.70.g!%#  .37 . 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.75x.4207x:: 37  .

 .9 L3 43947: 1...  5:-. #4230 !.  37  .790.

75 x. 5708.  24/1.574-.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  ..4207x:: 37 . 37  .70. 903.

#4230 !.790.. 37 .  5:-...9L343947: 1.

3.574-.42:3.70 30g.70.!% #  . 80.23897::3/:8970 708:7804737 .0/078.9g573 7/3:.-74g30. %  0/x.9.9:..30.L3054. 094/44050397:010.

20 37 .  . 23897:: 8g3g9gx 1.

.  37 .9 L3 43947: 1.790. #4230 !.  5:-.. .

 #4230 !.790..9g L3 43947: 1...  37 . 5:-.

-74g.30.594:30. 80 .      .

   % #& #  !#% 7 -8.

 !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .37 80.x:30.    30.

 0. 054.071.L3.9.-:7 /0 .9g573 7/3:23897::0. 903.4207x::37  .!%  !%  0/x.70.574-.70.70473/0503/0390 . 073x0903...g 705.70..70.057. g94.7.3/2439. .3047 /0 ..43424. 389.43420 .7047 .70. .5 g 107-390 8:57.

 5:-. 37 ..790..#4230 !..9L343947: 1.

9L337  -8.. 705:-.

790.. #4230 !.9g L3 43947: 1.. . 5:-.  37  -8.

 903.43420 .574-.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .70. .4207x::37 . 5708.. 37  .: 24/1.

.790.  37  ..9L3 43947: 1.. 5:-. #4230 !.

 80.9g 573 7/3: 23897:: 0.-:7 /0 .#  !%   0/x.057..43420 .30.3/702:.30./g /0 .574-. .. 073x0 903.30.-74g30.2.5g 107-390 ..5g .!30. .4207x:: 37 .3047 /0 . 30.

9L343947: 1.790.#4230 !.... 37 . 5:-.

. 705:-.9L337  -8.

9 g L3 43947: 1.  37  -8. 5:-. #4230 !... .790.

70. 903.574-.: 24/1.g !%   ..4207x::37 .43420 . 5708. 37  .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0. .

.790.#4230 !.9L343947: 1... 37 . 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.70.43420 .75x. 37  .4207x:: 37  . 903.  24/1.g !%   .. 5708.

  5:-.9 L3 43947: 1.. .. #4230 !.790. 37 .

574-.%  !%   0/x.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 80.30.5039047 -:90 .30.30.70.30.5..-74g30.3/ :9. 97 50397: ! .0 57.30. 073x0 903..90 53g . 70.9.: .

9L3 43947: 1...790.. 37 . 5:-. #4230 !.

 705:-.9L3 37  -8..

. #4230 !..9g L3 43947: 1. . 5:-.790.  37  -8.

 . 5708.75x. 37  ..574-. 903.: 24/1.g !%   .9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 .70.

.790. 5:-.9L343947: 1. 37  .#4230 !...

.g !%   .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 37  .574-.70. 5708.43420 .4207x:: 37 . 903.

. . 37 .790. #4230 !.  5:-..9 L3 43947: 1.

574-.903.g!%  .5708.37 .70.  24/1.4207x::37 .43420 .75x.9g573 7/3:23897::0..

.9L343947: 1. #4230 !. 37 . 5:-...790.

 073x 0 903. 054. x47 /0 ..071. /897-: x.2-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 705..70.-74g30.70.70.0 50974070 ..9. .70.7.25.%30. 389.01.574-.8.4207x::37  . &  !%   0/x.43420 .$30.8.70. 389.90 .3/ .#30.70.0 57.!30. 80. .

.. 37 ..  5:-.9 L3 43947: 1.#4230 !.790.

 705:-.9L337 -8..

790. 5:-. #4230 !. .  37  -8..9gL3 43947: 1..

4207x::37 .: 24/1. 37  .70. 903. .574-..75x.43420 . 5708.9g573 7/3:23897::0.g!% .

.790.9L343947: 1. 37 ..  5:-..#4230 !.

  !%  0/x. #30.. 2439.057..7.g 705.70.-74g30..4207x:: 37  .3/5740.9.43420 .&30.70..70. . .43897:70.3047/0.70.'30.. 389.9g 573 7/3: 23897:: 0.8g 5708:30 .903. 80../g .9.5g.574-. 073x0903.."30. .70.-:7 /0 4. 054.70.3047/0..%30.071.

  5:-.790.  37 ..9 L3 43947: 1. . #4230 !..

9 L3 37  -8.  705:-..

#4230 !. 5:-.. 37 -8.790..9gL343947: 1..

g!% . 37 .:24/1. .5708..70.574-.903.43420 .9g573 7/3:23897::0.75x.

   % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .

#4230 !. 5:-. 37 ..9L343947: 1.790...

1070390 . 80 .0 57.30.70 .9g 573 7/3: 23897:: 0.!30.30.0 .43420 . 073x0 903.# !%   0/x.574-.4207x :: 37 .-74g30.:942.9. 30.30.3/ 8890200 /0 .047 9072.0397.

..  5:-.790.9L343947: 1.#4230 !.. 37 .

 705:-..9L337 -8.

.. #4230 !. .  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-.790.

g!% .903.43420 .9g573 7/3:23897::0.574-. 37  .70. . 5708.75x.4207x::37 ..: 24/1.

#4230 !..9L343947: 1. 37 ..790.. 5:-.

 24/1.43420 .37 .9g573 7/3:23897::0.70.903. 5708.75x..574-.g!% .4207x::37 .

 37 .9L343947: 1..790. 5:-...#4230 !.

 L3 1:3.g .70.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 .3/ 2439.70. 80.-74g30..7.7.70. .x:30 :9.071.  !% #   0/x. 2.0 57. 705. 5:3070. 903..047 .574-.70. 073x0 903..

. .790..  5:-. #4230 !.  37 .9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

. 5:-.  37  -8. #4230 !..9g L3 43947: 1.790. .

43420 . 903.70.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. . 37  .g !% #  .. 5708.: 24/1.574-.

 #4230 !.790. .9 L3 43947: 1. 37 .  5:-...

37 .9g573 7/3:23897::0.903.43420 .574-.70.4207x::37 .75x..5708.g!%# . 24/1.

. 37 .. #4230 !.790.9L343947: 1.. 5:-.

.0 57.7.g . 30.% !% #   0/x.x:30 :9.70.!30."30. 903.#30. 20. $30. 5:3070. 80.071. 073x0 903.574-..382047 /0 7/.-74g30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . .3/ 2439.70.9 .. L3 1:3. 705.70.70.

..  5:-. #4230 !. .  37 .790.9 L3 43947: 1.

. 705:-.9L337 -8.

. 37 -8.. 5:-..9gL343947: 1.#4230 !.790.

4207x::37 .5708. .9g573 7/3: 23897::0.903.g!%# ..574-.75x.37 .43420 .:24/1.70.

.. 5:-. 37 .790..#4230 !.9L343947: 1.

70.70. .70.70.3/ 2439.. 5:3070.903. 705.7.574-.0 57.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .:94.-74g30. 073x0 903.7047 .g.30.071.x:30 :9. L3 1:3.30.89. !% #   0/x. 80.

  37 . .9 L3 43947: 1..  5:-.790. #4230 !..

.9 L3 37  -8.  705:-.

 ... 5:-.790.  37  -8. #4230 !.9g L3 43947: 1.

4207x:: 37 .. .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.: 24/1.43420 . 903.574-. 5708.g !% #  . 37  .

 37 .790.9 L3 43947: 1.. . #4230 !..  5:-.

  24/1.9g573 7/3: 23897:: 0.574-.37 ..5708.g!% # .903.43420 .75x.70.4207x:: 37 .

9 L3 43947: 1. #4230 !. 37 .  5:-..790.. .

. 5:3070. " !% #   0/x.70. 80.-74g30.g .x:30 :9. 903. 705.91472047 . 30.071.70.70.!30. 3. L3 1:3.0047 5.70 .30.7.574-.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .3/ 2439.. .30.g94.0 57.70. 073x0 903.:947/.

..9L343947: 1. 5:-. #4230 !.790..  37 .

9 L3 37  -8.  705:-..

9g L3 43947: 1.. 5:-.790.. 37 -8..#4230 !.

574-.43420 .9g573 7/3:23897::0.g!%#  ..903.4207x::37 .:24/1.37 . .5708.75x.70.

9L3 43947: 1.#4230 !.790... 37 .. 5:-.

:0 . L3 1:3.7.70.x:30 :9. !% #   0/x.574-. 5:3070..70. 00.-74g30.g .071.. 705. .0. 073x0 903.0 57.30.7047 50397: .30. 80.70. 903.70.94.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .3/ 2439.

 .  37 ..9 L3 43947: 1.790. #4230 !.  5:-..

9 L3 37  -8..  705:-.

 #4230 !. 37 -8.9g L3 43947: 1... .790. 5:-.

g!%#     .75x.5708.37 . ..:24/1.70.903.

 % #& #  !#% 7 -8.

574-.4207x::37 .43420 .9g573 7/3:23897::0.    .

9L343947: 1. 5:-.790...#4230 !.. 37 .

.0 /7. .30.:.70.-74g30. .7047 00.30 .L31:3.70.30.0384.70.9. 5:3070. 80. 073x0903.g .057.7.  !%#  0/x.70.8. 705.97.3/2439.071.0 /0 50784. 903.x:30 054.

907.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .: 2.574-.0 .8.

9 L3 43947: 1.  5:-..790..#4230 !.. 37 .

. 37 . 5:-.. #4230 !.790.9gL343947: 1..

 ..g!%#  .903.37 .:24/1.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .75x.5708.70.

 ..  37 .790. 5:-.9L343947: 1. #4230 !..

g !% #  .75x..903.70. 37  .4207x:: 37 .5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420  . 24/1.

..  5:-.790. 37 ..9 L3 43947: 1.#4230 !.

.37 .75x.g !%# . 24/1.574-.43420 .903.70.5708.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.

  37 . 5:-..9 L3 43947: 1. #4230 !. ..790.

  24/1. 37  .70..4207x::37 .75x. 5708.43420 .g!%# .574-.9g573 7/3:23897::0. 903.

790.9L343947: 1.  5:-... 37 .#4230 !..

-: 50397: 50784."30. 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .574-.$30..3/ :9.385479 50 . 80.-74g30. 389.70.#30.. 30.30.-30 ..0 57. x47 /0 97.30 900.%  !% #   0/x.!30.

.#4230 !..9L343947: 1. 37 . 5:-..790.

.9L337  -8. 705:-.

  37  -8.. 5:-.. .9g L3 43947: 1. #4230 !.790.

 5708. 37  .43420 .574-.75x. 903. .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.g !% #  ..4207x::37 .

. 37 ..#4230 !.9L343947: 1. 5:-..790.

574-.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. 5708.43420 .4207x:: 37 . 903.g !% #  .  24/1. 37  ..

  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !...790. 37 . .

3/ :9.x 47 /0 97.574-.057.30 90043/40 .  !% #   0/x .385479 50 .30.70..30.-: 50397: 50784.. 389.30.30. 073x0 903. 80.30.-74g30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .

. 37 .790.#4230 !. 5:-...9L343947: 1.

.9L337  -8. 705:-.

790. 5:-.  37  -8. #4230 !..9g L3 43947: 1. ..

4207x::37 .. 903.: 24/1. 37  .g !% #  .70. . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .75x.

 37  . 5:-.9L343947: 1...#4230 !.790..

g !% #  .  24/1. 37  . 5708.4207x:: 37  .70.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-.. 903.

 #4230 !.  5:-.. 37 .9 L3 43947: 1.790.. .

30.-74g30.389..70.30.x47/097..30.3/:9..057.  !%#  0/x. 80.30.30.574-.-: 50397:50784.38547950.30 9008.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 073x0903.:30 .

790. #4230 !. 37 ... 5:-.9L3 43947: 1..

9L337  -8. 705:-..

..9g L3 43947: 1.790. 5:-. #4230 !.  37  -8. .

 37  .75x.70.: 24/1. 5708.g !% #  .43420 . .574-..4207x::37 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.

. 5:-..  37 ..9L3 43947: 1.790. #4230 !.

75x.4207x:: 37 .. 37  . 5708. 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.  24/1.574-.g !% #  .

9 L3 43947: 1.. . 37 ..790.  5:-. #4230 !.

30.  !%#  0/x.-: 50397: 50784.30.389.30.057.-74g30.70.38547950.574-. 073x0903.3/:9.30.:7 9008g3 ...30 9008.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 80.x47/097.30.

  37 ..  5:-.. #4230 !.790.9 L3 43947: 1. .

9 L3 37  -8..  705:-.

. #4230 !.  37  -8.790.. .9g L3 43947: 1. 5:-.

 37  .70.43420 .g !% #  .75x..4207x:: 37 . 5708.574-.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. .

.9 L3 43947: 1.790. 37 .  5:-. .. #4230 !.

70.43420 .574-.5708.g!%# .903.9g573 7/3:23897::0.75x. 24/1.37 ..4207x::37 .

 .. 5:-...9L343947: 1.

  % #& #  !#% 7 -8.

    #4230 !.790. 37 .

30.389. 80.30.30.30 .x47/097.057. 30.70.3 L3.-74g30. 073x0903.3/:9.30. !%#  0/x.385479505.3.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .950397:50784..574-.

 37 .9L343947: 1..790. 5:-..#4230 !..

9L337 -8.. 705:-.

9gL343947: 1. 37 -8. 5:-.790...#4230 !..

5708.903.: 24/1.9g573 7/3:23897:: 0.4207x::37 .g!%# .37 .574-. .70.75x..43420 .

790...9L343947: 1. 5:-.#4230 !. 37 ..

g!%# . 24/1.9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 .574-.70..5708.43420 .903.75x.37 .

#4230 !..790. 5:-.9L343947: 1. 37 ...

.70..70. 80.30. 705. L3970x3070.30.071.70.-74g30.30.30.30. 073x0903.7. 054.70.0 . !%#  0/x.43897:70.9.9.907.057.04750397:2. 70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .574-.3/5740.70. ..900107. 2439.

 5:-.790. 37 ....9L343947: 1.#4230 !.

9L337 -8. 705:-..

790..#4230 !..9gL3 43947: 1.. 37 -8. 5:-.

4207x::37 .43420 . .574-.:24/1.70.75x.g!%# ..9g573 7/3:23897::0.5708.37 . 903.

#4230 !...790. 37 ..9L343947: 1.  5:-.

903.574-.43420 .9g573 7/3:23897::0.75x. 5708.4207x::37 .37 .70.. 24/1.g!%# .

9L343947: 1..#4230 !.790... 37 . 5:-.

903.75x.5708.g!%# .43420 .70.574-..9g573 7/3:23897::0.37 .4207x:: 37 . 24/1.

#4230 !. 5:-. 37 .790.9L343947: 1....

70.30.30..70.70.70. . 80.574-.:8.057.. .0384.903. !%#  0/x.30.43897:70.g. 054.9.30.5 . 073x0903.7047.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .3/5740.30.071. 2439.-74g 30.8.9.

#4230 !. 5:-.790..9L343947: 1... 37 .

9L337 -8.. 705:-.

..#4230 !. 37 -8.9gL343947: 1. 5:-..790.

.37 .574-.9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 .70. .:24/1.903.g!%# .43420 .75x.5708.

 5:-.790...#4230 !. 37 .9L343947: 1..

37 .574-.9g573 7/3:23897::0. 24/1.g!%# ..75x.903.70.43420 .4207x::37 .5708.

9L343947: 1.. 5:-... #4230 !.790. 37 .

3/5740.9.70.g.-74g30.39070/0.057.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .. .071. 80.#30. .704750397: .574-. 073x0903.43897:. 2439.903.$30.% !%#  0/x.70.8.x .43897:70.70.70. 054.0384.9..

 #4230 !. 5:-.. 37 ..9L343947: 1..790.

 705:-.9L337 -8..

.. 5:-..9gL343947: 1.#4230 !.790. 37 -8.

75x.37 .5708.43420 .903.:24/1.g!%#  .9g573 7/3:23897::0.574-..4207x::37 . .70.

 37 .9L3 43947: 1..790. 5:-..#4230 !..

4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.37 .574-.75x. 24/1.70.g !%# .903.43420 ..5708.

790..#4230 !.9 L343947: 1. 5:-.. 37 ..

37 .g!%# . 24/1.9g573 7/3:23897::0.574-.4207x::37 .75x.70.43420 ..5708. 903.

790.9L343947: 1..#4230 !.. 37 ..  5:-.

9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .43897:70.071. .70.3.385479505.70. 073x0903.389.. L3970x3070.#30.70.&30. 705.'30.. .950397:2.907.050397:5740. 70.3 L3. 2439.9.70.9.70. 80..574-.-74g30. $30.7. 054.0 .%30.x47/097. !%#  0/x.

790.. 37 .. 5:-..#4230 !.9L343947: 1.

 705:-..9L337 -8.

9gL343947: 1..790.. 5:-. 37 -8..#4230 !.

: 24/1.903.37 .4207x::37 .70.g!%# .574-.9g573 7/3:23897:: 0.43420 .5708.75x.. .

.#4230 !. 37                          . 5:-.790.9L343947: 1...

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

574-.4207x::37 .5708.43420 .75x.70.g!%# ..903.9g573 7/3: 23897::0. 24/1.37 .

9L343947: 1.790.. 5:-.#4230  !.. 37 ..

 24/1.574-.5708.g!%# .9g573 7/3:23897::0.70..75x.903.4207x::37 .43420 .37 .

 37 .... 5:-.9L343947: 1.790. #4230 !.

9.  !% #   0/x.x0 850. . 073x0 903.907.-74g30.071.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  ..7047 /0 . 054.70.0 . 903. 30.30.30. 2439.70. . ..g 50397: 2.8.43897:70.30.574-.0 57. 80.70.30.g .9.3/ 5740.0384.43897:.70.

.. #4230 !.9 L3 43947: 1.790.  5:-. .  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

 . #4230 !.9g L3 43947: 1.. 5:-.790.  37  -8..

 . 5708. 37  .9g573 7/3:23897::0.75x.43420 .4207x::37 .574-..70.g!%# .: 24/1. 903.

  37 .9 L3 43947: 1.. #4230 !.  5:-.790.. .

574-.4207x :: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .75x.  24/1. 5708. 903. 37  .70.g !% #  ..

  5:-.  37 .9 L3 43947: 1. . #4230 !..790..

03/:/38g0/0850.071.5047/0 /0.47:7 389.4793050397:3.  80 .9. 903.03g 97.g . 073x 0 903.9. .-74g 30. .5047 /0 8.$30.9.70.43897:70. 054.574-.3/ 5740.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .70. 2439..#30.%  !% #   0/x..70.70.40 . 97.x47 /0 ..0 57.

9 L3 43947: 1. #4230 !.790..  5:-.. .  37 .

  705:-..9 L3 37  -8.

  37  -8. . #4230 !.790..9g L3 43947: 1.. 5:-.

574-. 5708.70.g !% #  .4207x:: 37  . 37  . ..43420 .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. 903.

.9 L3 43947: 1.  5:-. .790. 37 .. #4230 !.

9g573 7/3: 23897:: 0.5708.75x.4207x:: 37  ..37 .574-.g!%# .70.43420 .903. 24/1.

 #4230 !. 37 .9 L3 43947: 1...790. .  5:-.

/7:5.574-.90 :9.5... 80..x47/04.&  !% #   0/x.0 /0 80.:79.3/ 0.7.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .90L3.x 85.203900 389.90 57.g ..x0 2439.%30. 073x0 903.:747/0/897.-74g30.30.

. 37 ... 5:-.9L343947: 1.790.#4230 !.

9L337 -8. 705:-..

9gL343947: 1. 37 -8.790. 5:-. #4230 !....

g!%#  ..5708.:24/1.903.70.574-.37 .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .75x. .

  5:-.790... 37 ..9 L3 43947: 1.#4230 !.

37 .5708.70.9g573 7/3:23897::0.75x.43420 .903.. 24/1.4207x::37 .g!%#  .574-.

 #4230 !. .790. 5:-..9L3 43947: 1.  37  ..

 37  .70. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.75 x.g !% #  . 903.43420 ..574-.4207x:: 37 .  24/1.

9L343947: 1... 37 .790.  5:-..#4230 !.

9050397:/897.574-.70 .70./0/0807...09702g 30g../:/0.:79.. 472.9g573 7/3:.507843.947::/080.-74g.x.594:  %  0/x.. 7.42:3.447/43.:: 903.23897::3/:8970 708:7804737 .1.70107947.:947.!% #  . 80.9.70.

  .2037 .23897::8g3g9gx 1.

#4230 !... 5:-. 37 ..9L343947: 1.790.

#4230 !..790.. 5:-. 37 .9L343947: 1..

-74g3907. . 80 .

.

.

:78.0-:09.                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.50784.3047:7/..70  %0   ...::37 80.3..:70}9  #  # #  . &370.-9.:70}9 }# %#  70.7..947: :.5:::./0%7047070}439.:70}9 .93:2.m.90!:-.4. # $97 !.m#423m $  $:. :.4207..:3.

3/:737  -4.43947:: 1.7.2039:: 65.148995g79L3.2..50397:5:-.0893:2g7.. 1.-43.3%64 5 #.1.#4230.: :.693"0.9.9.:70}9 }48 !.. 74 /708. #   &  (    .. 947: 90    }   1..7: 43947: 1.900397:50397:70.   }         %5.5  !70: 0 &&!   .70937.:5:-.! 5. 59 /: 065 57..24 74 3907309 243947:41.   0 2. 790 7 80.3..

 .