PT CR8-2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. practici administrative. norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale.orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii.proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii. respectiv recalificare .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. . în special autorităţile administrative. în sine.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului. creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. b) autorizare . efectuată de către ISCIR. g) examinare .persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare. a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică. j) programe de formare profesională a adulţilor. e) cerinţă . 11 bis/8.persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă . în exercitarea competenţei de autoreglementare. considerate cerinţe. i) formator atestat ISCIR . d) calificare. clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică. f) deţinător . c) avizare . h) examinare anuală . condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii. Nr. în urma instruirii personalului de deservire.activitate de evaluare şi atestare. interdicţie.orice obligaţie. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi.persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . PARTEA I.

ce se realizează în legătură cu acestea. l) perfecţionare/specializare . deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. r) stagiu de instruire periodică .I.ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. în format electronic ori pe hârtie. dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. Partea I. condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. m) personal de deservire . s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice. .orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă.program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani. q) registru . prevăzute în Legea 64/2008.pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor.2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) . 11 bis/8. o) program de formare profesională . pentru domenii clar definite.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. specifice mai multor ocupaţii. p) punere în funcţiune . n) prescripţie tehnică .persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. în vederea introducerii pe piaţă. Nr. PARTEA I.acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare. publicat în Monitorul Oficial al României. care conţine.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei.gaz petrolier lichefiat. dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL .

c) programa analitică. 11 bis/8. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. (3) şi. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Nr. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. PARTEA I.operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. 5 (1) Personalul nominalizat la art.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. tabelul 1.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . conform actelor constitutive. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. 2. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al .I. 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.

I. dezvoltată pe teme. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. ore şi formatori.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. d) programa analitică. cu 15 zile înainte de începerea programului. b) copia actului de identitate/paşaport. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. PARTEA I. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. numărul cursanţilor. 5. Nr. zile. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. Art. 11 bis/8. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului. c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. conform prevederilor de la art. 16. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. .

9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia.. 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani......2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat...MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. codul numeric personal. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională. organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art. . Nr.. PARTEA I. nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR. Art..... d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată. 8. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului.. numele şi prenumele supraveghetorului de practică.. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.I. NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖.... b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică.

2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ... 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.... b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen. pct. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.I. pct. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului. 1)-3) şi suplimentar.. conform modelului din anexa 2. 4) documentele prevăzute la art.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. lit.. Art. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 11 bis/8. lit. Art. următoarele documente: a) copia diplomei de studii.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. Art.. 1)-3) şi suplimentar. 3) o fotografie color mărimea ¾ cm.. PARTEA I.. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. lit. pct. 11-13. c).. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. .. 14. c). 10. c). copia certificatului de absolvire/calificare.. după caz. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.. Art. 1)-3) şi suplimentar.. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art... c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate.. 14. Nr.2010 PT CR 8-2009 Art. 14.

11. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării. conform modelului din anexa 4. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 11 . 14. ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. conform modelului din anexa 5. precum şi cele de la art. însoţită de talonul pentru vize anuale. c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). PARTEA I. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. pentru arhivare. în condiţiile prevăzute la art. b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 3. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. cu excepţia fotografiei. (4).2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. 16 alin. 11 bis/8. . conform prevederilor legale în vigoare.I. Nr. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei. (8) Dosarele prevăzute la art. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. 13 se returnează furnizorului de formare profesională.art.

B sau D‖. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. pentru eliberarea unui duplicat. 11 bis/8. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. Art. de la A la D. . persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. Nr. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase.I. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 55. c) o fotografie color mărimea ¾. PARTEA I. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. este denumită în continuare „fochist‖. b) copia actului de identitate.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. de apă fierbinte. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A.

descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică . supraîncălzitoare şi economizoare independente.date generale . Nr. PARTEA I.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. Art. respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art. 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur.I. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: . Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h.noţiuni despre căldură . 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.clasificarea cazanelor .aburul şi proprietăţile sale . 11 bis/8. cazane de apă fierbinte.

instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .funcţionarea cazanului .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .supravegherea în timpul funcţionării .46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.oprirea cazanului din funcţiune .noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .suprafeţele de încălzire auxiliare .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .instalaţii de alimentare cu apă .gospodăria de combustibil .construcţia metalică de susţinere . 11 bis/8.organizarea exploatării. Nr.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . armături.I.suprafeţele de încălzire şi vaporizare .punerea în funcţiune . dispozitive de siguranţă .conducte. jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .aparate de măsurare şi control .instalaţii de ardere şi focare .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .înzidirea şi izolaţia termică .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: . evidenţa primară.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . PARTEA I.

normative.sisteme automate de protecţie . (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR.revizia cazanului .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. 70 ore. 11 bis/8.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. Nr. 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .pierderi de căldură în funcţionare . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore. 67. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.avarii la instalaţiile anexe .indici pentru controlul exploatării economice .avarii la elementele cazanului .2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: . reglementări. revizia.sisteme de semnalizare preventivă .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţii de ardere . . repararea şi verificarea tehnică oficială: . 2 ore/candidat.I. PARTEA I.randament . 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art. în condiţiile prevăzute la art.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .

Nr.2010 PT CR 8-2009 Art. PARTEA I.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: .instalaţii de alimentare cu apă .aparate de măsurare şi control .izolaţia termică . armături.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .date generale .I. 11 bis/8.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .aburul şi proprietăţile sale .conducte.noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică . tipuri de îmbinări Cazane de abur: .noţiuni despre căldură .gospodăria de combustibil . dispozitive de siguranţă .instalaţii de ardere şi focare .clasificarea cazanelor .

măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . Nr.supravegherea în timpul funcţionării . 11 bis/8.sisteme de semnalizare preventivă . .avarii la instalaţiile de ardere . repararea şi verificarea tehnică oficială: . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.punerea în funcţiune .avarii la elementele cazanului .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . normative.avarii la instalaţiile anexe .I.funcţionarea cazanului .oprirea cazanului din funcţiune . 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: .sisteme automate de protecţie .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat. reglementări. 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. revizia. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .organizarea exploatării.revizia cazanului .

tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.instalaţii de ardere şi focare .suprafeţele de încălzire auxiliare . Nr.înzidirea şi izolaţia termică .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .instalaţii de alimentare cu apă . 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: . dispozitive de siguranţă .date generale .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .I.conducte.procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică . 26.clasificarea şi proprietăţile combustibililor . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art.noţiuni despre căldură .clasificarea cazanelor . 11 bis/8.aburul şi proprietăţile sale .aparate de măsurare şi control . armături.construcţia metalică de susţinere . Art.gospodăria de combustibil .

pierderi de căldură în funcţionare . reglementări.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .oprirea cazanului din funcţiune .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . repararea şi verificarea tehnică oficială: .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .punerea în funcţiune .funcţionarea cazanului .organizarea exploatării.avarii la instalaţiile de ardere . PARTEA I.sisteme de semnalizare preventivă . Nr. instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.sisteme automate de protecţie .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie. evidenţa primară.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: . revizia.revizia cazanului .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . 11 bis/8. . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .supravegherea în timpul funcţionării .I.avarii la elementele cazanului .2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: .randament .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.indici pentru controlul exploatării economice . normative.avarii la instalaţiile anexe .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.

dispozitive de siguranţă Regimul chimic: . PARTEA I. 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .instalaţii de ardere.I. instalaţii de protecţie şi automatizare .instalaţii pentru realizarea regimului chimic .52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.aparate de măsurare şi control .combustibili utilizaţi .apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor .noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică . Art.alimentarea cu apă.2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore.tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor. Nr.noţiuni de căldură . 2 ore/candidat. conducte. tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor .cazane electrice .descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente . armături. 11 bis/8.

avarii la elementele cazanului . sisteme de semnalizare. reglementări. repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.avarii la instalaţiile de ardere . elemente de execuţie. punerea în funcţiune. regulatoare. conform . Nr.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. 30 ore.I. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. normative.sisteme de semnalizare preventivă .pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. convertoare. supravegherea automatizată.sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare. 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator).avarii la instalaţiile anexe . supravegherea permanentă de către fochist.sisteme automate de protecţie .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art. bucle de reglare automată. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore. oprirea şi conservarea . monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: . sisteme de protecţie. 11 bis/8. PARTEA I. conservarea. 2 ore/candidat. exploatarea.

descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: . Nr.I.date generale .procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică . 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1. armături şi dispozitive de siguranţă .automatizarea funcţionării cazanelor .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .înzidirea şi izolaţia termică .clasificarea şi proprietăţile combustibililor . Art. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.suprafeţele de încălzire auxiliare .instalaţii de alimentare cu apă .suprafeţele de încălzire şi vaporizarea . 11 bis/8.noţiuni despre căldură .aparate de măsurare şi control . PARTEA I.aburul şi proprietăţile sale .construcţia metalică de susţinere .clasificarea cazanelor .instalaţii de ardere şi focare .gospodăria de combustibil .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.conducte.calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .

avarii la elementele cazanului . normative. 11 bis/8. evidenţa primară.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. reglementări. PARTEA I.avarii ale interfeţelor Curăţarea.indici pentru controlul exploatării economice . instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică . repararea şi verificarea tehnică: . revizia tehnică curentă.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .punerea în funcţiune .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .funcţionarea .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .sisteme de semnalizare preventivă .sisteme automate de protecţie . Nr.randament .avarii la instalaţiile anexe .I.avarii la instalaţiile de ardere .revizia tehnică curentă a cazanului .supravegherea în timpul funcţionării .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .condiţii de calitate a apei de alimentare .organizarea exploatării.2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .pierderi de căldură în funcţionare .oprirea din funcţiune .

Nr. 80 ore. (3). fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. (3). . de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. 2 ore/candidat. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. în condiţiile prevăzute la alin. conform tabelului de mai jos. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. în condiţiile prevăzute la alin. (4). DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 6. 11 bis/8. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 30 (1) Trecerea fochistului. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 30 alin. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. PARTEA I.I. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. Art. 29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe.

e) adeverinţa de instruire teoretică. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. sau de la o clasă la alta. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. conform modelului din anexa 3. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. Nr. PARTEA I. 11 bis/8. . de apă caldă şi de apă fierbinte. în cadrul aceleiaşi clase. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. b) copia actului de identitate. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. d) adeverinţa de practică. conform modelului din anexa 2. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. se face prin extinderea autorizaţiei. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖.I. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. conform modelului din anexa 7.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) autorizaţia în vigoare.

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.tipuri de cazane . 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică . intervenţie.demineralizare .dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: . indici chimici de avarie .osmoză Legislaţie. PARTEA I. 11 bis/8.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: .dedurizare .metode generale de analiză . indicii chimici. normative. urmărire. de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . 32. interpretare. Nr. semnificaţie.pregătirea şi conservarea suprafeţelor .generalităţi .I.prelevarea probelor.efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore.dezalcalinizare . 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur. conform programei analitice prezentate la art. valori. Art.balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. reglementări.apa şi proprietăţile apei .

SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. mecanice/electrice/electronice analogice. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. programabile. PARTEA I. 2 ore/candidat. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖. electronice analogice/afişaje digitale. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. 11 bis/8. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4.I.

Nr.condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică . analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: .2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.date generale . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice.procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: . electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice.noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: . Art.clasificarea cazanelor .I.noţiuni de căldură .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .aburul şi proprietăţile sale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor . conform programei analitice prezentate la art. display/electronice analogice/afişaje digitale LCD. 11 bis/8. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: . 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice. (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. 34.descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice.

bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică .I. perturbaţii normale de funcţionare .bucle de reglare a sarcinii cazanelor . PARTEA I.bucle de reglare a depresiunii în focar . 2 şi 3 semnale .funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice.bucle de reglare a supraîncălzirii aburului . analogice şi digitale Bucle de reglare. analogice şi digitale . analogice şi digitale: . 11 bis/8.bucle de nivel cu 1.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) . Nr.mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare . Structură şi condiţii generale: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice.perturbaţii-tip.2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice.

subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere . analogice şi digitale: .subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice.dotări obligatorii . Nr. PARTEA I.I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos . 11 bis/8. analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid .condiţii generale .condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .subsistemul de semnalizare .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice.condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor .

verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificarea şi setarea controlerelor electromecanice.moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică . analogice şi digitale din centralele termice: . analogice şi digitale .verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control .elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice. analogice şi digitale: . prelucrarea semnalelor .verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor .verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice. PARTEA I. 11 bis/8. analogice şi digitale. Nr.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 .2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice.componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.programarea controlerelor . analogice şi digitale din centrale termice .I.

64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. PARTEA I.verificări efectuate de către ISCIR . analogice şi digitale . . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. 2 ore/candidat. reglementări. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice.atribuţiile personalului de deservire . analogice şi digitale: . să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice. 56 ore. analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei.supravegherea în funcţionare.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere .verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice. Nr. telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. Art. organizat de deţinător/utilizator. normative. analogice şi digitale: . (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice.

c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 3. Nr.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. b) copia actului de identitate. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. PARTEA I. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. conform modelului din anexa 7. conform programei analitice prezentate la art. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . d) adeverinţa de practică. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. e) adeverinţa de instruire teoretică. 37.I. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. 11 bis/8. Art.

proprietăţi fizico-chimice ale GPL . furtunuri.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: .risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . normative. 2 ore/candidat. 11 bis/8. PARTEA I.clasificare. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. lichefiate sau dizolvate sub presiune.recipiente sub presiune. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore. conform grupelor de mai jos: . armături.măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule. accidente şi incendii la transportul.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. mod de operare Avarii. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere. umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. Nr. stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . în funcţie de tipul de instalaţie deservit. părţi componente.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. 16 ore. dispozitive de siguranţă. conducte. reglementări. 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5. mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: .

2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. Art. lichefiate sau dizolvate sub presiune. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. Nr. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: .butelii pentru gaze comprimate. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 11 bis/8. b) Grupa B . (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. conform modelului din anexa 7. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. b) copia actului de identitate. 39. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore.I. d) adeverinţa de practică. e) adeverinţa de instruire teoretică. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 2. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. conform programei analitice prezentate la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 3. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. PARTEA I. organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei.

GPL: definiţie.pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: . proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie.riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie.exploatare. proprietăţi Butelii: . accidente şi incendii în staţia de umplere.mod de funcţionare .I. exploatare .stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual . la repararea.cauze posibile ale avariilor. 32 ore.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore. normative. verificări Umplerea buteliilor: .proprietăţi fizico-chimice ale gazelor .pentru gaze comprimate.68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. întreţinere. accidentelor şi incendiilor . 11 bis/8. umplerea. reglementări. accidentelor şi incendiilor .manevre şi manipulări . manipularea şi distribuirea buteliilor: . Nr.mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: . 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică . proprietăţi Gaze lichefiate. 2 ore/candidat. PARTEA I.reparare şi verificare Avarii. lichefiate şi dizolvate sub presiune .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor. marcaje.elemente componente .construcţie.întreţinere şi exploatare Legislaţie.

(4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. PARTEA I. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. 42. transbordoare. 11 bis/8. macarale portal şi C semiportal. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. conform programei analitice prezentate la art. macarale de turnare.I. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. 41. stripaj. Nr. forjare şi similare) D Macarale de tip special. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A. este denumită în continuare „macaragiu‖. grinzi rulante suspendate. B. .2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform programei analitice prezentate la art. şarjare.

curăţitoare de şină .întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: .anemometre .70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 Art. PARTEA I.supape de siguranţă. cartea macaralei. 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: .paracăzătoare şi limitatoare de viteză . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: . de blocare. 11 bis/8.materiale. cauzele deranjamentelor . Nr. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .piese de reazem.limitatoare de sfârşit de cursă .organizarea exploatării. opritori. mod de funcţionare.legarea sarcinilor .limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii . tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . descriere.tampoane. registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică . construcţie.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă.I. siguranţe la cârlig .tipuri de macarale .tipuri existente. de reglare a vitezei .contacte electrice de siguranţă . rol.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . mod de fixare.manevre permise şi interzise. uzură permisă.

întreţinerea şi revizia . 2 ore/candidat.cauzele avariilor şi accidentelor .I. normative.verificarea tehnică. repararea şi verificarea tehnică: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: .tipuri de poduri rulante . tipuri de acţionări 8 8 .repararea . Nr.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă.2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea. revizia. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore. PARTEA I. 42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: . reglementări. încercări statice şi dinamice. 480 ore. 8 4 20 20 90 Practică Art. autorizarea funcţionării.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.

întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . construcţie. siguranţe la cârlig .repararea . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .I.legarea sarcinilor .tampoane. mod de funcţionare. PARTEA I. curăţitoare de şină .tipuri existente.organizarea exploatării.manevre permise şi interzise. uzură permisă.limitatoare de sarcină . descriere. revizia.piese de reazem. .anemometre .limitatoare de sfârşit de cursă. încercări statice şi dinamice. 11 bis/8. Nr.întreţinerea şi revizia . verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . autorizarea funcţionării. repararea şi verificarea tehnică: .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.paracăzătoare şi limitatoare de viteză .materiale. opritori. rol.verificarea tehnică.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . mod de fixare.contacte electrice de siguranţă . cauzele deranjamentelor . cartea macaralei.

măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. conform modelului din anexa 7. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 240 ore. b) copia actului de identitate. . conform modelului din anexa 2. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: . normative. PARTEA I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. organizat de operatorul RSVTI. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. c) autorizaţia în vigoare. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. 43 (1) Trecerea macaragiului.cauzele avariilor şi accidentelor . se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. reglementări. 2 ore/candidat. 11 bis/8.I. Nr. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. d) adeverinţa de practică.

45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. conform modelului din anexa 3. (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A.I. PARTEA I. B.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. este denumită în continuare „stivuitorist‖. Art.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 11 bis/8. 45. (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . conform programei analitice prezentate la art. C şi D. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.tipuri de stivuitoare . Nr.

revizia şi repararea stivuitorului . 11 bis/8.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. Nr. uzură permisă. opritori . reparaţia şi verificarea tehnică: . reglementări. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . mod de fixare.piese de reazem.verificarea tehnică. cartea stivuitorului.întreţinerea.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: . autorizarea funcţionării.organizarea exploatării.limitatoare de viteză . descriere. mod de funcţionare.tampoane. cauzele deranjamentelor . rol.limitatoare de sfârşit de cursă .materiale. PARTEA I.supape de siguranţă . instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică . curăţitoare de şină .limitatoare de sarcină .paracăzătoare . normative.tipuri existente.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia.întreruptor de securitate . întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: .supape de reglare a vitezei şi supape de blocare . verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: .manevre permise şi interzise.contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: .cauzele avariilor şi accidentelor . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. încercări statice şi dinamice. construcţie.I.

Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. conform modelului din anexa 7. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. d) adeverinţa de practică. Nr. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.I. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. b) copia actului de identitate. . 47.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. 44 ore. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. c) autorizaţia în vigoare. conform programei analitice prezentate la art.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. PARTEA I. 2 ore/candidat. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. este denumită în continuare ―liftier‖.

dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) . relee. construcţie puţ. viteze .contacte electrice de siguranţă .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. cabină. glisiere. surse de curent folosite . contacte. acţionare.descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ.limitatoare de sfârşit de cursă .I.protecţia prin legare electrică la pământ .limitatorul de viteză .tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art.frâne cu electromagneţi sau servomotor .broaşte cu blocaje electromecanice .siguranţe. troliu . cameră troliu. amplasare. Nr. automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: .curent electric. cabluri. (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 47 următoarea: . PARTEA I. panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . mod de deservire. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . sistemele de comandă şi acţionare. uşi. (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 11 bis/8.clasificarea după destinaţie.descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică. conform modelului din anexa 3. electromagneţi.

.cauzele avariilor şi accidentelor . este denumită în continuare ―mecanic trolist‖.verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină . 20 de ore. conform programei analitice prezentate la art. normative. 49. cartea ascensorului .măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie.I. 11 bis/8.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.întreţinerea.regim de lucru . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore.modul de executare a comenzilor. SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art. comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: . conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7. Nr.registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare .autorizarea funcţionării.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: . PARTEA I. revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . reglementări.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist. 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale.

PARTEA I. revizia.I.2010 79 PT CR 8-2009 Art. 11 bis/8. metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .încercări statice şi dinamice .cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea.manevre permise şi interzise .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. autorizarea funcţionării . Nr. 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale.organizarea exploatării. revizia. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . repararea . modul de îmbinare. uzura permisă.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 . construcţie.verificarea tehnică. registrul de supraveghere a instalaţiei .punerea în funcţiune .întreţinerea.

(2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.cauzele avariilor şi accidentelor . e) adeverinţa de instruire teoretică. 4 2 8 5 Practică 4 Art. c) autorizaţia în vigoare.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 7. .I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. 2 ore/candidat. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. PARTEA I. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. normative. conform modelului din anexa 2. 105 ore. Nr. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. reglementări. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. b) copia actului de identitate. 11 bis/8.

PARTEA I. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. 11 bis/8. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. conform modelului din anexa 3. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.I. efectuează către internă Art. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 6. 2. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. . CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. Nr. tabelul 1.

I. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. tabelul 1. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. Lista persoanelor juridice prevăzute la art. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. conform actelor constitutive. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. 58 . Nr. PARTEA I. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire.2010 PT CR 8-2009 Art. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. 56 se publică pe site-ul ISCIR.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. Art. 2. 11 bis/8. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. c) programa analitică. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. 57 Art. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării.

Art. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. 11 bis/8.2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. dezvoltată pe teme. Nr. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. ore şi formatori.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) programa analitică. 61 Art. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. zile. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. PARTEA I. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. în scris. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului. . d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. numărul cursanţilor. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire.I. organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. 2 2 2 2 Art.

63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. (3). . CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. (1) lit. 17 alin. Nr. 60 alin. pe baza unui proces-verbal. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 8. 60 alin. tabelul 2. 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. 66. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. e). 62 alin. 11 bis/8. PARTEA I. 2. 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. 65 (1) Personalul prevăzut la art. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. Art. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.I. Art. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. b). (1) lit.2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale.

2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop. conform modelului din anexa 6. 74.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 66-68. 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: . PARTEA I. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI.. Art. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.. Nr. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art... poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art.. Art. denumit în continuare ―legător de sarcină‖. 72.... (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI. Art.. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit... 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Art. conform modelului din anexa 9.I. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . respectiv art. Art.

6 ore. Nr.86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. este următoarea: . denumit în continuare ―manevrant‖. lanţurilor. b) platforme ridicătoare deplasabile.I. benzi Definiţii. 11 bis/8. 2. lanţuri. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie. platformă. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. tipuri constructive Cabluri. normative. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. reglementări. 74 tabelul 2. a mecanismelor de ridicat. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. Art. furci. PARTEA I. tipuri constructive. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină.

în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă. Art. urmat de . normative. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei. Nr. în condiţiile legii. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. 1 oră/candidat. PARTEA I. după expirarea termenului de suspendare. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. 6 ore. revizia.I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie. 11 bis/8. la cerere. reglementări. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare.

secţiunea a 3-a. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Art.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. . PARTEA I. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. Art.I.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare. secţiunea a 3-a. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. 11 bis/8. Art. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. Art. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani.

... Nr................................…. şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor..................2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr......... Tel...... PARTEA I............................................... semnătura şi ştampila) ................/…………..../Fax………...........................................................I. În atenţia ......... 11 bis/8..... INSPECTOR DE STAT ŞEF...................... Antetul ISCIR Către.......................................... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ............. ............................. conform legislaţiei în vigoare............... vă comunicăm avizul nostru favorabil... (Numele şi prenumele........ cod COR/cod Nomenclator Calificări .......................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI..... Prezentul aviz este valabil 4 ani.. pentru ocupaţia/calificarea ......................./............ CUI ...................................... înregistrare ........................ Adresă ..................……/………. privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul .................... Având în vedere cererea dumneavoastră nr…...... înregistrată la ISCIR cu nr ......

........……………….. tip………………………..……….. având codul numeric personal………………………………. totalizând ………………ore. angajat(ă) la …....I...... şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR........ 3) 2) 4) ….. ………………………de la .. Numele şi prenumele supraveghetorului de practică...... 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului. domnul(doamna) …………………………………….….. (Numele şi prenumele... Nr... 5) …….....…………………........ semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.până la …………….. DIRECTOR (MANAGER). Valabilă 12 luni de la data emiterii...…………… ……………….... dacă este 4) cazul............. 11 bis/8...……. PARTEA I.... ................ a efectuat practica la .………………………... sub supravegherea domnului(doamnei) ..……………........……....……………………………........2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) ………………….......... Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului.... În acest timp..) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului... Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă.…........ SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ...90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI....

.....2010 Rezultatul examinării Nr..........………… lei conform „Listei de tarife‖ ……. cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ..... anexa …... Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……. Obs. Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr.Nr.....I. semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 .PARTEAI.. semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională..11bis/8..... Proces-verbal nr... …………………… nr.PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR ……………………………………........ (Numele şi prenumele.... a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI.... pct……..... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele.. crt............. …………din …………….... Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca .... de către …………………… din localitatea ………………… str.

11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. . 64/2008. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. PARTEA I. Autorizaţia este personală . Nr. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. cu modificările şi completările ulterioare.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. în condiţiile Legii nr. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.I.

... .. 2) Se înscrie clasa şi grupa..I......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.: .... ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă......... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei.. 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR..... ...... Anexă la autorizaţia nr.... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare.. ...... .......... Nr.... ..2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria.. PARTEA I... după caz.. 11 bis/8. 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.......

2010 Nr..........din ……………... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs...PARTEAI..Nr....... crt.... cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.11bis/8.. DIRECTOR (MANAGER).....) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 . PROCES-VERBAL nr………………... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ………………………………….. MEMBRII COMISIEI..... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR. (Numele şi prenumele. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI..I...

.. DIRECTOR (MANAGER).având ca studii de bază...... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR..I............. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele..... PARTEA I......………………………................din…………….. Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada……………………….. semnătura şi ştampila) ....... Nr..... Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………..... Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de.2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr…….....…………………BI/CI... născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………... sector/judeţ ..... 11 bis/8.........…………………...…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia…………………………..........……………... adică un număr de ……… ore pregătire teoretică.………………. (Numele şi prenumele..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI......CNP………….......

... hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele... crt...... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr.....Nr.2010 PROCES-VERBAL nr………………...PARTEAI. : Nr. Clasă Grupă (serie......... 64 ......I............11bis/8............. de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de....96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI..din ……………..... semnătura şi ştampila) ………………………………….

PARTEA I.... semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele. Nr.…………………BI/CI.......CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul …………………………..2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr…..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI...……………….. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………...............…....... sector/judeţ ...… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele.....…………….. .. 11 bis/8........ semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de……………………. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii... Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)……………………….I. ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant.

Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. 86/2003. se abrogă: Anexa B: pct. pct. PT A 1-2002. 449/2005. 75/2004 şi republicat în nr. nr. 6. modificarea nr. nr. nr. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. B 1. cu modificarea nr. nr. Partea I. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . nr. 245/2003. Partea I. omologarea. nr. 161/2003 şi republicat în nr. 460/2004. 458/2004. Partea I. 210/2003. Partea I. 717/2004 şi modificarea nr. B 2. nr. 365/2004. Anexa F: pct. Partea I. 708/2004. nr.5 şi Anexa H. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. nr. 366/2003. pct. 706/2004. instalarea. pct. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. construirea. 459/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Partea I. 363/2004. nr.2010 Anexa nr. 914/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 674/2002. 11 bis/8. 456/2003 şi republicat în nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PT A 3-2003. nr. B 3. pct. nr. B 7. PARTEA I. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. se abrogă: Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Pct. 333/2003. 914 bis/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 6. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . nr. publicat în Monitorul Oficial al României. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT C 2-2003. 456 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. nr. Partea I. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa H. 75 bis/2004 cu modificarea nr. Partea I. Anexa C. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. instalarea. B 6. 397/2002. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. F 4. Anexa F1 şi Anexa I. Partea I. 304/2003.5. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 722/2005. 914 bis/2003 cu modificarea nr. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 706/2004. Partea I. nr.6. PT C 1-2003. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F. exploatarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 456/2004. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. PT C 3-2003. F 1. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.I.

Anexa N. 13. Anexa J. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea.5. pct. pct. nr.6.4. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. Partea I. nr. 13.3. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.Capitolul 8: pct. Anexa N. 13. pct. 905/2003 şi republicat în nr. Partea I.1.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr. 11.1.2.9.1. pct. 13. se abrogă: Capitolul 4. 910/2003 şi republicat în nr. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.6. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 730/2004 şi modificarea nr. Anexa I.1. Anexa M. pct.2. Anexa L. 8.5. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr.2. nr. 7. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa L. 11. 11. pct. 13. 8. 593/2005. 905 bis/2003 cu modificarea nr.3.2. PT C 8-2003. Anexa F.1. 705/2004.6. 307/2003.5. 705/2004. 11.2. Anexa G. pct. Anexa J. 11. Partea I. 13.pct. 462/2004. 11. Anexa F. Partea I. instalarea. 11. pct. PT C 4/1-2003. pct. pct. Anexa C. Anexa O. nr.5. nr. 11. pct. 8.1.1. 11. pct. 929 bis/2003. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea.1. nr. 13. 461/2004. 8. Partea I. 929 bis/2003 cu modificarea nr.5. pct.3.1.1. se abrogă: Capitolul 4. pct.3.2. PARTEA I.1. Anexa K. exploatarea. Partea I. nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 11. Anexa O.3.I. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.2. nr.2. E 1. 8. Capitolul 13: pct. Anexa G.2. 466/2004. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.2. Anexa I. pct.7. E 1. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.6. 902/2003 şi republicat în nr.4. pct.3. pct.3. 11.5. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 306/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 309/2003. pct. Partea I. PT C 5-2003. 464/2004. 13.4. Anexa M. exploatarea.6. 708/2004.1. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. Anexa M. Anexa G. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa E.1. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.6.2. 13. pct. nr. nr. 467/2004. Anexa J. repararea.7. 340/2005. Partea I.1. Anexa K. pct. 11. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. pct. pct. Partea I.1. Anexa H. Anexa E. exploatarea. publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa N.2.4. repararea. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct.3. 8. nr.3. Anexa C. 929/2003 şi republicat în nr. 11. Anexa F. Partea I. Anexa K. nr. pct. 11. PT C 7-2003. Partea I. 305/2003. Anexa E: pct.5.8. pct.2.5. Anexa D: pct.2. 308/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. 933/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 11. Anexa J. se abrogă: . publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. 13. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.3. pct.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. D 1. verificarea.3. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. pct.2. 933 bis/2003 cu modificarea nr. se abrogă: . Partea I. 717/2004. Anexa I.2. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2. instalarea. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. PT C 6-2003. 705/2004. Anexa H. 11 bis/8. 11. Anexa E. D 1. asamblarea. Nr. D 3. nr. 13. 465/2004. se abrogă: Capitolul 11: pct. .7. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa I. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct.1. Anexa N. 13. 902 bis/2003 cu modificarea nr.

97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa E.4. pct. PT C 11-2003. 921/2003 şi republicat în nr. Anexa N. D 4.3. 468/2004. Partea I. 336/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. 311/2003. 705/2004. pct. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. pct.1. nr. pct. nr. C 9. Anexa I. pct. 11. Anexa L. punerea în funcţiune. PARTEA I. 75 bis/2004 cu modificarea nr.9. nr. 144/2003. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. pct.2. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa D: pct. pct. Anexa J. instalarea. B. nr. C 5. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B 1. B 6. 11. Partea I. nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. B. pct. 11 bis/8.1. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. 554/2004 şi modificarea nr. . 11.2. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 11. Anexa M.1. publicat în Monitorul Oficial al României.1.3. Anexa C. se abrogă: Anexa C: pct. pct.1. nr. Anexa I. Partea I. 364/2004.2. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa I. pct. 713/2004. 97 bis/2004 cu modificarea nr.3. pct. Partea I. Anexa J. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României.4. B9. Partea I. 634/2003 şi modificarea nr.3. Partea I.2. Partea I. pct. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 97/2004 şi republicat în nr. B 8. B. 323/2003 şi republicat în nr. Nr. 121/2003. se abrogă: Capitolul 11: pct. pct. D 5.2. pct. Anexa N. 472/2004. PT R 1-2003. pct. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. 11. B. B. pct. nr. Anexa L. Partea I. Partea I. 429/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. C 7. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 8. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. Anexa M. se abrogă: Anexa B: pct. D 1.5.5. 11. Anexa C.2. pct. C 3. 11. pct. se abrogă: Anexa B: pct. pct.2. nr. pct. 11. nr. 708/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. montarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. publicat în Monitorul Oficial al României.3.I. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. PT R 2-2003.5.2010 PT C 9-2003. 75/2004 şi republicat în nr. pct. pct. C 2. pct.5. 337/2003.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.6. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. se abrogă: Capitolul 11: pct.6. Anexa H. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa O. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. nr. instalarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 708/2004. 317/2003 şi republicat în nr. pct. utilizarea. Partea I.2. C 6. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. 142/2003. 11. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 11. 917/2003 şi republicat în nr. nr. 921 bis/2003 cu modificarea nr. C 4. B 10. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. pct.3. exploatarea. pct. pct. 11. Anexa K. nr. pct.6. Anexa F. nr. exploatarea.6. Anexa G. pct. construirea. 469/2004. pct. Anexa O. PT C 10/1-2003. 11. pct. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. utilizarea. B 2. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne.1.1. 310/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I.3.3.8. Partea I. Anexa K. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.2.5. 323 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. C 10. nr. 730/2004. nr. 11. 471/2004. 11. pct. PT C 12-2003. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I.3. B. 11. punerea în funcţiune.

1. Partea I. Partea I. Anexa L. pct.8. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Partea I.10. Partea I. 146/2003.5. 147/2003 şi modificarea nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa L. pct.5. Anexa G. 342 bis/2003 cu modificarea nr.9. punerea în funcţiune. publicat în Monitorul Oficial al României.3. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 697/2004 şi modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. B.5. Anexa G. Partea I. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B. 431/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa H. nr. B. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 101 nr. 338/2003 şi republicat în nr. B. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.7. pct. pct. Partea I. PT R 7-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. nr. B. Partea I.3. 713/2004. nr. 713/2004. PT R 5-2003. Anexa C.2. 577/2002. Anexa E. punerea în funcţiune. Anexa E. 274/2003 şi republicat în nr. PT R 6-2002. pct. se abrogă: Anexa B: pct. 433/2004. Partea I. nr. 265/2006. B. B.8. nr. Partea I. Anexa H. B. pct. pct. pct. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.2. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului . B. B. B. PT R 4-2003. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Nr. PT R 3-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. B. Anexa H. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B. pct.2. 148/2003. 331/2003 şi republicat în nr. Partea I. Anexa C.3. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. utilizarea. Anexa C. 85/2003. pct. 11 bis/8. Partea I. pct.2.8. B.7. 430/2004. nr. 713/2004. 108/2003. B. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. B. punerea în funcţiune. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I.9. 910/2002 cu modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. pct. 132/2003. Anexa G. exploatarea. 331 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. B. 338 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa C. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. pct. nr. punerea în funcţiune. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. utilizarea. nr. pct.3. Anexa E. Anexa L. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa H.I. Partea I. pct.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. B. B. B. 634/2003 şi modificarea nr. PARTEA I. pct. 432/2004.1. nr.1. 713/2004. 147/2003. 530/2006. Anexa C. pct. nr. nr. nr. Partea I. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. se abrogă: Anexa B: pct. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr. pct. . publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa H. nr. 488/2004.Anexa G.3. publicat în Monitorul Oficial al României. B. B. se abrogă: Anexa B: pct. Anexa L. 122/2003. B. publicat în Monitorul Oficial al României.1.8. B. pct. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. nr. pct. B. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.8. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 640/2003 şi modificarea nr. Partea I. B. utilizarea. se abrogă: Anexa B: pct.9.1.

nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003. Anexa U. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11 bis/8. 127/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. 709/2004. 109/2003. Anexa R. 492/2004. Anexa R. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. 708/2004. Anexa T. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. revizia. Anexa R. 233/2003 şi republicat în nr. PT R 12-2003. 493/2004. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 721/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa U. 100/2003. nr. Anexa O. Partea I. Partea I. nr. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa S. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa T.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 177/2003 şi republicat în nr. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa O. Anexa S. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 490/2004. PT R 9-2003. Anexa U. Partea I. Anexa R. 287/2003 şi republicat în nr. Anexa U.I. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 697/2004. 639/2003 şi modificarea nr. 489/2004. Anexa G. nr. PT R 10-2003. nr. nr. întreţinerea. nr. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 125/2003. 640/2003 şi modificarea nr. repararea. Partea I. Partea I. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 183/2003 şi republicat în nr. montarea. Anexa R. Anexa U. PT R 11-2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. 708/2004. nr. 2 la . se abrogă: Anexa B. 177 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa S. se abrogă: Anexa B. 99/2003. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. se abrogă: Anexa B. 634/2003 şi modificarea nr. 126/2003. se abrogă: Anexa B. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa O. 182 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. Partea I. Partea I. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 102/2003. 639/2003 şi modificarea nr. nr. Partea I. 128/2003. Partea I. Anexa G. Anexa O. Anexa T. nr. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa T. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 491/2004. nr. Partea I. 101/2003. nr. 124/2003. 182/2003 şi republicat în nr. Anexa G. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. construirea. nr. nr. Partea I. se abrogă: Anexa B. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. 233 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa S.2010 economiei şi comerţului nr. Partea I. PT R 8-2003. nr. nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

255 bis/2003 cu modificarea nr. A. montarea. Partea I. Partea I. Anexa A1.1. Anexa F. nr. Anexa G. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa D.1. 708/2004. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.3. Anexa R.3. 245/2003 şi republicat în nr.2. Anexa B. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. pct. 367/2004. se abrogă: Anexa A: pct. A.6. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.6. publicat în Monitorul Oficial al . Anexa A5. repararea. Anexa E. 554/2004 cu modificarea nr. pct. Partea I. A. nr. Partea I. lanţ urilor. A.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. construirea.3. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. 358/2004. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 130/2003. întreţinerea. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa F. publicat în Monitorul Oficial al României.2.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa S. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 105/2003. A. montarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. revizia. Anexa B. 106/2003.7. Partea I. 497/2004. Anexa D. Partea I. 708/2004.3. 129/2003. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. construirea. 103/2003.1.2. pct. Partea I. 366/2004.6. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa A: pct. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. Anexa I. pct. nr. 263 bis/2003 Modificarea nr. pct. Partea I. Anexa E. funiilor. Partea I. nr.5. pct. A.1.5. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 643/2002. A. 245 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa O. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.3. Anexa Q. 255/2003 şi republicat în nr. 494/2004.2.I. A. PT R 14-2002. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. nr. montarea. Anexa G. 554/2004 şi modificarea nr. nr. Partea I. construirea. se abrogă: Anexa B. PT R 13-2003. PARTEA I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. A. nr. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 640/2003 şi modificarea nr. 498/2004. Partea I. 496/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 15-2003. pct. nr. Partea I. pct. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 368/2004. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 495/2004. 20/2003 cu modificarea nr. 263/2003 şi republicat în nr. PT R 16-2003. A. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. Anexa F. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 357/2004. 639/2003 şi modificarea nr.6. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa P.1.1. benzilor. 11 bis/8. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr.2. Partea I. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa C. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa B.3. Anexa A3. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa D. A. nr. Anexa E. A. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. A. 721/2004.2. 721/2004. A. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa A4. se abrogă: Anexa A.7. nr. Partea I. Partea I. pct. Anexa A2. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. nr.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

129/2003. 263/2003 şi republicat în nr. Anexa N. PT R 13-2003. 639/2003 şi modificarea nr. Anexa V. nr. se abrogă: Anexa R.I. 368/2004. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. construirea. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. Partea I. Partea I. 493/2004. nr. 357/2004. Anexa J. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa U. nr. 127/2003. nr. nr. Anexa J. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. Partea I. PARTEA I. nr. Partea I. se abrogă: Anexa I. nr. nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 130/2003. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 103/2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 105/2003. nr. se abrogă: Anexa I. PT R 11-2003. nr. Nr. 721/2004. se abrogă: Anexa I. nr. Partea I. Anexa N. 263 bis/2003 cu modificarea nr. nr. repararea. 721/2004. Anexa K. Anexa T. nr. nr. Partea I. revizia. 102/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa L. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. construirea. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. nr. 708/2004. 101/2003. Anexa S. Partea I. Anexa T. Anexa J. Anexa X. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. Anexa M. nr. 708/2004. se abrogă: Anexa R. nr. Partea I. Partea I. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 494/2004. 495/2004. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. modificarea nr. Anexa M. 128/2003. PT R 16-2003. 245/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa N. 639/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. PT R 12-2003. 366/2004. 639/2003. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 233/2003 şi republicat în nr. nr. nr. Partea I. construirea. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. . Partea I. Anexa K. 255 bis/2003 cu modificarea nr. 497/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 României. repararea. Anexa L. întreţinerea. 708/2004. nr. nr. PT R 15-2003. Anexa K. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa S. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 182/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. construirea. Anexa M. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 255/2003 şi republicat în nr. revizia. 106/2003. întreţinerea. Partea I.

construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. montarea. PARTEA I. Anexa J. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. se abrogă: Anexa R. nr. Anexa N. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa T. 251/2003 şi republicat în nr. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. se abrogă: Capitolul 13. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. 554/2004. se abrogă: Anexa M. 455/2003. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa U. nr. 498/2004. 695/2004. nr. 52/2006. 499/2004. nr. 360/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 162/2003 şi republicat în nr. Anexa M. Partea I. Partea I. 267/2003 şi republicat în nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa T. Partea I. Partea I. nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 358/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. 104/2003. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 251 bis/2003 cu modificarea nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. montarea. Nr. construirea. 626/2003. nr. PT R 18-2003. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.2010 109 640/2003. modificarea nr.I. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa S. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 107/2003. 4/2006. . Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 267 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa I. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 501/2004. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. nr. 695/2004. 98/2003. Partea I. Partea I. nr. nr. se abrogă integral. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 359/2004. Partea I. Partea I. Anexa L. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. NT 1-2002. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. 361/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 17-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. 695/2004. modificarea nr. Partea I. 720/2004 şi modificarea nr. 11 bis/8. Anexa K. Partea I. PT R 19-2002.

.

.

47.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. . RO427282.411.ro.51.I. București.monitoruloficial.77. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.15. 11 bis/8.318. sectorul 1.A. parter. sectorul 5.. București. e-mail: marketing@ramo.30.F. 1. fax 021.33 și 021. 021. C. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.318.36 și 021. Panduri nr.29/150. fax 021. 65.I.23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României. internet: www.47. Partea I.51. tel. Tiparul: „Monitorul Oficial” R.2010 conține 112 pagini.410.58.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului. bloc P33.410.A. Str. 021. șos. Parcului nr.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. Prețul: 22. nr.410.A.

:947.x0 ./090747g7 .

x0 :72g94.:947..0791. :3: /:5.8..39: /05:30 .700/4.:20390 ..43:: 50397: . . / .07070. 9. 414947...70. .9::/0.9:: . .4472g720.45.50397:0-07. $# 029039g ..0 .3:.70.90 .70.45.9::/0/0399.-84.: ./:5.10.9 84.9.0 50397: 0-07.

:/03897:705074/..5747.9.:.x.g8.g010.79.1. 50 57457. .431472./0.7.9:.5.2::/01472.70. 7g85:3/070 57.70.79 0 /0..3/ 507/070..:92:89.7057410843..073x0/05.

 .70.x0 .:947./090747.

431472 570. 0.:947.  L3 1:3.g/:5.9:L3907203/0 /00/0.g970$#50397:/0807.89  :947.80 /0 .:  50784.0 90  $0 .57410843.-84..203: /0 .89 .. 14.43424.L3.9 :3 . .  8.-:7 /0 4..70 .g.g.3047/0..4393:.75x47 903.30 /0 .43::  $#029039g0-070.-:7 /0 .1.5g 107-390 ..:947.: 9./05:3070.30 /0 .70L/0807.:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57....70..: ..70..8g 5708:30 . /4.5g . 14./g .8..300 1.x0 /0 95: /0 .70 .9g/0..14.8.0 0890/03:29gL3. 8:57.3..:78 /0 50710..7047 3/0503/0390 .0 .g94.. 947 79  !0784.x43.3/1472.89:: 80 1.0/0747 5708.70..0 50.7047 0.70 14./29 .3 50 .70.

5708.431472 5747..70 47.9..2047 .850.0/3570039.3.9 .75x0903.3.g .

  % #& #  !#% 7 -8.

.9 :3 ...   !%#   $0 .300 1.. 14.70 .: .70 /0 14.: :3 . 0.0 .1.x43.:947.:78 /0 .70..203: /0 .89 .  50784.-84.:78 /0 50710./29 .8.70 .89 8.

70 14.70 0.:947. 9 ..30 /0 .8..3 /397 47:5g/0..x 50397: 95: /0 .9.x43.4314725747. 8:39 .:947.75x0903.9.30 /0 .70  0-9:  9.g94.9.431472 570.850.5g 107-390 8:57.0/3570039.8...-0: 7:5. L3 1:3.70570.8..89 .70 3/0503/0390 .2047..g  79  4.-:7 .0/0747 5708./0 %5:..3:: . 47. /0807. 8:57.:947.....75x0 903.3.g:9gL39.08..g 4507.5708.-0:  %..0  4.43424.3. 9 .00.L3.70 .

.8..:.

/70.      %4.703:80L3..g 9.90...300..

9..^.. 70850.

30/0.   L37:500 ..30/0.5g107-390       .-:7   9..

     50890.3..:8..

 50890 9.

x43.-:7    79 !747.9.30/0..3..g50397:.70.:78:/050710.     .2.

907... 4x:30307.3047 /08.89..7070.  :2g7:47047/0  %02.04795:7/0.0 .573.43897:..0144890L3.5g107-390 /..2.-:7 /0.70    %0470  !7.9.x.0  570/.907....5..850..70 14..900307.70.70.0 34x:3/08570.g             90344.30               .30/0.-:7: 5745709gx08...0472. 0890 :72g94.8.3047 95:7/0L2-3g7     .g/:7g .81...

  % #& #  !#% 7 -8.

L31:3..x50397:5705.x:30 5:3070.7..3047/0..42-:89-47 4854/g7..3x..70 8:57.x.43/:.209.g   !g7x0573..30    .1:3.  570/.2039.7/070 14.3::/31:3.x50397:0.70 ...5.3xg ..42-:89-47 574..:.x:30 1:3.L31:3.72g9:7 /8549.08:/0.0.9072.70/3..:.50/0..x43g7.70.70.70 .L3925:1:3..:7 .5g107-390     34x:357.3.x43..0070.        !%#      :2g7:47047/0    %02./0.3/-..3047          389..9. /0549.9..547.43897:.10x00/0L3.3047                               42-:89- .7/070.90.70.0.:/09:7g                  .-:7 /0..3047       2g8:7570g994.572.:.5g .g 389.     .81.2039..9.43/x/0..70 8:57....70.70.x....9.70...7g :73..g/08:8x3070 L3/70.5g .03:  389.42-:89- 389..10x00/0L3.390/05:3070.3:: 8:57.g70..90 .x43g7 45770.-:7L397 4389..0/08:7.2.70.42-:89-47           #02:..50       54..70...3        34x:357.70      %0470  !7.054.9g7 0.x:30 47. 4..90/02g8:7./03x.70L3.3/97.x/0.5.x0/0.43974 .:942.9.70...7/070. 5745709gx0.7.x/0..70.g70 ...

 % #& #  !#% 7 -8.

. 70.7/070 .7..70.0./0.x0.50397:.     !%#     :2g7:47047/0   %02.g  54.88902047.747 889020.g41.70.039.7g 09074..9050397:/23:.:942.9.3/. 023.7g......389.x/0....9g70.78.70.x0/0.0 1:3.30 .g41.g .x43...4342.70.39074.70.70. 705.x43.43974:054.9.7...  570/.x0 889020/08023..70..:942.90/057490..:747..3:: 70..g              3907....g.389..903.071....389.70.300 2g8:750397:0.70570.00203900.. .071.05x0903..g          g8:7/0572.3:: ..:942.:947L3.70    %0470  !7.2039 3/.4342.7.903..70.g.9.g/:7gL31:3...L3702.3:: .70.43/x/070..70 7.7...747 :7gx.:7gx.7..03x.3047 507/07/0..70..9          .

x0  !.9.x:3   470  470  #0.x0 7002039g7 3472...59:.904709..790.70.L38: 7.9..790...0 3897:.57.g '071./039     08.g !.:34 93x047 470.

:947. . 9 .x43.g4507..08..70.3//.9  79  4. 9.947: #$'% .9.9047.-:7/3.00.8:3914..0 9.: 708903xg 00.9047.70 $# .70/0807..97.75x0903. 970-:0 3897:x 0.x .23. /0 ..08.L3 1:3..0/07475708.g 3: 30.3:.8.70 /0807. 9.431472570....30/0. 8:57. .30 /3 ..089g . .0   4.g970 4507. /0x3g947::...

:9.947:: L3.g:90.79  .43/x0570..

   % #& #  !#% 7 -8.

.:78:/050710.g50397:.x43.3.9.   !%#  79 !747.2.70.

x/0.7/070.x0/0.7/070.70 4...0144890L3. /0549.5g .08:/0.9... %02.90 ..70 ..7070.70.0 .g/:7g .9..3x...90..0.3047 /08..50/0.0       90344...  :2g7:47047/0 570/.70..70.70.3047/0...50         ./0.2039..5g .x.7/070 14.907.89.900307.0472.70..g 389.x50397:5705..:.70.30         !g7x0573.2.907..x43g7.547.-:7L397 4389.3/-..9..43897:...9072.x/0.70 14.-:7 34x:357..30/0.90/02g8:7.:942.70    %0470 !7.43/:.-:7: 5745709gx08.g70 .10x00/0L3.9.81.42-:89- 389..2039.70.0/08:7..850.5.2.42-:89-47       #02:..3047 95:7/0L2-3g7    .70/3..04795:7/0.5.-:7 /.43974 .3047 389.0 34x:3/08570.. 5745709gx0.43/x/0.3xg .1:3.7...3 34x:357.70 8:57..8.573.3/97.30 .72g9:7 /8549.. .g  4x:30307..3047                   42-:89- .70.42-:89-47 574..42-:89-47 4854/g7.....0.7. 0890 :72g94.81.x...5.

 % #& #  !#% 7 -8.

071..30 .7g             $89020/0.x:30 5:3070.70L3.3:: 70.9g7 0..70.7.00203900./0.300 2g8:750397:0..L31:3.g .054.:7gx.:942.389.     !%#     :2g7:47047/0 %02..43/x/070.70.. 705.70...747 :7gx.7g.3::/31:3..70..0070..3......389../03x.39074..7g 09074...70.....g.3:: .L3925:1:3..g             3907.g  54..70.g41.039.78.x43g7 45770..70    %0470  !7.x0..:942.9.7..7/070 .7. 023.747 889020.x:30 47...3:: 8:57.88902047..7.70... 70.70.:947L3.70.x43...70..903.03x..x0/0..9.70570..390/05:3070.70..071..903.g          g8:7/0572.572..70.90/057490..05x0903.389.x:30 1:3.30     .70..:747..:942..3:: .x0 889020/08023..    570/.9.L31:3.9050397:/23:..3047 2g8:7570g994.x0/0.g41..7. .9.

70.x:3   #0.790.790.x0 7002039g7 3472.x0  !...9./039     08.g !...L38: 7.g 470 470 '071..904709.57.9.:34 93x047 470..59:.0 3897:.

/g . 9 .-:7/04.0/0747 5708... L3 1:3.0 .x43.431472570..8g5708:30 . 8:39 14. 8:57. 9 ...30/0...8.30/0..9.3//..5g.g 4507..9  79   4.75x0903.70 /0807.70.00.08.

   % #& #  !#% 7 -8.

3.89 0890570039.9.:78:/0.   !%#  !747. .x43.70/0 14.2.7 5747.3.g 50397: .g50397:.9.2....70.:78: /0 50710.79 .9g.1..

 5745709gx0.0144890L3.:7 ..72g9:7 /8549.70   %0470 !7.x...89 . 570/..1.209..70 .7.g70 ...:.42-:89- 389.70.  0890 570039.3. 4.. ..10x00/0L3..0472.g/:7g .8.g 389.70.......7/070.900307.70.04795:7/0.90/02g8:7.547..7070.0.0       90344.9.:...g  4x:30307.5.9.70.3047 389.:78::/0.81.9.0..7..2.x43g7..81.42-:89-47 4854/g7.-:7: 5745709gx08.70 /0 14.x/0.x.43974 ..3047                       42-:89- . /0549..43/:.2.5.7/070 14.g/08:8x3070 L3/70.x50397:5705..  :2g7:47047/0 %02.03: 389.70.70 ..9072..573.89 0890:72g94.70 8:57.70 14.5g ..70./0.70..1:3.79   79 !747.42-:89-47 574.43897:.90 .x/0.g.907.907.10x00/0L3.43897:.30 /.3047 /08....30          !g7x0573..g70.9g.2039.x50397:0.0 .0/08:7..70 8:57.x.70.42-:89-47       .5.:.:942.08:/0.0 34x:3/08570...3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0..7/070..850.3xg .

 % #& #  !#% 7 -8.

.x0/0.70.071.70L3.7...90..3..3x....-:7L397 4389.05x0903.L31:3.70.x0..78..9.039...2039 3/..7g :73.3/-.389.70..747 :7gx..70 7.g 470 .x43.x0  !.L3702.70.90/057490.L3925:1:3.903. 705.3047 2g8:7570g994.g/:7gL31:3.903..43/x/0.     !%#     :2g7:47047/0  %02.0..9g7 0.4342..9.7g..2039...  570/.70570...3047 507/07/0.4342.....50397:.70.300 2g8:750397:0.3:: 70.572.g.70....50/0...747 889020...g..9.x:30 1:3.071.3:: 8:57.x0 889020/08023...g  #02:..7g 09074.x0 7002039g7 3472. 70..9.g41.389.2.43/x/070. .7..3:: .70.70.30 .3::/31:3.70.70.59:.00203900.. 023.3 34x:3/0857097..88902047.L31:3.790.7..390/05:3070...x43.:/09:7g             54.x:30 47.70.70..3:: .x:3    #0.3/.50         54.g41.0070.70/3.0 3897:.70.03x.x0/0..:942.9.9050397:/23:.x43.904709..0 1:3..70    %0470  !7.9.70./03x.:7gx.9          ...g              3907..7.:942.9g70.x0/0...x:30 5:3070.9.39074..3047 34x:357.7.43974:054.:942.5g .g           08....389..x43g7 45770.30 ..054.7/070 ..g .:747.

  % #& #  !#% 7 -8.

.790.57.       !.g !%#  470 470.9.

g50397:.:34 93x047 79 !747.:78:/050710.L38: 7.3//...9 '071.70.70.2.x43.9...3.

30/0 .. %02..425430390 .70.2.0 5g7x.5..  :2g7:47047/0 570/.97.3000..70.04795:7.7.. 0890 :72g94.43897:.g70.907.5.x50397:70.2..g 4x:30307.:942..x/0.3047 /08...9.5g..7/070 389..0 34x:3/0.3/97.2./g /..3047 95:7/0L2-3g7  ..702::.81..x.50     .0/08:7..:2 5745709gx047     90344..72g9:7 /8549..8....x/057490.70 .42-:89-:9.x ..850.90 .5g .43/x57.-:7:/04.89.7070.0/0../g .907.0472. 389.:.70 .70 14.2039.0 389.573...-:7/04.43897:.30/0L3.43974 .70.3xg           #02:.0144890.43/:.90/02g8:7.70 . 34x:357..70   %0470 !7..900307.x0 .9.70..5.8g5708:30570.70..g/:7g .8g5708:30 ..3/389.9.30/0.9..

 % #& #  !#% 7 -8.

039..5..70./:.70.x:30 054.g    54.x0 889020/08023.7...  .7.         570g970..70570../gL31:3.9g 889020/057490.70  L370897.5074/.9.389.9..70.3047/0. 705. 8:57.x:30 5:3070.:942..L3 1:3../0.209747/01:3.304750397:5:3070.70 243947.43897:...:942..g97014..x0          889020/08023..    889020/0.5072.:947L3.0/070.       !%#         :2g7:47047/0   %02..7.7.:942.L3  1:3.70..70    5747.389.70..5g.0070       .70.x0/0..30     .903.00203900.9.94.x0/0.43.x0/05.70 70:.7g94.70.050397: .:942.g   3907.3047/0   .43807. .70.90/057490.70..70  #0...0070..0794.78.9...573/070 8:57...9g.x43..x0...94.8g5708:30 .3::             g8:7/0572.3:: .03x.94. 023.89  8:57..70..70..::/0..9050397:/23:.2.7.70        .70       %0470 !7.70 .300                    2g8:750397:0.9.:942.9g 45770.7080.70 0020390/000.03x..7..0070.071.:942.7/070 .g .:x0 -:....g...    570/..389.9..747  889020.    .70.7....70 .2097 95:.88902047.-:7/04..304797.43807..3039g/0...9.

g  470  470     '071.790.x0     !.x:3        #0.9..:34 93x047 470.59:.57./039         08.904709.9...790.g !.x0 7002039g7 3472..L38: 7..0 3897:..70.

90 .g 4507. 9 ..9g/0:388902/0..:3907..70.9.9   79  4..9 .30.947 ..8.... 8:39 14.9..70 /0807.. L3 1:3..08.5g107-390. 8:57.700890L3949.x43.g7471:3.43/:80/0..431472 .300/0.42. 9 .3//.3/..300/0.x43.-:7 ..00..:..

   % #& #  !#% 7 -8.

0 4.   !%#  570.3 /397 47:5g/0..70570..8:39..:78:/050710.2. 9.0/07475708.:947..:947.8.3.x43.70.9.75x0903.x50397:95:/0.g50397:.g:9gL39.-0:  79 !747.

x.x50397:0.0/08:7. .70.... /0549.g 4x:30307.42-:89-47 574.-:7: 5745709gx08..5....907.2039.04795:7/0...30         !g7x.547../0.0.7/070.81.:..8.70/0574.g70 .42-:89- 389.7.30/0.08:/0.  :2g7:47047/0 %02.7/070.90/02g8:7....70 8:57..89.7.5g .43/:.1:3.3xg .70.10x00/0L3..90 .0472.70   %0470 !7.3047 389.5.:7 ....0 .x/0.42-:89-47        .7070..70 14.70.70.573.70.9. 8:57.x.850.3047 .5g107-390 /.70.70 .42-:89-47 4854/g7.3047 . 570/...70.7/070 14..70..g/:7g .72g9:7 /8549..:.0  34x:3/08570.0 95:7/0L2-3g7       90344.. 0890 :72g94.x50397:5705.81..08                        42-:89- .x/0.43897:70.9. 5745709gx0..03: 389.g/08:8x3070 L3/70.43974 ...209.9072.5.3047 /08...43897:..:942. 4.0144890.94.900307.x43g7..70.907.:.0..g70.10x00/0L3.-:7 /0.425430390573.70 .2.g 389..:.

 % #& #  !#% 7 -8.

5g107-390    -.3047 2g8:7570g994.g.   570/..390/05:3070.g           g8:7/0572..071...9..g    #02:.7.3:: ..7..9g70.70...70.7....90.70.      !%#      :2g7:47047/0  %02.903.9..:942.3/...g/:7gL31:3.70.30  .7.:947L3.g .7/070 .43974:054.389..39074.50397:..3.054..L31:3.x0/0.3:: 70..50        54./31:3.70.7g 09074.5g ...9...:942..x43.90/057490.. .g ...2...3:: .70..x43..0390710x047               3907..x:30 5:3070...70.2039.4342.05x0.:7039g 705. 023..x:30 47.50/0.2039 3/.389..9.88902047.70./0.70 7.:7039g.9..70.:7gx.:/09:7g              54.70L3.747 889020.0 1:3.x:30 1:3.903..3x.3047 507/07/0..03x.0070.70.9050397:/23:.70.3047/0.x43.70          34x:3/097..-:7L397 4389.00203900.70.g..-:7 /0.7.L3702.L3925:1:3....7g :73.071.:942.L31:3.70     %0470  !7. 70.g.9.43/x/0..:747/0..x43g7 45770...7.572.70570.30 ..0. 8:57.70.43/x/070.4342..x0 889020/08023.x0/0.903.../03x..300 2g8:750397:0.x0/0.389.70.70..039.78.9g7 0.903.9          ..7g.x0.70 :7gx.

x:3   .x0 7002039g7 3472.../039     08..9.0 3897:.

  % #& #  !#% 7 -8.

g !%#  470  470 470.790...x0  !.790.59:.       #0.57.904709.g !.9.

70. ..3 .....431472 9.80 7:5050397:.0/0747 5700390 5708.70..:947.130.:947.3.00. :3: 95 /0 . :3: 3897:..x0.70. 9 . 57..3 80 1...x 50397: 4 ../0232/0470 47.3//..08.1..070. 48 1g7g. /0807.904709./0x3g947::.00.9 /0 .3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70..8g 7:5g .90 ..3:29g .0 549 /0807.9/0.947:#$'% .75x 903. /0807.g9704507.7g093/070.9 '071..79 .850.9. .L38: 7.0/0747.:947.9.80 7:50 . .431472570./7:.431472 570.89:: L3.-0::/0 2..:34 93x047 79  4.30 /3 .0 L3 :72.14..9: 95 /0 .700890.

.. :3: 95 /0 .070..1.-90 7:50 80 1..:947..70 3: 8:39 89. . /0807. 904709..9 .g:90.9 /0 .0 L3 :72.3   %70.70 0890 . /0807../7: .947:: L3. /0x3g947::.9..3 50397: .947: #$'% .9. 57..70...00.89:: /0 . 14.g970 4507.70..:9. . /0 232 /0 470 47.80 L3 89:.43/x0570.3 L3 .x0 L3 . 850. :3: 3897:.3.9: 95 /0 .

3   3897:70.947:: L3 .0.:9.9 /0 .g .43/x0 570. /0x3g947::.g:90 .: 8:8x3070.203 47. :3: 0. . 80 13.g970 4507.3.947: #$'% .

4380230.947:#$'% .70.9000.947:: 50397: .43147224/0::/3.29/0.70L394.23.:9.. .0 #0:9.071.08 .30. ..07-.gL397 :3574.  .9.:34 93x047 57410843./0 0.0 /0573/074757.23g780.g9704507.

  % #& #  !#% 7 -8.

L3. .:947.9.80 8.9.45 14.14.50 ..89::/0..0 573 093/070.2 850.g/0 232  /0 470 47.070.089 8../7:.9.47:5g/0. .. 80 1...1.79. .:947.   !%#  %70..x0 3 .g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.89: 970-:0 8g 5. 4 . /0 3897:70 904709.8g .00.70. :3 5747..:/0 .9 /0 /0x3g947:.3.

g/0570g9700890L394.947: ..:947.x0  !747.203:L3.3:: 8g 8:8x3g 8g 57424.:9.29g/0/0x3g947.0/070.000.3.9..093/07.2..

/03897:70904709.90 .79.5.:947. .073x0/03897:70904709.9:.:9.43147224/0::/3./0. 1 1 .39:/05:30.g ..70 /3.. .4.0./0.x0/0 .:203x:30..093/07.:947. .:5..947  3897:708013.8. .g 57./0x3g947::..g/0  !0397:.073x../057.70..45.30.0/070.70.:0-07. $#:72g94.L3./0.5..07070./0093/070.203:L3.0../0.x0 84.x.g.x0 .708g70:907:5.3.g / .9::/0/0399.g .g9704507./0.70.700   .947:#$'%.9.2:3.4. 0 .9.9.30./0..43147224/0::/3.073x.:947.:947.599:/3/020/. 5950397:57089.

42509039gL3/4203:/397 :389.. L3 .4380230. 43/x57..x.: 89..4393:.947:: 14..90. 8:57.::3/4. 389.   93/070.x0 /3 9.203::80.57.90/3.:947. ./g /0 ...g  #0:9.3/ $5.0 573 8023.:947. 702:: ./7: $#L397 :3574.30.-47.0070.3  .9 8023.g970 $# 50397: /0807.5g ..947..:947.9.:20390.0/070.  $ &.g ..g9703850. 093/07 .3047 /0 .90/3. .. .g /0 .x: .g970 3850.70. 8:57.0 0890/03:29gL3.2.4314729.90 .5.:9479.:947.3x474507..250 57457 /0 .g970 3850.75x0903.: 570.70L384x0 90.5g 107-390 570..9./7: $# L3 7:-7..0397../7:$# .:947.70 . &3:3 :745030 8.-47.70.g :3. 9.07-. .3..70.43147224/0::/3.x47 /0 97.947: /0 850.4342.9000.947:/0850.0/070 5708.09072.7 .947: /0 850.:2 50397: /0807.9 202-7: .947. .9.. .9:0.70.394507.-:7 /0 .89 8.09072.9g /0 .0 .0  79   !0784. :7450.g/0..43: .:9. . 093/070.3/1472..g.57410843.x0 80 010.0070. .08 .70 .. .039028/0.90 /3 .70.9.9.23.x0 80 1..47/:: 57.9.0397.50 L3 .4389gL397 4574-g904709. 1.70..

 % #& #  !#% 7 -8.

09072.0.0.70..947.203:/0.0 50784.::72.:78/050710. .70..0397.70./29.:947.-47.      !%#  $0.x43.394507.9:3.300 1.

3.70 .9...9..0 570039.70.2.3.850.:78:/050710.79  79 !747.20.90..x43.4314725747.g50397:.

 ..2..g70 70.9.0397.3...70 /0.70.70 /02307.2.20.9.-47..2.47 :72g770  39075709.-:7 .g   .904709.70.-:7 /0.70.790.  :2g7:47047/0 570/.x0 !.9.   %02.:89.50      094/0/0.389.x47 #02:../g .9      094/0/097....x43..30 0020390.     4x:3/0.9. 80231. .0 1:3...43/038..g      /49..70.8:57.70     %0470  !7...9. 5745709gx0..90025:79gx47.5g107-390  95:7/0.574-047 3/.947 .5g.50   .:9:9072.x43.70/0 .30/0.x0 .-47.59:.x/097.3x..70.0/0.09072..0         4x:3/0.3.47.2..3.10x047       5700.30/0.3047    570g970.5..43807../0.3/.9gx    2094/00307.394507.x:3    #0.50       010.x0 7002039g7 3472./3.9..70 -...03x0 3/.g   0307.0 3897:..5g .3..70 4824g              08.g  /0470   ..7.2.       389.1:3.70 3907..9.0 0890:72g94.50   /0/:7..850.2..70...g.947::.70.43897:..

 % #& #  !#% 7 -8.

      !.57.g !%#  /0470 470..9.790.

0070 L3970x3070.0070 L3970x3070 .50.g..: 7000 00.0397.70.308:39 570..203900..5g 107-390 .98950397:8:57.70.:942.88902047/0.70/9...0397. 43/x57.0 9072.700.30 79   !0784.0 889020/0..70 ./g .:942.g.9   '071..:942.:942.0 5747.0 .0 00..9.-0: %..:947.9.:942..3.800/0.:34 93x047 $ &..300/0 .:942.9.3//.g:90L39.0  .989::50397:8:57.9..97.0 ...050.:942.9.... .0 00.5g .0.:942.97420.70.4.300 /3 ..70 889020/0.989 50397: 8:57.30  .30 /3 .57410843.0 908:39 0.70..7000.-:7 /0 .8..g970 $# 50397: 8:57.9g /0 .2. 4507.:942.:947.L38: 7.9 94750397:8:57..389.70 00.0 889020/0.0/0747 5708.0. 1.9.0070 L3970x3070..3.3.800/0.94..989::50397: 8:57..300 /0 .7/070 .9743.x0/00..x47/0.0070 L3970x3070.:947.00 9072.9.70.3..431472 570.8..g.:942...0  0890 /03:29g .704/0807. ./0   .75x0 903..g .3.97420.70. 0..5.5.97420.3/1472.09072.-0: .0397.0 1:3.70.70   %5:88902::/0.2039047 9072420.:947.5. .3.70397gL3/49....0070 L3970x3070 .:942. L3970x3070.: 889020 /0 4.0 .0070.90 .30 L3 ..

94.3.8.020 70:.70 .4.0.

0.:x0 20.3..94.70:.9.0 0020390 /0 00.70 530:2.

97.00.0.

0.9.0 20..530:2.3.

00.0.97.

: 889020 /0 .3.70 .989 50397: 8:57.5.0.4.30 /3 ..90 .:942. .4.0397.:942.0 .9743.3. ..0 9072.9.00.4.0 ..9743.0 00.3.0 0.8.0070 L3970x3070 .0.

90 5747.4.9743.3.0 ..:942.-0 70:.2.70 00.94.0.

0./9.

42494.0.9.94.9743.7000.70 530:2.0 807.70:.

00.97.0.

0 00.0.9743.0.4.9.530:2.3.

2.1 ..0 ..90.0.:942.5.98950397:8:57..30 /3.:942..9.09072.0070 L3970x3070. .0397.8.:942.905747.0/9.0 0.70/9.-0. .:889020/0.

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

74574.70.      !%#   2.084.

08 70:.94.947/0574...0..70/9.:.

00.3.0 807.0.42494.9743.0.70 00.9743.4.

43..: .0794.70 /0 170..x43g7 ..03xg.

530:2..0 /85.9.

3.0.0.00.4.9743.

98950397: 8:57..9 :3 .x43..70 .30 50784./29..0  $0..0070 L3970x3070 .1 .:78 /0 50710.300 1.: :72.0.70.0 .70 ..:942.:947.. .0/9.203:/0.

9.2.70..:78::/050710..g.90.9.0570039..3.20..850.431472 5747.x43.70 ..79  79 !747.3.

7000.9..90.3.3047/0.7/070.573..43/x/0.3.5g107-390   /...5.x0/0.:942.3.30/49.850.97420..70 /3.900307..70    %0470  !7..08:/0.5g107-390   34x:357.0/3  .2039.7/070.04795:7/0.30 0890:72g94.0 /9..9.70..0   42-:89- .   .g/:7g .0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.70 00.3047       /08.70/0 .9.0 34x:3/09047.0..90..50/0..20390090344.30 .30/0.81.90..4.3/-..42-:89-47       #02:.42-:89-47 574.07010794.5.7/07       .81.00..3      .:942.381472g7.:889020/0.-:7 .:889020/0 . 5745709gx0...4.:942.7070.g  4x:30307...-:7L397 4389.5.009072.0 ...70..70.97420..2.. :2g7:47047/0 %02.0 .3..0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97...-:7: 5745709gx08..9.0070 L3970x3070.98950397: 8:57.3x...70..0397.0 /9. 570/.5g .-:7 .0 ...

    % #& #  !#% 7 -8.

9./05708:3L314.84:x47/0 5740.   :2g7:47047/0  570/.0    ..790747/0.4.3047 -:.3047.70 .3.0/01:3.97420.70..5g.0 /9.97420.0 /9...2-:7 -:.5g.0/070.-:7:: -:.3..x0/0-.:942.70.9:7g .9g -:..0/070.2039g7 .43/x0307. ...7050397:88902047 /0..90/0-:.3.0 :.0 .0.43974..0/070..9070 147x.70 00.x3472.70.0 570039.0070.3047/0.0   .L3.0 .70.97420.088902047/0.: .70 $97:.:942.700307..g7.:.9.4.2039g7.:942.g.70 -:.x43.3.x 955079:7-..5g107-390 .0574.0 /0 70.0/070.3..3047 /0.7 -:.9.0 -:.: 8023..3047 ...90789.0   -:..g  $89020/0.3.9.4.70 850.7000.: 897g-.0 5079:7-. /03.9.5g .   !%#  %02.0 /9.00/070.08047..0 .8.70 2g72.0/03.7000.0/070.7.3. .0/070.1.7..8:57.70    %0470  !7...g.:9./g          1:3.

  % #& #  !#% 7 -8.

:9047/08023.43/x0307.08::/0..x/0.0.x0..5g.107039574.5g.2039.7/070.g70.7.050397:8890200/0.3047..107039574.0:/0/49..3047 .2-:7 .x0.43/x50397:70..2039.3.3..x0.9..0 /49g74-.01g7g  8:57..  8:-88902:/057490.08::/0.4.0479072.389.: .70 .0397.43/x50397:.107039574.:9.70.:942.:.43/x50397:8:-88902:/057490..70..:  .0.x0....3.:942.107039574.70.107039574.0 /9.0 .7g94..3047.43/x50397:8:-88902:/057490.70..42-:89-.0.047  /0.x0.9g            .08::/00.43/x /49g7850.0.00705072.7/070 8:-88902:/057490.3039g   .x0.70     %0470 !7./ .x0..3.050397:8890200/057490.0.0 .70 00.  8:-88902:/057490.9g 8:-88902:/057490.97420.547.573/070.947          .20390090344.x/0.4.-:7  8:-88902:/057490..9.009072.:942.3xg.389.70                        8:-88902:/057490.0397.107039574.:..7047 8:-88902:/08023.300/3.70      00.7/070.5.08::/0.L38:7..97420.48 .       !%#    :2g7:47047/0 %02.0 /9.x0.g  $:-889020/057490.x0..42-:89-.L3.    570/..0 .70      ..43/x0307.08::/0.:889020/0.70.08::/08:57.x0.9.:897g-..7/070 ..9070147x.:..3047  0.

  % #& #  !#% 7 -8.

0 /9.42543039050397:.70   00.9047/38890200/0 .3828.97420.:942.0 .:942.0/3.4.31472.7000.7.70.3.42543039050397:570:.42543039050397:97.31472.9.g   073x050397:.0              .97420.  8023.0 .0397.    570/.70    .047     39073    0020390.x47/3574.70.0 /9.425430390088902047/0.3.3..          !%#        :2g7:47047/0      %02.x47L388902:/0  .7.0570:.4.:942.  .009072.9.:0070.3.9.08:90344.70       %0470 !7.9./...

4.30/000.34:7 5:5970/0.3.  809..0 /9.0397.x:30 .0 .3.:x0L38890200/0.7000.3/g   5.L31:3.7.97420.4.431:7.3.3.70.47.97420.705:307L31:3.            .:942.88902047/0.0 5.0  .70.x:30.9g7  00.071.9.42..g757023.0 /9.  .0   .0/3.4397407047.09072.:942.209747   !:3070.

5.70.97420.0    .0.2097.3.70.4.42.3..0  /9.1::747  90344.7070..9050397:/107x5..0397....2039047.70.3047 0...72047.70. 809..439740704700.071.071.g    .3/.94.7.0. 809.7047 24/:7/070.0 .70:.300/3.  9072.

90473/.7. 89.94.70..70.70.071.57490..071. 5..7.. 5:3070. 5:3070.8023.43974  5747.x43.x47.:2 1:3.x43.2.94.70.071.x0 /0 .70570.g747  .209747 /0 1:3.x:30.70.7047 .L370897.. 809.x:30./ .4397407047 ...70.5..70 /0 .L31:3.L31:3.

  % #& #  !#% 7 -8.

       !%#     :2g7:47047/0 %02.70.70      %0470 !7.9..    570/.9.g   54.

97420.:942.071.g7010.L3970x3070.9.70.3..0070.90/0507843..9.088902::/0.0       .70.0.x43.0 /9.:942.4.0  .3.9.0 /9.70        8:57.3.88902047/0.7000.3.      '071.97420..:7039g.:/0054.9:.::/0/0807.0 .0 L3970x3070          .L31:3..97-:x0507843.4.709008023..70     00.g75074/.

.9.9.97420.x43g788902047/0.70.0 /9.071...0397..790..9:.:947..90/0.3.7 .70   00.1:3.9.03x0.30      74:88902047/0 .0 .g !.90/0.3.0 /9.3..47 08.g   470 470        '071.071.4.70.59:.0070  ..9:..904709.0 .x/0..0 /3 .g7010.97420..:34 93x047 470.7000.0 /9.3039g ..:942.:942.57.0 3897:.9.:942.x0   !.0370.0 .0 .0L3570.889020/0 ..790.g970$# .3.0 1g7g 8:57.3.3. 0.97420.00 9072.389...7000.x:3            #0.4342.x0 7002039g7 3472.0070 5072.4.8:57.4.071.x.9.70.g7010.9.

50 ....30 /0 .45 .989: 50397: 8:57.9.2 850. .089 8.989::50397: 8:57.3//..9.. .8g /0 ..1.g /0 232  /0 470 47.30 970-:0 8g 5.:942.0070 L3970x3070 .:942.9 /0 /0x3g947. 80 1.70 .3.0 573 093/070...9  79   %70. :3 5747..g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.x0 3 .79. 4.0070 L3970x3070 .:947..070.:947.. /0 3897:70 904709.. .

:9.0/070.3.2.000.29g/0/0x3g947.203:L3..g/0570g9700890L394.9.x0  !747.947 8g8:8x3g 8g57424.:947.093/07.

:0-07./0.g.g 57../0x3g947::.0.947  3897:708013.:9.g9704507./0.073x0/03897:70904709.9.70.947:#$'%.g/0 .

947::  .:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

 43/x57..70.08 . .70 4507.:947./7:$# ..0.9.g9703850.70.70L384x0 90.g  #0:9.75x0903. $#:72g94.3..250 57457 /0 .5.70..57410843.79..43: .:947..39:/05:30. 59 50397: 57089. 1 1 ./29..43147224/0::/3.90 /3 .70.0 0890/03:29g L3.9. .:947.70 .:94.g :3.:0 .3/$5.30 8.: 203x:30.94747:2507070.9::/0/0399.3/1472. .. 2:3.:947./0.:7450.g .9:.:947. 093/070.:942..g970 3850. .x.4507.0.70 /3.203:/0.8.g.x0 /3 9.30.9000.01.50390 ! .x..0 573 8023..9.203::80.x0 80 010.:20390. .0/07475708.4393:. &3:3 :745030 8.9  79  !0784....70.947: /0 850. .   93/070.   !%#  !0397:../057.3  .947:2507070.947:2507070.1./7: $#L397 :3574. 093/07 . 4507.90 .:947./0093/070..g / .5..90/3.4389gL397 4574-g904709.47/::57.:947.g.x0 84.L3.70.90.43147224/0::/3.g .599:/3 /0 20/.4.4342.0 .30.9g/0.039 028 /0 .50390!  $0..3.700   0 .9:0.:5./0..70. .5.9 202-7: .  $ &.g/0.:78 /0 50710..073x..9 8023.093/07.x0 80 1.:947.9.389.0/070.70.g970$#50397:/0807.0. . L3 .70.07-.5097407.90/3.. .:947. . 9.947: /0 850.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.0070 L3970x3070 . /0 .g /0 .431472570.:9479.x43.9. ..989 50397:8:57.45./03897:70904709.57. 4...43147224/0::/3.x0 /0 .947:/0850./7: $# L3 7:-7.: 89./0.073x..4380230.x47/0 /897-:x0!..708g70:90.x0 .9 :3 ..g970 3850.: :3 /4.x:.7.9..50390! 50784.07070.30.: :72.0/070.:947.9.203:L3.300 1.23.

.3.x43.70.0 570039.90.850.9.g50397:.20 ...:78:/050710.2.79  79 !747.70 .9.431472 5747.3..

.70 4507.50390! 0890:72g94. ..70.850.947:25070 70.

  % #& #  !#% 7 -8.

g 4x:30307...425430390 24//01:3.50390478:-5708:30/3 .3xg .03/: 0540.72g9:7/8549.389.70     .7..0/08570389..70 .. /897-:x.     570/.4 .x! 70.0370.70.0! 78.x47! 2g8:7/08:7.03/47       897-:x.:0 24//04507.0..x! .:!./03.x47/0!     &25070.x43.3xg.70      4x:30307.70     %0470  !7./0390 3.L38:7.90/02g8:7..9...43974       54.!.97.9.4254303x.!       389..3xg57.. 893070.503908:-5708:30.70 5g7x.03/.0/08:7.0.70.0/08570! 5745709gx1.0..3.       !%#     :2g7:47047/0 %02..70...81.89073g.3/570.x:30L3.389.:94.901:79:3:7..385479: 894.:0 24//0./3.! .7 .70.43/:..5./0.:94.2.

.../039.

59:.:34 93x047 470 470 470.790.g !.9.0 3897:.70.x:3     #0.L38: 7.x0 7002039g7 3472..904709..x0  !.3.57.03/:      08..9.g '071.790.

x47/097070 :25070 .70 L2-:90.L2-:90.9    $ &..70.9:.g.x0/095:/0389.9 . -:9047 50397: .3//. 43/x57.908:-5708:30 .0 .70.947471:/08:-5708:30 79  !0784.g970$#50397:010..071.L2-:90.9g/0.431472570.48 .0/07475708.0 L31:3..4507.01.3.: /4.:947.70 /:5g :25070 .4393:..4314727:5047/02...90 .70.x0 /0807.75x47903.g.947::1:/08:-5708:30801.57410843.90 8.9471:/08:-5708:30  :947.1.0  0890/03:29g L3.3/1472. .42572.

   % #& #  !#% 7 -8.

9 :3 .   !%#  .0..9.70 . 0.203: /0 .90 .:/4..9750397:! ..42572. 7:5.70 .300 1.947 1:/0 8:- 5708:30 50784.:947.: :72.7:5.5. -:9050397:.0 .:.x43.70./29 . -:90. L2-:90.:78 /0 50710.908.908:-5708:30  $0 .9053g.01...

1.9. ..g/0232470 /03897:7057.431472 5747.9.0 570039.:947.70 .9./03897:70904709.3.79.79  %70.089 8.:35747.L2-:90.:947.2850..947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.g /0 232 /0 470 47.x0 3 .90.50.801.070.47:5g/0..3..70.0 573 093/070..20 .947::1:/08:-5708:30/0..45 L2-:90.9 /0 /0x3g947:..850.

9..3.29g/0/0x3g947.:9..:947.0/070.947: 389.000.2.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.093/07.g/0570g9700890L394.x0  !747.203:L3.

:9.947   3897:70./0.8013.70./0x3g947::./0.:0-07.g.947: #$'%.0.073x0/03897:70/0.g9704507.

 0 .9::/0/0399.x0 .3...  93/070. 093/070.g970 3850.4..3/ $5.g/0.947:/0850. 9.g .073x.250 57457 /0 .203:L3.4389gL397 4574-g904709.  79 !747.:947./0..700   .30.45.:947. ..203::80.x0/0 L2-:90.9./057.43: ..g9703850. 1 1 .::3/4.08 . .x0 /3 9.9..9.0./0093/070.07-.x0 80 010.947: /0 850.43147224/0::/3.70 /3.90 /3 .:9479.9.g  #0:9.:947.5. $#:72g94.g /0 ./7: $#L397 :3574.:203x:30..9:0.70.:89.x:.90/3.5.x0 84.70./7: $# L3 7:-7. .947::   !0397:. .23.g / .9.07070..0 573 8023..30.9..g50397:./0..42509039g L3/4203:/397 :389.0/070. L3 .g970 3850. 5950397:57089. 093/07 ..90 .4342.L3.x.708g70:907:5.70.4.79.947: /0 850.2..9471:/08:-5708:30 8.9000..4380230.:947.70L384x0 90.57.9202-7:.:947.. .2:3.70.70..:78:/050710.3  .:5./0.:947. ./03897:70904709.5.093/07..43147224/0::/3. .39:/05:30.x...073x.x0 80 1.9.0/070..:7450.g :3.7.98023.x43./7:$# .:947.43147224/0::/3.g .:947.:9.9.9:.30.:20390..039028/0.599:/3/020/./0.90/3..90.3.47/::57.&3:3:7450308..70.

70.850. .9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94.g.9g .590.70.70/0 L2-:90.708084. 80..47085:3g9477:5050397:../..:947.

  % #& #  !#% 7 -8.

705..     570/.       !%#     :2g7:47047/0 %02.7 .5.70     %0470  !7.904709.70..01.03/L389.90 /4.7.70.../039047 3.0/4..7.70..g !.70.70 L3970x3070 .x:3     #0.. /897-:70..70..03/47 24//0.-:9047 ../0:25070 .42572.01.35:./:.9.0.x/0:25070.03/: 50397:..:34 93x047 470 470 470.790..70.90 !/013x0 5745709gx     .047 78. 50397:!         507.0.L38: 7./039047 3.7.0370.389.g7         &25070.x43..L38:7.9..70 2... 2.071.:0548-0.30.70.747 .425430390 24//01:3.70 .9.0.  :25070..g '071.g  4x:30307.03/47 2g8:750397:0..x0 7002039g7 3472.747 ..-:9047 50397:.70       08..59:.0. 570.0.908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .0 5745709gx1.4 .9.93/.90/013x0 5745709gx     ..7..35:g7 L3970x3070 054.70/03.2.790.x0 2.0549../0390 3.70 054./03.0.047       .03/:           389.0 054.43897:.9.-:9047 0020390.9.70 705.:7.57.x0  !.:9.x:30L3.908:-5708:30 893g94.3xg....70       .x.5.071.0 3897:.x0/0:25070 2.9.900/070857.90 .42572.

3//...9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

.g.:8..: 8.8..00 2.: .-0: 7:5.70.g970 $# 50397: 2.:/L37:500..4393:.g..57410843.0/05.0/05.7.30..7..70 8975.. .7..70 .9 50397: :3.x0 /0 ..9050. ..   !%#  $ &.      8025479.431472 570.7.7.30.7.70  .9g /0 .75x0 903.7. 2..4. .70 2.2.0 82.7.3908:8503/.:0890 .90 97.3/g/0.  %5:7/02.70.7.8.-050.70 54/:77:.... .:947.g. /3 :72g94. ..42509.7.047 .7.7.710.70 82.. 53g .0/09:73.-: 2.. 82.7g7 7.4 50 .: 3g/07:.7.0 .7./: /0 507.0.7.-0: %.7.3/-7..: 30/07:.050 .:.:-:94.70 2.002439.30 .047 . 43/x57.7. 1..g . 2..9.0077...8.09:73 2..70 2.70 2.42.05x. 147....9g        ..0/095850.. .7.3:..30/0 ..703:803.7.84...0107.700 7:50 95:7 /02.90.x43.05479. 737:.70 2.-050.70       .3/1472.90L39.0570039.7..0/05.. 91 3.7.70 L 57039g L3 054.g 3/107039/0 8.70 2..:947.3.39074..390 2.70.3.47  79   !0784.3g .: 0.0 #  0890 /03:29g L3 ..0/0747 5708..38-47/4..05479..70 2.70  ..x 5.g1g7g 3g/07:.:  3 1:3.014...-050.7.91472g74994..7.047 ..

0570039.7..3/g7.:947.. 0.70 .8.....0570039.: 7:5.::72. 2..70.203: /0 .4314725747.1..9.4314725747.3.3001. 2.90 .1.:573.. 0.70.20.90.    50784..39 50784.70 .42.79  .20.0.:947.3./29 ..9:3.. 2.42..7.9:3.:78/0.300 1. 389 54/ 7:.3090 573./4 8..:2.70 .74 :    $0 .::72.: 7:5./29 .:78/0.203: /0 .79   $0 .9.3/gL3317.0.70 .

  % #& #  !#% 7 -8.

:00/07.071.50/08:7..7 5080/070..7. 9./03xg.8.0/0173.70 29.gg94.70.70/08.30.70..81.70/0 3g .3g 29.70 ::7g50728g L3970x3070 -.30.:79.:7gx94.3xg L39707:5947/080..2.9..90 .g     ..2.70     95:70890390 /08.0 .9.x43.70.439.7.0/08:7.347 8:57.:78:/0.94.70.20390/0147xg95:7/0..  570/..8.7...347                 $023.70.7050397:      ..7.97.43897:.7..7.70/0 2.420347.8:7.:79.047     95:7/02.007           47.9.3x:7    2.8:7.8.70.x02.0/0573/070.9.054..3xg /0-4.70/0242039.7.70.7.70           .70       %0470  !7.x43g7           425430390/080.90.7070 74 24//01:3.0/0-4..900 5..047          2..0 .70.70  .3x0.02 .70.9g7 .08.70/0817 9/0.9.70 70.0470.2.302420970            /8549..2.1.2...2.2039047 0.2078::4-.7.3 8:5.70.70/0.90g            .70 /070..       79 !%#    !747..9000..7.g50397:...7.30 457947 8:7.3x0L3054....7.70507280 390780 .7.5.     .70 29.0 .94.: 0890:72g94.90            8549...3..42543039030.254.39703.7.907..94.x0 24//01.70 /00.790.3.0 70897:/00.       :2g7:47047/0    %02..:78g 29..::            8549.94.70.3.-:7 .. 054.

 % #& #  !#% 7 -8.

.:947L3.g  3970x3070.g7903.903.071...8.2..g789.0370.9.7 . 705. 705....70.:947..747 .747 .    %0470 !7.x43g7 L3./039047 2g8:750397:570.0./039047      g8:7/0572.07.    !%#       :2g7:47047/0 570/.g ....70./0390 .70....1:3.7./03xg  . .0  /3..70.70  %02... 70..0 ..      .70..9. 70.:00..g L3970x3070./0.903.70..071.071.05074/.7.

/039    08.9.g      470  470       '071..x0 !.790.x0 7002039g7 3472....904709.59:..790.g !..0 3897:.L38: 7.:34 93x047 470.x:3 #0.70.57.9.

70     :2g7:47047/0    %02.g  ..5.9 79 !747.39703.70.54/:7477:.       570/.70.390           ..x43g7 .g 50397:.54/:7477:.70/0 2.3...390    95:7/054/:77:.20390/0147xg95:7/0. 389 54/ 7:.          %0470  !7.:78: /0.39 0890 :72g94.81.9..70..9.2.1..3900.3//..

 % #& #  !#% 7 -8.

30 457947 8:7.903.0/08:7. 8:57.70.:00/07.420347     .90g .90 .      !%#     :2g7:47047/0   %02..90                               8549.. 570/.347       -.90.70/0.9.2.0 ..42543039030.70 95:70890390 /08.903..1:3.30.302420970 /8549.08.071.:78g 29..94..:7gx94.9.-:7 .7.x43..70.:947.007                 3970x3070.7.0  /3.. 054.071.9.70.439.7.70.70/0 3g .8.g7903..9.054. 705.7.g .790.071.70 29./03xg     ...70 29.:79.g  425430390/080. 70..70          .3.071.94.70.7 5080/070.70507280 390780 .70 .97..94.0/0173..347 47.70.70       $023.9000.7070 74 24//01:3.0.x0507843.3x0L3054. 9.70 ::7g50728g L3970x3070           8549.05074/. 70.3.0 .70/08.g L3970x3070.2039047 0.2078::4-.254.::/0/0807.70.7./03xg.54/:7477:.gg94.8:7.0 70897:/00.3x:7 2.70.70..2.3xg L39707:5947/080.9g7 . .. 705.9.390 2.0/0573/070.7.70 70.           .70.30.3x0..7.70.8:7..0/0-4.x0 24//01.02 .70     %0470 !7.7050397: .70/0817 9/0.907.70.g789.43897:.8.x43g7 L3.70 /00.3g 5.8.07.:79.7.

 % #& #  !#% 7 -8.

9..7 ./039047         g8:7/0572..../039047 2g8:750397:570..0370.    %0470 !7..747 ../0390   ...70.:00..g   ..../0...70   %02.:947L3..     !%#      :2g7:47047/0 570/..747 .

57.g !.g '071.:34 93x047  470  470 470./039      08..790.x0   !..L38: 7.x0 7002039g7 3472.790.x:3      #0..904709..9.59:.0 3897:.70..9..

9: 95 /0 2..9..g9704. .2.947:#$'% /0232 4705034:95/02.3//./7:.0.70.3.089:.g 57.0 5. 80 1.9/04507.428039073g/3. :3: 95 /0 2..7. 2.7.g 47..7.1.7.30..7904507.7. .70..00.23g7.30.7..9 79  %70....1489.9 /0.. . :3: 5747..070.70.:947.0 L3 :72.947:#$'%..:: L3. 2..2850../03897:70904709..701./0x3g947::. 7:5050397:.../0.

0 573 093/070..9 /0 /0x3g947:. . 4 7:5g /0 .9.:9.79.0898..7..g /0 232  /0 470 47.7.9. 2.70 ..x0 3.070..:947.:947.452.3. 80 1.:35747.50. ./03897:70 904709...947::  %70.2850.:: /0 .:970-:08g5.1.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.

3.9.203: L3 ..g0890L394.:9.0/070.:947.00 0.x0  !747.947: 389.29g/0/0x3g947..x0 8g 8:8x3g 8g 57424.2. 093/07 .

g9704507.947  3897:708013.9.:0-07./0.g.g 57.g/0 ./0x3g947::.70.:9./0.0.073x0/03897:70904709..947:#$'%.

 0 .g .x./057.43147224/0::/3.39:/05:30.x0 .9::/0/0399.947::  !0397:.5.0.g / .4.g ..30.073x. .:947. .708g70:907:5.:947..70.073x.0/070.x0 84./03897:70904709.9:../0...    . . $#:72g94.70 /3.L3.700 .30..43147224/0::/3./0.:947.093/07.79.9.5.203:L3.9./0093/070.:947.07070..:9.45.90 ./0.

  % #& #  !#% 7 -8.

05x.47/::57. 89.047 .:94789 50784. .30.7:500        $ &.7..:947. 9. L3 .x0/02..0/0747 5708.0..203:/0./7: $#L397 :3574.:947.  89039078g093/070.4380230.9:3 .57.0...70.:947..:7450.0 573 8023..g970 3850.9202-7:.70 .3:.89.x0 80 010.:89.:0. 5950397:57089.&3:3:7450308..90/3.70.:78/050710.9000..039 028 /0 ..x43.x.9.5.947:/0850. 093/07 .g9703850.9:0.70.: .: 8.:947.4342..2:3.08 ....70.9. 43/x57.4389gL397 4574-g904709.599:/3/020/./7:$#L37:-7.g  #0:9.:9479.23.3.1.70 89.    !%#  1 1 .:94..90.98023. .::72.g .3./29.947:/0850.:/0. .90/3.431472 570.89.0/070.x:.. .57410843./0..  93/070..g :3..70..43147224/0::/3.70 L384x0 90.9..:947 947 79  !0784...43:.07-.9.70 2.90/3.x0/39.3001.x0 80 1.70.: :3 /4.7.250 57457 /0 .g.9g/0.75x0 903.x43...9gx/0 2.:94789  $0.70.7:5.3/ $5. .7.g /0 .0 #  0890 /03:29g L3 .9..:203x:30./0807.g970 3850.3  .g970$#50397:.70./7:$# .203::80.4393:.947: /0 850.093/070. .g/0.:947.:947.g.:947.:2039 0.42509039g L3 /4203: /397 :389.9..3/1472.

x43..70 .20.0570039.79    79 !747.90.2.3.4314725747..:78::/050710..850.9.70..

.70470.5.97.70.2039:/0147xg00.g  570/.:94789 0890:72g94.70    %0470  !7..89..:. ..:94.9.:94.89.: /7.7047 95:7/089.39703.850.70.81.g                 .:94.70 .70/0 89.g8. :2g7:47047/0 %02.70.

 % #& #  !#% 7 -8.

70.x.747 .70 70..0370.g    425430390/080.70.g   L3970x3070.30 457947 5080/070.gg94.2039047   47.97.7.70507280 390780 .254.:00. 054.70     %0470  !7.:7gx94.071.70   95:70890390 /08.g75074/..70 ::7g50728g L3970x3070 -.9.0           /3..43897:.07.70 8:5.0/0173. 570.790..30.9...:947L3.3g 29.9g7 .89.7070 74 24//01:3./0.          8:57.:94789::           8549.     !%#     :2g7:47047/0 %02.70.g .3x:7   2.8..7. 705..9.30.02 .70/0.89.:947:: 70897:/00..:94.70.3./039047 2g8:750397:0..90g 5.70   29../03xg.8.x089.1:3.7..70.90 9.071.7.. . 705..70.-:7 ..70.747 .3xg L39707:5947/080.054.9.3..:947.89.439.903..90..:78g 29.70   ..0 .89..:00/07./03xg    .90 8:7.70/0 3g .70/0817 9/0.70         .2.70.7 .347              .007    3970x3070.7047   2.:947::   ../0390..0                         8549..89.071.7..g789.30.3x000.70 8:5.x43. 70.:79.0/02.907....70/08.70.94.7.0.70  .94.071..:94.    570/.50/0-4.94.70. 70.7.903.x43g7 L3.:79./039047          g8:7/0572..:94.50/08:7.x0 24//01.900 8:5.50/070..0 .70.

../039        08.x:3      .0 3897:..x0 7002039g7 3472.9.

  % #& #  !#% 7 -8.

g !..790.g '071.L38: 7..904709.70.57.:34 93x047 !%#  470 470 470.          #0.9.790.59:.x0 !..

 .g ..3//.30. 1. 43/x57.70 2..g.57410843.3/1472.g .70..9  $ &.g970 $# .:947.70.3.9g /0 .190747 79   !0784.

x43.: /0807.8.x...0 .70 570.300 1.70  $0 ..70 ./29 .8.8..gL384x94.0 #  #  0890 /03:29g L3 .4393:. . .1.70.7: L3 /4.9 :3 5747. 0.203: /0 .: :72.089 :. 1907 50784.70 .8.g:9 .75x47 903..70 850.9 .2/050710.03847 570.431472 570.70 1907 !73 .x..:2039.03847: .0/0747 5708.0384.08947.70 .g:90 .: L384x947 80 L3x000 .: L384x947 3/107039 /0 95: /0893.:947.0 90 .903.

75x0903.700 7002039.45 1907: 970-:0 8g 5.1.8..x0 3 .3.9. :35747.2850... /03897:70904709.1907::/0. ..078 80 1.0384.g/0 232470 /03897:7057.90/0570.070.g/0232/0470 47..79..3.0 573 093/070.0570039.75x0 903.8.0 # .0/0705708.50 .7007002039.9.79   %70.0898.0/070 5708. .850.20.:947.0 #  3..70 .4314725747.90.0384.90 /0 570.9 /0 /0x3g947:.

g/0570g9700890L394..3.x0  !747.2.947: .00 0.0/070.03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.:947.9.29g/0/0x3g947. 093/07.203: L3 .8.:9.

g.:0-07./0.947:  #$'%.073x0/03897:70/0.70.0.g9704507./0x3g947::./0.947  3897:70.8013.:9.

 .:5.45.g .70. $#:72g94.x. ..0/070.79.43147224/0::/3.5./057.g . :7450.073x.30.9.90 .70 / .x0 84.947::  !0397:.9.203:L3.073x.3..7.:89./03897:70904709. 0 .42509039g L3 /4203: /397 :3 89.5.: 203x:30.3/$5.599:/3 /0 20/.4342..700 .07070.9. .9202-7:.:9.x0 . .x0 /0 1907 8. 2:3.30.:9479.L3... /0 .:2039 0.039 028 /0 .../0093/070.x:.:947.43147224/0::/3.47/::57.:947.90.9::/0/0399./0.3    . 4.4. .0./0.:947. 1 1 ..39:/05:30. 59 50397: 57089.98023.: :3 /4.093/07.&3:3:7450308.

  % #& #  !#% 7 -8.

g :3..9..07-.  93/070.g970 3850./7:$# .203::80.   !%#   ..x. 9.23. . L3 .4380230. 093/070..30.250 57457 /0 .947:/0850.x0 80 010.2.0 573 8023.947: /0 #0:9.  79 !747..:947.g970 3850. .90/3..5.g/0. .947: /0 850.4389gL397 4574-g904709.70L384x0 90.9000.90 /3 .g9703850.x0 80 1.g 50397: .g /0 .70.57.9.9.08 .. .70.x43.3.:947.70./7: $# L3 7:-7.70. ..x0 /3 9.43147224/0::/3.9. 093/07 ..9.43: ./7: 850..:78: /0 50710.9:0.g $#L397 :3574.0/070..90/3.:947.:947.

0389.90 00.70/0817 9/0.70.x0 24//0/0807.x000.3/g :23.3.8:780/0.424947 9..7000.0 1730.9000.94.9.90g 29.7070.439.0/0573/070508070 5.0 .7047 /08.42.:703900.70/0 1907 0890 :72g94..30                 ...0/08:7.x.42.9.43897:.207g974: 974: 8890200/0.30x8.000..70.5g239 8:7.70 .70 /8549.           %0470 !7.g  4254303900/080.947:/0..900 /08.70 29.7.:00.7070.97.90 ...2-:7475g7x00.439.90.3xg -74.70 5.5730.8:7.97420.:79.x05:x .3.:7039144890 57490.70 ..70         %02.7070..30x 7000 ..8.-:7 8070 : .0384.3/g .x43.9           /08.95:747::.97..25.9742.38.8.-3g .2-:7475g7x20.gg94.97.90/057490..       :2g7:47047/0 570/./:5g/0893.x0         .8:7.:942.:-4.9742.42543039030.70.:807.81..x43.0 .254.97..34:/0.g 4x:30307.38...97.08..05:x .70.7050397: ..81.850..70 .:78g .g..3x0L3054.3x0 . 90.

  % #& #  !#% 7 -8.

.903...:947.g  /0470  /0470 '071.x0     !.30..8.        !%#      :2g7:47047/0    %02.70.7.70.07.9.904709.708025:3 24/:/000.8.:9.3g .g   ..903./0390.-9gx01907::      .9.:00..790.7047       .7 ..   570/.0 3897:.7047 ...9..8.59:..071.g.70.8..0384.0384..9.747 ..0384.0384.70/090723g/07..70.70              702/0:...7.g7L38..x0 7002039g7 3472..0390.0384.20390170.3.70 .790..03847:: 70897:/08:57..70 L3.L38: 7.g  /:5g705...9..g 705.7..70.70       %0470  !7.7. ...g !./039047     08.0370.7:      L3970x3070.747 ..8..70.4203390780                #085438.x:3   #0.x:3/0054./039047 2g8:750397:570..903..70 2g8:7.071.420347.70.g5074/.:34 93x047 470.1:3..57.70. 70..:047.0070 3897:.790.8.x43g7 . 054.3.7047..

.30 .3/1472.g.. 1.38547950.20.g .g970 $# 50397: /0807.47974 9 79   !0784.9 $ &..70.57410843. 43/x57..70.-:50397:50784.x47 /0 97.9g /0 .3.:947.3//.. .3. 389.

:947. 20.0..x43.4393:.70.70.0/07475708.203:/0.3001..75x0903.::72.0.70 20.907./29.97489 50784.70..0 .8.0 # 0890/03:29gL3..:2.3.431472570.3.9 :3 .:78 /0 50710.97489  $0.

.0 570039..79  .3.3.90.20 .850.70 /0 20.431472 5747.. 97489 ..9.

70.!%#   79 !747.g50397:.9.3.x43.:78:/050710..2.

3.70.70/0 20..850.. %02.97489 0890:72g94.   % #& #  !#% 7 -8..

x47/097.-:50397: 50784.g   08..9.70  %0470  !7.30 .   :2g7:47047/0 570/.81... .7070.70.389...38547950.

-:50397:50784. /0.0 .70.9.:8..70        .7070.39703.70     08.20.389...:2.x0 /7..03.:942.39703.382047::.389.38547950 .0 50397:.907..2039:00.30 .20..8.382047/0.x47/097.:.97.70 173.5.

0       8549.8.-:50397: 50784.38547950.90.x47/097.907..389.30 .:79..0/080.:2.

7.0/0173..70.70..38547950.20.0 .:2. 054.70 L3970x3070        8549.-:50397:50784.907.0/01..-:72.70       .39703.382047/0.30.907.50728g 2094/0/0.x0 24/:/0L2-3..70 8:8503/.30 .70     .8.0         8549.071.x47 /097.389.43897:.70.70 ::7.9.

.9g7 70897:/08:57.3.x:30 2.30.70..903..38547950.2039047 L3g9:7.. .054.30 .:00/07.L31:3.-:50397:50784.389..0 5:3070.0070..8.x0        3970x3070..         47. 70.g.70507280 390780 .389.7.70.907. 705.08947.x47/0 97.071.3.70...70.:2.

:947.x/08023.0 L3970x3070.70.4203     ...05074/.903.071.70.7.. 70.8.g7903. 705.07.0              07.0 ..g .2.0 /3.907.x43g7 L3.1:3.9.70.:2. .g789.70.071.

  % #& #  !#% 7 -8.

/0390.38547950.3..9.x0 7085438..747 ..907..g    ./039047  570/.x0/097.30 ..0 .       !%#     :2g7:47047/0    %02. -.::97489 2.70     %0470   !7..:00.....-9gx020.389.-:50397:50784...7 .

g '071..790.904709.:      2g8:750397:570..8.790.0370...g !.:34 93x047 470  470 470./039047 08..59:.L38: 7.57..x0 7002039g7 3472..9.70.0 3897:.x:3        #0.x0 !..9.747 .

3..70..:3:95/0389...:35747.70..3.3.9   79  %70.:97489970-:08g5.x0 3.9..0898..45 20.20...9 /0 /0x3g947:.2850.9:95/0389..0573093/070.700890 .:: 97489/0.1.g /0 232 /0 470 47.3//../03897:70904709.:947.g/0232 470 /0 3897:70 57./0807.070.50.:947./0807.x0801.x050397:..9.79.

x0.:9..947: 389.

9.. 093/07 .3.x0  !747.0/070.203: L3 .29g/0/0x3g947.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.2.g0890L394.5.00 0.:947.0.

947:#$'%.0. /0 .g9704507.9./0x3g947::.:9.073x0 /0 3897:70 904709.g .g .947  3897:70 80 13.: 0-07..70.g 57./0.

45.L3./0093/070.x0 84.79.947::  !0397:.9::/0/0399... ..:9.0.700 .5.:947.4. $#:72g94.x0 .0/070..90 ...07070.093/07.:947.39:/05:30.x0. .708g70:9095:/0389.70 /3.:947. .x.9.203:L3.5.

9 / .g 50 34: 95 /0 389./0.5.2039/0807..073x.9. /0 57.0..x0.

4342.90.30.2039 ...70.: 203x:30.039 028 /0 .3    .x:. . 2:3. .g .431472 24/0:: /3 .073x. /0 .3/$5. 0 . .30. 1 1 .7 . &3:3 :745030 8.43147224/0::/3.599:/3 /0 20/.:9479. ..9gx /0 20.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.. 59 50397: 57089.5.: :3 /4.9.3.: 89./0. 97489 8.9.:2039 0.9 202-7: .:7450..0./03897:70904709.47/:: 57.9 8023.

  % #& #  !#% 7 -8.

947::#$'%.23.704-.947: /0 850.70.90 /3 .  93/070.90/3.5. 50397:.70./7:$# .9.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70.203::80. .9:0.g :3..x0 /3 9.x./0..43: ./..071.9.0  79 !07843.90.07-.-9.947:/0850.70.g $#L397 :3574. 0.43147224/0::/3..30. .gL35074.g:9.250 57457 /0 .:947. .g/0.08 . L394.:/0/0807.70. L3 .:947.g970 4 .3:.70970-:03897:9 0.0  3897:7080/081g 4..4380230.947: /0 #0:9...90/3.70. 093/070./03897:70  79  .-0: 970-:03897:95074/.g /0 .x0  $ &.9000.23.9570...g970 3850. 9.9.:947.4389gL397 4574-g904709.:/0/0807..9L3.9..70L384x0 90.2574.....3:.g970 3850.0/070307././7: 850./0.g9703850.90.70.g /0 .:947.23.23. 80 010.9.70.43:: 507843.9..:34 93x04757410843.79 9.570:37.57.-9. /0x3g947::...:947.9.:947.   !%#   .23.9:0.07-. 093/07 ./7: $# L3 7:-7. 3897:70.-9gx.70. .4507. .4280 39073g ..0/070.. 0.0 573 8023.08: ..0/070.7g8:-L3/7:2.x./0.x0 80 1.x0 80 010.43::  79  35074.70..

57.g.23g7 80 .947:#$'%   .0.701.g   #0:9.23..07-. .99574-.30.947: 4507.3.g !0397:.790L324/4-.08 .947: #$'% L397 :3 574.g /0 .9g970-:08g57424.05.43147224/0::/3.904709.900 0.9.4380230.g970 4507.4389g/397 4574-g904709.23./2850784..:9.9 574-.7.9. .9g .947::/3...70.g 4574-g57..1/0.00..

 % #& #  !#% 7 -8.

70 L384x0 90 .057.9.x0 80 1.g970 4507. 9.3:.43:: 79 .70..5074.70..057.70.0 573 8023..x..90.:947.-9./0/0.5074./0/0.43: .70.-9gx .90.-9..70..    !%#  79  43172..9.43::. .:947. .g /3 9.70.5..947: #$'% L3 7:-7.89.g .   $ &.3. .::/03897:70.250 57457 /0 .. .. 7.

50397:10.75x 903.3.0.::/03897:70 79 89.:203900 570.:7/..9.0/03897:70...g /4.30. /0 . ./..90470/0507843.g ./084.30.43 L3 .. 8g.70.70850.70.$# :72g94.2. L3 .43/x   .90  .0 0-070.:7/.:78850. . .79 9.-g5045074..-9gx .-0:  $# ./0/0807. .70 970-:0 8g :7200 :3 89.3.70. .9.7050397:-:3.g:90 .9.50784.0890.3.: /0 /0807.:947.50784.70 .. 5747.::/03897:700890:72g94..0/0..7047.g.g / 8:5479:/0.30:7/.08.70.0890.g.0801.70 ../708.908g47...47085:3/ 570.: L3 .70 ...79 805:-./081g :7.30089.0/070..70570.2. /4.9089..9 /0 .0 50397: 4-x3070./g/0.75x 903..: /0 3897:70  79  $9...3047:7/.x0 507843.9.g:90.9047.x$# .4550784.9.3   L3 .947.89.9.43899:9.8:70..70. :3: 34: 9.g/050784.70.3..:1472./708.43/x030.  . 5700390 5708.9g7 :72g94.g50890 :$# 79 !747.90 /081g :7.431472.1.70.3  !0784.9g54....:.9053g.0898.397.70.70 . .. 570:37 .g /05:30.700 .g:9g ..3047:7/.0 .89..g7 .4.. 8g/07:0089.:/03897:708047.0/0747 5700390 5708.0.431472 24/0::/3.70 57410843.43/x.0570..x00-07.g .9gx47 /0 1472..3.g970$# 3.:947. 4-0../03897:70.g .

 % #& #  !#% 7 -8.

      !%#  :2g7:47047 /0570/.904709.x.790.g 08.0      495:7/0389.x0 7002039g7903..70  !.

039g   L3  .70.0.x47..5.43/x  /0  8:7.20390       0807.   389.3xg  . 01.

:947.3.:3:200 5703:2001472.00 /03:270. .7 .:20390 .:2 .9.3..3:.2::   .2::/03897:70  $#0-070.3.89...30:7/.. .:/03897:70 5.:3:200 5703:200.0. 1 .42:3.0 .70./0390         79 !0397:5.817 9:89.0 ./708.47.. /4./05:8g .g/4.507843.70.47.79.89.70.3:3x.3x .0890.:7/.70 .4.3.79.5.3...70..g /0.47.g.3829070.89.890.3g7:3:89. /0 0-07.:/03897:70 L3.79.x0 .70.947 :72g94.5747.70.07070. $# .2. 5747.3.:3:574.07070.5.05:x30L3.3x473:80.700 .:/03897:7050784.94747 0 9.70.70 57270  79 :5g97.0..3.947:0-070.45.4. .39:/05:30. 9.0 ..1L34.43::50397:.g./0570/.3x47 5074.4/:3:207.390/0L3.:.:: :72g94./.3x47570.:78.:9  79  !0397:47.2:: 3:2g7: .89.5.70 4..49.9.908905.79.947 / 9.9g/05:30.708g.g9.-0:..: /0 /081g :7.50784./0.  79  .70:720.3.08 ..5.0.:2039.::/03897:70 47.3x47 :72g94.:/03897:70 84. 95: 5747..5..2039047 .70.700/4..g5.70970-:08g80570.07-./05.5747.70.:2039:. /0 47.0.x..: 57.45.:/03897:70 .47085:3g947 3:2g7:: /0 $#.947::/0.5. ../29024/1.3047 50397: .-0:.05070./7080/0.:3:89.3:.70..9.79.9.9g509020 0 470 1472.3..:78.30084.g L38..78 47.:78.700 .9050-.

    % #& #  !#% 7 -8.

L394..90.38290.90010.   !%#  .: /0 3897:70 L3 907203: 570.9.08 .9.90/0. 89.33:0/0/7059 79  !0784.3:.43:50397:.4.70 3: .08:: .3:3xg 47..90 50784.g:9 ..79 .:3:574.x.07-.3/24/:/0/081g :7.07-.89.70.0/070307..g:9.43:50397:.3007g2.79 .::  '.g970/0x3g947.-9.g:90 L3 9.3  9 0 9.79.431472.90890.298097..0 50-.90.:/03897:70 3.90 0-07.9. L3 .0..  3 89:.20/:5g13..79 9.9. 89..9/0.0        79 $#54. .70.3  3: 54.4.: .3  9 .$#L32.79.43147224/0::/3. :7/.07-.30030709:73.79.059.70..43::0-07.3:.908905.89.08:: .0..5g 94.70.70 .203x43.9g .574.80970-:0709:73..9:.300 570.79 .g .g757.3.3   %.:570. :3: 89..$#L2570:3g..-0: 0890.0 79  !07843.: /0 3897:70 3: 5. .071. 5.70 8g .:2039: .5.3.79  .30.::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70..3x47 /4.5.  45.574.45..-0:/0.

7.7. /0 .90./0.3x 0890 3897:9 .. 389.70 ./:5g4-x3070./0. 2.073x00-07.073x0 79   !07843. .:..90.: .g970 4507.70..3.7.70.3897:747 0..43147224/0::/3. 7.  /0.30.3.0 2.431472570. 0-07.047.9 0g947 /0 8.:9.79  $ &.073x.3897:7.3:.30..7 /0 /0807.23..804-x30L3:72.3:. /0x3g947::.x47 /0 7/.947: #$'% .947 3:2.3g .0/0747.70.

.947::389.:9.x0.

5.2039::    .0.

  % #& #  !#% 7 -8.

3.9..79 L31:3.x0/095:389.   !%#  3897:70..90.79  70850.7g50-.5747.9.0570039..x0.2047.3:..080/081g 4.

 .g8013.70.79. 4.08 ..42509039gL3/4203:/397 :3 89.:20390.79.705074/.5..438023.: 89.. &3:3 :745030 8.x .. .30.2039::/0807.50397:/0807.  79  !0-.70.07-.0  !0397: ./0573/074757.9 202-7: .23.x47.g L394. :7450./.073x.3:. 389.30.3/ $5.9047/3574..3:. 5:90. 3897:7 .20350397:..x 970-:0 8g 570390 1 .9000.071.. L3 :72. 0.:34 93x04757410843.23.9  79  3897:70.7.4342.:5.: 203x:30.43147224/0::/3..3.08: .x: .29/0.90.3 3:2.43147224/0::/3.:3:0.0890.g9704507. 2:3.07-.-g925/0 :3 .073x0 ./0 .g.g 5..5..0 . .90.705074/.70./2 08:390-07./00.0.23g7 8:39.947:#$'% .9.3//...  /0.:8:8x3070./0.5./00.0 .47/:: 57.9. 5950397: 57089.3   #0:9.23.::3/4..x0 /0 8. 5.90L397 :3574.7 .039028/0.:9479.3x47 /0.70.9 8023.0.599:/3 /0 20/.

/03x..:..703:8057039g.70 3:54.08.3:.x.947:#$'%  79  !07843.90 30.:.900890x3:9g/04507.704-x3070:9.0.47085:3g94.5.23g70.389...90/0807.14893897:9  ./0..0.:.70507843.073x0470-07.203904750397:.

g/03897:70..0898.98g54.03:2.0 08904-.0801.:/0/0807. 3897:70.4.7.9.431472570.010.70.5072..g970507843.9...9.790..70.70850.90 70:...70./0.90.7.:.5.7.79   79 !07843.9.4393:...:/02:3..70 0g947/08.7.43/x..g  $ &.70.8. .9.703897:9../0.0/0747/0..2..703897:9L3.073x../0 /0807.0g94747/08.9g7570.g.347.2:9/0:3 54.2.3g  79 !747. .3.2.45 /03:29L3.0/074757003905708.2039:  !07843.:.0  79 0.L39707:5957.0g94747/08.3g. 1.3:.3:2.9.7.75x903..g.70.7.3g0890:72g94.9gx2.3039.0.

  % #& #  !#% 7 -8.

70        %0470  !7.8.L3:9.g   020390/0573/070 0..       !%#       :2g7:47047/0     %02.70.0.9.7.0 .43897:.70.70.9.9.43897:.  570/.071.3x:7 -03         013x95:7..-:7 .3 95:7.

x:3      #0.L38: 7..0370..3g       g8:7/0570.054.g 470 470         '071.0 3897:.x00g947::/08..7..9.904709.70.3x:747 -0347          -.9..-:747 .59:.  ...x0 7002039g7 3472.8.:34 93x047 47g.7.790./039047.347        4/:/08023..70.57.70.70        08.9.573/070. 0.x0        !.790.g !.

91472g .7.3x47 79   .g970507843. 20.g 3/107039 /0 8..70.9.94.704750397:./0/0807.3:.30.7.x/07/.7.70..7.7.70 2..30.089g 548-9..3g ..70 2.703897:9L3.9 $ &..: .70 /0 8.70.L37025072.. /0 0025: .7 1:7.0898..3//.g94.0/0 ...45 /03:29L3.7.70549:. .x47 /0 7/..30..x43.70..39  !07843.2.3039. 3897:70.70 00..382047/07/.0. 2439g7 2.9 .90..g389. 389.4393:. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94.9 5.43897:.91472047 7/..3g .:0801.702. 5.30..:/0/0807.9 .

. 2..:947.89.0  !07843.0 .9.70  79 !747.3039/0 .-9gx3:30.7050397:50784.08.79  9.:94.3.2.089g3897:70 .9147207/.7.:947.43/x057003905708.3x47 203x43.:89.g94.30.: /.5.2.702.g5..43/x057003905708.g94.7.:70850.g /0 3897:70 .30.9.70/05.7..75x903.70.75x 903.8.70.g . .9.70 970-:0.:/0/0807.9147207/.:94789L3 .70. 2.-0 970-:03897:9L3.-0: 0890:72g94..x .305072...3:.     .30.

 % #& #  !#% 7 -8.

....x0    !.7.x47/07/.x0 7002039g7 3472.g   4x:30307.:79. 054.0 3897:.70.70.07010794.57.9        3970x3070..g !... 70.904709.70    %0470  !7.7.9.     !%#     :2g7:47047/0 %02.389..9.....389.x0          .7 .30.9            ./0390           08.-9gx02.790.30.3x47          .95:389.790.70.L38: 7.70..071. 705.x0 /0 7/.:34 93x047 47g.9.81.70.g 470 470 '071..70..90         #085438. 389.g .7.59:.9        425430390/080.9. 903.x:3      #0.70.x0/07/..    570/. ..

9.9:.90/0$#54918:8503/.43/x00  L2570:3g.5.0   !07843.0 80.0/07057003905708.23897::0.g9.80 L3.908.574-.3:..:570.43:50397:..9057347/3.90L3..x47..x00-07.0.70 .:9.: /0 /0807.9 !% &' %#  79 !0397:. 389.3//.43420  !% &' $!   79  :947.9gx0010.90.7100.:7097.4314729.75x 903.

0.9g 54.5708. .. .70.5. L3 54808.:947.:947.2039047 .g:90 /0 570039.75x0903.70 L3 .x47.43/x0 570.:/0/0807..70.g7: . /:5g 057.70 . 8:8x307 57424. 1489 8:8503/.x0 .g  !07843.203:: /0. .g70.90 397.389. 907203:: /0 8:8503/.0890.07070 L3 :72.

.5.90570039.:/03897:705074/.70/:5g13.:947.9/0 .:947.70..g7:.0.70.2039047.14897097.g :72.8g 8054.:3:89..x0.

   % #& #  !#% 7 -8.

.. 5708.:203900.0.43/x0570.203::/0.$#970-:070/.g  79 4.7080/05:3.90.75x0903.9..   !%#  8:8x3070.70 L3.g:90/0570039.:947.70. 57424.

 389.9  79  !07843.7423g/0 .:947.x47.g970:397.70./:.:/0/0807..97.g947./:80L32-.

0.:4 .574-.70.x:30. .0  !07843. L3 .:947.70/0.3 .202.5.: /0 /0807.43::50397:.57003905708.70L384x0 90 .:947.70 ...70/0x30. 389.2.x.704-.2039047 .x.2 .75x903. L3 2. .43/x0 570. .x .3 /0 .0.594: ' 80.g:90 ..3:..x47. .4-x3079.0.0.

0 .70.57003905708.0.594: ' 80. L3 .3 /0 ..5.g:90 . .:/0/0807.70 L384x0 90 .0  !0397:507843.x.: 4 .0 2:9. L3 2.70.x.389..75x903.:947.:947.0. .0.20/0. .70 /0x30 .574-.43::50397: .x47...3:.x:30.4-x3079.2039047 .x .704-. .3 .43/x0 570.2 .

.5./0x3:9g  79 %0720300/084:x43...5.0L3.0.-90..g970 4507.7903907.0089.3:.39g/3570039.$#8:39.g:9.:947.5708.00 /0 925 570.70  79 3000 1.75x0903.70..3    570:370.070747/05:80..g 573 8023.-9gx .. 9.4. .250 57457 /0 .2039047570.431472 570.5. .0/07470.0 .x0 L3 3907. .947: #$'% L3 7:-7.g .0 /3...70.9:0.x.90 80 010.70.:947.

    % #& #  !#% 7 -8.

   !%#  /708g.7057410843..g..701:7347/01472.

3g:7/.70 .50784.g 7 L370897.

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

903x.07070. 3.0/070.4../:230.. .3/L3.897g37 .

: 37 .$#. L370897.9g.

.70.5747.:5.:7850397: 5747.9..70./0.x.20 8:5479::/0.2: 50397:4.3/84. 57.

..70. .1.4/ #..

.57410843.25.g.g7 .008.x0L3.g.70.:7870850.3/1472.70   5703:200 8023g9:7./0570g970 8:5479:/0.x0L3.0/0705708.. 9..1.-  .2.47.3 .4/ 4203.7057..947...4.75x0903./:x47  !70039:.42:3..-.g2.4.0890.0  $!% #$%%  :200 .9g570.:34897:1..43147208. !747.

     % #& #  !#% 7 -8.

70.. 3 .90 570039.:947..3/ 80 54. 95 470  .g/423: /4.   !%#  4/0/0.0 /0  949./423:: /4./0.23.9:.089 925 /423: /4.9 g .230 53g.070 90.507843..9.9../0...     /3 .4/:3:207. 8:57.g %% '# f!#%f 7 .23.3/.0070..80.010. L38: 9 /0573/070 8:- /0.957..  .  !73570039.073xg/057.3.9. 57. .. 0.203: /0 .

/.25./0x3g947::.093/070 .x0   '. :200 5703:200    8023g9:7.02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7.25.. 9. .:947.-g:3/0. 03:270. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7.9. 9.

947:: 03:270./0x3g947::.:9.

947:: 4. 7:5../7.8...x0.:9.389./070 0/3xg  ./0L3.70.9.90.

.0.g0890 %5: 5.389..2097573..5.x0.7.2039:: /.5.

.g .2039:: :200 5703:2008:57..5.0.:  .9.00947::/057..

 !74.07-.203:/0.:947. %00143 ./00.0.3//.08 .70L3. 37 /3  .                    % #& #  !#% 7 -8.07-.0/070.:70:9.:947g7              .9004-x3:90.08 ..x   $# /708.23.70  ..:72g94747..      !%#                    4/0/0574.

           #0:9.23g7 /28 # #08538            7  .9: 0.x0.79  :200 5703:200  !      %5389..

3:.0807.4350397:.2039  .8g 7:5g    %.0 . 0.5.

 .g                 !0397: ..70 L3 .g970 /34.. /0 .. .3.9..:947g7 80 5g90 90 8:2.9.37  -8                       %0470  !7.90.439 5.8.23. /0 0.9.9 /0.30.90.9. /08.0/070.

25.g  L3  897 1.431472 890 /0 9. :/0x.7057410843.%704707.. $# :200 5703:200 8023g9:7.710 37  :7347/01472. 9.  0 .

25.   . 9.80.947   :200 5703:200 8023g9:7.

  % #& #  !#% 7 -8.

xg .g 8g .0 .389.x0 1.x47.75x47 903.:34.x.70.0 L394.5. 8g .x:347 850.1.:947..:947.70 4-./0807.0784 !480847: .0/070 5708.0 3897:.0 7010794.8.70.                    !%#  4/0/0. 570.x0 .2.

/7: $# .. 0890 507843.3047 L25:9073.g 80 5 g8970.2039047 :947. 50784.5.8:57.70 80 57039g .90 /3 . 3850..0 /0x3g947::..90 .07070. .9.947:: /0 850.g L3 925: 807.x.0.:: . 5480847:: L3 -:3g 89.

:9..947::389.x0.

0.:947.x.2039:: !480847:./0.x03:54..9389.90/0807.5.

x0 890 39078g /0807.047L38.. 389.780L3.20390 /095:.5.70.x47.0.:947.

3/5480847:.x0 /0 .:947.90 5745:30 7097.0.0890.70 507.g7L3.5.g .g7 L3..x43..071.g970 029039:.:70 L3 .0.x:30 507..7 9.0/070.9077.0890.x4300 0..07..5:307L31:3..70 80 00.x0.8g..-. 3: 8:39 .947: #$'% 54.9:3. ..90.2039047 /.. L3 1:3..90 8g 1:3. 389.:9g .3x.0593/ .70 .:947.070.g 8:7.

8g /0 . 54.50784.9.x.947: /0 850.43/x0 0 37 .:79.5.90.g970 3850..3047 :947.0./7: $# L3 .90 /3 .2039:: 80.90 1 8:8503/.9g 8.: 7097..

3x.70 .3/8:7.  ..g70 .70 57.L31:3.42509g70:9074.x47.389.x43.: 24/1.

2039047   .5.0.

            % #& #  !#% 7 -8.

0807.37   &  ' &f                 ***************  447.:947.x..4350397:. .0.xg     %# &% # .2g   $0 L38.0. 389. 7:5..3:.3:.. /:5g .    30g.   !%#  4/0/09.0784 %.x0.0 1.70 .8..4350397:.

23.25.4507.70 80 1.:947.07-./00.0.947::#$'%.25.70  $023g9:7../7:$#  $023g9:7. 9.9.947::/0850.703:2g7: /.90/3.5.2039:: 50397: .08:: .574...0 093/070.x0  $0L38.9.. 9..3850.

9..90/3.947::/0850../7:$# .3850.

.705074/.     !%#           4/0/0574.507843./00..389.9  !# $ '#37   %% f% #.::/0/0807.23.g.08 .07-.x47/07/.70.

8g        % #& #  !#% 7 -8.&%% #      /3       .

70.:947.3//. .x #0:9.:72g94747..:70:9..79   :200 5703:200  ! :2g7:.23g7 /28     7 .23.     .g.9: 0.9004-x3:90.x0.5074/.0.

 %5389..x0.

/0. .073x0.

7309::   0.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.     # $   :200 5703:200 8023g9:7.      . 9..5.25.. 9.   :200 5703:200 8023g9:7.25.

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

g/423: /4.g '# f 7 /3  !73570039.:9.23.   !%#  4/0/0.80.070 90.  3g8.073xg/03897:70904709./0./0.

9./.9.:9g.90..947./0 L34.3g8.  80.

:/0x .

 89:/ /0 -.g :3 3:2g7 3897:70 5074/../.g /0 5074.3/ ./.g.. :72. 470570g970904709. ! .9 89.: /0 .g  .

x.3897:70.:/03897:705074/.:5.g. 39073g 50397: 4. $9.

203::/0.39073g.3.073xg8 .9 g L3 !70039.0-07.70.0./0.:947..3897:70.950397:8:8x3070.148947.

 9.093/070. .25. .x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7. 9.25.:947. !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.

9.050397:4.4.70.0.3:.3:.   !%#  4/0/0574.07-.304750397:.0.4./00-07.x.79        % #& #  !#% 7 -8.304750397:./0   7 .9.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.08 .:5.70.

    :200 5703:200   !   :2g7: ..x0.x0  %5389.:947.

 9. 0.25.4337 8070 447.5.2039   %.8g 7:5g  $023g9:7.  .2g    ./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.

   % #& #  !#% 7 -8.

/0.073xg  390950784.  3g8.g   '# f 7  !73570039.3g:7/.:9.80.070 90./0.g/423: /4.   !%#  4/0/0.23.

9.:9g..947.90.3g8.9./.  80./0 L34.

:/0x .

g389.14893897:9.  8g/0807. ! .8..0.x..

5..    -07./. 9.3/0.2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7.9g.700g947/08.-g :3 .0.25. 8023g9:7. 9.25./.9./0  '.3g.02907    **************  $0L38.7.9.

39 .7.30.2.

    % #& #  !#% 7 -8.

37 80.x:30.   30. !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.

70 /0 .94. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70. 073x0 903.5. .4  .0 57.438:2.3/ :9.42-:89- .7.574-.9047 .

..#4230 !. 37 .790.9L343947: 1.  5:-..

 37 . 5:-.790.. ..#4230 !.9gL343947: 1.

37 . .903.9g573 7/3:23897::0.574-.43420 .g!%  .:24/1..70.5708.4207x::37 .75x.

. 37 ..9L343947: 1..790.#4230 !. 5:-.

5708.903.4207x:: 37 .43420 .574-.75x.g!%  . 24/1.70..9g 573 7/3: 23897:: 0.37 .

..#4230 !.790.  5:-.. 37 .9 L3 43947: 1.

42-:89- .94.70.7..70 /0 .70.3/ 5740.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .9.438:2. 4244.70.0 57.071.5. 073x0 903.70.9  30. !%   0/x.-74g!.g . 903. . . :9. 80. . 389.g 5074/. ..70.574-.9047 .43897:70.

.9 L3 43947: 1.. .790. #4230 !.  37 .  5:-.

.  705:-.9 L3 37  -8.

.9gL343947: 1.#4230 !. 37 -8.790. 5:-...

 903.. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .:24/1.4207x:: 37 . .70.574-.43420 . 5708.75x.

790.. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1. ..  37 .

4207x::37 .43420 .  24/1.g !%   . 37  . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903..75x.574-.70.

 37  . 5:-. #4230 !.9L3 43947: 1...790..

389.4207x::37  . 0.43420 ...071.9. 903..70.7.574-.3047 /0 .7047 .L3.057.43424. 80..594: !%  0/x.g 705. . .-74g.5 g 107-390 8:57.-:7 /0 . 054.70. g94.70473/0503/0390 .70.3/2439.70.9g573 7/3:23897::0. 073x0903.70.

790..9L343947: 1.#4230 !. 37 ... 5:-.

.9L337  -8. 705:-.

  5:-.790. #4230 !.9g L3 43947: 1.  37  -8. ...

9g 573 7/3: 23897:: 0.574-. 903. 5708.: 24/1.4207x::37 . .43420 . 37  ..g !%   .70.75x.

 #4230 !.790.... 5:-.  37  .9L3 43947: 1.

2.5g 107-390 . !%   0/x..574-..9 5.9g 573 7/3: 23897:: 0.-74g30.3/702:.4207x:: 37 .30. 80.9  30.9 5. .. 30. 30./g /0 .5.057.30.3047 /0 . 073x0 903.5g .9 5. .9  5.-:7 /0 .43420 .

 #4230 !..790. 37 .9L3 43947: 1.. 5:-..

  705:-.9 L3 37  -8..

 .  37  -8.. #4230 !.. 5:-.9 g L3 43947: 1.790.

g !%   . 903.: 24/1.75x.43420 .4207x::37 .70.. 37  . .574-. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.

..790..9L343947: 1.#4230 !. 5:-. 37 .

70.75x.4207x:: 37  . 5708.43420 ..574-.  24/1. 37  . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .

 37 ..  5:-. . #4230 !.790.9 L3 43947: 1..

90 53g ..3/ :9.9  !%   0/x.: .30..9 5. 80.70.0 57.574-.9.5.5039047 -:90 . 073x0 903.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 97 50397: ! .30.-74g30.5. 70.

. 37 ..9L3 43947: 1. 5:-.. #4230 !.790.

. 705:-.9L3 37  -8.

 #4230 !. .790.  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-...

70.g !%   . 903.574-. 5708. 37  .9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  ..: 24/1. .75x.

.790.9 L3 43947: 1.  37 . .  5:-.. #4230 !.

574-.5708.g!% ..903.37 .75x.9g573 7/3:     .70. 24/1.

 % #& #  !#% 7 -8.

    23897::0.4207x::37 .43420 .

 5:-.9L343947: 1..790.. 37 .#4230 !..

70.g!% .9g573 7/3:23897::0.37 .574-.903..4207x::37 .75x. 24/1.43420 .5708.

790.. 37 . #4230 !. 5:-..9L343947: 1..

30.-74g.5.9  5.  !%.9  30.594:30. 80.30.

70. 054.9.70.089. 389.5039047209.70..70.70.43420 .7. 073x0903.4207x::37 .70.3/2439..  0/x.574-.071. 705. .-08:-5708:30 .057..9g573 7/3:23897:: 0.

. 5:-.. 37  ..9L343947: 1.790.#4230 !.

.9L337 -8. 705:-.

790.9gL343947: 1.. 5:-..  37  -8..#4230 !.

: 24/1. .70.g !% . 5708. 903..75x. 37  .

  .574-.9g 573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 .

9L343947: 1. #4230 !.790.... 5:-. 37 .

42572.70. 073x0 903.0 57.9 30.5039047 -:90 50397: .9  5.01.  !%   0/x.4207x::37 .594:5.90 .9  5.-74g.0 .90 8:- 5708:30 .574-.9  5. 70.43420 .: /4.9  5. 80.30.9   5.30.90 8.9  5. 30.9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5.30.3/ :9.30.30.9  5.30..

 37  . 5:-..9L343947: 1.#4230 !.790...

.9L337 -8. 705:-.

790..#4230 !.9gL343947: 1.. 5:-. 37 -8..

903..37 .43420 .70.5708.9g573 7/3: 23897:: 0.g!% .574-.75x.:24/1.4207x:: 37 . .

  5:-. 37 . . #4230 !.790.9 L3 43947: 1...

70.70.70.7.4207x:: 37  ..70. 054. 80.9.057.3/2439.574-.30. 705. 073x0903. 389.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.43/:.-74g..9 30.43420 .5.0 50397: 1:/0 .30.9  5.9  5.594:30.30.071. .30. .9047 209..  !%  0/x.

. #4230 !.790.. .9 L3 43947: 1.  5:-.  37  .

.9 L3 37  -8.  705:-.

. .790.  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-. #4230 !..

.75x. .4207x:: 37 . 5708. 37  . 903.g !%   .43420 .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.70.

 #4230 !.. .  5:-.790.. 37 .9 L3 43947: 1.

30.8.70.9  5. /8549.30.9  5.9  5.30.9 30. 073x 0 903.0 57. /3 : .9070.3/ :9.047 /0 8:7.7.9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5.574-.4207x:: 37  .30.70.70.-74g.594:5. 8.70.071.4.9  5. 30. . 705.30. 80...30.  !%   0/x.3xg .9   5.43420 .9  5.

790. .  5:-..  37 ..9 L3 43947: 1. #4230 !.

  705:-..9 L3 37  -8.

. #4230 !.9g L3 43947: 1.  37  -8. .790. 5:-..

4207x:: 37 .g !%   . . 5708. 903.574-.75x.70. 37  .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0..43420 .

 .9 L3 43947: 1... #4230 !.790.  37  .  5:-.

70.. /897-: x.90 .4207x::37  .574-. 073x 0 903.70. 389. 054. . 389. x47 /0 . 705.70.30.70.9   5..3/ .43420 .8.0 57.9.  80 .2-.9   5..25. .  !%   0/x.9   5.594: 5.071.9   5.-74g .70.9  30.9g 573 7/3: 23897:: 0.0 50974070 .01.9  5.8.70.7.30.

  5:-.9 L3 43947: 1..790..#4230 !.. 37 .

 705:-.9L337 -8..

 5:-. . #4230 !.790.9gL3 43947: 1..  37  -8..

 .4207x::37 .g!% . 5708.75x.: 24/1. 903..9g573 7/3:23897::0. 37  .70.574-.43420 .

  37  . ..790.. #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-.

9  5.30.9  5.9  5.9  5.30.9  30.-74g 5.30.30.30.9  5. .9  .9  5.  80 .30.30.9  5.9  5.30.9  5.9   5.9  5.594:5. 30.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.9.903. 389..574-.057.9g 573 7/3: 23897:: 0./g .. 073x0903.70.3/5740. . .    !%  0/x. .70.8g 5708:30 ..g 705.4207x:: 37  .3047/0.. 054.071.9.3047/0..70.-:7 /0 4.70.43420 .5g. 2439.43897:70..70...7.

  37 .790.. .9 L3 43947: 1. #4230 !.  5:-..

  705:-.9 L3 37  -8..

 5:-...#4230 !.790. 37 -8..9gL343947: 1.

574-.:24/1.g !%   .4207x::37 . 37  .70. . 903.. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .75x.

 37 .9L3 43947: 1.790.. 5:-..#4230 !..

-74g30. 80 .9 30. 30. !% .9 5.30.30.9 5.5.9 5.9 5.9 5.

4207x::37 .5g107-3908:-5708:30 574-.057.-:7 /0.43420 .70..70.43/:. 073x0903. 389.70.70. 054..70.9. .  0/x.3/2439.9g573 7/3:23897::0.071.9047/0.7.. 705.

. #4230 !. 37 ..790..9L343947: 1. 5:-.

 705:-..9L337 -8.

790..#4230 !...9gL343947: 1. 5:-.  37  -8.

75x. 5708.903.. .70.g !% . 37 .: 24/1.

574-.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.  .43420 .

..  5:-.790..9 L3 43947: 1.#4230 !. 37 .

0397.0479072. 073x0903.-74g.30.9  5.30.4207x::37 .0 .    !%  0/x.30.9  5.9  30.574-.9g573 7/3:23897::0.9   5.057.9.3/8890200/0.9  5.30. 80.30.9  5.9  5.9  5.1070390 .70.:942.30.594:5.9  5.30.43420 .

 37 ..9L343947: 1...790.#4230 !.  5:-.

 705:-..9L337 -8.

 5:-. 37 -8.#4230 !.9gL343947: 1...790..

g!% .903.70.4207x::37 .43420 .75x.574-..9g573 7/3:23897::0.:24/1.37 . 5708. .

.790.. 5:-.9L343947: 1.. 37 .#4230 !.

9g573 7/3:23897::0.g!% .75x. 24/1.43420 ..574-.903.37 .4207x ::37 .5708.70.

 37 .#4230 !.790...9L343947: 1. 5:-..

9  5.42572.9 5..890730 70.4207x::37 .50390 -:94.3070 70.0 . 073x0 903.0 50397: 70.43420 ..9 5.01.9  30.574-.9 5.439.9 5.9 5.50390 .9  !%   0/x.0 209.: /4.9 5.0 50397: .50390 .5.9g573 7/3:23897::0.9 5.9 5.5.90 .9 5.-74g 30. 80.90 8.90 8:- 5708:30 .

9L343947: 1.  37 .. 5:-.790. .#4230 !..

.9 L337  -8.  705:-.

 5:-.790. 37 -8.#4230 !.9g L3 43947: 1....

574-. .:24/1.37 .43420 .g!%  .903.5708.70.75x.9 g 573 7/3: 23897:: 0.4207x :: 37 ..

.9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.  37  .. .790.

  80 ..9  5.3/ 2439.7. 2.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .g.30. L3 1:3.9  5.70.071.7.9  5.9   5.70.70.30. 705.30.9  5.9 30. !% #   0/x.30.70.0 57.047 .9  5.9  5. 5:3070. 30. 903.x:30 :9. 073x0 903.594: 5. .30...574-.9   5.-74g .

 #4230 !.790.  37 .9 L3 43947: 1.. .  5:-..

9 L3 37  -8..  705:-.

790.. #4230 !..9g L3 43947: 1. 5:-.  37  -8. .

: 24/1. .75x. 37  . 5708.43420 .g !% #  .574-. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 ..70.

  5:-.790.. . #4230 !..9 L3 43947: 1. 37 .

43420 .574-.37 .5708..70.g!%# .9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .903. 24/1.75x.

.9 L3 43947: 1. .790.  5:-. 37 . #4230 !..

 705.5.30.9  5.. !% #   0/x.071.g .9 30. L3 1:3.9   5. 20.30. 5:3070.9   5.7.3/ 2439.  80 .x:30 :9. .70.70.9 .70.574-..30.70.30.9  5. 073x0 903.0 57. 903.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 ..-74g 30.382047 /0 7/.9   5.

.790..  37 . #4230 !.  5:-. .9 L3 43947: 1.

.9L337 -8. 705:-.

#4230 !. 5:-.  ...9gL343947: 1..790.

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

 .9g573 7/3: 23897::0.43420 .4207x::37 .574-.g!%# .:4/1.5708.903.70.37 ..75x.

790....9L343947: 1. 37 . 5:-.#4230  !.

-74g30.70.5.903.:94. 705.0 57.9  5.70. 073x0 903.7047 ..30.574-.30.70.071.9  30.30.30.9  5.x:30 :9.9  5.7. L3 1:3. 5:3070.9  5. .9  5.89. 80.g.3/ 2439.  !% #   0/x.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .70.

  37 . #4230 !..  5:-.. .9 L3 43947: 1.790.

.  705:-.9 L3 37  -8.

 #4230 !..790..  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-. .

75x. 903.43420 .. .4207x:: 37 .g !% #  . 5708.574-.70. 37  .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.

.  5:-. 37 . #4230 !.. .790.9 L3 43947: 1.

574-.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 . 24/1..43420 .5708.g!%# .37 .75x.903.70.

  5:-.790.. 37 .. . #4230 !.9 L3 43947: 1.

30.3/ 2439.g94.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .071.7.70. .91472047 ..30. 903. 705.x:30 :9.9   5.9   5. 3.574-.0 57.70.g .9 30.70 .9  5.:947/. 073x0 903.70.9   5.30.5.0047 5..-74g 30. 5:3070.30.70.  80 . L3 1:3.  !% #   0/x.

790... 37 . #4230 !.. 5:-.9L343947: 1.

9L337 -8. 705:-..

 37 -8..#4230 !.790..9gL343947: 1.. 5:-.

:24/1.g!%#  .70.75x.5708.4207x:: 37 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0..37 .43420 .903. .

#4230 !.790...9 L3 43947: 1.  5:-. 37 ..

5. 073x0 903..70. 30.574-. L3 1:3.9  5.0 57.-74g30.071.9  5.x:30 :9.:0 .7. .70.9 30.g .0.9  5.3/ 2439. 5:3070.  !% #   0/x.9  5. 903.30. 705. 80.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 ..30.70. 00.94.30.70.9  5.7047 50397: .

9L343947: 1... 5:-.#4230  !.  37 ..790.

  705:-..9 L3 37  -8.

9g L3 43947: 1. 37 -8. .790.. #4230 !.. 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0.:24/1.37 .4207x::37 .574-.70.903..5708.75x. .43420 .g!%#  .

9 L3 43947: 1.  5:-.790.. 37 ... #4230 !.

.30.9  5.g .7.0 /7. .8.3/2439.0384.7047 00.30 .70.9.:. 705.-74g30.30.0 /0 50784.97.9  5.9  5.L31:3. 903.9  5. 80. 073x0903.9 30.30.057.70.  !%#  0/x.x:30 054.071. . 5:3070.70.30.70.5.

0 .907.8.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .: 2.574-.

9L3 43947: 1..790.. 37 .#4230 !.. 5:-.

  37  .9gL343947: 1.790... 5:-. #4230 !..

 .: 24/1.75x. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 903. 5708.70.574-.g !% #  ..

#4230 !. 37 .790...9 L3 43947: 1..  5:-.

37 .75x.43420 .g!%#  .5708.4207x:: 37 .70. 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.903..574-.

 37 .  5:-.790..#4230 !...9 L3 43947: 1.

574-.4207x::37 . 24/1.43420 .g !%# .37 .5708.75x.70..903.9g573 7/3:23897::0.

.9 L3 43947: 1. 5:-. #4230 !.790..  37 . .

70..4207x::37 . 903. 5708.43420 .  24/1.75x.574-.9g573 7/3:23897::0. 37  .g!%# .

9 L3 43947: 1.  37  .  5:-. #4230 !.. .790..

9  5.9  5.9  5.057.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .30.9  5.-74g 30..389.3/:9.  80 . 073x0903.30. 30..30 900.9  30.-30 .  !%#  0/x..x47/097.-: 50397:50784.9  5.9  5.574-.38547950.70. 5.

#4230 !... 37 .9L343947: 1. 5:-.790..

 705:-..9L337  -8.

.790. 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !. .  37  -8..

903.. .g!%# .9g573 7/3:23897:: .75x.: 24/1.70.574-.5708.37 .

  % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    0.43420 .

 5:-.9L3 43947: 1..  37 .. #4230 !.790..

 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x:: 37 .70.g !% #  . 5708..75x.  24/1. 37  .43420 .

 #4230 !..9 L3 43947: 1.  5:-.. .790. 37 .

 389.-: 50397: 50784.$30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .#30.30. 073x0 903.. 30.& !% #   0/x .30 90043/40 .385479 50 . 80.3/ :9.057.% 30..-74g30.x 47 /0 97.30.574-.70.

 37 ...9L343947: 1. 5:-.#4230 !..790.

 705:-..9L337  -8.

 5:-. #4230 !.790..  37  -8.9g L3 43947: 1.. .

574-.75x.70.: 24/1. 37  .43420 .4207x::37 . . 5708.g !% #  ..9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.

. 5:-.. 37 .790.#4230 !.9L343947: 1..

903.43420 .37 ..75x.g!%# .5708.9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 .574-.70. 24/1.

9L343947: 1... 37 .. 5:-.#4230 !.790.

057..389. 073x0903.38547950.30 9008.-: 50397:50784. 80.30.70.3/:9.& !%#  0/x.574-.. 30.#30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .30.x47/097.-74g30.% 30.$30.:30 ..

. 5:-.. #4230 !..9L3 43947: 1.790. 37 .

9L3 37  -8. 705:-..

. #4230 !. .9g L3 43947: 1.  37  -8.790.. 5:-.

 5708.43420 .574-.: 24/1.g !% #  .4207x::37 . 37  ..70.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. .

.9L343947: 1.#4230 !. 37 ... 5:-.790.

g !% #  574-.70.4207x:: 37 . 37  . 5708.  24/1. 903.75x..9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .

9 L3 43947: 1.790. 37 .. . #4230 !..  5:-.

9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .x47/097. 30.30.30.% 30.3/:9.$30.38547950.574-.057. 073x0903.& !%#  0/x.#30.-74g30..-: 50397: 50784.70. 80.30 9008.:7 9008g3 .389..

790.. . #4230 !.9 L3 43947: 1.  37 .  5:-..

.  705:-.9 L3 37  -8.

  37  -8.. #4230 !.9g L3 43947: 1.. 5:-.790. .

9g 573 7/3: 23897::0. .. 37  .g !% #  . 903.70.75x.4207x::37 .43420 .574-. 5708.: 24/1.

790..9L343947: 1... 37 . 5:-.#4230 !.

574-.5708.37 .43420 .70.75x..4207x:: 37 .9g573 7/3: 23897:: 0.g!%# .903. 24/1.

. 37 . . #4230 !.  5:-.790..9 L3 43947: 1.

70.389.30 .574-.385479505. 073x0903.3/:9.30.057.3 L3.. 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 80.%30. $30.3.950397:50784.& !%#  0/x.#30.-74g30.x47/097.30.

 5:-. 37 ...790.9L343947: 1.#4230 !..

9L337  -8.. 705:-.

. 5:-.9g L3 43947: 1. .  37  -8. #4230 !..790.

70.: 24/1.43420 . 903..9 g 573 7/3: 23897:: 0.75x.g !% #  .574-.4207x::37 . 5708. 37  . .

 #4230 !....9L3 43947: 1.  37 .790. 5:-.

  24/1. 37  .4207x:: 37 . 5708. 903..g !% #  .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .70.

 #4230 !.9 L3 43947: 1..790.. 37 .  5:-. .

$30.-74g30. 80.9.907.0 . 70.% 30. 054. 073x0 903.70.071. L3970x3070.& !% #   0/x.43897:70.#30..3/ 5740.0 57.9.70. 705.30. 2439.70. 900107. .70.30. .047 50397: 2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .574-.7. 30..70.

 37 ..#4230 !.  5:-.790...9 L3 43947: 1.

.9L337 -8. 705:-.

.9gL3 43947: 1. #4230 !.790. 5:-..  37  -8. .

: 24/1. 5708. 903.9g573 7/3:23897::0..43420 .75x.574-. .70.4207x::37 .g!%# . 37  .

. 37 .  5:-.790..9L343947: 1.#4230 !..

37 ..     . 24/1.70.

 % #& #  !#% 7 -8.

75x.9g573 7/3:23897::0.    5708.903.g!%# .574-.43420 .4207x::37 .

9L343947: 1..790.#4230 !. 5:-... 37 .

37 .574-.70. 24/1..5708.g!%# .4207x:: 37 .43420 .9g573 7/3:23897::0.903.75x.

790. 5:-. 37 .9L343947: 1.#4230 !....

30.7047.3/ 5740.0 57.-74g 30.9.5 ..$  !% #   0/x.30. 30. .43897:70.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .:8. .#30.70.903. 80.30.30. 073x 0 903.30.70.071.30.g.9.30.8."30..!30.30.574-.70. 054.0384.70. 2439.

  37 . #4230 !. .9 L3 43947: 1.790.  5:-...

. 705:-.9L337 -8.

..9gL343947: 1.#4230 !.790.. 37 -8. 5:-.

37 .574-.903.9g573 7/3: 23897:: 0.43420 ..70. 4/1.g!%# .75x.5708.4207x:: 37 .

  5:-.790.. #4230 !. . 37 ..9 L3 43947: 1.

 .43420 .5708.:24/1.37 ..574-.903.70.4207x:: 37 .9g573 7/3: 23897:: 0.75x.g!%# .

..  5:-.790. .  37  .9 L3 43947: 1. #4230 !.

.574-. .7.9   5.9   5.x/07/.9  30.90.3:9. 073x0 903.30.3/ 3974/:. 50 5. L3 054.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .389.70 573/070.9   5.  80 .9  5.9 .9   5. 5.70 .-74g 30.0 57. 30.9  5.9..8.070.7047 002039047 /0 0.30..  !% #   0/x.3x :747 -0347 1:347 .-:747 ..30.70.30.071.xg .

9 L3 43947: 1.  37  . .790.  5:-. #4230 !...

9g L3 43947: 1. #4230 !. ...790. 5:-.  37  .

574-. .43420 . 5708.70.g!%# .903. 37  .: 24/1.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .75x..

. 5:-..9L343947: 1..790. 37 .#4230 !.

903.43420 .4207x:: 37 .70.37 .9g573 7/3:23897::0.75x. 24/1.5708.574-..g!%# .

 .  37 .790.  5:-.. #4230 !.9 L3 43947: 1..

30.30.70.. 903.574-.3/ 5740. .-74g 30.x .8.9. 054.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .43897:. 073x0 903.70.70.  !% #   0/x.43897:70.70.9.30.7047 50397: .0 57.  80 . . 2439. .30.071.39070 /0 .g .0384.

. .  5:-.9 L3 43947: 1..790.  37 . #4230 !.

9 L3 37  -8..  705:-.

.790. 37 -8.#4230 !...9g L3 43947: 1. 5:-.

4207x::37 .5708.g!%#  .75x.9g573 7/3:23897::0.574-.:24/1.43420 . ..70.37 .903.

 37 ..9L3 43947: 1. 5:-...790.#4230 !.

.43420 . 24/1.70.5708.37 .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.75x.903.g !%# .574-.

 . 5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1.  37 ..790.

g!%# .574-.70.43420 .75x.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0..  24/1. 37  . 903. 5708.

 .790.  37  ..9 L3 43947: 1. #4230 !.  5:-..

-74g 30. 705.3.70. L3970x3070.30.385479 50 5.9  5.907. 2439. 5.574-.0 . 30.9  5.3 L3.70..43897:70.. . 054. 70.70.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .9  5.30.  80 .9.9  5.30.0 50397: 5740.x47 /0 97.30. 073x0 903.950397:2.70. . 389.9  30.7.9.071.70.  !% #   0/x.9  5..

 5:-...9L343947: 1. 37 ..#4230 !.790.

 705:-.9L337  -8..

 #4230 !.9g L3 43947: 1. 5:-.  37  -8.. ..790.

 5708.43420 .574-. .g !% #  . 903..: 24/1.70.9 g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .4207x::37 .75x.

. 5:-..9L343947: 1.#4230 !.790. 37  ..

5708.4207x::37 .70.37 ..9g573 7/3: 23897::0.43420 . 24/1.574-.75x.g!%# .903.

. 37 . 5:-.9L343947: 1...790.#4230 !.

5708.43420 . 24/1.903.574-.37 .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .75x..70.g!%# .

.. 5:-. .9L343947: 1..

   % #& #  !#% 7 -8.

 37 .   #4230 !.790.

#30.g 50397: 2.70.!30.70.43897:70.30.30.0 57.8.9.907.7047 /0 . 30.0 .-74g30. .. .30.30.$ !% #   0/x.43897:.9."30.. 054.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .574-. 30.g . 80.071.0384. 903. .30. 2439. 073x0 903.70.30.3/ 5740.30.70.x0 850.

9 L3 43947: 1.790..#4230 !...  5:-. 37 .

9L337 -8. 705:-..

 37 -8.9gL3 43947: 1. 5:-....790.#4230 !.

:24/1.37 .70..75x.574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .903. .43420 .g !%# .5708.

 37 . 5:-.#4230 !.9L3 43947: 1..790...

70..574-. 24/1.5708.37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g!% #  .43420 .903.75x.4207x :: 37 .

790.#4230 !. 37 .  5:-..9 L3 43947: 1...

 903.03g 97.70.4793050397:3.x47 /0 . . 97..30..30.9  5.9.574-.30.9  5.9  5.40 . 80.. 30.071. 2439.70.70.9.43897:70.5047/0 /0. 5.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  . .-74g30. !% #   0/x.9  30.03/:/38g0/0850.9. 054.0 57.9  5.30.g .70.5047 /0 8.47:7 389. 073x 0 903.3/ 5740.9  5.

  37 . . #4230 !..  5:-.790.9 L3 43947: 1..

  705:-..9 L3 37  -8.

. 5:-. . #4230 !.9g L3 43947: 1.790..  37  -8.

70. 37  .. .: 24/1. 5708.75x.4207x:: 37  . 903.43420 .g !% #  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.

  5:-.. 37 .9 L3 43947: 1.790. . #4230 !..

903.43420 .574-..70.37 .g!%# .5708.75x.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 . 24/1.

.790.9L343947: 1. #4230 !.. 5:-. 37 ..

/7:5.3/ 0.!30.7.574-.x 85. 80..90L3.203900 389.9  5.# !% #   0/x.9   5..0 /0 80.9  5.g .5.5.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .9  30..90 :9.30..30.9  5.x47/04.9  5.90 57.30. 30.:747/0/897.-74g30.:79.x0 2439. 073x0 903.

 5:-...#4230 !.9L343947: 1.790. 37 ..

9L337 -8.. 705:-.

.#4230 !.790.. 37 -8. 5:-.9gL343947: 1..

.43420 .574-.37 .70.5708.75x.903.:24/1.4207x::37 . .g!%# .9g573 7/3: 23897::0.

 5:-. 37 ..790..9L343947: 1.#4230 !..

70.75x.43420 .37 .903.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.. 24/1.5708.g!%#  .4207x:: 37  .

  5:-. #4230 !.  37  .9 L3 43947: 1.. .790..

70.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1.. 37  .43420 . 5708.574-.g !% #  . 903.75 x.

  5:-.. 37 .9L343947: 1.#4230 !.790...

23897::3/:8970 708:7804737 ..9.-74g30.3.574-.9g573 7/3:.L3054.0/078.30.!% #  . 094/44050397:010.70.9:. %  0/x.70 30g. 80.42:3.

20 37 .  . 23897:: 8g3g9gx 1.

  37 .790.. .9 L3 43947: 1. #4230 !..  5:-.

.  37 .790.. #4230 !..9g L3 43947: 1. 5:-.

-74g.594:30.      .30. 80 .

   % #& #  !#% 7 -8.

37 80. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .    30.x:30.

3/2439. ..7047 .70.9g573 7/3:23897::0.-:7 /0 .. 054. 0..70. 903.071.L3.3047 /0 .70. .7.9.70.!%  !%  0/x.574-.057.4207x::37  .43420 .70473/0503/0390 . 073x0903.43424.5 g 107-390 8:57. 389.g 705.70. g94..

. 37 .9L343947: 1.790... 5:-.#4230 !.

.9L337  -8. 705:-.

790. .9g L3 43947: 1. 5:-. #4230 !...  37  -8.

43420 .70. 903.4207x::37 .574-. 37  .: 24/1.. . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .75x.

 5:-.790.9L3 43947: 1.  37  .... #4230 !.

.5g ./g /0 . 30..#  !%   0/x.3/702:.3047 /0 .-74g30.5g 107-390 .43420 . ..4207x:: 37 .30.-:7 /0 .574-.2. . 80.30.057.!30.30. 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.

9L343947: 1.#4230 !. 5:-..790. 37 ...

.9L337  -8. 705:-.

790..  37  -8. 5:-. . #4230 !.9 g L3 43947: 1..

 903..70.43420 . .: 24/1. 5708.75x.g !%   .4207x::37 . 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.

#4230 !.. 37 .. 5:-..9L343947: 1.790.

43420 .75x.70.4207x:: 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  ..574-. 903.  24/1. 5708.g !%   .

790. . #4230 !.  5:-. 37 ..9 L3 43947: 1..

30. 80.574-.5.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 073x0 903. 70.30.9.30.. 97 50397: ! .90 53g .3/ :9.%  !%   0/x.: .-74g30.5039047 -:90 .30.70..0 57.30.

.790.. 5:-. #4230 !. 37 .9L3 43947: 1..

 705:-..9L3 37  -8.

. 5:-. #4230 !. ..  37  -8.790.9g L3 43947: 1.

75x.70. 37  ..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 . 5708.574-. .: 24/1.g !%   . 903.

790..9L343947: 1. 37  . 5:-...#4230 !.

 903.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1.g !%   . 37  . 5708..4207x:: 37 .574-.75x.43420 .

  5:-..790. 37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.. .

70.g!%  ..574-.75x.903.5708.37 .43420 .  24/1.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.

 #4230 !.9L343947: 1. 5:-...790.. 37 .

 ..#30.4207x::37  .-74g30. /897-: x. x47 /0 .70.0 57. .9.2-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 389..01.8.071.7.70. &  !%   0/x.$30. 705. 80.70.%30.70.!30.. 073x 0 903.25.0 50974070 .43420 .8.90 .574-.70. 389. 054.3/ .70.

. 37 .790..#4230 !.9 L3 43947: 1..  5:-.

. 705:-.9L337 -8.

. #4230 !.  37  -8.790. 5:-..9gL3 43947: 1. .

 .574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .: 24/1. 5708.70.g!% . 903.75x. 37  .43420 ..

.  5:-. 37 ..790.9L343947: 1.#4230 !..

9..g 705.  !%  0/x./g .43897:70..9g 573 7/3: 23897:: 0.70.. 2439..903.43420 .70.70.071.. . 389.4207x:: 37  .70.70.9. 054. 073x0903. .057.3047/0.-:7 /0 4...3047/0. #30.-74g30.70.3/5740.'30.&30.. 80.5g.8g 5708:30 .574-. ."30.7.%30.

 .  5:-..9 L3 43947: 1.  37 .. #4230 !.790.

  705:-..9 L3 37  -8.

..9gL343947: 1..#4230 !. 5:-. 37 -8.790.

9g573 7/3:23897::0.5708.903.75x.:24/1.574-.43420 .g!% ..70. 37 . .

   % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .

790..9L343947: 1. 5:-. 37 ...#4230 !.

70 .43420 .0397.!30.-74g30.4207x :: 37 .30.30.9g 573 7/3: 23897:: 0. 80 .# !%   0/x.9.1070390 . 30.:942.30.3/ 8890200 /0 .047 9072.0 57.574-.0 . 073x0 903.

9L343947: 1. 37 .#4230 !.  5:-....790.

 705:-.9L337 -8..

 ... 5:-.  37  -8. #4230 !.790.9g L3 43947: 1.

g!% . 5708.70.903.75x.574-. . 37  ..: 24/1.4207x::37 .43420 .9g573 7/3:23897::0.

#4230 !.9L343947: 1.. 5:-.790... 37 .

37 .43420 . 24/1.574-.70. 5708.75x..9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .g!% .903.

..9L343947: 1. 37 .#4230 !..790. 5:-.

9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 .047 .70.-74g30. 80.g . 073x0 903. L3 1:3.7.x:30 :9.70..7. 705...0 57.  !% #   0/x.70.071. 903. . 2.70.574-. 5:3070.3/ 2439.

.  37 . #4230 !.790..9 L3 43947: 1. .  5:-.

.  705:-.9 L3 37  -8.

790.9g L3 43947: 1. .  37  -8... #4230 !. 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-.4207x:: 37 .. 37  .g !% #  . 903.75x. . 5708.: 24/1.70.

  5:-.9 L3 43947: 1. 37 .. #4230 !.. .790.

37 .75x.g!%# . 24/1..43420 .574-.5708.903.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.70.

790.9L343947: 1. 37 . #4230 !. 5:-....

70..70.0 57. 20.g .% !% #   0/x.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 903. 80.x:30 :9. 5:3070.70. ..70.!30.-74g30.3/ 2439.9 .574-. 30. 705.071. $30.. L3 1:3.7.382047 /0 7/. 073x0 903.#30."30.

  37 . .  5:-. #4230 !..790..9 L3 43947: 1.

 705:-..9L337 -8.

. 5:-.790..#4230 !. 37 -8..9gL343947: 1.

903..9g573 7/3: 23897::0.43420 .:24/1.574-.75x.37 .5708. .4207x::37 .g!%# .70.

.9L343947: 1. 5:-.790..#4230 !. 37 ..

 073x0 903.3/ 2439. 5:3070.071.g.30. !% #   0/x.89.70.7.70.x:30 :9.0 57.70.-74g30.7047 .903. 705. 80.. . L3 1:3.:94.30.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .574-.

9 L3 43947: 1. #4230 !.790. .  37 ..  5:-..

  705:-..9 L3 37  -8.

 5:-.  37  -8.. .790.9g L3 43947: 1. #4230 !..

 903.4207x:: 37 .g !% #  . 37  .75x.574-.43420 . . 5708.70.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0..

..  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !. 37 .790. .

70.574-.43420 .5708.  24/1..9g573 7/3: 23897:: 0.g!% # .4207x:: 37 .903.75x.37 .

 .790. 37 ...9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.

3/ 2439.30. 80. 3.70.70.g94.g ..70. " !% #   0/x. .-74g30. L3 1:3.91472047 . 5:3070.0047 5.7.:947/.70.. 903.071.!30. 705.0 57.70 . 30.30.x:30 :9. 073x0 903.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .574-.

. 5:-.. #4230 !.790.9L343947: 1..  37 .

9 L3 37  -8..  705:-.

..790.9g L3 43947: 1. 37 -8..#4230 !. 5:-.

5708.9g573 7/3:23897::0.903.4207x::37 . .574-.37 .:24/1.70.g!%#  .43420 .75x..

. 5:-.790.. 37 ..#4230 !.9L3 43947: 1.

071.0 57. 00.70. .. 705. !% #   0/x. 073x0 903.94.7047 50397: .x:30 :9. 903.70.574-. 80.30.0.-74g30.:0 .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 5:3070..3/ 2439.7.70. L3 1:3.30.70.g .

9 L3 43947: 1..  5:-. ..790.  37 . #4230 !.

9 L3 37  -8.  705:-..

 . 37 -8.. 5:-.9g L3 43947: 1.790.. #4230 !.

5708.903.75x.70.. .:24/1.g!%#     .37 .

 % #& #  !#% 7 -8.

43420 .9g573 7/3:23897::0.    .574-.4207x::37 .

 5:-..790.9L343947: 1. 37 ...#4230 !.

70. 80. 903.  !%#  0/x.7. 073x0903. . .70.x:30 054.7047 00.97.-74g30.30.30 .30.70.9.:.L31:3..0 /7.057.3/2439. 705.8.0 /0 50784.g . 5:3070.071.0384.70.

0 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .8.907.: 2.

  5:-..790..9 L3 43947: 1. 37 .#4230 !..

. 37 . #4230 !..9gL343947: 1..790. 5:-.

:24/1.75x.903.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .5708..37 . .574-.g!%#  .

 #4230 !..  37 .. . 5:-.790.9L343947: 1.

g !% #  . 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.70. 37  .5708..574-.43420  .4207x:: 37 .903.75x.

.9 L3 43947: 1. 37 .  5:-.#4230 !...790.

574-.g !%# .4207x::37 .43420 ..75x.9g573 7/3:23897::0.37 .903.70. 24/1.5708.

 .  37 .9 L3 43947: 1. #4230 !.. 5:-..790.

75x. 903.g!%# . 37  ..  24/1.43420 .574-. 5708.70.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .

.9L343947: 1.  5:-.#4230 !. 37 .790...

!30.-: 50397: 50784.-30 . 80.-74g30..70. 389.30 900. 30.30.574-. x47 /0 97.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  ."30.3/ :9.#30.385479 50 .$30. 073x0 903.%  !% #   0/x...0 57.

#4230 !..9L343947: 1.790. 5:-. 37 ...

 705:-.9L337  -8..

 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1. .790. #4230 !...

 37  .574-.g !% #  . 5708. .75x..70.4207x::37 .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.43420 .

..790.9L343947: 1.#4230 !. 37 . 5:-..

g !% #  .43420 .4207x:: 37 .75x.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 37  ..574-. 903. 5708.

790. #4230 !.9 L3 43947: 1. .. 37 .  5:-..

.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30. 389.30.30..-: 50397: 50784.70.x 47 /0 97.057.3/ :9.-74g30. 073x0 903. 80.30.30 90043/40 .385479 50 .  !% #   0/x .574-.30.

 5:-.. 37 ..790.#4230 !..9L343947: 1.

9L337  -8. 705:-..

9g L3 43947: 1. ...  37  -8.790. 5:-. #4230 !.

70.g !% #  .574-.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0..: 24/1. 903.4207x::37 . 5708.43420 . 37  . .

.#4230 !.9L343947: 1... 37  . 5:-.790.

. 903. 5708.574-. 37  .  24/1.4207x:: 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .g !% #  .75x.70.

9 L3 43947: 1. .. #4230 !. 37 .  5:-..790.

3/:9.  !%#  0/x.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  ..-74g30.30 9008.057..30.30.38547950.30.x47/097.389.70. 80.574-. 073x0903..30.30.:30 .-: 50397:50784.

...9L3 43947: 1. 37 . #4230 !. 5:-.790.

 705:-..9L337  -8.

.  37  -8.790.9g L3 43947: 1. . #4230 !. 5:-..

 37  . 903.574-. .75x. 5708.70.: 24/1..g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .4207x::37 .

 5:-....  37 .9L3 43947: 1.790. #4230 !.

 5708.  24/1.75x.574-.g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.43420 .. 37  . 903.4207x:: 37 .

  5:-.790..9 L3 43947: 1. 37 . #4230 !. ..

574-.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  ..30 9008. 80.  !%#  0/x.389.30. 073x0903..70.30.-74g30.30.30.057.3/:9.38547950.-: 50397: 50784.x47/097.30.:7 9008g3 .

..  5:-.790. #4230 !.9 L3 43947: 1. .  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

.790.  37  -8.9g L3 43947: 1. . 5:-.. #4230 !.

 903.43420 .g !% #  .75x..70.4207x:: 37 .: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-. 5708. 37  . .

9 L3 43947: 1. .790.  5:-. #4230 !.. 37 ..

903.5708.g!%# .574-.37 .43420 .70..75x. 24/1.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .

.9L343947: 1. 5:-... .

  % #& #  !#% 7 -8.

 37 .790.    #4230 !.

 80.30.3/:9.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .950397:50784. !%#  0/x.30.3.30 .30.385479505.3 L3.574-.389.70. 30.x47/097.-74g30.057.. 073x0903.30.

.790.#4230 !. 5:-.9L343947: 1.. 37 ..

 705:-.9L337 -8..

.790. 37 -8. 5:-.9gL343947: 1.#4230 !...

75x.: 24/1.574-.4207x::37 .5708.g!%# .37 .43420 .70.903..9g573 7/3:23897:: 0. .

 5:-..#4230 !..9L343947: 1.790.. 37 .

g!%# .5708. 24/1.9g573 7/3: 23897::0.903.4207x::37 ..70.37 .75x.43420 .574-.

#4230 !.790. 37 ...9L343947: 1.. 5:-.

 !%#  0/x.-74g30.30. 705. 073x0903.70.04750397:2.70.70.9.30.900107..9. .7. 054..43897:70.30.0 .70.3/5740.071.057. 70.70.907. 2439.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 . 80. . L3970x3070.30.30.

 5:-.9L343947: 1... 37 .790..#4230 !.

9L337 -8.. 705:-.

790... 37 -8. 5:-..9gL3 43947: 1.#4230 !.

5708.g!%# .37 . ..70. 903.574-.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.:24/1.75x.43420 .

#4230 !..790.  5:-.9L343947: 1. 37 ...

.37 .903.43420 . 5708.75x.9g573 7/3:23897::0.g!%# .70.574-. 24/1.4207x::37 .

790.. 5:-.9L343947: 1.#4230 !.. 37 ..

5708..903.9g573 7/3:23897::0.574-.70.g!%# . 24/1.37 .4207x:: 37 .43420 .75x.

 5:-..790.9L343947: 1.#4230 !. 37 ...

.7047.30. 054.70. 2439.057. .30.9.30.5 .:8.30. 073x0903.43897:70.903.9.8.30.071.-74g 30.g.70.70.0384.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .3/5740. . 80.574-. !%#  0/x.70..

 5:-..9L343947: 1..790.. 37 .#4230 !.

 705:-.9L337 -8..

790.#4230 !.9gL343947: 1. 37 -8.... 5:-.

70.903.43420 ..5708. .37 .75x.9g573 7/3: 23897::0.:24/1.g!%# .574-.4207x::37 .

.9L343947: 1. 5:-.#4230 !. 37 .790...

903.g!%# ..43420 .75x.9g573 7/3:23897::0.70.5708.574-.4207x::37 . 24/1.37 .

.9L343947: 1.. 37 . 5:-. #4230 !.790..

43897:.% !%#  0/x.704750397: .g.0384. 054.43897:70.057.071. .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .#30.$30.8.574-.3/5740.x .39070/0.9.903. 2439.-74g30. 073x0903. 80.70..9.70.70..70. .

.. 5:-. 37 .9L343947: 1.790. #4230 !..

.9L337 -8. 705:-.

...#4230 !. 5:-.9gL343947: 1.790. 37 -8.

37 .9g573 7/3:23897::0.574-.43420 .g!%#  ..70.5708.903.4207x::37 .:24/1. .75x.

. 5:-..790..9L3 43947: 1. 37 .#4230 !.

5708.574-.43420 .903.75x.37 ..g !%# . 24/1.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.70.

.9 L343947: 1.#4230 !.790.. 5:-.. 37 .

43420 .g!%# . 903.37 .75x.4207x::37 .70..574-.9g573 7/3:23897::0.5708. 24/1.

  5:-.9L343947: 1.. 37 .#4230 !...790.

70. .3 L3.574-.'30.950397:2. 70.&30.%30. 705. $30. 073x0903.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .7..70. 054.050397:5740.#30.071.9. L3970x3070.x47/097.-74g30.9..385479505.70.389.43897:70.907. .70.70. !%#  0/x. 2439.3.0 .. 80.

9L343947: 1.. 37 .790. 5:-..#4230 !..

9L337 -8. 705:-..

.#4230 !.790. 5:-...9gL343947: 1. 37 -8.

: 24/1.75x.903.g!%# ..574-. .43420 .5708.70.9g573 7/3:23897:: 0.4207x::37 .37 .

.790.. 5:-..9L343947: 1. 37                          .#4230 !.

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

.37 .75x.574-.70.g!%# .903.5708.9g573 7/3: 23897::0.43420 .4207x::37 . 24/1.

. 37 .790...9L343947: 1.#4230  !. 5:-.

37 .4207x::37 ..5708.9g573 7/3:23897::0.75x.903.g!%# .43420 . 24/1.70.574-.

 37 .... 5:-.790. #4230 !.9L343947: 1.

0 .43897:70.g 50397: 2.071. 2439. .x0 850.0384.8. .70.574-.3/ 5740..0 57.70.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .907.9.70.  !% #   0/x.30. 80.-74g30. 30.9.43897:.30.g .30.70.7047 /0 . 073x0 903. . 903.. 054.

 #4230 !.  5:-. .790..  37 ..9 L3 43947: 1.

.  705:-.9 L3 37  -8.

9g L3 43947: 1.. ..790. #4230 !.  37  -8. 5:-.

 5708.9g573 7/3:23897::0.: 24/1.43420 .g!%# .70. 37  . .75x..574-.4207x::37 . 903.

.  5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1.790.  37 . .

g !% #  .  24/1. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-..43420 .4207x :: 37 .75x. 37  . 903.70.

.. .790. #4230 !.  37 .9 L3 43947: 1.  5:-.

5047 /0 8.40 .5047/0 /0. 97.071.3/ 5740. 073x 0 903.9.43897:70. .47:7 389.03/:/38g0/0850.9.70.  80 ...9.70.#30.g .4793050397:3.70.$30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  . 2439.0 57.03g 97.70. 054.x47 /0 .574-. .-74g 30. 903.%  !% #   0/x..

  37 ..790. #4230 !. .  5:-.9 L3 43947: 1..

  705:-.9 L3 37  -8..

 #4230 !..790. 5:-.. .  37  -8.9g L3 43947: 1.

 5708.70. .g !% #  .75x..: 24/1.4207x:: 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-. 903. 37  .

  5:-.9 L3 43947: 1...790. . #4230 !. 37 .

37 .4207x:: 37  .43420 .5708.g!%# .574-.75x.70.903.9g573 7/3: 23897:: 0. 24/1..

790. 37 .. ..  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.

/7:5.90L3.203900 389.3/ 0.&  !% #   0/x.x 85.x0 2439.30.5.g .:79... 073x0 903.-74g30.90 57..%30. 80.0 /0 80.90 :9.7.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .x47/04.:747/0/897.574-..

#4230 !. 37 ... 5:-.9L343947: 1.790..

 705:-.9L337 -8..

.790. #4230 !. 5:-... 37 -8.9gL343947: 1.

 .43420 .574-.903..g!%#  .:24/1.5708.75x.70.4207x::37 .37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

.  5:-. 37 .#4230 !.790...9 L3 43947: 1.

43420 .75x.903.g!%#  .574-.70..37 .5708. 24/1.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.

  37  .9L3 43947: 1..790. #4230 !. .. 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0..  24/1. 903.75 x.70.4207x:: 37 . 5708.43420 .g !% #  . 37  .574-.

#4230 !.9L343947: 1..  5:-.790... 37 .

947::/080.9. 472...447/43.507843.9050397:/897.9g573 7/3:.:947.594:  %  0/x.:: 903./0/0807.!% #  ./:/0.1.70107947.70..x.23897::3/:8970 708:7804737 .-74g.:79.09702g 30g.70. 7... 80.574-.42:3.70 .

  .23897::8g3g9gx 1.2037 .

.9L343947: 1. 37 ..#4230 !.790.. 5:-.

. 37 .. 5:-..9L343947: 1.790.#4230 !.

 .-74g3907. 80 .

.

.

4207.3.:3..0-:09../0%7047070}439..90!:-.:70}9  #  # #  .7.:70}9 }# %#  70.:70}9 .                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.-9.. :.m#423m $  $:. # $97 !.::37 80.5:::.4...70  %0   .50784.:78.947: :.m.93:2.3047:7/. &370.

790 7 80.0893:2g7.#4230. 74 /708. #   &  (    .3.693"0..:70}9 }48 !.1..   0 2.9.24 74 3907309 243947:41.: :.50397:5:-.7. 59 /: 065 57.43947:: 1.! 5.. 1. 947: 90    }   1.   }         %5.3%64 5 #.:5:-.2039:: 65..900397:50397:70.9.3/:737  -4..2.148995g79L3.5  !70: 0 &&!   ..7: 43947: 1.70937..-43.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful