MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă . i) formator atestat ISCIR . clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt. efectuată de către ISCIR. a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii. condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii. h) examinare anuală .activitate de evaluare şi atestare. respectiv recalificare . care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. b) autorizare . precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. f) deţinător . norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale.I. creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. . g) examinare .persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi. PARTEA I. în sine.orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. d) calificare. practici administrative.orice obligaţie. 11 bis/8. j) programe de formare profesională a adulţilor.persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . în exercitarea competenţei de autoreglementare. e) cerinţă . în urma instruirii personalului de deservire.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică. c) avizare .proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării. interdicţie. considerate cerinţe.persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare. în special autorităţile administrative.

I. q) registru . . r) stagiu de instruire periodică .normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei. m) personal de deservire . în format electronic ori pe hârtie. ce se realizează în legătură cu acestea.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) .pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor. s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. p) punere în funcţiune . dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.gaz petrolier lichefiat. prevăzute în Legea 64/2008. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. Nr. dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. n) prescripţie tehnică .orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL . Partea I.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice.program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. l) perfecţionare/specializare . pentru domenii clar definite. specifice mai multor ocupaţii. conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare. condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. o) program de formare profesională . care conţine.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate.acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament. în vederea introducerii pe piaţă. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific.ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. 11 bis/8.

operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . 2. (3) şi. Nr. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Art. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. conform actelor constitutive. 5 (1) Personalul nominalizat la art. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin.I. PARTEA I. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 11 bis/8.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. c) programa analitică. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. 2. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. tabelul 1. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.

d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. 11 bis/8. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. dezvoltată pe teme. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. b) copia actului de identitate/paşaport. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. 5. numărul cursanţilor. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. ore şi formatori. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. zile. PARTEA I. Nr.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. 16.I. d) programa analitică. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art. cu 15 zile înainte de începerea programului. conform prevederilor de la art. . Art. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art.

. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat.2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor. d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică. Nr. . b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art... 8. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului.. codul numeric personal.. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională. numele şi prenumele supraveghetorului de practică.. PARTEA I... organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.. Art. NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖..‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European...I... 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia. 11 bis/8.. 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani.... conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.

.. lit.. Art. după caz.I.. lit.... 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. 1)-3) şi suplimentar. următoarele documente: a) copia diplomei de studii. 1)-3) şi suplimentar. copia certificatului de absolvire/calificare.. 11-13. c). 4) documentele prevăzute la art. Art. lit.2010 PT CR 8-2009 Art.. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.. 10. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. 14. 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . pct. PARTEA I. c).. 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art... pct.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului.. c). 1)-3) şi suplimentar.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. conform modelului din anexa 2. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.. 14. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen.. 11 bis/8. Art. Nr. . 3) o fotografie color mărimea ¾ cm.. 14. Art. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. pct.

b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională. . pentru arhivare.art. Nr. cu excepţia fotografiei. 11 bis/8. 14. PARTEA I. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform modelului din anexa 3. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. (4). precum şi cele de la art. în condiţiile prevăzute la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. 13 se returnează furnizorului de formare profesională. conform modelului din anexa 4. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. 16 alin. 11. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. (8) Dosarele prevăzute la art. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei.I. c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). însoţită de talonul pentru vize anuale. conform modelului din anexa 5. 11 . conform prevederilor legale în vigoare.

I. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. de la A la D. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. b) copia actului de identitate. de apă fierbinte. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. . persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. Nr.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. este denumită în continuare „fochist‖. 11 bis/8. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase. c) o fotografie color mărimea ¾. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. Art. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 55. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. PARTEA I. B sau D‖. pentru eliberarea unui duplicat.

2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖. respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art. PARTEA I. persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. Nr. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.noţiuni despre căldură . 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . cazane de apă fierbinte. 11 bis/8. supraîncălzitoare şi economizoare independente.descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică .I.clasificarea cazanelor . 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.date generale . Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.aburul şi proprietăţile sale . Art. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.

noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .instalaţii de ardere şi focare .oprirea cazanului din funcţiune . PARTEA I. Nr. jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică . armături.I.instalaţii de alimentare cu apă .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .supravegherea în timpul funcţionării .înzidirea şi izolaţia termică .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . evidenţa primară.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: . dispozitive de siguranţă . 11 bis/8.construcţia metalică de susţinere .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .aparate de măsurare şi control .conducte.46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.funcţionarea cazanului .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .organizarea exploatării.condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .gospodăria de combustibil .punerea în funcţiune .suprafeţele de încălzire auxiliare .

2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: .I. (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art. 2 ore/candidat.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: . 67.sisteme automate de protecţie . 11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. PARTEA I.indici pentru controlul exploatării economice .pierderi de căldură în funcţionare .avarii la instalaţii de ardere .revizia cazanului .avarii la elementele cazanului .avarii la instalaţiile anexe . 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E.sisteme de semnalizare preventivă . normative. .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . repararea şi verificarea tehnică oficială: . Nr. reglementări. în condiţiile prevăzute la art. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore. revizia.randament . Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 70 ore.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .

dispozitive de siguranţă .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . 11 bis/8. armături.gospodăria de combustibil . Nr.I.noţiuni despre căldură .izolaţia termică .aburul şi proprietăţile sale . PARTEA I.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică .aparate de măsurare şi control .clasificarea cazanelor .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.date generale .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .instalaţii de ardere şi focare . tipuri de îmbinări Cazane de abur: .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: .2010 PT CR 8-2009 Art.instalaţii de alimentare cu apă .conducte.

11 bis/8.avarii la instalaţiile anexe .funcţionarea cazanului .punerea în funcţiune .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.sisteme automate de protecţie . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat. reglementări. repararea şi verificarea tehnică oficială: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.oprirea cazanului din funcţiune . PARTEA I. .avarii la elementele cazanului .avarii la instalaţiile de ardere . revizia.I.revizia cazanului .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. Nr. evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .supravegherea în timpul funcţionării . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: . 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .sisteme de semnalizare preventivă .organizarea exploatării. normative.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .

25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . armături.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .aburul şi proprietăţile sale .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: . PARTEA I.aparate de măsurare şi control .gospodăria de combustibil .clasificarea cazanelor .înzidirea şi izolaţia termică . Nr.construcţia metalică de susţinere .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii . 26.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art. Art.date generale . 11 bis/8.noţiuni despre căldură .I.suprafeţele de încălzire şi vaporizare .suprafeţele de încălzire auxiliare . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art. dispozitive de siguranţă .instalaţii de ardere şi focare .procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică .instalaţii de alimentare cu apă .conducte.

instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.pierderi de căldură în funcţionare .2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: .revizia cazanului . Nr.noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: .I. normative.randament .sisteme automate de protecţie . .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .sisteme de semnalizare preventivă .supravegherea în timpul funcţionării .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. PARTEA I.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .indici pentru controlul exploatării economice . revizia.avarii la elementele cazanului .punerea în funcţiune .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie. 11 bis/8.organizarea exploatării. evidenţa primară. repararea şi verificarea tehnică oficială: .avarii la instalaţiile de ardere .funcţionarea cazanului .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .oprirea cazanului din funcţiune .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţiile anexe . reglementări. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

11 bis/8. armături.aparate de măsurare şi control .instalaţii pentru realizarea regimului chimic .descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente .combustibili utilizaţi .I. Nr.tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor. conducte. 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . 2 ore/candidat. PARTEA I. dispozitive de siguranţă Regimul chimic: .noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică . tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .alimentarea cu apă.apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor .52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.instalaţii de ardere.date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor .2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore. Art. instalaţii de protecţie şi automatizare .cazane electrice .noţiuni de căldură .

sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore. reglementări. sisteme de protecţie.sisteme de semnalizare preventivă . PARTEA I. regulatoare. conservarea. 11 bis/8.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: . normative.sisteme automate de protecţie . sisteme de semnalizare.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator). 30 ore.avarii la instalaţiile anexe . exploatarea. monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: .avarii la instalaţiile de ardere . şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art.I. bucle de reglare automată.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 ore/candidat. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. Nr.avarii la elementele cazanului . convertoare.pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. elemente de execuţie. conform . supravegherea automatizată. punerea în funcţiune. oprirea şi conservarea . repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. supravegherea permanentă de către fochist.

noţiuni despre căldură . 11 bis/8.calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .instalaţii de ardere şi focare . armături şi dispozitive de siguranţă .automatizarea funcţionării cazanelor .54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .date generale .suprafeţele de încălzire auxiliare .aburul şi proprietăţile sale .înzidirea şi izolaţia termică .procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .gospodăria de combustibil .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.aparate de măsurare şi control . PARTEA I.I.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .suprafeţele de încălzire şi vaporizarea . 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: .instalaţii de alimentare cu apă .conducte. Nr.clasificarea cazanelor . Art.construcţia metalică de susţinere .

sisteme de semnalizare preventivă . normative.avarii la instalaţiile anexe .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.punerea în funcţiune . Nr.avarii la instalaţiile de ardere .randament . evidenţa primară.organizarea exploatării. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: . instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică .avarii la elementele cazanului . repararea şi verificarea tehnică: .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .indici pentru controlul exploatării economice .oprirea din funcţiune .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.condiţii de calitate a apei de alimentare .2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .funcţionarea .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: . PARTEA I.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .sisteme automate de protecţie .pierderi de căldură în funcţionare . 11 bis/8.avarii ale interfeţelor Curăţarea.supravegherea în timpul funcţionării . reglementări.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .I. revizia tehnică curentă.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .revizia tehnică curentă a cazanului .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .

I. 11 bis/8. DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. conform tabelului de mai jos. 2 ore/candidat. 30 alin. (3). organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. PARTEA I. . (3). în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. Art. în condiţiile prevăzute la alin. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 80 ore. 29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. 30 (1) Trecerea fochistului. în condiţiile prevăzute la alin. de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. (4). conform modelului din anexa 6. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. Nr. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase.

se face prin extinderea autorizaţiei. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1. b) copia actului de identitate. Nr. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. e) adeverinţa de instruire teoretică.I. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. în cadrul aceleiaşi clase.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. 11 bis/8. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. conform modelului din anexa 7. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. sau de la o clasă la alta. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. de apă caldă şi de apă fierbinte. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. conform modelului din anexa 3. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. . c) autorizaţia în vigoare. PARTEA I. d) adeverinţa de practică.

generalităţi .prelevarea probelor.demineralizare . indici chimici de avarie . conform programei analitice prezentate la art. semnificaţie. 11 bis/8. 32. PARTEA I. normative.tipuri de cazane .dezalcalinizare .osmoză Legislaţie. de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: .efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: .I. urmărire.pregătirea şi conservarea suprafeţelor . 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur.58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. Art.metode generale de analiză . Nr.apa şi proprietăţile apei .dedurizare .dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: . intervenţie. valori. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore.balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: . indicii chimici. interpretare.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: . reglementări.

33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice.I. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice. Nr. PARTEA I. 11 bis/8. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . mecanice/electrice/electronice analogice. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. 2 ore/candidat. electronice analogice/afişaje digitale. programabile. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice.

display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică .noţiuni de căldură . conform programei analitice prezentate la art. analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice. Art.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: . 11 bis/8. 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice.date generale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: .2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces. electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice. Nr. 34. PARTEA I.I.clasificarea cazanelor .noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: .aburul şi proprietăţile sale .descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice.

bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .bucle de reglare a sarcinii cazanelor . 2 şi 3 semnale .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. perturbaţii normale de funcţionare . Structură şi condiţii generale: . PARTEA I. analogice şi digitale: .bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică . Nr.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) .bucle de nivel cu 1.prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice.I. 11 bis/8.bucle de reglare a depresiunii în focar .mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice.bucle de reglare a supraîncălzirii aburului . analogice şi digitale . analogice şi digitale Bucle de reglare.funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice.perturbaţii-tip.

subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .dotări obligatorii .subsistemul de semnalizare .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare . analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice. Nr.I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .condiţii generale . PARTEA I. analogice şi digitale: .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice.subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere . 11 bis/8.

verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 .componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică .verificarea şi setarea controlerelor electromecanice. analogice şi digitale.componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. analogice şi digitale .verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor . prelucrarea semnalelor . Nr.2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice.verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor . analogice şi digitale din centralele termice: .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice.programarea controlerelor . analogice şi digitale din centrale termice . 11 bis/8.I.elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice.verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control . analogice şi digitale: .verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor . PARTEA I.

PARTEA I. analogice şi digitale: . . reglementări.I. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice. Art. 2 ore/candidat.atribuţiile personalului de deservire .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice. organizat de deţinător/utilizator.verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. Nr.64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. analogice şi digitale . să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. 11 bis/8. analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice.supravegherea în funcţionare. normative.verificări efectuate de către ISCIR . (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 56 ore. telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: .verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere .

b) copia actului de identitate. c) autorizaţia în vigoare. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform modelului din anexa 7.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei.I. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. d) adeverinţa de practică. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. Nr. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. PARTEA I. Art. e) adeverinţa de instruire teoretică. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. conform modelului din anexa 3. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. conform programei analitice prezentate la art. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . conform modelului din anexa 2. 37. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.

măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: . stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere. părţi componente.I. accidente şi incendii la transportul. mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: . 2 ore/candidat. armături. 11 bis/8.recipiente sub presiune. conducte. PARTEA I.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. normative. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore. 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. furtunuri.risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. mod de operare Avarii. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5. reglementări.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . în funcţie de tipul de instalaţie deservit. conform grupelor de mai jos: . lichefiate sau dizolvate sub presiune. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. dispozitive de siguranţă.clasificare. Nr.proprietăţi fizico-chimice ale GPL . 16 ore.

Nr. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. e) adeverinţa de instruire teoretică. Art. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. c) autorizaţia în vigoare.butelii pentru gaze comprimate. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 39. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. b) Grupa B . (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . d) adeverinţa de practică.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. PARTEA I. conform modelului din anexa 3. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.I. conform programei analitice prezentate la art. 11 bis/8. b) copia actului de identitate. conform modelului din anexa 7. lichefiate sau dizolvate sub presiune. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: .întreţinere şi exploatare Legislaţie. exploatare .reparare şi verificare Avarii. marcaje.mod de funcţionare . accidentelor şi incendiilor . proprietăţi Butelii: . 2 ore/candidat.elemente componente . proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. Nr. verificări Umplerea buteliilor: .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .exploatare. accidentelor şi incendiilor . la repararea. 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică .pentru gaze comprimate.stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual .proprietăţi fizico-chimice ale gazelor . manipularea şi distribuirea buteliilor: . 32 ore. accidente şi incendii în staţia de umplere. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore.cauze posibile ale avariilor. 11 bis/8. proprietăţi Gaze lichefiate.I. PARTEA I. umplerea. reglementări. lichefiate şi dizolvate sub presiune .riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie.construcţie.mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: .manevre şi manipulări .68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. întreţinere. GPL: definiţie. normative.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor.

grinzi rulante suspendate. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. este denumită în continuare „macaragiu‖.I. (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. . C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. 11 bis/8. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A. stripaj. PARTEA I. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele. şarjare. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. 42. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. B. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn.2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art. macarale portal şi C semiportal. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. 41. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. conform programei analitice prezentate la art. conform programei analitice prezentate la art. macarale de turnare. transbordoare. forjare şi similare) D Macarale de tip special.

contacte electrice de siguranţă .paracăzătoare şi limitatoare de viteză .limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii .2010 PT CR 8-2009 Art.piese de reazem.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: .manevre permise şi interzise. tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .tampoane. registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică .70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cartea macaralei.legarea sarcinilor . descriere. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . mod de fixare. construcţie.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . siguranţe la cârlig . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: . de reglare a vitezei . PARTEA I. cauzele deranjamentelor . curăţitoare de şină .tipuri existente.supape de siguranţă. uzură permisă.limitatoare de sfârşit de cursă . 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: .organizarea exploatării.anemometre . Nr.I. 11 bis/8.tipuri de macarale . mod de funcţionare. de blocare. rol.materiale. opritori.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă.

tipuri de poduri rulante . 480 ore.repararea . tipuri de acţionări 8 8 .I. 2 ore/candidat. 42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: .întreţinerea şi revizia . PARTEA I. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: .măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. reglementări.2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea. Nr. repararea şi verificarea tehnică: . normative.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă. 8 4 20 20 90 Practică Art.verificarea tehnică. autorizarea funcţionării. încercări statice şi dinamice.cauzele avariilor şi accidentelor . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore. revizia.

piese de reazem. construcţie.I. cauzele deranjamentelor .întreţinerea şi revizia .organizarea exploatării. Nr.repararea . încercări statice şi dinamice. 11 bis/8.contacte electrice de siguranţă . mod de funcţionare. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. opritori.manevre permise şi interzise.materiale. rol.tampoane.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . uzură permisă. mod de fixare.paracăzătoare şi limitatoare de viteză .limitatoare de sfârşit de cursă.anemometre . repararea şi verificarea tehnică: .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .limitatoare de sarcină . descriere. verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . curăţitoare de şină .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . PARTEA I. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . autorizarea funcţionării.legarea sarcinilor .verificarea tehnică. siguranţe la cârlig . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.tipuri existente. revizia. cartea macaralei.

(2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. PARTEA I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore.cauzele avariilor şi accidentelor . Nr. d) adeverinţa de practică. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. normative. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.I. conform modelului din anexa 7. c) autorizaţia în vigoare. 240 ore.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: . 43 (1) Trecerea macaragiului. organizat de operatorul RSVTI. .măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. b) copia actului de identitate. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 2 ore/candidat. reglementări. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.

SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art. (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. conform programei analitice prezentate la art.tipuri de stivuitoare .74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A. C şi D. B. 11 bis/8. conform modelului din anexa 3.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . este denumită în continuare „stivuitorist‖. Nr. 45.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.I. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. Art.

întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: . verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: .verificarea tehnică.limitatoare de sfârşit de cursă .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.organizarea exploatării.manevre permise şi interzise. descriere. mod de fixare. încercări statice şi dinamice. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . reparaţia şi verificarea tehnică: .limitatoare de viteză .tipuri existente. mod de funcţionare.piese de reazem.paracăzătoare . revizia.supape de reglare a vitezei şi supape de blocare . Nr.materiale.supape de siguranţă .limitatoare de sarcină . revizia şi repararea stivuitorului . PARTEA I. cauzele deranjamentelor .contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: . reglementări. curăţitoare de şină .2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.întreţinerea.cauzele avariilor şi accidentelor . instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică . construcţie. opritori .întreruptor de securitate . normative. cartea stivuitorului. autorizarea funcţionării.I.tampoane. uzură permisă. rol.

să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. c) autorizaţia în vigoare. 44 ore. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. b) copia actului de identitate. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. conform modelului din anexa 2. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. d) adeverinţa de practică. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. este denumită în continuare ―liftier‖. 2 ore/candidat. .2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. conform modelului din anexa 7.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 47. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Nr. 11 bis/8. conform programei analitice prezentate la art. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. e) adeverinţa de instruire teoretică. PARTEA I. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.

contacte. construcţie puţ. surse de curent folosite . Nr.dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) . sistemele de comandă şi acţionare.limitatorul de viteză .descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică.I.frâne cu electromagneţi sau servomotor . uşi. panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . electromagneţi.protecţia prin legare electrică la pământ . PARTEA I.tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .clasificarea după destinaţie.contacte electrice de siguranţă . mod de deservire. cabină. (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform modelului din anexa 3. 11 bis/8.limitatoare de sfârşit de cursă . automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: . glisiere. cameră troliu.2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. cabluri. acţionare.broaşte cu blocaje electromecanice .curent electric. amplasare. viteze . 47 următoarea: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.siguranţe. relee.descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ. troliu .

(2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: . cartea ascensorului . 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale. SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art.autorizarea funcţionării.I. revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore.întreţinerea.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . PARTEA I. comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: .modul de executare a comenzilor.registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare . . conform programei analitice prezentate la art. 20 de ore. 11 bis/8. 49. Nr. este denumită în continuare ―mecanic trolist‖. reglementări. conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7.regim de lucru .verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină .cauzele avariilor şi accidentelor . normative.

construcţie. revizia.verificarea tehnică. Nr. autorizarea funcţionării .întreţinerea. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea. PARTEA I. registrul de supraveghere a instalaţiei .încercări statice şi dinamice .manevre permise şi interzise . modul de îmbinare.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 . metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .organizarea exploatării. uzura permisă. revizia. 11 bis/8.punerea în funcţiune .2010 79 PT CR 8-2009 Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. repararea . 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale.I.

2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore.cauzele avariilor şi accidentelor . b) copia actului de identitate. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. 4 2 8 5 Practică 4 Art. normative. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 105 ore.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. conform modelului din anexa 2. e) adeverinţa de instruire teoretică. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. reglementări. 11 bis/8. 2 ore/candidat. c) autorizaţia în vigoare. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 7. Nr. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. PARTEA I. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. . din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit.I.

efectuează către internă Art. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.I. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal. 2. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform modelului din anexa 3. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. conform modelului din anexa 6. tabelul 1. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. 11 bis/8. PARTEA I. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. . trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.I. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. 57 Art. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. 11 bis/8. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. 58 . tabelul 1. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. Lista persoanelor juridice prevăzute la art. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. conform actelor constitutive.2010 PT CR 8-2009 Art. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. Nr. 56 se publică pe site-ul ISCIR. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. Art. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. 2. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. c) programa analitică.

După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. 2 2 2 2 Art. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. dezvoltată pe teme. ore şi formatori. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. zile. PARTEA I. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. numărul cursanţilor. Art.I. 11 bis/8. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. Nr. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. c) programa analitică. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice.2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. . b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. în scris. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. 61 Art. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi.

2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale. (1) lit. 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. e). Art. 60 alin. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. 62 alin. tabelul 2. 2. (1) lit. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. 60 alin. 11 bis/8. (3).I. 66. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. Art. . conform modelului din anexa 8. pe baza unui proces-verbal. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 17 alin. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. Nr. b). 65 (1) Personalul prevăzut la art. 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor.

68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.. 11 bis/8. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit..2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. 66-68.. PARTEA I. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. 72. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI...MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.I. Art. 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: .. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. Art. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop.. Nr. Art.. conform modelului din anexa 9. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. 74.. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale. conform modelului din anexa 6. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. Art. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. denumit în continuare ―legător de sarcină‖. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art. respectiv art. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI.

instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. 2. lanţuri. a mecanismelor de ridicat. Nr. reglementări. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. lanţurilor. denumit în continuare ―manevrant‖.I. b) platforme ridicătoare deplasabile. platformă. 6 ore. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. este următoarea: . tipuri constructive. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. normative.86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. benzi Definiţii. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. Art. tipuri constructive Cabluri. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. 11 bis/8. PARTEA I. 74 tabelul 2. furci. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie.

normative. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. 6 ore.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. reglementări. Art. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. Nr. revizia. în condiţiile legii. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. urmat de .I. la cerere. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. 1 oră/candidat. 11 bis/8.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. PARTEA I. după expirarea termenului de suspendare. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie.

în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. 11 bis/8. Art. Art. . 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. Nr. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Art. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV.I. PARTEA I. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. secţiunea a 3-a. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. Art. 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. secţiunea a 3-a.

...... vă comunicăm avizul nostru favorabil.......................I.. Antetul ISCIR Către.................... semnătura şi ştampila) ...................................... Adresă .............. INSPECTOR DE STAT ŞEF............................. PARTEA I....... înregistrare ..... ......2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr...... privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul .......................................... (Numele şi prenumele....... Prezentul aviz este valabil 4 ani................. Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ......................................................../Fax………................................................. înregistrată la ISCIR cu nr ......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI......................... Tel.../.............. În atenţia .......................................... pentru ocupaţia/calificarea ...... 11 bis/8........./…………............. CUI ...... Având în vedere cererea dumneavoastră nr….....……/………....... conform legislaţiei în vigoare........... cod COR/cod Nomenclator Calificări ........ Nr................ şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.......…...............

. În acest timp....90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.......... Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă.…...………... având codul numeric personal………………………………..…………… ………………..... domnul(doamna) ……………………………………... (Numele şi prenumele.....2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………... tip………………………...………………………. Nr.....…………….) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului. 5) ……. Numele şi prenumele supraveghetorului de practică. dacă este 4) cazul... Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului......……………………………................. Valabilă 12 luni de la data emiterii.... DIRECTOR (MANAGER)............. SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ.... 11 bis/8..…...... a efectuat practica la ...... angajat(ă) la ….....……………….……. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR..…….. 3) 2) 4) …........ semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele........ 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului..... . PARTEA I.până la ……………. totalizând ………………ore....... ………………………de la . şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de...........I.. sub supravegherea domnului(doamnei) ......…………………...

...... Obs... Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr... Proces-verbal nr.. …………din ……………. anexa …..PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR …………………………………….. semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională.Nr.………… lei conform „Listei de tarife‖ …….. Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca ....11bis/8. …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele... pct……...I..... crt.. …………………… nr........ semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 ... de către …………………… din localitatea ………………… str.....2010 Rezultatul examinării Nr... a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI................. cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ........ Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……. (Numele şi prenumele..PARTEAI....

2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. Autorizaţia este personală . Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului.I. în condiţiile Legii nr. Nr. PARTEA I.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. cu modificările şi completările ulterioare. 64/2008. . exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. 11 bis/8.

..... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare.I............2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria.. . ..... Nr... 2) Se înscrie clasa şi grupa......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI... 11 bis/8. . 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR... 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR...... PARTEA I... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei...... ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă... după caz............. Anexă la autorizaţia nr....: .. .. .

cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca..11bis/8.. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI..) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 .....94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………... (Numele şi prenumele.. MEMBRII COMISIEI....2010 Nr........... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs.....Nr....I. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele...din …………….. DIRECTOR (MANAGER).. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR... crt..PARTEAI.. PROCES-VERBAL nr……………….

............. 11 bis/8.…………………BI/CI.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.... Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)……………………….... Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de... DIRECTOR (MANAGER).......2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr……. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………... (Numele şi prenumele.. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.……………….I........……………………….... Nr. Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………....... adică un număr de ……… ore pregătire teoretică...... semnătura şi ştampila) .....CNP…………..............…………………. sector/judeţ ..............……………...... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.... PARTEA I.…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia………………………….din……………....având ca studii de bază..............

...... 64 ...I..............Nr.. Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr..... de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de. semnătura şi ştampila) …………………………………... : Nr.... crt......din ……………....11bis/8.... Clasă Grupă (serie..2010 PROCES-VERBAL nr……………….PARTEAI..... hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele......96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI.........

...... 11 bis/8.. Nr......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr….……………….. semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de…………………….. sector/judeţ .I..........… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele.. ....…...... PARTEA I. ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant..…………………BI/CI..... Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.. născut/născută la data de ……………………… în localitatea …………………………….. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)……………………….. semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele.....CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul …………………………......……………...

86/2003. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 458/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. B 7. PT A 3-2003. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa F. Partea I. 914 bis/2003. Partea I. se abrogă: Capitolul 6. 161/2003 şi republicat în nr. F 1. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. nr. F 4. nr. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Partea I. instalarea. 708/2004. cu modificarea nr. Anexa F1 şi Anexa I. 456/2003 şi republicat în nr. Anexa H. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 706/2004. 365/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. PARTEA I. 459/2004. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . pct. Partea I. 75/2004 şi republicat în nr. Anexa F: pct. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 456/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. nr. PT A 1-2002. 722/2005. instalarea. Anexa I. Partea I. Partea I. PT C 1-2003. Partea I. construirea. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. B 2. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 914/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României.5 şi Anexa H. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. B 1. nr. Partea I.I. Partea I. modificarea nr. se abrogă: Anexa G. 717/2004 şi modificarea nr. exploatarea. 674/2002. nr. 245/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. B 3. publicat în Monitorul Oficial al României.5. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT C 3-2003. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa C. Partea I. Anexa E. 456 bis/2003 cu modificarea nr. nr. nr. 449/2005. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B: pct. nr. nr. nr. 554/2004 şi modificarea nr. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. 210/2003. 554/2004 şi modificarea nr. 304/2003. pct. omologarea. 6. pct. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 333/2003. Partea I. 363/2004.2010 Anexa nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT C 2-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. B 6. 397/2002. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul .6. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 706/2004. se abrogă: Pct. 460/2004. 11 bis/8. Partea I. 366/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

3. exploatarea. nr. pct. exploatarea. pct. 13.2. nr. . nr.2.2. publicat în Monitorul Oficial al României. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 13.3.5. Anexa F. Partea I. 13.6. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct.5. Anexa C. 305/2003. se abrogă: Capitolul 4. Anexa G. pct. 462/2004. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.5. 13. pct. Anexa M. se abrogă: Capitolul 11: pct. pct. Partea I. pct. pct. Anexa E: pct. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa O. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.3. pct.2. 933 bis/2003 cu modificarea nr. 11. Anexa N. Anexa N.2.6. 13. Partea I.4. repararea. Anexa K.1. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 8. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa L.4. 11.4. 705/2004.5. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 308/2003. Partea I. 11. nr.I. exploatarea. Anexa N. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 593/2005. se abrogă: Capitolul 4.1. Anexa J.1. 7. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 11. nr. 11. 13. 929 bis/2003.1. 8. pct. PT C 5-2003. 11 bis/8.7.2. D 1.3. pct.3. Anexa E. 11. Nr.6. 340/2005. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. nr. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.2. instalarea. 13. 705/2004.Capitolul 8: pct. pct. 309/2003. E 1. Partea I. 929/2003 şi republicat în nr. E 1. Partea I. D 1. Anexa N. nr.2. pct. 717/2004.2. nr. 902/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. instalarea. 11. Anexa I.1.2. Anexa N. se abrogă: . 11. nr.1. Anexa G.1. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. Partea I.1. 8. Anexa L.3.1.1. Anexa H. nr. 730/2004 şi modificarea nr. nr. se abrogă: Capitolul 11: pct.1. 8. 933/2003 şi republicat în nr. Partea I. pct. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea. 461/2004.5. D 3. pct. Anexa I.5. Anexa F.8. 905 bis/2003 cu modificarea nr.1.6. nr.6. Anexa I. asamblarea. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea. pct. 466/2004. Anexa K. pct. Anexa M. Partea I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 905/2003 şi republicat în nr. Anexa E. 13.1. 465/2004. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 13. pct. Partea I. pct. Anexa H. 11. pct. Anexa J.6.2. 307/2003.5.3. nr. se abrogă: .2. PARTEA I. 11. 11. Anexa J. pct. 11.7. pct. 11. Partea I.1. 306/2003. Anexa E. 467/2004. nr. Anexa O. Anexa M. nr. repararea. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa D: pct.3.7. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.2. Anexa I.pct. verificarea. publicat în Monitorul Oficial al României. pct.2. 8. 910 bis/2003 cu modificarea nr. pct. Anexa F. 705/2004. PT C 6-2003.1. Anexa C. Partea I. 910/2003 şi republicat în nr. pct. pct. 464/2004.4. publicat în Monitorul Oficial al României.3.5. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. PT C 8-2003. 13. 929 bis/2003 cu modificarea nr. 8. pct. 13. 11. PT C 7-2003. PT C 4/1-2003. Anexa K. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.9.1. 11.1.3. Capitolul 13: pct. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 708/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 902 bis/2003 cu modificarea nr. pct. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr.1. Anexa J.2. 13. pct. 11. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. pct.

publicat în Monitorul Oficial al României. nr. pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 7. nr. PT C 10/1-2003. Partea I. Anexa I.6.3. publicat în Monitorul Oficial al României.1. pct. Anexa F. se abrogă: Anexa B: pct. nr. Anexa G. Partea I. D 4. nr.5. punerea în funcţiune. Partea I. pct. Partea I. pct. pct. 11. montarea. 471/2004. Anexa L. 917 bis/2003 cu modificarea nr. pct. Partea I. 142/2003. 708/2004.2. pct.3. nr. 11. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Anexa N. 472/2004. pct. . pct. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.5. nr. Anexa M. 11. B.8. publicat în Monitorul Oficial al României. 713/2004. 11. 11.3. C 10.3.6. 336/2003. nr. C 2.2. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa J. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. se abrogă: Anexa B: pct. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. utilizarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. D 1. Anexa C. Anexa O. 554/2004 şi modificarea nr.2.3. pct. Anexa K. Partea I. punerea în funcţiune.5. pct. B. 921 bis/2003 cu modificarea nr. 97 bis/2004 cu modificarea nr. pct. B. 11. pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. Anexa L. 11. 97/2004 şi republicat în nr.3. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 317/2003 şi republicat în nr. B 8. 337/2003. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.6. Anexa D: pct. pct.1. nr. PT C 12-2003. Partea I. utilizarea. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa E. Anexa E. 469/2004. 311/2003. C 3. 323/2003 şi republicat în nr. Anexa O. Anexa E. nr. pct. Partea I. instalarea. 708/2004. pct. pct. B 6. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa C. PARTEA I. 468/2004.2. 921/2003 şi republicat în nr.2010 PT C 9-2003. Partea I. B9. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. pct. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. pct. B. Anexa M. Nr. pct. 364/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. C 9. 323 bis/2003 cu modificarea nr. exploatarea. D 5. 917/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa J. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 730/2004.5. Partea I. pct.2. C 4. nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.6. nr. 11.I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.4. pct.2. 75 bis/2004 cu modificarea nr. Partea I.2. B. pct. 11. nr. Anexa E. 11. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne. PT C 11-2003.1. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 75/2004 şi republicat în nr. nr.1. Anexa H. pct.3. pct. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. 705/2004.1. 310/2003. 11.9. nr. 121/2003. pct. B 1. instalarea. pct. se abrogă: Capitolul 11: pct. nr. Partea I. C 5. 11 bis/8. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României.1.5. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. 11. B 2. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa K.2. Anexa N. pct. 11. 429/2004. PT R 2-2003. pct. Anexa I.1. nr.4. 144/2003.3. Partea I.2. pct. C 8. Anexa I. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 11. C 6. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3. se abrogă: Anexa C: pct. B 10.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. pct. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. PT R 1-2003. pct. 11. exploatarea. 11. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.

4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa E. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. pct. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.8. Anexa G. B. 530/2006. Anexa H. 433/2004. punerea în funcţiune. Anexa L. Anexa L. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. Partea I. PT R 6-2002. nr. pct. nr.9.5. Partea I. 331/2003 şi republicat în nr. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. B. 265/2006. B. 713/2004. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa C. Partea I.5. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. B. 148/2003. nr. Anexa H. B. B. 146/2003. pct. pct. Anexa L. se abrogă: Anexa B: pct.I. nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 331 bis/2003 cu modificarea nr. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. utilizarea. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa C. B. Partea I. Partea I. pct. 85/2003. 274/2003 şi republicat în nr. . Partea I. B. pct. pct. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa L. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.9. B.3. nr.2.5. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. 697/2004 şi modificarea nr. B. Partea I.2. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa C.Anexa G. utilizarea. publicat în Monitorul Oficial al României. punerea în funcţiune.8. pct. pct. punerea în funcţiune. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. B. Anexa E. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B. Anexa H. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa G. B. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. nr. B. B.8. 274 bis/2003 cu modificarea nr. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa B: pct. PT R 4-2003. 713/2004. B. Anexa H. B. 488/2004. 342/2003 şi republicat în nr.3.3. se abrogă: Anexa B: pct. 431/2004. exploatarea.1. 122/2003. 11 bis/8. utilizarea. pct. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 634/2003 şi modificarea nr.3. B. nr. pct. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului . pct. B. nr. B. Anexa G. B. Partea I.1. pct. 432/2004. PT R 7-2003. Partea I. Anexa E. 640/2003 şi modificarea nr. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. pct. 577/2002. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 5-2003. nr. pct.8. Anexa C. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa H. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. 108/2003. pct. B. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 910/2002 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa L. B. PT R 3-2003.10. Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Partea I. Partea I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2.8. nr. 147/2003 şi modificarea nr. punerea în funcţiune. Partea I. B. 338/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I.9.7.3. nr. 713/2004.2. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. B. B. Anexa C. Partea I.2010 101 nr. 430/2004. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.1. 147/2003. 713/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. pct.1.2. 132/2003. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I.7.1.

ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. Partea I.I. 99/2003. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 11-2003. Anexa O. Partea I. nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la . 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. repararea. nr. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. Anexa U. nr. 721/2004. nr. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. 709/2004. Anexa S. Anexa R. 102/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 490/2004. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. 183 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 12-2003. 125/2003. 101/2003. 233 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. nr. Partea I. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa S. nr. revizia. Anexa U. Partea I. Anexa S. nr. Anexa R. Anexa T. Anexa T. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa T. Anexa R. 489/2004. Partea I. Anexa R. 287/2003 şi republicat în nr. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2003. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 233/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa U. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O.2010 economiei şi comerţului nr. 100/2003. 287 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 708/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa S. PT R 10-2003. Partea I. 640/2003 şi modificarea nr. Partea I. Anexa T. PARTEA I. nr. Anexa O. 697/2004. 177/2003 şi republicat în nr. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. întreţinerea. 639/2003 şi modificarea nr. PT R 9-2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. 123/2003. 127/2003. 639/2003 şi modificarea nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa S. montarea. se abrogă: Anexa B. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Partea I. se abrogă: Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. 493/2004. 182/2003 şi republicat în nr. se abrogă: Anexa B. se abrogă: Anexa B. nr. 491/2004. Partea I. PT R 8-2003. Anexa R. 183/2003 şi republicat în nr. 708/2004. se abrogă: Anexa B. 182 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 177 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. 634/2003 şi modificarea nr. 126/2003. 124/2003. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 109/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa G. Nr.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Anexa O. Anexa T. 492/2004.

pct.2.7. Partea I. 357/2004.3. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa A5. întreţinerea. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 366/2004. Partea I.5. A. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea.6. 554/2004 cu modificarea nr. PT R 14-2002. Partea I. pct. A. pct. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 20/2003 cu modificarea nr. Anexa B. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa A: pct. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 245/2003 şi republicat în nr. nr. 639/2003 şi modificarea nr. Anexa G. Anexa C. Anexa D. montarea. se abrogă: Anexa B. construirea. Anexa A3. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. 106/2003. 554/2004 şi modificarea nr. nr. Anexa D. nr. nr. pct. A. A. Anexa F. Partea I. Partea I. 358/2004. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F. Partea I. montarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.5. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 497/2004. 496/2004. pct. PT R 15-2003. Anexa I. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1.1. 495/2004. Anexa F.2. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. pct. PT R 16-2003.1. se abrogă: Anexa A. pct. 103/2003.3. Partea I. 11 bis/8.2. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa P. funiilor. nr. A. Anexa D. A. 494/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. A.6. A. A. nr. Partea I. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa E. Anexa O. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 643/2002. 263/2003 şi republicat în nr. construirea. 708/2004. A. nr. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. Anexa I. Anexa G. 245 bis/2003 cu modificarea nr. benzilor. nr. Partea I. 130/2003. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor.3. 263 bis/2003 Modificarea nr. se abrogă: Anexa A: pct.6. nr.7.2.1. construirea. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr.1. 255/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa B. PARTEA I. 554/2004 şi modificarea nr. montarea. revizia.3. Partea I.6.3. 129/2003. Anexa A1. pct. Partea I. Partea I. 498/2004. Anexa A4. 367/2004. Anexa B.2. pct. nr. A.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. lanţ urilor. publicat în Monitorul Oficial al României. 721/2004. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa R.2. publicat în Monitorul Oficial al României.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 721/2004. Anexa A2. A. pct. Partea I. A. A. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 105/2003. pct. Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. PT R 13-2003. publicat în Monitorul Oficial al . verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 640/2003 şi modificarea nr. 368/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. Anexa Q.1. 708/2004.3.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

PT R 15-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa L. Partea I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 245/2003 şi republicat în nr. nr. nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 495/2004. Anexa M. 554/2004 şi modificarea nr. 497/2004. Partea I. 129/2003. Nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. întreţinerea. Anexa L. nr. PARTEA I. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. 639/2003. Anexa M. revizia. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa N. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea. 182/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa U. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. construirea. se abrogă: Anexa R. Anexa T. montarea. construirea. 639/2003. 263/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 493/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 182 bis/2003 cu modificarea nr. 554/2004 şi modificarea nr. 255/2003 şi republicat în nr. Anexa N. se abrogă: Anexa I. Partea I. montarea. nr. Partea I. nr. 366/2004. Partea I. 708/2004. nr. Anexa N. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. PT R 13-2003. Partea I. se abrogă: Anexa I. montarea.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. Partea I. Partea I. Anexa J. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa M. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. repararea. 708/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa S. Partea I. nr. Anexa J. PT R 11-2003. Anexa S. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa J. . 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa X. modificarea nr. se abrogă: Anexa R. se abrogă: Anexa I. nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 368/2004. Partea I. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. nr. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. 106/2003. Partea I. Partea I. construirea. 639/2003 şi modificarea nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 263 bis/2003 cu modificarea nr. 11 bis/8. Partea I. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa V. revizia. întreţinerea. Anexa L. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. construirea. 105/2003.2010 României. nr. 102/2003. modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 708/2004. PT R 16-2003. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PT R 12-2003. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.I. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 130/2003. Anexa T. 127/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 233/2003 şi republicat în nr. Anexa K. 101/2003. 494/2004. 255 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 103/2003. 357/2004. 128/2003.

554/2004 şi modificarea nr. Anexa K. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. Nr. se abrogă: Anexa I. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 19-2002. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa S. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. . 104/2003. 358/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 501/2004. 695/2004. 695/2004. Partea I. Partea I. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. Anexa U. Partea I. Partea I. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 107/2003. 360/2004. PT R 17-2003. Anexa L. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. montarea. 251 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. nr. Anexa N. publicat în Monitorul Oficial al României. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. modificarea nr.I. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. se abrogă: Anexa M. Partea I. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 500/2004. Anexa T. nr. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa R. nr. 498/2004. 98/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. NT 1-2002. 251/2003 şi republicat în nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 52/2006. Anexa J. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa M. publicat în Monitorul Oficial al României. 4/2006. nr. Partea I. 554/2004.2010 109 640/2003. 359/2004. Partea I. construirea. nr. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. modificarea nr. nr. Partea I. 162/2003 şi republicat în nr. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 455/2003. 11 bis/8. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă integral. publicat în Monitorul Oficial al României. 695/2004. nr. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. nr. 720/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 499/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 626/2003. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Partea I. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 13. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PARTEA I. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 18-2003. Anexa T. nr. 361/2004.

.

.

021. București.2010 conține 112 pagini.30. București. Str. Panduri nr. 65. nr.77. tel. internet: www. Partea I.318.A.29/150.58. 021.15.51. Parcului nr. fax 021.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.36 și 021.ro. fax 021. Prețul: 22.monitoruloficial.33 și 021. bloc P33. sectorul 5. sectorul 1.410.F.410. șos.. 11 bis/8.A. RO427282. C.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.47. . 1.I.23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.318. e-mail: marketing@ramo.47.411. parter.410.I.51.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.

/090747g7 .x0 .:947.

9::/0/0399.45.70. .9::/0. .90 .07070. 414947..3:. / .0 50397: 0-07. 9../:5. .9 84... :3: /:5.43:: 50397: .10.:947.39: /05:30 .9.50397:0-07.x0 :72g94.: .700/4.:20390 .-84.70..8.45..0 .9:: .70.0791.4472g720. $# 029039g .

g8..g010.073x0/05.x. 7g85:3/070 57. 50 57457.:.79.:/03897:705074/.7.70.5747.2::/01472.9:.. ..431472.7057410843.3/ 507/070.1..70.:92:89.79 0 /0.9./0.5.

 .:947.70./090747.x0 .

70L/0807.8../05:3070./g .43424.:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57. 14...300 1.89:: 80 1..3.43::  $#029039g0-070.8..1.70.0 0890/03:29gL3..g.:  50784..g970$#50397:/0807..30 /0 .g94.70 .7047 0.203: /0 .89  :947.80 /0 .75x47 903. 947 79  !0784.431472 570.57410843. 8:57.9g/0.5g .9 :3 .x43.89 .0 90  $0 .30 /0 .g/:5..70 14...:947.L3.0 50..-:7 /0 . .:947.0/0747 5708.70.g.: .14.70 .8g 5708:30 . /4.  L3 1:3.70.x0 /0 95: /0 ../29 . 0..3/1472.: 9.4393:..9:L3907203/0 /00/0.3 50 .3047/0.  8..7047 3/0503/0390 . 14.70.-84.:78 /0 50710.5g 107-390 .0 .-:7 /0 4..

0/3570039.3.g ..9 .2047 .75x0903.850.9.3.431472 5747..70 47.5708.

  % #& #  !#% 7 -8.

 0..1.70 .:947.70 .   !%#   $0 .0 .-84..203: /0 ..89 8.89 .9 :3 .8.: :3 .70 /0 14.:78 /0 50710.:78 /0 .: ..  50784.300 1. 14.x43.70../29 .

x 50397: 95: /0 . 47.0/0747 5708..43424. 9 ...3 /397 47:5g/0.70 ..-0: 7:5.:947..0  4.70 3/0503/0390 .g  79  4.L3. 9 .431472 570.70 0.:947.4314725747.8.0/3570039.g:9gL39.3. /0807..5g 107-390 8:57.30 /0 .3.-0:  %..2047.70570.:947.3:: .g 4507. 8:39 .g94.00. L3 1:3./0 %5:.9.. 8:57.8..08.8.9..89 .70 14.75x0903.-:7 ...5708.850.x43..75x0 903.30 /0 .70  0-9:  9.9..

:..8..

300../70.g 9...90.703:80L3..      %4.

.9. 70850.^..

-:7   9.30/0..5g107-390       .   L37:500 .30/0..

.     50890.3.:8..

 50890 9.

:78:/050710..9..g50397:.30/0.70.x43.3.2.     .-:7    79 !747.

..  :2g7:47047/0  %02...900307.0472.30               .9.x...-:7 /0.8.907.0 . 0890 :72g94..70.89.3047 /08.907.850.3047 95:7/0L2-3g7     .7070.0144890L3...70    %0470  !7.0 34x:3/08570..g             90344.81.5.70 14.70..g/:7g .43897:.2...30/0.5g107-390 /.573. 4x:30307..-:7: 5745709gx08.04795:7/0..0  570/.

  % #& #  !#% 7 -8.

:942.5g .x43...390/05:3070...42-:89-47 4854/g7.70.0/08:7.70.08:/0.3xg .90 .9.L31:3.7..2039. 5745709gx0.7g :73..9...3047          389.7/070 14.30    ..        !%#      :2g7:47047/0    %02.3x.9.x43g7 45770.70 ..x50397:5705..209.70.:..x:30 1:3.x/0..90/02g8:7.03:  389.42-:89- 389..5g ./0..g 389..L31:3.43/x/0.10x00/0L3.70.  570/.g70...g   !g7x0573.7/070..x.3:: 8:57.42-:89-47 574.g70 ..70      %0470  !7.-:7 /0.70/3.70 8:57.72g9:7 /8549.x50397:0.0.50/0.3047/0..1:3.70.90. /0549.5.3/-.81.g/08:8x3070 L3/70..9.:7 .70..3.0.9.70.43974 .42-:89-47           #02:..10x00/0L3.0070.:.5.547. 4.2.L3925:1:3..2039.43/:.3::/31:3.50       54.x.7.572.3047       2g8:7570g994./03x.x43g7..43897:..-:7L397 4389..     .9072...3047                               42-:89- ..x:30 5:3070.70.x:30 47.054..:.9g7 0...7/070.x/0...70 .70 8:57.5g107-390     34x:357.x0/0..:/09:7g                  .3        34x:357.3/97.70L3..70.....70.

 % #& #  !#% 7 -8.

43974:054..g.300 2g8:750397:0.70.:942.. .x43.4342.3/..70.747 889020..7...039.78.9.7..05x0903.903.:7gx..3:: .g/:7gL31:3.x/0.0 1:3.39074.9          .2039 3/.70..7g 09074../0.7g.70.50397:.g ...071.00203900.90/057490...70.:942..3047 507/07/0. 70..:942. 023...747 :7gx.70. 705.70    %0470  !7.g  54.3:: 70.9050397:/23:.7/070 .70.88902047...7.g41.9..:947L3.071.30 .g              3907.....  570/..L3702.g          g8:7/0572.70 7..     !%#     :2g7:47047/0   %02..9.x0/0...:747.7..389..70570.903.43/x/070..70.03x..389.x43..70.4342.3:: .x0.9g70.g41.g..70..7.70..x0 889020/08023.0.389..

x0  !.59:.g '071.L38: 7.g !.9../039     08.0 3897:.57...904709..790.x0 7002039g7 3472.x:3   470  470  #0.9..:34 93x047 470.790..70.

 . /0 ..9.L3 1:3.75x0903.089g .431472570.30/0..70/0807.00.0   4.g4507.8.0/07475708.70.947: #$'% .08.. 8:57.97.-:7/3..0 9.30 /3 . 9 ..9047.3//.. 9.70 $# ... /0x3g947::.g970 4507..3:.9047.8:3914.:947.9  79  4.x43...g 3: 30. .08.: 708903xg 00. .23. 970-:0 3897:x 0.x .70 /0807.. 9.

43/x0570.947:: L3.79  .g:90..:9.

   % #& #  !#% 7 -8.

   !%#  79 !747.3.x43.9.70.:78:/050710.g50397:.2..

..81..-:7 /.907.907.04795:7/0.42-:89-47       #02:.90.9072.72g9:7 /8549..30 ..547.5. /0549.70    %0470 !7.70.7070..x/0.70..5.x43g7.3x...0.81.-:7 34x:357.0144890L3. 5745709gx0....x0/0.g70 . 0890 :72g94.0       90344.:.9.5g .3047 /08.70.0/08:7.70.3/97..70 14..0..7.43/x/0. ..0 .42-:89- 389..89.7.3/-.70...9.1:3.  :2g7:47047/0 570/.573..70 8:57. %02.3047 95:7/0L2-3g7    ./0.0 34x:3/08570.x.:942.7/070..7/070..30         !g7x0573...x50397:5705.42-:89-47 574..90 .43897:..900307.2039...9.g/:7g .70 4.43/:.70.850...3xg .g  4x:30307.30/0.7/070 14.3047                   42-:89- .2.g 389..0472..08:/0.50         .50/0.5g .42-:89-47 4854/g7.3 34x:357..70.43974 ..3047/0..70 .-:7L397 4389.2039.70/3.70.x....9..10x00/0L3.90/02g8:7.2.-:7: 5745709gx08.5.3047 389....8.x/0.

 % #& #  !#% 7 -8.

70...x0.L31:3./0.g             3907...70.747 889020.    570/.7/070 .9.7g....x:30 1:3.39074..70.9..903..70...L3925:1:3.3:: .9g7 0.:942../03x.3::/31:3...3:: 8:57....x:30 47.g .7g             $89020/0...70.70.x0/0.9.90/057490.572.054.78.70.7.:942.43/x/070....:942..0070..x0/0....389.903..7g 09074..70.3.g  54.7.70.9050397:/23:..70....70L3...:7gx..071.:747.:947L3.3:: .30     ..70...x43g7 45770.3047 2g8:7570g994... 70.7.300 2g8:750397:0..7.88902047. 705.071.30 .3:: 70.039.L31:3. ..390/05:3070.7.9.05x0903.00203900.389.     !%#     :2g7:47047/0 %02.g41.70.747 :7gx.70    %0470  !7.70570.g.x43..x0 889020/08023.x:30 5:3070.g          g8:7/0572.70..03x.389..g41... 023.

L38: 7.59:.57.0 3897:.g 470 470 '071.790.:34 93x047 470.g !.x0 7002039g7 3472...9..790.9.70.x0  !./039     08...x:3   #0.904709..

.3//.30/0.30/0.70.9  79   4.0/0747 5708.00.8.x43.0 . 8:39 14.8g5708:30 ....08..431472570.75x0903.70 /0807.. 8:57.9.5g.../g ... L3 1:3. 9 .-:7/04.g 4507. 9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

g 50397: .70/0 14.9.70...89 0890570039.79 .1.x43.   !%#  !747.9.9g.3.2. .:78: /0 50710.3...7 5747.:78:/0.2.g50397:.

5.42-:89- 389..547..g  4x:30307.7/070. /0549.9..89 0890:72g94.3xg .42-:89-47 4854/g7.0.90/02g8:7.08:/0.9.7070..1:3.:..9..g/:7g .30 /..  0890 570039.5.30          !g7x0573...42-:89-47 574..x50397:5705..7.0       90344.2. 4./0.-:7: 5745709gx08...0 .70.70.... 570/.x43g7.x/0.10x00/0L3.0144890L3..70 8:57.1.3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.72g9:7 /8549.10x00/0L3..43974 .. ..  :2g7:47047/0 %02.0/08:7.907...03: 389.70 14..g.43/:.x.43897:.90 ..70.04795:7/0.3.89 ..0472.81.2039.0 34x:3/08570..3047 389.907.7/070.79   79 !747.:78::/0.g/08:8x3070 L3/70.3047                       42-:89- .900307.:942..:7 .70.7/070 14.42-:89-47       .70.0..573.9072..5.:...9g. 5745709gx0.81..70   %0470 !7..8..x50397:0.70.7.g 389.x..70.x..2.g70 .70 /0 14.70 .3047 /08.g70..70.70 .x/0.70 8:57.209..5g .850.43897:.:.

 % #& #  !#% 7 -8.

/03x.-:7L397 4389..43/x/0...70.g41.3 34x:3/0857097.9...3/..x:3    #0.7g 09074.g.:7gx.90/057490.9..7/070 ..7g :73.4342.4342..5g .3:: 8:57...0 1:3.70.054.70.39074..572.:942...3:: ..2039.03x.x0/0.3::/31:3..9.30 ... 70.9.30 .389..9.70. 705.3x.039.x0/0.x:30 47..70.903....9g70.70 7. ..L3702..x0 889020/08023.50397:..3047 507/07/0..g/:7gL31:3.05x0903.70...70.x43g7 45770..071.59:.2.g ..:747.43/x/070...00203900.x0  !.7g.3:: 70..70..70.70..70.g.43974:054.70.3047 2g8:7570g994..:942..70570.x0.70.7.904709.9..389.....0...790..9g7 0.:942.L31:3.70.50         54.88902047..L31:3..x0 7002039g7 3472.x43.9          .  570/.x:30 5:3070.x:30 1:3.x43.x0/0.7.9050397:/23:.7.x43.389.071...3:: ..747 889020.300 2g8:750397:0.7..50/0.3/-.70    %0470  !7.390/05:3070.747 :7gx. 023.3047 34x:357....g41.7.g           08.g  #02:..9.     !%#     :2g7:47047/0  %02.70L3.0 3897:.:/09:7g             54..3...903.g              3907.90.L3925:1:3.70/3.2039 3/.g 470 .0070..78..

  % #& #  !#% 7 -8.

       !.g !%#  470 470.9..57.790.

70..:78:/050710.3.x43.9 '071.70.:34 93x047 79 !747..3//.2.L38: 7..g50397:.9..

 34x:357.3/97.70 .9.8g5708:30 ..-:7/04.x0 ./g /.5...x .900307.7/070 389..0/08:7.x..8...g70.70   %0470 !7.9.5g..g/:7g . %02.0 5g7x..43/x57.30/0 .9.43897:.43974 .5..70.90/02g8:7..81..-:7:/04..72g9:7 /8549.70.43897:. 0890 :72g94.42-:89-:9..9.:2 5745709gx047     90344.425430390 .04795:7..g 4x:30307..2.2.90 ...70 .2.:942.907.5.70.70.0/0..x/057490.702::.43/:..850./g ..0472..0144890.907.0 389.97.7070.2039.3/389.0 34x:3/0.3047 /08...30/0L3..70.70 .3xg           #02:. 389.30/0..7.5g ..3000.x/0.89..  :2g7:47047/0 570/.573.:.8g5708:30570.70 14.50     .x50397:70...3047 95:7/0L2-3g7  .

 % #& #  !#% 7 -8.

5..:947L3..43897:.L3  1:3.:942.94.70.70        .:942.03x./0. ...9.0070..7..7.94. 705..7080.x:30 5:3070.5072.:942.3039g/0.70...70 .2.573/070 8:57..3:: .43807..x0 889020/08023..389.    889020/0.88902047.x0/0.70    5747.071.9.89  8:57.:942./:...9..    570/.70 0020390/000..03x.90/057490.3::             g8:7/0572.x:30 054.304797.g .9...g    54.70570.70  L370897....L3 1:3...7..70.389..9g 45770...5g.70.70..9g...039....70.70..70 243947.43807.300                    2g8:750397:0.9...94.209747/01:3.9050397:/23:. 8:57.0/070.30     .g   3907..70.9.::/0...70       %0470 !7.70...389.7/070 .    .8g5708:30 .00203900.70 70:.:942.70.7.x0/0.747  889020.2097 95:..903..7.9g 889020/057490.304750397:5:3070.7.78..       !%#         :2g7:47047/0   %02.70  #0.70.0070       .7g94. 023.7.9.0794.70 .  .         570g970..g..5074/.x0          889020/08023.3047/0   .0070./gL31:3..70.-:7/04.x0/05..:942.050397: .x43.:x0 -:.3047/0.43.x0..g97014.

59:.L38: 7.x0 7002039g7 3472.g !..57.790./039         08.904709.70.9..x:3        #0....x0     !..:34 93x047 470.0 3897:.790.g  470  470     '071.9.

08...9   79  4..947 .5g107-390.:.9g/0:388902/0.90 .70 /0807.700890L3949..70.431472 .00.300/0..g7471:3...8.g 4507....x43.9 . 8:57. 8:39 14. 9 .x43. L3 1:3..3//..300/0.. 9 .30.:3907..-:7 ..42.9.3/.43/:80/0.9..

   % #& #  !#% 7 -8.

x43.8:39.:78:/050710..3 /397 47:5g/0.75x0903.8.70570.x50397:95:/0.:947..9..2.g:9gL39.g50397:..3.0/07475708.-0:  79 !747.   !%#  570.0 4. 9.:947.70.

 5745709gx0.7070..70..89.8./0.70 .1:3.10x00/0L3.3047 .2039..70 14..0  34x:3/08570.70.30/0.70/0574...42-:89- 389.10x00/0L3.70.7/070 14.5g .547.0.08                        42-:89- .42-:89-47 574.7.9.43/:.72g9:7 /8549..x.43897:.70..0/08:7.-:7: 5745709gx08..70 8:57...  :2g7:47047/0 %02.04795:7/0.81.x/0.x50397:5705.-:7 /0..:.x/0.70. .70....90 .:7 .81.3047 . 4.g 4x:30307..g/08:8x3070 L3/70. /0549.70.3047 /08.5.0.0472.08:/0..0144890.g/:7g .70 .42-:89-47 4854/g7.70.03: 389.7/070..94.. 8:57.900307..:.70   %0470 !7.0 95:7/0L2-3g7       90344...43897:70.70.907.x.90/02g8:7.3047 389..7...:.5g107-390 /...9072..30         !g7x.g70. 570/...5.209.3xg .2.0 ...g 389..g70 .:942..43974 ..5.573.850.9.x50397:0..7/070.42-:89-47        .425430390573.x43g7.907. 0890 :72g94.:.

 % #& #  !#% 7 -8.

 .70.9050397:/23:...   570/.. 8:57.43/x/070.x0.g/:7gL31:3.903. 023.3047 2g8:7570g994..7.:7039g 705..7.572.70.70 7.7g.300 2g8:750397:0.7g :73.903..9..70...70          34x:3/097..70.3x.70.:942..x0/0..071.78.L31:3.9..L31:3...9g7 0.70.2039.903./31:3.5g .3:: .g.9          .70.L3702.:747/0.-:7 /0.071....039..3:: 70..7.:/09:7g              54.7g 09074.30 .:942.x43..70L3..g    #02:.3/..x0 889020/08023.90.90/057490..70 :7gx.70..0 1:3.30  ..50/0.70./0.x:30 5:3070...39074.70..x:30 1:3..50397:.....3...:942..390/05:3070.70..x43.x43g7 45770..43974:054.43/x/0.7.70570...9.0390710x047               3907.3:: .7/070 ..03x..x0/0.7.9.5g107-390    -. 70..4342..9./03x.:7gx.g           g8:7/0572.05x0.054.389.70..7.0..50        54.9.x0/0.g.3047 507/07/0..-:7L397 4389.00203900..g ..:7039g..2.x:30 47.2039 3/.88902047.70     %0470  !7.9g70.4342..3047/0..747 889020.      !%#      :2g7:47047/0  %02.70..x43..L3925:1:3.389.903.70.70.g .0070.389.:947L3.g.

9..x0 7002039g7 3472..0 3897:.x:3   ./039     08..

  % #& #  !#% 7 -8.

9.g !%#  470  470 470.790.59:.904709.g !.       #0..790..57.x0  !.

:947...0 549 /0807.-0::/0 2. .00.3 80 1.x0.3 .3//...3.8g 7:5g ..70..79 . .9: 95 /0 .947:#$'% .431472 9.80 7:50 ./0232/0470 47.0 L3 :72.130..3:29g ..9 /0 .9.30 /3 .08.70. 48 1g7g.75x 903.700890.70..431472 570.00.7g093/070. :3: 95 /0 . 57.. 9 .1. .14.x 50397: 4 .9..3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70.90 ../0x3g947::./7:.L38: 7..0/0747 5700390 5708.g9704507.431472570. /0807..0/0747..:947.. /0807.80 7:5050397:.9 '071.070. :3: 3897:.850..904709.:34 93x047 79  4.9/0.:947..89:: L3.

x0 L3 .80 L3 89:. /0 232 /0 470 47.70.00.89:: /0 .3 L3 .70 3: 8:39 89.:9./7: .:947. :3: 95 /0 ..9 /0 .947:: L3.3   %70..70 0890 .9: 95 /0 . .g:90.-90 7:50 80 1.947: #$'% ...70...3. 14.9 . 57.0 L3 :72.. /0x3g947::. 904709.. .. /0807..1. 850.9.070. :3: 3897:.9..3 50397: .g970 4507. /0807..43/x0570.

3   3897:70.0.9 /0 .g:90 .g970 4507.:9.947:: L3 .203 47. :3: 0.3.: 8:8x3070.g .43/x0 570. . /0x3g947::. 80 13.947: #$'% .

70L394.23.071.947:: 50397: .. .70.23g780.gL397 :3574.9000.43147224/0::/3.07-.947:#$'% .:34 93x047 57410843..4380230.0 #0:9.9.29/0. .30.  ./0 0.0 /0573/074757.08 .:9.g9704507.

  % #& #  !#% 7 -8.

x0 3 ..00.79.   !%#  %70.9 /0 /0x3g947:.:947. /0 3897:70 904709.1.14. ..9.g/0 232  /0 470 47.:/0 .3. .50 ..070.2 850.8g ..:947. .9.0 573 093/070.45 14.9..70.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57./7:. :3 5747.089 8. L3..89::/0..47:5g/0. 80 1..89: 970-:0 8g 5.80 8. 4 .

2.947: .29g/0/0x3g947.9.203:L3.000.:9.093/07.0/070.g/0570g9700890L394.x0  !747..3:: 8g 8:8x3g 8g 57424.3..:947..

..79.9:.g . 0 .g . 5950397:57089.:947.203:L3./0.43147224/0::/3./0.:0-07.073x./0.:947.9.x0/0 ..70.g / .45.g./03897:70904709.70 /3.:9. ..x.70.700   .0/070.L3.x0 .43147224/0::/3.x0 84./0x3g947::.2:3.0.708g70:907:5..9::/0/0399.g 57. 1 1 .:947.30..30.. $#:72g94.:5.90 .07070.073x0/03897:70904709.5..9. .4.:203x:30. .g9704507. ./0.3.8.70.9..599:/3/020/./0093/070.947:#$'%..0./057.073x.39:/05:30.4.g/0  !0397:.5./0./0.947  3897:708013.:947.093/07.

0 .g  #0:9.08 .0397.g970 3850.:947..70..:947..g /0 .43147224/0::/3.. .4314729.:947.-:7 /0 .:947.g9703850.394507.47/:: 57.70L384x0 90. 702:: . ..:2 50397: /0807.9g /0 . 1.9.250 57457 /0 .  $ &.9.947. 093/07 .70.-47.4393:.:947.9:0..039028/0.90 /3 ..: 570.90/3..x0 /3 9.5.947: /0 850.3.70 .x.. 389..3047 /0 .50 L3 .89 8.3x474507.42509039gL3/4203:/397 :389. :7450.0070. L3 .4389gL397 4574-g904709..5g .947:/0850.0  79   !0784./7:$# .09072.x0 80 010.90 .x47 /0 97.9.3  ..70.7 .4380230.70.9000.3/ $5.90..0/070. 093/070.9.g/0.07-.947.9 202-7: .. .70 . .4342.-47..:9. ./7: $#L397 :3574.5g 107-390 570..g.   93/070. .:20390.::3/4.09072.g . 8:57.2..x0 80 1.203::80.x: ./7: $# L3 7:-7. .947: /0 850. 9.0 0890/03:29gL3.3/1472.. .90/3.9. 8:57. 43/x57.75x0903.57..g970 3850.30.57410843.70.0 573 8023..:9479. &3:3 :745030 8.23.70.9.0397.: 89./g /0 .9 8023.g970 $# 50397: /0807.g :3.0/070 5708.947:: 14.. .43: .0070.

 % #& #  !#% 7 -8.

.:947.0 50784.      !%#  $0.70.0.09072.9:3.0.203:/0.0397.:78/050710.::72.70.70.300 1.394507. .x43./29.947.-47..

4314725747.79  79 !747.2.g50397:.70.3.90.x43.850...9.70 ..3.0 570039..9.:78:/050710.20.

3.0 0890:72g94.x0 !.3.09072..x0 ....0         4x:3/0..850.70     %0470  !7..-47.g  /0470   .50      094/0/0.790.5g .9.70 4824g              08.30 0020390..x47 #02:.8:57.30/0.   %02..g.70.59:.0 1:3..3.3x.     4x:3/0. 5745709gx0.43807..574-047 3/.2..30/0..  :2g7:47047/0 570/..x0 7002039g7 3472../0. 80231.5g..g70 70..70 3907.x43..g   .-:7 .3/.2./3..70..70/0 .70.3.. .50       010.43897:.50   /0/:7.3047    570g970.2.70 /0...904709.x/097.90025:79gx47...9.43/038.x:3    #0.1:3.0/0..70 /02307..0 3897:.47 :72g770  39075709..-:7 /0.20.47.g   0307./g .03x0 3/.394507.947 ..9.70.9gx    2094/00307.2.       389.9      094/0/097.9..2.9.5.10x047       5700..70.5g107-390  95:7/0. .x43..389.9.9..0397.:9:9072..70.-47.7.70.2.70 -.:89.50   .947::..g      /49.

 % #& #  !#% 7 -8.

      !..9.g !%#  /0470 470.790.57.

x47/0.0 1:3. .:942.0  .50.:942.300 /3 .g. .0 00..0070.0 5747.97.800/0.050.g:90L39.9.3.88902047/0.g .70397gL3/49.57410843..:942..3.0070 L3970x3070 .-0: .0070 L3970x3070 .0070 L3970x3070.70 .3//.0  0890 /03:29g .9.203900...g970 $# 50397: 8:57.:942...:942..97420.0.989 50397: 8:57.9.9..0 .:947..:34 93x047 $ &.70..3.9g /0 ..5...70.3.389.:942.431472 570.300/0 .0070 L3970x3070. 0.:947.3.90 .0/0747 5708.8.9..97420.70..0070 L3970x3070.9. 43/x57. L3970x3070.989::50397:8:57.704/0807.3/1472.5g 107-390 .:947. 1.0 00.7/070 .308:39 570.0 9072.x0/00.70 00./g .75x0 903.0 . .300 /0 .:942..2039047 9072420....9 94750397:8:57./0   .0 908:39 0.4.00 9072.98950397:8:57.7000.9.700...94.5.5.70.70.9   '071..-0: %.g.. 4507.: 889020 /0 4.g...0 889020/0.70 889020/0..:942.30 L3 .-:7 /0 .0397.L38: 7.800/0..97420.70.70.:942..:947.3.2.989::50397: 8:57.5g .30 79   !0784..: 7000 00.70/9...:942.30  ..9743.0397.30 /3 .:942.0397.0 889020/0.0.0 ...8.09072.70   %5:88902::/0.

3.4.94.8.70 .020 70:.0.

0.9.70 530:2.94..:x0 20.0 0020390 /0 00.3.70:.

00.97.0.

9..3.530:2.0 20.0.

0.97.00.

0.0 .3.0 .90 .0 0.:942.8.5.: 889020 /0 .4.9743.0 00.4.0.989 50397: 8:57.3.30 /3 . .00.3.70 .:942..9.9743.. ..0070 L3970x3070 .4.0397.0 9072.

.90 5747.94.4.3.:942.0.0 .70 00.2.9743.-0 70:.

/9.0.

7000.70:.0 807.9.0.9743.70 530:2.94.42494.

97.0.00.

0.9.4.0.530:2.3.0 00.9743.

8.1 .0/9..5.905747.09072.0397.70/9.:942.90. . .9.2.:942.-0..:889020/0.30 /3.98950397:8:57.:942.0 0.0.0070 L3970x3070..0 ..

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

084.74574.      !%#   2.70.

.0...70/9.947/0574.08 70:.:.94.

4.42494.70 00.0.0 807.9743.0.00.9743.3.

..x43g7 .70 /0 170.0794.43.03xg..: .

.530:2.0 /85.9.

0.00.0.9743.4.3.

1 .300 1.0...:942.9 :3 .:78 /0 50710.x43.0  $0..0/9.. .30 50784.0070 L3970x3070 .:947.98950397: 8:57.0 .70..70 ./29.203:/0..: :72.70 .

.2.9..3.850.g.79  79 !747.x43.:78::/050710.70 .0570039..3.20...431472 5747.9.90.70.

70.:889020/0.97420.4.70    %0470  !7.7/07       ..7070.90.30/49..4.381472g7.:889020/0 .9..30 .08:/0.3.70/0 .90.0070 L3970x3070. 5745709gx0...5.-:7 .:942.9.5g .0 /9.5g107-390   /..2.:942.-:7L397 4389.5.42-:89-47       #02:.3x..43/x/0...70.0397..5.0 ..0 .3.7/070..9.0   42-:89- .04795:7/0..7/070...-:7: 5745709gx08.850..573.g  4x:30307. 570/..0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.0/3  .0 /9...30 0890:72g94.x0/0...97420.g/:7g ..20390090344.0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97.7000.0.50/0..70.2039.42-:89-47 574..3047       /08.900307.70 00..009072.3047/0....-:7 ..70.3/-.30/0.3.90.00.07010794.98950397: 8:57.5g107-390   34x:357.70 /3. :2g7:47047/0 %02.3      .0 .81...81.   .0 34x:3/09047.9.:942..3..

    % #& #  !#% 7 -8.

0/070.4.9.3.: .0574..0 .2039g7...:.g.43974.2039g7 . .00/070.3.5g..3.0/070.x 955079:7-..0 5079:7-.700307..5g .3.7000.-:7:: -:...3047 ...90/0-:.70..5g.70 850.g7.7050397:88902047 /0.3047 -:.790747/0.: 8023.70.0 /9.0/070.70.0/070.2-:7 -:.3.7.   !%#  %02.70    %0470  !7.4. ./g          1:3.0   .7 -:.0.97420.3047.70 -:.7.8:57.0 /9.   :2g7:47047/0  570/.L3.8..9...3..088902047/0..x43.0 .97420.3047/0.9.x0/0-.4...9:7g ..0 /9.0/01:3.0/03..43/x0307.: 897g-.70 00.70.9.97420.:942.g  $89020/0.5g107-390 .90789.x3472..g. /03.3.84:x47/0 5740.0 :.:942.0 570039./05708:3L314.1.0 /0 70.0   -:.:9.0 .9g -:.70 2g72.0/070.3047 /0.0    .9.9070 147x.:942.7000.0/070..0070.0 -:.70 .70 $97:.08047.

  % #& #  !#% 7 -8.

0397.       !%#    :2g7:47047/0 %02.3xg.0.3047.42-:89-.547.573/070.:942.70.70.70      00.4..0 .107039574.7/070.0 /9.L3.389.3.:9047/08023.009072.5.x0.0:/0/49..0 .43/x /49g7850.3.20390090344.107039574..:.0479072...:942.g70.70     %0470 !7.x0.9.01g7g  8:57.107039574.97420.x0.7/070.  8:-88902:/057490..x0.43/x0307.08::/00.x0./ .9.7g94.0 .08::/0.48 .107039574.    570/.42-:89-.3.70..0.x0.3047.08::/08:57.:889020/0...0...x0..0 /9.70.:.050397:8890200/057490.0397..08::/0.3039g   .x/0.43/x50397:8:-88902:/057490.x0.70                        8:-88902:/057490.0.70.:.9070147x.3047  0.947          .300/3.:  ..08::/0.9..5g..43/x50397:8:-88902:/057490.43/x50397:.7/070 8:-88902:/057490.047  /0..2-:7 .x0..9g            .x/0.97420..: .43/x50397:70.107039574..43/x0307.70 .08::/0.7047 8:-88902:/08023.9g 8:-88902:/057490.050397:8890200/0.g  $:-889020/057490.0.00705072.3047 ...-:7  8:-88902:/057490.2039..70      .  8:-88902:/057490.107039574.:9.:942.:897g-.x0.5g.389.L38:7.7.4.0 /49g74-.2039.7/070 .70 00..3..

  % #& #  !#% 7 -8.

.4.x47/3574.g   073x050397:.    570/.42543039050397:97.97420.70       %0470 !7.9.9.42543039050397:570:.08:90344.70   00.425430390088902047/0.9.3.0/3.:942..7.42543039050397:.3828.  .3.0570:..3.4.70.70    .9.0397.0 /9.97420.70.31472.7.009072.0              .:942.:942.0 /9.7000.31472.x47L388902:/0  .047     39073    0020390.0 .9047/38890200/0 .:0070.  8023.0 .          !%#        :2g7:47047/0      %02./.3.

0  .:942.0 /9.9g7  00.0 /9.4.0   .  809.3.  .0397.            .071.x:30 .70.3/g   5.47.0 .34:7 5:5970/0.0/3..97420.42.705:307L31:3.7000.97420.88902047/0.g757023.9.:x0L38890200/0.x:30.3.7.L31:3.4397407047.0 5..431:7.09072.30/000.:942.4.3.70.209747   !:3070.3.

70...0.70:. 809.2039047.439740704700.70.97420.300/3.0    .70.3047 0.7047 24/:7/070.0  /9.3...94.7.1::747  90344.7070.5. 809...9050397:/107x5.3/.071.g    .70.0 .  9072.2097.4.0397.0..3.72047..42..071.

071. 5:3070.70.70. 5.70.43974  5747...g747  .L370897...8023..70 /0 .5.x0 /0 .x47.70.70570.7.2./ .. 809.70.x43..071.7.94.7047 . 89.071.94.L31:3.70.x43.4397407047 .57490.x:30.209747 /0 1:3.L31:3..:2 1:3.90473/. 5:3070.x:30.

  % #& #  !#% 7 -8.

       !%#     :2g7:47047/0 %02.    570/.9.g   54.9.70      %0470 !7.70..

97-:x0507843.97420..70     00.g7010.L31:3.::/0/0807.709008023..L3970x3070.3.0 /9.9:.0.97420...071.:942.9.0       .90/0507843.      '071.0070.0 L3970x3070          .70.4.g75074/.0 .0 /9.:/0054.7000.:7039g..88902047/0.0  .088902::/0.70.9.:942.4.x43.3.70        8:57.3.9.3.

071.97420.7 .70.0397.0 /9..0 .3.0 /3 .7000.0 /9.57.x/0.0 .9.70.1:3..97420.889020/0 ..3.g7010.03x0.9.0 3897:.0 .071.9.0L3570.4..g970$# .8:57.:947.790..:942.:942.9:.:942.g !.00 9072.4342.904709..9. 0..0070 5072.0 .70.071.3039g ...9.4..97420.4..790.x43g788902047/0..x0   !.47 08.90/0.7000.g7010.0 /9.70   00.3.0370.0 1g7g 8:57.90/0.30      74:88902047/0 .389.3...x0 7002039g7 3472.3.0070  .g   470 470        '071.9.3.9:.x:3            #0.59:.:34 93x047 470..x.

8g /0 .45 .1.9.79.9..070.:942.30 970-:0 8g 5. ..50 ...989::50397: 8:57.9  79   %70.g /0 232  /0 470 47.0 573 093/070.089 8..3//..3. 4.x0 3 . ...2 850.:942.:947..30 /0 . /0 3897:70 904709..989: 50397: 8:57... :3 5747.0070 L3970x3070 . . 80 1.0070 L3970x3070 .70 .:947.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.9 /0 /0x3g947.

093/07.203:L3.:947.3.000.g/0570g9700890L394.:9..9.29g/0/0x3g947.0/070.2.x0  !747.947 8g8:8x3g 8g57424.

g 57./0../0x3g947::.0.:0-07.g9704507.947:#$'%.g/0 .:9.073x0/03897:70904709.947  3897:708013.9.g.70./0.

:9.947::  .

  % #& #  !#% 7 -8.

: 203x:30.8. 2:3.0/07475708.3.  $ &.39:/05:30.x0 /3 9.073x. 4507..:94..g ..:947.x43.9.50390 ! ./0.700   0 ./7: $#L397 :3574.0. 093/07 .90/3. . 4..90 /3 .0070 L3970x3070 ./0.039 028 /0 ./03897:70904709. 59 50397: 57089.:947. $#:72g94. .0 0890/03:29g L3.4389gL397 4574-g904709.43147224/0::/3.0 573 8023. 093/070. .9.70 .947:/0850.0/070.250 57457 /0 ..5.9g/0.g ..x0 /0 .7.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.90 .947:2507070..:947.   93/070..4.9. .30.g.70.9..23.45.43: ....3.57.x0 .g/0./0093/070.30 8..300 1.9:..90.70..947: /0 850.:947./0.9.9  79  !0784. .g / .3/1472...   !%#  !0397:.:947.0..9 202-7: .70.07-.3  .47/::57.70 4507.70..01.57410843...x0 80 010.947:2507070.70L384x0 90.:9479..g9703850.1.70.94747:2507070.x0 84.203::80.: 89.70.50390! 50784.g.947: /0 850./057. .g970$#50397:/0807.:7450.4342. .0/070.9::/0/0399.:947. /0 .9 :3 .431472570.389.093/07.9:0.073x.g /0 .g :3.:942.x:..5097407. .:20390. .4393:.43147224/0::/3.g970 3850. L3 . .70 /3.43147224/0::/3.30.203:/0. 43/x57.:0 .599:/3 /0 20/.90/3.x47/0 /897-:x0!.g  #0:9.203:L3. .75x0903.708g70:90.08 . 9..989 50397:8:57. &3:3 :745030 8.4507..g970 3850./29..:947.x.07070.50390!  $0.9.5.x0 80 1.:78 /0 50710.:5.9000.70.0 .: :72..70.: :3 /4..:947.79.9 8023..4380230.70.:947.L3./7: $# L3 7:-7.0.:947.5.3/$5.x./7:$# .30.9. 1 1 .

..431472 5747.850.9..2.:78:/050710.g50397:.70.3.3.x43.90.20 .70 .79  79 !747..9.0 570039.

 ...70.70 4507.50390! 0890:72g94.850.947:25070 70.

  % #& #  !#% 7 -8.

901:79:3:7.:94.43974       54.x43.97./0..g 4x:30307..03/47       897-:x.       !%#     :2g7:47047/0 %02.5.!       389.0.x! .3xg57..90/02g8:7.70.:!.2.3..9..9.70     %0470  !7.3/570.70     .3xg .x47/0!     &25070.81.385479: 894.4 ...50390478:-5708:30/3 ..../03.43/:.0! 78./0390 3.x! 70. 893070...x:30L3.0/08570389.03/: 0540./3.7.70      4x:30307.89073g.72g9:7/8549.425430390 24//01:3..0/08570! 5745709gx1.3xg.70.     570/.! .:0 24//04507.0370.!.389.03/.:94.x47! 2g8:7/08:7.. /897-:x..0.70 5g7x.7 .70.70 .0.:0 24//0..4254303x.70..503908:-5708:30.L38:7.0/08:7.389.

.../039.

9.g '071.70.790.59:.x0 7002039g7 3472.03/:      08.x0  !.790..904709.x:3     #0...0 3897:.3.:34 93x047 470 470 470.L38: 7.g !.57.9.

:947.908:-5708:30 .70 /:5g :25070 .42572.L2-:90.x0 /0807..g. 43/x57.g970$#50397:010..: /4.3..70.57410843.x47/097070 :25070 .70 L2-:90.70.g.4314727:5047/02.L2-:90.9471:/08:-5708:30  :947.947471:/08:-5708:30 79  !0784.x0/095:/0389. ..9g/0.9 .0/07475708.70.071.9    $ &.48 .9:.0 .90 .4507..90 8..75x47903.431472570.3//.3/1472.1.0  0890/03:29g L3.0 L31:3.4393:. -:9047 50397: .01.947::1:/08:-5708:30801.

   % #& #  !#% 7 -8.

9.:/4./29 .908..01.70 .70 .. 7:5.70.9750397:! .947 1:/0 8:- 5708:30 50784. -:9050397:.5.300 1.9053g.:.   !%#  .42572.0..:78 /0 50710.908:-5708:30  $0 .: :72. 0.203: /0 . -:90. L2-:90.0 .:947.x43..90 .9 :3 ..7:5.

45 L2-:90.L2-:90.79.3.g /0 232 /0 470 47.0 570039...20 ..850.90. ..3.089 8.9.9.:947..79  %70..50..1.47:5g/0.947::1:/08:-5708:30/0.:35747.9 /0 /0x3g947:.:947./03897:70904709.70.9.g/0232470 /03897:7057.x0 3 .0 573 093/070.2850.070.947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.431472 5747.801.70 .

:9..9.x0  !747.g/0570g9700890L394.:947.093/07.203:L3.947: 389.29g/0/0x3g947.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.000.3.2.0/070..

947   3897:70.:9./0.g9704507.947: #$'%.073x0/03897:70/0.8013./0x3g947::.0.:0-07./0.g.70.

.9.:89.5.3.2.3..08 .70 /3. ..x0 80 010.947: /0 850..42509039g L3/4203:/397 :389.70.:947.98023.g50397:.:947./7: $#L397 :3574.47/::57.947: /0 850.4389gL397 4574-g904709.9:0.0/070.x.9:.::3/4.g970 3850.0.:947..g .. 093/07 ...093/07..&3:3:7450308.708g70:907:5.599:/3/020/.x./7: $# L3 7:-7.:947.23.9::/0/0399. L3 .g / ..3  .30..45.9202-7:.3/ $5.9.9000..g :3.70L384x0 90.:947.2:3.07070.4.39:/05:30. 1 1 .203:L3.x0 80 1.x:..947::   !0397:.9...:9.90/3.9. 9.90 .g  #0:9.g/0.x0 84. 5950397:57089.70.5./057.L3.9.  93/070. 0 .70.90.  79 !747./0.9..30.:947. .43147224/0::/3.:7450.57.9.70.x0 /3 9.x0 .90/3./03897:70904709..43147224/0::/3.4342.073x.:947.43: .g /0 .7.9471:/08:-5708:30 8.90 /3 . .:203x:30.4380230.0 573 8023.:947./0093/070..9..70.x43.g9703850./7:$# . .203::80. .g970 3850.70..79.4./0.g . $#:72g94.30.:20390./0./0.073x.250 57457 /0 .:9479. ..:78:/050710.:5.07-.700   ..039028/0.0/070.947:/0850...43147224/0::/3.x0/0 L2-:90. . 093/070.5.

590.g.70.70.708084.850./.9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94. 80..70/0 L2-:90...:947. .9g .47085:3g9477:5050397:.

  % #& #  !#% 7 -8.

0/4..0 3897:.0 5745709gx1.0.x0 7002039g7 3472.90 .g  4x:30307.908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .03/47 24//0.70.9..L38:7.90/013x0 5745709gx     .70       08.35:../039047 3.0 054.70/03.03/:           389..0.705.:0548-0.70 L3970x3070 .0.35:g7 L3970x3070 054.5.42572.x:3     #0./0390 3.01..70.0549..5. /897-:70.4 .7.57.389.:9.9.03/47 2g8:750397:0.93/.:34 93x047 470 470 470.70       ...9.900/070857.3xg...425430390 24//01:3.-:9047 . 570.047 78./:.9.x...70.071.047       .7.x0  !.       !%#     :2g7:47047/0 %02.70..03/: 50397:.03/L389..-:9047 50397:.7.x:30L3.9.7 ..30. 2.908:-5708:30 893g94. 50397:!         507./0:25070 .g !.0.790./039047 3.747 .70     %0470  !7..747 .L38: 7.70 .70 054.790.:7.0370.59:..70.70 705.-:9047 0020390.x0 2.071.9.x0/0:25070 2..9.42572.90 /4.x/0:25070.0.70 2.g7         &25070.90 !/013x0 5745709gx     ..70.70.x43..01.2..43897:../03..0.  :25070.g '071..7.     570/.904709...

..3//.9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

7..05479.9 50397: :3.30/0 .700 7:50 95:7 /02.47  79   !0784.70. /3 :72g94..390 2.70 2.90 97..70 L 57039g L3 054..  %5:7/02.g970 $# 50397: 2. 53g .70       .x0 /0 .0/095850.42509.7. .7.. .70 2.7.g 3/107039/0 8.0/05.7.-050..-0: 7:5.9050...3/1472.7.90.70 2.7.: 8.g1g7g 3g/07:.70 82.0107..70..70  .30.9g        ..:-:94.70 54/:77:..-050.8...7..00 2.0570039.30.710.70 2.70 2..3/g/0.0 #  0890 /03:29g L3 .      8025479.-050.050 .91472g74994.7.:/L37:500...84.38-47/4.7.: 0.0.x 5.0 .:8.7...431472 570.57410843.:947.9.7. .047 ..42.05x.90L39.:0890 ..7.30 .:  3 1:3...:..g.3:.0 82.70.39074.g.0077. 2.4393:. 737:..75x0 903.g.3908:8503/..7.4.3g ..../: /0 507.3.047 ...70 8975. ...7. 82.7.9g /0 .7..2..014..g .: 3g/07:.-: 2. 43/x57.7. 1. 91 3..7..4 50 ..8.7..7..3.7.: ..0/09:73.70 .:947.: 30/07:. .047 .002439.70  .7.703:803.x43..   !%#  $ &.8. 147.70 2.0/05.-0: %.05479.0/05...0/0747 5708.70 2. 2.3/-7. .09:73 2.7g7 7.

 2.4314725747. 2..203: /0 .20.90.7..1.....70 .42.8.:947.0570039. 0.79  ..9.20.9. 389 54/ 7:.: 7:5.42.70 .90 . 2.::72.0570039../29 .3..:78/0.3./29 ./4 8.::72..:2.: 7:5..:573..74 :    $0 .3/g7.    50784.203: /0 .300 1.0.39 50784.3001..0.:947.:78/0.79   $0 .3/gL3317.7.9:3..70.9:3.70 .1.70.3090 573. 0.4314725747.70 .

  % #& #  !#% 7 -8.

97.70/0.70     95:70890390 /08.0/0573/070..70.94.70  ...70.9.g50397:..7.2.70.94..08...8.x02.7./03xg.70           .70 /070. 054.7...20390/0147xg95:7/0.7.9.420347.43897:.2.0470.81.-:7 .9g7 .  570/.g     .7.7070 74 24//01:3.790.70/0 3g .7..7.:78:/0.2.70/0817 9/0.7.30 457947 8:7.90.1.70/0 2..70 29.071.3x0L3054.70507280 390780 .0/0173.7050397:      ...007           47.x43.0 .3x0.30.:79.5.347                 $023.8..3xg L39707:5947/080.7...:79.9.50/08:7..7.70 ::7g50728g L3970x3070 -.9000.2.70 70. 9..3x:7    2.3g 29.047          2.7 5080/070.39703..8:7.70..70.907.::            8549..70/08.8.9.254.30..70.347 8:57..gg94.900 5.7.90 .7.:7gx94....     .7.       79 !%#    !747.9.70.2.3..:78g 29..2.0/0-4.94.:00/07.x43g7           425430390/080.       :2g7:47047/0    %02.3.0/08:7..42543039030.70.8:7.70.70.2078::4-..0 .0 70897:/00.439.3xg /0-4.7.054.02 .70 /00...70       %0470  !7..70 29.302420970            /8549.90g            .90            8549.x0 24//01.047     95:7/02.3 8:5.2039047 0..0 .70.3.94.70/0242039.: 0890:72g94.

 % #& #  !#% 7 -8.

/039047 2g8:750397:570.071.903..      .071.70..0  /3.:947..1:3.7.0.    !%#       :2g7:47047/0 570/.70.7 .70..70./03xg  ...70.903. 70. 70..70. .071.g  3970x3070.9.747 .x43g7 L3..g789.70  %02.g7903./039047      g8:7/0572.:00..747 .05074/..7.    %0470 !7..0370...8.:947L3./0...g .07..0 ..g L3970x3070...9. 705..../0390 . 705.2.

70.x0 !.9.0 3897:../039    08...x:3 #0..790.904709.x0 7002039g7 3472.g      470  470       '071.g !.59:.L38: 7.790.9..57..:34 93x047 470.

          %0470  !7.70/0 2..g  .2.9..1..9 79 !747.70.54/:7477:..54/:7477:.3.3//.390           ...:78: /0.3900.39 0890 :72g94.70.x43g7 .5.. 389 54/ 7:.g 50397:.20390/0147xg95:7/0.390    95:7/054/:77:.9.       570/.70.70     :2g7:47047/0    %02.39703..81.

 % #& #  !#% 7 -8.

7.07.02 .3xg L39707:5947/080.2..9..g7903.30 457947 8:7.8:7.:79.x43.903.x43g7 L3.70.70 /00.0 . 70.:79.70507280 390780 .94. 70.70..g789.:7gx94.97.0/0-4.x0507843./03xg     .9000.70 ..3.70 95:70890390 /08.3x:7 2..9g7 .420347     .70       $023.70.0 .0/0173.42543039030..390 2.2.0/08:7.347 47.:947.0  /3.70.      !%#     :2g7:47047/0   %02.0.254.7. 054.70/0817 9/0. .8.           ..790.70/08.gg94.7.0 70897:/00... 570/.54/:7477:.70.9.70.8. 705.70     %0470 !7.94.70.3g 5.::/0/0807.70.2039047 0.70.3x0L3054.071...90g .08.7.g .9.90.70 29.70/0 3g .90 .90                               8549..071.7.8.30.907.:78g 29..70          .70 ::7g50728g L3970x3070           8549.43897:.302420970 /8549.1:3.7./03xg.071.7070 74 24//01:3..2078::4-.7050397: .70 70. 705... 8:57.70.3..347       -.7.7.0/0573/070.054.70.g  425430390/080.g L3970x3070.7 5080/070.05074/.9.007                 3970x3070.8:7.70/0.30.70.071..3x0.439.9.:00/07.903.x0 24//01. 9.70 29.-:7 .94.

 % #& #  !#% 7 -8.

:947L3./0390   .747 ./039047         g8:7/0572.70   %02.../039047 2g8:750397:570.....0370..:00..     !%#      :2g7:47047/0 570/.    %0470 !7.9.g   ......../0.7 .747 ...70.

9...x0 7002039g7 3472.790.57.0 3897:.x:3      #0.790.59:.904709.:34 93x047  470  470 470...9..g !.x0   !.70..L38: 7./039      08.g '071.

./0.7.3..1489.0 5...0 L3 :72..0. 2.947:#$'%.g 47.2.30.g9704.7.. :3: 5747.2850.9/04507.701./03897:70904709.070. .:947.:: L3.428039073g/3.. 80 1.7.9.70.9: 95 /0 2..70....3//.. :3: 95 /0 2.7..7./7:.30.g 57.00..9 79  %70. 2...9 /0.70.7904507..089:.1.947:#$'% /0232 4705034:95/02. ./0x3g947::.. .7. 7:5050397:.23g7.

.70 ..g /0 232  /0 470 47.x0 3.3.0898.9..:947.79.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57..1..452./03897:70 904709.7.947::  %70.0 573 093/070..:947.:9.50.2850. 4 7:5g /0 . . 80 1. ..:: /0 .:970-:08g5.070.:35747.9.7. 2.9 /0 /0x3g947:.

0/070.x0  !747. 093/07 .x0 8g 8:8x3g 8g 57424.947: 389.:9.g0890L394.203: L3 .00 0..29g/0/0x3g947..3.9.:947.2.

073x0/03897:70904709.947  3897:708013.0.g.g 57..947:#$'%.:9.70./0.g9704507.:0-07./0x3g947::.9.g/0 ./0.

/057.07070.073x.947::  !0397:.9...708g70:907:5.L3.073x./0093/070.90 . $#:72g94.39:/05:30. .30.093/07.    ./0./03897:70904709.9.:947..g / .:9.:947.g ..30...79. .203:L3.g .5.4.9::/0/0399./0.43147224/0::/3.70 /3.x0 84.9:.:947. .43147224/0::/3.70.0. 0 .x0 .45.x.700 .0/070.:947../0.5.

  % #& #  !#% 7 -8.

947:/0850.:2039 0.70..947: /0 850.0/0747 5708...2:3.203:/0.  89039078g093/070..3/ $5.9.90/3.7.:947.g970 3850.57. ..4380230.7.    !%#  1 1 .9.:/0.:947..43:.9gx/0 2.: 8. .9.x0/39.89.::72..0 573 8023.9g/0.1.70.0 #  0890 /03:29g L3 ...g9703850.431472 570..:94789  $0.70 89.98023.x0/02.70.039 028 /0 .70.g .30. 89..g /0 ..9.5.90/3.9:0.:9479..093/070..g970 3850.0.75x0 903.70.x0 80 010.3.90. L3 .:947...70.57410843.9000. 9.g  #0:9.: . ./29.g970$#50397:. 43/x57.:947..9.3:.4393:./0807. .3  .3001.90/3. 5950397:57089.47/::57.4342.g :3./7:$# .:203x:30.70 2./0.0/070.3..23.42509039g L3 /4203: /397 :389.43147224/0::/3.:947 947 79  !0784.70..947:/0850.0.g.7:500        $ &../7:$#L37:-7.70 .70 L384x0 90.:94.9.4389gL397 4574-g904709. .. .89.x0 80 1.g/0.70.x43.07-.9:3 . 093/07 .:947.:7450..:947.&3:3:7450308.250 57457 /0 .3/1472.599:/3/020/.:94789 50784.x:..x.g./7: $#L397 :3574...9202-7:.203::80.  93/070.047 .:947.05x..08 ..: :3 /4.:89.x43.7:5.:78/050710.7.:0.

20.70 ...9.850..3.:78::/050710.2.0570039.79    79 !747.x43..90.4314725747.70.

.89.:94.70/0 89.70470.:.5.39703.. :2g7:47047/0 %02.:94.70.g8.70.7047 95:7/089.9.g  570/...g                 .850. .70.70 .81.2039:/0147xg00.:94.89.:94789 0890:72g94.: /7.97.70    %0470  !7.

 % #& #  !#% 7 -8.

3x:7   2.70.89.70/08. 705..07..30 457947 5080/070..2039047   47.:79. 705.g    425430390/080.70 ::7g50728g L3970x3070 -.9../0390.89.02 .7.900 8:5.:947.94.70 70..9g7 .7..9.:94.254.7.x43..70 8:5.3x000.89.70.70..0                         8549.70/0817 9/0.7.          8:57.:94..0370.gg94.747 . 570.89..70.    570/..90 8:7. 70. 70.50/070./03xg    .70.70/0.1:3.50/08:7.:947:: 70897:/00.071.89...70..9.007    3970x3070.x089.:94...8.90g 5.903...30.:7gx94.70         .:00.70 8:5.x43g7 L3.70/0 3g ..70  ..30.g .903.071.90./0.2..70   95:70890390 /08.7.0           /3.70..:947::   .071.071.70   .30.70507280 390780 . 054.054.94./03xg.70.:79.x.90 9.70..347              .x0 24//01.3.70   29.:947L3.8.3xg L39707:5947/080...7.7 .7047   2.0/0173.70.50/0-4.-:7 .g789.:78g 29.g75074/.     !%#     :2g7:47047/0 %02.439.43897:.:94789::           8549.:00/07.94. .0 ../039047          g8:7/0572.7070 74 24//01:3..0./039047 2g8:750397:0.70     %0470  !7..9.3.790.70.907.3g 29.g   L3970x3070.747 ..0/02..0 .7.97.

/039        08.x:3      .0 3897:.x0 7002039g7 3472.9....

  % #& #  !#% 7 -8.

x0 !..g !.:34 93x047 !%#  470 470 470.70.790.g '071.L38: 7..          #0.57..59:.9.904709.790.

.57410843.70.g .9g /0 .30. 1.190747 79   !0784. .:947.9  $ &..70.3.3//.3/1472.g.70 2.g . 43/x57.g970 $# ..

70 .70 1907 !73 .03847: .2/050710.0 .4393:.431472 570.gL384x94.0 90 .. .0384.8.g:90 .300 1.x..1.8.70.089 :.70 .x43.8.: L384x947 3/107039 /0 95: /0893... .70 570.7: L3 /4.75x47 903.: L384x947 80 L3x000 ..08947.: :72.:947./29 ..9 :3 5747.0/0747 5708.x.70  $0 . 1907 50784.203: /0 .9 .: /0807.70 .8.903. 0.:2039.g:9 .03847 570.70 850.0 #  #  0890 /03:29g L3 .

0 # .0384...2850.0384...9.70 .078 80 1.8.070.4314725747. /03897:70904709.20. :35747.1.3. .7007002039. .50 .0/0705708..79.75x0 903.700 7002039.1907::/0.45 1907: 970-:0 8g 5.90 /0 570.g/0 232470 /03897:7057.0 #  3.3..0 573 093/070.:947.850.0898.75x0903.0/070 5708.8..79   %70.9 /0 /0x3g947:.9.90/0570.0570039.g/0232/0470 47.x0 3 .90.

:9.2.g/0570g9700890L394.29g/0/0x3g947.9.03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.8. 093/07.x0  !747..947: .3.203: L3 .00 0.0/070.:947.

947:  #$'%./0.:9.8013.073x0/03897:70/0.:0-07./0.g9704507./0x3g947::.947  3897:70.0.70.g.

599:/3 /0 20/.3.x0 84.30.4342.9.90 .70 / .0.:947. .0/070. 59 50397: 57089.39:/05:30.:2039 0. :7450. .:9.9.L3.: :3 /4.4.9202-7:.98023... $#:72g94./0093/070.:89.45./057.07070.3/$5.: 203x:30..073x./03897:70904709..47/::57.039 028 /0 ./0.x. .093/07.5.:9479.30.5.700 . 1 1 .g .. .:947.7.g .. .947::  !0397:.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.90.&3:3:7450308.073x. 2:3.79.9::/0/0399.9..43147224/0::/3..70. 4.:947.203:L3. 0 .x:.:5.x0 ./0. /0 .3    .x0 /0 1907 8.43147224/0::/3.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.9.250 57457 /0 .947: /0 #0:9.g/0. L3 .90/3.9.9:0.:947..23.x0 80 1. 9.9.57.4380230..70L384x0 90.4389gL397 4574-g904709.g970 3850.g970 3850.  93/070.g9703850./7:$# ..x0 80 010.:947.30.:947...g $#L397 :3574..x0 /3 9.g 50397: .x.70.2.3.07-.70. ..0 573 8023.203::80.947:/0850.9.. 093/070.g /0 ..   !%#   ./7: 850.947: /0 850.  79 !747. .g :3.x43.90/3.5.0/070.:78: /0 50710. .9. .43147224/0::/3./7: $# L3 7:-7. 093/07 .:947.70.08 ..90 /3 .9000. .43: ..

2-:7475g7x20..81.3.0 .x..38.9           /08.42....70.8:7.x43.9742.8..97.70/0817 9/0.70/0 1907 0890 :72g94.0384.7070.7070.x0         .3x0L3054.43897:.8:7.9742.-:7 8070 : ..8:780/0.gg94...424947 9.2-:7475g7x00.7050397: .:79./:5g/0893.7000.0 .5730..70.:00.3.:942.:78g .70 .x0 24//0/0807.70.38..:-4.x05:x .7047 /08...g.70 ..70         %02.30x 7000 .g  4254303900/080.439.30x8.97420.90 .90.:807..x43.3/g .08.9000.70 /8549.70.95:747::.439.5g239 8:7.05:x .25.254.0389.97.42543039030. 90..0/08:7.       :2g7:47047/0 570/.:703900..g 4x:30307.-3g .70 29.3xg -74.8.9.0/0573/070508070 5.x000..34:/0.42.0 1730.900 /08.947:/0..97.70 .90/057490.90g 29.3/g :23.7070.81.           %0470 !7.850.30                 .94..:7039144890 57490.9.97.207g974: 974: 8890200/0.000.90 00..97.3x0 .7.70 5.

  % #& #  !#% 7 -8.

790.0384.420347....g   .1:3.x0 7002039g7 3472.        !%#      :2g7:47047/0    %02..903.x0     !..:9.g5074/.0384..7047 .903...071.3.9.7.9..L38: 7./0390......0 3897:.70 2g8:7.70.0370.07..0390.7:      L3970x3070.0070 3897:.70./039047 2g8:750397:570.7.   570/../039047     08.8...3g .:047.9.g..0384.903.:947.70       %0470  !7.:00.x:3   #0..20390170..70/090723g/07.8.g !..708025:3 24/:/000.70.70.70 ..790...4203390780                #085438.70 L3..x43g7 .904709.g  /:5g705...70.-9gx01907::      .7047       .g  /0470  /0470 '071.g 705..3.8.8.57.071..0384. 054.30.g7L38.70.9.70.70              702/0:.59:.7 .747 ..7. .03847:: 70897:/08:57.8.x:3/0054.7047.9..7.747 .0384.790..:34 93x047 470..8. 70.70.

 43/x57.9 $ &.g970 $# 50397: /0807.70.57410843.3/1472. 389.70.47974 9 79   !0784.g..9g /0 .3..:947. 1....3.-:50397:50784.20.x47 /0 97.30 .38547950. .g .3//.

 20.4393:..:78 /0 50710.97489 50784.x43.3.70 20.70.0 .:947.::72.0.70.907.3001.75x0903.0/07475708..0 # 0890/03:29gL3.97489  $0./29.:2.203:/0.3..70.0.9 :3 .8..431472570.

.9..850.431472 5747.20 . 97489 .3...3.0 570039.79  .90.70 /0 20.

x43..:78:/050710.70.!%#   79 !747.9.3.g50397:.2.

.850..3. %02..70/0 20.97489 0890:72g94.70.   % #& #  !#% 7 -8.

389.7070..   :2g7:47047/0 570/. .81....70  %0470  !7.-:50397: 50784.g   08.x47/097..9.38547950.30 .70.

03.30 .389.39703.:2.20. /0.97..389..382047::.907.70.:942.:8.5..20.39703.2039:00.70     08..x0 /7.38547950 .9.-:50397:50784..0 .70 173.7070.0 50397:..:.8.382047/0.x47/097.70        .

0       8549.8...30 .90.38547950.-:50397: 50784.907.389.:79.x47/097.:2.0/080.

70.43897:.0/01.-:50397:50784.38547950.0/0173..30.:2.382047/0.50728g 2094/0/0.70.7.70 ::7.70       .907.70 L3970x3070        8549.x0 24/:/0L2-3..30 .70     .8.70 8:8503/.-:72. 054.20.9...071.39703.0 .0         8549.907.70.389.x47 /097.

3.70507280 390780 .30 . 705..0 5:3070. 70..x47/0 97..L31:3.9g7 70897:/08:57. .08947.70.0070.38547950..907.389..2039047 L3g9:7.-:50397:50784..         47.071.3.g.389.054.:2.30.70.70...:00/07.70..8.x0        3970x3070.7.903.x:30 2.

.4203     .0 L3970x3070.07.g789.9.:947.:2.70.g7903.071.907..05074/.70. 70.x/08023.g .2.903. 705. .8.0              07.70..1:3.7.0 /3.70.x43g7 L3..0 .071.

  % #& #  !#% 7 -8.

.:00.30 .x0/097..3.x0 7085438..       !%#     :2g7:47047/0    %02.389./039047  570/../0390.....-:50397:50784.. -..0 .70     %0470   !7..747 .-9gx020.::97489 2.7 ..907.9.38547950.g    .

790..x0 7002039g7 3472.0 3897:./039047 08.0370.790.59:..8.L38: 7.:34 93x047 470  470 470.57.g '071..g !.:      2g8:750397:570..904709...9.9.747 .70..x0 !..x:3        #0.

...9   79  %70.0898.0573093/070..g/0232 470 /0 3897:70 57..9:95/0389.2850..20...070.3.9.g /0 232 /0 470 47.50.:3:95/0389.9 /0 /0x3g947:.700890 .x050397:.:: 97489/0.:35747..3.:947..:97489970-:08g5.45 20.3./0807.1.9.70..79..3//.70.x0801./0807./03897:70904709.x0 3.:947.

:9.947: 389..x0.

2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.g0890L394..2.0.203: L3 .:947.x0  !747.0/070.5.29g/0/0x3g947.3.00 0. 093/07 .9.

947  3897:70 80 13..:9. /0 .g 57.0.947:#$'%.9.: 0-07.g .70.g ./0.073x0 /0 3897:70 904709.g9704507./0x3g947::.

:947.9.L3.90 ...x0.x.093/07. .5.45.9::/0/0399.x0 84. ./0093/070.79.:947.947::  !0397:.4.70 /3. .x0 ..708g70:9095:/0389..0.39:/05:30.700 ..5.:947.07070..0/070.:9.203:L3. $#:72g94.

.9 / ..2039/0807.073x.5.0.g 50 34: 95 /0 389. /0 57.9./0.x0.

9 202-7: .7 .9 8023.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.4342.5.0.30.g . 97489 8. 1 1 .:2039 0..2039 .47/:: 57.: :3 /4. 2:3..:7450.43147224/0::/3.:9479.9.x:.3    .039 028 /0 .073x.. /0 ..: 89. 0 . ./0.: 203x:30.9. 59 50397: 57089.599:/3 /0 20/.70.9gx /0 20.3/$5..90.431472 24/0:: /3 . &3:3 :745030 8. .3. .30. ./03897:70904709.

  % #& #  !#% 7 -8.

.g970 3850.. 3897:70..9L3..0/070.x0 /3 9..90.-9gx.-9.:947..23.x.-9. 0.07-.250 57457 /0 .570:37.9.4280 39073g .g /0 .70.90/3./0.43147224/0::/3./0.43: .9000.x0 80 1.-0: 970-:03897:95074/.. 9../03897:70  79  .9:0.x0 80 010..x. .70.:947. .0  3897:7080/081g 4..0/070.9.  93/070.704-.g970 3850.2574.57.23./0.07-.:947.5.:947.9.:947.79 9../7: $# L3 7:-7..g $#L397 :3574.g/0.g:9.43::  79  35074. L3 .0/070307.947::#$'%.9:0. L394.:/0/0807.08: ..08 .0  79 !07843.4380230.3:.70.g :3./...70. . 80 010.23..70.3:. .0 573 8023..:/0/0807.:947.70...947: /0 850.90 /3 .9.9.70./7: 850. 0.9.23.203::80. 093/07 .9.   !%#   .. 093/070.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70./7:$# .g9703850.071. /0x3g947::.4389gL397 4574-g904709.g970 4 ..90./.30. 50397:.gL35074. .:34 93x04757410843.70L384x0 90.7g8:-L3/7:2.x0  $ &.947:/0850.947: /0 #0:9.70.90/3.4507.23.70.g /0 ..9570.43:: 507843.70970-:03897:9 0.

57.947: 4507.:9.9.70.900 0.99574-.904709.g970 4507.23.00.08 .947::/3.05.g /0 .g !0397:.4389g/397 4574-g904709.9g .g   #0:9.g 4574-g57.9g970-:08g57424..23.947: #$'% L397 :3 574. .07-.701./2850784. .790L324/4-.947:#$'%   .3..4380230...43147224/0::/3.30..9 574-.23g7 80 .9.g..1/0.7.0.

 % #& #  !#% 7 -8.

.70.89.5.057.g . .43: .-9.5074.g970 4507. 9.250 57457 /0 .90...90.70..43:: 79 .057.70.x0 80 1.::/03897:70.70... .    !%#  79  43172.70.947: #$'% L3 7:-7.-9.. 7. .x.   $ &.3./0/0./0/0.9..0 573 8023. .:947.70.-9gx .43::..g /3 9..70 L384x0 90 .3:.:947.9.5074.

g.0.3.-0:  $# .70 .90470/0507843.g .:947.30..89.. 8g/07:0089.g /05:30.::/03897:70 79 89.x0 507843./g/0..::/03897:700890:72g94.:1472.g /4.  . 5700390 5708.: /0 3897:70  79  $9.3047:7/.70.4.70.3..47085:3/ 570.50784.:203900 570.79 9.431472..g:90..3..9.g/050784.9.70850.9053g...89.0/0747 5700390 5708.9.0/03897:70. L3 ../03897:70.0570.908g47... 8g.50784.75x 903.0 0-070.90 /081g :7.70. .. ..3047:7/.g / 8:5479:/0.70 .43/x. 570:37 .70 970-:0 8g :7200 :3 89.0/070.75x 903.g50890 :$# 79 !747. . 4-0./0/0807.70. . 5747.1.g:90 .:7/.30089.9.. .7050397:-:3.700 ./081g :7.70.3.0/0.3..4550784.9089.:7/.0 50397: 4-x3070..:78850.2..30.g ..7047.43 L3 . .947.70570.:947.90  .79 805:-.70 .:.. /0 ..9 /0 .70.x$# .: L3 ../.8:70. /4.$# :72g94./708.3   L3 ..43/x030.0.0898..70.g970$# 3.431472 24/0::/3.x00-07.:/03897:708047.3  !0784.43899:9./708.-9gx .43/x   . :3: 34: 9.9.397.: /0 /0807.0 .g7 .9047.50397:10.-g5045074.70.g .g.g:9g .70 57410843.2...0801.9gx47 /0 1472.9g54.0890.70 .30:7/.9g7 :72g94.9../084..0890....08.

 % #& #  !#% 7 -8.

.0      495:7/0389.      !%#  :2g7:47047 /0570/.904709.g 08.x0 7002039g7903.x.790.70  !.

43/x  /0  8:7.x47.70.3xg  . 01.20390       0807.   389..5.039g   L3  .0.

0890.5.45. .3.3:.70.70.07070.45.47.4.5747..3:.-0:.5.. 1 . /0 47.30:7/.x0 .947 / 9.3.4.:2039:.:3:89..47.908905.947:0-070.7 .42:3.39:/05:30..3.9.:78...47085:3g947 3:2g7:: /0 $#. $# ./.  79  .70.. .79.49.3:3x.507843.x.3.700 .:9  79  !0397:47.2039047 .390/0L3.0.3./0390         79 !0397:5.9050-.700/4.g/4.89.947 :72g94.70 4.5..890./05. /4.78 47.70.g /0.70:720.:/03897:70 5.: /0 /081g :7.3047 50397: ./29024/1.708g../0570/..5.2::   .:: :72g94.700 ..:.70.0 .70.3.3x473:80.:/03897:70 L3.0.79.47./0.07070.30084.70970-:08g80570.:/03897:70 84.70 57270  79 :5g97. .3x47570.3.3.g.:78.:/03897:7050784.-0:.43::50397:.9g/05:30.0.: 57.0.:2 .:20390 .9.89..g9.70.07-.947::/0.3829070. /0 0-07. 95: 5747..:3:200 5703:2001472.94747 0 9.2::/03897:70  $#0-070.3x47 5074.05070.08 ..9g509020 0 470 1472.:/03897:70 .:2039./708. 9.3x47 :72g94.00 /03:270.50784.::/03897:70 47.g L38.89.g5. 5747..5747.70.3.0 .817 9:89.5.:78..3x .g.89.2:: 3:2g7: ...1L34.79.:7/./7080/0.:3:574.70.9.05:x30L3..:3:200 5703:200.70 .3g7:3:89.5.79..79.2.0 .9.4/:3:207..70./05:8g .:947. .

    % #& #  !#% 7 -8.

89.08 ..20/:5g13.33:0/0/7059 79  !0784.43147224/0::/3.: /0 3897:70 L3 907203: 570.:2039: ..g:90 L3 9. L3 .3:3xg 47.300 570.0.298097.:570.38290...3:.g:9 .43:50397:.9.L394.9.::  '.: /0 3897:70 3: 5..3  9 0 9.$#L32.3:.5.g757.574.89.x.071.70 3: . :7/.70 8g .08:: .9/0. :3: 89..07-.3.:/03897:70 3.3  3: 54.90890.80970-:0709:73.43::0-07.3007g2. 89.203x43.: .90.908905.$#L2570:3g.79.30030709:73.-0:/0.5g 94.574..059.90 0-07.-0: 0890..:3:574.0/070307.90010.9:.4.70.79 . 89..07-.g .9g .70.90/0. .  3 89:.79.0        79 $#54.-9.   !%#  .g970/0x3g947.9.79 .::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70.79  . ..90.9.0..0 79  !07843.43:50397:.70..  45.3  9 .70.79 9.79.3/24/:/0/081g :7..79 ..70 .90 50784.07-.4.3. 5..45.g:9.5.431472.30.3   %.08:: .3x47 /4.0 50-.

7...30.90. /0x3g947::.0 2.3x 0890 3897:9 .073x00-07.43147224/0::/3.90.x47 /0 7/. /0 ../:5g4-x3070.7.7 /0 /0807.0/0747.947 3:2./0.3:.3g .3897:747 0./0..047.70.70.:9.3. 2. 389.3. 0-07.7.79  $ &.073x0 79   !07843.23. 7..947: #$'% .3897:7..9 0g947 /0 8. .70 .30.:.431472570.804-x30L3:72.70.g970 4507.: .3:.  /0.073x.

:9.x0.947::389..

2039::    .0.5.

  % #& #  !#% 7 -8.

5747..x0/095:389.79  70850.   !%#  3897:70.9.90.080/081g 4..0570039..3.x0..3:.79 L31:3.2047.7g50-.9.

.3.438023.  /0. &3:3 :745030 8.9. :7450./0.79.5.0.0890.43147224/0::/3. 3897:7 .3 3:2. L3 :72.08 .x 970-:0 8g 570390 1 .90.23. 5950397: 57089.947:#$'% .3:.9. 5:90.-g925/0 :3 .:34 93x04757410843.:20390. 2:3.3   #0:9.. .70./00.: 203x:30.23.x .0  !0397: .4342.0..599:/3 /0 20/.9000.:8:8x3070.2039::/0807.23.3:.3x47 /0.30.g 5.47/:: 57.3/ $5.039028/0..705074/.071.:9479.073x0 ..g8013.x: .23g7 8:39.x47.:3:0.42509039gL3/4203:/397 :3 89..08: .: 89. 4.0 .70.0 .705074/.g L394./0573/074757..70.7 ./00./2 08:390-07.07-.. 0.::3/4..90L397 :3574.30.9  79  3897:70.7.9047/3574.9 202-7: .5..29/0. 389. .70.79.g9704507.43147224/0::/3.5../0 ..  79  !0-.20350397:.9 8023.:5. .g./.073x.90.3//.50397:/0807.x0 /0 8.. 5.07-.

.70507843.08.90/0807.389..203904750397:..073x0470-07..704-x3070:9.0./03x.5.:.947:#$'%  79  !07843.47085:3g94.:.x.900890x3:9g/04507.0.3:.14893897:9  .:.23g70..70 3:54./0.90 30.703:8057039g.

9.7.90.3:.9gx2.0898.9.3g  79 !747.9.7.43/x..7./0 /0807.073x.790.g970507843.2.g  $ &.5..4393:.9....0/074757003905708.g..70..3:2.g..:/02:3.L39707:5957.75x903...010.70.79   79 !07843.2039:  !07843.3g0890:72g94.:/0/0807.0  79 0.347../0.03:2.0.431472570.2.:. .70850.0801.703897:9.:..98g54.70 0g947/08.9g7570. 1.0/0747/0.45 /03:29L3.70.7.9.. .90 70:.0 08904-.9.8...g/03897:70.7.70. 3897:70./0.703897:9L3.3..70.5072.4.2.7.2:9/0:3 54.3039.0g94747/08.3g.0g94747/08.

  % #& #  !#% 7 -8.

8.70.9.0 .70        %0470  !7.-:7 .g   020390/0573/070 0..3x:7 -03         013x95:7.  570/.70.9.0.L3:9.70.43897:.9.43897:.3 95:7..071.7.       !%#       :2g7:47047/0     %02.

9.3x:747 -0347          -...573/070.:34 93x047 47g.  ..790.x:3      #0.8.7.0370.g 470 470         '071.790.-:747 ..x00g947::/08.x0 7002039g7 3472.L38: 7./039047..054.70.59:. 0.g !.9.904709.57.7.70        08.347        4/:/08023.3g       g8:7/0570..70.x0        !..9..70.0 3897:.

382047/07/./0/0807.45 /03:29L3.9 ..7.91472047 7/.3:.7.94.70 /0 8.30.70.:0801.x43.70.g 3/107039 /0 8. 389.3g .. .g389.7 1:7.0898.x47 /0 7/..70.4393:.70549:.3//. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94.70 2.704750397:.7.g970507843.43897:. 20..3039.90.9 $ &.089g 548-9. 2439g7 2. 5.9 .70.7..91472g .702.30.9 5.30....30..7.. 3897:70..: ..703897:9L3.g94.0/0 ..3x47 79   .70 2.70 00.7.9.. /0 0025: .0.L37025072.:/0/0807...x/07/.3g ..39  !07843.2.

9.7.: /.702...89.79  9.5.305072.-0 970-:03897:9L3.43/x057003905708.g94.70.0  !07843.:70850.3. 2.     .:947.70 970-:0.08.30.70  79 !747.75x903. 2.43/x057003905708..:94789L3 .2.70.3039/0 .:947.70.:89.g ..9147207/.70/05.7. .9.-0: 0890:72g94.9.g5.3x47 203x43...089g3897:70 .30.8.30.:94.75x 903.:/0/0807.3:..g94.-9gx3:30.7.9147207/.g /0 3897:70 .0 .7050397:50784.2.x .

 % #& #  !#% 7 -8.

 389.:79.389.    570/.g 470 470 '071..9...     !%#     :2g7:47047/0 %02.90         #085438.70.....x47/07/.-9gx02..9.59:..70.70.x0 7002039g7 3472.70    %0470  !7.70./0390           08.x0    !...g .x0          .30. 903.x0/07/.9        3970x3070.790..70.:34 93x047 47g.7.g !.9.70.57.30.x:3      #0.071.9.70.389. .. 70..9        425430390/080.7 ..g   4x:30307.904709.7. 054.x0 /0 7/.790.81.07010794.0 3897:.95:389..7.L38: 7. 705.3x47          ..9            .

43:50397:.9 !% &' %#  79 !0397:.:570.0/07057003905708.9057347/3.70 .9:.574-.908.9..3:.0   !07843.43/x00  L2570:3g.90L3.90/0$#54918:8503/.:7097.75x 903.9gx0010..80 L3.5.x47.3//.g9.: /0 /0807.43420  !% &' $!   79  :947.23897::0. 389.90...0 80.4314729.7100.0.x00-07.:9.

 907203:: /0 8:8503/. .9g 54.5708. .70.g  !07843. L3 54808.389..70 .70 L3 .:947.:947.g70.x0 . /:5g 057.0890.g7: .203:: /0.:/0/0807. 8:8x307 57424.07070 L3 :72.5.g:90 /0 570039. 1489 8:8503/..0.75x0903.43/x0 570.x47. .2039047 .90 397.70.

g :72...:947.70/:5g13.14897097.70..5.:947.:/03897:705074/.g7:.x0.:3:89.70.8g 8054.90570039.9/0 .0.2039047.

   % #& #  !#% 7 -8.

:947.90.75x0903.:203900. 5708...g  79 4. 57424.$#970-:070/..203::/0.70.7080/05:3.0.43/x0570.9.g:90/0570039.70 L3.   !%#  8:8x3070.

 389.9  79  !07843.:/0/0807.g947..97.g970:397.7423g/0 ./:80L32-.:947.x47./:.70.

70L384x0 90 .g:90 .x47.2 .5. L3 .43::50397:.0  !07843. .70/0x30.3 /0 .70 ..70.3:. .:947.x.0.0.x .:947. . ..57003905708..3 .0. 389.x:30.0.202.704-.594: ' 80. L3 2.2.: /0 /0807.574-.2039047 ..70/0.4-x3079.43/x0 570.x.75x903.:4 .

574-.3 /0 .70 /0x30 .704-.594: ' 80.2 . L3 2.:947.2039047 .70.g:90 .0 ..0.3:.5. .x:30.70. .: 4 .4-x3079.0  !0397:507843. .43::50397: . L3 .3 .:947.0.0 2:9.x.75x903.:/0/0807. ..x.x47.0.x ...20/0.70 L384x0 90 .389.57003905708.43/x0 570.

0.x.39g/3570039.70.g ..0089.. .../0x3:9g  79 %0720300/084:x43.70.5.:947.0 /3.0L3.3    570:370.00 /0 925 570.5. .g 573 8023.3:..5708. 9.. .0 .70..x0 L3 3907.75x0903.0/07470.$#8:39.90 80 010.g970 4507.9:0.-9gx .4.947: #$'% L3 7:-7.70  79 3000 1..:947.-90.g:9.7903907..431472 570.5.070747/05:80.2039047570.250 57457 /0 .

    % #& #  !#% 7 -8.

7057410843.701:7347/01472.   !%#  /708g.g...

70 .g 7 L370897.3g:7/.50784.

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

07070. 3.897g37 ...3/L3.903x./:230.0/070. .4.

$#.9g.: 37 . L370897.

x.2: 50397:4.70.3/84.70...:5.:7850397: 5747./0.20 8:5479::/0.9.5747. 57.

4/ #...1. .70..

. 9..008.x0L3...3/1472.42:3.1.43147208.0890.4.:7870850.0  $!% #$%%  :200 .g.g2.3 ./:x47  !70039:.x0L3.g.70   5703:200 8023g9:7..25.4/ 4203. !747.57410843.:34897:1..4.75x0903.947..-  .-.g7 .9g570./0570g970 8:5479:/0.2.7057.0/0705708.70.47..

     % #& #  !#% 7 -8.

9 g .90 570039...  ...070 90./0.23.80. 95 470  ./0.3..70.073xg/057. L38: 9 /0573/070 8:- /0. .9.23.  !73570039.010.957.g/423: /4..4/:3:207.g %% '# f!#%f 7 ..   !%#  4/0/0.:947.0 /0  949.. 3 .9.9.     /3 .3/.203: /0 . 57.0070. 0.230 53g.3/ 80 54.507843./423:: /4.9:..089 925 /423: /4. 8:57.

 9.02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7.25.093/070 . ***********************   :200 5703:200 8023g9:7. 03:270..:947.x0   '. .-g:3/0.25./. 9./0x3g947::.9. :200 5703:200    8023g9:7.

947:: 03:270.:9./0x3g947::.

8.:9.9.947:: 4../070 0/3xg  .70.90.. 7:5.x0..389./0L3./7.

389.7.2039:: /..5.5..x0..0.2097573.g0890 %5: 5.

2039:: :200 5703:2008:57.0...9.5..:  .g .00947::/057.

08 .      !%#                    4/0/0574.70  ..70L3.:947g7              .                    % #& #  !#% 7 -8.. !74.9004-x3:90.3//. %00143 .:70:9.0.23.x   $# /708. 37 /3  .:72g94747.08 ..:947.07-./00.0/070.07-.203:/0.

23g7 /28 # #08538            7  .           #0:9..9: 0.x0.79  :200 5703:200  !      %5389.

8g 7:5g    %.2039  .0807.5.4350397:.0 .3:. 0.

30.9...90.9 /0. /0 0..37  -8                       %0470  !7.8. /08.:947g7 80 5g90 90 8:2.70 L3 .9.g970 /34. ..9.90. .3.439 5.g                 !0397: .9. /0 .23.0/070.

%704707.431472 890 /0 9.25.  0 . :/0x. $# :200 5703:200 8023g9:7.710 37  :7347/01472.7057410843..g  L3  897 1. 9.

25.947   :200 5703:200 8023g9:7. 9.   .80.

  % #& #  !#% 7 -8.

                    !%#  4/0/0. 8g .:34.0 7010794.0784 !480847: ./0807.0 L394.xg .70 4-.2.g 8g .x47.1.0 .0/070 5708.:947.70.x0 1.0 3897:.70.8. 570.5..x:347 850.389.x.:947.75x47 903.x0 .

0.70 80 57039g .0 /0x3g947::. 50784.2039047 :947..90 /3 . 3850.x.. .947:: /0 850.90 .3047 L25:9073. 5480847:: L3 -:3g 89. 0890 507843.g L3 925: 807.9./7: $# .8:57.07070.5.:: ..g 80 5 g8970.

:9.x0.947::389..

:947.2039:: !480847:.5..x03:54.9389./0.90/0807.x.0.

780L3.20390 /095:.5.047L38.x0 890 39078g /0807.:947.70.x47.. 389.0.

x43.x0.8g..g 8:7.3/5480847:.-.071.0593/ .3x.7 9..:9g .0890.:70 L3 ..g7L3...90 8g 1:3.0.0. . 3: 8:39 .90 5745:30 7097.5:307L31:3.0890.9077.x0 /0 .x:30 507.70 507..9:3.70 80 00.947: #$'% 54.2039047 /.07.90.g970 029039:..070.g .:947.x4300 0... 389.5.:947..0/070.70 . L3 1:3.g7 L3.

:79.3047 :947.947: /0 850.g970 3850.0.5.: 7097.43/x0 0 37 .90 /3 .90 1 8:8503/./7: $# L3 . 54.50784.90.x.9g 8..9..8g /0 .2039:: 80.

L31:3.3x.: 24/1.70 57.389.  .42509g70:9074.3/8:7.x47.g70 ..70 .x43.

2039047   .5.0.

            % #& #  !#% 7 -8.

4350397:... /:5g .:947.x0.xg     %# &% # .2g   $0 L38.4350397:.0 1.x.0784 %. 389.37   &  ' &f                 ***************  447. 7:5.0807.0.0.3:.    30g..   !%#  4/0/09..8. .3:.70 .

70  $023g9:7. 9..9. 9./7:$#  $023g9:7.23.574.25..5.2039:: 50397: .90/3.9.25..703:2g7: /.x0  $0L38.:947.0.947::#$'%..0 093/070.70 80 1.4507./00.07-.3850.947::/0850.08:: ..

947::/0850./7:$# ..3850.90/3..9.

g.389.9  !# $ '#37   %% f% #.::/0/0807.     !%#           4/0/0574.x47/07/.08 .507843.23.70.07-..705074/./00..

&%% #      /3       .8g        % #& #  !#% 7 -8.

.23.:70:9..     .g.:72g94747.3//.5074/.x #0:9.:947.70.79   :200 5703:200  ! :2g7:.9004-x3:90.x0.9: 0.0. .23g7 /28     7 .

.x0. %5389.

/0. .073x0.

 9.25..5.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7. 9.     # $   :200 5703:200 8023g9:7..   :200 5703:200 8023g9:7.      .25.7309::   0.

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

070 90.073xg/03897:70904709.  3g8./0.:9.80.23.   !%#  4/0/0.g/423: /4./0.g '# f 7 /3  !73570039.

3g8./0 L34.947.90./..9.:9g.9.  80.

:/0x .

.3/ .g  . :72. 89:/ /0 -.9 89./.g :3 3:2g7 3897:70 5074/.: /0 ./. ! .g /0 5074.g. 470570g970904709..

:/03897:705074/. 39073g 50397: 4.3897:70.x.g.:5. $9.

.950397:8:8x3070.70.073xg8 .3897:70.148947.39073g.203::/0.0-07.:947.9 g L3 !70039.0./0.3.

25. 9.093/070. 9.x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7. . .25.:947. !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.

70.9.07-.70.3:.08 .79        % #& #  !#% 7 -8.x.:5.9.304750397:.304750397:./0   7 .3:.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.0.4.4./00-07.050397:4.0.   !%#  4/0/0574.

:947..x0  %5389.    :200 5703:200   !   :2g7: .x0.

2g    . 0.  .4337 8070 447.25.5./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7. 9.2039   %.8g 7:5g  $023g9:7.

   % #& #  !#% 7 -8.

070 90.073xg  390950784.80.23.  3g8./0.g   '# f 7  !73570039.g/423: /4.3g:7/.:9.   !%#  4/0/0./0.

:9g.90.3g8.9./.947./0 L34..  80.9.

:/0x .

 ! .0..14893897:9..x.g389.  8g/0807.8.

    -07. 9.25.0.9.3/0.7..5.2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7.700g947/08./0  '.9. 9.3g.-g :3 ./.25. 8023g9:7./.02907    **************  $0L38.9g.

2.7.30.39 .

    % #& #  !#% 7 -8.

37 80. !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.x:30.   30.

3/ :9. 073x0 903. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.0 57.7.94.4  .5.70. .438:2.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .9047 .42-:89- .70 /0 .

..  5:-.9L343947: 1. 37 ..#4230 !.790.

9gL343947: 1.#4230 !.. 37 .. . 5:-.790.

43420 ..g!%  .5708.9g573 7/3:23897::0.:24/1.75x. .574-.70.4207x::37 .37 .903.

9L343947: 1.790.. 5:-..#4230 !.. 37 .

4207x:: 37 . 24/1.g!%  .43420 .37 .903.5708.574-.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x..

  5:-.#4230 !. 37 ..9 L3 43947: 1.790...

0 57.-74g!.70. 903.g 5074/. :9. .9.70.5.70. 389.438:2. .42-:89- .574-.g ...9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70. .071.3/ 5740.43897:70.70.7.9047 .9  30. !%   0/x. . 073x0 903. 80.94.70 /0 . 4244.

9 L3 43947: 1.  37 .790. #4230 !...  5:-. .

9 L3 37  -8.  705:-..

 37 -8. 5:-.9gL343947: 1...#4230 !.790..

9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .g !%   . 37  .:24/1.4207x:: 37 . .75x. 903.70.574-.. 5708.

. #4230 !. .790.  5:-.9 L3 43947: 1..  37 .

.574-. 903.  24/1.g !%   . 5708. 37  .70.75x.4207x::37 .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

 37  ..9L3 43947: 1.. #4230 !.. 5:-.790.

L3..70.70. 903.5 g 107-390 8:57..7047 ..4207x::37  . . .574-.43424. 054.43420 .g 705.057.-74g.594: !%  0/x.70.071. 073x0903.7. g94.70. 389..9g573 7/3:23897::0.-:7 /0 .9. 0.70473/0503/0390 .70.3/2439.3047 /0 . 80.

9L343947: 1..#4230 !.. 37 .. 5:-.790.

.9L337  -8. 705:-.

790. #4230 !.9g L3 43947: 1.  37  -8. ..  5:-..

 903. .574-.4207x::37 . 5708.g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.75x.: 24/1. 37  .43420 ..

790..9L3 43947: 1. #4230 !. 5:-.  37  ...

9 5.30.43420 . 073x0 903.9 5..5g .3047 /0 .5./g /0 .5g 107-390 ..9  30.9 5.-74g30. .3/702:.30..2.-:7 /0 .574-. !%   0/x.4207x:: 37 . 30. 80.057. 30. .9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.

 #4230 !..9L3 43947: 1.. 5:-.790. 37 ..

  705:-..9 L3 37  -8.

. 5:-. #4230 !.790.. .  37  -8.9 g L3 43947: 1.

43420 .70.574-.4207x::37 . 903. .9g 573 7/3: 23897:: 0..: 24/1. 5708.75x. 37  .g !%   .

9L343947: 1.#4230 !.790. 37 . 5:-....

70.g !%   .75x.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37  .43420 . 5708.  24/1.. 37  . 903.

790. 37 ..9 L3 43947: 1. #4230 !.. .  5:-.

..30. 80.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30.5.9  !%   0/x.: .574-.90 53g .3/ :9.30.5039047 -:90 .0 57. 70.9 5.70. 97 50397: ! .5.-74g30. 073x0 903.9.

9L3 43947: 1... 5:-.. #4230 !.790. 37 .

9L3 37  -8.. 705:-.

 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1..790. #4230 !. ..

: 24/1. 903.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70.g !%   .574-.75x. 5708.. 37  . .

 #4230 !..790.9 L3 43947: 1. .  37 ..  5:-.

 24/1.9g573 7/3:     .70.75x..37 .5708.903.574-.g!% .

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .43420 .    23897::0.

#4230 !. 5:-.. 37 ..790.9L343947: 1..

 24/1.574-.75x.70.37 .g!% ..4207x::37 .5708.9g573 7/3:23897::0.903.43420 .

 5:-. 37 ..9L343947: 1...790. #4230 !.

9  30.  !%.9  5.30.30.5.-74g.594:30. 80.

.9. 705.-08:-5708:30 .  0/x.70.3/2439. . 389. 054..5039047209.70.7.70.4207x::37 .057.. 073x0903.574-.43420 .70.70.089.071.9g573 7/3:23897:: 0.70.

#4230 !. 5:-.9L343947: 1... 37  .790..

9L337 -8.. 705:-.

 5:-.790..9gL343947: 1.#4230 !..  37  -8..

 37  .75x. 903. 5708.70.: 24/1.g !% . ..

  .43420 .9g 573 7/3:23897::0.574-.4207x::37 .

790... 37 . #4230 !.. 5:-.9L343947: 1.

574-.90 8:- 5708:30 .9  5.30.70.3/ :9.0 57.30. 30.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.30. 073x0 903..30.594:5.43420 .9 30.01.4207x::37 .9  5.9  5.42572.9  5.  !%   0/x.9   5. 70.30.90 .: /4.9  5.5039047 -:90 50397: . 80.-74g.0 .9  5.30.90 8.

.#4230 !.. 5:-.9L343947: 1. 37  .790..

. 705:-.9L337 -8.

.9gL343947: 1.. 5:-..#4230 !.790. 37 -8.

 .4207x:: 37 .9g573 7/3: 23897:: 0.:24/1.903.5708.70.75x.574-..37 .g!% .43420 .

..9 L3 43947: 1.790.  5:-. #4230 !. . 37 .

 .5.-74g.  !%  0/x.70.43420 . 80.057.4207x:: 37  .30.9047 209. 705..30.70.9  5.43/:.3/2439.574-.7.594:30.70.9g 573 7/3: 23897:: 0. 073x0903. .70.70.071.0 50397: 1:/0 .9  5.9 30.9.30.30.. 389.. 054.

. #4230 !.  5:-.  37  ..9 L3 43947: 1. .790.

9 L3 37  -8.  705:-..

 5:-. ..  37  -8.790. #4230 !..9g L3 43947: 1.

4207x:: 37 . . 37  .70.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.: 24/1.574-.g !%   .43420 . 5708.75x..

 ... 37 .9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.790.

30.594:5. /8549. 8..9   5.7.9 30.-74g.071.4207x:: 37  .047 /0 8:7.4.  !%   0/x.30. 30.30.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.3xg ..9  5.30. 705.43420 .9  5.3/ :9.9  5. .30.70.30.9  5.70.0 57.70. /3 : .9  5.9  5.574-. 073x 0 903. 80.8.9070.

..  37 . .790.  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

.  37  -8..790. . #4230 !.9g L3 43947: 1. 5:-.

574-.75x.43420 .4207x:: 37 . 903.. 37  .: 24/1. 5708. .70.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .

790..9 L3 43947: 1.  5:-. .. #4230 !.  37  .

9   5.9  30.70.43420 ..01.-74g .70.  !%   0/x.30.3/ .9g 573 7/3: 23897:: 0.0 57.9  5.9. 073x 0 903.071.70. ..8.9   5. 389. 705.8.574-.70.9   5. 054.30.2-.70.  80 .. /897-: x.594: 5.70.4207x::37  .25.0 50974070 .90 . 389. x47 /0 . .9   5.7.

.  5:-..9 L3 43947: 1.#4230 !. 37 ..790.

9L337 -8. 705:-..

 5:-.9gL3 43947: 1. .790.. #4230 !..  37  -8.

9g573 7/3:23897::0. 5708. 903.574-.: 24/1.43420 .70.75x.g!% .4207x::37 . 37  .. .

790..  5:-.9 L3 43947: 1.  37  .. #4230 !. .

30.30.594:5.9  30.9  5.9  5.9  5.9  5.30.30.9  5.  80 .9  5.30.30. .9  .9  5.9  5.30.9   5.9  5. 30.9  5.-74g 5.30.

  % #& #  !#% 7 -8.

70. 389.-:7 /0 4.70...70.70.43420 .3047/0../g . 054.g 705.70.071..903.43897:70.574-. 073x0903. 2439... ..7.3/5740.8g 5708:30 .9g 573 7/3: 23897:: 0..3047/0.4207x:: 37  .70.5g.    !%  0/x. .057.9.9. .

  37 ..9 L3 43947: 1.  5:-. . #4230 !..790.

.  705:-.9 L3 37  -8.

. 5:-.790.#4230 !. 37 -8...9gL343947: 1.

43420 .574-.:24/1.75x. . 37  ..9g 573 7/3: 23897:: 0.70.g !%   .4207x::37 . 903. 5708.

790. 5:-... 37 .#4230 !.9L3 43947: 1..

9 5.9 5.5.30.9 5.9 5.-74g30. !% . 30. 80 .9 30.30.9 5.

70.057.4207x::37 .43/:.. 705.70.-:7 /0. 389.70. 073x0903. 054.7.70.  0/x.9g573 7/3:23897::0.9047/0..5g107-3908:-5708:30 574-.. .3/2439.70.9.071.43420 .

... 5:-. #4230 !.9L343947: 1. 37 .790.

9L337 -8.. 705:-.

..9gL343947: 1.#4230 !.  37  -8. 5:-.790..

g !% .75x.70. 37 .903.: 24/1.. 5708. .

9g 573 7/3: 23897:: 0.  .4207x:: 37 .574-.43420 .

  5:-. 37 ..9 L3 43947: 1.790.#4230 !...

30.30.594:5.057.9  5.30.9  5.1070390 .30.0397.9  5.3/8890200/0.9   5.9  5.-74g.9.70.30. 80.4207x::37 .0479072.9  30.9  5.43420 .9  5.9g573 7/3:23897::0.0 .9  5.:942.574-. 073x0903.30.    !%  0/x.30.

. 37 .  5:-.#4230 !...790.9L343947: 1.

.9L337 -8. 705:-.

 37 -8.9gL343947: 1.790....#4230 !. 5:-.

574-.:24/1.g!% . .70.4207x::37 .. 5708.37 .75x.903.43420 .9g573 7/3:23897::0.

 37 .790. 5:-...#4230 !..9L343947: 1.

g!% . 24/1.5708.9g573 7/3:23897::0.75x..574-.37 .903.4207x ::37 .70.43420 .

 5:-.#4230 !..9L343947: 1... 37 .790.

0 50397: 70.9g573 7/3:23897::0.50390 .01.5.4207x::37 .9 5.439.574-. 073x0 903.9 5.9 5.42572.90 .90 8. 80.-74g 30.0 .50390 -:94.9 5.: /4.9  !%   0/x.9  30.9 5.890730 70.9 5..0 209.9  5.43420 .9 5.50390 .9 5..0 50397: .5.90 8:- 5708:30 .9 5.3070 70.

. 5:-.#4230 !.. .  37 .790.9L343947: 1.

9 L337  -8.  705:-..

.790. 37 -8.#4230 !.. 5:-..9g L3 43947: 1.

903.43420 ..9 g 573 7/3: 23897:: 0. .574-.4207x :: 37 .37 .75x.:24/1.5708.70.g!%  .

9 L3 43947: 1. #4230 !.  37  ..  5:-.. .790.

 073x0 903.3/ 2439.70.9  5.-74g .70.x:30 :9. 5:3070.0 57.9  5.7.70.  80 ..071.9   5.70.9  5.9 30. L3 1:3. 30. 2.9  5.30.30.574-.047 .30. !% #   0/x.. 705.30.30..7. 903.g.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . .594: 5.9   5.9  5.9  5.

9 L3 43947: 1.  5:-.  37 .790. ... #4230 !.

9 L3 37  -8.  705:-..

  37  -8. 5:-...9g L3 43947: 1.790. #4230 !. .

70. . 5708.g !% #  .43420 .574-.75x. 37  .4207x:: 37 . 903.: 24/1..9g 573 7/3: 23897:: 0.

 ..9 L3 43947: 1.790.. #4230 !.  5:-. 37 .

 24/1.g!%# .75x.9g573 7/3: 23897:: 0.5708.903.574-..4207x:: 37 .43420 .37 .70.

  5:-. 37 .790..9 L3 43947: 1. #4230 !.. .

.70.  80 . 903.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .574-.x:30 :9.0 57.9   5. 5:3070.3/ 2439.70.9  5.7. .70. L3 1:3.30.g . 073x0 903.9 30.30.071.9 . !% #   0/x. 20.-74g 30.30.9   5.9   5. 705.9  5...30.5.70.382047 /0 7/.

 .790.. #4230 !.  37 .9 L3 43947: 1..  5:-.

. 705:-.9L337 -8.

.#4230 !.  .790..9gL343947: 1. 5:-..

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

70.903.5708.574-.:4/1..g!%# .9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 . .37 .75x.43420 .

 5:-...#4230  !.790..9L343947: 1. 37 .

9  5.9  5.7.89.30.30.:94.0 57.903.9  5.9  5.9  30. .071.70. 80.70.-74g30.5.g. 073x0 903..70.9  5.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .30.30.574-. L3 1:3.3/ 2439.x:30 :9.  !% #   0/x.7047 . 5:3070. 705.

.  5:-. #4230 !.  37 .9 L3 43947: 1.790.. .

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.. .  37  -8. 5:-. #4230 !.790..

43420 .: 24/1.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.75x. 903. 37  .g !% #  .. 5708.4207x:: 37 . .

. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1. .. 37 .790.

70. 24/1.75x.903.g!%# .5708.574-.9g573 7/3: 23897:: 0..43420 .37 .4207x:: 37 .

 37 .790. #4230 !..  5:-. .9 L3 43947: 1..

30.70.9   5.30. .071.3/ 2439.  !% #   0/x.  80 .91472047 .574-..70.7.g94.70.9   5. 073x0 903.g .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .5.30. 5:3070.9   5.x:30 :9.0 57. 705. 3.30.9  5. L3 1:3.9 30.. 903.:947/.-74g 30.0047 5.70 .70.

 5:-.. #4230 !. 37 ..9L343947: 1..790.

 705:-..9L337 -8.

9gL343947: 1..#4230 !.. 5:-. 37 -8.790..

.g!%#  .574-.43420 .5708.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0. .37 .75x.70.:24/1.903.

 37 ...790.9 L3 43947: 1.#4230 !.  5:-..

.0. 705.574-.9  5.g .9  5.9  5.3/ 2439.. 073x0 903.70.9  5.0 57. 5:3070.5.071.7.30.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .30.:0 . 903.9  5. .  !% #   0/x.70.-74g30.x:30 :9.7047 50397: .30. L3 1:3.70. 00. 30.9 30.94. 80.70.

790... 5:-.9L343947: 1.  37 ..#4230  !.

9 L3 37  -8.  705:-..

 #4230 !.. ..9g L3 43947: 1.790. 37 -8. 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x::37 .75x.5708.g!%#  .43420 .70.903.37 . ..:24/1.

. 37 .  5:-.. #4230 !.790..9 L3 43947: 1.

 .0 /0 50784.7.057.:. 5:3070..9  5.5.30.9.071.70.30.30.9  5.30 .9  5.70.0 /7.L31:3.  !%#  0/x. 073x0903. 705.-74g30.7047 00.9 30.3/2439. 80.70. 903. .x:30 054.0384.g .70.30.9  5.8.97.

8.574-.0 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .907.: 2.

#4230 !.9L3 43947: 1....790. 5:-. 37 .

. 5:-.9gL343947: 1.  37  ..790. #4230 !..

574-.: 24/1.. 903. .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 37  .g !% #  . 5708.75x.70.

790.  5:-...9 L3 43947: 1.#4230 !. 37 ..

37 . 24/1.70.43420 .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.903.75x..g!%#  .574-.5708.

.#4230 !. 37 .  5:-..790.9 L3 43947: 1..

.903.5708.37 .g !%# .9g573 7/3:23897::0. 24/1.75x.70.4207x::37 .43420 .574-.

. #4230 !. 5:-.9 L3 43947: 1.  37 . .790..

9g573 7/3:23897::0.75x.574-..  24/1. 5708.4207x::37 .43420 .70. 903.g!%# . 37  .

790.9 L3 43947: 1..  5:-. #4230 !..  37  . .

..70.9  5..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 5.-: 50397:50784.389.3/:9.-74g 30.9  5.9  5.x47/097.38547950. 30.-30 .9  5.30 900.9  5.30.9  5.057.30.  80 .574-.  !%#  0/x. 073x0903.9  30.

9L343947: 1.. 37 . 5:-.790...#4230 !.

.9L337  -8. 705:-.

. #4230 !.9g L3 43947: 1. ..  37  -8.790. 5:-.

70.75x. .903.5708..: 24/1.37 .g!%# .574-.9g573 7/3:23897:: .

  % #& #  !#% 7 -8.

    0.43420 .4207x::37 .

. 5:-. #4230 !.790.  37 ..9L3 43947: 1..

9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .75x. 5708.574-.43420 . 903.  24/1. 37  ..70.g !% #  .

9 L3 43947: 1. #4230 !.. 37 ..  5:-.790. .

574-. 073x0 903.-74g30...70. 80.$30.385479 50 .-: 50397: 50784.x 47 /0 97.30.30 90043/40 .3/ :9.& !% #   0/x .#30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .% 30. 389. 30.057.30.

9L343947: 1.#4230 !. 37 ..790. 5:-...

 705:-.9L337  -8..

.790..9g L3 43947: 1. 5:-.  37  -8. #4230 !. .

 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .70..75x. . 5708. 37  .4207x::37 .43420 .: 24/1.574-.

9L343947: 1..#4230 !. 37 ..790.. 5:-.

574-.37 .9g573 7/3: 23897::0.43420 .75x.70..5708.903.4207x::37 .g!%# . 24/1.

 5:-.790.#4230 !... 37 .9L343947: 1..

% 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .#30.x47/097.& !%#  0/x. 073x0903.38547950.-74g30. 30..3/:9.-: 50397:50784.70.30 9008...389.30.$30.30. 80.574-.057.:30 .

. #4230 !..790. 5:-.. 37 .9L3 43947: 1.

. 705:-.9L3 37  -8.

.790. #4230 !.  37  -8.. .9g L3 43947: 1. 5:-.

g !% #  . 903. 5708.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. .: 24/1.43420 .4207x::37 ..70. 37  .

9L343947: 1..#4230 !. 37 .790.. 5:-..

75x.70..4207x:: 37 .43420 . 5708. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 37  .g !% #  574-.

.790.  5:-.9 L3 43947: 1.. 37 . #4230 !. .

:7 9008g3 .-74g30..389. 30.3/:9.30.& !%#  0/x.574-.$30.30 9008. 80..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .38547950.x47/097.#30. 073x0903.% 30.30.-: 50397: 50784.057.70.

  5:-... .790.  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-..  37  -8. #4230 !.9g L3 43947: 1. ..790.

4207x::37 .9g 573 7/3: 23897::0.43420 . .574-. 903. 5708..g !% #  .70. 37  .: 24/1.75x.

790..#4230 !. 37 ..9L343947: 1.. 5:-.

4207x:: 37 .5708.37 . 24/1..9g573 7/3: 23897:: 0.903.70.43420 .g!%# .75x.574-.

 .  5:-...790. #4230 !. 37 .9 L3 43947: 1.

9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 073x0903.385479505.950397:50784.3. 30. $30.3 L3..389.3/:9.574-.-74g30.x47/097.30.%30.70. 80.#30.30.30 .& !%#  0/x.057.

 5:-.. 37 .#4230 !...790.9L343947: 1.

. 705:-.9L337  -8.

790.9g L3 43947: 1. . #4230 !... 5:-.  37  -8.

9 g 573 7/3: 23897:: 0.. . 5708. 37  .4207x::37 .574-.75x.g !% #  .43420 .: 24/1.70. 903.

  37 .790... #4230 !.9L3 43947: 1. 5:-..

70.9g 573 7/3: 23897:: 0.. 5708.43420 .4207x:: 37 .g !% #  .574-.75x.  24/1. 37  . 903.

9 L3 43947: 1. #4230 !.  5:-.790.. .. 37 .

 .70. 70.0 .9. 2439.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .$30.047 50397: 2.9.#30. 80.-74g30. 30.7. .30. 900107.. 054.0 57.43897:70.071.70.907..70.70. 073x0 903.70.% 30. 705.574-.3/ 5740.& !% #   0/x.30. L3970x3070.

790. 37 ..9 L3 43947: 1.#4230 !..  5:-..

.9L337 -8. 705:-.

 .  37  -8.790... #4230 !. 5:-.9gL3 43947: 1.

574-. 903. 5708.9g573 7/3:23897::0. 37  .: 24/1. ..43420 .75x.70.g!%# .4207x::37 .

#4230 !. 37 ...  5:-.9L343947: 1..790.

37 .     .70.. 24/1.

 % #& #  !#% 7 -8.

    5708.9g573 7/3:23897::0.903.g!%# .574-.75x.4207x::37 .43420 .

.9L343947: 1. 37 .#4230 !.. 5:-..790.

37 ..4207x:: 37 .903.75x.43420 .9g573 7/3:23897::0. 24/1.574-.5708.70.g!%# .

...#4230 !.9L343947: 1. 5:-.790. 37 .

9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .8. 054.g.30.30.30.0384. .!30.3/ 5740.574-.30.. .9. 80.70.5 .70.0 57.:8. 30.30.9.30.70. 073x 0 903.#30.7047."30.903. 2439.071.-74g 30.30.$  !% #   0/x..43897:70.30.70.

  5:-. .790. #4230 !...  37 .9 L3 43947: 1.

 705:-..9L337 -8.

#4230 !...790.. 5:-.9gL343947: 1. 37 -8.

75x.574-.903.g!%# .4207x:: 37 .43420 .70..37 .5708. 4/1.9g573 7/3: 23897:: 0.

 .9 L3 43947: 1.790.  5:-.. 37 .. #4230 !.

4207x:: 37 .37 .g!%# .70.903.574-.9g573 7/3: 23897:: 0.43420 .5708.:24/1. ..75x.

  5:-. ...9 L3 43947: 1. #4230 !.790.  37  .

 5.-:747 .3/ 3974/:.574-.9 ..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 ..070.9   5.7047 002039047 /0 0.30.  80 .0 57.7.xg . . 073x0 903.9.  !% #   0/x.30.3x :747 -0347 1:347 .70 573/070.9  5. L3 054.30.9   5.30.x/07/.9   5.9  5. 50 5.9   5..9  30.70.389.90.3:9.071.-74g 30. 30.70 ..8.

.. .  5:-.9 L3 43947: 1.  37  .790. #4230 !.

 #4230 !.790.  37  .9g L3 43947: 1.. .. 5:-.

9g573 7/3:23897::0.70.903..: 24/1. 5708.g!%# .574-.75x.4207x::37 .43420 . . 37  .

 5:-. 37 ..9L343947: 1..790..#4230 !.

903.37 .g!%# ..4207x:: 37 .574-. 24/1.75x.43420 .9g573 7/3:23897::0.70.5708.

9 L3 43947: 1... .  5:-.790. #4230 !.  37 .

30. 2439.9.39070 /0 .70.8.43897:70. . 073x0 903.3/ 5740. .70.0384.70.  80 .30.7047 50397: .30.x . 903.0 57.9.574-.g .  !% #   0/x.30..-74g 30.70.071.43897:. 054.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . .

9 L3 43947: 1. .  37 ..  5:-. #4230 !.790..

.  705:-.9 L3 37  -8.

#4230 !. 37 -8...790.9g L3 43947: 1. 5:-..

 .5708.75x.574-.9g573 7/3:23897::0.70..g!%#  .903.37 .43420 .:24/1.4207x::37 .

 5:-.#4230 !.. 37 ..790.9L3 43947: 1..

 24/1.903.37 .4207x::37 .574-.g !%# .5708.43420 ..9g573 7/3:23897::0.70.75x.

 ..  37 .. 5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.790.

  24/1. 5708..70. 37  .g!%# .9g573 7/3:23897::0.43420 .574-. 903.75x.4207x::37 .

  5:-.  37  . .790.9 L3 43947: 1.. #4230 !..

0 50397: 5740. 5. 70.574-.-74g 30.9  5..9  5.43897:70.9  30.30.9  5.x47 /0 97. 30..70.70.9  5.  80 . 705. 389.071.3.3 L3. 054.9.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .7.30.950397:2. L3970x3070..30.70.30.385479 50 5.9  5. 073x0 903.907. 2439.9.0 . . .70.70.  !% #   0/x.

. 37 ...9L343947: 1.#4230 !.790. 5:-.

.9L337  -8. 705:-.

790. .9g L3 43947: 1.  37  -8... #4230 !. 5:-.

574-. . 37  . 903. 5708.9 g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .g !% #  ..43420 .: 24/1.75x.70.

..790. 5:-..#4230 !. 37  .9L343947: 1.

903.70.5708.9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 ..37 . 24/1.43420 .g!%# .574-.75x.

9L343947: 1.790... 5:-.#4230 !. 37 ..

70.574-.9g573 7/3:23897::0.903.5708..43420 .75x. 24/1.g!%# .37 .4207x::37 .

 .9L343947: 1... 5:-..

   % #& #  !#% 7 -8.

 37 .790.   #4230 !.

.. .-74g30.43897:70.!30.9. 2439. 30.$ !% #   0/x.70. 073x0 903.0384.30. 30.g .9."30.3/ 5740.30.70.7047 /0 .8. 80. 903.30.0 57.30.70.x0 850.30. . 054.0 .30.70.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.#30.071.g 50397: 2. .43897:.907.

. 37 .#4230 !.790..9 L3 43947: 1.  5:-..

. 705:-.9L337 -8.

 37 -8.790. 5:-.9gL3 43947: 1.#4230 !....

903.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 ..g !%# .75x.43420 .574-.37 .:24/1.5708. .70.

.#4230 !. 5:-.. 37 ..9L3 43947: 1.790.

903.g!% #  .75x.37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x :: 37 . 24/1.70..5708.43420 .

790.#4230 !.... 37 .9 L3 43947: 1.  5:-.

5047 /0 8. 073x 0 903.30.5047/0 /0.9  5. !% #   0/x.g .70.9.. 903.70.70..574-. 97.40 .-74g30.9  5.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  . 80.03/:/38g0/0850.4793050397:3..43897:70.0 57.70. .30.30.47:7 389.9  5. 2439.03g 97.9. .x47 /0 . 054.9  5.9  5.071.30. 30.3/ 5740.9  5. 5.9  30.9.

  37 .9 L3 43947: 1. .790..  5:-. #4230 !..

9 L3 37  -8.  705:-..

 .790. 5:-..  37  -8..9g L3 43947: 1. #4230 !.

4207x:: 37  .. 5708. 903.43420 .75x.g !% #  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. . 37  .: 24/1.70.

 #4230 !.. ..9 L3 43947: 1.  5:-. 37 .790.

70. 24/1.37 .43420 .5708.4207x::37 ..75x.574-.g!%# .903.9g573 7/3:23897::0.

.790.9L343947: 1. 37 .. #4230 !. 5:-..

.-74g30.30.9  5.x47/04.!30.:79.x 85.574-.203900 389..g .9   5..9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .# !% #   0/x.5. 073x0 903.30./7:5.9  5.:747/0/897.90 57.5.9  30. 80..x0 2439.30.90L3.7. 30.9  5.0 /0 80.3/ 0.90 :9.9  5.

. 5:-.790..9L343947: 1. 37 .#4230 !..

.9L337 -8. 705:-.

 5:-.#4230 !.790.. 37 -8...9gL343947: 1.

4207x::37 .:24/1.574-.903. .5708.70.37 .g!%# ..9g573 7/3: 23897::0.75x.43420 .

#4230 !... 5:-.9L343947: 1. 37 .790..

 24/1.37 ..75x.5708.4207x:: 37  .903.g!%#  .70.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-.

 #4230 !. .790.  37  .  5:-...9 L3 43947: 1.

574-. 37  .  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.g !% #  .43420 .75 x. 903.4207x:: 37 .70..

 37 .#4230 !..790.9L343947: 1...  5:-.

0/078. %  0/x. 094/44050397:010.-74g30.70.L3054.70 30g.574-.!% #  .9:.30. 80.9.42:3.3.9g573 7/3:..23897::3/:8970 708:7804737 .

20 37 .  . 23897:: 8g3g9gx 1.

9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !..790.  37 . ..

790... #4230 !..  37 .9g L3 43947: 1. 5:-.

 80 .594:30.30.      .-74g.

   % #& #  !#% 7 -8.

    30.37 80. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .x:30.

 g94.-:7 /0 .3047 /0 .4207x::37  . 0.L3.9.5 g 107-390 8:57.70. .70473/0503/0390 .9g573 7/3:23897::0.g 705.7047 . 054..057. ..70.7.. 389.70.43420 .70.574-. 903.!%  !%  0/x..43424. 073x0903.071.3/2439.70.

. 5:-. 37 .9L343947: 1..790.#4230 !..

9L337  -8.. 705:-.

 #4230 !.790.. . 5:-.  37  -8..9g L3 43947: 1.

: 24/1.4207x::37 ..9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.75x.574-.43420 . .70.g !%   . 37  . 5708.

. #4230 !.9L3 43947: 1..  37  .. 5:-.790.

057.-:7 /0 .-74g30..30.574-.3/702:. 073x0 903..!30.2.5g .43420 . 30.. 80.5g 107-390 . .30./g /0 .#  !%   0/x.3047 /0 .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .30. .

9L343947: 1. 37 .#4230 !. 5:-.790....

.9L337  -8. 705:-.

. .  37  -8.. #4230 !.9 g L3 43947: 1.790. 5:-.

75x. 5708. 903.43420 ..574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.: 24/1.4207x::37 . . 37  .70.g !%   .

..#4230 !.9L343947: 1.. 5:-.790. 37 .

 903.574-. 5708..70.43420 .g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37  . 37  .75x.  24/1.

790.9 L3 43947: 1.. . #4230 !..  5:-. 37 .

3/ :9. 70.30. 97 50397: ! .0 57.90 53g .9.70.30.: .574-.30.5039047 -:90 ..5.-74g30..30. 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 80.30.%  !%   0/x.

 #4230 !.9L3 43947: 1.. 5:-... 37 .790.

.9L3 37  -8. 705:-.

 5:-..790.. #4230 !.9g L3 43947: 1. .  37  -8.

70.: 24/1.574-. . 37  . 903.75x.g !%   . 5708.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 ..

790...9L343947: 1. 5:-..#4230 !. 37  .

 5708.70.75x.g !%   ..43420 . 37  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .  24/1. 903.

. #4230 !.  5:-. .790.9 L3 43947: 1.. 37 .

4207x::37 .  24/1.9g573 7/3:23897::0.903.5708.43420 .37 .70..g!%  .574-.75x.

790.. 37 .. 5:-. #4230 !.9L343947: 1..

70. 054.3/ . 705.25.-74g30.574-.#30.4207x::37  .. 80.70. . x47 /0 . &  !%   0/x. 073x 0 903.0 57.70.0 50974070 .90 . /897-: x.071.01.9.!30. 389.70.43420 ..70.%30.8. 389.. .2-.7.$30.8.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.

790..  5:-.#4230 !..9 L3 43947: 1.. 37 .

9L337 -8.. 705:-.

 ..9gL3 43947: 1. #4230 !.  37  -8.790. 5:-..

: 24/1.43420 . . 903.574-.70.9g573 7/3:23897::0.75x..g!% .4207x::37 . 5708. 37  .

  5:-. 37 ..790.9L343947: 1.#4230 !...

.9.'30..70.70.  !%  0/x.8g 5708:30 ."30.-:7 /0 4.574-.5g. .-74g30. .g 705. 2439.70.70.43897:70..3047/0.%30..9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .9.3047/0.057. 054. 389. 073x0903.7./g ..3/5740. 80.70.&30. #30.071...4207x:: 37  ..70..903.

. #4230 !.  5:-.  37 . ..790.9 L3 43947: 1.

  705:-.9 L3 37  -8..

#4230 !...790.. 5:-. 37 -8.9gL343947: 1.

 .43420 .70..903.:24/1.g!% .5708. 37 .9g573 7/3:23897::0.75x.574-.

   % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .

.9L343947: 1.#4230 !..790.. 37 . 5:-.

574-.1070390 .# !%   0/x.30.0397. 80 .70 .30.0 .:942.4207x :: 37 .9.0 57.047 9072.9g 573 7/3: 23897:: 0. 30.43420 .-74g30.!30.3/ 8890200 /0 . 073x0 903.30.

#4230 !..790.. 37 .9L343947: 1.  5:-..

. 705:-.9L337 -8.

9g L3 43947: 1.. #4230 !.790.  37  -8. 5:-.. .

 5708.: 24/1.75x.9g573 7/3:23897::0. .43420 .70.903.574-. 37  ..4207x::37 .g!% .

9L343947: 1.790.... 5:-.#4230 !. 37 .

70.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 .37 .75x. 24/1.903.g!% . 5708.574-..

 5:-. 37 ....#4230 !.790.9L343947: 1.

7.047 .x:30 :9. 705.  !% #   0/x.70. 80. .. 2.70.70. 5:3070. 073x0 903..70.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 .3/ 2439.7.0 57.g .-74g30.071..574-. L3 1:3. 903.

 #4230 !. .  37 .  5:-..790.9 L3 43947: 1..

.  705:-.9 L3 37  -8.

 ..790. #4230 !. 5:-..  37  -8.9g L3 43947: 1.

574-. 5708.43420 .g !% #  .. . 37  .75x.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.70. 903.4207x:: 37 .

.790. #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-. . 37 ..

37 .43420 .574-..4207x::37 .903.70.5708.g!%# .9g573 7/3:23897::0.75x. 24/1.

. 5:-. #4230 !. 37 ...9L343947: 1.790.

70. 20. .#30. 80.% !% #   0/x.0 57. 5:3070.g .70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .!30.9 .70.. $30. 30.-74g30. 073x0 903. 705.382047 /0 7/.574-. L3 1:3.3/ 2439.70.x:30 :9.7... 903.071."30.

9 L3 43947: 1. .  37 ...  5:-. #4230 !.790.

9L337 -8.. 705:-.

.9gL343947: 1.790..#4230 !.. 37 -8. 5:-.

903.5708.70.43420 .75x.37 .574-.:24/1.9g573 7/3: 23897::0..4207x::37 . .g!%# .

 37 .790...9L343947: 1.#4230 !.. 5:-.

:94.70.30.70. 5:3070.70. 80.g.89. .70.574-.903.-74g30.0 57. L3 1:3.3/ 2439.x:30 :9.7.30. !% #   0/x.7047 ..071.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 . 073x0 903. 705.

  37 . #4230 !.  5:-.790. ...9 L3 43947: 1.

.  705:-.9 L3 37  -8.

  37  -8.9g L3 43947: 1. . #4230 !.. 5:-..790.

70.. 5708. . 903.4207x:: 37 .g !% #  .: 24/1. 37  .75x.43420 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.

 #4230 !. 37 ...790. .  5:-.9 L3 43947: 1.

37 .9g573 7/3: 23897:: 0..43420 .5708.75x.903.g!% # .70.  24/1.574-.4207x:: 37 .

9 L3 43947: 1.. 37 .790. . #4230 !.  5:-..

 L3 1:3. 30.!30.3/ 2439. " !% #   0/x. 073x0 903.70.:947/.-74g30.g . 80.071.. 3.70.574-.70.0047 5.0 57.x:30 :9.g94.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .70 .30..91472047 .70. 5:3070.30.7. 903. . 705.

... #4230 !.9L343947: 1.790.  37 . 5:-.

.9 L3 37  -8.  705:-.

. 5:-. 37 -8.790.#4230 !...9g L3 43947: 1.

75x. .903.5708.:24/1.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .70.43420 .g!%#  ..574-.37 .

..#4230 !. 37 .9L3 43947: 1. 5:-.790..

0 57.7. 073x0 903.70.94. 903. 00.g .-74g30.30.30.7047 50397: . 705.70.70.071. .3/ 2439. 80.574-. L3 1:3. !% #   0/x.x:30 :9. 5:3070.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 ..:0 .0..70.

 ..  37 .790.. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.

.  705:-.9 L3 37  -8.

. 5:-..9g L3 43947: 1. .790. 37 -8. #4230 !.

:24/1. .75x.g!%#     .37 ..70.903.5708.

 % #& #  !#% 7 -8.

574-.4207x::37 .43420 .9g573 7/3:23897::0.    .

.. 5:-. 37 ..#4230 !.9L343947: 1.790.

3/2439.70.7. .  !%#  0/x.-74g30.30.:.30 . .071. 5:3070.057.L31:3.70. 903.x:30 054. 073x0903.0 /7.97. 80. 705.g ..0384.0 /0 50784.9.7047 00.30.70.8.70.

907.0 .8.: 2.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .

. 37 .790.  5:-.#4230 !..9 L3 43947: 1..

 5:-.790... #4230 !.9gL343947: 1.. 37 .

903.:24/1.5708..70. .574-.37 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .g!%#  .75x.

790.  37 . 5:-..9L343947: 1. .. #4230 !.

 37  .75x.574-.903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .4207x:: 37 .. 24/1.70.43420  .5708.

. 37 ..#4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.790..

5708.g !%# .37 .75x.. 24/1.574-.70.903.43420 .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.

 #4230 !.. .9 L3 43947: 1.  37 .790.. 5:-.

70.43420 . 903. 5708.574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .  24/1.75x.g!%# .. 37  .

 37 .  5:-...#4230 !..790.9L343947: 1.

30 900.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .!30..70.-30 .-: 50397: 50784.. 073x0 903. 80.574-. x47 /0 97.0 57..#30. 30.3/ :9.$30.30."30.%  !% #   0/x. 389.385479 50 .-74g30.

.#4230 !.790. 5:-. 37 ...9L343947: 1.

 705:-.9L337  -8..

 5:-..790.9g L3 43947: 1.  37  -8. . #4230 !..

574-. 903.4207x::37 ..9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 . 5708.75x. . 37  .: 24/1.70.g !% #  .

.#4230 !.. 5:-.9L343947: 1.. 37 .790.

574-.75x.g !% #  ..70.  24/1. 37  .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 . 5708. 903.

790.9 L3 43947: 1..  5:-. 37 .. #4230 !. .

385479 50 .30.30..574-. 389.057.70.x 47 /0 97.30 90043/40 .-74g30.3/ :9.. 073x0 903.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30. 80.30.30.-: 50397: 50784.  !% #   0/x .

.#4230 !.. 5:-. 37 ..9L343947: 1.790.

9L337  -8. 705:-..

  37  -8. .790.9g L3 43947: 1.. #4230 !.. 5:-.

 37  . 903. 5708.4207x::37 .70.43420 ..574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . .75x.: 24/1.

9L343947: 1.#4230 !. 37  .. 5:-..790..

43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.  24/1.70.574-.4207x:: 37  . 37  ..75x. 5708.g !% #  .

 #4230 !..  5:-.790.. 37 .9 L3 43947: 1. .

.38547950.389.-: 50397:50784.30.30 9008.70.057.x47/097.  !%#  0/x.3/:9..574-.30..-74g30. 073x0903.30.:30 . 80.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .30.30.

 37 ...790. 5:-.. #4230 !.9L3 43947: 1.

9L337  -8. 705:-..

790. #4230 !.  37  -8. 5:-...9g L3 43947: 1. .

g !% #  ..4207x::37 . 903.43420 .75x. 37  . 5708.: 24/1.574-.70. .9g 573 7/3: 23897:: 0.

9L3 43947: 1... #4230 !. 5:-.790.  37 ..

9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .g !% #  .75x.  24/1.43420 .. 37  . 903.574-. 5708.70.

  5:-...9 L3 43947: 1.790. 37 . . #4230 !.

30.3/:9.30 9008.. 80.-: 50397: 50784.057.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .  !%#  0/x..574-.70.30.38547950.30.x47/097.389.:7 9008g3 .-74g30.30.30. 073x0903.

  5:-. #4230 !. .  37 .790.9 L3 43947: 1...

9 L3 37  -8.  705:-..

 #4230 !. . 5:-..9g L3 43947: 1.790.  37  -8..

9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  . 5708.43420 . 903..: 24/1.574-. .g !% #  .70.75x.4207x:: 37 .

9 L3 43947: 1.790.. . #4230 !..  5:-. 37 .

75x.43420 ..5708.574-. 24/1.37 .903.g!%# .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.70.

 .... 5:-.9L343947: 1.

  % #& #  !#% 7 -8.

 37 .    #4230 !.790.

30.057.-74g30.3 L3.950397:50784.574-. !%#  0/x.70.385479505.30.389.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .30.3.x47/097..3/:9. 073x0903. 30.30 .30. 80.

 37 .790.9L343947: 1.... 5:-.#4230 !.

9L337 -8.. 705:-.

.#4230 !.790.9gL343947: 1.. 5:-.. 37 -8.

903.70..37 .75x.4207x::37 .9g573 7/3:23897:: 0.574-. .43420 .5708.: 24/1.g!%# .

 5:-.790.9L343947: 1...#4230 !. 37 ..

9g573 7/3: 23897::0. 24/1.43420 ..574-.4207x::37 .5708.903.g!%# .70.75x.37 .

.9L343947: 1. 5:-.. 37 .#4230 !..790.

30..70. 705.04750397:2.9. !%#  0/x. L3970x3070. 70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .3/5740.057.70.-74g30.30.43897:70.9. .7. .30.30.70.900107. 80.70.907. 054. 2439.70.30.574-. 073x0903.0 ..071.

. 5:-.9L343947: 1..#4230 !.790. 37 ..

. 705:-.9L337 -8.

.790. 37 -8.9gL3 43947: 1. 5:-.#4230 !...

 903.574-.:24/1.5708.75x. .9g573 7/3:23897::0.43420 .70.4207x::37 .g!%# ..37 .

.  5:-.#4230 !.790..9L343947: 1. 37 ..

37 .75x.70.9g573 7/3:23897::0.574-.g!%# . 24/1.. 5708.903.43420 .4207x::37 .

9L343947: 1. 5:-.790.. 37 ...#4230 !.

903.75x. 24/1..9g573 7/3:23897::0.g!%# .37 .70.5708.574-.43420 .4207x:: 37 .

. 5:-.790..#4230 !. 37 ..9L343947: 1.

9. 80.70.43897:70..:8.8.-74g 30.574-.057.9.3/5740. 054. 2439. 073x0903.0384.70. .5 .70..7047. !%#  0/x.30.30. .30.70.30.30.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .903.g.071.

790.. 5:-..9L343947: 1..#4230 !. 37 .

. 705:-.9L337 -8.

.9gL343947: 1.. 37 -8. 5:-.790..#4230 !.

903.4207x::37 .70.37 . ..75x.g!%# .5708.43420 .9g573 7/3: 23897::0.574-.:24/1.

 5:-. 37 ...9L343947: 1..790.#4230 !.

37 .903. 24/1.70.5708.g!%# .574-.75x.9g573 7/3:23897::0.43420 .4207x::37 ..

. 5:-.9L343947: 1.790.. 37 .. #4230 !.

$30.70.903.x .704750397: .3/5740.70.8.g..-74g30.0384.057. .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .39070/0.#30.70. 054.. 073x0903.071. 2439.43897:70.43897:.9. 80.70.9. .% !%#  0/x.574-.

..9L343947: 1. #4230 !. 5:-..790. 37 .

.9L337 -8. 705:-.

790... 5:-.9gL343947: 1..#4230 !. 37 -8.

43420 . .g!%#  .:24/1.75x.4207x::37 .37 .5708.574-.70..9g573 7/3:23897::0.903.

 5:-..9L3 43947: 1.#4230 !...790. 37 .

70.4207x::37 .43420 . 24/1.574-.9g573 7/3:23897::0.5708.75x.g !%# .903..37 .

9 L343947: 1.. 5:-. 37 .#4230 !...790.

70.75x.4207x::37 . 24/1.9g573 7/3:23897::0. 903.37 .43420 .574-.g!%# .5708..

9L343947: 1..  5:-.#4230 !. 37 ...790.

574-.&30.'30. .3 L3. $30.70.389. 705.7. 054.70..950397:2.9.071. 2439.050397:5740.43897:70.%30.3.9. !%#  0/x..385479505.x47/097.#30.70.-74g30. 073x0903. 80..0 . .70.907. 70.70. L3970x3070.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .

.#4230 !... 37 .790. 5:-.9L343947: 1.

9L337 -8. 705:-..

9gL343947: 1. 5:-.#4230 !.790.... 37 -8.

37 .903.75x. .70.9g573 7/3:23897:: 0.4207x::37 ..574-.43420 .5708.: 24/1.g!%# .

#4230 !.. 5:-. 37                          .9L343947: 1..790..

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

 24/1.70.5708.4207x::37 .903.43420 .g!%# .574-..75x.37 .9g573 7/3: 23897::0.

 37 .#4230  !.9L343947: 1..790... 5:-.

 24/1.75x.574-.4207x::37 .903.43420 ..9g573 7/3:23897::0.5708.37 .g!%# .70.

 5:-.790.9L343947: 1... #4230 !.. 37 .

g 50397: 2.  !% #   0/x. 073x0 903.3/ 5740.9.70. 2439.-74g30.. .907.8.9.x0 850.43897:70.70. 80. .574-. 054. 30.30. .30.g .43897:.0384.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .7047 /0 .30.0 57.071.0 . 903.70.70..

9 L3 43947: 1... #4230 !.790. .  5:-.  37 .

9 L3 37  -8..  705:-.

790.  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-.. #4230 !. ..

 903.43420 . 37  . .: 24/1.574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .75x.g!%# .70. 5708..

790.  37 .  5:-. #4230 !. ..9 L3 43947: 1..

  24/1.70.574-. 5708.4207x :: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. 37  .g !% #  ..43420 . 903.

  5:-..790. #4230 !..  37 . .9 L3 43947: 1.

 903. . .70.70.5047/0 /0.03/:/38g0/0850..43897:70.  80 . 97.4793050397:3.-74g 30.#30.3/ 5740.5047 /0 8.70.%  !% #   0/x.0 57.47:7 389.9.x47 /0 .70.071.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  ..g .$30. 2439. 073x 0 903.9. 054.9.03g 97.40 .574-..

. #4230 !.  37 . .  5:-.790..9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8.  705:-..

 5:-. #4230 !.790. .  37  -8..9g L3 43947: 1..

 5708.75x. 37  .574-..g !% #  . .70.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .: 24/1. 903.4207x:: 37  .

 #4230 !..9 L3 43947: 1. 37 . ..790.  5:-.

903.5708.574-. 24/1.g!%# .4207x:: 37  .43420 .37 .75x..9g573 7/3: 23897:: 0.70.

.  5:-.. . #4230 !.9 L3 43947: 1.790. 37 .

:747/0/897.%30.-74g30.3/ 0. 073x0 903.30.g .9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .203900 389.0 /0 80.574-.90L3.90 57.:79..90 :9.x0 2439. 80...x 85.&  !% #   0/x.x47/04.7.5../7:5.

. 5:-.9L343947: 1..#4230 !. 37 .790..

. 705:-.9L337 -8.

 #4230 !....9gL343947: 1. 5:-. 37 -8.790.

75x.574-.70.9g 573 7/3: 23897:: 0..37 .g!%#  .903.5708.43420 . .4207x::37 .:24/1.

9 L3 43947: 1.  5:-.. 37 ...#4230 !.790.

.574-.37 .5708.9g573 7/3:23897::0.43420 .75x.903.g!%#  .4207x::37 . 24/1.70.

  37  .. #4230 !.. . 5:-.9L3 43947: 1.790.

43420 .  24/1. 5708.75 x.70.g !% #  . 37  .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.. 903.574-.

 37 .9L343947: 1..790.  5:-..#4230 !..

x. 7..507843. 472.947::/080.09702g 30g./0/0807.:79...574-.447/43.594:  %  0/x.9.9050397:/897.-74g..70.70 ..:947.!% #  .70107947.23897::3/:8970 708:7804737 . 80.1./:/0.:: 903.42:3.70.9g573 7/3:.

2037 .23897::8g3g9gx 1.  .

. 37 .790... 5:-.9L343947: 1.#4230 !.

 37 ..#4230 !.9L343947: 1. 5:-..790..

 .-74g3907. 80 .

.

.

 # $97 !.::37 80.m.                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.m#423m $  $:.7.93:2. :.:70}9  #  # #  .3047:7/.947: :.4. &370.3.70  %0   ..4207....5:::.90!:-..:70}9 ..:3.0-:09.50784.:78.:70}9 }# %#  70./0%7047070}439.-9.

..#4230.50397:5:-..:5:-.70937.7.! 5.2.7: 43947: 1.693"0.148995g79L3.   0 2.: :. 1.900397:50397:70. #   &  (    .43947:: 1.1.:70}9 }48 !.0893:2g7.3/:737  -4...3.5  !70: 0 &&!   .-43. 790 7 80.   }         %5. 59 /: 065 57.. 947: 90    }   1.9.9.2039:: 65.3%64 5 #.24 74 3907309 243947:41.. 74 /708.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful