P. 1
PT CR8-2009

PT CR8-2009

|Views: 100|Likes:
Published by Baccela Raluca

More info:

Published by: Baccela Raluca on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

în special autorităţile administrative. în urma instruirii personalului de deservire. h) examinare anuală . creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale.activitate de evaluare şi atestare. j) programe de formare profesională a adulţilor. 11 bis/8. precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt. Nr. în exercitarea competenţei de autoreglementare. practici administrative.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului.orice obligaţie.persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare. care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. considerate cerinţe. în sine. PARTEA I.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă .persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . respectiv recalificare . adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. c) avizare .I.persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi.proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. i) formator atestat ISCIR . interdicţie. efectuată de către ISCIR. g) examinare . b) autorizare . d) calificare. e) cerinţă . a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică.orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii. f) deţinător . . condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii.

persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. Partea I.pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor. p) punere în funcţiune . ce se realizează în legătură cu acestea. Nr. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale.2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) .I. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei. prevăzute în Legea 64/2008. PARTEA I.ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. o) program de formare profesională . l) perfecţionare/specializare . condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. specifice mai multor ocupaţii. în format electronic ori pe hârtie. dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. . cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. pentru domenii clar definite.gaz petrolier lichefiat. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. m) personal de deservire . care conţine. 11 bis/8. în vederea introducerii pe piaţă. s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. n) prescripţie tehnică .orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă. q) registru . publicat în Monitorul Oficial al României. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL . dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. r) stagiu de instruire periodică .program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament.

(3) şi. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . tabelul 1. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. 2. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. Art. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Nr. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. conform actelor constitutive.I. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. 5 (1) Personalul nominalizat la art. PARTEA I. c) programa analitică. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. 11 bis/8. 2. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.

(2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească.I. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. Nr.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform prevederilor de la art. dezvoltată pe teme. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. cu 15 zile înainte de începerea programului. d) programa analitică. PARTEA I. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. 16. b) copia actului de identitate/paşaport. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. 5. d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. Art. c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. ore şi formatori. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. numărul cursanţilor. . 11 bis/8. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. zile. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională.

NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖.. 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani.. 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia.. b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .... PARTEA I. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat. Art.2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor.. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică. nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului..... d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată.... SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art. 11 bis/8. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art. organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.. numele şi prenumele supraveghetorului de practică.. conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. ..I.. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite. codul numeric personal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. 8.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.

c).. lit.. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului. Nr. următoarele documente: a) copia diplomei de studii. 14. 4) documentele prevăzute la art. 14. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. lit.. 1)-3) şi suplimentar. . pct. Art. Art. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . 3) o fotografie color mărimea ¾ cm. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 11-13. 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.I. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. conform modelului din anexa 2. copia certificatului de absolvire/calificare.... documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.. după caz. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate... 1)-3) şi suplimentar.2010 PT CR 8-2009 Art. Art... PARTEA I. 1)-3) şi suplimentar.. 10.. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. pct. c).‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European... lit.. 14. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art.. pct.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen.. c). Art. 11 bis/8.

art. Nr. precum şi cele de la art. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării. în condiţiile prevăzute la art. ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. 11 . 14. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. pentru arhivare.I. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. conform prevederilor legale în vigoare. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. conform modelului din anexa 5. (8) Dosarele prevăzute la art. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 4. cu excepţia fotografiei.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. (4). 11. 13 se returnează furnizorului de formare profesională. 11 bis/8. însoţită de talonul pentru vize anuale. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 alin. . b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. PARTEA I. conform modelului din anexa 3.

(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. PARTEA I. c) o fotografie color mărimea ¾. 55. de apă fierbinte. de la A la D. pentru eliberarea unui duplicat. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase.I. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. B sau D‖. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. este denumită în continuare „fochist‖. b) copia actului de identitate.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. Nr. 11 bis/8. . Art. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului.

aburul şi proprietăţile sale . cazane de apă fierbinte.I. Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h. persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur. Nr. PARTEA I.date generale . Art. supraîncălzitoare şi economizoare independente.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖.clasificarea cazanelor . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8.noţiuni despre căldură . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică .

punerea în funcţiune .supravegherea în timpul funcţionării .suprafeţele de încălzire auxiliare . armături. PARTEA I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: . evidenţa primară.oprirea cazanului din funcţiune . dispozitive de siguranţă .46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.construcţia metalică de susţinere .aparate de măsurare şi control .gospodăria de combustibil . jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . Nr.instalaţii de ardere şi focare .înzidirea şi izolaţia termică .funcţionarea cazanului .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . 11 bis/8.condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .instalaţii de alimentare cu apă .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .organizarea exploatării.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .I.conducte.noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .

(2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR.avarii la instalaţiile anexe . în condiţiile prevăzute la art. Nr.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .avarii la instalaţii de ardere . . 2 ore/candidat.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. PARTEA I. revizia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8.I.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: .randament .pierderi de căldură în funcţionare . 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: . 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 67. repararea şi verificarea tehnică oficială: . reglementări.sisteme automate de protecţie . 70 ore.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .sisteme de semnalizare preventivă . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.revizia cazanului .avarii la elementele cazanului . normative.indici pentru controlul exploatării economice .

tipuri de îmbinări Cazane de abur: .instalaţii de ardere şi focare .gospodăria de combustibil .noţiuni despre căldură .izolaţia termică .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.conducte. 11 bis/8. Nr.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .instalaţii de alimentare cu apă .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . PARTEA I.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .2010 PT CR 8-2009 Art.date generale .noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: . dispozitive de siguranţă .I.automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .aburul şi proprietăţile sale . armături.aparate de măsurare şi control .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .clasificarea cazanelor . 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .

revizia. 11 bis/8.punerea în funcţiune . 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .supravegherea în timpul funcţionării . 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.sisteme automate de protecţie .avarii la elementele cazanului .funcţionarea cazanului . PARTEA I. reglementări.revizia cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.avarii la instalaţiile de ardere .organizarea exploatării. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat. . normative. repararea şi verificarea tehnică oficială: . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.I.2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: . evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . Nr.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţiile anexe .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.sisteme de semnalizare preventivă .oprirea cazanului din funcţiune .

clasificarea cazanelor .instalaţii de ardere şi focare .date generale . 11 bis/8. armături.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art.suprafeţele de încălzire auxiliare .construcţia metalică de susţinere .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .gospodăria de combustibil . dispozitive de siguranţă .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. Nr.noţiuni despre căldură .instalaţii de alimentare cu apă .procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .înzidirea şi izolaţia termică . 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .aburul şi proprietăţile sale .I. Art. 26. tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .conducte.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.aparate de măsurare şi control . PARTEA I.

pierderi de căldură în funcţionare .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului . PARTEA I.avarii la instalaţiile anexe . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: . normative.I. evidenţa primară.revizia cazanului .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie.organizarea exploatării.punerea în funcţiune . 11 bis/8. repararea şi verificarea tehnică oficială: .randament .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . . reglementări.avarii la elementele cazanului .supravegherea în timpul funcţionării .oprirea cazanului din funcţiune .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.avarii la instalaţiile de ardere . instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: .sisteme de semnalizare preventivă .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: . Nr.indici pentru controlul exploatării economice .sisteme automate de protecţie .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . revizia.condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .funcţionarea cazanului .

alimentarea cu apă.instalaţii pentru realizarea regimului chimic . PARTEA I. conducte.instalaţii de ardere.tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor.date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor .combustibili utilizaţi .apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor .cazane electrice .aparate de măsurare şi control . Nr. dispozitive de siguranţă Regimul chimic: . Art. armături. tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente .noţiuni de căldură . 2 ore/candidat. 11 bis/8.I. instalaţii de protecţie şi automatizare .noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică .2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore. 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: . 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator). sisteme de protecţie.avarii la elementele cazanului . 30 ore.avarii la instalaţiile anexe .sisteme automate de protecţie . PARTEA I. exploatarea. punerea în funcţiune.pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. oprirea şi conservarea . reglementări. 2 ore/candidat. Nr. repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. bucle de reglare automată. convertoare.sisteme de semnalizare preventivă . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. conservarea. normative.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . conform . supravegherea permanentă de către fochist. elemente de execuţie. supravegherea automatizată. 11 bis/8. regulatoare. şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art. sisteme de semnalizare.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: .sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare.I.avarii la instalaţiile de ardere .

clasificarea cazanelor . Nr. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică . 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .instalaţii de ardere şi focare .calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .suprafeţele de încălzire auxiliare .noţiuni despre căldură .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.instalaţii de alimentare cu apă . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .aburul şi proprietăţile sale .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . PARTEA I.suprafeţele de încălzire şi vaporizarea . armături şi dispozitive de siguranţă .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .înzidirea şi izolaţia termică .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .aparate de măsurare şi control .gospodăria de combustibil .automatizarea funcţionării cazanelor .I.54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.construcţia metalică de susţinere .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Art. 11 bis/8.date generale .conducte.

avarii la elementele cazanului .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . evidenţa primară. instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică .avarii la instalaţiile de ardere .sisteme de semnalizare preventivă .punerea în funcţiune .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .indici pentru controlul exploatării economice .avarii ale interfeţelor Curăţarea.pierderi de căldură în funcţionare .sisteme automate de protecţie . PARTEA I.I.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .oprirea din funcţiune .avarii la instalaţiile anexe . reglementări. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: . revizia tehnică curentă.organizarea exploatării.supravegherea în timpul funcţionării .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . 11 bis/8.condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.revizia tehnică curentă a cazanului .condiţii de calitate a apei de alimentare . normative.randament .funcţionarea . repararea şi verificarea tehnică: .

11 bis/8. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. (4). în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Art. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. conform tabelului de mai jos. în condiţiile prevăzute la alin. (3). se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. .I.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. 2 ore/candidat. PARTEA I.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. 80 ore. 30 alin. (3). 30 (1) Trecerea fochistului. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. în condiţiile prevăzute la alin. conform modelului din anexa 6. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art.

e) adeverinţa de instruire teoretică. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 3. PARTEA I. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.I. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. conform modelului din anexa 7. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. d) adeverinţa de practică. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. conform modelului din anexa 2. 11 bis/8. în cadrul aceleiaşi clase. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. b) copia actului de identitate. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. sau de la o clasă la alta. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. de apă caldă şi de apă fierbinte. . c) autorizaţia în vigoare. Nr. se face prin extinderea autorizaţiei. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1.

tipuri de cazane . valori. 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur. normative. conform programei analitice prezentate la art.dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: .I.generalităţi . 11 bis/8.metode generale de analiză .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. 32. 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică . de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . indici chimici de avarie . Art.balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: . interpretare.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: .dezalcalinizare .demineralizare . semnificaţie. intervenţie.prelevarea probelor. indicii chimici. Nr.pregătirea şi conservarea suprafeţelor .dedurizare . urmărire. reglementări. PARTEA I.osmoză Legislaţie.apa şi proprietăţile apei .58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore.

în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice. 2 ore/candidat. PARTEA I. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice. programabile. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . mecanice/electrice/electronice analogice. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. 11 bis/8. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖.I. electronice analogice/afişaje digitale.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.

conform programei analitice prezentate la art. 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice.condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică . (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: .clasificarea şi proprietăţile combustibililor . 11 bis/8. PARTEA I. electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice.procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: .clasificarea cazanelor .2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .aburul şi proprietăţile sale . Nr.I. analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: . 34.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.noţiuni de căldură . display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice.noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: .date generale . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice.

bucle de reglare a supraîncălzirii aburului .prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice.bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică .I. analogice şi digitale Bucle de reglare. analogice şi digitale .bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată . PARTEA I. 11 bis/8.bucle de reglare a depresiunii în focar .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice. 2 şi 3 semnale . Structură şi condiţii generale: .bucle de reglare a sarcinii cazanelor . Nr.bucle de nivel cu 1.perturbaţii-tip.funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) . perturbaţii normale de funcţionare .mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare .

condiţii generale .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos .subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. analogice şi digitale: . PARTEA I.condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .subsistemul de semnalizare .dotări obligatorii . 11 bis/8.I.subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice.subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor . Nr.condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice. analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .

verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor . analogice şi digitale din centralele termice: . analogice şi digitale .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: . PARTEA I. analogice şi digitale.componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 .verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice.verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control .moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică .verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor . Nr.componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic . analogice şi digitale din centrale termice . prelucrarea semnalelor .verificarea şi setarea controlerelor electromecanice.2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice.I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.programarea controlerelor . 11 bis/8.

analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. Nr.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice. 56 ore. 2 ore/candidat. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.atribuţiile personalului de deservire . analogice şi digitale: . PARTEA I.supravegherea în funcţionare. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice. analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice.I.verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice. . reglementări. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere . analogice şi digitale: .64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. analogice şi digitale .verificări efectuate de către ISCIR . 11 bis/8. normative. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Art. organizat de deţinător/utilizator.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

c) autorizaţia în vigoare. conform programei analitice prezentate la art. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. Art. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. PARTEA I. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . b) copia actului de identitate. 11 bis/8.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Nr. d) adeverinţa de practică. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. conform modelului din anexa 2.I. 37. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. conform modelului din anexa 7. e) adeverinţa de instruire teoretică. conform modelului din anexa 3. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

11 bis/8.recipiente sub presiune. părţi componente.I.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. furtunuri. armături.măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule. reglementări. mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: . normative. conform grupelor de mai jos: . conducte. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: .proprietăţi fizico-chimice ale GPL . 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. dispozitive de siguranţă. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. accidente şi incendii la transportul. 16 ore.clasificare. Nr. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . 2 ore/candidat. lichefiate sau dizolvate sub presiune.risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . mod de operare Avarii. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5. în funcţie de tipul de instalaţie deservit. umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. PARTEA I.

conform modelului din anexa 7. e) adeverinţa de instruire teoretică.I. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. PARTEA I. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. conform modelului din anexa 2. b) copia actului de identitate. Art. 39. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. conform modelului din anexa 3. d) adeverinţa de practică. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. c) autorizaţia în vigoare. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . Nr.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . b) Grupa B .butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei.butelii pentru gaze comprimate. conform programei analitice prezentate la art. lichefiate sau dizolvate sub presiune. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 11 bis/8.

32 ore.pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: . întreţinere.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . manipularea şi distribuirea buteliilor: .riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie.manevre şi manipulări . proprietăţi Butelii: . 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică .proprietăţi fizico-chimice ale gazelor .măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor. lichefiate şi dizolvate sub presiune . accidentelor şi incendiilor . reglementări. proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. verificări Umplerea buteliilor: .68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. exploatare .pentru gaze comprimate. la repararea. GPL: definiţie.reparare şi verificare Avarii.stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual . normative. umplerea. accidente şi incendii în staţia de umplere. proprietăţi Gaze lichefiate.întreţinere şi exploatare Legislaţie.mod de funcţionare .exploatare. accidentelor şi incendiilor . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore. marcaje.mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: . 2 ore/candidat.cauze posibile ale avariilor. 11 bis/8. Nr.construcţie.I. PARTEA I.elemente componente .

(4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante.2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A.I. grinzi rulante suspendate. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. este denumită în continuare „macaragiu‖. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. conform programei analitice prezentate la art. Nr. macarale de turnare. 41. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. macarale portal şi C semiportal. 42. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele. stripaj. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. B. conform programei analitice prezentate la art. . macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. forjare şi similare) D Macarale de tip special. transbordoare. şarjare. 11 bis/8.

rol.2010 PT CR 8-2009 Art. mod de fixare.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . de blocare.contacte electrice de siguranţă .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . de reglare a vitezei . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: .tipuri existente.legarea sarcinilor . registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică . curăţitoare de şină . construcţie. descriere. siguranţe la cârlig .materiale. cauzele deranjamentelor . opritori.anemometre .limitatoare de sfârşit de cursă . uzură permisă.organizarea exploatării.paracăzătoare şi limitatoare de viteză . 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: . cartea macaralei. PARTEA I.I.piese de reazem. mod de funcţionare.tipuri de macarale .manevre permise şi interzise. 11 bis/8.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă. Nr.supape de siguranţă. tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .tampoane.limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii .

reglementări. Nr.întreţinerea şi revizia .cauzele avariilor şi accidentelor . 8 4 20 20 90 Practică Art.I. 11 bis/8.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. încercări statice şi dinamice. repararea şi verificarea tehnică: .2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea. tipuri de acţionări 8 8 .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificarea tehnică. PARTEA I.repararea . revizia. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore. 2 ore/candidat. normative. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: .antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă. 42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: .tipuri de poduri rulante . autorizarea funcţionării. 480 ore.

verificarea tehnică. descriere.limitatoare de sfârşit de cursă. opritori.manevre permise şi interzise.tampoane. Nr.anemometre .paracăzătoare şi limitatoare de viteză . mod de funcţionare.tipuri existente. rol.limitatoare de sarcină . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . siguranţe la cârlig .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . uzură permisă. mod de fixare.piese de reazem. încercări statice şi dinamice. curăţitoare de şină .repararea . cartea macaralei. revizia. verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . 11 bis/8. construcţie. cauzele deranjamentelor .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: .contacte electrice de siguranţă . . repararea şi verificarea tehnică: .organizarea exploatării. autorizarea funcţionării. întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .I.întreţinerea şi revizia .materiale.legarea sarcinilor . PARTEA I.

(5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. normative. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. b) copia actului de identitate.I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2. Nr. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara. 11 bis/8. reglementări. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. 2 ore/candidat. organizat de operatorul RSVTI.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. . (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 43 (1) Trecerea macaragiului. e) adeverinţa de instruire teoretică. 240 ore. PARTEA I.cauzele avariilor şi accidentelor .2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) autorizaţia în vigoare. d) adeverinţa de practică. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. conform modelului din anexa 7.

45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A. (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 45. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. este denumită în continuare „stivuitorist‖. Nr.tipuri de stivuitoare . Art.I. SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. conform modelului din anexa 3. PARTEA I. 11 bis/8. C şi D. conform programei analitice prezentate la art. B.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.

întreţinerea.paracăzătoare . descriere. reparaţia şi verificarea tehnică: . cartea stivuitorului. opritori . autorizarea funcţionării.supape de siguranţă . 11 bis/8. mod de funcţionare.întreruptor de securitate . rol.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. revizia.cauzele avariilor şi accidentelor . verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: . PARTEA I.contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: .verificarea tehnică.materiale. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică . uzură permisă. curăţitoare de şină .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia şi repararea stivuitorului .tipuri existente.supape de reglare a vitezei şi supape de blocare .tampoane. normative. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . încercări statice şi dinamice.limitatoare de sarcină . cauzele deranjamentelor . întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: .manevre permise şi interzise.limitatoare de sfârşit de cursă . reglementări.I.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: .limitatoare de viteză .organizarea exploatării. mod de fixare. construcţie.piese de reazem. Nr.

conform modelului din anexa 7. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. 2 ore/candidat. d) adeverinţa de practică. . conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. PARTEA I.I. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. Nr. b) copia actului de identitate. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. conform modelului din anexa 2. 47.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 11 bis/8. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. e) adeverinţa de instruire teoretică. c) autorizaţia în vigoare. este denumită în continuare ―liftier‖. conform programei analitice prezentate la art.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. 44 ore. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.

limitatorul de viteză . panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . 11 bis/8. uşi.2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. mod de deservire. surse de curent folosite .descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică. (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.contacte electrice de siguranţă . Nr.clasificarea după destinaţie.broaşte cu blocaje electromecanice . automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: . acţionare.curent electric. conform modelului din anexa 3.dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) .tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art. PARTEA I.I.siguranţe. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . glisiere. construcţie puţ. 47 următoarea: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. amplasare. cabluri.descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ. cabină.limitatoare de sfârşit de cursă . troliu .protecţia prin legare electrică la pământ . (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. viteze . cameră troliu. electromagneţi. contacte.frâne cu electromagneţi sau servomotor . relee. sistemele de comandă şi acţionare.

întreţinerea.autorizarea funcţionării. conform programei analitice prezentate la art.verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină .registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare . 20 de ore. 49. normative.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.regim de lucru . reglementări. conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7. SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art. . revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: . cartea ascensorului . 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist. PARTEA I.cauzele avariilor şi accidentelor .I. Nr. este denumită în continuare ―mecanic trolist‖.modul de executare a comenzilor. 11 bis/8.

organizarea exploatării. 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale. Nr. PARTEA I. modul de îmbinare. 11 bis/8.verificarea tehnică. revizia. metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .întreţinerea.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. construcţie.cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea.I. revizia. uzura permisă.punerea în funcţiune . repararea . repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . autorizarea funcţionării .2010 79 PT CR 8-2009 Art. registrul de supraveghere a instalaţiei .încercări statice şi dinamice .manevre permise şi interzise .

În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. c) autorizaţia în vigoare. 11 bis/8. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.I. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. reglementări.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. conform modelului din anexa 2. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 7. 2 ore/candidat. 4 2 8 5 Practică 4 Art. normative. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 105 ore.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . . PARTEA I.cauzele avariilor şi accidentelor .80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) copia actului de identitate. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. Nr.

2. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. efectuează către internă Art. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. Nr. conform modelului din anexa 6.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.I. tabelul 1. PARTEA I. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. conform modelului din anexa 3. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. . (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. 11 bis/8.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.

Lista persoanelor juridice prevăzute la art. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. Art. 56 se publică pe site-ul ISCIR. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. c) programa analitică. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 58 . (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. 11 bis/8. 57 Art. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. 2. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI.2010 PT CR 8-2009 Art. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. tabelul 1. conform actelor constitutive. PARTEA I.I. Nr.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

numărul cursanţilor. Art. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . PARTEA I. 11 bis/8. ore şi formatori. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. c) programa analitică. Nr. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia.I. dezvoltată pe teme. zile.2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art. în scris. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. 61 Art. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. 2 2 2 2 Art. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului.

66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. 65 (1) Personalul prevăzut la art. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. pe baza unui proces-verbal. e). 66.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 60 alin. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 62 alin. PARTEA I. b).2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale. (1) lit. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 60 alin. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. (1) lit. 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. conform modelului din anexa 8. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. (3). Art. Art. 17 alin. 2.I. tabelul 2. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. . Nr. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. 11 bis/8.

participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. Nr. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop. Art. conform modelului din anexa 9. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. Art. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ... respectiv art. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit..... numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit. Art. 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: . 74. denumit în continuare ―legător de sarcină‖. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.. (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI. PARTEA I. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art. nu poate deservi instalaţia/echipamentul.. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. 66-68. 11 bis/8. Art. conform modelului din anexa 6. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. 72. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale.2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice..I.

2. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. Nr. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. denumit în continuare ―manevrant‖.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. platformă. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. este următoarea: . (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. benzi Definiţii. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. lanţuri.86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. a mecanismelor de ridicat. 11 bis/8.I. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. tipuri constructive Cabluri. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie. tipuri constructive. 74 tabelul 2. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. furci. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. Art. 6 ore. b) platforme ridicătoare deplasabile. PARTEA I. lanţurilor. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. normative. reglementări.

76 împreună cu talonul pentru vize anuale. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie. Art. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. în condiţiile legii.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. urmat de . în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare. 11 bis/8. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. reglementări.I. 1 oră/candidat. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. PARTEA I.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. 6 ore. normative. la cerere. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. după expirarea termenului de suspendare. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Nr. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă.

secţiunea a 3-a. Art. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. PARTEA I. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. Art. Art. 11 bis/8. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Art. . 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani. secţiunea a 3-a. Nr.I.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

.............. Prezentul aviz este valabil 4 ani..... INSPECTOR DE STAT ŞEF.............. 11 bis/8..... conform legislaţiei în vigoare................../Fax………../…………....…............ înregistrată la ISCIR cu nr ...... În atenţia ............................................... Tel.............................................. (Numele şi prenumele.......……/………............................................. cod COR/cod Nomenclator Calificări ............. şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor........... vă comunicăm avizul nostru favorabil... PARTEA I........ înregistrare ............................... pentru ocupaţia/calificarea ..... Nr........................................... semnătura şi ştampila) ........................................................... Antetul ISCIR Către....... . Având în vedere cererea dumneavoastră nr…..... Adresă ..................................I... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ......................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. CUI .............2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr../......... privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul .........................

........………………….. 5) …….... Valabilă 12 luni de la data emiterii.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………......... sub supravegherea domnului(doamnei) .....) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului.. totalizând ………………ore... Nr..........…....I...........……......... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR...………......……………….... 3) 2) 4) …. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele. Numele şi prenumele supraveghetorului de practică. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de..până la …………….......... SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ...…….... DIRECTOR (MANAGER). 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului.... PARTEA I. Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă......………………………... angajat(ă) la …..... având codul numeric personal……………………………….. Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului. 11 bis/8.......…………………………….. tip………………………. dacă este 4) cazul. În acest timp.. domnul(doamna) ……………………………………....... .90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.......…. ………………………de la ... (Numele şi prenumele...........…………… ………………....…………….. a efectuat practica la ....

anexa ….. (Numele şi prenumele... Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca .. semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 .I..………… lei conform „Listei de tarife‖ ……....PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR ……………………………………....... crt..2010 Rezultatul examinării Nr....11bis/8...... …………………… nr. Obs.... a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI......... cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ..... Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……. Proces-verbal nr.Nr.... de către …………………… din localitatea ………………… str...... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele.......... pct……... Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr..PARTEAI......... …………din …………….. semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională..

11 bis/8. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. cu modificările şi completările ulterioare. 64/2008. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. în condiţiile Legii nr. Autorizaţia este personală .2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. . privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. PARTEA I. Nr. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.I.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. . 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR..... .I. Nr. . a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei................ 11 bis/8... Anexă la autorizaţia nr.. după caz.... 2) Se înscrie clasa şi grupa...... 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR..... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare...: ... PARTEA I.... ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă............... ..2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria.......

... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele..) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 .... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs..... crt.din …………….. (Numele şi prenumele. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI. DIRECTOR (MANAGER)... cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca..94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………...........I. PROCES-VERBAL nr……………….. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.....2010 Nr.11bis/8.. MEMBRII COMISIEI...Nr.PARTEAI......

.............. născut/născută la data de ……………………… în localitatea …………………………….... Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………..…………………...I..... sector/judeţ ......…………………BI/CI......... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR...........………………..... 11 bis/8.... Nr.…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia………………………….. PARTEA I.... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele........ Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de..……………... Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………... (Numele şi prenumele.....din……………......CNP………….....………………………..având ca studii de bază..........2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr…….. adică un număr de ……… ore pregătire teoretică.....MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. DIRECTOR (MANAGER). semnătura şi ştampila) ........

....... : Nr.I........... hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele....PARTEAI...................Nr..... de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de. Clasă Grupă (serie. 64 .....11bis/8.... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr.din …………….. semnătura şi ştampila) …………………………………..96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI.....2010 PROCES-VERBAL nr………………. crt......

......2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr…. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………...…………………BI/CI..… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele..I....…. semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de…………………….. Nr.………………...... semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele. 11 bis/8.... ... PARTEA I.. ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant....…………….......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI....CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul ………………………….......... sector/judeţ .... Valabilă 1 (un) an de la data emiterii...

674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. PT A 3-2003. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. B 1. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 397/2002. 706/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. omologarea. 456 bis/2003 cu modificarea nr. F 1. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 706/2004. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 722/2005.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. B 2. nr. 6. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 6. Partea I. 456/2004. Nr. 449/2005. 914 bis/2003. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa H. 245/2003. F 4. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. 914/2003 şi republicat în nr. B 3. 210/2003. nr. nr. Anexa E. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11 bis/8.6. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 304/2003. nr. 554/2004 şi modificarea nr. 75/2004 şi republicat în nr. nr. PARTEA I. 363/2004. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I.I. 458/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 161/2003 şi republicat în nr. pct. nr. Anexa F. Partea I. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . nr. 333/2003. pct. Partea I. nr. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. Anexa I. Partea I. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 365/2004. se abrogă: Anexa B: pct. 674/2002. Anexa F: pct. 708/2004. nr. se abrogă: Anexa G. B 6.5. cu modificarea nr.5 şi Anexa H. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr. construirea. nr. PT A 1-2002. B 7. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. PT C 2-2003. 460/2004.2010 Anexa nr. pct. 161 bis/2003 cu modificarea nr. modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. instalarea. nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa C. nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT C 1-2003. exploatarea. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 86/2003. instalarea. Anexa F1 şi Anexa I. PT C 3-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. se abrogă: Pct. Partea I. 456/2003 şi republicat în nr. 366/2003. 459/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 717/2004 şi modificarea nr. Partea I. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

instalarea. pct. D 1.5. 902 bis/2003 cu modificarea nr. 306/2003. nr. nr.2. 308/2003. 13. Partea I.3. asamblarea.2.2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2.2.6. se abrogă: Capitolul 11: pct.2. . Anexa J. PARTEA I. pct. 464/2004. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 13.1. pct. 708/2004. nr. pct. nr. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa I.2. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 13.1. nr. se abrogă: Capitolul 4. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. se abrogă: Capitolul 11: pct.4. PT C 6-2003. pct. Partea I.2.1. 730/2004 şi modificarea nr. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 705/2004. PT C 7-2003. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 905/2003 şi republicat în nr. D 1. repararea. 8. 8. 13. nr. pct.5. nr.2. pct. Anexa N.3. 13.3. 905 bis/2003 cu modificarea nr.7. 11.I. Anexa E: pct. 465/2004. 11. pct. 11.1. nr. Partea I. Partea I.1.2. pct.1. pct. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. 13. Anexa L. E 1.7. Capitolul 13: pct. Anexa I. 8. 11 bis/8.8. Anexa G. exploatarea.4. nr.3.1.1. 593/2005. pct. Partea I.5. 11. nr. Partea I. 13. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea.7. Partea I. pct. nr. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.4. Anexa M. repararea. 8. Anexa O. se abrogă: Capitolul 4. 307/2003. nr.2. 11.3. Anexa F. 13. 717/2004. Anexa M. nr. 11.2. 11. Nr. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.9. Anexa O. pct. pct.5. Anexa I. Anexa M. Anexa E. Anexa E.6. 929 bis/2003.3. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. Partea I. Anexa C. Partea I. PT C 8-2003. 8. Anexa L. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate.6. 309/2003. 11. Anexa C.3. Anexa K.3.1. 929/2003 şi republicat în nr.6.2. publicată în Monitorul Oficial al României. 11. 11. 705/2004.2. PT C 5-2003. pct. nr. pct. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.1.1. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. instalarea. Anexa H.1.5.Capitolul 8: pct.3. 11.5. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. nr.5. E 1. 13. pct. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa I. nr. Anexa J. pct.2. Anexa F. 462/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 13. D 3.2. publicat în Monitorul Oficial al României.pct. verificarea. Anexa N. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct. 13. pct. pct. Partea I. Anexa G. Partea I.6. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.3. 11. Anexa K.4. Anexa N.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr. 933/2003 şi republicat în nr. 705/2004.2. 933 bis/2003 cu modificarea nr.1. 929 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa N. PT C 4/1-2003. 7. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 13. exploatarea. 11. 305/2003. Anexa E.1. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea.1. Anexa F.5. se abrogă: . 11. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004. Anexa H. nr. 466/2004. Anexa N. Anexa L. Partea I. se abrogă: . pct.1. exploatarea. 340/2005. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. 467/2004. Anexa J.1.1.6. 910/2003 şi republicat în nr. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. 902/2003 şi republicat în nr. 11. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. Partea I. pct. Anexa D: pct. pct. 8. pct. Anexa K. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct.

pct. B. nr. pct. Partea I.5. Partea I. pct.1. Anexa H.2. nr. Anexa J. 317/2003 şi republicat în nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F.I. utilizarea. Anexa C. Anexa I.3. nr. Partea I. PT C 10/1-2003. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Anexa I. nr. 97/2004 şi republicat în nr. Anexa G.2010 PT C 9-2003. PT C 12-2003. pct.3. C 9. pct. se abrogă: Anexa B: pct. C 5. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 634/2003 şi modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11. 11. pct. Partea I. 75/2004 şi republicat în nr. 11. Anexa D: pct.5. B 1.3. D 4. C 6.9. nr. nr. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. Partea I. Partea I.1. 11 bis/8. pct. pct. 336/2003. PT R 1-2003. 11. construirea. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa M. Partea I. 429/2004. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 97 bis/2004 cu modificarea nr. 11. pct. Partea I.6. Anexa E.8. nr. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. 469/2004.3. Anexa N. pct. pct.1. instalarea. pct. Nr. 11. 471/2004. se abrogă: Anexa C: pct. 11.1.3. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. pct.1. pct. B.3. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 144/2003. B9. 11. se abrogă: Capitolul 11: pct. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. utilizarea. pct.6. pct. 142/2003. . Anexa O. 713/2004. Partea I. C 2. PT R 2-2003.2. nr. PT C 11-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. C 4. 11. B 6. pct. pct. se abrogă: Capitolul 11: pct. pct. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct.2.3. pct.6. 121/2003. nr. nr. Partea I. 364/2004. B. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. pct. Anexa I. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa E. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. C 10. 11. Anexa O. Anexa K. Anexa L. 917/2003 şi republicat în nr.2.5. Partea I. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.1. 11. Partea I. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 11. D 5. 472/2004. nr. pct. 11. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa B: pct. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. Anexa E. 11. nr.3. exploatarea. 323/2003 şi republicat în nr.5. 337/2003. Anexa N.2. 730/2004.6. 705/2004. Anexa J. B. 708/2004. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. B 8.2. PARTEA I. C 8. 11. exploatarea. Anexa M. Anexa L. nr. C 3.5. 11.1. publicat în Monitorul Oficial al României. 468/2004. B. pct. nr. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 921 bis/2003 cu modificarea nr. 310/2003. Anexa E. 311/2003. B 2.3. pct. 11.4. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 921/2003 şi republicat în nr. 708/2004. pct. nr.2. nr. Partea I. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa K.2. instalarea. D 1. 11. Anexa C. punerea în funcţiune. B 10. C 7. pct. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.4.1. 554/2004 şi modificarea nr. punerea în funcţiune. montarea. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Partea I. pct. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.

488/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. punerea în funcţiune. 331/2003 şi republicat în nr. pct. 342 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa H. Anexa L.3. Partea I. Anexa E. 146/2003. B. B. pct. B. 530/2006. nr. 122/2003. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PT R 4-2003.8. 431/2004. Partea I. 577/2002. 265/2006. punerea în funcţiune. nr. B. 274 bis/2003 cu modificarea nr. pct. Partea I. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.3. B. Partea I. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 713/2004. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 108/2003. 713/2004. pct. B. B. 430/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa H.1. Anexa H. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului . 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 5-2003.1.1.3. nr. utilizarea. pct. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. punerea în funcţiune. publicat în Monitorul Oficial al României.8. Anexa L. nr. Partea I. punerea în funcţiune. B. PARTEA I. B.2010 101 nr. se abrogă: Anexa B: pct. 132/2003. 338/2003 şi republicat în nr. Anexa L. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa H. Partea I.1. pct. Partea I.3. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. pct. B.3.5. 432/2004.1. pct.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.7. pct. nr. Anexa C. nr. Anexa G.Anexa G. exploatarea.2.9. 433/2004. B. pct. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa H. Partea I. pct. B. PT R 6-2002. nr. pct. Anexa G. B. 910/2002 cu modificarea nr. pct. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 274/2003 şi republicat în nr. nr. 147/2003. pct. B. B. se abrogă: Anexa B: pct.7. Partea I. B. B. pct.8. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. pct.2. Partea I.5. Partea I. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.9. pct. Partea I. B. nr. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B.8. 331 bis/2003 cu modificarea nr. pct. PT R 3-2003. 148/2003. Anexa E. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. 11 bis/8. 342/2003 şi republicat în nr. B. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. utilizarea.8. Partea I. Anexa G. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr.2. 697/2004 şi modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 7-2003. B.9. Partea I. utilizarea. Anexa C. pct. Anexa C. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. . Partea I. B. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003 şi modificarea nr. nr. 713/2004. se abrogă: Anexa B: pct. B. Anexa C. B. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa C. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. B.5. pct.I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 85/2003. 713/2004.10.2. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I.2. se abrogă: Anexa B: pct. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 640/2003 şi modificarea nr. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. B. pct. 338 bis/2003 cu modificarea nr.

Partea I. Anexa T. Anexa R. Anexa S. 489/2004. Anexa T. PT R 11-2003. repararea. 697/2004. Partea I. Partea I. 125/2003.I. 233/2003 şi republicat în nr. se abrogă: Anexa B. Partea I. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa U. nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa T. PT R 8-2003. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. nr. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa R. Anexa G. Anexa G. 490/2004. Partea I. Anexa S. se abrogă: Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. întreţinerea. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 123/2003. Anexa S. 640/2003 şi modificarea nr. 126/2003. Anexa S. Anexa R. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa U. Partea I. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 639/2003 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 177 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. PT R 9-2003. 2 la . PT R 10-2003. 102/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 183/2003 şi republicat în nr.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 177/2003 şi republicat în nr. Partea I. nr. nr. Anexa U. 100/2003. nr. nr. 99/2003. Anexa G. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PARTEA I. 721/2004. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 182 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa O. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 708/2004. nr. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 182/2003 şi republicat în nr. se abrogă: Anexa B. 124/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. revizia. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. Anexa R. nr. Anexa O. 127/2003. 639/2003 şi modificarea nr. nr. Anexa G. 493/2004. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. 634/2003 şi modificarea nr. 109/2003. Partea I. Anexa T. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa R. construirea. Anexa S. Nr. Partea I. Partea I. Anexa O. 11 bis/8. nr. se abrogă: Anexa B. PT R 12-2003. 287/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 491/2004. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 709/2004. Partea I. 128/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 708/2004. 492/2004. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. montarea.2010 economiei şi comerţului nr. Partea I. 101/2003. 183 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa O. Anexa G. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.

nr. 639/2003 şi modificarea nr. Partea I. pct. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr.1. construirea. Anexa A4. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. A. Anexa I. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.3. 554/2004 şi modificarea nr. 103/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa A2. Partea I. A. 358/2004. 129/2003. 20/2003 cu modificarea nr.3.3. Anexa A5.7. montarea. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. PT R 13-2003.1.2. A. Partea I. se abrogă: Anexa B. nr. Partea I. Anexa P. pct. 708/2004. 106/2003. Anexa S. nr. Anexa B. întreţinerea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. A. nr. Anexa D. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.1.3. 263 bis/2003 Modificarea nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa O. 498/2004. lanţ urilor. 245/2003 şi republicat în nr. 494/2004. 495/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. A. publicat în Monitorul Oficial al României. PT R 14-2002. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor. funiilor. 11 bis/8. Partea I. Anexa B. Anexa F. Anexa G. Anexa A1. publicat în Monitorul Oficial al .6. Anexa E. benzilor. nr. pct.5.1. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa A: pct. A.6. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa R.I. pct. pct. 366/2004. construirea. nr. montarea. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. A.2. Partea I. nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. montarea. nr. 497/2004. nr. A.2.5. construirea. PT R 15-2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa F. Anexa D. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. A. A. publicat în Monitorul Oficial al României.6.3. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa F. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa D. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 130/2003. A. 708/2004. Anexa E. Partea I. pct. 554/2004 cu modificarea nr. 554/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa C. nr. Partea I. 496/2004. A. se abrogă: Anexa A: pct. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. A.2. Anexa G. 554/2004 şi modificarea nr. 721/2004. Anexa E. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 640/2003 şi modificarea nr. Anexa I. pct. 255/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. se abrogă: Anexa A. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PARTEA I. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. PT R 16-2003. Partea I. Anexa A3. Partea I. revizia. 721/2004. 368/2004.6. pct. 255 bis/2003 cu modificarea nr. repararea. Anexa Q. 263/2003 şi republicat în nr. nr.7. 105/2003. Partea I. 357/2004. Nr. Anexa B. pct. 367/2004.1. A. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 643/2002. Anexa G. nr. nr.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. întreţinerea. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa T. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa L. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. nr. se abrogă: Anexa I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PARTEA I. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. 263/2003 şi republicat în nr. nr. 554/2004 şi modificarea nr. 708/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 182/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 103/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. . 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. întreţinerea. montarea. 101/2003. se abrogă: Anexa R. publicat în Monitorul Oficial al României. 128/2003. nr. nr. nr. 106/2003. nr. repararea. PT R 13-2003. 357/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea.2010 României. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. repararea. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 102/2003. Partea I. Partea I. Anexa K. construirea. 721/2004. 255/2003 şi republicat în nr. nr. Partea I. Anexa S. Partea I. se abrogă: Anexa I. Anexa J. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa R. 129/2003. Anexa M. nr. nr. 495/2004. Anexa M. Anexa T. 708/2004. Anexa J. construirea. Partea I. 182 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. 708/2004. 639/2003 şi modificarea nr. 497/2004. montarea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 366/2004. montarea. 639/2003. 130/2003. Anexa L. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. PT R 15-2003. 233/2003 şi republicat în nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. nr. Anexa V. Anexa J. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. nr. Partea I. Anexa N. Nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 16-2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa U. construirea. nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 639/2003. 233 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa M. 11 bis/8. 493/2004. Anexa N. nr. 127/2003. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa I. modificarea nr. Anexa X. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. construirea. nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 245/2003 şi republicat în nr. 105/2003. 263 bis/2003 cu modificarea nr. 368/2004. modificarea nr. Partea I. nr. PT R 12-2003.I. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. revizia. 494/2004. Anexa K. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. 721/2004. PT R 11-2003. Anexa N. revizia. Anexa S. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 358/2004.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. Partea I. nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. se abrogă integral. nr. Partea I. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. 626/2003. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 695/2004. Partea I. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 162/2003 şi republicat în nr. 554/2004 şi modificarea nr. construirea. 501/2004. 359/2004. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 107/2003. Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. PT R 17-2003. Partea I. 4/2006. 267/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 52/2006. 360/2004. Anexa U. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa K. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 554/2004. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa T. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 18-2003. Partea I. 695/2004. 720/2004 şi modificarea nr. nr. nr. 361/2004. Partea I. se abrogă: Anexa R. 499/2004. 498/2004. Partea I. 695/2004. NT 1-2002. nr. 98/2003. 104/2003. Partea I. Anexa S. nr. modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa M. se abrogă: Anexa M. Partea I. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. se abrogă: Capitolul 13. montarea. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. . 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. PT R 19-2002. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.2010 109 640/2003. Anexa L. nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa J. construirea. nr. 455/2003. montarea. modificarea nr.I. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. se abrogă: Anexa I. PARTEA I. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. Anexa N.

.

.

15.monitoruloficial. fax 021. Partea I. sectorul 5.410. fax 021. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. RO427282. 65. .23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României. Tiparul: „Monitorul Oficial” R. tel.I.77.51. parter. sectorul 1.I. 1. internet: www.411. e-mail: marketing@ramo.36 și 021. 021.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului. nr.47. Str.47.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. Prețul: 22.A. C.F. Parcului nr.410. șos.318.29/150.2010 conține 112 pagini.A.410. București..51.318.58. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.ro.A. București. Panduri nr. bloc P33. 11 bis/8. 021.33 și 021.30.

:947./090747g7 .x0 .

70. .-84.0791.45.9 84.45.9:: ..:947.43:: 50397: .70.700/4.: . :3: /:5.50397:0-07. 414947.. .70..3:. .9. / .x0 :72g94.07070.:20390 .9::/0.8...0 ..90 .0 50397: 0-07.39: /05:30 .4472g720. $# 029039g .9::/0/0399./:5.10. 9.

:/03897:705074/.3/ 507/070.7057410843...70.5747..70.:92:89.073x0/05.5.g010.2::/01472. 50 57457.x./0.9:.431472.79.9.79 0 /0.1.g8. 7g85:3/070 57. ..7.:.

x0 ./090747.70. .:947.

70.0 90  $0 ..-:7 /0 4../05:3070.x43.4393:.0 0890/03:29gL3.431472 570. /4.0 50..3 50 .L3. 947 79  !0784.3/1472.g970$#50397:/0807.g..89  :947.70 .:947.-84.70.3047/0.9 :3 .8.70 14.g.  L3 1:3.5g .7047 0. 8:57..:78 /0 50710.8.70.: ... 0..:947..75x47 903.-:7 /0 . 14..14..43::  $#029039g0-070. 14.30 /0 .g94.x0 /0 95: /0 .5g 107-390 .8g 5708:30 .g/:5.9g/0.43424. .3..70L/0807.:  50784.57410843..89 .203: /0 ./g ..30 /0 ..89:: 80 1.0/0747 5708.0 .9:L3907203/0 /00/0.  8.:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57..70 ./29 .70.1.7047 3/0503/0390 .80 /0 .: 9.300 1..

0/3570039..431472 5747.2047 .850.g .3.70 47.9 .3.9..5708.75x0903.

  % #& #  !#% 7 -8.

/29 .0 ..-84. 14.300 1.70..8.70 /0 14.1.: ...  50784.:947..9 :3 .89 8.203: /0 .:78 /0 50710.70 .: :3 . 0.89 .x43.:78 /0 .   !%#   $0 .70 .

70 14.70 .4314725747.L3.:947..:947.30 /0 .../0 %5:.70 3/0503/0390 ..9.-:7 .... 8:57. 9 ..3.:947.8.8.0/0747 5708.g  79  4.x 50397: 95: /0 .08.0/3570039.5708.70 0..g:9gL39... /0807.5g 107-390 8:57.9.0  4.70570. 9 .431472 570.3:: .75x0 903.00. 47. L3 1:3.g94.89 .g 4507..-0: 7:5.-0:  %.3. 8:39 .3 /397 47:5g/0..850.x43.75x0903.8..9.43424.70  0-9:  9.30 /0 .2047.

.8.:..

/70.      %4.300.703:80L3.90..g 9....

. 70850..9.^.

30/0.-:7   9.30/0...5g107-390       .   L37:500 .

..:8.     50890.3.

 50890 9.

.70.3.30/0.     .2..g50397:.9.-:7    79 !747.:78:/050710.x43.

70. 4x:30307.0472.907.0 34x:3/08570.3047 /08..43897:.70...0 .70    %0470  !7..0  570/..30               .900307.-:7: 5745709gx08.  :2g7:47047/0  %02.907.81.x.2....3047 95:7/0L2-3g7     .g             90344.0144890L3.9....89.850.5g107-390 /.70 14.30/0.573.8.g/:7g ...5. 0890 :72g94.04795:7/0..-:7 /0..7070.

  % #& #  !#% 7 -8.

3047       2g8:7570g994.3/-.9.x...5.7.3/97.../03x.3.70...72g9:7 /8549.054..7/070.3:: 8:57.x43g7.42-:89-47 4854/g7.:/09:7g                  .70L3.7/070 14.3047          389.70...-:7 /0.42-:89-47 574..9.x43.9g7 0.3::/31:3.70..0070..x43g7 45770.3x.g70.03:  389..9072.43897:.     .3047/0....L31:3.10x00/0L3...x/0.70 .. 5745709gx0.0.5g107-390     34x:357.g/08:8x3070 L3/70..70. 4.7g :73...:7 ..90/02g8:7.9.43/:.42-:89- 389.0/08:7.        !%#      :2g7:47047/0    %02.2039.70/3.2.g   !g7x0573.:..5.70.70..:942.  570/....70 8:57.9....70 ..3xg .10x00/0L3.390/05:3070.g 389.43974 .3        34x:357..5g .70.x:30 1:3.x.x/0.-:7L397 4389...0...70 8:57.43/x/0.81./0.70.x:30 5:3070.70.L31:3.. /0549.50/0.7.L3925:1:3.70.x50397:0..x0/0.g70 .x:30 47.7/070.2039.5g .90 .572.3047                               42-:89- .209.547.08:/0.42-:89-47           #02:.90.x50397:5705.1:3.50       54..:.30    .70      %0470  !7.9...:.

 % #& #  !#% 7 -8.

.:942.x43.90/057490.x43.:747.70.70.7/070 .g .70570..071.70.g41.70..g.L3702.70.9          ...70.78.7.9....7.70    %0470  !7.39074.389.03x...x0/0...:947L3.039.9..g          g8:7/0572.g41.70. 023.7.88902047..747 :7gx...7g.0 1:3..:942.g  54.071.903.00203900..g              3907.43974:054..50397:..:7gx.3/.x0.0.4342.300 2g8:750397:0..9g70.g/:7gL31:3.389. 70.../0.x/0..70....747 889020. 705.g...43/x/070..x0 889020/08023.  570/.70.9.70.7.4342..70....903.9050397:/23:.     !%#     :2g7:47047/0   %02.:942..70 7.3047 507/07/0.3:: .7g 09074.05x0903.7..2039 3/. .389.30 .3:: .3:: 70....

790.57.59:..:34 93x047 470..x0  !.9.L38: 7..904709.g '071.70./039     08.9.0 3897:.x0 7002039g7 3472.g !..790.x:3   470  470  #0...

 .08... /0 .97.70/0807.70 $# .. .75x0903.:947.3:.9047.: 708903xg 00..70...431472570.0 9. 9 .g 3: 30.9.9  79  4... /0x3g947::. 8:57.947: #$'% .-:7/3. 9.8. 970-:0 3897:x 0.8:3914... 9.23.08. .L3 1:3.30 /3 ..0/07475708.g970 4507.x .30/0.00.70 /0807..g4507.0   4.089g .9047.3//.x43.

g:90.79  .43/x0570.947:: L3..:9.

   % #& #  !#% 7 -8.

9..x43.2.   !%#  79 !747.70.3.:78:/050710.g50397:.

.-:7 /.9072..g 389..3/97.3047/0.70/3.573.3x..907.81... 5745709gx0. /0549.70.50/0..70 8:57.08:/0.50         . 0890 :72g94..7.04795:7/0..42-:89-47 4854/g7. %02.5.89.900307..9.7/070 14.:..547..3 34x:357....90/02g8:7.0/08:7..70.9.30/0..3047 389.-:7: 5745709gx08..90.0.3047 95:7/0L2-3g7    .43897:..7/070../0.5.0472.70 .3047 /08.70..30 .g/:7g .70 14.0 34x:3/08570..2039.90 .10x00/0L3.-:7 34x:357.x50397:5705.850..43/x/0..x43g7.0       90344.x/0.70.3047                   42-:89- .x.43/:..x/0.70..70...0144890L3.5g .3/-.:942.70 4.7.81.72g9:7 /8549.70..9..x..1:3.2.g  4x:30307.7/070..5.x0/0..42-:89- 389.g70 .5g .7070.42-:89-47       #02:.  :2g7:47047/0 570/.30         !g7x0573.70    %0470 !7..9.-:7L397 4389.0..2.42-:89-47 574.43974 .8. ..70..2039..0 ...907...3xg .

 % #& #  !#% 7 -8.

7/070 .70L3..x0/0.9g7 0.70.g .3:: .3047 2g8:7570g994..054.70    %0470  !7..70.390/05:3070.:942.3.903.70.7.g  54.9..9.7g             $89020/0...43/x/070.x0/0.x:30 47.x43g7 45770.70570.071..L31:3..70.3::/31:3.70.x0.572.L3925:1:3.7g..03x.g41..00203900../0...70..:942.70.39074..071.:7gx.g41....30     ..70.. 705.     !%#     :2g7:47047/0 %02.70.3:: 8:57..70..88902047.:947L3.039...7.:942...x:30 5:3070..7...0070.7....903.9050397:/23:.7g 09074.70.747 :7gx..3:: .3:: 70...x0 889020/08023..L31:3..30 ..05x0903.389../03x.. 70.70.389.x:30 1:3.. . 023.    570/..x43.70..90/057490.389.747 889020..g..300 2g8:750397:0....9.7.g          g8:7/0572.g             3907.78.:747..9.

904709.57.x0  !.790./039     08.70.x:3   #0.0 3897:....x0 7002039g7 3472.790.g !..9.g 470 470 '071..9.L38: 7.59:.:34 93x047 470..

..431472570..00.x43.8.30/0.70 /0807.9..5g.9  79   4.75x0903.0 . L3 1:3.. 9 .70.g 4507.08./g ..30/0. 8:39 14. 8:57...0/0747 5708...8g5708:30 . 9 .-:7/04.3//.

   % #& #  !#% 7 -8.

89 0890570039.9g.. .:78:/0.9.79 .g50397:..   !%#  !747.3.g 50397: .2...:78: /0 50710.7 5747.3.x43.2.1.70.9.70/0 14.

.0 .90 .x/0..850.g/08:8x3070 L3/70.43897:.:.3047                       42-:89- .5....3047 /08..70.5g .:7 .900307.3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.43897:.30 /.3047 389.. /0549.70 /0 14.2.10x00/0L3..7/070.89 0890:72g94...7070...g/:7g .0..0/08:7..42-:89-47 574...2.:942..9.:. 570/.x.9..43/:.:78::/0.5.x/0.9072.70..3..81.70.70.7....:.81.573.70 8:57.70.70   %0470 !7.5.70 14...03: 389./0.0       90344.42-:89- 389.x50397:0.7/070 14...08:/0....x43g7.0 34x:3/08570..907.x.42-:89-47       .209. 5745709gx0. 4..x50397:5705.9.70.70 8:57.42-:89-47 4854/g7..79   79 !747.0472..70 .907.x.7/070.1.89 .0144890L3.547.g  4x:30307.g70.43974 .g70 .2039.7.0.70 .72g9:7 /8549.70.70..8..g..10x00/0L3.04795:7/0.90/02g8:7.1:3.-:7: 5745709gx08.  :2g7:47047/0 %02..g 389.  0890 570039.30          !g7x0573.9g.3xg . .

 % #& #  !#% 7 -8.

..7.747 :7gx.x43. 023.904709..x:3    #0..9..x43.x0.78.50397:..3/.90/057490..43/x/070.747 889020..70.L31:3.70570.59:.00203900..50/0.70.0 3897:..g  #02:.4342.g              3907. 705.389.x0/0.70...:942.x0/0.g41.903.g.x43g7 45770.903.:942.90.....3047 2g8:7570g994.0 1:3...389..43974:054...7..3047 507/07/0..70 7.300 2g8:750397:0. .03x..071...9g7 0.70.7g 09074..x0 889020/08023..3/-..071.50         54.054.43/x/0.x43.70../03x.g.790..9.:747.9..L31:3..70L3...389..x0  !.70...:7gx.30 .....70.g .3:: .70..70    %0470  !7.7g :73.L3702.x0 7002039g7 3472...0.3.9050397:/23:.70..9.2.30 .70.x:30 47..9..     !%#     :2g7:47047/0  %02.9.88902047.70.g/:7gL31:3.:/09:7g             54.x0/0.g 470 .5g . 70.g41.3:: 70.3x.70.0070..039...x:30 5:3070.7.3047 34x:357.2039 3/.3:: ..7g.9.9g70.  570/...-:7L397 4389.39074.70..4342.70/3.3 34x:3/0857097..g           08.L3925:1:3.390/05:3070...x:30 1:3.70..:942.3:: 8:57.3::/31:3.7/070 .7..9          ..2039.572.05x0903.7.

  % #& #  !#% 7 -8.

9..790.       !.g !%#  470 470.57.

9 '071.3//.2.70.g50397:.3...70..9.:78:/050710.:34 93x047 79 !747..x43.L38: 7.

.7..70 14.. 389.2039.0/08:7..0/0.70.0 34x:3/0..5.573..50     ..43/:.2..850.70.0472..9... 34x:357.70   %0470 !7.x/0..3000.907.900307.x/057490.3/389..70 .43897:.9.-:7/04.:942.. 0890 :72g94..g 4x:30307.7/070 389.72g9:7 /8549.8.3047 95:7/0L2-3g7  .9.70 ..2.0 5g7x.43/x57../g /.7070.43897:.43974 .x0 .30/0L3.x50397:70.90 ..8g5708:30 .. %02.g70.70.0144890.70 ...5g.81.3/97..2.30/0.907.-:7:/04...42-:89-:9.89.70.9...  :2g7:47047/0 570/.0 389..97.90/02g8:7.702::.x.5g .g/:7g ..04795:7.:.8g5708:30570.3xg           #02:.5.30/0 ./g ..70.5..x .425430390 .:2 5745709gx047     90344.3047 /08.

 % #& #  !#% 7 -8.

 .43897:.x43.03x.       !%#         :2g7:47047/0   %02.         570g970.9.9g../gL31:3.::/0.9.. 705.209747/01:3..304750397:5:3070..70570.:942.9g 45770.9050397:/23:.:942.70.5072.70..039.03x..3039g/0.300                    2g8:750397:0.x:30 054..30     .43807..2097 95:.389...43807.70.0794.70  #0.7g94./0...70.5.70.g   3907..:942.g...x0 889020/08023.2...7.3047/0   .x0          889020/08023.    889020/0..00203900.8g5708:30 .:942.70       %0470 !7.70....g97014.70 243947..9.9.70 0020390/000..3:: ...7080...70 70:.L3 1:3.-:7/04.70../:..0070.78.5074/....071.:942.g    54.:947L3.0070       .389..70.x0/0.x0..x0/05..389.7.70  L370897.70..0070.3::             g8:7/0572.7.43.:942.70        .9.89  8:57.70...5g.70 ..90/057490.g .7.x0/0..7.747  889020.  .7.    ..9.70.70 .903.94.94.0/070.3047/0.050397: ...88902047...94.70    5747.70.573/070 8:57.9..:x0 -:.. 023.9g 889020/057490. 8:57.304797.L3  1:3.x:30 5:3070..7..7/070 .    570/.

x0     !.70...0 3897:...g  470  470     '071.:34 93x047 470.904709.L38: 7.59:..9.g !.x:3        #0./039         08.790..790.57.x0 7002039g7 3472.9.

. 9 .08.3//...9.30.70.-:7 .431472 .300/0...90 ...9   79  4.42.00.g 4507.9g/0:388902/0..8. 8:39 14.9 .300/0.70 /0807.g7471:3... L3 1:3...700890L3949..9. 9 .43/:80/0...x43.5g107-390.:..x43. 8:57.947 .:3907.3/.

   % #& #  !#% 7 -8.

.:947.:947.0 4.x50397:95:/0.2. 9.x43.g:9gL39.3 /397 47:5g/0.70..   !%#  570..:78:/050710.75x0903.9.8.8:39.0/07475708.70570.3.g50397:.-0:  79 !747..

81.x.:942.907.209.8.0144890....9072.70.:7 .10x00/0L3.0.7/070 14./0.x43g7.g/:7g ..10x00/0L3...9.-:7: 5745709gx08.7/070.:.2039..0  34x:3/08570.70   %0470 !7.x/0.70/0574.08:/0.70. /0549.3047 /08....7.573.70.70.42-:89-47 4854/g7.42-:89-47        ..90/02g8:7. 5745709gx0..3xg .7.3047 .5g .70.. 570/.70 .70 8:57.907.0 95:7/0L2-3g7       90344.850.70 .x50397:5705.89.g/08:8x3070 L3/70.43/:.425430390573.900307. .g70 .70..1:3.94..70.-:7 /0..:.g 4x:30307...3047 .04795:7/0.70..x.9.03: 389.5..08                        42-:89- ....3047 389..0 .x50397:0...:. 0890 :72g94.42-:89-47 574.5g107-390 /.g 389.30/0..0472.2.30         !g7x. 4..  :2g7:47047/0 %02..81.0/08:7.:.547..7/070....90 .5.g70.70..0.72g9:7 /8549.42-:89- 389.43974 .x/0.. 8:57.43897:.7070.5.43897:70.70 14..

 % #& #  !#% 7 -8.

88902047..:942...7.389.9050397:/23:.5g107-390    -.70..9.389.7g 09074.x43..70....g.9.7.3047 2g8:7570g994.0070.-:7 /0..g .0390710x047               3907....4342...3/.70 7.g    #02:.70L3...70.:942.L3925:1:3.:7039g 705.78.70.9.7/070 ..7g......x:30 5:3070.g.7..903.747 889020.90.70.3:: .x0/0.x43g7 45770.70.L31:3.3:: 70.9.:7039g.572.7..903..50397:.390/05:3070..2039 3/..g. 70.30  .70.43974:054.70 :7gx.054.70.903.x0.43/x/070.70     %0470  !7.70570..039..70.9g70.9.2.4342.x43.3..L31:3.00203900.0 1:3..g/:7gL31:3.   570/.9../31:3.3047/0.9g7 0.43/x/0.:7gx./0.389.x0/0..x:30 1:3..5g .9          ..90/057490.:747/0.3047 507/07/0.7.50        54.70...70.70          34x:3/097.-:7L397 4389...7./03x. 023..      !%#      :2g7:47047/0  %02.70...903.g           g8:7/0572..x0/0..... 8:57.39074.70..3x.071.03x...0...2039.7g :73.x0 889020/08023.30 .L3702..3:: .:/09:7g              54.:947L3.70.05x0. .300 2g8:750397:0.x43.071.70...:942.g .x:30 47.50/0.

..9..0 3897:.x:3   .x0 7002039g7 3472./039     08.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.57.x0  !..g !.790.790.       #0..904709.59:.g !%#  470  470 470.

00.80 7:5050397:.0 L3 :72.70.904709.7g093/070.431472570.9/0.070.700890.. 48 1g7g.:947.3//. 57... .0/0747 5700390 5708..:34 93x047 79  4.3.14.75x 903.8g 7:5g .89:: L3.g9704507. ...3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70..70.850...947:#$'% .00. 9 .30 /3 ..80 7:50 .431472 9./7:.0/0747.3 ..9: 95 /0 .3 80 1.9.-0::/0 2. :3: 95 /0 ..L38: 7....08.x 50397: 4 .130.3:29g .9 '071.x0.90 . :3: 3897:.79 . .:947.0 549 /0807.9... /0807.70.431472 570. /0807.1../0x3g947::.9 /0 .:947./0232/0470 47.

.g970 4507.. 904709..:9.0 L3 :72.3 50397: ... /0807..9.00..1./7: .9. :3: 95 /0 .9: 95 /0 .70 0890 .9 /0 .947:: L3..:947.89:: /0 . /0x3g947::.3   %70..3.. 14.70. /0807.. 57.9 .80 L3 89:. 850.3 L3 .947: #$'% . /0 232 /0 470 47.g:90.43/x0570. :3: 3897:.70 3: 8:39 89.-90 7:50 80 1. .x0 L3 . ..70.070.

 . /0x3g947::.9 /0 . :3: 0.: 8:8x3070.3.g970 4507.g:90 . 80 13.947: #$'% .43/x0 570.3   3897:70.947:: L3 .203 47.0.g .:9.

.30.23.gL397 :3574.07-..08 .4380230.071.9000.23g780.g9704507.43147224/0::/3.9.:34 93x047 57410843.:9.70.0 #0:9.0 /0573/074757.947:#$'% ./0 0. . .  .947:: 50397: .29/0.70L394.

  % #& #  !#% 7 -8.

89: 970-:0 8g 5. L3..45 14. 80 1..00.0 573 093/070.70. /0 3897:70 904709. .47:5g/0.79.2 850.089 8.g/0 232  /0 470 47.50 .14.9. .1.3.:/0 .9 /0 /0x3g947:.   !%#  %70.:947./7:. 4 ..:947.80 8.070.....g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.8g ..89::/0. :3 5747.9.9.x0 3 . .

:947.9.2..:9..x0  !747..093/07.0/070.29g/0/0x3g947.3:: 8g 8:8x3g 8g 57424.000.203:L3.g/0570g9700890L394.947: .3.

79.. 0 .g .5.708g70:907:5.203:L3.073x..g / .:947./057.07070.3.39:/05:30.9..30. ..0.4.9::/0/0399./0.L3.073x. $#:72g94./03897:70904709.x0 84.43147224/0::/3.947  3897:708013../0.g9704507.43147224/0::/3.90 .:203x:30.x0 .073x0/03897:70904709.:947. ./0.:947./0.5./0.g./0x3g947::.0.g 57.4.700   .g .70.947:#$'%..9.70 /3..45.:947.x.9:. 5950397:57089.30.8./0. 1 1 .g/0  !0397:.70.x0/0 .:5. ..2:3.0/070..:9.599:/3/020/..093/07.:0-07. .70./0093/070.9.

:9479. 9.947: /0 850.g9703850.:947..394507.5g 107-390 570.08 . 389..9. 8:57.70.43: .90.70L384x0 90.4380230.90/3.70.: 89. :7450...3  .: 570.3/ $5.g/0.g970 3850./7: $# L3 7:-7.-:7 /0 .g /0 . .203::80.0 0890/03:29gL3.   93/070.30.90 ..947./g /0 .9000.70 .70.0/070. . ..250 57457 /0 .9..0070.:947.5.g. .3x474507.0397.57.x0 /3 9.23.90/3.07-.947.:947.-47..90 /3 .0070.:947...0  79   !0784...947:/0850. ..  $ &.947:: 14..9.9.70. 8:57.9g /0 .0397.3.4314729.57410843.3/1472.x: ..::3/4.70./7:$# . ...947: /0 850.9 202-7: .9.4342.70.x0 80 010.:2 50397: /0807.x. 1. .70 .2. .75x0903.09072.-47.:20390.4393:./7: $#L397 :3574.g  #0:9..89 8.039028/0. 43/x57.42509039gL3/4203:/397 :389. L3 .9 8023.x47 /0 97.:9.g :3.9:0.5g . &3:3 :745030 8.. 702:: . 093/07 .3047 /0 ..g .50 L3 .0/070 5708.g970 3850.09072.43147224/0::/3. .0 573 8023.47/:: 57.9..4389gL397 4574-g904709. 093/070.x0 80 1.g970 $# 50397: /0807.0 .7 .:947.

 % #& #  !#% 7 -8.

-47.09072.      !%#  $0.0.9:3..947.:78/050710.70.:947.0.70.0397.::72.x43.394507. .0 50784.203:/0.70..300 1./29.

4314725747.850.20.9.g50397:.:78:/050710.90.70..0 570039.x43.70 .3...3.79  79 !747.2..9.

70 4824g              08.g  /0470   .3/..5g107-390  95:7/0.70.70 -..3.70 /0.389.47 :72g770  39075709.70.7..90025:79gx47.x:3    #0.0 3897:.g70 70..70/0 .x47 #02:.5.947 .70.70 /02307..70./0.947::..0/0..x0 7002039g7 3472.70.43897:..47... 80231.g   . 5745709gx0.-47..2.g   0307.574-047 3/..50      094/0/0.2.       389..0 0890:72g94.9.59:..03x0 3/.50       010.20..-:7 /0. .850.x/097.   %02..30 0020390...:89.0         4x:3/0.3...30/0..09072.g      /49..2.70 3907.2.9.x43. .     4x:3/0...2.  :2g7:47047/0 570/.43807.9      094/0/097.-:7 .394507.9.9.790.70     %0470  !7.5g .0397.9gx    2094/00307.43/038...30/0.50   .-47.x43..1:3.5g..x0 .9..70.3x.70.50   /0/:7...10x047       5700.9.0 1:3..3.:9:9072.9./g .8:57..2..904709.g.x0 !.3./3.3047    570g970.

 % #& #  !#% 7 -8.

.      !.g !%#  /0470 470.790.9.57.

9g /0 ..30 /3 .70 889020/0.09072.0070 L3970x3070 .70.3.75x0 903.9.0397.3/1472. 0.30  ..800/0..-:7 /0 .0 00.300 /3 ..0397.-0: %.0.5.389..0 .989::50397:8:57..x0/00. . 4507.9 94750397:8:57.5g 107-390 ./g .g .70.0 .203900.90 ...98950397:8:57.:34 93x047 $ &.0 908:39 0.0 1:3.-0: .g.30 L3 .7000..9..70..0/0747 5708...70397gL3/49..9   '071.50.70.5.g.0 9072.0070.:942.:942.0  .70 .3.0.300 /0 .2.: 7000 00.:947.00 9072.97420.0 ..5g .97420.:947..0 889020/0.5.0 00.9.989::50397: 8:57.300/0 ..050.:942..:942.9.70/9.:947..30 79   !0784.0 889020/0..0070 L3970x3070..0 5747...7/070 .94...:942.9743.:942.704/0807.70   %5:88902::/0.3.9.:942...431472 570..0397.989 50397: 8:57.: 889020 /0 4. 43/x57.700..97420.g. L3970x3070.3//.70.70.8. .g:90L39.308:39 570...0  0890 /03:29g .8.:942.L38: 7.:942.0070 L3970x3070 .70 00.0070 L3970x3070.800/0.:942.g970 $# 50397: 8:57.:947.9.x47/0.3. ..2039047 9072420.:942..0070 L3970x3070./0   . 1.3.4.70.3...88902047/0.57410843.9.97.

94.0.70 .020 70:.4.8.3.

0.:x0 20..70 530:2.3.0 0020390 /0 00.70:.94.9.

00.97.0.

9.0 20..0.3.530:2.

97.0.00.

3.3.0 00.0.0 0. .989 50397: 8:57..: 889020 /0 .0 .0.4.00.70 ..9. .30 /3 .90 .0397..0 .9743.4.3.5.0070 L3970x3070 .4.:942.8.0 9072.9743.:942.

94.0 .70 00.4.2.90 5747.:942.9743..0.-0 70:.3.

/9.0.

7000.42494.70:.9743.0.70 530:2.9.94.0 807.

00.0.97.

9743.3.9.0.4.530:2.0.0 00.

:889020/0.0070 L3970x3070.:942.9..0 0.5.:942.0 .0.-0.905747.0397.09072...70/9.30 /3.0/9.:942.98950397:8:57. .2.90.1 .8.. .

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

74574.70.      !%#   2.084.

70/9.947/0574.:...94..0.08 70:.

0.0 807.3.9743.70 00.9743.00.4.42494.0.

x43g7 ....0794.: .43.03xg.70 /0 170.

0 /85.9..530:2.

9743.00.0.3.0.4.

:947..203:/0.30 50784.300 1.0070 L3970x3070 .0 .0  $0.: :72.:78 /0 50710.70.0...70 .9 :3 ..1 ./29.0/9.70 .x43.:942..98950397: 8:57. ..

3.0570039.850..90.79  79 !747.20.2.:78::/050710.70...70 .3.g...9.9.431472 5747.x43.

-:7 .9.2.30 0890:72g94.3047       /08.-:7L397 4389.3....-:7 .0070 L3970x3070.30 .7/07       ..70 /3.-:7: 5745709gx08.   ...97420.98950397: 8:57..2039.850.0/3  ..5.0 ..573.0   42-:89- ...:889020/0 .x0/0.0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97..0 .381472g7..5g107-390   34x:357.5.70.0.3047/0..7000.g  4x:30307.81.70..07010794.0 /9.30/0.009072.70.:942.5g .70 00..9. 570/.9.42-:89-47       #02:..0 /9.9.....97420.3.7/070.50/0. 5745709gx0.90...04795:7/0.:942.900307.:889020/0....:942.g/:7g .3.7070. :2g7:47047/0 %02.00.0397..08:/0..0 .3      ..4.90..3/-.81.70/0 .43/x/0.0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.90.7/070.0 34x:3/09047..30/49.3.70.42-:89-47 574.20390090344.5g107-390   /.5.70    %0470  !7...3x.4.

    % #& #  !#% 7 -8.

0   .70 .0   -:.0/01:3.0/070...0 5079:7-.70.4.70.7..2039g7 .08047.70    %0470  !7.0/070.0070.0    .7050397:88902047 /0.90/0-:..x43.3.5g.3.0 570039./g          1:3..g.:942../05708:3L314. /03.0 /0 70..:942.0/070.1.70 00.3047...:.5g.7000.0 /9.3.:9..g7.3047 -:.088902047/0..5g107-390 ..3047/0.   !%#  %02.70 850.x3472..g  $89020/0.700307.: 897g-.9.9.70.3..70 $97:.: 8023.0/070.5g .43/x0307.2039g7.0 .7000.   :2g7:47047/0  570/..0 .0 /9.-:7:: -:.9g -:.90789...0/03.8:57.0574.00/070.70 -:.0 /9.9. .0.L3.0 .9.3.: .x 955079:7-.70 2g72.2-:7 -:.8.97420.3.0 :.3.. .:942.4.9070 147x.g.7 -:.0/070.4.97420.97420.70..x0/0-.9:7g .3047 /0.3047 .0/070..790747/0.7.9.84:x47/0 5740...0 -:.43974.

  % #& #  !#% 7 -8.

3047.0.107039574.0..x0.7/070 8:-88902:/057490.7g94.:9047/08023.x0.43/x0307..08::/0.    570/.:942.7/070 .70      00.3039g   ..947          .0 .x/0.70      .107039574.70 00.5.9g 8:-88902:/057490.:942.70.7.050397:8890200/0..3..3xg.3047 .573/070.x0.x/0....-:7  8:-88902:/057490.70 .0397.3...: ....48 .:.5g.0 /49g74-.5g.107039574.L38:7.70                        8:-88902:/057490.389.300/3./ .7047 8:-88902:/08023.0397.43/x /49g7850.9g            .x0.43/x50397:.97420.x0.:889020/0.08::/0.7/070..x0.  8:-88902:/057490.08::/08:57.:942..0 .9..00705072.70.70     %0470 !7..42-:89-.L3.70..g  $:-889020/057490.9.97420..70.g70.0.9070147x.08::/0.43/x0307..:9.3.2039..107039574.  8:-88902:/057490.x0..0 /9...43/x50397:70.:897g-.7/070.4.2-:7 .3047  0.9..08::/0.43/x50397:8:-88902:/057490.01g7g  8:57.x0.70.42-:89-.547.:.050397:8890200/057490.       !%#    :2g7:47047/0 %02.0:/0/49.2039.3047.047  /0.0 /9.x0.389.:  .08::/00.0 .3.107039574.0479072.009072.107039574.:.4.0.x0.0.43/x50397:8:-88902:/057490.20390090344.

  % #& #  !#% 7 -8.

:942.0397./.0 .3.425430390088902047/0.42543039050397:97.0 /9.97420.9.70   00.g   073x050397:.08:90344.:942..42543039050397:.3.7000.047     39073    0020390.:0070.0 /9..3828.9.9.009072.0 .  ..7.9047/38890200/0 .    570/.70       %0470 !7.97420.31472.7.0              .          !%#        :2g7:47047/0      %02.3.0570:.31472.3.x47/3574.:942.70    .9.  8023.4.42543039050397:570:.70.x47L388902:/0  .4.70.0/3.

x:30.0397.47.70.g757023.L31:3.4397407047.4.0 .071.9g7  00.4.88902047/0.  809.7.30/000.:x0L38890200/0.0 5.42.0/3.3/g   5.3.431:7.97420.  .:942...209747   !:3070.0 /9.3.3.0  .9.97420.3.            .0   .0 /9.:942.705:307L31:3.70.x:30 .09072.34:7 5:5970/0.7000.

1::747  90344.72047..  9072.3/.0.5..0    .439740704700.0  /9.3.4.3047 0.300/3. 809.70:.2097..9050397:/107x5.0 .70.0397.0..7070.3.7.071.071. 809.2039047..42.g    ..7047 24/:7/070.70.97420.94..70...70.

071..:2 1:3.x0 /0 . 5:3070..70.70.7.94.8023.x47.x43..x:30.5. 89.90473/.70 /0 ..43974  5747.2.4397407047 .L31:3.x43. 5.70..7.071..L31:3./ . 5:3070.57490.071.70.g747  ..70.209747 /0 1:3.94.70570.L370897..70.x:30. 809.7047 .

  % #& #  !#% 7 -8.

70      %0470 !7.    570/.9.70..9.       !%#     :2g7:47047/0 %02.g   54.

4.9.0 L3970x3070          ..088902::/0.9:.x43.3.:7039g..70     00.g7010.3.9.3.70.90/0507843.70.:/0054.70        8:57.709008023.9..g75074/.88902047/0.97-:x0507843.:942.97420.:942.0070.7000.L3970x3070.0 /9.0 .::/0/0807.0       .97420.L31:3..0  .0.3.0 /9.071.      '071..4.

.9:...0 ..3..x0 7002039g7 3472.790.97420.g970$# .4.790.0 ..9..:942.0 /3 .47 08.071..3.0 .0 3897:.0L3570.x43g788902047/0.071.03x0.0397..0070 5072.70. 0.:34 93x047 470.3039g .0 1g7g 8:57..1:3.70.97420.:947.4.x:3            #0.90/0.0 /9.90/0.3..:942..3..9.4342.70.70   00.0070  .4.59:.9:.x.3.9.389.889020/0 .g7010.904709.7 .x0   !.8:57.0370.:942.9.30      74:88902047/0 .9..7000.0 /9.g7010..97420.g   470 470        '071.0 /9.9.0 .g !.00 9072.x/0.7000.57.071.3.

:947.:947.. 4.989: 50397: 8:57...3..:942... :3 5747..9.. .9  79   %70.x0 3 .0070 L3970x3070 .g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.:942. /0 3897:70 904709.2 850.79.1.989::50397: 8:57.30 /0 . . .9 /0 /0x3g947.0 573 093/070.070..g /0 232  /0 470 47.9.30 970-:0 8g 5.0070 L3970x3070 . 80 1.089 8.70 .3//..45 .50 ...8g /0 .

:9..:947.3.000.093/07.9.29g/0/0x3g947.203:L3.2.g/0570g9700890L394.x0  !747.947 8g8:8x3g 8g57424.0/070.

9.g9704507./0.073x0/03897:70904709.70./0./0x3g947::.:9..947:#$'%.0.g.g 57.947  3897:708013.g/0 .:0-07.

947::  .:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

4380230.3.700   0 .947: /0 850.:78 /0 50710.9::/0/0399.4389gL397 4574-g904709.5.9:0. 43/x57. ./0.250 57457 /0 .0.g / . L3 .  $ &.43147224/0::/3.70.x0 .: :72.9  79  !0784.70.70..947:2507070.07070.50390! 50784.47/::57.50390!  $0.43147224/0::/3.9 :3 .g. 2:3.57./03897:70904709.1.:947. .g9703850. .70.5. 9..389. $#:72g94.g970$#50397:/0807. /0 .203::80.g970 3850.203:L3.:20390...:947. .0.0/070.9..431472570./0..039 028 /0 ..70 /3.9.x47/0 /897-:x0!.x0 /0 . .90/3. 4507..9.: 203x:30.70 . .3  .43: .50390 ! .0/07475708.x0 80 1.g .3.947:/0850.4342.70.3/$5..30.947:2507070. .70.70.599:/3 /0 20/. 4. 59 50397: 57089../7: $# L3 7:-7..90 /3 .30.073x.x0 /3 9.   !%#  !0397:.4507.g :3.:7450.x..30 8...g /0 ./29.79.0 573 8023.5097407../0.75x0903.947: /0 850.   93/070.4393:.01.4.x43.70...23.:94.07-.:947.9.:947.90/3. 093/07 .0/070.g.3/1472.9:.073x. ..9000.:0 .:947.093/07.39:/05:30..x.203:/0. .989 50397:8:57. &3:3 :745030 8. 1 1 .x0 80 010..90.9 8023.30.70../0093/070.57410843.L3..708g70:90.0..: :3 /4.94747:2507070./057.70L384x0 90.:942.0070 L3970x3070 .x:. .:5.:947..:947..0 0890/03:29g L3.9 202-7: .:947.0 .5.70 4507..: 89.9.:947.g/0.7.45..9. .08 ..300 1.9g/0.:947.43147224/0::/3..g . 093/070.90 .x0 84.8./7: $#L397 :3574./7:$# .g  #0:9.:9479.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.g970 3850.9.

79  79 !747.9.0 570039..90.g50397:.850.9.70.431472 5747..:78:/050710.3.2.20 ..x43.70 .3..

70 4507.70.50390! 0890:72g94.947:25070 70.. .850..

  % #& #  !#% 7 -8.

389..:!.0.9.0.70      4x:30307..70../0..03/: 0540.x! 70./0390 3.72g9:7/8549.4 ..70./03.     570/.g 4x:30307.0.70.03/47       897-:x.425430390 24//01:3./3.x47/0!     &25070.4254303x.x43.3xg ...03/.70     %0470  !7..901:79:3:7.0/08:7..81.x! .70     .389.70.503908:-5708:30.L38:7.:94.2.3xg57.0/08570389..!.385479: 894.3/570..43/:. /897-:x..43974       54.       !%#     :2g7:47047/0 %02..!       389.7..! .97.:94.3xg.70 .90/02g8:7.70 5g7x.:0 24//0.89073g.x47! 2g8:7/08:7.50390478:-5708:30/3 .x:30L3.0! 78.5.:0 24//04507.. 893070.0/08570! 5745709gx1.7 ..9..0370.3.

/039....

904709.x0  !.:34 93x047 470 470 470.0 3897:..790.x0 7002039g7 3472.57.3.x:3     #0.70.03/:      08..9.L38: 7.g '071.790.g !.59:..9.

9:.90 8..01. -:9047 50397: .x0 /0807.431472570.: /4.70.0 L31:3.3.9471:/08:-5708:30  :947.70 L2-:90.0  0890/03:29g L3.x47/097070 :25070 .3/1472.x0/095:/0389.4507.9    $ &.1.90 .. .0 .48 .g.4314727:5047/02.0/07475708.g970$#50397:010.L2-:90. 43/x57.908:-5708:30 ..071..75x47903.L2-:90.947::1:/08:-5708:30801.70..70 /:5g :25070 .57410843.:947.4393:.9g/0..947471:/08:-5708:30 79  !0784.70.g.9 .42572.3//.

   % #& #  !#% 7 -8.

908:-5708:30  $0 .. -:90.x43.0 .42572.:/4. 0.:78 /0 50710./29 ...947 1:/0 8:- 5708:30 50784.: :72.70 .90 .908.9.300 1.9750397:! .9053g. 7:5.70.01.5. -:9050397:.:.9 :3 ..   !%#  .70 .. L2-:90.203: /0 .:947.0.7:5.

70 .070.089 8.79.801.0 570039..20 .947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.70.L2-:90.:947..2850..9.431472 5747..50.947::1:/08:-5708:30/0..3.47:5g/0.3. ..x0 3 .:35747.9 /0 /0x3g947:.850.79  %70.g /0 232 /0 470 47.45 L2-:90.:947.g/0232470 /03897:7057.9.90./03897:70904709.1..0 573 093/070.9.

093/07.0/070.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.947: 389.x0  !747.:9.:947.g/0570g9700890L394.29g/0/0x3g947.3.000..9.203:L3..2.

70.g9704507./0x3g947::.8013./0.g.947: #$'%.:0-07.:9.947   3897:70./0.073x0/03897:70/0.0.

:89.g  #0:9.:947.073x.&3:3:7450308.4380230.70.3/ $5..g :3.9:.599:/3/020/.250 57457 /0 .g / ..  93/070.9::/0/0399..90.90 /3 .g970 3850.0.70.9:0.947:/0850.9..2:3../7: $#L397 :3574..::3/4.43147224/0::/3.. .9.4342..947: /0 850.:947. 1 1 .39:/05:30.4.947: /0 850. 0 ./057.08 .x43. L3 ..x0/0 L2-:90.:78:/050710.g970 3850. $#:72g94. . .0 573 8023.70 /3.:947.:20390.:203x:30..:947./7: $# L3 7:-7.70.70.43: .:947.90/3.g50397:.x0 . 093/07 .5..4389gL397 4574-g904709.073x.9.039028/0.5.9202-7:.g/0..g9703850.700   ..:9479.57.x:.07-..:947.0/070.x0 84.x.4..:947.g .L3.9../0./0.../7:$# .9.9.70L384x0 90.45./0093/070..3  ../0.093/07.x0 80 010.98023.47/::57.43147224/0::/3.9.42509039g L3/4203:/397 :389.07070.43147224/0::/3. 093/070.9.  79 !747.5.:9. .203:L3.x0 /3 9.947::   !0397:.70.70.7..30.30.9000.g . .g /0 .3.30.:7450.x0 80 1. .708g70:907:5..90 .x.79. 9.:5.90/3.0/070. 5950397:57089.3..:947./0. ./03897:70904709..23.9471:/08:-5708:30 8.2.203::80.

9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94.. ..70/0 L2-:90..:947. 80.70.708084.47085:3g9477:5050397:.70.g.9g .850.590./.

  % #& #  !#% 7 -8.

01.90/013x0 5745709gx     .9./0:25070 .:9.90 /4..70 054.  :25070.70     %0470  !7. 2.42572.x/0:25070...x0 7002039g7 3472.0.70       08.-:9047 50397:.5.03/L389./03..0.071.425430390 24//01:3.0.L38:7.:7..7.70 705.35:g7 L3970x3070 054./:. /897-:70.93/.30.9.5.70 .0./0390 3..x:3     #0.70.0 5745709gx1.:0548-0.7.0370..70.90 !/013x0 5745709gx     .908:-5708:30 893g94.-:9047 .705.35:..9.747 .7 .03/:           389.70/03..../039047 3.70 2.70.L38: 7.0549.x0/0:25070 2.g7         &25070.904709.908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .0./039047 3....3xg..01.03/: 50397:..x0 2..047       .9. 50397:!         507.g !.790.57.0/4.70. 570..03/47 2g8:750397:0.x:30L3.g  4x:30307.70.42572.389..790...70       .2.03/47 24//0..071.70.59:.-:9047 0020390.0 3897:..0 054.047 78.70 L3970x3070 .43897:.x0  !.0.900/070857.     570/.9..90 .g '071.747 .9.4 ..7.:34 93x047 470 470 470..       !%#     :2g7:47047/0 %02.70.x.9.7.x43.

.3//.9 ..

   % #& #  !#% 7 -8.

30.7.-0: %..4 50 .47  79   !0784.: 0.09:73 2.: 8.050 .:/L37:500.9g        .70 L 57039g L3 054.. ..70 8975.8.90 97..: 30/07:..42.:..39074..70 82.7.710.7..: 3g/07:.0107. 737:.3908:8503/....70 54/:77:...0 #  0890 /03:29g L3 .0/095850..390 2...3g .30..x 5.7..7.-050.70  .0/0747 5708. .70       .0/05.. .70..05x.0/09:73.: . 53g ..70 2..-: 2.70 .3.7./: /0 507.431472 570.05479..3.0077.2.05479.75x0 903..:-:94.703:803.:947.3:. 147.      8025479.00 2.-050.-0: 7:5.3/g/0.047 ...g .  %5:7/02.7..7.0 82.7.91472g74994.90L39. 82. .70 2.7.700 7:50 95:7 /02.38-47/4.7.:  3 1:3.7.. 91 3.8.g970 $# 50397: 2.7.0.8.x43.0/05..7. .9g /0 .7.70  .3/1472..7.70 2.047 .:8.g. 1.7. 2.70..70 2. /3 :72g94..0570039.4393:.x0 /0 ..9 50397: :3.g.3/-7.70 2.7.:947..002439..9.7.7g7 7.7.30/0 .70 2.7.   !%#  $ &..047 .57410843.014.7..7..9050. .84..g1g7g 3g/07:.4. 43/x57.70 2..g 3/107039/0 8.g.70. 2.....:0890 ..0 .42509.0/05.30 .-050..90.

70 ..8.70 .39 50784. 2.70..7.: 7:5..79  ..20.74 :    $0 .:78/0.    50784.90 ..9.::72.:78/0.. 2.9.70 .:2.79   $0 ..::72.0570039.3/gL3317. 0...300 1.3.90..3090 573.203: /0 ..0570039..42.20.0./29 .203: /0 .3/g7.: 7:5..0.70.7. 0.1.:947.4314725747..4314725747./29 .70 .9:3.42. 389 54/ 7:.:947.3001.1.:573.9:3.3./4 8. 2.

  % #& #  !#% 7 -8.

3g 29.347 8:57.70     95:70890390 /08.90g            ..3.70/0817 9/0..2.7.70.70 /070.0/08:7...08..7..70507280 390780 .9.8.70.7070 74 24//01:3.-:7 .70           .       79 !%#    !747.2.8.:78:/0.30..9.70/08..790.7.347                 $023.254.7. 054.0 .900 5.7.70.50/08:7.7..94.70 ::7g50728g L3970x3070 -.43897:.70.70  .3.. 9.:78g 29..       :2g7:47047/0    %02.2.0 .3x0..0 .x43.7 5080/070.70 29...20390/0147xg95:7/0.7.30.39703.054.3 8:5.70/0242039.70.0/0573/070.94.3xg /0-4.047     95:7/02..7.70/0.071.3x0L3054.  570/.007           47.7..:7gx94.x0 24//01.02 ....30 457947 8:7.7.90.70.8:7..7.9000.70/0 2.90 .:00/07.420347.x02.2.90            8549.8.2039047 0..0/0-4.:79..70..1..9g7 .70 /00.5.9.97.7.42543039030.70.0470.3..94.: 0890:72g94.907.9.0 70897:/00.047          2.gg94..     .70.:79.70/0 3g .81.g     .2.2078::4-.70.x43g7           425430390/080.70..70       %0470  !7./03xg..94.70 29.439..7...2.0/0173.70 70.3x:7    2.9.7..7050397:      .g50397:.8:7.3xg L39707:5947/080.::            8549...302420970            /8549.

 % #& #  !#% 7 -8.

 70.:947.071.:947L3../039047 2g8:750397:570.05074/...747 ...    !%#       :2g7:47047/0 570/..0  /3...70.071.0 .70..1:3./039047      g8:7/0572..2..9. 70..0.70  %02..747 ..07.g  3970x3070.g .g L3970x3070.7 .70./0.g7903..g789.8.70...0370. 705.9.70.x43g7 L3.7./0390 ..7..    %0470 !7. 705./03xg  ..903..071. .      .903..:00.70.

:34 93x047 470.70..L38: 7.790..9..57.9..g !./039    08..904709.790.g      470  470       '071.x0 !.0 3897:.59:.x0 7002039g7 3472..x:3 #0.

9 79 !747.3.:78: /0.x43g7 ..39 0890 :72g94.2..g 50397:.39703..          %0470  !7.3//.9.70.54/:7477:.       570/.9.20390/0147xg95:7/0..5.54/:7477:..390           . 389 54/ 7:.70..1.g  .70.70/0 2..390    95:7/054/:77:.70     :2g7:47047/0    %02..3900.81.

 % #& #  !#% 7 -8.

70 70.70/0817 9/0.70..:78g 29. 9..70.90 .8:7.:7gx94.7.071.:947.3.g  425430390/080.9.347 47.8.3.:79.      !%#     :2g7:47047/0   %02..gg94.0  /3.254.8:7.439.:79.70..94.0 .30 457947 8:7.0 .x0507843.3x0L3054.9g7 ..0/08:7.347       -. 8:57. 705.g L3970x3070.1:3.70.70 29.x0 24//01.97.70/0 3g .70.3x0..70507280 390780 .70 .70.08.7.7050397: .07.g789.70 /00.903.70 95:70890390 /08.7.g7903.7./03xg. .3g 5.x43..907.420347     .9.790. 570/. 054. 705.8.2.9.7070 74 24//01:3..071.3xg L39707:5947/080...0/0573/070.0/0-4.x43g7 L3...54/:7477:.0 70897:/00.7.90g .302420970 /8549.2.02 .8.9.7.:00/07.7 5080/070.7.70.70.70       $023.70/08.94.90                               8549.42543039030.30.-:7 . 70.390 2.2078::4-.05074/.           . 70.007                 3970x3070.43897:.903..70.g .3x:7 2.::/0/0807.9.071.2039047 0.70 29.0.94.90...70.071.054..70/0.70.70     %0470 !7.7.70 ::7g50728g L3970x3070           8549.70.70          ./03xg     ..30.9000..0/0173.

 % #& #  !#% 7 -8.

.......747 .7 ..747 ..70..70   %02.g   ./039047 2g8:750397:570.:00./0390   .    %0470 !7./039047         g8:7/0572.......9../0.0370.     !%#      :2g7:47047/0 570/.:947L3.

790..70.9.g '071.57.:34 93x047  470  470 470.L38: 7.0 3897:.g !.9.59:.x0 7002039g7 3472..904709...790.x:3      #0./039      08...x0   !.

7.23g7./03897:70904709.70./7:.00./0x3g947::.....2850..3.428039073g/3.701.1489.:947.947:#$'% /0232 4705034:95/02.. ../0.9 79  %70..0.7.7.7.1..70... 80 1. :3: 95 /0 2. :3: 5747.70.9/04507.7904507.0 5.g 57. 7:5050397:. 2..9.947:#$'%.:: L3..30.089:.7... .3//.0 L3 :72.7.9: 95 /0 2. .g9704.2.30. 2.9 /0.g 47.070....

:: /0 . .2850.1.9.070..7..7.3.0898.x0 3...9..g /0 232  /0 470 47.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.:35747.79.0 573 093/070.:9..452.:947. ./03897:70 904709.70 . 80 1.:970-:08g5.9 /0 /0x3g947:. 4 7:5g /0 .50.. 2.947::  %70.:947.

x0  !747.:9.0/070.:947.2. 093/07 .x0 8g 8:8x3g 8g 57424.3..00 0..g0890L394.29g/0/0x3g947.947: 389.9.203: L3 .

g9704507.947  3897:708013./0x3g947::.9.0.947:#$'%./0..g.:0-07.:9.073x0/03897:70904709.g 57./0.70.g/0 .

.093/07./0..0..70 /3../0.700 . .073x./0093/070./03897:70904709.9.203:L3.:947.x0 84.073x.g .947::  !0397:.:947.30.0/070. 0 ..9:.    .:947. .g / .9.90 .4.45.70.:947./057.g .39:/05:30./0.:9..9::/0/0399.L3.07070.43147224/0::/3.5.x.708g70:907:5..5. $#:72g94. .30.43147224/0::/3.79.x0 .

  % #& #  !#% 7 -8.

g  #0:9..g970 3850.3:.89.0/0747 5708.9.7.x0 80 1.70....g.x43.: .:/0.x0/39.x0/02.g/0..x43./7: $#L397 :3574. .57. .:94789 50784.:89.98023.0/070..g970$#50397:. L3 .947: /0 850.70 .70.9:0.08 ..g :3.599:/3/020/..:947..:94789  $0.70.&3:3:7450308.  93/070..:947.431472 570.:7450.4393:..:947.:94. 093/07 .9.23.70.7.2:3.70./7:$#L37:-7.75x0 903.9gx/0 2.3/ $5.:947 947 79  !0784.70 2.093/070.250 57457 /0 .:947.7:5.047 . .90/3.3.0 573 8023.5.90/3..7:500        $ &.70 89.4389gL397 4574-g904709.g9703850.g..47/::57.203::80.::72. 5950397:57089./0807..9. . 43/x57.3001.g970 3850..    !%#  1 1 .203:/0.1./7:$# .:947.3/1472.05x.0.3.:78/050710.9..9g/0.4380230.9.:947.  89039078g093/070.0. .90..30.70 L384x0 90..90/3../0.x0 80 010.g /0 ..g .. 89... 9.70. .89.3  .70..x.:203x:30.039 028 /0 .:2039 0.947:/0850.:0.07-.: 8./29.4342.43147224/0::/3.9000.7.9:3 .9202-7:.43:.57410843.70.: :3 /4.x:.0 #  0890 /03:29g L3 .42509039g L3 /4203: /397 :389.:9479....947:/0850.9.:947.

70 ..20.3..4314725747.2.:78::/050710.0570039..850.70..90.9.79    79 !747.x43.

:94.97.70. .70.5.7047 95:7/089.81.850.g  570/.70 .g8.70/0 89.39703.70470.2039:/0147xg00..:94789 0890:72g94.70    %0470  !7.9.70.:..: /7.89.89.:94.g                 .. :2g7:47047/0 %02..:94.

 % #& #  !#% 7 -8.

50/0-4.:79.9.-:7 .70         .:947:: 70897:/00.     !%#     :2g7:47047/0 %02.g .:7gx94..3g 29.7.:947L3.07.1:3..x..70.007    3970x3070..90 8:7..0370.94. ..30.89.94.7070 74 24//01:3.70..8./039047          g8:7/0572.70.50/08:7.439.70 8:5.gg94.43897:.2039047   47.70 70...7.9. 70.903..g75074/.907.70..:00/07.9. 705.70/0 3g .50/070.900 8:5.254.90g 5.:947::   .0/0173.70  .../03xg.7.70..:94789::           8549..7047   2.70.30 457947 5080/070.70   29.70 ::7g50728g L3970x3070 -.:78g 29./0. 054.    570/..70/08...02 .70     %0470  !7..70/0817 9/0./039047 2g8:750397:0.:94.70   .89.g789.3.7.:00..3.7.071.054.70..0                         8549.89.90 9.:79.347              .790.70 8:5.747 ..x43g7 L3.9..0.9g7 .7.0 .97.7 .3xg L39707:5947/080.70   95:70890390 /08.x43.70507280 390780 ..071.0/02.0 .7.30.3x000...x089.70..30..g    425430390/080.:94.2.3x:7   2.90..89.:947.          8:57./0390.:94.747 .70. 570.071.903.071.g   L3970x3070.70.94.x0 24//01.0           /3. 705.70..70/0. 70.89.8./03xg    .

.x:3      ../039        08.0 3897:.9..x0 7002039g7 3472.

  % #& #  !#% 7 -8.

57.70.59:..790..g !.          #0.L38: 7.790.g '071.9.904709.:34 93x047 !%#  470 470 470.x0 !..

 1.g.57410843.3/1472..70..9  $ &.70 2.g .:947..g . .30.70.190747 79   !0784.3.3//.g970 $# . 43/x57.9g /0 .

.: /0807..0 .9 :3 5747.: L384x947 80 L3x000 ./29 .0 #  #  0890 /03:29g L3 . 1907 50784.08947.03847 570.0 90 .x.: :72.70 .70 .2/050710.089 :.g:90 .1.0/0747 5708.431472 570..: L384x947 3/107039 /0 95: /0893.300 1.8.70  $0 .:2039.903.8.4393:..03847: .70 570.75x47 903. 0.9 .203: /0 . .:947.70 850..x43..70.0384.8.8. .gL384x94.70 1907 !73 .g:9 .7: L3 /4.70 .x.

 .90/0570. .:947.0384.070.4314725747.078 80 1.0898.850.2850.20.90.x0 3 .1.45 1907: 970-:0 8g 5.g/0232/0470 47. :35747.700 7002039.3.9..8.9.0384.79.0570039...7007002039.1907::/0.8.9 /0 /0x3g947:...g/0 232470 /03897:7057. /03897:70904709.3.0 #  3.0/0705708.50 .0 # .75x0 903.0 573 093/070.90 /0 570.79   %70.0/070 5708...70 .75x0903.

:9.x0  !747.03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424. 093/07.3.g/0570g9700890L394.947: .:947.2..0/070.203: L3 .29g/0/0x3g947.9.00 0.8.

073x0/03897:70/0.g./0.947:  #$'%.g9704507.8013./0x3g947::.:0-07.947  3897:70.0.:9./0.70.

/0093/070.3    .:947.39:/05:30.45.x0 . $#:72g94. :7450.&3:3:7450308.4342.9202-7:.g .9.3.0.79.9.5.9..90.7.70 / .. .30. 4..x0 84.L3../057.:947.98023.3/$5..: :3 /4.g .:2039 0.: 203x:30.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.47/::57.43147224/0::/3.:9479.0/070.4.x. . .. 2:3.039 028 /0 ./0. 0 .:9.30.. 59 50397: 57089. .093/07.947::  !0397:./0.70./03897:70904709.x:. /0 .:89.43147224/0::/3.700 .203:L3.599:/3 /0 20/.9::/0/0399.:5.073x.07070.:947. .90 .x0 /0 1907 8..073x. 1 1 .5.

  % #& #  !#% 7 -8.

g970 3850.90/3.9.2.23..9.203::80..g/0.07-. .9. 093/070./7: $# L3 7:-7.x43.  79 !747.. ..0/070./7: 850.g970 3850.:947./7:$# .70L384x0 90.:947.g 50397: ..947: /0 850.90 /3 .43147224/0::/3.x0 /3 9.9000.30. .g /0 . 093/07 ..57.x. L3 ..0 573 8023.5. .947: /0 #0:9.70.g $#L397 :3574.3.08 .. .:78: /0 50710.  93/070.x0 80 1.4380230.250 57457 /0 ..9.70.70.   !%#   . 9.x0 80 010..4389gL397 4574-g904709.:947.:947.g :3..90/3.g9703850.9:0.43: .70.947:/0850.9.

70 .x43.0/08:7.:00.97.0 .42.9000.70 .8:7.70/0 1907 0890 :72g94.38.42.95:747::.70         %02..x0 24//0/0807.05:x .254.424947 9.x.:942.3x0 .97420.439..42543039030.3.x0         ..7070.:703900.0/0573/070508070 5.3xg -74.70/0817 9/0.81..30x8.38.7070.850.90 00.9742.5730.x05:x ..       :2g7:47047/0 570/./:5g/0893.34:/0.-3g .70 /8549.:-4.7050397: .900 /08.gg94.3x0L3054.97.-:7 8070 : .8.439..97.0 .000.9.0384.90g 29...81..9742.7000..70.x43.08. 90.30                 .97.9           /08..9.70.5g239 8:7.0389.8:7.g 4x:30307.2-:7475g7x20.:78g .94.25.947:/0.g  4254303900/080..90 .7070.g..70 29.3.2-:7475g7x00...70 .70 5.70.7047 /08.43897:.           %0470 !7.90/057490.97.8.70.3/g :23...:7039144890 57490..:807.207g974: 974: 8890200/0.0 1730..3/g .:79.x000.8:780/0..90.7.30x 7000 ..

  % #& #  !#% 7 -8.

.3.        !%#      :2g7:47047/0    %02.g.0384....071.7047.30.70.9.70       %0470  !7.70..747 .70.0390.8.0070 3897:.g5074/..:34 93x047 470..:047. ....071.9.8.:00.7:      L3970x3070.7...0 3897:.59:.7.x43g7 .8.70.8.07.:9..0384.70..g7L38.0370....3g .03847:: 70897:/08:57.x0 7002039g7 3472.70 ..70 L3.70.. 054.57..0384.   570/.x0     !..903.7047       .7.747 .70../0390.9.790.70...g  /0470  /0470 '071.x:3/0054.../039047     08.7 .0384.L38: 7.8..9.70 2g8:7.g 705.7047 ..x:3   #0../039047 2g8:750397:570.903..904709.:947.70/090723g/07.20390170.4203390780                #085438.8.g !.70              702/0:.420347.g  /:5g705..1:3.7. 70.790.-9gx01907::      ..0384.g   .903..9.3..708025:3 24/:/000.790.

38547950.g970 $# 50397: /0807.g..70.3/1472.-:50397:50784.:947.30 .. 389..g .57410843.47974 9 79   !0784.3//. 1.70.3.9g /0 ..3. 43/x57..20.9 $ &. .x47 /0 97.

3.0..431472570.70 20.203:/0.97489 50784.:2.x43./29.907.70.75x0903.:947.0 # 0890/03:29gL3.8. 20.70.9 :3 .4393:.0.70..:78 /0 50710.3001.3.0/07475708...0 .::72.97489  $0.

.79  .0 570039.9..3.20 . 97489 .850.431472 5747.70 /0 20...3.90.

x43..70.!%#   79 !747.3.g50397:.2.:78:/050710.9.

. %02.850.3.97489 0890:72g94.70/0 20.70.   % #& #  !#% 7 -8...

.389.g   08.-:50397: 50784...70  %0470  !7.81.7070.30 . .38547950.x47/097...   :2g7:47047/0 570/.70.9.

8. /0.70 173..389.0 50397:.5.38547950 .:8.30 .x47/097.20..389.9.03.70     08.-:50397:50784.70.0 ..907..20.x0 /7.70        .7070.382047/0.2039:00.39703.:942.382047::.:.97.39703..:2..

30 .:2..x47/097.38547950.389..0/080.907.90.0       8549.8.:79.-:50397: 50784.

071.70.x0 24/:/0L2-3.39703.-:72.30..70.70 ::7.:2.0/01.907.8. 054.70 L3970x3070        8549..-:50397:50784.389.43897:.70.382047/0..70 8:8503/.20.50728g 2094/0/0.70       ..30 .x47 /097.7.9.70     .38547950.0         8549.0/0173.907.0 .

907..054..70.8.. 705..08947.903..38547950..071.         47.3..9g7 70897:/08:57.2039047 L3g9:7.x47/0 97. 70.0070.389.:00/07.3.7.0 5:3070.L31:3.30 .:2.-:50397:50784.x0        3970x3070.x:30 2.g.30..389.70.70. ..70.70507280 390780 .

70.7.071.903.:2.0 /3...07.1:3. 70..907.071.x43g7 L3.2.9.0 . 705.g .05074/.70.70.g7903.0              07.0 L3970x3070.:947.g789..x/08023.4203     .70. .8.

  % #& #  !#% 7 -8.

0 .3. -.907..7 .::97489 2...30 ..9.-9gx020..747 .38547950.-:50397:50784./0390.x0/097.g    .70     %0470   !7.:00.       !%#     :2g7:47047/0    %02....../039047  570/.x0 7085438...389.

57.x0 !..904709.g '071.x0 7002039g7 3472.747 .L38: 7.g !..8..x:3        #0./039047 08...0370.9.790.:34 93x047 470  470 470.59:.9..:      2g8:750397:570.0 3897:..70..790.

700890 .70..0573093/070.70.3.9.x050397:.x0 3.79.:: 97489/0.:97489970-:08g5..:3:95/0389.45 20.0898.50.../0807.3...:35747..g/0232 470 /0 3897:70 57.9./03897:70904709./0807.3...20.070.3//...x0801.:947.2850.:947..1.g /0 232 /0 470 47.9:95/0389.9 /0 /0x3g947:.9   79  %70.

.x0.947: 389.:9.

:947.3.203: L3 .5.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.0.2.29g/0/0x3g947.0/070.9.g0890L394.x0  !747.. 093/07 .00 0.

g .g 57. /0 .9.0.947:#$'%.073x0 /0 3897:70 904709.g9704507.:9.70.g ..: 0-07./0.947  3897:70 80 13./0x3g947::.

203:L3.07070.x0 ..70 /3.x0 84..4./0093/070.708g70:9095:/0389.79.:9.x.0/070.:947.9.5.947::  !0397:. .093/07.39:/05:30.:947.9::/0/0399.x0.700 .0..5. . $#:72g94.. .L3.45...:947.90 .

.0.073x.x0./0.9.2039/0807. /0 57.5.9 / ..g 50 34: 95 /0 389.

 59 50397: 57089.:2039 0. &3:3 :745030 8. ..:7450.47/:: 57.x:.: 89. 0 .9.599:/3 /0 20/. 1 1 .3/$5.90.039 028 /0 . .9..43147224/0::/3.30.2039 .0.. ..9gx /0 20.70.3.073x. .: 203x:30.431472 24/0:: /3 .42509039g L3 /4203: /397 :3 89.5./0.4342.: :3 /4.:9479. /0 .9 202-7: .. 2:3.3    .30.7 ./03897:70904709. 97489 8.g .9 8023.

  % #& #  !#% 7 -8.

4280 39073g ../7:$# .90/3.70..2574..0  79 !07843.g970 3850.70.70..9.7g8:-L3/7:2.gL35074./0.79 9.43:: 507843. 0.:/0/0807.0/070307.4380230... /0x3g947::.   !%#   . .9..:947.90. 093/070.g :3.x.70.g $#L397 :3574.0 573 8023.-9gx.. .071.g/0.70.9:0.9000.947::#$'%.9. ..07-.:34 93x04757410843.x.70970-:03897:9 0./.23.23.70.0  3897:7080/081g 4..:947./0.5..9.250 57457 /0 .570:37.x0 /3 9..9..947:/0850. L394.23. L3 .  93/070.-9.23.30.9./7: $# L3 7:-7.4389gL397 4574-g904709.90.23.07-.947: /0 #0:9..0/070./7: 850../0...3:.:947.g970 4 .g /0 .x0 80 010. 3897:70.70.70.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70.-9.g970 3850..g9703850.9. .0/070.43::  79  35074.70.57.08 .9L3. 0. 093/07 .3:.90/3. 80 010./..947: /0 850.43147224/0::/3.:/0/0807.9:0.203::80. 50397:.g:9. 9.:947.08: . .4507.:947./03897:70  79  .43: ..704-.-0: 970-:03897:95074/.90 /3 .x0 80 1.70L384x0 90.:947...x0  $ &.9570.g /0 .

904709. .701.:9.07-.g /0 .g../2850784.7.9.9g970-:08g57424.0.30...57.23..23.g 4574-g57.947: 4507.9 574-..g !0397:.947:#$'%   .1/0.9.05.900 0.947::/3.99574-.g   #0:9.4389g/397 4574-g904709.947: #$'% L397 :3 574. .790L324/4-.00.08 .9g ..4380230.70.3.23g7 80 .g970 4507.43147224/0::/3.

 % #& #  !#% 7 -8.

70.3.x0 80 1./0/0.-9gx .057.43:: 79 .89.g .g /3 9..5074. 7. .9.::/03897:70.:947.70.70.g970 4507./0/0.:947.70.. .43::.5.90.0 573 8023.90.70 L384x0 90 .70...057.3:..5074.9.-9.250 57457 /0 .-9.947: #$'% L3 7:-7... . 9.   $ &.x. ..43: .    !%#  79  43172...70.

.70.9047.:78850./03897:70.. 4-0..3.0801.3047:7/.0570.x$# . .397.70 57410843.70570./0/0807. 5700390 5708.9..08. /4.9.70 970-:0 8g :7200 :3 89.: L3 .:7/.9 /0 .g/050784.: /0 /0807.9.9g7 :72g94.7050397:-:3.g7 .g .g:90 .1.70 ..70.. 570:37 ./708.70850.9.::/03897:700890:72g94. .70.4.. 5747.0898.3   L3 .-g5045074.947.70.:947.908g47.:203900 570..0 50397: 4-x3070../.79 805:-.9053g.89.::/03897:70 79 89.:./081g :7.x0 507843..90470/0507843.7047.3  !0784. :3: 34: 9.0/03897:70.75x 903.0/0.70..9.9g54.3./708.70 .30:7/.30089.  ....0 .0/070. 8g/07:0089.700 .9089./084..47085:3/ 570.3.-9gx .3.43899:9.0890.0. ./g/0.43/x030. .70...g50890 :$# 79 !747.:947.2.0890.8:70.g970$# 3.0/0747 5700390 5708.79 9.g .2...3.. /0 ..43 L3 .50397:10..g / 8:5479:/0.70 .70.-0:  $# .30.: /0 3897:70  79  $9..75x 903.90 /081g :7.431472.4550784..g /4..g..89.g.0 0-070.g:9g ...43/x.50784.3047:7/.x00-07.70 . . L3 .9. 8g.g .43/x   .70..30.g /05:30.431472 24/0::/3.90  .:1472. .:/03897:708047.:7/.9gx47 /0 1472.50784..g:90.$# :72g94.0..

 % #& #  !#% 7 -8.

.0      495:7/0389.904709.x.70  !.g 08.790.x0 7002039g7903.      !%#  :2g7:47047 /0570/.

 01.039g   L3  .43/x  /0  8:7.3xg  .20390       0807.x47.   389..70.5.0.

9050-..4..947 / 9./0.9.5.2::   .3.05:x30L3.x0 .3:.70..47.78 47.3:3x.0890.2039047 .00 /03:270.:3:574.4.5.5747.30:7/.700 .g /0.2.47.70 .05070. . .-0:.:2039.50784.507843..79.3.:: :72g94..42:3..79.700/4.9.47.g5.47085:3g947 3:2g7:: /0 $#./.07070.0.708g. /0 0-07.5747.07-.3:.70.70..3x47570.g/4.70.4/:3:207.30084.0.:3:200 5703:200.3.3. 9.g9../708.:78. .g..9..43::50397:.3829070.g.45.89./05. 1 .3x .5.: 57..  79  .890.9.700 .1L34.89.947 :72g94.:9  79  !0397:47.g L38./7080/0.2:: 3:2g7: .:/03897:70 84.2::/03897:70  $#0-070. /0 47.89.:/03897:70 L3. 5747.0 .49.5.3047 50397: .: /0 /081g :7..:2039:.39:/05:30.:3:89./0390         79 !0397:5.45.3x47 :72g94.94747 0 9.:947.3.x.:/03897:7050784.7 .3.3.0 .908905.0.:.3.89.947::/0.3x47 5074.07070.70.947:0-070.::/03897:70 47..3./05:8g .70.:/03897:70 5.70970-:08g80570.:3:200 5703:2001472.:2 .817 9:89..0 .:7/.79.70 57270  79 :5g97.3g7:3:89.70. .9g509020 0 470 1472..:20390 .390/0L3.79.-0:.9g/05:30.3x473:80.08 .70:720. /4.:78.70.5.79.70. $# ..:78./29024/1... 95: 5747..70 4.0..:/03897:70 ../0570/.5.70.

    % #& #  !#% 7 -8.

 :7/.3  9 0 9.5g 94.g:90 L3 9.g:9 .203x43.9g .::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70.08:: .33:0/0/7059 79  !0784.3/24/:/0/081g :7.79.431472..  3 89:.79 .x.: .. 89.30030709:73. :3: 89..3   %.43147224/0::/3.g970/0x3g947.79.07-.3:3xg 47..:3:574.0/070307.3x47 /4. 5.:/03897:70 3..79  .79 .20/:5g13.298097.07-.3  9 ..70 .9.08 .4.3:.g ..90010.   !%#  .79.70 3: .9/0. L3 .90 0-07.: /0 3897:70 L3 907203: 570.90 50784.300 570.574.89.574.0        79 $#54.059..0 79  !07843..3..4.L394.0 50-. ..70.9.::  '.70 8g .-0:/0.3:.3. .908905.g:9.  45.90/0.90.5.$#L2570:3g.79 .70.5.08:: .9.43:50397:.3  3: 54.:570.90.43::0-07.9:.-9.071.: /0 3897:70 3: 5.30.3007g2...38290.43:50397:.-0: 0890. 89.70.0.80970-:0709:73.79 9.9.90890.:2039: .$#L32.89.g757.45.0..70..07-.

 2./0.70 .g970 4507./0.7.073x00-07.3. /0x3g947::. .7.0 2.0/0747.3:.9 0g947 /0 8.947: #$'% .047.3g . 389.  /0..073x..431472570.30.3897:7..804-x30L3:72.3897:747 0.x47 /0 7/.43147224/0::/3.3..90.073x0 79   !07843.70.3x 0890 3897:9 .79  $ &.7 /0 /0807.7.: . /0 ./:5g4-x3070..70.:.947 3:2.:9.90.30..3:.70. 0-07.23. 7.

.:9.x0.947::389.

2039::    .5.0.

  % #& #  !#% 7 -8.

.3.7g50-.0570039..3:.5747..9.x0.080/081g 4.9.   !%#  3897:70.x0/095:389..90.79 L31:3.79  70850.2047.

599:/3 /0 20/.9  79  3897:70.42509039gL3/4203:/397 :3 89.3//.-g925/0 :3 ./0 ..70.90L397 :3574...4342.3:.g.. 4.9000. .073x0 .90.:20390.43147224/0::/3.073x.0890.071../00.70.23./0.43147224/0::/3.79.x 970-:0 8g 570390 1 .:8:8x3070./0573/074757.2039::/0807.9.5.08: . 3897:7 .5.  79  !0-.:5.705074/.23..9 202-7: .0 .g L394..0.. .0  !0397: . 2:3.: 89.9 8023.947:#$'% .23g7 8:39. &3:3 :745030 8.3..: 203x:30.3x47 /0.0.438023..::3/4.:9479. 389./00.3:.3   #0:9.90.3/ $5.x: .79./2 08:390-07.x0 /0 8..9047/3574.039028/0..07-.5.29/0.x47. L3 :72.70.20350397:.g9704507..g 5.08 .07-. :7450. .705074/.30.70.  /0./.23.:3:0.:34 93x04757410843.7 .50397:/0807.3 3:2.9. 5.g8013.30.0 . 0.7.x .47/:: 57. 5:90. 5950397: 57089.

900890x3:9g/04507.23g70.704-x3070:9.203904750397:..08..70 3:54.14893897:9  .3:.0.70507843.90/0807.90 30.47085:3g94..:..:.x./0.0.5.:./03x..073x0470-07.703:8057039g.947:#$'%  79  !07843.389.

75x903.90.g/03897:70.5072.2. 1..4393:..703897:9L3.073x.0  79 0.7..45 /03:29L3.0/0747/0.2.70.g  $ &.0898.L39707:5957....79   79 !07843.g970507843.5.3039.8.7..7.:.:/0/0807.90 70:..3g  79 !747.9.7.790.g.70.431472570..3g0890:72g94.2.3:.70..9.0g94747/08..:.9. .9.70.010..70850.70 0g947/08.g.2039:  !07843.9gx2.0 08904-.9g7570.0/074757003905708.03:2. 3897:70./0 /0807.4.347./0.:/02:3.3:2.9.2:9/0:3 54.3g..43/x.0g94747/08./0.703897:9.0..70.0801..3..7.9.7. .98g54.

  % #& #  !#% 7 -8.

g   020390/0573/070 0.70.43897:.70        %0470  !7.9..  570/.8.       !%#       :2g7:47047/0     %02.0.071.9.-:7 .3x:7 -03         013x95:7.70.7.9.0 .43897:..70.L3:9.3 95:7.

..L38: 7..g 470 470         '071.-:747 .57.3x:747 -0347          -...7.904709.0370.x:3      #0.9..70.0 3897:.790.:34 93x047 47g.7.3g       g8:7/0570.9..g !.790.347        4/:/08023./039047.x0 7002039g7 3472.054.x0        !.8.9.59:. 0.  .70        08.573/070.70..x00g947::/08.70.

 /0 0025: ..30.9.: .7.30..9 5.9 ../0/0807.7..g94.9 $ &.2.... 389.70 00.089g 548-9.:0801.7..91472g .702..70 /0 8.703897:9L3.:/0/0807.43897:.7.39  !07843.9 .3039.90.7 1:7.g970507843..3g .91472047 7/.4393:. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94.70.x47 /0 7/.7..7. .704750397:.382047/07/.70.0898.. 5.70 2.3:.30.. 3897:70.3//..L37025072.30. 20.0.70..70549:.70 2.70.3x47 79   .45 /03:29L3. 2439g7 2.g 3/107039 /0 8.94.0/0 ..x/07/.g389..3g .x43.

70  79 !747.:94789L3 .     .-0 970-:03897:9L3.8.x .70 970-:0.:70850.75x 903.30.70.:94.3039/0 . 2.9.7..-9gx3:30.9147207/.0  !07843.:947. 2.75x903.g94.79  9.08.3x47 203x43.5.-0: 0890:72g94..:89.43/x057003905708.089g3897:70 .70.7.9..g /0 3897:70 .30.0 .43/x057003905708.: /.g94.305072.89.2..9147207/.70/05.3:.g .7.2. ..9.:947.:/0/0807.7050397:50784.3.70.g5..30..702.

 % #& #  !#% 7 -8.

..    570/.9.70..389.57....g   4x:30307. 705.59:.7 .389. .70.9            ...g 470 470 '071.-9gx02.7.L38: 7.790.9        3970x3070.x0          .9.. 903.:34 93x047 47g.90         #085438.9.g !.071. 054.x0 /0 7/..x0    !.x0 7002039g7 3472..904709.9        425430390/080.70.70.x47/07/. 70.81.7.95:389..07010794.. 389.70    %0470  !7.3x47          .30.0 3897:.x0/07/.9.:79.790.     !%#     :2g7:47047/0 %02.x:3      #0..30.70./0390           08.70.70...g .7..

23897::0.g9.90/0$#54918:8503/.70 ..9 !% &' %#  79 !0397:.90.5. 389.:9.43420  !% &' $!   79  :947.0 80.0/07057003905708.4314729.9:.75x 903.: /0 /0807..x00-07.9.3:.9gx0010.:570.:7097.3//.43/x00  L2570:3g.x47.7100.0   !07843.908..90L3.9057347/3.43:50397:..0.574-.80 L3.

0.5..43/x0 570.x47.g70.9g 54.70 L3 .07070 L3 :72.g:90 /0 570039.x0 . 907203:: /0 8:8503/.2039047 .90 397.0890. . L3 54808.70 .:947.g  !07843.75x0903.:947. /:5g 057.70.389.5708. ..:/0/0807.203:: /0. 8:8x307 57424.70.g7: . . 1489 8:8503/.

2039047.70.5.g :72..70/:5g13.g7:.8g 8054.:947.0..:947.9/0 .90570039.x0..70.:3:89.:/03897:705074/.14897097.

   % #& #  !#% 7 -8.

70 L3.:203900.70.90.:947. 57424.g:90/0570039.0. 5708.203::/0.75x0903...43/x0570.   !%#  8:8x3070..g  79 4.7080/05:3.9.$#970-:070/.

7423g/0 .g970:397.x47.:947.g947.:/0/0807../:.70.9  79  !07843./:80L32-.97. 389.

 .x .x.4-x3079.70 ..70.3 /0 .3:.x.704-.2 . L3 2.x:30.70L384x0 90 .75x903. .43::50397:..594: ' 80.x47.2039047 .0.0..g:90 .3 .43/x0 570. 389. .57003905708.:947.202.0  !07843.0.70/0.:947.574-.2.: /0 /0807.70/0x30.:4 .5. .. L3 .0.

70.g:90 .43/x0 570..x.20/0.:947.2039047 .x47. L3 .3 .43::50397: .75x903.70 L384x0 90 .:/0/0807.3 /0 .0. .704-.x. .4-x3079.574-.2 .x:30.57003905708...0. L3 2.:947.389.70 /0x30 .70..0. .5.0  !0397:507843.: 4 .0 2:9.594: ' 80.0 . .3:.x .

70.:947.7903907.0 /3...0...g 573 8023.0L3.00 /0 925 570.2039047570.947: #$'% L3 7:-7.90 80 010./0x3:9g  79 %0720300/084:x43.70.3:.0/07470..75x0903.070747/05:80..$#8:39.. . .:947. .0 .5.. 9.70  79 3000 1.x.-90.5.x0 L3 3907.39g/3570039..g970 4507.5.70.g:9.250 57457 /0 .3    570:370.-9gx .4.5708.9:0.0089.g .431472 570.

    % #& #  !#% 7 -8.

g...701:7347/01472.   !%#  /708g.7057410843.

70 .3g:7/.50784.g 7 L370897.

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

07070. .0/070.903x. 3.4./:230.3/L3.897g37 ...

9g.: 37 . L370897.$#.

20 8:5479::/0.70.x.3/84../0.:7850397: 5747.:5.70..9. 57.5747.2: 50397:4.

..70.4/ #.1. ..

4.0/0705708.008.9g570..70.g2.-.x0L3...g7 .7057.0  $!% #$%%  :200 . 9.3/1472.3 .:34897:1.25..57410843.:7870850.75x0903.-  ..4.g..x0L3. !747.4/ 4203.1./0570g970 8:5479:/0..947.0890.47.g./:x47  !70039:.43147208.70   5703:200 8023g9:7.2.42:3..

     % #& #  !#% 7 -8.

230 53g. 95 470  .073xg/057.  .957.g %% '# f!#%f 7 .9.. L38: 9 /0573/070 8:- /0. 57./0.0070.3.9 g .80.9./423:: /4. 3 .3/. 8:57..9:.70...g/423: /4.4/:3:207.203: /0 ..:947.070 90.   !%#  4/0/0.23.90 570039.  !73570039...23.0 /0  949..089 925 /423: /4..9. 0./0.507843.3/ 80 54.010.     /3 . .

 9./.093/070 .02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7.. 9.25. 03:270.-g:3/0./0x3g947::.25.:947. :200 5703:200    8023g9:7. .9. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7.x0   '.

/0x3g947::.:9.947:: 03:270.

:9. 7:5./0L3.90.8..389.70...9.947:: 4./7./070 0/3xg  .x0.

5...389.2097573..7.x0.0.g0890 %5: 5.2039:: /.5.

..:  .5.2039:: :200 5703:2008:57.0.g .00947::/057..9.

203:/0.:947g7              .                    % #& #  !#% 7 -8.23.. !74.      !%#                    4/0/0574.0.9004-x3:90.0/070.:70:9.:947.x   $# /708.07-.07-. 37 /3  .70L3. %00143 .08 ../00..3//.70  .:72g94747.08 .

.23g7 /28 # #08538            7  .9: 0.x0.79  :200 5703:200  !      %5389.           #0:9.

2039  .8g 7:5g    %.0 .4350397:.3:. 0.5.0807.

g970 /34.g                 !0397: ..37  -8                       %0470  !7. /08..3. . /0 .8.90.70 L3 . .. /0 0.23.9.439 5.9 /0..9.:947g7 80 5g90 90 8:2.0/070.90.9.30.9.

710 37  :7347/01472.g  L3  897 1.%704707. 9.7057410843. :/0x.431472 890 /0 9..  0 . $# :200 5703:200 8023g9:7.25.

   .25.947   :200 5703:200 8023g9:7.80. 9.

  % #& #  !#% 7 -8.

0784 !480847: .8.x.:34.xg .75x47 903.x0 ..x47.5.70.0 L394.2.0 .x:347 850.389.0 3897:.0 7010794.0/070 5708.                    !%#  4/0/0.70.x0 1. 8g .:947.1./0807.g 8g .:947. 570.70 4-.

2039047 :947.0 /0x3g947::.3047 L25:9073.70 80 57039g .9../7: $# .x. 5480847:: L3 -:3g 89. .g L3 925: 807.07070.5.:: .g 80 5 g8970.90 .90 /3 .947:: /0 850.. 50784. 0890 507843..0. 3850.8:57.

:9.x0.947::389..

:947.9389.0./0.2039:: !480847:.x.90/0807..5.x03:54.

780L3.70.20390 /095:.5.0.:947.x0 890 39078g /0807.x47.047L38.. 389.

:9g . .071.g7 L3. 3: 8:39 .3x.70 .x43.947: #$'% 54.90 8g 1:3. 389.g970 029039:.9077.3/5480847:.70 507.90.x0.9:3..g .8g.x0 /0 .70 80 00.. L3 1:3.0890.0890...:947.g 8:7.7 9.x:30 507.-...:70 L3 .5.g7L3.070.0/070.90 5745:30 7097.0593/ .2039047 /.:947.0.5:307L31:3..07.x4300 0.0....

9.90 /3 . 54.947: /0 850.43/x0 0 37 .2039:: 80.8g /0 ..:79.90.x.5..3047 :947.50784.g970 3850./7: $# L3 .0.: 7097.9g 8.90 1 8:8503/.

L31:3.70 .x43.3/8:7.x47..70 57.g70 .389.: 24/1.  .3x.42509g70:9074.

5.0.2039047   .

            % #& #  !#% 7 -8.

.xg     %# &% # . 389.70 .0..0807.4350397:.4350397:..0784 %..    30g.:947.x0. 7:5.x.   !%#  4/0/09.2g   $0 L38.37   &  ' &f                 ***************  447.3:.3:. .8. /:5g .0 1.0.

90/3.947::/0850.2039:: 50397: ./00..947::#$'%.70 80 1.07-. 9.. 9..4507.9.70  $023g9:7.5.:947.0 093/070.x0  $0L38.08:: .3850./7:$#  $023g9:7.703:2g7: /..25.23..574.0.9.25.

.90/3.9.3850.947::/0850./7:$# ..

70.08 .07-..x47/07/.389./00..g.705074/.     !%#           4/0/0574.::/0/0807.9  !# $ '#37   %% f% #.507843.23.

&%% #      /3       .8g        % #& #  !#% 7 -8.

9: 0.     .x #0:9.5074/.3//.70.x0.g.23.9004-x3:90..0.:70:9..79   :200 5703:200  ! :2g7:.23g7 /28     7 . .:947.:72g94747.

. %5389.x0.

/0.073x0. .

5. 9. 9.25.   :200 5703:200 8023g9:7..     # $   :200 5703:200 8023g9:7.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.7309::   0..      .25.

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

g/423: /4.  3g8.073xg/03897:70904709.23./0.g '# f 7 /3  !73570039.   !%#  4/0/0.:9.070 90./0.80.

947.  80.9.3g8..:9g./0 L34.90./.9.

:/0x .

g /0 5074./. ! . :72.g :3 3:2g7 3897:70 5074/..9 89.g. 89:/ /0 -.g  ../.3/ .: /0 . 470570g970904709.

 39073g 50397: 4.3897:70.g.x.:/03897:705074/. $9.:5.

950397:8:8x3070.0.39073g.9 g L3 !70039.3897:70.:947.148947../0.073xg8 .3.203::/0.70.0-07.

:947.25.x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7.25. . .093/070. !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7. 9. 9.

4./0   7 .4.07-.0.08 .9.0.   !%#  4/0/0574.70.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07./00-07.9.70.:5.79        % #& #  !#% 7 -8.3:.x.3:.050397:4.304750397:.304750397:.

x0..x0  %5389.    :200 5703:200   !   :2g7: .:947.

2039   %.2g    . 9.8g 7:5g  $023g9:7.4337 8070 447.25.  . 0.5./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.

   % #& #  !#% 7 -8.

23.g/423: /4./0.  3g8.:9.3g:7/.g   '# f 7  !73570039.   !%#  4/0/0.070 90./0.80.073xg  390950784.

9.90.947./0 L34.  80.:9g.3g8.9./..

:/0x .

8.g389.  8g/0807.0. ! ...x.14893897:9.

9.9g. 8023g9:7.25.700g947/08.    -07./. 9.9.2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7..5.3/0.-g :3 .25.7./0  './. 9.3g.02907    **************  $0L38.0.

30.39 .7.2.

    % #& #  !#% 7 -8.

 !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.   30.37 80.x:30.

7.9047 . 073x0 903.438:2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . .5.3/ :9.70 /0 . !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.0 57.94.42-:89- .574-.4  .70.

9L343947: 1.  5:-.#4230 !..790... 37 .

..790.#4230 !. 5:-.9gL343947: 1. 37 . .

75x.:24/1.903.37 .5708.4207x::37 . .70.574-.g!%  .9g573 7/3:23897::0..43420 .

 5:-.790.#4230 !.. 37 .9L343947: 1...

903.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.70.g!%  .4207x:: 37 . 24/1.574-.43420 .37 .5708..

9 L3 43947: 1.#4230 !..790. 37 .  5:-...

9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .3/ 5740. 80. 389.9  30.9047 . :9.438:2. .574-.70 /0 . .43897:70. 073x0 903.70.70.-74g!.0 57.5..70.70.70..071.94.g 5074/. !%   0/x. . 903. .7. 4244.g .9.42-:89- .

.  5:-..  37 .790. #4230 !. .9 L3 43947: 1.

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-..9gL343947: 1..#4230 !. 37 -8.790..

:24/1. 37  .43420 . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.70.4207x:: 37 .75x.574-. .g !%   ..

 #4230 !.  5:-.  37 .790.. .9 L3 43947: 1..

 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.574-.g !%   .  24/1.4207x::37 .. 5708.43420 . 37  .70.

. #4230 !.790.. 5:-.9L3 43947: 1.. 37  .

9g573 7/3:23897::0.70.574-.43420 .7. .g 705.7047 .9. 80. 0.. g94.057. 903.594: !%  0/x.70.70473/0503/0390 ..3/2439.071.L3.-:7 /0 .70..-74g.43424.70. 054.3047 /0 .4207x::37  ..5 g 107-390 8:57. 073x0903. 389.70. .

790. 37 . 5:-.#4230 !...9L343947: 1..

. 705:-.9L337  -8.

790.  37  -8.  5:-. .9g L3 43947: 1.. #4230 !..

 903.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .574-.4207x::37 . ..75x.43420 .70. 5708. 37  .

. 5:-..9L3 43947: 1. #4230 !.  37  .790..

9  30.4207x:: 37 ..9  5.5g 107-390 . 30.3047 /0 .3/702:.2.30.-74g30. !%   0/x. . 80../g /0 . 073x0 903. .5g .30.43420 .9 5.9 5..9g 573 7/3: 23897:: 0.5.9 5.057.574-. 30.-:7 /0 .

 37 ...9L3 43947: 1.790. #4230 !.. 5:-.

  705:-..9 L3 37  -8.

790..  37  -8. #4230 !.. 5:-.9 g L3 43947: 1. .

9g 573 7/3: 23897:: 0.: 24/1.43420 .70.574-.75x. 903.4207x::37 . .g !%   .. 5708. 37  .

 37 .#4230 !.... 5:-.790.9L343947: 1.

g !%   .  24/1.70. 903.43420 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.. 37  . 5708.4207x:: 37  .75x.

  5:-.9 L3 43947: 1. ..790.. 37 . #4230 !.

9.90 53g .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 80.30. 073x0 903.574-.0 57.30.70.9  !%   0/x. 97 50397: ! .9 5.3/ :9.30.5. 70..: .5039047 -:90 .5.-74g30..

.790. 5:-. 37 .9L3 43947: 1. #4230 !...

9L3 37  -8.. 705:-.

790.. .9g L3 43947: 1.  37  -8. 5:-. #4230 !..

 5708.574-.: 24/1. 903.70. . 37  .9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .75x.g !%   ..

  37 ..790..9 L3 43947: 1. #4230 !.  5:-. .

70. 24/1.9g573 7/3:     .37 .5708.g!% .75x..574-.903.

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .43420 .    23897::0.

.790.9L343947: 1. 5:-. 37 ..#4230 !..

574-. 24/1.9g573 7/3:23897::0.75x.37 .4207x::37 .43420 .g!% ..70.5708.903.

790. 5:-..9L343947: 1. #4230 !. 37 ...

 80.30.9  5.9  30.30.5.594:30.-74g.  !%.

  0/x.574-. 705. 054..70.7.. 073x0903.5039047209.9.70.9g573 7/3:23897:: 0.70.43420 .70.-08:-5708:30 . .071.70.3/2439. 389..057.4207x::37 .089.70.

..790. 5:-.#4230 !. 37  .9L343947: 1..

 705:-.9L337 -8..

.9gL343947: 1.790.  37  -8...#4230 !. 5:-.

70.: 24/1.75x. 903. 37  . 5708..g !% . .

  .574-.9g 573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 .

 5:-.790. 37 . #4230 !...9L343947: 1..

9  5. 80.30.594:5.70.9 30.9  5.30.30.9  5.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5.9   5..  !%   0/x.9  5.01.90 .9  5.: /4.5039047 -:90 50397: . 073x0 903.43420 .4207x::37 .30.30.42572. 70.3/ :9.9  5. 30.0 57.30.0 .90 8.90 8:- 5708:30 .-74g.

..9L343947: 1. 5:-. 37  ..790.#4230 !.

 705:-..9L337 -8.

.#4230 !. 37 -8.9gL343947: 1..790.. 5:-.

5708.4207x:: 37 .43420 .75x.903.574-.70.:24/1. .g!% .9g573 7/3: 23897:: 0.37 ..

.  5:-.. #4230 !. .9 L3 43947: 1.790. 37 .

-74g.43/:.9  5.70.30. . 80.70.071..5. 054.9047 209.70.574-.3/2439.. 389.  !%  0/x.30.9g 573 7/3: 23897:: 0.9.30.43420 ..057. 705.594:30.9 30. 073x0903.0 50397: 1:/0 .70.30.9  5.7.4207x:: 37  .70. .

 .  5:-.  37  .790.9 L3 43947: 1.. #4230 !..

  705:-.9 L3 37  -8..

  37  -8. . 5:-.790... #4230 !.9g L3 43947: 1.

70.4207x:: 37 .574-.75x..: 24/1.43420 .g !%   . 903. 37  . 5708. .9g 573 7/3: 23897:: 0.

  5:-. #4230 !... .790. 37 .9 L3 43947: 1.

 073x 0 903.071.4. 705.3/ :9. /3 : . 30. /8549.30.594:5.9   5.30.70.0 57.70.8..  !%   0/x.9070.30.-74g. 80. .43420 .9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5.9  5.30.574-.9 30. 8.70.70.9  5.047 /0 8:7.9  5.30.9  5.7.3xg ..30.4207x:: 37  .

  5:-..  37 . .. #4230 !.9 L3 43947: 1.790.

9 L3 37  -8.  705:-..

  37  -8. 5:-. . #4230 !...790.9g L3 43947: 1.

.: 24/1. 37  .75x.g !%   .70. 903.574-.4207x:: 37 . .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.43420 .

790..  5:-. . #4230 !..9 L3 43947: 1.  37  .

8. x47 /0 .9   5.25..43420 .70.70.-74g .4207x::37  .7.30.30.70. 389.0 50974070 .9   5.594: 5.0 57.01.8.70.9   5..70. 389.70. 054. /897-: x. 073x 0 903.071.90 ..3/ . .9   5.9  30. .9g 573 7/3: 23897:: 0.9.574-.  !%   0/x.9  5.2-. 705.  80 .

  5:-.9 L3 43947: 1... 37 .#4230 !..790.

9L337 -8. 705:-..

 5:-.. #4230 !.  37  -8.9gL3 43947: 1.790. ..

 5708.43420 . 37  .75x. .4207x::37 .70.9g573 7/3:23897::0.. 903.g!% .: 24/1.574-.

9 L3 43947: 1. #4230 !. .790..  5:-.  37  ..

9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.30.9   5. 30.30.  80 .9  5.9  5.30.30.9  30.9  5. .9  5.30.594:5.-74g 5.9  5.30.9  .30.30.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.057.4207x:: 37  .70.-:7 /0 4.43897:70. 2439..g 705.... .70./g . 389..7..574-.43420 . 073x0903.70.3047/0.9.3/5740.9g 573 7/3: 23897:: 0.9.5g.3047/0. 054.    !%  0/x. .071.70.903. ..70..8g 5708:30 .

 #4230 !. .  5:-..  37 .9 L3 43947: 1..790.

.  705:-.9 L3 37  -8.

. 5:-.790... 37 -8.9gL343947: 1.#4230 !.

75x.574-. 37  . .:24/1.4207x::37 .. 5708.g !%   . 903.43420 .70.9g 573 7/3: 23897:: 0.

. 37 .9L3 43947: 1..790..#4230 !. 5:-.

30. 30.5.9 30.9 5. !% .9 5.30. 80 .9 5.9 5.-74g30.9 5.

70.70..9047/0.70. 054.43/:.70.43420 . 389.7. 705. 073x0903.70.. .  0/x.4207x::37 .5g107-3908:-5708:30 574-.9g573 7/3:23897::0.071.9..057.3/2439.-:7 /0.

..790.. 5:-. #4230 !. 37 .9L343947: 1.

.9L337 -8. 705:-.

 5:-.#4230 !.790.9gL343947: 1.  37  -8....

 37 ..: 24/1.g !% .903. .75x. 5708.70.

4207x:: 37 .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.  .574-.

9 L3 43947: 1.. 37 .  5:-.#4230 !..790..

 80.0397.9   5.9. 073x0903.-74g.9  30.9  5.3/8890200/0.9  5.30.30.30.1070390 .    !%  0/x.9  5.30.9  5.30.0479072.43420 .9  5.574-.9  5.:942.70.30.9g573 7/3:23897::0.0 .057.4207x::37 .594:5.9  5.30.

.  5:-.9L343947: 1...790. 37 .#4230 !.

9L337 -8.. 705:-.

.. 37 -8.#4230 !..790. 5:-.9gL343947: 1.

 .4207x::37 .:24/1.903.574-.37 .9g573 7/3:23897::0.70.g!% ..43420 .75x. 5708.

790.9L343947: 1. 5:-....#4230 !. 37 .

903.75x..43420 .574-.g!% .9g573 7/3:23897::0.4207x ::37 .37 . 24/1.70.5708.

790. 37 .#4230 !.... 5:-.9L343947: 1.

9 5.50390 .01.: /4.9 5.9 5.9 5.0 209.90 8..90 .0 50397: .439.5.. 80.890730 70.90 8:- 5708:30 .0 .9 5.9 5.9 5.5.9  30.3070 70.0 50397: 70.9 5.9  !%   0/x.574-.-74g 30.42572.9  5.4207x::37 .50390 .50390 -:94.9 5.43420 . 073x0 903.9g573 7/3:23897::0.

 .9L343947: 1.#4230 !.790..  37 .. 5:-.

  705:-.9 L337  -8..

 5:-.790.. 37 -8.9g L3 43947: 1..#4230 !..

903..5708. .574-.75x.4207x :: 37 .37 .g!%  .70.:24/1.9 g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .

  5:-.790. #4230 !.. .  37  .9 L3 43947: 1..

9   5.g.9  5.30.9  5.9  5.047 .70.7.7.574-.9 30.30.  80 . L3 1:3.30.30.9  5. !% #   0/x. 073x0 903. 5:3070.3/ 2439.0 57. 705.594: 5. 30.9  5.9  5.071.30....9   5.-74g .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30. 903. .x:30 :9. 2.70.70.70.

  5:-. .  37 .790.9 L3 43947: 1.. #4230 !..

  705:-..9 L3 37  -8.

 5:-...9g L3 43947: 1. #4230 !. .790.  37  -8.

70. .g !% #  . 903.574-..9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .75x. 5708.4207x:: 37 .: 24/1.43420 .

9 L3 43947: 1. 37 .  5:-. #4230 !..790.. .

9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .5708..43420 .g!%# . 24/1.903.70.37 .574-.75x.

.  5:-.. 37 .9 L3 43947: 1. #4230 !.790. .

9  5.9   5.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .071.x:30 :9.30..5. 705.70.0 57.9   5.70. 903. 073x0 903.-74g 30. 20.9 30.30. !% #   0/x.30.382047 /0 7/.  80 .70.30.70..574-.. L3 1:3.9  5.3/ 2439. 5:3070.9   5.7.g . .9 .

..  37 . #4230 !.790.  5:-.9 L3 43947: 1. .

 705:-..9L337 -8.

.790. 5:-...  .9gL343947: 1.#4230 !.

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

75x.4207x::37 .5708.9g573 7/3: 23897::0.903.:4/1.574-.37 .43420 .g!%# . .70..

790. 37 ..#4230  !... 5:-.9L343947: 1.

30..0 57. 705.70.071.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .9  5.x:30 :9.903.30.70.-74g30.89.5.:94.9  5. 073x0 903.9  30. .g.9  5.30.574-.  !% #   0/x. L3 1:3.30.7.9  5. 5:3070.7047 .3/ 2439.70.70. 80.9  5.

.790..9 L3 43947: 1. . #4230 !.  5:-.  37 .

9 L3 37  -8..  705:-.

.  37  -8.. 5:-. .9g L3 43947: 1.790. #4230 !.

4207x:: 37 .43420 . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.. 903. 37  .75x.g !% #  . .: 24/1.70.574-.

790. .9 L3 43947: 1.. 37 ..  5:-. #4230 !.

 24/1.g!%# ..37 .574-.903.43420 .75x.70.4207x:: 37 .5708.9g573 7/3: 23897:: 0.

  5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1.790.. . 37 .

70.574-.0 57.. .g94.7.30. 3. 705.9 30.91472047 .9   5. 073x0 903.70.x:30 :9.. 903.70.0047 5.-74g 30.5.70 .3/ 2439.30.:947/.70.9   5.9   5.30.9  5. 5:3070.  !% #   0/x. L3 1:3.  80 .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .071.g .30.

 5:-... 37 . #4230 !.790.9L343947: 1..

.9L337 -8. 705:-.

#4230 !. 5:-. 37 -8.9gL343947: 1..790...

g!%#  .4207x:: 37 .43420 .903.75x. .37 .:24/1.5708.574-..70.9g 573 7/3: 23897:: 0.

..#4230 !.9 L3 43947: 1.. 37 .  5:-.790.

071.9 30.9  5.g .30. 5:3070.30.30.7047 50397: . 705.7. .x:30 :9.70..574-.5..-74g30.:0 .9  5.9  5. 00.9  5.  !% #   0/x.3/ 2439.70. 073x0 903.0 57.70. 80. L3 1:3.70.94.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .9  5. 30. 903.0.

.  37 .790.9L343947: 1... 5:-.#4230  !.

9 L3 37  -8.  705:-..

 #4230 !.. .. 5:-. 37 -8.9g L3 43947: 1.790.

9g 573 7/3: 23897:: 0.903.43420 .5708.70..g!%#  .574-. .:24/1.75x.4207x::37 .37 .

9 L3 43947: 1.790..  5:-. 37 . #4230 !...

9  5.70.057. 5:3070.70.g .30.L31:3.7047 00.0 /0 50784.9.-74g30.30.0384.071.9 30.x:30 054.7.3/2439.:. 80.97. 073x0903..8.0 /7.30 .9  5.5. 903.70. .30.9  5. . 705.  !%#  0/x.30.9  5.70.

9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .: 2.0 .8.574-.907.

9L3 43947: 1.790.. 37 ...#4230 !. 5:-.

790.9gL343947: 1. 5:-...  37  . #4230 !..

.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 903. 37  .g !% #  .70. 5708.574-.75x.: 24/1. .

.  5:-..790..#4230 !.9 L3 43947: 1. 37 .

4207x:: 37 .574-.903.9g 573 7/3: 23897:: 0.70..g!%#  .5708. 24/1.75x.37 .43420 .

 37 ..#4230 !.790.9 L3 43947: 1..  5:-..

70.9g573 7/3:23897::0.g !%# .37 .4207x::37 .903.43420 .574-.5708. 24/1..75x.

9 L3 43947: 1.790..  37 . 5:-. #4230 !. ..

.  24/1.43420 .g!%# . 903.4207x::37 .70. 5708.75x.574-. 37  .9g573 7/3:23897::0.

 #4230 !. ...9 L3 43947: 1.  5:-.  37  .790.

-74g 30..3/:9.30 900.9  30. 073x0903.9  5.9  5.9  5.  80 .9  5.057.70.-30 .-: 50397:50784.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .. 5. 30.30.  !%#  0/x..30.574-.38547950.x47/097.9  5.389.9  5.

.9L343947: 1.#4230 !. 37 .790.. 5:-..

 705:-.9L337  -8..

9g L3 43947: 1..790. .  37  -8.. 5:-. #4230 !.

37 . .: 24/1.574-.g!%# .75x.70..5708.9g573 7/3:23897:: .903.

  % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    0.43420 .

. 5:-.9L3 43947: 1.790..  37 .. #4230 !.

75x. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.g !% #  .43420 .4207x:: 37 .70. 37  .  24/1. 5708..

790. 37 . ... #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.

70. 389..$30.30.-: 50397: 50784.-74g30. 30.#30.574-.30.385479 50 .9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 80.30 90043/40 .3/ :9.& !% #   0/x .057. 073x0 903..% 30.x 47 /0 97.

 5:-.. 37 .9L343947: 1.#4230 !..790..

. 705:-.9L337  -8.

 #4230 !.9g L3 43947: 1. 5:-.. .  37  -8..790.

9g 573 7/3: 23897:: 0.574-..43420 .75x. 5708. .g !% #  .4207x::37 .: 24/1.70. 37  . 903.

9L343947: 1. 5:-.... 37 .#4230 !.790.

g!%# .903.75x.37 .43420 .5708.9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 . 24/1.70..574-.

 37 .790..#4230 !.9L343947: 1. 5:-...

-74g30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 . 80.30 9008.70.389.-: 50397:50784. 30.30..38547950.% 30.#30. 073x0903.:30 ..574-.30..x47/097.3/:9.& !%#  0/x.$30.057.

 37 . #4230 !. 5:-.790.9L3 43947: 1....

9L3 37  -8.. 705:-.

790.. #4230 !.9g L3 43947: 1.. .  37  -8. 5:-.

 . 903. 5708.: 24/1.4207x::37 ..70.75x.574-. 37  .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .

. 5:-..9L343947: 1.#4230 !. 37 .790..

  24/1. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x..4207x:: 37 .g !% #  574-. 37  .43420 . 903.70.

 37 ... #4230 !.790. .9 L3 43947: 1.  5:-.

057.#30.& !%#  0/x.x47/097.3/:9..70.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .:7 9008g3 .30 9008.574-.30.-: 50397: 50784..$30.% 30.389.30. 80.38547950.-74g30. 30. 073x0903.

. .790..  5:-.  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

.. 5:-.  37  -8. #4230 !.790. .9g L3 43947: 1.

574-.. .4207x::37 .75x.70.: 24/1.9g 573 7/3: 23897::0.g !% #  .43420 . 37  . 903. 5708.

9L343947: 1...#4230 !. 37 ..790. 5:-.

70.903.g!%# . 24/1.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 ..75x.37 .574-.43420 .5708.

9 L3 43947: 1..790.  5:-. . #4230 !. 37 ..

389.057.x47/097.-74g30. 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . $30.. 073x0903.30 .#30.385479505.& !%#  0/x. 80.30.3 L3.574-.3/:9.3.30.70.950397:50784.%30.

..790.. 37 .9L343947: 1. 5:-.#4230 !.

 705:-.9L337  -8..

9g L3 43947: 1. 5:-. #4230 !.  37  -8... .790.

.75x.43420 .g !% #  .9 g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .: 24/1.574-.70. 37  . 5708. . 903.

.. 5:-. #4230 !..  37 .790.9L3 43947: 1.

  24/1.574-. 5708.70. 903.g !% #  .. 37  .43420 .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.

 .  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1..790. 37 ..

.0 .$30. L3970x3070.047 50397: 2. 2439.30.0 57.#30. 900107. .70.9. 80.. .70.70. 70. 30.907.7.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70. 054.% 30.071.& !% #   0/x. 073x0 903. 705.3/ 5740.9.-74g30.30.70.574-.43897:70.

..790..#4230 !. 37 .  5:-.9 L3 43947: 1.

9L337 -8. 705:-..

 5:-... #4230 !.  37  -8.9gL3 43947: 1. .790.

574-. 5708. . 37  .g!%# .: 24/1.43420 .75x. 903.4207x::37 .70.9g573 7/3:23897::0..

.#4230 !. 37 .  5:-..9L343947: 1..790.

     .37 .70. 24/1..

 % #& #  !#% 7 -8.

903.9g573 7/3:23897::0.g!%# .75x.43420 .    5708.4207x::37 .574-.

790.#4230 !. 37 .9L343947: 1.. 5:-...

37 .4207x:: 37 .903.g!%# ..75x.5708. 24/1.574-.9g573 7/3:23897::0.43420 .70.

#4230 !.. 5:-.790.9L343947: 1. 37 ...

0 57. 80.574-.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.70.30.:8.70.30.-74g 30.8.$  !% #   0/x..30.30.903.g.70. ."30.9.!30.#30.9. 054. 30.0384.30.7047.30. 073x 0 903.5 . .70.071.3/ 5740. 2439.43897:70.30..

  5:-..9 L3 43947: 1.790.  37 .. . #4230 !.

. 705:-.9L337 -8.

 37 -8. 5:-...790.#4230 !..9gL343947: 1.

5708..75x. 4/1.9g573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x:: 37 .70.903.g!%# .43420 .37 .

790. #4230 !.. ..  5:-.9 L3 43947: 1. 37 .

.37 .5708.4207x:: 37 .:24/1.574-. .903.43420 .9g573 7/3: 23897:: 0.70.g!%# .75x.

. #4230 !.  37  .  5:-.9 L3 43947: 1.790. ..

.9.70 573/070.9   5.9   5. 073x0 903.8..30. 5.  80 .-:747 .30.  !% #   0/x..9  30.9  5.070.x/07/.0 57..3:9.071. 50 5.3/ 3974/:.xg .389.9   5.70 .-74g 30.7.3x :747 -0347 1:347 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 . 30. L3 054.7047 002039047 /0 0.30.90.9  5.574-.9 .30.9   5. .70.

790.  5:-. #4230 !.  37  .9 L3 43947: 1.. ..

9g L3 43947: 1.. .. 5:-. #4230 !.  37  .790.

574-..43420 . 37  .9g573 7/3:23897::0. . 5708.4207x::37 .903.75x.: 24/1.g!%# .70.

790...9L343947: 1. 37 . 5:-..#4230 !.

75x.5708.g!%# ..4207x:: 37 . 24/1.43420 .70.574-.9g573 7/3:23897::0.37 .903.

  37 . #4230 !.  5:-.790... .9 L3 43947: 1.

 903.70. 2439.g . ..0 57.39070 /0 .-74g 30.x .  80 .9. .  !% #   0/x.70.3/ 5740.574-.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .9.071.0384. 054.30.30.8.43897:70.70.70.30.7047 50397: . .43897:. 073x0 903.

  37 .  5:-. #4230 !.. .9 L3 43947: 1..790.

.  705:-.9 L3 37  -8.

790. 5:-..9g L3 43947: 1. 37 -8..#4230 !..

g!%#  .70.75x.903. .:24/1.9g573 7/3:23897::0.5708.43420 .37 .574-..4207x::37 .

 5:-.#4230 !..9L3 43947: 1.790. 37 ...

574-.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.37 .g !%# .5708.75x..70. 24/1.903.43420 .

 . #4230 !..9 L3 43947: 1.790.  37 .. 5:-.

9g573 7/3:23897::0.. 903.574-. 37  . 5708.  24/1.g!%# .43420 .75x.4207x::37 .70.

  37  .. .790.  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !..

9  5. 389.x47 /0 97.907.70.30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 073x0 903.3 L3.70.30.70.9. 5.3.  80 ..9  5. 30.9  5.9. ...7.950397:2. 70.30.  !% #   0/x.9  5.071.0 50397: 5740. 2439.9  5.574-.9  5.70.9  30. 705.43897:70. . 054.0 .385479 50 5. L3970x3070.-74g 30.30.70.

790.. 5:-.9L343947: 1..#4230 !.. 37 .

. 705:-.9L337  -8.

. #4230 !. .790..  37  -8. 5:-.9g L3 43947: 1.

 903.4207x::37 .9 g 573 7/3: 23897:: 0. . 37  .g !% #  .574-. 5708.70.: 24/1..43420 .75x.

 37  ..9L343947: 1.790..#4230 !.. 5:-.

9g573 7/3: 23897::0.903.37 .75x.4207x::37 .70.5708.574-.g!%# ..43420 . 24/1.

..#4230 !.. 5:-. 37 .790.9L343947: 1.

574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .37 .75x.43420 .903.70.5708. 24/1..g!%# .

.. 5:-.9L343947: 1.. .

   % #& #  !#% 7 -8.

 37 .   #4230 !.790.

 .43897:70.574-. 054.30. 30. 2439.0384.30.-74g30.70.70.. .#30.g 50397: 2.907. 073x0 903.30.70.9."30. 30.!30.g .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 80.9.8.43897:.071..0 .x0 850.30.70.7047 /0 .0 57.30. . 903.$ !% #   0/x.30.30.3/ 5740.

 37 .#4230 !..  5:-.790...9 L3 43947: 1.

9L337 -8.. 705:-.

#4230 !. 5:-..9gL3 43947: 1..790.. 37 -8.

4207x::37 .903.43420 . .75x..9g573 7/3:23897::0.g !%# .574-.70.5708.:24/1.37 .

790. 5:-. 37 .9L3 43947: 1.#4230 !....

37 .5708. 24/1.75x.4207x :: 37 .g!% #  .903.9g 573 7/3: 23897:: 0.70..43420 .574-.

..9 L3 43947: 1.  5:-.#4230 !.. 37 .790.

9.9  5.30. 30.03g 97.9  5.9  30.5047 /0 8.9  5.03/:/38g0/0850.-74g30.30. . .70.071. 073x 0 903.9.0 57. 903.g ..30. 054.9. 97.30.47:7 389.70.5047/0 /0.9  5.3/ 5740.9  5.4793050397:3. 2439.9  5. !% #   0/x.40 . 80.x47 /0 .. 5.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .43897:70.70..574-.

.790.. . #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-.  37 .

  705:-.9 L3 37  -8..

.. .9g L3 43947: 1.  37  -8. #4230 !. 5:-.790.

 903.. 37  . 5708.g !% #  .75x.574-. .43420 .70.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37  .

790.. 37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.. .  5:-.

9g573 7/3:23897::0.g!%# .903.43420 .70..574-.75x. 24/1.4207x::37 .5708.37 .

 37 ...9L343947: 1. #4230 !. 5:-..790.

.5./7:5.!30.x47/04. 80...:747/0/897.30.30.9  5.x0 2439.30.90 57.9  30.# !% #   0/x.9  5. 073x0 903.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 . 30.0 /0 80.3/ 0.x 85.9   5.203900 389.90 :9.9  5.9  5.574-..-74g30.90L3.:79.7.g .5.

 5:-..9L343947: 1.#4230 !..790.. 37 .

. 705:-.9L337 -8.

#4230 !...9gL343947: 1.790. 5:-.. 37 -8.

70. .9g573 7/3: 23897::0.g!%# .75x.4207x::37 .574-.37 .903.:24/1.5708..43420 .

790. 5:-.#4230 !....9L343947: 1. 37 .

37 .g!%#  .75x.70.903.43420 .4207x:: 37  .574-. 24/1.5708.9g 573 7/3: 23897:: 0..

  5:-.  37  ... .9 L3 43947: 1. #4230 !.790.

43420 . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .g !% #  .574-.75 x. 37  .. 5708.  24/1.70.

9L343947: 1.790.  5:-. 37 .#4230 !....

23897::3/:8970 708:7804737 .70 30g. 094/44050397:010.30.574-.L3054.70.9:.!% #  .42:3.-74g30. 80.9.3.9g573 7/3:. %  0/x..0/078.

 23897:: 8g3g9gx 1.  .20 37 .

790...  37 . #4230 !.  5:-. .9 L3 43947: 1.

.. #4230 !.790. 5:-.9g L3 43947: 1..  37 .

30. 80 .      .594:30.-74g.

   % #& #  !#% 7 -8.

37 80.x:30. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .    30.

!%  !%  0/x.L3.057. .3/2439.. 0. g94.43420 . 054. 389.70.g 705.70.574-.4207x::37  . 073x0903.5 g 107-390 8:57.70.3047 /0 .7.9g573 7/3:23897::0.70. 903..43424.9..071.-:7 /0 .70473/0503/0390 . .70..7047 .

 5:-.790..9L343947: 1.#4230 !. 37 ...

 705:-.9L337  -8..

 . 5:-.  37  -8.790.. #4230 !..9g L3 43947: 1.

.4207x::37 .75x. 5708.70. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .574-. .: 24/1. 37  .43420 .

 #4230 !.. 5:-.9L3 43947: 1.790.  37  ...

057. . 80.-74g30.4207x:: 37 ..3047 /0 ./g /0 .30.3/702:.5g .!30..574-.30.43420 . . 073x0 903.#  !%   0/x. 30..2.9g 573 7/3: 23897:: 0.30.5g 107-390 .-:7 /0 .

. 5:-.790.#4230 !.9L343947: 1. 37 ...

 705:-.9L337  -8..

.  37  -8.790. 5:-. .. #4230 !.9 g L3 43947: 1.

. .4207x::37 .g !%   .43420 .75x.574-.: 24/1.70. 37  . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.

..#4230 !.. 37 . 5:-.790.9L343947: 1.

70..4207x:: 37  .574-.75x.g !%   . 37  .  24/1. 5708.43420 . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.

. 37 . #4230 !.790..9 L3 43947: 1. .  5:-.

 80.30.30.30.9.5039047 -:90 .70.30. 073x0 903.3/ :9.0 57.%  !%   0/x.90 53g ..5..574-. 97 50397: ! . 70.-74g30.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .: .

 37 .9L3 43947: 1. 5:-..790... #4230 !.

. 705:-.9L3 37  -8.

9g L3 43947: 1.. . 5:-..790. #4230 !.  37  -8.

: 24/1.70.g !%   .. 37  .75x.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 . .574-. 5708. 903.

9L343947: 1.#4230 !..790. 5:-. 37  ...

 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.4207x:: 37 . 5708.  24/1.70. 37  .g !%   ..574-.

 37 ..790. .  5:-..9 L3 43947: 1. #4230 !.

903.  24/1.37 ..5708.9g573 7/3:23897::0.75x.4207x::37 .g!%  .574-.70.43420 .

. 5:-.. 37 ..790. #4230 !.9L343947: 1.

90 ..3/ .#30.!30.9. . 80.7..25.43420 .$30.2-.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.70. .8.70. 389.574-.8.-74g30.4207x::37  . &  !%   0/x.01.. 073x 0 903.70.071. 389. /897-: x.70. 054.0 50974070 . 705.%30. x47 /0 .70.0 57.

 37 ..790..  5:-..#4230 !.9 L3 43947: 1.

9L337 -8. 705:-..

9gL3 43947: 1.  37  -8.. ..790. 5:-. #4230 !.

.43420 . 37  .75x.g!% .70. .574-.: 24/1.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0. 903. 5708.

.#4230 !. 37 .790..  5:-.9L343947: 1..

 073x0903..70.43897:70.g 705. 80.70./g ..70.'30.071.574-. . .3047/0. 389..9.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37  . #30.9. 054. ..70.903.3/5740.-:7 /0 4.43420 .."30.7..  !%  0/x.%30..-74g30.3047/0.70..5g.8g 5708:30 .70.&30. 2439.057.

9 L3 43947: 1.  5:-.. . #4230 !.790.  37 ..

  705:-.9 L3 37  -8..

9gL343947: 1.. 37 -8...#4230 !.790. 5:-.

43420 . . 37 ..574-.75x.903.9g573 7/3:23897::0.:24/1.g!% .70.5708.

   % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .

 5:-..9L343947: 1.790.. 37 .#4230 !..

30. 80 . 30.047 9072.30. 073x0 903.# !%   0/x.70 .4207x :: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.1070390 .3/ 8890200 /0 .!30.574-.43420 .0397.0 .-74g30.9.0 57.30.:942.

..9L343947: 1..#4230 !. 37 .790.  5:-.

9L337 -8. 705:-..

.790..  37  -8. . 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !.

 37  .70. 5708.g!% .9g573 7/3:23897::0.903.75x.4207x::37 .: 24/1..43420 .574-. .

790. 37 .... 5:-.9L343947: 1.#4230 !.

903. 24/1.4207x::37 ..37 . 5708.9g573 7/3:23897::0.70.g!% .75x.43420 .574-.

#4230 !..9L343947: 1.. 5:-. 37 .790..

g .3/ 2439.70.  !% #   0/x.071.-74g30.70.0 57. 80.70.x:30 :9.574-.7.. .047 .9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 . 2. 903... 705.7. 5:3070. L3 1:3.70. 073x0 903.

  37 . ...9 L3 43947: 1.790. #4230 !.  5:-.

  705:-.9 L3 37  -8..

 ...  37  -8.9g L3 43947: 1. #4230 !.790. 5:-.

 5708. 37  .75x.70.4207x:: 37 .g !% #  .: 24/1. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0. .574-..43420 .

  5:-.790. . #4230 !.9 L3 43947: 1. 37 ...

574-.g!%# .903.37 . 24/1.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 .75x.5708..70.

.9L343947: 1. 5:-..790. 37 .. #4230 !.

.!30.70. 20.382047 /0 7/. 903.g . 80.574-.7.70.x:30 :9.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 ."30.% !% #   0/x.0 57.9 .3/ 2439.70. 073x0 903.071. L3 1:3.70..-74g30. 705. 30. 5:3070.. .#30. $30.

 .  37 . #4230 !.  5:-.790..9 L3 43947: 1..

.9L337 -8. 705:-.

 37 -8..9gL343947: 1..790. 5:-..#4230 !.

g!%# .5708.903.574-.9g573 7/3: 23897::0. .:24/1.37 .75x.70.4207x::37 ..43420 .

.790. 5:-.9L343947: 1.. 37 ..#4230 !.

30.3/ 2439.-74g30. .7047 .:94.89. 073x0 903.0 57.70.30. 5:3070. L3 1:3.g.7. 80.70.071.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .x:30 :9. !% #   0/x..70.70.903. 705.

9 L3 43947: 1.. .. #4230 !.  37 .  5:-.790.

.  705:-.9 L3 37  -8.

 #4230 !. 5:-..  37  -8..790. .9g L3 43947: 1.

 903. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.70. 37  . ..43420 .: 24/1.4207x:: 37 .75x.g !% #  .574-.

.  5:-.9 L3 43947: 1. 37 . #4230 !..790. .

75x.g!% # ..37 .  24/1.574-.43420 .903.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .70.5708.

 . 37 .  5:-. #4230 !.790..9 L3 43947: 1..

x:30 :9.574-. 073x0 903.30.30. 80. 3. 903.0047 5.:947/. 30. 5:3070. " !% #   0/x.3/ 2439.!30.70 .. 705.7.-74g30..9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .g94.70. L3 1:3.91472047 .70. .071.0 57.70.70.g .

.. 5:-.  37 .9L343947: 1..790. #4230 !.

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-.9g L3 43947: 1..#4230 !...790. 37 -8.

75x.g!%#  . .4207x::37 .574-.9g573 7/3:23897::0..43420 .37 .5708.70.:24/1.903.

 37 ..#4230 !.9L3 43947: 1... 5:-.790.

 ..0 57.30. 5:3070.071.0.3/ 2439.7047 50397: . 705.70. 00.-74g30.30. !% #   0/x..:0 .574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 80.70.70. L3 1:3. 903. 073x0 903.94.g .x:30 :9.70.7.

790.. #4230 !.. .9 L3 43947: 1.  37 .  5:-.

  705:-..9 L3 37  -8.

 #4230 !. 37 -8..790.. 5:-. .9g L3 43947: 1.

903.75x.g!%#     .70.:24/1. .37 .5708..

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.43420 .574-.    .

9L343947: 1.790. 5:-..#4230 !. 37 ...

-74g30.7047 00. 80.0384. ..30 .0 /0 50784.30.70. 903.70. 5:3070.97.g .071.  !%#  0/x.7.8.3/2439.70.L31:3.9. .30.x:30 054.0 /7.:.70. 073x0903. 705.057.

907.: 2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .0 .8.574-.

 37 ....9 L3 43947: 1.#4230 !.  5:-.790.

...790. 5:-. #4230 !.9gL343947: 1. 37 .

903.70.:24/1. .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .g!%#  .5708.75x..574-.37 .

9L343947: 1.. #4230 !.  37 . .. 5:-.790.

g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .43420  . 37  .574-. 24/1.903.70.75x..5708.

.790.9 L3 43947: 1..  5:-. 37 ..#4230 !.

70..574-.4207x::37 .903.43420 . 24/1.75x.37 .g !%# .9g573 7/3:23897::0.5708.

  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.790. . 5:-...

 37  ..  24/1.9g573 7/3:23897::0.43420 . 903.4207x::37 .574-.75x.70. 5708.g!%# .

.  5:-.. 37 .790.#4230 !..9L343947: 1.

0 57. 073x0 903..-: 50397: 50784."30. 80. 30.$30...9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .#30.30 900.-74g30.-30 .30.3/ :9.70. x47 /0 97. 389.%  !% #   0/x.574-.!30.385479 50 .

.#4230 !. 37 ..9L343947: 1.790. 5:-..

. 705:-.9L337  -8.

 #4230 !.  37  -8. 5:-. .9g L3 43947: 1..790..

 ..574-. 5708.75x.4207x::37 .g !% #  .70.: 24/1. 37  . 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

. 5:-...790.9L343947: 1.#4230 !. 37 .

 5708. 37  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 903.g !% #  .70..4207x:: 37 .43420 .75x.

 37 ..790. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1.. .

30.30.30 90043/40 ..30. 073x0 903.057.385479 50 .30. 389.  !% #   0/x . 80.30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .-74g30.3/ :9.70.574-..x 47 /0 97.-: 50397: 50784.

#4230 !..790. 5:-..9L343947: 1.. 37 .

9L337  -8. 705:-..

790.  37  -8. #4230 !. 5:-... .9g L3 43947: 1.

 .: 24/1.4207x::37 . 5708. 903.43420 ..9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.g !% #  . 37  .70.574-.

#4230 !. 5:-.9L343947: 1. 37  ....790.

.43420 .574-.4207x:: 37  . 903.g !% #  .75x.70. 5708. 37  .  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.

9 L3 43947: 1.. ..790. 37 .  5:-. #4230 !.

38547950.:30 .70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .x47/097.-: 50397:50784..30.30. 80.30.30.-74g30.30 9008. 073x0903.30.  !%#  0/x.574-.057.389..3/:9..

9L3 43947: 1. 37 . #4230 !... 5:-..790.

 705:-..9L337  -8.

 #4230 !.. .9g L3 43947: 1..790. 5:-.  37  -8.

 5708.70..9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . 903.43420 .75x.: 24/1. .574-.4207x::37 . 37  .

 5:-.. #4230 !..  37 .790.9L3 43947: 1..

.g !% #  .574-. 5708.  24/1.75x.70.4207x:: 37 . 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .

 ..790.  5:-. #4230 !. 37 ..9 L3 43947: 1.

30. 073x0903.70.30 9008.30.057..-74g30.  !%#  0/x.30.3/:9. 80.38547950.389.-: 50397: 50784..30.574-.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.x47/097.:7 9008g3 .

. #4230 !..  5:-.790. .9 L3 43947: 1.  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

790. #4230 !.  37  -8. .. 5:-..9g L3 43947: 1.

75x. 37  . 5708. .g !% #  .70.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0..43420 .574-. 903.4207x:: 37 .

790.  5:-.9 L3 43947: 1. .. #4230 !.. 37 .

43420 .g!%# .4207x::37 .70.37 .5708.903.75x.9g573 7/3:23897::0. 24/1..574-.

 5:-. ...9L343947: 1..

  % #& #  !#% 7 -8.

 37 .790.    #4230 !.

 073x0903.389.30.-74g30.574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 30.3/:9. 80. !%#  0/x..70.950397:50784.30.3 L3.30.3.30.057.x47/097.30 .385479505.

. 5:-.790. 37 .#4230 !.9L343947: 1...

 705:-.9L337 -8..

.#4230 !.9gL343947: 1.790.. 5:-.. 37 -8.

.5708.9g573 7/3:23897:: 0.75x.: 24/1.37 . .70.4207x::37 .574-.43420 .903.g!%# .

#4230 !... 37 . 5:-.9L343947: 1.790..

.4207x::37 .574-.70.g!%# .9g573 7/3: 23897::0.5708. 24/1.43420 .903.37 .75x.

.9L343947: 1.790... 37 . 5:-.#4230 !.

0 .9.057.70.907. 073x0903. 054.30.9.900107. 80.30. 70. !%#  0/x. .70.30. L3970x3070.70.071..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .30.7. . 705.-74g30. 2439.04750397:2.30.70.574-.3/5740.43897:70.70..

#4230 !. 37 . 5:-....790.9L343947: 1.

9L337 -8.. 705:-.

9gL3 43947: 1.. 5:-... 37 -8.790.#4230 !.

 . 903..574-.9g573 7/3:23897::0.g!%# .37 .:24/1.43420 .5708.4207x::37 .70.75x.

.  5:-.#4230 !.. 37 .9L343947: 1.790..

4207x::37 .574-.75x.37 .70. 5708.g!%# .903.43420 . 24/1.9g573 7/3:23897::0..

 37 .#4230 !...9L343947: 1.790. 5:-..

 24/1.4207x:: 37 .903.574-.43420 .5708.70.9g573 7/3:23897::0.75x.g!%# ..37 .

790. 5:-. 37 .9L343947: 1...#4230 !..

30.903..g. . .-74g 30.7047.70.8.70..70. 2439. !%#  0/x.70.30.071.30.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .43897:70. 054.:8.0384. 80.30. 073x0903.9.574-.3/5740.30.5 .057.9.

.#4230 !. 5:-..790. 37 ..9L343947: 1.

 705:-..9L337 -8.

#4230 !.790... 5:-.9gL343947: 1. 37 -8..

37 .574-.43420 .9g573 7/3: 23897::0.4207x::37 .903.5708..75x.g!%# .:24/1. .70.

9L343947: 1. 37 . 5:-....#4230 !.790.

903.37 .5708.9g573 7/3:23897::0.43420 . 24/1.70.75x..g!%# .574-.4207x::37 .

. 37 .. 5:-.790.. #4230 !.9L343947: 1.

9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .#30.0384.903. 054.70.057.43897:..574-.071. 2439.% !%#  0/x.9.70.8.43897:70.x .g.3/5740.39070/0.70. . 80.$30.70.704750397: ..9. . 073x0903.-74g30.

 5:-.9L343947: 1. #4230 !....790. 37 .

9L337 -8. 705:-..

9gL343947: 1.790.. 37 -8.#4230 !. 5:-...

75x.43420 .:24/1.70.g!%#  .37 .4207x::37 .5708. .9g573 7/3:23897::0..574-.903.

9L3 43947: 1... 37 ..790. 5:-.#4230 !.

 24/1.5708.9g573 7/3:23897::0.903.g !%# .37 ..574-.43420 .70.4207x::37 .75x.

9 L343947: 1. 37 ..#4230 !..790.. 5:-.

9g573 7/3:23897::0.70.75x. 903.574-. 24/1.5708..g!%# .4207x::37 .37 .43420 .

.9L343947: 1..#4230 !..  5:-.790. 37 .

 705.#30.7.950397:2.. 054.70. L3970x3070. 2439.385479505. .%30.70.x47/097..9.389.-74g30.574-.43897:70.0 .&30.'30.3 L3.9.70. .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .70. 073x0903. 70.. 80.907.70.071.3.050397:5740. !%#  0/x. $30.

#4230 !. 5:-.. 37 ..9L343947: 1.790..

 705:-..9L337 -8.

..#4230 !. 5:-.790. 37 -8..9gL343947: 1.

9g573 7/3:23897:: 0.70.574-..75x.4207x::37 .37 .5708.43420 .903. .: 24/1.g!%# .

..#4230 !.. 5:-.790. 37                          .9L343947: 1.

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

 24/1..37 .70.43420 .75x.574-.4207x::37 .g!%# .9g573 7/3: 23897::0.903.5708.

#4230  !. 5:-....9L343947: 1. 37 .790.

5708.g!%# .574-.37 .75x.43420 .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.70..903. 24/1.

 37 .. 5:-. #4230 !..790.9L343947: 1..

30.43897:.574-.9.70. .70.g .. 30.70.  !% #   0/x. 903.x0 850. 80. .0384. 054.9. 2439.0 ..907.-74g30.0 57.30. 073x0 903.7047 /0 .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . .30.g 50397: 2.3/ 5740.70.43897:70.8.071.30.

  5:-.  37 .. #4230 !.790.9 L3 43947: 1.. .

  705:-.9 L3 37  -8..

.. #4230 !.9g L3 43947: 1.  37  -8. 5:-. .790.

9g573 7/3:23897::0.43420 .574-.. 903. 5708.g!%# .75x.: 24/1.70.4207x::37 . . 37  .

..  37 . .9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.790.

 903.  24/1.75x.4207x :: 37 . 5708..9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .43420 .70.g !% #  .574-.

  5:-. .  37 ... #4230 !.9 L3 43947: 1.790.

4793050397:3. . 073x 0 903.70.x47 /0 .3/ 5740.9.. 97.5047/0 /0. 903.47:7 389.  80 . 054.70.%  !% #   0/x. 2439.5047 /0 8.70..9.#30.-74g 30.9.574-.0 57.071. .43897:70.03/:/38g0/0850.g .40 .$30..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .70.03g 97.

 #4230 !.  37 ... .  5:-.790.9 L3 43947: 1.

  705:-..9 L3 37  -8.

.790.  37  -8. . #4230 !.. 5:-.9g L3 43947: 1.

. 37  .75x. 5708.4207x:: 37  .g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.: 24/1.43420 .70.574-. .

9 L3 43947: 1.. #4230 !. .  5:-.790. 37 ..

g!%# .70.574-. 24/1.5708.37 .4207x:: 37  .75x.9g573 7/3: 23897:: 0..43420 .903.

 37 .  5:-.. ..790. #4230 !.9 L3 43947: 1.

&  !% #   0/x.%30.:79.:747/0/897.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .5.0 /0 80. 073x0 903. 80.g ./7:5.574-.90 57.x0 2439.30.203900 389.3/ 0..90 :9..-74g30..7.90L3.x 85..x47/04.

..#4230 !. 37 .. 5:-.9L343947: 1.790.

. 705:-.9L337 -8.

 37 -8..790. #4230 !... 5:-.9gL343947: 1.

75x.70.903.:24/1.43420 .5708.g!%#  ..9g 573 7/3: 23897:: 0. .37 .574-.4207x::37 .

.  5:-..9 L3 43947: 1.#4230 !.790. 37 ..

75x.g!%#  .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.903. 24/1.5708.37 .574-.43420 .70..

  37  .9L3 43947: 1. . 5:-.790.. #4230 !..

.70.574-. 5708. 903.g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .4207x:: 37 .43420 .  24/1.75 x.

 37 ...9L343947: 1.#4230 !..  5:-.790.

447/43.:947.!% #  .9.x. 7.507843.09702g 30g.../:/0. 472.23897::3/:8970 708:7804737 .9050397:/897.574-. 80.42:3.:: 903.1.70./0/0807.70107947.947::/080...9g573 7/3:.70.:79..70 .-74g.594:  %  0/x.

  .2037 .23897::8g3g9gx 1.

...9L343947: 1.#4230 !.790. 5:-. 37 .

...#4230 !.9L343947: 1. 37 .790. 5:-.

-74g3907. 80 . .

.

.

50784.70  %0   .:70}9 . :.:3.4.5:::.4207.-9.90!:-.m#423m $  $:...::37 80..:70}9 }# %#  70.                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.:78.3.:70}9  #  # #  .7.m.947: :.. # $97 !.93:2../0%7047070}439.3047:7/. &370..0-:09.

2.-43.2039:: 65.3..70937. #   &  (    . 1. 74 /708.: :.   0 2.24 74 3907309 243947:41.#4230.7. 947: 90    }   1.:70}9 }48 !..5  !70: 0 &&!   .9.50397:5:-.693"0...148995g79L3.1. 59 /: 065 57.! 5. 790 7 80.7: 43947: 1.0893:2g7.43947:: 1.3%64 5 #.   }         %5.3/:737  -4....9.900397:50397:70.:5:-.

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->