MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt.I.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică.orice obligaţie. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi. în special autorităţile administrative.persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare. respectiv recalificare . efectuată de către ISCIR. în exercitarea competenţei de autoreglementare. care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii. .proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. b) autorizare . considerate cerinţe.orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii. h) examinare anuală .evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă . precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. i) formator atestat ISCIR . d) calificare. în urma instruirii personalului de deservire. norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale. e) cerinţă .persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică. c) avizare . Nr.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii. în sine. 11 bis/8.activitate de evaluare şi atestare. j) programe de formare profesională a adulţilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. interdicţie. PARTEA I. f) deţinător . creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora.persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare. g) examinare . practici administrative.

gaz petrolier lichefiat. pentru domenii clar definite. prevăzute în Legea 64/2008. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL .38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. m) personal de deservire . ce se realizează în legătură cu acestea. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare.I. o) program de formare profesională . . care conţine. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. în vederea introducerii pe piaţă. specifice mai multor ocupaţii. s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament. dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. q) registru .acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. r) stagiu de instruire periodică .orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă. dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice. 11 bis/8. PARTEA I. p) punere în funcţiune .ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare. l) perfecţionare/specializare . Nr. în format electronic ori pe hârtie.program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani.2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) . conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile. condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. n) prescripţie tehnică .pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. 11 bis/8. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Art. Nr. 2.I. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. c) programa analitică. PARTEA I. conform actelor constitutive. 5 (1) Personalul nominalizat la art. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR.operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică. 2. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al . (3) şi. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. tabelul 1.

ore şi formatori. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. 11 bis/8. cu 15 zile înainte de începerea programului.I. dezvoltată pe teme. zile. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. Nr. (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. conform prevederilor de la art. 5. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului. numărul cursanţilor. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. d) programa analitică. se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. b) copia actului de identitate/paşaport. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. . c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. Art. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. 16. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art. PARTEA I.

..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat.. d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată. conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. . NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului. codul numeric personal. b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ... nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.. Nr. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională. Art.... 8.. PARTEA I.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European... 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani. 11 bis/8.I...2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor... (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art. organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art. numele şi prenumele supraveghetorului de practică.

1)-3) şi suplimentar. pct... Art. 14. 3) o fotografie color mărimea ¾ cm. pct. 1)-3) şi suplimentar. după caz. c).. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. Art. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate. copia certificatului de absolvire/calificare.. 4) documentele prevăzute la art.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. PARTEA I.. următoarele documente: a) copia diplomei de studii. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. c). 11 bis/8..42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. lit.. 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. pct. conform modelului din anexa 2. c). lit.. Art.. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen.. 11-13.. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art.. 14.. 1)-3) şi suplimentar.. Art.... 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . 10. lit. 14. Nr. .2010 PT CR 8-2009 Art. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.

pentru arhivare. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 13 se returnează furnizorului de formare profesională. Nr. conform prevederilor legale în vigoare.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. însoţită de talonul pentru vize anuale. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării.I. în condiţiile prevăzute la art. c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. (8) Dosarele prevăzute la art. . ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. (4). conform modelului din anexa 3. 11 bis/8. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. 11 . conform modelului din anexa 5. PARTEA I. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. precum şi cele de la art. 11. 16 alin. b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională.art. conform modelului din anexa 4. cu excepţia fotografiei. 14. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei. (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare).

solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. B sau D‖. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. de apă fierbinte. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. este denumită în continuare „fochist‖. persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. Art. 11 bis/8. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. PARTEA I. Nr. de la A la D. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. c) o fotografie color mărimea ¾. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. .I. pentru eliberarea unui duplicat. b) copia actului de identitate. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. 55.

tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖. Nr. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: . PARTEA I. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. supraîncălzitoare şi economizoare independente. 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art.noţiuni despre căldură . cazane de apă fierbinte. Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h.clasificarea cazanelor . Art.aburul şi proprietăţile sale . 11 bis/8.date generale .descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică . 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur.

oprirea cazanului din funcţiune . armături. Nr.suprafeţele de încălzire şi vaporizare .gospodăria de combustibil .supravegherea în timpul funcţionării . PARTEA I.instalaţii de ardere şi focare .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică .conducte.instalaţii de alimentare cu apă .punerea în funcţiune . evidenţa primară.procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .suprafeţele de încălzire auxiliare .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: . 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .construcţia metalică de susţinere .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .organizarea exploatării.I.funcţionarea cazanului .aparate de măsurare şi control . dispozitive de siguranţă .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .înzidirea şi izolaţia termică .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .

2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: . (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. PARTEA I.sisteme automate de protecţie . în condiţiile prevăzute la art. 70 ore.avarii la instalaţiile anexe .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. reglementări.revizia cazanului .pierderi de căldură în funcţionare .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: . 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E. repararea şi verificarea tehnică oficială: . . 11 bis/8.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea. 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.indici pentru controlul exploatării economice .randament .sisteme de semnalizare preventivă . Nr. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore.avarii la elementele cazanului . revizia. normative.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţii de ardere . 67.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . 2 ore/candidat.I.

23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .conducte.I.48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.aparate de măsurare şi control .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: . dispozitive de siguranţă .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .izolaţia termică .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .instalaţii de ardere şi focare .date generale .gospodăria de combustibil .noţiuni despre căldură . PARTEA I.noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .clasificarea cazanelor .2010 PT CR 8-2009 Art.aburul şi proprietăţile sale . Nr.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . 11 bis/8. armături.instalaţii de alimentare cu apă . tipuri de îmbinări Cazane de abur: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.

I.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .punerea în funcţiune . reglementări.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . PARTEA I. repararea şi verificarea tehnică oficială: .sisteme de semnalizare preventivă .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat.revizia cazanului . Nr. evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .funcţionarea cazanului . 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. normative. 11 bis/8. .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.organizarea exploatării. revizia. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.avarii la elementele cazanului .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.avarii la instalaţiile de ardere .2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: .avarii la instalaţiile anexe .supravegherea în timpul funcţionării .oprirea cazanului din funcţiune .sisteme automate de protecţie .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art.

Nr. dispozitive de siguranţă . armături.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .aburul şi proprietăţile sale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .noţiuni despre căldură .clasificarea cazanelor . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art.suprafeţele de încălzire auxiliare .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art.automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .conducte.instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii .date generale .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . Art.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .instalaţii de ardere şi focare . tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .înzidirea şi izolaţia termică .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8.instalaţii de alimentare cu apă . 26.construcţia metalică de susţinere .aparate de măsurare şi control .I. PARTEA I.procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică .gospodăria de combustibil .

indici pentru controlul exploatării economice .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.supravegherea în timpul funcţionării .funcţionarea cazanului . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: . . reglementări.I.sisteme de semnalizare preventivă .avarii la instalaţiile anexe . repararea şi verificarea tehnică oficială: .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.organizarea exploatării.randament . Nr. normative.revizia cazanului .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .oprirea cazanului din funcţiune .pierderi de căldură în funcţionare .punerea în funcţiune . 11 bis/8. evidenţa primară.2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: .noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la instalaţiile de ardere . revizia. PARTEA I.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .avarii la elementele cazanului .sisteme automate de protecţie .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie.

armături.52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.alimentarea cu apă.tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor. tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .aparate de măsurare şi control .I. 2 ore/candidat.2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore. instalaţii de protecţie şi automatizare . Art. conducte.date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor . 11 bis/8.noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică .apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor .combustibili utilizaţi . 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . Nr.descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente .cazane electrice .instalaţii pentru realizarea regimului chimic . dispozitive de siguranţă Regimul chimic: .noţiuni de căldură .instalaţii de ardere. PARTEA I.

reglementări. punerea în funcţiune. regulatoare. Nr. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. convertoare.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . conform .sisteme automate de protecţie .sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare.avarii la elementele cazanului . exploatarea. repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. supravegherea permanentă de către fochist. monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: .avarii la instalaţiile de ardere . elemente de execuţie. 30 ore.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 ore/candidat. bucle de reglare automată.avarii la instalaţiile anexe . sisteme de protecţie. şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art.sisteme de semnalizare preventivă .2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: . supravegherea automatizată. oprirea şi conservarea .pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore. 11 bis/8. sisteme de semnalizare. conservarea.I.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator). normative. PARTEA I.

noţiuni despre căldură .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .înzidirea şi izolaţia termică .construcţia metalică de susţinere . Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1. 11 bis/8.automatizarea funcţionării cazanelor .procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică .clasificarea cazanelor .54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.aburul şi proprietăţile sale .gospodăria de combustibil .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . armături şi dispozitive de siguranţă . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .suprafeţele de încălzire şi vaporizarea .date generale .instalaţii de ardere şi focare .aparate de măsurare şi control .conducte. Nr.suprafeţele de încălzire auxiliare .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .I.instalaţii de alimentare cu apă .calculatoare de proces Combustibili şi arderea: . Art.tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor. 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: . PARTEA I.

pierderi de căldură în funcţionare . PARTEA I.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .organizarea exploatării.punerea în funcţiune . 11 bis/8. instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică . repararea şi verificarea tehnică: . reglementări.supravegherea în timpul funcţionării .I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.avarii la instalaţiile anexe .oprirea din funcţiune .sisteme de semnalizare preventivă .avarii la elementele cazanului .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .randament .avarii ale interfeţelor Curăţarea. revizia tehnică curentă. Nr. evidenţa primară.avarii la instalaţiile de ardere .sisteme automate de protecţie . normative.2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .revizia tehnică curentă a cazanului .condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.condiţii de calitate a apei de alimentare .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .funcţionarea . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .indici pentru controlul exploatării economice .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .

PARTEA I. 2 ore/candidat. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (4). 30 alin. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. Nr. Art.I. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. în condiţiile prevăzute la alin. 11 bis/8. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. . (3). DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art. 80 ore. (3). (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. 29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI. 30 (1) Trecerea fochistului. conform modelului din anexa 6. în condiţiile prevăzute la alin.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform tabelului de mai jos.

organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. Nr. conform modelului din anexa 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în cadrul aceleiaşi clase. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. se face prin extinderea autorizaţiei. c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 7.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. de apă caldă şi de apă fierbinte.I. b) copia actului de identitate. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. d) adeverinţa de practică. 11 bis/8. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. sau de la o clasă la alta. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. conform modelului din anexa 3. PARTEA I. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală. e) adeverinţa de instruire teoretică. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. . (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: .generalităţi . PARTEA I. Art. interpretare. valori. semnificaţie.osmoză Legislaţie. 11 bis/8.dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: .prelevarea probelor. Nr. reglementări.dezalcalinizare .58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.pregătirea şi conservarea suprafeţelor .metode generale de analiză . conform programei analitice prezentate la art. normative.tipuri de cazane .efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: .apa şi proprietăţile apei .dedurizare . urmărire. indicii chimici.demineralizare . 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore. de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . intervenţie. 32.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: .I. indici chimici de avarie .

2 ore/candidat. 11 bis/8. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. electronice analogice/afişaje digitale. PARTEA I. Nr. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. mecanice/electrice/electronice analogice. este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice. programabile. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice.

34. (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: . conform programei analitice prezentate la art. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: . analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică .noţiuni de căldură .2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces.procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: . PARTEA I. 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice.descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice. Nr. 11 bis/8.clasificarea şi proprietăţile combustibililor . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.clasificarea cazanelor .aburul şi proprietăţile sale . electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice.date generale . display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.I.

bucle de reglare a supraîncălzirii aburului .funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice. Structură şi condiţii generale: . perturbaţii normale de funcţionare . analogice şi digitale: .prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice. 2 şi 3 semnale .bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice. analogice şi digitale Bucle de reglare. 11 bis/8.perturbaţii-tip.I.bucle de reglare a depresiunii în focar .bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată . Nr.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) .bucle de reglare a sarcinii cazanelor .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare . PARTEA I. analogice şi digitale .bucle de nivel cu 1.

11 bis/8.subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere .subsistemul de semnalizare .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid .dotări obligatorii .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice. PARTEA I.condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice. analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere .condiţii generale . Nr.condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor . analogice şi digitale: .condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .

I.2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice. Nr. analogice şi digitale: . prelucrarea semnalelor .elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 . PARTEA I. analogice şi digitale din centrale termice .verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control . analogice şi digitale .componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor .moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică . 11 bis/8. analogice şi digitale din centralele termice: .componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor . analogice şi digitale.verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice.programarea controlerelor .verificarea şi setarea controlerelor electromecanice.

reglementări.verificări efectuate de către ISCIR . 11 bis/8. .verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice. analogice şi digitale: . analogice şi digitale: .64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.atribuţiile personalului de deservire . analogice şi digitale . organizat de deţinător/utilizator. PARTEA I.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere . normative. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.supravegherea în funcţionare. 56 ore. Art. 2 ore/candidat. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice.I. analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice. Nr. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei.

e) adeverinţa de instruire teoretică. conform modelului din anexa 7. 37. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. 11 bis/8. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. b) copia actului de identitate. conform modelului din anexa 2.2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. Art.I. PARTEA I. Nr. d) adeverinţa de practică. conform modelului din anexa 3. c) autorizaţia în vigoare. conform programei analitice prezentate la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.

umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate. 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. armături. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. 16 ore. normative.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: . conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5.clasificare. reglementări. conform grupelor de mai jos: .măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule. în funcţie de tipul de instalaţie deservit. conducte. lichefiate sau dizolvate sub presiune. PARTEA I.proprietăţi fizico-chimice ale GPL . stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . mod de operare Avarii. dispozitive de siguranţă. 11 bis/8. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . părţi componente. 2 ore/candidat. Nr. furtunuri. accidente şi incendii la transportul.risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: . 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere.recipiente sub presiune.I.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore.

(9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. PARTEA I. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 39. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. 11 bis/8.I. (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. e) adeverinţa de instruire teoretică. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. conform modelului din anexa 7. conform modelului din anexa 2. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. d) adeverinţa de practică. Nr. conform programei analitice prezentate la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . conform modelului din anexa 3.butelii pentru gaze comprimate. b) copia actului de identitate. lichefiate sau dizolvate sub presiune. b) Grupa B . (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . c) autorizaţia în vigoare. Art.

mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: .întreţinere şi exploatare Legislaţie.riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie. întreţinere. 11 bis/8. reglementări. GPL: definiţie.stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual .mod de funcţionare . umplerea. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore. proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. manipularea şi distribuirea buteliilor: .pentru gaze comprimate.construcţie. 2 ore/candidat.exploatare.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . verificări Umplerea buteliilor: . proprietăţi Butelii: .pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: .proprietăţi fizico-chimice ale gazelor . 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică . normative. Nr.68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. PARTEA I. accidente şi incendii în staţia de umplere. exploatare .elemente componente . accidentelor şi incendiilor . marcaje. lichefiate şi dizolvate sub presiune . 32 ore.reparare şi verificare Avarii. accidentelor şi incendiilor . proprietăţi Gaze lichefiate.cauze posibile ale avariilor. la repararea.manevre şi manipulări .

Nr.I. 42. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. şarjare. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. stripaj. conform programei analitice prezentate la art. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. transbordoare. forjare şi similare) D Macarale de tip special.2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. macarale portal şi C semiportal. macarale de turnare. B. grinzi rulante suspendate. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele. 11 bis/8. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A. . este denumită în continuare „macaragiu‖. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. PARTEA I. conform programei analitice prezentate la art. 41.

limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii .întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . curăţitoare de şină .2010 PT CR 8-2009 Art. 11 bis/8. cartea macaralei. rol.piese de reazem. tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .tipuri de macarale .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . mod de fixare.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă.anemometre .limitatoare de sfârşit de cursă . 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: . de reglare a vitezei .organizarea exploatării. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: . de blocare. uzură permisă.paracăzătoare şi limitatoare de viteză . PARTEA I. siguranţe la cârlig .I.tipuri existente.legarea sarcinilor .70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. descriere. construcţie. Nr.manevre permise şi interzise. cauzele deranjamentelor . mod de funcţionare.supape de siguranţă.contacte electrice de siguranţă . opritori. registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică .materiale.tampoane.

42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: . repararea şi verificarea tehnică: .repararea . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore. încercări statice şi dinamice. 2 ore/candidat.cauzele avariilor şi accidentelor . PARTEA I.întreţinerea şi revizia . Nr. tipuri de acţionări 8 8 . reglementări. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: . normative.2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. 11 bis/8. 480 ore.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă.verificarea tehnică. 8 4 20 20 90 Practică Art.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. autorizarea funcţionării.tipuri de poduri rulante . revizia.

autorizarea funcţionării. opritori.repararea . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . uzură permisă.limitatoare de sarcină .piese de reazem. construcţie. încercări statice şi dinamice. rol.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . PARTEA I.limitatoare de sfârşit de cursă.paracăzătoare şi limitatoare de viteză .72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. mod de funcţionare. cartea macaralei.întreţinerea şi revizia .I.anemometre .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .organizarea exploatării. .tipuri existente.manevre permise şi interzise. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: . Nr. siguranţe la cârlig . 11 bis/8. cauzele deranjamentelor .contacte electrice de siguranţă . revizia.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . descriere.legarea sarcinilor . repararea şi verificarea tehnică: . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . curăţitoare de şină .materiale.verificarea tehnică. mod de fixare.tampoane.

de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. e) adeverinţa de instruire teoretică. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. organizat de operatorul RSVTI. 240 ore. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. reglementări.cauzele avariilor şi accidentelor . . normative. PARTEA I. (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. d) adeverinţa de practică.I. Nr. 2 ore/candidat. 43 (1) Trecerea macaragiului. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: . b) copia actului de identitate. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. 11 bis/8. se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. conform modelului din anexa 7.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) autorizaţia în vigoare. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. conform modelului din anexa 2. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.

11 bis/8. C şi D. este denumită în continuare „stivuitorist‖.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . Nr. conform programei analitice prezentate la art.tipuri de stivuitoare . (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. PARTEA I. conform modelului din anexa 3. 45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . B. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art. 45. Art. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.I.

supape de siguranţă .I.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. revizia.paracăzătoare . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .întreruptor de securitate . 11 bis/8.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: . revizia şi repararea stivuitorului . mod de fixare.limitatoare de sarcină . instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică . mod de funcţionare.manevre permise şi interzise. autorizarea funcţionării. întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: . construcţie.cauzele avariilor şi accidentelor . curăţitoare de şină . registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. încercări statice şi dinamice. cauzele deranjamentelor .limitatoare de viteză .materiale.verificarea tehnică.organizarea exploatării. reparaţia şi verificarea tehnică: .limitatoare de sfârşit de cursă . cartea stivuitorului.contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: . PARTEA I. rol. normative. uzură permisă.tipuri existente. opritori .supape de reglare a vitezei şi supape de blocare .tampoane. descriere.piese de reazem.întreţinerea. reglementări. verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.

(4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. c) autorizaţia în vigoare. b) copia actului de identitate. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. conform modelului din anexa 7. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. d) adeverinţa de practică. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. este denumită în continuare ―liftier‖. PARTEA I. e) adeverinţa de instruire teoretică. conform programei analitice prezentate la art.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare.I. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 47. indiferent de tipul şi destinaţia acestora. 44 ore. 11 bis/8. conform modelului din anexa 2. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. . 2 ore/candidat. Nr.

conform modelului din anexa 3.dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) .descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ. 47 următoarea: . Nr. acţionare.clasificarea după destinaţie.I. relee. automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: . surse de curent folosite . panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . viteze .limitatorul de viteză . cabluri.tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art.descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică. 11 bis/8.frâne cu electromagneţi sau servomotor .broaşte cu blocaje electromecanice .2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. contacte. PARTEA I. (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. cabină. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . glisiere. electromagneţi.siguranţe. sistemele de comandă şi acţionare. (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. cameră troliu.contacte electrice de siguranţă . troliu .protecţia prin legare electrică la pământ . amplasare. construcţie puţ.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.curent electric. mod de deservire.limitatoare de sfârşit de cursă . uşi.

20 de ore.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. Nr.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: . revizia tehnică şi repararea ascensoarelor .cauzele avariilor şi accidentelor . .registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare . 11 bis/8. conform programei analitice prezentate la art.modul de executare a comenzilor. conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7. PARTEA I. (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist.I. reglementări.78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 49. normative.regim de lucru .întreţinerea. cartea ascensorului .autorizarea funcţionării. comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: . 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale. este denumită în continuare ―mecanic trolist‖. 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat. SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art.verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină .

încercări statice şi dinamice . autorizarea funcţionării . PARTEA I.verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. construcţie. 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale.punerea în funcţiune .cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea. registrul de supraveghere a instalaţiei . repararea . repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .manevre permise şi interzise .întreţinerea. Nr.2010 79 PT CR 8-2009 Art. 11 bis/8. uzura permisă. metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . revizia. revizia. modul de îmbinare.organizarea exploatării.verificarea tehnică.

2 ore/candidat. normative. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. conform modelului din anexa 2. conform modelului din anexa 7. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 11 bis/8.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. Nr.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . 105 ore. c) autorizaţia în vigoare. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. PARTEA I.cauzele avariilor şi accidentelor . 4 2 8 5 Practică 4 Art.I. din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. b) copia actului de identitate. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. reglementări.

2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. .I. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. tabelul 1. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. conform modelului din anexa 6. 2. personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. efectuează către internă Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 3. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. Nr. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 11 bis/8. PARTEA I.

I. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. 58 .2010 PT CR 8-2009 Art. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. Nr. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. Art. PARTEA I. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. 2. c) programa analitică. Lista persoanelor juridice prevăzute la art. 11 bis/8. 56 se publică pe site-ul ISCIR. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. conform actelor constitutive. 57 Art. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. tabelul 1.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR.

d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. zile. Art. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. dezvoltată pe teme. PARTEA I. . organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. Nr. 11 bis/8. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. ore şi formatori. 2 2 2 2 Art. c) programa analitică. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului.I. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire.2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în scris. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. numărul cursanţilor. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. 61 Art. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR.

SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor. conform modelului din anexa 8. 11 bis/8. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. . (1) lit.2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale.I. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. PARTEA I. Nr. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. Art. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. b). (3). 60 alin. 17 alin. pe baza unui proces-verbal. 60 alin. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. tabelul 2. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. (1) lit. 66. 2. Art. e). 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. 62 alin. 65 (1) Personalul prevăzut la art.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: . respectiv art.. 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă.. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.. PARTEA I.. 66-68. 69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. Art..I.. denumit în continuare ―legător de sarcină‖.. 74. 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop.. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art.. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni.2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. Art. 11 bis/8. Art. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale. candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. Nr. conform modelului din anexa 6. (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI.. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an. Art. Art. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. 72.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform modelului din anexa 9. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.

2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. platformă. Art. 74 tabelul 2. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie. este următoarea: .86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. furci. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. 6 ore. b) platforme ridicătoare deplasabile. Nr. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. denumit în continuare ―manevrant‖. normative. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. lanţurilor. tipuri constructive. lanţuri. reglementări. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. tipuri constructive Cabluri. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. benzi Definiţii. 2. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. a mecanismelor de ridicat. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. PARTEA I. 11 bis/8.

se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică. PARTEA I. la cerere. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. 1 oră/candidat.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. reglementări. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare. 11 bis/8. 6 ore. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. revizia. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art. normative. în condiţiile legii. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie. Art. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.I. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. Nr. urmat de . după expirarea termenului de suspendare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare. Art. Art. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. secţiunea a 3-a. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani. în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. 11 bis/8. Art. secţiunea a 3-a. 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. Nr. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. PARTEA I. Art.I. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. . (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.

...... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ........................................................2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr...... ....... Prezentul aviz este valabil 4 ani.........../........ şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.........I... CUI ............. semnătura şi ştampila) ................. În atenţia ......... Nr................................................ pentru ocupaţia/calificarea ........... PARTEA I.......... conform legislaţiei în vigoare.. cod COR/cod Nomenclator Calificări .............. 11 bis/8..............….........................../…………........ Antetul ISCIR Către.......... vă comunicăm avizul nostru favorabil.............................. Având în vedere cererea dumneavoastră nr…..............................................................……/………....................... înregistrare . INSPECTOR DE STAT ŞEF............. înregistrată la ISCIR cu nr .... Tel........................................ (Numele şi prenumele. Adresă .........................../Fax……….................... privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ..MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI........

.... angajat(ă) la …......... tip………………………. 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR... 3) 2) 4) ….…….... PARTEA I... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele. 11 bis/8..…………… ………………......... Valabilă 12 luni de la data emiterii. (Numele şi prenumele.. a efectuat practica la ..) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului....... DIRECTOR (MANAGER).....………...…....90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ..... domnul(doamna) …………………………………….... .…........... Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă. totalizând ………………ore.... În acest timp..............………………….…………………………….................…….... sub supravegherea domnului(doamnei) .... Numele şi prenumele supraveghetorului de practică.I.....……………………….............. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de.... Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului...……………. dacă este 4) cazul. 5) ……... ………………………de la .2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………... având codul numeric personal………………………………....până la ……………..………………... Nr..

.. cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ...………… lei conform „Listei de tarife‖ ……. Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr..... semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională.. a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI. Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……... Obs. …………din ……………. (Numele şi prenumele......... anexa …..PARTEAI...........I..Nr. Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca ..PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR ……………………………………......... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele. …………………… nr....2010 Rezultatul examinării Nr..11bis/8.. Proces-verbal nr......... crt.......... pct…….... de către …………………… din localitatea ………………… str... semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 ..

I. Autorizaţia este personală . Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor. 11 bis/8. Nr. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie. 64/2008. în condiţiile Legii nr.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor. PARTEA I.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. .

....... ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă... 11 bis/8...... ...... Nr. ..... 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. 2) Se înscrie clasa şi grupa...2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria. 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.............: .. . Anexă la autorizaţia nr... ....... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei.............I. după caz.... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. ...

2010 Nr.11bis/8. cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.PARTEAI............ DIRECTOR (MANAGER). Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs..) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 ... (Numele şi prenumele.....Nr. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele... MEMBRII COMISIEI.. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI.. PROCES-VERBAL nr………………..94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………......... crt...I...din …………….... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.

.. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………............ semnătura şi ştampila) .............. sector/judeţ ..……………….…………………......CNP…………. DIRECTOR (MANAGER).. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.. Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………...........……………..... 11 bis/8.........având ca studii de bază..... născut/născută la data de ……………………… în localitatea …………………………….…………………BI/CI...…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia…………………………...... adică un număr de ……… ore pregătire teoretică. PARTEA I..............I... Nr...2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr…….... Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de...………………………...din……………..... (Numele şi prenumele....MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI....... semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele..

.... crt. hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele..............11bis/8....I.......... : Nr.... semnătura şi ştampila) …………………………………. de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de. 64 ......... Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr...din ……………...96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI.2010 PROCES-VERBAL nr……………….....Nr....... Clasă Grupă (serie....PARTEAI....

.2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr…. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii. semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de……………………....CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul ………………………….… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI... ... ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant.... 11 bis/8.. semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele..............………………..I.....……………. PARTEA I... Nr.......…………………BI/CI. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………....….......... sector/judeţ ..

I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. modificarea nr. 365/2004. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. 708/2004. Anexa F1 şi Anexa I. 914/2003 şi republicat în nr. nr. PT C 2-2003. 75 bis/2004 cu modificarea nr. nr. nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 Anexa nr. Anexa H. B 6. PT A 3-2003. F 4. PT C 1-2003. Partea I. 75/2004 şi republicat în nr. 554/2004 şi modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa E. pct. B 1. 460/2004.5. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 86/2003. 914 bis/2003. 366/2003. 6. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 458/2004. Partea I. 722/2005. nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. 161/2003 şi republicat în nr. 449/2005. Partea I. Partea I. se abrogă: Capitolul 6. nr. instalarea. Partea I. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 161 bis/2003 cu modificarea nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 456/2003 şi republicat în nr. nr. Partea I. 459/2004. 706/2004. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . 554/2004 şi modificarea nr. se abrogă: Pct. 717/2004 şi modificarea nr. PT C 3-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea. nr. se abrogă: Anexa B: pct.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Partea I. 456 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. construirea.6. Partea I. nr. pct. PT A 1-2002. Anexa F: pct. Partea I.5 şi Anexa H. F 1. cu modificarea nr. instalarea. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 11 bis/8. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE . B 3. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 304/2003. Anexa C. nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. 397/2002. nr. nr. 245/2003. 706/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa F. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. B 2. nr. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 456/2004. se abrogă: Anexa G. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B 7. nr. Partea I. 210/2003. Partea I. Partea I. pct. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004. omologarea. 674/2002. Nr.

11 bis/8. pct.3. 13.3. Anexa C. Nr.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 905/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa E. 11. 466/2004. 8.1. 13.5. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa M. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I.8. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. 13. nr. Anexa L. 307/2003. nr. Anexa H. 462/2004. se abrogă: Capitolul 4.2. nr.pct. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. pct.2. 11. Anexa N. E 1. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa H. 308/2003. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. instalarea. 933/2003 şi republicat în nr. 11.I.1. pct. Anexa N.4. Anexa G.7.2.2. 8. 11. Anexa F. 705/2004. Anexa N. se abrogă: Capitolul 11: pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa L. 13. Anexa G. pct. pct. Partea I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa J. pct. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea. Anexa E.9. D 3. Partea I. se abrogă: Capitolul 11: pct. 11. 708/2004. 705/2004. pct.1. Partea I. 11. Anexa L. Anexa O.6. Partea I. pct. 11.3. 11. exploatarea. 11. Anexa E. 7.1. Anexa K. Partea I.3. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.1. Anexa I. nr. 902/2003 şi republicat în nr.2. Anexa I.3. 730/2004 şi modificarea nr. Partea I. pct. Anexa K. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa M. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.2. pct. verificarea. Anexa N. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 8.1.1.1. 309/2003. asamblarea.2. se abrogă: . 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 910 bis/2003 cu modificarea nr. D 1. 933 bis/2003 cu modificarea nr.4.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT C 7-2003.2. 13. pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.6. 13. PT C 8-2003. 13. nr.2. 464/2004. nr.2. Anexa E: pct.4.2.1. Anexa D: pct. pct.7. 910/2003 şi republicat în nr. 929/2003 şi republicat în nr. 11. Anexa C.2. . publicat în Monitorul Oficial al României. 13.3. 929 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României.1. Anexa I. pct. pct. 717/2004. 8. PT C 5-2003. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa M.3. 8.6. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. Partea I. E 1.5. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 13. 306/2003. 8. pct. Anexa F. pct. 467/2004.4. pct. Partea I.5. 340/2005. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. pct. exploatarea. Partea I. Anexa O.2. Partea I. 465/2004. Partea I. pct. pct. Capitolul 13: pct. nr. nr. Partea I. pct. 929 bis/2003. nr. 11. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. D 1. Anexa F. 11.2. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea. 13.1. repararea.3. nr.6.Capitolul 8: pct.5. pct. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa I. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. 13. repararea.5. PT C 4/1-2003. pct. nr.5. 902 bis/2003 cu modificarea nr. se abrogă: Capitolul 4. 11. nr. pct. 11. 461/2004. pct. pct.1. publicat în Monitorul Oficial al României.1. nr. se abrogă: .2. 593/2005.2. 905 bis/2003 cu modificarea nr.6. 305/2003. nr.5. nr. PT C 6-2003. pct. 705/2004. Partea I.1. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J.2. pct. Anexa N. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României.6.3. 13. pct.1. instalarea.1. Anexa K.1.7.3. exploatarea. nr. Anexa J. 11. Partea I.5.

PT C 11-2003. nr. C 4. B 1. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 7. Anexa G. nr. C 5. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. se abrogă: Anexa B: pct. publicat în Monitorul Oficial al României.1. B 10. PT C 12-2003. 75/2004 şi republicat în nr. 705/2004. B. Partea I. Anexa C. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct.1. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3.2. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României.6. 121/2003.8. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.1. Anexa J. Partea I. pct. Partea I. pct. pct. Partea I. 11.2. pct. Anexa I. pct. pct. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. punerea în funcţiune. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 2.3. Anexa M. pct. Partea I. 11. pct. pct. utilizarea. se abrogă: Anexa C: pct. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.1. B. Anexa N. pct. 11. pct. Anexa L.3. Partea I. Anexa I.2. 317/2003 şi republicat în nr. 11. punerea în funcţiune. exploatarea. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 323/2003 şi republicat în nr. Anexa O. 472/2004. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Partea I. pct. 142/2003. B 6. pct. pct. Anexa H. nr. C 3. 11 bis/8. nr. nr. Anexa K. pct. Nr.6. Partea I.5. instalarea. B 2. B. Partea I. 11. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. nr.6. Partea I. 336/2003. Partea I.5. 11. exploatarea. Partea I. 730/2004.5. 11. 708/2004. 634/2003 şi modificarea nr.5. Partea I.2.2. se abrogă: Anexa B: pct. nr. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. pct. Partea I. pct. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. pct. nr. se abrogă: Capitolul 11: pct. Anexa E. 11. 97/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. Anexa E. B. publicat în Monitorul Oficial al României.4. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr.4.3. nr. 144/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. B. se abrogă: Capitolul 11: pct.2. C 10. Anexa L. nr. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B9. pct. Anexa C. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne. C 8. PT R 1-2003. pct. pct. PT C 10/1-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 311/2003. Anexa E. C 9.3. pct. 11. B.1.2. Anexa F. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 337/2003. nr. 310/2003. 921 bis/2003 cu modificarea nr. 921/2003 şi republicat în nr. PT R 2-2003. 11. Anexa M.5. 11.2. . publicat în Monitorul Oficial al României. 708/2004. PARTEA I. 713/2004. Partea I.2010 PT C 9-2003. utilizarea. D 1. nr. pct.3. nr. B 8. C 6. Anexa K.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. D 4. nr. pct. pct. pct. 11. Anexa D: pct.1. 917/2003 şi republicat în nr. montarea. 471/2004.3. Anexa E.6. 11. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11. pct.3. Anexa N. 364/2004.9. 11. instalarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României.1. pct. Anexa O. construirea. 11. 429/2004. D 5. pct. Partea I. pct. pct. 469/2004. Anexa I. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 11. nr. 468/2004. nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.2. 97 bis/2004 cu modificarea nr. pct. 11.

3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. Anexa G.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.3. pct.9. utilizarea. Anexa C. B.9. 713/2004. utilizarea. 342 bis/2003 cu modificarea nr. punerea în funcţiune. Anexa L. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B: pct. 274 bis/2003 cu modificarea nr. B. B.1. Partea I.2. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.8. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. B. nr. se abrogă: Anexa B: pct. pct. pct. 338 bis/2003 cu modificarea nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 147/2003 şi modificarea nr.2.8. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B: pct. Anexa C. nr. Partea I. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. Anexa C. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. 634/2003 şi modificarea nr. pct.8. B. pct. B. 432/2004. pct.1. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. 132/2003. Partea I. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. B. B. Anexa L. Partea I. B. exploatarea. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa G. 530/2006. 122/2003. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 430/2004. nr. B. Partea I. B. nr. punerea în funcţiune. nr. . nr. Partea I.I. B. Partea I.1. 577/2002. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. 910/2002 cu modificarea nr. Nr. B. B. B.10. pct. B. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. pct. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa H. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa L. Partea I. nr. 331/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului . PARTEA I. Anexa E. PT R 4-2003.2010 101 nr. Anexa L. 148/2003. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 3-2003.3. pct. Anexa H. PT R 5-2003.5. 146/2003. nr. pct.7.5.2. 713/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B. nr. pct. nr. pct.3. pct. B. publicat în Monitorul Oficial al României. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. 108/2003. Anexa H. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. B. Partea I. Partea I. utilizarea. PT R 7-2003.9. Partea I. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. punerea în funcţiune. B.5. nr. 85/2003. Anexa H. 274/2003 şi republicat în nr. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 713/2004. nr. PT R 6-2002. 488/2004. Anexa C.7. B. 431/2004. se abrogă: Anexa B: pct. 338/2003 şi republicat în nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E.1. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa H. 342/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. 147/2003. nr. pct.3. 265/2006. pct.Anexa G. 640/2003 şi modificarea nr. Anexa C. Partea I. 433/2004. pct. pct.2. punerea în funcţiune. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.8.3. B. 713/2004. B. B. B. 697/2004 şi modificarea nr. nr.2. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa E.8.

nr. 634/2003 şi modificarea nr. nr. 127/2003. 634/2003 şi modificarea nr. 640/2003 şi modificarea nr. Partea I. Anexa U. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 721/2004. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 123/2003. se abrogă: Anexa B. 492/2004. Anexa R. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 709/2004. Partea I. Partea I. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. nr. Anexa R. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. Partea I. nr. Anexa S. nr. nr. 102/2003. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa S. 493/2004. nr. ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PARTEA I. Anexa S. repararea. 99/2003. 287/2003 şi republicat în nr. 101/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la . se abrogă: Anexa B. Partea I. 490/2004. Partea I. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. Anexa T. nr. PT R 9-2003. Partea I. Partea I. Anexa U. 287 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 182/2003 şi republicat în nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 708/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. 233/2003 şi republicat în nr. PT R 11-2003. nr. 639/2003 şi modificarea nr. 639/2003 şi modificarea nr. 124/2003. Anexa O. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 183/2003 şi republicat în nr. Anexa O. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa R. publicat în Monitorul Oficial al României.2010 economiei şi comerţului nr. Anexa R. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa T.I. Anexa G. 697/2004. nr. 109/2003. se abrogă: Anexa B. 491/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. revizia. nr. se abrogă: Anexa B. PT R 12-2003. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 126/2003. PT R 10-2003. Anexa O. nr.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Anexa U. Anexa U. Partea I. se abrogă: Anexa B. 128/2003. întreţinerea. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 8-2003. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004. Partea I. Anexa T. publicat în Monitorul Oficial al României. 177 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 177/2003 şi republicat în nr. Anexa T. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Anexa S. 708/2004. 182 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 125/2003. Anexa S. 634/2003 şi modificarea nr. Partea I. 100/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. Anexa U. Anexa R.

366/2004. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 263/2003 şi republicat în nr. montarea. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. lanţ urilor. Partea I. 103/2003. PARTEA I. Anexa F. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa Q.7. construirea.3.2. PT R 14-2002. Anexa D. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa P. se abrogă: Anexa A. Anexa G. A. nr. Anexa A5. A. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 708/2004. 496/2004.1. 255 bis/2003 cu modificarea nr. 708/2004. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor.3. 130/2003. 368/2004. 495/2004. pct. pct. pct. 358/2004. A. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr.6. Anexa O. 554/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. construirea. nr. nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.5. A. 367/2004. se abrogă: Anexa A: pct. funiilor. Anexa F. nr. 245/2003 şi republicat în nr. Anexa F. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11 bis/8. Partea I. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. A. 357/2004.1. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa B.3.6. publicat în Monitorul Oficial al României.I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.5. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 497/2004. publicat în Monitorul Oficial al .7. publicat în Monitorul Oficial al României. pct.6. Anexa R. 640/2003 şi modificarea nr. 129/2003. Partea I. Partea I. Anexa E.1. 721/2004. Partea I.3. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. întreţinerea.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. nr. PT R 16-2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 105/2003. nr. nr. montarea. A. PT R 13-2003. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 639/2003 şi modificarea nr. pct. 106/2003. nr. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. 554/2004 şi modificarea nr.2. Anexa D. pct. Partea I. Anexa G. nr.3.2.6. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa I. Anexa B.3.1. Anexa A4. nr. se abrogă: Anexa A: pct. PT R 15-2003. publicat în Monitorul Oficial al României.2. Anexa B.1. Anexa E. Anexa S. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.1. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 263 bis/2003 Modificarea nr. Partea I. nr. 255/2003 şi republicat în nr. 554/2004 cu modificarea nr. nr. repararea. publicat în Monitorul Oficial al României. A. benzilor. Partea I.2. 494/2004. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. A. nr. Anexa D. Partea I. Partea I. A. A. pct. A. pct. montarea. construirea. A. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa A3. 20/2003 cu modificarea nr. 498/2004. Anexa E.2. Anexa C. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 643/2002. publicat în Monitorul Oficial al României. A. se abrogă: Anexa B. pct. Anexa I. Partea I. Anexa A2. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. revizia. Partea I. Partea I. Anexa A1. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 554/2004 şi modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. Partea I. nr. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. A.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

Anexa K. construirea. Anexa K. nr. PARTEA I. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa T. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PT R 11-2003. 106/2003. nr. 495/2004. întreţinerea. nr. nr. 497/2004. construirea. nr. modificarea nr. 233/2003 şi republicat în nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. revizia. Partea I. Anexa M. Anexa N. 128/2003. Partea I. 11 bis/8. 102/2003. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 105/2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 639/2003 şi modificarea nr. Partea I. . 639/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Anexa X. modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa J. Anexa L. Anexa K. construirea. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. Partea I. 357/2004. 182/2003 şi republicat în nr. 721/2004. montarea. Partea I. Partea I. Anexa V. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. montarea. 554/2004 şi modificarea nr. 708/2004. 255 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa S. 554/2004 şi modificarea nr. se abrogă: Anexa I. Anexa T. Anexa S. repararea. 103/2003. nr. nr. se abrogă: Anexa I. construirea. revizia. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. Anexa N. Anexa M. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. 245/2003 şi republicat în nr.2010 României. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 255/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa R. publicat în Monitorul Oficial al României. 494/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 366/2004. întreţinerea. repararea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa L. 554/2004 şi modificarea nr. nr. 127/2003.I. 708/2004. 639/2003. PT R 12-2003. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. Partea I. Anexa U. Anexa J. Anexa L. 263/2003 şi republicat în nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Partea I. Anexa M. nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. nr. nr. PT R 13-2003.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Partea I. Partea I. 721/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. 130/2003. 368/2004. PT R 15-2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. PT R 16-2003. 263 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa N. Partea I. se abrogă: Anexa I. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 493/2004. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 708/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa R. 129/2003. Partea I. Partea I. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 101/2003.

nr. Partea I. 361/2004. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 18-2003. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004. nr. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. 162 bis/2003 cu modificarea nr. nr. modificarea nr. nr. 554/2004. 499/2004. se abrogă: Anexa M. 107/2003. montarea. 251/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. construirea. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 104/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa S. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. Partea I. nr. Anexa J. Partea I. modificarea nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PT R 17-2003. . nr. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. nr. 695/2004. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. Anexa L. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 162/2003 şi republicat în nr.2010 109 640/2003. Partea I. Anexa T. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 500/2004. 251 bis/2003 cu modificarea nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă integral. nr. Anexa M. 626/2003. Nr. Partea I. Anexa U. Partea I. 695/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 267/2003 şi republicat în nr. nr. Partea I. 11 bis/8. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Capitolul 13. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. nr. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. 359/2004. NT 1-2002. se abrogă: Anexa I. Partea I. 720/2004 şi modificarea nr. Partea I. 498/2004. Partea I. 455/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 358/2004. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 52/2006. 501/2004. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa T. 4/2006. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. se abrogă: Anexa R. PT R 19-2002.I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 98/2003. nr. PARTEA I. 695/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.

.

.

I. parter.F. 65. Str. 021.411.318. internet: www. e-mail: marketing@ramo. Parcului nr. Prețul: 22.A.2010 conține 112 pagini.77.33 și 021.23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României.51.51.30.. C. nr.318.410.36 și 021. RO427282.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul.410.29/150.410. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.monitoruloficial. sectorul 1. Partea I. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. sectorul 5.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.A. 11 bis/8. fax 021. șos. 021. București.15. Panduri nr.58.47.47. 1.I.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. bloc P33.ro. . București. fax 021. tel.

:947./090747g7 .x0 .

70. . 414947.39: /05:30 .. .45.:20390 .07070.10.70.43:: 50397: .50397:0-07.9. 9.:947.0 50397: 0-07.3:.700/4..9::/0.-84.. / .0791.8..: .9:: .45.9 84..0 ./:5..70. $# 029039g . :3: /:5.9::/0/0399.x0 :72g94.4472g720. .90 .

..7.073x0/05.2::/01472. 50 57457.5747. 7g85:3/070 57.7057410843.431472..5.g8.x.:/03897:705074/.79. .9:.3/ 507/070.70./0.:.79 0 /0.70..1.9.:92:89.g010.

x0 . .70.:947./090747.

70 ../05:3070. 14.43::  $#029039g0-070.:78 /0 50710.43424...3.3 50 .431472 570.:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57...g.89  :947.  L3 1:3..:947.0 0890/03:29gL3.x0 /0 95: /0 . 0.g/:5...:947.7047 0.70 14.-:7 /0 .x43.5g 107-390 .4393:.. 947 79  !0784.0 90  $0 .9 :3 . 14. ..3/1472.:  50784..: .8.3047/0.  8.30 /0 .70..8g 5708:30 .8.0 50.30 /0 .L3.7047 3/0503/0390 .300 1.1..70L/0807.89:: 80 1./g .75x47 903.-84.9:L3907203/0 /00/0. 8:57.g./29 .89 .80 /0 ..g94.14.9g/0..g970$#50397:/0807. /4.70 .70.70.-:7 /0 4..5g .0 .203: /0 .57410843.70.0/0747 5708.: 9..

.70 47.3.850.g .0/3570039..9 .3.75x0903.9.431472 5747.2047 .5708.

  % #& #  !#% 7 -8.

  50784.: :3 .89 .-84.1..x43.70 /0 14....:78 /0 .89 8.203: /0 .70 .70. 14./29 .8.0 .9 :3 .:947.300 1.:78 /0 50710.70 .   !%#   $0 . 0..: .

-0: 7:5.08.5708.3:: ....-0:  %. 8:39 .30 /0 .. 8:57.9. 9 .2047.70 .3 /397 47:5g/0.:947.8.70 0.431472 570.3.g  79  4.g 4507.g:9gL39.70 3/0503/0390 . 9 .9.3.00.0/3570039.0/0747 5708.89 .:947.75x0903./0 %5:.75x0 903.43424. L3 1:3...8.0  4.70 14.:947. 47...g94..x 50397: 95: /0 .-:7 .x43.70  0-9:  9.850.8.4314725747.L3.9. /0807.70570....5g 107-390 8:57..30 /0 ..

.8.:..

703:80L3.90...      %4..300../70.g 9.

. 70850.^.9..

.   L37:500 .30/0.5g107-390       .-:7   9..30/0.

     50890..:8..3.

 50890 9.

70.9..30/0..:78:/050710.3.     .x43.g50397:.-:7    79 !747.2.

907.8.89.850. 4x:30307.3047 /08.70 14.7070.70    %0470  !7.g/:7g .573.30/0.43897:.. 0890 :72g94.2.g             90344.  :2g7:47047/0  %02....70.3047 95:7/0L2-3g7     .04795:7/0.9.....0472..0 .0 34x:3/08570...-:7 /0..-:7: 5745709gx08.900307.5g107-390 /..0  570/.x.907.30               ...0144890L3.70.81.5.

  % #& #  !#% 7 -8.

.90/02g8:7....3x.7g :73.x50397:5705..90.7/070.572.42-:89- 389.9072.x/0.L31:3..70.x:30 5:3070..-:7L397 4389.9g7 0.3/-.70.:942..70      %0470  !7.g70.0/08:7...90 ..72g9:7 /8549.g 389. 4.0070.70.50       54..x43g7...7/070.054.2..5g ..50/0.43/x/0.70.1:3..70 .x50397:0..43/:.70.0..43974 .10x00/0L3.3        34x:357. 5745709gx0..x:30 47.30    .3:: 8:57.5g107-390     34x:357.:.:7 .42-:89-47 574.70 8:57.7../0.2039..03:  389.9.70 .x0/0..9.3xg ..g   !g7x0573.9.9.L3925:1:3.10x00/0L3.5.70/3..390/05:3070.81.70...:/09:7g                  .70.547.70 8:57.L31:3.:..42-:89-47           #02:.g/08:8x3070 L3/70.70...3047          389..209.42-:89-47 4854/g7.g70 ..3047                               42-:89- .3::/31:3.7.3.3/97.43897:..x43.5. /0549..x:30 1:3..     ..:.x/0..x..x.08:/0.3047       2g8:7570g994..5g .70..9.7/070 14.  570/./03x..-:7 /0.x43g7 45770..70L3.3047/0.        !%#      :2g7:47047/0    %02.0.70.2039.

 % #& #  !#% 7 -8.

.7/070 .:947L3.70.x/0.3:: .39074.389.:747.4342..43974:054..3:: 70.90/057490.L3702..g          g8:7/0572.70.039..  570/..747 889020..g.:7gx.70..g41...43/x/070..747 :7gx.70570....70...70..9.x0 889020/08023.071. 023..4342.     !%#     :2g7:47047/0   %02.389..7.9.g              3907.50397:..70..7..9050397:/23:.05x0903..x43.78..88902047.9g70.g  54.g41.7.7g.70    %0470  !7.:942..00203900.9          ...9.30 .7g 09074.x43..0 1:3...:942..3:: . .70.g/:7gL31:3.70...3/..:942..903.903.7.. 705.70.2039 3/.389..300 2g8:750397:0.7.70 7.g .70..70..x0.x0/0.g.03x. 70.3047 507/07/0./0.071.0.

9.x0  !.L38: 7...x0 7002039g7 3472.70./039     08.904709...790.57.g !.9.790.x:3   470  470  #0.0 3897:..g '071.59:.:34 93x047 470..

. .70 $# .9047.0 9.30 /3 .70 /0807. /0x3g947::.9.x .08.8:3914..08.. .431472570. 9..23.:947.9047.3:.97..947: #$'% . 9. /0 ...75x0903. 970-:0 3897:x 0.0/07475708..8.089g .00..L3 1:3.g 3: 30.g4507.. 9 ..-:7/3.x43. 8:57.70.0   4. .9  79  4.70/0807..30/0.: 708903xg 00.3//.g970 4507.

947:: L3.79  .43/x0570.g:90.:9..

   % #& #  !#% 7 -8.

g50397:.9.2.:78:/050710.3.70.x43.   !%#  79 !747..

3/97.9..42-:89- 389..0 .70.900307.8.7.x0/0.70.x43g7.3047 389..43/:. .547..70.70.3047 95:7/0L2-3g7    ..0/08:7.2039.3047/0..81.42-:89-47 4854/g7...70..43974 ...3x.1:3...70    %0470 !7..-:7: 5745709gx08.0.30 ..9.2..9..x.2.3 34x:357.  :2g7:47047/0 570/..70.x.-:7L397 4389....7/070.5.5..04795:7/0.70 14..5...0144890L3.9072.x/0..g70 .907./0....70 8:57..90 .30/0.:..3047 /08.70/3.850.90/02g8:7.42-:89-47 574.10x00/0L3.9...3xg . /0549.70.43/x/0.30         !g7x0573.89.70 4.x50397:5705.-:7 /...g  4x:30307.0.7/070.0472.7070..3/-.72g9:7 /8549.43897:..08:/0..5g ..:942..81.42-:89-47       #02:.50         . 0890 :72g94.7.x/0..70.0       90344.g/:7g .70 .50/0. 5745709gx0. %02.573.g 389.3047                   42-:89- .2039.7/070 14.5g ..907.90.0 34x:3/08570.-:7 34x:357.

 % #& #  !#% 7 -8.

9.g             3907..390/05:3070.x43g7 45770..7.70.903.x0.70.7.9050397:/23:..g41.g  54.78.g          g8:7/0572.:947L3.0070.7g 09074...x43..:747.7...3:: 70..7.70..88902047.747 889020..7/070 ..03x.300 2g8:750397:0.9..x:30 47. 023..9g7 0..7g.x0/0.7g             $89020/0.3:: .     !%#     :2g7:47047/0 %02.3047 2g8:7570g994.70    %0470  !7.3..7.70.00203900...g41./0.....:942.. 705.L3925:1:3..3:: ..70.70L3.x0 889020/08023...L31:3..903...389...39074.g ..90/057490.x:30 5:3070.43/x/070.071. .071.70.3:: 8:57.    570/.70..3::/31:3.70.70.9.572.054..05x0903....30 ...70.70570.389..70..9.389...:942.:7gx./03x.70.747 :7gx..L31:3.g...30     ..039. 70.:942.x0/0..x:30 1:3.70.

..g !.9.:34 93x047 470.x0  !.904709..9./039     08.0 3897:.g 470 470 '071.L38: 7.790..790.59:...70.x:3   #0.x0 7002039g7 3472.57.

/g .0/0747 5708.9  79   4.8g5708:30 . L3 1:3.00.70..5g.75x0903.8.-:7/04.9.30/0..g 4507... 9 .30/0.431472570.0 ...x43..70 /0807. 9 ... 8:39 14..08.3//. 8:57.

   % #& #  !#% 7 -8.

89 0890570039.9g.9.79 ..70.:78: /0 50710.   !%#  !747.3.70/0 14.g 50397: .3.:78:/0. .g50397:.1...9..x43.7 5747.2.2.

90 .42-:89-47       ..08:/0.42-:89-47 4854/g7.5..1:3.90/02g8:7..-:7: 5745709gx08.907.2.70   %0470 !7.x/0./0.x.42-:89- 389.:.8..04795:7/0.43974 .g  4x:30307.g/08:8x3070 L3/70.70..:78::/0.9...2.5.7/070.209.70 /0 14.g.70 8:57.9g..3047                       42-:89- .0472..x.9..850.0 34x:3/08570..  0890 570039. 4.573...70.43897:. .. 5745709gx0.g70.70 14. /0549.900307.x43g7.7..547..g70 ..3047 389.7070..x50397:5705.0144890L3.x/0.10x00/0L3..:.70..7/070.:7 .70 .3.7/070 14...5g .0.3047 /08..70.70 .0/08:7.0.70.9.0       90344..  :2g7:47047/0 %02.43897:.907..5.81.7.03: 389.10x00/0L3..9072.g/:7g .:942..89 ...72g9:7 /8549..:...43/:. 570/.79   79 !747.42-:89-47 574.70.3xg .30 /...70.x50397:0..70.x.30          !g7x0573.1.0 .3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.89 0890:72g94..g 389.2039.81...70 8:57.

 % #& #  !#% 7 -8.

30 ..0 3897:.90/057490.03x.3047 2g8:7570g994.2039 3/.. 70.39074.2.g  #02:.:/09:7g             54..70..9.x43g7 45770.43/x/070.59:..88902047.3.9.747 :7gx.g..70..7.x0 889020/08023.g 470 .x0.x0/0.:7gx.-:7L397 4389.7/070 ....g41.:942.70570..3047 507/07/0.x0/0.3 34x:3/0857097.x0 7002039g7 3472.7.7.9.7g 09074.g41.:942..g.43/x/0..9..9050397:/23:.70.70.x0  !...3/..9g7 0.x43.904709..70.9g70..3:: 70..x:30 1:3. ..389.g/:7gL31:3. 705.. 023.70.0 1:3..L3702..L3925:1:3.3:: .7g.0070.3047 34x:357.x:3    #0.70 7.9...70.50         54.7g :73.3/-.x43.x:30 47..7.70/3.054..2039.300 2g8:750397:0.071.3x.390/05:3070..790.5g .43974:054.9.70..3:: .9..572.:747...:942.70...3::/31:3......747 889020.389....x:30 5:3070.039.L31:3..7.0./03x.g           08.903..4342....70....g .L31:3.00203900.3:: 8:57.70.071.70.903.78..70L3.     !%#     :2g7:47047/0  %02.05x0903.70    %0470  !7.x0/0..389..50397:...4342..x43.90.9          ..g              3907.30 .70.  570/...50/0..70.

  % #& #  !#% 7 -8.

790.g !%#  470 470.9.57.       !..

..:78:/050710.3.9 '071.:34 93x047 79 !747..70..L38: 7.2.x43.9.70.3//.g50397:.

.2..5.70.9. 34x:357.9.x50397:70.5g .04795:7..0144890.7..90 ./g .702::.x .72g9:7 /8549.x/0.2.42-:89-:9..0/08:7.50     .8g5708:30570.0 34x:3/0.3/97...89.-:7:/04.8.3047 95:7/0L2-3g7  .7070..43897:.70 14.43/x57.5.907.2039.850.-:7/04.5...70....3/389..g70. %02.90/02g8:7.70..3047 /08.70 ..3xg           #02:..907.  :2g7:47047/0 570/.43897:.5g.81. 389.g 4x:30307./g /.70.8g5708:30 .43/:.:942.0/0.7/070 389..2.425430390 .97.900307.x0 ....x/057490.70 .:..70 .:2 5745709gx047     90344.0 5g7x.30/0 .3000.30/0..0 389.g/:7g .. 0890 :72g94...9.70.0472..70   %0470 !7..43974 .573.9.x..30/0L3..

 % #& #  !#% 7 -8.

03x.389.9.x0/05.70    5747.         570g970.039..2097 95:./:.x0/0..x:30 054.-:7/04...70.747  889020.70  L370897.3::             g8:7/0572.43807..3047/0   .70.0/070.    889020/0..70 .:942.300                    2g8:750397:0..7.:942.304797. 705.9.70       %0470 !7..70.    570/.       !%#         :2g7:47047/0   %02.89  8:57.70570....:x0 -:.9..70.70.9. .70.90/057490..0794.5072.x0          889020/08023.7.573/070 8:57.7.903.94..9.70        .9.209747/01:3.    .389.304750397:5:3070.:947L3.g .7/070 .5074/.x43...70 0020390/000..:942.  ..0070       ..70.8g5708:30 .L3  1:3..3039g/0.g   3907..7g94.x:30 5:3070.0070..:942.7./gL31:3.x0.70  #0.....g    54.::/0.70 243947..7.:942...2..70 70:...78.30     .0070.9g..70.43807.00203900.. 023.5..88902047.70..70 ..050397: .:942.389.071. 8:57..5g....94.x0 889020/08023.9g 45770....L3 1:3.../0.9g 889020/057490.70.43897:.7.g97014.43.3047/0.3:: .7080...94..9.7.x0/0.70.g.03x.9050397:/23:.70.

x:3        #0.904709.x0 7002039g7 3472.70.L38: 7..0 3897:....g !.x0     !.57.790..9./039         08.g  470  470     '071.790.59:.:34 93x047 470..9.

.300/0..x43..30.431472 .9.x43.08... 9 .:..43/:80/0.8...:3907.5g107-390. 8:57.9   79  4.947 . L3 1:3.g 4507..70.9g/0:388902/0.300/0.90 .42...9 ..70 /0807...g7471:3. 9 .700890L3949.9.3//.. 8:39 14.00.3/.-:7 ..

   % #& #  !#% 7 -8.

..0 4.   !%#  570..75x0903.x50397:95:/0.0/07475708.2.:947..-0:  79 !747.3.:78:/050710.g50397:.:947. 9.g:9gL39.3 /397 47:5g/0.x43.70570.70.8.9.8:39.

.:..7/070.g/08:8x3070 L3/70....7..0144890.. 8:57.70 14.0/08:7.3047 .209.x/0.70..x43g7.0  34x:3/08570.03: 389.5g107-390 /.42-:89-47 574..0.42-:89-47        .5g .90 .70.7/070 14.5..81.30/0.70..425430390573..3xg .. 0890 :72g94.43/:.x50397:0.2.9..547.70.1:3.-:7 /0.:942.5.0 95:7/0L2-3g7       90344.:.g70.3047 /08.70 .x.:.-:7: 5745709gx08.42-:89-47 4854/g7.10x00/0L3.70.43974 .. /0549.....907. 570/.850.g/:7g .04795:7/0.x.43897:70.94..0. .70..70   %0470 !7.30         !g7x.x50397:5705.:7 .../0.3047 .g 4x:30307.5.90/02g8:7..g70 .70 8:57.  :2g7:47047/0 %02.:..9.70/0574...9072.g 389.72g9:7 /8549. 4.2039..70. 5745709gx0.x/0..70 .81.08:/0..573.10x00/0L3.08                        42-:89- .70.70.900307..907.42-:89- 389.7070.3047 389.89..7.....0472.0 .43897:.8.7/070.

 % #& #  !#% 7 -8.

70.:7039g.x:30 5:3070..4342..x:30 47.70.:947L3./03x.5g .:7039g 705...389.g.071.9.7g 09074.9g70.x43..7...70.50397:.70...g .00203900.903.7.70          34x:3/097.90.03x..9          .572. 023.L3925:1:3.-:7L397 4389..70L3.30 .50        54...7g..39074.:747/0...7.9.../0.390/05:3070.70.0070..7/070 .x43.9.70.x0/0.x0 889020/08023.7..747 889020... .9.903..90/057490.300 2g8:750397:0.L31:3...3:: ..:942..70570.:/09:7g              54.43/x/070..g ..903.389.70.x:30 1:3.L3702.70.3047 507/07/0..43/x/0.0..7.70.7g :73.. 8:57.4342.30  ..70..5g107-390    -.-:7 /0.389.50/0.g/:7gL31:3.x43.70.2039 3/.70 7.78.3047 2g8:7570g994.0390710x047               3907.g.   570/.:7gx.2039.9..70     %0470  !7...70 :7gx..      !%#      :2g7:47047/0  %02.70.7.L31:3..3:: ...054.05x0.x0.g           g8:7/0572..70.3x..071.3/.3..3:: 70.:942.9./31:3..0 1:3.70..g    #02:..039.2..43974:054.3047/0.9g7 0.:942....g..70..x0/0..9050397:/23:..88902047.x43g7 45770.903.x0/0. 70.

../039     08.x:3   .0 3897:..9.x0 7002039g7 3472.

  % #& #  !#% 7 -8.

59:.9.g !%#  470  470 470.904709.790..       #0.x0  !.57.790..g !.

8g 7:5g .:34 93x047 79  4.70.850..g9704507.x 50397: 4 .9: 95 /0 .070. ..1.:947.x0.0/0747..0 L3 :72...-0::/0 2.70.3 . /0807.0/0747 5700390 5708. .. :3: 3897:.14. 48 1g7g.80 7:50 ..79 ..0 549 /0807./0x3g947::./0232/0470 47.9 '071.75x 903.700890.904709. 57....9.3 80 1.90 .89:: L3.431472 570. :3: 95 /0 .3//.3:29g . .3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70.L38: 7.70.130.9 /0 .:947..431472570.431472 9..947:#$'% .9/0...7g093/070.:947.80 7:5050397:.. 9 .00./7:.9.. /0807.30 /3 .00.08.3..

.070...9.0 L3 :72.x0 L3 .70.947:: L3.947: #$'% . :3: 95 /0 ..70.70 0890 .1.g:90..9 .43/x0570.:9. 904709.00. /0x3g947::..g970 4507..70 3: 8:39 89. 57.9: 95 /0 .. /0807.3 L3 .. 14.:947. .89:: /0 . :3: 3897:..3.-90 7:50 80 1. 850. /0807.3 50397: .80 L3 89:. /0 232 /0 470 47.9 /0 . .3   %70..9./7: ..

 /0x3g947::.43/x0 570.:9.203 47. :3: 0. 80 13.9 /0 .g .3.947:: L3 .3   3897:70.g970 4507.0.947: #$'% .: 8:8x3070.g:90 . .

29/0.:9.gL397 :3574.43147224/0::/3.4380230..9.071./0 0.23g780.0 #0:9.23. .:34 93x047 57410843.70L394.08 .  .0 /0573/074757.30.07-..g9704507.947:: 50397: .70.947:#$'% .9000. .

  % #& #  !#% 7 -8.

   !%#  %70. .9.79.89: 970-:0 8g 5..47:5g/0.00.g/0 232  /0 470 47.89::/0. /0 3897:70 904709. 4 ... L3. .:/0 .70..45 14..9./7:.1.0 573 093/070.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57. :3 5747.x0 3 .3.:947. .14...089 8.80 8.9 /0 /0x3g947:.50 .2 850.8g . 80 1.:947..070.9.

3.093/07.3:: 8g 8:8x3g 8g 57424.x0  !747....0/070.g/0570g9700890L394.9.947: .203:L3.29g/0/0x3g947.:947.000.2.:9.

.x.:5.9.g . .x0 84../0. $#:72g94.5. .x0 .2:3.599:/3/020/.07070../057.g/0  !0397:.9.:947./0.203:L3.30../0./0.0.45. .70 /3.g.70.g9704507.. .L3..4.g .:947.5.:947.947  3897:708013.073x.79.:9.43147224/0::/3.0.:203x:30.. 0 .30.90 ./0093/070.g / .x0/0 ../0x3g947::..3.093/07.8.70.073x0/03897:70904709.9:./0. 5950397:57089.700   ./03897:70904709.708g70:907:5..g 57.70.0/070.9.947:#$'%.9::/0/0399.:947.4.:0-07.39:/05:30.43147224/0::/3. 1 1 .073x./0.

70.90/3.::3/4.70.3x474507.50 L3 ...g9703850. . .:947..x0 /3 9..9g /0 ...4393:.3  .. .5g . :7450.947: /0 850.3/ $5.0397.0 0890/03:29gL3.g970 3850.9 8023.70L384x0 90.0  79   !0784.947:: 14..90...:2 50397: /0807.g :3.09072.90 /3 . 8:57.x0 80 1.g /0 .75x0903.0 573 8023.g970 3850.:947.947.-47. ...947: /0 850.x..70.0070.0397.5..x: ...: 570.2.57410843.4314729.47/:: 57.3047 /0 .9 202-7: .9:0.:9.70..3/1472..4380230.0/070. 389.4342.9.9.9. 702:: .07-.-:7 /0 .9.g970 $# 50397: /0807. 9. 43/x57.9..90 .394507.09072.g ./7: $#L397 :3574.0 . 1.250 57457 /0 .70 .7 .30.x47 /0 97.   93/070.:947.43147224/0::/3.0070..70.:20390. . .  $ &.g. 8:57.039028/0. L3 .23.4389gL397 4574-g904709.0/070 5708. 093/07 .57.5g 107-390 570. .:9479./g /0 . 093/070.203::80.947:/0850.947.70 ./7:$# .90/3. &3:3 :745030 8.70.-47.08 .:947.:947./7: $# L3 7:-7.g/0.x0 80 010. ..g  #0:9.43: .42509039gL3/4203:/397 :389.89 8. .3.: 89.9000.9.

 % #& #  !#% 7 -8.

.203:/0.-47.:78/050710.70.09072.0 50784.::72.70.x43.      !%#  $0.0.9:3.70./29.394507. .:947.0397.0.947.300 1..

..79  79 !747.9.0 570039.x43.3.20..9.850.g50397:..2.4314725747.3.70.90.:78:/050710.70 .

x0 7002039g7 3472.x43.2..2.g   .0/0.47 :72g770  39075709..-:7 /0..70.2..g  /0470   .2.2... 5745709gx0.70..5g .70.947 .904709.30/0..9.03x0 3/.0 3897:.43807.50   .70.5g107-390  95:7/0.0 1:3.-:7 .. ..43/038..394507.3. .10x047       5700.g. 80231.09072..   %02...70..50       010.3..x:3    #0.70.850.       389.9.389.70     %0470  !7.7.../0.70 /02307.3.2.9.g      /49.90025:79gx47.3x..x43.0         4x:3/0.50      094/0/0.70 3907.59:...50   /0/:7..47..30 0020390./3..574-047 3/.9.70/0 ..43897:.8:57.5.30/0.x0 ..5g.0397.9gx    2094/00307.9.1:3....947::..9      094/0/097..9.0 0890:72g94.3.-47.:89.70 /0.70 4824g              08.3047    570g970.     4x:3/0..  :2g7:47047/0 570/.20.x0 !.g70 70.70 -.70...:9:9072.790.x47 #02:.3/.9.x/097./g .g   0307.-47.

 % #& #  !#% 7 -8.

9.57..790.g !%#  /0470 470.      !.

0397.203900.9.0397....9.0 00.7000.70.09072.9 94750397:8:57. 1.97420.0070 L3970x3070.0 1:3..704/0807.989 50397: 8:57.800/0.:942.:947.0 9072.0 ..3. .9..g:90L39.0 .:947...L38: 7.9743.431472 570....:947.90 .0 5747.g970 $# 50397: 8:57.5..3...50.:942.:942.30 L3 ..70.0 889020/0.2039047 9072420.:942..:942.9. L3970x3070.:942..70   %5:88902::/0.0070 L3970x3070.0397..57410843.0070 L3970x3070.98950397:8:57.00 9072..3/1472.70 .g..9   '071.300 /0 .5.70..050. .8.88902047/0.300/0 .989::50397: 8:57..9.30 /3 .70/9.0 .: 7000 00..g..70 889020/0./0   .0/0747 5708.0070 L3970x3070 .70 00.30 79   !0784..308:39 570..0  ..0 00..3//.0 908:39 0.0..:942.389.97.:942.3.70.0070 L3970x3070 .g.-0: %..-0: .5g 107-390 ..9.:942.3.70. 4507.0 889020/0.3. 43/x57.5g .800/0.:947.g .0  0890 /03:29g .75x0 903.9.9g /0 ..:34 93x047 $ &..3.300 /3 .2.:942.:942.: 889020 /0 4.70.0.70397gL3/49. 0.8.70.-:7 /0 ./g .97420. .97420.4.700.0070.x47/0.x0/00.989::50397:8:57.7/070 .5.30  .94...

020 70:.8.0.70 .4.94.3.

.:x0 20.0 0020390 /0 00.3.70 530:2.9.94.0.70:.

97.0.00.

.0 20.0.9.3.530:2.

97.0.00.

:942..0070 L3970x3070 .90 .5..0397.4.9.30 /3 .9743.0 00.70 .0 .0 0.4.0.3.989 50397: 8:57.:942.4.9743..8.00.3.3. .0. .0 .: 889020 /0 .0 9072.

0 .0.:942.4.70 00.9743.3.-0 70:..94.2.90 5747.

/9.0.

94.0.42494.9743.0 807.70:.7000.70 530:2.9.

00.97.0.

3.530:2.0.0.9743.4.9.0 00.

8.0/9..09072. .-0.30 /3.98950397:8:57..905747.0.:942.90..:942.0 0.1 .0070 L3970x3070..0 .:889020/0.70/9. .9.5.:942.2.0397.

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

70.084.74574.      !%#   2.

94.947/0574..08 70:..0..70/9.:.

0.4.42494.9743.70 00.9743.3.0 807.00.0.

03xg..x43g7 .43.0794...: .70 /0 170.

.9.530:2.0 /85.

0.9743.3.4.0.00.

0.:947.:942.30 50784.70 .203:/0.70 .9 :3 .0/9..0 .0070 L3970x3070 . .: :72.1 .300 1../29..70..0  $0..98950397: 8:57..:78 /0 50710.x43.

.9.3.x43.850.431472 5747.2.70 .90.g.9.79  79 !747.70....:78::/050710..3.0570039.20.

:942.4.30/0.9.70.2.70/0 .0 .30 0890:72g94.9..-:7 .0 /9..5g107-390   /.-:7L397 4389.x0/0.07010794.43/x/0.3      .0   42-:89- .3.0397.42-:89-47 574.. 570/.3.-:7: 5745709gx08.5..97420.70.4.... :2g7:47047/0 %02.:889020/0.0070 L3970x3070.3.3047/0...381472g7.:942.3/-. 5745709gx0.3.-:7 .0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.g  4x:30307.90....0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97..42-:89-47       #02:..5g .0 34x:3/09047..70 00.7/070.5g107-390   34x:357..30/49.90..97420.81.98950397: 8:57..850..3x.81.g/:7g .20390090344.70 /3.7000..009072.573.0/3  .5.   .5.900307..90.30 .0 /9..:889020/0 .:942.04795:7/0.7/070..50/0..08:/0.2039.70..0 .7/07       .9.0 .00...7070..3047       /08.70..9..0...70    %0470  !7..

    % #& #  !#% 7 -8.

0 .8..0 :..70 $97:.90789.g  $89020/0.2039g7.3047.5g .3.70.g.9.7.0 /9.70 -:.4.3...70    %0470  !7.70 2g72.3047 -:.5g.9:7g .0/01:3.70 .x3472.70.70 00...0 570039.97420.   :2g7:47047/0  570/.0   -:....:942.g7.2-:7 -:.L3..43/x0307.3. /03..790747/0.x 955079:7-.0 /9.90/0-:.0/070.0/070..0.97420.7000..0 .3. .   !%#  %02.: .x43.3..08047.:942.00/070.70.0 5079:7-.5g..9.0 -:.97420.x0/0-.0070.3047/0.g.9070 147x..0/070.:.5g107-390 . .700307.9g -:.088902047/0.3047 /0.3047 .0 /0 70...: 8023.4.0 /9.43974.0574.0/03.:942.-:7:: -:.0   .0/070.4.9.84:x47/0 5740.70 850.2039g7 .7000.:9..0 .0/070.9..0/070./g          1:3.0    ..8:57.70.7 -:.1.7.3.7050397:88902047 /0./05708:3L314.9..3.: 897g-.

  % #& #  !#% 7 -8.

300/3.70      .:9.:942.x0.70.5g..947          .:.43/x0307.x0..9g            ..7/070 .42-:89-.7/070 8:-88902:/057490.70                        8:-88902:/057490.:9047/08023.7.0 .43/x50397:8:-88902:/057490.107039574.573/070.70.4.:942.547..70     %0470 !7.x0.107039574..42-:89-.:897g-..:.3.3047.x0.9070147x.43/x /49g7850.x0.x/0.x0..L38:7.3047  0.009072.x0.70 ..0.047  /0.0 /49g74-..0397.00705072.:942...7047 8:-88902:/08023..0 /9.08::/00.:.0479072.3xg.08::/0.20390090344.70      00.43/x50397:8:-88902:/057490.70 00..0..0397.107039574..5g.    570/.97420.43/x0307.0.43/x50397:70.01g7g  8:57.7g94./ .5.389.7/070.3.97420.08::/08:57.: ..x/0.2039.3047.050397:8890200/057490.0:/0/49...43/x50397:.2039.x0.g  $:-889020/057490.x0..08::/0.3039g   .:  .2-:7 .70.107039574.9.-:7  8:-88902:/057490..3.  8:-88902:/057490.L3.9.0.70.7/070..g70.107039574.9g 8:-88902:/057490.x0.       !%#    :2g7:47047/0 %02.70..107039574.050397:8890200/0..0 /9.48 ..9.0 .:889020/0.  8:-88902:/057490.3.0.0 .08::/0.389.3047 ..08::/0.4.

  % #& #  !#% 7 -8.

9047/38890200/0 .x47L388902:/0  .0570:.31472.:942.7.    570/.009072.3.3.  8023.31472.:942.0 /9.:0070.          !%#        :2g7:47047/0      %02.70   00.3.0 ..7000.70./.08:90344.9.42543039050397:570:.g   073x050397:.42543039050397:97.7.3828.0 /9.9.  .0 .4.70.9.x47/3574.70    .425430390088902047/0.9.97420.047     39073    0020390.97420...70       %0470 !7.:942.0/3.42543039050397:.0397.3.0              .4.

g757023.47.x:30 .705:307L31:3.0   .30/000.0  ..3.7.0 /9.0 /9.0/3.42.071.4397407047..0 5.3.3.09072.70.:942.4.3.:942.7000.:x0L38890200/0.4.L31:3.431:7.  .0 .0397.97420.97420.            .70.209747   !:3070.88902047/0.9g7  00.9.  809.3/g   5.34:7 5:5970/0.x:30.

2097.439740704700.3..7070.70:..3047 0.7047 24/:7/070.97420.0397.42..72047.5.9050397:/107x5.071..4.0  /9.  9072..70.70.70.7.70.071.. 809. 809..3.0    .2039047.0.94..300/3.g    .0 .3/.0..1::747  90344.

70.071..2.70.x47.g747  .071.x43.7.5./ .70..L31:3. 5:3070.x43.4397407047 .. 5:3070.70..x:30.70.94.071. 5..70 /0 .x:30.x0 /0 .209747 /0 1:3.L31:3.70.7. 809..57490.8023..:2 1:3.7047 ..43974  5747.70570.L370897.90473/. 89.94.

  % #& #  !#% 7 -8.

g   54.       !%#     :2g7:47047/0 %02.9.    570/.70..70      %0470 !7.9.

..x43.:942.9.::/0/0807.70.70.g75074/.88902047/0.3.709008023.9..0 L3970x3070          .0070.071.L31:3.g7010..97420.97420.4.3.0       .70        8:57.:942.L3970x3070.3.0 /9.:/0054.0.0  .97-:x0507843.088902::/0.70     00..      '071.0 /9.:7039g.90/0507843.7000.0 .9.9:.4.3.

g !.:34 93x047 470.g   470 470        '071.9.389.x0 7002039g7 3472..9.790.3...8:57.0 .3039g ..97420.1:3.59:.x..47 08.0070 5072.7 .0 3897:.3.0 .x:3            #0.g7010.0 1g7g 8:57.9...70.g7010.0070  .00 9072.70   00.0 /9.:942.x/0.4.0 /9.70.0397.790.3.7000.3.9:..:942.97420.g970$# .03x0.70.4342.4.4.0 /3 .904709.071.:942.97420..071.9.x0   !.90/0.:947.0 .3. 0.9:..9..57.071.7000.90/0..9.0L3570.889020/0 ..x43g788902047/0...0370.0 /9.30      74:88902047/0 .3.0 .

.79.50 . /0 3897:70 904709. 80 1.70 .:942.1..30 /0 .0070 L3970x3070 .:947.070..089 8.9.g /0 232  /0 470 47.9  79   %70.989::50397: 8:57. .0070 L3970x3070 ..989: 50397: 8:57.:947. :3 5747. ..45 .30 970-:0 8g 5..3.8g /0 ..g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57. .2 850...9 /0 /0x3g947.:942..x0 3 .9..3//.0 573 093/070. 4..

947 8g8:8x3g 8g57424.x0  !747.3..:947.:9.000.g/0570g9700890L394.29g/0/0x3g947.9.0/070.2.203:L3.093/07.

9.g9704507.:9.947  3897:708013.073x0/03897:70904709.g 57../0x3g947::.g/0 .0.947:#$'%./0./0.g.:0-07.70.

947::  .:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

947: /0 850.x0 /3 9.3  .:947.:947.g ./7: $#L397 :3574.57410843.  $ &.4342.70.39:/05:30.9..23. $#:72g94.:942.x0 80 010.599:/3 /0 20/.9:..3/1472.. .073x.: 89.:947.30.250 57457 /0 .g9703850.g /0 .0.708g70:90.g970 3850.4389gL397 4574-g904709.5.9.x47/0 /897-:x0!..9.9g/0.57. 4507.. &3:3 :745030 8.43: .9.989 50397:8:57..:94.70. 2:3.g.47/::57.947: /0 850.9:0...9.9::/0/0399.:20390.g .4.:0 .073x.0 573 8023.0 ../0.389.3. /0 ../0093/070.:947.0 0890/03:29g L3. .9 :3 .:7450.203:/0.90 .9  79  !0784..7.x:..5097407.79../7:$# .5. L3 .203::80. 43/x57.50390!  $0. 4. . .70 /3.9 202-7: .x.. .70 4507.g.x43.700   0 .L3.x0 84.:947.: :3 /4..43147224/0::/3.90/3.01.. 093/07 .x0 80 1.1.90/3.x.   93/070.: :72.947:2507070.94747:2507070..g970 3850.50390! 50784.:9479.: 203x:30.:947.g / .:947.0070 L3970x3070 .08 ..../29.70.4380230../7: $# L3 7:-7. ..5.70.70.0/070...70.:78 /0 50710. .42509039g L3 /4203: /397 :3 89.g970$#50397:/0807.203:L3. 093/070./0.43147224/0::/3.50390 ! .90 /3 .9 8023.45..30 8.43147224/0::/3.70.75x0903.90.9.0.9.947:2507070.9000.4393:.70 .70L384x0 90.70. . 59 50397: 57089.   !%#  !0397:. .0/070. 9.039 028 /0 ..x0 /0 ./057.70.:947.. .:947.g/0.:947.g :3.947:/0850.093/07..x0 .3/$5. 1 1 ..30.07070.0/07475708.4507.0.g  #0:9./0.07-./03897:70904709.300 1. .3.30.431472570.8.:5.

3.70.431472 5747..g50397:.x43..9...:78:/050710.2.20 .9.79  79 !747.0 570039.70 .3.90.850.

. .947:25070 70.850.70 4507..70.50390! 0890:72g94.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.:94.x:30L3.43974       54.0/08:7.03/: 0540./0390 3..3/570.43/:.x47/0!     &25070.70.70.0.     570/.389...0/08570! 5745709gx1. 893070..:94.503908:-5708:30.2...03/47       897-:x..4254303x.70     %0470  !7.70./03.03/.0! 78.       !%#     :2g7:47047/0 %02.389./0.!.0.0370.7.3xg .x47! 2g8:7/08:7..50390478:-5708:30/3 .7 ..:0 24//04507..L38:7..70 5g7x.3xg57.0.g 4x:30307.! ..3. /897-:x.385479: 894..901:79:3:7...:0 24//0.4 .72g9:7/8549.x43.:!.3xg./3.97.0/08570389.x! 70.9.x! .425430390 24//01:3.70     .90/02g8:7.81.70      4x:30307.5.!       389.89073g..70.70 ..

./039...

.03/:      08.57.x:3     #0.70.0 3897:.790.x0 7002039g7 3472.x0  !.790.9.L38: 7.g !.:34 93x047 470 470 470..59:.904709.3.9.g '071..

 -:9047 50397: .: /4.:947. 43/x57.42572.g.3.75x47903..0 L31:3.x47/097070 :25070 .90 ...908:-5708:30 .x0/095:/0389.L2-:90.g970$#50397:010.48 .70.01.071.3//.9471:/08:-5708:30  :947.9    $ &.4314727:5047/02.0 .L2-:90.4507. ..90 8.0/07475708.9:..70.431472570.9 .9g/0.70.0  0890/03:29g L3.g.70 L2-:90.947471:/08:-5708:30 79  !0784.x0 /0807..3/1472.70 /:5g :25070 .947::1:/08:-5708:30801.4393:.1.57410843.

   % #& #  !#% 7 -8.

. -:90.:947.70 ./29 .7:5.70.x43.300 1...:78 /0 50710.: :72. -:9050397:.908.:.9053g.9 :3 .42572. 7:5.70 .90 .9..   !%#  . L2-:90.203: /0 ..0. 0.5.908:-5708:30  $0 .:/4.01.0 .9750397:! .947 1:/0 8:- 5708:30 50784.

.089 8.0 573 093/070. .801.90.L2-:90..070.431472 5747.45 L2-:90..47:5g/0.0 570039...9.g/0232470 /03897:7057.947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5..:947.3.9.3.70 .79.947::1:/08:-5708:30/0.:35747.2850.79  %70./03897:70904709.850.20 .:947..x0 3 .9 /0 /0x3g947:.9.g /0 232 /0 470 47.1.50.70.

:947.9.:9.x0  !747.g/0570g9700890L394.203:L3.093/07.29g/0/0x3g947.3.0/070..x0 8g 8:8x3g 8g 57424.2.000.947: 389..

947   3897:70.947: #$'%.073x0/03897:70/0./0./0x3g947::.:0-07.0.70./0.:9.g9704507.g.8013.

:203x:30.7.90 /3 .700   .9. .g :3.42509039g L3/4203:/397 :389./0./7: $# L3 7:-7.093/07..::3/4.9.9.47/::57..g970 3850. 5950397:57089. .:20390...:947.  93/070. .3.947:/0850./0093/070.79./7: $#L397 :3574../7:$# .039028/0.x:.203:L3.:89..70.2./0. ...9000.g .70.:947.  79 !747.5.x0 80 1.203::80. $#:72g94.43147224/0::/3. L3 .07-.5.708g70:907:5.30.g ..073x.:5./0.70.9.3.70.:947. 093/070.x0 80 010.23./03897:70904709. .45.3  .90/3./057.x0/0 L2-:90.5.70 /3.0/070.30..0 573 8023..4380230.43147224/0::/3.90/3..43: .L3.9. 9.g /0 .g970 3850.3/ $5..947: /0 850...g / .947: /0 850.:78:/050710.70..&3:3:7450308.x0 /3 9.g  #0:9.90..9471:/08:-5708:30 8.4.0/070.:947.9:. .x.x43.70./0. 093/07 . .07070...250 57457 /0 .x0 .:947.:9479..4342.599:/3/020/.:7450.:947.9.57.0...9202-7:.g/0.9:0. 1 1 .947::   !0397:.:947.39:/05:30.70L384x0 90.4.x0 84.98023..9.x.:9.43147224/0::/3.30.90 .g9703850.2:3.9.9::/0/0399..4389gL397 4574-g904709.073x. 0 .:947.08 .g50397:.

47085:3g9477:5050397:.590.g..:947.708084.9g .70. 80..70/0 L2-:90./.9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94. ..850.70.

  % #& #  !#% 7 -8.

7..x0/0:25070 2./03.x:30L3.g !.0../0:25070 .071.9...0 3897:.0/4.0..9.03/:           389.57.70/03.g7         &25070.70.....01.7 .. 50397:!         507.790.0 5745709gx1..:34 93x047 470 470 470.70     %0470  !7.-:9047 .790. 2.03/47 2g8:750397:0.9...70 ...4 .9.70.70.01.  :25070.42572.7.0.9.x0 7002039g7 3472..70 054.       !%#     :2g7:47047/0 %02./039047 3.9..L38: 7.:9.g  4x:30307.5.x43..:0548-0.90 /4.70.0..90/013x0 5745709gx     .900/070857.x:3     #0.908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 . /897-:70.0370.047       .70       08.70.0.03/L389.70 705.5./0390 3.747 .     570/...9.70       .30..:7.70.42572.x0 2.0 054.70 2.389.35:g7 L3970x3070 054.70.35:.70 L3970x3070 ./:.g '071.-:9047 50397:.L38:7.43897:.047 78.-:9047 0020390.425430390 24//01:3. 570.x0  !.7.705../039047 3.0549..93/.90 .904709.03/: 50397:.x.59:.747 .0.908:-5708:30 893g94.x/0:25070.90 !/013x0 5745709gx     ..2..03/47 24//0.071.3xg.7.

..3//.9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

.0570039..70 2.7..7..70 2.2.09:73 2.047 . 2.0077.90..... 82.05479...8. ...g 3/107039/0 8.70..: 0.. .x0 /0 ..90 97.70 82.g970 $# 50397: 2.0/05.90L39.710.7.  %5:7/02...0/09:73..: .x 5.7.: 3g/07:.x43.   !%#  $ &.      8025479.3/g/0..7.7..4393:.g .70  . ..:8.70 .-0: %.7.3g ..70 2.39074.-0: 7:5.7.57410843. 91 3. 1.9.:/L37:500.9g /0 .7.7.0107. 737:.3./: /0 507...:947.431472 570....30.0/095850. 43/x57. 2...g1g7g 3g/07:.7.7.47  79   !0784.3..047 .g.: 30/07:..70  .42509.0/05. .3/1472.700 7:50 95:7 /02.7g7 7.05479.70 54/:77:.0/05.70.9050.8.91472g74994.70       .4 50 ..7.. 53g .4.70 2..7.70 2.38-47/4.30 .:947.7..7.:-:94.7.:0890 .70 2.70 L 57039g L3 054.0 #  0890 /03:29g L3 .9g        .70 8975.390 2.7.-: 2.: 8.7. 147.7.84.0 82..703:803..70 2.7.30/0 .002439..7..050 .0/0747 5708.:.0..75x0 903.:  3 1:3.7.3:.9 50397: :3.8.70.30.-050.3908:8503/. /3 :72g94.g.-050.05x. .g.0 ...047 . ..00 2.014...42.3/-7.-050..

39 50784.::72.:947. 389 54/ 7:.79   $0 ..3001.::72.0570039.90..3.:78/0. 2....: 7:5.20./29 . 2.8.90 ..203: /0 .70.70 .70.../29 .70 ...: 7:5.300 1.42.    50784.70 .3/gL3317..4314725747.70 .. 0.:2. 2.7.1.42.3090 573.203: /0 .:947..9:3..1.0570039./4 8.:573.0.3/g7.3. 0.9.0.74 :    $0 .9.:78/0.79  .4314725747.9:3.7.20.

  % #& #  !#% 7 -8.

3x0L3054..7.2.70/0 2.7..70.70.:00/07.7050397:      .08.0/0-4.0 70897:/00..8:7.439.7.42543039030.70.90            8549.x43.x0 24//01.7.0470...3xg /0-4.:79..97.9.071..7.0 .70..70           .x02.70 /070...70.9.7.347                 $023.30 457947 8:7....:78:/0..-:7 ...790.9.: 0890:72g94..70.:78g 29.g50397:.3xg L39707:5947/080.0/0173.0/0573/070.20390/0147xg95:7/0.70.70 /00.9.3 8:5.8:7.3x0.047          2.9.70.70/0242039.50/08:7.9g7 .907.3..2078::4-.70       %0470  !7.047     95:7/02.3x:7    2.70 29.007           47.0 .7..347 8:57.2.0 .70507280 390780 ..:7gx94.70 70.302420970            /8549.94.g     ..7.70  .::            8549.3g 29.7.5.3.       79 !%#    !747.2.43897:...7.90.     ..8..       :2g7:47047/0    %02..1..254.39703.8..900 5.94.0/08:7.70.054.7. 054.70/0817 9/0.70/0.30.70 ::7g50728g L3970x3070 -..70.7070 74 24//01:3.70     95:70890390 /08.7 5080/070.2. 9.  570/.2.70/08.90 .70 29.:79.02 .2039047 0.70.94.7.x43g7           425430390/080.81.420347.70/0 3g ..3./03xg..2.30.9000.7.gg94.8.90g            .7...94..

 % #& #  !#% 7 -8.

071..2..9.0 .747 .747 .g ./039047      g8:7/0572.g  3970x3070.8.70.:947L3.70..071.0./0390 ..05074/.      ..7.g7903. ....70.7. 705./039047 2g8:750397:570.70  %02..70..x43g7 L3.70..0  /3.0370.071...g789.1:3..903.    %0470 !7.9.. 705..903../0./03xg  . 70..    !%#       :2g7:47047/0 570/..70.g L3970x3070. 70.:00.:947.7 ..07...

9.9./039    08.x:3 #0.L38: 7.x0 7002039g7 3472.904709.790..x0 !.790.g !.70.57.0 3897:....:34 93x047 470...59:.g      470  470       '071.

70.70/0 2.3...390           .70     :2g7:47047/0    %02.3//..          %0470  !7.3900.20390/0147xg95:7/0.g  ..390    95:7/054/:77:.39 0890 :72g94.2.70. 389 54/ 7:.39703..9.:78: /0.5.9..x43g7 .1..54/:7477:.9 79 !747.g 50397:.54/:7477:..70.81.       570/.

 % #& #  !#% 7 -8.

97.302420970 /8549.70.x43.70.0 70897:/00. 570/.70 70.90g .007                 3970x3070.70 ::7g50728g L3970x3070           8549.2.70 95:70890390 /08.9.70       $023.7.390 2.      !%#     :2g7:47047/0   %02.7.g .7.3x0.90                               8549../03xg     ..-:7 .70507280 390780 .70.x0 24//01.3..70..8.3x:7 2.42543039030..02 .347       -. 705.:79.:7gx94.071.90 .x0507843.:79../03xg.08.70.9g7 .g L3970x3070.05074/.. 9.70.g  425430390/080...9.30..9.94.7.70 29.70/0 3g .907.0/0-4.7050397: .90.54/:7477:..gg94.0 .8.903. 054..0/0573/070.8:7. 70.0..7 5080/070.70 29.70.3xg L39707:5947/080.:00/07.70 ..30 457947 8:7.70          .70 /00.439.7.790.70.9.0/0173.8.1:3.70/08.94..:947.70. 8:57. 705.347 47.8:7.0/08:7.054.071.2039047 0.903.2..7.7.420347     .3.:78g 29.7.70.071.071.::/0/0807.3x0L3054..70/0.9000.254.0 . 70.g7903.43897:.07.70.0  /3.x43g7 L3.2078::4-.9.70/0817 9/0.           .3g 5.70.7070 74 24//01:3.70     %0470 !7.30.94. ..g789.

 % #& #  !#% 7 -8.

...9./0.70   %02.:947L3.....:00.7 ./039047         g8:7/0572....747 .g   .747 .     !%#      :2g7:47047/0 570/./039047 2g8:750397:570...    %0470 !7....70./0390   ..0370..

0 3897:..g '071.59:.904709.9.x0   !.:34 93x047  470  470 470..x:3      #0.L38: 7..790.57.x0 7002039g7 3472./039      08..790..9.g !.70..

1.947:#$'%.9. ..7.3//.70. :3: 5747..7904507./0x3g947::.7..30.7. 2..g9704.:: L3.9 /0..9 79  %70. ..0 L3 :72.3.7.1489../7:.g 47.2.g 57. 80 1.0 5.30. 7:5050397:.23g7.70.70.070.947:#$'% /0232 4705034:95/02....:947.089:. :3: 95 /0 2.701..428039073g/3..7./03897:70904709..0..2850... .00.9: 95 /0 2..9/04507. 2..7./0.

1.9 /0 /0x3g947:. . ../03897:70 904709.9.:9.:947.. 80 1.3.g /0 232  /0 470 47.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.452.7.:970-:08g5.....:: /0 .0 573 093/070.2850.79.x0 3.50..9.0898.947::  %70.7.70 .:947. 2. 4 7:5g /0 .:35747.070.

947: 389.9.29g/0/0x3g947..:9.x0  !747..:947.203: L3 .g0890L394.0/070.2.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.3.00 0. 093/07 .

073x0/03897:70904709.:0-07./0.:9.g.0.g/0 .947:#$'%.70.9./0..g 57.g9704507./0x3g947::.947  3897:708013.

/0.x0 84.9.073x.9:. ..30.90 .43147224/0::/3.203:L3.g ../03897:70904709.g .L3..39:/05:30./057../0.:9.9::/0/0399.5.45.70. ..9.947::  !0397:.:947.708g70:907:5.0.x..:947.x0 .30..g / . $#:72g94.4.    . .79.073x.700 .70 /3./0./0093/070.0/070.:947.43147224/0::/3.093/07. 0 .5.:947.07070.

  % #& #  !#% 7 -8.

:78/050710.0..70 L384x0 90...30./0807.:947..: .g970 3850.093/070. 89.:947...:203x:30./7:$# .7.2:3.g9703850.047 .:9479.43:.:7450. .3/ $5.:94789  $0.x.203::80.g.431472 570.70.4380230.:0.:947 947 79  !0784. .89..::72.g.:947.947: /0 850.../7:$#L37:-7.0 573 8023.57410843.g970$#50397:. .9.:947.g  #0:9.70.90/3.9:0...0.90/3.3  .g970 3850.x0/39.:94789 50784..70...5.70 ..90. 093/07 ..3.:94.7. ..&3:3:7450308.g .:2039 0.250 57457 /0 .90/3./29..:947.9. L3 .947:/0850.x43..4393:.. .7:5.9.70..x43. 5950397:57089.0/0747 5708.x0/02.70.75x0 903.08 .0/070.x0 80 1./7: $#L397 :3574.:947.g /0 .70..x0 80 010.70 2..039 028 /0 .23.57.3.:947.4389gL397 4574-g904709./0.9gx/0 2. .70.07-.70.g :3.47/::57.05x.  89039078g093/070..: :3 /4.: 8.3/1472.98023.  93/070.70 89.9000.599:/3/020/.    !%#  1 1 .:89.42509039g L3 /4203: /397 :389.3:.9:3 .9202-7:..9..43147224/0::/3.3001..g/0. 9.7.9.9g/0.0 #  0890 /03:29g L3 .7:500        $ &.947:/0850. 43/x57.203:/0.1.4342.x:.:/0.9.89.

90.70.850.3.79    79 !747..70 .20.9..0570039.4314725747.2..:78::/050710.x43..

.97.7047 95:7/089.81.:.70. .70470. :2g7:47047/0 %02.70 .89.:94..70.9.39703.850.:94789 0890:72g94.70.g  570/.2039:/0147xg00.g                 .5.70    %0470  !7.g8.:94.89..:94..: /7.70/0 89.

 % #& #  !#% 7 -8.

g75074/.900 8:5.9g7 .70./039047 2g8:750397:0.7.0 .054.70./039047          g8:7/0572.70.254.     !%#     :2g7:47047/0 %02.2039047   47.9.70.:947:: 70897:/00.:79.071.30 457947 5080/070....89.x43g7 L3.071.g   L3970x3070.:94789::           8549.3xg L39707:5947/080.70.7.50/070.:79.:78g 29.89.70.30.:947....g .70   .:947L3.:7gx94.90g 5.70   95:70890390 /08./03xg    ..70/0.30....x43.90 9.../0390.x089.89. 054.70..89.50/08:7.903.70. 70..89.02 .747 .70/0 3g .97..          8:57.1:3.gg94.70 ::7g50728g L3970x3070 -.3.70     %0470  !7. 705.071.7 .7.:94.790.g789.3x:7   2.:00.0 .90 8:7.0370.94.    570/. 70.94.3g 29.0/02.903..3x000.x0 24//01.94..7.70         .70.0/0173.0.:94.70   29.439.3.0                         8549...071.7. 705.:94..70 8:5.007    3970x3070.7070 74 24//01:3.g    425430390/080..07...9.50/0-4..-:7 .9.2.9.90.8..7./03xg.x.70 8:5.0           /3./0.70.70/0817 9/0.70 70.747 .7047   2. 570.907.:00/07.30.70  .7..70507280 390780 ..:947::   .43897:.70. .347              ..70/08.8...

0 3897:./039        08.x:3      .x0 7002039g7 3472....9.

  % #& #  !#% 7 -8.

.70.x0 !..790.904709.g !.59:.:34 93x047 !%#  470 470 470.L38: 7.57.g '071..790.9.          #0.

30.9g /0 .9  $ &.g.g .57410843.. 43/x57. .. 1.70..3.3/1472.:947.g .190747 79   !0784.70 2.g970 $# .70.3//.

9 :3 5747.7: L3 /4.70 1907 !73 .203: /0 .8. .: L384x947 3/107039 /0 95: /0893..70 570.75x47 903.:947.8.70 .: L384x947 80 L3x000 .g:90 .g:9 .x.70 .70.8.9 .08947..300 1.0 #  #  0890 /03:29g L3 .431472 570.: :72.x..x43..903.70 850.4393:.8.0 90 . 1907 50784.0/0747 5708..03847 570.gL384x94.2/050710. 0.70  $0 .:2039.0 .089 :.0384.03847: ./29 .1.: /0807..70 . .

70 .2850.x0 3 .0570039.g/0232/0470 47. :35747..90/0570.20.75x0903.0 #  3.75x0 903. .8..1.070.90 /0 570...8.4314725747. /03897:70904709.7007002039..79.1907::/0.79   %70.0/070 5708.0 # .. .90.45 1907: 970-:0 8g 5.0 573 093/070.3.700 7002039.50 .0384.9.850..0898.078 80 1.3.9.9 /0 /0x3g947:.0/0705708.0384.:947.g/0 232470 /03897:7057.

0/070.947: .8.203: L3 .:947.00 0.9.2.:9.3.03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.x0  !747.g/0570g9700890L394. 093/07.29g/0/0x3g947..

/0.:9.073x0/03897:70/0.:0-07.8013./0x3g947::.0.70.947  3897:70./0.g.947:  #$'%.g9704507.

x:.073x.0/070.&3:3:7450308.43147224/0::/3. .4. .g .79. $#:72g94.9::/0/0399..39:/05:30./0.:9.073x.9. .203:L3./0093/070.599:/3 /0 20/./03897:70904709.3/$5...x. .4342.90 .039 028 /0 .:947.70 / .30.x0 /0 1907 8. 2:3.5.:947.30.x0 .7.g .L3. 4. :7450.: :3 /4.5. .x0 84.: 203x:30.:5..43147224/0::/3.:947.70. 0 .98023.9.3. /0 .947::  !0397:.0. 1 1 ../0.9202-7:.:2039 0.:89. 59 50397: 57089.07070..90.:9479.47/::57.700 .3    .093/07.45./057..9..42509039g L3 /4203: /397 :3 89.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.g970 3850.  79 !747.43147224/0::/3..23...947:/0850.:947.250 57457 /0 .g 50397: ..g /0 .70L384x0 90.2.9..9.70. 9.57./7:$# .:78: /0 50710.43: .9.9:0.g :3.0/070.g9703850. ..:947.70./7: $# L3 7:-7.4389gL397 4574-g904709.08 .90/3..x43. 093/070.g970 3850.:947..90 /3 .90/3. L3 .70. .947: /0 #0:9.30.9000.4380230..  93/070.07-.   !%#   .g $#L397 :3574./7: 850.0 573 8023.203::80. .g/0.:947.x0 80 1.947: /0 850.70.. . 093/07 .x.x0 /3 9.x0 80 010..3.9.5. .

x05:x ..000.70 5.5730.30                 .5g239 8:7.x0         .7.30x 7000 ...:942.97.-3g .70..42.7070.8.70 ../:5g/0893.:703900.:78g .3.x43.70         %02.0/08:7.0 .97.43897:.:-4.70 .90 .424947 9.3xg -74.x.8:7..7047 /08.90g 29.:7039144890 57490..2-:7475g7x00.97..0 1730.9.70 ..97.42543039030.70/0 1907 0890 :72g94.254.42.2-:7475g7x20.70.9742.8:7..94.7070.439..947:/0.97420...38.81..x43.3.0 .:79..850.70.70 /8549.05:x .x0 24//0/0807.70/0817 9/0.0384.8.70 29.81.x000.0/0573/070508070 5.9000.08.:00.7000..9           /08.g..9742.g  4254303900/080.7070.70.90.gg94.3/g :23.90/057490.207g974: 974: 8890200/0.           %0470 !7.7050397: .97..95:747::.439.25.3/g .30x8.:807..8:780/0.-:7 8070 : ..       :2g7:47047/0 570/. 90.38.90 00.3x0L3054.34:/0.3x0 .9.0389.g 4x:30307.900 /08..

  % #& #  !#% 7 -8.

7047..0390.g 705.70.g   .0384.3g .904709.03847:: 70897:/08:57..0370.   570/..8.70.1:3.790.8.7.9.70.7../0390..x:3   #0.0 3897:.70 L3..70..x43g7 .:00..0384.903..g !.3.7047       .59:.3.70.7.903.790.0384.8.:947.g5074/.L38: 7. .70..7047 .790.70       %0470  !7....0384.747 .708025:3 24/:/000...:9.x0     !...903.7.8./039047     08.x0 7002039g7 3472.4203390780                #085438.70 2g8:7..70..x:3/0054..        !%#      :2g7:47047/0    %02./039047 2g8:750397:570.20390170..70 .:34 93x047 470.071.420347. 70.30.70/090723g/07.8..9.9..071...g  /0470  /0470 '071.57.07. 054.0384..7:      L3970x3070.0070 3897:.70              702/0:.:047..g7L38.....9.g.7 .70...8..g  /:5g705.9.-9gx01907::      .747 .

9g /0 ..3.3/1472.3.30 .. 1.:947.70.x47 /0 97.9 $ &. .3//.38547950.57410843.47974 9 79   !0784.g . 389.g..20..70.-:50397:50784.g970 $# 50397: /0807.. 43/x57.

97489 50784.203:/0.4393:.0 .907.::72.0.70.0/07475708.3.:947.:2..0 # 0890/03:29gL3.70 20.70.:78 /0 50710.0..9 :3 .3001.75x0903.97489  $0.3./29. 20.431472570..x43.8..70.

850..70 /0 20.0 570039.3..9...90. 97489 .431472 5747.79  .3.20 .

9.:78:/050710..!%#   79 !747.2.70.3.x43.g50397:.

.   % #& #  !#% 7 -8.850.97489 0890:72g94.70.70/0 20.. %02..3.

30 ...389.x47/097.70  %0470  !7.81.9.   :2g7:47047/0 570/..7070.-:50397: 50784.g   08.70.38547950.. ..

20.39703..30 .8.7070..39703.20.97.:.389.-:50397:50784..382047/0.70     08.9.0 50397:.0 .382047::..x0 /7.:2.907.2039:00.389.38547950 .5..70 173.x47/097.:8.:942.70..03. /0.70        .

0       8549.x47/097.:79.:2.38547950.389.30 ..90.-:50397: 50784..8.0/080.907.

0/01.9.382047/0.70.30.39703.-:50397:50784.38547950.70 8:8503/.389.70.x0 24/:/0L2-3.x47 /097. 054...907..70 L3970x3070        8549.:2.071.8.70 ::7.70.50728g 2094/0/0.20.0/0173.-:72.70     .30 .0 .70       ..0         8549.7.43897:.907.

.7.8.. 70.08947..389...903.3..70507280 390780 .389.-:50397:50784.071.x47/0 97..L31:3.907.30.:2.         47.g.3.9g7 70897:/08:57.2039047 L3g9:7.x:30 2.70.38547950..0070.:00/07.70. . 705.70.0 5:3070.054.30 ..70.x0        3970x3070.

.:2.g789.903.70.05074/.0 .4203     ..7.1:3.70.:947.2.g7903. 705. 70..8.x43g7 L3.071.g .071.70.0 L3970x3070.907..70.07.0              07.9.x/08023.0 /3. .

  % #& #  !#% 7 -8.

       !%#     :2g7:47047/0    %02.747 ...x0 7085438..389.38547950../0390.:00.907.-:50397:50784..::97489 2.-9gx020..70     %0470   !7..7 .0 ./039047  570/..3...g    .9. -.x0/097..30 ..

790..57.8.L38: 7./039047 08.x:3        #0..g !.9..747 .:34 93x047 470  470 470.x0 !..9.x0 7002039g7 3472.:      2g8:750397:570..g '071.790.70.0370..0 3897:.59:..904709..

2850.:97489970-:08g5.70.0573093/070....x0 3.x0801.0898./0807..x050397:.45 20.70.3.79..070.:: 97489/0.3//./0807.:35747...3...9.3.:3:95/0389.1.9:95/0389.g/0232 470 /0 3897:70 57.50.:947./03897:70904709.9   79  %70.20.g /0 232 /0 470 47..700890 ..:947..9 /0 /0x3g947:.9.

947: 389.x0..:9.

5.0.2.00 0.9. 093/07 .g0890L394.3.203: L3 .x0  !747.0/070.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.29g/0/0x3g947..:947.

g .70..g . /0 .947:#$'%./0.947  3897:70 80 13.: 0-07.073x0 /0 3897:70 904709.:9.g9704507./0x3g947::.0.9.g 57.

708g70:9095:/0389.x0.5. $#:72g94.093/07.700 ...39:/05:30.79.0/070..45.947::  !0397:..90 .:947.9::/0/0399.:947.203:L3.0.4.:9...x.x0 84.L3. . .07070.:947.5./0093/070.70 /3. .x0 .9.

9.2039/0807. /0 57.5.073x.0..9 / ./0.g 50 34: 95 /0 389.x0..

: 203x:30.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.039 028 /0 .: 89.g .:7450.073x.2039 ...4342. . ./0.431472 24/0:: /3 . 2:3. 97489 8. /0 .. 59 50397: 57089.599:/3 /0 20/. 1 1 . .9.3.9 202-7: .90.7 .30.70.x:./03897:70904709..3/$5.47/:: 57.43147224/0::/3.3    . .9.30.9 8023.0. &3:3 :745030 8.5.: :3 /4.:9479.9gx /0 20. 0 .:2039 0..

  % #& #  !#% 7 -8.

23.4280 39073g ..g /0 ./0.70. 80 010.79 9..08 .0  3897:7080/081g 4.9.57.0/070.9.70.23.0 573 8023.:947.9:0.70970-:03897:9 0.g /0 .9.4380230.07-..2574.5.-0: 970-:03897:95074/..70L384x0 90.70.70.:34 93x04757410843..g970 3850..43::  79  35074./7: 850..70.g $#L397 :3574.947:/0850.. . L3 .250 57457 /0 ./7:$# .30. 093/07 .23.90./.9000..g970 3850.x.. 0.947: /0 850.570:37..x0  $ &.43147224/0::/3. /0x3g947::.23.9570. 50397:.0  79 !07843. 9.-9.7g8:-L3/7:2./7: $# L3 7:-7..4389gL397 4574-g904709.43: .gL35074..x.9.704-.947: /0 #0:9.90/3.g970 4 ..g9703850.x0 80 1.43:: 507843. . .9.90/3.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70..4507.:947. L394./0..:947.9.g:9.:/0/0807.:/0/0807.0/070307. .9.0/070..23.3:.  93/070.70. 3897:70. 0.90 /3 .:947.:947.203::80.:947. 093/070.70.08: ./03897:70  79  ...70..   !%#   .947::#$'%.90.-9gx.071.3:..70.g/0.07-. .9L3.9:0./0..g :3.x0 /3 9.-9./.x0 80 010.

790L324/4-.g !0397:.9. .947:#$'%   .947: #$'% L397 :3 574.9 574-.00..0.99574-.30..4389g/397 4574-g904709.:9..05.9g970-:08g57424.3.23g7 80 .g970 4507.07-.900 0.g /0 .23...904709. .7.70.g 4574-g57.1/0.9.23.947::/3..g.57.g   #0:9./2850784.701.947: 4507.43147224/0::/3.08 .4380230.9g .

 % #& #  !#% 7 -8.

 7. .70.057.70.70.057.89.3:..70.43: . .-9.5..-9.9.:947./0/0.    !%#  79  43172.43:: 79 .x.5074.70./0/0.   $ &.70..::/03897:70.947: #$'% L3 7:-7.0 573 8023.70 L384x0 90 .-9gx .g /3 9.3....250 57457 /0 . . 9.:947.x0 80 1.g970 4507.90.43::.... .5074..9.90.g .

: /0 3897:70  79  $9.90470/0507843.70.70 .g/050784.0570.8:70..70850.9. /4.g:90 . .g.9047.30.0...  .70 970-:0 8g :7200 :3 89.: /0 /0807. ...90 /081g :7.90  .89.7047. ..70.3047:7/.g .9 /0 ..947.0/03897:70.x0 507843..70.79 805:-.9.3   L3 ....g50890 :$# 79 !747.g:90..50397:10.g /4.89.g970$# 3..9.9053g.-0:  $# ./081g :7.g.7050397:-:3.70 . 8g/07:0089./708.75x 903.-g5045074.9g7 :72g94.70. 570:37 .-9gx .9089..75x 903. .43 L3 .0/0.700 .43899:9.:1472.70. ./0/0807./708.70 .30:7/. .2.g /05:30.47085:3/ 570.3.70.3.:78850.431472.431472 24/0::/3. 5747.:7/.0/0747 5700390 5708.08.70.0/070.4550784.. 4-0.g / 8:5479:/0./g/0./.9.:.:203900 570..30.::/03897:700890:72g94.g ./03897:70.x$# .0801. 8g.: L3 .:7/.908g47.70 .0890.43/x   . L3 .0 0-070.50784....3.43/x.:947. 5700390 5708.3.9g54.70.4.50784.9.0 .g .3.:947..0 50397: 4-x3070.70570..1.::/03897:70 79 89.0.43/x030.9gx47 /0 1472.g7 .0898.3047:7/.79 9..:/03897:708047./084..g:9g ... /0 ..9..3  !0784.397. :3: 34: 9....2.$# :72g94.30089.x00-07.0890..70 57410843.

 % #& #  !#% 7 -8.

.790.x.0      495:7/0389.x0 7002039g7903.      !%#  :2g7:47047 /0570/.g 08.70  !.904709.

70.20390       0807.5.039g   L3  .   389.x47.43/x  /0  8:7..0.3xg  . 01.

/4.70 .g.43::50397:.70.3047 50397: .:3:89.47.47.3x47 :72g94.-0:.9.9050-..0.7 .5.:78.30:7/.78 47.g L38..3.3.:/03897:70 5.. .30084. /0 0-07.0 .47..70.79..89./7080/0.507843.947:0-070.:: :72g94.:2 ./29024/1.70..0890./708.3.05070.5.50784..5747.908905.3829070..9.390/0L3.4.0.2:: 3:2g7: .79.:2039.0 .:/03897:70 84.1L34.9.9g/05:30./05:8g .x0 .:/03897:70 . /0 47.5.94747 0 9..0. 1 .:7/.: /0 /081g :7.3x47 5074.:/03897:7050784.700 ..89.g5..:2039:.0 .70.:78. .05:x30L3./0570/. 5747.700/4.g9.47085:3g947 3:2g7:: /0 $#.2039047 .45.  79  . ..70.700 .x.: 57.42:3.g /0.79..g/4.3x .3./0390         79 !0397:5.3x47570..70.:3:200 5703:200.5.3:.70:720.9g509020 0 470 1472.3.g.947::/0.70.3:3x.3x473:80.07070.. .70 4.947 :72g94.4./.2::   .00 /03:270.708g.890.89.:.39:/05:30.:3:574..:947.5. 95: 5747.3..9.::/03897:70 47.70.2.3g7:3:89.:78.79.3.2::/03897:70  $#0-070. $# .3.3.70970-:08g80570.45..08 .-0:.07070.70.4/:3:207.5.0./05.89. 9.70 57270  79 :5g97.49.:9  79  !0397:47.3:..:3:200 5703:2001472..947 / 9.07-..70.5747.79.:/03897:70 L3.817 9:89.:20390 ./0.

    % #& #  !#% 7 -8.

80970-:0709:73..3  9 .3:3xg 47.4.x.90 0-07.30030709:73.$#L2570:3g.9..79.: /0 3897:70 3: 5.90.43::0-07.3:.071.08:: .::  '.0        79 $#54.3  9 0 9..79.79 9.90890.g757.574...g:9.79 .g .3/24/:/0/081g :7.:3:574..9.38290.9.431472.0.0/070307.5g 94.70.: /0 3897:70 L3 907203: 570.07-.. .0 50-.9. 89.79.3x47 /4.30.07-.3007g2.79 .-0: 0890.300 570.L394.3.::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70.$#L32.4.08 .  45.:/03897:70 3.89.: .. 5.0 79  !07843.908905. 89.45.9:.90010. L3 .90..059.70.33:0/0/7059 79  !0784..70.20/:5g13.07-.70 .70 3: .79 .5. :7/.g:90 L3 9.:2039: .203x43..70 8g .3.  3 89:.70. .9g .-9.3:.79  .3  3: 54.g970/0x3g947.43:50397:.. :3: 89.3   %.298097.43:50397:..90 50784.43147224/0::/3.574.:570..89.   !%#  .9/0.5.08:: ..g:9 .0.-0:/0.90/0.

947: #$'% ..70./0./:5g4-x3070..9 0g947 /0 8.x47 /0 7/.7 /0 /0807../0.90. 7.804-x30L3:72.3. /0x3g947::.90.073x.047.3:.:9.0 2..7.947 3:2.. 389.70. .  /0. 2.79  $ &. /0 .3g .3:.3x 0890 3897:9 .3897:7.0/0747.073x00-07.7.g970 4507.431472570.30.3897:747 0.23.70.:. 0-07..073x0 79   !07843.7.30.43147224/0::/3.: .70 .3.

:9.x0..947::389.

0.5.2039::    .

  % #& #  !#% 7 -8.

9..7g50-..x0/095:389.79  70850.x0.2047.3.79 L31:3..90.   !%#  3897:70..9.0570039.3:.080/081g 4.5747.

g.23.07-.. 5.-g925/0 :3 ..90L397 :3574.30.3   #0:9.x0 /0 8.20350397:.43147224/0::/3.  /0.9.5.70. 0. ./2 08:390-07.0890.0  !0397: .0 .07-.3.70.::3/4..  79  !0-. 389.705074/.: 89.:9479.9 8023.3:.3//.70.0./00.30.47/:: 57.. 4. L3 :72.9000.x: ./0 .23.4342.438023.23g7 8:39..08: .705074/.:5.70.x47.90.9.073x0 . 5950397: 57089.5.90...3/ $5.3 3:2.x .5.9  79  3897:70./.: 203x:30..:20390.:8:8x3070.2039::/0807.g L394.79.:3:0./0573/074757.3x47 /0. .29/0.599:/3 /0 20/.. 5:90. :7450.. .7 .7..g 5.23.:34 93x04757410843.0 .g9704507.073x. 3897:7 .947:#$'% .g8013.43147224/0::/3.42509039gL3/4203:/397 :3 89./00.79..08 .039028/0.x 970-:0 8g 570390 1 .3:./0.9 202-7: .50397:/0807.9047/3574. &3:3 :745030 8. 2:3..071.0.

.900890x3:9g/04507.47085:3g94.08.70507843.:.90/0807./03x.703:8057039g.70 3:54.0.23g70./0.90 30.704-x3070:9...0.389.:.x.203904750397:..:.3:..5.947:#$'%  79  !07843.073x0470-07.14893897:9  .

g  $ &.2.0  79 0.5072.70850.9g7570.../0 /0807.0/074757003905708.70.3g0890:72g94.03:2.2.010.2039:  !07843. ..9.70.9.703897:9.90.9.75x903.70.45 /03:29L3.0 08904-.g.2:9/0:3 54.0.0g94747/08..2.3:./0.90 70:. 1.790.98g54.4..L39707:5957. .431472570..:/0/0807.9..g/03897:70.0g94747/08.7.5.7.....073x.4393:.7.3:2.:/02:3..g.703897:9L3.3g.g970507843.7.43/x...8.70.9.:.9.7../0.79   79 !07843.3039.70.7.70 0g947/08.3.0898.:.0801.. 3897:70.9gx2.3g  79 !747.347.0/0747/0.

  % #& #  !#% 7 -8.

.7.70.L3:9.8.  570/.9.43897:.071.       !%#       :2g7:47047/0     %02.3x:7 -03         013x95:7.0 .43897:.3 95:7.70.70        %0470  !7..-:7 .g   020390/0573/070 0.9.9.0.70.

70        08.9.x0        !.9.x:3      #0.0 3897:. 0.054.8.0370...59:.790.573/070.904709...:34 93x047 47g.-:747 .7.57.g 470 470         '071.70.3x:747 -0347          -...g !.  .7.L38: 7./039047.9.x0 7002039g7 3472.x00g947::/08.790..347        4/:/08023.3g       g8:7/0570.70..70.

91472047 7/..2.43897:.3:.702. 389.3x47 79   . /0 0025: .: .. 3897:70.g970507843.70 2.91472g . .x47 /0 7/.7.90.70 00.70 2.7.089g 548-9.. 20.0898..45 /03:29L3. 5.70549:.382047/07/.39  !07843.:/0/0807.0..9.704750397:.3039..7.703897:9L3.0/0 .70.g389..:0801.7 1:7.9 5../0/0807...30.4393:.g 3/107039 /0 8. 2439g7 2.70 /0 8.70.70.3//.x43.3g .g94.7.7..9 ...30.70.L37025072.7.x/07/.30..30.9 $ &...94. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94..3g .9 .

70 970-:0.9.70  79 !747.3039/0 .5. 2.9147207/.70. 2.9.70.3x47 203x43.:947.:94789L3 .305072.43/x057003905708.0 .89.8...7.2.089g3897:70 .30.7.g94.70.g94.7050397:50784.75x 903.7.-9gx3:30.2.70/05.3:.     .: /..9.702.g5..:947.:/0/0807..g /0 3897:70 .:70850.9147207/.75x903.08.43/x057003905708..:94.-0 970-:03897:9L3.g .-0: 0890:72g94.79  9.0  !07843.30.:89. ..x .30.3.

 % #& #  !#% 7 -8.

9....70.30.:34 93x047 47g.g   4x:30307.. 903...9            ...90         #085438...57.     !%#     :2g7:47047/0 %02. 054.95:389.59:.9        3970x3070.    570/.9.. 705.9        425430390/080.-9gx02.70.7.70.g !.70.0 3897:.70.790.g .x47/07/. 389.07010794.30.904709.x0/07/.:79.389.70.9.x0          .70    %0470  !7.3x47          .x0 /0 7/..790./0390           08.x0    !.071.9.. ..81.70.x:3      #0..7 . 70.L38: 7..7.389.x0 7002039g7 3472.7..g 470 470 '071.

75x 903.x00-07.4314729.43420  !% &' $!   79  :947.:570.0/07057003905708.3:.0.5.43:50397:.9gx0010.90..574-.90L3.90/0$#54918:8503/.:9..x47.70 .43/x00  L2570:3g.0   !07843..7100.80 L3.908.9 !% &' %#  79 !0397:.9.9:.g9. 389..0 80.3//.: /0 /0807.:7097.9057347/3.23897::0.

g7: .:947.70.:/0/0807.70 . /:5g 057.g:90 /0 570039.0890. 8:8x307 57424.90 397.5708.x47.g  !07843.70.0.2039047 .:947.5. .70 L3 .07070 L3 :72..g70. 907203:: /0 8:8503/. L3 54808. . 1489 8:8503/.203:: /0.389. .9g 54.x0 ..43/x0 570.75x0903.

.0.90570039.14897097..:947.:947.70.2039047.:/03897:705074/.g7:.x0.5.:3:89.8g 8054.70/:5g13.70..g :72.9/0 .

   % #& #  !#% 7 -8.

.:947.70. 5708.7080/05:3.203::/0.43/x0570.75x0903.   !%#  8:8x3070.g  79 4.:203900.$#970-:070/.70 L3. 57424...90.0.9.g:90/0570039.

/:80L32-.97. 389.:/0/0807.9  79  !07843.x47./:.7423g/0 .:947.70..g970:397.g947.

70L384x0 90 .: /0 /0807.3:.3 /0 ..x.2 .x:30..:947.0.594: ' 80.0.3 . .43/x0 570.:4 .70/0.x ..57003905708.574-. L3 .5.2.x47.75x903.g:90 .4-x3079.x.70/0x30. .43::50397:.704-.:947.0.0  !07843. 389. .70 .. L3 2.2039047 . .202.0.70.

704-. .43/x0 570.57003905708.594: ' 80.70.389.574-.3 ..x:30.x .. L3 2.x47.x.70 /0x30 .2039047 . .g:90 .4-x3079.70 L384x0 90 .20/0.3:.5.:947.:947.0 2:9.0.2 .70.3 /0 . .: 4 .0 .43::50397: .75x903.x. L3 .:/0/0807...0  !0397:507843.0.0. .

0.5. .9:0.g:9.250 57457 /0 .70  79 3000 1.:947..-9gx .-90..5..7903907.g 573 8023.x0 L3 3907.x..:947.5.431472 570./0x3:9g  79 %0720300/084:x43.g970 4507.70.070747/05:80.947: #$'% L3 7:-7. 9.$#8:39.90 80 010..39g/3570039.70...75x0903.5708.0 .0/07470.0L3.3    570:370.4.g ..00 /0 925 570.0089.3:. . .70..2039047570.0 /3.

    % #& #  !#% 7 -8.

g.701:7347/01472.   !%#  /708g...7057410843.

50784.g 7 L370897.3g:7/.70 .

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

. 3./:230.897g37 .07070.903x.0/070.3/L3..4. .

L370897.9g.$#.: 37 .

3/84..:7850397: 5747.9.70. 57./0.70.:5..x.2: 50397:4.5747.20 8:5479::/0.

 .70.1....4/ #.

g.7057.75x0903.2...x0L3.4/ 4203.3/1472.4.70   5703:200 8023g9:7.42:3.x0L3..-..4..g.70.1.g2.. !747.:34897:1.:7870850.0  $!% #$%%  :200 ..3 . 9.25.47.43147208.57410843.0/0705708.g7 .0890..-  .008./0570g970 8:5479:/0.947.9g570./:x47  !70039:.

     % #& #  !#% 7 -8.

 3 .9.g %% '# f!#%f 7 .90 570039.. 0./0..507843.3/.   !%#  4/0/0.3./423:: /4.9:..9..203: /0 .4/:3:207.g/423: /4.80.0070.. 8:57.230 53g.  !73570039.../0.070 90.089 925 /423: /4.957.23.0 /0  949.3/ 80 54.:947. 95 470  . .70. L38: 9 /0573/070 8:- /0. 57.010.     /3 .23...9 g .9.073xg/057.  .

/./0x3g947::.25. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7.25.:947..02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7. :200 5703:200    8023g9:7. 9.9. 03:270.x0   '. 9.093/070 .-g:3/0. .

947:: 03:270.:9./0x3g947::.

.9./0L3.389.x0.../7./070 0/3xg  .:9. 7:5.947:: 4.8.90.70.

g0890 %5: 5..2039:: /.5..7.0.389.5.2097573..x0.

5..9.00947::/057..:  .2039:: :200 5703:2008:57..g .0.

.23.:947g7              .07-.203:/0.07-..:70:9. 37 /3  .:72g94747.      !%#                    4/0/0574. !74.x   $# /708. %00143 .                    % #& #  !#% 7 -8.08 .0.0/070.08 .:947.3//..70L3./00.70  .9004-x3:90.

79  :200 5703:200  !      %5389.x0.9: 0..           #0:9.23g7 /28 # #08538            7  .

0 .8g 7:5g    %.4350397:.5.2039  .3:.0807. 0.

 /08. /0 0.70 L3 .9..0/070.90.8.9 /0. .g970 /34.9.9.90.30..439 5. . /0 .3.9.23..g                 !0397: .:947g7 80 5g90 90 8:2.37  -8                       %0470  !7..

25. $# :200 5703:200 8023g9:7. 9. :/0x.%704707.  0 .710 37  :7347/01472.7057410843..g  L3  897 1.431472 890 /0 9.

   .25.947   :200 5703:200 8023g9:7. 9.80.

  % #& #  !#% 7 -8.

389.0 L394.70.x0 1.0 .g 8g . 8g .:947.x47.0/070 5708.2.1.0784 !480847: ..x:347 850.75x47 903.x0 .70 4-.:947. 570.                    !%#  4/0/0.x.:34.70./0807.5.0 7010794.xg .0 3897:.8.

947:: /0 850. 5480847:: L3 -:3g 89..0 /0x3g947::.g 80 5 g8970. 50784.8:57.07070.3047 L25:9073.90 .:: ./7: $# .9.x.2039047 :947.. ..g L3 925: 807.90 /3 . 3850. 0890 507843.0.5.70 80 57039g .

947::389..x0.:9.

x03:54.x..9389.2039:: !480847:./0.90/0807.0.:947.5.

0.780L3.70.x0 890 39078g /0807.:947. 389..x47.5.047L38.20390 /095:.

x4300 0. .0/070. 389.g 8:7.70 507.0...0890.x0..70 80 00.2039047 /.8g.9077..:947.9:3.x:30 507...g .947: #$'% 54.70 .g7L3.90 5745:30 7097.g970 029039:.5.7 9.. 3: 8:39 .0593/ . L3 1:3.3x.071.3/5480847:.:70 L3 .:947.90 8g 1:3...:9g .07.0890.070..5:307L31:3.0.90.x43.g7 L3.x0 /0 .-.

947: /0 850.90 1 8:8503/.0.8g /0 ./7: $# L3 .9.50784.3047 :947.43/x0 0 37 . 54.:79.90 /3 .: 7097.9g 8.g970 3850..2039:: 80..5.x.90.

g70 .70 .x43.: 24/1.L31:3.x47.3x.70 57.  .42509g70:9074.3/8:7.389..

2039047   .0.5.

            % #& #  !#% 7 -8.

2g   $0 L38..4350397:. . /:5g .0.0 1.0784 %.:947..   !%#  4/0/09.3:.    30g..37   &  ' &f                 ***************  447.70 .0.x.xg     %# &% # .0807.8. 7:5.x0.. 389.4350397:.3:.

574.0.:947..x0  $0L38.2039:: 50397: .70  $023g9:7.25./00...0 093/070.90/3.947::#$'%..07-.4507.23. 9..08:: .70 80 1. 9.947::/0850.9.703:2g7: /.3850.5./7:$#  $023g9:7.25.9.

9.3850.947::/0850./7:$# ...90/3.

     !%#           4/0/0574.23.x47/07/..389..08 .70./00.705074/.507843.07-.::/0/0807.g.9  !# $ '#37   %% f% #.

8g        % #& #  !#% 7 -8.&%% #      /3       .

5074/.:947.9: 0.23.:70:9.79   :200 5703:200  ! :2g7:.0.9004-x3:90.:72g94747.x0..23g7 /28     7 .70.     ..x #0:9.g. .3//.

.x0. %5389.

073x0./0. .

5.   :200 5703:200 8023g9:7.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.. 9..25. 9.7309::   0.25.     # $   :200 5703:200 8023g9:7.      .

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

80./0.   !%#  4/0/0./0.073xg/03897:70904709.g '# f 7 /3  !73570039.g/423: /4.  3g8.:9.23.070 90.

.3g8.  80.9.947./0 L34.9.90./.:9g.

:/0x .

g /0 5074.g. 470570g970904709..g :3 3:2g7 3897:70 5074/.g  .: /0 ./. :72. 89:/ /0 -.9 89./. ! ..3/ .

 39073g 50397: 4.x.3897:70.g.:/03897:705074/.:5. $9.

203::/0./0.3.:947.39073g.0-07.3897:70..148947.0.950397:8:8x3070.073xg8 .9 g L3 !70039.70.

 !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.25.:947. 9. .x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7. . 9.25.093/070.

70.3:.x.07-.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.0.050397:4./0   7 .9.4.304750397:.79        % #& #  !#% 7 -8.   !%#  4/0/0574.0./00-07.08 .4.9.3:.70.:5.304750397:.

.x0.    :200 5703:200   !   :2g7: .:947.x0  %5389.

2039   %.5.8g 7:5g  $023g9:7.25.  .2g    ./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.4337 8070 447. 9. 0.

   % #& #  !#% 7 -8.

073xg  390950784.070 90.23.g   '# f 7  !73570039.  3g8./0.g/423: /4.   !%#  4/0/0.3g:7/.80.:9./0.

:9g./0 L34..  80.9./.947.9.90.3g8.

:/0x .

g389.  8g/0807.. ! ..14893897:9.8.0.x.

 8023g9:7..2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7.3g./././0  '.9.    -07.25.9. 9.700g947/08.-g :3 .5.7.0.25.9g.3/0. 9.02907    **************  $0L38.

30.7.2.39 .

    % #& #  !#% 7 -8.

   30. !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.37 80.x:30.

7.438:2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . .9047 .0 57. 073x0 903.4  .70 /0 .5.3/ :9. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.574-.42-:89- .94.70.

.790.9L343947: 1.. 37 ..  5:-.#4230 !.

790. ..#4230 !..9gL343947: 1. 5:-. 37 .

4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.574-.:24/1.5708.43420 ..903.70.37 . .75x.g!%  .

 37 .#4230 !...790.. 5:-.9L343947: 1.

75x.g!%  .5708.70. 24/1.903.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.4207x:: 37 ..43420 .37 .

#4230 !...790.9 L3 43947: 1..  5:-. 37 .

70.3/ 5740.70.-74g!.70.70.70..94.g 5074/. 903.9047 .7.0 57.9  30. . :9.g .574-..071.43897:70.438:2. !%   0/x.5. 389. .9.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 80. 4244.70 /0 . . . 073x0 903.42-:89- .

. #4230 !.9 L3 43947: 1.  37 . .790..  5:-.

9 L3 37  -8.  705:-..

9gL343947: 1..#4230 !.. 37 -8. 5:-.790..

.g !%   . .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.4207x:: 37 . 903.:24/1. 37  .75x.43420 .574-.70.

 .790. #4230 !...9 L3 43947: 1.  5:-.  37 .

9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. 37  . 903.574-. 5708.  24/1..g !%   .4207x::37 .70.43420 .

9L3 43947: 1. 5:-. #4230 !...790.. 37  .

43424.70. g94.-74g.-:7 /0 . 903. .70.70..43420 ..9.9g573 7/3:23897::0.70.3047 /0 . 0.4207x::37  . 073x0903.7047 .70473/0503/0390 . 054.L3.057..071.70. 80. .574-.5 g 107-390 8:57.7. 389.g 705..594: !%  0/x.3/2439.

9L343947: 1... 5:-..#4230 !.790. 37 .

.9L337  -8. 705:-.

 #4230 !.  37  -8.9g L3 43947: 1.  5:-..790.. .

 903..: 24/1.43420 . .4207x::37 . 37  . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.574-.70.g !%   .

9L3 43947: 1.  37  ... 5:-.790.. #4230 !.

-:7 /0 .5.2. 80. !%   0/x.. 30.4207x:: 37 .30.9 5..3/702:.9 5.43420 .-74g30.3047 /0 . 30.9  5.30. .574-.9 5.057.. ./g /0 .5g 107-390 . 073x0 903.9  30.9g 573 7/3: 23897:: 0.5g .

9L3 43947: 1.790... 5:-. 37 .. #4230 !.

9 L3 37  -8.  705:-..

.  37  -8.. #4230 !.790. 5:-. .9 g L3 43947: 1.

 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .70. 903.: 24/1.574-.. .43420 .75x.g !%   . 37  .

#4230 !. 5:-.9L343947: 1.. 37 .790...

9g 573 7/3: 23897:: 0.. 5708.43420 .75x.g !%   .574-.  24/1.70. 37  . 903.4207x:: 37  .

9 L3 43947: 1..790.  5:-.. #4230 !. 37 . .

70..30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .90 53g .: .5. 80.9.-74g30.30.30. 97 50397: ! .9  !%   0/x.574-. 70.0 57.3/ :9.5039047 -:90 .5. 073x0 903.9 5..

. #4230 !. 37 .790... 5:-.9L3 43947: 1.

9L3 37  -8. 705:-..

  37  -8.790. #4230 !. . 5:-.9g L3 43947: 1...

75x.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70. 903. 37  ..g !%   .574-. . 5708.: 24/1.

9 L3 43947: 1.  5:-.. #4230 !..  37 . .790.

903..9g573 7/3:     .37 .g!% .70. 24/1.574-.5708.75x.

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .43420 .    23897::0.

. 5:-.. 37 .9L343947: 1.790..#4230 !.

 24/1.g!% .9g573 7/3:23897::0.43420 .5708.574-..70.903.37 .4207x::37 .75x.

 37 ..9L343947: 1. 5:-. #4230 !...790.

9  5.-74g.5. 80.30.30.  !%.594:30.9  30.

071.9.5039047209. ..7.3/2439.  0/x.9g573 7/3:23897:: 0.70.70..574-. 054.70.70.70. 073x0903.70..4207x::37 .-08:-5708:30 . 705.43420 .057. 389.089.

 37  .9L343947: 1.#4230 !. 5:-.790....

9L337 -8.. 705:-.

. 5:-.790.  37  -8.#4230 !.9gL343947: 1...

: 24/1. 37  .70..g !% .75x. 5708. . 903.

9g 573 7/3:23897::0.43420 .4207x::37 .574-.  .

.9L343947: 1. 37 . #4230 !... 5:-.790.

9g 573 7/3: 23897:: 0.9 30.43420 .574-.0 .90 8.30. 073x0 903.9  5.30. 30.0 57..9  5. 70.9  5.42572.30.30.  !%   0/x.: /4.90 .-74g.9  5.594:5.4207x::37 .9   5.3/ :9.90 8:- 5708:30 .9  5.01. 80.5039047 -:90 50397: .70.30.9  5.30.9  5.

.9L343947: 1. 5:-..790. 37  .#4230 !..

9L337 -8. 705:-..

.#4230 !.9gL343947: 1. 5:-... 37 -8.790.

903.:24/1.5708.75x.9g573 7/3: 23897:: 0.g!% .574-.37 .4207x:: 37 .70..43420 . .

9 L3 43947: 1. 37 .. . #4230 !.  5:-..790.

30.574-.  !%  0/x.30.5.. 80.43420 .9 30.9  5.9.-74g. 389.30.4207x:: 37  .70.. .9g 573 7/3: 23897:: 0. 054.30. .9047 209.70.071. 705.70.3/2439.9  5. 073x0903.70..0 50397: 1:/0 .43/:.594:30.057.70.7.

 #4230 !.. .  5:-..  37  .790.9 L3 43947: 1.

9 L3 37  -8..  705:-.

  37  -8...9g L3 43947: 1. . #4230 !.790. 5:-.

574-. . 5708. 37  .: 24/1..43420 .g !%   . 903.75x.70.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .

.9 L3 43947: 1. #4230 !. 37 .790.. .  5:-.

3xg .70.  !%   0/x.047 /0 8:7.30.. .70. 80. 8.594:5.30. 073x 0 903.43420 .9  5.9  5.9  5.071.-74g. 705.4207x:: 37  .8.70.9  5.30.. /3 : . /8549.574-.9   5. 30.30.3/ :9.30.4.9  5.0 57.70.9  5.9070.30.7.9g 573 7/3: 23897:: 0.9 30.

  5:-.. .9 L3 43947: 1. #4230 !.790..  37 .

9 L3 37  -8.  705:-..

790. #4230 !.. 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1.. .

75x.. 5708.g !%   .574-. . 37  . 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.4207x:: 37 .: 24/1.

  37  .9 L3 43947: 1..790.. #4230 !.  5:-. .

.9   5.  80 .2-.574-.30. .. /897-: x.9   5.9  30.70. 054.70.0 50974070 .8.01.70.  !%   0/x.70.071.8.9   5. 389.9  5.0 57.7.9   5.25.-74g .30. 705.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.594: 5. 073x 0 903.90 . x47 /0 ..4207x::37  .70.43420 . .9. 389.3/ .

#4230 !. 37 .9 L3 43947: 1....  5:-.790.

.9L337 -8. 705:-.

  37  -8.790. #4230 !.. 5:-. .9gL3 43947: 1..

 903.43420 .: 24/1. .g!% ..4207x::37 . 5708.70.574-.9g573 7/3:23897::0. 37  .75x.

  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !..790. ..  37  .

30.9  5.9  .9  5.9  5. .30.9   5.9  5.594:5.30.  80 .9  5.30.9  5.30.30.9  5.30.-74g 5.9  5.30.9  5.9  5.9  30. 30.

  % #& #  !#% 7 -8.

3047/0.3/5740. 389..057.43420 .4207x:: 37  .70.. .8g 5708:30 .903.43897:70. .70. 073x0903.70. ..g 705.071./g .    !%  0/x.7.9g 573 7/3: 23897:: 0. 054.70..574-.70..9..3047/0.9.70..5g. 2439..-:7 /0 4.

  5:-.  37 .790. #4230 !.9 L3 43947: 1.. ..

9 L3 37  -8..  705:-.

 37 -8..790.#4230 !. 5:-..9gL343947: 1..

 .75x.70.g !%   .574-..4207x::37 . 903.:24/1. 5708. 37  .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

9L3 43947: 1.. 5:-.. 37 .#4230 !.790..

30.-74g30.30.9 5.5. 80 .9 5.9 30. 30.9 5.9 5.9 5. !% .

7.9.5g107-3908:-5708:30 574-.057.  0/x.70.70. . 073x0903. 705.70. 054.43/:.9047/0.3/2439.70.70... 389.-:7 /0.43420 .9g573 7/3:23897::0..071.4207x::37 .

790.9L343947: 1. 5:-.. 37 ... #4230 !.

.9L337 -8. 705:-.

.#4230 !.. 5:-.9gL343947: 1.  37  -8.790..

 37 .70. ..g !% .903.: 24/1. 5708.75x.

4207x:: 37 .  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .

  5:-.. 37 ..#4230 !.790.9 L3 43947: 1..

 073x0903.30.9  5.574-.9.9  5.    !%  0/x.3/8890200/0.9  5.1070390 .9  30.594:5.0479072.4207x::37 .30.70.30. 80.30.9  5.9  5.9   5.-74g.30.30.0 .30.9g573 7/3:23897::0.0397.43420 .9  5.:942.9  5.057.

  5:-..9L343947: 1.790.#4230 !.. 37 ..

9L337 -8.. 705:-.

 37 -8. 5:-.790.9gL343947: 1.#4230 !....

.43420 .574-.g!% . .:24/1.9g573 7/3:23897::0.70.37 .75x. 5708.903.4207x::37 .

. 5:-. 37 ..790.9L343947: 1..#4230 !.

g!% ..75x.5708.903.574-.43420 .9g573 7/3:23897::0. 24/1.70.37 .4207x ::37 .

790... 5:-.#4230 !. 37 .9L343947: 1..

90 8:- 5708:30 .9 5.9  30.-74g 30..9  5.9 5.9g573 7/3:23897::0.42572.890730 70.0 .50390 -:94.: /4.439.90 8.50390 .50390 .43420 . 073x0 903.5.9 5.0 50397: .90 .4207x::37 . 80.574-.9 5.9 5.9 5..9  !%   0/x.0 209.01.9 5.0 50397: 70.3070 70.9 5.9 5.5.

.#4230 !.  37 ..790.9L343947: 1. . 5:-.

9 L337  -8.  705:-..

790.#4230 !...9g L3 43947: 1. 37 -8.. 5:-.

9 g 573 7/3: 23897:: 0.4207x :: 37 ..:24/1.903.43420 .g!%  .70.75x.574-.5708. .37 .

  37  . #4230 !. .9 L3 43947: 1.790..  5:-..

 705.x:30 :9.70..30.30.071.g. 073x0 903.30.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30.9  5.7. !% #   0/x.-74g . 903.70.9  5..7.3/ 2439.9 30.  80 . .9  5.594: 5.9   5.9  5. 2.9  5.9   5.70.9  5.30. L3 1:3.. 30. 5:3070.30.047 .0 57.70.

 #4230 !...9 L3 43947: 1. .790.  5:-.  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-.. ..  37  -8.790.9g L3 43947: 1. #4230 !.

9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.43420 ..4207x:: 37 . .g !% #  .70.574-. 37  . 903.: 24/1.75x.

9 L3 43947: 1.790. 37 . ... #4230 !.  5:-.

5708.37 . 24/1.903.75x.9g573 7/3: 23897:: 0..70.g!%# .43420 .574-.4207x:: 37 .

.  5:-.9 L3 43947: 1.790. 37 . . #4230 !..

9   5. L3 1:3..g .9 30.382047 /0 7/.5..30.9   5.7.x:30 :9.0 57.70.30.9  5. 705.9 . 20.071.-74g 30. 903.70.9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70.70. !% #   0/x.30. 5:3070.3/ 2439. .574-.9   5.  80 .30. 073x0 903.9  5..

 . #4230 !.790.9 L3 43947: 1...  5:-.  37 .

 705:-.9L337 -8..

#4230 !.. 5:-.790.9gL343947: 1.  ...

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

9g573 7/3: 23897::0..574-.g!%# .4207x::37 .75x.70.37 .43420 . .:4/1.903.5708.

 5:-.9L343947: 1..790..#4230  !.. 37 .

70. .g.:94.30.30.70. 705.7.0 57.x:30 :9. 073x0 903.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 . 80.7047 .9  5.-74g30.574-. L3 1:3.9  5.9  5.071.89.70.3/ 2439.30.903.9  5.9  30.5.70.9  5. 5:3070.  !% #   0/x..30.

  37 ..9 L3 43947: 1.. . #4230 !.790.  5:-.

  705:-.9 L3 37  -8..

790. #4230 !... 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1. .

43420 . 37  .: 24/1.4207x:: 37 . 5708.75x. .70.g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.. 903.574-.

 ..790.. #4230 !.9 L3 43947: 1. 37 .  5:-.

75x.70..9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .5708.37 .903.574-. 24/1.g!%# .43420 .

. #4230 !. 37 .9 L3 43947: 1..  5:-. .790.

.071.9   5.9   5. 5:3070.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 ..574-.g . . 073x0 903.70.  !% #   0/x.7. 3.0 57.3/ 2439.9  5.70.g94.5.:947/.30.30.70.70 .70.9   5.91472047 .30.30.  80 . L3 1:3. 903.x:30 :9. 705.0047 5.9 30.-74g 30.

 #4230 !.. 37 . 5:-.790.9L343947: 1...

. 705:-.9L337 -8.

9gL343947: 1.#4230 !.790.. 5:-.. 37 -8..

.43420 .4207x:: 37 .:24/1.75x. .9g 573 7/3: 23897:: 0.g!%#  .574-.903.37 .5708.70.

  5:-..#4230 !. 37 ..790.9 L3 43947: 1..

5.0.70. 073x0 903.-74g30. 80.70.9  5..9  5.3/ 2439.071.7047 50397: .x:30 :9. 30.30.g .9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 . 00..9  5.94.9 30.70. 705.0 57.  !% #   0/x. .30. 5:3070.30. 903.7.9  5.9  5.70. L3 1:3.:0 .574-.

 5:-.#4230  !.9L343947: 1..790..  37 ..

  705:-.9 L3 37  -8..

 5:-... #4230 !.790. 37 -8.9g L3 43947: 1. .

:24/1.4207x::37 ..g!%#  .43420 .70.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.903. .37 .574-.5708.

790..  5:-. 37 .9 L3 43947: 1. #4230 !...

0 /0 50784. 903.9  5. 5:3070. 073x0903.30. .9.9 30.30.70.7047 00.9  5.g . .9  5. 80.057.071.97.7.70.0384.30.0 /7..-74g30.:.9  5.5. 705.30.x:30 054.30 .3/2439.70.8.  !%#  0/x.70.L31:3.

8.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .907.0 .574-.: 2.

790..#4230 !..9L3 43947: 1. 37 . 5:-..

  37  . #4230 !..9gL343947: 1. 5:-..790..

 5708..: 24/1.75x.70.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 903. 37  . .g !% #  .

 37 .9 L3 43947: 1.  5:-...790..#4230 !.

5708.4207x:: 37 . 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .37 .g!%#  .75x..903.70.

#4230 !.  5:-... 37 ..790.9 L3 43947: 1.

4207x::37 .574-.37 .9g573 7/3:23897::0..903.75x.70. 24/1.43420 .g !%# .5708.

..790. .9 L3 43947: 1. 5:-. #4230 !.  37 .

574-.9g573 7/3:23897::0.70. 903.43420 .g!%# .. 37  .75x. 5708.4207x::37 .  24/1.

.  37  ..9 L3 43947: 1. .  5:-. #4230 !.790.

9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .389. 073x0903..  !%#  0/x..-30 .9  5.-74g 30.38547950.9  30.9  5.9  5.9  5.x47/097.30 900.574-.30.70. 5.-: 50397:50784. 30..9  5.057.9  5.3/:9.  80 .30.

..9L343947: 1. 37 .790.. 5:-.#4230 !.

9L337  -8. 705:-..

 #4230 !.  37  -8. 5:-...790. .9g L3 43947: 1.

.75x.574-.37 .5708.g!%# .70.: 24/1. .903.9g573 7/3:23897:: .

  % #& #  !#% 7 -8.

    0.4207x::37 .43420 .

. #4230 !..  37 .790..9L3 43947: 1. 5:-.

 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . 903.70.574-.43420 .  24/1. 37  .4207x:: 37 .75x..

790. 37 . #4230 !.9 L3 43947: 1..  5:-. ..

30. 389.x 47 /0 97.3/ :9.30.$30.#30.70.& !% #   0/x .. 30.574-.-: 50397: 50784.30 90043/40 . 80.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .057.. 073x0 903.% 30.385479 50 .-74g30.

..9L343947: 1. 37 ..#4230 !. 5:-.790.

 705:-.9L337  -8..

 5:-...790. #4230 !.  37  -8.9g L3 43947: 1. .

.g !% #  . 903. 37  . 5708.70.574-.43420 .4207x::37 . .9g 573 7/3: 23897:: 0.75x.: 24/1.

 5:-...#4230 !. 37 .9L343947: 1..790.

903.5708.9g573 7/3: 23897::0.75x.574-.g!%# ..37 .4207x::37 .70.43420 . 24/1.

790. 37 ..#4230 !.. 5:-..9L343947: 1.

 073x0903.574-.38547950..3/:9.30. 80.% 30.:30 .389.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 ..70.$30.-: 50397:50784. 30.x47/097.& !%#  0/x.30 9008.-74g30.30..057.#30.

790.. 5:-.. 37 .9L3 43947: 1. #4230 !..

9L3 37  -8. 705:-..

9g L3 43947: 1..  37  -8.790. . #4230 !.. 5:-.

574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  . 5708.75x.g !% #  .. .43420 . 903.4207x::37 .70.: 24/1.

.9L343947: 1..#4230 !. 37 .. 5:-.790.

. 5708. 37  .70. 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .g !% #  574-.43420 .  24/1.75x.

 #4230 !. 37 . .  5:-..9 L3 43947: 1.790..

.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .-: 50397: 50784.30 9008.x47/097.% 30.-74g30.30.057.389. 073x0903.#30. 30. 80.70.:7 9008g3 .574-.$30.3/:9..30.& !%#  0/x.38547950.

.  37 .790. #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-.. .

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-... .9g L3 43947: 1.790. #4230 !.  37  -8.

 37  .9g 573 7/3: 23897::0.574-.: 24/1.70.43420 .. 903.g !% #  .4207x::37 .75x. 5708. .

.9L343947: 1.#4230 !..790. 37 .. 5:-.

43420 . 24/1.37 ..903.g!%# .4207x:: 37 .75x.9g573 7/3: 23897:: 0.574-.70.5708.

790.. 37 ..  5:-.9 L3 43947: 1. . #4230 !.

30.385479505.x47/097..574-. $30.-74g30.057.30 .#30.389.950397:50784.3 L3.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .3.3/:9. 30.& !%#  0/x.30.70. 073x0903.%30. 80.

 37 ..790...9L343947: 1. 5:-.#4230 !.

9L337  -8.. 705:-.

. 5:-.790.  37  -8. .9g L3 43947: 1. #4230 !..

: 24/1.g !% #  . .43420 .75x. 5708.9 g 573 7/3: 23897:: 0..4207x::37 . 903.70. 37  .574-.

. #4230 !.790..9L3 43947: 1.. 5:-.  37 .

.43420 .70.75x.  24/1. 5708.4207x:: 37 .574-. 37  .g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.

 #4230 !. ...9 L3 43947: 1.  5:-.790. 37 .

9. .574-.70. L3970x3070.-74g30. 705. 30.43897:70.7. 073x0 903.3/ 5740.70.047 50397: 2. 80.$30.70.% 30.0 57.70. ..9.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 054.907. 70.30.& !% #   0/x.#30.70. 2439.071.0 ..30. 900107.

9 L3 43947: 1.#4230 !.790....  5:-. 37 .

. 705:-.9L337 -8.

  37  -8. #4230 !.. 5:-..790. .9gL3 43947: 1.

g!%# .: 24/1.75x. 37  .43420 .574-.9g573 7/3:23897::0. 903. 5708. .70.4207x::37 ..

.790.  5:-...#4230 !.9L343947: 1. 37 .

37 .. 24/1.70.     .

 % #& #  !#% 7 -8.

g!%# .903.4207x::37 .75x.43420 .    5708.9g573 7/3:23897::0.574-.

. 37 ..#4230 !. 5:-..9L343947: 1.790.

903.574-.5708.9g573 7/3:23897::0..75x. 24/1.4207x:: 37 .g!%# .70.43420 .37 .

 37 .#4230 !.9L343947: 1. 5:-..790...

9. 2439.574-.g.8.3/ 5740.903.!30.70.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  .9."30.30.43897:70.30.30..30.0 57.70.071.$  !% #   0/x. 30.7047.30.#30.70.-74g 30..30.30.:8.70.5 . 80. 073x 0 903.0384. .30. 054. .

 .  5:-.790..9 L3 43947: 1.. #4230 !.  37 .

. 705:-.9L337 -8.

.790. 5:-.9gL343947: 1.#4230 !.. 37 -8..

9g573 7/3: 23897:: 0.903.43420 ..75x. 4/1.5708.70.g!%# .4207x:: 37 .37 .574-.

 ..9 L3 43947: 1.  5:-. 37 .790.. #4230 !.

4207x:: 37 ..70.5708.75x.37 .43420 .574-.9g573 7/3: 23897:: 0.903.g!%# . .:24/1.

  5:-.9 L3 43947: 1.. .  37  .790. #4230 !..

574-.30.30. 073x0 903.071.389.9  5.3x :747 -0347 1:347 .9 .070..9   5.3:9.3/ 3974/:. 30.xg .70 .-:747 .-74g 30..  !% #   0/x.70 573/070.0 57. L3 054.9   5.30..90.9   5..9.9  30.7.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .8.  80 .30.9  5. . 50 5.9   5.x/07/. 5.7047 002039047 /0 0.

790.. #4230 !.  5:-.  37  . ..9 L3 43947: 1.

790. . 5:-..  37  .9g L3 43947: 1.. #4230 !.

574-.4207x::37 .43420 .75x.: 24/1. .. 5708. 37  .70.g!%# .9g573 7/3:23897::0.903.

 5:-..790..#4230 !.9L343947: 1.. 37 .

9g573 7/3:23897::0.37 .5708.903.g!%# .43420 .. 24/1.574-.4207x:: 37 .75x.70.

. #4230 !. .9 L3 43947: 1.  37 .790.  5:-..

9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 054.39070 /0 .9. .574-.30.  80 .g .43897:.30. 903.. 2439.9.43897:70.30.70.70.70.7047 50397: . . 073x0 903.  !% #   0/x.x .071.70.30.-74g 30.0384. .8.3/ 5740.0 57.

  5:-. .9 L3 43947: 1..790.. #4230 !.  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

790.#4230 !.. 37 -8..9g L3 43947: 1. 5:-..

:24/1. .75x.43420 .903.37 .70.574-..4207x::37 .g!%#  .9g573 7/3:23897::0.5708.

 5:-. 37 .#4230 !....9L3 43947: 1.790.

37 .9g573 7/3:23897::0.5708.903.70.g !%# .574-.4207x::37 ..43420 . 24/1.75x.

  37 . .790. #4230 !.. 5:-.9 L3 43947: 1..

4207x::37 . 5708..70.g!%# .75x.574-. 903.9g573 7/3:23897::0.  24/1. 37  .43420 .

9 L3 43947: 1. #4230 !.790. .  5:-.  37  ...

 054. . 073x0 903.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 389.70..70.385479 50 5.30. L3970x3070.9  5.907.9  5.43897:70.0 .3. 2439. 70.0 50397: 5740..  80 .071. 705.70.9  5.70..x47 /0 97.9  5. .950397:2.70.30.9  5.574-.30.9.3 L3.9  5.9.-74g 30.9  30. 30.  !% #   0/x.30.7. 5.

.790..9L343947: 1. 37 . 5:-.#4230 !..

9L337  -8. 705:-..

9g L3 43947: 1.790. #4230 !. .  37  -8. 5:-...

4207x::37 .70.g !% #  .43420 .. . 37  .9 g 573 7/3: 23897:: 0.: 24/1.75x. 5708. 903.574-.

790... 5:-.9L343947: 1. 37  ..#4230 !.

5708.g!%# .4207x::37 .75x.43420 .70.9g573 7/3: 23897::0.574-. 24/1.37 ..903.

 5:-. 37 ...790..#4230 !.9L343947: 1.

5708.37 .g!%# .70.75x.574-.9g573 7/3:23897::0.903. 24/1.43420 .4207x::37 ..

. . 5:-.9L343947: 1...

   % #& #  !#% 7 -8.

   #4230 !. 37 .790.

0 . .30..70.0 57.x0 850. 073x0 903.30. 903.9.30. .30.071.70.g .30.$ !% #   0/x. 30.907.3/ 5740. 80.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .7047 /0 .9.43897:.30.g 50397: 2. .70.30.0384. 2439.-74g30."30.!30.#30.8.574-.70.43897:70.. 30. 054.

 37 ..9 L3 43947: 1..  5:-.790.#4230 !..

 705:-..9L337 -8.

790.#4230 !.9gL3 43947: 1.. 37 -8. 5:-...

70.37 ..g !%# . .574-.43420 .:24/1.9g573 7/3:23897::0.5708.75x.903.4207x::37 .

 5:-.9L3 43947: 1. 37 ..790.#4230 !...

4207x :: 37 .5708.75x.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 24/1.903.70.43420 .37 ..g!% #  .

#4230 !. 37 .  5:-...790.9 L3 43947: 1..

70.70.0 57.9. 903.30.03g 97.30.5047/0 /0.9  5..9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .9  5. !% #   0/x. 073x 0 903.071.70..9. 5.-74g30.9  5.70.9  30.x47 /0 .30.9  5. 2439.5047 /0 8. 054.43897:70..03/:/38g0/0850.g .9  5.3/ 5740. .40 .574-.9. 30.9  5.47:7 389. 97.30. . 80.4793050397:3.

790.  5:-...9 L3 43947: 1.  37 . . #4230 !.

  705:-..9 L3 37  -8.

9g L3 43947: 1.  37  -8. ... 5:-.790. #4230 !.

: 24/1.574-. 37  . 903.4207x:: 37  . .70.g !% #  .75x.43420 .. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.

 #4230 !. 37 ..9 L3 43947: 1..  5:-. .790.

75x.574-.70..43420 . 24/1.37 .5708.9g573 7/3:23897::0.g!%# .903.4207x::37 .

 37 .790.. #4230 !..9L343947: 1. 5:-..

0 /0 80.. 073x0 903.-74g30.!30.x47/04. 80.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .3/ 0..9  5.90 57.9   5.:79.5.x 85.30.x0 2439.9  30.30..203900 389./7:5.30.g .# !% #   0/x.5.90 :9.574-.9  5. 30.9  5..:747/0/897.9  5.7.90L3.

.9L343947: 1.. 5:-..#4230 !.790. 37 .

. 705:-.9L337 -8.

..790. 5:-.#4230 !.9gL343947: 1.. 37 -8.

43420 .5708.574-.9g573 7/3: 23897::0.37 .:24/1. .70..4207x::37 .903.75x.g!%# .

. 37 . 5:-...790.9L343947: 1.#4230 !.

5708.g!%#  .70.9g 573 7/3: 23897:: 0.37 .903.574-.4207x:: 37  .43420 .. 24/1.75x.

 #4230 !..  37  .790..  5:-.9 L3 43947: 1. .

574-. 5708.75 x.  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .. 37  .70. 903.g !% #  .43420 .

.. 37 .#4230 !..790.  5:-.9L343947: 1.

3..70 30g. 094/44050397:010.23897::3/:8970 708:7804737 .L3054.9:.70.-74g30.42:3.!% #  .30. %  0/x.574-.9.9g573 7/3:.0/078. 80.

  .20 37 . 23897:: 8g3g9gx 1.

.  5:-.9 L3 43947: 1.. #4230 !.790.  37 . .

 #4230 !... 5:-..9g L3 43947: 1.790.  37 .

30.-74g.594:30. 80 .      .

   % #& #  !#% 7 -8.

    30. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .37 80.x:30.

70.574-.70.-:7 /0 .43420 .7. 903. g94.70.4207x::37  .071.70. .. 389.3047 /0 .7047 . 054..43424.9..9g573 7/3:23897::0.L3.3/2439.70. 073x0903. . 0.g 705.70473/0503/0390 .5 g 107-390 8:57..!%  !%  0/x.057.

 37 . 5:-.#4230 !....9L343947: 1.790.

9L337  -8.. 705:-.

9g L3 43947: 1. ...  37  -8.790. 5:-. #4230 !.

.: 24/1.g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0. .43420 . 5708. 37  .75x. 903.4207x::37 .70.574-.

 #4230 !.... 5:-.9L3 43947: 1.  37  .790.

.5g ./g /0 .9g 573 7/3: 23897:: 0. . 073x0 903.5g 107-390 ..30.!30.057.43420 .-:7 /0 .2. 80.. .3047 /0 .-74g30.#  !%   0/x. 30.574-.30.30.4207x:: 37 .3/702:.

 37 .790...9L343947: 1.#4230 !.. 5:-.

9L337  -8. 705:-..

9 g L3 43947: 1. #4230 !. 5:-.  37  -8..790. ..

 903..75x. .70.574-.43420 .4207x::37 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.: 24/1.g !%   . 37  .

#4230 !....790. 37 .9L343947: 1. 5:-.

  24/1. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.75x. 903.574-. 5708.g !%   .43420 .4207x:: 37  ..

 37 ..  5:-. .790.. #4230 !.9 L3 43947: 1.

9.3/ :9. 073x0 903.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 97 50397: ! .5.30. 80.70.-74g30.574-.30.30...90 53g .0 57. 70.30.5039047 -:90 .30.%  !%   0/x.: .

9L3 43947: 1.. #4230 !.790.. 37 . 5:-..

 705:-..9L3 37  -8.

  37  -8.790. 5:-.. #4230 !..9g L3 43947: 1. .

 .75x.574-.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 . 903.g !%   .. 37  . 5708.: 24/1.70.

9L343947: 1..790..#4230 !. 5:-.. 37  .

75x.  24/1.g !%   .574-.. 903.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.4207x:: 37 . 37  . 5708.

.790.9 L3 43947: 1.. . 37 . #4230 !.  5:-.

g!%  .75x.43420 .903.4207x::37 .5708..574-.37 .  24/1.70.9g573 7/3:23897::0.

 5:-. 37 .790.... #4230 !.9L343947: 1.

0 57. 389.70.2-.8. 073x 0 903.70.0 50974070 .9g 573 7/3: 23897:: 0.071. 705.70. 80.90 .43420 .$30.9.3/ ..#30. 054..-74g30.01. .25. /897-: x. &  !%   0/x.!30.70.70.574-.70. x47 /0 .8.4207x::37  . 389..7. .%30.

790.9 L3 43947: 1. 37 ....#4230 !.  5:-.

9L337 -8. 705:-..

 5:-. #4230 !..790..  37  -8.9gL3 43947: 1. .

70. 903. 5708.4207x::37 . .75x.: 24/1.43420 .g!% ..574-.9g573 7/3:23897::0. 37  .

. 37 .790.#4230 !..9L343947: 1.  5:-..

. 389.. #30.057.70. .9.071.3047/0..%30.&30.-:7 /0 4.5g.43897:70. 054. 2439.  !%  0/x.9g 573 7/3: 23897:: 0.8g 5708:30 .-74g30. .574-.70.43420 .9.3047/0.70.7....4207x:: 37  ."30../g .903.3/5740. 80.'30. 073x0903.70...70.g 705.70.

 #4230 !..790.9 L3 43947: 1. .  5:-.  37 ..

9 L3 37  -8.  705:-..

9gL343947: 1. 37 -8....#4230 !. 5:-.790.

:24/1.g!% .9g573 7/3:23897::0.574-.. . 37 .43420 .5708.903.70.75x.

   % #& #  !#% 7 -8.

    .4207x::37 .

 5:-...#4230 !.9L343947: 1.790.. 37 .

4207x :: 37 .1070390 .047 9072.30.3/ 8890200 /0 .0397.9g 573 7/3: 23897:: 0. 073x0 903.0 . 30.-74g30.70 .:942.574-.43420 .# !%   0/x. 80 .!30.30.30.0 57.9.

9L343947: 1..  5:-...#4230 !.790. 37 .

 705:-..9L337 -8.

.9g L3 43947: 1.. 5:-.  37  -8. . #4230 !.790.

43420 .: 24/1. 5708.75x.903.70.574-.9g573 7/3:23897::0.g!% . 37  .. .4207x::37 .

.9L343947: 1..#4230 !. 5:-.790. 37 ..

g!% . 5708.37 .903.75x.574-.9g573 7/3:23897::0.43420 .70.4207x::37 .. 24/1.

 37 ...9L343947: 1.#4230 !.790. 5:-..

-74g30.0 57.70.. 5:3070.7. 2. .047 . 903..9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 . L3 1:3.x:30 :9..g .071.7.574-.3/ 2439. 073x0 903.70. 80.  !% #   0/x. 705.70.70.

790..  37 .  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !.. .

9 L3 37  -8..  705:-.

. .790. #4230 !.  37  -8..9g L3 43947: 1. 5:-.

43420 .: 24/1.75x.574-.g !% #  .70. 903. . 5708..9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .4207x:: 37 .

  5:-. 37 . .9 L3 43947: 1..790.. #4230 !.

75x.903.574-.5708..9g573 7/3:23897::0.37 . 24/1.4207x::37 .43420 .70.g!%# .

. #4230 !.9L343947: 1.. 5:-.790.. 37 .

382047 /0 7/. 80. 705.574-."30.-74g30. .0 57.x:30 :9. 5:3070.3/ 2439. 903.% !% #   0/x.7. L3 1:3.9 .!30.#30.70. $30..g .70. 20.70. 30..9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .071.70.. 073x0 903.

9 L3 43947: 1..790.  5:-. #4230 !. ..  37 .

 705:-.9L337 -8..

 37 -8.#4230 !... 5:-..790.9gL343947: 1.

g!%# .37 .75x.:24/1.9g573 7/3: 23897::0.70.4207x::37 .903..574-.43420 . .5708.

.9L343947: 1. 37 .790. 5:-..#4230 !..

.574-. L3 1:3. 5:3070.70.30.7.7047 .903.70.:94. !% #   0/x.70. 073x0 903. .0 57.g.x:30 :9.89.30.071.3/ 2439.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 . 80.-74g30.70. 705.

9 L3 43947: 1..  37 . #4230 !. .  5:-..790.

  705:-.9 L3 37  -8..

 5:-. . #4230 !.  37  -8.790.9g L3 43947: 1...

574-.g !% #  . 37  .: 24/1.75x. .43420 . 5708. 903.4207x:: 37 ..70.9g 573 7/3: 23897:: 0.

790.. #4230 !.. .9 L3 43947: 1.  5:-. 37 .

37 .  24/1.5708.9g573 7/3: 23897:: 0.43420 .4207x:: 37 .75x..903.70.574-.g!% # .

  5:-..9 L3 43947: 1.790. .. 37 . #4230 !.

!30.0 57.g .574-. .70 .70.x:30 :9..071. 073x0 903.70.7. L3 1:3. " !% #   0/x.30.:947/.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .30.g94.-74g30.70.3/ 2439.91472047 .0047 5.70. 903. 80. 705. 30. 5:3070. 3..

9L343947: 1...790. #4230 !. 5:-.  37 ..

9 L3 37  -8.  705:-..

.790. 5:-. 37 -8...9g L3 43947: 1.#4230 !.

574-.37 .5708.75x.4207x::37 .g!%#  ..70. .43420 .903.:24/1.9g573 7/3:23897::0.

#4230 !... 5:-. 37 .790.9L3 43947: 1..

70. !% #   0/x. 903.-74g30.0.94.7047 50397: . 80.70. .. 705.7.30.:0 .574-.30. 00.70. L3 1:3.071. 5:3070.x:30 :9. 073x0 903..0 57.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .g .3/ 2439.70.

9 L3 43947: 1.  37 ..790. #4230 !. .  5:-..

9 L3 37  -8.  705:-..

 5:-.790. 37 -8..9g L3 43947: 1.. #4230 !. .

 .5708..903.70.g!%#     .37 .75x.:24/1.

 % #& #  !#% 7 -8.

4207x::37 .    .43420 .574-.9g573 7/3:23897::0.

790...9L343947: 1. 37 .#4230 !. 5:-..

:.-74g30.70. .  !%#  0/x.7047 00. 80.x:30 054.9.g .7.0 /0 50784. 705. ..30.97.70. 073x0903.057. 5:3070.0384.8.70.L31:3.071.30.0 /7.70.3/2439.30 . 903.

0 .907.574-.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .: 2.8.

  5:-.. 37 .9 L3 43947: 1..790..#4230 !.

.. 37 . 5:-. #4230 !.9gL343947: 1..790.

903.5708. .g!%#  ..574-.70.:24/1.37 .9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .75x.

790.  37 ... . #4230 !. 5:-.9L343947: 1.

574-.70.75x.5708. 24/1.g !% #  .43420  .9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 . 37  ..903.

 37 ..9 L3 43947: 1..  5:-.#4230 !.790..

70.5708.9g573 7/3:23897::0.574-.g !%# .4207x::37 .903. 24/1.37 ..43420 .75x.

.9 L3 43947: 1. #4230 !.. .  37 . 5:-.790.

  24/1. 903.70..g!%# .4207x::37 .43420 .574-. 5708. 37  .9g573 7/3:23897::0.75x.

9L343947: 1.790.#4230 !....  5:-. 37 .

385479 50 .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .$30.-30 .."30.%  !% #   0/x..-: 50397: 50784.3/ :9.-74g30. x47 /0 97. 30.30 900.#30. 80..!30.30.574-.0 57. 389.70. 073x0 903.

 37 .9L343947: 1.#4230 !...790.. 5:-.

. 705:-.9L337  -8.

 . 5:-..790.  37  -8.9g L3 43947: 1. #4230 !..

4207x::37 . .: 24/1. 5708.g !% #  .43420 . 903.75x.70.574-. 37  ..9g 573 7/3: 23897:: 0.

9L343947: 1.. 37 ..790.#4230 !.. 5:-.

43420 .  24/1.g !% #  . 903.4207x:: 37 . 5708.574-..75x. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.

790.  5:-.9 L3 43947: 1.. #4230 !. 37 . ..

574-.  !% #   0/x .-74g30. 80. 073x0 903.385479 50 . 389..30.30 90043/40 .70.-: 50397: 50784.3/ :9.30.x 47 /0 97.30..30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .057.30.

.790..9L343947: 1. 5:-. 37 .#4230 !..

. 705:-.9L337  -8.

. 5:-.  37  -8.9g L3 43947: 1. ..790. #4230 !.

43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  .75x.. 5708. .70.4207x::37 .g !% #  .574-.: 24/1. 903.

. 5:-..9L343947: 1.#4230 !. 37  ..790.

70. 903..9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .43420 . 37  . 5708.574-.75x.  24/1.4207x:: 37  .

. .  5:-. #4230 !.. 37 .9 L3 43947: 1.790.

38547950.:30 ..057.30.30 9008.x47/097.30.  !%#  0/x.70.-74g30.389. 80.574-.30.30..-: 50397:50784.30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  . 073x0903..3/:9.

.790. 5:-. 37 ...9L3 43947: 1. #4230 !.

9L337  -8. 705:-..

9g L3 43947: 1... #4230 !.790. .  37  -8. 5:-.

75x. 5708.574-.: 24/1. .g !% #  .9g 573 7/3: 23897:: 0.. 37  .4207x::37 .70.43420 . 903.

 5:-... #4230 !.9L3 43947: 1..  37 .790.

75x..9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 5708.4207x:: 37 .70.43420 .g !% #  .574-. 37  . 903.

.. #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1. 37 . .790.

30.70.  !%#  0/x.3/:9.-: 50397: 50784.-74g30..30.057. 80.389.574-.:7 9008g3 ..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .38547950.30.30.30.30 9008. 073x0903.x47/097.

9 L3 43947: 1..790.. . #4230 !.  5:-.  37 .

  705:-..9 L3 37  -8.

9g L3 43947: 1..  37  -8. 5:-. #4230 !.. .790.

4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.574-. 5708.75x. 37  .70.43420 . ..: 24/1.g !% #  .

.790. 37 .  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !.. .

.903.37 .9g573 7/3:23897::0.70.4207x::37 .574-.75x.g!%# . 24/1.43420 .5708.

. . 5:-.9L343947: 1...

  % #& #  !#% 7 -8.

    #4230 !.790. 37 .

 80. 073x0903.3.30.30. 30.x47/097.70.057. !%#  0/x.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .950397:50784.30.389.-74g30.30 .574-.3 L3.30.385479505..3/:9.

#4230 !. 5:-.790...9L343947: 1.. 37 .

.9L337 -8. 705:-.

.#4230 !.790.. 37 -8.9gL343947: 1. 5:-..

70.37 .4207x::37 .g!%# .75x.9g573 7/3:23897:: 0.5708..903.: 24/1.43420 . .574-.

.9L343947: 1.#4230 !. 5:-.790... 37 .

9g573 7/3: 23897::0..37 .903.75x.4207x::37 .43420 .g!%# . 24/1.5708.574-.70.

. 37 ..#4230 !.9L343947: 1.. 5:-.790.

04750397:2..574-.057.7. 70. !%#  0/x. 2439. 073x0903.9.30.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .70.30.70. 705.907..0 .071. L3970x3070. . 80.3/5740.30.43897:70. .30.70.30.-74g30.900107.70.9. 054.

 5:-. 37 ...9L343947: 1..790.#4230 !.

9L337 -8. 705:-..

. 5:-..9gL3 43947: 1. 37 -8..#4230 !.790.

:24/1.75x..43420 .9g573 7/3:23897::0.37 .5708.70.g!%# . . 903.574-.4207x::37 .

  5:-...#4230 !.790..9L343947: 1. 37 .

903. 24/1..g!%# .75x.9g573 7/3:23897::0. 5708.4207x::37 .37 .574-.70.43420 .

 5:-..9L343947: 1.790. 37 ..#4230 !..

.70.574-.g!%# .43420 .75x.37 . 24/1.903.9g573 7/3:23897::0.4207x:: 37 .5708.

.#4230 !.. 37 .9L343947: 1. 5:-.790..

70.70.3/5740. 073x0903.5 ..071.903. 054.30.g. 2439.-74g 30.30. !%#  0/x.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .70.9. .0384.43897:70.:8. 80.30.30.70..7047.9.574-.30.8.057. .

 5:-...9L343947: 1.#4230 !.790. 37 ..

9L337 -8. 705:-..

#4230 !..790.9gL343947: 1. 37 -8. 5:-...

43420 .574-.903.:24/1.37 .75x.9g573 7/3: 23897::0..70.4207x::37 .5708. .g!%# .

.9L343947: 1. 37 .#4230 !.790. 5:-...

5708. 24/1.43420 .574-.70.903.9g573 7/3:23897::0..g!%# .75x.37 .4207x::37 .

9L343947: 1..790. #4230 !. 37 .. 5:-..

43897:70.g.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 . .0384.43897:.9. 054.9.8. 80.#30.70.-74g30.704750397: .071.39070/0.70. 2439.903.70.057.574-.% !%#  0/x.3/5740. 073x0903.70.$30..x .. .

 37 ....790.9L343947: 1. #4230 !. 5:-.

. 705:-.9L337 -8.

.9gL343947: 1... 5:-.#4230 !. 37 -8.790.

70.:24/1.5708.g!%#  ..37 .903. .43420 .75x.9g573 7/3:23897::0.574-.4207x::37 .

9L3 43947: 1..#4230 !.. 37 .790. 5:-..

5708.43420 .9g573 7/3:23897::0.g !%# . 24/1.574-.37 .903.4207x::37 ..75x.70.

.9 L343947: 1.790...#4230 !. 5:-. 37 .

 903.75x.g!%# ..43420 .5708.4207x::37 .37 .574-.70.9g573 7/3:23897::0. 24/1.

9L343947: 1..790.#4230 !..  5:-.. 37 .

.70.071.3.70.'30..43897:70.3 L3. 2439.9. 80.&30.0 .7.389.907. 70.-74g30.70. .#30.70.9.70. 073x0903.385479505. 054. $30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  ..950397:2.x47/097. !%#  0/x. 705.%30.574-. L3970x3070..050397:5740.

.790.#4230 !.. 5:-. 37 .9L343947: 1..

 705:-..9L337 -8.

#4230 !.9gL343947: 1. 37 -8.. 5:-...790.

 .9g573 7/3:23897:: 0.5708.574-.70..: 24/1.g!%# .4207x::37 .43420 .903.37 .75x.

790..9L343947: 1. 37                          .#4230 !.. 5:-..

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

g!%# .574-.75x.37 .70.903. 24/1.5708.4207x::37 .9g573 7/3: 23897::0..43420 .

 37 .#4230  !.. 5:-.790..9L343947: 1..

.43420 .574-.9g573 7/3:23897::0. 24/1.75x.5708.4207x::37 .37 .g!%# .70.903.

 #4230 !. 5:-... 37 .790.9L343947: 1..

30.g 50397: 2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . .8.30.70.x0 850.. 80.70.  !% #   0/x.0384.0 . 30.071.9.-74g30.7047 /0 .43897:.3/ 5740. . 073x0 903. 054.70. .9.30.43897:70.g .70.0 57.907.. 2439. 903.574-.30.

 #4230 !..  37 .790.  5:-.. .9 L3 43947: 1.

  705:-.9 L3 37  -8..

 5:-..9g L3 43947: 1.790. #4230 !..  37  -8. .

 37  .75x.43420 .g!%# . 5708. 903.: 24/1.70.. .574-.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .

. . #4230 !.  37 ..790.  5:-.9 L3 43947: 1.

 5708.43420 . 903.  24/1.574-..4207x :: 37 .75x. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.g !% #  .

9 L3 43947: 1. ..  37 .790.. #4230 !.  5:-.

#30.9.4793050397:3.3/ 5740.. 97.071. 073x 0 903.70.  80 .%  !% #   0/x.x47 /0 .43897:70.-74g 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .03g 97.70.70. ..9.70.574-.03/:/38g0/0850..g . 054.0 57.5047 /0 8. . 903.9.47:7 389.40 . 2439.5047/0 /0.$30.

 #4230 !.790.9 L3 43947: 1. ..  37 ..  5:-.

.9 L3 37  -8.  705:-.

 5:-. #4230 !.9g L3 43947: 1.. .  37  -8.790..

75x.70. .4207x:: 37  . 5708.574-..: 24/1.43420 . 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . 37  .

 . 37 .790..  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !..

g!%# .5708.903.43420 .9g573 7/3: 23897:: 0.75x.. 24/1.37 .574-.70.4207x:: 37  .

 37 .  5:-.. . #4230 !..790.9 L3 43947: 1.

9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .574-.0 /0 80.:747/0/897. 80.x0 2439.90 :9.203900 389.30.&  !% #   0/x.90 57.g ./7:5.x 85.90L3.x47/04.5.3/ 0. 073x0 903....:79..-74g30.7.%30.

9L343947: 1.790.. 5:-. 37 ..#4230 !..

. 705:-.9L337 -8.

. 5:-.790.. 37 -8. #4230 !..9gL343947: 1.

70.37 .574-.5708.:24/1.43420 .g!%#  . .4207x::37 .903.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0..

  5:-.#4230 !..9 L3 43947: 1... 37 .790.

 24/1.70.9g573 7/3:23897::0..574-.37 .903.5708.4207x::37 .43420 .75x.g!%#  .

 ..9L3 43947: 1. #4230 !..790. 5:-.  37  .

  24/1. 37  .75 x. 5708..9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .70.43420 .4207x:: 37 .574-. 903.

9L343947: 1.790.  5:-. 37 .#4230 !....

 7. 472.1./:/0.09702g 30g. 80.594:  %  0/x.42:3.-74g.:: 903.70./0/0807.23897::3/:8970 708:7804737 ..447/43...:79.70107947.9.507843.x.947::/080.70 ..9g573 7/3:.:947.70.574-.!% #  ..9050397:/897.

23897::8g3g9gx 1.2037 .  .

9L343947: 1.#4230 !.. 37 ..790.. 5:-.

9L343947: 1..#4230 !. 37 ..790.. 5:-.

-74g3907. . 80 .

.

.

947: :.50784.. # $97 !.:3.m#423m $  $:.:70}9  #  # #  .0-:09.:78.70  %0   ..90!:-.                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1...3.. :.:70}9 .:70}9 }# %#  70.4207./0%7047070}439.m.93:2.7..::37 80.3047:7/.5:::.-9. &370.4.

:70}9 }48 !.   0 2. 947: 90    }   1...0893:2g7.#4230. #   &  (    .43947:: 1.148995g79L3.! 5.2. 790 7 80.:5:-.693"0.9.   }         %5.24 74 3907309 243947:41.2039:: 65. 1.1...: :.-43.3/:737  -4. 74 /708.70937.9..5  !70: 0 &&!   .7: 43947: 1.3.900397:50397:70...50397:5:-.3%64 5 #. 59 /: 065 57.7.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful