P. 1
PT CR8-2009

PT CR8-2009

|Views: 100|Likes:
Published by Baccela Raluca

More info:

Published by: Baccela Raluca on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.

2010

33

PT CR 8-2009

Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

PT CR 8-2009

Indicativ: PT CR 8-2009

Ediţia 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 CAPITOLUL I GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Scop Art. 1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

Art. 2

a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării; Tabelul 1 Nr.
Categorii de personal de deservire

crt. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur
1

de joasă presiune şi cazane conduse de calculator Laborant operator centrale termice Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane Operator umplere recipiente GPL Îmbuteliator fluide sub presiune Macaragiu Stivuitorist Liftier Mecanic-trolist

2 3 4 5 6 7 8 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

35

PT CR 8-2009 b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator. Tabelul 2 Nr. crt. 1 2 3 Legător de sarcină pentru macarale Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat 4 5 6 7 şi tracţiune, transpalete) Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule Manevrant pentru ascensoare cu schip Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din 8 9 11 şantierele de construcţii Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru
Categorii de personal auxiliar de deservire

materiale 10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

Art. 3

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 8-2009 e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare; j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare; k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor; l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European; n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. SECŢIUNEA a 4-a Termeni, definiţii şi abrevieri Art. 4 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora. conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi. în special autorităţile administrative. condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii. h) examinare anuală . efectuată de către ISCIR.activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.activitate de evaluare şi atestare. PARTEA I. interdicţie.evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului. a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică. în exercitarea competenţei de autoreglementare. precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care. adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare. care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă. f) deţinător . c) avizare . norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale.2010 37 PT CR 8-2009 a) autoritate competentă . i) formator atestat ISCIR . j) programe de formare profesională a adulţilor. Nr.orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii.procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică. respectiv recalificare .persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte furnizor de formare profesională . b) autorizare . d) calificare. clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt. e) cerinţă .persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/ echipament în exploatare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. practici administrative. în urma instruirii personalului de deservire. 11 bis/8. .persoană juridică autorizată pentru a organiza prevederile legale în vigoare.orice obligaţie. g) examinare . în sine. considerate cerinţe.proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării.I.

pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor. deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare. cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific. s) utilizator persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I. PARTEA I. punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare. prevăzute în Legea 64/2008. publicat în Monitorul Oficial al României.gaz petrolier lichefiat. specifice mai multor ocupaţii. q) registru . condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate. în format electronic ori pe hârtie.normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei. r) stagiu de instruire periodică . l) perfecţionare/specializare .program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani. dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. în vederea introducerii pe piaţă. 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) .acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament. n) prescripţie tehnică . o) program de formare profesională . pentru domenii clar definite.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate. . Partea I.persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice. p) punere în funcţiune . dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă. Nr. ce se realizează în legătură cu acestea. în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale. m) personal de deservire . (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: a) GPL .ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare.orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă. respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări. care conţine. conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

Art. (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională. 11 bis/8. tabelul 1. c) programa analitică.I. tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. conform actelor constitutive. CAPITOLUL II AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. 6 (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.2010 39 PT CR 8-2009 b) ISCIR . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat c) RSVTI . 2.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi. (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. PARTEA I. 5 (1) Personalul nominalizat la art. (3) şi. 2. deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al . În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR. Nr. (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru. zile. c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. cu 15 zile înainte de începerea programului. (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR.2010 PT CR 8-2009 Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României. PARTEA I. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de formare profesională Art. necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului. Nr. 16. 5. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente: a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte săl deservească. d) programa analitică. 7 Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art.I. 11 bis/8. conform prevederilor de la art. . se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă. b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională. Art. ore şi formatori. (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR. e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR. b) copia actului de identitate/paşaport. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională. c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine. numărul cursanţilor. dezvoltată pe teme.

b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .. c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat.. (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art... NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul „macaragiu‖. cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite. d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată.. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării Art. Nr. . conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.. tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică... nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR.. (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.I... organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. numele şi prenumele supraveghetorului de practică.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. codul numeric personal..2010 41 PT CR 8-2009 f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor.. 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia. Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.. 11 bis/8.. 10 Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani. (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului.... PARTEA I. 8.

după caz.... următoarele documente: a) copia diplomei de studii. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele: a) data şi locul organizării examenului. 4) documentele prevăzute la art. 13 Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art.2010 PT CR 8-2009 Art.I. pct. 1)-3) şi suplimentar.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 1)-3) şi suplimentar. 14. c). 11-13.. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. lit. c). pct. 1)-3) şi suplimentar. 10. durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică. b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen. Art. copia certificatului de absolvire/calificare. Nr. 14. 12 Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art... lit.. 11 bis/8.. b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.. 14. Art. 2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .. 3) o fotografie color mărimea ¾ cm.. conform modelului din anexa 2. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. lit. pct... PARTEA I.. ... Art. c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente: 1) copia actului de identitate.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. c).. documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.. Art.

(2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare). c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei. (4).MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (6) Candidatul absent sau declarat „respins‖ se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării.art. 11 . (8) Dosarele prevăzute la art. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis‖ la proba teoretică şi susţine proba practică. (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare. (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins‖. cu excepţia fotografiei. 11. conform modelului din anexa 3. conform modelului din anexa 4. . SECŢIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaţiei Art. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională.I.2010 43 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 4-a Susţinerea examenului în vederea autorizării (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din: Art. conform modelului din anexa 5. pentru arhivare. Nr. 16 alin. 16 a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei. conform prevederilor legale în vigoare. (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. în condiţiile prevăzute la art. (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 14. 13 se returnează furnizorului de formare profesională. însoţită de talonul pentru vize anuale. ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip. 11 bis/8. PARTEA I. precum şi cele de la art.

18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale. solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului. în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte. Art. de la A la D. este denumită în continuare „fochist‖.I. c) o fotografie color mărimea ¾. persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. de apă fierbinte. cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. b) copia actului de identitate. 19 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur. Nr. pentru eliberarea unui duplicat. d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului. 55. PARTEA I. 11 bis/8. CAPITOLUL III CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor Art. (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat. (3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A. (2) Autorizarea fochistului se face pe clase. prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani. B sau D‖.2010 PT CR 8-2009 (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual. .44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9.

descrierea principalelor tipuri de cazane 16 8 predare Teorie Practică . persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist‖ sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică. 11 bis/8.I. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3. cazane de apă fierbinte.clasificarea cazanelor .noţiuni despre căldură .date generale . tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: . Nr. supraîncălzitoare şi economizoare independente. 21 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare ―fochist clasa A‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .aburul şi proprietăţile sale . respectiv ≤ 5 Gcal/h în grupele II şi III Cazane de abur Cazane de apă fierbinte Cazane de abur 10-100 t/h inclusiv peste 5 Gcal/h peste 100 t/h II III Art.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor. Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. 20 Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur. Tabelul 3 Grupa de autorizare I Tipul cazanului Debitul (t/h sau Gcal/h) Toate cazanele care nu se încadrează < 10 t/h. PARTEA I.2010 45 PT CR 8-2009 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C‖.

înzidirea şi izolaţia termică .oprirea cazanului din funcţiune .2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Părţile principale ale cazanelor: .I.noţiuni privind tratarea apei Exploatarea cazanelor: .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . evidenţa primară.gospodăria de combustibil .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.funcţionarea cazanului .supravegherea în timpul funcţionării . PARTEA I.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .instalaţii de ardere şi focare .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii . 11 bis/8.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . dispozitive de siguranţă . Nr.suprafeţele de încălzire auxiliare .punerea în funcţiune . jurnalul de tură 20 20 8 8 10 50 16 predare Teorie Practică .aparate de măsurare şi control .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .instalaţii de alimentare cu apă .conducte.construcţia metalică de susţinere .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune . armături.organizarea exploatării.

sisteme automate de protecţie . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 170 ore. 11 bis/8.I. 2 ore/candidat.randament . repararea şi verificarea tehnică oficială: . 70 ore. în condiţiile prevăzute la art.revizia cazanului .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.pierderi de căldură în funcţionare .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . reglementări. 22 (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E.avarii la instalaţii de ardere .sisteme de semnalizare preventivă . Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 2 4 2 16 8 20 8 16 8 Practică Art.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. 67. normative. Nr.indici pentru controlul exploatării economice . revizia.avarii la elementele cazanului . (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. .2010 47 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea economică a cazanelor: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.avarii la instalaţiile anexe . PARTEA I.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .

noţiuni privind tratarea apei 4 1 2 2 10 3 6 2 4 predare Teorie Practică .date generale .aparate de măsurare şi control .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .aburul şi proprietăţile sale .automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: .clasificarea cazanelor .noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .instalaţii de ardere şi focare .conducte.instalaţii de alimentare cu apă . tipuri de îmbinări Cazane de abur: . 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Art.gospodăria de combustibil .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan . armături.I.izolaţia termică .clasificarea şi proprietăţile combustibililor .noţiuni despre căldură . Nr. PARTEA I. 23 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa B‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .procesul de ardere a combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur: .48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. dispozitive de siguranţă .suprafeţele de încălzire şi vaporizare .tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.

măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9. Nr.supravegherea în timpul funcţionării .sisteme automate de protecţie .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .avarii la elementele cazanului .avarii la instalaţiile de ardere .punerea în funcţiune .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. revizia. 11 bis/8.condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. evidenţa primară Sisteme de automatizare la cazane Avarii la instalaţiile de cazane: .revizia cazanului .organizarea exploatării. . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore 20 ore 2 ore/candidat. 2 4 1 6 1 4 1 10 5 8 4 Practică Art. PARTEA I.I. 24 (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.funcţionarea cazanului .sisteme de semnalizare preventivă .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.2010 49 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Exploatarea cazanelor: . repararea şi verificarea tehnică oficială: .oprirea cazanului din funcţiune . normative.avarii la instalaţiile anexe . reglementări.

instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii . Nr.date generale .clasificarea şi proprietăţile combustibililor . 25 Programa analitică a cursului de calificare „fochist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .instalaţii de ardere şi focare .50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.automatizarea funcţionării cazanelor Combustibili şi arderea: . PARTEA I. 11 bis/8.aburul şi proprietăţile sale . tipuri de îmbinări Tipuri de cazane: .aparate de măsurare şi control .2010 PT CR 8-2009 (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de „fochist‖ este prezentată la art.clasificarea cazanelor . Art.construcţia metalică de susţinere . armături. dispozitive de siguranţă .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţile principale ale cazanelor: .instalaţii de alimentare cu apă .procesul de ardere a combustibililor 6 16 20 60 12 8 Practică . 26.înzidirea şi izolaţia termică .suprafeţele de încălzire şi vaporizare . 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „fochist clasa C‖ este prezentată la art.gospodăria de combustibil .I.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor .suprafeţele de încălzire auxiliare .noţiuni despre căldură .conducte.tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor.

11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .avarii la instalaţiile anexe .avarii la elementele cazanului .organizarea exploatării. instrucţiuni Recapitulaţie: I Practică 8 24 22 54 8 24 16 32 16 30 4 - Partea teoretică 120 ore.randament .condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială Legislaţie.indici pentru controlul exploatării economice .funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .noţiuni despre tratarea apei Exploatarea cazanelor: .măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor .oprirea cazanului din funcţiune . reglementări. revizia. Nr.funcţionarea cazanului .revizia cazanului .supravegherea în timpul funcţionării .sisteme automate de protecţie . PARTEA I. jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: . repararea şi verificarea tehnică oficială: .I.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan .punerea în funcţiune .avarii la instalaţiile de ardere . evidenţa primară.pierderi de căldură în funcţionare .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor Curăţarea.sisteme de semnalizare preventivă . .2010 51 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Regimul chimic al cazanelor: . normative.

combustibili utilizaţi .apa caldă şi aburul de joasă presiune precum şi proprietăţile lor . armături.alimentarea cu apă.aparate de măsurare şi control .cazane electrice . tipuri de îmbinări Cazane de încălzire: cazane de abur de joasă presiune şi cazane de apă caldă: .noţiuni de căldură .2010 PT CR 8-2009 Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 240 ore.I. 26 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa C‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . conducte. dispozitive de siguranţă Regimul chimic: . 11 bis/8.instalaţii pentru realizarea regimului chimic .noţiuni privind tratarea apei 4 1 18 8 4 Practică .tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor. 2 ore/candidat. Nr.descrierea principalelor tipuri constructive şi părţi componente . instalaţii de protecţie şi automatizare .52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art.instalaţii de ardere.date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor . PARTEA I.

monitorizare şi înregistrare automată a parametrilor de funcţionare Avarii la instalaţiile de cazane: . şi verificarea tehnică a 6 2 4 2 2 10 6 12 11 predare Teorie Practică Art. 2 ore/candidat.sisteme automate de protecţie .avarii la elementele cazanului . elemente de execuţie.pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune.intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie Revizia periodică. programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere arzătoare. PARTEA I.avarii la instalaţiile anexe . convertoare. 27 Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator). bucle de reglare automată. 11 bis/8. supravegherea automatizată.sisteme de semnalizare preventivă . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. exploatarea. reglementări.sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . repararea cazanului Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. regulatoare. sisteme de semnalizare.2010 53 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: .I.avarii la instalaţiile de ardere . sisteme de protecţie. conform . conservarea. 30 ore. oprirea şi conservarea . normative. punerea în funcţiune. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 60 ore. supravegherea permanentă de către fochist.

instalaţii de ardere şi focare .clasificarea cazanelor .I. Art.construcţia metalică de susţinere .aparate de măsurare şi control .noţiuni despre căldură . Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor . 11 bis/8. 28 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „fochist clasa D‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale: .instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii .procesul de ardere a combustibililor 10 66 26 16 8 predare Teorie Practică .gospodăria de combustibil .calculatoare de proces Combustibili şi arderea: .înzidirea şi izolaţia termică . Nr. tipuri de îmbinări Cazane de abur şi de apă fierbinte: .aburul şi proprietăţile sale .automatizarea funcţionării cazanelor .date generale .conducte.suprafeţele de încălzire şi vaporizarea .tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor.clasificarea şi proprietăţile combustibililor .instalaţii de alimentare cu apă .descrierea principalelor tipuri de cazane Părţi componente principale ale cazanelor: . armături şi dispozitive de siguranţă .2010 PT CR 8-2009 prevederilor prescripţiei tehnice C 1.54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.suprafeţele de încălzire auxiliare .

avarii la instalaţiile de ardere . repararea şi verificarea tehnică: .I.măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor . 11 bis/8. evidenţa primară. reglementări. normative.2010 55 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte: .sisteme automate de protecţie .sisteme de semnalizare preventivă .balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane .intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie . instrucţiuni 2 4 2 16 8 20 8 16 8 20 20 8 8 predare Teorie Practică .avarii la instalaţiile anexe . PARTEA I. revizia tehnică curentă.revizia tehnică curentă a cazanului . jurnalul de tură Exploatarea economică a cazanelor: .organizarea exploatării. Nr.funcţionarea în regim automat Avarii la instalaţiile de cazane: .avarii ale interfeţelor Curăţarea.condiţii de recepţie: verificarea tehnică Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie.punerea în funcţiune .randament .funcţionarea .indici pentru controlul exploatării economice .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.pierderi de căldură în funcţionare .oprirea din funcţiune .supravegherea în timpul funcţionării .curăţarea interioară şi exterioară a cazanului .condiţii de calitate a apei de alimentare .măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune .avarii la elementele cazanului .noţiuni de tratare a apei Exploatarea cazanelor: .

29 Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe. 2 ore/candidat. 30 (1) Trecerea fochistului.I. se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase. 11 bis/8. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. conform modelului din anexa 6. . (4). (3). în condiţiile prevăzute la alin. (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Art. PARTEA I. în condiţiile prevăzute la alin. organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Nr.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 186 ore. (3). 80 ore. conform tabelului de mai jos. fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. 30 alin. DOMENIUL DE VALABILITATE CLASA GRUPA AUTORIZ I D INU A ŢA E ŢT Ă B C I A II III I D II III B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C I A II III I D II III * * * * * * Art. în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe. de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore. în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

sau de la o clasă la alta.I. din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală. SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice Art. organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. d) adeverinţa de practică. PARTEA I. c) autorizaţia în vigoare. Nr. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. e) adeverinţa de instruire teoretică. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore. (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 11 bis/8. în cadrul aceleiaşi clase. conform modelului din anexa 7. de apă caldă şi de apă fierbinte. se face prin extinderea autorizaţiei. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. este denumită în continuare ―laborant operator centrale termice‖. 31 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur. b) copia actului de identitate.2010 57 PT CR 8-2009 (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta. . (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 3. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. conform modelului din anexa 2.

balanţa „apă-abur-condensat‖ Metode de tratare a apei Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic Instalaţii de tratarea apei: .dedurizare . valori. intervenţie. de apă caldă şi cazane de apă fierbinte: . urmărire.metode generale de analiză . normative.prelevarea probelor. PARTEA I. conform programei analitice prezentate la art. 11 bis/8.I.demineralizare . interpretare. 32 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „laborant operator centrale termice‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Cazane de abur. Art.dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici Noţiuni de chimia apei: . reglementări. 32. Nr. indicii chimici.elemente constructive şi funcţionale Noţiuni de chimie analitică: .pregătirea şi conservarea suprafeţelor .generalităţi .2010 PT CR 8-2009 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: 142 de ore. 2 40 20 25 20 30 25 10 10 10 predare Teorie Practică .efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor Regimul chimic al cazanelor: .tipuri de cazane . semnificaţie. indici chimici de avarie .dezalcalinizare .osmoză Legislaţie.apa şi proprietăţile apei .

este denumită „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖. programabile. 33 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere.2010 59 PT CR 8-2009 Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 50 de ore. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane Art. 11 bis/8. (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4. 2 ore/candidat. regulatoare analogice/digitale/regulatoare servomotoare electronice/electrice/pneumatice. a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur. mecanice/electrice/electronice analogice. Tabelul 4 Clasa de Tipul sistemului de automatizare autorizare 1 2 3 sisteme de automatizare electromecanice sisteme de automatizare analogice sisteme de automatizare digitale (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane. regulatoare programatoare electronice electromecanice/scheme analogice/regulatoare pneumatice. c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ echipate . PARTEA I. b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electronice analogice: electronice analogice/automate pneumatice. Nr. elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice. de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.I. electronice analogice/afişaje digitale.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt: a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ din centrale termice echipate cu sisteme de logice automatizare cu relee electromecanice: electrice.

34. conform programei analitice prezentate la art.clasificarea cazanelor .procesul de ardere al combustibililor Regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte: .condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan 4 8 8 2 4 predare Teorie Practică .aburul şi proprietăţile sale .date generale . (4) Se admit la examenul de autorizare ca ―automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare.noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane . Art. 34 Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare 8 electromecanice.clasificarea şi proprietăţile combustibililor . cu regulatoare convertizoare digitale/electronice de analogice. display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.noţiuni de teoria arderii Cazane de abur şi apă fierbinte: . analogice şi digitale Unităţi de măsură: sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură: . electronice/acţionări frecvenţă/pneumatice.2010 PT CR 8-2009 microprocesoare/calculator servomotoare de proces. PARTEA I.I.noţiuni de căldură .descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice. analogice şi digitale Combustibili şi arderea: .60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. Nr.

bucle de reglare a depresiunii în focar . analogice şi digitale: .bucle de reglare a sarcinii cazanelor . Structură şi condiţii generale: . Nr. analogice şi digitale . PARTEA I. perturbaţii normale de funcţionare .prezentare generală a criteriilor de alegere a soluţiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice.bucle de reglare a supraîncălzirii aburului .perturbaţii-tip. 11 bis/8.bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel) .I.funcţiile de bază ale sistemelor de automatizare electromecanice.mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare .bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere forţată . analogice şi digitale Bucle de reglare.bucle de nivel cu 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 şi 3 semnale .bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi cazanelor de apă caldă 20 4 20 predare Teorie Practică .2010 61 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Sisteme de automatizare electromecanice.

11 bis/8.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire abur .condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor .subsistemul de semnalizare .subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere . analogice şi digitale: .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil gazos . analogice şi digitale ale cazanelor şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fără supraveghere permanentă 8 20 10 predare Teorie Practică .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu tambur .subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere .condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor .subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a cazanelor cu străbatere forţată .condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu combustibil lichid . PARTEA I.dotări obligatorii .condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice. Nr.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Subsisteme de protecţie automată: .condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice.I.condiţii generale .subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare .

analogice şi digitale.verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum şi funcţionarea protecţiilor la cald 10 8 . Nr. prelucrarea semnalelor .elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări electromecanice. analogice şi digitale: . 11 bis/8.2010 63 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare predare Teorie electromecanice.verificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor .verificări preliminare punerii în funcţiune configurarea şi setarea parametrilor interni ai Practică controlerelor/regulatoarelor .panouri şi pupitre de comandă Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice.I. analogice şi digitale .programarea controlerelor .componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic .verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.verificarea şi setarea controlerelor electromecanice. PARTEA I. analogice şi digitale din centrale termice .componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de 8 8 automatizare electromecanice.verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control . analogice şi digitale din centralele termice: .moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala termică .

64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.I.verificări efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de automatizare electromecanice. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor Legislaţie. . instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea cunoştinţelor 152 ore. Nr. normative. analogice şi digitale .verificări efectuate de către ISCIR . 56 ore. analogice şi digitale: . 2 ore/candidat. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. analogice şi digitale: .supravegherea în funcţionare. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.atribuţiile personalului de deservire . organizat de deţinător/utilizator. (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore.verificări efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi întreţinere . telesemnalizarea Verificări periodice ale sistemului de automatizare electromecanice. 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare electromecanice.verificarea funcţionării sistemelor de automatizare electromecanice. PARTEA I. reglementări. Art. analogice şi digitale din centralele termice fără supraveghere permanentă Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare 4 4 10 8 16 16 predare Teorie Practică electromecanice.

2010 65 PT CR 8-2009 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat) Art. c) autorizaţia în vigoare. conform modelului din anexa 2. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.I. Nr. 37. conform modelului din anexa 7. PARTEA I. conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8. Art. 11 bis/8. 36 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. 37 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare „operator umplere recipiente GPL‖ este următoarea: . (2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. b) copia actului de identitate. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. din care să rezulte clasa de autorizare actuală. conform programei analitice prezentate la art. conform modelului din anexa 3. este denumită în continuare „operator umplere recipiente GPL‖. d) adeverinţa de practică. e) adeverinţa de instruire teoretică.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

accidente şi incendii la transportul. este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune‖. conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5. părţi componente. reglementări.risc de incendiu şi explozie la GPL Instalaţii GPL: . 11 bis/8.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale despre instalaţii GPL: . conducte.clasificare. în funcţie de tipul de instalaţie deservit.măsuri de siguranţă privind prevenirea şi stingerea incendiilor Distribuţia GPL la autovehicule.proprietăţi fizico-chimice ale GPL . 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 Practică 2 SECŢIUNEA a 5-a Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune Art. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 30 ore. Nr. mod de funcţionare Noţiuni generale despre GPL: . armături. conform grupelor de mai jos: . normative.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. aparate de măsurare şi control Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de GPL Umplerea din cisternă cu GPL a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL: . umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate.I.mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu Legislaţie. dispozitive de siguranţă. mod de operare Avarii. furtunuri. stocarea şi distribuţia GPL la autovehicule: . 2 ore/candidat. (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face. PARTEA I. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere. 16 ore.recipiente sub presiune. lichefiate sau dizolvate sub presiune.

(7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. PARTEA I. conform modelului din anexa 3. (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL. conform programei analitice prezentate la art. b) copia actului de identitate. b) Grupa B . d) adeverinţa de practică. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore. conform modelului din anexa 2.I. Art. lichefiate sau dizolvate sub presiune. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. c) autorizaţia în vigoare.2010 67 PT CR 8-2009 a) Grupa A . 11 bis/8. conform modelului din anexa 7. (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 39. (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.butelii pentru gaze comprimate. (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. e) adeverinţa de instruire teoretică. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. (3) Se admit la examenul de autorizare ca ―îmbuteliator fluide sub presiune‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. 39 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „îmbuteliator fluide sub presiune‖ este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea: . organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

marcaje. umplerea.riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor Gaze comprimate: definiţie.mod de funcţionare .cauze posibile ale avariilor.exploatare. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 72 ore.manevre şi manipulări .stingătoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual . accidentelor şi incendiilor . proprietăţi Gaze dizolvate sub presiune: definiţie. la repararea. PARTEA I.I. 2 ore/candidat. GPL: definiţie. 32 ore. 11 bis/8.reparare şi verificare Avarii. reglementări.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: .elemente componente .68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor. manipularea şi distribuirea buteliilor: . accidentelor şi incendiilor . proprietăţi Gaze lichefiate. lichefiate şi dizolvate sub presiune . exploatare . accidente şi incendii în staţia de umplere. proprietăţi Butelii: .mod de acţiune în caz de incendiu Instalaţii de umplere a buteliilor: .construcţie. verificări Umplerea buteliilor: . 4 8 4 14 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 2 Practică . Nr. normative.pentru gaze comprimate.proprietăţi fizico-chimice ale gazelor . întreţinere.întreţinere şi exploatare Legislaţie.pentru GPL Operarea în siguranţă a instalaţiei de umplere: .

2010 69 PT CR 8-2009 SECŢIUNEA a 6-a Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor Art. este denumită în continuare „macaragiu‖. conform programei analitice prezentate la art. macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5: Tabelul 5 Grupa A cale ferată Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare (macarale turn. (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe cablu. grinzi rulante suspendate. macarale portic şi similare) şi macarale Derrick Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante. macarale portal şi C semiportal. forjare şi similare) D Macarale de tip special. stripaj. 11 bis/8. C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare. 41. . B. macarale de turnare. 42. prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu Tipuri de macarale Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de B E (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu‖ grupa A. transbordoare. Nr.I. conform programei analitice prezentate la art. PARTEA I. şarjare. macarale foarfece şi similare Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete. (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele.

cartea macaralei.organizarea exploatării.anemometre . 41 Programa analitică pentru cursul de calificare de „macaragiu‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema Teorie Clasificarea macaralelor: . cauzele deranjamentelor . mod de funcţionare. de blocare.contacte electrice de siguranţă . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .manevre permise şi interzise. tipuri de acţionări Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: . Nr.dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic .legarea sarcinilor .supape de siguranţă. mod de fixare.tipuri de macarale . de reglare a vitezei .materiale. PARTEA I.antrenarea macaralelor: echipamente de forţă.2010 PT CR 8-2009 Art.I. curăţitoare de şină . 11 bis/8. uzură permisă.piese de reazem. registrul de evidenţă a supravegherii 60 260 12 12 24 8 24 24 12 20 20 32 40 20 10 predare Practică . opritori.tipuri existente. siguranţe la cârlig . întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile macaragiului Semnalizarea comenzilor la macarale Manevrarea şi exploatarea macaralelor: . rol.tampoane.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . construcţie.limitatoare de sarcină şi limitatoare de moment al sarcinii . descriere.paracăzătoare şi limitatoare de viteză .limitatoare de sfârşit de cursă .

PARTEA I. încercări statice şi dinamice. tipuri de acţionări 8 8 .cauzele avariilor şi accidentelor . 480 ore.verificarea tehnică. 42 Programa analitică pentru cursul de calificare de „maşinist pod rulant‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Practică următoarea: Clasificarea podurilor rulante: .I.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. revizia. verificări tehnice periodice la scadenţă Avarii şi accidente: . autorizarea funcţionării.2010 71 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Întreţinerea.antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţă. repararea şi verificarea tehnică: .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. normative. Nr.repararea . reglementări. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 240 ore. 2 ore/candidat.tipuri de poduri rulante . 8 4 20 20 90 Practică Art. 11 bis/8.întreţinerea şi revizia .

mod de funcţionare. cauzele deranjamentelor . construcţie.legarea sarcinilor .anemometre . cartea macaralei. repararea şi verificarea tehnică: . 11 bis/8.repararea .dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic . reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .paracăzătoare şi limitatoare de viteză .piese de reazem. întreţinere Dispozitive de prindere a sarcinilor Obligaţiile personalului de deservire Semnalizarea comenzilor Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: . uzură permisă.contacte electrice de siguranţă . siguranţe la cârlig . rol.I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Componente de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .organizarea exploatării.tampoane.verificarea tehnică. încercări statice şi dinamice. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea.limitatoare de sfârşit de cursă. .limitatoare de sarcină . verificări tehnice periodice la scadenţă 12 24 20 120 8 16 18 36 predare Teorie Practică 8 8 12 6 12 12 12 . curăţitoare de şină . mod de fixare.manevre permise şi interzise.72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. opritori. descriere.întreţinerea şi revizia . autorizarea funcţionării.tipuri existente. Nr. PARTEA I.materiale.întreruptor de securitate Dispozitive de frânare: . revizia.

reglementări. 8 4 8 predare Teorie Practică Art. d) adeverinţa de practică.cauzele avariilor şi accidentelor . (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat. organizat de operatorul RSVTI. b) copia actului de identitate. 2 ore/candidat.I. de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. PARTEA I.2010 73 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Avarii şi accidente: . În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 120 ore. (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. normative. conform modelului din anexa 7. 43 (1) Trecerea macaragiului. c) autorizaţia în vigoare. 240 ore. (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. din care să rezulte grupa de autorizare actuală. . e) adeverinţa de instruire teoretică. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. 11 bis/8. de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara. conform modelului din anexa 2. (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică.

11 bis/8.I.74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.2010 PT CR 8-2009 f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1. B.tipuri de stivuitoare . este denumită în continuare „stivuitorist‖. 45. Art. Nr. (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare. SECŢIUNEA a 7-a Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor Art.antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică 8 4 Practică . conform modelului din anexa 3. C şi D. PARTEA I. 45 Programa cursului de perfecţionare/specializare de „stivuitorist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Clasificarea stivuitoarelor: . (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A. (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal. conform programei analitice prezentate la art.

limitatoare de sfârşit de cursă . încercări statice şi dinamice. instrucţiuni 4 4 4 8 8 10 16 2 2 4 2 2 2 4 8 8 Practică .organizarea exploatării. reparaţia şi verificarea tehnică: . descriere.întreruptor de securitate .supape de reglare a vitezei şi supape de blocare .limitatoare de viteză . mod de funcţionare. întreţinere Dispozitive de manevrare a sarcinilor Obligaţiile stivuitoristului Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: . cartea stivuitorului. PARTEA I.întreţinerea. opritori .limitatoare de sarcină .tampoane.cauzele avariilor şi accidentelor . mod de fixare. autorizarea funcţionării.verificarea tehnică. uzură permisă. normative. construcţie. Nr.tipuri existente.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.manevre permise şi interzise. cauzele deranjamentelor . revizia şi repararea stivuitorului .paracăzătoare . 11 bis/8. revizia. rol.măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident Legislaţie. verificări periodice la scadenţă Avarii şi accidente la stivuitoare: . reglementări.2010 75 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Componente de securitate la stivuitoare: .materiale. reglare şi verificare Cabluri şi lanţuri: .contacte şi siguranţe electrice Dispozitive de frânare: .supape de siguranţă .piese de reazem. registrul de evidenţă a supravegherii Întreţinerea. curăţitoare de şină .I.

conform modelului din anexa 7.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei. este denumită în continuare ―liftier‖. 11 bis/8. conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator. 44 ore. . conform modelului din anexa 2. e) adeverinţa de instruire teoretică. organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului. Nr. d) adeverinţa de practică. (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier‖ persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare. 47. f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor.I. SECŢIUNEA a 8-a Condiţii privind formarea profesională a liftierilor Art. (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. b) copia actului de identitate. conform programei analitice prezentate la art. (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. indiferent de tipul şi destinaţia acestora.2010 PT CR 8-2009 Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 56 ore. 2 ore/candidat. c) autorizaţia în vigoare. (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore.

construcţie puţ. cameră troliu. Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de „liftier‖ este Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale: . acţionare. 11 bis/8.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. uşi. PARTEA I.dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) .descrierea ansamblurilor părţii electrice: instalaţie electrică. sistemele de comandă şi acţionare. 47 următoarea: .2010 77 PT CR 8-2009 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. amplasare. electromagneţi. mod de deservire. relee. (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. Nr.limitatoare de sfârşit de cursă . contacte.curent electric. viteze . panou de comandă şi iluminat Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru asigurarea siguranţei în exploatare: .broaşte cu blocaje electromecanice . cabluri.protecţia prin legare electrică la pământ . (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.frâne cu electromagneţi sau servomotor . automate de protecţie Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: .I.tampoane 8 4 12 4 2 Practică Art. troliu .siguranţe.limitatorul de viteză . conform modelului din anexa 3.descrierea ansamblurilor părţii mecanice: puţ. surse de curent folosite .contacte electrice de siguranţă . glisiere.clasificarea după destinaţie. cabină.

regim de lucru .registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare . revizia tehnică şi repararea ascensoarelor . (2) Se admit la examenul de autorizare ca ―mecanic trolist‖ persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist. . este denumită în continuare ―mecanic trolist‖. SECŢIUNEA a 9-a Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti Art. Nr. comenzi interzise Responsabilităţile liftierului Avarii şi accidente la ascensoare: . 49. cartea ascensorului .78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică: Partea practică: II 40 de ore.verificarea tehnică a ascensoarelor: verificarea tehnică periodică şi după reparare şi încercări în sarcină . 11 bis/8. conform programei analitice prezentate la art.întreţinerea.analiza cauzelor care determină deranjamente frecvente la ascensoare şi măsuri care se impun . 20 de ore. conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7. 4 2 4 8 12 predare Teorie Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.autorizarea funcţionării. PARTEA I.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: .modul de executare a comenzilor.I.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. normative. reglementări.cauzele avariilor şi accidentelor .

I. Nr. repararea .2010 79 PT CR 8-2009 Art. revizia.cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora Întreţinerea. metode de verificare şi întreţinere Dispozitive de fixare şi suspendare Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . PARTEA I.încercări statice şi dinamice . repararea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: .verificări tehnice periodice Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 8 10 10 15 30 15 Practică 4 10 8 5 5 15 5 2 5 8 6 6 8 . uzura permisă. revizia. autorizarea funcţionării .organizarea exploatării.manevre permise şi interzise .întreţinerea.punerea în funcţiune .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 49 Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de ―mecanic trolist‖ este următoarea: Numărul orelor de Tema predare Teorie Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice pentru antrenare şi frânare Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale Dispozitive de frânare Cabluri: materiale. 11 bis/8. registrul de supraveghere a instalaţiei .verificarea tehnică. modul de îmbinare. construcţie.

. conform modelului din anexa 2. din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit. b) copia actului de identitate.I. să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei. 2 ore/candidat. PARTEA I.cauzele avariilor şi accidentelor . normative. f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea ―Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei. (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator. d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament. reglementări. 105 ore. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. conform modelului din anexa 7. 4 2 8 5 Practică 4 Art. c) autorizaţia în vigoare. Nr. instrucţiuni Recapitulaţie: I II Partea teoretică: Partea practică: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 95 ore. 11 bis/8.măsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor Legislaţie. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. e) adeverinţa de instruire teoretică. (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Obligaţiile şi responsabilităţile mecanicului trolist Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: . solicitantul depune la ISCIR următoarele: a) cererea de extindere a autorizaţiei.

I. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului. 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal.2010 81 PT CR 8-2009 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică. 53 (1) Examinarea se de o comisie a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. 11 bis/8. CAPITOLUL IV PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art. SECŢIUNEA a 2-a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Art. pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia. efectuează către internă Art. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un procesverbal. tabelul 1. . personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual. trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. conform modelului din anexa 3. Nr. PARTEA I. conform modelului din anexa 6. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică.

57 Art. c) programa analitică. următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani. Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea: Art. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. 56 se publică pe site-ul ISCIR. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului Art. pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1. tabelul 1. Lista persoanelor juridice prevăzute la art.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11 bis/8. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. PARTEA I. conform actelor constitutive. Art. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. 58 . b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională.I. (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire. Nr. 2.2010 PT CR 8-2009 Art. în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia. personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI.

dezvoltată pe teme. organizatorul eliberează participanţilor următoarele: a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire. f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi. d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. 2 2 2 2 Art. organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. în scris. După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia. ore şi formatori. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la stagiul de instruire. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire. b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit. Nr. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului.I. .2010 83 PT CR 8-2009 Numărul orelor Partea teoretică de predare Legislaţie şi reglementări tehnice Noi tipuri de instalaţii/echipamente Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor Avarii şi accidente Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) copia adresei de avizare a persoanei juridice. cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului. numărul cursanţilor. (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire. perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului. Art. PARTEA I. c) programa analitică. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal. 61 Art. zile. 11 bis/8.

e). este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. 66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. 60 alin. . (1) lit. (1) lit. 66. (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale. conform modelului din anexa 8. pe baza unui proces-verbal. 2. (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. examinarea şi eliberarea adeverinţei Art. 63 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. b). (3). (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept. (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului. 64 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire. 11 bis/8. Art. 17 alin. tabelul 2.84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 65 (1) Personalul prevăzut la art. taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. 62 alin. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor.2010 PT CR 8-2009 b) talonul pentru vize anuale. CAPITOLUL V INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA 1 Prevederi generale Art.I. Nr. Art. 60 alin.

69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare. 72 Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea: . Art. Nr. Art... 11 bis/8. în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.. participanţilor declaraţi „admişi‖ le sunt eliberate adeverinţe. numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit.. 66-68.‖ sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. 70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.I. conform modelului din anexa 9. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an.. denumit în continuare ―legător de sarcină‖.. 74. conform modelului din anexa 6. 67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.. nu poate deservi instalaţia/echipamentul. (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI. 68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică. 72. SECŢIUNEA a 3-a Instruirea legătorilor de sarcină la macarale Art.... candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de . 71 Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop.2010 85 PT CR 8-2009 (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. Art. Art.. Art. PARTEA I. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni. este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. respectiv art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale.

PARTEA I. (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare. benzilor Obligaţiile legătorului de sarcină Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor Codul de semnalizare Legislaţie. reglementări.I. (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II 10 ore.86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. platformă. 2 1 2 1 2 2 2 2 predare Teorie 2 Practică Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat. 6 ore. denumit în continuare ―manevrant‖.2010 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema Elemente de prindere şi legare a sarcinii. Nr. lanţurilor. trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. 74 tabelul 2. şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de: a) macarale sau stivuitoare. benzi Definiţii. trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice. la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig. a mecanismelor de ridicat. lanţuri. tipuri constructive. 73 (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină. b) platforme ridicătoare deplasabile. SECŢIUNEA a 4-a Instruirea manevranţilor Art. Art. este următoarea: . verificarea în utilizare/exploatare a cablurilor. tipuri constructive Cabluri. 11 bis/8. 2. platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop. Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. normative. furci.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. repararea şi verificarea tehnică a instalaţiei de ridicat Avarii şi accidente Legislaţie. în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare. 1 oră/candidat. Art. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. în condiţiile legii. 6 ore. instrucţiuni Recapitulaţie: I Partea teoretică Partea practică II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 10 ore. normative. revizia. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intra în posesia acesteia. (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă. 75 Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică.2010 87 PT CR 8-2009 Numărul orelor de Tema predare Teorie Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei Clasificarea instalaţiilor de ridicat Componente de securitate Responsabilităţile manevranţilor Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat Întreţinerea. după expirarea termenului de suspendare. PARTEA I. la cerere. reglementări. 76 împreună cu talonul pentru vize anuale. 1 1 1 1 2 1 2 1 Practică 1 1 1 2 1 - CAPITOLUL VI TARIFE Art.I. Nr. urmat de . CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase. 11 bis/8. se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.

(1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI. 79 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. secţiunea a 3-a. are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV. (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani. PARTEA I.I. Art. 78 (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani. . 77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 PT CR 8-2009 susţinerea şi promovarea examenului de autorizare. Art. în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută. 11 bis/8. în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. Art. secţiunea a 3-a. în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. Art. 80 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. Nr. în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice. (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin.

...........................................MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI......... pentru ocupaţia/calificarea .................................. cod COR/cod Nomenclator Calificări ............................................/Fax………........... CUI . 11 bis/8................................../...................... Prezentul aviz este valabil 4 ani..........2010 89 PT CR 8-2009 ANEXA 1 Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică Nr. (Numele şi prenumele.............../…………......……/……….................. ... Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ......... şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor............ privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ...................................... înregistrată la ISCIR cu nr ............................................................................................... înregistrare ...............I......... vă comunicăm avizul nostru favorabil.... În atenţia ......... Antetul ISCIR Către.......... PARTEA I...….. Având în vedere cererea dumneavoastră nr….. semnătura şi ştampila) ............................ INSPECTOR DE STAT ŞEF......... Adresă ... conform legislaţiei în vigoare.......... Tel.......... Nr.

.. dacă este 4) cazul.... totalizând ………………ore.……….) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele şi semnătura) _______________________ 1) 2) 3) Denumirea deţinătorului/utilizatorului.. 5) ……. În acest timp..…….....90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. având codul numeric personal………………………………......…........ 3) 2) 4) ….......I...... a efectuat practica la . Nr. OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR............. Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului.....…………… ……………….. Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă.... Valabilă 12 luni de la data emiterii..........………………..…………………..................până la …………….............. ... Numele şi prenumele supraveghetorului de practică.. şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de. tip……………………….……………………….. (Numele şi prenumele..……………. 11 bis/8.... DIRECTOR (MANAGER).. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele....….... 5) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului.. sub supravegherea domnului(doamnei) . PARTEA I................. domnul(doamna) ……………………………………... SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ.. ………………………de la ..2010 PT CR 8-2009 ANEXA 2 Model de adeverinţă de practică ANTET ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ Nr……………din………………… Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) …………………..... angajat(ă) la …...…….…………………………….

I. anexa ….. Adresa…………………………… …………………………………… Telefon…………………………… Fax……………………………… ca ......... semnătura şi ştampila) Furnizor de formare profesională. Obs.............. cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare .. …………………… nr. a următorilor candidaţi MONITORULOFICIALALROMÂNIEI. crt.....………… lei conform „Listei de tarife‖ …….Nr.. Numele şi prenumele CNP A (Admis) R (Respins) Teorie Practică Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Talon pentru vize anuale seria/nr.. Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ……. pct……... Proces-verbal nr.... semnătura şi ştampila) ……………………………………… 59 91 ...........2010 Rezultatul examinării Nr... …………din ……………..PT CR 8-2009 ANEXA 3 Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării ISCIR ……………………………………. (Numele şi prenumele... de către …………………… din localitatea ………………… str... …… judeţ/sector ……… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………… filiala ………………………… ISCIR (Numele şi prenumele....PARTEAI....11bis/8............

.I. cu modificările şi completările ulterioare. 64/2008. privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune. se p ăstrează în timpul serviciului asupra posesorului în bună stare şi se prezintă la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. Posesorul autoriza ţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de tipul celor înscrise în autorizaţie.2010 PT CR 8-2009 ANEXA 4 Model de autorizaţie (faţă) (verso) Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. Nr. 11 bis/8. Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Este interzisă deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze. în condiţiile Legii nr. Autorizaţia este personală . PARTEA I. Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de către emitentul acesteia atunci când posesorul a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi securitatea persoanelor.

...... 11 bis/8.. ..... a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei. ANUL 20 20 20 20 VIZA ANUALĂ 5) _______________ 1) Hologramă.. Anexă la autorizaţia nr.......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2) Se înscrie clasa şi grupa. PARTEA I...: ....... 4) Semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.... Nr. ..I........ .... după caz....2010 93 PT CR 8-2009 ANEXA 5 Model de talon pentru vize anuale (faţă) 1) EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI 2) 3) 4) (verso) Talon pentru vize anuale seria........... .. ... 3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal de examinare.... 5) Semnătura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.....

. DIRECTOR (MANAGER). cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca.11bis/8.. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele...2010 Nr. a următorilor candidaţi Rezultatul examinării Admis (A) Respins (R) MONITORULOFICIALALROMÂNIEI. (Numele şi prenumele. crt...din ……………..Nr.. Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei/ adeverinţei/carnetului Tip instalaţie/ echipament Clasă Grupă Obs.....I.........) semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele semnătura) 62 ... PROCES-VERBAL nr………………....PARTEAI..94 PT CR 8-2009 ANEXA 6 Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului de deservire a instalaţiilor de ridicat ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR …………………………………. MEMBRII COMISIEI....... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR.......

. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………..……………………….CNP………….. semnătura şi ştampila) .. semnătura şi ştampila) (Numele şi prenumele.... OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR....................din…………….......………………. Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada………………………... PARTEA I....…………a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia…………………………. sector/judeţ .................... născut/născută la data de ……………………… în localitatea …………………………….... (Numele şi prenumele. DIRECTOR (MANAGER)......…………………BI/CI..... 11 bis/8. Nr... Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de.I.............având ca studii de bază. adică un număr de ……… ore pregătire teoretică............MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.…………….2010 95 PT CR 8-2009 ANEXA 7 Model de adeverinţă de instruire teoretică ANTET ADEVERINŢĂ Nr…….............………………….

........... hologramă) Semnătura de primire ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE (Numele şi prenumele.... semnătura şi ştampila) …………………………………..96 PT CR 8-2009 ANEXA 8 Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE MONITORULOFICIALALROMÂNIEI...11bis/8... de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de.Nr...........2010 PROCES-VERBAL nr………………. : Nr....I.. Numele şi prenumele CNP Numărul autorizaţiei Tip instalaţie/ echipament Talon nr.din …………….. crt...................... 64 .. Clasă Grupă (serie....PARTEAI..

……………….... sector/judeţ ........ ..2010 97 PT CR 8-2009 ANEXA 9 Model de adeverinţă Antet persoană juridică …………………………… ADEVERINŢĂ Nr….I.......... ………………………………………… ______________ 1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant. 11 bis/8.. Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)………………………....…. PARTEA I........ Valabilă 1 (un) an de la data emiterii......…………………BI/CI.……………...… 1) DIRECTOR (Numele şi prenumele. născut/născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………....MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI..CNP……………………… a fost instruit ca ………………… …………să deservească instalaţia/echipamentul …………………………... semnătura şi ştampila) ………………………………… Eliberată la data de…………………….... Nr.. semnătura şi ştampila) OPERATOR RSVTI (Numele şi prenumele....

ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. nr. instalarea. 717/2004 şi modificarea nr. 6. 456/2004. utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi‖. PT C 3-2003. Partea I. 458/2004. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. PT C 2-2003. nr. pct. Anexa H. nr. se abrogă: Capitolul 6. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. omologarea. 304/2003. nr. 161/2003 şi republicat în nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT C 1-2003. Anexa F1 şi Anexa I. Anexa F. pct. 366/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.5 şi Anexa H. 460/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Anexa E. F 1. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. cu modificarea nr. instalarea. PT A 1-2002. B 6. 245/2003. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României. nr. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 449/2005. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 706/2004. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. pct. modificarea nr. Anexa C. Anexa I. 722/2005. nr. exploatarea. 210/2003. 363/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11 bis/8. 456/2003 şi republicat în nr. Partea I. nr. Partea I. nr. se abrogă: Pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 161 bis/2003 cu modificarea nr.2010 Anexa nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr.I. Partea I. Partea I. PARTEA I. 456 bis/2003 cu modificarea nr. PT A 3-2003. 75/2004 şi republicat în nr. se abrogă: Anexa G. nr. B 3. 1 la prescripţia tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 914/2003 şi republicat în nr. Partea I. Partea I. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I.5. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 914 bis/2003. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte. 706/2004. Partea I. 459/2004. B 7. 674/2002. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur. 333/2003. nr. supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 365/2004. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul . Anexa F: pct. B 2. 86/2003. Partea I. nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B: pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi‖. aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 la prescripţia tehnică PT A 12002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. F 4. construirea. Partea I. 708/2004. Nr. B 1. 75 bis/2004 cu modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3 secţiunea 1 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR / ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE .6. 397/2002. nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

Capitolul 13: pct. Partea I. 11.4. 11. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa H. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.4.6. Partea I. nr. instalarea. 13. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. Anexa N. PARTEA I. Anexa K. repararea. nr. pct. 13. 11.2.9. pct. Partea I. nr.1. Anexa H. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 11.3. D 1. 11. Anexa I. Partea I. pct.1. pct.1. 1 la prescripţia tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.3. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind utilizarea.1. 905/2003 şi republicat în nr. pct.2.6.5. Anexa N.5.2. distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.5.1.1.3. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. Partea I.6. Anexa I. 8. Partea I. 13. 461/2004. Anexa L. Anexa K. 933/2003 şi republicat în nr. 465/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa N.3. 306/2003. D 1.Capitolul 8: pct. 905 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa N. 340/2005.2.6. 910 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa I. 13.3. 730/2004 şi modificarea nr. PT C 7-2003. 910/2003 şi republicat în nr. Anexa J. . E 1.1. pct. 929 bis/2003. nr. pct. nr.2. se abrogă: Capitolul 11: pct.2. PT C 8-2003. exploatarea. repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. pct. 307/2003. Partea I.3. Anexa O.1. 8.3. publicat în Monitorul Oficial al României.2. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa O.2. se abrogă: Capitolul 4. Anexa N.2. pct. Anexa M. nr. pct. Anexa E: pct. pct.5. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea. nr. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa D: pct.2.3. Partea I. repararea.4. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate. 929/2003 şi republicat în nr. pct. 13. instalarea. Anexa J. 13. 902/2003 şi republicat în nr. 13. 11. pct. Anexa C. pct. 11. pct. 8. 462/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa E. 11. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. pct. 308/2003. nr. pct. 13. publicat în Monitorul Oficial al României.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 11.7.6. publicat în Monitorul Oficial al României.1. 1 la prescripţia tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.8. 13. Anexa K. 8. Anexa L. 708/2004.1. scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. publicată în Monitorul Oficial al României. 13. nr. pct. pct. Anexa G.5. Partea I. Partea I.2. PT C 5-2003. 467/2004. Partea I.2010 99 ministrului economiei şi comerţului nr. repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11. 705/2004. 7.1. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. 593/2005. 11. pct.3.I. 11. Anexa F. se abrogă: Capitolul 4.2. nr. pct. 705/2004. lichefiate sau dizolvate sub presiune” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT C 4/1-2003. 13. 13. verificarea. pct. exploatarea. Partea I.5. 11.7. nr.1.5. exploatarea.pct. 933 bis/2003 cu modificarea nr. 466/2004. 1 la prescripţia tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. D 3.2. 11 bis/8. pct. pct.1. pct. Anexa E.6.1.1. Anexa G. pct. 309/2003.4.1. Anexa C. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Capitolul 11: pct. pct. se abrogă: . 1 la prescripţia tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 717/2004. 929 bis/2003 cu modificarea nr. 464/2004. Anexa M. nr. PT C 6-2003. Nr. se abrogă: .2. 305/2003. Anexa L.3. 8. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. E 1. 11.2. Partea I.2. Anexa E. nr. asamblarea.3.1.7. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. Partea I. nr. Anexa I. pct. pct. Anexa F. Anexa M. Anexa F. 902 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I.1. 705/2004. Anexa J.2. nr. nr. pct.5. 8.

323/2003 şi republicat în nr. Partea I.2.I. Partea I. pct. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr.5. repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.2. pct. 121/2003. utilizarea. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. PT C 12-2003. 11. Anexa E. Anexa J.1. Partea I.1. publicat în Monitorul Oficial al României. D 5. 469/2004. 921 bis/2003 cu modificarea nr. nr. PT C 10/1-2003. nr. 11.2. exploatarea.3. Anexa C. Partea I. pct. 730/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 11. Anexa I. 471/2004. instalarea. B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.6. 97 bis/2004 cu modificarea nr. pct. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.2. Partea I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. pct. Anexa J. Anexa L. nr. 11. pct. Partea I.6. punerea în funcţiune. 11. pct. pct. D 1. exploatarea.2. 337/2003. Anexa E. Anexa I. 11. pct. pct. 11. 11. se abrogă: Capitolul 11: pct.5. Anexa C. nr. nr. verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa E. utilizarea. 11.6. pct. Partea I. 11. PT R 2-2003. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. B 6. 921/2003 şi republicat în nr. PARTEA I. nr. instalarea. Anexa K. B 10. 708/2004. . 11. B 1. Anexa L. pct. Partea I. pct. repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11. 429/2004. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne. B. B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice” aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. nr. pct. PT R 1-2003. 708/2004.2. B. 468/2004. 917/2003 şi republicat în nr. 11 bis/8.2010 PT C 9-2003. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PT C 11-2003. Anexa F.3. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. Anexa I. pct. 705/2004. 472/2004. nr. B9. Partea I. pct. se abrogă: Anexa C: pct. D 4. 554/2004 şi modificarea nr. nr. Anexa O. B. 11. C 5. Anexa K.5. pct. pct.8. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 144/2003. Partea I. lichefiate sau dizolvate sub presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. C 2. Anexa D: pct.1. Anexa N.1. C 7.4.5. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 317/2003 şi republicat în nr. 311/2003.1. pct.1. C 9.3. B 2. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. pct. punerea în funcţiune. 713/2004.4. 917 bis/2003 cu modificarea nr. pct. C 8. 11.3. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.9. Nr. recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 310/2003. construirea. Anexa G. Partea I. pct.6.3. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct.3. 97/2004 şi republicat în nr.2. C 10. pct. Anexa H. publicat în Monitorul Oficial al României.3.1. 1 la prescripţia tehnică PT C 122003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune” Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. se abrogă: Capitolul 11: pct.1. nr. B. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. B 8. 75/2004 şi republicat în nr.3.3. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003. nr. Anexa M. 364/2004. pct. Anexa E. nr. Anexa L. pct. 11. 11. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa O. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. C 4. 142/2003. pct. 634/2003 şi modificarea nr.2. Anexa M. 75 bis/2004 cu modificarea nr. pct. C 3.5. Anexa N. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. 11. 11. C 6.2. publicat în Monitorul Oficial al României. 323 bis/2003 cu modificarea nr.

pct. B.1. Nr. Partea I.1. repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa C.2. 697/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa E. se abrogă: Anexa B: pct. 634/2003 şi modificarea nr. utilizarea. 122/2003. Anexa E. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. B.1. B. utilizarea. 430/2004. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea.7. Anexa C. repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. se abrogă: Anexa B: pct. repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa G. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. pct. pct.2. 910/2002 cu modificarea nr. nr. 433/2004. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. nr. punerea în funcţiune. PARTEA I. 338/2003 şi republicat în nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. B. 342/2003 şi republicat în nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. pct. 331/2003 şi republicat în nr. nr.8. Partea I. 274/2003 şi republicat în nr. pct. se abrogă: Anexa B: pct.8. 274 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.7. publicat în Monitorul Oficial al României. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. pct. B. B.5. 147/2003 şi modificarea nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.Anexa G. B. Partea I. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. Anexa G. Partea I.2. B. B. 331 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa L.10. exploatarea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. pct. B. nr. pct. Partea I. 265/2006. nr.9. utilizarea. publicat în Monitorul Oficial al României.8. 713/2004. 146/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României.1. B. nr. pct. pct. pct. publicat în Monitorul Oficial al României.I. pct. pct. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PT R 7-2003. PT R 3-2003. punerea în funcţiune. Anexa G. Anexa L. Partea I. B. PT R 4-2003. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. punerea în funcţiune. 342 bis/2003 cu modificarea nr. PT R 6-2002. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. B. pct. B. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului . B. nr. Partea I. B.8. Anexa E. Anexa L. Partea I. 11 bis/8.3. nr. pct. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 108/2003. 338 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa H. 147/2003.9.3. 640/2003 şi modificarea nr. Partea I. Anexa H. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. 713/2004. 432/2004. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. se abrogă: Anexa B: pct. B. 577/2002.1. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa C. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. B. pct.2. Partea I.3. pct. pct. repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. nr. Anexa H. punerea în funcţiune.3.8. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea. Anexa L. B. nr. se abrogă: Anexa B: pct. Partea I. 713/2004. 488/2004. Anexa C. Partea I. B. Anexa L. B. B.2. Partea I. Partea I. B. pct. Anexa H.2010 101 nr. 713/2004.5.9. PT R 5-2003. B. publicat în Monitorul Oficial al României. B. B. 148/2003. nr. 530/2006. B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa C. Anexa H. pct. B. Anexa E. Partea I.5. 85/2003. B. pct. 132/2003. 431/2004. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.3. nr. nr. . nr.

ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. Anexa O. 708/2004. montarea. nr.2010 economiei şi comerţului nr. Anexa T. Anexa T. Anexa U. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Partea I. PT R 10-2003. 721/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. Anexa R.I. 709/2004. 183 bis/2003 cu modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 287 bis/2003 cu modificarea nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 126/2003. PT R 9-2003. 2 la . 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 233/2003 şi republicat în nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. publicat în Monitorul Oficial al României. întreţinerea. Anexa G. 127/2003. Anexa S. 634/2003 şi modificarea nr. 493/2004. Partea I. nr. Nr. 490/2004. se abrogă: Anexa B. se abrogă: Anexa B. nr. nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. nr. PT R 12-2003. Partea I. se abrogă: Anexa B. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. 11 bis/8. 100/2003. construirea. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa T. 109/2003. Anexa U. nr. Anexa O. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 492/2004. 183/2003 şi republicat în nr. Anexa S. 639/2003 şi modificarea nr. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 128/2003. Partea I. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. nr. Partea I. revizia. Partea I. nr. 182/2003 şi republicat în nr. Anexa R. 123/2003. Anexa G. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Anexa R. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 634/2003 şi modificarea nr. Anexa U. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 491/2004. Partea I. 124/2003. 99/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 102/2003. 708/2004. repararea. Anexa T. Partea I. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. 125/2003. PT R 8-2003. Anexa S. 177/2003 şi republicat în nr. Anexa S. Anexa U. Anexa T. Partea I. Partea I. Anexa R.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 489/2004. Anexa R. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa G. 634/2003 şi modificarea nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa B. Partea I. Partea I. Partea I. ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 101/2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 640/2003 şi modificarea nr. Anexa O. nr. Anexa S. nr. se abrogă: Anexa B. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa U. publicat în Monitorul Oficial al României. 697/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 177 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Partea I. nr. nr. Anexa O. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 11-2003. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 639/2003 şi modificarea nr. 287/2003 şi republicat în nr.

Partea I.2. 358/2004. A. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. montarea. Anexa I. Anexa G. construirea. publicat în Monitorul Oficial al României. construirea. se abrogă: Anexa A: pct. Anexa A1. pct. Partea I. nr. cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. nr.5. A. 366/2004.6. benzilor.3.3. A. Partea I.2010 103 prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 15-2003. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea.2. nr. Anexa F. 263/2003 şi republicat în nr. nr. Anexa D. nr. Anexa P. Anexa E. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 106/2003. revizia. Anexa D. nr. PT R 16-2003.7. 554/2004 şi modificarea nr. Anexa D. pct. lanţ urilor. Partea I. 643/2002. nr.1. Anexa F. A.6. Anexa F. nr. 263 bis/2003 Modificarea nr. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa A4.1. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 368/2004. A. montarea. Nr. pct. se abrogă: Anexa B. Anexa Q. 640/2003 şi modificarea nr.2. 367/2004. repararea.7. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. pct. nr. nr. Anexa E. 20/2003 cu modificarea nr. 708/2004. Anexa R. A. 2 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al . Anexa B. A. 554/2004 cu modificarea nr. Anexa G. pct. 721/2004. 494/2004. publicat în Monitorul Oficial al României.1. pct.6. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.2.1. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa A2. nr. Partea I. 245/2003 şi republicat în nr. pct. 1 la prescripţia tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 357/2004. întreţinerea. construirea. A. Anexa A5.1. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 13-2003. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. funiilor. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. A. Partea I. PT R 14-2002. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa G. se abrogă: Anexa A: pct. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa O. 496/2004. 129/2003. Anexa A3. 708/2004. nr.6. 11 bis/8. Partea I. Partea I. A.5. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr.1. Anexa C. Partea I.3. nr. 103/2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 495/2004. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor. 639/2003 şi modificarea nr. 554/2004 şi modificarea nr.2. Anexa B. publicat în Monitorul Oficial al României. 721/2004. Partea I. nr. pct. 255/2003 şi republicat în nr. pct. Partea I. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa E. Partea I. Anexa S. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.3. Anexa I. A. 130/2003. PARTEA I. Partea I. 105/2003. montarea. pct. Partea I. A. publicat în Monitorul Oficial al României.3.3.I.2. Anexa B. pct. publicat în Monitorul Oficial al României. 497/2004. A. publicat în Monitorul Oficial al României. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. A. se abrogă: Anexa A. 498/2004. 255 bis/2003 cu modificarea nr. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S. PT R 17-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 şi republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I. PT R 18-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 şi republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.
PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 şi republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 şi modificarea nr. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G. MT 1 -2002, ediţia 1 „Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare „ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 364/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

105

Anexa nr.3 secţiunea 2 PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ÎN LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI LA INSTALAŢII / ECHIPAMENTE . PT C 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de ap ă fierbinte, supraînc ălzitoarelor şi a economizoarelor independente‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 şi republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T. PT C 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 şi republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 şi modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U. PT C 8-2003, ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribu ţia şi verificarea instala ţiilor de gaze petroliere lichefiate‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 şi republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W. PT C 9-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 şi republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

comerţului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R. PT C 11-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice‖ aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 şi republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E. PT R 1-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 şi republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 2-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 şi republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 3-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 şi republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q. PT R 4-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a nacelelor şi platformelor autoridicătoare‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 şi republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 5-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 şi republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 5-2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

107

aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O. PT R 6-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei ş i comerţului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 şi modificarea nr. 4 la prescripţia tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T. PT R 7-2003, ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instala ţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telecabine‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 şi republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 8-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telegondole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 şi republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 9-2003, ediţ ia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţ iilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 şi republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N. PT R 10-2003, ediţ ia 1 „Cerin ţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 şi republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 şi modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al

Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 3 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 639/2003 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. revizia. nr. Partea I. 233 bis/2003 cu modificarea nr. nr. 494/2004. întreţinerea. Partea I. Anexa M. 2 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. construirea. Partea I. 106/2003. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. repararea. Anexa N. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa L. Anexa K. se abrogă: Anexa I. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 103/2003. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. revizia. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 493/2004. 102/2003. Partea I.2010 României. publicat în Monitorul Oficial al României. modificarea nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 11 bis/8. nr. 495/2004. 2 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa X. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 263/2003 şi republicat în nr. Partea I. 554/2004 şi modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 245/2003 şi republicat în nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. nr. Anexa T. Partea I. Partea I. 3 la prescripţia tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Anexa J. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 554/2004 şi modificarea nr. verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 255/2003 şi republicat în nr. Anexa J. Anexa M. 101/2003. Partea I. Anexa N. 721/2004. Anexa U. se abrogă: Anexa R. Partea I. nr. 708/2004. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. PT R 13-2003. 129/2003. 639/2003. 366/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. se abrogă: Anexa I. întreţinerea. Partea I. 105/2003. 263 bis/2003 cu modificarea nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. Partea I. Anexa L. Partea I. repararea. 357/2004. Anexa M. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Nr. Anexa S. 554/2004 şi modificarea nr. se abrogă: Anexa R. 182/2003 şi republicat în nr. Anexa J. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 708/2004. Anexa K. Partea I. nr. Anexa L. construirea. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PT R 12-2003. montarea. Partea I. montarea. nr. Anexa V. 1 la prescripţia tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. PARTEA I. 128/2003. 639/2003. 708/2004. Anexa T. Anexa S.I. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 721/2004. nr. 497/2004. Anexa N. montarea. PT R 15-2003. 1 la prescripţia tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 16-2003. construirea. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice pentru proiectarea. PT R 11-2003. 368/2004. nr. . modificarea nr. 127/2003. montarea. 130/2003. se abrogă: Anexa I. 233/2003 şi republicat în nr. Anexa K. construirea. nr. nr. Partea I.

Partea I. nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. Anexa L. 695/2004. trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole‖ aprobat ă prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. Anexa U. nr. 359/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 la prescripţia tehnică PT R 192002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr. 361/2004. Partea I. se abrogă: Capitolul 13. Partea I. Partea I. 554/2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. ediţia 1 „Cerinţe tehnice privind proiectarea. Anexa J. nr. 4/2006. 626/2003. Partea I. Nr. nr. nr. ediţia 1 „Normativ referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă‖ (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei şi resurselor nr. 554/2004 şi modificarea nr. 1 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. nr.I. 720/2004 şi modificarea nr. Anexa S. nr. 554/2004 şi modificarea nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. 162 bis/2003 cu modificarea nr. modificarea nr. Partea I. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României. 360/2004. nr. nr. PT R 19-2002. 4 la prescrip ţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Anexa M. 501/2004. Partea I. Partea I. ediţia 1 „Cerinţ e tehnice privind proiectarea. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. Partea I. 2 la prescripţia tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţ ului nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 554/2004 şi modificarea nr. Partea I. 499/2004.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. se abrogă: Anexa R. 498/2004. se abrogă integral. 104/2003. construirea. Partea I. nr. Anexa N. nr. 358/2004. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. Anexa K. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 52/2006. PT R 17-2003. 107/2003. 695/2004. modificarea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 251/2003 şi republicat în nr. 2 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. PT R 18-2003. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 267/2003 şi republicat în nr. montarea. NT 1-2002. se abrogă: Anexa I. Partea I.2010 109 640/2003. 500/2004. nr. ediţia 1 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distrac ţii şi spaţ iilor de joacă‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 11 bis/8. publicat în Monitorul Oficial al României. exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă. 3 la prescripţia tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. montarea. 695/2004. Anexa T. . 1 la prescripţia tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. construirea. 162/2003 şi republicat în nr. Partea I. se abrogă: Anexa M. 145/2003 şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale‖ aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 98/2003. nr. Anexa T. 455/2003. Partea I. 1 la prescripţia tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.

.

.

15.318.F.ro. șos..30.A. bloc P33. Tiparul: „Monitorul Oficial” R. sectorul 1. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. Prețul: 22.77. fax 021. sectorul 5.51.40 lei 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului. Partea I. RO427282.I. Parcului nr. internet: www.2010 conține 112 pagini.I. 1.A. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.411.monitoruloficial.410.318.51. 11 bis/8.33 și 021. e-mail: marketing@ramo.47. 021. C. parter. fax 021.410.410. 65. tel. . București. Str.47. București.58.29/150.A. nr. Panduri nr.36 și 021.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. 021.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.23 &JUYDGY|439832] ISSN Monitorul Oficial al României.

:947./090747g7 .x0 .

07070. .4472g720. $# 029039g .8.9::/0/0399. / .3:.70.39: /05:30 . :3: /:5.-84.10..9 84. 9...: ./:5.9. 414947.9:: .90 .0791. .70..43:: 50397: .0 ..50397:0-07.0 50397: 0-07.45.70.:947.9::/0.:20390 .x0 :72g94.700/4.. .45.

:/03897:705074/.70.g010.7.x../0.70.9.5.:92:89.431472.79 0 /0. 7g85:3/070 57.g8.79. ..5747.1..:.073x0/05. 50 57457..9:.3/ 507/070.2::/01472.7057410843.

/090747. .70.x0 .:947.

..70.:947.  8.203: /0 .-:7 /0 4.-:7 /0 .:78 /0 50710.0 90  $0 ..3/1472.  L3 1:3.8.:  50784.0 0890/03:29gL3./29 .43424.70.9g/0.70 14.70.. 8:57.3 50 . 0.9:L3907203/0 /00/0.-84..g.x43.5g .43::  $#029039g0-070.30 /0 .75x47 903.1.. .g/:5.3...L3.:2039047      !% &  !#' ##!# $ f!#$ &&$#'# $ & 43/x57.:947.8.57410843.70 ..70.g.3047/0./05:3070.5g 107-390 ...89:: 80 1... 947 79  !0784.: 9.0 50.g94..7047 0.0/0747 5708.. /4.300 1..4393:.: .89 .9 :3 .30 /0 .14./g .80 /0 .70 .8g 5708:30 . 14.x0 /0 95: /0 .89  :947..70L/0807.431472 570. 14.0 .7047 3/0503/0390 .g970$#50397:/0807.

2047 .5708.3.75x0903..g .0/3570039.3.431472 5747.9 .9.850.70 47..

  % #& #  !#% 7 -8.

:78 /0 .0 ./29 .  50784.300 1.70.89 8.1..70 .: . 0.9 :3 ...x43..8.: :3 .70 .-84.203: /0 .. 14.70 /0 14.89 .   !%#   $0 .:78 /0 50710.:947.

8. 8:39 .4314725747.g94.0  4.850.75x0903.0/0747 5708.30 /0 .:947. 9 .g:9gL39..-0: 7:5.L3.. /0807.8.9.. 8:57.3:: .00.3.9.89 .2047.5708.:947. 47.431472 570..-0:  %.x43..0/3570039..70 3/0503/0390 .3. L3 1:3.30 /0 .3 /397 47:5g/0..70 0.08.9.70 ..70 14..75x0 903..-:7 ..:947.g 4507. 9 ..43424./0 %5:.g  79  4.70  0-9:  9...70570.5g 107-390 8:57.x 50397: 95: /0 .8.

..8.:.

90.300..703:80L3..      %4.g 9../70..

.^.9.. 70850.

.-:7   9..   L37:500 .30/0.5g107-390       .30/0.

.:8.     50890..3.

 50890 9.

3.-:7    79 !747.70.2.g50397:.     ..9.x43.:78:/050710..30/0.

8.907..900307..30/0.  :2g7:47047/0  %02.3047 /08..-:7: 5745709gx08..g             90344. 4x:30307.04795:7/0..0144890L3.0 34x:3/08570...0  570/.0 ..3047 95:7/0L2-3g7     .0472.89..g/:7g . 0890 :72g94.70    %0470  !7.7070.70 14.30               .907..5...81.70.70.x..850.9.573.5g107-390 /..-:7 /0.2.43897:..

  % #& #  !#% 7 -8.

3047/0..L31:3.0..0070..-:7L397 4389.3:: 8:57.70L3...3/-.5.9.9. 5745709gx0...x/0..  570/.90 .:../0.0/08:7.3..7/070 14.572.5g .70.70..42-:89-47 4854/g7.     .2039.3x.054.30    .9g7 0.7/070.:/09:7g                  .        !%#      :2g7:47047/0    %02.50/0.547./03x..g70.70.L3925:1:3.390/05:3070.:.7g :73.x/0.70.90/02g8:7.7/070.209..g70 .10x00/0L3.x43.3/97.x:30 5:3070.x50397:0.70..-:7 /0.90..81.x. 4..70/3.x50397:5705.9072.9.2039.70      %0470  !7.70 ....70 8:57..g 389.7..9.:.70 ..70 8:57..43974 .x0/0.10x00/0L3.7.70.9.3xg .42-:89-47 574..43/:..42-:89- 389.:7 .x:30 47..3        34x:357.50       54. /0549.43/x/0.72g9:7 /8549..g   !g7x0573.70.43897:.....42-:89-47           #02:.3047       2g8:7570g994..70..x43g7 45770..x.70.3::/31:3.70.08:/0.03:  389..:942.3047                               42-:89- .5g ..3047          389.x43g7.5..0..x:30 1:3..1:3.5g107-390     34x:357..L31:3.g/08:8x3070 L3/70...2.

 % #& #  !#% 7 -8.

70..:7gx.70.43974:054. .50397:.x/0.g.7.3047 507/07/0..70.389. 023.7g 09074....903.90/057490.70570.0 1:3..039.70...g.03x. 705.7g.05x0903.     !%#     :2g7:47047/0   %02...9g70..x0.4342.903.9.78...70    %0470  !7.3:: .70.00203900.747 889020.70.39074.43/x/070..9050397:/23:.300 2g8:750397:0..2039 3/.x0 889020/08023.:942.  570/..9.g          g8:7/0572.g              3907./0.70.071..:747..70..9.:942.g41.747 :7gx.g/:7gL31:3.x43.7.g  54....70 7.L3702.389..x43.g ..g41.3:: .88902047.30 .7.x0/0.3/.0.:942.:947L3.9          .7...70....70..7.7/070 .70.70..4342......3:: 70.071...389..

790.x0 7002039g7 3472.g !.L38: 7...904709..0 3897:./039     08.x:3   470  470  #0..x0  !.:34 93x047 470..9.g '071.57.9..70.790.59:.

70.089g .9  79  4. /0x3g947::.75x0903..9047..:947.3//.. 9.08..3:.70 /0807. . /0 .00.8..947: #$'% .8:3914..97.431472570.0   4.g4507..: 708903xg 00. 8:57.9.0/07475708. 9.30 /3 .30/0.70 $# .23.08.x ... 970-:0 3897:x 0..70/0807.9047..g970 4507. 9 .g 3: 30.-:7/3.L3 1:3.. .x43. .0 9.

79  .947:: L3.g:90.43/x0570..:9.

   % #& #  !#% 7 -8.

:78:/050710.2.9.3.   !%#  79 !747.x43.70.g50397:..

7/070.3047 95:7/0L2-3g7    .70...9.2.70 4...g 389..3047 389.70    %0470 !7.0472.3047/0.0...1:3....-:7L397 4389.3047                   42-:89- .x/0.5g .0144890L3.30 .5.0/08:7...907.-:7 /...:...70.30         !g7x0573.7/070. %02.10x00/0L3..0       90344...42-:89-47 4854/g7.70 8:57.x43g7.7.x.g70 .7/070 14.43897:.42-:89-47       #02:.70 .42-:89-47 574.90 ..70.50/0....547...5.g/:7g ..70..-:7: 5745709gx08.70.89.70.3 34x:357.x50397:5705.43/:.04795:7/0.90/02g8:7.. 5745709gx0. /0549.5g ..x/0.9..3x.90..30/0.43974 .-:7 34x:357.7070..g  4x:30307.9.70.3/-.42-:89- 389..  :2g7:47047/0 570/.907..0.850.573..81.81.08:/0. 0890 :72g94./0.8.2.0 . .70 14.2039..3047 /08.43/x/0...72g9:7 /8549.:942.x.9072.7.2039.3/97.5..9.50         ..900307..3xg .70.0 34x:3/08570.x0/0.70/3..

 % #& #  !#% 7 -8.

70L3.7.03x.9g7 0..x0/0. 705.70.30     . .g  54.../03x.9.7...7g             $89020/0...00203900.70.g41.9.7.43/x/070.70.30 ...39074..x:30 47.L31:3..747 :7gx.572. 023.     !%#     :2g7:47047/0 %02..70570.903..70....g41..3:: 8:57..L31:3.    570/.3.x0 889020/08023.70..x:30 5:3070...70..0070.389.g.g             3907.:942.70..9..9.70.x0.x:30 1:3.9050397:/23:../0...039.3047 2g8:7570g994.7g.7/070 .7..3:: 70..g          g8:7/0572.3:: .g ..x0/0.:947L3..903.70..70    %0470  !7.x43g7 45770.:942.88902047..78....90/057490.70.071.747 889020.:942...389.05x0903.70.390/05:3070..389..7g 09074...7.70.:747.L3925:1:3.70.x43. 70.3::/31:3.3:: ...054..:7gx...071..300 2g8:750397:0..

g 470 470 '071.790.x:3   #0....904709.59:.790...x0  !.9.g !.57.L38: 7.9.x0 7002039g7 3472..:34 93x047 470.0 3897:./039     08.70.

....70 /0807.431472570.30/0.30/0..9  79   4.3//.9../g . L3 1:3. 9 .8.-:7/04.x43.g 4507.5g.70.08.8g5708:30 . 8:39 14. 8:57..00.75x0903..0 . 9 ..0/0747 5708..

   % #& #  !#% 7 -8.

2.:78:/0.70/0 14.g50397:.70.89 0890570039.   !%#  !747.7 5747.2. .g 50397: .9...9g.9.3.79 ...:78: /0 50710.1.3.x43.

42-:89-47 4854/g7..43/:.7070..g 389.9.....850..g/08:8x3070 L3/70.x/0..70   %0470 !7.x43g7..7/070.5g .70..5...5.g70.-:7: 5745709gx08.  0890 570039.0 34x:3/08570..3047                       42-:89- .9.81.70.79   79 !747...08:/0.70.04795:7/0.209.3047 389. 5745709gx0.30          !g7x0573.x.2...3.90/02g8:7.900307....2.g  4x:30307. .:942.10x00/0L3..0 .70. 4.7/070 14.5.70 8:57.:7 .89 .90 .42-:89- 389..70 8:57.3047 /08.x.x50397:0.9072.2039.x/0.42-:89-47       .43974 ..7.72g9:7 /8549.:..70 . /0549..0.7.70.70.g/:7g ...8.x50397:5705.89 0890:72g94.70.1.  :2g7:47047/0 %02.43897:..3047 95:7/0L2-3g7   %5:7/0.:78::/0.x.573...0...:.9.547.03: 389.0       90344.43897:.30 /.g.1:3.:...10x00/0L3.907.70.70 /0 14.g70 . 570/.7/070.70 14..9g..42-:89-47 574.0144890L3.0/08:7.3xg .70 .0472.907.81.../0.

 % #& #  !#% 7 -8.

054.:/09:7g             54.70.2039.0 3897:..0 1:3.4342. ..x:30 1:3.3047 34x:357..x0 889020/08023.L3702.0.70L3.9050397:/23:..9. 705.389.50         54.3047 507/07/0.     !%#     :2g7:47047/0  %02..903.x0/0...790..L31:3...9.389..9g70.L31:3.70.0070..88902047....9.70.43/x/070.....:942..5g .:942...-:7L397 4389.90.747 889020.30 .g              3907.70..70.x0.39074..05x0903... 023...3.03x.70.7g.x0/0.071.:7gx.g.70.70.7g 09074.3:: .572./03x.L3925:1:3.390/05:3070.x:30 5:3070..70..389...3/.g41.90/057490.43974:054.7.30 .7g :73.039..x0  !.9.903.59:..x43..9          ..g.071....  570/.9.3/-..78..70.x43.904709. 70.g ..300 2g8:750397:0.70.7/070 .70..:942.70....g/:7gL31:3.2039 3/..3:: 8:57.g  #02:..3:: .g           08.g 470 .x:3    #0.3::/31:3.2..x0/0.70570.x43g7 45770.70    %0470  !7.g41.9g7 0...7.x0 7002039g7 3472..3x.x:30 47.50/0.:747.4342...7..x43.9.70/3.00203900.7.50397:.3:: 70....3047 2g8:7570g994.70 7.9.3 34x:3/0857097..70.7..747 :7gx..43/x/0.

  % #& #  !#% 7 -8.

       !..g !%#  470 470.790.9.57.

70.L38: 7.x43.9...9 '071.:78:/050710.g50397:.2.3//.70..3..:34 93x047 79 !747.

90/02g8:7.70.x..2.g70.43897:.-:7/04.900307..0/0.70 ..0144890....573...70 ..x0 .850..70.5.  :2g7:47047/0 570/.8g5708:30 .3/97.2.70 14..9.702::.5.42-:89-:9.2.70.5g .8g5708:30570.x50397:70./g .9.x/0.3047 95:7/0L2-3g7  .. %02..:...43/:.3047 /08.:2 5745709gx047     90344.30/0.7070.0472.70.5.:942.425430390 .90 .30/0L3..30/0 ...7.. 389..43/x57..0 5g7x..0/08:7.0 389.907.8.3/389..x ....89.3000../g /.72g9:7 /8549.7/070 389.x/057490.-:7:/04.43974 .04795:7. 34x:357.5g..907.43897:.50     . 0890 :72g94.g 4x:30307.70.2039.3xg           #02:.81.9.97.0 34x:3/0.70   %0470 !7.9..70 .g/:7g ..

 % #& #  !#% 7 -8.

7.9.7.x43.5.70 .:942.5072.70.903.g   3907.03x....7...5g.3:: ..       !%#         :2g7:47047/0   %02..-:7/04.8g5708:30 .94. 8:57.L3 1:3.9g 45770.3::             g8:7/0572.:x0 -:.0070.9g.g    54..x:30 5:3070.9.0070       ...70  L370897..0/070...70.70  #0..90/057490. 705.304797.x:30 054.00203900.43897:.70 70:.70.:942..3047/0   .7.94.L3  1:3.70.7..30     .70...071.3039g/0.70 ..389..43807.304750397:5:3070.x0 889020/08023.70 243947.70    5747.:942.43..7g94.70       %0470 !7....    ..9.x0          889020/08023.89  8:57.050397: .209747/01:3..7.7080.0794..573/070 8:57..:942..:942.9.70...300                    2g8:750397:0.43807.70.:947L3.5074/.2097 95:.039.88902047..747  889020..::/0.70....7..03x.    889020/0.  .70 0020390/000.g97014.9..g..78..0070.    570/..389./0.         570g970.9g 889020/057490.70        ..389.70./gL31:3./:.x0.9. .3047/0..g . 023.x0/0...70.2.70..x0/05.9050397:/23:..:942.70.9.7/070 ..94.x0/0.70570..

57.g !.g  470  470     '071.59:.9.x:3        #0./039         08.904709.9...x0     !.790.L38: 7.x0 7002039g7 3472...:34 93x047 470..70.790.0 3897:..

300/0..90 .08. 8:57..x43.70 /0807.42.70......:3907.700890L3949. 9 .947 ..:.9..30....43/:80/0.. L3 1:3. 8:39 14.g7471:3.9   79  4.9..431472 .3/.3//. 9 .300/0..g 4507.x43..9 .8.-:7 .5g107-390.9g/0:388902/0.00.

   % #& #  !#% 7 -8.

x50397:95:/0.x43.:947.70..:78:/050710. 9.-0:  79 !747.0/07475708.2.g50397:.75x0903.8.   !%#  570.:947..8:39.3 /397 47:5g/0.g:9gL39..0 4.70570.3.9..

9.70.x/0.0  34x:3/08570.90 .:.0144890.7/070 14..7.g70 .850.5.g/:7g .70 .-:7 /0..209.  :2g7:47047/0 %02....0 .1:3.0472.42-:89-47        .x43g7.425430390573.70/0574.3047 . 4..43897:.70.7..42-:89-47 574.x50397:5705...2039.x/0.907..-:7: 5745709gx08..08                        42-:89- .3047 /08.72g9:7 /8549.70 ..70 14.3047 .3xg ..g 4x:30307...0.x50397:0.0 95:7/0L2-3g7       90344.9.94.8.2.:.08:/0.30/0.g70.70. 8:57.x.....10x00/0L3. 5745709gx0..7/070.:7 ...5g107-390 /.70.04795:7/0..30         !g7x..43897:70..03: 389.7070.. 570/.89.0/08:7.. ..g 389.70..5.81./0.0.5g .42-:89- 389...70 8:57.3047 389.70.5.70   %0470 !7. 0890 :72g94.70.90/02g8:7.573.907.70...42-:89-47 4854/g7.547.7/070.900307..70.g/08:8x3070 L3/70..9072.43974 .x.:.43/:..81. /0549.:.:942.10x00/0L3.

 % #& #  !#% 7 -8.

0070.70.70.5g .x0 889020/08023.:747/0.70.x43g7 45770.9.03x.70L3.3:: .-:7L397 4389..70.x0/0.00203900.50397:.-:7 /0.3:: 70.30 .x0/0.78.70...70     %0470  !7..7/070 .071.2039 3/.70.9.. 023.:7gx.3047/0.90/057490.:7039g.x:30 1:3.g..3x.43/x/0.3/..4342.g .0 1:3..300 2g8:750397:0.9g70.389.:942.9.70          34x:3/097.7.70 7.x43.70..:947L3.70 :7gx..90..071.9g7 0.9.x43.9          ..7g :73.7.0.x:30 5:3070.L3702..39074..70...039..88902047.g    #02:.05x0.054....70.7g..g           g8:7/0572.:7039g 705.7.50/0.903./03x.5g107-390    -.43974:054.L31:3...50        54.L3925:1:3.9050397:/23:.3047 507/07/0..3.:942.7.3047 2g8:7570g994.   570/.7g 09074.70.3:: .:/09:7g              54..70..g.x0...903...9.      !%#      :2g7:47047/0  %02...747 889020.7.70.43/x/070.7..2....g/:7gL31:3.70.g ...:942.903.70.0390710x047               3907./31:3.x0/0.389.g..... 70.389..70..9..x43. ./0..4342...70570..x:30 47.L31:3..390/05:3070.30  ....2039..572.. 8:57.903.

x:3   .x0 7002039g7 3472.../039     08..0 3897:.9.

  % #& #  !#% 7 -8.

.       #0.790.904709.59:.9..g !.x0  !.57.g !%#  470  470 470.790.

1.80 7:50 . /0807. :3: 3897:.00..8g 7:5g .14. . /0807.:947.x 50397: 4 .79 .0/0747 5700390 5708.. :3: 95 /0 .:947...9: 95 /0 .070.3.70..:947.9 '071.08.75x 903.431472570.3//.904709. 9 ..9/0.90 ./7:.30 /3 ...3:29g .9..700890. 48 1g7g.3         &'%%       $ #&!                          &% #  &  % f                                                                                                                               79  %70.80 7:5050397:.3 .x0.9.00..L38: 7..70.0 549 /0807.850....9 /0 ./0232/0470 47.0 L3 :72..7g093/070.89:: L3.3 80 1./0x3g947::. .130.70. .431472 570.431472 9.947:#$'% ...0/0747.g9704507.-0::/0 2. 57.:34 93x047 79  4..

 /0807.89:: /0 ..070. :3: 95 /0 . . /0807. 904709..80 L3 89:.70.:9.70 3: 8:39 89..3   %70..g970 4507. .9./7: .947:: L3. 57..9 .0 L3 :72.9: 95 /0 ..g:90.9 /0 ..3. 850..00.70.947: #$'% .x0 L3 .70 0890 . 14.3 L3 .... :3: 3897:.43/x0570.:947. /0x3g947::.3 50397: . /0 232 /0 470 47..-90 7:50 80 1.1.9.

g:90 .3   3897:70.0. . :3: 0.g970 4507.:9.947: #$'% .: 8:8x3070.9 /0 .43/x0 570. 80 13.g .947:: L3 . /0x3g947::.203 47.3.

70L394.29/0.071.23.07-.. .70./0 0.30.9.:9.  .947:#$'% .4380230. .9000..08 .g9704507.0 #0:9.23g780.0 /0573/074757.gL397 :3574.43147224/0::/3.947:: 50397: .:34 93x047 57410843.

  % #& #  !#% 7 -8.

. . 80 1. 4 .:/0 .3.8g ..:947..:947.089 8.89: 970-:0 8g 5.89::/0.0 573 093/070.9.9. L3.9.g/0 232  /0 470 47.070.14. .00..50 .45 14..g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.x0 3 ./7:.. .80 8...79.9 /0 /0x3g947:. /0 3897:70 904709.   !%#  %70.70.47:5g/0.1. :3 5747.2 850.

.g/0570g9700890L394.:9..9.3.093/07.3:: 8g 8:8x3g 8g 57424..:947.000.29g/0/0x3g947.2.947: .x0  !747.0/070.203:L3.

79. ./0. 5950397:57089.0. 0 .g .3./0.x0/0 .07070..9.073x0/03897:70904709. 1 1 ./03897:70904709.5. $#:72g94.8.:947.g/0  !0397:.g .073x.:947.4.9.947:#$'%...093/07. ..90 ../0.599:/3/020/. ./0x3g947::.70 /3.:0-07..:947.x./0.947  3897:708013.4.:5.708g70:907:5..39:/05:30.70.700   .45.g 57.203:L3.30.9.43147224/0::/3.:9.0.30.:947.x0 .:203x:30.073x.2:3.g9704507.9:./0...70.43147224/0::/3.x0 84. ./057.70./0093/070.9::/0/0399.g / .g./0..0/070.L3.5.

.3x474507./7: $# L3 7:-7. 389.-:7 /0 .g970 $# 50397: /0807..23.:947.9.x..9.x0 80 010..0070.9:0.. 093/070.0397.:9.30.g /0 .4393:.5g 107-390 570..:947.:947...08 .. .947:/0850.g970 3850.5g .9..7 .70 ..5.0397./7: $#L397 :3574..90.70 .947.50 L3 ..2.g9703850.947: /0 850.:2 50397: /0807.09072.: 89.203::80.70.   93/070.90/3.43147224/0::/3.43: . &3:3 :745030 8. .70.947: /0 850.:9479.:20390. . :7450.0 0890/03:29gL3.g .g  #0:9.0/070.9g /0 .::3/4. 43/x57. 702:: .70.4314729.3  ..0 573 8023..9 202-7: .57..: 570.89 8.. .g/0.g970 3850./7:$# .70.0/070 5708.0070.g :3...0 . 1.90 .394507.3047 /0 ./g /0 .47/:: 57.9.9 8023.250 57457 /0 ..70.3/1472.9.90 /3 . 8:57. 093/07 .09072.4342.42509039gL3/4203:/397 :389.3/ $5. .0  79   !0784.9.70.:947.x47 /0 97. . L3 .x0 /3 9. . .07-.75x0903.-47.70L384x0 90.947.039028/0.3.:947.-47. 9.4389gL397 4574-g904709.x0 80 1..9000.g.57410843.947:: 14. 8:57.90/3.x: .4380230. .  $ &.

 % #& #  !#% 7 -8.

09072.70..70.x43.9:3.203:/0.0397.0 50784.70.-47.300 1. .394507./29.:78/050710.      !%#  $0.0.0.::72..947.:947.

.3..70.79  79 !747.850.x43.20.9.70 .2.90.g50397:.3..4314725747..9.0 570039.:78:/050710.

10x047       5700./0.0/0.0397.x43.       389.50   /0/:7.2.50   .70 -.70     %0470  !7.30/0.70.9.904709.70.50       010.70..389..3.x:3    #0. .9      094/0/097.947 .g. 5745709gx0.790.70..3.30 0020390.0 3897:...59:..8:57..3047    570g970..2...  :2g7:47047/0 570/..0 1:3.g   0307.   %02.x43.0         4x:3/0...5g..47.850.30/0.2.70..43/038.5.2.3.3x.70 4824g              08.70..9.90025:79gx47..2.x47 #02:.-:7 /0.947::. ...70/0 ..43897:.g70 70...70 /02307.x0 .9.9..09072..20..3.70 3907.9gx    2094/00307.70..-47..43807.394507./3.. 80231.70 /0.9.9..g      /49.2.g  /0470   ..3/.50      094/0/0...03x0 3/.x0 7002039g7 3472.1:3.47 :72g770  39075709.574-047 3/.-:7 .0 0890:72g94.:9:9072.-47.:89.x0 !.7../g ..9.     4x:3/0.5g .5g107-390  95:7/0.x/097.g   .

 % #& #  !#% 7 -8.

.      !.g !%#  /0470 470.57.9.790.

L38: 7..0 .2039047 9072420.:942.0.-:7 /0 .97420.g.0070 L3970x3070.94. ...300 /0 .:942.800/0..g.:942.. 4507.70397gL3/49.0 9072.0 00...-0: .50.9.389.3.9. 0.9g /0 .:942.308:39 570.3..:942.90 .7000.70/9.70...4..8..0.70.:942.:942.2...0 .g:90L39.70 889020/0.70..3//.300 /3 ..30  .3/1472.9.9.0 1:3..97.70..9743.0 889020/0.:942.97420.0070 L3970x3070.:947.: 889020 /0 4.700.3.70. L3970x3070.300/0 .203900.. ..8.0070 L3970x3070 ..9.5g .30 79   !0784.:947...431472 570.75x0 903.30 L3 .9.5.9   '071. 1.3.g.g ./0   .0397..5g 107-390 .-0: %..:34 93x047 $ &.57410843.:942.30 /3 .:942..0070 L3970x3070.70 .0397.989::50397:8:57.5.0 5747.00 9072./g .09072.x47/0.:942.g970 $# 50397: 8:57.97420. .989 50397: 8:57.88902047/0.0070.0 .0  0890 /03:29g ..x0/00..70.704/0807..0 00.050.9.7/070 .800/0.0 908:39 0.70 00.0397. 43/x57.3..989::50397: 8:57.0/0747 5708.98950397:8:57..9 94750397:8:57.:947.3..70.:947.5.: 7000 00.0070 L3970x3070 ....0  .0 889020/0.70   %5:88902::/0.

4.8.020 70:.94.70 .3.0.

:x0 20..3.94.0.70:.9.0 0020390 /0 00.70 530:2.

0.97.00.

530:2..9.0.0 20.3.

97.00.0.

.90 . .989 50397: 8:57.00.0 .0 ..3.0 0.:942.0070 L3970x3070 .:942.4.8.9743.0397.0.: 889020 /0 .5..4.9.30 /3 .0.9743.4. .70 .0 9072.3.0 00.3.

94.70 00.0 .90 5747.3..4.:942.9743.0.2.-0 70:.

0./9.

9.42494.7000.70 530:2.70:.9743.0.94.0 807.

97.0.00.

0 00.9743.530:2.0.4.0.3.9.

0.9.5. .98950397:8:57.1 ..09072..30 /3.70/9.0070 L3970x3070.0 0.:889020/0.90.:942.905747.8.0/9..0397.:942.-0.. .0 .:942.2.

 .

  % #& #  !#% 7 -8.

084.70.      !%#   2.74574.

:.70/9.947/0574..0..08 70:..94.

9743.9743.4.0.3.0 807.0.00.70 00.42494.

.x43g7 ..03xg..0794.43.70 /0 170.: .

9.530:2..0 /85.

9743.0.3.0.4.00.

0070 L3970x3070 .: :72.:942./29..:947.98950397: 8:57..1 ..70 .x43. ...9 :3 .70.0 .70 .0/9.300 1.0..30 50784.0  $0.203:/0.:78 /0 50710.

0570039..90..x43.2.850.79  79 !747.g.3.9.70..:78::/050710.431472 5747.20.9.70 .3...

.4. :2g7:47047/0 %02.g/:7g .90.97420...0070 L3970x3070.7/070.90..x0/0.08:/0.0  :39gx47/02g8:7g 34x:3/0.70..7/070.5.3x.9..30/49.9.9.90....0/3  .. 5745709gx0.0   42-:89- ...0 ..00.5g .-:7 ..0 .2.3/-..04795:7/0.3047/0.381472g7.:889020/0.70..-:7L397 4389.30 0890:72g94..70.3      .:942.0    &39gx/02g8:7g889020/0:39gx/02g8:7g 97.5g107-390   34x:357.3.5..70 00.30 ...0 .50/0.70/0 . 570/.4.-:7 .97420.7070..70...81.43/x/0.42-:89-47 574.009072.3.30/0.-:7: 5745709gx08.:942.900307.7/07       .70    %0470  !7.0 /9.0 34x:3/09047.0..g  4x:30307..98950397: 8:57.2039.07010794.5.81.:942.0397.850.3047       /08..:889020/0 ..20390090344.0 /9.5g107-390   /.70 /3.573....9.3.7000.   ..42-:89-47       #02:..3..

    % #& #  !#% 7 -8.

0   .8:57.90789.9:7g .84:x47/0 5740..5g107-390 .0/070.70..: .43974.0. /03.7 -:.0 570039..2039g7.4..0/070.g  $89020/0.70    %0470  !7.00/070..0/070.8.3.9.4...70 $97:.3.9.0/070./g          1:3.3.0/070.90/0-:.70 850.7050397:88902047 /0.5g...0 .0070.088902047/0..3..700307.9070 147x.L3.3047 /0.0 /0 70.g7.70 2g72..0 :.3047 -:. .97420.7000.70.-:7:: -:..1.790747/0.70.0/070.0 /9.97420.:942.0 /9.5g .:942..0   -:.x0/0-.:942.0 -:.3.0/01:3.43/x0307.   !%#  %02.7000.g.g..9g -:..70 00..0 5079:7-.9.3.5g.0/03../05708:3L314.:.70 .0 /9..97420.: 8023.x43.3.0 .2-:7 -:.0574.3047 .9.08047.7.70...   :2g7:47047/0  570/.9.0 .7.4..0    .70 -:.2039g7 . .x 955079:7-.3047.x3472.3047/0.: 897g-.:9.

  % #& #  !#% 7 -8.

0:/0/49.389...x0..7/070.70.43/x50397:8:-88902:/057490..107039574.20390090344.3.g  $:-889020/057490.7/070 ..3047.42-:89-..70      .009072.08::/0./ .x0.00705072.x0..0 /9.7/070.L38:7.70     %0470 !7.3047.9g            ..0.:889020/0.050397:8890200/057490.g70.2-:7 .2039.08::/0.70.43/x50397:.70 00.0479072.43/x50397:70.3047  0.:  .x0.9.x/0.:9.:.08::/08:57.x0.050397:8890200/0.107039574....48 .0 .x0.70.    570/.4.5.08::/0.70 .7g94.43/x0307..:942.70                        8:-88902:/057490.43/x /49g7850.107039574.08::/0.0397.08::/00.9..:.3047 .5g..547..0.70.3xg.0..x0.70.:.-:7  8:-88902:/057490.9.9070147x.:9047/08023..3.:942.  8:-88902:/057490.3.300/3.  8:-88902:/057490.       !%#    :2g7:47047/0 %02.107039574.x0.0 .42-:89-.43/x0307.7047 8:-88902:/08023.389.43/x50397:8:-88902:/057490.0.3039g   .947          .0 /49g74-.01g7g  8:57.97420.047  /0.573/070.5g.L3..7.97420.4.x0.:942.0 .70      00.x0.0 /9.: ..0...9g 8:-88902:/057490.107039574.:897g-.x/0..7/070 8:-88902:/057490..3.2039.107039574...0397.

  % #& #  !#% 7 -8.

.0397.  .g   073x050397:.0570:.97420.9.70   00..0 .3.3.4.0 /9.42543039050397:.9.08:90344.42543039050397:97.42543039050397:570:.0 /9.009072.          !%#        :2g7:47047/0      %02.3.7.0 .97420.9.70       %0470 !7.0/3.0              ..70    .:0070.31472.x47/3574.:942.:942.:942.70./.7000.  8023.425430390088902047/0.4.9.x47L388902:/0  .9047/38890200/0 .047     39073    0020390.70.31472.3828.3.    570/.7.

L31:3.3.x:30 .3.9.30/000.:942.3.0 /9.42.70.97420.:942.0 /9.34:7 5:5970/0.3/g   5..:x0L38890200/0.4397407047.88902047/0.0397.0   .70.3.97420.705:307L31:3.0/3.4.209747   !:3070.0 .7000.431:7..0 5.  809.7.            .0  .g757023.4.47.09072.071.9g7  00.  .x:30.

 809.071.  9072.3.94...5.97420.7047 24/:7/070..3047 0.70.g    . 809.0.2097.4..70.300/3....071.70.42.9050397:/107x5.1::747  90344.70.0    .7070.0397..0  /9.70:.0 .0.72047.2039047.3/.3..439740704700.7.

x0 /0 .L31:3.071.x:30.. 809..7..x43.70.70570.209747 /0 1:3.x47.7047 .70.071. 5.70.071.94... 89.70.8023.70.7.x43.94.43974  5747.90473/.:2 1:3.2.L31:3. 5:3070.g747  .57490.70 /0 ./ ..4397407047 ...70. 5:3070.L370897.5.x:30.

  % #& #  !#% 7 -8.

.    570/.9.70      %0470 !7.70.9.g   54.       !%#     :2g7:47047/0 %02.

:/0054.3.:7039g.88902047/0..x43.0 /9.70.      '071.4.70.0       .0070.97420.g7010.L3970x3070.9.g75074/.0 L3970x3070          .088902::/0.0 .90/0507843..70     00.0  .4.:942.7000.L31:3.3.::/0/0807.:942.0 /9.3.9..9.70        8:57.071.3..0.709008023.97-:x0507843.9:..97420.

:942.0 /9.g !.389.x43g788902047/0.30      74:88902047/0 .g970$# .3.3.0 .790.889020/0 .7 .47 08.90/0.1:3..3.9:.g7010.3.904709.x/0.7000.97420.70.0 .g7010.0070 5072.9..70..4342.0 .90/0..97420.70   00..0 /9..57..071.4..x:3            #0.0 3897:.3.9.00 9072.9.3.9.9.071.0 .g   470 470        '071.4...:942..x.0070  .0L3570.3039g ..9.x0   !.:34 93x047 470.0 /3 .4..:942..7000.59:. 0.0370.0 1g7g 8:57.97420.0397.8:57..0 /9.x0 7002039g7 3472.:947.03x0.70.071.790.9:.

.x0 3 .g /0 232  /0 470 47.45 .. .3//.:947.:947.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57..089 8...9. :3 5747.3.9 /0 /0x3g947.. /0 3897:70 904709..:942...0070 L3970x3070 ..0070 L3970x3070 .989::50397: 8:57.989: 50397: 8:57.070.1. 80 1.50 .30 970-:0 8g 5.2 850..70 .79.:942..9  79   %70. . 4. .30 /0 .9.8g /0 .0 573 093/070.

093/07.29g/0/0x3g947.947 8g8:8x3g 8g57424.3.x0  !747.000.2.203:L3.g/0570g9700890L394.:9..9.:947.0/070.

9.947  3897:708013.947:#$'%./0x3g947::./0.70.g/0 .0.g9704507.:0-07./0.g 57.g.073x0/03897:70904709..:9.

:9.947::  .

  % #& #  !#% 7 -8.

947: /0 850.9:.5.. . .0 0890/03:29g L3.23.g .300 1..9.4342..g / ./0093/070.0.8.70.9000.39:/05:30.4389gL397 4574-g904709..x0 .x.47/::57.:7450.:5./7: $#L397 :3574.9::/0/0399.:0 .g .70 .70 /3. .. .g/0.70.9...9 8023.   93/070./03897:70904709.07070. .70L384x0 90.42509039g L3 /4203: /397 :3 89.073x.0 573 8023.7.50390 ! . 093/07 .9..70./7: $# L3 7:-7.:78 /0 50710.75x0903.039 028 /0 .203:L3.x0 /3 9.9 :3 .:20390.093/07.43147224/0::/3./7:$# .57. 4.70 4507.07-..g970 3850.   !%#  !0397:. .0.073x.203:/0.947: /0 850.4393:.9.g  #0:9..700   0 .9:0.x0 80 1.x0 80 010..90 ./0. ..3.94747:2507070..:947...4.43147224/0::/3.90/3.0/07475708...:9479. 2:3.5097407.08 . .4507.x:.30.:947.5.x0 /0 . $#:72g94.0 .50390! 50784.g970$#50397:/0807.:947.9.50390!  $0. 9.5.g970 3850.90 /3 ./057.x0 84.70.0/070.989 50397:8:57..3/1472.:947. . /0 .43147224/0::/3.x47/0 /897-:x0!..x./0.0/070.: 203x:30. 1 1 .70..90/3./0..0070 L3970x3070 . 4507.:947.203::80.:947.3  .: 89.. L3 ..g :3.:942. .9g/0.g. 43/x57.45. &3:3 :745030 8.250 57457 /0 .43: .L3.30.9. .70.g /0 .1.: :72.:94. 093/070.70.947:2507070.30..9  79  !0784.9 202-7: ..:947..: :3 /4. 59 50397: 57089.70.79.3/$5.599:/3 /0 20/.708g70:90.70.947:2507070.:947.:947.3.g9703850.0.g..431472570./29.9..x43.4380230.  $ &.01.30 8.389.947:/0850.:947.90..57410843.

70.2.90.9.:78:/050710..850..x43.3.79  79 !747.431472 5747.20 .9.g50397:.0 570039..3..70 .

.70 4507.947:25070 70..850.50390! 0890:72g94. .70.

  % #& #  !#% 7 -8.

.03/.:94.90/02g8:7.:0 24//04507.!.:94.0.x! .x! 70.4 .L38:7.503908:-5708:30.70      4x:30307..:0 24//0.0370. 893070..:!./03.0.43974       54. /897-:x.70 5g7x....x47/0!     &25070..7.     570/.0/08570! 5745709gx1.7 .389./0...385479: 894.72g9:7/8549./3.0! 78.9.70 .3.70.3xg .3xg57.70.!       389.03/47       897-:x..50390478:-5708:30/3 ....97.2.0/08570389.4254303x.g 4x:30307.0/08:7.3/570.03/: 0540./0390 3.x47! 2g8:7/08:7.0.! .89073g.9.x:30L3..70     %0470  !7..70..70     .389.901:79:3:7.425430390 24//01:3.81..5.       !%#     :2g7:47047/0 %02.43/:.3xg.x43.70.

../039..

L38: 7.x0 7002039g7 3472.70...0 3897:.g !.59:.:34 93x047 470 470 470.g '071.904709..3.9.x:3     #0.9.790.57.790.x0  !.03/:      08.

9    $ &.: /4.70.3//.947::1:/08:-5708:30801.4393:.L2-:90.01.70 /:5g :25070 .42572.57410843. 43/x57. -:9047 50397: .071.90 .0 .70.70 L2-:90.75x47903...4314727:5047/02.4507.431472570.x0/095:/0389..947471:/08:-5708:30 79  !0784.g970$#50397:010.3.0 L31:3.70.48 .L2-:90.9:.g..0  0890/03:29g L3.0/07475708.:947.908:-5708:30 . .g..9471:/08:-5708:30  :947.9g/0.90 8.x0 /0807.3/1472.x47/097070 :25070 ..9 .1.

   % #& #  !#% 7 -8.

5.:/4..947 1:/0 8:- 5708:30 50784.9053g.01.70.7:5.0 .:947. L2-:90. -:9050397:..:.9.300 1. -:90.70 .0.908:-5708:30  $0 .9 :3 ..x43.90 .203: /0 ..9750397:! .:78 /0 50710.: :72.908.70 . 7:5../29 . 0.42572.   !%#  .

2850.947: 1:/0 8:- 5708:30 970-:0 8g 5.:947. .0 573 093/070.0 570039.850.45 L2-:90.9..90.3..9.1.79.947::1:/08:-5708:30/0.47:5g/0.089 8.g/0232470 /03897:7057..L2-:90.70 .50.9.:947.3.79  %70.9 /0 /0x3g947:..070..:35747..70.431472 5747.20 .801..x0 3 ./03897:70904709.g /0 232 /0 470 47.

:9.x0 8g 8:8x3g 8g 57424.203:L3.0/070.947: 389.29g/0/0x3g947.g/0570g9700890L394.:947..000.x0  !747.2.9.093/07..3.

/0.0.8013.947   3897:70.947: #$'%.70./0x3g947::.:9./0.g9704507.g.073x0/03897:70/0.:0-07.

9000..30.&3:3:7450308.. 1 1 . .08 .3  .9.70.70L384x0 90.0.0/070.039028/0.70.70.073x.79.947: /0 850.x0 84.g .43147224/0::/3.3/ $5.9202-7:.70./7:$# .x:.5. .39:/05:30.30.947:/0850.g  #0:9.43147224/0::/3.708g70:907:5.0 573 8023.2./0../057.9.g / .  93/070.:947.4.5.L3.. $#:72g94.x0 .::3/4.:947..9:.:947.3.9471:/08:-5708:30 8.203:L3./0./7: $#L397 :3574.90 ..23.:947.90/3.90 /3 .. L3 .5.203::80.. .599:/3/020/. .90/3.x0 80 010.70 /3.2:3.x0 /3 9.g50397:./7: $# L3 7:-7.43147224/0::/3.947: /0 850..g970 3850./0.70.4380230..g9703850...g :3.9.9.g970 3850..093/07.4.98023..:78:/050710.:7450.:20390.  79 !747.4389gL397 4574-g904709.g/0.47/::57. 9.30.9.9.x0 80 1.0/070.4342.x43..700   . 5950397:57089.:203x:30. .3... 093/07 ...9.x0/0 L2-:90.9.43: .45.:89..:947.g /0 ./03897:70904709.:9.9::/0/0399.:947.:947..:947.250 57457 /0 .57.g ./0./0093/070.073x. 093/070...42509039g L3/4203:/397 :389.947::   !0397:.07-.:5.x.x.7. .07070.. .90.70. 0 .:9479.9:0.

.g./.70/0 L2-:90.590.9471:/0 8:-5708:30 0890:72g94.708084.850.. .47085:3g9477:5050397:.:947.. 80.70.9g .70.

  % #& #  !#% 7 -8.

7.70...3xg.071.x0 7002039g7 3472.5.01.       !%#     :2g7:47047/0 %02.70.2.70 2./0390 3.7.70     %0470  !7./039047 3.9.x0/0:25070 2..790.35:.0 5745709gx1.705.747 ..g '071.L38:7.70 054.7.  :25070.70 705.x:3     #0.01.9.908:-5708:30/013x0 5745709gx   :90 .4 .57.g  4x:30307.x0 2.30...:7. 50397:!         507.0.90/013x0 5745709gx     .0 3897:.70.9..5.0 054./03.70 .     570/.....9.:0548-0..g !.90 !/013x0 5745709gx     .x/0:25070.0370.x43.03/L389.-:9047 50397:.0.42572.70/03..93/..0/4.03/:           389.x0  !.904709.:34 93x047 470 470 470./039047 3.0..70 L3970x3070 . 570.x:30L3.389.0.70. 2.70       ...70       08.70.03/: 50397:.L38: 7.0549...0.35:g7 L3970x3070 054..047 78. /897-:70.03/47 2g8:750397:0..0.:9..43897:.047       ./:.70.9.03/47 24//0.9.90 .7.-:9047 0020390.g7         &25070.071.9..x..790.747 .900/070857.90 /4.7 .70.-:9047 .425430390 24//01:3.908:-5708:30 893g94.59:..42572../0:25070 .

..3//.9 .

   % #& #  !#% 7 -8.

4.: 3g/07:.7.047 .: 8../: /0 507. 2.05479.g.4 50 ..9050.703:803. .:.84..7.7.05479.30 .047 . 82...0 82.3:.      8025479.:  3 1:3.3.30..70  ..3/g/0. 53g . .70 2...g1g7g 3g/07:.7.7.7.30/0 ..70       .-050.8.47  79   !0784..0/05.050 .x0 /0 .002439.8.70.90L39.7.g.7.0077.00 2.700 7:50 95:7 /02.... ..  %5:7/02.:947.7..7.9g /0 .7.70.0/05.7..70 82.3/1472.9g        .x43.7.90.7g7 7.3908:8503/.: 30/07:..7.7.0570039. 737:.047 .57410843. 43/x57.g 3/107039/0 8.7.3g .70 8975...:/L37:500..7.014.-: 2.431472 570. .0/09:73.:947. .0107...: .-050.7.:-:94.:0890 ..70 2.8.2..70 2.390 2..70 2.4393:. 2... /3 :72g94..7...7.38-47/4..   !%#  $ &.0 #  0890 /03:29g L3 .30..0/0747 5708.-050.-0: %. 1.3.g.75x0 903.42...: 0. 91 3...42509.:8. 147.7.0 .0/095850.0/05.3/-7..0.70 2.9 50397: :3.91472g74994.7...70 L 57039g L3 054..g ..70  .09:73 2.70 54/:77:.05x.70 2.710.g970 $# 50397: 2.9.x 5.70...70 .7.39074.90 97. .70 2.-0: 7:5...

1.70 .:947.9:3.3/g7..90.1.70 .3090 573.::72...42.300 1..: 7:5. 2.9:3.    50784..3.4314725747.70.: 7:5.0.:947.90 ./29 .20.....3/gL3317.../4 8. 0.20.9..70 .3001.0570039..42.70 .:78/0.0.8.0570039. 2.:573. 0.79   $0 .:2. 389 54/ 7:.79  .9.3.70. 2.203: /0 .7.39 50784.::72.203: /0 ..:78/0./29 .4314725747.74 :    $0 .7.

  % #& #  !#% 7 -8.

9.70.7.2.7.1.0 .7050397:      .: 0890:72g94.:00/07.439.3xg L39707:5947/080.70 70.047          2.9.054....20390/0147xg95:7/0.7..0/0573/070.70.254.3g 29...97.. 9. 054.0470.70.0 .70/0817 9/0.5.30..70.x43g7           425430390/080..:7gx94.42543039030.9..047     95:7/02..7.g50397:.70507280 390780 .0/0173.70/0242039.::            8549.70       %0470  !7.3.7.2.7.70     95:70890390 /08...-:7 .2.94.08.3x0L3054.7..8..0 .302420970            /8549./03xg.9000.70.70/0 3g .9.x0 24//01.9g7 .347 8:57..2.70 ::7g50728g L3970x3070 -.70 /070.70.70/08.70...:79.7 5080/070.70 29..x02.7.0/0-4.7.70           .70 /00.70.94..3.7.:79.8.2.50/08:7.       :2g7:47047/0    %02.gg94...907..70.8.007           47.420347...2039047 0..x43.94.81.0/08:7..900 5.70.7070 74 24//01:3.9.70/0.70 29.2078::4-.3xg /0-4..3 8:5..70.70  .43897:.2.347                 $023.30.:78g 29.94.       79 !%#    !747.39703.     .7..70/0 2..02 .8:7.g     .3.90g            .071.:78:/0.  570/.90            8549.0 70897:/00.90 .90.3x0..7..7.7.3x:7    2.790..8:7.30 457947 8:7.

 % #& #  !#% 7 -8.

:00...x43g7 L3.70  %02./039047 2g8:750397:570..      .70.05074/.70...071.g789...70.9.071.9.747 .8.    %0470 !7.70./03xg  ..:947L3./039047      g8:7/0572.g ..1:3.0 .2.:947... 705. 705..7 .07.071..g  3970x3070.    !%#       :2g7:47047/0 570/... .0  /3.747 .0../0390 . 70./0...70..7..g L3970x3070.903.. 70.g7903.903.70..0370.7.

0 3897:.x0 7002039g7 3472.x0 !.9.904709..59:..:34 93x047 470.L38: 7.790.9.790..57..g !.70./039    08.g      470  470       '071.x:3 #0...

70.390           ..70     :2g7:47047/0    %02.9 79 !747.3900.:78: /0..2...g  .9.390    95:7/054/:77:.3//.x43g7 .54/:7477:.70.9.       570/.5.70/0 2...81.39 0890 :72g94.g 50397:.1..3. 389 54/ 7:.          %0470  !7.39703.54/:7477:..20390/0147xg95:7/0.70.

 % #& #  !#% 7 -8.

9.30.07.7.071.70.0/0-4.70       $023.05074/..08....071.70/0 3g .70/08.:00/07.302420970 /8549.02 .x0507843.7.347       -.x43g7 L3..0 70897:/00.9. .97.0  /3.420347     .:78g 29.x0 24//01.0 ..8..70 70.071.70.:7gx94.70     %0470 !7. 570/.:79.g789.70.g7903. 70.2.70507280 390780 .:947.0/08:7.:79.071. 70..70.70 95:70890390 /08.903.43897:.3xg L39707:5947/080.9.790.8:7.7.0/0173..2078::4-.70 29. 705.254.g  425430390/080.8.70.9.70.70.0/0573/070.70 /00.70 .90 .0.7.347 47.7050397: .3.      !%#     :2g7:47047/0   %02.7.30 457947 8:7.70.70.3x:7 2.2039047 0..3g 5. 9.3....           .439.90                               8549.9.8.-:7 .0 .7.7.30.70.70          .42543039030.1:3.g ..3x0L3054.::/0/0807.94.70 29.g L3970x3070.9000..54/:7477:.90.70. 8:57.2.8:7.94.x43.007                 3970x3070.70.9g7 .70/0.70/0817 9/0./03xg./03xg     .7070 74 24//01:3.3x0. 705.70 ::7g50728g L3970x3070           8549.907.7. 054.054.90g .94..903.390 2.gg94..7 5080/070..

 % #& #  !#% 7 -8.

0370./0...:00.747 .:947L3....7 ...../0390   ..747 ...9.    %0470 !7.70./039047         g8:7/0572....70   %02..     !%#      :2g7:47047/0 570/./039047 2g8:750397:570..g   .

..g '071.57..x0   !.790.9.g !.9.0 3897:.x:3      #0..59:..70.:34 93x047  470  470 470.904709..790./039      08.x0 7002039g7 3472.L38: 7.

7904507.089:.3//...0...30.g 47. 2.7.7.. .9.. ..701.70.:: L3.7.0 5.. :3: 5747.23g7.9 /0.70.7. .70./0. 7:5050397:.g9704../7:../03897:70904709..070. 80 1.947:#$'%.7.. :3: 95 /0 2.g 57...2850.2. 2./0x3g947::..428039073g/3.7.1.9: 95 /0 2..1489.9/04507.00.3.0 L3 :72.9 79  %70.947:#$'% /0232 4705034:95/02...30.:947.

/03897:70 904709.70 .:970-:08g5.:947. 4 7:5g /0 .2850.g /0 232  /0 470 47.7.g /0 232 /0 470 /0 3897:70 57.x0 3.9.070.452. 80 1. .:947.0898....:: /0 .:9.1..0 573 093/070.9 /0 /0x3g947:.7.. .3. 2.9...:35747.79.50.947::  %70.

x0 8g 8:8x3g 8g 57424.x0  !747..g0890L394.947: 389.0/070..3.:9.2.:947.29g/0/0x3g947.9. 093/07 .00 0.203: L3 .

g 57.073x0/03897:70904709./0.g9704507.0.g.g/0 ../0x3g947::./0.:9.947  3897:708013.70.:0-07.947:#$'%.9.

. $#:72g94./057.9::/0/0399.79.x0 84.5.g / .39:/05:30../0093/070.0. .073x.073x./0.    .90 .:9.. .x0 .30./0.0/070.:947...45.9.07070..:947.4./0.5.093/07.9:.:947.700 .203:L3.70 /3.g ../03897:70904709.947::  !0397:.:947.708g70:907:5.x.70. 0 .L3.9.43147224/0::/3.30. .43147224/0::/3.g .

  % #& #  !#% 7 -8.

43:.89.: .98023.7:500        $ &.g/0.047 .&3:3:7450308.57410843.x43.42509039g L3 /4203: /397 :389./7: $#L397 :3574.90/3./29.9.:94789 50784.:9479.x. .9.947: /0 850..9.947:/0850.4393:.4342.0 #  0890 /03:29g L3 .:2039 0.3  .9:3 .90/3..57.4380230.3:. 093/07 .9.: :3 /4... 9./7:$# ..g9703850.70.:947.0/0747 5708.... 89...x43.0 573 8023.:203x:30.9000.x:. 43/x57.x0 80 010.:94.g970$#50397:....70.    !%#  1 1 .g..:89.:947.:947 947 79  !0784.0.x0/02.2:3.07-./7:$#L37:-7.599:/3/020/.9.90/3.3.039 028 /0 .0/070.7.43147224/0::/3.203::80.g :3.08 .70..::72.70.9gx/0 2.:947..70 2../0807..5.g /0 .7:5.947:/0850.47/::57.  93/070.:947..:/0.70 L384x0 90.:947./0.75x0 903.9202-7:.:947.g .:947.250 57457 /0 .:94789  $0..1.90. . .70 89.: 8.4389gL397 4574-g904709.. L3 .  89039078g093/070.0.70.g  #0:9.9:0.70 .9..093/070.23.x0/39..431472 570.05x.:7450.89.g970 3850.3.g.. . .3/ $5. .30.70...7.3/1472.203:/0.:78/050710.g970 3850.9g/0.70. 5950397:57089.:0.70..3001.x0 80 1.7.

2..20.850...4314725747.90.0570039.70.9.x43.79    79 !747.:78::/050710.3.70 ..

2039:/0147xg00.70/0 89. :2g7:47047/0 %02...:94789 0890:72g94.89.81.850..7047 95:7/089.39703.70    %0470  !7..:.:94.70.:94.70.: /7. .g                 .70.97.9.70470.89.5.g8.g  570/.70 .:94.

 % #& #  !#% 7 -8.

70..     !%#     :2g7:47047/0 %02.30.0/0173.89. 70.70.903.          8:57.:947:: 70897:/00.:94..:947::   .70/0 3g .:94789::           8549...7.9.9.7 .0370.70  .071. 570.907.x43g7 L3.:94.g75074/..0.2039047   47.:79...3xg L39707:5947/080.:00/07.:79. .7.3x:7   2.3x000./039047 2g8:750397:0.70.3g 29.790.70/0817 9/0.x089.007    3970x3070..7.071.0/02.9.    570/./03xg.02 .70/0.07.3.89..:94.89.70 8:5..254.70.70.30 457947 5080/070. 705.90.70 70.70.50/0-4...:00.903.7070 74 24//01:3.70   95:70890390 /08.70..071.2.0 .70.g    425430390/080..97.70   .g   L3970x3070.7.x.94.70507280 390780 .x43...70.70./03xg    ..7.70/08.90g 5.0           /3.054. 70.7047   2.90 8:7..70 ::7g50728g L3970x3070 -./039047          g8:7/0572.70     %0470  !7.30.900 8:5.071.747 .30.9g7 .:947.89..:78g 29.7.43897:.70   29.94..x0 24//01.. 705.70.90 9.0 ..:947L3./0.70         .89.g ..:7gx94.747 .8..gg94.. 054./0390.1:3.9.94..0                         8549..-:7 .7.g789.347              .50/070.3...8..439.70 8:5.50/08:7.

0 3897:.x0 7002039g7 3472....x:3      ./039        08.9.

  % #& #  !#% 7 -8.

:34 93x047 !%#  470 470 470.g '071..790.x0 !.790.70.904709.          #0.g !...57.9.59:.L38: 7.

190747 79   !0784. .30. 43/x57.g .3/1472.:947. 1.3//.70..57410843.70 2.9g /0 .9  $ &.70..g .3.g970 $# ..g.

9 ..: :72.2/050710.0 #  #  0890 /03:29g L3 .. .x43.g:9 .903..8.7: L3 /4. .300 1.0 90 .70 ..x.70  $0 .0 .8.gL384x94.x./29 .0/0747 5708.203: /0 .08947.9 :3 5747.8.70 850.: L384x947 80 L3x000 .03847: .1.: /0807.089 :.70 ..:947.: L384x947 3/107039 /0 95: /0893.75x47 903.70.8..70 .431472 570. 1907 50784.70 1907 !73 .g:90 . 0.0384.70 570.4393:.:2039.03847 570.

75x0 903.50 ..1907::/0. :35747.7007002039.79.9.70 .9 /0 /0x3g947:.90.g/0232/0470 47.8.850.20.2850. /03897:70904709.9.3.0384.0/070 5708.0 #  3.0570039.078 80 1.90/0570.0 573 093/070..070.g/0 232470 /03897:7057.0/0705708.0 # ..3.1.90 /0 570.700 7002039..0384..:947.x0 3 ... .45 1907: 970-:0 8g 5.0898.75x0903. .79   %70.8.4314725747.

:947.g/0570g9700890L394.x0  !747. 093/07.203: L3 .947: .03847:: 8g 8:8x3g 8g 57424.:9.2..9.00 0.29g/0/0x3g947.0/070.3.8.

:0-07./0.947:  #$'%.g9704507./0.g./0x3g947::.0.073x0/03897:70/0.8013.947  3897:70.70.:9.

 0 .:5..073x.3    .:947.70 / .x.90.79.g . 59 50397: 57089.:947.9202-7:.9.:9.5.43147224/0::/3..:947.947::  !0397:.70.39:/05:30.30.9::/0/0399./03897:70904709.7./057.x:. :7450.x0 84.093/07. $#:72g94. 1 1 .203:L3.0/070.3/$5.: :3 /4..07070.90 ...5. .45.:2039 0. .42509039g L3 /4203: /397 :3 89. 2:3.30. /0 .3./0.43147224/0::/3.4.073x. 4..599:/3 /0 20/...98023.4342.&3:3:7450308.x0 .0. .x0 /0 1907 8.g ./0.9.L3./0093/070. .039 028 /0 .47/::57. .700 .: 203x:30.:89.9.:9479.

  % #& #  !#% 7 -8.

250 57457 /0 .x0 /3 9. .. .5. L3 ...23.g /0 .57. . ..x0 80 1.:947./7: $# L3 7:-7.:947.   !%#   .70..  93/070. 093/07 .9.4389gL397 4574-g904709.9:0.07-.g :3.x43.x0 80 010.g 50397: .43147224/0::/3.947:/0850. .90/3.9.08 .70.70..  79 !747./7:$# .0 573 8023..g $#L397 :3574.g9703850..:78: /0 50710.203::80.947: /0 850.0/070.g970 3850.:947.90/3.70L384x0 90.x..g/0.9. 093/070.9000.g970 3850.30./7: 850..90 /3 .947: /0 #0:9.3. 9.43: .9.4380230.:947.9..70.2.

:703900.900 /08....25.           %0470 !7..:7039144890 57490.x43.x05:x .3x0L3054.9742.7070.3xg -74.x43.97420.439.x.g 4x:30307..42543039030.x000.0 1730.2-:7475g7x20.43897:..70 29.0/0573/070508070 5.:00.81.7000.30x8.5g239 8:7.:942.70 .2-:7475g7x00.g  4254303900/080.70 5.x0 24//0/0807.8:780/0.850.90/057490.05:x .70.8...0389..9           /08. 90.947:/0.34:/0.30x 7000 .:-4.-3g .254.424947 9.:78g .70 .97.:807.3.42.8:7.0 .70/0817 9/0.90 .7070.0/08:7.       :2g7:47047/0 570/..7050397: ...5730.90..38..97.-:7 8070 : .g..70 /8549.7.9000.9742.7070..7047 /08.000.0 .70 ..97.70.439.95:747::.70         %02.0384.42.70/0 1907 0890 :72g94.90g 29.70.8:7.70.81.x0         .9.08..207g974: 974: 8890200/0.90 00..97.3x0 .3/g :23.gg94...:79.8.3.3/g .38.97./:5g/0893.9.30                 .94.

  % #& #  !#% 7 -8.

20390170..        !%#      :2g7:47047/0    %02.57.:947.9.7:      L3970x3070.70 ..70..3g .. .420347.7047 ./039047     08.790.70./0390..x:3   #0....0384.0384...7. 70.903.8.7.g !..g  /0470  /0470 '071.70       %0470  !7.071.x43g7 .7.L38: 7.747 .7 .0370.8.70.708025:3 24/:/000.9.70..7..904709.790....7047..071.4203390780                #085438.9.g 705.3.8..:00..0 3897:..0384.g7L38.0384.8.70 2g8:7..x:3/0054.70.07. 054.70.0390.1:3.70.g  /:5g705.g.:047...903.9.x0     !.70              702/0:.x0 7002039g7 3472..-9gx01907::      ..903.3.70/090723g/07.747 ..   570/.:34 93x047 470./039047 2g8:750397:570.g5074/.:9.7047       ..03847:: 70897:/08:57..8.30....0384.70.9.8..g   .70 L3.0070 3897:.790...59:.

-:50397:50784.38547950. .30 ..x47 /0 97.57410843. 43/x57. 389..3.9 $ &.g970 $# 50397: /0807.:947. 1.3..g.3//.3/1472.70.9g /0 .47974 9 79   !0784.g ..20.70..

:947.431472570.70..97489 50784.x43..:78 /0 50710.70.907.0.70. 20./29.8.0 # 0890/03:29gL3.9 :3 .70 20.3001.0/07475708.203:/0..4393:.3.75x0903.:2.0..::72.0 .97489  $0.3.

20 .79  ..9.3.0 570039.3..431472 5747.70 /0 20. 97489 .90..850..

70..g50397:.x43.3.2.:78:/050710.9.!%#   79 !747.

   % #& #  !#% 7 -8..850.70/0 20.70.3. %02.97489 0890:72g94...

70  %0470  !7.81.-:50397: 50784.g   08.9.38547950.   :2g7:47047/0 570/.389.30 ..7070. ..70..x47/097...

5. /0.30 .382047/0..907.0 .389.39703.8.389.:2..0 50397:.x0 /7...:8.70 173.20..:942.7070.39703.9.2039:00.382047::.70..:.38547950 .x47/097.03.70        .97.70     08.20.-:50397:50784.

0       8549.907...x47/097.90.-:50397: 50784.389.0/080.:79.8.:2.30 .38547950.

70 8:8503/.20. 054...38547950.071.70.70.70       .70     .-:72.0         8549.70 ::7.43897:.907.9.382047/0.389.:2..7.-:50397:50784.30.0 .x47 /097.70.70 L3970x3070        8549.0/0173.907.0/01.39703.8.50728g 2094/0/0..30 .x0 24/:/0L2-3.

70..2039047 L3g9:7.0 5:3070.38547950.70.9g7 70897:/08:57.054.8.907...30.08947.071.389.3.389.70507280 390780 .x0        3970x3070. 70..:2.70.x:30 2.0070..-:50397:50784.L31:3.30 ..x47/0 97.         47.3.7.g.:00/07.. ..903..70. 705.

70.x/08023.071.70.0 ..8.907.07.:947... .9.05074/.g789.g7903.0 /3.1:3.4203     .x43g7 L3. 70. 705.903.70.0 L3970x3070..071.:2.70.g .2.7.0              07.

  % #& #  !#% 7 -8.

.x0/097.7 .g    .-9gx020.9.747 .30 ...-:50397:50784.x0 7085438...389...::97489 2...907.70     %0470   !7..38547950..       !%#     :2g7:47047/0    %02..:00.0 ./039047  570/. -./0390.3.

...g !.x:3        #0.904709.0370.x0 7002039g7 3472.L38: 7.747 .:34 93x047 470  470 470./039047 08.790...70.8.59:.9.g '071..0 3897:.9.790.57...x0 !.:      2g8:750397:570.

9   79  %70..070.70.20..50..9.x0 3..45 20.g/0232 470 /0 3897:70 57.:35747./0807.:97489970-:08g5.x050397:.3..:: 97489/0.g /0 232 /0 470 47.x0801.9 /0 /0x3g947:..3..79./03897:70904709.0898./0807..0573093/070.3//..9.9:95/0389.70.1..700890 .3.:947..2850.:3:95/0389..:947.

:9..x0.947: 389.

00 0.:947.g0890L394.203: L3 .0.2039:: 8g 8:8x3g 8g 57424.x0  !747.5.9..3.29g/0/0x3g947.0/070.2. 093/07 .

g .g9704507.0.9.g 57./0x3g947::.073x0 /0 3897:70 904709.947:#$'%./0..70.g .947  3897:70 80 13.: 0-07. /0 .:9.

 .x0 .x0 84.4..:947.700 ..90 .:947...70 /3..39:/05:30.x0. .5.093/07.:947.9.947::  !0397:.x.L3.0.5.:9.07070./0093/070.79..45.9::/0/0399.708g70:9095:/0389.0/070. $#:72g94.203:L3. .

x0. /0 57.073x.9 / .0.g 50 34: 95 /0 389.9.2039/0807..5../0.

 1 1 .:7450.42509039g L3 /4203: /397 :3 89./0.70.3    ..9 8023..3/$5.5.599:/3 /0 20/.2039 ..9gx /0 20. 0 . /0 .: 89.0.073x.43147224/0::/3. .431472 24/0:: /3 .9. 97489 8. .90. 59 50397: 57089.g .9 202-7: . .: 203x:30..30. . &3:3 :745030 8.x:.30.. 2:3.:9479.:2039 0.47/:: 57.4342.9./03897:70904709.7 .: :3 /4.3.039 028 /0 .

  % #& #  !#% 7 -8.

.2574.    !% &' !#&#'%f &% # ##%!#$ && $#'# $ & !70.08 .43::  79  35074.70.90.947::#$'%. . . 0..:947..9000.9:0.-9.-9.9.23.x0  $ &. L394.203::80./0.43147224/0::/3.:947././7:$# ...g /0 .90 /3 .70L384x0 90.7g8:-L3/7:2.4380230.70.0 573 8023.:947.:34 93x04757410843.9L3. 093/070. 093/07 .. 3897:70./7: $# L3 7:-7. .0  79 !07843./0.x0 80 1.947: /0 850./7: 850.g9703850.3:..0/070../0.:947.9..:/0/0807.947:/0850.07-.gL35074. 50397:.23.0/070307.0/070. .5.-9gx../03897:70  79  ..9./.704-.x0 80 010.23.:/0/0807.g970 3850.x.071.  93/070.g $#L397 :3574.9:0..:947. 80 010.. L3 .570:37.947: /0 #0:9. 9.70..4389gL397 4574-g904709.9570.70.g:9.70..79 9.90/3.   !%#   .08: .0  3897:7080/081g 4.23.43:: 507843.07-.23.g/0.9. /0x3g947::.30..4507.x.g970 3850.70.g :3.70.90/3.g970 4 ..x0 /3 9.:947.-0: 970-:03897:95074/.70.9.57. ..43: . 0.9..g /0 .250 57457 /0 ..9.70.3:.70970-:03897:9 0...90.4280 39073g .

05.g.9.947: #$'% L397 :3 574.9g .23.9.947:#$'%   .g /0 .947::/3.08 ..g 4574-g57.790L324/4-./2850784.07-.43147224/0::/3...0.70.9 574-.00. .23.7.900 0.g970 4507.30.701.4380230.947: 4507.g   #0:9.3.23g7 80 ..1/0. .9g970-:08g57424.904709.:9.57.g !0397:.4389g/397 4574-g904709.99574-...

 % #& #  !#% 7 -8.

x.x0 80 1. .70.g /3 9.250 57457 /0 .5074.. .5.-9.5074.70 L384x0 90 ./0/0.-9.    !%#  79  43172.057.70.89.70.43: .3:. .057. 9.90..g970 4507.0 573 8023.   $ &.947: #$'% L3 7:-7.43::.-9gx .g ..3.9. ../0/0..70.:947. 7...43:: 79 ...9.:947.70.70.::/03897:70..90.

3   L3 .:947.90  .:203900 570. .9.7047..:7/.50784.0.g ..g7 . 570:37 .50397:10.0/070.:7/.70 ..9089.g / 8:5479:/0.-g5045074.g.50784./084.3.43 L3 . . :3: 34: 9.79 805:-.g /4.70.0 0-070.30089...70..: L3 .g50890 :$# 79 !747.8:70.. .9g54.90470/0507843.g .2.0898.3047:7/./03897:70.0570.47085:3/ 570.. 5700390 5708..70 ./..:947..:/03897:708047.9.431472.2.g /05:30. .3.-0:  $# ../0/0807./708. 8g/07:0089.89../g/0.43/x   .9 /0 . .0801.3.70.g970$# 3..43/x.0890.x0 507843.30:7/.g .3047:7/.89...90 /081g :7.g:90.397..30.3..1.4550784.g:90 .700 .0/03897:70..30.. 8g.43/x030.0 50397: 4-x3070.70.9g7 :72g94.9047.79 9.. /4.9.0/0747 5700390 5708.0890.::/03897:700890:72g94.75x 903. 5747.: /0 /0807.::/03897:70 79 89../081g :7.947.75x 903.. .70570.:.  .9gx47 /0 1472.0 .:1472.3.9.9..3  !0784..7050397:-:3.70 .08.70.0.$# :72g94.70 57410843.x$# .431472 24/0::/3. /0 .g:9g .4.70. 4-0..70 . L3 ..0/0..9053g.9.43899:9.70 970-:0 8g :7200 :3 89.70850.:78850.70..x00-07../708.908g47.g/050784.-9gx .70.g.: /0 3897:70  79  $9..

 % #& #  !#% 7 -8.

g 08.x0 7002039g7903.904709.790.x.      !%#  :2g7:47047 /0570/..0      495:7/0389.70  !.

039g   L3  .20390       0807.70.43/x  /0  8:7.0. 01.3xg  .x47..   389.5.

g/4.00 /03:270.3g7:3:89.:/03897:70 .3x473:80.947 / 9.0.3047 50397: .3.5747./05:8g .79. .70 4../.::/03897:70 47.g5.08 .45.89.5.9..9050-..1L34. 9.9g/05:30.70.:/03897:70 L3.0.3.:3:200 5703:2001472.70. /0 0-07.2::/03897:70  $#0-070.-0:..-0:.708g.3.3:.:78.0890..5.3.908905.:: :72g94..70.9.5.0.4/:3:207. /0 47.3:.  79  ..9.30084.2::   .:947.47085:3g947 3:2g7:: /0 $#.3.4.39:/05:30./708. .70 .3.:3:574.3.:78.0.2039047 ..947::/0.3x47 :72g94.700 .89.89.30:7/..:/03897:7050784.700/4.70.2:: 3:2g7: .947 :72g94..79.3:3x.7 .42:3.70 57270  79 :5g97.70.817 9:89.2. /4.947:0-070. 1 . .:2 .g9.43::50397:.0 .g.: 57. 95: 5747.5.4.890...49.g L38.x..05:x30L3.9./05.:3:89.5.0 .:9  79  !0397:47.g /0.70.79.47.:.70.94747 0 9. 5747.70.:7/..5.70970-:08g80570./29024/1.:2039..507843.3x47 5074.79.3.47./7080/0.700 .:78.0 . $# .45.9g509020 0 470 1472.78 47.: /0 /081g :7.70./0390         79 !0397:5. .:3:200 5703:200.3829070.x0 ./0.:/03897:70 5.g.390/0L3.70:720.47.:2039:...5747.05070.07-.07070.70..:/03897:70 84./0570/.3x .3x47570...07070.89.79.50784..3.:20390 .

    % #& #  !#% 7 -8.

5.90.07-.43::0-07.3.  3 89:. 89.0.3/24/:/0/081g :7.3  3: 54.-0: 0890. :3: 89..3x47 /4.79 . 89.0..38290.x..::  '. .08:: .70 8g .90/0.70.   !%#  .70 . .-0:/0.g:9 .70.90010.g:90 L3 9.90 50784.3007g2.89.5.9g .70.4.  45.70 3: .90.30.431472.3:3xg 47.: /0 3897:70 3: 5.43147224/0::/3.79.g .70..-9.79 9.0 50-.79  .08:: .:2039: ..79.$#L2570:3g.071..059.300 570..3   %.07-.908905.43:50397:.$#L32.: .3  9 .79 .3:.33:0/0/7059 79  !0784.:/03897:70 3.4. 5. :7/.0        79 $#54...9.3..298097.0 79  !07843.3:.5g 94.9.90890.::/03897:70 !% &' $%#&# # '#!%f#!#$ &&&# $#'# $ & !70.90 0-07..g:9.g970/0x3g947.07-.9.574.203x43..79.9:..3  9 0 9.9/0.L394.45.: /0 3897:70 L3 907203: 570.43:50397:..30030709:73.:3:574.89.g757.80970-:0709:73.08 .0/070307.9..574.20/:5g13. L3 .:570.79 .

90./0.3:.30. 0-07./0.3x 0890 3897:9 ./:5g4-x3070. 2.0 2. 389.43147224/0::/3.073x0 79   !07843.7 /0 /0807.x47 /0 7/.7.70.047.: .70.3:..073x.79  $ &.3897:747 0..3897:7...:9.073x00-07.:.23.  /0..431472570.947: #$'% . .0/0747.7.7.3g . /0x3g947::.947 3:2.90. 7.g970 4507.30.3.70.804-x30L3:72.70 .9 0g947 /0 8.3. /0 ..

.947::389.:9.x0.

2039::    .5.0.

  % #& #  !#% 7 -8.

   !%#  3897:70.9.080/081g 4..5747.90.x0/095:389.7g50-..79  70850..3..x0.2047.0570039.3:.9.79 L31:3.

. .:8:8x3070.:5.071.0  !0397: . 3897:7 .g9704507.0.43147224/0::/3. 5.9./00.70.x0 /0 8.  /0.5.3../0 .08 .::3/4.07-.42509039gL3/4203:/397 :3 89. 2:3.0890.-g925/0 :3 .7 .3:.79.3 3:2.: 89.947:#$'% ./00.23.3   #0:9.7..438023.23.3/ $5.23g7 8:39.29/0.599:/3 /0 20/.:34 93x04757410843.5.30.x: .43147224/0::/3..g 5.90.  79  !0-.9.08: .3:.g.9047/3574.:20390.0.9 202-7: ..2039::/0807./0.g L394.50397:/0807.x .23.705074/. .705074/.47/:: 57.4342.g8013. 5:90.9 8023.79../2 08:390-07.:3:0.. 0...: 203x:30.90.70.70.90L397 :3574..9000.07-./0573/074757. 5950397: 57089.3x47 /0. L3 :72.70..3//.x47./. 389.073x.30.073x0 .039028/0. &3:3 :745030 8..x 970-:0 8g 570390 1 .0 .:9479. .0 .20350397:.5.9  79  3897:70.. :7450. 4.

90/0807.900890x3:9g/04507.703:8057039g.947:#$'%  79  !07843./03x...0.:.90 30./0.08.47085:3g94.3:.70507843.70 3:54.073x0470-07.203904750397:.x.704-x3070:9..5.14893897:9  ..389.:.0.23g70..:.

.7./0 /0807.0  79 0.0898.431472570.790.:..3g  79 !747.0g94747/08.703897:9L3.L39707:5957.5072.8.2.90.7.g970507843.5..70 0g947/08.70.70.75x903...9g7570..0/0747/0. .g.9.3039.70850.3:.0..3.9gx2..:..3:2.45 /03:29L3..g/03897:70.:/0/0807.70.2.7.. .703897:9.7.4.0g94747/08.347.79   79 !07843..70.0/074757003905708. 1..4393:./0..7.g.7.3g.0 08904-.3g0890:72g94.9. 3897:70.9..90 70:..9.03:2.g  $ &.0801.073x.70.:/02:3.2039:  !07843.9.9.43/x./0.2:9/0:3 54.98g54.010.2.

  % #& #  !#% 7 -8.

       !%#       :2g7:47047/0     %02.9.70.g   020390/0573/070 0.9.L3:9..3 95:7.70.0 .071.-:7 .70.70        %0470  !7.0.8.43897:.43897:.  570/.7..3x:7 -03         013x95:7.9.

054.70.g 470 470         '071.57. 0.8.9.7.70.0370..7.g !.70        08.-:747 ..70.  .9.x00g947::/08.x0        !.:34 93x047 47g...573/070.59:.L38: 7.790.3x:747 -0347          -.790..x0 7002039g7 3472.x:3      #0.904709..347        4/:/08023.3g       g8:7/0570.9...0 3897:./039047.

7.3//.70 2.:0801.9 $ &..7. 3897:70..g 3/107039 /0 8.3039...0898.382047/07/.70549:. .089g 548-9..704750397:..7.:/0/0807.g389.45 /03:29L3..70.. 5.g970507843.90.x/07/..9 .g94.70.7.91472g ....x43.3:.39  !07843.70 00.9 5.702.2.43897:.70 /0 8.4393:. 20..94. 2:947 95:7 /0 0020390 5:79g94..7.L37025072. 2439g7 2.3x47 79   ..9 .: .70.30.30. /0 0025: .3g .3g .9. 389..703897:9L3./0/0807.x47 /0 7/.7 1:7.0/0 .0.70.7.70 2..91472047 7/.30.30.

30.g .9147207/.g5.0 .9.305072. .702..89.:89.089g3897:70 .9.7.8.5.-0 970-:03897:9L3...70.75x 903.g94.:94789L3 ..g94.30.70  79 !747. 2.3x47 203x43.     . 2.7..9.70.08.-0: 0890:72g94.-9gx3:30..g /0 3897:70 .3.:/0/0807.79  9.7050397:50784.: /.75x903.:94.30.70 970-:0..:947.70/05.2.43/x057003905708.2.3:.x .0  !07843.7.43/x057003905708.9147207/.70.3039/0 .:947.:70850.

 % #& #  !#% 7 -8.

..81.x0          .30.7 .07010794. 054.g .x0 /0 7/..3x47          .70.L38: 7.-9gx02.x0    !.30.9            .9..:34 93x047 47g..389..9        3970x3070.7..9.7.70.790..70.9.59:..g   4x:30307../0390           08.. . 705.071.57.g 470 470 '071.70.0 3897:..:79..x0/07/.790.95:389. 70.904709.70.    570/..70..x0 7002039g7 3472...g !.9        425430390/080.90         #085438.     !%#     :2g7:47047/0 %02.x47/07/.389.7.x:3      #0. 903.70    %0470  !7.9. 389.70.

75x 903.0 80.3:.x47.90L3.70 .3//.5.:7097.7100.80 L3.43:50397:.x00-07.908.0   !07843..43420  !% &' $!   79  :947.g9.4314729.9 !% &' %#  79 !0397:..:570.:9.23897::0.9:.. 389.90.: /0 /0807.43/x00  L2570:3g.0/07057003905708.0.9.9057347/3.574-..90/0$#54918:8503/.9gx0010.

g  !07843.203:: /0. .g70.0890.9g 54. 907203:: /0 8:8503/..2039047 ..0.5708.70 .07070 L3 :72.:947. . 8:8x307 57424. . 1489 8:8503/.g:90 /0 570039.43/x0 570.:947.70.g7: .70.90 397.x0 .389.75x0903. /:5g 057.70 L3 .x47.:/0/0807.5. L3 54808.

90570039.9/0 .g :72...2039047.:947.8g 8054.70.x0..:/03897:705074/.14897097.70.:3:89.:947.70/:5g13.g7:.0.5.

   % #& #  !#% 7 -8.

43/x0570.g  79 4.9.$#970-:070/.75x0903.g:90/0570039.70.:947.   !%#  8:8x3070.. 5708.90.203::/0..7080/05:3.:203900..0.70 L3. 57424.

/:80L32-.97./:.7423g/0 .g970:397.x47.9  79  !07843.70.:/0/0807. 389..:947.g947.

x:30. L3 .0.0.: /0 /0807. 389.. .3 /0 .:947.g:90 .:947.x47.3:.70/0.0.43/x0 570.3 .4-x3079.5..75x903.70L384x0 90 .x .70 . . .2 .x.2039047 ..0  !07843.:4 .x.202.43::50397:.70.2.574-. ..594: ' 80.70/0x30.0. L3 2.57003905708.704-.

x . .:947.594: ' 80.g:90 ..70.3:.2 .389.5.20/0.3 /0 .0  !0397:507843.57003905708. .x.0 2:9.43/x0 570.0 ..574-. .:/0/0807.4-x3079. L3 ..704-.0.3 . L3 2..75x903.70.2039047 .x47.x.43::50397: . .0.: 4 .x:30.0.:947.70 /0x30 .70 L384x0 90 .

70...3:.070747/05:80.00 /0 925 570. .3    570:370.9:0...90 80 010.70.5.947: #$'% L3 7:-7..x..g:9.g . .0L3.0089.x0 L3 3907.431472 570..$#8:39./0x3:9g  79 %0720300/084:x43.:947. 9.2039047570..-90.g970 4507.250 57457 /0 .5.70.0 /3. .5.5708.39g/3570039..:947.4.-9gx .g 573 8023.0 .0/07470.7903907.70  79 3000 1.0.75x0903.

    % #& #  !#% 7 -8.

.7057410843.   !%#  /708g..701:7347/01472.g.

3g:7/.g 7 L370897.50784.70 .

 3909:$#       g970  /708g & %0 .

4. ./:230.903x.07070.0/070.897g37 .3/L3. 3...

$#.9g. L370897.: 37 .

.x.:5.9.20 8:5479::/0..70.3/84.5747./0.2: 50397:4. 57.70.:7850397: 5747.

4/ #. .1.70....

25.g2./:x47  !70039:...3/1472.g. !747.:34897:1.1.4.42:3.9g570.4/ 4203.x0L3.g7 .0/0705708. 9./0570g970 8:5479:/0.4..2.008.g.70..-  .75x0903..47.:7870850.7057.57410843.43147208...-.0890.0  $!% #$%%  :200 .3 .70   5703:200 8023g9:7..x0L3.947.

     % #& #  !#% 7 -8.

23.4/:3:207.507843.0 /0  949.   !%#  4/0/0..70...  ./0.0070.010... L38: 9 /0573/070 8:- /0.9.23. 0. 57.  !73570039.9 g .9.90 570039.g/423: /4.3/. 3 ../0.957.9.3/ 80 54. .     /3 .3.9:./423:: /4.g %% '# f!#%f 7 .. 8:57...230 53g. 95 470  .80.070 90.:947.089 925 /423: /4.203: /0 .073xg/057.

25. .9. ***********************   :200 5703:200 8023g9:7.-g:3/0.x0   './. 03:270.093/070 .:947.02907 #% # #   !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% #  $&!#'% # !#%f  :200 5703:200 8023g9:7./0x3g947::.25. 9. :200 5703:200    8023g9:7. 9..

947:: 03:270./0x3g947::.:9.

389.947:: 4./070 0/3xg  ./0L3. 7:5.8...9.x0..70./7.90.:9.

5.g0890 %5: 5.x0.5.2039:: /.2097573...7.389.0..

g .5.0.2039:: :200 5703:2008:57.:  ..00947::/057.9...

:947g7              .x   $# /708.08 .07-.:947.                    % #& #  !#% 7 -8.:72g94747.08 .23.      !%#                    4/0/0574. 37 /3  . %00143 ..203:/0.70L3.70  .3//. !74.:70:9.../00.07-.0/070.9004-x3:90.0.

9: 0.x0.           #0:9..23g7 /28 # #08538            7  .79  :200 5703:200  !      %5389.

5.0807.8g 7:5g    %.2039  .4350397:. 0.3:.0 .

9...30. /0 .9 /0.23.8.0/070.9.90..9. .g970 /34.:947g7 80 5g90 90 8:2.90.g                 !0397: .439 5.. /08.70 L3 . /0 0.9.3. .37  -8                       %0470  !7.

7057410843. :/0x.  0 .g  L3  897 1.. 9.25.431472 890 /0 9.710 37  :7347/01472.%704707. $# :200 5703:200 8023g9:7.

80.25.   . 9.947   :200 5703:200 8023g9:7.

  % #& #  !#% 7 -8.

0 3897:.70 4-. 8g .:34.                    !%#  4/0/0.0 .g 8g ./0807.0 7010794.0 L394.70.xg .0/070 5708.8.x.x0 .:947.2.:947..75x47 903.1.0784 !480847: .x47. 570.x0 1.389.5.x:347 850.70.

.g L3 925: 807.9.947:: /0 850.07070..3047 L25:9073..70 80 57039g .90 .5. 0890 507843. 5480847:: L3 -:3g 89./7: $# .0 /0x3g947::. 50784.2039047 :947.x.0.8:57.g 80 5 g8970. . 3850.:: .90 /3 .

x0..:9.947::389.

.:947.x.9389.90/0807./0.x03:54.0.2039:: !480847:.5.

x47.70.5.780L3.20390 /095:.:947.0..047L38. 389.x0 890 39078g /0807.

x0 /0 .:947..0.90 8g 1:3.9077...-.07.8g.g7L3.. .90 5745:30 7097.070.9:3.0890. L3 1:3.70 507.90.:947..071. 389.0.0593/ .947: #$'% 54.5.3x.x0.2039047 /.:70 L3 .3/5480847:.7 9.70 80 00.x4300 0..g970 029039:.0/070.g 8:7.x:30 507.0890..:9g .x43..g ...5:307L31:3. 3: 8:39 .70 .g7 L3.

: 7097.43/x0 0 37 .0./7: $# L3 .9.90..:79.9g 8.2039:: 80.8g /0 .3047 :947.g970 3850.50784.. 54.90 1 8:8503/.x.5.90 /3 .947: /0 850.

  ..42509g70:9074.x43.70 .g70 .389.3/8:7.: 24/1.x47.3x.70 57.L31:3.

2039047   .0.5.

            % #& #  !#% 7 -8.

xg     %# &% # .0784 %.   !%#  4/0/09.. /:5g ..3:.2g   $0 L38.0.3:... .4350397:.37   &  ' &f                 ***************  447.x0.x.4350397:. 389.:947.0 1. 7:5.    30g.0.70 .8.0807.

2039:: 50397: .25./00.703:2g7: /..947::/0850.23.:947..70 80 1. 9..08:: .5.0 093/070./7:$#  $023g9:7.3850.0.90/3.25.70  $023g9:7.07-. 9.x0  $0L38.9..9.947::#$'%.4507..574.

..3850.9.947::/0850.90/3./7:$# .

08 .705074/..70./00.     !%#           4/0/0574.9  !# $ '#37   %% f% #.389.507843.07-.x47/07/.g.23..::/0/0807.

8g        % #& #  !#% 7 -8.&%% #      /3       .

79   :200 5703:200  ! :2g7:.70.23g7 /28     7 .9: 0..x #0:9.:72g94747.x0.3//.0.5074/.g.     .:70:9. .9004-x3:90.23..:947.

. %5389.x0.

/0. .073x0.

 9.25.5.     # $   :200 5703:200 8023g9:7.. 9.   :200 5703:200 8023g9:7..25.2039  7:5g -8            #08538 #                 #% # #    !#% ##$! $ &$&!#'#  '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.      .7309::   0.

    %%    % #& #  !#% 7 -8.

g '# f 7 /3  !73570039./0.   !%#  4/0/0.070 90.073xg/03897:70904709.80.  3g8.:9./0.23.g/423: /4.

9..  80./0 L34.9.:9g./.3g8.947.90.

:/0x .

9 89./.g. 470570g970904709..g  . ! ..g :3 3:2g7 3897:70 5074/. :72./.: /0 .g /0 5074. 89:/ /0 -.3/ .

:/03897:705074/.:5.x.g.3897:70. $9. 39073g 50397: 4.

/0.70.3897:70.148947.0-07.950397:8:8x3070.3..203::/0.073xg8 .39073g.:947.0.9 g L3 !70039.

093/070.:947. 9. . !#% ##$! $ &$&!#'# '##%f $% # :200 5703:200 8023g9:7.25.25. . 9.x0/0   #% # #  :200 5703:200 8023g9:7.

70.   !%#  4/0/0574./0   7 .9.0  %% #% #$%&$%#&#  !# $ '#37 /3  /00-07.x.79        % #& #  !#% 7 -8.08 .3:.4.4.:5.9.0.3:.07-.0./00-07.050397:4.304750397:.304750397:.70.

.x0  %5389.x0.    :200 5703:200   !   :2g7: .:947.

  .2g    .8g 7:5g  $023g9:7. 0. 9.4337 8070 447.2039   %./0 57270                      #% #$%&$%#&# :200 5703:200 8023g9:7.25.5.

   % #& #  !#% 7 -8.

g/423: /4./0.23.   !%#  4/0/0./0.  3g8.3g:7/.070 90.:9.g   '# f 7  !73570039.80.073xg  390950784.

.90.  80.3g8.:9g.9.9.947./0 L34./.

:/0x .

.g389.  8g/0807.x.14893897:9.. ! .0.8.

0.    -07. 9.7..9.25. 8023g9:7.3g.5.-g :3 ./.02907    **************  $0L38.3/0.700g947/08.25.9.9g.2039:    #% # !#% ##$'% :200 5703:200 :200 5703:200  8023g9:7. 9./0  './.

39 .7.2.30.

    % #& #  !#% 7 -8.

x:30.   30.37 80. !#'# #!%#&!# #!#$#! #% f%&#f&&% ##!#$ &&$#'#$% #.

438:2.9047 . 073x0 903.4  .574-.42-:89- .7.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . .70 /0 .70.3/ :9.0 57.5. !% # !%#!#$ &&&#$#'# !%   0/x.94.

. 37 ..790.  5:-.#4230 !..9L343947: 1.

. 37 .9gL343947: 1.790.#4230 !. 5:-.. .

75x. .4207x::37 .37 ..9g573 7/3:23897::0.g!%  .70.:24/1.903.5708.574-.43420 .

790. 37 ... 5:-.9L343947: 1.#4230 !..

574-.903. 24/1.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g!%  .75x.70.4207x:: 37 .37 ..5708.

9 L3 43947: 1..790. 37 .  5:-...#4230 !.

 !%   0/x.071.43897:70.3/ 5740.438:2. 073x0 903.574-. :9.. .70.9  30. . . 903.9.-74g!. .94.7. 4244.9047 .0 57.g .g 5074/. 80.42-:89- .70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 ..70.5. 389.70.70.70 /0 .

9 L3 43947: 1.790. #4230 !.. .  37 ..  5:-.

9 L3 37  -8.  705:-..

. 5:-.790.. 37 -8.9gL343947: 1.#4230 !..

4207x:: 37 . 37  . .9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.. 903.70.:24/1.43420 .g !%   .574-.75x.

  5:-. #4230 !.790.. .  37 .9 L3 43947: 1..

574-. 5708.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   . 903.75x..4207x::37 .  24/1. 37  .70.

. 5:-.. 37  .9L3 43947: 1.. #4230 !.790.

9g573 7/3:23897::0.-74g.70.574-.70.9.7047 .43424..5 g 107-390 8:57.43420 . 903.70.7.g 705. . . 073x0903.4207x::37  . 389..057.70473/0503/0390 .70..594: !%  0/x.3/2439. 0..3047 /0 .70.-:7 /0 .L3.071. 80. 054. g94.

9L343947: 1..#4230 !. 37 .. 5:-.790..

9L337  -8.. 705:-.

  5:-.. #4230 !.  37  -8.790.9g L3 43947: 1.. .

43420 .: 24/1.70. 5708.574-.9g 573 7/3: 23897:: 0. 903. 37  ..4207x::37 .75x. .g !%   .

790. 5:-.  37  ....9L3 43947: 1. #4230 !.

/g /0 .4207x:: 37 .9  5...5. .30.9 5. 073x0 903.9 5.5g .9  30.2.574-. . 80.30.3/702:.43420 .9 5.9g 573 7/3: 23897:: 0.-:7 /0 . 30.057..-74g30.5g 107-390 .3047 /0 . 30. !%   0/x.

9L3 43947: 1.790. 5:-... #4230 !.. 37 .

9 L3 37  -8.  705:-..

 #4230 !.. 5:-..790.  37  -8.9 g L3 43947: 1. .

: 24/1. 903.4207x::37 . 37  . 5708. .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.574-..g !%   .70.43420 .

790. 37 ..#4230 !.9L343947: 1.. 5:-..

g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0.  24/1. 903.75x..574-.43420 .70.4207x:: 37  . 37  . 5708.

 .. 37 .790..9 L3 43947: 1.  5:-. #4230 !.

70. 97 50397: ! . 073x0 903.9 5.5.30.30. 80..9.3/ :9..574-.5039047 -:90 .90 53g .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .-74g30.0 57.9  !%   0/x. 70.30.5.: .

. #4230 !.9L3 43947: 1..790. 5:-.. 37 .

.9L3 37  -8. 705:-.

  37  -8. .. #4230 !.790.. 5:-.9g L3 43947: 1.

 5708.g !%   .70. .574-.. 37  .75x. 903.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .: 24/1.

790..  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1. .  5:-..

37 .9g573 7/3:     . 24/1.75x.574-.70.g!% .5708.903..

 % #& #  !#% 7 -8.

    23897::0.43420 .4207x::37 .

 5:-....#4230 !.9L343947: 1.790. 37 .

g!% .75x.43420 .5708.4207x::37 . 24/1.70.9g573 7/3:23897::0..903.37 .574-.

..790. #4230 !.9L343947: 1.. 5:-. 37 .

5.594:30.9  30. 80.9  5.30.-74g.  !%.30.

-08:-5708:30 .057.3/2439.43420 .70.7..071.9.70.574-. 389. 705. 073x0903.4207x::37 .9g573 7/3:23897:: 0. .70.70.089..5039047209.  0/x.. 054.70.70.

.9L343947: 1.#4230 !. 37  ...790. 5:-.

 705:-.9L337 -8..

 5:-.790.  37  -8.9gL343947: 1..#4230 !...

: 24/1..75x. 5708.70.g !% . . 37  . 903.

43420 .9g 573 7/3:23897::0.4207x::37 .574-.  .

 #4230 !. 5:-.790... 37 .9L343947: 1..

01.594:5.4207x::37 .30.3/ :9.70.0 .9  5..574-. 30. 70.90 .5039047 -:90 50397: .9  5.9  5.90 8.9   5.  !%   0/x. 80.30. 073x0 903.90 8:- 5708:30 .0 57.9  5.42572.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 0.9  5.30.30.-74g.30.9  5.30.43420 .: /4.9 30.

9L343947: 1... 5:-.#4230 !.. 37  .790.

 705:-.9L337 -8..

 37 -8.790.9gL343947: 1..#4230 !... 5:-.

4207x:: 37 . .5708.:24/1.903.g!% .9g573 7/3: 23897:: 0.37 ..75x.70.43420 .574-.

 #4230 !. .  5:-..9 L3 43947: 1..790. 37 .

 .574-. 073x0903.  !%  0/x.30.9g 573 7/3: 23897:: 0.30..70.9  5.70.3/2439.071.5. 80.9047 209. 054.-74g.43/:.. 389.4207x:: 37  .70.0 50397: 1:/0 .43420 .9  5.9.9 30.7.70.30. 705. .70..594:30.057.30.

.  5:-.  37  . #4230 !.790. .9 L3 43947: 1..

9 L3 37  -8.  705:-..

.790. . 5:-.. #4230 !.  37  -8.9g L3 43947: 1.

43420 .574-.4207x:: 37 ..: 24/1. 5708. 903. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .75x. .70.

. #4230 !.9 L3 43947: 1.  5:-..790. . 37 .

9  5.3/ :9.70.30.30.0 57. 80.7.4. 073x 0 903.574-. /8549.8.70. 8. 705..9  5.43420 .9070.9  5.9 30.30. /3 : .30. .9g 573 7/3: 23897:: 0.70..9  5.4207x:: 37  .  !%   0/x.30.30.071.594:5.9  5.9  5.-74g.70.3xg .9   5.047 /0 8:7. 30.

.790. #4230 !.  37 ..  5:-. .9 L3 43947: 1.

  705:-..9 L3 37  -8.

..9g L3 43947: 1. #4230 !. 5:-.  37  -8.790. .

9g 573 7/3: 23897:: 0..43420 .75x.70. 37  . 903.: 24/1.4207x:: 37 .g !%   . 5708.574-. .

 #4230 !..  37  .9 L3 43947: 1. .  5:-..790.

 .594: 5. x47 /0 .43420 . .70.70.8. 705.9  5. /897-: x.4207x::37  .  !%   0/x.9   5. 389.9g 573 7/3: 23897:: 0.  80 .071.2-.70..7.3/ .70. 054.01.0 50974070 .9  30.9.-74g .70. 073x 0 903.9   5.9   5.8.25..30.0 57.9   5.90 .574-.70. 389.30..

.. 37 .  5:-..790.#4230 !.9 L3 43947: 1.

9L337 -8. 705:-..

 .9gL3 43947: 1.  37  -8.790. 5:-. #4230 !...

43420 .75x.. 903.574-.9g573 7/3:23897::0.: 24/1.g!% .4207x::37 .70. 5708. . 37  .

  5:-. #4230 !. .  37  ...790.9 L3 43947: 1.

9  30.30.9  5.30.-74g 5.9   5.30.9  5.30. .  80 .9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.594:5.30.9  5.30.30.30. 30.9  5.9  .9  5.

  % #& #  !#% 7 -8.

70.    !%  0/x.3/5740.3047/0..071.4207x:: 37  .70.903. 054.-:7 /0 4./g ...70... ..9...70.7.43897:70. 073x0903. .43420 . 389.70.9.057. .9g 573 7/3: 23897:: 0.5g.8g 5708:30 .g 705.3047/0.574-.70. 2439.

  5:-.9 L3 43947: 1.790.. #4230 !. .  37 ..

.  705:-.9 L3 37  -8.

 5:-..9gL343947: 1.790. 37 -8..#4230 !..

9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .574-. 903. 37  .70.. 5708.4207x::37 . .g !%   .:24/1.75x.

.9L3 43947: 1..#4230 !.. 37 . 5:-.790.

 !% .9 30.30.-74g30.9 5. 30.9 5.9 5.5.9 5.30.9 5. 80 .

5g107-3908:-5708:30 574-.70.  0/x.9g573 7/3:23897::0. ..057.70.43/:.70.9.9047/0.-:7 /0.3/2439. 073x0903..4207x::37 .7.43420 .. 054. 389. 705.70.70.071.

..790.9L343947: 1.. 5:-. #4230 !. 37 .

9L337 -8. 705:-..

9gL343947: 1...790.  37  -8..#4230 !. 5:-.

70..g !% .: 24/1. 37 .75x.903. . 5708.

  .574-.43420 .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

#4230 !.790.  5:-..9 L3 43947: 1.. 37 ..

9  5. 073x0903.9  30.3/8890200/0.9  5.9g573 7/3:23897::0.0479072.9  5.-74g.9  5.9  5.30.4207x::37 .:942.30.30.1070390 .0397.30. 80.30.594:5.30.9   5.0 .9.30.70.9  5.9  5.43420 .574-.057.    !%  0/x.

 37 .  5:-.790.9L343947: 1...#4230 !..

9L337 -8. 705:-..

 5:-.. 37 -8...9gL343947: 1.790.#4230 !.

574-.70.43420 .:24/1.75x. .4207x::37 .903.9g573 7/3:23897::0.37 .g!% .. 5708.

#4230 !.790.. 37 .9L343947: 1.. 5:-..

903.5708.g!% .9g573 7/3:23897::0. 24/1.4207x ::37 ..70.43420 .75x.574-.37 .

9L343947: 1...#4230 !. 37 ..790. 5:-.

3070 70.9 5..9g573 7/3:23897::0..43420 .9 5.90 8:- 5708:30 .9  5.90 8.5.9 5.0 209.50390 .0 50397: .4207x::37 .9 5.50390 -:94.: /4.890730 70.9 5.42572.50390 .9  !%   0/x.-74g 30.9 5. 80.9  30.574-. 073x0 903.9 5.0 .9 5.439.5.0 50397: 70.01.90 .9 5.

.#4230 !.790.9L343947: 1. 5:-. ..  37 .

9 L337  -8.  705:-..

9g L3 43947: 1... 37 -8.#4230 !..790. 5:-.

:24/1.37 .5708.g!%  .75x. .9 g 573 7/3: 23897:: 0.574-.43420 .70.4207x :: 37 ..903.

  37  ..9 L3 43947: 1..  5:-. #4230 !.790. .

 705. 2.-74g .9  5.0 57.9 30. 903.x:30 :9.30.9  5.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30..574-.594: 5.70.70.9  5.9  5.071.30..9  5.30..70.  80 .3/ 2439. 073x0 903.g.70. 5:3070.9   5. L3 1:3. !% #   0/x.9  5.30. .047 .7. 30.9   5.30.7.

.790.  5:-.. .9 L3 43947: 1. #4230 !.  37 .

.  705:-.9 L3 37  -8.

.790. .. 5:-. #4230 !.  37  -8.9g L3 43947: 1.

g !% #  . . 5708. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .: 24/1.70.574-.4207x:: 37 .. 903.75x.

 37 ..9 L3 43947: 1.790. #4230 !.. .  5:-.

75x.43420 .903.4207x:: 37 .5708.70.9g573 7/3: 23897:: 0. 24/1.g!%# .574-.37 ..

 . 37 .  5:-. #4230 !.790...9 L3 43947: 1.

 705. !% #   0/x.0 57.071.70.3/ 2439.70.9  5.30.g .9  5.9   5.  80 .70.-74g 30.9   5..30.7. 20. .9 30..9g573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .9   5.70.x:30 :9.574-. L3 1:3.. 903.30. 5:3070.5.382047 /0 7/. 073x0 903.9 .30.

790.. #4230 !..9 L3 43947: 1.  5:-. .  37 .

 705:-..9L337 -8.

#4230 !.9gL343947: 1...  .790.. 5:-.

 % #& #  !#% 7 -8.

    37 -8.

9g573 7/3: 23897::0.75x..43420 .574-.5708.:4/1. .903.4207x::37 .70.37 .g!%# .

 37 .#4230  !.790..9L343947: 1. 5:-...

7.9  5.70. 80.30.x:30 :9.071. 073x0 903.89.0 57.9  5.70.  !% #   0/x.574-.:94.30.-74g30.7047 .g.903. . L3 1:3.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .30.30.9  5.9  5.9  30.70.9  5.5..70.3/ 2439. 705. 5:3070.

.9 L3 43947: 1.  5:-.. .790.  37 . #4230 !.

9 L3 37  -8..  705:-.

9g L3 43947: 1.. #4230 !.. 5:-.  37  -8. .790.

 903.9g 573 7/3: 23897:: 0.75x. 5708.g !% #  .574-. .43420 .: 24/1.4207x:: 37 . 37  .70..

. 37 .790.9 L3 43947: 1. .  5:-.. #4230 !.

4207x:: 37 .70.37 .75x.903.9g573 7/3: 23897:: 0.g!%# .574-..43420 . 24/1.5708.

790. #4230 !.9 L3 43947: 1. . 37 ..  5:-..

70. 903.70.. L3 1:3.g94.9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .7. 3. 705.30.3/ 2439.9   5.9   5.  80 .91472047 .0047 5.30.071.-74g 30..:947/. .0 57.9  5. 073x0 903.574-.x:30 :9.30.g .9   5.70.9 30.30.70 .70.  !% #   0/x.5. 5:3070.

. #4230 !..790.. 5:-.9L343947: 1. 37 .

. 705:-.9L337 -8.

#4230 !.790.. 5:-.9gL343947: 1... 37 -8.

.9g 573 7/3: 23897:: 0.5708.574-. .903.37 .:24/1.43420 .75x.70.g!%#  .4207x:: 37 .

 37 .9 L3 43947: 1.#4230 !...790..  5:-.

 705.g .70.30.3/ 2439.94. 903.9  5.071. 00. 80.5..9  5.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .9  5. 30.9  5.30.9  5.-74g30.7047 50397: .574-. 5:3070.:0 .7..0 57. L3 1:3.0. 073x0 903.x:30 :9.70.9 30.  !% #   0/x.70.30.70. .

 5:-.9L343947: 1..#4230  !.790...  37 .

9 L3 37  -8.  705:-..

. ..790. 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !. 37 -8.

903.:24/1.574-. .43420 ..9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x::37 .37 .75x.5708.g!%#  .70.

  5:-.. 37 . #4230 !..790..9 L3 43947: 1.

70.7.8.x:30 054.70.30. 705.9  5.9.L31:3.0 /0 50784. .7047 00.30.  !%#  0/x.5.g .3/2439.0384.30.30 .97.057.9  5.0 /7.9  5.9  5.071. 5:3070. 903.30.-74g30.70. .9 30.70.. 073x0903.:. 80.

574-.8.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .: 2.907.0 .

 5:-. 37 ..9L3 43947: 1...#4230 !.790.

.  37  . 5:-..790. #4230 !.9gL343947: 1..

 903. 5708.70.: 24/1.75x.. .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .574-.g !% #  . 37  .

790.  5:-. 37 ...#4230 !.9 L3 43947: 1..

70.75x.903.9g 573 7/3: 23897:: 0.g!%#  .37 .5708.574-..4207x:: 37 . 24/1.43420 .

. 37 .  5:-..#4230 !.790..9 L3 43947: 1.

.70.574-.43420 .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 . 24/1.5708.g !%# .37 .903.75x.

 5:-.9 L3 43947: 1..  37 .790.. . #4230 !.

 5708.  24/1.g!%# ..75x.574-.43420 . 37  .70.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 . 903.

 .. #4230 !.  5:-.  37  ..790.9 L3 43947: 1.

9  5..9  5.389..30.-30 .574-.3/:9. 073x0903.9  5.x47/097.9  30. 30.9  5.057.38547950.  !%#  0/x..9  5.30 900. 5.-: 50397:50784.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .  80 .30.-74g 30.70.9  5.

 37 .790.#4230 !. 5:-....9L343947: 1.

. 705:-.9L337  -8.

  37  -8.. #4230 !.. .9g L3 43947: 1.790. 5:-.

37 .574-..5708.g!%# .9g573 7/3:23897:: .70.: 24/1. .75x.903.

  % #& #  !#% 7 -8.

    0.43420 .4207x::37 .

 #4230 !.9L3 43947: 1....  37 . 5:-.790.

4207x:: 37 .g !% #  . 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .  24/1.70. 903..75x.574-. 37  .

. #4230 !. 37 .. .790.  5:-.9 L3 43947: 1.

30.x 47 /0 97.-: 50397: 50784.-74g30.$30.30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 073x0 903.057. 80.385479 50 .% 30. 30.70.30 90043/40 .& !% #   0/x .574-. 389.#30...3/ :9.

 5:-.. 37 ..9L343947: 1..#4230 !.790.

. 705:-.9L337  -8.

. 5:-.. .790.  37  -8.9g L3 43947: 1. #4230 !.

 903.4207x::37 .: 24/1..43420 .70. . 5708.75x.g !% #  .574-. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.

 37 .9L343947: 1. 5:-.#4230 !..790...

75x.70.5708.g!%# .903.9g573 7/3: 23897::0.37 .. 24/1.574-.43420 .4207x::37 .

 37 .790... 5:-.#4230 !..9L343947: 1.

 073x0903.3/:9.30 9008.389.057.x47/097.#30.30.70..% 30. 30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .& !%#  0/x. 80.38547950.:30 .-: 50397:50784.30.-74g30...$30.574-.

 #4230 !.9L3 43947: 1... 37 .790. 5:-..

 705:-.9L3 37  -8..

 .  37  -8.. #4230 !.790. 5:-.9g L3 43947: 1..

 . 903. 5708.75x.4207x::37 . 37  .43420 .: 24/1..70.g !% #  .574-.9g 573 7/3: 23897:: 0.

790...#4230 !. 37 .9L343947: 1. 5:-..

  24/1. 5708.70.43420 .4207x:: 37 .g !% #  574-.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.. 37  . 903.

  5:-.9 L3 43947: 1. #4230 !.790. ... 37 .

.-74g30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .3/:9.$30.:7 9008g3 .30. 80.574-.& !%#  0/x.30.% 30.38547950.057. 30. 073x0903.x47/097.#30.30 9008..70.389.-: 50397: 50784.

 .9 L3 43947: 1..790. #4230 !.  5:-.  37 ..

  705:-.9 L3 37  -8..

790. 5:-.. #4230 !..  37  -8.9g L3 43947: 1. .

4207x::37 .574-.75x.9g 573 7/3: 23897::0.: 24/1. 5708. .43420 ..g !% #  .70. 903. 37  .

.790.9L343947: 1.. 37 .. 5:-.#4230 !.

4207x:: 37 .574-.5708.9g573 7/3: 23897:: 0.903..g!%# .37 .70.75x.43420 . 24/1.

 37 . .  5:-. #4230 !..9 L3 43947: 1..790.

70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .3..& !%#  0/x.3/:9.574-. $30.30 . 073x0903.389. 30.30.385479505.3 L3.x47/097.950397:50784.%30.#30.-74g30.30.057. 80.

... 37 .#4230 !.790.9L343947: 1. 5:-.

 705:-.9L337  -8..

. #4230 !. 5:-.9g L3 43947: 1.  37  -8.790. ..

9 g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.43420 .70. 37  .. .574-.75x. 903.: 24/1.4207x::37 .g !% #  .

.  37 ... #4230 !.9L3 43947: 1.790. 5:-.

9g 573 7/3: 23897:: 0..4207x:: 37 .43420 .574-.  24/1. 5708.75x.g !% #  .70. 37  . 903.

 .  5:-. #4230 !..790.9 L3 43947: 1. 37 ..

30.& !% #   0/x. 70.9.3/ 5740. L3970x3070.#30. 705.% 30..70.30.0 .574-. 80. 2439.071.7. 073x0 903.$30.0 57.70.-74g30.70.. . 30.907.43897:70.70.047 50397: 2.70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 054. . 900107.9.

.9 L3 43947: 1.  5:-.790. 37 ..#4230 !..

 705:-..9L337 -8.

 .790. 5:-.. #4230 !.  37  -8..9gL3 43947: 1.

75x.: 24/1.. 5708.9g573 7/3:23897::0.574-. 37  .70.43420 .g!%# .4207x::37 . . 903.

790.#4230 !.9L343947: 1...  5:-.. 37 .

.37 .     .70. 24/1.

 % #& #  !#% 7 -8.

574-.    5708.903.75x.4207x::37 .g!%# .43420 .9g573 7/3:23897::0.

 5:-...9L343947: 1.790.#4230 !.. 37 .

43420 .70. 24/1.9g573 7/3:23897::0.4207x:: 37 .37 .574-.g!%# .5708.903..75x.

 5:-..790..#4230 !..9L343947: 1. 37 .

3/ 5740.30. 073x 0 903.30.7047.9. 054.9..70.30.071.$  !% #   0/x.8.g. 2439.-74g 30.903. .43897:70.30.30..!30. .574-.70.30.5 .:8."30.0 57.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 80.30.30.70.#30.70.0384. 30.

 #4230 !.9 L3 43947: 1..  5:-. .  37 ..790.

. 705:-.9L337 -8.

 5:-. 37 -8...9gL343947: 1.790.#4230 !..

 4/1.574-.g!%# .9g573 7/3: 23897:: 0.5708.75x.37 .43420 .70.903..4207x:: 37 .

. 37 .9 L3 43947: 1. .  5:-.. #4230 !.790.

43420 .903.9g573 7/3: 23897:: 0.75x.g!%# .4207x:: 37 .:24/1.5708.70.37 .574-. ..

  37  . .790. #4230 !..  5:-.9 L3 43947: 1..

xg .  80 . 5.9   5.70 573/070.70 .90.70.30.-74g 30.389.070.30.9.071.. 50 5.3x :747 -0347 1:347 .9 . 073x0 903.9   5.7047 002039047 /0 0. 30.x/07/.9  30.3:9.9  5.30.574-...3/ 3974/:.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 . .9   5.8.. L3 054.-:747 .  !% #   0/x.0 57.30.9   5.7.9  5.

.  37  . #4230 !.  5:-.. .9 L3 43947: 1.790.

790. #4230 !... 5:-. .9g L3 43947: 1.  37  .

: 24/1.70. 5708.g!%# .903.574-. .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0..43420 . 37  .75x.

790.#4230 !.9L343947: 1. 5:-.... 37 .

g!%# .70.574-.5708.903.9g573 7/3:23897::0.43420 . 24/1..37 .75x.4207x:: 37 .

  37 ..  5:-.790.9 L3 43947: 1. .. #4230 !.

  80 .-74g 30.x . 054.30.574-.39070 /0 .9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .071.70.30.70.43897:. . . 073x0 903.30..30. 903.7047 50397: .9.9.0384.0 57.43897:70.8.70. 2439.  !% #   0/x.g .70.3/ 5740. .

  5:-. . #4230 !..  37 .9 L3 43947: 1.790..

9 L3 37  -8.  705:-..

. 5:-.#4230 !.790... 37 -8.9g L3 43947: 1.

574-.70.75x.903.. .37 .9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .43420 .g!%#  .:24/1.5708.

#4230 !. 37 ..9L3 43947: 1. 5:-.790...

 24/1.5708.37 .43420 .574-..g !%# .75x.4207x::37 .9g573 7/3:23897::0.903.70.

. ..790. 5:-.  37 . #4230 !.9 L3 43947: 1.

75x. 37  .574-..43420 .g!%# .4207x::37 .9g573 7/3:23897::0. 903.  24/1.70. 5708.

 #4230 !.9 L3 43947: 1.  37  . .  5:-.790...

  !% #   0/x.385479 50 5.70.70.9  30.. . 705. 70.9  5. 054.30.30.907.-74g 30.9  5. 30.7.43897:70.0 .574-.9  5.3 L3.3.0 50397: 5740.70.9  5.70. . L3970x3070.9.9  5.9. 389. 073x0 903.071.9  5. 2439.x47 /0 97.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .  80 ..30.950397:2.70. 5.30..

. 37 . 5:-.#4230 !...9L343947: 1.790.

9L337  -8.. 705:-.

 #4230 !. 5:-.9g L3 43947: 1.  37  -8. ..790..

43420 .. 37  .: 24/1.70. 903. . 5708.g !% #  .9 g 573 7/3: 23897:: 0.574-.75x.4207x::37 .

9L343947: 1.. 37  ...#4230 !.790. 5:-.

75x.9g573 7/3: 23897::0.37 .903.574-.g!%# .70.5708.4207x::37 .. 24/1.43420 .

 5:-.790.9L343947: 1.. 37 .#4230 !...

5708.4207x::37 .37 . 24/1.574-.9g573 7/3:23897::0.903.43420 .70.g!%# ..75x.

 ...9L343947: 1.. 5:-.

   % #& #  !#% 7 -8.

790. 37 .   #4230 !.

43897:70.g 50397: 2. .30.9.. 2439.70.7047 /0 . 30.30.0 57. 054. 903.#30. 80. .30.907.9.-74g30.70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .30.!30.3/ 5740. .30.43897:.30. 30.071.0 .$ !% #   0/x.x0 850. 073x0 903.70.0384.70."30.g ..574-.8.30.

 37 ...  5:-.790..9 L3 43947: 1.#4230 !.

. 705:-.9L337 -8.

.#4230 !.9gL3 43947: 1...790. 5:-. 37 -8.

9g573 7/3:23897::0.5708.903.4207x::37 .:24/1.g !%# .75x.574-.43420 . ..70.37 .

790.9L3 43947: 1....#4230 !. 5:-. 37 .

g!% #  ..43420 .5708.4207x :: 37 .75x.70. 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.903.37 .574-.

9 L3 43947: 1.#4230 !... 37 ..  5:-.790.

70.9  5. 2439.03g 97.9.-74g30.70. . . !% #   0/x.9  30. 5.g .30. 80.x47 /0 .9  5. 903.9  5.3/ 5740.5047 /0 8.9  5..9  5.071.47:7 389. 30.30.5047/0 /0.43897:70.30. 073x 0 903.9  5.9.. 054.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .03/:/38g0/0850.30.70.70.574-..0 57.4793050397:3. 97.40 .9.

  5:-... .790.9 L3 43947: 1.  37 . #4230 !.

9 L3 37  -8..  705:-.

. . 5:-.9g L3 43947: 1.790. #4230 !.  37  -8..

 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  .4207x:: 37  ..574-.70. 903.43420 . .75x. 5708.: 24/1.

.. .  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.790. 37 .

574-.9g573 7/3:23897::0..g!%# .37 .75x.43420 .4207x::37 .903. 24/1.70.5708.

790. 5:-... 37 . #4230 !.9L343947: 1..

.90 57.3/ 0.5. 80.574-. 073x0 903. 30.g .:747/0/897.30.203900 389.9  5.30.9   5..x0 2439.9  5.30.5.90 :9..9  5.!30.-74g30./7:5.x47/04.90L3.# !% #   0/x.:79.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .9  5.0 /0 80..x 85.7.9  30.

 5:-.. 37 .9L343947: 1..790..#4230 !.

. 705:-.9L337 -8.

. 37 -8.9gL343947: 1..#4230 !.790. 5:-..

903.37 .70.9g573 7/3: 23897::0.g!%# .43420 .4207x::37 .:24/1. .574-..75x.5708.

.9L343947: 1.790.. 5:-.#4230 !. 37 ..

4207x:: 37  .37 .5708. 24/1.g!%#  ..43420 .574-.70.903.75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.

 ..  5:-.790.  37  ..9 L3 43947: 1. #4230 !.

 903.574-. 5708.4207x:: 37 . 37  .  24/1.g !% #  ..70.43420 .75 x.9g 573 7/3: 23897:: 0.

.  5:-..#4230 !.9L343947: 1.790. 37 ..

574-.9:. 094/44050397:010.9g573 7/3:.30. %  0/x.42:3.3.L3054..0/078.23897::3/:8970 708:7804737 .70 30g.70.9.!% #  . 80.-74g30.

 23897:: 8g3g9gx 1.20 37 .  .

.790.  37 .9 L3 43947: 1. . #4230 !..  5:-.

.9g L3 43947: 1..  37 . #4230 !. 5:-..790.

30.-74g.      .594:30. 80 .

   % #& #  !#% 7 -8.

37 80.    30.x:30. !#'# #!%#&!# #!#$#!% #% %&#f&&% ##!#$ #&#!%#&%&# &#f#$% .

 0.!%  !%  0/x.70. 903.574-.g 705.5 g 107-390 8:57.70473/0503/0390 .9g573 7/3:23897::0.70.70.-:7 /0 . g94.70..43424.3/2439.. 073x0903.7047 .70. .057.43420 . 389...L3. 054.7.071.9. .3047 /0 .4207x::37  .

#4230 !.. 37 . 5:-.9L343947: 1..790..

9L337  -8. 705:-..

 #4230 !. ..  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-..790.

g !%   .75x.70. 37  .4207x::37 .574-.43420 . 903. 5708.: 24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0.. .

. #4230 !..790..9L3 43947: 1. 5:-.  37  .

30.43420 .5g 107-390 .3047 /0 .574-./g /0 .5g .3/702:..-74g30. 073x0 903.4207x:: 37 ..30.-:7 /0 . .30. 30.#  !%   0/x..2. 80.9g 573 7/3: 23897:: 0.057. .!30.

.9L343947: 1.#4230 !. 5:-..790.. 37 .

. 705:-.9L337  -8.

.790..  37  -8.9 g L3 43947: 1. 5:-. #4230 !. .

4207x::37 . 37  . .g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.. 5708. 903.574-.: 24/1.43420 .75x.

. 37 .790. 5:-..9L343947: 1..#4230 !.

 5708.75x.574-. 903. 37  .  24/1.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.g !%   .4207x:: 37  .70..

 #4230 !.9 L3 43947: 1.. .790.. 37 .  5:-.

 073x0 903. 70.30.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .30.3/ :9.574-.. 80.-74g30.90 53g .%  !%   0/x.30.: .30..5.5039047 -:90 .0 57.30.9. 97 50397: ! .70.

 5:-.9L3 43947: 1..790. 37 ... #4230 !.

 705:-.9L3 37  -8..

. .9g L3 43947: 1. #4230 !.. 5:-.  37  -8.790.

g !%   .70.574-.: 24/1..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:7804737 .75x. 37  . . 5708. 903.

.9L343947: 1..#4230 !. 5:-.. 37  .790.

574-.g !%   .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  . 5708. 903.4207x:: 37 .43420 .75x.  24/1.70..

790.  5:-.. #4230 !. . 37 .9 L3 43947: 1..

70.g!%  .37 .43420 .5708.574-.4207x::37 .75x.903..9g573 7/3:23897::0.  24/1.

 5:-.. #4230 !. 37 ..9L343947: 1.790..

#30.8.70.70. /897-: x.574-.!30.3/ . &  !%   0/x.071.43420 .25.0 50974070 .70. 705. 80.2-.01.$30.%30..9g 573 7/3: 23897:: 0. 073x 0 903.. 389.70.8. x47 /0 . .-74g30.7.70.4207x::37  .70.9. 389. 054.0 57. ..90 .

790.9 L3 43947: 1.. 37 ...#4230 !.  5:-.

.9L337 -8. 705:-.

. 5:-.790.  37  -8. #4230 !.9gL3 43947: 1.. .

g!% .70.: 24/1.43420 . .4207x::37 . 37  .75x. 5708.. 903.574-.9g573 7/3:23897::0.

..790. 37 .#4230 !..  5:-.9L343947: 1.

43420 . 80.4207x:: 37  ."30.43897:70... 2439.574-./g .. ...70.&30. 054. 389.903.-:7 /0 4.9.8g 5708:30 .9.7.%30. .'30. 073x0903..3047/0.5g.057. #30.9g 573 7/3: 23897:: 0.-74g30.70.70.071.70.70.70.g 705...3/5740.  !%  0/x. .3047/0.

9 L3 43947: 1. #4230 !.790.  37 ..  5:-.. .

  705:-..9 L3 37  -8.

.9gL343947: 1. 37 -8..#4230 !.790.. 5:-.

75x.70.g!% .5708.. 37 .903.43420 .9g573 7/3:23897::0. .574-.:24/1.

   % #& #  !#% 7 -8.

    .4207x::37 .

790. 5:-..#4230 !..9L343947: 1.. 37 .

9. 073x0 903.1070390 .0 .30. 80 .0 57.3/ 8890200 /0 .!30. 30.-74g30.:942.43420 .4207x :: 37 .0397.30.9g 573 7/3: 23897:: 0.70 .30.# !%   0/x.574-.047 9072.

  5:-.790.#4230 !...9L343947: 1. 37 ..

 705:-.9L337 -8..

 .790. #4230 !.9g L3 43947: 1..  37  -8. 5:-..

75x.: 24/1.903. .43420 . 5708.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .g!% .70.. 37  .574-.

#4230 !... 37 . 5:-..9L343947: 1.790.

75x.37 .70.574-..9g573 7/3:23897::0.g!% . 24/1.903. 5708.43420 .4207x::37 .

 5:-.790.9L343947: 1.. 37 .#4230 !...

574-.071.70.g .047 . 2. 5:3070. 903.x:30 :9.9g 573 7/3: 23897::3/:8970 708:78047 37 . 073x0 903.70.-74g30. L3 1:3.0 57..  !% #   0/x. 80.3/ 2439. 705.7.70..7. ..70.

 .  5:-..9 L3 43947: 1.790.  37 .. #4230 !.

.9 L3 37  -8.  705:-.

 #4230 !. .. 5:-..790.9g L3 43947: 1.  37  -8.

75x.70. 37  .9g 573 7/3: 23897:: 0.574-. 5708.4207x:: 37 .g !% #  ..: 24/1. 903.43420 . .

. #4230 !.  5:-.. 37 .790.9 L3 43947: 1. .

574-.37 .5708.70.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .g!%# .75x.43420 ..903. 24/1.

 37 ....790.9L343947: 1. 5:-. #4230 !.

 073x0 903.071.0 57. 903.9 .% !% #   0/x.#30.70.!30.g ..7.x:30 :9. 80.70.70. .3/ 2439. 20.574-."30.-74g30..9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .70. 705. 5:3070.382047 /0 7/. $30.. 30. L3 1:3.

790... #4230 !.  5:-.9 L3 43947: 1. .  37 .

9L337 -8.. 705:-.

 37 -8.790.#4230 !.9gL343947: 1... 5:-..

.903.5708.70.g!%# .37 .43420 .9g573 7/3: 23897::0. .4207x::37 .75x.:24/1.574-.

 5:-..9L343947: 1.790. 37 .#4230 !...

0 57. .7047 .30. 705.70.30. 5:3070.071.70.g. !% #   0/x.70.7. 80.:94.89.3/ 2439. 073x0 903..-74g30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37 .x:30 :9.574-. L3 1:3.70.903.

  37 .790.. .  5:-..9 L3 43947: 1. #4230 !.

9 L3 37  -8.  705:-..

  37  -8.. #4230 !.9g L3 43947: 1..790. 5:-. .

43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.574-.70. 903. .75x.g !% #  . 37  .4207x:: 37 .: 24/1.. 5708.

  5:-. 37 ..9 L3 43947: 1. #4230 !.790. ..

.574-.75x.5708.903.43420 .70.9g573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .g!% # .  24/1.37 .

9 L3 43947: 1. #4230 !... . 37 .  5:-.790.

:947/.91472047 .x:30 :9.30. 903. 705.3/ 2439.-74g30. 30.7.. " !% #   0/x. 3.70.!30.70 .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 . 073x0 903. 5:3070.071.70.70.30.0 57.574-.70. 80.0047 5. . L3 1:3..g94.g .

..790. 5:-.  37 .9L343947: 1.. #4230 !.

  705:-.9 L3 37  -8..

 37 -8.... 5:-.#4230 !.790.9g L3 43947: 1.

4207x::37 .574-.g!%#  .:24/1.5708.75x.70.43420 .903.37 ..9g573 7/3:23897::0. .

 37 .. 5:-..9L3 43947: 1..#4230 !.790.

30.g .94.071.3/ 2439.-74g30. 00.x:30 :9.70.574-.0.70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 . 705. .70..70. 80. 073x0 903.7047 50397: . 5:3070.7.0 57. L3 1:3.:0 . 903. !% #   0/x.30..

 #4230 !..9 L3 43947: 1.  37 .790..  5:-. .

  705:-..9 L3 37  -8.

 37 -8.790.. #4230 !.9g L3 43947: 1. 5:-.. .

75x.903.70.g!%#     ..:24/1. .37 .5708.

 % #& #  !#% 7 -8.

9g573 7/3:23897::0.    .43420 .574-.4207x::37 .

 5:-. 37 .790...9L343947: 1..#4230 !.

70.30.071. .x:30 054.L31:3.30.0 /0 50784. 903.70.7. 073x0903.g .9.0 /7.0384..97. 705.7047 00.70. 5:3070.  !%#  0/x.057.3/2439. 80.:.30 . .8.70.-74g30.

8.574-.: 2.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37 .0 .907.

9 L3 43947: 1.... 37 .  5:-.790.#4230 !.

9gL343947: 1.. 5:-.790. 37 ... #4230 !.

574-.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .5708. .75x.70.37 .:24/1.903.g!%#  ..

790. .9L343947: 1. #4230 !. 5:-.  37 ...

43420  .574-.g !% #  .903. 24/1. 37  .75x.4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.70.5708..

#4230 !.  5:-. 37 .9 L3 43947: 1....790.

 24/1.4207x::37 .g !%# .574-..43420 .903.9g573 7/3:23897::0.70.37 .75x.5708.

.. #4230 !.  37 . . 5:-.790.9 L3 43947: 1.

70.g!%# . 903.574-.75x. 37  .4207x::37 .  24/1.43420 .9g573 7/3:23897::0.. 5708.

.. 37 .9L343947: 1.#4230 !.790.  5:-..

 80.-74g30.30. x47 /0 97."30.385479 50 .#30.%  !% #   0/x.!30.. 30. 073x0 903.574-..0 57.-: 50397: 50784.30 900.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .70.3/ :9.-30 .$30. 389..

9L343947: 1....790. 5:-.#4230 !. 37 .

.9L337  -8. 705:-.

 .. #4230 !. 5:-.  37  -8.790..9g L3 43947: 1.

9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  . 37  .574-.43420 . 903.4207x::37 . 5708.. .70.: 24/1.75x.

#4230 !.9L343947: 1.790... 37 . 5:-..

9g 573 7/3: 23897:: 0.4207x:: 37 .. 5708. 903.g !% #  .  24/1. 37  .43420 .574-.75x.70.

 37 ...9 L3 43947: 1. #4230 !. .790.  5:-.

70.30.. 80.30.385479 50 . 389..3/ :9.30.  !% #   0/x .30.9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .-: 50397: 50784. 073x0 903.-74g30.057.30 90043/40 .574-.30.x 47 /0 97.

.#4230 !.9L343947: 1. 37 ...790. 5:-.

9L337  -8.. 705:-.

 5:-.9g L3 43947: 1.. #4230 !.  37  -8. .790..

 37  .43420 .g !% #  .574-. 5708.70.: 24/1.75x. .9g 573 7/3: 23897:: 0. 903.4207x::37 ..

 37  .. 5:-.#4230 !.790...9L343947: 1.

 903.  24/1.4207x:: 37  .574-.43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0. 37  . 5708.g !% #  .70..75x.

.  5:-..9 L3 43947: 1. 37 . . #4230 !.790.

9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .057.30.30..-: 50397:50784.38547950.x47/097.30.  !%#  0/x.30 9008.-74g30.30.574-.30..:30 . 80.70. 073x0903.389..3/:9.

 37 .9L3 43947: 1... 5:-. #4230 !.790..

. 705:-.9L337  -8.

790. .. 5:-.9g L3 43947: 1. #4230 !..  37  -8.

 5708. . 37  .75x..70. 903.574-.4207x::37 .43420 .9g 573 7/3: 23897:: 0.: 24/1.g !% #  .

..790.9L3 43947: 1.  37 . 5:-. #4230 !..

g !% #  .43420 ..4207x:: 37 .574-. 37  .75x.70. 903.  24/1.9g 573 7/3: 23897:: 0. 5708.

 37 ..  5:-.9 L3 43947: 1.. #4230 !.790. .

30.70.:7 9008g3 .389.-74g30.574-.057..9 g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  .3/:9.. 073x0903.30 9008.x47/097. 80.30.30.30.30.38547950.-: 50397: 50784.  !%#  0/x.

.  5:-. #4230 !.9 L3 43947: 1.  37 .790. ..

9 L3 37  -8..  705:-.

. 5:-. .790. #4230 !.  37  -8..9g L3 43947: 1.

 37  .75x. 903.43420 .574-.g !% #  .70. 5708..: 24/1. .4207x:: 37 .9g 573 7/3: 23897:: 0.

790. #4230 !...  5:-. . 37 .9 L3 43947: 1.

.g!%# .75x.9g573 7/3:23897::0.37 .5708.4207x::37 .43420 .574-.70.903. 24/1.

 5:-. ..9L343947: 1...

  % #& #  !#% 7 -8.

 37 .    #4230 !.790.

30 .3 L3..30.30.385479505.30.3.950397:50784. 80. !%#  0/x.574-.-74g30.389.3/:9.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .057. 30.x47/097. 073x0903.30.

9L343947: 1.. 5:-.790..#4230 !.. 37 .

 705:-..9L337 -8.

9gL343947: 1..#4230 !. 37 -8.. 5:-..790.

43420 . .9g573 7/3:23897:: 0.70.: 24/1.574-.75x.37 .5708.g!%# .903.4207x::37 ..

. 5:-.9L343947: 1..#4230 !.790. 37 ..

 24/1..9g573 7/3: 23897::0.43420 .70.37 .4207x::37 .75x.5708.g!%# .574-.903.

.9L343947: 1.. 37 ..#4230 !.790. 5:-.

0 .900107.7. 80.43897:70.30. 2439.057. 073x0903.3/5740.30.9. 70.70.-74g30.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .071.70. .04750397:2. !%#  0/x.30. .70..574-. L3970x3070.30.907. 705.30.9. 054.70..70.

#4230 !.790...9L343947: 1. 37 .. 5:-.

9L337 -8. 705:-..

790. 37 -8.#4230 !...9gL3 43947: 1.. 5:-.

43420 .4207x::37 .g!%# . 903.37 .9g573 7/3:23897::0.70.75x..5708.574-.:24/1. .

 37 .#4230 !.  5:-..790..9L343947: 1..

.37 . 24/1.574-.75x.903.70.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .g!%# . 5708.43420 .

 5:-.#4230 !.9L343947: 1. 37 ...790..

 24/1.g!%# .574-.75x.5708.37 .70.903.4207x:: 37 .43420 ..9g573 7/3:23897::0.

 37 ...9L343947: 1.#4230 !.790.. 5:-.

 073x0903.9g573 7/3:23897:: 3/:8970 708:7804737 .:8. 80.70.70.. !%#  0/x.30.5 .30.g.-74g 30. . 2439.8.9.70.30.3/5740.9.057. 054.30.903.7047.70.43897:70.071. .0384.574-.30..

790. 37 ..9L343947: 1..#4230 !. 5:-..

9L337 -8.. 705:-.

 5:-.9gL343947: 1....790.#4230 !. 37 -8.

g!%# .43420 .5708.903.574-.:24/1. .37 .4207x::37 .75x.9g573 7/3: 23897::0..70.

#4230 !... 37 .790. 5:-.9L343947: 1..

.9g573 7/3:23897::0.4207x::37 .70. 24/1.43420 .574-.5708.g!%# .37 .903.75x.

790.. 37 .9L343947: 1.. 5:-. #4230 !..

39070/0.70.9.3/5740. 2439.903.43897:70. .$30. 054.#30.x .057.70.574-. .0384.-74g30.% !%#  0/x. 073x0903..43897:.9.704750397: .9g 573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737 .g..70.70.071. 80.8.

..790. #4230 !.9L343947: 1.. 5:-. 37 .

 705:-..9L337 -8.

.9gL343947: 1. 5:-.#4230 !.790... 37 -8.

:24/1.903. ..37 .70.g!%#  .5708.9g573 7/3:23897::0.75x.574-.4207x::37 .43420 .

#4230 !..9L3 43947: 1. 37 ..790.. 5:-.

4207x::37 .75x.43420 . 24/1.70.g !%# .9g573 7/3:23897::0..903.574-.37 .5708.

9 L343947: 1.790... 5:-..#4230 !. 37 .

4207x::37 . 903.70. 24/1.75x.574-.9g573 7/3:23897::0.43420 ..5708.g!%# .37 .

.  5:-.. 37 .9L343947: 1..790.#4230 !.

9. 073x0903. 80.7.-74g30. 70. 2439.3. !%#  0/x.. 054.574-.389.0 . $30..071.3 L3..'30. L3970x3070.70.70.907.950397:2.&30. .385479505.70.70.70.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:7804737  .43897:70.#30. 705.050397:5740. .%30.x47/097.9.

 5:-.790... 37 ..9L343947: 1.#4230 !.

 705:-.9L337 -8..

#4230 !... 37 -8.9gL343947: 1.. 5:-.790.

 .37 .9g573 7/3:23897:: 0.43420 .: 24/1.574-.5708.g!%# .70.903.75x..4207x::37 .

 37                          ..#4230 !..9L343947: 1. 5:-.790..

 % #& #  !#% 7 -8.

     .

.9g573 7/3: 23897::0.75x.g!%# .574-.37 .70.43420 .4207x::37 .903. 24/1.5708.

#4230  !... 37 .790..9L343947: 1. 5:-.

4207x::37 .37 .g!%# .75x.903.5708.43420 .574-..9g573 7/3:23897::0.70. 24/1.

. 5:-.790. 37 .. #4230 !.9L343947: 1..

 .70.. 073x0 903.574-.9. 903.43897:70..8.g . 80.-74g30. 30.0384.70.  !% #   0/x.43897:.071. .30.7047 /0 .30.3/ 5740.70.9g 573 7/3: 23897:: 3/:8970 708:78047 37  . 2439.9. 054.0 57.0 .g 50397: 2.30.30.x0 850.907. .70.

790. #4230 !.9 L3 43947: 1.. .  5:-.  37 ..

9 L3 37  -8..  705:-.

.790..  37  -8.9g L3 43947: 1. 5:-. #4230 !. .

9g573 7/3:23897::0. 903.574-.43420 .: 24/1. .g!%# .. 37  . 5708.70.4207x::37 .75x.

 #4230 !. .  37 ..790.9 L3 43947: 1..  5:-.

43420 .g !% #  .574-.70.  24/1.4207x :: 37 .75x. 37  .. 903. 5708.9g 573 7/3: 23897:: 0.

 . #4230 !.  5:-..  37 ..790.9 L3 43947: 1.

40 .47:7 389.#30.  80 .. 073x 0 903.5047 /0 8. 903.4793050397:3. 97.9.071.3/ 5740.03/:/38g0/0850.70.43897:70.70. .5047/0 /0.. 2439.9g573 7/3:23897::3/:8970 708:78047 37  .70. 054.%  !% #   0/x.0 57.x47 /0 .70.g . ..$30.9.574-.-74g 30.03g 97.9.

.9 L3 43947: 1. #4230 !..790.  5:-. .  37 .

.9 L3 37  -8.  705:-.

 .. #4230 !. 5:-.9g L3 43947: 1.  37  -8..790.

 .4207x:: 37  .70. 5708. 37  .75x.9g 573 7/3: 23897:: 0.g !% #  ..43420 .574-.: 24/1. 903.

 . #4230 !.790.. 37 .9 L3 43947: 1..  5:-.

g!%# . 24/1.4207x:: 37  .574-.37 .75x.70.5708.903.9g573 7/3: 23897:: 0.43420 ..

 .9 L3 43947: 1. 37 ...790.  5:-. #4230 !.

 80.&  !% #   0/x.90 57.x47/04....90L3.90 :9./7:5.x0 2439.574-..0 /0 80.g .x 85.203900 389. 073x0 903.-74g30.:747/0/897.30.7.5.%30.:79.9g573 7/3: 23897::3/:8970 708:7804737 .3/ 0.

.9L343947: 1. 5:-.790. 37 ..#4230 !..

. 705:-.9L337 -8.

 #4230 !. 37 -8..9gL343947: 1.. 5:-.790..

 .:24/1.4207x::37 .574-.43420 .903.9g 573 7/3: 23897:: 0.70.g!%#  .75x.37 .5708..

790.#4230 !. 37 ..  5:-.9 L3 43947: 1...

9g573 7/3:23897::0.. 24/1.75x.903.4207x::37 .70.574-.43420 .5708.37 .g!%#  .

. 5:-..9L3 43947: 1.790. #4230 !.  37  . .

75 x.9g 573 7/3: 23897:: 0.43420 .4207x:: 37 . 903.574-. 5708.70.g !% #  .  24/1.. 37  .

 37 .#4230 !..9L343947: 1.790..  5:-..

70.!% #  .9g573 7/3:.x.947::/080.-74g..9../:/0.594:  %  0/x.:79./0/0807. 7.42:3.70107947. 80.574-.70.:: 903...23897::3/:8970 708:7804737 .507843.09702g 30g.9050397:/897.447/43..1.70 . 472.:947.

2037 .  .23897::8g3g9gx 1.

.#4230 !.790. 5:-. 37 .9L343947: 1...

#4230 !. 5:-.9L343947: 1. 37 .790....

 80 .-74g3907. .

.

.

m#423m $  $:...                              '"%#% !'%" W! %#' "% 43947: 1.4207.m.947: :..:70}9 }# %#  70.:3.::37 80.:78.3.:70}9 .. &370.93:2.5:::.:70}9  #  # #  .-9. # $97 !./0%7047070}439...4.3047:7/.50784.70  %0   .0-:09.90!:-. :.7.

7: 43947: 1.5  !70: 0 &&!   .1.70937.693"0. 790 7 80.#4230.! 5..50397:5:-.   0 2.7.   }         %5.148995g79L3.2039:: 65.900397:50397:70. #   &  (    ...43947:: 1..24 74 3907309 243947:41.3.3%64 5 #.2. 74 /708.-43.:5:-.9.3/:737  -4.0893:2g7..: :. 947: 90    }   1.. 59 /: 065 57..9. 1.:70}9 }48 !.

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->