Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

…………………………………………………

DECIZIA NR. …../……….

Având în vedere prevederile:


 Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.13, lit.i);
 HG nr.1425/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, art.15, pct.12;
 Prescripţia ISCIR PT R3/2010 –„Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune,
utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor”, cu amendamentele ulterioare
nr.1 şi nr.2;
 Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
funcţionarea societăţilor comerciale.
Dl. ………………………………….. în calitate de ……………………………. emite
următoarea,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de …………………… se constituie comisia de examinare în vederea


acordării vizei anuale privind autorizarea exercitării meseriei/profesiei de
stivuitorist/maşinist maşini mobile în următoarea componenţă:
 Preşedinte: ……………………………………
 Membru: ……………………………………...
 Secretar: ………………………………………

Art.2. Procesul verbal de examinare, testul de verificare a cunoştinţelor şi grila aferentă testului
fac parte din decizie.

Art.3. Prezenta decizie se întocmeşte în …. ex. şi se distribuie pentru respectare şi realizare:


 persoanelor nominalizate;
 compartimentului resurse umane pentru înregistrare şi luare în evidenţă.

Angajator,
…………………………..

R18
S.C. …………………………………………
Anexa
la decizia nr. …../……………….

PROCES VERBAL NR. ……/……….……….

1. Întruniţi în comisie, membrii nominalizaţi prin decizie, au procedat la examinarea în vederea


acordării vizei privind autorizarea exercitării meseriei de stivuitorist pe anul …….. a
următorilor lucrători:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..

2. În urma punctajului obţinut pe testul de verificare a cunoştinţelor, comisia a hotărât:


2.1. Acordarea vizei pentru
Nr. Numele şi prenumele Meseria/profesia Punctaj Carnet de Semnătură
crt. obţinut autorizare
nr.
1.

2.

3.

4.

2.2. Alte aspecte ………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………………
3. Carnetul de autorizare se păstrează permanent de titular şi are valabilitate numai în cadrul
S.C. …………………………………………….. .
4. Pentru examinare a fost utilizat testul de verificare a cunoştinţelor alcătuit din 10 întrebări cu
3 variante de răspuns, extras din prescripţiile tehnice ISCIR R3-2010 cu amendamentele
ulterioare.
5. Semnături.

Nume, prenume Semnătură

Comisia de examinare : 1. …………………………………………….


2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

R18
S.C. …………………………………. Anexă
la procesul verbal nr. ……………
Test de verificare cunoştinţe
- Stivuitorist -
Nume şi prenume .......................................................................................................................................
Citiţi cu atenţie întrebările din test şi marcaţi cu semnul “ X ” pătrăţelul care indică răspunsul corect

Nr. Conţinutul întrebării Răspuns Punctaj


crt.
1. În ce situaţie este permisă depăşirea unui mijloc auto aflat în mişcare, cu a
stivuitorul ? :
b
a) cînd acesta se deplasează cu viteză mică;
c
b) numai dacă şoferul acestuia îşi dă permisiunea;
c) în nici o situaţie. .
2. În ce situatie pot fi manevrate sarcinile care contin substante toxice,
a
caustice, explozive etc? :
b
a) daca sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice; .
c
b) daca manevrarea lor se face sub supravagherea unui insotitor;
c) este cu desăvîrşire interzis.
3. Care din urmatoarele manevre nu sunt necesare la terminarea lucrului?:
a
a) sa descarce sarcina de pe furci;
b) sa traga frana de mana; b
c) sa controleze starea tehnica a utilajului si functionarea dispozitivelor de c
securitate. .
4. Care din componetele enumerate mai jos sunt considerate componente de
a
securitate pentru stivuitoare ? :
b
a) dispozitivele de retinere a fluidului din cilindri; . c
b) frana de serviciu;
c) frana de mana.
5. Părăsirea stivuitorului, de către manevrant, atunci cînd sarcina este ridicată,
a
se face numai după ce acesta s-a asigurat că? :
b
a) sarcina este stabilă pe furci şi catargul retras;
c
b) stivuitorul se afla într-o pozitie care nu împiedică accesul pe lînga acesta;
c) nu este permisă părăsirea utilajului în asemenea condiţii. .
6. În ce situaţie poate fi împins sau tras, prin tarare sarcina ? :
a
a) cînd spaţiul de manevrare este prea mic;
b) această manevră nu este permisă; . b
c) când distanţă de transport este foarte mică. c
7. Cînd se aplică sancţiunea de retragere definitivă a autorizaţiei ? :
a
a) la consemnarea unei abateri în carnetul autorizaţiei;
b) la consemnarea a 5 abateri în carnetul autorizaţiei; . b
c) cînd se aplică o amendă pentru o abatere constatată la normele în vigoare. c
8. Care este viteza maxima cu care poate circula un stivuitor?:
a
a) 5 km/h;
b) 10 km/h; b
c) viteza de circulatie a stivuitorului trebuie sa fie redusa pana la limita reducerii c
oricarui pericol de accidente sau avarii. .
9. Trecerea de la manevrarea unui tip de stivuitor la manevrarea unui alt tip de
a
de stivuitor se face in urma examinarii stivuitoristului de catre o comisie
b
tehnica a unitatii detinatoare in baza unui instructaj teoretic si a unei c
practice de acomodare de minimum?:
a) 24 ore; .
b) 16 ore;
c) 96 ore.
10. Când este permis mersul înapoi cu stivuitorul?: a
a) la efectuarea întoarcerilor şi ieşirilor; . b
b) la coborârea cu sarcină a pantelor; .
c
c) ori de câte ori consideră operatorul de utilaj.
Rezultat -admis /calificativ……………………… TOTAL
- respins

R18
Data ....................... Semnătura .................................

GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR


- STIVUITORIST -

Nr. Răspuns corect


crt.
1. c
2. a
3. c
4. a
5. c
6. b
7. b
8. c
9. a
10. a si b

Punctaj: 10 puncte (1 punct pentru fiecare întrebare cu răspunsul(rile) corect(e))

- Admis: - peste 5 puncte (inclusiv) - cu calificativ:


 suficient = 5 – 6 puncte
 bine =7 – 8 puncte
 foarte bine = 9 – 10 puncte
- Respins: - sub 5 puncte - cu calificativ (insuficient)

R18