Sunteți pe pagina 1din 5

CONVENŢIE

PRIVIND RASPUNDERILE PARTILOR PE LINIA APARARII IMPOTRIVA


INCENDIILOR

Prezenta Convenţie se încheie în conformitate cu prevederile


Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Ordin
MAI nr. 163/2007 Norme Generale de aparare impotriva incendiilor

CAP. I OBIECTUL CONVENTIEI

Prezenta Conventie constituie documentul prin care se stabilesc obligatiile si


responsabilitatile partilor,privind prevenirea, cercetarea si înregistrarea
evenimentelor pe linie de aparare impotriva incendiilor, care s-ar putea produce in
activitatile ce fac obiectul Contractului nr. ........../...........incheiat intre SC .........SA
in calitate de LOCATOR si SC…………………………… in calitate de
LOCATAR..

Conventia se aplica :
 agentilor economici care desfasoara activitati proprii în spatiile şi
terenurile inchiriate astfel:
 de catre personalul unei parti pe teritoriul, in incinta, cu
instalatiile sau cu mijloacele de productie ale celeilalte parti;
 de catre personalul ambelor parti, in comun, in acelasi loc, in
aceeasi incinta, in aceiasi instalatie sau cu aceleasi mijloace de
productie,etc.

CAP. II OBLIGATII SI RESPONSABILITATI


2.1. OBLIGATII COMUNE

Fiecare parte contractanta este obligata sa asigure respectarea reglementarilor


legale privind Apararea Impotriva Incendiilor, referitor la activitatea si personalul
propriu, fara sa se poata transfera, in nici un fel, aceste responsabilitati catre cealalta
parte contractanta.
In cazul aparitiei unor factori care pot produce incedii sau inceputuri de
incendiu sau pericole ( inundatii, calamitati naturale, dezastre etc. ), neevidentiate in
faza initiala a intocmirii documentelor contractuale, partile contractante se vor aviza
reciproc si operativ pentru stabilirea noilor masuri de Aparare Impotriva
Incendiilor care se impun.
Continuarea activitatii in cadrul spatiului sau terenului inchiriat, in conditii de
securitate necorespunzatoare sau cu vicii ascunse ( tehnic sau organizatoric) este
interzisa.

2.2. OBLIGATIILE SC …………………… SA


2.2.1. SC……………….. SA are urmatoarele obligatii :
 sa informeze pe agentul economic cu care intra in relatii
contractuale, despre existenta, in zona de activitate comuna, a
unor riscuri sau pericole de producere a incendiilor si sa
stabileasca, de comun acord masurile adecvate pentru
contracararea acestora ( conventii de amanunt);
 sa nu permita accesul in spatiile si terenurile inchiriate de la
SC .......... SA a agentilor economici neautorizati (neavizati) din
punct de vedere al apararii impotriva incendiilor ;
 sa stabileasca si sa delimiteze caile de acces si evacuare pentru
personalul celeilalte parti ;
 sa puna la dispozitie dotarile si utilitatile necesare, spatiile de
lucru si utilajele prevazute in contract.

2.2.2. SC…………. SA isi mai poate asuma si alte obligatii, de la caz la caz, insa
numai in limita posibilitatilor, si fara sa poata fi tras la raspundere pentru aceasta :
 sa asigure, prin personalul propriu, conducerea proceselor de
munca ale celeilalte parti, ca si a conducatorilor locului de
munca, sau pentru verificarea la inceperea lucrului ;
 sa efectueze instruirea personalului celeilalte parti ;
 asigurarea, la solicitare si contra cost, a materialelor de
instruire( instructii, norme, legislatie, afise, pliante, materiale
audio – video, etc.) ;
 alte servicii .
2.2.3. SC …………. S.A are urmatoarele drepturi :
 sa exercite controlul respectarii reglementarilor de Apararea
Impotriva Incendiilor la agentii economici care au spatii si / sau
terenuri inchiriate si sa interzica desfasurarea activitatii in comun,
daca nu respecta aceste reglementari ;
 in cazul aparitiei unor factori care ar putea duce la izbucnirea de
incendii, pentru personalul propriu, sa ia masuri de intreruperea
activitatii, sa dispuna evecuarea personalului aflat in pericol si sa
dispuna masuri imediate de inlaturare a pericolului;
 sa rezilieze contractul de inchirieire cadru in cazul constatarii
incalcarii prevederilor legale prevazute in normele in vigoare de
prevenirea si stingerea incendiilor sau a prezentei conventii.
2.3. OBLIGATIILE LOCATARULUI :
 sa utilizeze spatiul si / sau terenul inchiriat numai pentru
activitatile economice pentru care este autorizat din punct de
vedere al prevenirii si stingerii incendiilor conform clauzelor
contractuale ;
 sa stabileasca „conducatorii locului de munca” si masurile
tehnice necesare a se realiza de catre acestia inaintea inceperii si
in timpul lucrului, pentru prevenirea evenimentelor in activitatea
ce o desfasoara;
 sa nominalizeze salariatii desemnati a-i reprezenta oficial in
relatiile cu SC ................. SA, cu precizarea limitelor de
competenta, pana la care sunt abilitati, pentru rezolvarea
problemelor operative ;
 sa isi instruiasca personalul propriu privind :
- normele de Prevenirea si Stingerea Incendiilor pe care trebuie sa le
respecte, corespunzator activitatii care urmeaza a fi executata, pe baza
legislatiei procurate prin grija sa;
- locurile de munca unde are acces si caile de acces si evacuare pe care le
poate utiliza spre acestea ;
- riscurile de incendiu specifice activitatii proprii dar si cele ale activitatii
SC ................ SA, impreuna cu modul cel mai adecvat de
contracarare a efectelor acestora ;
- sa nu intervina , sa nu modifice si sa nu influenteze sub nici o forma,
procesele de munca, cladirile, utilajele, instalatiile sau activitatea
SC ...................... SA;
 sa nu blocheze caile de acces sau evacuare folosite de beneficiar,
cu materiale, piese, utilaje etc ;
LOCATARUL care detine parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze
cu LOCATORUL pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin conform Legii nr.
307/2006 in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru
ansamblul constructiei.

CAP III. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR


3.1. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Raspunderea legala pentru consecintele producerii unor inceputuri de


incendiu sau incendiu revine persoanelor imputernicite sa realizeze masurile de
securitate inainte si in timpul lucrului, fiecare in sfera sa de activitate.
In cazul producerii unui incendiu, ambele parti trebuie sa ia imediat
urmatoarele masuri:
 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta
prin orice mijloc pompierii sau dupa caz sa ia masuri, dupa
posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului
 in caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda
ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol
sau dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei,
autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora
precum si a pompierilor
 sa mentina starea de fapt care a condus la producerea
evenimentului, cu exceptia cazurilor in care este necesara
salvarea personalului;
 sa se avizeze reciproc, precum si organele de cercetare legala,
dupa caz, despre evenimentul produs, cu toate datele necesare
conform prevederilor legale;
 sa efectueze cercetarea primara in comun, prin reprezentantii
locali, pentru conservarea probelor privind starea de fapt a
producerii incendiului , in vederea stabilirii cu certitudine a
cauzelor si responsabililor de producere.

3.2. ANUNTAREA EVENIMENTELOR


Orice eveniment, produs in cadrul unei activitati desfasurata in comun pe
TERITORIUL SC ...................... SA, se va anunta imediat, de catre conducatorul
locului de munca, sau de catre oricare salariat , sefului societatii, in incinta caruia s-
a produs.

3.3. CERCETAREA INCENDIILOR


Toate evenimentele pe linie de apărare împotriva incendiilor vor fi cercetate
conform reglementărilor în vigoare, din cadrul comisiilor de cercetare făcînd parte şi
delegatul agentului economic implicat.
Comisia de cercetare va stabili cu certitudine responsabilitatile părţilor, în
concordanţă cu prevederile Conventiei.

3.4. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR


Inregistrarea evenimentului se face dupa caz :
 de catre SC......................SA daca acesta s-a produs din vina personalului
sau instalatiilor proprii, insa numai cu acordul sau si numai pentru
nerealizarea obligatiilor prevazute la punctul 2.2.1.
 de catre SC…………………………, in calitate de LOCATAR, daca acesta s-
a produs din vina personalului sau instalatiilor proprii, urmand ca
LOCATORUL sa-l raporteze in registrul de evidenta a evenimentelor .
In acest caz LOCATORUL va urmari recuperarea pagubelor proprii produse
din vina LOCATARULUI;
Prezenta CONVENTIE îşi produce efectele pe perioada de valabilitate a
contractului de inchiriere __________________________ si a fost incheiata in 2
(doua) exemplare constituind anexa la contractul de inchiriere
nr……………/……………..

LOCATOR, LOCATAR,
SC ..................... SA

OFICIU JURIDIC,

CADRU TEHNIC PSI