Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. …………………………………..

DECIZIE
pentru numirea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal
Nr. ______/___________

Având în vedere prevederile:


 Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al consiliului din 27
aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizicw in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a datelor si de abrogare a
directivei 95/46/CE, in temeiul art,37;
 Legii nr.31/1990 privind funcţionarea societăţilor comerciale cu modificările şi
completările ulterioare.
Dl./d-na. ………………………….. având calitatea de …………………………..
emite următoarea,

DECIZIE

Art.1. De la data ……………………… se desemneaza ca persoana responsabila cu


protectia datelor cu caracter personal, domnul/doamna ………………………..,
avand functia de ……………………………………., din cadrul
…………………………………….

Art.2. Activitatea de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal se va


desfasura in timpul programului normal de lucru.

Art.3. Atribuţiile ce decurg din această activitate, fac parte integrantă din fişa
postului si sunt cuprinse in anexa nr.01 la prezenta decizie. 

Art.4. Prezenta decizie se transmite:


 persoanei nominalizate pentru aducere la îndeplinire;
 compartimentului resurse umane pentru înregistrare şi luare în evidenţă.

Angajator,
Anexa nr.01
la decizia nr. ……/………………

Atributiile si responsabilitatile
responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal are urmatoarele atributii


si responsabilitati:
a) de a informa si consilia operatorul, sau persoana imputernicita de operator,
precum si angajatii care se ocupa de prelucrarile de date;
b) de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispozitii de drept al UE
sau de drept intern referitoare la protectia datelor;
c) de a consilia operatorul in ceea ce priveste realizarea unei analize de impact
asupra protectiei datelor si de a monitoriza executarea acesteia;
d) de a coopera cu autoritatea de Supraveghere si de a reprezenta punctul de
contact cu aceasta;
e) de a tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de
prelucrare, in indeplinirea sarcinilor sale.

- // -