Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ……………………………………………….

DECIZIA NR. …../……….

Având în vedere prevederile:


 Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.13, lit.i);
 HG nr.1425/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, art.15, pct.12;
 Prescripţia ISCIR PT R1/2010 –„Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune,
utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor”, cu amendamentele ulterioare
nr.1 şi nr.2;
 Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
funcţionarea societăţilor comerciale.
Dl. …………………………………. în calitate de ………………………………………. emite
următoarea,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de …………………… se constituie comisia de examinare în vederea


instruirii interne privind exercitarea meseriei/profesiei de legător sarcină în următoarea
componenţă:
 Preşedinte: ……………………………………
 Membru: ……………………………………...
 Secretar: ………………………………………

Art.2. Procesul verbal de examinare, testul de verificare a cunoştinţelor şi grila aferentă testului
fac parte din decizie.

Art.3. Prezenta decizie se întocmeşte în …. ex. şi se distribuie pentru respectare şi realizare:


 persoanelor nominalizate;
 compartimentului resurse umane pentru înregistrare şi luare în evidenţă.

Angajator,
…………………………..

R18
S.C. ……………………………… Anexa
la decizia nr. …../……………….

PROCES VERBAL NR. ……/……….……….

1. Întruniţi în comisie, membrii nominalizaţi prin decizie, au procedat la examinarea în vederea


instruirii interne privind exercitarea meseriei de legător sarcină pe anul ………. a următorilor
lucrători:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..

2. În urma punctajului obţinut pe testul de verificare a cunoştinţelor, comisia a hotărât:


2.1. Acordarea vizei pentru:
Nr. Numele şi prenumele Meseria/profesia Punctaj Adeverinta Semnătură
crt. obţinut nr.

1.

2.

3.

4.

2.2. Alte aspecte ………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………
3. Adeverinta se păstrează permanent de titular şi are valabilitate numai în cadrul S.C.
……………………………………………. .
4. Pentru examinare a fost utilizat testul de verificare a cunoştinţelor alcătuit din 10 întrebări cu
3 variante de răspuns, extras din prescripţiile tehnice ISCIR R 1-2010 cu amendamentele
ulterioare.
5. Semnături.

Nume, prenume Semnătură

Comisia de examinare : 1. …………………………………………….


2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

R18
S.C. ………………………………………..
Anexă
la procesul verbal nr. ..............
Test de verificare cunoştinţe
- Legător de sarcină -
Nume şi prenume .........................................................................................................................
Citiţi cu atenţie întrebările din test şi marcaţi cu semnul “ X ” pătrăţelul care indică răspunsul corect

Nr. Conţinutul întrebării Răspuns Punctaj


crt.
1. Legătorul de sarcină trebuie:
a) să verifice zilnic integritatea şi starea de curăţenie a organelor de legare şi a dispozitivelor de a
prindere; b
b) să aleagă organe de legare şi dispozitive de prindere corespunzătoare greutăţii şi formei sarcinii; c
c) să folosească orice organe de legare şi dispozitive de prindere are la îndemână.
2. Echipamentul de protecţie pentru legătorul de sarcină este alcătuit din:
a) ochelari de protecţie; a
b) cască de protecţie; b
c) mănuşi sau palmare. c

3. Ce persoane pot fi admise pentru legarea sarcinilor?


a) orice persoană calificată sau necalificată, indiferent de vârstă; a
b) numai persoane calificate, cu vârsta peste 18 ani şi cu experienţă în domeniu; b
c) orice persoană cu vârsta peste 18 ani, instruită şi autorizată în acest scop. c

4. Legarea încărcăturilor în cârligul macaralei se poate face:


a) dacă dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente de siguranţa care să împiedice a
căderea pieselor din încărcătura; b
b) dacă dispozitivul de prindere este prevăzut cu elemente de siguranţă care să împiedice căderea c
pieselor din încărcătură;
c) acest lucru nu contează
5. Transportarea unei sarcini legate se face:
a) cu ridicarea la o înălţime care să permită trecerea lor liberă pe deasupra obstacolelor; a
b) verificându-se ca în raza de acţiune a macaralei să nu circule sau să staţioneze persoane b
neautorizate; c
c) după o ridicare de încercare de până la cca. 100 mm de la sol.
6. Organele de legare se protejează de muchiile tăietoare ale sarcinii prin:
a) bucăţi de lemn; a
b) bucăţi de cauciuc, cârpe sau cartoane; b
c) nu este necesară protejarea. c

7. Când trebuie respectat codul de semnalizare pentru ridicarea sarcinilor?


a) întotdeauna; a
b) în funcţie de greutatea sarcinii; b
c) numai la dispoziţia conducătorului locului de muncă. c

8. Organele de legare (cabluri şi lanţuri):


a) nu au voie să se încrucişeze la introducerea în cârlig; a
b) trebuie să fie întinse şi uniform aşezate pe toată lungimea sarcinii; b
c) nu trebuie să aibă înnădituri, fire rupte sau zale alungite. c

9. După terminarea lucrului, depozitarea organelor de legare precum si a dispozitivelor de


manipulare se poate face: a
a) oriunde; b
b) in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi si de posibilitati de deteriorare; c
c) numai in magazii special construite.
10. Depozitarea sarcinilor se face:
a) la mai puţin de 1 m de marginea săpăturii; a
b) direct pe sol; b
c) pe capre care să permită scoaterea cablurilor sau lanţurilor. c

Rezultat - admis /calificativ…………………… TOTAL


- respins

R18
Data ....................... Semnătura .................................

GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR


- LEGĂTOR DE SARCINĂ -

Nr. Răspuns corect


crt.
1. a şi b
2. b şi c
3. c
4. b
5. a, b şi c
6. a si b
7. a
8. a, b si c
9. b
10. c

Punctaj: 10 puncte (1 punct pentru fiecare întrebare cu răspunsul(rile) corect(e))

- Admis: - peste 5 puncte (inclusiv) - cu calificativ:


 suficient = 5 – 6 puncte
 bine =7 – 8 puncte
 foarte bine = 9 – 10 puncte
- Respins: - sub 5 puncte - cu calificativ (insuficient)

R18