Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ……………………………………..

DISPOZIŢIA
NR. 05 din …………………………….

Având în vedere prevederile:


 Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19, lit.a);
 Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, art.17, lit.j), art.95 şi art.96, aprobate
prin Ord. M.Ad.I. nr.163/2007;
 Legii nr.31/1990 actualizată, privind funcţionarea societăţilor comerciale.
Dl./D-na. ………………………………………. având calitatea de ……………………………. emite
următoarea

DISPOZIŢIE

Art.1. Se stabilesc unele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase, precum şi a sezonului rece, măsuri care vor fi aduse la
îndeplinire de către conducătorii locurilor de muncă .

Art.2. Regulile şi măsurile menţionate la art.1 sunt stabilite în anexa nr.1 la prezenta dispoziţie.

Art.3. Verificarea modului de îndeplinire a regulilor şi măsurilor prevăzute în anexa nr.1 se face
de către dl./d-na. …………………………………………. cadru tehnic desemnat cu
atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art.4. Prezenta dispoziţie se transmite pentru aducere la îndeplinire:


 persoanelor nominalizate;
 compartimentului Resurse Umane.

Angajator,
………………………….
Anexa nr.1
la dispoziţia nr. 05/…………………..

1. Reguli şi măsuri pentru perioadele caniculare şi secetoase


1.1. Identificarea punctelor de lucru/locuri de muncă care, prin natura activităţilor desfăsurate
creşte riscul de incendii în condiţii de temperaturi caniculare şi a lipsei de precipitaţii.
1.2. Interzicerea utilizării focului în locuri neamenajate şi supravegheate corespun-zător
prevederilor Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor.
1.3. Interzicerea fumatului în alte locuri decât cele amenajate şi protejate în acest scop.
1.4. Restricţionarea unor activităţi/lucrări care crează condiţii favorizante pentru producerea de
incendii prin degajări de substanţe volatile sau explozive.
1.5. Evacuarea zilnică a gunoaielor şi deşeurilor combustibile, care în condiţii de expunere la
temperaturi excesive ce pot favoriza producerea de incendii prin autoaprindere.
1.6. Evitarea suprasolicitării instalaţiilor electrice prin utilizarea mai multor consumatori de la
acelaşi tablou sau priză (produce supraîncălzirea conductorilor electrici).
1.7. Scoaterea din priză a consumatorilor de curent electric la terminarea lucrărilor şi la
terminarea programului de lucru.
1.8. Intensificarea controalelor şi verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor
prezentate.

2. Reguli şi măsuri pentru sezonul rece.


2.1. Controlul şi supravegherea permanentă a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire utilizate
pentru încălzirea spaţiilor.
2.2. Interzicerea utilizării unor surse de încălzire suplimentare celor prevăzute prin
proiectare/execuţie, neomologate şi/sau cu defecţiuni sau improvizaţii la sistemele de
alimentare cu combustibil, la canalele de fum sau coşul de evacuare al gazelor.
2.3. Protejarea contra îngheţului a instalaţiilor şi mijloacelor de stingere din dotare.

- // -

Regulile şi măsurile prezentate sunt extrase şi corespund prevederilor legislaţiei în domeniu


 Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, cap.IV, sect.1, art.94÷95, 99-104, 106;
 Instrucţiuni specifice pentru apărare împotriva incendiilor.