Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. ……………………………………..

Instrucţiune proprie de securitate si sănătate in munca pentru activitati


desfăşurate in timpul deplasărilor/delegaţiilor efectuate in interes de
serviciu
IPSSM ……

- Cuprins -

1. Prevederi generale.

1.1. Conţinutul, scopul si domeniul de aplicare al instrucţiunii.

1.2. Cadrul legal de elaborare.

2. Elemente componente.

2.1. Traseul de deplasare.

2.2. Locul de cazare.

2.3. Locul de munca.

3. Atenţionări.

4. Revizuirea instrucţiunii.
S.C. ………………………. Aprobat
Angajator

Instrucţiune proprie de securitate si sănătate in munca pentru activitati


desfăşurate in timpul deplasărilor/delegaţiilor efectuate in interes de
serviciu
IPSSM …….

1. Prevederi generale.
1.1. Conţinutul, scopul si domeniul de al instrucţiunii.
1.1.1. Prezenta instrucţiune are drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor
de accidentare ce pot apare in timpul deplasărilor/delegaţiilor, ce sunt
proprii componentelor sistemului de munca (executant – sarcina de
munca – echipament de munca – mediu de munca).
1.1.2. Prezenta instrucţiune se aplica si respecta de întregul personal al
societatii, precum si alte persoane împuternicite de conducere sa
participe, si cuprinde masuri pentru prevenire a unor evenimente care
pot apare in timpul activităţilor desfăşurate pe perioada de
deplasare/delegaţie a lucrătorilor in interes de serviciu, îndeosebi
intervenţii si/sau service.
1.1.3. Prezenta instrucţiune se utilizează la instruirea personalului ce pleacă in
deplasare/delegaţie pentru a fi cunoscuta, însuşita si respectata, atât
pentru lucrările care se efectuează atât in tara cat si peste graniţa, la
parteneri, clienţi sau colaboratori ai firmei.

1.2. Cadrul legal.


S-a avut in vedere in principal următoarele documente legale:
 Legea nr.319/2006, actualizata, privind securitatea si sănătatea in
munca;
 Norme Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, aprobate prin HG
nr.1425/2006, actualizata;
 HG nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de muncă;
 OUG nr.195/2002, actualizata, privind circulaţia pe drumurile publice;
 Legea nr.307/2006, actualizata, privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea nr.137/1995, actualizata, privind protecţia mediului;
 Legea nr.211/2011, actualizata, privind regimul deşeurilor;
 Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de incalcare a unor
norme de convieţuire sociale, a ordinei si liniştei publice;
 Alte acte normative conexe instrucţiunii.

2
2. Elemente componente.
Structura unei deplasări/delegaţii este prezentata pe elemente distincte si
cuprinde:
2.1. Traseul de deplasare.
2.1.1. In ordinul de deplasare se stabilesc următoarele aspecte:
 durata;
 mijloc de deplasare;
 scopul;
 destinaţia (loc intervenţie).
2.1.2. După terminarea deplasării se încheie documentul final al acesteia,
privind îndeplinirea misiunii (scopului) prevăzuta in ordinul de delegare.
2.1.3. Se are in vedere respectarea traseului de deplasare stabilit, fara abateri
sau staţionari nejustificate, precum si a duratei de deplasare.
2.1.4. Deplasarea se poate face prin mai multe modalitati simple sau
combinate, după cum urmează:
 pe drumurile publice:
- cu mijloace de transport in comun (autobuze, microbuze, etc.);
- cu mijloace auto ale firmei, închiriate sau personale, in calitate de
şofer sau pasager.
 cu trenul;
 cu avionul;
 cu vaporul.
2.2. Locul de cazare.
2.2.1. Cazarea se poate face in hotel, motel, vila, pensiune, etc., in funcţie de
condiţiile stabilite fie anterior, fie la fata locului.
2.2.2. Se va respecta regulamentul intern de funcţionare a spaţiului de cazare,
precum si alte recomandări ale personalului respectiv..
2.2.3. Se vor evita deplasările inutile, personale sau fara a fi aduse la
cunostiinta colegilor din echipa de deplasare.
2.2.4. Se vor stabili relaţii interumane agreabile cu colegii sau persoanele
cunoscute ocazional, evitându-se discuţii contradictorii, dispute, certuri,
altercaţii, participarea la jocuri ocazionale, etc.
2.2.5. Comportamentul in afara orelor de lucru adoptat trebuie sa permită
continuarea activităţii profesionale in condiţii de siguranţa (evitarea
consumului de băuturi alcoolice in exces, folosirea de substanţe sau
medicamente ce diminuează sau alterează starea normala de sănătate).
2.2.6. Se vor respecta normele de convieţuire sociala si spiritul legilor, regiilor si
tradiţiilor locale sau a tarii respective, prin adoptarea unui comportament
civic, moral si responsabil.

3
2.3. Locul de desfăşurare a activităţii.
2.3.1. Locul de desfăşurare a activităţii permite realizarea sarcinii de munca, ce
a fost stabilita in detaliu privind:
a) echipamentele de munca utilizate vor fi corespunzătoare din punct
de vedere tehnic;
b) purtarea echipamentului individual de protecţie acordat pentru
riscurile identificate, este obligatoriu;
c) luarea de masuri colective de protecţie in funcţie de situaţia
concreta;
d) calificarea profesionala corespunzătoare a lucrătorilor, precum si
prezentarea acestora având o stare fizica si psihica optima
necesara (odihnit).
2.3.2. Programul de lucru al beneficiarului este cunoscut atât ca zile ale
saptamanii cat si ca orele pe zi stabilite, in vederea respectării acestuia.
2.3.3. Reprezentantul beneficiarului desemnat a supraveghea/participa si/sau
prelua lucrarea executata va comunica toate informaţiile necesare
realizării sarcinilor de munca in condiţii de asigurare a securităţii si
sanatatii in munca.
2.3.4. Lucrarea executata va fi supravegheata si de un reprezentant al firmei
stabilit, care va tine legătura cu reprezentantul beneficiarului.
2.3.5. Se va asigura permanent vizibilitatea si condiţii de mediu optime.
2.3.6. In cazul in care apare sau se produce un eveniment neprevăzut, un
pericol grav si iminent (accident, incendiu, avarie tehnica, incident
periculos, etc.), lucrătorul nu se va expune, va opri echipamentul de
munca sau activitatea desfăşurata si va anunţa imediat conducătorul
locului de munca care va acţiona conform cadrului legal.
2.3.7. La constatarea stării de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua
imediat si următoarele masuri de securitate in colaborare cu beneficiarul:
 evacuarea personalului din zona periculoasa;
 anunţarea serviciilor specializate;
 anunţarea conducătorului ierarhic;
 eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav si
iminent.
2.3.8. După caz, se cooperează permanent cu beneficiarul privind respectarea
de reguli de supraveghere speciale (ex.: militare).
2.3.9. Încheierea lucrărilor efectuate se va consemna intr-un document semnat
si de beneficiar, care va viza, după caz si ordinul de deplasare.
2.3.10. Se are in vedere respectarea, păstrarea si menţinerea locului de munca
curat si după intervenţie.
2.3.11. Respectarea condiţiilor de situaţii de urgenta.

4
2.3.12. Zona de lucru va fi permanent marcata si vizualizata, după caz, pentru a
nu permite accesul persoanelor străine in zona.

3. Atenţionări.
3.1. Pe durata deplasării sau delegării, se interzice:
 savirsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de
injurii, expresii jignitoare, vulgare, ameninţări cu acte de violenta
împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure
ordinea si liniştea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa
lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
 constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul
savarsirii de acţiuni ilicite, contrare ordinei si liniştei si normelor de
convieţuire sociala, precum si actele de încurajare sau sprijinire, sub orice
forma, a unor grupuri de persoane, care incita la dezordine sociala;
 aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau mijloc de transport cu
obiecte de orice fel, cu substanţe inflamabile, iritant lacrimogene sau cu
efect paralizant, corosive sau care murdăresc;
 organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc, altele decât
cele autorizate conform legii;
 atragerea de persoane, sub orice forma, savirsita in localuri, parcuri, pe
străzi sau in alte locuri publice in vederea practicării de acţiuni spre a
obţine foloase materiale;
 portul, fara drept, in locurile si împrejurările in care s-ar putea primejdui
viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura
ordinea si liniştea publica, al cuţitului, pumnalului, sisului ori altor
asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru taiere,
împungere sau lovire, precum si folosirea de arme cu aer comprimat sau
gaze comprimate, a obiectelor de distracţie pe baza de amestecuri
pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice;
 scrierea sau desenarea, fara drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe
obiecte de folosinţa comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice
mijloace a acestora, precum si dezlipirea, fara drept, a reclamelor,
anunţurilor si afişelor legal expuse;
 deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau
indicatoarelor de orientare turistica si rutiera ori a celor care semnalează
existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
 refuzul de a parasi un local public după ora de închidere sau la cererea
indreptatita a unui salariat al localului;
 tulburarea, fara drept, a liniştei prin producerea de zgomote cu orice
aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;
 provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri
publice;
 consumul de băuturi alcoolice pe străzi, in parcuri, săli de spectacole sau
alte locuri publice;
 refuzul de a da relaţii pentru stabilirea identitatii sale, de a se legitima cu
actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la
invitaţia justificata;

5
 împiedicarea sub orice forma a organului de menţinere a liniştii si ordinii
publice, de a-si îndeplini obligaţiile de serviciu.
3.2. La deplasarea in străinătate.
În cazul în care salariatul, urmează să îşi desfăşoare activitatea si în străinătate,
anunţa conducătorul locului de munca, iar acesta are obligaţia de a-i comunica în
timp util informaţiile referitoare la:
 durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de
plată;
 prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în
străinătate;
 condiţiile de climă si mijloace de combatere, terapie si profilaxie a
cauzelor care ar putea genera, sau au generat deja îmbolnăvirea
angajatului ;
 reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea
sau siguranţa personală.
 numere de telefoane sau alte mijloace de contact ale autoritatilor romane
din zona respectiva.

4. Revizuirea instrucţiunii.
Prezenta instrucţiune se va revizui periodic, după caz şi va fi modificata ori
de câte ori este necesar ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc.
survenite la nivelul societatii, ale unităţilor sau proceselor de muncă.

- // -

Elaborat,
…………………………

Data: …………………..