Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.

…………………………………………
Sediu social: ………………………………..
Nr. de ordine în Registrul Comerţului J……./…………./……………..
Cod unic de înregistrare:………………………..

CONVOCATOR Nr. 01/.........................

Subsemnatul(a) ..............................................., administrator al societatii


S.C. ..............................................., va aduc la cunostinta ca in vederea participarii la
negocieri trebuie sa procedati la alegerea reprezentantului(ilor) dvs.

Acestia se aleg de catre cel putin jumatate plus unu din numarul total de salariati ai
unitatii S.C. ......................................, in conditiile stabilite de art.130 din Legea nr. 62/2011
a dialogului social.

Va rugam ca pana pe data de .......................... sa prezentati procesul-verbal privind


alegerea reprezentantului(ilor) salariatilor desemnat(i) in vederea deschiderii negocierii
conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.82/2017, pentru aplicarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.79/2017 ce prevede trecerea contributiei sociale catre salariati.

Data Semnatura/stampila
S.C. ……………………………….

PROCES VERBAL
Nr. …../………………….

Încheiat azi ……………….. la locatia din …………………………………… a


societăţii S.C. …………………………, în temeiul art.20 din Legea nr.130/1996
coroborat cu art.224 – 229 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, privind alegerea reprezentantului(ilor)
salariaţilor, în vederea negocierii colective privind respectarea normei de
trecere a contributiilor sociale catre salariati.

Din totalul de…………salariaţi angajaţi în societate, în urma afişării şi


aducerii la cunoştinţa tuturor, au participat în cadrul adunării generală a salariaţilor
un nr. de……… salariaţi, conform tabelului anexat la prezentul proces verbal.
Adunarea generală a salariaţilor este considerată statutară şi are ca ordine
de zi alegerea reprezentantului salariaţilor în vederea negocierii colective privind
respectarea normei de trecere a contributiilor sociale catre salariati , precum şi
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor acestuia.
Domnul/doamna ……………………………… îl propune ca reprezentant al
salariaţilor pe domnul/ doamna ……………………… şi se supune votului având
………voturi pentru, ………voturi contra şi …… abţineri.
Au mai fost desemnati următorii salariaţi:
- domnul/doamna ………………………………. propusă de domnul/doamna
…………………………… care a avut ca voturi ……pentru, ……contra si
…….abtineri;
- domnul/doamna ………………………………. propusă de domnul/doamna
…………………………… care a avut ca voturi ……pentru, ……contra si
…….abtineri.

În urma voturilor exprimate a fost desemnat ca reprezentant al salariaţilor


domnul/doamna ……………………….. .

S-au stabilit drepturile şi obligaţiile reprezentantului(tilor) salariaţilor conform


cadrului legal:
a) să negocieze şi să semneze procesul verbal de negociere;
b) să urmărească respectarea drepturilor şi obligaţiile salariaţilor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contracte individuale de muncă
şi cu regulamentul intern;
c) să participe la elaborarea si/sau actualizarea regulamentului intern;
d) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salarizare, condiţii de
muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum
şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de
relaţiile de muncă;
e) să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la
nerespectarea dispoziţiilor legale.

Durata mandatului reprezentantului salariaţilor este de 2 ani, conform art.225


din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare.

Comisia paritară
(Nume, prenume, semnătură)

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
S.C. ……………………………. Anexă la
procesul verbal nr. ……/……

Tabel nominal
cu salariaţi ce au participat la alegerea reprezentantului salariaţilor
în vederea negocierii colective privind respectarea normei de trecere a
contributiilor sociale catre salariati
Nr. Numele şi prenumele Funcţie Semnătura
crt.
0 1 2 3
1

10

11

12

13

14

15

16
S.C. ………………………………………….
Sediu social: ………………………………..
Nr. de ordine în Registrul Comerţului J……./……………./………….
Cod unic de înregistrare: ………………….
N.I. ....../.................

Către,

Salariaţi societăţii

În temeiul art.3 din Legea nr.130/1996, cu modificările şi completările


ulterioare, vă invităm să participaţi prin reprezentantul(tii) dvs desemnat(i) în
data de ..............................., la ora ......... in locatia din
………………………………………………………………. a societăţii, pentru
începerea negocierii colective privind respectarea normei de trecere a
contributiilor sociale catre salariati.

Administrator,
…………………....
S.C. …………………………………
N.I. ……/………………

PROCES VERBAL
Nr. ………/…………

La sediul din …………………………………., în urma iniţiativei de


negociere a aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017, din
partea patronului societăţii, în temeiul art.3 din Legea nr.130/1996, au fost
convocate cele 2 părţi contractante şi anume:
- din partea conducerii:
- Dl./d-na. …………………………. – director general;
- reprezentantul salariaţiilor:
- Dl./d-na. …………………………..

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv


Legea nr.130/1996 şi Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizat prin
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 65/2005, Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.79/2017 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.82/2017.
Se propune stabilirea salariului brut minim aferent de 1900 lei, precum
si trecerea contributiilor sociale catre salariati.

Cu privire la cele prezentate, nu sunt obiecţiuni din partea nici unei părţi
prezente la negociere.
Obiectul întâlnirii fiind îndeplinit se declară închisă şedinţa, drept pentru
care se încheie prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare .

Angajator, Reprezentantul salariaţilor,

Director general,
……………………….. 1. ………………………………
S.C. …………………………………

GRILĂ SALARIZARE
Nr. Salariu tarifar Obs.
crt. Calificarea sau funcţia minim
0 1 2 3