Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

Sediul:
Cod unic:
Telefon: .

DECIZIE nr
din data de ..................

S.C. .............................................................................. reprezentat prin d-l (d-


na) ..............................................................
Avnd n vedere prevederile LEGII 31/1990 cu modificrile i completrile ulterioare cu
privire la organizarea, funcionarea i conducerea societilor comerciale;
Avnd n vedere desfiinarea locului de munc a
numitului ................................................................. ca urmare a dificultilor economice, a
transformrilor tehnologice sau a reorganizrii activitii.
Avnd n vedere expirarea celor 45 de zile n care s-au notificat n scris sindicatului prin
planul de msuri sociale nr......................../.....................
S.C. ....................................................... a avut / nu a avut posibilitatea de a propune
salariatului programe de formare profesional i de oferire a unui alt loc de munc corespunztor
programei profesionale.
Avnd n vedere clarificarea aspectelor legate de concediere i viznd dispoziiile art.65, 66,
69 i 70 din Codul Muncii (LEGEA 53/2003);

DECIDE :

Art. 1. ncepnd cu data ................................. salariatul .....................................


ndeplinind funcia de ......................................... la S.C. .............................................
este concediat conform art. 65 din Codul Muncii (LEGEA 53/2003), dat la care au expirat
cele ................ de zile lucrtoare de preaviz conform art. 73 din Codul Muncii.
Art. 2. Compartimentul juridic, personal i financiar-contabil va duce la ndeplinire prezenta
decizie;
Art. 3. mpotriva prezentei decizii de concediere, susnumitul se poate adresa cu contestaie
la ................................................................... n termen de 30 de zile de la comunicare;
Art. 4. Prezenta decizie se va comunica n termen de 5 zile, de la emitere, salariatului i
Inspectoratului Teritorial de Munc n raza cruia societatea comercial i are sediul.

Administrator ..
Director ...

Luat la cunotin,
Salariat ........................................
Anexa 1 - Notificare catre ITM si AJOFM privind decizia de aplicare a masurii de
concediere colectiva

S.C.
Sediul:
Cod unic:
Telefon: .

Notificare
Nr. . / .
privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva

Catre
Inspectoratul Teritorial de Munca .
Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca a judetului /
municipiului......................

Spre stiinta
Sindicatului .. /reprezentantilor salariatilor ..

Avand in vedere Notificarea nr. . din data de .. privind intentia angajatorului


de a efectua concedieri colective.
Avand in vederea propunerile sindicatului/reprezentantilor salariatilor prin Adresa/Adresele
inregistrata/e cu nr. . din data de ., in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii
numarului salariatilor concediati.
Avand in vedere Raportul final / Procesul verbal nr. .. din data . privind
rezultatul consultarii dintre conducerea SC SRL si sindicatul / reprezentantii
salariatilor .. in vederea ajungerii la o intelege, in conditiile prevazute de lege, cu
privire la masuri pentru evitarea concedierilor ori diminuarii numarului de salariati concediati.
Tinand cont de prevederile art. 68 art. 77 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul dispozitiilor art. 72 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, si potrivit prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate, formulam
prezenta

Notificare privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva

Prin care va comunicam urmatoarele:

1. Potrivit dispozitiilor art. 69 si art. 71 din Codul muncii, republicat, in perioada


au avut loc consultari intre conducerea SC SRL si sindicatul
.. /reprezentantii salariatilor cu scopul ajungerii la o intelegere
cu privire la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului
de salariati care vor fi concediati si atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri
sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a
salariatilor concediati.
2. In perioada consultarilor, pentru a permite sindicatului/reprezentantilor salariatilor sa
formuleze propuneri in timp util, au fost furnizate, prin Notificarea nr . din data ,
urmatoarele informatii:
a) numarul total si categoriile de salariati:
..
b) motivele care determina concedierea preconizata:
.
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere:
..
d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru
stabilirea ordinii de prioritate la concediere:
..
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor:

f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie
acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca
aplicabil:
...
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile:
...
h) termenul inauntrul caruia sindicatul/reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru
evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati este:
....

3. Urmare a consultarii, partile au ajuns / nu au ajuns la o intelegere cu privire la metodele si


mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi
concediati si atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza,
printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati, dupa
cum urmeaza ..

Fata de cele mentionate, solicitam sprijinul in vederea gasirii unor solutii la problemele
ridicate de concedierile colective preconizate.

Angajator
SC SRL
Reprezentant legal
.

Am luat la cunostinta de prezenta notificare(numele, prenumele, semnatura persoanelor care au luat la cunostinta si data de luare la
cunostinata/ dovada comunicarii)


1. In situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor,
potrivit prevederilor art. 69 si art.71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva,
acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de
ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor
de concediere a se vedea art.72 alin.(1) din Codul muncii, republicat.
2. Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a prezentei notificari sindicatului sau
reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca
si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca. Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot
transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca a se vedea art.72 alin.(3)
si alin.(4) din Codul muncii, republicat.
3. Notificarea mentionata se va anexa in copie la prezenta notificare.
4. Documentul se va anexa in copie la prezenta notificare.
5. Documentul se va anexa in copie la prezenta notificare.
6. Criteriile prevazute la pct. 4 se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea
realizarii obiectivelor de performanta a se vede art.69 alin.(3) din Codul muncii, republicat.