Sunteți pe pagina 1din 3

 

MINUTA DE INFORMARE
DATA ÎNCHEIERII.....................………………………………………………………..…
ÎN CONFORMITATE CU ART.17 ŞI 18 DIN CODUL MUNCII REPUBLICAT ÎN VEDEREA
ANGAJĂRII DOMNULUI / DOAMNEI ……………………………………………………

1) Identitatea părţilor:

(a) Societatea __________________________________________________________,


Sediul: ____________________________________________________________,
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_____Nr.__________________,
Cod de Înregistrare Fiscală / Cod fiscal:________________________________,
Telefon______________________e-mail__________________________________,
reprezentată legal de
Dl/D-na__________________________________________,
în calitate de:______________________________________,
identificat(ă) prin:____________________________________,
Telefon________________e-mail______________________,
în calitate de ANGAJATOR,
(in cazul in care Angajator este o persoana fizica se va completa doar spatiul destinat
acesteia).
În temeiul art.17 al.(6) Codul Muncii Republicat, Angajatorul este asistat la încheierea
prezentului contract de către_____________________________________, identificat
prin_____________, în calitate de_______________________________*).
şi

(b) Dl/D-na___________________________________________________________,
CNP____________________________________________________________,
identificat(ă) prin:___________________________________________________,
domiciliat (ă) în:____________________________________________________,
Telefon_______________________e-mail______________________________,
în calitate de VIITOR ANGAJAT (termenul de Viitor Angajat incluzând atât sexul masculin
cât şi feminin),

2) Locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca viitorul angajat să muncească
în diverse locuri……………………………………………………………………………………

3) Sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului: judet………….., localitate ……..……


strada……...........………………………, nr.…………., bl. ………., ap. ……., sc. ……..

4) Funcţia / ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte
normative: .................…………………………………………………………………………………..

5) Atribuţiile postului şi criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:


........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..

Pag 1 din 3
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..

6) Riscurile specifice
postului ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................…………………………………………………………………………………..
........................…………………………………………………………………………………..

7) Condiţiile de climă ………………………………………………………………………

8) Data de la care contractul urmează să îşi producă efectele ………………….....………..

9) În cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară,
durata acestora.......………………………………………………………………….………………..

10) Durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate .....................................

11) Durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul ……….........………………..

12) Condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia …….

13) Salariul de bază lunar este de …………………………… lei, precum şi:


- sporuri ………………………………………………………..
- indemnizaţii ………………………………………………….
- alte adaosuri …………………………………………………

14) Moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată ......................

15) Prestaţiile în bani şi / sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

16) Durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână…………………….

17) Indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului
…………………………………………………………………………………………….……

18) Durata perioadei de probă …………………………………………………………….

19) Reglementările principale din legislaţia muncii din ţara în care se va desfăşura activitatea;
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……

20) Obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa
personală
…………………………………………………………………………………………….……
........................…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….……

Pag 2 din 3
21) Condiţiile de repatriere a lucrătorului:
…………………………………………………………………………………………….……
........................…………………………………………………………………………………..

(Conform art. 18 (2) dispoziţiile se completează după caz prin legi speciale care reglementează
condiţiile specifice de muncă în străinătate)

ANGAJATOR, AM LUAT CUNOŞTINŢĂ,


…………………………………… NUME ŞI PRENUME
REPREZENTATĂ PRIN ………………………………..
……………………………………….. CNP …........………………….
Asistat de ......................................*) Asistat de ................................*)

SEMNĂTURA SEMNĂTURA

*) in Codul Muncii Republicat la art.17 (6) se stipuleaza ca “la negocierea, incheierea sau
modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de catre terti,
conform propriei optiuni, cu respectarea confidentialitatii prevazute la alin. (7)” - “(7) Cu privire la
informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti
poate interveni un contract de confidentialitate”.

Pag 3 din 3

S-ar putea să vă placă și