Sunteți pe pagina 1din 11

Data intrarii in vigoare:

S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103


SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 1 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

PAGINA DE SEMNATURI APROBAT

AVIZARI COMPARTIMENTE IMPLICATE


Nr. Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LISTA DE CONTOL A MODIFICARILOR


modific.Indicativ

Pag./ paragr.

Operat modificarea
Cauza Obiectul
modificarii modificarii Numele si
Data Semnatura
prenumele

AVIZAT VERIFICAT INTOCMIT


Compartiment AQ Director
Nume ing. Iaru S. Nume Ec. Oancea Gh. Nume ing. Miclăuș S.
Semnatura Semnatura Semnatura
Data 20.01.2014 Data 20.01.2014 Data 20.01.2014

DATA INTRARII IN VIGOARE: ___________

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU C od: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 2 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

1. SCOP
Stabilirea activitatiilor de supraveghere a:
 Instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, mentinerea unui control adecvat a
acestora, atat la punerea in functiune cat si pe durata exploatarii lor.
 Personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor ce intra sub incidenta ISCIR

2. DOMENIU
Prezenta procedura se aplica tuturor RSVTI-stilor care supravegheaza
instalatiille/echipamentele ce intra sub incidenta ISCIR, precum si personalul de
deservire a acestor instalatii/echipamente

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei
persoane fizice sau juridice de a
desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;
b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare
profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) deţinător - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în
exploatare;
e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru
evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;
f) formator - persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
g) instalatie – instalatie/echipament ce intra sub incidenta ISCIR si se incadreaza in una din
Prescriptiile tehnice emise de ISCIR;
h) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite
în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
i) RSVTI - operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
j) supraveghere tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea
prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul
RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR;
k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.

3.2. Prescurtari- Abrevieri:


a) ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 3 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

Instalatiilor de Ridicat;
b)CNCIR - Compania nationala pentru Controlul cazanelor, recipiente sub presiune si instalatii de
ridicat.
c) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;
d) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;
e) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
f) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice
preliminare de montare/reparare;
g) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de
verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
h) RM – Reprezentant Management

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU C od: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 4 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

DOCMENTE DE REFERINTA

Legea 64/2008 – Privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor


cu modificarile si sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
completarile din O.U. consumatoare de combustibil.
22/2010
HG 1340/2001 – Privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat
cu modificarile si pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
completarile din HG Instalatiilor de Ridicat
1139/2010
PT R 1-2010 Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune,
utilizarea, repararea si verificarea tehnica a masinilor de
ridicat
Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane
PT R2-2010
si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara
PT R3-2010 verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a
miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si
a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de
ridicat:cabluri, cârlige, lanturi, benzi textile, funii si altele
asemenea
Scari rulante si trotuare rulante
PT R8-2010
Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare
PT C1-2010
şi economizoare independente
Recipiente metalice stabile sub presiune
PT C4-2010
Conducte metalice sub presiune pentru fluide
PT C6-2010
Dispozitive de siguranta
PT C7-2010
Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate
PT C8-2010
Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
PT C9-2010
Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune
PT C10-2010
CR 4-2009 Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de
lucrari la instalatiilor /echipamente.
CR 8-2009 Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor
mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.
HG 2139-2004 Aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 5 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

4. PROCEDURA
4.1. Conditii prealabile
4.1.1. Existenta contractului de prestari servicii RSVTI cu un detinator sau utilizator.
4.1.2. Existenta deciziei de numire pentru: RSVTI

4.2. Preocedura de lucru la preluarea unui detinator /utilizator nou de catre


RSVTI
4.2.1.1. RSVTI-stul persoana fizica, angajat sau colaborator cu contract de colaborare al
societatii, primeste in scris decizia de numire ca RSVTI al
detinatorului/utilizatorului de instalatii.
4.2.1.2. RSVTI -stul se prezinta la conducatorul societatii detinatoare/utilizatoare,
inmaneaza acestuia cartea de vizita cu datele sale de contact si o adresa in care sunt
mentionate toate obligatiile societatii in calitate de societate detinatoare/utilizatoare
de instalatii ce intra sub incidenta ISCIR.
4.2.1.3. Atentioneaza conducerea societatii despre obligatia acesteia de a anunta ISCIR, in
scris despre preluarea atributiilor de RSVTI de catre propria persoana.
4.2.1.4. Va solicita si efectua preluarea intregii documentatii si arhive, cu evidentierea in
scris, intr-un Proces Verbal, a tuturor documentelor preluate. Acestea se vor pastra
la detinator/utilizator, intr-un dulap/fiset, care va fi pus la dispozitie RSVTI-stului
si la care RSVTi-stul va avea acces in permanenta.

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU C od: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 6 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

4.2.1.5. Reorganizeaza documentatia, pe cele doua categorii, instalatii si personal de


deservire, conform instructiunilor primite in cadrul sedintelor de instruire.
4.2.1.6. Solicita conducatorului societatii un insotitor competent, cu care se va deplasa la
fiecare subunitate, va fi prezentat tuturor conducatorilor de subunitati, si va efectua
luarea la cunostinta despre amplasamentul fiecarei instalatii.
4.2.1.7. Confrunta situatia de pe teren cu cea din procesul verbal de preluare a
documentatiei instalatiilor. Face o prima verificare a scadentelor atat in cazul
instalatiilor cat si in cazul personalului autorizat.
4.2.1.8. La fiecare subunitate, prezinta conducatorului subunitatii lista cu instalatiile si
solicita acestuia sa o confirme, intrebandu-l daca in subunitate nu sunt alte instalatii
neevidentiate in liste.
4.2.1.9. La fiecare subunitate, prezinta conducatorului subunitatii lista cu personalul de
deservire autorizat si solicita acestuia sa o confirme, intrebandu-l daca in subunitate
nu sunt alte persoane care deservesc sau ar trebui sa deserveasca instalatii
4.2.1.10. Verifica ca fiecare instalatie sa fie intretinuta de catre o societate autorizata ISCIR
si transmite fiecarei societati de intretinere cate o adresa prin care ii instiinteaza ca
a preluat activitatea de RSVTI pentru instalatiile pe care acestia le deservesc.
4.2.1.11. Introduce toate datele culese in teren in programul Expert RSVTI, pentru a vedea
situatia instalatiilor ce necesita autorizare initiala, prelungirea autorizatiei de
functionare, expertizare in vederea prelungirii duratei de functionare, iar in cazul
personalului deservent, care persoane trebuie autorizate, sau instruite periodic.

4.2.2. Autorizarea punerii in functiune a instalatiilor noi, ce intra sub incidenta


ISCIR
4.2.2.1. Instalatiile noi sau cele cumparate dar neautorizate, sunt date in exploatare numai
dupa verificarea tehnica oficiala si eliberarea Autorizatiei de functionare de catre
CNCIR, sau a Procesului Verbal de Admitere a functionarii intocmit de RSVTI, in
functie de modul de incadrare a instalatiei, conform Prescriptiei tehnice aplicabile.
4.2.2.2. Documentatia tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele:
 Cartea instalatiei - partea de constructie, montaj, intretinere si exploartare.
 Declaratia de conformitate a producatorului instalatiei sau Raport de verificari
tehnice in utilizarepentru investigatii/examinari cu caracter tehnic avizat de
RADTE si acceptat de ISCIR, pentru instalatiile cu durata de viata depasita sau
care nu sunt insotite de Declaratie de conformitate.
 Documentatia de montaj avizata de RADTP, daca este cazul.
 Procesul-verbal de efectuare a incercarilor si probelor de casa.
 Buletine de verificari, etc.
4.2.2.3. Documentatia se inainteaza CNCIR- unitatea teritoriala, de catre RSVTI, cu cel
putin 7 zile inainte de data propusa pentru verificare, daca se incadreaza in
domeniul de competenta al CNCIR.

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 7 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

4.2.2.4. La data propusa pentru verificare, societatea, prin grija RSVTI, va avea pregatita
instalatia (cu incercarile de casa efectuate), sarcinile pentru incercari, precum si
personalul de deservire si auxiliar, autorizat.
4.2.2.5. Pentru instalatiile supuse verificarii de catre RSVTI, admiterea functionarii se face
in baza aceleesi documentatii ca cea pentru instalatiile ce intra sub competenta
CNCIR.
4.2.2.6. Pentru toate instalatiile, admiterea functionarii se acorda numai daca la verificarea
tehnica se constata indeplinirea tuturor conditiilor prevazute in prescriptiile tehnice
- colectia ISCIR in vigoare.
4.2.2.7. Admiterea functionarii si parametrii de functionare constatati, precum si data (luna,
anul) stabilita pentru urmatoarea verificare, se inscriu intr-un proces-verbal
intocmit de RSVTI (modelul in Anexa 4 din PT R1-2010)
4.2.2.8. RSVTI se va asigura ca instalatiile ce se autorizeaza vor avea un interinator
autorizat si va stabili impreuna cu detinatorul/utilizatorul frecventa operatiunilor de
intretinere tehnica si revizii, care vor fi mentionate in registrul de supraveghere al
instalatiei.

4.2.3. Verificarea tehnica periodica a instalatiilor aflate in exploatare


4.2.3.1. Verificarea tehnica periodica a instalatiilor se efectueaza de catre CNCIR - unitatea
teritoriala sau de catre RSVTI, in functie de modul de incadrare a instalatiei,
conform Prescriptiei tehnice aplicabile.
4.2.3.2. Data la care se executa verificarea se stabileste de comun acord cu conducatorul
subunitatii asfel incat sa nu se depaseasca scadenta verificarii inscrisa in ultimul
proces verbal anexat la cartea instalatiei.
4.2.3.3. Societatea, prin grija RSVTI, pregateste instalatia in vederea verificarii, asigura
sarcinile pentru incercari si personalul de deservire si auxiliar necesar
4.2.3.4. RSVTI, va trimite comanda prin fax sau e-mail catre CNCIR, cu cel putin 15 zile
inainte de scadenta, in cazul instalatiilor ce intra in competenta CNCIR
4.2.3.5. In cazul instalatiilor ce au supape de siguranta, RSVTI, va trimite comanda de
verificare a supapelor, prin fax sau e-mail, catre societatea autorizata, cu cel putin
15 zile inainte de scadenta, pentru ca la data stabilita pentru verificarea tehnica sa
detina Buletinul de verificari pentru supape.
4.2.3.6. Instalatiilor ce intra in competenta de verificare a RSVTI, care au obtinut rezultate
corespunzatoare la verificarile tehnice, si indeplinesc toate conditiile de functionare
in conditii de siguranta (vezi si durata de functionare conform HG ) li se va intocmi
Proces Verbal de admitere a functionarii, stabilindu-se totodata si data (luna, anul)
urmatoarei verificari.

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU C od: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 8 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

RSVTI, va acorda atentie la acordarea urmatoarei scadente, tinand cont de: vechimea instalatiei,
starea generala de uzura, complexitatea instalatiei, frecventa utilizarii, locul de functionare
(interior sau exterior). Scadenta in cazul instalatiilor noi nu va depasi 3 ani, iar in cazul
instalatiilor mai vechi de 3 ani, nu va depasi 2 ani.
4.2.3.7. In cazul in care cerintele productiei nu permit oprirea instalatiei pentru verificare la
data scadenta, ISCIR poate prelungi functionarea instalatiei cu maximum 6 luni,
sau in cazuri exceptionale pana la maximum 1 an.
4.2.3.8. Pentru prelungirea functionarii instalatiilor, RSVTI inainteaza la ISCIR o cerere de
prelungire a functionarii instalatiei, insotita de o motivare tehnica (intocmita de
RSL-ul societatii ce asigura intretinerea si verificarea tehnica a instalatiei) din care
sa rezulte ca starea tehnica a instalatiei permite prelungirea funcionarii.

4.2.4. Verificarea instalatiilor in cazul repararii.


4.2.4.1. RSVTI, dupa consultarea documentatiei de reparare, in cazul in care aceasta
corespunde cerintelor Prescriptiei tehnice aplicabile si dupa verificarea autorizatiei
societatii reparatoare, va intocmi un Proces verbal de acceptare a inceperii
lucrarilor de reparare.
4.2.4.2. Instalatiile la care s-au efectuat reperatii de catre o societate autorizata, pot fi date
in exploatare numai dupa verificarea lor de catre CNCIR sau RSVTI, in functie de
competentele acestora
4.2.4.3. In vederea autorizarii functionarii dupa reparatie a acestor instalatii, RSVTI,
solicita in scris la CNCIR, efectuarea verificarii tehnice , propunand si data (de
acord, dupa caz, cu unitatea reparatoare). Totodata se inainteaza la CNCIR si
documentatia tehnica prevazuta.
4.2.4.4. Pentru instalatiile supravegheate de catre RSVTI, cu rezultate corespunzatoare in
urma verificarii dupa reparare, se va intocmi un proces - verbal de Admitere a
functionarii, in care se va inscrie si data (luna, anul) urmatoarei verificari.
4.2.4.5. Si la aceste instalatii, pentru autorizarea de functionare dupa reparatie, este
necesara aceiasi documentatie ca si pentru instalatiile supuse prevederilor
prescriptiile tehnice - colectia ISCIR.
4.2.5. Instalatii neconforme
4.2.5.1. Instalatiile care la verificarea tehnica nu indeplinesc conditiile prevazute in
prescriptiile tehnice - colectia ISCIR, sunt oprite de la functionare
4.2.5.2. RSVTI va instiinta conducatorul locului de munca despre necesitatea amplasarii
unei tablite de avertizare pe instalatie, la loc vizibil, cu inscriptia :
Instalatie oprita din functionare.
NOTA: Interzicerea functionarii este de competenta CNCIR, sau dupa caz, a
RSVTI

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 9 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

4.2.6. Evidenta instalatiilor si a personalului deservent


4.2.6.1. Evidenta instalatiilor si a personalului deservent este tinuta de catre RSVTI in
programul informatic Expert RSVTI. Cel putin o data pe luna, se va asigura ca a
efectuat o copie de siguranta, pe alt suport, in afara celui in care se afla baza de
date utilizata.
4.2.6.2. RSVTI, va lista si indosaria separat, cate un registru de evidenta a instalatiilor
pentru instalatiile supuse autorizarii si verificarii de CNCIR si separat pentru
instalatiile supuse verificarii de RSVTI. Acest registru se va actualiza la fiecare
modificare a instalatiilor.
4.2.6.3. RSVTI va intocmi un dosar in care va lista Raportul cu evidenta personalului
autorizat. Acesta va fi tinut actualizat permanent.
4.2.6.4. RSVTI se va asigura ca fiecare instalatie are un Registru de supraveghere si va
instrui personalul deservent sa completeze corect acest registru.

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU C od: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 10 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

4.2.7. Supravegherea in functionare a instalatiilor


4.2.7.1. RSVTI are obligatia de a supraveghea functionarea instalatiilor, cel putin cu
frecventa prevazuta in prescriptia tehnica aplicabila.
4.2.7.2. RSVTI se va asigura, cu ocazia fiecarei vizite efectuate la instalatie, ca sunt afisate
instructiunile specifice de exploatare si ca personalul deservent a luat la cunostinta
de existenta acestor instructiuni.
4.2.7.3. Registrele de supraveghere vor fi completate la zi de catre personalul deservent, si
vizate periodic de catre RSVTI, care inregistreaza toate interventiile asupra
instalatiilor, conform cerintelor prescriptiei tehnice aplicabile
4.2.8. Supravegherea personalului deservent
4.2.8.1. RSVTI va urmari ca personalul deservent sa fie instruit si autorizat in conformitate
cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile. In procesul de instruire RSVTI va
folosi suportul de curs si testele de examinare din cadrul programului informatic
Expert RSVTI
4.2.8.2. In cadrul vizitelor inopinate, RSVTI va urmari ca instalatiile sa nu fie deservite de
personal neautorizat, iar in cazul constatarii acestui fapt, va instiinta, in scris pe
conducatorul subunitatii, propunandu-i autorizarea unor noi deserventi
4.2.8.3. In cazul societatilor de constructii, RSVTI, va propune conducatorului subunitatii
instruirea si autorizarea ca legatori de sarcina a tuturor persoanelor din santier (cu
exceptia celor ce nu indeplinesc conditiile de autorizare). Prin acest mod de lucru
se va evita legarea sarcinilor in carligul macaralei de catre personal neautorizat.
4.2.9. Modul de comunicare cu conducatorii societatii detinatoare/utilizatoare
4.2.9.1. Toate comunicarile, atat in cazul comunicarii cu conducatorul societatii, cat si in
cazul comunicarii cu conducatorii subunitatilor se vor efectua, sau in cazul
discutiilor telefonice, confirma in scris.
4.2.9.2. Comunicarea se poate face atat prin adrese depuse/trimise la secretariatul societatii,
cu confirmare de primire, cat si prin fax sau e-mail.
4.2.9.3. RSVTI va tine evidenta comunicarilor cu fiecare societate prin arhivarea acestor
documente, separat, pentru fiecare societate.

5. CRITERII DE ACCEPTARE
5.1. Prezenta procedura va fi avizata de directorul societatii.

6. RESPONSABILITATI
6.1. Responsabilitatile Directorului tehnic
6.1.1. Implementarea prezentei proceduri de sistem in cadrul unitatii.
6.1.2. Asigurarea conditiilor pentru realizarea si imbunatatirea continua a programului de
instruire si autorizare a personalului de deservire a instalatiilor

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2


S.C. LUANA PREST PROCEDURA DE LUCRU Cod: PL_0103
SERV SRL BRASOV Rev./ Ed.: 20/ ian. 2014
Supravegherea
COMPARTIMENT instalatiilor/echipamentelor și a Pag. 11 / 11 Ex. nr:
personalului deservent ce intra sub
Asigurarea Calitatii incidenta ISCIR, de către RSVTI Document tinut sub DA
control

6.1.3. Instruirea RSVTI-stilor cu ocazia fiecarei modificari implementate in programul


informatic Expert RSVTI.

6.2. Responsabilitatile RSVTI


6.2.1. Respectarea intocmai a legislatiei ISCIR in vigoare.
6.2.2. Tinerea la zi a evidentei instalatiilor in registrele de evidenta, separat pentru fiecare
societate.
6.2.3. Tinerea evidentei, instruirea si autorizarea personalului de deservire a instalatiilor,
cu pastrarea evidentelor, separat pentru fiecare societate.
6.2.4. Urmarirea prin sondaj a comportarii in exploatare a instalatiilor.
6.2.5. Intocmirea documentatiei necesare pentru verificarea periodica a instalatiilor de
catre organul tehnic CNCIR -unitatea teritoriala.
6.2.6. Pregatirea instalatiilor in vederea verificarii periodice.
6.2.7. Stabilirea impreuna cu CNCIR - unitatea teritoriala a datei verificarii periodice a
instalatiilor.
6.2.8. Verificarea inregistrarilor din registrul de supraveghere a instalatiilor de catre
personalul de deservire, si a existentei instructiunilor de exploatare afisate la
locurile de munca, in care scop efectueaza controale periodice si prin sondaj.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1. Fisirele programului informatic Expert RSVTI – salvat cel putin lunar pe alt suport
informatic, in vederea pastrarii datelor in siguranta.
7.2. Registrul de evidenta a instalatiilor supuse autorizarii si verificarii CNCIR.
7.3. Registrul de evidenta a instalatiilor supuse verificarii interne
7.4. Dosarul de evidenta a personalului autorizat.
7.5. Registrul de supraveghere a utilajului
7.6. Dosarul cu corespondenta.

cod formular: F-PG_0201-01; rev. 2

S-ar putea să vă placă și