Sunteți pe pagina 1din 99

MACARAGIU

Stagiu de instruire la expirarea perioadei de


valabilitate a talonului pentru vize anuale
(organizat in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice ISCIR indicativ PT CR8-2009)

SUPORT DE CURS

2015

1
Conform prevederilor prescriptiei tehnice indicativ PT CR8-2009 -Autorizarea
personalului de deservire la instalatii/echipamente si acceptarea personalului auxiliar de
deservire, la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/pentru vize anuale, pentru
obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de
deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire.

Programa analitică a stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a


talonului pentru vize anuale, in conformitate cu prevederile PT CR 8-2009

Cap.
Numărul orelor de
Partea teoretică
predare
1 Legislaţie şi reglementări tehnice 2
2 Noi tipuri de instalaţii/echipamente 2
3 Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă 2
a instalaţiilor/echipamentelor
4 Avarii şi accidente 2

2
TEMA 1
LEGISLAŢIE ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE
LEGISLAŢIE, REGLEMENTARI, NORMATIVE, INSTRUCŢIUNI

Prescripţia tehnică PT CR 8-2009 – „Autorizarea personalului de deservire a


instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”, aprobata
prin Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 11 bis/2010 stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vedrea
autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalului auxiliar de deservire în
scopul asigurării condiţiilor de exploatare în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor/echipamentelor

Ocupatia de „macaragiu” este reglementata sub aspectul formarii profesionale de catre


ISCIR. Pentru deservirea in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor,
macaragii sunt examinaţi in vederea autorizarii de catre ISCIR dupa absolvirea unui
program de formare profesională tip calificare .
În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare
macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe de autorizare şi tipuri
de macarale:

Grupa Tipuri de macarale


Macarale deplasabile pe cai fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de
A cale
ferată
Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare având braţ şi platformă rotitoare
B
(macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick
Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare (poduri rulante, macarale portal,
macarale semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de
C
turnare,
şarjare, stripaj, forjare şi similare)
Macarale de tip special care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe
D cablu,
macarale foarfece şi similare)
Macarale cu comandă de la sol cu butoane şi/sau manete, prin comandă radio
E sau
prin comandă în infraroşu

3
Se admit la examenul de autorizare ca macaragiu grupa A, B, C şi D persoanele fizice
care au implinit 18 ani, deţin fişa de aptitudini de medicina muncii şi fac dovada absolvirii
programului de formare profesională organizat potrivit prevederilor legislatiei in vigoare,
conform prevederilor PT CR 8-2009.
Se admit la examenul de autorizare ca macaragiu grupa E ( maşinist pod rulant) persoanele
fizice care au urmat un curs de calificare conform programei de pregătire specifice prezentate
în PT CR 8-2009.
Persoanele care promovează examenul de autorizare obţin autorizaţia de macragiu însoţită de
talonul cu vize anuale. Valabilitatea talonului este de 4 ani.
Trecerea macaragiului, în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea
unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui program specific de
instruire teoretică şi practică, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16 ore pe noul tip de
macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul
RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea
autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de
instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore
organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în
vederea extinderii autorizaţiei.
Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.
Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică
de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la
ISCIR următoarele:
1. cererea de extindere a autorizaţiei;
2. copia actului de identitate;
3. autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală;
4. adeverinţa de practică;
5. adeverinţa de instruire teoretică;
6. fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea activităţii
de macaragiu”. sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în
domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului
privind Spaţiul Economic European;
Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul
care însoţeşte autorizaţia

La expirarea valabilităîii talonului, pentru obţinerea unui nou talon în vederea


prelungirii valabilităţii autorizatiei, macaragiul trebuie să urmeze un stagiu de instruire
de 8 ore, organizat în conformitate cu prevederile PT CR 8/2009.

IMPORTANT!
Valabilitatea autorizatiei se confirma anual, prin vizarea talonului pentru vize
anuale de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului instalatiei.
Valabilitatea talonului pentrui vize anuale este de 4 ani.

4
In perioada de valabilitate a talonului, macaragiul este instruit şi examinat anual,
pentru verificarea cunostintelor profesionale. Instruirea se desfasoara sub
indrumarea operatorului RSVTI .
Examinarea se efectueaza de către o comisie interna a deţinătorului/ utilizatorului din
care face parte şi operatorul RSVTI. Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin
semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către opreratorul RSVTI, în rubrica “viza
anuala” din talonul care insoteste autorizatia.

La expirarea valabilităîii talonului, pentru obţinerea unui nou talon în vederea


prelungirii valabilităţii autorizatiei, stivuitoristul trebuie să urmeze un stagiu de
instruire de 8 ore, organizat în conformitate cu prevederile PT CR 8/2009.

Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor este obligat sa poarte


permanent asupra sa autorizatia insotita de talonul cu vize anuale.

Prescriptia tehnica PT R1-2010 -MASINI DE RIDICAT


(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme
ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat
de tip special)

Prescriptia tehnica stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru montarea, punerea în


functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica în utilizare
pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, întretinerea, revizia si repararea
masinilor de ridicat.
(2) Prevederile prescriptiei tehnice se aplica doar în masura în care nu exista alte
dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) în legislatia comunitara de armonizare.

Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prescriptiei tehnice se aplica masinilor de ridicat,


componentelor de securitate destinate acestora si dispozitivelor de prindere pentru
ridicarea sarcinii mentionate la alin. (2) si alin. (3).

(2) Masinile de ridicat care fac obiectul prescriptiei tehnice sunt:


a) macarale, de tipul:
1) macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe
pneuri, macarale pe senile, macarale montate pe vagon de cale ferata, macarale
montate pe vehicule destinate transportului de materiale si altele asemenea;
2) macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale
portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa si altele asemenea;
3) macarale cu brat si/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine
de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic si altele
asemenea;
4) macarale de constructie speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece si
altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare;

5
c) platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane si/sau materiale;
d) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
e) elevatoare pentru vehicule;
f) mecanisme de ridicat;
g) masini de ridicat de tip special.

(3) Componentele de securitate la care se face referire în prezenta prescriptia tehnica


PT R1-2010 sunt:
a) limitatoare de sfârsit de cursa;
b) limitatoare de sarcina si limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de retinere a fluidului în cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare si evitare a mersului oblic;
e) tampoane si opritoare;
f) piese de reazem si curatatoare de sina;
g) sigurante la cârlig;
h) contacte electrice de siguranta;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracazatoare;
l) limitatoare de viteza;
m) alte componente de securitate precizate de producator în documentatia tehnica, care
îndeplinesc o functie de securitate atunci când sunt utilizate si a caror defectare sau
functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta în functionare.

Prevederile prescriptiei tehnice PT R1-2010 nu se aplica la:


a) masinile de ridicat si dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe
si mobile;
b) excavatoarele, buldoexcavatoarele, încarcatoarele cu cupa, draglinele, masinile de
foraj, de extractie si masinile similare, de toate tipurile, cu exceptia celor la care
constructive exista posibilitatea montarii mai multor tipuri de dispozitive de prindere
specifice masinilor de ridicat si pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara,
stivuitor, platforma autoridicatoare si altele asemenea;
c) troacele, oalele de turnare si platformele de încarcare, precum si dispozitivele lor
auxiliare;
d) masinile de sarjare, masinile pentru manevrat capace, masinile pentru bascularea
oalelor de turnare si robotii industriali care efectueaza operatii de ridicare, transport si
coborâre semifabricate, integrati în ciclul de functionare al unui utilaj tehnologic;
e) elevatoarele continue si transportoarele continue;
f) masinile de alimentare-încarcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comanda
integrata în ciclul de functionare al presei;
g) masinile integrate în masinile pentru galvanizare si similare.

Prescriptia tehnica PT R 3-2010 -Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a


miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a
sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, cârlige, lanuri, benzi textile, funii i altele
asemenea

6
Prescriptia tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le
satisfaca elementele de transmitere a miscarii, elementele/dispozitivele de
legare/prindere si elementele de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat pentru
a fi permisa utilizarea acestora.
Prevederile prescriptiei tehnice se aplica doar în masura în care nu exista alte
dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) în legislatia comunitara de armonizare.

Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al detinatorului / utilizatorului


instalatiei de ridicat, efectueaza verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a
miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a
sarcinii utilizate la instalatiile de ridicat mentionate mai jos , cu ocazia efectuarii verificarii
tehnice periodice a acestora.
Prevederile prescriptiei tehnice se aplica elementelor de transmitere a
miscarii, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si elementelor de tractiune a
sarcinii utilizate la urmatoarele instalatii de ridicat:
a) masini de ridicat;
b) ascensoare;
c) trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu din salile de
spectacol;
d) scari rulante si trotuare rulante;
e) echipamente pentru agrement.

LEGISLAŢIA REFERITOARE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ISCIR


Pentru toţi cei implicaţi în domeniul ISCIR este esenţială cunoaşterea principalelor
reglementări referitoare la existenţa, funcţiile şi atribuţiile acestei instituţii.
În continuare sunt prezentate extrase relevante din legislatia in vigoare.

LEGEA Nr. 64 din 21 martie 2008 *) Republicata


privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor
de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 8 iunie 2015

*) Republicata în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al
României,Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare,
dându-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 64/2008 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.485 din 8 iulie 2011.

În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, aceste instalaţii/echipamente


precum şi componentele acestora se supun regimului de autorizare şi de
verificare tehnică.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi


Instalaţiilor de Ridicat-ISCIR- este organul de specialitate al administraţiei

7
centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru
asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor/echipamentelor sub presiune şi de ridicat.
ISCIR exercită următoarele funcţii:
- de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul
respectării prevederilor referitoare la condiţiile introducerii pe piaţă şi punere în funcţiune
a instalaţiilor/echipamentelor precum şi urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi
verificare tehnică a instalaţiilor/echipamentelor.
- de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter
normativ pentru domeniul său de activitate.
Art. 8
(1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control
nedistructiv, precum şi cele ce privesc supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare,
reviziile, reparaţiile şi lucrările de întreţinere pentru instalaţii/echipamente se realizează
numai de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de
prescripţiile tehnice şi de prezenta lege.
(2) Producătorii care prestează activităţi de construire, montare, instalare, punere în
funcţiune, revizie, reparaţii şi lucrări de întreţinere pentru instalaţiile/echipamentele
realizate de către ei fac excepţie de la cerinţa de autorizare prevăzută la alin. (1).
(3) Activităţile persoanelor autorizate, prevăzute la alin. (1), se realizează în limita
competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin documentul de autorizare.
Art. 9
(1) Verificările tehnice prevăzute în documentaţiile tehnice şi prescripţiile tehnice se
realizează de către ISCIR sau, după caz, de către persoanele autorizate pentru
construcţie, montare, instalare, punere în funcţiune, revizii, reparaţii, lucrări de
întreţinere, autorizare a funcţionării sau verificări tehnice în utilizare; responsabilităţile
privind realizarea verificărilor tehnice şi corectitudinea rezultatelor obţinute revin ISCIR
sau persoanelor autorizate, după caz.
(2) Pentru verificările tehnice stabilite în prescripţiile tehnice ca fiind în competenţa de
realizare a ISCIR, aceasta nu poate autoriza alte persoane conform prevederilor alin.
(1).

Art. 12
Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au
următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz:
a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor
şi în condiţiile pentru care sunt autorizate;
b) să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a
instalaţiilor/echipamentelor;
c) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate,
potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin
proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi
personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode
nedistructive;
d) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună
la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia
instalaţiei/echipamentului;
e) să informeze imediat producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre orice
neconformitate constatată;

8
f) să asigure realizarea lucrărilor de revizii, precum şi activităţile de reparaţii şi
întreţinere, la termenele scadente;
g) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi
se respectă avizul obligatoriu de instalare.

Art. 13
(1) Prevederile art. 12 lit. b) - g) se aplică şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2).
Art. 19
(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanţii săi, are dreptul:
a) să solicite informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice ce
construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, asigură realizarea
reviziilor, deţin, utilizează şi/sau comercializează instalaţii/echipamente;
b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul
şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce
construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, asigură realizarea reviziilor,
întreţin, comercializează, deţin şi/sau utilizează instalaţii/echipamente, precum şi în
locurile în care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de forma de deţinere a
acestora.
(2) Persoanele ce deţin/utilizează instalaţii/echipamente, precum şi cele care
desfăşoară activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) au obligaţia să permită accesul şi să
pună la dispoziţia reprezentanţilor ISCIR informaţiile şi documentele referitoare la
instalaţii/echipamente, pe care aceştia le solicită.

Anexa 1
Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi
1. Recipientele pentru aer aferente instalaţiilor şi echipamentelor de frânare,
basculare şi semnalizare, montate pe autovehicule
2. Instalaţiile şi echipamentele sub presiune, instalaţiile şi echipamentele de
ridicat montate pe nave
3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele
aparţinând Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi cele
aparţinând sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
4. Instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de
combustibil din administrarea Ministerului Apărării

Anexa 2
Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de
combustibil şi componente ale acestora
1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de
ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
5. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos
7. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele
prevăzute la pct. 1 şi 3 - 6

9
8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute la pct. 1 - 7
9. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de
distracţii

Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001,


Acte modificatoare
Hotărârea Guvernului nr. 182/2005
Hotărârea Guvernului nr. 920/2009
Hotărârea Guvernului nr. 1440/2009
Hotărârea Guvernului nr. 171/2010
Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010
Hotărârea Guvernului nr. 559/2013
Funcţiile şi atribuţiile ISCIR sunt reglementate şi actualizate prin ultimele modificări şi
completări ale Hotărârii Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001privind organizarea
şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat.
Atributiile ISCIR
(1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii,
prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi
echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în
funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi
verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi
echipamente, după caz;
c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, activităţi de
construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere şi verificare
tehnică în utilizare, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere, precum şi persoane fizice
şi juridice care efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la
care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă; pentru instalaţiile/echipamentele
din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,
republicată;
d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice, punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute în anexa nr. 1;
e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr.
1^1;
f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente;
g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru;
h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice,
avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr.
1^2;

10
i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea
din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi
aplică sigilii;
j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în
funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că
nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora;
k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe
care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor
emise;
l) elaborează şi aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef procedura de evaluare şi
autorizare a persoanelor fizice ce solicită a avea calitatea de experţi ISCIR; ordinul
pentru aprobarea acestei proceduri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost
nominalizat;
n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în
care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR,
evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în
funcţionare a acestora, după caz;
o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei
în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor;
p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează
programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1;
condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc
prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;
r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul
de activitate al ISCIR;
s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor
aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în
funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;
u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate
încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă,
reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său
de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate;
w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională.

Ordinul nr. 130/2011 al Inspectorului de stat sef al ISCIR pentru aprobarea


Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea
tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
Acte modificatoare
Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 83/2012
Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 29

11
august 2012
Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 225/2013

Operatorul responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor -operatorul RSVTI -


este autorizat de ISCIR si detine obligatiile si drepturile stipulate in ordinul sus mentionat
dar si in prescriptiile tehnice emise de ISCIR, in scopul functionarii si deservirii in conditii
de siguranta a instalatiilor/echipamentelor .

Scop
ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională şi autorizarea operatorilor
RSVTI, persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor
tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul
instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de
combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să
se facă unitar, cu organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe
care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării
activităţii.
Termeni şi definiţii
ART. 2
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii
unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta
metodologie;
b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de
formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) deţinător - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un
echipament în exploatare;
e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională
pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;
f) formator - persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
h) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de
acesta;
i) subdiviziuni ale persoanei juridice - sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv
filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;
j) supraveghere tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru
respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile,
desfăşurate de către operatorul RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

12
k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori


RSVTI
ART. 39
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au
obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind
funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice
aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale
deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la
ISCIR;
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile
pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este
utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii
de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către
personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale
instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din
funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau
echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării
unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care
îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate
instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr.
9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de
către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru
utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând
măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale
instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este
înglobată/înglobat;

13
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia
ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în
utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a
instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor
tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării
instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în
prescripţiile tehnice aplicabile;
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în
utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la
instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor
informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale
noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de
folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor
casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea
lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor
contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în
domeniu.

LEGISLAŢIA PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII


Este reglementată de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea Sănătăţii şi Securităţii
Muncii şi de Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) Nr. 307/2006.
Orice angajator este obligat prin lege (indiferent de câţi angajaţi are şi dimensiunea
firmei) să asigure un instructaj de protecţia muncii angajaţilor săi.
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – EXTRASE:
Capitolul III SECTIUNEA a 7-a
Instruirea lucratorilor
Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa
primeasca o instruire suficienta si
adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii
si instructiuni de lucru,
specifice locului de munca si postului sau:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale
echipamentului existent;
d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale.

14
(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
b) periodica si ori de cate ori este necesar.
(3) Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care
desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, au primit instructiuni
adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata
desfasurarii activitatilor.
(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.
Art. 21. - (1) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (1), (2) si (4) nu poate fi realizata pe
cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.
(2) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul
programului de lucru.
(3) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (4) trebuie sa se efectueze in timpul programului
de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.

Obligatiile lucratorilor
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile
sale in timpul procesului de munca.
Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22,
lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna
la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor
de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum
si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

15
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit
activitatilor pe care acestia le desfasoara.

Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) Nr. 307/2006 - EXTRASE

Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului


Art. 19. - Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii
principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru
apărarea împotrivancendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar
modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane
interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure
corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de
lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în
cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de
construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire
împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu
îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu
substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice
formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile
pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate,
metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile
ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile
de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate
corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au
acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului
de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori
să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină
operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru
aplicarea acestora în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de
recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile
tactice de intervenţie organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare
împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice

16
riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi
medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor
sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea
cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să
completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
certificate conform legii;
Art. 20. - Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi
din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din
prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru
întregul imobil.
Art. 21. - Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru
apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul
instituţiei, proprietar, producător sau importator;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al
proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau
mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în
vigoare;
e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului,
după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,
sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau
de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi
instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Legislaţia Autoritatii Nationale a Calificarilor (ANC)

17
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are rol consultativ în
fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor.
ANC coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi:
a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale;
c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare
profesională continuă.

Legislaţia în vigoare pentru formarea profesională a adulţilor:


 OG nr. 129/2000, republicata , cu modificarile si completaril exterioare, refritoare
la formarea profesionala a adultilor
 HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor
 HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003
 HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
aprobate prin HG nr.522/2003
 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de
autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr.
353/5.202/2003)
 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei
certificarii formarii profesionale a adultilor
 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei
si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei
certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)
 Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare
a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei
si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea
Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte
cai decât cele formale

ATENŢIE – Se recomandă o bună cunoaştere a legislaţie în vigoare. Necunoaşterea legii nu


vă scuteşte de nici una din sancţinile care se aplică în cazul în care o încălcaţi !!!

18
Alte documente legale pentru sfera de activitate

Legea nr. 10 – 1995 privind calitatea în construcţii


Art. 2 – Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente
a-cestora, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi
de reparaţii ale acestora.
Art. 13 – Verificarea proiectelor se va face numai de către specialişti verificatori de
proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor

OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a


furniza servicii in Romania
Art. 1. — Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general al libertatii de
stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii pe teritoriul Romaniei.
Art. 2. — in intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de
mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat membru — stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic
European;
b) serviciu — orice activitate economica independenta, prestata in mod obisnuit in
schimbul unei remuneratii;
c) prestator — orice persoana fizica, cetatean al unui stat membru, sau orice persoana
juridica stabilita intr-un stat membru, care ofera ori presteaza un serviciu;
d) beneficiar — orice persoana fizica, inclusiv consumatorul, asa cum este acesta
definit in Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cetatean al unui stat membru sau
care beneficiaza de drepturi conferite prin acte normative comunitare, sau orice
persoana juridica stabilita intr-un stat membru, care, in scopuri profesionale ori
nonprofesionale, utilizeaza sau intentioneaza sa utilizeze un serviciu furnizat;
h) autoritate competenta — orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol
de control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special
autoritatile administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau
alte organisme profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare,
creeaza cadrul legal pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;
i) regim de autorizare — orice procedura care obliga prestatorul sau beneficiarul la
efectuarea anumitor formalitati in vederea obtinerii unei decizii din partea unei autoritati
competente pentru accesul la o activitate de servicii ori exercitarea acesteia;
k) motive imperative de interes general — ordinea publica, siguranta publica, sanatatea
publica, pastrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate sociala, protectia
consumatorilor, beneficiarilor serviciilor si a lucratorilor, loialitatea tranzactiilor
comerciale, combaterea fraudei, protectia mediului, sanatatea animalelor, proprietatea
intelectuala, conservarea patrimoniului national istoric si artistic, obiectivele de politica
sociala si de politica culturala, precum si orice alte considerente calificate ca motive
imperative de interes general de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, in
jurisprudenta sa;
l) profesie reglementata — orice activitate profesionala, astfel cum aceasta este definita
in art. 3 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile
ulterioare;
n) registru — orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta,

19
in format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii
in general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific;
o) Sistemul de informare in cadrul pietei interne (SIPI) — platforma electronica prin
intermediul careia se realizeaza schimbul de informatii si comunicarea intre autoritatile
competente, care decurg din obligatiile de cooperare administrativa prevazute in
prezenta ordonanta de urgenta;
Art. 3. — (1) in cazul in care dispozitiile prezentei ordonante de urgenta contravin
dispozitiilor unui act normativ national care a transpus o directiva sau a creat cadrul
juridic necesar aplicarii directe a unui regulament si care reglementeaza aspecte
specifice ale accesului la o activitate de servicii ori la exercitarea acesteia in sectoare
specifice sau pentru profesii specifice, in conformitate cu actul normativ comunitar
transpus, dispozitiile
actului normativ special prevaleaza.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu vizeaza norme ale dreptului


international privat, in special norme care reglementeaza legislatia aplicabila obligatiilor
contractuale si extracontractuale, inclusiv cele care garanteaza consumatorilor protectia
oferita acestora prin normele de protectie a consumatorilor din legislatia cu privire la
consumatori in vigoare.
Art. 4. — (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica atat serviciilor furnizate
de catre prestatorii stabiliti in Romania, cat si serviciilor furnizate transfrontalier, in
Romania, de catre prestatori stabiliti in alt stat membru.
Art. 16. — (1) Prestatorii stabiliti intr-un alt stat membru au dreptul de a furniza servicii pe
teritoriul Romaniei.
(2) Accesul la furnizarea unui serviciu sau exercitarea acestuia pe teritoriul Romaniei
poate fi conditionat(a) de
indeplinirea unor cerinte, doar daca acestea respecta cumulativ urmatoarele principii:
a) principiul nediscriminarii: cerintele nu trebuie sa fie, direct ori indirect, discriminatorii
in ceea ce priveste cetatenia sau, pentru persoanele juridice, in ceea ce priveste statul
membru in care acestea sunt stabilite;
b) principiul necesitatii: cerintele trebuie sa fie justificate pe baza unor ratiuni de ordine
publica, siguranta publica, sanatate publica sau protectia mediului;
c) principiul proportionalitatii: cerintele trebuie sa fie adecvate pentru a garanta
realizarea obiectivelor, fara a depasi ceea ce este necesar pentru realizarea acestora.
(3) Libertatea de a furniza servicii in cazul unui prestator stabilit intr-un alt stat membru
nu poate fi restransa prin impunerea uneia dintre urmatoarele cerinte:
a) obligatia de a fi stabilit pe teritoriul Romaniei;
b) obligatia de a obtine o autorizatie din partea unor autoritati competente, incluzand
inscrierea intr-un registru pe teritoriul Romaniei, in afara celor impuse prin prevederile
prezentei ordonante de urgenta, prin alte acte normative care transpun acte normative
comunitare sau prin acte normative comunitare cu aplicabilitate directa;
c) interdictia de a stabili pe teritoriul Romaniei o infrastructura specifica, necesara
pentru prestarea serviciilor in cauza;
d) aplicarea unui regim contractual special intre prestator si beneficiarul serviciului, care
impiedica sau restrictioneaza prestarea serviciilor in mod independent;
e) obligatia de a detine un document de identitate specific, emis de autoritatea
competenta pentru prestarea serviciului respectiv;
f) cerinte care restrictioneaza utilizarea echipamentelor si a materialelor asociate
prestarii serviciilor, cu exceptia celor necesare pentru asigurarea sanatatii si a

20
securitatii muncii;
g) restrictii asupra libertatii de a presta serviciile mentionate la art. 19.
(4) Autoritatile administratiei publice pot aplica, in conformitate cu legislatia nationala
armonizata, propriile reguli in ceea ce priveste conditiile de angajare, inclusiv cele
stabilite in contractele colective.

Art. 26. — (1) Prestatorii au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor urmatoarele


informatii:
a) numele sau denumirea prestatorului, forma de organizare, adresa unde este stabilit,
precum si date care sa permita contactarea rapida si comunicarea directa cu acesta,
dupa caz, prin mijloace electronice;
b) in cazul in care prestatorul este inmatriculat intr-un registru, numele acelui registru si
numarul de inregistrare al prestatorului sau mijloacele de identificare echivalente in acel
registru;
c) in cazul in care activitatea este supusa unui regim de autorizare, datele autoritatii
competente care a eliberat autorizatia;
d) in cazul in care prestatorul exercita o activitate care este supusa TVA, numarul de
identificare mentionat la art. 153, 153 1si 154 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) in cazul profesiilor reglementate, orice ordin profesional sau organism similar la care
prestatorul este inscris, titlul profesional si statul membru in care a fost acordat acest
titlu;
f) conditiile si clauzele generale de prestare a serviciului, daca exista, utilizate de catre
prestator;
g) clauze contractuale cu privire la legea aplicabila contractului si/sau la instanta
competenta daca sunt folosite de catre prestator;
h) existenta unei garantii postvanzare care nu este impusa prin lege;
i) pretul serviciului, in cazul in care acesta este stabilit, in prealabil, de catre prestator,
pentru un anumit tip de serviciu;
j) principalele caracteristici ale serviciilor, in cazul in care acestea nu reies deja din
context;
k) asigurarea de raspundere civila profesionala sau garantiile profesionale, daca exista,
si, in special, datele de contact ale asiguratorului sau ale garantului, precum si teritoriul
pe care este valabila.
(2) La alegerea prestatorului, informatiile mentionate la alin. (1): a) sunt comunicate de
catre prestator din proprie initiativa;
b) sunt usor accesibile beneficiarului in locul prestarii serviciului sau al incheierii
contractului;
c) pot fi accesate cu usurinta de catre beneficiar, prin mijloace electronice, la o adresa
oferita de catre prestator;
d) sunt cuprinse in orice documente de informare oferite beneficiarului de catre
prestator, documente care cuprind o descriere detaliata a serviciului prestat.
(3) La cererea beneficiarului, prestatorii ofera urmatoarele informatii suplimentare:
a) pretul serviciului, in cazul in care acesta nu este stabilit, in prealabil, de catre
prestator, sau, daca nu poate fi comunicat un pret exact, o metoda de calcul al pretului,
astfel incat acesta sa poata fi verificat de catre beneficiar, sau un deviz suficient de
detaliat;
b) in ceea ce priveste profesiile reglementate, o referire la normele profesionale

21
aplicabile in statul membru de stabilire si mijloacele prin care se poate obtine accesul la
acestea;
c) informatii cu privire la activitatile conexe si la parteneriatele prestatorilor, agreate
pentru desfasurarea acestor activitati, care sunt legate de serviciul in cauza, precum si
cu privire

la masurile luate pentru a se evita conflictele de interese. Aceste informatii se includ in


orice document informativ in care prestatorii ofera o descriere detaliata a serviciilor lor;
d) codurile de conduita la care a aderat prestatorul si adresele de internet la care
aceste coduri pot fi consultate, specificand limba in care sunt disponibile;
e) in cazul in care unui prestator ii este aplicabil un cod de conduita sau este membru al
unei asociatii profesionale ori al unui organism profesional care instituie posibilitatea de
a recurge la mecanisme de solutionare pe cale extrajudiciara a litigiilor, informeaza
beneficiarii cu privire la posibilitatea utilizarii acestora; prestatorul trebuie sa indice
modalitatea prin care beneficiarii pot obtine informatii detaliate cu privire la modalitatile
extrajudiciare de solutionare a litigiilor.
(4) Prestatorul ofera informatiile mentionate la alin. (1)—(3) in mod complet, corect,
precis si in timp util inainte de incheierea contractului sau, in absenta unui contract
scris, inainte de prestarea serviciului.
(5) Intervalul de timp de la furnizarea informatiilor mentionate la alin. (1)—(3) pana la
contractarea sau prestarea efectiva a serviciului nu poate fi mai scurt de 5 zile. Cu
acordul scris al beneficiarului, termenul de 5 zile poate fi redus.
(6) Prezentul articol nu aduce atingere altor dispozitii legale prin care sunt reglementate
cerintele de informare.

TEMA 2
NOI TIPURI DE INSTALAȚII/ECHIPAMENTE
MACARALELE sunt maşini de ridicat compuse dintr-un schelet metalic de formă,
construcție și dimensiuni variabile și din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea
și deplasarea sarcinii.
Mişcările efectuate de o macara constau în general dintr-o ridicare, urmată de o coborâre a
sarcinii; foarte frecvent, această mişcare de deplasare a sarcinii pe verticală se combină cu
mişcarea de deplasare pe orizontală, astfel că sarcina agăţată în dispozitivul de prindere şi ridicată
într-un anumit punct poate fi coborâtă şi lăsată la sol în alt punct aflat în deschiderea sau raza de
acţiune a macaralei.
Conform Prescripţiei Tehnice ISCIR PT CR 8-2009 (Autorizarea personalului de
deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire) în

22
funcție de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare
macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe și tipuri de macarale:

GRUPA A:
Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de cale ferată:

 automacarale  macarale pe şenile

 macarale autopropulsate  macarale remorcate


pe pneuri

 macarale montate pe vagon


de cale ferată

23
GRUPA B:
Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare, având braţ şi platformă rotitoare
(macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick:

 macarale turn  macarale portic

 macarale Derrick

GRUPA C:
Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi semiportal,
grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, şarjare, stripj, forjare și
similare):

 poduri rulante  macarale portal

24
 grinzi rulante suspendate  macarale de turnare

GRUPA D:
Macarale de tip special, care nu se includ în grupele anterioare
(macarale pe cablu, macarale foarfece și similare):

 macarale pe cablu

GRUPA E:
Macarale cu comandă de la sol cu butoane și/sau manete,
prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu

Caracteristicile tehnice principale ale macaralelor, în funcție de tipul lor, sunt:

25
1.- sarcina nominală, exprimată în kg sau tone
2.- momentul de sarcină în tm(kgm) în cazul macaralelor cu braţ
3.- deschiderea, în metri
4.- raza de acţiune, în metri
5.- ecartament, în metri
6.- ampatament, în metri
7.- vitezele de ridicare, coborâre şi deplasare, în m/min
8.- viteza de rotaţie: rot/min
9.- locul de comandă: - din cabină sau
- de la sol
10.- felul comenzii: - electrică
- pneumatică
- hidraulică

GRUPA A:
Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare şi cele montate pe vagoane de cale ferată:

I.- AUTOMACARALE – Sunt instalaţii de ridicat montate pe şasiuri de autocamion sau


şasiuri de construcţie specială care se pot deplasa rapid de la un punct de
lucru la altul. Caracteristic automacaralelor este că deplasarea se
realizează prin motorul autovehicolului.
Vitezele de deplasare prescrise sunt cuprinse între 40-70 km/h.

Descriere: în general, o automacara are următoarele părţi principale:


a. şasiul
b. platforma fixă
c. dispozitivele de calare
d. platforma rotitoare
e. echipamentul de suprastructură, braţul sau turnul la macaraua c echipament
turn;
f. sistemul de acţionare (agregate, mecanisme);
g. instalaţii sau dispozitive de comandă;
h. dispozitive de siguranţă;
i. dispozitive de semnalizare (optică şi acustică);
j. cabina macaragiului;
k. contragreutatea

a. ŞASIUL: automacaralele cu capacitate de până la 20t, se foloseşte direct şasiul


acestuia iar peste această capacitate este necesară rigidizarea întregului sistem.

b. PLATFORMA FIXĂ: construcţie metalică sudată, montată pe şasiu prin şuruburi (la
macaralele cu capacitate de ridicare mică şi medie) iar la cele cu capacitate de ridicare
26
mare se montează prin sudură de şasiu. Platforma fixă, şasiul şi dispozitivele de calare
constituie infrastructura macaralei.

c. DISPOZITIVELE DE CALARE: în vederea măririi stabilităţii macaralei, se


folosesc dispozitive de calare ce constau din patru picioare de sprijin amplasate în
colţurile platformei; cu cât acestea sunt la distanţă mai mare de centrul de rotaţie al
macaralei, cu atât se măreşte stabilitatea acesteia prin marirea suprafetei de sprijin.
Dispozitivele (picioarele) de calare sunt rabatabile sau telescopice în exterior de la
platforma fixă, acţionate manual sau cu ajutorul unei instalaţii hidraulice.

Automacara COLES T4000 în poziţie de transport şi calată

La macarale cu braţ foarte lung (peste 40m), stabilitatea este asigurată


suplimentar de încă două picioare montate pe partea din spate a platformei fixe, astfel
încât braţul se ridică/coboară la sol pe direcţia axei longitudinale a şasiului, orientate
spre spate.

d. PLATFORMA ROTITOARE: construcţie metalică, ce se sprijină pe platforma fixă


prin intermediul unui rulment de presiune. Pe această platformă rotitoare se montează:
- mecanisme de acţionare,
- echipamentul (braţ sau turn)
- instalaţia de comandă
- contragreutatea
- şi în unele cazuri agrgate de acţionare
- platforma rotitoare împreună cu aceste elemente formează suprastructura. .
e. ECHIPAMENTUL DE SUPRASTRUCTURĂ (BRAŢ sau TURN): construcţie
metalică spaţială sudată. Materialele utilizate sunt oţel carbon obişnuit sau slab aliată
cu Cr şi Mo, folosindu-se profile cornier, table, ţevi pătrate şi rotunde. Braţul este

27
articulat la bază pe suporţi fixaţi la platforma rotitoare iar în vârf are rolele de
conducere a cablului de la mecanismul cârligului.
Braţele telescopate se pot prelungi prin adăugarea unor tronsoane intermediare sau
prin telescopare (braţe formate din două, trei sau patru tronsoane).
Extinderea sau retragerea tronsoanelor telescopice se realizează hidraulic cu
ajutorul unor cilindri cu piston.
Braţele ce se prelungesc prin tronsoane intermediare au greutăţi proprii reduse şi
macaralele permit montarea unor braţe de lungimi foarte mari.

f. SISTEME DE ACŢIONARE (agregate, mecanisme, principii acţionare):

AGREGATUL DE ACŢIONARE poate fi MOTOR DIESEL sau motor cu


explozie.
Mecanismele automacaralelor sunt în general pentru executarea următoarelor
mişcări:
- ridicare-coborâre cârlig principal;
- ridicare-coborâre cârlig auxiliar;
- basculare braţ;
- basculare prelungitor (gât lebădă)
- rotire

Mecanismele automacaralelor cu, capacitate de ridicare mică şi medie sunt


acţionate de motorul autocamionului care asigură şi deplasarea macaralei, iar la
automacaralele cu, capacitate mare de ridicare aceste mecanisme sunt acţionate de un
alt motor montat pe platforma rotitoare.
Energia rezultată de la motor se poate transmite direct la mecanisme în cazul
acţionării mecanice sau transformată în altă formă de energie ca în cazul acţionărilor
electrice, hidraulice sau combinate.

g. INSTALAŢII ŞI DISPOZITIVE DE COMANDĂ: transmiterea comenzilor la


sistemul de acţionare pentru funcţionarea sau oprirea diverselor mecanisme se
realizează prin instalaţii (dispozitive) de comandă.

1.- COMENZI MECANICE SAU MANUALE: se realizează prin sisteme de


pârghii, astfel încât se cuplează sau decuplează mecanismele care trebuiesc acţionate în
sensurile dorite.
Sistemele de pârghii sunt astfel concepute, încât simultan cu efectuarea comenzii
se acţionează şi asupra frânelor de pe mecanismul comandat, astfel încât frâna se

28
deschide sau se închide după caz, odată cu funcţionarea sau oprirea mecanismului
respectiv.
Aceste comenzi sunt aplicate numai în cazul acţionărilor mecanice şi foarte rar,
întrucât prezintă dezavantaje:
- eforturi fizice sporite
- comenzile nu pot fi bruste
- mecanismele nu pot fi comandate astfel încât să realizeze mişcări sensibile şi
precise
- uzurile (jocurile) ce se produc la articulaţiile pârghiilor generează nesiguranţă

2.- COMENZI ELECTRICE: sunt des utilizate în cadrul tuturor sistemelor de


acţionări, prezentând siguranţă în exploatare şi realizează comenzile cu promptitudine la tensiuni
de 12 sau 24V, alimentarea făcându-se de la baterii, sau 220V în cazul macaralelor cu acţionări
electrice, când alimentarea se face de la generator (cu cuplaje magnetice care au avantajul
transmiterii unei mişcări de rotaţie fără şocuri).

3.- COMENZI PNEUMATICE: utilizate în cazul acţionărilor mecanice

4.- COMENZI HIDRAULICE: folosite în cazul acţionărilor hidraulice şi uneori în


cazul acţionărilor mecanice

5.- COMENZI COMBINATE: automacaralele cu capacitate de ridicare mare


uzează de aceste comenzi combinate. Comenzile hidraulice sunt combinate cu cele electrice, iar
comenzile pneumatice cu cele electrice.

h. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ: toate automacaralele au dotare minimă cu


următoarele dispozitive de siguranţă:
- limitatoare fine cursă ridicare cârlige;
- limitatori fine cursă ridicare braţ;
- limitatori de moment;
- întrerupător de avarie;
- siguranţe la cârlige;
- indicator al sarcinilor maxime admise corespunzătoare deschiderii braţului.

Pe lângă aceste dispozitive de siguraţă, automacaralele mai pot fi dotate cu:


- limitatori coborâre braţ;
- bulă de nivel bidirecţională pentru indicarea orizontalităţii macaralei;
- opritoare cu tampoane elastice sau cabluri ancore pentru a nu se da braţul peste
cap (în cazul unor macarale cu capacitate de ridicare mare);
- limitatori pentru a nu se desfăşura în totalitate cablul de pe tobă(acţionează
când rămân 3 spire);
- anemometru
- limitatori de rotire pentru lucru numai pe spate (100 stânga dreapta, cazul
macaralei Demag), când se pot ridica sarcini mai mari faţă de celelalte poziţii;
- dispozitive de semnalizare la apropierea braţului de linii electrice aeriene sub
tensiune;
- dispozitive de limitare a basculării braţului în domenii reglabile (unghi minim
şi maxim) cazul macaralei PH;

29
- limitatoare de rotire cu braţul pe deasupra cabinei autovehicolului;
- limitatoare de sarcină (ca în cazul macaralelor MDK, RDK, etc.)în afara
limitatorului de moment.

i. DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE:
1. ACUSTICE: claxoane, sonerii, clopote electrice acţionate de
deserventul de pe automacara pentru atenţionare
2. OPTICE: lămpi,girofare,proiectoare
j. CABINA MACARAGIULUI: manevra automacaralei se execută de regulă dintr-o
cabină amplasată pe platforma rotitoare, lateral faţă de braţ
k. CONTRAGREUTATEA: necesară pentru asigurarea stabilităţii sub sarcină, la
macaralele cu capacitate de ridicare mare, montându-se pe partea posterioară a
platformei rotitoare, contragreutăţi. Mărimea şi amplasarea contragreutăţii nu trebuie
să influienţeze negativ stabilitatea în gol.

II.- MACARALE AUTOPROPULSATE– după sistemul de deplasare se împart în:


- MACARALE PE PNEURI şi
- MACARALE PE ŞENILE.

Sistemele de acţionare, comenzile, mecanismele, echipamentele, mişcările de execuţie


sunt asemănătoare automacaralelor.
Deosebirea dintre automacarale şi macaralele autopropulsate constă în faptul că acestea
din urmă sunt montate pe un şasiu propriu, iar energia necesară autopropulsiei este generată de
acelaşi motor care acţionează întreaga macara şi care se află montat pe platforma rotitoare.
Vitezele de deplasare de la un loc de lucru la altul sunt reduse.
Alte avantaje:
- acces relativ uşor în şantier unde nu sunt drumuri amenajate
- nu au dispozitive de calare (cu unele exceptii: ex. macara HT 125)
- admit deplasarea cu sarcini mari apropiate cu cele indicate de diagrama
de sarcină

30
III.- MACARALE MOBILE PE ŞASIU DE VAGON DE CALE FERATA

Au funcţiuni, mecanisme şi echipamente .

Au funcţiuni, mecanisme şi echipamente asemănătoare automacaralelor, cu deosebire


că platforma fixă este aşezată pe boghiuri de deplasare pe linie CF.
Deplasarea este asigurată de un mecanism propriu acţionat de motorul macaralei.
Se folosesc la lucrările de construcţii de căi ferate , intervenţii în cazul avariilor la
materialul rulant, cât şi la operaţii de încărcare-descărcare în unităţile cu linii CF.

GRUPA B:
Macarale deplasabile pe căi cu şină de rulare, având braţ şi platformă rotitoare
(macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick:

I. MACARALE TURN:

După posibilităţile de deplasare:


a.- fixă (în fundaţie)
b.- mobilă, deplasabilă pe cale cu sina de rulare ( de cale
ferată)

a. Macara turn MTO 500 fixă

31
6 7

5 8
4 b. Macara turn MTO 500 mobilă
1.căruciorul de deplasare cu 4 boghiuri din
. 2 sint motoare şi asigură deplasarea macaral
2. platformă
3. turn(format din mai multe
tronsoane intermediare metalice cu zăbrele);
4. cabină de comandă(se roteşte odată cu
. platforma)
reutatea(ce . 5.contragreutatea (ce asigura stabilitatea macaralei )
.. 2 6 . cabluri; 7. braţ macara; 8. muflă cu cârlig.

1
Macaralele cu braţ orizontal au o răspândire largă, având în vedere câmpul mare de lucru
care poate să fie deservit de macara datorită lungimii mari a braţului şi a înălţiii mari de ridicare
(>50m).
Macaralele turn, pentru a prezenta siguranţă în funcţionare, se echipează, după caz, cu
următoarele dispozitive de siguranţă:
- limitator de sfârşit de cursă ridicare-coborâre;
- limitator de sfârşit de cursă deplasare macara,
- limitator de sfârşit de cursă deplasare cărucior de sarcină,
- limitator de sfârşit de cursă la bascularea braţului,
- limitator de sfârşit de cursă la rotire,
- limitator de sarcină sau moment al sarcinii;
- dispozitiv de prindere pe şine,ancore de fixare a macaralei pe platforma
caii de rulare:
- curăţitoare de şină şi piese de reazem;
- tampoane şi opritoare;
- dispozitiv de oprire a macaralei în caz de vânt (anemometru);
- dispozitiv de punere în giruetă a braţului macaralei,
- iluminat de balizare

ANEMOMETRU- Este interzisa


functionarea macaralelor care lucreaza in aer liber daca
viteza vantului depaseste valorile admise (20 m/s la
macaralele portal sau 15,6 m/s la celelalte macarale),
precum si daca temperatura este sub -20øC.

32
II. MACARALE PORTIC:

Pentru mecanizarea operaţiilor de transbordare a mărfurilor în porturile maritime şi


fluviale , se utilizează MACARALE PORTIC.

Porticul macaralei care permite sub el circulaţia vagoanelor de cale


ferată (una sau două linii), asigurând în acest sens gabaritul de
liberă trecere corespunzător.
Pe picioarele porticului, sunt amplasate boghiurile
mecanismului de deplasare al macaralei. Acţionarea boghiurilor
poate fi individuală la fiecare picior sau cu două grupuri motoare
care antrenează roţile motoare ale boghiurilor de pe una din părţile
macaralei.
Pe porticul macaralei se amplasează şi calea de rulare cu
role sau cu bile (rulment) a mecanismului de rotire precum şi
lagărele de sprijin ale părţii rotitoare.
Partea rotitoare cuprinde coloana rotitoare, braţul macaralei,
cabina de comandă, camera mecanismelor de ridicare, rotire şi
basculare a braţului.

II. MACARALE DERRICK:


Se folosesc pentru executarea lucrărilor de montare a podurilor rutiere sau feroviare, a
halelor industriale, a centralelor termoelectrice, în cariere de marmură şi întreprinderi de
prelucrare a marmurii şi în alte locuri unde sunt necesare pentru manipularea sarcinilor, capacităţi
mari de ridicare şi braţe lungi.

GRUPA C:

Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi semiportal,
grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, şarjare, stripj, forjare și
similare):
I. PODURI RULANTE:
Sunt destinate manevrării în spaţii închise (hale industriale, centrale electrice, depozite
închise) sau în aer liber, a sarcinilor în bucăţi (piese şi ansambluri mecanice grele, ansambluri de
33
construcţii metalice, bene cu materiale în vrac sau stivuitoare, oale cu metal lichid, forme de
turnătorie, grinzi, prefabricate din beton).
Podurile rulante electrice cu cârlig se construiesc, de regulă, pentru sarcini (în tone)
cuprinse în următoarea gamă de valori nominale: 3,2; 5; 8; 12,5; 16; 20; 32; 50; 80; 100; 125;
160; 200; 250; 320.

II. MACARALE PORTAL ŞI SEMIPORTAL:


La macaralele portal, grinzile principale se reazemă la ambele capete pe câte o pereche de
picioare aşezate pe roţi ce rulează pe şine fixate pe sol.

Macara portal

La macaralele semiportal grinzile principale se reazemă la un capăt pe o pereche de


picioare identice cu cele ale macaralelor portal, iar la celălalt capăt sunt ca şi la podurile rulante,
solidarizate între ele printr-o grindă de capăt care se reazemă la rândul său pe roţi care rulează pe
şinele căilor de rulare fixate pe stâlpii de rezistenţă ai unei hale.

34
Macara semiportal

GRUPA D:
Macarale de tip special, care nu se includ în grupele anterioare
(macarale pe cablu, macarale foarfece și similare):

I. MACARALE PE CABLU:
Sunt instalaţii de ridicat compuse dintr-un ansamblu de construcţii metalice şi mecanisme,
cu ajutorul căora se manipulează caruciorul de sarcina folosind cabluri de oţel suspendate, de
regulă între două turnuri, drept cale de susţinere, de circulaţie şi tractare a unui cărucior prevăzut
cu cârlig sau organ de prindere a sarcinii.

GRUPA E:
Macarale cu comandă de la sol cu butoane și/sau manete,
prin comandă radio sau prin comandă în infraroşu

35
PODUL RULANT

PODUL RULANT - este o macara rulantă formată dintr-un schelet metalic compus dintr-o
construcţie orizontală având la capete roţi de rulare care se deplasează pe
şine de rulare paralele situate la înălţime.

Pe construcţia orizontală se deplasează mecanisme sau instalaţii de ridicare propriu-zise,


având un câmp de acţiune de forma unui paralelipiped.

DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE ALE UNUI POD RULANT


MECANISMUL DE RIDICARE:
Organele de prindere şi dispozitivele de legare a sarcinilor sunt:

- mufle cu cârlig,
- cârligele,
- graiferele,
- electromagneţi de sarcină,
- traverse,
- cabluri şi lanţuri pentru legarea sarcinilor,
- bene, cupe şi buncăre,
- cleşti şi papuci cu autostrângere,
- oale de turnare,
- containere.
1. Mufla cu cârlig: pentru ridicarea greutăţilor prin intermediul cârligelor, acestea
(cârligele) se montează în mufle.

36
În general, muflele cu cârlig se compun din (fig.1):
FIG.1
a. cârlig; b
b. traversa muflei;
c. rola sau rolele de cablu;
d. scutul rolei sau rolelor
e. rulment axial;
f. piuliţa cârligului cu
sistemul de asigurare al
acestuia

e
c

Traversa unei mufle cu cârlig

În cazul utilizării cârligelor lamelare, în componenţa muflei mai intră şi o furcă în care se
montează cârligul prin intermediul unui bolţ

2. Cârligele – pentru a putea să se ridice greutăţi, podurile sunt prevăzute prin


construcţie cu organe de prindere în majoritatea cazurilor fiind cârligele, care pot manipula atât
sarcini în bucăţi cât şi a altor sarcini în cazul în care se utilizează dispozitivr de prindere
detaşabile din cârlig (traverse, platforme, graifăre, electromagneţi) care să permită acest lucru.

Clasificare: în funcţie de tehnologia de execuţie, forma şi scopul în care sunt


utilizate, cârligele se clasifică astfel (fig.2):

37
- cârlige forjate simple: - cârlige forjate duble:

- cârlige lamelare simple: - cârlige lamelare


duble:

- cârlige lamelare pentru oale de turnare:

38
FIG.2 – tipuri de cârlige
Cîrligele forjate se execută în cinci clase de rezistenţă: M, P, S, T şi V. Clasele de
rezistenţă sunt determinate de proprietăţile mecanice ale materialului din care se execută, fiecărei
clase de calitate corespunzîndu-i caracteristicile mecanice indicate în tabelul 1.
Tabelul 1
Clasa de Rezistenţa la tracţiune Limita de curgere Alungarea la Rezilienţa
rezistenţă a Rmin ~0,2 min rupere KCU 30/2
cîrligului N/mm² Kgf/mm² N/mm² Kgf/mm² 5 min Min
% daJ/cm²
M 390 40 240 24 22 7
P 490 50 310 32 20 6
S 620 63 390 40 16 6
T 780 80 490 50 12 5
V 980 100 620 63 10 5

Valorile din tabelul 1 sunt valabile pentru epruvete prelevate longitudinal.


Rezilienţa se va determina pe epruvete îmbătrînite artificial; încercarea se va efectua la
+20°C.
În vederea asigurării unor condiţii de muncă lipsite de pericol de
avarii sau accidente, atât pentru cei care deservesc macaraua cât şi pentru cei aflaţi în
zona de lucru, se mai prevăd, după caz, diverse dispozitive de siguranţă în funcţie de
tipul macaralei şi specificul tehnologic.
Siguranţa se montează cu scopul de a împiedica ieşirea accidentală a organelor
de legare a sarcinilor din cârlig; scoaterea acestor organe trebuie să fie posibilă numai
prin acţionarea siguranţei.

Fig.3 - CÂRLIG CU SIGURANŢĂ


1.- siguranţă (ce se fixează pe tija cârligului); 2.- cârlig; 3.- clemă; 4.- şuruburi cu piuliţe; 5.- bolţ

3. Graifăre. La manipularea sarcinilor în vrac, drept organe de prindere a sarcinii,


se utilizează graifărele. Graifărele cele mai uzuale sunt cele de tipul pe patru fire (ramuri
de cablu), tiranţi şi cupe. În variantele graifăr transversal şi longitudinal, cupele putând fi
cu sau fără dinţi.
In afara graiferelor cu cupe mai avem graifere cu ghiare folosite la manipularea
unor materiale în siderurgie şi colectarea metalelor cât şi manipularea unor sarcini
cilindrice (buşteni, ţevi, etc.).
Acţionarea graiferelor se poate face prin cabluri, cazul general, sau prin
mecanisme ori instalaţii hidraulice şi pneumatice. In cazul acţionării prin cabluri instalaţia
trebuie să posede două mecanisme pentru înfăşurarea cablului.
In fig.4 este reprezentată schema de funcţionare a graifărului.

39
FIG. 4 – Schema de funcţionare a unui graifăr

4. Electromagneţi de sarcină. Pentru ridicarea şi manipularea tablelor,


deşeurilor feroase sub formă de şpan sau piese mici, precum şi, la ridicarea bilelor la
macaralele pentru spart fontă, se utilizează electromagneţi de sarcină (fig. 5).
Electromagneţii de sarcină sunt organe de prindere a sarcinii, în general,
detaşabile din cîrlig şi sunt prinşi fie direct de cîrligul macaralei, fie prin intermediul unei
traverse, în care caz se prind mai mulţi electromagneţi, în vederea manipulării unor table
sau profile laminate de dimensiuni mari.
Alimentarea cu energie electrică a electromagneţilor de sarcină se face în curent
continuu de la un grup propriu de redresare a curentului, montat pe macara sau de la o
sursă de curent continuu independentă de macara. Pentru cablul de alimentare al
electromagnetului de sarcină se va prevedea un tambur de cablu electric care va fi
sincronizat cu tamburul cablului de tracţiune a cîrligului, în aşa fel încât să se asigure
aceiaşi viteză de coborâre sau de ridicare, atât pentru cîrlig cât şi pentru cablul electric
de alimentare a electromagnetului.
Pentru evitarea accidentelor datorită întreruperii alimentării cu energie electrică a
electromagnetului din cauza unei defecţiuni a sursei de alimentare, macaralele echipate
cu electromagnet de sarcină vor fi prevăzute cu o baterie de acumulatoare care să
asigure menţinerea sarcinii de către electromagnet. În cazul în care acest lucru nu a fost
realizat, locul de muncă unde se lucrează cu electromagnet de sarcină va fi împrejmuit
cu plasă de sîrmă pentru a împiedica intrarea persoanelor în zona respectivă, iar uşile
de acces în zonă vor fi prevăzute cu contacte electrice de siguranţă care să
deconecteze circuitul de comandă al macaralei în cazul în care sunt deschise. De

40
asemenea, se vor lua o serie de măsuri care să asigure funcţionarea sigură şi lipsită de
pericol a macaralei şi pentru evitarea accidentelor.

FIG. 5 – Cărucior cu electromagnet

5. Traverse. Traversele sunt, în general, organe de prindere a sarcinii detaşabile din cîrlig
cu ajutorul cărora se realizează manipularea unor sarcini având dimensiuni mari, ca de exemplu
forme în atelierele de turnătorie, elemente de construcţii metalice, cazane, etc.
Prin utilizarea traverselor, se realizează păstrarea echilibrului pieselor în timpul
manipulării şi totodată şi utilizare mai raţională a lanţurilor şi cablurilor de legare (fig. 6).

FIG.6 – traversă detaşabilă din cârlig

41
În cazul în care se ridică sarcini mari şi sunt necesare 2 macarale în acest scop, se
utilizează traverse, care de această dată sunt prinse în cîrligele celor două macarale şi sarcina se
prinde de traversă (fig.7) .

FIG. 7 – traversă pentru ridicare cu două macarale

Traversele se proiectează şi se construiesc în mod similar cu elementele portante ale


construcţiilor metalice ale macaralelor, respectându-se aceleaşi prevederi.

6. Cabluri şi lanţuri de ridicare

7. Platforme. În cazul în care este necesară manipularea unor sarcini în bucăţi, a căror
legare de cîrligul macaralei este greoaie sau imposibilă se utilizează platforme, care sunt organe
de prindere a sarcinii detaşabile din cîrlig (fig. 8 ).
Platformele se execută din metal sau din lemn şi în general sunt prevăzute cu patru lanţuri
de legare reunite într-un ochet care se prinde în cîrligul macaralei. Platformele au o largă utilizare
în porturi la încărcarea şi descărcarea sacilor din vapoare.

FIG. 8 – Platformă

42
8. ALTE TIPURI DE DISPOZITIVE DE PRINDERE A SARCINILOR

FIG. 9 – Dispozitiv tip cleşte FIG. 10 – dispozitiv de


. prindere tip cleşte .
pentru prindere bare rotunde

FIG. 11 - Dispozitiv de prins table


în poziţie orizontală

FIG. 12 – Dispozitiv de prindere table FIG. 13 – Cleşte pentru lingouri


în poziţie verticală

43
ROLA SAU ROLELE DE CABLU - rolele pentru cabluri din oţel se execută din fontă, pentru transmisii prin
cablu cu acţionare manuală şi din oţel turnat sau din oţel în construcţie
sudată, la transmisiile prin cablu cu acţionare mecanică.

TAMBUR DE CABLU - au rolul de a înfăşura cablul sau lanţul de tracţiune, prin aceasta aplicându-se şi
forţa necesară înfăşurării, respectiv ridicării sarcinii.
Tamburii de cablu au formă cilindrică şi rareori tronconică, goi la interior (executaţi din oţel prin
turnare sau din tablă roluită şi sudată pe generatoare), prezentând la periferie şanţuri elicoidale într-un
singur sens sau în două sensuri (stânga-dreapta)ngur strat.

Tambur simplu cu şanţuri Tambur dublu cu şanţuri Fixarea capătului de cablu


pe tambur prin cleme

Electropalan cu tălpi Cuplarea reductorului cu tamburul de cablu, prin


cuplaj dinţat:
1.-tambur de cablu; 2.- cuplaj dinţat;
3.- arborele tamburului; 4.- inel sferic;
5.- bucşă cu alezaj sferic

44
În cazul în care cablul se înfăşoară în mai multe straturi tamburul poate să nu fie canelat, iar la
margini are pereţi laterali.
Pentru o înfăşurare corectă a cablului se prevăd şi dispozitive de aşezare (role) ce presează spirile
de cablu pe tambur.
Diametrul tamburului este funcţie de diametrul cablului, grupa de funcţionare a mecanismului,
construcţia cablului şi modul de înfăşurare a cablului.
Profilul şanţurilor elicoidale de pe tambur este în funcţie de diametrul cablurilor, iar lungimea
tamburului trebuie să asigure depunerea corectă a cablului până la ridicarea muflei în poziţia cea mai de
sus (acţionare limitator cursă ridicare); la coborârea muflei în poziţia cea mai de jos trebuie să rămână cel
puţin trei spire înfăşurate pe tambur la fiecare capăt de cablu.
Prinderea capetelor de cablu pe tambur se poate face prin cel puţin 2 cleme sau prin pană.

REDUCTOARE – sunt angrenaje montate în carcase închise şi servesc la reducerea turaţiei arborelui
motor.
Uneori reductoarele pot servi şi la amplificarea turaţiei.

Cuplarea reductorului
cu tamburul de cablu, prin
cuplaj cu bolţuri cu cap
sferoidal:
1. tambur de cablu;
2. cuplaj cu bolţuri;
3. arborele tamburului;
4. inel sferic;
5. bucşă cu alezaj
sferic;
6. bloţuri cu cap
sferoidal

DISPOZITIVELE DE SIGURANŢĂ – cu care se echipează mecanismele de ridicare:


limitatorul de sarcină (sau de moment al sarcinii);
- limitatoarele de sfârşit de cursă ridicare-coborâre;
- siguranţa la cârlig;
- limitator de fine cursă translaţie cărucior;
- curăţitor şină
- paracăzător
- opritoarele.

45
MECANISMUL DE DEPLASARE A UNUI POD RULANT

La podurile rulante acţionarea poate fi:


- centrală (în care caz ambele roţi motrice de pe fiecare şină în parte sunt
acţionate de acelaşi mecanism printr-un ax comun);
2 2 2 2 2 2 2

7 6 5 4 3 2 1

Acţionarea centrală:
1.- motor electric; 2.- cuplaj elastic (între motor şi reductor); 3.- frână (amplasată pe semicupla spre
reductor);
4.- reductor; 5.- arbori de transmisie; 6.- cuplajele arborilor de transmisie; 7.- roţile motrice ale macaralei.

- independent (de capete – fiecare roată motrică are un mecanism de acţionare


independent) 2 2 2

2 3 4

Acţionarea independentă

1.- motor electric; 2.- cuplaj elastic (între motor şi reductor); 2 2

3.- frână (amplasată pe semicupla spre reductor); 1 7


4.- reductor; 6.- cuplajele arborilor de transmisie;
7.- roţile motrice ale macaralei
2

MOTOR ELECTRIC – de acţionare translaţie pod (pod rulant bigrindă cu electropalan de 8t)este de tip
ASFM-112Ma-6 cu rotorul în scurtcircuit şi frâna înglobată (- tensiunea nominală: 380V/50Hz; - turaţia
nominală: 1000 rot/min; puterea nominală: 2 x 2 Kw)

46
ROŢILE MOTRICE DE RULARE: - servesc la deplasarea macaralelor şi a cărucioarelor

1.- Roata de rulare; 2.- Ax; 3.- Pană; 4.- Rulment;


5.- Capac; 6.- Capac; 7.- Carcasă.

GRINZI PORTANTE – în construcţiile metalice portante ale macaralelor, se folosesc următoarele tipuri de
grinzi:

- I
grinzi cu inimă plină din profile sau ;
- grinzi cu zăbrele din profile sau ţevi sudate;
- grinzi expandate care au forma unor grinzi profil I
în a cărei inimă au fost
practicate decupări de material în forma unor hexagoane simetrice faţă de axul
grinzii şi egal distanţate;
- grinzi cheson din table sudate

Asamblarea elementelor componente se face prin sudură şi şuruburi.

a.- grinzi cu inimă plină; b.- grinzi cheson; c.- grindă expandată

47
Macara constructii Locatelli 8125

Macaralele autoportante sunt destinate in principal pentru constructii ca si macarale pentru construcii,
macarale pentru teren accidentat oferind capacitati de ridicare marite, manevrabilitate facila in zone
greu accesibile si inguste.

Modelul GRIL 8125 - 12,5 tone.


STRUCTURA TURELA
Construita cu placi si profile din otel cu rezistenta superioara.
BRAT TELESCOPIC
Cu 3 sectiuni . Brat cu extindere integral hidraulica si sincronizat de la 4.85 m la 12.65 m. Inaltime
maxima cap brat 15 m. Optional: brat cu 4 sectiuni cu extindere hidraulica si sincronizata de la 5.85
m la 20 m. Inaltime max cap brat 22.10 m.
RIDICARE BRAT
Cilindru hidraulic cu efect dublu. Ridicare de la -9° la 78°.
ROTATIE TURELA
Rotatie continua la 360°. Motor oleodinamic cu reductor cu reductie dubla epicicloidala. Frana de
rotatie automata cu discuri multiple. Roata zimtata /pinion extern. Blocare manuala rotatie cu
comanda din cabina de pilotaj.
TROLIU
Hidraulic, actionat de motor cu pistoane axiale cuplate cu reductor cu reductie dubla epicicloidala.
Tambur canelat. Frana automata cu discuri multiple si valve de contrabalansare.
CABINA

48
Construita din otel si suspendata elastic pe partea stanga a turelei. Vizibilitate panoramica
completata de ferestre mari de siguranta. Scaun operator culisant si reglabil in sus si jos.
COMENZI MACARA
Senzori de comanda montati pe bratele scaunului operator prin comanda independenta sau
simultana cu miscarea macaralei. Butoane electrice pentru comanda stabilizatori.
DISTRIBUITORI
Distribuitorii hidraulici individuali garanteaza combinarea simultana a miscarilor macaralei. Sistem
centralizat pentru control presiune hidraulica.
COMENZI MISCARI MACARA
Volan inclinabil.Selector modalitate directie. Comanda cu maneta pentru schimbarea directiei.
Selector schimb de viteze. Buton electric pentru blocare diferential fata si frana parcare.
DISPOZITIVE DE SIGURANTA
Limita urcare si coborare carlig. Valve de blocare pe toti cilindrii hidraulici. Valve de presiune maxima
pe toate circuitele hidraulice.

Capacitate de ridicare maxima 12,5 t

8125,3 - 12,6 m
Lungime maxima
8125,4 - 20,0 m

8125,3 - 15,2/19,0 m
Altitudine maxima
8125,4 - 22,1/26,3 m

Nr. axe 2

Directie 4x4x4

Cauciucuri 365/80 R20

CATERPILLAR C4.4
Motor 83 kW @ 2.200 rpm
418 Nm @ 1.4000 rpm

Viteza circulatie 38 km/h

8125,3 - m 5,89x2,40x3,31 H
Dimensiuni
8125,4 - m 6,94x2,40x3,31 H

8125.3 - 11.600 kg
Greutate macara
8125.4 - 12.300 kg

49
Macaraua stradala LOCATELLI ATC 20

Macaralele stradale sunt destinate in principal pentru activitati edilitare datorita


specificatiilor acestora. Acestea sunt dotate cu cabina pentru un control optim al
macaralei. Capacitatea de ridicare a modelului
ATC20 este de 20 tone.
STRUCTURA TURELA
Construita cu placi si profile late din otel cu rezistenta superioara.
BRAT TELESCOPIC
Cu 6 sectiuni . Brat cu extindere integral hidraulica si sincronizat de la 5.6 m la 23.8 m
cu control electronic. Inaltime maxima cap brat 26 m.
RIDICARE BRAT
Cilindru hidraulic cu efect individual. Ridicare de la -9.5° la 80°.
ROTATIE TURELA
Rotatie continua la 360°. Motor hidraulic cu reductor cu reductie dubla epicicloidala.
Frana de rotatie automata cu discuri multiple.
Sistem de rotatie libera. Roata/pinion zimtat extern. Blocaj pneumatic rotatie cu
comanda din cabina de pilotaj.
TROLIU
Pus direct pe brat. Motor hidraulic cu pistoane cuplat la reductor cu reductie dubla
epicicloidala. Tambur canelat. Frana automata cu discuri multiple. Sistem de rotatie
libera si valva de contrabalansare.
CABINA
Construita din otel si prevazuta cu clima, radio auto si faruri de lucru.
Vizibilitate panoramica completata de ferestre mari de siguranta.
Scaun operator culisant si reglabil in sus si jos.
Oglinzi retrovizoare externe cu incalzire si reglabile electric.
50
COMENZI MACARA
Senzori electrici proportionali montati pe bratele scaunului operator prin comanda
independenta sau simultana cu miscarea macaralei.
Sistem integrat control Comenzi. Limitatorul de sarcina si miscarile macaralei sunt
controlate electronic (LOCATRONIC).
DISTRIBUITORI
Distribuitorii hidraulici proportionali load sensing care garanteaza combinarea simultana
a miscarilor macaralei.
COMENZI MISCARI MACARA
Volan inclinabil pentru comanda directie roti anterioare. Buton electric pentru directie
independenta a rotilor posterioare. Selector schimb de viteze, schimbare directie si frana
de parcare. Buton electric pentru redresare mers stradal/in afara. Instrumente diagnoza
motor.
DISPOZITIVE DE SIGURANTA
Limita urcare si coborare carlig. Valve de blocare pe toti cilindrii hidraulici. Valve de
presiune maxima pe totate circuitele hidraulice
Capacitate de ridicare maxima 20 t

8125,3 - 12,6 m
Lungime maxima
8125,4 - 20,0 m

Altitudine maxima 26 m

Nr. axe 2

Directie 4x4x4

Cauciucuri 365/85 R 20

CATERPILLAR C4.4
Motor 83 kW @ 2.200 rpm
418 Nm @ 1.4000 rpm

Viteza circulatie vezi fisa tehnica

Dimensiuni m 6,320x2,32x3,190 H

Greutate macara 18.000 kg

51
Macarale noi, High Performance de la Palfinger

Palfinger a lansat trei noi modele de macarale din gama High Performance: PK
20001, PK 20001-K si PK 23001-EH.
Modele sunt dotate cu sistemul Palfinger Single Link Plus care confera un unghi al
bratului pliat de 15 grade si o geometrie îmbunatatita cu pâna la 40% mai multa putere
de ridicare în anumite pozitii.
Modele PK 20001 si PK 23001-EH pot fi echipate cu pâna la sase extensii hidraulice
pentru o raza de actiune de 17,1 m. Gama de accesorii pentru modelul EH include
graifer, brat oscilant si platforma de lucru. Modelul PK 20001 are un moment de
ridicare de 20 tm iar PK 23001 -EH 22,2 mt.

Modelul PK 20001- K de 20,2 mt a fost proiectat pentru a oferi mai multa putere la
raze de lucru mai mici având o foarte buna înaltime la vârf. Sistemul cu brat scurt cu
patru extensii hidraulice ofera o raza maxima de 12,5 m ceea ce îl face ideal pentru
manipularea paletilor si a materialelor de constructii.
Noile modele includ câteva caracteristici functionale la nivel de design: bordul de
control din material sintetic combinat cu otel cu iluminare de fundal cu LED-uri oferind
operatorului de a citi mult mai usor informatiile expuse si de a putea avea în
permanenta supraveghere întregul bord, toate furtunurile hidraulice sunt protejate cu
un material anti-frecare dispus în spirala si pivoti de stabilizare mai mari pentru a se
putea adapta la suprafata solului.
Noile modele de macarale au fost prezentate pentru prima data în cadrul Transport
2011, cea mai mare expozitie pentru industria transporturilor din Insula Scandinava,
desfasurata în Herning la începutul lunii aprilie.

POTAIN

Gama Potain cuprinde macarale autoridicatoare IGO si macarale turn modulare.


Macaralele Potain sunt renumite in lume gratie celor mai noi tehnologii folosite in
constructia lor, a vitezei de lucru si a productivitatii mari, a mobilitatii deosebite si a
valorii mari de revanzare. Sunt echipamente ideale pentru domenii precum constructiile
civile si industriale, constructiile de drumuri si poduri (viaducte), industria energetica,

52
industria constructiilor de nave fluviale si maritime, depozite de marfuri grele si de
dimensiuni mari.

Macarale turn modulare Topless

Pornesc de la o sarcina maxima de 2,5 tone, avand sarcina maxima la varf de 1,1 t si
lungimea maxima a bratului de 41 m pentru modelul MCT 50 si pot ajunge la o sarcina
maxima de 16 t, sarcina de varf maxima de 2,1 t si o lungime maxima a bratului de 75 m
la modelul MDT 302 L 16. Aceasta gama totalizeaza 15 modele.

Macarale turn modulare Topkit

Sunt disponibile 17 modele. In cazul primului model, MD, cel mai mic din gama, sarcina
maxima este de 10 t, sarcina maxima la varf este de 2 t iar lungimea maxima a bratului
este de 62,5 m. In cazul celui mai puternic model, MD 2200, avem o sarcina maxima de
64 t, sarcina maxima a bratului de 23,5 t iar bratul acesteia are o lungime de 80 m.

Macarale turn autoridicatoare

Au inaltimea sub carlig cu bratul orizontal de 16 m, sarcina maxima de 1,3 t, sarcina


maxima la varf de 0,65 t iar lungimea maxima a bratului de 16 m, pentru modelul IGO
10. In cazul celui mai mare model din gama, IGO 50, aceste valori ajung la 23,2 m la
inaltimea sub carlig cu bratul orizontal, 4 t ca sarcina maxima, 1,1 t ca sarcina maxima la
varf si un brat cu o lungime maxima de 40 m. Gama IGO are 19 modele disponibile. Tot
la aceasta categorie, mai exista si gama HDT, cu modelul HDT 80, ce are o inaltime sub
carlig de 34,2 m, o sarcina maxima de 6 t si la varf de 1,35 t iar lungimea maxima a
bratului de 45 m. Pe langa IGO si HDT, mai exista si o a treia gama, IGO T, cu doua
modele, ce poate ajunge la o inaltime maxima sub carlig de 35 m, o sarcina maxima de
6 t, cea maxima la varf de 1,25 si o lungime a bratului de 45 m.

GROVE

Automacarale tot-teren

Automacara Liebherr LTM 1160-5.1

Gama cuprinde 15 modele, primul dintre ele, GMK 2035 E, avand o sarcina utila maxima
de 35 t, bratul telescopic intins de 35 m, prelungitor zabrelit de 15 m iar sarcina la varful
bratului telescopic intins este de 8 t. Aceste valori pot ajunge la 450 t sarcina maxima,
un brat telescopic intins de 60 m, un prelugitor zabrelit de 73 m si o sarcina la bratul
telescopic intins de 59 t.
53
Macarale mobile pe pneuri

Sunt disponibile 6 modele, ce au o sarcina utila maxima de 30 t, bratul telescopic intins


ajunge la 29 m, prelungitorul zabrelit ajunge la 13,7 m iar sarcina la varful bratului
telescopic intins ajunge la 6,4 t pentru modelul RT 530E-2. Varful de gama este modelul
RT 9130 E, cu o sarcina utila maxima de 120 t, un brat telescopic de 48,6 m, un
prelungitor zabrelit de 18 m si sarcina la varful telescopic intins de 11 t.

SENNEBOGEN https://www.youtube.com/watch?v=ydpfJAfe6Ew

Masini pentru manipulat materiale

54
Model este 821 M, cu o greutate operationala de 22 t, inaltime maxima de ridicare de 12
m si un motor de 141 CP. Cel mai puternic este modelul 880 EQ, cu o greutate
operationala ce variaza intre 215 si 225 t, are inaltimea maxima de ridicare de 33 m si
un motor de 481 CP.

Macarale cu brat telescopic pentru aplicatii speciale

Tip de Sarcină Braţ Lungime


macara maxima principal maximă sistem

PTRK 100 100 t 52,0 m 71,0 m

55
Macaralele telescopice pe șenile reunesc avantajele unei macarale telescopice și cele
ale unei macarale pe șenile. Șasiul pe șenile oferă capabilități off-road si manevrabilitate
remarcabila. În plus, macaralele deplaseaza sarcinile cu o precizie excelentă.
Combinate cu avantajele macaralei telescopice (timp scurt de instalare, transportul ușor,
sistemele variabile de braţ a macaralei), acestea sunt cele mai eficiente mașini de
ridicat.

Automacarale

Sennebogen ofera doua modele de automacarele, cu o greutate operationala de 30/34 t,


o sarcina maxima ridicata de 35/40 t si o putere de 102 CP.

Macarale portuare

Greutatea operationala cuprinsa intre 68 si 170 t, o sarcina maxima ridicata ce variaza


intre 45 si 100 t, iar motorizarile pornesc de la 355 CP si pot ajunge la 639 CP.

56
Macarale cu brat zabrelit

Tip macara Sarcina maxima Brat principal Lungime maxima sistem

PGK 600 600 t 138,0 m 192,0 m

Modelul cel mai mic are o greutate operationala de 33 t, o sarcina maxima ridicata de 33
t si o putere de 201 CP. In cazul varfului de gama, valorile cresc, greutatea operationala
ajungand la 170 t, sarcina maxima ridicata este de 200 t iar puterea de 775 CP.

TCM-Italia

- Automacarale cu sarcina max. 20 – 200 tone


- Macarale pentru teren accidentat cu sarcina max. 35 si 55 tone
- Macarale pe senile cu sarcina max. 35 – 135 tone
- Autospeciale pentru ridicare si transport autovehicule cu sarcina max. 3,5 – 12 tone
- Autospeciale pentru ridicare si transport autocamioane cu sarcina max. 30 – 70 tone
- Autonacele pentru lucrul la inaltime
- Macarale si autospeciale pentru uz militar
Echipamentele pot fi montate pe orice tip de autosasiu comercial (MAN, Iveco, Astra,
Renault, Mercedes, etc).
Macaralele telescopice TCM sunt fabricate in Italia in conformitate cu cele mai inalte
standarde de siguranta si calitate, garantate atat de experienta de peste 20 de ani in
productia de astfel de echipamente speciale cat si de certificarea NATO pentru aceste
produse (utilaje destinate armatelor NATO).
Sistemul unic cu cilindri hidraulici independenti pozitionati in interiorul bratelor (fara
cabluri sau lanturi) permite telescoparea in sarcina.
Montajul pe orice autosasiu comercial 6x4, 8x4 sau 8x8 reduce cheltuielile de achizitie,
omologare si cheltuielile de deplasare sau intretinere. Greutatea unei macarale de 200 t
pe sasiu 8x8 este de numai 37 tone!
Macaralele pentru teren accidentat, pe roti sau senile, asigura ridicarea sarcinilor
57
oriunde este necesar.
Accesorii: prelungire (JIB) fixa sau cu extensie hidraulica pana la 11m, contragreutati,
troliu suplimentar, nacela personal, telecomanda, etc.
TCM mai produce autospeciale cu sarcini de 1,5 - 70 tone, pentru ridicare si transport
autovehicule si autocamioane
Mai multe informatii pe www.tcmsrl.it – site in limba romana.

Macara pentru orice teren


Macara pentru orice teren
Grup de produse
Marca /model TCM C350SP
Anul fabricatiei 2013
Tara Polonia

58
Automacarale pentru teren accidentat

Acestea au brat telescopic 8200 cu cinci elemente. Turela se roteste 360 grade,
tractiunea este integrala, inaltimea de lucru este de 36 m iar contragreutatea de 5,5 t.

http://www.ziuacargo.ro/articole/macaralele-la-inaltime

Cunoscutul producător de macarale și sisteme de ridicare (utile în special firmelor de


construcții care lucrează la partea superioară a unei clădiri) Böcker Maschinenwerke
GmbH a produs macaraua AHK 30/1500, care, în ciuda diensiunilor reduse, poate ridica
o sarcină de 1.500 kg la o înălțme de 30 de metri. Ceea ce are însă special această
macara hidraulică este brațul din aliaj de aluminiu care se deformează foarte puțin,
permițând o acțiune de cea mai mare precizie.
https://www.manitowoccranes.com/

59
TEMA 3
DESERVIREA EFICIENTĂ ȘI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A
INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR

Exploatarea (manevrarea) macaralelor trebuie sa se faca in conformitate cu


prevederile prescriptiei tehnice, cu normele specifice de protectia muncii, cu
instructiunile de exploatare specifice macaralei respective si cu instructiunile interne
elaborate de unitatea detinatoare.
Este interzisa functionarea macaralelor in cazul in care componentele de
securitate nu sunt in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice
prevazute.
Macaralele nu pot functiona daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator
sau daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune nu
sunt prevazute cu aparatori de protectie.
Este interzisa blocarea intreruptoarelor simple sau automate prin impanare,
legare sau prin orice alte mijloace care sa le scoata de sub controlul permanent al
macaragiului. De asemenea, este interzisa comanda prin butoane cu autoretinere pentru
actionarea mecanismelor de ridicare, deplasare, rotire sau basculare.
Este interzisa folosirea macaralelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat
sarcina maxima admisa.
Macaralele la care sarcina este limitata prin conditii de forma sau de gabarit nu pot
functiona daca nu sunt indeplinite conditiile respective.
La macaralele prevazute cu mai multe mecanisme de ridicare (principal si
auxiliar), care in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice nu au prevazut
blocaj electric impotriva actionarii simultane a ambelor mecanisme, sarcina totala
manevrata nu va depasi sarcina nominala a macaralei.
La macaralele cu brat cu deschidere variabila nu se vor ridica sarcini mai mari
decat sarcinile maxime admise, corespunzatoare diagramei de sarcina.
Sarcinile care se ridica in mod frecvent pe santierele de constructii vor avea
marcate vizibil greutatea. Pentru restul cazurilor, daca macaragiul nu cunoaste greutatea
sarcinii si nici nu o poate determina, va solicita conducatorului procesului tehnologic
precizarea in scris a greutatii sarcinii.
Este interzisa folosirea lanturilor la temperaturi peste 200øC, cu exceptia celor
utilizate la manipularea lingourilor la macaralele de forjare.
Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a doua macarale, care nu sunt cuplate mecanic
si electric, se admite numai in mod exceptional in urmatoarele conditii:
- la nici una din macarale sa nu se depaseasca sarcina maxima admisa;
- pozitia cablurilor de tractiune sa fie verticala;
- vitezele de ridicare sa fie aceleasi;
- manevrarea sa se execute numai sub conducerea si supravegherea atenta a RSVTI,
autorizat de ISCIR.

60
In conditiile de mai sus, sarcinile cu forme neregulate, care nu au centrul de greutate
in centrul lor geometric, se pot ridica si manevra cu ajutorul a doua macarale numai
daca se foloseste un dispozitiv special construit, astfel ca sarcina sa se repartizeze
proportional pe fiecare din cele doua macarale.
La ridicarea si transportarea tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, dioxid de
carbon, acetilena etc.) sau a recipientelor care contin clor, acid sulfuric si similare, se vor
lua masuri speciale de protectia muncii. Toate manevrele se vor executa sub
supravegherea directa a unui cadru tehnic care raspunde de acest transport.
Sarcinilor mentionate mai sus nu se vor ridica si transporta prin legare directa sau
utilizandu-se electromagneti de ridicare, ci se vor folosi suporturi sau dispozitive
speciale.
Viteza maxima pentru deplasarea macaralelor, de 50 m/min, este permisa in
cazul comenzilor de la sol, numai in conditii optime de deplasare ale manevrantului
(culoare de trecere in permanenta libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, fara
denivelari bruste ale pardoselei, cu o buna vizibilitate a intregului camp de lucru etc.).
Este interzisa utilizarea macaralelor cu comanda de la sol la transportul de metal
topit daca nu au fost proiectate si construite special in acest scop.
Este interzisa functionarea macaralelor care lucreaza in aer liber daca viteza
vantului depaseste valorile admise (20 m/s la macaralele portal sau 15,6 m/s la celelalte
macarale), precum si daca temperatura este sub -20øC.
Functionarea la temperaturi sub -20øC este permisa numai daca macaralele au fost
construite pentru functionarea in asemenea conditii, fiind garantate in acest sens de
producator.
Daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata sau obiecte plasate intre
macaragiu si campul de actiune al macaralei, se vor lua masuri pentru transmiterea
corespunzatoare a comenzilor la macaragiu, fara de care macaralele in cauza nu pot
functiona.
Macaralele prevazute sa lucreze calat vor functiona numai in aceste conditii. Sub
bratele de calare se vor aseza elemente de sprijin rezistente, care sa nu se deplaseze in
timpul efectuarii manevrelor si care sa aiba o suprafata astfel determinata, in functie de
natura terenului, incat sa asigure functionarea in conditii de siguranta a macaralei.
Macaralele prevazute sa lucreze necalat vor functiona in conditiile prevazute in
instructiunile de exploatare ale producatorului.
Se interzice functionarea macaralelor cu brat daca in raza de actiune a bratului se
gasesc conductoare electrice aeriene. In astfel de situatii, conductoarele se vor
indeparta, iar daca acest lucru nu este posibil se vor lua, dupa caz, masurile necesare
pentru:
- interzicerea intrarii macaralei in zona periculoasa;
- blocarea posibilitatilor de rotire a bratului inspre zona respectiva, asigurandu-se
distanta minima de 1,5 m fata de conductoarele neizolate, respectiv 1,2 m fata de
conductoarele izolate (pentru tensiuni pana la 1.000V).
Daca este necesar sa se efectueze lucrari in zona de influenta a liniilor de inalta
tensiune, se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca personalul, utilajul
sau sarcina sa nu se apropie de piesele conductoare neizolate la o distanta mai mica
de:
- 3 metri, pentru liniile la care tensiunea existenta intre doua conductoare este mai
mica de 57000V;
- 5 metri, pentru liniile la care tensiunea existenta intre doua conductoare este egala
sau mai mare de 57000 V.

61
Pentru stabilirea distantelor efective, care trebuie sa fie respectate, se va tine seama,
pe de o parte, de toate miscarile posibile ale pieselor conductoare neizolate ale liniei, iar
pe de alta parte de miscarile macaralei, datorate unor balansuri, smucituri, ruperii
eventuale a unui element sau caderii sarcinii.
Macaralele cu brat utilizate la lucrari ce se efectueaza in vecinatatea zonelor de
influenta a liniilor de inalta tensiune de peste 6 kV, se vor echipa cu dispozitive de
semnalizare a intrarii bratului macaralei in zona de influenta respectiva. Macaralele la
care dispozitivul de semnalizare nu poate fi adaptat, nu pot fi folosite la astfel de lucrari.
In cazul montarii unei macarale cu brat la inaltime, fixarea ei pe esafodajul
demontabil sau pe elementele fixe ale constructiei se va face numai pe baza schemei de
montaj. In asemenea situatii se va asigura atat stabilitatea macaralei prin mijloace
corespunzatoare precum si rezistenta esafodajului sau elementelor constructiei.
Pentru evitarea accidentelor la macaralele turn utilizate pe santierele de
constructii se va asigura intre pozitia limita superioara a sarcinii si cel mai inalt nivel de
lucru un spatiu liber de minimum 2 m. Daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, un
observator amplasat corespunzator va fi prezent obligatoriu pentru a da semnalele
necesare.
Macaralele prevazute cu electromagnet de prindere a sarcinilor pot fi puse in
functiune numai dupa delimitarea zonelor periculoase in care este interzis accesul
persoanelor si dupa prevederea de indicatoare de securitate referitoare la interzicerea
accesului in zonele respective, in conditiile prevazute in prezenta prescriptie tehnica.
Se interzice transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor, incaperilor locuite
(imobile, birouri etc.) sau halelor industriale date in functiune.
Se va limita corespunzator raza de actiune a macaralelor astfel incat sa se impiedice
transportarea sarcinilor peste incaperile locuite sau halele industriale chiar daca traseul
caii de rulare nu poate evita aceste spatii.
Exploatarea unor macarale in hale suprapuse se admite numai daca proiectantul
si constructorul halei garanteaza ca planseele au fost calculate si construite
corespunzator.
La ridicarea sau coborarea unei sarcini, care in timpul manevrei se poate lovi sau
agata de parti ale macaralei sau de elemente situate in raza de actiune a macaralei,
aceasta trebuie sa fie condusa de la distanta cu ajutorul unor franghii sau alte mijloace,
asigurandu-se masurile de protectia muncii pentru personalul care executa aceasta
manevra (instructaj special, interdictia stationarii in apropierea sarcinii etc.).
Se interzice utilizarea de elemente rigide (bare, parghii, cangi etc.) pentru conducerea
sarcinii. Se excepteaza incarcarea sau descarcarea materialelor sau obiectelor a caror
masa nu depaseste 50 kg, care pot fi conduse de la distanta cu ajutorul unor cangi de
lungime suficienta.
La manevrarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, vagon, utilaj
etc. nu se permite prezenta persoanelor intre acestea si sarcina suspendata.
interzice:
- folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, dezbaterea prin lovire a
pieselor in turnatorii, smulgerea sarcinilor aderente la sol sau a altor elemente;
- ridicarea sau deplasarea sarcinilor atunci cand cablul este in pozitie oblica;
- balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod
normal de macara;
- deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;
- baterea sau scoaterea penelor de la prese, ciocane, masini de forjat etc.;

62
- transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii,
bene etc.).
Macaralele cu brat, pe sasiu de vagon de cale ferata sau pe autovehicule pe roti
sau senile, inainte de a se deplasa vor avea bratul asezat in lungul caii pe care se
efectueaza deplasarea, cu carligul situat intr-o pozitie care sa asigure buna lui vizibilitate
din cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers.
Nu se admite deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, in afara
de cazul cand prin constructie sunt destinate sa lucreze in asemenea conditii. In
asemenea situatii se va face mentiunea respectiva in instructiunile macaralei. In curbe si
la macazuri viteza de deplasare va fi redusa spre a se evita balansarea sarcinii.
Macaralele deplasabile pe cai de rulare fara sine vor fi conduse pe drumuri
amenajate pentru circulatia vehiculelor, evitandu-se unghiurile si curbele bruste,
planurile inclinate, rampele care prezinta pante pronuntate, pasajele care prezinta
gabarite necorespunzatoare.
Deplasarea pe terenuri neamenajate pentru circulatie se va efectua cu respectarea
prevederilor din cartea tehnica a utilajului, acordandu-se o atentie deosebita rezistentei
terenului, corespunzator greutatii sarcinii, vitezei de deplasare si tipului rotii sau senilei.
Macaralele actionate prin motoare termice nu vor fi utilizate:
- in apropierea locurilor sau in incaperi cu praf, gaze sau vapori inflamabili, fara a fi
prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare (parascantei, para-flacari etc.);
- in interiorul incaperilor al caror volum sau a caror ventilare nu sunt suficiente pentru
a elimina pericolele pe care le prezinta gazele de esapament, cu exceptia cazurilor in
care esapamentul este prevazut cu dispozitive eficace de epurare a gazelor.
Daca mai multe macarale functioneaza la niveluri diferite, se va fixa o prioritate de
manevra si se vor lua toate masurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau
dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circula la nivelurile inferioare.
Aceleasi reguli se aplica si atunci cand caile de rulare se intersecteaza, fiind situate la
acelasi nivel (inclusive pe sol). In toate cazurile, trecerea macaralei care are prioritate va
fi semnalizata prin semnale acustice sau optice.
De asemenea, se va stabili o prioritate de manevra si in cazul macaralelor cu brat
care functioneaza concomitent si ale caror campuri de actiune a bratelor se
intersecteaza.
Se interzice intersectarea campurilor de actiune ale bratelor cu ale contrabratelor
precum si ale contrabratelor intre ele.
In vederea evitarii producerii de accidente, datorita organizarii necorespunzatoare
a locurilor de munca, unitatile detinatoare de macarale vor intocmi instructiuni interne de
exploatare pe baza specificului locurilor de munca, in care se vor preciza: inaltimea
maxima a stivelor sau a materialelor depozitate, modul de depozitare, locurile destinate
depozitarii, obligativitatea amenajarii si intretinerii corespunzatoare a cailor de acces si a
pardoselii, asigurarea de gabarite corespunzatoare pentru caile de transport si in
general toate prevederile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii.
Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intreruptoarele liniei principale
de alimentare situate in hala, trebuie sa fie in permanenta libere, neblocate prin nici un
fel de obstacole.
Este interzisa imprastierea de nisip sau alte materiale pe sine in vederea
preintampinarii patinarii la macaralele la care acestea servesc si pentru legarea la
pamant. Este de asemenea interzisa ungerea suprafetei superioare a sinei cu lubrifiant.
Caile de rulare ale macaralelor care se deplaseaza pe sol trebuie sa fie asezate
pe o suprafata de reazem care sa prezinte o rezistenta corespunzatoare garantarii

63
sigurantei in functionare a macaralelor, indiferent de natura si starea terenului. In tot
timpul functionarii macaralei, caile de rulare trebuie sa ramana orizontale si cu firele
paralele. Caile de rulare vor fi prelungite pana dincolo de opritoarele finale cu o lungime
suficienta, pentru a asigura la atingerea opritoarelor o repartizare normala pe sol a
greutatii macaralei incarcate cu sarcina maxima. Lungimea prelungirii nu va fi in nici un
caz mai mica de 1 m.
Pentru asigurarea impotriva deplasarii macaralelor in zone periculoase, pe sinele
de rulare se vor instala opritoare. Determinarea punctelor in care urmeaza sa fie fixate
se va stabili cu avizul RSVTI.
Locurile de munca in care functioneaza macarale trebuie sa fie bine iluminate in
tot timpul lucrului. Daca iluminatul obisnuit este insuficient sau daca prin trecerea
macaralei se produce o variatie a iluminatului, macaraua trebuie sa fie inzestrata cu
mijloace proprii de iluminat, utilizandu-se surse de lumina neobositoare si convenabil
dirijate.
In cabina macaragiului se va prevedea in mod obligatoriu un instinctor pentru
incendii. Pentru incarcarea instinctorului se va avea in vedere toxicitatea anumitor
produse si pericolul pe care il prezinta utilizarea lor in spatiu inchis precum si scopul
pentru care poate fi utilizat.
La macaralele cu comanda hidraulica lichidul de lucru utilizat trebuie sa-si
pastreze toate proprietatile in intervalul de temperatura cuprins intre -20øC si +40øC, sa
nu fie periculos din punct de vedere exploziv, sa nu fie toxic si sa nu duca la coroziunea
echipamentului.
Pe macara se admit numai cantitati mici de materiale inflamabile sau combustibile
de intretinere (carpe, bumbac de sters, lubrifianti). Aceste materiale se vor pastra
exclusiv in cutii sau vase de tabla fixate de constructia macaralei si care nu vor fi
niciodata depozitate in cabina macaragiului. Carpele si bumbacul de sters folosite se vor
indeparta imediat de pe macara.
Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea
macaralelor in timpul functionarii lor.
Este interzisa rotirea libera a manivelei la macaralele actionate manual, la
coborarea sarcinilor.
Dupa terminarea sau la intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana
suspendata, in cazuri exceptionale, cand nu e posibila coborarea sarcinii, se vor lua
masuri de asigurare prin ingradirea locului de sub sarcina si prevederea unor indicatoare
de securitate si dupa caz prin sprijinirea sarcinii.
Nu este permis sa se execute lucrari de montare, verificare, masurare etc. la sarcina
care este suspendata in carlig. Orice interventie asupra sarcinii se va face numai dupa
coborarea ei si desfacerea din carligul macaralei.
La urcarea sau coborarea pe scari, macaragiul sau personalul de intretinere
trebuie sa aiba mainile libere. Pentru sculele sau obiectele necesare va fi utilizata o
geanta speciala, care se poarta pe umar sau care se ridica sau se coboara cu ajutorul
unei franghii. Este interzisa aruncarea oricarui obiect de pe macara.
La exploatarea macaralelor cu actionare manuala se vor respecta prevederile in
legatura cu efortul fizic, inscrise in normele de protectia muncii.
Accesul pe macara este permis numai macaragiului si persoanelor a caror
activitate se desfasoara in legatura cu instalatia respectiva (RSVTI, personalul de
intretinere, revizii si reparatii, inspectori de specialitate etc.) si care si-au insusit in
prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

64
Urcarea si coborarea de pe macara se vor face numai prin locurile special destinate
pentru aceasta si numai atunci cand macaraua stationeaza. In aceste locuri se vor
amplasa indicatoare de securitate cu inscriptionarea: "Accesul permis numai
persoanelor in drept".
Accesul pe caile de circulatie existente de-a lungul cailor de rulare ale macaralelor se
va face, de asemenea, prin locurile special amenajate in acest scop si numai dupa ce
macaragiul a fost anuntat de persoana respectiva, iar acesta a confirmat ca a inteles
ceea ce i s-a comunicat.
Accesul la caile de rulare care nu au cai de circulatie laterale amenajate se poate face
numai in cazuri speciale, cu luarea unor masuri suplimentare pentru prevenirea
accidentelor si anuntarea prealabila a macaragiilor care conduc macaralele in zona
respectiva.
Toate locurile sau caile de acces la macara trebuie sa aiba asigurate conditii
corespunzatoare de iluminat.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile
macaralei trebuie sa cunoasca codul de semnalizare pentru macarale, cu eventualele
completari elaborate de unitatea care le utilizeaza. La macaralele pe cablu, al caror loc
de comanda este amenajat la o mare distanta fata de locurile de munca deservite si nu
se poate asigura o intelegere corecta a comenzilor se vor prevedea mijloace de
telecomunicatie (radiotelefoane, telefoane etc.).
Codul de semnalizare este prezentat in anexa Z1.
Conducerile unitatilor detinatoare si ale celor ce folosesc macarale sunt obligate
sa dispuna masuri si sa controleze respectarea lor, astfel ca intreg personalul implicat in
transporturile efectuate cu macaralele, sa fie instruit si sa cunoasca atat normele de
exploatare cat si normele specifice de protectia muncii.
Contragreutatile macaralelor trebuie sa fie asigurate impotriva caderii sau iesirii
necontrolate din sistemul lor de prindere.
La podurile rulante cu grinzi de capat circulabile, accesul de pe calea de rulare pe
podul rulant se va face numai in dreptul podestelor podului rulant.
Accesul pe platforme sau podeste se va efectua pe scari verticale sau inclinate.
La macaralele care circula pe sol urcarea pe macara trebuie sa fie posibila in
orice pozitie.
Pentru a permite circulatia macaralelor fara limitare a vitezei si in deplina
siguranta, elementele de constructie, utilajele si orice alte obiecte depozitate trebuie sa
se gaseasca in afara gabaritului de libera trecere si cel mult pana la limita acestuia.
Gabaritul de libera trecere la macarale este reprezentat de conturul transversal
limita in plan vertical, perpendicular pe axa caii de rulare, in interiorul caruia nu trebuie
sa intre nici o parte a constructiilor si instalatiilor fixe.
La macaralele rotitoare, gabaritul de libera trecere este determinat de conturul partilor
fixe si cel rezultat prin rotirea elementelor mobile aflate la distanta maxima in plan,
perpendicular pe axul de rotire.
Spatiul de siguranta intre gabaritul macaralelor si gabaritul de libera trecere
trebuie sa fie lasat liber.
Spatiile de siguranta minime care trebuie sa fie asigurate sunt:
- spatiul de siguranta superior de 100 mm;
- spatiul de siguranta lateral de 100 mm;
- spatiul de siguranta pe orizontala de 400 mm;
- spatiul de siguranta inferior pe verticala de 200 mm.

65
In cazul prezentei unor instalatii montate in campul de lucru al macaralei se
admite ocolirea lor prin dirijarea sarcinii pe un traseu bine determinat prin interblocari
electrice ale cursei caruciorului.
Manevrantii de macarale, denumiti in continuare "macaragii", trebuie sa fie
autorizati de catre ISCIR.
Indatoririle macaragiilor rezulta din prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR, ale
instructiunilor de exploatare, precum si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare.

In exercitarea atributiilor sale, macaragiul are urmatoarele obligatii principale:


- sa cunoasca instalatia pe care lucreaza si normele de exploatare ale macaralelor, pe
care sa le aplice intocmai;
- sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare;
- sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista oameni pe macara; in cazul in
care acest lucru nu poate fi evitat (de exemplu la unele lucrari de reglaj sau de
intretinere), manevrele se vor executa sub directa supraveghere a unei persoane
desemnate in acest scop;
- sa ia in primire si sa predea serviciul prin notare in registrul de evidenta a
supravegherii; daca macaraua prezinta defecte care pericliteaza siguranta in
functionare, macaragiul va opri instalatia si va anunta pe conducatorul procesului de
productie RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
- sa aprinda luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea
instalatii) in caz de vizibilitate redusa precum si noaptea;
- sa participe la lucrarile de revizie, intretinere si reparatie precum si la toate
verificarile care se fac la macaraua pe care o conduce;
- sa interzica accesul persoanelor straine in cabina de comanda sau pe macara.

Sarcinile principale ale macaragiului inainte de inceperea lucrului sunt


urmatoarele:
- sa nu se urce pe macara in stare de oboseala sau de ebrietate;
- sa se convinga ca linia principala de alimentare se afla sub tensiune; in caz ca
intreruptorul general este deconectat si asigurat cu un lacat sau cu o inscriptionare
avertizoare, macaragiului nu-i este permis sa-l conecteze fara avizul RSVTI si fara a se
pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeasi cale;
- sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele
care functioneaza in aer liber, trebuie sa verifice daca dispozitivele de blocare pe calea
de rulare au fost deblocate;
- sa instaleze automacaralele, macaralele pe pneuri sau senile numai pe un teren
corespunzator (bine compactat, orizontal); la macaralele pentru care se prevede
calarea, sa se execute aceasta operatie in mod corespunzator;
- la urcarea pe scara de acces la cabina, sa aiba ambele maini libere;
- sa verifice existenta lubrifiantilor in locurile de ungere, conform indicatiilor din
schema de ungere din cartea macaralei;
- sa verifice ca pe macara sa nu se gaseasca obiecte asezate liber;
- sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si
ocheti;
- sa verifice carligul si dispozitivele de prindere a sarcinii; in cazul carligului sustinut pe
rulment axial, trebuie sa verifice daca acesta se roteste usor sau dimpotriva, in cazul in
care se specifica astfel in cartea macaralei, daca este blocat;

66
- sa verifice existenta legaturii electrice la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor
de atingere a sinelor de rulare si a intregii instalatii electrice a macaralei;
- sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare, iluminat, aerisire si climatizare;
- sa verifice la macaralele cu brat variabil buna functionare a indicatorului sarcinii
maxime admise corespunzator deschiderii bratului;
- sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneaza in mod sigur,
lin si fara vibratii accentuate;
- sa verifice partile componente ale macaralei, componentele de securitate si
indeosebi limitatoarelor de cursa si franele mecanismelor;
- sa nu puna in functiune macaralele cu brat in imediata apropiere a conductoarelor
electrice aeriene sau in zona lor de influenta, decat in conditiile prevazute in prezenta
prescriptie tehnica;
- in cazul cand macaragiul constata un defect pe care nu-l poate indeparta singur, nu
va pune in functiune macaraua ci va intrerupe curentul cu ajutorul intreruptorului general,
pe care-l va asigura contra reanclansarii nedorite si va anunta seful sectiei de care
apartine in scopul luarii masurilor necesare; dupa indepartarea defectului se va face o
noua verificare de catre macaragiu;
- in cazul in care macaraua este deservita de doi sau mai multi legatori de sarcina,
trebuie sa se informeze la conducatorul procesului de productie, inainte de a se urca pe
macara, care dintre acestia este destinat sa semnalizeze miscarile necesare;
- sa semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustic, inainte de fiecare pornire
sau manevra a macaralei.

Sarcinile principale ale macaragiului in timpul lucrului sunt urmatoarele:


- sa efectueze manevre numai pe baza comenzilor date in conformitate cu codul de
semnalizare de catre legatorul de sarcina sau RSVTI; semnalul de oprire va fi luat in
considerare din partea oricarei alte persoane;
- sa nu transporte sarcina deasupra oamenilor;
- la ridicarea sarcinilor, sa nu depaseasca sarcina nominala sau in cazul macaralelor
cu brat variabil sa nu depaseasca sarcina maxima admisa pentru deschiderea
respectiva a bratului;
- la ridicarea unor sarcini care depasesc 50% din sarcina admisa, va executa in
prealabil, o ridicare de proba, la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se
convinge daca frana, cablurile si intreaga instalatie rezista normal, iar sarcina este
corect legata si bine echilibrata;
- la functionarea macaralelor echipate cu graifar, cu electromagneti si in general a
celor la care sarcina nu este legata de carlig, in perioadele cu temperaturi scazute, sa nu
se efectueze miscari de ridicare inainte de a verifica daca sarcina nu este aderenta la
sol sau nu s-a compactat;
- sa urmareasca sa nu cada cablul de pe rola sau de pe tambur, de asemenea sa nu
formeze noduri;
- sa nu comande functionarea simultana a doua mecanisme, la macaralele la care
acest lucru este interzis;
- sa nu deplaseze macaralele cu brat avand sarcina suspendata in carlig, decat in
conditiile prevazute de constructor si inscrise in cartea macaralei;
- la deservirea unor macarale care lucreaza la niveluri diferite, ale caror cai de rulare
se intersecteaza, precum si la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu brat ale
caror campuri de actionare se intersecteaza, macaragii vor respecta prioritatea fixata;
intre gabaritele partilor in miscare vor pastra spatii de siguranta de cel putin 500 mm si

67
vor semnaliza intentia de incepere a miscarii precum si ca au luat cunostinta si au
inteles intentia celorlalti macaragii;
- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere si sa
nu permita echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane;
- sa efectueze manevrele pentru deplasarile pe orizontala a sarcinilor astfel ca
acestea sa se afle la o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele aflate in raza de
actiune a macaralelor; daca la deplasarea sarcinilor pe orizontala se intalnesc obstacole
care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile vor fi ridicate deasupra lor la cel putin 300
mm; nu se admite trecerea sarcinilor peste masini unelte, tuburi de oxigen, materiale
explozibile, vehicule sau in general peste acele obiecte a caror deteriorare reprezinta
sau poate provoca pagube sau accidente;
- sa execute manevrarea macaralei astfel incat sa se evite balansarea sarcinii si
producerea socurilor; in acest scop, se interzice actionarea mecanismelor dintr-un sens
intr-altul, fara a fi oprite in prealabil in pozitia "zero"; macaragiul trebuie sa prevada la
executarea comenzilor si timpul necesar pentru franarea completa;
- sa execute manevrele pentru deplasarile mijloacelor de prindere a sarcinilor (carlige,
graifare etc.), carucioarelor si macaralelor in astfel de limite incat sa nu fie necesar sa
foloseasca limitatoarele de sfarsit de cursa;
- sa opreasca din functiune macaraua daca se aud zgomote anormale daca
limitatoarele sau franele nu actioneaza in bune conditii sau daca constata orice alt defect
care poate periclita siguranta in functionare;
- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este
insuficient sau daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte plasate
intre macaragiu si campul de actiune al macaralei etc., daca nu s-au luat masuri
suplimentare de siguranta (de exemplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor
persoane instruite in acest scop);
- sa opreasca functionarea macaralei care lucreaza in aer liber atunci cand vantul
depaseste limita pana la care functionarea macaralei este permisa si sa o ancoreze
corespunzator; daca ancorarea se face de calea de rulare se va verifica, in prealabil,
daca sina este fixata corespunzator;
- sa deconecteze imediat intreruptorul principal si sa aduca imediat toate controlerele
in pozitia "zero" in cazul unei intreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
- sa nu paraseasca locul de lucru inainte de prezentarea schimbului; in cazul in care
este obligat sa o faca, va aduce toate controlerele in pozitia "zero", va deconecta
intreruptorul principal de alimentare, va inchide cu cheia usa cabinei sau, dupa caz,
dispozitivul care nu permite reconectarea intreruptorului principal, iar in cazul actionarii
cu motor termic va opri functionarea acestuia;
- sa nu permita nimanui sa se urce pe macara atunci cand aceasta este conectata la
circuitul electric de alimentare;
- sa utilizeze materialele si echipamentul de protectie prevazute de normativele legale
in vigoare.

Sarcinile principale ale macaragiului dupa terminarea lucrului sunt urmatoarele:


- sa descarce sarcina si sa ridice dispozitivul de prindere a sarcinii (carligul, graifarul,
traversa etc.) in pozitia cea mai de sus, fara insa ca limitatorul de cursa sa fie actionat;
daca nu este posibila coborarea sarcinii suspendate, se va ingradi locul de sub ea si se
vor instala placi avertizoare corespunzatoare pentru a se interzice accesul persoanelor;
- sa deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreaza in
exterior se fixeaza pe calea de rulare fie cu clesti de prindere, fie cu dispozitive de

68
ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorita unui vant puternic sau a
unor trepidatii; macaralele turn sau in general macaralele cu brat rotitor vor fi garate ca
mai sus, insa cu mecanismul de rotire a turnului sau a bratului nefranat, pentru a permite
rotirea libera in caz de vant (bratul se va pune in girueta);
- sa aduca in pozitia de oprire (pozitia "zero") toate aparatele de comanda;
- sa deconecteze intreruptorul principal aflat pe macara;
- sa puna in functiune iluminatul de balizare, la macaralele prevazute cu acest sistem;
- sa inchida cu cheia usa cabinei de comanda; la macaralele care nu au cabina
inchisa, se va inchide cu lacat sau cheie intreruptorul principal; la macaralele cu
comanda de la sol va asigura eliminarea posibilitatilor ca o persoana neinstruita sa
efectueze manevre cu macaraua (existenta unei chei de contact etc.);
- in cazul cand pe calea de rulare exista numai o singura macara si aceasta nu mai
functioneaza in schimbul urmator, sa deconecteze si intreruptorul principal al liniei de
alimentare electrica si sa-l inchida cu lacat sau cheie; la macaralele care functioneaza in
exterior, iluminatul de balizare trebuie sa ramana conectat.

În perioada de întreţinere şi reparaţii a macaralei, macaragiul va lucra sub


conducerea maistrului de reparaţii.
Reglarea troliilor, scripeţilor, cablurilor, ungerea şi curăţarea se vor face numai cu
macaraua oprită.
Dacă la executarea reviziilor sau reparaţiilor va fi necesar să se ridice
echipamentul macaralei, în acest caz, în afară de sistemul obişnuit de fixare se vor folosi
şi cele de lemn, care se vor introduce sub echipament.
Introducerea macaralelor în hale se face numai cu mersul înainte cu o viteză de
maxim 5 km/oră(automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe şenile).
Se interzice încercarea frânelor la macarale (automacarale, macarale pe pneuri,
macarale pe şenile) în interiorul clădirilor.

Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre muncitori instruiti in acest


scop, denumiti in continuare "legatori de sarcina".
Legator de sarcina poate fi orice persoana, care a implinit varsta de 18 ani, nu are nici
o infirmitate corporala, este sanatos si a fost instruit special pentru a indeplini aceasta
functie in unitatea, sectia, santierul sau sectorul care exploateaza macaraua.
Legatorul de sarcina efectueaza legarea si fixarea sarcinilor in carligul macaralei, le
urmareste in timpul manipularii, semnalizeaza macaragiului manevrele pe care trebuie
sa le execute si elibereaza sarcinile dupa asezarea lor corecta la locul dorit.
Legatorii de sarcina vor fi supusi unor instructaje lunare si examinari periodice anuale.
Daca rezultatele examinarilor sunt corespunzatoare, unitatea elibereaza o adeverinta
care il autorizeaza sa exercite functia de legator de sarcina in conditiile prevazute in
prescriptia tehnica ISCIR PT CR8-2009. Aceste adeverinte trebuie sa fie pastrate de
legator asupra sa in timpul efectuarii serviciului.

Se admite ca legatorii de sarcina sa apartina unitatilor care inchiriaza macarale si


nu celor care exploateaza instalatiile respective, daca acest lucru este specificat in
contractul de inchiriere sau de prestatie de serviciu; in acest caz, in afara instructajului
initial, legatorii de sarcina vor fi supusi unui instructaj suplimentar pentru a cunoaste
organele de legare si dispozitivele de prindere, normele specifice de protectia muncii,
precum si procesul tehnologic specifice locului de munca respectiv.

69
Instructajul legatorilor de sarcina se va face de catre conducatorul locului de munca
respectiv, incheindu-se un proces-verbal din care sa rezulte efectuarea lui si verificarea
insusirii cunostintelor necesare.

Legatorul de sarcina are urmatoarele atributii principale:


- sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a organelor de legare si dispozitivelor
de prindere precum si normele si instructiunile de exploatare a macaralei a caror
respectare depinde de el;
- sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari ale unitatii
care utilizeaza macarale, pentru a putea indica in orice moment macaragiului manevrele
pe care urmeaza sa le execute; in acest scop, se va plasa in locuri din care sa poata
vedea orice persoana situata in campul de actiune al macaralei; daca acest lucru nu
este posibil, el va fi ajutat de alte persoane; se admite si semnalizarea cu steaguri
colorate sau alte mijloace, acolo unde conditiile de lucru necesita acest lucru; in
asemenea cazuri, codul de semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploateaza
macaraua, iar legatorii de sarcina si macaragiii vor fi instruiti si examinati in ceea ce
priveste semnalizarea pe baza acestui cod;
- sa supravegheze zilnic organele de legare si dispozitivele de prindere cu care
lucreaza, prin verificarea aspectului exterior, inscriind in registrul de evidenta a
supravegherii macaralei respective constatarile sale cu privire la starea tehnica a
acestora; se recomanda ca organele de legare si dispozitivele de prindere sa fie date in
primire unuia dintre legatori care va raspunde de pastrarea lor corespunzatoare;
- sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive
inscriptionate cu sarcinile maxime admise, inscrise vizibil pe o placa sau pe un inel, si sa
nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina admisa pentru organul, dispozitivul
sau macaraua respectiva, tinand seama si de inclinarea ramurilor de cablu sau lant;
- sa nu utilizeze organe de legare si dispozitive de prindere care nu sunt inscrise in
evidenta unitatii, sectiei sau santierului;
- sa aleaga mijloace de legare corespunzatoare greutatii si formei sarcinii; la
macaralele cu doua mecanisme de ridicare, sa lege sarcina la mecanismul de ridicare
care corespunde sarcinii respective;
- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzuri peste limitele
admise de prescriptiile tehnice in vigoare;
- sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi descarcate de sarcina pe carligul
macaralei, pentru a nu micsora spatiile libere la deplasarea macaralei;
- sa execute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile si lanturile la
introducerea in carlig; sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar lanturile si cablurile
de legare sunt intinse si asezate uniform, fara a forma noduri si ochiuri si fara a fi supuse
rasucirii; la carligele duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri si sa o
repartizeze in mod egal;
- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin
greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, sa interzica transportul persoanelor
cu macaralele;
- sa tina seama de faptul ca lanturile care se infasoara de mai multe ori in jurul sarcinii
de ridicat nu trebuie sa aiba margini suprapuse;
- sa nu foloseasca lanturi de legare innadite cu suruburi, avand zale alungite sau
rasucite si sa nu innoade cablurile sau lanturile de legare;
- sa lege obiectele de lungime mare in cel putin doua puncte spre a evita balansarea;

70
- sa execute astfel legarea incat sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti
dupa ce este ridicata, iar legatura sa nu iasa din carlig; sa nu lase obiecte libere pe
sarcina suspendata;
- sa nu incarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme sau targi
care nu sunt prevazute cu pereti laterali si care nu prezinta suficienta siguranta impotriva
caderii sarcinii;
- sa tina seama de faptul ca in cazul transportarii materialelor marunte sau pieselor
mici in lazi este necesar sa nu depaseasca inaltimea marginii superioare a peretilor
laterali;
- sa nu lege in carligul macaralei pachete de tabla, prefabricate sau alte materiale,
daca dispozitivul de prindere nu este prevazut cu elemente care sa excluda caderea
materialelor din pachet;
- sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel putin trei cleme de strangere, de
marime corespunzatoare diametrului cablului, brida filetata fiind asezata pe partea
terminala a ramurii de cablu;
- sa protejeze cablurile si lanturile care vin in contact cu muchii ascutite, prin aparatori
de protectie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;
- inainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului efectuarea unei
ridicari de incercare, pana la inaltimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele
de legare sa ajunga in pozitie intinsa si sa verifice echilibrarea sarcinii;
- sa semnalizeze macaragiului miscarile pe care trebuie sa le execute cu macaraua,
asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului; la
macaralele cu deplasare pe sol va verifica daca intreaga cale de rulare este libera;
- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma
acesteia pe tot traseul si supraveghind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole si sa
nu loveasca persoane;
- sa tina seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala precum si a
organelor de legare si dispozitivelor de prindere (in cazul deplasarii macaralei fara
sarcina) trebuie sa se faca la o inaltime de minimum 300 mm si o distanta laterala de
minimum 1 m de obiectele inconjuratoare si sa semnalizeze in consecinta macaragiului
manevrele necesare in vederea manipularii sarcinii in conditii de siguranta;
- sa interzica circulatia pe sub sarcina ridicata si sa supravegheze sa nu se faca
transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de productie
nu impun aceasta; in caz contrar, se vor indeparta in prealabil toate persoanele, la o
distanta corespunzatoare;
- la montaje de masini, constructii metalice, cladiri din panouri prefabricate etc.,
legatorul de sarcina trebuie sa cunoasca si procesul de montaj (succesiunea operatiilor
de montaj), care sa executa cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele
necesare;
- sa cunoasca si sa aplice masurile de protectia muncii specifice locului de munca pe
care-l deserveste, in care scop, conducatorul procesului de productie respectiv ii va face
un instructaj special;
- in situatiile cand lucreaza plasat la inaltime, pe platforme, schele, plansee etc., se va
asigura conform normelor de protectia muncii;
- sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi
deservit in mod normal de macara;
- la stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual, prin elemente de
adaos, astfel incat sarcinile sa fie stabile si sa se poata scoate usor; se interzice
scoaterea legaturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei;

71
- sa nu depoziteze materiale in stive a caror inaltime depaseste de 1,5 ori latura mica
a bazei;
- sa supravegheze sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborata si plasata
corect; la asezarea pe masini unelte a sarcinilor care au suprafete reduse de reazem, sa
nu dezlege sarcina inainte de a fi prinsa de masina; tot asa se va proceda si in cazul
altor sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate etc.;
- sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau
remorcilor;
- sa nu paraseasca locul de munca fara a-l incunostinta despre aceasta pe
macaragiu;
- dupa terminarea lucrului sa depoziteze organele si dispozitivele de prindere care i-
au fost date in pastrare in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi si de
posibilitati de deteriorare; cablurile, lanturile, funiile si benzile care se folosesc numai
periodic se pastreaza agatate pe capre, in locuri ferite de intemperii.

TEMA 4
AVARII ŞI ACCIDENTE

AVARII SI ACCIDENTE
În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a unei macarale, precum şi în cazurile de accidente provocate la macara,
persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează macaraua are obligaţia de a opri din
funcţionare macaraua şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului;
cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia
persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date
suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul macaralei, urmările
avariei/accidentului.
72
Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează macaraua care a suferit avaria
sau la care s-a produs accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit, prin RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau în timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din
cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a macaralei avariate sau la care s-a produs
accidentul;
d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a macaralei imediat după
avarie/accident, care include şi fotografii ale macaralei avariate, precum şi intervenţiile
efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
funcţionării macaralei (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus în cazurile justificate.
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de
constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a macaralei.
Macaraua care a suferit avarii în urma cărora s-a determinat oprirea din
funcţionare, trebuie să fie supusă unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (în
vederea evaluării stării tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care
persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea macaralei
avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.

CAUZELE AVARIILOR ŞI ACCIDENTELOR PRODUSE IN EXPLOATAREA


MACARALELOR
Macaralele, prin energia potenţială pe care o înmagazinează prin ridicarea sarcinilor la
înălţime, prezintă un pericol deosebit în caz de avarii, care pot duce la căderea sarcinii.
Pericolul este cu atât mai mare cu cât înălţimea de ridicat este mai mare şi cu cât
sarcina este mai mare.
Majoritatea avariilor produse la macarale se manifestă prin deformări, fisurări,
ruperi, prăbuşiri ale elementelor de rezistenţă.
Cauzele avariilor şi accidentelor sunt multiple, dar în general, îşi au originea în
nerespectarea prevederilor instrucţiunilor tehnice ISCIR a standardelor şi normelor de
tehnica securităţii muncii (NTSM). Avariile produse se soldează cu accidente, altele fără,
dar după gravitate se împart în: uşoare şi grele. 20% din accidente se produc la
automacarale. O parte din accidente nu se produc datorită instalaţiilor, ci datorită
personalului de deservire.

Cauzele producerii accidentelor se împart în patru grupe:

a) Prima grupă reprezintă cauzele legate de personalul de exploatare şi


întreţinere şi anume: lipsa de atenţie sau nerespectarea NTSM. Această grupă
reprezintă cauzele legate de personalul de exploatare şi întreţinere şi anume: lipsa de
atenţie sau nerespectarea NTSM. Această grupă reprezintă 30% (locul 2), pe total cele
mai multe fiind întâlnite la poduri rulante, urmate de automacarale.
O parte din cazuri se datoresc folosirii de personal neautorizat.

73
b) A doua grupă de cauze: exploatarea neraţională, se referă la suprasolicitări,
executarea de manevre nepermise şi reprezintă numărul cel mai mare de cazuri: 40,1%.
Exploatarea neraţională nu poate fi separată de personalul de exploatare, grupa a doua
se referă în majoritatea cazurilor la avarii.

c) Grupa a treia reprezintă avariile produse din cauza unor instalaţii


necorespunzătoare (greşeli de concepţie, material sau execuţie necorespunzătoare,
reparaţii defectoase, defecţiuni apărute în timp).
Rezultă o cifră destul de ridicată de 20%, care scoate în evidenţă necesitatea
îmbunătăţirii reparaţiilor şi întreţinerii automacaralelor.
În această grupă intră şi avariile cauzate de defecte ascunse sau fenomene
complexe, cum ar fi oboseala materialului. Fenomenul de oboseală se manifestă prin
apariţia de fisuri în zonele expuse, fiind necesară consolidarea sau chiar înlocuirea
părţilor cu fisuri de oboseală. Şi la această categorie cifrele cele mai mari se întâlnesc la
podurile rulante şi automacarale.

d) A patra grupă de cauze: alte cauze şi combinate, se referă la alte cauze decât
cele din primele trei grupe.

Există cinci grupe privind efectele avariilor:

a) prima grupă de efecte o reprezintă răsturnări sau prăbuşiri care s-au


considerat cele mai periculoase (3,5% la automacarale);
b) a doua grupă de efecte o reprezintă avariile soldate cu deformări, ruperi, fisuri
ale elementelor de rezistenţă, de obicei la braţul automacaralelor.
c) o grupă aparte de efecte o reprezintă: ruperile de cablu, cauzele fiind
suprasolicitările automacaralelor. Cele mai multe ruperi se datorează nefuncţionării
limitatorului de sfârşit de cursă şi neatenţiei automacaragiului.
d) electrocutările specifice macaralelor turn şi podurilor rulante.
e) diverse şi combinate.

Accidente se pot produce:


1) ca urmare a ruperii benzii de la frâna mecanismului de înclinare a braţului
(automacara), ceea ce duce la căderea braţului şi posibila accidentare a
legătorului de sarcină. Cauza avariei se datorează atât ruperii benzii, cât şi
modului necorespunzător în care s-a întreţinut automacaraua.
2) Datorită electrocutării, când se lucrează în apropierea liniilor electrice sub
tensiune (de 6 KV), vârful macaralei apropiindu-se de linie, prin inducţie
automacaraua este pusă sub tensiune.
3) Avarii şi accidente s-au produs datorită suprasolicitării, calării
necorespunzătoare, tragerii (târârii) sarcinilor, precum şi manevrelor
nepermise.

MĂSURI PENTRU PREVENIREA AVARIILOR ŞI ACCIDENTELOR

Pentru prevenirea accidentelor şi avariilor se impun următoarele măsuri:


 Concentrarea atenţiei asupra supravegherii tehnice a macaralelor;

74
 La exploatarea macaralelor să se folosească numai macaragii autorizaţi;
 Să se respecte NTSM;
 Se vor asigura revizia continuă şi completă a macaralelor;
 Se va urmări buna funcţionare a dispozitivului de siguranţă;
 Se va controla în permanenţă starea cablurilor şi a lanţurilor şi modul de fixare a
capetelor;
 Se vor evita improvizaţiile la reparaţii;
 În vederea evitării suprasolicitărilor macaralelor acestea se vor dota cu limitatoare
de sarcină sau de moment al sarcinii, iar dacă nu este posibil, se vor controla
sarcinile ridicate;
 Automacaralele vor fi prevăzute cu un dispozitiv contra răsturnării peste cap a
braţului.
Pentru prevenirea unor avarii datorate fenomenului de oboseală se recomandă:
 Firmele constructoare să treacă în mod obligatoriu în cartea instalaţiei durata de
funcţionare;
 Să se indice în cartea instalaţiei părţile supuse ruperii;
 Să se urmărească apariţia fisurilor;
 Părţile instalaţiilor unde s-au constatat începuturi de fisuri se vor consolida sau
înlocui integral.

EXEMPLE DE ACCIDENTE PRODUSE DE MACARALE SI CAUZELE ACESTORA

Cauze: Rasturnarea automacaralei datorita calarii necorespunzatoare

75
Cauze: Rasturnarea automacaralei datorita ridicarii unei sarcini mai mari decat sarcina
nominal

Cauze: Caderea sarcinii datorita nerespectarii conditiilor de ridicare cu 2 macarale

76
Cauze: Caderea macaralei turn datorita vantului si ancorarii necorespunzatoare

Exemple si studii de caz –prezentare video

https://www.youtube.com/watch?v=W3vDIFstitI
https://www.youtube.com/watch?v=PRO6IN1udY8
http://www.220.ro/filme-macarale
http://www.myvideo.ro/watch/4824396/Accidente_de_macara

EXEMPLE DE ACCIDENTE SI AVARII LA MACARALE

DESCRIEREA
Nr. Crt. TIPUL INSTALATIEI AVARIILOR SAU CONSECINTE CAUZE
ACCIDENTELOR
Macara pneuri AMT 125,
Scaparea sarcinii Accident- Legarea
Inregistrata la ISCIR BC
1. din legaturilede la decesul unei necorespunzat
1395, nr. fabricatie
carlig persoane oare a sarcinii
4866/1989
Macara portal cu graifar, In timpul repararii
inregistrata la ISCIR BC macaralei cu agent
Cablu electric
2019, nr. fabricatie economic autorizat , Accident-deces 1
2. cu izolatie
9963/1982, Smax=5tf, electricianul a atins persoana
deteriorata
D=20m, oprita din accidental un cablu
functionare si s-a electrocutat
77
In cadrul scadentei
acordate-12.2008-
La menevra de
translatie a podului
Comunicare
rulanta fost
neadecvata
Pod rulant inregistrat la accidentata o Accident- 1
intre
ISCIR BC257, nr. fabricatie persoana aflata in persoana-
3. persoanele
50173/1971, Smax=12.5t, zona de risc dintre vatamari
care deservesc
Dmax=28m sarcina si vagonul corporale
punctul de
de incarcare teava;
lucru
manevra a fost
efectuata urmare
semnalului dat de
legatorul de asrcina
In cadrul scadentei
acordate- in timpul
manevrelor de
Automacara HYDROM DSO
ridicare a sarcinii s-
183, inregistrata la ISCIR BC Defectiuni
au rupt suruburile la
4. 1689, nr. Fabricatie Avarie- macara tehnice
sania pe care se
083/1985, 18-0,65t; 2,5- accidentale
efectueaza
17,7m
translatia
tronsonului de varf
al bratului macaralei
Incadrul scadentei Neatentia
acordate- in timpul victimei si
Pod rulant inregistrat la manevrelor de comunicare
Accident- 1
5. ISCIR BC 770, nr. Fabricatie translatie a sarcinii neadecvata
persoana
50-110/1970 a fost lovita o intre macaragiu
persoana aflata in si legator de
zona de risc sarcina
In cadrul scadentei
Automacara pe pneuri Teren moale
acordate-
6. inregistrata la ISCIR B Avarie- macara din cauza
Rasturnarea
13852, 30t precipitatiilor
macaralei
Nerespectare
prescriptii
In cadrul scadentei
tehnice ,
Pod rulant electric cu acordate- In timpul
personal
comanda de la sol inregistrat manevrelor de Accident- 1
7. neautorizat,
la ISCIR G45, nr. Fabricatie coborare magnetul persoana
dispozitiv de
62368/1972, 5tfX14m s-a desprins de pe
ridicare
ansamblu si a cazut
necorespunzat
or
In cadrul scadentei
Pod rulant bigrinda cu
acordate- strivirea Nerespectare
graifar, inregistrat la ISCIR Accident- 1
8. unei persoane intre instructiuni de
BV 4429, nr. fabricatie persoana
podul rulant si exploatare
6241/1973, 12.5tf, 32m
balustrada
78
In cadrul scadentei
Automacara HYDROM Nerespectare
acordate- acrosarea Accident-
inregistrata la ISCIR BV instructiuni de
9. schelei, urmata de decesul
4359, nr. fabricatie exploatare si
caderea in gol a persoanelor
176/189/1988, 18t la 3m PT ISCIR
celor doua victime
In cadrul scadentei Nerespectare
Automacara Hydrom acordate- instructiuni de
Accident-
inregistrat la ISCIR BV 3711, rasturnarea exploatare si
10. decesul
nr. Fabricatie 508/1989, 18t, macaralei in timpul deplasre pe
macaragiului
3m deplasarii in incinta teren
santierului neamenajat
In cadrul scadentei Pozitionare
acordate 05.2008- necorespunzat
Automacara CKD AD 28,
caderea unei sarcini Accident – oare a sarcinii,
inregistrata la ISCIR , B1861,
11. de pe locul de vatamare 1 dupa
nr. fabricatie 250/1984,
pozitionare, persoana eliberarea din
Qmax=28tX3m
vatamare corporala carligul
1 persoana macaralei
Detinator Core
Mataliat Exim SRL
(fara autorizatie
ISCIR pentru
montare/demontare
macarale turn),
preluata de Emat
SA in vederea
demontarii- Macara
cazuta la
pamant(capatul
Nerespectare
12. Macara turn turnului era in albia Avarie- macara
PT ISCIR
raului Dambovita);
structura de
rezistenta de la
baza turnului era
taiata cu aparatul
oxiacetilenic; o
parte a bratului
macaralei era cazut
pe malul opus al
raului, unde erau
vehicule parcate
In cadrul scadentei
Avarie-structura Societatea
Macara turn , inregistrata la acordate- 02.2009-
metalica a detinatoare a
ISCIR B12639, rasturnare macara
13. macaralei si un facut montajul
nr.fabric.16027364/1981. in timpul
autoturism parcat fara sa fie
Qmax=4500Kg, operatiunilor de
pe strada autorizata
montare
Macara turn POTAIN - In cadrul scadentei Accident- Nerespectare
14.
Franta, seria 96887, tip acordate- martie Decesul pe loc a instructiuni de
79
MD125B/2004, instalatie 2007- 8 oameni 4 persoane si lucru; nu s-au
autorizata cu personal sunt pe platformele spitalizarea a 2 utilizat bolturile
autorizat de lucru ale persoane cu de siguranta
tronsonului mobil ; leziuni grave ale traversei
la comanda de mobile
ridicare a
tronsonului mobil
pentru pozitionarea
si prinderea
traversei fixe de
tronsonul de varf
turn , a avut loc
desprinderea
traversei mobile de
pe consolele de
sprijin ale
montantilor turnului
macaralei, avand ca
rezultat caderea
libera a tronsonului
mobil
In cadrul scadentei
acordate-Utilaj adus
de la PROINSCON
automacara HYDROM 18 to, Manevra
SRL Medias ; Accident-deces
15. Galati 4041, nr. Fabricatie incorecta a
accidentare in dupa 4 zile
36/1984 macaragiului
momentul
descarcarii utilajului
a unei persoane
In cadrul scadentei
acordate- calarea
necorespunzatoare,
urmare conditiilor de
trafic, asfalt inmuiat, Nerespectare
nerespectare Accident- fractura instructiuni de
16. Automacara KC 6471
interdictie deplasare degete picior exploatare si
victima in zona de PT ISCIR
lucru a macaralei-
caderea macaralei;
fractura degete de
la piciorul drept
Instalatie
neautorizata- Nefunctionare
17. Automacara Hydrom 16 to rasturnarea cu Avarie- macara componente
sarcina in carlig a securitate
macaralei
Instalatie Utilizare cablu
Pod rulant manual cu palan Accident- deces
18. neautorizata- necorespunzat
manual cu lant 1 persoana
ruperea cablului de or , cu grad de
80
legare a uzura avansat
sarcinii(sufa);
sarcina in cadere a
lovit victima
In cadrul scadentei
acordate -
Sectionarea cablui Nerespectare
Macra pe senile RDK 300, Avarie – cablu de
de sarcina al PT ISCIR,
inregistrata la ISCIR Ploiesti sarcina si un
19. macaralei si exploatare fara
PL 4711, nr. fabricatie autoturism parcat
caderea libera a personal
3305/1986, 30tf/4m in zona
cadrului metalic de autorizat
12t, dela 20m
inaltime
Instalatie
Caderea unei stive Accident- neautorizata,
Macara portal nr. de
de materiale peste vatamare nerespectare
20. fabricatie 50013/1995, 22t X
un legator de corporala 1 instructiuni de
20m
sarcina persoana exploatare si
PT ISCIR
In cadrul scadentei
acordate- dupa
Avarie-
Macara turn pliabila Potain demontarea
deformarea
IGO 36 inregistrata la ISCIR macaralei in Defecte de
21. diagonalelor de
B 13135, nr. fabricatie vederea montarii pe material
sprijin ale
407412/2007, Q=4t alt amplasament s-a
suportului
rupt suportul pentru
tirantul flexibil
Pod rulant inregistrat la In cadrul scadentei
ISCIR B4295, nr. fabricatie acordate- manevra Accident- 1 Personal
22.
50401/1972, Qmax=32t/8t, necorespunzatoare persoana neautorizat
26.9m a macaralei
In cadrul scadentei
Nerespectare
acordate- caderea
Macara turn Liebherr 180 PT ISCIR si
unor caramizi de
EC-H10, inregistrata la ISCIR instructiuni de
BCA dintr-un Accident- deces
23. B12768, nr. fabricatie exploatare;
europalet 1 persoana
32832997/1991, Qmax=10t, legatori de
transportat de
H rid.=2.4-60m sarcina
macara peste o
neautorizati
persoana
Automacara Liebherr LTM In cadrul scadentei
Calarea
1040-2.1, inregistrata la acordate- inclinarea Accident- 1
24. necorespunzat
ISCIR B13500, nr. de macaralei si lovirea persoana
oare
fabricatie 051810/2008, 40t unei persoane
In cadrul scadentei
Macara turn Liebherr 110EC Neatentie a
acordate- in timpul
B6, inregistrata la ISCIR Accident- 1 personalului
25. demontarii unei
B13149, 6000Kg, nr. persoana care demonta
macarale turn a fost
fabricatie LE 85294/2007 macaraua
lovita o persoana

81
In cadrul scadentei
acordate- ruperea
Personal
Macara turn inregistrata la unei chingi de
Accident- 1 neautorizat,
26. ISCIR B12769, nr. fabricatie legare a sarcinii si
persoana utilizarea unei
40095/1997, 12t, 60m caderea unei grinzi
chingi uzate
metalice peste o
platforma auto
In cadrul scadentei Personal
acordate- ruperea neautorizat si
Macara pe senile inregistrata
unui element Accident – 1 utilizarea
27. la ISCIR B2137, nr. fabricatie
improvizat de legare persoana la brat elementelor de
3958/1990, 30tX4m
a sarcinii si caderea legare
sarcinii neadecvate
Automacara Hydrom , In cadrul scadentei Calare
Accident-
28. inregistrata la ISCIR B9766, acordate- rasturnare necorespunzat
macaragiu
nr. Fabricatie 069/1987, 18t macara oare
Platforma autoridicatoare nr. In cadrul scadentei
Nerespectarea
fabricatie ASL 103-KL acordate- caderea Accident- 1
29. instructiunilor
116096/2007, 1000Kg, 3 unei persoane de la persoana
de exploatare
statii inaltime
Macara turn Sky 500 GRU In cadrul scadentei Avarie-
30. DALBE, nr. Fabricatie acordate-caderea deteriorare vant puternic
REC0039A/2007, 5.2t bratului macaralei macara
Interventia unei
Macara pe pneuri TADANO persoane
Caderea de la
inregistrata la ISCIR B Accident- deces neinstruite la
31. inaltime a unei
13287, nr. Fabricatie 1 persoana legarea si
persoane
546292/2007, 40t prinderea
sarcinii
Instalatia s-a Nerespectare
Instalatie de ridicat dezechilibrat si in Deces- 1 instructiuni de
32.
improvizata cadere a antrenat o persoana exploatare si
persoana PT ISCIR
In cadrul scadentei
acordate- la
Platforma autoridicataore PM stationarea
coborarea Accident- 1
33. 2500/10, nr. Fabricatie victimei intr-o
platformei a fost persoana
2500M00221/2008, 1300Kg zona interzisa
accidentat un
muncitor
Avarierea prin
Macara turn inregistrata la lovire in partea Nerespectare
Manipulare
ISCIR B 13275, nr. Fabricatie laterala o unei instructiuni de
34. necorespunzatoare
40391/1997, 12000kgf X autofurgonete exploatare si
a unei sarcini
70m aflata in miscare PT ISCIR
pe drumul public
Macara turn Potain HDT 80, In cadrul scadentei avariere Functionare
35. inregistrata la ISCIR B12133, acordate- autoturism si la necorespunzat
nr. Fabricatie 89726/2001, rasturnarea un corp de oare a

82
6000 Kg, 45m macaralei cladire mecanismului
de basculare
brat;
nerespectare
PT ISCIR
Nerespectare
In timpul montarii
Norme de
Pod rulant nr. Fabricatie 50- macaralei intr-o Accident- deces
36. securitate si
856/1965 hala, o persoana a 1 persoana
sanatate in
cazut in gol
munca
In cadrul scadentei
Vant puternic si
acordate-
Macara turn tip MTA 125, deteriorarea
rasturnarea Avarie- atelier si
37. inregistrata la ISCIR B8918, dispozitivelor
macaralei peste un tramvaie
nr. Fabricatie 1980. 12tf, 40m de prindere a
atelier de reparatii
macaralei
RARB
Neinregistrata la
ISCIR- strivirea unei
Macara pe pneuri nr. Nerespectare
persoane intre
Fabricatie LXGCPA Accident- deces instructiuni de
38. stalpii de sustinere
41X7A008387/2007, 1 persoana exploatare si
a halei si recipientul
7000Kg, 3m PT ISCIR
din carligul
macaralei
In cadrul scadentei
acordate-
Automacaraua lucra
in pozitie calata,
fara elemente de Avarie-
automacara tip KATO NK Nerespectare
sprijin rezistente, cu deformare 2
450, CLJ3967, nr. Fabr. instruct de
39. macaragiu autorizat tronsoane ale
45812/1980, Q=45/0.65t, exploatare si
.Terenul a cedat, s- bratului
R=3/26m, L=11/35m PT ISCIR
a ridicat partea telescopic
anterioara a
macaralei si s-a
oprit la 50° fata de
orizontala
Nerespectare
spatii de
In cadrul scadentei
siguranta ale
acordate-Caderea
macaralei prin
pod rulant Cj 3498, nr. fabric. de pe platforma de
montarea
21827-1987 , Qn=3.2t, lucru a unei Accident- fractura
40. necorespunzat
L=16m; Intretinator Silcotub persoane, dupa ce bazin si brat
oare a
Zalau platforma a fost
platformei
lovita de cabina
mobile in zona
podului rulant
de lucru a
macaralei
Pod rulant, inregistrat lSCIR In cadrul scadentei Accident- 1 Nerespectare
41.
CLJ89, nr.fab. 276/1933, acordate-pod rulant persoana- instructiuni de
83
6t/29.5m; motostivuitor 02.2010; vatamare exploatare si
Balkancar, inregistrat ISCIR motostivuitor corporala neatentie
CLJ718, 04.2010- Lovirea cu
nr.fab.35782/2006,5000Kg,4 cabina podului
500mm rulant a catargului
motostivuitorului si
caderea de la
inaltime a unei
persoane aflate pe
un europalet ridicat
cu ajutorul furcilor
motostivuitorului
Macara turn, inregistrata la
ISCIR cu nr.clj 1761, nr. Caderea de la Manevrarea
Accident-Decesul
42. fabricatie 142, anul 1976, inaltimea de 2 m a necorespunzat
persoanei
sarcina nominala 6/2.15t, unei persoane oare a sarcinii
deschidere 45m,
In timpul demontarii
unei macarale turn
s-a produs Accident- 1 Nepozitionare
Macara mobila pe pneuri, nr.
43. forfecarea persoan; avarie- corecta a
fabricatie 0167/1979, 25t
suruburilor de fixare cele 2 macarale macaralei
a platformei
rotitoare
In cadrul scadentei
acordate- in timpul
Pod rulant inregistrat la manipularii s-au Nerespectare
Accident- 1
44. ISCIR CLJ 373, nr. fabricatie agatat cablurile de instructiuni de
persoana
260/2002, 3.2+3.2t, 22.5m alimentare ale exploatare
electropalanului de
o schela
Nerespectarea
instructiunilor
Macara portal inregistrata la In cadrul scadentei
de exploatare;
ISCIR CLJ 1569, nr. acordate- scaparea Accident- 1
45. utilizare
fabricatie 04-01/1993, 12.5t, sarcinii din carlig persoana
elemente de
14m+8.3m+5.7m peste o persoana
legare
improvizate
Motostivuitor cu furci frontale
tip Hyster, model H5.5XM, In cadrul scadentei Nerespectare
inregistrat la ISCIR CLJ 240, acordate- lovirea cu Accident-1 PT ISCIR si
46.
nr. fabricatie stivuitorul a unei persoana instructiuni de
L005A03304C/2005, stive de rigips exploatare
5500Kg, 6050mm
Nerespectare
Pod rulant inregistrat la
In cadrul scadentei instructiuni de
ISCIR CLJ 2622, nr. Accident- 1
47. acordate- lovirea exploatare ,
fabricatie 7075/1979, persoana
unei persoane neatentie in
12.5/3to/22.5m
exploatare
84
In cadrul scadentei
acordate- persoana
Pod rulant inregistrat la care a legat sarcina neatentia
Accident- 1
48. ISCIRClj 1193, nr. Fabricatie si-a prins mana in persoanei
persoana
3858/1971, 5t, 11m dispozitivul de accidentate
manipulare a
sarcinii
In cadrul scadentei
acordate-
Automacara tip Grove AT Nerespectare
rasturnarea
635E, inregistrata la ISCIR Accident- 1 instructiuni de
49. macaralei si lovirea
Clj 4005, nr. Fabricatie persoana exploatare si
cabinei altei
86172/1995 PT ISCIR
macarale , in care
era macaragiu
In cadrul scadentei
Pod rulant inregistrat la acordate- legatorul neatentia
Accident-
50. ISCIR Clj 543, nr. Fabricatie de sarcina si-a prins legatorului de
1persoana
922/1967, 12.5t, 17m mana intre lantul de sarcina
prindere si sarcina
Rasturnarea
macaralei la
Nerespectare
Macara tip girafa, nr. marginea unui pod Accident- 1
51. instructiuni de
Fabricatie 418509, 500Kg si antrenarea in deces
exploatare
rasturnare a unei
persoane
In cadrul scadentei
acordate-
Octombrie 2008- in
Macara pneuri MDK Manevra
timpul manevrei de
504/1inregistrata la ISCIR gresita,
demontare varful Accident- Deces
52. CTA2722, nr. asigurare
bratului macaralei n- 1 persoana
fabricatie280/1982, 50tX4m, necorespunzat
a fost asigurat
brat A1 oare a bratului
corespunzator si l-a
accidentat mortal pe
macaragiu
In cadrul scadentei
acordate-
decembrie 2007-
Dupa efectuarea
Macara portic brat mobil
manevrei de Nerespectare
inregistrata la ISCIR CTA
coborare a sarcinii PT ISCIR R1-
2323, nr. Fabricatie 54- Accident- 1
53. manevrata cu 2003 si
016/59/1980, 6.3/5tX32m; persoana
ajutorul unei grinzi instructiuni de
Intretinator Socep SA
cu cabluri de legare exploatare
Constanta
si carlige, unul din
carlige l-a lovit pe
docherul aflat in
apropierea sarcinii
54. macara cheu cu brat Oprita pentru Avarie- Mod
85
basculant, CT 4447, nr. reparatii-Echipa de deformare necorespunzat
Fabric. 560/2005, reparatii de la SC tronson superior or de prindere,
Qmax=160/200KN X r PROMPT SA si nervuri nu s-a
max=32m, oprita pentru Timisoara efectua cunoscut
reparatii; Intretinator Soceplucrari de montaj a greutatea reala
SA Constanta tijei contragreutatii a
mobile la macaraua contragreutatii
mentionata , cu mobile
ajutorul unei
macarale BUMAR
T50-50TF.
Contragreutatea a
fost prinsa cu un
cablu de legare in
carligul macaralei ;
in timpul ridicarii
cablul s-a rupt si
contragreutatea in
cadere a avariat
tronsonul superior si
nervurile de la
lagarul acesteia
In cadrul scadentei
acordate-in timpul
manevrei de ridicare
pod rulant , an fabricatie a unei lingotiere si Nerespectare
Accident-decesul
55. 0659/1975, 20/5tX27m, asezarea in pozitie PT ISCIR R1-
persoanei
CTA1435 de turnare, a fost 2003
accidentat 1
muncitor, aflat intre
perete si lingotiera
In perioada
scadentei acordate-
In timpul manevrei
de deplasare a Avarie-macara
macaralei plutitoate descarcatoare si
in bazinul portuar a macaralei
macara descarcatoare bratul acesteia a plutitoare,
Manevra
minereu CERETTI TANFANI lovit bratul scufundare
gresita in
nr.2, CTA397, Nr. Fabricatie macaralei remorcher;
56. bazinul portuar
3/1975, 20tX80.5m, cu descarcatoare de Accident-
al macaralei
graifar; Intretinator minereu provocand decesul si
plutitoare
MINMETAL SA Constanta prabusirea acesteia accidentarea
peste macaraua unui numar
plutitoare si nedeterminat de
remorcherul care persoane
impingea macaraua;
macaraua
descarcatoare era
86
oprita din functiune
pentru reparatii si
era blocata cu clestii
de fixare pe calea
de rulare
In cadrul scadentei
acordate-furtna
macara portic cu brat mobil
puternica a deplasat
BOCSA nr.165, CTA 782, nr. Avarie-
150 m macaraua
57. Fabricatie 54-005/21/1973, deformare picior Furtuna
stationata, cu
5tf, 32m; Intretinator de la portal
dispozitivele de
CHIMPEX SA Constanta
blocare fixate, peste
alata macara
In cadrul scadentei
macara portic cu brat mobil Avarie-
acordate-furtna
BOCSA nr.166, CTA 1044, deformare 2
puternica a deplasat
nr. Fabricatie 54- picioare portal si
58. 150 m macaraua Furtuna
004/20/1973, 6.3tf, 32m; deraiere cu toate
stationata, cu
Intretinator CHIMPEX SA boghiurile de pe
dispozitivele de
Constanta calea de rulare
blocare fixate
In cadrul scadentei
acordate-
macara pneuri FMC LINK Bascularea bratului
Blocare
BELT, CTA 2224, nr. Fabric. peste cabina, Avarie-brat si
59. comenzi pentru
18HA756/1979, 90t,3.77m; deformare brat si auto Dacia
ridicare brat
Intretinator UMEX SA avarierea auto
Dacia Solenza
aflata langa macara
In cadrul scadentei
acordate- 09.2008-
in timpul manevrei
de rotire a
macaralei, avand Nerespectare
sarcina in carlig 4 PT ISCIR-
Macara portic brat mobil,
tevi de inox legate legarea
CTA 1114, nr. fabricatie Accident- 2
60. cu 2 chingi din incorecta a
6432/1973, persoane
material textil si un sarcinii in
25tfX25/35m+5tfX36m
cablu metalic de carligul
legare, a scapat macaralei
sarcina din carlig si
a cazut peste o
schela cu 2
muncitori
In cadrul scadentei
acordate-rasturnare
automacara AD-28, Cj 3741,
macara, blocare Cedare cala
61. nr. Fabric. 253/1985, Avarie
temporara linii macara
Qmax=28t,3m
descarcare din
statia CFR marfuri
87
Constanta,
deteriorare sarcina
din carligul
macaralei (stalp
beton)
Macara turn MT 110, Sarcina a
Avarie-
Inregistrata la ISCIR CTA Caderea de pe sina depasit sarcina
62. mecanism de
2389, nr. fabricatie a macaralei nominala a
translatie
2062/1980 macaralei
macara pe pneuri HZ 125, In cadrul scadentei Incalcare
CTA 3192, nr. fabricatie acordate- rasturnare instructiuni de
Avarie, accident
45047/1976, 12.5tX 3.5m; in timpul lucrului- exploatare- a
63. – macara , 1
Intretinator DMHI SA avarie macara cu functionat cu
persoana
Mangalia; RSVTI Naca accidentarea usoara macaraua
Constantin-CTA 116 a macaragiului necalata
In cadrul scadentei
acordate- 09.2008,
Pod descarcator minereu, CT
lovirea cu graifarul a Comanda
3592, nr. fabricatie Avarie- copertina
64. copertinei, partea gresita
1817482/1/1987, rabatabila
de la apa, in timpul macaragiu
50tfXLbrat=40X28X30m
descarcarii unei
nave
In cadrul scadentei
Macara portic cu brat mobil , acordate- 10.2009-
Cedarea
inregistrata la ISCIR CTA caderea bratului Avarie- macara si
65. bratului
4245, nr. fabricatie 55- contragreutatii magazie
contragreutatii
014/78/1981, 20/16tfX32m macaralei peste
sala masinilor
Macara pod descarcator de In cadrul scadentei
minereu, inregistrat la ISCIR acordate- lovirea Avarie- ruperea Neatentie in
66. CTA 3592, nr. fabricatie bratului macaralei catargului si manevrarea
1817482/1987, Qmax=50tf, L cu catargul unei avarierea brat navei
brat 40+28+30m nave
In cadrul scadentei
Macara pneuri Demag TC
acordate- ruperea
1200, inregistrata la ISCIR
bratului si caderea Manevre
67. CT1889, nr. fabricatie Avarie – macara
lui pe macara si gresite
50008/1978, 250tfX6m, brat
caderea
18m
contragreutatilor
Macara pe pneuri LG 1550, In cadrul scadentei
Calarea
inregistrata la ISCIR CTA acordate-
68. Avarie- macara necorespunzat
4644, nr. Fabricatie rasturnarea
oare
014480/1998, 350tfX7m macaralei
In cadrul scadentei
Macara portal inregistrata la
acordate- Legarea
ISCIR CTA 3652, nr. Accident – 1
69. desprinderea din necorespunzat
fabricatie 7974/1979. 12.5tf, persoana
carligul macaralei a oare a sarcinii
20+8+8m
unui cablu de legare

88
al unei grinzi de
egalizare si caderea
acesteia la sol
In cadrul scadentei
Pod rulant, inregistrat la
acordate-
ISCIR CT 2331, nr. Accident- 1 Nerespectarea
70. rasturnarea unei
Fabricatie 7779/1979, persoana PT ISCIR
piese peste o
20/5tfX22m
persoana
In cadrul scadentei
Pod descarcator inregistrat la acordate- caderea
Accident- 1 Nerespectare
ISCIR CTA 2012, nr. unei role de tabla
71. deces si 1 PT ISCIR R1-
Fabricatie 2/1978, din dispozitivul de
accidentat grav 2003
25tfX29.7m prindere a sarcinii
peste vagon
Macara de cheu cu brat In cadrul scadentei
basculant, inregistrata la acordate- lovirea Manevre
72. ISCIR CT 2323, nr. macaralei de catre Avarie- macara gresite ale
Fabricatie 54-016/59/1980, babaua situata pe navei
Qmax=6,3/5tf X r max=-32t pupa unei nave
In cadrul scadentei
acordate- la
Macara portal inregistrata la intensificarea
Nerespectarea
ISCIR CT 3668, nr. vantului macaraua
73. Avarie-macara PT ISCIR R1-
Fabricatie 20309/1983, s-a lovit de
2003
12,5tfX(38+9,3+8,6)m opritoarele de la
capetele caii de
rulare
In cadrul scadentei
Nerespectare
acordate-
instructiuni de
macaragiul efectua
Masina de ridicat tip AMT exploatare-
manevre de Accident-
250, inregistrata la ISCIR ridicarea
coborare a sarcinii, macaragiu ;
74. CTA 3916, nr. Fabricatie sarcinii
macaraua fiind Avarie- masina
4666/1989, 25tfX3m, brat necorespunzat
calata pe loc de ridicat
12.8m oare
nisipos, iar bratul a
deschiderii
ramas sprijinit pe un
bratului
zid betonat
Macaragiul
transporta in carligul
macaralei un
Pod rulant monogrinda, bustean de
inregistrat la ISCIR C4840, aproximativ 3000 Avarie-Deformare Nerespectare
nr. fabricatie 297/1986, 5t, Kg; din cauza grinzi, carucior, instructiuni de
75.
28.5m; Oprit prin PV 755- vantului de cabina are exploatare si
1411/02.02.2007 intocmit de aproximativ geamurile sparte PT ISCIR
RSVTI 90Km/h, podul
rulant a fost
antrenat in miscare
de translatie, a lovit
89
tampoanele, s-a
desprins caruciorul
de pe podul rulant si
a cazut la sol.
In cadrul scadentei
acordate – 09.2008,
in timpul deplasarii
macaralei aceasta a
lovit cu bratul
Automacara AMT 125, C Avarie- conducte
conductele de apa , Neatentie in
76. 2538, nr. fabricatie 5227/191, apa, cabluri
cablurile electrice deplasare
Qmax=12.5t comunicatie
ale cantarului auto
si cablurile de
comunicatie de la
computer si camere
de supraveghere
In cadrul scadentei
acordate –
30.09.2008- in
Macara turn MTA 125, timpul manipularii
inregistrata la ISCIR C 5748, macaralei , din stiva Accident- 1
77. Alte cauze
nr. fabricatie 380/11t/1,8t; cu fier asezata pe persoana
11,5m/45m sol s-a rostogolit un
balt care a
accidentat un
manipulant
In cadrul scadentei
acordate- la o
Pod rulant inregistrat la manevra de
Accident- 1 Defectiuni
78. ISCIR C2443, nr. fabricatie coborare a sarcinii
persoana tehnice
4287/1977, Q=8t frana
electropalanului nu
a lucrat
In cadrul scadentei
Macara Takraf tip MDK 504, Avarie- tronson
acoedate- ruperea
inregistrata la ISCIR C4069, inferior si ruperea In curs de
79. urechilor la
nr. fabricatie 369/1985, cablului de cercetare
tronsonul
Qmax=50t, Lb=12m, sarcina
intermediar
In cadrul scadentei
Macara pod rulant tip
acordate – la
electric, inregistrata la ISCIR Nerespectare
manevra de rotire Accident – 1
80. C 1136, nr. fabricatie instructiuni de
pentru pozitionarea persoana
4881/1985, Qmax=12.5t, exploatare
sarcinii a fost lovita
D=16.25m
1 persoana
In cadrul scadentei
Automacara AMT 250,
acordate- Nerespectare
inregistrata la ISCIR C4774,
81. rasturnarea Avarie- macara instructiuni de
nr. fabricatie 4655/1989, 25t,
macaralei in timp ce exploatare
3/10.38m
sustinea un copac
90
In timpul manevrarii
podului rulant fara
autorizatie de Nerespectare
Pod rulant cu electropalan, functionare, clestele Accident- 1 instructiuni de
82.
3.2t, 17m montat in carligul persoana exploatare si
podului rulant s-a PT ISCIR
agatat si s-a
desprins
Automacara AMT 181, In cadrul scadentei
inregistrata la ISCIR C 5533, acordate- deformare Avarie- brat
83. -
nr. Fabricatie 5521/2003, 18t, brat in timpul macara
3m menevrelor
In cadrul scadentei
acordate- unul din
capetele sufei de
smulgerea unui
prindere care era
capat al sufei
Mecanism de ridicat (tirfor) agatat in carligul Accident- 2
84. de prindere din
3.2t tirforului a scapat persoane
colierul metalic
din carlig si colivia
al sufei
aflata la inaltime, cu
2 muncitori , s-a
rasturnat
In cadrul scadentei
Macara pe senile RDK 300 acordate- In timpul
Nerespectare
inregistrata la ISCIR C4639, manevrelor de
85. Avarie- macara PT ISCIR R1-
nr. Fabricatie 3153/1984, 30t, descarcare a
2003
27.5m sarcinii macaraua s-
a rasturnat
In cadrul scadentei
Macara pe senile tip RDK acordate- in timpul
500 inregistrata la PL 4744, manevrelor de Uzura de
86. Avarie- macara
nr. Fabricatie 38/1986, 50t, coborare brat s-a material
16m rupt suportul rolei
de ghidare
In cadrul scadentei
acordate- La taierea
unui plop din curtea
scolii Waldorf si la Nerespectare
trecerea acestuia instructiuni de
peste o conducta de Accident, avarie- lucru,
automacara tip Coles, nr.
gaz , pentru a fi rasturnare neaprecierea
Circulatie BR 05 HPB,
87. culcat in curtea macara, corecta a
G5381, nr. Fabricatie
scolii, macaraua s-a accidentare greutatii
9696/1988, 70t X 5m X 9.5m
rasturnat; macaragiu copacului si a
accidentarea conditiilor
macaragiului, meteo
distrugerea a 2
autoturisme parcate
pe carosabil
91
In perioada
scadentei acordate-
Macaragiul nu
la verificarea vizuala
a fost anuntat
a caii de rulare a
Accident-1 de prezenta
podului rulant,
pod rulant electric G928, nr. persoana mortal, echipei de
angajati ai Montaj
de fabricatie 6762/1967, 1 persoana lacatusi , iar
88. Construct Galati,
80/16tfX18.5; Intretinator vatamari acestia au
respectiv Mittal
Mittal Steel Galati corporale foarte parasit zona de
Steel Galati au fost
grave siguranta din
surprinsi si loviti de
motive
podul rulant
necunoscute
manevrat de
macaragiu
In cadrul scadentei
acordate- in timpul
menevrelor de
descarcare a unei
piese metalice,
Macara pe pneuri tip A300
suprafata de sub
TAREX BENDINI inregistrata Calarea
cala stanga-fata a
la ISCIR G6094, nr. Accident- 1 necorespunzat
89. cedat si macaraua
Fabricatie 251801/2006, persoana oare a
s-a inclinat.
30tX3mX1.5tX22m lungime macaralei
Macaragiul a sarit
brat
din cabina
macaralei si si-a
prins piciorul intre
cabina si piesa
manevrata
In cadrul scadentei
acordate- in timpul
Pod rulant electric inregistrat
preluarii sarcinii Personal de
la ISCIR G 2954, nr. Accident- 1
90. aceasta s-a exploatare
Fabricatie 6927/1978, persoana
dezechilibrat si a neautorizat
6,3tX16,5m
lovit legatorul de
sarcina
In cadrul scadentei
acordate- La
automacara 18t, nr.
sarcina de 17.1 t in
Fabricatie 0034/1985,
carlig , raza 3m, au Avarie-brat Defecte de
91. IS5308; Intretinator VIA
cedat sudurile dintre macara material
COMPANY SERVICE SRL
platforma rotitoare
Vaslui
si suport articulat
brat
In cadrul scadentei Retezare
macara turn MTA 125, acordate-Prabusire suruburi de
Avarie-deformari
GL473, nr. Fabricatie peste cladirea in prindere a
92. multiple si rupturi
254/1977, 6t; Intretinator constructie a structurii
de material
HISTRIA SRL Galati bratului si superioare din
contrabratului placa suport a
92
macaralei coroanei
dintate
aferente
mecanism de
rotatie care
sustin bratul si
contrabratul
macaralei
In cadrul scadentei
acordate- 04.2008-
in timpul manevrei
de coborare a
Accident usor Nerespectare
Automacara KC5473, 25t, sarcinii, din cauza
macaragiu, instructiuni de
93. 3.2-8m, nr. fabricatie balasului sarcinii,
avariere exploatare si
980/1986 macaraua s-a
automacara PT ISCIR
rasturnat, sarcina
avand lungime mare
si legata
necorespunzator
Efectuarea
translatiei
macaralei cu
In cadrul scadentei Avarie- scoaterea bratul
acordate- 06.2008- din functiune a nedemontat pe
94. Macara pe senile RDK 280
deformatii multiple mecanismului de cale de acces
brat macara ridicare a sarcinii neamenajata,
pe teren
accidentat,
denivelat
In cadrul scadentei
Manevre
Macara turn, inregistrata la acordate- In timpul
gresite in
95. ISCIR IS2116, nr. fabricatie demontarii Avarie- macara
timpul
12912/2001, 2500Kg, 35m macaraua s-a
demontarii
rasturnat
Macara pe senile RDK 300, In cadrul scadentei Interventie
inregistrata la ISCIR IS 1886, acordate- Accident- 1 persoana
96.
nr. Fabricatie 4065/1990, accidentarea unei deces neautorizata
16.7t X 5.15-20.35m persoane (victima)
In cadrul scadentei
Automacara inregistrata la
acordate- Defectiune
97. ISCIR PTS 1656, nr. Avarie- macara
rasturnarea tehnica
Fabricatie 140/1986, 18t
macaralei
In afara scadentei
automacara HIDROM T18 , acordate (expirata Exploatare
Avarie –
98. nr. Fabricatie 98/102/1987, in 30.07.2006)- necorespunzat
automacara
ORD 3045 Rasturnare oare
automacara
99. Macara pe pneuri HT 125, Rasturnarea unui Accident- 1 Nerespectare

93
inregistrata la ISCIR ORD palet de caramizi persoana aflata instructiuni de
1155, nr. fabricatie intamplator in exploatare si
1392/1988 zona PT ISCIR;
posibil
persoana
accidentata a
atins paletul de
caramida
Automacara Demag AC 665 In cadrul scadentei Calare
SL, inregistrata la ISCIR acordate- Avarie- avarierea necorespunzat
100.
ORD 3174, nr. Fabricatie rasturnarea macaralei oare a
39003/1995, 250 t macaralei macaralei
Soc produs de
Automacara Liebherr LTM
miscarea
1080/1, inregistrata la ISCIR In cadrul scadentei Avarie- indoire
brusca a
101. ORD 300, nr. Fabricatie acordate- avarie tronson 4 brat
sarcinii din
W094740003EL05525/2003, macara telescopic
carligul
80t
macaralei
Automacara Grove GMK In cadrul scadentei Manevrarea
5100, inregistrata la ISCIR acordate- Avarie- macara si sarcinii in afara
102.
ORD 827, nr. Fabricatie rasturnarea un autoturism diagramei de
51009026/2000 macaralei functionare
In cadrul scadentei
acordate- fisurarea Producerea
Automacara FAUN RTF 40-
unei parti a unui soc in
103. 3, ORD 3233, nr. Fabricatie Avarie- macara
tronsonului timpul
Z004347/1992, 40t
telescopic 1 al manevrelor
bratului macaralei
Adresa de
conservare
1116/13.02.2007
inregistrata la ISCIR
cu nr.
589/14.02.2007-
macaragiul a ridicat
cu macaraua turn o
Macara turn MT 110 virola pentru a fi Manevre
inregistrata la ISCIR PTS transportata la nepermise,
Accident- Deces
104. 1784 , nr. fabricatie punctul de lucru, nerespectare
macaragiu
2211/1989, Q=5.5tf, actionand de la sol PT ISCIR R1-
R=10..20m, Lb=19.5m contactorii din 2003
tabloul electric de
comanda; fiind
postat intre sinele
caii de rulare, in
urma rotirii,
platforma rotitoare
cu contragreutatea
au strivit macaragiul
94
de piciorul de sprijin
al macaralei
In cadrul scadentei
acordate- 04.2008,
la deplasrea unei Accident-
Pod rulant, PTS 1259, Nr. Manevrantul ,
matrite de 10 t, manevrant,
105. Fabricatie 3929/1998, 32/8tf; persoana
comandarea vatamare
28m neautorizata
manevrei de corporala
translatie in loc de
asezare
In cadrul scadentei
Automacara Liebherr LTM
acordate- caderea Avarie- Carligele de
1120, inregistrata la ISCIR
106. unui container in deteriorare prindere au
ORD 3175, nr. fabricatie
timpul manevrei de conrtainer cedat
0016854, 120tf
rotire
In cadrul scadentei
Automacara KC 6471, Calarea
acordate-
inregistrata la ISCIR PTS Avarie- necorespunzat
107. rasturnarea
331, nr. fabricatie 293/1981, automacara oare a
macaralei in timpul
40tf, 3m/11m macaralei
unei manevre
In cadrul scadentei
Pod rulant bigrinda, acordate- In timpul
inregistrat la ISCIR PTS900, manevrelor de Accident-
108. Cablul era uzat
nr. fabricatie 3107/1976, translatie, ruperea decesul victimei
32/8tf, 15.5m cablului de sarcina
al carligului de 8tf
In cadrul scadentei
Automacara Faun ATF 60-3,
acordate- in timpul Calare
inregistrata la ISCIR Oradea
109. manevrelor, Avarie- macara necorespunzat
ORD 3255, nr. fabricatie
macaraua s-a oare
2022188/2005, 80tf
rasturnat
Calarea
necorespunzat
oare a
macaralei pe
un sol pietros,
In cadrul scadentei
Automacara AMT 125, nr. Avarie-macara; nerespectare
acordate
110. fabricatie 4701/88, Accident usor diagrama de
29.10.2008-
inregistrata PL 5168 macaragiu moment,
rasturnare macara
suntarea sau
nefunctionarea
limitatorului de
moment al
sarcinii
Avarie si
In cadrul scadentei
Butelie CO2, care deserveste accident- Dispozitivele
111. acordate, explozia
un dozator de bere Distrugerea de siguranta
buteliei de CO2
suprafetei vutrate

95
a incintei si a
unui perete de
zidarie, avariere
acoperis si a
aparatului
dozator; ranirea
unei persoane
In cadrul scadentei
Motostivuitor cu furci frontale
acordate -04.2010-
tip Shangli CPCD 30SA-X1,
Manevrat fara stirea Accident grav – 1 Persoana fara
112. PL 1165, nr. fabricatie
sefului de tura, de o persoana autoriztie
0501030232/2005,
persoana
Qmax=3000Kg, H=3000mm
neautorizata
In cadrul scadentei
acordate-
Nerespectarea
Automacara Hydrom 16T, 14.05.2009-
Avarie- diagramei de
inregistrata la ISCIR PL manevrarea
113. rasturnarea sarcina si a
4522, nr. fabricatie 252/1980, instalatiei cu
macaralei instructiunilor
16t limitatorul
de exploatare
momentului de
sarcina defect
In cadrul scadentei
acordate-12.2008-
in timpul manevrelor
de incarcare a unui
container intr-un
Persoanal
autotren, macaraua
Automacara AMT 125, neautorizat;
si-a pierdut
inregistrata la ISCIR PL Accident- deces nerespectare
114. stabilitatea si
5449, nr. fabricatie 1 persoana instructiuni de
sarcina a cazut
5457/1996, 12.5t exploatare si
peste soferul
PT ISCIR
autotrenului, acesta
aflandu-se in
remorca pentru
dirijarea si aranjarea
containerului
Macara
neasigurata
In cadrul scadentei
dupa program
acordate- din cauza
Macara portal, inregistrata la de catre
vantului macaraua a
115. ISCIR PL3978, nr. fabricatie Avarie- macara macaragiu ;
fost impinsa catre
9266/1981, Q=20/3.2t nerespectare
tampoanele caii de
instructiunilor
rulare
de exploatare
si a PT ISCIR
Macara turn Tip Saez S In cadrul scadentei Legator de
524T, inregistrata la ISCIR Pl acordate- in timpul Accident- mai sarcina
116.
5592, nr. de fabricatie efectuerii unor multe persoane neautorizat si
608/2001 manevre, nerespectare
96
elementele de instructiuni de
schela transportate exploatare si
au cazut de pe PT ISCIR
suport pe o
proprietate privata
Legator de
sarcina
Desprinderea
Automacara AMT 250, nr. neautorizat,
urechii unei chingi Accident- deces
117. fabricatie PH 08 NZB, 25t, nerespectare
cu care se lega 1 persoana
3m instructiuni de
sarcina
exploatare si
PT ISCIR
Instalatie
neautorizata –
Instalie si
caderea unui cos Accident – 2
118. Macara Grove GMK 3050 personal
metalic cu 2 oameni persoane
neautorizat
in el , agatat de
carligul macaralei
In cadrul scadentei
acordate- lovirea
accidentala a unei
Pod rulant tip cheson vizibilitate
persoane aflata in
inregistrat la ISCIR PL 2315, Accident- 1 redusa si
119. picioare pe o
nr. Fabricatie 50672/1977, persoana persoana
confectie metalica
16t, 22m neautorizata
de mari dimensiuni,
in momentul
translatiei macaralei
In cadrul scadentei
acordate- in timpul
Pod rulant inregistrat la manevrelor Nerespectare
Accident- 1
120. ISCIR PL1727, nr. Fabricatie macaragiul si-a instructiuni de
persoana
50-673/1975, 10t, 22m prins degetele intre exploatare
o baraca si sarcina
din carlig
Nerespectare
Norme
In cadrul scadentei Accident-
Protectia
automacara TATRA CKD- acordate- electrocutare ,
Muncii,
121. AD28, SB-264, nr. Fabricatie accidentare prin arsuri pe 60% din
nefunctionare
274/1985, 28tf/3m-1.2tf/7.7m electrocutarea suprafata
indicator inalta
sefului de echipa corpului
tensiune a
macaralei
In cadrul scadentei
Nerespectare
acordate 05.2008-
Macara turn TK 30/1, Avarie-macara; de catre
in timpul turnarii
inregistrata SB 2968, nr. ziduri de la et. 4 macaragiu a
122. grinzilor de beton la
fabricatie 193/1989, 2tf/15m; au fost instructiunilor
un bloc, bena de
1.5tf/20m deteriorate de exploatare
beton agatata in
si PT ISCIR
cirlig se balanseaza
97
ducand la
deformarea
tronsonului partea
superioara a
turnului macaralei,
caderea bratului
macaralei peste o
cladire in
constructie si a
cablului de sarcina;
bena de beton a
coborat pe sol in
partea cealalta a
blocului
Avarie- aplatisare Calarea
In cadrul scadentei
Automacara Hydrom DS cablu sarcina prin macaralei pe
acordate- 02.2008,
123. 0185T, SB 2031, nr. strivire, geam un canal termic
rasturnare partea
fabricatie 431/1995, 18tf/3m spart la cabina nevizibil,
stanga spate
macaragiului dezafectat
Neautorizata-
Macara montata pe strivirea unei Instalatie fara
autovehicul E11.77, nr. persoane intre Accident- deces autorizatie si
124.
fabricatie 198/1989, platforma unui 1 persoana personal
2950Kg/4m- 950Kg/7m camion si cala neinstruit
dreapta fata
In cadrul scadentei
acordate- caderea
Macara pe pneuri inregistrata
macaragiului si a Nerespectare
la ISCIR SB4065, nr. Accident-
125. bratului suplimentar instructiuni de
Fabricatie 050230/2000, macaragiul
ala macaralei in exploatare
22.4tf/4m
timpul mantarii
acestuia
Automacara inregistrata la In cadrul scadenetei Rupere sufe de
ISCIR MS 351, nr.fabricatie acordate- cadere Accident- Deces prindere;
126. 402/1983, 40tX3.5m; siloz ciment pe 1 persoana; legatori de
Detinator CARBID FOX SA cabina, peste avariere macara sarcina
Tarnaveni macaragiu neinstruiti
In afara scadentei-
04.2007- caderea Accident – 1 Nerespectare
Pod rulant bigrinda, MS 497,
sarcinii pe persoana, instructiuni de
127. nr. fabricatie 7041/1978,
manipulant, in urma vatamare exploatare si
12.5tfX 22.5m
ruperii cablului de corporala PT ISCIR
tractiune
Nerespectare
instructiuni de
Automacara, inregistrata la In cadrul scadentei
Spargerea a 2 exploatare si
128. ISCIR MS 1054, nr. fabricatie acordate- 09.2009-
geamuri PT ISCIR-
256/1989, 18tfX3m rasturnare macara
iesirea din
diagrama de
98
sarcina
Nerespectare
instructiuni de
129. Automacara Hydrom 16 t Rasturnare macara Avarie- macara
exploatare si
PT ISCIR
Automacara inregistrata la In cadrul scadentei Calare
Avarie- macara si
130. ISCIR MS 2278, nr. fabricatie acordate- necorespunzat
planseu cladire
37239/1996, 100tfX3m Rasturnare macara oare
Automacara AMT 125 Nerespectarea
In cadrul scadentei
Inregistrata la ISCIR MS 114, PT ISCIR si
131. acordate- rasturnare Avarie- macara
nr. fabricatie 4792/1989, instructiuni de
macara
12.5tX3m exploatare
Nu s-a folosit
rezistenta
destinata
pod rulant electric T2299, nr. In cadrul scadentei
Accident- deces incalzirii
132. fabricatie 0665/1975, 20t, acordate-incendiere
1 persoana cabinei-
16m cabina pod rulant
intoarsa cu
partea
deschisa in sus
In cadrul scadentei
Automacara AMT 125, T acordate- 07.2009- Nerespectare
Accident-
820, nr. fabricatie 3997/1985, Caderea unui stalp instructiuni de
133. decesul
Smax=12.5t, R=3m, L de beton ce urma a exploatare si
macaragiului
brat=8m fi demolat peste PT ISCIR
cabina macaragiului
Desprinderea
dispozitivului de
Pod rulant, inregistrat la Nerespectare
prindere a sarcinii Accident- 1
134. ISCIR T4527, nr. fabricatie instructiuni de
cu magnet persoana
16/404285/2006, 5+5t X 17m exploatare
permanent a unei
placi metalice
In cadrul scadentei
acordate- ruperea
cablului de sarcina
Pod rulant inregistrat la a mecanismului de
Accident- 1 Defectiuni
135. ISCIR T2567, nr. fabricatie 8 t si caderea muflei
persoana tehnice
2494/1976, 32/8t X 21.75m carligului peste un
paravan de
protectie si o
persoana
In cadrul scadentei nerespectarea
Automacara inregistrata la
acordate- Accident- 1 diagramei de
136. ISCIR T4152, nr. Fabricatie
rasturnarea persoana sarcina
5005/1989, 12.5t X 3m
macaralei

99

S-ar putea să vă placă și