Sunteți pe pagina 1din 14

DECIZIE

nr._______din__________2012

privind aprobarea Procedurii de emitere a Autorizației interne SSM


pentru personalul care prestează activități de ˝macaragiu” din cadrul
.............................

În baza prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, art.13 lit.(i),


H.G. nr. 1425/2006 cu actualizările și modificările ulterioare, art. 15, alin. 1, pct. 12,
Prescripția tehnică PT CR 8/2009, Secțiune a 6-a, art. 40 - 43 și
Prescripția Tehnică PT R1/2010, Secțiunea a 4-a, art. 119 -122,

Angajator/Reprezentantul Legal, emite următoarea

DECIZIE

Art.1. Prin prezenta se aprobă Procedura de emitere a Autorizației interne SSM privind autorizarea
personalului care prestează activități de˝macaragiu” din cadrul .............................

Art.2. Autorizarea internă SSM pentru personalul care prestează activități de˝macaragiu” din cadrul
............................., se va aplica doar lucrătorilor ce dețin autorizație ISCIR valabilă pentru meseria de macaragiu și
care vor parcurge Procedura de emitere a Autorizației interne din punct de vedere SSM din Anexa 1. Nu au drept de
a executare a aceste operaţiuni alţi lucrători.

Art.3. Pentru îndeplinirea obiectivului de autorizare a lucrătorilor ce vor presta activități de˝macaragiu” din
cadrul ............................. se aprobă:
- Instruirea teoretică pentru autorizarea din punct de vedere SSM a lucrătorilor ce vor presta activități
de˝macaragiu” în Anexa 2,
- Testul de verificare al cunoştinţelor Anexa 3,
- Model adeverință evaluare probă practică în Anexa 4
- Procesul-Verbal de autorizare finală prezentat în Anexa 5,
- Model Autorizaţie internă din punct de vedere SSM a lucrătorilor ce vor presta activități de˝macaragiu”
din cadrul societăţii Anexa 6.

Art.4. Personalul autorizat care prestează activități de˝macaragiu” din cadrul societății este obligat să respecte cu
stricteţe instrucţiunile proprii privind deservirea mașinilor de ridicat pe toată durata de valabilitate a acestei
autorizații.

Art.5. Valabilitatea autorizației este de 12 luni.

Art.6. Este desemnat pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri dl/dna ....................,
lucrător desemnat cu responsabilităţi SSM.

ANGAJATOR/REPREZENTANT LEGAL,

1
ANEXA nr. 1

PROCEDURA DE AUTORIZARE INTERNĂ SSM


PENTRU PERSONALUL CARE PRESTEAZĂ ACTIVITĂȚI DE „MACARAGIU” DIN CADRUL
.............................

I. Cap. I. OBIECTIV ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Obiectivul procedurii îl reprezintă cunoaşterea şi respectarea de către lucrător a tuturor obligaţiilor ce îi revin în
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în scopul prevenirii incidentelor şi/sau evenimentelor posibile ce pot apare
în meseria de macaragiu în cadrul societăţii.
Prezenta procedură se aplică întregului personal care prestează activități de „macaragiu” din cadrul
societăţii .............................

Cap. II. PROCESE CONEXE

Evaluarea de riscuri.
Planul de prevenire şi protecţie.
Instrucţiunile proprii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
Regulamentul de ordine interioară.

Cap. III. DEFINIŢII

AUTORIZAREA INTERNĂ SSM PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE MACARAGIU ÎN


CADRUL ............................. reprezintă recunoaşterea de către angajator a capacităţii unei persoane
de a asigura exploatarea în condiţii de securitate a mașinilor de ridicat aparţinând societății.
Acesta se materializată prin emiterea unui act tehnic şi oficial, denumit Autorizație internă,
prin care se acordă unui lucrător dreptul de a desfăşura activităţi în condiţiile legii sănătăţii şi
securităţii în muncă 319/2006 şi a normelor de aplicare ale acesteia emise prin H.G. nr. 1425/2006 cu
actualizările și modificările ulterioare precum și instrucțiunilor proprii SSM și Regulamentelor interne
ale societății.
Autorizarea se efectuează ANUAL.

Angajator:
Persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are
responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;

Eveniment deosebit:
Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în
condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune

Loc de muncă:
Locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din
aria întreprinderii şi/sau a unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

Lucrător:
Persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de
practică, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, cu excepția persoanelor care prestează activități
casnice;

Alți participanți la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului,
în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează

2
activități în folosul comunității sau activități în regim de voluntariat, precum și șomeri pe durata participării la o
formă de pregătire profesională și persoane care nu au contract individual de muncă încheiat ăn formă scrisă și
pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă;

Utilizator:
Persoană fizică sau juridică ce are în folosință o mașină de ridicat;

Lucrător desemnat:
Lucrători care se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din
întreprindere şi/sau unitate;

Regulamentul de Ordine Interioară


Regulamentul care stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea si disciplina muncii în cadrul societăţii,în
conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003 şi cele ale legislaţiei în domeniu.

Situaţie periculoasă:
Orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau mai multor pericole de accidentare şi îmbolnăvire
profesională, capabil(e) să genereze risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire;

Accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funționarea normală a unei mașini de ridicat, provocând avarii și/sau
afectând viața sau sănătatea oamenilor sau mediul.

Autorizare - activitatea de evaluare și atestare, efectuată de către ISCIR/RSVTI, a competenței și capabilității a


unei persoane fizice/juridice de a desfășura o activitate specifică.

Deținător - persoană fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o mașină de ridicat în exploatare.

Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea tehnică a Instalațiilor (RSVTI) -


persoană fizică autorizată de ISCIR pentru supravegherea și verificarea tehnică a mașinilor de ridicat care se supun
prevederilor prescripțiilor tehnice.

RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor.

Personal de deservire – persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalațiilor/ echipamentelor din
domeniul său de activitate, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.

Cap. IV. BAZA LEGALĂ

LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 319/2006

Art. 13
În vederea asigurării condiţiilor de securitate si sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligaţii:
[ …… ]
i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislatia specifică

HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1425/2006 cu actualizările și modificările ulterioare

SECŢIUNEA 2
Art.15
Aliniatul 1
Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau
al unităţii sunt următoarele:
[ ..... ]
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea
exercitării lor;

3
Cap. V. ETAPELE AUTORIZĂRII

Etapa 1. Constituirea comisiei de autorizare din punct de vedere SSM a lucrătorului/lucrătorilor ce vor fi
autorizaţi la nivel de societate.
Comisia de autorizare va fi constituită din următorii membrii:
1. conducătorul unității – Președintele comisiei
2. şeful locului de muncă – .............................
3. lucrătorul desemnat SSM al .............................
4. medicul de medicina muncii al .............................
5. responsabilul RSVTI al .............................
6. reprezentantul serviciului extern de prevenire şi protecţie

Etapa 2. Verificarea stării de aptitudine medicală (inclusiv psihologică) a lucrătorului/


lucrătorilor ce vor fi autorizaţi în raport cu riscurile specifice operaţiei. Vor fi admişi la autorizare doar lucrătorii care
au primit viza “apt pentru prestarea activității de macaragiu”. Verificarea stării de aptitudine medicală, precum şi
supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se face cu medici de medicina muncii, în conformitate cu Legea
319/2006. Cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile specifice pentru securitate
şi sănătate vor respecta prevederile H.G. 355/2007.
Etapa 3. Instruirea teoretică specifică pentru prestarea activității de macaragiu în cadrul societăţii va fi efectuată
de şeful locului de muncă împreună cu lucrătorul desemnat SSM, Responsabilul cu Supravegherea și Verificarea
tehnică a Instalațiilor de Ridicat din cadrul societăţi și reprezentantul serviciului extern de prevenire şi protecţie.
Materialul orientativ aprobat pentru instruirea teoretică pentru autorizare din punct de vedere SSM este prezentată
în Anexa 2.
Etapa 4. Verificarea şi testarea cunoştinţelor teoretice acumulate. Materialul orientativ de testare este cuprins în
Testul prezentat în Anexa 3. Vor fi admişi pentru autorizare doar lucrătorii care au obţinut la test cel puţin
calificativul „bine” .
Etapa 5. Proba practică se va efectua de către lucrătorul ce urmează a fi autorizat sub directa
supraveghere a şefului locului de muncă împreună cu Responsabilul cu Supravegherea și Verificarea tehnică a
Instalațiilor de Ridicat din cadrul .............................
Scopul probei practice este de a identifica riscurile la care este supus lucrătorul, datorită comportamentului
său propriu, caracterului personal, modului de reacţie în situaţii limită (stress, aglomeraţie etc.) şi de a decide
permisiv asupra autorizării interne.
Proba practică se realizează prin parcurgerea unui ciclu complect de operații (ridicare, coborâre, transport) specifice
activităţii societăţii, de către lucrătorul ce urmează a fi autorizat, însoţit de şefului locului de muncă împreună cu
Responsabilul cu Supravegherea și Verificarea tehnică a Instalațiilor de Ridicat din cadrul societăţii.
La finalul probrei practice se va elibera o adeverință care atestă dacă lucrătorul este apt sau nu din punct de vedere
practic pentru a fi autorizat intern.
Modelul adeverinței este dat în anexa nr. 4. Sunt considerați admiși, lucrătorii care au primit viza „APT”.
Etapa 6. Lucrătorii care au fost autorizaţi în conformitate cu etapele anterioare vor primi o Autorizaţie internă de
macaragiu ȋn cadrul societăţii al cărui model este prezentat în Anexa 5. Valabilitatea autorizării este de maximum 12
luni.

4
ANEXA 2

INSTRUIREA TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA DIN PUNCT DE VEDERE SSM


A PERSONALULUI CARE PRESTEAZĂ ACTIVITĂȚI DE „MACARAGIU” DIN CADRUL
.............................

Cap. I. Macaragiul are următoarele obligații și responsabilități generale:

a) să asigure exploatarea macaralei în conformitate cu instrucțiunile producătorului;


b) să cunoască macaraua pe care lucrează și condițiile tehnice privind utilizarea acesteia, pe care să le aplice
întocmai;
c) să cunoască și să respecte codul de semnalizare;
d) să nu acționeze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe macara; în cazul în care acest lucru nu
poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare, întreținere și revizie, manevrele se execută sub directa
supraveghere a RSL;
e) să ia în primire și să predea macaraua prin consemnare în registrul de supraveghere; dacă macaraua
prezintă defecte care periclitează siguranța în funcționare, macaragiul o oprește din funcțiune și anunță șeful
punctului de lucru și șeful ierarhic;
f) să aprindă luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate) în caz de vizibilitate redusă, precum și
noaptea;
g) să participe la lucrările de reparare, întreținere și revizie, precum și la toate verificările tehnice care se
efectuează la macaraua pe care o manevrează;
h) să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara;
i) să consemneze în registrul de supraveghere a macaralei toate observațiile privind deficiențele în
funcționare ale acesteia;
j) să nu acționeze macaraua atâta timp cât în zona periculoasă nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță.

Cap. II. Responsabilitățile macaragiului înainte de începerea lucrului sunt următoarele:

a) să verifice că linia principală de alimentare cu energie electrică se află sub tensiune;


b) în caz că întreruptorul general este deconectat și asigurat cu un lacăt sau cu o inscripționare avertizoare,
macaragiului nu-i este permis să-l conecteze fără acordul RSVTI sau al șefului punctului de lucru și fără a se pune
de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeași cale;
c) să verifice starea căii de rulare și rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele care funcționează în
aer liber trebuie să verifice dacă dispozitivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate;
d) să verifice existența lubrifianților în locurile de ungere, conform indicațiilor din schema de ungere din
documentația tehnică a macaralei;
e) să verifice ca pe macara să nu se găsească obiecte așezate într-un echilibru relativ;
f) să verifice starea, înfășurarea și fixarea cablurilor sau lanțurilor pe tamburi, role și ocheți;
g) să verifice starea de uzură și funcționarea cârligului;
h) să verifice funcționarea instalațiilor de semnalizare, iluminat, aerisire și climatizare;
i) să verifice dacă mecanismele de acționare ale macaralei funcționează în mod sigur, lin și fără vibrații
accentuate;
k) să verifice existența și integritatea părților componente ale macaralei;
l) în cazul în care macaragiul constată o defecțiune, are obligația să oprească din funcțiune macaraua de la
întreruptorul general, pe care trebuie să-l asigure contra reanclanșării nedorite și să anunțe șeful ierarhic sau șeful
punctului de lucru de care aparține în scopul luării măsurilor necesare; după remedierea defecțiunii se face o nouă
verificare a macaralei;
m) în cazul în care macaraua este deservită de doi sau mai mulți legători de sarcină, trebuie să se
informeze de la șeful punctului de lucru, înainte de a se urca pe macara, care dintre aceștia este desemnat să
semnalizeze mișcările necesare;
o) să semnalizeze, prin dispozitivul de semnalizare acustic, înainte de fiecare pornire sau manevră a
macaralei.

5
Cap. III. Responsabilitățile macaragiului în timpul lucrului sunt următoarele:

a) să efectueze manevre numai pe baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de


legătorul de sarcină desemnat; semnalul de oprire se ia în considerare din partea oricărei alte persoane;
b) să nu transporte sarcina pe deasupra persoanelor;
c) la ridicarea sarcinilor să nu depășească sarcina nominală;
d) la ridicarea unor sarcini care depășesc 50% din sarcina admisă să execute, în prealabil, o ridicare de
probă la înălțimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge că frâna, cablurile și întreaga mașină rezistă
normal, iar sarcina este corect legată și bine echilibrată;
e) să urmărească să nu cadă cablul de pe rolă sau de pe tambur și, de asemenea, să nu formeze noduri;
f) să nu comande funcționarea simultană a două mecanisme, la macaralele la care acest lucru este interzis;
g) să nu permită echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane și să nu transporte persoane cu
cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere, cu excepția cazurilor în care producătorul macaralei a prevăzut
acest lucru în documentația tehnică;
h) să efectueze manevrele pentru deplasarea pe orizontală a sarcinilor astfel ca acestea să se afle la o
distanță de cel puțin 1 m față de obiectele aflate în raza de acțiune a macaralei; dacă la deplasarea sarcinilor pe
orizontală se întâlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile trebuie să fie ridicate deasupra acestora
la o înălțime minimă de 0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste mașini-unelte, tuburi de oxigen, materiale
explozibile, vehicule sau, în general, peste acele obiecte a căror deteriorare reprezintă sau poate provoca pagube
sau accidente;
i) să execute manevrarea macaralei astfel încât să se evite balansarea sarcinii și producerea șocurilor; în
acest scop, se interzice acționarea mecanismelor dintr-un sens în altul fără a fi oprite, în prealabil, în poziția „zero”;
macaragiul trebuie să prevadă la executarea comenzilor și timpul necesar pentru frânarea completă;
j) să execute manevrele pentru deplasările elementelor de prindere a sarcinilor cărucioarelor și macaralelor
în astfel de limite încât să nu fie necesar să folosească limitatoarele de sfârșit de cursă;
k) să oprească din funcțiune macaraua dacă se aud zgomote anormale, dacă limitatoarele sau frânele nu
acționează corespunzător sau dacă constată orice alt defect care poate periclita siguranța în funcționare;
l) să oprească funcționarea macaralei dacă iluminatul la locul de muncă este insuficient sau dacă vizibilitatea
este împiedicată de fum, vapori, ceață, vegetație, obiecte și altele asemenea plasate între macaragiu și câmpul de
acțiune al macaralei, în cazul în care nu sau luat măsuri suplimentare de siguranță ca de exemplu transmiterea
comenzilor prin intermediul unor persoane instruite și desemnate în acest scop;
m) să oprească funcționarea macaralei care lucrează în aer liber atunci când viteza vântului și temperatura
depășesc valorile prevăzute în documentația tehnică;
n) să deconecteze imediat întreruptorul principal și să aducă toate controlerele în poziția „zero” în cazul unei
întreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
o) să nu părăsească locul de lucru înainte de predarea macaralei; în cazul în care este nevoit să o facă,
trebuie să aduc toate comenzile în poziția „zero”, deconectează întreruptorul principal de alimentare, închide cu
cheia ușa cabinei sau, după caz, dispozitivul care nu permite reconectarea întreruptorului principal, iar în cazul
acționării cu motor termic oprește funcționarea acestuia;
p) să nu permită nimănui să se urce pe macara atunci când aceasta este conectată la circuitul electric de
alimentare;
r) să utilizeze materialele și echipamentul de protecție prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Cap. IV. Responsabilitățile macaragiului după terminarea lucrului sunt următoarele:

a) să descarce sarcina și să ridice dispozitivul de prindere a sarcinii în poziția cea mai de sus, fără însă ca
limitatorul de cursă să fie acționat; dacă nu este posibilă coborârea sarcinii suspendate, se îngrădește locul de sub
aceasta și se instalează plăci avertizoare corespunzătoare pentru a interzice accesul persoanelor;
b) să deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucrează în exterior se fixează pe
calea de rulare fie cu clești de prindere, fie cu dispozitive de ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea
datorită unui vânt puternic sau unor trepidații;
c) să aducă în poziția „zero” toate aparatele de comandă;
d) să deconecteze întreruptorul principal aflat pe macara și să-l securizeze;
e) să pună în funcțiune iluminatul de balizare, la macaralele prevăzute cu acest sistem;
f) să închidă cu cheia ușa cabinei de comandă; la macaralele care nu au cabină închisă, se închide cu lacăt
sau cheie întreruptorul principal; la macaralele cu comandă de la sol, asigură eliminarea posibilităților ca o
persoană neinstruită să efectueze manevre cu macaraua, ca de exemplu existența unei chei de contact;

6
g) în cazul în care pe calea de rulare există numai o singură macara și aceasta nu mai funcționează în
schimbul următor, să deconecteze și întreruptorul principal al liniei de alimentare electrică și să-l închidă cu lacăt
sau cheie; la macaralele care funcționează în exterior, iluminatul de balizare trebuie să rămână conectat.
Cap. V. Reguli interne:

Macaraua va fi utilizată doar de către personal autorizat.


Macaraua nu se va folosi dacă nu este autorizată ISCIR. Macaraua trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.
Verificarea funcţionării se va face zilnic de către manaragiu înainte de începerea lucrului.
În cazul în care se constată unele defecţiuni în funcţionare manaragiul este obligat să oprească lucrul şi să aducă la
cunoştinţa conducătorului locului de muncă starea de fapt. Lucrul se va reîncepe numai după înlăturarea
defecţiunilor constatate.
Nu se va folosi utilajul decât dacă are montate şi în stare de funcţiune toate sistemele/dipozitivele de siguranţă şi
protecţie. Macaraua nu se va folosi decât dacă zonele periculoase sunt îngrădite corespunzător şi organele de
maşini în mişcare şi elementele neizolate aflate sub tensiune sunt prevăzute cu apărători de protecţie.
Este interzisă blocarea întrerupătoarelor simple sau automate prin împănare, legare sau prin orice alte mijloace care
să le facă sa nu fie sub controlul permanent al operatorului macaralei.
Este intezisă utilizarea macaralei pentru ridicarea unei sarcini mai mari decât sarcina maximă admisă (12,5 tf).
Viteza maximă de deplasare a macaralei va fi folosită doar în condiţii optime de deplasare la sol a desrventului.
Nu este permisă utilzarea macaralei în condiţii de climă extreme (temperaturi sub -20 de grade Celsius, vânt cu
viteze de peste 70 km/h, precipitaţii –ploi, ninsori – abundente).
Dacă in timpul manevrării o sarcină s-ar putea lovi de părţi ale macaralei sarcina va fin condusă de la distanţă cu
ajutorul unor frânghii sau alte mijloace dar cu respectarea regulilor prevăzute în instrucţiunile privind legătorii de
sarcină care participă la manevre.
Dacă în apropierea căii de rulare se află amplasat un tablou de alimentare cu energie electrică nu se vor manevra
sarcini pe deasupra sau în zona în care este amplasat tabloul electric.
Înainte de manevre este obligatorie emiterea semnalelor acustice de preavertizare.
Sunt interzise împrăştierea de nisip sau alte materiale pe şine sau ungerea cu lubrifinaţi a suprafeţei superioare a
şinei.
Nu se va utiliza macaraua fără să fie asigurat iluminat corespunzător.
Nu este permisă staţionarea sau trecerea pe sub încărcătura aflată în poziţie ridicată.
Sunt interzise transportul şi ridicarea persoanelor cu macaraua sau pe greutăţile ridicate/manevrate.
Se va urmări să nu cadă cablul de tracţiune de pe role sau de pe tambur şi să nu se formeze noduri. Cabul trebuie
să fie permanent întins, derularea sau strângerea acestuia trebuie să se facă lin şi uniform.
Macaragiul va însoţi permanent macaraua la deplasarea acesteia.
În caz de precipitaţii se vor lua măsuri de protejare a unităţii de radiocomandă.
Nu se va utiliza macaraua dacă sunt depuneri masive de praf pe componentele mecanice şi în special pe cele
electrice ale macaralei.
Este interzisă utilizarea macaralei pentru târârea sarcinilor pe sol.
Nu se vor ridica sau deplasa sarcini când cablul este în poziţie oblică.
Nu se vor balansa sarcinile pentru fi aşezate într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara.
Nu se va manevra macaraua cu oameni pe aceasta.
La terminarea lucrului nu se va lăsa sarcină suspendată iar cârligul va fi ridicat în poziţia cea mai de sus, macaraua
va fi deplasată la locul stabilit pentru staţionare, se vor coborî şi se vor strânge clemele de fixare pe şine, se aduc în
poziţie zero toate aparatele de comandă, se vor deconecta întrerupătorul principal şi separatorul general.
Accesul in macara se va face doar pe scara înclinată din dotarea ei.
Nu se vor efectua lucrări de ungere, curăţire întreţinere sau reparaţii cu macaraua în funcţiune. Se vor menţine în
perfectă stare legăturile de punere la masă împotriva tensiunilor de atingere. Periodic se vor efectua controale
vizuale şi măsurători de rezistenţă electrică.
Revizia şi repararea macaralei se va face doar de persoane autorizate şi specializate.

Întocmit,
.................................

7
ANEXA 3
FIRMA: .............................
Adresa: ..........................

DATA: ................. ADMIS / RESPINS

NUME, PRENUME: .................... COMISIA DE EXAMINARE

SEMNATURA: ........................ Președinte: ...........................


Membru: ...............................
Membru: ...............................
Membru: ...............................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMINARE


ÎN VEDEREA AUTORIZARII DIN PUNCT DE VEDERE SSM
PENTRU PERSONALUL CARE PRESTEAZĂ ACTIVITĂȚI DE „MACARAGIU”

1. Cum trebuie să se prezinte macaragiul la începutul zilei de lucru ?

a ) sănătos, chiar dacă a consumat băuturi alcoolice;


b ) odihnit, sănătos, fără să fie sub influiența băuturilor alcoolice
c ) odihnit, fără să fie sub influența băuturilor alcoolice, chiar dacă are capacitatea de
muncă redusă cu 50 %.

2. Se interzice folosirea macaralelor pentru ?

a) ținerea sarcinilor pe sol, smulgerea sarcinilor aderente la sol ;


b) ridicarea unor greutăți (sarcini) mai mici de 50 kg ;
c) ridicarea și transportarea unor tuburi cu gaze sub presiune (oxigen, CO2, C2H4 etc )
chiar dacă s-au luat măsuri de protecția muncii speciale și acțiunea este coordonată de un cadru
tehnic care răspunde de acest transport.

3. Sarcinile principale ale macaragiului înainte de începerea lucrului sunt:

a) să nu urce pe macara în stare de oboseală sau ebrietate;


b) să verifice existența lubrifianților a locurile de ungere conform indicațiilor din schema de
ungere din cartea macaralei;
c) să verifice funcționarea instalațiilor de semnalizare, iluminat;
d) să verifice părțile componente ale macaralei, dispozitivele de siguranță și îndeosebi
limitatoarele de cursă și frânele mecanismelor.

4. Pe macara se admite ?

a) orice cantitate de material inflamabile sau combustibile de întreținere (cârpe, bumbac de


șters, lubrefianți);
b) nu se admite nici un fel de astfel de material;
c) numai în cantități mici.

5. Ungerea, curățirea, întreținerea sau repararea macaralelor se va face ?

8
a) în timpul funcționării;
b) numai când macaraua este oprită;
c) nu are importanță dacă macaraua este în funcțiune sau nu.

6. Codul de semnalizare trebuie cunoscut de:

a) numai de legătorul de sarcină;


b) atât de macaragiu cât și de legătorul de sarcină;
c) numai de șeful de echipă al montatorilor.

7. După terminarea lucrului, macaragiul trebuie să:

a) să asigure cabina că nici o persoana străină și neinstruită să nu poată să manevreze


macaraua;
b) să anunțe șeful direct când pleacă de la locul de muncă;
c) să aducă pe poziția de oprire (poziția “ zero “) toate aparatele de comandă.

8. În timpul lucrului macaragiul trebuie să:

a) să nu transporte sarcini pe deasupra oamenilor ;


b) să urmarească să nu cadă cablul de pe role sau de pe tambur, de asemenea să nu încurce
cablul (formeze noduri) ;
c) să opească din funcțiune macaraua dacă se aud zgomote anormale dacă limitatorii sau
frânele nu acționează în bune condiții sau dacă constată orice alt defect care poate periclita
siguranța în funcționare;
d )să semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustic înainte de fiecare pornire sau
manevră a macaralei.

9. Legătorul de sarcină trebuie să aibă:

a) minim 18 ani;
b) maxim 45 ani;
c) minim 24 ani.

10. Lanțurile folosite la legarea sarcinilor trebuie:

a) să nu fie înădite cu șuruburi;


b) să aibe cel mult 2 m lungime;
c) să nu aibe zale alungite sau răsucite.

11. Mijlocul de legare (lanț sau cablu) se alege în funcție de :

a) înălțimea la care urmează să se ridice sarcina;


b) greutatea și forma sarcinilor;
c) conținutul sarcinii ( fragil sau nu ).

12. Ridicarea de încercare (de probă) la 100 mm de sol a sarcinii are ca scop:

a) întinderea mijloacelor de legare și verificarea echilibrării sarcinii;


b) verificarea rezistenței mijloacelor de legare;
c) determinarea greutății sarcinii.

13. Unde este permisă prezența oamenilor în zona unei macarale ?

9
a) sub sarcina ridicata;
b) pe sarcina pentru echilibrarea ei;
c) în afara câmpului de acțiune a macaralei.

14. Mijlocele de legare și dispozitivele de prindere folosite trebuie să îndeplinească


următoarele condiții :

a) să fie cu diametrul mai mare de 10 mm;


b) să fie din oțel special;
c) să aiba sarcina maximă admisă înscrisă vizibil pe o placă sau sau inel și să fie în stare
tehnică bună.

15. Cablurile și lanțurile care vin în contact cu muchii ascuțite se protejează cu ?

a) apăratori din tablă ( speciale ) sau lemn tare;


b) nu se protejeaza in nici un fel.

16. Ce stingătoare folosiți în caz de început de incendiu la un tablou electric ?

10
ANEXA 4

S.C. ...........................
Adresa: .....................

ADEVERINȚĂ
privind evaluarea practică a lucrătorilor supuși autorizării interne SSM
pentru personalul care prestează activități de ˝macaragiu”

Comisia formată din:

- șeful locului de muncă,


- responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor de ridicat din cadrul societăţii,

în urma examinării din punct de vedere practic a următorilor lucrători:

- …………………………………………………………….
- …………………………………………………………….
- …………………………………………………………….,

în vederea autorizării interne SSM pentru personalul care prestează activități de ˝macaragiu”din cadrul societății

Decide:

Lucrătorii menționați sunt declarați:

Apt să presteze activități de ˝macaragiu”


Inapt să presteze activități de ˝macaragiu”

Conducătorul locului de muncă,


...............................

RSVTI,

................................

11
ANEXA 5

PROCES VERBAL NR. 1

încheiat azi: ......................

la .............................
Adresa: ...........................

Cu ocazia Autorizării interne din punct de vedere a S.S.M., ca „MACARAGIU„ a următorilor lucrători:

- ...........................................................

- ...........................................................

- ...........................................................,

din cadrul ............................., care au fost instruiți, testați și îndeplinesc condiţiile legale pentru a fii

declarați: APȚI din punct de vedere SSM să efectueze manevrele de ridicare/coborâre, să transporte cu cârligul

mașinii de ridicat (macaralei portal, podului rulant etc.) sau/și cu aceasta, și să elibereze sarcinile după așezarea

corectă a acestora la locul dorit.

Prezentul PROCES VERBAL a fost încheiat în ............... exemplare, câte un exemplar pentru

fiecare semnatar.

COMISIA DE AUTORIZARE:

1. CONDUCĂTORUL UNITĂȚII: ...…………………..

2. ŞEFUL LOCULUI DE MUNCĂ: ........................

3.LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM: ........................

4. MEDICUL DE MEDICINA MUNCII: ........................

5. RESPONSABILUL RSVTI AL SOCIETĂŢII: .........................

6. REPREZENTANTUL SERVICIULUI EXTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE: .........................

12
ANEXA 6

S.C. ...........................
Adresa: ....................

AUTORIZAŢIE
Nr. ..........

Prin prezenta se adevereşte că domnul ........................................................... născut la data


de ................................. ȋn localitatea ...................................................................... Sector /
judet ................... BI / CI ....................... CNP .............................a fost instruit din punct de vedere SSM ca
MACARAGIU să deservească utilajul/echipamentul MAȘINI DE RIDICAT.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII LUCRĂTORUL DESEMNAT SSM


Nume si prenume Nume si prenume
................................ ....................

Eliberata la data de .....................

Valabilă 12 luni de la data emiterii

13
14