Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA nr.

___ / ___ / _____

D-nul/d-na ________________, administrator/director general al SC XXXX SRL, in


limita atributiilor conferite prin statutul organizatiei si în baza Legii 319/2006 legea securităţii
şi sănătăţii în muncă,

DECID:

Art.1. În vederea cercetării accidentului de muncă privind pe __________________, meseria


_____________________________ lucrând în cadrul _____________________ se constituie
comisia de cercetare formată din următoarele persoane:

1. Preşedinte: _____________________
2. Membru: _____________________
3. Membru: _____________________

Art.2. Dosarul de cercetare va fi întocmit conform HG 1425/2006 - Norme Metodologice


pentru aplicarea Legii 319/2006.

Art.3. Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 4. – Prezenta DECIZIE s-a intocmit in 4 (patru) exemplare distribuite astfel:

– un exemplar: ............................ – membru;


– un exemplar: …………………..– membru ;
– un exemplar: .......................... – inspectorSSM;
– un exemplar responsabilului resurse umane.

SC XXXXX SRL
Administrator