Sunteți pe pagina 1din 4

SC XXX SRL

Aprobat,
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
pentru

RECEPTIONER

I.P.S. 07
Efectuarea Instructajului Periodic:
- Instructajul periodic pentru angajatii Receptioner, se realizeaza la interval de – 3 luni

Prevenirea si evitarea accidentelor în timpul activitatilor implica masuri diferentiate în


functie de etapa de desfasurare a activitatilor: înaintea începerii activitatii (cu caracter preventiv), pe
parcursul desfasurarii acesteia si în încheiere.

Masurile preventive intra în atributia mai multor factori de la nivelul salii: conducerea
societatii, receptionerul, personbaluL care conduce activitatea si clientii

Masuri de securitate si sanatate a muncii specifice activitatii din Receptie.

Personalul care isi desfasoara activitatea ca receptioner, trebuie sa indeplineasca urmatoarele


conditii si sa respecte masurile ce se impun:

a)sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic


b)sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stanjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la
accidentarea sa, sau a altor persoane
c)se va prezenta la examenul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala de
instructaj de protectia muncii cit si periodic
d)se va prezenta la examenul medical si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind necesar
e)sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si masurile de
aplicare ale acestora
f)sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de
accident, sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului ajutor si transportului de
urgenta a accidentatilor
g)sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare. In sensul in care se constata
utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub orice
forma, persoana care se va face vinovata de prejudicial in cauza va fi sanctionata potrivit legii
h)sa-si insuseasca si sa respecte normele de SSM si SU.
i)periodic are obligatia sa participle la instructajele SSM si SU.
j)sa participe la instructajele si testarile periodice.
k)sa dea informatiile solicitate de catre inspectorii de munca
Instructajul de SSM se va efectua numai in timpul programului de lucru.

Masuri tehnice de securitate si sanatate a muncii

In timpul serviciului, personalul angajat in receptie are urmatoarele obligatii ;

 sa cunoasca si sa respecte prevederile Normelor sanitare si ale Normelor de sanatate si SSM.


 sa comunice pe un ton calm si politicos cu clientii.
 sa evite orice conflict, iar in cazul in care situatia degenereaza sa contacteze imediat seful de
tura sau serviciul de urgenta - 112.
 curatenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru a preintampina
alunecarea sau impiedicarea.
 este interzisa interventia pentru remedierea unor defectiuni aparute la echipamentele tehnice
si electrice, acestia fiind obligati sa anunte defectiunea aparuta, in vederea efectuarii
reparatiei de catre personal calificat
 este interzisa depozitarea pe pardoseala a diferitelor obiecte
2
 manevrarea tuturor intrerupatoarelor se va face cu mainile uscate
 in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si
a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii
 sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in
caz de dezastre
 sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului
 sa respecte dispozitiile ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului deschis si a
fumatului
 sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre
aceasta
 sa propuna conducerii firmei masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca
 sa participle la programul de pregatire profesionala specifica
 pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala
 sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.
 la începutul fiecarui curs, se va face un instructaj, în care se vor prezenta toate aspectele
legate de asigurarea securitatii si sanatatii in munca si a situatiilor de
urgenta,clientii semnând procesul verbal în acest sens, consemnând ca au luat la cunostinta
de prevederile privind desfasurarea activitatiilor in conditii de siguranta.
 Receptionerul va asigura un climat afectiv favorabil practicarii exercitiilor fizice.
 la începutul fiecarui curs, receptionerul are obligatia sa verifice daca cerintele de securitate
si sanatate in munca si situatii de urgenta, stipulate ca fiind în obligatia conducerii societatii,
sunt îndeplinite, si în cazul în care acestea nu corespund cerintelor, receptionerul va sista
activitatiile pana la remedierea problemelor ce pot genera incidente periculoase;
 înaintea începerii fiecarei curs si pe parcursul acesteia, receptionerul are obligatia de a
verifica functionalitatea instalatiilor si aparatelor, asigurându-se ca folosirea acestora nu
constituie un risc de producere a unor accidente;
 receptionerul raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie;
 receptionerul trebuie sa asigure conditiile pentru aplicarea operativa a mijloacelor de prim
ajutor în cazul producerii unor accidente;
 receptionerul trebuie sa asigure dispunerea în spatiul de lucru a materialelor necesare si/sau
echipamentelor necesare cursului astfel încât acestea sa nu poata fi utilizate necontrolat de
catre cursanti.
 Receptionerul asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor in folosinta :
aparatura, mobilier, consumabile, etc.
 Receptionerul respecta normele de securitete a muncii si PSI
 Receptionerul supravegheaza in permanenta clientii, preocupandu-se de buna lor deservire si
informare profesional corecta

CLIENTII

Clientii au urmatoarele obligatii:

 sa respecte integral masurile de protectia muncii pentru care au semnat procesul verbal;
 sa fie prezenti la locul unde se organizeaza terapia salina;
 sa execute numai procedeele/ elementele tehnice indicate de personalul specializat;
 sa sa respecte regulile stabilite in cadrul salinei;

3
 în cazul în care constata anumite tulburari privind starea de sanatate,clientul trebuie sa
întrerupa vizita in salina
 sa utilizeze echipamentul sportiv adecvat în terapie daca e cazul

Intocmit
Insp. SSM ing.