Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea: SC TRICONIC CREATIV SRL

Loc de munca : atelier confectii textile - sat Largu, Com Largu str. Lalelelor nr 1
Denumirea postului_______________
Titularul postului_________________

ANEXA LA FISA POSTULUI


OBLIGATIILE CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA IN DOMENIUL SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA SI AL SITUATIILOR DE URGENTA

1 Să coopereze cu angajatorul şi/sau şeful ierarhic, atât timp cât îi este necesar să se asigure că toate
condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea în
muncă a lucratorilor în realizarea sarcinilor de muncă;
2 Să ceară şi/sau să propună angajatorului cele mai potrivite măsuri de securitate si sanatate in
munca a lucratorilor din subordine si sa le impuna lucratorilor în scopul prevenirii accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
3 Să respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite pentru
desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor pe care le execută şi să ia toate măsurile privind sănătatea şi
securitatea muncii lucratorilor pe care îi coordonează,
4 Să respecte tehnologia de execuţie a lucrărilor şi să coordoneze desfăşurarea activităţilor în aşa fel
încât să nu expună la pericol de accidentare sau orice alt eveniment (incident) atât persoana proprie
cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
5 Să respecte prevederile regulamentului intern privind ordinea interioară şi disciplina muncii la
locurile de muncă pe care le coordonează;
6 Să execute instruirea periodica a personalului din subordine si ori de câte ori este necesar în funcţie
de condiţiile concrete de muncă şi a pericolelor existente;
7 Să urmărească utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat, a
echipamentelor de munca, sculelor şi uneltelor încredinţate pentru executarea fără pericol de
accidentare a sarcinilor de muncă;
8 Să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă, reglementările
privind lucrul cu foc deschis, precum şi intervenţia rapidă în caz de necesitate;
9 Să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior si/sau angajatorului orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care poate constitui un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine
si/sau a lucratorilor subcontractorilor.
10 Sa furnizeze toate informatiile necesare comisiei care cerceteaza cazurile de accidentare si de
imbolnavire profesionala (obligatie stabilita prin lege);
11 Sa furnizeze compartimentului de protectie a muncii si serviciului medical, precum si nivelului
ierarhic superior, toate datele necesare evaluarii nivelului de risc al activitatii si stabilirii masurilor
preventive adecvate
12 Sa faca propuneri privind politica generala si programul de prevenire;
13 Sa solicite modificari ale programului de protectie a muncii, in functie de prioritatile si situatiile
nou survenite la locul de munca;
14 Sa informeze personalul subordonat si sa-i consulte in legatura cu toate aspectele activitatii de
prevenire care ii afecteaza.
15 Sa ia masurile corespunzatoare in cazul aparitiei unui pericol latent pentru siguranta sau
sanatatea personalului;
16 Sa participe la receptia echipamentelor tehnice iesite din revizii si reparatii sau a celor noi si sa
sa-si dea avizul la modificarea metodelor si procedeelor de lucru;
17 Sa opreasca procesul de munca in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru viata si sanatatea
personalului;
18 Sa ia masuri in cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice, precum si a celor de munca,
dupa caz, de evacuare, de acordare a primului ajutor, de transport al victimelor la spital se de
anuntare a celor in drept, in primul rand a sefului ierarhic superior; sa adopte, in caz de accident de
munca, masurile necesare pentru a nu se schimba starea de fapt, daca aceasta nu conduce la
agravarea situatiei sau la mentinerea potentialului de periculozitate;

DOCUMENTATIE INTOCMITA DE SC EVAL SAFETY SRL Page 1


19 Sa verifice si sa admita la lucru numai personalul aflat intr-o stare corespunzatoare de sanatate,
odihna etc., instruit si dupa caz, autorizat;
20 Sa repartizeze personalul, sa stabileasca si sa repartizeze sarcinile de munca in functie de
pregatirea profesionala si capacitatea de munca a fiecarui subordonat;
21 Sa urmareasca permanent respectarea de catre personalul din subordine a cerintelor de securitate
si sanatate in munca la indeplinirea sarcinii de munca si sa propuna stimularea, respectiv
sanctionarea lor pe aceasta linie;
22 Sa asigure, prin personalul subordonat, mentinerea permanenta a utilajelor, a aparaturii,
instalatiilor etc. intr-o stare corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
23 Sa urmareasca dotarea locurilor de munca cu mijloace de protectie colectiva necesare si sa
asigure mentinerea lor intr-o stare corespunzatoare de functionalitate;
24 Sa urmareasca dotarea personalului subordonat cu echipament individual de protectie adecvat si
utilizare corespunzatoare a acestuia;
25 Sa asigure indeplinirea la termen si in mod corespunzator a sarcinilor din programul de prevenire
care-i revin spre realizare;
26 Sa raporteze organului ierarhic superior cazurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
27 Sa realizeze instructajul de protectie a muncii la locul de munca pentru personalul din subordine si
sa se autoinstruiasca in domeniu;
28 Sa urmareasca realizarea propagandei de profil prin afisarea de indicatoare de securitate, de
avertizare, interzicere si orientare, precum si prin alte mijloace.

In domeniul SU
 organizează, îndrumă şi controlează, potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de prevenire şi
stingerea incendiilor în sectoarele de activitate pe care le coordonează;
 să asigure organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ;
 organizează şi execută instruirea personalului din subordine, cu sprijinul cadrului tehnic cu atribuţii
de p.s.i., asigură testarea personalului şi verifică eficienţa instruirii;
 identifică pericolele de incendiu şi iau măsuri de înlăturare a acestora;
 propun dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de primă intervenţie prevăzute de norme şi
acţionează pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare;
 asigură şi răspund de instruirea personalului pentru intervenţia în caz de incendiu, coordonează
acţiunea de stingere până la sosirea celorlalte forţe de intervenţie;
 controlează şi urmăresc respectarea măsurilor stabilite pentru executarea lucrărilor cu foc deschis
şi a regulilor privind fumatul;
 răspund de realizarea la termenele stabilite a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce-i
revin nemijlocit, precum şi a acelora care revin personalului din subordine;
 iau măsuri pentru ca, permanent, căile de acces să rămână libere, neblocate, pentru a permite la
nevoie evacuarea în siguranţă a personalului;
 menţin în permanenţă accesul liber la hidranţii interiori şi la stingătoarele din dotare;
 interzic utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;
 răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine,
sancţionează în limitele drepturilor legale, sau propun sancţionarea celor vinovaţi de abateri de la
normele p.s.i.
 Conducatorul locului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de
aptitudini

Director general/administrator,sef sectie ,atelier Titularul postului

Data_____________________________
Am luat la cunostinta________________
Am primit un exemplar_______________

DOCUMENTATIE INTOCMITA DE SC EVAL SAFETY SRL Page 2

S-ar putea să vă placă și