Sunteți pe pagina 1din 2

Decizie

Nr. din

În comformitate cu prevederile statului de organizare a societăţii, în termenul Legii


protecţiei muncii Nr. 90/1996 art. 18 lit. d, 212/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
şi în baza reglementărilor din normele de protecţia muncii, conducerea societăţii stabileşte în
sarcina
d-lui……………………………………………………. următoarele atribuţii:
Organizează şi conduce bunul mers al activităţii în zona de competenţă şi repartizează
personalul în funcţie de necesităţile societăţii şi aptitudinile, capacitatea fizică şi profesională
a salariaţior.
Înainte de începerea activităţii verifică locurile de muncă, căile de circulaţie,
iluminatul, starea echipamentelor tehnice (apărătorile şi dispozitivele de protecţie, instalaţia
electrică, aparatura de măsură şi de control, legăturile la priza de împământare, etc.),
existenţa şi starea dotărilor PSI şi ia măsuri pentru asigurarea cerinţelor de securitate a
muncii. Se preocupă de aplicarea măsurilor de igiena muncii.
Desfăşoară o permanentă şi susţinută muncă preventivă, scop în care trebuie să
cunoască prevederile actelor normative în domeniu şi mormele de protecţia muncii şi de PSI
şi să militeze prin formarea opiniei de masă pentru respectarea lor. Prin comportament
trebuie să constituie exemplu în respectarea disciplinei în muncă.
Obligă personalul din subordine să utilizeze corect echipamentul de protecţie şi de
lucru, în scopul pentru care a fost distribuit. În mod deosebit se urmăreşte comportarea în
muncă a noilor angajaţi şi îndrumă atent pe făgaşul formării lor ca buni cunoscători ai
meseriei.
Instruieşte muncitorii din subordine pentru ca ei să cunoască şi să aplice din
convingere regulile de protecţia muncii şi de PSI. Pe această linie practică metoda
instructajelor demonstrative prin explicarea procedeelor nepericuloase de lucru.
Înregistrează corect în fişele individuale de instructaj noţiunile predate, nominalizând
articole din normele şi instrucţiunile proprii prelucrate.
Urmăreşte şi verifică lucrările de revizii şi de reparare a echipamentelor tehnice şi nu
permite punerea utilajelor în funcţiune înainte de verificarea calităţii reparaţiilor efectuate.
Se îngrijeşte pentru buna organizare şi desfăşurare a propagandei de protecţia muncii
şi de PSI , prin afişarea şi cunoaşterea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii şi a altor
materiale specifice, care trebuie să determine schimbări de comportament în atitudinea
muncitorilo şi să influenţeze starea de disciplină.
Se preocupă ca la terminarea schimbului, personalul din subordine să predea locul de
muncă în deplină ordine şi curăţenie.
Zilnic la începerea activităţii verifică starea personalului din subordine, prilej cu care
efectuează instructajul atenţional zilnic şi se stabilesc metodele de lucru şi sarcinile pe
oameni. La locul de muncă sunt interzise improvizaţiile, glumele, joaca sau fumatul,
deoarece diminuează şi distrag atenţia. Nu admite în lucru personalul aflat în stare de
oboseală sau sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor care nu posedă deprinderile şi
cunoştinţele de specialitate pentru operaţiile pe care le execută. Ia măsuri pentru ca
transportul intern şi lucrul la înălţime să se desfăşoare în condiţii ferite de pericolul
accidentelor.
În scopul dinamizării activităţii preventive conlucrează în deaproape cu CSSM pentru
permanenta perfecţionare a muncii, prin abordarea sarcinilor de serviciu cu seriozitatea
cuvenită şi continua îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.
Se îngrijeşte de buna funcţionare a instalaţiilor de ventilaţie, pentru asigurarea
condiţiilor de microclimat.
Militează pentru întărirea disciplinei în muncă şi încurajează relaţiile de conlucrare şi
întrajutorare, pentru evitarea situaţiilor tensionate şi stresante care dăuneză productivităţii şi
calităţii muncii. Acordă o atenţie deosebită respectării tehnologiei şi realizării indicatorilor
de plan, în condiţiile încadrării în normele de consum. Informează conducerea societăţii
asupra tuturor neregurilor care îngreunează bunul mers al activităţii sau care creează pericole
de accidente şi de incendii, precum şi a defecţiunilor care conduc la risipa şi proasta
gospodărie a materiei prime, a produselor finite şi a inventarului.
Atunci când se execută lucrări de complexitate deosebită sau cu un potenţial crescut
de accidentare sau de incendiu, conduce personal mersul activităţii pentru adoptarea celor
mai judicioase soluţii şi procedee de lucru.
În cazul producerii unor accidente de muncă, organizează primul ajutor şi asigură
aplicarea reglementărilor legale.
Se preocupă pentru ca dotările PSI să fie în perfectă stare de utilizare, iar personalul
muncitor să cunoască modul de folosire şi intervenţie în cazul unor începuturi de incendii. În
situaţii reale conduce operativ şi eficient corecta aplicare a măsurilor de stingere, aşa cum
obligă planul de organizare a autoapărării împotriva incendiilor.
Utilizarea surselor de foc cu flacără deschisă este permisă numai în condiţii speciale
şi dacă sunt asigurate cerinţele PSI.
Propune aplicarea măsurilor de sancţionare împotriva acelora care încalcă disciplina
în muncă şi nesocotesc regulile de protecţia muncii şi de PSI.
Răspunde disciplinar sau material, după caz, pentru abaterile săvârşite şi neregulile pe
care le provoacă sau care le tolerează, şi care prin antura lor contravin normelor şi
reglementărilor în vigoare.

Conducătorul Societăţii,
Am luat la cunoştinţă,