Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa postului pentru cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor (model)

Portal SSM, valabil la 15-Mar-2011 Tags: fisa postului, cadru tehnic, aparare impotriva incendiilor, protectia muncii, ssm

Fisa postului pentru cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor (model)

I. Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: ................ 2. Denumirea postului: Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor Util Denumire oficiala actuala conform Ordinului MMFES nr. 397/2008 si Ordinului INS nr. 451/2008. --3. Pozitia in COR / Cod: 315104 4. Departament: Resurse Umane / Personal / Securitatea Muncii / PSI 5. Nivelul de supervizare al postului: Mediu 6. Relatiile cu celelalte posturi: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): se subordoneaza: Manager Securitate la Incendiu are in subordine: Operator in verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, Tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu b. Functionale: cu sefii de departamente, de sectii de productie, investitii/utilitati, aprovizionare/achizitii, administrativ, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu serviciile externe de prevenire si protectie, cu furnizorii de echipamente si materiale de PSI. c. Reprezentare: Servicii voluntare/private pentru situatii de urgenta, politie, jandarmerie, protectie civila, inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti. II. Descrierea postului 1. Scopul general al postului Indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare. 2. Obiectivele postului Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul organizatiei. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice. Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor. Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor. Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. Investigarea contextului producerii incendiilor. Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor incendiilor.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic. Propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice. Stabileste necesarul de personal pentru executarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. Atribuie responsabilitati personalului din domeniul apararii impotriva incendiilor. Controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific. Indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care face parte. Stabileste continutul programului de instruire a personalului in probleme de aparare impotriva incendiilor. Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de aparare impotriva incendiilor. Verifica insusirea de catre salariati a normelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor. Evalueaza capacitatea de aparare impotriva incendiilor. Inregistreaza datele obtinute in urma monitorizarii. Culege si structureaza datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor. Redacteaza documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor. Verifica respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor. Urmareste existenta si starea de functionare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor. Investigheaza contextul producerii incendiilor si stabileste cauzele probabile ale producerii acestora. Propune masuri de prevenire a producerii unui eveniment similar. Prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor. Raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale. Acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.

4. Descrierea responsabilitatilor postului a. Privind comunicarea Primeste si transmite informatii. Participa la discutii in grup in vederea obtinerii solutiilor optime. Disemineaza informatii. Utilizeaza Internet si posta electronica. b. Privind munca in echipa Identifica rolul in cadrul echipei. Desfasoara munca in echipa. c. Privind echipamentul din dotare Raspunde de informarea imediata a superiorului ierarhic privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. d. Privind securitatea si sanatatea muncii Aplica normele de securitate si sanatate in munca.

Sesizeaza, elimina si/sau raporteaza pericolele care apar la locul de munca e. Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. Raspunde de consemnarea in RI/ROF a activitatilor de aparare impotriva incendiilor, a resurselor materiale si umane necesare pentru indeplinirea acestor activitati. 5. Conditiile de lucru ale postului a. Timpul de munca Nr. ore munca / zi: 8 Nr. ore munca suplimentara / zi: 2-4 (in functie de necesitati); Tipul programului de lucru: program normal b. Resurse disponibile Mijloace tehnice de PSI: sisteme/instalatii de semnalizare, limitare si stingere a incendiilor (care echipeaza constructiile); masini/utilaje din dotarea serviciilor de pompieri; substante de stingere, echipamente si accesorii pentru protectia personalului de interventie. Echipamente software: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat, programe legislative, programe diverse etc. Alte resurse: abonament telefon mobil, acces internet. c. Accesul la informatii confidentiale: are acces nelimitat la documentele departamentului din care face parte; restrictiile de manevrare se aplica doar in cazul secretelor de serviciu asa cum au fost reglementate de lege; in cazul informatiilor apartinand altor departamente decat cele din subordine, accesul la informatii se realizeaza cu acordul personalului responsabil cu paza si protectia informatiilor respective, sau conform regulamentelor organizatiei. d. Conditii de formare profesionala: Participa la cursuri periodice si neperiodice de pregatire in domenii conexe activitatii de aparare impotriva incendiilor, cum ar fi legislatia muncii, normele de sanatatea si securitatea muncii (NSSM), noutati tehnice, prezentarea noilor echipamente utilizate de catre organizatie, cursuri de perfectionare diverse, arhivistica, managementul timpului, comunicare etc. Angajatul are obligatia de a participa la toate cursurile, stagiile si alte forme de pregatire si perfectionare necesare postului, organizate sau cerute de organizatie. III. Specificatiile postului 1. Nivelul de studii Studii medii sau postliceale. 2. Calificari / specializari necesare Curs de formare profesionala in specialitatea Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. 3. Experienta Experienta in munca: cel putin un an. Experienta in specialitate: cel putin un an