Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA POSTULUI

NR. _____/___.___.____

Numele:
Prenumele:
Denumirea postului: INSPECTOR SSM/SU.

Numărul marca: _____


I. Subordonare:
 Coordonator departament consultanţă
 Sef Departament
 Administrator unic

II. Relaţii de muncă:


 colaborează cu ceilalţi angajaţi ai depratmentului de consultanţă şi ceilalţi
angajaţi ai firmei;

III. Scopul postului:


 Întocmirea documentaţiei necesare desfăşurării activităţii compartimentului
de consultanţă pentru SSM , SU ;

IV. Responsabilităţi:

Responsabilităţi generale:

 Întocmeşte şi actualizează baza de date (contracte în desfăşurare);


 Redactează corespondenţa simplă si alte documente necesare desfasurarii
activitatii departamentului (contracte, adrese neconformităţi, oferte privind prestările de servicii,
instructiuni proprii, notificari);
 Actualizeaza permanent baza (contracte in termen, contracte reziliate, oferte,
contracte incetate de drept, data scadenta a executiei prestarii serviciilor de SSM/SU) de date a
contractelor cu beneficiarii, baza de date a clientilor, de care este raspunzator ca persoana de
executie a serviiului extern de prevenire si protectie, preda raportul de activitate zilnica, tine
evidenta ofertelor si a potentialilor clienti;
 Incaseaza contravaloarea facturilor emise catre beneficiari si tine evidenta
sodurilor restante si neincasate;
 Verfica dotarea din punct de vedere al SU si SMM a beneficiarilor si recomanda
dotarile necesare din acest punct de vedere, conform legislatiei in vigoare;
 Participă la şedinţele săptămânale organizate în cadrul firmei;
 Acordă asistenţă clienţilor în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe care
departamentul le comercializează şi/sau prestează;
 Execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici,
respectând disciplina muncii;
 Se comportă civilizat în relaţiile cu clienţii, colegii de serviciu, superiorii
ierarhici şi organele de control;
 Respectă regulamentul de ordine interioară;
 Pastrarea curateniei si igienei la locul de munca.

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


Responsabilităţi specifice:
 Întocmeşte dosare pentru Securitate si Sanatate in Munca şi pentru Situatiile
de Urgenta;
 Întocmeşte instructiuni proprii de SSM ţinând seama de particularităţile
activităţilor de la locurilor de muncă/ posturilor de lucru din cadrul societăţilor cu care SC
___________ are încheiat contract de prestări servicii;
 propunere atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă lucrătorilor din cadrul unităţilor beneficiare,
corespunzător funcţiilor exercitate;
 întocmeşte documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea
pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterii şi aplicării de către lucrători firmelor beneficiare a
informaţiilor primite;
 efectuează instruirea introductiv generală pentru fiecare nou incadrat in
muncă la unităţile cu care SC _____________ are încheiat contract de prestări servicii pe linie de
SSM şi SU;
 supervizează instruirea la locul de munca şi instruirea periodică lucratorilor din
cadrul societăţilor beneficiare;
 elaborează programul de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau
unităţii;
 stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă
şi tipul de semnalizare necesar, precum şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul
de muncă;
 Tine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru
care este necesară autorizarea exercitării lor la unităţile beneficiare;
 informează angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul
controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 Ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice
şi, dacă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de
lucru din întreprindere şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual
de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă;
 participă la cercetarea evenimentelor din cadrul unitatii beneficiare;
 elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din
întreprindere şi/sau unitate;
 urmăreste realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu
prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor la unitatile beneficiare;
 colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina
muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul unităţilor beneficiare;
 colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale
altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de
muncă;
 urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi
prevenire şi a planului de evacuare;
 propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori
străini;

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


 consiliază angajatorului-beneficiar privind: necesarul pentru dotarea locurilor
de muncă cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind
domeniul situaţiilor de urgenţă, conform normelor în vigoare;
 efectuează controale tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor
normelor de situaţii de urgenţă şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate;
 informează conducerea societăţii (beneficiar) asupra modificărilor survenite în
legislaţia în domeniu şi a modului concret de implementare a acestora la nivelul unităţii;
 verifică vizual şi propune repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor şi a altor neconformităţi sesizate din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă;

Responsabilităţi în domeniul SSM şi SU la locul de muncă

Obligaţiile şi atribuţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Lg.


319/06, art. 22, 23:
- Angajatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
o să utilizeze corect masinile, aparatura, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
o să utilizeze corect echipamentul individual de protectie
acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru pastrare;
o să nu procedeze la scoaterea din functiune, la
modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, sa utilizeze
corect aceste dispozitive;
o să comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor
desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
o să aduca la cunostinta conducatorului locului de munca
si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
o să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
o să coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul
si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca
si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
o să işi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
o să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă , de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
o să utilizeze maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
o să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;
o să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


o să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
o să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu.
o să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

V. Drepturile şi obligaţiile titularului postului:

Drepturi:
- privind securitatea si sanatatea in munca – cele prevăzute de legislaţia în vigoare
conform cerinţele postului, respectiv locului de muncă aferent;
- privind drepturile salariale, programul de lucru şi concediul conform contractului
individual de muncă încheiat la I.T.M si Contractul Colectiv de Munca;
- beneficiază de toate drepturile conferite de legislaţia în vigoare (ce are legătura cu
salariatul, drepturile omului, etc.) şi de regulamentul intern;

Obligaţii:
- să respecte prevederile contractelor şi actelor adiţionale încheiate semnate cu
societatea (contract de muncă, de confidenţialitate);
- să aibă ţinuta, un limbaj şi un comportament corespunzător în timpul activităţii ;
- să îndeplinească sarcinile de servici;
- să depună toate diligenţele pentru a onora şi respecta cerinţele postului şi a răspunderii,
precum şi acele atribuţii adiacente postului solicitate de către şefii ierarhici superiori;
- la solicitările şefilor ierarhici superiori să prezinte rapoartele şi situaţiile
solicitate de aceştia în termenele şi condiţiile solicitate.

VI. Program de lucru:

 8 – 16.30 program lucru, 12.30 – 13 pauză de masă/ zi ; 5 zile/săptămână;


 Posibilitatea de prelungire peste program în cazuri excepţionale de
competenţă juridică (pregătirea unor înfăţişări, documentaţie, etc.);

VII. Condiţii de muncă:

 Obişnuite;
 Muncă de birou si teren;

VIII. Unelte, instrumente, echipament de lucru:

 Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimantă, scanner, xerox,


fax, etc.).
 Materiale de prezentare (planşe, retroproiector/videoproiector, aparate audio-
video).

IX. Cerinţe pentru exercitare:

- vorbire normală.
- peste nivelul mediu (capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de luare decizii in
conditii de stres, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de deducţie);

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


- uşurinţă în exprimarea ideilor, desprinderea de a vorbi în public; asumarea
responsabilităţilor; rezistenţa la sarcini repetitive; capacitatea de relaţionare interumană;
 Activităţi fizice:
- vorbire; ascultare;
- diferenţiere a culorilor; comutare şi concentrare a privirii; conducere autovehicul.
 Educaţie şi pregătire profesională:
- studii superioare tehnice;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- permis auto, cat. B

X. Clauză de confidenţialitate:

 Inspector SSM/SU se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau


cu persoane din cadrul organizaţiei care duc la executarea sarcinilor de serviciu, informaţiile
confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră;
 Sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a organizaţiei,
dezbaterile din cadrul şedinţelor conducerii firmei, rezultatele activităţii firmei – contracte, baza
de date clienti, tarife practicate de organizatie, etc.;
 Inspector SSM/SU se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor mai sus
menţionate pe toată durata contractului încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă
de 24 luni de la încetarea acestui contract (conform contract de muncă).

XI.Clauza de neconcurenţă

 Inspector SSM/SU se angajează să nu presteze servicii care să concureze


intereselor firmei, pe toată durata contractului încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o
perioadă de 24 luni de la încetarea acestui contract (conform contract de muncă).
 Activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului:
- să nu producă sau să vândă produse derivate din produsele realizate sau
comercializate de angajator (materiale şi echipamente SU şi SSM , materiale de propagandă
vizuală în domeniul SU şi SSM, precum şi instrucţiuni specifice de securitate a muncii şi
instrucţiuni interne de SU), sau similare acestora, singur sau în asociere cu alţii;

XII. Nivelul de salarizare:

 conform C.I.M., decizii şi acte adiţionale la C.I.M. si C.C.M.,

XIII. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se


întelege accesul nediscriminatoriu la:
 alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
 venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
 promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
 beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de
securitate socială;

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


 organizaţii patronale, sindicate şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile
acordate de acestea;
 prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare
Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
 anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţiilor pentru
ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
 încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
 stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
 stabilirea renumeraţiei;
 beneficii, altele decât cele de natură salarială, programe de iniţiere, calificare,
perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 promovarea profesională;
 aplicarea măsurilor disciplinare;
 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acestea;
 orice alte condiţii de prestare a muncii potrivit legislaţiei în vigoare.

XIV. PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA

Prezenta anexă reglementează măsurile de protecţie socială pentru salariatele gravide sau
care alăptează în cadrul SC ______________ SRL.
În sensul prevederilor prezentei anexe termenii de mai jos au următoarele definiţii:
a) Protecţia maternităţii este protectia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau
mame la locul de muncă;
b) Locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată
cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau
pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul sau mai multi executanţi, cu pregătirea şi
îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din
care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
c) Salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale
fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care să îi ateste această stare;
d) Salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lauzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege,
anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data la care a născut;
e) Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea
concediului de lauzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi
sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul
de familie în acest sens;
f) Dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un numar de ore libere plătite salariatei
de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi
examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
g) Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are
obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcina şi lauzie cu durata
totala de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în conditiile legii;
h) Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/ sau a fătului ori a copilului lor.

Angajatorul are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute de art. 2 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta
sănătatea şi securitatea;
b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă
dăunătoare sănătăţii sau stării de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) şi
desfaşoară la lucul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea
sa, ori cu repercursiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod
corespunzător conditiile şi / sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt
loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea sa, conform recomandării medicului de
medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să


îndeplinească obligaţia prevazută la art. 9, salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la
concediu de risc maternal, după cum urmează:

a). înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor


legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la
art. 2 lit. c);
b). după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit.
d)-e), în cazul în care nu solicită concediul şi îndemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului
până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pană la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce


nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera
un certificat medical în acest sens , dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de
legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art 2 lit. c) şi d) şi îşi
desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorul are obligaţia
de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încat să li se asigure, la intervale regulate de
timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
Medicul de medicina muncii stabileşte intervale de timp la care este necesară schimbarea
poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie
şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/ sau a programului de lucru nu este din punct de
vedere tehnic şi/ sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate,
angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.
În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata
normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului sau, are dreptul la reducerea cu o
pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.
Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultaţii
prenatale, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai
în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit.g) şi în cazul
concediului pentru lauzie stabilit prin Lg.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajatorul are obligaţia să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de
lucru, doua pauze pentru alăptare de câte o ora fiecare.
La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a
timpului său de munca cu doua ore zilnic.

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se
includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului.
În cazul în care angajatorului asigură în cadrul unităţii încaperi speciale pentru alăptat,
acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.
Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.
În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. precedent este afectată de munca
de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un
loc de muncă de zi , cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care mentionează perioada în
care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.
În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata
va beneficia de concediul şi îndemnizaţia de risc maternal.
Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter
insalubru sau penibil.
În cazul în care o salariată care desfasoară în mod curent munca cu caracter insalabru sau
penibil se încadrează în prevederile art. 2 lit. c)-e), angajatorul are obligaţia să o transfere la un
alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de baza brut lunar.

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în


cazul:
a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legatură directă cu starea
sa;
b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediul de maternitate;
d) salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani sau, în cazul copilului cu handicap, în varstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea coipilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
Interdicţia prevazută la alin. precedent lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni,
după revenirea salariatei în unitate.

Dispoziţiile referitoare la încetarea raporturilor de muncă menţionate mai sus nu se aplică


în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desfiinţarea postului ocupat de
salariată, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării
angajatorului, în condiţiile legii.
Prevederile precedentelor trei aliniate se aplică în mod corespunzător şi salariaţilor bărbaţi
aflaţi în situaţiile respective.

Data intocmirii:
___.____._______
Intocmit si avizat de:
Administrator,

Luat la cunostinta: ___.____._______

Angajat:
Nume si prenume:

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


Semnatura:

Fisier oferit de contabilii de pe - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/