Sunteți pe pagina 1din 7

Instructiuni proprii SSM pentru lucrul la inaltime

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative: Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii; Legea nr. 53/ !!3 " Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. #$%/ !!% privind aprobarea &rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.#(#/ !!5 pentru modificarea si competarea Legii nr. 3)%/ !! privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; *ormele de aplicare de aplicare a Legii 3)%/ !! +&rdin )5!/$ 5/ !!%, ce prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; Legea 3#-/ !!% - legea securitatii si sanatatii in munca care crea.a cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca +//0,; Legea nr. )!/ !!) privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte 1.'. nr. #) 5/ !!% ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 3#-/ !!% care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate; 1.'. nr. -(#/ !!% privind cerintele minime pentru semnali.area de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 1.'. nr. #!)$/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili.area de catre lucratori a ec2ipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 1.'. #!5#/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care pre.inta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 1.'. nr. #!-#/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 1' nr. #!5#/ !!%privind cerin3ele minime de securitate 4i s5n5tate pentru manipularea manual5 a maselor care pre.int a riscuri pentru lucr5tori, 6n special de afec3iuni dorsolombare 1.'. nr. ##)%/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili.area in munca de catre lucratori a ec2ipamentelor de munca; 1.'. nr.#(5%/ !!% privind limitarea nivelului emisiilor de .gomot in mediul produs de ec2ipamentele destinate utili.arii in e7teriorul cladirilor; 1.'. %!!/ !!( privind protectia tinerilor la locul de munca 1.'. nr. 3!!/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 1otarare nr. 355/ !!(- privind supraveg2erea sanatatii lucratorilor; &.8.'. --/ !!! - referitoare la perioadele cu temperaturi e7treme; &.8.'. #-5/ !! privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare;

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 3#-/ !!%. 9ceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de ba.a, oca.ional sau permanent. :rocesul de munca este tratat ca un sistem comple7 structurat, compus din urmatoarele elemente care interactionea.a reciproc: ;<;C8=9*=8L: lucratorul care efectuea.a lucrari la inaltime /9RCI*9 >; 08*C9: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si/sau alte sarcini trasate de seful direct. 0I?L&9C;L; >; :R&>8C=I;: masinile, instalatiile, aparatura, dispo.itivele, uneltele si alte mi@loace asemanatoare, necesare in procesul de munca desf54urat; 0;>I8L >; 08*C9: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psi2ica. Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul pre.entelor instructiuni proprii, vi.and global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se reali.ea.a prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului ;<;C8=9*=-/9RCI*9 >; 08*C90I?L&9C; >; :R&>8C=I;-0;>I8 >; 08*C9, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii. In acest conte7t, continutul pre.entelor instructiuni se va aplica, de la ca. la ca., in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat. :re.entele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activit53i desf54urate 6n de catre lucratori. 0asurile de prevenire cuprinse in pre.entele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc e7istenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: respectiv e7ecutant- sarcina de munca- m@loace de productie - mediu de munca. :re.entele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor. 9nga@atorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul e7tern de prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului 0uncii, capitolul II, art. %), daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau c2iar pericol grav 4i iminent de accidentare la locul de munca. :re.entele instructiuni, se vor revi.ui periodic 4i vor fi modificate, ori de cAte ori este necesar, ca urmare a sc2imb5rilor de natur5 legislativ5, te2nic5 etc. survenite la nivel na3ional, la nivelul persoanelor @uridice 4i fi.ice sau la nivelul proceselor de munc5.

Incadrarea si reparti.area lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe ba.a avi.ului medical eliberat in urma unui e7amen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsi2ice necesare lucrului la inaltime. In ca.ul te2nologiilor si a unor conditii de munca ce se pot sc2imba pe parcursul unui sc2imb de lucru, se vor reparti.a numai lucratori selectionati si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina te2nologica si prevederile normelor de securitate a muncii. 9vi.ul medical la incadrare se da numai de catre medic +al persoanei @uridice care anga@ea.a sau al circumscriptiei teritoriale, pe ba.a e7amenelor clinico-functionale si de laborator. :ersoana @uridica ce anga@ea.a are obligatia de a preci.a locul de munca la care va fi anga@at lucratorul pentru avi.ul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au vi.a medicala cu mentiunea e7presa Bapt pentru lucrul la inaltimeB, mentiune ce va fi inscrisa in fisa individuala de instructa@. =oti lucratorii care lucrea.a la inaltime vor fi supusi e7amenului medical periodic. :eriodicitatea si e7aminarile clinico - functionale sunt stabilite de catre 0inisterul /anatatii in functie de caracteristicile locului de munca. :ersoanele sub #$ ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime. =oti cei care lucrea.a in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta ec2ipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol. Componenta ec2ipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, comple7itatea te2nologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de B*ormativului intern de acordarea ec2ipamentului de protectie si a ec2ipamentului de lucruB. ;ste inter.isa utili.area ec2ipamentelor individuale de protectie care nu sunt reali.ate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de ec2ipamente de protectie in vigoare. ;c2ipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol trebuie suplimentat, de la ca. la ca., cu ec2ipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la inaltime. :entru lucrul la inaltime mica, ec2ipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculo.itate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca. :ersoana @uridica ce acorda ec2ipament de protectie este obligata sa-# intretina in perfecte conditii de utili.are, prin pastrare, curatare si reparare corespun.atoare. Lucratorii sunt obligati sa foloseasca ec2ipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-# pastre.e in conditii bune de utili.are. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amena@at si dotat din punct de vedere te2nic si organi.atoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor. 9ccesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor. :entru lucrul la inaltime mica, de la ca. la ca., in functie de gradul de pericol e7istent si de conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organi.area

locului de munca trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile te2nico-organi.atorice preva.ute pentru lucrul la inaltime, astfel ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat. La organi.area locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate si prevederile si reglementarile de securitate a muncii in vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activitatilor depuse in acel loc de munca, altele decat pericolul caderii lucratorilor in gol. Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveg2ere. In functie de comple7itatea lucrarilor si a gradului de periculo.itate e7istent, persoana desemnata pentru supraveg2ere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, ec2ivalenta ca functie. Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supraveg2erea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor. >aca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive +to7ice sau inflamabile, , lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana la indepartarea cau.elor care au provocat aparitia emanatiilor. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnali.ate atat .iua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. >in .ona de siguranta, se vor evacua sau prote@a ec2ipamentele te2nice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime. :entru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depo.itare, in conditiile lucrului la inaltime, trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supraveg2ea.a permanent desfasurarea acestora. ;ste inter.is accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a materialelor. In ca.ul in care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide, bine fi7ate pe podina, pe ambele parti ale rampei ;ste inter.isa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta. /carile re.emate trebuie sa fie re.istente si usoare, conform standardelor in vigoare. :entru cele e7ecutate din lemn, se va utili.a lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucre.e stand pe o treapta care se afla la o distanta de eel putin # m de la capatul superior al scarii. :icioarele scarilor trebuie bine fi7ate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului. In ca.ul in care conditiile de lucru permit fi7area scarii sus, atunci se fi7ea.a carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. :entru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la ca. la ca., cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc. /carile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispo.itive cu lant care sa nu permita desfacerea lor accidentals in timpul lucrului.

Cand se lucrea.a la o inaltime mai mare de m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli alunecoase, la ba.a scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol se va asigura o .ona de protectie, averti.ata vi.ibil, cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea ma7ima de lucru, accesul oricarei persoane straine in .ona fiind inter.is. ;ste inter.isa utili.area ;I: nestandardi.ate. Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de ec2ipamente te2nice trebuie sa utili.e.e, pentru lucrul la inaltime, BCentura de siguranta pentru constructori si montatoriB, conform standardelor in vigoare. ;ste inter.isa inlocuirea de catre utili.atori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale ;I: defecte precum si repararea acestora. 9ceste operatii trebuie e7ecutate e7clusiv de catre producatorii de ;I: autori.ati. 8tili.area ;I: trebuie sa se faca conform instructiunilor de utili.are emise de catre producator si prevederilor acestei norme. ;ste inter.isa utili.area ;I: care nu sunt insotite de instractiuni de utili.are. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul ;I:, locul +punctul, de ancorare +fi7 sau mobil, trebuie astfel ales incat .ona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului. Re.istenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in vigoare. Crang2iile de siguranta +frang2ii, cabluri, lanturi, denumite si mi@loace de legatura trebuie sa. aiba o lungime ma7ima desfasurata de m. >aca pe stalpul +sau similar, pe care se lucrea.a e7ista un element fi7at rigid, este obligatoriu ca frang2ia de siguranta +breteaua, sa fie petrecuta astfel ca ea sa incon@oare stalpul deasupra acestui element fi7at rigid. In ca.ul in care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu permit eliminarea pericolului de cadere in gol a lucratorului, ;I: trebuie sa aiba in sistemul de limitare al deplasarii un absorbator de energie sau un opritor de cadere. 0ecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actione.e astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult de !,5m. :entru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de protectie. :ersoanele care coordonea.a, controlea.a si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime. :entru lucrul la inaltime mica, de la ca. la ca., in functie de gradul de periculo.itate si in conditiile concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie. La locurile de munca cu temperaturi sca.ute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison calduros. Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie, a sistemului de amorti.are si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere. Casca de protectie se va fi7a obligatoriu folosind curelele de prindere. ;ste inter.isa folosirea castii de protectie daca aceasta pre.inta sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni ale sistemului de amorti.are etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din u..

>aca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime e7ista o .ona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu Centura de siguranta impreuna cu frang2ia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in .ona cu pericol, pe toata perioada lucrului. >aca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amena@at sau dotat prin masuri integrate pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte Centura de siguranta de tipul si in components specifics fiecarui domeniu de activitate. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mi@loc de spri@in al corpului, fie ca mi@loc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mi@loc de oprire a accesului intr-o .ona periculoasa. ;ste inter.is a se folosi Centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata. Inainte de utili.are, Centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu. :rin e7aminarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, frang2iile, carligele de siguranta, niturile etc. ;ste inter.isa utili.area centurilor de siguranta care: pre.inta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.; au fost odata solicitate dinamic +suspendarea corpului lucratorului ca.ut de la inaltime,; au fost scurtate prin coasere +bucle,. Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si dispo.itivelor necesare fiecarei fa.e tennologice sau fiecarei operatii specifice. Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utili.are a instalatiilor, dispo.itivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime. 8tili.area carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpi de lemn sau beton este permisa numai daca desc2iderea +marimea, carligelor corespunde cu diametrul e7terior al stalpului. ;ste inter.isa marirea sau micsorarea desc2iderii carligelor de catre utili.atori. ;ste inter.isa utili.area carligelor pentru urcarea- coborarea pe stalpii de lemn daca acestea nu au g2earele de prindere ascutite corespun.ator unei fi7ari sigure pe stalp. ;ste inter.isa utili.area carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpii din beton centrifugat daca mansoanele de cauciuc sunt u.ate, rupte sau subdimensionate. ;ste inter.isa utili.area carligelor de urcare-coborare pe stalpi de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte, uscate +imbatranite, sau innadite. ;ste inter.isa utili.area carligelor de urcare-coborare pe stalpi de lemn sau beton, daca talpile metalice ale acestora sunt deformate, pre.inta fisuri sau rupturi. La urcarea-coborarea pe stalpii de lemn cu carligele, trebuie evitate: .onele cu asc2ii desprinse, putrede, conductoarele de legare la pamant, cablurile etc. /e inter.ice urcarea cu carligele pe stalpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi, pre.inta .one umede, este incarcata cu praf aderent sau este acoperita cu g2eata. 8tili.area scarilor din lemn este permisa la o sarcina ma7ima de #,5 D* si numai de catre un singur lucrator.

Lungimea ma7ima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m, daca este folosita ca suport al locului de munca pentru lucrator. Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de lm fata de capatul superior al scarii. ;ste inter.isa e7ecutarea de lucrari de pe scarile e7tensibile. 9ceste scari trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stalpi +sau similar,