Sunteți pe pagina 1din 12

Instructiuni proprii SSM pentru sofer autocamion

PREVEDERI LEGISLATIVE SI DOMENII DE APLICARE Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in con ormitate cu le!islatia de sanatate si securitate in munca in "i!oare si ac parte dintr#un sistem unitar de re!lementari in cadrul societatii$ sistem care cuprinde urmatoarele acte le!islati"e% Constitutia Romaniei pri"ind dreptul la munca$ protectia sociala si ocrotirea santatii& Le!ea nr' ()*+,,) - Codul muncii$ cu modi icarile si completarile ulterioare& Le!ea nr' ./0*+,,0 pri"ind aprobarea Ordonantei de ur!enta a Gu"ernului nr'.1.*+,,( pentru modi icarea si competarea Le!ii nr' )20*+,,+ pri"ind asi!urarea pentru accidente de munca si boli pro esionale& Normele de aplicare de aplicare a Le!ii )20*+,,+ 3Ordin 2(,*/+(*+,,04 ce pre"ede asi!urarea pentru accidente de munca si boli pro esionale& Le!ea ).5*+,,0 # le!ea securitatii si sanatatii in munca care crea6a cadrul !eneral de re!lementare la ni"el national a problematicii securitatii si sanatatii in munca 3SSM4& Le!ea nr' +2,*+,,2 pri"ind raspunderea producatorilor pentru pa!ubele !enerate de produsele cu de ecte 7'G' nr' .2+(*+,,0 ce pre"ede norme metodolo!ice de aplicare a le!ii nr' ).5*+,,0 care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca$ !eneral "alabile pentru orice acti"itate& 7'G' nr' 51.*+,,0 pri"ind cerintele minime pentru semnali6area de securitate si*sau de sanatate la locul de munca& 7'G' nr' .,2/*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili6area de catre lucratori a ec8ipamentelor indi"iduale de protectie la locul de munca& 7'G' .,(.*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care pre6inta riscuri pentru lucratori$ in special de a ectiuni dorsolombare& 7'G' nr' .,5.*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca& 7G nr' .,(.*+,,0pri"ind cerin9ele minime de securitate :i s;n;tate pentru manipularea manual; a maselor care pre6int a riscuri pentru lucr;tori$ <n special de a ec9iuni dorsolombare 7'G' nr' ..20*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili6area in munca de catre lucratori a ec8ipamentelor de munca& 7'G' nr'.1(0*+,,0 pri"ind limitarea ni"elului emisiilor de 6!omot in mediul produs de ec8ipamentele destinate utili6arii in e=teriorul cladirilor& 7'G' nr' ./10*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate re eritoare la e=punerea lucratorilor la riscurile !enerate de "ibratii& 7'G' 0,,*+,,1 pri"ind protectia tinerilor la locul de munca 7'G' nr' ),,*+,,0 pri"ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile&

7otarare nr' )((*+,,1# pri"ind supra"e!8erea sanatatii lucratorilor& O'>'G' 55*+,,, # re eritoare la perioadele cu temperaturi e=treme& O'>'G' .5(*+,,+ pri"ind circulatia pe drumurile publice$ republicata$ cu modi icarile ulterioare& Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile speci ice acti"itatilor care se des asoara in cadrul societatii$ detaliind prin aceasta pre"ederile normelor de aplicare a Le!ii nr' ).5*+,,0' Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte cate!orii de acti"itati pe care le poate des asura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii$ acti"itati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de ser"iciu suplimentara sarcinii de ser"iciu de ba6a$ oca6ional sau permanent' Procesul de munca este tratat ca un sistem comple= structurat$ compus din urmatoarele elemente care interactionea6a reciproc% E?EC>TANT>L% conducator autocamion SARCINA DE M>NCA% indeplineste sarcinile de ser"iciu con orm isei postului si*sau alte sarcini trasate de se ul direct' MI@LOACELE DE PROD>CTIE% masinile$ instalatiile$ aparatura$ dispo6iti"ele$ uneltele si alte miAloace asemanatoare$ necesare in procesul de munca des ;:urat& MEDI>L DE M>NCA% mediu de munca normal cu iluminat natural sau arti icial$ cu temperatura de lucru normala& Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psi8ica' Re!lementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul pre6entelor instructiuni proprii$ "i6and !lobal des asurarea uneia sau mai multor acti"itati$ in conditii de securitate a muncii$ se reali6ea6a prin tratarea iecarui aspect de securitate a muncii la ni"elul iecarui element al sistemului E?EC>TANT#SARCINA DE M>NCA# MI@LOACE DE PROD>CTIE#MEDI> DE M>NCA$ propriu proceselor de munca din cadrul acti"itatilor care ac obiectul re!lementarii' In acest conte=t$ continutul pre6entelor instructiuni se "a aplica$ de la ca6 la ca6$ in unctie de domeniul de acti"itate$ cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca speci ice domeniului de acti"itate respecti"$ precum si cu standardele de securitate a muncii de re erinta in domeniul de acti"itate abordat' Pre6entele instructiuni proprii cuprind masuri speci ice de pre"enire a accidentelor de munca si a imbolna"irilor pro esionale in acti"it;9i des ;:urate <n de catre lucratori' Masurile de pre"enire cuprinse in pre6entele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea actorilor de risc e=istenti in sistemul de munca$ proprii iecarui element component al acestuia% respecti" e=ecutant# sarcina de munca# mAloace de productie # mediu de munca' Pre6entele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care des asoara acti"itati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor' An!aAatorul$ ser"iciul intern de pre"enire si protectie$ ser"iciul e=tern de pre"enire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor$ cu aplicarea pre"ederilor Codului Muncii$ capitolul II$ art' +02$ daca prin nerespectarea actelor le!islati"e pri"ind securitatea si sanatatea in munca poate pro"oaca un incident periculos$ risc de accident si imbolna"ire pro esionala sau c8iar pericol !ra" :i iminent de accidentare la locul de munca'

REVIB>IREA INSTR>CTI>NILOR Pre6entele instructiuni$ se "or re"i6ui periodic :i "or i modi icate$ ori de cCte ori este necesar$ ca urmare a sc8imb;rilor de natur; le!islati";$ te8nic; etc' sur"enite la ni"el na9ional$ la ni"elul persoanelor Auridice :i i6ice sau la ni"elul proceselor de munc;' CONDIDII GENERALE DE INCADRARE EI REPARTIBARE A L>CRATORILOR Incadrarea si reparti6area lucr;torilor pentru conducatorii auto se ac pe ba6a a"i6ului medical eliberat <n urma unui e=amen medical prin care trebuie "eri icate aptitudinile :i capacit;9ile i6ice Lucratorul se "a pre6enta la medicul de medicina muncii cu isa de solicitare pentru e=amenului medical la an!aAare insotita de isa de identi icare a actorilor de risc pro esional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea 3an!aAator4 in munca apoi se "a elibera o isa de aptitudini semnata si stampilata de catre medicul de medicina muncii' Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta an!aAatului prin isa de identi icare a actorilor de risc pro esional particularitatile locului de munca pri"ind riscurile de accidente si imbolna"ire pro esionala' A"i6ul medical la <ncadrare se eliberea6a numai de c;tre medic 3al persoanei Auridice care an!aAea6; sau al circumscrip9iei teritoriale4 pe ba6a e=amenelor clinico# unc9ionale :i de laborator' Persoana Auridic; care an!aAea6; este obli!at; s; elibere6e lucr;torilor care solicit; an!aAarea FGi:; medical; de an!aAareF# tip$ emis; de c;tre Ministerul S;n;t;9ii' Persoana Auridic; ce an!aAea6; are obli!a9ia de a preci6a locul de munc; la care "a i an!aAat lucr;torul pentru a"i6ul medical' Conducerea societatii trebuie sa ia masuri or!ani6atorice corespun6atoare sau sa oloseasca miAloace adec"ate$ pentru a e"ita manipularea si transportul prin purtare a maselor sau solicitarea psi8ica a lucratorilor' An!aAarea la noul loc de munca se ace numai dupa e ectuarea instructaAului !eneral inante de an!aAare care se reali6ea6a in timpul pro!ramului de lucru' Lucratorii au in principal urmatoarele obli!atii % Sa utili6e6e corect ma:inile$ aparatura$ uneltele$ substan9ele periculoase$ ec8ipamentele de transport :i alte miAloace de produc9ie& Sa utili6e6e corect ec8ipamentul indi"idual de protec9ie acordat :i$ dup; utili6are$ s; <l <napoie6e sau s; <l pun; la locul destinat pentru p;strare& Sa comunice imediat an!aAatorului :i*sau lucr;torilor desemna9i orice situa9ie de munc; despre care au moti"e <ntemeiate s; o considere un pericol pentru securitatea :i s;n;tatea lucr;torilor$ precum :i orice de icien9; a sistemelor de protec9ie& Pentru orice acti"itate susceptibila sa pre6inte un risc de e=punere la a!enti biolo!ici$ natura$ !radul si durata de e=punere a lucratorilor "or i determinate$ pentru a putea e"alua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce trebuie luate' Conducatorii de auto"e8icule au obli!atia sa e ectue6e controlul medical anual 3in a ara de pre"ederile le!ii securitatii si sanatatii in munca4$ a"ind in "edere ca sarcina principala de munca consta in conducerea auto"e8iculului pe drumurile publice pri"ind transportul de persoane respecti" materiale'

In unctie de speci icul acti"itatii des asurate$ se inter6ice lucrul in cadrul acti"itatii respecti"e$ al lucr;torilor care pre6inta di"erse a ectiuni$ constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru des asurarea acti"itatii in conditii de securitate' INSTR>IREA L>CRATORILOR Instruirea se ace periodic con orm plani icarii intocmite de an!aAator tuturor lucr;torilor care au e ectuat instrutaAul !eneral inainte de an!aAare :i are drept scop re<mprosp;tarea :i actuali6area cuno:tin9elor <n domeniul securit;9ii :i s;n;t;9ii <n munc; si se e ectuea6a + ore' Instruirea periodic; se e ectuea6; de c;tre conduc;torul locului de munc;' Inter"alul dintre dou; instruiri periodice "a i stabilit prin instruc9iuni proprii$ <n unc9ie de condi9iile locului de munc; :i*sau postului de lucru$ :i nu "a i mai mare de 0 luni' Veri icarea instruirii periodice se ace de c;tre :e ul ierar8ic al celui care e ectuea6; instruirea :i prin sondaA de c;tre an!aAator*lucr;torul desemnat*ser"iciul intern de pre"enire :i protec9ie*ser"iciile e=terne de pre"enire :i protec9ie$ care "or semna i:ele de instruire ale lucr;torilor$ con irmCnd ast el c; instruirea a ost ;cut; corespun6;tor' Instruirea periodic; se "a completa <n mod obli!atoriu :i cu demonstra9ii practice' Instruirea periodic; se "a e ectua pe ba6a tematicilor <ntocmite de c;tre an!aAatorul care :i#a asumat atribu9iile din domeniul securit;9ii :i s;n;t;9ii <n munc;*lucr;torul desemnat*ser"iciul intern de de pre"enire :i protec9ie*ser"iciul e=tern de pre"enire :i protec9ie :i aprobate de c;tre an!aAator$ care "or i p;strate la persoana care e ectuea6; instruirea' Instruirea periodic; se ace suplimentar celei pro!ramate <n urm;toarele ca6uri% cCnd un lucr;tor a lipsit peste ), de 6ile lucr;toare& cCnd au ap;rut modi ic;ri ale pre"ederilor de securitate :i s;n;tate <n munc; pri"ind acti"it;9i speci ice ale locului de munc; :i*sau postului de lucru sau ale instruc9iunilor proprii$ inclusi" datorit; e"olu9iei riscurilor sau apari9iei de noi riscuri <n unitate& la reluarea acti"it;9ii dup; accident de munc;& la e=ecutarea unor lucr;ri speciale& la introducerea unui ec8ipament de munc; sau a unor modi ic;ri ale ec8ipamentului e=istent& la modi icarea te8nolo!iilor e=istente sau procedurilor de lucru& la introducerea oric;rei noi te8nolo!ii sau a unor proceduri de lucru' Instruirea periodic; se e ectuea6; de c;tre conduc;torul locului de munc; sau de catre repre6entatul cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca numit de an!aAator' DOTAREA C> EC7IPAMENT INDIVID>AL DE PROTECDIE Dotarea personalului cu ec8ipament indi"idual de protec9ie se "a ace con orm FNormati"ului cadru pentru acordarea :i utili6area ec8ipamentului indi"idual de protec9ieF aprobat de Ministerul Muncii :i Protec9iei Sociale sau con orm unui normati" propriu elaborat <n ba6a Normati"ului cadru$ <n unc9ie de riscurile de accidentare speci ice acti"it;9ii de transport intern sau e=tern' CAILE DE CIRC>LADIE SI ACCES

Circula9ia miAloacelor de transport auto pe teritoriul care apar9ine persoanei Auridice sau persoanei i6ice se "a ace numai pe cai de circula9ie si acces special amenaAate in acest scop' L;9imea c;ilor de circula9ie <n incinta unit;9ii se "a stabili <n unc9ie de !abaritul miAloacelor de transport utili6ate$ elul circula9iei 3<ntr#un sens sau <n ambele sensuri4$ natura :i dimensiunile materialelor transportate' AmenaAarea c;ilor de circula9ie din incinta unit;9ii se "a ace potri"it tipurilor de miAloace de transport utili6ate' Pentru circula9ia miAloacelor de transport auto trebuie aplicate selecti" pre"ederile FRe!ulamentului de circula9ie pe drumurile publiceF' Bonele periculoase "or i marcate prin indicatoare de securitate$ corespun6;toare standardelor$ iar noaptea aceste 6one "or i semnali6ate prin lumini de culoare ro:ie' CCnd este necesar$ <n 6onele periculoase$ se "a or!ani6a pilotarea miAloacelor de transport sau se "or stabili postu ri de supra"e!8ere :i diriAare a circula9iei' Hmbr;c;mintea c;ilor de circula9ie :i acces trebuie <ntre9inut; <n permanen9; ast el <ncCt s; nu pre6inte deni"el;ri care s; a ecte6e securitatea circula9iei' Pe timp de noapte c;ile de circula9ie trebuie iluminate corespun6;tor standardelor <n "i!oare' C;ile de circula9ie trebuie men9inute <n permanen9; libere$ curate$ asi!urate <mpotri"a pericolului de alunecare :i derapare' Distan9a liber; minim; <ntre dou; miAloace de transport al;turate care se <ncarc; sau se descarc; simultan "a i% pentru autocamioane - minim . m& Dac; din cau6a rontului de lucru nu se pot respecta distan9ele prescrise$ se inter6ice <nc;rcarea sau desc;rcarea simultan;' CIRC>LATIA A>TOVE7IC>LELOR PE DR>M>RILE P>ILICE La plecarea in cursa$ conducatorul auto are urmatoarele obli!atii% inainte de plecarea in cursa$ sa "eri ice starea te8nica a auto"e8iculului& pornirea motorului sa o aca ie cu aAutorul electromotorului de pornire$ ie cu miAloace au=iliare de pornire 3instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pet imp ri!uros$ roboti de pornire4& sa nu oloseasca ocul desc8is la pornirea motoarelor diesel& Se inter6ice mane"rarea auto"e8iculului in spatii lipsite de "i6ibilitate' In aceste ca6uri$ precum si in spatii in!uste sau a!lomerate$ mane"rarea "a i diriAata de o persoana de la sol' In timpul mane"rarii auto"e8iculului se inter6ice urcarea sau coborarea conducatorului auto sau a altor personae in sau din auto"e8icule' In timpul e ectuarii cursei$ conducatorii auto au urmatoarele obli!atii% sa respecte "ite6a de circulatie stabilita de Codul Rutier si sa o adapte6e la conditiile create de starea drumurilor pe care circula& sa respecte itinerarul si mersul pro!ramat al cursei stabilite& sa opreasca auto"e8iculul in parcurs$ dupa minim +(, Jm$ si sa "eri ice starea pneurilor$ directia$ buloanele de i6are a Aantelor$ etc' De asemenea sa opreasca auto"e8iculul in ca6ul aparitiei unor 6!omote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se e ectue6e controlul et8nic in parcurs&

sa "eri ice in mers e icacitatea sistemului de ranare$ luand toate masurile necesare pentru a nu pro"oca e"enimente rutiere& sa coboare pantele cu motorul in unctiune si an!renat in trepte de "ite6e corespun6atoare' Dupa trecerea auto"e8iculului prin "aduri sau dupa spalarea lui 3cand ranele nu mai unctionea6a normal4$ conducatorul auto "a "eri ica unctionarea ranelor mer!and pe o anumita distanta cu "ite6a redusa$ actionand usor ranele pana cand acestea se incal6esc si apa se e"apora' In ca6ul cand la una din rotile duble ale auto"e8iculului se produce o pana de cauciuc$ aceasta "a i remediate sau se "a inlocui cu roata de re6er"a' Este inter6isa continuarea drumului cu an"elopa de6um lata sau e=plodata' Este inter6isa circulatia auto"e8iculelor cu pietre prinse intre rotile duble' Daca auto"e8iculul patinea6a$ pentru a se mari aderenta cauciucurilor ata de sol$ se admite sa se puna sub roti% nisip$ pietris$ etc' 3in ca6ul unei 6ape6i batatorite4& scanduri 3in ca6ul unui teren mocirlos sau cu 6apada a anata4& piatra sparta$ "reascuri 3in ca6ul unui teren alunecos$ dar tare4' CIRC>LATIA PE TIMP NEGAVORAIIL Pe timp de ceata$ auto"e8iculele "or circula cu "ite6a redusa pana la limita e"itarii oricarui pericol' De asemenea$ pe timp de ceata$ in mers si in stationare$ auto"e8iculele de orice el "or i illuminate si in timpul 6ilei$ iar conducatorii acestora sunt obli!ate sad ea semnale sonore sis a raspunda prin aceleasi semnale la a"erti6arile altor auto"e8icule ce se apropie' Re!ulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obli!atorii si in ca6 de ploaie torentiala$ de ninsoare abundenta$ de "iscol sau in alte conditii atmos erice care determina reducerea "i6ibilitatii' Cand se circula pe un drum acoperit cu 6apada$ conducatorii auto"e8iculelor sunt obli!ate ca$ la intalnirea cu auto"e8icule ce "in din sens opus$ sa reduca "ite6a pana la limita e"itarii oricarui pericol' In apropierea auto"e8iculelor destinate des6ape6irii drumurilor$ conducatorii auto care "in din directia opusa sunt obli!ate sa opreasca pe partea dreapta$ pentru a se ace loc acestora' VITEBA DE CIRC>LATIE Vite6ele ma=ime de circula9ie a miAloacelor de transport auto <n incint; trebuie stabilite de conducerea persoanei Auridice sau persoana i6ic; :i ast el limitate$ <ncCt s; ie asi!urat; securitatea circula9iei' La auto"e8iculele cu instala9ie de rCnare pneumatic; sau 8idraulic; coborCrea pantelor se "a ace ;r; oprirea motorului :i <n mod obli!atoriu cu rCn; de motor' CoborCrea pantelor trebuie ;cut; cu motorul cuplat <n treapta de "ite6; cu care s#a urcat' PARCAREA Este inter6isa parcarea auto"e8iculelor pe drumurile de trecere din !araA si din incinta unitatii$ precum si sub liniile electrice aeriene'

Locurile de parcare de"enite alunecoase$ prin scur!eri sau imprastieri de substante !rase$ lic8ide$ etc' "or i curatate si apoi presarate cu materiale aderente 3nisip$ cenusa$ 6!ura$ etc'4 In timpul iernii$ drumurile de acces$ trotuarele$ pasaAele din parcare "or i curatate de 6apada sau de !8eata$ presarandu#se rume!us$ 6!ura$ nisip$ sare$ etc' La parcarea auto"e8iculelor pe locurile destinate acestui scop$ conducatorii auto "or lua urmatoarele masuri% "or asi!ura distanta de mane"rare in si!uranta dintre auto"e8icule si intre acestea si constructii& "or opri motorul& "or rana auto"e8iculul& "or scoate c8eile din contact& "or inc8ide si "or asi!ura prin incuiere usile cabinei& "or scoate de sub tensiune instalatia electrica a auto"e8iculului$ actionand intrerupatorul !eneral 3daca este ca6ul4& "or preda c8eile lucratorului de ser"iciu la !araA pentru a i depuse in locul special amenaAat' Se inter6ice olosirea lacarii desc8ise sau a altor surse de oc pentru pornirea motorului' Se inter6ice parasirea auto"e8iculului cu motorul in unctiune' La locul de parcare sunt inter6ise% e ectuarea probelor de ranare in mers' Acestea se "or e ectua la standurile de incercare a e icientei sistemului de ranare sau in 6one special amenaAate& alimentarea cu combustibili sau lubre ianti& aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere& parcarea auto"e8iculelor incarcate cu materiale e=plosi"e sau usor in lamabile$ cu re6er"oare de combustibil isurate sau sparte$ cu busoane lipsa sau neetanse' Iesirea auto"e8iculelor din parcare in drumurile publice se "a ace numai cu ata' In ca6ul cand nu este posibil$ iesirea pe drumurile publice se e ectuea6a numai prin pilotare' CIRC>LADIA PIETONILOR Circula9ia pietonilor$ de re!ul; "a i separat; de circula9ia auto"e8iculelor' Hncruci:;rile c;ilor de circula9ie a pietonilor cu cele ale auto"e8iculelor se "or reduce la minim' Hn locurile periculoase se "or instala bariere$ indicatoare etc' CCnd lipsesc trotuarele$ pietonii "or circula pe partea stCn!; a c;ilor de circula9ie$ <n direc9ia lor de mers' Tra"ersarea c;ilor de circula9ie de c;tre pietoni se "a ace numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaAe' Atunci cCnd acestea lipsesc$ tra"ersarea se "a ace dup; ce <n prealabil pietonii s#au asi!urat c; nu e=ist; "reun pericol' CIRC>LATIA COND>CATORILOR DE A>TOCAMIOANE Instructiunile cuprind pre"ederi de securitate a muncii pentru pre"enirea accidentelor de munc; speci ice acti"ita9ii de transport cu autobasculante de .+#.2 tone pentru transportul de materiale sau deseuri !reutatea acestora iind intre +0#22 tone'

Pre"ederile pre6entelor instructiuni se aplic; cumulati" cu pre"ederile Re!ulamentului de circula9ie pe drumurile publice$ pentru miAloacele de transport auto' Pre6entele instructiuni se "or re"i6ui :i "or i modi icate ori de cCte ori este necesar$ ca urmare a modi ic;rilor de natur; le!islati";$ te8nolo!ic; :i de standarde etc'$ sur"enite la ni"el na9ional$ al persoanelor Auridice :i persoanelor i6ice sau proceselor de munc;' Circula9ia miAloacelor de transport auto pe teritoriul santierului care apar9ine persoanei Auridice sau persoanei i6ice se "a ace numai pe c;i de circula9ie :i acces special amenaAate <n acest scop' L;9imea c;ilor de circula9ie <n incinta unit;9ii se "a stabili <n unc9ie de !abaritul miAloacelor de transport utili6ate$ elul circula9iei 3<ntr#un sens sau <n ambele sensuri4$ natura :i dimensiunile materialelor transportate' CCnd este necesar$ <n 6onele periculoase$ se "a or!ani6a pilotarea miAloacelor de transport sau se "or stabili posturi de supra"e!8ere :i diriAare a circula9iei' Vite6ele ma=ime de circula9ie a miAloacelor de transport auto <n incint; trebuie stabilite de conducerea persoanei Auridice sau persoana i6ic; :i ast el limitate$ <ncCt s; ie asi!urat; securitatea circula9iei' Hmbr;c;mintea c;ilor de circula9ie :i acces trebuie <ntre9inut; <n permanen9; ast el <ncCt s; nu pre6inte deni"el;ri care s; a ecte6e securitatea circula9iei La plecarea in cursa$ conducatorui auto are urmatoarele obli!atii% inainte de plecarea in cursa$ sa "eri ice starea te8nica a auto"e8iculului& pornirea motorului sa o aca ie cu aAutorul electromotorului de pornire& sa nu oloseasca ocul desc8is la pornirea motoarelor diesel& sa respecte urmatoarele re!uli de pornire a motorului% se "a "eri ica daca maneta pentru sc8imbarea "ite6elor se a la la punctul mort& se "a "eri ica daca rana de aAutor este cuplata& Cand auto"e8iculele se a la pe rampa de re"i6ie$ conducatorii auto "or utili6a podete mobile pentru e"itarea caderii in canal& Sa porneasca si sa mane"re6e auto"e8iculul numai dupa ce "a constata ca nu se !asesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere' In timpul e ectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obli!atii% sa respecte "ite6a de circulate stabilita prin FRe!ulamentul pri"ind circulatia pe drumurile publiceF si sa o adapte6e la conditiile create de starea drumurilor pe care circula& sa respecte itinerariul si mersul pro!ramat al cursei stabilite& sa opreasca auto"e8iculul in parcurs dupa minim +(, Jm si sa "eri ice starea pneurilor$ directia$ buloanele de i=are a Aantelor s'a' De asemenea$ sa opreasca auto"e8iculul in ca6ul aparitiei unor 6!omote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se e ectue6e controlul te8nic in parcurs& sa "eri ice in mers e icacitatea sistemului de ranare$ luand toate masurile necesare pentru a nu pro"oca e"enimente rutiere& sa coboare pantele cu motorul in unctiune si an!renat in trepte de "ite6e corespun6atoare' Pe timp de ceata$ auto"e8iculele "or circula cu "ite6a redusa pana la limita e"itarii oricarui pericol' De asemenea$ pe timp de ceata$ in mers si in stationare$ auto"e8iculele de orice el "or i iluminate si in timpul 6ilei iar conducatorii acestora sunt obli!ati sa dea

semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la a"erti6arile altor auto"e8icule ce se apropie' Conducatorii auto sunt obli!ati daca pe parcurs la auto"e8icul s#a produs un incendiu ca la inapoierea din cursa$ sa in orme6e in scris conducerea unitatii despre incendiul produs la auto"e8iculul sau$ solicitand inlocuirea stin!atoarelor descarcate si repararea auto"e8iculului' INCARCAREA # DESCARCAREA MECANIBATA La <nc;rcarea#desc;rcarea mecani6at; a miAloacelor de transport auto "or i respectate urm;toarele re!uli% auto"e8iculele !oale trebuie s; a:tepte rCndul <n a ara ra6ei de ac9iune a instala9iei de <nc;rcare$ auto"e8iculul putCnd i adus la <nc;rcare numai dup; ce a primit semnalul dat de conduc;torul utilaAului de <nc;rcare sau conduc;torul orma9iei d e lucru& <nainte de <nceperea opera9iei de <nc;rcare#desc;rcare$ auto"e8iculele trebuie asi!urate contra deplas;rii prin sistemul de rCnare de aAutor& inc;rcarea se "a ace dinspre p;r9ile laterale ale auto"e8iculului sau dinspre partea din spate& inc;rc;tura "a i a:e6at; pe plat orm; cCt mai <ncet posibil pentru a se e"ita :ocurile$ a"ariile sau accidentele& conduc;torul auto nu "a permite sta9ionarea de persoane pe plat orma auto"e8iculului$ <n cabin; :i pe sc;ri& conduc;torul auto"e8iculului 3camion$ basculant;$ tractor etc'4 "a p;r;si cabina :i se "a <ndep;rta de 6ona de ac9iune a macaralei sau a e=ca"atorului& prin e=cep9ie$ la <nc;rcarea cu e=ca"atorul a auto"e8iculelor pre";6ute cu ap;r;toare de cabin;$ se admite pre6en9a <n cabin; a conduc;torului auto' Hn ca6ul <nc;rc;rii m;r urilor care dep;:esc !abaritul este inter6is; pre6en9a conduc;torului auto <n cabin;$ indi erent de miAloacele de <nc;rcare utili6ate :i de capacitatea auto"e8iculului' La ridicarea materialelor cu aAutorul di"erselor miAloace de ridicat 3cricuri$ trolii$ macarale$ etc'4 trebuie utili6ate numai acelea cu o sarcin; de ridicare e!al; sau superioar; sarcinilor de ridicat' Distan9a liber; minim; <ntre dou; miAloace de transport al;turate care se <ncarc; sau se descarc; simultan "a i minim . m' Dac; din cau6a rontului de lucru nu se pot respecta distan9ele prescrise$ se inter6ice <nc;rcarea sau desc;rcarea simultan;' In ca6ul liniilor de cale erata sta9ionarea miAloacelor de transport auto se "a ace ast el <ncCt s; asi!ure o distan9; liber; de cel pu9in +$( m pCn; la linia de cale erat;' Circula9ia pietonilor$ de re!ul; "a i separat; de circula9ia auto"e8iculelor' Hncruci:;rile c;ilor de circula9ie a pietonilor cu cele ale auto"e8iculelor se "or reduce la minim' Hn locurile periculoase se "or instala bariere$ indicatoare etc Locurile destinate pentru opera9iile de <nc;rcare :i desc;rcare a miAloacelor de transport trebuie pre";6ute cu c;i de acces amenaAate corespun6;tor :i spa9ii de <ntoarcere cu o ra6; de curbur; care s; permit; o mane"rare nepericuloas;' Pe timp de iarn;$ c;ile de acces trebuie cur;9ate de 6;pada :i !8ea9; :i pres;rate cu nisip$ 6!ur;$ etc' Pe timp de noapte aceste locur i trebuie s; ie bine luminate' Opera9iile de <nc;rcare#desc;rcare trebuie e=ecutate numai sub supra"e!8erea permanent; a conduc;torului orma9iei de lucru$ instruit special <n acest scop$ care "a

stabili procedeul de lucru$ nepericulos' Hn lipsa conduc;torului$ opera9ia trebuie condus; de aAutorul acestuia' Dac; orma9ia de lucru se <mparte <n dou; sau trei ec8ipe$ iecare din ele trebuie condus; de c;tre un responsabil numit dintre muncitorii cu e=perien9;' Hnainte de a trece la <nc;rcarea unui miAloc de transport$ conduc;torul orma9iei de lucru 3aAutorul acestuia4 trebuie s; controle6e starea lui$ insistCnd asupra plat ormei pe care se a:ea6; sarcina$ obloanelor$ <ncuietorilor :i si!uran9elor' MiAloacele de transport necorespun6;toare nu trebuie admise la <nc;rcare' Hnainte de <nceperea opera9iilor de <nc;rcare#desc;rcare a unui miAloc de transport$ acesta trebuie asi!urat contra deplas;rii necomandate$ prin cuplarea sistemului de rCnare de aAutor pe teren ori6ontal :i a sistemului de rCnare de aAutor :i sabo9i de oprire pe teren <n pant;' Se inter6ice deplasarea miAlocului de transport <n timpul e ectu;rii opera9iilor de <nc;rcare#desc;rcare' Materialele <nc;rcate <n miAlocul de transport trebuie s; ie uni orm reparti6ate pe plat orma acestuia :i asi!urate <mpotri"a deplas;rii$ r;sturn;rii sau c;derii <n timpul transportului' A:e6area materialelor "a i ;cut; <n a:a el <ncCt conduc;torul miAlocului de transport s; aib; asi!urat; o bun; "i6ibilitate' La <nc;rcarea#desc;rcarea mecani6at; a miAloacelor de transport auto "or i respectate urm;toarele re!uli% auto"e8iculele !oale trebuie s; a:tepte rCndul <n a ara ra6ei de ac9iune a instala9iei de <nc;rcare$ auto"e8iculul putCnd i adus la <nc;rcare numai dup; ce a primit semnalul dat de conduc;torul utilaAului de <nc;rcare sau conduc;torul orma9iei d e lucru& <nainte de <nceperea opera9iei de <nc;rcare#desc;rcare$ auto"e8iculele trebuie asi!urate contra deplas;rii prin sistemul de rCnare de aAutor& este inter6is; sta9ionarea conduc;torului auto"e8iculului sau a altor persoane <n cabin;$ pe plat orm; sau <n 6ona de ac9ionare a utilaAelor de <nc;rcare#desc;rcare' Dup; terminarea pro!ramului conduc;torul auto"e8iculului este obli!at% s; parc8e6e auto"e8iculul la locul stabilit& s; asi!ure auto"e8iculul& s; sesi6e6e e"entualele de ec9iuni i"ite' Inainte de <nceperea lucrului cu autocamionul$ conduc;torul auto trebuie s; "eri ice starea te8nic; a acesteia :i in mod deosebit% e=isten9a :i starea tiAei de blocare a benei& starea de unc9ionare a dispo6iti"ului de ridicare :i coborCre a benei' Conduc;torul auto nu trebuie s; circule cu autocamionul a"Cnd bena ridicat;' La <nc;rcare$ autobasculantele trebuie ast el a:e6ate < nc<t <nc;rcarea s; se ac; numai prin spate sau pe par9ile laterale$ iar sarcina mane"rat; nu "a trece pe deasupra cabinei' Hn timpul <nc;rc;rii mecani6ate a autobasculantei$ conduc;torului ii este inter6is s; stea <n cabin;$ e=ceptCnd tipurile de a utobasculante pre";6ute cu structuri de protec9ie <mpotri"a c;derilor de obiecte :i materiale' La desc;rcare$ <nainte de a comanda ridicarea benei conduc;torul autotrebuie s; asi!ure auto"e8iculul cu rCn; de aAutor$ asi!urCnd#se c; bena nu "a lo"i "reo construc9ie sau nu se "a apropia la o distan9; periculoas; de linia electric; aerian;' Dac; dispo6iti"ul de ridicare#coborCre a benei se bloc8ea6; sau nu lucrea6; normal$ se inter6ice lucrul sub ea'

Este inter6is transportul de persoane <n bena autobasculantelor' Autobasculantele trebuie dotate cu dispo6iti"e de si!uran9; care s; impiedice bascularea necomandat; a benei' Obloanele laterale sau cel din spate$ care se pot desc8ide$ "or i pre";6ute cu dispo6iti"e care s; asi!ure <nc8iderea si!ur; :i s; nu permit; desc8iderea lor necomandat;' La autobasculantele de mare capacitate$ <n plus trebuie respectate urm;toarele re!uli% <n cabinele autobasculentelor se "or transporta un num;r de persoane care nu "a dep;si pe cel pre";6ut <n cartea te8nic;& conduc;torul auto "a porni motorul numai dup; ce "a "eri ica c; nu se !;sesc persoane sub ma:in; sau <n apropierea ei& dup; <nc;rcare$ conduc;torul auto "a "eri ica reparti6area uni orm; a <nc;rc;turii <n ben; precum :i respectarea tonaAului :i !abaritului acesteia& cCnd "i6ibilitatea este redus;$ "ite6a de deplasare "a i mic:orat;& este inter6is; oprirea motorului cCnd autocamionul coboar; <n pant;& locul de desc;rcare "a i pre"a6ut cu un opritor de si!uran9;$ pentru limitarea mi:c;rii autobasculantei la mersul <napoi& se inter6ice intrarea conduc;torului sau altei persoane sub bena ridicat;$ ;r; ca aceasta s; ie asi!urat; cu dispo6iti"ul pre";6ut' >m larea pneului pCn; la presiunea prescris; trebuie s; se ac; numai dup; i=area ro9ii <n dispo6iti"ul de protec9ie' Dotarea personalului cu ec8ipament indi"idual de protectie se "a ace con orm KNormati"ului cadru pentru acordarea si utili6area ec8ipamentului indi"idual de protectieL$ aprobat de Ministerul Muncii :i Protectiei Sociale sau con orm unui normati" propriu elaborate in ba6a Normati"ului cadru$ in unctie de riscurile de accidentare speci ice acti"itatii de transport' INCARCARE - DESCARCARE MAN>ALA Hn ca6ul cCnd accesul pe plat orma miAlocului de transport nu se ace pe ramp;$ muncitorii trebuie s; oloseasc; sc;ri de acces special con ec9ionate$ cu cCrli!e de i=are pe partea superioar; :i cu arm;turi ascu9ite montate pe partea in erioar; <n "ederea asi!ur;rii stabilit;9ii acestora' La <nc;rcarea :i desc;rcarea miAloacelor de transport$ muncitorii trebuie ast el a:e6a9i <ncCt s; nu se lo"easc; <ntre ei$ cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipulea6;' Pode9ele <nclinate olosite la <nc;rcarea#desc;rcarea manual; trebuie s; ie pre";6ute cu :ipci trans"ersale i=ate la distan9a de ),,# 2,, mm <ntre ele sau cu alte miAloace care s; <mpiedi ce alunecarea muncitorilor' Rampele de <nc;rcare#desc;rcare trebuie pre";6ute la cota de ni"el corespun6;toare plat ormei miAloacelor de transport' Hn ca6ul <n care aceast; condi9ie nu poate i respectat;$ trebuie utili6ate pode9e de trecere' Hn ca6ul <n care <ntre ramp; :i miAlocul de transport r;mCne un spa9iu liber$ de asemenea trebuie olosite pode9e' Pode9ele ori6ontale sau <nclinate trebuie s; ie re6istente$ nealunecoase :i pre";6ute cu dispo6iti"e de prindere :i de i=are si!ure$ pentru e"itarea deplas;rii lor <n timpul lucrului' Panta pode9elor <nclinate "a i de ma=imum +,M$ iar l;9imea de minimum . m 3pentru circula9ia <ntr#un sin!ur sens4' Pode9ele ori6ontale sau <nclinate situate la <n; l 9imi mai mari de ,$( m a9; de sol trebuie

pre";6ute cu balustrade <nalte de . m' Grosimea de re6isten9; a pode9elor trebuie calculat; <n unc9ie de desc8iderea sa :i m;rimea !reut;9ii care se transport;' Pentru opera9iile de <nc;rcare#desc;rcare prin rosto!olire sau alunecare a materialelor din miAloacele de transport$ trebuie olosite !rin6i bine i=ate :i calculate corespun6;tor !reut;9ii materialelor respecti"e' Se "or lua m;suri de rCnare a deplas;rii obiectelor manipulate 3trolii$ rCn!8ii e tc'4' La desc;rcarea pe plan <nclinat$ se inter6ice <ntreruperea lucrului pCn; cCnd materialele nu sunt complet desc;rcate de pe acesta :i a:e6ate la locul de depo6itare' Este inter6is a se sta <n a9a materialelor manipulate pe plan <nclinat' La desc8iderea obloanelor miAloacelor de transport$ ec8ipa de lucru trebuie s; stea lateral la capetele obloanelor$ la distan9; pentru a nu i atin:i de oblon sau de material <n ca6ul unei c;deri accidentale' Muncitorii desemna9i pentru desc8iderea obloanelor trebuie s; stea lateral a9; de acestea$ iind instrui9i asupra pericolelor ce pot apare' Materialele cu orme !eometrice re!ulate sau ambalate <n orme !eometrice re!ulate trebuie <nc;rcate <n miAloacele de transport <n sti"e$ cu rCnduri <ntre9esute asi!urCndu#se o bun; stabilitate' Pentru situa9ia <n care se dep;:e:te <n;l9imea obloanelor$ trebuie asi!urat; stabilitatea materialelor'

S-ar putea să vă placă și