Sunteți pe pagina 1din 12

Instructiuni proprii SSM pentru sofer autocamion

PREVEDERI LEGISLATIVE SI DOMENII DE APLICARE

      Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate


cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem
unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte
legislative:
        Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii;
        Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
        Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale;
        Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce
prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;  
        Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general de
reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);
        Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte
        H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006
care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile
pentru orice activitate;
        H.G. nr.  971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
        H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
        H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;
        H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;
        HG nr. 1051/2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezint a riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare
        H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
        H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs
de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
        H.G. nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
        H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
        H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
        Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
        O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;
        O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile
ulterioare;
      Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile

specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta


prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006.
      Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru

celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din
cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu
suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau permanent.
      Procesul de  munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din

urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:


         EXECUTANTUL: conducator autocamion
         SARCINA DE  MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului
si/sau alte sarcini trasate de seful direct.
         MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele,
uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desfăşurat;
         MEDIUL DE  MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial,
cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea
psihica.
      Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul prezentelor

instructiuni proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii
de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la
nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-
MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor de munca din
cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii.
      In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la caz, in

functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si


sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele
de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat.
      Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de

munca si a imbolnavirilor profesionale in activităţi desfăşurate în de catre lucratori.


      Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop

diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii


fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de munca- mjloace
de productie - mediu de munca.
      Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii

care  desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.


      Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si

protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea


lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii, capitolul II, art.
264,  daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca
poate  provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau
chiar pericol grav şi iminent de accidentare la locul de munca.

REVIZUIREA INSTRUCTIUNILOR
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este
     

necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel


naţional, la nivelul persoanelor juridice şi fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

CONDIŢII GENERALE DE INCADRARE ŞI REPARTIZARE A LUCRATORILOR


      Incadrarea si repartizarea lucrătorilor pentru conducatorii auto  se fac pe baza

avizului medical eliberat în urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile şi capacităţile fizice
      Lucratorul se va prezenta la medicul de medicina muncii cu fisa de solicitare pentru

examenului medical la angajare insotita de fisa de identificare a factorilor de risc


profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea (angajator) in munca
apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si stampilata  de catre medicul de medicina
muncii.
      Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin fisa de

identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind


riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
      Avizul medical la încadrare se elibereaza numai de către medic (al persoanei juridice

care angajează sau al circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-funcţionale


şi de laborator.
      Persoana juridică care angajează este obligată să elibereze lucrătorilor care solicită

angajarea "Fişă medicală de angajare"- tip, emisă de către Ministerul Sănătăţii.


      Persoana juridică ce angajează are obligaţia de a preciza locul de muncă la care va fi

angajat lucrătorul pentru avizul medical.


      Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa

foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a


maselor sau solicitarea psihica a lucratorilor.
      Angajarea la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea instructajului general

inante de angajare care se realizeaza in timpul programului de lucru.


      Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii :

      Sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;


      Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să

îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;


      Sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi


sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
      Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici,

natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a putea


evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce
trebuie luate.
      Conducatorii de autovehicule au obligatia sa efectueze controlul medical anual (in

afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca), avind in vedere ca sarcina


principala de munca consta in conducerea autovehiculului pe drumurile publice privind
transportul de persoane respectiv materiale.
In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul activitatii
     

respective, al lucrătorilor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si


care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

INSTRUIREA LUCRATORILOR
      Instruirea se face periodic conform planificarii intocmite de angajator tuturor

lucrătorilor care au efectuat instrutajul general inainte de angajare şi are drept scop
reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
si se efectueaza 2 ore.
      Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.

      Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în

funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6


luni.
      Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează

instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de


prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de
instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
      Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.

      Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul

care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul


desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi
protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează
instruirea.
      Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

·        când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;


·        când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind
activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor
proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
·        la reluarea activităţii după accident de muncă;
·        la executarea unor lucrări speciale;
·        la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului
existent;
·        la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
·        la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
      Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă sau de catre

reprezentatul cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca numit de


angajator.

DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE


Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie se va face conform
     

"Normativului cadru pentru acordarea şi utilizarea echipamentului individual de


protecţie" aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau conform unui normativ
propriu elaborat în baza Normativului cadru, în funcţie de riscurile de accidentare
specifice activităţii de transport intern sau extern.
CAILE DE CIRCULAŢIE SI ACCES
      Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparţine persoanei juridice

sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulaţie si acces special amenajate in
acest scop.
      Lăţimea căilor de circulaţie în incinta unităţii se va stabili în funcţie de gabaritul

mijloacelor de transport utilizate, felul circulaţiei (într-un sens sau în ambele sensuri),
natura şi dimensiunile materialelor transportate.
      Amenajarea căilor de circulaţie din incinta unităţii se va face potrivit tipurilor de

mijloace de transport utilizate.


      Pentru circulaţia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile

"Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice".


      Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzătoare

standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roşie.
      Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de

transport sau se vor stabili postu ri de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.


      Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută în permanenţă astfel

încât să nu prezinte denivelări care să afecteze securitatea circulaţiei.


      Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în

vigoare.
      Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva

pericolului de alunecare şi derapare.


      Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau

se descarcă simultan va fi: pentru autocamioane – minim 1 m;


      Dacă din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distanţele prescrise, se interzice

încărcarea sau descărcarea simultană.

CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE


      La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:

        inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;


        pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu
mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pet imp
friguros, roboti de pornire);
        sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
      Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste

cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana


de la sol.
      In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea

conducatorului auto sau a altor personae in sau din autovehicule.


      In timpul efectuarii cursei, conducatorii auto au urmatoarele obligatii:

        sa respecte viteza de circulatie stabilita de Codul Rutier si sa o adapteze la conditiile


create de starea drumurilor pe care circula;
        sa respecte itinerarul si mersul programat al cursei stabilite;
        sa opreasca autovehiculul in parcurs, dupa minim 250 km, si sa verifice starea
pneurilor, directia, buloanele de fizare a jantelor, etc. De asemenea sa opreasca
autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este
necesar sa se efectueze controlul ethnic in parcurs;
        sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
        sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.
      Dupa trecerea autovehiculului prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu mai

functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe o


anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se incalzesc si
apa se evapora.
      In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de

cauciuc, aceasta va fi remediate sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa


continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.
      Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.

      Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de sol, se

admite sa se puna sub roti:


        nisip, pietris, etc. (in cazul unei zapezi batatorite);
        scanduri (in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata);
        piatra sparta, vreascuri (in cazul unui teren alunecos, dar tare).

CIRCULATIA PE TIMP NEFAVORABIL


      Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii

oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele


de orice fel vor fi illuminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligate sad
ea semnale sonore sis a raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule
ce se apropie.
      Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie

torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina
reducerea vizibilitatii.
      Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt

obligate ca, la intalnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la
limita evitarii oricarui pericol.
      In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii auto

care vin din directia opusa sunt obligate sa opreasca pe partea dreapta, pentru a se face
loc acestora.

VITEZA DE CIRCULATIE
      Vitezele maxime de circulaţie a mijloacelor de transport auto în incintă trebuie

stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizică şi astfel limitate, încât să fie
asigurată securitatea circulaţiei.
      La autovehiculele cu instalaţie de frânare pneumatică sau hidraulică coborârea

pantelor se va face fără oprirea motorului şi în mod obligatoriu cu frână de motor.


      Coborârea pantelor trebuie făcută cu motorul cuplat în treapta de viteză cu care s-a

urcat.
PARCAREA
      Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta

unitatii, precum si sub liniile electrice aeriene.


      Locurile de parcare devenite alunecoase, prin scurgeri sau imprastieri de substante

grase, lichide, etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (nisip, cenusa,
zgura, etc.)
      In timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de

zapada sau de gheata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare, etc.


      La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor

lua urmatoarele masuri:


        vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea si
constructii;
        vor opri motorul;
        vor frana autovehiculul;
        vor scoate cheile din contact;
        vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;
        vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a autovehiculului, actionand
intrerupatorul general (daca este cazul);
        vor preda cheile lucratorului de serviciu la garaj pentru a fi depuse in locul special
amenajat.
      Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea

motorului.
      Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.

      La locul de parcare sunt interzise:

        efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de


incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special amenajate;
        alimentarea cu combustibili sau lubrefianti;
        aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere;
        parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explosive sau usor inflamabile, cu
rezervoare de combustibil fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
      Iesirea autovehiculelor din parcare in drumurile publice se va face numai cu fata. In

cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare.

CIRCULAŢIA PIETONILOR
      Circulaţia pietonilor, de regulă va fi separată de circulaţia autovehiculelor.

Încrucişările căilor de circulaţie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la


minim. În locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
      Când lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în

direcţia lor de mers.


      Traversarea căilor de circulaţie de către pietoni se va face numai prin locurile unde

sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce
în prealabil pietonii s-au asigurat că nu există vreun pericol.

CIRCULATIA CONDUCATORILOR DE AUTOCAMIOANE


      Instructiunile cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor
de muncă specifice activitaţii de transport cu autobasculante de 12-14 tone pentru
transportul de materiale sau deseuri greutatea acestora fiind intre 26-44 tone.
      Prevederile prezentelor instructiuni se aplică cumulativ cu prevederile

Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice, pentru mijloacele de transport auto.


      Prezentele instructiuni se vor revizui şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar,

ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnologică şi de standarde etc., survenite


la nivel naţional, al persoanelor juridice şi persoanelor fizice sau proceselor de muncă.
      Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul santierului care aparţine

persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe căi de circulaţie şi acces
special amenajate în acest scop.
      Lăţimea căilor de circulaţie în incinta unităţii se va stabili în funcţie de gabaritul

mijloacelor de transport utilizate, felul circulaţiei (într-un sens sau în ambele sensuri),
natura şi dimensiunile materialelor transportate.
      Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de

transport sau se vor stabili posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.


      Vitezele maxime de circulaţie a mijloacelor de transport auto în incintă trebuie

stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizică şi astfel limitate, încât să fie
asigurată securitatea circulaţiei.
      Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută în permanenţă astfel

încât să nu prezinte denivelări care să afecteze securitatea circulaţiei


      La plecarea in cursa, conducatorui auto are urmatoarele obligatii:

        inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;


        pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire;
        sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
        sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului:
        se va verifica daca maneta pentru schimbarea vitezelor se afla la punctul mort;
        se va verifica daca frana de ajutor este cuplata;
      Cand autovehiculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor utiliza podete

mobile pentru evitarea caderii in canal;


      Sa porneasca si sa manevreze autovehiculul numai dupa ce va constata ca nu se

gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere.


      In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:

        sa respecte viteza de circulate stabilita prin "Regulamentul privind circulatia pe


drumurile publice" si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care
circula;
        sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;
        sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea
pneurilor, directia, buloanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa
opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori
considera ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs;
        sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
        sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.
      Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii
oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare,  autovehiculele
de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea
semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce
se apropie.
      Conducatorii auto sunt obligati daca pe parcurs la autovehicul s-a produs un

incendiu  ca la inapoierea din cursa, sa informeze in scris conducerea unitatii despre


incendiul produs la autovehiculul sau, solicitand inlocuirea stingatoarelor descarcate si
repararea autovehiculului.

INCARCAREA - DESCARCAREA MECANIZATA


      La încărcarea-descărcarea mecanizată a mijloacelor de transport auto vor fi respectate

următoarele reguli:
        autovehiculele goale trebuie să aştepte rândul în afara razei de acţiune a instalaţiei de
încărcare, autovehiculul putând fi adus la încărcare numai după ce a primit semnalul dat
de conducătorul utilajului de încărcare sau conducătorul formaţiei d e lucru;
        înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare, autovehiculele trebuie
asigurate contra deplasării prin sistemul de frânare de ajutor;
        incărcarea se va face dinspre părţile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din
spate;
        incărcătura va fi aşezată pe platformă cât mai încet posibil pentru a se evita şocurile,
avariile sau accidentele;
        conducătorul auto nu va permite staţionarea de persoane pe platforma
autovehiculului, în cabină şi pe scări;
        conducătorul autovehiculului (camion, basculantă, tractor etc.) va părăsi cabina şi se
va îndepărta de zona de acţiune a macaralei sau a excavatorului; prin excepţie, la
încărcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevăzute cu apărătoare de cabină, se admite
prezenţa în cabină a conducătorului auto. În cazul încărcării mărfurilor care depăşesc
gabaritul este interzisă prezenţa conducătorului auto în cabină, indiferent de mijloacele de
încărcare utilizate şi de capacitatea autovehiculului.
      La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii,

macarale, etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcină de ridicare egală sau superioară
sarcinilor de ridicat.
      Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau

se descarcă simultan va fi minim 1 m. Dacă din cauza frontului de lucru nu se pot


respecta distanţele prescrise, se interzice încărcarea sau descărcarea simultană.
      In cazul liniilor de cale ferata staţionarea mijloacelor de transport auto se va face

astfel încât să asigure o distanţă liberă de cel puţin 2,5 m până la linia de cale ferată.
      Circulaţia pietonilor, de regulă va fi separată de circulaţia autovehiculelor.

Încrucişările căilor de circulaţie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la


minim. În locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc
      Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de

transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere


cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă. Pe timp de iarnă, căile de
acces trebuie curăţate de zăpada şi gheaţă şi presărate cu nisip, zgură, etc. Pe timp de
noapte aceste locur i trebuie să fie bine luminate.
      Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanentă a conducătorului formaţiei de lucru, instruit special în acest scop, care va
stabili procedeul de lucru, nepericulos. În lipsa conducătorului, operaţia trebuie condusă
de ajutorul acestuia.
      Dacă formaţia de lucru se împarte în două sau trei echipe, fiecare din ele trebuie

condusă de către un responsabil numit dintre muncitorii cu experienţă.


      Înainte de a trece la încărcarea unui mijloc de transport, conducătorul formaţiei de

lucru (ajutorul acestuia) trebuie să controleze starea lui, insistând asupra platformei pe
care se aşează sarcina, obloanelor, încuietorilor şi siguranţelor. Mijloacele de transport
necorespunzătoare nu trebuie admise la încărcare.
      Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport,

acesta trebuie asigurat contra deplasării necomandate, prin cuplarea sistemului de frânare
de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren
în pantă. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de
încărcare-descărcare.
      Materialele încărcate în mijlocul de transport trebuie să fie uniform repartizate pe

platforma acestuia şi asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii în timpul


transportului. Aşezarea materialelor va fi făcută în aşa fel încât conducătorul mijlocului
de transport să aibă asigurată o bună vizibilitate.
      La încărcarea-descărcarea mecanizată a mijloacelor de transport auto vor fi respectate

următoarele reguli:
        autovehiculele goale trebuie să aştepte rândul în afara razei de acţiune a instalaţiei de
încărcare, autovehiculul putând fi adus la încărcare numai după ce a primit semnalul dat
de conducătorul utilajului de încărcare sau conducătorul formaţiei d e lucru;
        înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare, autovehiculele trebuie
asigurate contra deplasării prin sistemul de frânare de ajutor;
        este interzisă staţionarea conducătorului autovehiculului sau a altor persoane în
cabină, pe platformă sau în zona de acţionare a utilajelor de încărcare-descărcare.
      După terminarea programului conducătorul autovehiculului este obligat:

        să parcheze autovehiculul la locul stabilit;


        să asigure autovehiculul;
        să sesizeze eventualele defecţiuni ivite.
      Inainte de începerea lucrului cu autocamionul, conducătorul auto trebuie să verifice

starea tehnică a acesteia şi in mod deosebit:


        existenţa şi starea tijei de blocare a benei;
        starea de funcţionare a dispozitivului de ridicare şi coborâre a benei.
      Conducătorul auto nu trebuie să circule cu autocamionul având bena ridicată.

      La încărcare, autobasculantele trebuie astfel aşezate î ncît încărcarea să se facă numai

prin spate sau pe parţile laterale, iar sarcina manevrată nu va trece pe deasupra cabinei.
      În timpul încărcării mecanizate a autobasculantei, conducătorului ii este interzis să

stea în cabină, exceptând tipurile de a utobasculante prevăzute cu structuri de protecţie


împotriva căderilor de obiecte şi materiale.
      La descărcare, înainte de a comanda ridicarea benei conducătorul autotrebuie să

asigure autovehiculul cu frână de ajutor, asigurând-se că bena nu va lovi vreo construcţie


sau nu se va apropia la o distanţă periculoasă de linia electrică aeriană.
      Dacă dispozitivul de ridicare-coborâre a benei se blochează sau nu lucrează normal,
se interzice lucrul sub ea.
      Este interzis transportul de persoane în bena autobasculantelor.

      Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguranţă care să impiedice

bascularea necomandată a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se pot
deschide, vor fi prevăzute cu dispozitive care să asigure închiderea sigură şi să nu permită
deschiderea lor necomandată.
      La autobasculantele de mare capacitate, în plus trebuie respectate următoarele reguli:

         în cabinele autobasculentelor se vor transporta un număr de persoane care nu va


depăsi pe cel prevăzut în cartea tehnică;
         conducătorul auto va porni motorul numai după ce va verifica că nu se găsesc
persoane sub maşină sau în apropierea ei;
         după încărcare, conducătorul auto va verifica repartizarea uniformă a încărcăturii în
benă precum şi respectarea tonajului şi gabaritului acesteia;
         când vizibilitatea este redusă, viteza de deplasare va fi micşorată;
         este interzisă oprirea motorului când autocamionul coboară în pantă;
         locul de descărcare va fi prevazut cu un opritor de siguranţă, pentru limitarea
mişcării autobasculantei la mersul înapoi;
         se interzice intrarea conducătorului sau altei persoane sub bena ridicată, fără ca
aceasta să fie asigurată cu dispozitivul prevăzut.
      Umflarea pneului până la presiunea prescrisă trebuie să se facă numai după fixarea

roţii în dispozitivul de protecţie.


      Dotarea personalului cu echipament individual de protectie se va face conform

“Normativului cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de


protectie”, aprobat de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale sau conform unui normativ
propriu elaborate in baza Normativului cadru, in functie de riscurile de accidentare
specifice activitatii de transport.

INCARCARE – DESCARCARE MANUALA


      În cazul când accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampă,

muncitorii trebuie să folosească scări de acces special confecţionate, cu cârlige de fixare


pe partea superioară şi cu armături ascuţite montate pe partea inferioară în vederea
asigurării stabilităţii acestora.
      La încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel aşezaţi

încât să nu se lovească între ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se


manipulează.
      Podeţele înclinate folosite la încărcarea-descărcarea manuală trebuie să fie prevăzute

cu şipci transversale fixate la distanţa de 300- 400 mm între ele sau cu alte mijloace care
să împiedi ce alunecarea muncitorilor.
      Rampele de încărcare-descărcare trebuie prevăzute la cota de nivel corespunzătoare

platformei mijloacelor de transport. În cazul în care această condiţie nu poate fi


respectată, trebuie utilizate podeţe de trecere.
      În cazul în care între rampă şi mijlocul de transport rămâne un spaţiu liber, de

asemenea trebuie folosite podeţe. Podeţele orizontale sau înclinate trebuie să fie
rezistente, nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de prindere şi de fixare sigure, pentru
evitarea deplasării lor în timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi de maximum
20%, iar lăţimea de minimum 1 m (pentru circulaţia într-un singur sens). Podeţele
orizontale sau înclinate situate la înă l ţimi mai mari de 0,5 m faţă de sol trebuie
prevăzute cu balustrade înalte de 1 m. Grosimea de rezistenţă a podeţelor trebuie
calculată în funcţie de deschiderea sa şi mărimea greutăţii care se transportă.
      Pentru operaţiile de încărcare-descărcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor

din mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate şi calculate corespunzător
greutăţii materialelor respective. Se vor lua măsuri de frânare a deplasării obiectelor
manipulate (trolii, frânghii e tc.).
      La descărcarea pe plan înclinat, se interzice întreruperea lucrului până când

materialele nu sunt complet descărcate de pe acesta şi aşezate la locul de depozitare. Este


interzis a se sta în faţa materialelor manipulate pe plan înclinat.
      La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie să stea

lateral la capetele obloanelor, la distanţă pentru a nu fi atinşi de oblon sau de material în


cazul unei căderi accidentale. Muncitorii desemnaţi pentru deschiderea obloanelor trebuie
să stea lateral faţă de acestea, fiind instruiţi asupra pericolelor ce pot apare.
      Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate în forme geometrice regulate

trebuie încărcate în mijloacele de transport în stive, cu rânduri întreţesute asigurându-se o


bună stabilitate. Pentru situaţia în care se depăşeşte înălţimea obloanelor, trebuie
asigurată stabilitatea materialelor.

S-ar putea să vă placă și