Sunteți pe pagina 1din 17

APROBAT

Dr.

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


IN CADRUL SC .............................. SRL

INSTRUCŢIUNILE PROPRII au caracter juridic, de obligativitate numai în cadrul


acestei societăţi. Ele cuprind sub formă de prevederi, măsurile de securitate şi sănătate în
muncă prin a căror respectare se urmăreşte eliminarea comportamentului accidentogen al
executantului, detaliind şi adaptând din acest punct de vedere reglementările legale de
securitate şi sănătate în muncă la condiţiile concrete date. Ele se revizuiesc periodic, în
concordanţă cu modificările de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional sau
microeconomic. În particular se elaborează şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii,
pentru un proces de producţie, un subproces, loc de muncă, operaţie etc.
„Angajatorul are obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei
legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în
muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în
responsabilitatea lor.”(Legea 319/2006, art.13 lit. e)

I. PREVEDERI COMUNE ACTIVITĂŢII SPECIFICE ŞI CONEXE

Art. 1. Instruirea personalului se va face conform legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor


proprii specifice.
Art. 2. Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
Art. 3. Deservirea echipamentelor şi aparatelor se face de către personal specializat.
Art. 4. Se interzice introducerea în lucru a unor echipamente pentru care nu există
instrucţiuni proprii de securitatea a muncii.

1
Art. 5. În cazul prestărilor de servicii de către diferiţi agenţi economici în contract se pot
stabili clauze referitoare la obligaţiile şi răspunderile privind securitatea şi sănătatea în
muncă.
Art. 6. Înainte de începerea lucrului fiecare salariat al societăţii este obligat să verifice:
 starea prizelor, a întrerupătoarelor şi a ştecherelor;
 starea izolaţiei cablurilor electrice;
 starea dispozitivelor şi a apărătorilor de protecţie;
 integritatea sculelor şi a mânerelor acestora;
 starea legăturilor echipamentelor de muncă la centura de împământare.
Art. 7. Se interzice orice intervenţie la instalaţiile electrice sau la echipamentele de muncă de
către persoane necalificate şi neautorizate în aceste meserii.
Art. 8. (1) Se interzice ca lucrătorii să intervină pentru remedierea defecţiunilor, curăţare sau
revizii la echipamentele de muncă aflate în funcţiune.
(2) Aceste operaţii se efectuează de către salariaţi desemnaţi pentru acest scop şi
numai după întreruperea alimentării cu energie, oprirea mişcării funcţionale şi blocarea
contra pornirii accidentale. Dacă blocarea nu este posibilă, se va pune pază la dispozitivele
de pornire.
Art. 9. Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare fizică sau psihică
necorespunzătoare.
Art. 10. Se interzice admiterea la lucru a persoanelor în stare de ebrietate, precum şi
introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate.
Art. 11. Se interzice purtarea discuţiilor între angajaţii care lucrează cu echipamente de
muncă periculoase, precum şi distragerea atenţiei acestora în timpul lucrului.
Art. 12. Este interzisă părăsirea locului de muncă în timpul funcţionării echipamentelor de
muncă în alte scopuri decât tehnologice, fără aprobarea conducătorului locului de muncă.
Art. 13. Este interzis lucrul la echipamentele de muncă la care nu s-au efectuat operaţiile de
mentenanţă (revizii, reparaţii, întreţinere) la termenele şi în condiţiile stabilite în cartea
tehnică.
Art. 14. Este interzisă utilizarea echipamentelor de muncă pentru alte operaţii decât cele
pentru care au fost proiectate.

2
Art. 15. Personalul este obligat să execute dispoziţiile şefilor ierarhici în condiţiile prezentelor
instrucţiuni şi trebuie să prevină sau să oprească orice acţiune care ar putea conduce la
accidentarea proprie sau a altor persoane.
Art. 16. Personalul este obligat să îşi însuşească, să respecte prevederile legislaţiei în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
Art. 17. Personalul este obligat să respecte disciplina la locul de muncă.
Art. 18. Personalul este obligat să nu fumeze decât în locurile special amenajate.
Art. 19. Se va asigura curăţarea pardoselii ori de câte ori este necesar pentru a se preveni
alunecarea pe pete de ulei, sirop sau alte resturi menajere.
Art. 20. Sculele şi uneltele manuale tăietoare sau înţepătoare vor fi păstrate în sertare cu
partea ascuţită înainte şi protejate cu apărători (teci) de protecţie.
Art. 21. Este interzisă purtarea instrumentarului şi uneltelor manuale ascuţite în buzunare.
Art. 22. Este interzis folosirea uneltelor fără mânere, cu margini agăţătoare reparate
improvizat, cu fisuri sau ruginite.
Art. 23. Se va verifica zilnic starea hotelor de aerisire sau a instalaţiilor de ventilaţie ca
acestea să funcţioneze pentru asigurarea unui climat optim.
Art. 24. Se interzice depozitarea materialelor în faţa instalaţiilor de stins incendiu.
Art. 25. Salariaţii sunt obligaţi să-şi păstreze curate locurile de muncă şi să-şi
descongestioneze continuu căile de acces din zona de lucru, incintă, etc.
Art. 26. În cazul producerii unui accident de muncă se vor lua măsuri de acordare a primului
ajutor şi de anunţare a conducerii.
Art. 27. Este interzisă scoaterea şi folosirea în afara societăţii a echipamentului individual de
protecţie.
Art. 28. În caz de incendiu se va anunţa cel mai apropiat post de pompieri.

3
II. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND
ACTIVITATEA IN CABINETUL STOMATOLOGIC

Art. 29. La fiecare loc de munca vor exista instructiuni specifice de securitate a muncii pentru
specialitatea respectiva.
Art. 30. La locul de munca FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS (conform Legii
349/06.02.2002 modificata si completata). Se poate fuma numai in locurile special amenajate
in acest scop.
Art. 31. La intrarea in schimb tot personalul se va prezenta sanatos si odihnit.
Art. 32. La inceperea lucrului, zilnic se va verifica daca aparatele dentare sunt in stare
perfecta de functionare, in caz contrar se va anunta de urgenta conducatorul locului de
munca pentru a lua masurile corespunzatoare.
Art. 33. La inceperea lucrului personalul va purta obligatoriu echipamentul individual de
protectie din dotare (in buna stare si curat)
Art. 34. Toti angajatii au obligatia de a folosii corect mijloacele de munca, cu atentie fara a
indeparta mijloacele de protectie (acolo unde este cazul).
Art. 35. Se interzice aruncarea rezidurilor, in alta parte decat in cutiile de incinerare pentru
deseuri medicale, existand riscuri biologice.
Art. 36. Este interzisa folosirea instrumentarelor de lucru nesterilizate.
Art. 37. Tot personalul este obligat sa respecte legislatia in vigoare si sa-si insuseasca
cunostintele in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Art. 38. Sa respecte instructiunile proprii mijloacelor din dotare.
Art. 39. Sa execute conform normelor (EN ISO 9001 si 9002, EN 556) operatia de sterilizare
a mijloacelor de munca.
Art. 40. Dupa fiecare pacient toate instrumentele medicale folosite, vor fi inlocuite cu unele
dezinfectate si sterilizate.
Art. 41. La locul de munca depozitarea altor materiale in afara celor destinate serviciilor
medicale este interzisa.
Art. 42. La parasirea locului de munca, aparatul dentar va fi scos din functiune.
Art. 43. La terminarea programului fiecare lucrator va lasa locul de munca in ordine si
curatenie. Se va intrerupe energia electrica ce alimenteaza cabinetele dentare.

4
Art. 44. Zilnic la incetarea lucrului se va verifica daca din punct de vedere al declansarii
incendiului exista pericol, in acest caz se anunta conducatorul locului de munca si se trece
imediat la indepartarea pericolului.
Art. 45. Personalul va fi instruit în vederea cunoaşterii de asepsie conform reglementărilor în
vigoare, astfel:
- dezinfecţia obiectelor de inventar din încăperile destinate activităţii medicale,
precum şi a pavimentelor şi pereţilor;
- regulă de igienă individuală şi colectivă;
- respectarea întocmai a procedeele de lucru privind examinarea, investigarea şi
aplicarea tratamentelor.
Art. 46. In cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii muncii a salariaţilor care
efectuează activităţi în domeniul sănătăţii, vor fi transmise toate informaţiile necesare,
referitoare la :
- riscurile la care sunt expuşi;
- părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate , în funcţie de specificul
activităţii;
- dispozitivele de protecţie existente ;
- mijloacele de protecţie şi autoprotecţie;
- modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente;
- sisteme de avertizare/ semnalizare/alarmare;
- semnificaţia marcajelor şi inscripţiilor diverselor ambalaje (recipiente de sticlă,
cutii, flacoane etc.) pentru păstrarea diferitelor substanţe, materii şi materiale
utilizate în procesele de muncă, conform standardelor.
Art. 47. Personalul medico-sanitar va purta obligatoriu ochelari de protecţie, mască de
protecţie de unică folosinţă şi mănuşi de unică folosinţă.
Art. 48. Laboratoarele de tehnică dentară vor fi dotate cu:
- instalaţie de ventilare pentru camera de ghips şi lucru;
- hotă sau nişă, situate deasupra mesei unde are loc polimerizarea acrilatelor,
- instalaţie de ventilare prin aspiraţie racordată la motoarele de lustru ;
- paravan de protecţie cu o înălţime de 1,70 m de la pardoseală pentru
centrifugă;

5
- covor de cauciuc (1 mp suprafaţă şi 1 cm grosime) pentru camerele de
turnătorie:
- încăperi speciale, zidite, amplasate în afara laboratoarelor şi destinate
depozitării tuburilor de oxigen şi acetilenă;
Art. 49. Se interzice orice intervenţie la echipamentele tehnice aferente cabinetului .
Art. 50. Reparaţiile şi intervenţiile vor fi efectuate numai de către personalul autorizat.
Art. 51. Deservirea echipamentelor de muncă din cabinetul stomatologic se va face numai
de personal medical care cunoaşte procedeele de lucru, are calificare şi au fost instruite din
punct de vedere al securităţii muncii.
Art. 52. In încăperile unde se efectuează tratamente, sunt interzise depozitarea alimentelor
şi servirea mesei, precum şi fumatul.
Art. 53. Se interzice orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice; aceasta se va face numai
după întreruperea alimentării cu energie electrică şi numai de către personal calificat, instruit
şi autorizat.
Art. 54. Este interzisă aşezarea echipamentelor individuale de protecţie la un loc cu
îmbrăcămintea personală de exterior.
Art. 55. Se interzice păstrarea echipamentelor individuale de protecţie în spaţii destinate
servirii mesei.
Art. 56. Se interzice a se lucra cu instrumentar medical nesterilizat.
Art. 57. Se interzice utilizarea instrumentarului, materialelor sanitare de unică folosinţă de
mai multe ori.
Art. 58. Este interzisă depozitarea diferitelor materiale pe instalaţia de sterilizare sau pe
echipamentele aferente.
Art. 59. Se interzice personalului medical să poarte îmbrăcăminte proprie peste
echipamentul individual de protecţie.
Art. 60. Este interzisă ocuparea căilor de acces cu diferite obiecte: ambalaje, cutii, lăzi.
Art. 61. Este interzis utilizarea focului deschis sau fumatul în cabinetul stomatologic.
Art. 62. Substanţele folosite în cabinetul stomatologic se vor păstra într-un spaţiu special
amenajat, ventilat natural, în recipiente sau cutii cu etichete care să semnalizeze pericolul pe
care îl reprezintă.

6
Art. 63. Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfectarea obiectelor cabinetului stomatologic
se vor utiliza conform reglementărilor organelor sanitare şi instrucţiunilor emise de furnizori.
Art. 64. Remedierea defecţiunilor constatate la echipamentele de muncă vor fi executate
numai de persoane calificate.
Art. 65. Este interzisă folosirea aparatelor conectate la prize electrice fără nulul de protecţie.
Art. 66. Se interzice depozitarea de materiale în dreptul tabloului electric.
Art. 67. Materialele folosite pentru curăţenie vor fi depozitate în locuri separate de cele
utilizate pentru tratarea pacienţilor şi etichetate.
Art. 68. Zilnic se vor desfăşura acţiuni de curăţenie şi dezinfecţie.
Art. 69. Se interzice a se folosi măturile la operaţia de curăţenie.
Art. 70. Personalul medical este obligat să-şi spele mâinile cu apă şi săpun lichid, înainte şi
după contactul cu pacientul.
Art. 71. Se interzice personalului medical ca, în timpul desfăşurări activităţii, să mănânce şi
să-şi atingă gura sau faţa cu mâinile.

III. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU


APARATUL DE STERILIZARE CU AER CALD - TAUSTERIL

Art. 72. Deservirea aparatului de sterilizare va fi făcută numai de personal medical care
cunoaşte procedeele de lucru, au calificare şi au fost instruite din punct de vedere al
securităţii muncii.
Art. 73. La începerea lucrului va verifica:
- Starea generală a sterilizatorului
- Starea prizelor şi a întrerupătoarelor
- Starea izolaţiei conductorilor de alimentare
- Existenţa dispozitivelor de protecţie
- Funcţionarea dispozitivelor de comandă şi măsură
Art. 74. Dacă se constată nereguli în funcţionarea echipamentului se va opri lucrul şi se va
chema o echipă de intervenţii specializată pentru remedierea defecţiunilor.

7
Art. 75. Este interzisă orice intervenţie a personalului medical care deserveşte echipamentul
de muncă în timpul funcţionării acestuia.
Art. 76. Pentru evitarea supraîncălzirii carcasei aparatului de sterilizare şi producerea de
arsuri la mâini se va verifica periodic integritatea izolaţiei de azbest.
Art. 77. Se interzice lucrul la aparatul de sterilizat dacă acesta nu se închide complet.
Art. 78. Instalaţia electrică de alimentare şi cea de încălzire va fi verificată, întreţinută şi
reparată numai de personal autorizat şi respectându-se prescripţiile din cartea tehnică a
echipamentului.
Art. 79. Este interzisă utilizarea aparatelor de măsură şi control care au depăşită durata de
funcţionare, dau indicaţii eronate sau au sigiliu rupt.
Art. 80. Se interzice a se deschide uşa incintei de sterilizare în timpul funcţionării pentru
scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale.
Art. 81. Este interzisă depozitarea instrumentarului sterilizat şi a celui nesterilizat în acelaşi
recipient.
Art. 82. Este interzisă depozitarea diferitelor materiale pe aparatul de sterilizat sau pe
echipamentele aferente.
Art. 83. Se va verifica dacă întrerupătorul de pornit-oprit al aparatului de sterilizat
funcţionează corect şi nu prezintă defecţiuni.
Art. 84. Pe toată durata ciclului de sterilizare se va urmării starea de funcţionare a aparaturii
de măsură şi control.
Art. 85. În cazul sterilizării la pupinel, materialele se vor scoate din acestea numai după
coborârea temperaturii.
Art. 86. Este interzisă instalarea pupinelului lângă chiuvete sau alte surse de apă pentru
prevenirea accidentelor sau pătrunderea apei şi a vaporilor de apă în sistemul electric de
încălzire.
Art. 87. Este interzisă folosirea pupinelului în prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili sau
explozivi.
Art. 88. Este interzisă turnarea lichidelor inflamabile pe aparat pentru prevenirea
scurtcircuitelor
Art. 89. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului , trebuie executat un ciclu complet cu
pupinelul gol, pentru a vă asigura că acesta funcţionează corect.

8
Art. 90. Este interzisă introducerea în aparat a obiectelor fabricate din hârtie, textile, cauciuc
şi plastic termolabil sau alte materiale cu temperatură de topire .
Art. 91. Instrumentele care urmează a fi sterilizate trebuie să fie curate , fără reziduri ca
fragmente de ţesuturi , sînge sau pete deoarece pot strica şi alte obiecte care sunt puse în
acelaşi timp la sterilizat.
Art. 92. Pentru a realiza o sterilizare corectă , uscaţi bine instrumentarul şi aşezat într-o
poziţie deschisă, lasând un spaţiu suficient între instrumente pe tot timpul sterilizării.
Art. 93. Este interzisă supraîncărcarea rafturilor cu instrumentar.
Art. 94. Pentru scoaterea instrumentarului din aparat folosiţi mănuşi termoizolante şi pentru
obiectele mici folosiţi o pensetă.
Art. 95. Curăţarea pupinelului se efectuează zilnic cu o cârpă umezită cu detergent neutru.
Art. 96. Este interzisă folosirea periilor de metal sau materialelor abrazive pentru curăţarea
suprafeţei metalice a pupinelului.
Art. 97. Aparatele de măsură şi control ale echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la
termenele scadente, fiind interzisă utilizarea lor când termenele sunt depăşite.
Art. 98. Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite; ele vor fi înlocuite cu
aparate care permit sterilizarea instrumentarului.

IV. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU


COLECTAREA REZIDUURILOR

Art. 99. Reziduurile septice (contaminate cu agenţi patogeni) vor fi colectate direct la locul
producerii lor în saci de material plastic şi se vor preda la firma colectoare pentru incinerare.
Art. 100. Zilnic la terminarea programului, paharele de unică folosinţă, şerveţelele etc. se
vor colecta în saci de plastic şi se vor arunca la rampa de gunoi.

DISPOZITII FINALE

Art. 101. Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu legislatia de securitate si sanatate in


munca in vigoare.

9
Art. 102. Nerespectarea instructiunilor de securitate a muncii atrage dupa sine sanctionarea
celor vinovati.

10
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII
PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,


incendii si explozii;
2. depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor;
3. pentru materialele cu mai multe cicluri de utilizare se vor face verificari dupa fiecare
folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta;
4. materialele noi se vor depozita in spatele celor vechi astfel incat sa existe o circulatie a
garantiei si calitatii lor;
5. materialele, substantele care prezinta un pericol se tin in spatii incuiate.

11
INSTRUCTIUNI PROPRII
(de traseu la/de la loc de munca/domiciliu)

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa, in


perioada de timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele
reguli:
1. Sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor
publice;
2. Sa circule pe autostrazi pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip (E) deschis
traficului international;
3. Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau
poteci;
4. Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru
trecerea pietonilor, iar acolo unde marcajele si indicatoarele lipsesc, pe la coltul strazilor,
dupa ce s-au asigurat;
5. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora;
6. Toti salariatii sunt obligati sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile auto-
vehiculului de transport in comun in timpul mersului;
7. Sa nu circule pe scari, sa nu distraga prin discutii atentia conducatorilor autovehiculelor de
transport in comun;
8. La deplasarea la /de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa
respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel incat sa protejeze propria
persoana si pe ceilalti participanti la trafic.

12
INSTRUCTIUNI SSM PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE ŞI/SAU
DE SĂNĂTATE LA LOCURILE DE MUNCĂ
(HG 971/2006)

Hotărârea de Guvern nr. 971 din 26 iulie 2006 transpune Directiva 92/58/CEE privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca,
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.
Prin semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate se înţelege semnalizarea care se
referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinata şi furnizează informaţii ori cerinţe
referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un
semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz.
În funcţie de sensul mesajului poate fi semnal:
- de interzicere;
- de avertizare;
- de obligativitate;
- de salvare sau de prim ajutor;
- de indicare;
În raport cu modul de acţiune semnalizarea este:
 permanentă: panouri, panouri suplimentare, culoare de securitate, simbol sau
pictogramă;
 ocazională: semnal luminos, semnal acustic, comunicare verbală, gest-semnal.

Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de
protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul
trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice existenţa acesteia.
Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie sa ia în considerare orice
evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

13
Metodele şi aparatura folosite trebuie sa fie adaptate la condiţiile existente, luând în
considerare, în special, caracteristicile zgomotului care este măsurat, durata expunerii,
factorii de mediu şi caracteristicile aparatului de măsura.
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate
măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizata la
locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor
instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006.
Instruirea trebuie sa cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine
cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce
priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate
cu art. 18 din Legea nr. 319/2006. Angajatorul trebuie să ia măsuri pentru a asigura folosirea
mijloacelor individuale de protecţie auditivă de către lucrătorii săi.

În cazul semnalizării alegerea culorilor are un rol foarte important şi este reglementată
prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime de semnalizare de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Culorile de securitate
CULOARE SEMNIFICAŢIE sau SCOP INDICATII SI PRECIZARI
Semnal de interdicţie Atitudini periculoase
Pericol - alarmă Stop, oprire, dispozitive de oprire de
urgenţă
Roşu
Evacuare
Materiale şi echipamente de
Identificare şi localizare
prevenire şi stingere a incendiilor
Galben sau Atenţie, precauţie
Semnal de avertizare
galben-oranj Verificare
Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune specifică
Albastru
Obligaţia purtării EIP

14
Semnal de salvare sau prim ajutor Uşi, ieşiri, căi de acces, echipamente,
Verde posturi, încăperi
Situaţie de securitate Revenire la normal

Eficacitatea unei semnalizări nu trebuie să fie diminuată de către:


a) Prezenţa unei alte semnalizări sau a unei surse de emisie de acelaşi tip, care
afectează vizibilitatea sau audibilitatea; aceasta implică în special:
- evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanta prea mica
unul fata de celălalt;
- să nu se utilizeze în acelaşi timp două semnale luminoase care pot fi
confundate;
- să nu se utilizeze un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase
asemănătoare;
- a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;
- să nu se utilizeze un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea
puternic.
b) designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea
necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de
semnalizare.
Semnalizările care necesită o sursa de energie pentru funcţionare trebuie sa fie
prevăzute cu alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie, cu
excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, sa fie curăţate,
întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât sa se
asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale.
Panourile trebuie înlăturate când situaţia care o justifică a dispărut.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE IN CADRUL


CABINETELOR STOMATOLOGICE

In cabinetele stomatologice trebuie sa existe o serie de cerinte minime, pentru


semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca conform HG nr. 971/2006.

15
Panouri de interventie:

Fumatul interzis

Accesul interzis persoanelor neautorizate

Panouri de avertizare:

Panori de salvare, extinctor, directii de urmat:

16
17

S-ar putea să vă placă și