Sunteți pe pagina 1din 33

NSPM 75

Norme specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice


1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Continut
Art. 1. - Art.l. Normele specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice
cuprind prevederi de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca.
1.2. Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale
sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediul de
munca).
1.3. Domeniu de aplicare
Art. 3. - Se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara
activitati in instalatiile frigorifice.
1.4. Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale
de protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor din instalatiile frigorifice se
vor aplica prevederile normelor specifice din anexa 1.
Art. 5. - La executarea lucrarilor din instalaliile frigorifice se vor respecta toate
standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si
standardele de protectie a muncii conexe.
1.5. Revizuirea normelor
Art. 6. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori
este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la
nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.
2. PREVEDERI COMUNE
2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca
Art. 7. - Lucrarile, conform art. 3, pot fi executate numai de persoane avand varsta
peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si

instalatiile meseriei pe care o practica si au fost instruite din punctul de vedere al


protectiei muncii.
Art. 8. - Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au
implinit 18 ani pot fi admise la lucru in conditii normale ca ajutor, numai sub
supravegherea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea
instructajului de protectie a muncii.
Art. 9. - Repartizarea salariatilor la locurile de munca se efectueaza numai dupa:
- calificarea pe care o au pentru lucrarile ce li se incredinteaza;
- modul cum si-au insusit notiunile corespunzatoare acestor lucrari;
- aptitudinea;
- experienta;
- capacitatea fzica si neuropsihica.
2.2. Controlul medical la angajare si periodic
Art. 10. - Personalul poate fi incadrat numai dupa efectuarea examenului medical
care sa ateste ca este apt pentru o astfel de munca.
Art. 11. - Personalul va face un control medical periodic, in functie de specificul
activitatii si conditiile in care aceasta se desfasoara.
2.3. Instruirea personalului
Art. 12. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul
protectiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a
muncii in vigoare.
2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie
Art. 13. - Agentii economici au obligalia sa acorde gratuit echipamentul individual de
protectie, conform Normativului-cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale cu Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995.
2.5. Protectia impotriva electrocutarii
Art. 14. - (1) La lucrarile in instalatii frigorifice, atunci cand se lucreaza cu instalatii
si utilaje electrice, se vor respecta strict regulile cuprinse in Normele specifice de
protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice si Normele specifice de
protectie a muncii pentru transportul si distribuirea energiei electrice, aprobate de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) In scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, inainte de


punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 1.
TABELUL 1
2.6. Aparatura de masura si control
Art. 15. - Este interzisa functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fara
aparatele de masura si control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea
accidentelor.
Art. 16. - Toate aparatele sau dispozitivele de masura si control trebuie sa fie folosite
numai in limita termenelor de verificare metrologica si avand sigiliul intact (fig. 1 ).
Art. 17. - Presiunea de lucru maxima admisibila a utilajului pe care sunt montate va fi
inscrisa pe cadranul manometrului cu o linie rosie, iar indicatiile lor sa fie vizibile
(fig.2).
Art. 18. - Este interzisa utilizarea aparatelor de masura si control neverificate in
termen sau defecte.
Art. 19. - In punctele de pericol, atat aparatele indicatoare, cat si instalatiile de
reglare sau de automatizare, vor fi prevazute cu sisteme de alarmare acustica, optica
sau mixta.
Art. 20. - Este interzisa orice modificare a reglarii aparatelor de masura si control, ca
si blocarea cu orice mijloc a aparatelor de reglare si siguranta.
Art. 21. - Este strict interzisa orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de
masura si control de catre alte persoane decat de personalul de specialitate.
Art. 22. - Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de functionare,
in vederea folosirii lor nepericuloase.
3. ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII - MONTAJ A INSTALATIILOR FRIGORIFICE
3.1. Lucrari de constructii - montaj
Art. 23. - Lucrarile de constructii-montaj ale instalatiilor frigorifice vor fi executate
numai de catre unitati autorizate si incadrate cu personal tehnic si salariati calificati.
Art. 24. - Lucrarile de constructii - montaj ale instalatiilor frigorifice se executa
numai pe baza de documentatii tehnice elaborate si aprobate conform prevederilor
legale in vigoare, precum si cu prevederile prezentelor norme specifice de protectie a
muncii.

Art. 25. - Executantul lucrarilor de montaj a instalatiilor frigorifice va sesiza


proiectantului eventualele lipsuri si abateri de la prezentele norme specifice de
protectie a muncii.
Art. 26. - Sunt interzise substituiri sau modificari de dispozitive, materiale, armaturi,
instalatii etc. fata de proiect, fara acordul prealabil al proiectantului.
Art. 27. - (1) Se interzice achizitionarea de instalatii frigorifice, compresoare
frigorifice, recipienti si echipamente tehnice la care nu sunt realizate, de catre
constructor, masurile tehnice de protectie a muncii stabilite in prezentele norme
(dispozitive de protectie a muncii, aparatori de protectie, intrerupatoare etc.).
(2) Persoanele juridice sau fizice au obligalia de a achizitiona numai acele
echipamente tehnice, instalatii frigorifice, compresoare, separatoare, utilaje, masini
si instalatii etc. care sunt conforme cu prevederile Legii protectiei muncii, care
stabileste ca echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate si
folosite numai daca indeplinesc conditiile de protectie a muncii certificate de
organele competente, potrivit legii.
(3) Pentru prevenirea aparitiei factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire
profesionala este permisa achizitionarea numai de echipamente tehnice, certificate
din punctul de vedere al calitatii de protectie a muncii de catre institutul abilitat in
acest scop de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si care vor avea aplicat marcajul
certificat de securitate CS'97; CS'98.
(4) La contractarea de echipamente (masini, utilaje si instalatii etc.) din import se va
prevedea in contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele si
aparatorile de protectie a muncii si instructiunile in limba romana, care sa cuprinda
prevederile de protectie a muncii si sa fie supuse certificarii privind conformitatea
protectiei muncii de catre institutul abilitat in acest scop.
Art. 28. - La montajul instalatiei frigorifice se va tine seama de normativele,
prescriptiile tehnice, standardele in vigoare, prezentele norme, precum si Normele
generale de protectie a muncii.
Art. 29. - Lucrarile de sudura se vor executa in conformitate cu Normele specifice de
securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.
Art. 30. - Lucrarile de constructii-montaj executate in sali de masini si spatii tehnice
din centralele de frig existente, precum si lucrarile care intervin asupra instalatiei

frigorifice, se vor executa numai cu acordul prealabil si sub supravegherea persoanei


care are in atributiile de serviciu aceasta sarcina.
Art. 31. - Salariatii care executa lucrari de constructii-montaj in sali de masini si
spatii tehnice in functiune, vor fi instruiti inainte de inceperea activitatii, pentru a
cunoaste pericolele, precum si masurile ce trebuie luate in caz de scapari de amoniac
sau avarii.
Art. 32. - Nu se vor utiliza pentru umplerea instalatiei cu agent frigorific, pentru
vacuumare sau pentru functionarea normala, decat utilaje frigorifice rodate, in
conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a utilajului.
Art. 33. - Operatia de umplere initiala cu agenti frigorifici se va efectua cu
respectarea normelor prezentate la subcapitolul 3.2.
Art. 34. - Probele de functionare urmaresc:
a) verificarea functionarii mecanice corecte a utilajelor;
b) verificarea circulatiei corecte a agentului frigorific, a agentului intermediar si a
aerului in instalatie;
c) alimentarea corecta cu agent frigorific si agent intermediar a tuturor
consumatorilor de frig;
d) mentinerea etanseitatii instalatiei la oscilatii de temperatura;
e) functionarea corespunzatoare a aparaturii de masura si control a parametrilor
tehnologici, de prevenire si avertizare a starilor de pericol, precum si a dispozitivelor
de protectie.
Art. 35. - Probele de functionalitate ale instalatiilor frigorifice nu vor fi incepute fara
indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa existe autorizatiile tehnice ISCIR pentru recipientii sub presiune, procesele
verbale de rodaj mecanic ale compresoarelor si echipamentului frigorific utilizat,
procesele-verbale ale probelor de presiune si etanseitate a instalatiei;
b) sa fie asigurate masurile de protectie a muncii prevazute in proiect;
c) realizarea si functionarea ventilatiei de avarie si a iluminatului de siguranta din
afara centralei, la toate intrarile;
d) executarea instalatiei de protectie prin legarea la nulul de protectie si la pamant a
echipamentelor actionate electric, conform Normelor specifice de securitate a muncii
la utilizarea energiei electrice.
e) acoperirea cu capace a golurilor si canalelor din pardoseala salii de masini;

f) existenta cartii tehnice si alta documentatie etc. in limba romana;


g) procurarea si amplasarea la iesirile din sala de masini a trusei de prim-ajutor, a
setului de costume si masti cu autonomie, a aparatului de respiratie artificiala, a
targii speciale de salvare, a rezervelor de masti si cu cagula de diferite marimi,
cartuse filtrante pentru amoniac.
Art. 36. - Probele de functionalitate se vor executa pe circuite sau parti de circuite
frigorifce. Ele se vor considera terminate numai dupa ce va fi probata intreaga
instalatie frigorifica.
Art. 37. - Probele de functionalitate vor fi consemnate in procese-verbale semnate de
executant si specialistul beneficiarului care a participat la executarea lor.
3.2. Umplerea instalatiilor cu agenti frigorifici
Art. 38. - Inainte de umplerea eu agent frigorific, instalatiile frigorifice noi sunt
supuse unor reparatii sau revizii care au afectat etanseitatea lor, vor fi supuse unor
probe de presiune, astfel:
a) probele de presiune pentru recipientii sub presiune se efectueaza in conformitate
cu prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare;
b) compresoarele, grupurile frigorifice si celelalte utilaje frigorifice se probeaza
conform prevederilor din cartile tehnice;
c) celelalte elemente ale instalatiei frigorifice se probeaza conform STAS 6987-82 Instalatii frigorifce. Prescriplii de siguranta.
Art. 39. - Operatia de umplere initiala cu agent frigorific se va efectua de catre
unitatea care a realizat montajul.
Art. 40. - Operatiunile de umplere se executa de personal anume desemnat in scris
de conducerea unitatii si instruit corespunzator.
Art. 41. - Se interzice efectuarea umplerii cu agent frigorific in timpul noptii, intre
orele 18-7.
Art. 42. - Umplerea cu agent frigorifc se va executa separat pe fiecare circuit
(recipient, aparat, compresor etc.) bine stabilit.
Este interzis ca in circuitul de umplere sa functioneze mai mult de un compresor.
Art. 43. - In timpul executarii operatiei de umplere a instalatiei cu agent frigorific,
manipulantul tuburilor si mecanicii vor fi dotati cu echipament individual de protectie
adecvat.

Art. 44. - Accesul persoanelor straine in spatiile unde sunt montate instalatiile
frigorifce va fi interzis.
Art. 45. - La umplerea aparatelor cu agent frigorific in stare lichida este interzisa
depasirea incarcaturii maxime admise.
Art. 46. - Se interzice folosirea racordurilor de cauciuc (cu exceptia celor rezistente
la presiune, deci cu insertie metalica) intre colectorul statiei de incarcare si butelii
sau cisterne. La umplerea cu amoniac racordarea buteliilor sau a cisternelor se face
prin teava de otel fara sudura.
Art. 47. - Umplerea instalatiei direct din cisterna de cale ferata se face numai pentru
instalatii mari.
Vagonul cisterna va fi blocat pe linie prin franare si saboti de linie montati la ambele
capete ale vagonului.
Art. 48. - Umplerea instalatiei din cisterna auto se face dupa franarea si blocarea cu
saboti de lemn la rotile din fata si din spate (fig. 3).
Art. 49. - Pe conducta de legatura de la cisterna la statia de umplere va fi prevazut
un robinet de inchidere suplimentar.
Legaturile se vor face cu flansa sau racord olandez. Se interzice umplerea fara
functionarea unui manometru la statia de umplere.
Art. 50. - Dupa golirea cisternei de lichid se vor aspira vaporii de agent frigorific
ramasi in aceasta.
Art. 51. - In cazul unui accident in timpul operatiei de umplere (incendiu, spargeri de
conducte sau aparate etc.) se va intrerupe umplerea.
In caz de incendiu cisterna va fi urgent indepartata din zona, va fi chemata echipa de
pompieri si se va uda activ si continuu cistema cu apa.
Art. 52. - Buteliile din care se face umplerea instalatiei trebuie sa fie plasate in afara
salii masinilor.
Art. 53. - Inainte de racordare la statia de umplere se va verifica fiecare tub, pentru
a nu contine o alta substanta (se vor folosi indicatori chimici speciali).
Art. 54. - Nu este permisa deschiderea fortata, prin lovire, a robinetului buteliei. In
caz ca se constata dificultati la deschidere, butelia va fi restituita furnizorului.
Art. 55. - Nu este permisa desurubarea capacului de siguranta prin lovire sau
repararea filetului acestuia.

Art. 56. - Inaintea racordarii la instalatie, buteliile se asaza pe capre construite, la un


unghi fata de orizontala de 30, cu o buna stabilitate si cu racordul de iesire al
robinetului orientat lateral.
Art. 57. - Verificarea golirii buteliei se constata prin brumarea partii celei mai de jos
a buteliei, sub robinet, si cand conducta de racordare a inceput sa brumeze.
Art. 58. - Cantarirea buteliei inainte si dupa golire este obligatorie, pentru a
cunoaste cantitatea de agent frigorific introdusa.
Art. 59. - Dupa golire se inchide intai robinetul buteliei, iar dupa aceea al statiei;
deconectarea buteliei de racord se va face lent si cu atentie.
Art. 60. - Este interzisa incalzirea buteliilor, cisternelor etc. in timpul umplerii
instalatiei cu agent frigorific.
Art. 61. - In timpul umplerii unei instalatii de racire indirecta trebuie asigurata
circulatia in vaporizatoarele multitubulare, precum si in bazinele deschise, iar
temperatura in agentul intermediar nu trebuie sa scada sub cea pentru care a fost
preparata.
Art. 62. - Felul si concentratia agentilor intermediari utilizati in instalatiile frigorifice
cu racire indirecta se stabilesc prin proiect.
Art. 63. - Solutiile de agent frigorific intermediar vor fi subeutectice. Felul si
concentratia solutiei vor fi astfel alese incat temperatura de inghetare sa fie cu
minimum 10C mai joasa decat temperatura de vaporizare la care lucreaza instalatia
figorifica.
Art. 64. - Prepararea saramurilor de CaCl2 si NaCl se face fie in bazine speciale de
dizolvare, fie in vase adecvate, unde sa se faca decantarea impuritatilor in suspensie.
Art. 65. - Solutiile de alcooli si glicoli, neavand impuritati, se pot prepara direct in
bazinele de racire. Art.66. Inainte de introducerea in instalatie, solutiile de saruri si
glicoli trebuie verificate in privinta concentratiei si pH- ului, conform STAS.
Art. 67. - Salariatii care executa prepararea, neutralizarea si pasivarea solutiilor vor
purta echipamentul individual de protectie adecvat.
La adaugarea bicromatului de potasiu in saramuri, prepararea se va face strict in
ordinea urm atoare:
- dizolvarea bicromatului in apa calda;
- introducerea solutiei in saramura.
Se interzice utilizarea saramurilor fara asigurarea unei neutralizari si pasivizari.

4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR FRIGORIFICE


4.1. Generalitati
Art. 68. - Accesul in sala de masini cu mai mult de 500 kg amoniac se va face prin cel
putin doua usi exterioare.
Usile salii de masini trebuie sa se deschida in afara si sa fie plasate la o distanta
maxim posibila intre ele.
Usile de acces nu vor fi inchise cu cheia in timpul functionarii instalatiei frigorifice.
Art. 69. - Pentru exploatarea fara pericol a instalatiilor frigorifice, vor fi respectate
prevederile STAS 6987-82 - Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta, prescriptiile
tehnice si normele de protectie a muncii in vigoare.
Art. 70. - Persoanele juridice si persoanele fizice detinatoare de instalatii frigorifice
sunt obligate sa intocmeasca instructiuni de exploatare si intretinere, pe baza carora
se vor stabili ciclurile de functionare, reparatii, opriri, dupa specificul instalatiei,
precum si verifcarile care trebuie efectuate de unitatea cu personal tehnic de
specialitate.
Art. 71. - Operatiile de montaj initial a masinilor si aparatelor se efectueaza exclusiv
de catre personalul unitatii specializate.
Operatiile de punere in functiune (probarea, prima umplere si prima pornire) se
efectueaza de aceeasi unitate, in prezenta delegatilor beneficiarului.
Art. 72. - Nu sunt permise modificari in amplasarea utilajelor si aparatelor fara avizul
proiectantului.
Art. 73. - In fiecare sala de masini va exista un jurnal de functionare a instalatiei
frigorifice intocmit de fiecare unitate, care va fi mentinut la zi. Jurnalul de
functionare va fi numerotat, parafat de conducerea unitatii si sigilat.
Art. 74. - Este obligatorie aerisirea permanenta a salilor de masini, in vederea
reducerii concentratiei noxelor sub limitele admise de norme.
In acest scop, se va asigura functionarea normala a instalatiei de ventilatie
permanenta si ventilatia de avarie prevazute obligatoriu in proiect. Ventilatia de
avarie va fi pusa in functiune numai in caz de nevoie. Intrerupatoarele pentru
pornirea manuala se vor monta in exterior la toate usile de acces (fig. 4).
Art. 75. - Instalatia de ventilare, de avarie si instalatia de iluminat de siguranta vor fi
controlate saptamanal de persoana responsabila de exploatarea lor, cu inserarea
defectelor observate si a masurilor luate, in jurnalul salii de masini (fig. 5).

Art. 76. - Este interzisa exploatarea instalatiilor frigorifice fara supape de siguranta
sau cu supape de siguranta defecte. Verificarea functionarii supapei de siguranta, prin
actionarea manuala a dispozitivului de declansare fortata, va fi executata cel putin o
data la trei luni. Ea va fi efectuata de catre seful formatiei de lucru impreuna cu
reprezentantul ISCIR al unitatii si cu consemnarea ei in jurnalul de functionare a
instalatiei.
Art. 77. - Este interzisa functionarea compresoarelor frigorifice fara presostate de
inalta presiune (la toate treptele de compresie), utilizate pentru a impiedica
cresterea peste o anumita valoare reglata a presiunii in instalatie in timpul
functionarii acesteia. In cazul antrenarii compresorului printr-un electromotor,
presostatul va intrerupe alimentarea cu curent electric a electromotorlui.
Art. 78. - In sistemele cu amoniac se permite utilizarea numai a manometrelor
(manovacuumetre) pe care se afla inscriptia PENTRU AMONIAC sau NH3 (fig. 6).
Art. 79. - Detectarea scaparilor de agent frigorific se va face cu indicatori chimici
speciali sau cu detectori specifici.
Este interzisa detectarea scaparilor de amoniac cu sulf aprins.
Art. 80. - Interventia pentru remedieri de orice fel se va executa numai de salariati
instruiti.
Art. 81. - Unitatile care detin instalatii frigorifice cu amoniac vor elabora planuri de
evacuare pentru cazuri de avarie, pe ipoteze, in raport de directia vantului.
Art. 82. - Planurile de evacuare vor fi aprobate de conducerea unitatii si afisate la
locuri vizibile si in numar suficient, astfel incat intreg personalul sa ia cunostinta de
ele.
Art. 83. - Periodic, cel putin o data la trei luni, se vor face exercitii de alarma falsa si
evacuare generala sau pe sectii, evidentiindu-se in jurnalul de functionare a centralei
de frig data si ora actiunii, pe ipoteze de actionare.
Art. 84. - In caz de avarie in sala de masini si spatii tehnice se va proceda astfel (fig.
7):
a) se opreste functionarea instalatiei prin actionarea butonului de avarie de la usa cea
mai apropiata;
b) daca avaria s-a produs intr-un spatiu tehnic se porneste si instalatia de avarie a
spatiului tehnic;

c) mecanicii de exploatare se echipeaza cu masca de gaze sau cu costum si aparat de


respiratie autonom. Se verifica daca sunt salariati in zona afectata si se procedeaza la
evacuarea lor in exterior;
d) se iau masuri de izolare a partii avariate pe cat posibil prin actionarea unor
robinete departate de locul avariei. Se aduce in pozitia OPRIT instalatia frigorifica
(fig. 8);
e) se elimina amoniacul din partea avariata, se izoleaza, se vacuumeaza si se pune in
legatura cu atmosfera. Se face o verificare generala a intregii instalatii pentru a se
depista si izola toate partile afectate de avarie;
f) la restabilirea unei atmosfere normale se repune in functiune instalatia neafectata;
g) in paralel, conducerea unitatii va lua masuri pentru acordarea de prim ajutor si de
trimitere la unitatea sanitara cea mai apropiata a salariatilor afectati de avarie,
precum si de evitare a degradarii produselor ca urmare a scoaterii din functiune a
unor spatii racite.
Art. 85. - In caz de avarie in spatii tehnologice si spatii racite, salariatii din zona,
instruiti in acest scop, vor proceda astfel (fig. 9):
a) pornesc instalatia de avarie de la butonul cel mai apropiat si apasa pe butonul de
alarma pentru avarie
b) se echipeaza cu masca de gaze;
c) procedeaza la evacuarea salariatilor din zona indiferent daca sunt sau nu afectate
de avarie;
d) trimit un salariat sa anunte avaria la sala de masini.
Art. 86. - La semnalizarea sau anuntarea avariei mecanicii de exploatare procedeaza
astfel:
a) opresc functionarea instalatiei din sala de masini prin actionarea instalatiei de
avarie;
b) un mecanic opreste instalatia;
c) celalalt mecanic, echipat cu masca, se deplaseaza la locul avariei si intervine daca
este cazul pentru evacuarea persoanelor afectate de avarie;
d) determina in ce consta avaria si iau masuri de izolare a partii avariate;
e) elimina amoniacul din partea avariata, izoleaza, vacuumeaza si pun in legatura cu
atmosfera;
f) repun in functiune instalalia neafectata;

g) in paralel, se va proceda conform art. 84 - g.


Art. 87. - La efectuarea operatiei de predare-preluare a schimbului se va respecta:
a) predarea instalatiei in conditii normale de functionare;
b) sesizarea schimbului urmator asupra defectiunilor care au avut loc in instalatie si a
caror reparare urmeaza a fi continuata in schimbul urmator;
c) predarea utilajelor si instalatiei in stare de curatenie. De asemenea, indepartarea
tuturor materialelor, pieselor etc. ce au rezultat in activitatea din schimbul respectiv
si nu sunt necesare in schimbul urmator;
d) predarea instalatiei cu toate elementele de tehnica protectiei in stare de utilizare,
cunoscand faptul ca nu este permisa exploatarea instalatiei respective fara aceste
elemente;
e) sesizarea schimbului urmator asupra fenomenelor noi care au aparut in schimbul
respectiv, in vederea luarii masurilor ce se impun;
f) informarea noului schimb despre consumatorii ce urmeaza a fi pusi in functiune,
conform dispozitiilor inscrise in jurnalul de functionare a instalatiei.
Art. 88. - Toate observatiile in urma predarii preluarii schimbului se consemneaza in
jurnalul de functionare, semnandu-se de predator, respectiv de preluator.
Art. 89. - Se interzice functionarea instalatiei frigorifce fara a asigura etanseitatea
tablourilor electrice (daca acestea se afla in interiorul sau in imediata vecinatate a
salii de masini).
Art. 90. - Nu se vor face interventii la tabloul electric sau instalatia electrica fara
certitudinea ca in apropiere nu au avut loc scapari de agent frigorific, in special la
folosirea amoniacului
Art. 91. - Sala de masini va fi iluminata in conformitate cu prevederile din Normele
generale de protectie a muncii.
Art. 92. - Se interzice punerea in functiune a instalatiei frigorifice la care organele
exterioare in miscare nu sunt protejate cu aparatori de protectie.
4.2. Exploatare si intretinere
4.2.1. Sali de masini si aparate frigorifice
Art. 93. - Activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor frigorifice se executa
numai de catre personal calificat si instruit in acest scop.
Art. 94. - Salariatii care exploateaza si intretin instalatiile frigorifice trebuie sa
cunoasca functionalitatea lor pentru a asigura siguranta in exploatare.

Art. 95. - Unitatile detinatoare de instalatii frigorifice vor asigura, pe fiecare schimb,
personal de exploatare si intretinere suficient, pentru supravegherea si efectuarea
manevrelor si interventiilor, evitandu-se producerea de accidente de munca.
Se vor aplica urmatoarele masuri:
a) instalatia frigorifica care contine amoniac va fi supravegheata permanent chiar
daca nu functioneaza (fig. 10);
b) cand instalatia este in stare de functionare, sala de masini va fi supravegheata
permanent de cel putin un salariat calificat, iar operatiunile de exploatare si
intretinere ale instalatiei amplasate in alte spatii vor fi efectuate de un alt salariat.
Art. 96. - In sala de masini se vor afisa la loc vizibil schemele circuitelor frigorifice,
conductelor, amplasarea utilajelor si legaturile intre ele, cu indicarea ventilelor de
manevrare pentru pornire-oprire si pentru caz de avarie. De asemenea, se vor afisa
instructiunile de functionare, intretinere, reparare si verificare a defectiunilor care
pot aparea si masurile de remediere, de protectie a muncii si de prim-ajutor medical.
Art. 97. - In sala de masini si spatiile tehnice este permis accesul exclusiv al
persoanelor care se ocupa cu exploatarea instalatiei sau al celor care sunt
indreptatite sa controleze personalul de exploatare.
In acest sens, pe toate usile de acces se va inscriptiona interdictia INTERZIS INTRAREA
PERSOANELOR STRAINE, LOC DE MUNCA CU GRAD RIDICAT DE PERICOL IN EXPLOATARE.
Art. 98. - Fumatul in sala de masini si spatii tehnice este interzis.
Este interzisa folosirea unor surse cu flacara deschisa (sudura, taierea cu flacara si
lipirea metalelor, fumatul etc.) in sala de masini si spatii tehnice, cu exceptia acelora
pentru care s-a oblinut permis de lucru cu foc (fig. 11).
Art. 99. - Sala de masini va fi dotata cu echipamentul necesar, specific activitatii, si
anume:
a) masti de gaze cu cartuse filtrante cu banda verde pentru amoniac a caror durata
de folosire nu este expirata, cu marimea I, II sau III in numarul necesar frigotehnistilor
si care se vor purta permanent in banduliera (fig. 12);
b) unul sau mai multe aparate de respirat in medii toxice, cu autonomie de 30-60
minute si una-doua butelii de oxigen de rezerva;
c) un aparat de respirat in medii toxice pentru parasirea zonei sau ramanerea in zona
prin cuplare la o statie fxa sau mobila;

d) aparat de respirat izolant autonom cu aer comprimat pentru activitati de lunga


durata;
e) costum antichimic confectionat din panza cauciucata cu masca tip cagula cu cartus
filtrant de 60' autonomie
f) costum de interventii adaptat la aparatul izolant autonom cu butelii. Costumul este
confectionat din panza cauciucata cu vizor policarbonat;
g) masca cu aductiune libera a aerului curat din afara, cu centura de salvare si cu o
franghie de 16 mm diametru.
Art. 100. - Toate echipamentele si materialele, cu exceptia celor de la art. 101-a (fig.
13) se vor pastra in cutii de lemn cu geam din sticla, sub cheie, montate la exterior,
pe perete, in apropierea usii de intrare, cu exceptia aparatelor cu autonomie ce se
vor pastra in camere special amenajate, in apropierea intrarii in sala de masini.
Art. 101. - In sala de masini, spatiile tehnice, pe scarile si platformele de acces se va
mentine curatenie. Petele de ulei de pe pardoseala se vor indeparta spaland apoi
locul cu mijloace adecvate (detergenti) pentru a evita accidentele prin alunecare.
Este interzisa folosirea in acest scop a benzinei sau a altui solvent inflamabil.
Art. 102. - In sala de masini si spatii tehnice este interzisa depozitarea oricaror
materiale sau substante toxice sau inflamabile.
Uneltele, sculele si dispozitivele vor fi pastrate in locuri special amenajate.
Art. 103. - Nu vor fi puse in functiune utilaje, aparate sau parti ale instalatiei
frigorifice care sunt defecte sau la care lipsesc aparatele de masura si control sau
aparatura de protectie si semnalizare.
Art. 104. - In timpul functionarii instalatiei frigorifice, personalul de intretinere si
exploatare are obligatia sa mentina parametri termici si de presiune in limitele
prevazute de proiect si cartile tehnice.
Art. 105. - In spatiile in care s-au produs scurgeri de amoniac este interzisa
executarea interventiilor fara purtarea echipamentului individual de protectie
corespunzator conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie.
Art. 106. - Inainte de a efectua interventia in caz de avarie se va porni din afara
ventilatia de avarie, se va intrerupe alimentatia electrica, se va porni iluminatul de
siguranta si apoi cel putin doi salariati echipati corespunzator vor intra in spatiul
afectat. Se vor respecta prevederile art. 84-g si 85-d din prezentele norme.

Art. 107. - In sala de masini temperatura indicata de termometru va fi mentinuta la


minimum 15C. Nu este permisa incalzirea cu surse deschise de foc (sobe, rezistente
electrice etc.).
Art. 108. - In cazul aparitiei unei defectiuni la istalatia frigorifca in functiune,
personalul de itretinere si exploatare este obligat sa ia masuri imediate de remediere
sau sa scoata din functiune partea de instalatie defecta.
Art. 109. - In cazul scoaterii din functiune sau izolarii unui utilaj, aparat sau parti de
instalatie, armaturile de legatura vor fi prevazute cu placi avertizoare. Aceeasi
masura se va aplica si pentru racordul electric sau al altei instalatii (fig. 14).
Art. 110. - Toate organele exterioare in miscare (curele, roti dintate, cuplaje, arbori
etc.) trebuie sa fie protejate de aparatori de protectie complete. Accesul la organele
mobile este permis numai dupa oprirea completa si luarea tuturor masurilor de
prevenire a accidentelor (fig. 15).
Art. 111. - La efectuarea diferitelor operatii de intretinere a instalatiei frigorifice,
decongelari, dezincrustari este interzisa aplicarea de lovituri asupra partilor de
instalatie aflate sub presiune.
Art. 112. - Curatarea pietrei de pe aparate se va face numai dupa golirea lor de agent
frigorific, de catre personalul special instruit.
Art. 113. - Dupa operatia de dezincrustare, repunerea in functiune se va face numai
dupa efectuarea probei de etanseitate cu aer.
Art. 114. - Sunt obligatorii verificarile periodice stabilite in proiect, cartea tehnica si
in prezentele norme.
Art. 115. - La controlul interior al compresoarelor sau al altor aparate se vor folosi
pentru iluminare numai lampi portative sau lampi cu baterie, dotate cu sisteme de
protectie impotriva loviturilor (fig. 16).
Art. 116. - Spalarea compresoarelor, utilajelor sau partilor instalatiei se va face
numai dupa oprirea acestora si se va folosi petrol lampant si motorina, dupa care se
va spala cu ulei si se va usca cu bumbac. Este interzisa folosirea benzinei sau a altor
produse volatile si inflamabile pentru curatarea compresorului.
Art. 117. - Verificarea si probarea compresorului dupa reparatie (ca si dupa montare)
trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile uzinei producatoare.
Art. 118. - Este interzisa strangerea suruburilor la flanse si capace cand instalatia
este sub presiune (fig. 17).

Art. 119. - Se interzice strangerea suruburilor cu prelungitor de cheie (fig. 18).


Art. 120. - Se interzice inchiderea robinetelor cu cheie de ventil.
Art. 121. - Inlocuirea de aparate de masura si control si aparate de protectie,
racordate la instalatie printr-un robinet, se executa cu masca si manusi de protectie.
Art. 122. - In timpul functiionarii instalatiei frigorifice, se va evita aparitia vaporilor
umezi ai lichidului in compresor.
Se va urmari ca brumarea sa nu depaseasca portiunea colectorului de aspiratie.
Art. 123. - Nu este permisa repornirea compresorului dupa constatarea inecarii
acestuia cu lichid, fara a lua masuri de evacuare a lichidului prin vacuumare cu
ajutorul altor compresoare montate in paralel.
Art. 124. - In timpul functionarii instalatiei se interzice ca presiunea relativa la
refulare sa fie mai mare de 16 bari. La depasirea acestei valori se vor inlatura cauzele
si, la nevoie, se face chiar oprirea unor compresoare.
Art. 125. - Este interzisa efectuarea oricaror interventii atat timp cat interiorul
compresorului se afla sub presiune.
Se va proceda in prealabil la golirea completa de agent frigorifc si punerea in legatura
cu atmosfera pe toata durata controlului.
Art. 126. - Amoniacul ramas in compresor dupa vacuumare se va evacua numai dupa
readucerea compresorului la o presiune depasind pe cea atmosferica.
4.2.2. Compresoare frigorifice
Art. 127. - Compresoarele frigorifice se pun in functiune numai daca au asigurata
totalitatea aparaturii de masura, control si siguranta cu care sunt prevazute.
Art. 128. - Rodajul compresoarelor se executa in conformitate cu instructiunile
tehnice ale furnizorului, numai dupa indepartarea din sala de masini a materialelor
sau deseurilor care prin natura lor sunt surse de praf (ciment, nisip, moloz etc.) si
numai dupa o prealabila curatenie. In timpul efectuarii rodajului nu se admite
executarea lucrarilor care constituie surse de praf. Inainte de inceperea operatiei de
rodaj se va executa verificarea starii tehnice, de curatenie si de ungere a
compresorului.
Art. 129. - Dupa efectuarea rodajului se va face curatarea compresorului si umplerea
lui cu ulei proaspat.
Art. 130. - Personalul de exploatare va verifica existenta obligatorie, in stare de
functionare, a termometrelor si a manometrelor la partile de aspiratie si refulare,

precum si pe circuitul uleiului; ampermetre, la tabloul de comanda din sala masinilor,


supape de siguranta intre refulare si aspiratie.
Art. 131. - In timpul functionarii compresoarelor si grupurilor frigorifice, personalul
de intretinere si exploatare va urmari:
a) zgomotul si starea de vibratie a compresoarelor sau grupurilor frigorifice;
b) functionarea curelelor de antrenare
c) nivelul uleiului in carter;
d) presiunea si temperatura de refulare;
e) presiunea si temperatura intermediara la compresoarele in doua trepte de
comprimare;
f) temperatura si presiunea de aspiratie;
g) circulatia si temperatura apei de racire la fiecare cilindru in parte;
h) brumajul cilindrilor;
j) incalzirea cilindrilor si a lagarelor;
k) modul de functionare a injectiei suplimentare.
Art. 132. - Se interzice repunerea in functiune a compresoarelor daca a fost depasit
termenul de revizie sau daca aparatele din dotarea obligatorie sunt lipsa ori termenul
de garantie sau verificare a fost depasit.
Art. 133. - Fiecare punere in functiune trebuie precedata de verificarea motivului
pentru care a avut loc oprirea anterioara (consemnat in jurnalul de bord tipizat) si se
verifica inainte de pornire daca au fost remediate defectiunile constatate.
Art. 134. - Punerea in functiune este permisa daca montarea aparatorilor de
protectie la curelele de antrenare si cuplaje este corecta, daca existenta si starea
aparatelor de masura si control si a sistemelor de siguranta si reglaj din instalatie sunt
perfecte.
Art. 135. - Montarea si functionarea supapelor de siguranta se va face numai in
pozitie verticala. Supapele de siguranta trebuie verificate periodic (fig. 19).
Art. 136. - Daca nu este prevazut un sistem electric sau mecanic special de
impiedicare a punerii in functiune cand robinetul - pe partea de refulare - este inchis,
se va prevedea o placa avand inscriptia ROBINET INCHIS.
Art. 137. - In pauzele de functionare a instalatiei frigorifice, pe timp de iarna, si in
conditiile

inghetarii

apei,

camasile

de

racire

ale

cilindrilor

si

capacelor

condensatorilor de tip inchis vor fi golite de apa, in scopul prevenirii avariilor prin
inghet.
Art. 138. - Accesul la organele in miscare este permis numai dupa oprirea completa
din functiune a acestora si luarea masurilor contra pornirii de catre persoane straine.
Art. 139. - Pentru evitarea avariilor si esaparilor de amoniac, la pornirea
compresorului cu functionare intr-o singura treapta, cu exceptia cazului unei
functionari complet automate, se va respecta ordinea urmatoare:
a) se controleaza jurnalul de functionare in care au fost consemnate cauzele opririi si
se verifica executarea remedierilor;
b) se verifica nivelul uleiului in carterul masinii;
c) se verifica daca reostatul de pornire al electromotorului este in pozitia zero (sau
daca automatul de pornire este in pozitia inchis);
d) se deschid robinetele de alimentare cu apa de racire pentru camasile cilindrilor
(daca este cazul);
e) se deschid robinetele de alimentare cu apa a condensatorului (in cazul racirii cu
apa) verificandu-se corecta alimentare, la fel la subracitorul de lichide
f) se deschid complet robinetele pe partea de refulare a agentului frigorific;
g) se deschid toate ventilele pe partea de lichid intre condensator si dispozitivul de
reglaj;
h) inainte de pornirea compresorului se va deschide robinetul de scurtcircuitare dintre
colectoarele de refulare si aspiratie (by-pass) pentru a micsora sarcina masinii;
i) se porneste electromotorul si se manevreaza incet reostatul (in cazul masinilor
prevazute cu acest sistem); la compresoarele cu intrerupator se va face mai intai
comutarea in stea, apoi, dupa atingerea turatiei de regim, se trece la comutarea in
triunghi;
j) se asteapta putin ca masina sa intre in turatie de regim, se inchide robinetul de bypass, apoi se deschide treptat si cu atentie ventilul de pe conducta de aspiratie,
privind acul manometrului de aspiratie, care indica presiunea de intrare a vaporilor.
In cazul cand patrund in compresor vapori umezi, presiunea indicata in manometrul
de aspiratie creste brusc, iar cilindrii compresorului se racesc pana la brumare. Se va
reduce deschiderea ventilului de aspiratie, urmarindu-se totodata ca amperajul
indicat la compresorul respectiv sa nu depaseasca valoarea maxima admisa pentru
electromotorul de antrenare;

k) in cazul in care se produc lovituri in interiorul cilindrului, se va inchide imediat


ventilul de aspiratie; daca loviturile nu inceteaza imediat, facand periculoasa
functionarea compresorului in continuare, se va lua masura scoaterii imediate de sub
tensiune a electromotorului de antrenare;
l) se va deschide ventilul de reglaj care permite alimentarea receptorului (racitor,
serpentine, separator de lichid sau separator-acumulator) numai dupa intrarea
compresorului in regim normal, dupa ce s-a verificat ca masina nu functioneaza in
regim umed si ca nivelurile de lichid din receptori sunt normale.
Art. 140. - La oprirea compresorului operatiile se fac in ordinea urmatoare:
inchiderea alimentarii cu lichid, inchiderea ventilului pe conducta (colectoare) de
aspiratie, oprirea motorului, a ventilului pe conducta (colectoare) de refulare si
oprirea alimentarii cu apa.
Art. 141. - La pornirea manuala a compresoarelor cu doua trepte de comprimare, in
afara asigurarii succesiunii normale a principalelor operatii, se vor lua urmatoarele
masuri speciale:
a) nu se permite nici o operatie de punere in functiune decat dupa verificarea
deschiderii tuturor robinetelor pe partea de aspiratie si refulare a fiecarei trepte,
inclusiv a celor doua ventile de la butelia intermediara, si a ventilului de alimentare
cu lichid de la butelie, dar cu exceptia ventilelor de la aspiratia fiecarui compresor
sau treapta (fig. 20);
b) se interzice la pornire deschiderea ventilului de aspiratie la treapta sau
compresorul de joasa presiune, inainte de functionarea normala a partii de inalta
presiune;
c) la deschiderea robinetului de aspiratie de la joasa presiune si apoi in cursul
exploatarii se va supraveghea cu grija, permanent, ca presiunea din butelia
intermediara sa nu varieze decat in acelasi sens cu cea de la aspiratia joasei presiuni;
d) la orice crestere rapida a presiunii din butelia intermediara se vor lua masuri
succesive -dupa caz- de micsorare a alimentarii vaporizatoarelor (consumatorilor) cu
lichid, de verificare a functionarii corecte a treptei sau compresorului de inalta
presiune si chiar de oprire la o crestere periculoasa a presiunii;
e) se va evita regimul de functionare umeda a compresorului sau treapta de inalta
presiune, prin micsorarea sau inchiderea alimentarii cu lichid a buteliei intermediare;

f) nu este permisa introducerea in sarcina a vaporizatoarelor (alimentarea lor cu


lichid) decat dupa respectarea alin. a-e.
Art. 142. - Scoaterea din sarcina a compresoarelor (treptelor) si oprirea este admisa
numai in ordinea urmatoarelor operatii:
a)

oprirea

alimentarii

cu

lichid

serpentinei

buteliei

si

vaporizatorului

(consumatorilor);
b) scaderea nivelului de lichid la butelie si vaporizator;
c) inchiderea aspiratiei la joasa presiune;
d) vacuumarea usoara a compresorului;
e) inchiderea aspiratiei la inalta presiune;
f) oprirea compresorului (compresoarelor);
g) inchiderea ventilelor de refulare.
Art. 143. - In timpul functionarii se va evita categoric aspiratia vaporilor umezi ai
lichidului in compresor, luand masura de a actiona rapid inchiderea ventilului de
aspiratie si a ventilului de alimentare cu lichid din fata dispozitivului de reglaj.
Art. 144. - Este obligatoriu sa se urmareasca, ca indice de functionare normala, ca
brumarea sa nu depaseasca portiunea colectorului de aspiratie; temperatura
presetupei sa ramana sub 60C, iar temperatura apei de iesire de la racirea cilindrilor
sa fie in limitele 35 40C.
Art. 145. - Se interzice repornirea compresorului dupa constatarea innecarii acestuia
cu lichid, fara a lua masuri de evacuare a lichidului prin vacuumarea prin alte
compresoare montate in paralel.
Art. 146. - In timpul exploatarii se va urmari ca scaparile de agent frigorific pe la
presetupe, flanse etc. sa fie eliminate ori foarte reduse. In cazul amoniacului se va
folosi hartia indicatoare cu fenolftaleina.
Art. 147. - Dupa reparatiile si oprirea impusa a compresorului, schimbul de serviciu
poate sa execute pornirea acestuia, numai cu avizul mecanicului instalatiei
frigorifice, care trebuie personal sa confirme ca pornirea compresorului este posibila
si nu prezinta pericol.
Art. 148. - In timpul functionarii compresorului se interzice orice inchidere de ventile
pe partea de refulare intre compresor si condensator.
Art. 149. - Pe compresoarele si pompele care lucreaza in regim automat trebuie sa
fie atarnate la loc vizibil tablite cu: Atentie, porneste automat!

Art. 150. - La instalatiile frigorifice neautomatizate, conectarea pe circuitul


compresorului a unei noi sarcini termice (camera frigorifica dupa reparatii sau
dezghetarea bateriilor) trebuie sa se micsoreze temporar sectiunea de trecere a
ventilului de aspiratie.
Art. 151. - Este interzisa efectuarea oricaror lucrari de reparatii atat timp cat
interiorul compresorului se afla sub presiune.
Art. 152. - In scopul efectuarii controlului interior al compresorului, curatarii sau
reparatiilor in conditii de securitate deplina, se va proceda in prealabil la golirea
completa de agent frigorifc (lichid sau gazos). Art.153. Amoniacul ramas in compresor
dupa vacuumare se va evacua numai dupa reducerea compresorului la presiuni
depasind pe cea atmosferica. Se va folosi un tub de cauciuc cu un capat fixat la
robinetul special al cilindrului compresorului, iar celalalt capat la o gura de canal, in
care va curge un debit important de apa.
Art. 154. - Se interzice purjarea amoniacului direct in apa, pentru a impiedica astfel
patrunderea apei in compresor ca urmare a afinitatii sale fata de amoniac. Anterior
acestei operatii, mecanicul se va asigura ca presiunea in cilindru sa fie mai inalta
decat cea atmosferica. Legatura cu atmosfera se va asigura in mod continuu.
Art. 155. - Se interzice utilizarea oricaror surse de caldura pentru incalzirea
carterului sau cilindrilor, in scopul accelerarii golirii.
Art. 156. - Se vor preveni pornirile accidentale ale compresorului prin scoaterea
sigurantelor de la tablou si afisarea placii NU CUPLATI - SE LUCREAZA, la heblul din
tabloul electric.
Art. 157. - Inainte de inceperea activitatii de demontare a compresorului se vor lua
masuri de prevenire a accidentelor ce pot surveni ca urmare a existentei in
continuare a agentului frigorific in masina (fig. 21):
a) asigurarea la indemana a echipamentului individual de protectie;
b) verificarea instalatiei de ventilatie;
c) degajarea locului de munca pentru a se asigura o evacuare usoara;
d) deschiderea usilor si ferestrelor.
Art. 158. - Se va urmari cu deosebita grija ferirea becului de eventualele scapari de
agent frigorific, lichid care poate produce spargerea sticlei cu filament interior
incandescent, care poate declansa aprinderea.

Art. 159. - Verificarea si probarea compresorului dupa remont (ca si dupa montare)
trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile uzinei producatoare.
Art. 160. - Se admite instalarea in sala de masini a unui compresor de aer destinat
incercarii pneumatice a sistemului dupa remont (sau dupa montaj), precum si pentru
inspectarea tehnica a aparatelor si recipientilor. Folosirea unui astfel de compresor de
aer pentru alte scopuri este interzisa.
Art. 161. - Capacele de protectie a cilindrilor compresoarelor trebuie sa fie stranse
cu dispozitive tampon.
Art. 162. - Se interzice folosirea arcurilor de la alte compresoare sau de la alta
fabrica producatoare.
Art. 163. - La efectuarea operatiilor mecanice se vor respecta normele specifice de
protectie a muncii din anexa 1.
4.2.3. Schimbatoarele de caldura din instalatiile frigorifice (condensatoare, turnuri de
racire a apei si vaporizatoare)
Art. 164. - In timpul exploatarii instalatiilor frigorifice; se va preveni continuu
cresterea presiunii de condensare si scaparile de agent frigorific.
Art. 165. - La instalatiile care folosesc condensatoarele racite cu apa se va face
analiza, cel putin o data pe luna, a apei pentru a se depista eventualele scapari
rezultate din spargerile tevilor sau din neetansarile placilor tubulare.
Art. 166. - In timpul functionarii instalatiei mecanicul de exploatare va urmari
periodic alimentarea permanenta a condensatorului cu apa.
Art. 167. - La tipul deschis - atmosferic - se va urmari udarea uniforma a intregii
suprafete de racire.
Art. 168. - Se va asigura purjarea periodica a uleiului din condensator.
Art. 169. - In cazul opririi instalatiei in sezon de iarna va fi scursa apa din tevi si din
despartiturile capacelor.
Art. 170. - Pe timp de iarna se va indeparta gheata ce se formeaza pe
condensatoarele atmosferice si pe scarile de acces la platformele lor.
Art. 171. - In cazul condensatoarelor cu evaporare fortata si a turnurilor de racire se
va verifica periodic sensul de rotatie al ventilatoarelor si se va corecta distributia apei
prin sistemul de duze.
Functionarea

concomitenta

posibilitatea de scurtcircuitare.

ventilatoarelor

este

obligatorie,

eliminandu-se

Art. 172. - Condensatoarele amplasate in aer liber (ca si turnurile de racire) vor fi
astfel imprejmuite incat sa nu permita accesul la ele a persoanelor neautorizate.
Art. 173. - La vaporizatoarele pentru racirea lichidelor, in scopul evitarii accidentelor,
personalul de exploatare va lua urmatoarele masuri preventive:
a) verificarea lunara a lipsei de scapari de agent frigorific in lichidul racit. In cazul
amoniacului identificarea scaparilor se va face cu hartie indicatoare cu fenolftaleina;
b) nivelul lichidului racit la racitoarele de tip deschis trebuie sa depaseasca inaltimea
aparatului;
c) densitatea agentului intermediar va fi controlata lunar, pentru a preveni
micsorarea concentratiei si pericolul de inghetare a saramurii pe tevi (se vor lua
probe a caror densitate se verifica dupa reducerea la temperatura de referinta de
15C);
d) se interzice utilizarea saramurilor fara asigurarea unei neutralizari si pasivizari a
acestora;
e) in timpul functionarii, temperatura de fierbere (vaporizare) nu va scadea sub cea
prescrisa decat in limita de 3-4C. La vaporizatoarele multi-tubulare destinate racirii
apei, inghetarea acesteia poate provoca spargerea aparatului
f) se va verifica zilnic functionarea agitatoarelor si pompelor, pentru a asigura
circulatia lichidului racit;
g) in cazul intreruperii functionarii vaporizatorului se va asigura evacuarea in cea mai
mare masura a agentului frigorific.
Art. 174. - La punerea in fixnctiune a vaporizatoarelor pentru racirea aerului, daca
aparatul nu a functionat timp indelungat, pentru a preveni fierberea brusca si
patrunderea vaporilor umezi la compresor, deschiderea ventilului de aspiratie a
compresorului se va face treptat si cu deosebita atentie.
Art. 175. - Se va avea in vedere ca la orice tip de vaporizator sa nu fie inchise
simultan ambele ventile (la intrarea si la iesirea agentului frigorific din aparat), in
timpul unei perioade de oprire indelungata, pentru a evita cresterea presiunii
agentului frigorific ramas eventual in interior.
Art. 176. - La prepararea saramurilor si adaugarea pasivatorilor in instalatiile de
racire indirecta, se vor lua urmatoarele masuri:

a) nu este permisa prepararea saramurilor, solutiilor alcaline si adaugarea inhibitorilor


sau pasivatorilor decat de personalul instruit in acest scop, folosind echipamentul
individual de protectie;
b) adaugarea bicromatului de potasiu in saramuri se va face numai dupa dizolvarea
prealabila a acestuia in apa calda.
Art. 177. - Starea de neutralizare a saramurii se va verifica lunar, cu inscrierea
rezultatului in jurnalul de bord (pH-ul saramurii va fi cuprins intre 8,5-9,5).
Art. 178. - Indepartarea stratului de zapada si gheata de pe baterii si racitoarele de
aer se face cu vapori calzi de agent frigorific, aer, apa sau cu raschete speciale.
Art. 179. - Inainte de dezghetare, bateriile sau racitoarele de aer trebuie sa fie
eliberate de agentul frigorific lichid, iar in cazul folosirii amoniacului ca agent
frigorific si de acumulari de ulei este interzisa scoaterea directa a uleiului din baterii
si racitoarele de aer (deversarea intr-un rezervor de drenare cu scoaterea ulterioara a
uleiului din el printr-un colector de ulei).
Art. 180. - Inainte de dezghetarea racitoarelor cu aer, cu ajutorul elementelor de
incalzire electrica montate in ele, acestea vor fi eliberate de agentul frigorific lichid.
4.2.4. Recipienti pentru presiune (separatorul de lichid, separatorul-acumulator,
butelia intermediara, rezervorul de lichid)
Art. 181. - Fixarea pe fundatie a rezervoarelor de amoniac se va face rigid la un
singur suport (A) si glisant (B) la celalalt. Se interzice fixarea rigida la ambii suporti
(fig. 22).
Art. 182. - Rezervoarele de amoniac vor fi echipate cu manometre, indicator de nivel
si doua supape de siguranta. Indicatorul de nivel va fi montat rigid si intr-o pozitie
care sa permita citirea usoara a nivelului de amoniac.
Art. 183. - La umplerea cu agent a recipientilor nu se va depasi nivelul de functionare
(cu exceptia rezervoarelor de NH3, la care nivelul maxim de umplere va fi de 80% din
volumul acestora).
Art. 184. - Mecanicul de serviciu va urmari permanent nivelul agentului frigorific
lichid in recipient la teava de brumare, indicatorul de nivel la distanta, sticlele de
nivel etc.
Art. 185. - La instalatiile cu alimentare automatizata cu agent frigorific lichid, la
constatarea depasirii nivelului se va verifica de urgenta starea functionala a

sistemului de actionare. La instalatiile cu plutitor mecanic se va verifica daca nu a


avut loc blocarea mecanismului, daca sunt dopuri de ulei etc.
Art. 186. - Personalul de exploatare trebuie sa decupleze recipientul in cazurile:
a) cresterii presiunii peste limita permisa:
b) defectarii supapelor de siguranta;
c) observarii unor fisuri, umflaturi, subtieri insemnate ale peretilor, rupturi, crapaturi
ale captuselilor sau garniturilor in elementele principale ale recipientului;
d) aparitiei inceputului de incendiu;
c) defectarii sau lipsei aparatelor de masura si control si a celor automate prevazute
in proiect;
f) personalul de exploatare se va pregati sa inchida rapid robinetul de la colectorul de
aspiratie al compresorului.
Art. 187. - Intrucat acumularea uleiului in recipiente poate conduce la o indicare
eronata a nivelului real de agent frigorific, se va opera periodic la purjarea acestuia si
la verificarea corectitudinii indicarii nivelului.
Art. 188. - La ventilele de inchidere ale recipientilor si la flanse se va urmari
permanent starea buna a garniturilor de etansare.
Art. 189. - Este interzisa inlaturarea neetanseitatilor in timp ce recipientul se afla
sub presiune.
Art. 190. - Recipientii sub presiune vor fi supusi periodic controlului, conform
prevederilor legale in vigoare.
Art. 191. - Se interzice folosirea vaporizatoarelor multitubulare in manta, in calitate
de condensatoare (si invers), datorita neconcordantei marcii de otel din care sunt
confectionate aparatele cu noile conditii de lucru.
4.2.5. Pompe de agent frigorific, apa sau saramura
Art. 192. - Inaintea pornirii, mecanicul se va asigura ca pompa este in stare de
functionare si ca este prevazuta cu aparatori de protectie la organele exterioare in
miscare.
Art. 193. - Este interzisa interventia la utilaje in timpul functionarii acestora.
Art. 194. - In timpul exploatarii se va efectua un control periodic cu inegistrarea in
jurnalul de bord a starii de buna functionare a pompelor, asigurand:
a) lipsa unor scapari de agent frigorific la presgarniturile pompelor de amoniac;
b) functionarea normala a manometrelor la aspiratia si refularea pompei;

c) functionarea aparaturii de automatizare (presostat diferential).


Art. 195. - Pompele de rezerva vor fi puse in functiune periodic, pentru verificarea
functionarii lor normale in caz de nevoie.
Art. 196. - Pentru a evita blocarea pompelor de apa sau a celor de saramura, se vor
verifica periodic filtrele respective la aspiratia pompelor.
Art. 297. - In timp de iarna, daca are loc oprirea pompelor, se va evacua apa din
conductele aflate in exterior sau in spatii neincalzite si din pompe.
Art. 298. - La oprire, pentru evitarea cresterii presiunii la valori periculoase, este
interzisa inchiderea ambelor robinete (la aspiratia si refularea pompei).
4.2.6. Lucrari in instalatiile si aparatele de refrigerare sau congelare
4.2.6.1. Lucrari in tunele, aparate cu placi, aparate in flux continuu pe banda sau
strat fluidizat, aparate pentru inghetata
Art. 299. - Intrucat aceste aparate si instalatii functioneaza in spatiul de productie,
constituie un pericol potential fata de care trebuie luate masuri de protectie.
Se vor intocmi pentru personalul din sectiile de productie instructiuni proprii de
protectie a muncii si va fi instruit cu masurile de prim-ajutor adecvate.
Art. 200. - Pe coridorul de langa sectia de productie se vor prevedea echipamente
individuale de protectie in caz de scapari de amoniac.
Art. 201. - Deschiderea depozitelor, tunelelor etc. se va face de catre personalul
instruit in acest scop, pentru a nu provoca vaporizarea brusca si intensa a agentului
frigorific.
Art. 202. - In camerele frigorifice se interzice asezarea marfurilor in contact cu
bateriile de perete sau plafon, precum si cu conductele de legatura. Se va respecta
distanta de minimum 0,8 m de la baterii la stiva de marfuri.
Art. 203. - Camerele frigorifice utilate cu baterii pentru racirea directa trebuie
dezghetate regulat, pentru evitarea unei acumulari peste limita a zapezii si ghetii.
Art. 204. - La aparatele de congelare cu placi se vor controla riguros si periodic
legaturile racordurilor de cauciuc, flexibil, cu placile si scaparile posibile de agent
frigorific.
Art. 205. - Inainte de intrarea in tunelurile de refrigerare si congelare se vor opri
ventilatoarele si se va folosi echipamentul individual de protectie.
Art. 206. - Se vor mentine in stare curata pardoselile spatiilor frigorifice si eliminarea
surselor de alunecare (materii grase, gheata etc.).

Art. 207. - Se va evita sa lucreze o singura persoana in camere frigorifice. Daca acest
lucru nu este posibil, la intervale de cel mult o ora se verifica siguranta persoanei
respective.
Art. 208. - Caile de acces care duc spre instalatiile de siguranta, in caz de avarie, vor
fi marcate cu iluminat incandescent sau o vopsea luminoasa.
Art. 209. - Dupa terminarea lucrului, conducatorul locului de munca se va asigura ca
nu ramane nimeni in camerele frigorifice, si numai dupa aceea se va bloca accesul in
ele.
Art. 210. - Iesirea persoanelor inchise in camerele frigorifice trebuie sa fie posibila
printr-unul din urmatoarele mijloace:
a) usi ce pot fi deschise atat din exterior, cat si din interior;
b) camerele frigorifice prevazute cu sistemul de actionare a unor dispozitive de
semnalizare luminoasa sau sonora - OM INCHIS - vizibile sau auzibile in sala de masini;
c) montarea unui intrerupator electric in fiecare camera, care sa aprinda o lampa in
exteriorul camerei;
d) in cazul usilor actionate electric sau pneumatic, sa existe un dispozitiv de
deschidere manuala a usilor.
Art. 211. - La sectiile de inghetata se vor prevedea afise si placarde de avertizare
privind instalatiile frigorifice.
Art. 212. - Inainte de pornirea instalatiei frigorifice, congelatoarelor pentru amestec
de inghetata va fi anuntat mecanicul salii de masini.
Art. 213. - La exploatarea aparatelor de congelare a amestecului de inghetata, cu
racire directa prin agent frigorific, vor fi admisi numai salariati care au fost special
instruiti in acest sens.
Art. 214. - In timpul functionarii, spalarii sau decongelarii instalatiei frigorifce va fi
urmarita presiunea indicata de manometru.
4.2.6.2. Fabricarea de gheata blocuri cu racire indirecta
Art. 215. - Fabrica de gheata blocuri va fi amplasata in imediata apropiere a salii de
masini in care nu se admite desfasurarea unei alte activitati.
Art. 216. - Fabrica de gheata blocuri va avea iluminat natural si cel putin doua iesiri,
din care una spre exterior. Iesirile nu vor fi inchise cu cheia in timpul functionarii
instalatiei.

Art. 217. - Fabrica va fi dotata cu instalatii de ventilatie mecanica si de avarie si cu


iluminat de siguranta.
Art. 218. - Actionarea instalatiei de avarie se va face automat prin intermediul
detectoarelor

de

amoniac

si

manual.

In

acest

din

urma

caz,

butoanele

intrerupatoarelor de actionare vor fi plasate langa usa, in exterior.


Art. 219. - Fabrica de gheata blocuri va fi prevazuta cu o instalatie de alarma pentru
avarie, cu actionare manuala si semnalizare acustica si optica, in sala de masini.
Art. 220. - In timpul exploatarii se interzice circulatia peste capacul generatorului de
gheata. Circulatia este admisa numai pe pasarela destinata special acestui scop sau
pe capacul vaporizatorului.
Art. 221. - Se vor controla periodic materialul lemnos al capacelor si barele de
siguranta ale pasarelelor de circulatie si scarilor, care vor fi intretinute si curatate.
Art. 222. - Inainte de actionarea macaralelor electrice se vor lua urmatoarele masuri:
a) sa nu se afle nimeni in directia de deplasare a podului rulant si nici sub acesta;
b) urechile dispozitivului de ridicare a jugurilor sa fie in stare buna;
c) sa nu se stationeze langa planul inclinat in timpul desprinderii blocurilor de gheata;
d) toate organele de transmisia miscarii la inaintare si de ridicare sa fie in stare de
functionare.
4.2.6.3. Lucrari in depozitele de gheata blocuri
Art. 223. - Vor fi asigurate gratare de lemn la pardoseli pentru a se evita alunecarea.
Art. 224. - Manipularea se va efectua cu atentie, tinand seama de existenta carligelor
metalice.
Art. 225. - Stivuirea se va face in randuri suprapuse, cu sipci intre ele, pentru a se
evita lipirea blocurilor de gheata.
Se va urmari la terminarea fiecarui rand al stivelor ca sa nu se fi format suprafete
inclinate, mai ales datorita blocurilor de gheata defecte.
Art. 226. - Depozitul de gheata blocuri va avea inca o iesire, alta decat comunicatia
cu incaperea fabricii de gheata blocuri.
Art. 227. - Depozitul de gheata blocuri va fi prevazut cu instalatie de alarmare OM
INCHIS, cu semnalizare in sala de masini.
4.2.7. Dezaerarea instalatiilor frigorifice

Art. 228. - Pentru a evita cresterea periculoasa a presiunii se va asigura scoaterea din
instalatie a aerului si a gazelor ce nu se condenseaza, printr-un separator de aer
special, intr-un vas cu lichid absorbant.
Art. 229. - La partile de instalatii neacordate la dezaerator deschiderea robinetului
de aerisire este permisa numai dupa 1-2 ore dupa oprirea compresorului sau izolarea
portiunii de condensator din care se efectueaza dezaerarea si numai in conditiile
curgerii continue a apei la condensator.
Art. 230. - Apa din vasul in care se dizolva agentul frigorific se va improspata in
cursul dezaerarii. La fiecare asemenea schimbare, robinetul prin care se elimina aerul
va fi inchis.
4.2.8. Purjarea uleiului din aparate si instalatia frigorifica cu amoniac
Art. 231. - Indepartarea uleiului se efectueaza exclusiv de personalul de exploatare,
dotat cu echipamentul individual de protectie si in ordinea operatiunilor de mai jos:
a) la partile din instalatie dotate cu oale de ulei:
- se inchide robinetul intre oala de ulei si aparatul deservit de aceasta oala;
- se asteapta ridicarea presiunii in oala de ulei peste cea atmosferica (la circuitele
care functioneaza sub presiune atmosferica);
- se deschide cu grija robinetul de evacuare a uleiului din oala, scurgand uleiul intr-un
recipient special, in care va fi continuta o cantitate mica din acelasi tip de ulei;
b) la partile din instalatie nedotate cu oala de ulei, operatia se va efectua cu
deosebita grija, scurgand uleiul direct in recipientii prevazuti pentru aceasta.
Art. 232. - Se interzice purjarea uleiului in spatii tehnologice.
Art. 233. - Inainte de scoaterea uleiului din aparatele si recipientii functionand cu
amoniac la temperaturi mai scazute decat -15C se vor lua urmatoarele masuri:
a) ridicarea presiunii (respectiv temperaturii) la valoarea de circa 3,5 kgf/cm2,
indicata la manometru;
b) asteptarea 1-2 ore inainte de inceperea evacuarii uleiului pentru scurgerea
acestuia la partea inferioara a aparatului sau recipientului.
Art. 234. - Uleiul evacuat din instalatie nu va fi pastrat in sala de masini. El va fi
decantat, filtrat si apoi depozitat in alte spatii destinate acestui scop. Nu se va pastra
uleiul in recipienti etansi in spatii din subsoluri.
4.2.9. Curatarea si uscarea instalatiilor frigorifice

Art. 235. - In timpul curatarii sau uscarii se interzice stationarea sau trecerea prin
spatiile respective a persoanelor din afara locului de munca. Se va purta
echipamentul individual de protectie.
Art. 236. - Cand instalatia frigorifica se curata prin suflare cu aer, acesta va avea
temperatura de maximum 60C si presiunea de maximum 6 bari.
Art. 237. - In timpul acestei operatii este interzisa manipularea corpurilor
incandescente sau a flacarii.
Art. 238. - Se interzice folosirea dopurilor din material lemnos sau plastic pentru
astuparea capetelor de conducte, ci numai a unor busoane sau robinete metalice.
4.2.10. Umplerea instalatiei cu agent frigorific
Art. 239. - Umplerea initiala cu agent frigorific se efectueaza de catre unitatea
executanta a montajului instalatiei frigorifice.
Art. 240. - Dupa fiecare reparatie sau alta interventie, umplerea se face numai dupa
curatarea, uscarea si verificarea etanseitatii instalatiei. Aceasta operatie, precum si
completarea deficitului de agent frigorific din instalatie se efectueaza de personalul
de exploatare, sub supravegherea conducatorului locului de munca si inscrierea
operatiei in registrul de bord.
La completarea cu agent frigorific a instalaliei (de la cisterna CF, cisterna auto sau
butelii de agent frigorific) se vor respecta regulile de protectie a muncii inscrise la
subcapitolul 3.2. din prezentele norme.
4.2.11. Pastrarea si transportul buteliilor de agent frigorific
Art. 241. - Depozitarea buteliilor de agent frigorific nu este permisa in sala de
masini, ci numai intr-un loc special destinat si amenajat in acest scop.
Art. 242. - Ferestrele si usile depozitului trebuie sa se deschida in afara si sa aiba
sticla mata sau acoperita cu alb. Podeaua trebuie sa fe uniforma cu suprafata
nealunecoasa.
Art. 243. - Buteliile de agent frigorific vor fi ferite de sursele de caldura, radiatia
solara, umezeala, loviri etc.
Art. 244. - In spatiul destinat depozitarii buteliilor nu este permisa depozitarea altor
materiale.
Art. 245. - In depozit se interzice fumatul si folosirea focului deschis. Se interzice
folosirea flacarii pana la o distanta de 10 m de depozit.

Art. 246. - Intrarea in depozit se face avand masca de protectie purtata in banduliera
(fig. 23).
Art. 247. - Se va deschide intotdeauna larg usa depozitului pentru a se evacua
eventualele gaze acumulate din scapari.
Art. 248. - La usa depozitului se va afisa placa de interzicere FUMATUL INTERZIS.
Art. 249. - Se interzice incalzirea depozitului cu sursa de foc direct sau rezistente
electrice.
Art. 250. - Buteliile umplute cu inelele de cauciuc calate pe ele trebuie sa se
pastreze numai in pozitie verticala si fixate in lacasuri sau celule special utilate sau sa
fie imprejmuite cu bariere (fig. 24).
Art. 251. - Buteliile care nu au inele pot fi pastrate in pozitie orizontala pe rama de
lemn sau stelaje care nu vor depasi cinci randuri, iar ventilele, protejate cu capace,
sa fie intr-o singura directie (fig. 25).
Art. 252. - Se permite pastrarea la un loc a buteliilor cu amoniac si a celor cu gaze
inerte (bioxid de carbon, azot).
Art. 253. - Se interzice ca buteliile sa se atinga de cablurile conducatoare de curent.
Art. 254. - Transportul buteliilor este permis numai cu carucior metalic cu suporturi
elastice si cu asigurarea impotriva rasturnarii (fig. 26).
5. PREVEDERI DE PROIECTARE
5.1. Proiectele instalatiilor frigorifice trebuie sa fie elaborate tinand seama de
asigurarea solutiilor si conditiilor tehnice ratonale, pentru exploatarea fara pericol a
instalatiilor frigorifice
Art. 255. - Salile de masini vor fi amenajate in incaperi separate care au cel putin un
perete exterior si lumina naturala.
Art. 256. - Deasupra si dedesubtul salii de masini nu se admite asezarea incaperilor
cu locuri permanente de munca, precum si incaperi social-culturale sau grupuri
sanitare.
Art. 257. - Sala de masini trebuie sa fie de dimensiuni corespunzatoare, astfel incat
toate elementele sa fie usor accesibile, aparatele de masura si control usor vizibile,
iar operatiile de deservire si remont sa se poata efectua fara dificultati.
Art. 258. - Salile de masini vor fi dotate obligatoriu cu:
a) un punct de lucru, intr-o incapere adiacenta salii de masini, cu acces liber atat din
sala de masini, cat si din exterior sau din alt spatiu care comunica cu exteriorul;

b) un grup sanitar alaturat salii de masini cu acces liber atat din sala de masini, cat si
din exterior sau din alt spatiu care comunica cu exteriorul.
Art. 259. - Compresoarele si grupurile frigorifice se vor monta la distanta de
minimum 1,5 m intre ele (intre partile iesite in afara ale compresoarelor) si de
minimum 1,0 m de la elementele de constructie (perete, stalpi).
Art. 260. - Recipientii sub presiune vor fi astfel amplasati incat sa permita controlul,
izolarea si deservirea lor.
Art. 261. - Inaltimea libera sub toate elementele (utilaje, aparate, echipamente,
conducte) amplasate deasupra locurilor de circulatie va fi de minimum 2 m.
Art. 262. - Pardoselile salii de masini trebuie sa fie fara denivelari, nealunecoase si
din materiale neinflamabile. Canalele practicate in pardoseala trebuie sa fie
acoperite la acelasi nivel cu pardoseala cu placi demontabile sau foi metalice striate,
bine fixate, fara a se deplasa si nici sa flambeze sub sarcina.
Art. 263. - Iesirea din sala de masini avand pardoseala denivelata cu mai mult de 250
mm fata de nivelul exterior se va face prin intermediul unei platforme la nivelul
pardoselii.
Art. 264. - Fosele practicate in sala de masini pentru amplasarea rezervoarelor de
lichid, pompelor de amoniac etc. vor fi prevazute cu balustrade de protectie si scari
de acces.
Art. 265. - Fundatiile compresoarelor si grupurilor frigorifice nu vor fi in contact cu
elementele de constructie.
Art. 266. - In salile de masini iluminatul natural si cel artificial (fluorescent sau
incandescent) trebuie sa asigure o buna vizibilitate in spatiul de circulatie, la
aparatele de masura si control si in locurile in care se desfasoara manevre.
Art. 267. - Salile de masini vor fi prevazute obligatoriu cu ventilatie normala
mecanica sau naturala, cu ventilatie de avarie mecanica si cu iluminat de siguranta.
Art. 268. - Ventilatia normala va asigura cel putin trei schimburi de aer/h.
Art. 269. - Debitul minim de aer pentru ventilatia mecanica de avarie se va calcula
conform STAS 6987/1982.
Art. 270. - Pornirea ventilatiei de avarie se face automat prin intermediul instalatiei
de detectoare de amoniac (la unitatile dotate cu astfel de detectoare), precum si
manual. Intrerupatoarele pentru pornire manuala se vor monta in exterior la toate
usile de acces.

Art. 271. - Alimentarea cu energie electrica a salii de masini trebuie sa fe realizata


printr-un tablou electric propriu, amplasat intr-o incapere separata de sala de masini.
Art. 272. - Spatiile tehnice vor fi amenajate in incaperi separate primind lumina
naturala.
Art. 273. - Spatiile tehnice vor fi prevazute obligatoriu cu ventilatie normala
mecanica sau naturala, cu ventilatie de avarie si cu iluminat de siguranta, in aceleasi
conditii ca pentru sala de masini.
Art. 274. - Amplasarea echipamentului, conductelor, aparatelor de masura si control
vor asigura conditiile de circulatie si acces pentru manevre, iar conditiile de iluminare
sunt cele prevazute pentru sali de masini.
Art. 275. - In spatiile racite va exista un intrerupator amplasat langa usa, cu buton
fosforescent, care sa aprinda o lampa de semnalizare in exterior, deasupra usii de
acces.
Art. 276. - In spatile racite cu temperaturi de functionare negative vor fi prevazute
instalatii de alarma - OM INCHIS - cu semnalizare optica si acustica in sala de masini.
Art. 277. - Spatiile racite vor fi prevazute si cu o instalatie de alarma pentru avarie
cu actionare manuala, cu semnalizare acustica si optica in sala de masini.
Intrerupatoarele acestei instalatii vor fi amplasate in exterior, langa usa.
Art. 278. - Spatiile tehnologice vor ti prevazute cu ventilatie de avarie actionata de
detectoarele de amoniac si manuala. Pentru pornirea manuala, intrerupatoarele vor fi
amplasate in exterior la toate usile de acces.
Art. 279. - In cazul in care utilajul frigorific este izolat intr-o cabina, instalatia de
ventilatie de avarie va extrage aerul din cabina eliminandu-l afara.
Art. 280. - Spatiile tehnologice vor fi prevazute cu instalatie de alarma pentru avarie,
cu actionare manuala si semnalizare acustica si optica in sala de masini.
Intrerupatoarele de avarie vor fi amplasate in exteriorul salii tehnologice (cabine
langa usile de acces).
Art. 281. - In exteriorul salii tehnologice (intr-un spatiu adiacent usor accesibil) va fi
prevazut un dulap cu geam, in care se va gasi echipamentul de protectie de
interventie - ca la sala masinilor.