Sunteți pe pagina 1din 7

SC AXA RISK

ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
INTOCMIT, APROBAT,
SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL REPREZENTANT LEGAL
INSPECTOR SSM
CIOBANU ADRIAN CONDUCATOR LOC MUNCA
IPSSM 19. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PENTRU SOFER CONDUCATOR AUTO
1. SCOP:
Prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente
in cadrul acestei activitati.
Acest document raspunde :prevederilor legislatiei romanesti in domeniul securitatii si sanatatii
in munca.
2. DOMENIUL DE APLICARE:
Prezentele instructiuni proprii se aplica activitatilor de transport rutier.
. TERMENI, DEFINITII:
E!"#$%&'() #(*#+#*,%- *' $./)'!)#' totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si
imbolnavire profesionala.
E!"#$%&'()' *' &,(!% masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte
mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii.
F%!)/.# *' .#0! factori proprii elementelor componente ale sistemului executant sarcina de
munca mijloace de productie mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor
elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.
P.'+'(#.' ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile

1. DOCUMENTE DE REFERINTA:
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu legislatia
de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in
cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative:
onstitutia !omaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii"
#egea nr. $%&'((% odul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare"
#egea nr. )*+&'((+ privind aprobarea ,rdonantei de urgenta a -uvernului nr.).)&'(($ pentru
modificarea si competarea #egii nr. %/+&'((' privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale"
0ormele de aplicare de aplicare a #egii %/+&'((' 1,rdin /$(&*'$&'((+2 ce prevede asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale"
#egea %)3&'((+ - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general de reglementare
la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca 14452"
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)**
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
#egea nr. '/(&'((/ privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte
9.-. nr. )/'$&'((+ ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. %)3&'((+ care cuprinde
principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate"
9.-. nr. 3.)&'((+ privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si&sau de sanatate la
locul de munca"
9.-. nr. )(/*&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a ec:ipamentelor individuale de protectie la locul de munca"
9.-. )($)&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare"
9.-. nr. )(3)&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca"
9- nr. )($)&'((+privind cerin;ele minime de securitate <i s=n=tate pentru manipularea manual= a
maselor care prezint a riscuri pentru lucr=tori, >n special de afec;iuni dorsolombare
9.-. nr. ))/+&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a ec:ipamentelor de munca"
9.-. nr.).$+&'((+ privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de
ec:ipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor"
9.-. nr. )*.+&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii"
9.-. +((&'((. privind protectia tinerilor la locul de munca
9.-. nr. %((&'((+ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile"
9otarare nr. %$$&'((.- privind supraveg:erea sanatatii lucratorilor"
,.7.-. 33&'((( - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme"
,.7.-. )3$&'((' privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare"
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice
activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de
aplicare a #egii nr. %)3&'((+.
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte
categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii,
activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de
baza, ocazional sau permanent.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente
care interactioneaza reciproc:
?@?78A087#: conducator autocamion
4A!I0A 6? 570A: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si&sau alte
sarcini trasate de seful direct.
5IA#,A?#? 6? P!,678I?: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte
mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desf=<urat"
5?6I7# 6? 570A: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu
temperatura de lucru normala" !itmul de munca este moderat raportat la solicitarea psi:ica.
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)*3
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
2. DESCRIEREA ACTIVITATII:
$.). !?BIC7I!?A I048!78I70I#,!
Art.19.1. Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic <i vor fi modificate, ori de cDte
ori este necesar, ca urmare a sc:imb=rilor de natur= legislativ=, te:nic= etc. survenite la nivel
na;ional, la nivelul persoanelor juridice <i fizice sau la nivelul proceselor de munc=.
$.'.,06IEII -?0?!A#? 6? I0A6!A!? FI !?PA!8ICA!? A #7!A8,!I#,!
Art.19.2. Incadrarea si repartizarea lucr=torilor pentru conducatorii auto se fac
pe baza avizului medical eliberat >n urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile <i capacit=;ile fizice
Art.19.3. #ucratorul se va prezenta la medicul de medicina muncii cu fisa
de solicitare pentru examenului medical la angajare insotita de fisa de identificare a factorilor de
risc profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea 1angajator2 in munca
apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si stampilata de catre medicul de medicina
muncii.
Art.19.4. onducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin
fisa de identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind
riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
Art.19.5. Avizul medical la >ncadrare se elibereaza numai de c=tre medic 1al
persoanei juridice care angajeaz= sau al circumscrip;iei teritoriale2 pe baza examenelor clinico-
func;ionale <i de laborator.
Art.19.6. Persoana juridic= care angajeaz= este obligat= s= elibereze lucr=torilor
care solicit= angajarea GHi<= medical= de angajareG- tip, emis= de c=tre 5inisterul 4=n=t=;ii.
Art.19.7. Persoana juridic= ce angajeaz= are obliga;ia de a preciza locul de
munc= la care va fi angajat lucr=torul pentru avizul medical.
Art.19.8. onducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice
corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul
prin purtare a maselor sau solicitarea psi:ica a lucratorilor.
Art.19.9. Angajarea la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea
instructajului general inante de angajare care se realizeaza in timpul programului de lucru.
Art.19.10. #ucratorii au in principal urmatoarele obligatii :
sa utilizeze corect ma<inile, aparatura, uneltele, substan;ele periculoase, ec:ipamentele de
transport <i alte mijloace de produc;ie"
sa utilizeze corect ec:ipamentul individual de protec;ie acordat <i, dup= utilizare, s= >l
>napoieze sau s= >l pun= la locul destinat pentru p=strare"
sa comunice imediat angajatorului <i&sau lucr=torilor desemna;i orice situa;ie de
munc= despre care au motive >ntemeiate s= o considere un pericol pentru securitatea <i s=n=tatea
lucr=torilor, precum <i orice deficien;= a sistemelor de protec;ie"
Art.19.11. Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la
agenti biologici, natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a
putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce
trebuie luate.
Art.19.12. onducatorii de autove:icule au obligatia sa efectueze controlul
medical anual 1in afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca2, avind in vedere ca
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)3(
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
sarcina principala de munca consta in conducerea autove:iculului pe drumurile publice privind
transportul de persoane respectiv materiale.
Art.19.13. In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in
cadrul activitatii respective, al lucr=torilor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul
medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.
Art.19.14. Inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice:
concordanta dintre documentele de transport 15!2, documentele marfii, tipul marfii si
specificatiile din comanda de transport primita de la birou" aplicarea stampilei expeditorului
pe documentul de transport 5!, in rubrica special destinata acestui scop.
Art.19.15. #a inc:eierea unei curse verfica: confirmarea primirii transportului de
catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii
acestuia in rubrica special destinata acestui scop"
Art.19.16. #a sosirea din cursa preda sefului direct Hoaia de Parcurs completata
corespunzator, insotita de decontul justificativ de c:eltuieli si diagramele ta:ograf
Art.19.17. A8?08I?IIIIInu circula fara ca aparatul ta:ograf & contorul de inregistrare a
Jm-lor sa fie in functiune
$.%.6,8A!?A 7 ?9IPA5?08 I06IBI67A# 6? P!,8?EI?
Art.19.18. 6otarea personalului cu ec:ipament individual de protec;ie se va face
conform G0ormativului cadru pentru acordarea <i utilizarea ec:ipamentului individual de
protec;ieG aprobat de 5inisterul 5uncii <i Protec;iei 4ociale sau conform unui normativ propriu
elaborat >n baza 0ormativului cadru, >n func;ie de riscurile de accidentare specifice activit=;ii de
transport intern sau extern.
$./.AI#? 6? I!7#AEI? 4I A?4
Art.19.19. ircula;ia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apar;ine
persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circula;ie si acces special
amenajate in acest scop.
Art.19.20. #=;imea c=ilor de circula;ie >n incinta unit=;ii se va stabili >n func;ie de
gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circula;iei 1>ntr-un sens sau >n ambele sensuri2,
natura <i dimensiunile materialelor transportate.
Art.19.21. Amenajarea c=ilor de circula;ie din incinta unit=;ii se va face potrivit
tipurilor de mijloace de transport utilizate.
Art.19.22. Pentru circula;ia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv
prevederile G!egulamentului de circula;ie pe drumurile publiceG.
Art.19.23. A8?08I?IIIII 4e vor respecta marcajele din zonele periculoase"
Art.19.24. Dnd este necesar, >n zonele periculoase, se va organiza pilotarea
mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveg:ere <i dirijare a circula;iei.
Art.19.25. Kmbr=c=mintea c=ilor de circula;ie <i acces trebuie >ntre;inut= >n
permanen;= astfel >ncDt s= nu prezinte denivel=ri care s= afecteze securitatea circula;iei.
Art.19.26. Pe timp de noapte trebuie folosite c=ile de circula;ie iluminate
corespunz=tor standardelor >n vigoare.
Art.19.27. =ile de circula;ie trebuie men;inute >n permanen;= libere, curate,
asigurate >mpotriva pericolului de alunecare <i derapare.
Art.19.28. 6istan;a liber= minim= >ntre dou= mijloace de transport al=turate care
se >ncarc= sau se descarc= simultan va fi: pentru autocamioane minim ) m"
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)3)
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
Art.19.29. 6ac= din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distan;ele
prescrise, se interzice >nc=rcarea sau desc=rcarea simultan=.
$.$.I!7#A8IA A78,B?9I7#?#,! P? 6!757!I#? P7L#I?
Art.19.30. #a plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:
o inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea te:nica a autove:iculului"
o pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu mijloace
auxiliare de pornire 1instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pet imp friguros, roboti de
pornire2"
o sa nu foloseasca focul desc:is la pornirea motoarelor diesel"
Art.19.31. 4e interzice manevrarea autove:iculului in spatii lipsite de vizibilitate.
In aceste cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o
persoana de la sol.
Art.19.32. In timpul manevrarii autove:iculului se interzice urcarea sau coborarea
conducatorului auto sau a altor personae in sau din autove:icule.
Art.19.33. In timpul efectuarii cursei, conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
o sa respecte viteza de circulatie stabilita de odul !utier si sa o adapteze la conditiile create
de starea drumurilor pe care circula"
o sa respecte itinerarul si mersul programat al cursei stabilite"
o sa opreasca autove:iculul in parcurs, dupa minim '$( Jm, si sa verifice starea pneurilor,
directia, buloanele de fizare a jantelor, etc. 6e asemenea sa opreasca autove:iculul in cazul
aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se efectueze
controlul et:nic in parcurs"
o sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare pentru a
nu provoca evenimente rutiere"
o sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze corespunzatoare.
Art.19.34. 6upa trecerea autove:iculului prin vaduri sau dupa spalarea lui 1cand
franele nu mai functioneaza normal2, conducatorul auto va verifica functionarea franelor
mergand pe o anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se
incalzesc si apa se evapora.
Art.19.35. In cazul cand la una din rotile duble ale autove:iculului se produce o
pana de cauciuc, aceasta va fi remediate sau se va inlocui cu roata de rezerva.
Art.19.36. ?ste interzisa continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau
explodata.
Art.19.37. ?ste interzisa circulatia autove:iculelor cu pietre prinse intre rotile
duble.
Art.19.38. 6aca autove:iculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor
fata de sol, se admite sa se puna sub roti:
o nisip, pietris, etc. 1in cazul unei zapezi batatorite2"
o scanduri 1in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata2"
o piatra sparta, vreascuri 1in cazul unui teren alunecos, dar tare2.
$.+.I!7#A8IA P? 8I5P 0?HAB,!ALI#
Art.19.39. Pe timp de ceata, autove:iculele vor circula cu viteza redusa pana la
limita evitarii oricarui pericol.
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)3'
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
Art.19.40. 6e asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autove:iculele
de orice fel vor fi illuminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligate sade-a
semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autove:icule ce se
apropie.
Art.19.41. !egulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in
caz de ploaie torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care
determina reducerea vizibilitatii.
Art.19.42. and se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii
autove:iculelor sunt obligate ca, la intalnirea cu autove:icule ce vin din sens opus, sa reduca
viteza pana la limita evitarii oricarui pericol.
Art.19.43. In apropierea autove:iculelor destinate deszapezirii drumurilor,
conducatorii auto care vin din directia opusa sunt obligate sa opreasca pe partea dreapta, pentru
a se face loc acestora.
$...BI8?CA 6? I!7#A8I?
Art.19.44. Bitezele maxime de circula;ie a mijloacelor de transport auto >n incint=
trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizic= <i astfel limitate, >ncDt s=
fie asigurat= securitatea circula;iei.
Art.19.45. #a autove:iculele cu instala;ie de frDnare pneumatic= sau :idraulic=
coborDrea pantelor se va face f=r= oprirea motorului <i >n mod obligatoriu cu frDn= de motor.
Art.19.46. oborDrea pantelor trebuie f=cut= cu motorul cuplat >n treapta de vitez=
cu care s-a urcat.
$.*.PA!A!?A
Art.19.47. ?ste interzisa parcarea autove:iculelor pe drumurile de trecere din garaj
si din incinta unitatii, precum si sub liniile electrice aeriene.
Art.19.48. #ocurile de parcare devenite alunecoase, prin scurgeri sau imprastieri
de substante grase, lic:ide, etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente 1nisip,
cenusa, zgura, etc.2
Art.19.49. In timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor
fi curatate de zapada sau de g:eata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare, etc.
Art.19.50. #a parcarea autove:iculelor pe locurile destinate acestui scop,
conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri:
o vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autove:icule si intre acestea si
constructii"
o vor opri motorul"
o vor frana autove:iculul"
o vor scoate c:eile din contact"
o vor inc:ide si vor asigura prin incuiere usile cabinei"
o vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a autove:iculului, actionand intrerupatorul
general 1daca este cazul2"
o vor preda c:eile lucratorului de serviciu la garaj pentru a fi depuse in locul special amenajat.
Art.19.51. 4e interzice folosirea flacarii desc:ise sau a altor surse de foc pentru
pornirea motorului.
Art.19.52. 4e interzice parasirea autove:iculului cu motorul in functiune.
Art.19.53. #a locul de parcare sunt interzise:
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)3%
SC AXA RISK
ASISTENT DE
BROKERAJ SRL
DOCUMENTATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
IPSSM 19
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
ED. 0
REV. 0
o efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a
eficientei sistemului de franare sau in zone special amenajate"
o alimentarea cu combustibili sau lubrefianti"
o aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere"
o parcarea autove:iculelor incarcate cu materiale explosive sau usor inflamabile, cu
rezervoare de combustibil fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
Art.19.54. Iesirea autove:iculelor din parcare in drumurile publice se va face
numai cu fata. In cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai
prin pilotare.
Art.19.55. 4patiul rezervat parcarii se va stabili tinandu-se seama de suprafata proiectata
pe sol a autove:iculelor ce se parc:eaza, de distantele de siguranta dintre autove:icule si de
drumurile de circulatie necesare, care vor asigura posibilitatea evacuarii rapide a
autove:iculelor in caz de necesitate 1incendii etc.2.
Art.19.56. and parcarea se face sub cerul liber, distanta intre autove:icule sau dintre
acestea si constructiile existente va fi astfel stabilita incat sa poata fi asigurate atat
securitatea autove:iculelor cat si a constructiilor.
Art.19.57. #a plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:
o inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea te:nica a autove:iculului"
o sa nu foloseasca focul desc:is la pornirea motoarelor diesel"
o sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului:
o se va verifica daca maneta pentru sc:imbarea vitezelor se afla la punctul mort"
o se va verifica daca frana de ajutor este cuplata"
Art.19.58. and autove:iculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor
utiliza podete mobile pentru evitarea caderii in canal"
Art.19.59. 4a porneasca si sa manevreze autove:iculul numai dupa ce va constata
ca nu se gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere.
Art.19.60. Pe timp de ceata, autove:iculele vor circula cu viteza redusa pana la
limita evitarii oricarui pericol. 6e asemenea, pe timp de ceata, in mers si in
stationare, autove:iculele de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei iar conducatorii acestora
sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor
autove:icule ce se apropie.
Art.19.61. onducatorii auto sunt obligati daca pe parcurs la autove:icul s-a
produs un incendiu ca la inapoierea din cursa, sa informeze in scris conducerea unitatii despre
incendiul produs la autove:iculul sau, solicitand inlocuirea stingatoarelor descarcate si
repararea autove:iculului.
Art.19.62. ?ste interzis consumul bauturilor alcoolice in timpul programului de munca
sau cu 3 ore inainte de inceperea programului.
Art.19.63. 4a verifice presiunea in pneuri odata pe saptamana
Art.19.64. 4a nu lase masina nesupraveg:eata
6ocumentatie intocmita de 4 ,7848A06 4,#78I,04 4!#.,rice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala sau
totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii 4 ,7848A06 4,#78I,04
4!# este interzisa. 8oate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea exclusiva a SC AXA RISK
ASISTENT IN BROKERAJ SRL
)3/

S-ar putea să vă placă și