Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ........................... S.R.L.

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM NR. ....


- TEMPERATURI EXTREME -
SCOPUL:
CUNOASTEREA, ELIMINAREA SAU DIMINUAREA PERICOLELOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA,
EXISTENTE IN CADRUL CELOR PATRU COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA: EXECUTANT-SARCINA DE
MUNCA - MIJLOACE DE PRODUCTIE - MEDIUL DE MUNCA.

DOMENIUL:
SE APLICA TUTUROR LUCRATORILOR

DOCUMENTE DE REFERINTA:
LEGEA 319/2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
H.G. 1425/2006 – PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR. 319/2006
H.G. 1091/2006 – PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA

INSTRUCTIUNEA:
TEMPERATURI EXTREME

1. GENERALITAŢI
Prin temperaturi extreme se întelege temperaturi exterioare ale aerului, care:
– depăşesc +37°C sau corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, respectiv când indicele
temperatură – umiditate depăşeşte pragul valoric de 80 unităţi;
– scad sub -20°C sau corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel, respectiv când indicele de răcire
scade sub pragul de minus 32.

Responsabilitatea comunicării temperaturilor extreme, precum şi a zonelor în care se manifestă acestea, revine
Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie; acesta este obligat să comunice prin mijloacele de comunicare la
dispoziţie sau prin alte mijloace de legătură:
– nivelul temperaturilor;
– prognoza temperaturilor pentru perioada următoare (minim pe 3 zile);
– zonele de manifestare a acestor temperaturi extreme.

2. OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII (ANGAJATORULUI)


Conducătorul unităţii (angajatorul) este obligat să ia cunoştinţă direct sau prin personalul cu atribuţii în domeniul
protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor că temperaturile, respectiv indicele de temperatură – umiditate sau indicele de
răcire a atins sau urmează să atingă valori extreme.
Dacă se constată că, prin condiţiile de muncă pe care le asigură, nu se poate menţine din cauza unor temperaturi
extreme - un randament corespunzător în derularea activităţilor sau că acestea sunt insuficiente pentru prevenirea
îmbolnăvirii lucrătorilor, angajatorul este obligat să adopte măsuri suplimentare de legislaţie în vigoare.

3. MĂSURI MINIMALE CE SE IAU DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN PERIOADELE CU TEMPERATURI RIDICATE EXTREME


Pentru perioadele cu temperaturi extreme ridicate angajatorii sunt obligaţi să asigure următoarele măsuri - funcţie de
specificul activităţilor desfăşurate, astfel:
A. PENTRU AMELIORAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ:
 să reducă intensitatea şi ritmul activităţilor fizice desfăşurate de lucrători;
 să asigure funcţionarea ventilatoarelor la locurile de muncă, iar unde nu există să asigure aerisirea periodică a locurilor
de muncă;
 să ia măsuri pentru alternarea efortului dinamic cu cel static, în activităţile lucrătorilor;
 să restructureze programul de lucru, pentru a asigura alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus, în locuri
umbrite, cu curenţi de aer, în special între orele 11.00 – 17.00; (se va evita, pe cât posibil, desfăşurarea activităţilor, timp
îndelungat în aer liber, sub influenţa temperaturilor extreme ridicate în intervalul orar 12.00- 14.00).
B. PENTRU MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR:
 să asigure fiecărui lucrător apă minerală (minim 2 litri/lucrător/schimb)
 să asigure echipamente individuale de protecţie corespunzătoare subţiri, lejere, precum şi echipamente pentru protecţia
capului (şepci, coifuri, baticuri etc.);
 să asigure posibilitatea executării de duşuri periodice de către lucrători.

4. MĂSURI MINIMALE CE SE IAU DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN PERIOADELE CU TEMPERATURI SCĂZUTE EXTREME


Pentru perioadele cu temperaturi scăzute extreme, angajatorul trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru
lucrătorii care execută sarcini de muncă, în aer liber, astfel:
PENTRU MENŢINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR:
 Achiziţionarea şi distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de minim 0,5 litri/lucrator/schimb;
 să acorde lucrătorilor pauze la anumite intervale de timp, pentru refacere sau încăperi încălzite, cu un microclimat
corespunzător;
 să distribuie lucrătorilor care execută activităţi în aer liber echipament individual de protecţie suplimentar (şubă,
pufoaică, capişon, încălţăminte adecvată etc.)

NOTA *
Angajatorii care nu pot asigura condiţiile minimale prezentate mai sus, atât în perioadele cu temperaturi extreme
ridicate, cât şi în perioadele cu temperaturi extreme scăzute sunt obligaţi să ia, de comun acord, cu reprezentanţii
sindicatului sau cu reprezentanţii lucrătorilor, după caz, următoarele măsuri:
 să reducă durata zilei de lucru;
 să eşaloneze activităţile lucrătorilor pe două perioade a unei zile de lucru, respectiv până la ora 11.00 şi după ora
17.00 (în cazul zilelor cu temperaturi ridicate extreme);
 să întrerupă activităţile lucrative pe perioade limitate de timp, asigurând continuarea activităţii numai în locurile în
care acestea nu poate fi întrerupte, potrivit prevederilor legale.
Aceste măsuri se iau gradual în situaţia în care temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin 2 (două) zile
consecutiv.
Angajatorii care au pus în aplicare măsurile prezentate în prezenta „notă”, vor lua, de comun acord cu reprezentanţii
sindicatelor şi reprezentanţii aleşi ai lucrătorilor modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi a modalităţilor de plată,
după cum urmează:
 prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei de lucru sau de întrerupere colectivă a
activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;
 fara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii, dar cu acordarea
drepturilor salariale proportional cu timpul efectiv lucrat.

5. MĂSURI PENTRU PREVENIREA UNOR ÎMBOLNĂVIRI DETERMINATE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DE TEMPERATURI EXTREME
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiţii de temperaturi extreme angajatorul va lua
următoarele măsuri:
 asigură executarea controlului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea imediată a
contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi ridicate sau scăzute;
 asigură măsuri de prim ajutor şi de transport la cea mai apropiată unitate sanitară a lucrătorilor afectaţi;
 asigură trecerea – după posibilităţi – în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru
persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

DATA INTOCMIRII:

APROBAT,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR/INLOCUITOR